Juno JKSN807F5 Handleiding


Add to My manuals
68 Pages

advertisement

Juno JKSN807F5 Handleiding | Manualzz

Gebruik‐ saanwijzing

User Manual

Notice d'utili‐ sation

Benutzerin‐ formation

Kookplaat Hob

Table de cuisson

Kochfeld

JKSN807F5

2

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsvoorschriften

Beschrijving van het product

Dagelijks gebruik

Aanwijzingen en tips

6

8

2

4

10

Onderhoud en reiniging

Probleemoplossing

Montage

Technische gegevens

Energiezuinigheid

Wijzigingen voorbehouden.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan dient dit geactiveerd te worden.

Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.

11

12

14

15

16

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.

Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv.

met een deksel of blusdeken.

LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder constant toezicht staan.

WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn

3

4 geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Montage

WAARSCHUWING! Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Zorg ervoor dat u onder het apparaat een scheidingspaneel installeert dat gemaakt is van triplex, keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te voorkomen dat hij de bodem raakt.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING! Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt.

Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op

zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

Gebruik

WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

WAARSCHUWING! Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

WAARSCHUWING! Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

• Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak van de kookplaat.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek.

Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op de kookplaat.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

5

6

Onderhoud en reiniging

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verwijdering

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

Servicedienst

• Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Indeling kookplaat

1 1

1 Kookzone

2 Bedieningspaneel

145 mm

170 mm

265 mm

1 2 1

Bedieningspaneel lay-out

1 2 3 4 5 6 7 8

7

11 10 9

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tip‐ toets

Functie Opmerking

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

/

-

AAN/UIT

-

Toetsblokkering / Het kin‐ derslot

-

-

-

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Timerdisplay

De kookplaat in- en uitschakelen.

Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgren‐ delen.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

De tijd in minuten weergeven.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

Om de kookzone te selecteren.

De tijd verlengen of verkorten.

Het instellen van de kookstand.

11

/

Kookstanddisplays

Display Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

8

Display

-

+ cijfer

Beschrijving

De kookzone wordt gebruikt.

Automatisch opwarmen-functie is in werking.

Er is een storing.

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.

Automatisch uitschakelen-functie is in werking.

Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING! Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

In- of uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• u iets hebt gemorst of iets langer dan

10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat

branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen kookstand en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

Kookstand

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

De kookplaat wordt uitgescha‐ keld na

6 uur

5 uur

4 uur

1,5 uur

De kookstand

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

In- en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Tiptoets gebruiken:

Om de buitenste ring in te schakelen: raak de tiptoets aan. Het controlelampje gaat branden.

Om meer buitenste ringen in te

schakelen: raak dezelfde tiptoets weer aan. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.

Als u de zone inschakelt maar niet de buitenste ring inschakelt, dan kan het licht van de zone de buitenste ring bedekken. Dit betekent niet dat de buitenste ring is ingeschakeld. Controleer het indicatielampje om te zien of de ring geactiveerd is.

Automatisch opwarmen

Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.

Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone in te

schakelen: raak aan tot de correcte warmte-instelling gaat branden. Na 3 seconden gaat branden.

De functie uitschakelen: Raak aan.

Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de warmtestand voor de kookzone in en dan de functie.

Kookzone instellen:raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

De functie inschakelen of de tijd

wijzigen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten).

Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

De functie uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt af naar 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als

kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken. De warmtestand op het display toont .

De functie inschakelen: Raak aan.

Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn.

Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

9

10

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: raak aan. De vorige kookstand gaat aan.

Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld wordt gebruikt.

Om de functie in te schakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Kookgerei

De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of koperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

.

gaat aan. Schakel de kookplaat uit met

Om de functie uit te schakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

.

gaat aan. Schakel de kookplaat uit met

De functie gedurende één kooksessie

onderdrukken: zet de kookplaat aan met

. gaat aan. Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10

seconden. U kunt de kookplaat bedienen.

Als u de kookplaat uitschakelt met , treedt de functie weer in werking.

Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Kookstand

- 1

1 - 2

1 - 2

Gebruik om:

Bereide gerechten warmhou‐ den.

Hollandaisesaus, smelten: bo‐ ter, chocolade, gelatine.

Stollen: luchtige omeletten, ge‐ bakken eieren.

Tijd

(min) zoals nodig

5 - 25

10 -

40

Tips

Een deksel op het kookgerei doen.

Van tijd tot tijd mengen.

Met deksel bereiden.

11

Kookstand

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Gebruik om:

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melk‐ basis, reeds bereide gerechten opwarmen.

Stomen van groenten, vis en vlees.

Aardappelen stomen.

Tijd

(min)

25 -

50

20 -

45

20 -

60

60 -

150

Tips

Voeg minstens tweemaal zo‐ veel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het be‐ reiden tussendoor roeren.

Een paar eetlepels vocht toe‐ voegen.

Gebruik max. ¼ l water voor

750 g aardappelen.

Tot 3 l vloeistof plus ingrediën‐ ten.

Bereiden van grotere hoeveel‐ heden voedsel, stoofschotels en soepen.

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, ko‐ teletten, rissoles, worstjes, le‐ ver, roux, eieren, pannenkoe‐ ken, donuts.

zoals nodig

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Door-en-door gebraden, opge‐ bakken aardappelen, lenden‐ biefstukken, steaks.

5 - 15 Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (gou‐ lash, stoofvlees), frituren van friet.

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Algemene informatie

• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.

• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

De kookplaat schoonmaken

Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie, suiker en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen. Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Plaats de speciale schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

Verwijder nadat de kookplaat

voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen.

Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

12

Verkleuring glanzende metalen

verwijderen: reinig het glazen

PROBLEEMOPLOSSING oppervlak met een doek en een oplossing van water met azijn.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Problemen oplossen

Probleem

U kunt de kookplaat niet in‐ schakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

De kookplaat is niet aange‐ sloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

De zekering is doorgesla‐ gen.

U hebt twee of meer tiptoet‐ sen tegelijk aangeraakt.

Er ligt water of er zitten vet‐ spatten op het bedienings‐ paneel.

U hebt een of meer tiptoet‐ sen afgedekt.

oplossing

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aan‐ sluitdiagram.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is.

Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

Schakel de kookplaat op‐ nieuw in en stel de kook‐ stand binnen 10 seconden in.

Raak slechts één tiptoets te‐ gelijk aan.

Reinig het bedieningspa‐ neel.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitge‐ schakeld.

Er weerklinkt een geluidssig‐ naal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.

De kookplaat schakelt uit.

Het indicatielampje van rest‐ warmte gaat niet aan.

U hebt iets op de tiptoets geplaatst.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is ge‐ bruikt.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als de kookzone lang ge‐ noeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klanten‐ service.

13

Probleem

De automatische opwarm‐ functie start niet.

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

Er is een donker deel op de meervoudige zone.

De sensorvelden worden warm.

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaat bran‐ den.

E6 gaat branden.

Mogelijke oorzaak

De zone is heet.

De hoogste verwarmings‐ stand is ingesteld.

U heeft de kookstand ver‐ laagd van .

Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook oplossing

Laat de zone voldoende af‐ koelen.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

Begin vanaf en verhoog alleen de kookstand.

Schakel eerst de binnenring in.

Het is normaal dat er een donker deel is op de meer‐ voudige zone.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedie‐ ningspaneel.

De automatische uitschake‐ ling is in werking getreden.

Het kinderbeveiliging of de vergrendelfunctie is actief.

Er heeft zich een fout in de kookplaat voorgedaan.

De tweede fase van de stroomtoevoer ontbreekt.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones in‐ dien nodig.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Ontkoppel de kookplaat eni‐ ge tijd van de stroomtoe‐ voer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het appa‐ raat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klan‐ tenservice.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Verwijder de zeke‐ ring, wacht een minuut, en plaats de zekering weer te‐ rug.

de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Verzeker u ervan dat u de kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de

14 onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

Serienummer ...........................

Ingebouwde kookplaten

Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in

Assemblage service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Aansluitsnoer

• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Gebruik om het beschadigde netsnoer te vervangen snoertype: H05V2V2-F dat een temperatuur van 90 °C of hoger weerstaat. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

750

+1 mm

min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

15

Beveiligingsdoos Als u een beveiligingsdoos (een additioneel toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert.

TECHNISCHE GEGEVENS

Typeplaatje

Model JKSN807F5

Type 60 HBD 68 AO

Serienr. .................

JUNO

PNC productnummer 949 594 389 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Vervaardigd in Duitsland

7.5 kW

16

Specificatie kookzones

Kookzone

Linksvoor

Linksachter

Middenachter

Rechtsachter

Nominaal vermogen (max warm‐ te-instelling) [W]

700 / 1700

1200

1050 / 1950 / 2700

1400 / 2200

Diameter van de kookzone [mm]

120 / 180

145

145 / 210 / 270

170 / 265

Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet groter is dan de diameter van de kookzone.

ENERGIEZUINIGHEID

Productinformatie volgens EU 66/2014

Modelidentificatie

Type kooktoestel

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzones

(Ø)

Linksvoor

Linksachter

Middenachter

Rechtsachter Lengte (L) en breedte (B) van niet-circulaire kookzo‐ ne

Energieverbruik per kook‐ zone (EC electric cooking)

Linksvoor

Linksachter

Middenachter

Rechtsachter

Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)

EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische kookapparaten - deel 2: Kookplaten -

Methodes voor het meten van de prestatie

Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

JKSN807F5

Ingebouwde kookplaat

4

Stralingswarmte

18,0 cm

14,5 cm

27,0 cm

L 26,5 cm

B 17,0 cm

191,6 Wh / kg

188,0 Wh / kg

185,4 Wh / kg

191,6 Wh / kg

189,2 Wh / kg

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze activeert.

• De bodem van het kookgerei moet dezelfde afmeting hebben als de kookzone.

17

• Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.

• Plaats het kookgerei precies in het midden van de kookzone.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten.

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

18

CONTENTS

Safety information

Safety instructions

Product description

Daily use

Hints and tips

18

19

22

23

25

Care and cleaning

Troubleshooting

Installation

Technical data

Energy efficiency

Subject to change without notice.

SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

Children and vulnerable people safety

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Do not let children play with the appliance.

Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.

Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.

If the appliance has a child safety device, this should be activated.

Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

Children aged 3 years and under must be kept away from this appliance when it is in operation at all times.

General Safety

WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid

26

27

28

30

31

19

• touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.

WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.

NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.

WARNING: Danger of fire: Do not store items on the cooking surfaces.

Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.

Do not use a steam cleaner to clean the appliance.

If the glass ceramic surface / glass surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized Service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.

SAFETY INSTRUCTIONS

Installation

WARNING! Only a qualified person must install this appliance.

WARNING! Risk of injury or damage to the appliance.

• Remove all the packaging.

• Do not install or use a damaged appliance.

• Follow the installation instruction supplied with the appliance.

• Keep the minimum distance from the other appliances and units.

20

• Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.

• Seal the cut surfaces with a sealant to prevent moisture to cause swelling.

• Protect the bottom of the appliance from steam and moisture.

• Do not install the appliance adjacent to a door or under a window. This prevents hot cookware to fall from the appliance when the door or the window is opened.

• If the appliance is installed above drawers make sure that the space, between the bottom of the appliance and the upper drawer, is sufficient for air circulation.

• The bottom of the appliance can get hot. Make sure to install a separation panel made from plywood, kitchen carcass material or other nonflammable materials under the appliance to prevent access to the bottom.

Electrical Connection

WARNING! Risk of fire and electrical shock.

• All electrical connections should be made by a qualified electrician.

• The appliance must be earthed.

• Before carrying out any operation make sure that the appliance is disconnected from the power supply.

• Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.

• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable) can make the terminal become too hot.

• Use the correct electricity mains cable.

• Do not let the electricity mains cable tangle.

• Make sure that a shock protection is installed.

• Use the strain relief clamp on the cable.

• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance to the near sockets

• Do not use multi-plug adapters and extension cables.

• Make sure not to cause damage to the mains plug (if applicable) or to the mains cable. Contact our Authorised

Service Centre or an electrician to change a damaged mains cable.

• The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a way that it cannot be removed without tools.

• Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.

• If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.

• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

• Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.

• The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening width of minimum 3 mm.

Use

WARNING! Risk of injury, burns and electrical shock.

• Remove all the packaging, labelling and protective film (if applicable) before first use.

• Use this appliance in a household environment.

• Do not change the specification of this appliance.

• Make sure that the ventilation openings are not blocked.

• Do not let the appliance stay unattended during operation.

21

• Set the cooking zone to “off” after each use.

• Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking zones. They can become hot.

• Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.

• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.

• If the surface of the appliance is cracked, disconnect immediately the appliance from the power supply. This to prevent an electrical shock.

• When you place food into hot oil, it may splash.

WARNING! Risk of fire and explosion

• Fats and oil when heated can release flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when you cook with them.

• The vapours that very hot oil releases can cause spontaneous combustion.

• Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil used for the first time.

• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.

WARNING! Risk of damage to the appliance.

• Do not keep hot cookware on the control panel.

• Do not put a hot pan cover on the glass surface of the hob.

• Do not let cookware to boil dry.

• Be careful not to let objects or cookware fall on the appliance. The surface can be damaged.

• Do not activate the cooking zones with empty cookware or without cookware.

• Do not put aluminium foil on the appliance.

• Cookware made of cast iron, aluminium or with a damaged bottom can cause scratches on the glass / glass ceramic.

Always lift these objects up when you have to move them on the cooking surface.

• This appliance is for cooking purposes only. It must not be used for other purposes, for example room heating.

Care and cleaning

• Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.

• Deactivate the appliance and let it cool down before you clean it.

• Disconnect the appliance from the electrical supply before maintenance.

• Do not use water spray and steam to clean the appliance.

• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use any abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

Disposal

WARNING! Risk of injury or suffocation.

• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.

• Disconnect the appliance from the mains supply.

• Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

Service

• To repair the appliance contact an

Authorised Service Centre.

• Use original spare parts only.

22

PRODUCT DESCRIPTION

Cooking surface layout

1 1

145 mm

170 mm

265 mm

1 Cooking zone

2 Control panel

1 2

Control panel layout

1 2 3

1

4 5 6 7 8

11 10 9

5

6

3

4

Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.

Sen‐ sor field

Function Comment

1

2

-

-

-

ON / OFF

-

Lock / The Child Safety

Device

Heat setting display

Timer indicators of cooking zones

Timer display

To activate and deactivate the hob.

To lock / unlock the control panel.

To activate and deactivate the outer ring.

To show the heat setting.

To show for which zone you set the time.

To show the time in minutes.

23

Sen‐ sor field

Function Comment

7

8

9

10

/

-

-

-

To activate and deactivate the outer ring.

To activate and deactivate the outer ring.

To select the cooking zone.

To increase or decrease the time.

11

/

To set a heat setting.

Heat setting displays

Display

-

+ digit

Description

The cooking zone is deactivated.

The cooking zone operates.

Automatic Heat Up function operates.

There is a malfunction.

A cooking zone is still hot (residual heat).

Lock / The Child Safety Device function operates.

Automatic Switch Off function operates.

Residual heat indicator

WARNING! There is a risk of burns from residual heat.

DAILY USE

WARNING! Refer to Safety chapters.

Activating and deactivating

Touch for 1 second to activate or deactivate the hob.

Automatic Switch Off

The function deactivates the hob automatically if:

• all cooking zones are deactivated,

• you do not set the heat setting after you activate the hob,

24

• you spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds (a pan, a cloth, etc.). An acoustic signal sounds and the hob deactivates. Remove the object or clean the control panel.

• you do not deactivate a cooking zone or change the heat setting. After some time comes on and the hob deactivates.

The relation between the heat setting and the time after which the hob deactivates:

Heat setting

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

The hob deacti‐ vates after

6 hours

5 hours

4 hours

1.5 hour

The heat setting

Touch to increase the heat setting.

Touch to decrease the heat setting.

Touch and at the same time to deactivate the cooking zone.

Activating and deactivating the outer rings

You can adjust the surface you cook to the dimension of the cookware.

Use sensor field:

To activate the outer ring: touch the sensor field. The indicator comes on.

To activate more outer rings: touch the same sensor field again. The subsequent indicator comes on.

To deactivate the outer ring: touch the sensor field until the indicator goes out.

When you activate the zone but do not activate the outer ring the light that comes out from the zone may cover the outer ring. It does not mean that the outer ring is activated. To see if the ring is activated check the indicator.

Automatic Heat Up

If you activate this function you can get a necessary heat setting in a shorter time.

The function sets the highest heat setting for some time and then decreases to the correct heat setting.

To activate the function the cooking zone must be cold.

To activate the function for a cooking

zone: touch until the correct heat setting comes on. After 3 seconds comes on.

To deactivate the function: touch .

Timer

Count Down Timer

You can use this function to set how long the cooking zone should operate for a single cooking session.

First set the heat setting for the cooking zone then set the function.

To set the cooking zone: touch again and again until the indicator of a necessary cooking zone comes on.

To activate the function or change the

time: touch or of the timer to set the time (00 - 99 minutes). When the indicator of the cooking zone starts to flash slowly the time counts down.

To see the remaining time: set the cooking zone with . The indicator of the cooking zone starts to flash quickly. The display shows the remaining time.

25

To deactivate the function: set the cooking zone with and touch . The remaining time counts back to 00. The indicator of the cooking zone goes out.

When the time comes to an end, the sound operates and

00 flashes. The cooking zone deactivates.

To stop the sound: touch .

Minute Minder

You can use this function as a Minute

Minder when the hob is activated and the cooking zones do not operate. The heat setting display shows .

To activate the function: touch .

Touch or of the timer to set the time.

When the time comes to an end, the sound operates and 00 flashes.

To stop the sound: touch .

The function has no effect on the operation of the cooking zones.

Lock

You can lock the control panel while cooking zones operate. It prevents an accidental change of the heat setting.

Set the heat setting first.

HINTS AND TIPS

WARNING! Refer to Safety chapters.

Cookware

The bottom of the cookware must be as thick and flat as possible.

Cookware made of enamelled steel and with aluminium or copper bottoms can cause the colour change on the glassceramic surface.

To activate the function: touch . comes on for 4 seconds. The Timer stays on.

To deactivate the function: touch .

The previous heat setting comes on.

When you deactivate the hob, you also deactivate this function.

The Child Safety Device

This function prevents an accidental operation of the hob.

To activate the function: activate the hob with . Do not set the heat setting. Touch

for 4 seconds. comes on.

Deactivate the hob with .

To deactivate the function: activate the hob with . Do not set the heat setting.

Touch for 4 seconds. comes on.

Deactivate the hob with .

To override the function for only one

cooking time: activate the hob with .

comes on. Touch for 4 seconds. Set

the heat setting in 10 seconds. You can operate the hob. When you deactivate the hob with the function operates again.

Examples of cooking applications

The data in the table is for guidance only.

26

Heat setting

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

- 1

Use to:

Keep cooked food warm.

Time

(min) as nec‐ essary

5 - 25

Hints

Put a lid on the cookware.

Hollandaise sauce, melt: but‐ ter, chocolate, gelatine.

Solidify: fluffy omelettes, baked eggs.

Simmer rice and milkbased dishes, heating up readycooked meals.

Steam vegetables, fish, meat.

Steam potatoes.

Cook larger quantities of food, stews and soups.

Gentle fry: escalope, veal cor‐ don bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs, pancakes, doughnuts.

Heavy fry, hash browns, loin steaks, steaks.

10 -

40

25 -

50

20 -

45

20 -

60

60 -

150 as nec‐ essary

5 - 15

Mix from time to time.

Cook with a lid on.

Add the minimum twice as much liquid as rice, mix milk dishes part procedure through.

Add some tablespoons of liq‐ uid.

Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes.

Up to 3 l liquid plus ingredi‐ ents.

Turn halfway through.

Turn halfway through.

Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips.

CARE AND CLEANING

WARNING! Refer to Safety chapters.

General information

• Clean the hob after each use.

• Always use cookware with clean bottom.

• Scratches or dark stains on the surface have no effect on how the hob operates.

• Use a special cleaner applicable for the surface of the hob.

• Use a special scraper for the glass.

Cleaning the hob

Remove immediately: melted plastic, plastic foil, sugar and food with sugar. If not, the dirt can cause damage to the hob. Take care to avoid burns. Put the special scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface.

Remove when the hob is sufficiently

cool: limescale rings, water rings, fat stains, shiny metallic discoloration.

Clean the hob with a moist cloth and non-abrasive detergent. After cleaning, wipe the hob dry with a soft cloth.

Remove shiny metallic

discoloration: use a solution of water

TROUBLESHOOTING

The fuse is blown.

with vinegar and clean the glass surface with a moist cloth.

WARNING! Refer to Safety chapters.

What to do if...

Problem

You cannot activate or oper‐ ate the hob.

Possible cause

The hob is not connected to an electrical supply or it is connected incorrectly.

Remedy

Check if the hob is correctly connected to the electrical supply. Refer to the connec‐ tion diagram.

Make sure that the fuse is the cause of the malfunc‐ tion. If the fuse is blown again and again, contact a qualified electrician.

Activate the hob again and set the heat setting in less than 10 seconds.

Touch only one sensor field.

An acoustic signal sounds and the hob deactivates.

An acoustic signal sounds when the hob is deactivated.

The hob deactivates.

You touched 2 or more sen‐ sor fields at the same time.

There is water or fat stains on the control panel.

You put something on one or more sensor fields.

Clean the control panel.

Remove the object from the sensor fields.

Residual heat indicator does not come on.

Automatic Heat Up function does not operate.

You put something on the sensor field .

The zone is not hot be‐ cause it operated only for a short time.

The zone is hot.

The highest heat setting is set.

Remove the object from the sensor field.

If the zone operated suffi‐ ciently long to be hot, speak to an Authorised Service

Centre.

Let the zone become suffi‐ ciently cool.

The highest heat setting has the same power as the func‐ tion.

27

28

Problem Possible cause

You decreased the heat set‐ ting to .

Remedy

Start from and only in‐ crease the heat setting.

Activate the inner ring first.

You cannot activate the out‐ er ring.

There is a dark area on the multiple zone.

The sensor fields become hot.

comes on.

comes on.

and a number come on.

E6 comes on.

If you cannot find a solution...

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an

Authorised Service Centre. Give the data from the rating plate. Give also three digit letter code for the glass ceramic (it is in the corner of the glass surface) and an

INSTALLATION

It is normal that there is a dark area on the multiple zone.

The cookware is too large or you put it too near to the controls.

Automatic Switch Off oper‐ ates.

The Child Safety Device or the Lock function operates.

There is an error in the hob.

Put large cookware on the rear zones if possible.

Deactivate the hob and acti‐ vate it again.

Refer to "Daily use" chapter.

The second phase of the power supply is missing.

Disconnect the hob from the electrical supply for some time. Disconnect the fuse from the electrical system of the house. Connect it again.

If comes on again, speak to an Authorised Service

Centre.

Check if the hob is correctly connected to the electrical supply. Remove the fuse, wait one minute, and insert the fuse again.

error message that comes on. Make sure, you operated the hob correctly. If not the servicing by a service technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty period. The instructions about the Service Centre and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.

WARNING! Refer to Safety chapters.

Before the installation

Before you install the hob, write down the information bellow from the rating plate.

The rating plate is on the bottom of the hob.

Serial number ...........................

Built-in hobs

Only use the built-in hobs after you assemble the hob into correct built-in units and work surfaces that align to the standards.

Assembly

Connection cable

• The hob is supplied with a connection cable.

• To replace the damaged mains cable, use the cable type: H05V2V2-F which withstands a temperature of 90°C or higher. Speak to your local Service

Centre.

29 min.

500mm min.

50mm min.

28 mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

750

+1 mm min.

20 mm min.

12 mm

30

Protection box If you use a protection box (an additional accessory), the protective floor directly below the hob is not necessary. The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier.

You can not use the protection box if you install the hob above an oven.

TECHNICAL DATA

Rating plate

Model JKSN807F5

Typ 60 HBD 68 AO

Ser.Nr. .................

JUNO

Cooking zones specification

PNC 949 594 389 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.5 kW

Cooking zone

Left front

Left rear

Middle rear

Right rear

Nominal Power (Max heat set‐ ting) [W]

700 / 1700

1200

1050 / 1950 / 2700

1400 / 2200

For optimal cooking results use cookware not larger than the diameter of the cooking zone.

Cooking zone diameter [mm]

120 / 180

145

145 / 210 / 270

170 / 265

31

ENERGY EFFICIENCY

Product information according to EU 66/2014

Model identification

Type of hob

Number of cooking zones

Heating technology

Diameter of circular cook‐ ing zones (Ø)

Left front

Left rear

Middle rear

Right rear Lenght (L) and width (W) of non circular cooking zone

Energy consumption per cooking zone (EC electric cooking)

Energy consumption of the hob (EC electric hob)

Left front

Left rear

Middle rear

Right rear

JKSN807F5

Built-In Hob

4

Radiant Heater

18.0 cm

14.5 cm

27.0 cm

L 26.5 cm

W 17.0 cm

191.6 Wh / kg

188.0 Wh / kg

185.4 Wh / kg

191.6 Wh / kg

189.2 Wh / kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance

Energy saving

You can save energy during everyday cooking if you follow below hints.

• When you heat up water, use only the amount you need.

• If it is possible, always put the lids on the cookware.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

• Before you activate the cooking zone put the cookware on it.

• The cookware bottom should have the same diameter as the cooking zone.

• Put the smaller cookware on the smaller cooking zones.

• Put the cookware directly in the centre of the cooking zone.

• Use the residual heat to keep the food warm or to melt it.

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol with the household waste.

Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

32

TABLE DES MATIÈRES

Informations de sécurité

Consignes de sécurité

Description de l'appareil

Utilisation quotidienne

Conseils

32

34

36

38

40

Entretien et nettoyage 41

En cas d'anomalie de fonctionnement 42

Installation

Caractéristiques techniques

Rendement énergétique

44

46

47

Sous réserve de modifications.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.

Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en fonctionnement.

Sécurité générale

AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.

Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte doit être surveillée en permanence.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,

éteignez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil.

L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents.

33

34

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Installation

AVERTISSEMENT! L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

AVERTISSEMENT! Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et

éléments.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.

• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Veillez à installer un panneau de séparation sous l'appareil pour en bloquer l'accès. Ce panneau peut être en contreplaqué, provenir d'un autre meuble de cuisine, et doit

être composé d'un matériau non inflammable.

Branchement électrique

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'ensemble des branchements

électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.

• Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques de votre réseau.

• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Utilisez le câble d'alimentation

électrique approprié.

• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

• Assurez-vous qu'une protection anti-

électrocution est installée.

• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises

électriques situées à proximité.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez notre centre de maintenance agréé ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fixée de telle manière qu'elle ne peut pas être enlevée sans outils.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise

35 de courant est accessible une fois l'appareil installé.

• Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la fiche d'alimentation secteur.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent

être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

• L'installation électrique doit être

équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins

3 mm.

Utilisation

AVERTISSEMENT! Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

• Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection (si présents).

• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson.

Elles sont chaudes.

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

• Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile chaude, elle peut

éclabousser.

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et d'explosion.

• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables.

Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

AVERTISSEMENT! Risque d'endommagement de l'appareil.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne posez pas de couvercle de casserole chaud sur la surface en verre de la table de cuisson.

• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil.

Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

36

• Cet appareil est exclusivement destiné

à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de chauffage par exemple.

Mise au rebut

Entretien et nettoyage

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.

• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

• Débranchez l’appareil de l'alimentation

électrique avant toute opération de maintenance.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT! Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche

à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation

électrique.

• Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

Maintenance

• Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.

• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

Description de la table de cuisson

1 1

1 Zone de cuisson

2 Bandeau de commande

145 mm

1 2 1

Description du bandeau de commande

1 2 3 4 5 6 7 8

37

11 10 9

Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.

Tou‐ che sen‐ siti‐ ve

Fonction Commentaire

1

2

3

4

-

MARCHE/ARRÊT

-

Verrouillage / Dispositif de sécurité enfants

Pour allumer et éteindre la table de cuisson.

Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

Pour indiquer le niveau de cuisson.

5

6

7

8

9

10

-

-

/

-

-

-

-

Indicateur du niveau de cuisson

Voyants du minuteur des zones de cuisson

Affichage du minuteur

Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.

Pour indiquer la durée, en minutes.

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

Pour choisir la zone de cuisson.

Pour augmenter ou diminuer la durée.

Pour sélectionner un niveau de cuisson.

11

/

38

Indicateurs de niveau de cuisson

Affichage

-

+ chiffre

Description

La zone de cuisson est désactivée.

La zone de cuisson est activée.

La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.

Une anomalie de fonctionnement s'est produite.

Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).

La fonction Verrouillage /Dispositif de sécurité enfants est activée.

La fonction Arrêt automatique est activée.

Voyant de chaleur résiduelle

AVERTISSEMENT! La chaleur résiduelle peut être source de brûlures.

UTILISATION QUOTIDIENNE

AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant la sécurité.

Activation et désactivation

Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la table de cuisson.

Arrêt automatique

Cette fonction arrête la table de cuisson automatiquement si :

• toutes les zones de cuisson sont désactivées,

• vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé la table de cuisson,

• vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de

10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint. Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.

• vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants, s'allume et la table de cuisson s'éteint.

La relation entre le niveau de cuisson et la durée après laquelle la table de cuisson s'éteint :

Niveau de cuisson

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

La table de cuis‐ son s'éteint au bout de

6 heures

5 heures

4 heures

1,5 heure

39

Niveau de cuisson

Appuyez sur pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez sur pour diminuer le niveau de cuisson. Appuyez simultanément sur et pour désactiver la zone de cuisson.

Activation et désactivation des circuits extérieurs

Vous pouvez ajuster la surface de cuisson

à la dimension de votre ustensile de cuisine.

Utilisez la touche sensitive :

Pour activer le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive. Le voyant s'allume.

Pour activer plusieurs circuits

extérieurs : appuyez à nouveau sur la même touche sensitive. Le voyant suivant s'allume.

Pour désactiver le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Lorsque vous activez la zone mais que vous n'activez pas le circuit extérieur, la lumière provenant de la zone peut recouvrir le circuit extérieur.

Cela n'indique pas que le circuit extérieur est activé. Pour savoir si le circuit est activé, regardez le voyant.

Démarrage automatique de la cuisson

Cette fonction vous permet d'atteindre le niveau de cuisson sélectionné en un temps plus court. Cette fonction active le niveau de cuisson le plus élevé pendant un certain temps puis redescend au niveau sélectionné.

Pour activer la fonction, la zone de cuisson doit être froide

Pour activer la fonction pour une zone

de cuisson : appuyez sur jusqu'à ce que le niveau de cuisson réglé s'affiche.

Au bout de 3 secondes, s'allume.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur .

Minuteur

Minuteur dégressif

Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson, uniquement pour une session.

Sélectionnez d'abord le niveau de cuisson de la zone de cuisson, puis réglez la fonction.

Pour régler la zone de cuisson : appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur d'une zone de cuisson nécessaire s'allume.

Pour activer la fonction ou changer

l'heure : appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée (de 00 à

99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter lentement, le décompte commence.

Pour afficher le temps restant : réglez la zone de cuisson avec . Le voyant de la zone de cuisson clignote rapidement.

L'affichage indique la durée restante.

Pour désactiver la fonction : sélectionnez la zone de cuisson avec et appuyez sur . Le temps restant est décompté jusqu'à 00. Le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter rapidement.

Lorsque la durée est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se désactive.

Pour arrêter le son : appuyez sur .

40

Minuterie

Vous pouvez utiliser cette fonction comme

Minuterie lorsque la table de cuisson est allumée mais que les zones de cuisson ne sont pas activées. L'affichage du niveau de cuisson indique .

Pour activer cette fonction : appuyez sur . Appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée. Lorsque la durée est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote.

Pour arrêter le son : appuyez sur .

Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement des zones de cuisson.

Verrouillage

Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.

Réglez d'abord le niveau de cuisson.

Pour activer la fonction : appuyez sur

. s'affiche pendant 4 secondes.Le

minuteur reste activé.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.

Lorsque vous éteignez la table de cuisson, cette fonction est

également désactivée.

CONSEILS

Dispositif de sécurité enfants

Cette fonction permet d'éviter une utilisation involontaire de la table de cuisson.

Pour activer la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant

4 secondes. s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur .

Pour désactiver la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant

4 secondes. s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur .

Pour désactiver la fonction le temps

d'une cuisson : allumez la table de cuisson en appuyant sur . s'allume.

Appuyez sur pendant 4 secondes.

Réglez le niveau de cuisson dans les

10 secondes qui suivent. Vous pouvez utiliser la table de cuisson. Lorsque vous

éteignez la table de cuisson avec , la fonction est de nouveau activée.

AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant la sécurité.

Ustensiles de cuisson

Le fond de l'ustensile de cuisson doit être aussi plat et

épais que possible.

Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.

41

Exemples de cuisson

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.

Niveau de cuisson

9

- 1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

Utilisation :

Conservez les aliments cuits au chaud.

Sauce hollandaise, faire fon‐ dre : beurre, chocolat, gélatine.

Solidifier : omelettes, œufs co‐ cotte.

Faire mijoter des plats à base de riz et de laitage, réchauffer des plats cuisinés.

Cuire à la vapeur des légu‐ mes, du poisson et de la vian‐ de.

Cuire des pommes de terre à la vapeur.

Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.

Durée

(min) au be‐ soin

5 - 25

10 -

40

25 -

50

20 -

45

20 -

60

60 -

150

Conseils

Placez un couvercle sur le ré‐ cipient.

Mélangez de temps en temps.

Couvrez pendant la cuisson.

Ajoutez au moins deux fois plus d'eau que de riz. Remuez les plats à base de lait durant la cuisson.

Ajoutez quelques cuillerées de liquide.

Utilisez max. ¼ l d'eau pour

750 g de pommes de terre.

Ajoutez jusqu’à 3 litres de li‐ quide, plus les ingrédients.

Faire revenir : escalopes, cor‐ dons bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets.

Cuisson à température élevée des pommes de terre risso‐ lées, filets, steaks.

au be‐ soin

5 - 15

Retournez à la moitié du temps.

Retournez à la moitié du temps.

Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant la sécurité.

Informations générales

• Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation.

• Utilisez toujours un plat de cuisson dont le fond est propre.

42

• Les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la table de cuisson.

• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la surface de la table de cuisson.

• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.

Nettoyage de la table de cuisson

Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques, sucre et aliments contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager la table de cuisson. Veillez à ne pas vous brûler.

Tenez le racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

Une fois que la table de cuisson a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la table de cuisson

à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage, séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon doux.

Pour retirer les décolorations

métalliques brillantes : utilisez une solution d'eau additionnée de vinaigre et nettoyez la surface vitrée avec un chiffon humide.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant la sécurité.

En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème

Vous ne pouvez pas allumer la table de cuisson ni la faire fonctionner.

Cause probable

La table de cuisson n'est pas connectée à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incor‐ rect.

Le fusible a disjoncté.

Vous avez appuyé sur plu‐ sieurs touches sensitives en même temps.

Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande.

Solution

Vérifiez que la table de cuis‐ son est correctement bran‐ chée à une source d'alimen‐ tation électrique. Consultez le schéma de raccordement.

Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anomalie.

Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites ap‐ pel à un électricien qualifié.

Allumez de nouveau la table de cuisson et réglez le ni‐ veau de cuisson en moins de 10 secondes.

N'appuyez que sur une seu‐ le touche sensitive à la fois.

Nettoyez le bandeau de commande.

43

Problème

Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.

Un signal sonore retentit lorsque la table de cuisson est éteinte.

La table de cuisson est dés‐ activée.

Le voyant de chaleur rési‐ duelle ne s'allume pas.

La fonction de démarrage automatique de la cuisson ne fonctionne pas.

Impossible d'activer le circuit extérieur.

Il y a une zone som‐ bre sur la zone multiple.

Les touches sensitives sont chaudes.

s'allume.

s'allume.

Cause probable

Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.

Solution

Retirez l'objet des touches sensitives.

Vous avez posé quelque chose sur la touche sensiti‐ ve .

La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.

La zone est chaude.

Le niveau de cuisson le plus

élevé est réglé.

Vous avez diminué le niveau de cuisson à partir de .

Retirez l'objet de la touche sensitive.

Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauf‐ fer, faites appel à votre ser‐ vice après-vente agréé.

Laissez la zone de cuisson refroidir.

Le niveau de cuisson le plus

élevé est identique à la fonc‐ tion.

Commencez à et aug‐ mentez le niveau de cuis‐ son.

Activez d'abord le circuit in‐ térieur.

Il est normal qu'il y ait une zone sombre sur la zone multiple.

Le récipient est trop grand ou vous l'avez placé trop près des commandes.

La fonction Arrêt automati‐ que est activée.

Le dispositif de sécurité en‐ fants ou de verrouillage est activé.

Placez les récipients de grande taille sur les zones de cuisson arrière, si pos‐ sible.

Éteignez la table de cuisson puis allumez-la de nouveau.

Reportez-vous au chapitre

« Utilisation quotidienne ».

44

Problème

et un chiffre s'affichent.

E6 s'allume.

Si vous ne trouvez pas de solution...

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé. Veuillez lui fournir les informations se trouvant sur la plaque signalétique.

Donnez également la combinaison à

3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique

(située dans un des coins de la surface en

INSTALLATION

Cause probable

Une erreur s'est produite dans la table de cuisson.

Il manque la seconde phase de l'alimentation électrique.

Solution

Débranchez la table de cuis‐ son de l'alimentation électri‐ que pendant quelques minu‐ tes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique.

Rebranchez l'appareil. Si s'affiche à nouveau, faites appel au service après-ven‐ te agréé.

Vérifiez que la table de cuis‐ son est correctement bran‐ chée à une source d'alimen‐ tation électrique. Retirez le fusible, attendez une minu‐ te, et replacez le fusible.

verre) et le message d'erreur qui s'affiche.

Assurez-vous d'utiliser correctement l'appareil. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du vendeur pourra être facturé, même en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant la sécurité.

Avant l'installation

Avant d'installer la table de cuisson, notez les informations de la plaque signalétique ci-dessous. La plaque signalétique se trouve au bas de la table de cuisson.

Numéro de série ....................

Tables de cuisson intégrées

Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être mises en fonctionnement qu'après avoir été installées dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

Câble d'alimentation

• La table de cuisson est fournie avec un câble d'alimentation.

• Pour remplacer le câble d'alimentation endommagé, utilisez le type de câble suivant : H05V2V2-F qui doit supporter une température minimale de 90 °C.

Contactez votre service après-vente.

Montage min.

500mm min.

50mm min.

28 mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

750

+1 mm min.

20 mm min.

12 mm

45

46

Enceinte de protection Si vous utilisez une enceinte de protection

(accessoire supplémentaire), le fond de protection installé directement sous la table de cuisson n'est plus nécessaire.

L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.

Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte de protection si vous installez la table de cuisson audessus d'un four.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque signalétique

Modèle JKSN807F5

Type 60 HBD 68 AO

Numéro de série ..........

JUNO

PNC 949 594 389 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Fabriqué en Allemagne

7.5 kW

Caractéristiques des zones de cuisson

Zone de cuis‐ son

Avant gauche

Arrière gauche

Arrière centrale

Arrière droite

Puissance nominale (niveau de cuisson max.) [W]

700 / 1700

1200

1050 / 1950 / 2700

1400 / 2200

Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des récipients qui ne dépassent pas le diamètre de la zone de cuisson.

Diamètre de la zone de cuisson

[mm]

120 / 180

145

145 / 210 / 270

170 / 265

47

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014

Identification du modèle

Type de table de cuisson

JKSN807F5

Table de cuisson intégrée

4 Nombre de zones de cuis‐ son

Technologie de chauffage

Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)

Longueur (L) et largeur (l) de la zone de cuisson non circulaire

Consommation d'énergie selon la zone de cuisson

(EC electric cooking)

Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)

Avant gauche

Arrière gauche

Arrière centrale

Arrière droite

Avant gauche

Arrière gauche

Arrière centrale

Arrière droite

Chauffage par rayonnement

18,0 cm

14,5 cm

27,0 cm

L 26,5 cm l 17,0 cm

191,6 Wh / kg

188,0 Wh / kg

185,4 Wh / kg

191,6 Wh / kg

189,2 Wh / kg

EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 :

Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances

Économie d'énergie

Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien en suivant les conseils suivants.

• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites chauffer que la quantité dont vous avez réellement besoin.

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.

• Activez toujours la zone de cuisson après avoir posé le récipient dessus.

• Le fond du récipient doit avoir le même diamètre que la zone de cuisson.

• Placez les plus petits récipients sur les plus petites zones de cuisson.

• Posez directement le récipient au centre de la zone de cuisson.

• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour conserver les aliments au chaud ou pour faire fondre.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole

. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez

à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits

électriques et électroniques. Ne jetez pas

48 les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

49

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise

Sicherheitsanweisungen

Gerätebeschreibung

Täglicher Gebrauch

Tipps und Hinweise

49

51

54

55

58

Reinigung und Pflege

Fehlersuche

Montage

Technische Daten

Energieeffizienz

Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder

Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder

Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine

Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/ oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des

Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.

Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare Teile sind heiß.

Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne

Beaufsichtigung durchführen.

59

59

62

63

63

50

Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.

Allgemeine Sicherheit

WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die Heizelemente. Halten Sie

Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe

Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.

WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.

Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die

Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.

VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden.

Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.

WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.

Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln,

Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem

Dampfstrahlreiniger.

Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung, schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des

Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der

Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene

51

Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene

Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die

Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Montage

WARNUNG! Die Montage des

Geräts darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Küchenmöbelmaterial oder einem anderen nichtentflammbaren Material unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

• Entfernen Sie das gesamte

Verpackungsmaterial.

• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Die Mindestabstände zu anderen

Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.

• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist.

Tragen Sie stets

Sicherheitshandschuhe und festes

Schuhwerk.

• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein

Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.

• Schützen Sie die Geräteunterseite vor

Dampf und Feuchtigkeit.

• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem

Fenster. So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.

• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender

Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.

• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Achten Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte aus Sperrholz,

Elektrischer Anschluss

WARNUNG! Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Vor der Durchführung jeglicher

Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.

• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen

Nennwerten der Netzspannung

übereinstimmen.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete

Netzkabel oder Netzstecker (fall vorhanden) verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige

Kabel für den elektrischen

Netzanschluss verwenden.

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddert.

• Sorgen Sie dafür, dass ein

Berührungsschutz installiert wird.

• Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.

• Stellen Sie beim elektrischen

Anschluss des Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der

Netzstecker nicht mit dem heißen

Gerät oder heißem Kochgeschirr in

Berührung kommt.

52

• Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden) und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum

Austausch des beschädigten

Netzkabels an unseren autorisierten

Kundendienst oder eine

Elektrofachkraft.

• Alle Teile, die gegen direktes Berühren schützen, sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach

Abschluss der Montage in die

Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der

Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Falls die Steckdose lose ist, schließen

Sie den Netzstecker nicht an.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät von der

Stromversorgung trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

• Verwenden Sie nur geeignete

Trenneinrichtungen: Überlastschalter,

Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können),

Fehlerstromschutzschalter und

Schütze.

• Die elektrische Installation muss eine

Trenneinrichtung aufweisen, mit der

Sie das Gerät allpolig von der

Stromversorgung trennen können. Die

Trenneinrichtung muss mit einer

Kontaktöffnungsbreite von mindestens

3 mm ausgeführt sein.

Gebrauch

WARNUNG! Verletzungs-,

Verbrennungs- und

Stromschlaggefahr.

• Entfernen Sie vor dem ersten

Gebrauch das gesamte

Verpackungsmaterial, die Aufkleber und Schutzfolie (falls vorhanden).

• Das Gerät ist für die Verwendung im

Haushalt vorgesehen.

• Nehmen Sie keine technischen

Änderungen am Gerät vor.

• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.

• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.

• Legen Sie kein Besteck und keine

Topfdeckel auf die Kochzonen.

Anderenfalls werden sie sehr heiß.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.

• Benutzen Sie das Gerät nicht als

Arbeits- oder Abstellfläche.

• Hat die Geräteoberfläche einen

Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der

Spannungsversorgung. Dies dient zur

Vermeidung eines Stromschlags.

• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.

WARNUNG! Brand- und

Explosionsgefahr!

• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten

Sie Flammen und erhitzte

Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.

• Die von sehr heißem Öl freigesetzten

Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.

• Bereits verwendetes Öl kann

Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen eher einen Brand verursachen als frisches

Öl.

• Laden Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das Gerät.

WARNUNG! Das Gerät könnte beschädigt werden.

53

• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.

• Stellen Sie keine heißen Pfannen auf die Glasoberfläche des Kochfeldes.

• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.

• Lassen Sie keine Gegenstände oder

Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die

Oberfläche könnte beschädigt werden.

• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das

Kochgeschirr leer ist.

• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.

• Kochgeschirr aus Gusseisen,

Aluminium oder mit beschädigten

Böden kann die Glas- bzw.

Glaskeramikoberfläche verkratzen.

Heben Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf dem Kochfeld umsetzen möchten.

• Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel das Beheizen eines

Raums.

Reinigung und Pflege

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Verschlechterung des

Oberflächenmaterials zu verhindern.

• Schalten Sie das Gerät vor dem

Reinigen aus und lassen Sie es abkühlen.

• Trennen Sie das Gerät vor

Wartungsarbeiten von der

Spannungsversorgung.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit

Wasserspray oder Dampf.

• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden

Sie ausschließlich Neutralreiniger.

Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,

Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

Entsorgung

WARNUNG! Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des

Geräts wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde vor

Ort.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel in der

Nähe des Geräts ab, und entsorgen

Sie es.

Service

• Wenden Sie sich zur Reparatur des

Geräts an einen autorisierten

Kundendienst.

• Verwenden Sie ausschließlich

Originalersatzteile.

54

GERÄTEBESCHREIBUNG

Kochfeldanordnung

1 1

145 mm

170 mm

265 mm

1 Kochzone

2 Bedienfeld

1 2

Bedienfeldanordnung

1 2 3

1

4 5 6 7 8

11 10 9

5

6

3

4

Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.

Sen‐ sor‐ feld

Funktion Kommentar

1

2

-

-

-

EIN/AUS

-

Verriegeln / Kindersiche‐ rung

Kochstufenanzeige

Kochzonen-Anzeigen des

Timers

Timer-Anzeige

Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.

Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.

Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.

Zeigt die Kochstufe an.

Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit einge‐ stellt wurde.

Zeigt die Zeit in Minuten an.

Sen‐ sor‐ feld

Funktion Kommentar

7

8

9

10

/

-

-

-

Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.

Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.

Auswählen der Kochzone.

Erhöhen oder Verringern der Zeit.

11

/

Einstellen der Kochstufe.

Anzeigen der Kochstufen

Display

-

+ Zahl

Beschreibung

Die Kochzone ist ausgeschaltet.

Die Kochzone ist eingeschaltet.

Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.

Eine Störung ist aufgetreten.

Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).

Die Funktion Verriegeln/Kindersicherung ist in Betrieb.

Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.

Restwärmeanzeige

WARNUNG! Es besteht

Verbrennungsgefahr durch

Restwärme.

TÄGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG! Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

Ein- und Ausschalten

Berühren Sie 1 Sekunde lang, um das

Kochfeld ein- oder auszuschalten.

Abschaltautomatik

Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.

55

56

• Nach dem Einschalten des Kochfelds wird keine Kochstufe gewählt.

• Das Bedienfeld ist mehr als 10

Sekunden mit verschütteten

Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein akustisches Signal ertönt und das

Kochfeld schaltet ab. Entfernen Sie den

Gegenstand oder reinigen Sie das

Bedienfeld.

• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer Weile leuchtet auf und das Kochfeld schaltet sich aus.

Verhältnis zwischen der Kochstufe und der Zeit, nach der das Kochfeld ausgeschaltet wird:

Kochstufe

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

Das Kochfeld wird ausgeschaltet nach

6 Stunden

5 Stunden

4 Stunden

1,5 Stunden

Einstellen der Kochstufe

Berühren Sie , um die

Kochstufeneinstellung zu erhöhen.

Berühren Sie , um die

Kochstufeneinstellung zu verringern.

Berühren Sie zum Ausschalten der

Kochzone und gleichzeitig.

Ein- und Ausschalten der

äußeren Heizkreise

Die Kochflächen können an die Größe des

Kochgeschirrs angepasst werden.

Verwenden Sie das Sensorfeld:

Einschalten des äußeren Heizkreises:

Berühren Sie das Sensorfeld. Die

Kontrolllampe leuchtet auf.

Einschalten weiterer äußerer

Heizkreise: Berühren Sie das Sensorfeld erneut. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

Ausschalten des äußeren Heizkreises:

Berühren Sie das Sensorfeld, bis die

Kontrolllampe erlischt.

Wenn Sie die Kochzone ohne den äußeren Heizkreis einschalten, kann sich das

Licht der Kochzone auf den

äußeren Heizkreis ausbreiten.

Dies bedeutet aber nicht, dass der äußere Heizkreis eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob die Kontrolllampe leuchtet, um zu sehen, ob der Heizkreis eingeschaltet ist.

Ankochautomatik

Durch Einschalten dieser Funktion lässt sich die erforderliche

Kochstufeneinstellung schneller erzielen.

Bei Verwendung der Funktion wird eine bestimmte Zeit lang die höchste Kochstufe eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.

Zum Einschalten der Funktion muss die Kochzone abgekühlt sein.

Einschalten der Funktion für eine

Kochzone: Berühren Sie , bis die erforderliche Kochstufeneinstellung angezeigt wird. Nach 3 Sekunden leuchtet

auf.

Ausschalten der Funktion: Berühren Sie

.

Timer

Kurzzeitmesser

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen

Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.

Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die

Kochzone und erst danach die Funktion ein.

57

Auswählen der Kochzone:Berühren Sie

so oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone aufleuchtet.

Einschalten der Funktion oder Ändern

der Zeit: Berühren Sie oder , um die

Dauer für den Timer einzustellen (00 - 99

Minuten). Wenn die Anzeige der

Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.

So wird die Restzeit angezeigt: Wählen

Sie die Kochzone mit aus. Die Anzeige der Kochzone blinkt schneller. Das

Display zeigt die Restzeit an.

Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die Kochzone mit und berühren Sie .

Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt.

Die Anzeige der Kochzone erlischt.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein

Signalton und 00 blinkt. Die

Kochzone wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Signaltons: Berühren

Sie .

Kurzzeit-Wecker

Sie können diese Funktion als Kurzzeit-

Wecker benutzen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Kochzonen nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt an.

Einschalten der Funktion: Berühren Sie

. Berühren Sie oder des Timers, um die Zeit einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein

Signalton und 00 blinkt.

Ausschalten des Signaltons: Berühren

Sie .

Diese Funktion hat keine

Auswirkung auf den

Kochzonenbetrieb.

Verriegeln

Sie können das Bedienfeld sperren, wenn

Kochzonen eingeschaltet sind. So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.

Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.

Einschalten der Funktion:Berühren Sie

. leuchtet 4 Sekunden auf.Der Timer bleibt eingeschaltet.

Ausschalten der Funktion: Berühren Sie

. Die vorherige Kochstufe wird angezeigt.

Diese Funktion wird auch ausgeschaltet, sobald das

Kochfeld ausgeschaltet wird.

Kindersicherung

Diese Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten des

Kochfelds.

Einschalten der Funktion: Schalten Sie das Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine

Kochstufe ein. Berühren Sie 4

Sekunden lang. leuchtet auf. Schalten

Sie das Kochfeld mit aus.

Ausschalten der Funktion: Schalten Sie das Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine

Kochstufe ein. Berühren Sie 4

Sekunden lang. leuchtet auf. Schalten

Sie das Kochfeld mit aus.

Vorübergehendes Ausschalten der

Funktion für einen einzelnen

Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld mit ein. leuchtet auf. Berühren Sie

4 Sekunden lang. Stellen Sie die

Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden

ein. Das Kochfeld kann jetzt benutzt werden. Wenn Sie das Kochfeld mit ausschalten, wird diese Funktion wieder eingeschaltet.

58

TIPPS UND HINWEISE

WARNUNG! Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

Kochgeschirr

Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit Aluminium- oder

Kupferböden kann

Verfärbungen der

Glaskeramikoberfläche verursachen.

Kochstufe

- 1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

Anwendungsbeispiele für das

Garen

Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es sich um Richtwerte.

Verwendung:

Warmhalten von gegarten

Speisen.

Sauce Hollandaise, Schmel‐ zen von: Butter, Schokolade,

Gelatine.

Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.

Köcheln von Reis und Milchge‐ richten, Erhitzen von Fertigge‐ richten.

Dünsten von Gemüse, Fisch,

Fleisch.

Dampfgaren von Kartoffeln.

Kochen größerer Speisemen‐ gen, Eintopfgerichte und Sup‐ pen.

Bei geringer Hitze anbraten:

Schnitzel, Cordon bleu, Kote‐ lett, Frikadellen, Bratwürste,

Leber, Mehlschwitze, Eier,

Pfannkuchen, Donuts.

Dauer

(Min.)

Nach

Bedarf

5 - 25

Hinweise

Legen Sie einen Deckel auf das Kochgeschirr.

Gelegentlich umrühren.

10 -

40

25 -

50

20 -

45

20 -

60

60 -

150

Mit Deckel garen.

Mindestens doppelte Menge

Flüssigkeit zum Reis geben,

Milchgerichte zwischendurch umrühren.

Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.

Max. ¼ l Wasser für 750 g

Kartoffeln verwenden.

Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zu‐ taten.

Nach

Bedarf

Nach der Hälfte der Zeit wen‐ den.

59

Kochstufe

7 - 8

9

Verwendung: Dauer

(Min.)

5 - 15

Hinweise

Braten bei starker Hitze: Rösti,

Lendenstücke, Steaks.

Nach der Hälfte der Zeit wen‐ den.

Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,

Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG! Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

Allgemeine Informationen

• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem

Gebrauch.

• Achten Sie immer darauf, dass der

Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

• Kratzer oder dunkle Flecken auf der

Oberfläche beeinträchtigen die

Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.

• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung der Kochfeldoberfläche.

• Verwenden Sie einen speziellen

Reinigungsschaber für Glas.

Reinigen des Kochfelds

Folgendes muss sofort entfernt

werden: geschmolzener Kunststoff,

Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige

Lebensmittel. Andernfalls können die

FEHLERSUCHE

Verschmutzungen das Kochfeld beschädigen. Achten Sie darauf, dass sich niemand Verbrennungen zuzieht.

Den speziellen Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und

über die Oberfläche bewegen.

Folgendes kann nach ausreichender

Abkühlung des Kochfelds entfernt

werden: Kalk- und Wasserränder,

Fettspritzer und metallisch schimmernde Verfärbungen. Reinigen

Sie das Kochfeld mit einem feuchten

Tuch und nicht scheuernden

Reinigungsmittel. Wischen Sie das

Kochfeld nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.

Entfernen Sie metallisch schimmernde Verfärbungen:

Benutzen Sie für die Reinigung der

Glasoberfläche ein mit einer Lösung aus Essig und Wasser angefeuchtetes

Tuch.

WARNUNG! Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

Was tun, wenn ...

Störung

Das Kochfeld kann nicht ein‐ geschaltet oder bedient wer‐ den.

Mögliche Ursache

Das Kochfeld ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die

Spannungsversorgung an‐ geschlossen.

Abhilfe

Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungsgemäß an die

Spannungsversorgung an‐ geschlossen ist. Nehmen

Sie dazu den Anschlussplan zu Hilfe.

60

Störung Mögliche Ursache

Die Sicherung ist durchge‐ brannt.

Ein akustisches Signal er‐ tönt und das Kochfeld schal‐ tet ab.

Wenn das Kochfeld ausge‐ schaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.

Das Kochfeld wird ausge‐ schaltet.

Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.

Zwei oder mehr Sensorfel‐ der wurden gleichzeitig be‐ rührt.

Auf dem Bedienfeld befin‐ den sich Wasser- oder Fett‐ spritzer.

Mindestens ein Sensorfeld wurde bedeckt.

Die Ankochautomatik startet nicht.

Der äußere Heizkreis lässt sich nicht einschalten.

Abhilfe

Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung ist. Brennt die

Sicherung wiederholt durch, wenden Sie sich an eine zu‐ gelassene Elektrofachkraft.

Schalten Sie das Kochfeld erneut ein und stellen Sie in‐ nerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein.

Berühren Sie nur ein Sen‐ sorfeld.

Wischen Sie das Bedienfeld ab.

Entfernen Sie den Gegen‐ stand von den Sensorfel‐ dern.

Sie haben etwas auf das

Sensorfeld gestellt.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Be‐ trieb war.

Die Kochzone ist heiß.

Die höchste Kochstufe ist eingestellt.

Sie haben die Kochstufe auf

verringert.

Entfernen Sie den Gegen‐ stand vom Sensorfeld.

War die Kochzone lange ge‐ nug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich an den autorisierten Kunden‐ dienst.

Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.

Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die

Funktion.

Beginnen Sie bei und er‐ höhen Sie nur die Kochstu‐ fe.

Schalten Sie zuerst den in‐ neren Heizkreis ein.

61

Störung

In der Mehrkreis-

Kochzone befindet sich ein dunkler Bereich.

Die Sensorfelder werden heiß.

leuchtet auf.

leuchtet auf.

und eine Zahl werden angezeigt.

E6 leuchtet auf.

lösen können...

Mögliche Ursache

Es ist normal, dass sich in der Mehrkreis-Kochzone ein dunkler Bereich befindet.

Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die Bedienelemente gestellt.

Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.

Die Kindersicherung oder die Tastensperre ist einge‐ schaltet.

Es ist ein Fehler im Kochfeld aufgetreten.

Wenn Sie das Problem nicht

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Geben Sie die Daten, die Sie auf dem

Typenschild finden, an. Geben Sie dabei den dreistelligen Buchstaben-Code für die

Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der

Glasfläche) und die angezeigte

Abhilfe

Stellen Sie großes Kochge‐ schirr nach Möglichkeit auf die hinteren Kochzonen.

Schalten Sie das Kochfeld aus und wieder ein.

Siehe Kapitel „Täglicher Ge‐ brauch“.

Die zweite Phase der Strom‐ versorgung fehlt.

Trennen Sie das Kochfeld eine Zeit lang vom Strom‐ netz. Schalten Sie die Si‐ cherung im Sicherungskas‐ ten der Hausinstallation aus.

Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an den autorisierten Kun‐ dendienst.

Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungsgemäß an die

Spannungsversorgung an‐ geschlossen ist. Nehmen

Sie die Sicherung heraus, warten Sie eine Minute und setzen Sie die Sicherung wieder ein.

Fehlermeldung an. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für die Reparatur durch einen Techniker oder Händler eine Gebühr an. Die

Informationen zum Kundendienst und die

Garantiebedingungen finden Sie im

Garantieheft.

62

MONTAGE

WARNUNG! Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

Vor der Montage

Notieren Sie vor der Montage des

Kochfelds folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des Kochfelds angebracht.

Seriennummer ............

Einbau-Kochfelder

Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem

Einbau in bzw. unter normgerechte,

Montage passende Einbauschränke und

Arbeitsplatten betrieben werden.

Anschlusskabel

• Das Kochfeld wird mit einem

Anschlusskabel geliefert.

• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch den Kabeltyp H05V2V2-F, der einer Temperatur von mindestens 90

°C standhält. Wenden Sie sich an den

Kundendienst vor Ort.

min.

500mm min.

50mm min.

28 mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

750

+1 mm min.

20 mm min.

12 mm

Schutzboden

63

Falls Sie einen Schutzboden (optionales

Zubehör) verwenden, ist die Schutzmatte direkt unter dem Gerät nicht nötig. Der

Schutzboden ist möglicherweise in einigen

Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Wenn Sie das Kochfeld über einem Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Typenschild

Modell JKSN807F5

Typ 60 HBD 68 AO

Ser. Nr. ..........

JUNO

Technische Daten der Kochzonen

Produkt-Nummer (PNC) 949 594 389 01

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.5 kW

Kochzone

Vorne links

Hinten links

Hinten Mitte

Hinten rechts

Nennleistung (höchste Kochstu‐ fe) [W]

700 / 1700

1200

1050 / 1950 / 2700

1400 / 2200

Durchmesser der Kochzone

[mm]

120 / 180

145

145 / 210 / 270

170 / 265

Verwenden Sie für optimale

Kochergebnisse kein Kochgeschirr,

ENERGIEEFFIZIENZ dessen Durchmesser größer als der der

Kochzone ist.

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Modellidentifikation JKSN807F5

64

Kochfeldtyp

Anzahl der Kochzonen

Heiztechnologie

Durchmesser der kreisför‐ migen Kochzonen (Ø)

Vorne links

Hinten links

Hinten Mitte

Hinten rechts Länge (L) und Breite (B) der nicht kreisförmigen

Kochzone

Energieverbrauch pro

Kochzone (EC electric coo‐ king)

Vorne links

Hinten links

Hinten Mitte

Hinten rechts

Energieverbrauch des

Kochfelds (EC electric hob)

EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder -

Verfahren zur Messung der

Gebrauchseigenschaften

Energie sparen

Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen Kochen Energie zu sparen.

• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte

Menge.

• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Einbau-Kochfeld

4

Kochzone mit

Strahlungsbehei‐ zung

18,0 cm

14,5 cm

27,0 cm

L 26,5 cm

B 17,0 cm

191.6 Wh / kg

188.0 Wh / kg

185.4 Wh / kg

191.6 Wh / kg

189.2 Wh / kg

• Stellen Sie Kochgeschirr auf die

Kochzone, bevor Sie sie einschalten.

• Der Boden des Kochgeschirrs sollte denselben Durchmesser wie die

Kochzone haben.

• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.

• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die Kochzone.

• Nutzen Sie die Restwärme, um die

Speisen warm zu halten oder zu schmelzen.

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu

Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden

Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

*

65

66

67

867333337-A-332017

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents