Zoppas PEV8448FBK User manual

Zoppas PEV8448FBK User manual
FI
Käyttöohje
Keittotaso
PEV8448FBK
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
2
3
5
6
8
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Asennus
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
9
9
11
12
12
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen
mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat
kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
2
Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa
lämpövastuksiin.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se
voi johtaa tulipaloon.
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois
toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai
sammutuspeitteellä.
Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa panna
liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta
sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden
aiheuttaman turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan
alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen
laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle,
varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen
tila on riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua. Varmista, että
asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida
koskettaa.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa,
että laite on irrotettu sähköverkosta.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai
vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa)
voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa)
kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin
keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto
vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluumme tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat
tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman
työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
3
•
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja
suojakalvot (jos olemassa) ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia
keittoalueille. Ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite
välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään
sähköiskut.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-aineksia kuumaan
öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja räjähdysvaara.
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä
höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana
rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat
sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä,
voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
•
•
•
•
•
•
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota
laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian
ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai
vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei
vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia
tai metalliesineitä.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Laitteen kuvaus
Keittoalueet
1
1 Keittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
145 mm
265
170 mm
mm
145/210/270
mm
120/180
mm
1
2
1
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
4
11
5
10
6
7 8
9
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kosketuspainike
Toiminto
Kuvaus
1
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
3
-
Ulomman lämpöalueen kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
-
Ulomman lämpöalueen kytkeminen päälle ja pois päältä.
4
5
6
7
5
Kosketuspainike
Toiminto
Kuvaus
8
-
Ulomman lämpöalueen kytkeminen päälle ja pois päältä.
9
-
Keittoalueen valitseminen.
/
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
/
-
Tehotason säätäminen.
10
11
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara
on olemassa jälkilämmön vuoksi.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta
•
•
•
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois toiminnasta
koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran automaattisesti
keittotasosta seuraavissa tilanteissa:
6
•
Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta.
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi keittotason
toimintaan.
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen
päälle on asetettu jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja
se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai
pyyhi käyttöpaneeli.
Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä
tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason sammumisajan suhde:
Tehotaso
Keittotason pois kytkeytymisaika
6 tuntia
,1-2
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
6-9
1,5 tunti
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on
käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta keittoalue
painikkeella . Keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: aseta
keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
00. Keittoalue kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotaso
Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta
.
Tehotasoa lasketaan koskettamalla painiketta .
Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla
ja
samanaikaisesti painikkeita
.
Automaattinen kuumennus
Toiminnon toimintaan kytkeminen
edellyttää, että keittoalue on kylmä.
Kosketa heti
, kunnes
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa
painiketta
. Aseta aika koskettamalla ajastimen painiketta
tai . Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
.
.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
syttyy.
näkyviin. Kolmen sekunnin kuluttua syttyy
).
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa painiketta
(
-painiketta, kunnes oikea tehotaso tulee
.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa hälytinajastimena
keittotason ollessa toiminnassa ja keittoalueiden ollessa
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta
Aktivoi toiminto keittoalueeseen: kosketa
syttyy). Kosketa painiketta
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta
pois toiminnasta (tehotason näytössä näkyy
Jos tämä toiminto kytketään toimintaan, haluttu
tehotaso voidaan saavuttaa nopeammin. Toiminto
asettaa korkeimman tehotason joksikin aikaa, ja laskee
tehotason sen jälkeen oikeaan asetukseen.
.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden toimiessa.
Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Ajastin
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa painiketta
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen toiminta-ajan
asettamiseen yhtä käyttökertaa varten.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa
Aseta ensin keittoalue ja sen jälkeen toiminto. Voit
asettaa tehotason ennen toiminnon asettamista tai sen
jälkeen.
.
syttyy neljän sekunnin ajaksi.Ajastin toimii
edelleen.
painiketta
. Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason, myös tämä
toiminto sammuu.
Keittoalueen asettaminen: kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun keittoalueen merkkivalo
syttyy.
Lapsilukko
Toiminnon kytkeminen toimintaan tai ajan
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kytke keittotaso
muuttaminen: kosketa ajastimen
tai
-painiketta
ja aseta aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
toimintaan painikkeella
Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.
. Älä aseta tehotasoa.
7
Kosketa painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy.
Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kytke
keittotaso toimintaan painikkeella
tehotasoa. Kosketa painiketta
. Älä aseta
neljän sekunnin ajan.
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä keittoaikaa
koskien: kytke keittotaso toimintaan painikkeella
.
syttyy. Kosketa painiketta
neljän sekunnin ajan.
Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit
käyttää keittotasoa. Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
, toiminto on edelleen kytkettynä.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella
.
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Keittoastiat
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
Emaloidusta teräksestä valmistetut tai
alumiini- tai kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa värimuutoksia
keraamiseen pintaan.
Tehotaso
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat, paistetut
kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää nestettä riisin suhteen vähintään
kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha.
20 - 45
Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g
perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen,
pataruoat ja keitot.
60 - 150
Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet.
-1
8
Käyttökohde:
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun,
kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden,
maksan, kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paistaminen.
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat,
ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten
friteeraus.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
Yleistä
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta
keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa erityistä
puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta.
keittotasoon vaurioita. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa
pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt
riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat,
kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla käyttäen vähän
puhdistusainetta. Hankaa keittotasoa pehmeällä
kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi, muovikelmu ja
sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasoa ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon. Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä
sulake. Jos sulake palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
9
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kytke keittotaso uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa.
Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja
se kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso
on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on
peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden
päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois päältä.
Kosketuspainikkeen
asetettu jokin esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen
päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei syty.
Alue ei ole kuuma, koska sitä on
käytetty vain vähän aikaa.
Jos alue on toiminut riittävän kauan
ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Automaattinen kuumennus -toiminto
ei toimi.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittävästi.
Korkein tehotaso on asetettu.
Korkeimman tehotason arvo on sama kuin toiminnon.
Olet laskenut tehotason asetukseen
Aloita asetuksesta
hotasoa.
päälle on
.
Ulompi lämpöalue ei kytkeydy toimintaan.
Monikeittoalueella on tumma
ja nosta te-
Kytke sisempi lämpöalue ensin toimintaan.
On normaalia, että monikeittoalueella on tumma alue.
alue.
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai se on
liian lähellä painikkeita.
Laita isokokoiset keittoastiat takaalueille, jos mahdollista.
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on kytketty päälle.
Katkaise virta keittotasosta ja kytke
se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai Lukitus-toiminto on
toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen käyttö".
ja numero syttyy näyttöön.
Keittoalueessa on jokin vika.
Kytke keittoalue irti verkkovirrasta
lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
10
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen keittotason
kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa)
sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista, että
keittotasoa on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat
kulut veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on
mainittu takuu- ja huoltokirjassa.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä ennen
keittotason asentamista. Arvokilpi sijaitsee keittotason
pohjassa.
Liitäntäjohto
•
•
Keittotason mukana toimitetaan liitäntäjohto.
Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi: H05BB-F Tmax 90°C. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sarjanumero ...........................
Kalusteeseen sijoitettavat keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa käyttää
vasta, kun ne on asennettu sopiviin,
määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.
Asennus
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
11
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Tekniset tiedot
Arvokilpi
Malli PEV8448FBK
Tyyppi 58 HBD 68 AO
Tuotenumero 949 594 340 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7,8 kW
Sarjanumero .................
ZOPPAS
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho (suurin tehotaso) [W]
Keittoalueen halkaisija [mm]
Vasemmalla edessä
700 / 1700
120 / 180
Vasemmalla takana
1200
145
Keskellä takana
1050 / 1950 / 2700
145 / 210 / 270
Oikealla takana
1400 / 2200
170 / 265
Käytä korkeintaan keittoalueen halkaisijan kokoista
keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
12
PEV8448FBK
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmitin
Pyöreiden keittoalueiden halkaisija
(Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Keskellä takana
18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm
Muun kuin pyöreän keittoalueen
pituus (L) ja leveys (W)
Oikealla takana
L 17,0 cm
W 26,5 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti
(EC electric cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Keskellä takana
Oikealla takana
177,7 Wh/kg
202,3 Wh/kg
180,0 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC
electric hob)
186,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot - Suorituskyvyn
mittaustavat
•
•
•
Energiansäästö
•
•
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen ruoanvalmistuksen
aikana seuraavia vinkkejä noudattamalla.
•
Kuumenna vettä vain tarvitsemasi määrä.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen
kytkemistä toimintaan.
Keittoastian pohjan tulee vastata keittoalueen
halkaisijaa.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai
ruoan sulattamiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita
13
*
14
15
www.electrolux.com/shop
867311698-A-482014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement