Aeg-Electrolux HK834060XB Handleiding


Add to My manuals
52 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK834060XB Handleiding | Manualzz

NL

Gebruiksaanwijzing

Kookplaat

FR

Notice d'utilisation

Table de cuisson

DE

Benutzerinformation

Kochfeld

2

17

33

HK834060XB

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 6

4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 8

5. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 10

6. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 11

7. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 12

8. MONTAGE ..............................................................................................................13

9. TECHNISCHE INFORMATIE.................................................................................. 15

10. ENERGIEZUINIGHEID.......................................................................................... 15

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

1.2

Algemene veiligheid

Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

3

4 www.aeg.com

Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.

Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

2.2 Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje

overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

NEDERLANDS 5

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

6 www.aeg.com

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.5 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t.

correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

2.4 Onderhoud en reiniging

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

3.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1

Indeling kookplaat

1 1

1

Kookzone

2

Bedieningspaneel

145 mm

1

145 mm

1 2

3.2 Bedieningspaneel lay-out

1 2 3 4 5 6 7

NEDERLANDS 7

8

11 10 9

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

-functie Opmerking

1

2

3

4

5 -

6

7

8

9

10

-

-

/

-

-

-

-

AAN/UIT

Toetsblokkering / Het kinderslot

STOP+GO

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Timerdisplay

De kookplaat in- en uitschakelen.

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

De functie in- en uitschakelen.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

Geeft de tijd in minuten weer.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

Kookzone selecteren:

De tijd verlengen of verkorten.

Het instellen van de kookstand.

11

/

-

3.3

Kookstanddisplays

Weergave Omschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

8 www.aeg.com

Weergave

- / -

+ cijfer

Omschrijving

De kookzone wordt gebruikt.

STOP+GO -functie is in werking.

Automatisch opwarmen -functie is in werking.

Er is een storing.

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.

Automatisch uitschakelen -functie is in werking.

3.4 Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1 In- en uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

4.2 Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• u iets hebt gemorst of iets langer dan

10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen warmteinstelling en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

Temperatuurinstelling

, 1 - 2

De kookplaat schakelt uit na

6 uur

3 - 4

5

6 - 9

5 uur

4 uur

1,5 uur

4.3 De kookstand

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Raak en

tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

4.4 In- en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Tiptoets gebruiken:

Om de buitenste ring in te schakelen: raak de tiptoets aan. Het controlelampje gaat branden.

Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.

4.5 Automatisch opwarmen

Als u deze functie inschakelt, kunt u sneller de gewenste kookstand krijgen.

De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.

Om de functie in te schakelen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone te activeren:

raak aan tot de correcte warmte-instelling gaat branden. Na 3 seconden gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: Raak

aan.

4.6 Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de kookzone in en dan de functie.

U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de functie instellen.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

De functie inschakelen of de tijd wijzigen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten).

Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

NEDERLANDS 9

Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen.

Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Om de functie uit te schakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt terug tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als een kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken (het display van de kookstand toont ).

Om de functie in te schakelen: Raak aan. Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 .

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

4.7 STOP+GO

Deze functie stelt alle kookzones in voor de laagste warmhoudstand.

Als de functie loopt, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.

De functie stopt de timerfunctie niet.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: Raak

aan. De vorige kookstand gaat aan.

10 www.aeg.com

4.8 Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: Raak aan. De vorige kookstand gaat aan.

Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

4.9 Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

5.

AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

5.1

Kookgerei

De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

Om de functie in te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

.

gaat aan. Zet de kookplaat uit met

Om de functie uit te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

gaat aan. Zet de kookplaat uit met

.

Het opheffen van de functie voor maar

één kooktijd: zet de kookplaat aan met

. gaat aan. Raak 4 seconden aan.

Stel de kookstand in binnen 10 seconden.

U kunt het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat met uitzet werkt de functie weer.

5.2 Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Verwarmingsstand

Gebruik om:

- 1

Bereide gerechten warmhouden.

1 - 2.

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.

Tijd

(min) zoals nodig

5 - 25

Tips

Een deksel op het kookgerei doen.

Van tijd tot tijd mengen.

NEDERLANDS 11

Verwarmingsstand

1 - 2.

Gebruik om:

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.

2. - 3.

3. - 4.

Tijd

(min)

Tips

10 - 40 Met deksel bereiden.

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.

Stomen van groenten, vis en vlees.

25 - 50 Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

20 - 45 Een paar eetlepels vocht toevoegen.

4. - 5.

4. - 5.

5. - 7

7 - 8

9

Aardappelen stomen.

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen.

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.

20 - 60 Gebruik max. ¼ l water voor

750 g aardappelen.

60 - 150 Tot 3 l vloeistof plus ingrezoals nodig diënten.

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.

5 - 15 Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

6.1 Algemene informatie

• Reinig de kookplaat na elk gebruik.

• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

6.2 De kookplaat schoonmaken

• Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen. Plaats de speciale schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

• Verwijder nadat de kookplaat voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

12 www.aeg.com

7.

PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Problemen oplossen

Probleem

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

oplossing

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.

De zekering is doorgebrand. Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

U hebt 2 of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

STOP+GO -functie is in werking.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Reinig het bedieningspaneel.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.

De kookplaat schakelt uit.

Restwarmte-indicatie gaat niet branden.

Automatisch opwarmen functie werkt niet.

U hebt iets op de tiptoets

geplaatst.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend.

De zone is heet.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

NEDERLANDS 13

Probleem Mogelijke oorzaak

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

oplossing

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

U heeft de kookstand verlaagd van .

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

Er is een donker deel op de meervoudige zone.

Het is normaal dat er een donker deel is op de meervoudige zone.

De tiptoetsen worden warm. Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

gaat branden.

Automatisch uitschakelen is in werking.

gaat branden.

en een getal gaat branden.

Het kinderslot of de Toetsblokkering functie werkt.

Er heeft zich een fout in de kookplaat voorgedaan.

Begin vanaf en verhoog alleen de kookstand.

Schakel eerst de binnenring in.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de zekering los in de meterkast van het huis.

Sluit het apparaat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

7.2 Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u het probleem zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of met de klantenservice. Zie voor deze gegevens het typeplaatje.

Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

8.

MONTAGE

Controleer of u de kookplaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

8.1 Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het

14 www.aeg.com

typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

Serienummer ...........................

8.2 Ingebouwde kookplaten

Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

8.4

Assemblage

8.3 Aansluitkabel

• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door het volgende netsnoer (of hoger): H05BB-F Tmax

90°C. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

750

+1 mm min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

8.5 Beveiligingsdoos

NEDERLANDS 15

Als u een beveiligingsdoos (een additioneel toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert.

9.

TECHNISCHE INFORMATIE

9.1 Typeplaatje

Model HK834060XB

Type58 HBD 47 AO

Ser.nr. .................

AEG

9.2 Specificatie kookzones

Kookzone

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

PNC 949 595 010 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Vervaardigd in Duitsland

7.0 kW

Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]

750 / 2200

1200

1200

1500 / 2400

Diameter van de kookzone [mm]

120 / 210

145

145

170 / 265

Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet groter is dan de diameter van de kookzone.

10.

ENERGIEZUINIGHEID

10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014

Modelidentificatie HK834060XB

16 www.aeg.com

Type kooktoestel

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzones (Ø) Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter Lengte (L) en breedte (B) van niet-circulaire kookzone

Energieverbruik per kookzone (ECelectric koken) Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Energieverbruik van de kookplaat (ECelectric kookplaat)

EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 2: Kookplaten -

Methodes voor het meten van de prestatie

10.2 Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.

• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

Ingebouwde kookplaten

4

Stralingswarmte

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

L 17,0 cm

B 26,5 cm

176,9 Wh / kg

196,8 Wh / kg

196,8 Wh / kg

182,6 Wh / kg

188,3 Wh / kg

• Zet kleinere pannen op kleinere kookzones.

• Plaats de pan precies in het midden van de kookzone.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

FRANÇAIS 17

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 18

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 19

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.............................................................................. 22

4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................24

5. CONSEILS................................................................................................................26

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 27

7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................27

8. INSTALLATION....................................................................................................... 29

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................31

10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................. 31

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils.

Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

18 www.aeg.com

1.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.

Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas

être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être tenus à l'écart de l'appareil.

1.2

Sécurité générale

L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les résistances.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

FRANÇAIS 19

Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.

Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

2.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d’installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Portez toujours des gants de sécurité.

• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour

éviter que la moisissure ne provoque des gonflements.

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.

• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Veillez à installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

20 www.aeg.com

• L'ensemble des branchements

électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.

• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Utilisez le câble d'alimentation

électrique approprié.

• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

• Assurez-vous qu'une protection anti-

électrocution est installée.

• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises

électriques situées à proximité.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez notre centre de maintenance agréé ou un

électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit

être fixée de telle manière qu'elle ne puisse pas être enlevée sans outils.

• Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.

• Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la fiche d'alimentation secteur.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), des disjoncteurs différentiels et des contacteurs.

• L'installation électrique doit être

équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

2.3

Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

• Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection (si présents).

• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson.

Elles sont chaudes.

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

• Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile chaude, elle peut

éclabousser.

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie et d'explosion.

• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou

les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

AVERTISSEMENT!

Risque d'endommagement de l'appareil.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le verre ou la surface vitrocéramique.

Soulevez toujours ces objets lorsque

FRANÇAIS 21 vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de chauffage par exemple.

2.4 Entretien et nettoyage

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon

état.

• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

• Débranchez l’appareil de l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

2.5

Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

22 www.aeg.com

3.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

3.1 Description de la table de cuisson

1 1

1

Zone de cuisson

2

Panneau de commande

145 mm

1

145 mm

1 2

3.2 Description du bandeau de commande

1 2 3 4 5 6 7 8

11 10 9

Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.

1

2

3

4

5

-

Touche sensitive

Fonction

MARCHE/ARRÊT

Description

Pour allumer et éteindre la table de cuisson.

-

Touches verrouil. / Dispositif de sécurité enfants

Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.

STOP+GO Pour activer et désactiver la fonction.

Indicateur du niveau de cuisson

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

Pour indiquer le niveau de cuisson.

FRANÇAIS 23

6

7 -

-

Touche sensitive

8

Fonction

Voyants du minuteur des zones de cuisson

-

Affichage du minuteur

9

-

-

10

/

Description

Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.

Pour indiquer la durée, en minutes.

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

Pour choisir la zone de cuisson.

Pour augmenter ou diminuer la durée.

11

/

Pour sélectionner un niveau de cuisson.

3.3 Indicateurs de niveau de cuisson

Affichage

- / -

+ chiffre

Description

La zone de cuisson est désactivée.

La zone de cuisson est activée.

La fonction STOP+GO est activée.

La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.

Une anomalie de fonctionnement s'est produite.

Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).

La fonction Touches verrouil. /Dispositif de sécurité enfants est activée.

La fonction Arrêt automatique est activée.

3.4 Voyant de chaleur résiduelle

AVERTISSEMENT!

Il y a risque de brûlures par la chaleur résiduelle.

24 www.aeg.com

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

4.1 Activation et désactivation

Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la table de cuisson.

4.2 Arrêt automatique

Cette fonction arrête la table de cuisson automatiquement si :

• toutes les zones de cuisson sont désactivées,

• vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé la table de cuisson,

• vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de

10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.

Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.

• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants, s'allume et la table de cuisson s'éteint.

La relation entre le niveau de cuisson et le délai après lequel la table de cuisson s'éteint.

Niveau de cuisson La table de cuisson s'éteint au bout de :

, 1 - 2

6 heures

3 - 4

5

6 - 9

5 heures

4 heures

1 heure et demie

4.3

Niveau de cuisson

Appuyez sur pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez sur pour diminuer le niveau de cuisson. Appuyez simultanément sur et pour désactiver la zone de cuisson.

4.4 Activation et désactivation des circuits extérieurs

Vous pouvez ajuster la surface de cuisson

à la dimension de votre ustensile de cuisine.

Utilisez la touche sensitive :

Pour activer le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive. Le voyant s'allume.

Pour désactiver le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

4.5 Démarrage automatique de la cuisson

Cette fonction vous permet d'atteindre le niveau de cuisson sélectionné en un temps plus court. Cette fonction active le niveau de cuisson le plus élevé pendant un certain temps puis redescend au niveau sélectionné.

Pour activer la fonction, la zone de cuisson doit être froide

Pour activer la fonction pour une zone de cuisson :

appuyez immédiatement sur jusqu'à ce que le niveau de cuisson réglé s'affiche. Au bout de

3 secondes, s'allume.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur .

4.6

Minuteur

Minuteur dégressif

Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson, uniquement pour cette session.

Sélectionnez d'abord la zone de cuisson, puis réglez la fonction.

Vous

pouvez régler le niveau de cuisson avant ou après avoir réglé la fonction.

Pour sélectionner la zone de cuisson : appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de cuisson correspondante s'affiche.

Pour activer la fonction ou modifier la durée :

appuyez sur ou du minuteur pour régler la durée ( 00 -

99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter lentement, le décompte commence.

Pour voir le temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de . Le voyant de la zone de cuisson clignote rapidement. L'affichage indique la durée restante.

Pour désactiver la fonction : sélectionnez la zone de cuisson avec et appuyez sur . Le temps restant est décompté jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter rapidement.

Lorsque la durée s'est

écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se désactive.

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur .

Minuterie

Vous pouvez utiliser cette fonction comme Minuterie lorsque la table de cuisson est allumée mais que vous n'utilisez pas les zones de cuisson (le niveau de cuisson indiqué est ).

Pour activer la fonction : appuyez sur

. Appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée. Lorsque la durée s'est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote.

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur .

Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement des zones de cuisson.

FRANÇAIS 25

4.7 STOP+GO

Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le plus bas pour toutes les zones de cuisson activées.

Lorsque la fonction est en cours, vous ne pouvez pas modifier le niveau de cuisson.

La fonction ne désactive pas les fonctions du minuteur.

Pour activer la fonction : appuyez sur

. s'allume.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.

4.8 Touches verrouil.

Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.

Réglez d'abord le niveau de cuisson.

Pour activer la fonction : appuyez sur

. s'affiche pendant 4 secondes.Le

minuteur reste activé.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.

Lorsque vous éteignez la table de cuisson, cette fonction est également désactivée.

4.9 Dispositif de sécurité enfants

Cette fonction permet d'éviter une utilisation involontaire de la table de cuisson.

Pour activer la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant

4 secondes. s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur .

26 www.aeg.com

Pour désactiver la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant

4 secondes. s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur .

Pour désactiver la fonction le temps d'une cuisson : allumez la table de

5.

CONSEILS

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Ustensiles de cuisson

Le fond de l'ustensile de cuisson doit être aussi plat et épais que possible.

Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.

cuisson en appuyant sur . s'allume.

Appuyez sur pendant 4 secondes.

Réglez le niveau de cuisson dans les

10 secondes qui suivent.

Vous pouvez utiliser la table de cuisson. Lorsque vous

éteignez la table de cuisson avec , la fonction est de nouveau activée.

5.2

Exemples de cuisson

Les données du tableau sont fournies à titre indicatif uniquement.

Niveau de cuisson

- 1

1 - 2.

1 - 2.

2. - 3.

3. - 4.

4. - 5.

Utilisation :

Conserver les aliments cuits au chaud.

Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.

Solidifier : omelettes, œufs cocotte.

Faire mijoter des plats à base de riz et de laitage, réchauffer des plats cuisinés.

Durée

(min) au besoin

5 - 25

10 - 40

Conseils

Placez un couvercle sur le récipient.

Mélangez de temps en temps.

Couvrez pendant la cuisson.

25 - 50 Ajoutez au moins deux fois plus d'eau que de riz. Remuez les plats à base de lait durant la cuisson.

Cuire à la vapeur des légumes, du poisson et de la viande.

20 - 45 Ajoutez quelques cuillerées de liquide.

Cuire des pommes de terre à la vapeur.

20 - 60 Utilisez max. ¼ l d'eau pour

750 g de pommes de terre.

FRANÇAIS 27

Niveau de cuisson

4. - 5.

5. - 7

7 - 8

9

Utilisation :

Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.

Durée

(min)

Poêler à feu doux : escalopes, cordons-bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets.

au besoin

Cuisson à température élevée des pommes de terre rissolées, filets, steaks.

5 - 15

Conseils

60 - 150 Ajoutez jusqu’à 3 l de liquide, plus les ingrédients.

Retournez à la moitié du temps de décongélation.

Retournez à la moitié du temps de décongélation.

Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, cuire de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1

Informations générales

• Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation.

• Utilisez toujours un plat de cuisson dont le fond est propre.

• Les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la table de cuisson.

• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la surface de la table de cuisson.

• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.

contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager la table de cuisson. Tenez le racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

• Une fois que la table de cuisson a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.

Après le nettoyage, séchez l'appareil

à l'aide d'un chiffon doux.

6.2 Nettoyage de la table

• Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

28 www.aeg.com

7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement...

Problème

Vous ne pouvez pas mettre en fonctionnement la table de cuisson.

Cause probable

La table de cuisson n'est pas connectée à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Solution

Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.

Le fusible a disjoncté.

Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anomalie. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.

Allumez de nouveau la table de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de

10 secondes.

Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en même temps.

La fonction STOP+GO est activée.

Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande.

N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.

Reportez-vous au chapitre

« Utilisation quotidienne ».

Nettoyez le bandeau de commande.

Retirez l'objet des touches sensitives.

Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.

Un signal sonore retentit lorsque la table de cuisson est éteinte.

La table de cuisson est désactivée.

Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.

Voyant de chaleur résiduelle ne s'affiche pas.

Vous avez posé quelque chose sur la touche sensitive

.

La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.

La fonction Démarrage automatique de la cuisson ne fonctionne pas.

La zone est chaude.

Le niveau de cuisson le plus

élevé est réglé.

Retirez l'objet de la touche sensitive.

Si la zone a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service aprèsvente.

Laissez la zone refroidir suffisamment.

Le niveau de cuisson maximum offre la même puissance que la fonction.

FRANÇAIS 29

Problème

Impossible d'activer le circuit extérieur.

Il y a un point sombre sur la zone multiple.

Les touches sensitives sont chaudes.

s'allume.

s'allume.

et un chiffre s'affichent.

Cause probable

Vous avez diminué le niveau de cuisson jusqu'à .

Il est normal qu'il y ait un point sombre sur la zone multiple.

Le récipient est trop grand ou vous l'avez placé trop près des commandes.

Arrêt automatique est activée.

La fonction Dispositif de sécurité enfants ou Touches verrouil. est activée.

Une erreur s'est produite dans la table de cuisson.

Solution

Commencez à niveau de cuisson.

et faites uniquement augmenter le

Activez d'abord le circuit intérieur.

Placez les récipients de grande taille sur les zones arrière, si possible.

Éteignez la table de cuisson puis allumez-la de nouveau.

Reportez-vous au chapitre

« Utilisation quotidienne ».

Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil.

Si s'affiche à nouveau, faites appel au service aprèsvente.

7.2

Si vous ne trouvez pas de solution...

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé. Veuillez lui fournir les informations se trouvant sur la plaque signalétique.

Donnez également la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique

(située dans un des coins de la surface en verre) et le message d'erreur qui

8.

INSTALLATION

s'affiche. Assurez-vous d'utiliser correctement la table de cuisson. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du vendeur pourra être facturé, même en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

8.1 Avant l'installation

Avant d'installer la table de cuisson, notez les informations de la plaque signalétique ci-dessous. La plaque

30 www.aeg.com

signalétique se trouve au bas de la table de cuisson.

Numéro de série ....................

8.2 Tables de cuisson intégrées

Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être mises en fonctionnement qu'après avoir été installées dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

8.4 Montage

8.3 Câble d'alimentation

• La table de cuisson est fournie avec un câble d'alimentation.

• Pour remplacer le câble d'alimentation endommagé, utilisez le type de câble d'alimentation suivant

(ou supérieur) : H05BB-F Tmax 90°C.

Contactez votre service après-vente.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

750

+1 mm min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

8.5 Enceinte de protection

FRANÇAIS 31

Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire supplémentaire), le fond de protection installé directement sous la table de cuisson n'est plus nécessaire. L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.

Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte de protection si vous installez la table de cuisson au-dessus d'un four.

9.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

9.1 Plaque de calibrage

Modèle HK834060XB

Type 58 HBD 47 AO

Numéro de série ..........

AEG

PNC 949 595 010 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Fabriqué en Allemagne

7.0 kW

9.2 Caractéristiques des zones de cuisson

Zone de cuisson

Avant gauche

Arrière gauche

Puissance nominale (niveau de cuisson max.) [W]

750 / 2200

1200

Avant droite

Arrière droite

1200

1500 / 2400

Diamètre de la zone de cuisson

[mm]

120 / 210

145

145

170 / 265

Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des récipients qui ne dépassent pas le diamètre de la zone de cuisson.

10.

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

10.1 Informations de produit conformément à EU 66/2014

Identification du modèle HK834060XB

32 www.aeg.com

Type de table de cuisson

Nombre de zones de cuisson

Technologie de chauffe

Diamètre des zones de cuisson rondes (Ø) Avant gauche

Arrière gauche

Avant droite

Arrière droite Longueur (Lon) et largeur (Lar) de la zone de cuisson non ronde

Consommation énergétique par zone de cuisson

(CE cuisson électrique)

Consommation énergétique de la table de cuisson (CE table de cuisson)

Avant gauche

Arrière gauche

Avant droite

Arrière droite

Table de cuisson encastrée

4

Chaleur rayonnante

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

Lon 17,0 cm

Lar 26,5 cm

176,9 Wh / kg

196,8 Wh / kg

196,8 Wh / kg

182,6 Wh / kg

188,3 Wh / kg

EN 60350-2 - Appareils de cuisson

électroménagers - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes pour mesurer les performances

10.2 Économie d'énergie

Vous pouvez économiser l'énergie lors de votre cuisine au quotidien si vous suivez les conseils ci-dessous.

• Placez l'ustensile sur la zone de cuisson avant de l'activer.

• Veillez à ce que le fond du récipient corresponde à la taille de la zone de cuisson.

• Placez les petits ustensiles sur les petites zones de cuisson.

• Placez l'ustensile directement au centre de la zone de cuisson.

• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez besoin.

• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle.

• Utilisez la chaleur résiduelle pour maintenir les aliments au chaud ou les faire fondre.

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

DEUTSCH 33

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 34

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 35

3. GERÄTEBESCHREIBUNG.......................................................................................38

4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................39

5. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................42

6. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................43

7. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 43

8. MONTAGE...............................................................................................................45

9. TECHNISCHE DATEN............................................................................................ 47

10. ENERGIEEFFIZIENZ..............................................................................................47

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.

Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-

Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

34 www.aeg.com

1.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des

Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller

übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und

Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.

1.1

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.

Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche

Teile sind heiß.

Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von

Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

1.2

Allgemeine Sicherheit

Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die

Heizelemente.

Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe

Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.

DEUTSCH 35

Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten

Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.

Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.

Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.

Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,

Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen

Dampfreiniger.

Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramik-/Glasfläche feststellen.

Stromschlaggefahr!

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

2.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte

Fachkraft darf den elektrischen Anschluss des

Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie das

Verpackungsmaterial.

• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Die Mindestabstände zu anderen

Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.

• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen

Sie stets Sicherheitshandschuhe.

• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein

Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.

• Schützen Sie die Geräteunterseite vor

Dampf und Feuchtigkeit.

• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem

Fenster. So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.

• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender

Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.

• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Achten Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte unter dem

Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.

36 www.aeg.com

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Vor der Durchführung jeglicher

Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.

• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem

Typenschild den Daten Ihrer

Stromversorgung entsprechen.

Wenden Sie sich andernfalls an eine

Elektrofachkraft.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete

Netzkabel oder Netzstecker (fall vorhanden) verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen

Netzanschluss verwenden.

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddert.

• Sorgen Sie dafür, dass ein

Berührungsschutz installiert wird.

• Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.

• Stellen Sie beim elektrischen

Anschluss des Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der

Netzstecker nicht mit dem heißen

Gerät oder heißem Kochgeschirr in

Berührung kommt.

• Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden) und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum

Austausch des beschädigten

Netzkabels an unseren autorisierten

Kundendienst oder eine

Elektrofachkraft.

• Alle Teile, die gegen direktes

Berühren schützen sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach

Abschluss der Montage in die

Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der

Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Falls die Steckdose lose ist, schließen

Sie den Netzstecker nicht an.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät von der

Stromversorgung trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

• Verwenden Sie nur geeignete

Trennvorrichtungen: Überlastschalter,

Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können),

Fehlerstromschutzschalter und

Schütze.

• Die elektrische Installation muss eine

Trenneinrichtung aufweisen, mit der

Sie das Gerät allpolig von der

Stromversorgung trennen können.

Die Trenneinrichtung muss mit einer

Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.

2.3 Gebrauch

WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.

• Entfernen Sie vor dem ersten

Gebrauch das gesamte

Verpackungsmaterial, die Aufkleber und Schutzfolie (falls vorhanden).

• Das Gerät ist für die Verwendung im

Haushalt vorgesehen.

• Nehmen Sie keine technischen

Änderungen am Gerät vor.

• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.

• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.

• Legen Sie kein Besteck und keine

Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.

• Benutzen Sie das Gerät nicht als

Arbeits- oder Abstellfläche.

• Hat die Geräteoberfläche einen

Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der

Spannungsversorgung. Dies dient zur

Vermeidung eines Stromschlags.

• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.

WARNUNG!

Brand- und

Explosionsgefahr!

• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten

Sie Flammen und erhitzte

Gegenstände beim Kochen mit

Fetten und Ölen von diesen fern.

• Die von sehr heißem Öl freigesetzten

Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.

• Bereits verwendetes Öl kann

Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen eher einen Brand verursachen als frisches Öl.

• Platzieren Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

WARNUNG!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.

• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.

• Lassen Sie keine Gegenstände oder

Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die

Oberfläche könnte beschädigt werden.

• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das

Kochgeschirr leer ist.

• Legen Sie keine Alufolie auf das

Gerät.

• Kochgeschirr aus Gusseisen oder

Aluminiumguss oder mit

DEUTSCH 37 beschädigten Böden kann die Glas-/

Glaskeramikoberfläche verkratzen.

Heben Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf der Kochfläche umsetzen möchten.

• Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel das Beheizen eines

Raums.

2.4 Reinigung und Pflege

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des

Oberflächenmaterials zu verhindern.

• Schalten Sie das Gerät vor dem

Reinigen aus und lassen Sie es abkühlen.

• Trennen Sie das Gerät vor

Wartungsarbeiten von der

Spannungsversorgung.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.

• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden

Sie ausschließlich Neutralreiniger

Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde

Reinigungsschwämmchen,

Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

2.5 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des

Geräts wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde vor

Ort.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.

38 www.aeg.com

3.

GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Kochfeldanordnung

1 1

145 mm

1

145 mm

1

Kochzone

2

Bedienfeld

1 2

3.2 Bedienfeldanordnung

1 2 3 4 5 6 7 8

11 10 9

Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.

Anmerkung

1

2

3

4

5 -

6

-

7 -

Sensorfeld

Funktion

EIN/AUS

-

Tastensperre / Kindersicherung

STOP+GO

Kochstufenanzeige

Kochzonen-Anzeigen des

Timers

Timer-Anzeige

Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.

Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.

Ein- und Ausschalten der Funktion.

Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.

Zeigt die Kochstufe an.

Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.

Zeigt die Zeit in Minuten an.

DEUTSCH 39

8

9

10

Sensorfeld

Funktion

-

/

-

-

11

/

-

Anmerkung

Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.

Auswählen der Kochzone.

Erhöhen oder Verringern der Zeit.

Einstellen der Kochstufe.

3.3 Anzeigen der Kochstufen

Display

- / -

+ Zahl

Beschreibung

Die Kochzone ist ausgeschaltet.

Die Kochzone ist eingeschaltet.

Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.

Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.

Eine Störung ist aufgetreten.

Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).

Die Funktion Tastensperre /Kindersicherung ist in Betrieb.

Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.

3.4 Restwärmeanzeige

WARNUNG!

Es besteht

Verbrennungsgefahr durch

Restwärme.

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

4.1

Ein- und Ausschalten

Berühren Sie 1 Sekunde lang , um das

Kochfeld ein- oder auszuschalten.

40 www.aeg.com

4.2 Abschaltautomatik

Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.

• Nach dem Einschalten des Kochfelds wird keine Kochstufe gewählt.

• Das Bedienfeld ist mehr als 10

Sekunden mit verschütteten

Lebensmitteln oder einem

Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein akustisches Signal ertönt und das Kochfeld schaltet ab.

Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.

• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer

Weile leuchtet auf und das

Kochfeld schaltet sich aus.

Verhältnis zwischen der Kochstufe und der Zeit, nach der das Kochfeld ausgeschaltet wird:

Kochstufe

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

Das Kochfeld wird ausgeschaltet nach

6 Stunden

5 Stunden

4 Stunden

1,5 Stunden

4.3 Einstellen der Kochstufe

Berühren Sie , um die

Kochstufeneinstellung zu erhöhen.

Berühren Sie , um die

Kochstufeneinstellung zu verringern.

Berühren Sie zum Ausschalten der

Kochzone und gleichzeitig.

4.4 Ein- und Ausschalten der

äußeren Heizkreise

Die Kochflächen können an die Größe des Kochgeschirrs angepasst werden.

Verwenden Sie das Sensorfeld:

Einschalten des äußeren Heizkreises:

Berühren Sie das Sensorfeld. Die

Kontrolllampe leuchtet auf.

Ausschalten des äußeren Heizkreises:

Berühren Sie das Sensorfeld, bis die

Kontrolllampe erlischt.

4.5 Ankochautomatik

Durch Einschalten dieser Funktion lässt sich die erforderliche

Kochstufeneinstellung schneller erzielen.

Bei Verwendung dieser Funktion wird eine bestimmte Zeit lang die höchste

Kochstufe eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.

Zum Einschalten der

Funktion muss die Kochzone vollständig abgekühlt sein.

Einschalten der Funktion für eine

Kochzone: Berühren Sie , bis die erforderliche Kochstufeneinstellung angezeigt wird. Nach 3 Sekunden leuchtet auf.

Zum Ausschalten der Funktion:

Berühren Sie .

4.6 Timer

Kurzzeitmesser

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen

Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.

Stellen Sie zuerst die Kochzone und dann die Funktion ein.

Sie können die

Kochstufe einstellen, bevor Sie die

Funktion einstellen oder danach.

Auswählen der Kochzone: Berühren Sie

so oft, bis die Kontrolllampe der gewünschten Kochzone aufleuchtet.

Einschalten der Funktion oder Ändern der Zeit: Berühren Sie oder , um die Dauer für den Timer einzustellen ( 00

- 99 Minuten). Wenn die Kontrolllampe der Kochzone langsam blinkt, wird die

Zeit heruntergezählt.

So wird die Restzeit angezeigt: Wählen

Sie die Kochzone mit aus. Die

Kontrolllampe der Kochzone blinkt

schneller. Das Display zeigt die Restzeit an.

Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die Kochzone mit und berühren Sie

. Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Kontrolllampe der

Kochzone erlischt.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein

Signalton und 00 blinkt. Die

Kochzone wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Signaltons: Berühren

Sie .

Kurzzeitwecker

Sie können diese Funktion als Kurzzeit-

Wecker benutzen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Kochzonen nicht in Betrieb sind (die

Kochstufenanzeige anzeigt).

Einschalten der Funktion: Berühren Sie

. Berühren Sie oder des Timers, um die Zeit einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt.

Ausschalten des Signaltons: Berühren

Sie .

Die Funktion hat keine

Auswirkung auf den

Kochzonenbetrieb.

4.7 STOP+GO

Mit dieser Funktion werden alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe geschaltet.

Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich die Kochstufe nicht ändern.

Die Funktion unterbricht nicht die

Uhrfunktionen.

Einschalten der Funktion: Berühren Sie

. leuchtet.

Ausschalten der Funktion: Berühren Sie

. Die vorherige Kochstufe wird angezeigt.

DEUTSCH 41

4.8 Tastensperre

Sie können das Bedienfeld sperren, wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.

Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.

Einschalten der Funktion: Berühren Sie

. leuchtet 4 Sekunden.Der Timer bleibt eingeschaltet.

Ausschalten der Funktion: Berühren Sie

. Die vorherige Kochstufe wird angezeigt.

Diese Funktion wird auch ausgeschaltet, sobald das

Kochfeld ausgeschaltet wird.

4.9

Kindersicherung

Diese Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten des

Kochfelds.

Zum Einschalten der Funktion: Schalten

Sie das Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie vier

Sekunden. leuchtet. Schalten Sie das

Kochfeld mit aus.

Zum Ausschalten der Funktion:

Schalten Sie das Kochfeld mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren

Sie vier Sekunden. leuchtet.

Schalten Sie das Kochfeld mit aus.

Vorübergehendes Ausschalten der

Funktion für einen einzelnen

Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld mit ein. Die Kontrolllampe leuchtet. Berühren Sie 4 Sekunden lang

. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein.

Das Kochfeld kann jetzt benutzt werden. Wenn Sie das

Kochfeld mit ausschalten, wird diese

Funktion wieder eingeschaltet.

42 www.aeg.com

5.

TIPPS UND HINWEISE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

5.1 Kochgeschirr

Der Boden des

Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

Kochgeschirr aus

Stahlemaille oder mit

Aluminium- oder

Kupferböden kann

Verfärbungen der

Glaskeramikoberfläche verursachen.

5.2 Anwendungsbeispiele zum

Kochen

Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es sich um Richtwerte.

Kochstufe

- 1

1 - 2.

1 - 2.

2. - 3.

3. - 4.

4. - 5.

4. - 5.

5. - 7

Verwendung: Dauer

(Min.)

Hinweise

Warmhalten von gegarten

Speisen.

Sauce Hollandaise, Schmelzen von: Butter, Schokolade, Gelatine.

5 - 25

Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.

Nach

Bedarf

Legen Sie einen Deckel auf das Kochgeschirr.

Gelegentlich umrühren.

10 - 40 Mit Deckel garen.

Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten.

Dünsten von Gemüse, Fisch,

Fleisch.

Dampfgaren von Kartoffeln.

Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.

Bei geringer Hitze anbraten:

Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,

Leber, Mehlschwitze, Eier,

Pfannkuchen, Donuts.

25 - 50 Mindestens doppelte Menge

Flüssigkeit zum Reis geben,

Milchgerichte zwischendurch umrühren.

20 - 45 Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.

20 - 60 Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.

60 - 150 Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.

Nach

Bedarf

Nach der Hälfte der Zeit wenden.

DEUTSCH 43

Kochstufe

7 - 8

9

Verwendung: Dauer

(Min.)

5 - 15

Hinweise

Braten bei starker Hitze: Rösti,

Lendenstücke, Steaks.

Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,

Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.

6.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

6.1

Allgemeine Informationen

• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch.

• Achten Sie immer darauf, dass der

Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

• Kratzer oder dunkle Flecken auf der

Oberfläche beeinträchtigen die

Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.

• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung der

Kochfeldoberfläche.

• Verwenden Sie einen speziellen

Reinigungsschaber für Glas.

6.2 Reinigen des Kochfelds

• Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff,

7.

FEHLERSUCHE

Plastikfolie, zuckerhaltige

Lebensmittel. Andernfalls können die

Verschmutzungen das Kochfeld beschädigen. Den speziellen

Reinigungsschaber schräg zur

Glasfläche ansetzen und über die

Oberfläche bewegen.

• Folgendes kann nach ausreichender

Abkühlung des Kochfelds entfernt werden: Kalk- und Wasserränder,

Fettspritzer und metallisch schimmernde Verfärbungen. Reinigen

Sie das Kochfeld mit einem feuchten

Tuch und etwas Spülmittel. Wischen

Sie das Kochfeld nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

44 www.aeg.com

7.1 Was tun, wenn ...

Problem Mögliche Ursache Abhilfe

Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.

Das Kochfeld ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die

Spannungsversorgung angeschlossen.

Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungsgemäß an die

Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie dazu den Anschlussplan zu

Hilfe.

Die Sicherung hat ausgelöst. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung ist. Löst die Sicherung wiederholt aus, wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.

Schalten Sie das Kochfeld erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein.

Ein akustisches Signal ertönt und das Kochfeld schaltet ab.

Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.

Das Kochfeld wird ausgeschaltet.

Restwärmeanzeige leuchtet nicht.

Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt.

Berühren Sie nur ein Sensorfeld.

Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.

Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.

Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.

Wischen Sie das Bedienfeld ab.

Mindestens ein Sensorfeld wurde bedeckt.

Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.

Sie haben etwas auf das

Sensorfeld gestellt.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.

Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.

Die Funktion Ankochautomatik wird nicht ausgeführt.

Die Kochzone ist heiß.

Die höchste Kochstufe ist eingestellt.

War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.

Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die

Funktion.

DEUTSCH 45

Problem Mögliche Ursache

Sie haben die Kochstufe auf

verringert.

Abhilfe

Beginnen Sie bei und erhöhen Sie die Kochstufe.

Der äußere Heizkreis lässt sich nicht einschalten.

In der Mehrkreis-Kochzone befindet sich ein dunkler Bereich.

Es ist normal, dass sich in der Mehrkreis-Kochzone ein dunkler Bereich befindet.

Die Sensorfelder werden heiß.

Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die Bedienelemente gestellt.

Schalten Sie zuerst den inneren Heizkreis ein.

Stellen Sie großes Kochgeschirr nach Möglichkeit auf die hinteren Kochzonen.

leuchtet auf.

leuchtet auf.

Abschaltautomatik ist eingeschaltet.

Die Funktion Kindersicherung oder Tastensperre ist in

Betrieb.

und eine Zahl werden angezeigt.

Es ist ein Fehler im Kochfeld aufgetreten.

Schalten Sie das Kochfeld aus und wieder ein.

Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.

Trennen Sie das Kochfeld eine Zeit lang vom Stromnetz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der

Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

7.2

Wenn Sie das Problem nicht lösen können...

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an den Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Geben Sie die Daten an, die Sie auf dem

Typenschild finden. Geben Sie dabei den dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet sich in der

Ecke der Glasfläche) und die angezeigte

8.

MONTAGE

Fehlermeldung an. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld richtig bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für die Reparatur durch einen Techniker oder Händler eine

Gebühr an. Die Informationen zum

Kundendienst und die

Garantiebedingungen finden Sie im

Garantieheft.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

46 www.aeg.com

8.1 Vor der Montage

Notieren Sie vor der Montage des

Kochfelds folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild finden. Das

Typenschild ist auf dem Boden des

Kochfelds angebracht.

Seriennummer ............

8.2

Einbau-Kochfelder

Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem

Einbau in bzw. unter normgerechte,

8.4 Montage passende Einbauschränke und

Arbeitsplatten betrieben werden.

8.3 Anschlusskabel

• Das Kochfeld wird mit Anschlusskabel geliefert.

• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch ein Netzkabel des folgenden oder eines höheren Typs: H05BB-F

Tmax 90°C. Wenden Sie sich an den

Kundendienst.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

750

+1 mm min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

8.5 Schutzboden

DEUTSCH 47

Falls Sie einen Schutzboden (optionales

Zubehör) verwenden, ist die Schutzmatte direkt unter dem Gerät nicht nötig. Der

Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden

Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Wenn Sie das Kochfeld über einem Backofen einsetzen, können Sie den

Schutzboden nicht verwenden.

9.

TECHNISCHE DATEN

9.1 Typenschild

Modell HK834060XB

Typ 58 HBD 47 AO

Ser. Nr. ..........

AEG

Produkt-Nummer (PNC) 949 595 010 01

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.0 kW

9.2 Technische Daten der Kochzonen

Kochzone

Vorne links

Hinten links

Vorne rechts

Hinten rechts

Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]

750 / 2200

1200

1200

1500 / 2400

Durchmesser der Kochzone

[mm]

120 / 210

145

145

170 / 265

Verwenden Sie für optimale

Kochergebnisse kein Kochgeschirr

10.

ENERGIEEFFIZIENZ

dessen Durchmesser größer als der der

Kochzone ist.

10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Modellidentifikation HK834060XB

48 www.aeg.com

Kochfeldtyp

Anzahl der Kochzonen

Heiztechnologie

Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø) Vorne links

Hinten links

Vorne rechts

Länge (L) und Breite (B) der nicht kreisförmigen

Kochzonen

Hinten rechts

Energieverbrauch pro Kochzone (mit Strom betrieben)

Energieverbrauch des Kochfelds (mit Strom betrieben)

Vorne links

Hinten links

Vorne rechts

Hinten rechts

EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder -

Verfahren zur Messung der

Gebrauchseigenschaften

10.2 Energie sparen

Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen Kochen Energie zu sparen.

• Stellen Sie das Kochgeschirr auf die

Kochzone, bevor Sie diese einschalten.

• Der Kochgeschirrboden und die

Kochzonen sollten gleich groß sein.

11.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Einbau-Kochfeld

4

Kochzone mit

Strahlungsbeheizung

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

L 17,0 cm

B 26,5 cm

176,9 Wh/kg

196,8 Wh/kg

196,8 Wh/kg

182,6 Wh/kg

188,3 Wh/kg

• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.

• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die Kochzone.

• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte

Menge.

• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.

• Nutzen Sie die Restwärme, um die

Speisen warm zu halten oder zu schmelzen.

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu

Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

*

DEUTSCH 49

50 www.aeg.com

DEUTSCH 51

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals