ZANUSSI ZEI6740BBA Handleiding


Add to My manuals
36 Pages

advertisement

ZANUSSI ZEI6740BBA Handleiding | Manualzz

NL

PT

Gebruiksaanwijzing

Manual de instruções

2

18

Kookplaat

Placa

ZEI6740BBA

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsvoorschriften

Beschrijving van het product

Dagelijks gebruik

Aanwijzingen en tips

5

7

2

3

9

Onderhoud en reiniging

Probleemoplossing

Montage

Technische informatie

Energiezuinigheid

Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.

Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

Algemene veiligheid

Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

10

11

13

15

16

2 www.zanussi.com

Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.

Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.

Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften

Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2 mm vrij is tussen het werkblad en de voorkant van de onderste unit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

www.zanussi.com

3

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker

(indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen

(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

4

Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Vertrouw niet alleen op de pandetector.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

www.zanussi.com

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

Onderhoud en reiniging

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

Beschrijving van het product

Indeling kookplaat

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

Servicedienst

• Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

1 Inductiekookzone

2 Bedieningspaneel

1 1

180 mm 180 mm

1

145 mm

210 mm

1 2 www.zanussi.com

5

Bedieningspaneel lay-out

1 2 3 4

8 7 6 5

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Opmerking Tiptoets

Functie

1

2

3

6

7

8

4

5

-

-

-

-

/

Kookstanddisplays

AAN/UIT

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

-

Timerdisplay

-

Powerfunctie

Bedieningsstrip

De kookplaat in- en uitschakelen.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

Geeft de tijd in minuten weer.

Kookzone selecteren:

De tijd verlengen of verkorten.

De functie in- en uitschakelen.

Het instellen van de kookstand.

-

Weergave

+ cijfer

Omschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

Automatisch opwarmen -functie is in werking.

Powerfunctie is in werking.

Er is een storing.

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

6 www.zanussi.com

Weergave Omschrijving

Het kinderslot functie is in werking.

Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.

Automatisch uitschakelen -functie is in werking.

Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte.

Dagelijks gebruik

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

In- en uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

De kookstand

Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:

Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.

Automatisch opwarmen

Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.

Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

De inductiekookzones creëren de voor het kookproces benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de warmte van de pannen.

Om de functie voor een kookzone te

activeren: raak aan ( gaat aan). Raak meteen de juiste kookstand aan. Na 3 seconden gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

Powerfunctie

Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De functie kan voor een beperkte tijdsduur voor uitsluitend de inductiekookzone worden geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Om de functie voor een kookzone te

activeren: raak aan. gaat aan.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de kookzone in en dan de

functie. U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de functie instellen.

www.zanussi.com

7

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

De functie inschakelen of de tijd wijzigen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven:selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Om de functie uit te schakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt terug tot 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als een

kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken (het display van de kookstand toont ).

Om de functie in te schakelen: Raak aan. Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

De functie inschakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in.

Raak gedurende 4 seconden van de Timer aan. gaat aan. Zet de kookplaat uit met .

De functie uitschakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in.

Raak gedurende 4 seconden van de Timer aan. gaat aan. Zet de kookplaat uit met .

Het opheffen van de functie voor maar

één kooktijd: schakel de kookplaat in met .

gaat aan. Raak gedurende 4 seconden van de timer aan. Stel de kookstand in

binnen 10 seconden. U kunt het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat met uitzet werkt de functie weer.

Vermogensbeheer-functie

• De kookzones zijn gegroepeerd volgens locatie en aantal fasen van de kookplaat. Zie afbeelding.

• Elke fase heeft een maximale elektriciteitslading van 3700 W.

• De functie verdeelt het vermogen tussen de kookzones aangesloten op dezelfde fase.

• De functie wordt geactiveerd als de totale elektriciteitslading van de kookzones aangesloten op een enkle fase de 3700 W overschrijdt.

• De functie verlaagt het vermogen naar de andere kookzones aangesloten op dezelfde fase.

• Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus.

8 www.zanussi.com

Aanwijzingen en tips

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Kookgerei

Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat het kookgerei erg snel heet wordt.

Gebruik de inductiekookzones met geschikt kookgerei.

Materiaal van het kookgerei

correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem

(aangemerkt als geschikt voor inductie door de fabrikant).

niet correct: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.

Het kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als:

• een beetje water op een zone met de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.

• een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.

De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Afmetingen van de pannen

Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van de pan aan.

De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookgerei. Kookgerei met een diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt slechts een deel van het vermogen dat door de kookzone wordt gegenereerd.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Lawaai tijdens gebruik

Als u dit hoort:

• krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwichconstructie).

• fluitend geluid: bij gebruik van de kookzone met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen

(sandwich-constructie)

• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.

• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.

• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.

Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect van de kookplaat te maken.

Voorbeelden van kooktoepassingen

De relatie tussen het stroomverbruik van de warmte-instelling en de kookzone is niet lineair.

Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is dit niet proportioneel met de toename in stroomverbruik van de kookzone. Het betekent dat de kookzone met de medium warmteinstelling minder dan de helft van het vermogen gebruikt.

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Verwarmingsstand

- 1

1 - 2

1 - 2

Gebruik om: Tijd

(min)

Tips

Bereide gerechten warmhouden.

zoals nodig

5 - 25

Een deksel op het kookgerei doen.

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.

Van tijd tot tijd mengen.

10 - 40 Met deksel bereiden.

www.zanussi.com

9

Verwarmingsstand

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Gebruik om: Tijd

(min)

Tips

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.

25 - 50 Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

Stomen van groenten, vis en vlees.

20 - 45 Een paar eetlepels vocht toevoegen.

Aardappelen stomen.

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen.

20 - 60 Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen.

60 - 150 Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.

zoals nodig

5 - 15

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.

Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Powerfunctie is geactiveerd.

Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Algemene informatie

• Reinig de kookplaat na elk gebruik.

• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

De kookplaat schoonmaken

Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen. Plaats de speciale schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

Verwijder nadat de kookplaat

voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

10 www.zanussi.com

Probleemoplossing

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Wat moet u doen als…

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

De zekering is doorgebrand.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet.

Raadpleeg het aansluitingsschema.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende elektricien.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Reinig het bedieningspaneel.

U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat uit staat.

De kookplaat schakelt uit.

Restwarmte-indicatie treedt niet in werking.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

U hebt iets op de tiptoets geplaatst.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als het lang duurt alvorens de zone voldoende heet is, neem dan contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

Automatisch opwarmen-functie werkt niet.

De zone is heet.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.

Vermogensbeheer -functie is in werking.

De sensorvelden worden warm.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Plaats groter kookgerei op de achterste zones indien mogelijk.

www.zanussi.com

11

Probleem

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaat branden.

gaat branden.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Automatisch uitschakelen is in werking.

Er staat geen kookgerei op de zone.

Het kookgerei is niet goed.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

Zet kookgerei op de zone.

De diameter aan de bodem van het kookgerei is te klein voor de zone.

Er is een fout in de kookplaat opgetreden.

Er is een fout in de kookplaat omdat kookgerei droog kookt. Automatisch uitschakelen en de oververhittingsbeveiliging voor de zones werkt.

Gebruik het juiste kookgerei.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

Gebruik kookgerei met de juiste afmetingen.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als

weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

Schakel de kookplaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30 seconden de zone opnieuw in. Als het kookgerei het probleem was, gaat de foutmelding weg. Restwarmte-indicatie kan aan blijven. Laat het kookgerei voldoende afkoelen.

Controleer of uw kookgerei geschikt is voor de kookplaat.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u het probleem zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of met de klantenservice. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven. Controleer of u de kookplaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

12 www.zanussi.com

Montage

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

Serienummer ...........................

Ingebouwde kookplaten

Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte

Assemblage inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Aansluitkabel

• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door het volgende netsnoer (of hoger):

H05BB-F Tmax 90°C. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm min.

2mm www.zanussi.com

13

14 min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min. 2 mm

B A

> 20 mm min

30 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm

B min.

38 mm min.

2 mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm 560

+1 mm www.zanussi.com

Beveiligingsdoos min.

12 mm min.

2 mm

Als u een beveiligingsdoos (een additioneel toebehoren) gebruikt, zijn de ruimte van 2 mm op de vloer voor de luchtstroom en de beschermingsvloer direct onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert.

Technische informatie

Typeplaatje

Model ZEI6740BBA

Type 58 GAD D5 AU

Inductie 7.4 kW

Ser.nr. .................

ZANUSSI www.zanussi.com

PNC productnummer 949 595 538 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Vervaardigd in Duitsland

7.4 kW

15

Specificatie kookzones

Kookzone

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Modelidentificatie

Type kooktoestel

Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]

2300

1800

1400

1800

Powerfunctie

3600

2500

1800

2500

[W]

10

10

10

10

180 - 210

145 - 180

125 - 145

145 - 180

Het vermogen van de kookzones kan enigszins afwijken van de gegevens in de tabel. Het verandert met het materiaal en de afmetingen van het kookgerei.

Energiezuinigheid

Gebruik voor optimale kookresultaten alleen kookgerei met een diameter niet groter dan vermeld in de tabel.

Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzones (Ø) Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Energieverbruik per kookzone

(EC electric cooking)

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)

EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 2: Kookplaten -

Methodes voor het meten van de prestatie

Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

Powerfunctie maximale duur

[min]

Diameter van het kookgerei

[mm]

ZEI6740BBA

Ingebouwde kookplaat

4

Inductie

21,0 cm

18,0 cm

14,5 cm

18,0 cm

169,3 Wh / kg

180,5 Wh / kg

185,8 Wh / kg

169,7 Wh / kg

176,3 Wh / kg

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op het kookgerei.

• Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze activeert.

• Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.

• Plaats het kookgerei precies in het midden van de kookzone.

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

16 www.zanussi.com

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool .

Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.zanussi.com

17

Índice

Informações de segurança

Instruções de segurança

Descrição do produto

Utilização diária

Sugestões e dicas

18

19

22

23

25

Manutenção e limpeza

Resolução de problemas

Instalação

Informação técnica

Eficiência energética

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Informações de segurança

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes de instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.

Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.

A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

É necessário manter as crianças com menos de 3 anos afastadas ou constantemente vigiadas.

Segurança geral

O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Não toque nos elementos de aquecimento.

27

27

29

32

33

18 www.zanussi.com

Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio.

Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou manta de incêndio.

Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.

Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas de tacho não devem ser colocados na superfície da placa porque podem ficar quentes.

Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.

Após a utilização, desligue a placa no respectivo comando e não confie apenas no detector de tacho.

Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.

Instruções de segurança

Instalação

ADVERTÊNCIA!

A instalação deste aparelho tem de ser efectuada por uma pessoa qualificada.

• Remova toda a embalagem.

• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.

• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque o aparelho é pesado. Use sempre luvas de protecção.

• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.

• Proteja a parte inferior do aparelho contra o vapor e a humidade.

• Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho.

• Se o aparelho for instalado por cima de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.

• A parte inferior do aparelho pode ficar quente. É necessário instalar um painel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.

• Certifique-se de que o espaço de ventilação de 2 mm entre a bancada e a parte dianteira inferior da unidade se mantém desobstruído.

A garantia não abrange danos causados www.zanussi.com

19

pela falta de espaço de ventilação adequado.

Ligação eléctrica

ADVERTÊNCIA!

Risco de incêndio e choque eléctrico.

• Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica.

• Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte um electricista.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.

• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.

• Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.

• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.

• Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.

• Não permita que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) entrem em contacto com partes quentes do aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada próxima.

• Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.

• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte um Centro de

Assistência Técnica Autorizado ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

• As protecções contra choques eléctricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.

• Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.

• Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.

20

• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis

(os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.

• A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.

Utilização

ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos, queimaduras e choque eléctrico.

• Retire todo o material de embalagem, etiquetas e película protectora (se aplicável) antes da primeira utilização.

• Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

• Desligue (“off”) as zonas de cozedura após cada utilização.

• Não confie apenas no detector de tachos.

• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de cozedura. Podem ficar quentes.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou se ele estiver em contacto com água.

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Se a superfície do aparelho apresentar fendas, desligue-o imediatamente da corrente eléctrica. Isso evitará choques eléctricos.

• Os utilizadores portadores de pacemaker devem manter-se a mais de 30 cm de distância da zonas de indução quando o aparelho estiver a funcionar.

• Quando coloca alimentos em óleo quente, o

óleo pode salpicar.

ADVERTÊNCIA!

Risco de incêndio e explosão.

• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos.

www.zanussi.com

Mantenha as chamas e os objectos quentes afastados das gorduras e dos óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.

• Os vapores libertados pelo óleo muito quente podem causar combustão espontânea.

• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo em primeira utilização.

• Não coloque produtos inflamáveis, nem objectos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

ADVERTÊNCIA!

Risco de danos no aparelho.

• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.

• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.

• Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície pode ficar danificada.

• Não active zonas de cozedura com um tacho vazio ou sem tacho.

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

• Os tachos de ferro fundido ou alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar o vidro ou a vitrocerâmica. Levante sempre estes objectos quando precisar de os deslocar sobre a placa.

• Este aparelho serve apenas para cozinhar.

Não pode ser usado para outras funções como, por exemplo, aquecimento de divisões.

Manutenção e limpeza

• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.

• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o limpar.

• Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes de qualquer manutenção.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros.

Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

Eliminação

ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos ou asfixia.

• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

Assistência Técnica

• Contacte um Centro de Assistência Técnica

Autorizado se for necessário reparar o aparelho.

• Utilize apenas peças de substituição originais.

www.zanussi.com

21

Descrição do produto

Disposição da placa

1 1

180 mm 180 mm

210 mm

145 mm

1

1 2

1 Zona de cozedura de indução

2 Painel de comandos

Disposição do painel de comandos

1 2 3 4

8 7 6 5

Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam as funções que estão em funcionamento.

Campo do sensor

Função Comentário

1

2

3

-

-

ON/OFF Para activar e desactivar a placa.

Indicador do grau de cozedura Para indicar o grau de cozedura.

Indicadores do temporizador das zonas de cozedura

Apresenta a zona de cozedura para a qual está definido um tempo.

22 www.zanussi.com

6

7

8

4

5

-

-

Campo do sensor

/

Função

-

Visor do temporizador

-

Função Power

Barra de comandos

Indicadores de grau de cozedura

-

Visor

+ dígito

Comentário

Para indicar o tempo em minutos.

Para seleccionar a zona de cozedura.

Para aumentar ou diminuir o tempo.

Para activar e desactivar a função.

Para regular o grau de cozedura.

Descrição

A zona de cozedura está desactivada.

A zona de cozedura está activada.

A função Aquecimento Automático está a funcionar.

Função Power activo.

Existe uma anomalia.

Uma zona de cozedura ainda está quente (calor residual).

A função Dispositivo de Segurança para Crianças está a funcionar.

O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não há tacho na zona de cozedura.

A função Desactivação Automática está a funcionar.

Indicador de calor residual

ADVERTÊNCIA!

O calor residual pode provocar queimaduras.

Utilização diária

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

As zonas de cozedura de indução criam o calor necessário para cozinhar directamente na base dos tachos. A vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos tachos.

Activar e desactivar

Toque em durante 1 segundo para activar ou desactivar a placa.

www.zanussi.com

23

Grau de cozedura

Para seleccionar ou alterar o grau de cozedura:

Toque no grau de cozedura que desejar, na barra de controlo, ou desloque um dedo ao longo da barra de controlo até chegar ao grau de cozedura que desejar.

Aquecimento Automático

Se activar esta função, pode obter um grau de cozedura necessário em menos tempo. A função activa o maior grau de cozedura durante algum tempo e depois diminui para o nível adequado.

Para activar a função, é necessário que a zona de cozedura esteja fria.

Para activar a função para uma zona de

cozedura: toque em ( acende). Toque imediatamente no grau de cozedura que desejar. Após 3 segundos, acende.

Para desactivar a função: altere o grau de cozedura.

Função Power

Esta função disponibiliza mais potência para as zonas de cozedura de indução. A função pode ser activada para uma zona de cozedura de indução apenas por um curto período de tempo. Após esse tempo, a zona de cozedura de indução muda automaticamente para o grau de cozedura mais elevado.

Consulte o capítulo “Informação técnica”.

Para activar a função para uma zona de

cozedura: toque em . acende.

Para desactivar a função: altere o grau de cozedura.

Temporizador

Temporizador da Contagem Decrescente

Pode utilizar esta função para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas para uma sessão de cozedura.

Comece por seleccionar a zona de cozedura e seleccione depois a função.

Pode definir o grau de cozedura antes ou depois de seleccionar a função.

Para seleccionar a zona de cozedura: toque em várias vezes até que o indicador da zona de cozedura que pretende se acenda.

Para activar a função ou alterar o tempo: toque no ou no do temporizador para definir o tempo (00 - 99 minutos). Quando o indicador da zona de cozedura começar a piscar lentamente, a contagem decrescente começa.

Para ver o tempo restante: seleccione a zona de cozedura com . O indicador da zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor mostra o tempo restante.

Para desactivar a função: seleccione a zona de cozedura com e toque em . O tempo restante é contado para trás até 00. O indicador da zona de cozedura apaga-se.

Quando o tempo terminar, é emitido um som e a indicação 00 fica intermitente. A zona de cozedura é desactivada.

Para desligar o som: toque em .

Conta-Minutos

Pode utilizar esta função como Conta-

Minutos quando a placa está activada e as zonas de cozedura estão desactivadas (o indicador de grau de cozedura indica ).

Para activar a função: toque em . Toque em ou do temporizador para definir o tempo. Quando o tempo terminar, é emitido um som e aparece a indicação 00 intermitente.

Para desligar o som: toque em .

Esta função não afecta o funcionamento das zonas de cozedura.

24 www.zanussi.com

Dispositivo de Segurança para Crianças

Esta função evita o accionamento acidental da placa.

Para activar a função: active a placa com .

Não defina o grau de cozedura. Toque em do temporizador durante 4 segundos. acende. Desactive a placa com .

Para desactivar a função: active a placa com

. Não defina o grau de cozedura. Toque em

do temporizador durante 4 segundos. acende. Desactive a placa com .

Para contornar a função por apenas um

período de cozedura: active a placa com .

acende-se. Toque em do temporizador durante 4 segundos. Defina o grau de

cozedura em menos de 10 segundos. Pode utilizar a placa. Quando desactivar a placa com

, a função fica novamente activa.

Função Gestão de Energia

• As zonas de cozedura estão agrupadas de acordo com a posição e o número de fases que alimentam a placa. Consulte a ilustração.

• O limite máximo de carga eléctrica de cada fase é 3700 W.

Sugestões e dicas

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

Tachos e panelas

Nas zonas de cozedura de indução, o calor é gerado muito rapidamente nos tachos por um campo electromagnético forte.

Utilize as zonas de cozedura de indução com tachos adequados.

Material do tacho

correcto: ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo multicamada (com a marca correcta do fabricante).

incorrecto: alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.

www.zanussi.com

• A função divide a potência entre as zonas de cozedura que estão ligadas à mesma fase.

• A função é activada quando a carga eléctrica total das zonas de cozedura que estão ligadas à mesma fase excede os 3700

W.

• A função diminui a potência das restantes zonas de cozedura que estão ligadas à mesma fase.

• A indicação do grau de cozedura das zonas cuja potência foi reduzida alterna entre dois níveis.

Os tachos são adequados para uma placa de indução se:

• uma pequena quantidade de água ferver muito rapidamente numa zona de cozedura com o grau de cozedura mais elevado.

• a base do tacho atrair um íman.

A base do tacho ou panela deve ser o mais espessa e plana possível.

Dimensões dos tachos

As zonas de cozedura de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base dos tachos, até um determinado limite.

A eficiência da zona de cozedura está relacionada com o diâmetro do tacho. Um tacho que tenha diâmetro inferior ao mínimo indicado recebe apenas uma parte da potência gerada pela zona de cozedura.

25

Consulte o capítulo “Informação técnica”.

Ruídos durante o funcionamento

Se ouvir:

• estalidos: o tacho é feito de diferentes materiais (construção multicamadas).

• assobio: está a utilizar a zona de cozedura com níveis elevados de potência e o tacho tem materiais diferentes (construção multicamadas).

• zumbido: está a utilizar um nível elevado de potência.

• cliques: sons de comutações eléctricas.

• sibilar, zunir: a ventoinha está a funcionar.

Os ruídos são normais e não são indicadores de uma avaria na placa.

Exemplos de modos de cozinhar

A relação entre o grau de cozedura e o consumo de potência da zona de cozedura não

é linear. Quando o grau de cozedura aumenta, o aumento do consumo de potência da zona de cozedura não é directamente proporcional. Isto significa que uma zona de cozedura no grau de cozedura médio consome menos de metade da sua potência máxima.

Os dados da tabela servem apenas como referência.

9

Grau de cozedura

- 1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

Utilize para: Tempo

(min.)

Sugestões

Manter os alimentos cozinhados quentes.

conforme necessário

5 - 25

Coloque uma tampa no tacho.

Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina.

Solidificar: omeletas fofas, ovos cozidos.

Cozer arroz e pratos à base de leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas.

Cozer legumes, peixe e carne a vapor.

Cozer batatas a vapor.

10 - 40

25 - 50

20 - 45

Misture regularmente.

Cozer com a tampa.

Adicione, no mínimo, duas vezes mais líquido do que arroz; mexa os pratos de leite a meio da cozedura.

Adicione algumas colheres de sopa de líquido.

Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas.

Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos.

Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, bifes.

20 - 60 Utilize, no máximo, ¼ l de água para 750 g de batatas.

60 - 150 Até 3 l de líquido mais os ingreconforme necessário

5 - 15 dientes.

Vire a meio do tempo.

Vire a meio do tempo.

Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem fritas.

Ferver grandes quantidades de água. A função Power é activada.

26 www.zanussi.com

Manutenção e limpeza

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

Informações gerais

• Limpe a placa após cada utilização.

• Utilize sempre a placa com a base limpa.

• Riscos ou manchas escuras na superfície não afectam o funcionamento da placa.

• Utilize um produto de limpeza especial adequado para a superfície da placa.

• Utilize um raspador especial para limpar o vidro.

Limpeza da placa

Remova imediatamente: plástico derretido, película de plástico e alimentos

Resolução de problemas

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

O que fazer se… com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos na placa. Coloque o raspador especial sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

Remova quando a placa tiver

arrefecido o suficiente: manchas de calcário, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas brilhantes. Limpe a placa com um pano húmido e um pouco de detergente. Após a limpeza, seque a placa com um pano macio.

Problema Causa possível Solução

Não consegue activar ou utilizar a placa.

A placa não está ligada à corrente eléctrica ou não está ligada correctamente.

O disjuntor está desligado.

Tocou em 2 ou mais campos do sensor em simultâneo.

Manchas de gordura ou água no painel de comandos.

Verifique se a placa está ligada correctamente à corrente eléctrica. Consulte o diagrama de liga-

ções.

Certifique-se de que o disjuntor

é a causa da anomalia. Se o disjuntor disparar diversas vezes, contacte um electricista qualificado.

Active novamente a placa e defina o grau de cozedura em menos de 10 segundos.

Toque em apenas um campo do sensor.

Limpe o painel de comandos.

www.zanussi.com

27

Problema

É emitido um sinal sonoro e a placa desactiva-se.

A placa emite um sinal sonoro quando é desactivada.

A placa desactiva-se.

Causa possível

Colocou algum objecto sobre um ou mais campos do sensor.

Retire o objecto dos campos do sensor.

Solução

Indicador de calor residual não acende.

Aquecimento Automático não funciona.

O grau de cozedura alterna entre dois níveis.

Os campos do sensor ficam quentes.

está aceso.

está aceso.

Aparece e um número.

Colocou algum objecto sobre o campo do sensor .

A zona não está quente porque foi activada apenas por pouco tempo.

A zona está quente.

Está definido o grau de cozedura mais elevado.

Retire o objecto do campo do sensor.

Se a zona tiver funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte um Centro de Assistência

Técnica Autorizado.

Deixe a zona arrefecer o suficiente.

O grau de cozedura mais elevado tem a mesma potência que a função.

Consulte o capítulo “Utilização diária”.

A função Gestão de Energia está a funcionar.

O tacho é demasiado grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.

Coloque o tacho numa das zonas de cozedura de trás, se possível.

Desactivação Automática activo.

Desactive a placa e active-a novamente.

Não existe qualquer tacho na zona.

O tacho não é adequado.

Coloque um tacho na zona.

Utilize um tacho adequado.

Consulte o capítulo “Sugestões e dicas”.

O diâmetro da base do tacho é demasiado pequeno para a zona.

A placa apresenta um erro.

Utilize um tacho com as dimensões correctas.

Consulte o capítulo “Informação técnica”.

Desligue a placa da alimentação eléctrica durante algum tempo.

Desligue o disjuntor do quadro eléctrico da sua casa. Volte a ligar. Se aparecer novamente, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

28 www.zanussi.com

Problema

está aceso.

Se não conseguir encontrar uma solução...

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um

Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Indique os dados da placa de características.

Indique também o código de três letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro apresentada.

Instalação

Causa possível Solução

A placa indica um erro porque um tacho ferveu até ficar sem

água. A função Desactivação Automática e a protecção contra sobreaquecimento das zonas foram activadas.

Desactive a placa. Retire o tacho quente. Após cerca de 30 segundos, active novamente a zona. Se o problema era o tacho, a mensagem de erro deve desaparecer do visor. A indicação Indicador de calor residual pode manter-se. Deixe o tacho arrefecer o suficiente. Verifique se o tacho é compatível com a placa.

Consulte o capítulo “Sugestões e dicas”.

Certifique-se de que utilizou a placa correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do Serviço de

Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia.

As instruções relativas ao Centro de

Assistência Técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

ADVERTÊNCIA!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

Antes da instalação

Antes de instalar a placa, anote aqui as seguintes informações que pode consultar na placa de características. A placa de características encontra-se na parte de baixo da placa.

Número de série ...........................

Placas encastradas

Utilize as placas de encastrar apenas após a sua montagem em móveis de encastre ou superfícies de trabalho que cumpram as normas aplicáveis.

Cabo de ligação

• A placa é fornecida com um cabo de ligação.

• Se for necessário substituir o cabo de alimentação por estar danificado, utilize um cabo do tipo (ou superior): H05BB-F Tmax

90°C. Contacte um Centro de Assistência

Técnica local.

www.zanussi.com

29

Montagem min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min. 2 mm

B A

> 20 mm min

30 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm

B

30 www.zanussi.com

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm 560

+1 mm min.

12 mm min.

2 mm min.

38 mm min.

2 mm www.zanussi.com

31

Caixa de protecção Se utilizar uma caixa de protecção (acessório adicional), o espaço de ventilação frontal de 2 mm e o piso protector, directamente por baixo da placa, não são necessários. A caixa de protecção acessória pode não estar disponível em alguns países. Contacte o seu fornecedor local.

Não pode utilizar a caixa de protecção se instalar a placa por cima de um forno.

Informação técnica

Placa de características

Modelo ZEI6740BBA

Tipo 58 GAD D5 AU

Indução 7.4 kW

N.º de série .................

ZANUSSI

Especificações das zonas de cozedura

PNC 949 595 538 01

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Fabricado na Alemanha

7.4 kW

Zona de cozedura

Potência nominal (grau de cozedura máx.)

[W]

Dianteira esquerda 2300

Traseira esquerda 1800

Dianteira direita

Traseira direita

1400

1800

Função Power

3600

2500

1800

2500

[W]

A potência das zonas de cozedura pode ser ligeiramente diferente da indicada na tabela.

Varia consoante o material e as dimensões do tacho.

Duração máxima [min.] de

Função Power

Diâmetro do tacho [mm]

10

10

10

10

180 - 210

145 - 180

125 - 145

145 - 180

Para optimizar a cozedura, utilize um tacho com diâmetro não superior ao indicado na tabela.

32 www.zanussi.com

Eficiência energética

Informação de produto de acordo com a norma UE 66/2014

Identificação do modelo

Tipo de placa

Número de zonas de cozedura

Tecnologia de aquecimento

Diâmetro das zonas de cozedura circulares (Ø)

Consumo de energia por zona de cozedura (EC electric cooking)

Dianteira esquerda

Traseira esquerda

Dianteira direita

Traseira direita

Dianteira esquerda

Traseira esquerda

Dianteira direita

Traseira direita

Consumo de energia da placa

(EC electric hob)

ZEI6740BBA

Placa encastrada

4

Indução

21,0 cm

18,0 cm

14,5 cm

18,0 cm

169,3 Wh/kg

180,5 Wh/kg

185,8 Wh/kg

169,7 Wh/kg

176,3 Wh/kg

EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos domésticos para cozinhar - Parte 2: Placas - Métodos para medir o desempenho

Poupança de energia

Pode poupar energia todos os dias se adoptar as seguintes sugestões.

• Quando aquecer água, utilize apenas a quantidade necessária.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de a activar.

• Coloque os tachos mais pequenos nas zonas de cozedura mais pequenas.

• Centre o tacho no centro da zona de cozedura.

• Utilize o calor residual para manter os alimentos quentes ou derreter alimentos.

Recicle os materiais que apresentem o símbolo

. Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

www.zanussi.com

33

*

34 www.zanussi.com

www.zanussi.com

35

www.zanussi.com/shop

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents