Aeg HK634000XB Brugermanual

Aeg HK634000XB Brugermanual
DA
EN
FI
Brugsanvisning
Kogesektion
User Manual
Hob
Käyttöohje
Keittotaso
2
16
30
HK634000XB
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED........................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET............................................................... 6
4. DAGLIG BRUG...........................................................................................................8
5. RÅD OG TIP...............................................................................................................9
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 10
7. FEJLFINDING.......................................................................................................... 11
8. INSTALLATION....................................................................................................... 12
9. TEKNISK INFORMATION.......................................................................................14
10. ENERGIEFFEKTIV................................................................................................. 14
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at
du aktiverer den.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden overvågning.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med
mindre de overvåges konstant.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Rør ikke ved varmelegemerne.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt
eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i
brand.
Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk
for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg
eller et brandtæppe.
Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Hvis den glaskeramiske overflade / glasoverfladen er
revnet, skal du slukke for apparatet for ikke at risikere
elektrisk stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager udsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp
og fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre
adgang til bunden.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
DANSK
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i
selve netstikket.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
chock.
• Fjern al emballage, mærkning og
beskyttelsesfolie (hvis det er relevant)
før ibrugtagning.
• Brug apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Indstil kogezonen til "slukket" efter
brug.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
5
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Når du anbringer madvarer i varm
olie, kan det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indeholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Læg ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, at genstande eller kogegrej
ikke falder ned på apparatet.
Overfladen kan tage skade.
• Aktivér ikke kogezonerne med en tom
gryde/pande eller uden kogegrej.
• Anbring ikke alufolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset/
glaskeramikken. Løft altid disse ting
op, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
6
www.aeg.com
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
3.1 Oversigt over kogesektionen
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Kogezone
2 Betjeningspanel
1
2
3.2 Oversigt over betjeningspanel
1
2
3
4
9
5
6
8
7
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser
de funktioner, der er i brug.
DANSK
SenFunktion
sorfelt
Kommentar
1
TÆND/SLUK
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
-
Display for varmetrin
Viser varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for
timer
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
-
Vælger kogezone.
/
-
Øger eller mindsker tiden.
/
-
Indstilling af et varmetrin.
4
5
6
7
8
9
3.3 Display for varmetrin
Display
Forløb
Kogezonen er slukket.
-
/
-
Kogezonen er tændt.
STOP+GO-funktionen er i brug.
Opkogningsautomatik-funktionen er i brug.
+ tal
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås / Børnesikring-funktionen er i brug.
Automatisk slukning-funktionen er i brug.
3.4 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
7
8
www.aeg.com
4. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
4.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
4.4 Opkogningsautomatik
Ved at aktivere denne funktion kan du
opnå et ønsket varmetrin på kortere tid.
Funktionen vælger det højeste varmetrin
i et stykke tid og skruer derefter ned til
det ønskede niveau.
For at aktivere funktionen
skal kogezonen være kold.
4.2 Automatisk slukning
Funktionen deaktiverer automatisk
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der lyder et signal, og
kogesektionen deaktiveres. Fjern
genstanden eller rengør
betjeningspanelet.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid lyser
og
kogesektionen deaktiveres.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
,1-2
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 time
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på , indtil det
ønskede varmetrin aktiveres. Efter 3
sekunder tændes
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
.
4.5 Timer
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
Indstil først kogezonen, og aktivér
funktionen. Du kan indstille varmetrin,
før eller efter funktionen aktiveres.
Sådan indstilles kogezonen: tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen eller
eller
på
ændres tiden: tryk på
timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Sådan vises den resterende tid: vælg
4.3 Varmetrin
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Tryk på
Sådan deaktiveres funktionen: indstil
på
for at øge varmetrinnet. Tryk
for at mindske varmetrinnet. Tryk
og
samtidigt for at slukke for
på
kogezonen.
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
DANSK
Sådan stoppes lyden: tryk på
Indstil først varmetrinnet.
.
Sådan aktiveres funktionen: tryk på
Minutur
Du kan bruge timeren som et minutur,
når kogesektionen er tændt, og
kogezonen ikke betjenes (displayet for
varmetrin viser
Sådan deaktiveres funktionen: tryk på
. Den foregående varmeindstilling
tændes.
Sådan deaktiveres funktionen: tryk på
. Tryk på
eller
på timeren for at
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
.
4.8 Børnesikring
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
4.6 STOP+GO
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
Funktionen indstiller alle kogezoner til
det laveste varmetrin.
for kogesektionen med
varmetrin. Tryk på
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
Når funktionen anvendes, kan du ikke
ændre varmetrinnet.
tændes. Sluk for kogesektionen med
Funktionen standser ikke timerfunktionen.
for kogesektionen med
Sådan aktiveres funktionen: tryk på
tændes.
.
tændes i 4 sekunder.Timeren forbliver
tændt.
).
Sådan stoppes lyden: tryk på
9
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
.
varmetrin. Tryk på
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
Sådan deaktiveres funktionen: tryk på
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
. Den foregående varmeindstilling
tændes.
kogesektionen med
.
.
tændes. Tryk
4.7 Lås
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
Du kan låse betjeningspanelet, mens
kogezonerne er i brug. Den forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
kogesektionen med
funktionen igen.
, aktiveres
5. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Kogegrej
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrej af emaljeret stål
eller med alu- eller
kobberbund kan give
misfarvninger på
glaskeramikken.
5.2 Eksempler på anvendelser
Oplysningerne i tabellen er
kun vejledende.
10
www.aeg.com
Varmetrin
Bruges til:
Tid
(min.)
Gode råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1 - 2.
Hollandaise, smelte: smør,
chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1 - 2.
Stivne/størkne: luftige omeletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilberedningen.
2. - 3.
Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i
mælkeretter under tilberedningen.
3. - 4.
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 - 45
Tilføj nogle spsk. væske.
4. - 5.
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4. - 5.
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper.
60 - 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
5. - 7
Nænsom stegning: schnitzler,
cordon bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller, pølser, lever,
æg, pandekager, æbleskiver.
efter
behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
-1
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter
brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
6.2 Rengøring af
kogesektionen
• Fjern straks: smeltet plastik, plastfolie
og sukkerholdige madvarer. Ellers kan
snavset beskadige kogesektionen.
Sæt specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og lidt
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
DANSK
11
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke tilslut- Kontrollér, om kogesektiotet til en strømforsyning, el- nen er tilsluttet korrekt til
ler den er forkert tilsluttet.
strømforsyningen. Se tilslutningsdiagrammet.
Fejlstrømsrelæet har afbrudt Se efter, om fejlen skyldes
strømmen.
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
fejlstrømsrelæet afbryder
strømmen flere gange i
træk.
Tænd for kogesektionen igen, og indstil varmetrinnet
på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelter samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
STOP+GO-funktionen er i
brug.
Se kapitlet "Daglig brug".
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere sensorfelter.
Fjern genstanden fra sensorfelterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på tast-
Flyt genstanden fra tasterne.
erne
.
Restvarmeindikator tændes
ikke.
Kogezonen er ikke varm, for- Kontakt et autoriseret servdi den kun har været tændt i icecenter, hvis kogezonen
kort tid.
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Opkogningsautomatik-funktionen virker ikke.
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle tilstrækkeligt af.
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har
samme effekt som funktionen.
12
www.aeg.com
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Du har reduceret varmetrin-
Start fra
, og forøg kun
varmetrinnet.
net til
Sensorfelterne bliver varme.
.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på
betjeningspanelet.
Sæt om muligt stort kogegrej på de bageste kogezoner.
tændes.
Automatisk slukning er i
brug.
Sluk og tænd for kogesektionen.
tændes.
Børnesikring eller Lås-funktionen er i brug.
Se kapitlet "Daglig brug".
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektionen.
Kobl kogesektionen fra lysnettet i et stykke tid. Sluk på
gruppeafbryderen, eller tag
sikringen ud på tavlen. Tilslut
apparatet igen. Kontakt et
autoriseret servicecenter,
hvis
7.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
hjørnet af glaspladen) og den
tændes igen.
fejlmeddelelse, der vises. Kontrollér, at
du har betjent kogesektionen korrekt.
Hvis fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
8. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
8.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
8.3 Tilslutningskabel
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at erstatte det beskadigede
netkabel skal du bruge følgende (eller
højere) netkabeltype: H05BB-F Tmax
90°C. Kontakt Electrolux Service A/S.
DANSK
8.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
8.5 Beskyttelsesboks
Hvis du bruger en beskyttelsesboks
(ekstraudstyr), er den isolerende plade
direkte under kogesektionen ikke
nødvendig. Beskyttelsesboksen fås
muligvis ikke i visse lande. Kontakt din
lokale forhandler.
Du kan ikke bruge
beskyttelsesboksen, hvis
kogesektionen monteres
over en ovn.
13
14
www.aeg.com
9. TEKNISK INFORMATION
9.1 Mærkeplade
Model HK634000XB
Type 58 HAD 64 AO
Serienr. .................
AEG
PNC 949 595 118 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
6.5 kW
9.2 Kogezoner - Specifikation
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin)
[W]
Kogezonens diameter [mm]
Forreste venstre
2300
210
Bageste venstre
1200
145
Forreste højre
1200
145
Bageste højre
1800
180
Til optimale madlavningsresultater bør
du ikke bruge kogegrej, der er større end
kogezonens diameter.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014
Identifikation af model
HK634000XB
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
El-varmer
Diameter af runde kogezoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone (EC elektrisk kogeapparat)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
173,6 Wh/kg
196,8 Wh/kg
196,8 Wh/kg
182,4 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC elektrisk kogesektion)
187,4 Wh/kg
DANSK
EN 60350-2 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 2: Kogesektioner Metoder til måling af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
• Anbring kogegrejet på kogezonen,
før du aktiverer den.
• Kogegrejets bund og kogezonen bør
være lige store.
15
• Sæt mindre kogegrej på mindre
kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
• Kom låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
16
www.aeg.com
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................17
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 18
3. PRODUCT DESCRIPTION...................................................................................... 20
4. DAILY USE................................................................................................................21
5. HINTS AND TIPS..................................................................................................... 23
6. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 24
7. TROUBLESHOOTING.............................................................................................25
8. INSTALLATION....................................................................................................... 26
9. TECHNICAL INFORMATION................................................................................. 28
10. ENERGY EFFICIENCY.......................................................................................... 28
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
17
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children.
Keep children and pets away from the appliance when
it operates or when it cools down. Accessible parts are
hot.
If the appliance has a child safety device, we
recommend you activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away
unless continuously supervised.
1.2 General Safety
•
•
•
•
The appliance and its accessible parts become hot
during use. Do not touch the heating elements.
Do not operate the appliance by means of an external
timer or separate remote-control system.
Unattended cooking on a hob with fat or oil can be
dangerous and may result in fire.
Never try to extinguish a fire with water, but switch off
the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Do not store items on the cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the glass ceramic surface / glass surface is cracked,
switch off the appliance to avoid the possibility of
electric shock.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, an authorized Service or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This
prevents hot cookware to fall from the
appliance when the door or the
window is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
• The bottom of the appliance can get
hot. Make sure to install a noncombustile separation panel under
the appliance to prevent access to the
bottom.
2.2 Electrical Connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation
make sure that the appliance is
disconnected from the power supply.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect
electricity mains cable or plug (if
applicable) can make the terminal
become too hot.
• Use the correct electricity mains
cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure that a shock protection is
installed.
• Use the strain relief clamp on the
cable.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
ENGLISH
• Make sure not to cause damage to
the mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact our Authorised
Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.
• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have
an isolation device which lets you
disconnect the appliance from the
mains at all poles. The isolation
device must have a contact opening
width of minimum 3 mm.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns and
electrical shock.
• Remove all the packaging, labelling
and protective film (if applicable)
before first use.
• Use this appliance in a household
environment.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Make sure that the ventilation
openings are not blocked.
• Do not let the appliance stay
unattended during operation.
• Set the cooking zone to “off” after
each use.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Do not operate the appliance with
wet hands or when it has contact with
water.
19
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• If the surface of the appliance is
cracked, disconnect immediately the
appliance from the power supply. This
to prevent an electrical shock.
• When you place food into hot oil, it
may splash.
WARNING!
Risk of fire and explosion
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the
control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or
cookware fall on the appliance. The
surface can be damaged.
• Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without
cookware.
• Do not put aluminium foil on the
appliance.
• Cookware made of cast iron,
aluminium or with a damaged bottom
can cause scratches on the glass /
glass ceramic. Always lift these
objects up when you have to move
them on the cooking surface.
• This appliance is for cooking
purposes only. It must not be used for
other purposes, for example room
heating.
2.4 Care and cleaning
• Clean regularly the appliance to
prevent the deterioration of the
surface material.
20
www.aeg.com
2.5 Disposal
• Deactivate the appliance and let it
cool down before you clean it.
• Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal
objects.
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 Cooking surface layout
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Cooking zone
2 Control panel
1
2
3.2 Control panel layout
1
2
3
4
9
5
6
8
7
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell
which functions operate.
Sensor Function
field
Comment
1
ON / OFF
To activate and deactivate the hob.
2
Lock / The Child Safety De- To lock / unlock the control panel.
vice
ENGLISH
Sensor Function
field
STOP+GO
To activate and deactivate the function.
-
Heat setting display
To show the heat setting.
-
Timer indicators of cooking To show for which zone you set the time.
zones
-
Timer display
To show the time in minutes.
-
To select the cooking zone.
/
-
To increase or decrease the time.
/
-
To set a heat setting.
3
4
5
6
Comment
7
8
9
3.3 Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
-
/
-
The cooking zone operates.
STOP+GO function operates.
Automatic Heat Up function operates.
+ digit
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / The Child Safety Device function operates.
Automatic Switch Off function operates.
3.4 Residual heat indicator
WARNING!
There is a risk of burns
from residual heat.
4. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
21
22
www.aeg.com
4.1 Activating and
deactivating
To activate the function the
cooking zone must be cold.
Touch
for 1 second to activate or
deactivate the hob.
To activate the function for a cooking
4.2 Automatic Switch Off
setting comes on. After 3 seconds
comes on.
The function deactivates the hob
automatically if:
• all cooking zones are deactivated,
• you do not set the heat setting after
you activate the hob,
• you spill something or put something
on the control panel for more than 10
seconds (a pan, a cloth, etc.). An
acoustic signal sounds and the hob
deactivates. Remove the object or
clean the control panel.
• you do not deactivate a cooking zone
or change the heat setting. After
some time
comes on and the hob
deactivates.
The relation between the heat setting
and the time after which the hob
deactivates:
Heat setting
,1-2
The hob deactivates after
6 hours
zone: touch
until the correct heat
To deactivate the function: touch
.
4.5 Timer
Count Down Timer
You can use this function to set how long
the cooking zone should operate for a
single cooking session.
First set the cooking zone then set the
function. You can set the heat setting
before or after you set the function.
To set the cooking zone: touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
To activate the function or change the
or
of the timer to set
time: touch
the time (00 - 99 minutes). When the
indicator of the cooking zone starts to
flash slowly the time counts down.
To see the remaining time: set the
3-4
5 hours
cooking zone with . The indicator of
the cooking zone starts to flash quickly.
The display shows the remaining time.
5
4 hours
To deactivate the function: set the
6-9
1.5 hour
and touch . The
cooking zone with
remaining time counts back to 00. The
indicator of the cooking zone goes out.
4.3 The heat setting
Touch
to increase the heat setting.
Touch
to decrease the heat setting.
Touch
and
at the same time to
deactivate the cooking zone.
4.4 Automatic Heat Up
If you activate this function you can get a
necessary heat setting in a shorter time.
The function sets the highest heat setting
for some time and then decreases to the
correct heat setting.
When the time comes to an
end, the sound operates and
00 flashes. The cooking
zone deactivates.
To stop the sound: touch
.
Minute Minder
You can use this function as a Minute
Minder when the hob is activated and
the cooking zones do not operate (the
heat setting display shows
).
To activate the function: touch
Touch
or
.
of the timer to set the
ENGLISH
time. When the time comes to an end,
the sound operates and 00 flashes.
To stop the sound: touch
To deactivate the function: touch .
The previous heat setting comes on.
.
When you deactivate the
hob, you also deactivate this
function.
The function has no effect
on the operation of the
cooking zones.
4.8 The Child Safety Device
4.6 STOP+GO
This function sets all cooking zones that
operate to the lowest heat setting.
This function prevents an accidental
operation of the hob.
To activate the function: activate the
When the function operates, you cannot
change the heat setting.
hob with
The function does not stop the timer
functions.
Deactivate the hob with
To activate the function: touch
comes on.
23
.
To deactivate the function: touch .
The previous heat setting comes on.
. Do not set the heat setting.
for 4 seconds.
Touch
comes on.
.
To deactivate the function: activate the
hob with
Touch
. Do not set the heat setting.
for 4 seconds.
Deactivate the hob with
comes on.
.
To override the function for only one
4.7 Lock
cooking time: activate the hob with
You can lock the control panel while
cooking zones operate. It prevents an
accidental change of the heat setting.
comes on. Touch
for 4 seconds.
Set the heat setting in 10 seconds. You
can operate the hob. When you
Set the heat setting first.
deactivate the hob with
operates again.
the function
To activate the function: touch .
comes on for 4 seconds. The Timer stays
on.
5. HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Cookware
The bottom of the cookware
must be as thick and flat as
possible.
Cookware made of
enamelled steel and with
aluminium or copper
bottoms can cause the
colour change on the glassceramic surface.
.
5.2 Examples of cooking
applications
The data in the table is for
guidance only.
24
www.aeg.com
Heat setting
Use to:
Time
(min)
Hints
Keep cooked food warm.
as necessary
Put a lid on the cookware.
1 - 2.
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine.
5 - 25
Mix from time to time.
1 - 2.
Solidify: fluffy omelettes,
baked eggs.
10 - 40
Cook with a lid on.
2. - 3.
Simmer rice and milkbased
dishes, heating up readycooked meals.
25 - 50
Add the minimum twice as
much liquid as rice, mix milk
dishes part procedure
through.
3. - 4.
Steam vegetables, fish, meat.
20 - 45
Add some tablespoons of liquid.
4. - 5.
Steam potatoes.
20 - 60
Use max. ¼ l water for 750 g of
potatoes.
4. - 5.
Cook larger quantities of food, 60 - 150
stews and soups.
Up to 3 l liquid plus ingredients.
5. - 7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles,
sausages, liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts.
as necessary
Turn halfway through.
7-8
Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks.
5 - 15
Turn halfway through.
9
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips.
-1
6. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
6.1 General information
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with clean
bottom.
• Scratches or dark stains on the surface
have no effect on how the hob
operates.
• Use a special cleaner applicable for
the surface of the hob.
• Use a special scraper for the glass.
6.2 Cleaning the hob
• Remove immediately: melted plastic,
plastic foil, and food with sugar. If not,
the dirt can cause damage to the hob.
Put the special scraper on the glass
surface at an acute angle and move
the blade on the surface.
• Remove when the hob is sufficiently
cool: limescale rings, water rings, fat
stains, shiny metallic discoloration.
Clean the hob with a moist cloth and
some detergent. After cleaning, rub
the hob dry with a soft cloth.
ENGLISH
25
7. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 What to do if...
Problem
Possible cause
You cannot activate or oper- The hob is not connected to
ate the hob.
an electrical supply or it is
connected incorrectly.
The fuse is released.
Remedy
Check if the hob is correctly
connected to the electrical
supply. Refer to the connection diagram.
Make sure that the fuse is
the cause of the malfunction.
If the fuse releases again
and again, contact a qualified electrician.
Activate the hob again and
set the heat setting in less
than 10 seconds.
You touched 2 or more sensor fields at the same time.
Touch only one sensor field.
STOP+GO function operates.
Refer to "Daily use" chapter.
There is water or fat stains
on the control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds
You put something on one
and the hob deactivates.
or more sensor fields.
An acoustic signal sounds
when the hob is deactivated.
Remove the object from the
sensor fields.
The hob deactivates.
Remove the object from the
sensor field.
You put something on the
sensor field
.
Residual heat indicator does
not come on.
The zone is not hot because If the zone operated suffiit operated only for a short
ciently long to be hot, speak
time.
to an Authorised Service
Centre.
Automatic Heat Up function
does not operate.
The zone is hot.
Let the zone become sufficiently cool.
The highest heat setting is
set.
The highest heat setting has
the same power as the function.
26
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Remedy
You decreased the heat set-
Start from
and only increase the heat setting.
ting to
The sensor fields become
hot.
.
The cookware is too large or Put large cookware on the
you put it too near to the
rear zones if possible.
controls.
comes on.
Automatic Switch Off operates.
Deactivate the hob and activate it again.
comes on.
The Child Safety Device or
the Lock function operates.
Refer to "Daily use" chapter.
and a number come on.
There is an error in the hob.
Disconnect the hob from the
electrical supply for some
time. Disconnect the fuse
from the electrical system of
the house. Connect it again.
If
comes on again, speak
to an Authorised Service
Centre.
7.2 If you cannot find a
solution...
If you cannot find a solution to the
problem yourself, contact your dealer or
an Authorised Service Centre. Give the
data from the rating plate. Give also
three digit letter code for the glass
ceramic (it is in the corner of the glass
surface) and an error message that
comes on. Make sure, you operated the
hob correctly. If not the servicing by a
service technician or dealer will not be
free of charge, also during the warranty
period. The instructions about the
Service Centre and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.
8. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
8.1 Before the installation
Before you install the hob, write down
the information bellow from the rating
plate. The rating plate is on the bottom
of the hob.
Serial number ...........................
8.2 Built-in hobs
Only use the built-in hobs after you
assemble the hob into correct built-in
units and work surfaces that align to the
standards.
8.3 Connection cable
• The hob is supplied with a connection
cable.
• To replace the damaged mains cable
use the following (or higher) mains
cable type: H05BB-F Tmax 90°C.
Speak to your local Service Centre.
ENGLISH
27
8.4 Assembly
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
8.5 Protection box
If you use a protection box (an additional
accessory), the protective floor directly
below the hob is not necessary. The
protection box accessory may not be
available in some countries. Please
contact your local supplier.
You can not use the
protection box if you install
the hob above an oven.
28
www.aeg.com
9. TECHNICAL INFORMATION
9.1 Rating plate
Modell HK634000XB
Typ 58 HAD 64 AO
PNC 949 595 118 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
6.5 kW
Ser.Nr. .................
AEG
9.2 Cooking zones specification
Nominal Power (Max heat setting) [W]
Cooking zone
Cooking zone diameter [mm]
Left front
2300
210
Left rear
1200
145
Right front
1200
145
Right rear
1800
180
For optimal cooking results use
cookware not larger than the diameter of
the cooking zone.
10. ENERGY EFFICIENCY
10.1 Product information according to EU 66/2014
Model identification
HK634000XB
Type of hob
Built-In Hob
Number of cooking zones
4
Heating technology
Radiant Heater
Diameter of circular cooking zones (Ø)
Left front
Left rear
Right front
Right rear
21.0 cm
14.5 cm
14.5 cm
18.0 cm
Energy consumption per cooking zone (ECelectric cooking)
Left front
Left rear
Right front
Right rear
173.6 Wh / kg
196.8 Wh / kg
196.8 Wh / kg
182.4 Wh / kg
Energy consumption of the hob (ECelectric hob)
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
187.4 Wh / kg
10.2 Energy saving
You can save energy during everyday
cooking if you follow bellow hints.
ENGLISH
• Put the cookware on the cooking
zone before you activate it.
• The bottom of the cookware and the
cooking zones should have the same
dimension.
• Put smaller cookware on smaller
cooking zones.
• Put the cookware directly in the
centre of the cooking zone.
29
• When you heat up water use only the
amount you need.
• If it is possible, put the lids on the
cookware.
• Use the residual heat to keep the
food warm or to melt it.
11. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
30
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.......................................................................................... 31
2. TURVALLISUUSOHJEET......................................................................................... 32
3. LAITTEEN KUVAUS................................................................................................. 34
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ......................................................................................... 36
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..........................................................................................37
6. HOITO JA PUHDISTUS...........................................................................................39
7. VIANMÄÄRITYS.......................................................................................................39
8. ASENNUS................................................................................................................ 41
9. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 42
10. ENERGIATEHOKKUUS......................................................................................... 43
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
31
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen
käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi
olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
33
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
34
www.aeg.com
2.5 Hävittäminen
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Keittoalueet
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Keittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
2
3.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
4
9
5
6
8
7
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Koske- Toiminto
tuspainike
1
PÄÄLLE / POIS
Kuvaus
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
SUOMI
Koske- Toiminto
tuspainike
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen il- Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoitmaisimet
taminen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
-
Keittoalueen valitseminen.
/
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
/
-
Tehotason säätäminen.
3
5
6
Kuvaus
Lukitus / Lapsilukko
2
4
7
8
9
3.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
-
35
/
-
Keittoalue on toiminnassa.
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
3.4 Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön
vuoksi.
36
www.aeg.com
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
4.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
4.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
koskettamalla painiketta . Keittoalue
kytketään pois toiminnasta koskettamalla
samanaikaisesti painikkeita
ja
.
4.4 Automaattinen kuumennus
Jos tämä toiminto kytketään toimintaan,
haluttu tehotaso voidaan saavuttaa
nopeammin. Toiminto asettaa
korkeimman tehotason joksikin aikaa, ja
laskee tehotason sen jälkeen oikeaan
asetukseen.
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
Kytke toiminto toimintaan
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
• Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
keittoalueeseen: kosketa painiketta ,
kunnes oikea tehotaso tulee näkyviin.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Aseta ensin keittoalue ja sen jälkeen
toiminto. Voit asettaa tehotason ennen
toiminnon asettamista tai sen jälkeen.
Tehotaso
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
,1-2
Kolmen sekunnin kuluttua syttyy
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta
.
4.5 Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan tai
ajan muuttaminen: kosketa ajastimen
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
tai
-painiketta ja aseta aika (00 - 99
minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta
on käynnissä.
6-9
1,5 tunti
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta
4.3 Tehotaso
Tehotasoa nostetaan koskettamalla
painiketta
. Tehotasoa lasketaan
keittoalue painikkeella . Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
SUOMI
painikkeella
ja kosketa painiketta .
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon
00. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Kun aika on kulunut
loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
syttyy neljän
kosketa painiketta .
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta (tehotason näytössä näkyy
).
. Aseta aika
tai
. Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
4.8 Lapsilukko
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
koskettamalla ajastimen painiketta
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
.
kosketa painiketta
4.7 Lukitus
Aseta ensin tehotaso.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella
4.6 STOP+GO
. Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
ajan.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa
ei voida muuttaa.
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
toimintaan painikkeella
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
Toiminnon kytkeminen pois
neljän sekunnin
Kosketa painiketta
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
painikkeella
kytkettynä.
kosketa painiketta
.
syttyy.
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
37
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella
.
.
syttyy.
, toiminto on edelleen
38
www.aeg.com
5.1 Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee
olla mahdollisimman paksu
ja tasainen.
5.2 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Emaloidusta teräksestä
valmistetut tai alumiini- tai
kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa
värimuutoksia keraamiseen
pintaan.
Tehotaso
-1
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
1 - 2.
Hollandaise-kastike, voin, su5 - 25
klaan ja liivatteen sulattaminen.
Sekoita aika ajoin.
1 - 2.
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2. - 3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
3. - 4
Höyrytetyt vihannekset, kala, li- 20 - 45
ha.
Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä.
4. - 5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita.
4. - 5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot.
60 - 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
5. - 7
Leikkeiden, vasikanlihan, cortarpeen
don bleun, kotlettien, pyörymukaan
köiden, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paistaminen.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
5 - 15
SUOMI
39
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
6.2 Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.
Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Aseta erityinen
kaavin viistosti lasipintaa vasten ja
liikuta kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla käyttäen
vähän puhdistusainetta. Hankaa
keittotasoa pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
40
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.
Automaattinen kuumennus toiminto ei toimi.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittävästi.
Korkein tehotaso on asetettu.
Korkeimman tehotason arvo
on sama kuin toiminnon.
Olet laskenut tehotason ase- Aloita asetuksesta
tukseen
.
ta tehotasoa.
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
ja nos-
Keittoastia on liian suuri, tai Laita isokokoiset keittoastiat
se on liian lähellä painikkeita. taka-alueille, jos mahdollista.
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on kytketty
päälle.
syttyy.
Lapsilukko tai Lukitus-toimin- Katso kohta "Päivittäinen
to on toiminnassa.
käyttö".
ja numero syttyy näyttöön.
Keittoalueessa on jokin vika.
Katkaise virta keittotasosta ja
kytke se uudelleen toimintaan.
Kytke keittoalue irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota
sulake sulaketaulusta. Kytke
sulake uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.
7.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
SUOMI
41
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
8.3 Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi: H05BB-F
Tmax 90°C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
8.4 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
42
www.aeg.com
8.5 Suojakotelo
Jos käytössä on suojakotelo (lisävaruste),
keittotason alapuolella oleva suojataso ei
ole tarpeen. Suojakotelo ei välttämättä
ole saatavilla kaikissa maissa
lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään.
Et voi käyttää suojakoteloa,
jos asennat keittotason
uunin yläpuolelle.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli HK634000XB
Tyyppi 58 HAD 64 AO
Sarjanumero .................
AEG
Tuotenumero 949 595 118 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
6.5 kW
9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Vasemmalla
edessä
Nimellisteho (suurin tehotaso)
[W]
Keittoalueen halkaisija [mm]
2300
210
Vasemmalla taka- 1200
na
145
Oikealla edessä
1200
145
Oikealla takana
1800
180
Käytä korkeintaan keittoalueen
halkaisijan kokoista keittoastiaa
optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
SUOMI
43
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
HK634000XB
Keittotasotyyppi
Keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmitin
Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti (ECelectrickeittoalue)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
173,6 Wh/kg
196,8 Wh/kg
196,8 Wh/kg
182,4 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (ECelectric-keittotaso)
EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 2:
Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat
10.2 Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen
kuin kytket keittoalueen toimintaan.
• Keittoastioiden pohjan tulee olla
keittoalueen kokoinen.
187,4 Wh/kg
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
kannella.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
867312173-A-422014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement