Electrolux EHH4654FHK User manual

Electrolux EHH4654FHK User manual
EHH4654FHK
PL
Płyta grzejna
Instrukcja obsługi
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 2
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 8
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 10
5. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 14
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 17
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 17
8. INSTALACJA.................................................................................................... 20
9. DANE TECHNICZNE........................................................................................22
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 23
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia.
Łatwodostępne elementy urządzenia mocno się
nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Dzieciom w wieku do 3 lat nie wolno zbliżać się do
urządzenia podczas jego pracy.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
OSTRZEŻENIE: Urządzenie oraz jego nieosłonięte
elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poniżej 8 roku życia nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego lub
powierzchni szklanej pojawią się pęknięcia, należy
wyłączyć urządzenie, aby uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
POLSKI
5
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg
powietrza.
Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Pod urządzeniem należy
zamontować niepalną płytę,
uniemożliwiającą dostęp do
urządzenia od spodu.
Pozostawić 2 mm przestrzeni
wentylacyjnej między blatem
roboczym a przednią częścią
zamontowanego pod nim urządzenia.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych brakiem
odpowiedniej przestrzeni
wentylacyjnej.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zostało
zainstalowane zabezpieczenie przed
porażeniem prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą w celu jego
mechanicznego odciążenia.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
2.3 Obsługa
•
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenia należy używać w
warunkach domowych.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one stać się gorące.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Podczas wkładania żywności do
gorącego oleju może on pryskać.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała, oparzeniem,
porażeniem prądem.
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
POLSKI
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
uszkodzenia urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jej uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
•
•
•
2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
2.6 Serwis
•
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
7
8
www.electrolux.com
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Układ powierzchni gotowania
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
2
3.2 Układ panelu sterowania
1 2
3
4
11
5
6
10
9
7
8
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
Pole
czuj‐
nika
Funkcja
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada uru‐
chomienia
Blokowanie/odblokowanie panelu stero‐
wania.
3
STOP+GO
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
5
6
7
-
Wskazanie mocy grzania Pokazuje ustawienie mocy grzania.
-
Wskaźniki funkcji zegara
dla poszczególnych pól
grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono
czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
Hob²Hood
Włączanie i wyłączanie trybu ręcznego
funkcji.
POLSKI
Pole
czuj‐
nika
8
/
9
10
11
-
Funkcja
Uwagi
-
Wybór pola grzejnego.
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
Funkcja Power
Włączanie i wyłączanie funkcji.
Pasek regulacji
Ustawianie mocy grzania.
9
3.3 Wskazania ustawień mocy grzania
Wyświetlacz
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
Włączona jest funkcja STOP+GO.
Włączona jest funkcja Automatyczne podgrzewanie.
Działa funkcja Funkcja Power.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
/
OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego): go‐
towanie / podtrzymywanie temperatury / ciepło resztkowe.
/
Włączona jest funkcja Blokada/Blokada uruchomienia.
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe na‐
czynie bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Włączona jest funkcja Samoczynne wyłączenie.
3.4 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
/
/
Występuje
zagrożenie poparzeniem
ciepłem resztkowym.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
10
www.electrolux.com
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
4.1 Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
4.3 Ustawianie mocy grzania
Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy
grzania:
Dotknąć paska regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy grzania
lub przesunąć palec wzdłuż paska
regulacji w miejsce odpowiadające
wybranej mocy grzania.
4.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia.
Wyświetla się symbol
i po upływie
2 minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
wyłącza się.
i urządzenie
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
,1-3
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
6 godz.
4-7
5 godz.
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
4.4 Automatyczne
podgrzewanie
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać żądaną moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, pole grzejne
pracuje na początku z największą mocą
grzania, a następnie przełącza się na
żądaną moc grzania.
Aby możliwe było włączenie
tej funkcji, pole grzejne musi
być zimne.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
(włączy się ).
Szybko dotknąć żądanego ustawienia
mocy grzania. Po upływie trzech sekund
wyświetli się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
4.5 Funkcja Power
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
POLSKI
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
. Zaświeci się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Najpierw należy wybrać moc grzania dla
pola grzejnego, a następnie ustawić
funkcję.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
na
zegarze, aby ustawić czas (00-99 minut).
Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola
grzejnego, rozpocznie się odliczanie
czasu.
Aby wyświetlić pozostały czas:
ustawić pole grzejne, dotykając .
Wskaźnik pola grzejnego zacznie szybko
migać. Wyświetlacz wyświetli pozostały
czas.
Aby zmienić czas: ustawić pole grzejne,
. Dotknąć
lub
.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie
00. Pole grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
4.6 Zegar
dotykając
11
Wybór pola grzejnego: dotknąć
.
CountUp Timer (Stoper)
Funkcja ta służy do sprawdzania czasu
pracy pola grzejnego.
zegara. Zaświeci się . Gdy zacznie
migać wolno wskaźnik pola grzejnego,
rozpocznie się odliczanie czasu.
Wyświetlacz będzie przełączał się
między
a wskazaniem naliczonego
czasu (w minutach).
Aby zobaczyć, jak długo działa pole
grzejne: ustawić pole grzejne, dotykając
. Wskaźnik pola grzejnego zacznie
szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi
się czas działania pola grzejnego.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć
lub . Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Minutnik
Funkcji tej można używać jako
minutnika, gdy płyta grzejna jest
włączona, ale nie pracują pola grzejne.
Wskazanie mocy grzania:
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
.
lub
zegara, aby ustawić
Dotknąć
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
4.7 STOP+GO
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić
ustawienia mocy grzania.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Zaświeci się
.
.
12
www.electrolux.com
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
4.8 Blokada
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
sekundy zaświeci się
pozostanie włączony.
. Na 4
.Zegar
4.10 OffSound Control
(Wyłączanie i włączanie
dźwięków)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez 3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
•
•
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
, dźwięki będą emitowane tylko gdy:
•
•
•
•
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
. Nie ustawiać
przez 4
sekundy. Zaświeci się
. Wyłączyć
płytę grzejną za pomocą
•
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą
. Nie ustawiać
przez 4
sekundy. Zaświeci się
. Wyłączyć
płytę grzejną za pomocą
•
Aby tymczasowo wyłączyć funkcję na
czas jednego cyklu gotowania:
włączyć płytę grzejną za pomocą
.
przez 4
Zaświeci się . Dotknąć
sekundy. W ciągu 10 sekund ustawić
moc grzania. Teraz można używać płyty
grzejnej. Po wyłączeniu płyty grzejnej za
pomocą
aktywna.
•
•
.
funkcja będzie ponownie
po dotknięciu
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
4.11 Funkcja Zarządzanie
energią
.
mocy grzania. Dotknąć
– sygnały dźwiękowe są włączone
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
mocy grzania. Dotknąć
– sygnały dźwiękowe są
wyłączone
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się
automatycznie.
4.9 Blokada uruchomienia
grzejną za pomocą
na 3 sekundy.
lub . Dotknąć
Wyświetli się
zegara, aby wybrać jedno
z następujących ustawień:
•
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3700 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3700 W.
Funkcja zmniejsza moc pozostałych
pól grzejnych podłączonych do tej
samej fazy.
Wskazanie dla pól o zmniejszonej
mocy grzania zmienia się w zakresie
dwóch poziomów.
POLSKI
13
Tryby automatyczne
Auto‐
Goto‐
Smaże‐
matycz‐ wanie1) nie2)
ne oś‐
wietle‐
nie
4.12 Hob²Hood
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
grzejnej ze współpracującym z nią
okapem kuchennym. Zarówno płyta
grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ sterowania działający na
podczerwień. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej. Możliwe jest również
ręczne sterowanie okapem za
pośrednictwem płyty grzejnej.
W większości modeli
okapów system zdalnego
sterowania jest domyślnie
wyłączony. Przed użyciem
funkcji należy go włączyć.
Więcej informacji znajduje
się w instrukcji obsługi
okapu.
Automatyczne działanie funkcji
Aby funkcja działała automatycznie,
należy dla trybu automatycznego wybrać
ustawienie H1 – H6. Oryginalne
ustawienie płyty grzejnej to H5.Okap
każdorazowo reaguje na obsługę płyty
grzejnej. Płyta grzejna będzie
automatycznie rozpoznawać temperaturę
naczyń i odpowiednio dostosowywać
prędkość wentylatora.
Tryb H0
Wył.
Wył.
Wył.
Tryb H1
Wł.
Wył.
Wył.
Tryb
H2 3)
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Tryb H3
Wł.
Wył.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Tryb H4
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Tryb H5
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 2
Tryb H6
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 2
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 3
1) Urządzenie rozpoznaje proces gotowa‐
nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐
wieniem trybu automatycznego.
2) Urządzenie rozpoznaje proces smażenia
i uruchamia wentylator zgodnie z ustawie‐
niem trybu automatycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oś‐
wietlenia jest niezależne od temperatury.
Zmiana trybu automatycznego
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetlacz włączy się i wyłączy
3. Dotknąć
przez 3 sekundy.
4. Dotknąć kilkakrotnie
się
, aż wyświetli
.
zegara, aby wybrać tryb
5. Dotknąć
automatyczny.
14
www.electrolux.com
Aby sterować okapem
bezpośrednio z panelu
okapu, należy wyłączyć tryb
automatyczny funkcji.
Po zakończeniu gotowania i
wyłączeniu płyty grzejnej
wentylator okapu może
nadal pracować przez
pewien czas. Po upływie
tego czasu system wyłącza
wentylator automatycznie i
zapobiega przypadkowemu
włączeniu wentylatora przez
kolejne 30 sekund.
Ręczne sterowanie prędkością
wentylatora
Działaniem funkcji można również
sterować ręcznie. W tym celu należy
dotknąć , gdy płyta grzejna jest
włączona. Powoduje to wyłączenie trybu
automatycznego funkcji i umożliwia
ręczną zmianę prędkości wentylatora.
Naciśnięcie
powoduje zwiększenie
prędkości wentylatora o jeden poziom.
Jeśli wentylator pracuje z maksymalną
prędkością, naciśniecie
powoduje
ustawienie prędkości wentylatora na
wartość 0 i wyłączenie wentylatora. Aby
włączyć prędkość 1 wentylatora, należy
dotknąć
.
Aby włączyć tryb
automatyczny funkcji, należy
wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Włączanie oświetlenia
Można tak ustawić płytę grzejną, aby
każde jej włączenie powodowało
automatyczne włączenie oświetlenia. W
tym celu należy wybrać dla trybu
automatycznego ustawienie H1 – H6.
Oświetlenie okapu wyłącza
się po upływie 2 minut od
wyłączenia płyty grzejnej.
5. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
5.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń.
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (odpowiednio
oznaczone przez producenta).
nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
•
można szybko zagotować niewielką
ilości wody w naczyniu postawionym
na polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne w pewnym
stopniu dopasowują się automatycznie
do średnicy dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
POLSKI
5.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
•
•
•
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
gwizd: pole grzejne ustawione jest na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i
nie świadczą o usterce urządzenia.
15
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
5.4 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy przez pole grzejne. Przy
ustawieniu średniej mocy grzania pole
grzejne wykorzystuje mniej niż połowę
swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
5.3 Öko Timer (Zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
Ustawienie
mocy grza‐
nia
-1
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie.
ugotowanych potraw.
nie od
potrzeb
1-3
Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25
masła, czekolady, żelatyny.
Mieszać od czasu do czasu.
1-3
Ścinanie: puszystych omle‐
tów, smażonych jajek.
10 - 40
Gotować pod przykryciem.
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw.
25 - 50
Wlać przynajmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu; po‐
trawy mleczne mieszać od
czasu do czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45
ryb, mięsa.
Dodać kilka łyżek wody.
7-9
Gotowanie ziemniaków na
parze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszo‐
nych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
16
www.electrolux.com
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
9 - 12
Delikatne smażenie: eska‐
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od
czasu.
ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb
sek, wątróbki, zasmażek, ja‐
jek, naleśników, pączków.
12 - 13
Intensywne smażenie np.
5 - 15
placków ziemniaczanych, po‐
lędwicy, steków.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.
5.5 Wskazówki i porady
dotyczące korzystania z funkcji
Hob²Hood
Jeśli funkcja jest włączona:
•
•
•
•
Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
Nie należy zasłaniać panelu płyty
grzejnej.
Nie blokować sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. dłonią lub
uchwytem naczynia). Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
Może dojść do zakłócania
sygnałów sterujących przez
inne zdalnie sterowane
urządzenia. Aby tego
uniknąć, nie należy
jednocześnie używać płyty
grzejnej i pilota zdalnego
sterowania innego
urządzenia.
Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood
Pełna lista okapów kuchennych
zgodnych z tą funkcja znajduje się na
naszej stronie internetowej. Okapy
kuchenne Electrolux zgodne z tą funkcją
muszą nosić oznaczenie
.
POLSKI
17
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Należy zawsze używać naczyń z
czystym dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
6.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
•
•
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć. Przyłożyć specjalny skrobak
pod ostrym kątem do szklanej
powierzchni i przesuwać po niej
ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐
grzejnej lub sterować nią.
łączona do zasilania lub
jest podłączona nieprawid‐
łowo.
Zadziałał bezpiecznik.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy płytę grzej‐
ną prawidłowo podłączono
do zasilania. Patrz sche‐
mat połączeń.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
18
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksy‐
malnie 10 sekund ustawić
moc grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czuj‐
ników.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Włączona jest funkcja
STOP+GO.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Na panelu sterowania
Wyczyścić panel sterowa‐
znajdują się plamy tłuszczu nia.
lub woda.
Rozlegnie się sygnał
Zakryto jedno lub więcej
dźwiękowy i urządzenie
pól czujników.
wyłączy się.
Gdy płyta grzejna jest wy‐
łączona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
Wskaźnik ciepła resztko‐
wego nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorą‐ Jeśli pole działało wystar‐
ce, ponieważ działało za
czająco długo, aby było
krótko.
gorące, należy skontakto‐
wać się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
Funkcja Hob²Hood nie
działa.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Nie działa funkcja automa‐
tycznego podgrzewania.
Pole jest gorące.
Należy zaczekać, aż pole
ostygnie.
Ustawiono maksymalną
moc grzania.
Maksymalna moc grzania
jest równa mocy urucha‐
mianej funkcji.
Moc grzania przełącza się Włączona jest funkcja za‐
między dwoma poziomami. rządzania energią.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Pola czujników nagrzewają Naczynie jest za duże lub
się.
ustawione za blisko ele‐
mentów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwięko‐
łączone.
we.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
19
Wyświetla się
.
Włączona jest funkcja sa‐
moczynnego wyłączenia.
Wyświetla się
.
Włączona jest funkcja blo‐ Patrz rozdział „Codzienna
kady uruchomienia lub blo‐ eksploatacja”.
kady.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu
grzejnym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego
naczynia.
Użyć odpowiedniego na‐
czynia.
Patrz rozdział „Wskazówki
i porady”.
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz rozdział „Dane tech‐
niczne”.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐ W płycie grzejnej wystąpiła Odłączyć płytę grzejną od
usterka.
zasilania na pewien czas.
Odłączyć bezpiecznik w
domowej instalacji elek‐
trycznej. Podłączyć ponow‐
nie. Jeżeli wskazanie
pojawi się ponownie, nale‐
ży skontaktować się z au‐
toryzowanym punktem ser‐
wisowym.
Wyświetla się
.
Płyta grzejna wykryła błąd,
ponieważ wygotowała się
zawartość naczynia. Na‐
stąpiło samoczynne wyłą‐
czenie oraz działa zabez‐
pieczenie przed przegrza‐
niem pól grzejnych.
7.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
Wyłączyć płytę grzejną.
Zdjąć gorące naczynie. Po
upływie około 30 sekund
ponownie włączyć pole
grzejne. Jeśli powodem by‐
ło naczynie, komunikat o
błędzie zniknie. Wskaźnik
ciepła resztkowego nadal
może być włączony. Nale‐
ży zaczekać, aż naczynie
ostygnie. Sprawdzić, czy
naczynie jest przeznaczo‐
ne do płyty grzejnej.
Patrz rozdział „Wskazówki
i porady”.
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
20
www.electrolux.com
ceramicznego (umieszczony w rogu
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
8. INSTALACJA
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.3 Przewód zasilający
8.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
8.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
8.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć następującego
przewodu zasilającego (lub przewodu
o lepszych parametrach): H05V2V2-F
T min 90°C. W tym celu należy
skontaktować się z miejscowym
punktem serwisowym.
POLSKI
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
21
22
www.electrolux.com
8.5 Kaseta ochronna
Po zamontowaniu kasety ochronnej
(wyposażenie dodatkowe), nie ma
konieczności pozostawienia 2 mm
przestrzeni wentylacyjnej z przodu, jak i
montażu przegrody zabezpieczającej
bezpośrednio pod płytą grzejną.
Wyposażenie dodatkowe w postaci
kasety ochronnej może być niedostępne
w niektórych krajach. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy
skontaktować się z miejscowym
dostawcą.
W przypadku montażu płyty
grzejnej nad piekarnikiem
nie można stosować kasety
ochronnej.
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Tabliczka znamionowa
Model EHH4654FHK
Typ 60 GAD D5 AU
Moc indukcyjna 7.4 kW
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
Numer produktu 949 596 560 00
220-240 V, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.4 kW
9.2 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ Funkcja Po‐
nowa (maksy‐ wer [W]
malna moc
grzania) [W]
Funkcja Po‐
wer maksy‐
malny czas
[min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Lewe przednie
2300
3700
10
180 - 210
Lewe tylne
1800
2800
10
145 - 180
Prawe przed‐
nie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
1800
2800
10
145 - 180
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
POLSKI
23
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
Oznaczenie modelu
EHH4654FHK
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
4
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
167,2 Wh/kg
170,5 Wh/kg
178,1 Wh/kg
169,2 Wh/kg
Zużycie energii przez pły‐
tę grzejną (EC electric
hob)
171,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
•
10.2 Oszczędzanie energii
•
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
•
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
•
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
867331150-A-422016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement