Aeg HK894400FG Brukermanual

Aeg HK894400FG Brukermanual
NO
PT
SV
Bruksanvisning
Platetopp
Manual de instruções
Placa
Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
2
22
43
HK894400FG
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...................................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE........................................................................................... 6
4. DAGLIG BRUK........................................................................................................... 9
5. RÅD OG TIPS...........................................................................................................12
6. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................15
7. FEILSØKING............................................................................................................ 15
8. MONTERING...........................................................................................................17
9. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 20
10. ENERGIEFFEKTIV................................................................................................. 20
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest
mulig ut av produktet.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige
deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes
unna produktet.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Ikke berør varmeelementene.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller
olje kan være farlig og kan resultere i brann.
Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men
du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks med et lokk eller et brannteppe.
Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Etter bruk slår du av komfyrtoppen med
kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
installere dette produktet.
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk
alltid vernehansker.
• Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp
og fuktighet.
• Ikke monter produktet ved siden av
en dør eller under et vindu. Dette
hindrer varme kokekar fra å falle ned
fra produktet når døren eller vinduet
er åpnet.
• Dersom produktet innstalleres over
skuffene må du sørge for at rommet
mellom bunnen av produktet og den
øverste skuffen er nok for
luftsirkulasjon.
• Produktets bunn kan bli varm. Vi
anbefaler at du monterer et ikkebrennbart separasjonspanel under
produktet, for å forhindre tilgang til
bunnen.
• Sørg for at ventilasjonavstanden på 2
mm mellom arbeidsplaten og fronten
på den nedre enheten er fri.
Garantien dekker ikke skader
forårsaket av mangel på tilstrekkelig
ventilasjonsplass.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon sørge for at
produktet er koblet fra
strømforsyningen.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
• Sørg for at produktet er riktig
montert. Løs og feil strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt) kan gjøre at
terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
NORSK
• Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
• Fjern om nødvendig all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
5
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan
frigjøre brennbare damper. Hold
flammer eller varme gjenstander unna
fett og oljer når du bruker dem til
tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på
produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
6
www.aeg.com
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på platetoppen
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Hoito ja puhdistus
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av produktet og la det avkjøle før
du rengjør det.
• Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bare kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Avhending
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
2.6 Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversikt over platetoppen
1
1
1
2
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
NORSK
7
3.2 Oversikt over betjeningspanelet
6
5
7
4
8
3
9
2
1
10
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er i bruk.
Sensorfelt
Funksjon
Kommentar
1
PÅ/AV
For å slå komfyrtoppen av og på.
2
Grill Function
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
3
STOP+GO
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
Cook Assist
Aktivere funksjonen.
5
Booster
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
6
-
Visning
Viser funksjonene som er i bruk.
7
-
Betjeningslinje
Stille inn et effekttrinn.
Varselur / Stoppeklokke /
Koketid
Stiller inn funksjonen og låser/låser opp betjeningspanelet.
-
Angir innstillingene.
-
Bekrefte innstillingen.
8
9
10
/
8
www.aeg.com
3.3 Display
C
A.
B.
C.
D.
E.
D
0:48
B
A
Lås-funksjon
STOP+GO-funksjon
Kokesoner
Koketid
Varselur-indikator
E
Kokesonen på displayet
Beskrivelse
Kokesonen er i bruk. Over: varmeinnstilling, under: tidsuret.
Holde varm /STOP+GO-funksjonen er i bruk.
Booster er i bruk.
Booster er i bruk.
Sone justeres.
Det er ingen kokekar på kokesonen.
Automatisk oppvarming-funksjonen er i bruk.
OptiHeat Control. Kokesonen er av. Dimensjonen og
farger viser restvarmen:
• Stor rød – koker fortsatt
• Stor klar rød – holde varm
• Liten klar rød – fremdeles varm
• Liten hvit – kokesonen er kald
3.4 Restvarme
ADVARSEL!
Forbrenningsfare som følge
av restvarme.
Induksjonskokesonene gir den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
NORSK
4. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
4.3 Valg av språk
Hvis du vil bytte språk, må du starte
komfyrtoppen med
berøre
4.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å slå koketoppen
på eller av.
og deretter
. Bruk pilene til å stille inn
for å
språkmenyen. Trykk på
bekrefte. Displayet viser listen med
språk. Berør
eller
4.2 Automatisk utkopling
språk. Trykk på
Funksjonen deaktiverer komfyrtoppen
automatisk hvis:
4.4 Effekttrinnet
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert komfyrtoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
komfyrtoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
komfyrtoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokeredskap.
Symbolet ? tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
deaktiveres komfyrtoppen.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som komfyrtoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
Komfyrtoppen deaktiveres etter
1-3
6 timer
4-7
5 timer
8-9
4 timer
10 - 14
1,5 time
for å velge
for å bekrefte.
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
4.5 Bruke kokesonene
Plasser kokekaret på krysset/firkanten
som er på den aktuelle kokeoverflaten.
Dekk krysset/firkanten helt.
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk. Du kan bruke store kokekar
på to kokesoner samtidig.
4.6 Grill Function
Bruke denne funksjonen
med Maxisense Plancha
Grill1) tilbehør.
1) Tilbehør leveres ikke sammen med produktet. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.
9
10
www.aeg.com
Denne funksjonen kobler to venstre
kokesoner under tilbehøret sammen, slik
at de opererer som én.
Still inn effekttrinnet for en av de venstre
kokesonene.
automatisk under steking. Du kan angi
denne funksjonen til vestre foran
kokesonen på produktet.
Stekenivå
Matforslag
Aktivere funksjonen: berør . For å
angi eller endre effekttrinnet, berør en av
de venstre kontrollsensorene.
Lavt nivå
Egg
Deaktivere funksjonen: berør .
Kokesonene opererer uavhengig.
Høyt nivå
4.7 Automatisk oppvarming
Hvis du aktiverer denne funksjonen,
oppnår du det nødvendige effekttrinnet
fortere. Funksjonen aktiverer det høyeste
effekttrinnet en stund og senker deretter
varmen til riktig effekttrinn.
Kokesonen må være kald for
å aktivere funksjonen.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør . Berør umiddelbart ønsket
effekttrinn. A tennes.
Deaktivere funksjonen: endre
effekttrinn.
4.8 Booster
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Se etter i kapittelet "Teknisk
informasjon".
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør . P tennes i ringen. Etter hvert
som sonen blir varmere, endres fargen til
ringen.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
4.9 Cook Assist
Med denne funksjonen kan du angi én av
tre stekenivåer som bestemmer
temperauren i kokekaret.
koketoppenholder denne temperaturen
Symbol
Middels nivå Pannekake
Biff
OBS!
Bare bruk laminerte panner
på lavt eller middels
kokenivå for å forhindre
skade eller overopphetelse
av kokekaret.
Ikke bruk lokk når du bruker
denne funksjonen.
Aktivere funksjonen:
1. Sett en tom kjele på den vestre,
femmere kokesonen.
2. Trykk på
3. Bruk
.
og
for å velge et
stekenivå. Bekreft vaglet med
4. Vent til produktet oppdager
kokekaret.
5. Etter litt tid kan du velge med
.
og
hvis du vil bruke Plancha
Grillplate-funksjonen.
.
6. Bekreft vaglet med
7. Vent til kokekaret når temperaturen
til deg valgte stekenivået (displayet
viser informasjonen).
8. Legg maten i kjelen.
Deaktivere funksjonen:
1. Berør 0 for venstre, fremre kokesone.
og
hvis du ønsker å
2. Bruk
deaktivere denne funksjonen.
3. Bekreft vaglet med
.
Justere temperaturen:
Hvis resultatene ikke er tilfredsstillende
kan du tilpasse steketemperaturen.
koketoppenhusker
temperaturinnstillingen til neste gang du
bruker den.
Øke temperaturen: berør
tennes.
.
NORSK
Redusere temperaturen: berør
tennes.
TFor å aktivere funksjonen for når
.
kokesonene er i drift: berør
Plancha Grillplate-funksjon
Denne funksjonen lar deg bruke Cook
Assist-funksjonen med Infinite Plancha
tilbehør fra Electrolux eller AEG.
Funksjonen kobler to venstre kokesoner
for funksjonen Cook Assist sammen, slik
at de opererer som én.
Et kan ta litt tid å varme opp
et stort kokekar. Funksjonen
varmer opp Infinite Plancha i
omtrent 12 og indikerer når
den er klar.
tre
ganger for å få oppVarselur
.
For å stoppe lyden: berør
.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
4.11 STOP+GO
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Når funksjonen er i bruk, kan du ikke
endre effekttrinnene.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
4.10 Tidsbryter
Det finnes 3 funksjoner: Stoppeklokke,
Koketid og Varselur.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv. Funksjonen starter automatisk og
slås på under effekttrinn i kokesonen på
displayet.
For å nullstille funksjonen: berør
for
å få opp Stoppeklokke . Still deretter
inn kokesonen fra listen med piler, og
berør
11
for å bekrefte.
Koketid
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
For å aktivere funksjonen berør
to
.
ganger for å for å få opp Koketid
Still deretter inn kokesonen fra listen
med piler, og berør
for å bekrefte.
for å
Angi tiden med piler og berør
bekrefte. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og kokesonen deaktiveres.
For å stoppe lyden: berør
.
komfyrtoppen med
. Berør
.
.
Deaktivere funksjonen: berør .
Forrige varmeinnstilling er på aktiveres.
4.12 Lås
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
Aktivere funksjonen: Berør
gjentatte
ganger til du ser Låse-funksjonen. Berør
for å bekrefte.
værende på.
lyser. Tidsuret blir
Deaktivere funksjonen: berør .
Forrige varmeinnstilling er på aktiveres.
Når du slår av
komfyrtoppen, deaktiveres
også denne funksjonen.
4.13 Barnesikringen
Denne funksjonen forhindrer at
komfyrtoppen blir slått på ved en feil.
Aktivere funksjonen: deaktiver
Varselur
For å aktivere funksjonen for når
komfyrtoppen deaktiveres: aktiver
for å få opp Varselur
Aktivere funksjonen: berør
tennes.
én gang
når
komfyrtoppen med . Trykk
komfyrtoppen slås av. Displayet viser en
melding om at funksjonen er aktiv.
12
www.aeg.com
Deaktivere funksjonen: aktiver
komfyrtoppen med
deretter
. Berør
og
.
Overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver komfyrtoppen
og
samtidig. Still
med . Berør
inn effekttrinn innen 10 sekunder. Du
kan betjene komfyrtoppen. Når du
deaktiverer komfyrtoppen med
funksjonen aktivert igjen.
, blir
4.14 Deaktivering og
aktivering av lydsignalene
• Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3700 W.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
• Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3700 W.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
• Displayet for de reduserte sonene
skifter mellom to nivåer.
Aktiver komfyrtoppen. Berør
og still
deretter inn lydmenyen med piler. Trykk
på
for å bekrefte. Still inn alternativet
med piler. Trykk på
for å bekrefte.
Når funksjonen er på, hører du lyder bare
når:
•
•
•
•
du berører
Varselur kommer ned
Koketid kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
4.15 Effektstyring-funksjon
• Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
5. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar på
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• feil: aluminium, kobber, messing,
glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• litt vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg i
noen grad målene til bunnen av
kokekaret automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
NORSK
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se etter i kapittelet "Teknisk
informasjon".
5.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker kokesonen på et
høyt effekttrinn og kokekaret består
av forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker høyt effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• visling, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke at
det er feil på produktet.
13
5.3 Öko Timer (Øko-tidsur)
For å spare energi, slås kokesonen av før
tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
5.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Forholdet mellom varmeinnstillingen og
kokesonens strømforbruk er ikke lineær.
Når du øker varmeinnstillingen er den
ikke proporsjonal med kokesonens økte
strømforbruk. Dette betyr at kokesonen
med middels varmeinnstillinger bruker
mindre enn halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1–3
Hollandaise-sause, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 – 25
Bland innimellom.
1–3
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 – 40
Tilberedes med lokk.
3–5
Svelling av ris og melkeretter,
varming av ferdigretter.
25 – 50
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått.
5–7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 – 45
Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
7–9
Dampkoking av poteter.
20 – 60
Bruk maks. ¼ l vann til 750 g
poteter.
7–9
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 – 150 Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
9 – 12
Varsom steking: filet, cordon
etter
bleu av kalv, koteletter, koket- behov
ter, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer.
Snu etter halve steketiden.
14
www.aeg.com
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
12 – 13
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
5 – 15
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.
Kok store mengder vann. Effektfunksjonen er aktivert.
5.5 Råd og tips for Cook Assist
funksjon
For å oppnå de beste resultatene med
funksjonen:
• Start funksjonen når komfyrtoppen er
kald (det er ikke nødvendig å varme
opp kokekaret manuelt).
• Bru kokekar som er laget av rustfritt
stål med sandwich-bunn.
• Ikke bruk kokekar som har et opphøyd
midtpunkt under.
Eksempler på tilberedningsmåter for
funksjonen
Informasjonen i tabellen viser eksempler
på mat for alle stekenivåene. Mengden,
tykkelsen, kvaliteten og temperaturen ( f.
eks. frossen ) kan ha en innvirkning på
riktig stekenivå. Velg stekenivå og
tilpassing etter tilberedningsvanene og
planene dine.
Stekenivå
Ulike størrelser på kjeler kan
kreve ulike
oppvarmingstider. Tunge
panner lagrer mer varme
enn lette panner, men de
bruker lengre tid på å varme
seg opp.
5.6 Riktige panner for Cook
Assist funksjon
Bruk bare panner med flat bunn. For å
sjekke om pannen er riktig:
1. Sett pannen opp ned.
2. Legg en linjal på bunnen av pannen.
3. Prøv å legge en 5, 10 eller 20kronersmynt (eller med lignende
størrelse) mellom linjalen og bunnen
av pannen.
Matforslag Bruk til å forberede
Egg
Stekte egg, omelett, fransk-toasts,
fiskefilet, grønnsaker
Pannekaker Pannekaker, fiskepinner, frossen mat, panert
mat, middels
stekt biff
Steker
a. Pannen er feil hvis du kan sette
mynten mellom linjalen og
pannen.
Lite stekt biff
b. Pannen er riktig hvis du ikke kan
sette mynten mellom linjalen og
pannen.
NORSK
15
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Generell informasjon
• Rengjør produktet etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke produktets funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
6.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, og mat som inneholder
sukker. Hvis ikke kan smusset
forårsake skade på produktet. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp
vinkel og skyv bladet bortover flaten.
• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettsprut,
falming av metallet. Rengjør
produktet med en fuktig klut og litt
rengjøringsmiddel. Tørk godt med en
myk klut etter rengjøring.
• Overflaten på komfyrtoppen har
horisontale spor. Rengjør produktet
med en fuktig klut og litt
rengjøringsmiddel med en jevn
bevegelse fra venstre mot høyre. Tørk
godt med en myk klut fra venstre til
høyre etter rengjøring.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva må gjøres, hvis
Feil
Mulig løsning
Løsning
Du kan ikke aktivere eller be- Koketoppen er ikke koblet til Kontroller om koketoppen
tjene koketoppen.
en strømforsyning eller er
er riktig koblet til strømforsykoblet feil.
ningen. Se koblingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
16
www.aeg.com
Feil
Mulig løsning
Løsning
Slå på koketoppen igjen og
still inn varmen innen det har
gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
STOP+GO-funksjonen er i
bruk.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
Det er vann eller fettsprut på Tørk av betjeningspanelet.
betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deretter Du har dekket til ett eller fle- Fjern gjenstanden fra senslås koketoppen av.
re sensorfelt.
sorfeltene.
Et lydsignal høres når koketoppen slår seg av.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensorfel- Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
tet
.
Restvarmeindikator endrer
ikke farger.
Sonen er ikke varm fordi den Kontakt servicesenteret dervar bare i bruk en kort stund. som sonen ikke blir varm etter en stunds bruk.
Automatisk oppvarmingfunksjonen virker ikke.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det er valgt høyeste effekttrinn.
Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som funksjonen.
Effekttrinnet endres mellom
to trinn.
Effektstyring-funksjonen er i
bruk.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Bakgrunnsbelysningen er på, Det varme kokekaret er på
men displaykontrasten er
displayet.
dårlig.
Fjern objektet og la komfyrtoppen bli tilstrekkelig avkjølt. Om kontrasten ikke er
klar må du snakke med et
autorisert servicesenter.
Det høres ingen lydsignal
Signalene er deaktivert.
når du berører sensorfeltene
på panelet.
Aktiver signalene.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
II og tekst vises.
lyser.
Automatisk utkopling er akti- Deaktiver komfyrtoppen og
vert.
aktiver den igjen.
Barnesikringen eller Låsfunksjonen er i bruk.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
NORSK
17
Feil
Mulig løsning
Løsning
? tennes.
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen.
Sett kokekar på kokesonen.
Du bruker feil type kokekar.
Bruk riktig kokekar.
Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen.
Bruk kokekar med riktige
mål.
Se etter i kapittelet "Teknisk
informasjon".
Kokekaret dekker ikke krysset/firkanten.
Dekk krysset/firkanten helt.
E og et nummer vises.
Det er en feil på koketoppen.
Koble koketoppen fra strømforsyningen en stund. Koble
fra sikringen i husets sikringsskap. Koble den til
igjen. Hvis E tennes igjen må
du snakke med et autorisert
servicesenter.
E4 tennes.
Det er en feil på koketoppen
fordi kokekar koker tørt. Automatisk utkopling og overopphetingsvernet for sonen
er aktivert.
Deaktiver koketoppen. Fjern
det varme kokekaret. Aktiver
sonen igjen etter ca. 30 sekunder. Hvis kokekaret var
problemet vil feilmeldingen
fjernes. Restvarmeindikator
vil forbli på. La kokekaret bli
tilstrekkelig kaldt. Kontroller
om dine kokekar kan brukes
med koketoppen.
Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
7.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for
glasskeramikken (du finner den i hjørnet
8. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
av glassflaten) samt feilmeldingen som
vises. Sørg for at du betjener
koketoppenpå riktig måte. Hvis ikke må
du selv betale for service fra
serviceteknikeren eller forhandleren,
også i garantitiden. Anvisninger om
kundeservice og garantibetingelser
finner du i garanti-heftet.
18
www.aeg.com
8.1 Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert
nederst på platetoppen.
Serienummer ....................
8.2 Koketopp for innbygging
Innbyggingskoketoppene skal bare
brukes når de er bygd inn i egnede
enheter og arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
8.3 Tilkoplingskabel
• Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
• For å erstatte den ødelagte
strømkabelen bruke følgende (eller
høyere) ledning type: H05BB-F Tmax
90°C. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
8.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
NORSK
19
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
8.5 Beskyttelsesboks
Hvis du benytter en beskyttelsesboks
(tilleggsutstyr), er det ikke behov for den
fremre luftspalten på 2 mm og
beskyttelsesbunnen rett under
koketoppen. Beskyttelsessettet er
kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land.
Ta kontakt med din lokale leverandør.
Du kan ikke bruke
beskyttelsesboksen hvis du
monterer koketoppen over
en stekeovn.
20
www.aeg.com
9. TEKNISKE DATA
9.1 Typeskilt
Modell HK894400FG
Type 58 GBD C3 AU
Induksjon 7.4 kW
Serienr. .................
AEG
PNC (produktnummer) 949 595 289 00
220 – 240 V 50 – 60 Hz
Laget i Tyskland
7.4 kW
9.2 Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt Effektfunksjon
(maks varme[W]
innstilling) [W]
Effektfunksjon Diameter på komaksimal varig- kekar [mm]
het [min]
Venstre foran
2300
3200
10
125 – 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 – 210
Høyre foran
2300
3200
10
125 – 210
Høyre bak
2300
3200
10
125 – 210
Effekten for kokesonen kan variere noe
sammenliknet med informasjonen i
tabellen. Det endres med kokekarets
materiale og mål.
For å oppnå et optimalt kokeresultat bør
kokekaret ikke være større enn
diameteren som er angitt i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
HK894400FG
Komfyrtopp-type
Konfyrtopp for
innbygging
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter på runde kokesoner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiforbruk per kokesone (EC electric cooking) Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
172.6 Wh / kg
174,9 Wh / kg
178,3 Wh / kg
174,9 Wh / kg
Energiforbruk for komfyrtopp (EC electric hob)
175,2 Wh / kg
NORSK
EN 60350-2 – Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Komfyrtopp – Metoder for måling
av ytelse
Energimålinger som refererer til
kokeområder identifiseres av kryssene på
de respektive kokesonene.
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene
under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
21
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
22
www.aeg.com
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA........................................................................23
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA............................................................................ 24
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO..................................................................................27
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA...............................................................................................29
5. SUGESTÕES E DICAS.............................................................................................33
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA...................................................................................35
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS..............................................................................36
8. INSTALAÇÃO.......................................................................................................... 38
9. INFORMAÇÃO TÉCNICA.......................................................................................41
10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA...................................................................................41
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um
desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que
tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em
aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo
partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre serviços:
www.aeg.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registeraeg.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
PORTUGUÊS
1.
23
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é
responsável por lesões ou danos resultantes de
instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as
instruções junto do aparelho para futura referência.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8
anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças.
Mantenha as crianças e os animais domésticos
afastados do aparelho quando este estiver a funcionar
ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, recomendamos que o active.
A limpeza e a manutenção básica não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
É necessário manter as crianças com menos de 3 anos
afastadas ou constantemente vigiadas.
1.2 Segurança geral
•
•
O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Não toque nos elementos de
aquecimento.
Não utilize o aparelho com um temporizador externo
ou um sistema de controlo remoto separado.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa
sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez
disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com
uma tampa de tacho ou manta de incêndio.
Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.
Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na
superfície da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para
limpar o aparelho.
Após a utilização, desligue a placa no respectivo
comando e não confie apenas no detector de tacho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar
alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a
possibilidade de choque eléctrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de
assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente
qualificada, para evitar perigos.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
ADVERTÊNCIA!
A instalação deste aparelho
tem de ser efectuada por
uma pessoa qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
unidades.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque o
aparelho é pesado. Use sempre luvas
de protecção.
• Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a
humidade cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de
uma porta ou debaixo de uma janela.
Isso evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum tacho quente
do aparelho.
• Se o aparelho for instalado por cima
de gavetas, certifique-se de que o
espaço entre o fundo do aparelho e a
gaveta superior é suficiente para
permitir a circulação de ar.
• A parte inferior do aparelho pode
ficar quente. É necessário instalar um
painel de separação não combustível
debaixo do aparelho para evitar o
acesso à parte inferior.
• Certifique-se de que o espaço de
ventilação de 2 mm entre a bancada e
a parte dianteira inferior da unidade
se mantém desobstruído. A garantia
não abrange danos causados pela
PORTUGUÊS
falta de espaço de ventilação
adequado.
2.2 Ligação eléctrica
ADVERTÊNCIA!
Risco de incêndio e choque
eléctrico.
• Todas as ligações eléctricas devem
ser efectuadas por um electricista
qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à
terra.
• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que
o aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
• Certifique-se de que a informação
sobre a ligação eléctrica existente na
placa de características está em
conformidade com a alimentação
eléctrica. Se não estiver, contacte um
electricista.
• Certifique-se de que o aparelho é
instalado correctamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorrectas podem
provocar o sobreaquecimento dos
terminais.
• Utilize um cabo de alimentação
eléctrica adequado.
• Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que a protecção
contra choque é instalada.
• Utilize a braçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
• Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma
tomada próxima.
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
• As protecções contra choques
eléctricos das peças isoladas e não
isoladas devem estar fixas de modo a
•
•
•
•
•
25
não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Se a tomada eléctrica estiver solta,
não ligue a ficha.
Não puxe o cabo de alimentação
para desligar o aparelho. Puxe
sempre a ficha de alimentação.
Utilize apenas dispositivos de
isolamento correctos: disjuntores de
protecção, fusíveis (os fusíveis de
rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da
corrente eléctrica em todos os pólos.
O dispositivo de isolamento deve ter
uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
2.3 Utilização
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos,
queimaduras e choque
eléctrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protectora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
• Utilize este aparelho apenas em
ambiente doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desligue (“off”) as zonas de cozedura
após cada utilização.
• Não confie apenas no detector de
tachos.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de cozedura.
Podem ficar quentes.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em
contacto com água.
• Não utilize o aparelho como
superfície de trabalho ou
armazenamento.
26
www.aeg.com
• Se a superfície do aparelho
apresentar fendas, desligue-o
imediatamente da corrente eléctrica.
Isso evitará choques eléctricos.
• Os utilizadores portadores de
pacemaker devem manter-se a mais
de 30 cm de distância da zonas de
indução quando o aparelho estiver a
funcionar.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
ADVERTÊNCIA!
Risco de incêndio e
explosão.
• As gorduras e os óleos podem
libertar vapores inflamáveis quando
aquecidos. Mantenha as chamas e os
objectos quentes afastados das
gorduras e dos óleos quando
cozinhar com este tipo de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo
muito quente podem causar
combustão espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
• Não coloque produtos inflamáveis,
nem objectos molhados com
produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
ADVERTÊNCIA!
Risco de danos no aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
• Não deixe que nenhum tacho ferva
até ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que
algum objecto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
• Não active zonas de cozedura com
um tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Os tachos de ferro fundido ou
alumínio ou que tenham a base
danificada podem riscar o vidro ou a
vitrocerâmica. Levante sempre estes
objectos quando precisar de os
deslocar sobre a placa.
• Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
2.4 Manutenção e limpeza
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da
superfície se deteriore.
• Desligue o aparelho e deixe-o
arrefecer antes de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano
macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objectos metálicos.
2.5 Eliminação
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
2.6 Assistência Técnica
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
PORTUGUÊS
27
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
3.1 Disposição da placa
1
1
1
2
1 Zona de cozedura de indução
2 Painel de comandos
1
3.2 Disposição do painel de comandos
6
5
7
4
8
3
9
2
1
10
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons
indicam as funções que estão em funcionamento.
Campo Função
do
sensor
Comentário
1
ON/OFF
Para activar e desactivar a placa.
2
Grill Function
Para activar e desactivar a função.
3
STOP+GO
Para activar e desactivar a função.
4
Cook Assist
Para activar a função.
5
Power Boost
Para activar e desactivar a função.
Visor
Para indicar as funções que estão activas.
6
-
28
www.aeg.com
7
Campo Função
do
sensor
Comentário
-
Barra de comandos
Para regular o grau de cozedura.
Minute Minder / Automatic Counter / Power-off timer
Para seleccionar a função e bloquear/
desbloquear o painel de comandos.
-
Para seleccionar a definição.
-
Para confirmar a definição.
8
9
10
/
3.3 Visor
C
B
A
A zona de cozedura no visor
A.
B.
C.
D.
E.
D
0:48
Função Bloqueio de Funções
Função STOP+GO
Zonas de cozedura
Power-off timer
Indicador Minute Minder
E
Descrição
A zona de cozedura está activada. Em cima: grau de cozedura. Em baixo: temporizador.
A função Keep Warm / STOP+GO está a funcionar.
Power Boost activo.
Power Boost activo.
Zona a ser regulada.
Não existe qualquer tacho na zona de cozedura.
PORTUGUÊS
A zona de cozedura no visor
29
Descrição
A função Aquecimento Automático está em funcionamento.
OptiHeat Control. A zona de cozedura está desligada. A
dimensão e as cores indicam o calor residual:
• Vermelho grande - ainda a cozinhar
• Vermelho brilhante grande - manter quente
• Vermelho brilhante pequeno - ainda quente
• Branco pequeno - a zona de cozedura está fria.
3.4 Calor residual
ADVERTÊNCIA!
O calor residual pode
provocar queimaduras.
As zonas de cozedura de indução criam
o calor necessário para cozinhar
directamente na base dos tachos. A
vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos
tachos.
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
4.1 Activar e desactivar
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar a placa.
4.2 Desactivação Automática
A função desactiva automaticamente a
placa nas seguintes situações:
• Quando todas as zonas de cozedura
estão desactivadas.
• Quando, após a activação da placa,
não é definido qualquer grau de
cozedura.
• Quando ocorrer um derrame ou
quando for colocado algum objecto
sobre o painel de comandos durante
mais de 10 segundos (tacho, pano,
etc.). É emitido um sinal sonoro e a
placa desactiva-se. Retire o objecto
ou limpe o painel de comandos.
• Quando a placa ficar demasiado
quente (por exemplo, quando uma
panela ferve até ficar sem água).
Permita que a zona de cozedura
arrefeça antes de utilizar novamente a
placa.
• Quando utiliza tachos incorrectos. O
símbolo ? acende-se e a zona de
cozedura é automaticamente
desactivada após 2 minutos.
• Quando não desactiva uma zona de
cozedura nem altera o grau de
cozedura. Após algum tempo, a placa
desactiva-se.
Relação entre o grau de cozedura e o
tempo ao fim do qual a placa se
desactiva:
Grau de cozedura
A placa desactiva-se após
1-3
6 horas
4-7
5 horas
8-9
4 horas
10 - 14
1,5 horas
4.3 Seleccionar o idioma
Para mudar de idioma, active a placa
e toque em
. Utilize as setas
com
para seleccionar no menu de idiomas.
Toque em
para confirmar. O visor
apresenta a lista de idiomas. Toque em
ou
Toque em
para seleccionar o idioma.
para confirmar.
30
www.aeg.com
4.4 Grau de cozedura
Para seleccionar ou alterar o grau de
cozedura:
Toque no grau de cozedura que desejar,
na barra de controlo, ou desloque um
dedo ao longo da barra de controlo até
chegar ao grau de cozedura que desejar.
Para desactivar a função: toque em
As zonas de cozedura funcionam de
forma independente.
.
4.7 Aquecimento Automático
Se activar esta função, pode obter um
grau de cozedura necessário em menos
tempo. A função activa o maior grau de
cozedura durante algum tempo e depois
diminui para o nível adequado.
Para activar a função, é
necessário que a zona de
cozedura esteja fria.
Para activar a função para uma zona
de cozedura: toque em . Toque
imediatamente no grau de cozedura que
desejar. A acende.
4.5 Utilizar as zonas de
cozedura
Coloque o tacho centrado na cruz ou no
quadrado da superfície em que vai
cozinhar. Cubra totalmente a cruz ou o
quadrado. As zonas de cozedura de
indução adaptam-se automaticamente à
dimensão da base do tacho. Pode
cozinhar com um tacho grande sobre
duas zonas de cozedura.
4.6 Grill Function
Utilize esta função com a
Maxisense Plancha Grill1)
acessório.
Esta função liga as duas zonas de
cozedura do lado esquerdo de forma a
funcionarem como uma só debaixo do
acessório.
Comece por definir o grau de cozedura
para uma das zonas de cozedura do lado
esquerdo.
Para activar a função: toque em .
Para definir ou mudar o grau de
cozedura, toque num dos sensores de
comando do lado esquerdo.
Para desactivar a função: altere o grau
de cozedura.
4.8 Power Boost
Esta função disponibiliza mais potência
para as zonas de cozedura de indução. A
função pode ser activada para uma zona
de cozedura de indução apenas por um
curto período de tempo. Após esse
tempo, a zona de cozedura de indução
muda automaticamente para o grau de
cozedura mais elevado.
Consulte o capítulo
“Informação técnica”.
Para activar a função para uma zona
de cozedura: toque em . P acende-se
no anel. À medida que a zona vai
aquecendo, a cor do anel vai mudando.
Para desactivar a função: altere o grau
de cozedura.
4.9 Cook Assist
Esta função permite seleccionar um de
três níveis de fritura que definem a
temperatura do tacho. A placa mantém
automaticamente a temperatura
seleccionada durante a fritura. Pode
seleccionar a função para a zona de
1) O acessório não é fornecido com o aparelho. Para obter mais informação, contacte o seu
fornecedor local.
PORTUGUÊS
cozedura dianteira esquerda do
aparelho.
Símbolo
Nível de fri- Exemplos
tura
de alimentos
Nível baixo
Ovos
Nível médio
Panqueca
Nível alto
Bife
CUIDADO!
Utilize tachos laminados
apenas com os níveis de
cozedura baixo e médio,
para evitar danos por
sobreaquecimento do tacho.
Não utilize tampa quando
utilizar a função.
Para activar a função:
1. Coloque um tacho vazio na zona de
cozedura dianteira esquerda.
2. Prima
.
3. Utilize
e
para seleccionar o
nível de fritura. Confirme a selecção
.
com
4. Aguarde até que o aparelho detecte
o tacho.
5. Após algum tempo, pode
seleccionar com
e
se quiser
utilizar a função de placa grelhadora
Plancha.
.
6. Confirme a selecção com
7. Aguarde até que o tacho atinja a
temperatura do nível de fritura
seleccionado (o visor indica a
informação).
8. Coloque os alimentos no tacho.
Para desactivar a função:
1. Toque no 0 da zona de cozedura
dianteira esquerda.
e
para seleccionar se
2. Utilize
quiser desactivar a função.
.
3. Confirme a selecção com
Para ajustar a temperatura:
Se os resultados não forem os que
esperava, pode ajustar a temperatura da
fritura. A placa memoriza o seu ajuste da
31
temperatura e aplica-o quando voltar a
utilizar a função.
Para aumentar a temperatura: toque
.
em
acende.
Para reduzir a temperatura: toque em
.
acende.
Função de placa grelhadora Plancha
Esta função permite utilizar a função
Cook Assist com o acessório Infinite
Plancha da Electrolux ou AEG. A função
liga duas zonas de cozedura do lado
esquerdo para que funcionem como
uma só com a função Cook Assist.
Demora um pouco mais a
aquecer um tacho grande. A
função aquece a Infinite
Plancha durante cerca de 12
minutos e indica quando
estiver pronta.
4.10 Temporizador
Existem 3 funções: Automatic Counter,
Power-off timer e Minute Minder.
Automatic Counter
Pode utilizar esta função para
monitorizar o tempo de funcionamento
de uma zona de cozedura. A função
inicia automaticamente e o indicador
correspondente abaixo do grau de
cozedura acende, na área
correspondente à zona de cozedura no
visor.
Para reinicializar a função: toque em
para ver o Automatic Counter . Em
seguida, defina a zona de cozedura na
lista com as setas e toque em
confirmar.
para
Power-off timer
Pode utilizar esta função para definir o
tempo de funcionamento da zona de
cozedura apenas para uma sessão de
cozedura.
Para activar a função: toque duas vezes
em
para ver o Power-off timer
.
Em seguida, defina a zona de cozedura
na lista com as setas e toque em
para confirmar. Defina o tempo com as
32
www.aeg.com
setas e toque em
para confirmar.
Quando o tempo terminar, é emitido um
som e a zona de cozedura é desactivada.
Para desligar o som: toque em
Para desactivar a função: toque em .
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
Quando desactivar a placa,
também desactivará esta
função.
.
Minute Minder
Para activar a função quando a placa
está desactivada: active a placa com
Toque uma vez em
Minute Minder
.
para aceder ao
.
Para activar a função quando as zonas
de cozedura estão a funcionar: toque
três vezes em
Minder
para ver o Minute
Para activar a função: desactive a placa
. Quando a placa estiver a
desactivada, toque em . O visor
apresenta uma mensagem a indicar que
a função está activa.
.
Para desactivar a função: active a placa
Esta função não afecta o
funcionamento das zonas de
cozedura.
com
. Toque em
e depois em
.
Para contornar a função por apenas
um período de cozedura: active a placa
4.11 STOP+GO
com
Esta função activa todas as zonas de
cozedura com o grau de cozedura mais
baixo.
. Toque simultaneamente em
e
. Defina o grau de cozedura em
menos de 10 segundos. Pode utilizar a
placa. Quando desactivar a placa com
Quando a função está activa, não é
possível alterar o grau de cozedura.
, a função fica novamente activa.
A função não desactiva as funções de
temporizador.
Para activar a função: toque em
acende.
Esta função evita o accionamento
acidental da placa.
com
.
Para desligar o som: toque em
4.13 Dispositivo de Segurança
para Crianças
4.14 Desactivação e activação
dos sons
.
Para desactivar a função: toque em
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
Active a placa. Toque em
e
seleccione o menu dos sons com as
.
4.12 Bloqueio de Funções
É possível bloquear o painel de
comandos com zonas de cozedura a
funcionar. Isto impede uma alteração
acidental do grau de cozedura.
Comece por definir o grau de
cozedura.
Para activar a função: toque
repetidamente em
até ver o indicador
da função de bloqueio no visor. Toque
para confirmar.
acende. O
em
temporizador permanece activo.
setas. Toque em
para confirmar.
Defina a opção com as setas. Toque em
para confirmar.
Quando a função está activa, pode ouvir
os sons apenas quando:
•
•
•
•
toca em ;
o Minute Minder chega ao fim;
o Power-off timer chega ao fim;
coloca algo sobre o painel de
comandos.
4.15 Função Gestão de
Energia
• As zonas de cozedura estão
agrupadas de acordo com a posição
PORTUGUÊS
•
•
•
•
e o número de fases que alimentam a
placa. Consulte a ilustração.
O limite máximo de carga eléctrica de
cada fase é 3700 W.
A função divide a potência entre as
zonas de cozedura que estão ligadas
à mesma fase.
A função é activada quando a carga
eléctrica total das zonas de cozedura
que estão ligadas à mesma fase
excede os 3700 W.
A função diminui a potência das
restantes zonas de cozedura que
estão ligadas à mesma fase.
33
• A indicação do grau de cozedura das
zonas cuja potência foi reduzida
alterna entre dois níveis.
5. SUGESTÕES E DICAS
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
5.1 Tachos e panelas
Nas zonas de cozedura de
indução, o calor é gerado
muito rapidamente nos
tachos por um campo
electromagnético forte.
Utilize as zonas de cozedura
de indução com tachos
adequados.
Material do tacho
• correcto: ferro fundido, aço, aço
esmaltado, aço inoxidável, fundo
multicamada (com a marca correcta
do fabricante).
• incorrecto: alumínio, cobre, latão,
vidro, cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma
placa de indução se:
• uma pequena quantidade de água
ferver muito rapidamente numa zona
de cozedura com o grau de cozedura
mais elevado.
• a base do tacho atrair um íman.
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Dimensões dos tachos
As zonas de cozedura de indução
adaptam-se automaticamente à
dimensão da base dos tachos, até um
determinado limite.
A eficiência da zona de cozedura está
relacionada com o diâmetro do tacho.
Um tacho que tenha diâmetro inferior ao
mínimo indicado recebe apenas uma
parte da potência gerada pela zona de
cozedura.
Consulte o capítulo
“Informação técnica”.
5.2 Ruídos durante o
funcionamento
Se ouvir:
• estalidos: o tacho é feito de
diferentes materiais (construção
multicamadas).
• assobio: está a utilizar a zona de
cozedura com níveis elevados de
potência e o tacho tem materiais
diferentes (construção multicamadas).
• zumbido: está a utilizar um nível
elevado de potência.
• cliques: sons de comutações
eléctricas.
• sibilar, zunir: a ventoinha está a
funcionar.
Os ruídos são normais e não são
indicadores de uma avaria na placa.
34
www.aeg.com
5.3 Öko Timer (Temporizador
Eco)
Para poupar energia, o aquecedor da
zona de cozedura é desactivado antes
que soe o alarme do temporizador da
contagem decrescente. A diferença no
tempo de funcionamento depende do
grau de cozedura definido e da duração
da cozedura.
cozedura não é linear. Quando o grau de
cozedura aumenta, o aumento do
consumo de potência da zona de
cozedura não é directamente
proporcional. Isto significa que uma zona
de cozedura no grau de cozedura médio
consome menos de metade da sua
potência máxima.
Os dados da tabela servem
apenas como referência.
5.4 Exemplos de modos de
cozinhar
A relação entre o grau de cozedura e o
consumo de potência da zona de
Grau de coze- Utilize para:
dura
Tempo
(min.)
Sugestões
1
Manter os alimentos cozinhados quentes.
confor- Coloque uma tampa no tacho.
me necessário
1-3
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
1-3
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos.
10 - 40
Cozer com a tampa.
3-5
Cozer arroz e pratos à base de 25 - 50
leite em lume brando, aquecer
refeições pré-cozinhadas.
Adicione, no mínimo, duas vezes mais líquido do que arroz;
mexa os pratos de leite a
meio da cozedura.
5-7
Cozer legumes, peixe e carne
a vapor.
20 - 45
Adicione algumas colheres de
sopa de líquido.
7-9
Cozer batatas a vapor.
20 - 60
Utilize, no máximo, ¼ l de
água para 750 g de batatas.
7-9
Cozer grandes quantidades de 60 - 150
alimentos, guisados e sopas.
9 - 12
Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas,
rissóis, salsichas, fígado, roux,
ovos, panquecas, sonhos.
confor- Vire a meio do tempo.
me necessário
12 - 13
Fritura intensa, batatas fritas,
bifes do lombo, bifes.
5 - 15
14
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem
fritas.
Até 3 l de líquido mais os ingredientes.
Vire a meio do tempo.
Ferver grandes quantidades de água. A função Power está activa.
PORTUGUÊS
35
5.5 Dicas e conselhos para a
função Cook Assist
5.6 Tachos adequados para a
função Cook Assist
Para obter os melhores resultados com
a função:
Utilize apenas tachos que tenham a base
plana. Para verificar se um tacho é
adequado:
• Inicie a função com a placa fria (não é
necessário aquecer manualmente o
tacho).
• Utilize tachos de aço inoxidável com
fundo térmico.
• Não utilize tachos com reentrâncias
no centro da base.
Exemplos de aplicações de cozinha
com a função
A tabela mostra exemplos de alimentos
para cada nível de fritura. A quantidade,
espessura, qualidade e temperatura (por
exemplo, congelados) dos alimentos
influenciam a escolha do nível de fritura
correcto. Seleccione o nível de fritura e
ajuste-o conforme for melhor para os
seus hábitos e tachos.
Nível de
fritura
Exemplos Utilize para prede alimen- parar
tos
Ovos
Ovos estrelados,
omeletas, torradas, filetes de
peixe, legumes
Panquecas
Panquecas, barrinhas de peixe,
alimentos congelados, panados,
bife médio
Bifes
Bife mal passado
1. Vire o tacho com a base para cima.
2. Coloque uma régua sobre a base do
tacho.
3. Tente fazer passar uma moeda de 1,
2 ou 5 cêntimos (ou algo com
espessura semelhante) entre a régua
e o fundo do tacho.
a. Se a moeda passar entre a régua
e o tacho, o tacho não é
adequado.
b. Se a moeda não passar entre a
régua e o tacho, o tacho é
adequado.
Tachos de tamanhos
diferentes podem ter
tempos de aquecimento
diferentes. Os tachos mais
pesados armazenam mais
calor do que os tachos mais
leves, mas demoram mais
tempo a aquecer.
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
6.1 Informações gerais
• Limpe a placa após cada utilização.
36
www.aeg.com
• Utilize sempre a placa com a base
limpa.
• Riscos ou manchas escuras na
superfície não afectam o
funcionamento da placa.
• Utilize um produto de limpeza
especial adequado para a superfície
da placa.
• Utilize um raspador especial para
limpar o vidro.
6.2 Limpeza da placa
• Remova imediatamente: plástico
derretido, película de plástico e
alimentos com açúcar. Caso contrário,
a sujidade pode provocar danos na
placa. Coloque o raspador especial
sobre a superfície de vidro em ângulo
agudo e desloque a lâmina sobre a
superfície.
• Remova quando a placa tiver
arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um
pano húmido e um pouco de
detergente. Após a limpeza, seque a
placa com um pano macio.
• A superfície da placa possui estrias
horizontais. Limpe a placa com um
pano húmido e um pouco de
detergente, em movimentos suaves
da esquerda para a direita. Após a
limpeza, seque a placa com um pano
macio da esquerda para a direita.
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 O que fazer se…
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue activar ou uti- A placa não está ligada à
Verifique se a placa está lilizar a placa.
corrente eléctrica ou não es- gada correctamente à cortá ligada correctamente.
rente eléctrica. Consulte o
diagrama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o disjuntor é a causa da anomalia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
electricista qualificado.
Active novamente a placa e
defina o grau de cozedura
em menos de 10 segundos.
Tocou em 2 ou mais campos Toque em apenas um camdo sensor em simultâneo.
po do sensor.
A função STOP+GO está a
funcionar.
Consulte o capítulo “Utilização diária”.
Manchas de gordura ou
água no painel de comandos.
Limpe o painel de comandos.
PORTUGUÊS
Problema
Causa possível
37
Solução
É emitido um sinal sonoro e Colocou algum objecto soa placa desactiva-se.
bre um ou mais campos do
A placa emite um sinal sono- sensor.
ro quando é desactivada.
Retire o objecto dos campos
do sensor.
A placa desactiva-se.
Retire o objecto do campo
do sensor.
Colocou algum objecto sobre o campo do sensor
.
Indicador de calor residual
não muda de cor.
A zona não está quente
porque foi activada apenas
por pouco tempo.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Autorizado.
Aquecimento Automático
não funciona.
A zona está quente.
Deixe a zona arrefecer o suficiente.
Está definido o grau de cozedura mais elevado.
O grau de cozedura mais
elevado tem a mesma potência que a função.
O grau de cozedura alterna
entre dois níveis.
A função Gestão de Energia
está a funcionar.
Consulte o capítulo “Utilização diária”.
Os campos do sensor ficam
quentes.
O tacho é demasiado gran- Coloque o tacho numa das
de ou foi colocado demasia- zonas de cozedura de trás,
do perto dos comandos.
se possível.
A luz de fundo do visor está Está algum tacho quente so- Remova o objecto e deixe a
acesa, mas o contraste do vi- bre o visor.
placa arrefecer o suficiente.
sor é mau.
Se o contraste não melhorar,
contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
Não há sons quando toca
nos campos do sensor do
painel.
Os sinais sonoros estão desactivados.
Aparece II e texto.
Desactivação Automática ac- Desactive a placa e active-a
tivo.
novamente.
acende-se.
Aparece ?.
Active os sons.
Consulte o capítulo “Utilização diária”.
A função Dispositivo de Segurança para Crianças ou
Bloqueio de Funções está a
funcionar.
Consulte o capítulo “Utilização diária”.
Não existe qualquer tacho
na zona.
Coloque um tacho na zona.
O tacho não é adequado.
Utilize um tacho adequado.
Consulte o capítulo “Sugestões e dicas”.
38
www.aeg.com
Problema
Causa possível
Solução
O diâmetro da base do tacho é demasiado pequeno
para a zona.
Utilize um tacho com as dimensões correctas.
Consulte o capítulo “Informação técnica”.
O tacho não cobre a cruz ou Cubra totalmente a cruz ou
o quadrado.
o quadrado.
Aparece E e um número.
A placa apresenta um erro.
Desligue a placa da alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o disjuntor do quadro eléctrico
da sua casa. Volte a ligar. Se
aparecer E novamente, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
Aparece E4.
A placa indica um erro porque um tacho ferveu até ficar sem água. A função Desactivação Automática e a
protecção contra sobreaquecimento das zonas foram
activadas.
Desactive a placa. Retire o
tacho quente. Após cerca de
30 segundos, active novamente a zona. Se o problema era o tacho, a mensagem
de erro deve desaparecer
do visor. A indicação Indicador de calor residual pode
manter-se. Deixe o tacho arrefecer o suficiente. Verifique se o tacho é compatível
com a placa.
Consulte o capítulo “Sugestões e dicas”.
7.2 Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
placa de características. Indique também
o código de três letras da placa
vitrocerâmica (no canto da superfície de
vidro) e a mensagem de erro
apresentada. Certifique-se de que
utilizou a placa correctamente. Caso
contrário, a manutenção efectuada pelo
Técnico do Serviço de Assistência ou
pelo fornecedor não será gratuita,
mesmo durante o período de garantia.
As instruções relativas ao Centro de
Assistência Técnica e as condições da
garantia encontram-se no folheto da
garantia.
8. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
8.1 Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode
consultar na placa de características. A
PORTUGUÊS
placa de características encontra-se na
parte de baixo da placa.
Número de
série ...........................
8.2 Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
8.3 Cabo de ligação
• A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
• Se for necessário substituir o cabo de
alimentação por estar danificado,
utilize um cabo do tipo (ou superior):
H05BB-F Tmax 90°C. Contacte um
Centro de Assistência Técnica local.
8.4 Montagem
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
39
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
40
www.aeg.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
8.5 Caixa de protecção
Se utilizar uma caixa de protecção
(acessório adicional), o espaço de
ventilação frontal de 2 mm e o piso
protector, directamente por baixo da
placa, não são necessários. A caixa de
protecção acessória pode não estar
disponível em alguns países. Contacte o
seu fornecedor local.
Não pode utilizar a caixa de
protecção se instalar a placa
por cima de um forno.
PORTUGUÊS
41
9. INFORMAÇÃO TÉCNICA
9.1 Placa de características
Modelo HK894400FG
Tipo 58 GBD C3 AU
Indução 7.4 kW
N.º de série .................
AEG
PNC 949 595 289 00
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Fabricado na Alemanha
7.4 kW
9.2 Especificações das zonas de cozedura
Zona de cozedura
Potência nomi- Função Power
nal (grau de co- [W]
zedura máx.)
[W]
Duração máxima [min.] de
Função Power
Diâmetro do tacho [mm]
Dianteira esquerda
2300
3200
10
125 - 210
Traseira esquer- 2300
da
3200
10
125 - 210
Dianteira direita 2300
3200
10
125 - 210
Traseira direita
3200
10
125 - 210
2300
A potência das zonas de cozedura pode
ser ligeiramente diferente da indicada na
tabela. Varia consoante o material e as
dimensões do tacho.
Para optimizar a cozedura, utilize um
tacho com diâmetro não superior ao
indicado na tabela.
10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
10.1 Informação de produto de acordo com a norma UE 66/2014
Identificação do modelo
HK894400FG
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de cozedura
4
Tecnologia de aquecimento
Indução
Diâmetro das zonas de cozedura circulares (Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
42
www.aeg.com
Consumo de energia por zona de cozedura (EC
electric cooking)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
Consumo de energia da placa (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos
domésticos para cozinhar - Parte 2:
Placas - Métodos para medir o
desempenho
As medições de energia referentes às
áreas de cozedura são identificadas
pelas cruzes das respectivas zonas de
cozedura.
10.2 Poupança de energia
Pode poupar energia todos os dias se
adoptar as seguintes sugestões.
172,6 Wh/kg
174,9 Wh/kg
178,3 Wh/kg
174,9 Wh/kg
175,2 Wh/kg
• Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a activar.
• Coloque os tachos mais pequenos
nas zonas de cozedura mais
pequenas.
• Centre o tacho no centro da zona de
cozedura.
• Utilize o calor residual para manter os
alimentos quentes ou derreter
alimentos.
• Quando aquecer água, utilize apenas
a quantidade necessária.
11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
SVENSKA
43
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 44
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................45
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................47
4. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................50
5. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 53
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 56
7. FELSÖKNING.......................................................................................................... 56
8. INSTALLATION....................................................................................................... 58
9. TEKNISK INFORMATION.......................................................................................60
10. ENERGIEFFEKTIVITET..........................................................................................61
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
44
1.
www.aeg.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Produkten och åtkomliga delar blir heta under
användning. Vidrör inte värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
45
Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett
lock eller brandfilt.
Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om glaskeramikytan / glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre
lådan var tillräckligt så att luft kan
cirkulera
• Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
• Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
46
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
SVENSKA
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av ugnen och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Beskrivning av hällen
1
1
1
2
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
47
48
www.aeg.com
3.2 Beskrivning av kontrollpanelen
6
5
7
4
8
3
9
2
1
10
Använd touch-kontrollerna för att betjäna produkten. Displayerna, indikatorerna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch- Funktion
kontroll
Kommentar
1
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Grill Function
För att aktivera och avaktivera funktionen.
3
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4
Cook Assist
För att aktivera funktionen.
5
Booster
För att aktivera och avaktivera funktionen.
6
-
Display
För att visa aktiva funktioner.
7
-
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
Signalur / Automatisk tidräkning / Koktid med avstängning
För att ställa in funktionen och låsa och låsa
upp kontrollpanelen.
-
För att ange inställningen.
-
För att bekräfta inställningen.
8
9
10
/
SVENSKA
49
3.3 Display
C
A.
B.
C.
D.
E.
D
0:48
B
A
Lås-funktion
STOP+GO-funktion
Kokzoner
Koktid med avstängning
Signalur-kontrollampa
E
Displayens kokzon
Beskrivning
Kokzonen är på. Överst: värmeläge, nederst: timern.
Varmhållning /STOP+GO-funktionen är igång.
Booster är på.
Booster är på.
Zon som justeras.
Det står inget kokkärl på kokzonen.
Automax-funktionen är igång.
OptiHeat Control. Kokzonen är avstängd. Måtten och
färgerna visar restvärmen:
• Stor röd - tillagning pågår
• Stor ljusröd - varmhållning
• Liten ljusröd - fortfarande varm
• Liten vit - kokzonen är kall
3.4 Restvärme
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
50
www.aeg.com
4. DAGLIG ANVÄNDNING
bekräfta. Displayen visar listan över
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
språk. Använd
4.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
4.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avaktiverade.
• du inte ställer in värmeläge efter
hällen har aktiverats.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen ? tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du avaktiverar inte en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en viss tid
stängs hällen av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
Hällen stängs av
efter
1-3
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
4.4 Värmeläge
För inställning eller ändring av
värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
4.5 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet på korset / fyrkanten som
är markerad på kokytan. Täck korset/
fyrkanten helt. Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på
kokkärlets botten. Du kan använda ett
stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
4.6 Grill Function
Denna funktion kopplar ihop två
kokzoner på vänster sida under
tillbehöret till en gemensam zon.
För att byta språk, starta hällen med
. Välj i språkmenyn
med hjälp av pilar. Tryck på
för att ställa
för att bekräfta.
Använd den här funktionen
med Maxisense Plancha
Grill1) tillbehör.
4.3 Välja språk
och tryck sedan på
eller
in språket. Tryck på
för att
Ställ först in värmeläget för en av de
vänstra kokzonerna.
Aktivera funktionen: tryck på . Ställ in
eller ändra värmeläget genom att trycka
1) Tillbehöret medföljer inte produkten. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.
SVENSKA
på någon av de vänstra
inställningssensorerna.
Symbol
Avaktivera funktionen: tryck på .
Kokzonerna fungerar nu oberoende av
varandra.
4.7 Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge
snabbare om du aktiverar den här
funktionen. Funktionen ställer in högsta
värmeläget under en under en viss tid
och sänker sedan till rätt värmeläge.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på . Tryck direkt på rätt
värmeläge. A tänds.
51
Steknivå
Matförslag
Låg nivå
Ägg
Medelnivå
Pannkakor
Hög nivå
Biff
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara laminerade
kokkärl med låg och
medelhög nivå för att
undvika att kokkärlen skadas
eller överhettas.
Använd inte lock med
funktionen.
Avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Aktivera funktionen:
1. Sätt en tom kastrull på den vänstra
främre kokzonen.
4.8 Booster
2. Tryck på
.
3. Använd
och
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk
information".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på . P i ringen tänds.
När zonen blir varmare ändrar ringen
färg.
För att inaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
4.9 Cook Assist
Med den här funktionen kan du ställa in
en av tre steknivåer som anger kokkärlets
temperatur. Hällen håller angiven
temperatur automatiskt under stekning.
Du kan ställa in funktionen för den främre
vänstra kokzonen på produkten.
för att välja en
steknivå. Bekräfta ditt val med
4. Vänta tills produkten känner av
kokkärlet.
.
5. Efter en stund kan du välja med
och
om du vill använda Plancha
funktionen Grillplatta.
.
6. Bekräfta ditt val med
7. Vänta tills kokkärlet når temperaturen
för vald steknivå (informationen visas
på displayen).
8. Lägg maten i kokkärlet.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på 0 för den främre vänstra
kokzonen.
och
för att välja om
2. Använd
du vill avaktivera funktionen.
3. Bekräfta ditt val med
.
Justera temperaturen:
Om resultatet inte uppfyller dina
förväntningar kan du justera
stektemperaturen. Hällen kommer ihåg
din temperaturjustering till nästa gång
du använder den.
Höja temperaturen: tryck på
tänds.
.
52
www.aeg.com
Sänka rumstemperaturen: tryck på
.
tänds.
Plancha-grillplattefunktionen
Med den här funktionen kan du använda
Cook Assist-funktionen med Infinite
Plancha-tillbehöret från Electrolux eller
AEG. Funktionen kopplar ihop de två
vänstra kokzonerna till Cook Assistfunktionen till en gemensam kokzon.
Det tar lite längre tid att
hetta upp ett stort kokkärl.
Funktionen hettar upp
Infinite Plancha i cirka 12
minuter och anger när den
är klar.
för att
välja Automatisk tidräkning . Välj
sedan kokzon från listan med pilar och
för att bekräfta.
Koktid med avstängning
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
avstängning
två
.
Aktivera funktionen när kokzonerna är
igång: tryck på
Signalur
tre gånger för att välja
.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
. Välj sedan kokzon från
tryck på
för att bekräfta. När tiden
gått ut ljuder en signal och kokzonen
avaktiveras.
.
.
Avaktivera funktionen: tryck på
Föregående värmeläge aktiveras.
.
4.12 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen:tryck på flera
gånger tills du ser displayen för
funktionen Knapplås. Tryck på
för att
listan med pilar och tryck på
bekräfta. Ange tiden med pilarna och
För att stänga av ljudet: tryck på
. Tryck
en gång för att visa Signalur
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
Automatisk tidräkning
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Den startar automatiskt och tänds under
värmeläget för den kokzon som visas.
Aktivera funktionen: tryck på
gånger för att välja Koktid med
på
4.11 STOP+GO
Det finns 3 funktioner: Automatisk
tidräkning, Koktid med avstängning och
Signalur.
tryck på
avstängd: stäng av hällen med
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
4.10 Timer
Återställa funktionen: tryck på
Signalur
Aktivera funktionen när hällen är
bekräfta.
för att
tänds. Timern förblir på.
Avaktivera funktionen: tryck på
Föregående värmeläge aktiveras.
.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
4.13 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
SVENSKA
Aktivera funktionen: avaktivera hällen
med
. När hällen stänger av trycker du
på . På displayen visas ett
meddelande om att funktionen är igång.
Avaktivera funktionen: stäng av hällen
med
. Tryck på
och sedan på
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: stäng av
hällen med
. Tryck samtidigt på
och
. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du stänger av hällen med
funktionen igen.
aktiveras
4.14 Avaktivering och
aktivering av ljuden
Aktivera hällen. Tryck på
och ställ
sedan in ljudmenyn med pilarna. Tryck
på
• Koktid med avstängning ringer
• Du ställer något på kontrollpanelen.
4.15 Effektreglering-funktion
• Kokzonerna är grupperade enligt
plats och nummer på faserna i hällen.
Se bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas har
överskridit 3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
för att bekräfta. Ställ in
alternativet med pilarna. Tryck på
att bekräfta.
för
När funktionen är igång hör du endast
ljuden när:
• du trycker på
• Signalur ringer
5. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
53
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
54
www.aeg.com
mindre diameter får bara en del av
effekten som kokzonen genererar.
Se avsnittet "Teknisk
information".
5.2 Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
5.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
5.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
SVENSKA
Tid
(min)
55
Värmeläge
Använd för:
Tips
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
5.5 Råd och tips för Cook
Assist funktion
5.6 Rätt kokkärl för Cook
Assist funktion
För att få bästa resultat med
funktionen:
Använd endast kokkärl med flat botten.
Kontrollera om kokkärlet passar:
• Starta funktionen när hällen är kall
(ingen manuell uppvärmning av
kokkärlet behövs).
• Använd kokkärl gjort av rostfritt stål
med sandwich-botten.
• Använd inte kokkärl med upphöjd
relief i bottens mitt.
Exempel på tillagningstillämpningar
för funktionen
Uppgifterna i tabellen visar exempel på
mat för varje steknivå. Mängden,
tjockleken, kvaliteten och temperaturen
(dvs. fryst) på maten påverkar den rätta
steknivån. Välj steknivå och justering som
passar dina tillagningsvanor och
kastruller bäst.
1. Ställ kokkärlet upp och ned.
2. Lägg en linjal i botten av kokkärlet.
3. Försök att lägga ett 1-, 2- eller 5eurocentmynt (eller ett mynt med
samma tjocklek) mellan linjalen och
kokkärlets botten.
a. Kokkärlet passar inte om du kan
lägga myntet mellan linjalen och
kokkärlet.
Steknivå Matförslag Använd för att
tillaga
Ägg
Stekta ägg, omelett, franska smörgåsar, fiskfilé,
grönsaker
Pannkakor
Pannkakor, fiskpinnar, frusen
mat, panerad
mat, rosastekt biff
Stekar
Blodig biff
Olikar storlekar på kokkärl
kan ge olika
uppvärmningstider. Tunga
kokkärl tar mer värme än
lätta kokkärl men de tar
längre tid att värma upp.
b. Kokkärlet passar om du inte kan
lägga myntet mellan linjalen och
kokkärlet.
56
www.aeg.com
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckor på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
6.2 Rengöring av hällen
fall kan denna typ av smuts skada
hällen. Sätt specialskrapan snett mot
glasytan och för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och lite rengöringsmedel.
Efter rengöring, torka hällen med en
mjuk duk.
• Det finns horisontella spår i ytan på
hällen. Rengör hällen med en fuktad
duk och lite diskmedel med en mjuk
rörelse från vänster till höger. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
duk från vänster till höger.
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. I annat
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är koranvända hällen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen. Se kopplingsschemat.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touch-kontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
STOP+GO-funktionen är
igång.
Se avsnittet "Daglig användning".
Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
SVENSKA
57
Problem
Möjlig orsak
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har satt något på en eller Ta bort föremålet från touchflera touch-kontroller.
kontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touchkontrollen
Lösning
.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikator ändrar
inte färg.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Automax-funktionen fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in- Det högsta värmeläget har
ställt.
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering-funktionen är Se avsnittet "Daglig användigång.
ning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Bakgrundsbelysningen är på Heta kokkärl täcker över dismen displayens kontrast är
playen.
svag.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Avlägsna föremålet och låt
hällen svalna tillräckligt. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om kontrasten
inte är tydlig.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touch-kontrollerna.
Ljudsignalerna är avaktivera- Aktivera signalerna.
de.
Se avsnittet "Daglig användning".
II och text visas.
Automatisk avstängning är
på.
Avaktivera hällen och aktivera den igen.
Barnlås- eller Lås-funktionen
fungerar.
Se avsnittet "Daglig användning".
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Teknisk information".
tänds.
? tänds.
58
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Kokkärlet täcker inte fyrkanten / korset.
Täck korset/fyrkanten helt.
E och en siffra tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från eluttaget en stund. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om E
tänds igen ber vi dig kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
E4 tänds.
Det är fel på hällen eftersom
ett kokkärl kokat torrt. Automatisk avstängning och
överhettningsskyddet för zonerna är igång.
Stäng av hällen. Ta bort det
heta kokkärlet. Slå på zonen
igen efter ca 30 sekunder.
Om kokkärlet var problemet
släcks felmeddelandet. Restvärmeindikator kan fortsätta lysa. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt. Kontrollera om
kokkärlet är kompatibelt
med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".
7.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller Electrolux
Service om du inte kan avhjälpa felet.
Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
som visas. Kontrollera att du använde
hällen på rätt sätt. Annars kommer besök
från servicetekniker eller fackhandlare
inte att vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar för kundservice
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
8. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
8.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
8.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• Byta ut en skadad nätkabel mot
följande (eller högre) nätkabeltyp:
H05BB-F Tmax 90°C. Kontakta det
lokala servicecentret.
SVENSKA
8.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
59
60
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
8.5 Skyddslåda
Om du har en skyddslåda (extra tillbehör)
behövs inte det främre
luftflödesutrymmet på 2 mm och
skyddsgolvet direkt under hällen.
Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla
länder. Kontakta din lokala återförsäljare.
Du kan inte använda
skyddslådan om du
installerar hällen ovanför en
ugn.
9. TEKNISK INFORMATION
9.1 Typskylt
Modell HK894400FG
Typ 58 GBD C3 AU
Induktion 7.4 kW
Serienr .................
AEG
PNC 949 595 289 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.4 kW
SVENSKA
61
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt Effektfunktion
(max värmelä[W]
ge) [W]
Effektfunktion
maximal varaktighet [min]
Kokkärlets diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat får inte
kokkärl större än diametern i tabellen
användas.
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
HK894400FG
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
172,6 Wh / kg
174,9 Wh / kg
178,3 Wh / kg
174,9 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av korsen i respektive kokzon.
10.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
175,2 Wh / kg
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
62
www.aeg.com
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
63
867322804-A-332015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement