Aeg-Electrolux HK634020FB Handleiding


Add to my manuals
32 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK634020FB Handleiding | Manualzz

HK634020FB

NL

KOOKPLAAT

PT

PLACA

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE INSTRUÇÕES

2

15

2

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…

Bezoek onze webshop op www.aeg-electrolux.com/shop

INHOUD

Inhoud 3

4 Veiligheidsinformatie

5 Montage-instructies

7 Beschrijving van het product

9 Bedieningsinstructies

11 Nuttige aanwijzingen en tips

12 Onderhoud en reiniging

13 Problemen oplossen

14 Milieubescherming

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden

4 Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instruc ties altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

WAARSCHUWING!

Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel.

• Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het appa raat afgekoeld is.

WAARSCHUWING!

Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, advi seren wij de kinderbeveiliging te activeren.

Veiligheid tijdens gebruik

• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het in gebruik neemt.

• Zet de kookzones op "uit" na ieder gebruik.

• Gevaar voor brandwonden! Leg geen bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.

WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Te hete vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.

Gebruik conform de voorschriften

• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik!

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kun nen smelten (bijv. plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.

• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact tussen de elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elek trische verbindingen verstrikt raken.

Voorkomen van schade aan het apparaat

• Als er voorwerpen of pannen op het glaskeramiek vallen, kan het oppervlak beschadigd raken.

Montage-instructies 5

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorza ken in het glaskeramiek. Verplaats ze niet over het oppervlak.

• Laat pannen niet droogkoken om beschadiging van de pan en het glaskeramiek te voor komen.

• Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Leg geen aluminiumfolie op het apparaat.

WAARSCHUWING!

Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

MONTAGE

-

INSTRUCTIES

Noteer, voor de installatie , het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.

Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

AEG

HK634020FB

58 HAD 54 AO 220-240 V 50-60-Hz

949 595 120 00

6,5 kW

De veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Lees deze zorgvuldig!

Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit geen beschadigd apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.

Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte in bouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Wijzig de specificaties van het product of het product zelf niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.

De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het ap paraat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz.)!

Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!

Tijdens de installatie moet een schokbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!

De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!

Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!

Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachi ne of oven!

Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Als u zich hier niet aan houdt, kan het bij het openen van deuren of ramen gebeuren dat er hete pannen van het apparaat worden geduwd.

6 Montage-instructies

WAARSCHUWING!

Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische aan sluitingen nauwkeurig op.

• De netaansluiting staat onder stroom.

• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.

• Garandeer de schokbescherming door een vakkundige inbouw.

• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken.

• Laat de aansluitingen in de klemmen correct installeren door een gekwalificeerde elektri cien.

• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.

• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.

• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger).

Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan worden.

U moet beschikken over de correcte isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen

(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en con tactgevers.

Montage

min. 500 mm

=

R 5 mm

490 +1mm

560

+1mm

=

600 mm min.

25 mm

min.

28 mm

Beschrijving van het product 7

Als u een beschermdoos gebruikt (extra accessoi re), dan is een beschermmat onder het apparaat niet nodig.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Algemeen overzicht

1 2

145 mm

180 mm

120/175/210 mm

145 mm

3

1 Enkele kookzone 1200 W

2 Enkele kookzone 1800 W

3 Enkele kookzone 1200 W

4 Bedieningspaneel

5 Drievoudige kookzone 800/1600/2300

W

5 4

8 Beschrijving van het product

Indeling bedieningspaneel

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden geven aan welke functies worden gebruikt.

1 tiptoets functie schakelt het apparaat in en uit.

2

3

Een kookstanddisplay

Vergrendelt en ontgrendelt het bedieningspaneel.

Geeft de kookstand weer.

4

Kookzoneweergave van de timer Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

5

Het timerdisplay Geeft de tijd in minuten weer.

6

/ Verhoogt of verlaagt de kookstand.

7 /

Verhoogt of verlaagt de tijdsinstelling.

8

Selecteert de kookzone.

9

10

De buitenste ringen in- en uitschakelen.

Schakelt de functie STOP+GO in en uit.

Kookstanddisplays

Display

-

-

De kookzone is uitgeschakeld.

Beschrijving

De kookzone wordt gebruikt.

De -functie werkt.

De automatische verwarmingsfunctie is in werking.

Er is een storing.

Een kookzone blijft heet (restwarmte).

Slot/kinderbeveiliging werkt.

De automatische uitschakeling is in werking getreden.

Bedieningsinstructies 9

Restwarmte

-

indicatie

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door restwarmte!

BEDIENINGSINSTRUCTIES

In

-

en uitschakeling

Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

De functie schakelt het apparaat automatisch uit als:

• Alle kookzones uitgeschakeld zijn .

• U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.

• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd

(een pan, doek, etc.). Het geluid klinkt enige tijd en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat bran den en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie de tabel.

De tijden van automatisch uitschakelen

Temperatuurinstelling

, - - -

De kookzone wordt uitgeschakeld na

6 uur 5 uur 4 uur 1,5 uur

Temperatuurinstelling

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Het display toont de kookstand.

Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

In

-

en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Raak tiptoets aan om de buitenste ring in te schakelen. Het controlelampje gaat branden

Voor meer buitenste verwarmingskringen dezelfde tiptoets opnieuw aanraken. Het bijbeho rende controlelampje gaat branden.

Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste ring uit te schakelen. Het controlelampje dooft

10 Bedieningsinstructies

Automatisch opwarmen

U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inscha kelt. Deze functie schakelt even de hoogste kook stand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.

Om de functie Automatisch opwarmen te starten, dient de kookplaat koud te zijn (geen in het display). van de kookzone keer op keer aanra ken totdat de gewenste kookstand wordt inge schakeld. Na 3 seconden verschijnt op de dis play.

Om de functie te stoppen, raakt u aan.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Timer

Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt gebruikt.

Stel de timer in nadat u de kookzone hebt geselecteerd.

U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.

• De kookzone instellen: raak herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van een be nodigde kookzone aan gaat.

De timer in of uitschakelen:

raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (

00

-

99

minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

• De timer uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan om de timer uit te schakelen. De resterende tijd telt af tot uit.

00

. Het indicatielampje van de kookzone gaat

• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert uitgeschakeld.

00

. De kookzone wordt

• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van

U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak aan. Raak of aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een ge luidssignaal en knippert

00

.

• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van

STOP+GO

De -functie stelt alle kookzones in op de laagste instelling ( ).

Als in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.

stopt de timerfunctie niet.

• Voor het inschakelen van deze functie, raakt u aan. Het symbool gaat branden.

Raak voor het uitschakelen van deze functie

aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.

Nuttige aanwijzingen en tips 11

Slot

Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet

. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Raak om deze functie te starten aan. Het symbool verschijnt gedurende vier secon den.

De timer blijft aan.

Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.

Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.

De kinderbeveiliging

Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.

De kinderbeveiliging inschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in .

• Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging uitschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in . Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie onderdrukken

• Schakel het apparaat in met . Het symbool gaat branden.

• Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden.

U kunt het appa raat bedienen.

• Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Kookgerei

• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kun nen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

Energie besparen

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.

• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte.

• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.

12 Onderhoud en reiniging

De voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Tem pera tuurin stelling

Gebruik om: Tijdsin stelling

1

Het door u gekookte eten warm te hou den naar be hoefte

Tips

Leg een deksel op de pan.

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Hollandaisesaus, smelten: boter, choco lade, gelatine

5-25 min

Meng het geheel van tijd tot tijd.

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds berei de gerechten opwarmen

10-40 min

25-50 min

Met deksel bereiden.

Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

Enkele eetlepels vloeistof toevoegen Stomen van groenten, vis en vlees

Aardappelen stomen

20-45 min

20-60 min

60-150 min zoals nodig

Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen

Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, wors tjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks

5-15 min

Halverwege de bereidingstijd om draaien

-

Halverwege de bereidingstijd om draaien

Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees

(goulash, stoofvlees), frituren van friet

Informatie over acrylamides

Belangrijk!

Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het apparaat telkens na gebruik

Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

Problemen oplossen 13

WAARSCHUWING!

De scherpe voorwerpen en de schuurmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.

Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsrede nen niet toegestaan.

Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.

Vuil verwijderen:

1. –

Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.

Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoon maakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.

2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem

U kunt het apparaat niet in schakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen

10 seconden in.

• U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt. Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

• De kinderbeveiliging of toetsenblokkering of Stop+Go is actief.

Zie het hoofdstuk Gebruiksaanwijzing.

• Er zitten water- of vetspatten op het bedieningspaneel. Reinig het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt. Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Er klinkt een geluid en het ap paraat wordt uitgeschakeld.

Er klinkt een geluid als het ap paraat wordt uitgeschakeld.

Het apparaat wordt uitgescha keld.

De restwarmte-indicator gaat niet aan.

-

De automatische opwarmfunc tie start niet.

U hebt iets op de gezet. Verwijder het voorwerp van de tip toets.

De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is be diend. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice.

• De kookzone geeft nog steeds restwarmte af. Laat de kookzone voldoende afkoelen.

• De hoogste kookstand is ingesteld. De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de automatische opwarmfunctie.

• U heeft de kookstand verlaagd van . Begin vanaf en verhoog alleen de kookstand.

14 Milieubescherming

Probleem

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

De tiptoetsen worden warm.

Mogelijke oorzaak en oplossing

Schakel eerst de binnenste ring in.

gaat branden.

De pan is te groot of staat te dicht bij de bediening. Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel het apparaat uit en weer in.

en een getal gaan branden.

Er is een fout in het apparaat opgetreden.

Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de zekering los in de meterkast van het huis. Sluit opnieuw aan. Als

weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenser vice.

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

MILIEUBESCHERMING

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste af valcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.

15

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS

Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita para manter os seus aparelhos AEG imaculados e a funcionarem na perfeição. A par de uma vasta gama de acessórios projectados e concebidos de acordo com os padrões de elevada qualidade que esperaria, de utensílios de cozinha especializados a cestos de talheres, de suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...

Visite a loja online em www.aeg-electrolux.com/shop

16 Índice

ÍNDICE

17 Informações de segurança

18 Instruções de instalação

21 Descrição do produto

22 Instruções de funcionamento

25 Sugestões e conselhos úteis

26 Manutenção e limpeza

26 O que fazer se…

27 Preocupações ambientais

Os símbolos que se seguem são utilizados no presente manual:

Informações importantes relativas à segurança de pessoas e à prevenção de danos a aparelhos.

Informações gerais e conselhos úteis

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Informações de segurança 17

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para sua segurança e para um funcionamento correcto do aparelho, leia atentamente este manual antes da instalação e utilização. Guarde sempre estas instruções com o aparelho mesmo que seja transferido ou vendido. Os utilizadores devem conhecer por completo o funcionamento e as funções de segurança do aparelho.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

ADVERTÊNCIA

Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas e sensoriais reduzidas, funções mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimen to quanto à utilização do mesmo. Devem ser vigiadas ou receber formação para a utilização do aparelho por parte de uma pessoa que seja responsável pela sua segurança.

• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia ou ferimentos.

• Mantenha as crianças afastadas do aparelho, durante e após o seu funcionamento, até o aparelho arrefecer.

ADVERTÊNCIA

Active o dispositivo de segurança para crianças para evitar que crianças e animais liguem acidentalmente o aparelho.

Segurança durante o funcionamento

• Retire todo o material de embalagem, etiquetas e revestimentos do aparelho antes de o utilizar pela primeira vez.

• Regule as zonas de cozedura para desligado após cada utilização.

• Perigo de queimaduras! Não coloque talheres nem tampas de panelas na superfície que utilizar para cozinhar, uma vez que podem ficar muito quentes.

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio!

Gorduras e óleos demasiado quentes podem inflamar muito rapidamen te.

Funcionamento correcto

• Monitorize sempre o aparelho durante o funcionamento.

• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico!

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Não coloque nem mantenha líquidos e materiais muito inflamáveis, nem objectos fundí veis (em plástico ou alumínio), sobre ou perto do aparelho.

• Seja cuidadoso aquando da ligação do aparelho às tomadas na proximidade. Não permita que as ligações eléctricas entrem em contacto com o aparelho ou com tachos quentes.

Não permita o emaranhar das ligações eléctricas.

18 Instruções de instalação

Como evitar danos no aparelho

• Se os objectos ou tachos caírem sobre a placa vitrocerâmica, a superfície pode ser danifi cada.

• Tachos em ferro fundido, alumínio fundido ou com bases danificadas podem arranhar a vitrocerâmica. Não os desloque sobre a superfície.

• Não permita que os tachos fervam até ficarem sem água para evitar danos nos tachos e na vitrocerâmica.

• Não utilize as zonas de cozedura com tachos vazios ou sem tachos.

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

ADVERTÊNCIA

Se existir uma fenda na superfície, desligue a alimentação eléctrica para evitar choques eléctricos.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes da instalação , anote o número de série (N.º de Série) da placa de características. A placa de características do aparelho encontra se na parte inferior do mesmo.

AEG

HK634020FB

58 HAD 54 AO 220-240 V 50-60-Hz

949 595 120 00

6,5 kW

Instruções de instalação 19

Instruções de segurança

ADVERTÊNCIA

Leia atentamente estas instruções!

Certifique-se de que o aparelho não está danificado devido ao transporte. Não ligue um aparelho danificado. Caso seja necessário, contacte o fornecedor.

O aparelho apenas pode ser instalado, ligado ou reparado por um técnico de assistência au torizado. Utilize apenas peças sobressalentes originais.

Utilize apenas os aparelhos de encastrar após a sua montagem nas unidades encastradas adequadas e nas superfícies de trabalho, de acordo com as normas.

Não altere as especificações nem modifique este produto. Risco de ferimentos e danos no aparelho.

Respeite na totalidade as leis, regulamentos, directivas e normas vigentes no país onde uti liza o aparelho (normas de segurança, normas de reciclagem, regras de segurança eléctrica, etc.)!

Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades!

Instale uma protecção anti-choque, por exemplo, as gavetas só devem ser instaladas com um piso protector directamente por baixo do aparelho!

Proteja as superfícies de corte da bancada contra a humidade utilizando um vedante ade quado!

Instale o aparelho na bancada colocando um vedante adequado, sem deixar folga!

Proteja a parte inferior do aparelho contra o vapor e humidade, por exemplo, originários de uma máquina de lavar loiça ou de um forno.!

Não instale o aparelho perto de portas ou debaixo de janelas! Caso contrário, quando abrir as portas ou janelas, os tachos quentes podem ser derrubados do aparelho.

ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimentos devido à corrente eléctrica. Cumpra cuidadosamente as instruções re lativas às ligações eléctricas.

• A tomada da rede eléctrica está sob tensão.

• Desligue a tomada da rede eléctrica.

• Assegure-se de que a instalação é realizada correctamente, de forma a proporcionar pro tecção anti-choque.

• Ligações de fichas de alimentação eléctrica e de tomadas soltas ou inadequadas poderão provocar o sobreaquecimento do terminal.

• Todas as ligações devem ser efectuadas por um electricista qualificado.

• Utilize um aperta-cabo para libertar a tensão do mesmo.

• No caso de uma ligação monofásica ou bifásica, utilize o cabo de alimentação adequado do tipo H05BB-F Tmáx. 90 °C (ou superior).

• Substitua o cabo de alimentação danificado por um cabo especial (tipo H05BB-F Tmáx.

90 °C; ou superior). Contacte o seu centro de assistência local.

O aparelho deve dispor de uma instalação eléctrica que lhe permita desligar o aparelho da fonte de alimentação em todos os pólos com uma largura de abertura de contacto de, no mínimo, 3 mm.

Deve possuir dispositivos de isolamento adequados: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), barras de fuga à terra e contactores.

20 Instruções de instalação

Montagem

min. 500 mm min.

28 mm

Se utilizar uma caixa de protecção (acessório adi cional), o piso protector directamente por baixo do aparelho não é necessário.

=

R 5 mm

490 +1mm

560 +1mm

=

600 mm min.

25 mm

Descrição do produto 21

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Descrição geral

1 2

145 mm

180 mm

120/175/210 mm

145 mm

3

1 Zona de cozedura simples 1200 W

2 Zona de cozedura simples 1800 W

3 Zona de cozedura simples 1200 W

4 Painel de comandos

5 Zona de cozedura tripla 800/1600/2300

W

5 4

Disposição do painel de comandos

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Utilize os campos dos sensores para controlar o aparelho. Os indicadores e sons dos visores indicam quais as funções em funcionamento.

1

Campo do sensor Função

Activa e desactiva o aparelho.

2

Bloqueia/desbloqueia o painel de comandos.

3

Visor do grau de cozedura Apresenta o grau de cozedura.

4

Indicadores do temporizador das zo nas de cozedura

Apresentam a zona de cozedura para a qual define o tempo.

5

Visor do temporizador Apresenta o tempo em minutos.

6

/ Aumenta ou diminui o grau de cozedura.

7

8

/

Aumenta ou diminui o tempo.

Selecciona a zona de cozedura.

9

Activa e desactiva os circuitos exteriores.

22 Instruções de funcionamento

10

Campo do sensor Função

Activa e desactiva a função STOP+GO.

Visores do grau de cozedura

Visor Descrição

A zona de cozedura está desactivada.

-

-

A zona de cozedura está em funcionamento.

A função está em funcionamento.

A função de aquecimento automático está em funcionamento.

Existe uma avaria.

Uma zona de cozedura permanece quente (calor residual).

O dispositivo de bloqueio/segurança para crianças está em funciona mento.

A desconexão automática está em funcionamento.

Indicador de calor residual

ADVERTÊNCIA

Perigo de queimaduras devido ao calor residual!

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Activação e desactivação

Toque em durante 1 segundo para activar ou desactivar o aparelho.

Desconexão automática

A função desactiva o aparelho automaticamente se:

• Todas as zonas de cozedura estiverem desligadas .

• Não for definido o grau de cozedura após activar o aparelho.

• Algo for derramado ou colocado sobre o painel de comandos durante mais de 10 segun dos (por exemplo, um tacho, um pano, etc.). É emitido um som durante algum tempo e o aparelho desliga-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.

• Uma zona de cozedura não for desactivada ou o grau de cozedura não for alterado. Após algum tempo, acende-se e o aparelho desliga-se. Consulte a tabela.

Tempos da desconexão automática

Grau de cozedura

A zona de cozedura é desactivada após

, -

6 horas

-

5 horas 4 horas

-

1,5 horas

Instruções de funcionamento 23

Grau de cozedura

Toque em para aumentar o grau de cozedura. Toque em para diminuir o grau de cozedura. O visor apresenta o grau de cozedura. Toque em e simultaneamente para desactivar a zona de cozedura.

Activação e desactivação dos circuitos exteriores

É possível ajustar a superfície de cozedura ao tamanho do tacho.

Para activar o circuito exterior, toque no campo do sensor . O indicador acende-se. Para mais circuitos exteriores, toque novamente no mesmo campo do sensor. O indicador subse quente acende-se.

Efectue novamente o procedimento para desactivar o circuito exterior. O indicador apaga-

-se.

Aquecimento automático

Pode obter o grau de cozedura necessário num período de tempo mais curto se activar a função de aquecimento automático. Esta função define o grau de cozedura mais elevado durante algum tempo (consulte a imagem) e, em seguida, diminui para o grau de cozedura necessário.

Para activar a função de aquecimento automáti co, a zona de cozedura deve estar fria ( não é apresentado no visor). Toque em da zona de cozedura repetidamente até que surja o grau de cozedura necessário. Após 3 segundos, acen de-se no visor.

Para desligar a função, toque em .

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temporizador

Utilize o Temporizador da contagem decrescente para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas desta vez.

Defina o Temporizador após seleccionar a zona de cozedura.

Pode definir o grau de cozedura antes ou depois de definir o temporizador.

• Para definir a zona de cozedura: toque em várias vezes até que o indicador de uma zona de cozedura necessária se acenda.

• Para activar ou alterar o Temporizador: toque em ou do temporizador para defi nir o tempo (

00

-

99

minutos). Quando o indicador da zona de cozedura começar a piscar lentamente, a contagem decrescente começa.

• Para desactivar o Temporizador: defina a zona de cozedura com e toque em para desactivar o Temporizador. O tempo restante entra em contagem decrescente até indicador da zona de cozedura apaga-se.

00

. O

Para ver o tempo restante: defina a zona de cozedura com . O indicador da zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo restante.

Quando o tempo termina, é emitido um som e

00

pisca. A zona de cozedura é desactivada.

• Para desligar o som: toque em

24 Instruções de funcionamento

Pode utilizar o Temporizador como cronómetro enquanto as zonas de cozedura não estive rem em funcionamento. Toque em . Toque em ou para definir o tempo. Quando o tempo termina, é emitido um som e

00

pisca.

• Para desligar o som: toque em

STOP+GO

A função define todas as zonas de cozedura em funcionamento para o grau de cozedura mais baixo ( ).

Quando está em funcionamento, não é possível alterar o grau de cozedura.

A função não desactiva a função de temporizador.

Para activar

esta função, toque em . O símbolo acende-se.

Para desactivar esta função, toque em . O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.

Bloqueio

Quando as zonas de cozedura estão a funcionar, é possível bloquear o painel de comandos mas não . Tal impede uma alteração acidental do grau de cozedura.

Primeiro, defina o grau de cozedura.

Para activar esta função, toque em . O símbolo acende-se durante 4 segundos.

O temporizador permanece ligado.

Para desactivar esta função, toque em . O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.

Quando desliga o aparelho, também desactiva esta função.

Dispositivo de segurança para crianças

Esta função evita o funcionamento acidental do aparelho.

Para activar o dispositivo de segurança para crianças

• Active o aparelho com .

Não defina os graus de cozedura .

• Toque em durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desactive o aparelho com .

Desactivar o dispositivo de segurança para crianças

• Active o aparelho com .

Não defina os graus de cozedura . Toque em durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desactive o aparelho com .

Para desactivar o dispositivo de segurança para crianças por apenas um período de cozedura

• Active o aparelho com . O símbolo acende-se.

• Toque em durante 4 segundos. Defina o grau de cozedura no espaço de 10 segundos.

Pode utilizar o aparelho.

• Quando desactivar o aparelho com , o dispositivo de segurança para crianças entra novamente em funcionamento.

Sugestões e conselhos úteis 25

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

Tacho

• A base do tacho deve ser o mais espessa e nivelada possível.

• Os tachos feitos de aço esmaltado ou que tenham fundos de alumínio ou cobre poderão causar alterações de cor na superfície de vitrocerâmica.

Poupança de energia

• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de ligar a mesma.

• Desligue as zonas de cozedura antes do fim do tempo de cozedura para utilizar o calor residual.

• Os fundos dos tachos e os focos deverão ter dimensões idênticas

Exemplos de aplicações de cozinha

Os dados apresentados na tabela seguinte servem apenas como referência.

Grau de co zedura

Utilize para: Tempo Conselhos

1-2

1-2

2-3

3-4

1

Manter quentes os alimentos cozinha dos

Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina

5-25 minutos

Solidificar: omeletes fofas, ovos cozidos 10-40 minutos

Cozer arroz e pratos com base de leite

em lume brando, aquecer refeições pré-

-cozinhadas

Cozer a vapor legumes, peixe, carne confor me ne cessário

25-50 minutos

20-45 minutos

Coloque uma tampa no tacho

Misture regularmente

Coza com uma tampa

Adicione, no mínimo, o dobro do lí quido do arroz, mexa os pratos de leite a meio da cozedura

Adicione algumas colheres de sopa de líquido

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Cozer batatas a vapor 20-60 minutos

Utilize no máximo ¼ l de água para

750 g de batatas

Cozer grandes quantidades de alimen tos, guisados e sopas

Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos

60-150 minutos confor me ne cessário

Até 3 l de líquido mais os ingredien tes

Vire depois de decorrido metade do tempo

Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, bifes

5-15 minutos

Vire depois de decorrido metade do tempo

Ferver grandes quantidades de água, cozer massa, estufar carne (goulash, assado), batatas fritas

-

26 Manutenção e limpeza

Informação relativa à acrilamida

Importante

De acordo com os conhecimentos científicos mais recentes, se deixar tostar alimentos (especialmente alimentos que contenham amido), a acrilamida pode representar um risco para a saúde. Assim, aconselhamos que cozinhe a baixa temperaturas e não deixe tostar demais os alimentos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe o aparelho após cada utilização.

Utilize sempre tachos com a base limpa.

ADVERTÊNCIA

Objectos afiados e agentes de limpeza abrasivos podem provocar danos no aparelho.

Para sua segurança, não limpe o aparelho com dispositivos de limpeza a vapor ou a alta pressão.

Riscos ou manchas escuras na placa de vitrocerâmica não têm qualquer efeito no funciona mento do aparelho.

Para remover sujidades:

1. – Remova imediatamente: plástico derretido, película de plástico e alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos no aparelho. Utilize um ras pador especial para vidro. Coloque o raspador sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

– Remova após o aparelho estar suficientemente frio: manchas de calcário, manchas de água, manchas de gordura e descolorações metálicas brilhantes. Utilize um agente de limpeza especial para vitrocerâmica ou aço inoxidável.

2. Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente.

3. No final, seque o aparelho com um pano limpo.

O QUE FAZER SE…

Problema

Não é possível activar ou utili zar o aparelho.

Possível causa e solução

• Active novamente o aparelho e defina o grau de cozedura em

10 segundos.

• Tocou em 2 ou mais campos dos sensores em simultâneo. To que apenas num campo do sensor.

• O bloqueio ou o dispositivo de segurança para crianças ou

Stop+Go entra em funcionamento. Consulte o capítulo "Ins truções de funcionamento".

• Há manchas de gordura ou água no painel de comandos. Lim pe o painel de comandos.

Preocupações ambientais 27

Problema

É emitido um som e o aparelho

é desactivado.

É emitido um som quando o aparelho é desactivado.

O aparelho é desactivado.

Possível causa e solução

Colocou algo sobre um ou mais campos dos sensores. Retire o objecto dos campos dos sensores.

O indicador de calor residual não se acende.

A função de aquecimento au tomático não funciona.

-

Colocou algo sobre o . Retire o objecto do campo do sensor.

A zona de cozedura não está quente porque foi activada apenas por pouco tempo. Se a zona de cozedura devia estar quente, con tacte a Assistência Técnica.

• Ainda existe calor residual na zona de cozedura. Deixe a zona de cozedura arrefecer suficientemente.

• Está definido o grau de cozedura mais elevado. O grau de co zedura mais elevado tem a mesma potência que a função de aquecimento automático.

• Diminuiu o grau de cozedura de . Comece com e au

mente apenas o grau de cozedura.

Active o circuito interior primeiro.

Não consegue activar o circuito exterior.

Os campos dos sensores ficam quentes.

acende-se.

O tacho é demasiado grande ou colocou-o demasiado perto dos comandos. Coloque os tachos grandes nas zonas de cozedura tra seiras, se necessário.

A desconexão automática está em funcionamento. Desactive o aparelho e active-o novamente.

Acendem-se e um número.

Existe um erro no aparelho.

Desligue o aparelho da alimentação eléctrica durante algum tem po. Desligue o fusível do sistema eléctrico doméstico. Volte a li gar. Se se acender novamente, contacte a Assistência Técnica.

Se tiver experimentado as soluções acima indicadas e mesmo assim não for possível reparar o problema, contacte o fornecedor ou a Assistência Técnica. Indique os dados da placa de características, o código de três dígitos e letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfí cie de vitrocerâmica) e a mensagem de erro apresentada.

Certifique-se de que utilizou o aparelho correctamente. Caso contrário, a manutenção efec tuada pelo Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas à assistência técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem

28 deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Material de embalagem

Os materiais da embalagem são ecológicos e podem ser reciclados Os componentes de plás tico são identificados por marcas: >PE<,>PS<, etc. Elimine o material de embalagem como resíduo doméstico nas instalações de eliminação de resíduos da sua zona.

29

30

31

www.aeg-electrolux.com/shop 892934453-A-422010

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement