Electrolux EHX8565FHK User manual

Electrolux EHX8565FHK User manual
EHX8565FHK
NL
Kookplaat
Gebruiksaanwijzing
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..............................................................7
4. DAGELIJKS GEBRUIK.......................................................................................9
5. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE................................................................ 13
6. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................16
7. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 19
8. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................19
9. MONTAGE .......................................................................................................22
10. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................... 25
11. ENERGIEZUINIGHEID...................................................................................25
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
NEDERLANDS
3
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en ouder en door personen met beperkingen,
mits ze zijn voorgelicht over het veilige gebruik van het
apparaat en de potentiële gevaren en/of ze onder
toezicht staan.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient
op te passen dat u de verwarmingselementen niet
aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt
of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm vrij is tussen het werkblad
en de voorkant van de onderste unit.
De garantie dekt geen schade
veroorzaakt door het gebrek aan een
adequate ventilatieruimte.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
dan contact op met een
elektromonteur.
Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
6
www.electrolux.com
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
•
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
de kookplaat.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
NEDERLANDS
2.5 Verwijdering
•
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
•
2.6 Servicedienst
•
Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
•
7
Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
•
Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Indeling kookplaat
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
3 Flexibele inductiekookzone bestaat
uit vier delen
1
1
3
2
3.2 Indeling Bedieningspaneel
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tip‐
toets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / Het
kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
PowerSlide
De functie in- en uitschakelen.
8
www.electrolux.com
Tip‐
toets
Functie
Opmerking
FlexiBridge
Om over te schakelen tussen drie modi
van de functie.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd in‐
stelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en
uitschakelen.
Powerfunctie
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
Bedieningsstrip
Het instellen van de warmteinstelling voor
de flexibele inductiekookzone.
4
5
6
7
8
9
-
10
11
/
12
-
13
3.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Automatisch opwarmen-functie is in werking.
Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met
koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei
op de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen-functie is in werking.
/
/
PowerSlide-functie is in werking.
NEDERLANDS
3.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan.
9
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte direct
in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Kookstand
De kookplaat
wordt uitgescha‐
keld na
4.1 In- of uitschakelen
1-3
6 uur
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
4-7
5 uur
8-9
4 uur
4.2 Automatisch uitschakelen
10 - 14
1,5 uur
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
4.3 De kookstand
•
•
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
•
•
•
•
alle kookzones zijn uitgeschakeld.
u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
u ongeschikte pannen gebruikt. Het
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
4.4 Aanduiding kookzone
De horizontale lijn toont de maximale
maat van het kookgerei.
branden en wordt de
gaat
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
max.
10
www.electrolux.com
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
4.5 Automatisch opwarmen
Activeer deze functie om in een kortere
tijd een gewenste kookstand te krijgen.
Als het aan staat, werkt de zone in het
begin op de hoogste kookstand en gaat
daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan ( gaat
aan). Raak meteen de gewenste
kookstand aan. Na 3 seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
4.6 Powerfunctie
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan.
gaat aan.
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
4.7 Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven:selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen:selecteer de kookzone met
Raak
of
.
aan.
De functie uitschakelen: stel de
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan.
gaat aan. Als het lampje
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd opgeteld. De display
schakelt tussen
(minuten).
en getelde tijd
Om in de gaten te houden hoe lang de
kookzone werkt:selecteer de kookzone
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
De functie uitschakelen:stel de
en raak
of
kookzone in met
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
NEDERLANDS
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
aan.
toont
gaat aan. Raak
4
met .
seconden aan. Stel de kookstand in
binnen 10 seconden. U kunt de
kookplaat bedienen. Als u de kookplaat
.
De functie inschakelen: raak
aan.
of
van de timer aan om de
Raak
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
4.8 Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
4.9 Het kinderslot
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
uit met
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
•
- de signalen zijn uit
•
- de signalen zijn aan
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
•
•
•
•
•
•
•
Om de functie uit te schakelen:
4 seconden
aanraakt
u
Kookwekker naar beneden komt
Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
4.11 Vermogensbeheer-functie
4 seconden aan.
geen kookstand in. Raak
of
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
. Stel geen
. Stel
3 seconden aan.
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
de kookplaat in met
schakel de kookplaat in met
, treedt de functie weer
4.10 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
kookstand in. Raak
.
.
uitschakelt met
in werking.
•
met
gaat aan. Schakel de kookplaat
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan
Om de functie in te schakelen: schakel
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
11
•
De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van
de kookplaat. Zie afbeelding.
Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een
enkele fase de 3700 W overschrijdt.
De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones
aangesloten op dezelfde fase.
12
www.electrolux.com
•
Het warmte-instellingsdisplay van de
verlaagde zone verandert tussen twee
niveaus.
4.12 Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie gebruikt.
Zie voor meer informatie de
gebruikershandleiding van de
afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 –
H6 om de functie automatisch te
bedienen. De kookplaat wordt
oorspronkelijk ingesteld op H5.De
afzuigkap reageert als u de kookplaat in
gebruik neemt. De kookplaat herkent de
temperatuur van de pannen automatisch
en stelt de snelheid van de ventilator
erop af.
Automatische modi
Auto‐
mati‐
sche
verlich‐
ting
Koken1) Bak‐
ken2)
Modus
H0
Uit
Uit
Uit
Modus
H1
Aan
Uit
Uit
Modus
H2 3)
Aan
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Modus
H3
Aan
Uit
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Modus
H4
Aan
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Modus
H5
Aan
Ventila‐
torsnel‐
heid 1
Ventila‐
torsnel‐
heid 2
Modus
H6
Aan
Ventila‐
torsnel‐
heid 2
Ventila‐
torsnel‐
heid 3
1) De kookplaat detecteert het kookproces
en activeert de ventilatorsnelheid overeen‐
komstig de automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces
en activeert de ventilatorsnelheid overeen‐
komstig de automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de
verlichting en reageert niet op de tempera‐
tuur.
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
3 seconden aan. Het
display gaat aan en uit
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
een paar keer aan tot
aan gaat.
van de timer aan om een
5. Raak
automatische modus te selecteren.
NEDERLANDS
Schakel de automatische
modus van de functie uit om
de kookplaat direct te
bedienen op het
kookplaatpaneel.
Als u stopt met koken en de
kookplaat uitschakelt, kan de
ventilator nog even blijven
werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator
automatisch uit en wordt
voorkomen dat u de
ventilator per ongeluk de
komende 30 seconden
activeert.
De ventilatorsnelheid handmatig
bedienen
U kunt de functie ook handmatig
aan als de
bedienen. Raak daartoe
kookplaat actief is. Dit schakelt de
automatische bediening van de functie
uit zodat u de ventilatorsnelheid
13
handmatig kunt veranderen. Als u op
drukt, wordt de ventilatorsnelheid met
één verhoogd. Als u een intensief niveau
bereikt en weer op
drukt, stelt u de
ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de
afzuigkapventilator uitschakelt. Om de
ventilator weer te starten met
ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en
weer aan om de
automatische bediening van
de functie te activeren.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de
verlichting automatisch te activeren als u
de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de
afzuigkap gaat uit 2 minuten
nadat u de kookplaat heeft
uitgeschakeld.
5. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 FlexiBridge functie
De flexibele inductiekookzone bestaat uit
vier gedeelten. De gedeelten kan men
combineren in twee kookzones van
verschillende grootte, of in één groot
kookgebied. U kiest de combinaties van
de gedeelten door het kiezen van de
modus die overeenstemt met de omvang
van het kookgerei dat u wilt gebruiken.
Er zijn drie modi: standaard (schakelt
automatisch in als u de kookplaat
inschakelt), Big Bridge en Max Bridge.
Gebruik de twee
bedieningsbalken aan de
linkerkant om de kookstand
in te stellen.
Schakelen tussen de modi
Gebruik het sensorveld om te schakelen
tussen de modi:
.
Als u tussen de modi
schakelt dan wordt de
warmte-instelling teruggezet
op0.
Diameter en positie van het kookgerei
Kies de modus die overeenstemt met de
vorm en de omvang van het kookgerei.
Het kookgerei dient het gekozen
gedeelte zoveel mogelijk te bedekken.
Plaats het kookgerei centraal op het
gekozen gedeelte!
Plaats kookgerei met een bodem kleiner
dan 160 mm diameter centraal op een
één deel van de kookzone.
14
www.electrolux.com
Juiste positie voor kookgerei:
Onjuiste positie kookgerei:
100-160mm
Plaats kookgerei met een bodem groter
dan 160 mm diameter centraal tussen
twee gedeelten.
5.3 FlexiBridge Big Bridgemodus (grote overbrugging)
> 160 mm
5.2 FlexiBridge
Standaardmodus
Deze modus is actief als u de kookplaat
inschakelt. Het brengt de gedeelten
samen in twee afzonderlijke kookzones.
U kunt de kookstand instellen voor elke
zone afzonderlijk.Gebruik de twee
bedieningsbalken aan de
linkerkant.Gebruik de knoppen voor de
twee linker zones.
Druk om deze modus te activeren op
tot u de juiste indicatie van de modus
ziet. Deze modus brengt drie achterste
gedeelten samen in één kookzone. Het
eerste gedeelte is niet aangesloten en
werkt als een aparte kookzone. U kunt
de warmte voor elke zone apart instellen.
Gebruik de twee bedieningsbalken aan
de linkerkant.Gebruik de knoppen voor
de twee linker zones.
Juiste positie voor kookgerei:
Als u deze modus gebruikt dan moet u
het kookgerei op de drie
samengebrachte gedeelten plaatsen.Als
u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan
NEDERLANDS
15
drie gedeelten, geeft het display weer
en schakelt de zone na 2 minuten uit.
Onjuiste positie kookgerei:
Onjuiste positie kookgerei:
5.4 FlexiBridge Max Bridge
mode (Maximale overbrugging)
Druk om deze modus te activeren op
tot u de juiste indicatie van de modus
ziet. Deze modus brengt alle gedeelten
samen in één kookzone. Gebruik de
twee bedieningsbalken aan de linkerkant
om de kookstand in te stellen.
Juiste positie voor kookgerei:
Als u deze modus gebruikt dan moet u
het kookgerei op de vier
samengebrachte gedeelten plaatsen.Als
u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan
drie gedeelten, geeft het display weer
en schakelt de zone na 2 minuten uit.
5.5
PowerSlide-functie
Deze functie maakt het u mogelijk de
temperatuur aan te passen door het
kookgerei naar een andere positie op de
inductiekookzone te bewegen.
De functie verdeelt de inductiekookzone
in drie zones met verschillende warmteinstellingen. De kookplaat detecteert de
positie van het kookgerei en stelt in
overeenstemming met de positie de
warmte in. U kunt het kookgerei in de
voorste, de middelste of de achterste
positie zetten. Als u het kookgerei in de
voorste positie plaatst, krijgt u de
hoogste kookstand. U kunt de warmteinstelling verlagen door het kookgerei
naar de middelste of de achterste positie
te bewegen.
Gebruik maar één pot als u
met deze functie werkt.
16
www.electrolux.com
voor de middelste positie
voor de achterste positie.
en
Algemene informatie:
•
•
de minimale bodemdiameter van het
kookgerei moet voor deze functie 160
mm zijn.
Het display van de warmte-instelling
voor de bedieningsstrip linksachter
geeft de positie van het kookgerei op
de inductiekookzone weer. Voor
midden
, achter
U kunt de warmte-instelling voor elke
positie afzonderlijk wijzigen. De
kookplaat zal uw warmte-instellingen
onthouden voor de volgende keer dat
u de functie activeert.
,
.
De functie inschakelen
Plaats om de functie te activeren het
kookgerei in de juiste positie op de
kookzone. Tik op . Het lampje boven
het symbool gaat aan. Als u geen
kookgerei op de kookzone plaatst, gaat
•
•
Display van de warmte-instelling voor
de bedieningsstrip linksachter geeft
de warme-instelling weer. Gebruik de
bedieningsstrip linksvoor om de
warmte-instelling te wijzigen.
Als u de functie voor het eerst
activeert, krijgt u een warmteinstelling
voor de voorste positie,
aan en na 2 minuten wordt de
flexibele inductiekookzone ingesteld op
.
De functie uitschakelen
Druk op
om de functie uit te
schakelen of zet de warmte-instelling op
. Het lampje boven het symbool
gaat uit.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
•
•
correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
NEDERLANDS
•
•
een beetje water kookt snel op een
zone die ingesteld is op de hoogste
instelling.
een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De afdruk op de flexibele
inductiekookzone kan vies
worden of van kleur
veranderen door schuivende
pannen. U kunt de zone op
de normale manier
schoonmaken.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van de pan aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
6.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
•
•
•
•
•
17
fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand en
als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
6.3 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
6.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van
de kookstand en de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met de
toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat de kookzone
met de medium kookstand minder dan
de helft van het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
krakend geluid: de pan is gemaakt
van verschillende materialen
(sandwich-constructie).
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
1
Bereide gerechten warmhou‐ zoals
den.
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten:
boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
18
www.electrolux.com
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
3-5
Zachtjes aan de kook bren‐
25 - 50
gen van rijst en gerechten op
melkbasis, reeds bereide ge‐
rechten opwarmen.
Voeg minstens tweemaal
zoveel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het
bereiden tussendoor roeren.
5-7
Stomen van groenten, vis en 20 - 45
vlees.
Een paar eetlepels vocht
toevoegen.
7-9
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoe‐
veelheden voedsel, stoof‐
schotels en soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingre‐
diënten.
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester, zoals
cordon bleu van kalfsvlees,
nodig
koteletten, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannen‐
koeken, donuts.
Halverwege de bereidings‐
tijd omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, op‐
gebakken aardappelen, len‐
denbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidings‐
tijd omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van friet.
5 - 15
Tips
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Powerfunctie is
geactiveerd.
6.5 Praktische tips voor de
functie Hob²Hood
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
•
•
•
•
Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
Dek het afzuigkappaneel niet af.
Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand of een
handgreep van een pan). Zie de
afbeelding. Afzuigkap is slechts een
voorbeeld.
NEDERLANDS
Het kan gebeuren dat
andere op afstand bediende
apparaten het signaal
blokkeren. Bedien om dit te
voorkomen de
afstandsbediening van het
apparaat en de kookplaat
niet tegelijkertijd.
19
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De Electroluxafzuigkappen die met deze functie
werken moeten het symbool
hebben.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
•
•
•
•
•
Reinig de kookplaat na elk gebruik.
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
7.2 De kookplaat schoonmaken
•
Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
•
•
suikerhoudende gerechten. Anders
kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Plaats
de speciale schraper schuin op de
glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te
schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel. Droog
de kookplaat na reiniging af met een
zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet
inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aan‐
gesloten op een stopcon‐
tact of is niet goed geïn‐
stalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het
aansluitdiagram.
20
www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt
u contact op met een er‐
kende installateur.
Schakel de kookplaat op‐
nieuw in en stel de kook‐
stand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tip‐
toetsen tegelijk aange‐
raakt.
Raak slechts één tiptoets
tegelijk aan.
Er ligt water of vetspatten
op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspa‐
neel.
Er klinkt een geluidssig‐
U hebt een of meer tiptoet‐ Verwijder het voorwerp van
naal en de kookplaat wordt sen afgedekt.
de tiptoetsen.
uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluids‐
signaal als de kookplaat
wordt uitgeschakeld.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, om‐
dat hij slechts kortstondig
is bediend.
Als de kookzone lang ge‐
noeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klanten‐
service.
Hob²Hood-functie werkt
niet.
U dekt het bedieningspa‐
neel af.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
De automatische opwarm‐
functie start niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende
afkoelen.
De hoogste verwarmings‐
stand is ingesteld.
De hoogste kookstand
heeft hetzelfde vermogen
als de functie.
De kookstand schakelt tus‐ De Powerfunctie is in werk‐ Raadpleeg het hoofdstuk
sen twee kookstanden.
ing.
'Dagelijks gebruik'.
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of Plaats groter kookgerei op
staat te dicht bij het bedie‐ de achterste kookzones in‐
ningspaneel.
dien nodig.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
21
Oplossing
Er klinkt geen signaal wan‐ De signalen zijn uitgescha‐ Schakel de signalen in.
neer u de sensorvelden
keld.
Raadpleeg het hoofdstuk
van het bedieningspaneel
'Dagelijks gebruik'.
aanraakt.
De flexibele inductiekook‐ Het kookgerei staat op de
zone verwarmt het kookge‐ verkeerde plek op de flexi‐
rei niet.
bele inductiekookzone.
Zet het kookgerei op de
juiste plek op de flexibele
inductiekookzone. De
plaats van het kookgerei is
afhankelijk van de geacti‐
veerde functie of functie‐
modus.
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
le inductiekookruimte".
De diameter van de bodem
van het kookgerei is niet
goed voor de geactiveerde
functie of functiemodus.
Gebruik alleen kookgerei
met een diameter die ge‐
schikt is voor de geacti‐
veerde functie of functie‐
modus. Gebruik kookgerei
met een diameter kleiner
dan 160 mm op één deel
van de flexibele inductie‐
kookzone.
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
le inductiekookruimte".
gaat branden.
De automatische uitscha‐
keling is in werking getre‐
den.
Schakel de kookplaat uit
en weer in.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of
toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op Zet kookgerei op de zone.
de zone.
Het kookgerei is niet goed. Gebruik het juiste kookge‐
rei.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De diameter aan de bo‐
dem van het kookgerei is
te klein voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen.
Zie het hoofdstuk 'Techni‐
sche informatie'.
FlexiBridge-functie is in
werking. Eén of meerdere
delen van de werkende
functiemodus wordt niet af‐
gedekt door het kookgerei.
Zet het kookgerei op het
juiste aantal delen van de
werkende functiemodus of
wijzig de functiemodus.
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
le inductiekookruimte".
22
www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
PowerSlide-functie is in
Gebruik slechts één pan.
werking. Er worden twee
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
pannen geplaatst op de
le inductiekookruimte".
flexibele inductiekookzone.
en een getal gaat bran‐ Er heeft zich een fout in de Ontkoppel de kookplaat
kookplaat voorgedaan.
enige tijd van de stroom‐
den.
toevoer. Ontkoppel de ze‐
kering uit het elektrische
systeem van het huis. Sluit
het apparaat opnieuw aan.
Als
weer gaat branden,
neem dan contact op met
de klantenservice.
gaat branden.
Er is een storing opgetre‐
den in de kookplaat, omdat
er kookgerei is droogge‐
kookt. Automatische uit‐
schakeling en de overver‐
hittingsbescherming voor
de zones zijn in werking
getreden.
8.2 Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Schakel de kookplaat uit.
Verwijder het hete kookge‐
rei. Schakel na ongeveer
30 seconden de kookzone
opnieuw in. Als het pro‐
bleem lag bij het kookge‐
rei, verdwijnt het foutbe‐
richt. De restwarmte-indi‐
cator kan blijven branden.
Laat het kookgerei vol‐
doende afkoelen. Contro‐
leer of uw kookgerei ge‐
schikt is voor de kookplaat.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
9. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
NEDERLANDS
9.2 Ingebouwde kookplaten
•
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
9.3 Aansluitkabel
•
De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
9.4 Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
23
Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05V2V2-F T
min. 90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
24
www.electrolux.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
9.5 Beveiligingsdoos
Als u een beveiligingsdoos (een
additioneel toebehoren) gebruikt, zijn de
ruimte van 2 mm op de vloer voor de
luchtstroom en de beschermingsvloer
direct onder het fornuis niet noodzakelijk.
De beveiligingsdoos is als toebehoren
niet in elk land verkrijgbaar. Neem
contact op met uw plaatselijke
leverancier.
U kunt de beveiligingsdoos
niet gebruiken als u de
kookplaat boven een oven
installeert.
NEDERLANDS
10. TECHNISCHE GEGEVENS
10.1 Typeplaatje
Model EHX8565FHK
Type 60 GBD CL AU
Inductie 7.4 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC productnummer 949 596 433 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.4 kW
10.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal ver‐ Powerfunctie
mogen (max
[W]
warmte-instel‐
ling) [W]
Powerfunctie
maximale
duur [min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Middenachter
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsvoor
1800
2800
10
145 - 180
Flexibele in‐
ductiekookzo‐
ne
2300
3200
10
minimum 100
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in
de tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
11. ENERGIEZUINIGHEID
11.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
EHX8565FHK
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Aantal kookzones
1
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzo‐
nes (Ø)
Middenachter
Rechtsvoor
21,0 cm
18,0 cm
Lengte (L) en breedte (B) Links
van de kookzone
L 46.1 cm
B 21.4 cm
Energieverbruik per kook‐ Middenachter
zone (EC electric coo‐
Rechtsvoor
king)
175,5 Wh / kg
179,0 Wh / kg
25
26
www.electrolux.com
Energieverbruik van de
kookzone (EC electric
cooking)
Links
182,5 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric
hob)
180,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
•
Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
•
11.2 Energiebesparing
•
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
•
Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
•
Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
•
12. MILIEUBESCHERMING
Recycleer al het materiaal dat voorzien is
van het symbool . Door al het
verpakkingsmateriaal op juiste wijze weg
te gooien, wordt het milieu beschermt en
daarmee de generaties van de toekomst.
Gooi elektrische apparatuur die voorzien
is van het symbool
niet weg met het
*
gewone huishoudafval. Breng alle
elektrische goederen naar geschikte
erkende verzamelpunten, de plaatselijke
gemeente of commerciële
recycleercentra.
NEDERLANDS
27
867328498-A-162016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement