ZANUSSI ZIS64BV Handleiding

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

ZANUSSI ZIS64BV Handleiding | Manualzz
NL
Gebruiksaanwijzing
Keramische inductiekookplaat
ZIS64BV
2
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het apparaat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening van het apparaat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
6
Praktische adviezen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Wat moet u doen, als... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking
van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig
door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze
instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze
verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van
het apparaat.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten
hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30
cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
Algemene veiligheid
• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik!
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of
aanrecht.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare
materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv.
plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van
het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een
stopcontact. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom
dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
Waarschuwing! Mensen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik
van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Veiligheid kinderen
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden
worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan
staat.
Waarschuwing! Om te voorkomen dat kleine
kinderen of dieren per ongeluk het apparaat
inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te
activeren.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie
van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze
kunnen zeer heet worden.
2
Waarschuwing! Brandgevaar! Oververhitte vetten
en oliën kunnen snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken
als er voorwerpen op vallen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems, kunnen krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden geschoven.
• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het
kookgerei en het glaskeramische oppervlak te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.
• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook.
• De ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en
de voorzijde van het onderliggende apparaat mag niet
worden afgedekt.
Waarschuwing! Als er een scheur in het oppervlak
zit, neem dan de voeding los om elektrische
schokken te voorkomen.
Installatie
Noteer vóór het installeren de volgende gegevens
van het typeplaatje:
• Modelbeschrijving (model)................
• Productnummer (prod. nr.) ............. ....
• Serienummer (ser. nr.) ...............
Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.
ZIS 64BV
58 GAD D5 AU
220-240 V 50-60-Hz
949 594 144 00
Induction 7,4 kW
7,4 kW
ZANUSSI
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Lees deze zorgvuldig!
Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens
het transport. Sluit een beschadigd apparaat niet aan.
Neem indien nodig contact op met de leverancier.
Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit
apparaat installeren, aansluiten of repareren. Gebruik
alleen originele reserveonderdelen.
Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij
ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen
die aan de normen voldoen.
Verander de specificaties van dit product niet en wijzig
het niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van
kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt
dienen in acht genomen te worden
(veiligheidsvoorschriften, correcte recycling
overeenkomstig de voorschriften,
veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische
installaties, enz.)!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en
units in acht!
Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn
aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden
aangebracht als er onder het apparaat een beschermende
vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten
beschermd worden tegen vocht met een geschikte
afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de
opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en
vocht, bijv. van een afwasmachine of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen!
Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden
gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.
Waarschuwing! Risico van verwonding door
elektrische stroom. Volg de instructies voor de
elektrische aansluitingen nauwkeurig op.
• De netaansluiting staat onder stroom.
• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
• Garandeer de bescherming tegen aanraking door een
vakkundige inbouw.
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting
veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een
gekwalificeerde elektricien.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting,
moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F
Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel
(type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger). Neem contact
op met onze serviceafdeling.
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te
koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm.
U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
3
Montage
min. 500 mm
min. 50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
600 mm
490+1 mm
560+1 mm
R5
min.
20 mm
4
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Beschrijving van het apparaat
Indeling kookplaat
1
2
180
180
210
145
mm
1 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
2 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
3 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie
2500 W
4 Bedieningspaneel
5 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3700 W
mm
mm
mm
5
3
4
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
4
8
5
7
6
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen.
Sensorveld
1
2
met indicatielampje
Display temperatuurinstelling
Functie
schakelt de kookplaat in en uit
geeft de ingestelde temperatuur weer
activeert de vermogensfunctie
3
4
timerindicaties van de kookzones
tonen voor welke zone u de tijd instelt
5
Het timerdisplay
toont de tijd in minuten
6
een bedieningsbalk
om de temperatuur in te stellen
7
8
/
tijdsduur verlengen of verkorten
Kookzone selecteren
5
Display temperatuurinstelling
displays en geluiden tonen welke functies worden gebruikt
Display
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
Warmhoudfunctie is ingeschakeld
De kookzone wordt gebruikt
-
De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld
De inductiekookzone detecteert geen pan
Er is een storing
Een kookzone is nog heet (restwarmte)
Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld
Vermogensfunctie is ingeschakeld
De automatische uitschakeling is actief
De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt slechts licht verwarmd door de restwarmte
van de pannen.
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing!
restwarmte!
Verbrandingsgevaar door
Bediening van het apparaat
• u langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek etc.). Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald.
• de kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u deze
weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt.
verschijnt op het
display en na 2 minuten stopt de kookzone automatisch.
• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt de
kookplaat uitgeschakeld. Zie de tabel.
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
in- en uitgeschakeld
Raak
gedurende 1 seconde aan om het apparaat inen uit te schakelen.
Automatische uitschakeling
Deze functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:
• alle kookzones uitgeschakeld zijn
.
• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat heeft
ingeschakeld.
Automatische uitschakelingstijden
Kookstand
Stopt na
6
6 uur
5 uur
4 uur
1,5 uur
Temperatuurinstelling
Raak de bedieningsbalk aan
om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuursindicatie gaat branden.
De automatische opwarmfunctie
De automatische opwarmfunctie geeft extra vermogen
aan de kookzones en u kunt in minder tijd de benodigde
temperatuurinstelling bereiken.
aan. Het indicatielampje knippert. Stel de temRaak
peratuur in (1-8). Het controlelampje van de temperatuurinstelling gaat aan. Het controlelampje boven gaat
branden en gaat na enige tijd weer uit.
De duur van de automatische opwarmfunctie past zich
aan verschillende temperatuurinstellingen aan.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
De vermogensfunctie in- en uitschakelen
De vermogensfunctie zorgt voor extra vermogen naar de
inductiekookzones. De vermogensfunctie wordt maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna schakelt de inductiekookzone automatisch terug naar de hoogste tempera, aan om in te schakelen. Het
tuurinstelling (9). Raak
controlelampje erboven gaat branden. Raak een temperatuurinstelling aan (1-9) om uit te schakelen.
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen
twee kookzones die een paar
vormen (zie afbeelding). De
Powerfunctie verhoogt het
vermogen tot het maximale
niveau voor de ene kookzone
van het paar, en verlaagt het
vermogen in de tweede
1
2
3
4
5
6
7
8
9
kookzone automatisch naar een lager niveau. Het display
voor de gereduceerde zone wisselt af.
Timer gebruiken
Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone
wordt gebruikt voor één kooksessie.
Stel de timer in nadat de kookzone is geselecteerd.
U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer
hebt ingesteld.
• Kookzone selecteren: blijf
aanraken totdat het
lampje van een vereiste kookzone gaat branden.
• Inschakelen of wijzigen van de timer: Raak de toetsen
of
van de Timer aan om de tijd in te stellen
tussen 00 en 99 minuten. Wanneer het lampje van
de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug.
• Timer uitschakelen: selecteer de kookzone met en
raak aan om de timer uit te schakelen. De resterende
tijd telt af tot 00 . Het lampje van de kookzone dooft.
7
• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met
. Het lampje van de kookzone knippert sneller. De
resterende tijd verschijnt.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Kookzone wordt uitgeschakeld.
• Geluid uitschakelen: aanraken
U kunt de timer gebruiken als een kookwekker wanneer
er geen kookzones worden gebruikt. Raak
aan . Raak
of
van de timer aan om de tijd te selecteren. Als
de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld wordt
gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel de kookplaat in met
niet in .
• Raak gedurende 4 seconden
van de Timer aan.
gaat branden. Schakel het apparaat uit.
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel de kookplaat in met
Raak gedurende 4 seconden
gaat branden
• Schakel het apparaat uit.
.
gaat branden.
van de Timer aan.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele
bereidingssessie
• Schakel de kookplaat in met
.
gaat branden.
• Raak gedurende 4 seconden
van de Timer aan.
gaat branden. Stel de temperatuur binnen 10 seconden in. U kunt het apparaat inschakelen. Wanneer
, wordt de kinderu de kookplaat uitschakelt met
beveiliging weer geactiveerd.
. Stel de temperatuur
Praktische adviezen
Kookgerei voor inductiekookzones
Geluiden tijdens de werking
Belangrijk! Bij inductiekoken wekt een krachtig
elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke warmte
in het kookgerei op.
Als u een van de volgende geluiden hoort
• krakend geluid: kookgerei is vervaardigd uit verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluiten: u gebruikt een of meer kookzones op hoog
vermogen, en het kookgerei is gemaakt van verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: u kookt op hoog vermogen.
• tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.
• sissen, zoemen: de ventilator is aan.
De beschreven geluiden zijn normaal en duiden niet op
een defect.
Kookmaterialen
• geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij
staal, een meerlaags bodem (door de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).
• niet geschikt: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als …
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen
korte tijd wordt verwarmd..
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het
kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak
mogelijk zijn.
Afmetingen kookgerei : Inductiekookzones passen zich
automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de bodem van het
kookgerei moet echter een minimale diameter hebben van
ca. ¾ van de grootte van de kookzones.
8
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als
richtlijn.
Temperatuurinstelling
1
Gebruik om:
Tijdstip
Tips
Bereide gerechten warmhouden
naar behoefte
Afdekken
1-2
Hollandaise saus, smelten: boter, chocolade,
gelatine
5-25 min
Tussendoor mengen
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren
10-40
min
Met deksel bereiden
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst en ge- 25-50
rechten op melkbasis Reeds bereide gerechten min
opwarmen
Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof
toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren
3-4
Groenten stomen, vis smoren vlees
20-45
min
Voeg een paar eetlepels vocht toe
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel,
stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cordonbleu, naar bekoteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eier- hoefte
en, pannenkoeken, donuts
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
9
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash,
stoofvlees), frituren van patates frites
De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote
hoeveelheden water.
Informatie over acrylamide
Belangrijk! Volgens recente wetenschappelijke
informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen
5-15 min
(met name in producten die zetmeel bevatten), een
gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides.
Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel
mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Onderhoud en reiniging
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
Waarschuwing! Scherpe voorwerpen en schurende
reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of
hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
Verwijderen van vuil:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Gebruik een
speciale schraper voor de glazen keramische
plaat. Plaats een schraper schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad
over het oppervlak te schuiven.
9
– Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalk- en waterkringen,
vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een
beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone
doek.
Wat moet u doen, als...
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen
of gebruiken.
• Er zijn 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak slechts één sensorveld tegelijk aan.
• Er ligt water op het bedieningspaneel of het paneel is met vetspatten
bedekt. Bedieningspaneel schoonmaken
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de temperatuur binnen 10 seconden in.
• De kinderbeveiliging is ingeschakeld . Zie het hoofdstuk "Bediening van
het apparaat".
Er klinkt een geluid als het apparaat is Een of meer sensorvelden zijn bedekt. Maak de sensorvelden vrij.
uitgeschakeld.
De restwarmte-indicatie gaat niet
branden.
De kookzone is niet heet omdat deze slechts kort was ingeschakeld. Als de
kookzone heet zou moeten zijn, neem dan contact op met de Klantenservice.
Temperatuurinstelling wisselt
Het vermogensbeheer is actief. Zie hoofdstuk Vermogensbeheer.
Er klinkt een geluid en het apparaat
wordt in- en uitgeschakeld. Na 5 seconden klinken er een of meer geluiden.
U hebt
10
bedekt. Maak het sensorveld vrij.
gaat branden
• De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel het apparaat uit en weer in.
• Oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden.
Schakel de kookzone uit. Kookzone weer inschakelen.
gaat branden
• Geen pan op de kookzone. Zet een pan op de kookzone.
• Ongeschikte pan. Gebruik een geschikte pan.
• De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de kookzone. Zet
de pan op een kleinere kookzone.
en een cijfer gaan branden.
Het apparaat heeft een storing.
Koppel het apparaat enige tijd los van de elektrische voeding. Haal de zeweer
kering uit de zekeringenkast in uw huis. Zet de zekering terug. Als
gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.
Probleem
gaat branden
Mogelijke oorzaak en oplossing
Er is een storing opgetreden in het apparaat, omdat er een pan is drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan heeft gebruikt. Oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit. Verwijder de hete pan. Schakel de kookzone na
ongeveer 30 seconden weer in. zou moeten verdwijnen, restwarmte-indicatie
kan blijven staan. Laat het kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand
van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone".
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties
het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te
nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de
gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code
voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek
van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek
van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar
in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en
herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke
afvalverwerkingsdienst.
11
www.zanussi.com
892935226-A-092009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op:
www.zanussi.nl

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement