Electrolux EAT5300-I دليل الاستخدام

Electrolux EAT5300-I دليل الاستخدام
Instruction Book
EAT53XX
Toaster
GB INSTRUCTION BOOK
FIOHJEKIRJA
RSUPUTSTVO
FR MODE D’EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
RU ИНСТРУКЦИЯ
AR
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SEBRUKSANVISNING
B G Б Р ОШ УР А С ИНСТР УК Ц И И
ITISTRUZIONI
SINAVODILA
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
DEGEBRAUCHSANWEISUNG
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
TR EL KITABI
DKVEJLEDNING
NOBRUKSANVISNING
UA ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
EEKASUTUSJUHEND
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
FA
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
A
B
I
C
A
E
D
J
H
H
B
M
E
C
D
J
F
F
G
G
K
L
I
2
www.electrolux.com
1
4
B
C
2
3
5
6
A
www.electrolux.com
3
CONTENTS
ENGLISH6
FRANÇAIS8
11
БЪЛГАРСКИ
13
ČEŠTINA16
DEUTSCH18
DANSK20
EESTI22
25
SUOMI27
HRVATSKI30
MAGYAR32
ITALIANO34
LIETUVIŠKAI37
LATVIEŠU39
NORSK41
POLSKI43
ROMÂNĂ46
SRPSKI48
РУССКИЙ
50
SVENSKA53
SLOVENŠČINA55
SLOVENČINA57
TΫRKÇE
59
УКРАЇНСЬКА
62
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish,
it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the
knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter,
service information: www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy accessories and consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available:
- Model Number
- PNC number
- Serial number
The information can be found on the rating plate.
4
www.electrolux.com
www.electrolux.com
5
ENGLISH
Thank you for choosing an Electrolux product. In order to ensure the best results, always use original Electrolux
accessories and spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with
the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
COMPONENTS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Toasting slot
Thermally insulated outer housing
Crumb drawer
Defrost button with indicator lamp
Reheat button with indicator lamp
Stop button with indicator lamp
Browning control
H. Start lever
I. Bun warming rack for warming up buns and rolls
J. Bun warmer lever
K. Power cord and plug
L. Cord storage (on the underside of the toaster)
M. Dust cover *
*depending on model
Picture page 2-3
GETTING STARTED
1
Before you start using the toaster for the first time, it should be placed near an open window and operated a
few times at maximum browning setting without any bread.
2
How to use the toaster: Plug the cord into the mains, insert bread and select browning setting (1-8). Press down
the start lever.
3
When the bread has reached the desired degree of browning, the toaster switches off automatically and the
bread is lifted up. You can raise it higher by lifting the start lever.
FEATURES AND CLEANING (*depending on model)
4
Operating features: to interrupt toasting, press the stop button (A). To toast frozen bread, press the defrost
button (B) and to warm up already toasted bread, press the reheat button (C).
5
To warm buns, rolls, or other bread, use the bun warmer rack. Press the bun warmer rack lever down to lift the
rack and then place the bun on the rack. Select browning setting 2 and then start the toaster by pressing down
the start lever. Once finished, turn the bread over and repeat if necessary.
Caution – Do NOT touch the rack since it becomes very hot during use!
6
Cleaning and care: unplug the toaster and allow it to cool down. Empty the crumb drawer. Wipe the outer
surfaces with a slightly moist cloth. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in
liquid!
Enjoy your new Electrolux product!
SAFETY ADVICE
Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8
and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency
6
www.electrolux.com
comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension
cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use,
before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated handles
and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
• Warning: Avoid spillage on the connector.
• Attention: The heating element surface is subject to residual heat after use.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any
liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
• Crumbs can burn, clean crumb tray regularly. Never use the appliance without crumb tray.
• Do not reach into the toasting slot with your fingers or metal utensils. There is a risk of
injury and damaging the appliance.
• Bread can burn. Do not use the toaster underneath or near inflammable objects (e.g.
curtains). The toaster must not be left unattended while running.
• Do not cover the toasting slot when toasting.
• This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate
remote control system.
• The surfaces are liable to get hot during use .
This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
DISPOSAL
This symbol on the product indicates that this product contains a battery which shall not be disposed with
normal household waste.
This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household
waste. To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center
that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
Electrolux reserves the right to change products, information and specifications without notice.
www.electrolux.com
7
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
FRANÇAIS
Merci d’avoir choisi un produit Electrolux. Pour garantir les meilleurs résultats, utilisez toujours des accessoires et
pièces de rechange Electrolux d’origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre produit. Ce produit est conçu
dans le souci du respect de l’environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués d’un symbole de recyclage.
COMPOSANTS
A.Fente
B. Corps de l’appareil avec isolation thermique
C. Tiroir ramasse-miettes
D. Bouton de décongélation avec voyant lumineux
E. Bouton de réchauffage avec voyant lumineux
F. Bouton d’arrêt avec voyant lumineux
G. Thermostat (régulation électronique du
brunissage)
H. Levier de mise en marche et de remontée du pain
I. Réchauffe-viennoiseries pour chauffer petits pains
et viennoiseries
J. Levier de réchauffe-viennoiseries
K. Cordon et prise d’alimentation
L. Rangement du cordon (sous l’appareil)
M. Cache anti-poussière *
*selon le modèle
Illustration page 2-3
PREMIÈRE UTILISATION
1
Avant la première utilisation du grille-pain, le placer à proximité d’une fenêtre ouverte et le mettre en marche à
plusieurs reprises à vide en réglant le thermostat au maximum.
2
Utilisation du grille-pain: branchez le cordon, insérez le pain et sélectionnez le degré de brunissage (1-8).
Appuyez sur le levier de mise en marche.
3
Lorsque le pain a atteint le brunissage désiré, le grille-pain s’éteint et le pain remonte automatiquement.
Pour une remontée extra-haute des tranches, soulever le levier de mise en marche.
FONCTIONNALITÉS ET NETTOYAGE (*selon le modèle)
4
Fonctionnalités : pour arrêter la cuisson en cours, appuyez sur le bouton (A). Pour faire griller du pain congelé,
appuyez sur le bouton de décongélation (B) ; pour réchauffer du pain déjà grillé, appuyez sur le bouton de
réchauffage (C).
5
Pour chauffer des petits pains, des viennoiseries et autres, utilisez le réchauffe viennoiseries intégré. Appuyez
sur le levier du support viennoiseries pour lever la support puis placez le petit pain sur la grille. Sélectionnez le
réglage d’intensité 2 puis démarrez le grille-pain en appuyant sur le levier de démarrage. Une fois terminé, tournez le pain et répétez l’opération si nécessaire.
Attention : Ne touchez PAS la grille; elle est brûlante !
6
Nettoyage et entretien: débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. Videz le tiroir ramasse-miettes. Essuyez
les surfaces extérieures à l’aide d’un chiffon légèrement humide. Ne jamais utiliser de produits nettoyants
caustiques ou abrasifs et ne jamais placer le grille-pain sous l’eau!
Régalez-vous avec votre nouveau produit Electrolux!
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d‘utiliser la machine
pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et
l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions
concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques encourus.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et
mentales sont réduites ou dont les connaissances et l‘expérience sont insuffisantes, à condition
d‘être surveillés ou d‘avoir reçu des instructions concernant l‘utilisation sécurisée de l‘appareil et
de comprendre les risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
8
www.electrolux.com
• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une
opération de nettoyage ou de maintenance sur l’appareil.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés
de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence
d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé ;
– le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique
adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le réseau électrique.
• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et avant
tout nettoyage ou entretien.
• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les
poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le
nettoyer ou de le ranger.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité d’une source de
chaleur.
• Avertissement : Éviter tout écoulement sur le connecteur.
• Attention : La surface de l’élément chauffant reste chaude après utilisation (chaleur résiduelle).
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de l’appareil.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de
l’appareil.
• Les miettes peuvent prendre feu : nettoyer le tiroir ramasse-miettes régulièrement. Ne
jamais utiliser l’appareil sans le tiroir ramasse-miettes.
• Ne pas introduire vos doigts ni d’ustensiles métalliques dans la fente du grille-pain. Cela
pourrait provoquer des blessures ou endommager l’appareil.
• Le pain peut brûler. Ne pas utiliser le grille-pain sous ou à proximité d’objets inflammables
(comme des rideaux). Le grille-pain ne doit pas être utilisé sans surveillance.
• Ne pas couvrir la fente du grille-pain en cours d’utilisation.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être asservi à un minuteur ou à un système de commande à
distance externe.
• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
9
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
- cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
- bâtiments de ferme ; - pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux
de séjour ; - en chambre d’hôte.
MISE AU REBUT
Ce symbole sur le produit indique qu’il contient une batterie qui ne doit pas être mise au rebut avec les
déchets ménagers.
Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un
déchet ménager. Pour recycler votre produit, veuillez l’emmener dans un point de collecte officiel ou
le rapporter au service après-vente Electrolux qui pourra retirer et recycler la batterie et les composants
électriques de façon sûre et professionnelle. Respectez les réglementations de votre pays concernant la
collecte séparée des produits électriques et des batteries rechargeables.
Electrolux se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits,
aux informations fournies et aux caractéristiques techniques sans préavis.
10
www.electrolux.com
‫‪GB‬‬
‫عربي‬
‫شكرً ا لك على اختيار منتج ‪ .Electrolux‬لضمان الحصول على أفضل النتائج‪ ،‬استخدم دائمًا منتجات وقطع غيار ‪Electrolux‬‬
‫‪FR‬‬
‫خصيصا لمنتجك‪ .‬روعي في تصميم هذا المنتج الحفاظ على البيئة‪ .‬جميع األجزاء البالستيكية عليها عالمات‬
‫صممت‬
‫ً‬
‫األصلية‪ .‬فقد ُ‬
‫ألغراض إعادة التدوير‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫المكونات‬
‫‪BG‬‬
‫‪ .A‬فتحة تحميص الخبز‬
‫‪ .B‬هيكل خارجي للجهاز معزول حرارياً‬
‫‪ُ .C‬درج الفتات‬
‫‪ .D‬زر إذابة التجميد المزود بمصباح‬
‫‪ .E‬زر إعادة التسخين المزود بمصباح‬
‫‪ .F‬زر اإليقاف المزود بمصباح‬
‫‪ .G‬التحكم في درجة التحميص‬
‫‪CZ‬‬
‫‪DE‬‬
‫‪DK‬‬
‫‪EE‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪FI‬‬
‫‪HR‬‬
‫‪HU‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪LT‬‬
‫‪LV‬‬
‫‪NO‬‬
‫‪PL‬‬
‫‪RU‬‬
‫‪SE‬‬
‫‪SI‬‬
‫‪SK‬‬
‫‪TR‬‬
‫‪UA‬‬
‫*‬
‫طرازات معينة فقط‬
‫الصورة صفحة ‪3-2‬‬
‫‪1‬‬
‫بدء االستخدام‬
‫‪ 1‬قبل البدء باستخدام محمصة الخبز للمرة األولى‪ ،‬يجب وضعها بالقرب من نافذة مفتوحة وتشغيلها بضع مرات على إعداد الحد األقصى‬
‫من التحميص من دون وضع خبز في داخلها‪.‬‬
‫‪2 2‬كيفية استخدام محمصة الخبز‪ :‬قم بتوصيل السلك الكهربائي بالقابس الرئيسي‪ ،‬ثم ضع الخبز وحدد إعداد التحميص من (‪.)8-1‬‬
‫اضغط على مقبض بدء التشغيل ألسفل‪.‬‬
‫‪3 3‬عندما يصل الخبز لدرجة التحميص المطلوبة‪ ،‬تتوقف المحمصة تلقائياً عن التشغيل ويتم رفع الخبز‪ .‬اضغط على زر اإليقاف لمقاطعة‬
‫عملية التحميص‪.‬‬
‫الميزات والتنظيف‬
‫(*طرازات معينة فقط)‬
‫‪4 4‬ميزات التشغيل‪ :‬اضغط على زر اإليقاف (‪ )A‬لمقاطعة عملية التحميص‪ .‬لتحميص خبز مجمّد‪ ،‬اضغط على زر إذابة التجميد (‪)B‬‬
‫ً‬
‫مسبقا‪ ،‬اضغط على زر إعادة التسخين (‪.)C‬‬
‫ولتسخين الخبز المحمّص‬
‫‪5 5‬استخدم حامل لفائف الخبز لجعل لفات الخبز أو أي نوع آخر ً‬
‫هشا‪ .‬ضع الخبز على الرف الذي تم تنشيطه وحدد اإلعداد ‪ 2‬للتحمير‪ .‬ش ّغل‬
‫المحمصة عبر الضغط على ذراع بدء التشغيل‪ .‬عند االنتهاء‪ ،‬اقلب الخبز على الجهة الثانية وكرر العملية‪ .‬تنبيه – سيصبح الحامل‬
‫ساخ ًنا!‬
‫‪6 6‬التنظيف والعناية‪ :‬افصل المحمصة عن مصدر الطاقة واتركها لتبرد‪ .‬فرّ غ صينية الفتات‪ .‬وامسح السطح الخارجي بقطعة قماش‬
‫ً‬
‫قليال‪ .‬ال تستخدم أب ًدا المنظفات التي تحتوي موا ًدا كاوية أو كاشطة وال تغمر المحمصة بأي سائل!‬
‫رطبة‬
‫‪RO‬‬
‫‪RS‬‬
‫‪ .H‬ذراع بدء التشغيل‬
‫‪ .I‬حامل لتحميص لفائف الخبز‬
‫‪ .J‬زر حامل لفائف الخبز‬
‫‪ .K‬سلك كهربائي والقابس‬
‫‪ .L‬تخزين السلك(على الجانب السفلي من محمصة الخبز)‬
‫‪ .M‬غطاء للوقاية من الغبار‬
‫استمتع بمنتج ‪.Electrolux‬‬
‫نصائح للسالمة‬
‫اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة األولى‪.‬‬
‫• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل لألطفال الذين يبلغون من العمر ‪ 8‬سنوات وما فوق‬
‫واألشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو‬
‫المعرفة شرط اإلشراف عليهم وتوجيههم في ما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم‬
‫المخاطر ذات الصلة‪.‬‬
‫• ال يمكن استخدام األجهزة من قِبل األشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو‬
‫الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة إال إذا توفر لهم اإلشراف والتوجيه فيما يتعلق‬
‫باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر ذات الصلة‪.‬‬
‫• يجب أال يعبث األطفال بالجهاز‪.‬‬
‫• يجب أال يتم التنظيف أو الصيانة المنزلية من قِبل األطفال إال إذا كانوا يبلغون من العمر ‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫سنوات وما فوق ويخضعون إلشراف أحد البالغين‪.‬‬
‫أبق الجهاز والسلك بعي ًدا عن متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن ‪ 8‬سنوات‪.‬‬
‫•‬
‫ِ‬
‫• يجب توصيل الجهاز بتيار كهربائي يتوافق مع المواصفات الموضحة على لوحة البيانات‬
‫الموجودة على الجهاز!‬
‫• ال تستخدم الجهاز أو تلتقطه أب ًدا في حال‬
‫ – تلف السلك الكهربائي ‪.‬‬
‫ – تلف الهيكل الخارجي للجهاز‪.‬‬
‫• يجب توصيل الجهاز بمأخذ أرضي فقط‪ .‬يمكن استخدام سلك اطالة مناسب بقوة ‪ 10‬أمبير إذا‬
‫لزم األمر‪.‬‬
‫• إذا كان الجهاز أو سلك إمداد الطاقة تال ًفا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل الشركة المُصنعة أو وكيل‬
‫الصيانة التابع لها أو غيره من األشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر‪.‬‬
‫ومستو‪.‬‬
‫• ضع الجهاز دائمًا على سطح ثابت‬
‫ٍ‬
‫• ال تترك الجهاز أب ًدا من دون مراقبة عندما يكون متصالً بمصدر الطاقة الرئيسي‪.‬‬
‫• يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب القابس الرئيسي بعد كل استخدام وقبل التنظيف والصيانة‪.‬‬
‫• يسخن الجهاز والملحقات أثناء التشغيل‪ .‬استخدم المقابض واألزرار المالئمة فقط‪ .‬اترك‬
‫الجهاز حتى يبرد قبل تنظيفه أو تخزينه‪.‬‬
‫• ال تغمر الجهاز في المياه أو أي سائل آخر‪.‬‬
‫• ال تستخدم الجهاز أو تضعه على سطح ساخن أو قرب مصدر حرارة‪.‬‬
‫• تحذير‪ :‬تجنب انسكاب أي سائل على الموصل‪.‬‬
‫• تنبيه‪ :‬قد يبقى سطح عنصر التسخين ساخ ًنا بعد االستخدام‪.‬‬
‫• يجب أال يالمس كابل الطاقة الرئيسي أي أجزاء ساخنة من الجهاز‪.‬‬
‫• إن هذا الجهاز لالستخدام المنزلي فقط‪ .‬ال تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية االضرار الناجمة‬
‫عن سوء االستخدام ‪.‬‬
‫ً‬
‫• قد يحترق الفتات‪ ،‬لذا يجب تنظيف صينية الفتات بانتظام‪ .‬ال تستخدم أبدا الجهاز بدون صينية‬
‫الفتات‪.‬‬
‫• ال تلمس فتحة التحميص بأصابعك أو باستخدام أدوات معدنية‪ .‬فقد تتعرض لخطر اإلصابة أو‬
‫قد يتلف الجهاز‪.‬‬
‫• قد يحترق الخبز‪ .‬ال تستخدم محمّص الخبز تحت أغراض قابلة لالشتعال (مثل الستائر) أو‬
‫بالقرب منها‪ .‬يجب عدم ترك محمّص الخبز بدون مراقبة أثناء التشغيل‪.‬‬
‫• ال تقم بتغطية فتحة التحميص أثناء تحميص الخبز‪.‬‬
‫• هذا الجهاز غير معد للعمل بواسطة مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بُعد منفصل‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫• قد تصبح األسطح ساخنة أثناء االستخدام‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪12‬‬
:‫ على سبيل المثال‬،‫هذا الجهاز معد لالستخدام المنزلي وما شابه ذلك‬
‫ المطابخ في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛‬‫ وبيوت المزارع؛‬ُ
‫ كما يمكن استخدامه من قبل نزالء الفنادق والنزل واألماكن السكنية األخرى؛‬.‫ وأماكن المبيت واإلفطار‬‫التخلص من الجهاز‬
.‫یشیر ھذا الرمز علی المنتج إلی أنه یحتوي علی بطاریة وال ينبغي التخلص منھا مع النفایات المنزلیة العادیة‬
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
.‫يشير الرمز الموجود على المنتج أو على غالفه إلى عدم إمكانية التخلص من هذا المنتج كنفاية منزلية‬
‫ يرجى نقله إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة إلكترولوكس حتى يمكن إزالة البطارية‬،‫إلعادة تدوير المنتج الخاص بك‬
‫ احرص على اتباع قواعد بلدك الخاصة بالتجميع المنفصل للمنتجات‬.‫واألجزاء الكهربائية وإعادة تدويرهم بطريقة آمنة ومهنية‬
.‫الكهربائية والبطاريات القابلة للشحن‬
DK
EE
.‫ بالحق في تغيير المنتجات والمعلومات والمواصفات دون إشعار‬Electrolux ‫تحتفظ شركة‬
FA
FI
БЪЛГАРСКИ
Благодарим Ви, че избрахте продукт на Electrolux. За да си гарантирате най-добрите резултати, винаги използвайте
оригинални аксесоари и резервни части на Electrolux. Те са произведени специално за Вашия продукт. Този
продукт е разработен с мисъл за околната среда. Всички пластмасови части са обозначени с цел рециклиране.
Отвор за препечени филийки
Термоизолиран външен корпус
Чекмедже за трохите
Бутон „Размразяване“ с индикатор
Бутон „Повторно затопляне“ с индикатор
Бутон „Стоп“ с индикатор
Регулиране на степента на препичане
H.
I. J. K.
L. Лостче за стартиране и повдигане на хляба
Стойка за подгряване на кифли и кроасани
Лост на стойката за подгряване на кифли
Кабел за захранване с щепсел
Отделение за прибиране на кабела (от долната
страна на тостера)
M. Прахоуловител *
LT
LV
NO
PL
*в зависимост от модела
Страница с изображения 2-3
RO
ПЪРВИ СТЪПКИ
RS
1
Преди да започнете да използвате тостера за първи път, трябва да го поставите близо до отворен
прозорец и да го включите няколко пъти при максимална степен на препичане без хляб.
2
Как да използвате тостера: Включете щепсела в контакта, поставете хляб и изберете степента на изпичане
(1-8). Натиснете надолу включващото лостче.
3
Когато хлябът достигне желаната степен на препичанетостерът се изключва автоматично и хляба се
повдига нагоре. Можете да го повдигнете още повече, като повдигнете включващото лостче.
RU
SE
SI
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЧИСТВАНЕ (*в зависимост от модела)
4
Работни характеристики: за да прекъснете изпичането, натиснете стоп бутона (А). За печене на замразен
хляб, натиснете бутона за размразяване (Б), а за да загреете вече изпечен хляб, натиснете бутона за
повторно затопляне (В).
5
За затопляне на кифли, кроасани, или друг тип хлебни изделия, използвайте стойката за подгряване
на кифли. Натиснете лоста на стойката за затопляне на кифли, за да я повдигнете, след което поставете
кифлата върху нея. Изберете настройка 2 за препичане и след това включете тостера, като натиснете
лоста за стартиране. Когато приключите, обърнете хляба и повторете, ако се налага.
Внимание - НЕ докосвайте стойката, тъй като се нагорещява до голяма степен по време на употреба!
www.electrolux.com
HU
IT
КОМПОНЕНТИ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
HR
13
SK
TR
UA
6
Грижи и почистване: изключете тостера от контакта и оставете да изстине. Изпразнете чекмеджето за
трохи. Избършете външната повърхност с леко влажна кърпа. Никога не използвайте разяждащи или
абразивни средства за почистване и никога не потапяйте уреда във вода!
Насладете се на своя нов продукт от Electrolux!
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете следните инструкции внимателно преди за използвате уреда за първи път.
• Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с
намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания,
само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на
уреда и възможните рискове.
• Уредите могат да бъдат използвани от лица с намалени физически, сетивни и умствени
възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
• Децата не трябва да си играят с уреда.
• Почистване и поддръжка от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако не
са над 8 годишна възраст и под контрол.
• Дръжте уреда и кабела му далеч от деца под 8 годишна възраст.
• Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието
напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!
• Никога не използвайте и не вдигайте уреда, ако захранващият кабел или корпуса е
повреден.
• Уредът трябва да се свързва само към заземен контакт. Ако е необходимо, може да се
използва удължител, подходящ за 10 А.
• Ако уредът или захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от
производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се
избегне опасност.
• Винаги поставяйте уреда върху равна повърхност.
• Никога не оставайте уреда без контрол, докато е свързан към електрическата мрежа.
• Уредът трябва да бъде изключен и захранващият кабел изваден след всяко използване,
преди почистване и поддръжка.
• По време на работа уредът и приспособленията към него се нагорещяват. Използвайте
само определените дръжки и копчета. Оставете да се охлади преди почистване или
прибиране.
• Но потапяйте уреда във вода или друга течност.
• Не използвайте и не поставяйте уреда върху гореща повърхност или близо до източник на
топлина.
• Предупреждение: избягвайте разливане върху съединителя.
• Внимание: повърхността на подгряващия елемент отдава топлина след употреба.
• Захранващият кабел не трябва да влиза в контакт с горещи части на уреда.
• Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не поема каквато и
да е отговорност за вероятно повреждане причинено от неправилно или неподходящо
използване.
• Трохите могат да изгорят и затова редовно почиствайте чекмеджето за трохи. Никога не
14
www.electrolux.com
използвайте уреда без чекмедже за трохи.
• Не пъхайте пръстите си или метални предмети в отвора за препечени филийки.
Съществува опасност от нараняване и повреда на уреда.
• Хлябът може да изгори. Не използвайте тостера под или в близост до леснозапалими
материали (напр. завеси). Тостерът не трябва да се оставя без надзор.
• При препичане не покривайте отворите за препечени филийки.
• Този уред не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за
дистанционно управление.
• Повърхностите се награвят по време на използване .
Тези уреди са предназначени за ползване в домакинство и за следните приложения:
- места за кухненски персонал в магазини, офиси и други вид работна среда;
-ферми;
- от клиенти в хотели, мотели и друг вид настаняване;
- хотели, които предлагат нощувка и закуска.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
Този символ върху продукта показва, че продуктът съдържа батерия, която не трябва да бъде
изхвърляна заедно с обикновените битови отпадъци.
HR
Този символ върху продукта или неговата опаковка показва, че продуктът не може да се третира
като битов отпадък. За да рециклирате продукта, занесете го в официален пункт за събиране или
в сервизен център на Electrolux, който може да отстрани и рециклира батерията и електрическите
компоненти по безопасен и професионален начин. Следвайте правилата на Вашата страна относно
разделното събиране на електрически продукти и акумулаторни батерии.
HU
IT
LT
Electrolux си запазва правото да променя продукти, информация и спецификации без предизвестие
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
15
ČEŠTINA
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky Electrolux. Nejlepší výsledky vždy zajistíte použitím originálního
příslušenství a náhradních dílů značky Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně pro váš výrobek.
Tento výrobek je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové součásti jsou označeny pro účely
recyklace.
SOUČÁSTI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Otvor na opékání
Tepelně izolovaný vnější kryt
Zásuvka na drobky
Tlačítko rozmrazování s kontrolkou
Tlačítko opětovného ohřívání s kontrolkou
Tlačítko zastavení s kontrolkou
Nastavení opékání
H.
I.
J.
K.
L.
Páčka k zahájení opékání a ke zvedání pečiva
Držák na ohřívání housek a rohlíků
Páčka ohřívače housek
Napájecí kabel a zástrčka
Prostor pro uschování kabelu (ve spodní části
topinkovače)
M. Prachový kryt *
*V závislosti na daném modelu
Strana s obrázky 2-3
ZAČÍNÁME
1
Před prvním použitím umístěte topinkovač do blízkosti okna a několikrát jej spusťte na nejvyšší intenzitu
opékáníbez pečiva.
2
Používání topinkovače: Zapojte kabel do sítě, vložte chleba a vyberte nastavení stupně opékání (1 – 8). Stlačte
páčku k zahájení opékání.
3
Až bude dosaženo požadovaného stupně opečení, topinkovač se automaticky vypne a pečivo vyjede. Pečivo
lze přizvednout ještě výše pomocí páčky k zahájení opékání.
FUNKCE A ČIŠTĚN (*V závislosti na daném modelu)
4
Provozní funkce: Opékání lze přerušit stisknutím tlačítka zastavení (A). Chcete-li opéci zmražené pečivo, stiskněte tlačítko rozmražení (B), a chcete-li rozehřát již opečené pečivo, stiskněte tlačítko opětovného ohřívání (C).
5
K ohřívání housek, rohlíků či jiných druhů chleba používejte držák na ohřev housek. Zatlačením páčky
ohřívače housek směrem dolů zdvihnete držák, na který poté umístěte housku. Zvolte stupeň zhnědnutí 2 a poté
spusťte toustovač stlačením spouštěcí páčky. Po dokončení chléb či housku otočte a v případě potřeby postup
zopakujte.
Varování – NEDOTÝKEJTE se držáku, protože se během používání silně zahřívá!
6
Čištění a údržba: Odpojte topinkovač ze sítě a nechte jej vychladnout. Vyprázdněte zásuvku na drobky. Vlhkým
hadříkem otřete vnější části. Nikdy nepoužívejte žíraviny ani abrazivní čisticí prostředky a nikdy přístroj
nenořte do kapaliny.
Užijte si váš nový výrobek Electrolux!
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak
činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí
rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
• Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud tak činí pod dozorem nebo
vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
• Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem.
• Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší osmi let a nečiní tak pod dozorem.
16
www.electrolux.com
• Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
• Přístroj lze zapojit pouze do takového zdroje energie, jehož napětí a kmitočet odpovídají
technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
• Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo kryt.
• Přístroj je nutné připojovat pouze k uzemněné zásuvce. Je-li třeba, lze použít prodlužovací kabel
10 A.
• Dojde-li k poškození přístroje nebo napájecího kabelu, musí je vyměnit výrobce, pověřený
servisní pracovník nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se zamezilo vzniku nebezpečí.
• Přístroj pokládejte vždy na rovný, pevný povrch.
• Přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li zapojen v síti.
• Vždy po použití, před čištěním a údržbou je třeba přístroj vypnout a odpojit ze sítě.
• Při provozu se přístroj i příslušenství zahřívá. Používejte pouze určené rukojeti a knoflíky. Před
čištěním nebo uskladněním nechte přístroj vychladnout.
• Přístroj neponořte do vody ani jiných tekutin.
• Přístroj nepoužívejte a nepokládejte na horký povrch ani do blízkosti zdrojů tepla.
• Upozornění: Zabraňte vylití tekutin na konektor.
• Pozor: Povrch topného tělesa je po použití ohříván zbytkovým teplem.
• Síťový kabel nesmí přijít do styku s žádnými horkými součástmi přístroje.
• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nepřijímá odpovědnost za žádné škody
způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním.
• Drobky mohou začít hořet, proto zásobník na drobky pravidelně čistěte. Nikdy přístroj
nepoužívejte bez zásobníku na drobky.
• Do opékacího prostoru nevkládejte kovové předměty ani prsty. Hrozí nebezpečí poškození
přístroje a zranění.
• Pečivo může začít hořet. Nepoužívejte topinkovač pod hořlavými předměty nebo v jejich blízkosti
(např. závěsy). Nenechávejte topinkovač bez dozoru.
• Při opékání nezakrývejte opékací otvor.
• Tento přístroj není určen pro použití s externím časovačem nebo zvláštním systémem dálkového
ovládání.
• Povrchy se mohou během používání zahřát .
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:
- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- farmářské domy;
- pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
- penziony a ubytovny.
LIKVIDACE
Tento symbol na spotřebiči udává, že spotřebič obsahuje baterii, která nesmí být likvidována společně s
běžným domovním odpadem.
Tento symbol na spotřebiči nebo na jeho obalu znamená, že tento spotřebič nepatří do domovního
odpadu. Chcete-li spotřebič recyklovat, odevzdejte ho v oficiálním sběrném místě nebo v servisním
středisku Electrolux, kde mohou baterii i elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečně a odborně. Při
samostatném sběru elektrických spotřebičů a dobíjecích baterií se řiďte pravidly platnými ve vaší zemi.
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit výrobky, informace i technické údaje bez předchozího upozornění.
www.electrolux.com
GB
17
DEUTSCH
Danke das Sie sich für ein Produkt von Electrolux entschieden haben. Um beste Ergebnisse zu erzielen,
empfehlen wir das passende Original-Zubehör von Electrolux zu verwenden. Dieses wurde speziell für Ihr
Produkt entwickelt auch unterm dem Aspekt die Umwelt zu schützen, daher sind alle Plastik-Teile recycelfähig.
TEILE
A.Toastschlitz
B. Wärmegedämmtes Außengehäuse
C.Krümelschublade
D. Auftautaste mit Anzeigelampe
E. Aufwärmtaste mit Anzeigelampe
F. Stopptaste mit Anzeigelampe
G.Bräunungssteuerung
H.
I.
J. K.
L. Starthebel und Brotanhebung
Brötchenaufsatz zum Aufwärmen von Brötchen
Hebel des Brötchenaufsatzes
Netzkabel und -stecker
Kabelaufbewahrung (auf der Unterseite des
Toasters)
M. Staubschutz *
*modellabhängig
Abbildung Seite 2-3
ERSTE SCHRITTE
1
Vor der ersten Inbetriebnahme des Toasters sollte er neben einem geöffneten Fenster aufgestellt und ein paar
Mal mit maximaler Bräunungseinstellung betrieben werden (ohne Brot).
2
Verwendung des Toasters: Den Netzstecker in die Steckdose stecken, Brot einlegen und den Bräunungsgrad
wählen (1–8). Den Starthebel herunterdrücken.
3
Hat das Brot den gewünschten Bräunungsgrad erreicht, schaltet sich der Toaster automatisch ab und das Brot
wird angehoben. Über den Starthebel kann das Brot noch weiter angehoben werden.
FUNKTIONEN UND REINIGUNG (*modellabhängig)
4
Bedienfunktionen: Zum Abbrechen des Toastens die Stopptaste (A) drücken. Zum Toasten von gefrorenem Brot
die Auftautaste (B) drücken. Zum Aufwärmen von bereits getoastetem Brot die Aufwärmtaste (C) drücken.
5
Verwenden Sie zum Aufwärmen von Brötchen oder Brot den Brötchenaufsatz. Drücken Sie den Hebel des
Brötchenaufsatzes nach unten, um den Aufsatz herauszufahren und legen Sie das Brötchen darauf. Wählen
Sie den Bräunungsgrad 2 und schalten Sie den Toaster durch Herunterdrücken des Starthebels ein. Drehen Sie
danach das Brot um und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.
Vorsicht - Berühren Sie den Aufsatz NICHT, da er während des Gebrauchs sehr heiß wird!
6
Reinigung und Pflege: Den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Die Krümelschublade leeren.
Die Außenflächen mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Nie ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel
verwenden und die Maschine nie in Flüssigkeit eintauchen!
Viel Freude mit Ihrem neuen Produkt von Electrolux
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen
erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer
Bedienung bestehen.
• Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8
18
www.electrolux.com
und werden beaufsichtigt..
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn
– das Netzkabel oder
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls notwendig kann ein
Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller,
vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist..
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet werden und der
Netzstecker muss gezogen werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe und Knöpfe
verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder verwenden.
• Warnung: Schützen Sie den Steckverbinder vor Spritzern.
• Achtung: Die Oberfläche des Heizelements kann nach der Verwendung noch Restwärme aufweisen.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch
unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.
• Krümel können verbrennen. Die Krümelschublade daher regelmäßig leeren. Gerät niemals ohne
Krümelschublade in Betrieb nehmen.
• Nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen in den Toastschlitz fassen. Es besteht ein Verletzungsrisiko
und das Gerät kann beschädigt werden.
• Brot kann verbrennen. Den Toaster daher nicht unter oder in der Nähe von entflammbaren Gegenständen
(z. B. Vorhänge) verwenden. Den Toaster nie unbeaufsichtigt lassen.
• Beim Toasten den Toastschlitz nicht abdecken.
• Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben
werden.
• Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern; Bauernhöfe; Für Gäste
in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten; In Pensionen und vergleichbaren
Unterbringungsmöglichkeiten.
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
19
ENTSORGUNG
Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass das Gerät eine Batterie enthält, die nicht im normaler
Hausmüll entsorgt werden darf.
Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist das Gerät als ein Produkt aus, das nicht in den
Hausmüll gehört. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle oder bringen es
zum Kundendienst von Electrolux, bei dem Batterie als auch elektrische Bauteile sicher und professionell
entsorgt werden. Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten
und wiederaufladbaren Batterien.
Electrolux behält sich das Recht vor, Produkte, Informationen und Spezifikationen zu verändern ohne vorherige Ankündigung.
DANSK
Tak fordi du valgte et Electrolux produkt. For at sikre de bedste resultater, skal du altid bruge originalt Electrolux
tilbehør og reservedele. De er designet specielt til dit produkt. Dette produkt er designed med miljøet i tankerne.
Alle plastikdele er mærket til genanvendelse.
KOMPONENTER
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Åbning til brød
Varmeisoleret udvendigt kabinet
Skuffe til krummer
Optøningsknap med indikator
Opvarmningsknap med indikator
Stopknap med indikator
Styring af ristningen
H. Starthåndtag og brødløfter
I. Stativ til opvarmning af brød og boller
J.Håndtag
K. Strømledning og -stik
L. Ledningsholder (på brødristerens underside)
M. Støvdæksel *
*afhænger af model
Billede side 2-3
SÅDAN KOMMER DU I GANG
1
Før brødristeren tages i anvendelse første gang, skal den anbringes i nærheden af et åbent vindue og betjenes
et par gange, hvor den maksimale ristningsindstilling anvendes, uden at der anvendes brød.
2
Sådan bruges brødristeren: Sæt ledningen i stikkontakten, isæt brødet, og vælg ristningsindstilling (1-8).
Tryk ned på starthåndtaget.
3
Når brødet er tilstrækkeligt ristet, slår brødristeren automatisk fra, og brødet løftes op. Brødet kan løftes endnu
højere ved at skubbe starthåndtaget opad.
FUNKTIONER OG RENGØRING (*afhænger af model)
4
Betjeningsfunktioner: Afbryd ristningen ved at trykke på stopknappen (A). Rist frossent brød ved at trykke på
optøningsknappen (B). Opvarm brød, som allerede er ristet, ved at trykke på genopvarmningsknappen (C).
5
Brug stativet til at varme brød eller boller. Tryk håndtaget ned for at løfte stativet, og anbring derefter brødet i
stativet. Vælg bruningsindstillingen 2, og start derefter brødristeren ved at trykke ned på starthåndtaget. Vend
brødet, når det er færdigt, og gentag efter behov.
Forsigtig! Rør IKKE ved stativet, da det bliver meget varmt under brug!
6
Rengøring og vedligeholdelse: Træk brødristerens stik ud, og lad den afkøle. Tøm skuffen til krummer. Tør de
udvendige flader med en let fugtet klud. Brug aldrig ætsende eller slibende rengøringsmidler, og nedsænk
aldrig apparatet i væske!
Nyd dit nye Electrolux produkt!
SIKKERHEDSRÅD
Læs den følgende instruktion omhyggeligt, før apparatet anvendes for første gang.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
20
www.electrolux.com
måde samt forstår de medfølgende farer.
• Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne,
eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de medfølgende
farer.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år og
under opsyn.
• Opbevar apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn på under 8 år.
• Apparatet må kun være sluttet til en strømforsyning, hvis netspænding og frekvens er i
overensstemmelse med specifikationerne på mærkepladen!
• Brug aldrig apparatet, og tag det aldrig op, hvis den medfølgende ledning er beskadiget,
eller huset er beskadiget.
• Apparatet må kun sluttes til en kontakt med jordforbindelse. Hvis det er nødvendigt, er det
muligt at bruge en forlængerledning, som kan bruges med 10 A.
• Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal producenten, en
servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den, så der ikke
opstår fare.
• Anbring altid apparatet på en flad, plan overflade.
• Lad aldrig apparatet være uden opsyn, mens den er sluttet til stikkontakten.
• Apparatet skal være slukket, og stikket i stikkontakten skal trækkes ud efter hver brug samt
før rengøring og vedligeholdelse.
• Apparatet og tilbehøret bliver varmt under brugen. Brug kun de dertil indrettede håndtag
og knapper. Tillad afkøling før rengøring eller opbevaring.
• Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
• Brug ikke eller anbring ikke apparatet på en varm overflade eller i nærheden af en
varmekilde.
• Advarsel: Undgå at spilde på stikket.
• Advarsel: Varmelegemets overflade kan være varm efter brug.
• Netledningen må ikke komme i berøring med apparatets varme dele.
• Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten accepterer
ikke noget ansvar for eventuel skade, der skyldes forkert eller ukorrekt brug.
• Krummer kan brænde. Tøm derfor skuffen til krummer regelmæssigt. Brug aldrig apparatet
uden skuffen til krummer.
• Prøv ikke at række ind i åbningen til brød med fingrene eller metalredskaber. Der er risiko
for personskade og beskadigelse af apparatet.
• Brød kan brænde. Brug aldrig brødristeren under eller i nærheden af letantændelige
genstande (f.eks. gardiner). Brødristeren må aldrig efterlades uden opsyn.
• Åbningen til brød må aldrig dækkes til, når brødristeren er i brug.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timerfuntiner
eller et separat fjernbetjeningssystem.
• Overfladerne er tilbøjelige til at blive meget varme under brug .
Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdninger og lignende anvendelser, såsom:
- personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
www.electrolux.com
21
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
-gæstehuse
- af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen
- bed and breakfast-lignende miljøer.
BORTSKAFFELSE
Dette symbol på produktet angiver, at produktet indeholder et batteri, som ikke må bortskaffes sammen
med normalt husholdningsaffald.
Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder, at dette produkt ikke kan behandles som
husholdningsaffald. For at genbruge dit produkt skal du bringe det til et officielt indsamlingssted eller
til et Electrolux-servicecenter, som kan fjerne og genbruge batteriet og de elektriske dele sikkert og
professionelt. Følg reglerne i dit land til særskilt indsamling af elektriske produkter og genopladelige
batterier.
Electrolux forbeholder sig retten til at ændre produkter, information og specifikationer uden varsel.
EESTI
Täname, et valisite Electroluxi toote. Parimate tulemuste saamiseks kasutage alati Electroluxi originaaltarvikuid ja
-varuosi. Need on loodud spetsiaalselt teie tootele. Antud toote loomisel on arvestatud looduskeskkonnaga. Kõik
plastdetailid on ümbertöötlemist lubava märgistusega.
KOOSTISOSAD
A.Röstimispilu
B. Termiliselt isoleeritud väline kest
C.Purukandik
D. Märgutulega sulatamisnupp
E. Märgutulega taassoojendusnupp
F. Märgutulega seiskamisnupp
G.Pruunistusregulaator
H. Käivitamishoob ja leiva tõstuk
I. Soojendusrest saiakeste ja kuklite soojendamiseks
J. Saiakeste soojendamise kang
K. Toitejuhe ja pistik
L. Juhtmehoidik (röstri põhjal)
M. Tolmukate *
*sõltub mudelist
Pilt lk 2-3
ALUSTAMINE
1
Enne röstri esmakordset kasutamist tuleks see asetada avatud akna lähedusse ning panna paar korda maksimaalse pruunistussättega tööle, leiba kasutamata.
2
Röstri kasutamine. Ühendage juhe vooluvõrguga, sisestage leivaviil ning valige pruunistussäte (1–8). Vajutage
käivitamishoob alla.
3
Kui leivaviil on saavutanud soovitud pruunistusastme, lülitub röster automaatselt välja ning leivaviil tõstetakse
üles. Käivitamishooba kergitades saate selle kõrgemale tõsta.
FUNKTSIOONID JA PUHASTAMINE (*sõltub mudelist )
4
Tööfunktsioonid: Röstimise katkestamiseks vajutage seiskamisnuppu (A). Külmutatud leiva röstimiseks vajutage
sulatamisnuppu (B) ning juba röstitud leiva soojendamiseks vajutage taassoojendusnuppu (C).
5
Saiakeste, kuklite või muude küpsetiste soojendamiseks kasutage saiakeste soojendusresti. Soojendusresti
tõstmiseks vajutage resti kang alla ja asetage saiakesed restile. Keerake pruunistustase asendisse 2 ja käivitage
röster, vajutades käivituskang alla. Kui saiakesed on ühelt poolt valmis, pöörake need ümber ja korrake vajadusel
toimingut.
Ettevaatust! ÄRGE puudutage resti, sest see läheb kasutamisel väga kuumaks!
6
Puhastamine ja hooldus: Võtke röster vooluvõrgust välja ning laske sel maha jahtuda. Tühjendage purukandik.
Pühkige välispinnad kergelt niiske lapiga üle. Ärge kasutage kunagi söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid ning ärge kastke seadet kunagi vedelikku!
Tundke rõõmu oma uuest Electroluxi tootest!
22
www.electrolux.com
OHUTUSSOOVITUSED
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege järgmised juhised hoolikalt läbi.
• Seda seadet võivad kasutada vaid 8-aastased ja vanemad lapsed; vähenenud füüsiliste,
sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta inimesed võivad seadet
kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel, et neid juhendatakse seadet turvaliselt
kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Füüsilise, sensoorse ja vaimupuudega või kogemuste ja teadmisteta inimesed võivad
seadet kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel, et neid juhendatakse seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Alla 8-aastased lapsed tohivad seadme puhastus- ja hooldustöid teha ainult järelvalve
korral.
• Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.
• Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus vastavad
nimiandmete sildil toodud andmetele!
• Ärge kasutage seadet kunagi, kui voolujuhe või korpus on vigastatud.
• Seadet tohib ühendada üksnes maandatud pistikupessa. Vajadusel võib kasutada 10 A
jaoks sobilikku pikendusjuhet..
• Seadme või toitejuhtme vigastuse korral tuleb see ohu vältimiseks tootjal, tootja volitatud
teeninduses või samasuguse kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada.
• Asetage seade alati tasasele horisontaalsele tööpinnale.
• Ärge mingil juhul jätke vooluvõrguga ühendatud seadet järelevalveta.
• Seade tuleb iga kord pärast kasutamist, enne puhastamist ja hooldust välja lülitada ning
voolujuhe välja tõmmata.
• Seade ja tarvikud kuumenevad töötamise ajal. Kasutage ainult ettenähtud käepidemeid ja
nuppe. Enne puhastamist ja hoiustamist laske seadmel jahtuda.
• Ärge kastke seadet kunagi vette või muudesse vedelikesse.
• Ärge kasutage seadet kuumal pinnal või soojusallika lähedal.
• Hoiatus! Vältige vedeliku sattumist pistikühendusele.
• Tähelepanu! Kütteelemendi pind on pärast kasutamist kuum.
• Toitejuhe ei tohi puutuda kokku seadme kuumade pindadega.
• Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse valesti või
mitte ettenähtud otstarbel, ei vastuta tootja sellega kaasnevate võimalike kahjustuste
eest.
• Leivapuru võib põlema süttida. Puhastage purukandikut regulaarselt. Ärge kasutage
seadet kunagi purukandikuta.
• Ärge sisestage röstimispilusse oma sõrmi ega metallist söögiriistu. Võite saada vigastusi või
kahjustada seadet.
• Leib võib põlema minna. Ärge kasutage röstrit süttimisohtlike esemete (nt kardinate) all
või läheduses. Röstrit ei tohi jätta järelevalveta.
• Ärge katke röstimise ajal röstimispilu kinni.
• See seade pole ette nähtud kasutamiseks koos välise taimeri või eraldiasetseva
kaugjuhtimissüsteemiga.
• Kasutamise ajal võivad pinnad kuumaks minna .
www.electrolux.com
23
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes
sarnastes kohtades, näiteks:
- kauplustes, kontorites ja mujal, kus on töötajatele mõeldud köögid;
-puhkemajades;
- hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades;
- hommikusöögiga ööbimiskohtades.
UTILISEERIMINE
See tootel asuv sümbol näitab, et antud toode sisaldab akut, mida ei tohi ära visata koos tavalise
olmeprügiga.
See tootel või toote pakendil asuv sümbol näitab, et toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Toote
taaskäitlemiseks viige see ametlikku kogumispunkti või Electroluxi teeninduskeskusesse, kus aku ja
elektriosad ohutul ja professionaalsel moel eemaldatakse ja taaskäideldakse. Pidage kinni oma asukohariigi
elektritoodete ja akude eraldi kogumise reeglitest.
Electrolux jätab enesele õiguse muuta tooteid, teavet ja tehnilisi andmeid ilma sellest ette teatamata.
24
www.electrolux.com
‫‪GB‬‬
‫فارس ی‬
‫‪FR‬‬
‫سپاس از حسن انتخاب شما برای تهیه محصوالت ‪ .Electrolux‬برای اطمینان از بهترین نتیجه‪ ،‬همیشه از تجهیزات و لوازم یدکی‬
‫اصلی ‪ Electrolux‬استفاده کنید‪ .‬آنها به طور اختصاصی برای محصول شما طراحی شده اند‪ .‬این محصول با توجه به حفظ‪ ‬‬
‫محیط زیست طراحی شده است‪ .‬تمامی اجزای پالستیکی برای بازیافت عالمتگذاری شده اند‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫قسمت‌های مختلف دستگاه‬
‫‪BG‬‬
‫‪ .A‬شیار توست‬
‫‪ .B‬محفظه بیرونی با عایق حرارتی‬
‫‪ .C‬کشوی خرده نان‬
‫‪ .D‬دکمه یخ‌زدایی با چراغ نشانگر‬
‫‪ .E‬دکمه گرم کردن با چراغ نشانگر‬
‫‪ .F‬دکمه توقف با چراغ نشانگر‬
‫‪ .G‬کنترل برشتگی نان‬
‫‪CZ‬‬
‫‪DE‬‬
‫‪DK‬‬
‫‪EE‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪ .H‬اهرم شروع‬
‫‪ .I‬میله مخصوص برشته کردن نان ساندویچی‬
‫‪ .J‬دکمه میله نان ساندویچی‬
‫‪ .K‬دوشاخه و سیم برق‬
‫‪ .L‬محل قرار گرفتن سیم (در زیر توستر)‬
‫‪ .M‬محافظ گرد و خاک‬
‫*در برخی مدل‌ها موجود است‬
‫تصویر در صفحه ‪3-2‬‬
‫شروع به کار‬
‫‪FI‬‬
‫‪1‬‬
‫‪HR‬‬
‫‪1‬قبل از شروع به استفاده از توستر برای اولین بار‪ ،‬آن را نزدیک به یک پنجره باز قرار داده و چند بار بدون نان با تنظیم برشتگی حداکثر‬
‫روشن کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬نحوه استفاده از توستر‪ :‬دوشاخه را به پریز بزنید‪ ،‬نان را وارد کرده و تنظیم برشتگی (‪ 8‬تا ‪ )1‬را انتخاب کنید‪ .‬اهرم شروع را به پایین فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪HU‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬وقتی نان به درجه برشتگی مورد نظر رسید‪ ،‬توستر به طور خودکار خاموش شده و بیرون می‌زند‪.‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪LT‬‬
‫‪LV‬‬
‫‪NO‬‬
‫ویژگی‌های دستگاه و تمیز کردن‬
‫‪4 4‬ویژگی‌های عملکردی دستگاه‪ :‬برای توقف توست‪ ،‬دکمه توقف (‪ )A‬را فشار دهید‪ .‬برای توست کردن نان یخ‌زده‪ ،‬دکمه‬
‫یخ‌زدایی (‪ )B‬و برای گرم کردن نانی که ً‬
‫قبال توست شده است‪ ،‬دکمه گرم کردن (‪ )C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5 5‬برای برشته کردن نان ساندویچی یا نان‌های دیگر‪ ،‬از میله نان ساندویچی استفاده کنید‪ .‬نان را روی میله گذاشته و تنظیم‬
‫برشتگی ‪ 2‬را انتخاب کنید‪ .‬اهرم شروع را فشار داده و توستر را روشن کنید‪ .‬در پایان‪ ،‬نان را برگردانید و مراحل را تکرار‬
‫کنید‪ .‬احتیاط ‪ -‬میله داغ می‌شود!‬
‫‪6‬‬
‫‪PL‬‬
‫‪RO‬‬
‫‪RS‬‬
‫‪RU‬‬
‫‪SE‬‬
‫‪SI‬‬
‫‪SK‬‬
‫‪TR‬‬
‫‪UA‬‬
‫(*در برخی مدل‌ها موجود است)‬
‫‪6‬تمیز کردن و مراقبت از دستگاه‪ :‬دوشاخه را از برق بکشید و اجازه دهید خنک شود‪ .‬کشوی خرده نان را خالی کنید‪ .‬سطوح خارجی را با یک‬
‫پارچه نیمه مرطوب تمیز کنید‪ .‬هرگز از شوینده‌های خورنده یا اسیدی استفاده نکنید و دستگاه را در آب قرار ندهید!‬
‫از محصول ‪ Electrolux‬جدید خود لذت ببرید!‬
‫ایمنی دستگاه‬
‫قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار‪ ،‬دستورالعمل‌های زیر را به دقت بخوانید‪.‬‬
‫• استفاده از این دستگاه برای کودکان ‪ 8‬سال و باالتر و افرادی که ناتوانی فیزیکی‪ ،‬حسی یا‬
‫ذهنی یا افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند فقط در صورتی امکان‌پذیر است که تحت‬
‫نظارت بوده یا استفاده ایمن از دستگاه به آنها آموزش داده شود و از خطراتی که ممکن‬
‫است در بر داشته باشد آگاه باشند‪.‬‬
‫• استفاده از این دستگاه برای افرادی که ناتوانی فیزیکی‪ ،‬حسی یا ذهنی یا افرادی که تجربه‬
‫و دانش کافی ندارند فقط در صورتی امکان‌پذیر است که تحت نظارت بوده یا استفاده ایمن‬
‫از دستگاه به آنها آموزش داده شود و از خطراتی که ممکن است در بر داشته باشد آگاه‬
‫باشند‪.‬‬
‫• کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‪.‬‬
‫• تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر آن که بزرگتر از ‪8‬‬
‫سال بوده و تحت نظارت بزرگترها این کار را انجام دهند‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر ‪ 8‬سال قرار دهید‪.‬‬
‫دستگاه را فقط به پریز برقی بزنید که با مشخصات ولتاژ و فرکانس روی پالک درجه‬
‫محصول مطابقت داشته باشد!‬
‫هرگز در شرایط زیر از دستگاه استفاده نکنید‬
‫– سیم برق آسیب دیده باشد‪،‬‬
‫– مخزن دستگاه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫دستگاه باید به پریز برقی متصل شود که اتصال زمین داشته باشد‪ .‬در صورت لزوم‬
‫می‌توان از سیم رابط مناسب برای ‪ 10‬آمپر استفاده نمود‪.‬‬
‫اگر دستگاه یا سیم برق آسیب دیده است‪ ،‬باید برای جلوگیری از بروز خطر‪ ،‬توسط‬
‫سازنده‪ ،‬نمایندگی خدمات یا افراد واجد شرایط تعویض گردد‪.‬‬
‫همیشه دستگاه را در یک سطح صاف و تراز قرار دهید‪.‬‬
‫هرگز دستگاه را در حالی که به پریز برق متصل است رها نکنید‪.‬‬
‫همیشه پس از استفاده و قبل از تمیز کردن و سرویس دستگاه‪ ،‬باید آن را خاموش کرده و‬
‫از برق بکشید‪.‬‬
‫دستگاه و لوازم جانبی آن در حین استفاده داغ می‌شوند‪ .‬فقط از دسته‌ها و دکمه‌های دستگاه‬
‫استفاده کنید‪ .‬قبل از تمیز کردن یا نگهداری دستگاه اجازه دهید خنک شود‪.‬‬
‫دستگاه را در آب یا مایعات دیگر نیاندازید‪.‬‬
‫دستگاه را روی سطح داغ یا نزدیک به منابع حرارتی نگذارید یا استفاده نکنید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از بار زیاد روی رابط برق جلوگیری کنید‪.‬‬
‫توجه‪ :‬سطح المنت حرارتی پس از استفاده داغ است‪.‬‬
‫سیم برق نباید در تماس با قطعات داغ دستگاه قرار گیرد‪.‬‬
‫این دستگاه فقط برای استفاده خانگی ساخته شده است‪ .‬سازنده هیچ تعهدی در قبال‬
‫آسیب‌های احتمالی در اثر استفاده نادرست یا نامناسب از دستگاه را نمی‌پذیرد‪.‬‬
‫خرده‌های نان ممکن است بسوزند‪ ،‬سینی خرده نان را به طور منظم تمیز کنید‪ .‬هرگز از‬
‫دستگاه بدون سینی خرده نان استفاده نکنید‪.‬‬
‫انگشت یا اشیاء فلزی را در شیار توست وارد نکنید‪ .‬خطر بروز جراحت و آسیب به‬
‫دستگاه وجود دارد‪.‬‬
‫ً‬
‫نان ممکن است بسوزد‪ .‬از توستر در زیر یا نزدیک به اشیاء قابل اشتعال (مثال پرده‌ها)‬
‫استفاده نکنید‪ .‬توستر را هنگامی که روشن است بدون نظارت رها نکنید‪.‬‬
‫هنگام توست کردن نان‪ ،‬شیار توست را نپوشانید‪.‬‬
‫این دستگاه برای استفاده با یک تایمر بیرونی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه در نظر‬
‫گرفته نشده است‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫سطوح در حین استفاده داغ می‌شوند‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫‪26‬‬
:‫این دستگاه برای استفاده در خانه و مکان‌های مشابه در نظر گرفته شده است‬
‫ اداره‌جات و سایر محیط‌های کار؛‬،‫ کابینت‌های آشپزخانه در مغازه‌ها‬‫ خانه‌های روستایی؛‬‫ متل‌ها و سایر مکان‌های مسکونی؛‬،‫ در هتل‌ها‬.‫ مکان‌هایی که در آنها امکان اقامت و خوردن غذا وجود دارد‬-
GB
‫دور انداختن‬
CZ
‫این عالمت روی محصول نشانگر آن است که به دلیل نوع باتری موجود در آن این محصول را نمی توانید‬
.‫مانند مواد ضایع خانگی به دور بیاندازید‬
BG
DK
EE
FA
FI
.‫ اطالعات و مشخصات را بدون اعالم قبلی تغییر دهد‬،‫ این حق را برای خود محفوظ می دارد تا محصوالت‬Electrolux ‫خدمات‬
HR
SUOMI
Kiitämme, että olet valinnut Electroluxin tuotteen. Varmistaaksesi parhaan lopputuloksen käytä aina alkuperäisiä
Electrolux -lisätarvikkeita ja -varaosia. Ne on erityisesti suunniteltu tuotettasi varten. Tämä tuote on suunniteltu
ympäristö huomioon ottaen. Kaikki muoviset osat on merkitty kierrätystä varten.
OSAT
HU
IT
LT
H. Käynnistysvipu ja leivän nostin
I. Sämpylän lämmitysteline
J. Sämpylätelineen nostovipu
K. Sähköjohto ja pistoke
L. Johdon säilytyspaikka (paahtimen alapuolella)
M. Pölysuoja *
LV
NO
PL
* vaihtelee malleittain
Kuva sivu 2-3
RO
ALUKSI
1
Ennen kuin käytät paahdinta ensimmäistä kertaa, se pitäisi asettaa lähelle avointa ikkunaa ja käyttää muutama
kerta maksimitummuusasteella ilman leipää.
2
Ohjeita leivänpaahtimen käyttämiseen: Kytke sähköjohto pistorasiaan, laita leipä paahtimeen ja valitse tummuusaste (1-8). Paina käynnistysvipu alas.
3
Kun leipä on paahtunut haluttuun tummuusasteeseen, leivänpaahdin sammuu automaattisesti ja leipä kohoaa
ylös. Voit kohottaa sen korkeammalle nostamalla käynnistysvivusta.
OMINAISUUDET JA PUHDISTUS (* vaihtelee malleittain)
4
Käyttöön liittyvät toiminnot: Jos haluat keskeyttää paahdon, paina pysäytyspainiketta (A). Jos haluat paahtaa
jäistä leipää, paina sulatuspainiketta (B), ja jos haluat lämmittää jo paahdetun leivän, paina lämmityspainiketta
(C).
5
Lämmitä sämpylät ja muut leivät sämpylän lämmitystelinettä käyttäen. Paina sämpylän lämmitystelineen vipu
alas telineen nostamiseksi ja aseta sämpylä telineeseen. Valitse paahtoasetus 2 ja käynnistä paahdin painamalla
käynnistysvipu alas. Käännä leipä tämän jälkeen ja toista tarvittaessa.
Huomio – ÄLÄ kosketa telineeseen, sillä se kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana!
www.electrolux.com
AR
DE
‫این عالمت روی بسته بندی محصول نشانگر آن است که به دلیل نوع باتری موجود در آن این محصول را نمی توانید‬
‫ لطفاً محصول خود را برای بازیافت به یک نقطه جمع آوری رسمی یا مرکز‬.‫مانند مواد ضایع خانگی به دور بیاندازید‬
‫خدمات الکترولوکس ببرید که بتوانند در آنجا باتری را دراورده و به امنی و به روشی حرفه ای از آن برای بازیافت‬
‫ برای جمع آوری های جداگانه و وسایل برقی و باتری های قابل شارژ از مقررات کشور خود پیروی‬.‫استفاده کنند‬
.‫کنید‬
A.Paahto-aukko
B. Lämpöeristetty ulkokuori
C.Murulaatikko
D. Sulatuspainike merkkivalolla
E. Lämmityspainike merkkivalolla
F. Pysäytyspainike merkkivalolla
G. Tummuuden säädin
FR
27
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
6
Puhdistus ja hoito: irrota virtajohto pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä. Tyhjennä murulaatikko. Pyyhi
ulkopinnat kostealla liinalla. Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita äläkä upota laitetta
nesteeseen.
Nauti uudesta Electrolux-tuotteestasi!
TURVALLISUUSOHJEITA
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
• Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä
tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää laitteita
ainoastaan silloin, kun heitä valvotaan ja ohjataan käyttämään laitetta turvallisesti ja he
ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa suorittaa käyttäjän suoritettavissa olevia puhdistus- ja huoltotoimia,
elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven
tietoja.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos
- virtajohto on vaurioitunut
- kotelo on vaurioitunut.
• Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Voit käyttää tarvittaessa sopivaa
jatkojohtoa.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen on
vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
• Sijoita laite aina tasaiselle ja tukevalle pinnalle.
• Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty virtalähteeseen.
• Laite on sammutettava ja virtajohto irrotettava aina käytön jälkeen sekä ennen
puhdistusta ja huoltoa.
• Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Käytä vain laitteen omia kahvoja ja
kädensijoja. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja varastointia.
• Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
• Älä käytä tai säilytä laitetta kuumalla pinnalla tai lähellä lämmönlähdettä.
• Varoitus: Älä läikytä mitään liittimen päälle.
• Huomautus: lämpövastuksen pinta on lämmin käytön jälkeen.
• Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka
johtuvat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä käytöstä.
• Murut voivat syttyä palamaan, puhdista murulevy säännöllisesti. Älä koskaan käytä
laitetta ilman murulevyä.
28
www.electrolux.com
• Älä työnnä sormia tai metalliesineitä paahtoaukkoon. Tämä voi johtaa onnettomuuteen ja
laitteen vahingoittumiseen.
• Leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä paahdinta syttyvien esineiden (kuten verhojen) alla
tai lähellä. Paahdinta pitää valvoa käytön aikana.
• Älä peitä paahtoaukkoa paahdon aikana.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän
kanssa käytettäväksi.
• Pinnat voivat kuumentua käytön aikana .
Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön ja muihin vastaaviin käyttöympäristöihin,
joita ovat muun muassa:
- liikkeiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilöstön ruokailutilat
-maatalot
- hotellien, motellien ja muiden majoitustilojen asiakastilat
- aamiaisen ja majoituksen tarjoavat ympäristöt..
HÄVITTÄMINEN
Tämä tuotteessa oleva symboli ilmoittaa, että tuotteessa on akku, jota ei saa hävittää kotitalousjätteiden
mukana.
Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi käsitellä tavallisena
kotitalousjätteenä. Jos haluat kierrättää tuotteen, vie se viralliseen keräyspisteeseen tai Electroluxin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka voi poistaa ja kierrättää akun ja sähköosat turvallisesti ja
ammattimaisesti. Noudata maasi sääntöjä sähkölaitteiden ja ladattavien paristojen erillisestä keräämisestä.
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
Electrolux varaa oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
29
HRVATSKI
Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod tvrtke Electrolux. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate,
upotrebljavajte isključivo originalni pribor i rezervne dijelove tvrtke Electrolux. Izrađeni su posebno za vaš
proizvod. Ovaj proizvod izrađen je tako da nije štetan za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje.
SASTAVNI DIJELOVI
A.
B.
C.
D.
E.
Utor za tost
Toplinski izolirano vanjsko kućište
Ladica za mrvice
Gumb za odmrzavanje sa žaruljicom pokazivača
Gumb za ponovno zagrijavanje sa žaruljicom
pokazivača
F. Gumb za zaustavljanje sa žaruljicom pokazivača
G. Kontrola pečenja
H. Poluga za uključivanje i podizač kruha
I. Rešetka za zagrijavanje peciva za grijanje peciva i
kiflica
J. Ručica grijača peciva
K. Električni kabel i utikač
L. Ladica za pospremanje kabela (na donjoj strani
tostera)
M. Pokrov za zaštitu od prašine*
* ovisno o modelu
Slika, stranica 2-3
POČETAK RADA
1
Prije prvog korištenja tostera postavite ga blizu otvorenog prozora i ostavite ga da radi nekoliko puta s maksimalnom postavkom pečenja bez kruha.
2
Kako koristiti toster: Priključite kabel na izvor napajanja, umetnite kruh i odaberite postavku pečenja (1-8).
Pritisnite polugu za uključivanje.
3
Kad kruh postigne željeni stupanj pečenja, toster se automatski isključuje i kruh se podiže. Možete ga podići još
više podizanjem poluge za uključivanje.
ZNAČAJKE I ČIŠĆENJE (* ovisno o modelu)
4
Radne značajke: za prekid pečenja pritisnite gumb za zaustavljanje (A). Za pečenje smrznutog kruha pritisnite
gumb za odmrzavanje (B), a za zagrijavanje prepečenog kruha pritisnite gumb za ponovno zagrijavanje (C).
5
Za zagrijavanje peciva, kiflica ili drugih vrsta kruha upotrebljavajte rešetku za zagrijavanje peciva. Pritisnite
ručicu rešetke za zagrijavanje peciva prema dolje kako biste podigli rešetku i zatim na nju postavite pecivo.
Odaberite postavku za tamnjenje 2 i zatim pokrenite toster tako da pritisnete ručicu za pokretanje. Kada završi,
okrenite kruh i po potrebi ponovite.
Oprez – NE dodirujte rešetku jer tijekom upotrebe može postati jako vruća!
6
Čišćenje i održavanje: iskopčajte toster iz izvora napajanja i ostavite ga da se ohladi. Ispraznite ladicu za mrvice.
Obrišite vanjske površine lagano navlaženom krpom. Nikada ne koristite kaustična ili abrazivna sredstva za
čišćenje i nikada ne uranjajte aparat u tekućinu!
Uživajte u novom proizvodu tvrtke Electrolux!
SIGURNOSNI SAVJETI
Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih,
osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su
pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
• Uređaje mogu upotrebljavati osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom i ako su
dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja te razumiju uključene opasnosti.
• Djeca se ne smiju igrati uređajem.
• Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako su starija od 8 godina i
pod nadzorom.
30
www.electrolux.com
• Čuvajte uređaj i njegov kabel dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju
specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima!
• Nikad ne koristite niti posežite za uređajem ako je
- kabel za napajanje oštećen,
- kućište uređaja oštećeno.
• Uređaj se smije priključivati samo na uzemljenu utičnicu. Ako je potrebno, može se koristiti
produžni kabel prikladan za 10 A.
• Ako je aparat ili kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov
ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba da biste izbjegli opasnost.
• Aparat uvijek postavljajte na vodoravnu površinu.
• Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na izvor napajanja.
• Uređaj mora biti isključen i utikač izvučen iz izvora napajanja nakon svake upotrebe, prije
čišćenja i održavanja.
• Tijekom rada aparat i dodaci postaju vrući. Koristite samo naznačene ručke i gumbe. Prije
čišćenja ili odlaganja ostavite aparat da se ohladi.
• Ne uranjajte uređaj u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu.
• Ne koristite niti postavljajte uređaj na vruću površinu ili blizu izvora topline.
• Upozorenje: pripazite da priključak ne dođe u kontakt s tekućinama.
• Pozor: površina grijaćeg elementa može nakon upotrebe biti vruća.
• Električni kabel ne smije doći u dodir niti s jednim vrućim dijelom uređaja.
• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća nikakvu
odgovornost za moguće štete nastale zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja
uređaja.
• Mrvice se mogu zapaliti te stoga redovito čistite ladicu s mrvicama. Nikada ne koristite
uređaj bez ladice za mrvice.
• Ne posežite u utor za tost prstima niti metalnim pomagalima. Postoji rizik od ozljede i
oštećivanja uređaja.
• Kruh se može zapaliti. Ne koristite toster ispod ili u blizini zapaljivih predmeta (npr.
zastora). Toster ne smije ostati bez nadzora.
• Ne prekrivajte utor kada radite tost.
• Uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim programatorom ili zasebnim
sustavom daljinskog upravljanja.
• Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe .
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
31
Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
- kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima;
-farmama;
- za goste hotela, motela i drugih vrsta smještaja;
- za prenoćišta s doručkom.
ODLAGANJE
Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod sadrži bateriju koja se ne smije odlagati zajedno s
uobičajenim kućanskim otpadom.
Simbol na proizvodu ili na pakiranju pokazuje da se on ne smije tretirati kao kućanski otpad. Kako biste
proizvod reciklirali, odnesite ga na sabirno mjesto za reciklažu ili u servisni centar za proizvode marke
Electrolux gdje se baterija i električni dijelovi uklanjaju i recikliraju na siguran način u skladu s propisima.
Pridržavajte se propisa vezanih uz odvojeno odlaganje električnih proizvoda i punjivih baterija.
Tvrtka Electrolux zadržava pravo na promjenu proizvoda, informacija i specifikacija bez prethodne obavijesti.
MAGYAR
Köszönjük, hogy Electrolux készüléket vásárolt! A legjobb eredmények biztosítása érdekében mindig eredeti
Electrolux tartozékokat és alkatrészeket használjon. Ezeket kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték. A
készüléket a környezetvédelem szem előtt tartásával tervezték. Minden műanyag alkatrész újrahasznosításra
vonatkozó jelzéssel rendelkezik.
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
A. Pirító nyílása
B. Hőszigetelt külső burkolat
C.Morzsatálca
D. Kiolvasztás gomb jelzőfénnyel
E. Újramelegítés gomb jelzőfénnyel
F. Leállítógomb jelzőfénnyel
G. Pirítási fokozat beállítása
H. Indítókallantyú és kenyérkiemelő
I. Zsemlemelegítő rács péksütemények és zsemlék
felmelegítéséhez
J. Zsemlemelegítő karja
K. Hálózati tápkábel és csatlakozó
L. Kábeltartó (a kenyérpirító alján)
M. Porgyűjtő fedele *
*típustól függően
Kép a 2-3. oldalon
ÜZEMBE HELYEZÉS
1
A kenyérpirító első használata előtt állítsa a készüléket nyitott ablak közelébe, és néhányszor működtesse a
maximális pirítási fokozaton, kenyér nélkül.
2
A kenyérpirító használata: A hálózati csatlakozót csatlakoztassa a hálózati aljzatba, helyezze be a kenyeret, és
állítsa be a kívánt pirítási fokozatot (1–8). Nyomja le az indítókallantyút.
3
Ha a kenyér elérte a kívánt pirultsági fokozatot, a kenyérpirító automatikusan kikapcsol, és a kenyér felemelkedik. A kenyeret az indítókallantyú segítségével még magasabbra emelheti.
FUNKCIÓK ÉS TISZTÍTÁS (*típustól függően)
4
Működési funkciók: A pirítás megszakításához nyomja meg a leállítógombot (A). Mélyhűtött kenyér pirításához
nyomja meg a kiolvasztás gombot (B), a már megpirított kenyér felmelegítéséhez pedig nyomja meg az újramelegítés gombot (C).
5
Péksütemény, zsemle vagy egyéb pékáru melegítéséhez használja a zsemlemelegítő rácsot. Nyomja le a
zsemlemelegítő rács karját a rács felemeléséhez, majd helyezze a péksüteményt a rácsra. Válassza a 2. pirítási
fokozatot, majd indítsa el a kenyérpirítót az indítókar lenyomásával. Miután a készülék leállt, fordítsa meg a
kenyeret, és szükség szerint ismételje meg az előző lépést.
Figyelem! – NE érintse meg a rácsot, mivel az a használat során nagyon felforrósodik!
32
www.electrolux.com
6
Tisztítás és ápolás: Húzza ki a kenyérpirító csatlakozódugóját a fali aljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket.
Ürítse ki a morzsatálcát. A külső felületeket törölje át enyhén megnedvesített ruhával. Ne használjon maró vagy
dörzsölő hatású tisztítószert, és soha ne merítse folyadékba a készüléket.
Használja örömmel új Electrolux készülékét!
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő utasításokat.
• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi és mentális
képességű felnőttek, továbbá kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek
kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha elsajátították a biztonságos
működtetés módját, és megértették az ezzel együtt járó veszélyeket..
• A háztartási készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű felnőttek,
továbbá kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet
mellett, illetve akkor használhatják, ha elsajátították a biztonságos működtetés módját, és
megértették az ezzel együtt járó veszélyeket..
• A készülék nem játékszer.
• A készülék tisztítását és házi karbantartását kizárólag akkor végezhetik gyermekek, ha 8
évnél idősebbek, és az állandó felügyelet biztosított.
• A készüléket és a hálózati vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy 8 évnél fiatalabb gyermekek
ne férhessenek hozzá.
• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos feszültségű és
frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
• Soha ne használja és ne vegye kézbe a készüléket, ha
– megsérült a tápkábel,
– ha megsérült a burkolat.
• A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható. Szükség esetén
10 A áramerősségnek megfelelő hosszabbító kábelt használhat..
• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a
gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.
• A készüléket mindig sima, vízszintes munkafelületre helyezze.
• A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
• A készülék és kiegészítői a használat során felforrósodnak. Csak a kijelölt fogantyúkat és
gombokat érintse meg. Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja lehűlni.
• A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
• Ne helyezze a készüléket forró felületre vagy hőforrás közelébe.
• Vigyázat: kerülje a csatlakozóra történő kiömlést.
• Figyelem: a fűtőelem felületén hő keletkezhet a használatot követően.
• A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen
kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett
esetleges károkért.
• A morzsa könnyen lángra kaphat, ezért tisztítsa meg gyakran a morzsatálcát. A készüléket
www.electrolux.com
33
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
soha ne használja morzsatálca nélkül.
• Ne nyúljon a kenyérpirító nyílásába ujjaival vagy fémeszközökkel. Megsértheti magát, és a
készülék is károsodhat.
• A kenyér könnyen lángra kaphat. Ne használja a kenyérpirítót gyúlékony tárgyak (pl.
függönyök) alatt vagy azok közelében. Ne hagyja a kenyérpirítót felügyelet nélkül.
• Pirítás közben ne takarja le a kenyérpirító nyílását.
• A készülék nem működtethető külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel.
• Használat közben a felületek felforrósodhatnak .
A készülék háztartási és hasonló célú használatra készült, például:
- üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
- tanyaházak; - hotelek, motelek és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az
ügyfelek számára; - szállások reggelivel.
HULLADÉKKEZELÉS
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülékben akkumulátor van, ami nem helyezhető a háztartási hulladék
közé.
A terméken, illetve annak csomagolásán látható szimbólum azt jelzi, hogy a készülék a szokásos háztartási
hulladékoktól elkülönítve kezelendő. Kérjük, vigye el a terméket egy kijelölt gyűjtőhelyre, vagy az
Electrolux egyik szervizközpontjába az akkumulátor és az elektromos alkatrészek biztonságos, szakszerű
eltávolítása és megfelelő újrahasznosítása érdekében. Minden esetben tartsa be az elektromos készülékek
és az újratölthető akkumulátorok elkülönített hulladékkezelésére vonatkozó nemzeti előírásokat.
Az Electrolux fenntartja a jogot termékei, valamint a közölt információk és műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására.
ITALIANO
Grazie per aver scelto un prodotto Electrolux. Per ottenere i risultati migliori, usate sempre gli accessori e i
ricambi originali Electrolux, in quanto sono stati realizzati appositamente per il vostro prodotto. Questo prodotto
è stato progettato pensando alla protezione all’ambiente. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate ai fini del
riciclaggio.
COMPONENTI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Fessura di tostatura
Involucro esterno con protezione termica
Cassetto raccoglibriciole
Pulsante di scongelamento con spia
Pulsante di riscaldamento con spia
Pulsante di arresto con spia
Controllo doratura
H. Leva di avvio e sollevamento del pane
I. Griglia scaldabrioche per riscaldare brioche e
panini
J. Leva scaldabrioche
K. Cavo di alimentazione e spina
L. Alloggiamento per il cavo (sulla parte inferiore del
tostapane)
M. Coperchio parapolvere *
*dipende dal modello
Immagine sulla pagina 2-3
OPERAZIONI PRELIMINARI
1
Prima di utilizzare il tostapane per la prima volta, posizionare l’apparecchio vicino ad una finestra aperta e
lasciarlo funzionare per alcuni cicli all’impostazione di doratura massima senza pane.
2
Come usare il tostapane: Collegare il cavo di alimentazione alla presa, inserire il pane e selezionare l’impostazione di doratura desiderata (da 1 a 8). Abbassare la leva di avvio.
3
Quando il pane ha raggiunto la doratura desiderata, il tostapane si spegne automaticamente e il pane viene
sollevato. Per fare in modo che venga sollevato di più, agire sulla leva di avvio.
34
www.electrolux.com
CARATTERISTICHE E PULIZIA (*dipende dal modello)
GB
4
Funzioni - Per interrompere la tostatura, premere il pulsante di arresto (A). Per tostare del pane congelato,
premere il pulsante di scongelamento (B). Per riscaldare del pane già tostato, premere il pulsante di riscaldamento (C).
FR
5
Per riscaldare brioche, panini o altro pane, utilizzare la griglia scaldabrioche. Abbassare la leva della griglia
scaldabrioche per sollevare la griglia e appoggiare la brioche sulla griglia. Selezionare il livello di doratura 2 e
avviare il tostapane abbassando la leva di accensione. Al termine, girare il pane e ripetere se necessario.
Attenzione – NON toccare la griglia, in quanto diventa incandescente durante l’utilizzo!
6
Pulizia e manutenzione: scollegare il tostapane e lasciarlo raffreddare. Svuotare il cassetto raccoglibriciole. Pulire
le superfici esterne con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti caustici o abrasivi e non
immergere l’apparecchio in liquidi!
AR
BG
Vi auguriamo di fare buon uso del vostro nuovo elettrodomestico Electrolux.
NORME DI SICUREZZA
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l‘apparecchio per la prima volta.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti
con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull’uso dell’apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso
dell’apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Le apparecchiature possono essere usate da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o
mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull‘uso dell‘apparecchiatura, se sorvegliati o se
sono stati istruiti relativamente all‘uso dell‘apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Evitare che i bambini giochino con l‘apparecchiatura.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini di età
inferiore agli 8 anni e in assenza di supervisione.
• Tenere l’apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli
8 anni.
• L’apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con tensione e frequenza
conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.
• Non utilizzare l’apparecchio se
– il cavo di alimentazione è danneggiato,
– il rivestimento esterno è danneggiato.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a prese dotate di messa a terra. Se necessario, è
possibile utilizzare una prolunga tipo 10 A.
• Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, richiederne la sostituzione al
produttore, a un suo agente dell’assistenza tecnica o a una persona egualmente qualificata
per evitare rischi.
• Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana e regolare.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è collegato all’alimentazione di rete.
• Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione di rete dopo ogni utilizzo e prima di
ogni operazione di pulizia e manutenzione.
• L’apparecchio e gli accessori si surriscaldano durante l’uso. Utilizzare solo le impugnature e le
manopole designate. Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di pulirlo o riporlo.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare o posizionare l’apparecchio su una superficie calda o in prossimità di fonti di
calore.
www.electrolux.com
35
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
•
•
•
•
Avvertenza: non versare liquidi sul connettore.
Attenzione: dopo l’uso, la superficie della resistenza è soggetta a calore residuo.
Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell’apparecchio.
Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico. Il produttore declina qualsiasi
responsabilità per eventuali danni causati da uso improprio o non corretto.
• Le briciole possono bruciare, pulire regolarmente il cassetto raccoglibriciole. Non utilizzare
l’apparecchio senza raccoglibriciole.
• Non introdurre dita o oggetti metallici nella fessura di tostatura. Ciò potrebbe provocare
lesioni personali o danneggiamento dell’apparecchio.
• Il pane può bruciare. Non utilizzare il tostapane sotto o in prossimità di oggetti infiammabili
(es. tende). Non lasciare incustodito il tostapane.
• Non coprire la fessura di tostatura durante l’utilizzo dell’apparecchio.
• Questo apparecchio non è progettato per essere controllato da un timer esterno o altro
sistema di controllo remoto separato.
• Le superfici possono surriscaldarsi durante l’uso .
L’apparecchiatura è destinata all’uso domestico e applicazioni simili, come:
- Cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
-Fattorie;
- Clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- Bed and breakfast.
SMALTIMENTO
Il simbolo sul prodotto indica che il prodotto contiene una batteria che non deve essere smaltita con i
normali rifiuti domestici.
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un
normale rifiuto domestico. Per riciclare il prodotto, riconsegnarlo ad un punto di raccolta ufficiale o ad
un Centro di Assistenza Electrolux in grado di rimuovere e riciclare la batteria e le parti elettriche in modo
sicuro e professionale. Rispettare le norme vigenti nel proprio Paese per quel che riguarda la raccolta
differenziata di prodotti elettrici e batterie ricaricabili.
Electrolux riserva il diritto di modificare i prodotti, le loro riguardanti informazioni e le loro specifiche senza preavviso.
36
www.electrolux.com
LIETUVIŠKAI
GB
Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux“ gaminį. Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus, visuomet naudokite
originalius „Electrolux“ priedus ir atsargines dalis. Jie sukurti specialiai Jūsų gaminiui. Šis gaminys sukurtas
galvojant apie aplinką. Visos plastikinės dalys yra paženklintos perdirbimo tikslais.
FR
AR
SUDEDAMOSIOS DALYS
A.
B.
C.
D.
E.
Skrudinimo anga
Termiškai izoliuotas išorinis korpusas
Trupinių stalčius
Atšildymo mygtukas su indikatoriaus lempute
Pakartotinio šildymo mygtukas su indikatoriaus
lempute
F. Sustabdymo mygtukas su indikatoriaus lempute
G. Skrudinimo valdiklis
H. Paleidimo svirtelė ir duonos kėliklis
I. Bandelių pašildymo grotelės įvairioms bandelėms
pašildyti
J. Bandelių šildytuvo svirtelė
K. Maitinimo laidas ir kištukas
L. Laido laikymo vieta (skrudintuvo apačioje)
M. Apsauginis gaubtas nuo dulkių*
*priklauso nuo modelio
2
Kaip naudoti skrudintuvą: įkiškite laido kištuką į maitinimo šaltinį, įdėkite duonos ir pasirinkite skrudinimo
nustatymą (1–8). Nuspauskite paleidimo svirtelę.
3
Kai duona paskrunda iki pageidaujamo lygio, skrudintuvas automatiškai išsijungia, o duona iškyla. Galite
pakelti ją aukščiau pakeldami paleidimo svirtelę.
DK
FI
HR
HU
FUNKCIJOS IR VALYMAS (*priklauso nuo modelio)
IT
4
Valdymo funkcijos: norėdami nutraukti skrudinimo procesą, paspauskite sustabdymo mygtuką (A). Jei norite
skrudinti sušalusią duoną, paspauskite atšildymo mygtuką (B), o jei norite pašildyti jau paskrudintą duoną,
paspauskite pakartotinio šildymo mygtuką (C).
5
Norėdami pašildyti įvairias bandeles ar kitus duonos gaminius, naudokite bandelių šildytuvo groteles.
Nuspauskite bandelių šildytuvo grotelių svirtelę žemyn, kad grotelės pakiltų, tada dėkite bandelę ant grotelių.
Pasirinkite 2 skrudinimo nuostatą, tada įjunkite skrudintuvą, nuspaudę žemyn paleidimo svirtelę. Kai duona bus
paskrudinta, jeigu reikia, apsukite duoną ir pakartokite procesą.
Atsargiai! – NELIESKITE grotelių, nes naudojamos jos labai įkaista!
6
Valymas ir priežiūra: ištraukite skrudintuvo kištuką ir leiskite jam atvėsti. Ištuštinkite trupinių stalčių. Išorinius
paviršius nušluostykite truputį sudrėkinta šluoste. Niekada nenaudokite šarminių arba šiurkščių valymo priemonių ir niekada nemerkite prietaiso į jokį skystį!
LT
LV
NO
PL
RO
Naudokitės savo nauju „Electrolux“ gaminiu!
SAUGOS PATARIMAS
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.
• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių,
jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba
instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
• Prietaisus galima naudoti asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių
arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent jie būtų vyresni nei 8
metų amžiaus ir juos prižiūrėtų suaugęs asmuo.
• Saugokite prietaisą ir jo kabelį nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.
www.electrolux.com
DE
FA
NAUDOJIMO PRADŽIA
Prieš primą kartą naudodami skrudintuvą, jį turite padėti šalia atviro lango ir panaudoti kelis kartus nustatę
maksimalų skrudinimą ir neįdėję jokios duonos.
CZ
EE
Paveikslėlis 2-3 puslapyje
1
BG
37
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis atitinka
duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
• Niekada nenaudokite ar nekelkite prietaiso, jei pažeistas elektros maitinimo laidas arba
korpusas.
• Prietaisas turi būti įjungtas tik į įžemintą lizdą. Jei reikia, galima naudoti 10 A tinkantį
ilginamąjį laidą.
• Jei prietaisas arba elektros maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo
techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
• Prietaisą visada dėkite ant lygaus paviršiaus.”
• Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio.
• Kiekvieną kartą panaudojus, prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą prietaisą reikia
išjungti ir ištraukti maitinimo laido kištuką.
• Prietaisui veikiant jis ir jo priedai yra karšti. Naudokite tik prietaisui skirtas rankenas ir
rankenėles. Prieš prietaisą valydami ar palikdami nenaudojamą leiskite jam atvėsti.
• Nemerkite prietaiso į vandenį ar kokį kitą skystį.
• Nenaudokite ar nedėkite prietaiso ant karšo paviršiaus ar prie šilumos šaltinio.
• Perspėjimas: Venkite išsiliejimo ant jungties.
• Dėmesio. Kaitinimo elemento paviršius po naudojimo gali būti įkaitęs.
• Maitinimo laidas negali liestis su jokiomis karštomis prietaiso dalimis.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas negali prisiimti jokios atsakomybės už
galimą žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo.
• Trupiniai gali sudegti, todėl reguliariai valykite trupinių dėklą. Niekada nenaudokite prietaiso
be trupinių dėklo.
• Į skrudinimo angą nekiškite pirštų arba metalinių daiktų. Atsiranda pavojus susižaloti ir
sugadinti prietaisą.
• Duona gali sudegti. Nenaudokite skrudintuvo po lengvai užsidegančiais objektais arba prie jų
(pvz., užuolaidų). Skrudintuvas neturi būti paliktas be priežiūros.
• Skrudindami neuždenkite skrudinimo angos.
• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
• Naudojimo metu paviršiai gali įkaisti .
Šie prietaisai yra skirti naudoti buitiniams ir panašiems tikslams, pavyzdžiui:
- darbuotojų virtuvės patalpose cechuose, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
-ūkiuose;
- viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose aplinkose;
- svečių namuose.
ŠALINIMAS
Šis ant gaminio esantis simbolis rodo, kad šiame gaminyje yra akumuliatorius, kurio negalima šalinti su
įprastomis buitinėmis atliekomis.
Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminys nelaikytinas buitinėmis atliekomis.
Norėdami perdirbti savo gaminį, nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą arba į „Electrolux“ aptarnavimo
centrą, kur bus galima saugiai ir profesionaliai išimti ir perdirbti akumuliatorių ir elektrines dalis. Dėl atskiro
elektros gaminių ir įkraunamų akumuliatorių surinkimo laikykitės savo šalyje galiojančių taisyklių.
„Electrolux“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti gaminius, informaciją ir techninius duomenis.
38
www.electrolux.com
LATVIEŠU
GB
Paldies, ka izvēlējāties Electrolux izstrādājumu. Labākam sniegumam izvēlieties oriģinālos Electrolux piederumus
un rezerves daļas. Tie ir paredzēti tieši jūsu izstrādājumam. Šis izstrādājums veidots, domājot par apkārtējo vidi.
Visas plastmasas daļas ir paredzētas pārstrādei.
FR
AR
SASTĀVDAĻAS
A. Maizes ievietošanas atvere
B. Termiski izolēts ārējais korpuss
C. Drupatu nodalījums
D. Atkausēšanas poga ar indikatoru
E. Uzsildīšanas poga ar indikatoru
F. Apturēšanas poga ar indikatoru
G. Maizes apcepšanas vadības poga
H. Uzsākšanas svira un maizes pacēlājs
I. Maizīšu sildīšanas restes maizīšu un bulciņu
uzsildīšanai
J. Maizīšu uzsildīšanas svira
K. Barošanas vads un spraudnis
L. Vada uzglabāšanas nodalījums (tostera apakšdaļā)
M. Putekļu pārsegs *
*atkarīgs no modeļa
DE
DK
FA
DARBA SĀKŠANA
1
Pirms izmantojat tosteri pirmo reizi, tas jānovieto pie atvērta loga un dažas reizes jādarbina, izmantojot maksimālo apcepšanas iestatījumu, taču neizmantojot maizi.
2
Tostera izmantošana: pievienojiet barošanas vadu elektrotīklam, ielieciet tosterī maizi un izvēlieties apbrūnināšanas iestatījumu (1–8). Nospiediet uzsākšanas sviru uz leju.
3
Kad maize ir sasniegusi uzstādīto apbrūnināšanas pakāpi, tosteris izslēdzas automātiski un maize tiek pacelta.
Jūs variet pacelt maizi augstāk paceļot uzsākšanas sviru uz augšu.
FUNKCIJAS UN TĪRĪŠANA (*atkarīgs no modeļa)
4
Darbības funkcijas: lai pārtrauktu grauzdēšanu, nospiediet apturēšanas pogu (A). Lai grauzdētu saldētu maizi,
nospiediet atkausēšanas pogu (B); lai uzsildītu grauzdētu maizi, nospiediet uzsildīšanas pogu (C).
5
Lai sasildītu maizītes, bulciņas vai citu maizi, lietojiet maizīšu sildīšanas restītes. Piespiediet maizīšu sildīšanas
restīšu sviru uz leju, lai paceltu restītes, un nolieciet maizīti uz restītēm. Izvēlieties brūnināšanas pakāpi 2 un tad
ieslēdziet tosteri, piespiežot starta sviru. Kad esat pabeidzis, apgrieziet maizi otrādi un atkārtojiet darbību, ja
nepieciešams.
Uzmanību - NEPIESKARIETIES restītēm, jo lietošanas laikā tās ievērojami sakarst!
Tīrīšana un apkope: atvienojiet tosteri no elektrotīkla un ļaujiet tam atdzist. Iztīriet drupatu nodalījumu. Noslaukiet ārējās virsmas ar mitru drāniņu. Nelietojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un neiemērciet
ierīci šķidrumā!
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
Izbaudiet savu jauno Electrolux izstrādājumu!
RO
DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet tālāk minētos norādījumus.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām
vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja
tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
• Šo ierīci drīkst izmantot cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
• Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
• Tīrīšanu un lietotāja apkopi drīkst veikt bērni no 8 gadu vecuma, kuriem ir nodrošināta
uzraudzība.
• Turiet ierīci un tās elektrovadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadu vecumu, nepieejamā vietā.
www.electrolux.com
CZ
EE
Attēls 2-3. lappusē
6
BG
39
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura spriegums un frekvence
atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
• Nekad nelietojiet ierīci vai neņemiet to rokās, ja
– ir bojāts barošanas vads;
– ir bojāts ierīces korpuss.
• Ierīci drīkst pievienot tikai zemētai kontaktligzdai. Ja nepieciešams, var izmantot
pagarinātāju, kas piemērots 10 A lielam strāvas stiprumam.
• Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
• Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas darba virsmas.
• Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota elektrotīklam.
• Pēc katras izmantošanas reizes un pirms tīrīšanas un apkopes ierīce ir jāizslēdz un jāatvieno no
elektrotīkla.
• Ierīce un tās piederumi darbības laikā sakarst. Lietojiet tikai norādītos rokturus un pogas.
Pirms tīrīšanas vai glabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
• Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
• Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas vai siltuma avota tuvumā.
• Brīdinājums. Savienotāju nedrīkst apšļakstīt ar šķidrumu.
• Uzmanību! Pēc lietošanas apsildes elementa virsma joprojām var būt karsta.
• Neļaujiet barošanas vadam saskarties ar ierīces karstajām daļām.
• Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājās. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem,
kas radušies ierīces nepareizas izmantošanas dēļ.
• Drupatas var aizdegties, tāpēc regulāri tīriet drupatu nodalījumu. Nekad nelietojiet ierīci bez
drupatu nodalījuma.
• Neaiztieciet maizes ievietošanas atveri ar pirkstiem vai metāla rīkiem. Pastāv ievainojuma
risks vai ierīces bojājuma risks.
• Maize var sadegt. Nelietojiet tosteri zem uzliesmojošiem objektiem (piemēram, aizkariem) vai
to tuvumā. Tosteri nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
• Neapsedziet maizes ievietošanas atveri maizes grauzdēšanas laikā.
• Šo ierīci nav paredzēts lietot kopā ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
• Lietošanas laikā virsmas var sakarst .
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
- personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- lauku mājās;
- viesu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās apdzīvojamās vidēs;
- viesu namos.
40
www.electrolux.com
GB
IERĪCES UTILIZĀCIJA
Šis simbols uz izstrādājuma norāda to, ka tas satur baterijas, kuras nedrīkst izmest kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem.
FR
Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda to, ka pret šo izstrādājumu nedrīkst attiekties kā pret
mājsaimniecības atkritumu. Lai utilizētu šo ierīci, nododiet to oficiālā savākšanas punktā vai Electrolux
pakalpojumu centrā, kurā tiks izņemtas un utilizētas baterijas un elektriskās detaļas drošā un profesionālā
veidā. Ievērojiet savas valsts noteikumus attiecībā uz atsevišķu elektrisko detaļu un uzlādējamo bateriju
nodošanu.
BG
CZ
DE
Electrolux patur tiesības izmainīt izstrādājumus, informāciju vai tehniskos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.
NORSK
DK
Takk for at du velger et Electrolux-produkt. For å sikre de beste resultatene, må du alltid bruke originale tilbehør
og reservedeler fra Electrolux. De er spesielt designet for produktet ditt. Dette produktet er utformet med miljøet
i tankene. Alle plastdeler er merket for resirkuleringsformål.
EE
KOMPONENTER
FA
A.Brødristeråpning
B. Termisk isolert ytre hus
C.Smuleskuff
D. Tineknapp med indikatorlampe
E. Gjenoppvarmingsknapp med indikatorlampe
F. Stoppknapp med indikatorlampe
G.Bruningskontroll
H.
I.
J.
K.
L. Starthendel og brødløfter
Holder for oppvarming av boller og rundstykker
Hendel for bollevarmer
Strømledning og støpsel
Ledningsoppbevaring (på undersiden av
brødristeren)
M. Støvdeksel *
FI
HR
HU
IT
*avhengig av modell
LT
Bilde side 2-3
SLIK KOMMER DU I GANG
1
Før du begynner å bruke brødristeren for første gang skal den plasseres i nærheten av et åpent vindu og
brukes noen ganger på maks. bruningsinnstilling uten brød i.
2
Slik bruker du brødristeren: Sett støpselet i stikkontakten, sett i brødet og velg bruningsinnstilling (1-8).
Trykk starthendelen ned.
3
Når brødet har oppnådd ønsket bruningsgrad, slår brødristeren seg automatisk av og brødet løftes opp.
Du kan heve det enda mer ved å løfte starthendelen.
LV
NO
PL
RO
FUNKSJONER OG RENGJØRING (*avhengig av modell)
4
Funksjoner ved bruk: trykk på stoppknappen (A) hvis du vil avbryte ristingen. Trykk på tineknappen (B) hvis
du vil riste frossent brød, og trykk på gjenoppvarmingsknappen (C) hvis du vil varme opp brød som allerede er
ristet.
5
For å varme opp boller, rundstykker eller annet brød, bruk stigen for bollevarmeren. Trykk hendelen til bollevarmestigen ned for å løfte stigen, og plasser bollen på stigen. Velg bruneinnstilling 2 og start brødristeren ved å
trykke starthendelen ned. Så snart den er ferdig, snu brødet og gjenta om nødvendig.
Forsiktig – IKKE berør stigen, Den blir svært varm under bruk!
6
AR
Rengjøring og vedlikehold: trekk støpselet ut av stikkontakten og la brødristeren avkjøle. Tøm smuleskuffen.
Tørk av de utvendige flatene med en lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende eller som
inneholder slipemidler, og ikke senk maskinen i væske!
RS
RU
SE
SI
SK
Nyt ditt nye Electrolux-produkt!
TR
UA
www.electrolux.com
41
SIKKERHETSRÅD
Les følgende anvisninger nøye før du bruker apparatet for første gang.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis instruksjon eller
opplæring i bruk av produktet er gjennomført på en sikker måte, slik at de forstår farene.
• Produkter kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på
en sikker måte, og hvis de forstår farene.
• Barn skal ikke leke med produktet.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og har tilsyn
av voksne.
• Hold produktet og ledninger utenfor rekkevidden til barn som er yngre enn 8 år.
• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens som er angitt på
typeskiltet!
• Ikke bruk eller løft apparatet hvis strømledningen eller huset er skadet.
• Apparatet skal bare kobles til en jordet kontakt. En skjøteledning beregnet på 10 A kan brukes
hvis det er nødvendig.
• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må de skiftes av produsenten, et autorisert
servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
• Apparatet skal alltid plasseres på et plant og jevnt underlag.
• Ikke gå fra apparatet uten tilsyn mens det er koblet til strømnettet.
• Apparatet må slås av og støpselet trekkes ut etter hver gang det har vært i bruk samt før
rengjøring og vedlikehold.
• Apparatet og tilbehøret blir varmt når det er i bruk. Bruk bare angitte håndtak og knapper. La
apparatet avkjøle før rengjøring eller oppbevaring.
• Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
• Ikke bruk eller plasser apparatet på et varmt underlag eller i nærheten av en varmekilde.
• Advarsel: Unngå å søle på koblingen.
• Advarsel: Overflaten på varmeelementet kan være varm også etter bruk.
• Strømledningen må ikke komme i kontakt med noen av apparatets varme deler.
• Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg ikke
erstatningsansvar for eventuelle skader som følge av upassende eller feilaktig bruk.
• Smulene kan ta fyr – rengjør derfor smuleskuffen med jevne mellomrom. Ikke bruk apparatet
uten smuleskuffen.
• Ikke stikk fingrene eller metallredskaper inn i brødristeråpningen. Du kan da skade deg selv og
apparatet.
• Brød kan ta fyr. Ikke bruk brødristeren under eller nær brennbare gjenstander (f.eks. gardiner).
Brødristeren må ikke etterlates uten tilsyn.
• Ikke dekk til brødristeråpningen under risting.
• Dette apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern timer eller et eget fjernkontrollsystem.
• Overflatene kan bli veldig varme under bruk .
42
www.electrolux.com
GB
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
- personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
-gårdshus;
- av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
- ”bed and breakfast”-miljøer.
FR
AR
BG
KASSERING
Dette symbolet på produktet indikerer at dette produktet inneholder et batteri som ikke skal kastes med
vanlig husholdningsavfall.
Dette symbolet på produktet eller på emballasjen forteller at dette produktet ikke må behandles som
vanlig husholdningsavfall. For å resirkulere produktet, ta det til et offisielt innsamlingssted eller til
et Electrolux servicesenter som kan fjerne og resirkulere batteriet og elektriske deler på en trygg og
profesjonell måte. Følg landets regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare
batterier.
CZ
DE
DK
EE
FA
Electrolux forbeholder seg retten til å endre produkter, informasjon og spesifikasjoner uten varsel.
FI
POLSKI
Dziękujemy za wybór produktu Electrolux. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych
akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Zostały one zaprojektowane specjalnie do tego produktu. Ten
produkt zaprojektowano z myślą o ekologii. Wszystkie części z tworzyw sztucznych oznaczono jako nadające się
do recyklingu.
Szczelina opiekająca
Obudowa zewnętrzna z izolacją termiczną
Szuflada na okruchy
Przycisk rozmrażania z lampką sygnalizacyjną
Przycisk odgrzewania z lampką sygnalizacyjną
Przycisk zatrzymania z lampką sygnalizacyjną
Regulator opiekania
I. Podstawka do podgrzewania pieczywa
J. Dźwignia podstawki do podgrzewania pieczywa
K. Przewód zasilający z wtyczką
L. Miejsce na przewód (na spodzie tostera)
M. Osłona przeciwkurzowa*
LT
LV
NO
*zależnie od modelu
PL
Rysunek strona 2-3
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA
1
Przed pierwszym użyciem tostera, należy ustawić go w pobliżu otwartego okna i włączyć kilka razy przy maksymalnym ustawieniu opiekania, nie wkładając do niego żadnego pieczywa.
2
Używanie tostera: Podłącz przewód zasilający do gniazdka, włóż grzanki i wybierz ustawienie opiekania (1–8).
Naciśnij dźwignię startową w dół.
3
Kiedy grzanka osiągnie żądany stopień przypieczenia, toster wyłącza się automatycznie, a grzanka zostaje
wysunięta. Można unieść ją wyżej, podnosząc dźwignię startową.
RO
RS
RU
SE
FUNKCJE I CZYSZCZENIE (*zależnie od modelu)
4
Funkcje działania: aby przerwać opiekanie, nacisnąć przycisk zatrzymania (A). Aby opiekać zamrożone pieczywo,
nacisnąć przycisk rozmrażania (B). Aby podgrzać wcześniej opieczone pieczywo, nacisnąć przycisk odgrzewania
(C).
5
Do podgrzewania bułek, rogalików itp. służy podstawka do podgrzewania pieczywa. Nacisnąć w dół dźwignię
podstawki do podgrzewania pieczywa, aby unieść podstawkę, a następnie umieścić na niej bułkę. Ustawić
stopień przyrumienienia na wartość 2, a następnie włączyć toster, naciskając w dół dźwignię uruchamiającą. Po
zakończeniu podgrzewania w razie potrzeby obrócić pieczywo i ponownie włączyć urządzenie.
Uwaga – NIE wolno dotykać podstawki, ponieważ podczas podgrzewania pieczywa nagrzewa się ona do
wysokiej temperatury!
www.electrolux.com
HU
IT
ELEMENTY
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
HR
43
SI
SK
TR
UA
6
Czyszczenie i utrzymywanie w dobrej kondycji: odłącz toster od zasilania i poczekaj, aż ostygnie. Opróżnij
szufladę na okruchy. Przetrzyj powierzchnie zewnętrzne lekko zwilżoną szmatką. Nie wolno używać substancji
żrących ani zanurzać urządzenia w płynie!
Życzymy udanego użytkowania produktu Electrolux!
BEZPIECZEŃSTWO
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane
w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i będą świadome związanych z tym
zagrożeń.
• Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i
będą świadome związanych z tym zagrożeń.
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci przed ukończeniem ósmego roku
życia i bez nadzoru dorosłych.
• Urządzenie i jego przewód zasilający nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci poniżej ósmego
roku życia.
• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej ze
specyfikacją na tabliczce znamionowej!
• Nigdy nie używaj i nie podnoś urządzenia, jeśli
– przewód zasilający jest uszkodzony,
– obudowa jest uszkodzona.
• Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli trzeba, można
zastosować przedłużacz przystosowany do przewodzenia prądu 10 A.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub
urządzenia należy powierzyć producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub
osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
• Zawsze ustawiaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.”
• Nigdy nie zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
• Po każdym użyciu, przed czyszczeniem i innymi czynnościami konserwacyjnymi, urządzenie
należy wyłączyć i odłączyć zasilanie.
• Urządzenie i akcesoria silnie nagrzewają się podczas pracy. Używać wyłącznie odpowiednich
uchwytów i pokręteł. Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia poczekać, aż ostygnie.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innymej cieczy płynie.
• Nie używać i nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni lub w pobliżu źródła ciepła.
• Ostrzeżenie: należy unikać rozlania na złącze.
• Uwaga: po użyciu powierzchnia elementu grzewczego może nadal być nagrzana (ciepło
resztkowe).
• Przewód zasilający nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi
44
www.electrolux.com
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
z przeznaczeniem.
• Okruchy mogą spowodować oparzenie. Należy pamiętajć o regularnym czyszczeniu tacy na
okruchy. Nigdy nie używać urządzenia bez tacy na okruchy.
• Nie wkładać palców lub metalowych przedmiotów do szczeliny opiekającej. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zranienia.
• Grzanki mogą spowodować oparzenia. Nie używać tostera pod lub obok łatwopalnych
obiektów (np. zasłon). Nie wolno pozostawiać tostera bez nadzoru.
• Nie przykrywać szczeliny opiekającej w trakcie opiekania.
• Urządzenie nie jest przystosowane do sterowania przez zewnętrzny czasomierz lub system
zdalnego sterowania.
• Powierzchnie mocno nagrzewają się podczas korzystania z urządzenia .
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do
podobnych zastosowań w takich miejscach, jak:
- kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
- gospodarstwa rolne; - hotele, motele i inne obiekty mieszkalne; - obiekty noclegowe.
UTYLIZACJA
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
W urządzeniach oznaczonych takim symbolem znajduje się akumulator, którego nie wolno wyrzucać
wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
HU
Urządzeń lub opakowań oznaczonych takim symbolem nie wolno traktować, jak innych odpadów
domowych. W celu poddania urządzenia recyklingowi należy zwrócić je do odpowiedniego punktu zbiórki
odpadów lub centrum serwisowego firmy Electrolux, które zajmie się demontażem i utylizacją akumulatora
i innych elementów elektrycznych w bezpieczny i profesjonalny sposób. Należy postępować zgodnie z
krajowymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i akumulatorów.
Firma Electrolux zastrzega prawo do zmiany produktów, informacji oraz specyfikacji bez powiadomienia.
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
45
ROMÂNĂ
Vă mulțumim pentru că ați ales un produs Electrolux. Pentru asigurarea celor mai bune rezultate, folosiți
întotdeauna accesorii și piese de schimb originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru produsul
dumneavoastră. Acest produs este proiectat cu atenție față de mediu. Toate piesele din plastic sunt marcate în
scopul reciclării.
COMPONENTE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Fantă de prăjire
Carcasă exterioară izolată termic
Sertar pentru firimituri
Buton pentru dezgheţare cu lampă indicator
Buton pentru reîncălzire cu lampă indicator
Buton oprire cu lampă indicator
Control prăjire
H. Mâner pornire şi ridicare pâine
I. Suport pentru încălzirea chiflelor pentru încălzirea
chiflelor şi baghetelor mici
J. Mâner chiflă mai caldă
K. Cablu de alimentare şi ştecher
L. Compartiment cablu (pe partea inferioară a
prăjitorului)
M. Capac pentru praf *
*în funcţie de model
Imagine pagina 2-3
GHID DE INIŢIERE
1
Înainte să începeţi să utilizaţi prăjitorul pentru prima dată acesta trebuie plasat în apropierea unei ferestre
deschise şi lăsat să meargă de câteva ori la setarea maximă pentru prăjire fără pâine.
2
Cum se foloseşte prăjitorul pentru pâine: Conectaţi cablul la priză, introduceţi pâinea şi selectaţi setarea pentru
prăjire (1-8). Apăsaţi în jos mânerul de pornire.
3
Când pâinea a atins nuanţa de rumenire dorită, prăjitorul se opreşte automat şi pâinea este ridicată.
O puteţi ridica mai sus, ridicând mânerul de pornire.
CARACTERISTICI ŞI CURĂŢARE (*în funcţie de model)
4
Caracteristici de funcţionare: pentru a întrerupe prăjirea, apăsaţi butonul de oprire (A). Pentru a prăji pâine
îngheţată, apăsaţi butonul pentru dezgheţare (B), iar pentru a încălzi pâinea deja prăjită, apăsaţi butonul pentru
reîncălzire (C).
5
Pentru a încălzi chiflele, baghetele mici sau alte tipuri de pâine, folosiţi suportul pentru încălzirea chiflelor.
Împingeţi în jos mânerul chiflă mai caldă pentru a ridica suportul şi după aceea puneţi chifla pe suport. Selectaţi
nivelul de rumenire 2 şi începeţi prăjirea prin apăsarea mânerului de start. După terminare, întoarceţi pâinea şi
repetaţi dacă este necesar.
Atenţie – NU atingeţi suportul deoarece acesta devine foarte fierbinte pe durata utilizării!
6
Curăţare şi întreţinere: deconectaţi prăjitorul de la priză şi lăsaţi-l să se răcească. Goliţi sertarul pentru firimituri.
Ştergeţi suprafeţele exterioare cu o cârpă uşor umedă. Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare caustici sau
abrazivi şi nu scufundaţi niciodată aparatul în lichid!
Bucurați-vă de noul dumneavoastră produs Electrolux!
SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare pentru utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă riscurile la care se
expun.
• Aparatele pot fi utilizate de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau după o
instruire care să le ofere informaţiile necesare pentru utilizarea în siguranţă a aparatului şi
dacă aceştia înţeleg pericolele la care se expun.
46
www.electrolux.com
• Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
• Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu va fi realizată de către copii, cu excepția
cazului în care aceștia au vârsta mai mare de 8 ani și sunt supravegheați.
• Nu lăsați aparatul și cablul său la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric a cărei tensiune şi
frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de identificare!
• Nu utilizaţi şi nu ridicaţi niciodată aparatul dacă
– cablul de alimentare este deteriorat,
– carcasa este deteriorată.
• Aparatul trebuie conectat doar la o priză cu împământare. Dacă este necesar, poate fi folosit
un prelungitor adecvat pentru 10 A.
• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană
cu o calificare similară.
• Puneţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plană, dreaptă.
• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat cât timp este conectat la sursa de alimentare.
• Aparatul trebuie oprit şi fişa de alimentare scoasă mereu după utilizare, înainte de curăţare
şi întreţinere.
• Aparatul şi accesoriile devin fierbinţi în timpul funcţionării. Utilizaţi doar mânerele şi
butoanele destinate acestui scop. Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de curăţare sau
depozitare.
• Nu scufundaţi aparatul în apă şi în niciun alt lichid.
• Nu utilizaţi şi nu puneţi aparatul pe o suprafaţă fierbinte sau lângă o sursă de căldură.
• Avertisment: Evitaţi scurgerile pe conector.
• Atenţie: suprafaţa elementului de încălzire este supusă căldurii reziduale după utilizare.
• Cablul de alimentare nu trebuie să vină în contact cu nicio parte fierbinte a aparatului.
• Acest aparat este destinat numai utilizării în mediul casnic. Producătorul nu poate accepta
nicio răspundere pentru eventuale daune produse de utilizarea necorespunzătoare sau
incorectă.
• Firimiturile pot arde, curăţaţi cu regularitate tava pentru firimituri. Nu utilizaţi niciodată
aparatul fără tava pentru firimituri.
• Nu introduceţi degetele sau ustensile din metal în fanta de prăjire. Există riscul de vătămare
şi de deteriorare a aparatului.
• Pâinea poate arde. Nu utilizaţi prăjitorul sub sau în apropierea unor obiecte inflamabile (de
ex. perdele). Prăjitorul nu trebuie lăsat nesupravegheat.
• Nu atingeţi capacul fantei de prăjire atunci când se prăjeşte pâine.
• Acest aparat nu este proiectat spre a fi utilizat cu un cronometru extern sau cu un sistem
separat de comandă de la distanţă.
• Aceste suprafeţe pot deveni fierbinţi pe durata utilizării .
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
- În bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte medii de lucru;
- case de la ferme;
- de clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial;
- medii de cazare cu micul dejun inclus.
www.electrolux.com
47
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
ELIMINAREA
Simbolul de pe produs indică faptul că acesta conţine o baterie care nu trebuie aruncată cu deşeurile
menajere obişnuite.
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul produsul nu poate fi aruncat împreună cu
deşeurile menajere. Pentru reciclarea produsului, acesta trebuie dus la un punct de colectare sau la un
centru de service Electrolux, care poate demonta şi recicla bateria şi componentele electrice într-un
mod sigur şi profesional. Pentru colectarea separată a produselor electrice şi bateriilor reciclabile, urmaţi
reglementările în vigoare la nivel naţional.
Electrolux își rezervă dreptul de a modifica produsele, informațiile și specificațiile fără notificare.
SRPSKI
Hvala Vam na odabiru Electrolux proizvoda. Kako biste osigurali najbolje rezultate, uvek koristite originalnu
dodatnu opremu i rezervne delove kompanije Electrolux. Oni su dizajnirani posebno za Vaš proizvod. Ovaj
proizvod je dizajniran s pažnjom na životnu sredinu. Svi plastični delovi obeleženi su u svrhu recikliranja.
KOMPONENTE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Otvor za tost
Temperaturno izolovano kućište
Pregrada za mrvice
Dugme za odmrzavanje sa indikatorom
Dugme za ponovno grejanje sa indikatorom
Dugme „Stop“ sa indikatorom
Kontrola pečenja
H. Poluga za pokretanje i podizanje hleba
I. Nosač za grejanje lepinja koji služi za grejanje
lepinja i rolnica
J. Ručica za povećanje temperature lepinja
K. Kabl za napajanje i i utičnica
L. Pregrada za kabl (na donjoj strani tostera)
M. Poklopac za prašinu *
*u zavisnosti od modela
Slika, stranica 2-3
POČETAK RADA
1
Pre nego što počnete prvi put da koristite toster, postavite ga pored otvorenog prozora i neka radi nekoliko
puta pri maksimalnoj jačini pečenja bez hleba.
2
Kako se koristi toster: Uključite ga u struju, stavite hleb i podesite jačinu pečenja (1-8). Pritisnite polugu za
pokretanje nadole.
3
Kada hleb dostigne željeni stepen pečenja, toster se automatski gasi i hleb se podiže nagore. Možete više da ga
podignete tako što ćete podići polugu za pokretanje.
FUNKCIJE I ČIŠĆENJE (*u zavisnosti od modela)
4
Operativne funkcije: da biste prekinuli pečenje, pritisnite dugme „stop“ (A). Da biste ispekli zamrznuti hleb,
pritisnite dugme za odmrzavanje (B), a da biste zagrejali već ispečeni hleb, pritisnite dugme za ponovno grejanje
(C).
5
Da biste zagrejali lepinje, rolnice ili drugu vrstu hleba, koristite nosač za grejanje lepinja. Pritisnite ručicu za
povećanje temperature nosača za grejanje lepinja nadole da biste podigli nosač, a zatim stavite lepinju na njega.
Izaberite podešavanje za reš pečenje 2, a zatim pokrenite toster pritiskom ručice za pokretanje nadole. Kada
bude gotovo, okrenite hleb i, po potrebi, ponovite ovu radnju.
Oprez – NEMOJTE dodirivati nosač budući da postaje vreo tokom korišćenja!
6
Čišćenje i održavanje: isključite toster i dozvolite da se ohladi. Ispraznite pregradu sa mrvicama hleba. Obrišite
spoljašnje površine sa blago vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje i nikada ne
potapajte aparat u tečnost!
Uživajte u Vašem novom proizvodu kompanije Electrolux!
48
www.electrolux.com
BEZBEDNOSNI SAVETI
Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog aparata.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim
ili mentalnim sposobnostima, ili osobe kojima nedostaju iskustvo i znanje ukoliko im se
obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i
tako da razumeju potencijalne rizike.
• Ovaj uređaj mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim
sposobnostima, ili osobe kojima nedostaju iskustvo i znanje ukoliko im se obezbedi nadzor
ili im se daju uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i tako da razumeju
potencijalne rizike.
• Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem.
• Čišćenje i održavanje ne treba da obavljaju deca, ukoliko nisu starija od 8 godina i pod
nadzorom.
• Uređaj i pripadajući kabl držite van domašaja dece koja su mlađa od 8 godina.
• Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i frekvencija odgovaraju
vrednostima na pločici modela!
• Nikada ne koristite ili podižite uređaj ako je oštećen kabl za napajanje ili kućište.
• Aparat mora da bude povezan samo sa uzemljenom utičnicom. Ako je neophodno, može se
koristiti produžni kabl koji odgovara 10 A.
• Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, moraju ih zameniti proizvođač, ovlašćeni servis
ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle sve opasnosti.
• Uvek postavite aparat na ravnu površinu.
• Nikada nemojte ostavljati aparat bez nadzora ako je uključen u struju.
• Pre čišćenja i održavanja, aparat mora da bude isključen i strujni utikač izvađen iz utičnice
nakon svakog korišćenja.
• Uređaj i dodatni pribor se zagrevaju tokom rada. Koristite samo predviđene drške i
dugmiće. Neka se aparat ohladi pre čišćenja ili odlaganja.
• Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
• Ne koristite i ne postavljate uređaj na vruću površinu ili blizu izvora toplote.
• Upozorenje: Vodite računa da ne prospete tečnosti na priključak.
• Pažnja: površina grejnog elementa izvesno vreme ostaje vruća i nakon isključivanja.
• Kabl napajanja ne sme da dođe u kontakt sa bilo kojim zagrejanim delom aparata.
• Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
moguću štetu do koje je došlo neodgovarajućom ili pogrešnom upotrebom.
• Mrvice hleba mogu da gore, stoga redovno čistite pregradu za mrvice. Nikada ne koristite
aparat bez pregrade za mrvice.
• Nemojte stavljati prste ili metalne predmete u otvor za tost. Postoji opasnost od povrede i
oštećenja aparata.
• Hleb može da izgori. Nemojte koristiti toster ispod ili u blizini zapaljivih objekata (npr.
zavese). Toster ne sme da se ostavlja bez nadzora.
• Nemojte prekrivati otvor za tost kada pečete tost.
• Ovaj aparat nije napravljen za rukovanje uz pomoć daljinskog tajmera ili odvojenog
daljinskog sistema kontrole.
• Površina može da se zagreje tokom korišćenja .
www.electrolux.com
49
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima kao što su:
- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- seoske kuće;
- od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima za stanovanje;
- smeštaj tipa noćenja sa doručkom.
ODLAGANJE
Ovaj simbol na proizvodu ukazuje da ovaj proizvod sadrži baterije koje ne treba odlagati sa uobičajenim
otpadom iz domaćinstva.
Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži ukazuje na to da se ovaj proizvod ne može odlagati
kao otpad iz domaćinstva. Da biste reciklirali ovaj proizvod, odnesite ga na zvanično mesto prikupljanja
ili u servisni centar kompanije Electrolux gde se baterije i električni delovi mogu ukloniti i reciklirati na
siguran i profesionalan način. Pridržavajte se pravila vaše zemlje za odvojeno prikupljanje električnih
proizvoda i punjivih baterija.
Kompanija Electrolux zadržava pravo promene proizvoda, informacije i specifikacije bez prethodne najave.
РУССКИЙ
Благодарим вас за выбор продукции Electrolux. Для достижения наилучших результатов всегда
используйте оригинальные аксессуары и запчасти Electrolux. Они разработаны специально для этого
продукта. Этот продукт разработан с учетом экологических требований. На всех пластиковых деталях
присутствует маркировка относительно последующей переработки.
КОМПОНЕНТЫ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Гнездо для поджаривания
Термоизолированный внешний корпус
Лоток для крошек
Кнопка размораживания с индикатором
Кнопка подогрева с индикатором
Кнопка выключения с индикатором
Настройка поджаривания
H. Рычажок пуска и подъема хлеба
I. Рамка для разогрева рулетов и булочек
J. Рычаг разогрева рулетов и булочек
K. Шнур питания с вилкой
L. Место для шнура (снизу тостера)
M. Крышка для защиты от пыли *
*зависит от модели
Изображение, страница 2-3
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1
Перед первым применением тостер следует поместить у открытого окна и дать поработать несколько
раз до максимального поджаривания без хлеба.
2
Как пользоваться тостером Включите шнур в сеть, вставьте хлеб и выберите степень поджаренности
(1–8). Нажмите рычажок пуска вниз.
3
Когда хлеб достаточно поджаривается, тостер автоматически выключается и хлеб выпрыгивает. Поднять
его выше можно, подняв рычажок пуска.
ОСОБЕННОСТИ И УХОД (*зависит от модели)
4
Особенности работы: для прекращения поджаривания нажмите кнопку завершения (A). Для
поджаривания замороженного хлеба нажмите кнопку размораживания (B), а для разогрева уже
поджаренного хлеба нажмите кнопку подогрева (C).
5
Для разогрева булочек, рулетов и других хлебобулочных изделий используйте рамку для разогрева
булочек. Для подъема рамки нажмите на рычаг рамки для разогрева булочек по направлению вниз, а
затем поместите на рамку булочку. Выберите уровень подрумянивания «2» и включите тостер, нажав на
рычаг пуска. По окончании переверните хлеб и при необходимости повторите данную процедуру.
Осторожно – НЕ касайтесь рамки: при работе прибора она сильно нагревается!
50
www.electrolux.com
6
GB
Чистка и уход: отсоедините тостер от сети и дайте ему остыть. Опорожните лоток для крошек.
Протрите внешние поверхности слегка увлажненной тканью. Не пользуйтесь едкими и абразивными
очистителями и не погружайте машину в жидкость!
FR
Наслаждайтесь новым продуктом Electrolux!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед первым применением устройства внимательно прочтите
следующую инструкцию.
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом
или знаниями только после получения соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
• Приборы могут эксплуатироваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при
условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность или после
получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать
электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.
• Дети не должны играть с прибором.
• Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться
детьми, если только они не старше 8 лет и не находятся под присмотром взрослого.
• Держите прибор и его сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой,
соответствующими табличке технических данных!
• Не пользуйтесь устройством при повреждении шнура питания или корпуса.
• Включайте устройство только в заземленную розетку. При необходимости можно
воспользоваться удлинителем на 10 А.
• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны быть
заменены производителем, агентом по обслуживанию или другим квалифицированным
специалистом.
• Всегда ставьте устройство на ровную горизонтальную поверхность.
• Не оставляйте без присмотра включенное в сеть устройство.
• При чистке и уходе устройство должно быть выключено и отсоединено от сети.
• Во время работы устройство и принадлежности нагреваются. Применяйте ручки и кнопки
только по назначению. Перед чисткой и хранением дайте устройству остыть.
• Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
• Не используйте и не оставляйте устройство на горячей поверхности и вблизи источников
тепла.
• Предупреждение. Избегайте попадания жидкости на разъем.
• Внимание! Поверхность нагревательного элемента сохраняет остаточное тепло после
окончания использования.
• Шнур питания не должен касаться горячих частей устройства.
• Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб от неправильной
www.electrolux.com
51
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
эксплуатации.
• Крошки могут подгорать, регулярно очищайте лоток для крошек. Не пользуйтесь
устройством без лотка для крошек.
• Не допускайте попадания в гнездо для тостов пальцев и металлических инструментов. Это
может привести к травме или повреждению устройства.
• Хлеб может загореться. Не пользуйтесь тостером под горючими предметами и вблизи них
(например, рядом с занавесками). Не оставляйте тостер без присмотра.
• Не закрывайте гнездо тостера во время поджаривания.
• Устройство не предназначено для работы с внешним таймером или отдельной системой
дистанционного управления.
• В ходе работы поверхности могут нагреваться .
Данный прибор предназначен для бытового и схожего с ним
применения, например:
- помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на
других рабочих местах; - в сельских жилых домах; - для использования клиентами отелей,
мотелей и других мест проживания; -
в мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак».
УТИЛИЗАЦИЯ
Данный символ на изделии означает, что оно содержит батарею, которую запрещается
выбрасывать вместе с бытовым мусором.
Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что изделие нельзя утилизировать
как обычные бытовые отходы. Для вторичной переработки изделия просим отнести его в
официальный пункт сбора или в сервисный центр Electrolux, где батарея и электрические
компоненты будут извлечены и переработаны безопасным и профессиональным образом.
Следуйте правилам, установленным в вашей стране для раздельного сбора электроприборов и
аккумуляторных батарей.
Electrolux оставляет за собой право вносить изменения в свои товары, информацию о них и спецификации без уведомления.
52
www.electrolux.com
SVENSKA
GB
Tack för att du valt en produkt från Electrolux. Använd alltid originaldelar och tillbehör från Electrolux för bästa
resultat. De har konstruerats speciellt för din produkt. Den här produkten har tillverkats med miljön i åtanke. Alla
plastdelar är märkta i återvinningssyfte.
FR
KOMPONENTER
AR
A.Rostfack
B. Värmeisolerat yttre hölje
C.Smulbricka
D. Upptiningsknapp med indikatorlampa
E. Uppvärmningsknapp med indikatorlampa
F. Stoppknapp med indikatorlampa
G.Rostkontroll
H. Startspak och brödlyft
I. Bullvärmningsgaller för uppvärmning av bullar
J. Bullvärmarspak
K. Strömkabel och kontakt
L. Sladdförvaring (på brödrostens undersida)
M. Dammlock *
BG
*beroende på modell
DK
CZ
DE
Bild sida 2-3
EE
KOMMA IGÅNG
1
Innan du använder brödrosten första gången bör du placera den nära ett öppet fönster och köra den några
gånger med maximal rostningsgrad inställd utan bröd i.
FA
2
Så här använder du brödrosten: Anslut kontakten till vägguttaget, lägg i bröd och välj rostningsgrad (1–8).
Tryck ned startspaken.
FI
3
När brödet har fått önskad rostningsgrad stängs brödrosten av automatiskt och brödet lyfts upp.
Du kan lyfta brödet högre med hjälp av startspaken.
HR
FUNKTIONER OCH RENGÖRING (*beroende på modell)
HU
4
Funktioner: Tryck på stoppknappen (A) för att avbryta rostningen. Tryck på upptiningsknappen (B) för att rosta
fryst bröd. Tryck på återuppvärmningsknappen (C) för att värma redan rostat bröd.
5
Värm bullar eller annat bröd med hjälp av bullvärmningsgallret. Tryck ner spaken till bullvärmningsgallret så
lyfts gallret och lägg sedan bullen på gallret. Välj bruninställning 2 och starta sedan brödrosten genom att trycka
ner startspaken. När det är klart, vänd på brödet och upprepa vid behov.
Var försiktig! Vidrör INTE gallret eftersom det blir mycket hett vid användning!
6
Rengöring och underhåll: Dra ur kontakten och låt brödrosten svalna. Töm smulbrickan. Torka brödrosten
utvändigt med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig frätande eller slipande rengöringsmedel och sänk aldrig
ned brödrosten i vätska!
LT
LV
NO
Vi hoppas och tror att du kommer att uppskatta din nya produkt från Electrolux!
SÄKERHET
Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första gången.
• Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller
instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
• Produkterna kan användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om
hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
• Barn ska inte leka med produkten.
• Rengöring och underhålls som utförs av användaren ska inte göras av barn såvida de inte är
äldre än 8 år och får tillsyn.
• Produkten med sladd ska hållas utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
• Apparaten ska endast anslutas till vägguttag vars spänning och frekvens överensstämmer
med specifikationerna på märkplåten.
www.electrolux.com
IT
53
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
• Använd eller hantera aldrig apparaten om strömkabeln eller höljet är skadat.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat eluttag. Om nödvändigt kan en
förlängningskabel för 10 A användas.
• Om apparaten eller sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren, auktoriserad
servicepersonal eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
• Placera alltid apparaten på ett plant underlag.
• Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till vägguttaget.
• Apparaten måste stängas av och sladden dras ur efter användning och före rengöring och
underhåll.
• Apparaten och dess tillbehör blir heta under drift. Använd bara särskilt avsedda handtag
och knappar. Låt apparaten svalna före rengöring eller förvaring.
• Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
• Använd eller placera inte apparaten på ett hett underlag eller nära en värmekälla.
• Varning: Undvik att spilla något på kontakten.
• Obs! Ytan på värmeelementet fortsätter att vara varm en stund efter användning.
• Strömkabeln får inte komma i kontakt med apparatens heta delar.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell skada
orsakad av olämplig eller felaktig användning.
• Smulor kan fatta eld. Rengör smulbrickan regelbundet. Använd aldrig apparaten utan filter.
• Stick inte ned dina fingrar eller metallredskap i rostfacken. Det finns risk för person- och
maskinskada.
• Bröd kan fatta eld. Använd inte brödrosten under eller nära antändliga föremål (t.ex.
gardiner). Brödrosten ska inte lämnas utan uppsikt.
• Täck inte över rostfacket under rostning.
• Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat
fjärkontrollsystem.
• Ytorna kan bli heta vid användning .
Den här produkten är avsedd att användas i hushållet och i liknande miljöer som t.ex:
- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
-bondgårdar
- av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
- miljöer av typen bed and breakfast.
KASSERING
Den här symbolen på produkten indikerar att produkten innehåller ett batteri som inte får kasseras med
vanliga hushållssopor.
Den här symbolen på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får behandlas
som hushållsavfall. För att återvinna produkten ska du ta den till en officiell insamlingsplats eller
till ett Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett
säkert och professionellt sätt. Följ ditt lands regler för separat insamling av elektriska produkter och
uppladdningsbara batterier.
Electrolux förbehåller sig rätten att ändra produkter, information och specifikationer utan föregående meddelande.
54
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
GB
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Electrolux. Da bi zagotovili najboljše rezultate, vedno uporabljajte
originalne dodatke in rezervne dele Electrolux. Ti so bili zasnovani posebej za vaš izdelek. Ta izdelek je zasnovan z
mislijo na okolje. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.
FR
SESTAVNI DELI
AR
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Reža za kruh
Toplotno izolirano ohišje
Predal za drobtine
Gumb za odtajanje z indikatorsko lučko
Gumb za ponovno gretje z indikatorsko lučko
Gumb za zaustavitev z indikatorsko lučko
Nadzor zapečenosti
H.
I. J. K.
L.
Ročica za začetek peke in odstranjevanje kruha
Nosilec za pogrevanje kruhkov in žemelj
Vzvod nosilca za pogrevanje kruhkov
Napajalni kabel in vtikač
Prostor za shranjevanje kabla (na spodnji strani
opekača)
M. Zaščitni pokrov *
BG
CZ
DE
DK
*odvisno od modela
EE
Slika, 2-3. stran
PRIPRAVA ZA UPORABO
FA
1
Pred prvo uporabo opekač postavite v bližino odprtega okna in ga nekajkrat zaženite z največjo stopnjo
zapečenosti. Pri tem vanj ne vstavite kruha.
2
Kako uporabljati opekač: Priklopite vtikač v električno omrežje, vstavite kruh in izberite stopnjo zapečenosti
(1–8). Pritisnite ročico za začetek peke.
3
Ko je kruh dovolj zapečen, se opekač samodejno izklopi in dvigne kruh. Z ročico za začetek peke lahko dvignete
kruh še višje.
FI
FUNKCIJE IN ČIŠČENJE (*odvisno od modela)
HR
HU
4
Funkcije delovanja: če želite prekiniti peko, pritisnite gumb za zaustavitev (A). Če želite odtajati zamrznjen kruh,
pritisnite gumb za odtajanje (B), če pa želite pogreti že opečen kruh, pritisnite gumb za ponovno gretje (C).
IT
5
Za pogrevanje kruhkov, žemelj ali druge vrste kruha uporabite nosilec za pogrevanje kruhkov. Pritisnite
vzvod nosilca za pogrevanje kruhkov, da dvignete nosilec in nanj položite kruhek. Izberite nastavitev za
zapečenost 2 in nato vklopite opekač s pritiskom ročice za peko. Po koncu obrnite kruh in po potrebi ponovite.
Pozor – NE dotikajte se nosilca, ker se med uporabo močno segreje!
LT
6
Čiščenje in vzdrževanje: izklopite opekač in ga pustite, da se ohladi. Izpraznite predal za drobtine. Obrišite
zunanje površine z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih ali grobih čistilnih sredstev in ne potapljajte
naprave v tekočino!
NO
Uživajte z vašim novim Electrolux izdelkom!
PL
VARNOSTNI NASVETI
Pred prvo uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi
telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja
le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se
zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
• To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
• Otroci se ne smejo igrati z napravo.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, mlajši od osmih let in brez
nadzora.
• Napravo in kable hranite zunaj dosega otrok, mlajših od osmih let.
• Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca
www.electrolux.com
55
LV
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
• Naprave ne uporabljajte ali prijemajte, če je
– poškodovan napajalni kabel,
– poškodovano ohišje.
• Napravo morate povezati v ozemljeno vtičnico. Po potrebi lahko uporabite podaljšek,
primeren za tok 10 A.
• Če je naprava ali električni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, serviser ali druga
usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
• Napravo vedno postavite na ravno in vodoravno površino.
• Vklopljene naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
• Pred čiščenjem, vzdrževanjem in po uporabi morate vedno izklopiti napravo ter izvleči
napajalni kabel iz vtičnice.
• Naprava in dodatki se med uporabo segrejejo. Dotikajte se le označenih ročajev in gumbov.
Pred čiščenjem ali shranjevanjem se mora naprava ohladiti.
• Naprave ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
• Naprave ne postavljajte na vročo površino ali v bližino vira toplote.
• Opozorilo: izogibajte se razlitju po konektorju.
• Pozor: površina grelnega elementa je vroča tudi po uporabi.
• Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
• Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne sprejema odgovornosti za
morebitno škodo zaradi neustrezne ali nepravilne uporabe.
• Drobtine lahko zagorijo, zato redno čistite pladenj za drobtine. Naprave nikoli ne
uporabljajte brez pladnja za drobtine.
• V režo za kruh ne segajte s prsti ali kovinskimi predmeti, ker lahko poškodujete sebe ali
napravo.
• Kruh lahko zagori. Opekača ne uporabljajte pod vnetljivimi predmeti ali blizu njih (npr.
zaves). Opekača ne pustite brez nadzora.
• Med peko ne pokrivajte reže za kruh.
• Naprave ne smete upravljati z zunanjim odštevalnikom časa ali ločenim sistemom za
daljinsko upravljanje.
• Površine se lahko med uporabo segrejejo .
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobni vrsti uporabe, npr.:
- kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- kmečkih hišah,
- s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih,
- kjer nudijo prenočišča z zajtrkom.
56
www.electrolux.com
GB
ODSTRANJEVANJE
FR
Ta simbol na izdelku pomeni, da izdelek vsebuje baterijo, ki je ni dovoljeno odlagati z običajnimi
gospodinjskimi odpadki.
Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi
gospodinjskimi odpadki. Izdelek za recikliranje nesite na ustrezno zbirno mesto ali v Electroluxov servisni
center, kjer lahko na varen in profesionalen način odstranijo in reciklirajo baterijo in električne dele.
Upoštevajte pravila v vaši državi za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij za ponovno polnjenje.
AR
BG
CZ
Electrolux si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni izdelke, informacije in specifikacije.
.
DE
SLOVENČINA
Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti Electrolux. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, vždy
používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely od spoločnosti Electrolux. Boli navrhnuté špeciálne pre
váš výrobok. Tento výrobok bol vyrobený s ohľadom na životné prostredie. Všetky plastové časti sú označené na
recyklačné účely.
DK
KOMPONENTY
FA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Otvor na chlieb
Vonkajší plášť s tepelnou izoláciou
Priehradka na omrvinky
Tlačidlo rozmrazovania s indikátorom
Tlačidlo na opätovné zohriatie s indikátorom
Tlačidlo stop s indikátorom
Nastavenie intenzity opečenia
H.
I. J. K.
L. Ovládacia páčka a vysúvanie chleba
Mriežka na ohrev pečiva
Páčka ohrievača pečiva
Kábel napájania a zástrčka
Priehradka na kábel napájania (na spodnej strane
hriankovača)
M. Kryt proti prachu*
EE
FI
HR
HU
IT
* v závislosti od modelu
Obrázok str. 2-3
LT
ZAČÍNAME
LV
1
Pred prvým použitím by sa mal hriankovač nachádzať v blízkosti otvoreného okna a na začiatku by sa mal
niekoľkokrát použiť s maximálnym nastavením intenzity pečenia, ale bez chleba.
2
Ako používať hriankovač: Zapojte kábel do zásuvky, vložte chlieb do hriankovača a vyberte nastavenie intenzity
pečenia (1 – 8). Stlačte ovládaciu páčku.
3
Keď chlieb dosiahne nastavený stupeň opečenia, hriankovač sa automaticky vypne a chlieb sa vysunie.
Zdvihnutím ovládacej páčky ho môžete vysunúť ešte vyššie.
NO
PL
FUNKCIE A ČISTENIE (* v závislosti od modelu)
RO
4
Prevádzkové funkcie: ak chcete pečenie prerušiť, stlačte tlačidlo stop (A). Ak chcete opiecť mrazený chlieb,
stlačte tlačidlo rozmrazovania (B). Ak chcete zohriať už opečený chlieb, stlačte tlačidlo na opätovné zohriatie (C).
RS
5
Na ohrievanie žemlí, rožkov alebo iného pečiva používajte mriežku na ohrev pečiva. Mriežku nadvihnite
stlačením páčky mriežky na ohrev pečiva nadol a potom na ňu položte pečivo. Úroveň opečenia nastavte na
hodnotu 2 a stlačením páčky spustenia nadol hriankovač spustite. Po dokončení otočte pečivo a v prípade
potreby ho vymeňte.
Pozor: NEDOTÝKAJTE sa mriežky, pretože sa počas používania môže veľmi nahriať!
6
RU
SE
Čistenie a starostlivosť: odpojte hriankovač od zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Vyprázdnite priehradku na
omrvinky. Mierne navlhčenou handričkou utrite vonkajšie povrchy. Nikdy nepoužívajte žieravé ani abrazívne
čistiace prostriedky. Prístroj nikdy neponárajte do tekutiny.
Prajeme vám veľa radosti s vaším novým výrobkom Electrolux!
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
57
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom
používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.
• Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby,
alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú
prípadným rizikám.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu a mladšie ako 8
rokov.
• Spotrebič a jeho kábel uskladnite mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým
parametrom (napätie a frekvencia) uvedeným na typovom štítku.
• Prístroj nikdy nepoužívajte ani nedvíhajte, ak
– je poškodený kábel napájania,
– je poškodený plášť prístroja.
• Prístroj sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. V prípade potreby možno použiť
predlžovací kábel dimenzovaný na 10 A.
• Ak je prístroj alebo kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik
alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Prístroj vždy umiestňujte na rovnú podložku.
• Keď je prístroj zapojený do elektrickej zásuvky, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
• Po každom použití a pred každým čistením a údržbou sa prístroj musí vypnúť a odpojiť od
zásuvky.
• Prístroj a doplnky sa počas používania zahrievajú. Používajte len určené držadlá
a ovládače. Pred čistením alebo uskladnením nechajte prístroj vychladnúť.
• Prístroj neponárajte do vody ani iných tekutín.
• Prístroj nepoužívajte ani neklaďte na horúci povrch a do blízkosti zdrojov tepla.
• Varovanie: Zabráňte vytečeniu konektora.
• Pozor: Povrch ohrevného prvku je po použití ešte horúci.
• Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami prístroja.
• Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj používa na iné ako
stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca
na prístroj záruku.
• Omrvinky môžu začať horieť, preto priehradku na omrvinky pravidelne čistite. Prístroj
nikdy nepoužívajte bez priehradky na omrvinky.
• Do otvorov na chlieb nestrkajte prsty ani kovové nástroje. Hrozí nebezpečenstvo poranenia
a poškodenia zariadenia.
• Chlieb sa môže vznietiť. Hriankovač nepoužívajte pod horľavými predmetmi (napr.
záclonami) alebo v ich blízkosti. Zapnutý hriankovač nesmie zostať bez dozoru.
• Počas používania hriankovača nezakrývajte otvor na chlieb.
58
www.electrolux.com
• Prístroj nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača ani samostatného
systému diaľkového ovládania.
• Povrchy sú počas používania náchylné k nahriatiu .
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:
- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
- vidiecke domy,
- priestory určené pre klientov v hoteloch, moteloch a iných typoch ubytovacích zariadení,
- ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú raňajky.
Symbol na výrobku alebo na obale znamená, že sa s ním nesmie zaobchádzať ako s komunálnym
odpadom. Postarajte sa o recykláciu výrobku a odneste ho do oficiálnej zberne recyklovateľného
odpadu alebo do servisného strediska spoločnosti Electrolux, kde vedia, ako bezpečne a odborne
odstrániť a recyklovať batériu a elektrické súčiastky. Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na
zber elektrických výrobkov a nabíjateľných batérií/akumulátorov.
Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo zmeniť výrobky, informácie a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
BG
CZ
EE
FA
FI
HR
TΫRKÇE
Bir Electrolux ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için daima orijinal Electrolux
aksesuarlarını ve yedek parçalarını kullanın. Ürününüz için özel olarak tasarlanmışlardır. Bu ürün çevresel faktörler
göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Tüm plastik parçalar geri dönüşüm amacıyla işaretlenmiştir.
BILEŞENLER
HU
IT
LT
H. Başlatma kolu ve ekmek kaldıracağı
I. Çörekleri ve küçük ekmekleri ısıtmak için çörek
ısıtma rafı
J. Çörek ısıtma kolu
K. Güç kablosu ve fiş
L. Kablo saklama yeri (kızartma makinesinin
altındadır)
M. Toz kapağı *
LV
NO
PL
RO
* modele bağlıdır
Resim sayfa 2-3
RS
BAŞLARKEN
1
Kızartma makinesi, ilk kez çalıştırılmadan önce açık bir pencere yanına yerleştirilmeli ve maksimum kızartma
ayarında ekmek konmaksızın birkaç kez çalıştırılmalıdır.
2
Kızartma makinesinin kullanımı: Fişi prize takın, ekmeği yerleştirin ve kızartma ayarını (1-7) seçin. Başlatma
kolunu aşağı bastırın.
3
Ekmek istenilen düzeyde kızardığında kızartma makinesi otomatik olarak kapanır ve ekmek yukarı kaldırılır.
Başlatma kolunu kaldırarak ekmeği daha yıkarı da kaldırabilirsiniz.
4
AR
DK
Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok obsahuje batériu, ktorú nie je dovolené likvidovať s
bežným domovým odpadom.
Kızartma yuvası
Isı yalıtımlı dış kasa
Kırıntı çekmecesi
Buz çözme düğmesi ve gösterge lambası
Isıtma düğmesi ve gösterge lambası
Durdurma düğmesi ve gösterge lambası
Kararma kontrolü
FR
DE
LIKVIDÁCIA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
GB
RU
SE
SI
ÖZELLIKLER VE TEMIZLEME (* modele bağlıdır)
SK
Çalıştırma özellikleri: kızartmayı yarıda kesmek için, durdurma düğmesine (A) basın. Donmuş ekmeği kızartmak
için buz çözme düğmesine (B) ve önceden kızartılmış ekmeği ısıtmak için yeniden ısıtma düğmesine (C) basın.
TR
UA
www.electrolux.com
59
5
Çörekler, küçük ekmekleri veya diğer ekmekleri ısıtmak için çörek ısıtma rafını kullanın. Rafı yukarı kaldırmak
için çörek ısıtma rafı kolunu aşağı doğru itin ve çöreği rafa yerleştirin. Kızartma ayarını 2 olarak ayarlayın ve
başlatma koluna aşağıya doğru bastırarak ekmek kızartma makinesini çalıştırın. Kızardığında ekmeği ters çevirin
ve gerekirse tekrarlayın.
Dikkat – Kullanım sırasında çok ısınacağı için rafa DOKUNMAYIN!
6
Temizlik ve bakım: kızartma makinesinin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin. Kırıntı çekmecesini
boşaltın. Dış yüzeyleri hafif nemli bir bez ile silin. Kesinlikle yakıcı ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın ve
makineyi sıvı içine daldırmayın!
Yeni Electrolux ürününüzü keyifle kullanın!
EMNIYET TAVSIYESI
Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun.
• Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim
veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya
bilgi verilmesi fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi
olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından ve gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe yapılmamalıdır.
• Cihazı ve kablosuna 8 yaşından küçük çocukların erişmesine engel olun.
• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere uyan bir güç
kaynağına bağlanmalıdır.
• Ürünle birlikte gelen kablo veya gövde zarar görmüşse cihazı kesinlikle kullanmayın veya
tutmayın.
• Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır. Gerekirse, 10 A için uygun bir uzatma
kablosu kullanılabilir.
• Ürün veya ürünle birlikte gelen kablo hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan
kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip
bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Cihazı daima düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
• Prize bağlıyken cihazı kesinlikle çalışır halde bırakmayın.
• Her kullanım sonrasında ve temizlik ve bakım öncesinde cihaz kapatılmalı ve fişi prizden
çekilmelidir.
• Cihaz ve aksesuarları çalışırken ısınır. Yalnızca ilgili kol ve düğmeleri kullanın. Temizleme
veya saklama öncesinde soğumasını bekleyin.
• Cihazı suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın!
• Cihazı sıcak bir yüzey üzerinde veya bir ısı kaynağının yakınında kullanmayın veya bu tür
yerlere koymayın.
• Uyarı: Konektöre sıvı dökülmesini önleyin.
• Dikkat: Isıtma elemanının yüzeyi kullanımdan sonra atıl ısıya maruz kalabilir.
• Elektrik kablosu cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Üretici, uygun olmayan veya hatalı
kullanımdan kaynaklanan hasarlar açısından herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Kırıntılar yanabileceği için kırıntı tepsisini düzenli olarak temizleyin. Cihazı, kırıntı tepsisi
60
www.electrolux.com
takılmadan kesinlikle kullanmayın.
• Ekmek kızartma yuvasına parmaklarınız veya metal nesneler ile ulaşmaya çalışmayın.
Yaralanma veya cihaza zarar verme riski vardır.
• Ekmek yanabilir. Ekmek kızartma makinesini kolayca alev alabilecek nesnelerin (perde
gibi) altında veya yakınında kullanmayın. Ekmek kızartma makinesini, başında kimse
olmadan çalıştırılmamalıdır.
• Ekmek kızartırken, kızartma yuvasının üstünü örtmeyin.
• Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtasıyla
çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
• Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir .
Bu cihazlar aşağıdaki gibi evle ilgili ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır:
- mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak bölümleri;
- çiftlik evleri;
- otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler tarafından;
- pansiyon tipi ortamlarda.
ELDEN ÇIKARMA
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
Üründeki bu sembol, bu ürünün normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gereken bir batarya içerdiğini
belirtir.
HU
IT
Cihazın veya cihazla birlikte verilen belgelerin üzerindeki bu sembol, ürüne evsel atık muamelesi
yapılmaması gerektiğini belirtir. Ürününüzü geri dönüştürmek için lütfen resmi bir toplama
noktasına veya batarya ve elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir şekilde sökebilecek ve
geri dönüştürebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ve şarj edilebilir
bataryaların ayrı toplanması için ülkenizin kurallarına uyun.
LT
LV
Electrolux bildirimde bulunmadan ürünleri, bilgileri ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
61
УКРАЇНСЬКА
Дякуємо вам за вибір продукції Electrolux. Для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте
оригінальні аксесуари та запчастини Electrolux. Вони розроблені спеціально для цього продукту. Цей
продукт розроблений з урахуванням екологічних вимог. На всіх пластикових деталях присутнє маркування
щодо подальшої переробки.
КОМПОНЕНТИ
A.
B.
C.
D.
Відсік для підсмажування
Термоізольований зовнішній корпус
Відсік для крихт
Кнопка розморожування зі світловим
індикатором
E. Кнопка розігріву зі світловим індикатором
F. Кнопка зупинки зі світловим індикатором
G. Контроль підсмажування
Н.
I. J. K.
L. Пусковий важіль і кнопка підйому хліба
Поличка для розігрівання булочок і рогаликів
Важіль полички для розігрівання булочок
Шнур живлення та штепсель
Шухляда для зберігання шнура (у нижній частині
тостера)
M. Кришка проти пилу *
*залежно від моделі
Зображення, сторінка 2-3
ПОЧАТОК РОБОТИ
1
Перед першим використанням тостера його необхідно розмістити поруч із відкритим вікном і запустити
кілька разів при максимальному налаштуванні підсмажування без хліба.
2
Використання тостера. Підключіть шнур до розетки, розташуйте хліб у відсіку та виберіть налаштування
підсмажування (1-7). Опустіть пусковий важіль.
3
Коли хліб достатньо підрум’янився, тостер автоматично вимикається, а хліб піднімається.
Ви можете посунути його вище, піднявши пусковий важіль.
ДЕТАЛІ ТА ЧИЩЕННЯ (*залежно від моделі)
4
Робочі функції. Щоб перервати підсмажування, натисніть кнопку зупинки (А). Щоб підсмажити
заморожений хліб, натисніть кнопку розморожування (В), а щоб розігріти вже засмажений хліб, натисніть
кнопку розігріву (С).
5
Для розігрівання булочок, рогаликів та іншого хліба використовуйте поличку для розігрівання.
Натисніть важіль полички для розігрівання булочок донизу, щоб підняти поличку, і помістіть на неї булочку.
Встановіть для підрум’янювання рівень 2 та увімкніть тостер, натиснувши важіль запуску донизу. Після
закінчення переверніть хліб і повторіть процедуру, якщо це необхідно.
Увага: не торкайтеся полички, оскільки вона дуже сильно нагрівається під час використання!
6
Чищення та догляд. Витягніть шнур із розетки та дайте тостеру охолонути. Випорожніть відсік для крихт.
Протріть зовнішні поверхні за допомогою зволоженої тканини. Забороняється використовувати лужні й
абразивні очищувачі, а також занурювати прилад у рідину!
Насолоджуйтесь вашим новим продуктом від Electrolux!
ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням приладу.
• Цей прилад може використовуватись дітьми старше 8 років та особами із зниженими
фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і
знаннями лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного
користування приладом та розуміння пов’язаних з цим ризиків.
• Дітям віком від 8 років і особам з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними
можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можна використовувати прилад
лише під наглядом або після отримання інструкцій стосовно безпечного користування
приладом за умови, що вони розуміють відповідні ризики.
• Дітям не можна гратися із приладом.
• Прибирання та обслуговування здійснюватись лише дітьми старше 8 років та під
62
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
наглядом дорослих.
Зберігайте прилад та шнур до нього в місцях, недосяжних для дітей молодших 8 років.
Прилад можна під’єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого
відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними даними!
Забороняється використовувати або піднімати прилад, якщо пошкоджено шнур
живлення чи корпус.
Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки. За необхідності можна
використовувати подовжувальний кабель, який підходить до струму 10 A.
У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити виробник, його
сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти нещасному випадку.
Завжди розміщуйте прилад на рівній горизонтальній поверхні.
Ніколи не залишайте без нагляду прилад, підключений до джерела живлення.
Завжди вимикайте прилад і виймайте мережний штепсель після використання, а також
перед чищенням і поточним обслуговуванням.
Під час експлуатації прилад й аксесуари нагріваються. Використовуйте лише рукоятки
та перемикачі, призначені для цього. Перед чищенням і зберіганням дайте приладу
охолонути.
Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
Не використовуйте та не розташовуйте прилад на гарячій поверхні або поруч із джерелом
тепла.
Попередження: намагайтеся не розливати рідини на з’єднувач.
Увага: нагрівальний елемент ще деякий час після використання залишається гарячим.
Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин приладу.
Прилад призначений виключно для домашнього використання. Виробник не відповідає
за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним використанням.
Крихти можуть загорітися, тому регулярно очищуйте піддон для крихт. Забороняється
використовувати прилад без піддона для крихт.
Не торкайтеся внутрішньої поверхні відсіку для підсмажування пальцями або
металевими інструментами. Існує ризик травмування та пошкодження приладу.
Хліб може горіти. Не використовуйте тостер поруч із легкозаймистими предметами
(наприклад, гардинами). Забороняється залишати прилад без нагляду.
Не закривайте відсік для підсмажування під час роботи приладу.
Цей прилад не призначено для використання разом із зовнішнім таймером чи окремою
системою дистанційного керування.
Поверхні можуть нагріватись під час користування .
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
63
Цей прилад призначений для використання у побутових та
аналогічних сферах застосування, наприклад:
- на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ; - на фермах; - клієнтами готелів,
мотелів та інших житлових приміщень; - в установах, що пропонують напівпансіон.
УТИЛІЗАЦІЯ
Цей символ на виробі означає, що цей виріб містить акумулятор, який не можна викидати із
звичайним побутовим сміттям.
Цей символ на виробі або на його пакуванні вказує, що цей виріб не підлягає утилізації як побутові
відходи. Для утилізації виробу віднесіть його в офіційний пункт збору або в сервісний центр
Electrolux, який може зняти і утилізувати акумулятори і електричні деталі безпечно і професійно.
Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збору електричних виробів та акумуляторних
батарей.
Electrolux залишає за собою право вносити зміни в свої товари, інформацію про них і специфікації без попереднього повідомлення.
64
www.electrolux.com
GB
FR
AR
BG
CZ
DE
DK
EE
FA
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NO
PL
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
65
66
www.electrolux.com
www.electrolux.com
67
3484 E EAT53XX 02 03 1017
Share more of our thinking at www.electrolux.com
electrolux.com/shop
Electrolux Floor Care AB
S:t Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement