Aeg HK634020FB Handleiding


Add to My manuals
68 Pages

advertisement

Aeg HK634020FB Handleiding | Manualzz

NL

Gebruiksaanwijzing

Kookplaat

FR

Notice d'utilisation

Table de cuisson

DE

Benutzerinformation

Kochfeld

PT

Manual de instruções

Placa

2

17

33

49

HK634020FB

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 6

4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 8

5. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 10

6. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 11

7. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 12

8. MONTAGE ..............................................................................................................14

9. TECHNISCHE INFORMATIE.................................................................................. 15

10. ENERGIEZUINIGHEID.......................................................................................... 15

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

1.2

Algemene veiligheid

Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

3

4 www.aeg.com

Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.

Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

2.2 Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje

overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

NEDERLANDS 5

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

6 www.aeg.com

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.5 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t.

correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

2.4 Onderhoud en reiniging

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

3.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1

Indeling kookplaat

1 1

1

Kookzone

2

Bedieningspaneel

145 mm

180 mm

1

145 mm

1 2

NEDERLANDS 7

3.2 Bedieningspaneel lay-out

1 2 3 4 5 6 7

10 9 8

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

-functie Opmerking

1

2

3

4

5 -

6

7

8

9

-

-

/

-

-

AAN/UIT

Toetsblokkering / Het kinderslot

STOP+GO

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

-

Timerdisplay

De kookplaat in- en uitschakelen.

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

De functie in- en uitschakelen.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

Geeft de tijd in minuten weer.

Kookzone selecteren:

De tijd verlengen of verkorten.

Het instellen van de kookstand.

10

/

-

3.3 Kookstanddisplays

Weergave

- / -

Omschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

STOP+GO -functie is in werking.

8 www.aeg.com

Weergave

+ cijfer

Omschrijving

Automatisch opwarmen -functie is in werking.

Er is een storing.

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.

Automatisch uitschakelen -functie is in werking.

3.4

Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1 In- en uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

4.2 Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• u iets hebt gemorst of iets langer dan

10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen warmteinstelling en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

Temperatuurinstelling

De kookplaat schakelt uit na

6 uur

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

5 uur

4 uur

1,5 uur

4.3 De kookstand

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Raak en

tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

4.4 In- en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Tiptoets gebruiken:

Om de buitenste ring in te schakelen: raak de tiptoets aan. Het controlelampje gaat branden.

Om meer buitenste ringen in te schakelen: raak dezelfde tiptoets weer aan. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.

Als u de zone inschakelt maar niet de buitenste ring inschakelt, dan kan het licht van de zone de buitenste ring bedekken. Dit betekent niet dat de buitenste ring is ingeschakeld. Controleer het indicatielampje om te zien of de ring geactiveerd is.

4.5 Automatisch opwarmen

Als u deze functie inschakelt, kunt u sneller de gewenste kookstand krijgen.

De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.

Om de functie in te schakelen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone te activeren: raak aan tot de correcte warmte-instelling gaat branden. Na 3 seconden gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: Raak

aan.

4.6 Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de kookzone in en dan de functie.

U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de functie instellen.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

NEDERLANDS 9

De functie inschakelen of de tijd wijzigen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten).

Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen.

Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Om de functie uit te schakelen:

stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt terug tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als een kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken (het display van de kookstand toont ).

Om de functie in te schakelen: Raak aan. Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 .

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

4.7 STOP+GO

Deze functie stelt alle kookzones in voor de laagste warmhoudstand.

Als de functie loopt, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.

De functie stopt de timerfunctie niet.

10 www.aeg.com

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: Raak

aan. De vorige kookstand gaat aan.

4.8 Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: Raak aan. De vorige kookstand gaat aan.

Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

4.9 Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

5.

AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

5.1 Kookgerei

De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

Om de functie in te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

.

gaat aan. Zet de kookplaat uit met

Om de functie uit te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

gaat aan. Zet de kookplaat uit met

.

Het opheffen van de functie voor maar

één kooktijd: zet de kookplaat aan met

. gaat aan. Raak 4 seconden aan.

Stel de kookstand in binnen 10 seconden.

U kunt het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat met uitzet werkt de functie weer.

5.2 Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

NEDERLANDS 11

Verwarmingsstand

- 1

1 - 2.

1 - 2.

2. - 3.

3. - 4.

4. - 5.

Gebruik om:

Bereide gerechten warmhouden.

Tijd

(min) zoals nodig

5 - 25

Tips

Een deksel op het kookgerei doen.

Van tijd tot tijd mengen.

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.

10 - 40 Met deksel bereiden.

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.

25 - 50 Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

Stomen van groenten, vis en vlees.

Aardappelen stomen.

20 - 45 Een paar eetlepels vocht toevoegen.

20 - 60 Gebruik max. ¼ l water voor

750 g aardappelen.

4. - 5.

5. - 7

7 - 8

9

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen.

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.

60 - 150 Tot 3 l vloeistof plus ingrezoals nodig diënten.

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.

5 - 15 Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

6.1 Algemene informatie

• Reinig de kookplaat na elk gebruik.

• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

6.2 De kookplaat schoonmaken

• Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen. Plaats de speciale schraper schuin op de glazen

12 www.aeg.com

plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

• Verwijder nadat de kookplaat voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende

7.

PROBLEEMOPLOSSING

verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Problemen oplossen

Probleem

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak oplossing

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.

De zekering is doorgebrand. Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

U hebt 2 of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

STOP+GO -functie is in werking.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Reinig het bedieningspaneel.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.

De kookplaat schakelt uit.

U hebt iets op de tiptoets

geplaatst.

Verwijder het object van de tiptoets.

NEDERLANDS 13

Probleem

Restwarmte-indicatie gaat niet branden.

Automatisch opwarmen functie werkt niet.

Mogelijke oorzaak

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend.

De zone is heet.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

oplossing

Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

U heeft de kookstand verlaagd van .

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

Er is een donker deel op de meervoudige zone.

Het is normaal dat er een donker deel is op de meervoudige zone.

De tiptoetsen worden warm. Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

gaat branden.

gaat branden.

Automatisch uitschakelen is in werking.

Het kinderslot of de Toetsblokkering functie werkt.

en een getal gaat branden.

Er heeft zich een fout in de kookplaat voorgedaan.

Begin vanaf in.

en verhoog alleen de kookstand.

Schakel eerst de binnenring

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de zekering los in de meterkast van het huis.

Sluit het apparaat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

7.2

Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u het probleem zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of met de klantenservice. Zie voor deze gegevens het typeplaatje.

Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Controleer of u de kookplaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

14 www.aeg.com

8.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

8.1 Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

Serienummer ...........................

8.2 Ingebouwde kookplaten

Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in

8.4 Assemblage geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

8.3 Aansluitkabel

• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door het volgende netsnoer (of hoger): H05BB-F Tmax

90°C. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

560

+1 mm min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

8.5 Beveiligingsdoos

NEDERLANDS 15

Als u een beveiligingsdoos (een additioneel toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert.

9.

TECHNISCHE INFORMATIE

9.1 Typeplaatje

Model HK634020FB

Type58 HAD 54 AO

Ser.nr. .................

AEG

9.2 Specificatie kookzones

Kookzone

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

PNC 949 595 120 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Vervaardigd in Duitsland

6.5 kW

Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]

800 / 1600 / 2300

1200

1200

1800

Diameter van de kookzone [mm]

120 / 175 / 210

145

145

180

Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet groter is dan de diameter van de kookzone.

10.

ENERGIEZUINIGHEID

10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014

Modelidentificatie HK634020FB

16 www.aeg.com

Type kooktoestel

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzones (Ø) Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Energieverbruik per kookzone (ECelectric koken) Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Energieverbruik van de kookplaat (ECelectric kookplaat)

EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 2: Kookplaten -

Methodes voor het meten van de prestatie

10.2 Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.

• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

Ingebouwde kookplaten

4

Stralingswarmte

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

18,0 cm

173,1 Wh / kg

196,8 Wh / kg

196,8 Wh / kg

182,4 Wh / kg

187,3 Wh / kg

• Zet kleinere pannen op kleinere kookzones.

• Plaats de pan precies in het midden van de kookzone.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

FRANÇAIS 17

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 18

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 19

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.............................................................................. 22

4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................23

5. CONSEILS................................................................................................................26

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 27

7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................27

8. INSTALLATION....................................................................................................... 29

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................31

10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................. 31

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils.

Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

18 www.aeg.com

1.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.

Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas

être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être tenus à l'écart de l'appareil.

1.2

Sécurité générale

L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les résistances.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

FRANÇAIS 19

Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.

Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

2.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d’installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Portez toujours des gants de sécurité.

• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour

éviter que la moisissure ne provoque des gonflements.

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.

• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Veillez à installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

20 www.aeg.com

• L'ensemble des branchements

électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.

• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Utilisez le câble d'alimentation

électrique approprié.

• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

• Assurez-vous qu'une protection anti-

électrocution est installée.

• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises

électriques situées à proximité.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez notre centre de maintenance agréé ou un

électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit

être fixée de telle manière qu'elle ne puisse pas être enlevée sans outils.

• Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.

• Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la fiche d'alimentation secteur.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), des disjoncteurs différentiels et des contacteurs.

• L'installation électrique doit être

équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

2.3

Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

• Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection (si présents).

• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson.

Elles sont chaudes.

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

• Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile chaude, elle peut

éclabousser.

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie et d'explosion.

• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou

les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

AVERTISSEMENT!

Risque d'endommagement de l'appareil.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le verre ou la surface vitrocéramique.

Soulevez toujours ces objets lorsque

FRANÇAIS 21 vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de chauffage par exemple.

2.4 Entretien et nettoyage

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon

état.

• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

• Débranchez l’appareil de l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

2.5

Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

22 www.aeg.com

3.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

3.1 Description de la table de cuisson

1 1

1

Zone de cuisson

2

Panneau de commande

145 mm

180 mm

1

145 mm

1 2

3.2 Description du bandeau de commande

1 2 3 4 5 6 7

10 9 8

Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.

1

2

3

4

5

6

-

-

Touche sensitive

Fonction Description

-

MARCHE/ARRÊT Pour allumer et éteindre la table de cuisson.

Touches verrouil. / Dispositif de sécurité enfants

Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.

STOP+GO Pour activer et désactiver la fonction.

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

Pour indiquer le niveau de cuisson.

Indicateur du niveau de cuisson

Voyants du minuteur des zones de cuisson

Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.

FRANÇAIS 23

7 -

Touche sensitive

8

Fonction

-

-

Affichage du minuteur

9

/

10

/

-

Description

Pour indiquer la durée, en minutes.

Pour choisir la zone de cuisson.

Pour augmenter ou diminuer la durée.

Pour sélectionner un niveau de cuisson.

3.3 Indicateurs de niveau de cuisson

Affichage

- / -

+ chiffre

Description

La zone de cuisson est désactivée.

La zone de cuisson est activée.

La fonction STOP+GO est activée.

La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.

Une anomalie de fonctionnement s'est produite.

Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).

La fonction Touches verrouil. /Dispositif de sécurité enfants est activée.

La fonction Arrêt automatique est activée.

3.4 Voyant de chaleur résiduelle

AVERTISSEMENT!

Il y a risque de brûlures par la chaleur résiduelle.

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

4.1

Activation et désactivation

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la table de cuisson.

24 www.aeg.com

4.2 Arrêt automatique

Cette fonction arrête la table de cuisson automatiquement si :

• toutes les zones de cuisson sont désactivées,

• vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé la table de cuisson,

• vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de

10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.

Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.

• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants, s'allume et la table de cuisson s'éteint.

La relation entre le niveau de cuisson et le délai après lequel la table de cuisson s'éteint.

Niveau de cuisson La table de cuisson s'éteint au bout de :

, 1 - 2

6 heures

3 - 4

5

6 - 9

5 heures

4 heures

1 heure et demie

4.3 Niveau de cuisson

Appuyez sur pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez sur pour diminuer le niveau de cuisson. Appuyez simultanément sur et pour désactiver la zone de cuisson.

4.4 Activation et désactivation des circuits extérieurs

Vous pouvez ajuster la surface de cuisson

à la dimension de votre ustensile de cuisine.

Utilisez la touche sensitive :

Pour activer le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive. Le voyant s'allume.

Pour activer plusieurs circuits extérieurs : appuyez à nouveau sur la même touche sensitive. Le voyant suivant s'allume.

Pour désactiver le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Lorsque vous activez la zone mais que vous n'activez pas le circuit extérieur, la lumière provenant de la zone peut recouvrir le circuit extérieur.

Cela n'indique pas que le circuit extérieur est activé.

Pour savoir si le circuit est activé, regardez le voyant.

4.5 Démarrage automatique de la cuisson

Cette fonction vous permet d'atteindre le niveau de cuisson sélectionné en un temps plus court. Cette fonction active le niveau de cuisson le plus élevé pendant un certain temps puis redescend au niveau sélectionné.

Pour activer la fonction, la zone de cuisson doit être froide

Pour activer la fonction pour une zone de cuisson : appuyez immédiatement sur jusqu'à ce que le niveau de cuisson réglé s'affiche. Au bout de

3 secondes, s'allume.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur .

4.6 Minuteur

Minuteur dégressif

Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson, uniquement pour cette session.

Sélectionnez d'abord la zone de cuisson, puis réglez la fonction.

Vous pouvez régler le niveau de cuisson avant ou après avoir réglé la fonction.

Pour sélectionner la zone de cuisson : appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de cuisson correspondante s'affiche.

Pour activer la fonction ou modifier la durée : appuyez sur ou du minuteur pour régler la durée ( 00 -

99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter lentement, le décompte commence.

Pour voir le temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de . Le voyant de la zone de cuisson clignote rapidement. L'affichage indique la durée restante.

Pour désactiver la fonction : sélectionnez la zone de cuisson avec et appuyez sur . Le temps restant est décompté jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter rapidement.

Lorsque la durée s'est

écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se désactive.

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur .

Minuterie

Vous pouvez utiliser cette fonction comme Minuterie lorsque la table de cuisson est allumée mais que vous n'utilisez pas les zones de cuisson (le niveau de cuisson indiqué est ).

Pour activer la fonction : appuyez sur

. Appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée. Lorsque la durée s'est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote.

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur .

Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement des zones de cuisson.

FRANÇAIS 25

4.7 STOP+GO

Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le plus bas pour toutes les zones de cuisson activées.

Lorsque la fonction est en cours, vous ne pouvez pas modifier le niveau de cuisson.

La fonction ne désactive pas les fonctions du minuteur.

Pour activer la fonction : appuyez sur

. s'allume.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.

4.8 Touches verrouil.

Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.

Réglez d'abord le niveau de cuisson.

Pour activer la fonction : appuyez sur

. s'affiche pendant 4 secondes.Le

minuteur reste activé.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.

Lorsque vous éteignez la table de cuisson, cette fonction est également désactivée.

4.9 Dispositif de sécurité enfants

Cette fonction permet d'éviter une utilisation involontaire de la table de cuisson.

Pour activer la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant

4 secondes. s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur .

26 www.aeg.com

Pour désactiver la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant

4 secondes. s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur .

Pour désactiver la fonction le temps d'une cuisson : allumez la table de

5.

CONSEILS

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Ustensiles de cuisson

Le fond de l'ustensile de cuisson doit être aussi plat et épais que possible.

Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.

cuisson en appuyant sur . s'allume.

Appuyez sur pendant 4 secondes.

Réglez le niveau de cuisson dans les

10 secondes qui suivent.

Vous pouvez utiliser la table de cuisson. Lorsque vous

éteignez la table de cuisson avec , la fonction est de nouveau activée.

5.2

Exemples de cuisson

Les données du tableau sont fournies à titre indicatif uniquement.

Niveau de cuisson

- 1

1 - 2.

1 - 2.

2. - 3.

3. - 4.

4. - 5.

Utilisation :

Conserver les aliments cuits au chaud.

Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.

Solidifier : omelettes, œufs cocotte.

Faire mijoter des plats à base de riz et de laitage, réchauffer des plats cuisinés.

Durée

(min) au besoin

5 - 25

10 - 40

Conseils

Placez un couvercle sur le récipient.

Mélangez de temps en temps.

Couvrez pendant la cuisson.

25 - 50 Ajoutez au moins deux fois plus d'eau que de riz. Remuez les plats à base de lait durant la cuisson.

Cuire à la vapeur des légumes, du poisson et de la viande.

20 - 45 Ajoutez quelques cuillerées de liquide.

Cuire des pommes de terre à la vapeur.

20 - 60 Utilisez max. ¼ l d'eau pour

750 g de pommes de terre.

FRANÇAIS 27

Niveau de cuisson

4. - 5.

5. - 7

7 - 8

9

Utilisation :

Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.

Durée

(min)

Poêler à feu doux : escalopes, cordons-bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets.

au besoin

Cuisson à température élevée des pommes de terre rissolées, filets, steaks.

5 - 15

Conseils

60 - 150 Ajoutez jusqu’à 3 l de liquide, plus les ingrédients.

Retournez à la moitié du temps de décongélation.

Retournez à la moitié du temps de décongélation.

Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, cuire de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1

Informations générales

• Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation.

• Utilisez toujours un plat de cuisson dont le fond est propre.

• Les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la table de cuisson.

• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la surface de la table de cuisson.

• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.

contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager la table de cuisson. Tenez le racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

• Une fois que la table de cuisson a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.

Après le nettoyage, séchez l'appareil

à l'aide d'un chiffon doux.

6.2 Nettoyage de la table

• Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

28 www.aeg.com

7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement...

Problème

Vous ne pouvez pas mettre en fonctionnement la table de cuisson.

Cause probable

La table de cuisson n'est pas connectée à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Solution

Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.

Le fusible a disjoncté.

Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anomalie. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.

Allumez de nouveau la table de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de

10 secondes.

Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en même temps.

La fonction STOP+GO est activée.

Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande.

N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.

Reportez-vous au chapitre

« Utilisation quotidienne ».

Nettoyez le bandeau de commande.

Retirez l'objet des touches sensitives.

Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.

Un signal sonore retentit lorsque la table de cuisson est éteinte.

La table de cuisson est désactivée.

Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.

Voyant de chaleur résiduelle ne s'affiche pas.

Vous avez posé quelque chose sur la touche sensitive

.

La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.

La fonction Démarrage automatique de la cuisson ne fonctionne pas.

La zone est chaude.

Le niveau de cuisson le plus

élevé est réglé.

Retirez l'objet de la touche sensitive.

Si la zone a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service aprèsvente.

Laissez la zone refroidir suffisamment.

Le niveau de cuisson maximum offre la même puissance que la fonction.

FRANÇAIS 29

Problème

Impossible d'activer le circuit extérieur.

Il y a un point sombre sur la zone multiple.

Les touches sensitives sont chaudes.

s'allume.

s'allume.

et un chiffre s'affichent.

Cause probable

Vous avez diminué le niveau de cuisson jusqu'à .

Il est normal qu'il y ait un point sombre sur la zone multiple.

Le récipient est trop grand ou vous l'avez placé trop près des commandes.

Arrêt automatique est activée.

La fonction Dispositif de sécurité enfants ou Touches verrouil. est activée.

Une erreur s'est produite dans la table de cuisson.

Solution

Commencez à niveau de cuisson.

et faites uniquement augmenter le

Activez d'abord le circuit intérieur.

Placez les récipients de grande taille sur les zones arrière, si possible.

Éteignez la table de cuisson puis allumez-la de nouveau.

Reportez-vous au chapitre

« Utilisation quotidienne ».

Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil.

Si s'affiche à nouveau, faites appel au service aprèsvente.

7.2

Si vous ne trouvez pas de solution...

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé. Veuillez lui fournir les informations se trouvant sur la plaque signalétique.

Donnez également la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique

(située dans un des coins de la surface en verre) et le message d'erreur qui

8.

INSTALLATION

s'affiche. Assurez-vous d'utiliser correctement la table de cuisson. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du vendeur pourra être facturé, même en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

8.1 Avant l'installation

Avant d'installer la table de cuisson, notez les informations de la plaque signalétique ci-dessous. La plaque

30 www.aeg.com

signalétique se trouve au bas de la table de cuisson.

Numéro de série ....................

8.2 Tables de cuisson intégrées

Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être mises en fonctionnement qu'après avoir été installées dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

8.4 Montage

8.3 Câble d'alimentation

• La table de cuisson est fournie avec un câble d'alimentation.

• Pour remplacer le câble d'alimentation endommagé, utilisez le type de câble d'alimentation suivant

(ou supérieur) : H05BB-F Tmax 90°C.

Contactez votre service après-vente.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

560

+1 mm min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

8.5 Enceinte de protection

FRANÇAIS 31

Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire supplémentaire), le fond de protection installé directement sous la table de cuisson n'est plus nécessaire. L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.

Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte de protection si vous installez la table de cuisson au-dessus d'un four.

9.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

9.1 Plaque de calibrage

Modèle HK634020FB

Type 58 HAD 54 AO

Numéro de série ..........

AEG

PNC 949 595 120 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Fabriqué en Allemagne

6.5 kW

9.2 Caractéristiques des zones de cuisson

Zone de cuisson

Avant gauche

Arrière gauche

Puissance nominale (niveau de cuisson max.) [W]

800 / 1600 / 2300

1200

Avant droite

Arrière droite

1200

1800

Diamètre de la zone de cuisson

[mm]

120 / 175 / 210

145

145

180

Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des récipients qui ne dépassent pas le diamètre de la zone de cuisson.

10.

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

10.1 Informations de produit conformément à EU 66/2014

Identification du modèle HK634020FB

32 www.aeg.com

Type de table de cuisson

Nombre de zones de cuisson

Technologie de chauffe

Diamètre des zones de cuisson rondes (Ø)

Consommation énergétique par zone de cuisson

(CE cuisson électrique)

Avant gauche

Arrière gauche

Avant droite

Arrière droite

Avant gauche

Arrière gauche

Avant droite

Arrière droite

Consommation énergétique de la table de cuisson (CE table de cuisson)

Table de cuisson encastrée

4

Chaleur rayonnante

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

18,0 cm

173,1 Wh / kg

196,8 Wh / kg

196,8 Wh / kg

182,4 Wh / kg

187,3 Wh / kg

EN 60350-2 - Appareils de cuisson

électroménagers - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes pour mesurer les performances

10.2 Économie d'énergie

Vous pouvez économiser l'énergie lors de votre cuisine au quotidien si vous suivez les conseils ci-dessous.

• Placez l'ustensile sur la zone de cuisson avant de l'activer.

• Veillez à ce que le fond du récipient corresponde à la taille de la zone de cuisson.

• Placez les petits ustensiles sur les petites zones de cuisson.

• Placez l'ustensile directement au centre de la zone de cuisson.

• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez besoin.

• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle.

• Utilisez la chaleur résiduelle pour maintenir les aliments au chaud ou les faire fondre.

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

DEUTSCH 33

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 34

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 35

3. GERÄTEBESCHREIBUNG.......................................................................................38

4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................39

5. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................42

6. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................43

7. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 43

8. MONTAGE...............................................................................................................45

9. TECHNISCHE DATEN............................................................................................ 47

10. ENERGIEEFFIZIENZ..............................................................................................47

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.

Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-

Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

34 www.aeg.com

1.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des

Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller

übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und

Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.

1.1

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.

Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche

Teile sind heiß.

Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von

Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

1.2

Allgemeine Sicherheit

Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die

Heizelemente.

Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe

Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.

DEUTSCH 35

Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten

Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.

Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.

Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.

Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,

Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen

Dampfreiniger.

Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramik-/Glasfläche feststellen.

Stromschlaggefahr!

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

2.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte

Fachkraft darf den elektrischen Anschluss des

Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie das

Verpackungsmaterial.

• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Die Mindestabstände zu anderen

Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.

• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen

Sie stets Sicherheitshandschuhe.

• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein

Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.

• Schützen Sie die Geräteunterseite vor

Dampf und Feuchtigkeit.

• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem

Fenster. So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.

• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender

Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.

• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Achten Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte unter dem

Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.

36 www.aeg.com

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Vor der Durchführung jeglicher

Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.

• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem

Typenschild den Daten Ihrer

Stromversorgung entsprechen.

Wenden Sie sich andernfalls an eine

Elektrofachkraft.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete

Netzkabel oder Netzstecker (fall vorhanden) verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen

Netzanschluss verwenden.

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddert.

• Sorgen Sie dafür, dass ein

Berührungsschutz installiert wird.

• Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.

• Stellen Sie beim elektrischen

Anschluss des Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der

Netzstecker nicht mit dem heißen

Gerät oder heißem Kochgeschirr in

Berührung kommt.

• Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden) und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum

Austausch des beschädigten

Netzkabels an unseren autorisierten

Kundendienst oder eine

Elektrofachkraft.

• Alle Teile, die gegen direktes

Berühren schützen sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach

Abschluss der Montage in die

Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der

Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Falls die Steckdose lose ist, schließen

Sie den Netzstecker nicht an.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät von der

Stromversorgung trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

• Verwenden Sie nur geeignete

Trennvorrichtungen: Überlastschalter,

Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können),

Fehlerstromschutzschalter und

Schütze.

• Die elektrische Installation muss eine

Trenneinrichtung aufweisen, mit der

Sie das Gerät allpolig von der

Stromversorgung trennen können.

Die Trenneinrichtung muss mit einer

Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.

2.3 Gebrauch

WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.

• Entfernen Sie vor dem ersten

Gebrauch das gesamte

Verpackungsmaterial, die Aufkleber und Schutzfolie (falls vorhanden).

• Das Gerät ist für die Verwendung im

Haushalt vorgesehen.

• Nehmen Sie keine technischen

Änderungen am Gerät vor.

• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.

• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.

• Legen Sie kein Besteck und keine

Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.

• Benutzen Sie das Gerät nicht als

Arbeits- oder Abstellfläche.

• Hat die Geräteoberfläche einen

Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der

Spannungsversorgung. Dies dient zur

Vermeidung eines Stromschlags.

• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.

WARNUNG!

Brand- und

Explosionsgefahr!

• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten

Sie Flammen und erhitzte

Gegenstände beim Kochen mit

Fetten und Ölen von diesen fern.

• Die von sehr heißem Öl freigesetzten

Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.

• Bereits verwendetes Öl kann

Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen eher einen Brand verursachen als frisches Öl.

• Platzieren Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

WARNUNG!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.

• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.

• Lassen Sie keine Gegenstände oder

Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die

Oberfläche könnte beschädigt werden.

• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das

Kochgeschirr leer ist.

• Legen Sie keine Alufolie auf das

Gerät.

• Kochgeschirr aus Gusseisen oder

Aluminiumguss oder mit

DEUTSCH 37 beschädigten Böden kann die Glas-/

Glaskeramikoberfläche verkratzen.

Heben Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf der Kochfläche umsetzen möchten.

• Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel das Beheizen eines

Raums.

2.4 Reinigung und Pflege

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des

Oberflächenmaterials zu verhindern.

• Schalten Sie das Gerät vor dem

Reinigen aus und lassen Sie es abkühlen.

• Trennen Sie das Gerät vor

Wartungsarbeiten von der

Spannungsversorgung.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.

• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden

Sie ausschließlich Neutralreiniger

Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde

Reinigungsschwämmchen,

Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

2.5 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des

Geräts wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde vor

Ort.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.

38 www.aeg.com

3.

GERÄTEBESCHREIBUNG

3.1 Kochfeldanordnung

1 1

145 mm

180 mm

1

145 mm

1

Kochzone

2

Bedienfeld

1 2

3.2 Bedienfeldanordnung

1 2 3 4 5 6 7

10 9 8

Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.

Anmerkung

1

2

3

4

5 -

6

-

Sensorfeld

Funktion

EIN/AUS

-

Tastensperre / Kindersicherung

STOP+GO

7

8

-

-

Kochstufenanzeige

Kochzonen-Anzeigen des

Timers

Timer-Anzeige

Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.

Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.

Ein- und Ausschalten der Funktion.

Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.

Zeigt die Kochstufe an.

Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.

Zeigt die Zeit in Minuten an.

Auswählen der Kochzone.

DEUTSCH 39

9

Sensorfeld

Funktion

/

-

10

/

-

Anmerkung

Erhöhen oder Verringern der Zeit.

Einstellen der Kochstufe.

3.3 Anzeigen der Kochstufen

Display

- / -

+ Zahl

Beschreibung

Die Kochzone ist ausgeschaltet.

Die Kochzone ist eingeschaltet.

Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.

Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.

Eine Störung ist aufgetreten.

Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).

Die Funktion Tastensperre /Kindersicherung ist in Betrieb.

Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.

3.4 Restwärmeanzeige

WARNUNG!

Es besteht

Verbrennungsgefahr durch

Restwärme.

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

4.1 Ein- und Ausschalten

Berühren Sie 1 Sekunde lang , um das

Kochfeld ein- oder auszuschalten.

4.2 Abschaltautomatik

Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.

• Nach dem Einschalten des Kochfelds wird keine Kochstufe gewählt.

• Das Bedienfeld ist mehr als 10

Sekunden mit verschütteten

Lebensmitteln oder einem

Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch

40 www.aeg.com

usw.). Ein akustisches Signal ertönt und das Kochfeld schaltet ab.

Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.

• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer

Weile leuchtet auf und das

Kochfeld schaltet sich aus.

Verhältnis zwischen der Kochstufe und der Zeit, nach der das Kochfeld ausgeschaltet wird:

Kochstufe

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

Das Kochfeld wird ausgeschaltet nach

6 Stunden

5 Stunden

4 Stunden

1,5 Stunden

4.3 Einstellen der Kochstufe

Berühren Sie , um die

Kochstufeneinstellung zu erhöhen.

Berühren Sie , um die

Kochstufeneinstellung zu verringern.

Berühren Sie zum Ausschalten der

Kochzone und gleichzeitig.

4.4

Ein- und Ausschalten der

äußeren Heizkreise

Die Kochflächen können an die Größe des Kochgeschirrs angepasst werden.

Verwenden Sie das Sensorfeld:

Einschalten des äußeren Heizkreises:

Berühren Sie das Sensorfeld. Die

Kontrolllampe leuchtet auf.

Einschalten weiterer äußerer

Heizkreise: Berühren Sie das Sensorfeld erneut. Die entsprechende

Kontrolllampe leuchtet auf.

Ausschalten des äußeren Heizkreises:

Berühren Sie das Sensorfeld, bis die

Kontrolllampe erlischt.

Wenn Sie die Kochzone ohne den äußeren Heizkreis einschalten, kann sich das

Licht der Kochzone auf den

äußeren Heizkreis ausbreiten. Dies bedeutet aber nicht, dass der äußere

Heizkreis eingeschaltet ist.

Prüfen Sie, ob die

Kontrolllampe leuchtet, um zu sehen, ob der Heizkreis eingeschaltet ist.

4.5 Ankochautomatik

Durch Einschalten dieser Funktion lässt sich die erforderliche

Kochstufeneinstellung schneller erzielen.

Bei Verwendung dieser Funktion wird eine bestimmte Zeit lang die höchste

Kochstufe eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.

Zum Einschalten der

Funktion muss die Kochzone vollständig abgekühlt sein.

Einschalten der Funktion für eine

Kochzone: Berühren Sie , bis die erforderliche Kochstufeneinstellung angezeigt wird. Nach 3 Sekunden leuchtet auf.

Zum Ausschalten der Funktion:

Berühren Sie .

4.6 Timer

Kurzzeitmesser

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen

Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.

Stellen Sie zuerst die Kochzone und dann die Funktion ein.

Sie können die

Kochstufe einstellen, bevor Sie die

Funktion einstellen oder danach.

Auswählen der Kochzone: Berühren Sie

so oft, bis die Kontrolllampe der gewünschten Kochzone aufleuchtet.

Einschalten der Funktion oder Ändern der Zeit: Berühren Sie oder , um die Dauer für den Timer einzustellen ( 00

- 99 Minuten). Wenn die Kontrolllampe der Kochzone langsam blinkt, wird die

Zeit heruntergezählt.

So wird die Restzeit angezeigt: Wählen

Sie die Kochzone mit aus. Die

Kontrolllampe der Kochzone blinkt schneller. Das Display zeigt die Restzeit an.

Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die Kochzone mit und berühren Sie

. Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Kontrolllampe der

Kochzone erlischt.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein

Signalton und 00 blinkt. Die

Kochzone wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Signaltons: Berühren

Sie .

Kurzzeitwecker

Sie können diese Funktion als Kurzzeit-

Wecker benutzen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Kochzonen nicht in Betrieb sind (die

Kochstufenanzeige anzeigt).

Einschalten der Funktion: Berühren Sie

. Berühren Sie oder des Timers, um die Zeit einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt.

Ausschalten des Signaltons: Berühren

Sie .

Die Funktion hat keine

Auswirkung auf den

Kochzonenbetrieb.

4.7 STOP+GO

Mit dieser Funktion werden alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe geschaltet.

Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich die Kochstufe nicht ändern.

Die Funktion unterbricht nicht die

Uhrfunktionen.

DEUTSCH 41

Einschalten der Funktion: Berühren Sie

. leuchtet.

Ausschalten der Funktion:

Berühren Sie

. Die vorherige Kochstufe wird angezeigt.

4.8 Tastensperre

Sie können das Bedienfeld sperren, wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.

Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.

Einschalten der Funktion: Berühren Sie

. leuchtet 4 Sekunden.Der Timer bleibt eingeschaltet.

Ausschalten der Funktion: Berühren Sie

. Die vorherige Kochstufe wird angezeigt.

Diese Funktion wird auch ausgeschaltet, sobald das

Kochfeld ausgeschaltet wird.

4.9 Kindersicherung

Diese Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten des

Kochfelds.

Zum Einschalten der Funktion: Schalten

Sie das Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie vier

Sekunden. leuchtet. Schalten Sie das

Kochfeld mit aus.

Zum Ausschalten der Funktion:

Schalten Sie das Kochfeld mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren

Sie vier Sekunden. leuchtet.

Schalten Sie das Kochfeld mit aus.

Vorübergehendes Ausschalten der

Funktion für einen einzelnen

Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld mit ein. Die Kontrolllampe leuchtet. Berühren Sie 4 Sekunden lang

. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein.

Das Kochfeld kann jetzt benutzt werden. Wenn Sie das

42 www.aeg.com

Kochfeld mit ausschalten, wird diese

Funktion wieder eingeschaltet.

5.

TIPPS UND HINWEISE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

5.1 Kochgeschirr

Der Boden des

Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

Kochgeschirr aus

Stahlemaille oder mit

Aluminium- oder

Kupferböden kann

Verfärbungen der

Glaskeramikoberfläche verursachen.

5.2

Anwendungsbeispiele zum

Kochen

Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es sich um Richtwerte.

Kochstufe

- 1

1 - 2.

1 - 2.

2. - 3.

3. - 4.

4. - 5.

4. - 5.

Verwendung:

Warmhalten von gegarten

Speisen.

Dünsten von Gemüse, Fisch,

Fleisch.

Dampfgaren von Kartoffeln.

Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.

Dauer

(Min.)

Nach

Bedarf

Sauce Hollandaise, Schmelzen von: Butter, Schokolade, Gelatine.

5 - 25 Gelegentlich umrühren.

10 - 40 Mit Deckel garen.

Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.

Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten.

25 - 50 Mindestens doppelte Menge

Flüssigkeit zum Reis geben,

Milchgerichte zwischendurch umrühren.

20 - 45

20 - 60

Hinweise

Legen Sie einen Deckel auf das Kochgeschirr.

Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.

Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.

60 - 150 Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.

DEUTSCH 43

Kochstufe

5. - 7

7 - 8

9

Verwendung:

Bei geringer Hitze anbraten:

Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,

Leber, Mehlschwitze, Eier,

Pfannkuchen, Donuts.

Dauer

(Min.)

Nach

Bedarf

Hinweise

Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Braten bei starker Hitze: Rösti,

Lendenstücke, Steaks.

5 - 15 Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,

Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.

6.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

6.1 Allgemeine Informationen

• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch.

• Achten Sie immer darauf, dass der

Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

• Kratzer oder dunkle Flecken auf der

Oberfläche beeinträchtigen die

Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.

• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung der

Kochfeldoberfläche.

• Verwenden Sie einen speziellen

Reinigungsschaber für Glas.

6.2

Reinigen des Kochfelds

• Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff,

7.

FEHLERSUCHE

Plastikfolie, zuckerhaltige

Lebensmittel. Andernfalls können die

Verschmutzungen das Kochfeld beschädigen. Den speziellen

Reinigungsschaber schräg zur

Glasfläche ansetzen und über die

Oberfläche bewegen.

• Folgendes kann nach ausreichender

Abkühlung des Kochfelds entfernt werden: Kalk- und Wasserränder,

Fettspritzer und metallisch schimmernde Verfärbungen. Reinigen

Sie das Kochfeld mit einem feuchten

Tuch und etwas Spülmittel. Wischen

Sie das Kochfeld nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

44 www.aeg.com

7.1 Was tun, wenn ...

Problem Mögliche Ursache Abhilfe

Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.

Das Kochfeld ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die

Spannungsversorgung angeschlossen.

Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungsgemäß an die

Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie dazu den Anschlussplan zu

Hilfe.

Die Sicherung hat ausgelöst. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung ist. Löst die Sicherung wiederholt aus, wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.

Schalten Sie das Kochfeld erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein.

Ein akustisches Signal ertönt und das Kochfeld schaltet ab.

Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.

Das Kochfeld wird ausgeschaltet.

Restwärmeanzeige leuchtet nicht.

Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt.

Berühren Sie nur ein Sensorfeld.

Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.

Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.

Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.

Wischen Sie das Bedienfeld ab.

Mindestens ein Sensorfeld wurde bedeckt.

Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.

Sie haben etwas auf das

Sensorfeld gestellt.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.

Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.

Die Funktion Ankochautomatik wird nicht ausgeführt.

Die Kochzone ist heiß.

Die höchste Kochstufe ist eingestellt.

War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.

Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die

Funktion.

DEUTSCH 45

Problem Mögliche Ursache

Sie haben die Kochstufe auf

verringert.

Abhilfe

Beginnen Sie bei und erhöhen Sie die Kochstufe.

Der äußere Heizkreis lässt sich nicht einschalten.

In der Mehrkreis-Kochzone befindet sich ein dunkler Bereich.

Es ist normal, dass sich in der Mehrkreis-Kochzone ein dunkler Bereich befindet.

Die Sensorfelder werden heiß.

Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die Bedienelemente gestellt.

Schalten Sie zuerst den inneren Heizkreis ein.

Stellen Sie großes Kochgeschirr nach Möglichkeit auf die hinteren Kochzonen.

leuchtet auf.

leuchtet auf.

Abschaltautomatik ist eingeschaltet.

Die Funktion Kindersicherung oder Tastensperre ist in

Betrieb.

und eine Zahl werden angezeigt.

Es ist ein Fehler im Kochfeld aufgetreten.

Schalten Sie das Kochfeld aus und wieder ein.

Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.

Trennen Sie das Kochfeld eine Zeit lang vom Stromnetz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der

Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

7.2

Wenn Sie das Problem nicht lösen können...

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an den Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Geben Sie die Daten an, die Sie auf dem

Typenschild finden. Geben Sie dabei den dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet sich in der

Ecke der Glasfläche) und die angezeigte

8.

MONTAGE

Fehlermeldung an. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld richtig bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für die Reparatur durch einen Techniker oder Händler eine

Gebühr an. Die Informationen zum

Kundendienst und die

Garantiebedingungen finden Sie im

Garantieheft.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

46 www.aeg.com

8.1 Vor der Montage

Notieren Sie vor der Montage des

Kochfelds folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild finden. Das

Typenschild ist auf dem Boden des

Kochfelds angebracht.

Seriennummer ............

8.2

Einbau-Kochfelder

Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem

Einbau in bzw. unter normgerechte,

8.4 Montage passende Einbauschränke und

Arbeitsplatten betrieben werden.

8.3 Anschlusskabel

• Das Kochfeld wird mit Anschlusskabel geliefert.

• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch ein Netzkabel des folgenden oder eines höheren Typs: H05BB-F

Tmax 90°C. Wenden Sie sich an den

Kundendienst.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

560

+1 mm min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

8.5 Schutzboden

DEUTSCH 47

Falls Sie einen Schutzboden (optionales

Zubehör) verwenden, ist die Schutzmatte direkt unter dem Gerät nicht nötig. Der

Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden

Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Wenn Sie das Kochfeld über einem Backofen einsetzen, können Sie den

Schutzboden nicht verwenden.

9.

TECHNISCHE DATEN

9.1 Typenschild

Modell HK634020FB

Typ 58 HAD 54 AO

Ser. Nr. ..........

AEG

Produkt-Nummer (PNC) 949 595 120 01

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Made in Germany

6.5 kW

9.2 Technische Daten der Kochzonen

Kochzone

Vorne links

Hinten links

Vorne rechts

Hinten rechts

Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]

800 / 1600 / 2300

1200

1200

1800

Durchmesser der Kochzone

[mm]

120 / 175 / 210

145

145

180

Verwenden Sie für optimale

Kochergebnisse kein Kochgeschirr

10.

ENERGIEEFFIZIENZ

dessen Durchmesser größer als der der

Kochzone ist.

10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Modellidentifikation HK634020FB

48 www.aeg.com

Kochfeldtyp

Anzahl der Kochzonen

Heiztechnologie

Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø) Vorne links

Hinten links

Vorne rechts

Hinten rechts

Energieverbrauch pro Kochzone (mit Strom betrieben)

Vorne links

Hinten links

Vorne rechts

Hinten rechts

Energieverbrauch des Kochfelds (mit Strom betrieben)

EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder -

Verfahren zur Messung der

Gebrauchseigenschaften

10.2 Energie sparen

Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen Kochen Energie zu sparen.

• Stellen Sie das Kochgeschirr auf die

Kochzone, bevor Sie diese einschalten.

• Der Kochgeschirrboden und die

Kochzonen sollten gleich groß sein.

11.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Einbau-Kochfeld

4

Kochzone mit

Strahlungsbeheizung

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

18,0 cm

173,1 Wh/kg

196,8 Wh/kg

196,8 Wh/kg

182,4 Wh/kg

187,3 Wh/kg

• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.

• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die Kochzone.

• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte

Menge.

• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.

• Nutzen Sie die Restwärme, um die

Speisen warm zu halten oder zu schmelzen.

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu

Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

PORTUGUÊS 49

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA........................................................................50

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA............................................................................ 51

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO..................................................................................53

4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA...............................................................................................55

5. SUGESTÕES E DICAS.............................................................................................57

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA...................................................................................58

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS..............................................................................59

8. INSTALAÇÃO.......................................................................................................... 61

9. INFORMAÇÃO TÉCNICA.......................................................................................62

10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA...................................................................................63

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços: www.aeg.com

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor: www.registeraeg.com

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho: www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Utilize sempre peças de substituição originais.

Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.

A informação encontra-se na placa de características.

Aviso / Cuidado - Informações de segurança

Informações gerais e sugestões

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

50 www.aeg.com

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes de instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.

Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.

A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

É necessário manter as crianças com menos de 3 anos afastadas ou constantemente vigiadas.

1.2

Segurança geral

O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Não toque nos elementos de aquecimento.

Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

PORTUGUÊS 51

Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio.

Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou manta de incêndio.

Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.

Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas de tacho não devem ser colocados na superfície da placa porque podem ficar quentes.

Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.

Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.

2.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

ADVERTÊNCIA!

A instalação deste aparelho tem de ser efectuada por uma pessoa qualificada.

• Remova toda a embalagem.

• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.

• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque o aparelho é pesado. Use sempre luvas de protecção.

• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.

• Proteja a parte inferior do aparelho contra o vapor e a humidade.

• Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela.

Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho.

• Se o aparelho for instalado por cima de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.

• A parte inferior do aparelho pode ficar quente. É necessário instalar um painel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.

2.2 Ligação eléctrica

ADVERTÊNCIA!

Risco de incêndio e choque eléctrico.

• Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.

52 www.aeg.com

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica.

• Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte um electricista.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.

• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.

• Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.

• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.

• Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.

• Não permita que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) entrem em contacto com partes quentes do aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada próxima.

• Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.

• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte um Centro de

Assistência Técnica Autorizado ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

• As protecções contra choques eléctricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.

• Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação.

Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.

• Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.

• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.

• A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos.

O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.

2.3

Utilização

ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos, queimaduras e choque eléctrico.

• Retire todo o material de embalagem, etiquetas e película protectora (se aplicável) antes da primeira utilização.

• Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

• Desligue (“off”) as zonas de cozedura após cada utilização.

• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de cozedura.

Podem ficar quentes.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou se ele estiver em contacto com água.

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Se a superfície do aparelho apresentar fendas, desligue-o imediatamente da corrente eléctrica.

Isso evitará choques eléctricos.

• Quando coloca alimentos em óleo quente, o óleo pode salpicar.

ADVERTÊNCIA!

Risco de incêndio e explosão.

• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as chamas e os objectos quentes afastados das

PORTUGUÊS 53 gorduras e dos óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.

• Os vapores libertados pelo óleo muito quente podem causar combustão espontânea.

• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo em primeira utilização.

• Não coloque produtos inflamáveis, nem objectos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

ADVERTÊNCIA!

Risco de danos no aparelho.

• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.

• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.

• Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície pode ficar danificada.

• Não active zonas de cozedura com um tacho vazio ou sem tacho.

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

• Os tachos de ferro fundido ou alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar o vidro ou a vitrocerâmica. Levante sempre estes objectos quando precisar de os deslocar sobre a placa.

• Este aparelho serve apenas para cozinhar. Não pode ser usado para

3.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Disposição da placa outras funções como, por exemplo, aquecimento de divisões.

2.4 Manutenção e limpeza

• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.

• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o limpar.

• Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes de qualquer manutenção.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

2.5 Eliminação

ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos ou asfixia.

• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

1 1

1 Zona de cozedura

2

Painel de comandos

145 mm

180 mm

1

145 mm

1 2

54 www.aeg.com

3.2 Disposição do painel de comandos

1 2 3 4 5 6 7

10 9 8

Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam as funções que estão em funcionamento.

3

4

1

2

5

6

7 -

8

-

-

Campo do sensor

Função

ON/OFF

Comentário

-

Para activar e desactivar a placa.

Bloqueio de Funções / Dispositivo de Segurança para

Crianças

Para bloquear/desbloquear o painel de comandos.

STOP+GO Para activar e desactivar a função.

Para activar e desactivar o circuito exterior.

Indicador do grau de cozedura

Para indicar o grau de cozedura.

Indicadores do temporizador das zonas de cozedura

-

Visor do temporizador

Apresenta a zona de cozedura para a qual está definido um tempo.

Para indicar o tempo em minutos.

Para seleccionar a zona de cozedura.

Para aumentar ou diminuir o tempo.

9

/

Para regular o grau de cozedura.

10

/

-

3.3 Indicadores de grau de cozedura

Visor Descrição

A zona de cozedura está desactivada.

PORTUGUÊS 55

Visor

- / -

+ dígito

Descrição

A zona de cozedura está activada.

A função STOP+GO está a funcionar.

A função Aquecimento Automático está a funcionar.

Existe uma anomalia.

Uma zona de cozedura ainda está quente (calor residual).

A função Bloqueio de Funções /Dispositivo de Segurança para Crian-

ças está a funcionar.

A função Desactivação Automática está a funcionar.

3.4 Indicador de calor residual

ADVERTÊNCIA!

O calor residual pode provocar queimaduras.

4.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

4.1

Activar e desactivar

Toque em durante 1 segundo para activar ou desactivar a placa.

4.2 Desactivação Automática

A função desactiva automaticamente a placa nas seguintes situações:

• Quando todas as zonas de cozedura estão desactivadas.

• Quando, após a activação da placa, não é definido qualquer grau de cozedura.

• Quando ocorrer um derrame ou quando for colocado algum objecto sobre o painel de comandos durante mais de 10 segundos (tacho, pano, etc.). É emitido um sinal sonoro e a placa desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.

• Quando não desactiva uma zona de cozedura nem altera o grau de cozedura. Após algum tempo, a indicação acende-se e a placa desactiva-se.

Relação entre o grau de cozedura e o tempo ao fim do qual a placa se desactiva:

Grau de cozedura A placa desactivase após

, 1 - 2

6 horas

3 - 4

5

6 - 9

5 horas

4 horas

1,5 horas

4.3 Grau de cozedura

Toque em para aumentar o grau de cozedura. Toque em para diminuir o grau de cozedura. Toque em e simultaneamente para desactivar a zona de cozedura.

56 www.aeg.com

4.4 Activar e desactivar os circuitos exteriores

É possível ajustar a superfície de cozedura à dimensão do tacho.

Utilizar o campo do sensor:

Para activar o circuito exterior: toque no campo do sensor. O indicador acende.

Para activar mais circuitos exteriores: toque novamente no campo do sensor.

O indicador subsequente acende.

Para desactivar o circuito exterior: toque no campo do sensor até que o indicador se apague.

Quando activar a zona e não activar o circuito exterior, a luz emitida pela zona pode abranger o circuito exterior.

Isto não significa que o circuito exterior esteja activado. Para ver se o circuito exterior está activado, observe o indicador.

4.5 Aquecimento Automático

Se activar esta função, pode obter um grau de cozedura necessário em menos tempo. A função activa o maior grau de cozedura durante algum tempo e depois diminui para o nível adequado.

Para activar a função, é necessário que a zona de cozedura esteja fria.

Para activar a função para uma zona de cozedura: toque até que o grau de cozedura correcto acenda. Após 3 segundos, acende.

Para desactivar a função: toque em .

4.6

Temporizador

Temporizador da Contagem

Decrescente

Pode utilizar esta função para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas para uma sessão de cozedura.

Comece por seleccionar a zona de cozedura e seleccione depois a função.

Pode definir o grau de cozedura antes ou depois de seleccionar a função.

Para seleccionar a zona de cozedura: toque em várias vezes até que o indicador da zona de cozedura que pretende se acenda.

Para activar a função ou alterar o tempo: toque no ou no do temporizador para definir o tempo ( 00 -

99

minutos). Quando o indicador da zona de cozedura começar a piscar lentamente, a contagem decrescente começa.

Para ver o tempo restante: seleccione a zona de cozedura com . O indicador da zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor mostra o tempo restante.

Para desactivar a função: seleccione a zona de cozedura com e toque em

. O tempo restante é contado para trás até 00 . O indicador da zona de cozedura apaga-se.

Quando o tempo terminar, é emitido um som e a indicação 00 fica intermitente. A zona de cozedura é desactivada.

Para desligar o som: toque em .

Conta-Minutos

Pode utilizar esta função como Conta-

Minutos quando a placa está activada e as zonas de cozedura estão desactivadas

(o indicador de grau de cozedura indica

).

Para activar a função:

toque em .

Toque em ou do temporizador para definir o tempo. Quando o tempo terminar, é emitido um som e aparece a indicação 00 intermitente.

Para desligar o som: toque em .

Esta função não afecta o funcionamento das zonas de cozedura.

4.7 STOP+GO

Esta função activa todas as zonas de cozedura com o grau de cozedura mais baixo.

Quando a função está activa, não é possível alterar o grau de cozedura.

A função não desactiva as funções de temporizador.

Para activar a função: toque em . acende.

Para desactivar a função: toque em .

O visor apresenta o grau de cozedura anterior.

4.8 Bloqueio de Funções

É possível bloquear o painel de comandos com zonas de cozedura a funcionar. Isto impede uma alteração acidental do grau de cozedura.

Comece por definir o grau de cozedura.

Para activar a função: toque em . acende durante 4 segundos.O

temporizador permanece activo.

Para desactivar a função: toque em .

O visor apresenta o grau de cozedura anterior.

5.

SUGESTÕES E DICAS

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

5.1 Tachos e panelas

A base do tacho ou panela deve ser o mais espessa e plana possível.

Os tachos feitos de aço esmaltado ou que tenham fundos de alumínio ou cobre poderão causar alterações de cor na superfície de vitrocerâmica.

PORTUGUÊS 57

Quando desactivar a placa, também desactivará esta função.

4.9

Dispositivo de Segurança para Crianças

Esta função evita o accionamento acidental da placa.

Para activar a função: active a placa com . Não defina o grau de cozedura.

Toque em durante 4 segundos. acende. Desactive a placa com .

Para desactivar a função: active a placa com . Não defina o grau de cozedura.

Toque em durante 4 segundos. acende. Desactive a placa com .

Para contornar a função por apenas um período de cozedura:

active a placa com . acende. Toque em durante 4 segundos. Defina o grau de cozedura em menos de 10 segundos.

Pode utilizar a placa. Quando desactivar a placa com , a função fica novamente activa.

5.2

Exemplos de modos de cozinhar

Os dados da tabela servem apenas como referência.

58 www.aeg.com

Grau de cozedura

- 1

1 - 2.

1 - 2.

2. - 3.

3. - 4.

4. - 5.

Utilize para:

Manter os alimentos cozinhados quentes.

Tempo

(min.) conforme necessário

5 - 25

Sugestões

Coloque uma tampa no tacho.

Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina.

Solidificar: omeletas fofas, ovos cozidos.

10 - 40

Misture regularmente.

Cozer com a tampa.

Cozer arroz e pratos à base de leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas.

25 - 50 Adicione, no mínimo, duas vezes mais líquido do que arroz; mexa os pratos de leite a meio da cozedura.

Cozer legumes, peixe e carne a vapor.

Cozer batatas a vapor.

20 - 45 Adicione algumas colheres de sopa de líquido.

20 - 60 Utilize, no máximo, ¼ l de

água para 750 g de batatas.

4. - 5.

5. - 7

7 - 8

9

Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas.

60 - 150 Até 3 l de líquido mais os ingredientes.

Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos.

conforme necessário

Vire a meio do tempo.

Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, bifes.

5 - 15 Vire a meio do tempo.

Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem fritas.

6.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

6.1 Informações gerais

• Limpe a placa após cada utilização.

• Utilize sempre a placa com a base limpa.

• Riscos ou manchas escuras na superfície não afectam o funcionamento da placa.

• Utilize um produto de limpeza especial adequado para a superfície da placa.

• Utilize um raspador especial para limpar o vidro.

6.2 Limpeza da placa

• Remova imediatamente: plástico derretido, película de plástico e alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos na placa. Coloque o raspador especial sobre a superfície de vidro em ângulo

PORTUGUÊS 59 agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

• Remova quando a placa tiver arrefecido o suficiente: manchas de calcário, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas

7.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

brilhantes. Limpe a placa com um pano húmido e um pouco de detergente. Após a limpeza, seque a placa com um pano macio.

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

7.1 O que fazer se…

Problema Causa possível Solução

Não consegue activar ou utilizar a placa.

A placa não está ligada à corrente eléctrica ou não está ligada correctamente.

Verifique se a placa está ligada correctamente à corrente eléctrica. Consulte o diagrama de ligações.

O disjuntor está desligado.

Certifique-se de que o disjuntor é a causa da anomalia. Se o disjuntor disparar diversas vezes, contacte um electricista qualificado.

Active novamente a placa e defina o grau de cozedura em menos de 10 segundos.

É emitido um sinal sonoro e a placa desactiva-se.

A placa emite um sinal sonoro quando é desactivada.

A placa desactiva-se.

Tocou em 2 ou mais campos do sensor em simultâneo.

A função STOP+GO está a funcionar.

Toque em apenas um campo do sensor.

Consulte o capítulo “Utiliza-

ção diária”.

Limpe o painel de comandos.

Manchas de gordura ou

água no painel de comandos.

Colocou algum objecto sobre um ou mais campos do sensor.

Retire o objecto dos campos do sensor.

Colocou algum objecto sobre o campo do sensor .

Retire o objecto do campo do sensor.

60 www.aeg.com

Problema

Indicador de calor residual não acende.

Aquecimento Automático não funciona.

Não consegue activar o circuito exterior.

Causa possível

A zona não está quente porque foi activada apenas por pouco tempo.

A zona está quente.

Está definido o grau de cozedura mais elevado.

Solução

Se a zona tiver funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Deixe a zona arrefecer o suficiente.

O grau de cozedura mais elevado tem a mesma potência que a função.

Diminuiu o grau de cozedura para .

Comece com e aumente o grau de cozedura.

É normal que exista uma

área escura na zona múltipla.

Active o circuito interior primeiro.

Existe uma área escura na zona múltipla.

Os campos do sensor ficam quentes.

está aceso.

está aceso.

Aparece e um número.

O tacho é demasiado grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.

Coloque o tacho numa das zonas de cozedura de trás, se possível.

Desactivação Automática activo.

Desactive a placa e active-a novamente.

A função Dispositivo de Segurança para Crianças ou

Bloqueio de Funções está a funcionar.

Consulte o capítulo “Utiliza-

ção diária”.

A placa apresenta um erro.

Desligue a placa da alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o disjuntor do quadro eléctrico da sua casa. Volte a ligar. Se aparecer novamente, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

7.2

Se não conseguir encontrar uma solução...

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência

Técnica Autorizado. Indique os dados da placa de características. Indique também o código de três letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro apresentada. Certifique-se de que utilizou a placa correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo

Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia.

As instruções relativas ao Centro de

8.

INSTALAÇÃO

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

8.1

Antes da instalação

Antes de instalar a placa, anote aqui as seguintes informações que pode consultar na placa de características. A placa de características encontra-se na parte de baixo da placa.

Número de série ...........................

8.2 Placas encastradas

Utilize as placas de encastrar apenas após a sua montagem em móveis de

8.4 Montagem

PORTUGUÊS 61

Assistência Técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

encastre ou superfícies de trabalho que cumpram as normas aplicáveis.

8.3 Cabo de ligação

• A placa é fornecida com um cabo de ligação.

• Se for necessário substituir o cabo de alimentação por estar danificado, utilize um cabo do tipo (ou superior):

H05BB-F Tmax 90°C. Contacte um

Centro de Assistência Técnica local.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

560

+1 mm

62 www.aeg.com

min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

8.5 Caixa de protecção

Se utilizar uma caixa de protecção

(acessório adicional), o piso protector directamente por baixo da placa não é necessário. A caixa de protecção acessória pode não estar disponível em alguns países. Contacte o seu fornecedor local.

Não pode utilizar a caixa de protecção se instalar a placa por cima de um forno.

9.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

9.1

Placa de características

Modelo HK634020FB

Tipo 58 HAD 54 AO

N.º de série .................

AEG

PNC 949 595 120 01

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Fabricado na Alemanha

6.5 kW

PORTUGUÊS 63

9.2 Especificações das zonas de cozedura

Zona de cozedura

Dianteira esquerda

Potência nominal (grau de cozedura máx.) [W]

800 / 1600 / 2300

Diâmetro da zona de cozedura

[mm]

120 / 175 / 210

Traseira esquerda

1200

Dianteira direita 1200

Traseira direita 1800

145

145

180

Para optimizar a cozedura, utilize um tacho com diâmetro não superior ao da zona de cozedura.

10.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

10.1 Informação de produto de acordo com a norma UE 66/2014

Identificação do modelo

Tipo de placa

Número de zonas de cozedura

Tecnologia de aquecimento

Diâmetro das zonas de cozedura circulares (Ø)

Consumo de energia por zona de cozedura (cozedura ECelectric)

Consumo de energia da placa (placa ECelectric)

Dianteira esquerda

Traseira esquerda

Dianteira direita

Traseira direita

Dianteira esquerda

Traseira esquerda

Dianteira direita

Traseira direita

EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos domésticos para cozinhar - Parte 2:

Placas - Métodos para medir o desempenho

10.2

Poupança de energia

Pode poupar energia todos os dias se adoptar as seguintes sugestões.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de a activar.

HK634020FB

Placa encastrada

4

Aquecimento radiante

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

18,0 cm

173,1 Wh/kg

196,8 Wh/kg

196,8 Wh/kg

182,4 Wh/kg

187,3 Wh/kg

• O fundo do tacho deve ter dimensão igual à da zona de cozedura.

• Coloque os tachos mais pequenos nas zonas de cozedura mais pequenas.

• Centre o tacho na zona de cozedura.

• Quando aquecer água, utilize apenas a quantidade de que necessitar.

• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.

64 www.aeg.com

• Pode utilizar o calor residual para manter os alimentos quentes ou derreter alimentos.

11.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

*

PORTUGUÊS 65

66 www.aeg.com

PORTUGUÊS 67

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals