ZANUSSI ZEV6747FBA Handleiding

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

ZANUSSI ZEV6747FBA Handleiding | Manualzz
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZEV6747FBA
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op
passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan
dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit
apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
2
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te
passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Houd
kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder permanent
toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een
deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische
schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
•
•
•
•
•
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van
het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
3
•
•
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Zorg ervoor dat u onder het apparaat
een scheidingspaneel installeert dat gemaakt is
van triplex, keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te voorkomen dat hij de
bodem raakt.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
•
•
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
•
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak
van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen
op de kookplaat.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
ONDERHOUD EN REINIGING
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
•
•
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
SERVICEDIENST
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1
145 mm
1 Kookzone
2 Bedieningspaneel
1
265 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
1
2
5
BEDIENINGSPANEEL LAY-OUT
1
2 3
4
5
6
12
11
7
10
8
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke
functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / Het kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
4
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
8
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
9
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
Automatisch opwarmen
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
5
6
7
/
10
11
12
-
KOOKSTANDDISPLAYS
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
6
Display
Beschrijving
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO-functie is in werking.
Automatisch opwarmen-functie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Automatisch uitschakelen-functie is in werking.
RESTWARMTE-INDICATIE
WAARSCHUWING!
Er bestaat
verbrandingsgevaar door restwarmte.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Kookstand
IN- OF UITSCHAKELEN
Raak
1 seconde aan om de kookplaat in– of uit
te schakelen.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat
hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd
(een pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig
het bedieningspaneel.
• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand
,1-2
De kookplaat wordt
uitgeschakeld na
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
DE KOOKSTAND
Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand
of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip
totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.
branden en
verandert. Na enige tijd gaat
wordt de kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en de tijd
waarna de kookplaat uitschakelt:
7
IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE BUITENSTE
RINGEN
Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de
grootte van de pannen.
Tiptoets gebruiken:
Om de buitenste ring in te schakelen: raak de
tiptoets aan. Het controlelampje gaat branden.
Om meer buitenste ringen in te schakelen:
raak dezelfde tiptoets weer aan. Het bijbehorende
controlelampje gaat branden.
Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de
tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.
Als u de zone inschakelt maar niet de
buitenste ring inschakelt, dan kan het
licht van de zone de buitenste ring
bedekken. Dit betekent niet dat de
buitenste ring is ingeschakeld.
Controleer het indicatielampje om te
zien of de ring geactiveerd is.
AUTOMATISCH OPWARMEN
Activeer deze functie om in een kortere tijd een
gewenste kookstand te krijgen. Als het aan staat,
werkt de zone in het begin op de hoogste
kookstand en gaat daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te stellen
moet de kookzone koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in te
schakelen: raak
aan (
gaat aan). Raak
meteen de gewenste kookstand aan. Na 3
seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de kookstand.
TIMER
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe
lang de kookzone moet werken voor een
kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de kookzone in en
dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere malen aan
tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen of de tijd wijzigen:
raak
of
van de timer aan om de tijd in te
stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd
afgeteld.
8
Resterende tijd weergeven: selecteer de
. Het indicatielampje van de
kookzone met
kookzone gaat sneller knipperen. Op het display
wordt de resterende tijd weergegeven.
De functie uitschakelen: stel de kookzone in met
en raak
aan. De resterende tijd telt af naar
00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00. De
kookzone wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
Kookwekker
aan.
U kunt deze functie gebruiken als kookwekker
terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de
kookzones niet werken. De warmtestand op het
display toont
.
De functie inschakelen: Raak
aan. Raak
of
van de timer aan om de tijd in te stellen. Als
de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
De functie heeft geen invloed op de
werking van de kookzones.
STOP+GO
Deze functie stelt alle kookzones die in werking zijn
in op de laagste kookstand.
Als de functie in gebruik is, kunt u de kookstand
niet wijzigen.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Om de functie in te schakelen: raak
gaat branden.
Om de functie uit te schakelen: raak
De vorige kookstand gaat aan.
aan.
aan.
TOETSBLOKKERING
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl
de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt
voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
De vorige kookstand gaat aan.
aan.
Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze
functie ook.
Om de functie uit te schakelen: schakel de
kookplaat in met
. Stel geen kookstand in. Raak
4 seconden aan.
HET KINDERSLOT
Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld
wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel de
kookplaat in met
. Stel geen kookstand in. Raak
4 seconden aan.
kookplaat uit met
gaat aan. Schakel de
kookplaat uit met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan met
.
gaat aan. Raak
4 seconden aan. Stel de
kookstand in binnen 10 seconden. U kunt de
kookplaat bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
met
.
gaat aan. Schakel de
, treedt de functie weer in werking.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOORBEELDEN VAN KOOKTOEPASSINGEN
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
KOOKGEREI
De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of koperen
bodems, kunnen tot verkleuringen
leiden van de glazen keramische
kookplaat.
Kookstand
Gebruik om:
Tijd (min)
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter,
chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.
25 50
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Een paar eetlepels vocht toevoegen.
4-5
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750
g aardappelen.
-1
Tips
9
Kookstand
Gebruik om:
Tijd (min)
Tips
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en
soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux,
eieren, pannenkoeken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de glazen
plaat.
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten
folie, suiker en suikerhoudende gerechten.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
10
•
•
Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
Plaats de speciale schraper schuin op de glazen
plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen oppervlak met
een doek en een oplossing van water met azijn.
WAT MOET U DOEN ALS…
Probleem
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact op
met een erkende installateur.
Schakel de kookplaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
STOP+GO-functie werkt.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en
de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
Het indicatielampje van restwarmte gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is gebruikt.
Als de kookzone lang genoeg
in werking is geweest om heet
te zijn, neemt u contact op met
de klantenservice.
De automatische opwarmfunctie start niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand
is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
U kunt de buitenste ring niet
inschakelen.
Er is een donker deel op
de meervoudige zone.
Schakel eerst de binnenring in.
Het is normaal dat er een donker deel is op de meervoudige
zone.
11
Probleem
De sensorvelden worden
warm.
Mogelijke oorzaak
oplossing
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling
is in werking getreden.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
Het kinderbeveiliging of de vergrendelfunctie is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Ontkoppel de kookplaat enige
tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis.
Sluit het apparaat opnieuw
aan. Als
weer gaat branden, neem dan contact op met
de klantenservice.
E6 gaat branden.
De tweede fase van de
stroomtoevoer ontbreekt.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het
glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt
weergegeven. Verzeker u ervan dat u de kookplaat
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Verwijder de zekering,
wacht een minuut, en plaats de
zekering weer terug.
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Serienummer ...........................
INGEBOUWDE KOOKPLATEN
Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt
nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of
werkbladen die aan de normen voldoen.
12
AANSLUITSNOER
• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Gebruik om het beschadigde netsnoer te
vervangen snoertype: H05V2V2-F dat een
temperatuur van 90 °C of hoger weerstaat.
Neem contact op met een klantenservice bij u in
de buurt.
ASSEMBLAGE
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
13
BEVEILIGINGSDOOS
Als u een beveiligingsdoos (een additioneel
toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer
onder het fornuis niet noodzakelijk. De
beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land
verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke
leverancier.
U kunt de beveiligingsdoos niet
gebruiken als u de kookplaat boven
een oven installeert.
TECHNISCHE GEGEVENS
TYPEPLAATJE
Model ZEV6747FBA
Type 60 HAD 56 AO
PNC productnummer 949 595 656 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.1 kW
Serienr. .................
ZANUSSI
SPECIFICATIE KOOKZONES
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Diameter van de kookzone [mm]
Linksvoor
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Linksachter
1200
145
Rechtsvoor
1200
145
Rechtsachter
1500 / 2400
170 / 265
Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat
niet groter is dan de diameter van de kookzone.
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU 66/2014
Modelidentificatie
14
ZEV6747FBA
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Lengte (L) en breedte (B) van
niet-circulaire kookzone
Rechtsachter
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energieverbruik per kookzone
(EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
174,9 Wh / kg
202,3 Wh / kg
202,3 Wh / kg
185,4 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)
191,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten - Methodes
voor het meten van de prestatie
•
ENERGIEBESPARING
U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken
door de onderstaande tips te volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u
nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
•
•
•
•
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u
deze activeert.
De bodem van het kookgerei moet dezelfde
afmeting hebben als de kookzone.
Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het midden van
de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om het te recyclen. Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische apparaten.
15
*
867349114-A-192018
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP

advertisement

Related manuals

advertisement