AEG HKP85410XB User manual

AEG HKP85410XB User manual
HKP85410XB
CS
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Varná deska
Návod na používanie
Varný panel
2
26
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...............................................................................................9
5. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA.............................................................. 13
6. TIPY A RADY......................................................................................................16
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................19
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 19
9. INSTALACE........................................................................................................ 22
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................24
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................25
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými schopnostmi, pouze pokud tak
činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům
spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných těles. Děti mladší osmi let bez
stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
•
•
•
•
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
ČESKY
•
•
•
•
•
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
Ujistěte se, že je mezi pracovní
deskou a přední stranou spotřebiče
umístěného pod ní prostor pro
proudění vzduchu alespoň 2 mm.
Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro
proudění vzduchu.
•
•
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
•
•
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
5
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
•
•
•
•
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před prováděním údržby spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Uspořádání varné desky
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilní indukční varná zóna
sestávající ze čtyř částí
1
1
3
2
3.2 Uspořádání ovládacího panelu
1 2 3 4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Senzo‐ Funkce
rové
tlačít‐
ko
Poznámka
1
ZAP/VYP
2
Blokování tlačítek / Dětská Slouží k zablokování a odblokování ovláda‐
bezpečnostní pojistka
cího panelu.
3
PowerSlide
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
FlexiBridge
Slouží k přepínání mezi třemi režimy funkce.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
5
6
7
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
8
www.aeg.com
Senzo‐ Funkce
rové
tlačít‐
ko
8
9
10
-
11
12
/
-
13
Poznámka
Hob²Hood
Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního reži‐
mu funkce.
Funkce posílení výkonu
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty.
-
Slouží k volbě varné zóny.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty pro flexibilní in‐
dukční varnou zónu.
3.3 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
Je zapnutá funkce Funkce posílení výkonu.
+ číslice
Došlo k poruše.
/
OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokračovat
ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.
/
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žá‐
dná nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
/
/
Je zapnutá funkce PowerSlide.
ČESKY
3.4 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
9
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
VAROVÁNÍ!
/
/
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatel zobrazuje úroveň
zbytkového tepla.
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
4.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se
varná zóna automaticky vypne.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
Varná deska se vy‐
pne po
1-3
6 hodin
Nastavení teploty
Varná deska se vy‐
pne po
4-7
5 hodin
8-9
4 hodiny
10 - 14
1,5 hodiny
4.3 Nastavení teploty
Nastavení nebo změna teploty:
Stiskněte ovládací lištu u požadovaného
nastavení teploty nebo posuňte prstem
po ovládací liště až k požadovanému
nastavení teploty.
4.4 Ukazatel varné zóny
Vodorovná linie zobrazuje maximální
velikost varné nádoby. Přerušení
vodorovné linie zobrazuje minimální
průměr varné nádoby.
min.
max.
Viz část „Technické informace“.
10
www.aeg.com
4.5 Automatický ohřev
Kontrola zbývajícího času: zvolte
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Když je
funkce zapnutá, varná zóna funguje
zpočátku při maximálním tepelném
výkonu a poté pokračuje dle
požadovaného nastavení.
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí
být chladná.
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Změna času: zvolte varnou zónu
pomocí
nebo
.
a stiskněte . Zbývající čas
pomocí
se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
Jakmile uplyne nastavený
čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00. Varná zóna
se vypne.
(rozsvítí se ). Ihned
stiskněte
stiskněte požadované nastavení teploty.
Po třech sekundách se zobrazí
. Stiskněte
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
4.6 Funkce posílení výkonu
CountUp Timer (Měřič času)
Tato funkce slouží ke sledování doby
provozu varné zóny.
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Viz část „Technické
informace“.
. Rozsvítí se
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače,
rozsvítí se . Když kontrolka varné zóny
začne blikat pomaleji, počítá se čas.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte
.
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
4.7 Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače
a nastavte čas (00 - 99 minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat
pomaleji, odpočítává se čas.
Displej přepíná zobrazení
a
uplynulého času (v minutách).
Kontrola délky provozu varné zóny:
zvolte varnou zónu pomocí . Kontrolka
varné zóny začne blikat rychleji. Na
displeji se zobrazí délka provozu zóny.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
a stiskněte
nebo
zóny zhasne.
. Kontrolka varné
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí
Zapnutí funkce: stiskněte
.
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
ČESKY
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
4.10 OffSound Control
(Vypnutí a zapnutí zvukové
signalizace)
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte
4.8 Blokování tlačítek
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
4.9 Dětská bezpečnostní
pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
•
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze
když:
•
•
•
•
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí
Rozsvítí se
.
. Na čtyři sekundy
stiskněte . Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete
pomocí
, funkce se opět zapne.
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
4.11 Funkce Řízení výkonu
•
•
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
- zvuková signalizace je vypnutá
- zvuková signalizace je zapnutá
•
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
varná deska automaticky vypne.
čtyři sekundy stiskněte
. Zobrazí se
.
nebo . Stisknutím
Rozsvítí se
časovače zvolte jedno z těchto
nastavení:
•
varnou desku vypněte.
. Displej se rozsvítí a
zhasne. Na tři sekundy stiskněte
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
. Pomocí
11
•
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne
3 700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění v rozmezí dvou
úrovní.
12
www.aeg.com
4.12 Hob²Hood
Jedná se o pokročilou automatickou
funkci, která spojí varnou desku se
speciálním odsavačem par. Jak varná
deska, tak odsavač par jsou vybaveny
infračerveným vysílačem. Rychlost
ventilátoru se řídí automaticky na
základně režimu nastavení a teploty
nejteplejší varné nádoby na varné desce.
Ventilátor lze také z varné desky ovládat
ručně.
U většiny odsavačů par je
dálkový systém ovládání
původně vypnutý. Před
použitím funkce jej proto
zapněte. Více informací viz
návod k použití odsavače
par.
Automatický chod funkce
Automatický chod funkce zapnete
nastavením automatického režimu na H1
– H6. Varná deska je původně nastavena
na H5.Odsavač par zareaguje, kdykoliv
použijete varnou desku. Varná deska
automaticky rozpozná teplotu varných
nádob a přizpůsobí rychlost ventilátoru.
Automatické režimy
Automa‐ Vaření1)
tické
osvětle‐
ní
Smaže‐
ní2)
Režim
H5
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 2
Režim
H6
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 2
ru 3
1) Varná deska rozpozná proces vaření a nastaví
rychlost odsávání v souladu s automatickým reži‐
mem.
2) Varná deska rozpozná proces smažení a na‐
staví rychlost odsávání v souladu s automatickým
režimem.
3) Tento režim zapne ventilátor a osvětlení a ne‐
závisí na teplotě.
Změna automatického režimu
1. Vypněte spotřebič.
2. Na tři sekundy stiskněte
se rozsvítí a zhasne
. Displej
3. Na tři sekundy stiskněte
.
4. Několikrát stiskněte
nezobrazí
, dokud se
.
Automa‐ Vaření1)
tické
osvětle‐
ní
Smaže‐
ní2)
časovače zvolte
5. Stisknutím
automatický režim.
Režim
H0
Vyp
Vyp
Vyp
K přímému ovládání
odsavače par přes jeho
ovládací panel vypněte
automatický režim funkce.
Režim
H1
Zap
Vyp
Vyp
Režim
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 1
Režim
H3
Zap
Vyp
Režim
H4
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 1
H2 3)
Rychlost
ventiláto‐
ru 1
Když dokončíte přípravu
jídel a vypnete varnou
desku, může ventilátor
odsavače par ještě určitou
chvíli pracovat. Systém poté
ventilátor vypne automaticky
a na dalších 30 sekund vám
zabrání v jeho náhodném
spuštění.
Manuální ovládání rychlosti
ventilátoru
Funkci lze také ovládat ručně. Učiníte tak
dotykem
při zapnuté varné desce.
Tím se vypne automatický režim funkce,
což vám umožní ručně změnit rychlost
ČESKY
ventilátoru. Stisknutím
zvýšíte
rychlost ventilátoru o jeden stupeň. Když
dosáhnete intenzivního stupně a
stisknete opět , nastavíte rychlost
ventilátoru na 0, čímž ventilátor
odsavače par vypnete. Ventilátor opět
spustíte dotykem
rychlosti na 1.
a nastavením jeho
Automatický režim této
funkce zapnete tak, že
vypnete a opět zapnete
varnou desku.
13
Zapnutí osvětlení
Můžete nastavit, aby varná deska
zapínala osvětlení automaticky, kdykoliv
zapnete varnou desku. Učiníte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvětlení odsavače par se
vypne dvě minuty po vypnutí
varné desky.
5. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Funkce FlexiBridge
Flexibilní indukční varná zóna se skládá
ze čtyř částí. Tyto části lze zkombinovat
do dvou varných zón různých velikostí
nebo do jedné velké varné zóny.
Kombinaci těchto částí zvolíte výběrem
režimu vhodného pro rozměry varných
nádob, které chcete použít. K dispozici
jsou tři režimy: Standardní (zapne se
automaticky po zapnutí varné desky),
velké spojení varných zón a maximální
spojení varných zón.
Když přepínáte mezi režimy,
nastavení tepelného výkonu
se přepne zpět na 0.
Průměr a umístění varných nádob
Zvolte režim vhodný pro velikost a
rozměr varných nádob. Varné nádoby by
měly co nejvíce zakrývat vybrané zóny.
Umístěte varné nádoby na střed
zvolených zón!
Varné nádoby s průměrem dna menším
než 160 mm položte na střed jediné
části.
K nastavení tepelného
výkonu použijte ovládacích
lišty na levé straně.
Přepínání mezi režimy
K přepnutí mezi režimy použijte
senzorové tlačítko:
.
100-160mm
Varné nádoby s průměrem dna větším
než 160 mm položte na střed mezi dvě
části.
14
www.aeg.com
> 160 mm
5.2 FlexiBridge Standardní
režim
5.3 FlexiBridge Režim
velkého spojení varných zón
Tento režim se zapne při zapnutí varné
desky. Propojí části varné desky do dvou
samostatných varných zón. U každé
zóny lze zvlášť změnit nastavení
tepelného výkonu. Použijte dvě ovládací
lišty na levé straně.
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu. Tento režim propojí tři zadní části
do jediné varné zóny. Přední část se
nepropojí a funguje jako samostatná
varná zóna. U každé zóny lze zvlášť
změnit nastavení tepelného výkonu.
Použijte dvě ovládací lišty na levé straně.
Správné umístění varných nádob:
Správné umístění varných nádob:
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na tři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než dvě
části, na displeji se zobrazí
minutách se zóna vypne.
a po dvou
Nesprávné umístění varných nádob:
Nesprávné umístění varných nádob:
ČESKY
5.4 FlexiBridge Režim
maximálního spojení varných
zón
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu. Tento režim propojí všechny
části do jediné varné zóny. K nastavení
tepelného výkonu použijte jednu z
ovládacích lišt na levé straně.
5.5
Funkce PowerSlide
Tato funkce vám umožňuje nastavit
teplotu přesunutím nádoby na jiné místo
na indukční varné zóně.
Tato funkce rozdělí indukční varnou zónu
na tři oblasti s různým nastavením
výkonu. Varná deska rozpozná umístění
nádoby a nastaví tepelný výkon dle její
polohy. Varné nádoby můžete umístit do
přední, prostřední nebo zadní polohy.
Umístěním nádoby do přední polohy
získáte nastavení nejvyššího tepelného
výkonu. Nastavení tepelného výkonu
můžete snížit přesunutím varné nádoby
do prostřední nebo zadní polohy.
Správné umístění varných nádob:
Když používáte tuto funkci,
používejte pouze jednu
varnou nádobu.
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na čtyři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než tři
části, na displeji se zobrazí
minutách se zóna vypne.
15
a po dvou
Všeobecné informace:
•
•
Nesprávné umístění varných nádob:
Nádobí používané u této funkce musí
mít minimální průměr dna 160 mm.
Displej nastavení tepelného výkonu
levé zadní ovládací lišty zobrazuje
umístění varné nádoby na indukční
varné zóně. Přední
, prostřední
16
www.aeg.com
, zadní
U každé polohy lze zvlášť změnit
nastavení tepelného výkonu. Varná
deska si bude pamatovat vaše
nastavení tepelného výkonu při
dalším použití této funkce.
Zapnutí funkce
.
Funkci zapnete umístěním varné nádoby
na správné místo na varné zóně.
•
•
Displej nastavení tepelného výkonu
levé přední ovládací lišty zobrazuje
tepelný výkon. Ke změně nastavení
tepelného výkonu použijte levou
přední ovládací lištu.
Když tuto funkci zapnete poprvé,
získáte nastavení tepelného výkonu
u přední polohy,
polohy a
u prostřední
u zadní polohy.
Stiskněte . Ukazatel nad symbolem se
rozsvítí. Pokud na varnou zónu
nepoložíte varnou nádobu, rozsvítí se
a po dvou minutách se flexibilní indukční
varná zóna nastaví na
.
Vypnutí funkce
Funkci vypnete stisknutím
nebo
nastavením tepelného výkonu na
Ukazatel nad symbolem
.
zhasne.
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami.
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
•
nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší
teplotu velmi rychle ohřeje.
magnet přilne na dno nádoby.
V důsledku posouvání
nádobí se potisk na flexibilní
indukční varné zóně může
zašpinit nebo změnit barvu.
Varnou zónu můžete čistit
běžným způsobem.
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Rozměry nádoby
ČESKY
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna
nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz část „Technické
informace“.
6.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
17
6.3 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
6.4 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-3
Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25
ní: másla, čokolády, želatiny.
Čas od času zamíchejte.
1-3
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
3-5
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
5-7
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
7-9
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
7-9
Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
18
www.aeg.com
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
9 - 12
Mírné smažení: plátků masa
dle
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby
ho masa, kotlet, masových kro‐
ket, uzenin, jater, jíšky, vajec,
palačinek a koblih.
V polovině doby obraťte.
12 - 13
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
V polovině doby obraťte.
14
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
5 - 15
Tipy
Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.
6.5 Rady a tipy pro funkci
Hob²Hood
Když používáte varnou desku s touto
funkcí:
•
•
•
•
Chraňte panel odsavače par před
přímým slunečním svitem.
Nemiřte halogenové světlo na panel
odsavače par.
Nezakrývejte panel varné desky.
Nepřerušujte signál mezi varnou
deskou a odsavačem par (např. rukou
nebo madlem nádoby). Viz obrázek.
Odsavač par na obrázku je uveden
pouze pro příklad.
Může se stát, že ostatní
dálkově ovládané spotřebiče
budou blokovat signál.
Zabráníte tomu tím, že
dálkově ovládaný spotřebič
a varnou desku nebudete
používat současně.
Odsavače par s funkcí Hob²Hood
Plnou řadu odsavačů par, které jsou
vybaveny touto funkcí, naleznete na
našich webových stránkách pro
spotřebitele. Odsavače par AEG, které
jsou vybaveny touto funkcí, musí být
označeny symbolem
.
ČESKY
19
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
•
•
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
navlhčeného hadříku.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Varnou desku nelze zapnout Varná deska není zapojena
ani používat.
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Je spálená pojistka.
Řešení
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte teplotu.
Stiskli jste dvě nebo více se‐ Stiskněte pouze jedno se‐
nzorových tlačítek současně. nzorové tlačítko.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
20
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen Jestliže byla varná zóna za‐
krátkou dobu, a není proto
pnutá dostatečně dlouho,
horká.
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Funkce Hob²Hood nefungu‐
je.
Zakryli jste ovládací panel.
Odstraňte předmět z ovláda‐
cího panelu.
Funkce automatického
ohřevu nefunguje.
Varná zóna je horká.
Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Je nastavena nejvyšší teplo‐ Nejvyšší stupeň teploty má
ta.
stejný výkon jako funkce.
Nastavení teploty kolísá
mezi dvěma nastaveními.
Funkce řízení výkonu je za‐
pnutá.
Viz část „Denní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐ Zvuková signalizace je vy‐
tek nezazní žádný zvukový
pnutá.
signál.
Flexibilní indukční varná zó‐
na neohřívá varnou nádobu.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci.
Viz část „Denní používání“.
Varná nádoba je na flexibilní Varnou nádobu umístěte do
indukční varné zóně ne‐
správné polohy na flexibilní
správně umístěna.
indukční varné zóně. Poloha
varné nádoby závisí na za‐
pnuté funkci nebo režimu
funkce.
Viz část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
ČESKY
Problém
21
Možná příčina
Řešení
Průměr dolní části varné
nádoby není vhodný pro za‐
pnutou funkci nebo režim
funkce.
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
zapnutou funkci nebo režim
funkce. Na samostatném od‐
dílu flexibilní indukční varné
zóny používejte nádoby na
vaření s průměrem menším
než 160 mm.
Viz část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
Zobrazí se
.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Zobrazí se
.
Je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky nebo
blokování tlačítek.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry.
Viz část „Technické informa‐
ce“.
Je zapnutá funkce FlexiBrid‐
ge. Jeden nebo více oddílů
spuštěného režimu funkce
není zakryto varnou nád‐
obou.
Umístěte nádobu na správný
počet oddílů spuštěného re‐
žimu funkce nebo změňte
režim funkce.
Viz část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
Je zapnutá funkce PowerSli‐
de. Na flexibilní indukční var‐
né zóně jsou umístěny dvě
nádoby.
Použijte pouze jednu nád‐
obu.
Viz část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vypoj‐
te pojistku v domácí elek‐
troinstalaci. Opět ji připojte.
Zobrazí se
a číslo.
Jestliže se
opět rozsvítí,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
22
www.aeg.com
Problém
Zobrazí se
.
Možná příčina
Řešení
U varné desky došlo k chy‐
bě, protože se vyvařila voda
z nádoby. Spustila se funkce
automatického vypnutí a
ochrana proti přehřátí varné
zóny.
Vypněte varnou desku. Od‐
straňte horkou nádobu. Po
přibližně 30 sekundách var‐
nou zónu opět zapněte. Po‐
kud byl problém ve varné
nádobě, chybové hlášení se
přestane zobrazovat. Ukaza‐
tel zbytkového tepla se mů‐
že nadále zobrazovat. Ne‐
chte varnou nádobu dosta‐
tečně vychladnout. Zkontro‐
lujte, zda lze varnou nádobu
použít s varnou deskou.
Viz část „Tipy a rady“.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
9. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
9.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
9.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší):
H05V2V2-F T min. 90 °C. Obraťte se
na místní servisní středisko.
ČESKY
9.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
23
24
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Typový štítek
Model HKP85410XB
Typ 60 GBD CL AU
Indukce 7.4 kW
Sér. č. .................
AEG
PNC 949 597 089 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.4 kW
10.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ Funkce posíle‐
kon (maximální ní výkonu [W]
nastavení te‐
ploty) [W]
Délka chodu
funkce Funkce
posílení výko‐
nu [min]
Průměr nádoby
[mm]
Uprostřed
vzadu
2300
3200
10
125 - 210
Pravá přední
1800
2800
10
145 - 180
Flexibilní in‐
dukční varná
zóna
2300
3200
10
minimálně 100
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
ČESKY
25
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
11.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
HKP85410XB
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Počet varných zón
1
Technologie ohřevu
Indukční deska
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vzadu
Pravá přední
21,0 cm
18,0 cm
Délka (D) a šířka (Š) varné
zóny
Vlevo
D 45.3 cm
Š 21.5 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vzadu
Pravá přední
175,5 Wh / kg
179,0 Wh / kg
Spotřeba energie varné zó‐ Vlevo
ny (EC electric cooking)
182,5 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
180,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
•
11.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
•
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
26
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 27
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................28
3. POPIS VÝROBKU...............................................................................................31
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 33
5. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ....................................................... 37
6. TIPY A RADY......................................................................................................40
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................................. 43
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV....................................................................................43
9. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 46
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................48
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................49
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
27
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8
rokov a osoby so zníženou spôsobilosťou pod
podmienkou, že im boli dané pokyny a sú pod
dohľadom, pokiaľ ide o bezpečné používanie
spotrebiča a chápu možné súvisiace riziká.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
•
•
•
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístup k jeho spodnej časti.
Dbajte na to, aby medzi pracovnou
doskou a prednou časťou spodnej
kuchynskej jednotky zostal voľný
priestor s veľkosťou 2 mm na
vetranie. Záruka sa nevzťahuje na
poškodenia spôsobené
nedostatočným vetracím priestorom.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej varnej
nádoby.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
29
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
30
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Spotrebič nepoužívajte ako pracovný
ani odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte jedlo do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Riziko požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
jedla musia byť plamene alebo horúce
predmety v dostatočnej vzdialenosti
od tukov a olejov.
Výpary uvoľňované veľmi horúcim
olejom môžu spôsobiť spontánne
vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
•
•
•
•
•
•
•
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla / sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
SLOVENSKY
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
31
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Rozloženie varného povrchu
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilná indukčná varná oblasť
pozostáva zo štyroch častí
1
1
3
2
3.2 Rozloženie ovládacieho panela
1 2 3 4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Senzo‐ Funkcia
rové
tlačid‐
lo
Poznámka
1
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
2
Zablokovanie ovládania /
Detská poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
panela.
3
PowerSlide
Zapnutie a vypnutie funkcie
4
FlexiBridge
Prepínanie medzi tromi režimami funkcie.
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
5
-
32
www.aeg.com
6
7
Senzo‐ Funkcia
rové
tlačid‐
lo
Poznámka
-
Ukazovatele varných zón
pre časomer
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
-
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
Hob²Hood
Zapnutie a vypnutie manuálneho režimu
funkcie.
Výkonová funkcia Power
Zapnutie a vypnutie funkcie
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa.
-
Voľba varnej zóny.
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa pre flexibilnú in‐
dukčnú varnú oblasť.
8
9
10
-
11
12
/
-
13
3.3 Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
Funkcia Výkonová funkcia Power je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
/
OptiHeat Control (3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla): pokračo‐
vať vo varení/uchovať teplé/zvyškové teplo.
/
Funkcia Zablokovanie ovládania/ Detská poistka je zapnutá.
Kuchynský riad je nevhodný alebo príliš malý, prípadne na varnej zó‐
ne nie je žiadny riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
/
/
Funkcia PowerSlide je zapnutá.
SLOVENSKY
3.4 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
33
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
mierne ohreje teplom riadu na varenie.
VAROVANIE!
/
/
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje
úroveň zvyškového tepla.
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
na 1
4.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
•
•
•
•
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
ak používate nesprávny riad.
Rozsvieti sa symbol
a po 2
minútach sa varná zóna automaticky
vypne.
Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
a varný panel sa
zobrazí symbol
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
Varný panel sa vy‐
pne po
1-3
6 hodinách
4-7
5 hodinách
8-9
4 hodinách
10 - 14
1,5 hodine
4.3 Varný stupeň
Nastavenie alebo zmena varného
stupňa:
Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste
správneho nastavenia varného stupňa
alebo prst presuňte pozdĺž pásika až
kým nedosiahnete požadované
nastavenie.
4.4 Ukazovatele varných zón
Vodorovná čiara zobrazuje maximálnu
veľkosť kuchynského riadu. Medzera na
vodorovnej čiare zobrazuje minimálny
priemer riadu.
34
www.aeg.com
Najprv nastavte varný stupeň varnej
zóny a potom nastavte funkciu.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
min.
Zapnutie funkcie: dotknite sa
časovača a nastavte čas (00 - 99 minút).
Keď ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
max.
Pozrite si kapitolu „Technické
informácie“.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
4.5 Automatický ohrev
Funkciu zapnite, ak chcete dosiahnuť
požadovaný varný stupeň rýchlejšie. Keď
je zapnutá, varná zóna najprv pracuje pri
najvyššom varnom stupni a potom sa
nastaví na požadovaný varný stupeň.
Pred zapnutím funkcie musí
byť varná zóna chladná.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa
( sa rozsvieti).
Okamžite sa dotknite požadovaného
varného stupňa. Po 3 sekundách sa
rozsvieti ukazovateľ
.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne blikať
rýchlejšie. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas.
Zmena času: zvoľte varnú zónu
pomocou tlačidla
symbolu
. Dotknite sa
alebo symbolu
.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou
a dotknite sa
.
Zostávajúci čas sa odpočíta späť na 00.
Ukazovateľ varnej zóny zhasne.
Po uplynutí nastaveného
času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00. Varná zóna
sa vypne.
4.6 Výkonová funkcia Power
Vypnutie zvuku: dotknite sa
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno zapnúť pre
indukčnú varnú zónu iba na obmedzený
čas. Potom sa indukčná varná zóna opäť
automaticky prepne na najvyšší varný
stupeň.
CountUp Timer (Časovač
odpočítavajúci smerom nahor)
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
Pozrite si kapitolu
„Technické informácie“.
.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
Zapnutie funkcie:dotknite sa
dotknite sa
časovača, rozsvieti sa . Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomalšie, čas sa zaznamenáva. Na
. Rozsvieti sa
.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
4.7 Časovač
Časovač odpočítavajúci smerom
nadol
Túto funkciu môžete použiť na
nastavenie času prevádzky varnej zóny
pre jedno konkrétne varenie.
a
displeji sa striedavo zobrazuje
zaznamenaný čas (v minútach).
Ak chcete vidieť čas prevádzky varnej
zóny: zvoľte varnú zónu pomocou
tlačidla . Ukazovateľ varnej zóny
začne blikať rýchlejšie. Na displeji sa
zobrazuje, ako dlho je zóna v činnosti.
SLOVENSKY
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou tlačidla
a dotknite sa
pomocou
alebo . Ukazovateľ varnej zóny
zhasne.
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté. Na
displeji varného stupňa sa zobrazí
Zapnutie funkcie: dotknite sa
.
.
Dotknite sa tlačidla
alebo
časomeru, aby ste nastavili čas. Po
uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať 00.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
4.8 Zablokovanie ovládania
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varných zón. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Zapnutie funkcie: Dotknite sa
sekundy sa rozsvieti
zostane zapnutý.
. Na 4
.Časovač
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Zobrazí sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
4.9 Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
. Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
pomocou
na 4 sekundy.
. Vypnite varný panel
Rozsvieti sa
.
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
. Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
Rozsvieti sa
na 4 sekundy.
35
. Vypnite varný panel
.
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu
iba na jedno varenie: varný panel
zapnite pomocou
.
sa zapne.
Dotknite sa
na 4 sekundy. Do 10
sekúnd nastavte varný stupeň. Varný
panel môžete používať. Po vypnutí
varného panela pomocou
znovu zapne:
sa funkcia
4.10 OffSound Control
(Zapnutie a vypnutie
zvukovej signalizácie)
Vypnite varný panel. Dotknite sa
na 3
sekundy. Displej sa zapne a vypne.
Dotknite sa
na 3 sekundy. Rozsvieti
sa
alebo . Dotknite sa
časovača, aby ste si vybrali niektorú z
nasledovných možností:
•
– zvuková signalizácia je vypnutá
•
– zvuková signalizácia je zapnutá
Ak chcete potvrdiť výber, počkajte na
automatické vypnutie varného panela.
Ak je táto funkcia nastavená na ,
zvukovú signalizáciu budete počuť iba v
prípade, že:
•
•
•
•
sa dotknete ,
Kuchynský časomer sa vypne
Časovač odpočítavajúci smerom
nadol sa vypne
položíte niečo na ovládací panel.
4.11 Funkcia Riadenie
výkonu
•
•
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz varného panela.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 700 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 700 W.
36
www.aeg.com
•
•
Funkcia zníži výkon ostatných
varných zón pripojených do rovnakej
fázy.
Ukazovateľ varného stupňa pre zónu
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje dve úrovne.
Automatické režimy
Automa‐ Vrenie1)
tické
osvetle‐
nie
Vyprá‐
Režim
H0
Vypnúť
Vypnúť
Vypnúť
Režim
H1
Zapnúť
Vypnúť
Vypnúť
Režim
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 1
ra 1
Režim
H3
Zapnúť
Vypnúť
Režim
H4
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 1
ra 1
Režim
H5
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 1
ra 2
Režim
H6
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 2
ra 3
H2 3)
4.12 Hob²Hood
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
odsávačom pár. Varný panel aj odsávač
pár komunikujú infračerveným signálom.
Rýchlosť ventilátora sa určuje
automaticky podľa nastaveného režimu a
teploty najhorúcejšieho riadu na varnom
paneli. Ventilátor môžete ovládať aj
ručne z varného panela.
Pri väčšine odsávačov pár je
systém diaľkového ovládania
najprv vypnutý. Zapnite ho
pred použitím tejto funkcie.
Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke
odsávača pár.
Automatické ovládanie funkcie
Ak chcete funkciu ovládať automaticky,
nastavte automatický režim na H1 – H6.
Panel je pôvodne nastavený na
H5.Odsávač pár zareaguje pri každom
použití varného panela. Varný panel
automaticky meria teplotu kuchynského
riadu a upravuje rýchlosť ventilátora.
žanie2)
Rýchlosť
ventiláto‐
ra 1
1) Varný panel zaregistruje proces varenia a za‐
pne rýchlosť ventilátora podľa automatického reži‐
mu.
2) Varný panel zaregistruje proces vyprážania a
zapne rýchlosť ventilátora podľa automatického
režimu.
3) Tento režim aktivuje ventilátor s osvetlením a
nezávisí od teploty.
Zmena automatického režimu
1. Spotrebič vypnite.
2. Dotknite sa
na 3 sekundy. Displej
sa zapne a vypne
na 3 sekundy.
3. Dotknite sa
4. Niekoľkokrát sa dotknite
nezobrazí
, kým sa
.
5. Dotknutím sa
časovača zvolíte
automatický režim.
SLOVENSKY
Ak chcete odsávač pár
ovládať priamo na jeho
paneli, vypnite automatický
režim funkcie.
Keď po skončení varenia
vypnete varný panel, môže
ventilátor odsávača pár istý
čas ešte pracovať. Potom
systém automaticky vypne
ventilátor a zabráni
náhodnému zapnutiu
ventilátora najbližších 30
sekúnd.
Manuálne ovládanie rýchlosti
ventilátora
Funkciu môžete ovládať aj manuálne. Ak
to chcete urobiť, dotknite sa , keď je
varný panel zapnutý. Týmto vypnete
automatickú činnosť funkcie a budete
37
úroveň. Keď dosiahnete najvyššiu
úroveň a stlačíte tlačidlo
znovu,
nastavia sa otáčky ventilátora na
hodnotu 0, čím sa ventilátor odsávača
pár vypne. Ventilátor znovu spustíte pri
rýchlosti 1 stlačením tlačidla
.
Ak chcete aktivovať
automatickú činnosť funkcie,
vypnite varný panel a znovu
ho zapnite.
Zapnutie osvetlenia
Panel môžete nastaviť tak, aby sa pri
každom zapnutí varného panela
rozsvietilo osvetlenie. Urobíte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvetlenie odsávača pár sa
vypne 2 minúty po vypnutí
varného panela.
môcť meniť rýchlosť ručne. Stlačením
zvýšite rýchlosť ventilátora o jednu
5. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Funkcia FlexiBridge
Flexibilná indukčná varná oblasť
pozostáva zo štyroch častí. Časti môžete
spojiť do dvoch varných zón s rôznou
veľkosťou, alebo do jednej veľkej varnej
oblasti. Kombináciu týchto častí si
môžete vybrať zvolením režimu
vhodného pre veľkosť kuchynského
riadu, ktorý chcete použiť. K dispozícii sú
tri režimy: Štandardný (aktivovaný
automaticky pri zapnutí varného panela),
Big Bridge a Max Bridge.
Na nastavenie varného
stupňa použite dva ľavé
bočné ovládacie pásiky.
Prepínanie medzi režimami
Na prepínanie medzi režimami sa
používa senzorové tlačidlo:
.
Keď prepnete medzi
režimami, varný stupeň sa
nastaví naspäť na 0.
Priemer a poloha kuchynského riadu
Zvoľte si režim vhodný pre veľkosť a tvar
kuchynského riadu. Kuchynský riad by
mal maximálne pokryť zvolenú oblasť.
Kuchynský riad položte do stredu
zvolenej oblasti!
Kuchynský riad s priemerom dna
menším ako 160 mm položte do stredu
samostatnej časti.
38
www.aeg.com
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
100-160mm
Kuchynský riad s priemerom dna väčším
ako 160 mm položte do stredu medzi dve
časti.
5.3 FlexiBridge Režim Big
Bridge
> 160 mm
5.2 FlexiBridge Štandardný
režim
Tento režim sa aktivuje pri zapnutí
varného panela. Spája časti do dvoch
samostatných varných zón. Môžete
nastaviť varný stupeň samostatne pre
každú zónu. Použite dva ľavé bočné
ovládacie pásiky.
Režim zapnete tak, že budete stláčať ,
kým sa nezobrazí správny ukazovateľ
režimu. Tento režim spája tri zadné časti
do jednej varnej zóny. Jedna predná
časť nie je pripojená a funguje ako
samostatná varná zóna. Môžete nastaviť
varný stupeň samostatne pre každú
zónu. Použite dva ľavé bočné ovládacie
pásiky.
Správna poloha kuchynského riadu:
Pri používaní tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na tri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
Správna poloha kuchynského riadu:
než dve časti, na displeji sa zobrazí
zóna sa po 2 minútach vypne.
a
SLOVENSKY
39
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
5.4 FlexiBridge Režim Max
Bridge
Režim zapnete tak, že budete stláčať ,
kým sa nezobrazí správny ukazovateľ
režimu. Tento režim spája všetky časti do
jednej varnej zóny. Na nastavenie
varného stupňa použite jeden z
ovládacích pásikov na ľavej strane.
Správna poloha kuchynského riadu:
Pri používaní tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na štyri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
než tri časti, na displeji sa zobrazí
zóna sa po 2 minútach vypne.
a
5.5
Funkcia PowerSlide
Táto funkcia umožňuje nastaviť teplotu
premiestnením kuchynského riadu na iné
miesto na indukčnej varnej oblasti.
Funkcia rozdeľuje indukčný varný panel
na tri oblasti s rôznymi varnými stupňami.
Varný panel rozpozná polohu
kuchynského riadu a nastaví podľa nej
varný stupeň. Kuchynský riad môžete
položiť do prednej, strednej alebo zadnej
polohy. Ak položíte riad dopredu,
zohrieva sa pri najvyššom výkonovom
stupni. Varný stupeň môžete znížiť
premiestnením kuchynského riadu do
strednej alebo zadnej polohy.
Pri aktivovanej funkcii
použite iba jeden hrniec.
40
www.aeg.com
Všeobecné informácie:
•
•
Minimálny priemer dna kuchynského
riadu pre túto funkciu je 160 mm.
Displej varného stupňa pre ľavý zadný
ovládací pásik zobrazuje polohu
kuchynského riadu na indukčnej
varnej oblasti. Predná
, zadná
, stredná
.
Varný stupeň môžete zmeniť osobitne
pre každú polohu. Varný panel si pri
najbližšom zapnutí funkcie bude
pamätať nastavený varný stupeň.
Zapnutie funkcie
Ak chcete funkciu zapnúť, položte
kuchynský riad v správnej polohe na
varnú oblasť. Dotknite sa . Rozsvieti
sa ukazovateľ nad symbolom. Ak
nepoložíte kuchynský riad na varnú
a po 2 minútach
oblasť, rozsvieti sa
sa flexibilná indukčná varná oblasť
nastaví na
•
•
Displej varného stupňa pre ľavý
predný ovládací pásik zobrazuje
varný stupeň. Nastavenie varného
stupňa zmeníte ľavým predným
ovládacím pásikom.
Pri prvom zapnutí funkcie bude mať
predná poloha varný stupeň
,
stredná poloha varný stupeň
a
zadná poloha varný stupeň
.
Vypnutie funkcie
Funkciu vypnete dotykom
alebo
nastavením varného stupňa na
Ukazovateľ nad symbolom
.
zhasne.
.
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynskom riade veľmi
rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
kuchynským riadom.
Materiál varných nádob
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné zóny).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre
indukčný varný panel, ak:
SLOVENSKY
•
•
po nastavení najvyššieho varného
stupňa voda zovrie veľmi rýchlo.
ak sa ku dnu riadu pritiahne magnet.
Potlač na flexibilnej
indukčnej varnej oblasti sa
môže posúvaním riadu
zašpiniť alebo zmeniť farbu.
Túto oblasť môžete
normálne vyčistiť.
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú rozmerom dna
kuchynského riadu, avšak len do určitej
hranice.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
s priemerom dna menším ako je
minimálny rozmer absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
Pozrite si kapitolu
„Technické informácie“.
6.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
•
41
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
• hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: pri spínaní elektrických
obvodov.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
6.3 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
6.4 Príklady použitia na
varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie varnej zóny. To znamená, že
varná zóna nastavená na stredne
intenzívny varný stupeň využíva menej
ako polovicu svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
Rady
1
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potreby
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1-3
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-3
Zahustenie: nadýchané omele‐ 10 - 40
ty, volské oká.
Varte s pokrievkou.
3-5
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá počas prípravy premiešajte.
25 - 50
42
www.aeg.com
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
Rady
5-7
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 - 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
7-9
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
7-9
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady.
9 - 12
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐ podľa
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐ potreby
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
12 - 13
Vyprážanie pri vyššej teplote,
5 - 15
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
14
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané
hranolčeky.
Varenie veľkého množstva vody. Je zapnutá výkonová funkcia Power.
6.5 Rady a tipy týkajúce sa
funkcie Hob²Hood
Používanie varného panela s funkciou:
•
•
•
•
Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
Varný panel nezakrývajte.
Neprerušujte signál medzi varným
panelom a odsávačom pár (napr.
rukou alebo rukoväťou kuchynského
riadu). Pozrite si obrázok. Odsávač
pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
Iné diaľkovo ovládané
spotrebiče by mohli blokovať
signál. Aby ste tomu
zabránili, nepoužívajte
diaľkové ovládanie
spotrebiča a varný panel
súčasne.
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
SLOVENSKY
43
webovej stránke. Odsávače pár
spoločnosti AEG, ktoré podporujú túto
funkciu, musia mať symbol
.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
7.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu, cukor a potraviny s
•
•
obsahom cukru. V opačnom prípade
môžu nečistoty poškodiť varný panel.
Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch vlhkou handričkou.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
k zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k zdro‐
ju elektrického napájania.
Pozrite si schému zapojenia.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Varný panel znovu zapnite a
do 10 sekúnd nastavte varný
stupeň.
44
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Na ovládacom paneli je voda Vyčistite ovládací panel.
alebo je ovládací panel zne‐
čistený tukom.
Zaznie zvukový signál a var‐ Niečo ste položili na jedno
ný panel sa vypne.
alebo viaceré senzorové tla‐
Zaznie zvukový signál, aj
čidlá.
keď je varný panel vypnutý.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
Niečo ste položili na senzo‐
rové tlačidlo
.
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca, pre‐ Ak bola zóna zapnutá dosta‐
tože bola zapnutá iba krátky točne dlho na to, aby bola
čas.
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Funkcia Hob²Hood nefungu‐
je.
Zakryli ste ovládací panel.
Odstráňte príslušný predmet
z ovládacieho panela.
Funkcia automatického
ohrevu nefunguje.
Varná zóna je horúca.
Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Je nastavený najvyšší varný
stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu je
zapnutá.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Zohriali sa senzorové tlačid‐
lá.
Kuchynský riad je príliš veľký Ak je to možné, preložte veľ‐
alebo ste ho položili príliš
ký riad na zadné zóny.
blízko ovládačov.
Pri dotyku senzorových tlači‐ Zvuková signalizácia je vy‐
diel neznejú žiadne zvuky.
pnutá.
Zapnite zvukovú signalizá‐
ciu.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Flexibilná indukčná varná
oblasť neohrieva kuchynský
riad.
Kuchynský riad umiestnite v
správnej polohe na flexibilnú
indukčnú varnú oblasť. Polo‐
ha kuchynského riadu závisí
od zapnutej funkcie alebo
funkčného režimu.
Pozrite si kapitolu „Flexibilná
indukčná varná oblasť“.
Kuchynský riad je na flexibil‐
nej indukčnej varnej oblasti
umiestnený v nesprávnej po‐
lohe.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
45
Riešenie
Nesprávny priemer dna ku‐
Použite kuchynský riad s
chynského riadu pre zapnutú priemerom vhodným pre za‐
funkciu alebo funkčný režim. pnutú funkciu alebo funkčný
režim. Na samostatnej časti
flexibilnej indukčnej varnej
oblasti použite kuchynský
riad s priemerom menším
ako 160 mm.
Pozrite si kapitolu „Flexibilná
indukčná varná oblasť“.
Rozsvieti sa
.
Je zapnuté automatické vy‐
pínanie.
Varný panel vypnite a znova
ho zapnite.
Rozsvieti sa
.
Je zapnutá detská poistka
alebo funkcia blokovania.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Rozsvieti sa
.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte kuchynský riad na
zónu.
Kuchynský riad nie je vhod‐
ný.
Použite vhodný kuchynský
riad.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Príliš malý priemer dna riadu Použite kuchynský riad
pre túto zónu.
správnych rozmerov.
Pozrite si kapitolu „Technic‐
ké informácie“.
Na displeji sa zobrazí
číslo.
a
Funkcia FlexiBridge je za‐
pnutá. Jedna alebo niekoľko
častí funkčného režimu, kto‐
rý je v prevádzke, nie je pri‐
krytých kuchynským riadom.
Kuchynský riad umiestnite
na správny počet častí
funkčného režimu, ktorý je
zapnutý, alebo zmeňte
funkčný režim.
Pozrite si kapitolu „Flexibilná
indukčná varná oblasť“.
Funkcia PowerSlide je za‐
pnutá. Na flexibilnej indukč‐
nej varnej oblasti sú polože‐
né dva hrnce.
Použite iba jeden hrniec.
Pozrite si kapitolu „Flexibilná
indukčná varná oblasť“.
Došlo k poruche varného pa‐ Odpojte varný panel na urči‐
nelu.
tý čas od elektrického napá‐
jania. Na chvíľu odpojte po‐
istku elektrickej siete domác‐
nosti. Potom ju znova zapoj‐
te. Ak sa znova rozsvieti
,
obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
46
www.aeg.com
Problém
Rozsvieti sa
.
Možné príčiny
Riešenie
Na varnom paneli sa vyskyt‐
la chyba, pretože pokrm v
kuchynskom riade vyvrel. Je
zapnutá funkcia Automatic‐
kého vypínania a ochrana
proti prehriatiu zón.
Vypnite varný panel. Od‐
stráňte horúci kuchynský
riad z varnej zóny. Približne
po 30 sekundách opäť za‐
pnite zónu. Ak bol problé‐
mom riad, chybové hlásenie
sa vypne. Ukazovateľ zvy‐
škového tepla môže zostať
zobrazený. Riad nechajte
dostatočne vychladnúť.
Skontrolujte, či je riad kom‐
patibilný s varným panelom.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
8.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas
záručnej lehoty. Pokyny upravujúce
záručné a servisné podmienky nájdete v
záručnej brožúre.
9. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
9.3 Napájací kábel
9.1 Pred inštaláciou
•
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
•
Sériové číslo ....................
9.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Pri výmene poškodeného sieťového
kábla použite sieťový kábel s
nasledujúcou špecifikáciou (alebo
vyššou): H05V2V2-F T min 90 °C.
Obráťte sa na miestne servisné
stredisko.
SLOVENSKY
9.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
47
48
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Typový štítok
Model HKP85410XB
Typ 60 GBD CL AU
Indukcia 7.4 kW
Sér.č. .................
AEG
Č. výrobku (PNC) 949 597 089 01
220-240 V 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.4 kW
10.2 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny vý‐
kon (max. var‐
ný stupeň) [W]
Výkonová
funkcia Power
[W]
Výkonová funk‐ Priemer ku‐
cia Power ma‐ chynského ria‐
ximálne trvanie du [mm]
[min]
Zadná v strede
2300
3200
10
125 - 210
Pravá predná
1800
2800
10
145 - 180
Flexibilná in‐
dukčná varná
oblasť
2300
3200
10
minimálne 100
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
SLOVENSKY
49
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
11.1 Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Identifikácia modelu
HKP85410XB
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
2
Počet varných oblastí
1
Technológia ohrevu
Indukcia
Priemer kruhových varných Zadná v strede
zón (Ø)
Pravá predná
21,0 cm
18,0 cm
Dĺžka (D) a šírka (Š) varnej Ľavá
oblasti
D 45.3 cm
Š 21.5 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
Zadná v strede
Pravá predná
175,5 Wh / kg
179,0 Wh / kg
Spotreba energie varnej
oblasti (EC electric coo‐
king)
Ľavá
182,5 Wh / kg
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
180,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
•
11.2 Úspora energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
•
•
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
50
www.aeg.com
SLOVENSKY
51
867331076-B-082017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement