Electrolux EAT3330, EAT3300-I, EAT3300AR, EAT3330AR, EAT3300 User manual

Electrolux EAT3330, EAT3300-I, EAT3300AR, EAT3330AR, EAT3300 User manual
Instruction Book
EAT33XX
Toaster
B G БР О Ш УР А С ИН СТРУКЦ И И
G R ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗ Γ ΙΏΝ
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
DE GEBRAUCHSANWEISUNG
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RS UPUTSTVO
DK VEJLEDNING
IT
ISTRUZIONI
RU ИНСТРУКЦИЯ
EE KASUTUSJUHEND
LT
INSTRUKCIJŲ KNYGA
SE BRUKSANVISNING
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
SI
FI
NL GEBRUIKSAANWIJZING
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
FR MODE D’EMPLOI
NO BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
GB INSTRUCTION BOOK
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
UA ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
OHJEKIRJA
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 1
NAVODILA
2017-03-16 10:31:24
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ
ČEŠTINA
DEUTSCH
DANSK
EESTI
ESPAÑOL
SUOMI
FRANÇAIS
ENGLISH
4
6
8
10
12
14
17
19
21
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
HRVATSKI
MAGYAR
ITALIANO
LIETUVIŠKAI
LATVIEŠU
NEDERLANDS
NORSK
POLSKI
23
25
28
30
32
34
36
38
40
PORTUGUÊS
ROMÂNĂ
SRPSKI
42
44
47
49
51
53
55
57
59
РУССКИЙ
SVENSKA
SLOVENŠČINA
SLOVENČINA
TΫRKÇE
УКРАЇНСЬКА
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish,
it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the
knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter,
service information: www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for
your appliance: www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 2
2
2017-03-16 10:31:24
I
A
J
B
H
E
C
D
F
G
M
K
L
1.
4.
C
2.
3.
5.
6.
B
A
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 3
3
2017-03-16 10:31:27
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
КОМПОНЕНТИ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Отвор за препечени филийки
Термоизолиран външен корпус
Чекмедже за трохите
Бутон „Размразяване“ с индикатор
Бутон „Повторно затопляне“ с индикатор
Бутон „Стоп“ с индикатор
Регулиране на степента на препичане
H.
I.
J.
K.
L.
Лостче за стартиране и повдигане на хляба
Скара за препичане на франзели
Бутон за решетката за франзели
Кабел за захранване с щепсел
Отделение за прибиране на кабела (от
долната страна на тостер
M. Прахоуловител
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете следните инструкции внимателно преди за използвате уреда за
първи път.
• Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица
с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
• Уредите могат да бъдат използвани от лица с намалени физически, сетивни
и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на
уреда и възможните рискове.
• Децата не трябва да си играят с уреда.
• Почистване и поддръжка от потребителя не трябва да се извършва от деца,
освен ако не са над 8 годишна възраст и под контрол.
• Дръжте уреда и кабела му далеч от деца под 8 годишна възраст.
• Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване,
чието напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с
данни!
• Никога не използвайте и не вдигайте уреда, ако захранващият кабел или
корпуса е повреден.
• Уредът трябва да се свързва само към заземен контакт. Ако е необходимо,
може да се използва удължител, подходящ за 10 А.
• Ако уредът или захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от
производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за
да се избегне опасност.
• Винаги поставяйте уреда върху равна повърхност.
• Никога не оставайте уреда без контрол, докато е свързан към електрическата
мрежа.
• Уредът трябва да бъде изключен и захранващият кабел изваден след всяко
използване, преди почистване и поддръжка.
• По време на работа уредът и приспособленията към него се нагорещяват.
Използвайте само определените дръжки и копчета. Оставете да се охлади
преди почистване или прибиране.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 4
4
2017-03-16 10:31:27
• Но потапяйте уреда във вода или друга течност.
• Не използвайте и не поставяйте уреда върху гореща повърхност или близо до
източник на топлина.
• Предупреждение: избягвайте разливане върху съединителя.
• Внимание: повърхността на подгряващия елемент отдава топлина след
употреба.
• Захранващият кабел не трябва да влиза в контакт с горещи части на уреда.
• Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не
поема каквато и да е отговорност за вероятно повреждане причинено от
неправилно или неподходящо използване.
• Трохите могат да изгорят и затова редовно почиствайте чекмеджето за трохи.
Никога не използвайте уреда без чекмедже за трохи.
• Не пъхайте пръстите си или метални предмети в отвора за препечени
филийки. Съществува опасност от нараняване и повреда на уреда.
• Хлябът може да изгори. Не използвайте тостера под или в близост до
леснозапалими материали (напр. завеси). Тостерът не трябва да се оставя без
надзор.
• При препичане не покривайте отворите за препечени филийки.
• Този уред не е предназначен за използване с външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.
• Повърхностите се награвят по време на използване .
Тези уреди са предназначени за ползване в домакинство и за следните
приложения:
- места за кухненски персонал в магазини, офиси и други вид работна среда;
- ферми;
- от клиенти в хотели, мотели и друг вид настаняване;
- хотели, които предлагат нощувка и закуска.
ПЪРВИ СТЪПКИ
1. Преди да започнете да използвате тостера за първи път, трябва да го поставите близо до
отворен прозорец и да го включите няколко пъти при максимална степен на препичане без хляб.
2. Как да използвате тостера: Включете щепсела в контакта, поставете хляб и изберете степента на
изпичане (1-7). Натиснете надолу включващото лостче.
3. Когато хлябът достигне желаната степен на препичанетостерът се изключва автоматично и
хляба се повдига нагоре. Можете да го повдигнете още повече, като повдигнете включващото
лостче.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЧИСТВАНЕ
4. Работни характеристики: за да прекъснете изпичането, натиснете стоп бутона (А). За печене
на замразен хляб, натиснете бутона за размразяване (Б), а за да загреете вече изпечен хляб,
натиснете бутона за повторно затопляне (В).
5. За изпичане на франзела или друг хляб, използвайте решетката за франзели. Поставете хляба
на подвижната стойка и изберете степен на препичане 2. Включете тостера като натиснете
включващото лостче. Когато е готово, обърнете хляба и повторете процеса. Внимание www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 5
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
5
2017-03-16 10:31:28
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
решетката се нагорещява!
6. Грижи и почистване: изключете тостера от контакта и оставете да изстине. Изпразнете
чекмеджето за трохи. Избършете външната повърхност с леко влажна кърпа. Никога не
използвайте разяждащи или абразивни средства за почистване и никога не потапяйте уреда
във вода!
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от електрически
и електронни уреди.
Не изхвърляйте уредите, означени със символа
,
заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт
за рециклиране или се обърнете към вашата общинска
служба.
SOUČÁSTI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Otvor na opékání
Tepelně izolovaný vnější kryt
Zásuvka na drobky
Tlačítko rozmrazování s kontrolkou
Tlačítko opětovného ohřívání s kontrolkou
Tlačítko zastavení s kontrolkou
Nastavení opékání
H.
I.
J.
K.
L.
Páčka k zahájení opékání a ke zvedání pečiva
Nástavec na rozehřívání housek
Tlačítko nástavce na housky
Napájecí kabel a zástrčka
Prostor pro uschování kabelu (ve spodní části
topinkovače)
M. Prachový kryt
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez
patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo
vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí
rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
• Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
• Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem.
• Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší osmi let a
nečiní tak pod dozorem.
• Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
• Přístroj lze zapojit pouze do takového zdroje energie, jehož napětí a
kmitočet odpovídají technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
• Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo kryt.
• Přístroj je nutné připojovat pouze k uzemněné zásuvce. Je-li třeba, lze použít
prodlužovací kabel 10 A.
• Dojde-li k poškození přístroje nebo napájecího kabelu, musí je vyměnit
výrobce, pověřený servisní pracovník nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 6
6
2017-03-16 10:31:29
zamezilo vzniku nebezpečí.
• Přístroj pokládejte vždy na rovný, pevný povrch.
• Přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li zapojen v síti.
• Vždy po použití, před čištěním a údržbou je třeba přístroj vypnout a odpojit
ze sítě.
• Při provozu se přístroj i příslušenství zahřívá. Používejte pouze určené
rukojeti a knoflíky. Před čištěním nebo uskladněním nechte přístroj
vychladnout.
• Přístroj neponořte do vody ani jiných tekutin.
• Přístroj nepoužívejte a nepokládejte na horký povrch ani do blízkosti zdrojů
tepla.
• Upozornění: Zabraňte vylití tekutin na konektor.
• Pozor: Povrch topného tělesa je po použití ohříván zbytkovým teplem.
• Síťový kabel nesmí přijít do styku s žádnými horkými součástmi přístroje.
• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nepřijímá
odpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným
používáním.
• Drobky mohou začít hořet, proto zásobník na drobky pravidelně čistěte.
Nikdy přístroj nepoužívejte bez zásobníku na drobky.
• Do opékacího prostoru nevkládejte kovové předměty ani prsty. Hrozí
nebezpečí poškození přístroje a zranění.
• Pečivo může začít hořet. Nepoužívejte topinkovač pod hořlavými předměty
nebo v jejich blízkosti (např. závěsy). Nenechávejte topinkovač bez dozoru.
• Při opékání nezakrývejte opékací otvor.
• Tento přístroj není určen pro použití s externím časovačem nebo zvláštním
systémem dálkového ovládání.
• Povrchy se mohou během používání zahřát .
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby
použití:
- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních
prostředích;
- farmářské domy;
- pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
- penziony a ubytovny.
1. Před prvním použitím umístěte topinkovač do blízkosti okna a několikrát jej spusťte na nejvyšší
intenzitu opékáníbez pečiva.
2. Používání topinkovače: Zapojte kabel do sítě, vložte chleba a vyberte nastavení stupně opékání
(1 – 7). Stlačte páčku k zahájení opékání.
3. Až bude dosaženo požadovaného stupně opečení, topinkovač se automaticky vypne a pečivo
vyjede. Pečivo lze přizvednout ještě výše pomocí páčky k zahájení opékání.
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
FUNKCE A ČIŠTĚN
TR
4. Provozní funkce: Opékání lze přerušit stisknutím tlačítka zastavení (A). Chcete-li opéci zmražené
pečivo, stiskněte tlačítko rozmražení (B), a chcete-li rozehřát již opečené pečivo, stiskněte tlačítko
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 7
CZ
RU
ZAČÍNÁME
www.electrolux.com
BG
UA
7
2017-03-16 10:31:29
BG
CZ
DE
DK
opětovného ohřívání (C).
5. Chcete-li rozehřát housky nebo jiné pečivo, použijte nástavec na housky. Umístěte pečivo na použitý
nástavec a zvolte 2. stupeň zhnědnutí. Stlačením páčky k zahájení opékání topinkovač zapněte. Po
opečení pečivo otočte a postup zopakujte. Varování – nástavec se při provozu zahřívá.
6. Čištění a údržba: Odpojte topinkovač ze sítě a nechte jej vychladnout. Vyprázdněte zásuvku na
drobky. Vlhkým hadříkem otřete vnější části. Nikdy nepoužívejte žíraviny ani abrazivní čisticí
prostředky a nikdy přístroj nenořte do kapaliny.
EE
LIKVIDACE
ES
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci.
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
.
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
TEILE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Toastschlitz
Wärmegedämmtes Außengehäuse
Krümelschublade
Auftautaste mit Anzeigelampe
Aufwärmtaste mit Anzeigelampe
Stopptaste mit Anzeigelampe
Bräunungssteuerung
H.
I.
J.
K.
L.
Starthebel und Brotanhebung
Aufsatz zum Aufbacken von Brötchen
Taste für den Aufsatz
Netzkabel und -stecker
Kabelaufbewahrung (auf der Unterseite des
Toasters)
M. Staubschutz
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das
Gerät zum ersten Mal verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person
Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche
Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
• Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung
und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch
eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die
sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen,
es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt..
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden,
deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmt!
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 8
8
2017-03-16 10:31:29
• Das Gerät niemals verwenden, wenn
– das Netzkabel oder
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls
notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer
entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz
verbunden ist..
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung
ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen,
bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird.
• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle
abstellen oder verwenden.
• Warnung: Schützen Sie den Steckverbinder vor Spritzern.
• Achtung: Die Oberfläche des Heizelements kann nach der Verwendung
noch Restwärme aufweisen.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt
kommen.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
• Krümel können verbrennen. Die Krümelschublade daher regelmäßig leeren.
Gerät niemals ohne Krümelschublade in Betrieb nehmen.
• Nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen in den Toastschlitz fassen.
Es besteht ein Verletzungsrisiko und das Gerät kann beschädigt werden.
• Brot kann verbrennen. Den Toaster daher nicht unter oder in der Nähe von
entflammbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge) verwenden. Den Toaster nie
unbeaufsichtigt lassen.
• Beim Toasten den Toastschlitz nicht abdecken.
• Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder ein separates
Fernbedienungssystem betrieben werden.
• Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke
vorgesehen, wie z. B.:
- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen
Arbeitsumfeldern;
- Bauernhöfe;
- Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 9
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
9
2017-03-16 10:31:30
BG
CZ
Räumlichkeiten;
- In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
DE
ERSTE SCHRITTE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
1. Vor der ersten Inbetriebnahme des Toasters sollte er neben einem geöffneten Fenster aufgestellt und
ein paar Mal mit maximaler Bräunungseinstellung betrieben werden (ohne Brot).
2. Verwendung des Toasters: Den Netzstecker in die Steckdose stecken, Brot einlegen und den
Bräunungsgrad wählen (1–7). Den Starthebel herunterdrücken.
3. Hat das Brot den gewünschten Bräunungsgrad erreicht, schaltet sich der Toaster automatisch ab und
das Brot wird angehoben. Über den Starthebel kann das Brot noch weiter angehoben werden.
FUNKTIONEN UND REINIGUNG
4. Bedienfunktionen: Zum Abbrechen des Toastens die Stopptaste (A) drücken. Zum Toasten von
gefrorenem Brot die Auftautaste (B) drücken. Zum Aufwärmen von bereits getoastetem Brot die
Aufwärmtaste (C) drücken.
5. Zum Aufbacken von Brötchen oder anderen Brotsorten den Aufsatz verwenden. Legen Sie das
Brötchen auf den ausgeklapten Brötchenaufsatz und wählen Sie Bräunungsstufe 2. Den Toaster durch
Drücken des Starthebels einschalten. Nach Abschluss des Aufbackens das Brot wenden und den
Vorgang wiederholen. Achtung – der Aufsatz wird heiß!
6. Reinigung und Pflege: Den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Die Krümelschublade
leeren. Die Außenflächen mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Nie ätzende oder scheuernde
Reinigungsmittel verwenden und die Maschine nie in Flüssigkeit eintauchen!
ENTSORGUNG
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
KOMPONENTER
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Åbning til brød
Varmeisoleret udvendigt kabinet
Skuffe til krummer
Optøningsknap med indikator
Opvarmningsknap med indikator
Stopknap med indikator
Styring af ristningen
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Starthåndtag og brødløfter
Holder til ristning af boller og lignende
Knap til brødholder
Strømledning og -stik
Ledningsholder (på brødristerens underside)
Støvdæksel
SIKKERHEDSRÅD
Læs den følgende instruktion omhyggeligt, før apparatet anvendes for første
gang.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
• Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 10
10
2017-03-16 10:31:30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde, og hvis de forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er
over 8 år og under opsyn.
Opbevar apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn på under
8 år.
Apparatet må kun være sluttet til en strømforsyning, hvis netspænding og
frekvens er i overensstemmelse med specifikationerne på mærkepladen!
Brug aldrig apparatet, og tag det aldrig op, hvis den medfølgende ledning
er beskadiget, eller huset er beskadiget.
Apparatet må kun sluttes til en kontakt med jordforbindelse. Hvis det er
nødvendigt, er det muligt at bruge en forlængerledning, som kan bruges
med 10 A.
Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal
producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker
udskifte den, så der ikke opstår fare.
Anbring altid apparatet på en flad, plan overflade.
Lad aldrig apparatet være uden opsyn, mens den er sluttet til stikkontakten.
Apparatet skal være slukket, og stikket i stikkontakten skal trækkes ud efter
hver brug samt før rengøring og vedligeholdelse.
Apparatet og tilbehøret bliver varmt under brugen. Brug kun de dertil
indrettede håndtag og knapper. Tillad afkøling før rengøring eller
opbevaring.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
Brug ikke eller anbring ikke apparatet på en varm overflade eller i
nærheden af en varmekilde.
Advarsel: Undgå at spilde på stikket.
Advarsel: Varmelegemets overflade kan være varm efter brug.
Netledningen må ikke komme i berøring med apparatets varme dele.
Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten
accepterer ikke noget ansvar for eventuel skade, der skyldes forkert eller
ukorrekt brug.
Krummer kan brænde. Tøm derfor skuffen til krummer regelmæssigt. Brug
aldrig apparatet uden skuffen til krummer.
Prøv ikke at række ind i åbningen til brød med fingrene eller metalredskaber.
Der er risiko for personskade og beskadigelse af apparatet.
Brød kan brænde. Brug aldrig brødristeren under eller i nærheden af
letantændelige genstande (f.eks. gardiner). Brødristeren må aldrig efterlades
uden opsyn.
Åbningen til brød må aldrig dækkes til, når brødristeren er i brug.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern
timerfuntiner eller et separat fjernbetjeningssystem.
Overfladerne er tilbøjelige til at blive meget varme under brug .
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 11
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
11
2017-03-16 10:31:30
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdninger og lignende
anvendelser, såsom:
- personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
- gæstehuse
- af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen
- bed and breakfast-lignende miljøer.
SÅDAN KOMMER DU I GANG
1. Før brødristeren tages i anvendelse første gang, skal den anbringes i nærheden af et åbent vindue
og betjenes et par gange, hvor den maksimale ristningsindstilling anvendes, uden at der anvendes
brød.
2. Sådan bruges brødristeren: Sæt ledningen i stikkontakten, isæt brødet, og vælg ristningsindstilling
(1-7). Tryk ned på starthåndtaget.
3. Når brødet er tilstrækkeligt ristet, slår brødristeren automatisk fra, og brødet løftes op. Brødet kan
løftes endnu højere ved at skubbe starthåndtaget opad.
FUNKTIONER OG RENGØRING
4. Betjeningsfunktioner: Afbryd ristningen ved at trykke på stopknappen (A). Rist frossent brød
ved at trykke på optøningsknappen (B). Opvarm brød, som allerede er ristet, ved at trykke på
genopvarmningsknappen (C).
5. For at gøre boller eller andet brød sprødt skal brødholderen bruges. Anbring brødet på den
aktiverede holder, og vælg ristningsindstilling 2. Tænd for brødristeren ved at trykke starthåndtaget
ned. Når den er færdig, skal brødet vendes, hvorefter processen gentages. Forsigtig – holderen bliver
varm!
6. Rengøring og vedligeholdelse: Træk brødristerens stik ud, og lad den afkøle. Tøm skuffen til krummer.
Tør de udvendige flader med en let fugtet klud. Brug aldrig ætsende eller slibende rengøringsmidler,
og nedsænk aldrig apparatet i væske!
BORTSKAFFELSE
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af elektriske
og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet
,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
KOOSTISOSAD
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Röstimispilu
Termiliselt isoleeritud väline kest
Purukandik
Märgutulega sulatamisnupp
Märgutulega taassoojendusnupp
Märgutulega seiskamisnupp
Pruunistusregulaator
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Käivitamishoob ja leiva tõstuk
Kuklirest leivatoodete krõbestamiseks
Kukliresti nupp
Toitejuhe ja pistik
Juhtmehoidik (röstri põhjal)
Tolmukate
OHUTUSSOOVITUSED
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege järgmised juhised hoolikalt
läbi.
• Seda seadet võivad kasutada vaid 8-aastased ja vanemad lapsed;
vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 12
12
2017-03-16 10:31:31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ja teadmisteta inimesed võivad seadet kasutada vaid järelvalve korral
ja tingimusel, et neid juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Füüsilise, sensoorse ja vaimupuudega või kogemuste ja teadmisteta
inimesed võivad seadet kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel, et
neid juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Alla 8-aastased lapsed tohivad seadme puhastus- ja hooldustöid teha
ainult järelvalve korral.
Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.
Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus
vastavad nimiandmete sildil toodud andmetele!
Ärge kasutage seadet kunagi, kui voolujuhe või korpus on vigastatud.
Seadet tohib ühendada üksnes maandatud pistikupessa. Vajadusel võib
kasutada 10 A jaoks sobilikku pikendusjuhet..
Seadme või toitejuhtme vigastuse korral tuleb see ohu vältimiseks tootjal,
tootja volitatud teeninduses või samasuguse kvalifikatsiooniga isikul välja
vahetada.
Asetage seade alati tasasele horisontaalsele tööpinnale.
Ärge mingil juhul jätke vooluvõrguga ühendatud seadet järelevalveta.
Seade tuleb iga kord pärast kasutamist, enne puhastamist ja hooldust välja
lülitada ning voolujuhe välja tõmmata.
Seade ja tarvikud kuumenevad töötamise ajal. Kasutage ainult ettenähtud
käepidemeid ja nuppe. Enne puhastamist ja hoiustamist laske seadmel
jahtuda.
Ärge kastke seadet kunagi vette või muudesse vedelikesse.
Ärge kasutage seadet kuumal pinnal või soojusallika lähedal.
Hoiatus! Vältige vedeliku sattumist pistikühendusele.
Tähelepanu! Kütteelemendi pind on pärast kasutamist kuum.
Toitejuhe ei tohi puutuda kokku seadme kuumade pindadega.
Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Kui seadet
kasutatakse valesti või mitte ettenähtud otstarbel, ei vastuta tootja sellega
kaasnevate võimalike kahjustuste eest..
Leivapuru võib põlema süttida. Puhastage purukandikut regulaarselt. Ärge
kasutage seadet kunagi purukandikuta.
Ärge sisestage röstimispilusse oma sõrmi ega metallist söögiriistu. Võite
saada vigastusi või kahjustada seadet.
Leib võib põlema minna. Ärge kasutage röstrit süttimisohtlike esemete (nt
kardinate) all või läheduses. Röstrit ei tohi jätta järelevalveta.
Ärge katke röstimise ajal röstimispilu kinni.
See seade pole ette nähtud kasutamiseks koos välise taimeri või
eraldiasetseva kaugjuhtimissüsteemiga.
Kasutamise ajal võivad pinnad kuumaks minna .
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 13
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
13
2017-03-16 10:31:31
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes
sarnastes kohtades, näiteks:
- kauplustes, kontorites ja mujal, kus on töötajatele mõeldud köögid;
- puhkemajades;
- hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades;
- hommikusöögiga ööbimiskohtades.
ALUSTAMINE
FR
1. Enne röstri esmakordset kasutamist tuleks see asetada avatud akna lähedusse ning panna paar
korda maksimaalse pruunistussättega tööle, leiba kasutamata.
2. Röstri kasutamine. Ühendage juhe vooluvõrguga, sisestage leivaviil ning valige pruunistussäte (1–7).
Vajutage käivitamishoob alla.
3. Kui leivaviil on saavutanud soovitud pruunistusastme, lülitub röster automaatselt välja ning leivaviil
tõstetakse üles. Käivitamishooba kergitades saate selle kõrgemale tõsta.
GB
FUNKTSIOONID JA PUHASTAMINE
GR
4. Tööfunktsioonid: Röstimise katkestamiseks vajutage seiskamisnuppu (A). Külmutatud leiva röstimiseks
vajutage sulatamisnuppu (B) ning juba röstitud leiva soojendamiseks vajutage taassoojendusnuppu (C).
5. Kuklite ja muude leibade krõbestamiseks kasutage kukliraami. Asetage leivaviil aktiveeritud raamile ja
valige 2. pruunistamisaste. Lülitage röster käivitamishooba vajutades sisse. Kui see on valmis, pöörake
leib ümber ning korrake protsessi. Ettevaatust! Raam läheb tuliseks!
6. Puhastamine ja hooldus: Võtke röster vooluvõrgust välja ning laske sel maha jahtuda. Tühjendage
purukandik. Pühkige välispinnad kergelt niiske lapiga üle. Ärge kasutage kunagi söövitavaid või
abrasiivseid puhastusvahendeid ning ärge kastke seadet kunagi vedelikku!
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
JÄÄTMEKÄITLUSSE ANDMINE
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist
ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse.
Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku
ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
COMPONENTES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Ranura de tostado
Carcasa externa con aislamiento térmico
Bandeja para migas
Botón de descongelado con indicador luminoso
Botón de recalentado con indicador luminoso
Botón de detención con indicador luminoso
Control de tostado
H.
I.
J.
K.
L.
Palanca de encendido y elevador de pan
Rejilla de panecillos para tueste ligero
Botón de la rejilla
Cable de alimentación y enchufe
Compartimento para el cable (en la parte
inferior del tostador)
M. Tapa para polvo
CONSEJO DE SEGURIDAD
Lea la siguiente instrucción detenidamente antes de utilizar el
electrodoméstico por primera vez.
• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante
y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén
disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 14
14
2017-03-16 10:31:32
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la
experiencia y conocimientos suficientes para manejarlos de forma segura y
comprendan los riesgos.
Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario no serán realizados por niños, a
menos que sean mayores de 8 años y bajo la supervisión de un adulto.
Mantega el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8
años.
Este electrodoméstico sólo se puede conectar a una fuente de
alimentación cuya tensión y frecuencia sean compatibles con las
especificaciones de la placa de clasificación.
Nunca utilice o coja el electrodoméstico si:
– el cable de alimentación presenta daños,
– la carcasa está dañada.
El electrodoméstico sólo se debe conectar a un enchufe con toma de tierra.
Si es necesario, se puede utilizar un cable prolongador adecuado para 10 A.
Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas
condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de
asistencia o por personal homologado, con el fin de evitar peligros.
Coloque siempre el electrodoméstico en una superficie plana y uniforme.
Vigile siempre el electrodoméstico mientras esté conectado a la
alimentación principal.
El electrodoméstico debe apagarse y desenchufarse siempre después de
cada uso y antes de su limpieza y mantenimiento.
El electrodoméstico y los accesorios se calientan durante el funcionamiento.
Utilice únicamente los mangos y mandos indicados. Deje que se enfríe
antes de limpiarlo o guardarlo.
No sumerja el electrodoméstico en agua ni en cualquier otro líquido.
No utilice ni coloque el electrodoméstico en una superficie caliente ni cerca
de una fuente de calor.
Advertencia: Evite derrames en el conector.
Atención: La superficie de resistencia térmica está sujeta a calor residual
tras su uso.
El cable de alimentación principal no debe entrar en contacto con las
partes calientes del electrodoméstico.
Este aparato se ha concebido para un uso doméstico. El fabricante no
puede aceptar responsabilidad alguna por los posibles daños provocados
por un uso incorrecto o inadecuado.
Los restos de migas de pan pueden arder, limpie la bandeja de migas
con regularidad. No utilice nunca el electrodoméstico sin una bandeja de
migas.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 15
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
SR
RU
SE
SI
SK
TR
15
2017-03-16 10:31:32
GB
• No toque la ranura de tostado con los dedos ni con utensilios de metal.
Podría lastimarse o dañar el electrodoméstico.
• El pan puede arder. No use el tostador debajo o cerca de objetos
inflamables (por ejemplo, cortinas). Vigile siempre el tostador durante su
funcionamiento.
• No cubra la ranura de tostado durante el funcionamiento.
• El electrodoméstico no se ha concebido para su funcionamiento con un
temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
• Las superficies pueden calentarse durante el uso .
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y
similares como:
- cocinas del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo hostales o pensiones.
GR
INTRODUCCIÓN
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
SR
RU
1. Antes de empezar a utilizar el tostador por primera vez, debe colocarlo junto a una ventana abierta
y dejelo funcionar unas pocas veces en el nivel de tostado máximo sin pan.
2. Cómo utilizar el tostador: enchufe el cable a la alimentación principal, introduzca el pan y seleccione
el nivel de tostado (1-7). Empuje hacia abajo la palanca de encendido.
3. Cuando el pan ha alcanzado el grado de tostado deseado, el tostador se apaga automáticamente
y el pan se eleva. Puede subirlo más levantando la palanca de encendido.
CARACTERÍSTICAS Y LIMPIEZA
4. Características de funcionamiento: para interrumpir el tostado, pulse el botón de detención (A). Para
tostar pan congelado, pulse el botón de descongelado (B) y para calentar pan ya tostado, pulse el
botón de recalentado (C).
5. Para tostar ligeramente panecillos u otro tipo de pan, utilice la rejilla para panecillos. Coloque el
pan en la ranura encendida y seleccione el ajuste de tostado 2. Encienda el tostador empujando la
palanca de encendido. Cuando haya terminado, gire el pan y repita el proceso. Precaución: la rejilla
se calienta.
6. Limpieza y cuidado: desenchufe la tostadora y deje que se enfríe. Vacíe la bandeja para las migas
de pan. Limpie las superficies exteriores con un trapo ligeramente humedecido. No utilice nunca
limpiadores cáusticos o abrasivos, ni sumerja el aparato en ningún líquido.
CÓMO DESECHAR EL ELECTRODOMÉSTICO
Recicle los materiales con el símbolo
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la
salud pública, así como a reciclar residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
No deseche los aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su
centro de reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
SE
SI
SK
TR
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 16
16
2017-03-16 10:31:33
BG
OSAT
A.
B.
C.
D
E
F
G
Paahto-aukko
Lämpöeristetty ulkokuori
Murulaatikko
Sulatuspainike merkkivalolla
Lämmityspainike merkkivalolla
Pysäytyspainike merkkivalolla
Tummuuden säädin
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Käynnistysvipu ja leivän nostin
Sämpyläteline sämpylöiden rapeutukseen
Sämpylätelineen painike
Sähköjohto ja pistoke
Johdon säilytyspaikka (paahtimen alapuolella)
Pölysuoja
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen
kerran.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
• Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää laitteita ainoastaan silloin, kun heitä valvotaan ja ohjataan
käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät
vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa suorittaa käyttäjän suoritettavissa olevia puhdistus- ja
huoltotoimia, elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat
arvokilven tietoja.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos
- virtajohto on vaurioitunut
- kotelo on vaurioitunut.
• Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Voit käyttää
tarvittaessa sopivaa jatkojohtoa.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen on
vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
• Sijoita laite aina tasaiselle ja tukevalle pinnalle.
• Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty virtalähteeseen.
• Laite on sammutettava ja virtajohto irrotettava aina käytön jälkeen sekä
ennen puhdistusta ja huoltoa.
• Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Käytä vain laitteen omia
kahvoja ja kädensijoja. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja
varastointia.
• Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
• Älä käytä tai säilytä laitetta kuumalla pinnalla tai lähellä lämmönlähdettä.
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 17
DE
DK
EE
TURVALLISUUSOHJEITA
www.electrolux.com
CZ
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
17
2017-03-16 10:31:33
BG
LT
Varoitus: Älä läikytä mitään liittimen päälle.
Huomautus: lämpövastuksen pinta on lämmin käytön jälkeen.
Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei vastaa mahdollisista
vahingoista, jotka johtuvat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä
käytöstä.
• Murut voivat syttyä palamaan, puhdista murulevy säännöllisesti. Älä
koskaan käytä laitetta ilman murulevyä.
• Älä työnnä sormia tai metalliesineitä paahtoaukkoon. Tämä voi johtaa
onnettomuuteen ja laitteen vahingoittumiseen.
• Leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä paahdinta syttyvien esineiden (kuten
verhojen) alla tai lähellä. Paahdinta pitää valvoa käytön aikana.
• Älä peitä paahtoaukkoa paahdon aikana.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukoohjausjärjestelmän kanssa käytettäväksi.
• Pinnat voivat kuumentua käytön aikana .
Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön ja muihin vastaaviin
käyttöympäristöihin, joita ovat muun muassa:
- liikkeiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilöstön ruokailutilat
- maatalot
- hotellien, motellien ja muiden majoitustilojen asiakastilat
- aamiaisen ja majoituksen tarjoavat ympäristöt..
LV
ALUKSI
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
•
•
•
•
1. Ennen kuin käytät paahdinta ensimmäistä kertaa, se pitäisi asettaa lähelle avointa ikkunaa ja käyttää
muutama kerta maksimitummuusasteella ilman leipää.
2. Ohjeita leivänpaahtimen käyttämiseen: Kytke sähköjohto pistorasiaan, laita leipä paahtimeen ja
valitse tummuusaste (1-7). Paina käynnistysvipu alas.
3. Kun leipä on paahtunut haluttuun tummuusasteeseen, leivänpaahdin sammuu automaattisesti ja
leipä kohoaa ylös. Voit kohottaa sen korkeammalle nostamalla käynnistysvivusta.
OMINAISUUDET JA PUHDISTUS
4. Käyttöön liittyvät toiminnot: Jos haluat keskeyttää paahdon, paina pysäytyspainiketta (A). Jos haluat
paahtaa jäistä leipää, paina sulatuspainiketta (B), ja jos haluat lämmittää jo paahdetun leivän, paina
lämmityspainiketta (C).
5. Sämpylöiden ja muiden leipien rapeutukseen tulee käyttää sämpylätelinettä. Aseta leipä telineeseen
ja valitse tummuusaste 2. Kun tämä puoli on valmis, käännä leipä ja toista paahto. Huomio - teline
kuumenee!
6. Puhdistus ja hoito: irrota virtajohto pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä. Tyhjennä murulaatikko.
Pyyhi ulkopinnat kostealla liinalla. Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita
äläkä upota laitetta nesteeseen.
HÄVITTÄMINEN
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 18
18
2017-03-16 10:31:33
BG
COMPOSANTS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Fente
Corps de l’appareil avec isolation thermique
Tiroir ramasse-miettes
Bouton de décongélation avec voyant lumineux
Bouton de réchauffage avec voyant lumineux
Bouton d’arrêt avec voyant lumineux
Thermostat (régulation électronique du
brunissage)
CZ
H. Levier de mise en marche et de remontée du
pain
I. Réchauffe-viennoiseries
J. Bouton rotatif du réchauffe-viennoiseries
K. Cordon et prise d’alimentation
L. Rangement du cordon (sous l’appareil)
M. Cache anti-poussière
DE
DK
EE
ES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d‘utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales
sont réduites ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes,
à condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant
l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques encourus.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances
et l‘expérience sont insuffisantes, à condition d‘être surveillés ou d‘avoir
reçu des instructions concernant l‘utilisation sécurisée de l‘appareil et de
comprendre les risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent
entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur l’appareil.
• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de
portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si
– le cordon d’alimentation est endommagé ;
– le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne
dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et
horizontale.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le
réseau électrique.
• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque
utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 19
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
19
2017-03-16 10:31:33
BG
RS
• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de
fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet
uniquement. Laisser l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
• Avertissement : Éviter tout écoulement sur le connecteur.
• Attention : La surface de l’élément chauffant reste chaude après utilisation
(chaleur résiduelle).
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
• Les miettes peuvent prendre feu : nettoyer le tiroir ramasse-miettes
régulièrement. Ne jamais utiliser l’appareil sans le tiroir ramasse-miettes.
• Ne pas introduire vos doigts ni d’ustensiles métalliques dans la fente
du grille-pain. Cela pourrait provoquer des blessures ou endommager
l’appareil.
• Le pain peut brûler. Ne pas utiliser le grille-pain sous ou à proximité d’objets
inflammables (comme des rideaux). Le grille-pain ne doit pas être utilisé
sans surveillance.
• Ne pas couvrir la fente du grille-pain en cours d’utilisation.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être asservi à un minuteur ou à un
système de commande à distance externe.
• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des
situations telles que :
- cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux
de travail ;
- bâtiments de ferme ;
- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de
séjour ;
- en chambre d’hôte.
RU
PREMIÈRE UTILISATION
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
UA
1. Avant la première utilisation du grille-pain, le placer à proximité d’une fenêtre ouverte et le mettre en
marche à plusieurs reprises à vide en réglant le thermostat au maximum.
2. Utilisation du grille-pain: branchez le cordon, insérez le pain et sélectionnez le degré de brunissage
(1-7). Appuyez sur le levier de mise en marche.
3. Lorsque le pain a atteint le brunissage désiré, le grille-pain s’éteint et le pain remonte
automatiquement. Pour une remontée extra-haute des tranches, soulever le levier de mise en marche.
FONCTIONNALITÉS ET NETTOYAGE
4. Fonctionnalités: pour interrompre le grille-pain, appuyez sur le bouton (A). Pour faire griller du pain
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 20
20
2017-03-16 10:31:34
congelé, appuyez sur le bouton de décongélation (B); pour réchauffer du pain déjà grillé, appuyez sur
le bouton de réchauffage (C).
5. Pour rendre croustillants petits pains et viennoiseries utilisez le réchauffe-viennoiseries. Déposez le
pain sur le réchauff e-viennoiseries et sélectionnez le thermostat 2. Activez le grille-pain en appuyant
sur le levier de mise en marche. Une fois le grille-pain arrêté, retournez le pain et répétez l’opération.
Attention ! La grille peut être brûlante!
6. Nettoyage et entretien: débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. Videz le tiroir ramasse-miettes.
Essuyez les surfaces extérieures à l’aide d’un chiffon légèrement humide. Ne jamais utiliser de produits
nettoyants caustiques ou abrasifs et ne jamais placer le grille-pain sous l’eau!
MISE AU REBUT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l’environnement
et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques.
Toasting slot
Thermally insulated outer housing
Crumb drawer
Defrost button with indicator lamp
Reheat button with indicator lamp
Stop button with indicator lamp
Browning control
DK
EE
FR
GB
GR
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Start lever
Roll rack for crisping up bread rolls
Roll rack button
Power cord and plug
Cord storage (on the underside of the toaster)
Dust cover
HR
HU
IT
LT
Read the following instruction carefully before using the appliance for the
first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.
• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and if they understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they
are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage
and frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 21
DE
FI
SAFETY ADVICE
www.electrolux.com
CZ
ES
Ne jetez pas les appareils portant le symbole
avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
COMPONENTS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
BG
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
21
2017-03-16 10:31:34
BG
SE
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary
an extension cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only
designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or
storage.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
• Warning: Avoid spillage on the connector.
• Attention: The heating element surface is subject to residual heat after use.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect
use.
• Crumbs can burn, clean crumb tray regularly. Never use the appliance
without crumb tray.
• Do not reach into the toasting slot with your fingers or metal utensils. There is
a risk of injury and damaging the appliance.
• Bread can burn. Do not use the toaster underneath or near inflammable
objects (e.g. curtains). The toaster must not be left unattended while running.
• Do not cover the toasting slot when toasting.
• This appliance is not intended to be operated by means of an external timer
or separate remote control system.
• The surfaces are liable to get hot during use .
This appliances is intended to be used in household and similar applications
such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
SI
GETTING STARTED
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SK
TR
UA
1. Before you start using the toaster for the first time, it should be placed near an open window and
operated a few times at maximum browning setting without any bread.
2. How to use the toaster: Plug the cord into the mains, insert bread and select browning setting (1-7).
Press down the start lever.
3. When the bread has reached the desired degree of browning, the toaster switches off automatically
and the bread is lifted up.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 22
22
2017-03-16 10:31:35
BG
FEATURES AND CLEANING
4. Operating features: to interrupt toasting, press the stop button (A). To toast frozen bread, press the
defrost button (B) and to warm up already toasted bread, press the reheat button (C).
5. To crisp rolls or other bread, use the roll rack. Place the bread on the activated rack and select
browning setting 2. Switch the toaster on by pressing the start lever. When it’s finished, turn the bread
and repeat the process. Caution – the rack becomes hot!
6. Cleaning and care: unplug the toaster and allow it to cool down. Empty the crumb drawer. Wipe the
outer surfaces with a slightly moist cloth. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse
the machine in liquid!
Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
Υποδοχή φρυγανιέρας
Εξωτερικό περίβλημα με θερμομόνωση
Συρτάρι για τα ψίχουλα
Κουμπί ξεπαγώματος με ενδεικτική λυχνία
Κουμπί αναθέρμανσης με ενδεικτική λυχνία
Κουμπί απενεργοποίησης με ενδεικτική λυχνία
Διακόπτης ρύθμισης ροδίσματος
FI
FR
HR
H.
I.
J.
K.
L.
Μοχλός εκκίνησης και ανύψωσης ψωμιού
Σχάρα για φρυγάνισμα φραντζολακίων
Κουμπί σχάρας για φραντζολάκια
Καλώδιο ρεύματος και βύσμα
Αποθήκευση καλωδίου (στο κάτω μέρος της
φρυγανιέρας)
M. Κάλυμμα σκόνης
HU
IT
LT
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και
από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν
επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται
από παιδιά παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και
η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην
πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 23
EE
GR
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
www.electrolux.com
DK
GB
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
DE
ES
DISPOSAL
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers to
recycle it..
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances.
CZ
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
23
2017-03-16 10:31:35
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο
εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην
παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα
κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια. Αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
• Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε
πηγές θερμότητας.
• Προειδοποίηση: Αποφύγετε τις διαρροές υγρών στο βύσμα της συσκευής.
• Προσοχή: Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή και μετά τη
χρήση, για κάποιο χρονικό διάστημα.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της
συσκευής.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει
ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη
χρήση.
• Τα ψίχουλα ενδέχεται να καούν. Να καθαρίζετε συχνά το δίσκο για τα ψίχουλα. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς δίσκο για τα ψίχουλα.
• Μην τοποθετείται τα δάχτυλά σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην υποδοχή της
φρυγανιέρας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και φθοράς της συσκευής.
• Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω από ή κοντά
σε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες). Μην αφήνετε τη φρυγανιέρα χωρίς
επιτήρηση.
• Μην καλύπτετε την υποδοχή της φρυγανιέρας κατά τη λειτουργία της συσκευής.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη
ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
• Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση .
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
- σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 24
24
2017-03-16 10:31:36
BG
περιβάλλοντα,
- αγροικίες,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
- πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
CZ
DE
DK
ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ
1. Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη φρυγανιέρα, θα πρέπει να την τοποθετήσετε κοντά σε
ανοιχτό παράθυρο και να την θέσετε σε λειτουργία αρκετές φορές στο μέγιστο βαθμό ρύθμισης
ροδίσματος χωρίς ψωμί.
2. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα: Εισαγάγετε το καλώδιο στην πρίζα, τοποθετήστε το ψωμί
και επιλέξτε τη ρύθμιση ροδίσματος (1-7). Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό εκκίνησης.
3. Όταν το ψωμί ροδίσει όσο επιθυμείτε,η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα και το ψωμί
ανασηκώνεται. Μπορείτε να το σηκώσετε περισσότερο, υψώνοντας το μοχλό εκκίνησης.
EE
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
GB
ES
FI
FR
4. Χαρακτηριστικά λειτουργίας: για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης
(A). Για να φρυγανίσετε παγωμένο ψωμί, πιέστε το κουμπί ξεπαγώματος (B) και για να ζεστάνετε ήδη
φρυγανισμένο ψωμί, πιέστε το κουμπί αναθέρμανσης (C).
5. Για να φρυγανίσετε φραντζολάκια ή άλλο ψωμί, χρησιμοποιήστε τη σχάρα για φραντζολάκια.
Τοποθετήστε το ψωμί στην ενεργοποιημένη σχάρα και επιλέξτε τη ρύθμιση φρυγανίσματος 2. Θέστε
σε λειτουργία τη φρυγανιέρα πιέζοντας το μοχλό εκκίνησης. Όταν είναι έτοιμο, γυρίστε το ψωμί και
επαναλάβετε τη διαδικασία. Προσοχή – η σχάρα θερμαίνεται πολύ!
6. Καθαρισμός και φροντίδα: αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα και αφήστε την να κρυώσει. Αδειάστε
το συρτάρι για τα ψίχουλα. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά για λείανση και μη βυθίζετε ποτέ τη
συσκευή σε υγρό!
HR
HU
IT
LT
LV
ΑΠΌΡΡΙΨΗ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα
δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές.
GR
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
NL
. Επιστρέψτε
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
NO
PL
PT
SASTAVNI DIJELOVI
A.
B.
C.
D.
E.
Utor za tost
Toplinski izolirano vanjsko kućište
Ladica za mrvice
Gumb za odmrzavanje sa žaruljicom pokazivača
Gumb za ponovno zagrijavanje sa žaruljicom
pokazivača
F. Gumb za zaustavljanje sa žaruljicom pokazivača
G. Kontrola pečenja
H.
I.
J.
K.
L.
Poluga za uključivanje i podizač kruha
Rešetka za hrskave rolice
Gumb za rešetku za rolice
Električni kabel i utikač
Ladica za pospremanje kabela (na donjoj strani
tostera)
M. Pokrov za zaštitu od prašine
Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih
tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu
iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 25
RS
RU
SE
SI
SIGURNOSNI SAVJETI
www.electrolux.com
RO
SK
TR
UA
25
2017-03-16 10:31:36
BG
CZ
DE
•
DK
EE
ES
FI
FR
GB
•
•
•
•
•
GR
HR
•
HU
•
IT
LT
LV
NL
•
•
•
NO
•
PL
•
•
•
•
•
•
PT
RO
RS
RU
SE
•
SI
•
SK
•
TR
sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja
te razumiju uključene opasnosti.
Uređaje mogu upotrebljavati osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili
mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem
ako su pod nadzorom i ako su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati uređajem.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako su starija
od 8 godina i pod nadzorom.
Čuvajte uređaj i njegov kabel dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon
i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim
vrijednostima!
Nikad ne koristite niti posežite za uređajem ako je
- kabel za napajanje oštećen,
- kućište uređaja oštećeno.
Uređaj se smije priključivati samo na uzemljenu utičnicu. Ako je potrebno,
može se koristiti produžni kabel prikladan za 10 A.
Ako je aparat ili kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba da biste
izbjegli opasnost.
Aparat uvijek postavljajte na vodoravnu površinu.
Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na izvor
napajanja.
Uređaj mora biti isključen i utikač izvučen iz izvora napajanja nakon svake
upotrebe, prije čišćenja i održavanja.
Tijekom rada aparat i dodaci postaju vrući. Koristite samo naznačene ručke
i gumbe. Prije čišćenja ili odlaganja ostavite aparat da se ohladi.
Ne uranjajte uređaj u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu.
Ne koristite niti postavljajte uređaj na vruću površinu ili blizu izvora topline.
Upozorenje: pripazite da priključak ne dođe u kontakt s tekućinama.
Pozor: površina grijaćeg elementa može nakon upotrebe biti vruća.
Električni kabel ne smije doći u dodir niti s jednim vrućim dijelom uređaja.
Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač
ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguće štete nastale zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.
Mrvice se mogu zapaliti te stoga redovito čistite ladicu s mrvicama. Nikada
ne koristite uređaj bez ladice za mrvice.
Ne posežite u utor za tost prstima niti metalnim pomagalima. Postoji rizik od
ozljede i oštećivanja uređaja.
Kruh se može zapaliti. Ne koristite toster ispod ili u blizini zapaljivih
predmeta (npr. zastora). Toster ne smije ostati bez nadzora.
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 26
26
2017-03-16 10:31:37
• Ne prekrivajte utor kada radite tost.
• Uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim programatorom ili
zasebnim sustavom daljinskog upravljanja.
• Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe .
Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao
što su:
- kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima;
- farmama;
- za goste hotela, motela i drugih vrsta smještaja;
- za prenoćišta s doručkom.
POČETAK RADA
1. Prije prvog korištenja tostera postavite ga blizu otvorenog prozora i ostavite ga da radi nekoliko
puta s maksimalnom postavkom pečenja bez kruha.
2. Kako koristiti toster: Priključite kabel na izvor napajanja, umetnite kruh i odaberite postavku pečenja
(1-7). Pritisnite polugu za uključivanje.
3. Kad kruh postigne željeni stupanj pečenja, toster se automatski isključuje i kruh se podiže. Možete ga
podići još više podizanjem poluge za uključivanje.
ZNAČAJKE I ČIŠĆENJE
4. Radne značajke: za prekid pečenja pritisnite gumb za zaustavljanje (A). Za pečenje smrznutog kruha
pritisnite gumb za odmrzavanje (B), a za zagrijavanje prepečenog kruha pritisnite gumb za ponovno
zagrijavanje (C).
5. Za pečenje rolica ili drugih vrsta kruha koristite rešetku za rolice. Postavite kruh na aktiviranu rešetku
i odaberite postavku pečenja 2. Uključite toster pritiskom na polugu za uključivanje. Kad je gotovo,
okrenite kruh i ponovite postupak. Oprez - rešetka postaje vruća!
6. Čišćenje i održavanje: iskopčajte toster iz izvora napajanja i ostavite ga da se ohladi. Ispraznite
ladicu za mrvice. Obrišite vanjske površine lagano navlaženom krpom. Nikada ne koristite kaustična
ili abrazivna sredstva za čišćenje i nikada ne uranjajte aparat u tekućinu!
ODLAGANJE
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,
kao i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja.
Uređaje označene simbolom
ne bacajte zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno
mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
Pirító nyílása
Hőszigetelt külső burkolat
Morzsatálca
Kiolvasztás gomb jelzőfénnyel
Újramelegítés gomb jelzőfénnyel
Leállítógomb jelzőfénnyel
Pirítási fokozat beállítása
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
BG
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Indítókallantyú és kenyérkiemelő
Zsemlerács zsemle pirításához
Zsemlerács gombja
Hálózati tápkábel és csatlakozó
Kábeltartó (a kenyérpirító alján)
Porgyűjtő fedele
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 27
27
2017-03-16 10:31:37
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a
következő utasításokat.
• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékszervi és mentális képességű felnőttek, továbbá kellő tapasztalattal
és tudással nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve
akkor használhatják, ha elsajátították a biztonságos működtetés módját, és
megértették az ezzel együtt járó veszélyeket..
• A háztartási készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű
felnőttek, továbbá kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha
elsajátították a biztonságos működtetés módját, és megértették az ezzel
együtt járó veszélyeket..
• A készülék nem játékszer.
• A készülék tisztítását és házi karbantartását kizárólag akkor végezhetik
gyermekek, ha 8 évnél idősebbek, és az állandó felügyelet biztosított.
• A készüléket és a hálózati vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy 8 évnél
fiatalabb gyermekek ne férhessenek hozzá.
• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos
feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
• Soha ne használja és ne vegye kézbe a készüléket, ha
– megsérült a tápkábel,
– ha megsérült a burkolat.
• A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható.
Szükség esetén 10 A áramerősségnek megfelelő hosszabbító kábelt
használhat..
• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében
azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan
képzett szakembernek kell kicserélnie.
• A készüléket mindig sima, vízszintes munkafelületre helyezze.
• A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után mindig kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
• A készülék és kiegészítői a használat során felforrósodnak. Csak a kijelölt
fogantyúkat és gombokat érintse meg. Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja
lehűlni.
• A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
• Ne helyezze a készüléket forró felületre vagy hőforrás közelébe.
• Vigyázat: kerülje a csatlakozóra történő kiömlést.
• Figyelem: a fűtőelem felületén hő keletkezhet a használatot követően.
• A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal
semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat
miatt bekövetkezett esetleges károkért.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 28
28
2017-03-16 10:31:38
BG
• A morzsa könnyen lángra kaphat, ezért tisztítsa meg gyakran a
morzsatálcát. A készüléket soha ne használja morzsatálca nélkül.
• Ne nyúljon a kenyérpirító nyílásába ujjaival vagy fémeszközökkel.
Megsértheti magát, és a készülék is károsodhat.
• A kenyér könnyen lángra kaphat. Ne használja a kenyérpirítót gyúlékony
tárgyak (pl. függönyök) alatt vagy azok közelében. Ne hagyja a
kenyérpirítót felügyelet nélkül.
• Pirítás közben ne takarja le a kenyérpirító nyílását.
• A készülék nem működtethető külső időzítővel vagy különálló távirányító
rendszerrel.
• Használat közben a felületek felforrósodhatnak .
A készülék háztartási és hasonló célú használatra készült, például:
- üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
- tanyaházak;
- hotelek, motelek és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az
ügyfelek számára;
- szállások reggelivel.
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
ÜZEMBE HELYEZÉS
1. A kenyérpirító első használata előtt állítsa a készüléket nyitott ablak közelébe, és néhányszor
működtesse a maximális pirítási fokozaton, kenyér nélkül.
2. A kenyérpirító használata: A hálózati csatlakozót csatlakoztassa a hálózati aljzatba, helyezze be a
kenyeret, és állítsa be a kívánt pirítási fokozatot (1–7). Nyomja le az indítókallantyút.
3. Ha a kenyér elérte a kívánt pirultsági fokozatot, a kenyérpirító automatikusan kikapcsol, és a kenyér
felemelkedik. A kenyeret az indítókallantyú segítségével még magasabbra emelheti.
FUNKCIÓK ÉS TISZTÍTÁS
4. Működési funkciók: A pirítás megszakításához nyomja meg a leállítógombot (A). Mélyhűtött kenyér
pirításához nyomja meg a kiolvasztás gombot (B), a már megpirított kenyér felmelegítéséhez pedig
nyomja meg az újramelegítés gombot (C).
5. Zsemle és másfajta kenyér pirításához használja a zsemlerácsot. Helyezze a kenyeret a megemelt
rácsra, és válassza ki a 2-es pirítási fokozatot. Az indítókallantyú lenyomásával kapcsolja be a
kenyérpirítót. Ha a kenyér megpirult, fordítsa meg azt, és ismételje meg a folyamatot. Figyelem! A rács
forró lehet.
6. Tisztítás és ápolás: Húzza ki a kenyérpirító csatlakozódugóját a fali aljzatból, és hagyja lehűlni a
készüléket. Ürítse ki a morzsatálcát. A külső felületeket törölje át enyhén megnedvesített ruhával. Ne
használjon maró vagy dörzsölő hatású tisztítószert, és soha ne merítse folyadékba a készüléket.
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
HULLADÉKKEZELÉS
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és
hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot.
HU
A
tiltó szimbólummal ellátott
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 29
29
2017-03-16 10:31:38
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
COMPONENTI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Fessura di tostatura
Involucro esterno con protezione termica
Cassetto raccoglibriciole
Pulsante di scongelamento con spia
Pulsante di riscaldamento con spia
Pulsante di arresto con spia
Controllo doratura
H.
I.
J.
K.
L.
Leva di avvio e sollevamento del pane
Griglia per panini croccanti
Pulsante per griglia panini croccanti
Cavo di alimentazione e spina
Alloggiamento per il cavo (sulla parte inferiore
del tostapane)
M. Coperchio parapolvere
NORME DI SICUREZZA
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l‘apparecchio
per la prima volta.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni
e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa
esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, se sorvegliati o se
sono stati istruiti relativamente all’uso dell’apparecchiatura e hanno capito i
rischi coinvolti.
• Le apparecchiature possono essere usate da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull‘uso
dell‘apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente
all‘uso dell‘apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Evitare che i bambini giochino con l‘apparecchiatura.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai
bambini di età inferiore agli 8 anni e in assenza di supervisione.
• Tenere l’apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini
di età inferiore agli 8 anni.
• L’apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con
tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle
caratteristiche.
• Non utilizzare l’apparecchio se
– il cavo di alimentazione è danneggiato,
– il rivestimento esterno è danneggiato.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a prese dotate di messa a terra. Se
necessario, è possibile utilizzare una prolunga tipo 10 A.
• Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, richiederne la
sostituzione al produttore, a un suo agente dell’assistenza tecnica o a una
persona egualmente qualificata per evitare rischi.
• Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana e regolare.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è collegato
all’alimentazione di rete.
• Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione di rete dopo ogni
utilizzo e prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione.
• L’apparecchio e gli accessori si surriscaldano durante l’uso. Utilizzare solo
le impugnature e le manopole designate. Lasciar raffreddare l’apparecchio
prima di pulirlo o riporlo.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 30
30
2017-03-16 10:31:39
• Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare o posizionare l’apparecchio su una superficie calda o in
prossimità di fonti di calore.
• Avvertenza: non versare liquidi sul connettore.
• Attenzione: dopo l’uso, la superficie della resistenza è soggetta a calore
residuo.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti
surriscaldate dell’apparecchio.
• Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico. Il produttore
declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da uso
improprio o non corretto.
• Le briciole possono bruciare, pulire regolarmente il cassetto raccoglibriciole.
Non utilizzare l’apparecchio senza raccoglibriciole.
• Non introdurre dita o oggetti metallici nella fessura di tostatura. Ciò
potrebbe provocare lesioni personali o danneggiamento dell’apparecchio.
• Il pane può bruciare. Non utilizzare il tostapane sotto o in prossimità di
oggetti infiammabili (es. tende). Non lasciare incustodito il tostapane.
• Non coprire la fessura di tostatura durante l’utilizzo dell’apparecchio.
• Questo apparecchio non è progettato per essere controllato da un timer
esterno o altro sistema di controllo remoto separato.
• Le superfici possono surriscaldarsi durante l’uso .
L’apparecchiatura è destinata all’uso domestico e applicazioni simili, come:
- Cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Fattorie;
- Clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- Bed and breakfast.
OPERAZIONI PRELIMINARI
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
1. Prima di utilizzare il tostapane per la prima volta, posizionare l’apparecchio vicino ad una finestra
aperta e lasciarlo funzionare per alcuni cicli all’impostazione di doratura massima senza pane.
2. Come usare il tostapane: Collegare il cavo di alimentazione alla presa, inserire il pane e selezionare
l’impostazione di doratura desiderata (da 1 a 7). Abbassare la leva di avvio.
3. Quando il pane ha raggiunto la doratura desiderata, il tostapane si spegne automaticamente e il
pane viene sollevato. Per fare in modo che venga sollevato di più, agire sulla leva di avvio.
PL
CARATTERISTICHE E PULIZIA
RS
4. Funzioni - Per interrompere la tostatura, premere il pulsante di arresto (A). Per tostare del pane
congelato, premere il pulsante di scongelamento (B). Per riscaldare del pane già tostato, premere il
pulsante di riscaldamento (C).
5. Per ottenere panini o altro pane croccante, utilizzare l’apposita griglia. Posizionare il pane
sulla griglia attivata e selezionare l’impostazione di doratura numero 2. Accendere il tostapane
abbassando la leva di avvio. Al termine, capovolgere il pane e ripetere la procedura. Attenzione: la
griglia si surriscalda!
6. Pulizia e manutenzione: scollegare il tostapane e lasciarlo raffreddare. Svuotare il cassetto
raccoglibriciole. Pulire le superfici esterne con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare
detergenti caustici o abrasivi e non immergere l’apparecchio in liquidi!
RU
PT
RO
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 31
31
2017-03-16 10:31:39
BG
CZ
DE
DK
SMALTIMENTO
Riciclare i materiali con il simbolo
.
Buttare l’imballaggio negli appositi contenitori
per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute
umana e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di
residenza.
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
SUDEDAMOSIOS DALYS
A.
B.
C.
D.
E.
Skrudinimo anga
Termiškai izoliuotas išorinis korpusas
Trupinių stalčius
Atšildymo mygtukas su indikatoriaus lempute
Pakartotinio šildymo mygtukas su indikatoriaus
lempute
F. Sustabdymo mygtukas su indikatoriaus lempute
G. Skrudinimo valdiklis
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Paleidimo svirtelė ir duonos kėliklis
Lentynėlė bandelėms gruzdinti
Bandelių lentynėlės mygtukas
Maitinimo laidas ir kištukas
Laido laikymo vieta (skrudintuvo apačioje)
Apsauginis gaubtas nuo dulkių
SAUGOS PATARIMAS
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite toliau pateiktas
instrukcijas.
• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių
trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
• Prietaisus galima naudoti asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba
protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba
instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus
pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent jie būtų
vyresni nei 8 metų amžiaus ir juos prižiūrėtų suaugęs asmuo.
• Saugokite prietaisą ir jo kabelį nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis
atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
• Niekada nenaudokite ar nekelkite prietaiso, jei pažeistas elektros maitinimo
laidas arba korpusas.
• Prietaisas turi būti įjungtas tik į įžemintą lizdą. Jei reikia, galima naudoti 10 A
tinkantį ilginamąjį laidą.
• Jei prietaisas arba elektros maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti
gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas
asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
• Prietaisą visada dėkite ant lygaus paviršiaus.”
• Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo
šaltinio.
• Kiekvieną kartą panaudojus, prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 32
32
2017-03-16 10:31:40
prietaisą reikia išjungti ir ištraukti maitinimo laido kištuką.
• Prietaisui veikiant jis ir jo priedai yra karšti. Naudokite tik prietaisui skirtas
rankenas ir rankenėles. Prieš prietaisą valydami ar palikdami nenaudojamą
leiskite jam atvėsti.
• Nemerkite prietaiso į vandenį ar kokį kitą skystį.
• Nenaudokite ar nedėkite prietaiso ant karšo paviršiaus ar prie šilumos
šaltinio.
• Perspėjimas: Venkite išsiliejimo ant jungties.
• Dėmesio. Kaitinimo elemento paviršius po naudojimo gali būti įkaitęs.
• Maitinimo laidas negali liestis su jokiomis karštomis prietaiso dalimis.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas negali prisiimti jokios
atsakomybės už galimą žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo.
• Trupiniai gali sudegti, todėl reguliariai valykite trupinių dėklą. Niekada
nenaudokite prietaiso be trupinių dėklo.
• Į skrudinimo angą nekiškite pirštų arba metalinių daiktų. Atsiranda pavojus
susižaloti ir sugadinti prietaisą.
• Duona gali sudegti. Nenaudokite skrudintuvo po lengvai užsidegančiais
objektais arba prie jų (pvz., užuolaidų). Skrudintuvas neturi būti paliktas be
priežiūros.
• Skrudindami neuždenkite skrudinimo angos.
• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio
valdymo sistema.
• Naudojimo metu paviršiai gali įkaisti .
Šie prietaisai yra skirti naudoti buitiniams ir panašiems tikslams, pavyzdžiui:
- darbuotojų virtuvės patalpose cechuose, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
- ūkiuose;
- viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose aplinkose;
- svečių namuose.
NAUDOJIMO PRADŽIA
1. Prieš primą kartą naudodami skrudintuvą, jį turite padėti šalia atviro lango ir panaudoti kelis kartus
nustatę maksimalų skrudinimą ir neįdėję jokios duonos.
2. Kaip naudoti skrudintuvą: įkiškite laido kištuką į maitinimo šaltinį, įdėkite duonos ir pasirinkite
skrudinimo nustatymą (1–7). Nuspauskite paleidimo svirtelę.
3. Kai duona paskrunda iki pageidaujamo lygio, skrudintuvas automatiškai išsijungia, o duona iškyla.
Galite pakelti ją aukščiau pakeldami paleidimo svirtelę.
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
4. Valdymo funkcijos: norėdami nutraukti skrudinimo procesą, paspauskite sustabdymo mygtuką (A).
Jei norite skrudinti sušalusią duoną, paspauskite atšildymo mygtuką (B), o jei norite pašildyti jau
paskrudintą duoną, paspauskite pakartotinio šildymo mygtuką (C).
5. Jei norite gruzdinti bandeles ar kitą duoną, naudokite bandelių lentynėlę. Dėkite duoną ant
naudojamų grotelių ir nustatykite 2 skrudinimo nuostatą. Paspausdami paleidimo svirtelę įjunkite
skrudintuvą. Kai baigiama skrudinti, apsukite duoną ir pakartokite procesą. Atsargiai – lentynėlė
įkaista!
6. Valymas ir priežiūra: ištraukite skrudintuvo kištuką ir leiskite jam atvėsti. Ištuštinkite trupinių stalčių.
Išorinius paviršius nušluostykite truputį sudrėkinta šluoste. Niekada nenaudokite šarminių arba
šiurkščių valymo priemonių ir niekada nemerkite prietaiso į jokį skystį!
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 33
CZ
RU
FUNKCIJOS IR VALYMAS
www.electrolux.com
BG
SI
SK
TR
UA
33
2017-03-16 10:31:41
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
IŠMETIMAS
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu
Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo
punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe
dėl papildomos informacijos.
SASTĀVDAĻAS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Maizes ievietošanas atvere
Termiski izolēts ārējais korpuss
Drupatu nodalījums
Atkausēšanas poga ar indikatoru
Uzsildīšanas poga ar indikatoru
Apturēšanas poga ar indikatoru
Maizes apcepšanas vadības poga
H.
I.
J.
K.
L.
Uzsākšanas svira un maizes pacēlājs
Maizīsu statīvs sausmaizīšu grauzdēšanai
Maizīšu statīva poga
Barošanas vads un spraudnis
Vada uzglabāšanas nodalījums (tostera
apakšdaļā)
M. Putekļu pārsegs
DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet tālāk minētos
norādījumus.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām
fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu
atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces drošu
lietošanu un izprot potenciālos riskus.
• Šo ierīci drīkst izmantot cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai
garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot
potenciālos riskus.
• Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
• Tīrīšanu un lietotāja apkopi drīkst veikt bērni no 8 gadu vecuma, kuriem ir
nodrošināta uzraudzība.
• Turiet ierīci un tās elektrovadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadu vecumu,
nepieejamā vietā.
• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura spriegums
un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
• Nekad nelietojiet ierīci vai neņemiet to rokās, ja
– ir bojāts barošanas vads;
– ir bojāts ierīces korpuss.
• Ierīci drīkst pievienot tikai zemētai kontaktligzdai. Ja nepieciešams, var
izmantot pagarinātāju, kas piemērots 10 A lielam strāvas stiprumam.
• Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, sazinieties ar
tuvāko servisa centru.
• Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas darba virsmas.
• Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota elektrotīklam.
• Pēc katras izmantošanas reizes un pirms tīrīšanas un apkopes ierīce ir
jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 34
34
2017-03-16 10:31:42
• Ierīce un tās piederumi darbības laikā sakarst. Lietojiet tikai norādītos
rokturus un pogas. Pirms tīrīšanas vai glabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
• Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
• Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas vai siltuma avota tuvumā.
• Brīdinājums. Savienotāju nedrīkst apšļakstīt ar šķidrumu.
• Uzmanību! Pēc lietošanas apsildes elementa virsma joprojām var būt karsta.
• Neļaujiet barošanas vadam saskarties ar ierīces karstajām daļām.
• Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājās. Ražotājs neuzņemas atbildību
par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas izmantošanas dēļ.
• Drupatas var aizdegties, tāpēc regulāri tīriet drupatu nodalījumu. Nekad
nelietojiet ierīci bez drupatu nodalījuma.
• Neaiztieciet maizes ievietošanas atveri ar pirkstiem vai metāla rīkiem.
Pastāv ievainojuma risks vai ierīces bojājuma risks.
• Maize var sadegt. Nelietojiet tosteri zem uzliesmojošiem objektiem
(piemēram, aizkariem) vai to tuvumā. Tosteri nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
• Neapsedziet maizes ievietošanas atveri maizes grauzdēšanas laikā.
• Šo ierīci nav paredzēts lietot kopā ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
• Lietošanas laikā virsmas var sakarst .
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem,
piemēram:
- personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- lauku mājās;
- viesu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās apdzīvojamās vidēs;
- viesu namos.
DARBA SĀKŠANA
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
1. Pirms izmantojat tosteri pirmo reizi, tas jānovieto pie atvērta loga un dažas reizes jādarbina,
izmantojot maksimālo apcepšanas iestatījumu, taču neizmantojot maizi.
2. Tostera izmantošana: pievienojiet barošanas vadu elektrotīklam, ielieciet tosterī maizi un izvēlieties
apbrūnināšanas iestatījumu (1–7). Nospiediet uzsākšanas sviru uz leju.
3. Kad maize ir sasniegusi uzstādīto apbrūnināšanas pakāpi, tosteris izslēdzas automātiski un maize
tiek pacelta. Jūs variet pacelt maizi augstāk paceļot uzsākšanas sviru uz augšu.
PL
PT
RO
FUNKCIJAS UN TĪRĪŠANA
4. Darbības funkcijas: lai pārtrauktu grauzdēšanu, nospiediet apturēšanas pogu (A). Lai grauzdētu
saldētu maizi, nospiediet atkausēšanas pogu (B); lai uzsildītu grauzdētu maizi, nospiediet uzsildīšanas
pogu (C).
5. Lai grauzdētu sausmaizītes vai citu maizes veidu, izmantojiet maizīšu statīvu. Novietojiet maizi uz
aktivizētā statīva un izvēlieties 2. Ieslēdziet tosteri, nospiežot uzsākšanas sviru uz leju. Kad tas ir
pabeigts, apgrieziet maizi un atkārtojiet procedūru. Uzmanību — statīvs sakarst!
6. Tīrīšana un apkope: atvienojiet tosteri no elektrotīkla un ļaujiet tam atdzist. Iztīriet drupatu nodalījumu.
Noslaukiet ārējās virsmas ar mitru drāniņu. Nelietojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un
neiemērciet ierīci šķidrumā!
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 35
35
2017-03-16 10:31:42
BG
CZ
DE
DK
UTILIZĀCIJA
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol
.
Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos
konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu
,
kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
ONDERDELEN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Roostersleuf
Thermisch geïsoleerde buitenbehuizing
Kruimellade
Ontdooiknop met indicatielampje
Opwarmknop met indicatielampje
Stopknop met indicatielampje
Bruiningsregeling
H.
I.
J.
K.
L.
Starthendel en broodlift
Rekje om broodjes knapperig te maken
Knop voor broodjesrekje
Voedingssnoer en stekker
Snoeropberg­mogelijkheid (aan de onderzijde
van de broodrooster)
M. Stofdeksel
VEILIGHEIDSADVIES
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren
begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het
modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als
- de voedingskabel is beschadigd,
- de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de
fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde
persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 36
36
2017-03-16 10:31:43
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact
zit.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u dit reinigt of onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik
alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u
dit reinigt of wegzet.
• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
• Waarschuwing: voorkom morsen op de connector.
• Let op: de buitenkant van het verwarmingselement is warm na gebruik.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
• Kruimels kunnen verbranden, reinig de kruimellade daarom regelmatig.
Gebruik het apparaat nooit zonder kruimellade.
• Reik niet met uw vingers of met metalen voorwerpen in de roostergleuf.
Mogelijk raakt u gewond of beschadigt u hiermee het apparaat.
• Brood kan verbranden. Gebruik de broodrooster niet onder of bij
ontvlambare voorwerpen, zoals gordijnen. Laat de ingeschakelde
broodrooster niet onbeheerd achter.
• Bedek de roostergleuf niet als u brood roostert.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe tijdklok of
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige
toepassingen zoals:
- personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- boerderijen
- door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- bed-and-breakfast accomodaties.
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
HET EERSTE GEBRUIK
1. Als u de broodrooster voor het eerst gaat gebruiken, plaatst u deze bij een open raam en kiest u
een paar keer de maximale bruining zonder brood te plaatsen.
2. Gebruik van de broodrooster: Steek de stekker in het stopcontact, plaats het brood en selecteer de
gewenste bruining (1-7). Druk de starthendel omlaag.
3. Als het brood de gewenste bruiningsgraad heeft, wordt de broodrooster automatisch uitgeschakeld
en komt het brood omhoog. U kunt dit nog verder omhoog tillen door de starthendel omhoog te
bewegen.
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 37
37
2017-03-16 10:31:43
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
FUNCTIES EN REINIGEN
4. Bedieningsfuncties: druk op de stopknop (A) om het roosteren te onderbreken. Voor het roosteren van
bevroren brood drukt u op de ontdooiknop (B) en voor het opwarmen van al geroosterd brood drukt u
op de opwarmknop (C).
5. Voor het knapperig maken van broodjes of ander brood gebruikt u het broodjesrekje. Plaats het
brood op het geactiveerde rek en selecteer bruiningsinstelling 2. Schakel de broodrooster in door de
starthendel omlaag te drukken. Als deze zijde klaar is, draait u het brood om en herhaalt u dit proces.
Voorzichtig! Het rekje wordt heet.
6. Reinigen en onderhouden: trek de stekker van de broodrooster uit het stopcontact en laat deze
afkoelen. Leeg de kruimellade. Veeg de buitenkant af met een enigszins vochtige doek. Gebruik nooit
bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit in water!
VERWIJDERING
Recycle de materialen met het symbool
.
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet
weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de
gemeente.
KOMPONENTER
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Brødristeråpning
Termisk isolert ytre hus
Smuleskuff
Tineknapp med indikatorlampe
Gjenoppvarmingsknapp med indikatorlampe
Stoppknapp med indikatorlampe
Bruningskontroll
H.
I.
J.
K.
L.
Starthendel og brødløfter
Stativ for risting av rundstykker
Knapp til rundstykkestativ
Strømledning og støpsel
Ledningsoppbevaring (på undersiden av
brødristeren)
M. Støvdeksel
SIKKERHETSRÅD
Les følgende anvisninger nøye før du bruker apparatet for første gang.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner med mangel på
erfaring eller kunnskap, hvis instruksjon eller opplæring i bruk av produktet er
gjennomført på en sikker måte, slik at de forstår farene.
• Produkter kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte, og hvis de forstår
farene.
• Barn skal ikke leke med produktet.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er eldre
enn 8 år og har tilsyn av voksne.
• Hold produktet og ledninger utenfor rekkevidden til barn som er yngre enn 8
år.
• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og
frekvens som er angitt på typeskiltet!
• Ikke bruk eller løft apparatet hvis strømledningen eller huset er skadet.
• Apparatet skal bare kobles til en jordet kontakt. En skjøteledning beregnet
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 38
38
2017-03-16 10:31:45
på 10 A kan brukes hvis det er nødvendig.
• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må de skiftes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert person
for å unngå fare.
• Apparatet skal alltid plasseres på et plant og jevnt underlag.
• Ikke gå fra apparatet uten tilsyn mens det er koblet til strømnettet.
• Apparatet må slås av og støpselet trekkes ut etter hver gang det har vært i
bruk samt før rengjøring og vedlikehold.
• Apparatet og tilbehøret blir varmt når det er i bruk. Bruk bare angitte
håndtak og knapper. La apparatet avkjøle før rengjøring eller oppbevaring.
• Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
• Ikke bruk eller plasser apparatet på et varmt underlag eller i nærheten av en
varmekilde.
• Advarsel: Unngå å søle på koblingen.
• Advarsel: Overflaten på varmeelementet kan være varm også etter bruk.
• Strømledningen må ikke komme i kontakt med noen av apparatets varme
deler.
• Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar
seg ikke erstatningsansvar for eventuelle skader som følge av upassende
eller feilaktig bruk.
• Smulene kan ta fyr – rengjør derfor smuleskuffen med jevne mellomrom. Ikke
bruk apparatet uten smuleskuffen.
• Ikke stikk fingrene eller metallredskaper inn i brødristeråpningen. Du kan da
skade deg selv og apparatet.
• Brød kan ta fyr. Ikke bruk brødristeren under eller nær brennbare gjenstander
(f.eks. gardiner). Brødristeren må ikke etterlates uten tilsyn.
• Ikke dekk til brødristeråpningen under risting.
• Dette apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern timer eller et eget
fjernkontrollsystem.
• Overflatene kan bli veldig varme under bruk .
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
- personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- gårdshus;
- av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
- ”bed and breakfast”-miljøer.
SLIK KOMMER DU I GANG
1. Før du begynner å bruke brødristeren for første gang skal den plasseres i nærheten av et åpent
vindu og brukes noen ganger på maks. bruningsinnstilling uten brød i.
2. Slik bruker du brødristeren: Sett støpselet i stikkontakten, sett i brødet og velg bruningsinnstilling (1-7).
Trykk starthendelen ned.
3. Når brødet har oppnådd ønsket bruningsgrad, slår brødristeren seg automatisk av og brødet løftes
opp. Du kan heve det enda mer ved å løfte starthendelen.
FUNKSJONER OG RENGJØRING
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 39
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
4. Funksjoner ved bruk: trykk på stoppknappen (A) hvis du vil avbryte ristingen. Trykk på tineknappen
www.electrolux.com
BG
39
2017-03-16 10:31:45
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
(B) hvis du vil riste frossent brød, og trykk på gjenoppvarmingsknappen (C) hvis du vil varme opp brød
som allerede er ristet.
5. For å riste rundstykker eller annet brød, bruker du rundstykkestativet. Legg brødet på det aktiverte
stativet, og velg bruningsinnstilling 2. Slå på brødristeren ved å trykke på starthendelen. Når den er
ferdig, snur du brødet og gjentar prosessen. OBS! – stativet blir varmt!
6. Rengjøring og vedlikehold: trekk støpselet ut av stikkontakten og la brødristeren avkjøle. Tøm
smuleskuffen. Tørk av de utvendige flatene med en lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som er
etsende eller som inneholder slipemidler, og ikke senk maskinen i væske!
KASSERING
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
.
Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske
produkter.
Ikke kast produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
ELEMENTY
A.
B.
C.
D
E
F.
G.
Szczelina opiekająca
Obudowa zewnętrzna z izolacją termiczną
Szuflada na okruchy
Przycisk rozmrażania z lampką sygnalizacyjną
Przycisk odgrzewania z lampką sygnalizacyjną
Przycisk zatrzymania z lampką sygnalizacyjną
Regulator opiekania
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Dźwignia startowa i podnośnik grzanek
Ruszt do opiekania bułek i pieczywa
Dźwignia rusztu do opiekania bułek
Przewód zasilający z wtyczką
Miejsce na przewód (na spodzie tostera)
Osłona przeciwkurzowa
BEZPIECZEŃSTWO
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem
urządzenia.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia
i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
• Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym
zagrożeń.
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci przed ukończeniem
ósmego roku życia i bez nadzoru dorosłych.
• Urządzenie i jego przewód zasilający nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci
poniżej ósmego roku życia.
• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości
zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej!
• Nigdy nie używaj i nie podnoś urządzenia, jeśli
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 40
40
2017-03-16 10:31:47
– przewód zasilający jest uszkodzony,
– obudowa jest uszkodzona.
• Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli trzeba,
można zastosować przedłużacz przystosowany do przewodzenia prądu 10 A.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego
lub urządzenia należy powierzyć producentowi, autoryzowanemu punktowi
serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
• Zawsze ustawiaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.”
• Nigdy nie zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
• Po każdym użyciu, przed czyszczeniem i innymi czynnościami konserwacyjnymi,
urządzenie należy wyłączyć i odłączyć zasilanie.
• Urządzenie i akcesoria silnie nagrzewają się podczas pracy. Używać wyłącznie
odpowiednich uchwytów i pokręteł. Przed czyszczeniem lub schowaniem
urządzenia poczekać, aż ostygnie.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innymej cieczy płynie.
• Nie używać i nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni lub w pobliżu
źródła ciepła.
• Ostrzeżenie: należy unikać rozlania na złącze.
• Uwaga: po użyciu powierzchnia elementu grzewczego może nadal być nagrzana
(ciepło resztkowe).
• Przewód zasilający nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem.
• Okruchy mogą spowodować oparzenie. Należy pamiętajć o regularnym
czyszczeniu tacy na okruchy. Nigdy nie używać urządzenia bez tacy na okruchy.
• Nie wkładać palców lub metalowych przedmiotów do szczeliny opiekającej. Może
to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zranienia.
• Grzanki mogą spowodować oparzenia. Nie używać tostera pod lub obok
łatwopalnych obiektów (np. zasłon). Nie wolno pozostawiać tostera bez nadzoru.
• Nie przykrywać szczeliny opiekającej w trakcie opiekania.
• Urządzenie nie jest przystosowane do sterowania przez zewnętrzny czasomierz lub
system zdalnego sterowania.
• Powierzchnie mocno nagrzewają się podczas korzystania z urządzenia .
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym
oraz do podobnych zastosowań w takich miejscach, jak:
- kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
- gospodarstwa rolne;
- hotele, motele i inne obiekty mieszkalne;
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 41
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
41
2017-03-16 10:31:48
BG
CZ
DE
- obiekty noclegowe.
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA
EE
1. Przed pierwszym użyciem tostera, należy ustawić go w pobliżu otwartego okna i włączyć kilka razy
przy maksymalnym ustawieniu opiekania, nie wkładając do niego żadnego pieczywa.
2. Używanie tostera: Podłącz przewód zasilający do gniazdka, włóż grzanki i wybierz ustawienie
opiekania (1–7). Naciśnij dźwignię startową w dół.
3. Kiedy grzanka osiągnie żądany stopień przypieczenia, toster wyłącza się automatycznie, a grzanka
zostaje wysunięta. Można unieść ją wyżej, podnosząc dźwignię startową.
ES
FUNKCJE I CZYSZCZENIE
DK
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
4. Funkcje działania: aby przerwać opiekanie, naciśnij przycisk zatrzymania (A). Aby opiekać zamrożone
pieczywo, naciśnij przycisk rozmrażania (B). Aby podgrzać wcześniej opieczone pieczywo, naciśnij
przycisk odgrzewania (C).
5. Aby przypiec bułeczki lub innego typu pieczywo, użyj rusztu do opiekania bułek. Umieścić chleb na
podniesionym ruszcie i wybrać 2. Włącz toster, naciskając dźwignię startową. Po zakończeniu odwróć
pieczywo i powtórz proces. Ostrożnie – ruszt nagrzewa się do wysokiej temperatury!
6. Czyszczenie i utrzymywanie w dobrej kondycji: odłącz toster od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
Opróżnij szufladę na okruchy. Przetrzyj powierzchnie zewnętrzne lekko zwilżoną szmatką. Nie wolno
używać substancji żrących ani zanurzać urządzenia w płynie!
WYRZUCANIE
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt
do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
COMPONENTES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Abertura para torradas
Revestimento do corpo com isolamento térmico
Placa de recolha migalhas
Botão de descongelação com luz piloto
Botão de aquecimento com luz piloto
Botão de Stop com luz piloto
Selector de nível de tostagem
H.
I.
J.
K.
L.
Accionador e elevador do pão
Suporte para pães para aquecer pãezinhos
Botão do suporte para pães
Cabo e ficha de alimentação
Enrolamento do cabo (na parte inferior da
torradeira)
M. Proteção contra pó
AVISOS DE SEGURANÇA
Leia as seguintes instruções com atenção antes de utilizar o aparelho pela
primeira vez.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas
e instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e
compreendam os perigos envolvidos.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento, desde que sejam supervisionadas e instruídas relativamente
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 42
42
2017-03-16 10:31:50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos
envolvidos.
Não permita que alguma criança brinque com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças,
excepto se tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas.
Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças
com idade inferior a 8 anos.
O aparelho apenas poderá ser ligado a uma fonte de alimentação cuja
tensão e frequência estejam em conformidade com as especificações
constantes na placa de informação!
Nunca utilize nem levante o aparelho se (o cabo de alimentação estiver
danificado) a caixa estiver danificada.
É necessário ligar o aparelho a uma tomada com terra. Se for necessário
poderá ser utilizado um cabo de extensão apropriado para 10 A.
Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser
substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou
por uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis
riscos.
Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.
Nunca deixe o aparelho ligado à corrente se não estiver presente.
A aparelho deve ser desligado e a ficha retirada após cada utilização,
antes da limpeza e da manutenção.
O aparelho e os acessórios ficam quentes quando utilizados. Utilize apenas
as pegas e os botões especificados. Deixe arrefecer antes de limpar ou
guardar.
Não mergulhe o aparelho em água nem em qualquer outro líquido.
Não utilize nem coloque o aparelho numa superfície quente ou perto de
uma fonte de calor.
Aviso: evite derrames sobre o conector.
Atenção: a superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor
residual após a utilização.
O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com qualquer parte
quente do aparelho.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. O fabricante não pode
aceitar qualquer responsabilidade por possíveis danos provocados por
utilização indevida ou incorrecta.
As migalhas podem inflamar-se, limpe a bandeja para as migalhas
regularmente. Nunca utilize o aparelho sem a bandeja para as migalhas.
Não introduza os dedos nem utensílios metálicos na abertura para
torradas. Existe risco de danos físicos ou no aparelho.
O pão pode inflamar-se. Não utilize a torradeira sob nem próximo de
objectos inflamáveis (por exemplo, cortinas). Não deixe a torradeira sem
vigilância.
Não cubra a abertura para torradas durante o funcionamento.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 43
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
43
2017-03-16 10:31:50
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado recorrendo a um
temporizador externo nem a um sistema de controlo remoto independente.
• As superfícies podem ficar quentes durante a utilização .
Estes aparelhos destinam-se a uso doméstico e aplicações semelhantes,
tais como:
- cozinhas de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- turismo rural;
- utilização por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes hoteleiros tipo
residencial;
- ambientes hoteleiros tipo dormida e pequeno-almoço.
INTRODUÇÃO
HR
1. Antes de utilizar a torradeira pela primeira vez, deverá posicioná-la próximo de uma janela aberta
e colocá-la em funcionamento algumas vezes utilizando o nível de tostagem máximo sem introduzir
qualquer pão.
2. Como utilizar a torradeira: Ligue o cabo à tomada, coloque o pão e seleccione o nível de tostagem
3. Quando o pão estiver torrado de acordo com o nível de tostagem, a torradeira desliga-se
automaticamente e o pão é elevado. É possível elevá-lo mais levantando o accionador.
(1-7). Pressione o accionador.
HU
CARACTERÍSTICAS E LIMPEZA
GB
GR
NL
4. Características de funcionamento: para interromper o funcionamento da torradeira, pressione o
botão de Stop (A). Para torrar pão congelado, pressione o botão de descongelamento (B) e para
aquecer pão previamente torrado, pressione o botão de reaquecimento (C).
5. Para pãezinhos ou outro tipo de pão, utilize o suporte para pães. Coloque o pão no suporte
activado e seleccione o nível de tostagem 2. Ligue a torradeira pressionando o accionador. Quando
terminar, vire o pão e repita o processo. Cuidado – o suporte aquece!
6. Limpeza e cuidados: desligue a torradeira e deixe arrefecer. Esvazie a placa de recolha de migalhas.
Limpe as superfícies exteriores com um pano ligeiramente humedecido. Nunca utilize produtos de
limpeza cáusticos nem abrasivos e nunca mergulhe a máquina em líquidos!
NO
ELIMINAÇÃO
IT
LT
LV
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública
através da reciclagem de aparelhos eléctricos e
electrónicos.
Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o
produto num ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades municipais.
COMPONENTE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Fantă de prăjire
Carcasă exterioară izolată termic
Sertar pentru firimituri
Buton pentru dezgheţare cu lampă indicator
Buton pentru reîncălzire cu lampă indicator
Buton oprire cu lampă indicator
Control prăjire
H.
I.
J.
K.
L.
Mâner pornire şi ridicare pâine
Grătar chifle pentru prăjirea chiflelor
Buton grătar chifle
Cablu de alimentare şi ştecher
Compartiment cablu (pe partea inferioară a
prăjitorului)
M. Capac pentru praf
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 44
44
2017-03-16 10:31:52
BG
SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul pentru
prima dată.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de
persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de
persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau după
o scurtă instruire care să le ofere informaţiile necesare pentru utilizarea
sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă riscurile la care se expun.
• Aparatele pot fi utilizate de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub
supraveghere sau după o instruire care să le ofere informaţiile necesare
pentru utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă aceştia înţeleg pericolele
la care se expun.
• Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
• Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu va fi realizată de către
copii, cu excepția cazului în care aceștia au vârsta mai mare de 8 ani și sunt
supravegheați.
• Nu lăsați aparatul și cablul său la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric a cărei
tensiune şi frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de
identificare!
• Nu utilizaţi şi nu ridicaţi niciodată aparatul dacă
– cablul de alimentare este deteriorat,
– carcasa este deteriorată.
• Aparatul trebuie conectat doar la o priză cu împământare. Dacă este
necesar, poate fi folosit un prelungitor adecvat pentru 10 A.
• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a
evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service
al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.
• Puneţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plană, dreaptă.
• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat cât timp este conectat la sursa
de alimentare.
• Aparatul trebuie oprit şi fişa de alimentare scoasă mereu după utilizare,
înainte de curăţare şi întreţinere.
• Aparatul şi accesoriile devin fierbinţi în timpul funcţionării. Utilizaţi doar
mânerele şi butoanele destinate acestui scop. Lăsaţi aparatul să se
răcească înainte de curăţare sau depozitare.
• Nu scufundaţi aparatul în apă şi în niciun alt lichid.
• Nu utilizaţi şi nu puneţi aparatul pe o suprafaţă fierbinte sau lângă o sursă
de căldură.
• Avertisment: Evitaţi scurgerile pe conector.
• Atenţie: suprafaţa elementului de încălzire este supusă căldurii reziduale
după utilizare.
• Cablul de alimentare nu trebuie să vină în contact cu nicio parte fierbinte a
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 45
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
45
2017-03-16 10:31:53
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
aparatului.
• Acest aparat este destinat numai utilizării în mediul casnic. Producătorul
nu poate accepta nicio răspundere pentru eventuale daune produse de
utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.
• Firimiturile pot arde, curăţaţi cu regularitate tava pentru firimituri. Nu utilizaţi
niciodată aparatul fără tava pentru firimituri.
• Nu introduceţi degetele sau ustensile din metal în fanta de prăjire. Există
riscul de vătămare şi de deteriorare a aparatului.
• Pâinea poate arde. Nu utilizaţi prăjitorul sub sau în apropierea unor obiecte
inflamabile (de ex. perdele). Prăjitorul nu trebuie lăsat nesupravegheat.
• Nu atingeţi capacul fantei de prăjire atunci când se prăjeşte pâine.
• Acest aparat nu este proiectat spre a fi utilizat cu un cronometru extern sau
cu un sistem separat de comandă de la distanţă.
• Aceste suprafeţe pot deveni fierbinţi pe durata utilizării .
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la aplicaţii similare,
cum ar fi:
- În bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte medii de lucru;
- case de la ferme;
- de clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial;
- medii de cazare cu micul dejun inclus.
GHID DE INIŢIERE
1. Înainte să începeţi să utilizaţi prăjitorul pentru prima dată acesta trebuie plasat în apropierea unei
ferestre deschise şi lăsat să meargă de câteva ori la setarea maximă pentru prăjire fără pâine.
2. Cum se foloseşte prăjitorul pentru pâine: Conectaţi cablul la priză, introduceţi pâinea şi selectaţi
setarea pentru prăjire (1-7). Apăsaţi în jos mânerul de pornire.
3. Când pâinea a atins nuanţa de rumenire dorită, prăjitorul se opreşte automat şi pâinea este ridicată.
O puteţi ridica mai sus, ridicând mânerul de pornire.
CARACTERISTICI ŞI CURĂŢARE
4. Caracteristici de funcţionare: pentru a întrerupe prăjirea, apăsaţi butonul de oprire (A). Pentru a
prăji pâine îngheţată, apăsaţi butonul pentru dezgheţare (B), iar pentru a încălzi pâinea deja prăjită,
apăsaţi butonul pentru reîncălzire (C).
5. Pentru a prăji chifle sau altfel de pâine utilizaţi grătarul pentru chifle. Puneţi pâinea pe grătarul
activat şi alegeţi nivelul 2 de prăjire. Porniţi prăjitorul apăsând pe mânerul de pornire. Când este gata,
întoarceţi pâinea şi repetaţi procesul. Atenţie – grătarul devine fierbinte!
6. Curăţare şi întreţinere: deconectaţi prăjitorul de la priză şi lăsaţi-l să se răcească. Goliţi sertarul
pentru firimituri. Ştergeţi suprafeţele exterioare cu o cârpă uşor umedă. Nu utilizaţi niciodată agenţi de
curăţare caustici sau abrazivi şi nu scufundaţi niciodată aparatul în lichid!
PROTECŢIA MEDIULUI
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice.
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul
local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 46
46
2017-03-16 10:31:54
BG
KOMPONENTE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Otvor za tost
Temperaturno izolovano kućište
Pregrada za mrvice
Dugme za odmrzavanje sa indikatorom
Dugme za ponovno grejanje sa indikatorom
Dugme „Stop“ sa indikatorom
Kontrola pečenja
CZ
H. Poluga za pokretanje i podizanje hleba
I. Mreža za pecivo za reš pečenje peciva
J. Dugme mreže za pecivo
K. Kabl za napajanje i i utičnica
L. Pregrada za kabl (na donjoj strani tostera)
M. Poklopac za prašinu
DE
DK
EE
BEZBEDNOSNI SAVETI
Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog aparata.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe kojima
nedostaju iskustvo i znanje ukoliko im se obezbedi nadzor ili im se daju
uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i tako da
razumeju potencijalne rizike.
• Ovaj uređaj mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima, ili osobe kojima nedostaju iskustvo i znanje
ukoliko im se obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa upotrebom
uređaja na bezbedan način i tako da razumeju potencijalne rizike.
• Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem.
• Čišćenje i održavanje ne treba da obavljaju deca, ukoliko nisu starija od 8
godina i pod nadzorom.
• Uređaj i pripadajući kabl držite van domašaja dece koja su mlađa od 8
godina.
• Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
• Nikada ne koristite ili podižite uređaj ako je oštećen kabl za napajanje ili
kućište.
• Aparat mora da bude povezan samo sa uzemljenom utičnicom. Ako je
neophodno, može se koristiti produžni kabl koji odgovara 10 A.
• Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, moraju ih zameniti proizvođač,
ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle sve
opasnosti.
• Uvek postavite aparat na ravnu površinu.
• Nikada nemojte ostavljati aparat bez nadzora ako je uključen u struju.
• Pre čišćenja i održavanja, aparat mora da bude isključen i strujni utikač
izvađen iz utičnice nakon svakog korišćenja.
• Uređaj i dodatni pribor se zagrevaju tokom rada. Koristite samo predviđene
drške i dugmiće. Neka se aparat ohladi pre čišćenja ili odlaganja.
• Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
• Ne koristite i ne postavljate uređaj na vruću površinu ili blizu izvora toplote.
• Upozorenje: Vodite računa da ne prospete tečnosti na priključak.
• Pažnja: površina grejnog elementa izvesno vreme ostaje vruća i nakon
isključivanja.
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 47
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
47
2017-03-16 10:31:54
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
• Kabl napajanja ne sme da dođe u kontakt sa bilo kojim zagrejanim delom
aparata.
• Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za moguću štetu do koje je došlo neodgovarajućom ili
pogrešnom upotrebom.
• Mrvice hleba mogu da gore, stoga redovno čistite pregradu za mrvice.
Nikada ne koristite aparat bez pregrade za mrvice.
• Nemojte stavljati prste ili metalne predmete u otvor za tost. Postoji opasnost
od povrede i oštećenja aparata.
• Hleb može da izgori. Nemojte koristiti toster ispod ili u blizini zapaljivih
objekata (npr. zavese). Toster ne sme da se ostavlja bez nadzora.
• Nemojte prekrivati otvor za tost kada pečete tost.
• Ovaj aparat nije napravljen za rukovanje uz pomoć daljinskog tajmera ili
odvojenog daljinskog sistema kontrole.
• Površina može da se zagreje tokom korišćenja .
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima
kao što su:
- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim
okruženjima;
- seoske kuće;
- od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima za
stanovanje;
- smeštaj tipa noćenja sa doručkom.
POČETAK RADA
1. Pre nego što počnete prvi put da koristite toster, postavite ga pored otvorenog prozora i neka radi
nekoliko puta pri maksimalnoj jačini pečenja bez hleba.
2. Kako se koristi toster: Uključite ga u struju, stavite hleb i podesite jačinu pečenja (1-7). Pritisnite polugu
za pokretanje nadole.
3. Kada hleb dostigne željeni stepen pečenja, toster se automatski gasi i hleb se podiže nagore. Možete
više da ga podignete tako što ćete podići polugu za pokretanje.
FUNKCIJE I ČIŠĆENJE
4. Operativne funkcije: da biste prekinuli pečenje, pritisnite dugme „stop“ (A). Da biste ispekli zamrznuti
hleb, pritisnite dugme za odmrzavanje (B), a da biste zagrejali već ispečeni hleb, pritisnite dugme za
ponovno grejanje (C).
5. Da biste pekli pecivo ili drugi hleb, koristite mrežu za pecivo. Stavite hleb na aktiviranu mrežu i
izaberite jačinu pečenja 2. Uključite toster pritiskom na polugu za pokretanje. Kada se završi, okrenite
hleb i ponovite proces. Oprez – mreža će biti vruća!
6. Čišćenje i održavanje: isključite toster i dozvolite da se ohladi. Ispraznite pregradu sa mrvicama
hleba. Obrišite spoljašnje površine sa blago vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za
čišćenje i nikada ne potapajte aparat u tečnost!
SK
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 48
48
2017-03-16 10:31:55
BG
ODLAGANJE
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Pakovanje odložite u odgovarajuće
kontejnere radi recikliranja.
Pomozite u zaštiti životne sredine i ljudskog
zdravlja kao i u recikliranju otpadnog
materijala od elektronskih i električnih uređaja.
Uređaje obeležene simbolom
nemojte bacati zajedno
sa smećem. Proizvod vratite u lokalni centar za recikliranje ili
se obratite opštinskoj kancelariji.
CZ
DE
DK
EE
КОМПОНЕНТЫ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Гнездо для поджаривания
Термоизолированный внешний корпус
Лоток для крошек
Кнопка размораживания с индикатором
Кнопка подогрева с индикатором
Кнопка выключения с индикатором
Настройка поджаривания
H.
I.
J.
K.
L.
M.
ES
Рычажок пуска и подъема хлеба
Дуги для вафельных трубочек
Кнопка рамок для трубочек
Шнур питания с вилкой
Место для шнура (снизу тостера)
Крышка для защиты от пыли
FI
FR
GB
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую
инструкцию.
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями
и с недостаточным опытом или знаниями только после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать
электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.
• Приборы могут эксплуатироваться лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом
или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица,
отвечающего за их безопасность или после получения соответствующих
инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
• Дети не должны играть с прибором.
• Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно
производиться детьми, если только они не старше 8 лет и не находятся под
присмотром взрослого.
• Держите прибор и его сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8
лет.
• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой,
соответствующими табличке технических данных!
• Не пользуйтесь устройством при повреждении шнура питания или корпуса.
• Включайте устройство только в заземленную розетку. При необходимости
можно воспользоваться удлинителем на 10 А.
• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 49
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
49
2017-03-16 10:31:56
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
быть заменены производителем, агентом по обслуживанию или другим
квалифицированным специалистом.
• Всегда ставьте устройство на ровную горизонтальную поверхность.
• Не оставляйте без присмотра включенное в сеть устройство.
• При чистке и уходе устройство должно быть выключено и отсоединено от
сети.
• Во время работы устройство и принадлежности нагреваются. Применяйте
ручки и кнопки только по назначению. Перед чисткой и хранением дайте
устройству остыть.
• Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
• Не используйте и не оставляйте устройство на горячей поверхности и вблизи
источников тепла.
• Предупреждение. Избегайте попадания жидкости на разъем.
• Внимание! Поверхность нагревательного элемента сохраняет остаточное
тепло после окончания использования.
• Шнур питания не должен касаться горячих частей устройства.
• Данное устройство предназначено для использования только в домашних
условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб от
неправильной эксплуатации.
• Крошки могут подгорать, регулярно очищайте лоток для крошек. Не
пользуйтесь устройством без лотка для крошек.
• Не допускайте попадания в гнездо для тостов пальцев и металлических
инструментов. Это может привести к травме или повреждению устройства.
• Хлеб может загореться. Не пользуйтесь тостером под горючими предметами
и вблизи них (например, рядом с занавесками). Не оставляйте тостер без
присмотра.
• Не закрывайте гнездо тостера во время поджаривания.
• Устройство не предназначено для работы с внешним таймером или отдельной
системой дистанционного управления.
• В ходе работы поверхности могут нагреваться .
Данный прибор предназначен для бытового и схожего с ним применения,
например:
- помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах,
офисах и на других рабочих местах;
- в сельских жилых домах;
- для использования клиентами отелей, мотелей и других мест проживания;
- в мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак».
TR
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
UA
1. Перед первым применением тостер следует поместить у открытого окна и дать поработать
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 50
50
2017-03-16 10:31:57
несколько раз до максимального поджаривания без хлеба.
2. Как пользоваться тостером Включите шнур в сеть, вставьте хлеб и выберите степень
поджаренности (1–7). Нажмите рычажок пуска вниз.
3. Когда хлеб достаточно поджаривается, тостер автоматически выключается и хлеб выпрыгивает.
Поднять его выше можно, подняв рычажок пуска.
BG
CZ
DE
ОСОБЕННОСТИ И УХОД
DK
4. Особенности работы: для прекращения поджаривания нажмите кнопку завершения (A). Для
поджаривания замороженного хлеба нажмите кнопку размораживания (B), а для разогрева уже
поджаренного хлеба нажмите кнопку подогрева (C).
5. Для вафельных трубочек и прочего хлеба воспользуйтесь рамками. Поместите ломтики хлеба на выдвинутую решетку и вы- берите степень поджаренности 2. Включите тостер, нажав
рычажок пуска. По окончании переверните хлеб и повторите процедуру. Осторожно! Дуги
разогреваются.
6. Чистка и уход: отсоедините тостер от сети и дайте ему остыть. Опорожните лоток для крошек.
Протрите внешние поверхности слегка увлажненной тканью. Не пользуйтесь едкими и
абразивными очистителями и не погружайте машину в жидкость!
EE
УТИЛИЗАЦИЯ
GR
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека.
Rostfack
Värmeisolerat yttre hölje
Smulbricka
Upptiningsknapp med indikatorlampa
Uppvärmningsknapp med indikatorlampa
Stoppknapp med indikatorlampa
Rostkontroll
GB
технику, помеченную символом
. Доставьте изделие
на местное предприятие по переработке вторичного
сырья или обратитесь в свое муниципальное
управление.
HU
IT
LT
LV
H.
I.
J.
K.
L.
M.
NL
Startspak och brödlyft
Bullvärmare för värmning av småbröd
Bullvärmarknapp
Strömkabel och kontakt
Sladdförvaring (på brödrostens undersida)
Dammlock
NO
PL
PT
Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första gången.
• Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med
reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet
och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder
produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
• Produkterna kan användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får
tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt
och förstår riskerna.
• Barn ska inte leka med produkten.
• Rengöring och underhålls som utförs av användaren ska inte göras av barn
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 51
FR
HR
SÄKERHET
www.electrolux.com
FI
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую
KOMPONENTER
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
ES
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
51
2017-03-16 10:31:58
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
såvida de inte är äldre än 8 år och får tillsyn.
• Produkten med sladd ska hållas utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
• Apparaten ska endast anslutas till vägguttag vars spänning och frekvens
överensstämmer med specifikationerna på märkplåten.
• Använd eller hantera aldrig apparaten om strömkabeln eller höljet är skadat.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat eluttag. Om nödvändigt kan en
förlängningskabel för 10 A användas.
• Om apparaten eller sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad person för att
undvika fara.
• Placera alltid apparaten på ett plant underlag.
• Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till vägguttaget.
• Apparaten måste stängas av och sladden dras ur efter användning och före
rengöring och underhåll.
• Apparaten och dess tillbehör blir heta under drift. Använd bara särskilt
avsedda handtag och knappar. Låt apparaten svalna före rengöring eller
förvaring.
• Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
• Använd eller placera inte apparaten på ett hett underlag eller nära en
värmekälla.
• Varning: Undvik att spilla något på kontakten.
• Obs! Ytan på värmeelementet fortsätter att vara varm en stund efter
användning.
• Strömkabeln får inte komma i kontakt med apparatens heta delar.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar inte för
eventuell skada orsakad av olämplig eller felaktig användning.
• Smulor kan fatta eld. Rengör smulbrickan regelbundet. Använd aldrig
apparaten utan filter.
• Stick inte ned dina fingrar eller metallredskap i rostfacken. Det finns risk för
person- och maskinskada.
• Bröd kan fatta eld. Använd inte brödrosten under eller nära antändliga
föremål (t.ex. gardiner). Brödrosten ska inte lämnas utan uppsikt.
• Täck inte över rostfacket under rostning.
• Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat
fjärkontrollsystem.
• Ytorna kan bli heta vid användning .
Den här produkten är avsedd att användas i hushållet och i liknande miljöer
som t.ex:
- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
- bondgårdar
- av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
- miljöer av typen bed and breakfast.
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 52
52
2017-03-16 10:31:59
BG
KOMMA IGÅNG
1. Innan du använder brödrosten första gången bör du placera den nära ett öppet fönster och köra
den några gånger med maximal rostningsgrad inställd utan bröd i.
2. Så här använder du brödrosten: Anslut kontakten till vägguttaget, lägg i bröd och välj rostningsgrad
(1–7). Tryck ned startspaken.
3. När brödet har fått önskad rostningsgrad stängs brödrosten av automatiskt och brödet lyfts upp. Du
kan lyfta brödet högre med hjälp av startspaken.
CZ
FUNKTIONER OCH RENGÖRING
EE
4. Funktioner: Tryck på stoppknappen (A) för att avbryta rostningen. Tryck på upptiningsknappen (B) för
att rosta fryst bröd. Tryck på återuppvärmningsknappen (C) för att värma redan rostat bröd.
5. Använd bullvärmaren för att värma småbröd, bullar eller liknande. Lägg brödet på brödhållaren och
välj rostningsgrad 2. Tryck ned start­spaken för att starta brödrosten. När den är klar vänder du på
brödet och upprepar rostningen. Varning! Bullvärmaren blir het!
6. Rengöring och underhåll: Dra ur kontakten och låt brödrosten svalna. Töm smulbrickan.
Torka brödrosten utvändigt med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig frätande eller slipande
rengöringsmedel och sänk aldrig ned brödrosten i vätska!
ES
KASSERING
GR
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter.
Släng inte produkter märkta med symbolen
med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
Reža za kruh
Toplotno izolirano ohišje
Predal za drobtine
Gumb za odtajanje z indikatorsko lučko
Gumb za ponovno gretje z indikatorsko lučko
Gumb za zaustavitev z indikatorsko lučko
Nadzor zapečenosti
FR
GB
IT
LT
H.
I.
J.
K.
L.
Ročica za začetek peke in odstranjevanje kruha
Nastavek za peko žemelj
Gumb nastavka za peko žemelj
Napajalni kabel in vtikač
Prostor za shranjevanje kabla (na spodnji strani
opekača)
M. Zaščitni pokrov
Pred prvo uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s
pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna
navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
• To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod
nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave
in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
• Otroci se ne smejo igrati z napravo.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, mlajši od
osmih let in brez nadzora.
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 53
FI
HU
VARNOSTNI NASVETI
www.electrolux.com
DK
HR
SESTAVNI DELI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
DE
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
53
2017-03-16 10:31:59
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
• Napravo in kable hranite zunaj dosega otrok, mlajših od osmih let.
• Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost
in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
• Naprave ne uporabljajte ali prijemajte, če je
– poškodovan napajalni kabel,
– poškodovano ohišje.
• Napravo morate povezati v ozemljeno vtičnico. Po potrebi lahko uporabite
podaljšek, primeren za tok 10 A.
• Če je naprava ali električni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec,
serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
• Napravo vedno postavite na ravno in vodoravno površino.
• Vklopljene naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
• Pred čiščenjem, vzdrževanjem in po uporabi morate vedno izklopiti napravo
ter izvleči napajalni kabel iz vtičnice.
• Naprava in dodatki se med uporabo segrejejo. Dotikajte se le označenih
ročajev in gumbov. Pred čiščenjem ali shranjevanjem se mora naprava
ohladiti.
• Naprave ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
• Naprave ne postavljajte na vročo površino ali v bližino vira toplote.
• Opozorilo: izogibajte se razlitju po konektorju.
• Pozor: površina grelnega elementa je vroča tudi po uporabi.
• Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
• Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne
sprejema odgovornosti za morebitno škodo zaradi neustrezne ali nepravilne
uporabe.
• Drobtine lahko zagorijo, zato redno čistite pladenj za drobtine. Naprave
nikoli ne uporabljajte brez pladnja za drobtine.
• V režo za kruh ne segajte s prsti ali kovinskimi predmeti, ker lahko
poškodujete sebe ali napravo.
• Kruh lahko zagori. Opekača ne uporabljajte pod vnetljivimi predmeti ali
blizu njih (npr. zaves). Opekača ne pustite brez nadzora.
• Med peko ne pokrivajte reže za kruh.
• Naprave ne smete upravljati z zunanjim odštevalnikom časa ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje.
• Površine se lahko med uporabo segrejejo .
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobni vrsti
uporabe, npr.:
- kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- kmečkih hišah,
- s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih,
- kjer nudijo prenočišča z zajtrkom.
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 54
54
2017-03-16 10:32:01
BG
PRIPRAVA ZA UPORABO
1. Pred prvo uporabo opekač postavite v bližino odprtega okna in ga nekajkrat zaženite z največjo
stopnjo zapečenosti. Pri tem vanj ne vstavite kruha.
2. Kako uporabljati opekač: Priklopite vtikač v električno omrežje, vstavite kruh in izberite stopnjo
zapečenosti (1–7). Pritisnite ročico za začetek peke.
3. Ko je kruh dovolj zapečen, se opekač samodejno izklopi in dvigne kruh. Z ročico za začetek peke
lahko dvignete kruh še višje.
CZ
FUNKCIJE IN ČIŠČENJE
EE
4. Funkcije delovanja: če želite prekiniti peko, pritisnite gumb za zaustavitev (A). Če želite odtajati
zamrznjen kruh, pritisnite gumb za odtajanje (B), če pa želite pogreti že opečen kruh, pritisnite gumb
za ponovno gretje (C).
5. Za peko žemelj in drugih vrst kruha uporabite nastavek za peko žemelj. Kruh postavite na razprt
nastavek in izberite nastavitev zapečenosti 2. Če želite vklopiti opekač, pritisnite ročico za začetek
peke. Po koncu peke obrnite kruh in ponovite postopek. Previdno – nastavek postane vroč!
6. Čiščenje in vzdrževanje: izklopite opekač in ga pustite, da se ohladi. Izpraznite predal za drobtine.
Obrišite zunanje površine z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih ali grobih čistilnih sredstev in
ne potapljajte naprave v tekočino!
ES
DE
DK
Naprav, označenih s simbolom
, ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
Otvor na chlieb
Vonkajší plášť s tepelnou izoláciou
Priehradka na omrvinky
Tlačidlo rozmrazovania s indikátorom
Tlačidlo na opätovné zohriatie s indikátorom
Tlačidlo stop s indikátorom
Nastavenie intenzity opečenia
HU
LV
H.
I.
J.
K.
L.
Ovládacia páčka a vysúvanie chleba
Stojan na opekanie pečiva
Tlačidlo stojana na pečivo
Kábel napájania a zástrčka
Priehradka na kábel napájania (na spodnej
strane hriankovača)
M. Kryt proti prachu
NL
NO
PL
PT
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby,
alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
ak rozumejú prípadným rizikám.
• Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o
bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu a
mladšie ako 8 rokov.
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 55
HR
LT
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
www.electrolux.com
GB
IT
KOMPONENTY
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
FR
GR
ODSTRANJEVANJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
.
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
naprav.
FI
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
55
2017-03-16 10:32:01
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
• Spotrebič a jeho kábel uskladnite mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom (napätie a frekvencia) uvedeným na typovom
štítku.
• Prístroj nikdy nepoužívajte ani nedvíhajte, ak
– je poškodený kábel napájania,
– je poškodený plášť prístroja.
• Prístroj sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. V prípade potreby
možno použiť predlžovací kábel dimenzovaný na 10 A.
• Ak je prístroj alebo kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Prístroj vždy umiestňujte na rovnú podložku.
• Keď je prístroj zapojený do elektrickej zásuvky, nikdy ho nenechávajte bez
dozoru.
• Po každom použití a pred každým čistením a údržbou sa prístroj musí
vypnúť a odpojiť od zásuvky.
• Prístroj a doplnky sa počas používania zahrievajú. Používajte len určené
držadlá a ovládače. Pred čistením alebo uskladnením nechajte prístroj
vychladnúť.
• Prístroj neponárajte do vody ani iných tekutín.
• Prístroj nepoužívajte ani neklaďte na horúci povrch a do blízkosti zdrojov
tepla.
• Varovanie: Zabráňte vytečeniu konektora.
• Pozor: Povrch ohrevného prvku je po použití ešte horúci.
• Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami prístroja.
• Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj
používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade
poškodenia neposkytuje výrobca na prístroj záruku.
• Omrvinky môžu začať horieť, preto priehradku na omrvinky pravidelne
čistite. Prístroj nikdy nepoužívajte bez priehradky na omrvinky.
• Do otvorov na chlieb nestrkajte prsty ani kovové nástroje. Hrozí
nebezpečenstvo poranenia a poškodenia zariadenia.
• Chlieb sa môže vznietiť. Hriankovač nepoužívajte pod horľavými predmetmi
(napr. záclonami) alebo v ich blízkosti. Zapnutý hriankovač nesmie zostať
bez dozoru.
• Počas používania hriankovača nezakrývajte otvor na chlieb.
• Prístroj nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača ani
samostatného systému diaľkového ovládania.
• Povrchy sú počas používania náchylné k nahriatiu .
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí,
ako sú napr.:
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 56
56
2017-03-16 10:32:02
BG
- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných
pracovných prostrediach,
- vidiecke domy,
- priestory určené pre klientov v hoteloch, moteloch a iných typoch
ubytovacích zariadení,
- ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú raňajky.
CZ
DE
DK
EE
ZAČÍNAME
1. Pred prvým použitím by sa mal hriankovač nachádzať v blízkosti otvoreného okna a na začiatku by
sa mal niekoľkokrát použiť s maximálnym nastavením intenzity pečenia, ale bez chleba.
2. Ako používať hriankovač: Zapojte kábel do zásuvky, vložte chlieb do hriankovača a vyberte
nastavenie intenzity pečenia (1 – 7). Stlačte ovládaciu páčku.
3. Keď chlieb dosiahne nastavený stupeň opečenia, hriankovač sa automaticky vypne a chlieb sa
vysunie. Zdvihnutím ovládacej páčky ho môžete vysunúť ešte vyššie.
ES
FUNKCIE A ČISTENIE
GB
4. Prevádzkové funkcie: ak chcete pečenie prerušiť, stlačte tlačidlo stop (A). Ak chcete opiecť mrazený
chlieb, stlačte tlačidlo rozmrazovania (B). Ak chcete zohriať už opečený chlieb, stlačte tlačidlo na
opätovné zohriatie (C).
5. Na zohrievanie sendvičov alebo iného pečiva použite stojan na pečivo. Položte pečivo na nástavec
a zvoľte intenzitu pečenia 2. Stlačením ovládacej páčky zapnite hriankovač. Po dopečení pečivo
otočte a postup zopakujte. Varovanie – stojan sa pri používaní zahrieva!
6. Čistenie a starostlivosť: odpojte hriankovač od zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Vyprázdnite
priehradku na omrvinky. Mierne navlhčenou handričkou utrite vonkajšie povrchy. Nikdy nepoužívajte
žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky. Prístroj nikdy neponárajte do tekutiny.
GR
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom
recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
Kızartma yuvası
Isı yalıtımlı dış kasa
Kırıntı çekmecesi
Buz çözme düğmesi ve gösterge lambası
Isıtma düğmesi ve gösterge lambası
Durdurma düğmesi ve gösterge lambası
Kararma kontrolü
Başlatma kolu ve ekmek kaldıracağı
I.
IT
LV
NL
J.
K.
L.
M.
PT
Ekmek somunlarını gevrek hale getirmek için
somun rafı
Somun rafı düğmesi
Güç kablosu ve fiş
Kablo saklama yeri (kızartma makinesinin
altındadır)
Toz kapağı
RO
RS
RU
SE
SI
Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun.
• Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında
talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve
fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi
olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 57
HU
PL
EMNIYET TAVSIYESI
www.electrolux.com
HR
NO
BILEŞENLER
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
FR
LT
LIKVIDÁCIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
FI
SK
TR
UA
57
2017-03-16 10:32:03
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
• Cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat,
gözetim veya bilgi verilmesi fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük
veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından ve
gözetim altında bulunmadıkları müddetçe yapılmamalıdır.
• Cihazı ve kablosuna 8 yaşından küçük çocukların erişmesine engel olun.
• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere
uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
• Ürünle birlikte gelen kablo veya gövde zarar görmüşse cihazı kesinlikle
kullanmayın veya tutmayın.
• Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır. Gerekirse, 10 A için uygun bir
uzatma kablosu kullanılabilir.
• Ürün veya ürünle birlikte gelen kablo hasar görürse, bir tehlike olasılığını
ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya
benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Cihazı daima düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
• Prize bağlıyken cihazı kesinlikle çalışır halde bırakmayın.
• Her kullanım sonrasında ve temizlik ve bakım öncesinde cihaz kapatılmalı ve
fişi prizden çekilmelidir.
• Cihaz ve aksesuarları çalışırken ısınır. Yalnızca ilgili kol ve düğmeleri kullanın.
Temizleme veya saklama öncesinde soğumasını bekleyin.
• Cihazı suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın!
• Cihazı sıcak bir yüzey üzerinde veya bir ısı kaynağının yakınında kullanmayın
veya bu tür yerlere koymayın.
• Uyarı: Konektöre sıvı dökülmesini önleyin.
• Dikkat: Isıtma elemanının yüzeyi kullanımdan sonra atıl ısıya maruz kalabilir.
• Elektrik kablosu cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Üretici, uygun
olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar açısından herhangi
bir sorumluluk kabul etmez.
• Kırıntılar yanabileceği için kırıntı tepsisini düzenli olarak temizleyin. Cihazı,
kırıntı tepsisi takılmadan kesinlikle kullanmayın.
• Ekmek kızartma yuvasına parmaklarınız veya metal nesneler ile ulaşmaya
çalışmayın. Yaralanma veya cihaza zarar verme riski vardır.
• Ekmek yanabilir. Ekmek kızartma makinesini kolayca alev alabilecek
nesnelerin (perde gibi) altında veya yakınında kullanmayın. Ekmek kızartma
makinesini, başında kimse olmadan çalıştırılmamalıdır.
• Ekmek kızartırken, kızartma yuvasının üstünü örtmeyin.
• Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi
vasıtasıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
• Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir .
Bu cihazlar aşağıdaki gibi evle ilgili ve benzeri uygulamalarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır:
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 58
58
2017-03-16 10:32:04
-
BG
mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak bölümleri;
çiftlik evleri;
otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler tarafından;
pansiyon tipi ortamlarda.
CZ
DE
DK
BAŞLARKEN
1. Kızartma makinesi, ilk kez çalıştırılmadan önce açık bir pencere yanına yerleştirilmeli ve maksimum
kızartma ayarında ekmek konmaksızın birkaç kez çalıştırılmalıdır.
2. Kızartma makinesinin kullanımı: Fişi prize takın, ekmeği yerleştirin ve kızartma ayarını (1-7) seçin.
Başlatma kolunu aşağı bastırın.
3. Ekmek istenilen düzeyde kızardığında kızartma makinesi otomatik olarak kapanır ve ekmek yukarı
kaldırılır. Başlatma kolunu kaldırarak ekmeği daha yıkarı da kaldırabilirsiniz.
EE
ÖZELLIKLER VE TEMIZLEME
FR
ES
FI
4. Çalıştırma özellikleri: kızartmayı yarıda kesmek için, durdurma düğmesine (A) basın. Donmuş ekmeği
kızartmak için buz çözme düğmesine (B) ve önceden kızartılmış ekmeği ısıtmak için yeniden ısıtma
düğmesine (C) basın.
5. Somunları veya diğer tür ekmekleri gevrek hale getirmek için, somun rafını kullanın. Ekmeği aktif
haldeki raf üzerine yerleştirin ve kızartma ayarını 2 seçin. Başlatma kolunu bastırarak makineyi çalıştırın.
İşlem tamamlandığında, ekmeği döndürün ve işlemi tekrarlayın. Dikkat - raf ısınacaktır!
6. Temizlik ve bakım: kızartma makinesinin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin. Kırıntı çekmecesini
boşaltın. Dış yüzeyleri hafif nemli bir bez ile silin. Kesinlikle yakıcı ve aşındırıcı temizleyiciler
kullanmayın ve makineyi sıvı içine daldırmayın!
GR
HR
HU
IT
ELDEN ÇIKARMA
Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir
.
Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne
ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.
GB
Ev atığı sembolü
bulunan cihazları atmayın.
Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya
da belediye ile irtibata geçin.
LT
LV
NL
КОМПОНЕНТИ
A.
B.
C.
D.
Відсік для підсмажування
Термоізольований зовнішній корпус
Відсік для крихт
Кнопка розморожування зі світловим
індикатором
E. Кнопка розігріву зі світловим індикатором
F. Кнопка зупинки зі світловим індикатором
G. Контроль підсмажування
NO
Н. Пусковий важіль і кнопка підйому хліба
I. Підставка для підсмажування булочок і
хлібних виробів
J. Кнопка підставки для булочок
K. Шнур живлення та штепсель
L. Шухляда для зберігання шнура (у нижній
частині тостера)
M. Кришка проти пилу
PL
PT
RO
RS
ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
RU
Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням приладу.
• Цей прилад може використовуватись дітьми старше 8 років та особами
із зниженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи
недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після проведення
інструктажу стосовно безпечного користування приладом та розуміння
пов’язаних з цим ризиків.
• Дітям віком від 8 років і особам з обмеженими фізичними, сенсорними або
психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можна
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 59
SE
SI
SK
TR
UA
59
2017-03-16 10:32:04
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
•
•
•
•
•
•
HR
HU
•
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SI
SK
TR
UA
•
•
використовувати прилад лише під наглядом або після отримання інструкцій
стосовно безпечного користування приладом за умови, що вони розуміють
відповідні ризики.
Дітям не можна гратися із приладом.
Прибирання та обслуговування здійснюватись лише дітьми старше 8 років та
під наглядом дорослих.
Зберігайте прилад та шнур до нього в місцях, недосяжних для дітей молодших
8 років.
Прилад можна під’єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та
частота якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними
даними!
Забороняється використовувати або піднімати прилад, якщо пошкоджено
шнур живлення чи корпус.
Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки. За необхідності
можна використовувати подовжувальний кабель, який підходить до струму 10
A.
У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити
виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти
нещасному випадку.
Завжди розміщуйте прилад на рівній горизонтальній поверхні.
Ніколи не залишайте без нагляду прилад, підключений до джерела живлення.
Завжди вимикайте прилад і виймайте мережний штепсель після
використання, а також перед чищенням і поточним обслуговуванням.
Під час експлуатації прилад й аксесуари нагріваються. Використовуйте лише
рукоятки та перемикачі, призначені для цього. Перед чищенням і зберіганням
дайте приладу охолонути.
Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
Не використовуйте та не розташовуйте прилад на гарячій поверхні або поруч
із джерелом тепла.
Попередження: намагайтеся не розливати рідини на з’єднувач.
Увага: нагрівальний елемент ще деякий час після використання залишається
гарячим.
Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин приладу.
Прилад призначений виключно для домашнього використання. Виробник
не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним
використанням.
Крихти можуть загорітися, тому регулярно очищуйте піддон для крихт.
Забороняється використовувати прилад без піддона для крихт.
Не торкайтеся внутрішньої поверхні відсіку для підсмажування пальцями
або металевими інструментами. Існує ризик травмування та пошкодження
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 60
60
2017-03-16 10:32:05
приладу.
• Хліб може горіти. Не використовуйте тостер поруч із легкозаймистими
предметами (наприклад, гардинами). Забороняється залишати прилад без
нагляду.
• Не закривайте відсік для підсмажування під час роботи приладу.
• Цей прилад не призначено для використання разом із зовнішнім таймером чи
окремою системою дистанційного керування.
• Поверхні можуть нагріватись під час користування .
Цей прилад призначений для використання у побутових та аналогічних
сферах застосування, наприклад:
- на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ;
- на фермах;
- клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщень;
- в установах, що пропонують напівпансіон.
ДЕТАЛІ ТА ЧИЩЕННЯ
4. Робочі функції. Щоб перервати підсмажування, натисніть кнопку зупинки (А). Щоб підсмажити
заморожений хліб, натисніть кнопку розморожування (В), а щоб розігріти вже засмажений хліб,
натисніть кнопку розігріву (С).
5. Щоб підрум’янити булочки чи інші хлібні вироби, скористайтеся спеціальною підставкою.
Покладіть хліб на активовану решітку та оберіть рівень під- смажування 2. Увімкніть тостер,
натиснувши пусковий важіль. Після того як один бік підсмажився, переверніть булочку та
повторіть усі дії із другим боком. Попередження: підставка нагрівається!
6. Чищення та догляд. Витягніть шнур із розетки та дайте тостеру охолонути. Випорожніть відсік
для крихт. Протріть зовнішні поверхні за допомогою зволоженої тканини. Забороняється
використовувати лужні й абразивні очищувачі, а також занурювати прилад у рідину!
УТИЛІЗАЦІЯ
позначені відповідним символом
.
Викидайте упаковку у відповідні
контейнери для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей
і забезпечити вторинну переробку
електричних і електронних приладів.
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
ПОЧАТОК РОБОТИ
1. Перед першим використанням тостера його необхідно розмістити поруч із відкритим вікном і
запустити кілька разів при максимальному налаштуванні підсмажування без хліба.
2. Використання тостера. Підключіть шнур до розетки, розташуйте хліб у відсіку та виберіть
налаштування підсмажування (1-7). Опустіть пусковий важіль.
3. Коли хліб достатньо підрум’янився, тостер автоматично вимикається, а хліб піднімається. Ви
можете посунути його вище, піднявши пусковий важіль.
Здавайте на повторну переробку матеріали,
BG
Не викидайте прилади, позначені відповідним символом
,
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до
заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або
зверніться до місцевих муніципальних органів влади.
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK
TR
UA
www.electrolux.com
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 61
61
2017-03-16 10:32:06
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 62
2017-03-16 10:32:06
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 63
2017-03-16 10:32:06
3484 E EAT33XX 02 01 0317
Share more of our thinking at www.electrolux.com
electrolux.com/shop
EAT33XX_Mattino_Toaster_Electrolux.indd 64
Electrolux Floor Care AB
S:t Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
2017-03-16 10:32:06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project