Aeg HK634000XB Brugermanual

Aeg HK634000XB Brugermanual
HK634000XB
DA Brugsanvisning
EN User manual
FI Käyttöohje
NOBruksanvisning
SV Bruksanvisning
2
15
28
41
54
2
www.aeg.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INSTALLATIONSVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
3
1. OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade eller permanent
invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller
en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at
du aktiverer den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet
uden overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
• Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Rør ikke ved varmelegemerne.
• Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
• Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med
fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.
4
www.aeg.com
• Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk
for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
• Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
• Hvis den glaskeramiske overflade er revnet: Sluk for
apparatet for ikke at risikere elektrisk stød.
2.
SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL
Apparatet må kun installeres af
en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Forsegl snitfladerne med et tætningsmiddel for at forhindre fugt, der forårsager udsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette forhindrer,
at der falder varmt kogegrej ned fra
apparatet, når døren eller vinduet åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive meget
varm. Vi anbefaler, at du installerer et
ikke-brændbart adskillelsespanel under apparatet for at forhindre adgang
til bunden.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden du udfører en foranstaltning,
skal du sørge for, at apparatet er koblet fra strømforsyningen.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med det
varme apparat eller varmt kogegrej,
når du tilslutter apparatet til de nærmeste kontakter
• Sørg for, at apparatet installeres korrekt. En løs eller forkert elledning eller
stik (hvis relevant) kan gøre terminalen
for varm.
• Sørg for, at der installeres en beskyttelse mod stød.
DANSK
• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal
udskiftes.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle
poler. Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
2.2 Brug
ADVARSEL
Risiko for personskade, forbrændinger eller elektrisk stød.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Brug ikke en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem til at betjene apparatet.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De bliver varme.
• Sæt kogezonen på "sluk" efter brug.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at forhindre elektrisk stød.
ADVARSEL
Der er fare for brand eller eksplosion.
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og olie, når
du tilbereder mad med dem.
5
• De dampe, som meget varm olie udsender, kan forårsage selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester, kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges for
første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Forsøg ikke at slukke en brand med
vand. Afbryd apparatet, og dæk flammen med et låg eller et brandtæppe.
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Læg ikke aluminiumfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage ridser på glaskeramikken. Løft altid
disse genstande, når du skal flytte
dem på kogesektionen.
2.3 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af apparatet.
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalliske genstande.
6
www.aeg.com
• Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
2.4 Bortskaffelse
ADVARSEL
Risiko for personskade eller kvælning.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
145 mm
180 mm
1 Kogezone
2 Kogezone
3 Kogezone
210 mm
5
145 mm
4 Betjeningspanel
3
5 Kogezone
4
3.1 Oversigt over betjeningspanelet
1
2
9
3
4
8
5
6
7
Brug tasterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler
viser de funktioner, der er i brug.
Sensorfelt
Funktion
1
Tænder/slukker for apparatet.
2
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
Indikator for varmetrin
Viser varmetrinnet.
4
Kogezoneindikatorer for timer Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
5
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
DANSK
Sensorfelt
7
Funktion
Øger eller mindsker varmetrinnet.
6
/
Øger eller mindsker tiden.
7
/
8
Valg af kogezone.
9
Aktiverer/deaktiverer STOP+GO-funktionen.
3.2 Display for varmetrin
Visning
Forløb
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
-funktionen er tændt.
Opkogningsautomatikken er tændt.
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås/Børnesikringen er slået til.
Automatisk slukning er aktiveret.
3.3 Restvarmeindikator
ADVARSEL
Forbrændingsrisiko ved restvarme!
4. DAGLIG BRUG
4.1 Aktivering og deaktivering
Rør ved
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for apparatet.
4.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
apparatet hvis:
• Alle kogezoner er slukket (
).
• Du ikke indstiller et varmetrin, når du
har tændt for kogesektionen.
• Hvis du spilder noget eller lægger noget på betjeningspanelet i mere end
10 sekunder (en pande, en klud, m.m.).
Et lydsignal varer et stykke tid, og apparatet slukkes. Fjern genstanden, eller tør betjeningspanelet af.
• Du stopper ikke en kogezone eller
ændrer på varmetrinnet. Efter nogen
, og apparatet slukkes.
tid tændes
Se herunder.
8
www.aeg.com
• Forholdet mellem varmetrinnet og tiderne for funktione til automatisk slukning:
•
,
— 6 timer
•
-
— 5 timer
•
— 4 timer
•
-
— 1,5 timer
4.3 Varmetrin
Rør ved
for at øge varmetrinnet. Rør
ved
for at mindske varmetrinnet. Displayet viser varmetrinnet. Tryk på
og
på samme tid for at slukke for kogezonen.
4.4 Opkogningsautomatik
Du kan opnå det ønskede varmetrin hurtigere, hvis du slår opkogningsautomatikken til. Denne funktion vælger det højeste varmetrin i et stykke tid (se diagrammet) og skruer derefter ned til det
ønskede niveau.
For at kunne starte opkogningsautomatikken skal kogezonen være kold (intet
i displayet). Berør
en eller flere
gange, indtil det ønskede varmetrin aktiveres. Efter 3 sekunder vises
i displayet.
Funktionen deaktiveres ved at berøre
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Indstil timeren, når du har valgt kogezone.
Du kan indstille varmetrin før eller efter
at du indstiller timeren.
• Sådan indtilles kogezonen:Rør ved
gentagne gange, indtil indikatoren
for den ønskede kogezone tændes.
• Sådan tændes eller ændres timeren:
Indstil tiden ved at røre ved
eller
for timeren ( 00 - 99 minutter). Når
lampen for kogezonen begynder at
blinke langsommere, er nedtællingen
begyndt.
• Sådan slås timeren fra: Indstil koge, og rør ved for at slå
zonen med
timeren fra. Resttiden tæller baglæns
ned til 00 . Lampen for kogezonen
slukkes.
• Sådan ses resttiden: Indstil kogezonen med
. Kontrollampen for kogezonen begynder at blinke hurtigere.
Displayet viser resttiden.
Når tiden er gået, lyder der et signal, og
00 blinker. Kogezonen slukkes.
• Sådan afbrydes lydsignalet: Tryk på
Minutur
Du kan bruge timeren som minutur, når
der ikke er tændt for kogezonerne. Rør
ved
. Rør ved
eller
for at indstille tiden. Når tiden er gået, lyder der et
signal, og 00 blinker
• Sådan afbrydes lydsignalet: Tryk på
4.6 STOP+GO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.5 Timer
Minutur
Brug timeren til at indstille, hvor lang tid
kogezonen skal være tændt denne ene
gang.
-funktionen indstiller alle kogezoner,
der bruges på det laveste varmetrin (
).
Når
anvendes, kan du ikke ændre
varmetrinnet.
-funktionen standser ikke timer-funktionen.
• For at aktivere denne funktion skal
. Symbolet
tændes.
du berøre
• For at deaktivere denne funktion skal
du røre
. Det først indstillede varmetrin aktiveres.
DANSK
4.7 Lås
Når kogezonen er i brug, kan du låse betjeningspanelet. Den forhindrer utilsigtet
ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
For at aktivere denne funktion rør ved
. Symbolet
lyser i 4 sekunder.
Timeren forbliver tændt.
For at slukke for denne funktion rør ved
. Det før indstillede varmetrin aktiveres.
Når du slukker for apparatet, deaktiverer
du også denne funktion.
4.8 Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
apparatet.
Sådan aktiveres børnesikringen
• Tænd for apparatet med
. Indstil
ikke varmetrin .
9
• Rør ved
i 4 sekunder. Symbolet
tændes.
• Sluk for apparatet med
.
Sådan slås børnesikringen fra
• Tænd for apparatet med
. Indstil
i 4 sekunikke varmetrin . Rør ved
der. Symbolet
tændes.
• Sluk for apparatet med
.
Sådan tilsidesættes børnesikringen til
en enkelt madlavning
• Tænd for apparatet med
. Symbotændes.
let
• Rør ved
i 4 sekunder. Indstil varmetrin inden 10 sekunder Du kan betjene kogesektionen.
• Når du slukker for apparatet med
,
slås børnesikringen til igen.
5. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
• Bunden af kogegrejet skal være så tyk
og plan som muligt.
• Kogegrej af emaljeret stål eller med
alu- eller kobberbund kan give misfarvninger på glaskeramikken.
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
• Sæt kogegrejet på, inden der tændes
for kogezonen.
• Sluk for kogezonen nogle minutter før
tilberedningen er slut, så du udnytter
restvarmen.
• Grydens bund og kogezonen bør være lige store.
5.2 Energibesparelse
5.3 Eksempler på anvendelse
5.1 Kogegrej
Information om kogegrejet
Sådan sparer du energi
Tem- Bruges til:
peraturindstilling
1
1-2
Hold den tilberedte mad varm
Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.
Tid
Gode råd
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet
Hollandaise, smelte: Smør, cho- 5-25
kolade, gelatine
min
Bland ind imellem
10 www.aeg.com
Tem- Bruges til:
peraturindstilling
Tid
Gode råd
1-2
Stivne/størkne: Luftige omeletter, bagte æg
10-40
min
Læg låg på under tilberedningen
2-3
Mørkogning af ris og mælkeret- 25-50
ter, opvarmning af færdigretter min
Tilsæt mindst dobbelt så
meget væske som ris, rør
rundt i mælkeretter under
tilberedningen
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød
20-45
min
Tilføj nogle spsk. væske
4-5
Dampning af kartofler
20-60
min
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper
60-150
min
Op til 3 l væske plus ingredienser
6-7
Nænsom stegning: Schnitzler,
efter
cordon bleu (kalvekød), kotelet- behov
ter, frikadeller, pølser, lever,
æg, pandekager, æbleskiver,
samt opbagte saucer
Vendes undervejs
7-8
Kraftig stegning, hash browns
(rösti), tournedos, steaks
Vendes undervejs
9
Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites
Information om akrylmid
Vigtigt Ifølge nye videnskabelige
undersøgelser kan der dannes
sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du
5-15
min
bruner maden (især hvis den indeholder
stivelse). Derfor anbefaler vi, at du
tilbereder ved lavest mulig temperatur
og ikke bruner maden for meget.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengør altid apparatet efter brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter i
glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets funktion.
Sådan fjernes snavs:
– Fjern straks:smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer.
Ellers kan snavset beskadige apparatet. Brug en speciel skraber til
glasset. Sæt skraberen skråt ned
1.
på glasoverfladen, og bevæg bladet hen over overfladen.
– Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned:Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og metalskinnende misfarvning. Brug et
rengøringsmiddel til glaskeramik
eller rustfrit stål.
2. Tør apparatet af med en fugtig klud
og lidt opvaskemiddel.
3. Slut med at tørre efter med en ren
klud.
DANSK
11
7. FEJLFINDING
Problem
Mulig årsag
Afhjælpning
Apparatet kan ikke tændes eller betjenes.
Apparatet er ikke sluttet
til en strømforsyning, eller det er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om apparatet
er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet).
Tænd for apparatet igen,
og indstil varmetrinnet på
under 10 sekunder.
Der er rørt ved 2 eller
flere sensorfelter samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
STOP+GO-funktionen er Se kapitlet “Daglig
tændt.
brug”.
Der er vand eller fedtstænk på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal, og apparatet slukkes.
Der udsendes et lydsignal, når apparatet slukkes.
Du har tildækket en eller Flyt genstanden fra sensflere sensorfelter.
orfelterne.
Apparatet slukkes.
Du har lagt noget på
sensorfeltet
.
Restvarmeindikatoren
tænder ikke.
Kogezonen er ikke varm, Kontakt servicecentret,
fordi den kun har været hvis kogezonen har været
tændt i kort tid.
i drift tilstrækkelig længe
til at være varm.
Opkogningsautomatikken starter ikke.
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle tilstrækkeligt af.
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har
samme effekt som opkogningsautomatikken.
Du har sat varmetrinnet
ned fra
.
Start fra
og forøg kun
varmetrinnet.
Kogegrejet er for stort,
eller det er placeret for
tæt på betjeningspanelet.
Sæt stort kogegrej på de
bageste kogezoner, hvis
det er nødvendigt.
tændes.
Automatisk slukning er
aktiveret.
Sluk for apparatet, og
tænd igen.
tændes.
Børnesikringen eller
funktionslåsen er slået
til.
Se kapitlet “Daglig
brug”.
Tasterne bliver varme.
Flyt genstanden fra sensorfeltet.
12 www.aeg.com
Problem
og et tal lyser.
Mulig årsag
Der er en fejl i apparatet.
Hvis du har prøvet de ovennævnte forslag, uden at problemet er løst: Kontakt
forhandleren eller kundeservice. Oplys
specifikationerne på typeskiltet, den trecifrede kode på glaspladen (der står i
hjørnet af glaspladen) og den fejlmeddelelse, der vises.
Afhjælpning
Kobl apparatet fra lysnettet i et stykke tid. Sluk på
gruppeafbryderen, eller
tag sikringen ud på tavlen. Tilslut apparatet
igen. Kontakt kundeserlyser igen.
vice, hvis
Overbevis dig om, at du har betjent apparatet rigtigt. Hvis fejlen skyldes forkert
betjening, er et teknikerbesøg fra servicecentret eller forhandleren ikke gratis,
heller ikke i garantiperioden. Oplysninger om kundeservice og garantibetingelser står i garantihæftet.
8. INSTALLATIONSVEJLEDNING
ADVARSEL
Se under "Oplysninger om sikkerhed".
Inden installationen
Inden apparatets installation skal de nedenstående oplysninger fra typeskiltet
registreres. Typeskiltet er placeret på
bunden af apparatet.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serienummer ....................
8.1 Indbygningsapparater
• Brug først indbygningsapparaterne,
når de er monteret i passende indbyg-
ningsenheder og bordplader, der opfylder kravene.
8.2 Tilslutningsledning
• Apparatet leveres med netkablet.
• Udskift altid et defekt netkabel med et
specialkabel (type H05BB-F Tmax
90°C eller højere). Kontakt altid Electrolux Service A/S.
DANSK
13
8.3 Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
Hvis du bruger en beskyttelsesboks (ekstra tilbehør1)), er beskyttelsespladen direkte under apparatet ikke nødvendigt.
Du kan ikke bruge beskyttelsesboksen,
hvis du installerer apparatet oven over
en ovn.
1) Beskyttelsesboksen fås muligvis ikke i visse lande. Kontakt din lokale forhandler.
14 www.aeg.com
9. TEKNISK INFORMATION
Modell HK634000XB
Prod.Nr. 949 595 118 01
Typ 58 HAD 64 AO
220-240 V 50-60 Hz
Ser.Nr. ..........
6.5 kW
Made in Germany
AEG
Kogezoneeffekt
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin)
[W]
Bagest til højre — 180 mm
1800 W
Forrest til højre — 145 mm
1200 W
Bagest til venstre — 145 mm
1200 W
Forrest til venstre — 210 mm
2300 W
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
ENGLISH
15
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
19
20
22
23
24
25
27
27
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
16 www.aeg.com
1. SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is
not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions
with the appliance for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they are supervised by an adult or a
person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance
when it operates or when it cools down. Accessible
parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
1.2 General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot
during use. Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be
dangerous and may result in fire.
ENGLISH
17
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off
the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
2.
SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This prevents hot cookware to fall from the appliance when the door or the window
is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space, between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
• The bottom of the appliance can get
hot. We recommend to install a non-
combustile separation panel under the
appliance to prevent access to the
bottom.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections must be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation
make sure that the appliance is disconnected from the power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable)
can make the terminal become too
hot.
• Make sure that a shock protection is
installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the
18 www.aeg.com
mains cable. Contact the Service or an
electrician to change a damaged
mains cable.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at
all poles. The isolation device must
have a contact opening width of minimum 3 mm.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
2.2 Use
WARNING!
Risk of injury, burns or electric
shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not use an external timer or a separate remote-control system to operate the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They become hot.
• Set the cooking zone to “off” after
use.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• If the surface of the appliance is
cracked, disconnect immediately the
appliance from the power supply. This
to prevent an electrical shock.
WARNING!
Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower tem-
perature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not try to extinguish a fire with water. Disconnect the appliance and cover the flame with a lid or a fire blanket.
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• Do not keep hot cookware on the control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or cookware fall on the appliance. The surface
can be damaged.
• Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium or with a damaged bottom can
cause scratches on the glass ceramic.
Always lift these objects up when you
have to move them on the cooking
surface.
2.3 Care and Cleaning
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface
material.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
2.4 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
ENGLISH
19
• Cut off the mains cable and discard it.
3. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
145 mm
180 mm
1 Cooking zone
2 Cooking zone
3 Cooking zone
210 mm
5
145 mm
4 Control panel
3
5 Cooking zone
4
3.1 Control panel layout
1
2
3
9
4
8
5
6
7
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and
sounds tell which functions operate.
Sensor field
Function
1
To activate and deactivate the appliance.
2
To lock / unlock the control panel.
3
A heat setting display
To show the heat setting.
4
Timer indicators of cooking
zones
To show for which zone you set the
time.
5
The timer display
To show the time in minutes.
/
To increase or decrease the heat setting.
6
20 www.aeg.com
Sensor field
Function
To increase or decrease the time.
7
/
8
To select a cooking zone.
9
To activate and deactivate the STOP
+GO function.
3.2 Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
The cooking zone operates.
-
The
function operates.
The Automatic Heat Up function operates.
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / The Child Safety Device operates.
The Automatic Switch Off operates.
3.3 Residual heat indicator
WARNING!
The risk of burns from residual
heat!
4. DAILY USE
4.1 Activation and
deactivation
Touch
for 1 second to activate or deactivate the appliance.
4.2 Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance
automatically if:
• All cooking zones are deactivated (
).
• You do not set the heat setting after
you activate the appliance.
• You spill something or put something
on the control panel for more than 10
seconds, (a pan, a cloth, etc.). An
acoustic signal sound some time and
the appliance deactivates. Remove the
object or clean the control panel.
• You do not deactivate a cooking zone
or change the heat setting. After some
comes on and the appliance
time
deactivates. See below.
• The relation between heat setting and
times of the Automatic Switch Off
function:
•
,
— 6 hours
•
-
•
— 4 hours
•
-
— 5 hours
— 1.5 hours
ENGLISH
4.3 The heat setting
Touch
to increase the heat setting.
Touch
to decrease the heat setting.
The display shows the heat setting.
Touch
and
at the same time to
deactivate the cooking zone.
4.4 Automatic Heat Up
You can get a necessary heat setting in a
shorter time if you activate the Automatic Heat Up function. This function sets
the highest heat setting for some time
(see the diagram), and then decreases to
the necessary heat setting.
To start the Automatic Heat Up function
in
the cooking zone must be cold (no
of the cooking
the display). Touch
zone again and again until the necessary
heat setting comes on. After 3 seconds
comes on in the display.
To stop the function, touch
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
21
time ( 00 - 99 minutes). When the indicator of the cooking zone starts to
flash slow, the time counts down.
• To deactivate the Timer: set the
cooking zone with
and touch to
deactivate the Timer. The remaining
time counts back to 00 . The indicator
of the cooking zone goes out.
• To see the remaining time: set the
cooking zone with
. The indicator
of the cooking zone starts to flash
quickly. The display shows the remaining time.
When the time comes to an end, the
sound operates and 00 flashes. The
cooking zone deactivates.
• To stop the sound: touch
Minute Minder
You can use the Timer as a Minute
Minder while the cooking zones do not
operate. Touch
. Touch
or
to
set the time. When the time comes to an
end, the sound operates and 00 flashes
• To stop the sound: touch
4.6 STOP+GO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.5 Timer
Count Down Timer
Use the Count Down Timer to set how
long the cooking zone operates for only
this one time.
Set the Timer after the selection of
the cooking zone.
You can set the heat setting before or after you set the timer.
• To set the cooking zone: touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
• To activate or change the Timer:
or of the timer to set the
touch
The
function sets all cooking zones
that operate to the lowest heat setting (
).
When
operates, you cannot change
the heat setting.
The
function does not stop the timer
function.
• To activate this function touch
.
The symbol
comes on.
• To deactivate this function touch
.
The heat setting that you set before
comes on.
4.7 Lock
When the cooking zones operate, you
can lock the control panel. It prevents an
accidental change of the heat setting.
Set the heat setting first.
To activate this function touch
. The
symbol
comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
22 www.aeg.com
To deactivate this function touch
.
The heat setting that you set before
comes on.
When you deactivate the appliance, you
also deactivate this function.
4.8 The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation of the appliance.
To activate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do
not set the heat settings.
• Touch
for 4 seconds. The symbol
comes on.
• Deactivate the appliance with
.
for 4 seconds. The symbol
on.
comes
• Deactivate the appliance with
.
To override The Child Safety Device
for only one cooking time
• Activate the appliance with
. The
symbol
comes on.
• Touch
for 4 seconds. Set the heat
setting in 10 seconds. You can operate the appliance.
• When you deactivate the appliance
with
, The Child Safety Device operates again.
To deactivate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do
not set the heat settings. Touch
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
5.1 Cookware
Information about the cookware
• The bottom of the cookware must be
as thick and flat as possible.
• Cookware made of enamelled steel
and with aluminium or copper bottoms can cause the colour change on
the glass-ceramic surface.
5.2 Energy saving
How to save energy
Heat
setting
1
• If it is possible, always put the lids on
the cookware.
• Put cookware on a cooking zone before you start it.
• Stop the cooking zones before the
end of the cooking time to use residual heat.
• The bottom of pans and cooking
zones must have the same dimension.
5.3 The Examples of cooking
applications
The data in the table is for guidance only.
Use to:
Time
Hints
Keep warm the food you
cooked
as required
Put a lid on a cookware
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter, 5-25
chocolate, gelatine
min
Mix from time to time
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked
eggs
Cook with a lid on
10-40
min
ENGLISH
23
Heat
setting
Use to:
Time
Hints
2-3
Simmer rice and milkbased
dishes, heating up readycooked meals
25-50
min
Add the minimum twice as
much liquid as rice, mix milk
dishes part procedure
through
3-4
Steam vegetables, fish, meat
20-45
min
Add some tablespoons of
liquid
4-5
Steam potatoes
20-60
min
Use max. ¼ l water for 750 g
of potatoes
4-5
Cook larger quantities of food,
stews and soups
60-150
min
Up to 3 l liquid plus ingredients
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs, pancakes, doughnuts
as nec- Turn halfway through
essary
7-8
Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks
5-15
min
9
Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot
roast), deep-fry chips
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
Turn halfway through
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the
lowest temperatures and do not brown
food too much.
6. CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the
glass-ceramic cause no effect on
how the appliance operates.
To remove the dirt:
– Remove immediately: melted
plastic, plastic foil, and food with
sugar. If not, the dirt can cause
damage to the appliance. Use a
special scraper for the glass . Put
the scraper on the glass surface at
1.
an acute angle and move the
blade on the surface .
– Remove after the appliance is
sufficiently cool: limescale rings ,
water rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special
cleaning agent for glass ceramic
or stainless steel.
2. Clean the appliance with a moist
cloth and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry
with a clean cloth.
24 www.aeg.com
7. TROUBLESHOOTING
Problem
You cannot activate or
operate the appliance.
Possible cause
Remedy
The appliance is not
connected to an electrical supply or it is connected incorrectly.
Check if the appliance is
correctly connected to
the electrical supply (refer
to connection diagram).
Activate the appliance
again and set the heat
setting in less than 10
seconds.
You touched 2 or more
Touch only one sensor
sensor fields at the same field.
time.
The STOP+GO function
operates.
Refer to the chapter “Daily Use”.
There is water or fat
stains on the control
panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal
sounds and the appliance deactivates.
An acoustic signal
sounds when the appliance is deactivated.
You put something on
one or more sensor
fields.
Remove the object from
the sensor fields.
The appliance deactivates.
You put something on
the sensor field
.
Remove the object from
the sensor field.
The residual heat indica- The cooking zone is not
tor does not come on.
hot because it operated
only for a short time.
The Automatic Heat Up
function does not operate.
The sensor fields become hot.
comes on.
If the cooking zone operated sufficiently long to
be hot, speak to the service centre.
The cooking zone is hot. Let the cooking zone become sufficiently cool.
The highest heat setting
is set.
The highest heat setting
has the same power as
the Automatic Heat Up
function.
You decreased the heat
setting from
.
Start from
and only increase the heat setting.
The cookware is too
large or you put it too
near to the controls.
Put large cookware on
the rear cooking zones if
necessary.
The Automatic Switch
Off operates.
Deactivate the appliance
and activate it again.
ENGLISH
Problem
comes on.
and a number come
on.
25
Possible cause
Remedy
The Child Safety Device
or the Lock function operates.
Refer to the chapter “Daily Use”.
There is an error in the
appliance.
Disconnect the appliance
from the electrical supply
for some time. Disconnect the fuse from the
electrical system of the
house. Connect it again.
comes on again,
If
speak to the service center.
If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your
dealer or the customer service. Give the
data from the rating plate, three digit
letter code for the glass ceramic (it is in
the corner of the glass surface) and an
error message that comes on.
Make sure, you operated the appliance
correctly. If not the servicing by a customer service technician or dealer will
not be free of charge, also during the
warranty period. The instructions about
the customer service and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.
8. INSTALLATION INSTRUCTIONS
WARNING!
Refer to "Safety information"
chapter.
Before the installation
Before the installation of the appliance,
record the information below from the
rating plate. The rating plate is on the
bottom of the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
8.1 Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after
you assemble the appliance into cor-
rect built-in units and work surfaces
that align to the standards.
8.2 Connection cable
• The appliance is supplied with the
connection cable.
• Replace the damaged mains cable
with a special cable (type H05BB-F
Tmax 90°C; or higher). Speak to your
local Service Centre.
26 www.aeg.com
8.3 Assembly
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
If you use a protection box (an additional
accessory1)), the protective floor directly
below the appliance is not necessary.
You can not use the protection box if
you install the appliance above an oven.
1) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact
your local supplier.
ENGLISH
9. TECHNICAL INFORMATION
Modell HK634000XB
Prod.Nr. 949 595 118 01
Typ 58 HAD 64 AO
220-240 V 50-60 Hz
Ser.Nr. ..........
6.5 kW
Made in Germany
AEG
Cooking zones power
Cooking zone
Nominal Power (Max heat setting)
[W]
Right rear —180 mm
1800 W
Right front — 145 mm
1200 W
Left rear — 145 mm
1200 W
Left front — 210 mm
2300 W
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
27
28 www.aeg.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TURVALLISUUSTIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YMPÄRISTÖNSUOJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
29
30
32
33
35
36
37
38
40
40
SUOMI
29
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät
ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta
tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo heitä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat
ovat kuumia.
• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.
• Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.
30 www.aeg.com
• Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi
olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
• Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
• Älä säilytä mitään keittotason päällä.
• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
• Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
• Jos keraaminen pinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
2.
TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään
oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle, varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen tila on riittävä
ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua. Suosittelemme, että asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen alapuolelle,
jotta laitteen alaosaan ei voida koskettaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Sähkökytkennät saa suorittaa vain
asiantunteva sähköasentaja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.
• Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai vääränlaiset virtajohdot
tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
SUOMI
• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
2.2 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen vaara.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Älä käytä ulkoista ajastinta tai erillistä
kauko-ohjausjärjestelmää laitteen käyttämiseen.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne kuumenevat.
• Kytke keittoalue off-asentoon käytön
jälkeen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
VAROITUS!
Olemassa on tulipalon tai räjähdyksen vaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat sytyttää tulipalon.
31
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä yritä sammuttaa tulta vedellä. Kytke laite irti sähköverkosta ja peitä liekit
kannella tai sammutuspeitteellä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat
keittoastiat voivat naarmuttaa keraamista pintaa. Nosta ne aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.
2.3 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2.4 Hävittäminen
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
32 www.aeg.com
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
145 mm
180 mm
1 Keittoalue
2 Keittoalue
3 Keittoalue
210 mm
145 mm
5
4 Käyttöpaneeli
3
5 Keittoalue
4
3.1 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
9
4
8
5
6
7
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit
ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kosketuspainike
Toiminto
1
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
3
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
4
Keittoalueiden ajastimen ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen
osoittaminen.
5
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
/
Tehotason suurentaminen tai pienentäminen.
6
SUOMI
Kosketuspainike
33
Toiminto
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
7
/
8
Keittoalueen valitseminen.
9
Toiminnon STOP+GO kytkeminen päälle ja pois päältä.
3.2 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
-toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus on toiminnassa.
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus/lapsilukko on toiminnassa.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
3.3 Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi!
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
4.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
4.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaisee keittotasosta
virran automaattisesti seuraavissa
tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta (
).
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen
toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle roiskuu jotakin
tai sen päälle asetetaan jotakin (pannu, pyyhe, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi.
Laitteesta kuuluu äänimerkki jonkin aikaa ja se kytkeytyy pois toiminnasta.
Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin
syttyy ja
ajan kuluttua merkkivalo
laite kytkeytyy pois toiminnasta. Katso
alla.
• Tehotason ja automaattisen virrankatkaisun aika-asetuksien välinen suhde:
•
,
— 6 tuntia
34 www.aeg.com
•
-
— 5 tuntia
•
— 4 tuntia
•
-
— 1,5 tuntia
4.3 Tehotaso
Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta
. Tehotasoa alennetaan koskettamalla painiketta
. Tehoasetus
näkyy näytössä. Keittoalue kytketään
pois toiminnasta koskettamalla samanaikaisesti painikkeita
ja
.
4.4 Automaattinen kuumennus
Voit saavuttaa vaaditun tehotason nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon käyttöön. Kyseinen
toiminto asettaa korkeimman tehotason
joksikin aikaa (katso kaavio), ja laskee tehotason sen jälkeen vaadittuun asetukseen.
Automaattisen kuumennustoiminnon
käynnistäminen edellyttää, että keittoei näy näytössä). Kosalue on kylmä (
keta keittoalueen
-painiketta toistuvasti, kunnes vaadittu tehotaso tulee näkyviin. 3 sekunnin kuluttua näyttöön tulee näkyviin
.
Kytke toiminto pois toiminnasta koskettamalla painiketta
.
• Ajastimen kytkeminen toimintaan tai
muuttaminen:Kosketa ajastimen paitai ja aseta aika ( 00 niketta
99 minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan
laskenta on käynnissä.
• Ajastimen poistaminen käytöstä:
aseta keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta ajastimen kytkemiseksi pois toiminnasta. Ajan kuluminen
näkyy näytössä arvoon 00 saakka.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
• Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:
Valitse keittoalue painikkeella
.
Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Kun ajastimen aika on kulunut loppuun,
äänimerkki kuuluu ja 00 vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.
• Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
Hälytysajastimena
Voit käyttää ajastinta myös hälytysajastimena silloin, kun keittoalueet eivät ole
. Kosketa
tai
toiminnassa. Kosketa
ajan asettamiseksi. Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja 00 vilkkuu.
• Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Aseta ajastin valittuasi ensin keittoalueen.
Voit asettaa tehotason ennen ajastimen
asettamista tai sen jälkeen.
• Keittoalueen asettaminen:kosketa
, kunnes haluamasi keitpainiketta
toalueen merkkivalo syttyy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.5 Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit
asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä
käyttökertaa varten.
4.6 STOP+GO
-toiminto kytkee kaikki toiminnassa
olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon (
).
Kun
on toiminnassa, tehotasoa ei voida muuttaa.
-toiminto ei peruuta asetettua ajastusta.
• Kytke toiminto päälle koskettamalla
. Symboli
syttyy.
SUOMI
• Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee voimaan.
• Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Symboli
syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella
.
4.7 Lukko
Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet
keittoalueiden ollessa toiminnassa. Lukitseminen estää tehotason muuttamisen
vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
.
Kytke toiminto päälle koskettamalla
Symboli
palaa neljän sekunnin ajan.
Ajastin toimii edelleen.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehotaso
tulee voimaan.
Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto sammuu.
4.8 Lapsilukko
Toiminto estää laitteen käyttämisen vahingossa.
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
• Kytke laite toimintaan painikkeella
Älä aseta tehotasoa.
35
Lapsilukon kytkeminen pois
toiminnasta
• Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta
neljän sekunnin ajan. Symboli
syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella
.
Lapsilukon poistaminen toiminnasta
yhden käyttökerran ajaksi
• Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Symboli
syttyy.
• Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit käyttää laitetta.
• Kun katkaiset virran laitteesta painikkeella
, lapsilukko on edelleen kytkettynä.
.
5. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
5.1 Keittoastiat
Tietoa keittoastioista
• Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.
• Emaloidusta teräksestä valmistetut tai
alumiini- tai kuparipohjaiset keittoastiat voivat aiheuttaa värimuutoksia keraamiseen pintaan.
5.2 Energiansäästö
Energian säästäminen
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen
kuin kytket alueen toimintaan.
• Kytke keittoalueet pois toiminnasta
ennen kypsennysajan päättymistä ja
hyödynnä jälkilämpö.
• Keittoastioiden pohjan tulee olla keittoalueen kokoinen.
5.3 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.
36 www.aeg.com
TeKäyttökohde:
hotaso
Aika
Vinkkejä
Kypsennyttejen ruokien lämpimänä pito
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle
kansi
1-2
Hollandaise-kastike, sulatus:
voi, suklaa, liivate
5-25
min
Sekoita aika ajoin
1-2
Hyydyttäminen: munakkaat,
munajuusto
10-40
min
Keitä kannen alla
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, 25-50
valmisruokien kuumentaminen
min
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha
20-45
min
Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat
20-60
min
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot
60-150
min
Enintään 3 litraa nestettä ja
valmistusaineet
6-7
Kevyt paistaminen: leikkeet, vasikanliha, kotletit, pyörykät,
makkarat, maksa, kastikepohja,
kananmunat, ohukaiset, munkit
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivälissä
7-8
Voimakas paistaminen: sipulipe- 5-15
runat, ulkofilee, pihvit
min
9
Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus
1
Tietoa akryyliamidista
Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten
tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti
tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas
ruskistaminen voi aiheuttaa
Käännä kypsennyksen puolivälissä
terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen
vuoksi suosittelemme ruokien
kypsennystä mahdollisimman alhaisessa
lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen
välttämistä.
6. HOITO JA PUHDISTUS
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
Keraamisen pinnan naarmut tai
tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Lian poistaminen:
1. – Poista välittömästi:sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä
lasipintaan tarkoitettua kaavinta.
Aseta kaavin viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa
pitkin.
SUOMI
– Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.
37
2.
Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta.
3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
7. VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Mahdollinen syy
Laite ei kytkeydy toimin- Laitetta ei ole kytketty
taan eikä sitä voida käyt- sähköverkkoon tai se on
tää.
liitetty sähköverkkoon
virheellisesti.
Korjaustoimenpide
Tarkista, onko laite kytketty oikein sähköverkkoon (katso kytkentäkaavio).
Kytke laite uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useam- Kosketa vain yhtä koskepaa kosketuspainiketta
tuspainiketta.
samanaikaisesti.
STOP+GO-toiminto on
toiminnassa.
Katso kappaletta "Päivittäinen käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä Pyyhi käyttöpaneeli puhtai rasvaroiskeita.
taaksi.
Laitteesta kuuluu ääniYksi tai useampi koskemerkki ja se kytkeytyy
tuspainike on peitetty.
pois toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
laite on kytketty pois toiminnasta.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo
ei syty.
Keittoalue ei ole kuuma,
koska sitä on käytetty
vain vähän aikaa.
Jos keittoalue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Automaattinen kuumennus ei toimi.
Keittoalue on kuuma.
Anna keittoalueen jäähtyä
riittävästi.
Korkein tehotaso on
asetettu.
Korkeimman tehotason
teho on sama kuin automaattisen kuumennuksen
tehotaso.
38 www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Olet laskenut tehotasoa
asetuksesta
.
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Korjaustoimenpide
Aloita asetuksesta
nosta tehotasoa.
ja
Keittoastia on liian suuri, Laita isokokoiset keittoatai se on liian lähellä pai- stiat tarvittaessa takakeitnikkeita.
toalueille.
syttyy.
Automaattinen virrankat- Katkaise virta laitteesta ja
kaisu on toiminnassa.
kytke se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoiminto on kytketty toimintaan.
Katso kappaletta "Päivittäinen käyttö".
Laitteessa on jokin vika.
Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota
sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uumerkkivalo
delleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
ja numero syttyy
näyttöön.
Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen
toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai kuluttajaneuvontaan. Ilmoita arvokilpeen merkityt
tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus.
Varmista, että laitetta on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa
myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
8. ASENNUSOHJEET
VAROITUS!
Lue luku "Turvallisuusohjeet".
8.1 Kalusteeseen asennettavat
laitteet
Ennen asentamista
• Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
Kaikki laitteen arvokilven tiedot on kirjattava ylös ennen laitteen asentamista. Arvokilpi sijaitsee laitteen kehyksen alaosassa.
• Malli ................................
• Tuotenumero .............................
• Sarjanumero ....................................
8.2 Liitäntäjohto
• Laitteen mukana toimitetaan liitäntäjohto.
• Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F
Tmax 90°C tai korkeampi). Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
39
8.3 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
Jos käytät suojakoteloa (lisävaruste1)),
laitteen alapuolella oleva suoja-alusta ei
ole tarpeen.
Et voi käyttää suojakoteloa, jos asennat
laitteen uunin yläpuolelle.
1) Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena. Ota yhteys
paikalliseen jälleenmyyjään.
40 www.aeg.com
9. TEKNISET TIEDOT
Modell HK634000XB
Prod.Nr. 949 595 118 01
Typ 58 HAD 64 AO
220-240 V 50-60 Hz
Ser.Nr. ..........
6.5 kW
Made in Germany
AEG
Keittoalueiden teho
Keittoalue
Nimellisteho (suurin tehotaso) [W]
Oikea takana —180 mm
1800 W
Oikea edessä —145 mm
1200 W
Vasen takana —145 mm
1200 W
Vasen edessä —210 mm
2300 W
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus
laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä
merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
NORSK
41
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLASJONSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
45
46
48
49
49
51
52
53
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
42 www.aeg.com
1. SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Ikke berør varmeelementene.
• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
• Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller
olje kan være farlig og kan resultere i brann.
• Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men
du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks med et lokk eller et brannteppe.
NORSK
43
• Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
• Hvis den glasskeramiske overflaten har sprukket, må
du slå av produktet for å unngå fare for elektrisk støt.
2.
SIKKERHETSANVISNINGER
Elektrisk tilkopling
2.1 Montering
ADVARSEL
Dette produktet må monteres av
en kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som
følger med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Dekk utskjæringssporet med tetningsmiddel for å forhindre at fuktighet forårsaker svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp
og fuktighet.
• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra produktet når døren eller vinduet åpnes.
• Hvis produktet er montert over skuff,
sørg for at avstanden mellom underkant av produktet og skuffen er tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
• Produktets bunn kan bli varm. Vi anbefaler at du monterer et ikke-brennbart
skillepanel under produktet, for å unngå tilgang til bunnen.
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger må utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon sørge for at produktet er koblet fra strømforsyningen.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet (hvis aktuelt) ikke berører det varme produktet eller varme kokekar, når
du kobler produktet til stikkontaktene
i nærheten
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil strømkabel eller støpsel
(hvis aktuelt) kan gjøre at terminalen
blir for varm.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk strekkavlaster til kabelen.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
44 www.aeg.com
2.2 Bruk
ADVARSEL
Fare for skade, brannskader eller
elektrisk støt.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem.
• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i drift.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De blir varme.
• Slå av kokesonene etter at de har vært
i bruk.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble det fra strømforsyningen
umiddelbart. Dette for å forhindre
elektrisk støt.
ADVARSEL
Eksplosjons- eller brannfare.
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damper. Hold flammer
eller varme gjenstander vekk fra fett
og oljer når du bruker dem i tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere
temperatur enn olje som brukes for
første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten
av produktet.
• Aldri slukk brann med vann. Koble
produktet fra strømmen, og dekk
flammene med et lokk eller et brannteppe.
ADVARSEL
Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på betjeningspanelet.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller ned på produktet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasskeramikken. Løft alltid
disse objektene når du må flytte dem
på platetoppen.
2.3 Stell og rengjøring
ADVARSEL
Fare for skade på produktet.
• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflatemateriale.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
2.4 Kassering
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet
på en riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
NORSK
45
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
145 mm
180 mm
1 Kokesone
2 Kokesone
3 Kokesone
210 mm
145 mm
5
4 Betjeningspanel
3
5 Kokesone
4
3.1 Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
9
4
8
5
6
7
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og
lydsignaler forteller hvilke funksjoner som er i bruk.
Sensorfelt
Funksjon
1
Slå produktet på og av.
2
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
Et effekttrinndisplay
Viser effekttrinnet.
4
Tidsindikatorer for kokesoner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
5
Tidsurdisplayet
Viser tiden i minutter.
Øker eller reduserer varmeinnstillingen.
6
/
Øker eller reduserer tiden.
7
/
8
Velge en kokesone.
46 www.aeg.com
Sensorfelt
Funksjon
Slå produktet på og deaktivere funksjonen STOP+GO.
9
3.2 Effekttrinndisplay
Skjerm
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
-funksjonen er aktivert.
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er i bruk.
Det har oppstått en feil.
En kokesone er fremdeles varm (restvarme).
Låsen/barnesikringen er aktivert.
Den automatiske utkoplingsfunksjonen er i bruk.
3.3 Restvarmeindikator
ADVARSEL
Forbrenningsfare på grunn av
restvarme!
4. DAGLIG BRUK
4.1 Aktivering og deaktivering
Berør
i et sekund for å aktivere eller
deaktivere produktet.
4.2 Automatisk utkopling
Denne funksjonen slår av produktet
automatisk hvis:
• Alle kokesonene er slått av (
).
• Du ikke velger effekttrinn etter at produktet er slått på.
• Du søler noe eller setter noe på betjeningspanelet i mer enn 10 sekunder
(en gryte, en klut, osv.). Et lydsignalet
høres en stund, deretter slås produktet av. Fjern objektet elle vask betjeningspanelet.
• Du ikke slår av en kokesone eller endrer effekttrinnet. Etter en stund ten, og produktet slås av. Se nenes
denfor.
• Forholdet mellom varmeinnstilling og
tider for den automatiske utkoplingsfunksjonen:
•
,
— 6 timer
•
-
— 5 timer
•
— 4 timer
•
-
— 1,5 timer
4.3 Effekttrinnet
Berør
for å øke effekttrinnet. Berør
for å redusere effekttrinnet. Displayet viser effekttrinnet. Berør
og
samtidig for å alå av kokesonen.
4.4 Automatisk oppvarming
Det tar kortere tid å nå det nødvendige
effekttrinnet hvis du aktiverer den automatiske oppvarmingsfunksjonen. Denne
funksjonen aktiverer det høyeste effekt-
NORSK
trinnet for en bestemt tid (se diagrammet), og senker deretter effekttrinnet til
den valgte innstillingen.
Kokesonen må være kald for å kunne aktivere den automatiske oppvarmingsi displayet). Berør
funksjonen (ingen
til kokesonen gjentatte ganger inntil
ønsket effekttrin nås. Etter 3 sekunder
tennes
i displayet.
Du deaktiverer funksjonen ved å berøre
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
47
Når tiden er omme, høres et lydsignal
og 00 blinker. Kokesonen slås av.
• Stoppe lydsignalet: berør
Varselur
Tidsuret kan brukes som et varselur når
kokesonene ikke er aktive. Berør
. Berør
eller
for å stille inn tiden. Når
tiden er omme, høres et lydsignal og 00
blinker
• Stoppe lydsignalet: berør
4.6 STOP+GO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.5 Tidsur
Tidsur med nedtelling
Bruk tidsuret med nedtelling til å stille
inn hvor lenge en kokesone skal være på
for bare denne ene gangen.
Still inn tidsuret etter at kokesonen er
valgt.
Du kan velge effekttrinn før eller etter at
du stiller inn tidsuret.
• For å stille inn kokesonen:berør
gjentatte ganger inntil indikatoren for
den ønskede kokesonen tennes.
• Aktivere eller endre tidsuret: berør
eller på tidsuret for å stille inn tiden ( 00 - 99 minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet.
• Deaktivere tidsuret: velg kokesone
, og berør for å deaktivere
med
tidsuret. Gjenværende tid teller ned til
00 . Indikatoren for kokesonen slokker.
• Vise gjenværende tid: velg kokesone
. Indikatoren for kokesonen
med
begynner å blinke raskt. Displayet viser gjenværende tid.
Med
-funksjonen stilles alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn (
).
Når
er aktivert, kan du ikke endre effekttrinnet.
-funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.
• For å aktivere denne funksjonen, berør
. Symbolet
tennes.
• For å deaktivere denne funksjonen,
berør
. Effekttrinnet som er innstilt
vises.
4.7 Lås
Når kokesonene er i funksjon, kan du låse betjeningspanelet. Det forhindrer utilsiktet endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere denne funksjonen, berør
. Symbolet
vises i 4 sekunder.
Tidsuret blir værende på.
For å deaktivere denne funksjonen, be. Effekttrinnet som er innstilt vises.
rør
Når du slår av produktet, deaktiveres også denne funksjonen.
4.8 Barnesikringen
Denne funksjonen forhindrer utilsiktet
bruk av koketoppen.
Aktivere barnesikringen
• Slå på koketoppen med
. Ikke still
inn effekttrinnet.
• Berør
i 4 sekunder. Symbolet
tennes.
• Slå av koketoppen med
.
48 www.aeg.com
Deaktivere barnesikringen
• Slå på koketoppen med
. Ikke still
i 4 sekuninn effekttrinnet. Berør
der. Symbolet
tennes.
• Slå av koketoppen med
.
• Berør
i 4 sekunder. Still inn effekttrinn innen 10 sekunder. Nå kan du
bruke koketoppen.
• Når du slår av produktet med
, slås
barnesikringen på igjen.
Overstyre barnesikringen for kun én
tilberedningstid
• Slå på koketoppen med
. Symbolet
tennes.
5. NYTTIGE TIPS OG RÅD
5.1 Kokekar
Informasjon om kokekaret
• Kokekarets bunn bør være så tykk og
jevn som mulig.
• Kokekar av emaljert stål eller med aluminiums- eller kobberbunn kan misfarge den glasskeramiske overflaten.
5.2 Energisparing
Hvordan man sparer energi
Effekttrinn
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Sett kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Slå av kokesonene før tilberedningstiden er omme for å utnytte restvarmen.
• Bunnen av grytene må ha samme mål
som kokesonen.
5.3 Eksempler på
tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Brukes til:
Tid
(Time)
Tips
Holde den tilberedte maten
varm
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret
1-2
Hollandaise-saus, smelte: smør,
sjokolade, gelatin
5-25
min
Bland innimellom
1-2
Stivne: eggeomelett, eggestand
10-40
min
Tilbered med lokk
2-3
Småkoke ris og melkeretter,
varme opp ferdigretter
25-50
min
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt
20-45
min
Tilsett noen spiseskjeer væske
4-5
Dampkoke poteter
20-60
min
Bruk maks. ¼ l vann til 750 g
poteter
4-5
Koke større mengder, gryteretter og supper
60-150
min
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser
1
NORSK
49
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
(Time)
Tips
6-7
Steke lett: schnitzel, cordon
bleu av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer
etter
behov
Snus etter halve steketiden
7-8
Steke kraftig, potetlapper, biffer 5-15
min
9
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan
akrylamider utgjøre en helsefare når det
stekes ved høy temperatur (særlig mat
Snus etter halve steketiden
som inneholder stivelse). Vi anbefaler
derfor at du tilbereder maten ved så lav
temperatur som mulig og ikke steker
den for hardt.
6. STELL OG RENGJØRING
Rengjør produktet etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Riper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke produktets funksjon.
Fjerne smuss:
– Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, og mat som inneholder
sukker. Hvis ikke, kan smusset forårsake skade på produktet. Bruk
en spesialskrape til glasset. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp
1.
vinkel og skyv bladet bortover flaten.
– Fjernes etter at produktet er tilstrekelig avkjølt: kalk- eller vannringer, fettsprut, falming av metallet. Bruk et spesialrengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt
stål.
2. Rengjør produktet med en fuktig
klut og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du produktet tørt med
en ren klut.
7. FEILSØKING
Feil
Du kan ikke slå på eller
betjene produktet.
Mulig årsak
Løsning
Produktet er ikke koblet
til en strømforsyning eller er koblet feil.
Sjekk om produktet er riktig koblet til strømnettet
(se koblingsskjema).
Slå på produktet igjen og
still inn effekttrinnet på
mindre enn 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
50 www.aeg.com
Feil
Mulig årsak
Løsning
STOP+GO-funksjonen
er aktivert.
Se kapittelet "Daglig
bruk".
Det er vann eller fettsprut på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres,
deretter slås produktet
av.
Et lydsignalet høres når
produktet slår seg av.
Du har dekket til ett eller Fjern gjenstanden fra
flere sensorfelt.
sensorfeltene.
Produktet slås av.
Du har satt noe på sensorfeltet
.
Fjern gjenstanden fra
sensorfeltet.
Restvarmeindikatoren vi- Kokesonen er ikke varm
ses ikke.
fordi den bare har vært i
bruk en kort stund.
Kontakt servicesenteret
dersom kokesonen fortsatt er varm i lang tid.
Den automatiske oppKokesonen er varm.
varmingsfunksjonen fungerer ikke.
La kokesonen bli tilstrekkelig kald.
Det er valgt høyeste effekttrinn.
Det høyeste effekttrinnet
har samme effekt som
den automatiske oppvarmingsfunksjonen.
Du har redusert effekt.
trinnet fra
Start fra
og øk bare effekttrinnet.
Kokekaret er for stort eller du har plassert det
for nær betjeningspanelet.
Plasser om nødvendig
store kokekar på de bakre kokesonene.
tennes.
Den automatiske utkoplingsfunksjonen er i
bruk.
Slå av produktet og slå
det på igjen.
tennes.
Barnesikringen eller låsefunksjonen er i bruk.
Se kapittelet "Daglig
bruk".
og et tall tennes.
Det er en feil på produk- Koble produktet fra
tet.
strømforsyningen en
stund. Koble fra sikringen
i husets sikringsskap.
Koble den til igjen. Hvis
tennes igjen, må du
kontakte servicesenteret.
Sensorfeltene blir varme.
Kontakt forhandleren eller kundeservice
hvis du har prøvd løsningsforslagene
ovenfor, men problemet fortsatt ikke er
løst. Angi opplysningene på typeskiltet,
tresifret bokstavkode, kode for glasskeramikken (du finner den i hjørnet av
glassflaten) samt feilmeldingen som vises.
Forsikre deg om at du har betjent produktet riktig. Hvis ikke, må du selv betale
for service fra serviceteknikeren eller forhandleren, også i garantitiden. Anvisnin-
NORSK
51
ger om kundeservice og garantibetingelser finner du i garanti-heftet.
8. INSTALLASJONSANVISNINGER
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
og arbeidsbenker som oppfyller standardene.
8.2 Tilkoplingskabel
Før monteringen
Skriv ned all informasjonen nedenfor
som står på typeskiltet før du monterer
produktet. Typeskiltet er plassert på
rammen nederst på produktet.
• Modell ...........................
• PNC (produktnummer) .............................
• Serienummer ....................
• Produktet er utstyrt med en tilkoplingskabel.
• En skadet strømledning skal erstattes
med spesiell ledning (type H05BB-F
Tmaks 90 °C eller høyere). Kontakt ditt
lokale servicesenter.
8.1 Integrerte produkter
• Integrerte produkter skal bare brukes
når de er bygd inn i egnede enheter
8.3 Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
52 www.aeg.com
min.
28 mm
Hvis du bruker et beskyttelsessett (tilleggsutstyr1)), er annen deleplate mellom skuff og koketopp unødvendig.
Du kan ikke bruke beskyttelsessettet hvis
du monterer produktet over en ovn.
1) Beskyttelsessettet er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land. Ta kontakt med din lokale
leverandør.
9. TEKNISKE DATA
Modell HK634000XB
Typ 58 HAD 64 AO
Prod.Nr. 949 595 118 01
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
6.5 kW
AEG
Strøm til kokesonene
Kokesone
Nominell effekt (maks varmeinnstilling) [W]
Bakerste til høyre —180 mm
1800 W
Foran til høyre —145 mm
1200 W
Bakerste til venstre —145 mm
1200 W
Foran til venstre —210 mm
2300 W
NORSK
10. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
53
54 www.aeg.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATIONSANVISNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
55
56
58
59
61
62
62
64
65
66
SVENSKA
55
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person
som är ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
56 www.aeg.com
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett
lock eller brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för
att undvika risken för elektriska stötar.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Vi
rekommenderar att en icke-brännbar
separationspanel monteras under pro-
dukten så att man inte kommer åt undersidan.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker.
• Produkten måste vara jordad.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör
den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till
närliggande uttag
• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln
• Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
SVENSKA
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla
poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm
bred.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
2.2 Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Använd inte produkten med en extern
timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De blir heta.
• Stäng av kokzonen efter användning.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
VARNING
Det finns risk för eldsvåda eller
explosion.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta
från fetter och oljor när du lagar mat
med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första
gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lät-
57
tantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Försök inte släcka eld med vatten.
Koppla från produkten och täck över
flamman med ett lock eller en brandfilt.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa föremål
när du måste flytta dem på kokhällen.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
2.4 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
58 www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
145 mm
180 mm
1 Kokzon
2 Kokzon
3 Kokzon
210 mm
145 mm
5
4 Kontrollpanelen
3
5 Kokzon
4
3.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
9
3
4
8
5
6
7
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Displayerna,
indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är
aktiverade.
Touch-kontroll
Funktion
1
För att aktivera och avaktivera produkten.
2
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
4
Timerindikatorer för kokzoner- För att visa för vilken kokzon tiden är inna
ställd.
5
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
För att öka eller minska värmeläget.
6
/
För att öka eller minska tiden.
7
/
SVENSKA
Touch-kontroll
59
Funktion
8
För att välja en kokzon.
9
För att aktivera och inaktivera STOP
+GO-funktionen.
3.2 Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är på.
Funktionen
är påslagen.
Funktionen Automax är aktiverad.
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
3.3 Restvärmeindikering
VARNING
Risk för brännskador från restvärme!
4. DAGLIG ANVÄNDNING
4.1 Aktivering och inaktivering
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller stänga av produkten.
4.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av produkten
automatiskt om:
• Alla kokzoner är inaktiverade (
).
• Du inte ställer in värmeläge efter produkten har aktiverats.
• Du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder
(en kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal ljuder ett tag och produkten
stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en viss tid tänds
och produkten stängs av. Se nedan.
• Förhållandet mellan värmeläget och tiderna för funktionen Automatisk avstängning:
•
,
- 6 timmar
•
-
•
- 4 hours
•
-
- 5 timmar
- 1,5 timmar
4.3 Värmeläge
Tryck på
för att öka värmeläget. Tryck
på
för att minska värmeläget. Displayen visar värmeläget. Tryck på
och
samtidigt för att inaktivera kokzonen.
60 www.aeg.com
4.4 Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du aktiverar funktionen Automax.
Funktionen ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet)
och sänker sedan värmen till valt läge.
För att starta funktionen Automax måste
på diskokzonen vara kall (ingen
playen). Tryck på
flera gånger tills
önskat värmeläge visas. Efter 3 sekunder
syns
på displayen.
Stäng av funktionen genom att trycka på
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
börjar blinka snabbt. På displayen visas den återstående tiden.
När tiden gått ut ljuder en signal och 00
blinkar. Kokzonen inaktiveras.
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
Signalur
Timern kan användas som signalur när
kokzonerna inte används. Tryck på
.
eller
för att ställa in tiden.
Tryck på
När tiden gått ut ljuder en signal och 00
blinkar.
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
4.6 STOP+GO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.5 Timer
Nedräkningstimern
Använd nedräkningstimern för att ställa
in hur länge kokzonen ska vara igång vid
enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller
efter att du har ställt in timern.
• Så här anger du kokzon:tryck på
om och om igen tills indikatorn för
den önskade kokzonen visas.
• För att aktivera eller ändra timern:
Tryck på
eller för timern för att
ställa in tiden ( 00 - 99 minuter). När
indikeringen för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.
• För att inaktivera timern: välj kokzon
och tryck på för att inaktivemed
ra timern. Den återstående tiden räknas ner till 00 . Kokzonens indikering
slocknar.
• För att se återstående tid: välj kok. Kokzonens indikering
zonen med
Funktionen
ställer in alla påslagna
).
kokzoner på det lägsta värmeläget (
När
är igång kan du inte ändra värmeläget.
Funktionen
stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck
på
. Symbolen
tänds.
• För att inaktivera denna funktion,
tryck på
. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
4.7 Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa
kontrollpanelen. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
För att aktivera denna funktion, tryck på
. Symbolen
tänds i 4 sekunder.
Timern förblir på.
För att avaktivera denna funktion, tryck
på
. Det tidigare inställda värmeläget
tänds.
När du avaktiverar produkten stängs
även denna funktion av.
4.8 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av produkten.
För att aktivera/avaktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med
. Ställ inte
in något värmeläge.
SVENSKA
• Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
tänds.
• Inaktivera produkten med
.
För att avaktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med
. Ställ inte
i4
in något värmeläge. Tryck på
sekunder. Symbolen
tänds.
• Inaktivera produkten med
.
61
• Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in värmeläge inom 10 sekunder. Produkten kan nu användas.
• När du inaktiverar produkten med
aktiveras Barnlåset igen.
För att kringgå Barnlåset för ett
enskilt tillagningstillfälle
• Aktivera produkten med
. Symbotänds.
len
5. RÅD OCH TIPS
5.1 Kokkärl
Information om kokkärlen
• Kokkärlens botten skall vara så tjock
och så plan som möjligt.
• Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka
färgskiftning på glaskeramiken.
5.2 Spara energi
Så här sparar du energi
Vär- Använd för:
meläge
1
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan den
slås på.
• Stäng av kokzonen innan tillagningen
är klar för att utnyttja restvärmen.
• Botten på pannor och kokkärl måste
vara lika stor som kokzonen.
5.3 Exempel på olika typer av
tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
Håll maten som du tillagat varm efter
behov
Tips
Lägg ett lock på ett kokkärl
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin
5–
Rör om då och då
25 min
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning
10–
Tillaga med lock
40 min
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter
25–50
min
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20–45
min
Tillsätt några matskedar
vätska
4-5
Ångkoka potatis
20–60
min
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis
62 www.aeg.com
Vär- Använd för:
meläge
Tid
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor
60–150 Upp till 3 l vätska plus ingremin
dienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, redning, ägg, pannkakor,
munkar
efter
behov
Vänd efter halva tiden
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5–15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek),
fritera pommes frites
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
Tips
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.
Vi rekommenderar därför tillagning vid
låga temperaturer och att inte bryna mat
för hårt.
6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på
glaskeramiken har ingen inverkan
på hur produkten fungerar.
För att ta bort smuts:
– Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
1.
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig
duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med
en ren duk.
7. FELSÖKNING
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera
eller använda produkten.
Produkten är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten
på fel sätt.
Kontrollera att produkten
är korrekt ansluten till
strömförsörjningen (se
kopplingsschemat).
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom
10 sekunder.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
63
Lösning
Du har tryckt på 2 eller
flera touch-kontroller
samtidigt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Funktionen STOP+GO
är påslagen.
Se avsnittet "Daglig användning".
Det finns vatten eller
fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och
produkten stängs av.
En ljudsignal ljuder när
produkten slår ifrån.
Du har satt något på en
eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Produkten avaktiveras.
Du satte något på
touch-kontrollen
.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Restvärmeindikatorn
tänds inte.
Kokzonen är inte varm
eftersom den bara har
varit påslagen en kort
stund.
Kontakta vår serviceavdelning om kokzonen varit på tillräckligt länge för
att vara varm.
Den automatiska uppvärmningsfunktionen,
Automax, aktiveras inte.
Kokzonen är het.
Låt kokzonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget
är inställt.
Det högsta värmeläget
har samma effekt som
den automatiska uppvärmningsfunktionen.
Du sänkte värmeläget
från
.
Börja från
och öka
bara värmeläget.
Kokkärlet är för stort eller står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre kokzonerna vid
behov.
tänds.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Avaktivera produkten och
aktivera den igen.
tänds.
Funktionslåset/Barnlåset Se avsnittet "Daglig anär aktiverat.
vändning".
och en siffra tänds.
Det har uppstått ett fel
på produkten.
Touch-kontrollerna blir
varma.
Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst
om du inte kan avhjälpa problemet med
ovanstående förslag. Meddela data från
Koppla bort produkten
från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla från
säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Antänds
slut igen. Om
igen ber vi dig kontakta
vår serviceavdelning.
typskylten, den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken (den sitter i hör-
64 www.aeg.com
net på hällen) och felmeddelande som
visas.
Säkerställ att du har använt produkten
på rätt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under garantitiden. Anvisningar för kundservice och
garantibestämmelser finns i garantihäftet.
8. INSTALLATIONSANVISNINGAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
byggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
8.2 Nätkabel
Före installationen
Anteckna informationen nedan på typskylten innan produkten installeras. Typskylten sitter på undersidan av produktens hölje.
• Modell ...........................
• PNC (produktnr) .............................
• Serienummer ....................
• Produkten är försedd med en nätkabel.
• Om nätkabeln skadats måste den bytas ut mot en specialkabel (typ H05BBF Tmax 90 °C; eller högre). Kontakta
din lokala servicestation.
8.1 Inbyggnadsprodukter
• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga in-
8.3 Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
SVENSKA
65
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
Om du använder en skyddslåda, Probox,
(extra tillbehör1)), skyddsplåten direkt
under produkten behövs inte.
Du kan inte använda skyddslådan om du
installerar produkten ovanför en inbyggnadsugn.
1) Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare.
9. TEKNISK INFORMATION
Modell HK634000XB
Typ 58 HAD 64 AO
Prod.Nr. 949 595 118 01
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
AEG
6.5 kW
66 www.aeg.com
Effekt för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt (max värmeläge) [W]
Höger bak -180 mm
1800 W
Höger fram -145 mm
1200 W
Vänster bak -145 mm
1200 W
Vänster fram -210 mm
2300 W
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
67
892952673-A-272012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement