Progress PAI8205E User manual

Progress PAI8205E User manual

Käyttöohje

Manual de instruções

Bruksanvisning

Keittotaso

Placa

Inbyggnadshäll

PAI8205E

2 Progress

SISÄLTÖ

Turvallisuustiedot

Turvallisuusohjeet

Asennus

Laitteen kuvaus

Päivittäinen käyttö

6

7

2

4

9

Vihjeitä ja neuvoja

Hoito ja puhdistus

Vianmääritys

Tekniset tiedot

Energiatehokkuus

Oikeus muutoksiin pidätetään.

TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.

Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.

Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.

13

15

15

18

18

Progress 3

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.

Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.

VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.

Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.

HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.

Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.

VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason päällä.

Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.

Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.

Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason vastus pois päältä vääntimellä.

Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa käyttäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota joka tapauksessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.

4 Progress

TURVALLISUUSOHJEET

Asennus

VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

VAROITUS! Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.

• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.

• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.

• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.

• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.

• Kunkin laitteen alaosassa on jäähdytyspuhaltimet.

• Jos laite asennetaan laatikon yläpuolelle:

– Älä säilytä laatikossa pieniä kappaleita tai paperiarkkeja, jotka voivat päästä laitteeseen. Muutoin ne voivat vahingoittaa jäähdytyspuhaltimia tai heikentää jäähdytysjärjestelmän tehoa.

– Varmista, että laitteen alaosan ja laatikossa säilytettävien esineiden välinen etäisyys on vähintään 2 cm.

• Poista laitteen alla olevaan kaappiin mahdollisesti asennetut erotuslevyt.

Sähköliitännät

VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa, että laite on irrotettu sähköverkosta.

• Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.

• Varmista, että laite on asennettu oikein.

Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.

• Käytä oikeaa virtajohtoa.

• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.

• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.

• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.

• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.

• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

Progress 5

• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet

(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista.

Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

Käyttö

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen vaara.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja suojakalvot (jos olemassa) ennen käyttöönottoa.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.

• Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen.

• Älä luota keittoastian tunnistimeen.

• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia keittoalueille. Ne voivat kuumentua.

• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.

• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.

• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään sähköiskut.

• Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään

30 cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.

• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.

VAROITUS! Tulipalo- ja räjähdysvaara.

• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja

öljyistä, kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.

• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat sytyttää tulipalon.

• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä

öljy.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.

• Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.

• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta keittotason lasipinnalle.

• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.

• Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.

• Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.

• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.

• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.

Hoito ja puhdistus

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.

• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.

• Kytke laite irti sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.

• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.

6 Progress

• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

Huolto

• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

ASENNUS

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Ennen asentamista

Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä ennen keittotason asentamista. Arvokilpi sijaitsee keittotason pohjassa.

Sarjanumero ...........................

Kalusteeseen sijoitettavat keittotasot

Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.

Liitäntäjohto

• Keittotason mukana toimitetaan liitäntäjohto.

• Käytä vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:

H05V2V2-F joka kestää vähintään 90

°C lämpötilan. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen

VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.

• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.

• Irrota pistoke pistorasiasta.

• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.

Asennus

min.

500mm min.

50mm

LAITTEEN KUVAUS

Keittoalueet

1 1

1 Induktiokeittoalue

2

Käyttöpaneeli

Progress 7

1 2 1

Käyttöpaneelin painikkeet

1 2 3 4 5 6 7

5

6

3

4

11 10 9 8

Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.

Kos‐ ke‐ tus‐ paini‐ ke

Toiminto Kuvaus

1

2

-

-

-

PÄÄLLE / POIS

Lukitus / Uunin lapsilukko

Tauko

Tehotason näyttö

Keittoalueiden ajastimen il‐ maisimet

Ajastimen näyttö

Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.

Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen pois‐ taminen.

Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.

Tehotason näyttäminen.

Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoitta‐ minen.

Ajan osoittaminen minuutteina.

8 Progress

Kos‐ ke‐ tus‐ paini‐ ke

Toiminto Kuvaus

7

8

-

-

Hob²Hood Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen päälle ja pois päältä.

Keittoalueen valitseminen.

Ajan lisääminen tai vähentäminen.

9

/

10

11

-

PowerBoost

Säätöpalkki

Tehotasojen näytöt

Näyttö

-

+ numero

/ /

Toiminnon kytkeminen toimintaan.

Tehotason säätäminen.

Kuvaus

Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.

Keittoalue on toiminnassa.

Tauko on kytketty päälle.

Automaattinen kuumennus on kytketty päälle.

PowerBoost on kytketty päälle.

Toimintahäiriö.

OptiHeat Control (3-vaiheinen jälkilämmön merkkivalo) edelleen toimin‐ nassa / lämpimänä pito / jälkilämpö.

Lukitus /Uunin lapsilukko on kytketty päälle.

Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.

Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle.

Progress 9

OptiHeat Control (3-vaiheinen jälkilämmön merkkivalo)

VAROITUS! / /

Palovammojen vaara on olemassa jälkilämmön vuoksi.

Merkkivalot ilmoittavat käytössä olevien keittoalueiden jälkilämmön tason. Vierellä olevien keittoalueiden merkkivalot voivat myös syttyä, vaikka ne eivät olisi käytössä.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

Keittotaso kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta sekunnin ajan.

Automaattinen virrankatkaisu

Toiminto katkaiseen virran automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa:

• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta.

• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi keittotason toimintaan.

• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin

(pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.

• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin paistinpannulla). Anna keittoalueen jäähtyä ennen kuin käytät keittoaluetta uudelleen.

• Keittoastia on vääränlainen. Symboli syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 2 minuutin kuluttua.

Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö kuumentaa keraamisen pinnan.

• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta.

Tehotason ja keittotason sammumisajan suhde:

Tehotaso

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

Keittotason pois kytkeytymisaika

6 tuntia

5 tuntia

4 tuntia

1,5 tunti

Tehotaso

Tehotason asettaminen tai muuttaminen:

Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa, kunnes saavutat oikean tehotason.

Automaattinen kuumennus

Kytke tämä toiminto toimintaan saavuttaaksesi haluamasi tehotason nopeammin. Kun toiminto on toiminnassa,

10 Progress alue toimii alussa suurimmalla tehotasolla ja jatkaa sen jälkeen toimintaa haluamallasi tehotasolla.

Toiminnon toimintaan kytkeminen edellyttää, että keittoalue on kylmä.

Kytke toiminto toimintaan

keittoalueeseen: kosketa ( syttyy).

Kosketa välittömästi haluamaasi tehotasoa. Kolmen sekunnin kuluttua syttyy .

Toiminnon kytkeminen pois

toiminnasta: muuta tehotasoa.

PowerBoost

Kyseinen toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan induktiokeittoalueelle vain rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle.

Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".

Kytke toiminto toimintaan

keittoalueeseen: kosketa . syttyy.

Toiminnon kytkeminen pois

toiminnasta: muuta tehotasoa.

Ajastin

Ajanlaskenta-automatiikka

Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen toiminta-ajan asettamiseen yhtä käyttökertaa varten.

Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen jälkeen toiminto.

Keittoalueen asettaminen: kosketa painiketta toistuvasti, kunnes vaaditun keittoalueen merkkivalo syttyy.

Toiminnon kytkeminen toimintaan tai

ajan muuttaminen: kosketa ajastimen tai -painiketta ja aseta aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on käynnissä.

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta keittoalue painikkeella . Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.

Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

Toiminnon kytkeminen pois

toiminnasta: aseta keittoalue painikkeella

ja kosketa painiketta . Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00.

Keittoalueen merkkivalo sammuu.

Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.

Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta .

Hälytinajastin

Voit käyttää tätä toimintoa

hälytinajastimena keittotason ollessa toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy

.

Toiminnon kytkeminen toimintaan:

kosketa painiketta . Aseta aika koskettamalla ajastimen painiketta tai

. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.

Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta .

Toiminnolla ei ole vaikutusta keittoalueiden toimintaan.

Tauko

Kyseinen toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon.

Kaikki muut käyttöpaneelin symbolit lukittuvat toiminnon ollessa toiminnassa.

Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.

Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta

.

syttyy.Tehotaso laskee arvoon 1.

Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa painiketta . Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.

Lukitus

Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden toimiessa. Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa.

Aseta ensin tehotaso.

Toiminnon kytkeminen toimintaan:

kosketa painiketta . syttyy neljän sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.

Toiminnon kytkeminen pois

toiminnasta: kosketa painiketta .

Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.

Kun sammutat keittotason, myös tämä toiminto sammuu.

Uunin lapsilukko

Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.

Toiminnon kytkeminen toimintaan:

kytke keittotaso toimintaan painikkeella

. Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella .

Toiminnon kytkeminen pois

toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan painikkeella . Älä aseta tehotasoa.

Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella .

Voit ohittaa toiminnon vain yhtä

keittoaikaa koskien: kytke keittotaso toimintaan painikkeella . syttyy.

Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin

kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.

Kun kytket keittotason pois päältä painikkeella , toiminto on edelleen kytkettynä.

Tehonhallinta

Progress 11

• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan.

Katso kuva.

• Kunkin vaiheen maksimisähkökuormitus on 3700 W.

• Toiminto jakaa virran samaan vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.

• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun yksivaiheeseen kytkettyjen keittoalueiden kokonaissähkökuormitus on yli 3700 W.

• Toiminto laskee samaan vaiheeseen kytkettyjen keittoalueiden tehoa.

• Alhaisemman tehon omaavien alueiden tehotasonäyttö muuttuu kahdella tasolla.

Hob²Hood

Kyseessä on pitkälle kehittynyt automaattitoiminto, joka yhdistää keittotason erityiseen liesituulettimeen.

Sekä keittotasossa että liesituulettimessa on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan kuumimman keittoastian lämpötilan mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös keittotasosta manuaalisesti.

Useimmissa liesituulettimissa kaukosäätöjärjestelmä on oletuksena pois päältä. Kytke se päälle ennen toiminnon käyttämistä. Lisätietoa on saatavilla liesituulettimen käyttöohjeista.

12 Progress

Toiminnon käyttäminen automaattisesti

Voit käyttää toimintoa automaattisesti asettamalla automaattisen tilan H1 – H6.

Keittotason oletusasetus on

H5.Liesituuletin reagoi aina keittotasoa käyttäessä. Keittotaso tunnistaa keittoastian lämpötilan automaattisesti ja säätää puhaltimen nopeuden.

Automaattitilat

Tila H0

Tila H1

Tila

H2

3)

Tila H3

Auto‐ maatti‐ nen valo

Pois

Päällä

Päällä

Päällä

Keittä‐ mi‐ nen

1)

Pois

Pois

Puhalti‐ men nopeus

1

Pois

Paista‐ mi‐ nen

2)

Tila H4

Tila H5

Päällä

Päällä

Puhalti‐ men nopeus

1

Puhalti‐ men nopeus

1

Tila H6 Päällä Puhalti‐ men nopeus

2

Puhalti‐ men nopeus

3

1) Keittotaso tunnistaa keittämisen ja säätää puhalti‐ men nopeuden automaattitilan mukaisesti.

2) Keittotaso tunnistaa paistamisen ja säätää puhalti‐ men nopeuden automaattitilan mukaisesti.

3) Kyseinen tila kytkee puhaltimen ja valon päälle, se ei ole lämpötilariippuvainen.

Automaattitilan muuttaminen

1. Kytke laite pois päältä.

Pois

Pois

Puhalti‐ men nopeus

1

Puhalti‐ men nopeus

1

Puhalti‐ men nopeus

1

Puhalti‐ men nopeus

2

2. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan. Näyttö syttyy ja sammuu.

3. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan.

4. Kosketa painiketta muutaman kerran, kunnes syttyy.

5. Kosketa ajastimen painiketta automaattitilan valitsemiseksi.

Kun haluat säätää liesituuletinta suoraan liesituulettimen paneelista, kytke toiminnon automaattitila pois päältä.

Kun lopetat ruoanlaiton ja kytket keittotason pois päältä, liesituulettimen puhallin voi toimia jonkin aikaa tämän jälkeen. Tämän jälkeen järjestelmä kytkee puhaltimen pois päältä automaattisesti, puhallinta ei voida kytketä vahingossa päälle seuraavan

30 sekunnin aikana.

Puhaltimen nopeuden manuaalinen säätäminen

Toimintoa voidaan käyttää myös manuaalisesti. Kosketa tällöin painiketta

keittotason ollessa toiminnassa.

Toiminnon automaattitila kytkeytyy tällöin pois päältä ja voit säätää puhaltimen nopeutta manuaalisesti. Painiketta painaessa lisäät puhaltimen nopeutta yhdellä. Kun saavutat tehotason ja painat painiketta uudelleen, puhaltimen nopeudeksi säätyy 0 ja liesituulettimen puhallin kytkeytyy pois päältä. Voit kytkeä puhaltimen uudelleen päälle nopeudella 1 koskettamalla .

Voit kytkeä toiminnon automaattitilan päälle kytkemällä keittotason pois päältä ja uudelleen päälle.

Progress 13

Valon sytyttäminen

Voit asettaa keittotason sytyttämään valon automaattisesti aina keittotason päälle kytkemisen yhteydessä. Aseta tällöin automaattinen tila H1 – H6.

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Keittoastiat

Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian lämmön erittäin nopeasti.

Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita.

Keittoastian materiaali

sopivat: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan oikealla merkinnällä).

sopimattomat: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.

Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos:

• vesi kiehuu hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.

• magneetti tarttuu astian pohjaan.

Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.

Varmista, että keittoastioiden pohjat ovat puhtaita ja kuivia ennen niiden asettamista keittotasolle.

Keittoastian mitat

Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon.

Liesituulettimen valo kytkeytyy pois päältä kahden minuutin kuluttua keittotason pois päältä kytkemisen jälkeen.

Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi, saa vain osan keittoalueen tehosta.

Katso "Tekniset tiedot".

Käytön aikana kuuluvat äänet

Jos kuulet:

• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista

(monikerroksinen rakenne).

• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista

(monikerroksinen rakenne).

• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.

• Napsahdusääniä: sähköpiirien kytkeytyminen.

• Sihinää, surinaa: puhallin on toiminnassa.

Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.

Esimerkkejä keittotoiminnoista

Keittoalueen tehotason ja virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole lineaarinen.

Virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä.

Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta.

Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

14 Progress

Tehotaso

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

- 1

Käyttökohde:

Valmiiden ruokien lämpimänä‐ pito.

Aika

(min)

tar‐ peen mu‐ kaan

Vinkkejä

Aseta keittoastian päälle kan‐ si.

Hollandaise-kastike, voin, suk‐ laan ja liivatteen sulattaminen.

Kiinteyttäminen: munakkaat, paistetut kananmunat.

Riisin ja maitoruokien haudu‐ tus, valmisruokien kuumenta‐ minen.

Höyrytetyt vihannekset, kala, liha.

Höyryssä kypsennetyt perunat.

Suurten ruokamäärien kypsen‐ täminen, pataruoat ja keitot.

Leikkeiden, vasikanlihan, cor‐ don bleun, kotlettien, pyöryköi‐ den, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien paista‐ minen.

Voimakas paistaminen: sipuli‐ perunat, ulkofilee, pihvit.

5 - 25

10 -

40

25 -

50

20 -

45

20 -

60

60 -

150 tar‐ peen mu‐ kaan

5 - 15

Sekoita aika ajoin.

Valmista kannen alla.

Lisää vähintään kaksinkertai‐ nen määrä nestettä riisin suh‐ teen, sekoita maitoruokia kyp‐ sennyksen puolivälissä.

Lisää nestettä muutama ruo‐ kalusikallinen.

Käytä korkeintaan ¼ litraa vet‐ tä/750 g perunoita.

Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet.

Käännä kypsennyksen puoli‐ välissä.

Käännä kypsennyksen puoli‐ välissä.

Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, pata‐ paisti), ranskalaisten friteeraus.

Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on kytketty toimintaan.

Neuvoja ja vinkkejä Hob²Hood

Kun käytät keittotasoa toiminnolla:

• Suojaa liesituulettimen paneeli suoralta auringonvalolta.

• Älä kohdista halogeenivaloa liesituulettimen paneeliin.

• Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.

• Älä keskeytä keittotason ja liesituulettimen välistä signaalia (esim.

kädellä, keittoastian kahvalla tai korkealla kattilalla). Katso kuva.

Kuvan liesituuletin on annettu ainoastaan viitteeksi.

Progress 15

Muut kaukosäädettävät laitteet voivat estää signaalin. Älä käytä kaukosäädettäviä laitteita keittotason toimintoa käyttäessä.

Hob²Hood-toiminnolla varustetut liesituulettimet

Katso tätä toimintoa käyttävien liesituulettimien täydellinen valikoima kuluttajille suunnatulta verkkosivustoltamme.

HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Yleistä

• Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.

• Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.

• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta keittotason toimintaan.

• Käytä keittotason pintaan sopivaa erityistä puhdistusainetta.

• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta.

Keittotason puhdistaminen

Poista välittömästi: sulanut muovi, tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen

VIANMÄÄRITYS

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat vahingoittaa keittotasoa. Varo palovammoja. Käytä keittotason erityistä kaavinta viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.

Poista sitten, kun keittotaso on

jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista keittotaso kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.

Poista kirkkaat metalliset

värimuutokset: käytä veden ja viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta liinalla.

16 Progress

Käyttöhäiriöt

Ongelma

Keittotaso ei kytkeydy toi‐ mintaan eikä sitä voida käyt‐ tää.

Keittotasosta kuuluu ääni‐ merkki ja se kytkeytyy pois toiminnasta.

Äänimerkki kuuluu, kun keit‐ totaso on kytketty pois toi‐ minnasta.

Keittotaso kytkeytyy pois päältä.

Mahdollinen syy

Keittotasoa ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on lii‐ tetty sähköverkkoon virheel‐ lisesti.

Sulake on palanut.

Et aseta tehotasoa 10 se‐ kunnin kuluessa.

Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanai‐ kaisesti.

Tauko on kytketty päälle.

Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita.

Yksi tai useampi kosketus‐ painike on peitetty.

Korjaustoimenpide

Tarkista, onko keittotaso kyt‐ ketty oikein sähköverkkoon.

Katso kytkentäkaavio.

Tarkista, onko toimintahäiri‐

ön syynä sulake. Jos sulake palaa aina uudelleen, kään‐ ny sähköalan ammattilaisen puoleen.

Kytke keittotaso uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso

10 sekunnin kuluessa.

Kosketa vain yhtä kosketus‐ painiketta.

Katso kohta "Päivittäinen käyttö".

Pyyhi käyttöpaneeli puh‐ taaksi.

Poista esineet kosketuspai‐ nikkeiden päältä.

Jälkilämmön merkkivalo ei syty.

Hob²Hood ei toimi.

Automaattinen kuumennus ei toimi.

Kosketuspainikkeen päälle on asetettu jokin esi‐ ne.

Alue ei ole kuuma, koska si‐ tä on käytetty vain vähän ai‐ kaa tai anturi on viallinen.

Käyttöpaneeli on peitetty.

Käytössä on erittäin korkea kattila, joka estää signaalin.

Alue on kuuma.

Poista esineet kosketuspai‐ nikkeen päältä.

Jos alue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huolto‐ liikkeeseen.

Poista esineet käyttöpanee‐ lin päältä.

Käytä pienempää kattilaa, vaihda keittoaluetta tai sää‐ dä liesituuletinta manuaali‐ sesti.

Anna alueen jäähtyä riittä‐ västi.

Progress 17

Ongelma

Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä.

Kosketuspainikkeet kuume‐ nevat.

syttyy.

Mahdollinen syy

Korkein tehotaso on asetet‐ tu.

Tehonhallinta on kytketty päälle.

Keittoastia on liian suuri, tai se on liian lähellä painikkei‐ ta.

Uunin lapsilukko tai Lukitus on kytketty päälle.

Alueella ei ole keittoastiaa.

Korjaustoimenpide

Korkeimman tehotason arvo on sama kuin toiminnon.

Katso kohta "Päivittäinen käyttö".

Laita isokokoiset keittoastiat taka-alueille, jos mahdollis‐ ta.

Katso kohta "Päivittäinen käyttö".

Aseta keittoastia alueelle.

syttyy.

ja numero syttyy.

Laitteesta kuuluu äänimerkki keskeytyksettä.

Keittoastia on sopimaton.

Keittoastian pohjan halkaisi‐ ja on liian pieni alueelle.

Käytä sopivaa keittoastiaa.

Lue ohjeet kohdasta "Vihjei‐ tä ja neuvoja".

Käytä oikean kokoista keitto‐ astiaa. Katso "Tekniset tie‐ dot".

Keittoalueessa on jokin vika.

Sammuta keittotaso ja kytke se uudelleen toimintaan 30 sekunnin kuluttua. Jos syttyy uudelleen, kytke keit‐ totaso irti sähköverkosta. Lii‐ tä keittotaso takaisin sähkö‐ verkkoon 30 sekunnin kulut‐ tua. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Sähköliitäntä on virheellinen.

Kytke keittotaso irti sähkö‐ verkosta. Ota yhteyttä päte‐ vään sähköasentajaan asennuksen tarkistamiseksi.

Jos ratkaisua ei löydy...

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus

(keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista, että keittotasoa on käytetty oikein.

Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut veloitetaan myös takuuaikana.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.

18 Progress

TEKNISET TIEDOT

Arvokilpi

Malli PAI8205E

Tyyppi 62 D4A 01 AA

Induktio 7.35 kW

Sarjanumero .................

PROGRESS

Keittoalueiden määritykset

Keittoalue Nimellisteho

(suurin teho‐ taso) [W]

2300 Vasemmalla edessä

Vasemmalla takana

Oikealla edes‐ sä

Oikealla taka‐ na

2300

2300

2300

PowerBoost

[W]

3200

3200

3200

3200

PNC-tuotenumero 949 594 464 00

220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz

Valmistettu Saksassa

7.35 kW

PowerBoost kesto enin‐ tään [min]

10

10

10

10

Keittoastian halkaisija

[mm]

180 - 210

180 - 210

180 - 210

180 - 210

Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja koon mukaan.

ENERGIATEHOKKUUS

Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan kokoista keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014

Mallin tunnus

Keittotasotyyppi

Keittoalueiden määrä

Kuumennustekniikka

Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø)

Vasemmalla edessä

Vasemmalla takana

Oikealla edessä

Oikealla takana

PAI8205E

Kalusteeseen asennettava keit‐ totaso

4

Induktio

21,0 cm

21,0 cm

21,0 cm

21,0 cm

Progress 19

Energiankulutus keittoa‐ luetta kohti (EC electric cooking)

Vasemmalla edessä

Vasemmalla takana

Oikealla edessä

Oikealla takana

Keittotason energiankulu‐ tus (EC electric hob)

EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot -

Suorituskyvyn mittaustavat

Energiansäästö

Voit säästää energiaa jokapäiväisen ruoanvalmistuksen aikana seuraavia vinkkejä noudattamalla.

• Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

187,3 Wh/kg

189,1 Wh/kg

186,3 Wh/kg

• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.

• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen kytkemistä toimintaan.

• Aseta pieni keittoastia pienemmälle keittoalueelle.

• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.

• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

20 Progress

ÍNDICE

Informações de segurança

Instruções de segurança

Instalação

Descrição do produto

Utilização diária

20

22

24

25

27

Sugestões e dicas

Manutenção e limpeza

Resolução de problemas

Dados técnicos

Eficiência energética

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas portadoras de deficiência muito extensa e complexa devem ser mantidas afastadas ou constantemente vigiadas.

As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas ou constantemente vigiadas.

Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.

Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.

Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, deve ser ativado.

32

34

34

37

37

Progress 21

A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Segurança geral

AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas resistências de aquecimento.

Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio.

NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de incêndio.

ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser supervisionado. Um processo de cozedura de curta duração tem de ser supervisionado continuamente.

AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as zonas de cozedura.

Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas de tacho não devem ser colocados na superfície da placa porque podem ficar quentes.

Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.

Após a utilização, desligue a placa no respetivo comando e não confie apenas no detector de tacho.

Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma fenda, desative o aparelho e desligue-o da alimentação elétrica. Se o aparelho estiver ligado diretamente à alimentação elétrica numa caixa de derivação, desligue o disjuntor no quadro elétrico para desligar o aparelho da alimentação elétrica. Em qualquer caso, contacte um

Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência

22 Progress

• autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.

AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham sido concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar ou recomendadas pelo fabricante do aparelho nas instruções de utilização, bem como as proteções de placa já incorporadas no aparelho caso existam. A utilização de proteções impróprias pode causar acidentes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Instalação

AVISO! A instalação deste aparelho tem de ser efetuada por uma pessoa qualificada.

as ventoinhas de arrefecimento ou reduzir a eficiência do sistema de arrefecimento.

– Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 cm entre a parte inferior do aparelho e os objetos que forem guardados na gaveta.

• Remova os painéis de separação que estiverem instalados no armário por baixo do aparelho.

AVISO! Risco de ferimentos ou danos no aparelho.

• Remova toda a embalagem.

• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.

• Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e móveis de cozinha.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas e calçado de proteção.

• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.

• Proteja a parte inferior do aparelho contra o vapor e a humidade.

• Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum recipiente quente do aparelho.

• Cada aparelho possui ventoinhas de arrefecimento na parte inferior.

• Se o aparelho for instalado por cima de uma gaveta:

– Não guarde folhas de papel ou objetos pequenos que possam ser sugados, porque podem danificar

Ligação eléctrica

AVISO! Risco de incêndio e choque elétrico.

• Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica.

• Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.

• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.

• Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.

Progress 23

• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.

• Utilize a abraçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.

• Não permita que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) entrem em contacto com partes quentes do aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada próxima.

• Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.

• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte um Centro de

Assistência Técnica Autorizado ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

• As protecções contra choques eléctricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.

• Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação.

Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.

• Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.

• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.

• A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.

Utilização

AVISO! Risco de ferimentos, queimaduras e choque elétrico.

• Retire todo o material de embalagem, etiquetas e película protetora (se aplicável) antes da primeira utilização.

• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

• Desligue a zona de aquecimento após cada utilização.

• Não confie apenas no detetor de tachos.

• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de aquecimento. Podem ficar quentes.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou se ele estiver em contacto com água.

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Se a superfície do aparelho apresentar fendas, desligue-o imediatamente da corrente elétrica. Isso evitará choques elétricos.

• Os utilizadores portadores de pacemaker devem manter-se a mais de 30 cm de distância da zonas de indução quando o aparelho estiver a funcionar.

• Quando coloca alimentos em óleo quente, o óleo pode salpicar.

AVISO! Risco de incêndio e explosão

• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos.

Mantenha as chamas e os objetos quentes afastados das gorduras e dos

óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.

• Os vapores libertados pelo óleo muito quente podem causar combustão espontânea.

• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo em primeira utilização.

24 Progress

• Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

AVISO! Risco de danos no aparelho.

• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.

• Não coloque uma tampa de panela quente na superfície de vidro da placa.

• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.

• Tenha cuidado e não permita que algum objeto ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície pode ficar danificada.

• Não ative zonas de aquecimento com um tacho vazio ou sem tacho.

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

• Os tachos de ferro fundido ou alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar o vidro ou a vitrocerâmica. Levante sempre estes objetos quando precisar de os deslocar sobre a placa.

• Este aparelho serve apenas para cozinhar. Não pode ser usado para outras funções como, por exemplo, aquecimento de divisões.

Manutenção e limpeza

• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.

INSTALAÇÃO

AVISO! Consulte os capítulos relativos à segurança.

Antes da instalação

Antes de instalar a placa, anote aqui as seguintes informações que pode consultar na placa de características. A placa de características encontra-se na parte de baixo da placa.

Número de série ...........................

• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o limpar.

• Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes de qualquer manutenção.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize quaisquer produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

Assistência Técnica

• Contacte um Centro de Assistência

Técnica Autorizado se for necessário reparar o aparelho.

• Utilize apenas peças de substituição originais.

Eliminação

AVISO! Risco de ferimentos ou asfixia.

• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.

Placas encastradas

Utilize as placas de encastrar apenas após a sua montagem em móveis de encastre ou superfícies de trabalho que cumpram as normas aplicáveis.

Cabo de ligação

• A placa é fornecida com um cabo de ligação.

• Para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado, utilize um cabo

Progress 25 do tipo: H05V2V2-F que suporta temperaturas de 90 °C ou superiores.

Contacte um Centro de Assistência

Técnica local.

Montagem

min.

500mm min.

50mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Disposição da placa

1 1

1

Zona de aquecimento de indução

2

Painel de comandos

1 2 1

26 Progress

Disposição do painel de comandos

1 2 3 4 5 6 7

11 10 9 8

Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam as funções que estão em funcionamento.

Cam po do sen‐ sor

Função Comentário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

/

-

-

ON/OFF

Bloqueio de funções / Blo‐ queio de segurança para crianças

Pausa

Indicador do grau de coze‐ dura

Indicadores do temporiza‐ dor das zonas de cozedu‐ ra

Visor do temporizador

Hob²Hood

Para activar e desactivar a placa.

Para bloquear/desbloquear o painel de co‐ mandos.

Para activar e desactivar a função.

Para indicar o grau de cozedura.

Apresenta a zona de cozedura para a qual está definido um tempo.

Para indicar o tempo em minutos.

Para activar e desactivar o modo manual da função.

Para seleccionar a zona de cozedura.

Para aumentar ou diminuir o tempo.

10

11

-

PowerBoost

Barra de comandos

Para activar a função.

Para seleccionar o grau de cozedura.

Progress 27

Indicadores de nível de calor

Visor

-

+ dígito

/ /

Descrição

A zona de aquecimento está desactivada.

A zona de aquecimento está activada.

Pausa activo.

Aquecimento automático activo.

PowerBoost activo.

Existe uma anomalia.

OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 níveis): continuar a cozinhar/manter quente/calor residual.

Bloqueio de funções /Bloqueio de segurança para crianças a funcionar.

O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não há tacho na zo‐ na de aquecimento.

Desactivação automática activo.

OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 níveis)

AVISO! / / O calor residual pode provocar queimaduras. Os indicadores mostram o nível de calor residual das zonas de aquecimento utilizadas. É possível que um indicador de uma zona de aquecimento adjacente a outra utilizada acenda mesmo que a sua zona não seja utilizada.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

AVISO! Consulte os capítulos relativos à segurança.

Activar e desactivar

Toque em durante 1 segundo para activar ou desactivar a placa.

As zonas de aquecimento de indução criam diretamente na base dos recipientes o calor necessário para cozinhar. A vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos recipientes.

Desactivação automática

A função desactiva automaticamente a placa nas seguintes situações:

• Quando todas as zonas de cozedura estão desactivadas.

• Quando, após a activação da placa, não é definido qualquer grau de cozedura.

28 Progress

• Quando ocorrer um derrame ou quando for colocado algum objecto sobre o painel de comandos durante mais de 10 segundos (tacho, pano, etc.). É emitido um sinal sonoro e a placa desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.

• Quando a placa ficar demasiado quente (por exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem água).

Permita que a zona de cozedura arrefeça antes de utilizar novamente a placa.

• Quando utiliza tachos incorrectos. O símbolo acende-se e a zona de cozedura é automaticamente desactivada após 2 minutos.

• Quando não desactiva uma zona de cozedura nem altera o grau de cozedura. Após algum tempo, a indicação acende-se e a placa desactiva-se.

Relação entre o grau de cozedura e o tempo ao fim do qual a placa se desactiva:

Grau de cozedura

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

A placa desactiva-

-se após

6 horas

5 horas

4 horas

1,5 horas

Grau de cozedura

Para seleccionar ou alterar o grau de cozedura:

Toque no grau de cozedura que desejar, na barra de controlo, ou desloque um dedo ao longo da barra de controlo até chegar ao grau de cozedura que desejar.

Aquecimento automático

Active esta função para obter o grau de cozedura necessário em menos tempo.

Quando esta função está activa, a zona funciona com a regulação mais elevada e depois continua a cozedura no grau de cozedura desejado.

Para activar a função, é necessário que a zona de cozedura esteja fria.

Para activar a função para uma zona de

cozedura: toque em ( acende).

Toque imediatamente no grau de cozedura que desejar. Após 3 segundos,

acende.

Para desactivar a função: altere o grau de cozedura.

PowerBoost

Esta função disponibiliza mais potência para as zonas de cozedura de indução. A função pode ser activada para uma zona de cozedura de indução apenas por um curto período de tempo. Após esse tempo, a zona de cozedura de indução muda automaticamente para o grau de cozedura mais elevado.

Consulte o capítulo “Dados técnicos”.

Para activar a função para uma zona de

cozedura: toque em . acende.

Para desactivar a função: altere o grau de cozedura.

Temporizador

Temporizador da contagem decrescente

Pode utilizar esta função para definir o tempo de funcionamento da zona de aquecimento apenas para uma sessão de cozedura.

Comece por selecionar o nível de calor para a zona de aquecimento e selecione depois a função.

Progress 29

Para selecionar a zona de

aquecimento: toque em várias vezes até que o indicador da zona de aquecimento pretendida se acenda.

Para ativar a função ou alterar o tempo:

toque no ou no do temporizador para definir o tempo (00 - 99 minutos).

Quando o indicador da zona de aquecimento começar a piscar lentamente, a contagem decrescente começa.

Para ver o tempo restante: selecione a zona de aquecimento com . O indicador da zona de aquecimento começa a piscar rapidamente. O visor mostra o tempo restante.

Para desativar a função: selecione a zona de aquecimento com e toque em

. O tempo restante decresce até 00. O indicador da zona de aquecimento apagase.

Quando o tempo termina, é emitido um som e a indicação

00 fica intermitente. A zona de aquecimento é desativada.

Para desligar o som: toque em .

Conta-Minutos

Pode utilizar esta função como Conta-

Minutos quando a placa está ativa e as zonas de aquecimento estão inativas. O visor apresenta na área do nível de calor.

Para ativar a função: toque em .

Toque em ou do temporizador para selecionar o tempo. Quando o tempo terminar, é emitido um som e aparece a indicação 00 intermitente.

Para desligar o som: toque em .

Esta função não afeta o funcionamento das zonas de aquecimento.

Pausa

Esta função ativa todas as zonas de aquecimento com o nível de calor mais baixo.

Quando a função estiver a funcionar, todos os restantes símbolos dos painéis de comandos estão bloqueados.

A função não desativa as funções de temporizador.

Toque em para ativar a função.

acende-se.O nível de calor é reduzido para 1.

Para desativar a função, toque em . O nível de calor volta ao valor anterior.

Bloqueio de funções

É possível bloquear o painel de comandos com zonas de cozedura a funcionar. Isto impede uma alteração acidental do grau de cozedura.

Comece por definir o grau de cozedura.

Para activar a função: toque em . acende durante 4 segundos.O

temporizador permanece activo.

Para desactivar a função: toque em .

O visor apresenta o grau de cozedura anterior.

Quando desactivar a placa, também desactivará esta função.

Bloqueio de segurança para crianças

Esta função evita o accionamento acidental da placa.

Para activar a função: active a placa com . Não defina o grau de cozedura.

Toque em durante 4 segundos. acende. Desactive a placa com .

Para desactivar a função: active a placa com . Não defina o grau de cozedura.

30 Progress

Toque em durante 4 segundos. acende. Desactive a placa com .

Para contornar a função por apenas um

período de cozedura: active a placa com

. acende. Toque em durante 4 segundos. Defina o grau de cozedura

em menos de 10 segundos. Pode utilizar a placa. Quando desactivar a placa com

, a função fica novamente activa.

Gestão de energia

• As zonas de aquecimento estão agrupadas de acordo com a posição e o número das fases que alimentam a placa. Consulte a ilustração.

• O limite máximo de carga elétrica de cada fase é 3700 W.

• A função divide a potência entre as zonas de aquecimento que estão ligadas à mesma fase.

• A função é ativada quando a carga elétrica total das zonas de aquecimento que estão ligadas à mesma fase excede os 3700 W.

• A função diminui a potência das restantes zonas de aquecimento que estão ligadas à mesma fase.

• A indicação do nível de calor das zonas cuja potência foi reduzida alterna entre dois níveis.

Hob²Hood

É uma função automática avançada que liga a placa a um exaustor especial. A placa e o exaustor possuem sistemas de comunicação por sinal de infravermelhos.

A velocidade da ventoinha é definida automaticamente em função do modo de funcionamento da placa e da temperatura do tacho mais quente. Também é possível controlar manualmente a ventoinha através da placa.

A maior parte dos exaustores são fornecidos com o sistema de controlo remoto desativado.

É necessário ativá-lo para utilizar a função. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do exaustor.

Utilizar a função automaticamente

Para utilizar a função automaticamente, selecione um dos modos automáticos H1

– H6. A placa está configurada inicialmente para H5.O exaustor reage ao funcionamento da placa. A placa determina a temperatura do tacho e ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha.

Modos automáticos

Luz auto‐ mática

Off

Fervu‐ ra

1)

Off

Fritu‐ ra

2)

Off Modo

H0

Modo

H1

Modo

H2

3)

Modo

H3

On

On

On

Off

Veloci‐ dade 1 da ven‐ toinha

Off

Off

Modo

H4

On Veloci‐ dade 1 da ven‐ toinha

Veloci‐ dade 1 da ven‐ toinha

Veloci‐ dade 1 da ven‐ toinha

Veloci‐ dade 1 da ven‐ toinha

Progress 31

Luz auto‐ mática

On

Fervu‐ ra

1)

Fritu‐ ra

2)

Modo

H5

Veloci‐ dade 1 da ven‐ toinha

Veloci‐ dade 2 da ven‐ toinha

Modo

H6

On Veloci‐ dade 2 da ven‐ toinha

Veloci‐ dade 3 da ven‐ toinha

1) A placa deteta o processo de fervura e regula a ve‐ locidade da ventoinha em função do modo automático.

2) A placa deteta o processo de fritura e regula a velo‐ cidade da ventoinha em função do modo automático.

3) Este modo ativa a ventoinha e a luz sem ter em conta a temperatura.

Alterar o modo automático

1. Desative o aparelho.

2. Toque em durante 3 segundos. O visor acende-se e apaga-se.

3. Toque em durante 3 segundos.

4. Toque em algumas vezes até que

acenda.

5. Toque no do temporizador para selecionar um modo automático.

Para controlar o exaustor diretamente no painel no exaustor, desative o modo automático da função.

Quando acabar de cozinhar e desativar a placa, a ventoinha do exaustor pode continuar a funcionar durante algum tempo. Após esse tempo, o sistema desativa a ventoinha automaticamente e impede uma reativação acidental da ventoinha durante 30 segundos.

Controlar manualmente a velocidade da ventoinha

Também pode controlar a função manualmente. Para isso, toque em com a placa ativa. Isto desativa o modo automático da função e permite a alteração manual da velocidade da ventoinha. Quando premir , aumenta a velocidade da ventoinha um nível.

Quando atingir um nível máximo e premir

novamente, a velocidade da ventoinha volta para 0, ou seja, a ventoinha do exaustor é desativada. Para voltar a ligar a ventoinha com a velocidade 1, toque em

.

Para ativar o modo automático da função, desative a placa e ative-a novamente.

Ativar a luz

Pode configurar a placa para ligar automaticamente a luz sempre que a placa for ativada. Para isso, selecione um dos modos automáticos H1 – H6.

A luz do exaustor é desligada 2 minutos após a desativação da placa.

32 Progress

SUGESTÕES E DICAS

AVISO! Consulte os capítulos relativos à segurança.

Tachos e panelas

Nas zonas de aquecimento de indução, o calor é gerado muito rapidamente nos tachos por um campo eletromagnético forte.

Utilize as zonas de aquecimento de indução com tachos adequados.

Material do tacho

correto: ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo de multicamadas (assinalado como adequado pelo fabricante).

incorreto: alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.

Os tachos são adequados para uma placa de indução se:

• a água ferver muito rapidamente numa zona de aquecimento regulada para o nível de calor mais elevado.

• a base do tacho atrai um íman.

A base do tacho ou panela deve ser o mais espessa e plana possível.

Certifique-se de que as bases dos tachos estão bem limpas e secas antes de colocar os tachos na placa.

Dimensões dos tachos

As zonas de aquecimento de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base do tacho.

A eficiência da zona de aquecimento está relacionada com o diâmetro do tacho. Um tacho que tenha diâmetro inferior ao mínimo indicado recebe apenas uma parte da potência gerada pela zona de aquecimento.

Consulte “Dados técnicos”.

Ruídos durante o funcionamento

Se ouvir:

• estalidos: o tacho é feito de diferentes materiais (construção multicamada).

• apito: está a utilizar a zona de aquecimento com um nível de potência elevado e o tacho tem materiais diferentes (construção multicamada).

• zumbido: está a utilizar um nível de potência elevado.

• cliques: devem-se à comutação elétrica.

• sibilar, zunir: a ventoinha está a funcionar.

Os ruídos são normais e não indicam qualquer avaria.

Exemplos de modos de cozinhar

A relação entre o nível de calor e o consumo de potência de uma zona não é linear. Quando o nível de calor aumenta, o aumento do consumo de potência não é directamente proporcional. Isto significa que uma zona de aquecimento no nível de calor médio consome menos de metade da sua potência máxima.

Os dados da tabela servem apenas como referência.

Progress 33

Nível de ca‐ lor

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

- 1

Utilize para:

Manter os alimentos cozinha‐ dos quentes.

Tem‐ po

(min.)

con‐ forme ne‐ cessá‐ rio

Sugestões

Coloque uma tampa no tacho.

Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina.

Solidificar: omeletas fofas, ovos cozidos.

Cozer arroz e pratos à base de leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas.

Cozer legumes, peixe e carne a vapor.

Cozer batatas a vapor.

5 - 25

10 -

40

25 -

50

Misture regularmente.

Cozer com a tampa.

Adicione, no mínimo, duas partes de líquido para uma parte de arroz e mexa os pra‐ tos à base de leite a meio do tempo de cozedura.

Adicione duas colheres de so‐ pa de líquido.

Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas.

Fritura ligeira: escalopes, cor‐ don bleu de vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos.

20 -

45

20 -

60

60 -

150 con‐ forme ne‐ cessá‐ rio

5 - 15

Utilize, no máximo, ¼ l de

água para 750 g de batatas.

Até 3 l de líquido mais os in‐ gredientes.

Vire a meio do tempo.

Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, costeletas.

Vire a meio do tempo.

Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem fritas.

Ferver grandes quantidades de água. PowerBoost activada.

Dicas e conselhos para

Hob²Hood

Quando utilizar a placa com a função:

• Proteja o painel do exaustor contra a luz solar direta.

• Não aponte lâmpadas de halogéneo para o painel da exaustor.

• Não cubra o painel de comandos da placa.

• Não obstrua o sinal entre a placa e o exaustor (por exemplo, com uma mão, a pega de um tacho ou um tacho alto).

Observe a figura.

O exaustor da figura é apenas um exemplo.

34 Progress

Outros aparelhos controlados remotamente podem bloquear o sinal. Não utilize aparelhos controlados remotamente ao mesmo tempo que utilizar a função na placa.

Exaustores com a função Hob²Hood

Consulte o nosso website de produtos para saber quais são os exaustores que trabalham com esta função.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

AVISO! Consulte os capítulos relativos à segurança.

Informações gerais

• Limpe a placa após cada utilização.

• Utilize apenas tachos que tenham a base limpa.

• Riscos ou manchas escuras na superfície não afetam o funcionamento da placa.

• Utilize um produto de limpeza especial adequado para a superfície da placa.

• Utilize um raspador especial para limpar o vidro.

Limpeza da placa

Remover imediatamente: plástico derretido, película de plástico, açúcar e

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS alimentos com açúcar; caso contrário, a sujidade pode provocar danos na placa. Tenha cuidado para evitar queimaduras. Utilize um raspador especial para placas sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

Remover quando a placa tiver

arrefecido o suficiente: manchas de calcário, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas brilhantes. Limpe a placa com um pano húmido e um detergente não abrasivo.

Após a limpeza, seque a placa com um pano macio.

Remover a descoloração metálica

brilhante: utilize uma solução de água com vinagre e limpe a superfície de vidro com um pano.

AVISO! Consulte os capítulos relativos à segurança.

Progress 35

O que fazer se...

Problema

Não consegue ativar ou utili‐ zar a placa.

É emitido um sinal sonoro e a placa desativa-se.

A placa emite um sinal so‐ noro quando é desativada.

A placa desativa-se.

O indicador de calor residual não acende.

Hob²Hood não funciona.

Aquecimento automático não funciona.

Causa possível

A placa não está ligada à corrente elétrica ou não está ligada corretamente.

O disjuntor está desligado.

Não definiu o nível de aque‐ cimento em menos de 10 segundos.

Tocou em 2 ou mais cam‐ pos do sensor em simultâ‐ neo.

Pausa está a funcionar.

Manchas de gordura ou

água no painel de coman‐ dos.

Colocou algum objeto sobre um ou mais campos do sen‐ sor.

Colocou algum objeto sobre o campo do sensor .

A zona não está quente por‐ que funcionou durante pou‐ co tempo ou o sensor está danificado.

Cobriu o painel de coman‐ dos.

Está a utilizar um recipiente muito alto que bloqueia o si‐ nal.

A zona está quente.

Solução

Verifique se a placa está li‐ gada corretamente à ali‐ mentação elétrica. Consulte o diagrama de ligações.

Certifique-se de que o dis‐ juntor é a causa da anoma‐ lia. Se o disjuntor disparar diversas vezes, contacte um eletricista qualificado.

Ative novamente a placa e defina o nível de aqueci‐ mento em menos de 10 se‐ gundos.

Toque em apenas um cam‐ po do sensor.

Consulte “Utilização diária”.

Limpe o painel de coman‐ dos.

Retire o objeto dos campos do sensor.

Retire o objeto do campo do sensor.

Se a zona tiver funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte um Centro de Assistência Técnica Au‐ torizado.

Retire o objeto do painel de comandos.

Utilize um recipiente mais baixo ou outra zona de aquecimento ou regule o exaustor manualmente.

Deixe a zona arrefecer o su‐ ficiente.

36 Progress

Problema

O nível de calor alterna en‐ tre dois níveis.

Os campos do sensor ficam quentes.

acende.

acende.

Aparece e um número.

Ouve-se um sinal sonoro constante.

Causa possível

Está selecionado o nível de aquecimento mais elevado.

Se não conseguir encontrar uma solução...

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência

Técnica Autorizado. Indique os dados da placa de características. Indique também

Solução

O nível de aquecimento mais elevado tem a mesma potência que a função.

Consulte “Utilização diária”.

Gestão de energia está a funcionar.

O recipiente é demasiado grande ou foi colocado de‐ masiado perto dos coman‐ dos.

Bloqueio de segurança para crianças ou Bloqueio de fun‐

ções está a funcionar.

Não existe qualquer recipi‐ ente na zona.

O recipiente não é adequa‐ do.

O diâmetro da base do reci‐ piente é demasiado peque‐ no para a zona.

A placa apresenta um erro.

A ligação elétrica não está correta.

Coloque o recipiente numa das zonas de aquecimento de trás, se possível.

Consulte “Utilização diária”.

Coloque um recipiente na zona.

Utilize um recipiente adequ‐ ado. Consulte “Sugestões e dicas”.

Utilize um recipiente com as dimensões corretas. Consul‐ te “Dados técnicos”.

Desative a placa e ative-a novamente após 30 segun‐ dos. Se voltar a apare‐ cer, desligue a placa da ali‐ mentação elétrica. Após 30 segundos, ative novamente a placa. Se o problema per‐ sistir, contacte um Centro de

Assistência Técnica Autori‐ zado.

Desligue a placa da alimen‐ tação elétrica. Solicite a um eletricista qualificado que verifique a instalação.

o código de três letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro apresentada. Certifique-se de que utilizou a placa correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do

Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o

Progress 37 período de garantia. As instruções relativas ao Centro de Assistência Técnica

DADOS TÉCNICOS

Placa de características

e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

Modelo PAI8205E

Tipo 62 D4A 01 AA

Indução 7.35 kW

N.º de série .................

PROGRESS

PNC 949 594 464 00

220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz

Fabricado(a) na Alemanha

7.35 kW

Especificações das zonas de aquecimento

Zona de aque‐ cimento

Potência no‐ minal (nível de calor máx.)

[W]

2300

PowerBoost

[W]

3200

Duração máxi‐ ma [min.] de

PowerBoost

10

Diâmetro do tacho [mm]

180 - 210 Dianteira es‐ querda

Traseira es‐ querda

Dianteira direi‐ ta

Traseira direita

2300

2300

2300

3200

3200

3200

10

10

10

180 - 210

180 - 210

180 - 210

A potência das zonas de aquecimento pode ser ligeiramente diferente da indicada na tabela. Varia consoante o material e as dimensões do tacho.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Para otimizar a cozedura, utilize um tacho com diâmetro não superior ao indicado na tabela.

Informação do produto de acordo com a diretiva EU 66/2014

Identificação do modelo

Tipo de placa

Número de zonas de aque‐ cimento

Tecnologia de aquecimen‐ to

PAI8205E

Placa encastrada

4

Indução

38 Progress

Diâmetro das zonas de aquecimento circulares (Ø)

Consumo de energia por zona de aquecimento (EC electric cooking)

Dianteira esquerda

Traseira esquerda

Dianteira direita

Traseira direita

Dianteira esquerda

Traseira esquerda

Dianteira direita

Traseira direita

21,0 cm

21,0 cm

21,0 cm

21,0 cm

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

187,3 Wh/kg

189,1 Wh/kg

186,3 Wh/kg Consumo de energia da placa (EC electric hob)

EN 60350-2 - Aparelhos elétricos domésticos para cozinhar - Parte 2:

Placas - Métodos para medir o desempenho

Poupança de energia

Pode poupar energia todos os dias se adoptar as seguintes sugestões.

• Quando aquecer água, utilize apenas a quantidade necessária.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de a activar.

• Coloque os tachos mais pequenos nas zonas de cozedura mais pequenas.

• Centre o tacho na zona de cozedura.

• Pode utilizar o calor residual para manter os alimentos quentes ou derreter alimentos.

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

Progress 39

INNEHÅLL

Säkerhetsinformation

Säkerhetsinstruktioner

Installation

Produktbeskrivning

Daglig användning

39

41

43

44

46

Råd och tips

Skötsel och rengöring

Felsökning

Tekniska data

Energieffektivitet

Med reservation för ändringar.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning.

Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.

Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.

Låt inte barn leka med produkten.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den

är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.

Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

49

52

52

54

55

40 Progress

Allmän säkerhet

VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.

Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.

VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.

VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.

Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.

Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte på kokkärlsavkänningen.

Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av produkten och dra ur elsladden. Om produkten är ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort säkringen för att koppla från produkten från strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

VARNING: Använd endast hällskydd som designats av tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.

Progress 41

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Installation

VARNING! Endast en behörig person får installera den här produkten.

VARNING! Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Täta skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.

• Skydda produktens botten mot ånga och fukt.

• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är

öppet.

• Varje produkt har fläktar som kyler ner i botten.

• Om produkten är installerad ovanför en låda:

– Förvara inga smådelar eller pappersark som kan dras in, eftersom de kan skada fläkten eller påverka kylsystemet.

– Ha ett avstånd på minst 2 cm mellan produktens botten och sådant som finns förvarat i lådan.

• Ta bort eventuella separeringspaneler installerade i skåpet under produkten.

Elektrisk anslutning

VARNING! Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Produkten måste göras strömlös före alla rengöringsarbeten.

• Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.

• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka

överhettning i kopplingsplinten.

• Använd rätt nätkabel.

• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.

• Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är installerat.

• Dragavlasta kabeln.

• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till närliggande uttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler.

42 Progress

Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

Användning

VARNING! Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Ta bort all förpackning, etiketter och skyddsfilm (i förekommande fall) före första användningstillfället.

• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte

är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle.

• Lita inte på kastrullvarnaren.

• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.

• Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.

• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.

• Det kan stänka när du lägger livsmedel i het olja.

VARNING! Risk för brand och explosion

• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga

ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka självantändning.

• Redan använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

VARNING! Risk för skador på produkten föreligger.

• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.

• Lägg inte på några värmskydd på hällens glasyta.

• Låt inte kokkärl torrkoka.

• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.

• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaset / glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.

• Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.

Underhåll och rengöring

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Stäng av produkten och låt den kallna före rengöring.

• Koppla från produkten från elnätet före underhåll.

• Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

Underhåll

• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.

• Använd endast originaldelar.

Progress 43

Avfallshantering

VARNING! Risk för kvävning eller skador.

• Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.

INSTALLATION

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Före installationen

Innan du installerar hällen ska du anteckna informationen nedan från typskylten. Typskylten sitter nertill på hällen.

Serienummer ....................

Inbyggnadshällar

Inbyggnadshällar får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.

Nätkabel

• Hällen är försedd med en nätkabel.

• För att ersätta den skadade nätkabeln, använd kabeltyp: H05V2V2-F som motstår en temperatur av 90 °C eller högre. Kontakta din lokala servicestation.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

Montering

min.

500mm min.

50mm

44 Progress

PRODUKTBESKRIVNING

Beskrivning av hällen

1 1

1 Induktionskokzon

2

Kontrollpanel

1 2 1

Beskrivning av kontrollpanelen

1 2 3 4 5 6 7

5

6

3

4

11 10 9 8

Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.

Touc hkon‐ troll

Funktion Beskrivning

1

2

-

-

-

PÅ/AV (ON/OFF)

Lås / Barnsäkring på ug‐ nen

Paus

Värmelägesdisplay

Timerindikatorer för kokzo‐ nerna

Timerdisplay

För att aktivera och avaktivera hällen.

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.

För att aktivera och avaktivera funktionen.

För att visa det inställda värmeläget.

För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.

För att visa tiden i minuter.

Progress 45

Touc hkon‐ troll

Funktion Beskrivning

7

8

-

-

Hob²Hood För att aktivera och inaktivera manuellt läge för funktionen.

För att välja kokzon.

För att öka eller minska tiden.

9

/

10

11

-

PowerBoost

Inställningslist

Visningar av värmeinställning

Display

-

+ siffra

/ /

För att aktivera funktionen.

För inställning av värmeläge.

Beskrivning

Kokzonen är avstängd.

Kokzonen är på.

Paus är på.

Automax är på.

PowerBoost är på.

Ett fel har uppstått.

OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfarande / varmhållning / restvärme.

Lås /Barnsäkring på ugnen är på.

Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kok‐ zonen.

Automatisk avstängning är på.

46 Progress

OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator)

VARNING! / / Risk för brännskador från restvärme.

Indikatorerna visar nivån på restvärmen för de kokzoner du använder för närvarande.

Indikatorerna kan också visas för de närliggande kokzonerna

även om du inte använder dem.

DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Aktivera och avaktivera

Tryck på i 1 sekund för att sätta på eller stänga av hällen.

Automatisk avstängning

Funktionen stänger av hällen automatiskt om:

• alla kokzoner är avstängda.

• du inte ställer in värmeläge efter hällen har satts på.

• du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder

(en kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.

Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.

• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.

• du använder ett olämpligt kokkärl.

Symbolen tänds och kokzonen stängs av automatiskt efter 2 minuter.

• du stänger inte av en kokzon eller

ändrar värmeläget. Efter en stund tänds och hällen stängs av.

Förhållandet mellan värmeläge och tiden efter vilken hällen stängs av:

Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp av restvärmen hos kokkärlet.

Värmeläge

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

Hällen stängs av efter

6 timmar

5 timmar

4 timmar

1,5 timme

Värmeläge

För inställning eller ändring av värmeläge:

Tryck på inställningslisten vid rätt värmeläge eller flytta fingret längs med inställningslisten tills du når rätt värmeläge.

Automax

Aktivera den här funktionen för att få

önskad värmeinställning på kortare tid.

När den är på, fungerar zonen på den högsta inställningen i början och fortsätter därefter att koka på önskad värmeinställning.

För att aktivera funktionen måste kokzonen vara kall.

Progress 47

För att aktivera funktionen för en

kokzon: tryck på ( tänds). Tryck direkt på önskat värmeläge. Efter 3 sekunder tänds .

För att avaktivera funktionen: ändra värmeläget.

PowerBoost

Den här funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna.

Funktionen kan bara aktiveras för induktionskokzonen under en begränsad tidsperiod. Därefter kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till högsta värmeläget.

Se avsnittet "Teknisk data".

För att aktivera funktionen för en

kokzon: tryck på . tänds.

För att avaktivera funktionen: ändra värmeläget.

Timer

Nedräkningstimer

Du kan använda den här funktionen för att ställa in hur länge kokzonen ska vara igång vid enbart detta tillagningstillfälle.

Ställ först in värmeinställningen för kokzonen, ställ därefter in funktionen.

Ställa in kokzonen: tryck på upprepade gånger tills indikatorn för

önskad kokzon tänds.

För att aktivera eller ändra tiden: tryck på eller för timern för att ställa in tiden (00 - 99 minuter). När indikatorn för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.

För att se återstående tid: välj kokzonen med . Kokzonens indikator börjar blinka snabbt. På displayen visas den

återstående tiden.

För att avaktivera funktionen: Välj kokzonen med och tryck på .

Återstående till räknar ned till 00.

Kokzonens kontrollampa släcks.

När tiden gått ut ljuder en signal och 00 blinkar.

Kokzonen avaktiveras.

För att stänga av ljudet: tryck på .

Signalur

Du kan använda den här funktionen som

Signalur när hällen är på och tillagningszonerna inte används.

Displayen visar värmeläget .

Aktivera funktionen: tryck på . Tryck på eller på timern för att ställa in tiden. När tiden gått ut ljuder en signal och

00 blinkar.

För att stänga av ljudet: tryck på .

Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.

Paus

Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget.

När funktionen är på är alla andra symboler på kontrollpanelerna låsta.

Funktionen stoppar inte timerfunktionerna.

Tryck på för att aktivera funktionen.

tänds.Värmeläget sänks till 1.

Avaktivera funktionen genom att trycka på

. Föregående värmeläge slås på.

Lås

Du kan låsa kontrollpanelen medan kokzonerna är igång. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.

Ställ in värmeläget först.

Aktivera funktionen: tryck på . tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.

För att avaktivera funktionen: tryck på

. Föregående värmeläge aktiveras.

48 Progress

När du avaktiverar hällen stängs även denna funktion av.

Barnsäkring på ugnen

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

Aktivera funktionen: aktivera hällen med

. Ställ inte in värmeläget. Tryck på i 4 sekunder. tänds. Inaktivera hällen med

.

För att avaktivera funktionen: aktivera hällen med . Ställ inte in värmeläget.

Tryck på i 4 sekunder. tänds.

Inaktivera hällen med .

För att kringgå funktionen för ett

enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen med . tänds. Tryck på i 4 sekunder. Ställ in värmeläge inom 10

sekunder. Hällen kan nu användas. Om du avaktiverar hällen med aktiveras funktionen igen.

Effektreglering

• Kokzonerna är grupperade enligt plats och nummer på faserna i hällen. Se bilden.

• Varje fas har en maximal elektricitetsbelastning på 3700 W.

• Funktionen delar strömmen mellan de kokzoner som är anslutna till samma fas.

• Funktionen aktiveras när den totala elektricitetsbelastningen på kokzonerna som anslutits till en fas har överskridit

3700 W.

• Funktionen minskar strömmen till de andra kokzonerna som är anslutna till samma fas.

• Värmeläget för de reducerade kokzonerna ändras mellan två nivåer.

Hob²Hood

Det är en avancerad automatisk funktion som kopplar hällen till en speciell köksfläkt. Både hällen och köksfläkten har en infraröd signalkommunikator. Fläktens hastighet definieras automatiskt med utgångspunkt från lägesinställningen och temperaturen för det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan också använda fläkten från hällen manuellt.

Fjärrsystemet är för de flesta köksfläktar inaktiverade från början. Aktivera det innan du använder funktionen. Läs köksfläktens bruksanvisning för mer information.

Använda funktionen automatiskt

Om funktionen ska användas automatiskt ställer du in det automatiska läget på H1 –

H6. Hällen är ursprungligen inställd på

H5.Fläkten reagerar när hällen aktiveras.

Hällen känner av kokkärlets temperatur automatiskt och justerar fläktens hastighet därefter.

Automatiska lägen

Läge

H0

Auto‐ ma‐ tiskt ljus

Av

Kok‐ ning

1)

Av

Stek‐ ning

2)

Av

Progress 49

Auto‐ ma‐ tiskt ljus

Kok‐ ning

1)

Stek‐ ning

2)

Läge

H1

Läge

H2

3)

Läge

H3

Av

Fläkt‐ hastig‐ het 1

Av

Av

Läge

H4

Läge

H5

Fläkt‐ hastig‐ het 1

Fläkt‐ hastig‐ het 1

Läge

H6

På Fläkt‐ hastig‐ het 2

Fläkt‐ hastig‐ het 3

1) Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.

2) Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.

3) I det här läget aktiveras fläkten och lampan, och går inte efter temperaturen.

Ändra det automatiska läget

1. Stänga av produkten.

2. Tryck på i 3 sekunder. Displayen tänds och släcks.

3. Tryck på i 3 sekunder.

4. Tryck på några gånger tills tänds.

5. Tryck på på timern för att välja ett automatiskt läge.

RÅD OCH TIPS

Fläkt‐ hastig‐ het 1

Fläkt‐ hastig‐ het 1

Fläkt‐ hastig‐ het 1

Fläkt‐ hastig‐ het 2

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Inaktivera funktionens automatiska läge om du vill använda köksfläkten direkt på fläktpanelen.

När du är klar med matlagningen och stänger av hällen kan köksfläkten fortsätta gå under en viss tid. Efter den tiden stänger systemet av fläkten automatiskt och förhindrar att du oavsiktligt slår på fläkten under kommande 30 sekunder.

Styra fläkthastigheten manuellt

Du kan även styra funktionen manuellt.

Det gör du genom att trycka på när hällen är igång. Då inaktiveras automatiskt styrning av funktionen och du kan ändra fläkthastigheten manuellt. När du trycker på ökar du fläkthastigheten med ett.

När du når en intensiv nivå och trycker på

igen ställs fläkthastigheten in på 0 igen och då stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen med fläkthastighet 1 genom att trycka på .

Aktivera automatiskt styrning av funktionen genom att stänga av hällen och sedan slå på den igen.

Aktivera belysningen

Du kan ställa in hällen på att aktivera belysningen automatiskt när du slår på hällen. Detta gör du genom att ställa in det automatiska läget på H1 – H6.

Belysningen i köksfläkten släcks två minuter efter att hällen stängts av.

50 Progress

Kokkärl

För induktionskokzoner genereras värme mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Använd induktionskokzonerna med lämpliga kokkärl

Kokkärlsmaterial

Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager

(med korrekt märkning från en tillverkare).

Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:

• vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

• en magnet fastnar på kokkärlets botten.

Kokkärlens botten skall vara så tjock och så plan som möjligt.

Se till att kastrullens botten är ren och torr innan du sätter den på hällen.

Kokkärlets mått

Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten.

Hur effektiv kokzonen är beror på kokkärlets diameter. Kokkärl med en mindre diameter än den minsta får bara en del av effekten som kokzonen genererar.

Se avsnittet "Tekniska data".

Ljud under användning

Om du hör:

• knackande ljud: kokkärlet är tillverkat av olika material

("sandwichkonstruktion").

• visslande ljud: du använder kokzonen med en hög effektnivå och kokkärlet är tillverkat av olika material

("sandwichkonstruktion").

• surrande: du använder en hög effektnivå.

• klickande: elektrisk omkoppling sker.

• susande: beror detta på att fläkten är igång.

Dessa ljud är normala och innebär inte att det är fel på produkten.

Exempel på olika typer av tillagning

Korrelationen mellan en zons värmeläge och dess energiförbrukning är inte linjär.

När du ökar värmeläget är det inte proportionellt mot att öka kokzonens energiförbrukning. Det betyder att en kokzon med medelhögt värmeläge använder mindre än hälften av sin effekt.

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Värmein‐ ställning

- 1

1 - 2

1 - 2

Använd för:

Varmhållning av tillagad mat.

Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin.

Stanning: fluffiga omeletter,

äggstanning.

Tid

(min)

efter behov

5 - 25

10 -

40

Tips

Lägg ett lock på ett kokkärl.

Rör om med jämna mellan‐ rum.

Tillaga med lock.

Progress 51

Värmein‐ ställning

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Använd för:

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter.

Ångkoka grönsaker, fisk, kött.

Kokning av potatis.

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor.

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, ägg, pannkakor, munkar.

Tid

(min)

25 -

50

20 -

45

20 -

60

60 -

150 efter behov

Tips

Minst dubbelt så mycket väts‐ ka som ris, rör om mjölkbase‐ rade rätter under tillagningen.

Tillsätt några matskedar väts‐ ka.

Använd max. ¼ liter vatten till

750 g potatis.

Upp till 3 l vätska plus ingredi‐ enser.

Vänd efter halva tiden.

Kraftig stekning, potatiskroket‐ ter, njurstek, fransyska.

5 - 15 Vänd efter halva tiden.

Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.

Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.

Råd och tips för Hob²Hood

När hällen används med funktionen:

• Skydda fläktpanelen mot direkt solljus.

• Rikta inte halogenlampor mot fläktpanelen.

• Täck inte över hällens kontrollpanel.

• Avbryt inte signalen mellan hällen och fläkten (t.ex. med en hand, ett kokkärlshandtag eller en hög kastrull).

Se bilden.

Fläkten på bilden är bara ett exempel.

Andra fjärrstyrda produkter kan blockera signalen. Använd inga fjärrstyrda produkter när du använder funktionen på hällen.

Köksfläktar som fungerar med

Hob²Hood-funktionen

Se vår konsumentwebbplats för att se hela sortimentet med köksfläktar som fungerar med den här funktionen.

52 Progress

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Allmän information

• Rengör hällen efter varje användningstillfälle.

• Använd alltid kokkärl med ren botten.

• Repor eller mörka fläckar på ytan har ingen inverkan på hur hällen fungerar.

• Använd ett särskilt rengöringsmedel för hällens yta.

• Använd en speciell skrapa för glaset.

Rengöring av hällen

Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie, socker och mat som

FELSÖKNING innehåller socker, annars kan denna smuts orsaka skador på hällen. Var försiktig och undvik brännskador. Sätt specialskrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.

Ta bort när hällen svalnat tillräckligt: kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar.

Rengör hällen med en fuktig duk och icke slipande rengöringsmedel. Efter rengöring, torka hällen med en mjuk duk.

Ta bort missfärgning på blank

metall: använd en lösning av vatten och vinäger och rengör glasytan med en trasa.

VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Vad gör jag om...

Problem

Det går inte att aktivera eller använda hällen.

Möjlig orsak

Hällen är inte ansluten till strömförsörjningen eller den

är ansluten på fel sätt.

Säkringen har gått.

Du har inte ställt in värmelä‐ get inom 10 sekunder.

Du har tryckt på 2 eller flera touchkontroller samtidigt.

Paus är på.

Det finns vatten eller fett‐ stänk på kontrollpanelen.

Lösning

Kontrollera att hällen är kor‐ rekt ansluten till strömför‐ sörjningen. Se kopplings‐ schemat.

Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkri‐ ngen går gång på gång, tala med en kvalificerad elektri‐ ker.

Sätt på hällen igen och ställ in värmeläget inom 10 se‐ kunder.

Tryck bara på en touch-kon‐ troll.

Se "Daglig användning".

Rengör kontrollpanelen.

Progress 53

Problem

En ljudsignal ljuder och häl‐ len stängs av.

En ljudsignal ljuder när häl‐ len slår ifrån.

Hällen stängs av.

Restvärmeindikatorn tänds inte.

Hob²Hood fungerar inte.

Automax fungerar inte.

Värmeläget ändras mellan två nivåer.

Touch-kontrollerna blir var‐ ma.

tänds.

tänds.

Möjlig orsak

Du har ställt något på en el‐ ler flera touch-kontroller.

Lösning

Ta bort föremålet från touchkontrollerna.

Du satte något på touchkontrollen .

Zonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund eller så kan sensorn vara trasig.

Du kan täcka över kontroll‐ panelen.

Du använder en väldigt hög kastrull som blockerar signa‐ len.

Zonen är het.

Det högsta värmeläget är in‐ ställt.

Ta bort föremålet från touchkontrollen.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om kokzo‐ nen varit på tillräckligt länge för att vara varm.

Avlägsna föremålet från kontrollpanelen.

Ta en mindre kastrull, byt kokzon eller styr fläkten ma‐ nuellt.

Låt zonen bli tillräckligt sval.

Det högsta värmeläget har samma effekt som funktio‐ nen.

Se "Daglig användning".

Effektreglering är på.

Kokkärlet är för stort eller står för nära kontrollerna.

Barnsäkring på ugnen eller

Lås är på.

Det står inget kokkärl på zo‐ nen.

Kokkärlet passar inte.

Diametern på kokkärlets botten är för liten för zonen.

Placera stora kokkärl på de bakre zonerna om möjligt.

Se "Daglig användning".

Ställ ett kokkärl på zonen.

Använd ett lämpligt kokkärl.

Se "Råd och tips".

Använd kokkärl med rätt mått. Se avsnittet "Tekniska data".

54 Progress

Problem

och en siffra tänds.

Ett konstant pip-ljud hörs.

Om du inte finner en lösning...

Kontakta försäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet. Uppge uppgifterna på typskylten.

Meddela även den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och felmeddelande som

TEKNISKA DATA

Typskylt

Möjlig orsak

Det har uppstått ett fel på hällen.

Fel på elanslutningen.

Lösning

Stäng av hällen och sätt på den igen efter 30 sekunder.

Om visas igen ska du dra ur elkontakten. Sätt i el‐ kontakten igen efter 30 se‐ kunder. Kontakta auktorise‐ rat servicecenter om proble‐ met fortsätter.

Dra ur elkontakten. Tala med en behörig elektriker som kontrollerar installatio‐ nen.

visas. Kontrollera att du har hanterat hällen på korrekt sätt. Annars kommer besök från servicetekniker eller fackhandlare inte att vara kostnadsfritt, inte ens under garantitiden. Anvisningar för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.

Modell PAI8205E

Typ 62 D4A 01 AA

Induktion 7.35 kW

Serienr .................

PROGRESS

PNC 949 594 464 00

220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz

Tillverkad i Tyskland

7.35 kW

Specifikation för kokzonerna

Kokzon

Vänster fram

Vänster bak

Höger fram

Höger bak

Nominell ef‐ fekt (max vär‐ meläge) [W]

2300

2300

2300

2300

PowerBoost

[W]

3200

3200

3200

3200

10

10

10

PowerBoost maximal var‐ aktighet [min]

10

Kokkärlets diameter [mm]

180 - 210

180 - 210

180 - 210

180 - 210

Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning från uppgifterna i tabellen. Den ändras efter kokkärlets material och mått.

För optimalt matlagningsresultat använd inte kokkärl större än diametern i tabellen.

Progress 55

ENERGIEFFEKTIVITET

Produktinformation enligt EU 66/2014

Modellbeskrivning

Typ av häll

Antal kokzoner

Uppvärmningsteknik

Diameter på runda kokzo‐ ner (Ø)

Energiförbrukning per kok‐ zon (EC electric cooking)

Vänster fram

Vänster bak

Höger fram

Höger bak

Vänster fram

Vänster bak

Höger fram

Höger bak

Energiförbrukning för häl‐ len (EC electric hob)

EN 60350-2 - Elektriska matlagningsapparater - Del 2: Hällar –

Metoder för mätning av prestanda

Energibesparing

Du kan spara energi vid vardagsmatlagningen om du följer nedanstående tips.

• Värm bara upp den mängd vatten du behöver.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta

PAI8205E

Häll för inbygg‐ nad

4

Induktion

21,0 cm

21,0 cm

21,0 cm

21,0 cm

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

187,3 Wh/kg

189,1 Wh/kg

186,3 Wh/kg

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du aktiverar den.

• Ställ ett mindre kokkärl på mindre kokzoner.

• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.

• Använd restvärmen för att hålla maten varm eller för att smälta den.

med symbolen med hushållsavfallet.

Lämna in produkten på närmaste

återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

*

www.progress-hausgeraete.de

867349240-B-312018

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents