Electrolux EDB1670, EDB1675 User manual

Electrolux EDB1670, EDB1675 User manual
PERFECT
EDB16xx
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 1
БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
VEJLEDNING
ANLEITUNG
KASUTUSJUHEND
ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ
INSTRUCTION BOOK
LIBRO DE INSTRUCCIONES
OHJEKIRJA
MODE D’EMPLOI
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
KNJIŽICA S UPUTAMA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ISTRUZIONI
INSTRUKCIJŲ KNYGA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
ИНСТРУКЦИЯ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
NAVODILA
UPUTSTVO
BRUKSANVISNING
EL KITABI
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
27.08.14 18:57
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ .............................................. 3
ČEŠTINA ...................................................... 3
DANSK ......................................................... 3
DEUTSCH .................................................... 3
EESTI ...........................................................15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ...............................................15
ENGLISH....................................................15
ESPAÑOL ..................................................15
SUOMI ........................................................27
FRANÇAIS.................................................27
HRVATSKI .................................................27
MAGYAR....................................................27
ITALIANO ..................................................39
LIETUVIŠKAI............................................39
LATVIEŠU..................................................39
NEDERLANDS .........................................39
NORSK .......................................................51
POLSKI .......................................................51
PORTUGUÊS............................................51
ROMÂNĂ ..................................................51
РУССКИЙ .................................................63
SLOVENČINA ..........................................63
SLOVENŠČINA ........................................63
СРПСКИ ....................................................63
SVENSKA ..................................................75
TΫRKÇE ......................................................75
УКРАЇНСЬКА ..........................................75
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with
you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results
every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Enviromental information
Subject to change without notice.
2
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 2
27.08.14 18:57
I
H
BG
CS
E
DA
F
DE
G
EE
EL
EN
ES
C
J
FI
FR
HR
L
HU
IT
K
LV
B
LT
D
NL
A
NO
PL
BG
CS
DA
DE
Компоненти
Součásti
Komponenter
Teile
A. Гладеща плоча
Б. Индикатор за
максималното ниво на
водата
В. Отвор за пълнене с капак
Г. Дюза за пръскане
Д. Бутон за пръскане
Е. Бутон за парен удар
Ж. Превключвател на
парата/самопочистване
З. Индикаторна лампичка за
захранване
И. Захранващ кабел
Й. Лампичка за безопасно
самоизключване
К. Превключвател на
температурата
Л. Резервоар за вода
A. Žehlicí plocha
B. Ukazatel maximální
hladiny vody
C. Plnicí otvor s krytem
D. Kropicí tryska
E. Tlačítko kropení
F. Tlačítko napařování
G. Přepínač napařování /
samočinného čištění
H. Světelný indikátor napájení
I. Síťový kabel
J. Volič teploty
K. Zásobník na vodu
L. Držák pro navinutí kabelu
A. Strygesål
B. Indikator for maksimalt
vandniveau
C. Påfyldningsåbning med
låg
D. Spraydyse
E. Sprayknap
F. Superdampknap
G. Dampvælger/Selvrensning
H. Strømindikator
I. Netledning
J. Temperaturvælger
K. Vandbeholder
L. Ledningsoprul
A. Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen
Wasserstand
C. Einfüllöffnung mit
Abdeckung
D. Sprühdüse
E. Sprühtaste
F. Dampfstoßtaste
G. Dampfwahlschalter/Selbstreinigung
H. Netzspannungsanzeige
I. Netzkabel
J. Temperaturwähler
K Wassertank
L. Kabelaufwicklungsvorrichtung
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
3
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 3
27.08.14 18:57
Указания за безопасност / Bezpečnostní pokyny
BG
CS
4
Преди да използвате уреда за първи
път, прочетете внимателно тази
инструкция за употреба.
• Този уред не е предназначен за
употреба от лица (включително
деца) с намалени физически,
сетивни или умствени възможности,
с недостатъчен опит и познания,
освен ако не се наблюдават или са
им дадени инструкции за употребата
на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност.
• Децата трябва да се надзирават,
за да се гарантира, че няма да си
играят с уреда.
• Този уред трябва да се свързва само
към източник на електрозахранване,
чието напрежение и честота
съответстват на спецификациите на
табелката с данни!
• Ютията не трябва да се използва,
ако е била изпусната, ако има
видими признаци за повреда по нея,
по шнура й или ако тя тече.
• Уредът трябва да се включва само в
заземен контакт. Ако е необходимо,
може да се използва удължител,
подходящ за 10 А.
Před prvním použitím přístroje si
pečlivě přečtěte následující pokyny.
• Tento přístroj není určen k použití
osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými či duševními
schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud nejsou
pod dohledem nebo jim osoba
zodpovědná za jejich bezpečnost
nepodala instrukce k jeho používání.
• Děti by měly být pod dozorem, aby si
s přístrojem nemohly hrát.
• Přístroj smí být připojen pouze k
takovému zdroji napájení, jehož napětí
a kmitočet odpovídají specifikacím
uvedeným na typovém štítku!
• Žehlička se nemá používat, pokud
došlo k jejímu pádu, vykazuje-li
viditelné známky poškození, má-li
poškozený síťový kabel nebo uniká-li z
ní voda.
• Přístroj se smí připojovat pouze k
uzemněné síťové zásuvce. V případě
potřeby je možno použít prodlužovací
kabel vhodný pro proud 10 A.
• Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel
poškozen, musí jej vyměnit výrobce,
jeho autorizovaný servisní zástupce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако уредът или захранващият
кабел е повреден, той трябва да
бъде сменен от производителя,
негов сервизен агент или лице с
аналогична квалификация, за да се
избегне опасност.
Ютията трябва да се използва и
поставя на стабилна повърхност.
Когато слагате ютията на поставката
й, винаги проверявайте дали
повърхността, върху която стои
поставката, е стабилна.
Никога не оставяйте без наблюдение
уреда, когато е включен към
захранването.
Уредът трябва да се изключва и
щепселът да се изважда всеки
път след употреба, преди да се
извършва почистване и поддръжка.
Щепселът трябва да се вади от
контакта, преди резервоарът за вода
да бъде пълнен с вода.
Захранващият кабел не трябва да се
допира до горещите части на уреда.
Никога не потапяйте уреда във вода
или други течности!
nebo obdobně způsobilá osoba, aby
se předešlo ohrožení.
Žehlička se musí používat a odkládat
na stabilním povrchu. Při ukládání
žehličky do stojanu se ujistěte, že je
stojan umístěn na stabilním povrchu.
Nikdy nenechávejte přístroj bez
dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
Po použití a před zahájením čištění
nebo provádění údržby musí být
přístroj vždy vypnut a zástrčka jeho
napájecího kabelu musí být vytažena
ze zásuvky.
Před zahájením doplňování vody do
zásobníku je nutno vytáhnout zástrčku
napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
Síťový napájecí kabel nesmí přijít do
styku s žádnými horkými součástmi
přístroje.
Přístroj neponořujte do vody nebo
jakékoli jiné kapaliny.
Nepřekračujte maximální objem
naplnění, který je na přístroji
vyznačen.
Jsou-li stanovena omezení týkající se
kvality / druhu vody, kterou se přístroj
•
•
•
•
Не надвишавайте максималния обем
на запълване, посочен на уреда.
Ако има ограничения, моля
определете качеството / типа на
водата, която може да се използва в
уреда.
Този уред е предназначен само за
битова употреба. Производителят
не поема никаква отговорност
за възможни щети, причинени
от неподходяща или неправилна
употреба на уреда.
smí plnit, ověřte si, jakou vodu máte k
dispozici.
Tento přístroj je určen pouze pro
domácí použití. Výrobce nemůže
převzít jakoukoli odpovědnost
za případné škody způsobené
nevhodným nebo nesprávným
používáním přístroje.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 4
27.08.14 18:57
Sikkerhedsråd / Sicherheitshinweise
DA
Læs følgende vejledning omhyggeligt,
før strygejernet anvendes første gang.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (herunder
børn), hvis fysiske, sansemæssige
eller mentale evner er nedsat, eller
personer uden den fornødne erfaring
og viden, medmindre de er instrueret i
sikker brug af apparatet eller er under
opsyn af en person, der har ansvaret
for dem.
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Apparatet må kun tilsluttes en
stikkontakt med samme spænding og
frekvens som de specifikationer, der er
angivet på mærkepladen!
• Undgå at bruge strygejernet, hvis det
er blevet tabt, hvis der er synlige tegn
på beskadigelse af strygejernet eller
dets ledning, eller hvis det er utæt.
• Apparatet må kun sættes i en
stikkontakt med jordforbindelse. Der
kan om nødvendigt anvendes en
forlængerledning til 10 A.
• Hvis apparatet eller den medfølgende
ledning beskadiges, skal producenten,
en servicerepræsentant eller en
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tilsvarende kvalificeret tekniker
udskifte den af hensyn til sikkerheden.
Anvend og placer kun strygejernet på
et stabilt underlag. Når du placerer
strygejernet i holderen, skal du sikre
dig, at holderen er placeret på et
stabilt underlag.
Efterlad aldrig apparatet uden opsyn,
mens stikket er sat i stikkontakten.
Apparatet skal slukkes, og stikket skal
tages ud af stikkontakten efter hver
brug før rengøring og vedligeholdelse.
Stikket skal fjernes fra stikkontakten,
før vandbeholderen fyldes med vand.
Netledningen må ikke komme i
kontakt med apparatets varme dele.
Nedsænk aldrig apparatet i vand eller
andre væsker.
Overskrid ikke det maksimale
vandniveau, som er angivet på
apparatet.
Hvis der er begrænsninger, skal
vandkvaliteten/vandtypen, der kan
anvendes til apparatet, defineres.
Dette apparat er kun beregnet til brug
i private husholdninger. Producenten
påtager sig intet ansvar for eventuelle
tab, der forårsages af forkert eller
ukorrekt brug.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
DE
Lesen Sie die nachfolgenden
Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in
Betrieb nehmen.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen
angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Bügeleisen darf nicht benutzt
werden, wenn es heruntergefallen ist,
wenn Schäden am Bügeleisen oder
der Zuleitung sichtbar sind oder wenn
es undicht ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden. Bei
•
•
•
•
•
Bedarf kann ein Verlängerungskabel
verwendet werden, das mit 10 A
belastbar ist.
Ein beschädigtes Gerät oder
Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren
zu vermeiden
Das Bügeleisen muss auf einer stabilen
Fläche benutzt und abgestellt werden.
Beim Abstellen des Bügeleisens mit
seiner Abstellfläche darauf achten,
dass es auf einer stabilen Oberfläche
steht.
Lassen Sie das Gerät niemals
unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
Nach der Benutzung sowie vor dem
Reinigen und vor Wartungsarbeiten
ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
Der Stecker ist aus der Steckdose zu
ziehen, bevor der Wasserbehälter mit
Wasser gefüllt wird.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht mit heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeit.
Überschreiten Sie die am Gerät
angezeigte maximale Füllmenge nicht.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für
mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte
Benutzung verursacht wurden.
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
5
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 5
27.08.14 18:57
Таблица за гладене / Tabulka nastavení a způsobů žehlení
BG
Тъкан
Настройка на
температурата
Препоръки за гладене
Акрилна материя
Сухо гладене от опаката страна.
Найлон и полиестер
Гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане.
Коприна
Гладене от опаката страна. Използвайте кърпа за гладене, за да запазите
блясъка на коприната.
Вълна и вълнени
тъкани
Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.
Памук
Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара.
Лен
на "макс."
Гладене от опаката страна или гладене с кърпа с цел запазване на
блясъка, особено при тъмните цветове. Сухо гладене при постоянно
овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до
силна пара.
Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се различава от
препоръчваната в таблицата!
CS
Tkanina
Nastavení teploty
Doporučený způsob žehlení
Akryl
Suché žehlení z rubové strany.
Nylon a polyester
Žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo
kropením.
Hedvábí
Žehlení z rubové strany. Používejte pomocnou žehlicí tkaninu, abyste
zabránili vzniku lesklých míst.
Vlněné a směsné
vlněné tkaniny
Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí
tkaniny.
Bavlna
Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.
Používejte střední až velké množství páry.
Lněné tkaniny
až „max“
Žehlení z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny, aby se
zabránilo vzniku lesklých míst, zejména u tmavých barev. Suché žehlení se
zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. Používejte střední až
velké množství páry.
Měnící se rychlost žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení doporučeného v
tabulce!
6
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 6
27.08.14 18:57
Strygetabel / Bügeltabelle
DA
Tekstil
Temperaturindstilling
Strygeanbefaling
BG
Akryl
Tørstrygning på vrangsiden.
Nylon og polyester
Strygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug spray til
at fugtiggøre.
Silke
Strygning på vrangsiden. Brug et strygeklæde for at undgå strygemærker.
Uld og uldblandinger
Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde.
Bomuld
Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre.
Brug damp, medium til høj.
Lærred
til “maks.”
CS
DA
DE
EE
Strygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde for at undgå strygemærker,
især ved mørke farver. Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug
spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj.
EL
Forskellige strygehastigheder og strygetøjets fugtindhold kan betyde, at den optimale indstilling er forskellig fra den, der anbefales
i tabellen!
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
DE
Gewebe
Temperatureinstellung
Bügelempfehlung
Acryl
Trocken von links bügeln.
Nylon und Polyester
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Seide
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.
Wolle und Wollmischgewebe
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Baumwolle
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Leinen
auf „max“
NO
PL
PT
RO
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe
Dampfeinstellung verwenden.
RU
SK
SL
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der
Tabelle abweichen.
SR
SV
TR
UA
7
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 7
27.08.14 18:57
Първи стъпки / Začínáme
Sådan kommer du i gang / Erste Schritte
BG
CS
DA
DE
8
1. Преди първа употреба. Свалете
всички лепнещи остатъци и леко
потъркайте с навлажнена кърпа.
Изплакнете резервоара за вода,
за да отстраните чуждите частици.
Когато уредът бъде включен за пръв
път, могат да се появят временни
изпарения/миризми.
2. Пълнене с вода на парната ютия.
Проверете дали щепселът е
изваден от контакта. Завъртете
превключвателя на парата до
настройка „Сухо“ и отворете
капака на отвора. Като използвате
предоставената чаша, налейте вода
до максималното ниво. Затворете
капака.
3. Пъхнете щепсела в контакта.
Индикаторната лампичка за
захранване се включва. Задайте
температурата като завъртите
превключвателя до подходящия
избор. Гладенето с пара е възможно
само при избиране на най-висока
температура.
1. Před prvním použitím. Z žehlicí
plochy odstraňte všechny zbytky
samolepicí fólie a poté plochu zlehka
přetřete navlhčenou tkaninou.
Vypláchněte zásobník na vodu, aby
se z něho odstranily cizí částice.
Při prvním zapnutí může dojít k
dočasnému vzniku výparů / zápachu.
2. Naplnění napařovací žehličky
vodou.
Ujistěte se, že je zástrčka vytažena
ze síťové zásuvky. Otočte regulátor
napařování do polohy pro suché
žehlení a otevřete kryt plnicího otvoru.
Za použití dodané odměrky nalévejte
vodu až do dosažení maximální
hladiny. Zavřete kryt.
3. Připojte zástrčku napájecího kabelu
k síťové zásuvce. Rozsvítí se světelný
indikátor napájení. Otočením voliče
teploty do odpovídající polohy
nastavte požadovanou teplotu. Po
zhasnutí světelného indikátoru je
žehlička připravena k použití. Parní
žehlení je možné pouze s nejvyššími
nastavenými teplotami.
1. Før ibrugtagning. Fjern alle
klæbende rester, og gnid
forsigtigt med en fugtig klud.
Skyl vandbeholderen for at fjerne
fremmedlegemer. Når apparatet
tændes første gang, kan der opstå
midlertidige dampe/lugte.
2. Påfyldning af vand.
Sørg for, at stikket er fjernet fra
stikkontakten. Drej dampvælgeren
over på indstillingen Tør, og åbn
påfyldningsåbningens låg. Brug det
medfølgende målebæger, og hæld
vand op til det maksimale niveau.
Luk låget.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.
Strømindikatoren tænder. Indstil
temperaturen ved at dreje
temperaturvælgeren til den rette
temperatur. Når indikatoren slukker,
er strygejernet klar til at blive brugt.
Strygning med damp er kun mulig, når
højeste temperatur er valgt
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern
und reiben Sie das Gerät vorsichtig
mit einem angefeuchteten Tuch
ab. Spülen Sie den Wassertank, um
Fremdkörper zu entfernen. Beim
erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche
auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit
Wasser. Vergewissern Sie sich,
dass der Netzstecker gezogen ist.
Schalten Sie den Dampfwahlschalter
auf Trocken und öffnen Sie die
Einfüllabdeckung. Füllen Sie das
Bügeleisen mit dem mitgelieferten
Becher bis zur Markierung „MAX“ auf.
Schließen Sie die Abdeckung.
3. Schließen Sie das Netzkabel
an eine Netzsteckdose an. Die
Netzspannungsanzeige leuchtet.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers
ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das
Bügeleisen betriebsbereit. Nur bei
höchster Temperaturwahl ist Bügeln
mit Dampf möglich.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 8
27.08.14 18:57
BG
B
CS
A
DA
DE
EE
EL
EN
4. Използване на функцията пръскане
с мъгла и парен удар. Проверете дали
резервоарът за вода е пълен поне на
1/4. Използвайте пръскането с мъгла
за предварително овлажняване на
тъканите като натискате бутона за
пръскане няколко пъти, за да излезе
фина мъгла (A). За да използвате
функцията на парния удар, проверете
дали резервоарът е пълен поне на 1/2.
Натиснете бутона за парен удар няколко
пъти, за да задействате помпата (Б).
5. Парно гладене на окачени
предмети. Функцията на
вертикален парен удар е идеална за
парно гладене на завеси, костюми
и деликатни тъкани. Окачете
въпросния предмет на закачалка,
задръжте ютията на разстояние 10–
20 см и натиснете бутона за парен
удар.
4. Použití funkcí vlhčení kropením a
napařováním. Ujistěte se, že je zásobník
na vodu naplněn alespoň z jedné čtvrtiny.
Chcete-li k předběžnému zvlhčení
tkaniny použít funkci kropení, stiskněte
opakovaně tlačítko kropení, čímž se
uvolní jemná vodní mlha (A). Chcete-li
použít funkci napařování, ujistěte se, že
je zásobník na vodu naplněn alespoň z
poloviny. Několikerým stisknutím tlačítka
napařování naplňte čerpadlo (B).
5. Napařování visících předmětů.
Funkce svislého napařování je ideální
pro zvlhčování závěsů, obleků a
výrobků z jemné tkaniny. Zavěste
předmět na věšák, podržte žehličku
ve vzdálenosti 10 – 20 cm od něho a
stiskněte tlačítko napařování.
4. Brug af sprayforstøver og
superdamp. Sørg for, at
vandbeholderen er mindst 1/4
fuld. Brug sprayforstøveren til at
fordampe stoffet ved at trykke på
sprayknappen flere gange for at
udløse en fin dis (A). Sørg for, at
beholderen er mindst 1/2 fuld for at
bruge superdampfunktionen. Tryk på
superdampknappen flere gange for at
spæde pumpen op (B).
5. Dampbehandling af tøj på bøjle.
Lodret superdampfunktion er ideel til
dampbehandling af gardiner, jakkesæt
og sarte stoffer. Hæng tøjet på en
bøjle, hold strygejernet 10-20 cm fra
tøjet, og tryk på superdampknappen.
4. Verwenden der Sprühnebel- und
Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie
sich, dass der Wassertank mindestens
1/4 gefüllt ist. Verwenden Sie den
Sprühnebel zum Vorbefeuchten
von Gewebe, indem Sie die Taste
mehrmals betätigen, um feinen Nebel
zu erzeugen.(A). Zur Verwendung der
Dampfstoßfunktion muss der Tank
mindestens 1/2 gefüllt sein. Drücken Sie
die Dampfstoßtaste mehrmals, um die
Pumpe zu betätigen (B).
5. Bedampfen hängender Textilien.
Die Vertikal-Dampfstoßfunktion
eignet sich ideal zum Bedampfen
von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
und empfindlichen Geweben.
Hängen Sie das Wäschestück auf
einen Kleiderbügel, halten Sie das
Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm
und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
9
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 9
27.08.14 18:57
Почистване (не използвайте никакви препарати) / Čištění (nepoužívejte žádný čisticí přípravek)
Rengøring (brug ikke rengøringsmiddel) / Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden)
BG
CS
DA
DE
10
1. Винаги поставяйте ютията върху
петата й, когато не я ползвате.
За да почистите външните
повърхности, използвайте влажна
мека кърпа и подсушавайте. Не
използвайте никакви химически
разтворители, защото те ще
повредят повърхността.
2. Функция за самопочистване.
Задръжте ютията над мивката.
Напълнете с вода. Загрейте ютията.
Поставете бутона за парата на
положение за самопочистване,
задръжте за 5 секунди, докато
водата се изпразва през отворите
за парата. Отпуснете бутона,
за да спрете функцията на
самопочистването.
3. Почистване на гладещата
плоча. Не използвайте триещи
повърхности или груби почистващи
средства за гладещата плоча, защото
те ще повредят повърхността.
За да отстраните нагара, гладете
влажен парцал, докато ютията
още е гореща. За почистване на
ютии с INOX основа/неръждаема
стомана/,просто почистете с влажна
мека кърпа и след това подсушете.
1. Žehličku odkládejte vždy tak, aby
byla postavena na odkládací patce.
K čištění vnějších povrchů používejte
vlhkou měkkou tkaninu. Očištěné
povrchy vždy vytřete dosucha.
Nepoužívejte žádná chemická
rozpouštědla, protože tato by
způsobila poškození povrchu.
2. Funkce samočinného čištění.
Naplňte vodou. Nahřejte žehličku
a potom ji odpojte od elektřiny.
Podržte žehličku nad dřezem.
Posuňte ovladač páry do polohy pro
samočistění, vydržte 1 minutu nebo
dokud není zásobník vody prázdný.
Uvolněte ovladač k ukončení funkce
samočistění.
3. Čištění žehlicí plochy. K čištění žehlicí
plochy nepoužívejte drátěnky nebo
abrazivní či agresivní čisticí prostředky,
protože by mohly způsobit poškození
jejího povrchu. Je-li třeba odstranit
přichycené spálené zbytky, přejíždějte
žehličkou, která je ještě horká, po vlhké
tkanině. Čistění INOX žehlící plochy
(nerezová ocel), jednoduše proveďte
otřením měkkým vlhkým hadříkem a
následně otřením do sucha.
1. Opbevar altid strygejernet på
hælen.
Rengør apparatets ydre med en
fugtig blød klud, og tør den af. Brug
ikke kemiske opløsninger, da de vil
beskadige overfladen.
2. Selvrensningsfunktion. Påfyld vand.
Sæt strygejern til opvarming og
sluk for det. Hold strygejernet over
håndvasken. Indstil knappen fra damp
til selvrens position og hold den i ca.
1 min. Eller indtil vandbeholderen
er tom. Slip knappen for at stoppe
selvrensningsfunktion.
3. Rengøring af strygesålen. Brug
ikke skuresvamp eller skrappe
rengøringsmidler på strygesålen, da
de kan beskadige overfladen. Fjern
brændte rester ved at stryge en fugtig
klud, mens strygejernet stadig er
varmt. For at rengøre strygesålen aftørres med blød klud.
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstellfläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenflächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da diese
die Oberfläche schädigen.
2. Selbstreinigungs- und Entkalkungsfunktion. Mit Wasser auffüllen.
Bügeleisen aufheizen lassen
und Stecker ziehen. Bügeleisen
über Abwaschbecken halten.
Dampfknopf auf Selbstreinigung
stellen, für eine Minute gedrückt
halten oder bis der Wassertank
leer ist. Druckknopf loslassen, um
Selbstreinigungsfunktion zu beenden.
3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln
Sie die Bügelsohle nicht mit
Scheuerschwämmen oder scharfen
Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche
beschädigen. Eingebrannte Rückstände
entfernen Sie durch Bügeln über ein
feuchtes Tuch, während das Bügeleisen
noch heiß ist. Bügelsohle mit einem
weichen, feuchten Tuch reinigen und
anschließend trocknen.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 10
27.08.14 18:57
Изхвърляне / Likvidace
Bortskaffelse / Entsorgung
BG
Изхвърляне
Опаковъчни материали
Опаковъчните материали опазват
околната среда и могат да се
рециклират. пластмасовите компоненти
са обозначени с маркировка напр.
>PE<, >PS< и т. н.
Изхвърлете опаковъчните материали
в подходящи контейнери за битови
отпадъци.
Стар уред
върху продукта или
Символът
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домашните отпадъци. Вместо
това, той трябва да бъде отнесен в
подходящия пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. Чрез осигуряване
на правилното изхвърляне на
този продукт вие допринасяте за
предотвратяване на потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен
случай могат да бъдат причинени
от неправилно изхвърляне на този
продукт. За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт, обърнете се към местната
градска управа, службата по извозване
на домакински отпадъци или магазина,
от който сте закупили продукта.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
CS
Likvidace
Obalové materiály
Obalové materiály jsou ekologické a lze
je recyklovat. Plastové komponenty jsou
označeny např. >PE<, >PS< atd.
Obalové materiály zlikvidujte v souladu
s místními předpisy pro sběr tříděného
komunálního odpadu.
Starý přístroj
na výrobku nebo na
Symbol
obalu znamená, že s tímto výrobkem
nelze nakládat jako s běžným domácím
odpadem. Namísto toho se musí předat
do příslušného sběrného místa pro
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným nepříznivým důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které
by mohly být způsobeny nevhodným
zpracováním odpadu z tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku vám poskytnou místní úřady,
místní zpracovatelé domovních odpadů
nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
DA
Bortskaffelse
Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan
genbruges. Plastickomponenter er
markeret med f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagen på en kommunal
genbrugsstation i de relevante
containere.
Gamle apparater
på produktet eller dets
Symbolet
emballage viser, at produktet ikke må
håndteres som husholdningsaffald.
Det skal i stedet afleveres på
genbrugsstationen, der sørger for
genbrug og genindvinding af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette
apparat bortskaffes korrekt, medvirker
du til at forhindre de potentielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskers
sundhed, som ellers kan være resultatet
af forkert affaldshåndtering af dette
apparat. Du kan få flere oplysninger
om genbrug af dette apparat hos
teknisk forvaltning i din kommune, på
genbrugsstationen eller det sted, hvor du
købte apparatet.
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
DE
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen
Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien
entsprechend ihrer Kennzeichnung bei
den kommunalen Entsorgungsstellen
in den dafür vorgesehenen
Sammelbehältern.
Altgerät
an Produkt oder
Das Symbol
Verpackung weist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elektround Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
negative Folgen für Umwelt und
Gesundheit vermieden werden.
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
SL
SR
SV
TR
UA
11
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 11
27.08.14 18:57
Отстраняване на неизправности / Odstraňování závad
BG
Проблем
Възможна причина
Решение
Гладещата плоча не загрява, въпреки че
ютията е включена.
Проблем в свързването
Проверете захранващия кабел, щепсела
и контакта.
Управлението на температурата е в
положение МИН.
Изберете подходящата температура.
В резервоара няма достатъчно вода.
Напълнете резервоара (вж. "Първи стъпки",
№2).
Управлението на парата е поставено в
положение без пара.
Задайте управлението на парата в
положение между минимална пара и
максимална пара (вж. "Таблица за гладене").
Избраната температура е по-ниска от тази,
която е определена за използването на пара.
Изберете температура до
Функцията за пръскане не работи.
В резервоара няма достатъчно вода.
Напълнете резервоара (вж. "Първи стъпки",
№2).
Функцията парен удар и вертикален парен
удар на работи.
Функцията парен удар е използвана много
често за кратък период от време.
Поставете ютията хоризонтално и
изчакайте, преди да използвате функцията
парен удар.
Ютията не е достатъчно гореща.
Задайте подходяща температура за парно
гладене (до
). Поставете ютията във
вертикално положение и изчакайте, докато
индикаторната лампичка за температурата
се изключи.
Температурата е твърде ниска за да
произведе пара.
Превключвателят на
температурата трябва да бъде на позиция
“0” докато ютията е гореща.
Ютията не прави пара.
Ютията изпуска вода.
CS
Problém
Možná příčina
Řešení
Žehlicí plocha zůstává studená, i když je
žehlička zapnuta.
Problém s připojením
Zkontrolujte síťový napájecí kabel, zástrčku a
síťovou zásuvku.
Regulátor teploty je nastaven v poloze MIN.
Zvolte odpovídající teplotu.
Nedostatečné množství vody v zásobníku.
Naplňte zásobník vodou (viz „Začínáme“,
bod 2).
Regulátor páry je nastaven v poloze pro žehlení
bez napařování.
Nastavte regulátor páry do polohy mezi
minimálním a maximálním množstvím páry
(viz „Tabulka nastavení a způsobů žehlení“).
Zvolená teplota je nižší než teplota
specifikovaná pro žehlení s napařováním.
Zvolte vyšší teplotu, do
Nelze použít funkci kropení.
Nedostatečné množství vody v zásobníku.
Naplňte zásobník vodou (viz „Začínáme“,
bod 2).
Nelze použít funkci napařování a svislého
napařování.
Funkce napařování byla používána velmi často
během krátké doby.
Umístěte žehličku do vodorovné polohy a
počkejte, než bude opět připravena k použití
s funkcí napařování.
Žehlička není dostatečně horká.
Nastavte vhodnou teplotu pro žehlení s
napařováním (do
). Umístěte žehličku do
svislé polohy a počkejte, dokud nezhasne
světelný indikátor.
Teplota je pro tvorbu páry příliš nízká.
Ovladač páry musí být nastaven do pozice “0”,
dokud není žehlička horká.
Žehlička nevytváří páru.
Voda z žehličky protéká.
12
.
.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 12
27.08.14 18:57
Fejlfinding / Fehlersuche
DA
Problem
Mulig årsag
Løsning
Strygesålen bliver ikke varm, selvom
strygejernet er tændt.
Tilslutningsproblem
Kontrollér netledning, stik og stikkontakt.
Temperaturkontrollen er i MIN-position.
Vælg den rette temperatur.
CS
Strygejernet producerer ikke damp.
Der er ikke nok vand i beholderen.
Fyld vandbeholderen (se “Sådan kommer du
i gang”, nr. 2).
DA
Kontrolknappen til dampfunktionen står i en
position uden damp.
Indstil kontrolknappen til dampfunktion
mellem positionerne med minimum damp og
maksimal damp (se “Strygetabel”).
DE
Den valgte temperatur er lavere end den, der er
angivet til at bruge med damp.
Vælg en temperature på op til
EE
Sprayfunktionen virker ikke.
Der er ikke nok vand i beholderen.
Fyld vandbeholderen (se “Sådan kommer du
i gang”, nr. 2).
EL
Funktionerne for superdamp og lodret
superdamp virker ikke.
Superdampfunktionen blev brugt ofte inden for
en kort periode.
Sæt strygejernet i lodret position, og vent, før
superdampfunktionen anvendes.
EN
Strygejernet er ikke varmt nok.
Juster den rette temperatur til dampstrygning
(op til
). Sæt strygejernet i lodret position,
og vent, til temperaturindikatoren slukker.
Temperaturen er sat for lavt til at producere
damp.
Dampknappen skal stå på position “0” indtil
strygejernet er varmt.
Hvis der løber vand ud af strygejernet.
.
BG
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
DE
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem
Bügeleisen nicht heiß.
Verbindungsproblem
Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker
und die Steckdose.
NO
Temperaturregelung befindet sich in Stellung
MIN
Wählen Sie die geeignete Temperatur.
PL
Nicht genügend Wasser im Tank.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfregler ist nicht auf Dampferzeugung
eingestellt.
Stellen Sie den Dampfregler zwischen
minimale und maximale Dampferzeugung
(siehe „Bügeltabelle“).
Ausgewählte Temperatur ist niedriger als die für
die Dampffunktion erforderliche Einstellung.
Wählen Sie eine Temperatur bis zu
Sprühfunktion arbeitet nicht.
Nicht genügend Wasser im Tank.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfstoß und Vertikaldampfstoß
funktionieren nicht.
Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig innerhalb
kurzer Zeit verwendet.
Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht und
warten Sie, bevor Sie die Dampfstoßfunktion
verwenden.
SR
Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Stellen Sie die richtige Temperatur für
Dampfbügeln ein (bis zu
). Stellen Sie das
Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die
Temperaturanzeige erlischt.
SV
Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.
Das Bügeleisen ist undicht.
Die Temperatureinstellung ist zu niedrig, um
Dampf zu erzeugen.
PT
RO
.
RU
SK
SL
Der Dampfregler muss auf „0“ stehen, bis das
Bügeleisen heiß ist.
TR
UA
13
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 13
27.08.14 18:57
14
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 14
27.08.14 18:57
I
H
BG
CS
E
DA
F
DE
G
EE
EL
EN
ES
C
J
FI
FR
HR
L
HU
IT
K
LV
B
LT
D
NL
A
NO
PL
PT
EE
EL
EN
ES
Koostisosad
Εξαρτήματα
Components
Componentes
A. Tald
B. Maksimaalse veetaseme
näidik
C. Kaanega täiteava
D. Piserdusotsak
E. Piserdusnupp
F. Auruvoo nupp
G. Aururegulaator/
isepuhastuv
H. Toite märgutuli
I. Toitejuhe
J. Temperatuuriregulaator
K. Veenõu
L. Juhtmehoidik
A. Πλάκα
B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού
C. Στόμιο πλήρωσης με
καπάκι
D. Ακροφύσιο ψεκασμού
E. Κουμπί ψεκασμού
F. Κουμπί πίδακα ατμού
G. Επιλογέας ατμού/
Αυτοκαθαρισμός
H. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
I. Καλώδιο ρεύματος
J. Επιλογέας θερμοκρασίας
K. Δοχείο νερού
L. Υποδοχή τύλιξης καλωδίου
A. Soleplate
B. Maximum water level
indicator
C. Filling aperture with cover
D. Spray nozzle
E. Spray button
F. Steam jet button
G. Steam selector/Selfcleaning
H. Power indicator light
I. Mains cable
J. Temperature selector
K. Water tank
L. Cable wrap facility
A. Suela
B. Indicador de nivel máximo
de agua
C. Orificio de llenado con
tapa
D. Pulverizador
E. Botón de pulverización
F. Botón de chorro de vapor
G. Selector de vapor/
autolimpiante
H. Indicador luminoso de
encendido
I. Cable de alimentación
J. Selector de temperatura
K. Depósito de agua
L. Enrollador de cable
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
15
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 15
27.08.14 18:57
Ohutussoovitused / Emniyet tavsiyesi
EE
EL
16
Enne seadme esmakordset kasutamist
lugege allolev kasutusjuhend hoolikalt
läbi!
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks
vähenenud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimetega inimestele (sh
lastele) või isikutele, kellel puuduvad
kogemused ja teadmised seadme
kasutamiseks, välja arvatud juhul,
kui seadet kasutatakse järelevaataja
juuresolekul või kui inimest on seadme
kasutamise osas juhendatud.
• Tagage, et lapsed ei mängi seadmega.
• Seadme võite ühendada ainult sellise
elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus
vastavad nimiandmete sildil toodud
andmetele!
• Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on
maha kukkunud, kui sel on nähtavad
kahjustused raual või juhtmel või kui
see lekib.
• Seadme võib ühendada ainult
maandatud seinakontakti. Vajaduse
korral võib kasutada sobivat 10 A
pikendusjuhet.
•
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη
ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
που αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Το σίδερο δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και
αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας
στο σίδερο ή το καλώδιό του ή εάν
υπάρχει διαρροή.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vigastatud seadme või toitejuhtme
korral laske see ohu vältimiseks välja
vahetada tootjal, tootja volitatud
teeninduses või sarnase väljaõppega
isikul.
Triikrauda tuleb kasutada ja toetada
kindlal pinnal. Kui asetate triikraua
kannale, veenduge, et kand oleks
pandud kindlale pinnale.
Elektrivõrku ühendatud triikrauda ei
tohi kunagi järelvalveta jätta.
Enne kõiki puhastus- ja hooldustöid
ning iga kord pärast kasutamist tuleb
seade välja lülitada ja toitepistik
seinakontaktist välja võtta.
Enne veepaagi veega täitmist tuleb
pistik seinakontaktist eemaldada.
Toitejuhe ei tohi minna vastu seadme
kuumi pindu.
Ärge pange seadet vette ega mis tahes
muusse vedelikku!
Ärge ületage seadmel näidatud
veepaagi maksimaalset mahtuvust.
Piirangute puhul määrake vee
kvaliteet/tüüp, mida tohib seadmega
kasutada.
•
Seade on ette nähtud üksnes koduseks
kasutamiseks. Tootja ei vastuta valest
või mittesihtpärasest kasutamisest
tingitud võimalike kahjustuste eest.
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται
και να στηρίζεται σε σταθερή
επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο
στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η
επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η
βάση είναι σταθερή.
Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη
χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη
συντήρηση.
•
Το φις πρέπει να αφαιρείται από την
πρίζα πριν από την πλήρωση του
δοχείου νερού με νερό.
Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
Σε περίπτωση περιορισμών ορίστε
την ποιότητα νερού / τύπο νερού
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη
συσκευή.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
•
•
•
•
•
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 16
27.08.14 18:57
Safety advice / Recomendaciones de seguridad
EN
Read the following instruction
carefully before using machine for the
first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• The iron is not to be used if it has been
dropped, if there are visible signs of
damage on the iron or its cord or if it is
leaking.
• The appliance must only be connected
to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can
be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
•
•
•
•
•
•
•
•
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
The iron must be used and rested on a
stable surface. When placing the iron
on its stand, ensure that the surface on
which the stand is placed is stable.
Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
The plug must be removed from
the socket outlet before the water
reservoir is filled with water.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Do not exceed the maximum filling
volume as indicated on the appliances.
If there are limitations please define
water quality / type of water that can
be used with appliance.
•
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
ES
Lea detenidamente las siguientes
instrucciones antes de utilizar la
máquina por primera vez.
• Este electrodoméstico no está
indicado para que lo utilicen personas
(incluidos niños) con discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o
que carezcan de experiencia o
conocimientos, a menos que lo
hagan bajo la supervisión o siguiendo
las instrucciones de una persona
responsable de su seguridad.
• Se deberá controlar que los niños no
jueguen con este electrodoméstico.
• Este electrodoméstico debe
conectarse exclusivamente a una
fuente de alimentación eléctrica
cuya tensión y frecuencia se ajusten
a las especificaciones de la placa de
características.
• No utilice la plancha si se ha caído, si
existen señales visibles de daños en la
misma o en el cable, o si observa fugas
de agua.
• El electrodoméstico solamente
deberá conectarse a una toma de
alimentación eléctrica puesta a tierra.
De ser necesario, puede utilizarse un
•
•
•
•
•
cable de extensión compatible para 10
A.
Si el electrodoméstico o el cable de
alimentación no están en perfectas
condiciones, deben ser sustituidos
por el fabricante, por su servicio de
asistencia técnica o por personal
debidamente cualificado, para evitar
cualquier peligro.
La plancha debe utilizarse y apoyarse
sobre una superficie estable. Al colocar
la plancha sobre su soporte, asegúrese
de que la superficie en la que se
encuentre el soporte sea estable.
Nunca deje el electrodoméstico sin
vigilancia mientras esté conectado a la
red eléctrica.
Debe apagar el electrodoméstico
y desconectarlo de la red eléctrica
después de cada uso, así como
antes de limpiarlo y realizar el
mantenimiento.
El enchufe debe desconectarse de
la toma de red antes de cargar el
depósito de agua.
•
•
•
•
•
El cable de alimentación eléctrica no
debe entrar en contacto con piezas
calientes del electrodoméstico.
No sumerja el electrodoméstico en
agua u otro líquido.
No supere el volumen máximo de
llenado indicado en la plancha.
En caso de existir limitaciones, definir
el tipo / calidad de agua que puede
utilizarse con la plancha.
Este electrodoméstico está
previsto exclusivamente para uso
doméstico. El fabricante declina toda
responsabilidad por los posibles
daños que pudiesen producirse como
consecuencia de su uso inadecuado o
incorrecto.
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
17
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 17
27.08.14 18:57
Triikimiskaart / Διάγραμμα σιδερώματος
EE
Materjal
Temperatuuri
reguleerimine
Triikimissoovitused
Akrüül
Triikige kuivalt riide pahupoolelt.
Nailon ja polüester
Triikige riide pahupoolelt, kui materjal on veel niiske või kasutage
niisutamiseks piserdusfunktsiooni.
Siid
Triikige riide pahupoolelt. Läikivate triikimisjälgede vältimiseks kasutage
triikimisriiet.
Vill ja villasegu
Triikige auruga riide pahupoolelt või kasutage triikimisriiet.
Puuvill
Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks
piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum.
Linane
kuni „maksimum“
Triikige riide pahupoolelt või kasutage läikivate triikimisjälgede vältimiseks
triikimisriiet (eriti tumedate värvide puhul). Triikige kuivalt, kui materjal on
veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni. Kasutage auru:
keskmine kuni maksimum.
Muutuva triikimiskiiruse ja erineva niiskusega kangaste korral võivad optimaalsed seaded tabelis soovitatutest oluliselt erineda.
EL
Ύφασμα
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Υποδείξεις σιδερώματος
Ακρυλικό
Στεγνό σιδέρωμα από την ανάποδη πλευρά.
Νάιλον & Πολυεστέρας
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το
για να μουσκέψει.
Μετάξι
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά. Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας.
Μαλλί & μίξεις
μάλλινων ινών
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά χρησιμοποιώντας ατμό ή ύφασμα
σιδερώματος.
Βαμβακερό
Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να μουσκέψει.
Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Λινό
έως την ένδειξη "max"
Σιδερώστε από την ανάποδη πλευρά ή χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα
σιδερώματος για να αποφύγετε σημάδια γυαλάδας, ειδικά στα υφάσματα με
σκούρο χρώμα. Στεγνό σιδέρωμα ενώ είναι ακόμα νωπό ή ψεκάστε το για να
μουσκέψει. Χρησιμοποιήστε ατμό μεσαίας ή υψηλής βαθμίδας ισχύος.
Η βέλτιστη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που συνιστάται στον πίνακα λόγω ποικίλων ταχυτήτων σιδερώματος και
υγρότητας των υφασμάτων!
18
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 18
27.08.14 18:58
Ironing chart / Tabla de temperaturas de planchado
EN
Fabric
Temperature setting
Ironing recommendation
BG
Acrylic
Dry iron on wrong side.
Nylon & Polyester
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
CS
Silk
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Wool & wool blends
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
DA
Cotton
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to
high.
Linen
to “max”
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially
with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use
steam medium to high.
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
ES
Tela
Ajuste de temperatura
Recomendaciones de planchado
Acrílico
Planchar en seco la superficie interior.
NO
Nailon y poliéster
Planchar la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar
el pulverizador para humedecer.
PL
Seda
Planchar la superficie interior. Utilice un paño de planchar para evitar que
queden marcas.
PT
Lana y mezclas de lana
Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar.
RO
Algodón
Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el
pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto.
Lino
Planchar sobre la superficie interior o bien utilizar un paño de planchar para
evitar marcas, en especial en los colores oscuros. Planchar en seco mientras
todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice
un ajuste de vapor entre medio y alto.
En el ajuste “max”
La velocidad de planchado y el grado de humedad de la tela pueden conllevar que el ajuste óptimo sea diferente del recomendado
en la tabla.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
19
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 19
27.08.14 18:58
Alustamine / Ξεκινώντας
Getting started / Introducción
EE
EL
EN
ES
20
1. Enne esmakordset kasutust.
Eemaldage kõik liimijäägid ning
hõõruge õrnalt niiske lapiga.
Loputage veepaaki võõrosakeste
kõrvaldamiseks. Esmakordsel
sisselülitamisel võivad eralduda
ajutised aurud/lõhnad.
2. Aurutriikraua veega täitmine.
Veenduge, et pistik oleks vooluvõrgust
välja tõmmatud. Keerake
aururegulaator seadele Kuiv ning
avage täiteava kaas. Kaasasolevat
mõõtenõud kasutades kallake vett
maksimumtasemeni. Sulgege kate.
3. Lülitage toitekaabel vooluvõrku.
Toite märgutuli hakkab
põlema. Seadke temperatuur
temperatuuriregulaatorit keerates
sobivaks. Triikraud on kasutamiseks
valmis, kui märgutuli kustub.
Auruga triikimine on võimalik vaid
juhul, kui valitud on kõrgeimad
temperatuurid.
1. Πριν από την πρώτη χρήση.
Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα
υπολείμματα και τρίψτε απαλά με
ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το
δοχείο νερού για να αφαιρεθούν
ξένα σώματα. Κατά την πρώτη
ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται
να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/
οσμές.
2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με
νερό.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις
από την πρίζα. Γυρίστε τον επιλογέα
ατμού στη θέση ρύθμισης Dry (Στεγνό)
και ανοίξτε το καπάκι του στομίου
πλήρωσης. Χρησιμοποιώντας το μικρό
δοχείο που παρέχεται, χύστε νερό έως
τη μέγιστη στάθμη. Κλείστε το καπάκι.
3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής
ισχύος σε μία πρίζα. Η ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας ανάβει. Ρυθμίστε τη
θερμοκρασία γυρίζοντας τον επιλογέα
θερμοκρασίας στην κατάλληλη
επιλογή. Όταν η λυχνία σβήσει, το
σίδερο είναι έτοιμο για χρήση. Το
σιδέρωμα με ατμό είναι εφικτό μόνο
όταν επιλέγονται οι υψηλότερες
θερμοκρασίες.
1. Before first use. Remove all adhesive
remains and gently rub with a
dampened cloth. Rinse water tank
to remove foreign particles. When
turned on for the first time, temporary
vapours/odours may occur.
2. Filling steam iron with water.
Make sure plug is removed from
power outlet. Turn steam selector to
Dry setting and open filling aperture
cover. Using beaker provided, pour
water up to maximum level. Close
cover.
3. Plug power cable into a power
outlet. Power indicator light turns
on. Set temperature by turning
temperature selector to adequate
choice. When the light turns off , iron
is ready to be used. Steam ironing
is only possible when the highest
temperatures are selected.
1. Antes del primer uso. Elimine
todos los restos de adhesivo y frote
suavemente con un paño húmedo.
Lave el depósito de agua para eliminar
las partículas extrañas. Al encender
la plancha por primera vez podrán
producirse vapores u olores durante
un tiempo.
2. Cargue el depósito con agua.
Antes de hacerlo, asegúrese de
desenchufar el cable de alimentación
de la toma de red. Sitúe el selector
de vapor en la posición Dry (Seco) y
abra la tapa del orificio de llenado.
Utilizando la jarra incluida, cargue
agua hasta el nivel máximo. Cierre
la tapa.
3. Enchufe el cable de alimentación
en una toma de red. El indicador
luminoso de encendido se encenderá.
Ajuste la temperatura girando el
selector de temperatura hasta la
opción de su preferencia. Cuando
el indicador luminoso se apague, la
plancha estará lista para ser utilizada.
El planchado a vapor es posible sólo si
se selecciona la temperatura mas alta.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 20
27.08.14 18:58
BG
B
CS
A
DA
DE
EE
EL
EN
4. Piserdusudu ja auruvoo funktsiooni
kasutamine. Veenduge, et veepaak
on vähemalt 1/4 ulatuses täidetud.
Kasutage piserdusudu kangaste
eelnevaks niisutamiseks, vajutades
peene udu tekitamiseks mitu
korda piserdusnupule (A). Auruvoo
funktsiooni kasutamiseks veenduge,
et veepaak on vähemalt 1/2 ulatuses
täidetud. Vajutage pumba eeltäitmiseks
mitu korda auruvoo nupule (B).
5. Rippuvate esemete aurutamine.
Vertikaalne auruvoo funktsioon sobib
ideaalselt kardinate, ülikondade
ning õrnade kangaste aurutamiseks.
Riputage ese riidepuule, hoidke
triikrauda 10–20 cm kaugusel ning
vajutage auruvoo nupule.
4. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της
λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε
ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο
τουλάχιστον κατά το 1/4. Χρησιμοποιήστε
το ψεκαζόμενο υγρό για να μουσκέψετε τα
υφάσματα πατώντας το κουμπί ψεκασμού
αρκετές φορές για να απελευθερωθεί
το υγρό (Α). Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία πίδακα ατμού, Βεβαιωθείτε ότι το
δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά
το 1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού
αρκετές φορές ώστε να ενεργοποιηθεί η
αντλία (Β).
5. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε
κάθετη θέση. Η λειτουργία πίδακα
ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική
για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών,
κουστουμιών και ευαίσθητων
υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο
σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο
σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το
κουμπί πίδακα ατμού.
4. Using the spray mist and steam
jet function. Ensure that water tank
is at least 1/4 full. Use spray mist to
pre-dampen fabrics by pressing spray
button several times to release a fine
mist (A). To use the steam jet function,
ensure that tank is at least 1/2 full.
Press steam jet button several times to
prime pump (B).
5. Steaming hanging items. Vertical
steam jet function is ideal for steaming
curtains, suits and delicate fabrics.
Hang item on a hanger, hold iron at a
distance of 10–20 cm and press steam
jet button.
4. Uso de las funciones de pulverizador y
de chorro de vapor. Asegúrese de que el
depósito de agua esté lleno al menos en
una cuarta parte. Utilice el pulverizador
para humedecer telas. Para ello, pulse
varias veces el botón de pulverización
(A). Para utilizar la función de chorro
de vapor, asegúrese de que el depósito
esté lleno al menos hasta la mitad. Pulse
varias veces el botón de chorro de vapor
para cargar la bomba (B).
5. Planchado al vapor de prendas
colgadas. La función de chorro de
vapor vertical es ideal para planchar
cortinas, trajes y telas delicadas.
Cuelgue la prenda, sostenga la
plancha a una distancia de 10–20 cm y
pulse el botón de chorro de vapor.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
21
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 21
27.08.14 18:58
Puhastamine (ärge kasutage mis tahes puhastusvahendeid) / Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά)
Cleaning (do not use any detergent) / Limpieza (no utilice ningún detergente)
EE
EL
EN
ES
22
1. Hoidke aurutriikrauda alati kannal.
Välispindade puhastamisel kasutage
niisket pehmet lappi ning pühkige
seade kuivaks. Ärge kasutage mis
tahes keemilisi lahuseid, kuna need
kahjustavad seadme välispinda.
2. Isepuhastusfunktsioon. Täitke
triikraud veega. Laske triikraual
kuumeneda ja seejärel eemaldage
see vooluvõrgust. Hoidke triikrauda
kraanikausi kohal. Liigutage aurunupp
isepuhastuse asendisse ja hoidke seda
üks minut või kuni veepaak on tühi.
Isepuhastusfunktsiooni peatamiseks
vabastage nupp.
3. Talla puhastamine. Ärge kasutage
talla puhastamiseks küürimiskäsna
või karedaid puhastusvahendeid,
kuna need kahjustavad pinda.
Põlemisjääkide kõrvaldamiseks
triikige veel kuuma triikrauaga niisket
lappi. INOX-talla (roostevaba teras)
puhastamiseks pühkige seda pehme ja
niiske lapiga ning seejärel kuivatage.
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό,
μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε
το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά
διαλύματα, θα καταστρέψουν την
επιφάνεια.
2. Λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
Γεμίστε με νερό. Θερμάνετε το
σίδηρο και κατόπιν αποσυνδέστε το.
Κρατήστε το σίδηρο πάνω από τον
νεροχύτη. Μετακινήστε το πλήκτρο
ατμού προς την αυτοκαθαριζόμενη
θέση, κρατήστε για 1 λεπτό ή έως
ότου η δεξαμενή νερού αδειάσει.
Μετακινήστε το πλήκτρο για να
σταματήσετε την αυτοκαθαριζόμενη
λειτουργία.
3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην
χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά
καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν
την επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα
καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε σε
νωπό ύφασμα όταν το σίδερο είναι
ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε την
ανοξείδωτη πλάκα, απλά σκουπίστε
με ένα μαλακό υγρό ύφασμα και
σκουπίστε με ένα στεγνό.
1. Always store iron on its heel rest.
To clean exterior surfaces, use a damp
soft cloth and wipe dry. Do not use
any chemical solvents, as these will
damage the surface.
2. Self-cleaning function. Fill up with
water. Heat up iron and then unplug
it. Hold iron over a sink. Move steam
button to selfcleaning position, hold
for 1 minute or until water tank is
empty. Release button to stop selfcleaning function.
3. Cleaning the soleplate. Do not use
scouring pads or harsh cleaners on
the soleplate as these will damage
the surface. To remove burnt residue,
iron over a damp cloth while iron is
still hot. To clean the INOX soleplate
(stainless steel), simply wipe with soft
damp cloth and wipe dry.
1. Coloque siempre la plancha sobre
su soporte de apoyo.
Para limpiar las superficies exteriores,
utilice un paño suave y húmedo, y
séquelas. No utilice ningún disolvente
químico, ya que podría dañar la
superficie.
2. Función de autolimpieza. Llene el
depósito de agua, caliente la plancha
y luego desenchufe. Sostenga la
plancha sobre un lavabo. Mueva el
botón en la posición autolimpieza,
manténgalo durante 1 minuto o hasta
que el deposito este vacío. Suelte
el botón para detener la función de
limpieza.
3. Limpieza de la suela. No utilice
limpiadores potentes ni estropajos
que pudiesen rayar la superfi cie de
la suela. Para eliminar los residuos de
quemaduras, planche sobre un paño
húmedo mientras la plancha todavía
esté caliente. Para limpiar la suela inox
(acero inoxidable), simplemente utilice
un paño húmedo y suave y seque con
un trapo.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 22
27.08.14 18:58
Jäätmekäitlusse andmine / Απόρριψη
Disposal / Cómo desechar el electrodoméstico
EE
Jäätmekäitlusse andmine
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud
ja neid saab taaskasutada. Plastist
koostisosad on märgistatud , nt >PE<,
>PS< jne.
Palun visake pakkematerjalid kohaliku
jäätmekäitlusettevõtte vastavasse
konteinerisse.
Kasutatud seade
tootel või pakendil näitab,
Tingmärk
et neid ei tohi käidelda olmejäätmetena.
Selle asemel tuleb toode ringlussevõtuks
üle anda vastavale elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumispunktile.
Tagades selle toote õige käitluse, aitate
ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele,
mida põhjustaks selle toote ebaõige
jäätmekäitlus. Rohkem teavet käesoleva
toote taaskäitluse kohta saate kohalikust
ametiasutusest, prügiveofirmast või
kauplusest, kust toode on ostetud.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
EL
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά εξαρτήματα
προσδιορίζονται με επισημάνσεις, π.χ.
>PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο, στα
κέντρα συλλογής απορριμμάτων της
περιοχής σας.
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή στη
Το σύμβολο
συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να το
παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής, για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από τον
ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων
αυτού του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
αποβλήτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
EN
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
ES
Cómo desechar el electrodoméstico
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje son
respetuosos con el medio ambiente y
pueden reciclarse. Los componentes de
plástico se identifican con marcas como
>PE<, >PS<, etc.
Tire el material de embalaje en los
contenedores pertinentes en las
instalaciones de recogida de basura de su
comunidad.
Electrodoméstico antiguo
incluido en el producto
El símbolo
o en su envase indica que este producto
no debe ser tratado como un residuo
doméstico. Debe llevarse hasta un punto
de recogida para el reciclaje de equipos
eléctricos y electrónicos. El vertido
correcto del producto evitará perjudicar
al medio ambiente y a la salud. Para
obtener información más detallada acerca
del reciclaje de este producto, consulte
al departamento correspondiente de
su municipio, al servicio de recogida de
residuos domésticos o a la tienda donde
adquirió el producto.
SL
SR
SV
TR
UA
23
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 23
27.08.14 18:58
Veaotsing / Επίλυση προβλημάτων
EE
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Tald ei kuumene, ehkki triikraud on sisse
lülitatud.
Ühendusprobleem
Kontrollige toitekaablit, pistikut ning
vooluvõrku.
Temperatuuriregulaator on asendis MIN.
Valige sobiv temperatuur.
Triikraud ei tekita auru.
Seadke aururegulaator minimaalse ja
maksimaalse auru vahelisse asendisse (vt
„Triikimiskaart“).
Valitud temperatuur on madalam kui see, mis on
auruga kasutamiseks määratud.
Tõske temperatuuri vähemalt
.
Veepaagis pole piisavalt vett.
Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“, nr 2).
Auruvoo funktsioon ja vertikaalne auruvoo
funktsioon ei tööta.
Auruvoo funktsiooni kasutati lühikese ajal
jooksul väga sageli.
Asetage triikraud horisontaalasendisse ning
oodake enne auruvoo funktsiooni uuesti
kasutamist.
Triikraud pole piisavalt kuum.
Reguleerige õige temperatuur auruga
triikimiseks (kuni
). Asetage triikraud
vertikaalasendisse ja oodake, kuni
temperatuuri märgutuli kustub.
Temperatuuriseadistus on auru tekitamiseks
liiga madal.
Reguleeritav aurunupp peab olema asendis 0,
kuni triikraud läheb kuumaks.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο που το
σίδερο είναι ενεργοποιημένο.
Πρόβλημα σύνδεσης
Ελέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχής ισχύος,
το φις και την πρίζα.
Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι στη θέση MIN
(ελάχιστο).
Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Ο έλεγχος ατμού έχει επιλεγεί στη θέση χωρίς
ατμό.
Ρυθμίστε τον έλεγχο ατμού ανάμεσα
στις θέσεις ελάχιστη βαθμίδα ατμού και
μέγιστη βαθμίδα ατμού (βλ. "Διάγραμμα
σιδερώματος").
Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
από αυτή που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί
ο ατμός.
Επιλέξτε θερμοκρασία έως
Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί.
Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο νερού (βλ. "Ξεκινώντας",
αρ.2).
Η λειτουργία πίδακα ατμού και πίδακα ατμού
σε κάθετη θέση δεν λειτουργεί.
Η λειτουργία πίδακα ατμού χρησιμοποιήθηκε
αρκετά συχνά μέσα σε μικρή χρονική περίοδο.
Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση
και περιμένετε πριν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία πίδακα ατμού.
Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία για στεγνό
σιδέρωμα (έως
). Τοποθετήστε το σίδερο
κάθετα και περιμένετε έως ότου ανάψει η
ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.
Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι πάρα πολύ
χαμηλή για να παραγάγει τον ατμό.
Ο μεταβλητός διακόπτης ατμού πρέπει να
τεθεί στη θέση«0» έως ότου το σίδηρο είναι
καυτό.
Το σίδερο δεν παράγει ατμό.
Το σίδηρο έχει διαρροή.
24
Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“, nr 2).
Aururegulaator on mitte-auru asendis.
Piserdusfunktsioon ei tööta.
Triikraud lekib.
EL
Veepaagis pole piisavalt vett.
.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 24
27.08.14 18:58
Troubleshooting / Solución de problemas
EN
Problem
Possible cause
Solution
Soleplate is not heating even though iron is
turned on.
Connection problem
Check main power supply cable, plug and
outlet.
Temperature control is in MIN position.
Select adequate temperature.
Iron does not produce steam.
BG
CS
DA
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
Steam control is selected in non-steam position.
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam (see
“Ironing chart”).
DE
Selected temperature is lower than that
specified to use with steam.
Select a temperature up to
EE
Spray function does not work.
Not enough water in tank.
Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
EL
Steam jet and vertical steam jet function does
not work.
Steam jet function was used very frequently
within a short period.
Put iron on horizontal position and wait
before using steam jet function.
EN
Iron is not hot enough.
Adjust the proper temperature to steam
ironing (up to
). Put iron in vertical
position and wait until temperature indicator
light turns off.
ES
The temperature setting is too low to produce
steam.
The variable steam knob must be set on “0”
position until the iron is hot .
FI
The iron is leaking.
.
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
ES
Problema
Posible causa
Solución
La plancha no se calienta a pesar de que la
plancha está encendida.
Problema de conexión
Compruebe el cable y el enchufe de
alimentación eléctrica, así como la toma
de red.
El ajuste de temperatura se encuentra en la
posición MIN.
Seleccione la temperatura adecuada.
No hay suficiente agua en el depósito.
Cargue el depósito de agua (consulte el
segundo epígrafe de “Introducción”).
El mando de vapor está situado en una posición
no de vapor.
Sitúe el mando de vapor entre las posiciones
de mínimo y máximo (consulte “Tabla de
temperaturas de planchado”).
La temperatura seleccionada es inferior a la
especificada para utilizar el vapor.
Seleccione una temperatura de hasta
La función de pulverización no funciona.
No hay suficiente agua en el depósito.
Cargue el depósito de agua (consulte el
segundo epígrafe de “Introducción”).
SL
Las funciones de chorro de vapor y chorro de
vapor vertical no funcionan.
Se está utilizando la función de chorro de vapor
con demasiada frecuencia en un período corto.
Coloque la plancha en posición horizontal
y espere unos instantes antes de utilizar la
función de chorro de vapor.
SR
La plancha no está lo bastante caliente.
Ajuste la temperatura adecuada para el
planchado a vapor (hasta
). Coloque la
plancha en posición vertical y espere a que
el indicador luminoso de temperatura se
apague.
SV
La plancha no genera vapor.
La plancha tiene fugas.
La temperatura es demasiado baja para producir
vapor.
NO
PL
PT
RO
.
El regulador de vapor tiene que estar en
la posición “0”, hasta que la plancha este
caliente.
RU
SK
TR
UA
25
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 25
27.08.14 18:58
26
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 26
27.08.14 18:58
I
H
BG
CS
E
DA
F
DE
G
EE
EL
EN
ES
C
J
FI
FR
HR
L
HU
IT
K
LV
B
LT
D
NL
A
NO
PL
PT
FI
FR
HR
HU
Osat
Éléments
Sastavni dijelovi
A készülék részei
A. Pohjalevy
B. Veden maksimitason
merkkiviiva
C. Täyttöaukko ja sen suoja
D. Sumutinpää
E. Sumutinpainike
F. Höyrysuihkun painike
G. Höyrynvalitsin/
itsepuhdistus
H. Virran merkkivalo
I. Virtajohto
J. Lämpötilanvalitsin
K Vesisäiliö
L. Johdon kerimislovi
A. Semelle
B. Indicateur de niveau d'eau
maximum
C. Goulot de remplissage
avec capuchon
D. Spray
E. Bouton Spray
F. Bouton jet de vapeur
G. Sélecteur de vapeur/autonettoyage
H. Voyant d'alimentation
I. Cordon d'alimentation
J. Sélecteur de température
K Réservoir d'eau
L. Dispositif de rangement
du cordon
A. Površina za glačanje
B. Oznaka za maksimalnu
razinu vode
C. Otvor za punjenje s
poklopcem
D. Mlaznica raspršivača
E. Gumb raspršivača
F. Gumb mlaza pare
G. Birač pare/Samočišćenje
H. Žaruljica pokazivača
napajanja
I. Kabel za napajanje
J. Birač temperature
K. Spremnik vode
L. Dio za namatanje kabela
A. Talp
B. Megengedett
legmagasabb vízszint jel
C. Töltőnyílás fedéllel
D. Permetező fúvóka
E. Permetezés gomb
F. Gőzpermet gomb
G. Gőzszabályozó/öntisztítás
H. Tápellátás jelzőfény
I. Tápkábel
J. Hőmérséklet-választó
K. Víztartály
L. Kábeltároló
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
27
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 27
27.08.14 18:58
Turvallisuusohjeita / Consignes de sécurité
FI
FR
28
Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen
kuin käytät laitetta ensimmäisen
kerran.
• Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
ihmisten (lapset mukaan lukien)
käytettäväksi, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt ovat
alentuneet tai jotka eivät osaa käyttää
laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilö ole antanut
heille ohjeita laitteen käytöstä tai valvo
heidän laitteen käyttöään.
• Huolehdi, että lapset eivät käytä
laitetta leikkikaluna.
• Laite voidaan kytkeä vain
virtalähteeseen, jonka jännite ja
taajuus vastaavat arvokilven tietoja!
• Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on
pudonnut, jos silitysraudassa tai sen
virtajohdossa on näkyviä vaurioita tai
jos silitysrauta vuotaa.
• Laite voidaan kytkeä vain
maadoitettuun pistorasiaan.
Tarvittaessa voidaan käyttää 10 A:n
jatkojohtoa.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu,
valmistajan, huoltoedustajan tai muun
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, il est impératif de
lire attentivement les instructions
suivantes.
• Cet appareil n'est pas destiné à
être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont diminuées, ou qui ne
disposent pas des connaissances
ou de l'expérience nécessaires, à
moins qu'elles n'aient été formées
ou encadrées pour l'utilisation
de cet appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés,
pour éviter qu'ils ne jouent avec cet
appareil.
• L'appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
d'alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Le fer ne doit pas être utilisé s'il
est tombé, si le fer ou le cordon
d'alimentation portent des marques
visibles de déterioration ou si le fer
présente une fuite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaarojen välttämiseksi.
Silitysrautaa tulee käyttää vakaalla
pinnalla ja se tulee jättää vakaalle
pinnalle. Kun silitysrauta pannaan
tukeensa, varmista, että tuki on
vakaalla pinnalla.
Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta,
kun se on kytketty syöttöverkkoon.
Laite tulee sammuttaa ja virtajohto
irrottaa pistorasiasta aina käytön
jälkeen sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta,
ennen kuin vesisäiliö täytetään
vedellä.
Virtajohto ei saa koskettaa laitteen
kuumia osia.
Älä upota laitetta veteen tai mihinkään
muuhun nesteeseen.
Älä täytä laitetta siihen merkityn
maksimirajan yli.
Tarkista laitteessa käytettävän veden
laatu/tyyppi, jos rajoitukset koskevat
sitä.
•
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Valmistaja ei ota vastuuta
mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat
väärästä tai asiattomasta käytöstä.
L'appareil doit être raccordé à la terre.
Si nécessaire, il est possible d'utiliser
une rallonge compatible 10 A.
Si l’appareil ou le cordon est
endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l'un de ses réparateurs
ou toute autre personne dûment
qualifiée, afin d'éviter tout danger.
Le fer doit être utilisé et posé sur
une surface stable. Lorsque le fer est
placé sur son support, veillez à ce
que la surface sur laquelle est placé le
support soit stable.
Ne jamais laisser l'appareil sans
surveillance lorsqu'il est raccordé à
l'alimentation électrique.
Lorsqu'il n'est plus utilisé, éteindre
et débrancher l'appareil avant de
le nettoyer ou de procéder à son
entretien.
Débrancher la fiche de la prise avant
de remplir le réservoir d'eau.
Le cordon d'alimentation ne doit
jamais entrer en contact avec les
parties chaudes de l'appareil.
•
Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
Ne pas dépasser le niveau maximum
de remplissage indiqué sur l'appareil.
S'il existe des limitations, identifier
la qualité/le type d'eau pouvant être
utilisé avec l'appareil.
Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d'une utilisation
incorrecte de l'appareil.
•
•
•
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 28
27.08.14 18:58
Sigurnosni savjeti / Biztonsági előírások
HR
Prije prvog korištenja uređaja pažljivo
pročitajte sljedeće upute.
• Ovaj uređaj nije namijenjen za
korištenje osobama (uključujući i
djecu) sa smanjenim tjelesnim,
osjetnim ili mentalnim sposobnostima
te osobama bez iskustva i znanja o
uporabi uređaja, osim ako im osoba
zadužena za njihovu sigurnost nije
dala upute o korištenju uređaja.
• Potreban je nadzor nad djecom kako
se ne bi igrala aparatom.
• Uređaj se smije priključivati samo na
izvore napajanja čiji napon i
frekvencija odgovaraju specifikacijama
na pločici s nominalnim vrijednostima!
• Ne koristite glačalo ako je palo, ako
ima vidljivih oštećenja na glačalu ili
njegovu kabelu te ako glačalo curi.
•
•
•
•
•
•
Uređaj morate spojiti samo na
uzemljenu utičnicu.
Ako se uređaj ili kabel za napajanje
ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač,
njegov ovlašteni serviser ili druga
kvalificirana osoba kako biste izbjegli
opasnost.
Glačalo morate koristiti i odlagati na
stabilnoj površini. Ako glačalo
postavljate na stalak, provjerite je li
stalak postavljen na stabilnom mjestu.
Uređaj nikad ne smijete ostaviti bez
nadzora ako je uključen u utičnicu.
Nakon svakog korištenja, prije čišćenja
ili održavanja potrebno je uređaj
isključiti i izvući utikač iz utičnice
električnog napajanja.
Prije punjenja spremnika vodom
utikač mora biti isključen iz utičnice.
•
•
•
•
•
Kabel za napajanje ne smije doći u
dodir s vrućim dijelovima uređaja.
Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu
tekućinu.
Nemojte puniti više nego što je
maksimalno dopušteno oznakom na
uređajima.
Postoje li određena ograničenja,
odredite kvalitetu / vrstu vode koja se
može koristiti u uređaju.
Uređaj je namijenjen samo za
korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne
prihvaća nikakvu odgovornost za
moguća oštećenja nastala zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog
korištenja uređaja.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
HU
A készülék első használatát
megelőzően olvassa el figyelmesen a
következő utasításokat.
• Korlátozott fizikai, mentális vagy
érzékelési képességű személy
(ideértve a gyermekeket is), továbbá
a készülék használatában nem jártas
személy a készüléket csak akkor
működtetheti, ha a biztonságáért
felelős személy útmutatással látta el
vagy gondoskodik a felügyeletéről.
• Gyermekek jelenlétében ügyeljenek
arra, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• A készüléket csak a műszaki adatok
címkéjén feltüntetett értékekkel
azonos feszültségű és frekvenciájú
elektromos hálózathoz szabad
csatlakoztatni.
• Ne használja a vasalót, ha leejtették,
ha a vasalón vagy a kábelen látható
sérülés van, illetve ha szivárog.
• A készülék kizárólag földelt
csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva
használható. Szükség esetén 10
A áramerősségnek megfelelő
hosszabbító kábelt használhat.
• Ha a készülék vagy a tápkábel
megsérült, a veszély elkerülése
•
•
•
•
•
•
•
érdekében azt a gyártónak, a gyártó
által megbízott szerviznek vagy
hasonlóan képzett szakembernek kell
kicserélnie.
A vasalót stabil felületen kell használni
és tartani. A vasaló állványra helyezése
előtt mindig győződjön meg arról,
hogy az állvány alatti felület stabil.
A táphálózathoz csatlakoztatott
készüléket soha ne hagyja felügyelet
nélkül.
Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve
használat után mindig kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a tápkábelt a
hálózati aljzatból.
A víztartály feltöltése előtt a tápkábel
csatlakozóját mindig ki kell húzni a
hálózati aljzatból.
A tápkábel nem érintkezhet a készülék
forró részeivel.
A készüléket ne merítse vízbe vagy
egyéb folyadékba.
Ne lépje túl a készüléken feltüntetett
maximális töltési mennyiséget
(vízszintet).
•
•
Korlátozások fennállása esetén
határozza meg a víz minőségét / a
készülékhez használható víz típusát.
Ez a készülék kizárólag háztartási
használatra alkalmas. A gyártó nem
vállal semmilyen kötelezettséget a
helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használat miatt bekövetkezett
esetleges károkért.
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
29
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 29
27.08.14 18:58
Silitystaulukko / Tableau de repassage
FI
Kangas
Lämpötila
Silityssuositus
Akryyli
Silitä nurjalta puolelta ilman höyryä.
Nylon ja polyesteri
Silitä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi.
Silkki
Silitä nurjalta puolelta. Silitä toisen kankaan läpi, jotta kangas ei ala
kiiltämään.
Villa ja villasekoitteet
Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.
Puuvilla
Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi
sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa.
Pellava
- maksimi
Silitä nurjalta puolelta tai kankaan läpi, etenkin tummien värien kohdalla,
jotta kangas ei ala kiiltää. Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana
tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa
lämpötilaa.
Vaihteleva silitysnopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetus ei vastaa taulukon suositusta.
FR
Tissu
Sélecteur de température
Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Nylon & polyester
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à
sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour
l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau !
30
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 30
27.08.14 18:58
Tablica glačanja / Vasalási táblázat
HR
Tkanina
Postavljanje temperature
Savjeti za korištenje glačanja
BG
Akril
Glačajte na suho s obratne strane.
Najlon i poliester
Glačajte s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.
CS
Svila
Glačajte s obratne strane. Koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni tragovi.
Vuna i miješana vuna
Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje.
DA
Pamuk
Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za
vlaženje. Koristite srednju do jaku paru.
Lan
na “max”
Glačajte s obratne strane ili koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni
tragovi, osobito kod tkanine tamnijih boja. Glačajte na suho dok je još vlažno
ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru.
Različita brzina glačanja i vlažnost tkanine mogu uzrokovati odstupanja od preporučenih vrijednosti iz tablice!
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
HU
Textília
Hőmérséklet beállítása
Vasalási javaslat
Akril
Vasalja szárazon az anyag fonákját.
Nylon és poliészter
Vasalja a nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be.
Selyem
Vasalja az anyag fonákját. A kifényesedett foltok kialakulását vasalóruha
használatával kerülheti el.
Gyapjú és kevertszálas
gyapjú
Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.
Pamut
Vasalja szárazon a még nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel
nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon.
Lenvászon
Vasalja a fonákoldalt, vagy használjon vasalóruhát a kifényesedett foltok
elkerülése érdekében, különösen sötét színű darabok esetén. Vasalja
szárazon a még nedves anyagot, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes
és magas közötti gőzfokozatot használjon.
„max” állásig
A változó vasalási sebesség és a textília nedvessége a táblázatban ajánlottaktól eltérő optimális beállítást eredményezhet!
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
31
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 31
27.08.14 18:58
Aluksi / Première utilisation
Početak rada / Üzembe helyezés
FI
FR
HR
HU
32
1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Poista kaikki liimajäämät ja hiero
kevyesti kostealla kankaalla.
Poista vieraiden aineiden jäänteet
vesisäiliöstä huuhtelemalla. Kun
silitysrauta käynnistetään ensimmäistä
kertaa, höyryjä tai hajuja voi syntyä
hetkellisesti.
2. Höyrysilitysraudan täyttäminen
vedellä.
Varmista, että pistoke on irrotettu
pistorasiasta. Käännä höyrynvalitsin
ei höyryä -asetukselle ja avaa
täyttöaukon suoja. Kaada vettä
säiliön maksimirajaan asti mukana
toimitetulla mitalla. Sulje suoja.
3. Kytke virtajohto pistorasiaan. Virran
merkkivalo syttyy. Aseta lämpötila
kääntämällä lämpötilanvalitsin
oikeaan asentoon. Kun valo sammuu,
silitysrauta on käyttövalmis.
Höyrysilitys on mahdollista vain
korkeimmilla lämpötiloilla.
1. Avant la première utilisation. Enlever
tous les restes d'adhésif et essuyer
doucement avec un chiffon humide.
Rincer le réservoir d'eau pour enlever
les corps étrangers. Lors de la première
mise sous tension, il est possible que
l'appareil dégage temporairement des
vapeurs/odeurs.
2. Remplissage du réservoir d'eau
du fer. Vérifiez que l'appareil est
débranché. Placez le sélecteur de
vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon
de l'orifice de remplissage. En
utilisant le gobelet de remplissage
fourni, versez l'eau jusqu'au niveau
maximum. Refermez le capuchon.
3. Branchez la fiche d'alimentation
dans une prise. Le voyant
d'alimentation s'allume. Choisissez la
température en tournant le sélecteur
de température sur le repère adéquat.
Lorsque le voyant s'éteint, le fer est
prêt à être utilisé. La fonction vapeur
est possible à condition que le fer soit
suffi samment chaud.
1. Prije prve uporabe. Uklonite sve
ljepljive ostatke i nježnim pokretima
istrljajte glačalo vlažnom krpom.
Isperite spremnik vode kako biste
uklonili strane čestice. Pri prvom
uključivanju mogu se pojaviti
privremena isparavanja ili mirisi.
2. Punjenje parnog glačala vodom.
Provjerite je li utikač izvučen iz strujne
utičnice. Okrenite birač pare na
postavku suho i otvorite poklopac
otvora za punjenje. Uz pomoć
priložene mjerne čaše napunite
vodom do maksimalne razine.
Zatvorite poklopac.
3. Uključivanje kabela za napajanje u
strujnu utičnicu. Žaruljica pokazivača
napajanja se uključuje. Postavite
temperaturu okretanjem birača
temperature na odgovarajuću vrijednost.
Kad se žaruljica isključi, glačalo je spremno
za uporabu. Peglanje uz paru je moguće
samo uz odabrane najviše temperature.
1. Első használat előtt. Távolítsa el az
öntapadós címkéket, és a helyüket
nedves ruhával dörzsölje át. Öblítse át
a víztartályt, hogy idegen részecskék
ne maradjanak benne. Az első
bekapcsolás idején előfordulhat
átmeneti gőz- vagy szagképződés.
2. A gőzölős vasaló feltöltése vízzel.
Ügyeljen arra, hogy a feltöltés előtt
a tápkábel csatlakozóját húzza ki
a fali aljzatból. A gőzszabályozót
állítsa Száraz fokozatra, és nyissa fel
a töltőnyílás fedelét. A tartozékként
kapott csőrös pohárral töltse fel a vizet
a maximális szintig. Zárja le a fedelet.
3. A tápkábel csatlakozóját
csatlakoztassa egy fali táphálózati
aljzathoz. A tápellátás jelzőfény
világítani kezd. A hőmérsékletválasztót
fordítsa a kívánt hőmérsékletnek
megfelelő fokozathoz. Amikor a fény
kialszik, a vasaló használatra kész.
Vasalás csak a legmagasabb hőfokok
kiválasztásával lehetséges.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 32
27.08.14 18:58
BG
B
CS
A
DA
DE
EE
EL
EN
4. Höyrysumun ja höyrysuihkun
käyttö. Varmista, että vesisäiliössä on
vähintään neljännes vettä. Esikostuta
kankaat vesisumulla painamalla
sumutinpainiketta useita kertoja
hienon sumun aikaansaamiseksi (A).
Kun käytät höyrysuihkutoimintoa,
varmista, että säiliö on vähintään
puolillaan. Täytä pumppu painamalla
höyrysuihkupainiketta useita kertoja (B).
5. Ripustettujen kankaiden höyrytys.
Pystysuora höyrysuihkutoiminto on
ihanteellinen verhojen, pukujen ja
arkojen kankaiden höyrytykseen.
Ripusta vaate henkariin, pidä
silitysrautaa 10–20 cm:n etäisyydellä ja
paina höyrysuihkupainiketta.
4. Utilisation des fonctions brumisateur
et jet de vapeur. Vérifiez que le réservoir
d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez
le brumisateur pour pré-humidifier les
tissus en appuyant plusieurs fois sur le
bouton spray afin de libérer une fine
brume (A). Pour utiliser la fonction jet
de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau
est au moins à demi rempli. Appuyez
plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur
pour amorcer la pompe (B).
5. Vaporisation d'articles suspendus.
La fonction jet de vapeur vertical est
idéale pour la vaporisation de rideaux,
de costumes et de tissus délicats.
Suspendez les articles sur un cintre,
maintenez le fer à une distance de 10 à
20 cm et appuyez sur le bouton de jet
de vapeur.
4. Korištenje funkcije raspršivača i mlaza
pare Provjerite je li spremnik vode
napunjen najmanje do 1/4. Pritisnete li
gumb raspršivača nekoliko puta, stvorit
će se fino raspršena maglica koju možete
koristiti za predvlaženje tkanine (A). Za
korištenje funkcije mlaza pare spremnik
vode mora biti napunjen najmanje do
1/2. Pritisnite gumb mlaza pare nekoliko
puta kako biste istjerali zrak iz pumpe (B).
5. Tretiranje obješenih odjevnih
predmeta parom. Funkcija okomitog
mlaza pare savršeno je rješenje za
tretiranje zavjesa, odijela i nježnih
tkanina parom. Objesite vješalicu s
odjevnim predmetom i držite glačalo
na udaljenosti 10 – 20 cm te pritisnite
gumb mlaza pare.
4. A vízpermetezési és gőzpermetezési
funkciók használata. Ellenőrizze,
hogy a víztartály legalább negyedéig
fel legyen töltve. A textíliák előzetes
megnedvesítését a permetezés gomb
többszöri megnyomásával, finom vízköd
létrehozásával végezze A. A gőzpermetezés
funkció használatakor ellenőrizze, hogy
a víztartály legalább feléig fel legyen
töltve. A gőzpermet gomb többszöri
megnyomásával töltse fel a szivattyút B).
5. Függőleges anyagok gőzölése.
A függőleges gőzpermet funkció
ideális függönyök, ruhák és kényes
textíliák gőzöléséhez. A vasalnivalót
akassza vállfára, tartsa a vasalót
10–20 cm távolságra, és nyomja meg a
gőzpermet gombot.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
33
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 33
27.08.14 18:58
Puhdistus (älä käytä puhdistusaineita) / Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)
Čišćenje (ne koristite deterdžente) / Tisztítás (ne használjon mosószert)
FI
FR
HR
HU
34
1. Säilytä silitysrauta aina
pystyasennossa.
Puhdista ulkopinnat kostealla
kangasliinalla ja pyyhi kuivaksi. Älä
käytä kemiallisia pesuaineita, sillä ne
voivat vaurioittaa pintaa.
2. Itsepuhdistustoiminto. Täytä
vedellä. Kuumenna silitysrauta
ja irrota sitten pistokkeesta. Pidä
silitysrautaa pesualtaan yläpuolella.
Siirrä höyrypainike itsepuhdistusasentoon ja pidä siinä kunnes
vesisäiliö on tyhjentynyt. Vapauta
painike lopettaaksesi itsepuhdistustoiminnon.
3. Pohjalevyn puhdistaminen. Älä
käytä puhdistamisessa hankaavaa
materiaalia tai voimakkaita
puhdistusaineita, sillä ne vaurioittavat
pintaa. Poista palamisjäänteet
silittämällä kosteaa kangasta,
kun silitysrauta on vielä kuuma.
Puhdistaaksesi INOX-pinnan
(ruostumaton teräs) pyyhi kostealla,
pehmeällä liinalla ja kuivaa.
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Pour nettoyer les surfaces extérieures,
utilisez un chiffon doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
de solvants chimiques, car ceux-ci
pourraient endommager la surface.
2. Fonction auto-nettoyage.
Remplissez le réservoir d’eau. Attendez
que le fer soit à la bonne température.
Positionnez-le au dessus d’un évier.
Sélectionnez la fonction autonettoyage, laissez s’écouler le réservoir
pendant une minute jusqu’à ce que
celui-ci soit complètement vide.
Repositionnez ensuite le bouton sur sa
position initiale.
3. Nettoyage de la semelle. Ne pas
utiliser de tampon à récurer ou de
nettoyant abrasif sur la semelle,
car ceux-ci endommageraient la
surface. Pour éliminer les résidus de
combustion, repassez sur un chiff
on humide pendant que le fer est
chaud. Attendez que celle-ci soit
complètement refroidie, puis frottez
avec un linge humide.
1. Glačalo uvijek čuvajte u okomitom
položaju.
Iskopčajte glačalo iz električnog
napajanja. Vanjske površine očistite
vlažnom mekanom krpom te ih
prebrišite suhom krpom. Ne koristite
kemijska otapala jer ona mogu oštetiti
površinu.
2. Funkcija samočišćenja. Napunite
spremnik vodom. Uključite glačalo
da se zagrije te isključite glačalo
iz napajanja. Postavite regulator
na poziciju samočišćenja, držite
pritisnutim 1 minutu dok se spremnik
ne isprazni. Otpustite regulator za
zaustavljanje funkcije samočišćenja.
3. Čišćenje površine za glačanje.
Ne koristite jastučiće za ribanje ili
gruba sredstva za čišćenje površine
za glačanje jer ta će sredstva oštetiti
površinu. Za uklanjanje sagorjelih
ostataka glačajte preko vlažne krpe
dok je glačalo još vruće. Za čišćenje
dna pegle od inoxa brisati mekanom i
suhom krpom.
1. A vasalót mindig a hátlapjára állítva
tárolja.
A külső felületeket először puha,
nedves ruhával tisztítsa meg, majd
törölje szárazra. Ne használjon kémiai
oldószereket, mert ezek károsítják a
felületeket.
2. Öntisztító funkció. Töltsön bele vizet.
Forrósítsa fel a vasalót, majd húzza ki
a konnektorból. Tartsa a mosdókagyló
fölé. Tekerje a gőzgombot az
öntisztitási pozícióba, majd tartsa
egy percen át vagy amíg a víztartály
kiürül.Engedje vissza a gombot az
öntisztítási pozícióba.
3. A talp tisztítása. A talp tisztításához
ne használjon súrolószivacsot vagy
erős tisztítószereket, mert ezek
károsítják felületét. A ráégett nyomok
eltávolításához a forró vasalót húzza
át nedves ruhán. A rozsdamentes acél
talp megtisztításához használjon puha
nedves rongyot majd törölje szárazra.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 34
27.08.14 18:58
Hävittäminen / Mise au rebut
Odlaganje / Hulladékkezelés
FI
Hävittäminen
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Muoviosat on merkitty, esim.
>PE<, >PS<.
Hävitä pakkausmateriaalit laittamalla ne
oikeisiin jäteastioihin.
Vanha laite
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
tarkoittaa, että tuotetta
symboli
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on vietävä asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen, joka ottaa
vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua.
Varmistamalla tuotteen oikean
hävittämisen autat estämään ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvia kielteisiä
vaikutuksia, jotka tuotteen virheellisestä
hävittämisestä koituisivat. Saat lisätietoja
tuotteen kierrättämisestä ottamalla
yhteyttä kunnalliseen jätelaitokseen,
kotitalousjätteen keräyspalveluun tai
tuotteen ostopaikkaan.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
FR
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Appareils usagés
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu'il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l'environnement et la
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d'informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre commune,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
HR
Odlaganje
Materijali za pakiranje
Ambalaža je bezopasna za okoliš i može
se reciklirati. Plastične komponente
prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<,
>PS< itd.
Molimo vas da materijal za pakiranje
odložite u odgovarajuću kantu kod
ustanove za otpad u vašoj zajednici.
Stari uređaj
na proizvodu ili na ambalaži
Simbol
znači da ovaj proizvod možda neće moći
biti obrađen kao kućni otpad. Potrebno
ga je predati na odgovarajuće mjesto
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Osiguravanjem pravilnog
zbrinjavanja ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju potencijalno negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje
može uzrokovati nepravilno zbrinjavanje
ovog proizvoda. Podrobnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda potražite
u lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom
poduzeću ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
HU
Hulladékkezelés
Csomagolóanyagok
A csomagolóanyagok környezetbarát
anyagok és újrahasznosíthatók. A
csomagolás műanyagból készült darabjait
meghatározott jelölések azonosítják,
például >PE<, >PS< stb.
Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat a
megfelelő lakossági hulladékgyűjtőkbe
helyezze.
Leselejtezés
A terméken vagy a csomagoláson
arra figyelmeztet, hogy
lévő jelzés
a termék nem dobható ki háztartási
hulladékgyűjtőbe. Ha a termék
használhatatlanná vagy fölöslegessé válik,
hulladékkezelés céljából adja le olyan
speciális gyűjtőhelyen, amely biztosítja
az elektromos és elektronikus eszközök
újrahasznosítását. A termék megfelelő
hulladékkezelésével megelőzhető
a környezetre és az egészségre
gyakorolt olyan káros következmények
kialakulása, amelyeket a nem megfelelő
hulladékkezelés okozna. A termék
újrahasznosításával kapcsolatban a helyi
önkormányzatnál, egy hulladékkezelést
végző vállalatnál, illetve a terméket
árusító szaküzletben kérhet további
felvilágosítást.
SL
SR
SV
TR
UA
35
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 35
27.08.14 18:58
Vianetsintä / Gestion des pannes
FI
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Pohjalevy ei kuumene, vaikka silitysrauta on
päällä.
Kosketusongelma
Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia.
Lämpötilansäädin on asetettu alhaisimpaan
lämpötilaan.
Valitse oikea lämpötila.
Säiliössä ei ole riittävästi vettä.
Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta, nro 2).
Höyrynsäädin on asetettu ei höyryä -asentoon.
Aseta höyrynsäädin minimi- ja maksimihöyryn
välille (katso silitystaulukko).
Silitysrauta ei tuota höyryä.
Valittu lämpötila on alhaisempi kuin
höyrysilityksen edellyttämä lämpötila.
Aseta lämpötilaksi enintään
Suihkutoiminto ei toimi.
Säiliössä ei ole riittävästi vettä.
Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta, nro 2).
Höyrysuihku ja pystysuora höyrysuihku ei
toimi.
Höyrysuihkutoimintoa on käytetty erittäin usein
lyhyellä aikavälillä.
Pane silitysrauta vaakasuoraan asentoon ja
odota, ennen kuin käytät höyrysuihkua.
Silitysrauta ei ole riittävän kuuma.
Säädä höyrysilitykselle oikea lämpötila
(enintään
). Nosta silitysrauta
pystysuoraan asentoon ja odota, kunnes
lämpötilan merkkivalo sammuu.
Lämpötila-asetus on liian matala höyryn
tuottamiseen.
Höyrypainike on asetettava asentoon “0”
kunnes silitysrauta on kuuma.
Problème
Cause possible
Solution
La semelle ne chauffe pas alors que le fer est
allumé.
Problème de raccordement
Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et
la prise.
Le contrôle de température est sur la position
MIN.
Choisissez la température adéquate.
Manque d'eau dans le réservoir.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Le contrôleur de vapeur est sur la position sans
vapeur.
Placez le contrôleur de vapeur entre les
positions minimum de vapeur et maximum
de vapeur (voir le « Tableau de repassage »).
La température choisie est inférieure à celle
spécifiée pour une utilisation avec vapeur.
Choisissez une température jusqu'à
La fonction brumisateur ne fonctionne pas.
Manque d'eau dans le réservoir.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur
vertical ne fonctionnent pas.
La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur
une courte période.
Placez le fer en position horizontale et
patientez avant d'utiliser la fonction jet de
vapeur.
Le fer n'est pas suffisament chaud.
Réglez la température convenablement pour
un repassage à la vapeur (jusqu'à
). Placez
le fer en position verticale et patientez jusqu'à
ce que voyant indicateur de température
s'éteigne.
La température choisie est trop basse.
Le sélecteur de température doit être en
position «0» jusqu’à ce que le fer soit chaud.
Silitysrauta vuotaa.
FR
Le fer ne produit pas de vapeur.
Le fer à repasser fuit.
36
.
.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 36
27.08.14 18:58
Otklanjanje poteškoća / Hibaelhárítás
HR
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Površina za glačanje se ne zagrijava iako je
glačalo uključeno.
Problem u vezi s električnim napajanjem
Provjerite kabel za električno napajanje,
utikač i utičnicu.
Kontrola temperature je u položaju MIN.
Odaberite odgovarajuću temperaturu
Nema dovoljno vode u spremniku.
Napunite spremnik vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Kontrola pare postavljena je na položaj kod
kojeg se ne stvara para.
Postavite kontrolu pare između položaja
za minimalnu paru i maksimalnu paru
(pogledajte "Tablicu glačanja").
Odabrana temperatura niža je od temperature
određene za korištenje s parom.
Odaberite temperaturu do
Funkcija raspršivanja ne radi.
Nema dovoljno vode u spremniku.
Napunite spremnik vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Funkcije mlaza pare i okomitog mlaza pare
ne rade.
Funkcija mlaza pare učestalo je korištena u
kratkom razdoblju.
Stavite glačalo u vodoravan položaj i
pričekajte neko vrijeme prije ponovnog
korištenja funkcije mlaza pare.
ES
Glačalo nije dovoljno vruće.
Podesite pravilnu temperaturu za glačanje
parom (do
). Stavite glačalo u okomit
položaj i pričekajte dok se ne isključi žaruljica
pokazivača.
FI
Glačalo ne stvara paru.
Curenje pegle
(this i am not sure in which context to put)
Postavljena temperatura je preniska i ne
proizvodi paru.
BG
CS
DA
DE
EE
.
EL
EN
Dugme koje reguliše paru mora biti
postavljeno na “0” poziciju dok je pegla vruća.
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
HU
Hiba
Lehetséges ok
Megoldás
A talp nem melegszik, pedig a vasaló be van
kapcsolva.
Probléma a hálózati csatlakozással
Ellenőrizze a hálózati tápkábelt, a csatlakozót
és a csatlakozóaljzatot.
NO
A hőmérséklet-választó MIN állásban van.
Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet.
PL
Nincs elég víz a tartályban.
Töltse fel a tartályt vízzel (lásd: „Üzembe
helyezés”, 2. pont).
PT
A gőzszabályozó a gőzmentes helyzetben van.
Állítsa a gőzszabályozót a minimum és a
maximum gőz közötti fokozatra (lásd: „Vasalási
táblázat”).
RO
A kiválasztott hőmérséklet alacsonyabb a gőzzel
való használathoz javasoltnál.
A kiválasztott hőmérséklet elérheti ezt a
fokozatot:
.
RU
Nem működik a permetezés funkció.
Nincs elég víz a tartályban.
Töltse fel a tartályt vízzel (lásd: „Üzembe
helyezés”, 2. pont).
SK
Nem működik a gőzpermetezés és a
függőleges gőzpermetezés funkció.
Rövid időn belül túl sokszor használták a
gőzpermetezés funkciót.
Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és
várjon, mielőtt használná a gőzpermetezés
funkciót.
A vasaló nem elég forró.
A gőzzel történő vasaláshoz a megfelelő
hőmérsékletet elérheti ezt a fokozatot:
). Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és
várjon, amíg a hőmérsékletjelző fény kialszik.
A vasaló nem fejleszt gőzt.
Ha a készülék csöpög.
A hőfokszabályozó túl alacsonyra van állítva
ahhoz, hogy a készülék gőzt képezhessen.
Az állítható gőz-gomb “0” pozícióban kell,
hogy álljon, míg a gép fel nem melegszik.
SL
SR
SV
TR
UA
37
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 37
27.08.14 18:58
38
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 38
27.08.14 18:58
I
H
BG
CS
E
DA
F
DE
G
EE
EL
EN
ES
C
J
FI
FR
HR
L
HU
IT
K
LV
B
LT
D
NL
A
NO
PL
PT
IT
LV
LT
NL
Componenti
Sastāvdaļas
Sudedamosios dalys
Onderdelen
A. Piastra
B. Indicatore del livello
massimo dell'acqua
C. Foro di riempimento con
sportellino
D. Ugello di nebulizzazione
E. Pulsante di nebulizzazione
F. Pulsante del getto di
vapore
G. Selettore del vapore /
autopulitura
H. Spia dell'alimentazione
I. Cavo di alimentazione
J. Selettore della
temperatura
K. Serbatoio dell'acqua
L. Supporto per
l'avvolgimento del cavo
A. Apakšējā pamatne
B. Maksimālā ūdens līmeņa
rādītājs
C. Ūdens iepildīšanas atvere
ar vāciņu
D. Izsmidzināšanas sprausla
E. Izsmidzināšanas funkcijas
poga
F. Tvaika strūklas poga
G. Tvaika pārslēgs/
pašattīrīšanās
H. Strāvas indikators
I. Tīkla vads
J. Temperatūras pārslēgs
K. Ūdens tvertne
L. Vada satīšanas funkcija
A. Pado plokštė
B. Maksimalaus vandens lygio
rodiklis
C. Pildymo anga su dangteliu
D. Purkštuko antgalis
E. Purškimo mygtukas
F. Garų srovės mygtukas
G. Garų reguliatorius /
Savaiminis valymas
H. Maitinimo indikatoriaus
lemputė
I. El. tinklo laidas
J. Temperatūros reguliatorius
K. Vandens bakas
L. Įtaisas suvyniotam laidui
A. Strijkzool
B. Aanduiding maximaal
waterniveau
C. Vulopening met klepje
D. Sproeimond
E. Sproeiknop
F. Stoomknop
G. Stoomkeuzeschakelaar/
zelfreiniging
H. Aan/uit-indicatielampje
I. Netsnoer
J. Temperatuurknop
K. Waterreservoir
L. Snoeroprolsysteem
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
39
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 39
27.08.14 18:58
Norme di sicurezza / Ieteikumi drošībai
IT
LV
40
Prima di utilizzare l'apparecchio per la
prima volta, leggere attentamente le
seguenti istruzioni.
• L'apparecchio non è destinato ad
essere utilizzato da persone, compresi
i bambini, con ridotte capacità fisiche,
mentali o sensoriali o con esperienza
e/o competenze insufficienti, a meno
che non siano sotto la supervisione
di una persona responsabile della
loro sicurezza o non vengano da essa
istruite sull'utilizzo dell'apparecchio.
• Sorvegliare i bambini per evitare che
giochino con l'apparecchio.
• Collegare l'apparecchio solo a una
fonte di alimentazione con tensione
e frequenza conformi alle specifiche
riportate sulla targhetta delle
caratteristiche.
• Non utilizzare il ferro da stiro se è
caduto, perde o presenta danni visibili
al corpo dell'apparecchio o al cavo di
alimentazione.
• L'apparecchio deve essere collegato
solo a una presa con messa a terra. Se
necessario, è possibile utilizzare una
prolunga adatta per 10/A.
•
Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību
pirms uzsākt ierīces lietošanu pirmo
reizi!
• Šo ierīci nedrīkst izmantot tādas
personas (ieskaitot bērnus), kurām ir
samazinātas fiziskās, jutības vai prāta
spējas un kurām nav pietiekamu
zināšanu, ja vien kāds, kas uzņemas
atbildību par šādu personu drošību,
tās neuzrauga vai neinstruē saistībā ar
ierīces izmantošanu.
• Mazi bērni ir jāuzrauga, lai tie
nespēlētos ar ierīci.
• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam
strāvas padeves avotam, kura
spriegums un frekvence atbilst
norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
• Ja gludeklis ir nokritis, ir redzamas
bojājumu pazīmes uz ierīces vai tās
vada, vai arī, ja ir noplūde, to nedrīkst
lietot.
• Ierīcei ir jābūt pievienotai sazemētai
kontaktligzdai. Ja nepieciešams, var
izmantot pagarinātāju, kas piemērots
10 A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
In caso di danneggiamento
dell'apparecchio o del cavo di
alimentazione, ottenerne la
sostituzione rivolgendosi al
produttore, a un suo agente
dell'assistenza o a una persona
egualmente qualificata, in modo da
evitare rischi.
Utilizzare e poggiare il ferro da stiro
su una superficie stabile. Quando
si colloca il ferro sul suo supporto,
accertarsi che la superficie sulla quale
quest'ultimo poggia sia stabile.
Non lasciare mai l'apparecchio
incustodito quando è collegato alla
rete elettrica.
Dopo ogni uso, spegnere
l'apparecchio e scollegarlo dalla rete
elettrica prima di effettuare operazioni
di pulizia e manutenzione.
Prima di procedere al riempimento
del serbatoio dell'acqua, rimuovere la
spina dalla presa elettrica.
Evitare che il cavo di alimentazione
entri in contatto con le parti calde
dell'apparecchio.
•
Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti,
lai izvairītos no riska, ražotājam,
apkalpošanas pārstāvim vai citam
kvalificētam personālam tas
jānomaina.
Gludekli drīkst izmantot un novietot
uz stabilas virsmas. Novietojot gludekli
uz tā statīva, pārliecinieties, ka virsma,
uz kuras statīvs ir novietots, ir stabila.
Nekad neatstājiet ierīci bez
uzraudzības, kad tā pievienota
barošanas tīklam.
Pirms ierīci tīrīt vai apkopt, tā jāizslēdz,
un kontaktdakša jāatvieno no
kontaktligzdas.
Ūdens tvertni drīkst piepildīt tikai
tad, kad kontaktdakša ir atvienota no
kontaktligzdas.
Neļaujiet tīkla vadam saskarties ar
ierīces karstajām daļām.
Nemērciet ierīci ūdenī vai citos
šķidrumos.
Nepārsniedziet maksimālo iepildīšanas
daudzumu, kas norādīts uz ierīces.
•
•
•
•
•
Non immergere l'apparecchio in acqua
o altri liquidi.
Non superare il volume massimo
di riempimento indicato
sull'apparecchio.
Se vi sono limitazioni, definire
qualità/tipo di acqua utilizzabili con
l'apparecchio.
Questo apparecchio è progettato
esclusivamente per uso domestico.
Il produttore declina qualsiasi
responsabilità per eventuali danni
causati dall'uso improprio o errato.
Ja pastāv ierobežojumi, lūdzu,
nosakiet ūdens kvalitāti/veidu, ko var
lietot ierīcē.
Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai
telpās. Ražotājs neuzņemas atbildību
par bojājumiem, kas radušies
nepareizas ierīces izmantošanas dēļ.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 40
27.08.14 18:58
Saugumo patarimas / Veiligheidsadvies
LT
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą
atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl
psichikos, jutiminės arba protinės
negalios ar patirties bei žinių trūkumo,
negalima naudotis šiuo prietaisu be
asmenų, atsakingų už šių asmenų
saugumą, priežiūros ir nurodymų.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su
šiuo prietaisu.
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie
maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir
dažnis atitinka duomenų plokštelėje
pateiktas specifikacijas!
• Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis
buvo numestas, jei ant lygintuvo ar
jo laido matomi pažeidimo požymiai
arba yra nesandarus.
• Prietaisą privalu jungti tik prie
įžeminto elektros tinklo lizdo. Jei
būtina, galima naudoti ilginamąjį
kabelį, tinkamą naudoti esant 10 A
stiprio el. srovei.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jei prietaisas ar maitinimo laidas
pažeistas, siekiant išvengti pavojaus,
jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo
techninės priežiūros atstovas ar kitas
kvalifikuotas asmuo.
Lygintuvas turi būti naudojamas ir
pastatomas ant stabilaus paviršiaus.
Kai lygintuvą padedate ant stovo,
įsitikinkite, ar paviršius, ant kurio
stovas padėtas, yra stabilus.
Kai prietaisas prijungtas prie
maitinimo šaltinio, niekada nepalikite
jo be priežiūros.
Prieš atliekant valymo arba priežiūros
darbus, prietaisą reikėtų išjungti, o
maitinimo kištuką ištraukti kiekvieną
kartą po naudojimo.
Kištuką reikia ištraukti iš el. lizdo prieš
pilant vandenį į vandens talpyklą.
Laidas negali liestis prie jokių įkaitusių
prietaiso dalių.
Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus
skysčius.
Neviršykite maksimalios pripildymo
talpos, kuri nurodyta ant prietaisų.
Jei yra apribojimų, nustatykite
vandens kokybę / tipą, kurį galima
naudoti su prietaisu.
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje. Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės už galimus pažeidimus,
jei prietaisas naudojamas netinkamai.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NL
Lees de volgende instructies
aandachtig door voordat u het
apparaat voor de eerste keer in
gebruik neemt.
• Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (met
inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd over
het gebruik van het apparaat door
iemand die de verantwoordelijkheid
draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie
voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden
gebruikt als het is gevallen, als het
strijkijzer of het snoer zichtbare
tekenen van schade vertoont of als het
lekt.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
•
•
•
•
•
stopcontact. Indien nodig kan een
verlengsnoer worden gebruikt dat
geschikt is voor 10 A.
Als het apparaat of de voedingskabel
is beschadigd, moet het
apparaat door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico's te
vermijden.
Het strijkijzer moet worden gebruikt
en neergezet op een stabiel oppervlak.
Controleer, wanneer het strijkijzer op
de voet wordt gezet, of het oppervlak
waarop de voet wordt geplaatst
stabiel is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
Het apparaat moet worden
uitgeschakeld en de stekker moet
na gebruik altijd uit het stopcontact
worden gehaald voordat het apparaat
wordt gereinigd en onderhouden.
De stekker moet uit het stopcontact
worden gehaald voordat het
•
•
•
•
•
waterreservoir met water wordt
gevuld.
Het netsnoer mag niet in contact
komen met een van de hete
onderdelen van het apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in
water of een andere vloeistof.
Vul het apparaat niet met meer
water dan de maximaal toegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is
aangegeven.
Als er beperkingen zijn, moet de
waterkwaliteit of het type water
worden aangegeven dat bij dit
apparaat kan worden gebruikt.
Dit apparaat is alleen bestemd
voor huishoudelijk gebruik. De
fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor mogelijke
schade als gevolg van onbehoorlijk of
onjuist gebruik.
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
41
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 41
27.08.14 18:58
Tabella di stiratura / Gludināšanas tabula
IT
Tessuto
Impostazione di
temperatura
Raccomandazione di stiratura
Acrilico
Stirare a secco al rovescio.
Nylon e poliestere
Stirare al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per
inumidirlo.
Seta
Stirare al rovescio. Utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido.
Lana e misto lana
Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.
Cotone
Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per
inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte.
Lino
fino a “max”
Stirare al rovescio o utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido,
specialmente con i colori scuri. Stirare a secco il capo ancora umido o
utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da
medio a forte.
L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità del capo.
LV
Audums
Temperatūras iestatīšana
Gludināšana — ieteikumi lietošanai
Akrils
Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.
Neilons un poliesters
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs. Mitrināšanai
varat izmantot smidzināšanas funkciju.
Zīds
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses. Lai izvairītos no spīduma,
gludinot pārklājiet ar kokvilnas audumu.
Vilna un tās veidi
Tvaika gludinašana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas drānu.
Kokvilna
Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.
Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju vai
stipru tvaika padevi.
Linu audums
uz MAX
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai izmantojot gludināšanas
drānu, lai novērstu spīdumu, īpaši tumšiem audumiem. Sausā gludināšana,
kad izstrādājums ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas
funkciju. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika padevi.
Dažādie gludināšanas ātrumi un auduma mitrums var nozīmēt to, ka optimālais uzstādījums var atšķirties no tā, kas norādīts tabulā!
42
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 42
27.08.14 18:58
Lyginimo lentelė / Strijkschema
LT
Audinys
Temperatūros nustatymas
Lyginimo rekomendacijos
BG
Akrilo audinys
Lyginkite sausai iš blogosios pusės.
Nailonas ir poliesteris
Lyginkite iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį,
kad sudrėktų.
Šilkas
Lyginkite iš blogosios pusės. Naudokite lyginimo audeklą, kad išvengtumėte
švytinčių žymių.
Vilna ir vilnos mišiniai
Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą.
Medvilnė
Lyginkite sausai, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad sudrėktų.
Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę.
Linas
Lyginkite iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą, kad
išvengtumėte švytinčių žymių, ypač lyginant tamsių spalvų audinius.
Lyginkite sausai, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad sudrėktų.
Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę.
iki „maks.“
Įvairūs lyginimo greičiai ir audinio drėgnumas gali reikšti, kad optimalus nustatymas gali skirtis nuo rekomenduojamo lentelėje!
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NL
Stof
Temperatuurinstelling
Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
NO
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
PL
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
PT
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
RO
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Linnen
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
tot “max”
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
43
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 43
27.08.14 18:58
Operazioni preliminari / Darba uzsākšana
Naudojimo pradžia / Het eerste gebruik
IT
LV
LT
NL
44
1. Operazioni preliminari al primo
utilizzo. Rimuovere tutti gli
eventuali residui di colla sfregando
delicatamente con un panno umido.
Sciacquare il serbatoio dell'acqua
per rimuovere eventuali particelle
estranee. Alla prima accensione
dell'apparecchio, potrebbero
riscontrarsi fumi/odori.
2. Riempimento del ferro a vapore con
acqua.
Accertarsi che la spina sia scollegata
dalla presa elettrica. Ruotare il
selettore del vapore sulla stiratura a
secco e aprire lo sportellino del foro di
riempimento. Utilizzando il bicchierino
in dotazione, versare l'acqua fino
al livello massimo indicato, quindi
richiudere lo sportellino.
3. Inserire la spina del cavo di
alimentazione in una presa di
corrente. La spia dell'alimentazione
si accende. Impostare la temperatura
ruotando il selettore sull'impostazione
adatta. Quando la spia si spegne, il
ferro è pronto per l'uso. La stiratura a
vapore è possibile solamente quando
sono state selezionate le più alte
temperature.
1. Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz.
Noņemiet visas pielipušās daļiņas
un viegli noberziet ar mitru drānu.
Izskalojiet ūdens tvertni, lai izskalotu
daļiņas. Ieslēdzot ierīci pirmoreiz,
iespējams, īslaicīgi sajutīsit specifisku
smaržu/smaku.
2. Ūdens iepildīšana tvaika gludeklī.
Pārliecinieties, ka kontaktdakša
ir atvienota no strāvas padeves
tīkla. Pagrieziet tvaika pārslēgu
uz iestatījumu „Sauss” un atveriet
iepildīšanas atveres vāciņu. Izmantojot
pievienoto mērglāzi, ielejiet ūdeni līdz
maksimālajai atzīmei. Aizveriet vāciņu.
3. Ievietojiet kontaktdakšu
kontaktligzdā. Iedegsies strāvas
indikators. Iestatiet temperatūru,
pagriežot temperatūras pārslēgu uz
vēlamo temperatūru. Kad indikators
izslēdzas, gludeklis ir gatavs darbam.
Gludināšana ar tvaiku ir iespējama
tikai tad, ja ir izvēlēta visaugstākā
temperatūra.
1. Prieš naudojant pirmą kartą.
Nuimkite visus lipnios juostos likučius
ir švelniai nutrinkite drėgna šluoste.
Išskalaukite vandens baką, kad
pašalintumėte pašalines daleles. Pirmą
kartą įjungus, laikinai gali pasklisti
garai / kvapai.
2. Garų lygintuvo pripildymas
vandeniu.
Patikrinkite, ar kištukas ištrauktas
iš maitinimo angos. Pasukite garų
reguliatorių į nustatymą „sausas“ ir
atidarykite pildymo angos dangtelį.
Naudodami gautą menzūrą, pilkite
vandenį iki maksimalaus lygio.
Uždarykite dangtelį.
3. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo
angą. Maitinimo indikatoriaus
lemputė įsijungia. Nustatykite
temperatūrą pasukdami temperatūros
reguliatorių į atitinkamą parinktį.
Kai lemputė išsijungia, lygintuvas
paruoštas naudojimui. Lyginti su garais
galima tik pasirinktus aukščiausią
temperatūrą.
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Spoel het
waterreservoir om vreemde stoffen te
verwijderen. Wanneer u het apparaat
voor de eerste keer aanzet, kunnen er
tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Stoomstrijkijzer vullen met water.
Zorg ervoor dat de stekker uit het
stopcontact is gehaald. Draai de
stoomknop in de stand Dry (Droog)
en open het klepje van de vulopening.
Vul het reservoir met behulp van de
bijgeleverde beker met water tot aan
het maximumniveau. Sluit het klepje.
3. Steek het netsnoer in een
stopcontact. Aan/uit-indicatielampje
wordt ingeschakeld. Stel
de temperatuur in door de
temperatuurknop in de betreffende
stand te draaien. Wanneer het lampje
uitgaat, is het strijkijzer klaar voor
gebruik. Strijken met stoom is alleen
mogelijk als de hoogste temperaturen
zijn ingesteld.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 44
27.08.14 18:58
BG
B
A
CS
DA
DE
EE
EL
EN
4. Uso delle funzioni nebulizzazione
e getto di vapore. Accertarsi che il
serbatoio dell'acqua sia pieno almeno
fino a 1/4. Per preinumidire i tessuti,
premere più volte il pulsante del
nebulizzatore (A). Per utilizzare la
funzione getto di vapore, accertarsi
che il serbatoio dell'acqua sia pieno
almeno fino a 1/2. Premere più volte
il pulsante del getto di vapore per
adescare la pompa (B).
5. Stiratura a vapore di capi appesi. La
funzione getto di vapore in verticale è
utilissima per la stiratura di tende, abiti
e tessuti delicati. Appendere il capo
ad una gruccia e, tenendo il ferro ad
una distanza di 10–20 cm, premere il
pulsante del getto di vapore.
4. Izsmidzināšanas un tvaika strūklas
funkcijas izmantošana. Pārliecinieties,
ka vismaz 1/4 daļa ūdens tvertnes ir
piepildīta. Izmantojiet izsmidzināšanu,
lai iepriekš viegli samitrinātu audumu,
vairākas reizes nospiežot smidzināšanas
pogu (A). Lai izmantotu tvaika strūklas
funkciju, pārliecinieties, ka ūdens
tvertne ir piepildīta vismaz līdz pusei.
Lai iesūknētu ūdeni, nospiediet tvaika
strūklas pogu vairākas reizes (B).
5. Tvaika gludināšana pakarinātām
drēbēm. Vertikālās tvaika strūklas
funkcija īpaši piemērota aizskariem,
kostīmiem un smalkiem audumiem.
Pakariniet gludinamo izstrādājumu uz
drēbju pakaramā, turiet tvaika gludekli
10-20 cm attalumā no materiāla un
nospiediet tvaika strūklas pogu.
4. Purškimo dulksnos ir garų srovės
funkcijos naudojimas. Patikrinkite, ar
bake yra bent 1/4 vandens. Norėdami iš
anksto sudrėkinti audinius, naudokite
purškimo dulksną kelis kartus
paspausdami purškimo mygtuką,
kad išleistumėte švelnią dulksną (A).
Norėdami naudoti garų srovės funkciją,
patikrinkite, ar bake yra bent 1/2 vandens.
Paspauskite garų srovės mygtuką kelis
kartus pradiniam pripumpavimui (B).
5. Pakabintų drabužių lyginimas
garais. Vertikalios garų srovės funkcija
idealiai tinka garais lyginti užuolaidas,
kostiumus ir subtilius audinius.
Pakabinkite drabužį ant pakabos,
laikykite lygintuvą 10–20 cm atstumu
nuo medžiagos ir paspauskite garų
srovės mygtuką.
4. De spoeinevel en stoomfunctie
gebruiken. Controleer of het
waterreservoir ten minste voor 1/4
gevuld is. Gebruik de sproeinevel om
stoffen van tevoren te bevochtigen.
Druk de sproeiknop een aantal keren
in om een fijne nevel op het materiaal
te sproeien (A). Controleer, voor
gebruik van de stoomfunctie eerst of
het waterreservoir ten minste voor de
helft is gevuld. Druk een aantal keren
op de stoomknop om de pomp op
druk te krijgen (B).
5. Hangende artikelen stomen. De
verticale stoomfunctie is ideaal voor
het stomen van gordijnen, pakken en
delicate stoffen. Hang het artikel op
een hanger, houd het strijkijzer op een
afstand van 10–20 cm en druk op de
stoomknop.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
45
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 45
27.08.14 18:58
Pulizia (non utilizzare alcun detergente) / Tīrīšana (neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus)
Valymas (nenaudokite jokių valymo priemonių) / Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen)
IT
LV
LT
NL
46
1. Poggiare sempre il ferro da stiro sul
supporto posteriore.
Per la pulizia della superficie esterna
dell'apparecchio, utilizzare un panno
morbido inumidito, quindi asciugare.
Non utilizzare solventi chimici, che
danneggerebbero la superficie.
2. Funzione di autopulitura. Riempire
il serbatoio d’acqua. Riscaldare il ferro
e poi scollegare il ferro. Tenere il ferro
sopra ad un lavandino. Posizionare
il tasto vapore in posizione di
autopulizia, tenerlo per un minuto
circa fino a quando il serbatoio non si
svuota. Rilasciare il tasto per fermare la
funzione di autopulizia.
3. Pulizia della piastra. Non utilizzare
sulla piastra spugne abrasive
o detergenti aggressivi che ne
danneggerebbero la superfi cie.
Per rimuovere eventuali residui di
bruciato, passare il ferro caldo su un
panno umido. Per pulire la piastra in
acciaio INOX passare un panno umido
e poi uno asciutto.
1. Vienmēr turiet gludekli novietotu
vertikāli uz pamatnes. Lai notīrītu
ierīces virsmu, izmantojiet mitru,
mīkstu drānu. Neizmantojiet nekādus
ķīmiskus šķīdinātājus, jo tie var bojāt
ierīces virsmu.
2. Pašattīrīšanās funkcija. Iepildiet
ūdeni. Uzkarsējiet un pēc tam
atvienojiet gludekli. Turiet gludekli
virs izlietnes. Tvaika pogu pārvietojiet
pašattīrīšanās pozīcijā, turiet to
nospiestu 1 minūti vai arī līdz
brīdim, kad ūdens tvertne ir tukša.
Lai apturētu pašattīrīšanās funkcijas
darbību, atlaidiet pogu.
3. Pamatnes tīrīšana. Neizmantojiet
nekādus tīrošos sūkļus vai spēcīgus
šķīdumus pamatnes tīrīšanai, jo tie var
bojāt virsmu. Lai noņemtu piedegušos
atlikumus, gludiniet uz mitra drānas,
kamēr gludeklis vēl ir karsts. Tīriet
INOX pamatni (nerūsošais tērauds), to
slaukot ar mīkstu, mitru drānu un pēc
tam noslaukot sausu.
1. Lygintuvą visada laikykite pastatytą
ant galinės dalies.
Norėdami valyti išorinius paviršius,
naudokite drėgną minkštą šluostę ir
nušluostykite sausai. Nenaudokite
jokių cheminių tirpiklių - jie sugadins
paviršių.
2. Savaiminio valymo funkcija.
Pripildykite vandens. Įkaitinkite
lygintuvą ir atjunkite nuo elektros
tinklo. Laikykite lygintuvą virš
kriauklės. Pasukite garų mygtuką į
savaiminio valymo padėtį, palaikykite
1 minutę arba palaukite, kol vandens
rezervuaras bus tuščias. Atleiskite
mygtuką, norėdami sustabdyti
savaiminio valymo funkciją.
3. Pado plokštės valymas. Pado
plokštės valymui nenaudokite jokių
šveitimo padelių arba šiurkščių valiklių
- jie sugadins paviršių. Norėdami
pašalinti nudegusią išspaudą, lyginkite
per drėgną audeklą, kol lygintuvas vis
dar karštas. Lygintuvo nerūdijančiojo
plieno padą INOX valykite minkštu
drėgnu skudurėliu ir sausai
nušluostykite.
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd.
2. Zelfreinigingsfunctie. Vullen met
water. Verwarm de strijkbout en haal
het uit het stopcontact. Houd de
strijkbout boven een wastafel. Zet de
stoomknop op de reinigingsfunctie
gedurende 1 minuut of totdat het
waterreservoir leeg is. Laat de knop los
om de reinigingsfunctie te stoppen.
3. De strijkzool reinigen. Gebruik
geen schuursponsjes of agressieve
reinigingsmiddelen op de strijkzool.
Hierdoor raakt het oppervlak
beschadigd. Als u verbrandingsresten
wilt verwijderen, beweegt u het
strijkijzer over een vochtige doek
terwijl het strijkijzer nog heet is. Om
de RVS onderkant (roestvrij staal) te
reinigen, kunt u het afnemen met een
zachte, vochtige doek en droog te
maken.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 46
27.08.14 18:58
Smaltimento / Utilizācija
Išmetimas / Verwijdering
IT
Smaltimento
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio utilizzati sono
ecologici e riciclabili. I componenti
in plastica sono contrassegnati dalle
indicazioni >PE<, >PS<, e così via.
Smaltire i materiali di imballaggio negli
appositi contenitori presso le isole
ecologiche locali.
Apparecchio usato
riportato sull'apparecchio
Il simbolo
o sulla sua confezione indica che questo
prodotto non può essere considerato
un normale rifiuto domestico, ma che
deve invece essere smaltito presso un
apposito punto di raccolta specializzato
nel riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Lo scrupoloso
rispetto delle disposizioni in materia
di smaltimento delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche contribuisce
alla salvaguardia dell'ambiente e
alla tutela della salute. Per ulteriori
informazioni su come riciclare questo
prodotto, contattare il proprio comune
di residenza, il servizio di smaltimento
rifiuti o il negozio presso il quale è stato
acquistato il prodotto.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
LV
Utilizācija
Iepakojuma materiāls
Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un
var tikt pārstrādāti. Plastmasas sastāvdaļas
tiek identificētas pēc apzīmējumiem,
piem., >PE<, >PS<, utt.
Lūdzu, izmetiet iepakojuma materiālus
piemērotajā konteinerā apdzīvotas vietas
atkritumu utilizācijas vietās.
Novecojušas ierīces
uz izstrādājuma vai tā
Simbols
iepakojuma nozīmē, ka šis izstrādājums
nav sadzīves atkritums. Tas jānodod
atbilstošā elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma otrreizējās pārstrādes
savākšanas vietā. Pareizi atbrīvojoties
no šī izstrādājuma, jūs palīdzēsit
nepieļaut iespējamās negatīvās sekas
uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko
varētu izraisīt nepareiza šādu atkritumu
apsaimniekošana. Lai saņemtu plašāku
informāciju par šī izstrādājuma otrreizējo
pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību,
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu
vai veikalu, kurā to iegādājāties.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
LT
Išmetimas
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos neteršia aplinkos,
jas galima perdirbti. Plastikinės dalys
atpažįstamos iš ženklinimo, pvz., >PE<,
>PS< ir kt.
Pakavimo medžiagas išmeskite į
atitinkamą bendruomenės atliekų
konteinerį.
Senas prietaisas
Ant gaminio arba jo pakuotės esantis
rodo, kad šis gaminys
simbolis
nelaikytinas buitinėmis atliekomis. Taigi
jį būtina atiduoti į tinkamą elektros ir
elektroninės įrangos atliekų surinkimo
punktą perdirbti. Tinkamai utilizuodami
šį gaminį padėsite išvengti neigiamo
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio
atliekų tvarkymas. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio atliekų
perdirbimą, kreipkitės į savo miesto
savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote
šį gaminį.
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
NL
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is
milieuvriendelijk en geschikt voor
recycling. De kunststof onderdelen
worden aangeduid door markeringen,
bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Oude apparaten
op het product
Het symbool
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat
u dit product op de juiste wijze weggooit,
helpt u om mogelijk negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid,
die kunnen worden veroorzaakt door het
onjuist verwijderen van dit product, te
voorkomen. Neem voor meer informatie
over de recycling van dit product contact
op met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
SL
SR
SV
TR
UA
47
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 47
27.08.14 18:58
Ricerca ed eliminazione dei guasti / Darbības traucējumu novēršana
IT
Problema
Causa possibile
Soluzione
La piastra non si riscalda anche se il ferro è
acceso.
Problema di collegamento elettrico.
Controllare il cavo di alimentazione, la spina e
la presa di corrente.
Il controllo della temperatura è in posizione MIN.
Selezionare la temperatura adatta.
L'acqua nel serbatoio è insufficiente.
Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere
“Operazioni preliminari”, punto 2).
Il controllo del vapore è impostato nella
posizione di esclusione del vapore.
Impostare il controllo del vapore tra le
posizioni di vapore minimo e massimo
(vedere “Tabella di stiratura”).
La temperatura selezionata è inferiore a quella
specificata per l'uso del vapore.
Selezionare una temperatura fino a
La funzione di nebulizzazione non funziona.
L'acqua nel serbatoio è insufficiente.
Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere
“Operazioni preliminari”, punto 2).
Le funzioni getto di vapore e getto di vapore
in verticale non funzionano.
La funzione getto di vapore è stata utilizzata
ripetutamente in un periodo di tempo molto
breve.
Portare il ferro in posizione orizzontale e
attendere prima di utilizzare nuovamente la
funzione getto di vapore.
Il ferro non è sufficientemente caldo.
Selezionare la temperatura corretta per
la stiratura a vapore (fino a
). Portare il
ferro in posizione verticale e attendere che
l'indicatore luminoso della temperatura si
spenga.
Se fuoriesce acqua dalla piastra la temperatura è
troppo bassa per la produzione di vapore.
La manopola di regolazione del vapore va
posizionata sullo “0” finchè il ferro non è caldo.
Il ferro non produce vapore.
Il ferro da stiro perde aqua.
LV
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Pamatne neuzkarst, lai gan gludeklis ir
ieslēgts.
Savienojuma problēma
Pārbaudiet elektrības vadu, kontaktdakšu un
kontaktligzdu.
Temperatūras kontrole ir režīmā MIN.
Atlasiet atbilstošo temperatūru.
Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni (skat. “Darba
uzsākšana”, Nr. 2).
Tvaika kontrole ir iestatīta režīmā BEZ TVAIKA.
Iestatiet tvaika kontroli starp režīmiem
minimāls tvaiks un maksimāls tvaiks (skat.
“Gludināšanas tabula”).
Iestatītā temperatūra ir zemāka, nekā noteikts
lietot ar tvaiku.
Paaugstiniet temperatūru vismaz līdz
Izsmidzināšanas funkcija nedarbojas.
Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni (skat. “Darba
uzsākšana”, Nr. 2).
Tvaika strūkla un vertikālā tvaika strūkla
nedarbojas.
Tvaika strūklas funkcija ir tikusi izmantota pārāk
bieži īsā laika periodā.
Novietojiet gludekli vertikāli un pagaidiet
pirms tvaika strūklas funkcijas lietošanas.
Gludeklis nav pietiekami karsts.
Pielāgojiet vēlamo temperatūru, lai gludinātu
ar tvaiku (līdz
). Novietojiet gludekli
vertikāli un pagaidiet, līdz temperatūras
indikators izslēdzas.
Iestatītā temperatūra ir pārāk zema, lai veidotos
tvaiks.
Mainīgā tvaika pogai ir jābūt iestatītai
pozīcijā “0”, līdz gludeklis ir karsts.
Gludeklis nerada tvaiku.
Gludeklim ir radusies noplūde.
48
.
.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 48
27.08.14 18:58
Trikčių šalinimas / Problemen oplossen
LT
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Pado plokštė nekaista, nors lygintuvas
įjungtas.
Jungties problema
Patikrinkite pagrindinį maitinimo laidą,
kištuką ir maitinimo angą.
Temperatūros valdymo rankenėlė „MIN“
padėtyje.
Pasirinkite atitinkamą temperatūrą.
Bake nepakankamai vandens.
Pripildykite vandens baką (žr. „Naudojmo
pradžia“, nr. 2).
Garų valdymo rankenėlė nenustatyta į garų
padėtį.
Nustatykite garų valdymo rankenėlę tarp
minimalios ir maksimalios garų srovės
padėčių (žr. „Lyginimo lentelė“).
Pasirinkta temperatūra žemesnė, nei nurodyta
naudojimui su garais.
Padidinkite temperatūrą mažiausiai iki
Purškimo funkcija neveikia.
Bake nepakankamai vandens.
Pripildykite vandens baką (žr. „Naudojmo
pradžia“, nr. 2).
EN
Garų srovės ir vertikalios garų srovės funkcija
neveikia.
Garų srovės funkcija buvo naudojama labai
dažnai per trumpą laiko tarpą.
Padėkite lygintuvą į horizontalią padėtį ir
lukterėkite prieš naudodami garų srovės
funkciją.
ES
Lygintuvas nepakankamai karštas.
Nustatykite tinkamą temperatūrą lyginimui
garais (iki
). Padėkite lygintuvą į vertikalią
padėtį ir palaukite, kol temperatūros
indikatoriaus lemputė išsijungs.
FI
Kol lygintuvas įkais, garų reguliavimo
mygtukas turi būti nustatytas į nulinę (0)
padėtį.
HR
Lygintuvas negamina garų.
Iš lygintuvo prateka vanduo.
Nustatyta per žema temperatūra, kad būtų
išskiriami garai.
BG
CS
DA
DE
EE
.
EL
FR
HU
IT
LV
LT
NL
NL
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer
is ingeschakeld.
Probleem met de aansluiting
Controleer het netsnoer, de stekker en het
stopcontact.
NO
Temperatuurknop staat in de stand MIN.
Selecteer een geschikte temperatuur.
PL
Strijkijzer geeft geen stoom.
Onvoldoende water in het reservoir.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
PT
Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen.
Zet de stoomknop tussen de minimale en
maximale stoomstand (zie “Strijkschema”).
RO
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Kies een temperatuur tot
Sproeifunctie werkt niet.
Onvoldoende water in het reservoir.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een
korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht
even voordat u de stoomfunctie opnieuw
gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg.
Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht tot het
temperatuurindicatielampje uitgaat.
De temperatuur is te laag ingesteld om stoom
te produceren.
De stoomknop moet op ‘’0’’ worden gezet
totdat de strijkbout heet is.
De strijkbout lekt.
.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
49
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 49
27.08.14 18:58
50
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 50
27.08.14 18:58
I
H
BG
CS
E
DA
F
DE
G
EE
EL
EN
ES
C
J
FI
FR
HR
L
HU
IT
K
LV
B
LT
D
NL
A
NO
PL
PT
NO
PL
PT
RO
Komponenter
Części i oznaczenia
Componentes
Componente
A. Såleplate
B. Indikator for maksimalt
vannivå
C. Påfyllingsåpning med
deksel
D. Spraydyse
E. Sprayknapp
F. Dampstråleknapp
G. Dampvelger/
selvrensefunksjon
H. Strømindikatorlampe
I. Strømledning
J. Temperaturvelger
K Vannbeholder
L. Ledningsoppbevaring
A. Stopa
B. Wskaźnik maksymalnego
poziomu wody
C. Otwór do napełniania z
klapką
D. Dysza spryskiwacza
E. Przycisk spryskiwacza
F. Przycisk uderzenia pary
G. Przełącznik pary/
Samooczyszczania
H. Lampka zasilania
I. Przewód zasilający
J. Pokrętło regulacji
temperatury
K. Zbiornik wody
L. Zwijacz przewodu
A. Base
B. Indicador do nível máximo
de água
C. Abertura de enchimento
com tampa
D. Bocal do borrifador
E. Botão do borrifador
F. Botão do jacto de vapor
G. Selector de vapor/Limpeza
automática
H. Luz piloto de
funcionamento (ON)
I. Cabo
J. Selector de temperatura
K Reservatório de água
L. Dispositivo para facilitar
arrumação do cabo
A. Talpă
B. Indicator de nivel maxim
de apă
C. Deschidere de umplere cu
capac
D. Duză de pulverizare
E. Buton de pulverizare
F. Buton pentru jet de aburi
G. Selector abur/
Autocuratare
H. Indicator luminos de
alimentare
I. Cablu de alimentare
J. Selector de temperatură
K. Rezervor de apă
L. Unitate de înfășurare a
cablului
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
51
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 51
27.08.14 18:58
Sikkerhetsråd / Bezpieczeństwo
NO
PL
52
Les følgende anvisninger nøye før du
bruker maskinen for første gang.
• Apparatet skal ikke brukes av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller
manglende erfaring eller kunnskap,
med mindre de under tilsyn av en
ansvarlig person får opplæring i bruk
av apparatet.
• Pass på at barn ikke leker med
apparatet.
• Apparatet kan bare kobles til en
strømkilde med samme spenning og
frekvens som er angitt på typeskiltet!
• Strykejernet må ikke brukes hvis det er
mistet i gulvet, hvis strykejernet eller
ledningen har synlige tegn på skade
eller hvis det lekker.
• Apparatet må bare kobles til en jordet
stikkontakt. Om nødvendig kan du
bruke en skjøteledning som egner seg
for 10 A.
• Hvis apparatet eller strømledningen
er skadet, må disse skiftes av
produsenten, produsentens
servicerepresentant eller tilsvarende
kvalifisert person for å unngå fare.
•
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia
przed pierwszym użyciem urządzenia.
• Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
• Dzieci należy pilnować, aby
mieć pewność, że nie bawią się
urządzeniem.
• Urządzenie można podłączać tylko
do źródła zasilania, którego napięcie i
częstotliwość odpowiada specyfikacji
na naklejce znamionowej!
• Nie należy używać żelazka, które
zostało upuszczone, jeśli na nim lub na
przewodzie zasilającym są widoczne
uszkodzenia, a także jeśli żelazko
przecieka.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strykejernet må brukes og plasseres
på et stabilt underlag. Når du plasserer
strykejernet på stativet, må du
sørge for at stativet står på et stabilt
underlag.
Gå aldri fra apparatet uten tilsyn når
det er koblet til strømforsyningen.
Apparatet må slås av og kontakten
trekkes ut hver gang etter bruk
samt før apparatet rengjøres og
vedlikeholdes.
Støpselet må trekkes ut av
stikkontakten før vannbeholderen
fylles med vann.
Strømledningen må ikke komme borti
noen av apparatets varme deler.
Ikke senk apparatet i vann eller andre
væsker.
Ikke overskrid den maksimale
påfyllingsmengden som er angitt på
apparatet.
Hvis det finnes begrensninger,
vennligst definer vannkvalitet/type
vann som kan brukes på apparatet.
Dette apparatet er kun beregnet
på husholdningsbruk. Produsenten
Urządzenie należy podłączyć
do gniazda z uziemieniem. Jeśli
trzeba, można użyć przewodu
przedłużającego przystosowanego do
prądu 10 A.
Jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony, to powinien być
wymieniony przez producenta,
autoryzowany punkt serwisowy lub
osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
Żelazko musi być używane i stawiane
na stabilnej powierzchni. Umieszczając
żelazko na podstawie, upewnij
się, że podstawa stoi na stabilnej
powierzchni.
Nigdy nie zostawiaj włączonego
urządzenia bez dozoru, jeśli jest
podłączone do źródła zasilania.
Przed czyszczeniem lub konserwacją
urządzenia należy je zawsze wyłączyć i
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazda.
Przed napełnianiem zbiornika wodą
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilającego.
påtar seg ikke ansvar for eventuell
skade som skyldes feilaktig bruk av
apparatet.
•
•
•
•
•
Przewód zasilający nie powinien
stykać się z żadnym gorącym
elementem urządzenia.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub
innym płynie.
Nie przekraczaj maksymalnego
poziomu napełnienia oznaczonego na
urządzeniu.
Jeśli istnieją ograniczenia, należy
określić jakość i typ wody, jaka może
być stosowana w urządzeniu.
Urządzenie jest przeznaczone tylko
do użytku domowego. Producent
nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikające z
nieprawidłowego lub niezgodnego z
przeznaczeniem użycia.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 52
27.08.14 18:58
Avisos de segurança / Sfaturi de siguranţă
PT
Leia as seguintes instruções
atentamente antes de utilizar a
máquina pela primeira vez.
• Este aparelho não se destina a ser
utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com deficiências físicas,
sensitivas ou mentais nem com falta
de experiência e conhecimentos, a
menos que sejam supervisionadas
ou instruídas no que se refere à
utilização do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua segurança.
• As crianças deverão ser
supervisionadas de modo a garantir
que não brincam com o aparelho.
• O aparelho apenas poderá ser ligado
a uma tomada com uma tensão
e frequência em conformidade
com as especificações na placa de
classificação!
• O ferro não deverá ser utilizado se
tiver caído, se existirem sinais visíveis
de danos no ferro ou no cabo, ou se
estiver com uma fuga.
• O aparelho apenas deve ser ligado
a uma tomada ligada à terra. Se
necessário, é possível utilizar um cabo
de extensão adequado a 10 A.
•
•
•
•
•
•
Se o aparelho ou o cabo de
alimentação estiver danificado, terá de
ser substituído pelo fabricante, pelo
representante da assistência técnica
ou por uma pessoa com habilitações
semelhantes, de modo a evitar
possíveis riscos.
O ferro deve ser utilizado e pousado
sobre uma superfície estável. Quando
colocar o ferro sobre a base, certifiquese de que a superfície sobre a qual é
colocado é estável.
Nunca deixe o aparelho sem
assistência enquanto estiver ligado à
alimentação da rede pública.
O aparelho deve ser desligado e a
ficha de alimentação retirada após
cada utilização, antes da limpeza e
manutenção.
A ficha deve ser removida da tomada
antes do reservatório de água ser
cheio.
O cabo de alimentação não deve
entrar em contacto com nenhuma
peça quente do aparelho.
•
•
•
•
Não mergulhe o aparelho em água ou
em nenhum outro líquido.
Não ultrapasse o volume máximo de
enchimento como é indicado nos
aparelhos.
Se existirem limitações defina a
qualidade/tipo da água que pode ser
utilizada com o aparelho.
Este aparelho destina-se apenas à
utilização doméstica. O fabricante não
aceita qualquer responsabilidade por
possíveis danos causados por uma
utilização inadequada ou incorrecta.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
RO
Citiţi cu atenţie următoarea
instrucţiune înainte de prima utilizare
a aparatului.
• Acest aparat nu este conceput pentru
a fi folosit de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fi zice, senzoriale
și mentale reduse sau care nu au
experienţă sau cunoștinţe legate de
acesta, dacă nu sunt supravegheate
sau dacă nu au fost instruite cu
privire la utilizarea acestuia de către
o persoană responsabilă de siguranţa
lor.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a
nu se juca cu aparatul.
• Acest aparat poate fi conectat numai
la o sursă de curent electric al cărei
voltaj și frecvenţă sunt conforme cu
specifi caţiile trecute pe plăcuţa de
identifi care!
• Fierul de călcat nu poate fi utilizat
în urma unei căzături, dacă aparatul
sau cablul prezintă semne vizibile
de deteriorare sau dacă se observă
scurgeri.
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie conectat doar la prize
cu împământare.
În cazul în care aparatul sau cablul de
alimentare este deteriorat, pentru a
evita pericolul, acesta trebuie înlocuit
de producător, de un agent de service
al acestuia sau de o persoană cu o
califi care similară.
Fierul de călcat trebuie utilizat și
așezat pe o suprafaţă stabilă. Atunci
când așezaţi fi erul de călcat pe suport,
asiguraţi-vă că suprafaţa pe care este
așezat suportul este stabilă.
Nu lăsați niciodată fi erul de călcat
nesupravegheat atunci când este
conectat la reţeaua de curent electric.
Aparatul trebuie oprit și decuplat
de la reţeaua electrică după fi ecare
utilizare, înainte de a fi curăţat sau
întreținut.
Fișa trebuie decuplată de la priză
înainte de umplerea rezervorului
de apă.
•
•
•
•
•
Cablul de alimentare nu trebuie să
intre în contact cu piesele încinse
ale aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă sau
alte lichide.
Nu depășiți volumul maxim de
umplere indicat pe aparate.
Dacă există limite trebuie să defi niți
calitatea apei / tipul de apă care se
poate folosi în cazul aparatului.
Aparatul este conceput exclusiv
pentru uz casnic. Producătorul
nu își asumă răspunderea pentru
eventualele daune cauzate de
utilizarea necorespunzătoare sau
incorectă a aparatului.
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
53
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 53
27.08.14 18:58
Stryketabell / Parametry prasowania
NO
Stoff
Temperaturinnstilling
Anbefalt bruk
Akryl
Tørrstrykes på vrangen
Nylon og polyester
Strykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å
fukte.
Silke
Strykes på vrangen. Bruk strykeklede for å unngå blanke merker.
Ull og ullblandinger
Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede
Bomull
Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. Bruk
damp, middels til høy.
Lin
til “max”
Strykes på vrangen, eller bruk strykeklede for å unngå blanke merker, særlig
med mørke farger. Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk
spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy.
Ulik strykehastighet og stoffets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er anbefalt i
tabellen!
PL
Materiał
Ustawienie temperatury
Zalecenia dotyczące prasowania
Akryl
Prasowanie na sucho, na lewej stronie.
Nylon i poliester
Prasowanie na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.
Jedwab
Prasowanie na lewej stronie. Użyj ściereczki do prasowania, aby zapobiec
powstawaniu błyszczących plam.
Wełna i mieszanki
wełniane
Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do
prasowania.
Bawełna
Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj
pary przy ustawieniu średnim lub wysokim.
Len
do „max”
Prasowanie na lewej stronie lub z użyciem ściereczki do prasowania (aby
uniknąć powstawania błyszczących plam), szczególnie w przypadku
ciemnych kolorów. Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze
spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim.
Różnice w szybkości prasowania i wilgotności materiałów mogą spowodować, że optymalne ustawienie będzie inne od zalecanego
w tabeli!
54
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 54
27.08.14 18:58
Tabela do ferro de engomar / Grafic pentru folosirea fierului de călcat
PT
Tecido
Ajuste de temperatura
Recomendações para a passagem a ferro
BG
Acrílico
Passar a ferro seco sobre o avesso.
Nylon e poliéster
Passar a ferro sobre o avesso do tecido enquanto este ainda está húmido ou
humedeça com o borrifador.
Seda
Passar a ferro sobre o avesso. Utilize um pano de engomar para evitar o
aparecimento de lustro no tecido.
Lã e misturas de lã
Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar.
Algodão
Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido ainda húmido ou humedeça
com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto.
Linho
Passar a ferro sobre o avesso ou utilizar um pano de engomar para impedir
o aparecimento de lustro no tecido, especialmente em cores escuras. Passar
a ferro seco sobre o tecido ainda húmido ou humedeça com o borrifador.
Utilize o vapor no nível médio a alto.
no “máx”
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
Variar a velocidade da passagem do ferro e a humidade do tecido poderá fazer com que a definição ideal seja diferente da
recomendada na tabela!
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
RO
Ţesătură
Reglarea temperaturii
Recomandare de utilizare
Acrilic
Se calcă cu fierul uscat pe dos.
NO
Nailon și poliester
Se calcă pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de
pulverizare pentru umezire.
PL
Mătase
Se calcă pe dos. Folosiți o pânză pentru călcat pentru evitarea semnelor
lucioase.
PT
Lână & amestecuri
de lână
Se calcă cu aburi pe dos sau se utilizează o pânză pentru călcat.
Bumbac
Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de
pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu
și mare.
In
Se calcă pe dos sau se folosește o pânză pentru călcat pentru evitarea
semnelor lucioase, în special în cazul culorilor închise. Se calcă cu fierul
uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru
umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu și mare.
la “max”
RO
RU
SK
SL
SR
Din cauza vitezelor diferite de călcare şi a umidităţii ţesăturii, setarea optimă poate diferi de cea recomandată în tabel!
SV
TR
UA
55
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 55
27.08.14 18:58
Slik kommer du i gang / Rozpoczęcie użytkowania
Introdução / Ghid de iniţiere
NO
PL
PT
RO
56
1. Før du bruker strykejernet for første
gang. Fjern alle rester av klebemidler
og gni forsiktig med en fuktig klut.
Skyll vannbeholderen for å fjerne
fremmedpartikler. Når strykejernet slås
på for første gang, kan det komme litt
damp og lukt fra det.
2. Fylle dampstrykejernet med vann.
Kontroller at støpselet er trukket ut
av stikkontakten. Drei dampvelgeren
til tørr innstilling, og åpne dekselet til
påfyllingsåpningen. Bruk begeret som
følger med, og hell på vann opp til
maks-merket. Lukk dekselet.
3. Sett strømledningen inn i en
stikkontakt. Strømindikatorlampen
tennes. Still inn temperaturen ved å
dreie temperaturvelgeren til ønsket
innstilling. Strykejernet er klart til bruk
når lampen slokker. Dampstryking
er bare mulig når de høyeste
temperaturer er valgt.
1. Przed pierwszym użyciem. Usuń
wszystkie pozostałości naklejek
i oczyść wilgotną ściereczką.
Wypłucz zbiornik wody, aby usunąć
zanieczyszczenia. Przy pierwszym
włączeniu może być wyczuwalny
zapach, który potem stopniowo
zanika.
2. Napełnianie żelazka wodą.
Upewnij się, że wtyczka jest
wyjęta z gniazdka zasilania. Ustaw
przełącznik pary w położeniu Dry
(Sucho) i uchyl klapkę otworu do
napełniania. Używając dostarczonego
kubeczka, napełnij zbiornik wodą do
maksymalnego poziomu. Zamknij
klapkę.
3. Podłącz przewód zasilający do
gniazdka elektrycznego. Zapali się
lampka zasilania. Ustaw odpowiednią
temperaturę, używając pokrętła
regulacji temperatury. Kiedy lampka
zgaśnie, żelazko jest gotowe do użycia.
Prasowanie parowe jest możliwe
jedynie po ustawieniu najwyższych
temperatur.
1. Antes da primeira utilização.
Remover todos os restos de adesivos
e limpe cuidadosamente com um
pano húmido. Lave o reservatório de
água para remover possíveis partículas
estranhas. Quando for ligado pela
primeira vez, poderão ocorrer vapores/
odores temporários.
2. Encher o reservatório com água.
Certifique-se de que a ficha foi
removida da tomada. Rode o selector
de vapor para a definição Seco e abra
a tampa da abertura de enchimento.
Utilizando o copo fornecido, deite
água até atingir o nível máximo. Feche
a tampa.
3. Ligue o cabo à tomada. A luz piloto
de funcionamento acende-se. Defina
a temperatura rodando o selector
para a escolha adequada. Quando a
luz se apagar, o ferro está pronto a
ser utilizado. Só é possível engomar a
vapor quando estão seleccionadas as
temperaturas mais elevadas.
1. Înainte de prima utilizare.
Îndepărtați toate resturile de adeziv ș
i frecați ușor cu o pânză umedă. Clătiți
rezervorul de apă pentru a îndepărta
particulele străine. La prima pornire, se
pot produce vapori sau se pot emana
mirosuri temporar.
2. Umplerea fierului de călcat cu aburi
cu apă. Asigurați-vă că fișa este
decuplată de la priză. Rotiți selectorul
de aburi pe setarea Uscat și deschideți
capacul orificiului de umplere.
Folosind paharul furnizat, turnați
apă până la nivelul maxim. Închideți
capacul.
3. Cuplați cablul de alimentare la o
priză. Indicatorul luminos de alimentare
se aprinde. Setați temperatura rotind
selectorul de temperatură pe poziția
dorită. După ce se stinge indicatorul
luminos, fierul este pregătit pentru
utilizare. Călcarea cu abur este posibilă
atunci când setam cea mai ridicată
temperatura.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 56
27.08.14 18:58
BG
B
A
CS
DA
DE
EE
EL
EN
4. Bruke spray- og
dampstrålefunksjonen. Kontroller
at vannbeholderen er minst 1/4 full.
Bruk sprayfunksjonen til å fukte stoffet
ved å trykke gjentatte ganger på
sprayknappen for å frigjøre en fin tåke
(A). For å bruke dampstrålefunksjonen
må du kontrollere at vannbeholderen
er minst halvfull. Trykk gjentatte
ganger på dampstråleknappen for å
starte pumpingen (B).
5. Damping av hengende plagg. Den
vertikale dampstrålefunksjonen er
ypperlig til damping av gardiner,
dresser og ømtålige stoffer.
Heng plagget på en henger,
hold strykejernet i en avstand på
10–20 cm fra plagget og trykk på
dampstråleknappen.
4. Używanie spryskiwacza i uderzenia
pary. Upewnij się, że zbiornik wody jest
napełniony przynajmniej w 1/4. Użyj
spryskiwacza, aby wstępnie nawilżyć
materiał, naciskając kilkukrotnie przycisk
spryskiwacza, co spowoduje wyrzucenie
delikatnej mgiełki (A). Przed użyciem
uderzenia pary, upewnij się, że zbiornik
wody jest napełniony przynajmniej w
1/2. Naciśnij kilka razy przycisk uderzenia
pary, aby napełnić pompkę (B).
5. Używanie pary w pozycji pionowej.
Funkcja pionowego wyrzutu pary
świetnie sprawdza się w przypadku
zasłon, garniturów i delikatnych
materiałów. Powieś ubranie lub
materiał na wieszaku i trzymając
żelazko w odległości 10–20 cm naciśnij
przycisk uderzenia pary.
4. Utilizar o borrifador e a função de
jacto de vapor. Certifique-se de que o
reservatório de água está pelo menos 1/4
cheio. Utilize o borrifador para humedecer
previamente os tecidos premindo o botão
do borrifador várias vezes para libertar
um vapor fino (A). Para utilizar a função
de jacto de vapor, certifique-se de que o
reservatório está pelo menos 1/2 cheio.
Prima o botão de jacto de vapor várias
vezes para preparar a bomba (B).
5. Engomar a vapor na vertical. A
função de jacto de vapor vertical é
ideal para engomar a vapor cortinas,
fatos e tecidos delicados. Pendure o
artigo num cabide, segure o ferro a 1020 cm de distância e prima o botão de
jacto de vapor.
4. Utilizarea funcției de pulverizare și jet
de aburi. Asigurați-vă că nivelul de apă
din rezervor este de cel puțin 1/4. Folosiți
duza de pulverizare pentru a pre-umezi
țesăturile apăsând butonul de pulverizare
de mai multe ori pentru eliberarea unui
abur fin (A). Pentru a folosi funcția de jet
de abur, asigurați-vă că nivelul apei din
rezervor este de cel puțin 1/2. Apăsați
butonul de jet de aburi de mai multe ori
pentru a pregăti pompa (B).
5. Călcarea cu abur a hainelor
aşezate pe umeraş. Funcția de jet
de aburi vertical este ideală pentru
călcarea perdelelor, costumelor și
materialelor delicate. Aşezaţi articolul
pe un umeraş, ţineţi fierul de călcat
la o distanţă de 10 – 20 cm și apăsați
butonul de jet de aburi.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
57
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 57
27.08.14 18:58
Rengjøring (ikke bruk rengjøringsmiddel) / Czyszczenie (nie używaj detergentów)
Limpeza (não utilize nenhum detergente) / Curățare (a nu se utiliza niciun detergent)
NO
PL
PT
RO
58
1. Strykejernet skal alltid oppbevares
stående på hælen.
Rengjør de utvendige flatene med en
myk og fuktig klut, og tørk deretter.
Ikke bruk kjemiske løsemidler, da disse
vil skade overflaten.
2. Selvrensefunksjon. Fyll opp med
vann. Varm opp strykejernet og ta ut
støpselet. Hold strykejernet over en
vask. Flytt dampknapp til posisjon for
selvrensening, hold i 1 minutt eller til
vanntanken er tom. Slipp knappen for
å stoppe selvrensfunksjon.
3. Rengjøre såleplaten. Ikke
bruk skuresvamper eller sterke
rengjøringsmidler på såleplaten, da
disse vil skade overflaten. For å fj erne
brente rester stryker du over en fuktig
klut mens strykejernet fremdeles
er varmt. For å rengjøre INOX sålen
(rustfritt stål), vask med myk fuktig klut
og tørk av.
1. Zawsze stawiaj żelazko na pięcie.
Aby oczyścić zewnętrzne elementy,
użyj wilgotnej ściereczki i wytrzyj
do sucha. Nie używaj środków
chemicznych, gdyż mogą one
uszkodzić obudowę lub elementy
zewnętrzne.
2. Funkcja samooczyszczenia. Napełnić
wodą. Rozgrzać żelazko a następnie
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazdka. Trzymać żelazko nad
zlewem. Ustawić przycisk pary w
pozycji samoczyszczenia i przytrzymać
wciśnięty przez 1 minutę lub do
momentu opróżnienia zbiornika
wody. Zwolnić przycisk, aby zakończyć
funkcję samoczyszczenia.
3. Czyszczenie stopy. Nie używaj
szorstkich przedmiotów ani silnych
środków czyszczących, ponieważ
mogą one uszkodzić powierzchnię
stopy. Aby usunąć spalone osady,
prasuj wilgotną ściereczkę gorącym
żelazkiem. Aby oczyścić stopę INOX
(stal nierdzewna), wystarczy wytrzeć ją
miękką wilgotną ściereczką i wytrzeć
do sucha.
1. Guarde sempre o ferro sobre o
suporte de descanso. Para limpar as
superfícies exteriores, utilize um pano
macio húmido e seque. Não utilize
solventes químicos, uma vez que
podem danificar a superfície.
2. Função de auto-limpeza. Encha com
água. Aqueça o ferro e de seguida
desligue-o da corrente eléctrica. Mova
o botão de vapor para auto-limpeza,
aguarde durante 1 minuto ou até o
reservatório de água estar vazio. Solte
o botão para parar a função autolimpeza.
3. Limpar a base. Não utilize esfregões
ou detergentes de limpeza fortes na
base uma vez que podem danifi car
a superfície. Para remover resíduos
queimados, passe o ferro sobre um
pano húmido enquanto o ferro ainda
estiver quente. Para limpar a base
INOX (aço inoxidável), utilize um pano
húmido suavemente e deixe secar.
1. Depozitați întotdeauna fi erul de
călcat pe suportul călcâiului.
Scoateţi din priză fi erul de călcat.
Pentru curățarea suprafețelor
exterioare, folosiți o pânză moale
umedă și ștergeți. Nu folosiți niciun
solvent chimic deoarece aceste
substanțe vor deteriora suprafața.
2. Funcția de auto-curățare. Umpleţi-l
cu apă. Încălziţi fierul de călcat şi apoi
întrerupeţi alimentarea electrică.
Poziţionaţi fierul deasupra unei
chiuvete. Mutaţi butonul abur pe
poziţia autocurăţare, menţineţi un
minut sau până când rezervorul de
apă s-a golit. Eliberaţi butonul pe
poziţia stop autocurăţare.
3. Curățarea tălpii. Nu folosiți tampoane
abrazive sau agenți de curățare aspri
deoarece vor deteriora suprafața.
Pentru a îndepărta reziduurile arse,
călcați o pânză umedă cât timp fierul
este încă încins. Pentru a curăţa talpa,
pur şi simplu ştergeţi cu o cârpă moale
şi umedă şi uscaţi.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 58
27.08.14 18:58
Kassering / Utylizacja
Eliminação / Protecţia mediului
NO
Kassering
Emballasje
Emballasjen er miljøvennlig og kan
gjenvinnes. Plastkomponentene er
identifisert av markeringer, f.eks. >PE<,
>PS< osv.
Kast emballasjen i riktig beholder ved et
offentlig resirkuleringspunkt.
Gammelt apparat
på produktet eller
Symbolet
emballasjen angir at produktet ikke
skal behandles som husholdningsavfall.
Det må i stedet leveres inn til et egnet
returpunkt for gjenvinning av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at
produktet kastes på en forsvarlig måte
bidrar du til å forhindre mulige negative
miljø- og helsemessige konsekvenser,
som ellers ville kunne oppstå ved
uforsvarlig avfallshåndtering. Hvis du
vil ha mer informasjon om gjenvinning
av produktet, kan du ta kontakt med
lokale myndigheter, den kommunale
renovasjonstjenesten eller forretningen
der du kjøpte produktet.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
PL
Utylizacja
Opakowania
Materiały użyte do opakowania są
przyjazne środowisku i mogą być
poddawane recyklingowi. Części
plastikowe są identyfikowane dzięki
odpowiednim oznaczeniom, np. >PE<,
>PS< itp.
Wyrzucaj opakowania do odpowiedniego
zbiornika w zakładach przetwarzania
odpadów.
Stare urządzenie
urządzeniu lub na jego
Symbol
opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie można traktować jak innych odpadów
komunalnych. Należy oddać go do
właściwego punktu zbiórki i recyklingu
sprzętów elektrycznych i elektronicznych.
Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wpływu złomowanych urządzeń na
środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt ten został
kupiony.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
PT
Eliminação
Materiais da Embalagem
Os materiais da embalagem respeitam
o ambiente e podem ser reciclados.
Os componentes plásticos estão
identificados por marcações, como, por
exemplo, >PE<, >PS<, etc.
Elimine os materiais da embalagem no
recipiente adequado nos respectivos
pontos verdes.
Aparelho velho
no produto ou na sua
O símbolo
respectiva embalagem indica que este
produto não poderá ser tratado como
resíduo doméstico. Pelo contrário,
deverá ser entregue ao ponto de
recolha aplicável para a reciclagem dos
equipamentos eléctricos e electrónicos.
Ao garantir que este produto é
eliminado correctamente, ajudará a
evitar possíveis consequências nefastas
para o meio ambiente e para a saúde de
seres humanos, o que, caso contrário,
poderia acontecer se este produto fosse
eliminado de forma incorrecta. Para
informações mais detalhadas sobre a
reciclagem deste produto, contacte o seu
gabinete municipal local, o seu serviço de
eliminação de resíduos domésticos ou a
loja onde adquiriu este produto.
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
RO
Protecţia mediului
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice şi
pot fi reciclate. Componentele din plastic
sunt identificate prin marcaje, de ex.
>PE<, >PS< etc.
Vă rugăm să aruncaţi materialele de
ambalare în containerul corespunzător de
la centrele locale de reciclare a deşeurilor
municipale.
Aparatele vechi
de pe produs sau de pe
Simbolul
ambalajul acestuia indică faptul că acest
produs nu poate fi tratat ca deșeu
menajer. În schimb, aparatul trebuie
predat la un centru de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este eliminat în mod
corespunzător, ajutaţi la prevenirea unor
potenţiale consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii oamenilor,
consecinţe care ar putea fi cauzate de
casarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru informaţii detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs,
consultaţi autorităţile locale, serviciul
dumneavoastră de colectare a deşeurilor
menajere sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
SL
SR
SV
TR
UA
59
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 59
27.08.14 18:58
Feilsøking / Rozwiązywanie problemów
NO
Problem
Mulig årsak
Løsning
Såleplaten blir ikke varm selv om strykejernet
er slått på.
Tilkoblingsproblem
Kontroller strømledningen, støpselet og
stikkontakten.
Temperaturvelgeren står på MIN.
Velg passende temperatur.
Strykejernet produserer ikke damp.
Ikke nok vann i beholderen.
Fyll vannbeholderen (se “Slik kommer du i
gang”, nr. 2).
Dampregulering er valgt i stilling ikke-damp.
Still dampregulatoren mellom min. og maks.
damp (se “Stryketabell”).
Den valgte temperatiren er lavere enn anbefalt
for stryking med damp.
Velg en temperatur opptil
Sprayfunksjonen virker ikke.
Ikke nok vann i beholderen.
Fyll vannbeholderen (se “Slik kommer du i
gang”, nr. 2).
Dampstråle- og den vertikale
dampstrålefunksjonen virker ikke.
Dampstrålefunksjonen er brukt hyppig over en
kort periode.
Sett strykejernet i horisontal stilling og vent
litt før du bruker dampstrålefunksjonen.
Strykejernet er ikke varmt nok.
Juster riktig temperatur for dampstryking
(opptil
). Sett strykejernet i vertikal stilling
og vent til temperaturindikatorlampen
slokker.
Temperaturinnstillingen er for lav til å produsere
damp.
Vri dampknappen til “0” til jernet er varmt.
Strykejernet er lekker.
PL
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Stopa nie nagrzewa się, choć żelazko jest
włączone.
Problem z połączeniem
Sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i
gniazdko elektryczne.
Pokrętło regulacji temperatury jest w położeniu
MIN.
Ustaw odpowiednią temperaturę.
W zbiorniku jest za mało wody.
Napełnij zbiornik wody (zobacz „Rozpoczęcie
użytkowania”, punkt 2).
Przełącznik pary jest w położeniu „bez pary”.
Ustaw przełącznik pary w położeniu od
minimalnego do maksymalnego (zobacz
„Parametry prasowania”).
Wybrana temperatura jest niższa niż określona
dla stosowania pary.
Ustaw temperaturę na
Spryskiwacz nie działa.
W zbiorniku jest za mało wody.
Napełnij zbiornik wody (zobacz „Rozpoczęcie
użytkowania”, punkt 2).
Funkcje uderzenia pary i pionowego wyrzutu
pary nie działają.
Uderzenie pary zostało użyte wielokrotnie w
krótkim okresie czasu.
Ustaw żelazko w pozycji poziomej i odczekaj
chwilę przed kolejnym użyciem pary.
Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane.
Ustaw odpowiednią temperaturę dla
prasowania z parą (do
). Ustaw żelazko
w pozycji pionowej i poczekaj, aż wskaźnik
temperatury zgaśnie.
Ustawiono zbyt niską temperaturę dla
wytwarzania pary.
Regulowane pokrętło pary musi być
ustawione w pozycji “0” dopóki żelazko jest
gorące.
Żelazko nie wytwarza pary.
Z żelazka wycieka woda.
60
.
.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 60
27.08.14 18:58
Resolução de problemas / Remedierea defecţiunilor
PT
Problema
Causa possível
Solução
A base não aquece apesar do ferro estar
ligado.
Problema de ligação.
Verifique o cabo, a ficha e a tomada de
alimentação.
O controlo de temperatura está na posição MÍN.
Seleccione a temperatura adequada.
Não há água suficiente no reservatório.
Encha o reservatório de água (consulte
“Introdução”, n.º 2).
O controlo de vapor está seleccionado numa
posição que não produz vapor.
Defina o controlo de vapor entre as posições
de vapor mínimo e de vapor máximo
(consulte “Tabela de engomar”).
A temperatura seleccionada é mais baixa que a
especificada para utilização com vapor.
Seleccione uma temperatura até
A função de borrifador não funciona.
Não há água suficiente no reservatório.
Encha o reservatório de água (consulte
“Introdução”, n.º 2).
A função de jacto de vapor e de jacto de vapor
na vertical não funciona.
A função de jacto de vapor foi utilizada com
muita frequência por um curto período.
Coloque o ferro em posição horizontal e
aguarde antes de utilizar a função de jacto
de vapor.
ES
O ferro não está suficientemente quente.
Ajuste a temperatura correcta para engomar
a vapor (até
). Coloque o ferro em
posição vertical e aguarde até a luz piloto da
temperatura se apagar
FI
O ferro não produz vapor.
O ferro está a verter.
A temperatura está demasiado baixa para
produzir vapor.
BG
CS
DA
.
DE
EE
EL
EN
O vapor variável deve estar na posição “0” até
o ferro estar quente.
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
RO
Problemă
Cauze posibile
Talpa nu se încălzește chiar dacă
fi erul de călcat este pornit.
Problemă de conectare
Verifi cați cablul de alimentare, fi șa și priza.
Reglajul de temperatură se afl ă pe poziția MIN.
Selectați temperatura adecvată
Nu este apă sufi cientă în rezervor.
Umpleți rezervorul de apă (consultați “Ghid de iniţiere”, nr. 2).
Reglajul pentru aburi este poziționat pe setarea
fără aburi.
Setați reglajul de aburi între pozițiile de abur minim și abur
maxim (consultați “Grafi c pentru folosirea fi erului de călcat”).
Temperatura selectată este mai mică decât cea
specificată pentru funcția de aburi.
Selectați o temperatură până la
Funcţia de pulverizare nu
funcționează.
Nu este apă sufi cientă în rezervor.
Umpleți rezervorul de apă (consultați “Ghid de iniţiere”, nr. 2).
Funcția de jet de aburi și
de jet de aburi vertical nu
funcționează.
Funcția de jet de aburi a fost utilizată foarte des
într-un interval scurt de timp.
Așezați fi erul de călcat pe poziție orizontală și așteptați până
puteți folosi funcția de jet de aburi.
SK
Fierul de călcat nu este sufi cient de încins.
Reglați temperatura corectă pentru călcarea cu aburi
(până la
). Așezați fi erul de călcat în poziție verticală și
așteptați până când indicatorul luminos de temperatură se
stinge.
SL
Fierul de călcat nu scoate aburi.
Dacă fierul de călcat curge.
Temperatura setată este prea joasă şi aburul
nu se produce.
Soluție
NO
.
Butonul pentru abur variabil trebuie setat pe poziţia “0” până
când fierul de călcat este încălzit.
PL
PT
RO
RU
SR
SV
TR
UA
61
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 61
27.08.14 18:58
62
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 62
27.08.14 18:58
I
H
BG
CS
E
DA
F
DE
G
EE
EL
EN
ES
C
J
FI
FR
HR
L
HU
IT
K
LV
B
LT
D
NL
A
NO
PL
PT
RU
SK
SL
SR
Компоненты
Komponenty
Sestavni deli
Komponente
A. Подошва
B. Индикатор
максимального уровня
воды
C. Отверстие для заливки с
крышкой
D. Разбрызгиватель
E. Кнопка разбрызгивателя
F. Кнопка струи пара
G. Регулятор пара/
самоочистка
H. Индикатор питания
I. Шнур питания
J. Регулятор температуры
K Бачок для воды
L. Выступ для намотки
шнура
A. Žehliaca plocha
B. Indikátor maximálnej
hladiny vody
C. Plniaci otvor s krytom
D. Rozprašovač
E. Tlačidlo rozprašovača
F. Tlačidlo parnej dýzy
G. Regulátor pary/
samočistenie
H. Indikátor napájania
I. Kábel napájania
J. Regulátor teploty
K. Nádoba na vodu
L. Vybavenie na navinutie
kábla
A. Likalna ploskev
B. Indikator višine vode
C. Odprtina za polnjenje s
pokrovom
D. Razpršilnik
E. Gumb za pršenje
F. Gumb za izpust pare
G. Stikalo za paro/samodejno
čiščenje
H. Kontrolna lučka delovanja
I. Napajalni kabel
J. Izbirnik temperature
K. Rezervoar za vodo
L. Prostor za shranjevanje
napajalnega kabla
A. Grejna ploča
B. Indikator maksimalnog
nivoa vode
C. Otvor za punjenje sa
poklopcem
D. Raspršivač
E. Dugme za raspršivanje
F. Dugme za mlaz pare
G. Prekidač za paru/
Samočišćenje
H. Lampica indikatora
napajanja
I. Električni kabl
J. Bezbednosna lampica
automatskog isključivanja
K. Prekidač za temperaturu
L. Rezervoar za vodu
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
63
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 63
27.08.14 18:58
Меры предосторожности / Bezpečnostné informácie
RU
SK
64
Перед первым применением
устройства внимательно прочтите
следующую инструкцию.
• Устройство не предназначено для
использования детьми, неопытными
людьми и людьми с ограниченными
умственными и физическими
возможностями иначе как под
надзором лица, отвечающего за их
безопасность.
• Не разрешайте детям играть с
устройством.
• Устройство можно включать только
в розетку сети с напряжением
и частотой, соответствующими
табличке технических данных
модели!
• Утюг не должен использоваться
после падения, при видимых следах
повреждения утюга или шнура, или
если он течет.
• Устройство можно подключать
только к заземленной розетке.
При необходимости можно
воспользоваться удлинителем на
10 А.
• В целях безопасности
поврежденные устройство или
Pred prvým použitím prístroja si
dôkladne prečítajte nasledujúce
pokyny.
• Tento prístroj by nemali používať
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
psychickými schopnosťami, prípadne
osoby, ktoré nemajú dostatočné
skúsenosti alebo vedomosti, iba ak
boli o používaní prístroja poučené
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť alebo sú pod dozorom.
• Nikdy nedovoľte, aby sa deti
s prístrojom hrali.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja
elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom napätia
a frekvencie uvedeným na typovom
štítku.
• Ak žehlička spadla na zem, ak sú na
nej alebo na jej kábli viditeľné známky
poškodenia alebo ak žehlička tečie,
nesmie sa používať.
• Zariadenie sa smie zapájať len do
uzemnenej zásuvky. V prípade potreby
možno použiť predlžovací kábel na
10 A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
шнур питания должны быть
заменены производителем, агентом
по обслуживанию или другим
квалифицированным специалистом.
Утюг должен использоваться
и ставиться на устойчивой
поверхности. Помещая утюг
на подставку, убедитесь, что
поверхность, на которой он стоит,
устойчива.
Не оставляйте без присмотра
устройство, включенное в сеть.
Перед обслуживанием и чисткой
убедитесь, что устройство
выключено, а вилка вынута из сети.
Наливайте воду в бачок, только
вынув вилку из розетки.
Шнур питания не должен
соприкасаться с горячими частями
устройства.
Не погружайте устройство в воду
или иную жидкость.
Не превышайте максимальный
заполняемый объем, указанный на
устройствах.
Ak sú zariadenie alebo kábel napájania
poškodené, musí ich vymeniť
výrobca, servisný technik alebo iná
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Žehlička sa musí používať a
skladovať na stabilnom povrchu.
Ak chcete žehličku postaviť na
stojan, skontrolujte, či je povrch pod
stojanom stabilný.
Keď je zariadenie zapojené do
elektrickej siete, nikdy ho nesmiete
nechať bez dozoru.
Po každom použití a pred každým
čistením a údržbou sa zariadenie musí
vypnúť a odpojiť od zásuvky.
Pred naplnením nádoby na vodu sa
zástrčka žehličky musí vytiahnuť zo
zásuvky.
Kábel napájania nesmie prísť do
kontaktu s horúcimi súčasťami
zariadenia.
Zariadenie neponárajte do vody ani
iných tekutín.
Nepresahujte maximálny objem
plnenia označený na zariadení.
•
•
•
•
При наличии ограничений
определите тип и качество воды,
которую можно использовать с
устройством.
Данное устройство предназначено
для использования только в
домашних условиях. Изготовитель
не несет ответственности за
возможные повреждения из-за
ненадлежащего применения.
Ak existujú obmedzenia ohľadne
kvality požadovanej vody, skontrolujte
kvalitu vody/typ vody, ktorý máte k
dispozícii.
Tento spotrebič je určený len na
používanie v domácnosti. Ak sa
zariadenie používa na iné ako
stanovené účely alebo sa používa
nesprávne, v prípade poškodenia
neposkytuje výrobca na zariadenie
záruku.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 64
27.08.14 18:58
Varnostni nasveti / Bezbednosni saveti
SL
Pred prvo uporabo naprave pozorno
preberite navodila za uporabo.
• Aparata naj ne uporabljajo osebe
(vključno z otroki) z zmanjšanimi
telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja, razen če je oseba,
ki je odgovorna za njihovo varnost,
zagotovila nadzor oz. jih je natančno
seznanila z uporabo aparata.
• Zagotovite ustrezen nadzor otrok in
preprečite igranje z napravo.
• Napravo lahko priključite samo
na električno napajanje, katerega
napetost in frekvenca ustrezata
podatkom na ploščici s tehničnimi
lastnostmi.
• Likalnika ne uporabljajte, če vam je
padel na tla, če so vidne poškodbe
na likalniku ali njegovem napajalnem
kablu ali če pušča.
• Aparat vklopite le v ozemljeno
vtičnico. Po potrebi lahko uporabite
kabelski podaljšek, primeren za 10 A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Če sta naprava ali napajalni kabel
poškodovana, ju mora proizvajalec,
serviser ali druga usposobljena oseba
zamenjati, da se izognete nevarnosti.
Likalnik uporabljajte in hranite na
stabilni površini. Ko ga postavljate na
stojalo, se prepričajte, da je površina,
na kateri je stojalo, stabilna.
Ko je naprava priključena v omrežje, je
ne pustite brez nadzora.
Po vsaki uporabi, pred čiščenjem
in vzdrževanjem je treba napravo
izklopiti, vtikač pa odklopiti iz omrežja.
Preden v rezervoar za vodo natočite
vodo, likalnik izključite iz električnega
omrežja.
Napajalni kabel ne sme priti v stik z
vročimi deli naprave.
Naprave ne potapljajte v vodo ali
kakršno koli drugo tekočino.
Ne presezite največje dovoljene
količine vode, ki je določena za to
napravo.
Če so navedene kakršne koli omejitve,
opredelite kakovost/vrsto vode, ki se
lahko uporablja za to napravo.
•
Naprava je namenjena samo za
domačo uporabo. Proizvajalec ne
prevzema odgovornosti za morebitne
poškodbe, ki so posledica neprimerne
ali napačne uporabe naprave.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
SR
Pre prve upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte sledeća uputstva.
• Ovaj aparat ne treba da koriste osobe
(uključujući i decu) sa smanjenim
fizičkim, senzornim i mentalnim
sposobnostima niti osobe bez iskustva
odnosno odgovarajućih znanja, osim
u slučaju kada ih nadgleda osoba koja
je zadužena za njihovu bezbednost
ili kada im ta osoba objasni kako se
aparat koristi.
• Treba paziti da se deca ne igraju ovim
aparatom.
• Ovaj kućni aparat može da se poveže
samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima
na pločici modela!
• Pegla ne sme da se koristi ako padne,
ako ima vidljivih znakova oštećenja na
pegli ili kablu ili ako propušta vodu.
• Uređaj morate povezati na utičnicu sa
uzemljenjem. Po potrebi možete da
koristite produžni kabl koji odgovara
struji jačine 10 A.
• Ako je uređaj ili kabl za napajanje
oštećen, zamenu uređaja mora da
izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni
servis ili druga kvalifikovana osoba
kako bi se izbegle sve opasnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pegla mora da se koristi i postavlja na
stabilnoj površini. Kada postavljate
peglu na postolje, uverite se da je
površina na koju je stavljate stabilna.
Uređaj ne smete ostavljati bez nadzora
kada je uključen u struju.
Nakon svakog korišćenja, pre čišćenja
ili bilo kakvog održavanja potrebno je
da uređaj isključite i izvučete utikač iz
utičnice električnog napajanja.
Pre punjenja rezervoara vodom utikač
mora biti isključen iz utičnice.
Kabl za napajanje ne sme da ima
kontakt sa vrućim delovima uređaja.
Nemojte potapati aparat u vodu ili
neku drugu tečnost!
Nemojte prekoračiti maksimalni nivo
punjenja naznačen na uređajima.
Ako postoje određena ograničenja,
odredite kvalitet / vrstu vode koja
može da se koristi u uređaju.
Ovaj aparat služi isključivo za kućnu
upotrebu. Proizvođač ne snosi nikakvu
odgovornost za moguća oštećenja
nastala zbog neodgovarajućeg ili
nepravilnog korišćenja uređaja.
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
65
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 65
27.08.14 18:58
Таблица глажения / Tabuľka žehlenia
RU
Ткань
Настройка температуры
Рекомендации по глажению
Акрил
Глажение изнанки без пара.
Нейлон и полиэстер
(полиэфир)
Глажение влажной или увлажненной разбрызиванием изнанки.
Шелк
Глажение изнанки. Во избежание лоснящихся пятен пользуйтесь тканью
для глажения.
Шерсть и шерстяные
ткани
Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.
Хлопок
Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызиванием изнанки.
Пар — сильный или средний.
Лен
до максимума
Глажение изнанки или через ткань во избежание лоснящихся
пятен, особенно на темной ткани. Глажение без пара влажной или
увлажненной разбрызиванием изнанки. Пар — сильный или средний.
Изменение скорости глажения и влажности ткани ведет к отклонению оптимальных условий от рекомендованных в таблице!
SK
Tkanina
Nastavenie teploty
Odporúčania pri žehlení
Akryl
Žehlite nasucho z opačnej strany.
Nylon a polyester
Žehlite z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie
použite rozprašovač.
Hodváb
Žehlite z opačnej strany. Použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k
vytvoreniu lesklých plôch.
Vlna a zmesi vlny
Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.
Bavlna
Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite
rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania.
Ľan
na maximum
Žehlite z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo
k vytvoreniu lesklých plôch, najmä pri tmavých farbách. Žehlite nasucho,
kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. Použite
strednú až vysokú úroveň naparovania.
Optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia v tabuľke žehlenia líšiť v závislosti od rýchlosti žehlenia a vlhkosti
tkanín.
66
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 66
27.08.14 18:58
Razpredelnica nastavitev za likanje / Tabela peglanja
SL
Tkanina
Nastavljanje temperature
Priporočila za likanje
BG
Akril
Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.
Najlon in poliester
Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še vlažno,
sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.
Svila
Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila. Za preprečitev pojava
svetlečih lis na blagu uporabite likalno krpo.
Volna in mešanice
volne
Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne
krpe.
Bombaž
Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje
blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za paro.
Lan
na najvišjo možno
temperaturo
Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe, da
se prepreči nastanek svetlečih lis, zlasti pri temnejših barvah blaga. Suho
likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.
Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za paro.
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
Hitrost likanja in vlažnost tkanine lahko povzročita, da optimalne nastavitve niso enake priporočenim iz razpredelnice!
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
SR
Materijal
Podešavanje temperature
Saveti za korišćenje pegle
Akril
Peglajte na suvo sa obrnute strane
Najlon i poliester
Peglajte sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.
Svila
Peglajte sa obrnute strane. Koristite krpu za peglanje da biste sprečili
nastajanje sjajnih tragova.
Vuna i materijali
od vune i mešanog
prediva
Peglajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje.
RO
Pamuk
Peglajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite
srednju do jaku paru.
RU
Lan
Peglajte sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje da biste sprečili
nastajanje sjajnih tragova, naročito kod tkanina tamnijih boja. Peglajte na
suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do
jaku paru.
na “max”
NO
PL
PT
Različita brzina peglanja i vlažnost tkanine mogu da prouzrokuju da se optimalni uslovi razlikuju od uslova preporučenih u tabeli!
SK
SL
SR
SV
TR
UA
67
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 67
27.08.14 18:58
Подготовка к работе / Začíname
Priprava za uporabo / Početak rada
RU
SK
SL
SR
68
1. Перед первым применением.
Удалите все липкие остатки и
аккуратно протрите увлажненной
тканью. Промойте бачок для воды
для удаления посторонних частиц.
При первом включении возможно
временное появление испарений и
запахов.
2. Заливка водой утюга с паром.
Убедитесь, что вилка питания
вынута из розетки. Поверните
регулятор пара в положение "Без
пара" и откройте крышку отверстия
для заливки. Прилагаемым
мерным стаканом налейте воду до
максимального уровня. Закройте
крышку.
3. Вставьте шнур питания в
розетку. Загорается индикатор
питания. Поверните регулятор
температуры до нужного значения.
Когда выключится зеленый
индикатор, утюг готов к работе.
Утюжка с использованием пара
допустима ТОЛЬКО при установке
максимальных показателей
температуры.
1. Pred prvým použitím. Odstráňte
všetky priľnavé zvyšky a jemne
vyčistite pomocou navlhčenej tkaniny.
Vypláchnutím nádoby na vodu z nej
odstráňte nečistoty. Pri prvom zapnutí
sa môže dočasne vytvárať para alebo
zápach.
2. Plnenie naparovacej žehličky
vodou.
Uistite sa, či je zástrčka odpojená od
elektrickej zásuvky. Nastavte regulátor
pary na suché žehlenie a otvorte kryt
plniaceho otvoru. Pomocou dodanej
odmerky naplňte nádobou vodou po
maximálnu úroveň. Zatvorte kryt.
3. Zapojte kábel napájania do
elektrickej zásuvky. Indikátor
napájania sa zapne. Pomocou
regulátora teploty nastavte
požadovanú teplotu. Po vypnutí
indikátora je žehlička pripravená
na používanie. Naparovanie počas
žehlenia je možné len vtedy, keď sú
nastavené najvyššie teploty.
1. Pred prvo uporabo. Odstranite vse
ostanke nalepk in likalnik nežno otrite
z vlažno krpo. Rezervoar za vodo
splaknite in tako odstranite tuje delce.
Pri prvi vključitvi likalnika se lahko
pojavijo začasne izparine/vonjave.
2. Polnjenje parnega likalnika z vodo.
Preverite, ali je vtikač odstranjen iz
električne vtičnice. Izbirnik za paro
nastavite na položaj suho likanje in
odprite pokrov odprtine za polnjenje.
S priloženo merilno posodo dodajte
največjo dovoljeno količino vode.
Zaprite pokrov.
3. Napajalni kabel priključite v
električno vtičnico. Kontrolna
lučka delovanja se prižge. Izbirnik
temperature nastavite na želeno
temperaturo. Ko se lučka ugasne, je
likalnik pripravljen za uporabo.
Likanje s paro je mogoče le če je
izbrana najvišja temperatura.
1. Pre prve upotrebe. Uklonite sve
lepljive ostatke i nežnim pokretima
istrljajte peglu vlažnom krpom.
Isperite rezervoar vode da biste
uklonili strane čestice. Prilikom prvog
uključivanju mogu da se pojave
privremena isparavanja ili mirisi.
2. Punjenje parne pegle vodom.
Proverite da li je utikač izvučen iz
utičnice za struju. Okrenite prekidač za
paru na podešavanje za suvo i otvorite
poklopac otvora za punjenje. Pomoću
priložene menzure napunite vodom
do maksimalnog nivoa. Zatvorite
poklopac.
3. Uključivanje kabla za napajanje u
utičnicu za struju. Lampica indikatora
napajanja se uključuje. Okretanjem
podesite prekidač za temperaturu
na odgovarajuću vrednost. Peglanje
uz upotrebu pare moguće je
samo ukoliko su odabrane najviše
temperature.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 68
27.08.14 18:58
BG
B
A
CS
DA
DE
EE
EL
EN
4. Функции разбрызгивания и струи
пара. Убедитесь, что бачок для
воды заполнен хотя бы на четверть.
Используйте разбрызгивание для
предварительного увлажнения ткани
несколькими нажатиями для получения
мелких брызг (A). Перед применением
функции струи пара убедитесь, что
бачок для воды заполнен хотя бы
наполовину. Нажмите кнопку струи
пара для заполнения насоса (B).
5. Отпаривание висящих предметов
одежды. Вертикальная струя
пара идеальна для отпаривания
занавесок, костюмов и деликатных
тканей. Повесьте нужную вещь на
вешалку, поднесите утюг с паром на
расстояние 10–20 см от материала и
нажмите кнопку струи пара.
4. Používanie rozprašovača a parnej
dýzy. Skontrolujte, či je nádoba na vodu
naplnená aspoň do 1/4. Opakovaným
stlačením tlačidla rozprašovača sa
vytvorí jemná hmla, ktorú možno
použiť na pokropenie a navlhčenie
tkanín (A). Ak chcete použiť parnú
dýzu, skontrolujte, či je nádoba na vodu
naplnená aspoň do 1/2. Opakovaným
stláčaním tlačidla parnej dýzy naplňte
pumpu (B).
5. Žehlenie visiaceho oblečenia parou.
Vertikálna parná dýza je ideálna na
žehlenie záclon, oblekov a jemných
tkanín parou. Odev zaveste na vešiak,
žehličku držte od neho vo vzdialenosti
10 – 20 cm a stlačte tlačidlo parnej
dýzy.
4. Uporaba funkcij razpršilnika in
izpusta pare. Preverite, da je rezervoar
za vodo napolnjen vsaj do četrtine.
Funkcijo razpršilnika uporabite za
predhodno vlaženje blaga, in sicer tako
da večkrat pritisnete gumb za pršenje
in s tem sprostite nežno meglico (A).
Za uporabo funkcije izpusta pare mora
biti rezervoar za vodo napolnjen vsaj
do polovice. Večkrat pritisnite gumb za
izpust pare, da pripravite črpalko (B).
5. Parno likanje oblek na obešalniku.
Funkcija navpičnega dovajanja pare je
idealna za parno likanje zaves, oblek
in občutljivih tkanin. Obleko obesite
na obešalnik in likalnik približajte na
razdaljo od 10 do 20 cm, nato pritisnite
gumb za izpust pare.
4. Korišćenje funkcije raspršivača i
mlaza pare. Proverite da li je rezervoar
vode napunjen najmanje do 1/4. Ako
pritisnete dugme raspršivača nekoliko
puta, stvoriće se fino raspršena maglica
koju možete da koristite za predvlaženje
tkanine (A). Za korišćenje funkcije mlaza
pare rezervoar vode mora da bude
napunjen najmanje do 1/2. Pritisnite
dugme mlaza pare nekoliko puta da
biste izbacili vazduh iz pumpe (B).
5. Peglanje okačene odeće pomoću
pare. Funkcija vertikalnog mlaza pare
je idealno rešenje za peglanje zavesa,
odela i nežnih tkanina parom. Okačite
željeni predmet na vešalicu i držite
peglu na paru na razdaljini od 10 – 20
cm od materijala i pritisnite dugme
mlaza pare.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
69
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 69
27.08.14 18:58
Очистка (не пользуйтесь моющими средствами) / Čistenie (nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky)
Čiščenje (ne uporabljajte čistilnih sredstev) / Čišćenje (nemojte koristiti deterdžente)
RU
SK
SL
SR
70
1. Всегда ставьте утюг на опору.
Воспользуйтесь увлажненной
мягкой тканью для очистки внешних
поверхностей, а затем насухо их
вытрите. Не применяйте химические
растворители: они могут повредить
поверхность.
2. Функция самоочистки. Залейте
в утюг воду. Разогрейте его, а
затем выключите утюг из сети.
Подержите утюг над раковиной.
Установите кнопку «пар» в позицию
«самоочистка», удерживая ее в
таком положении около минуты
или до тех пор, пока отделение для
воды полностью не опорожнится.
Отпустите кнопку, чтобы отключить
функцию самоочистки.
3. Очистка подошвы. Не применяйте
для подошвы чистящие салфетки
и жесткие очистители: они могут
повредить поверхность. Для
удаления нагара прогладьте
горячим утюгом влажную ткань.
Для очистки подошвы утюга INOX
(нержавеющая сталь) достаточно
протереть ее мягкой влажной
тканью, а затем насухо вытереть.
1. Žehličku vždy odkladajte na pätu.
Vonkajšie povrchy čistite pomocou
navlhčenej jemnej tkaniny a utrite
do sucha. Nepoužívajte chemické
rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť
povrch.
2. Samočistenie. Nádržku na vodu
naplňte vodou. Žehličku zohrejte a
odpojte od elektrickej siete. Žehličku
podržte nad umývadlom. Ovládač
pary nastavte do polohy samočistenia
a držte v tejto polohe 1 minútu, alebo
kým sa nádržka na vodu nevyprázdni.
Ak chcete funkciu samočistenia
vypnúť, uvoľnite tlačidlo.
3. Čistenie žehliacej plochy. Na čistenie
žehliacej plochy nepoužívajte drsné
pomôcky ani čistiace prostriedky,
pretože môžu poškodiť povrch. Ak
chcete odstrániť pripálené zvyšky,
horúcou žehličkou žehlite cez
vlhkú tkaninu. Antikorovú žehliacu
plochu stačí vyčistiť mäkkou vlhkou
handričkou a utrieť dosucha.
1. Likalnik vedno shranjujte tako, da
ga postavite na zadnji del.
Za čiščenje zunanjih površin uporabite
vlažno mehko krpo, nato ga osušite s
suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih
raztopil, ker bodo ta poškodovala
površino likalnika.
2. Funkcija samodejnega čiščenja.
Napolnite z vodo. Segrejte likalnik
in ga odklopite. Likalnik pridržite
nad pomivalnim koritom. Gumb za
izpust pare premaknite v položaj
za samodejno čiščenje, počakajte
1 minuto ali dokler se posoda za
vodo ne izprazni. Sprostite gumb in
tako izklopite funkcijo samodejnega
čiščenja.
3. Čiščenje likalne ploskve. Za čiščenje
likalne ploskve ne uporabljajte gobic
za čiščenje ali grobih čistilnih sredstev,
saj bodo poškodovala njeno površino.
Da odstranite zažgane ostanke,
polikajte vlažno krpo, medtem ko
je likalnik še vroč. Likalno ploskev iz
zlitine inox (nerjavno jeklo) očistite
tako, da jo z mehko vlažno krpo
obrišete do suhega.
1. Peglu uvek čuvajte u vertikalnom
položaju.
Spoljašne površine očistite vlažnom
mekom krpom i zatim ih obrišite
suvom krpom. Nemojte da koristite
hemijska sredstva za otapanje jer ona
mogu da oštete površinu.
2. Funkcija samočišćenja. Držite peglu
iznad sudopera. Napunite vodom.
Zagrejte peglu. Dugme za paru
pomerite u položaj samočišćenja i
držite 5 sekundi da bi se ispraznila
voda iz otvora za paru. Za prekid
funkcije samočišćenja otpustite
dugme.
3. Čišćenje grejne ploče. Ne koristite
jastučiće za ribanje ili gruba sredstva
za čišćenje grejne ploče jer će
ta sredstva oštetiti površinu. Za
uklanjanje sagorelih ostataka peglajte
preko vlažne krpe dok je pegla još
vruća. Da biste očistili INOX ploču
za peglanje (od nerđajućeg čelika),
jednostavno je obrišite mekom
vlažnom tkaninom i potom je osušite.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 70
27.08.14 18:58
Утилизация / Likvidácia
Odstranitev naprave / Odlaganje
RU
Утилизация
Упаковочные материалы
Упаковочные материалы экологичны
и поддаются вторичной переработке.
Пластиковые компоненты
идентифицируются по маркировке,
например, >PE<, >PS< и т. д.
Утилизируйте упаковочные материалы
в подходящем контейнере на площадке
для сбора мусора.
Старое устройство
на изделии или на
Символ
упаковке означает, что изделие
нельзя выбрасывать как бытовой
мусор. Вместо этого оно должно
быть передано для переработки
в соответствующий пункт сбора
электрического и электронного
оборудования. Правильная утилизация
данного изделия способствует
предотвращению потенциальных
негативных последствий неправильной
утилизации изделий для окружающей
среды и здоровья людей. Подробную
информацию об утилизации данного
изделия можно получить в органах
местного самоуправления, в службе,
ответственной за вывоз бытовых
отходов, или в магазине, где было
приобретено это изделие.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
SK
Likvidácia
Baliace materiály
Baliace materiály nezaťažujú životné
prostredie a možno ich recyklovať.
Plastové komponenty sú označené
symbolmi, napr. >PE<, >PS< a pod.
Baliace materiály vyhoďte do príslušných
kontajnerov na miestach určených na
likvidáciu komunálneho odpadu.
Staré spotrebiče
na produkte alebo balení
Symbol
označuje, že tento produkt nemožno
likvidovať s domácim odpadom. Mal by
sa zaniesť na príslušné zberné miesto
určené na recykláciu elektrických
a elektronických prístrojov. Správnou
likvidáciou produktu prispievate
k zabráneniu možným negatívnym
vplyvom na životné prostredie a zdravie
osôb, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade
nesprávnej likvidácie produktu. Ak
chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu, obráťte sa
na miestny mestský úrad, spoločnosť
zaoberajúcu sa zberom domáceho
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt zakúpili.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
SL
Odstranitev naprave
Embalaža
Embalaža je okolju prijazna in je primerna
za recikliranje. Plastični deli so označeni z
oznakama >PE<, >PS< itd.
Embalažo odvrzite v ustrezen zabojnik na
odlagališču odpadkov.
Stara naprava
na izdelku ali na njegovi
Znak
embalaži pomeni, da izdelek ni običajen
gospodinjski odpadek. Oddajte ga
na ustreznem zbiralnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilnim odstranjevanjem
boste pomagali preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje,
ki bi jih lahko povzročilo neprimerno
odstranjevanje tega izdelka. Več
informacij o recikliranju izdelka dobite pri
krajevnih upravnih organih, komunalni
službi ali v trgovini, v kateri ste izdelek
kupili.
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SR
Odlaganje
Materijali za pakovanje
Materijali za pakovanje su prilagođeni
čovekovoj okolini i mogu da se recikliraju.
Plastične komponente su obeležene
oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.
Odložite materijale za pakovanje u
odgovarajući kontejner u objektima za
odlaganje smeća.
Stari kućni aparat
na proizvodu ili na
Simbol
njegovom pakovanju pokazuje da ovaj
proizvod ne može da se tretira kao
obično smeće. Umesto toga trebalo bi
ga predati na odgovarajućem mestu
gde se prikupljaju električni i elektronski
uređaji za recikliranje. Omogućivši da
ovaj proizvod bude odložen na pravilan
način, pomažete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica po okruženje i
zdravlje ljudi, do kojih bi u suprotnom
moglo da dođe zbog neodgovarajućeg
rukovanja otpadnim materijama ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda obratite se
svojoj lokalnoj gradskoj službi, službi za
odnošenje smeća ili prodavnici u kojoj ste
nabavili proizvod.
SL
SR
SV
TR
UA
71
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 71
27.08.14 18:58
Устранение неполадок / Odstraňovanie porúch
RU
Проблема
Возможная причина
Решение
Подошва не нагревается даже при
включенном утюге.
Проблема подключения
Проверьте шнур питания, вилку и розетку.
Регулятор температуры в положении MIN.
Выберите подходящую температуру
Недостаточно воды в бачке.
Налейте воду в бачок (см. раздел
“Подготовка к работе”, п. 2).
Регулятор пара в положении без пара.
Установите регулятор пара в положение
между минимальным и максимальным (см.
раздел “Таблица глажения”).
Выбранная температура ниже заданной для
использования с паром.
Выберите температуру до
Функция разбрызгивания не работает.
Недостаточно воды в бачке.
Налейте воду в бачок (см. раздел
“Подготовка к работе”, п. 2).
Функция струи пара и вертикальной струи
пара не работает.
Функция струи пара использовалась слишком
часто за короткое время.
Поставьте утюг в горизонтальное
положение и выждите до использования
функции пара.
Утюг недостаточно горяч.
Установите температуру, подходящую для
глажения с паром (до
). Поставьте утюг
в вертикальное положение и подождите,
пока погаснет индикатор температуры.
Установлена слишком низкая температура
для выработки пара.
Кнопка “пар” должна быть в позиции “0”,
пока утюг не нагреется.
Утюг не дает пар.
Утюг подтекает.
SK
Problém
Možná príčina
Riešenie
Žehliaca plocha sa nezahrieva, aj keď je
žehlička zapnutá.
Problém s pripojením
Skontrolujte kábel napájania, zástrčku a
zásuvku.
Teplota je nastavená na minimum.
Vyberte požadovanú teplotu.
Nedostatok vody v nádobe.
Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť
„Začíname“, č. 2).
Ovládač pary je nastavený do pozície
nevytvárania pary.
Nastavte ovládač pary do polohy v rozpätí od
minimálneho vytvárania pary po maximálne
vytváranie pary (pozrite časť „Tabuľka
žehlenia“).
Vybraná teplota je nižšia ako tá, ktorá je
potrebná na používanie pary.
Vyberte teplotu až do
Rozprašovač nefunguje.
Nedostatok vody v nádobe.
Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť
„Začíname“, č. 2).
Parná dýza a vertikálna parná dýza nefungujú.
Parná dýza sa používala príliš často v krátkom
čase.
Pred použitím parnej dýzy položte žehličku
do horizontálnej polohy a počkajte.
Žehlička nie je dostatočne horúca.
Nastavte správnu teplotu pre žehlenie parou
(až do
). Položte žehličku do vertikálnej
polohy a počkajte, kým indikátor teploty
zhasne.
Žehlička nemôže vyrábať paru, pretože je
nastavená príliš nízka teplota.
Kým sa žehlička nezohreje, ovládač pary musí
byť nastavený v polohe “0”.
Žehlička nevytvára paru.
Zo žehličky vyteká voda.
72
.
.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 72
27.08.14 18:58
Odpravljanje težav / Rešavanje problema
SL
Težava
Mogoč vzrok
Rešitev
Likalna ploskev se ne segreva, čeprav je
likalnik vključen.
Težava pri povezavi z električno vtičnico.
Preverite napajalni kabel, vtič in vtičnico.
Izbirnik temperature je nastavljen na položaj
MIN.
Nastavite ustrezno temperaturo.
Likalnik ne dovaja pare.
V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.
Napolnite rezervoar za vodo (glej razdelek
»Priprava za uporabo«, št. 2).
Stikalo za paro je nastavljeno tako, da likalnik ne
dovaja pare.
Stikalo za paro nastavite v položaj med
najmanjšo nastavitvijo za dovajanje pare in
največjo nastavitvijo za dovajanje pare (glej
»Razpredelnico nastavitev za likanje«).
Izbrana temperatura je nižja od temperature, ki
je določena za uporabo z dovajanjem pare.
Povečati temperaturo do vsaj
Funkcija razpršilnika ne deluje.
V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.
Napolnite rezervoar za vodo (glej razdelek
»Priprava za uporabo«, št. 2).
EN
Funkciji izpusta pare in navpičnega izpusta
pare ne delujeta.
Funkcija izpusta pare je bila v kratkem času
pogosto uporabljena.
Pred uporabo funkcije izpusta pare likalnik
položite v vodoraven položaj in počakajte.
ES
Likalnik se ne segreje dovolj.
Nastavite primerno temperaturo za izpust
pare (do
). Likalnik položite v vodoraven
položaj in počakajte, da ugasne kontrolna
lučka temperature.
Likalnik pušča.
Nastavljena temperatura je prenizka za
ustvarjanje pare.
BG
CS
.
DA
DE
EE
EL
Dokler je likalnik vroč mora biti gumb za
spreminjanje nastavitve pare v položaju “0”.
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
SR
Problem
Moguć uzrok
Rešenje
Grejna ploča se ne zagreva iako je pegla
uključena.
Problem u vezi sa električnim napajanjem
Proverite kabl za električno napajanje, utikač
i utičnicu.
NO
Kontrola temperature je u položaju MIN.
Izaberite odgovarajuću temperaturu.
PL
Nema dovoljno vode u rezervoaru.
Napunite rezervoar vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
PT
Kontrola pare postavljena je na položaj pri kom
se ne stvara para.
Postavite kontrolu pare između položaja
za minimalnu paru i maksimalnu paru
(pogledajte "Tabela peglanja").
RO
Izabrana temperatura je niža od temperature
određene za korišćenje sa parom.
Izaberite temperaturu do
RU
Funkcija raspršivanja ne radi.
Nema dovoljno vode u rezervoaru.
Napunite rezervoar vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Funkcije mlaza pare i vertikalnog mlaza pare
ne rade.
Funkcija mlaza pare često je korišćena u kratkom
vremenskom periodu.
Stavite peglu u horizontalni položaj i
pričekajte neko vreme pre ponovnog
korišćenja funkcije mlaza pare.
Pegla nije dovoljno vruća.
Podesite pravilnu temperaturu za peglanje
parom (do
). Stavite peglu u vertikalan
položaj i pričekajte dok se ne isključi lampica
indikatora temperature.
Pegla ne stvara paru.
Iz pegle curi voda.
Podešena temperatura je isuviše niska da bi
proizvela paru.
.
SK
SL
SR
Dugme za promenu jačine pare mora biti u
položaju „0“ sve dok se pegla ne zagreje.
SV
TR
UA
73
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 73
27.08.14 18:58
74
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 74
27.08.14 18:58
I
H
BG
CS
E
DA
F
DE
G
EE
EL
EN
ES
C
J
FI
FR
HR
L
HU
IT
K
B
LV
LT
D
A
NL
NO
PL
SV
TR
UA
Delar
Cihazınızın Parçaları Компоненти
A. Stryksula
B. Maxindikator för
vattennivå
C. Öppning för påfyllning
med lock
D. Spraymunstycke
E. Sprayknapp
F. Jetknapp
G. Ångväljare/självrengöring
H. Strömindikatorlampa
I. Strömkabel
’j. Temperaturväljare
K. Vattenbehållare
L. Kabelsamlare
A. Ütü Tabanı
B. Maksimum su seviyesi
göstergesi
C. Kapaklı su doldurma deliği
D. Sprey deliği
E. Sprey düğmesi
F. Şok buhar düğmesi
G. Buhar ayarı seçme
düğmesi / Kendi kendini
temizleme
H. Güç gösterge ışığı
I. Elektrik kablosu
J. Isı seçme düğmesi
K. Su haznesi
L. Kablo sarım kolaylığı
A. Підошва
Б. Індикатор максимального
рівня води
В. Отвір для заливання води із
кришкою
Г. Випускний отвір
розпилювача
Ґ. Кнопки розпилювача
Д. Кнопка парового струменя
Е. Регулятор пари/
самоочищення
Є. Індикатор живлення
Ж. Кабель живлення
З. Регулятор температури
И. Резервуар для води
І. Пристосування для
обмотування шнура
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
75
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 75
27.08.14 18:58
Säkerhet / Güvenlik talimatları
SV
TR
76
Läs följande instruktioner noga innan
du använder strykjärnet för första
gången.
• Den här apparaten är inte avsedd
att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, såvida
de inte har fått handledning eller
instruktioner för hur apparaten
används av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Barn måste passas så att de inte leker
med apparaten.
• Strykjärnet får endast kopplas till ett
eluttag med samma spänning och
frekvens som anges på produktens
märkplåt.
• Du ska inte använda strykjärnet om
du har tappat det, om det finns tydliga
tecken på skador på strykjärnet eller
kabeln eller om det läcker.
• Strykjärnet får endast anslutas till
ett jordat uttag. Vid behov kan en
förlängningskabel för 10 A användas.
• Om strykjärnet eller strömkabeln
har skadats måste den bytas
ut av tillverkaren, auktoriserad
Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce
lütfen aşağıdaki talimatları
dikkatlice okuyun.
• Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya
akli yetenekleri ya da deneyim ve
bilgileri yetersiz kişiler veya çocuklar
tarafından, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin yardımı veya gözetimi
olmaksızın kullanılmamalıdır.
• Çocuklar, cihazla oynamamaları için
daima gözetim altında tutulmalıdır.
• Cihaz, sadece tip değerleri plakasında
belirtilen özelliklere uygun voltaj
ve frekansa sahip bir güç kaynağına
bağlanabilir!
• Ütü düşürülmüşse, ütüde veya
kablosunda görünür hasar izleri
varsa ya da cihaz su akıtıyorsa
kullanılmamalıdır.
• Cihaz sadece topraklı prize
takılmalıdır. Gerektiğinde 10A’e uygun
bir uzatma kablosu kullanılabilir.
• Cihaz veya elektrik kablosu zarar
görmüşse, olası bir tehlikeyi
önlemek için yetkili servis tarafından
yenilenmelidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
servicepersonal eller någon annan
kvalificerad person för att undvika fara.
Strykjärnet ska användas och ställas
på en stabil yta. Kontrollera att ytan
där strykjärnsstället står är stabil innan
strykjärnet placeras i stället.
Lämna aldrig strykjärnet oövervakat
när strömsladden är inkopplad.
Strykjärnet ska stängas av och sladden
dras ur varje gång det har använts
samt före rengöring och underhåll.
Dra ur kontakten innan du fyller på
vattenbehållaren med vatten.
Strömkabeln får inte komma i kontakt
med strykjärnets varma delar.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten
eller någon annan vätska.
Fyll aldrig strykjärnet mer än till den
maxvolym som anges på strykjärnet.
Ange vilken vattenkvalitet/typ av
vatten som får användas i strykjärnet
om sådana begränsningar finns.
Strykjärnet är endast avsedd för
hushållsbruk. Tillverkaren tar inte
på sig något ansvar för skada som
uppstår vid felaktig användning av
strykjärnet.
Ütü, sabit bir yerde kullanılmalı
ve bırakılmalıdır. Ütüyü standına
yerleştirirken, standın durduğu
yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
Cihazınız güç kaynağına
bağlıyken asla gözetimsiz olarak
bırakılmamalıdır.
Cihaz kullanıldıktan sonra, temizlik
ve bakım öncesinde kapatılmalı ve
elektrik fişi prizden çekilmelidir.
Su haznesine su koyulmadan
önce cihazın elektrik fişi prizden
çekilmelidir.
Elektrik kablosu, cihazın sıcak
parçalarıyla temas etmemelidir.
Cihazı suya veya diğer sıvılara
batırmayın.
Cihazda belirtilen maksimum su
doldurma kapasitesini geçmeyin.
Kısıtlamalarla karşı karşıyaysanız,
cihazda kullanılabilecek su kalitesini /
türünü belirleyin.
Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar
içindir. Yanlış veya hatalı kullanım
sonucu ortaya çıkabilecek zararlar
konusunda üretici firma herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 76
27.08.14 18:58
Поради щодо техніки безпеки
UA
Перед першим використанням
приладу уважно прочитайте
інструкцію з експлуатації.
• Прилад не призначений для
використання особами (уключаючи
дітей) із обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими
здібностями, без належного досвіду
та обізнаності, якщо за ними не
наглядає чи їх не інструктує щодо
користування приладом особа,
відповідальна за їх безпеку.
• Слідкуйте за тим, щоб діти не
гралися із приладом.
• Прилад можна під'єднувати лише до
джерела енергопостачання, напруга
та частота якого відповідають
специфікаціям, указаним на табличці
з технічними даними!
• Забороняється використовувати
праску, якщо вона падала, має
ознаки пошкодження на корпусі чи
шнурі або протікає.
• Прилад мусить підключатися
лише до заземленої розетки.
За необхідності можна
використовувати подовжувальний
кабель, який підходить до 10 A.
•
•
•
•
•
•
•
У випадку пошкодження приладу
або шнура живлення його має
замінити виробник, його сервісний
центр або інша кваліфікована особа,
щоб запобігти нещасному випадку.
Праску слід використовувати та
зберігати на стійкій поверхні. Під
час розміщення праски на підставці,
переконайтеся, що поверхня, на якій
розташована підставка, є стійкою.
Ніколи не залишайте без нагляду
прилад, підключений до джерела
живлення.
Завжди вимикайте прилад і
виймайте мережний штепсель
після використання, а також
перед чищенням і поточним
обслуговуванням.
Завжди виймайте штепсель із
розетки перед заповненням
резервуара водою.
Кабель живлення не повинен
торкатися будь-яких нагрітих частин
приладу.
Забороняється занурювати прилад у
воду або будь-яку іншу рідину.
•
•
•
Забороняється перевищувати
максимальний об'єм наповнення,
указаний на приладі.
Якщо існують певні обмеження,
визначте якість або тип води, що
буде використовуватися у приладі.
Цей прилад призначений виключно
для домашнього використання.
Виробник не відповідає за можливу
шкоду, спричинену неналежним чи
неправильним використанням.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
77
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 77
27.08.14 18:58
Stryktabell / Ütüleme şeması
SV
Tyg
Temperaturinställning
Strykrekommendationer
Akryl
Torrstryk på avigsidan.
Nylon och polyester
Stryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta.
Silke
Stryk på avigsidan. Använd strykduk för att undvika märken.
Ull och ullblandningar
Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykduk.
Bomull
Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in
ångan på medel till hög.
Linne
till max
Stryk på avigsidan av tyget eller använd strykduk för att undvika märken,
särskilt på mörkare färger. Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd
spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög.
Resultatet beror också på hur fuktigt materialet är, och om man stryker med snabba eller långsamma tag. Det kan medföra att en
annan inställning än den som rekommenderas i tabellen är bäst.
TR
Kumaş
Isı ayarı
Ütüleme tavsiyesi
Akrilik
Tersinden buharsız olarak ütüleyin.
Naylon ve polyester
Hala nemliyken veya nemlendirmek için sprey
kullandıktan sonra tersinden ütüleyin.
İpek
Tersinden ütüleyin. Parlamayı önlemek için ütü bezi
kullanın.
Yünlü ve yünlü
karışımlar
Tersinden buhar kullanarak ütüleyin veya ütü bezi
kullanın.
Pamuklu
Hala nemliyken veya nemlendirmek için sprey
kullandıktan sonra buharsız ütüleyin. Orta ila
yüksek seviyede buhar kullanın.
Keten
‘’max’’ a
Özellikle koyu renkleri tersinden ütüleyin veya parlamayı önlemek için ütü
bezi kullanın. Hala nemliyken veya nemlendirmek için sprey kullandıktan
sonra buharsız ütüleyin. Orta ila yüksek seviyede buhar kullanın.
Değişken ütü hızı ve kumaşın nem derecesi, ideal ayarın, tabloda tavsiye edilenden farklı olmasına neden olabilir!
78
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 78
27.08.14 18:58
Таблиця налаштувань і рекомендацій
UA
Тканина
Налаштування
температури
Рекомендації щодо прасування
BG
Використовуйте сухе прасування з вивороту.
Прасуйте з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної
Нейлон і поліестер
функції або розпилювача.
Прасуйте з вивороту. Прасуйте через іншу тканину, щоб запобігти появі
Шовк
блискучих плям.
Використовуйте парове прасування з вивороту або із застосуванням
Вовна та суміші вовни
іншої тканини.
Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за
Бавовна
допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із
середнім і високим положенням регулятора.
Прасуйте з вивороту або через іншу тканину, щоб запобігти появі
блискучих плям, особливо на темних кольорах. Використовуйте сухе
прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної
Льон
до позначки "max"
функції або розпилювача. Застосовуйте пару із середнім і верхнім
положенням регулятора.
У зв’язку з різною швидкістю прасування і ступенем вологості тканини оптимальні установки можуть відрізнятися від
рекомендованих у таблиці!
Акрил
CS
DA
DE
EE
EL
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
79
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 79
27.08.14 18:58
Komma igång / Cihazınızı Kullanmaya Başlarken
Початок роботи
SV
TR
UA
80
1. Före första användningen. Ta
bort alla tejprester och gnugga
försiktigt med en fuktig trasa. Skölj
vattenbehållaren för att avlägsna
skräp. Första gången strykjärnet
används kan det ryka/lukta tillfälligt.
2. Fylla ångstrykjärnet med vatten.
Kontrollera att strömkabeln inte
sitter i uttaget. Vrid ångväljaren till
inställningen för torrstrykning och
öppna locket till öppningen för
påfyllning. Använd den medföljande
bägaren för att fylla vatten upp till
maxnivån. Stäng locket.
3. Anslut strömkabeln till ett uttag.
Strömindikatorlampan tänds. Ställ
in temperaturen genom att vrida
temperaturväljaren till rätt läge. När
lampan släcks är strykjärnet klart att
använda. Ångstrykning är endast
möjligt vid de högre temperaturvalen.
1. İlk kullanımdan önce. Tüm bantları
çıkarın ve kalan yapışkanları nemli
bir bezle hafifçe ovarak silin. Yabancı
cisimleri temizlemek için su haznesini
çalkalayın. Cihaz ilk kez çalıştırıldığında
geçici olarak buharlar/kokular ortaya
çıkabilir.
2. Buharlı ütüye su doldurulması.
Elektrik fişinin prizden çekilmiş
olduğundan emin olun. Buhar seçme
düğmesini Kuru ayarına getirin ve su
deliğinin kapağını açın. Cihazla birlikte
verilen kabı kullanarak maksimum
seviyeye kadar su doldurun. Kapağı
kapatın.
3. Elektrik kablosunun fişini prize takın.
Güç göstergesi ışığı yanar. Isı seçme
düğmesini uygun seçeneğe getirerek
ısıyı ayarlayın. Işık sönünce ütünüz
kullanıma hazır demektir. Buharlı ütüleme
sadece yüksek ısılar seçili olduğunda
mümkündür.
1. Перед першим використанням.
Видаліть усі наклейки та обережно
протріть прилад вологою тканиною.
Обполосніть резервуар для води,
щоб видалити сторонні частки. Під
час першого ввімкнення приладу
можуть спостерігатися тимчасові
випарування чи запахи.
2. Наповнення парової праски
водою.
Переконайтеся, що шнур живлення
витягнуто з розетки. Установіть
регулятор пари на положення
сухого прасування та відкрийте
кришку отвору для заливання води.
Використовуючи мірну склянку, що
надається в комплекті, налийте воду
до максимального рівня. Закрийте
кришку.
3. Уставте кабель живлення до
розетки. Увімкнеться індикатор
живлення. Виберіть температуру,
установивши регулятор на
потрібне значення. Коли індикатор
вимкнеться, праска готова для
використання. Прасування з
використанням пару можливе
лише при встановленнi найвищого
температурного режиму.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 80
27.08.14 18:58
BG
B
A
CS
DA
DE
EE
EL
EN
4. Använda spray- och jetfunktionerna.
Kontrollera att vattenbehållaren är
fylld åtminstone till en fjärdedel. Fukta
tyget före strykning genom att trycka
på sprayknappen flera gånger så att
vattnet sprayas ut (A). När du använder
jetfunktionen ska vattenbehållaren
vara fylld åtminstone till hälften. Tryck
på jetknappen flera gånger för att
förbereda pumpen (B).
5. Ånga hängande kläder. Vertikal
ångfunktion passar utmärkt för att
ånga gardiner, kostymer och ömtåliga
tyger. Häng upp tyget på en hängare,
håll strykjärnet på ca 10–20 cm
avstånd och tryck på ångknappen.
4. Su spreyi ve şok buhar fonksiyonunun
kullanımı. Su deposunun en az ¼’ünün
dolu olduğundan emin olun. Suyu ince bir
şekilde püskürtmek için sprey düğmesine
birkaç kez basarak, kumaşı ütü öncesinde
nemlendirmek üzere su spreyini kullanın
(A). Şok buhar fonksiyonunu kullanmak
için, su deposunun en az ½’sinin
dolu olduğundan emin olun. İlk kez
pompaladığınızda şok buhar düğmesine
birkaç kez basın (B).
5. Askıdaki giysilerin buharla
ütülenmesi. Dikey şok buhar
fonksiyonu, perdeleri, takım elbiseleri
ve hassas kumaşları buharla ütülemek
için idealdir. Eşyayı askıya asın, ütüyü
10-20 cm. uzakta tutun ve şok buhar
düğmesine basın.
4. Використання розпилювача
водяного пилу та парового
струменя. Переконайтеся, що
резервуар для води заповнений
принаймні на чверть свого обсягу.
Використовуйте розпилювач для
попереднього зволоження тканини,
натиснувши кнопку розпилювача
кілька разів, щоб випустити дрібний
водяний пил (A). Для використання
функції парового струменя
переконайтеся, що резервуар для води
заповнений принаймні наполовину.
Натисніть кнопку парового струменя
кілька разів, щоб прокачати насос (B).
5. Парова обробка підвішених
тканин. Функція вертикального
відпарювання ідеально
підходить для парової обробки
занавісок, костюмів і делікатних
тканин. Повісьте одяг на гачок і,
утримуючи праску на відстані 1020 см, натисніть кнопку парового
струменя.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
81
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 81
27.08.14 18:58
Rengöra (använd inga rengöringsmedel) / Cihazınızın Temizliği (herhangi bir deterjan kullanmayın)
Очищення (не використовуйте будь-які миючі засоби)
SV
TR
UA
82
1. Förvara alltid strykjärnet på
hälstödet.
Rengör de yttre ytorna genom att
torka med en mjuk, fuktad trasa.
Använd inga kemiska lösningsmedel
eftersom de skadar ytan.
2. Självrengöringsfunktion. Fyll upp
med vatten. Sätt på strykjärnet så
att det blir varmt och dra sedan
ur kontakten. Håll strykjärnet över
en diskho. Ställ in ångknappen
för självrengörning, tryck in
ångknappen under en minut
eller tills vattenbehållaren är slut.
Släpp knappen för att avsluta
självrengörningen.
3. Rengöra stryksulan. Använd inte
tvättsvamp med skrubbeffekt eller
starka rengöringsmedel på stryksulan
eftersom de kan skada ytan. Avlägsna
brända rester genom att stryka på
en fuktig trasa medan strykjärnet
fortfarande är varmt. Vid rengörning
av INOX stryksulan (rostfritt stål)
nyttjas en fuktig trasa för att torka rent
och torka sedan stryksulan med en
torr trasa.
1. Ütünüzü daima arka dayanağının
üzerinde bırakın. Dış yüzeyleri
temizlemek için nemli yumuşak bir bez
kullanın ve kurulayın. Herhangi bir
kimyasal madde kullanmayın, bunlar
yüzeye zarar verir.
2. Kendi kendini temizleme
fonksiyonu. Su haznesini doldurun.
Ütüyü ısıtın, sonra fişini prizden çekin.
Ütüyü lavabonun üzerinde tutun.
Buhar düğmesini kendi kendini
temizleme konumuna getirin, 1 dakika
veya su haznesi boşalana kadar basılı
tutun. Kendi kendini temizleme
fonksiyonunu durdurmak için
düğmeyi bırakın.
3. Ütü tabanının temizlenmesi. Taban
için bulaşık ovma süngeri veya sert
temizleyiciler kullanmayın, bunlar
tabana zarar verir. Yanık kalıntılarını
çıkarmak için ütünüz sıcakken nemli
bir bezi ütüleyin. İNOKS (paslanmaz
çelik) tabanı temizlemek için, sadece
yumuşak nemli bir bezle silin ve
kurulayın.
1. Завжди зберігайте праску на
опорній частині.
Щоб очистити зовнішні поверхні,
протріть їх вологою м'якою
тканиною та потім витріть насухо.
Забороняється використовувати
будь-які хімічні розчини, оскільки це
може призвести до пошкодження
поверхні.
2. Функція самоочищення. Наповнiть
праску водою. Розiгрiйте праску,
а потiм вимкнiть її з мережi.
Тримайте праску над раковиною.
Встановіть кнопку “пар” в положення
“самоочишення” та тримайте
її в цьому положенні близько
хвилини або поки резервуар для
води не спорожниться. Відпустіть
кнопку щоб вимкнути функцію
самоочищення.
3. Очищення підошви. Забороняється
використовувати жорсткі матеріали
та очищувачі, оскільки це може
призвести до пошкодження
поверхні підошви. Щоб видалити
нагар, попрасуйте через вологу
тканину, поки праска ще гаряча.
Щоб очистити прасуючу поверхню
з нержавіючої сталі, достатньо
протерти її м’якою вологою
тканиною, а потім витерти насухо.
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 82
27.08.14 18:58
Kassering / Eskiyen cihazınızın atılması
Утилізація
SV
Kassering
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är
miljövänliga och går att återvinna.
Plastkomponenterna är markerade med
t.ex. >PE<, >PS< osv.
Kassera förpackningsmaterialet i
avsedd container på kommunens
återvinningsanläggningar.
Gammal apparat
på produkter eller
Symbolen
förpackningar visar att produkten inte
kan hanteras som hushållsavfall. Den ska
i stället lämnas till rätt insamlingsställe
för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att se till
att produkten kasseras på rätt sätt bidrar
du till att förhindra potentiella negativa
konsekvenser för miljön och människors
hälsa, som annars skulle kunna uppstå
på grund av felaktig avfallshantering
av produkten. För mer detaljerad
information om återvinning av produkten
kontaktar du ditt kommunkontor, en
avfallsstation för hushållssopor eller
affären där du köpte produkten.
BG
CS
DA
DE
EE
EL
EN
TR
Eskiyen cihazların atılması
Ambalaj malzemeleri
Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve
geri dönüştürülebilir. Plastik bileşenler
>PE<, >PS<, vb işaretlerle tanımlanmıştır.
Lütfen ambalaj malzemelerini,
belediyenin atık imha tesislerindeki
uygun bir konteynere atın.
Eski cihazlar
Ürünün veya ambalajının üzerindeki
de pe produs sau de pe ambalajul
acestuia indică faptul că acest produs nu
poate fi tratat ca deșeu menajer. În
schimb, aparatul trebuie predat la un
centru de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este
eliminat în mod corespunzător, ajutaţi la
prevenirea unor potenţiale consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
oamenilor, consecinţe care ar putea fi
cauzate de casarea necorespunzătoare a
acestui produs. Pentru informaţii detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs,
consultaţi autorităţile locale, serviciul
dumneavoastră de colectare a deşeurilor
menajere sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
UA
Утилізація
Матеріали упаковки
Матеріали упаковки є
екологічно безпечними і можуть
використовуватися знову. Пластикові
складові позначаються символами,
наприклад >PE<, >PS< тощо.
Викидайте матеріали упаковки в
належні контейнери комунальних
служб для утилізації сміття.
Старий прилад
на виробі або на
Символ
його упаковці вказує на те, що цей
виріб не можна викидати разом із
побутовими відходами. Натомість
його потрібно здати до відповідного
пункту утилізації електричних та
електронних приладів. Забезпечуючи
належну утилізацію виробу, можна
запобігти потенційним негативним
наслідкам для навколишнього
середовища та людського здоров'я, які
в іншому випадку можуть виникнути
в результаті неналежної утилізації
виробу. За докладнішою інформацією
щодо вторинної переробки виробу
зверніться до муніципалітету, служби
утилізації або до магазину, в якому ви
придбали виріб.
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
83
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 83
27.08.14 18:58
Felsökning / Arıza giderme
SV
Problem
Trolig orsak
Lösning
Stryksulan blir inte varm trots att strykjärnet
är på.
Anslutningsproblem
Kontrollera strömkabeln, stickkontakten och
uttaget.
Temperaturväljaren är i läget MIN.
Välj rätt temperatur.
Det finns inte tillräckligt med vatten i
vattenbehållaren.
Fyll vattenbehållaren (se Komma igång, nr 2).
Ångväljaren är inte i ångläge.
Ställ ångväljaren mellan minimal ånga och
maximal ånga (se Stryktabell).
Den valda temperaturen är för låg för att
använda ånga.
Öka temperaturen till
Sprayfunktionen fungerar inte.
Det finns inte tillräckligt med vatten i
vattenbehållaren.
Fyll vattenbehållaren (se Komma igång, nr 2).
Jetfunktionen och den vertikala jetfunktionen
fungerar inte.
Jetfunktionen har använts mycket ofta under
en kort tid.
Ställ strykjärnet horisontellt och vänta en
stund innan du använder jetfunktionen igen.
Strykjärnet är inte tillräckligt varmt.
Justera temperaturen så att den passar för
ångstrykning (minst
). Ställ strykjärnet
vertikalt och vänta tills indikatorlampan för
temperatur släcks.
När temperaturinställningen är satt för lågt
fungerar inte ångfunktionen då värmen inte är
tillräcklig för att producera ånga.
Ångknappen måste vara inställd på “0” tills
strykjärnet är varmt.
Det kommer ingen ånga från strykjärnet.
Strykjärnet läcker.
TR
Sorun
Olası neden
Çözüm
Ütü açık olduğu halde taban
ısınmıyor.
Bağlantı problemi vardır.
Elektrik kablosunu, fişi ve prizi kontrol edin.
Ütü buhar üretmiyor.
.
Isı kontrolü MİN konumundadır..
Uygun ısıyı seçin.
Su deposunda yeterli su yoktur.
Su deposunu doldurun (“Başlarken” bölümünde, 2. maddeye
bakın).
Buhar kontrolü, buharsız ütü konumundadır.
Buhar kontrolünü, minimum ve maksimum buhar
arasındaki konumlara ayarlayın (“Ütüleme şeması”na bakın).
Seçilen ısı, buharla birlikte kullanılmak üzere
belirlenenden daha düşüktür.
’e kadar bir ısı seçin.
Sprey fonksiyonu çalışmıyor.
Su deposunda yeterli su yoktur.
Su deposunu doldurun (“Başlarken” bölümünde, 2. maddeye
bakın).
Şok buhar ve dikey buhar
fonksiyonu çalışmıyor.
Şok buhar fonksiyonu, kısa süre içinde fazla
sıklıkta kullanılmıştır.
Ütüyü yatay konuma getirin ve şok buhar fonksiyonunu
kullanmadan önce bekleyin.
Ütü yeterince sıcak değildir.
Uygun ısıyı buharla ütülemeye ayarlayın (
’e kadar). Ütüyü
dikey konuma getirin ve ısı gösterge ışığı sönünceye kadar
bekleyin.
Isı ayarı, buhar üretmek için çok düşüktür.
Ütü ısınana kadar değişken buhar düğmesi “0” konumuna
ayarlı olmalıdır.
Model
Güç
Renk
ZDB1600
2000W
Eflatun Erguvan Rengi
ZDB1650
2100W
Beyaz
ZDB1670
2200W
Okyanus Mavisi
ZDB1680
2400W
Siyah
Ütü su sızdırıyor.
Türkçe Ek Bilgi
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES-BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00-FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın
cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder. AEEE Yönetmeliğine Uygundur
84
www.electrolux.com
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 84
27.08.14 18:58
Усунення несправностей
UA
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Підошва не нагрівається, незважаючи на те
що праска ввімкнута.
Проблема підключення
Перевірте кабель живлення, штепсель і
розетку.
Регулятор температури встановлено на
положення "MIN".
Установіть необхідну температуру.
Недостатньо води в резервуарі.
Наповніть резервуар водою (див. розділ
"Початок роботи", пункт 2).
DE
Регулятор пари не встановлено в положення
використання пари.
Установіть регулятор пари між мінімальним
і максимальним положення (див. розділ
"Таблиця налаштувань і рекомендацій").
EE
Вибрана температура є нижчою за вказану
для використання з парою.
Виберіть температуру до
Функція розпилювання не працює.
Недостатньо води в резервуарі.
Наповніть резервуар водою (див. розділ
"Початок роботи", пункт 2).
EN
Функція парового струменя та
вертикального відпарювання не працює.
Функція парового струменя дуже часто
використовувалася за короткий період часу.
Зніміть варильну частину (тримайте всі
компоненти в зібраному стані), перш ніж
наповнити резервуар водою чи засобом
для видалення вапна відповідно до
інструкцій з експлуатації продукту.
ES
Праска недостатньо нагрілася.
Відрегулюйте температуру для прасування
із застосуванням пари (до
). Поставте
праску у вертикальне положення та
почекайте, доки індикатор температури не
вимкнеться.
Праска не виробляє пару.
Праска протікає.
Встановлена температура замала для
утворення пару.
BG
CS
DA
.
EL
Кнопка “пар” повинна бути в положенні “0”
до тих пір поки праска не нагріється.
FI
FR
HR
HU
IT
LV
LT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UA
85
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 85
27.08.14 18:58
Electrolux Appliances AB
Sankt Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Share more of our thinking at www.electrolux.com
3485EEDB16XX02020814
www.electrolux.com/shop
Printed on recycled paper
ELU IFU-EDB16xx 27 languages.indd 86
27.08.14 18:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement