Aeg KFA69DO Handleiding


Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Aeg KFA69DO Handleiding | Manualzz

NL

Gebruiksaanwijzing

Kookplaat

IT

Istruzioni per l’uso

Piano cottura

2

19

KFA69DO

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 6

4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 8

5. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 11

6. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 12

7. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 13

8. MONTAGE ..............................................................................................................15

9. TECHNISCHE INFORMATIE.................................................................................. 17

10. ENERGIEZUINIGHEID.......................................................................................... 17

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

1.2

Algemene veiligheid

Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

3

4 www.aeg.com

Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.

Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

2.2 Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje

overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

NEDERLANDS 5

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

6 www.aeg.com

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

2.4 Onderhoud en reiniging

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

3.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Indeling kookplaat

• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.5 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t.

correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

2.6

Servicedienst

• Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

1 1

1

Kookzone

2

Bedieningspaneel

145 mm

2

1

180 mm

1

2

NEDERLANDS 7

3.2 Bedieningspaneel lay-out

4 5 6

3

7 8

2

9

10

11

7

8

9

10

11 -

12

1

12

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

-functie Opmerking

1

2 -

3

4 -

5

-

-

-

-

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Timerdisplay

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

6

/

Geeft de tijd in minuten weer.

Kookzone selecteren:

De tijd verlengen of verkorten.

Toetsblokkering / Het kinderslot

STOP+GO

AAN/UIT

Automatisch opwarmen

-

Bedieningsstrip

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

De functie in- en uitschakelen.

De kookplaat in- en uitschakelen.

De functie in- en uitschakelen.

Het instellen van de kookstand.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

8 www.aeg.com

3.3 Kookstanddisplays

Weergave

-

+ cijfer

/ /

Omschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

STOP+GO -functie is in werking.

Automatisch opwarmen -functie is in werking.

Er is een storing.

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) : doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.

Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.

Automatisch uitschakelen -functie is in werking.

3.4

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)

WAARSCHUWING!

/ / Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte. Het controlelampje geeft het niveau van de restwarmte aan.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1 In- en uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

4.2 Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• u iets hebt gemorst of iets langer dan

10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen warmteinstelling en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

NEDERLANDS 9

Temperatuurinstelling

, 1 - 3

De kookplaat schakelt uit na

6 uur

4 - 7

8 - 9

10 - 14

5 uur

4 uur

1,5 uur

4.3 De kookstand

Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:

Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.

4.4 In- en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Tiptoets gebruiken:

Om de buitenste ring in te schakelen: raak de tiptoets aan. Het controlelampje gaat branden.

Om meer buitenste ringen in te schakelen: raak dezelfde tiptoets weer aan. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.

Als u de zone inschakelt maar niet de buitenste ring inschakelt, dan kan het licht van de zone de buitenste ring bedekken. Dit betekent niet dat de buitenste ring is ingeschakeld. Controleer het indicatielampje om te zien of de ring geactiveerd is.

4.5 Automatisch opwarmen

Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.

Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone te activeren:

raak aan ( gaat aan).

Raak meteen de juiste kookstand aan.

Na 3 seconden gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

4.6

Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de kookzone in en dan de functie.

U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de functie instellen.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen: raak van de timer aan om de tijd in te stellen

( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen.

Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

10 www.aeg.com

Om het juiste tijdstip van de dag te wijzigen: selecteer de kookzone met .

Raak of aan.

Om de functie uit te schakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt terug tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

CountUp Timer (De timer met optelfunctie)

Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoe lang de kookzone werkt.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen: raak van de timer aan. gaat aan. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De display schakelt tussen en getelde tijd

(minuten).

Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. De display geeft aan hoe lang de zone werkt.

Om de functie uit te schakelen: stel de kookzone in met en raak of aan. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als een kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken (het display van de kookstand toont ).

Om de functie in te schakelen:

Raak aan. Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 .

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

4.7

STOP+GO

Deze functie stelt alle kookzones in voor de laagste warmhoudstand.

Als de functie loopt, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.

De functie stopt de timerfunctie niet.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: Raak

aan. De vorige kookstand gaat aan.

4.8

Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak aan. gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: Raak aan. De vorige kookstand gaat aan.

Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

4.9 Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

Om de functie in te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

.

gaat aan. Zet de kookplaat uit met

Om de functie uit te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan.

.

gaat aan. Zet de kookplaat uit met

Het opheffen van de functie voor maar

één kooktijd: zet de kookplaat aan met

. gaat aan. Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden.

U kunt het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat met uitzet werkt de functie weer.

4.10 OffSound Control (In- en uitschakelen van de geluiden)

Schakel de kookplaat uit. Raak 3 seconden aan. Het display gaat aan en

5.

AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

5.1 Kookgerei

De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

NEDERLANDS 11 uit. Raak 3 seconden aan. of gaat branden. Raak aan om één van het volgende te kiezen:

• - de signalen zijn uit

• - de signalen zijn aan

Om uw keuze te bevestigen moet u wachten tot de kookplaat automatisch uitschakelt.

Als de functie op staat kunt u de geluiden alleen horen als:

• U aanraakt

• Kookwekker naar beneden komt

• Timer met aftelfunctie naar beneden komt

• als u iets op het bedieningspaneel plaatst.

5.2 Öko Timer (Eco-timer)

Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. Het verschil in werkingstijd hangt af van het niveau van de kookstand en de tijd dat u kookt.

5.3 Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Verwarmingsstand

Gebruik om:

- 1

1 - 3

Bereide gerechten warmhouden.

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.

1 - 3 Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.

Tijd

(min) zoals nodig

5 - 25

Tips

Een deksel op het kookgerei doen.

Van tijd tot tijd mengen.

10 - 40 Met deksel bereiden.

12 www.aeg.com

Verwarmingsstand

3 - 5

5 - 7

7 - 9

7 - 9

Gebruik om: Tijd

(min)

Tips

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.

25 - 50 Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

Stomen van groenten, vis en vlees.

Aardappelen stomen.

20 - 45

20 - 60

Een paar eetlepels vocht toevoegen.

Gebruik max. ¼ l water voor

750 g aardappelen.

60 - 150 Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.

9 - 12

12 - 13

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen.

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.

zoals nodig

5 - 15

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

14 Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

6.1

Algemene informatie

• Reinig de kookplaat na elk gebruik.

• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

6.2 De kookplaat schoonmaken

• Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen. Plaats de speciale schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

• Verwijder nadat de kookplaat voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

NEDERLANDS 13

7.

PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Wat moet u doen als…

Probleem

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

Oplossing

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitingsschema.

De zekering is doorgebrand. Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende elektricien.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

STOP+GO-functie is in werking.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

Reinig het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat uit staat.

De kookplaat schakelt uit.

Restwarmte-indicatie treedt niet in werking.

Automatisch opwarmenfunctie werkt niet.

U hebt iets op de tiptoets

geplaatst.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.

De zone is heet.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als het lang duurt alvorens de zone voldoende heet is, neem dan contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

14 www.aeg.com

Probleem Mogelijke oorzaak

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

Het is normaal dat er zich een donker gebied op de meervoudige zone bevindt.

Er bevindt zich een donker gebied op de meervoudige zone.

De sensorvelden worden warm.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

Er klinkt geen signaal wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt.

De signalen zijn uitgeschakeld.

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaat branden.

Oplossing

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

Schakel eerst de binnenring in.

Plaats groter kookgerei op de achterste zones indien mogelijk.

Schakel de signalen in.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Automatisch uitschakelen is in werking.

Het kinderslot of de Toetsblokkering-functie is in werking.

Er is een fout in de kookplaat opgetreden.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Dagelijks gebruik'.

Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

7.2 Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Verzeker u ervan dat u de kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

NEDERLANDS 15

8.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

8.1 Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

Serienummer ...........................

8.2 Ingebouwde kookplaten

Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Bij installatie in brandbaar materiaal dienen de NIN SEV 1000 en brandbeveiligingsrichtlijnen en -normen van de Association of Cantonal Fire

Insurance strikt te worden nageleefd.

8.3 Aansluitkabel

• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door het volgende netsnoer (of hoger): H05VV-F. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

8.4 Aansluiting op het elektriciteitsnet

Installeer de kookplaat met een snoer naar het stopcontact. Als er geen snoer naar het stopcontact beschikbaar is, dient het vaste elektrische systeem binnenshuis een scheidingsapparaat te bevatten met een contactafscheiding van minstens 3 mm om een gelijktijdige afsluiting van alle polen van de stroom mogelijk te maken (volgens NIN SEV

1000).

8.5 Bevestigen van de afdichting op het keukenwerkblad

1.

De randen in het keukenwerkblad reinigen.

2.

Snij de meegeleverde afsluitstrip in 4 stukjes. De stukje moeten dezelfde lengte hebben als de randen.

3.

Snij de uiteinden van de strips onder een hoek van 45°. Ze moeten goed in de hoeken van het aanrecht passen.

4.

Bevestigen van de strips op het keukenwerkblad. Rek de strippen niet uit. Plak de uiteinden niet over elkaar.

Dicht na plaatsing van de kookplaat de kier tussen het werkblad en het glaskeramiek met siliconenkit. Zorg ervoor dat de siliconenkit niet onder het glaskeramiek komt.

16 www.aeg.com

8.6 Montage min.

500mm min.

50mm

R10 mm

R5 mm

7 mm

12 mm min.55

mm

490 +1mm 680

+1mm

514 +1mm

704 +1mm

8.7 Beveiligingsdoos min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

Als u een beveiligingsdoos (een additioneel toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert.

NEDERLANDS 17

9.

TECHNISCHE INFORMATIE

9.1 Typeplaatje

Model KFA69DO

Type 58 HDD 70 AO

Ser.nr. .................

AEG

9.2 Specificatie kookzones

Kookzone

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

PNC productnummer 949 595 349 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Vervaardigd in Duitsland

7.5 kW

Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]

800 / 1600 / 2300

1200

1800

1400 / 2200

Diameter van de kookzone [mm]

120 / 175 / 210

145

180

170 / 265

Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet groter is dan de diameter van de kookzone.

10.

ENERGIEZUINIGHEID

10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014

Modelidentificatie

Type kooktoestel

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzones

(Ø)

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter Lengte (L) en breedte (B) van niet-circulaire kookzone

Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)

Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

KFA69DO

Ingebouwde kookplaat

4

Stralingswarmte

21,0 cm

14,5 cm

18,0 cm

L 17,0 cm

B 26,5 cm

174,3 Wh / kg

196,8 Wh / kg

175,6 Wh / kg

176,8 Wh / kg

180,9 Wh / kg

18 www.aeg.com

EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - deel 2: Kookplaten -

Methodes voor het meten van de prestatie

10.2

Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op het kookgerei.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

• Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze activeert.

• De bodem van het kookgerei moet dezelfde afmeting hebben als de kookzone.

• Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.

• Plaats het kookgerei precies in het midden van de kookzone.

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

ITALIANO 19

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.................................................................... 20

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA....................................................................................21

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO...........................................................................24

4. UTILIZZO QUOTIDIANO........................................................................................ 26

5. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI...................................................................... 29

6. PULIZIA E CURA...................................................................................................... 30

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI...............................................................................30

8. INSTALLAZIONE..................................................................................................... 32

9. DATI TECNICI..........................................................................................................34

10. EFFICIENZA ENERGETICA.................................................................................. 35

11. GARANZIA.............................................................................................................36

PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra apparecchiatura.

Visitate il nostro sito web per:

Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza: www.aeg.com

Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore: www.registeraeg.com

Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura: www.aeg.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.

Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza

Informazioni e suggerimenti generali

Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

20 www.aeg.com

1.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non

è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni.

Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.

1.1

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.

Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.

Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.

Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura durante il funzionamento o raffreddamento. Le parti accessibili sono incandescenti.

Se l’apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza per i bambini, consigliamo di attivarlo.

La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.

Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.

1.2

Avvertenze di sicurezza generali

L'apparecchiatura e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Non toccare le resistenze.

ITALIANO 21

Non utilizzare un timer esterno o un sistema di controllo remoto distinto per mettere in funzione l'apparecchiatura.

Non lasciare mai il piano di cottura incustodito durante la preparazione di cibi in quanto olio e grassi potrebbero provocare un incendio.

Non tentare mai di spegnere un incendio con dell'acqua; spegnere l'apparecchiatura e coprire le fiamme ad es. con un coperchio o una coperta di protezione dal fuoco.

Non conservare nulla sulle superfici di cottura.

Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non dovrebbero essere posti sulla superficie del piano di cottura in quanto possono diventare caldi.

Non usare una pulitrice a vapore per pulire l'apparecchiatura.

Se la superficie di vetroceramica/vetro presenta delle crepe, spegnere l'apparecchiatura per evitare il rischio di scossa elettrica.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

2.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

ATTENZIONE!

L’installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.

• Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.

• Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.

• È necessario rispettare la distanza minima dalle altre apparecchiature.

• Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è molto pesante. Indossare sempre guanti di sicurezza.

• Proteggere le superfici di taglio con un materiale di tenuta per evitare che l'umidità causi dei rigonfiamenti.

• Proteggere la base dell'apparecchiatura da vapore e umidità.

• Non installare l'apparecchiatura accanto ad una porta o sotto una finestra, per evitare che pentole calde cadano dall'apparecchiatura quando la porta o la finestra sono aperte.

• Se l'apparecchiatura viene installata sopra dei cassetti, assicurarsi che lo

22 www.aeg.com

spazio, tra la base dell'apparecchiatura e il cassetto superiore, sia sufficiente per il ricircolo d'aria.

• La base dell'apparecchiatura può surriscaldarsi. Si consiglia di prevedere un pannello divisorio in materiale non infiammabile al di sotto dell'apparecchiatura per rendere inaccessibile la base.

2.2 Collegamento elettrico

ATTENZIONE!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

• Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.

• L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.

• Prima di qualsiasi intervento, è necessario verificare che l'apparecchiatura sia scollegata dalla rete elettrica.

• Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.

• Verificare che l'apparecchiatura sia installata correttamente.

L'allentamento di un collegamento elettrico o di una spina (ove previsti) può provocare il surriscaldamento del terminale.

• Utilizzare il cavo di alimentazione appropriato.

• Evitare che i collegamenti elettrici si aggroviglino.

• Assicurarsi che la protezione da scosse elettriche sia installata.

• Utilizzare il morsetto fermacavo sul cavo.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione o la spina (ove prevista) non sfiori l'apparecchiatura calda o pentole calde quando si collega l'apparecchiatura alle prese vicine

• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.

• Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo (ove previsti).

Contattare il nostro Centro di

Assistenza autorizzato o un elettricista qualificato per sostituire un cavo danneggiato.

• I dispositivi di protezione da scosse elettriche devono essere fissati in modo tale da non poter essere disattivati senza l'uso di attrezzi.

• Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.

• Nel caso in cui la spina di corrente sia allentata, non collegarla alla presa.

• Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

• Servirsi unicamente di dispositivi di isolamento adeguati: interruttori automatici, fusibili (quelli a tappo devono essere rimossi dal portafusibile), sganciatori per correnti di guasto a terra e relè.

• L'impianto elettrico deve essere dotato di un dispositivo di isolamento che consenta di scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente a tutti i poli. Il dispositivo di isolamento deve avere una larghezza dell'apertura di contatto non inferiore ai 3 mm.

2.3 Utilizzo

ATTENZIONE!

Rischio di lesioni, ustioni o scosse elettriche.

• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, le etichette e la pellicola protettiva (ove presente) prima del primo utilizzo.

• Utilizzare l’apparecchiatura in un ambiente domestico.

• Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.

• Accertarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite.

• Non lasciare mai l'apparecchiatura incustodita durante il funzionamento.

• Spegnere la zona di cottura dopo ogni utilizzo.

• Non appoggiare posate o coperchi sulle zone di cottura. Possono diventare roventi.

• Non mettere in funzione l'apparecchiatura con le mani umide o quando c'è un contatto con l'acqua.

• Non utilizzare l'apparecchiatura come superficie di lavoro o come piano di appoggio.

• Se la superficie dell'apparecchiatura presenta delle incrinature, scollegare immediatamente l'apparecchiatura dall'alimentazione per evitare scosse elettriche.

• Un alimento immerso nell'olio molto caldo può provocare degli schizzi.

ATTENZIONE!

Pericolo di incendio ed esplosioni.

• Grassi e olio caldi possono rilasciare vapori infiammabili. Mantenere fiamme o oggetti caldi lontani da grassi e olio quando li si utilizza per cucinare.

• I vapori rilasciati da un olio molto caldo possono provocare una combustione spontanea.

• L'olio usato, che può contenere residui di cibo, può liberare delle fiamme ad una temperatura inferiore rispetto ad un olio utilizzato per la prima volta.

• Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.

ATTENZIONE!

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

• Non poggiare pentole calde sul pannello dei comandi.

• Non esporre al calore pentole vuote.

• Fare attenzione a non lasciar cadere oggetti o pentole sull'apparecchiatura. La superficie si potrebbe danneggiare.

• Non mettere in funzione le zone di cottura in assenza di pentole o con pentole vuote.

• Non appoggiare la pellicola di alluminio direttamente sull'apparecchiatura.

ITALIANO 23

• Lo spostamento di pentole in ghisa, in alluminio o con fondi danneggiati può graffiare il vetro o la vetroceramica.

Per spostare questi oggetti sollevarli sempre dalla superficie di cottura.

• L'apparecchiatura è destinata solo alla cottura. Non deve essere utilizzata per altri scopi, come per esempio il riscaldamento di un ambiente.

2.4 Pulizia e cura

• Pulire regolarmente l'apparecchiatura per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.

• Disattivare l'apparecchiatura e lasciarla raffreddare prima di procedere con la pulizia.

• Scollegare l’apparecchiatura dalla rete elettrica prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

• Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.

• Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2.5

Smaltimento

ATTENZIONE!

Rischio di lesioni o soffocamento.

• Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.

• Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.

• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.

2.6

Assistenza Tecnica

• Per riparare l'apparecchiatura contattare il Centro di Assistenza

Autorizzato.

• Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

24 www.aeg.com

3.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Disposizione della superficie di cottura

1 1

1

Zona di cottura

2

Pannello dei comandi

145 mm

180 mm

2 2

1 1

3.2 Disposizione del pannello dei comandi

4 5 6 7 8

3

2

9

10

11

12

1

Utilizzare i tasti sensore per mettere in funzione l'apparecchiatura. I display, gli indicatori ed i segnali acustici mostrano quali funzioni sono attive.

1

2 -

3

-

Tasto sensore

4 -

5

-

Funzione Commento

Per attivare e disattivare l'anello esterno.

-

Display livello di potenza Per mostrare il livello di potenza.

Spie del timer delle zone di cottura

Indica per quale zona è impostato il tempo.

Display timer Indica il tempo in minuti.

Per selezionare la zona di cottura.

ITALIANO 25

6

Tasto sensore

/

-

Funzione Commento

Per aumentare o ridurre il tempo.

7

8

9

10

11 -

12

Blocco / Dispositivo di Sicurezza bambini

STOP+GO

ACCESO/SPENTO

Per bloccare/sbloccare il pannello dei comandi.

Per attivare e disattivare la funzione.

Per attivare e disattivare il piano di cottura.

Preriscaldamento automatico

-

Barra dei comandi

Per attivare e disattivare la funzione.

Per impostare un livello di potenza.

Per attivare e disattivare l'anello esterno.

3.3 Display del livello di potenza

Display

-

+ numero

/ /

Descrizione

La zona di cottura è disattivata.

La zona di cottura è in funzione.

STOP+GO è attiva.

Preriscaldamento automatico è attiva.

È presente un malfunzionamento.

OptiHeat Control (indicatore di calore residuo su 3 livelli): proseguire la cottura/tenere in caldo/calore residuo.

Blocco /Dispositivo di Sicurezza bambini è attiva.

Spegnimento automatico è attiva.

3.4 OptiHeat Control

(indicatore di calore residuo su

3 livelli)

ATTENZIONE!

/ / Il calore residuo può essere causa di ustioni.

La spia indica il livello di calore residuo.

26 www.aeg.com

4.

UTILIZZO QUOTIDIANO

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

4.1 Attivazione e disattivazione

Sfiorare per 1 secondo per accendere o spegnere il piano di cottura.

4.2 Spegnimento automatico

La funzione spegne automaticamente il piano di cottura se:

• tutte le zone di cottura sono disattivate,

• non è stato impostato il livello di potenza dopo l'accensione del piano di cottura,

• è stato versato qualcosa o appoggiato un oggetto sul pannello dei comandi per più di 10 secondi (un tegame, uno straccio, ecc.). Viene emesso un segnale acustico e il piano di cottura si disattiva. Rimuovere l'oggetto o pulire il pannello dei comandi.

• non è stata spenta una zona di cottura o non è stato modificato il livello di potenza. Dopo un tempo prestabilito, si accende e il piano di cottura si spegne.

Rapporto tra livello di potenza e il tempo trascorso il quale si spegne il piano di cottura:

Livello di potenza Il piano di cottura si disattiva dopo

, 1 - 3

6 ore

4 - 7

8 - 9

10 - 14

5 ore

4 ore

1,5 ora

4.3

Livello di potenza

Per impostare o modificare il livello di potenza:

Sfiorare la barra di controllo per impostare il livello di potenza corretto o spostare il dito lungo la barra di controllo fino a raggiungere il livello necessario.

4.4

Attivazione e disattivazione degli anelli esterni

È possibile regolare la superficie di cottura alle dimensioni delle pentole.

Utilizzare il tasto sensore:

Per attivare l'anello esterno:

sfiorare il tasto sensore. La spia si accende.

Per attivare altri gli anelli esterni: sfiorare nuovamente lo stesso tasto sensore. Si illumina la relativa spia di controllo.

Per disattivare l'anello esterno: sfiorare il tasto sensore finché non si spegne la spia.

Quando si attiva la zona ma non l'anello esterno, la spia della zona potrebbe coprire l'anello esterno. Ciò non significa che l'anello esterno

è attivato. Per capire se l'anello è stato attivato, verificare la spia.

4.5 Preriscaldamento automatico

Se si attiva questa funzione, è possibile ottenere un livello di potenza in tempi brevi. Questa funzione configura il livello di potenza più elevato per un po' di

ITALIANO 27 tempo per poi diminuire fino a raggiungere il livello necessario.

Per attivare la funzione, la zona di cottura deve essere fredda.

Per attivare la funzione per una zona di cottura: sfiorare ( si accende).

Selezionare immediatamente il livello di potenza necessario. Dopo 3 secondi si accende.

Per disattivare la funzione: modificare il livello di potenza.

4.6 Timer

Timer del conto alla rovescia

Questa funzione consente di impostare la durata di funzionamento della zona di cottura per la preparazione di una pietanza.

Prima impostare la zona di cottura, poi impostare la funzione.

Il livello di potenza può essere impostato prima o dopo l'impostazione della funzione.

Per impostare la zona di cottura: sfiorare ripetutamente finché si accende l'indicatore della zona di cottura desiderata.

Per attivare la funzione: sfiorare il tasto

del timer per impostare il tempo ( 00 -

99 minuti). Quando la spia della zona di cottura lampeggia più lentamente, il tempo scorre a ritroso.

Per visualizzare il tempo residuo: selezionare la zona di cottura con . La spia della zona di cottura comincia a lampeggiare rapidamente. Sul display compare il tempo residuo.

Per modificare l’ora: selezionare la zona di cottura con . Premere o .

Per disattivare la funzione: selezionare la zona di cottura con e sfiorare .

Viene visualizzato il tempo residuo fino a

00

. L'indicatore della zona di cottura si spegne.

Allo scadere del tempo stabilito, viene emesso un segnale acustico e 00 lampeggia. La zona di cottura si disattiva.

Per arrestare il segnale acustico: sfiorare .

CountUp Timer (Timer)

Utilizzare questa funzione per controllare per quanto tempo funziona la zona di cottura.

Per impostare la zona di cottura: sfiorare ripetutamente finché si accende l'indicatore della zona di cottura desiderata.

Per attivare la funzione: sfiorare del timer. si accende. Quando la spia della zona di cottura lampeggia lentamente, inizia il conteggio. Il display passa da ai minuti.

Per controllare per quanto tempo funziona la zona di cottura: selezionare la zona di cottura con . La spia della zona di cottura comincia a lampeggiare rapidamente. Il display mostra per quanto tempo è rimasta in funzione la zona.

Per disattivare la funzione: selezionare la zona di cottura con e sfiorare o

. L'indicatore della zona di cottura si spegne.

Contaminuti

Si può utilizzare questa funzione come

Contaminuti mentre il piano di cottura è attivo e le zone di cottura non sono in funzione (il display del livello di potenza indica ).

Per attivare la funzione:

sfiorare .

Sfiorare il tasto o del timer per selezionare la durata. Allo scadere del tempo stabilito, viene emesso un segnale acustico e 00 lampeggia.

Per arrestare il segnale acustico: sfiorare .

28 www.aeg.com

Questa funzione non ha effetto sul funzionamento delle zone di cottura.

4.7

STOP+GO

La funzione imposta tutte le zone di cottura in funzione al livello di potenza più basso.

Quando la funzione è attiva, non sarà possibile modificare il livello di potenza.

La funzione non interrompe le funzioni del timer.

Per attivare la funzione: sfiorare . si accende.

Per disattivare la funzione: sfiorare .

Il livello di potenza precedente si accende.

4.8 Blocco

È possibile bloccare il pannello dei comandi mentre le zone di cottura sono in funzione. Questa funzione impedisce di modificare inavvertitamente il livello di potenza.

Impostare innanzitutto il livello di potenza.

Per attivare la funzione: sfiorare . si accende per 4 secondi.Il Timer rimane acceso.

Per disattivare la funzione: sfiorare .

Il livello di potenza precedente si accende.

Quando si spegne il piano di cottura, si interrompe anche questa funzione.

4.9 Dispositivo di Sicurezza bambini

Questa funzione impedisce l'azionamento accidentale del piano di cottura.

Per attivare la funzione: attivare il piano di cottura con . Non impostare alcun livello di potenza. Sfiorare per 4 secondi. si accende. Disattivare il piano di cottura con .

Per disattivare la funzione: attivare il piano di cottura con . Non impostare alcun livello di potenza. Sfiorare per 4 secondi. si accende. Disattivare il piano di cottura con .

Per escludere la funzione per una sola operazione di cottura: attivare il piano di cottura con . si accende. Sfiorare il tasto per 4 secondi. Impostare il livello di potenza entro 10 secondi.

È possibile mettere in funzione il piano di cottura. Quando si disattiva il piano di cottura con la funzione si riattiva.

4.10 OffSound Control

(Disattivazione e attivazione dei segnali acustici)

Disattivare il piano di cottura. Sfiorare il tasto per 3 secondi. Il display si accende e si spegne. Sfiorare per 3 secondi. o si accendono. Sfiorare

del timer per effettuare la selezione seguente:

• - i segnali acustici sono spenti

• - i segnali acustici sono attivi

Per confermare la selezione, attendere finché il piano di cottura non si disattiva automaticamente.

Quando la funzione è impostata su , i segnali acustici saranno udibili soltanto quando:

• si sfiora

• Contaminuti diminuisce

• Timer del conto alla rovescia diminuisce

• si appoggia un oggetto sul pannello dei comandi.

ITALIANO 29

5.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

5.1 Pentole

Il fondo delle pentole dovrebbe essere il più possibile spesso e piano.

Le stoviglie in acciaio smaltato e con i basamenti in alluminio o rame possono subire perdite di colore sulla superficie in vetroceramica.

5.2 Öko Timer (Timer Eco)

Per risparmiare energia, il riscaldatore della zona di cottura si disattiva prima che il timer per il conto alla rovescia emetta un segnale acustico. La differenza nel tempo di funzionamento dipende dal livello di potenza e dalla durata dell'utilizzo dell'apparecchiatura.

5.3 Esempi di impiego per la cottura

I dati riportati in tabella sono puramente indicativi.

Livello di potenza

- 1

1 - 3

1 - 3

3 - 5

5 - 7

7 - 9

7 - 9

9 - 12

12 - 13

Usare per:

Tenere in caldo le pietanze cotte.

Tempo

(min.) secondo necessità

Salsa olandese, sciogliere: burro, cioccolata, gelatina.

5 - 25

Suggerimenti

Mettere un coperchio sulla pentola.

Mescolare di tanto in tanto.

Rassodare: omelette morbide, uova strapazzate.

Cuocere riso e pietanze a base di latte, riscaldare pietanze pronte.

10 - 40 Cucinare coprendo con un coperchio.

25 - 50 Aggiungere al riso almeno una doppia quantità di liquido, mescolare di tanto in tanto i preparati a base di latte.

Cuocere a vapore verdure, pesce, carne.

Cuocere al vapore le patate.

Bollire grandi quantità di alimenti, stufati e zuppe.

Cottura delicata: cotolette, cordon bleu, costolette, polpette, salsicce, fegato, roux, uova, frittelle, krapfen.

Frittura, frittelle di patate, lombate, bistecche.

5 - 15

20 - 45 Aggiungere alcuni cucchiai di liquido.

20 - 60 Usare al max. ¼ l di acqua per

750 g di patate.

60 - 150 Fino a 3 l di liquido più gli ingredienti.

secondo necessità

Girare a metà tempo.

Girare a metà tempo.

30 www.aeg.com

Livello di potenza

14

Usare per: Tempo

(min.)

Suggerimenti

Portare a ebollizione l'acqua, cuocere la pasta, rosolare la carne (gulasch, stufati), friggere patatine.

6.

PULIZIA E CURA

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

6.1 Informazioni generali

• Pulire il piano di cottura dopo ogni impiego.

• Usare sempre pentole con il fondo pulito.

• I graffi o le macchie scure sulla superficie non compromettono il funzionamento del piano di cottura.

• Usare un prodotto di pulizia speciale adatto alla superficie del piano di cottura.

• Il vetro richiede l'uso di un raschietto speciale.

6.2

Pulizia del piano di cottura

• Togliere immediatamente: plastica fusa, pellicola in plastica, e alimenti

7.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

contenenti zucchero. Se non vengono eliminati, potrebbero danneggiare il piano di cottura. Appoggiare lo speciale raschietto sulla superficie in vetro, formando un angolo acuto, e spostare la lama sulla superficie.

Quando il piano di cottura è sufficientemente raffreddato, è possibile rimuovere: i segni di calcare e d'acqua, le macchie di grasso e le macchie opalescenti.

Pulire il piano di cottura con un panno umido e una piccola quantità di detergente. Al termine della pulizia, asciugare il piano di cottura con un panno morbido.

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

7.1 Cosa fare se...

Problema

Non è possibile attivare il piano di cottura o metterlo in funzione.

Causa possibile Soluzione

Il piano di cottura non è collegato a una fonte di alimentazione elettrica o non è collegato correttamente.

Accertarsi che il piano di cottura sia collegato correttamente alla rete elettrica.

Fare riferimento allo schema di collegamento.

ITALIANO 31

Problema Causa possibile

È scattato il fusibile.

Soluzione

Verificare se l'anomalia di funzionamento sia dovuta al fusibile. Nel caso in cui il fusibile continui a scattare, rivolgersi ad un elettricista qualificato.

Accendere di nuovo il piano di cottura e impostare il livello di potenza in meno di 10 secondi.

Sono stati sfiorati 2 o più tasti sensore contemporaneamente.

Sfiorare un tasto sensore alla volta.

La funzione STOP+GO è attiva.

Il pannello dei comandi è bagnato o presenta macchie di unto.

Uno o più tasti sensore sono stati coperti.

Fare riferimento al capitolo

"Utilizzo quotidiano".

Pulire il pannello dei comandi.

Rimuovere gli oggetti dai tasti sensore.

Viene emesso un segnale acustico e il piano di cottura si disattiva.

Viene emesso un segnale acustico quando il piano di cottura non è attivo.

Il piano di cottura si disattiva.

Indicatore di calore residuo non si accende.

Preriscaldamento automatico non funziona.

Non è possibile attivare l'anello esterno.

Sulla zona multipla è presente un’area scura.

È stato appoggiato un oggetto sul tasto sensore .

La zona non è calda perché

è rimasta in funzione solo per brevissimo tempo.

La zona è calda.

È impostato il livello di potenza massimo.

È normale che sulla zona multipla sia presente un’area scura.

Rimuovere l'oggetto dal tasto sensore.

Se la zona ha funzionato abbastanza a lungo da essere calda, contattare il Centro di

Assistenza Autorizzato.

Lasciar raffreddare sufficientemente la zona.

Il livello di potenza massimo ha la stessa potenza della funzione.

Per prima cosa attivare l'anello interno.

32 www.aeg.com

Problema

I tasti sensore si surriscaldano.

Assenza di segnale quando si toccano i tasti sensore del pannello.

Causa possibile

Le pentole sono troppo grandi oppure sono state collocate troppo vicino ai comandi.

I segnali acustici sono disattivati.

Compare

Compare no.

.

.

e un numero si accendo-

Spegnimento automatico è attiva.

Dispositivo di Sicurezza bambini o Blocco sono attive.

C'è un errore nel piano di cottura.

Soluzione

Se possibile, collocare le pentole grandi sulle zone posteriori.

Attivarli.

Fare riferimento al capitolo

"Utilizzo quotidiano".

Spegnere e riaccendere il piano di cottura.

Fare riferimento al capitolo

"Utilizzo quotidiano".

Scollegare per un certo periodo di tempo il piano di cottura dall'alimentazione elettrica. Scollegare il fusibile dall'impianto elettrico domestico. Ricollegarlo. Se

si accende di nuovo, rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato.

7.2 Se non è possibile trovare una soluzione...

Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il rivenditore o il Centro di Assistenza

Autorizzato. Fornire i dati riportati sulla targhetta dei dati. Fornire inoltre il codice a tre lettere per il piano in vetroceramica (si trova nell'angolo della superficie in vetro) e il messaggio di errore visualizzato. Assicurarsi di aver

8.

INSTALLAZIONE

acceso il piano di cottura correttamente.

In caso di azionamento errato dell'apparecchiatura, l'intervento del tecnico del Centro di Assistenza o del rivenditore potrà essere effettuato a pagamento anche durante il periodo di garanzia. Le istruzioni relative al Centro di Assistenza e alle condizioni di garanzia sono contenute nel libretto della garanzia.

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

8.1 Prima dell'installazione

Prima di installare il piano di cottura, annotare l'informazione riportata di seguito presente sulla targhetta dei dati.

La targhetta dei dati è applicata sul lato inferiore del piano di cottura.

Numero di serie ...........................

8.2 Piani di cottura da incasso

Utilizzare esclusivamente piani di cottura da incasso solo dopo l'installazione in idonei piani di lavoro e mobili da incasso conformi alle norme.

Nel corso dell'installazione in presenza di materiale combustibile, osservare scrupolosamente le normative NIN SEV

1000 e le indicazioni antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio).

8.3 Cavo di collegamento

• Il piano di cottura è fornito con un cavo di collegamento.

• Per sostituire il cavo di alimentazione danneggiato, utilizzare il tipo di cavo di alimentazione seguente (o superiore): H05VV-F. Contattare il

Centro di Assistenza locale.

8.4 Collegamento elettrico

Installare il piano di cottura con un cavo di alimentazione con connettore. Se non c'è un cavo di alimentazione con connettore, nell’installazione domestica fissa deve essere previsto un dispositivo di separazione con un’apertura di contatto di minimo 3 mm, che separi

8.6 Montaggio

ITALIANO 33 contemporaneamente l’apparecchiatura e tutti i poli dalla rete, come previsto dalla norma NIN SEV 1000.

8.5 Applicazione del nastro adesivo sulla scanalatura

1.

Pulire la scanalatura nel piano di lavoro.

2.

Tagliare il nastro adesivo in dotazione in 4 strisce. Le strisce devono avere la stessa lunghezza delle scanalature.

3.

Tagliare le estremità delle strisce con un angolo di 45°. Devono inserirsi perfettamente negli angoli delle scanalature.

4.

Applicare le strisce sulle scanalature.

Non allungare le strisce. Non sovrapponete le estremità delle strisce l'una sull'altra.

Dopo aver montato il piano di cottura, sigillare lo spazio rimanente tra il vetroceramica e il piano di lavoro con del silicone. Assicurarsi che il silicone non passi al di sotto del vetroceramica.

min.

500mm min.

50mm

R10 mm

R5 mm

7 mm

12 mm min.55

mm

490 +1mm

680 +1mm

514 +1mm

704 +1mm

34 www.aeg.com

8.7 Protezione da sovratensioni min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

Se si utilizza una protezione da sovratensioni (accessorio aggiuntivo), il pavimento protettivo appena sotto al piano di cottura non è necessario. La protezione da sovratensioni accessoria potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi. Contattare il proprio fornitore locale.

Non è possibile utilizzare la protezione da sovratensioni se l'apparecchiatura è installata su di un forno.

9.

DATI TECNICI

9.1

Targhetta dei dati

Modello KFA69DO

Tipo 58 HDD 70 AO

Numero di serie..........

AEG

PNC 949 595 349 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Prodotto in Germania

7.5 kW

ITALIANO 35

9.2 Caratteristiche tecniche zone di cottura

Zona di cottura

Potenza nominale (impostazione di calore massima) [W]

Anteriore sinistra 800 / 1600 / 2300

Diametro della zona di cottura

[mm]

120 / 175 / 210

145 Posteriore sinistra

1200

Anteriore destra 1800

Posteriore destra 1400 / 2200

180

170 / 265

Per risultati di cottura ottimali, utilizzare pentole con un diametro non superiore alla zona di cottura.

10.

EFFICIENZA ENERGETICA

10.1 Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

Identificativo modello

Tipo di piano di cottura

Numero di zone di cottura

Tecnologia di calore

Diametro delle zone di cottura circolari (Ø)

Lunghezza (L) e profondità

(P) della zona di cottura non circolare

Anteriore sinistra

Posteriore sinistra

Anteriore destra

Posteriore destra

Consumo energetico per zona di cottura (EC electric cooking)

Consumo energetico del piano di cottura (EC electric hob)

Anteriore sinistra

Posteriore sinistra

Anteriore destra

Posteriore destra

KFA69DO

Piano di cottura da incasso

4

Riscaldatore radiante

21,0 cm

14,5 cm

18,0 cm

L 17,0 cm

P 26,5 cm

174,3 Wh/kg

196,8 Wh/kg

175,6 Wh/kg

176,8 Wh/kg

180,9 Wh/kg

EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte

2: Piani di cottura - Metodi per la misurazione delle prestazioni

10.2 Risparmio energetico

È possibile risparmiare energia quotidianamente durante la cottura seguendo i suggerimenti che seguono.

• Quando si riscalda l'acqua, utilizzare solo la quantità necessaria.

36 www.aeg.com

• Se possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.

• Prima di attivare la zona di cottura, sistemare la pentola.

• Il fondo della pentola deve avere lo stesso diametro della zona di cottura.

• Sistemare le pentole più piccole sulle zone di cottura più piccole.

11.

CH

GARANZIA

Servizio clienti

• Posizionare le pentole direttamente al centro della zona di cottura.

• Utilizzare il calore residuo per mantenere caldi i cibi o fonderli.

Servizio dopo vendita

Le Trési 6

1028 Préverenges

Via Violino 11

6928 Manno

Industriestrasse 10

5506 Mägenwil

Morgenstrasse 131

3018 Bern

Zürcherstrasse 204E

9000 St. Gallen

Seetalstrasse 11

6020 Emmenbrücke

St. Jakob-Turm Birsstrasse 320B

4052 Basel

Comercialstrasse 19

7000 Chur

Vendita pezzi di ricambio

Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil,Tel.

0848 848 111

Consulenza specialistica/Vendita

Badenerstrasse 587, 8048 Zürich, Tel. 044

405 81 11

Garanzia Per ogni prodotto concediamo una garanzia di 2 anni a partire dalla data di consegna o dalla sua messa in funzione. (fa stato la data della fattura, del certificato di garanzia o dello scontrino d’acquisto) Nella garanzia sono comprese le spese di manodopera, di viaggio e del materiale. Dalla copertura sono esclusi il logoramento ed i danni causati da agenti esterni, intervento di terzi, utilizzo di ricambi non originali o dalla inosservanza delle prescrizioni d’istallazione ed istruzioni per l’uso.

12.

CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Riciclare i materiali con il simbolo .

Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo

insieme ai normali rifiuti domestici.

Per la Svizzera:

Dove portare gli apparecchi fuori uso?

In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS.

La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è visibile nel sito www.erecycling.ch

ITALIANO 37

*

38 www.aeg.com

ITALIANO 39

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals