Aeg IAE64843FB Kasutusjuhend

Aeg IAE64843FB Kasutusjuhend
IAE64843FB
ET
LV
LT
USER
MANUAL
Kasutusjuhend
Pliidiplaat
Lietošanas instrukcija
Plīts
Naudojimo instrukcija
Kaitlentė
2
23
45
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. TOOTE KIRJELDUS............................................................................................. 7
4. KIIRJUHEND........................................................................................................ 8
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST................................................................9
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...............................................................................9
7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................ 14
8. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................16
9. VEAOTSING....................................................................................................... 17
10. PAIGALDAMINE............................................................................................... 19
11. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 21
12. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 21
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
EESTI
3
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
•
•
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
EESTI
•
•
•
•
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kõigi seadmete põhjas on
jahutusventilaator.
Kui seade paigaldatakse sahtli
kohale:
– Ärge hoidke seal väikseid
esemeid või pabereid, mida
õhupuhasti võib sisse imeda, sest
see võib kahjustada
jahutusventilaatorit või
jahutussüsteemi.
– Jälgige, et seadme põhja ja
sahtlis olevate asjade vahele
jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
6
www.aeg.com
•
•
•
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
•
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
EESTI
7
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Pliidipinna skeem
1
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
1
1
2
3.2 Keedualapaneel
2
1
3
4
11
5
6
7
10
Saadaolevate seadete nägemiseks puudutage sobivat sümbolit.
Süm‐
bol
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Menüü
Menüü avamiseks ja sulgemiseks.
3
Ala valik
Valitud ala liugriba avamiseks.
Ala indikaator
Näitab, millise ala liugriba on aktiivne.
-
Taimerifunktsioonide valimiseks.
Liugriba
Soojusastme reguleerimiseks.
7
PowerBoost
Funktsiooni sisselülitamiseks.
8
Lukustus
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4
-
5
6
-
8
9
8
www.aeg.com
Süm‐
bol
9
10
11
0-9
Märkus
Peata
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Näitavad praegust soojusastet.
Bridge
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
3.3 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
III / II / I Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht.
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
otse keedunõude põhjas.
Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse
tõttu.
4. KIIRJUHEND
4.1 Puuteekraani kasutamine
•
•
•
•
•
•
•
Valiku aktiveerimiseks puudutage
ekraanil vastavat sümbolit.
Valitud funktsioon lülitub sisse, kui
eemaldate sõrme ekraanilt.
Saadaolevates valikutes liikumiseks
kasutage kiireid liigutusi või tõmmake
sõrmega üle ekraani.
Liigutuste kiirus sõltub sellest, kui
kiiresti ekraaniobjektid liiguvad.
Kerimine võib peatuda ise või saate
selle ise kohe peatada, kui puudutate
ekraani.
Enamikku ekraanil kuvatavaid
parameetreid saate muuta, kui
vastavaid sümboleid puudutate.
Sobiva funktsiooni või aja valimiseks
võite liikuda läbi loendi ja/või
puudutada soovitud valikut.
Menüü
Juhendatud küpsetamine
Pliidi funktsioonid
Sulatamine
•
•
•
•
Kui pliit on sisse lülitatud ja mõned
sümbolid ekraanilt kaovad, puudutage
mis tahes kohta ekraanil. Kõik
sümbolid kuvatakse uuesti.
Mõne funktsiooni käivitamisel ilmub
ekraanile hüpikaken täiendava
teabega.
Kasutatakse ainult tagantvalgusega
sümboleid.
Taimerifunktsioonide aktiveerimiseks
valige esmalt ala.
4.2 Menüü struktuur
Puudutage
, et avada ja muuta pliidi
seadeid või aktiveerida mõned
funktsioonid. Tabelis on näha üksuse
Menüü põhistruktuur.
EESTI
Seaded
9
Lapselukk
Stopper
Seadistamine
Juhendatud küpsetamine
Toitehaldus
Keel
Nuputoonid
Helitugevus
Displei heledus
Hooldus
Demorežiim
Litsents
Kuva tarkvaraversioon
Hoiatuste ajalugu
Lähtesta kõik seaded
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Kui te puudutate ja hoiate mõnda valikut,
mis on saadaval üksuses Menüü,
kuvatakse nende lühikirjeldus. Järgige
nõuandeid, et lihtsasti liikuda üksuses
Menüü.
Kui asute üksuse Menüü allosas, kerige
läbi loendi ülespoole ja kasutage
puudutage
Menüü.
või
, et lahkuda üksusest
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Seadeid saate muuta üksustes Menüü >
Seaded > Seadistamine. Vt "Igapäevane
kasutamine".
5.1 Esmakordne vooluvõrku
ühendamine
Pliidi vooluvõrku ühendamisel tuleb
seadistada Keel, Displei heledus ja
Helitugevus.
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
10
www.aeg.com
6.2 Automaatne väljalülitus
Veenduge, et kasutate
induktsioonpliidi jaoks
sobivat nõud. Lisateavet
erinevate nõutüüpide kohta
vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu suurust kontrollige
jaotises "Tehnilised
andmed".
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
kuumusastet,
• kui juhtpaneelile on midagi loksunud
või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda
pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Kõlab helisignaal ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
• pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keedualal maha jahtuda.
• kasutate vale nõud või sellel alal pole
nõud. Keeduala valge sümbol vilgub
ja induktsioonkeeduala lülitub
automaatselt 1 minuti pärast välja.
• Te pole keeduala välja lülitanud või
kuumusastet muutnud. Mõne aja
möödudes ilmub teade ja pliit lülitub
välja.
Kuumusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Kuumusaste
Pliit lülitub välja
pärast
1...2
6 tundi
3...5
5 tundi
6
4 tundi
7...9
1,5 tundi
6.3 Keedualade kasutamine
Pange nõu valitud keeduvälja keskele.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Kui olete nõu valitud keedualale
asetanud, tuvastab pliit selle
automaatselt ja ekraanile ilmub vastav
liugriba. Liugriba kuvatakse 8 sekundit,
pärast mida läheb ekraan tagasi
põhiolekusse. Liugriba kiiremaks
eemaldamiseks koputage ekraani
väljaspool seda.
Kui teised alad on aktiivsed, võib
soovitud keeduala kuumustase olla
piiratud. Vt jaotist "Toitehaldus".
6.4 Soojusaste
1. Lülitage pliit sisse.
2. Pange keedunõu valitud
keeduväljale.
Ekraanile ilmub aktiivse keeduala
liugriba, mis on aktiivne 8 sekundit.
3. Puudutage või libistage sõrme, et
valida sobiv soojusaste.
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
6.5 PowerBoost
See funktsioon aktiveerib suurema
võimsuse sobiva induktsioon-keeduala
jaoks; see sõltub nõu suurusest. Seda
funktsiooni saab kasutada ainult piiratud
aja jooksul.
1. Puudutage kõigepealt soovitud ala
sümbolit.
või libistage sõrme
2. Puudutage
paremale, et aktiveerida funktsioon
valitud keeduala puhul.
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
Funktsioon lülitub automaatselt välja.
Funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks
valige ala ja muutke selle soojusastet.
Maksimaalsete aegade
nägemiseks vt "Tehnilised
andmed".
6.6 Toitehaldus
•
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3600 W.
EESTI
•
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
• Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3600 W.
• See funktsioon vähendab muude
samasse faasi ühendatud keedualade
võimsust, mis mõjutavad saadaolevat
kuumustaset.
• Maksimaalne kuumustase on liugribal
näha. Aktiivsed on ainult valged
numbrid.
• Kui kõrgem kuumustase pole
saadaval, vähendage kõigepealt
muude keedualade oma.
Toitehaldus koos funktsiooniga
Võimsuse piiramine
Kui seate Võimsuse piiramine-funktsiooni
tasemele 6,0 kW või vähem, jaotatakse
seadme võimsus kõigi küpsetusväljade
vahel.
11
6.7 Võimsuse piiramine
Vaikimisi töötab seade kõrgeimal
võimalikul võimsustasemel (7200 W). Kui
paigaldusvõimsus sellist taset ei
võimalda, saate te maksimaalset
võimsust muuta.
Veenduge, et valitud
võimsus vastab
olemasolevale
paigaldusvõimsusele.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige Seaded > Seadistamine >
Toitehaldus ja seejärel valige sobiv
võimsustase vahemikus 1500 W kuni
7200 W.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
järjest ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa või .
6.8 Bridge-funktsioon
See funktsioon ühendab kaks keeduala
ja need töötavad ühe, sama kuumustaset
kasutava alana.
Seda funktsiooni on hea kasutada suurte
nõude puhul.
1. Asetage nõu kahele keedualale. Nõu
peab katma mõlema ala keskpunkte.
Kui seate Võimsuse piiramine-funktsiooni
tasemele 6,0 kW või rohkem, jaotatakse
seadme võimsus kahe
paarisküpsetusvälja vahel.
2. Puudutage , et funktsioon
aktiveerida. Ala sümbol muutub.
3. Valige soojusaste.
Nõu peab katma mõlema keeduvälja
keskmeid, kuid ei tohi ületada tähistatud
ala.
12
www.aeg.com
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada, kui pliit
on sisse lülitatud, kuid keeduväljad ei
tööta.
See funktsioon ei mõjuta keeduväljade
tööd.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
. Keeduväljad töötavad teineteisest
sõltumatult.
6.9 Taimer
+STOP
Pöördloenduse taimer
Kasutage seda funktsiooni selleks, et
määrata, kui kaua keeduväli ühe
toiduvalmistusseansi ajal töötama peab.
Igale keeduväljale saab ka eraldi
funktsiooni valida.
1. Kõigepealt valige sobiva keeduala
soojusaste ja seejärel valige
funktsioon.
2. Puudutage .
Ekraanile ilmub menüüaken.
3. Tähistage , et funktsioon
aktiveerida.
.
Sümbolid muutuvad
4. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja/või minutid).
5. Valiku kinnitamiseks puudutage OK.
+STOP
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks muutke
soojusastme väärtuseks 0. Teise
võimalusena puudutage taimeri
väärtusest vasakul , puudutage
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
+STOP
1. Valige mõni keeduväli.
Ekraanil kuvatakse vastav liugriba.
2. Puudutage .
Ekraanile ilmub menüüaken.
3. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja minutid).
4. Valiku kinnitamiseks puudutage OK.
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
taimeri väärtusest vasakul
, puudutage
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
Stopper
Funktsioon alustab automaatselt
loendust, kui olete keeduala sisse
lülitanud. Selle funktsiooniga saate
jälgida, kui kaua see töötab.
1. Puudutage
, et avada Menüü.
2. Kerige läbi Menüü, et valida Seaded
> Stopper.
3. Puudutage lülitit, et funktsioon sisse/
välja lülitada.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Funktsioon ei peatu, kui te nõu
eemaldate. Funktsiooni uuesti valimiseks
ja käsitsi käivitamiseks puudutage ,
valige hüpikaknast Lähtesta. Funktsioon
alustab loendamist alates 0. Et
toiduvalmistamise ajal funktsioon
katkestada – Peata, puudutage
ja
EESTI
valige hüpikaknast Peata. Loenduse
jätkamiseks valige Algus.
6.10 Peata
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
Kui funktsioon on sees, saab kasutada
ainult sümboleid
ja . Kõik muud
juhtpaneeli sümbolid on lukustatud.
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
, et funktsioon aktiveerida.
Puudutage
Süttib . Kuumusseade on seatud
valikule 1.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
.
Funktsioon peatub PowerBoost. Kõrgeim
tase lülitub uuesti sisse, kui te uuesti
puudutate
.
6.11 Lukustus
Pliidi kasutamise ajal saate juhtpaneeli
lukustada. See hoiab ära soojusastme
kogemata muutmise.
Valige kõigepealt soojusaste.
Puudutage , et funktsioon aktiveerida.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
3 sekundit.
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
6.12 Lapselukk
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
6.13 Keel
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Seaded
>Seadistamine > Keel.
3. Valige loendist sobiv keel.
Kui valite kogemata vale keele,
puudutage
. Valige ilmuvast loendist
kolmas valik ja seejärel kaks korda
viimane valik. Lõpuks valige õige valik
paremalt poolt.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
6.14 Nuputoonid /
Helitugevus
Pliidi helisignaalide tüüpi võite muuta või
need hoopis välja lülitada. Valida saate
klõpsu (vaikimisi) või piiksu.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seaded >
Seadistamine> Nuputoonid /
Helitugevus.
3. Valige sobiv valik.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Seaded > Lapselukk.
3. Keerake lüliti sisse ja puudutage
tähestikulises järjekorras tähti A-O-X,
et funktsioon sisse lülitada.
Funktsiooni väljalülitamiseks lülitage
lüliti välja.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
6.15 Displei heledus
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
13
või .
Saate muuta ekraani heledust.
Valida saate 4 heledusastme vahel,
kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seaded
>Seadistamine > Displei heledus.
3. Valige sobiv tase.
14
www.aeg.com
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Funktsiooni peatamiseks puudutage
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
ja Stopp või puudutage
ja valige
Juhendatud küpsetamine, valige mõni
toidutüüp ja puudutage Stopp.
või .
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
6.16
Juhendatud
küpsetamine
See funktsioon reguleerib temperatuuri
vastavalt valmivale roale ja hoiab seda
kogu küpsemise aja. Selle saab
aktiveerida ainult vasakpoolsete
keedualadega.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige Juhendatud küpsetamine ja
leidke loendist toidu tüüp, mida
soovite valmistada.
Iga toidutüübi puhul on saadaval
mõned valikud. Järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
• Võite puudutada OK hüpikakna
ülaosas, et kasutada
vaikeseadeid.
• Saate valida taimerifunktsiooni.
Kui nõu saavutab soovitud
temperatuuri, võite taimeri sisse
lülitada.
• Kuumuse vaikseadet saab muuta.
3. Kui nõu saavutab määratud
temperatuuri, kõlab helisignaal ja
ekraanile ilmub hüpikaken. Akna
sulgemiseks ja funktsiooni
käivitamiseks puudutage OK. Akna
püsivaks väljalülitamiseks kontrollige
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
6.17
Sulatamine
Seda funktsiooni võite kasutada toidu
sulatamiseks (nt šokolaad, või).
Funktsiooni saab ühe
küpsetusfunktsiooni ajal korraga
kasutada ainult ühel keeduväljal.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Pliidi funktsioonid >
Sulatamine.
3. Puudutage Algus
Teil tuleb valida sobiv ala.
Ilmub hüpikaken, mis küsib, kas
soovite eelmise soojusastme
tühistada (kui see oli varem valitud).
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Funktsiooni peatamiseks puudutage ala
valiku sümbolit ja siis puudutage Stopp.
, enne kui funktsiooni aktiveerite.
7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonväljadega
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
tähistusega).
vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
EESTI
Keedunõud võib induktsioonpliidil
kasutada, kui:
•
•
vesi hakkab keeduvälja kõrgeima
soojusastme valimisel väga kiirelt
keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
7.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
•
15
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilülitused, nõu on
tuvastatud pärast selle pliidile
asetamist tuvastatud.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
7.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
7.4 Näiteid pliidi
kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
Kuumusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
Pange keedunõule kaas pea‐
valt va‐ le.
jadusele
1-2
Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 - 25
šokolaad, želatiin.
Aeg-ajalt segage.
1-2
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
10 - 40
Valmistage kaane all.
2-3
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 - 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
poole valmistamise järel sega‐
da.
16
www.aeg.com
Kuumusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
3-4
Köögivilja, kala, liha aurutami‐
ne.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
4-5
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
4-5
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 - 150 Kuni 3 l vedelikku ning kompo‐
nendid.
6-7
Kergelt praadimine: eskalopid, vasta‐
Pöörake poole aja möödudes.
vasikalihast cordon bleu, kar‐
valt va‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks, jadusele
keedutainas, munad, pannkoo‐
gid, sõõrikud.
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartuli‐
te valmistamine.
5 - 15
Pöörake poole aja möödudes.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud.
8. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
8.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
•
•
•
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
Pliidi pinnal on horisontaalsed
süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi
ja veidikese nõudepesuvahendiga,
pühkides õrnalt vasakult paremale.
Pärast puhastamist kuivatage pliiti
pehme lapiga vasakult paremale.
EESTI
17
9. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas pliit on õi‐
datud või ei ole ühendus kor‐ gesti elektrivõrku ühendatud.
ralik.
Vaadake ühendusjoonist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Te ei vali soojusastet 60 se‐
kundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja mää‐
rake vähemalt 60 sekundi
jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sensor‐
välja.
Peata on sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Juhtpaneelil on vett või ras‐
vapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puhtaks.
Helisignaal kõlab ja pliit lüli‐
tub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi sen‐
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
Väli ei ole kuum, sest see
töötas vaid lühikest aega või
on sensor kahjustunud.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Te ei saa kõrgeimat kuu‐
mustaset valida.
Teise keedualal on juba kõr‐
geim kuumustase valitud.
Vähendage esmalt teise
keeduala võimsust.
Võimsuse piiramine tase on
liiga madal.
Muutke maksimumvõimsust
jaotises Menüü. Vt "Igapäe‐
vane kasutamine".
Sensoriväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
Asetage suuremad anumad
asub sensorväljale liiga lähe‐ tagumistele väljadele.
dal.
18
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kui puudutate paneeli sen‐
sorvälju, puudub heli.
Helid on välja lülitatud.
Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐
päevane kasutamine".
Ekraan ei reageeri puudutu‐
sele.
Osa ekraanist on kaetud või Eemaldage esemed. Võtke
asetsevad nõud ekraanile lii‐ nõud ekraanilt ära.
ga lähedal.
Valitud on vale keel.
Keelt on kogemata muude‐
tud.
Lähtestage kõigi funktsiooni‐
de tehaseseaded. Valige
Lähtesta kõik seaded üksu‐
sest Menüü.
Keeduala lülitub välja.
Automaatne väljalülitus lüli‐
Ilmub hoiatusteade keeduala tab keeduala välja.
väljalülitumise kohta.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti.
Ilmuvad
ja teade.
Ilmub O - X - A.
vilgub.
Süttivad
ja number.
Lukustus on sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Lapselukk on sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate ebasobivat nõud.
Kasutage sobivaid nõusid.
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu põhja läbimõõt on selle
keeduvälja jaoks liiga väike.
Kasutage sobivate mõõtme‐
tega keedunõusid. Vt jaotist
"Tehnilised andmed".
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti 30 sekundi möödu‐
des. Kui
süttib uuesti, ee‐
maldage pliit vooluvõrgust.
Lülitage pliit vooluvõrku ta‐
gasi 30 sekundi pärast. Kui
probleem ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piiksu‐
heli.
Elektriühendus on vale.
9.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas
olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
EESTI
10. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Pöörduge lähimasse
teeninduskeskusse.
HOIATUS!
Kõik elektriühendused peab
teostama kvalifitseeritud
elektrik.
10.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
ETTEVAATUST!
Ärge juhtmeotsi puurige ega
jootke. See on rangelt
keelatud!
Seerianumber ............
ETTEVAATUST!
Ärge ühendage ilma
kaabliotsa muhvita kaablit.
10.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
10.3 Ühenduskaabel
•
•
Pliidi juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Asendage rikutud toitejuhe ainult
varuosadena pakutava kaabliga.
Kahefaasiline ühendus
1. Eemaldage kaabliotsa muhvid
mustadelt ja pruunidelt juhtmetelt.
2. Eemaldage pruunide ja mustade
kaabliotste isolatsioon.
3. Kinnitage iga kaabli otsa uus 1,5
mm² kaabliotsa muhv. (Vaja läheb
spetsiaalset tööriista.)
Kaabli ristlõige
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Ühefaasiline ühendus – 230 V~
Kahefaasiline ühendus – 400 V 2 ~ N
Roheline – kollane
Roheline – kollane
N
Sinine ja sinine
Sinine ja sinine
N
L
Must ja pruun
Must
L1
Pruun
L2
19
20
www.aeg.com
10.4 Paigaldamine
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Kui seade paigaldatakse
sahtli kohale, võivad seal
olevad esemed
toiduvalmistamise ajal pliidi
ventilatsiooni tõttu soojaks
minna.
EESTI
21
11. TEHNILISED ANDMED
11.1 Andmeplaat
Mudel IAE64843FB
Tüüp 61 B4A 01 CA
Induktsioon 7.2 kW
Seerianr. .................
AEG
Tootenumber (PNC) 949 597 242 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.2 kW
11.2 Tarkvaralitsentsid
Käesolevas pliidis sisalduv tarkvara
sisaldab autoriõigusega kaitstud
tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2,0 ja teised litsentsid.
Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises:
Menüü > Seaded > Hooldus > Litsents.
Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi
võite alla laadida, klõpsates toote
veebilehel olevat hüperlinki.
11.3 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soojus‐
aste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Nõu läbimõõt
maksimumkes‐ [mm]
tus [min]
Vasakpoolne
eesmine
2300
3200
10
125 - 210
Vasakpoolne ta‐ 2300
gumine
3200
10
125 - 210
Parempoolne
eesmine
1400
2500
4
125 - 145
Parempoolne
tagumine
1800
2800
10
145 - 180
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
nõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis
toodust suurem.
12. ENERGIATÕHUSUS
12.1 Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
IAE64843FB
Pliidi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Induktsioon
22
www.aeg.com
Ringikujuliste keeduväljade Vasakpoolne eesmine
läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
188,9 Wh/kg
188,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
Keeduala puudutavad energianäidud on
märgitud vastavate keeduväljade
tähistega.
12.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
185,0 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
13. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
23
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 23
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 25
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 28
4. ĪSA PAMĀCĪBA..................................................................................................29
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 30
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................30
7. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................35
8. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 37
9. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................38
10. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................. 40
11. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 42
12. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 43
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
24
www.aeg.com
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
25
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
•
•
•
•
•
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Katrai ierīcei apakšā ir dzesēšanas
ventilators.
Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:
– Neglabājiet mazus gabalus vai
papīra lapas, kuras varētu izvilkt,
tādējādi sabojājot dzesēšanas
ventilatorus vai dzesēšanas
sistēmu.
26
www.aeg.com
– Starp ierīces apakšdaļu un
atvilktnē saliktām lietām ieturiet
vismaz 2 cm attālumu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
•
•
•
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī
Izslēgt.
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
LATVIEŠU
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nedrīkst novietot karstu pannas vāku
uz plīts stikla virsmas.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
•
27
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
2.4 Aprūpe un tīrīšana
•
•
•
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
28
www.aeg.com
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums
1
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
1
2
3.2 Gatavošanas zonas panelis
2
1
3
4
11
5
6
7
10
Lai aplūkotu pieejamos iestatījumus, pieskarieties pie atbilstošā simbola.
Sim‐
bols
Komentāri
1
IESLĒGT / IZ‐
SLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
2
Izvēlne
Lai atvērtu un atvērtu izvēlni.
3
Zonas izvēle
Lai atvērtu izvēlētās zonas slīdni.
Zonas indikators
Rāda, kurai zonai aktivizēts slīdnis.
-
Taimera funkcijas iestatīšanai.
Slīdnis
Sildīšanas pakāpes regulēšanai.
PowerBoost
Lai ieslēgtu funkciju.
4
–
5
6
7
–
8
9
LATVIEŠU
Sim‐
bols
Komentāri
8
Bloķēšana
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
9
Pauze
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
-
Rāda pašreizējo sildīšanas pakāpi.
Bridge
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
10
0–9
11
29
3.3 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
III / II / I Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators uzrāda
atlikušā siltuma līmeni.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
4. ĪSA PAMĀCĪBA
4.1 Skārienekrāna lietošana
•
•
•
•
•
•
•
Lai aktivizētu konkrētu iespēju,
pieskarieties pie attiecīgā simbola
displejā.
Izvēlētā funkcija aktivizējas, kad jūs
noņemat pirkstu no displeja.
Lai ritinātu pieejamās iespējas,
lietojiet ātru žestu vai velciet pirkstu
pa displeju.
Žesta stiprums nosaka, cik ātri ekrāns
kustas.
Ritināšana var apstāties pati par sevi,
vai arī jūs varat to apstādināt
nekavējoties, pieskaroties displejam.
Jūs varat mainīt lielāko daļu no
displejā redzamajiem parametriem,
kad pieskaraties atbilstošajiem
simboliem.
Lai iestatītu nepieciešamo funkciju vai
laiku, jūs varat ritināt sarakstu vai
Izvēlne
Gatavošanas palīgs
Plīts funkcijas
Kušana
•
•
•
•
pieskarties iespējai, kuru gribat
izvēlēties.
Kad plīts virsma ir aktivizēta un daži
simboli pazūd no displeja,
pieskarieties displejam jebkurā vietā.
Visi simboli atkal ir redzami.
Aktivizējot atsevišķas funkcijas,
parādās uznirstošais logs ar papildu
informāciju.
Var izmantot tikai simbolus ar
aizmugurgaismojumu.
Lai aktivizētu taimera funkcijas,
vispirms izvēlieties zonu.
4.2 Izvēlne struktūra
Pieskarieties pie
, lai atvērtu un
mainītu plīts virsmas iestatījumus vai
aktivizētu dažas funkcijas. Tabulā
redzama pamata Izvēlne struktūra.
30
www.aeg.com
Iestatījumi
Bērnu drošības funkcija
Hronometrs
Uzstādīšana
Gatavošanas palīgs
Jaudas pārvaldība
Valoda
Taustiņu skaņa
Skaņas signāla skaļums
Displeja spilgtums
Servisa izvēlne
Demonstrācijas režīms
Licence
Parādīt programmatūras versiju
Trauksmes vēsture
Atiestatīt Iest.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
Kad jūs turat piespiestas dažas no
Izvēlne pieejamajām iespējām, parādās
īss apraksts. Ievērojiet ieteikumus, lai ērti
navigētu pa Izvēlne.
Ja atrodaties Izvēlne apakšā, ritiniet
sarakstu uz augšu un lietojiet
pieskarieties
vai
, lai aizvērtu Izvēlne.
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Iestatījumu var mainīt Izvēlne >
Iestatījumi > Uzstādīšana. Skatiet sadaļu
„Izmantošana ikdienā”.
5.1 Pieslēdzot ierīci
elektrotīklam pirmo reizi
Kad pieslēdzat plīts virsmu elektrotīklam,
jums jāiestata Valoda, Displeja spilgtums
un Skaņas signāla skaļums.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
LATVIEŠU
6.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
izslēdzas. Noņemiet priekšmetu vai
notīriet vadības paneli;
• plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti;
• jūs izmantojat nepareizus ēdiena
gatavošanas traukus vai arī uz
konkrētās zonas nav ēdiena
gatavošanas trauku. Baltais
gatavošanas zonas simbols mirgo un
indukcijas gatavošanas zona
automātiski izslēdzas pēc 1 minūtes.
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika parādās ziņojums un plīts
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Karsēšanas pakā‐
pe
Plīts virsma atslē‐
dzas pēc
1-2
6 stundas
3-5
5 stundas
6
4 stundas
7-9
1,5 stundas
6.3 Gatavošanas zonu
lietošana
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
izvēlētās gatavošanas zonas centrā.
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Kad katls ir novietots uz izvēlētās
gatavošanas zonas, plīts virsma
automātiski to nosaka, un displejā
parādās attiecīgais slīdnis. Slīdnis ir
31
redzams 8 sekundes, un pēc tam
displejs atgriežas pie galvenā rādījuma.
Lai aizvērtu slīdni ātrāk, pieskarieties pie
ekrāna ārpus slīdņa zonas.
Kad ir aktīvas citas zonas, zonas, kuru
vēlaties izmantot, sildīšanas pakāpe var
būt ierobežota. Skatiet "Jaudas
pārvaldība".
Pārbaudiet, vai katls ir
piemērots lietošanai ar
indukcijas plītīm. Lai iegūtu
plašāku informāciju par
ēdiena gatavošanas
veidiem, skatiet sadaļu
"Padomi un ieteikumi".
Pārbaudiet katla izmēru
sadaļā “Tehniskie dati”.
6.4 Sildīšanas pakāpe
1. Ieslēdziet plīti.
2. Uzlieciet katlu uz izvēlētās
gatavošanas zonas.
Displejā parādās aktīvās gatavošanas
zonas slīdnis, kas ir aktīvs 8 sekundes.
3. Pieskarieties vai velciet ar pirkstu, lai
iestatītu vēlamo sildīšanas pakāpi.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
6.5 PowerBoost
Šī funkcija aktivizē vairāk jaudas
attiecīgajai indukcijas gatavošanas zonai;
tā ir atkarīga no ēdiena gatavošanas
trauku izmēra. Šo funkciju var aktivizēt
tikai uz īsu laiku.
1. Vispirms pieskarieties pie
nepieciešamās zonas simbola.
2. Pieskarieties pie
vai velciet pirkstu
pa labi, lai aktivizētu funkciju
izvēlētajai gatavošanas zonai.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
Funkcija izslēdzas automātiski. Lai
izslēgtu funkciju manuāli, izvēlieties zonu
un mainiet tās sildīšanas pakāpi.
Lai aplūkotu maksimālās
ilguma vērtības, skatiet
sadaļu “Tehniskie dati”.
32
www.aeg.com
6.6 Jaudas pārvaldība
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
• Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3600 W.
• Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
• Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3600 W.
• Funkcija samazina jaudu citām
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
pie tās pašas fāzes, kura ietekmē
pieejamās sildīšanas pakāpes.
• Maksimālā sildīšanas pakāpe ir
redzama uz slīdņa. Aktīvi ir tikai baltie
cipari.
• Ja augstāka sildīšanas pakāpe nav
pieejama, samaziniet to vispirms
citām gatavošanas zonām.
Jaudas pārvaldība ar Jaudas
ierobežošana funkciju
Iestatot Jaudas ierobežošana funkciju
līdz 6,0 kW vai mazāk, plīts jauda tiek
sadalīta starp visām gatavošanas
zonām.
6.7 Jaudas ierobežošana
Parasti ierīce ir iestatīta visaugstākajā
iespējamajā jaudas līmenī (7200 W).
Maksimālo jaudas līmeni var mainīt, ja
elektrosistēma nevar nodrošināt pilnu
jaudu.
Pārliecinieties, ka mājokļa
drošinātāji spēj izturēt
izvēlēto jaudu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Uzstādīšana >
Jaudas pārvaldība un izvēlieties
atbilstošu jaudas līmeni no 1500 W
līdz 7200 W.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties
displeja labajai pusei ārpus uznirstošā
loga vai pieskarieties pie .
6.8 Bridge funkcija
Šī funkcija apvieno divas gatavošanas
zonas, un tās darbojas kā viena ar to
pašu sildīšanas pakāpi.
Iestatot Jaudas ierobežošana funkciju
līdz vairāk nekā 6,0 kW, plīts jauda tiek
sadalīta starp abām gatavošanas zonām
pārī.
Funkciju var izmantot ar lielākiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
1. Novietojiet ēdiena gatavošanas
trauku uz divām gatavošanas zonām.
Ēdiena gatavošanas traukam
jānosedz abu zonu centri.
2. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu
funkciju. Zonas simbols mainās.
3. Iestatiet sildīšanas pakāpi.
Ēdiena gatavošanas traukam ir jābūt
novietotam uz abu zonu centriem, bet ne
pāri zonas apzīmējumam.
LATVIEŠU
33
tam blakus,
vērtības, pieskarieties pie
un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot, kad plīts ir ieslēgta
un gatavošanas zonas nestrādā.
Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu
darbību.
1. Izvēlieties jebkuru gatavošanas zonu.
Displejā parādīsies attiecīgais slīdnis.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties
. Gatavošanas zonas pārstāj darboties
kopā.
6.9 Taimeris
+STOP
Šo funkciju var izmantot, lai norādītu, cik
ilgi gatavošanas zonai būtu jādarbojas
vienas vārīšanas reizes laikā.
Funkciju var iestatīt katrai gatavošanas
zonai atsevišķi.
1. Iestatiet attiecīgās gatavošanas
zonas sildīšanas pakāpi un pēc tam
funkciju.
2. Pieskarties pie .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
, lai ieslēgtu funkciju.
Simboli mainās uz
.
4. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un/vai minūtes).
5. Pieskarieties pie LABI, lai
apstiprinātu savu izvēli.
+STOP
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
pie
.
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet
sildīšanas pakāpi uz 0. Alternatīvi
pieskarieties pie
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
Laika atskaites taimeris
3. Atzīmējiet
2. Pieskarties pie .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
3. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un minūtes).
4. Pieskarieties pie LABI, lai
apstiprinātu savu izvēli.
+STOP
pa kreisi no taimera
pie
.
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties pie
pa kreisi no taimera vērtības,
pieskarieties pie
tam blakus, un
apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Hronometrs
Funkcija automātiski sāk skaitīt uzreiz
pēc gatavošanas zonas aktivizēšanas.
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
tā darbojas.
1. Pieskarieties pie
, lai atvērtu
Izvēlne.
2. Ritiniet Izvēlne, lai atlasītu Iestatījumi
> Hronometrs.
3. Pieskarieties pie slēdža, lai izslēgtu/
izslēgtu funkciju.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
Funkcija nepārtrauc darbību, kad jūs
paceļat katlu. Lai atiestatītu funkciju un
atkal ieslēgtu to manuāli, pieskarieties
34
www.aeg.com
pie , atlasiet Atiestatīt no uznirstošā
loga. Funkcija sāk skaitīt no 0. Lai Pauze
funkciju uz vienu gatavošanas sesiju,
pieskarieties pie
un atlasiet Pauze no
uznirstošā loga. Atlasiet Sākt, lai
turpinātu skaitīšanu.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
6.13 Valoda
6.10 Pauze
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, var izmantot
tikai un
simbolus. Visi pārējie
simboli uz vadības paneļa ir bloķēti.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Pieskarieties pie
funkciju. Lai deaktivizētu funkciju,
pagrieziet slēdzi pozīcijā izslēgt.
, lai ieslēgtu funkciju.
iedegas. Sildīšanas pakāpe ir
samazināta līdz 1.
Lai deaktivizētu funkciju pieskarieties pie
.
Funkcija izslēdz PowerBoost. Augstāko
sildīšanas pakāpe atkārtoti aktivizējas,
kad jūs atkal pieskaraties pie
.
6.11 Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt plīts virsmas
darbības laikā. Tas nepieļaus nejaušu
sakarsēšanas iestatījumu maiņu.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.
Lai deaktivizētu funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
6.12 Bērnu drošības funkcija
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Bērnu drošības
funkcija no saraksta.
3. Pagrieziet slēdzi pozīcijā ieslēgt un
pieskatieties pie burtiem A-O-X
alfabētiskā secībā, lai aktivizētu
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Uzstādīšana >
Valoda no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošo valodu no
saraksta.
Ja izvēlaties nepareizo valodu,
pieskarieties pie
. Sarakstā, kas
parādās, izvēlieties trešo iespēju un pēc
tam divreiz pēdējo iespēju. Visbeidzot,
izvēlieties iespēju pa labi.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
6.14 Taustiņu skaņa / Skaņas
signāla skaļums
Jūs varat izvēlēties, kāda veida skaņa
atskan no plīts virsmas, vai izslēgt to
pavisam. Jūs varat izvēlēties klikšķi
(noklusējuma režīms) vai pīkstienu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Uzstādīšana>
Taustiņu skaņa / Skaņas signāla
skaļums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu iespēju.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
6.15 Displeja spilgtums
Varat mainīt displeja spilgtumu.
Ir pieejami 4 spilgtuma līmeņi; 1 ir
viszemākais, un 4 ir visaugstākais.
1. Pieskarieties pie
atvērtu Izvēlne.
displejā, lai
LATVIEŠU
2. Atlasiet Iestatījumi >Uzstādīšana >
Displeja spilgtums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu pakāpi.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
6.16
vai .
Gatavošanas palīgs
Šī funkcija regulē temperatūru dažādiem
ēdienu veidiem un uztur to gatavošanas
laikā. To var aktivizēt tikai kreisās puses
priekšējai gatavošanas zonai.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Gatavošanas palīgs un
sarakstā izvēlieties ēdiena, kuru
vēlaties pagatavot, veidu.
Katram ēdiena veidam ir pieejamas
vairākas iespējas. Ievērojiet displejā
redzamās norādes.
• Jūs varat pieskarties LABI
uznirstošā loga augšā, lai
izmantotu noklusējuma
iestatījumus.
• Jūs varat iestatīt taimera funkciju.
Kad katls ir sasniedzis
nepieciešamo temperatūru, jūs
varat aktivizēt taimeri.
• Jūs varat mainīt noklusējuma
sildīšanas pakāpi.
3. Kad katls ir sasniedzis nepieciešamo
temperatūru, atskan skaņas signāls
un parādās uznirstošais logs. Lai
aizvērtu logu un aktivizētu funkciju,
pieskarieties pie LABI. Lai pastāvīgi
deaktivizētu logu, pirms funkcijas
aktivizēšanas atzīmējiet
Lai izslēgtu funkciju, pieskarieties pie
un Pārtraukt vai pieskarieties pie
un
atlasiet Gatavošanas palīgs, izvēlieties
jebkuru ēdiena veidu un pieskarieties pie
Pārtraukt.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
6.17
vai .
Kušana
Šo funkciju var lietot, lai kausētu
dažādus produktus, piem., šokolādi vai
sviestu. Jūs varat izmantot šo funkciju
tikai vienai gatavošanas zonai vienā
gatavošana reizē.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Plīts funkcijas > Kušana no
saraksta.
3. Pieskarieties Sākt
Izvēlieties vajadzīgo zonu.
Parādās uznirstošais logs, vaicājot,
vai vēlaties atcelt iepriekšējo
sildīšanas pakāpi, ja tā ir ieslēgta.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
Lai apturētu funkciju, pieskarieties pie
zonas izvēles simbola un tad
pieskarieties pie Pārtraukt.
.
7. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
35
7.1 Ēdiena gatavošanas
trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
36
www.aeg.com
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem virtuves
traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens uzvārās ļoti ātri zonā, kurā
iestatīs augstākais siltuma iestatījums;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Pirms katlu novietošanas uz
plīts virsmas nodrošiniet, lai
katlu dibeni būtu tīrī un
sausi.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve);
• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve);
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis;
• klikšķi: notiek elektrības pārslēgšana,
plīts nosaka, ka uz tās novietots katls;
• šņākšana, dūkoņa: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
7.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
7.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp zonas sildīšanas pakāpi
un tās jaudas patēriņu nav lineāra.
Sildīšanas pakāpes palielinājums nav
proporcionāls jaudas patēriņa
palielinājumam. Tas nozīmē, ka
gatavošanas zona ar iestatītu vidējo
sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk
nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
7.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturētu pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐
jadzības vošanas trauka.
LATVIEŠU
37
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1-2
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šokolā‐
di, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
25 - 50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet ēdie‐
nus uz piena bāzes gatavoša‐
nas laikā.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamkaro‐
tes šķidruma
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavot lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐
ļas.
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu, te‐ pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cīsi‐ jadzības
ņu, aknu, mērces, olu, pankū‐
ku, virtuļu cepšana.
7-8
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu
filejas steikus, steikus.
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti),
cept kartupeļus frī eļļā.
5 - 15
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ir aktivēts PowerBoost.
8. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.2 Plīts tīrīšana
•
8.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu
skrāpi uz stikla virsmas piemērotā
leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
38
www.aeg.com
•
•
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar drānu.
Plīts virsmai ir horizontālas gropes.
Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli ar vieglu kustību
no kreisās puses uz labo. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu no kreisās uz labo pusi.
9. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai kontro‐
lēt.
Plīts nav pieslēgta elektrotī‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi
klam vai nav pieslēgta parei‐ pievienota strāvas padevei.
zi.
Skatiet savienojuma dia‐
grammu.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Jūs neiestatāt sildīšanas pa‐
kāpi 60 sekunžu laikā.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 60
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora
lauki vienlaicīgi.
Pieskarties tikai vienam sen‐
sora laukam.
Pauze darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Uz vadības paneļa nonācis
ūdens vai ir trekni traipi.
Noslaukiet vadības paneli.
Atskan skaņas signāls un
Uz viena vai vairākiem sen‐
plīts virsma deaktivizējas.
soru laukiem uzlikts kāds
Izslēdzot plīti, atskan skaņas priekšmets.
signāls.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
Kaut kas ir uzlikts uz senso‐
ra lauka
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
.
Zona nav karsta, jo darbojas Ja zona ir darbojusies pietie‐
pavisam īsu laiku vai sen‐
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
sors ir bojāts.
zinieties ar pilnvarotu servisa
centru.
LATVIEŠU
Problēmas
Iespējamais iemesls
39
Risinājums
Jūs nevarat aktivizēt augstā‐ Cita zona jau iestatīta, iz‐
Vispirms samaziniet šīs zo‐
ko sildīšanas pakāpi.
mantojot augstāko sildīšanas nas jaudu.
pakāpi.
Jaudas ierobežošana līme‐
nis ir pārāk zems.
Mainiet maksimālo jaudu Iz‐
vēlne. Skatiet sadaļu „Iz‐
mantošana ikdienā”.
Sensoru lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki ir Ja nepieciešams, novietojiet
par lielu vai arī novietoti pā‐ lielāka izmēra ēdiena gata‐
rāk tuvu vadības ierīcēm.
vošanas traukus uz aizmu‐
gurējām zonām, ja nepiecie‐
šams.
Pieskaroties vadības paneļa
sensora laukiem, nav ska‐
ņas signāla.
Skaņas signāli nav aktivizēti. Aktivizējiet skaņas signālus.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Displejs nereaģē uz pieskā‐
rienu.
Displeja daļa ir aizklāta, vai
katliņi novietoti pārāk tuvu
displejam.
Noņemiet priekšmetus. No‐
vietojiet katlus tālāk no dis‐
pleja.
Iestatīta nepareiza valoda.
Valodu var mainīt nejauši.
Atjaunojiet visus funkciju
rūpnīcas iestatījumus. Izvē‐
lieties Atiestatīt Iest. no Iz‐
vēlne.
Gatavošanas zona tiek iz‐
Automātiskā izslēgšanās
slēgta.
deaktivizē gatavošanas zo‐
Parādās brīdinājums ar to,
nu.
ka gatavošanas zona izslēg‐
sies.
un ziņojums parādās.
Parādās O - X - A.
mirgo.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Deaktivizējiet plīti un atkal
aktivizējiet to.
Bloķēšana darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Bērnu drošības funkcija dar‐
bojas.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Uz zonas nav ēdiena gata‐
vošanas trauku.
Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
nas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gatavo‐
šanas trauki.
Lietojiet piemērotus ēdiena
gatavošanas traukus. Skatiet
sadaļu "Padomi un ieteiku‐
mi".
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apakš‐
ējās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
40
www.aeg.com
Problēmas
un numurs (uz ekrāna)
Iespējamais iemesls
Risinājums
Plīts darbībā radies traucē‐
jums.
Izslēdziet plīts virsmu un at‐
kal aktivizējiet to pēc 30 se‐
kundēm. Ja
atkal parā‐
dās, atvienojiet plīti no strā‐
vas. Pēc 30 sekundēm atkal
pievienojiet plīts virsmu strā‐
vas padevei. Ja problēma at‐
kārtojas, sazinieties ar piln‐
varoto servisa centru.
Jūs dzirdāt nepārtrauktus
skaņas signālus.
Nepareizs elektrības pieslē‐
gums.
9.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
Atvienojiet plīti no strāvas.
Lūdziet kvalificētam elektri‐
ķim pārbaudīt pieslēgumu.
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
10. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
10.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
10.3 Savienojuma kabelis
•
Plīts ir aprīkota ar savienojuma kabeli.
•
Nomainiet bojātu elektrības kabeli
tikai ar rezerves kabeli. Sazinieties ar
vietējo pilnvaroto apkopes centru.
BRĪDINĀJUMS!
Visus elektriskos
savienojumus drīkst veikt
tikai kvalificēts elektriķis.
UZMANĪBU!
Neurbiet un nelodējiet vadu
galus. Tas ir stingri aizliegts!
UZMANĪBU!
Nepievienojiet kabeli bez
gala uzmavas.
Divfāzu pieslēgums
1. Noņemiet kabeļa gala uzmavu no
melnā un brūnā vada.
2. Notīriet izolāciju no brūnā un melnā
vada galiem.
3. Uzlieciet jaunu 1,5 mm² vada gala
uzmavu katram vada galam.
(nepieciešams īpašs instruments).
LATVIEŠU
Kabeļa šķērsgriezums
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Vienfāzes pieslēgums - 230 V~
Divfāzu pieslēgums - 400 V 2 ~ N
Zaļš - dzeltens
Zaļš - dzeltens
N
Zils un zils
Zils un zils
N
L
Melns un brūns
Melns
L1
Brūns
L2
10.4 Montāža
min.
28 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
41
42
www.aeg.com
Ja ierīci uzstāda virs
atvilktnes, plīts virsmas
ventilācija gatavošanas laikā
var sasildīt atvilktnē esošos
priekšmetus.
min. 60mm
11. TEHNISKIE DATI
11.1 Datu plāksnīte
Modelis IAE64843FB
Veids 61 B4A 01 CA
Indukcija 7.2 kW
Sēr.Nr. .................
AEG
Izstrādājuma Nr. 949 597 242 00
220 - 240 V / 400 V 2 N 50 - 60 Hz
Ražots Vācijā
7.2 kW
11.2 Programmatūras
licences
Pārbaudiet pilnu licences kopiju: Izvēlne
> Iestatījumi > Servisa izvēlne > Licence.
Programmatūra, kas iekļauta
komplektācijā ar šo plīts virsmu, ietver
programmatūru, kuras autortiesības ir
aizsargātas saskaņā ar BSD, fontconfig,
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 u.c.
Atklātās pirmkoda programmatūras
pirmkodu var lejupielādēt, izmantot
hipersaiti pašreizējā izstrādājuma mājas
lapā.
11.3 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐
da (maksimālā
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimālais il‐
gums [min]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauka
diametrs [mm]
Priekšējā kreisā 2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
kreisā
2300
3200
10
125 - 210
Priekšējā labā
1400
2500
4
125 - 145
Aizmugurējā la‐
bā
1800
2800
10
145 - 180
LATVIEŠU
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
43
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
12. ENERGOEFEKTIVITĀTE
12.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar EU 66/2014
Modeļa noteikšana
IAE64843FB
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Sildīšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Enerģijas patēriņš gatavo‐
šanas zonai (EC electric
cooking)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
188,9 Wh / kg
188,9 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis Snieguma novērtēšanas metodes
Gatavošanas vietai atbilstošie enerģijas
mērījumi tiek noteikti pēc atzīmēm uz
atbilstošām gatavošanas zonām.
12.2 Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
185,0 Wh / kg
•
•
•
•
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
44
www.aeg.com
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
45
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 45
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 47
3. GAMINIO APRAŠYMAS..................................................................................... 50
4. TRUMPASIS VADOVAS.................................................................................... 51
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 52
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 52
7. PATARIMAI.........................................................................................................57
8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 59
9. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................60
10. ĮRENGIMAS...................................................................................................... 62
11. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................ 64
12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................64
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
46
www.aeg.com
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas
tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite
saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo
tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
48
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Kiekvieno prietaiso apačioje yra
aušinimo ventiliatoriai.
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus:
– Nelaikykite mažų daiktų ar
popieriaus lapų, kuriuos galėtų
įtraukti, nes jie gali sugadinti
aušinimo ventiliatorius arba
aušinimo sistemą.
– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm
atstumą tarp prietaiso apačios ir
stalčiuje laikomų dalių.
2.2 Elektros prijungimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
•
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
•
•
•
•
•
49
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Priežiūra ir valymas
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
2.5 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.6 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
50
www.aeg.com
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
1
1
2
3.2 Kaitvietės valdymo skydelis
2
1
3
4
5
6
7
10
11
Norėdami pamatyti galimas nuostatas, palieskite atitinkamą simbolį.
Sim‐
bolis
Pastaba
1
ĮJUNGTA/ IŠJUNG‐ Įjungia ir išjungia kaitlentę.
TA
2
Meniu
3
Kaitvietės pasirinki‐ Atveria pasirinktos kaitvietės slankiklį.
mas
4
-
5
6
7
-
Atveria ir užveria meniu.
Kaitvietės indikato‐
rius
Rodo, kurios kaitvietės slankiklis yra aktyvus.
-
Nustato laikmačio funkcijas.
Slankiklis
Nustato kaitinimo lygį.
PowerBoost
Įjungia funkciją.
8
9
LIETUVIŲ
Sim‐
bolis
Pastaba
8
Užrakinimas
Įjungia ir išjungia funkciją.
9
Sustabdyti
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Rodo esamą kaitinimo lygį.
Bridge
Įjungia ir išjungia funkciją.
10
0–9
11
51
3.3 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.
Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl
likusio prikaistuvio karščio.
ĮSPĖJIMAS!
III / II / I Pavojus nusideginti
dėl likusio karščio.
Indikatorius rodo likusio
karščio lygį.
4. TRUMPASIS VADOVAS
4.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami įjungti parinktį, ekrane
palieskite atitinkamą simbolį.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami slinkti galimomis
parinktimis, tai darykite greitu judesiu
arba braukite pirštu per ekraną.
Judesio greitis lemia ekrano judėjimo
greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Jūs galite pakeisti daugumą ekrane
rodomų parametrų, kai paliečiate
atitinkamus simbolius.
Norėdami pasirinkti reikiamą funkciją
ar laiką, tai galite padaryti slinkdami
sąrašą ir (arba) paliesdami norimą
pasirinkti parinktį.
Meniu
Kepimo vadovas
Kaitlentės funkcijos
Tirpinimas
•
•
•
•
Kai kaitlentė veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Paleidus tam tikras funkcijas rodomas
iškylantysis langas su papildoma
informacija.
Galima naudoti tik apšviestus
simbolius.
Pirmiausia pasirinkite kaitvietę, kad
įjungtumėte laikmačio funkcijas.
4.2 Meniu struktūra
Palieskite
, jei norite atverti ir pakeisti
kaitlentės nuostatas arba suaktyvinti tam
tikras funkcijas. Lentelėje rodoma
pagrindinė Meniu struktūra.
52
www.aeg.com
Nuostatos
Vaikų saugos užraktas
Laikmatis
Nustatymas
Kepimo vadovas
Galios valdymas
Kalba
Mygtukų tonai
Įspėjamo signalo garsas
Ekrano ryškumas
Aptarnavimas
Demonstracinis režimas
Licencija
Rodyti programos versiją
Įspėjamų kodų istorija
Atkurti visas nuost.
Norėdami uždaryti Meniu, palieskite
arba dešiniąją ekrano pusę, už laikinojo
lango ribų. Norėdami peržiūrėti Meniu,
naudokite
arba .
Palietus ir laikant nuspaudus tam tikras
Meniu esančias parinktis, parodomas
trumpas aprašas. Vadovaudamiesi
pateikiamais nurodymais, galėsite
lengvai peržiūrėti Meniu.
Pasiekę Meniu apačią, slinkite sąrašą
aukštyn ir naudokite arba palieskite
kad uždarytumėte Meniu.
,
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Galite pakeisti nuostatas Meniu >
Nuostatos > Nustatymas. Žr. skyrių
„Kasdienis naudojimas“.
5.1 Pirmasis prijungimas prie
elektros
Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti: Kalba, Ekrano
ryškumas ir Įspėjamo signalo garsas.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
6.2 Automatinis išjungimas
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
LIETUVIŲ
•
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
• kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
• naudojate netinkamą prikaistuvį arba
ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.
Mirksi baltas kaitvietės simbolis ir
indukcinė kaitvietė automatiškai
išsijungia po 1 minutės.
• neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko rodomas pranešimas ir
kaitlentė išsijungia.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
53
Patikrinkite, ar puodas
tinkamas naudoti ant
indukcinių kaitlenčių.
Daugiau informacijos apie
prikaistuvių rūšis rasite
skyriuje „Naudingi
patarimai“. Patikrinkite
puodo dydį skyrelyje
„Techniniai duomenys“.
6.4 Kaitinimo nuostata
1. Įjunkite kaitlentę.
2. Padėkite puodą ant pasirinktos
kaitvietės.
Ekrane rodomas aktyvios kaitvietės
slankiklis ir jis yra aktyvus 8 sekundes.
3. Palieskite arba braukite pirštu, kad
nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
Kaitinimo nuostata Kaitlentė išsijun‐
gia po
1–2
6 valandų
3–5
5 valandų
6.5 PowerBoost
6
4 valandų
7–9
1,5 valandos
Šia funkcija įjungia daugiau galios
atitinkamai indukcinei kaitvietei; taip
priklauso nuo prikaistuvio dydžio. Ši
funkcija gali būti įjungta tik ribotą
laikotarpį.
6.3 Kaitviečių naudojimas
Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos
kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės
prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio
dugno dydį.
Kai padedate puodą ant pasirinktos
kaitvietės, kaitlentė automatiškai jį
aptinka ir ekrane rodomas atitinkamas
slankiklis. Slankiklis matomas 8
sekundes, po to ekranas sugrįžta prie
pagrindinio rodinio. Norėdami greičiau
užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne
slankiklio srityje.
Kai įjungtos kitos kaitvietės, gali būti
ribojami kaitvietei norimi naudoti
kaitinimo lygiai. Skaitykite skyrių „Galios
valdymas“.
1. Pirmiausia palieskite norimos
kaitvietės simbolį.
arba braukite pirštu
2. Palieskite
dešinėn, kad įjungtumėte funkciją
pasirinktai kaitvietei.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
Funkcija automatiškai išsijungia. Jeigu
norite išjungti funkciją rankiniu būdu,
pasirinkite kaitvietę ir pakeiskite jos
kaitinimo lygį.
Maksimalios trukmės vertes
rasite skyrelyje „Techniniai
duomenys“.
6.6 Galios valdymas
•
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3600 W.
54
www.aeg.com
•
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
• Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3600 W.
• Ši funkcija sumažina kitų kaitviečių,
prijungtų prie tos pačios fazės, galią,
o tai turi įtakos kaitinimo nuostatos
pasirinkimo galimybei.
• Maksimali kaitinimo nuostata matoma
slankiklyje. Tik baltos spalvos
skaitmenys yra aktyvūs.
• Jei aukštesnės nuostatos pasirinkti
neįmanoma, pirmiausiai sumažinkite
kitų kaitviečių nuostatą.
Galios valdymas naudojant funkciją
Galios ribojimas
Nustačius funkciją ties Galios ribojimas
6,0 kW arba mažesnės vertės
nuostata, kaitlentės galia padalijama
visoms kaitvietėms.
6.7 Galios ribojimas
Vartotojui pristatytame prietaise būna
nustatytas aukščiausias koks tik
įmanomas galios lygis (7 200 W). Jei
instaliacija maksimalios galios nepalaiko,
maksimalią galią galima pakeisti.
Įsitikinkite, ar pasirinktas
galios lygis neviršija jūsų
namuose įrengtų elektros
instaliacijos saugiklių ribų.
1. Ekrane palieskite
, kad
atidarytumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Galios valdymas ir nustatykite
atitinkamą 1 500–7 200 W galios lygį.
Norėdami uždaryti Meniu, palieskite
dešiniąją ekrano pusę už laikinojo lango
ribų arba keliskart palieskite .
6.8 Funkcija Bridge
Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes ir jos
veikia kaip viena tuo pačiu kaitinimo
lygiu.
Šią funkciją galite naudoti dideliam
prikaistuviui.
1. Uždėkite prikaistuvį ant dviejų
kaitviečių. Prikaistuvis turi uždengti
abiejų kaitviečių centrus.
Nustačius funkciją ties Galios
ribojimasdidesne nei 6,0 kW nuostata,
kaitlentės galia padalijama dviem
suporuotoms kaitvietėms.
2. Palieskite , kad įjungtumėte
funkciją. Pasikeičia kaitvietės
simbolis.
3. Nustatykite kaitinimo lygį.
Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių
centrus, bet neišsikišti už pažymėtos
srities.
LIETUVIŲ
55
Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių
veikimui.
1. Pasirinkite bet kokią kaitvietę.
Atitinkamas slankiklis bus rodomas
ekrane.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
. Kaitvietės veikia atskirai.
6.9 Laikmatis
Taip pat galite pasirinkti
atšaukti savo
pasirinkimą.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
Atgalinės atskaitos
laikmatis
+STOP
Naudokite šią funkciją nurodyti, kiek laiko
kaitvietė turi veikti vieno karto maisto
gaminimo metu.
Kiekvienai kaitvietei galite atskirai
nustatyti funkciją.
1. Pirmiausiai nustatykite atitinkamos
kaitvietės, o po to – funkcijos
kaitinimo lygį.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
3. Pažymėkite
ir įjunkite funkciją.
.
Simboliai pasikeičia į
4. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir (arba) minutes).
5. Palieskite GERAI, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.
+STOP
Taip pat galite pasirinkti
atšaukti savo
pasirinkimą.
Kai laikas baigiasi, girdisi garso signalas
ir mirksi
išjungti.
. Palieskite
signalui
Norėdami išjungti šią funkciją, nustatykite
0 kaitinimo lygį. Arba palieskite
+STOP
2. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
3. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir minutes).
4. Palieskite GERAI, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.
į kairę
nuo laikmačio vertės, palieskite
greta
jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kai
rodomas iškylantysis langas.
Minučių skaitlys
Galite naudoti šią funkciją, kai kaitlentė
yra įjungta, bet kaitvietės neveikia.
signalas ir mirksi
signalui išjungti.
. Palieskite
Norėdami išjungti funkciją, palieskite
į
kairę nuo laikmačio vertės, palieskite
greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą,
kai rodomas iškylantysis langas.
Laikmatis
Funkcija automatiškai pradeda atskaitą
iškart, kai įjungiate kaitvietę. Šią funkciją
galite naudoti stebėjimui, kiek laiko ji
veikia.
1. Palieskite
ir atverkite Meniu.
2. Slinkite Meniu ir pasirinkite Nuostatos
> Laikmatis.
3. Palieskite jungiklį ir įjunkite / išjunkite
funkciją.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
Kai pakeliate puodą, funkcija
nesustabdoma. Norėdami atkurti funkciją
ir vėl ją paleisti rankiniu būdu, palieskite
, iškylančiame lange pasirinkite Atkurti.
Funkcija pradeda skaičiuoti nuo 0.
Norėdami Sustabdyti funkciją vienam
ir
maisto gaminimo seansui, palieskite
iškylančiame lange pasirinkite
Sustabdyti. Pasirinkite Pradžia ir tęskite
skaičiavimą.
56
www.aeg.com
6.10 Sustabdyti
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
ir , gali būti
Kai veikia tik funkcija
naudojami simboliai. Visi kiti simboliai
valdymo skydelyje yra užrakinti.
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
Palieskite
, kad įjungtumėte funkciją.
Įsijungia . Kaitinimo lygis sumažintas
iki 1-o.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Kalba iš sąrašo.
3. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą kalbą.
Jeigu pasirenkate netinkamą kalbą,
palieskite
. Iš rodomo sąrašo
pasirinkite trečią parinktį ir tada du kartus
– paskutinę parinktį. Galiausiai pasirinkite
dešinėje esančią parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
.
Funkcija sustabdoma PowerBoost.
Didžiausias kaitinimo lygis vėl
aktyvinamas, kai vėl paliečiate
.
6.11 Užrakinimas
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitlentė veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.
Norėdami išjungti šią funkciją, 3
sekundes lieskite
.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
6.12 Vaikų saugos užraktas
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > > Vaikų
saugos užraktas iš sąrašo.
3. Įjunkite jungiklį ir palieskite raides AO-X abėcėlės tvarka, kad
įjungtumėte funkciją. Norėdami
išjungti funkciją, išjunkite jungiklį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
6.13 Kalba
arba .
arba .
6.14 Mygtukų tonai / Įspėjamo
signalo garsas
Jūs galite pasirinkti savo kaitlentės
skleidžiamą garsą arba visiškai jį išjungti.
Galite rinktis spragtelėjimą (numatytasis)
arba pypsėjimą.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Mygtukų tonai / Įspėjamo signalo
garsas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
6.15 Ekrano ryškumas
Galite pakeisti ekrano ryškumą.
Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra
žemiausias, o 4 – aukščiausias.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Ekrano ryškumas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą lygį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
LIETUVIŲ
6.16
Kepimo vadovas
Ši funkcija reguliuoja temperatūrą
skirtingos rūšies patiekalams ir išlaiko ją
ruošiant maistą. Ją galima įjungti tik
kairiajai priekinei kaitvietei.
, kad
1. Ekrane palieskite
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Kepimo vadovas ir norimo
ruošti iš sąrašo patiekalo rūšį.
Kiekvienai patiekalo rūšiai galimos
kelios parinktys. Vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.
• Iškylančiojo lango viršuje galite
paliesti GERAI, kad naudotumėte
numatytąsias nuostatas.
• Jūs galite nustatyti laiko funkciją.
Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, galite suaktyvinti
laikmatį.
• Galite pakeisti numatytąjį
kaitinimo lygį.
3. Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, girdimas garso signalas
ir rodomas iškylantysis langas.
Norėdami užverti langą ir paleisti
funkciją, palieskite GERAI. Jeigu
norite visam laikui išjungti langą,
prieš aktyvindami funkciją
pažymėkite .
Norėdami sustabdyti funkciją, palieskite
ir Sustabdymas arba
ir pasirinkite
57
Kepimo vadovas, bet kokios rūšies
patiekalą ir palieskite Sustabdymas.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
6.17
arba .
Tirpinimas
Šią funkciją galite naudoti skirtingiems
produktams tirpinti, pvz., šokoladui ar
sviestui. Vieno gaminimo seanso metu
funkciją galite naudoti tik vienai kaitvietei.
, kad
1. Ekrane palieskite
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Kaitlentės funkcijos >
Tirpinimas iš sąrašo.
3. Palieskite Pradžia.
Jums reikia pasirinkti norimą
kaitvietę.
Rodomas iškylantysis langas,
kuriame klausiama, ar norite atšaukti
ankstesnį kaitinimo lygį, jei jis buvo
pasirinktas.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
Norėdami sustabdyti funkciją, palieskite
kaitviečių pasirinkimo simbolį ir po to
Sustabdymas.
7. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Prikaistuviai
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Su indukcinėmis kaitvietėmis
naudokite tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (jeigu
gamintojo pažymėta, kad tinka).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu:
•
•
vanduo labai greitai užverda ant
kaitvietės, nustatytos aukščiausia
galia;
ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prieš dėdami prikaistuvius
ant kaitlentės paviršiaus,
įsitikinkite, kad jų dugnai
būtų švarūs ir sausi.
58
www.aeg.com
Prikaistuvio matmenys
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. „Techniniai duomenys“.
7.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
•
•
•
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
dūzgimas: naudojate didelę galią.
spragsėjimas: elektrinis perjungimas,
puodas aptinkamas, kai jį uždedate
ant kaitlentės.
•
šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia jokio gedimo.
7.3 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
7.4 Maisto gaminimo
pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas energijos sąnaudų
padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė,
veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja
mažiau nei pusę savo galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
1
Išlaikyti pagamintą maistą šiltą. jeigu
reikia
Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
1–2
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
5–25
mas: sviestas, šokoladas, žela‐
tina.
Retkarčiais pamaišykite.
1–2
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikaistu‐
vius.
2–3
Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐
niškus patiekalus, taip pat šil‐
dyti pagamintus patiekalus.
25–50
Verdant ryžius, vandens turi
būti bent dvigubai daugiau nei
ryžių; gamindami pieniškus
patiekalus, juos įpusėjus pro‐
cesui pamaišykite.
3–4
Daržovių gaminimas garuose,
žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite pora valgomųjų
šaukštų skysčio.
LIETUVIŲ
59
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
4–5
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių, nau‐
dokite daugiausia ¼ l van‐
dens.
4–5
Tinka gaminti didesnius maisto 60–150
kiekius, troškinius ir sriubas.
Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
6–7
Neintensyvus kepimas: tinka
kepti eskalopus, veršienos
muštinius, kotletus, pyragėlius
su įdaru, dešreles, kepenėles,
miltų, sviesto ir pieno mišinius,
kiaušinius, blynus, spurgas.
jeigu
reikia
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
7–8
Intensyvus kepimas, smulkiai
supjaustytos paskrudintos bul‐
vės, nugarinės žlėgtainis, bifš‐
teksas.
5–15
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
9
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mė‐
są), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Tinka virti didelį kiekį vandens. Suaktyvinta PowerBoost.
8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
8.2 Kaitlentės valymas
•
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
•
•
•
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų. Naudokite specialią
grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus
pridėkite smailiu kampu ir stumkite
ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
šluoste.
Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs
grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna
šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami
iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkšta šluoste iš kairės
į dešinę.
60
www.aeg.com
9. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Ką daryti, jeigu...
Triktis
Galima priežastis
Kaitlentės nepavyksta įjungti Kaitlentė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elektros
tinklo. Žr. prijungimo sche‐
mą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
60 sekundžių nenustatėte
kaitinimo lygio.
Dar kartą įjunkite kaitlentę ir
nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 60 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 arba
daugiau jutiklio laukų.
Palieskite tik vieną jutiklio
lauką.
Veikia Sustabdyti.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Ant valdymo skydelio yra
Nuvalykite valdymo skydelį.
vandens arba riebalų dėmių.
Pasigirsta garso signalas ir
Kažką padėjote ant vieno ar‐ Nuimkite daiktą nuo jutiklio
kaitlentė išsijungia.
ba kelių jutiklio laukų.
laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta, gir‐
dimas garso signalas.
Kaitlentė išsijungia.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Neįsijungia likusio karščio in‐ Kaitvietė neįkaitusi, nes vei‐
dikatorius.
kė pernelyg trumpai, arba
sugedęs jutiklis.
Jeigu kaitvietė veikė pakan‐
kamai ilgai ir jau turėtų būti
įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Jūs negalite įjungti didžiau‐
sio kaitinimo lygio.
Kitai kaitvietei jau nustatytas
didžiausias kaitinimo lygis.
Pirmiausia sumažinkite kitos
kaitvietės galią.
Per žemas Galios ribojimas
lygis.
Meniu pakeiskite maksimalią
galią. Žr. skyrių „Kasdienis
naudojimas“.
LIETUVIŲ
61
Triktis
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis arba
jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant galinių
kaitviečių.
Liečiant jutiklių laukus nėra
garso.
Garsas yra išjungtas.
Įjunkite garso signalus. Žr.
skyrių „Kasdienis naudoji‐
mas“.
Ekranas nereaguoja į prisi‐
lietimą.
Uždengta dalis ekrano arba Patraukite daiktus. Patrauki‐
per arti ekrano pastatyti puo‐ te puodus atokiau nuo ekra‐
dai.
no.
Nustatyta netinkama kalba.
Jūs per klaidą pakeitėte kal‐
bą.
Atkurkite visas funkcijas į ga‐
myklines nuostatas. Pasirin‐
kite Atkurti visas nuost. iš
Meniu.
Kaitvietė išsijungia.
Rodomas įspėjamasis pra‐
nešimas, kad kaitvietė išsi‐
jungs.
Automatinis išjungimas iš‐
jungia kaitvietę.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
lentę.
Rodoma
Veikia Užrakinimas.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Veikia Vaikų saugos užrak‐
tas.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Ant kaitvietės neuždėtas pri‐
kaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant kait‐
vietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.
ir pranešimas.
Rodoma O – X – A.
Mirksi
.
Prikaistuvio dugno skersmuo Naudokite tinkamo dydžio
yra per mažas kaitvietei.
prikaistuvį. Žr. „Techniniai
duomenys“.
Įsijungia
ir skaičius.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Išjunkite kaitlentę ir vėl ją
įjunkite po 30 sekundžių. Jei‐
gu vėl rodoma
, atjunkite
kaitlentę nuo maitinimo tin‐
klo. Praėjus 30 sekundžių,
vėl prijunkite kaitlentę. Jeigu
problema tęsiasi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Galite girdėti nuolatinį pyp‐
sėjimą.
Netinkamas elektros prijun‐
gimas.
Atjunkite kaitlentę nuo elek‐
tros tinklo. Paprašykite kvali‐
fikuoto elektriko patikrinti in‐
staliaciją.
62
www.aeg.com
9.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
10. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
ĮSPĖJIMAS!
Visus elektros prijungimus
privalo įrengti kvalifikuotas
elektrikas.
10.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
DĖMESIO
Negręžkite ir nelituokite laidų
galų. Tai griežtai
draudžiama!
Serijos numeris.........................
DĖMESIO
Nejunkite laido be laido
galinės movos.
10.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
10.3 Prijungimo laidas
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
laidu.
Pažeistą elektros laidą keiskite tik su
atsarginėmis dalimis pateiktu laidu.
Kreipkitės į vietos įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Dvifazis prijungimas
1. Nuimkite laido galinę movą nuo juodo
ir rudo laidų.
2. Pašalinkite izoliaciją nuo rudo ir
juodo laidų galų.
3. Ant kiekvieno laido galo uždėkite po
naują 1,5 mm² laido galinę movą
(reikia specialių įrankių).
Laido skerspjūvis
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Vienfazis prijungimas – 230 V~
Dvifazis prijungimas – 400 V 2 ~ N
Žalias – geltonas
Žalias – geltonas
N
Mėlynas ir mėlynas
Mėlynas ir mėlynas
N
L
Juodas ir rudas
Juodas
L1
LIETUVIŲ
Vienfazis prijungimas – 230 V~
Dvifazis prijungimas – 400 V 2 ~ N
Rudas
L2
10.4 Surinkimas
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Jeigu prietaisas įrengiamas
virš stalčiaus, kaitlentės
ventiliacija gali sušildyti
stalčiuje laikomus daiktus
maisto gaminimo metu.
63
64
www.aeg.com
11. TECHNINIAI DUOMENYS
11.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis IAE64843FB
Tipas 61 B4A 01 CA
Indukcija 7.2 kW
Ser. Nr. ................
AEG
PNC 949 597 242 00
220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.2 kW
11.2 Programinės įrangos
licencijos
Šios kaitlentės programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY, ISC, Apache 2,0 ir
kt. licencijas.
Visą licenciją rasite Meniu > Nuostatos >
Aptarnavimas > Licencija.
Atvirojo šaltinio programinės įrangos
šaltinio kodą galite parsisiųsti pagal
nuorodą, pateiktą gaminio interneto
svetainės puslapyje.
11.3 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
PowerBoost
(didžiausias
[W]
kaitinimo lygis)
[W]
PowerBoost di‐ Prikaistuvio
džiausia truk‐
skersmuo [mm]
mė [min]
Kairioji priekinė
2 300
3 200
10
125–210
Kairioji galinė
2 300
3 200
10
125–210
Dešinioji prieki‐
nė
1 400
2 500
4
125–145
Dešinioji galinė
1 800
2 800
10
145–180
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
12.1 Informacija apie gaminį pagal direktyvą EU 66/2014
Modelio žymuo
IAE64843FB
Kaitlentės tipas
Įmontuojama kait‐
lentė
LIETUVIŲ
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Kaitvietės energijos sąnau‐ Kairioji priekinė
dos (EC electric cooking)
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
188,9 Wh/kg
188,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnau‐
dos (EC electric hob)
185,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
Maisto gaminimo srities energijos
matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra
nurodyti žymomis.
65
•
•
•
•
12.2 Energijos taupymas
•
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
13. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
66
www.aeg.com
LIETUVIŲ
67
867349021-B-242018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement