Zoppas PEI8442FBK User manual

Zoppas PEI8442FBK User manual
FI
Käyttöohje
Keittotaso
PEI8442FBK
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
2
3
5
6
8
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Asennus
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
10
10
12
15
16
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen
mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat
kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
2
Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa
lämpövastuksiin.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se
voi johtaa tulipaloon.
•
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois
toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai
sammutuspeitteellä.
Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa panna
liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden vastus pois päältä
vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta
sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
Turvallisuusohjeet
Asennus
Sähköliitännät
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden
aiheuttaman turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan
alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen
laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle,
varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen
tila on riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua. Varmista, että
asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida
koskettaa.
Varmista, että työtason ja laitteen etuosan välissä
on 2 mm:n ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat riittämättömästä
ilmanvaihtoaukosta.
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa,
että laite on irrotettu sähköverkosta.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai
vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa)
voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa)
kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin
keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto
vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluumme tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat
tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman
työkaluja.
3
•
•
•
•
•
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja
suojakalvot (jos olemassa) ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia
keittoalueille. Ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite
välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään
sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on
säilytettävä vähintään 30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-aineksia kuumaan
öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja räjähdysvaara.
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä
höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana
rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat
sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä,
voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
•
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota
laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian
ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai
vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
•
•
•
•
Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei
vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia
tai metalliesineitä.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Laitteen kuvaus
Keittoalueet
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
1
180 mm
300 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
9
8
4
7
5
6
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kosketuspainike
Toiminto
Kuvaus
1
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
3
4
5
5
Kosketuspainike
8
Kuvaus
-
Keittoalueen valitseminen.
/
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
/
-
Tehotason säätäminen.
Tehotoiminto
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
6
7
Toiminto
9
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.
Tehotoiminto -toiminto on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara
on olemassa jälkilämmön vuoksi.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö
kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian
lämpö kuumentaa keraamisen pinnan.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois toiminnasta
koskettamalla painiketta
6
sekunnin ajan.
Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran automaattisesti
keittotasosta seuraavissa tilanteissa:
•
•
Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta.
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi keittotason
toimintaan.
•
•
•
•
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen
päälle on asetettu jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja
se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai
pyyhi käyttöpaneeli.
Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun neste
kiehuu kuiviin paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät keittoaluetta uudelleen.
Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja
keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta
2 minuutin kuluttua.
Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä
tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason sammumisajan suhde:
Tehotoiminto
Kyseinen toiminto lisää induktiokeittoalueiden
käytettävissä olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain rajoitetuksi ajaksi.
Tämän jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
Kytke toiminto toimintaan keittoalueeseen: kosketa
.
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa
painiketta
tai
.
Ajastin
Tehotaso
Keittotason pois kytkeytymisaika
6 tuntia
,1-2
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
6-9
1,5 tunti
Aseta ensin keittoalue ja sen jälkeen toiminto. Voit
asettaa tehotason ennen toiminnon asettamista tai sen
jälkeen.
Keittoalueen asettaminen: kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun keittoalueen merkkivalo
syttyy.
Tehotaso
Toiminnon kytkeminen toimintaan tai ajan
Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta
.
Tehotasoa lasketaan koskettamalla painiketta .
Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla
samanaikaisesti painikkeita
ja
.
Jos tämä toiminto kytketään toimintaan, haluttu
tehotaso voidaan saavuttaa nopeammin. Toiminto
asettaa korkeimman tehotason joksikin aikaa, ja laskee
tehotason sen jälkeen oikeaan asetukseen.
Toiminnon toimintaan kytkeminen
edellyttää, että keittoalue on kylmä.
Kytke toiminto toimintaan keittoalueeseen: kosketa
syttyy). Kosketa heti painiketta
(
syttyy).
-painiketta, kunnes oikea tehotaso tulee
Kosketa heti
näkyviin. Kolmen sekunnin kuluttua syttyy
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa
painiketta
.
muuttaminen: kosketa ajastimen
tai
-painiketta
ja aseta aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on
käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta keittoalue
Automaattinen kuumennus
(
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen toiminta-ajan
asettamiseen yhtä käyttökertaa varten.
painikkeella . Keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: aseta
keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
.
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
00. Keittoalue kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta
.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa hälytinajastimena
keittotason ollessa toiminnassa ja keittoalueiden ollessa
pois toiminnasta (tehotason näytössä näkyy
).
7
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa painiketta
. Aseta aika koskettamalla ajastimen painiketta
tai . Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta
.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
syttyy. Kosketa painiketta
neljän sekunnin ajan.
Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit
käyttää keittotasoa. Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
Tehonhallinta -toiminto
•
•
•
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden toimiessa.
Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa painiketta
.
syttyy neljän sekunnin ajaksi.Ajastin toimii
edelleen.
, toiminto on edelleen kytkettynä.
•
•
•
Keittoalueet on ryhmitetty keittotason vaiheiden
sijainnin ja määrän mukaan. Katso kuva.
Kunkin vaiheen maksimisähkökuormitus on 3700 W.
Toiminto jakaa virran samaan vaiheeseen
kytkettyihin keittoalueisiin.
Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun yksivaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden kokonaissähkökuormitus
on yli 3700 W.
Toiminto laskee samaan vaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden tehoa.
Alhaisemman tehon omaavien alueiden
tehotasonäyttö muuttuu kahdella tasolla.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa
painiketta
. Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason, myös tämä
toiminto sammuu.
Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella
Kosketa painiketta
. Älä aseta tehotasoa.
neljän sekunnin ajan.
syttyy.
Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kytke
keittotaso toimintaan painikkeella
tehotasoa. Kosketa painiketta
. Älä aseta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella
.
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä keittoaikaa
koskien: kytke keittotaso toimintaan painikkeella
.
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla voimakas
sähkömagneettinen kenttä luo
keittoastian lämmön erittäin nopeasti.
8
Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia
keittoastioita.
Keittoastian materiaali
•
sopivat: valurauta, teräs, emaloitu teräs,
ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja
(valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
sopimattomat: alumiini, kupari, messinki, lasi,
keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
•
•
•
pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla
magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti
keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka.
Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian
halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on
minimiarvoa pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
•
Halkeilevaa ääntä: keittoastia on valmistettu useasta
materiaalista (monikerroksinen rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta korkealla
tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri
materiaalista (monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne tarkoita,
että keittotasossa olisi jokin vika.
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen virrankulutuksen suhde ei ole
lineaarinen. Keittoalueen virrankulutus ei kasva
suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä.
Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason
vaatimasta energiasta.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Käytön aikana kuuluvat äänet
Jos kuulet:
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat, paistetut
kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää nestettä riisin suhteen vähintään
kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha.
20 - 45
Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g
perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen,
pataruoat ja keitot.
60 - 150
Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun,
kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden,
maksan, kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paistaminen.
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
-1
9
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat,
ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten
friteeraus.
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimintaan.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
Yleistä
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta
keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa erityistä
puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta.
keittotasoon vaurioita. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa
pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt
riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat,
kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla käyttäen vähän
puhdistusainetta. Hankaa keittotasoa pehmeällä
kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi, muovikelmu ja
sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasoa ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon. Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä
sulake. Jos sulake palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa.
10
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja
se kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso
on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on
peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden
päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois päältä.
Kosketuspainikkeen
asetettu jokin esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen
päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei syty.
Alue ei ole kuuma, koska sitä on
käytetty vain vähän aikaa.
Jos alue on toiminut riittävän kauan
ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Automaattinen kuumennus -toiminto
ei toimi.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittävästi.
Korkein tehotaso on asetettu.
Korkeimman tehotason arvo on sama kuin toiminnon.
Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä.
Tehonhallinta -toiminto on toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen käyttö".
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai se on
liian lähellä painikkeita.
Laita isokokoiset keittoastiat takaalueille, jos mahdollista.
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on kytketty päälle.
Katkaise virta keittotasosta ja kytke
se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai Lukitus-toiminto on
toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja
neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisija on
liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
Keittoalueessa on jokin vika.
Kytke keittoalue irti verkkovirrasta
lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos
ja numero syttyy näyttöön.
päälle on
syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
11
Ongelma
syttyy.
Mahdollinen syy
Keittotason toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Automaattinen virrankatkaisu ja alueiden ylikuumenemissuoja
on lauennut.
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen keittotason
kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa)
sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista, että
Korjaustoimenpide
Kytke keittotaso pois päältä. Poista
kuuma keittoastia tasolta. Kytke
alue uudelleen toimintaan noin 30
sekunnin kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti häviää.
Jälkilämmön merkkivalo voi jäädä
palamaan. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi. Tarkista sopiiko keittoastia keittotasoon.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja
neuvoja".
keittotasoa on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat
kulut veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on
mainittu takuu- ja huoltokirjassa.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä ennen
keittotason asentamista. Arvokilpi sijaitsee keittotason
pohjassa.
Sarjanumero ...........................
Kalusteeseen sijoitettavat keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa käyttää
vasta, kun ne on asennettu sopiviin,
määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.
12
Liitäntäjohto
•
•
Keittotason mukana toimitetaan liitäntäjohto.
Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi: H05BB-F Tmax 90°C. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
13
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
14
Suojakotelo
Jos käytössä on suojakotelo (lisävaruste), edessä oleva
2 mm:n ilmavirtaustila ja keittotason alapuolella oleva
suojataso eivät ole tarpeen. Suojakotelo ei välttämättä
ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena. Ota
yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
Et voi käyttää suojakoteloa, jos asennat
keittotason uunin yläpuolelle.
Tekniset tiedot
Arvokilpi
Malli PEI8442FBK
Tyyppi 58 GBD C0 AU
Induktio 7.4 kW
Sarjanumero .................
ZOPPAS
Tuotenumero 949 594 341 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7.4 kW
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso)
[W]
Tehotoiminto [W]
Tehotoiminto kesto
enintään [min]
Keittoastian halkaisija [mm]
Vasemmalla edessä
2300
3700
10
180 - 210
Vasemmalla takana
1800
-
-
145 - 180
Keskellä edessä
1400
-
-
125 - 145
Oikealla takana
2400
3700
10
210 - 300
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon
arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja koon
mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan kokoista
keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
15
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
PEI8442FBK
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden halkaisija
(Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Keskellä edessä
Oikealla takana
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
30,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti
(EC electric cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Keskellä edessä
Oikealla takana
175,2 Wh/kg
176,3 Wh/kg
184,1 Wh/kg
179,0 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC
electric hob)
178,7 Wh/kg
EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot - Suorituskyvyn
mittaustavat
•
•
•
•
•
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen ruoanvalmistuksen
aikana seuraavia vinkkejä noudattamalla.
•
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen
kytkemistä toimintaan.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai
ruoan sulattamiseksi.
Kuumenna vettä vain tarvitsemasi määrä.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita
16
*
17
18
19
www.electrolux.com/shop
867320343-A-482014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement