Electrolux EHDP8740KK User manual

Electrolux EHDP8740KK User manual
Electrolux
Cooking
Plīts
EHDP8740KK
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 6
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................................................. 8
5. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 11
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................13
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 14
8. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................16
9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA.............................................................................. 19
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 19
11. LATVIJA - KLIENTU APKALPOŠANA UN ATBALSTS ................................. 20
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
LATVIEŠU
3
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties
sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez
pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
4
www.electrolux.com
•
•
•
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas
trieciena risku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
Pārliecinieties, lai starp darba virsmu
un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm
liela ventilācijas sprauga. Garantija
neattiecas uz bojājumiem, kurus
izraisīja atbilstošas spraugas
nenodrošināšana.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdžiem,
drošinātājiem (no turētājiem
izskrūvējamiem drošinātājiem),
zemējuma noplūdes automātslēdžiem
un savienotājiem.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
5
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Sargieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
6
www.electrolux.com
2.4 Tīrīšana un kopšana
•
•
•
•
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Plīts virsmas shēma
1
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
2
1
3.2 Vadības paneļa izkārtojums
1
2
11
3
10
5
4
9 8 7
Lai redzētu vadības paneli, ieslēdziet ierīci ar
.
6
LATVIEŠU
7
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda
uz aktivizētām funkcijām.
Sen‐
sora
lauks
Funkcija
Komentāri
STOP+GO
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
-
Sildīšanas pakāpes dis‐
plejs
Rāda sildīšanas pakāpi.
-
Taimera indikatori gata‐
vošanas zonām
Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.
-
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
5
Connect Function
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
6
Bloķēšana / Bērnu drošī‐
bas ierīce
Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
7
-
Lai izvēlētos gatavošanas zonu.
-
Paildzina vai saīsina laiku.
IESLĒGT/IZSLĒGT
Lai ieslēgtu vai izslēgtu plīts virsmu.
Vadības josla
Iestata sildīšanas pakāpi.
Jaudas funkcija
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
1
2
3
4
/
8
9
10
-
11
3.3 Sildīšanas pakāpju rādījumi
Displejs
Apraksts
Gatavošanas zona ir izslēgta.
Gatavošanas zona darbojas.
-
STOP+GO funkcija darbojas.
Automātiskā sakarsēšana funkcija darbojas.
Jaudas funkcija aktivizēta.
un cipars
Radusies kļūda.
/
OptiHeat Control (trīs darbību atlikušā siltuma indikators): turpi‐
nās gatavošana / siltuma uzturēšana / atlikušais siltums.
/
Bloķēšana / Bērnu drošības ierīce funkcija darbojas.
8
www.electrolux.com
Displejs
Apraksts
Nepareizi vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki, vai arī uz
gatavošanas zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Automātiskā izslēgšanās funkcija darbojas.
3.4 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
/
/
Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators uzrāda
atlikušā siltuma līmeni.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
4.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
Pēc plīts ieslēgšanas vadības panelis
parādās, pēc plīts izslēgšanas tas
nodziest. Kad ierīce ir izslēgta, var redzēt
tikai
sensora lauku.
•
un gatavošanas zona automātiski
deaktivizējas pēc 2 minūtēm.
gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika izgaismojas
un plīts
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Sildīšanas pak‐
āpe
,1-3
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
6 stundām
4.2 Automātiskā izslēgšanās
4-7
5 stundām
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
8-9
4 stundām
•
10 - 14
1,5 stundas
•
•
•
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
deaktivizējas. Noņemiet priekšmetu
vai notīriet vadības paneli.
plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad kastrolis ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti.
jūs izmantojat nepareizu ēdiena
gatavošanas trauku. Iedegas simbols
4.3 Sildīšanas pakāpe
Lai iestatītu vai mainītu sildīšanas pakāpi:
Pieskarieties vadības joslai pareizajā
siltuma pakāpes iestatījumā vai velciet ar
pirkstu gar vadības joslu, līdz sasniedzat
pareizo sildīšanas pakāpi.
LATVIEŠU
9
laikā. Šī funkcija uz laiku iestata
augstāko sildīšanas pakāpi un pēc tam
samazina temperatūru līdz vajadzīgajai
sildīšanas pakāpei.
Lai aktivizētu funkciju,
gatavošanas zonai jābūt
aukstai.
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties pie
( iedegas).
Uzreiz pieskarieties pie pareizās
sildīšanas pakāpes. Pēc 5 sekundēm
4.4 Gatavošanas zonu
lietošana
Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus
uz krustiņa / kvadrāta, kas atrodas ir
virmas, uz kuras gatavojat. Nosedziet
krustu/kvadrātu pilnībā. Indukcijas
gatavošanas zonas līdz zināmai robežai
automātiski pielāgojas ēdiena
gatavošanas trauka apakšas izmēram.
Varat gatavot, izmantojot lielāku ēdiena
gatavošanas trauku, uz divām
gatavošanas zonām vienlaikus.
4.5 Connect Function
Lietojiet šo funkciju ar Infinite
Plancha1) palīgierīce.
Šī funkcija apvieno divas labās puses
gatavošanas zonas zem palīgierīces un
tās darbojas kā viena.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi vienai
no labās puses gatavošanas zonām.
Lai aktivizētu funkciju:skariet . Lai
iestatītu vai mainītu sildīšanas pakāpi,
pieskarieties vienam no labās puses
sensoriem.
Lai deaktivizētu funkciju:skariet .
Gatavošanas zonas pārstāj darboties
kopā.
4.6 Automātiskā sakarsēšana
Ja aktivizējat šo funkciju, jūs varat iegūt
nepieciešamo sildīšanas pakāpi īsākā
iedegas
.
Lai deaktivizētu funkciju: mainiet
sildīšanas pakāpi.
4.7 Jaudas funkcija
Šī funkcija piegādā vairāk jaudas
indukcijas gatavošanas zonām. Šo
funkciju var aktivizēt indukcijas
gatavošanas zonai tikai uz īsu laiku. Pēc
tam indukcijas gatavošanas zona
automātiski pārslēdzas atpakaļ uz
augstāko sildīšanas pakāpi.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties pie
.
iedegas.
Lai deaktivizētu funkciju: mainiet
sildīšanas pakāpi.
4.8 Taimeris
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
Vispirms iestatiet gatavošanas zonu
un tad funkciju. Sildīšanas pakāpi var
iestatīt pirms vai pēc funkcijas
iestatīšanas.
Lai iestatītu gatavošanas zonu:
vairākas reizes pieskarieties , līdz
iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas
indikators.
1) Šī palīgierīce neietilpst ierīces komplektā. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties
ar vietējo piegādātāju.
10
www.electrolux.com
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties pie
taimera , lai iestatītu laiku (00 - 99
minūtes). Kad gatavošanas zonas
indikators sāks mirgot lēnāk, tiks
aktivizēta laika atpakaļskaitīšana.
Lai pārbaudītu atlikušo laiku:
izvēlieties gatavošanas zonu, izmantojot
. Gatavošanas zonas indikators sāk
mirgot ātri. Displejā būs redzams
atlikušais laiks.
Lai mainītu laiku: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot
Pieskarieties
vai
.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
pakāpes displejā redzams
).
Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot
00. Gatavošanas zona tiek
izslēgta.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
.
CountUp Timer (Laika uzskaites
taimeris)
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
darbojas gatavošanas zona.
Lai iestatītu gatavošanas zonu:
vairākas reizes pieskarieties , līdz
iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas
indikators.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties pie
taimera : iedegsies : Kad
gatavošanas zonas indikators sāks
mirgot lēnāk, tiks aktivizēta laika
skaitīšana. Displejs pārslēdzas starp
un skaitāmo laiku (minūtes).
Lai redzētu, cik ilgi darbojas
gatavošanas zona: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot .
Gatavošanas zonas indikators sāk mirgot
ātri. Displejā redzams, cik ilgi zona
darbojas.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
un
.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
Pieskarieties pie taimera
vai , lai
iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot 00.
.
Šī funkcija neietekmē
gatavošanas zonu darbību.
un
pieskarieties . Atlikušais laiks
samazinās līdz 00. Gatavošanas zonas
indikators nodziest.
gatavošanas zonu, izmantojot
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot kā Laika
atgādinājumu, kad plīts ir ieslēgta un
gatavošanas zonas nestrādā (sildīšanas
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
.
gatavošanas zonu, izmantojot
pieskarieties
vai . Gatavošanas
zonas indikators nodziest.
4.9 STOP+GO
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi
mainīt nevar.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
.
iedegas.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
4.10 Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu sildīšanas pakāpes
maiņu.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
.
iedegas uz 4 sekundēm.Taimeris
turpina darboties.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
LATVIEŠU
4.11 Bērnu drošības ierīce
Kad šī funkcija ir iestatīta
stāvoklī,
skaņas ir dzirdamas tikai tad, kad:
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
Lai aktivizētu funkciju: ieslēdziet ierīci
ar
. Neiestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie
.
Lai deaktivizētu funkciju: ieslēdziet
ierīci ar
. Neiestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
.
.
iedegas. Pieskarieties pie
4
sekundes. Iestatiet sildīšanas pakāpi
10 sekunžu laikā. Varat lietot plīti. Kad
jūs deaktivizējat plīti ar
darbojas.
•
•
•
Deaktivizējiet plīti. Pieskarieties pie
sekundes. Displejs ieslēdzas un
izslēdzas. Pieskarieties pie
vai
•
, funkcija atkal
4.12 OffSound Control (Skaņas
signāla deaktivizēšana un
aktivizēšana)
jūs skarat;
Laika atgādinājums nolaižas;
Laika atskaites taimeris nolaižas;
uz vadības paneļa tiek kaut kas
uzlikts.
4.13 Enerģijas pārvaldība
funkcija
•
Lai atceltu šo funkciju tikai vienai
gatavošanas reizei: ieslēdziet ierīci ar
sekundes.
•
•
•
•
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
11
•
3
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3700 W.
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3700 W.
Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
Samazinātās jaudas zonas sildīšanas
pakāpes rādījums mainās starp
diviem līmeņiem.
3
iedegas.
Pieskarieties taimera , lai izvēlētos
kādu no šādām iespējām:
•
- skaņas ir izslēgtas;
•
- skaņas ir ieslēgtas.
Lai apstiprinātu izvēli, nogaidiet, līdz plīts
automātiski deaktivizējas.
5. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
5.1 Ēdiena gatavošanas trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
12
www.electrolux.com
•
nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīta augstākā sildīšanas pakāpe;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku dibena.
Ēdiena gatavošanas trauka
dibenam jābūt pēc iespējas
biezam un plakanam.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
trauka dibena izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
5.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve).
svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
Sildīšanas
iestatījums
trauks ir gatavots no dažādiem
materiāliem ("sendviča" uzbūve).
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis.
• klikšķēšana: notiek elektrības
pārslēgšana.
• sīkšana, sanēšana: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
5.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
5.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp sildīšanas pakāpi un
gatavošanas zonas jaudas patēriņu nav
lineāra. Sildīšanas pakāpes palielinājums
nav proporcionāls gatavošanas zonas
jaudas patēriņa palielinājumam. Tas
nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu
vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar
mazāk nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Lietojums:
Laiks
(min.)
Uzturētu pagatavotos ēdie‐
nus siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
jadzī‐
tavošanas trauka.
bas
1-3
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šoko‐
lādi, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-3
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
-1
Ieteikumi
LATVIEŠU
Laiks
(min.)
13
Sildīšanas
iestatījums
Lietojums:
3-5
Vārīt rīsus un gatavot piena
25 - 50
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam. Gatavoša‐
nas laikā maisīt piena ēdie‐
nus.
5-7
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamkar‐
otes šķidruma.
7-9
Tvaicēt kartupeļus.
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
7-9
Gatavot lielu ēdienu daudzu‐ 60 mu, sautējumus un zupas.
150
9 - 12
Nedaudz apcept: eskalopu,
teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu,
cīsiņu, aknu, mērces, olu,
pankūku, virtuļu cepšana.
12 - 13
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu 5 - 15
filejas steikus, steikus.
14
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepe‐
ti), cept kartupeļus frī eļļā.
20 - 60
Ieteikumi
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
jadzī‐
bas
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ieslēgta jaudas funkcija.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
6.2 Plīts tīrīšana
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju un
•
cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Novietojiet īpaši skrāpi uz stikla
virsmas piemērotā leņķī un virziet tā
asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas
noslaukiet plīti sausu ar mīkstu drānu.
14
www.electrolux.com
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Plīti nevar ieslēgt vai darbi‐ Plīts nav pieslēgta elektro‐
nāt.
tīklam vai nav pieslēgta
pareizi.
Nostrādājis drošinātājs.
Risinājums
Pārbaudiet, vai plīts ir par‐
eizi pievienota strāvas pie‐
gādei. Skatiet savienojuma
diagrammu.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts ar drošinātāju. Ja
drošinātājs nostrādā atkār‐
toti, sazinieties ar kvalificē‐
tu elektriķi.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora Pieskarties tikai vienam
lauki vienlaicīgi.
sensora laukam.
STOP+GO funkcija darbo‐
jas.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Uz vadības paneļa ir ūdens Noslaukiet vadības paneli.
vai tauku traipi.
Atskan skaņas signāls un
plīts virsma deaktivizējas.
Izslēdzot plīti, atskan ska‐
ņas signāls.
Uz viena vai vairākiem
sensoru laukiem uzlikts
kāds priekšmets.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Kaut kas ir uzlikts uz sen‐
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
sora lauka
.
Atlikušā siltuma indikators
neieslēdzas.
Zona nav karsta, jo darbo‐
jas pavisam īsu laiku.
Ja zona ir darbojusies pie‐
tiekami ilgi, lai būtu karsta,
sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
Automātiskā sakarsēšana
funkcija nedarbojas.
Zona ir karsta.
Ļaujiet zonai pietiekami
atdzist.
Iestatīta maksimālā sildīša‐ Maksimālajai sildīšanas
nas pakāpe.
pakāpei ir tāda pati jauda
kā funkcijai.
Sildīšanas pakāpe mainās
starp diviem līmeņiem.
Enerģijas pārvaldība funk‐
cija darbojas.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
LATVIEŠU
15
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki
ir par lielu vai arī novietoti
pārāk tuvu vadības ierī‐
cēm.
Ja nepieciešams, novieto‐
jiet lielāka izmēra ēdiena
gatavošanas traukus uz
aizmugurējām zonām, ja
nepieciešams.
Pieskaroties vadības pane‐ Signāli nav aktivizēti.
ļa sensora laukiem, nav
signāla.
Aktivizējiet signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Iedegas
indikators.
Automātiskā izslēgšanās
aktivizēta.
Izslēdziet plīti un atkal ie‐
slēdziet to.
Iedegas
indikators.
Bērnu drošības ierīce vai
Bloķēšana funkcija darbo‐
jas.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Iedegas
indikators.
Uz zonas nav ēdiena gata‐ Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
vošanas trauku.
nas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gata‐
vošanas trauki.
Izmantojiet atbilstošu ēdie‐
na gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apak‐
šējās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trau‐
ku.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
Ēdiena gatavošanas trauks Nosedziet krustu/kvadrātu
nenosedz krustu/kvadrātu. pilnībā.
Parādās
un skaitlis.
Plīts darbībā radies traucē‐ Uz laiku atvienojiet plīti no
jums.
elektrotīkla. Atslēdziet mā‐
jas elektrotīkla sistēmas
drošinātāju. Pieslēdziet to
atpakaļ. Ja
iedegas at‐
kārtoti, sazinieties ar piln‐
varotu servisa centru.
Iedegas
indikators.
Nepareizs elektrības pie‐
Konsultējieties ar kvalificē‐
slēgums. Barošanas sprie‐ tu elektriķi vai pārbaudiet
gums ir nepareizs.
pieslēgumu.
16
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Iedegas
indikators.
Plīts darbībā radies traucē‐
jums, jo ēdiena gatavoša‐
nas trauks izvārās sauss.
Automātiskā izslēgšanās
un ieslēdzas aizsardzība
pret pārkaršanu attiecīga‐
jām zonām.
Izslēdziet plīti. Noņemiet
karsto ēdiena gatavošanas
trauku. Aptuveni pēc 30
sekundēm atkal ieslēdziet
zonu. Ja problēma bija
saistīta ar ēdiena gatavo‐
šanas trauku, kļūdas pazi‐
ņojums izdziest. Atlikušā
siltuma indikators var turpi‐
nāt degt. Ļaujiet ēdiena
gatavošanas traukiem pie‐
tiekami atdzist. Pārbaudiet,
vai jūsu ēdiena gatavoša‐
nas trauki ir piemēroti plītij.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Iedegas
indikators.
Bloķēts dzesēšanas venti‐
lators.
Pārbaudiet, vai nekas ne‐
bloķē dzesēšanas ventila‐
toru. Ja
iedegas atkār‐
toti, sazinieties ar pilnvaro‐
tu servisa centru.
Iedegas
indikators.
Nepareizs elektrības pie‐
slēgums. Plīts ir pieslēgta
tikai pie vienas fāzes.
7.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Nosauciet arī stikla
keramikas virsmas trīs ciparu-burtu kodu
(atrodas stikla virsmas stūrī) un
informējiet par redzamo kļūdas
Konsultējieties ar kvalificē‐
tu elektriķi vai pārbaudiet
pieslēgumu. Skatiet savie‐
nojuma diagrammu.
paziņojumu. Pārliecinieties, ka izmantojāt
plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci
nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru
veic apkalpošanas centra darbinieki vai
ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
8. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
8.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
LATVIEŠU
8.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas kabeli,
izmantojiet šādu (vai jaunāku) strāvas
kabeļa tipu: H05BB-F Tmax 90°C.
Sazinieties ar vietējo apkopes centru.
8.4 Blīvējuma piestiprināšana
pie gropes
1. Iztīriet darba virsmas gropi.
2. Sagrieziet pievienoto blīvējuma loksni
četrās daļās. Loksnēm jābūt tik pat
garām kā gropes.
8.5 Montāža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
17
3. Nogrieziet lokšņu galus 45° leņķī.
Tām precīzi jāievietojas gropes
stūros.
4. Piestipriniet loksnes pie gropes.
Nepagariniet loksnes. Nesastipriniet
lokšņu galus vienu pāri otrai.
Pēc plīts virsmas samontēšanas
aizpildiet tukšumu starp stikla keramiku
un darba virsmu ar silikonu. Gādājiet, lai
silikons nenonāktu zem stikla keramikas.
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
18
www.electrolux.com
R10mm
R5mm
7mm
12mm
490+1mm
514+1mm
min. 55mm
min.
38 mm
min.
2 mm
750+1mm
774+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
8.6 Aizsargkārba
Ja izmantojat aizsargkārbu (papildu
piederums), priekšējā 2 mm atvere gaisa
plūsmai un aizsarggrīda zem plīts nav
nepieciešamas. Aizsargkārba kā
papildaprīkojums dažās valstīs var nebūt
pieejama. Lūdzu, sazinieties ar vietējo
piegādātāju.
Ja uzstādāt plīti virs
cepeškrāsns, aizsargkārbu
nedrīkst izmantot.
LATVIEŠU
19
9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
9.1 Datu plāksnīte
Modelis EHDP8740KK
Veids 58 GBD CC AU
Indukcija 7.4 kW
Sēr.Nr. .................
ELECTROLUX
Izstrādājuma Nr. 949 596 312 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izgatavots Vācijā
7.4 kW
9.2 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐ Jaudas funk‐
da (maksimālā cija [W]
sildīšanas
pakāpe) [W]
Jaudas funkci‐ Ēdiena gatavo‐
ja maksimā‐
šanas trauku
lais darbības
diametrs [mm]
laiks [min.]
Priekšējā krei‐
sā
2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
kreisā
2300
3200
10
125 - 210
Priekšējā labā
2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
labā
2300
3200
10
125 - 210
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa identifikācija
EHDP8740KK
Plīts veids
Iebūvējama
plīts virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Karsēšanas tehnoloģija
Indukcija
Apaļās gatavošanas zo‐
nas diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
20
www.electrolux.com
Gatavošanas zonas ener‐ Priekšējā kreisā
goefektivitāte (EC electric Aizmugurējā kreisā
cooking)
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
172,6 Wh / kg
174,9 Wh / kg
178,3 Wh / kg
174,9 Wh / kg
Plīts energoefektivitāte
(EC electric hob)
175,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 2. daļa: Plīts virsmas veiktspējas noteikšanas metodes
•
•
Enerģijas mērījumus, kas attiecas uz
gatavošanas zonu, norāda krusti uz
attiecīgajām gatavošanas zonām.
•
10.2 Enerģijas taupīšana
•
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
11. LATVIJA - KLIENTU APKALPOŠANA UN ATBALSTS
LV
Lietošanas pamācībā un vietnē
www.electrolux.lv var atrast informāciju
par to, kā atrisināt mazas problēmas un
kā rūpēties par jūsu izstrādājumu.
Elektrisko detaļu un/vai ūdens
pieslēguma apkopi un/vai uzstādīšanu
jāveic kvalificētam inženierim. Sazinoties
ar Klientu apkalpošanas dienestu, jums
jāuzrāda iegādes čeks un šādi dat:
Modelis: ................................
Sērijas numurs: .......................
Izstrādājuma numurs: ...............
Iegādes datums: ......................
Mūsu mājas lapā Jūs varat saņemt
papildu palīdzību un lejupielādēt
lietošanas pamācības. Reģistrējiet savu
produktu un iegūstiet ērtu piekļuvi
noderīgai informācijai par Jūsu produktu:
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Rīga
www.RegisterElectrolux.com
12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
*
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LATVIEŠU
21
22
www.electrolux.com
LATVIEŠU
23
Lietošanas instrukcija: Latviešu
867320694-A-482014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement