Aeg-Electrolux HK654070IB Handleiding


Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK654070IB Handleiding | Manualzz

HK654070IB

USER

MANUAL

NL

Gebruiksaanwijzing

Kookplaat

FR

Notice d'utilisation

Table de cuisson

2

20

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5

3. MONTAGE ..................................................................................................................7

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................9

5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11

6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................13

7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................14

8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................15

9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................17

10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................18

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com/webselfservice

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.

NEDERLANDS

Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht staan.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.

Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

3

4 www.aeg.com

WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.

LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder constant toezicht staan.

WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering om het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op met de erkende servicedienst.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.

NEDERLANDS

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Zorg ervoor dat u onder het apparaat een scheidingspaneel installeert dat gemaakt is van triplex, keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te voorkomen dat hij de bodem raakt.

• Het afscheidingspaneel moet het volledige gebied onder de kookplaat bedekken.

2.2 Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit.

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

5

6 www.aeg.com

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u hiermee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

• Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak van de kookplaat.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

2.4 Onderhoud en reiniging

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.5 Servicedienst

• Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

3.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

3.1 Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

Serienummer ...........................

3.2 Ingebouwde kookplaten

Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

3.3

Aansluitkabel

• Bij de kookplaat wordt een aansluitkabel meegeleverd.

• Voor het vervangen van een beschadigde voedingskabel, gebruikt u het kabeltype: H05V2V2-F dat een temperatuur van 90 °C of hoger weerstaat. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

NEDERLANDS

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t.

correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

7

3.4 De afdichting bevestigen -

Geïntegreerde installatie

1.

Reinig de sponningen in het keukenwerkblad.

2.

Knip de meegeleverde afdichtstrip van 3 x 10 mm in 4 stukken. De strippen moeten dezelfde lengte hebben als de sponningen.

3.

Snij de uiteinden van de strippen in een hoek van 45°. Ze moeten nauwkeurig in de hoeken van de sponningen passen.

4.

Bevestig de strippen op de sponningen. Rek de strippen niet uit.

Plak de uiteinden van de strippen niet over elkaar heen.

Dicht na plaatsing van de kookplaat de kier tussen het werkblad en het glaskeramiek met siliconenkit. Zorg ervoor dat de siliconenkit niet onder het glaskeramiek komt.

8 www.aeg.com

3.5 Samenstellen min.

500mm min.

50mm min.

12 mm min.

60 mm

3.6 Beveiligingsdoos min. 1500 min.

12 min.

28 min.

28 mm

Als u een beveiligingsdoos (een additioneel toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert.

4.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

4.1 Indeling kookplaat

1 1

1

Kookzone

2

Bedieningspaneel

145 mm

NEDERLANDS 9

1

145 mm

1 2

4.2 Indeling bedieningspaneel

1 2 3 4 5 6 7 8

12 11 10 9

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

Functie Opmerking

1

2

3

4

5

-

6

7 -

-

-

AAN/UIT

Blokkering / Kinderbeveiliging van de oven

STOP+GO

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

De functie in- en uitschakelen.

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Timerdisplay

De kookplaat in- en uitschakelen.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

De tijd in minuten weergeven.

10 www.aeg.com

8

9

Tiptoets

Functie

-

-

-

10

/

Opmerking

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

Om de kookzone te selecteren.

De tijd verlengen of verkorten.

11

12 -

Automatisch opwarmen

Bedieningsstrip

4.3

Kookstanddisplays

Display

-

+ cijfer

/ /

De functie in- en uitschakelen.

Het instellen van de kookstand.

Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

STOP+GO werkt.

Automatisch opwarmen werkt.

Er is een storing.

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.

Blokkering /Kinderbeveiliging van de oven werkt.

Automatisch uitschakelen werkt.

4.4 OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)

WAARSCHUWING!

/ / Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte. De aanduidingen tonen het niveau van de restwarmte voor de kookzones die u momenteel gebruikt. De aanduidingen kunnen ook aangaan voor de nabijgelegen kookzones, zelfs als u deze niet gebruikt.

NEDERLANDS 11

5.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

5.1 In- of uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

5.2 Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• u iets hebt gemorst of iets langer dan

10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen kookstand en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

Kookstand

, 1 - 3

4 - 7

8 - 9

10 - 14

De kookplaat wordt uitgeschakeld na

6 uur

5 uur

4 uur

1,5 uur

5.3 De kookstand

Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:

Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.

5.4 In- en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Tiptoets gebruiken:

Om de buitenste ring in te schakelen: raak de tiptoets aan. Het controlelampje gaat branden.

Om meer buitenste ringen in te schakelen: raak dezelfde tiptoets weer aan. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.

Als u de zone inschakelt maar niet de buitenste ring inschakelt, dan kan het licht van de zone de buitenste ring bedekken. Dit betekent niet dat de buitenste ring is ingeschakeld. Controleer het indicatielampje om te zien of de ring geactiveerd is.

5.5

Automatisch opwarmen

Activeer deze functie om in een kortere tijd een gewenste kookstand te krijgen.

Als het aan staat, werkt de zone in het begin op de hoogste kookstand en gaat daarna verder met koken op de gewenste kookstand.

Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone in te schakelen: raak aan ( gaat aan).

Raak meteen de gewenste kookstand aan. Na 3 seconden gaat branden.

12 www.aeg.com

De functie uitschakelen: wijzig de kookstand.

5.6 Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de warmtestand voor de kookzone in en dan de functie.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

De functie inschakelen: raak van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen.

Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Om het juiste tijdstip van de dag te wijzigen: selecteer de kookzone met .

Raak of aan.

De functie uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt af naar 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

CountUp Timer (De timer met optelfunctie)

Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoe lang de kookzone werkt.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

De functie inschakelen:

raak van de timer aan. gaat aan. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De display schakelt tussen en getelde tijd

(minuten).

Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. De display geeft aan hoe lang de zone werkt.

De functie uitschakelen: stel de kookzone in met en raak of aan. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken. De warmtestand op het display toont .

De functie inschakelen: Raak aan.

Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert

00 .

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

5.7 STOP+GO

Deze functie stelt alle kookzones die in werking zijn in op de laagste kookstand.

Als de functie in gebruik is, kunt u de kookstand niet wijzigen.

De functie stopt de timerfunctie niet.

Om de functie in te schakelen:

raak aan. gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: raak aan. De vorige kookstand gaat aan.

5.8 Blokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in

werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: raak aan. De vorige kookstand gaat aan.

Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

5.9 Kinderbeveiliging van de oven

Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld wordt gebruikt.

Om de functie in te schakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

gaat aan. Schakel de kookplaat uit met .

Om de functie uit te schakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

gaat aan. Schakel de kookplaat uit met .

6.

AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

6.1 Kookgerei

De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Zorg ervoor dat bodems schoon en droog zijn voordat ze op de kookplaat worden gezet.

NEDERLANDS 13

De functie gedurende één kooksessie onderdrukken:

zet de kookplaat aan met . gaat aan. Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden.

U kunt de kookplaat bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt met , treedt de functie weer in werking.

5.10 OffSound Control (De geluiden in- en uitschakelen)

Schakel de kookplaat uit. Raak 3 seconden aan. Het display gaat aan en uit. Raak 3 seconden aan. of gaat branden. Raak aan om één van het volgende te kiezen:

• - de signalen zijn uit

• - de signalen zijn aan

Om uw keuze te bevestigen moet u wachten tot de kookplaat automatisch uitschakelt.

Als de functie op staat, kunt u de geluiden alleen horen als:

• u aanraakt

• Kookwekker naar beneden komt

• Timer met aftelfunctie naar beneden komt

• u iets op het bedieningspaneel plaatst.

Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of koperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

6.2 Öko Timer (Eco-timer)

Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. Het verschil in werkingstijd hangt af van het niveau van de kookstand en de tijd dat u kookt.

14 www.aeg.com

6.3 Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Verwarmingsstand

- 1

1 - 3

1 - 3

3 - 5

5 - 7

7 - 9

Gebruik om:

Bereide gerechten warmhouden.

Tijd

(min) zoals nodig

5 - 25

Tips

Een deksel op het kookgerei doen.

Van tijd tot tijd mengen.

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.

10 - 40 Met deksel bereiden.

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.

25 - 50 Voeg minimaal twee keer zo veel vocht toe als rijst en roer gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.

Stomen van groenten, vis en vlees.

Aardappelen stomen.

20 - 45

20 - 60

Voeg een paar eetlepels vocht toe.

Gebruik max. ¼ l water voor

750 g aardappelen.

7 - 9

9 - 12

12 - 13

14

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen.

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.

60 - 150 Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten zoals nodig

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.

5 - 15 Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.

7.

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Algemene informatie

• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.

• Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

7.2

De kookplaat schoonmaken

Verwijder direct:

gesmolten kunststof, plastic folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken. Doe voorzichtig om

8.

PROBLEEMOPLOSSING

NEDERLANDS 15 brandwonden te voorkomen. Gebruik de speciale schraper op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

• Verwijder nadat de kookplaat voldoende is afgekoeld:

kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje niet-schurend reinigingsmiddel.

Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

Verkleuring glanzende metalen verwijderen: reinig het glazen oppervlak met een doek en een oplossing van water met azijn.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

8.1 Problemen oplossen

Storing

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

oplossing

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.

De zekering is doorgeslagen.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

Stel gedurende 10 seconden geen kookstand in.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

STOP+GO is in werking.

Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Raadpleeg "Dagelijks gebruik".

Reinig het bedieningspaneel.

16 www.aeg.com

Storing

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.

De kookplaat schakelt uit.

Mogelijke oorzaak

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

De restwarmte-indicator gaat niet aan.

U hebt iets op de tiptoets

geplaatst.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.

Automatisch opwarmen werkt niet.

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

Er is een donker deel op de meervoudige zone.

De sensorvelden worden warm.

Er klinkt geen geluidsignaal wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt.

De zone is heet.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

Het is normaal dat er een donker deel is op de meervoudige zone.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

De signalen zijn uit.

oplossing

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

Activeer eerste de binnenste ring door de kookstand te wijzigen.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".

gaat branden.

Kinderbeveiliging van de oven of Blokkering werkt.

Raadpleeg "Dagelijks gebruik".

NEDERLANDS 17

Storing

en een getal gaat branden.

Mogelijke oorzaak

Er heeft zich een fout in de kookplaat voorgedaan.

U kunt een constant piepgeluid horen.

De elektrische aansluiting is onjuist.

gaat branden.

De tweede fase van de stroomtoevoer ontbreekt.

oplossing

Schakel de kookplaat uit en na 30 seconden weer in. Als

weer aangaat, trek dan de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Steek de stekker van de kookplaat er na 30 seconden weer in. Als het probleem zich blijft voordoen neem dan contact op met een erkend servicecentrum.

Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.

Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Verwijder de zekering, wacht een minuut, en plaats de zekering weer terug.

8.2 Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

9.

TECHNISCHE GEGEVENS

9.1

Typeplaatje

Verzeker u ervan dat u de kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

Model HK654070IB

Type 60 HAD 56 AO

Ser.Nr. .................

AEG

PNC 949 595 013 03

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Geproduceerd in Duitsland

7.1 kW

18 www.aeg.com

9.2 Specificatie kookzones

Kookzone

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]

800 / 1600 / 2300

Diameter van de kookzone [mm]

120 / 175 / 210

1200

1200

1500 / 2400

145

145

170 / 265

Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet groter is dan de diameter van de kookzone.

10.

ENERGIEZUINIGHEID

10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014

Modelidentificatie

Type kooktoestel

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzones

(Ø)

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter Lengte (L) en breedte (B) van niet-circulaire kookzone

Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)

Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

HK654070IB

Ingebouwde kookplaat

4

Stralingswarmte

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

L 26,5 cm

B 17,0 cm

194,9 Wh / kg

188,0 Wh / kg

188,0 Wh / kg

191,6 Wh / kg

190,6 Wh / kg

EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische kookapparaten - deel 2: Kookplaten -

Methodes voor het meten van de prestatie

10.2 Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze activeert.

• De bodem van het kookgerei moet dezelfde afmeting hebben als de kookzone.

• Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.

• Plaats het kookgerei precies in het midden van de kookzone.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

NEDERLANDS 19

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

20 www.aeg.com

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................20

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................23

3. INSTALLATION..........................................................................................................25

4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................27

5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 29

6. CONSEILS.................................................................................................................. 32

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................33

8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.................................................. 34

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 36

10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 37

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com/webselfservice

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

1.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou

FRANÇAIS 21 utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

1.2

Sécurité générale

AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

22 www.aeg.com

AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.

Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte doit être surveillée en permanence.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,

éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est branché à l'alimentation secteur directement en utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans tous les cas, contactez le service après-vente agréé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents.

FRANÇAIS 23

2.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour

éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.

• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Veillez à installer un panneau de séparation sous l'appareil pour en bloquer l'accès. Ce panneau peut être en contreplaqué, provenir d'un autre meuble de cuisine, et doit

être composé d'un matériau non inflammable.

• Le panneau de séparation doit couvrir entièrement l'espace sous la table de cuisson.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'ensemble des branchements

électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.

• Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données

électriques de votre réseau.

• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Utilisez le câble d'alimentation

électrique approprié.

• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

• Assurez-vous qu'une protection anti-

électrocution est installée.

• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises

électriques situées à proximité.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez notre service après-vente agréé ou un

électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit

être fixée de telle manière qu'elle ne peut pas être enlevée sans outils.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

24 www.aeg.com

• Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la fiche d'alimentation secteur.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

• L'installation électrique doit être

équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

2.3 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

• Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection (si présents).

• Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson.

Elles sont chaudes.

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

• Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile chaude, elle peut

éclabousser.

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie et d'explosion.

• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

AVERTISSEMENT!

Risque d'endommagement de l'appareil.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne posez pas de couvercle de casserole chaud sur la surface en verre de la table de cuisson.

• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le verre ou la surface vitrocéramique.

Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres

que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de chauffage par exemple.

2.4 Entretien et nettoyage

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon

état.

• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

• Débranchez l’appareil de l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

3.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

3.1 Avant l'installation

Avant d'installer la table de cuisson, notez les informations de la plaque signalétique ci-dessous. La plaque signalétique se trouve au bas de la table de cuisson.

Numéro de série ....................

3.2 Tables de cuisson intégrées

Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être mises en fonctionnement qu'après avoir été installées dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

3.3

Câble d'alimentation

• La table de cuisson est fournie avec un câble d'alimentation.

• Pour remplacer le câble d'alimentation endommagé, utilisez le type de câble suivant : H05V2V2-F qui doit supporter une température

FRANÇAIS 25

2.5 Maintenance

• Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.

• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

2.6 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

minimale de 90 °C. Contactez votre service après-vente.

3.4 Installation du joint -

Installation intégrée

1.

Nettoyez les rainures du plan de travail.

2.

Découpez le joint de 3x10 mm fourni en 4 bandes. Les bandes doivent être de la même longueur que les rainures.

3.

Découpez les extrémités des bandes en angle de 45°. Elles doivent s'adapter précisément aux coins des rainures.

4.

Fixez les bandes sur les rainures

N’étirez pas les bandes. Faites en sorte que les extrémités des bandes ne se chevauchent pas.

Si vous montez la table de cuisson, bouchez l'espace restant entre la vitrocéramique et le plan de travail avec du silicone. Veillez à ce que le silicone ne s'infiltre pas sous la vitrocéramique.

26 www.aeg.com

3.5 Montage min.

500mm min.

50mm min.

12 mm min.

60 mm

3.6 Enceinte de protection min. 1500 min.

12 min.

28 min.

28 mm

Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire supplémentaire), le fond de protection installé directement sous la table de cuisson n'est plus nécessaire. L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.

Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte de protection si vous installez la table de cuisson au-dessus d'un four.

4.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

4.1 Description de la table de cuisson

1 1

1

Zone de cuisson

2

Bandeau de commande

145 mm

FRANÇAIS 27

1

145 mm

1 2

4.2 Description du bandeau de commande

1 2 3 4 5 6 7 8

12 11 10 9

Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.

Commentaire

1

2

3

4

5

6

-

-

Touche sensitive

Fonction

MARCHE/ARRÊT

-

Verrou. / Dispositif de sécurité enfants

STOP+GO

Indicateur du niveau de cuisson

Voyants du minuteur des zones de cuisson

Pour allumer et éteindre la table de cuisson.

Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.

Pour activer et désactiver la fonction.

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

Pour indiquer le niveau de cuisson.

Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.

28 www.aeg.com

7 -

Touche sensitive

Fonction

Affichage du minuteur

8

-

9

-

-

10

/

Commentaire

Pour indiquer la durée, en minutes.

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

Pour choisir la zone de cuisson.

Pour augmenter ou diminuer la durée.

11

Démarrage automatique de la cuisson

Bandeau de sélection

Pour activer et désactiver la fonction.

12 Pour sélectionner un niveau de cuisson.

4.3 Indicateurs de niveau de cuisson

Écran d'affichage Description

La zone de cuisson est désactivée.

-

La zone de cuisson est activée.

STOP+GO est activée.

+ chiffre

/ /

Démarrage automatique de la cuisson est activée.

Une anomalie de fonctionnement s'est produite.

OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à 3 niveaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.

Verrou. /Dispositif de sécurité enfants est activée.

Arrêt automatique est activée.

FRANÇAIS 29

4.4 OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à 3 niveaux)

AVERTISSEMENT!

/ / Il y a risque de brûlures par la chaleur résiduelle. Les voyants indiquent le niveau de chaleur résiduelle des zones de cuisson que vous utilisez actuellement. Les voyants des zones voisines peuvent

également s'allumer, même si vous ne les utilisez pas.

5.

UTILISATION QUOTIDIENNE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Activation et désactivation

Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la table de cuisson.

5.2 Arrêt automatique

Cette fonction arrête la table de cuisson automatiquement si :

• toutes les zones de cuisson sont désactivées,

• vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé la table de cuisson,

• vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de

10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.

Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.

• vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants, s'allume et la table de cuisson s'éteint.

La relation entre le niveau de cuisson et la durée après laquelle la table de cuisson s'éteint :

Niveau de cuisson La table de cuisson s'éteint au bout de

6 heures

, 1 - 3

4 - 7 5 heures

8 - 9

10 - 14

4 heures

1,5 heure

5.3 Niveau de cuisson

Pour régler ou modifier le niveau de cuisson :

Appuyez sur le niveau de cuisson souhaité sur le bandeau de sélection, ou déplacez votre doigt sur le bandeau de sélection jusqu'à atteindre le niveau de cuisson souhaité.

5.4 Activation et désactivation des circuits extérieurs

Vous pouvez ajuster la surface de cuisson

à la dimension de votre ustensile de cuisine.

Utilisez la touche sensitive :

30 www.aeg.com

Pour activer le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive. Le voyant s'allume.

Pour activer plusieurs circuits extérieurs : appuyez à nouveau sur la même touche sensitive. Le voyant suivant s'allume.

Pour désactiver le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Lorsque vous activez la zone mais que vous n'activez pas le circuit extérieur, la lumière provenant de la zone peut recouvrir le circuit extérieur.

Cela n'indique pas que le circuit extérieur est activé.

Pour savoir si le circuit est activé, regardez le voyant.

5.5 Démarrage automatique de la cuisson

Activez cette fonction pour obtenir le niveau de cuisson souhaité plus rapidement. Lorsqu'elle est activée, la zone commence par chauffer au niveau de cuisson le plus élevé, puis revient au niveau de cuisson souhaité.

Pour activer la fonction, la zone de cuisson doit être froide

Pour activer la fonction pour une zone de cuisson : appuyez sur ( s'allume). Réglez immédiatement le niveau de cuisson souhaité. Au bout de

3 secondes s'allume.

Pour désactiver la fonction : modifiez le niveau de cuisson.

5.6

Minuteur

Minuteur dégressif

Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson, uniquement pour une session.

Sélectionnez d'abord le niveau de cuisson de la zone de cuisson, puis réglez la fonction.

Pour sélectionner la zone de cuisson : appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de cuisson correspondante s'affiche.

Pour activer la fonction : appuyez sur la touche du minuteur pour régler la durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson commence

à clignoter lentement, le décompte commence.

Pour voir le temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de . Le voyant de la zone de cuisson clignote rapidement. L'affichage indique la durée restante.

Pour modifier la durée : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de . Appuyez sur ou .

Pour désactiver la fonction : sélectionnez la zone de cuisson avec et appuyez sur . Le temps restant est décompté jusqu'à 00. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.

Lorsque la durée est

écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se désactive.

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur .

CountUp Timer (Minuteur progressif)

Cette fonction permet de vérifier la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée.

Pour sélectionner la zone de cuisson : appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de cuisson correspondante s'affiche.

Pour activer la fonction :

appuyez sur la touche du minuteur. s'allume.

Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote lentement, le minuteur démarre.

L'affichage indique, en alternance, et le nombre de minutes écoulées.

Pour contrôler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson

sélectionnée : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de . Le voyant de la zone de cuisson clignote rapidement.

L'affichage indique la durée de fonctionnement de la zone.

Pour désactiver la fonction : sélectionnez la zone de cuisson en appuyant sur et appuyez sur ou

. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.

Minuterie indépendante

Vous pouvez utiliser cette fonction comme Minuterie indépendante lorsque la table de cuisson est allumée mais que les zones de cuisson ne sont pas activées. L'affichage du niveau de cuisson indique .

Pour activer la fonction : appuyez sur

. Appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée. Lorsque la durée s'est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote.

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur .

Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement des zones de cuisson.

5.7 STOP+GO

Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le plus bas pour toutes les zones de cuisson activées.

Lorsque la fonction est en cours, vous ne pouvez pas modifier le niveau de cuisson.

La fonction ne désactive pas les fonctions du minuteur.

Pour activer la fonction : appuyez sur

. s'allume.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.

5.8 Verrou.

Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi

FRANÇAIS 31 une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.

Réglez d'abord le niveau de cuisson.

Pour activer la fonction : appuyez sur

. s'affiche pendant 4 secondes.Le

minuteur reste activé.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.

Lorsque vous éteignez la table de cuisson, cette fonction est également désactivée.

5.9 Dispositif de sécurité enfants

Cette fonction permet d'éviter une utilisation involontaire de la table de cuisson.

Pour activer la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant

4 secondes. s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur .

Pour désactiver la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant

4 secondes. s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur .

Pour désactiver la fonction le temps d'une cuisson : allumez la table de cuisson en appuyant sur . s'allume.

Appuyez sur pendant 4 secondes.

Réglez le niveau de cuisson dans les

10 secondes qui suivent.

Vous pouvez utiliser la table de cuisson. Lorsque vous

éteignez la table de cuisson avec , la fonction est de nouveau activée.

32 www.aeg.com

5.10 OffSound Control

(Activation et désactivation des signaux sonores)

Éteignez la table de cuisson. Appuyez sur pendant 3 secondes. L'affichage s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur pendant 3 secondes ; ou s'allume.

Appuyez sur la touche du minuteur pour choisir l'une des options suivantes :

• - les signaux sonores sont désactivés

6.

CONSEILS

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1 Récipients

Le fond de l'ustensile de cuisson doit être aussi plat et épais que possible.

Assurez-vous que le fond du récipient est propre avant de le placer sur la surface de la table de cuisson.

Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.

• - les signaux sonores sont activés

Pour confirmer le réglage, attendez que la table de cuisson s'éteigne automatiquement.

Lorsque cette fonction est réglée sur , l'appareil émet des signaux sonores uniquement lorsque :

• vous appuyez sur

• Minuterie indépendante se termine

• Minuteur dégressif se termine

• vous posez un objet sur le bandeau de commande.

6.2 Öko Timer (Minuteur éco)

Pour réaliser des économies d'énergie, la zone de cuisson se désactive automatiquement avant le signal du minuteur. La différence de temps de fonctionnement dépend du niveau et de la durée de cuisson.

6.3 Exemples de cuisson

Les données du tableau sont fournies à titre indicatif uniquement.

Niveau de cuisson

- 1

1 - 3

1 - 3

Utilisation : Durée

(min)

Conservez les aliments cuits au chaud.

au besoin

Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.

Solidifier : omelettes, œufs cocotte.

5 - 25

10 - 40

Conseils

Placez un couvercle sur le récipient.

Mélangez de temps en temps.

Couvrez pendant la cuisson.

FRANÇAIS 33

Niveau de cuisson

3 - 5

5 - 7

7 - 9

7 - 9

9 - 12

12 - 13

14

Utilisation :

Faire mijoter des plats à base de riz et de laitage, réchauffer des plats cuisinés.

Durée

(min)

Conseils

25 - 50 Ajoutez au moins deux fois plus de liquide que le riz, mélangez les plats de lait à michemin de la procédure.

Cuire à la vapeur des légumes, du poisson et de la viande.

Cuire des pommes de terre à la vapeur.

20 - 45 Ajoutez quelques cuillères à soupe de liquide.

20 - 60 Utilisez max. ¼ l d'eau pour

750 g de pommes de terre.

Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.

Poêler à feu doux : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets.

60 - 150 Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide, au besoin

Cuisson à température élevée des pommes de terre rissolées, filets, steaks.

5 - 15 plus les ingrédients.

Retournez à mi-cuisson.

Retournez à mi-cuisson.

Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.

7.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1

Informations générales

• Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation.

• Utilisez toujours un récipient dont le fond est propre.

• Les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la table de cuisson.

• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la surface de la table de cuisson.

• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.

7.2 Nettoyage de la table de cuisson

• Enlevez immédiatement : le plastique fondu, les feuilles de plastique, le sucre et les aliments contenant du sucre car la saleté peut endommager la table de cuisson.

Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

• Une fois que la table de cuisson a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent non abrasif.

Après le nettoyage, séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon doux.

34 www.aeg.com

• Pour retirer les décolorations métalliques brillantes :

utilisez une solution d'eau additionnée de vinaigre et nettoyez la surface vitrée avec un chiffon.

8.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème

Vous ne pouvez pas allumer la table de cuisson ni la faire fonctionner.

Cause probable

La table de cuisson n'est pas connectée à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Le fusible a disjoncté.

Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Consultez le schéma de raccordement.

Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anomalie.

Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.

Vous ne réglez pas le niveau de cuisson dans les 10 secondes.

Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en même temps.

STOP+GO est activée.

Solution

Allumez de nouveau la table de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de

10 secondes.

N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.

Reportez-vous au chapitre

« Utilisation quotidienne ».

Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.

Un signal sonore retentit lorsque la table de cuisson est éteinte.

Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande.

Nettoyez le bandeau de commande.

Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.

La table de cuisson s'éteint.

Vous avez posé quelque chose sur la touche sensitive

.

Retirez l'objet des touches sensitives.

Retirez l'objet de la touche sensitive.

FRANÇAIS 35

Problème

Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.

Démarrage automatique de la cuisson ne fonctionne pas.

Impossible d'activer le circuit extérieur.

Cause probable

La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps ou le capteur est endommagé.

La zone est chaude.

Le niveau de cuisson le plus

élevé est réglé.

Solution

Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service après-vente agréé.

Laissez la zone de cuisson refroidir.

Le niveau de cuisson le plus

élevé est identique à la fonction.

Activez d'abord le circuit intérieur en modifiant le niveau de puissance.

Il y a une zone sombre sur la zone multiple.

Les touches sensitives sont chaudes.

Il est normal qu'il y ait une zone sombre sur la zone multiple.

Le récipient est trop grand ou vous l'avez placé trop près des commandes.

Aucun signal sonore ne se fait entendre lorsque vous appuyez sur les touches sensitives du bandeau.

Les signaux sonores sont désactivés.

s'allume.

et un chiffre s'affichent.

Activez les signaux sonores.

Reportez-vous au chapitre

« Utilisation quotidienne ».

Dispositif de sécurité enfants ou Verrou. est activée.

Reportez-vous au chapitre

« Utilisation quotidienne ».

Une erreur s'est produite dans la table de cuisson.

Éteignez la table de cuisson et rallumez-la au bout de

30 secondes. Si s'affiche

à nouveau, débranchez la table de cuisson de la prise

électrique. Au bout de

30 secondes, rebranchez la table de cuisson. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Un bip constant se déclenche.

Le branchement électrique n'est pas adapté.

Placez les récipients de grande taille sur les zones de cuisson arrière, si possible.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Demandez à un électricien qualifié de vérifier l'installation.

36 www.aeg.com

Problème

s'allume.

Cause probable

Il manque la seconde phase de l'alimentation électrique.

Solution

Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Retirez le fusible, attendez une minute, et replacez le fusible.

8.2 Si vous ne trouvez pas de solution...

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé. Veuillez lui fournir les informations se trouvant sur la plaque signalétique.

Donnez également la combinaison à

3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la surface en verre) et le message d'erreur qui s'affiche. Assurez-vous d'utiliser correctement l'appareil. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du vendeur pourra être facturé, même en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

9.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

9.1 Plaque de calibrage

Modèle HK654070IB

Type 60 HAD 56 AO

Numéro de série ..........

AEG

PNC 949 595 013 03

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Fabriqué en Allemagne

7.1 kW

9.2

Caractéristiques des zones de cuisson

Zone de cuisson

Avant gauche

Arrière gauche

Puissance nominale (niveau de cuisson max.) [W]

800 / 1600 / 2300

1200

Avant droite

Arrière droite

1200

1500 / 2400

Diamètre de la zone de cuisson

[mm]

120 / 175 / 210

145

145

170 / 265

Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des récipients qui ne dépassent pas le diamètre de la zone de cuisson.

FRANÇAIS 37

10.

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

10.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014

Identification du modèle

Type de table de cuisson

HK654070IB

Table de cuisson intégrée

4 Nombre de zones de cuisson

Technologie de chauffage

Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)

Avant gauche

Arrière gauche

Avant droite

Arrière droite Longueur (L) et largeur (l) de la zone de cuisson non circulaire

Consommation d'énergie selon la zone de cuisson

(EC electric cooking)

Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)

Avant gauche

Arrière gauche

Avant droite

Arrière droite

Chauffage par rayonnement

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

L 26,5 cm l 17,0 cm

194,9 Wh / kg

188,0 Wh / kg

188,0 Wh / kg

191,6 Wh / kg

190,6 Wh / kg

EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 :

Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances

10.2

Économie d'énergie

Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien en suivant les conseils suivants.

• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites chauffer que la quantité dont vous avez réellement besoin.

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.

• Activez toujours la zone de cuisson après avoir posé le récipient dessus.

• Le fond du récipient doit avoir le même diamètre que la zone de cuisson.

• Placez les plus petits récipients sur les plus petites zones de cuisson.

• Posez directement le récipient au centre de la zone de cuisson.

• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour conserver les aliments au chaud ou pour faire fondre.

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

38 www.aeg.com

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

*

FRANÇAIS 39

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals