AEG | HK654400XB | User manual | Aeg HK654400XB Handleiding

NL
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
21
40
HK654400XB
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 7
4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 8
5. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 12
6. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 14
7. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 14
8. MONTAGE ..............................................................................................................17
9. TECHNISCHE INFORMATIE.................................................................................. 19
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt. Model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een
kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De
verwarmingselementen niet aanraken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of
olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand nooit met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
• Zorg ervoor dat er een
ventilatieruimte van 2 mm vrij is
tussen het werkblad en de voorkant
van de onderste unit. De garantie
dekt geen schade veroorzaakt door
het gebrek aan een adequate
ventilatieruimte.
NEDERLANDS
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met de
service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
•
•
•
•
5
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
6
www.aeg.com
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
NEDERLANDS
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Indeling kookplaat
1
1
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
2
3.2 Indeling Bedieningspaneel
1
2
11 10
3
4
9
8
5
7
6
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
-functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / De
kinderbeveiliging
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
Powerfunctie
De functie in- en uitschakelen.
3
4
5
6
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
7
-
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
8
/
-
De tijd verlengen of verkorten.
7
8
www.aeg.com
Tiptoets
-functie
Opmerking
9
-
Kookzone selecteren:
10
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
11
Bridge
De functie in- en uitschakelen.
3.3 Kookstanddisplays
Weergave
Omschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO -functie is in werking.
Automatisch opwarmen -functie is in werking.
Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie) : doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Toetsblokkering / De kinderbeveiliging functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen -functie is in werking.
3.4 OptiHeat Control (3 staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan.
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 In- en uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
NEDERLANDS
4.2 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• Alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• U de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• U ongeschikt kookgerei gebruikt. Het
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• U een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
branden en wordt de
gaat
kookplaat uitgeschakeld. Zie
hieronder.
De verhouding tussen warmteinstelling en tijden van de functie:
•
, 1 — 3 — 6 uur
• 4 — 7 — 5 uur
• 8 — 9 — 4 uur
• 10 — 14 — 1,5 uur
4.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
9
4.4 Het gebruik van de
kookzones
Plaats de pannen op het kruis / vierkant
dat op het oppervlak staat waarop u
kookt. Dek het kruis / vierkant volledig af.
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan. U kunt
met groot kookgerei op twee kookzones
tegelijkertijd koken.
4.5 Bridge-functie
Deze functie verbindt twee kookzones en
werken dan samen als één kookzone.
Stel eerst de warmte-instelling in voor
één van de kookzones.
Om de functie voor linker / rechter
/
kookzones te activeren: raak
aan. Raak een van de besturingsensoren
links/rechts aan om de kookstand in te
stellen of te wijzigen.
Om de functie uit te schakelen: raak
/
aan. De kookzones werken
onafhankelijk.
Als u maar één kookzone gebruikt van de
twee dan raden wij aan om de kookzone
achter te gebruiken. Ook als u een grote
pan gebruikt dan raden wij aan om het
kookgerei bij de kookzone achter te
gebruiken.
4.6 Automatisch opwarmen
Als u deze functie activeert, kunt u in
minder tijd een benodigde kookstand
verkrijgen. De functie schakelt even de
hoogste kookstand in en verlaagt dan
naar de juiste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone te
aan ( gaat aan).
activeren: raak
Raak meteen de juiste kookstand aan.
Na 3 seconden gaat
branden.
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
10
www.aeg.com
4.7 Powerfunctie
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De
kookzone wordt
uitgeschakeld.
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
Om de functie voor een kookzone te
activeren: raak
aan.
Kookzone instellen: raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
gaat aan.
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
Om de functie in te schakelen: raak
4.8 Timer
van de timer aan.
gaat aan. Als het
lampje van de kookzone langzaam
knippert, wordt de tijd opgeteld. De
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone op dat
moment wordt gebruikt.
display schakelt tussen
(minuten).
Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt: selecteer de kookzone
Stel eerst de kookzone in en dan de
functie. U kunt de kookstand vóór of na
het instellen van de functie instellen.
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
meerdere
Kookzone instellen: raak
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
Om de functie uit te schakelen: stel de
Om de functie in te schakelen: raak
van de timer aan om de tijd in te stellen
(00 - 99 minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
en raak
of
kookzone in met
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
Resterende tijd weergeven: selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Raak
of
.
aan.
Om de functie uit te schakelen: stel de
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt terug tot 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat
uit. Om de functie uit te schakelen kunt u
ook
en
tegelijkertijd aanraken.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als een
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken (het display van de kookstand
toont
).
Om de functie in te schakelen: Raak
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen: selecteer de kookzone met
en getelde tijd
aan. Raak
of
van de timer aan om
de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken
is, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
NEDERLANDS
4.9 STOP+GO
Deze functie stelt alle kookzones in voor
de laagste warmhoudstand.
Als de functie loopt, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat branden.
Om de functie uit te schakelen: Raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
4.10 Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones
werken. Hiermee wordt voorkomen dat
de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat aan voor 4 seconden.De
timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: Raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat
uitschakelt, stopt deze
functie ook.
4.11 De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het
kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: zet de
kookplaat aan met
. Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Zet de kookplaat uit met
.
Om de functie uit te schakelen: zet de
kookplaat aan met
. Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Zet de kookplaat uit met
.
Het opheffen van de functie voor maar
één kooktijd: zet de kookplaat aan met
11
.
gaat aan. Raak
4 seconden
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt het kooktoestel
bedienen. Als u de kookplaat met
uitzet werkt de functie weer.
4.12 OffSound Control (In- en
uitschakelen van de geluiden)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
•
- de signalen zijn aan
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
staat kunt u de
Als de functie op
geluiden alleen horen als:
• U
aanraakt
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• als u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
4.13 Vermogensbeheer-functie
• Alle kookzones zijn aangesloten op
één fase. Zie afbeelding.
• De fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 7400 W.
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones de 7400 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones.
• Het warmte-instellingsdisplay van de
verlaagde zone verandert tussen twee
niveaus.
12
www.aeg.com
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk elektromagnetisch veld ervoor dat
het kookgerei erg snel heet
wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Het kookgerei is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• een beetje water op een zone met de
hoogste kookstand binnen korte tijd
wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van de pan aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
5.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt
van verschillende materialen
(sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand
en als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
5.3 Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet het kookgerei op de kookzone
voordat u deze inschakelt.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
NEDERLANDS
5.4 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
13
niet lineair. Wanneer u de warmteinstelling verhoogt, is dit niet
proportioneel met de toename in
stroomverbruik van de kookzone. Het
betekent dat de kookzone met de
medium warmte-instelling minder dan de
helft van het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
5.5 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van
de warmte-instelling en de kookzone is
Temperatuur- Te gebruiken voor:
instelling
-1
Bereide gerechten warmhouden
Tijd
(min)
Tips
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten: bot- 5 - 25
er, chocolade, gelatine.
Van tijd tot tijd mengen
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
Met deksel bereiden
3-5
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen
Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.
5-7
Stomen van groenten, vis en
vlees
20 - 45
Een paar eetlepels vocht toevoegen.
7-9
Aardappelen stomen
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester,
zoals
cordon bleu van kalfsvlees, ko- nodig
teletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet
10 - 40
5 - 15
14
www.aeg.com
Temperatuur- Te gebruiken voor:
instelling
Tijd
(min)
Tips
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Power-functie is
geactiveerd.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Algemene informatie
• Reinig de kookplaat na elk gebruik.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
gerechten. Anders kan het vuil de
kookplaat beschadigen. Plaats de
speciale schraper schuin op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
afwasmiddel. Droog de kookplaat na
reiniging af met een zachte doek.
6.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen
De kookplaat is niet aanControleer of de kookplaat
gesloten op een stopcontact goed is aangesloten op het
of is niet goed geïnstalleerd. lichtnet. Raadpleeg het
aansluitdiagram.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
15
Oplossing
De zekering is doorgebrand. Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt 2 of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
STOP+GO -functie is in
werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
Er ligt water of vetspatten
op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat
wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
Verwijder het object van de
tiptoets.
geplaatst.
Restwarmte-indicatie gaat
niet branden.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is bediend.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Automatisch opwarmen
functie werkt niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
Vermogensbeheer functie
wordt geactiveerd.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.
De tiptoetsen worden warm. Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
16
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er klinkt geen signaal wanneer u de tiptoetsen van het
bedieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uitgeschakeld.
Schakel de signalen in.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Automatisch uitschakelen is
in werking.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of de
Toetsblokkering functie
werkt.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet goed.
Gebruik het juiste kookgerei.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen.
Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.
Het kookgerei dekt het
kruis / vierkant niet.
Dek het kruis / vierkant volledig af.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Ontkoppel de kookplaat
enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de zekering los
in de meterkast van het huis.
Sluit het apparaat opnieuw
en een getal gaat branden.
aan. Als
weer gaat branden, neem dan contact op
met de klantenservice.
gaat branden.
Er is een storing in de kookplaat opgetreden, omdat
het kookgerei is droog gekookt Automatisch uitschakelen en de oververhittingsbescherming van de zones
in werking is getreden.
Schakel de kookplaat uit.
Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30
seconden de kookzone opnieuw in. Als het kookgerei
het probleem was, dan moet
het foutbericht van het display verdwijnen, maar Restwarmte-indicatie kan aan
blijven. Laat het kookgerei
voldoende afkoelen. Controleer of uw kookgerei geschikt is voor de kookplaat.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
NEDERLANDS
7.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u het probleem zelf niet kunt
oplossen, neem dan contact op met uw
leverancier of met de klantenservice. Zie
voor deze gegevens het typeplaatje.
Geef ook de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
17
Controleer of u de kookplaat op de juiste
manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
8.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
8.4 Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
8.3 Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05BB-F Tmax
90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
18
www.aeg.com
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
A
min. 2 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
NEDERLANDS
8.5 Beveiligingsdoos
19
Als u een beveiligingsdoos (een
additioneel toebehoren) gebruikt, zijn de
ruimte van 2 mm op de vloer voor de
luchtstroom en de beschermingsvloer
direct onder het fornuis niet
noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als
toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.
Neem contact op met uw plaatselijke
leverancier.
U kunt de beveiligingsdoos
niet gebruiken als u de
kookplaat boven een oven
installeert.
9. TECHNISCHE INFORMATIE
9.1 Typeplaatje
Model HK654400XB
Typ 58 GAD D4 AU
Inductie 7.4 kW
Ser.Nr. .................
AEG
PNC 949 595 128 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.4 kW
9.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal
Powerfunctie
vermogen (max [W]
warmte-instelling) [W]
Powerfunctie
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksvoor
1800
2600
5
145 - 180
Linksachter
1800
2600
5
145 - 180
Rechtsvoor
1800
2600
5
145 - 180
Rechtsachter
1800
2600
5
145 - 180
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
20
www.aeg.com
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
FRANÇAIS
21
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 22
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 23
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.............................................................................. 26
4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................28
5. CONSEILS................................................................................................................31
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 33
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................34
8. INSTALLATION....................................................................................................... 36
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................38
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
22
1.
www.aeg.com
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil
pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance,
doivent être tenus à l'écart de l'appareil.
1.2 Sécurité générale
•
•
L'appareil et ses parties accessibles deviennent
chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas
les résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
23
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse
ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson
car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez
l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Instructions d’installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
des gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
24
www.aeg.com
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
• Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de
travail et l'avant de l'unité qui se
trouve dessous. La garantie ne couvre
pas les dommages causés par
l'absence d'un espace de ventilation
adéquat.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez un service
après-vente agréé ou un électricien
pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
des disjoncteurs différentiels et des
contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
FRANÇAIS
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
25
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
2.4 Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
26
www.aeg.com
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
3.1 Description de la table de cuisson
1
1
1
1 Zone de cuisson à induction
2 Panneau de commande
1
2
3.2 Description du bandeau de commande
1
2
11 10
3
4
9
8
5
7
6
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
Touche
Fonction
sensitive
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
Verrouillage / Dispositif
de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.
-
Voyants du minuteur des
zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la
durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
Fonction Booster
Pour activer et désactiver la fonction.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
1
2
3
4
5
6
7
Commentaire
FRANÇAIS
Touche
Fonction
sensitive
Commentaire
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
9
-
Pour choisir la zone de cuisson.
10
STOP+GO
Pour activer et désactiver la fonction.
11
Bridge
Pour activer et désactiver la fonction.
8
/
27
3.3 Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description du
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
La fonction STOP+GO est activée.
La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.
Fonction Booster est activé.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
La fonction Verrouillage /Dispositif de sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a pas de récipient sur la zone de cuisson.
La fonction Arrêt automatique est activée.
3.4 OptiHeat Control (Voyant
de chaleur résiduelle à trois
niveaux)
AVERTISSEMENT!
/
/
Il y a risque de
brûlures par la chaleur
résiduelle. Les voyants
indiquent le niveau de
chaleur résiduelle.
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des récipients de
cuisson. La vitrocéramique est chauffée
par la chaleur des récipients.
28
www.aeg.com
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
4.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
4.3 Niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson :
Appuyez sur le niveau de cuisson
souhaité sur le bandeau de sélection, ou
déplacez votre doigt sur le bandeau de
sélection jusqu'à atteindre le niveau de
cuisson souhaité.
4.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• Toutes les zones de cuisson sont
désactivées.
• Vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson.
• Vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
• La table de cuisson devient trop
chaude (par ex. une casserole brûle
sur le feu). Laissez refroidir la zone de
cuisson avant de réutiliser la table de
cuisson.
• Vous utilisez des récipients inadaptés.
Le symbole
s'allume et la zone de
cuisson se désactive
automatiquement au bout de
2 minutes.
• Vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
s'allume et la table de
instants,
cuisson s'éteint. Voir ci-dessous.
La relation entre le niveau de cuisson
et les durées de la fonction :
•
, 1 — 3 — 6 heures
• 4 — 7 — 5 heures
• 8 — 9 — 4 heures
• 10 — 14 — 1,5 heures
4.4 Utilisation des zones de
cuisson
Posez le récipient sur la croix / le carré se
trouvant sur la surface de cuisson.
Recouvrez complètement la croix / le
carré. Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au
diamètre du fond du récipient utilisé. Les
récipients de grande taille peuvent
reposer sur deux zones de cuisson en
même temps.
4.5 Fonction Bridge
Cette fonction couple deux zones de
cuisson de telle façon qu'elles
fonctionnent comme une seule.
Réglez d'abord le niveau de cuisson de
l'une des zones de cuisson.
Pour activer la fonction pour les zones
de cuisson de gauche/droite : appuyez
sur
/ . Pour régler ou modifier le
niveau de cuisson, appuyez sur les
touches sensitives de gauche/droite.
Pour désactiver la fonction : appuyez
/ . Les zones de cuisson
sur
fonctionnent de nouveau de manière
indépendante.
Lorsque vous n'utilisez qu'une seule zone
de cuisson, nous vous recommandons
d'utiliser celle située à l'arrière. De
même, lorsque vous utilisez un récipient
de grande taille, nous vous
FRANÇAIS
recommandons de le placer vers la zone
de cuisson arrière.
4.6 Démarrage automatique
de la cuisson
Cette fonction vous permet d'atteindre
le niveau de cuisson sélectionné en un
temps plus court. Cette fonction active le
niveau de cuisson le plus élevé pendant
un certain temps puis redescend au
niveau sélectionné.
Pour activer la fonction, la
zone de cuisson doit être
froide
Pour activer la fonction pour une zone
(
de cuisson : appuyez sur
s'allume). Réglez immédiatement le
niveau de cuisson souhaité. Au bout de
3 secondes,
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
Sélectionnez d'abord la zone de
cuisson, puis réglez la fonction. Vous
pouvez régler le niveau de cuisson avant
ou après avoir réglé la fonction.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
Pour activer la fonction : appuyez sur la
du minuteur pour régler la
touche
durée (de 00 - 99 minutes). Lorsque le
voyant de la zone de cuisson commence
à clignoter lentement, le décompte
commence.
Pour voir le temps restant :
sélectionnez la zone de cuisson à l'aide
de . Le voyant de la zone de cuisson
clignote rapidement. L'affichage indique
la durée restante.
Pour modifier la durée : sélectionnez la
ou
.
Pour désactiver la fonction :
Cette fonction vous permet d'augmenter
la puissance des zones de cuisson à
induction. La fonction peut être activée
pour la zone de cuisson à induction
uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone
de cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson
le plus élevé.
sélectionnez la zone de cuisson avec
et appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la
zone de cuisson commence à clignoter
rapidement. Pour désactiver la fonction,
vous pouvez également appuyer
simultanément sur
Pour activer la fonction pour une zone
.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
4.8 Minuterie
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour cette
session.
et
.
Lorsque la durée s'est
écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson se
désactive.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
de cuisson : appuyez sur
s'allume.
. Appuyez
zone de cuisson à l'aide de
sur
4.7 Fonction Booster
29
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
.
CountUp Timer (Minuteur progressif)
Cette fonction permet de vérifier la
durée de fonctionnement de la zone de
cuisson sélectionnée.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
30
www.aeg.com
Pour activer la fonction : appuyez sur la
Pour désactiver la fonction : appuyez
touche
du minuteur.
s'allume.
Lorsque le voyant de la zone de cuisson
clignote lentement, le minuteur démarre.
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
L'affichage indique, en alternance,
le nombre de minutes écoulées.
et
Pour contrôler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson
sélectionnée : sélectionnez la zone de
cuisson à l'aide de . Le voyant de la
zone de cuisson clignote rapidement.
L'affichage indique la durée de
fonctionnement de la zone.
4.10 Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur
Pour désactiver la fonction :
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
sélectionnez la zone de cuisson avec
Pour désactiver la fonction : appuyez
et appuyez sur
ou . Le voyant de la
zone de cuisson commence à clignoter
rapidement.
Minuteur
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme Minuteur lorsque la table de
cuisson est allumée mais que vous
n'utilisez pas les zones de cuisson (le
niveau de cuisson indiqué est
).
Pour activer la fonction : appuyez sur
. Appuyez sur la touche
ou
du
minuteur pour régler la durée. Lorsque la
durée s'est écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
4.9 STOP+GO
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
Lorsque la fonction est en cours, vous ne
pouvez pas modifier le niveau de
cuisson.
La fonction ne désactive pas les
fonctions du minuteur.
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
s'allume.
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
4.11 Dispositif de sécurité
enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
.
s'allume.
Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
FRANÇAIS
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
, la
4.12 OffSound Control
(Désactivation et activation des
signaux sonores)
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
sur
pendant 3 secondes. L'affichage
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
ou
s'allume.
Appuyez sur la touche
du minuteur
pour choisir l'une des options suivantes :
•
- les signaux sonores sont
désactivés
31
4.13 Fonction Gestionnaire de
puissance
• Toutes les zones de cuisson sont
reliées à une phase. Reportez-vous à
l'illustration.
• La phase dispose d'une charge
électrique maximale de 7400 W.
• La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson.
• La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
dépasse 7400 W.
• La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson.
• L'affichage du niveau de cuisson des
zones à puissance réduite oscille
entre deux niveaux.
- les signaux sonores sont activés
•
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
•
•
•
•
,
vous appuyez sur
Minuteur se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
5. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Ustensiles de cuisson
Pour les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique fort crée
la chaleur dans l'ustensile de
cuisson très rapidement.
Utilisez les zones de cuisson
à induction avec des
récipients compatibles.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les récipients conviennent à
l’induction si :
• une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un bref
laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du
récipient.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au
32
www.aeg.com
diamètre du fond du récipient utilisé,
jusqu'à une certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
5.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un sifflement : vous utilisez la zone de
cuisson avec un niveau de puissance
élevé et le récipient est composé de
différents matériaux (conception
« sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
• un cliquetis : des commutations
électriques se produisent.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent
pas une anomalie de la table de
cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la
zone de cuisson avant de mettre
celle-ci en fonctionnement.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
5.4 Öko Timer (Minuteur éco)
Pour réaliser des économies d'énergie, la
zone de cuisson se désactive
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
5.5 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas proportionnelle.
Cela signifie que la zone de cuisson
utilisée à un niveau de cuisson moyen
utilise moins de la moitié de sa
puissance.
Les données du tableau sont
fournies à titre indicatif
uniquement.
5.3 Économies d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les
récipients avec un couvercle pendant
la cuisson.
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
Conserver les aliments cuits au au bechaud.
soin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-3
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
-1
FRANÇAIS
33
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
3-5
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Remuez
les plats à base de lait durant
la cuisson.
5-7
Cuire à la vapeur des légumes, 20 - 45
du poisson et de la viande.
Ajoutez quelques cuillerées de
liquide.
7-9
Cuire des pommes de terre à
la vapeur.
20 - 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
7-9
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu’à 3 l de liquide,
plus les ingrédients.
9 - 12
Poêler à feu doux : escalopes,
cordons-bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses,
foie, roux, œufs, crêpes,
beignets.
au besoin
Retournez à la moitié du
temps de décongélation.
12 - 13
Cuisson à température élevée 5 - 15
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
14
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, cuire de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites.
Retournez à la moitié du
temps de décongélation.
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction Booster est activée.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
6.2 Nettoyage de la table
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments
contenant du sucre. Sinon, la saleté
pourrait endommager la table de
cuisson. Tenez le racloir spécial
incliné sur la surface vitrée et faites
glisser la lame du racloir pour enlever
les salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent.
Après le nettoyage, séchez l'appareil
à l'aide d'un chiffon doux.
34
www.aeg.com
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement ...
Problème
Cause probable
Solution
Vous ne pouvez pas mettre
en fonctionnement la table
de cuisson.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anomalie. Si
les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de
10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
La fonction STOP+GO est
activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson est désactivée.
Vous avez posé quelque
Retirez l'objet de la touche
chose sur la touche sensitive sensitive.
.
Voyant de chaleur résiduelle
ne s'affiche pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a
fonctionné que peu de
temps.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service aprèsvente.
FRANÇAIS
Problème
Cause probable
La fonction Démarrage auto- La zone est chaude.
matique de la cuisson ne
fonctionne pas.
35
Solution
Laissez la zone refroidir suffisamment.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est réglé.
Le niveau de cuisson maximum offre la même puissance que la fonction.
Le niveau de cuisson
change.
La fonction Gestionnaire de
puissance est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones
arrière, si possible.
Aucun signal sonore ne se
Les signaux sonores sont dé- Activez les signaux sonores.
fait entendre lorsque vous
sactivés.
Reportez-vous au chapitre
appuyez sur les touches sen« Utilisation quotidienne ».
sitives du bandeau.
s'allume.
Arrêt automatique est activé. Éteignez la table de cuisson
puis allumez-la de nouveau.
s'allume.
La fonction Dispositif de sécurité enfants ou Verrouillage est activée.
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur la Placez un récipient sur la
zone.
zone.
et un chiffre s'affichent.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Le récipient n'est pas
adapté.
Utilisez un récipient adapté.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Le diamètre du fond du récipient de cuisson est trop
petit pour la zone.
Utilisez un récipient de dimensions appropriées.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Le récipient de cuisson ne
recouvre pas la croix / le
carré.
Recouvrez complètement la
croix / le carré.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil.
Si
s'affiche à nouveau,
faites appel au service aprèsvente.
36
www.aeg.com
Problème
s'allume.
Cause probable
Solution
Une erreur s'est produite sur
la table de cuisson parce
que le récipient chauffe à
vide. Arrêt automatique et la
protection contre la surchauffe des zones s'activent.
Éteignez la table de cuisson.
Enlevez le récipient chaud.
Au bout d'environ 30 secondes, remettez la zone en
fonctionnement. Si le problème était causé par le récipient, le message d'erreur
disparaît. Voyant de chaleur
résiduelle peut rester affiché. Laissez le récipient refroidir suffisamment. Vérifiez
que votre récipient est compatible avec la table de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
7.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à 3
lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la surface en
verre) et le message d'erreur qui
s'affiche. Assurez-vous d'utiliser
correctement la table de cuisson. En cas
d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions
relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Numéro de série ....................
8.2 Tables de cuisson
intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
8.3 Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
• Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble d'alimentation suivant
(ou supérieur) : H05BB-F Tmax 90°C.
Contactez votre service après-vente.
FRANÇAIS
8.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
A
min. 2 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
37
38
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
8.5 Enceinte de protection
Si vous utilisez une enceinte de
protection (accessoire supplémentaire),
l'espace de circulation d'air de 2 mm et
le fond de protection installé
directement sous la table de cuisson ne
sont plus nécessaires. L'enceinte de
protection n'est pas disponible dans tous
les pays. Veuillez contacter votre
revendeur local.
Vous ne pouvez pas utiliser
l'enceinte de protection si
vous installez la table de
cuisson au-dessus d'un four.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Plaque de calibrage
Modèle HK654400XB
Type 58 GAD D4 AU
Induction 7.4 kW
Numéro de série ..........
AEG
PNC 949 595 128 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.4 kW
FRANÇAIS
39
9.2 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nom- Fonction Boosinale (niveau
ter [W]
de cuisson
max.) [W]
Fonction Boos- Diamètre de
ter durée maxi- l'ustensile de
male [min]
cuisine [mm]
Avant gauche
1800
2600
5
145 - 180
Arrière gauche
1800
2600
5
145 - 180
Avant droite
1800
2600
5
145 - 180
Arrière droite
1800
2600
5
145 - 180
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du
tableau. Elle dépend de la matière et des
dimensions de l'ustensile de cuisine.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez un ustensile de cuisine qui ne
dépasse pas le diamètre indiqué dans le
tableau.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
40
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 41
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 42
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.......................................................................................45
4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................47
5. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 50
6. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................52
7. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 52
8. MONTAGE...............................................................................................................55
9. TECHNISCHE DATEN............................................................................................ 57
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu erhalten:
www.aeg.com
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warn-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Umweltinformationen
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
41
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche
Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die
Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand
führen.
Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen
Dampfreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf
der Glaskeramik-/Glasfläche feststellen.
Stromschlaggefahr!
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das
Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
DEUTSCH
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und dem Gerät darunter
ein Abstand von 2 mm zur Belüftung
frei gelassen wird. Schäden, die durch
das Fehlen eines Belüftungsabstands
entstehen, sind von der Garantie
ausgenommen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
43
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an den autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
44
www.aeg.com
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von 30
cm zu den Induktionskochzonen
einhalten, wenn das Gerät in Betrieb
ist.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder
Aluminiumguss oder mit
beschädigten Böden kann die Glas-/
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
DEUTSCH
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
45
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
3.1 Kochfeldanordnung
1
1
1
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
1
2
3.2 Bedienfeldanordnung
1
2
11 10
3
4
9
8
5
7
6
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
Anmerkung
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Tastensperre / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
4
-
Kochzonen-Anzeigen des Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit einTimers
gestellt wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
46
www.aeg.com
Sensorfeld
5
Funktion
Anmerkung
Power-Funktion
Ein- und Ausschalten der Funktion.
6
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
7
-
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
8
/
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
9
-
Auswählen der Kochzone.
10
STOP+GO
Ein- und Ausschalten der Funktion.
11
Bridge
Ein- und Ausschalten der Funktion.
3.3 Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.
Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.
Power-Funktion ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig) : Weitergaren/Warmhalten/Restwärme.
/
Die Funktion Tastensperre / Kindersicherung ist in Betrieb.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich
kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
3.4 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/
/
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme. Die Anzeige
zeigt die Restwärmestufe an.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
DEUTSCH
47
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Berühren Sie die Einstellskala auf der
gewünschten Kochstufe oder fahren Sie
mit dem Finger entlang der Skala bis zur
gewünschten Kochstufe.
4.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
4.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
4.4 Verwendung der
Kochzonen
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
• Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Entfernen Sie den Gegenstand oder
reinigen Sie das Bedienfeld.
• Das Kochfeld wird zu heiß (z.B. durch
einen leergekochten Topf). Lassen Sie
die Kochzone abkühlen, bevor Sie das
Kochfeld wieder verwenden.
• Sie verwenden ungeeignetes
Stellen Sie das Kochgeschirr auf das
Kreuz/Quadrat des gewünschten
Kochfelds. Das Kreuz/Quadrat muss
vollständig bedeckt sein.
Induktionskochzonen passen sich bis zu
einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an. Mit
einem großen Kochgeschirr können Sie
auf zwei Kochzonen gleichzeitig kochen.
Kochgeschirr. Das Symbol
leuchtet
und die Kochzone wird automatisch
nach 2 Minuten ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer
auf und das
Weile leuchtet
Kochfeld schaltet sich aus. Siehe
unten.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
den Zeiten der Funktion:
•
, 1 - 3 - 6 Stunden
• 4 - 7 - 5 Stunden
• 8 - 9 - 4 Stunden
• 10 - 14 - 1,5 Stunden
4.3 Kochstufe
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
4.5 Funktion Bridge
Diese Funktion verbindet zwei
Kochzonen, sie funktionieren dann wie
eine Kochzone.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für eine
der Kochzonen ein.
Einschalten der Funktion für die
linken/rechten Kochzonen: Berühren
Sie
/ . Zum Einstellen oder Ändern
der Kochstufe berühren Sie die rechte
oder linke Einstellskala.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
/ . Die Kochzonen arbeiten wieder
unabhängig voneinander.
Wenn Sie nur eine der beiden
Kochzonen verwenden möchten,
empfehlen wir Ihnen die hintere
Kochzone zu benutzen. Bei der
Verwendung von großem Kochgeschirr
empfehlen wir Ihnen, das Kochgeschirr in
die Nähe der hinteren Kochzone zu
stellen.
48
www.aeg.com
4.6 Ankochautomatik
Auswählen der Kochzone: Berühren Sie
Wenn Sie diese Funktion einschalten,
lässt sich die erforderliche
Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit
erzielen. Bei Verwendung dieser
Funktion wird eine gewisse Zeit lang die
höchste Kochstufe eingestellt und
anschließend auf die erforderliche Stufe
zurückgeschaltet.
so oft, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Zum Einschalten der
Funktion muss die Kochzone
abgekühlt sein.
Einschalten der Funktion für eine
(
Kochzone: Berühren Sie
leuchtet). Berühren Sie dann gleich
danach die gewünschte Kochstufe. Nach
3 Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
4.7 Power-Funktion
Diese Funktion stellt den
Induktionskochzonen zusätzliche
Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion
nur für einen begrenzten Zeitraum
eingeschaltet werden. Danach schaltet
die Induktionskochzone automatisch auf
die höchste Kochstufe um.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone: Berühren Sie
.
leuchtet.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
4.8 Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochzone und
dann die Funktion ein. Sie können die
Kochstufe einstellen, bevor Sie die
Funktion einstellen oder danach.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
des Timers, um die Zeit einzustellen
(00 - 99 Minuten). Wenn die
Kontrolllampe der Kochzone langsam
blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen
Sie die Kochzone mit
aus. Die
Kontrolllampe der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Restzeit
an.
Ändern der Zeit: Wählen Sie die
Kochzone mit
oder
aus. Berühren Sie
.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
. Die Restzeit wird auf 00
heruntergezählt. Die Kontrolllampe der
Kochzone erlischt. Zum Ausschalten der
Funktion können Sie auch
gleichzeitig berühren.
und
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird
ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
CountUp Timer (Garzeitmesser)
Benutzen Sie diese Funktion, um
festzustellen, wie lange die Kochzone
bereits in Betrieb ist.
Auswählen der Kochzone: Berühren Sie
so oft, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
des Timers.
leuchtet auf. Wenn die
Kontrolllampe der Kochzone langsamer
blinkt, wird die Zeit hochgezählt. Das
Display schaltet um zwischen
abgelaufenen Zeit (Minuten).
und der
So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb ist:
Wählen Sie die Kochzone mit
aus. Die
DEUTSCH
49
Kontrolllampe der Kochzone blinkt
schneller. Im Display wird die
Einschaltdauer der Zone angezeigt.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
oder . Die Kontrolllampe der
Kochzone erlischt.
Kurzzeitwecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Kochfeld
eingeschaltet ist und die Kochzonen
nicht in Betrieb sind (die
Kochstufenanzeige
anzeigt).
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
.
leuchtet 4 Sekunden.Der Timer
bleibt eingeschaltet.
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
4.11 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
. Berühren Sie
oder
des Timers,
um die Zeit einzustellen. Wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt
ein Signalton und 00 blinkt.
Zum Einschalten der Funktion: Schalten
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sekunden.
Sie
.
4.9 STOP+GO
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich
die Kochstufe nicht ändern.
Die Funktion unterbricht nicht die
Uhrfunktionen.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
leuchtet.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
4.10 Tastensperre
ein. Stellen Sie
keine Kochstufe ein. Berühren Sie
vier
leuchtet. Schalten Sie das
Kochfeld mit
Die Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
.
Sie das Kochfeld mit
aus.
Zum Ausschalten der Funktion:
ein.
Schalten Sie das Kochfeld mit
Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren
Sie
vier Sekunden.
leuchtet.
Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld
ein. Die Kontrolllampe
mit
leuchtet. Berühren Sie 4 Sekunden lang
. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb
von 10 Sekunden ein. Das Kochfeld
kann jetzt benutzt werden. Wenn Sie das
Kochfeld mit
ausschalten, wird diese
Funktion wieder eingeschaltet.
4.12 OffSound Control (Einund Ausschalten des
Signaltons)
Sie können das Bedienfeld sperren,
wenn die Kochzonen eingeschaltet sind.
So wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
angezeigt. Berühren Sie
zum Auswählen von:
Sie 3 Sekunden lang . Das Display wird
ein- und ausgeschaltet. Berühren Sie 3
Sekunden lang
•
. Es wird
oder
des Timers
- Der Signalton ist ausgeschaltet
50
www.aeg.com
•
- Der Signalton ist eingeschaltet
Warten Sie, bis das Kochfeld automatisch
ausgeschaltet wird, um Ihre Auswahl zu
bestätigen.
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
•
•
•
•
• Die Funktion wird eingeschaltet, wenn
die Belastung der Kochzonen 7400 W
überschreitet.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
aller anderen Kochzonen reduziert.
• Die Anzeige der reduzierten
Kochzone wechselt zwischen zwei
Kochstufen.
Bei der Berührung von
Kurzzeitwecker erlischt
Kurzzeitmesser erlischt
Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
4.13 Funktion PowerManagement
• Alle Kochzonen sind an eine Phase
angeschlossen. Siehe Abbildung.
• Die Phase darf bis maximal 7400 W
belastet werden.
• Die Funktion verteilt die Leistung
zwischen den Kochzonen.
5. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Kochgeschirr
• Ein Magnet am Geschirrboden
angezogen wird.
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und eben wie möglich sein.
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen
geeignetes Kochgeschirr.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil
der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl,
emaillierter Stahl, Edelstahl, ein
mehrlagiger Topfboden (wenn vom
Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktions-Kochfelder, wenn:
• Eine geringe Wassermenge sehr
schnell auf einer Kochzone, die auf
die höchste Stufe geschaltet ist,
kocht.
Induktionskochzonen passen sich der
Größe des Geschirrbodens bis zu einer
bestimmten Grenze automatisch an.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
5.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
DEUTSCH
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen
Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.
Die Geräusche sind normal und weisen
nicht auf eine Störung des Kochfelds
hin.
5.3 Energie sparen
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem
Einschalten der Kochzone auf.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
51
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
5.5 Anwendungsbeispiele zum
Kochen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch der Kochzone nicht
proportional an. Das bedeutet, dass die
Kochzone, die auf eine mittlere
Kochstufe eingestellt ist, weniger als die
Hälfte ihrer maximalen Leistung
verbraucht.
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt
es sich um Richtwerte.
5.4 Öko Timer (Öko-Timer)
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kochstufe
-1
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-3
Sauce Hollandaise, Schmelzen 5 - 25
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
Gelegentlich umrühren.
1-3
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
3-5
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten.
25 - 50
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren.
5-7
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.
7-9
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
7-9
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
52
www.aeg.com
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
9 - 12
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
12 - 13
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
14
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion ist eingeschaltet.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
6.2 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Plastikfolie, zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur
Glasfläche ansetzen und über die
Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und etwas Spülmittel. Wischen
Sie das Kochfeld nach der Reinigung
mit einem weichen Tuch trocken.
DEUTSCH
53
7.1 Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Das Kochfeld kann nicht ein- Das Kochfeld ist nicht oder
geschaltet oder bedient wer- nicht ordnungsgemäß an die
den.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Die Sicherung hat ausgelöst. Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Löst die Sicherung wiederholt aus,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden
die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder Berühren Sie nur ein Sensorwurden gleichzeitig berührt. feld.
Die Funktion STOP+GO ist
in Betrieb.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Wasser- oder Fettspritzer
befinden sich auf dem Bedienfeld.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Ein akustisches Signal ertönt Mindestens ein Sensorfeld
und das Kochfeld schaltet
wurde bedeckt.
ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Sie haben etwas auf das
Sensorfeld
gestellt.
Restwärmeanzeige erscheint Die Kochzone ist nicht heiß,
nicht.
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange
genug eingeschaltet, um
heiß zu sein, wenden Sie sich
an den autorisierten Kundendienst.
Die Funktion Ankochautomatik funktioniert nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone
lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie die
Funktion.
54
www.aeg.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen hin
und her.
Die Funktion Power-Management ist eingeschaltet.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
Stellen Sie großes Kochgegroß, oder Sie haben es zu
schirr nach Möglichkeit auf
nahe an die Bedienelemente die hinteren Kochzonen.
gestellt.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausgeschal- Schalten Sie den Signalton
tet.
ein.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Abschaltautomatik ist einge- Schalten Sie das Kochfeld
schaltet.
aus und wieder ein.
leuchtet auf.
Die Funktion Kindersicherung oder Tastensperre ist in
Betrieb.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochgeschirr
auf die Kochzone gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
die Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
Benutzen Sie geeignetes
Kochgeschirr.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein
für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Das Kochgeschirr bedeckt
das Kreuz/Quadrat nicht.
Das Kreuz/Quadrat muss
vollständig bedeckt sein.
und eine Zahl werden an- Es ist ein Fehler aufgetreten. Trennen Sie das Kochfeld
eine Zeit lang vom Stromgezeigt.
netz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der
Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder
ein. Wenn
erneut aufleuchtet, wenden Sie sich
an den autorisierten Kundendienst.
DEUTSCH
Problem
leuchtet auf.
55
Mögliche Ursache
Abhilfe
Ein Fehler ist aufgetreten,
weil ein Kochgeschirr leer
gekocht ist. Abschaltautomatik und der Überhitzungsschutz für die Kochzone ist
eingeschaltet.
Schalten Sie das Kochfeld
aus. Entfernen Sie das heiße
Kochgeschirr. Schalten Sie
die Kochzone nach etwa 30
Sekunden wieder ein. Wenn
das Kochgeschirr das Problem verursacht hat, erlischt
die Fehlermeldung. Restwärmeanzeige kann eingeschaltet bleiben. Lassen Sie das
Kochgeschirr lange genug
abkühlen. Prüfen Sie, ob das
Kochgeschirr mit dem Kochfeld kompatibel ist.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
7.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler
oder einen autorisierten Kundendienst.
Geben Sie die Daten an, die Sie auf dem
Typenschild finden. Geben Sie dabei
den dreistelligen Buchstaben-Code für
die Glaskeramik (befindet sich in der
Ecke der Glasfläche) und die angezeigte
Fehlermeldung an. Vergewissern Sie
sich, dass Sie das Kochfeld richtig
bedient haben. Wenn Sie das Gerät
falsch bedient haben, fällt auch während
der Garantiezeit für die Reparatur durch
einen Techniker oder Händler eine
Gebühr an. Die Informationen zum
Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
8.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
8.3 Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit Anschlusskabel
geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch ein Netzkabel des folgenden
oder eines höheren Typs: H05BB-F
Tmax 90°C. Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
56
www.aeg.com
8.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
A
min. 2 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
DEUTSCH
57
min.
12 mm
min.
2 mm
8.5 Schutzboden
Falls Sie einen Schutzboden (optionales
Zubehör) verwenden, ist die Einhaltung
des vorderen Belüftungsabstands von 2
mm und die Schutzmatte direkt unter
dem Gerät nicht nötig. Der Schutzboden
ist möglicherweise in einigen Ländern
nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren
Händler vor Ort.
Wenn Sie das Kochfeld über
einem Backofen einsetzen,
können Sie den
Schutzboden nicht
verwenden.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Typenschild
Modell HK654400XB
Typ 58 GAD D4 AU
Induktion 7,4 kW
Ser.Nr. ..........
AEG
Produkt-Nummer (PNC) 949 595 128 01
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.4 kW
58
www.aeg.com
9.2 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
Power-Funktion Power-Funktion Durchmesser
[W]
maximale Eindes Kochgeschaltdauer
schirrs [mm]
[Min.]
Vorne links
1800
2600
5
145 - 180
Hinten links
1800
2600
5
145 - 180
Vorne rechts
1800
2600
5
145 - 180
Hinten rechts
1800
2600
5
145 - 180
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der
Tabelle abweichen. Sie ändert sich je
nach Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
*
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr
dessen Durchmesser größer als der in
der Tabelle angegebene Wert ist.
DEUTSCH
59
867301934-A-242014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising