Electrolux ESTM6600AR دليل الاستخدام

Electrolux ESTM6600AR دليل الاستخدام
Instruction Book
ESTM6xxx
Immersion Blender
BG Б РОШ УР А С ИНСТР УК Ц И И
G R ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
DEGEBRAUCHSANWEISUNG
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RSUPUTSTVO
DKVEJLEDNING
ITISTRUZIONI
RU ИНСТРУКЦИЯ
EEKASUTUSJUHEND
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
SEBRUKSANVISNING
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
SINAVODILA
FIOHJEKIRJA
NLGEBRUIKSAANWIJZING
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
FR MODE D’EMPLOI
NOBRUKSANVISNING
TR EL KITABI
GB INSTRUCTION BOOK
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
UA ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ 5
ČEŠTINA9
DEUTSCH12
DANSK17
EESTI20
ESPAÑOL24
SUOMI28
FRANÇAIS32
ENGLISH36
ΕΛΛΗΝΙΚΆ 39
HRVATSKI43
MAGYAR47
ITALIANO51
LIETUVIŠKAI55
LATVIEŠU59
NEDERLANDS63
NORSK67
POLSKI70
PORTUGUÊS74
ROMÂNĂ78
SRPSKI
82
РУССКИЙ
86
SVENSKA90
SLOVENŠČINA94
SLOVENČINA98
TΫRKÇE
102
УКРАЇНСЬКА
105
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish,
it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the
knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter,
service information: www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for
your appliance: www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
www.electrolux.com
2
C
A
B
F
G
D
K
I*
E*
M*
H
J
L
1.
2.
4.
5.
3.
6.
A
B
A
B
C
www.electrolux.com
3
8.
7.
9.
A
B
11b
11a
10.
B
B
A
A
B
A
B
A
12.
13.
www.electrolux.com
14.
4
BG
КОМПОНЕНТИ
A. Бутон за старт
B. Бутон за режим „турбо“
C. Селектор на скоростта
D. Ръчна приставка
E. Метален миксиращ накрайник
F.Нож
G. Захранващ кабел
H.Чаша
I. Традиционна бъркалка*
J. Купа за кълцане*
K. Капак на купата за кълцане и натрошаване*
L. Нож на купата за кълцане и натрошаване*
M. Преса за картофено пюре*
*в зависимост от модела
DE
DK
EE
ES
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно тези
инструкции за употреба.
• Уредите могат да бъдат използвани от лица с намалени физически, сетивни
и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
• Децата не трябва да си играят с уреда.
• Този уред не бива да се използва от деца. Дръжте уреда и кабела му далеч от
достъпа на деца.
• Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието
напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!
• Никога не използвайте и не вземайте уреда, ако:
– захранващият кабел е повреден;
– корпусът е повреден.
• Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от
производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да
се избегне опасност.
• Винаги изключвайте уреда от захранването, когато го оставяте без надзор, както
и преди сглобяване, разглобяване или почистване на уреда.
• Изключете уреда, включително и от захранването преди да извършите смяна на
приставки или да се доближите до части, които се движат по време на употреба.
• Никога не докосвайте ножовете или приставките с ръка или с инструменти,
докато уредът е включен.
• Бъдете внимателни при работа с острите ножчета, при изпразване на купата и
при почистване.
• Ножовете и приставките са много остри! Опасност от нараняване! Бъдете
внимателни, когато сглобявате, разглобявате или почиствате уреда! Уверете се,
че уредът е изключен от захранването.
• Уредът не може да се използва за разтрошаване на лед или смесване на твърди
и сухи субстанции,като например ядки, бонбони;небет шекер с изключение на
случаите,когато се ползват специалните аксесоари от комплектацията на уреда.В
противен случай ножовете могат да се изтъпят.
• Не потапяйте уреда във вода или други течности!
www.electrolux.com
CZ
5
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
• При голямо натоварване, не използвайте уреда без прекъсване в продължение
на повече от 30 секунди. Оставете уреда да изстине, преди да го стартирате
отново.
• Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не поема
никаква отговорност за възможни щети, причинени от неподходяща или
неправилна употреба на уреда.
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
1. Преди да започнете работа с вашия уред, отстранете целия опаковъчен материал, всички
пластмаси, етикети, стикери или накрайници, прикрепени към моторния блок, както и купи или
принадлежности.
GR
Предупреждение! Никога не потапяйте корпуса, щепсела или кабела във вода или други
течности.
Внимание! Изключете уреда и го извадете от контакта, преди да смените аксесоарите или
прилежащите части, които се движат при употреба.
2. Измийте всички части, с изключение на моторния блок, в топла, сапунена вода. Подсушете
старателно всяка от частите преди употреба.
HR
FR
GB
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Всички части освен стъпалото на пресата за картофено пюре, адаптера на миксера и горната
част на чопъра може да се мият на най-горния ред във Вашата съдомиялна.
3. Корпусът трябва да се почиства с мека, влажна кърпа, след което да се подсушава със
суха кърпа. Забележка: Не ползвайте абразивни почистващи препарати или фибро гъби при
почистване на повърхностите на уреда.
ПЪРВИ СТЪПКИ
4. Поставете миксиращия накрайник в ръчната приставка и фиксирайте, като го завъртите по
посока на часовниковата стрелка (А). Завъртете го обратно на часовниковата стрелка, за да го
извадите (B).
5. Изберете нужната скорост с плъзгане на селектора (A). Натиснете бутона за включване, за да
започнете да пасирате (B). За максимална скорост натиснете бутона Turbo (C). Светодиодният
индикатор показва скоростта на пасиране. Уредът може да се използва непрекъснато не повече
от 60 секунди. След това го оставете да се охлади в продължение на 1 минута.
6. Вкарайте пасатора в чашата и започнете да разбърквате с нормална скорост. Уверете се,
че чашата е напълнена до не повече две трети от вместимостта си (600мл). Ако не използвате
чашата, миксиращият накрайник не трябва да е потопен на повече от две трети от своята
дължина. За да се гарантира оптимална обработка на продуктите, леко придвижвайте
миксиращия накрайник нагоре и надолу. Отпуснете превключвателя, за да спрете уреда.
7. Използване на малката купа за кълцане*. Поставете купата за кълцане на чиста и равна
повърхност. Фиксирайте острието от неръждаема стомана.
8. Поставете храна в купата за кълцане.* Количеството продукти за кълцане не бива да надвишава
300 г (обозначава максималното ниво). Затворете капака.
9. Поставете ръчната приставка в капака на купата и фиксирайте, като я завъртите по посока
на часовниковата стрелка (А). Включете щепсела в контакта и натиснете превключвателя, за да
пуснете уреда. Отпуснете превключвателя, за да спрете уреда. Извадете ръчната приставка, като
я завъртите обратно на часовниковата стрелка (B).
10.Работа с традиционната бъркалка*. За да сглобите бъркалката към ръчната приставка,
завъртете приставката по посока на часовниковата стрелка, докато се пристегне. Завъртете
обратно на часовниковата стрелка, за да разглобите.
11. Употреба на пресата за картофено пюре*. За да сглобите пресата за картофено пюре с
дръжката, завъртете дръжката по часовниковата стрелка, докато се затегне. За да разглобите,
завъртете копчето обратно на часовниковата стрелка.
Забележка: Картофите се варят и след това намачкват на максимална скорост за 60 секунди.
www.electrolux.com
6
BG
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
12.Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато инструментите са спрели
напълно.
CZ
Предупреждение! Никога не потапяйте корпуса, щепсела или кабела във вода или други
течности.
13.Измийте всички части, с изключение на моторния блок, в топла, сапунена вода. Подсушете
старателно всяка от частите преди употреба.
DK
DE
Всички части освен стъпалото на пресата за картофено пюре, адаптера на миксера и горната
част на чопъра може да се мият на най-горния ред във Вашата съдомиялна.
14. Корпусът трябва да се почиства с мека, влажна кърпа, след което да се подсушава със суха
кърпа.
Забележка: Не ползвайте абразивни почистващи препарати или фибро гъби при почистване на
повърхностите на уреда.
Преди съхранение, премахнете щепсела от захранването. Уверете се, че уреда е чист и напълно
сух.
КОЛИЧЕСТВА ЗА СМЕСВАНЕ И ВРЕМЕНА ЗА ОБРАБОТКА
EE
ES
FI
FR
GB
GR
ПРИНАДЛЕЖНОСТ МЕТАЛНА БЪРКАЛКА И ЧАША
Съставки
Количество
Ананасово-кайсиев мус
Ананасови
резенчета
250
гр
Сушени кайсии
40
гр
Кисело мляко
300
гр
LT
Замразени ягоди
250
гр
LV
Банан
½
бр.
Вода
100
гр
Пудра захар
1
с.л.
Кисело мляко
300
гр
Ягодов мус
Време
HR
Рецепта
60 сек.
60 сек.
Скорост
IT
Turbo
NL
Turbo
NO
PL
PT
КОЛИЧЕСТВА И ВРЕМЕНА ЗА НАДРОБЯВАНЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТ МИНИ РЕЗАЧКА
RO
Съставки
Количество
Моркови
100-200 гр
-
Лук
100-200 гр
3-5 сек.
Бадеми
100-200 гр
3-5 сек.
Месо
100-200 гр
-
Лед
100-200 гр
Степен Време Степен Време Степен Време Скорост
Грубо
HU
-
5-10 сек.
10-20 сек Turbo
7-10 сек.
Средно
Фино
5
импулса
ON за 3
сек, OFF
за 2 сек
RS
10-20 сек Turbo
RU
10-20 сек Turbo
SE
5 сек
Turbo
SI
10
импулса
ON за 3 Turbo
сек, OFF
за 2 сек
SK
TR
UA
www.electrolux.com
7
BG
CZ
КОЛИЧЕСТВА И ВРЕМЕНА ЗА ПАСИРАНЕ/РАЗБИВАНЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ТРАДИЦИОННА БЪРКАЛКА*
Съставки
Количество
Време
Скорост
DK
Сметана
Яйчен белтък
500
4
50-70 сек.
Turbo
60 сек.
Turbo
EE
Забележка: Можете да използвате tрадиционна бъркалка* за разбиване на сметана в чашата, ако температурата
на сметаната е между 4 и 8 градуса по Целзий. За разбиване на яйца, използвайте 1,5 литрова купа.
DE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
гр
бр.
КОЛИЧЕСТВА И ВРЕМЕНА ЗА МАЧКАНЕ
АКСЕСОАР ПРЕСА ЗА КАРТОФЕНО ПЮРЕ*
Ingredients
Максимално количество
Време
Скорост
Парчета печени картофи,
парчета печена тиква
(размери 20мм x
20ммx20мм)
300
30 сек.
Висока скорост
гр
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможна причина
Решение
Ножчетата не се завъртат
при работа.
Може би има прекалено много
храна в отделението. Парчетата
храна са прекалено големи. Храна
е заседнала около ножчетата.
Скоростта може да не е правилна.
Намалете количеството
храна. Намалете
количеството храна.
Моторът изглежда не може
да преработи товара.
Малката купа за кълцане* не
работи..
Капакът на купата за кълцане не е
добре закрепен.
Миксиращият накрайник/
традиционната бъркалка* не
работи.
Миксиращият накрайник/
традиционната бъркалка* не са
сглобени правилно.
Пресата за картофено пюре
не работи.
Пресата за картофено пюре* не е
сглобена правилно.
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
*в зависимост от модела
Вижте ръководството за
преработка за правилните
скорости.
Уверете се, че капакът
и купата за кълцане са
монтирани правилно.
Постарайте се да
фиксирате миксиращия
накрайник/традиционната
бъркалка*.
Уверете се, че пресата
за картофено пюре* е
заключена в позиция.
Уверете се, че ножчето е
правилно монтирано на
звънеца на стъпалото.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от електрически
и електронни уреди.
Не изхвърляйте уредите, означени със символа
,
заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт
за рециклиране или се обърнете към вашата общинска
служба.
UA
www.electrolux.com
8
BG
SOUČÁSTI
A.Tlačítko Start
B.Tlačítko Turbo
C. Volič rychlosti
D.Rukojeť
E. Kovový mixovací nástavec
F.Nůž
G.Napájecí šňůra
H.Odměrka
I.Tradiční šlehací metla*
J.Mixovací nádoba*
K.Víko mixovací nádoby*
L.Nádoba se sekacím nožem*
M. Mačkadlo na brambory*
*V závislosti na daném modelu.
CZ
DE
DK
EE
ES
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny.
• Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
• Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem.
• Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte tento spotřebič a jeho
kabel mimo dosah dětí.
• Přístroj lze připojit pouze k takovému zdroji energie, jehož napětí a kmitočet
odpovídají specifikacím uvedeným na typovém štítku!
• Přístroj nikdy nepoužívejte ani jej nezapínejte, má-li
- poškozený síťový napájecí kabel,
- poškozený kryt.
• Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce,
jeho autorizovaný servisní zástupce nebo jiná způsobilá osoba, aby se
předešlo ohrožení.
• Před montáží, demontáží a čištěním přístroje nebo pokud je přístroj
ponechán bez dozoru, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Než budete manipulovat s pohyblivými díly, vypněte spotřebič a odpojte jej
z napájení.
• Pokud je přístroj zapojen do sítě, nikdy se nedotýkejte čepelí ani vnitřních
částí.
• Při manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování mísy a během čištění buďte
opatrní.
• Čepele a vnitřní části mixéru jsou velice ostré! Hrozí nebezpečí zranění!
Při montáži, demontáži zařízení po použití a při čištění buďte opatrní!
Zkontrolujte, zda je zástrčka vytažena ze sítě.
• Spotřebič nemůže být používán pro drcení ledu nebo mixování tvrdých
a suchých surovin, jako ořechů a tvrdého karamelu, pokud není použito
specifického příslušenství dodaného se spotřebičem. V takovém případě
může dojít k otupení nože.
• Přístroj neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
• Při zpracování těžkého těsta nesmí maximální doba nepřetržitého provozu
přístroje překročit 30 sekund. Před opětovným uvedením do provozu přístroj
www.electrolux.com
9
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
DE
nechejte zchladnout.
• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže převzít
jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným nebo
nesprávným používáním přístroje.
DK
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
EE
1. Před prvním použitím spotřebiče odstraňte veškeré obalové materiály, plasty, štítky, samolepky nebo
visačky, které mohou být připojeny k podstavci s motorem, mísám nebo nástavcům.
ES
CZ
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Varování! Kryt, zástrčka ani kabel se nesmí nikdy ponořit do vody ani jakékoliv jiné kapaliny.
Pozor! Před výměnou příslušenství nebo manipulací s pohyblivými součástmi spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Omyjte všechny části kromě podstavce s motorem ve vlažné vodě se saponátem. Každou část před
použitím důkladně osušte.
Všechny díly, kromě nohy mačkadla na brambory, adaptéru šlehače a horní části kráječe, lze mýt
v horním koši myčky nádobí.
3. Kryt je nutné čistit jen měkkým vlhkým hadříkem a poté usušit hadříkem.
Poznámka: K čištění povrchů přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky.
ZAČÍNÁME
4. Nasaďte mixovací nástavec na rukojeť, otočte jím ve směru hodinových ručiček (A) a zajistěte. Pokud
chcete mixovací nástavec odpojit, otočte jím proti směru hodinových ručiček (B).
5. Navolte rychlost posunutím voliče rychlosti (A). Stisknutím spouštěcího tlačítka začnete mixovat (B).
Stisknutím tlačítka Turbo nastavíte nejvyšší rychlost (C). LED kontrolka signalizuje maximální rychlost.
Spotřebič lze nepřetržitě používat po dobu 60 sekund. Poté jej nechte jednu minutu chladnout.
6. Vložte tyčový mixér co nejhlouběji do odměrky a začněte mixovat při normální rychlosti. Odměrku
naplňte maximálně do 2/3 (600 ml) . Pokud nepoužíváte odměrku, nesmíte mixovací nástavec ponořit
hlouběji než do 2/3 jeho délky. Nejlepšího zpracování obsahu dosáhnete, pokud budete tyčovým
mixérem pohybovat nahoru a dolů. Přístroj zastavíte uvolněním tlačítka.
7. Použití malého sekacího nástavce*. Postavte mixovací nádobu na čistý a rovný povrch. Vložte čepel z
nerezavějící oceli.
8. Vložte do mixovací nádoby požadované suroviny*. Mixujte max. 300 g (uvedená maximální výše)
surovin. Zavřete víko.
9. Nasaďte rukojeť na víko mixovací nádoby, otočte jí ve směru hodinových ručiček (A) a zajistěte.
Zapojte zástrčku do zásuvky a přístroj zapněte stisknutím vypínače. Přístroj zastavíte uvolněním
tlačítka. Odpojte rukojeť otočením proti směru hodinových ručiček (B).
10.Použití tradiční šlehací metly*. Šlehací metlu nasaďte na rukojeť a utáhněte rukojeť ve směru
hodinových ručiček. Pokud chcete rukojeť uvolnit, otočte jí proti směru hodinových ručiček.
11. Použití mačkadla na brambory*. K sestavení mačkadla na brambory s ručním dílem otočte ručním
dílem po směru hodinových ručiček, dokud není utažený. Při demontáži otáčejte proti směru
hodinových ručiček. Poznámka: Brambory se uvaří a poté rozmačkají při maximální rychlosti během 60
sekund.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
12.Vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, dokud se nástroje nepřestanou zcela
pohybovat.
Varování! Kryt, zástrčka ani kabel se nesmí nikdy ponořit do vody ani jakékoliv jiné kapaliny.
13.Omyjte všechny části kromě podstavce s motorem ve vlažné vodě se saponátem. Každou část před
použitím důkladně osušte.
Všechny díly, kromě nohy mačkadla na brambory, adaptéru šlehače a horní části kráječe, lze mýt
v horním koši myčky nádobí.
14.Kryt je nutné čistit jen měkkým vlhkým hadříkem a poté usušit hadříkem.
Poznámka: K čištění povrchů přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky.
Před uložením vypojte zástrčku ze síťové zásuvky. Ujistěte se, že je spotřebič čistý a zcela suchý.
www.electrolux.com
10
BG
DOBY PŘÍPRAVY A MNOŽSTVÍ K MIXOVÁNÍ
CZ
PŘÍSLUŠENSTVÍ KOVOVÁ MIXOVACÍ NOHA A MIXOVACÍ NÁDOBA
Recept
Přísady
Množství
Meruňkovo-ananasový koktejl
Ananas na plátky
250
g
Sušené meruňky
40
g
Jogurt
300
g
Mražené maliny
250
g
Banán
½
ks
Voda
100
g
Cukr krupice
1
polévková
lžíce
Jogurt
300
g
Malinový koktejl
Čas
Rychlost
60 s
Turbo
DK
EE
ES
60 sec
FI
Turbo
FR
GB
DOBY PŘÍPRAVY A MNOŽSTVÍ K SEKÁNÍ ČI MLETÍ
GR
PŘÍSLUŠENSTVÍ MINISEKÁČEK
Přísady Množství
Kvalita
Čas
Mrkev
100-200 g
-
Cibule
100-200 g
3-5 sec
Mandle
100-200 g
3-5 sec
Maso
100-200 g
Led
100-200 g
Kvalita
Čas
Kvalita
5-10 sec
7-10 sec
Hrubá
Střední
Jemná
5 pulzů ZAPNUTO
na 3 sekundy,
VYPNUTO
na 2 sekundy
-
Čas
Rychlost
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 pulzů
ZAPNUTO
na 3
sekundy,
VYPNUTO
na 2
sekundy
Turbo
Smetana
500
Vaječné bílky
4
HU
IT
LT
NL
NO
PL
PT
PŘÍSLUŠENSTVÍ TRADIČNÍ ŠLEHACÍ METLA*
Množství
HR
LV
DOBY PŘÍPRAVY A MNOŽSTVÍ KE ŠLEHÁNÍ
Přísady
DE
Čas
Rychlost
g
50-70 s
Turbo
ks
60 s
Turbo
RO
RS
RU
Poznámka: V mixovací nádobě je ke šlehání smetany možné použít tradiční šlehací metla*, pokud je
teplota smetany mezi 4 a 8 stupni Celsia. Ke šlehání vajec použijte mísu o objemu 1,5 litru.
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
11
BG
CZ
DE
DK
EE
MNOŽSTVÍ K ROZMAČKÁNÍ A DOBY PŘÍPRAVY
Příslušenství Mačkadlo na brambory*
Ingredients
Uvařené kusy brambor,
uvařené kusy dýně
(velikost 20 x 20 x 20 mm)
Maximální množství
300
g
Čas
30 sec
Rychlost
Vysoká rychlost
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém
Možná příčina
Řešení
Čepele se při přípravě neotáčí.
V nálevce může být příliš mnoho
potravin. Kusy potravin jsou příliš
velké. Okolí čepelí je zanesené
potravinami
Snižte množství potravin.
Zmenšete velikost potravin.
GB
Motor zní, jako když nedokáže
náplň zpracovat.
Může být použita nesprávná
rychlost.
Viz průvodce přípravou pro
správné rychlosti.
GR
Malý sekací nástavec* nefunguje.
Víko mixovací nádoby není správně
dotaženo.
Zkontrolujte, zda jsou víko a
mixovací nádoba nasazeny
správně.
Mixovací nástavec/tradiční
šlehací metla*nefungují.
Mixovací nástavec/tradiční šlehací
metla nejsou nasazeny správně.
Zkontrolujte, zda jsou
mixovací nástavec/tradiční
šlehací metla* zajištěny ve
správné poloze.
Mačkadlo na brambory nefunguje.
Mačkadlo na brambory není
správně sestaveno.
Ujistěte se, že je mačkadlo
na brambory zajištěno
na místě. Ujistěte se,
že je čepel správně
namontovaná ve zvonci
nohy.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
*V závislosti na daném modelu.
LIKVIDACE
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci.
.
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
TEILE
A.Start-Taste
B.Turbotaste
C.Drehzahl-Wahlschalter
D.Handteil
E.Metallmixfuß
F.Messer
G.Netzkabel
H.Becher
I.Schneebesen*
J.Zerkleinerungsbehälter*
K.Deckel für Zerkleinerungsbehälter*
L.Messer für Zerkleinerungsbehälter*
M. Kartoffelstampfer*
*modellabhängig
UA
www.electrolux.com
12
BG
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das
Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
• Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung
und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch
eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die
sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern bedient werden. Bewahren Sie das
Gerät inklusive Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Gerät niemals benutzen oder handhaben, wenn
– das Netzkabel beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
• Trennen Sie das Gerät bei Abwesenheit sowie vor dem Zusammensetzen
bzw. Auseinanderbauen oder zum Reinigen immer vom Stromnetz.
• Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es vom Strom, bevor Sie
Zubehör wechseln oder mit Teilen arbeiten, die sich im Betrieb bewegen.
• Fassen Sie keinesfalls die Klingen oder Einsätze mit der Hand oder
Werkzeugen an, während das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
• Gehen Sie beim Umgang mit den scharfkantigen Messern, beim Entleeren
des Behälters und während der Reinigung vorsichtig um.
• Die Klingen und Einsätze sind sehr scharf! Verletzungsgefahr! Vorsicht, wenn
Sie das Gerät zusammensetzen, nach Gebrauch zerlegen oder reinigen!
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
• Das Gerät eignet sich außer mit dem speziellen Zubehör, welches mit dem
Gerät ausgeliefert wurde, nicht zum Zerkleinern von Eis oder zum Mahlen
harter, trockner Massen wie Nüsse oder Bonbons. Die Klinge könnte
dadurch stumpf werden.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Lassen Sie das Gerät bei hoher Belastung nicht länger als 30 Sekunden
ununterbrochen eingeschaltet. Vor dem erneuten Einschalten abkühlen
lassen.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße
oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.
www.electrolux.com
13
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
CZ
1. Entfernen Sie vor der Verwendung Ihres Geräts das gesamte Verpackungsmaterial, Kunststoffe,
Schilder, Aufkleber oder Etiketten, die am Motorblock, an den Schalen oder Aufsätzen angebracht sind.
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Warnung! Tauchen Sie niemals das Gehäuse, den Netzstecker oder das Netzkabel in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.
Vorsicht! Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehör
wechseln oder sich Teilen nähern, die sich bei Gebrauch bewegen.
2. Reinigen Sie alle Teile mit Ausnahme des Motorblocks mit warmem Seifenwasser. Trocknen Sie alle
Teile vor dem nächsten Gebrauch sorgfältig.
Sämtliche Teile, ausgenommen der Standfuß des Kartoffelstampfers, die Schneebesenaufnahme
und der obere Teil des Zerhackers, können im oberen Korb des Geschirrspülers gereinigt werden.
3. Das Gehäuse sollte nur mit einem weichen feuchten Tuch gereinigt und anschließend mit einem Tuch
abgetrocknet werden.
Hinweis: Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberflächen keine Scheuermittel oder
Metallschwämme.
ERSTE SCHRITTE
4. Setzen Sie den Mixfuß in das Handteil, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn (A), bis er einrastet. Zum
Abnehmen drehen Sie den Mixfuß im Gegenuhrzeigersinn (B).
5. Stellen Sie die Drehzahl ein, indem Sie den Drehzahl-Wahlschalter betätigen (A). Drücken die Taste
„Ein/Aus“ um mit dem Mixen zu beginnen (B). Drücken Sie die Turbo-Taste um mit der höchsten
Drehzahl zu mixen (C). Die Drehzahl wird auf der LED-Geschwindigkeitsanzeige deutlich. Das Gerät
darf bis zu 30 Sekunden durchgehend verwendet werden. Lassen Sie es nach Ablauf von 60 Sekunden
eine Minute lang abkühlen.
6. Setzen Sie den Stabmixer tief in den Becher und beginnen Sie den Mixvorgang durch Starten mit
normaler Geschwindigkeit. Achten Sie darauf, dass der Becher nicht mehr als 2/3 (600 ml) gefüllt ist.
Wenn der Becher nicht verwendet wird, darauf achten, dass der Mixfuß nicht mehr als 2/3 seiner Länge
eintaucht. Leichtes Auf- und Abbewegen des Stabmixers ermöglicht das bestmögliche Durcharbeiten
der Masse. Lassen Sie zum Beenden die Taste los.
7. Verwenden des Mini-Zerkleinerers*. Stellen Sie den Zerkleinerungsbehälter auf eine saubere, ebene
Fläche. Bringen Sie die Edelstahlklinge an.
8. Geben Sie die Lebensmittel in den Zerkleinerungsbehälter*. Die maximale Zerkleinerungsmenge
beträgt 300 g (angezeichnete Maximalhöhe). Schließen Sie den Deckel.
9. Setzen Sie das Handteil in den Zerkleinererdeckel ein, und drehen Sie es im Uhrzeigersinn (A), bis
es einrastet. Schießen Sie den Netzstecker an und schalten Sie das Gerät durch Drücken auf die Taste
für normale Geschwindigkeit ein. Zum Ausschalten lassen Sie die Taste los. Nehmen Sie das Handteil
durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab (B).
10.Arbeiten mit dem Schneebesen*. Befestigen Sie den Schneebesen am Handteil, indem Sie dieses im
Uhrzeigersinn festdrehen. Zum Abnehmen drehen Sie im Gegenuhrzeigersinn.
11. Verwenden des Kartoffelstampfers*. Um den Kartoffelstampfer mit dem Handstück zu verbinden,
das Handstück entgegen dem Uhrzeigersinn handfest eindrehen. Im Uhrzeigersinn drehen, um die
Verbindung zu lösen.
Hinweis: Kartoffeln werden gekocht und anschließend bei max. Drehzahl innerhalb von 60 Sekunden
zerkleinert
REINIGUNG UND PFLEGE
12.Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis die Einsätze
zum Stillstand gekommen sind.
Warnung! Tauchen Sie niemals das Gehäuse, den Netzstecker oder das Netzkabel in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.
13.Reinigen Sie alle Teile mit Ausnahme des Motorblocks mit warmem Seifenwasser. Trocknen Sie alle
Teile vor dem nächsten Gebrauch sorgfältig.
Sämtliche Teile, ausgenommen der Standfuß des Kartoffelstampfers, die Schneebesenaufnahme
www.electrolux.com
14
und der obere Teil des Zerhackers, können im oberen Korb des Geschirrspülers gereinigt werden.
14.Das Gehäuse sollte nur mit einem weichen feuchten Tuch gereinigt und anschließend mit einem Tuch
abgetrocknet werden.
Hinweis: Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberflächen keine Scheuermittel oder
Metallschwämme.
Vor Lagerung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Sicherstellen, dass das Gerät
sauber und absolut trocken ist.
ZUBEHÖR MIXERAUFSATZ UND BECHER AUS METALL
Rezept
Zutaten
Menge
Ananas-AprikosenSmoothie
Ananas in Scheiben
250
g
Getrocknete
Aprikosen
40
g
Joghurt
300
g
Gefrorene
Himbeeren
250
g
Bananen
½
Stück
Wasser
100
g
Zucker
1
Teelöffel
Joghurt
300
g
Zeit
Geschwindigkeit
60 Sek.
Turbo
Karotten
100-200 g
-
Zwiebeln
100-200 g
3-5 sec
Mandeln
100-200 g
Fleisch
100-200 g
Eis
100-200 g
Qualität
Zeit
Qualität
60 Sek.
HU
Turbo
IT
LT
LV
Qualität
7-10 sec
Fein
5 Impulse
für 3 Sek.,
2 Sek.
aus
-
Zeit
Geschwin.
NL
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
NO
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 Impulse für
3 Sek., 2
Sek. aus
Turbo
PL
PT
RO
RS
QUIRL-/SCHLAGMENGE UND VERARBEITUNGSDAUER
RU
ZUBEHÖR SCHNEEBESEN*
Zutaten
Menge
Sahne
500
g
Eiweiß
4
Anteile
FI
HR
Medium
(Mittel)
-
ES
GR
5-10 sec
3-5 sec
Grob
Zeit
DK
GB
ZUBEHÖR MINI-MESSER
Menge
DE
FR
ZUTATENMENGE UND VERARBEITUNGSDAUER
Zutaten
CZ
EE
ZUTATENMENGE UND VERARBEITUNGSDAUER
Himbeer-Smoothie
BG
Zeit
Geschwindigkeit
50-70 Sek.
Turbo
60 Sek.
Turbo
SE
SI
SK
Hinweis: Schlagsahne kann im Becher auch mit dem Schneebesen* hergestellt werden, solange die
Temperatur der Sahne zwischen 4 °C und 8 °C liegt. Verwenden Sie zum Schlagen von Eiern eine 1,5 Liter
Schüssel.
TR
UA
www.electrolux.com
15
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
VERARBEITUNGSMENGEN UND -DAUER
Kartoffelstampferzubehör*
Zutaten
Gekochte Kartoffelstücke,
gekochte Kürbisstücke
(Größe 20 mm x 20 mm x 20
mm)
Höchstmenge
300
g
PT
RO
RS
RU
30 sek
Geschwindigkeit
Max. Drehzahl
FEHLERSUCHE
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Die Messerklingen drehen sich
nicht während der Verarbeitung.
Zu viele Lebensmittel im Behälter.
Die einzelnen Stücke sind zu groß.
Es haben sich Lebensmittel an den
Messerklingen festgesetzt.
Menge an Lebensmitteln
reduzieren.
Lebensmittel weiter
zerkleinern.
Das Motorengeräusch lässt
vermuten, dass die Menge an
Lebensmitteln nicht verarbeitet
werden kann.
Die Drehzahl ist evtl. falsch
eingestellt.
Siehe das Handbuch für
korrekte Drehzahlen.
Der Mini-Zerkleinerer* funktioniert
nicht..
Der Zerkleinererdeckel ist nicht
ordnungsgemäß befestigt.
Vergewissern Sie sich,
dass der Deckel und die
Zerkleinerungsbehälter
richtig zusammengesetzt
sind.
Der Mixfuß/Schneebesen*
funktioniert nicht.
Der Mixfuß/Schneebesen* ist nicht
richtig zusammengesetzt.
Vergewissern Sie sich dass
der Mixfuß/Schneebesen*
einrastet.
Der Kartoffelstampfer* funktioniert
nicht.
Der Kartoffelstampfer* ist nicht
richtig montiert.
Darauf achten, dass
der Kartoffelstampfer
eingerastet ist.
Sicherstellen, dass die
Messerklinge richtig in der
Fußaufnahme montiert ist.
NO
PL
Zeit
* modellabhängig
ENTSORGUNG
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
16
BG
KOMPONENTER
A.Start-knap
B.Turboknap
C.Hastighedsvælger
D.Håndholdt del
E.Blenderfod i metal
F.Kniv
G.Strømledning
H.Målebæger
CZ
I. Traditionelt piskeris*
J.Hakkerens skål*
K.Låg til hakkerens skål*
L.Kniv til hakkerens skål*
M. Kartoffelmoser*
*afhænger af model
DE
DK
EE
ES
SIKKERHEDSRÅD
Læs følgende vejledning omhyggeligt, før apparatet anvendes første gang.
• Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis
de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde, og hvis de forstår de medfølgende farer.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Dette apparat bør ikke anvendes af børn. Apparatet og dets ledning skal
holdes utilgængelige for børn.
• Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med samme spænding og
frekvens som de specifikationer, der er angivet på mærkepladen!
• Anvend eller håndter ikke apparatet, hvis
– den medfølgende ledning er beskadiget
– kabinettet er beskadiget.”
• Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal
producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker
udskifte den af hensyn til sikkerheden.
• Træk altid stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn
samt før montering, adskillelse eller rengøring.
• Sluk for apparatet, og træk stikket ud af kontakten, før du skifter tilbehør eller
kommer i berøring med dele, der bevæger sig under brug.
• Rør aldrig ved knivene eller tilbehøret med hånden eller med
køkkenredskaber, mens apparatet er tilsluttet stikkontakten.
• Vær forsigtig under håndtering af de skarpe knive, når skålen tømmes og
rengøres.
• Knivene og tilbehøret er meget skarpe! Risiko for personskade! Vær forsigtig
ved montering og adskillelse efter brug og rengøring! Sørg for, at stikket er
taget ud af stikkontakten.
• Produktet må ikke anvendes til hakning af is, samt hårde og tørre
indredienser som nødder og sukker. Knivbladene bliver sløve. Det er muligt
at hakke disse ingredienser, hvis produktet udstyres med et specielt tilbehør,
som er egnet til hakning af is, samt hårde og tørre indredienser.
• Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
• Når apparatet kører med hård belastning, bør det ikke anvendes i mere end
30 sekunder ad gangen. Lad apparatet køle af, inden du starter igen.
• Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten
www.electrolux.com
17
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der forårsages af forkert eller
ukorrekt brug.
CZ
DE
FØR IBRUGTAGNING
DK
1. Før ibrugtagning af maskinen fjernes al emballage, plast, etiketter, klistermærker eller mærkater, der
kan være sat på motorkabinettet, skålen eller tilbehøret.
EE
ES
FI
FR
GB
GR
Advarsel! Motorhus, stik eller ledning må aldrig nedsænkes i vand eller anden væske.
Forsigtig! Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten, inden du udskifter tilbehør eller rører ved
dele, der bevæger sig under brug.
2. Vask alle dele, med undtagelse af motorkabinettet, i varmt sæbevand. Tør alle dele grundigt af før
brug.
Alle dele, med undtagelse af kartoffelmoser, adapter til piskeris og minihakkerens øverste del, kan
vaskes på den øverste hylde i din opvaskemaskine.
3. Huset må kun rengøres med en blød, fugtig klud og skal derefter tørres af med en klud.
Bemærk: Brug ikke slibende rensemidler eller skuresvampe til at rengøre overfladerne på apparatet.
SÅDAN KOMMER DU I GANG
PT
4. Påsæt blenderfoden på den håndholdte del, drej den med uret (A), og lås den fast. Drej blenderfoden
mod uret (B) for at afmontere.
5. Vælg hastigheden ved at flytte på hastighedsvælgeren (A). Tryk på tænd/sluk-knappen for
at starte blendningen (B). Tryk på Turbo-knappen for højeste hastighed (C). LED-lampen viser
lenderhastigheden. Produktet kan anvendes kontinuerligt i 60 sekunder. Lad det køle af i 1 minut
bagefter.
6. Sæt stavblenderen langt ned i målebægeret, og begynd at blende ved at starte ved normal
hastighed. Kontrollér, at bægeret ikke er mere end 2/3 (600 ml)fuldt. Hvis du ikke bruger bægeret, skal
du ikke nedsænke blenderfoden mere end 2/3 af dens længde. Bevæg stavblenderen let op og ned
for at sikre den bedst mulige behandling af indholdet. Slip knappen for at stoppe.
7. Brug af minihakker*. Placer hakkerens skål på et rent, jævnt underlag. Sæt den rustfri kniv på plads.
8. Placer ingredienserne i hakkerens skål*. Den mængde mad, der skal hakkes, må ikke overstige 300 g
(Angivet MAX niveau). Luk låget.
9. Sæt den håndholdte del på hakkerens låg, drej den med uret (A), og lås den fast. Sæt stikket i
stikkontakten, og tryk på knappen for at starte. Slip for at stoppe. Fjern den håndholdte del ved at
dreje den mod uret (B).
10.Brug af det traditionelle piskeris*. Piskeriset samles med den håndholdte del ved at dreje den
håndholdte del med uret, indtil den sidder stramt. Den adskilles ved at dreje den mod uret.
11. Brug af kartoffelmoseren*. Saml kartoffelmoseren med den håndholdte del ved at dreje den
håndholdte del med uret, til den sidder fast. Drej den mod uret for at skille den ad. Bemærk! Kartofler
koges og moses derefter ved maksimal hastighed i 60 sekunder.
RO
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
RS
RU
SE
SI
SK
TR
12.Sluk apparatet, træk stikket ud af stikkontakten, og vent indtil tilbehøret er stoppet helt.
Advarsel! Motorhus, stik eller ledning må aldrig nedsænkes i vand eller anden væske.
13.Vask alle dele, med undtagelse af motorkabinettet, i varmt sæbevand. Tør alle dele grundigt af før
brug.
Alle dele, med undtagelse af kartoffelmoserfoden, piskerisadapteren og hakkerens øverste del,
kan vaskes i den øverste hylde i din opvaskemaskine.
14.Huset må kun rengøres med en blød, fugtig klud og skal derefter tørres af med en klud.
Bemærk: Brug ikke slibende rensemidler eller skuresvampe til at rengøre overfladerne på apparatet.
Tag stikket ud af stikkontakten, inden du stiller apparatet til opbevaring. Sørg for, at apparatet er rent
og helt tørt.
UA
www.electrolux.com
18
BG
BLANDINGSMÆNGDER OG BEHANDLINGSTIDER
CZ
TILBEHØR MIXERSTAV AF METAL OG BÆGER
Tid
Hastighed
60 sek.
Turbo
DE
Opskrift
Ingredienser
Mængde
Ananas-abrikos smoothie
Ananas i skiver
250
gram
Tørrede abrikoser
40
gram
Yoghurt
300
gram
Frosne hindbær
250
gram
Banan
½
stk.
Vand
100
gram
Sukker
1
Spsk.
Yoghurt
300
gram
GB
FINDELINGSMÆNGDER OG BEHANDLINGSTIDER
GR
Hindbær smoothie
DK
EE
ES
60 sek.
FI
Turbo
FR
TILBEHØR MINIHAKKER
Ingredienser
Mængde
Kvalitet
Tid
Gulerødder 100-200 gram
Løg
-
100-200 gram
Mandler
100-200 gram
Kød
100-200 gram
Is
100-200 gram
Kvalitet
Tid
Kvalitet
5-10 sec
3-5 sec
3-5 sec
Grov
7-10 sec
Middel
-
Fin
5 pulseringer
ON i 3 sek,
OFF i 2 sek
-
Hastighed
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
IT
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
LT
10
pulseringer
ON i 3 sek,
OFF i 2 sek
Turbo
Fløde
500
gram
Æggehvider
4
enheder
Tid
Hastighed
50-70 sek.
Turbo
60 sek.
Turbo
RO
MOSNINGSMÆNGDER OG BEHANDLINGSTIDER
Kogte kartoffelstykker,
kogte græskarstykker
(størrelse 20 mm x 20 mm x 20
mm)
300
gram
RS
RU
SE
KARTOFFELMOSER-TILBEHØR*
Maks. mængde
NL
PT
Bemærk! Den traditionelle piskeris* kan bruges til at piske fløde i bægeret, så længe flødens temperatur er
mellem 4 og 8 grader Celcius. Brug en skål på 1,5 liter til at piske æg.
Ingredienser
LV
PL
TILBEHØR TRADITIONELT PISKERIS*
Mængde
HU
NO
RØRE-/PISKEMÆNGDER OG BEHANDLINGSTIDER
Ingredienser
HR
Tid
Tid
Hastighed
30 sek.
Høj hastighed
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
19
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FEJLFINDING
Problem
Mulig årsag
Løsning
Klinger drejer ikke under
behandling.
Muligvis for meget mad i bæger.
Madstykker er for store.
Der sidder mad fast omkring
klingerne.
Mindsk mængden af mad.
Mindsk størrelsen på
madstykkerne.
Motor lyder som om, den ikke kan
behandle det ilagte mad.
Hastigheden er muligvis ikke korrekt.
Se behandlingsvejledning
for korrekte hastigheder.
Minikhakkeren* fungerer ikke.
Låget til minihakkeren er ikke korrekt
sat på.
Kontrollér, at låget og
hakkerens skål er samlet
korrekt.
Blenderfoden/traditionelt piskeris*
fungerer ikke.
Blenderfoden/traditionelt piskeris* er
ikke samlet korrekt.
Sørg for at låse
blenderfoden/traditionelt
piskeris* korrekt fast.
Kartoffelmoseren* virker ikke.
Kartoffelmoseren* er ikke samlet
korrekt.
Sørg for at låse
kartoffelmoseren* fast.
Sørg for, at klingen
er monteret korrekt i
fodklokken.
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
* afhænger af model
BORTSKAFFELSE
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af elektriske
og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet
,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
KOOSTISOSAD
A.Käivitusnupp
B.Turbokiiruse nupp
C.Kiirusevalija
D.Käeshoitav osa
E.Metallist segamisjalg
F.Nuga
G.Toitejuhe
H.Mõõtenõu
I.Tavaline vispel*
J.Hakkimiskauss*
K.Hakkimiskausi kaas*
L. Hakkimiskausi nuga*
M. Kartulipüreestaja*
*sõltub mudelist
OHUTUSSOOVITUSED
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege järgnev juhend hoolikalt läbi!
• Füüsilise, sensoorse ja vaimupuudega või kogemuste ja teadmisteta
inimesed võivad seadet kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel, et
neid juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Seda seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seade ja selle juhe laste
www.electrolux.com
20
käeulatusest eemal.
• Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus
vastavad nimiandmete sildil toodud andmetele!
• Ärge võtke seadet kasutusele ega tõstke seda üles, kui
– toitejuhe on vigastatud;
– korpus on kahjustatud.
• Vigastatud seadme või toitejuhtme korral laske see ohu vältimiseks tootjal,
tootja volitatud teeninduses või sarnase väljaõppega isikul välja vahetada.
• Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, kui see jäetakse järelevalveta ning
enne seadme kokkupanekut, lahtivõtmist või puhastamist.
• Enne tarvikute vahetamist või kasutamisel liikuvatele osadele lähenemist
lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
• Ärge kunagi puudutage käega või mis tahes tööriistadega terasid või
vahetatavaid osi, kui seade on vooluvõrku ühendatud.
• Teravate lõiketerade käsitsemisel, nõu tühjendamisel ja puhastamisel tuleb
olla ettevaatlik.
• Terad ja vahetatavad osad on väga teravad! Vigastuse oht! Ettevaatust
seadme kokkupanekul, kasutamisjärgsel lahtivõtmisel ning puhastamisel!
Veenduge, et seade on toitevõrgust väljas.
• Seadet ei tohi kasutada kõvade toitainete, nagu jää, pähklite,
karamellkommide purustamiseks ilma lisavarustuses loetletud purusti
kasutamist. Vastasel juhul võib tera nüristuda.
• Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku!
• Suure koguse toiduainete töötlemisel ärge käitage seadet järjest üle 30
sekundi. Laske seadmel enne taaskäivitamist jahtuda.
• Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta
valest või mittesihipärasest kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.
ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
1. Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, plast, sildid, kleebised või märgid, mis
võivad olla kinnitatud mootorikorpusele, nõudele või tarvikutele.
PT
Hoiatus! Ärge kunagi kastke korpust, pistikut või toitejuhet vette või muusse vedelikku.
Ettevaatust! Enne tarvikute vahetamist või liikuvate osade käsitsemist lülitage seade välja ja
eemaldage vooluvõrgust.
2. Peske kõiki osi, välja arvatud mootorikorpust, sooja seebiveega. Kuivatage osad enne kasutamist
hoolikalt.
RO
RS
Kõiki osi, välja arvatud kartulipüreestaja jalg, vispli adapter ja purustaja ülemine osa, võib pesta
nõudepesumasina ülemisel restil.
3. Korpust tohib puhastada ainult pehme niiske lapiga. Seejärel pühkige lapiga kuivaks.
Märkus: Ärge kasutage seadme pindade puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega küürimiskäsnasid.
ALUSTAMINE
RU
SE
SI
SK
4. Pange segamisjalg käeshoitava osa külge, pöörake seda päripäeva (A) ning lukustage õigesse
asendisse. Eemaldamiseks keerake mikseri jalga vastupäeva (B).
5. Valige kiirus, liigutades kiirusevalijat (A). Segamise alustamiseks vajutage toitenuppu (B). Suurima
kiiruse valimiseks vajutage Turbo-nuppu (C). LED-tuli näitab segamiskiirust. Järjest võib seadet
kasutada kuni 60 sekundit. Seejärel laske seadmel 1 minut jahtuda.
www.electrolux.com
BG
TR
UA
21
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
6. Sisestage saumikser sügavale mõõtenõusse ja alustage segamist normaalkiirusel. Veenduge, et
mõõtenõu poleks täidetud rohkem kui 2/3 (600 ml) ulatuses. Kui te mõõtenõud ei kasuta, ärge asetage
segamisjalga aine sisse sügavamale kui 2/3 selle pikkusest. Liigutage saumikserit kergelt üles-alla, et
kindlustada segu parim töötlemine. Seiskamiseks vabastage lüliti.
7. Minihakkija kasutamine*. Asetage hakkimiskauss puhtale ja tasasele pinnale. Asetage roostevabast
terasest tera oma kohale.
8. Pange toiduained hakkimiskaussi*. Hakitava toidu kogus ei tohi ületada 300 g (näidatud piirnormid).
Sulgege kaas.
9. Sisestage käeshoitav osa hakkimisnõu kaane sisse, pöörake päripäeva (A) ning lukustage õigesse
asendisse. Ühendage pistik vooluvõrku ning vajutage seadme käivitamiseks lülitile. Seiskamiseks
vabastage lüliti. Eemaldage käeshoitav osa, pöörates seda vastupäeva (B).
10.Tavalise vispliga töötamine*. Vispli ühendamiseks käeshoitava osaga keerake käeshoitavat osa
päripäeva, kuni see on kinnitunud. Lahtivõtmiseks keerake seda vastupäeva.
11. Kartulipüreestaja kasutamine*. Kartulipüreestaja kinnitamiseks käsiotsiku külge keerake käsiotsikut
päripäeva, kuni see kohale kinnitub. Lahtivõtmiseks keerake vastupäeva. Märkus. Kartulid keedetakse
ja purustatakse maksimaalsel kiirusel umbes 60 sekundit.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
12.Lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja oodake, kuni tarvikud on pöörlemise
täielikult lõpetanud.
Hoiatus! Ärge kunagi kastke korpust, pistikut või toitejuhet vette või muusse vedelikku.
13.Peske kõiki osi, välja arvatud mootorikorpust, sooja seebiveega. Kuivatage osad enne kasutamist
hoolikalt.
LT
Kõiki osi, välja arvatud kartulipüreestaja jalg, vispli adapter ja purustaja ülemine osa, võib pesta
nõudepesumasina ülemisel restil.
14.Korpust tohib puhastada ainult pehme niiske lapiga. Seejärel pühkige lapiga kuivaks.
Märkus: Ärge kasutage seadme pindade puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega küürimiskäsnasid.
Enne hoiulepanekut eemaldage pistik vooluvõrgust. Veenduge, et seade oleks puhas ja täiesti kuiv.
LV
SEGATAVAD KOGUSED JA TÖÖTLEMISAJAD
IT
NL
NO
TARVIK METALLIST SEGAMISJALG JA SEGAMISNÕU
Retsept
Koostisained
Kogus
Ananassi-aprikoosi smuuti
Viilutatud ananass
250
g
Kuivatatud
aprikoosid
40
g
Jogurt
300
g
Külmutatud
vaarikad
250
g
Banaan
½
tk
Vesi
100
g
Peensuhkur
1
spl
Jogurt
300
g
PL
PT
RO
Vaarikasmuuti
RS
RU
SE
Aeg
Kiirus
60 s
Turbo
60 s
Turbo
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
22
BG
PURUSTATAVAD KOGUSED JA TÖÖTLEMISAJAD
CZ
TARVIK MINIPURUSTAJA
Koostisained
Kogus
Porgandid
100-200 g
-
Sibulad
100-200 g
3-5 sec
Mandlid
100-200 g
3-5 sec
Liha
100-200 g
Jää
100-200 g
Jahvatus
Jahvatus
Aeg
5-10 sec
-
Jäme
Aeg
Jahvatus
7-10 sec
Keskmine
Peen
5 vajutust
SISSE –
3 s,
VÄLJAS
–2s
-
Aeg
Kiirus
DE
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
DK
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10
vajutust
SISSE – 3
s, VÄLJAS
–2s
Turbo
EE
ES
FI
FR
GB
KLOPPIMINE/VAHUSTAMINE, KOGUSED JA TÖÖTLEMISAJAD
GR
TARVIK TAVALINE VISPEL*
Koostisained
Kogus
Koor
500
Munavalged
4
Aeg
Kiirus
HR
g
50-70 s
Turbo
tk
60 s
Turbo
HU
Märkus. Segamisnõus võib koort vahustada ka tavaline vispel*, kui koore temperatuur on vahemikus 4 kuni
8 kraadi. Munade vahustamiseks kasutage 1,5-liitrist nõud.
PÜREESTAMISKOGUSED JA TÖÖTLEMISAJAD
Maks. kogus
Tükeldatud keedukartulid,
keedetud kõrvitsatükid
(20 mm x 20 mm x 20 mm)
300
Aeg
Kiirus
NL
30 s
Suur kiirus
NO
g
PL
VEAOTSING
PT
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Töötlemisel terad ei pöörle.
Toiduaineid võib olla nõus liiga
palju. Liiga suured tükid.
Toit on terade ümber kinni
kleepunud
Vähendage kogust.
Tehke väiksemad tükid.
Mootorihääl viitab sellele, et
seade ei jaksa toitu töödelda.
Valitud võib olla vale kiirus.
Leidke juhisest õiged
kiirused.
Minihakkija* ei tööta.
Hakkimiskausi kaas pole korralikult
kinnitatud.
Veenduge, et kaas ja
hakkimiskauss on õigesti
ühendatud.
Segamisjalg / tavaline vispel* ei
tööta.
Segamisjalg / tavaline vispel* ei ole
õigesti ühendatud.
Veenduge, et olete
segamisjala / tavalise
vispli* õigesse asendisse
lukustanud.
www.electrolux.com
LT
LV
PÜREESTAMISTARVIK*
Koostisained
IT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
23
BG
CZ
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kartulipüreestaja* ei tööta.
Kartulipüreestaja* ei ole korralikult
kinnitatud.
Lukustage
kartulipüreestaja* õigesse
asendisse. Veenduge, et
terad oleks otsikus õiges
asendis.
DE
DK
EE
* sõltub mudelist
ES
JÄÄTMEKÄITLUSSE ANDMINE
FI
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist
ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse.
FR
GB
GR
HR
COMPONENTES
LT
A.Tecla Inicio
B.Botón turbo
C. Selector de velocidad
D.Mango
E.Pie metálico
F.Cuchilla
G.Cable de alimentación
H.Vaso
LV
CONSEJO DE SEGURIDAD
HU
IT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku
ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
I.Emulsionador tradicional*
J.Accesorio picador*
K.Tapa del accesorio picador*
L.Cuchilla del accesorio picador*
M. Pasapurés*
*según el modelo
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina
por primera vez.
• Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la
experiencia y conocimientos suficientes para manejarlos de forma segura y
comprendan los riesgos.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el
cable fuera de su alcance.
• Este electrodoméstico debe conectarse exclusivamente a una fuente
de alimentación eléctrica cuya tensión y frecuencia se ajusten a las
especificaciones de la placa de características.
• Nunca utilice ni manipule el electrodoméstico si
– el cable de alimentación está dañado
– la carcasa está dañada
• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas
condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de
asistencia técnica o por personal debidamente cualificado, para evitar
cualquier peligro.
www.electrolux.com
24
• Desenchufe siempre el electrodoméstico en caso de dejarlo sin supervisión,
y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
• Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente antes de
cambiar los accesorios o de colocarlo cerca de piezas en movimiento.
• Nunca toque las cuchillas ni los accesorios con la mano ni con ninguna
herramienta mientras esté enchufada la máquina.
• Se debe prestar atención al manejar las afiladas cuchillas, al vaciar el
recipiente y durante la limpieza.
• ¡Las cuchillas y los accesorios están muy afilados! ¡Peligro de lesiones!
Precaución al montar, al desmontar después del uso o durante la limpieza.
Asegúrese de que la máquina está desconectada de la red eléctrica.
• La aplicación no puede ser usada para cortar el hielo o mezclas muy
densas y sustancias secas , tal como las nueces, el caramelo; excepto con
accesorios específicos prevístos para la aplicación. De otra manera la
lámina podría ser embotada.
• No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido.
• Cuando procese alimentos densos, no utilice el electrodoméstico de forma
continua durante más de 30 segundos. Deje que se enfríe antes de volver a
utilizarlo.
• Este electrodoméstico está previsto exclusivamente para uso doméstico.
El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños que
pudiesen producirse como consecuencia de su uso inadecuado o
incorrecto.
ANTES DEL PRIMER USO
1. Antes de utilizar el aparato, retire todo el material de embalaje, plástico, etiquetas o pegatinas que
puedan estar adheridas a la base del motor, los boles o los accesorios.
Advertencia! No sumerja la base, el enchufe ni el cable en agua ni otros líquidos.
Precaución: Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente antes de cambiar los
accesorios o de aproximarse a piezas móviles en funcionamiento.
2. Lave todas las piezas en agua tibia con jabón, excepto la base del motor. Seque bien cada una de
las piezas antes del uso.
Todas las piezas, salvo el pie pasapurés, el adaptador para varillas y la parte superior del
picador, pueden lavarse en la parte superior del lavavajillas.
3. El compartimento del motor solo debe limpiarse con un paño suave humedecido; a continuación,
debe secarse con otro paño.
Nota: No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar las superficies del aparato.
INTRODUCCIÓN
4. Coloque el pie en el mango, gire a la derecha (A) y encájelo. Para quitarlo, gire el pie a la izquierda
(B).
5. Seleccione la velocidad moviendo el selector de velocidad (A). Oprima el botón de encendido para
empezar a mezclar (B). Oprima el botón Turbo para obtener la máxima velocidad (C). La luz LED
indicará la velocidad de mezclado. El aparato se puede utilizar de forma continua durante un máximo
de 60 segundos. Luego espere a que se enfríe durante 1 minuto.
6. Meta la batidora hasta el fondo del vaso y empiece a batir a una velocidad normal. Asegúrese de
que el vaso no se llena más de 2/3 (600ml). Si no utiliza el vaso, no sumerja el brazo más de 2/3 de su
longitud. Mueva la batidora ligeramente hacia arriba y hacia abajo para asegurar el mejor procesado
www.electrolux.com
25
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
del contenido. Suelte el interruptor para parar.
7. Uso de la minipicadora*. Coloque el accesorio picador en una superficie limpia y llana. Coloque la
cuchilla de acero inoxidable.
8. Ponga los alimentos en el accesorio picador*. No se deben picar más de 300 g (indica el nivel
máximo ) de alimentos. Cierre la tapa.
9. Coloque el mango en el accesorio picador, gire a la derecha (A) y encájelo. Enchufe el
electrodoméstico y presione el interruptor para empezar. Suéltelo para parar. Retire el mango girando
a la izquierda (B).
10.Uso del emulsionador tradicional*. Para montar el emulsionador en el mango, gire éste a la derecha
hasta que quede apretado. Para desmontarlo, gire hacia la izquierda.
11. Uso del pasapurés*. Para montar el pasapurés con la pieza de mano, gire la pieza de mano hacia la
derecha hasta fijarlo. Para desmontar, gire hacia la izquierda.
Nota: Las patatas se hierven y después trituran a máxima velocidad durante 60 segundos.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
12.Apague el aparato, desenchúfelo y espere hasta que se haya parado completamente.
Advertencia! No sumerja la base, el enchufe ni el cable en agua ni otros líquidos.
13.Lave todas las piezas en agua tibia con jabón, excepto la base del motor. Seque bien cada una de
las piezas antes del uso.
Todas las piezas, salvo el pie del pasapurés, el adaptador para varillas y la parte superior del
picador, pueden lavarse en la parte superior del lavavajillas.
14.El compartimento del motor solo debe limpiarse con un paño suave humedecido; a continuación,
debe secarse con otro paño.
Nota: No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar las superficies del aparato.
Antes de guardar, quite el enchufe de la toma de corriente. Asegúrese de que el aparato está limpio y
totalmente seco.
CANTIDADES Y TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ACCESSORIO MISCELATORE IN METALLO E BICCHIERE
NL
Receta
NO
Batido de piña y albaricoque
PL
PT
Batido de frambuesa
RO
RS
RU
Ingredientes
Cantidad
Piña en rodajas
250
g
Albaricoques secos
40
g
Yogur
300
g
Frambuesas
congeladas
250
g
Plátano
½
uds.
Agua
100
g
Azúcar superfina
1
C/S
Yogur
300
g
Tiempo
Velocidad
60 seg.
Turbo
60 seg.
Turbo
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
26
BG
CANTIDADES Y TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE PICADO
CZ
ACCESSORIO MINI TRITATUTTO
Ingredientes
Cantidad
Zanahorias
100-200 g
-
Cebollas
100-200 g
3-5 sec
Mandorle
100-200 g
3-5 sec
Carne
100-200 g
Hielo
100-200 g
Velocidad
DE
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
DK
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 impulsi
su ON
per 3
sec., su
OFF per 2
sec
Turbo
Qualità Tiempo Qualità Tiempo Qualità Tiempo
5-10 sec
-
Grossa
7-10 sec
Media
-
5 impulsi
su ON
per 3
sec., su
OFF per 2
sec.
Fine
EE
ES
FI
FR
GB
GR
CANTIDADES Y TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE BATIDO/MONTADO
ACCESSORIO EMULSIONADOR TRADICIONAL*
Ingredientes
Cantidad
Nata
500
g
Claras de huevo
4
unidades
Tiempo
Velocidad
50-70 seg.
Turbo
60 seg.
Turbo
HR
HU
IT
Nota: Se puede utilizar la emulsionador tradicional* para batir nata en el vaso, siempre que la
temperatura de la nata esté entre 4 y 8 grados Centígrados. Para batir huevos, utilice un cuenco de 1,5
litros.
LT
LV
CANTIDADES Y TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE TRITURADO
NL
ACCESORIO PASAPURÉS*
Ingredientes
Trozos de patata cocida,
trozos de calabaza cocida
(Tamaño 20mm x 20mm x 20mm)
Cantidad máxima
300
Tiempo
Velocidad
30 seg.
Alta velocidad
NO
PL
g
PT
RO
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
Posible causa
Solución
RS
Las cuchillas no giran al procesar.
Puede haber demasiada comida
en el vaso.
Los trozos de comida son
demasiado grandes.
Comida atascada alrededor de las
cuchillas.
Reduzca la cantidad
de comida. Reduzca el
tamaño de la comida
RU
El motor suena como si no
pudiera procesar la carga.
La velocidad puede no ser correcta.
Consulte las velocidades
en la guía de procesado.
La minipicadora* no funciona.
La tapa de la picadora no encaja
bien.
Asegúrese de que la tapa
y el envase están bien
montados.
www.electrolux.com
SE
SI
SK
TR
UA
27
BG
CZ
DE
DK
Problema
Posible causa
Solución
El brazo o el emulsionador* no
funcionan.
El brazo o el emulsionador* no
están bien montadas.
Asegúrese de encajar bien
en su sitio el brazo o el
emulsionador*.
El pasapurés* no funciona.
El pasapurés* no está bien
montado.
Asegúrese de bloquear el
pasapurés* en la posición
adecuada. Asegúrese
de que la cuchilla está
correctamente montada
en el pie.
EE
ES
FI
* según el modelo
FR
CÓMO DESECHAR EL ELECTRODOMÉSTICO
GB
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la
salud pública, así como a reciclar residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
No deseche los aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su
centro de reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
OSAT
A.Käynnistyspainike
B.Turbo-painike
C. Nopeuden valitsin
D.Kädensija
E.Metallinen sekoitusjalka
F.Terä
G.Virtajohto
H.Mitta
I.Perinteinen vispilä*
J.Hienonnusastia*
K.Hienonnusastian kansi*
L.Hienonnusastian terä*
M.Perunasoseterä*
* vaihtelee malleittain
TURVALLISUUSOHJEITA
Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen
kerran.
• Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää laitteita ainoastaan silloin, kun heitä valvotaan ja ohjataan
käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät
vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen virtajohto lasten
ulottumattomissa.
• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat
arvokyltin tietoja!
• Älä koskaan käytä tai valitse laitetta, jos
– virtajohto on vaurioitunut
– kotelo on vaurioitunut.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun
www.electrolux.com
28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
Irrota laite aina virtalähteestä, jos laite jää vartioimatta, sekä ennen sen
kokoamista, purkamista ja puhdistamista.
Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin vaihdat
lisätarvikkeita tai kosketat liikkuvia osia.
Älä kosketa teriä kädelläsi tai työkalulla, kun laitteen virtajohto on kytketty
pistorasiaan.
Teräviä leikkausteriä käsiteltäessä, kulhoa tyhjentäessä ja puhdistuksen
aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Terät ovat erittäin teräviä! Tapaturmavaara. Ole varovainen, kun kokoat
laitetta tai purat sitä käytön jälkeen tai puhdistat sitä. Varmista, että laitteen
virtajohto on irrotettu pistorasiasta.
Laitetta ei saa käyttää jään murskaamiseen eikä kovien ja kuivien
aineiden sekoittamiseen, kuten pähkinät, karkit yms., paitsi erillisellä tähän
tarkoitukseen olevalla lisävarusteella. Muuten terä voi tylsistyä.
Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
Kun sekoitat raskaita aineita, älä käytä laitetta yhtäjatkoisesti yli 30:a
sekuntia. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin käynnistät sen uudelleen.
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta
mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä.
KÄYTTÖÖNOTTO
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
1. Ennen kuin käytät laitetta, irrota kaikki pakkausmateriaalit, muovit, etiketit, tarrat tai tunnisteet
moottoriosasta, kulhoista tai liitososista.
LV
Varoitus! Älä koskaan upota moottorin koteloa, pistoketta tai virtajohtoa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Huomio! Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin vaihdat lisätarvikkeita tai
kosketat liikkuvia osia.
2. Pese kaikki osat paitsi moottoriosa lämpimällä pesuainevedellä. Kuivaa kaikki osat hyvin ennen
käyttöä.
NL
NO
PL
Kaikki osat, perunasoseterää, vatkaimen sovitinta ja silppurikulhon kantta lukuun ottamatta,
voidaan pestä astianpesukoneen yläkorissa.
3. Puhdista runko ainoastaan pehmeällä, kostutetulla liinalla ja kuivaa toisella liinalla.
Huomautus: älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai pesulappuja laitteen pintojen puhdistamiseen.
ALUKSI
4. Kiinnitä sekoitusjalka kädensijaan, käännä myötäpäivään (A) ja lukitse paikoilleen. Irrota kääntämällä
sekoitusjalkaa vastapäivään (B).
5. Valitse nopeus liikuttamalla nopeuden valitsinta (A). Aloita sekoittaminen painamalla virtapainiketta
(B). Paina turbopainiketta, kun haluat käyttää suurinta nopeutta (C). LED-valo ilmaisee
sekoitusnopeuden. Laitetta voi käyttää yhtäjaksoisesti 60 sekunnin ajan. Anna laitteen jäähtyä yhden
minuutin ajan.
6. Pane sauvasekoitin syvälle mitta-astiaan ja aloita sekoitus normaalinopeudella. Varmista, että mittaastiasta jää yksi kolmasosa tyhjilleen (600 ml). Jos et käytä mitta-astiaa, älä upota sekoitusjalkaa
syvemmälle kuin kaksi kolmasosaa sekoitusjalan pituudesta. Liikuta sauvasekoitinta hiukan ylösalas,
jotta tulos on tasainen. Pysäytä vapauttamalla painike.
7. Minihienontimen käyttö*. Pane hienonnusastia puhtaalle tasaiselle pinnalle. Pane ruostumattomasta
teräksestä valmistettu terä paikoilleen.
8. Pane ruoka hienonnusastiaan*. Ruoka-aineksia saa hienontaa kerrallaan enintään 300 g ( MAX
www.electrolux.com
BG
29
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
merkintä kulhossa). Sulje kansi.
9. Kiinnitä kädensija hienonnusastian kanteen, käännä myötäpäivään (A) ja lukitse paikoilleen. Kytke
virtajohto pistorasiaan ja paina käynnistyspainiketta. Pysäytä vapauttamalla painike. Irrota kädensija
kääntämällä sitä vastapäivään (B).
10.Perinteisen vispilän käyttö*. Kiinnitä vispilä kädensijaan ja käännä kädensijaa myötäpäivään, kunnes
se on tiukasti kiinni. Irrota kääntämällä vastapäivään.
11. Perunasoseterän* käyttö. Asenna perunasoseterä moottoriosaan kiertämällä moottoriosa kireälle
myötäpäivään. Irrota se kiertämällä osaa vastapäivään.
Huomaa: Perunat keitetään ja survotaan sen jälkeen maksiminopeudella 60 sekunnin ajan.
PUHDISTAMINEN JA HOITAMINEN
12.Katkaise laitteesta virta, irrota johto pistorasiasta ja odota, kunnes välineet ovat lakanneet
pyörimästä.
Varoitus! Älä koskaan upota moottorin koteloa, pistoketta tai virtajohtoa veteen tai muuhun
nesteeseen.
13.Pese kaikki osat paitsi moottoriosa lämpimällä pesuainevedellä. Kuivaa kaikki osat hyvin ennen
käyttöä.
Kaikki osat, perunasurvimen jalustaa, vatkaimen sovitinta ja silppurin yläosaa lukuun ottamatta,
voidaan pestä astianpesukoneen yläkorissa.
14.Puhdista runko ainoastaan pehmeällä, kostutetulla liinalla ja kuivaa toisella liinalla.
Huomautus: älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai pesulappuja laitteen pintojen puhdistamiseen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen säilöön asettamista. Varmista, että laite on täysin puhdas ja
kuiva.
SEKOITUSMÄÄRÄT JA KÄSITTELYAJAT
LISÄVARUSTE METALLINEN SEKOITUSVARSI JA MITTALASI
Resepti
Ainekset
Määrä
Ananas-aprikoosi-smoothie
ananasviipaleita
250
g
kuivattuja
aprikooseja
40
g
jogurttia
300
g
pakastevadelmia
250
g
PL
banaania
½
kpl
vettä
100
g
PT
hienoasokeria
1
rkl
jogurttia
300
g
LV
NL
NO
RO
RS
RU
SE
SI
SK
Vadelmasmoothie
Aika
Nopeus
60 s
Turbo
60 s
Turbo
PALOITTELUMÄÄRÄT JA KÄSITTELYAJAT
LISÄVARUSTE MINISILPPURI
Ainekset
Määrä
Laatu
Aika
porkkanat
100-200 g
-
sipulit
100-200 g
3-5 sec
Mantelit
100-200 g
3-5 sec
liha
100-200 g
-
jää
100-200 g
Karkea
UA
www.electrolux.com
Aika
Laatu
5-10 sec
7-10 sec
Puolihieno
-
TR
Laatu
5
sykäystä
päällä 3
sekuntia,
pois 2
sekuntia
Hieno
Aika
Nopeus
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10
sykäystä
päällä 3
sekuntia,
pois 2
sekuntia
Turbo
30
BG
VATKAUSMÄÄRÄT JA KÄSITTELYAJAT
CZ
LISÄVARUSTE PERINTEINEN VISPILÄ*
Ainekset
Määrä
kerma
500
g
munanvalkuaiset
4
kpl
Aika
Nopeus
50-70 s
Turbo
60 s
Turbo
DE
DK
Huomaa: Perinteinen vispilä* voidaan käyttää kerman vatkaamiseen mittalasissa edellyttäen, että kerman
lämpötila on 4-8 celsiusasteen välillä. Käytä 1,5 litran kulhoa kananmunien vatkaamiseen.
ES
SURVONTAMÄÄRÄT JA KÄSITTELYAJAT
FI
PERUNASOSETERÄ*-LISÄVARUSTE
Ainekset
Keitetyt perunapalaset,
keitetyt kurpitsapalaset
(koko 20 mm x 20 mm x 20 mm)
Maksimimäärä
300
EE
Aika
Nopeus
30 s
Suuri nopeus
FR
GB
g
GR
VIANETSINTÄ
HR
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Terät eivät pyöri käytön aikana.
Astiassa voi olla liikaa aineksia.
Ruokapalat ovat liian suuria.
Terien ympärille on kiinnittynyt
ruokaa.
Vähennä aineksien määrää.
Pienennä ruokapaloja.
Moottorin äänen perusteella
vaikuttaa, ettei kone voi käsitellä
aineksia.
Nopeus voi olla virheellinen.
Katso oikeat
nopeusasetukset
käyttöohjeesta.
Minihienonnin* ei toimi.
Hienontimen kantta ei ole kiinnitetty
kunnolla.
Varmista, että kansi ja
hienonnusastia on kiinnitetty
asianmukaisesti.
Sekoitusjalka / perinteinen vispilä*
ei toimi.
Sekoitusjalka / perinteinen vispilä*
on kiinnitetty väärin.
Varmista, että sekoitusjalka
/ perinteinen vispilä* lukittuu
paikoilleen.
Perunasoseterä* ei toimi.
Perunasoseterä* on asennettu
virheellisesti.
Varmista, että
perunasoseterä* on lukittu
paikoilleen.
Varmista, että terä on
asennettu oikein jalustaan.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
* vaihtelee malleittain
SE
HÄVITTÄMINEN
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
HU
.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
31
BG
CZ
COMPOSANTS
EE
A.Touche Départ
B.Bouton TURBO
C. Sélecteur de vitesse
D.Bloc moteur
E.Pied mixeur en métal
F.Lame double action : verticale et horizontale
G.Cordon d’alimentation
H.Récipient gradué 800 ml
ES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DE
DK
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
I.Fouet traditionnel*
J.Bol hachoir*
K.Couvercle du bol hachoir*
L.Couteau*
M. Presse-purée*
*selon le modèle
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire
attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances
et l‘expérience sont insuffisantes, à condition d‘être surveillés ou d‘avoir
reçu des instructions concernant l‘utilisation sécurisée de l‘appareil et de
comprendre les risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l’appareil et son
cordon hors de la portée des enfants.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou prendre l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé,
– le boîtier est endommagé.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation sont endommagés, ils doivent être
remplacés par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne
dûment qualifiée, afin d’éviter tout danger.
• Toujours débrancher l’appareil de l’alimentation électrique s’il est laissé sans
surveillance et avant toute opération de montage, de démontage ou de
nettoyage.
• Éteignez l‘appareil et débranchez son câble d’alimentation avant de
remplacer des accessoires ou d’être en contact avec des éléments qui sont
en mouvement lorsqu‘il fonctionne.
• Ne jamais toucher de lame, de support ou d’outil lorsque l’appareil est
branché.
• Lors du vidage du bol et lors du nettoyage, manipulez les lames avec
précaution ; celles-ci sont très tranchantes.
• Les lames et les accessoires sont très coupants ! Risque de blessure !
Attention lors du montage, du démontage après utilisation ou du nettoyage!
S’assurer que l’appareil est débranché de l’alimentation électrique.
• Le pied mixeur ne doit pas être utilisé pour piler de la glace ou mixer
des aliments durs ou secs, tels que les noix, grains de café... cela
endommagerait la lame. Utilisez pour cela l’assessoire prévu à cet effet : le
www.electrolux.com
32
mini-hâchoir.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Lors d’une utilisation intensive, ne pas utiliser l’appareil pendant plus de 30
secondes d’affilée. Laisser l’appareil refroidir avant de le remettre en marche.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation
incorrecte de l’appareil.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
1. Avant d’utiliser votre appareil, retirez tous les emballages, plastiques, étiquettes ou autocollants
susceptibles de se trouver sur la base moteur, les bols ou les accessoires.
FI
Avertissement ! Ne plongez jamais le bloc moteur, la prise ou le cordon dans l’eau ou dans un
autre liquide.
Attention ! Éteignez l’appareil et débranchez-le de l’alimentation avant de remplacer les accessoires
ou d’approcher les éléments en mouvement en cours d’utilisation.
2. Lavez toutes les pièces à l’eau chaude savonneuse, à l’exception de la base moteur. Séchez
soigneusement chaque élément avant utilisation.
Toutes les pièces, à l’exception du pied presse-purée, de l’adaptateur du fouet et de la partie
supérieure du hachoir, peuvent être lavées dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
3. Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon doux et humide et séchez-le à l’aide d’un autre chiffon.
Remarque: n’utilisez ni produits nettoyants abrasifs ni grattoirs pour nettoyer les surfaces de l’appareil.
FR
GB
GR
HR
HU
IT
PREMIÈRE UTILISATION
4. Fixer le pied mixeur au bloc moteur, le faire pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre (A) jusqu’à
ce qu’il s’enclenche. Pour retirer le pied mixeur, le faire pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre (B).
5. Sélectionnez la vitesse appropriée en déplaçant le sélecteur de vitesse (A). Appuyez sur la touche
Marche/Arrêt pour commencer à mixer (B). Appuyez sur la touche Turbo pour utiliser la vitesse
maximale (C). Un voyant indique la vitesse de mixage. L’appareil peut être utilisé en continu pendant
60 secondes. Laissez-le ensuite refroidir pendant 1 minute.
6. Plongez le mixeur plongeant dans le récipient, puis commencer à mixer à vitesse normale. Veillez à
ce que le récipient gradué ne soit pas rempli au delà des 2/3 (600 ml) de sa capacité. Si vous utilisez
un autre récipient que celui fourni, veillez à ne pas immerger le pied mixeur au delà des 2/3 de sa
longueur. Appliquer au mixeur plongeant un léger mouvement de va et vient vertical pour s’assurer du
meilleur mixage du contenu. Relâcher le bouton pour l’arrêter.
7. Utilisation du mini-hachoir*. Placer le hachoir sur une surface propre et plane. Mettre le couteau en
acier inoxydable en place.
8. Remplir le bol hachoir d’aliments*. Le poids des aliments à hacher ne doit pas dépasser 300 g
(Quantité maximale). Fermez le couvercle.
9. Insérer le bloc moteur dans le couvercle du hachoir et le faire pivoter dans le sens des aiguilles
d’une montre (A) jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Brancher l’appareil à la prise de courant et appuyer sur
l’interrupteur pour le mettre en marche. Relâcher le bouton pour l’arrêter. Retirer la partie poignée en la
faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (B).
10.Utilisation du fouet traditionnel*. Pour assembler le fouet au bloc moteur, faire pivoter celui-ci dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Pour le démontage, le faire pivoter dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.
11. Utilisation du presse-purée*. Pour fixer le presse purée sur le corps de l’appareil, tournez
l’accessoire vers la droite jusqu’au verrouillage de celui-ci. Pour l’enlever tournez vers la gauche.
Remarque : Pour écraser les pommes de terre, celles-ci doivent être cuites au préalable puis mixer
à vitesse maximale pendant 60 secondes.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
33
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
12.Éteignez l’appareil, débranchez la fiche de la prise électrique et attendez que les outils soient
complètement arrêtés.
Avertissement ! Ne plongez jamais le bloc moteur, la prise ou le cordon dans l’eau ou dans un
autre liquide.
13.Lavez toutes les pièces à l’eau chaude savonneuse, à l’exception de la base moteur. Séchez
soigneusement chaque élément avant utilisation.
Toutes les pièces, à l’exception du pied du presse-purée, de l’adaptateur du fouet et de la partie
supérieure du hachoir, peuvent être lavées dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
14.Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon doux et humide et séchez-le à l’aide d’un autre chiffon.
Remarque: n’utilisez ni produits nettoyants abrasifs ni grattoirs pour nettoyer les surfaces de l’appareil.
Avant de ranger le presse-purée, débranchez la prise. Assurez-vous que l’appareil est propre et
entièrement sec.
QUANTITÉS À MIXER ET DURÉES DE MIXAGE
ACCESSOIRE PIED MIXEUR EN MÉTAL ET GOBELET
GR
Recette
Ingrédients
Quantité
HR
Smoothie à l’ananas et à
l’abricot
Tranches d’ananas
250
g
Abricots secs
40
g
Yaourt
300
g
Framboises
surgelées
250
g
Banane
½
fruit
Eau
100
g
Sucre en poudre
1
cuil. à
soupe
Yaourt
300
g
HU
IT
Smoothie à la framboise
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
Durée
Vitesse
60 s
Turbo
60 s
Turbo
QUANTITÉS À HACHER ET DURÉES DE HACHAGE
ACCESSOIRE MINI HACHOIR
Ingrédients Quantité
Qualité Durée Qualité
Durée
5-10 sec
Carottes
100-200 g
-
Oignons
100-200 g
3-5 sec
Amandes
100-200 g
3-5 sec
Viande
100-200 g
-
Glaçons
100-200 g
SI
Grossier
TR
7-10 sec
Moyen
-
SK
Qualité
5 impulsions
sur MARCHE
pendant 3
secondes,
ARRÊT
pendant 2
secondes
Fin
Durée
Vitesse
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10
impulsions
sur
MARCHE
pendant 3
secondes,
ARRÊT
pendant 2
secondes
Turbo
UA
www.electrolux.com
34
BG
QUANTITÉS À ÉCRASER ET DURÉE D’UTILISATION
CZ
ACCESSOIRE PRESSE-PURÉE*
Ingrédients
Quantité
Crème
500
g
Blancs d’oeufs
4
unités
Durée
Vitesse
50 à 70 s
Turbo
60 s
Turbo
DE
DK
Remarque : Il est possible d’utiliser le fouet traditionnel* pour fouetter de la crème dans le gobelet tant que
la température de la crème se situe entre 4 et 8 °C. Pour battre des oeufs, utilisez le bol contenant 1,5 litre.
ES
QUANTITÉS À ÉCRASER ET DURÉES DU PROCESSUS
FI
ACCESSOIRE PRESSE-PURÉE*
Ingrédients
Morceaux de pommes de terre
cuites, morceaux de potiron cuit
(de 20 mm x 20 mm x 20 mm)
Quantité
maximale
300
EE
Durée
Vitesse
30 s
Vitesse maximale
FR
GB
g
GR
GESTION DES PANNES
HR
Problème
Cause possible
Solution
Les lames ne tournent pas durant
le fonctionnement.
Le verre doseur contient trop
d’aliments. Les morceaux d’aliments
sont trop gros. Des aliments sont
collés autour des lames.
Réduisez la quantité
d’aliments.
Réduisez la taille des
aliments.
Le bruit du moteur fait penser qu’il
ne peut pas écraser les aliments.
Vous n’avez pas sélectionné la
bonne vitesse.
Reportez-vous au guide
de fonctionnement pour
consulter les vitesses
adaptées.
Le mini-hachoir* ne fonctionne
pas.
Le couvercle du hachoir n’est pas
fixé correctement.
S’assurer que le couvercle
et le bol hachoir sont
assemblés correctement.
Le pied mixeur/fouet traditionnel*
ne fonctionne pas.
Le pied mixeur/fouet traditionnel*
n’est pas assemblé correctement.
Veiller à bien enclencher
le pied mixeur/fouet
traditionnel*.
Le presse-purée* ne fonctionne
pas.
Le presse-purée* n’est pas
correctement monté.
Veillez à bien verrouiller le
presse-purée*.
Assurez-vous que les lames
sont correctement installées
au niveau du pied.
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
* selon le modèle
RS
RU
SE
MISE AU REBUT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l’environnement
et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques.
RO
SI
Ne jetez pas les appareils portant le symbole
avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
SK
TR
UA
www.electrolux.com
35
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
COMPONENTS
A. Start button
B. Turbo button
C. Speed selector
D. Handheld part
E. Metal mixing foot
F. Knife
G. Power cord
H. Beaker
I. Traditional whisk*
J. Chopper bowl*
K. Chopper bowl lid*
L. Chopper bowl knife*
M. Potato masher*
*depending on model
SAFETY ADVICE
Read the following instruction carefully before using machine for the first time.
• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and if they understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its
cord out of reach of children.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage
and frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and
before assembling, disassembling or cleaning.
• Switch off the appliance and disconnect from supply before changing
accessories or approaching parts that move in use.
• Never touch the blades or inserts with your hand or any tools while the
appliance is plugged in.
• Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the
bowland during cleaning.
• The blades and inserts are very sharp! Danger of injury! Caution when
assembling, disassembling after use or when cleaning! Ensure that the
appliance is disconnected from the mains supply.
• The appliance cannot be used for chopping ice or blending hard and dry
substance, such as nut, candy; except with specific accessories provided
with the appliance. Otherwise the blade could be blunt.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• When processing heavy load, do not use the appliance continuously for
more than 30 seconds. Allow to cool down before restarting.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect
use.
www.electrolux.com
36
BG
BEFORE FIRST USE
1. Before using your appliance, remove all packing material, plastic, labels, stickers or tags that may be
attached to the motor base, bowls or attachments.
Warning! Never immerse the housing, plug, or cord in water or any other fluid.
Caution! Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
2. Wash all parts, except for the motor base, in warm soapy water. Dry each part thoroughly before use.
If using the dishwasher, place parts only on the top rack of your dishwasher.
All parts, except for potato masher foot, whisk adapter and chopper upper part, can be washed on
the top rack of your dishwasher.
3. The housing should only be cleaned with a soft damp cloth, then dried with a cloth.
Note: Do not use abrasive cleansers or scouring pads to clean the surfaces of your appliance.
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GETTING STARTED
4. Insert the mixing foot to handheld part, turn clockwise (A) and lock into position. To remove, turn
mixing foot counter clockwise (B).
5. Select the speed by moving the sliding speed selector (A). Press power button (B) to start mixing. Press
Turbo button (C) for the highest speed. LED light will indicate the mixing speed. Appliance can be used
continuously for 60 seconds. Afterwards, allow to cool for 1 minute.
6. Insert the stick mixer deep into the beaker, begin mixing by starting at normal speed. Make sure the
beaker is no more than 2/3 (600 ml) full. If you do not use the beaker, do not immerse the mixing foot
more than 2/3 of its length. Move stick mixer lightly up and down to ensure best processing of content.
Release switch to stop.
7. Using the mini chopper*. Place chopper bowl on a clean, level surface. Put stainless steel blade into
place.
8. Place food into the chopper bowl*. Amount of food to be chopped cannot exceed 300 g ( Indicated
max level). Close the lid.
9. Insert handheld part into the chopper lid, turn clockwise (A) and lock into position. Plug into power
outlet and press switch to start. Release to stop. Remove handheld part by turning counter clockwise
(B).
10.Working with the traditional whisk*. To assemble whisk with handheld part, turn handheld part
clockwise until tightened. To disassemble, turn counter clockwise.
11. Using the potato masher*. To assemble potato masher with handheld part, turn handheld part
clockwise until tightened. To disassemble, turn counter clockwise.
Note: Potatoes are boiled and then smashed at maximum speed during 60 seconds.
CLEANING AND CARE
12.Switch the appliance off, remove the plug from the wall socket and wait until the tools have stopped
completely.
Warning! Never immerse the housing, plug, or cord in water or any other fluid.
13.Wash all parts, except for the motor base, in warm soapy water. Dry each part thoroughly before use.
If using the dishwasher, place parts only on the top rack of your dishwasher.
All parts, except for potato masher foot, whisk adapter and chopper upper part, can be washed on
the top rack of your dishwasher.
14.The housing should only be cleaned with a soft damp cloth, then dried with a cloth.
Note: Do not use abrasive cleansers or scouring pads to clean the surfaces of your appliance.
Before storage remove the plug from the power outlet. Ensure the appliance is clean and completely
dry.
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
37
BG
CZ
DE
DK
EE
BLENDING QUANTITIES AND PROCESSING TIMES
ACCCESSORY METAL MIXING FOOT AND BEAKER
Recipe
Ingredients
Quantity
Pineapple-apricots Smoothie
Pineapple in slices
250
g
Dried Apricots
Yoghurt
Frozen raspberries
Banana
Water
Caster sugar
Yoghurt
40
300
250
½
100
1
300
g
g
g
pcs
g
Tbs
g
Raspberries Smoothie
ES
FI
FR
GB
GR
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
Ingredients
Quantity
Carrots
100-200 g
Onions
Almonds
Meat
Ice
100-200
100-200
100-200
100-200
Quality
g
g
g
g
Time
Quality
3-5 sec
3-5 sec
-
Coarse
Time
-
5 Pulses
ON for 3
sec, OFF
for 2 sec
Turbo
Time
Speed
Fine
Turbo
Turbo
Turbo
Turbo
Turbo
WHISKING/WHIPPING QUANTITIES AND PROCESSING TIMES
ACCCESSORY TRADITIONAL WHISK*
Ingredients
Quantity
Cream
500
g
Egg whites
4
units
Time
Speed
50-70 sec
Turbo
60 sec
Turbo
Note: it is possible to use the traditional whisk* for whipping cream in the beaker, as long as the temperature
of the cream is between 4 and 8 Degree Celcius. For whisking eggs, please use a 1,5 Litre bowl.
MASHING QUANTITIES AND PROCESSING TIMES
ACCCESSORY POTATO MASHER*
Ingredients
Max quantity
Cooked-potato pieces,
cooked-pumpkin pieces
(size 20mm x 20mmx20mm)
300
Time
Speed
30 sec
High speed
g
TROUBLESHOOTING
Problem
Possible cause
Solution
Blades do not turn when
processing.
May be too much food in beaker.
Pieces of food are too large.
Stuck food around the blades.
Speed may not be correct.
Reduce quantity of food.
Reduce size of food.
Make sure the lid and the
chopper bowl are properly
assembled.
Make sure to lock mixing
foot/traditional whisk* into
position.
Make sure to lock potato
masher* into position.
Make sure blade is correctly
mounted in the foot bell.
The mini chopper* does not work.
The chopper lid is not correctly
fastened.
The mixing foot/traditional whisk*
does not work.
The mixing foot/traditional whisk* is
not correctly assembled.
The potato masher* does not
work.
The potato masher* is not correctly
assembled.
UA
60 sec
10-20 sec
10-20 sec
10-20 sec
5 sec
10 Pulses
ON for 3
sec, OFF
for 2 sec
7-10 sec
Medium
SE
TR
Turbo
Quality
5-10 sec
Motor sounds like it is not able to
process load.
SK
60 sec
ACCCESSORY MINI CHOPPER
RU
SI
Speed
CHOPPING QUANTITIES AND PROCESSING TIMES
HR
HU
Time
See processing guide for
correct speeds.
* depending on model
www.electrolux.com
38
BG
DISPOSAL
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers to
recycle it..
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances.
Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
CZ
DE
DK
EE
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
A. Κουμπί έναρξης
B. Πλήκτρο Turbo
C. Επιλογέας ταχύτητας
D. Τμήμα χειρός
E. Μεταλλικό άκρο για ανακάτεμα
F.Μαχαίρι
G. Καλώδιο τροφοδοσίας
H. Μικρό δοχείο
ES
I. Παραδοσιακό χτυπητήρι*
J. Μπολ τεμαχισμού*
K. Καπάκι του μπολ τεμαχισμού*
L. Μαχαίρι του μπολ τεμαχισμού*
M. Πολτοποιητής πατάτας*
*εξαρτάται από το μοντέλο
FI
FR
GB
GR
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
τη μηχανή.
• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν
επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή
και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η
συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα
με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε και μην πιάνετε τη συσκευή αν
– το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
– το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα εάν έχετε αφήσει τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση και πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή καθαρίσετε.
• Πριν αντικαταστήσετε κάποιο εξάρτημα ή ακουμπήσετε οποιοδήποτε κινούμενο
τμήμα της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε τη συσκευή από το
ρεύμα.
• Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ή τις υποδοχές με το χέρι σας ή με οποιοδήποτε
www.electrolux.com
39
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
εργαλείο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
• Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις κοφτερές λεπίδες, αδειάζετε το μπολ και όταν
καθαρίζετε τη συσκευή.
• Οι λεπίδες και οι υποδοχές είναι πολύ αιχμηρές! Κίνδυνος τραυματισμού! Προσέχετε
κατά τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση μετά τη χρήση ή κατά τον καθαρισμό!
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
• Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τεμαχισμό του πάγου ή το
ανακάτεμα σκληρών και ξηρών υλικών, όπως το καρύδι, η καραμέλα, παρά μόνο με τα
συγκεκριμένα εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή. Διαφορετικά η λεπίδα θα
μπορούσε να αμβλύς .
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Όταν επεξεργάζεστε υλικά μεγάλου όγκου, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
συνεχόμενα για πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν
επανεκκινήσετε.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει
ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
1. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα πλαστικά, τις ετικέτες,
τα αυτοκόλλητα ή τα ταμπελάκια που μπορεί να είναι επικολλημένα στη βάση του μοτέρ, στα μπολ ή
στα εξαρτήματα.
Προειδοποίηση! Μην βυθίζετε το περίβλημα, το φις ή το καλώδιο σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Προσοχή! Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα, προτού αλλάξετε κάποιο
εξάρτημα ή ακουμπήσετε οποιοδήποτε κινούμενο τμήμα της.
2. Πλύνετε όλα τα τμήματα, εκτός από τη βάση του μοτέρ, με ζεστή σαπουνάδα. Αφήστε όλα τα τμήματα
να στεγνώσουν καλά, πριν από τη χρήση.
Όλα τα εξαρτήματα, εκτός από τη ράβδο του πολτοποιητή πατάτας, τον προσαρμογέα
αναδευτήρα και το άνω τμήμα του εξαρτήματος τεμαχισμού, μπορούν να πλυθούν στο επάνω καλάθι
του πλυντηρίου πιάτων.
3. Καθαρίστε το περίβλημα μόνο με μαλακό νωπό πανί και κατόπιν στεγνώστε το με ένα πανί.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για τον καθαρισμό
των επιφανειών της συσκευής.
RS
ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ
RU
4. Εισαγάγετε το άκρο για ανακάτεμα στο τμήμα χειρός, γυρίστε δεξιόστροφα (A) και ασφαλίστε το στη
θέση του. Για να το αφαιρέσετε, γυρίστε το άκρο για ανακάτεμα αριστερόστροφα (Β).
5. Επιλέξτε ταχύτητα μετακινώντας τον επιλογέα ταχύτητας (A). Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για
να αρχίσει η ανάμειξη (B). Πατήστε το κουμπί Turbo για την υψηλότερη ταχύτητα (C). Η λυχνία LED
υποδεικνύει την ταχύτητα ανάμειξης. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για χρονικό διάστημα
έως 30 δευτερόλεπτα. Κατόπιν, αφήστε τη να κρυώσει για 1 λεπτό.
6. Εισαγάγετε βαθιά τον αναδευτήρα μέσα στο μικρό δοχείο και ξεκινήστε να ανακατεύετε σε κανονική
ταχύτητα. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο του μικρού δοχείου δεν υπερβαίνει τα 2/3 (600 ml) της
χωρητικότητάς του. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το μικρό δοχείο, μη βυθίσετε το άκρο για ανακάτεμα
περισσότερο από τα 2/3 του μήκους του. Απελευθερώστε το διακόπτη για να σταματήσει.
7. Χρήση της μικρής συσκευής τεμαχισμού*. Τοποθετήστε το μπολ τεμαχισμού σε μια καθαρή, επίπεδη
επιφάνεια. Τοποθετήστε την ανοξείδωτη λεπίδα στη θέση της.
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
40
8. Τοποθετήστε το άκρο στο μπολ τεμαχισμού*. Ο όγκος τροφίμων που πρόκειται να τεμαχίσετε δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 300 γρ (Υποδεδειγμένο ΑΝΩΤΑΤΟ επίπεδο). Κλείστε το καπάκι.
9. Εισάγετε το τμήμα χειρός στο κα-πάκι του μπολ τεμαχισμού, γυρίστε δεξιόστροφα (A) και ασφαλίστε
το στη θέση του. Συνδέστε το στην πρίζα και πατήστε το διακόπτη για να εκκινήσει. Απελευθερώστε το
διακόπτη για να σταματήσει. Αφαιρέστε το τμήμα χειρός γυρίζοντάς το αριστερόστροφα (Β).
10.Χρήση του παραδοσιακού χτυπητηριού*. Για να συνδέσετε το χτυπητήρι με το τμήμα χειρός, γυρίστε
το τμήμα χειρός δεξιόστροφα έως ότου σφίξει καλά. Για να το αφαιρέσετε, γυρίστε το αριστερόστροφα.
11. Χρήση του πολτοποιητή πατάτας*. Για να συναρμολογήσετε τον πολτοποιητή πατάτας με το εξάρτημα
χειρός, στρέψτε το εξάρτημα χειρός δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει. Για να αποσυναρμολογήσετε,
στρέψτε αριστερόστροφα.
Σημείωση: Οι πατάτες βράζονται και, στη συνέχεια, πολτοποιούνται στη μέγιστη ταχύτητα για 60
δευτερόλεπτα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
12.Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το φις από την πρίζα τοίχου και περιμένετε μέχρι να
σταματήσουν να περιστρέφονται πλήρως τα εργαλεία.
Προειδοποίηση! Μην βυθίζετε το περίβλημα, το φις ή το καλώδιο σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
υγρό.
13.Πλύνετε όλα τα τμήματα, εκτός από τη βάση του μοτέρ, με ζεστή σαπουνάδα. Αφήστε όλα τα τμήματα
να στεγνώσουν καλά, πριν από τη χρήση.
Όλα τα εξαρτήματα, εκτός από τη ράβδο του πολτοποιητή πατάτας, τον προσαρμογέα
αναδευτήρα και το άνω τμήμα του εξαρτήματος τεμαχισμού, μπορούν να πλυθούν στο επάνω καλάθι
του πλυντηρίου πιάτων.
14.Καθαρίστε το περίβλημα μόνο με μαλακό νωπό πανί και κατόπιν στεγνώστε το με ένα πανί.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για τον καθαρισμό
των επιφανειών της συσκευής. Πριν από την αποθήκευση, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την
πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή και τελείως στεγνή.
ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΑΝΆΜΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΠΌΔΙ ΑΝΆΜΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΎΠΑ
Υλικά
Ποσότητα
Smoothie από ανανάβερίκοκα
Ανανάς σε φέτες
250
γρ.
Αποξηραμένα
βερίκοκα
40
γρ.
Γιαούρτι
300
γρ.
RO
Κατεψυγμένα
σμέουρα
250
γρ.
RS
Μπανάνα
½
τεμάχια
Νερό
100
γρ.
Άχνη
1
κτλ
Γιαούρτι
300
γρ.
Smoothie από σμέουρα
Ώρα
NO
Συνταγή
60 δευτ.
60 δευτ.
Ταχύτητα
PL
PT
Τούρμπο
RU
Τούρμπο
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
41
BG
CZ
DE
DK
ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΉ ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΎ
Υλικά
Ποσότητα
Καρότα
100-200 γρ
EE
Κρεμμύδια 100-200 γρ
ES
Αμύγδαλα 100-200 γρ
FI
Κρέας
100-200 γρ
FR
Πάγος
100-200 γρ
Ποιότητα Zeit
Ποιότητα
3-5
δευτ.
Χοντροκομμένα
τεμάχια
3-5
δευτ.
-
Μέτρια
κομμένα
τεμάχια
IT
LT
LV
NL
7-10
δευτ.
-
Τούρμπο
Τούρμπο
Τούρμπο
ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΑΝΆΔΕΥΣΗΣ/ΑΝΆΜΙΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
Υλικά
Ποσότητα
Ώρα
Ταχύτητα
Σαντιγί
500
γρ.
50-70 δευτ.
Τούρμπο
Ασπράδια αυγών
4
μονάδες
60 δευτ.
Τούρμπο
Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το παραδοσιακό χτυπητήρι* για χτύπημα κρέμας σε
κούπα, εφόσον η θερμοκρασία της κρέμας βρίσκεται μεταξύ 4 και 8 βαθμών Κελσίου. Για χτύπημα αυγών,
χρησιμοποιήστε δοχείο 1,5 λίτρου.
PT
Υλικά
Μέγ. Ποσότητα
RO
Κομμάτια μαγειρεμένης πατάτας,
κομμάτια μαγειρεμένης
κολοκύθας (μέγεθος 20mm x
20mm x 20mm)
300
SK
10-20
δευτ.
ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΧΤΥΠΗΤΉΡΙ*
ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΉ ΠΑΤΆΤΑΣ*
SI
Τούρμπο
10 παλμοί
ON για
3 δευτ., Τούρμπο
OFF για 2
δευτ.
PL
SE
10-20
δευτ.
5 δευτ.
ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΠΟΛΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
RU
Ταχύτητα
10-20
NO
RS
Zeit
Ψιλοκομμένα δευτ.
τεμάχια
5 παλμοί
ON για
3 δευτ.,
OFF για 2
δευτ.
GR
HU
Ποιότητα
5-10
δευτ.
-
GB
HR
Zeit
Ώρα
Ταχύτητα
30 δευτ.
Υψηλή ταχύτητα
γρ.
ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Οι λεπίδες δεν περιστρέφονται
κατά την επεξεργασία.
Ενδέχεται να υπάρχει μεγάλη
ποσότητα τροφίμων μέσα στο
δοχείο.
Τα κομμάτια των τροφίμων είναι
πολύ μεγάλα.
Κολλημένα τρόφιμα γύρω από τις
λεπίδες.
Μειώστε την ποσότητα των
τροφίμων.
Μειώστε το μέγεθος των
τροφίμων.
TR
UA
www.electrolux.com
42
BG
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Το μοτέρ ακούγεται σαν να μην
είναι δυνατό να επεξεργαστεί τα
τρόφιμα.
Η ταχύτητα ενδέχεται να μην είναι
σωστή.
Ανατρέξτε στον οδηγό
επεξεργασίας για τις
σωστές ταχύτητες.
Η μικρή συσκευή τεμαχισμού*
δεν λειτουργεί.
Το καπάκι της συσκευής
τεμαχισμού δεν έχει ασφαλίσει
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι
και το μπολ τεμαχισμού
έχουν συνδεθεί σωστά.
Το άκρο για ανακάτεμα/
παραδοσιακό χτυπητήρι* δεν
λειτουργεί.
Το άκρο για ανακάτεμα/
παραδοσιακό χτυπητήρι* δεν έχει
συνδεθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το άκρο για
ανακάτεμα/παραδοσιακό
χτυπητήρι* έχει ασφαλίσει
σωστά στη θέση του.
Ο πολτοποιητής πατάτας* δεν
λειτουργεί.
Ο πολτοποιητής πατάτας* δεν είναι
σωστά συναρμολογημένος.
Φροντίστε να ασφαλίσετε
τον πολτοποιητή πατάτας*
στη θέση του.
Φροντίστε οι λεπίδες να
είναι σωστά τοποθετημένες
στην υποδοχή της ράβδου.
CZ
DE
DK
* εξαρτάται από το μοντέλο
ES
FI
FR
GB
GR
HR
ΑΠΌΡΡΙΨΗ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
.
Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα
δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές.
EE
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές
που φέρουν το σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε
με τη δημοτική αρχή.
HU
IT
LT
LV
NL
SASTAVNI DIJELOVI
A.Tipka Start
B.Tipka turbo brzine
C. Tipka za odabir brzine
D.Rukohvat uređaja
E. Metalni nastavak za miješanje
F.Nož
G.Električni kabel
H.Čaša
NO
I.Tradicionalna metlica*
J.Zdjela sjeckalice*
K.Pokrov zdjele sjeckalice*
L.Nož zdjele sjeckalice*
M.Krumplitörő*
* ovisno o modelu
PL
PT
RO
RS
SIGURNOSNI SAVJETI
Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće upute.
• Uređaje mogu upotrebljavati osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili
mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem
ako su pod nadzorom i ako su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
• Djeca se ne smiju igrati uređajem.
• Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca. Držite uređaj i njegovu žicu izvan
dohvata djece.
• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon
www.electrolux.com
43
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim
vrijednostima!
• Nikad ne koristite i ne posežite za uređajem ako je
– kabel za napajanje oštećen,
– kućište uređaja oštećeno.’’
• Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač,
njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako biste izbjegli
opasnost.
• Kad uređaj ne koristite, kao i prije rastavljanja, sastavljanja ili čišćenja, uvijek
ga držite iskopčanog iz napajanja.
• Isključite aparat i iskopčajte ga iz struje prije zamjene nastavaka ili
rukovanja pomičnim dijelovima.
• Dok je uređaj priključen na napajanje, nemojte dodirivati oštrice ili umetke
rukom ili bilo kakvim alatom.
• Budite oprezni prilikom rukovanja oštrim rezačima, pražnjenja posude i
tijekom čišćenja.
• Oštrice i umetci su vrlo oštri! Opasnost od ozljede! Budite pažljivi prilikom
sastavljanja ili rastavljanja nakon uporabe ili prilikom čišćenja! Provjerite je li
uređaj isključen iz napajanja.
• Ne koristite uređaj za mljevenje leda ili za miješanje tvrdih i suhih namirnica
kao što su orašasti plodovi ili bomboni; izuzev ako koristite posebne
dodatke koje ste dobili uz uređaj. U suprotnom , možete oštetiti oštrice.
• Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu!
• Prilikom obrade teških tvari uređaj nemojte koristiti neprekidno više od 30
sekundi. Prije ponovnog pokretanja ostavite uređaj da se ohladi.
• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne
prihvaća nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.
PRIJE PRVE UPORABE
1. Prije upotrebe uređaja skinite svu ambalažu, plastiku, etikete, naljepnice i oznake koje su pričvršćene
za postolje motora, posude ili nastavke.
Upozorenje! Kućište, utikač i kabel nikada nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.
Minden alkatrész a krumplitörő rész, a habverő adapter és az aprító felső része kivételével a
mosogatógép felső kosarában tisztítható.
2. Sve dijelove osim osnovice s motorom operite u toploj vodi sa sapunicom. Prije uporabe dobro osušite
sve dijelove.
Svi dijelovi, osim nožice drobilice za krumpir, prilagodnika za pjenilicu i gornjeg dijela sjeckalice
mogu se prati u gornjoj košari perilice posuđa.
3. Kućište se čisti isključivo mekom vlažnom krpicom, a zatim osuši krpom. Napomena: Ne
upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ni jastučiće za ribanje prilikom čišćenja uređaja.
SK
TR
UA
www.electrolux.com
44
BG
POČETAK RADA
4. Nastavak za miješanje umetnite u dio s rukohvatom, zabravite ga okretanjem u smjeru kretanja
kazaljki na satu (A). Za uklanjanje, nastavak za miješanje okrenite u smjeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu (B).
5. Pomicanjem tipke regulatora za odabir brzine odaberite brzinu (A). Za pokretanje miješanja pritisnite
tipku za uključivanje (B). Za najveću brzinu pritisnite tipku Turbo (C). LED žaruljica pokazivat će brzinu
miješanja. Uređaj se smije kontinuirano koristiti 60 sekundi. Nakon toga ga pustite da se hladi 1 minutu.
6. Štapni mikser umetnite duboko u čašu, započnite s miješanjem na normalnoj brzini. Svakako
provjerite da čaša ne bude napunjena više od 2/3 (600ml). Ukoliko ne rabite čašu, nastavak za
miješanje nemojte uranjati više od 2/3 njene dužine. Štapni mikser polako pomičite gore i dolje kako bi
zajamčili najbolju obradu sadržaja. Otpustite prekidač za zaustavljanje.
7. Korištenje mini sjeckalice*. Zdjelu sjeckalice postavite na čistu i ravnu površinu. Postavite oštricu od
nehrđajućeg čelika na mjesto.
8. Hranu postavite u zdjelu za sjeckanje*. Količina hrane za sjeckanje ne smije premašiti 300 g
(označeni MAX nivo). Zatvorite poklopac.
9. Dio s rukohvatom umetnite u pokrov sjeckalice i zabravite ga okretanjem u smjeru kretanja kazaljki
na satu (A). Kabel za napajanje priključite u utičnicu i pritisnite prekidač za pokretanje. Otpustite za
zaustavljanje. Uklonite dio s rukohvatom okretanjem u smjeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu
(B).
10.Rad s tradicionalnom metlicom*. Za sastavljanje metlice na dio s rukohvatom, okrenite ga u smjeru
kretanja kazaljki na satu dok nije pričvršćen. Za uklanjanje, okrenite u smjeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu.
11. A krumplitörő használata* A krumplitörő és a fogantyú összeszereléséhez forgassa el a fogantyút
addig, amíg rögzül. Szétszereléshez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
Megjegyzés: A megfőzött burgonyát a készülék maximális fordulatszámmal töri 60 másodpercig.
CZ
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
IT
12.Isključite uređaj, izvucite utikač iz zidne utičnice i pričekajte dok se alat potpuno ne zaustavi.
LT
Upozorenje! Kućište, utikač i kabel nikada nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.
13.Sve dijelove osim osnovice s motorom operite u toploj vodi sa sapunicom. Prije uporabe dobro osušite
sve dijelove.
Svi dijelovi, osim nožice drobilice za krumpir, prilagodnika za pjenilicu i gornjeg dijela sjeckalice
mogu se prati u gornjoj košari perilice posuđa.
14.Kućište se čisti isključivo mekom vlažnom krpicom, a zatim osuši krpom.
Napomena: Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ni jastučiće za ribanje prilikom čišćenja
uređaja. Tárolás előtt húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból. Győződjön meg arról, hogy a
készülék tiszta és teljesen megszáradt.
KOLIČINE I TRAJANJE MIJEŠANJA
Recept
Sastojci
Količina
Smoothie od ananasa i
marelice
Kriške ananasa
250
g
Suhe marelice
40
g
Jogurt
300
g
Smrznute maline
250
g
Banana
½
kom
Voda
100
g
Kristalni šećer
1
Žlica
Jogurt
300
g
www.electrolux.com
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
LV
NL
NO
PL
PT
RO
PRIBOR METALNO POSTOLJE I POSUDA ZA MIJEŠANJE
Smoothie od malina
DE
Vrijeme
Brzina
60 s
Turbo
RS
RU
SE
SI
60 s
SK
Turbo
TR
UA
45
BG
CZ
KOLIČINE I TRAJANJE SJECKANJA
PRIBOR MINI-SJECKALICA
DE
Sastojci
Količina
DK
Mrkve
100-200 g
Vrijeme
Kvalitet
-
Luk
100-200 g
3-5 sec
Bademi
100-200 g
3-5 sec
ES
Meso
100-200 g
FI
Led
100-200 g
EE
FR
GB
Kvalitet
Sirovo
HR
500
g
Bjelanjak
4
komada
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
5-10 sec
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
7-10 sec
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 pulseva
ON 3 sek.,
OFF 2 sek.
Turbo
Dobro
PRIBOR TRADICIONALNA METLICA*
Količina
LV
Brzina
KOLIČINE I VRIJEME MUĆKANJA/TUČENJA
Vrhnje
LT
Vrijeme
5 pulseva
ON 3 sek.,
OFF 2 sek.
-
Sastojci
IT
Kvalitet
Srednje
-
GR
HU
Vrijeme
Vrijeme
Brzina
50-70 s
Turbo
60 s
Turbo
Napomena: Moguće je koristiti tradicionalna metlica* za miksanje kreme uposudi, dok god je temperatura
kreme između 4 i 8 stupnjeva Celzija. Za miksanje jaja, koristite posudu od 1,5 litre.
KOLIČINE DROBLJENJA I TRAJANJE OBRADE
DROBILICA ZA KRUMPIR*
Sastojci
Maks. količina
Kuhani komadi krumpira,
kuhani komadi buče (veličina
20 mm x 20 mm x 20 mm)
300
Vrijeme
Brzina
30 s
Velika brzina
g
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Oštrice se tijekom obrade ne
okreću
Možda je u posudi previše hrane.
Komadi hrane preveliki su.
Hrana je zapela oko oštrica.
Smanjite količinu hrane.
Smanjite veličinu hrane.
Motor zvuči kao da ne može
obraditi punjenje.
Možda brzina nije ispravna.
Za ispravne brzine
pogledajte vodič za
obradu.
Mini sjeckalica* ne radi.
Pokrov sjeckalice nije pravilno
pričvršćen.
Provjerite jesu li pokrov te
zdjela sjeckalice pravilno
sastavljeni.
Nastavak za miješanje/
tradicionalna metlica* ne radi.
Nastavak za miješanje/
tradicionalna metlica* nisu pravilno
sastavljeni.
Provjerite jesu li nastavak
za miješanje/tradicionalna
metlica* zabravljeni u
pravilnom položaju.
TR
UA
www.electrolux.com
46
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Drobilica za krumpir* ne radi.
Drobilica za krumpir* nije ispravno
sastavljena.
Provjerite sjedi li drobilica
za krumpir* čvrsto u
pravilnom položaju.
Provjerite jesu li oštrice
ispravno montirane na
zvono nožice.
BG
CZ
DE
DK
EE
* ovisno o modelu
ES
ODLAGANJE
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,
kao i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja.
Uređaje označene simbolom
ne bacajte zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno
mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
GR
HR
I.Hagyományos habverő*
J.Aprítótál*
K.Aprítótál fedele*
L.Aprítótál kése*
M. Burgonyatörő*
*típustól függően
HU
IT
LT
LV
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a
következő utasításokat.
• A háztartási készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű
felnőttek, továbbá kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha
elsajátították a biztonságos működtetés módját, és megértették az ezzel
együtt járó veszélyeket.
• A készülék nem játékszer.
• Ezt a berendezés gyermekek nem használhatják. Tartsa távol a készüléket
és a tápkábelét gyermekektől.
• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos
feszültségű ás frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
• Soha ne használja és ne vegye kézbe a készüléket, ha:
– megsérült a tápkábel,
– megsérült a burkolat.
• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében
azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan
képzett szakembernek kell kicserélnie.
• A készüléket mindig áramtalanítsa összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás
www.electrolux.com
FR
GB
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
A.Start gomb
B.Turbó gomb
C.Fordulatszám-választó
D.Fogórész
E.Fém keverőszár
F.Kés
G.Hálózati tápkábel
H.Keverőpohár
FI
47
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
előtt, illetve ha felügyelet nélkül hagyja.
• Tartozékcsere előtt, illetve mielőtt a működés alatt mozgásban lévő
részekhez közelítene, kapcsolja ki a készüléket és válassza le a hálózati
áramkörről.
• Amíg a készülék az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva, a
vágókéseket és a csatlakoztatható fejeket soha ne érintse meg sem kézzel,
sem más eszközzel.
• Körültekintően járjon el az éles vágóélek kezelésekor, a tál ürítésekor és
tisztítás közben.
• A vágókések és a csatlakoztatható fejek rendkívül élesek. Sérülésveszély!
Összeszerelés, használat utáni szétszerelés vagy tisztítás során legyen
óvatos! Győződjön meg arról, hogy a készülék tápkábelét kihúzta a hálózati
aljzatból.
• Ne használja a készüléket jég feldolgozására, valamint kemény és százas
anyagokhoz (pl. mogyoró, cukor, cask abban az esetben ha a készülékhez
ezen anyagok feldolgozásához való tartozék is van. Ellenkező esetben a
pengék megsérülnek.
• A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
• Ha nagy tömegű anyagot dolgoz fel, ne használja a készüléket egyszerre
30 másodpercnél hosszabb ideig. Újraindítás előtt hagyja lehűlni.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal
semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat
miatt bekövetkezett esetleges károkért.
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. A készülék használatbavétele előtt távolítson el minden csomagolóanyagot, műanyagot, címkét,
matricát és cédulát, mely a készülék alapzatán, a tálakon vagy a tartozékokon lehet.
Figyelem! A készülékházat, a dugaszt és a vezetéket soha ne merítse vízbe vagy egyéb
folyadékba.
Vigyázat! Tartozékcsere, illetve a működés alatt mozgásban lévő részek megközelítése előtt kapcsolja
ki és válassza le a készüléket a hálózati áramkörről.
2. A motoralapzat kivételével az összes alkatrészt mossa el meleg, mosogatószeres vízben. Használat
előtt alaposan szárítson meg minden alkatrészt.
Minden alkatrész a burgonyatörő láb, a habverő adapter és az aprító felső része kivételével a
mosogatógép felső kosarában tisztítható.
3. A burkolat kizárólag puha, nedves ruhával tisztítható, és ezt követően szárazra kell törölni.
Megjegyzés: Ne használjon súroló tisztítószereket vagy súrolópárnát a készülék felületének
tisztításához.
ÜZEMBE HELYEZÉS
4. A keverőszárat illessze a fogórészbe, fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba (A), és
rögzítse a helyén. A keverőszár az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva távolítható el (B).
5. A fordulatszám-választó elforgatásával válassza ki a fordulatszámot (A). Nyomja meg az üzemi
kapcsoló gombot a keverés megkezdéséhez (B). A Turbo gombot nyomja meg a legnagyobb
fordulatszám kiválasztásához (C). LED fény jelzi a legnagyobb fordulatszámot. Maximum 60
másodpercig használható folyamatosan a készülék. Ezután hagyja 1 percig hűlni.
6. A botmixert helyezze be mélyen a keverőpohárba, és normál sebességgel kezdje meg a keverést.
Ügyeljen arra, hogy a keverőpoharat legfeljebb 2/3-áig töltse fel (600ml). Ha nem használja a
www.electrolux.com
48
keverőpoharat, a keverőszárat a hosszúsága 2/3-ánál mélyebben ne merítse az anyagba. A botmixer
enyhe fel-le mozgatásával segítheti az anyag feldolgozását. Ha felengedi a kapcsolót, a készülék
leáll.
7. Az aprítótál* használata. Az aprítótálat helyezze tiszta, vízszintes felületre. Helyezze a rozsdamentes
acél vágókést a helyére.
8. Helyezze az ételt az aprítótálba*. Az aprítandó élelmiszer tömege ne haladja meg a 300 grammot (a
jelzett maximum szint). Zárja le a fedelet.
9. A fogórészt illessze be az aprítótál fedelébe, fordítsa el az óramutató járásával megegyező
irányba (A), és rögzítse a helyén. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz, és a kapcsoló
megnyomásával indítsa el. Ha felengedi a kapcsolót, a készülék leáll. A fogórész az óramutató
járásával ellentétes irányba elfordítva távolítható el (B).
10.A hagyományos habverő használata*. A habverőt a fogórésznek az óramutató járásával megegyező
irányba történő elfordításával rögzítheti. A szétszerelés az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva történik.
11. A burgonyatörő használata* A burgonyatörő és a kézben tartott alkatrész összeszereléséhez forgassa
el a kézben tartott alkatrészt a rögzülésig. Szétszereléshez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes
irányba.
Megjegyzés: A megfőzött burgonyát a készülék maximális fordulatszámmal töri 60 másodpercig.
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
12.Kapcsolja ki a berendezést, húzza ki a dugót a konnektorból, és várjon, amíg a különböző eszközök
teljesen le nem állnak.
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
Figyelem! A készülékházat, a dugaszt és a vezetéket soha ne merítse vízbe vagy egyéb
folyadékba.
13.A motoralapzat kivételével az összes alkatrészt mossa el meleg, mosogatószeres vízben. Használat
előtt alaposan szárítson meg minden alkatrészt.
HU
Minden alkatrész a burgonyatörő láb, a habverő adapter és az aprító felső része kivételével a
mosogatógép felső kosarában tisztítható.
14.A burkolat kizárólag puha, nedves ruhával tisztítható, és ezt követően szárazra kell törölni.
Megjegyzés: Ne használjon súroló tisztítószereket vagy súrolópárnát a készülék felületének
tisztításához.
Tárolás előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Győződjön meg arról, hogy a készülék
tiszta és teljesen megszáradt.
LT
TURMIXOLANDÓ MENNYISÉGEK ÉS MŰVELETI IDŐK
IT
LV
NL
NO
PL
KIEGÉSZÍTŐ FÉM KEVERŐFEJ ÉS KEVERŐEDÉNY
Hozzávalók
Mennyiség
Ananász-sárgabarack turmix
Ananász szeletek
250
g
Szárított
sárgabarack
40
g
Joghurt
300
g
Mélyhűtött málna
250
g
Banán
½
db
Víz
100
g
Finom cukor
1
Evőkanál
SI
Joghurt
300
g
SK
Málna turmix
Idő
Fordulatszám
60 mp
Turbo
PT
Receptek
RO
RS
RU
SE
60 mp
Turbo
TR
UA
www.electrolux.com
49
BG
CZ
DE
DK
APRÍTANDÓ MENNYISÉGEK ÉS MŰVELETI IDŐK
KIEGÉSZÍTŐ MINI APRÍTÓ
Hozzávalók Mennyiség
Minőség
Idő
Sárgarépa
100-200 g
-
Hagyma
100-200 g
3-5 sec
EE
Mandula
100-200 g
3-5 sec
ES
Hús
100-200 g
-
Jég
100-200 g
FI
Durva
Minőség
7-10 sec
Közepes
HR
Mennyiség
HU
500
g
IT
Tojásfehérje
4
egység
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
Turbo
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 rövid
ciklus: 3
másodperc
BE, 2
másodperc
KI
Turbo
Idő
Fordulatszám
50-70 mp
Turbo
60 mp
Turbo
Megjegyzés: Habveréshez a hagyományos habverő* is használható a keverőedényben, ha a krém
hőmérséklete 4 és 8 Celsius között van. Tojásfehérje felveréséhez kérjük, használjon egy 1,5 literes tálat.
TÖRENDŐ MENNYISÉGEK ÉS ELKÉSZÍTÉSI IDŐTARTAMOK
BURGONYATÖRŐ TARTOZÉK*
Hozzávalók
Főtt burgonya darabok,
főtt sütőtök darabok
(méret: 20 mm x 20 mm x 20 mm)
Max. mennyiség
300
Idő
Fordulatszám
30 mp
Magas fordulatszám
g
HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba
Lehetséges ok
Megoldás
A kések nem forognak a művelet
során.
Lehetséges, hogy túl sok az
élelmiszer a keverőedényben.
Az élelmiszerdarabok túl nagyok.
Az élelmiszer letapadt a kések körül.
Csökkentse az élelmiszer
mennyiségét.
Csökkentse az élelmiszer
méretét.
A motor hangja túlterhelésre utal
Lehetséges, hogy a fordulatszám
nem megfelelő.
Tekintse meg az elkészítési
útmutatót a helyes
fordulatszám beállításához.
Az aprító* nem működik.
Az aprítótál fedelét nem rögzítette
megfelelően.
Ellenőrizze, hogy a fedél
megfelelően legyen
felhelyezve az aprítótálra.
SI
SK
10-20 sec
10-20 sec
KIEGÉSZÍTŐ HAGYOMÁNYOS HABVERŐ*
Tejszín
LV
Fordulatszám
Idő
HABVERÉSI/FELVERÉSI MENNYISÉGEK ÉS MŰVELETI IDŐK
Hozzávalók
LT
Finom
5 rövid ciklus:
3 másodperc
BE, 2
másodperc
KI
GB
GR
Minőség
5-10 sec
-
FR
Idő
TR
UA
www.electrolux.com
50
BG
Hiba
Lehetséges ok
Megoldás
A keverőszár/hagyományos
habverő* nem működik.
A keverőszárat/hagyományos
habverőt* nem megfelelően szerelte
fel.
A keverőszárat/
hagyományos habverőt*
rögzítse a helyén a
megfelelő felszerelést
követően.
A burgonyatörő* nem működik.
A burgonyatörő* beszerelése
helytelen.
Ellenőrizze, hogy a
burgonyatörő megfelelően
áll-e a helyén. Győződjön
meg arról, hogy a kés
megfelelően áll-e a lábban.
CZ
DE
DK
*típustól függően
GR
HR
HU
IT
I.Frusta tradizionale*
J.Ciotola tritatutto*
K.Coperchio della ciotola tritatutto*
L.Lama della ciotola tritatutto*
M. Schiacciapatate*
*dipende dal modello
LT
LV
NL
NO
NORME DI SICUREZZA
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le
seguenti istruzioni.
• Le apparecchiature possono essere usate da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull‘uso
dell‘apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente
all‘uso dell‘apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Evitare che i bambini giochino con l‘apparecchiatura.
• L’apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l’apparecchio
ed il filo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
• Collegare l’apparecchio solo a una fonte di alimentazione con tensione
e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle
caratteristiche.
• Non utilizzare né afferrare l’apparecchio se:
- il cavo di alimentazione è danneggiato,
- il rivestimento esterno è danneggiato”.
www.electrolux.com
FI
GB
A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
COMPONENTI
A.Tasto Avvio
B.Pulsante per alta velocità (Turbo)
C. Selettore della velocità
D.Impugnatura
E.Albero di miscelazione di metallo
F.Lama
G.Cavo di alimentazione
H.Bicchiere
ES
FR
HULLADÉKKEZELÉS
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:
.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot.
EE
51
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
• In caso di danneggiamento dell’apparecchio o del cavo di alimentazione,
ottenerne la sostituzione rivolgendosi al produttore, a un suo agente
dell’assistenza o a una persona egualmente qualificata, in modo da evitare
rischi.
• Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione se viene lasciato
incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
• Spegnere l‘apparecchio e scollegarlo dall‘alimentazione prima di cambiare
gli accessori o avvicinarsi alle parti che si muovono durante l‘uso.
• Non toccare le lame, gli inserti né alcuno strumento con le mani quando
l’apparecchio è collegato all’alimentazione.
• Prestare attenzione nel maneggiare le lame taglienti affilate, nello svuotare
il recipiente e durante la pulizia.
• Le lame e gli inserti sono molto affilati. Pericolo di lesioni personali. Prestare
attenzione durante il montaggio, lo smontaggio dopo l’uso o durante la
pulizia. Assicurarsi che l’apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica.
• L’apparecchio non può essere utilizzato per tritare ghiacchio o altri alimenti
particolarmente duri o secchi come noci o confetti, senza utilizzare gli
appositi accessori in dotazione. Altrimenti le lame potrebbero danneggiarsi.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o in altri liquidi.
• Quando il contenuto della ciotola presenta una notevole consistenza, non
utilizzare l’apparecchio in modo continuo per più di 30 secondi. Prima di
riavviarlo, lasciarlo raffreddare.
• Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Il
produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati
dall’uso improprio o errato.
OPERAZIONI PRELIMINARI AL PRIMO UTILIZZO
1. Prima di utilizzare l’apparecchio, rimuovere l’imballaggio, la plastica, le etichette, gli adesivi o i
cartellini che potrebbero essere attaccati alla base del motore, ai recipienti o agli accessori.
RO
Avvertenza: non immergere l’alloggiamento, la spina o il cavo in acqua o in altri liquidi.
Attenzione! Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla corrente prima di cambiare gli accessori o
avvicinarsi alle parti che si muovono durante l’uso.
2. Lavare tutte le parti eccetto la base del motore con acqua calda saponata. Asciugare
accuratamente ogni parte prima dell’uso.
RS
PT
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Tutti i componenti possono essere lavati sul ripiano superiore della lavastoviglie, eccetto lo
schiacciapatate, l’adattatore della frusta e la parte superiore del tritatutto.
3. L’alloggiamento deve essere pulito solamente con un panno morbido umido, e quindi asciugato
con un panno asciutto. Nota: Non utilizzare spugnette o detergenti abrasivi per pulire le superfici
dell’apparecchiatura.
OPERAZIONI PRELIMINARI
4. Inserire l’albero di miscelazione sull’impugnatura, girare in senso orario (A) e bloccarlo in posizione.
Per rimuoverlo, girare l’albero di miscelazione in senso antiorario (B).
5. Selezionare la velocità mediante l’apposito selettore (A). Premere il tasto di accensione per iniziare
a miscelare (B). Premere il tasto Turbo per ottenere la massima velocità (C). La spia LED indica la
velocità di miscela. L’apparecchiatura può essere utilizzata consecutivamente per 60 secondi. Quindi,
lasciar raffreddare per 1 minuto.
6. Inserire il frullatore ad immersione in fondo al bicchiere, iniziare a frullare a velocità normale.
www.electrolux.com
52
Assicurarsi che il contenuto del bicchiere non superi i 2/3 (600 ml )della sua capacità. Se non si utilizza
il bicchiere, non immergere l’albero di miscelazione per più di 2/3 della sua lunghezza. Muovere il
frullatore ad immersione leggermente verso l’alto e verso il basso per assicurarsi che il contenuto
venga frullato in modo ottimale. Rilasciare il pulsante per arrestare l’apparecchio.
7. Utilizzo del tritatutto mini*. Posizionare la ciotola tritatutto su una superficie piana e pulita. Inserire la
lama di acciaio inossidabile in posizione.
8. Posizionare gli alimenti nella ciotola tritatutto*. La quantità di alimenti da tritare non può essere
superiore a 300 g (Livello MAX indicato). Chiudere il coperchio.
9. Inserire l’impugnatura nel coperchio del tritatutto, girare in senso orario (A) e bloccarla in posizione.
Per avviare, inserire la spina nella presa di corrente e premere il pulsante. Rilasciare il pulsante per
arrestare l’apparecchio. Rimuovere l’impugnatura girandola in senso antiorario (B).
10.Utilizzo della frusta tradizionale*. Per montare la frusta sull’impugnatura, girare l’impugnatura in senso
orario fino a serrarla saldamente. Per smontarla, girare in senso antiorario.
11. Uso dello schiacciapatate*. Per montare lo schiacciapatate sull’impugnatura, ruotare l’impugnatura
in senso orario fino a che sia completamente serrata. Per smontare, ruotarla in senso anti-orario.
Nota: Bollire le patate e quindi schiacciarle alla velocità massima per 60 secondi.
PULIZIA E MANUTENZIONE
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
12.Spegnere l’apparecchiatura, rimuovere la spina dalla presa di corrente e attendere finché i
componenti non si sono completamente fermati.
GR
Avvertenza: non immergere l’alloggiamento, la spina o il cavo in acqua o in altri liquidi.
13.Lavare tutte le parti eccetto la base del motore con acqua calda saponata. Asciugare
accuratamente ogni parte prima dell’uso.
HR
HU
Tutte le componenti, eccetto il piedino dello schiacciapatate, l’adattatore del frullino e la parte
superiore del frullatore possono essere lavate sul ripiano superiore della lavastoviglie.
14.L’alloggiamento deve essere pulito solamente con un panno morbido umido, e quindi asciugato
con un panno asciutto. Nota: Non utilizzare spugnette o detergenti abrasivi per pulire le superfici
dell’apparecchiatura.
Prima di riporre, togliere la presa dalla spina di corrente. Verificare che l’apparecchio sia pulito e
completamente asciutto.
IT
LT
LV
NL
DOSI E TEMPI DI PREPARAZIONE
ACCESSORIO MISCELATORE IN METALLO E BICCHIERE
Ricetta
Ingredienti
Frullato di ananas-albicocche
Ananas a fette
250
g
Albicocche secche
Yogurt
Lamponi congelati
Banana
Acqua
zucchero semolato
Yogurt
40
300
250
½
100
1
300
g
g
g
pz.
g
Cucchiaio
g
Frullato di lamponi
BG
Quantità
Tempo
Velocità
60 sec.
Turbo
60 sec.
Turbo
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
53
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
DOSI E TEMPI DI PREPARAZIONE PER IL TRITATUTTO
ACCESSORIO MINI TRITATUTTO
Ingredienti
Quantité
Carote
100-200 g
Cipolle
Mandorle
Carne
Ghiaccio
100-200
100-200
100-200
100-200
g
g
g
g
Qualità
Tempo
Qualité
3-5 sec
3-5 sec
Grossa
Media
-
FI
FR
GB
GR
Tempo
Tempo
5-10 sec
Tempo
10-20 sec
Turbo
7-10 sec
10-20 sec
10-20 sec
5 sec
Turbo
Turbo
Turbo
10 impulsi
su ON
per 3
sec., su
OFF per 2
sec.
Turbo
5 impulsi
su
ON per 3
sec.,
su OFF
per
2 sec.
Qualité
Fine
DOSI E TEMPI DI PREPARAZIONE PER LO SBATTITORE/FRUSTA
ACCESSORIO FRUSTA TRADIZIONALE*
Ingredienti
Quantità
Panna
500
g
HU
Albumi
4
unità
IT
Nota: La frusta tradizionale* può essere utilizzata per montare la panna all’interno del bicchiere, sempre
che la temperatura della panna si trovi tra i 4 e gli 8 gradi Celsius. Per sbattere le uova, utilizzare una
recipiente da da 1,5 litri.
HR
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SK
Velocità
Turbo
60 sec.
Turbo
QUANTITÀ DA SCHIACCIARE E TEMPI DI LAVORAZIONE
ACCESSORIO SCHIACCIAPATATE*
Ingredienti
Pezzi di patate cotte,
pezzi di zucca cotta
(dimensioni: 20 mm x 20 mm x 20
mm)
Quantità
massima
300
Tempo
Velocità
30 sec.
Velocità elevata
g
RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI
Problema
Causa possibile
Soluzione
Le lame non si girano durante la
lavorazione.
Ci potrebbero essere troppi
ingredienti nel bicchiere
I pezzi degli ingredienti sono troppo
grandi.
Lame bloccate dagli ingredienti
attorcigliati.
Ridurre la quantità degli
ingredienti.
Ridurre le dimensioni degli
ingredienti.
Il motore emette un suono strano,
come se non riuscisse a gestire il
carico.
La velocità potrebbe non essere
corretta.
Cfr. la guida di lavorazione
per informazioni sulle
velocità corrette.
SE
SI
Tempo
50-70 sec.
TR
UA
www.electrolux.com
54
BG
Problema
Causa possibile
Soluzione
Il tritatutto mini* non funziona.
Il coperchio del tritatutto non è
chiuso correttamente.
Assicurarsi che il coperchio
e la ciotola tritatutto siano
montati correttamente.
L’albero di miscelazione/la frusta
tradizionale* non funziona.
L’albero di miscelazione/la frusta
tradizionale* non è montato
correttamente.
Assicurarsi di bloccare
l’albero di miscelazione/
la frusta tradizionale* in
posizione.
DK
Lo schiacciapatate* non funziona.
Lo schiacciapatate* non è stato
montato correttamente.
Verificare di montare e
bloccare in posizione lo
schiacciapatate*.
Verificare che la lama sia
montata correttamente
nella campana del piedino.
ES
FR
GR
Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di
residenza.
HR
HU
IT
LT
SUDEDAMOSIOS DALYS
LV
I.Įprastas plaktuvas*
J.Smulkinimo dubuo*
K.Smulkinimo dubens dangtis*
L.Smulkinimo dubens peilis*
M. Bulvių grūstukas*
*priklauso nuo modelio
NL
NO
PL
PT
SAUGOS PATARIMAS
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite toliau pateiktas
instrukcijas.
• Prietaisus galima naudoti asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba
protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba
instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus
pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• Prietaisu negali naudotis vaikai. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Prietaisą galima jungti tik prie tokio maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis
atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
• Niekada nenaudokite ir neimkite prietaiso, jei
– pažeistas maitinimo laidas,
www.electrolux.com
FI
GB
SMALTIMENTO
A.Įjungimo mygtukas
B.„Turbo“ mygtukas
C. Greičio pasirinkimo rankenėlė
D. Rankinė dalis
E.Metalinis maišymo antgalis
F.Peilis
G.Maitinimo laidas
H.Menzūra
DE
EE
* dipende dal modello
Riciclare i materiali con il simbolo
.
Buttare l’imballaggio negli appositi contenitori
per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute
umana e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
CZ
55
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
LV
– pažeistas korpusas.
• Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį
turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas ar kitas
kvalifikuotas asmuo.
• Jei prietaisas paliekamas be priežiūros arba prieš jį surinkdami, išrinkdami ar
valydami, visada išjunkite iš tinklo.
• Prieš keisdami priedus arba artindamiesi prie judančių dalių, išjunkite
prietaisą ir atjunkite jį iš maitinimo tinklo.
• Niekada nelieskite ašmenų ar įdėklų ranka ar kokiu nors įrankiu, jei prietaisas
įjungtas į tinklą.
• Ištuštindami indą ir plaudami, būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte į aštrius
pjaustymo peilius.
• Ašmenys ir įdėklai labai aštrūs! Pavojus susižaloti! Būkite atsargūs prietaisą
surinkdami, išrinkdami arba valydami! Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš
maitinimo lizdo.
• Prietaiso negalima naudoti ledui skaldyti arba kietoms ir sausoms
medžiagoms maišyti, pavyzdžiui, riešutams, saldumynams, išskyrus tuos
atvejus, kai naudojami specialūs kartu su maišytuvu pridedami priedai.
Kitaip ašmenys gali atšipti arba sulūžti.
• Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
• Apdorodami didelius kiekius, nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau nei
30 sekundžių. Prieš pradėdami jį vėl naudoti leiskite atvėsti.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės už galimus pažeidimus, jei prietaisas naudojamas netinkamai.
NL
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
NO
1. Prieš naudodami prietaisą, nuimkite visas pakavimo medžiagas, plastikines dalis, etiketes, lipdukus ar
žymeles, kurios gali būti pritvirtintos prie variklio korpuso, dubenų ar priedų.
PL
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Įspėjimas! Niekada nenardinkite korpuso, kištuko ar laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
Dėmesio! Prieš keisdami priedus arba liesdami judančiąsias dalis, išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laidą iš tinklo.
2. Išplaukite visas dalis, išskyrus variklio korpusą, šiltame, muiluotame vandenyje.
Visas dalis, išskyrus bulvių grūstuko kojelę, plaktuvo adapterį ir smulkintuvo viršutinę dalį, galima
plauti jūsų indaplovės viršutinėje lentynoje.
3. Korpusas turi būti valomas tik minkšta drėgna šluoste, o tada džiovinamas audeklu.
Pastaba: nevalykite prietaiso paviršių abrazyviniais valikliais arba šveičiamosiomis kempinėmis.
NAUDOJIMO PRADŽIA
4. Įstatykite maišymo antgalį į rankinę dalį, pasukite pagal laikrodžio rodyklę (A) ir užfiksuokite.
Norėdami nuimti maišymo antgalį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę (B).
5. Pasirinkite greitį, patraukę greičio pasirinkimo rankenėlę (A). Paspauskite maitinimo mygtuką maišymui
pradėti (B). Paspauskite mygtuką „Turbo“, kad prietaisas veiktų didžiausiu greičiu (C). Šviesdiodinė
lemputė parodys maišymo greitį. Prietaisą be pertraukos galima naudoti 60 sekundžių. Po to palaukite
1 minutę, kol atauš.
6. Įstatykite pailgą maišiklį kuo giliau į menzūrą ir pradėkite maišyti pasirinkdami vidutinį greitį.
Įsitikinkite, kad menzūra nepripildyta daugiau nei 2/3 (600ml) jos tūrio. Jei menzūros nenaudojate,
maišymo antgalio į maišomą medžiagą nepanardinkite giliau nei 2/3 jo ilgio. Kad kuo geriau
apdorotumėte maišomą medžiagą, judinkite pailgą maišiklį šiek tiek pakeldami ir nuleisdami. Norėdami
www.electrolux.com
56
sustabdyti, atleiskite jungiklį.
7. Mažojo smulkintuvo naudojimas*. Padėkite smulkinimo dubenį ant švaraus lygaus paviršiaus. Įstatykite
nerūdijančiojo plieno ašmenis.
8. Produktus sudėkite į smulkinimo dubenį*. Smulkintino maisto kiekis negali viršyti 300 g (nustatytas
maksimalus lygis). Uždarykite dangtį.
9. Įstatykite rankinę dalį į smulkintuvo dangtį,pasukite pagal laikrodžio rodyklę (A) ir užfiksuokite. Įjunkite
į maitinimo lizdą ir norėdami pradėti paspauskite jungiklį. Norėdami sustabdyti, atleiskite. Nuimkite
rankinę dalį pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę (B).
10.Darbas su įprastu plaktuvu*. Norėdami į rankinę dalį įstatyti plaktuvą, sukite rankinę dalį pagal
laikrodžio rodyklę, kol priveršite. Norėdami jį išimti, pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
11. Bulvių grūstuko naudojimas*. Norėdami surinkti bulvių grūstuką su rankena, sukite rankeną pagal
laikrodžio rodyklę, kol ji bus priveržta. Norėdami išardyti, sukite prieš laikrodžio rodyklę.
Pastaba. Bulvės išverdamos ir po to sugrūdamos didžiausiu greičiu per 60 sekundžių.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas! Niekada nenardinkite korpuso, kištuko ar laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
13.Išplaukite visas dalis, išskyrus variklio korpusą, šiltame, muiluotame vandenyje.
Visas dalis, išskyrus bulvių grūstuko kojelę, plaktuvo adapterį ir smulkintuvo viršutinę dalį, galima
plauti jūsų indaplovės viršutinėje lentynoje.
14.Korpusas turi būti valomas tik minkšta drėgna šluoste, o tada džiovinamas audeklu.
Pastaba: nevalykite prietaiso paviršių abrazyviniais valikliais arba šveičiamosiomis kempinėmis.
Norėdami padėti prietaisą laikymui, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Patikrinkite, ar prietaisas yra
švarus ir visiškai sausas.
MAIŠOMI KIEKIAI IR APDOROJIMO TRUKMĖ
Kiekis
Ananasų ir abrikosų kokteilis
Ananasas
griežinėliais
250
g
Džiovinti abrikosai
40
g
Jogurtas
300
g
Šaldytos avietės
250
g
Bananai
½
vnt.
Vanduo
100
g
Cukraus pudra
1
Valg.
šaukštas
Jogurtas
300
g
Aviečių kokteilis
DE
DK
EE
ES
FI
GB
GR
HR
HU
IT
LT
PRIEDAS METALINIS MAIŠYTUVAS IR INDAS
Ingredientai
CZ
FR
12.Išjunkite prietaisą, ištraukite elektros kištuką iš sieninio lizdo ir palaukite, kol įrankiai visiškai sustos.
Receptas
BG
Trukmė
Greitis
60 sek.
Turbo
LV
NL
NO
PL
PT
60 sek.
Turbo
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
57
BG
CZ
DE
SMULKINAMI KIEKIAI IR APDOROJIMO TRUKMĖ
PRIEDAS MINISMULKINTUVAS
Ingredientai Kiekis
Morkos
Kokybė
Trukmė
100-200 g
Svogūnai
100-200 g
3-5 sec
EE
Migdolai
100-200 g
3-5 sec
Mėsa
100-200 g
Ledas
100-200 g
-
Rupi
FI
GR
-
HU
Grietinė
500
g
Kiaušinių baltymai
4
vienetai
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SI
SK
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
7-10 sec
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10
paspauskite
ĮJUNGTI
3 sek.,
IŠJUNGTI – 2
sek.
Turbo
Smulki
Trukmė
Greitis
50-70 sek.
Turbo
60 sek.
Turbo
Pastaba: Galima naudoti įprastas plaktuvas* plaktuvą grietinėlei inde plakti, kol grietinėlės temperatūra yra
4–8 laipsniai Celsijaus. Kiaušiniams plakti naudokite 1,5 litro dubenį.
GRŪDAMI KIEKIAI IR APDOROJIMO TRUKMĖ
PRIEDAS – BULVIŲ GRŪSTUKAS*
Ingredientai
Virti bulvių gabalėliai,
virti moliūgo gabalėliai
(20 mm x 20 mm x 20 mm
dydžio)
Maksimalus
kiekis
300
Trukmė
Greitis
30 sek.
Didelis greitis
g
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Apdorojant nesisuka peiliai.
Inde gali būti per daug maisto.
Per dideli maisto gabalėliai.
Aplink peilius užstrigo maistas.
Sumažinkite maisto kiekį.
Sumažinkite maisto dydį.
Variklis skleidžia tokius garsus lyg
negalėtų apdoroti maisto.
Gali būti nustatytas netinkamas
greitis.
Informaciją apie tinkamą
greičio parinkimą rasite
apdorojimo vadove.
Neveikia mažasis smulkintuvas*.
Tinkamai neužfiksuotas smulkintuvo
dangtis.
Įsitikinkite, kad tinkamai
uždėtas dangtis ir
smulkintuvo dubuo.
RU
SE
5-10 sec
PRIEDAS ĮPRASTAS PLAKTUVAS*
Kiekis
LV
Kokybė
PLAKIMO KIEKIAI IR APDOROJIMO TRUKMĖ
Ingredientai
LT
Greitis
5 paspauskite
ĮJUNGTI 3
sek.,
IŠJUNGTI
– 2 sek
HR
IT
Trukmė
Vidutinė
FR
GB
Trukmė
-
DK
ES
Kokybė
TR
UA
www.electrolux.com
58
BG
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Neveikia maišymo antgalis /
įprastas plaktuvas*.
Netinkamai įstatytas maišymo
antgalis / įprastas
plaktuvas*.
Įsitikinkite, kad tinkamai
užfiksuotas maišymo
antgalis / įprastas
plaktuvas*.
Bulvių grūstukas* neveikia.
Bulvių grūstukas* netinkamai
surinktas.
Patikrinkite, ar bulvių
grūstukas* užfiksuotas.
Patikrinkite, ar tinkamai įdėti
peiliai į kojelės išplatėjimą.
CZ
DE
* priklauso nuo modelio
EE
ES
FI
IŠMETIMAS
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu
.
Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti
bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.
DK
FR
Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų
kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite
šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
GB
GR
HR
SASTĀVDAĻAS
A.Ieslēgšanas poga
B.Palielināta ātruma poga
C. Ātruma izvēles slēdzis
D.Korpuss
E.Maisīšanas stiprinājums no metāla
F.Nazis
G.Barošanas vads
HU
H.Mērglāze
I.Tradicionālā putošanas slotiņa*
J.Smalcinātāja trauks*
K.Smalcinātāja trauka vāks*
L.Smalcinātāja trauka nazis*
M. Kartupeļu smalcinātājs*
*atkarīgs no modeļa
IT
LT
LV
SAUGOS PATARIMAS
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet norādījumus.
• Šo ierīci drīkst izmantot cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai
garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot
potenciālos riskus.
• Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
• Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Uzglabājiet ierīci un vadu bērniem nepieejamā
vietā.
• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam barošanas avotam, kura spriegums un
frekvence atbilst parametriem, kas norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
• Nekad nelietojiet ierīci vai neņemiet to rokās, ja
– ir bojāts barošanas vads;
– ir bojāts ierīces korpuss.
• Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam,
apkalpošanas pārstāvim vai citai kvalificētai personai tas jānomaina.
• Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas, ja tā netiek uzraudzīta, kā arī pirms
tās salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas.
• Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās detaļām, kas lietošanas laikā
www.electrolux.com
59
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
HR
griežas, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves avota.
• Nepieskrieties asmeņiem vai starplikām ar rokām vai darbarīkiem, ja ierīce ir
pievienota strāvai.
• Ievērojiet piesardzību, darbojoties ar asajiem griešanas asmeņiem, kad
iztukšojat trauku tīrīšanas laikā.
• Asmeņi un starplikas ir ļoti asi! Ievainojuma risks! Esiet piesardzīgs, saliekot,
izjaucot vai tīrot ierīci pēc tās izmantošanas! Pārliecinieties, ka ierīce ir
atvienota no barošanas avota.
• Ierīce nav paredzēta ledus smalcināšanai vai cietu, sausu un stingru
produktu smalcināšanai, kā piemēram rieksti, ledenes; izņemot, ja ierīce ir
nokomplektēta ar speciālu aksesuāru. Pretējā gadījumā asmenis var palikt
neass.
• Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
• Apstrādājot lielu produktu daudzumu, ierīci nepārtraukti izmantot drīkst ne
ilgāk par 30 sekundēm. Pirms darbības atsākšanas ļaujiet tai atdzist.
• Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājās. Ražotājs neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas izmantošanas dēļ.
HU
PIRMS IERĪCES PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
IT
1. Pirms ierīces lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus, plastmasas daļas, uzlīmes un etiķetes,
kas var būt piestiprinātas motora pamatnei, bļodām vai palīgierīcēm.
LT
LV
NL
Brīdinājums! Neiegremdējiet korpusu, kontaktdakšu un vadu ūdenī vai citā šķidrumā.
Uzmanību! Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgajām detaļām izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no strāvas padeves avota.
2. Nomazgājiet visas detaļas (izņemot motora pamatni) siltā ziepjūdenī.
NO
Visas daļas, izņemot kartupeļu smalcinātāja pamatni, putotāja adapteri un griezēja augšdaļu, var
mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.
3. Korpuss ir jātīra tikai ar mīkstu mitru drāniņu un jānoslauka ar sausu drāniņu.
Piezīme. Tīrot ierīces virsmu, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai skrāpjus.
PL
DARBA SĀKŠANA
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
4. Ievietojiet maisīšanas stiprinājumu korpusā un, griežot pulksteņa rādītāja virzienā (A), nostipriniet to.
Lai noņemtu, grieziet maisīšanas stiprinājumu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (B).
5. Ātrumu iestata ar ātrumu izvēles slēdzi (A). Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai uzsāktu darbību (B).
Nospiediet Turbo pogu maksimālajam ātrumam (C). Gaismas diožu indikators norādīs maisīšanas
ātrumu. Ierīci var nepārtraukti darbināt 60 sekundes. Pēc tam ļaujiet tai atdzist 1 minūti.
6. Ievietojiet rokas mikseri dziļi mērglāzē un sāciet maisīšanu normālā ātrumā. Pārliecinieties, ka
piepildītas ne vairāk kā 2/3 (600ml) mērglāzes tilpuma. Ja neizmantojat mērglāzi, maisīšanas
stiprinājumu neievietojiet dziļāk par 2/3 tā garuma. Pārvietojiet rokas mikseri nedaudz uz augšu un leju,
lai nodrošinātu labāko satura pārstrādi. Lai apturētu darbību, atlaidiet slēdzi.
7. Mazā smalcinātāja izmantošana*. Novietojiet smalcināšanas trauku uz tīras, līdzenas virsmas.
Ievietojiet tērauda asmeni tam paredzētajā vietā.
8. Ievietojiet ēdienu smalcinātāja traukā*. Smalcināmā ēdiena daudzums nedrīkst pārsniegt 300 g
(norādīts maks. līmenis). Aizveriet vāku.
9. Ievietojiet korpusu smalcināšanas vākā un, griežot pulksteņa rādītāja virzienā (A), nostipriniet to.
Lai sāktu darbu, pieslēdziet kontaktligzdai un nospiediet slēdzi. Lai apturētu darbību, atlaidiet slēdzi.
Izņemiet korpusu, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (B).
10.Darbs ar tradicionālo putošanas slotiņu*. Lai savienotu putošanas slotiņu ar korpusu, grieziet korpusu
pulksteņa rādītāja virzienā, līdz tā ir nostiprināta. Lai atvienotu, grieziet to pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam.
www.electrolux.com
60
11. Kartupeļu smalcinātāja lietošana*. Lai saliktu kartupeļu smalcinātāju ar roktura daļu, pagrieziet roktura
daļu pulksteniski, līdz tā pievilkta. Lai izjauktu, pagrieziet pretpulksteniski.
Piezīme. Kartupeļi tiek vārīti un tad sasmalcināti ar maksimālo ātrumu 60 sekunžu laikā.
BG
CZ
TĪRĪŠANA UN APKOPE
DE
12.Pilnībā izslēdziet ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.un nogaidiet, līdz rīki ir pilnībā
apstājušies.
DK
Brīdinājums! Neiegremdējiet korpusu, kontaktdakšu un vadu ūdenī vai citā šķidrumā.
13.Nomazgājiet visas detaļas (izņemot motora pamatni) siltā ziepjūdenī.
EE
ES
Visas daļas, izņemot kartupeļu smalcinātāja pamatni, putotāja adapteri un griezēja augšdaļu, var
mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.
14.Korpuss ir jātīra tikai ar mīkstu mitru drāniņu un jānoslauka ar sausu drāniņu.
Piezīme. Tīrot ierīces virsmu, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai skrāpjus.
Pirms uzglabāšanas izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai ierīce būtu tīra un pilnīgi
sausa.
DAUDZUMS SAJAUKŠANAI UN APSTRĀDES LAIKS
Recepte
Sastāvdaļas
Daudzums
Ananāsu-apprikožu
dzēriens
Ananāss ripiņās
250
g
Žāvētas aprikozes
40
g
Jogurts
300
g
Saldētas avenes
250
g
Banāns
½
gab.
Ūdens
100
g
Pūdercukurs
1
Ēdamkarotes
Jogurts
300
g
Laiks
Ātrums
60 sek.
Turbo
Kvalitāte
Burkāni
100-200 g
-
Sīpoli
100-200 g
3-5 sec
Mandeles
100-200 g
3-5 sec
Gaļa
100-200 g
Ledus
100-200 g
Rupja
Laiks
-
-
Kvalitāte
HR
IT
LT
60 sec
LV
Turbo
NL
NO
PL
PAPILDIERĪCE MINI SMALCINĀTĀJS
Daudzums
GB
HU
DAUDZUMS SASMALCINĀŠANAI UN APSTRĀDES LAIKS
Sastāvdaļas
FR
GR
PAPILDIERĪCE METĀLA JAUKŠANAS IERĪCE AR TRAUKU
Aveņu dzēriens
FI
Laiks
Kvalitāte
5-10 sec
7-10 sec
Vidēja
Smalka
5 impulsi
IESLĒGTI
3 s,
IZSLĒGTI
2s
Laiks
Ātrums
PT
10-20 sec
Turbo
RO
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 impulsi
IESLĒGTI
3 s,
IZSLĒGTI
2s
Turbo
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
61
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
DAUDZUMS SAKULŠANAI UN APSTRĀDES LAIKS
PAPILDIERĪCE TRADICIONĀLĀ PUTOŠANAS SLOTIŅA*
Sastāvdaļas
Daudzums
Krējums
500
g
Olu baltumi
4
vienības
Vārīti kartupeļu gabali,
vārītu ķirbju gabali
(izmērs 20 mm x 20 mm x20 mm)
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
300
Ātrums
30 sek.
Liels ātrums
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Asmeņi pārstrādes laikā
negriežas.
Iespējams, pārāk daudz produktu
vārglāzē. Produktu gabali ir pārāk
lieli. Produkti iestrēguši ap asmeņiem
Samaziniet produktu
daudzumu. Samaziniet
produktu izmērus.
Motora skaņa ir tāda, it kā
tas nevar pārstrādāt ievietoto
daudzumu.
Ātrums var nebūt atbilstošs.
Skatiet pārstrādes
rokasgrāmatu, lai izvēlētos
pareizo ātrumu.
Mazais smalcinātājs* nedarbojas.
Smalcinātāja vāks ir nepareizi
nostiprināts.
Pārliecinieties, ka vāks
un smalcinātāja trauks ir
pareizi uzstādīti.
Maisīšanas stiprinājums/
tradicionālā putošanas slotiņa*
nedarbojas.
Maisīšanas stiprinājums/tradicionālā
putošanas slotiņa* ir nepareizi
pievienota.
Pārliecinieties, ka
maisīšanas stiprinājums/
tradicionālā putošanas
slotiņa* ir nostiprināti.
Kartupeļu smalcinātājs* nestrādā.
Kartupeļu smalcinātājs* nav pareizi
salikts.
Pārliecinieties, lai kartupeļu
smalcinātājs* tiktu nofiksēts.
Pārliecinieties, lai asmens
būtu pareizi uzstādīts uz
pamatnes.
*atkarīgs no modeļa
UTILIZĀCIJA
SI
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol
.
Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos
konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus.
TR
Laiks
g
SE
SK
Turbo
Maks. daudzums
RS
RU
60 sek.
KARTUPEĻU SMALCINĀTĀJA PAPILDIERĪCE*
GB
HU
Turbo
DAUDZUMS SMALCINĀŠANAI UN APSTRĀDES LAIKS
Sastāvdaļas
HR
Ātrums
Piezīme: Iespējams izmantot tradicionālā putošanas slotiņa* krējuma putošanai trauka, ja krējuma
temperatūra ir no 4 līdz 8 °C. Putojot olas, lūdzu, izmantojiet 1,5 litru bļodu.
FR
GR
Laiks
50-70 sek.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu
,
kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
UA
www.electrolux.com
62
BG
ONDERDELEN
A.Start-toets
B.Turbo-knop
C. Toerentalselector
D.Bedieningsgedeelte
E.Metalen mixvoet
F.Mes
G.Snoer
CZ
H.Beker
I.Garde*
J.Hakkom*
K.Deksel van hakkom*
L.Mes van hakkom*
M. aardappelpers*
* afhankelijk van het model.
DE
DK
EE
VEILIGHEIDSADVIES
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het
apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren
begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat
en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
• U mag het apparaat nooit gebruiken of oppakken als
– het netsnoer beschadigd is;
– de behuizing beschadigd is.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het onbeheerd
wordt achtergelaten en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt
of reinigt.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u
accessoires wijzigt of uw hand in de buurt van onderdelen houdt die tijdens
het gebruik bewegen.
• Raak nooit de bladen of inzetdelen aan met uw hand of met gereedschap
als het apparaat op het stopcontact is aangesloten.
• Wees voorzichtig met scherpe snijbladen wanneer u de schaal leegmaakt
en tijdens het reinigen.
• De bladen en inzetdelen zijn zeer scherp! U loopt het risico u te verwonden!
Wees voorzichtig wanneer u het apparaat in elkaar zet of uit elkaar haalt na
gebruik of wanneer u het reinigt. Zorg dat de stekker van het apparaat uit
het stopcontact is verwijderd.
• Het apparaat mag niet gebruikt worden voor het hakken van ijs of het
mengen van harde, droge voorwerpen zoals noten, snoep; behalve met
specifieke accessoires die meegeleverd worden met het apparaat. Het mes
www.electrolux.com
63
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
kan anders bot worden.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• Gebruik het apparaat niet langer dan 30 seconden achter elkaar bij het
verwerken van grote hoeveelheden ingrediënten. Laat het apparaat eerst
even afkoelen voordat u het opnieuw start.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg
van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Verwijder voordat u het apparaat gebruikt alle verpakkingsmateriaal, plastic, etiketten, stickers of
labels van de motorbasis, kommen en hulpstukken.
GR
Waarschuwing! Dompel de behuizing, de stekker of het netsnoer nooit onder in water of enige
andere vloeistof.
Let op! Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt
of in de buurt komt van onderdelen die bewegen wanneer het apparaat in gebruik is.
2. Reinig alle onderdelen, met uitzondering van de motorbasis, in warm water met afwasmiddel.
HR
GB
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
Alle onderdelen, behalve de voet van de aardappelpers, het opzetstuk van de garde en het
bovendeel van de hakker kunnen worden gereinigd in het bovenrek van uw vaatwasser.
3. De behuizing mag alleen worden schoongemaakt met een vochtige doek en vervolgens gedroogd
met een doek. Let op: gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuursponsjes om de
oppervlakken van het apparaat schoon te maken.
HET EERSTE GEBRUIK
4. Bevestig de mixvoet aan het bedieningsgedeelte, draai de mixvoet met de klok mee (A) en vergrendel
deze op de juiste positie. Als u de mixvoet wilt verwijderen, draait u deze tegen de wijzers van de klok
in (B).
5. Selecteer het toerental door de toerentalselector te verschuiven (A). Druk op de Aan/uit-knop om het
mengen te starten (B). Druk op de Turbo-knop voor het hoogste toerental (C). Het LED-lampje geeft
de mengsnelheid aan. Het apparaat kan 60 seconden onafgebroken worden gebruikt. Daarna dient 1
minuut lang af te koelen.
6. Plaats de staafmixer zo ver mogelijk in de beker en begin met mixen op een normale snelheid. Zorg
dat de beker voor maximaal tweederde (600 ml) is gevuld. Als u de beker niet gebruikt, moet u ervoor
zorgen dat de mixvoet voor niet meer dan tweederde van de lengte ervan wordt gebruikt. Beweeg de
staafmixer enigszins op en neer om de inhoud zogoed mogelijk te mixen. Laat de aan-/ uitknop los
om het apparaat uit te zetten.
7. Het gebruik van de minihakker*. Plaats de hakkom op een schone, vlakke ondergrond. Bevestig het
roestvrijstalen blad.
8. Plaats de ingrediënten in de hakkom*. De hoeveelheid te hakken ingrediënten mag niet meer
bedragen dan 300 gram (aangegeven als MAX). Sluit de deksel.
9. Bevestig het bedieningsgedeelte op het deksel van de hakker, draai het met de wijzers van de klok
mee (A) en vergrendel het op de juiste positie. Plaats de stekker van het apparaat in het stopcontact
en druk op de aan-/uitknop om het apparaat aan te zetten. Laat de aan-/uitknop los om het apparaat
uit te zetten. Verwijder het bedieningsgedeelte door het tegen de wijzers van de klok in te draaien (B).
10.Gebruik van de garde*. Als u de garde aan het bedieningsgedeelte wilt bevestigen, draait u het
bedieningsgedeelte met de wijzers van de klok mee totdat dit goed vast zit. Als u het wilt verwijderen,
draait u het tegen de wijzers van de klok in.
11. Gebruik van de aardappelpers*. Draai om de aardappelpers met het handgedeelte in elkaar te zetten
het handgedeelte naar rechts totdat het vast zit. Draai naar links om het uit elkaar te halen.
Notitie: De aardappels worden gekookt en dan gedurende 60 seconden op maximum snelheid
gepureerd.
UA
www.electrolux.com
64
BG
REINIGING EN ONDERHOUD
CZ
12.Schakel het apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de accessoire is
gestopt met draaien.
DE
Waarschuwing! Dompel de behuizing, de stekker of het netsnoer nooit onder in water of enige
andere vloeistof.
13.Reinig alle onderdelen, met uitzondering van de motorbasis, in warm water met afwasmiddel.
DK
Alle onderdelen, behalve de voet van de aardappelpers, het opzetstuk van de garde en het
bovendeel van de hakker kunnen worden gereinigd in het bovenrek van uw vaatwasser.
14.De behuizing mag alleen worden schoongemaakt met een vochtige doek en vervolgens gedroogd
met een doek.
Let op: gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuursponsjes om de oppervlakken van het
apparaat schoon te maken.
Before storage Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt. Zorg ervoor
dat het apparaat schoon en volledig droog is.
EE
HAKKEN: HOEVEELHEDEN EN VERWERKINGSTIJDEN
GB
ACCESSOIRES METALEN MIXVOET EN MAATBEKER
Recept
Ingrediënten
Hoeveelheid
Smoothie van ananas en
abrikoos
Ananas in schijfjes
250
g
Gedroogde
abrikozen
40
g
Yoghurt
300
g
Ingevroren
frambozen
250
g
Banaan
½
st
Water
100
g
Basterdsuiker
1
Eetl
Yoghurt
300
g
Smoothie van framboos
Tijd
Snelheid
60 s
Hoeveelheid
Wortelen
100-200 g
-
Uien
100-200 g
3-5 sec
Amandelen
100-200 g
3-5 sec
100-200 g
100-200 g
Grof
GR
IT
LT
60 s
LV
Turbo
NL
NO
PL
PT
Ingrediënten
Vlees
FR
HU
Turbo
ACCESSOIRES MINIHAKKER
IJs
FI
HR
KLOPPEN: HOEVEELHEDEN EN VERWERKINGSTIJDEN
Kwaliteit
ES
Tijd
-
-
Kwaliteit
Tijd
Kwaliteit
5-10 sec
7-10 sec
Medium
5 slagen
AAN
gedurende
3 sec, UIT
gedurende
2 sec
Fijn
Tijd
Snelheid
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 slagen
AAN
gedurende
3 sec, UIT
gedurende
2 sec
Turbo
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
65
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
MENGEN: HOEVEELHEDEN EN VERWERKINGSTIJDEN
ACCESSOIRES GARDE*
Ingrediënten
Hoeveelheid
Room
500
g
Eiwitten
4
eenheden
NL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
60 s
Turbo
ACCESSOIRE AARDAPPELPERS*
Ingrediënten
Max. hoeveelheid
Gekookte aardappelstukjes,
gekookte pompoenstukjes
(afmeting 20 mm x 20 mm x
20 mm)
300
Tijd
Snelheid
30 s
Hoge snelheid
g
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De messen draaien niet tijdens de
werking.
Er zit mogelijk teveel voedsel in de
beker. De stukken voedsel zijn te
groot. Er zitten stukken voedsel vast
rond de messen.
Verminder de hoeveelheid
voedsel. Plaats kleinere
stukjes voedsel.
Het geluid van de motor klinkt
alsof hij de lading niet kan
verwerken.
De snelheid is mogelijk niet juist
ingesteld.
Raadpleeg de
verwerkingsgids voor de
juiste snelheden.
De minihakker* werkt niet.
Het deksel van de minihakker is niet
goed bevestigd.
Zorg dat het deksel en de
hakkom op de
juiste wijze zijn geplaatst..
De mixvoet/garde* werkt niet.
De mixvoet/garde* is niet op de
juiste wijze geplaatst.
Zorg dat u de mixvoet/
garde op de juiste
positie vergrendelt.
De aardappelpers* werkt niet.
De aardappelpers* is niet juist
gemonteerd.
Zorg ervoor dat de
aardappelpers* op zijn
plaats is vastgezet.
Zorg ervoor dat het mes
juist bevestigd is in de
houder.
RS
RU
Turbo
HOEVEELHEDEN EN VERWERKINGSTIJDEN VOOR PUREREN
NO
PL
Snelheid
Opmerking: De garde* kan gebruikt worden voor het mixen van slagroom als de slagroom tussen de 4 en 8
graden Celcius is. Gebruik een kom van 1,5 liter om eieren te kloppen.
LT
LV
Tijd
50-70 s
* afhankelijk van het model.
VERWIJDERING
Recycle de materialen met het symbool
.
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet
weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de
gemeente.
UA
www.electrolux.com
66
BG
KOMPONENTER
A.Startknapp
B.Turboknapp
C. Hastighetsvelger
D.Håndholdt del
E.Miksefot av metall
F.Kniv
G.Strømledning
CZ
H.Beger
I.Vanlig visp*
J.Hakkebolle*
K.Lokk til hakkebolle*
L.Kniv til hakkebolle*
M. Potetmoser*
*avhengig av modell
DE
DK
EE
SIKKERHETSRÅD
Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang.
• Produkter kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte, og hvis de forstår
farene.
• Barn skal ikke leke med produktet.
• Dette produktet skal ikke brukes av barn. Oppbevar produktet og ledningen
utilgjengelig for barn.
• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og
frekvens som er angitt på typeskiltet!
• Ikke bruk eller løft opp apparatet hvis
– strømledningen er skadet,
– huset er skadet.”
• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må disse skiftes av
produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert
person for å unngå fare.
• Koble alltid apparatet fra strømforsyningen hvis du går fra det uten tilsyn
samt før montering, demontering eller rengjøring.
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før du skifter tilbehør,
eller nærmer deg bevegelige deler som er i bruk.
• Ta aldri på knivene elller innsatsene med hånden eller eventuelle redskaper
mens apparatet er koblet til strømforsyningen.
• Vær forsiktig når du håndterer de skarpe knivene, tømmer bollen og rengjør
mikseren.
• Knivene og innsatsene er svært skarpe! Fare for skade! Vær forsiktig
ved montering, demontering etter bruk eller rengjøring! Sørg for å koble
apparatet fra strømforsyningen.
• Apparatet kan ikke brukes til knusing av is eller blanding av harde og tørre
ingredienser, som nøtter og kandis; unntatt med spesialtilbehør som følger
med apparatet. Da kan bladet bli sløvt.
• Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
• Når apparatet går med høy belastning, må det ikke brukes i mer enn 30
sekunder kontinuerlig. La apparatet avkjøle før du starter det igjen.
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
67
BG
CZ
• Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar
seg ikke ansvar for eventuell skade som skyldes feilaktig bruk av apparatet.
DE
FØR FØRSTE GANGS BRUK
DK
1. Før du bruker apparatet, må du fjerne alt av emballasje, plast, etiketter og klistremerker som kan
være festet til motorenheten, bollene eller tilbehøret.
EE
ES
Advarsel! Senk aldri huset, støpselet eller ledningen ned i vann eller annen væske.
Forsiktig! Slå av apparatet og koble det fra strømforsyningen før du bytter tilbehør eller nærmer deg
deler som beveger seg når apparatet er i bruk.
2. Vask alle delene unntatt motorenheten i varmt såpevann. Tørk hver del grundig før bruk.
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
Alle deler, bortsett fra potetmoserfoten, vispadapteren og den øvre delen av hakkeren, kan vaskes
i øverste hyllen i oppvaskmaskinen.
3. De ytre dekslene bør bare rengjøres med en myk, fuktig klut og deretter tørkes av med en tørr klut.
Merk: Ikke bruk skuremidler eller skuresvamper til å rengjøre apparatets overflater.
SLIK KOMMER DU I GANG
4. Stikk miksefoten inn i den håndholdte delen, drei med klokken (A) og lås den på plass. Drei miksefoten
mot klokken (B) for å ta den av.
5. Velg hastighet ved å bevege hastighetsvelgeren (A). Trykk på-/av-knappen for å starte mikseren (B).
Trykk Turbo-knappen for å få den høyeste hastigheten (C). LED-lampen viser hastigheten. Apparatet
kan brukes sammenhengende i 60 sekunder. Etterpå må du la det avkjøles i ett minutt.
6. Stikk stavmikseren dypt ned i begeret, begynn å mikse ved normal hastighet. Pass på at begeret ikke
er mer enn 2/3 (600ml) fullt. Hvis du ikke bruker begeret, må du ikke senke miksefoten mer enn 2/3 av
sin egen lengde ned. Beveg stavmikseren lett opp og ned for at innholdet skal bli best mulig behandlet.
Slipp bryteren for å stoppe.
7. Slik bruker du minihakkeren*. Sett hakkebollen på et rent og plant underlag. Sett den rustfrie kniven
på plass.
8. Ha mat i hakkebollen.* Du kan ikke hakke mer enn 300 g (indikert MAXnivå) mat. Lukk lokket.
9. Sett den håndholdte delen inn i lokket til hakkebollen, drei med klokken (A) og lås den på plass. Sett
støpselet i stikkontakten, og trykk på bryteren for å starte. Slipp for å stoppe. Ta av den håndholdte
delen ved å dreie den mot klokken (B).
10.Slik bruker du den vanlige vispen*. Monter vispen på den håndholdte delen ved å dreie den
håndholdte delen med klokken til den sitter godt. Drei mot klokken for å demontere vispen.
11. Bruke potetmoseren*. For å montere potetmoseren med den håndholdte delen, drei den håndholdte
delen med klokken til den sitter godt. Drei mot klokken for å demontere.
OBS! Poteter kokes og moses ved maksimal hastighet i 60 sekunder.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
RO
12.Slå av produktet, ta ut støpselet ut av stikkontakten og vent til vektøyene har stoppet helt.
RS
Advarsel! Senk aldri huset, støpselet eller ledningen ned i vann eller annen væske.
13.Vask alle delene unntatt motorenheten i varmt såpevann. Tørk hver del grundig før bruk.
RU
SE
SI
Alle deler, bortsett fra potetmoserfoten, vispadapteren og den øvre delen av hakkeren, kan vaskes
i øverste hyllen i oppvaskmaskinen.
14.De ytre dekslene bør bare rengjøres med en myk, fuktig klut og deretter tørkes av med en tørr klut.
Merk: Ikke bruk skuremidler eller skuresvamper til å rengjøre apparatets overflater.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før lagring. Se til at produktet er rent og helt tørt.
SK
TR
UA
www.electrolux.com
68
BG
BLANDINGSMENGDER OG TILBEREDENINGSTID
CZ
UTSTYR BLENDERFOT I METALL OG BOLLE
Oppskrift
Ingredienser
Mengde
Ananas og aprikos smoothie
Ananas i biter
250
g
Tørkede aprikoser
40
g
Yoghurt
300
g
Frosne bringebær
250
g
Banan
½
stk
Vann
100
g
Strøsukker
1
ss
Yoghurt
300
g
Bringebærsmoothie
Tid
Hastighet
60 sek.
Turbo
DK
EE
ES
60 sek.
FI
Turbo
FR
GB
HAKKEDE MENGDER OG TILBEREDENINGSTIDER
GR
UTSTYR MINIHAKKER
Ingredienser Mengde
Type
(kvalitet)
Tid
Gulrøtter
100-200 g
-
Løk
100-200 g
3-5 sec
Mandler
100-200 g
Kjøtt
100-200 g
Is
100-200 g
Type
(kvalitet)
5-10 sec
3-5 sec
Grov
(kornet)
-
Type
(kvalitet)
Tid
7-10 sec
Medium
Finhakket
5 pulseringer
PÅ i 3 sek.,
AV i
2 sek.
-
Tid
Hastighet
HR
HU
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
IT
5 sec
Turbo
LT
10 pulseringer
PÅ i 3
sek., AV i 2
sek.
Turbo
NO
UTSTYR VANLIG VISP*
Mengde
Fløte
500
g
Eggehviter
4
enheter
PL
Tid
Hastighet
50-70 sek.
Turbo
PT
60 sek.
Turbo
RO
Merk: Det er mulig å bruke den vanlige vispen* til å piske kremfløte i bollen, så lenge temperaturen til
kremen er mellom 4 og 8 grader Celsius. For visping av egg, bruk en 1,5 liters bolle.
RS
RU
MOSTE MENGDER OG TILBEREDNINGSTIDE
EKSTRA POTETMOSER*
Ingredienser
Biter av kokt potet
biter av kokt gresskar
(størrelse 20 mm x 20 mm x 20
mm)
Maksimumsmengde
300
LV
NL
VISPEDE/PISKEDE MENGDER OG TILBEREDNINGSTID
Ingredienser
DE
SE
Tid
Hastighet
30 sek.
Høy hastighet
SI
g
SK
TR
UA
www.electrolux.com
69
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
FEILSØKING
Problem
Mulig årsak
Løsning
Bladene dreies ikke under
behandling.
Det kan være for mye mat i begeret.
Matstykkene er for store.
Mat sitter fast rundt bladene.
Reduser matmengden.
Reduser matens størrelse.
Motoren høres ut som om den ikke
kan behandles lasten.
Hastigheten kan være feil.
Se behandlingsguide for
riktige hastigheter.
Minihakkeren* fungerer ikke.
Lokket er ikke festet skikkelig.
Kontroller at lokket og
hakkebollen er montert
skikkelig.
Miksefoten/den vanlige vispen*
fungerer ikke.
Miksefoten/den vanlige vispen* er
ikke skikkelig montert.
Kontroller at miksefoten/
den vanlige vispen* er låst
på plass.
Potetmoseren* fungerer ikke.
Potetmoseren* er ikke riktig montert.
Sørg for å låse
potetmoseren* på plass.
Sørg for at bladet er riktig
montert i fotbjellen.
GR
HR
* avhengig av modell
HU
KASSERING
IT
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
.
Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske
produkter.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
ELEMENTY
A.Przycisk Start
B.Przycisk turbo
C. Przełącznik wyboru prędkości
D.Rękojeść
E.Metalowa nakładka mieszająca
F.Nóż
G.Przewód zasilający
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Ikke kast produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
H.Kubek
I.Tradycyjna trzepaczka
J.Miska do siekania*
K.Pokrywa miski do siekania*
L.Nóż miski do siekania*
M. Tłuczek do ziemniaków*
*zależnie od modelu.
BEZPIECZEŃSTWO
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem
urządzenia.
• Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie wraz z przewodem należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
www.electrolux.com
70
• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania, którego napięcie i
częstotliwość odpowiada specyfikacji na tabliczce znamionowej!
• Nie wolno używać ani podnosić urządzenia z
– uszkodzonym przewodem zasilającym,
– uszkodzoną obudową.
• W razie uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego jego wymianę należy
powierzyć autoryzowanemu serwisowi firmy Electrolux lub osobie o odpowiednich
kwalifikacjach, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa.
• Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest ono używane oraz, przed
montażem, demontażem lub czyszczeniem.
• Przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części ruchomych w trakcie pracy
urządzenia, należy najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
• Nigdy nie dotykaj ostrzy lub wkładów palcami lub narzędziami, gdy urządzenie jest
podłączone do zasilania.
• Podczas posługiwania się ostrzami tnącymi, opróżniania dzbanka i czyszczenia
urządzenia należy zachować ostrożność.
• Ostrza i wkłady są bardzo ostre! Niebezpieczeństwo zranienia! Należy zachować
ostrożność przy montażu, demontażu i czyszczeniu! Upewnij się, że urządzenie jest
odłączone od źródła zasilania.
• Urządzenie nie może być używane do kruszenia lodu oraz rozdrabniania twardych,
suchych przedmiotów, takich jak orzechy czy cukierki; chyba, że przy użyciu specjalnie
do tego przeznaczonych akcesoriów będących na wyposażeniu urządzenia. W
przeciwnym wypadku może dojść do stępienia ostrza.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
• Przy rozdrabnianiu większych porcji nie używaj nieprzerwanie urządzenia dłużej niż
przez 30 sekund. Przed ponownym uruchomieniem urządzenie musi ostygnąć.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego lub
nieprawidłowego użycia.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowania,
worki foliowe, etykiety, naklejki i oznaczenia, które mogą znajdować się na module silnika, miskach lub
przystawkach.
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
Ostrzeżenie! Nigdy nie zanurzać obudowy, wtyczki ani przewodu zasilającego urządzenia
w wodzie ani innej cieczy.
Uwaga! Przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części ruchomych w trakcie pracy
urządzenia, należy najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
2. Umyć wszystkie części (z wyjątkiem modułu silnika) w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń.
SI
SK
TR
Wszystkie części oprócz tłuczka do ziemniaków, adaptera trzepaczki i górnej części
rozdrabniacza można myć w górnym koszu zmywarki.
3. Obudowę należy czyścić tylko miękką, wilgotną ściereczką, a następnie wycierać do sucha
www.electrolux.com
BG
UA
71
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
Uwaga: nie używać do czyszczenia urządzenia ściernych preparatów czyszczących ani myjek do
szorowania.
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA
4. Włóż nakładkę miksującą do rękojeści, obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
(A), aż do zatrzaśnięcia. Aby zdjąć nakładkę miksującą, przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (B).
5. Wybrać prędkość, poruszając przełącznikiem wyboru prędkości (A). Nacisnąć włącznik, aby
rozpocząć miksowanie (B). Nacisnąć przycisk Turbo, aby włączyć najwyższą prędkość (C). Diodowy
wskaźnik prędkości będzie wskazywał prędkość miksowania. Urządzenie może pracować bez przerwy
przez maksymalnie 60 sekund. Następnie powinno stygnąć przez 1 minutę.
6. Włóż mikser ręczny głęboko do kubka, rozpocznij miksowanie z normalną szybkością. Upewnij
się, że kubek jest napełniony najwyżej w 2/3 (600 ml). Jeśli nie używasz kubka, nie zanurzaj nakładki
miksującej głębiej niż do 2/3 jej długości Poruszaj mikserem ręcznym delikatnie w górę i w dół, aby
zapewnić lepsze przetwarzanie zawartości. Puść wyłącznik, aby przerwać.
7. Używanie mini siekacza* Umieść miskę do siekania na czystej, poziomej powierzchni. Włóż stalowe
ostrze na miejsce.
8. Umieść jedzenie w misce do siekania*. Ilość jedzenia do rozdrobnienia nie może być większa niż 300
g (wskazany poziom maksymalny). Zamknąć pokrywkę.
9. Włóż rękojeść do pokrywy siekacza i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
(A), aż do zatrzaśnięcia. Podłącz zasilanie i naciśnij włącznik. Puść wyłącznik, aby przerwać. Odłącz
rękojeść, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (B).
10.Używanie tradycyjnej trzepaczki*. Aby połączyć trzepaczkę z rękojeścią, obróć rękojeść w kierunku
zgodnym do ruchu wskazówek zegara, aż do zatrzaśnięcia. Aby rozłączyć elementy, przekręć rękojeść
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
11. Użycie tłuczka do ziemniaków*. Aby zamontować tłuczek do ziemniaków na uchwycie, obróć uchwyt
w prawo do oporu. Aby zdemontować, obróć w lewo.
Uwaga: Ziemniaki należy ugotować, a następnie utłuc z maksymalną prędkością przez 60 sekund.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
12.Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego i odczekać, aż narzędzie całkowicie się
zatrzyma.
Ostrzeżenie! Nigdy nie zanurzać obudowy, wtyczki ani przewodu zasilającego urządzenia
w wodzie ani innej cieczy.
13.Umyć wszystkie części (z wyjątkiem modułu silnika) w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń.
RS
Wszystkie części oprócz tłuczka do ziemniaków, adaptera trzepaczki i górnej części
rozdrabniacza można myć w górnym koszu zmywarki.
14.Obudowę należy czyścić tylko miękką, wilgotną ściereczką, a następnie wycierać do sucha
Uwaga: nie używać do czyszczenia urządzenia ściernych preparatów czyszczących ani myjek do
szorowania.
Przed odstawieniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda. Urządzenie powinno być czyste i
całkowicie suche.
RU
ILOŚCI DO MIKSOWANIA I CZAS OBRÓBKI
PT
RO
SE
SI
AKCESORIUM METALOWA KOŃCÓWKA MIKSUJĄCA I POJEMNIK
Przepis
Składniki
Ilość
Koktajl ananasowomorelowy
Plastry ananasa
250
g
Suszone morele
40
g
Jogurt
300
g
SK
TR
Czas
Prędkość
60 s
Turbo
UA
www.electrolux.com
72
Czas
Prędkość
60 s
Turbo
BG
Przepis
Składniki
Ilość
Koktajl malinowy
Mrożone maliny
250
g
Banany
½
szt.
Woda
100
g
Cukier puder
1
Łyżek
DK
Jogurt
300
g
EE
DE
ES
ILOŚCI DO POSIEKANIA I CZAS OBRÓBKI
AKCESORIUM MINIROZDRABNIACZ
Składniki Ilość
Rozdrobnienie
Czas
Marchew 100-200 g
Cebula
100-200 g
Migdały
100-200 g
Mięso
100-200 g
Lód
100-200 g
Rozdrobnienie
-
Rozdrobnienie
Czas
5-10 sec
3-5 sec
3-5 sec
Grube
7-10 sec
Średnie
-
Drobne
5 impulsów: 3
sekundy
wł., 2
sekundy wył.
-
FI
Czas
Prędkość
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 impulsów:
3 sekundy
wł., 2
sekundy wył.
Turbo
Śmietana
500
g
Białka jajka
4
szt.
300
HU
LV
50-70 s
Turbo
NL
60 s
Turbo
NO
PL
PT
TŁUCZEK DO ZIEMNIAKÓW*
Gotowane ziemniaki,
gotowana dynia w kawałkach
(rozmiar 20 mm x 20 mm x 20 mm)
HR
Prędkość
ILOŚCI DO TŁUCZENIA I CZAS OBRÓBKI
Maks. ilość
GR
Czas
Uwaga: Ubijanie w pojemniku śmietany za pomocą tradycyjna trzepaczka* jest możliwe, gdy temperatura
śmietany wynosi od 4 do 8°C. Do ubijania jajek należy użyć miski o pojemności 1,5 litra.
Składniki
GB
LT
AKCESORIUM TRADYCYJNA TRZEPACZKA*
Ilość
FR
IT
ILOŚCI DO UCIERANIA/UBIJANIA I CZAS OBRÓBKI
Składniki
CZ
Czas
Prędkość
30 s
Wysoka prędkość
RO
RS
g
RU
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
SE
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
SI
Ostrza nie obracają się podczas
obróbki.
W pojemniku może być zbyt dużo
produktów.
Kawałki produktów są zbyt duże.
Produkty przywarły do ostrzy.
Zmniejsz ilość produktów.
Zmniejsz wielkość
kawałków.
SK
TR
UA
www.electrolux.com
73
BG
CZ
DE
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Dźwięk silnika wskazuje na
przeciążenie.
Prędkość może być
nieodpowiednia.
Odpowiednie prędkości
podano w instrukcji obsługi.
Mini siekacz* nie działa.
Pokrywa siekacza nie została
prawidłowo zamocowana.
Upewnij się, że pokrywa i
miska do siekania są
prawidłowo złożone.
Nakładka miksująca lub
tradycyjna trzepaczka* nie działa.
Nakładka miksująca lub tradycyjna
trzepaczka* jest nieprawidłowo
zamocowana.
Upewnij się, że nakładka
miksująca lub tradycyjna
trzepaczka* została
prawidłowo zamocowana.
Tłuczek do ziemniaków* nie
działa.
Tłuczek do ziemniaków* jest
nieprawidłowo zamontowany.
Upewnij się, że tłuczek
do ziemniaków*
jest zablokowany w
odpowiednim położeniu.
Upewnij się, że ostrze jest
prawidłowo zamocowane
w kielichu stopy.
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
* zależnie od modelu.
WYRZUCANIE
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt
do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
COMPONENTES
A.Botão de iniciar
B.Botão turbo
C. Selector de velocidade
D.Corpo da Varinha
E. Pé misturador metálico
F.Lâmina
G.Cabo de alimentação
H.Copo misturador
I.Batedor de Arames*
J.Taça da picadora*
K.Tampa da taça da picadora*
L.Lâmina da taça da picadora*
M. Esmagador de batata*
*depende do modelo
AVISOS DE SEGURANÇA
Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a máquina pela
primeira vez.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento, desde que sejam supervisionadas e instruídas relativamente
à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos
envolvidos.
• Não permita que alguma criança brinque com o aparelho.
• Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e
www.electrolux.com
74
o respetivo cabo fora do alcance das crianças.
• O aparelho apenas poderá ser ligado a uma tomada com uma tensão
e frequência em conformidade com as especificações na placa de
classificação!
• Nunca utilize nem pegue no aparelho se
– o cabo de alimentação estiver danificado,
– a caixa estiver danificada.”
• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser
substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou
por uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis
riscos.
• Retire sempre a ficha do aparelho da corrente, caso o mesmo seja deixado
sem assistência, bem como antes de montar, desmontar ou limpar o
aparelho.
• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de trocar qualquer
acessório ou de se aproximar das peças que se movem quando o
aparelho está em funcionamento.
• Nunca toque nas lâminas nem nas peças interiores com as mãos nem com
quaisquer utensílios quando o aparelho estiver ligado.
• Tenha cuidado ao manusear as lâminas de corte afiadas, ao esvaziar a
taça e durante a limpeza.
• As lâminas e peças interiores são muito afiadas! Perigo de lesões! Tenha
cuidado ao montar, desmontar após a respectiva utilização ou ao limpar!
Certifique-se de que desliga a fonte de alimentação do aparelho.
• O aparelho não pode ser utilizado para cortar gelo nem para moer
substâncias duras e secas, tais como nozes e rebuçados; excepto com
os acessórios especificos fornecidos com o aparelho* . Caso contrário a
lâmina pode ficar danificada.
• Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
• Quando processar grandes quantidades, não utilize o aparelho de forma
contínua durante um período superior a 30 segundos. Deixe arrefecer antes
de reiniciar.
• Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. O fabricante não
aceita qualquer responsabilidade por possível danos causados por uma
utilização inadequada ou incorrecta.
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Aviso! Não submerja a ficha, o cabo ou o aparelho em água ou outro líquido.
Cuidado! Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de trocar quaisquer acessórios ou se
aproximar de partes que se movam durante a utilização.
2. Lave todas as peças, exceto a unidade do motor, em água morna com detergente. Seque
minuciosamente cada peça antes de utilizar.
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SI
SK
TR
UA
Todas as peças, excepto o pé do esmagador de batata, o adaptador do batedor e a parte
www.electrolux.com
CZ
SE
1. Antes de utilizar o aparelho, remova todo o material de embalagem, plásticos, etiquetas,
autocolantes ou fitas que possam estar a prender a unidade do motor, as taças ou os acessórios.
BG
75
BG
CZ
DE
DK
superior da picadora, podem ser lavadas no cesto superior da sua máquina de lavar loiça.
3. A unidade do motor apenas deve ser limpa com um pano suave e húmido e, de seguida, secada
com um pano. Nota: não utilize produtos de limpeza abrasivos nem esfregões para limpar as
superfícies do aparelho.
INTRODUÇÃO
NL
4. Insira o pé misturador no Corpo da varinha para manuseamento e rode no sentido dos ponteiros do
relógio (A) até encaixar. Para retirar, rode o pé misturador no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio (B).
5. Escolha a velocidade movendo o selector de velocidade (A). Prima o botão ON/OFF para começar
a misturar (B). Prima o botão Turbo para uma velocidade mais elevada (C). A luz LED indica a
velocidade de mistura. O aparelho pode ser utilizado continuamente durante 60 segundos. Em
seguida, permita que este arrefeça durante 1 minuto.
6. Insira a varinha mágica até ao fundo do copo misturador, comece por misturar utilizando uma
velocidade normal. Certifique-se de que enche o copo misturador apenas até 2/3 (600ml) da
respectiva capacidade. Se não utilizar o copo misturador, não mergulhe o pé misturador mais de
2/3 do respectivo comprimento. Mova a varinha mágica suavemente para cima e para baixo para
assegurar um melhor desempenho no processamento do conteúdo. Solte o botão para parar.
7. Utilização da mini-picadora*. Coloque a taça da picadora numa superfície limpa e plana. Coloque a
lâmina de aço inoxidável na respectiva posição.
8. Coloque os alimentos na taça da picadora*. A quantidade de alimentos a cortar na picadora não
poderá exceder 300 g (Nível MÁXIMO indicad). Feche a tampa.
9. Introduza o corpo da varinha para manuseamento na tampa da picadora e rode no sentido dos
ponteiros do relógio (A) até encaixar. Ligue a ficha à tomada e prima o botão para iniciar. Solte para
parar. Retire o bloco para manuseamento rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
(B).
10.Utilização do batedor*. Para montar o batedor no corpo da varinha para manuseamento, rode
este último no sentido dos ponteiros do relógio até ficar apertado. Para desmontar, rode no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio.
11. Utilizar o esmagador de batata*. Para montar o esmagador de batata na parte de segurar com a
mão, rode esta parte no sentido horário até ficar apertada. Para desmontar, rode no sentido antihorário.
Nota: As batatas devem estar cozidas e devem ser esmagadas na velocidade máxima durante 60
segundos.
NO
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
PL
12.Desligue o aparelho, retire a ficha da tomada eléctrica e aguarde até que os utensílios tenham
parado totalmente.
PT
Aviso! Não submerja a ficha, o cabo ou o aparelho em água ou outro líquido.
13.Lave todas as peças, exceto a unidade do motor, em água morna com detergente. Seque
minuciosamente cada peça antes de utilizar.
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
RO
RS
RU
SE
SI
SK
Todas as peças, excepto o pé do esmagador de batata, o adaptador do batedor e a parte
superior da picadora, podem ser lavadas no cesto superior da sua máquina de lavar loiça.
14.A unidade do motor apenas deve ser limpa com um pano suave e húmido e, de seguida, secada
com um pano.
Nota: não utilize produtos de limpeza abrasivos nem esfregões para limpar as superfícies do
aparelho.
Antes de guardar, retire a ficha da tomada eléctrica. Certifique-se de que o aparelho está limpo e
totalmente seco
QUANTIDADES E TEMPOS DE PROCESSAMENTO DE MISTURA
AKCESORIUM METALOWA KOŃCÓWKA MIKSUJĄCA I POJEMNIK
TR
UA
www.electrolux.com
76
Ingredientes
Quantidade
Smoothie de ananás e
alperce
Rodelas de ananás
250
g
Alperces secos
40
g
Iogurte
300
g
Framboesas
congeladas
250
g
Banana
½
Unidades
Água
100
g
Açúcar refinado
1
Colher de
sopa
FI
Iogurte
300
g
FR
Smoothie de framboesa
Tempo
Velocidade
60 s
Turbo
BG
Receita
DE
DK
EE
60 s
ES
Turbo
GB
QUANTIDADES E TEMPOS DE PROCESSAMENTO PARA PICAR
AKCESORIUM MINIROZDRABNIACZ
Ingredientes
Quantidade
Qualidade
Cenouras
100-200 g
-
Cebolas
100-200 g
3-5 sec
Tempo
Migdały
100-200 g
3-5 sec
Carne
100-200 g
-
Gelo
100-200 g
Grossa
Qualidade
Tempo
Qualidade
5-10 sec
7-10 sec
Média
-
5
impulsów:
3
sekundy
wł., 2
sekundy
wył.
Fina
Tempo
Velocidade
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10
impulsów:
3
sekundy
wł., 2
sekundy
wył.
Turbo
Ingredientes
Quantidade
Tempo
Velocidade
Natas
500
g
50-70 s
Turbo
Claras de ovo
4
Unidades
60 s
Turbo
IT
LT
NL
PT
RO
RS
RU
QUANTIDADES E TEMPOS DE PROCESSAMENTO PARA ESMAGAR
SE
ACESSÓRIO ESMAGADOR DE BATATA*
300
HU
PL
Nota: A temperatura das natas deve estar entre 4 e 8 graus Celsius.
Pedaços de batata cozida,
pedaços de abóbora cozida
(tamanho de 20 x 20 x 20 mm)
HR
NO
AKCESORIUM BATEDOR DE ARAMES*
Quantidade máx.
GR
LV
QUANTIDADES E TEMPOS DE PROCESSAMENTO PARA BATER
Ingredientes
CZ
SI
Tempo
Velocidade
30 s
Velocidade elevada
g
SK
TR
UA
www.electrolux.com
77
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Causa possível
Solução
As lâminas não rodam quando o
aparelho é accionado.
O copo pode estar demasiado
cheio. Os pedaços de alimentos
são demasiado grandes.
Existem pedaços de alimento
encravados nas lâminas.
Reduza a quantidade
de alimentos. Reduza a
dimensão dos alimentos.
O ruído do motor parece indicar
que não consegue processar a
carga.
A velocidade pode não ser a
correcta.
Consulte o guia de
processamento para
saber qual é a velocidade
correcta.
A mini-picadora* não funciona.
A lâmina da picadora não está
correctamente posicionada.
Certifique-se de que
montagem da tampa e
da taça da picadora foi
correctamente efectuada.
O pé misturador/batedor* não
funciona.
A montagem do pé misturador/
batedor* não foi correctamente
efectuada.
Certifique-se de que
encaixa o pé misturador/
batedor* correctamente.
O esmagador de batata* não
funciona.
O esmagador de batata* não está
bem montado.
Certifique-se de que
bloqueia o esmagador
de batata na posição
correcta.
Certifique-se de que a
lâmina está bem montada
na campânula do pé.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
* depende do modelo
ELIMINAÇÃO
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública
através da reciclagem de aparelhos eléctricos e
electrónicos.
RO
COMPONENTE
RS
A.Buton Start
B.Buton Turbo
C. Selector pentru viteză
D.Parte portabilă
E.Picior din metal pentru amestecare
F.Cuţit
G.Cablu de alimentare
H.Pahar
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o
produto num ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades municipais.
I.Tel tradiţional*
J.Vas tocător*
K.Capac vas tocător*
L.Cuţit vas tocător*
M. Accesoriu pentru pasat cartofi*
*în funcţie de model
SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie următoarea instrucţiune înainte de prima utilizare a
aparatului.
• Aparatele pot fi utilizate de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
www.electrolux.com
78
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub
supraveghere sau după o instruire care să le ofere informaţiile necesare
pentru utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă aceştia înţeleg pericolele
la care se expun.
• Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
• Acest aparat electrocasnic nu este destinat utilizării de către copii. Aparatul
electrocasnic şi cablul aferent nu trebuie ţinute la îndemâna copiilor.
• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric ale cărei
tensiune şi frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de
identificare!
• Nu folosiţi şi nu ridicați niciodată aparatul dacă
– cablul de alimentare este deteriorat,
- carcasa este deteriorată.”
• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a
evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service
al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.
• Deconectaţi întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat
nesupravegheat şi înainte de a-l asambla, dezasambla sau curăţa.
• Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare înainte de a
schimba accesoriile sau de a vă apropia de piese care se mişcă în timpul
utilizării.
• Nu atingeţi niciodată lamele sau componentele introduse cu mâna sau cu
vreun instrument în timp ce aparatul este conectat la priză.
• Manevrarea lamelor ascuţite va fi efectuată cu atenţie la golirea vasului şi
pe durata curăţării.
• Lamele şi componentele introduse sunt foarte ascuţite! Pericol de vătămare!
Fiţi atenţi la asamblare, dezasamblare după utilizare sau la curăţare!
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la reţeaua de curent electric.
• Acest aparat nu poate fi folosit pentru spargerea gheţii sau pentru
amestecul (mărunţirea) alimentelor tari sau uscate, cum ar fi nuci,
bomboane. Excepţie: în cazul în care aparatul este livrat cu astfel de
accesorii. În caz contrar, lama cuţitului se poate deteriora.
• Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte lichide.
• Când se procesează o încărcătură grea, nu folosiţi aparatul în mod
continuu mai mult de 30 de secunde. Lăsați aparatul să se răcească înainte
de repornire.
• Acest aparat este conceput exclusiv pentru uz casnic. Producătorul nu
îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea
necorespunzătoare sau incorectă a aparatului.
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
SK
1. Înainte de a folosi aparatul, scoateţi toate ambalajele, materialele plastice, etichetele, autocolantele
sau alte etichete care pot fi ataşate pe blocul motor, boluri sau accesorii.
TR
Avertisment! Nu scufundaţi niciodată carcasa, ştecherul sau cablul electric în apă sau în alt lichid.
Atenţie! Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare înainte de a schimba accesoriile sau
www.electrolux.com
79
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
de a vă apropia de piese care se mişcă în timpul utilizării.
2. Spălaţi toate piesele în apă caldă cu săpun, cu excepţia unităţii motorului. Uscaţi bine fiecare piesă
înainte de utilizare.
Toate piesele, cu excepția piciorului accesoriului pentru pasat cartofi, adaptorului de tel și partea
superioară a tocătorului, se pot spăla pe raftul de sus al mașinii dvs. de spălat vase.
3. Carcasa trebuie să fie curăţată numai cu un material textil moale şi umed, apoi uscată cu un material.
Notă: Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi sau bureţi abrazivi la curăţarea aparatului dvs.
GHID DE INIŢIERE
4. Introduceţi piciorul de amestecare în partea portabilă, învârtiţi în sensul acelor de ceasornic (A) şi
blocaţi în poziţia respectivă. Pentru a-l scoate, învârtiţi piciorul de amestecare în sens invers acelor de
ceasornic (B).
5. Selectaţi viteza prin mişcarea selectorului pentru viteză (A). Apăsaţi butonul de pornire pentru a
începe să amestecaţi (B). Apăsaţi butonul Turbo pentru viteza cea mai mare (C). Indicatorul luminos
cu LED va arăta viteza de mixare. Aparatul poate fi folosit în continuu timp de 60 de secunde. După
aceea, lăsaţi-l să se răcească pentru 1 minut.
6. Introduceţi mixerul vertical adânc în pahar, începeţi să amestecaţi pornind de la viteza normală.
Asiguraţivă că paharul este plin cel mult 2/3(600 ml). Dacă nu folosiţi paharul, nu introduceţi piciorul
de amestecare mai mult de 2/3 din lungimea sa. Deplasaţi uşor mixerul vertical în sus şi în jos pentru a
asigura cea mai bună procesare a conţinutului. Eliberaţi comutatorul pentru a opri.
7. Utilizarea mini-tocătorului*. Plasaţi vasul tocătorului pe o suprafaţă curată, plană. Puneţi lama din oţel
inoxidabil la locul ei.
8. Puneţi alimentele în vasul tocătorului*. Cantitatea de alimente ce urmează să fie tocate nu poate
depăşi 300 g (ndicat prin gradatia MAX). Închideţi capacul.
9. Introduceţi partea portabilă în capacul tocătorului, învârtiţi în sensul acelor de ceasornic (A) şi
blocaţi în poziţia respectivă. Conectaţi aparatul la o priză şi apăsaţi comutatorul pentru a porni.
Eliberaţi pentru a opri. Îndepărtaţi partea portabilă, învârtind-o în sens invers acelor de ceasornic (B).
10.Lucrul cu telul tradiţional*. Pentru a asambla telul cu partea portabilă, învârtiţi partea portabilă în
sensul acelor de ceasornic până este strânsă complet. Pentru a dezasambla, învârtiţi în sens invers
acelor de ceasornic.
11. Utilizarea accesoriului pentru pasat cartofi*. Pentru a monta accesoriul pentru pasat cartofi cu piesa
ţinută în mână, rotiţi piesa ţinută în mână în sensul acelor de ceasornic până când se strânge. Pentru
demontare, rotiţi în sensul invers al acelor de ceasornic.
Observaţie: Cartofii sunt fierţi și după aceea pasaţi la viteză maximă timp de 60 de secunde.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
12.Opriţi aparatul, scoateţi cablul din priză şi aşteptaţi ca instrumentele să se oprească complet.
Avertisment! Nu scufundaţi niciodată carcasa, ştecherul sau cablul electric în apă sau în alt lichid.
13.Spălaţi toate piesele în apă caldă cu săpun, cu excepţia unităţii motorului. Uscaţi bine fiecare piesă
înainte de utilizare.
Toate piesele, cu excepția piciorului accesoriului pentru pasat cartofi, adaptorului de tel și partea
superioară a tocătorului, se pot spăla pe raftul de sus al mașinii dvs. de spălat vase.
14.Carcasa trebuie să fie curăţată numai cu un material textil moale şi umed, apoi uscată cu un
material.
Notă: Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi sau bureţi abrazivi la curăţarea aparatului dvs.
Înainte de depozitare, scoateţi ștecherul din priză. Asiguraţi-vă că aparatul este curat și complet uscat.
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
80
BG
CANTITĂŢI DE AMESTECARE ŞI TIMPI DE PROCESARE
CZ
ACCESORII TEL METALIC PENTRU AMESTECARE ŞI BOL
Reţetă
Ingrediente
Cantitate
Smoothie de ananas şi caise
Ananas felii
250
g
Caise uscate
40
g
Iaurt
300
g
Zmeură congelată
250
g
Banană
½
buc
Apă
100
g
Zahăr pudră
1
Linguri
Iaurt
300
g
Smoothie de zmeură
Timp
Viteză
60 s
Turbo
DE
DK
EE
ES
60 s
FI
Turbo
FR
GB
CANTITĂŢI PENTRU TOCAT ŞI TIMPI DE PROCESARE
GR
ACCESORII MINI-TĂIETOR
Ingrediente Cantitate
Calitate
Timp
Calitate
Morcovi
100-200 g
-
Cepe
100-200 g
3-5 sec
Migdale
100-200 g
3-5 sec
Carne
100-200 g
-
Gheaţă
100-200 g
Timp
Calitate
5-10 sec
Granulat
7-10 sec
Mediu
-
5 pulsuri
ON
pentru 3
secunde,
OFF
pentru 2
secunde
Fin
Timp
Viteză
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 pulsuri
ON
pentru 3
secunde,
OFF
pentru 2
secunde
Turbo
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
CANTITĂŢI PENTRU BĂTUT ŞI TIMPI DE PROCESARE
ACCESORII TEL TRADIŢIONAL*
Ingrediente
Cantitate
Frişcă
500
g
Albuşuri
4
unităţi
HR
Timp
Viteză
50-70 s
Turbo
60 s
Turbo
PT
RO
RS
Notă: Este posibilă utilizarea tel tradiţional* pentru realizarea de frişcă în bol, atâta timp cât temperatura
smântânii pentru frişcă este între 4 şi 8 grade Celsius. Pentru baterea ouălor se foloseşte vasul de 1,5 litri.
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
81
BG
CZ
CANTITĂŢILE DE PASAT ȘI TIMPII DE PROCESARE
ACCESORIUL PENTRU PASAT CARTOFI*
DE
Ingrediente
DK
Bucăţi gătite de cartofi,
bucăţi gătite de dovleac
(dimensiunea 20 mm x 20 mm x
20 mm)
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
Cantitate
maximă
300
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Viteză
30 s
Viteză maximă
g
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Problemă
Cauză posibilă
Soluție
Lamele nu se învârt în timpul
procesării.
Poate este prea multă mâncare în
pahar.
Bucăţile de mâncare sunt prea mari.
Mâncare blocată în jurul lamelor.
Reduceţi cantitatea de
alimente.
Reduceţi dimensiunea
alimentelor.
Motorul sună ca și cum nu poate
procesa sarcina.
Viteza poate să fie greșită.
Consultaţi ghidul de
procesare pentru vitezele
corecte.
Mini-tocătorul* nu funcţionează.
Capacul tocătorului nu este fixat
corect.
Asiguraţi-vă că vasul
tocătorului şi capacul sunt
asamblate corespunzător.
Piciorul de amestecare/telul
tradiţional* nu funcţionează.
Piciorul de amestecare/telul
tradiţional* nu este asamblat corect.
Asiguraţi-vă că aţi
blocat în poziţie piciorul
de amestecare/telul
tradiţional*.
Accesoriul pentru pasat cartofi*
nu funcţionează.
Accesoriul pentru pasat cartofi* nu
este montat corect.
Asiguraţi-vă că aţi fixat
bine în poziţie accesoriul
pentru pasat cartofi*.
Asiguraţi-vă că lama este
montată corect în picior.
NO
PL
Timp
* în funcţie de model
PROTECŢIA MEDIULUI
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice.
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul
local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
KOMPONENTE
A.Dugme za pokretanje
B.Turbo dugme
C. Birač brzine
D.Deo koji se drži u ruci
E.Metalna nožica za mešanje
F.Nožić
G.Kabl za napajanje
H.Čaša
www.electrolux.com
I.Klasična žica za mućenje*
J.Činija za seckanje*
K.Poklopac činije za seckanje*
L.Nožić činije za seckanje*
M. Presa za pire krompir*
*u zavisnosti od modela
82
BG
BEZBEDNOSNI SAVETI
Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeća uputstva.
• Ovaj uređaj mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima, ili osobe kojima nedostaju iskustvo i znanje
ukoliko im se obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa upotrebom
uređaja na bezbedan način i tako da razumeju potencijalne rizike.
• Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem.
• Ovaj aparat ne smeju koristiti deca. Držati aparat i kabl aparata van
domašaja dece.
• Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
• Nemojte da koristite ili podižete aparat ukoliko je
– kabl za napajanje oštećen,
– kućište oštećeno.
• Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, zamenu uređaja mora da izvrši
proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se
izbegle sve opasnosti.
• Obavezno isključite aparat iz utičnice ukoliko ga ostavljate bez nadzora,
kao i pre sklapanja, rasklapanja i čišćenja.
• Pre zamene pribora i pristupanja pokretnim delovima aparata isključite
aparat i izvucite utičnicu iz struje.
• Ni u kom slučaju nemojte rukom dodirivati sečiva, umetke niti bilo kakav
pribor dok je uređaj uključen u struju.
• Treba voditi računa prilikom rukovanja oštrim sečivima, pražnjenja činije i
čišćenja.
• Sečiva i umeci su veoma oštri! Opasnost od povređivanja! Oprezno
sklapajte i rasklapajte aparat nakon upotrebe ili prilikom čišćenja!
Obavezno isključite aparat iz struje.
• Ovaj kućni aparat se ne može koristiti za usitnjavanje leda niti za mešanje
tvrdih i suvih supstanci, kao što su orasi ili bombone. U suprotnom sečivo
može postati tupo.
• Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
• Prilikom obrade velike količine sastojaka nemojte neprekidno koristiti aparat
duže od 30 sekundi. Pre ponovnog pokretanja ostavite aparat da se ohladi.
• Ovaj aparat služi isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne snosi nikakvu
odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili
nepravilnog korišćenja uređaja.
CZ
PRE PRVE UPOTREBE
SI
1. Pre korišćenja aparata uklonite svu ambalažu, plastiku, nalepnice, sličice i etikete pričvršćene za
bazu sa motorom, posude ili nastavke.
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SK
Upozorenje! Nikad nemojte stavljati kućište, utikač ili kabl u vodu ili neku drugu tečnost.
Oprez! Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice pre promene nastavka ili pre kontakta sa delovima
koji se kreću tokom rada.
2. Operite sve delove osim baze sa motorom u toploj, sapunjavoj vodi. Dobro obrišite svaki deo pre upotrebe.
www.electrolux.com
DE
83
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
Svi delovi, osim nožice prese, adaptera za mućenje i gornjeg dela za sečenje, mogu da se peru
na gornjoj polici mašine za pranje posuđa.
3. Da biste očistili kućište, prebrišite ga mekom, vlažnom krpom, a zatim ga osušite suvom krpom.
Napomena: Za brisanje površine uređaja ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i abrazivne
sunđere.
POČETAK RADA
LV
4. Umetnite nožicu za mešanje u deo koji se drži u ruci, okrenite je u smeru kretanja kazaljke na satu (A) i
fiksirajte je. Okrenite je u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu da biste je skinuli (B).
5. Izaberite brzinu tako što ćete okrenuti birač brzine (A). Pritisnite dugme za napajanje da biste
počeli sa mešanjem (B). Pritisnite turbo dugme za maksimalnu brzinu (C). Lampica će pokazati brzinu
mešanja. Uređaj se može koristiti bez prekida 60 sekundi. Posle toga ga ostavite da se ohladi 1 minut.
6. Umetnite štapni mikser duboko u čašu, a mešanje započnite normalnom brzinom. Čaša može da
bude maksimalno napunjena do 2/3 (600мл). Ako ne koristite čašu, nemojte potapati nožicu za
mešanje više od 2/3 njene dužine. Laganim pokretima pomerajte štapni mikser gore-dole da biste
obezbedili najbolju moguću obradu sadržaja. Pustite prekidač da biste prekinuli rad aparata.
7. Korišćenje mini-seckalice*. Stavite činiju za seckanje na čistu i ravnu površinu. Pričvrstite sečivo od
nerđajućeg čelika na odgovarajuće mesto.
8. Stavite hranu u činiju za seckanje*. Količina hrane za seckanje ne sme da premaši 300 g (назначено
максимални ниво). Zatvorite poklopac.
9. Umetnite deo koji se drži u ruci u poklopac seckalice, okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu (A)
i fiksirajte. Uključite utikač u utičnicu i pritisnite prekidač da biste pokrenuli uređaj. Pustite prekidač da
biste prekinuli rad aparata. Skinite deo koji se drži u ruci tako što ćete ga okrenuti u smeru suprotnom
od smera kretanja kazaljke na satu (B).
10.Rad sa klasičnom žicom za mućenje*. Da biste pričvrstili žicu za mućenje za deo koji se drži u ruci,
okrenite deo koji se drži u ruci u smeru kretanja kazaljke na satu sve dok se ne izvrši pričvršćivanje. Da
biste izvršili rasklapanje, okrenite u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
11. Korišćenje prese za pire krompir*. Da biste sklopili presu za pire krompir sa delom koji se drži u
ruci, okrećite deo koji se drži u ruci u smeru kretanja kazaljki na satu dok ga ne zategnete. Da biste
rasklopili, okrećite u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.
Napomena: Krompiri se kuvaju, a zatim se pasiraju maksimalnom brzinom u trajanju od 60 sekundi.
NL
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
12.Isključite uređaj, izvadite utikač iz zidne utičnice i sačekajte dok alatka sasvim ne prestane sa radom.
Upozorenje! Nikad nemojte stavljati kućište, utikač ili kabl u vodu ili neku drugu tečnost.
13.Operite sve delove osim baze sa motorom u toploj, sapunjavoj vodi. Dobro obrišite svaki deo pre
upotrebe.
Svi delovi, osim nožice prese, adaptera za mućenje i gornjeg dela za sečenje, mogu da se peru
na gornjoj polici mašine za pranje posuđa.
14.Da biste očistili kućište, prebrišite ga mekom, vlažnom krpom, a zatim ga osušite suvom krpom.
Napomena: Za brisanje površine uređaja ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i abrazivne
sunđere.
Pre nego što odložite presu, isključite je iz utičnice za napajanje. Uverite se da je presa čista i u
potpunosti suva.
KOLIČINE ZA BLENDIRANJE I VREME OBRADE
PRIBOR METALNO POSTOLJE I POSUDA ZA MIJEŠANJE
Recept
Sastojci
Količina
Šejk od ananasa i kajsija
Kriške ananasa
250
g
Sušene kajsije
40
g
Jogurt
300
g
TR
Vreme
Brzina
60 sek.
Turbo
UA
www.electrolux.com
84
Vreme
Brzina
60 sek.
Turbo
BG
Recept
Sastojci
Količina
Šejk od malina
Smrznute maline
250
g
Banana
½
kom.
Voda
100
g
Beli šećer
1
kaš.
DK
Jogurt
300
g
EE
CZ
DE
ES
KOLIČINE ZA SECKANJE I VREME OBRADE
PRIBOR MINI-SJECKALICA
Sastojci
Količina
Kvalitet
Vreme
Šargarepa
100-200 g
-
Crni luk
100-200 g
3-5 sek.
Bademi
100-200 g
3-5 sek.
Meso
100-200 g
Led
100-200 g
Kvalitet
Kvalitet
5-10 sek.
-
Sirovo
Vreme
7-10 sek.
Srednje
Dobro
Brzina
10-20 sek.
Turbo
10-20 sek.
Turbo
10-20 sek.
Turbo
5 sek.
Turbo
10
pulseva
ON 3
sek., OFF
2 sek.
5 pulseva
ON 3
sek., OFF
2 sek.
-
Vreme
GR
HR
HU
Turbo
IT
LT
PRIBOR KLASIČNA ŽICA ZA MUĆENJE*
Količina
Pavlaka
500
g
Belanca
4
jedinice
Vreme
Brzina
LV
50-70 sek.
Turbo
NL
60 sek.
Turbo
NO
Napomena: Moguće je koristiti klasična žica za mućenje* za miksanje kreme uposudi, dok god je
temperatura kreme između 4 i 8 stupnjeva Celzija. Za miksanje jaja, koristite posudu od 1,5 litre.
PL
PT
KOLIČINE ZA PASIRANJE I VREME OBRADE
PRIBOR ZA PRESU ZA PIRE KROMPIR*
Sastojci
Kuvani komadi krompira,
kuvani komadi bundeve
(veličine 20 mm x 20 mm x 20 mm)
Maksimalna
kloičina
300 g
FR
GB
KOLIČINE ZA MUĆENJE I VREME OBRADE
Sastojci
FI
Vreme
Brzina
30 sek.
Velika brzina
RO
RS
RU
SE
REŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Sečiva se ne okreću tokom
obrade.
Možda je previše hrane u posudi.
Komadi hrane su prevelik.
Hrana se zaglavila između sečiva.
Smanjite količinu hrane.
Smanjite veličinu hrane.
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
85
BG
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Zvuk motora kao da ukazuje
na to da on ne može da obradi
hranu koja se nalazi u posudi.
Možda niste odabrali odgovarajuću
brzinu.
Odgovarajuće brzine potražite
u vodiču za obradu hrane.
DK
Mini-seckalica* ne radi.
Poklopac seckalice nije ispravno
pričvršćen.
Poklopac i činija za seckanje
moraju biti ispravno sklopljeni.
EE
Nožica za mešanje/klasična
žica za mućenje* ne radi.
Nožica za mešanje/klasična
žica za mućenje* nije ispravno
sklopljena.
Obavezno fiksirajte nožicu
za mešanje/klasičnu žicu za
mućenje*.
Presa za pire krompir* ne radi.
Presa za pire krompir* nije pravilno
sklopljena.
Obavezno zaključajte presu
za pire krompir* na mesto.
Uverite se da je sečivo
pravilno postavljeno u nožicu
u obliku zvona.
CZ
DE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
* u zavisnosti od modela
ODLAGANJE
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Pakovanje odložite u odgovarajuće
kontejnere radi recikliranja.
Pomozite u zaštiti životne sredine i ljudskog
zdravlja kao i u recikliranju otpadnog
materijala od elektronskih i električnih uređaja.
Uređaje obeležene simbolom
nemojte bacati zajedno
sa smećem. Proizvod vratite u lokalni centar za recikliranje ili
se obratite opštinskoj kancelariji.
КОМПОНЕНТЫ
A. Кнопка «Пуск»
B. БКнопка турбо
C. Переключатель скорости
D.Держатель
E. Металлический вал миксера
F.Нож
G. Шнур питания
H.Стакан
I.Венчик*
J. Чаша для резки*
K. Крышка чаши для резки*
L. Нож чаши для резки*
M. Насадка для картофельного пюре*
*зависит от модели
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую
инструкцию.
• Приборы могут эксплуатироваться лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или
знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего
за их безопасность или после получения соответствующих инструкций,
позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
• Дети не должны играть с прибором.
• Данное устройство не предназначено для использования детьми. Держите
устройство и кабель питания в недоступном для детей месте.
www.electrolux.com
86
• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой,
соответствующими табличке технических данных модели!
• Не используйте и не трогайте устройство:
- при повреждении шнура питания;
- при повреждении корпуса.
• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны
быть заменены производителем, агентом по обслуживанию или другим
квалифицированным специалистом.
• Всегда вынимайте вилку из розетки, оставляя устройство без присмотра, и перед
его сборкой, разборкой или чисткой.
• Выключите прибор и отключите электропитание перед заменой
принадлежностей или совершением каких-либо действий с движущимися
частями.
• Не трогайте лезвия и насадки руками или инструментами, если устройство
включено в сеть.
• При опорожнении чаши и во время мытья соблюдайте осторожность в
обращении с острыми ножами.
• Лезвия и насадки очень острые! Возможны травмы! Соблюдайте осторожность
при сборке и разборке после применения и при чистке! Убедитесь, что
устройство выключено из сети.
• Данный прибор нельзя использовать для измельчения льда, а также для
измельчения твердых сухих продуктов, типа орехов, карамели и проч.; для этого
следует использовать специальные аксессуары, прилагаемые к прибору. При
неправильном использовании лезвия могут затупиться.
• Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
• При тяжелой нагрузке не пользуйтесь устройством непрерывно дольше 30
секунд. Дайте остыть перед повторным включением.
• Данное устройство предназначено для использования только в домашних
условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения
из-за ненадлежащего применения.
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
1. Перед использованием прибора удалите все упаковочные материалы, пластик, ярлыки,
наклейки или бирки, которые могут быть прикреплены к основанию с двигателем, чашам или
насадкам.
RU
Внимание! Запрещается погружать корпус, шнур питания или его вилку в воду или другую
жидкость.
Внимание! Выключите прибор и отключите электропитание перед заменой принадлежностей
или совершением каких-либо действий с движущимися частями.
2. Вымойте все детали, кроме основания, в теплой воде с моющим средством. Тщательно протрите
каждую деталь перед использованием.
SI
UA
SE
Все детали за исключением насадки для картофельного пюре, адаптера для венчика и
www.electrolux.com
87
SK
TR
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
верхней части измельчителя можно мыть в посудомоечной машине.
3. Корпус следует очищать мягкой влажной тканью, а затем вытирать насухо. Примечание.
Очищая поверхность прибора, не используйте абразивные чистящие средства или жесткие
губки.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
4. Вставьте вал миксера в держатель и поверните по часовой стрелке (A) до защелкивания. Для
снятия поверните вал миксера против часовой стрелки (B).
5. Выберете скорость с помощью переключателя скорости (A). Нажмите кнопку включения чтобы
начать смешивание (B). Нажмите кнопку «Турбо» для перехода на максимальную скорость (C).
Светодиодный индикатор указывает скорость перемешивания. Прибор можно использовать
периодами не более 60 секунд. После этого дайте ему остыть в течение 1 минуты.
6. Вставьте ручной миксер глубоко в стакан и начните смешивание на обычной скорости.
Убедитесь, что стакан заполнен не более чем на 2/3 (600мл). Если стакан не используется, не
погружайте вал миксера более чем на 2/3 его длины. Для улучшения обработки смеси слегка
двигайте ручной миксер вверх и вниз. Отпустите выключатель для остановки.
7. Как пользоваться минирезаком*. Поставьте чашу для резки на ровную чистую поверхность.
Установите на место лезвие из нержавеющей стали.
8. Поместите продукт в чашу для резки*. Количество измельчаемого продукта не должно
превышать 300 г (до макс.уровня МАХ). Закройте крышку.
9. Вставьте держатель в крышку резака и поверните по часовой стрелке (A) до защелкивания.
Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку пуска. Отпустите для остановки. Выньте держатель,
повернув его против часовой стрелки (B).
10.Работа с венчиком*. Для установки венчика в держатель поверните держатель по часовой
стрелке до затягивания. Для снятия поверните его против часовой стрелки.
11. Использование насадки для картофельного пюре*. Для установки насадки для картофельного
пюре на ручку вращайте ручку по часовой стрелке до полной затяжки. Для разборки вращайте
против часовой стрелки.
Примечание. Сварите картофель, а затем разомните его на максимальной скорости в течение 60
секунд.
ЧИСТКА И УХОД
12.Выключите прибор, выньте вилку из розетки и дождитесь полной остановки работы насадок.
PT
Внимание! Запрещается погружать корпус, шнур питания или его вилку в воду или другую
жидкость.
13.Вымойте все детали, кроме основания, в теплой воде с моющим средством. Тщательно протрите
каждую деталь перед использованием.
RO
PL
RS
RU
SE
SI
SK
Все детали за исключением насадки для картофельного пюре, адаптера для венчика и
верхней части измельчителя можно мыть в посудомоечной машине.
14.Корпус следует очищать мягкой влажной тканью, а затем вытирать насухо.
Примечание. Очищая поверхность прибора, не используйте абразивные чистящие средства или
жесткие губки.
Прежде чем положить прибор на хранение, выньте вилку из розетки. Убедитесь, что прибор
чистый и совершенно сухой.
КОЛИЧЕСТВО И ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И ЧАША
TR
UA
www.electrolux.com
88
Ингредиенты
Количество
Ананасно-абрикосовый
смузи
Ломтики ананаса
250
г
Курага
40
г
Йогурт
300
г
Замороженная
малина
250
г
Банан
½
шт.
Вода
100
г
Сахарная пудра
1
ст. л.
FI
Йогурт
300
г
FR
Малиновый смузи
Время
BG
Рецепт
60 с
Скорость
DE
Турбо
DK
EE
60 с.
ES
Турбо
GB
КОЛИЧЕСТВО И ВРЕМЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НОЖ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
Ингредиенты
Количество
Морковь
100-200 г
-
Лук
100-200 г
3-5 сек
Миндаль
100-200 г
3-5 сек
Мясо
100-200 г Грубое
100-200 г
-
Лед
Измельчение Время
Измель.
Время
Измель. Время
5-10 сек
Среднее
Скорость
10-20 сек Турбо
7-10 сек
Тонкое
5
включений
по 3 сек,
выключение
2 сек
-
CZ
GR
HR
10-20 сек Турбо
HU
10-20 сек Турбо
IT
5 сек
Турбо
10
включений
по 3 сек,
выключение
2 сек
Турбо
LT
LV
NL
NO
КОЛИЧЕСТВО И ВРЕМЯ ВЗБИВАНИЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВЕНЧИК*
PL
Ингредиенты
Количество
Время
Скорость
Сливки
500
г
50-70 с
Турбо
PT
Яичные белки
4
шт.
60 с
Турбо
RO
Примечание. Для взбивания в чаше сливок допустимо использование bенчик* для взбивания при
условии, что температура сливок находится в пределах 4-8 градусов Цельсия. Для взбивания яиц
используйте 1,5 л чашу.
RS
RU
КОЛИЧЕСТВО ПЮРЕ И ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
SE
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ*
Ингредиенты
Вареный картофель,
куски вареной тыквы
(размер: 20 мм х 20 мм х 20 мм)
Макс. кол-во
300
г
Время
Скорость
30 с
Высокая скорость
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
89
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Проблема
Возможная причина
Решение
При включении ножи не
вращаются.
Возможно, в чаше слишком
много продуктов. Куски
продуктов слишком велики. На
лезвия налипли продукы.
Уменьшите количество
продуктов. Уменьшите
размеры продуктов.
Судя по звуку двигателя, он
работает с перегрузкой.
Неверный выбор скорости.
Обратитесь к руководству
по обработке продуктов
и выберите подходящую
скорость.
Минирезак* не работает.
Крышка резака не закреплена
правильно.
Проверьте, правильно ли
собраны крышка и чаша для
резки.
Вал миксера или венчик* не
работает.
Вал миксера или венчик*
неправильно собраны.
Проверьте, защелкнуты ли
вал миксера или венчик*.
Насадка для картофельного
пюре* не действует.
Насадка для картофельного
пюре* не установлена
надлежащим образом.
Убедитесь, что насадка
для картофельного пюре
зафиксирована в нужном
положении.
Убедитесь, что ножи как
следует закреплены в чаше
ножки для приготовления
пюре.
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
* зависит от модели
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом
. Доставьте изделие
на местное предприятие по переработке вторичного
сырья или обратитесь в свое муниципальное
управление.
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
KOMPONENTER
A.Start-knapp
B.Knapp för turbohastighet
C.Hastighetsreglage
D.Handenhet
E.Mixerstav av metall
F.Knivblad
G.Strömsladd
H.Bägare
I.Traditionell visp*
J.Hackarskål*
K.Lock till hackarskål*
L.Knivblad till hackarskål*
M. Potatismosare*
*beroende på modell
SÄKERHET
Läs följande instruktioner noga innan du använder maskinen för första
gången.
• Produkterna kan användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk
www.electrolux.com
90
eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får
tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt
och förstår riskerna.
• Barn ska inte leka med produkten.
• Den här apparaten ska inte användas av barn. Håll apparaten och
tillhörande sladd utom räckhåll för barn.
• Mixern får endast kopplas till ett eluttag med samma spänning och frekvens
som anges på produktens märkplåt.
• Använd aldrig och rör aldrig maskinen om
– strömkabeln har skadats
– höljet har skadats.
• Om mixern eller strömkabeln har skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller någon annan kvalificerad person för att
undvika fara.
• Koppla alltid från apparaten från eluttaget om den lämnas oövervakad
samt innan montering, demontering eller rengöring.
• Stäng av apparaten och dra ur kontakten innan du byter tillbehör eller vidrör
rörliga delar.
• Rör aldrig knivbladen eller insatserna med handen eller några verktyg när
apparaten är inkopplad.
• Var försiktig när du hanterar de vassa knivarna, tömmer skålen och rengör
apparaten.
• Knivbladen och insatserna är väldigt vassa. Risk för skador! Var försiktig
när du monterar, demonterar efter användning eller när du rengör. Se till att
apparaten inte är inkopplad i eluttaget.
• Produkten kan inte användas för att krossa is eller för att mixa hårda, torra
produkter, såsom nötter eller godis utan särskilda tillbehör. Vid felaktigt
användande kommer knivbladen bli slöa.
• Sänk aldrig ned mixern i vatten eller någon annan vätska.
• Använd inte apparaten i mer än 30 sekunder i sträck när hårda livsmedel
bearbetas. Låt maskinen svalna innan den startas om.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inte på sig
något ansvar för skada som uppstår vid felaktig användning av apparaten.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Innan du använder enheten måste du ta bort allt emballage, all plast, alla etiketter och all märkning
från motorenheten, skålarna och tillbehören.
Varning! Sänk aldrig ned höljet, kontakten eller sladden i vatten eller annan vätska.
Obs! Stäng av apparaten och dra ur kontakten innan du byter tillbehör eller vidrör rörliga delar.
2. Rengör alla delar utom motorenheten i varmt vatten med diskmedel. Torka alla delar noggrant innan
du använder dem.
Alla delar, med undantag av potatismosverktyget, vispadaptern och hackarens övre del, kan
diskas i diskmaskinen på den övre hyllan..
3. Rengör motorenheten med en mjuk och fuktig trasa. Torka den sedan med en trasa.
Obs! Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar när du rengör apparatens ytor.
www.electrolux.com
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
91
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
KOMMA IGÅNG
4. Sätt fast mixerstaven på handenheten. Skruva medsols (A) och lås fast. Vrid mixerstaven motsols för
att ta loss den (B).
5. Välj hastighet genom att flytta hastighetsreglaget (A). Börja mixa genom att trycka på startknappen
(B). Tryck på turboknappen för maximal hastighet (C). LED-belysningen indikerar varvtalet. Maskinen
kan användas i 60 sekunder i taget. Låt den svalna efteråt i en minut.
6. Placera stavmixern långt ned i bägaren och börja mixa med normal hastighet. Se till att bägaren
inte är fylld till mer än 2/3 (600ml). Sänk inte ned mixerstaven till mer än 2/3 av längden om du inte
använder bägaren. Rör mixern försiktigt upp och ned för att bearbeta innehållet på bästa sätt. Avbryt
genom att släppa knappen.
7. Använda minihackare*. Ställ hackarskålen på en ren och plan yta. Sätt fast knivbladet av rostfritt stål.
8. Lägg livsmedlet i hackarskålen*. Mängden livsmedel som ska bearbetas får inte överskrida 300 g
(Maxnivå markerad). Stäng locket.
9. Sätt fast mixerstaven på locket. Skruva medsols (A) och lås fast. Sätt i kontakten och tryck på
startknappen. Avbryt genom att släppa knappen. Vrid mixerstaven motsols för att ta loss den (B).
10.Använda den traditionella vispen*. Sätt fast vispen på handenheten genom att vrida den medsols tills
den fäster. Vrid motsols för att ta loss den.
11. Använda potatismosaren*. För att montera potatismosarens handhållna del, vrid den medurs tills det
inte går längre. För att ta bort den, vrid åt andra hållet.
OBS! Potatis kokas och mosas sedan på maximal hastighet under 60 sekunder.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
12.Stäng av apparaten, dra ut kontakten ur vägguttaget och vänta tills verktygen har stannat helt.
Varning! Sänk aldrig ned höljet, kontakten eller sladden i vatten eller annan vätska.
13.Rengör alla delar utom motorenheten i varmt vatten med diskmedel. Torka alla delar noggrant innan
du använder dem.
Alla delar, med undantag av potatismosverktyget, vispadaptern och hackarens övre del, kan
diskas i diskmaskinen på den övre hyllan.
14.Rengör motorenheten med en mjuk och fuktig trasa. Torka den sedan med en trasa.
Obs! Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar när du rengör apparatens ytor.
Före förvaring, ta bort kontakten från eluttaget. Se till att apparaten är ren och helt torr.
INGREDIENSMÄNGDER OCH MIXNINGSTIDER
TILLBEHÖR MIXERSTAV OCH BÄGARE I METALL
PL
Recept
PT
Smoothie med ananas och
aprikos
RO
RS
Smoothie med hallon
RU
SE
SI
Ingredienser
Mängd
Ananasskivor
250
g
Torkade aprikoser
40
g
Yoghurt
300
g
Frysta hallon
250
g
Banan
½
st
Vatten
100
g
Strösocker
1
tsk
Yoghurt
300
g
Tid
Hastighet
60 sek
Turbo
60 sek
Turbo
SK
TR
UA
www.electrolux.com
92
BG
FINDELNINGSMÄNGDER OCH MIXNINGSTIDER
CZ
TILLBEHÖR LITEN HACKARE
Ingredienser
Mängd
Morötter
100-200 g
-
Lök
100-200 g
3-5 sek
Mandel
100-200 g
3-5 sek
Kött
100-200 g
Is
100-200 g
Kvalitet
Tid
Grovmalet
Kvalitet
Tid
7-10 sek
Medium
Turbo
10-20 sek
Turbo
DK
10-20 sek
Turbo
5 sek
Turbo
10 pulser
PÅ
i 3 sek,
AV i
2 sek
Turbo
Finmalet
5 pulser
PÅ i 3
sek, AV i
2 sek
-
DE
10-20 sek
Kvalitet
5-10 sek
-
Tid
Hastighet
EE
ES
FI
FR
GB
VISPMÄNGDER OCH MIXNINGSTIDER
GR
TILLBEHÖR TRADITIONELL VISP*
Ingredienser
Mängd
Grädde
500
Äggvitor
4
Tid
Hastighet
HR
g
50-70 sek
Turbo
st
60 sek
Turbo
HU
Obs! Det går att använda den traditionella vispen* för att vispa grädde i bägaren, så länge som
temperaturen på grädden är mellan 4 och 8 grader Celcius. Använd en 1,5 liters skål om du ska vispa ägg.
MÄNGD OCH MIXNINGSTIDER FÖR ATT MOSA POTATIS
Kokade potatisbitar,
kokade pumpabitar
(storlek 20 mm x 20 mm x 20 mm)
Maximal
mängd
300
LT
LV
TILLBEHÖR POTATISMOSARE*
Ingredienser
IT
Tid
Hastighet
30 sek
Hög hastighet
NL
NO
g
PL
PT
FELSÖKNING
RO
Problem
Trolig orsak
Lösning
Bladen roterar inte under
bearbetning.
Det kan vara för mycket mat i
bägaren.
Bitarna är för stora.
Mat har fastnat runt bladen.
Minska mängden mat.
Minska storleken på
bitarna.
RS
Det låter som om motorn inte kan
bearbeta maten.
Det kan vara fel hastighet.
Se guiden för rätt hastighet
under bearbetning.
SE
Minihackaren* fungerar inte.
Hackarlocket är inte ordentligt
fastsatt.
Se till att locket och
hackarskålen är korrekt
ihopsatta.
Mixerstaven/den traditionella
vispen* fungerar inte.
Mixerstaven/den traditionella
vispen* är inte korrekt fastsatt.
Se till att mixerstaven/den
traditionella vispen* sätts
fast ordentligt.
www.electrolux.com
RU
SI
SK
TR
UA
93
BG
CZ
Problem
Trolig orsak
Lösning
Potatismosaren* fungerar inte.
Potatismosaren* är inte korrekt
ihopsatt.
Se till att potatismosaren* är
låst i position.
Se till att bladen är korrekt
monterade i mixerklockan.
DE
DK
EE
ES
FI
FR
*beroende på modell
KASSERING
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter.
Släng inte produkter märkta med symbolen
med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
SESTAVNI DELI
A.Tipka za vklop
B.Gumb TURBO za visoko hitrost delovanja
C. Izbirno stikalo za hitrost
D.Ročni del
E.Kovinska mešalna noga
F.Rezilo
G.Napajalni kabel
H.Mešalna posoda
I.Klasična metlica*
J.Posoda za sekljanje*
K.Pokrov posode za sekljanje*
L.Rezilo posode za sekljanje*
M. Stiskalnik krompirja*
*odvisno od modela
VARNOSTNI NASVETI
Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo.
• To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod
nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave
in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
• Otroci se ne smejo igrati z napravo.
• Otroci ne smejo uporabljati tega pripomočka. Pripomoček in njegov
napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok.
• Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost
in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
• Naprave ne uporabljajte in je ne prijemajte, če je
– napajalni kabel poškodovan,
– ohišje poškodovano.
• Če sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, ju mora proizvajalec,
serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
• Pred sestavljanjem, razstavljanjem in čiščenjem naprave ter takrat, ko je ne
uporabljate, odklopite vtikač iz električnega omrežja.
• Pred zamenjavo opreme ali približevanjem premičnih predmetov med
delovanjem aparat izklopite in ga odklopite z napajanja.
• Ko je naprava priklopljena v električno omrežje, se ne dotikajte rezil ali
www.electrolux.com
94
•
•
•
•
•
•
nastavkov z rokami ali orodji.
Pri delu z ostrimi rezili, praznjenju posode in med čiščenjem morate biti
previdni.
Rezila in nastavki so zelo ostri! Obstaja nevarnost telesne poškodbe!
Pri sestavljanju, razstavljanju po uporabi ter pri čiščenju bodite previdni!
Poskrbite, da bo naprava odklopljena iz električnega omrežja.
Aparat ni namenjen drobljenju ledu. Ni primeren za mešanje ali sekljanje
trdih, suhih snovi, na primer orehov ipd., razen če v ta namen uporabite
namenske priključke, ki so aparatu priloženi. V nasportnem primeru bi rezilo
postalo topo.
Naprave ne potapljajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.
Če naprava deluje pod veliko obremenitvijo, je ne uporabljajte neprekinjeno
več kot 30 sekund. Pred vnovičnim zagonom jo pustite, da se ohladi.
Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Izdelovalec ne
prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe, ki so posledica
neprimerne ali napačne uporabe naprave.
PRED PRVO UPORABO
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
1. Pred uporabo pripomočka odstranite vso embalažo, plastiko, nalepke ali oznake, ki so morda
nameščene na motorni enoti, posodah ali nastavkih.
IT
Opozorilo! Ohišja, vtiča ali kabla ne potapljajte v vodo ali katero drugo tekočino.
Pozor! Pred menjavo pripomočkov ali približanjem delom, ki se med uporabo premikajo, napravo
izklopite in izključite iz električnega napajanja.
2. Vse dele, razen motorne enote, operite v topli milnici. Vsak del pred uporabo temeljito osušite.
LT
LV
Vse dele, razen noge stiskalnika krompirja, priključka za metlico in zgornjega dela sekljalnika,
lahko pomivate v zgornji košari pomivalnega stroja.
3. Ohišje očistite z mehko vlažno krpo in ga nato do suhega obrišite.
Opomba: za čiščenje zunanjosti naprave ne uporabljajte grobih čistil ali gobic.
NL
NO
PRIPRAVA ZA UPORABO
4. Vstavite mešalno nogo v ročni del in jo obrnite v smeri urinega kazalca (A), da se zaskoči na svoje
mesto. Če želite mešalno nogo odstraniti, jo obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca (B).
5. Izberite hitrost s premikanjem izbirnega stikala za hitrost (A). Pritisnite gumb za vklop, da pričnete z
mešanjem (B). Pritisnite gumb Turbo za največjo hitrost (C). Signalna lučka LED za hitrost bo pokazala
hitrost mešanja. Napravo lahko uporabljate neprekinjeno 60 sekund. Nato pustite, da se ohladi 1
minuto.
6. Vstavite palični mešalnik globoko v mešalno posodo in začnite mešati pri običajni hitrosti. Mešalna
posoda sme biti napolnjena le do 2/3 (600 ml). Če ne uporabljate namenske mešalne posode,
mešalne noge ne smete potopiti globlje kot do 2/3 njene dolžine. Palični mešalnik rahlo premikajte gor
in dol, da zagotovite kakovostno obdelavo hrane. Če želite prekiniti delovanje, izpustite gumb.
7. Uporaba mini sekljalnika*. Posodo za sekljanje namestite na čisto in ravno površino. Namestite rezilo
iz nerjavnega jekla.
8. V posodo za sekljanje dajte živila*. Količina hrane, ki jo boste sekljali, ne sme presegati 300 g
(navedene MAX dovoljene ravni). Zaprite pokrov.
9. Vstavite ročni del v pokrov posode za sekljanje in ga obrnite v smeri urinega kazalca (A), da se
zaskoči na svoje mesto. Priklopite v električno vtičnico in pritisnite gumb za vklop. Če želite prekiniti
delovanje, gumb izpustite. Ročni del odstranite tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca
(B).
10.Uporaba klasične metlice*. Metlico pritrdite na ročni del tako, da ga vrtite v smeri urinega kazalca,
dokler ni ustrezno pritegnjen. Če želite metlico odstraniti, obrnite ročni del v nasprotni smeri urinega
kazalca.
www.electrolux.com
BG
95
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
11. Uporaba stiskalnika krompirja*. Če želite združiti stiskalnik krompirja z držalom mešalnika, držalo
mešalnika obračajte v smeri urnega kazalca, dokler ni privit. Za ločitev obračajte v nasprotni smeri
urnega kazalca.
Opomba: Krompir skuhate in nato mečkate pri najvišji hitrosti 60 sekund.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
12.Izklopite napravo, iztaknite vtič iz stenske vtičnice in počakajte, da se orodja povsem zaustavijo.
EE
Opozorilo! Ohišja, vtiča ali kabla ne potapljajte v vodo ali katero drugo tekočino.
13.Vse dele, razen motorne enote, operite v topli milnici. Vsak del pred uporabo temeljito osušite.
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
Vse dele, razen noge stiskalnika krompirja, priključka za metlico in zgornjega dela sekljalnika,
lahko pomivate v zgornji košari pomivalnega stroja.
14.Ohišje očistite z mehko vlažno krpo in ga nato do suhega obrišite.
Opomba: za čiščenje zunanjosti naprave ne uporabljajte grobih čistil ali gobic.
Pred hrambo iztaknite vtič iz vtičnice. Poskrbite, da je naprava čista in povsem suha.
KOLIČINE PRI PASIRANJU IN ČAS POSTOPKOV
PRIBOR KOVINSKA MEŠALNA NOGA IN VRČ
Recept
Sestavine
Količina
Sadni sok iz ananasa in
marelice
Koščki ananasa
250
g
Posušene marelice
40
g
Jogurt
300
g
Zamrznjene maline
250
g
Banana
½
koščki
Voda
100
g
Sladkor v prahu
1
Jedilne
žlice
Jogurt
300
g
Sadni sok iz malin
LT
LV
NL
NO
PL
Kakovost
Količina
RO
Korenje
100-200 g
-
Čebula
100-200 g
3-5 sec
Mandlji
100-200 g
3-5 sec
Meso
100-200 g
-
Led
100-200 g
SE
60 sek.
Turbo
60 sek.
Turbo
PRIBOR MINI SEKLJALNIK
Sestavine
RU
Hitrost
KOLIČINE PRI SEKLJANJU IN ČAS POSTOPKOV
PT
RS
Čas
Grobo
Čas
-
SI
SK
Kakovost
Čas
Kakovost
5-10 sec
7-10 sec
Srednje
Drobno
5 pulzov
VKLOP
za 3 sek.,
IZKLOP
za 2 sek.
Čas
Hitrost
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 pulzov
VKLOP
za 3 sek.,
IZKLOP
za 2 sek.
Turbo
TR
UA
www.electrolux.com
96
BG
KOLIČINE PRI STEPANJU/TOLČENJU IN ČAS POSTOPKOV
CZ
PRIBOR KLASIČNA METLICA*
Sestavine
Količina
Smetana
500
g
Beljaki
4
enote
Čas
Hitrost
50-70 sek.
Turbo
60 sek.
Turbo
DE
DK
Opomba: Za stepanje smetane v vrču lahko uporabite klasična metlica*, če je temperatura smetane med
4 in 8 stopinj Celzija. Za stepanje jajc uporabite 1,5-litrsko skledo.
EE
ES
KOLIČINE ZA TLAČENJE IN ČASI OBDELAVE
FI
DODATEN STISKALNIK KROMPIRJA*
Sestavine
Najv. količina
Kuhani kosi krompirja,
kuhani kosi buče
(velikost 20 mm x 20 mm x 20 mm)
300
Čas
Hitrost
FR
30 sek.
Visoka hitrost
GB
g
GR
ODPRAVLJANJE TEŽAV
HR
Težava
Mogoč vzrok
Rešitev
Rezila se med obdelavo ne
obračajo.
Morda je v posodi preveč hrane.
Kosi hrane so preveliki.
Obtičala hrana okrog rezil.
Zmanjšajte količino hrane.
Zmanjšajte velikost hrane.
Motor oddaja zvoke, kot da ne
more obdelati hrane.
Hitrost morda ni prava.
Za prave hitrosti si oglejte
vodnik za obdelavo.
LT
Mini sekljalnik* ne deluje.
Pokrov sekljalnika ni pravilno
pritrjen.
Poskrbite, da bosta posoda
za sekljanje in njen pokrov
pravilno nameščena.
LV
Mešalna noga/klasična metlica*
ne deluje.
Mešalna noga/klasična metlica* ni
pravilno sestavljena.
Poskrbite, da bo mešalna
noga/klasična metlica*
zaskočena v ustreznem
položaju.
Stiskalnik krompirja* ne deluje.
Stiskalnik krompirja* ni pravilno
sestavljen.
Poskrbite, da bo stiskalnik
krompirja* zaskočen v
ustreznem položaju.
Poskrbite, da bo rezilo
pravilno nameščeno v
vznožje noge.
HU
IT
NO
PL
PT
RO
RS
* odvisno od modela
RU
ODSTRANJEVANJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
.
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
naprav.
NL
Naprav, označenih s simbolom
, ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
97
BG
CZ
KOMPONENTY
EE
A.Tlačidlo Štart
B.Tlačidlo turbo rýchlosti
C. Volič rýchlosti
D.Ručný držiak
E.Kovový mixovací nástavec
F.Nôž
G.Kábel napájania
H.Odmerka
ES
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
DE
DK
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
I.Tradičná metlička*
J.Nádoba na sekanie*
K.Kryt nádoby na sekanie*
L.Nôž nádoby na sekanie*
M. Drvič zemiakov*
* v závislosti od modelu
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
• Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o
bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte
mimo dosahu detí.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom napätia a kmitočtu uvedeným na typovom štítku.
• Prístroj nikdy nepoužívajte ani nedvíhajte, ak
– je poškodený kábel napájania,
– je poškodený kryt prístroja.
• Ak sú prístroj alebo kábel napájania poškodené, musí ich vymeniť
výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Prístroj vždy odpojte od elektrickej zásuvky, ak zostane bez dozoru a tiež
pred skladaním, rozobratím alebo čistením.
• Skôr ako vymeníte príslušenstvo alebo sa priblížite k častiam, ktoré sa
počas prevádzky pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte od elektrického
napájania.
• Ak je prístroj zapojený do elektrickej zásuvky, nožov ani vložiek sa nikdy
nedotýkajte rukami ani inými nástrojmi.
• Pri manipulácii s ostrými čepeľami, vyprázdňovaní nádoby a pri čistení je
potrebné dávať si pozor.
• Nože a vložky sú veľmi ostré. Hrozí nebezpečenstvo poranenia. Pri skladaní,
rozoberaní po použití a pri čistení buďte opatrní. Uistite sa, že je prístroj
odpojený od elektrickej zásuvky.
• Spotrebič sa nesmie používať na sekanie ľadu alebo mixovanie tvrdých
a suchých potravín, ako sú orechy a cukrovinky, s výnimkou použitia
špecifického príslušenstva dodávaného s príslušenstvom a určeného na
takýto účel. V opačnom prípade môže dôjsť k otupeniu noža.
• Prístroj neponárajte do vody ani iných tekutín.
• Pri veľkom zaťažení nemixujte nepretržite viac ako 30 sekúnd. Pred
opätovným spustením nechajte prístroj vychladnúť.
www.electrolux.com
98
• Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj
používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade
poškodenia neposkytuje výrobca na prístroj záruku.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skôr než spotrebič použijete, odstráňte všetky obalové materiály, plasty, štítky, nálepky alebo etikety
pripevnené na základni s motorom, nádobách alebo nástavcoch.
Výstraha! Nikdy neponárajte kryt motora, zástrčku ani kábel do vody alebo inej tekutiny.
Pozor! Skôr ako začnete vymieňať príslušenstvo alebo sa priblížite k častiam, ktoré sa počas
prevádzky spotrebiča pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od zdroja napájania.
2. Umyte všetky časti okrem podstavca s motorom teplou vodou so saponátom. Pred použitím každú
časť dôkladne osušte.
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
Všetky diely, okrem nôžky drviča zemiakov, šľahacieho adaptéra a hornej časti krájača, môžete
umývať v hornom košíku umývačky riadu.
3. Kryt motora by sa mal čistiť len mäkkou vlhkou handričkou a vysušiť utierkou.
Poznámka: pri čistení povrchov zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky.
FR
GB
GR
ZAČÍNAME
4. Zasuňte mixovací nástavec do ručného držiaka a otáčaním v smere hodinových ručičiek (A) ho
zaistite na mieste. Mixovací nástavec vyberiete jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (B).
5. Voličom rýchlosti nastavte potrebnú rýchlosť (A). Stlačte tlačidlo ZAP/VYP a spotrebič sa spustí (B).
Ak chcete nastaviť najvyššiu rýchlosť, stlačte tlačidlo Turbo (C). Ukazovateľ LED indikuje rýchlosť
mixovania. Spotrebič môžete používať nepretržite 60 sekúnd. Potom ho vždy nechajte na 1 minútu
vychladnúť.
6. Vložte tyčový mixér hlboko do odmerky a začnite mixovať normálnou rýchlosťou. Uistite sa, že
je odmerka naplnená maximálne do 2/3 (600ml). Ak nepoužívate odmerku, neponárajte mixovací
nástavec viac ako do 2/3 jeho dĺžky. Ak chcete dosiahnuť čo najdôkladnejšie zmixovanie obsahu,
pomaly pohybujte tyčovým mixérom nahor a nadol. Uvoľnením tlačidla mixovanie ukončíte.
7. Používanie mini-sekáča*. Položte nádobu na sekanie na čistý a rovný povrch. Vložte nôž z
nehrdzavejúcej ocele na miesto.
8. Vložte potraviny do nádoby na sekanie*. Množstvo potravín určených na sekanie nesmie presiahnuť
300 g (zobrazená úroveň MAX). Zatvorte veko.
9. Zasuňte ručný držiak do krytu nádoby na sekanie a otáčaním v smere hodinových ručičiek (A)
ho zaistite na mieste. Zapojte prístroj do elektrickej zásuvky a stlačením tlačidla začnite mixovať.
Uvoľnením tlačidla mixovanie ukončíte. Ručný držiak vyberiete tak, že ho otočíte proti smeru
hodinových ručičiek (B).
10.Práca s tradičnou metličkou*. Ak chcete nasadiť metličku na ručný držiak, otáčajte držiakom v smere
hodinových ručičiek, kým nebude upevnený. Ak chcete metličku vybrať, otáčajte držiak proti smeru
hodinových ručičiek.
11. Používanie drviča zemiakov*. Drvič zemiakov s ručnou časťou zmontujete pootočením ručnej časti
v smere otáčania hodinových ručičiek, až kým nebude dotiahnutá. Na demontáž otočte proti smeru
hodinových ručičiek.
Poznámka: Zemiaky sa uvaria a potom rozdrvia pri maximálnej rýchlosti počas 60 sekúnd.
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
12.Vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým sa nástroje úplne nezastavia.
Výstraha! Nikdy neponárajte kryt motora, zástrčku ani kábel do vody alebo inej tekutiny.
13.Umyte všetky časti okrem podstavca s motorom teplou vodou so saponátom. Pred použitím každú
časť dôkladne osušte.
SI
SK
Všetky diely, okrem nôžky drviča zemiakov, šľahacieho adaptéra a hornej časti krájača, môžete
umývať v hornom košíku umývačky riadu.
14.Kryt motora by sa mal čistiť len mäkkou vlhkou handričkou a vysušiť utierkou.
Poznámka: pri čistení povrchov zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky.
www.electrolux.com
BG
99
TR
UA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
Pred uskladnením vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či je spotrebič čistý a úplne such
MNOŽSTVÁ URČENÉ NA MIEŠANIE A DOBA SPRACOVANIA
PRÍSLUŠENSTVO KOVOVÝ RUČNÝ MIXÉR S NÁDOBKOU
Recept
Ingrediencie
Množstvo
Ananásovo-marhuľové
Smoothie
Nakrájaný ananás
250
g
Sušené marhule
40
g
Jogurt
300
g
Mrazené maliny
250
g
Banán
½
ks
Voda
100
g
Kryštálový cukor
1
Lyžíc
Jogurt
300
g
Malinový Smoothie
FI
FR
GB
GR
HR
Množstvo
IT
Mrkva
100-200 g
NL
Kvalita
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Doba
spracovania
Turbo
60 sek.
Turbo
Cibuľa
100-200 g
3-5 sec
100-200 g
3-5 sec
Mäso
100-200 g
100-200 g
Hrubé
Doba
spracovania
Kvalita
5-10 sec
Mandle
Ľad
Kvalita
-
7-10 sec
Stredné
-
Jemné
5 pulzov
ZAPNUTÉ 3
s, VYPNUTÉ
2s
-
NO
PL
60 sek.
PRÍSLUŠENSTVO MINISEKÁČ
Ingrediencie
LV
Rýchlosť
MNOŽSTVÁ URČENÉ NA POSEKANIE A DOBY SPRACOVANIA
HU
LT
Doba spracovania
Doba
spracovania
Rýchlosť
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
10 pulzov
ZAPNUTÉ 3
s, VYPNUTÉ
2s
Turbo
MNOŽSTVÁ URČENÉ NA ŠĽAHANIE A DOBA SPRACOVANIA
PRÍSLUŠENSTVO TRADIČNÁ METLIČKA*
Ingrediencie
Množstvo
Smotana
500
g
Vaječné bielka
4
jednotky
Doba spracovania
Rýchlosť
50-70 sek.
Turbo
60 sek.
Turbo
Poznámka: Na šľahanie šľahačky v nádobke môžete používať tradičná metlička*, ak je teplota šľahačky v
rozmedzí 4 až 8 stupňov Celzia. Na šľahanie vajec používajte misu s objemom 1,5 litra.
MNOŽSTVÁ URČENÉ NA DRVENIE A DOBY SPRACOVANIA
PRÍSLUŠENSTVO DRVIČ ZEMIAKOV*
Ingrediencie
Max. množstvo
Uvarené kúsky zemiakov,
uvarené kúsky tekvice
(veľkosť 20 mm x 20 mm x
20 mm)
300
www.electrolux.com
Doba spracovania
Rýchlosť
30 sek.
Vysoká rýchlosť
g
100
BG
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
CZ
Problém
Možná príčina
Riešenie
Počas spracovávania sa
neotáčajú čepele.
V drviči je možno príliš veľa
potravín.
Kúsky potravín sú príliš veľké.
Okolo čepelí sa zasekli potraviny.
Zredukujte množstvo
potravín.
Zmenšite veľkosť potravín.
DE
Motor vydáva zvuky, ako keby
nedokázal spracovať vložené
potraviny.
Možno je nastavená nesprávna
rýchlosť.
Pozrite si sprievodcu
spracovaním pre správne
rýchlosti.
EE
Mini-sekáč* nefunguje.
Kryt nádoby na sekanie nie je
správne upevnený.
Skontrolujte, či sú kryt
a nádoba na sekanie
správne zložené.
Mixovací nástavec/tradičná
metlička* nefunguje.
Mixovací nástavec/tradičná
metlička* nie sú správne zložené.
Uistite sa, že sú mixovací
nástavec/tradičná
metlička* správne zaistené.
Drvič zemiakov* nefunguje.
Drvič zemiakov* nie je správne
zmontovaný.
Uistite sa, že je drvič
zemiakov* správne
zablokovaný na mieste.
Uistite sa, že je čepeľ
správne namontovaná v
adaptéri nôžky.
DK
ES
FI
GB
GR
HR
HU
* v závislosti od modelu
IT
LIKVIDÁCIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
FR
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom
recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
101
BG
CZ
BILEŞENLER
EE
A.Başlatma tuşu
B.Turbo düğmesi
C. Hız seçme düğmesi
D.Tutma parçası
E.Metal karıştırma tabanı
F.Bıçak
G.Güç kablosu
H.Karıştırma kabı
ES
EMNIYET TAVSIYESI
DE
DK
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
I.Geleneksel çırpma aleti*
J.Kıyıcı kabı*
K.Kıyıcı kabı kapağı*
L.Kıyıcı kabı bıçağı*
M. Patates ezici*
* modele bağlıdır
Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun.
• Cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat,
gözetim veya bilgi verilmesi fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük
veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
• Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu
çocuklardan uzak tutun.
• Cihaz yalnızca voltaj ve frekansı, anma değerleri plakasındaki özelliklere
uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır!
• Cihazı, aşağıdaki şartlarda kesinlikle kullanmayın veya elinize almayın:
– elektrik kablosu hasar görmüşse,
– dış gövdesi/kasası hasar görmüşse.
• Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan
kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer
niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Cihaz kullanılmadığında ve parçaların montajı, demontajı veya temizlenmesi
öncesinde daima cihazın fişini prizden çıkartın.
• Aksesuar değiştirmeden veya kullanım sırasında hareket eden parçalara
dokunmadan önce cihazı kapatın ve güç kaynağı ile olan bağlantısını kesin.
• Cihaz fişi prize takılmış durumdayken bıçaklar veya çıkıntılarına elleriniz veya
herhangi bir aletle dokunmayın.
• Keskin kesme bıçaklarını tutarken, hazneyi boşaltırken ve temizleme
sırasında dikkatli olun.
• Bıçaklar ve çıkıntıları çok keskindir! Yaralanma tehlikesi! Parçaların montajı,
kullandıktan sonra demontajı veya temizlenmesi sırasında dikkatli olun!
Cihazın fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
• Cihaz, buz kırmak ya da ceviz, şekerleme gibi çok sert ve kuru malzemeleri
karmak için kullanılamaz. Bu durumda bıçaklar keskinliğini kaybedebilir.
• Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
• Yoğun şekilde kullanıyorsanız cihazı sürekli olarak 30 saniyeden daha uzun
süreyle kullanmayın. Yeniden çalıştırma öncesinde soğumasını bekleyin.
• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz
üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından
kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir.
www.electrolux.com
102
BG
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
CZ
1. Cihazı kullanmadan önce motor tabanı, hazneler veya aparatlarda bulunabilecek plastik veya
etiketler gibi tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
DE
Uyarı! Gövdeyi, fişi veya kabloyu, suya ya da diğer sıvıların içine kesinlikle sokmayın.
Dikkat! Aksesuarları değiştirmeden ya da kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşmadan
önce cihazı kapatın ve güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin.
2. Motor tabanı hariç tüm parçaları ılık, sabunlu suyla yıkayın. Kullanımdan önce tüm parçaları iyice
durulayın.
DK
EE
Patates ezici ayağı, çırpma aleti adaptörü ve doğrayıcı üst parçası hariç tüm parçalar bulaşık
makinenizin üst sepetinde yıkanabilir.
3. Muhafaza yalnızca yumuşak, nemli bir bezle temizlenmeli, ardından bir bezle kurulanmalıdır.
Not: Cihazı temizlerken aşındırıcı temizlik ürünleri veya bulaşık süngeri kullanmayın.
ES
BAŞLARKEN
FR
FI
4. Karıştırma tabanını tutma parçasına takıp saat yönünde (A) döndürün ve yerine oturtun. Çıkartmak için
karıştırma tabanını saatin aksi yönde (B) çevirin.
5. Hız seçme düğmesini hareket ettirerek hızı seçin (A). Karıştırmayı başlatmak için açma/kapama tuşuna
basın (B). En yüksek hız için Turbo tuşuna basın (C). LED ışık karıştırma hızını gösterecektir. Cihaz 60
saniye süreyle sürekli olarak olarak kullanılabilir. Sonrasında, 1 dakika süresince soğumasını bekleyin.
6. El mikserini karıştırma kabına derin daldırın, karıştırma işlemine normal hızla başlayın. Karıştırma
kabını 2/3’ten (600ml) daha fazla doldurmayın. Karıştırma kabı kullanmamanız durumunda, karıştırma
tabanı malzemeye kendi yüksekliğinin 2/3’ünden daha fazla daldırılmamalıdır. Malzemelerin en iyi
şekilde işlenmesini sağlamak için el mikserini hafifçe aşağı ve yukarı hareket ettirin. Durdurmak için
düğmeyi serbest bırakın.
7. Mini kıyıcının kullanımı*. Kıyıcı kabını temiz, düz bir yüzeye yerleştirin. Paslanmaz çelik bıçağı yerine
takın.
8. Besini kıyıcı kabına koyun*. Kıyılacak besin miktarı 300 gramı (Gösterilen Maksimum Seviye )
aşmamalıdır. Kapağı kapatın.
9. Tutma parçasını kıyıcı kapağına takıp saat yönünde (A) döndürün ve yerine oturtun. Fişini prize takın
ve çalıştırmak için düğmesine basın. Durdurmak için düğmeyi serbest bırakın. Tutma parçasını saatin
aksi yönde (B) çevirerek çıkartın.
10.Geleneksel çırpma aletiyle çalışma*. Çırpma aletini tutma parçasına monte etmek için tutma parçasını
yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.
11. Patates ezicinin* kullanılması. Patates eziciyi elde taşınan parça ile monte etmek için elde taşınan
parçayı sıkıştırılana kadar saat yönünde çevirin. Sökmek için ise parçayı saat yönünün tersine çevirin.
Not: Patatesler haşlanır ve 60 saniye boyunca maksimum hızda ezilir.
TEMIZLIK VE BAKIM
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
12.Cihazı kapatın, fişi prizden çıkartın ve aletler tamamen durana kadar bekleyin.
RO
Uyarı! Gövdeyi, fişi veya kabloyu, suya ya da diğer sıvıların içine kesinlikle sokmayın.
13.Motor tabanı hariç tüm parçaları ılık, sabunlu suyla yıkayın. Kullanımdan önce tüm parçaları iyice
durulayın.
RS
Patates ezici ayağı, çırpma aleti adaptörü ve doğrayıcı üst parçası hariç tüm parçalar bulaşık
makinenizin üst sepetinde yıkanabilir.
14.Muhafaza yalnızca yumuşak, nemli bir bezle temizlenmeli, ardından bir bezle kurulanmalıdır.
Not: Cihazı temizlerken aşındırıcı temizlik ürünleri veya bulaşık süngeri kullanmayın.
Saklamadan önce elektrik fişini prizden çekin. Cihazın temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
103
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
KARIŞIM MIKTARLARI VE İŞLEM SÜRELERI
AKSESUAR METAL KARIŞTIRMA AYAĞI VE HAZNE
Tarif
Malzemeler
Miktar
Ananas-kayısı Smoothie
Dilimlenmiş ananas
250
g
Kuru Kayısı
40
g
Yoğurt
300
g
Dondurulmuş
ahududu
250
g
Muz
½
adet
Su
100
g
Pudra şekeri
1
Yemek kaşığı
Yoğurt
300
g
Ahududulu smoothie
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
Malzemeler Miktar
Havuç
Kalite
Süre
100-200 g
Kalite
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Süre
-
Soğan
100-200 g
3-5 sec
Badem
100-200 g
3-5 sec
Et
100-200 g
-
Buz
100-200 g
İri taneli
Orta
-
PL
RS
60 sn
Turbo
60 sn
Turbo
AKSESUAR MINI-DOĞRAYICI
NO
RO
Hız
DOĞRAMA MIKTARLARI VE İŞLEM SÜRELERI
NL
PT
Süre
Süre
Hız
5-10 sec
Kalite
10-20 sec
Turbo
10-20 sec
Turbo
7-10 sec
10-20 sec
Turbo
5 sec
Turbo
AÇIK konumda
İnce taneli
3 saniye
AÇIK konumda 3
boyunca,
saniye boyunca,
KAPALI
KAPALI
konumda
konumda 2
2 saniye
saniye boyunca
boyunca 5
10 Darbe
Darbe
Turbo
ÇIRPMA MIKTARLARI VE İŞLEM SÜRELERI
AKSESUAR GELENEKSEL ÇIRPMA ALETI*
Malzemeler
Miktar
Krema
500
g
Yumurta akı
4
birim
Süre
Hız
50-70 sn
Turbo
60 sn
Turbo
Not: Krema çırpmak için, kremanın sıcaklığı 4 - 8 Santigrat Derece olduğu sürece, Haznede geleneksel
çırpma aleti* Aksesuarı kullanılabilir. Yumurta çırpmak için, lütfen 1,5 Litrelik bir kap kullanın.
EZME MIKTARLARI VE İŞLEM SÜRELERI
PATATES EZICI* AKSESUARI
Malzemeler
Maks. miktar
Pişirilmiş patates parçaları,
pişirilmiş kabak parçaları
(boyut 20mm x 20mmx20mm)
300
www.electrolux.com
Süre
Hız
30 sn
Yüksek hız
g
104
BG
SORUN GIDERME
CZ
Sorun
Olası neden
Çözüm
İşlem yapılıyorken bıçaklar
dönmüyor
Kabın içinde çok az malzeme
olabilir.
Yiyecek parçaları çok büyük.
Bıçakların etrafına yiyecek takılmış.
Yiyecek miktarını azaltın.
Yiyeceğin boyutunu
küçültün.
DE
Motordan işlem yapamıyor gibi
ses geliyor.
Ayarlanan hız doğru olmayabilir.
Doğru hız ayarları için işlem
kılavuzuna bakın.
EE
Mini kıyıcı* çalışmıyor.
Kıyıcı kapağı yerine tam olarak
oturmamıştır.
Kapak ve kıyıcı kabının
doğru şekilde monte
edildiğinden emin olun.
Karıştırma tabanı/geleneksel
çırpma aleti* çalışmıyor.
Karıştırma tabanı/geleneksel
çırpma aleti* doğru şekilde monte
edilmemiştir.
Karıştırma tabanı/
geleneksel çırpma
aletinin* tam olarak yerine
oturduğundan emin olun.
FR
Patates ezici* çalışmıyor.
Patates ezici* doğru şekilde monte
edilmemiş.
Patates ezicinin* gereken
konuma sabitlendiğinden
emin olun. Bıçağın ayağa
doğru şekilde monte
edildiğinden emin olun.
GR
DK
FI
GB
HR
HU
* modele bağlıdır
IT
ELDEN ÇIKARMA
Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir
.
Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne
ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.
ES
Ev atığı sembolü
bulunan cihazları atmayın.
Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya
da belediye ile irtibata geçin.
LT
LV
NL
NO
КОМПОНЕНТИ
A. Кнопка запуску
B. Кнопка турборежиму
C. Перемикач швидкості
D.Ручка
E. Металева змішувальна ніжка
F.Ніж
G. Шнур живлення
H. Мірна склянка
PL
I. Звичайний вінчик*
J. Чаша подрібнювача*
K. Кришка чаші подрібнювача*
L. Ніж чаші подрібнювача*
M. Товкачик для картопляного пюре*
*залежно від моделі
PT
RO
RS
RU
ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
SE
Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з
експлуатації.
• Дітям віком від 8 років і особам з обмеженими фізичними, сенсорними або
психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можна
використовувати прилад лише під наглядом або після отримання інструкцій
стосовно безпечного користування приладом за умови, що вони розуміють
www.electrolux.com
SI
SK
TR
UA
105
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
відповідні ризики.
• Дітям не можна гратися із приладом.
• Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Тримайте пристрій і
кабель живлення у недоступному для дітей місці.
• Прилад можна під’єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та
частота якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними
даними!
• Забороняється використовувати або піднімати прилад, якщо:
– пошкоджено шнур живлення;
– пошкоджено корпус.
• У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити
виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти
нещасному випадку.
• Завжди від’єднуйте прилад від джерела живлення, якщо залишаєте його без
нагляду, а також перед збиранням, розбиранням і чищенням.
• Перед заміною аксесуарів чи виконанням будь-яких дій із частинами, що
рухаються, вимкніть пристрій і відключіть його від мережі живлення.
• У жодному разі не торкайтесь лез і різців руками або будь-якими інструментами,
коли прилад підключений до розетки.
• Будьте обережні при поводженні з гострими ріжучими лезами, при звільненні
чаші та під час очищення.
• Леза та різці дуже гострі! Небезпека травмування! Дотримуйтесь застережних
заходів під час збирання, розбирання після використання або під час чищення!
Переконайтесь, що прилад від’єднано від джерела електроживлення.
• Прилад не можна використовувати для подрібнення льоду або змішування
твердих і сухих речовин, наприклад горіхів або льодяників. Це може призвести
до затуплення леза.
• Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
• Під час роботи з великими об’ємами не використовуйте прилад без зупинки
більше 30 секунд. Перед продовженням роботи зачекайте, доки прилад не
охолоне.
• Цей прилад призначений виключно для домашнього використання. Виробник
не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним
використанням.
SI
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
SK
1. Перед першим використанням пристрою зніміть пакувальний матеріал, пластмасові вставки,
ярлики, наклейки тощо, прикріплені до основи з двигуном, посудин чи насадок.
TR
UA
Увага! Ніколи не занурюйте корпус, штепсель або шнур живлення у воду чи іншу рідину.
Обережно! Перед зміною приладдя або будь-якими діями поблизу рухомих деталей вимикайте
пристрій та від’єднуйте його від розетки.
www.electrolux.com
106
BG
2. Промийте всі компоненти, за винятком основи з двигуном, теплою водою з миючим засобом.
Перед використанням компоненти слід добре висушити.
CZ
Всі деталі, крім ноги товкачика для картопляного пюре, адаптера віночка та верхньої частини
подрібнювача, можна мити у верхньому кошику посудомийної машини.
3. Корпус слід лише протирати м’якою вологою тканиною, а потім витирати на сухо.
Примітка. Не застосовуйте абразивні засоби та губки для чищення поверхні пристрої.
ПОЧАТОК РОБОТИ
4. Установіть змішувальну ніжку в ручку, поверніть за годинниковою стрілкою (A) і зафіксуйте. Щоб
зняти, поверніть змішувальну ніжку проти годинникової стрілки (В).
5. Оберіть швидкість за допомогою перемикача швидкості (A). Натисніть кнопку увімкнення, щоб
почати змішування (B). Натисніть кнопку «Turbo» для перемикання на найвищу швидкість (C).
Світлодіодний індикатор позначає швидкість змішування. Час безперервної роботи приладу
становить до 60 секунд. Після цього дайте приладу охолонути протягом 1 хвилини.
6. Глибоко занурте блендер у мірну склянку, почніть змішування на нормальній швидкості.
Мірна склянка повинна бути заповнена не більше ніж на дві третини( 600мл). Якщо ви не
використовуєте мірну склянку, не занурюйте змішувальну ніжку більше ніж на дві третини її
довжини. Щоб забезпечити краще змішування, злегка переміщуйте блендер угору й униз. Щоб
зупинити роботу, відпустіть кнопку.
7. Використання міні- подрібнювача*. Помістіть чашу подрібнювача на чисту рівну поверхню.
Установіть лезо з нержавіючої сталі.
8. Покладіть продукти в чашу подрібнювача*. Кількість продуктів не повинна перевищувати 300 г
(вказаного рівня MAX). Закрийте кришку.
9. Установіть ручку в кришку по- дрібнювача, поверніть за годин- никовою стрілкою (A) і
зафіксуйте. Підключіть прилад до розетки електроживлення та натисніть кноп- ку запуску. Щоб
зупинити роботу, відпустіть кнопку. Зніміть ручку, повернувши її проти годинникової стрілки (В).
10.Робота зі звичайним вінчиком*. Щоб закріпити вінчик на ручці, поверніть її за годинниковою
стрілкою, доки вона не зафіксується. Щоб зняти вінчик, поверніть ручку проти годинникової
стрілки.
11. Користування товкачиком для картопляного пюре*. Щоб приєднати товкачик для пюре до
ручки, повертайте ручку за годинниковою стрілкою до затягнення. Щоб розібрати, поверніть
проти годинникової стрілки.
Примітка: Картоплю слід зварити, а потім потовкти на максимальній швидкості протягом 60
секунд.
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
12.Вимкніть прилад, вийміть вилку зі стінної розетки і зачекайте, доки інструменти повністю
зупиняться.
RO
Увага! Ніколи не занурюйте корпус, штепсель або шнур живлення у воду чи іншу рідину.
13.Промийте всі компоненти, за винятком основи з двигуном, теплою водою з миючим засобом.
Перед використанням компоненти слід добре висушити.
RS
Всі деталі, крім ноги товкачика для картопляного пюре, адаптера віночка та верхньої частини
подрібнювача, можна мити у верхньому кошику посудомийної машини.
14.Корпус слід лише протирати м’якою вологою тканиною, а потім витирати на сухо.
Примітка. Не застосовуйте абразивні засоби та губки для чищення поверхні пристрої.
Перед зберіганням витягніть вилку з розетки. Переконайтесь, що прилад чистий та абсолютно
сухий.
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
107
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
ІНГРЕДІЄНТИ І ТРИВАЛІСТЬ ЗМІШУВАННЯ
АКСЕСУАР ЗАЛІЗНА МІШАЛКА ТА ЗБИВАЧ
Рецепт
Інгредієнти
Кількість
Ананасно-абрикосовий
коктейль
Шматочки
ананаса
250
г
Курага
40
г
Йогурт
300
г
Заморожена
малина
250
г
Банан
½
шт.
Вода
100
г
Цукрова пудра
1
столова
ложка
Йогурт
300
г
Малиновий коктейль
FR
GB
GR
HR
HU
LT
Морква
NO
Якість
RU
SE
SI
SK
60 сек.
Turbo
Тривалість Якість
Тривалість Швидкість
100-200 г
-
5-10 сек
10-20 сек
Турбо
Цибуля
100-200 г
3-5 сек
10-20 сек
Турбо
Мигдаль
100-200 г
3-5 сек
10-20 сек
Турбо
М’ясо
100-200 г
Лід
100-200 г
7-10 сек
Середні
шматки
Великі шматки
-
PT
RS
Turbo
Тривалість Якість
PL
RO
60 сек.
ІНГРЕДІЄНТИ І ТРИВАЛІСТЬ ПОДРІБНЕННЯ
Інгредієнти Кількість
NL
Швидкість
АКСЕСУАР МІНІ-ПОДРІБНЮВАЧ
IT
LV
Тривалість
5 рухів ON
(увімк.) на
3 сек, OFF
(вимк.) на 2
сек.
Дрібні
5 сек
Турбо
шматочки
10 рухів
ON (увімк.)
Турбо
на 3 сек,
OFF (вимк.)
на 2 сек.
ІНГРЕДІЄНТИ І ТРИВАЛІСТЬ ЗБИВАННЯ
АКСЕСУАР ЗВИЧАЙНИЙ ВІНЧИК*
Інгредієнти
Кількість
Тривалість
Швидкість
Вершки
500
г
50-70 сек.
Турбо
Яєчні білки
4
шт.
60 сек.
Турбо
Примітка: Можна використовувати звичайний вінчик* для збивання вершків у збивачі, але лише
доти, доки температура вершків становить 4-8 градусів Цельсія. Для збивання яєць використовуйте
1,5-літрову чашу.
TR
UA
www.electrolux.com
108
BG
КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ РОЗТОВКУВАННЯ ТА ЧАС ОБРОБКИ
CZ
АКСЕСУАР ТОВКАЧИК ДЛЯ КАРТОПЛЯНОГО ПЮРЕ*
Інгредієнти
Шматочки вареної картоплі,
шматочки вареного гарбуза
(розмір 20 мм х 20мм x 20 мм)
Максимальна
кількість
300
г
Тривалість
Швидкість
30 сек.
Висока швидкість
DE
DK
EE
ES
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
FI
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Під час обробки леза не
обертаються
Можливо, занадто багато
продукту в чаші.
Шматки продукту занадто великі.
Їжа застрягла навколо лез.
Зменшіть кількість
продукту.
Зменшіть розмір
продукту.
FR
Мотор видає звуки, неначе він
не здатний обробляти продукт.
Швидкість може бути правильна.
Див. керівництво з
обробки для визначення
належної швидкості.
GR
Міні-подрібнювач* не працює.
Кришка подрібнювача не
закривається належним чином.
Переконайтеся,
що кришка та чаша
подрібнювача
встановлені належним
чином.
HU
GB
HR
IT
Змішувальна ніжка або
звичайний вінчик* не
працюють.
Змішувальна ніжка або звичайний
вінчик* установлені неналежним
чином.
Зафіксуйте змішувальну
ніжку або звичайний
вінчик* належним чином.
Товкачик для картопляного
пюре* не працює.
Товкачик для картопляного
пюре* неправильно зібраний.
Переконайтеся,
що товкачик для
картопляного пюре*
зафіксований в
належному положенні.
Переконайтесь, що лезо
правильно встановлено
в ногу.
NO
PL
PT
RO
RS
УТИЛІЗАЦІЯ
позначені відповідним символом
.
Викидайте упаковку у відповідні
контейнери для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей
і забезпечити вторинну переробку
електричних і електронних приладів.
LV
NL
* залежно від моделі
Здавайте на повторну переробку матеріали,
LT
Не викидайте прилади, позначені відповідним символом
,
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до
заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або
зверніться до місцевих муніципальних органів влади.
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
109
3483 E ESTM6XXX 02 01 0316
Share more of our thinking at www.electrolux.com
electrolux.com/shop
Electrolux Floor Care AB
S:t Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement