Electrolux EDB5230 User manual

Electrolux EDB5230 User manual
4Safety™PLUS
EDB52XX
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D’EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ���������������������������������������������� 4
ČEŠTINA������������������������������������������������������ 7
DANSK�������������������������������������������������������10
DEUTSCH��������������������������������������������������13
EESTI�����������������������������������������������������������16
ENGLISH����������������������������������������������������19
ESPAÑOL��������������������������������������������������22
SUOMI��������������������������������������������������������25
FRANÇAIS������������������������������������������������28
HRVATSKI�������������������������������������������������31
MAGYAR����������������������������������������������������34
ITALIANO��������������������������������������������������37
LIETUVIŠKAI�������������������������������������������40
LATVIEŠU��������������������������������������������������43
NEDERLANDS�����������������������������������������46
NORSK�������������������������������������������������������49
POLSKI�������������������������������������������������������52
PORTUGUÊS��������������������������������������������55
ROMÂNĂ��������������������������������������������������58
РУССКИЙ �������������������������������������������������61
SLOVENČINA������������������������������������������64
SLOVENŠČINA����������������������������������������67
СРПСКИ����������������������������������������������������70
SVENSKA��������������������������������������������������73
TΫRKÇE������������������������������������������������������76
УКРАЇНСЬКА������������������������������������������79
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with
you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results
every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Enviromental information
Subject to change without notice.
2
www.electrolux.com
H,J
N
E
F
G
K
I
M
L
C
B
D
fig. 1
A
fig. 2
B
fig. 3
8 min
A
30 sec
30 sec
fig. 4
fig. 5
fig. 6
fig. 7
fig. 8
fig. 9
3
Указания за безопасност
Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно
тази инструкция за употреба.
• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 годишна
възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или
умствени способности или с липса на опит и познания, само ако те
са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната
употреба на уреда и възможните рискове.
• Децата не трябва да си играят с уреда.
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца,
ако не са под наблюдение.
• Пазете ютията и кабела й далеч от достъп на деца под 8 годишна
възраст, когато е захранена с електричество или се охлажда.
• Повърхностите се награвят по време на използване .
• Този продукт е подходящ за използване с чешмяна вода.
Препоръчително е да използвате дестилирана вода или смес от
50% дестилирана, 50% чешмяна вода.
• Този уред трябва да се свързва само към източник на
електрозахранване, чието напрежение и честота съответстват на
спецификациите на табелката с данни!
• Ютията не трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има
видими признаци за повреда по нея, по шнура й или ако тя тече.
• Уредът трябва да се включва само в заземен контакт.
• Отворът за пълнене не трябва да е отворен по време на употреба.
• Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да
бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или лице с
аналогична квалификация, за да се избегне опасност.
• Ютията трябва да се използва и поставя на стабилна повърхност.
Когато слагате ютията на поставката й, винаги проверявайте дали
повърхността, върху която стои поставката, е стабилна.
• Никога не оставяйте без наблюдение уреда, когато е включен към
захранването.
• Уредът трябва да се изключва и щепселът да се изважда всеки път
след употреба, преди да се извършва почистване и поддръжка.
• Щепселът трябва да се вади от контакта, преди резервоарът за
вода да бъде пълнен с вода.
• Захранващият кабел не трябва да се допира до горещите части на
уреда.
• Никога не потапяйте уреда във вода или други течности!
• Не надвишавайте максималния обем на запълване, посочен на
уреда.
• Ако има ограничения, моля определете качеството / типа на
водата, която може да се използва в уреда.
• Този уред е предназначен само за битова употреба.
Производителят не поема никаква отговорност за възможни щети,
причинени от неподходяща или неправилна употреба на уреда.
BG
4
www.electrolux.com
Компоненти
A. Гладеща плоча
B. Индикатор за максималното ниво на водата
C. Отвор за пълнене с капак
D. Дюза за пръскане
E. Бутон за пръскане
F. Бутон за парен удар
G. Превключвател на парата/самопочистване
H. Индикаторна лампичка за захранване
I. Захранващ кабел
J. Лампичка за безопасно самоизключване
K. Превключвател на температурата
L. Резервоар за вода
M. Приспособление за навиване на кабела
N. Гумирана пета
BG
CS
DA
Таблица за гладене
Тъкан
Настройка на
температурата
Акрилна материя
Ацетатна материя
Найлон и полиестер
Изкуствена коприна
Вискоза
Коприна
Памучни тъкани
Вълна и вълнени
тъкани
DE
ee
Препоръки за гладене
Сухо гладене от опаката страна.
Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане.
Гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане.
Гладене от опаката страна на тъканта.
Предимно сухо гладене. Парата може да се използва според
инструкциите на производителя.
Гладене от опаката страна. Използвайте кърпа за гладене, за да
запазите блясъка на коприната.
Проверете етикета и следвайте инструкциите на производителя.
Използвайте настройка за тъкан, изискваща най-ниска настройка.
en
es
fi
fr
hr
hu
Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.
it
Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
Памук
овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара.
Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.
Кадифе
Гладене от опаката страна или гладене с кърпа с цел запазване
на блясъка, особено при тъмните цветове. Сухо гладене при
на "макс."
Лен
постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте
от средна до силна пара.
на "макс."
Използвайте максимална пара.
Дънков плат
Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се
различава от препоръчваната в таблицата!
lt
lv
nl
no
pl
Първи стъпки
1. Преди първа употреба. Свалете всички лепнещи
остатъци и леко потъркайте с навлажнена кърпа.
Изплакнете резервоара за вода, за да отстраните
чуждите частици. Когато уредът бъде включен за
пръв път, могат да се появят временни изпарения/
миризми.
2. Пълнене с вода на парната ютия.
Проверете дали щепселът е изваден от контакта.
Завъртете превключвателя на парата до настройка
„Сухо“ и отворете капака на отвора. Като използвате
предоставената чаша, налейте вода до максималното
ниво. Затворете капака. Този продукт е подходящ
за използване с чешмяна вода. Препоръчително е
да използвате дестилирана вода или смес от 50%
дестилирана, 50% чешмяна вода.
3. Пъхнете щепсела в контакта. Индикаторната
лампичка за захранване се включва. Задайте
температурата като завъртите превключвателя до
подходящия избор. Когато лампичката се изключи,
ютията е готова за употреба.
pt
4. Използване на функцията пръскане с мъгла и
парен удар. Проверете дали резервоарът за вода е
пълен поне на 1/4. Използвайте пръскането с мъгла
за предварително овлажняване на тъканите като
натискате бутона за пръскане няколко пъти, за да
излезе фина мъгла (A). За да използвате функцията на
парния удар, проверете дали резервоарът е пълен
поне на 1/2. Натиснете бутона за парен удар няколко
пъти, за да задействате помпата (Б).
5. Парно гладене на окачени предмети. Функцията на
вертикален парен удар е идеална за парно гладене
на завеси, костюми и деликатни тъкани. Окачете
въпросния предмет на закачалка, задръжте ютията на
разстояние 10–20 см и натиснете бутона за парен удар.
6. 3-странно автоматично изключване. Ако ютията
бъде забравена легнала на гладещата плоча или
странично, тя се самоизключва след 30 секунди.
Ако ютията бъде забравена изправена на пета, тя
се самоизключва след 8 минути. За да я включите,
просто започнете отново да гладите.
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
5
Почистване (не използвайте никакви препарати)
7. Винаги поставяйте ютията върху петата й,
когато не я ползвате. За да почистите външните
повърхности, използвайте влажна мека кърпа и
подсушавайте. Не използвайте никакви химически
разтворители, защото те ще повредят повърхността.
8. Функция за самопочистване. Задръжте ютията
над мивката. Напълнете с вода. Загрейте ютията.
Поставете бутона за парата на положение за
самопочистване, задръжте за 5 секунди, докато
водата се изпразва през отворите за парата.
Отпуснете бутона, за да спрете функцията на
самопочистването.
9. Почистване на гладещата плоча. Не използвайте
триещи повърхности или груби почистващи
средства за гладещата плоча, защото те ще
повредят повърхността. За да отстраните нагара,
гладете влажен парцал, докато ютията още е
гореща. За да почистите гладеща плоча Glissium™,
просто я избършете с мека влажна кърпа и я
подсушете.
Отстраняване на неизправности
Проблем
Възможна причина
Гладещата плоча не загрява, въпреки Проблем в свързването
че ютията е включена.
Управлението на температурата е в
положение МИН.
Ютията не прави пара.
В резервоара няма достатъчно вода.
Управлението на парата е поставено в
положение без пара.
Функцията за пръскане не работи.
Функцията парен удар и вертикален
парен удар на работи.
По време на гладене от плочата
излизат кафяви ивици, които
оцветяват бельото.
Избраната температура е по-ниска
от тази, която е определена за
използването на пара.
В резервоара няма достатъчно вода.
Решение
Проверете захранващия кабел,
щепсела и контакта.
Изберете подходящата температура.
Напълнете резервоара (вж. "Първи
стъпки", №2).
Задайте управлението на парата в
положение между минимална пара
и максимална пара (вж. "Таблица за
гладене").
Увеличете температурата най-малко
до .
Напълнете резервоара (вж. "Първи
стъпки", №2).
Функцията парен удар е използвана
Поставете ютията хоризонтално
много често за кратък период от
и изчакайте, преди да използвате
време.
функцията парен удар.
Ютията не е достатъчно гореща.
Задайте подходяща температура за
парно гладене (до ). Поставете
ютията във вертикално положение
и изчакайте, докато индикаторната
лампичка за температурата се изключи.
Вие сте използвали твърда вода, което Използвайте самопочистваща се
е довело люспи от котлен камък да се функция, един или повече пъти.
развива в резервоара за вода.
Вие сте използвали химически препарат Не използвайте препарати за
за отстраняване на котлен камък.
отстраняване на котлен камък.
Около дюзите в плочата се натрупват
Използвайте самопочистваща се
влакна от тъкани и изгарят.
функция, един или повече пъти.
Почиствайте плочата с навлажнена
мека кърпа.
Моля, отново изплакнете прането
Възможно е тъканите да не са се
изплакнали както трябва или дрехите както трябва.
да са нови и да не са били измити
преди гладене.
Изхвърляне
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните контейнери
за рециклирането им. Помогнете за опазването
на околната среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от електрически и
електронни уреди.
6
www.electrolux.com
Не изхвърляйте уредите, означени със символа
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния
пункт за рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
CS
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující
pokyny.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo vedením jiné osoby, která je srozumí s bezpečným používáním
spotřebiče a s ním spojenými riziky.
• Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez
dozoru.
• Napájecí kabel a žehličku držte mimo dosah dětí mladších 8 let, když
se zahřívá nebo chladne.
• Povrchy se mohou během používání zahřát .
• Tento výrobek je vhodný po použití s vodou z kohoutku. Doporučuje
se používat destilovanou vodu nebo směs 50 % destilované vody a 50
% vody z kohoutku.
• Přístroj smí být připojen pouze k takovému zdroji napájení, jehož
napětí a kmitočet odpovídají specifikacím uvedeným na typovém
štítku!
• Žehlička se nemá používat, pokud došlo k jejímu pádu, vykazuje-li
viditelné známky poškození, má-li poškozený síťový kabel nebo unikáli z ní voda.
• Přístroj se smí připojovat pouze k uzemněné síťové zásuvce.
• Plnicí otvor musí být během používání zavřený.
• Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit
výrobce, jeho autorizovaný servisní zástupce nebo obdobně způsobilá
osoba, aby se předešlo ohrožení.
• Žehlička se musí používat a odkládat na stabilním povrchu. Při
ukládání žehličky do stojanu se ujistěte, že je stojan umístěn na
stabilním povrchu.
• Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
• Po použití a před zahájením čištění nebo provádění údržby musí
být přístroj vždy vypnut a zástrčka jeho napájecího kabelu musí být
vytažena ze zásuvky.
• Před zahájením doplňování vody do zásobníku je nutno vytáhnout
zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
• Síťový napájecí kabel nesmí přijít do styku s žádnými horkými
součástmi přístroje.
• Přístroj neponořujte do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
• Nepřekračujte maximální objem naplnění, který je na přístroji
vyznačen.
• Jsou-li stanovena omezení týkající se kvality / druhu vody, kterou se
přístroj smí plnit, ověřte si, jakou vodu máte k dispozici.
• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže
převzít jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené
nevhodným nebo nesprávným používáním přístroje.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
7
Součásti
A. Žehlicí plocha
B. Ukazatel maximální hladiny vody
C. Plnicí otvor s krytem
D. Kropicí tryska
E. Tlačítko kropení
F. Tlačítko napařování
G. Přepínač napařování / samočinného čištění
H. Světelný indikátor napájení
I. Síťový kabel
J. Světelný indikátor bezpečnostního automatického
vypnutí
K. Volič teploty
L. Zásobník na vodu
M. Držák pro navinutí kabelu
N. Pryžová odkládací patka
Tabulka nastavení a způsobů žehlení
Tkanina
Akryl
Nastavení teploty
Doporučený způsob žehlení
Suché žehlení z rubové strany.
Suché žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním
Acetát
nebo kropením.
Žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo
Nylon a polyester
kropením.
Žehlení z rubové strany tkaniny.
Umělé hedvábí
Převážně suché žehlení. Napařování je možno používat pouze tehdy,
Viskóza
jsou-li k dispozici pokyny výrobce.
Žehlení z rubové strany. Používejte pomocnou žehlicí tkaninu, abyste
Hedvábí
zabránili vzniku lesklých míst.
Zkontrolujte údaje na štítku a řiďte se pokyny výrobce. Použijte
Směsné bavlněné
nastavení, které je vhodné pro vlákno vyžadující nejnižší teplotu.
tkaniny
Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné
Vlněné a směsné
žehlicí tkaniny.
vlněné tkaniny
Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.
Bavlna
Používejte střední až velké množství páry.
Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné
Manšestr
žehlicí tkaniny.
Žehlení z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny,
aby se zabránilo vzniku lesklých míst, zejména u tmavých barev.
až „max“
Lněné tkaniny
Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.
Používejte střední až velké množství páry.
až „max“
Používejte maximální množství páry.
Džínsovina
Měnící se rychlost žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení
doporučeného v tabulce!
Začínáme
1. Před prvním použitím. Z žehlicí plochy odstraňte
všechny zbytky samolepicí fólie a poté plochu zlehka
přetřete navlhčenou tkaninou. Vypláchněte zásobník
na vodu, aby se z něho odstranily cizí částice. Při
prvním zapnutí může dojít k dočasnému vzniku
výparů / zápachu.
2. Naplnění napařovací žehličky vodou.
Ujistěte se, že je zástrčka vytažena ze síťové zásuvky.
Otočte regulátor napařování do polohy pro suché
žehlení a otevřete kryt plnicího otvoru. Za použití
dodané odměrky nalévejte vodu až do dosažení
maximální hladiny. Zavřete kryt. Tento výrobek je
vhodný po použití s vodou z kohoutku. Doporučuje
se používat destilovanou vodu nebo směs 50 %
destilované vody a 50 % vody z kohoutku.
3. Připojte zástrčku napájecího kabelu k síťové
zásuvce. Rozsvítí se světelný indikátor napájení.
Otočením voliče teploty do odpovídající polohy
nastavte požadovanou teplotu. Po zhasnutí
světelného indikátoru je žehlička připravena k použití.
8
www.electrolux.com
4. Použití funkcí vlhčení kropením a napařováním.
Ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn alespoň
z jedné čtvrtiny. Chcete-li k předběžnému zvlhčení
tkaniny použít funkci kropení, stiskněte opakovaně
tlačítko kropení, čímž se uvolní jemná vodní mlha
(A). Chcete-li použít funkci napařování, ujistěte se,
že je zásobník na vodu naplněn alespoň z poloviny.
Několikerým stisknutím tlačítka napařování naplňte
čerpadlo (B).
5. Napařování visících předmětů. Funkce svislého
napařování je ideální pro zvlhčování závěsů, obleků a
výrobků z jemné tkaniny. Zavěste předmět na věšák,
podržte žehličku ve vzdálenosti 10 – 20 cm od něho a
stiskněte tlačítko napařování.
6. Tři způsoby automatického vypínání. Je-li žehlička
ponechána v nečinnosti na žehlicí ploše nebo na
boku, po 30 sekundách se vypne. Je-li ponechána
v nečinnosti na odkládací ploše, vypne se po 8
minutách. Chcete-li ji zapnout, jednoduše začněte
znovu žehlit.
Čištění (nepoužívejte žádný čisticí přípravek)
7. Žehličku odkládejte vždy tak, aby byla postavena
na odkládací patce.
K čištění vnějších povrchů používejte vlhkou měkkou
tkaninu. Očištěné povrchy vždy vytřete dosucha.
Nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, protože
tato by způsobila poškození povrchu.
8. Funkce samočinného čištění. Podržte žehličku nad
dřezem nebo výlevkou. Naplňte ji vodou. Nechejte
žehličku zahřát. Přesuňte tlačítko napařování do
polohy pro samočinné čištění a zde je po dobu 5
sekund podržte, aby se voda vyprázdnila otvory pro
výstup páry. Samočinné čištění zastavíte uvolněním
tlačítka.
9. Čištění žehlicí plochy. K čištění žehlicí plochy
nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní či agresivní
čisticí prostředky, protože by mohly způsobit
poškození jejího povrchu. Je-li třeba odstranit
přichycené spálené zbytky, přejíždějte žehličkou,
která je ještě horká, po vlhké tkanině. Čištění žehlicí
plochy Glissium™ provádějte pouze otíráním pomocí
vlhké měkké tkaniny s následným vytřením dosucha.
BG
CS
DA
DE
ee
en
Odstraňování závad
Problém
Žehlicí plocha zůstává studená, i když
je žehlička zapnuta.
Žehlička nevytváří páru.
Nelze použít funkci kropení.
Nelze použít funkci napařování a
svislého napařování.
Možná příčina
Problém s připojením
Regulátor teploty je nastaven v poloze
MIN.
Nedostatečné množství vody v
zásobníku.
Regulátor páry je nastaven v poloze pro
žehlení bez napařování.
Zvolená teplota je nižší než teplota
specifikovaná pro žehlení s napařováním.
Nedostatečné množství vody v
zásobníku.
Funkce napařování byla používána velmi
často během krátké doby.
Žehlička není dostatečně horká.
Ze žehlicí plochy při žehlení vychází
hnědé pruhy, které znečistí prádlo.
Použili jste tvrdou vody, která způsobila
usazení vloček vodního kamene v
zásobníku na vodu.
Použili jste chemické prostředky na
odstraňování vodního kamene.
V otvorech na žehlicí desce se zachytila
vlákna, která hoří.
Tkaniny nebo oděvy nebyly před
žehlením řádně vymáchány nebo
vyprány.
es
Řešení
Zkontrolujte síťový napájecí kabel,
zástrčku a síťovou zásuvku.
Zvolte odpovídající teplotu.
fi
fr
Naplňte zásobník vodou (viz
„Začínáme“, bod 2).
Nastavte regulátor páry do polohy
mezi minimálním a maximálním
množstvím páry (viz „Tabulka nastavení
a způsobů žehlení“).
Teplotu zvyšte alespoň na stupen
.
hr
hu
it
lt
Naplňte zásobník vodou (viz
„Začínáme“, bod 2).
Umístěte žehličku do vodorovné
polohy a počkejte, než bude
opět připravena k použití s funkcí
napařování.
Nastavte vhodnou teplotu pro žehlení
s napařováním (do ). Umístěte
žehličku do svislé polohy a počkejte,
dokud nezhasne světelný indikátor.
Jednou nebo vícekrát použijte
samočisticí funkci
lv
nl
no
pl
pt
ro
Nepoužívejte žádné prostředky na
odstraňování vodního kamene.
Jednou nebo vícekrát použijte
samočisticí funkci. Žehlicí plochu
očistěte vlhkým měkkým hadříkem.
Prádlo znovu řádně vymáchejte.
ru
sk
sl
sr
Likvidace
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci.
sv
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
tr
uk
9
Sikkerhedsråd
Læs følgende vejledning omhyggeligt, før strygejernet anvendes
første gang.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår
de medfølgende farer.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
• Hold strygejernet og dens ledning uden for rækkevidden af børn på
under 8 år, når det er strømforsynet eller køler af.
• Overfladerne er tilbøjelige til at blive meget varme under brug .
• Dette produkt er velegnet til brug med postevand. Det anbefales at
bruge destilleret vand eller en blanding af 50 % destilleret vand og 50
% postevand.
• Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med samme spænding og
frekvens som de specifikationer, der er angivet på mærkepladen!
• Undgå at bruge strygejernet, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige
tegn på beskadigelse af strygejernet eller dets ledning, eller hvis det er
utæt.
• Apparatet må kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse.
• Påfyldningsåbningen må ikke åbnes under brug.
• Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal
producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret
tekniker udskifte den af hensyn til sikkerheden.
• Anvend og placer kun strygejernet på et stabilt underlag. Når du
placerer strygejernet i holderen, skal du sikre dig, at holderen er
placeret på et stabilt underlag.
• Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens stikket er sat i
stikkontakten.
• Apparatet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten efter
hver brug før rengøring og vedligeholdelse.
• Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før vandbeholderen fyldes med
vand.
• Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
• Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
• Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er angivet på
apparatet.
• Hvis der er begrænsninger, skal vandkvaliteten/vandtypen, der kan
anvendes til apparatet, defineres.
• Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der forårsages
af forkert eller ukorrekt brug.
DA
10
www.electrolux.com
Komponenter
A. Strygesål
B. Indikator for maksimalt vandniveau
C. Påfyldningsåbning med låg
D.Spraydyse
E.Sprayknap
F.Superdampknap
G. Dampvælger/Selvrensning
H. Strømindikator
I.Netledning
J. Indikator for automatisk sikkerhedsslukning
K. Temperaturvælger
L.Vandbeholder
M.Ledningsoprul
N. Gummibeklædt hæl
BG
CS
DA
DE
ee
Strygetabel
Tekstil
Akryl
en
Temperaturindstilling
Strygeanbefaling
Tørstrygning på vrangsiden.
Tørstrygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug
Acetat
spray til at fugtiggøre.
Strygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug
Nylon og polyester
spray til at fugtiggøre.
Strygning på stoffets vrangside
Rayon
Fortrinsvis tørstrygning. Damp kan bruges efter producentens
Viscose
anvisninger.
Strygning på vrangsiden. Brug et strygeklæde for at undgå
Silke
strygemærker.
Se vaskemærket, og følg producentens anvisninger. Brug indstillingen
Bomuldsblandinger
til fibre, der kræver den laveste indstilling.
Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde.
Uld og uldblandinger
Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at
Bomuld
fugtiggøre. Brug damp, medium til høj.
Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde.
Fløjl
Strygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde for at undgå
til “maks.”
strygemærker, især ved mørke farver. Tørstrygning, mens stoffet stadig
Lærred
er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj.
til “maks.”
Brug maksimal damp.
Denim
Forskellige strygehastigheder og strygetøjets fugtindhold kan betyde, at den optimale indstilling er forskellig fra den, der
anbefales i tabellen!
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
Sådan kommer du i gang
1. Før ibrugtagning. Fjern alle klæbende rester, og gnid
forsigtigt med en fugtig klud. Skyl vandbeholderen
for at fjerne fremmedlegemer. Når apparatet tændes
første gang, kan der opstå midlertidige dampe/lugte.
2. Påfyldning af vand.
Sørg for, at stikket er fjernet fra stikkontakten. Drej
dampvælgeren over på indstillingen Tør, og åbn
påfyldningsåbningens låg. Brug det medfølgende
målebæger, og hæld vand op til det maksimale
niveau. Luk låget. Dette produkt er velegnet til brug
med postevand. Det anbefales at bruge destilleret
vand eller en blanding af 50 % destilleret vand og 50
% postevand.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.
Strømindikatoren tænder. Indstil temperaturen ved
at dreje temperaturvælgeren til den rette temperatur.
Når indikatoren slukker, er strygejernet klar til at blive
brugt.
pt
4. Brug af sprayforstøver og superdamp. Sørg
for, at vandbeholderen er mindst 1/4 fuld. Brug
sprayforstøveren til at fordampe stoffet ved at
trykke på sprayknappen flere gange for at udløse
en fin dis (A). Sørg for, at beholderen er mindst
1/2 fuld for at bruge superdampfunktionen. Tryk
på superdampknappen flere gange for at spæde
pumpen op (B).
5. Dampbehandling af tøj på bøjle. Lodret
superdampfunktion er ideel til dampbehandling af
gardiner, jakkesæt og sarte stoffer. Hæng tøjet på en
bøjle, hold strygejernet 10-20 cm fra tøjet, og tryk på
superdampknappen.
6. Automatisk sikkerhedsslukning i tre positioner.
Hvis strygejernet efterlades uden opsyn på
strygesålen eller på siden, slukker det efter 30
sekunder. Hvis det efterlades uden opsyn på hælen,
slukker det efter 8 minutter. Det tændes ved at
begynde at stryge igen.
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
11
Rengøring (brug ikke rengøringsmiddel)
7. Opbevar altid strygejernet på hælen.
Rengør apparatets ydre med en fugtig blød klud, og
tør den af. Brug ikke kemiske opløsninger, da de vil
beskadige overfladen.
8.Selvrensningsfunktion. Hold strygejernet over en
håndvask. Fyld det med vand. Varm strygejernet op.
Drej dampknappen til selvrensning, hold den inde i
5 sekunder for at fjerne vand fra damphullerne. Slip
knappen for at stoppe selvrensningsfunktionen.
9. Rengøring af strygesålen. Brug ikke skuresvamp
eller skrappe rengøringsmidler på strygesålen, da de
kan beskadige overfladen. Fjern brændte rester ved
at stryge en fugtig klud, mens strygejernet stadig er
varmt. For at rengøre Glissium™-strygesålen aftørres
den med en blød fugtig klud.
Fejlfinding
Problem
Strygesålen bliver ikke varm, selvom
strygejernet er tændt.
Mulig årsag
Tilslutningsproblem
Løsning
Kontrollér netledning, stik og
stikkontakt.
Temperaturkontrollen er i MIN-position. Vælg den rette temperatur.
Strygejernet producerer ikke damp.
Der er ikke nok vand i beholderen.
Fyld vandbeholderen (se “Sådan
kommer du i gang”, nr. 2).
Kontrolknappen til dampfunktionen står Indstil kontrolknappen til
i en position uden damp.
dampfunktion mellem positionerne
med minimum damp og maksimal
damp (se “Strygetabel”).
Den valgte temperatur er lavere end den, Øge temperaturen til min.
.
der er angivet til at bruge med damp.
Sprayfunktionen virker ikke.
Der er ikke nok vand i beholderen.
Fyld vandbeholderen (se “Sådan
kommer du i gang”, nr. 2).
Funktionerne for superdamp og lodret Superdampfunktionen blev brugt ofte
Sæt strygejernet i lodret position,
superdamp virker ikke.
inden for en kort periode.
og vent, før superdampfunktionen
anvendes.
Strygejernet er ikke varmt nok.
Juster den rette temperatur til
dampstrygning (op til ). Sæt
strygejernet i lodret position, og vent,
til temperaturindikatoren slukker.
Der kommer brune striber ud af sålen Du har brukt hardt vann, noe som har
Bruk den automatiske
under strygningen, som pletter stoffet. forårsaket at kalkavleiringer har oppstått rengjøringsfunksjonen en eller flere
i vanntanken.
ganger.
Du har brugt kemiske afkalkningsmidler. Brug ikke afkalkningsmidler.
Der har samlet sig stoffibre i hullerne i
Bruk den automatiske
sålen, og de brænder.
rengjøringsfunksjonen en eller flere
ganger. Rengør sålen med en fugtig,
blød klud.
Stofferne er muligvis ikke skyllet korrekt, Skyl vasketøjet korrekt igen.
eller tøjet er nyt og er ikke blevet vasket
inden strygning.
Bortskaffelse
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater.
12
www.electrolux.com
Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
DE
Sicherheitshinweise
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen
wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit
verbundenen Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
• Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite
von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
• Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
• Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet.
Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer
Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen
ist, wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind
oder wenn es undicht ist.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
• Die Einfüllöffnung darf während des Betriebs nicht geöffnet werden.
• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten
Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
• Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt
werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche
darauf achten, dass es auf einer stabilen Oberfläche steht.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
• Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor
Wartungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu
ziehen.
• Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter
mit Wasser gefüllt wird.
• Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
• Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der
Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
13
Teile
A. Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen Wasserstand
C. Einfüllöffnung mit Abdeckung
D. Sprühdüse
E. Sprühtaste
F. Dampfstoßtaste
G.Dampfwahlschalter/-Selbstreinigung
H. Netzspannungsanzeige
I. Netzkabel
J. Anzeige für automatische Sicherheitsabschaltung
K. Temperaturwähler
L.Wassertank
M.Kabelaufwicklungsvorrichtung
N. Gummierte Abstellfläche für sicheren Stand
Bügeltabelle
Gewebe
Acryl
Temperatureinstellung
Acetat
Nylon und Polyester
Rayon
Viskose
Seide
Baumwollmischgewebe
Wolle und Wollmischgewebe
Bügelempfehlung
Trocken von links bügeln.
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten.
Bügeln von links.
Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung
verwendet werden.
Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden.
Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das
Gewebe verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion
befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.
Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Cord
Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen
verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in
auf „max“
Leinen
feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis
hohe Dampfeinstellung verwenden.
auf „max“
Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Denim
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den
Empfehlungen der Tabelle abweichen.
Baumwolle
Erste Schritte
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste
von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig
mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den
Wassertank, um Fremdkörper zu entfernen. Beim
erstmaligen Einschalten können vorübergehend
Dämpfe/Gerüche auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit Wasser. Vergewissern
Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist. Schalten
Sie den Dampfwahlschalter auf Trocken und öffnen
Sie die Einfüllabdeckung. Füllen Sie das Bügeleisen
mit dem mitgelieferten Becher bis zur Markierung
„MAX“ auf. Schließen Sie die Abdeckung. Dieses
Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser
geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von
destilliertem Wasser oder einer Mischung aus 50 %
destilliertem und 50 % Leitungswasser.
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine
Netzsteckdose an. Die Netzspannungsanzeige
leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers ein. Wenn die
Anzeige erlischt, ist das Bügeleisen betriebsbereit.
14
www.electrolux.com
4. Verwenden der Sprühnebel- und
Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie sich, dass der
Wassertank mindestens 1/4 gefüllt ist. Verwenden Sie
den Sprühnebel zum Vorbefeuchten von Gewebe,
indem Sie die Taste mehrmals betätigen, um
feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur Verwendung der
Dampfstoßfunktion muss der Tank mindestens 1/2
gefüllt sein. Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals,
um die Pumpe zu betätigen (B).
5. Bedampfen hängender Textilien. Die VertikalDampfstoßfunktion eignet sich ideal zum
Bedampfen von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
und empfindlichen Geweben. Hängen Sie das
Wäschestück auf einen Kleiderbügel, halten Sie das
Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm und drücken
Sie die Dampfstoßtaste.
6. 3-stufige automatische Abschaltung. Wenn das
Bügeleisen auf der Bügelsohle steht oder auf der
Seite liegt und länger als 30 Sekunden nicht benutzt
wird, schaltet es automatisch ab. Steht das Bügeleisen
auf der Abstellfläche, erfolgt nach 8 Minuten die
automatische Sicherheitsabschaltung.
Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden)
7. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner
Abstellfläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein
weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine chemischen
Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen.
8. Selbstreinigungs- und Entkalkungs-funktion.
Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken.
Füllen Sie Wasser ein. Heizen Sie das Bügeleisen auf.
Stellen Sie die Dampftaste auf Selbstreinigung, und
halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um
die Dampföffnungen von Wasser freizublasen. Lassen
Sie die Taste los, um die Selbstreinigungsfunktion zu
beenden.
9. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln Sie die
Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder
scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche
beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen
Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während
das Bügeleisen noch heiß ist. Die Glissium™Bügelsohle reinigen Sie durch einfaches Wischen mit
einem weichen feuchten Tuch und anschließendes
Trockenreiben.
BG
CS
DA
DE
ee
en
Fehlersuche
Problem
Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem
Bügeleisen nicht heiß.
Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.
Sprühfunktion arbeitet nicht.
Dampfstoß und Vertikaldampfstoß
funktionieren nicht.
Beim Bügeln tritt aus der Bügelsohle
braune Flüssigkeit aus, die Streifen auf
der Wäsche verursacht.
es
Mögliche Ursache
Verbindungsproblem
Temperaturregelung befindet sich in Stellung MIN
Nicht genügend Wasser im Tank.
Lösung
Überprüfen Sie das Netzkabel, den
Stecker und die Steckdose.
Wählen Sie die geeignete Temperatur.
fi
fr
hr
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfregler ist nicht auf
Stellen Sie den Dampfregler
Dampferzeugung eingestellt.
zwischen minimale und maximale
Dampferzeugung (siehe
„Bügeltabelle“).
Ausgewählte Temperatur ist niedriger als Erhöhen Sie die Temperatur auf mind.
die für die Dampffunktion erforderliche
.
Einstellung.
Nicht genügend Wasser im Tank.
Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste
Schritte“, Nr. 2).
Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig
Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht
innerhalb kurzer Zeit verwendet.
und warten Sie, bevor Sie die
Dampfstoßfunktion verwenden.
Bügeleisen ist nicht heiß genug.
Stellen Sie die richtige Temperatur für
Dampfbügeln ein (bis zu ). Stellen Sie
das Bügeleisen senkrecht und warten Sie,
bis die Temperaturanzeige erlischt.
U heeft hard water gebruikt waardoor
Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of
er kalkafzettingen zijn ontstaan in het
meerdere keren.
waterreservoir.
Sie haben chemische Entkalkungsmittel Verwenden Sie keine
verwendet.
Entkalkungsmittel.
Gewebefasern haben sich in den Löchern Gebruik de zelfreinigingsfunctie
één of meerdere keren. Reinigen Sie
der Bügelsohle angesammelt und
verschmoren.
die Bügelsohle mit einem weichen
feuchten Tuch.
Die Textilien wurden möglicherweise
Spülen Sie die Textilien noch einmal
nicht richtig gespült oder sie sind neu und gründlich.
wurden vor dem Bügeln nicht gewaschen.
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
Entsorgung
tr
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
nicht mit
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
uk
15
Ohutussoovitused
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege allolev
kasutusjuhend hoolikalt läbi!
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning
füüsilise, sensoorse või vaimupuudega inimesed või kogemuste ja
teadmisteta isikud, kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse
seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad selle
kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
• Hoidke triikraud ja toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatuna,
kui seade on vooluvõrgus või maha jahtumas.
• Kasutamise ajal võivad pinnad kuumaks minna .
• Selle tootega võib kasutada kraanivett. Soovitatav on kasutada
destilleeritud vett või 50% destilleeritud vett ja 50% kraanivett.
• Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja
sagedus vastavad nimiandmete sildil toodud andmetele!
• Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui sel on
nähtavad kahjustused raual või juhtmel või kui see lekib.
• Seadet tohib ühendada üksnes maandatud seinakontakti.
• Kasutamise ajal ei tohi täitmisava lahti teha.
• Vigastatud seadme või toitejuhtme korral laske see ohu vältimiseks
välja vahetada tootjal, tootja volitatud teeninduses või sarnase
väljaõppega isikul.
• Triikrauda tuleb kasutada ja toetada kindlal pinnal. Kui asetate triikraua
kannale, veenduge, et kand oleks pandud kindlale pinnale.
• Elektrivõrku ühendatud triikrauda ei tohi kunagi järelvalveta jätta.
• Enne kõiki puhastus- ja hooldustöid ning iga kord pärast kasutamist
tuleb seade välja lülitada ja toitepistik seinakontaktist välja võtta.
• Enne veepaagi veega täitmist tuleb pistik seinakontaktist eemaldada.
• Toitejuhe ei tohi minna vastu seadme kuumi pindu.
• Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku!
• Ärge ületage seadmel näidatud veepaagi maksimaalset mahtuvust.
• Piirangute puhul määrake vee kvaliteet/tüüp, mida tohib seadmega
kasutada.
• Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei
vastuta valest või mittesihtpärasest kasutamisest tingitud võimalike
kahjustuste eest.
EE
16
www.electrolux.com
Koostisosad
A. Tald
B. Maksimaalse veetaseme näidik
C. Kaanega täiteava
D.Piserdusotsak
E.Piserdusnupp
F. Auruvoo nupp
G.Aururegulaator/isepuhastuv
H. Toite märgutuli
I.Toitejuhe
J. Automaatse väljalülituse ohutustuli
K.Temperatuuriregulaator
L. Veenõu
M.Juhtmehoidik
N. Kummikattega kand
BG
CS
DA
Triikimiskaart
Materjal
Temperatuuri
reguleerimine
DE
Triikimissoovitused
ee
Triikige kuivalt riide pahupoolelt.
Triikige kuivalt riide pahupoolelt, kui materjal on veel niiske või
Atsetaat
kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni.
Triikige riide pahupoolelt, kui materjal on veel niiske või kasutage
Nailon ja polüester
niisutamiseks piserdusfunktsiooni.
Triikige riide pahupoolelt.
Viskoossiid
Peamiselt kuivalt triikimine. Auru tohib kasutada üksnes vastavalt
Viskoos
tootja juhistele.
Triikige riide pahupoolelt. Läikivate triikimisjälgede vältimiseks
Siid
kasutage triikimisriiet.
Kontrollige sildilt ning järgige tootja juhiseid. Kasutage madalaimat
Puuvillasegu
temperatuuriseadet.
Triikige auruga riide pahupoolelt või kasutage triikimisriiet.
Vill ja villasegu
Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks
Puuvill
piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum.
Triikige auruga riide pahupoolelt või kasutage triikimisriiet.
Pesusamet
Triikige riide pahupoolelt või kasutage läikivate triikimisjälgede
vältimiseks triikimisriiet (eriti tumedate värvide puhul). Triikige
kuni „maksimum“
Linane
kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks
piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum.
kuni „maksimum“
Kasutage maksimaalset auru.
Denim
Muutuva triikimiskiiruse ja erineva niiskusega kangaste korral võivad optimaalsed seaded tabelis soovitatutest oluliselt
erineda.
Akrüül
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
Alustamine
1. Enne esmakordset kasutust. Eemaldage kõik
liimijäägid ning hõõruge õrnalt niiske lapiga.
Loputage veepaaki võõrosakeste kõrvaldamiseks.
Esmakordsel sisselülitamisel võivad eralduda ajutised
aurud/lõhnad.
2. Aurutriikraua veega täitmine.
Veenduge, et pistik oleks vooluvõrgust välja
tõmmatud. Keerake aururegulaator seadele Kuiv
ning avage täiteava kaas. Kaasasolevat mõõtenõud
kasutades kallake vett maksimumtasemeni. Sulgege
kate. Selle tootega võib kasutada kraanivett.
Soovitatav on kasutada destilleeritud vett või 50%
destilleeritud vett ja 50% kraanivett.
3. Lülitage toitekaabel vooluvõrku. Toite
märgutuli hakkab põlema. Seadke temperatuur
temperatuuriregulaatorit keerates sobivaks. Triikraud
on kasutamiseks valmis, kui märgutuli kustub.
pt
4. Piserdusudu ja auruvoo funktsiooni kasutamine.
Veenduge, et veepaak on vähemalt 1/4 ulatuses
täidetud. Kasutage piserdusudu kangaste eelnevaks
niisutamiseks, vajutades peene udu tekitamiseks
mitu korda piserdusnupule (A). Auruvoo funktsiooni
kasutamiseks veenduge, et veepaak on vähemalt 1/2
ulatuses täidetud. Vajutage pumba eeltäitmiseks mitu
korda auruvoo nupule (B).
5. Rippuvate esemete aurutamine. Vertikaalne
auruvoo funktsioon sobib ideaalselt kardinate,
ülikondade ning õrnade kangaste aurutamiseks.
Riputage ese riidepuule, hoidke triikrauda 10–20 cm
kaugusel ning vajutage auruvoo nupule.
6. 3-suunaline automaatne väljalülitus. Kui triikraud
jäetakse järelvalveta tallale või küljele, lülitub
seade 30 sekundi möödudes välja. Kui triikraud
jäetakse järelvalveta kannale, lülitub seade 8 minuti
möödudes välja. Sisselülitamiseks hakake lihtsalt
uuesti triikima.
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
17
Puhastamine (ärge kasutage mis tahes puhastusvahendeid)
7. Hoidke aurutriikrauda alati kannal.
Välispindade puhastamisel kasutage niisket pehmet
lappi ning pühkige seade kuivaks. Ärge kasutage
mis tahes keemilisi lahuseid, kuna need kahjustavad
seadme välispinda.
8.Isepuhastumisfunktsioon. Hoidke triikrauda
kraanikausi kohal. Täitke seade veega. Kuumutage
triikrauda. Viige aurufunktsiooni nupp
isepuhastumise asendisse, hoides seda nii 5 sekundit,
et vesi aurustumisaukude kaudu eralduks. Vabastage
nupp isepuhastumisfunktsiooni peatamiseks.
9. Talla puhastamine. Ärge kasutage talla
puhastamiseks küürimiskäsna või karedaid
puhastusvahendeid, kuna need kahjustavad
pinda. Põlemisjääkide kõrvaldamiseks triikige veel
kuuma triikrauaga niisket lappi. Glissium™-talla
puhastamiseks pühkige see lihtsalt pehme niiske
lapiga üle ning kuivatage.
Veaotsing
Probleem
Tald ei kuumene, ehkki triikraud on
sisse lülitatud.
Triikraud ei tekita auru.
Piserdusfunktsioon ei tööta.
Auruvoo funktsioon ja vertikaalne
auruvoo funktsioon ei tööta.
Triikimisel jäävad triigitavatele
esemetele pruunid triibud.
Võimalik põhjus
Ühendusprobleem
Lahendus
Kontrollige toitekaablit, pistikut ning
vooluvõrku.
Temperatuuriregulaator on asendis MIN. Valige sobiv temperatuur.
Veepaagis pole piisavalt vett.
Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“,
nr 2).
Aururegulaator on mitte-auru asendis.
Seadke aururegulaator minimaalse ja
maksimaalse auru vahelisse asendisse
(vt „Triikimiskaart“).
Valitud temperatuur on madalam kui see, Tõske temperatuuri vähemalt .
mis on auruga kasutamiseks määratud.
Veepaagis pole piisavalt vett.
Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“,
nr 2).
Auruvoo funktsiooni kasutati lühikese
Asetage triikraud horisontaalasendisse
ajal jooksul väga sageli.
ning oodake enne auruvoo funktsiooni
uuesti kasutamist.
Triikraud pole piisavalt kuum.
Reguleerige õige temperatuur auruga
triikimiseks (kuni ). Asetage triikraud
vertikaalasendisse ja oodake, kuni
temperatuuri märgutuli kustub.
Olete kasutanud karedat vett, mis on
Kasutage üks või mitu korda
põhjustanud veepaagis katlakivi tekke.
isepuhastusfunktsiooni.
Olete kasutanud katlakivieemaldit.
Ärge kasutage katlakivieemaldit.
Talla auruavadesse on kuhjunud
Kasutage üks või mitu korda
tekstiilikiude, mis on hakanud kõrbema. isepuhastusfunktsiooni. Puhastage
talda pehme lapiga.
Pesu ei pruugi olla korralikult loputatud Loputage pesu põhjalikult.
või pole uusi esemeid enne triikimist
pestud.
Jäätmekäitlusse andmine
Sümboliga
tähistatud materjalid võib ringlusse
suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse
konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste
tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse.
18
www.electrolux.com
tähistatud seadmeid muude
Ärge visake sümboliga
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku
ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
EN
Safety advice
Read the following instruction carefully before using machine for
the first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
• Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of
age when it is energized or cooling down.
• The surfaces are liable to get hot during use .
• This product is appropriate for use with tap water. It is recommended
to use destilled water or a mix of 50% destilled, 50% tap water.
• The appliance may only be connected to a power supply whose
voltage and frequency comply with the specifications on the rating
plate!
• The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible
signs of damage on the iron or its cord or if it is leaking.
• The appliance must only be connected to an earthed socket.
• The filling aperture must not be opened during use.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in
order to avoid hazard.
• The iron must be used and rested on a stable surface. When placing
the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is
placed is stable.
• Never leave the appliance unattended while connected to the supply
mains.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn
each time after use, before cleaning and maintenance.
• The plug must be removed from the socket outlet before the water
reservoir is filled with water.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the
appliances.
• If there are limitations please define water quality / type of water that
can be used with appliance.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible damage caused by improper or
incorrect use.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
19
Components
A. Soleplate
B. Maximum water level indicator
C. Filling aperture with cover
D. Spray nozzle
E. Spray button
F. Steam jet button
G. Steam selector/Self-cleaning
H. Power indicator light
I. Mains cable
J. Safety auto-off light
K. Temperature selector
L. Water tank
M. Cable wrap facility
N. Rubber-napped heel
Ironing chart
Fabric
Acrylic
Acetate
Nylon & Polyester
Rayon
Viscose
Silk
Temperature setting
Ironing recommendation
Dry iron on wrong side.
Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Iron on wrong side of fabric.
Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.
Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the
Cotton blends
fibre requiring lowest setting.
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Wool & wool blends
Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium
Cotton
to high.
Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Corduroy
Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks,
to “max”
especially with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to
Linen
dampen. Use steam medium to high.
to “max”
Use maximum steam.
Denim
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!
Getting started
1. Before first use. Remove all adhesive remains and
gently rub with a dampened cloth. Rinse water tank
to remove foreign particles. When turned on for the
first time, temporary vapours/odours may occur.
2. Filling steam iron with water.
Make sure plug is removed from power outlet.
Turn steam selector to Dry setting and open filling
aperture cover. Using beaker provided, pour water up
to maximum level. Close cover.
This product is appropriate for use with tap water. It is
recommended to use destilled water or a mix of 50%
destilled, 50% tap water.
3. Plug power cable into a power outlet. Power
indicator light turns on. Set temperature by turning
temperature selector to adequate choice. When the
light turns off, iron is ready to be used.
20
www.electrolux.com
4. Using the spray mist and steam jet function.
Ensure that water tank is at least 1/4 full. Use spray
mist to pre-dampen fabrics by pressing spray button
several times to release a fine mist (A). To use the
steam jet function, ensure that tank is at least 1/2 full.
Press steam jet button several times to prime pump
(B).
5. Steaming hanging items. Vertical steam jet function
is ideal for steaming curtains, suits and delicate
fabrics. Hang item on a hanger, hold iron at a distance
of 10–20 cm and press steam jet button.
6. 3-way Auto-OFF. If iron is left unattended on
soleplate or on the side, it turns off after 30 seconds.
If left unattended on the heel, it turns off after 8
minutes. To turn on, just begin to iron again.
Cleaning (do not use any detergent)
7. Always store iron on its heel rest.
To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and
wipe dry. Do not use any chemical solvents, as these
will damage the surface.
8. Self-cleaning function. Hold iron over a sink. Fill
with water. Heat up iron. Move steam button to
self-cleaning position, hold for 5 seconds to empty
water from steam holes. Release button to stop selfcleaning function.
9. Cleaning the soleplate. Do not use scouring pads
or harsh cleaners on the soleplate as these will
damage the surface. To remove burnt residue, iron
over a damp cloth while iron is still hot. To clean the
Glissium™ soleplate, simply wipe with soft damp
cloth and wipe dry.
BG
CS
DA
DE
Troubleshooting
Problem
Soleplate is not heating even though
iron is turned on.
Iron does not produce steam.
ee
Possible cause
Connection problem
Temperature control is in MIN position.
Not enough water in tank.
Steam control is selected in non-steam
position.
Spray function does not work.
Steam jet and vertical steam jet
function does not work.
Brown streaks come out of the
soleplate while ironing and stain the
linen.
Selected temperature is lower than that
specified to use with steam.
Not enough water in tank.
Steam jet function was used very
frequently within a short period.
Iron is not hot enough.
You have used hard water, which has
caused scale flakes to develop in the
water tank.
You have used chemical descaling
agents.
Fabric fibres have accumulated in the
holes of the soleplate and are burning.
Solution
Check main power supply cable, plug
and outlet.
Select adequate temperature.
Fill water tank (see “Getting started”,
no 2).
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam
(see “Ironing chart”).
Increase temperature to at least
.
en
es
fi
fr
hr
Fill water tank (see “Getting started”,
no 2).
Put iron on horizontal position and
wait before using steam jet function.
Adjust the proper temperature to
steam ironing (up to ). Put iron
in vertical position and wait until
temperature indicator light turns off.
Use the self-clean function one or
more times.
hu
it
lt
lv
nl
Do not use any descaling agents.
no
Use the self-clean function one or
more times. Clean the soleplate with a
damp soft cloth.
Fabrics might not be properly rinsed or
Please rinse the laundry properly
the garments are new and have not been again.
washed before ironing.
pl
pt
ro
Disposal
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic appliances.
ru
sk
Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal office.
sl
sr
sv
tr
uk
21
Recomendaciones de seguridad
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la
máquina por primera vez.
• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad
y personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de
experiencia y conocimientos, si reciben la supervisión necesaria o
instrucciones en relación con el uso seguro del aparato y comprenden
los peligros relacionados.
• No permita a los niños jugar con el aparato.
• La limpieza y mantenimiento de usuario no podrán ser realizados por
niños sin la debida supervisión.
• Mantenga la plancha y el cable fuera del alcance de los niños menores
de 8 años cuando esté encendida o enfriándose.
• Las superficies pueden calentarse durante el uso .
• El producto se puede utilizar con agua del grifo. Se recomienda utilizar
agua destilada o una mezcla de un 50 % destilada y un 50 % de agua
del grifo.
• Este electrodoméstico debe conectarse exclusivamente a una fuente
de alimentación eléctrica cuya tensión y frecuencia se ajusten a las
especificaciones de la placa de características.
• No utilice la plancha si se ha caído, si existen señales visibles de daños
en la misma o en el cable, o si observa fugas de agua.
• El electrodoméstico solamente deberá conectarse a una toma de
alimentación eléctrica puesta a tierra.
• La abertura de llenado no se debe abrir durante el uso.
• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas
condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de
asistencia técnica o por personal debidamente cualificado, para evitar
cualquier peligro.
• La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable. Al
colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie en
la que se encuentre el soporte sea estable.
• Nunca deje el electrodoméstico sin vigilancia mientras esté conectado
a la red eléctrica.
• Debe apagar el electrodoméstico y desconectarlo de la red eléctrica
después de cada uso, así como antes de limpiarlo y realizar el
mantenimiento.
• El enchufe debe desconectarse de la toma de red antes de cargar el
depósito de agua.
• El cable de alimentación eléctrica no debe entrar en contacto con
piezas calientes del electrodoméstico.
• No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido.
• No supere el volumen máximo de llenado indicado en la plancha.
• En caso de existir limitaciones, definir el tipo / calidad de agua que
puede utilizarse con la plancha.
• Este electrodoméstico está previsto exclusivamente para uso
doméstico. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles
daños que pudiesen producirse como consecuencia de su uso
inadecuado o incorrecto.
ES
22
www.electrolux.com
Componentes
A. Suela
B. Indicador de nivel máximo de agua
C. Orificio de llenado con tapa
D. Pulverizador
E. Botón de pulverización
F. Botón de chorro de vapor
G. Selector de vapor/autolimpiante
H. Indicador luminoso de encendido
I. Cable de alimentación
J. Indicador luminoso de desconexión automática de
seguridad
K. Selector de temperatura
L. Depósito de agua
M. Enrollador de cable
N. Soporte de apoyo con revestimiento de goma
BG
CS
DA
DE
Tabla de temperaturas de planchado
Tela
Acrílico
ee
Ajuste de temperatura
Recomendaciones de planchado
Planchar en seco la superficie interior.
Planchar en seco la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o
Acetato
bien utilizar el pulverizador para humedecer.
Planchar la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien
Nailon y poliéster
utilizar el pulverizador para humedecer.
Rayón
Planchar la superficie interior.
Normalmente, planchar en seco. Puede utilizarse vapor, siguiendo las
Viscosa
instrucciones del fabricante.
Planchar la superficie interior. Utilice un paño de planchar para evitar
Seda
que queden marcas.
Consulte la etiqueta y siga las instrucciones del fabricante. Seleccione
Mezclas de algodón
el ajuste correspondiente a la fibra que requiera la temperatura más
baja.
Lana y mezclas de
Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de
lana
planchar.
Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el
Algodón
pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio
y alto.
Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de
Pana
planchar.
Planchar sobre la superficie interior o bien utilizar un paño de planchar
para evitar marcas, en especial en los colores oscuros. Planchar en
Lino
En el ajuste “max”
seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para
humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto.
Sarga
En el ajuste “max”
Utilice el ajuste máximo de vapor.
La velocidad de planchado y el grado de humedad de la tela pueden conllevar que el ajuste óptimo sea diferente del
recomendado en la tabla.
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
Introducción
1. Antes del primer uso. Elimine todos los restos de
adhesivo y frote suavemente con un paño húmedo.
Lave el depósito de agua para eliminar las partículas
extrañas. Al encender la plancha por primera vez
podrán producirse vapores u olores durante un
tiempo.
2. Cargue el depósito con agua.
Antes de hacerlo, asegúrese de desenchufar el cable
de alimentación de la toma de red. Sitúe el selector
de vapor en la posición Dry (Seco) y abra la tapa del
orificio de llenado. Utilizando la jarra incluida, cargue
agua hasta el nivel máximo. Cierre la tapa. El producto
se puede utilizar con agua del grifo. Se recomienda
utilizar agua destilada o una mezcla de un 50 %
destilada y un 50 % de agua del grifo.
3. Enchufe el cable de alimentación en una toma
de red. El indicador luminoso de encendido se
encenderá. Ajuste la temperatura girando el selector
de temperatura hasta la opción de su preferencia.
Cuando el indicador luminoso se apague, la plancha
estará lista para ser utilizada.
ro
4. Uso de las funciones de pulverizador y de chorro de
vapor. Asegúrese de que el depósito de agua esté lleno
al menos en una cuarta parte. Utilice el pulverizador
para humedecer telas. Para ello, pulse varias veces el
botón de pulverización (A). Para utilizar la función de
chorro de vapor, asegúrese de que el depósito esté
lleno al menos hasta la mitad. Pulse varias veces el
botón de chorro de vapor para cargar la bomba (B).
5. Planchado al vapor de prendas colgadas. La
función de chorro de vapor vertical es ideal para
planchar cortinas, trajes y telas delicadas. Cuelgue la
prenda, sostenga la plancha a una distancia de 10–20
cm y pulse el botón de chorro de vapor.
6. Apagado automático de 3 vías. Si la plancha se
deja conectada sobre la suela o apoyada sobre el
lateral, se apagará automáticamente transcurridos
30 segundos. Si se deja conectada apoyada sobre el
soporte, se apagará automáticamente transcurridos
8 minutos. Para volver a encenderla no tiene más que
empezar a planchar.
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
23
Limpieza (no utilice ningún detergente)
7. Coloque siempre la plancha sobre su soporte de
apoyo.
Para limpiar las superficies exteriores, utilice un
paño suave y húmedo, y séquelas. No utilice ningún
disolvente químico, ya que podría dañar la superficie.
8. Función de autolimpieza. Sostenga la plancha
sobre el fregadero. Cárguela con agua. Caliente la
plancha. Sitúe el botón de vapor en la posición de
autolimpieza y espere unos 5 segundos hasta que el
agua se vacíe a través de los orificios de vapor. Suelte
el botón para detener la función de autolimpieza.
9. Limpieza de la suela. No utilice limpiadores potentes
ni estropajos que pudiesen rayar la superficie de la
suela. Para eliminar los residuos de quemaduras,
planche sobre un paño húmedo mientras la plancha
todavía esté caliente. Para limpiar la suela de
Glissium™, utilice un paño suave y húmedo, y séquela.
Solución de problemas
Problema
La plancha no se calienta a pesar de
que la plancha está encendida.
La plancha no genera vapor.
La función de pulverización no
funciona.
Las funciones de chorro de vapor y
chorro de vapor vertical no funcionan.
Salen manchas marrones de la placa al
planchar que manchan la ropa.
Posible causa
Problema de conexión
Solución
Compruebe el cable y el enchufe de
alimentación eléctrica, así como la
toma de red.
El ajuste de temperatura se encuentra en Seleccione la temperatura adecuada.
la posición MIN.
No hay suficiente agua en el depósito.
Cargue el depósito de agua (consulte
el segundo epígrafe de “Introducción”).
El mando de vapor está situado en una
Sitúe el mando de vapor entre las
posición no de vapor.
posiciones de mínimo y máximo
(consulte “Tabla de temperaturas de
planchado”).
La temperatura seleccionada es inferior a Suba la temperatura por lo menos
la especificada para utilizar el vapor.
hasta
.
No hay suficiente agua en el depósito.
Cargue el depósito de agua (consulte
el segundo epígrafe de “Introducción”).
Se está utilizando la función de chorro de Coloque la plancha en posición
vapor con demasiada frecuencia en un
horizontal y espere unos instantes
período corto.
antes de utilizar la función de chorro
de vapor.
La plancha no está lo bastante caliente.
Ajuste la temperatura adecuada para
el planchado a vapor (hasta ).
Coloque la plancha en posición vertical
y espere a que el indicador luminoso
de temperatura se apague.
Ha usado agua dura, que ha causado la
Utilice la función de autolimpieza una
formación de escamas en el depósito
o varias veces.
de agua.
Ha utilizado agentes desincrustantes
No utilice agentes desincrustantes.
químicos.
Se han acumulado fibras de tejido en los Utilice la función de autolimpieza una
orificios de la suela y se están quemando. o varias veces. Limpie la placa con un
paño húmedo suave.
Es posible que los tejidos no se hayan
Vuelva a aclarar la colada
aclarado correctamente o que las
correctamente.
prendas sean nuevas y no se hayan
lavado antes de planchar.
Cómo desechar el electrodoméstico
Recicle los materiales con el símbolo
.
Coloque el material de embalaje en los contenedores
adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.
24
www.electrolux.com
No deseche los aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
FI
Turvallisuusohjeita
Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran.
• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset
ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai
puutteellinen tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen
turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
• Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa,
kun se on toiminnassa tai jäähtyy.
• Pinnat voivat kuumentua käytön aikana .
• Tätä laitetta voidaan käyttää hanavedellä. Suosittelemme tislatun
veden tai 50 % tislatun ja 50 % hanaveden seoksen käyttöä.
• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus
vastaavat arvokilven tietoja!
• Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos silitysraudassa tai
sen virtajohdossa on näkyviä vaurioita tai jos silitysrauta vuotaa.
• Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Täyttöaukkoa ei saa avata käytön aikana.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai
muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
• Silitysrautaa tulee käyttää vakaalla pinnalla ja se tulee jättää vakaalle
pinnalle. Kun silitysrauta pannaan tukeensa, varmista, että tuki on
vakaalla pinnalla.
• Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty
syöttöverkkoon.
• Laite tulee sammuttaa ja virtajohto irrottaa pistorasiasta aina käytön
jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
• Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta, ennen kuin vesisäiliö täytetään
vedellä.
• Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
• Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
• Älä täytä laitetta siihen merkityn maksimirajan yli.
• Tarkista laitteessa käytettävän veden laatu/tyyppi, jos rajoitukset
koskevat sitä.
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta
mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta
käytöstä.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
25
Osat
A. Pohjalevy
B. Veden maksimitason merkkiviiva
C. Täyttöaukko ja sen suoja
D. Sumutinpää
E.Sumutinpainike
F. Höyrysuihkun painike
G. Höyrynvalitsin/itsepuhdistus
H. Virran merkkivalo
I.Virtajohto
J. Automaattisen sammutuksen merkkivalo
K. Lämpötilanvalitsin
L. Vesisäiliö
M. Johdon kerimislovi
N. Kuminen takaosa
Silitystaulukko
Kangas
Akryyli
Lämpötila
Silityssuositus
Silitä nurjalta puolelta ilman höyryä.
Silitä nurjalta puolelta kosteana ilman höyryä tai sumuta kosteaksi
Asetaattikuitu
sumutepullolla.
Silitä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi.
Nylon ja polyesteri
Silitä nurjalta puolelta.
Raion
Silitetään pääasiassa ilman höyryä. Höyryä voidaan käyttää valmistajan
Viskoosi
ohjeiden mukaisesti.
Silitä nurjalta puolelta. Silitä toisen kankaan läpi, jotta kangas ei ala
Silkki
kiiltämään.
Tarkista pesulapun ohjeet ja noudata valmistajan ohjeita. Käytä
Puuvillasekoitteet
alhaisinta vaadittua lämpötilaa.
Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.
Villa ja villasekoitteet
Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi
Puuvilla
sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa.
Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.
Vakosametti
Silitä nurjalta puolelta tai kankaan läpi, etenkin tummien värien
kohdalla, jotta kangas ei ala kiiltää. Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta
- maksimi
Pellava
kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa
tai korkeaa lämpötilaa.
- maksimi
Käytä suurinta höyryasetusta.
Denim
Vaihteleva silitysnopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetus ei vastaa taulukon suositusta.
Aluksi
1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Poista kaikki
liimajäämät ja hiero kevyesti kostealla kankaalla.
Poista vieraiden aineiden jäänteet vesisäiliöstä
huuhtelemalla. Kun silitysrauta käynnistetään
ensimmäistä kertaa, höyryjä tai hajuja voi syntyä
hetkellisesti.
2. Höyrysilitysraudan täyttäminen vedellä.
Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.
Käännä höyrynvalitsin ei höyryä -asetukselle ja avaa
täyttöaukon suoja. Kaada vettä säiliön maksimirajaan
asti mukana toimitetulla mitalla. Sulje suoja. Tätä
laitetta voidaan käyttää hanavedellä. Suosittelemme
tislatun veden tai 50 % tislatun ja 50 % hanaveden
seoksen käyttöä.
3. Kytke virtajohto pistorasiaan. Virran merkkivalo
syttyy. Aseta lämpötila kääntämällä lämpötilanvalitsin
oikeaan asentoon. Kun valo sammuu, silitysrauta on
käyttövalmis.
26
www.electrolux.com
4. Höyrysumun ja höyrysuihkun käyttö. Varmista, että
vesisäiliössä on vähintään neljännes vettä. Esikostuta
kankaat vesisumulla painamalla sumutinpainiketta
useita kertoja hienon sumun aikaansaamiseksi (A).
Kun käytät höyrysuihkutoimintoa, varmista, että säiliö
on vähintään puolillaan. Täytä pumppu painamalla
höyrysuihkupainiketta useita kertoja (B).
5. Ripustettujen kankaiden höyrytys. Pystysuora
höyrysuihkutoiminto on ihanteellinen verhojen,
pukujen ja arkojen kankaiden höyrytykseen. Ripusta
vaate henkariin, pidä silitysrautaa 10–20 cm:n
etäisyydellä ja paina höyrysuihkupainiketta.
6. Kolmesuuntainen automaattinen sammutus. Jos
silitysrauta jätetään vaakatasoon tai kyljelleen, se
sammuu 30 sekunnin kuluttua. Jos silitysrauta jätetään
pystyasentoon, se sammuu kahdeksan minuutin
kuluttua. Silitysrauta käynnistyy uudestaan, kun silitys
aloitetaan.
Puhdistus (älä käytä puhdistusaineita)
7. Säilytä silitysrauta aina pystyasennossa.
Puhdista ulkopinnat kostealla kangasliinalla ja pyyhi
kuivaksi. Älä käytä kemiallisia pesuaineita, sillä ne
voivat vaurioittaa pintaa.
8.Itsepuhdistustoiminto. Pidä silitysrautaa pesualtaan
yläpuolella. Täytä vedellä. Kuumenna silitysrauta.
Siirrä höyrypainike itsepuhdistusasentoon, odota
viisi sekuntia, jotta vesi poistuu höyryrei’istä. Pysäytä
itsepuhdistustoiminto vapauttamalla painike.
9. Pohjalevyn puhdistaminen. Älä käytä
puhdistamisessa hankaavaa materiaalia tai
voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne vaurioittavat
pintaa. Poista palamisjäänteet silittämällä kosteaa
kangasta, kun silitysrauta on vielä kuuma. Puhdista
DURAgliss™-pohjalevy kostealla kankaalla ja
pyyhkimällä kuivaksi.
BG
CS
DA
DE
ee
Vianetsintä
Ongelma
Pohjalevy ei kuumene, vaikka
silitysrauta on päällä.
Silitysrauta ei tuota höyryä.
Mahdollinen syy
Kosketusongelma
Lämpötilansäädin on asetettu
alhaisimpaan lämpötilaan.
Säiliössä ei ole riittävästi vettä.
Höyrynsäädin on asetettu ei höyryä
-asentoon.
Suihkutoiminto ei toimi.
Valittu lämpötila on alhaisempi kuin
höyrysilityksen edellyttämä lämpötila.
Säiliössä ei ole riittävästi vettä.
Höyrysuihku ja pystysuora höyrysuihku Höyrysuihkutoimintoa on käytetty
ei toimi.
erittäin usein lyhyellä aikavälillä.
Silitysrauta ei ole riittävän kuuma.
Silityspohjasta tulee ruskeita raitoja
silityksen aikana ja kangas tahraantuu.
Ratkaisu
Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia.
Valitse oikea lämpötila.
en
Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta,
nro 2).
Aseta höyrynsäädin minimi- ja
maksimihöyryn välille (katso
silitystaulukko).
Nosta lämpötilaa vähintään tasolle fi
es
fr
hr
.
hu
Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta,
nro 2).
Pane silitysrauta vaakasuoraan
asentoon ja odota, ennen kuin käytät
höyrysuihkua.
Säädä höyrysilitykselle oikea lämpötila
(enintään ). Nosta silitysrauta
pystysuoraan asentoon ja odota,
kunnes lämpötilan merkkivalo
sammuu.
Käytä itsepuhdistustoimintoa yhden
tai useamman kerran.
it
lt
lv
nl
Olet käyttänyt kovaa vettä, minkä
seurauksena vesisäiliöön on
muodostunut kalkkihiutaleita.
Olet käyttänyt kemiallisia
Älä käytä kalkinpoistoaineita.
kalkinpoistoaineita.
Pohjalevyn reikiin on keräytynyt kankaan Käytä itsepuhdistustoimintoa yhden
kuituja, jotka palavat.
tai useamman kerran. Puhdista
silityspohja kostealla ja pehmeällä
liinalla.
Tekstiilejä ei ole välttämättä huuhdeltu
Huuhtele tekstiilit hyvin uudelleen.
hyvin tai tekstiilit ovat uusia eikä niitä ole
pesty ennen silittämistä.
no
pl
pt
ro
ru
sk
Hävittäminen
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
sl
merkittyjä kodinkoneita
Älä hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
sr
sv
tr
uk
27
Consignes de sécurité
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire
attentivement les instructions suivantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus
ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de
connaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’une
personne responsable ou aient reçu des instructions concernant
l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent les dangers inhérents.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de
l’appareil sans supervision.
• Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des
enfants âgés de moins de 8 ans lorsque l’appareil est en cours de
fonctionnement ou de refroidissement.
• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .
• Ce produit peut être utilisé avec de l’eau du robinet. Il est recommandé
d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau
distillée et de 50 % d’eau du robinet.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Le fer ne doit pas être utilisé s’il est tombé, si le fer ou le cordon
d’alimentation portent des marques visibles de déterioration ou si le fer
présente une fuite.
• L’appareil doit être raccordé à la terre.
• L’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant l’utilisation.
• Si l’appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment
qualifiée, afin d’éviter tout danger.
• Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est
placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le
support soit stable.
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à
l’alimentation électrique.
• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et débrancher l’appareil avant de le
nettoyer ou de procéder à son entretien.
• Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d’eau.
• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les
parties chaudes de l’appareil.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur
l’appareil.
• S’il existe des limitations, identifier la qualité/le type d’eau pouvant être
utilisé avec l’appareil.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le
fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant
d’une utilisation incorrecte de l’appareil.
FR
28
www.electrolux.com
Éléments
A. Semelle
B. Indicateur de niveau d’eau maximum
C. Goulot de remplissage avec capuchon
D.Spray
E. Bouton Spray
F. Bouton jet de vapeur
G. Sélecteur de vapeur/auto-nettoyage
H. Voyant d’alimentation
I. Cordon d’alimentation
J. Voyant d’auto extinction de sécurité
K. Sélecteur de température
L. Réservoir d’eau
M. Dispositif de rangement du cordon
N. Talon caoutchouté
BG
CS
DA
Tableau de repassage
Tissu
Acrylique
Acétate
Nylon & polyester
Rayonne
Viscose
Soie
Mélanges de cotons
DE
Sélecteur de température Recommandations pour le repassage
Repassage à sec sur l'envers.
Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide
ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou
utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Repassage sur l'envers du tissu.
Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en
respectant les instructions du fabricant.
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant.
Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Laine et mélanges de
laines
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
it
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à
élevé.
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Velours côtelé
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour
éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres.
à "max."
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
Lin
brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à
élevé.
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Toile de jean
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau !
Coton
lt
lv
nl
no
pl
pt
Première utilisation
1. Avant la première utilisation. Enlever tous les
restes d’adhésif et essuyer doucement avec un
chiffon humide. Rincer le réservoir d’eau pour
enlever les corps étrangers. Lors de la première mise
sous tension, il est possible que l’appareil dégage
temporairement des vapeurs/odeurs.
2. Remplissage du réservoir d’eau du fer. Vérifiez
que l’appareil est débranché. Placez le sélecteur de
vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon de l’orifice de
remplissage. En utilisant le gobelet de remplissage
fourni, versez l’eau jusqu’au niveau maximum.
Refermez le capuchon. Ce produit peut être utilisé
avec de l’eau du robinet. Il est recommandé d’utiliser
de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 %
d’eau distillée et de 50 % d’eau du robinet.
3. Branchez la fiche d’alimentation dans une prise.
Le voyant d’alimentation s’allume. Choisissez la
température en tournant le sélecteur de température
sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s’éteint, le fer
est prêt à être utilisé.
ro
4. Utilisation des fonctions brumisateur et jet de
vapeur. Vérifiez que le réservoir d’eau est au moins au
quart rempli. Utilisez le brumisateur pour pré-humidifier
les tissus en appuyant plusieurs fois sur le bouton spray
afin de libérer une fine brume (A). Pour utiliser la fonction
jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d’eau est au moins
à demi rempli. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jet
de vapeur pour amorcer la pompe (B).
5. Vaporisation d’articles suspendus. La fonction jet
de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de
rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez
les articles sur un cintre, maintenez le fer à une
distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de
jet de vapeur.
6. Trois critères d’extinction automatique. Si le fer est
laissé immobile sur la semelle ou sur le côté, il s’éteint
après 30 secondes. S’il est laissé immobile sur le talon,
il s’éteint après 8 minutes. Pour le rallumer, il suffit de
recommencer à repasser.
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
29
Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)
7. Posez toujours le fer sur son talon.
Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un
chiffon doux humide puis essuyez pour sécher.
Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci
pourraient endommager la surface.
8. Fonction auto-nettoyage. Maintenez le fer audessus d’un évier. Remplissez le réservoir d’eau.
Mettez le fer en chauffe. Positionnez le bouton de
vapeur sur auto-nettoyage, maintenez le pendant
5 secondes pour vider l’eau du réservoir au travers
des trous de sortie de vapeur. Relachez le bouton
pour arrêter la fonction auto-nettoyage.
9. Nettoyage de la semelle. Ne pas utiliser de tampon
à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car
ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer
les résidus de combustion, repassez sur un chiffon
humide pendant que le fer est chaud. Pour nettoyer
la semelle en Glissium™, essuyez-la simplement avec
un chiffon doux humide puis sécher.
Gestion des pannes
Problème
La semelle ne chauffe pas alors que le
fer est allumé.
Le fer ne produit pas de vapeur.
Cause possible
Problème de raccordement
Le contrôle de température est sur la
position MIN.
Manque d'eau dans le réservoir.
Le contrôleur de vapeur est sur la
position sans vapeur.
La température choisie est inférieure à
celle spécifiée pour une utilisation avec
vapeur.
La fonction brumisateur ne fonctionne Manque d'eau dans le réservoir.
pas.
Les fonctions jet de vapeur et jet de
La fonction jet de vapeur a été très
vapeur vertical ne fonctionnent pas.
utilisée sur une courte période.
Le fer n'est pas suffisament chaud.
Solution
Vérifiez le cordon d'alimentation, la
fiche et la prise.
Choisissez la température adéquate.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Placez le contrôleur de vapeur entre
les positions minimum de vapeur et
maximum de vapeur (voir le « Tableau
de repassage »).
Augmenter la température jusqu’au
niveau
.
Remplir le réservoir (voir « Première
utilisation », n° 2).
Placez le fer en position horizontale et
patientez avant d'utiliser la fonction jet
de vapeur.
Réglez la température convenablement
pour un repassage à la vapeur (jusqu'à
). Placez le fer en position verticale
et patientez jusqu'à ce que voyant
indicateur de température s'éteigne.
Utilisez la fonction d’auto-nettoyage
une ou plusieurs fois.
Des traces marron sortent de la semelle Vous avez utilisé l’eau dure, qui a causé
pendant le repassage et font des
des flocons de tartre de se développer
taches sur le linge.
dans le réservoir d’eau.
Vous avez utilisé un agent détartrant
N’utilisez aucun agent détartrant.
chimique.
Des fibres de tissu se sont accumulées
Utilisez la fonction d’auto-nettoyage
dans les alvéoles de la semelle et brûlent. une ou plusieurs fois. Nettoyez la
semelle avec un chiffon doux humide.
Les textiles n’ont peut-être pas été
Veuillez rincer correctement le linge.
correctement rincés, ou les vêtements
sont neufs et n’ont pas été lavés avant le
repassage.
Mise au rebut
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à
cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement
et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et
électroniques.
30
www.electrolux.com
avec
Ne jetez pas les appareils portant le symbole
les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
HR
Sigurnosni savjeti
Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće upute.
• Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili
pomanjkanjem iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili
upute o upotrebi uređaja na sigurna način i razumiju uključene
opasnosti.
• Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
• Glačalo i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina
kada su uključeni ili se hlade.
• Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe .
• Ovaj je proizvod namijenjen za upotrebu s vodom iz slavine
Preporučuje se upotreba destilirane vode ili mješavine 50% destilirane
i 50% vode iz slavine.
• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon
i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim
vrijednostima!
• Ne koristite glačalo ako je palo, ako ima vidljivih oštećenja na glačalu ili
njegovu kabelu te ako glačalo curi.
• Uređaj morate spojiti samo na uzemljenu utičnicu.
• Otvor za punjenje ne smije se otvoriti tijekom uporabe.
• Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako
biste izbjegli opasnost.
• Glačalo morate koristiti i odlagati na stabilnoj površini. Ako glačalo
postavljate na stalak, provjerite je li stalak postavljen na stabilnom
mjestu.
• Uređaj nikad ne smijete ostaviti bez nadzora ako je uključen u utičnicu.
• Nakon svakog korištenja, prije čišćenja ili održavanja potrebno je
uređaj isključiti i izvući utikač iz utičnice električnog napajanja.
• Prije punjenja spremnika vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.
• Kabel za napajanje ne smije doći u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
• Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
• Nemojte puniti više nego što je maksimalno dopušteno oznakom na
uređajima.
• Postoje li određena ograničenja, odredite kvalitetu / vrstu vode koja se
može koristiti u uređaju.
• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne
prihvaća nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
31
Sastavni dijelovi
A. Površina za glačanje
B. Oznaka za maksimalnu razinu vode
C. Otvor za punjenje s poklopcem
D. Mlaznica raspršivača
E. Gumb raspršivača
F. Gumb mlaza pare
G. Birač pare/Samočišćenje
H. Žaruljica pokazivača napajanja
I. Kabel za napajanje
J. Sigurnosna žaruljica automatskog isključivanja
K. Birač temperature
L. Spremnik vode
M. Dio za namatanje kabela
N. Gumirano postolje
Tablica glačanja
Tkanina
Akril
Postavljanje temperature Savjeti za korištenje glačanja
Glačajte na suho s obratne strane.
Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite
Acetat
raspršivač za vlaženje.
Glačajte s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za
Najlon i poliester
vlaženje.
Glačajte s obratne strane tkanine.
Rejon
Pretežno glačajte na suho. Para se može koristiti uz pridržavanje uputa
Viskoza
proizvođača.
Glačajte s obratne strane. Koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli
Svila
sjajni tragovi.
Provjerite podatke na etiketi i slijedite upute proizvođača. Postavite
Miješani pamuk
temperaturu prema vlaknu koje zahtijeva najniže podešavanje.
Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje.
Vuna i miješana vuna
Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite
Pamuk
raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru.
Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje.
Baršun
Glačajte s obratne strane ili koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli
sjajni tragovi, osobito kod tkanine tamnijih boja. Glačajte na suho dok
na “max”
Lan
je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku
paru.
na “max”
Koristite maksimalnu paru.
Jeans
Različita brzina glačanja i vlažnost tkanine mogu uzrokovati odstupanja od preporučenih vrijednosti iz tablice!
Početak rada
1. Prije prve uporabe. Uklonite sve ljepljive ostatke i
nježnim pokretima istrljajte glačalo vlažnom krpom.
Isperite spremnik vode kako biste uklonili strane
čestice. Pri prvom uključivanju mogu se pojaviti
privremena isparavanja ili mirisi.
2. Punjenje parnog glačala vodom.
Provjerite je li utikač izvučen iz strujne utičnice.
Okrenite birač pare na postavku suho i otvorite
poklopac otvora za punjenje. Uz pomoć priložene
mjerne čaše napunite vodom do maksimalne razine.
Zatvorite poklopac. Ovaj je proizvod namijenjen za
upotrebu s vodom iz slavine Preporučuje se upotreba
destilirane vode ili mješavine 50% destilirane i 50%
vode iz slavine.
3. Uključivanje kabela za napajanje u strujnu
utičnicu. Žaruljica pokazivača napajanja se
uključuje. Postavite temperaturu okretanjem birača
temperature na odgovarajuću vrijednost. Kad se
žaruljica isključi, glačalo je spremno za uporabu.
32
www.electrolux.com
4. Korištenje funkcije raspršivača i mlaza pare
Provjerite je li spremnik vode napunjen najmanje
do 1/4. Pritisnete li gumb raspršivača nekoliko puta,
stvorit će se fino raspršena maglica koju možete
koristiti za predvlaženje tkanine (A). Za korištenje
funkcije mlaza pare spremnik vode mora biti
napunjen najmanje do 1/2. Pritisnite gumb mlaza
pare nekoliko puta kako biste istjerali zrak iz pumpe
(B).
5. Tretiranje obješenih odjevnih predmeta parom.
Funkcija okomitog mlaza pare savršeno je rješenje
za tretiranje zavjesa, odijela i nježnih tkanina parom.
Objesite vješalicu s odjevnim predmetom i držite
glačalo na udaljenosti 10 – 20 cm te pritisnite gumb
mlaza pare.
6. 3 načina automatskog isključivanja Ako glačalo
ostavite bez nadzora na površini za glačanje ili na
bočnoj strani, ono će se isključiti nakon 30 sekundi.
Ostavite li ga bez nadzora u okomitom položaju,
glačalo će se isključiti nakon 8 minuta. Za uključivanje
samo počnite glačati.
Čišćenje (ne koristite deterdžente)
7. Glačalo uvijek čuvajte u okomitom položaju.
Vanjske površine očistite vlažnom mekanom krpom
te ih prebrišite suhom krpom. Ne koristite kemijska
otapala jer ona mogu oštetiti površinu.
8. Funkcija samočišćenja Držite glačalo iznad
sudopera. Napunite vodom. Zagrijte glačalo. Gumb
pare pomaknite u položaj samočišćenja te držite 5
sekundi kako bi se ispraznila voda iz otvora za paru.
Za prekid funkcije samočišćenja otpustite gumb.
9. Čišćenje površine za glačanje Ne koristite jastučiće
za ribanje ili gruba sredstva za čišćenje površine
za glačanje jer ta će sredstva oštetiti površinu. Za
uklanjanje sagorjelih ostataka glačajte preko vlažne
krpe dok je glačalo još vruće. Glissium™ površinu za
glačanje jednostavno obrišite mekanom vlažnom
krpom te prebrišite suhom krpom.
BG
CS
DA
DE
Otklanjanje poteškoća
Problem
Površina za glačanje se ne zagrijava
iako je glačalo uključeno.
Glačalo ne stvara paru.
ee
Mogući uzrok
Problem u vezi s električnim napajanjem
Kontrola temperature je u položaju MIN.
Nema dovoljno vode u spremniku.
Kontrola pare postavljena je na položaj
kod kojeg se ne stvara para.
Funkcija raspršivanja ne radi.
Funkcije mlaza pare i okomitog mlaza
pare ne rade.
Prilikom glačanja iz podloge izlaze
smeđe mrlje i prljaju rublje.
Odabrana temperatura niža je od
temperature određene za korištenje s
parom.
Nema dovoljno vode u spremniku.
Rješenje
Provjerite kabel za električno
napajanje, utikač i utičnicu.
Odaberite odgovarajuću temperaturu
Napunite spremnik vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Postavite kontrolu pare između
položaja za minimalnu paru i
maksimalnu paru (pogledajte "Tablicu
glačanja").
Povisite temperaturu na najmanje
.
en
es
fi
fr
hr
hu
Napunite spremnik vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Funkcija mlaza pare učestalo je korištena Stavite glačalo u vodoravan položaj
u kratkom razdoblju.
i pričekajte neko vrijeme prije
ponovnog korištenja funkcije mlaza
pare.
Glačalo nije dovoljno vruće.
Podesite pravilnu temperaturu za
glačanje parom (do ). Stavite glačalo
u okomit položaj i pričekajte dok se ne
isključi žaruljica pokazivača.
Upotrebljavali ste tvrdu vodu što je
Jedan ili više puta upotrijebite funkciju
dovelo do stvaranja malih čestica u
samo čišćenja.
spremniku vode.
Ne upotrebljavajte niti jedno sredstvo
Upotrijebili ste kemijska sredstva za
uklanjanje kamenca.
za uklanjanje kamenca.
Vlakna tkanina nakupila su se u otvorima Jedan ili više puta upotrijebite funkciju
na stopalu glačala i izgaraju.
samo čišćenja. Stopalo glačala očistite
vlažnom mekom krpom.
Tkanina možda nije ispravno isprana ili je Ponovno dobro isperite rublje.
odjeća nova i nije oprana prije glačanja.
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
Odlaganje
sl
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja.
ne bacajte zajedno
Uređaje označene simbolom
s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
sr
sv
tr
uk
33
Biztonsági előírások
A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a
következő utasításokat.
• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve megváltozott
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve hozzá nem
értő személyek csak felügyelett mellet, vagy abban az esetben
használhatják, ha megfelelően elsajátították a készülék biztonságos
használatának módját, és megértették a velejáró veszélyeket. • Tilos a gyermekeknek a készülékkel játszani.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási munkát a készüléken.
• Amíg be van kapcsolva, vagy ki nem hűlt teljesen, a vasalót és a
vezetékét tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
• Használat közben a felületek felforrósodhatnak .
• A készülék csapvízzel is használható. Javasoljuk, hogy desztillált vizet
vagy 50% desztillált víz és 50% csapvíz keverékét alkalmazza.
• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel
azonos feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad
csatlakoztatni.
• Ne használja a vasalót, ha leejtették, ha a vasalón vagy a kábelen
látható sérülés van, illetve ha szivárog.
• A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva
használható.
• A készülék működése közben a betöltő nyílást tilos kinyitni.
• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése
érdekében azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy
hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.
• A vasalót stabil felületen kell használni és tartani. A vasaló állványra
helyezése előtt mindig győződjön meg arról, hogy az állvány alatti
felület stabil.
• A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet
nélkül.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után mindig
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
• A víztartály feltöltése előtt a tápkábel csatlakozóját mindig ki kell húzni
a hálózati aljzatból.
• A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
• A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
• Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési mennyiséget
(vízszintet).
• Korlátozások fennállása esetén határozza meg a víz minőségét / a
készülékhez használható víz típusát.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó
nem vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem
rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkért.
HU
34
www.electrolux.com
A készülék részei
A. Talp
B. Megengedett legmagasabb vízszint jel
C. Töltőnyílás fedéllel
D. Permetező fúvóka
E. Permetezés gomb
F. Gőzpermet gomb
G. Gőzszabályozó/öntisztítás
H. Tápellátás jelzőfény
I. Tápkábel
J. Biztonsági automatikus kikapcsolás jelzőfény
K. Hőmérséklet-választó
L. Víztartály
M. Kábeltároló
N. Csúszásgátlós hátlap
BG
CS
DA
Vasalási táblázat
Textília
Akril
Hőmérséklet beállítása
Acetát műszál
Nylon és poliészter
Műselyem
Viszkóz
Selyem
Kevertszálas pamut
Gyapjú és
kevertszálas gyapjú
DE
Vasalási javaslat
Vasalja szárazon az anyag fonákját.
Vasalja szárazon az anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse
be.
Vasalja a nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse
be.
Vasalja az anyag fonákját.
Lehetőleg szárazon vasalja. A gyártó utasításaitól függően gőzt is
használhat.
Vasalja az anyag fonákját. A kifényesedett foltok kialakulását
vasalóruha használatával kerülheti el.
A gyártó által bevarrt címkén szereplő utasítások szerint járjon el.
Használja a legalacsonyabb hőfokot igénylő szálhoz javasolt beállítást.
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.
it
Vasalja szárazon a még nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel
nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon.
Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.
Kordbársony
Vasalja a fonákoldalt, vagy használjon vasalóruhát a kifényesedett
foltok elkerülése érdekében, különösen sötét színű darabok esetén.
„max” állásig
Lenvászon
Vasalja szárazon a még nedves anyagot, vagy permetezéssel
nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon.
„max” állásig
Használja a legmagasabb gőzfokozatot.
Pamutvászon
A változó vasalási sebesség és a textília nedvessége a táblázatban ajánlottaktól eltérő optimális beállítást eredményezhet!
Pamut
lt
lv
nl
no
Üzembe helyezés
1. Első használat előtt. Távolítsa el az öntapadós
címkéket, és a helyüket nedves ruhával dörzsölje
át. Öblítse át a víztartályt, hogy idegen részecskék
ne maradjanak benne. Az első bekapcsolás idején
előfordulhat átmeneti gőz- vagy szagképződés.
2. A gőzölős vasaló feltöltése vízzel.
Ügyeljen arra, hogy a feltöltés előtt a tápkábel
csatlakozóját húzza ki a fali aljzatból. A
gőzszabályozót állítsa Száraz fokozatra, és nyissa fel
a töltőnyílás fedelét. A tartozékként kapott csőrös
pohárral töltse fel a vizet a maximális szintig. Zárja
le a fedelet. A készülék csapvízzel is használható.
Javasoljuk, hogy desztillált vizet vagy 50% desztillált
víz és 50% csapvíz keverékét alkalmazza.
3. A tápkábel csatlakozóját csatlakoztassa egy
fali táphálózati aljzathoz. A tápellátás jelzőfény
világítani kezd. A hőmérsékletválasztót fordítsa a
kívánt hőmérsékletnek megfelelő fokozathoz. Amikor
a fény kialszik, a vasaló használatra kész.
pl
4. A vízpermetezési és gőzpermetezési funkciók
használata. Ellenőrizze, hogy a víztartály legalább
negyedéig fel legyen töltve. A textíliák előzetes
megnedvesítését a permetezés gomb többszöri
megnyomásával, finom vízköd létrehozásával végezze
A. A gőzpermetezés funkció használatakor ellenőrizze,
hogy a víztartály legalább feléig fel legyen töltve. A
gőzpermet gomb többszöri megnyomásával töltse fel a
szivattyút B).
5. Függőleges anyagok gőzölése. A függőleges
gőzpermet funkció ideális függönyök, ruhák és
kényes textíliák gőzöléséhez. A vasalnivalót akassza
vállfára, tartsa a vasalót 10–20 cm távolságra, és
nyomja meg a gőzpermet gombot.
6. 3 állású automatikus kikapcsolás. Ha a vasalót
felügyelet nélkül talpára vagy oldalára állítva hagyják,
30 másodperc elteltével kikapcsol. Ha a hátlapjára
állítva hagyják felügyelet nélkül, akkor 8 perc múlva
kapcsol ki. Ha vasalni kezd, újra bekapcsol.
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
Tisztítás (ne használjon mosószert)
35
7. A vasalót mindig a hátlapjára állítva tárolja.
A külső felületeket először puha, nedves ruhával
tisztítsa meg, majd törölje szárazra. Ne használjon
kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a
felületeket.
8. Öntisztító funkció. Tartsa a vasalót mosogató fölé.
Töltse fel vízzel. Hagyja a vasalót felmelegedni. A
gőzszabályozót állítsa öntisztítás helyzetbe, és 5
másodpercig tartsa lenyomva, hogy a víz kijusson a
gőzjáratokból. Az öntisztítás a gomb elengedésével
fejezhető be.
9. A talp tisztítása. A talp tisztításához ne használjon
súrolószivacsot vagy erős tisztítószereket, mert ezek
károsítják felületét. A ráégett nyomok eltávolításához
a forró vasalót húzza át nedves ruhán. A zománcozott
Glissium™ talp tisztítását egyszerűen puha nedves
ruhával végezheti; utána törölje szárazra.
Hibaelhárítás
Hiba
A talp nem melegszik, pedig a vasaló
be van kapcsolva.
A vasaló nem fejleszt gőzt.
Lehetséges ok
Probléma a hálózati csatlakozással
A hőmérséklet-választó MIN állásban van.
Nincs elég víz a tartályban.
A gőzszabályozó a gőzmentes
helyzetben van.
Nem működik a permetezés funkció.
A kiválasztott hőmérséklet alacsonyabb a
gőzzel való használathoz javasoltnál.
Nincs elég víz a tartályban.
Nem működik a gőzpermetezés és a
függőleges gőzpermetezés funkció.
Rövid időn belül túl sokszor használták a
gőzpermetezés funkciót.
A vasaló nem elég forró.
Barna folyadék hagyja el a vasalótalpat A kávéfőzéshez használt víz keménysége
vasalás közben, mely foltot hagy a
miatt vízkő képződött a víztartályban.
ruhán.
Vízkőoldó vegyszert használt.
Anyagszálak gyűltek össze a vasalótalp
nyílásaiban és égnek.
A szövetet nem öblítette ki megfelelően,
vagy a ruhanemű új, és még nem volt
kimosva a vasalást megelőzően.
Megoldás
Ellenőrizze a hálózati tápkábelt, a
csatlakozót és a csatlakozóaljzatot.
Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet.
Töltse fel a tartályt vízzel (lásd:
„Üzembe helyezés”, 2. pont).
Állítsa a gőzszabályozót a minimum és
a maximum gőz közötti fokozatra (lásd:
„Vasalási táblázat”).
Állítsa a hőmérsékletet minimum erre
a szintre
.
Töltse fel a tartályt vízzel (lásd:
„Üzembe helyezés”, 2. pont).
Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe,
és várjon, mielőtt használná a
gőzpermetezés funkciót.
A gőzzel történő vasaláshoz a
megfelelő hőmérsékletet elérheti
ezt a fokozatot: ). Állítsa a vasalót
függőleges helyzetbe, és várjon, amíg
a hőmérsékletjelző fény kialszik.
Futtassa le egy- vagy több alkalommal
az öntisztító funkciót.
Soha ne használjon vízkőoldó
vegyszert.
Futtassa le egy- vagy több alkalommal
az öntisztító funkciót. Egy puha,
nedves kendővel tisztítsa meg a
talprészt.
Kérjük, öblítse ki megfelelően a
szövetet.
Hulladékkezelés
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:
.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus
hulladékot.
36
www.electrolux.com
A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja
a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a
helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
IT
Norme di sicurezza
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, leggere
attentamente le seguenti istruzioni.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli
8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali
o con scarsa esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura,
soltanto se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso
dell’apparecchiatura e a condizione che abbiano capito i rischi coinvolti.
• I bambini non devono giocare con l’apparecchiatura.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti
dai bambini senza supervisione.
• Tenere il ferro e il suo cavo lontani dalla portata di bambini di età
inferiore agli 8 anni quando collegato alla rete elettrica o se si sta
raffreddando.
• Le superfici possono surriscaldarsi durante l’uso .
• Questo prodotto è adatto per essere utilizzato con acqua di rubinetto. Si
consiglia di utilizzare acqua distillata o una miscela composta da 50% di
acqua distillata e 50% di acqua di rubinetto.
• Collegare l’apparecchio solo a una fonte di alimentazione con tensione
e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle
caratteristiche.
• Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, perde o presenta danni visibili
al corpo dell’apparecchio o al cavo di alimentazione.
• L’apparecchio deve essere collegato solo a una presa con messa a terra.
• Il foro di riempimento non deve essere aperto durante l’uso.
• In caso di danneggiamento dell’apparecchio o del cavo di
alimentazione, ottenerne la sostituzione rivolgendosi al produttore, a
un suo agente dell’assistenza o a una persona egualmente qualificata, in
modo da evitare rischi.
• Utilizzare e poggiare il ferro da stiro su una superficie stabile. Quando si
colloca il ferro sul suo supporto, accertarsi che la superficie sulla quale
quest’ultimo poggia sia stabile.
• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla rete
elettrica.
• Dopo ogni uso, spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica
prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.
• Prima di procedere al riempimento del serbatoio dell’acqua, rimuovere
la spina dalla presa elettrica.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde
dell’apparecchio.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non superare il volume massimo di riempimento indicato
sull’apparecchio.
• Se vi sono limitazioni, definire qualità/tipo di acqua utilizzabili con
l’apparecchio.
• Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Il
produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati
dall’uso improprio o errato.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
37
Componenti
A. Piastra
B. Indicatore del livello massimo dell’acqua
C. Foro di riempimento con sportellino
D. Ugello di nebulizzazione
E. Pulsante di nebulizzazione
F. Pulsante del getto di vapore
G. Selettore del vapore / autopulitura
H. Spia dell’alimentazione
I. Cavo di alimentazione
J. Spia dello spegnimento automatico di sicurezza
K. Selettore della temperatura
L. Serbatoio dell’acqua
M. Supporto per l’avvolgimento del cavo
N. Supporto posteriore gommato
Tabella di stiratura
Tessuto
Impostazione di
temperatura
Raccomandazione di stiratura
Stirare a secco al rovescio.
Stirare a secco al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il
Acetato
nebulizzatore per inumidirlo.
Stirare al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per
Nylon e poliestere
inumidirlo.
Stirare al rovescio.
Rayon
Stirare principalmente a secco. Utilizzare il vapore se previsto dalle
Viscosa
indicazioni del produttore.
Stirare al rovescio. Utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto
Seta
lucido.
Attenersi alle indicazioni del produttore riportate sull'etichetta.
Utilizzare l'impostazione relativa alla fibra che richiede il valore di
Misto cotone
temperatura inferiore.
Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.
Lana e misto lana
Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per
Cotone
inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte.
Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.
Velluto a coste
Stirare al rovescio o utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto
lucido, specialmente con i colori scuri. Stirare a secco il capo ancora
fino a “max”
Lino
umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di
vapore da medio a forte.
fino a “max”
Utilizzare il vapore a massima potenza.
Jeans
L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità
del capo.
Acrilico
Operazioni preliminari
1. Operazioni preliminari al primo utilizzo.
Rimuovere tutti gli eventuali residui di colla
sfregando delicatamente con un panno umido.
Sciacquare il serbatoio dell’acqua per rimuovere
eventuali particelle estranee. Alla prima accensione
dell’apparecchio, potrebbero riscontrarsi fumi/odori.
2. Riempimento del ferro a vapore con acqua.
Accertarsi che la spina sia scollegata dalla presa
elettrica. Ruotare il selettore del vapore sulla stiratura
a secco e aprire lo sportellino del foro di riempimento.
Utilizzando il bicchierino in dotazione, versare l’acqua
fino al livello massimo indicato, quindi richiudere
lo sportellino. Questo prodotto è adatto per essere
utilizzato con acqua di rubinetto. Si consiglia di
utilizzare acqua distillata o una miscela composta da
50% di acqua distillata e 50% di acqua di rubinetto.
3. Inserire la spina del cavo di alimentazione in
una presa di corrente. La spia dell’alimentazione
si accende. Impostare la temperatura ruotando il
selettore sull’impostazione adatta. Quando la spia si
spegne, il ferro è pronto per l’uso.
38
www.electrolux.com
4. Uso delle funzioni nebulizzazione e getto di
vapore. Accertarsi che il serbatoio dell’acqua sia
pieno almeno fino a 1/4. Per preinumidire i tessuti,
premere più volte il pulsante del nebulizzatore (A).
Per utilizzare la funzione getto di vapore, accertarsi
che il serbatoio dell’acqua sia pieno almeno fino a
1/2. Premere più volte il pulsante del getto di vapore
per adescare la pompa (B).
5. Stiratura a vapore di capi appesi. La funzione getto
di vapore in verticale è utilissima per la stiratura di
tende, abiti e tessuti delicati. Appendere il capo ad
una gruccia e, tenendo il ferro ad una distanza di
10–20 cm, premere il pulsante del getto di vapore.
6. 3 modalità di spegnimento automatico. Se il
ferro viene lasciato inutilizzato poggiato sulla
piastra o su un fianco, si spegne dopo 30 secondi.
Se viene lasciato inutilizzato poggiato sul supporto
posteriore, si spegne dopo 8 minuti. Per accenderlo,
semplicemente riprendere la stiratura.
Pulizia (non utilizzare alcun detergente)
7. Poggiare sempre il ferro da stiro sul supporto
posteriore.
Per la pulizia della superficie esterna dell’apparecchio,
utilizzare un panno morbido inumidito, quindi
asciugare. Non utilizzare solventi chimici, che
danneggerebbero la superficie.
8. Funzione di autopulitura. Tenere il ferro sopra un
lavandino. Riempire il serbatoio di acqua. Riscaldare
il ferro. Spostare il pulsante del vapore in posizione
di autopulitura e tenerlo per 5 secondi per eliminare
l’acqua dai fori del vapore. Rilasciare il pulsante per
interrompere la funzione di autopulitura.
9. Pulizia della piastra. Non utilizzare sulla piastra
spugne abrasive o detergenti aggressivi che ne
danneggerebbero la superficie. Per rimuovere
eventuali residui di bruciato, passare il ferro caldo
su un panno umido. Per pulire la piastra smaltata
Glissium™, è sufficiente passare un panno morbido
inumidito sulla superficie, quindi asciugare.
BG
CS
DA
DE
ee
Ricerca ed eliminazione dei guasti
Problema
La piastra non si riscalda anche se il
ferro è acceso.
Il ferro non produce vapore.
La funzione di nebulizzazione non
funziona.
Le funzioni getto di vapore e getto di
vapore in verticale non funzionano.
Fuoriescono tracce marroni dai fori
della piastra in fase di stiro. Queste
tracce possono macchiare il bucato.
Causa possibile
Problema di collegamento elettrico.
Il controllo della temperatura è in
posizione MIN.
L'acqua nel serbatoio è insufficiente.
en
Soluzione
Controllare il cavo di alimentazione, la
spina e la presa di corrente.
Selezionare la temperatura adatta.
es
fi
fr
Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere
“Operazioni preliminari”, punto 2).
Il controllo del vapore è impostato nella Impostare il controllo del vapore tra le
posizione di esclusione del vapore.
posizioni di vapore minimo e massimo
(vedere “Tabella di stiratura”).
La temperatura selezionata è inferiore a Aumentare la temperatura ad almeno
quella specificata per l'uso del vapore.
.
L'acqua nel serbatoio è insufficiente.
Riempire il serbatoio dell'acqua
(vedere “Operazioni preliminari”,
punto 2).
La funzione getto di vapore è stata
Portare il ferro in posizione orizzontale
utilizzata ripetutamente in un periodo di e attendere prima di utilizzare
tempo molto breve.
nuovamente la funzione getto di
vapore.
Il ferro non è sufficientemente caldo.
Selezionare la temperatura corretta
per la stiratura a vapore (fino a ).
Portare il ferro in posizione verticale
e attendere che l'indicatore luminoso
della temperatura si spenga.
L’acqua dura utilizzata ha causato la
Utilizzare la funzione di autopulizia
produzione di calcare all’interno del
una o più volte.
serbatoio dell’acqua.
Sono stati usati agenti chimici antiNon usare detergenti antiincrostazioni.
incrostazioni.
Fibre di tessuto si sono accumulate nei
Utilizzare la funzione di autopulizia
fori della piastra e stanno bruciando.
una o più volte. Asciugare i fori della
piastra con un panno morbido umido.
I tessuti potrebbero non essere
Risciacquare adeguatamente il bucato
adeguatamente risciacquati, oppure
una seconda volta.
sono nuovi o non sono stati lavati prima
della stiratura.
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
Smaltimento
Riciclare i materiali con il simbolo
. Buttare l’imballaggio
negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti
derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
sv
tr
Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto
di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.
uk
39
Saugumo patarimas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite šias
instrukcijas.
• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei
žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• aikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs.
• Neleiskite jaunesnių nei 8 metų vaikų prie lygintuvo ir jo laido, kai jis
kaista arba pastatytas atšauti.
• Naudojimo metu paviršiai gali įkaisti .
• Šiame gaminyje galima naudoti vandenį iš čiaupo. Rekomenduojama
naudoti distiliuotą vandenį arba 50 % distiliuoto ir 50 % vandens iš
čiaupo mišinį.
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir
dažnis atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
• Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis buvo numestas, jei ant lygintuvo
ar jo laido matomi pažeidimo požymiai arba yra nesandarus.
• Prietaisą galima įjungti tik į įžemintą el.
• Naudojant pildymo anga privalo būti atidaryta.
• Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus,
jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas ar
kitas kvalifikuotas asmuo.
• Lygintuvas turi būti naudojamas ir pastatomas ant stabilaus paviršiaus.
Kai lygintuvą padedate ant stovo, įsitikinkite, ar paviršius, ant kurio
stovas padėtas, yra stabilus.
• Kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, niekada nepalikite jo
be priežiūros.
• Prieš atliekant valymo arba priežiūros darbus, prietaisą reikėtų išjungti,
o maitinimo kištuką ištraukti kiekvieną kartą po naudojimo.
• Kištuką reikia ištraukti iš el. lizdo prieš pilant vandenį į vandens
talpyklą.
• Laidas negali liestis prie jokių įkaitusių prietaiso dalių.
• Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
• Neviršykite maksimalios pripildymo talpos, kuri nurodyta ant prietaisų.
• Jei yra apribojimų, nustatykite vandens kokybę / tipą, kurį galima
naudoti su prietaisu.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės už galimus pažeidimus, jei prietaisas naudojamas
netinkamai.
LT
40
www.electrolux.com
Sudedamosios dalys
A. Pado plokštė
B. Maksimalaus vandens lygio rodiklis
C. Pildymo anga su dangteliu
D. Purkštuko antgalis
E. Purškimo mygtukas
F. Garų srovės mygtukas
G. Garų reguliatorius / Savaiminis valymas
H. Maitinimo indikatoriaus lemputė
I. El. tinklo laidas
J. Saugos automatinio išsijungimo lemputė
K. Temperatūros reguliatorius
L. Vandens bakas
M. Įtaisas suvyniotam laidui
N. Guma padengta galinė dalis
BG
CS
DA
Lyginimo lentelė
Audinys
Temperatūros
nustatymas
DE
Lyginimo rekomendacijos
ee
Lyginkite sausai iš blogosios pusės.
Lyginkite sausai iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba
Acetatas
apipurkškite jį, kad sudrėktų.
Lyginkite iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite
Nailonas ir poliesteris
jį, kad sudrėktų.
Lyginkite iš blogosios audinio pusės.
Dirbtinis šilkas
Daugiausia lyginkite sausai. Garus galima naudoti pagal gamintojo
Viskozė
instrukcijas.
Lyginkite iš blogosios pusės. Naudokite lyginimo audeklą, kad
Šilkas
išvengtumėte švytinčių žymių.
Patikrinkite etiketę ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.
Naudokite nustatymą, skirtą audiniui, kuriam reikalingas žemiausias
Medvilnės mišiniai
nustatymas.
Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą.
Vilna ir vilnos mišiniai
Lyginkite sausai, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad
Medvilnė
sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę.
Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą.
Velvetas
Lyginkite iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą, kad
išvengtumėte švytinčių žymių, ypač lyginant tamsių spalvų audinius.
iki „maks.“
Linas
Lyginkite sausai, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad
sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę.
iki „maks.“
Naudokite maksimalią garų srovę.
Audinys džinsams
Įvairūs lyginimo greičiai ir audinio drėgnumas gali reikšti, kad optimalus nustatymas gali skirtis nuo rekomenduojamo
lentelėje!
Akrilo audinys
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
Naudojimo pradžia
1. Prieš naudojant pirmą kartą. Nuimkite visus lipnios
juostos likučius ir švelniai nutrinkite drėgna šluoste.
Išskalaukite vandens baką, kad pašalintumėte
pašalines daleles. Pirmą kartą įjungus, laikinai gali
pasklisti garai / kvapai.
2. Garų lygintuvo pripildymas vandeniu.
Patikrinkite, ar kištukas ištrauktas iš maitinimo angos.
Pasukite garų reguliatorių į nustatymą „sausas“ ir
atidarykite pildymo angos dangtelį. Naudodami
gautą menzūrą, pilkite vandenį iki maksimalaus
lygio. Uždarykite dangtelį. Šiame gaminyje galima
naudoti vandenį iš čiaupo. Rekomenduojama naudoti
distiliuotą vandenį arba 50 % distiliuoto ir 50 %
vandens iš čiaupo mišinį.
3. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo angą.
Maitinimo indikatoriaus lemputė įsijungia.
Nustatykite temperatūrą pasukdami temperatūros
reguliatorių į atitinkamą parinktį. Kai lemputė
išsijungia, lygintuvas paruoštas naudojimui.
pt
4. Purškimo dulksnos ir garų srovės funkcijos
naudojimas. Patikrinkite, ar bake yra bent
1/4 vandens. Norėdami iš anksto sudrėkinti
audinius, naudokite purškimo dulksną kelis kartus
paspausdami purškimo mygtuką, kad išleistumėte
švelnią dulksną (A). Norėdami naudoti garų srovės
funkciją, patikrinkite, ar bake yra bent 1/2 vandens.
Paspauskite garų srovės mygtuką kelis kartus
pradiniam pripumpavimui (B).
5. Pakabintų drabužių lyginimas garais. Vertikalios
garų srovės funkcija idealiai tinka garais lyginti
užuolaidas, kostiumus ir subtilius audinius.
Pakabinkite drabužį ant pakabos, laikykite lygintuvą
10–20 cm atstumu nuo medžiagos ir paspauskite
garų srovės mygtuką.
6. Trijų būdų automatinis išjungimas. Jei lygintuvas
paliekamas be priežiūros ant pado plokštės arba ant
šono, jis išsijungia po 30 sekundžių. Jei lygintuvas
paliekamas be priežiūros ant galinės dalies, jis
išsijungia po 8 minučių. Norėdami įjungti, tiesiog vėl
pradėkite lyginti.
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
41
Valymas (nenaudokite jokių valymo priemonių)
7. Lygintuvą visada laikykite pastatytą ant galinės
dalies.
Norėdami valyti išorinius paviršius, naudokite drėgną
minkštą šluostę ir nušluostykite sausai. Nenaudokite
jokių cheminių tirpiklių - jie sugadins paviršių.
8. Savaiminio valymo funkcija. Laikykite lygintuvą virš
kriauklės. Pripildykite vandeniu. Įkaitinkite lygintuvą.
Pastumkite garų mygtuką į savaiminio valymo padėtį,
palaikykite 5 sekundes, kad pašalintumėte vandenį iš
garų angų. Atleiskite mygtuką, norėdami sustabdyti
savaiminio valymo funkciją.
9. Pado plokštės valymas. Pado plokštės valymui
nenaudokite jokių šveitimo padelių arba šiurkščių
valiklių - jie sugadins paviršių. Norėdami pašalinti
nudegusią išspaudą, lyginkite per drėgną audeklą,
kol lygintuvas vis dar karštas. Norėdami nuvalyti
Glissium™ pado plokšę, paprasčiausiai nuvalykite su
minkšta drėgna šluoste ir sausai nušluostykite.
Trikčių šalinimas
Problema
Pado plokštė nekaista, nors lygintuvas
įjungtas.
Lygintuvas negamina garų.
Galima priežastis
Jungties problema
Temperatūros valdymo rankenėlė „MIN“
padėtyje.
Bake nepakankamai vandens.
Garų valdymo rankenėlė nenustatyta į
garų padėtį.
Purškimo funkcija neveikia.
Pasirinkta temperatūra žemesnė, nei
nurodyta naudojimui su garais.
Bake nepakankamai vandens.
Garų srovės ir vertikalios garų srovės
funkcija neveikia.
Garų srovės funkcija buvo naudojama
labai dažnai per trumpą laiko tarpą.
Lygintuvas nepakankamai karštas.
Per skyles pade išeina rudi ruoželiai ir
tepa lyginamus skalbinius.
Jūs naudojote kietą vandenį, todėl
vandens bakelyje susidarė kalkių
nuosėdų.
Naudojote chemines nukalkinimo
nuosėdas.
Pado skylėse prisikaupė audinio plaušų
ir jie dega.
Galbūt audiniai buvo netinkamai
išskalauti, arba gaminiai yra nauji ir prieš
lyginimą jie dar nebuvo skalbti.
Sprendimas
Patikrinkite pagrindinį maitinimo laidą,
kištuką ir maitinimo angą.
Pasirinkite atitinkamą temperatūrą.
Pripildykite vandens baką (žr.
„Naudojmo pradžia“, nr. 2).
Nustatykite garų valdymo rankenėlę
tarp minimalios ir maksimalios garų
srovės padėčių (žr. „Lyginimo lentelė“).
Padidinkite temperatūrą mažiausiai
iki
.
Pripildykite vandens baką (žr.
„Naudojmo pradžia“, nr. 2).
Padėkite lygintuvą į horizontalią padėtį
ir lukterėkite prieš naudodami garų
srovės funkciją.
Nustatykite tinkamą temperatūrą
lyginimui garais (iki ). Padėkite
lygintuvą į vertikalią padėtį ir palaukite,
kol temperatūros indikatoriaus
lemputė išsijungs.
Panaudokite automatinio valymo
funkciją vieną arba kelis kartus.
Nenaudokite jokių nukalkinimo
priemonių.
Panaudokite automatinio valymo
funkciją vieną arba kelis kartus. Valykite
padą drėgnu, minkštu skudurėliu.
Dar kartą tinkamai išskalaukite
skalbinius.
Išmetimas
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas.
42
www.electrolux.com
pažymėtų prietaisų kartu
Neišmeskite šiuo ženklu
su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
LV
Ieteikumi drošībai
Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms uzsākt ierīces lietošanu
pirmo reizi!
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un
zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti
par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
• Ar ierīci nedrīkst rotaļāties bērni.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
• Kamēr gludeklis ir pieslēgts barošanai vai atdziest, glabājiet to un tā
vadu vietā, kas nav pieejama bērniem zem 8 gadu vecuma.
• Lietošanas laikā virsmas var sakarst .
• Šis izstrādājums ir piemērots lietošanai ar krāna ūdeni. Tam ir ieteicams
izmantot destilētu ūdeni vai jaukti - 50% destilēta ūdens un 50% krāna
ūdens.
• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura
spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
• Ja gludeklis ir nokritis, ir redzamas bojājumu pazīmes uz ierīces vai tās
vada, vai arī, ja ir noplūde, to nedrīkst lietot.
• Šī ierīce jāsavieno tikai ar iezemētu kontaktligzdu.
• Uzpildes atveri nedrīkst atvērt lietošanas laikā.
• Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam,
apkalpošanas pārstāvim vai citam kvalificētam personālam tas
jānomaina.
• Gludekli drīkst izmantot un novietot uz stabilas virsmas. Novietojot
gludekli uz tā statīva, pārliecinieties, ka virsma, uz kuras statīvs ir
novietots, ir stabila.
• Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota barošanas
tīklam.
• Pirms ierīci tīrīt vai apkopt, tā jāizslēdz, un kontaktdakša jāatvieno no
kontaktligzdas.
• Ūdens tvertni drīkst piepildīt tikai tad, kad kontaktdakša ir atvienota no
kontaktligzdas.
• Neļaujiet tīkla vadam saskarties ar ierīces karstajām daļām.
• Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
• Nepārsniedziet maksimālo iepildīšanas daudzumu, kas norādīts uz
ierīces.
• Ja pastāv ierobežojumi, lūdzu, nosakiet ūdens kvalitāti/veidu, ko var
lietot ierīcē.
• Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās. Ražotājs neuzņemas atbildību
par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces izmantošanas dēļ.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
43
Sastāvdaļas
A. Apakšējā pamatne
B. Maksimālā ūdens līmeņa rādītājs
C. Ūdens iepildīšanas atvere ar vāciņu
D. Izsmidzināšanas sprausla
E. Izsmidzināšanas funkcijas poga
F. Tvaika strūklas poga
G. Tvaika pārslēgs/pašattīrīšanās
H. Strāvas indikators
I. Tīkla vads
J. Drošības automātiskās izslēgšanās indikators
K. Temperatūras pārslēgs
L. Ūdens tvertne
M. Vada satīšanas funkcija
N. Gumijota pamatne – vertikālai novietošanai
Gludināšanas tabula
Audums
Akrils
Temperatūras iestatīšana Gludināšana — ieteikumi lietošanai
Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.
Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.
Acetāts
Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.
Neilons un poliesters
Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.
Mākslīgais zīds
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.
Pārsvarā sausā gludināšana. Tvaiku var izmantot saskaņā ar ražotāja
Viskoze
norādījumiem.
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses. Lai izvairītos no spīduma,
Zīds
gludinot pārklājiet ar kokvilnas audumu.
Pārbaudiet etiķeti un rīkojieties saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Kokvilnas veidi
Izmantojiet iestatījumu smalkām šķiedrām.
Tvaika gludinašana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas
Vilna un tās veidi
drānu.
Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.
Kokvilna
Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju
vai stipru tvaika padevi.
Tvaika gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas
Velvets
drānu.
Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai izmantojot
gludināšanas drānu, lai novērstu spīdumu, īpaši tumšiem audumiem.
Linu audums
uz MAX
Sausā gludināšana, kad izstrādājums ir mitrs. Mitrināšanai varat
izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika
padevi.
Džinsa audums
uz MAX
Izmantojiet maksimālo tvaika padevi.
Dažādie gludināšanas ātrumi un auduma mitrums var nozīmēt to, ka optimālais uzstādījums var atšķirties no tā, kas
norādīts tabulā!
Darba uzsākšana
1. Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz. Noņemiet
visas pielipušās daļiņas un viegli noberziet ar mitru
drānu. Izskalojiet ūdens tvertni, lai izskalotu daļiņas.
Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, iespējams, īslaicīgi sajutīsit
specifisku smaržu/smaku.
2. Ūdens iepildīšana tvaika gludeklī.
Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir atvienota no
strāvas padeves tīkla. Pagrieziet tvaika pārslēgu uz
iestatījumu „Sauss” un atveriet iepildīšanas atveres
vāciņu. Izmantojot pievienoto mērglāzi, ielejiet ūdeni
līdz maksimālajai atzīmei. Aizveriet vāciņu.
Šis izstrādājums ir piemērots lietošanai ar krāna
ūdeni. Tam ir ieteicams izmantot destilētu ūdeni vai
jaukti - 50% destilēta ūdens un 50% krāna ūdens.
3. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Iedegsies
strāvas indikators. Iestatiet temperatūru, pagriežot
temperatūras pārslēgu uz vēlamo temperatūru. Kad
indikators izslēdzas, gludeklis ir gatavs darbam.
4. Izsmidzināšanas un tvaika strūklas funkcijas
izmantošana. Pārliecinieties, ka vismaz 1/4 daļa
ūdens tvertnes ir piepildīta.
44
www.electrolux.com
Izmantojiet izsmidzināšanu, lai iepriekš viegli
samitrinātu audumu, vairākas reizes nospiežot
smidzināšanas pogu (A). Lai izmantotu tvaika strūklas
funkciju, pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir piepildīta
vismaz līdz pusei. Lai iesūknētu ūdeni, nospiediet
tvaika strūklas pogu vairākas reizes (B).
5. Tvaika gludināšana pakarinātām drēbēm.
Vertikālās tvaika strūklas funkcija īpaši piemērota
aizskariem, kostīmiem un smalkiem audumiem.
Pakariniet gludinamo izstrādājumu uz drēbju
pakaramā, turiet tvaika gludekli 10-20 cm attalumā no
materiāla un nospiediet tvaika strūklas pogu.
6. Trīs veidu automātiskā izslēgšanās. Ja gludeklis ir
atstāts bez uzraudzības uz pamatnes vai sāniem, tas
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Ja gludeklis ir novietots
vertikāli un atstāts bez uzraudzības, tas izslēdzas pēc
8 minūtēm. Lai to atkal ieslēgtu, vienkārši atsāciet
gludināt.
Tīrīšana (neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus)
7. Vienmēr turiet gludekli novietotu vertikāli uz
pamatnes. Lai notīrītu ierīces virsmu, izmantojiet
mitru, mīkstu drānu. Neizmantojiet nekādus ķīmiskus
šķīdinātājus, jo tie var bojāt ierīces virsmu.
8. Pašattīrīšanās funkcija. Turiet gludekli virs izlietnes.
Iepildiet ūdeni. Uzsildiet gludekli. Pagrieziet tvaika
pogu uz pašattīrīšanas režīmu, paturiet to 5 sekundes,
lai iztukšotu ūdeni no tvaika atverēm. Atlaidiet pogu,
lai pārtrauktu pašattīrīšanās funkciju.
9. Pamatnes tīrīšana. Neizmantojiet nekādus tīrošos
sūkļus vai spēcīgus šķīdumus pamatnes tīrīšanai,
jo tie var bojāt virsmu. Lai noņemtu piedegušos
atlikumus, gludiniet uz mitra drānas, kamēr gludeklis
vēl ir karsts. Lai notīrītu Glissium™ pamatni, vienkārši
noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu un nosusiniet.
BG
CS
DA
DE
Darbības traucējumu novēršana
Problēma
Pamatne neuzkarst, lai gan gludeklis
ir ieslēgts.
Gludeklis nerada tvaiku.
Izsmidzināšanas funkcija nedarbojas.
Tvaika strūkla un vertikālā tvaika
strūkla nedarbojas.
Gludināšanas laikā no gludināšanas
virsmas izdalās brūnas svītras, kas
notraipa apģērbu.
ee
Iespējamais iemesls
Savienojuma problēma
Risinājums
Pārbaudiet elektrības vadu,
kontaktdakšu un kontaktligzdu.
Temperatūras kontrole ir režīmā MIN.
Atlasiet atbilstošo temperatūru.
Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni (skat. “Darba
uzsākšana”, Nr. 2).
Tvaika kontrole ir iestatīta režīmā BEZ
Iestatiet tvaika kontroli starp režīmiem
TVAIKA.
minimāls tvaiks un maksimāls tvaiks
(skat. “Gludināšanas tabula”).
Iestatītā temperatūra ir zemāka, nekā
Paaugstiniet temperatūru vismaz līdz
noteikts lietot ar tvaiku.
.
Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni (skat. “Darba
uzsākšana”, Nr. 2).
Tvaika strūklas funkcija ir tikusi izmantota Novietojiet gludekli vertikāli un
pārāk bieži īsā laika periodā.
pagaidiet pirms tvaika strūklas
funkcijas lietošanas.
Gludeklis nav pietiekami karsts.
Pielāgojiet vēlamo temperatūru,
lai gludinātu ar tvaiku (līdz
). Novietojiet gludekli vertikāli un
pagaidiet, līdz temperatūras indikators
izslēdzas.
Jūs izmantojāt cietu ūdeni, kas radījis
Izmantojiet paštīrīšanas funkciju vienu
katlakmens nogulsnes ūdens tvertnē.
vai vairākas reizes.
Jūs esat lietojis ķīmiskos atkaļķošanas
Nelietojiet atkaļķošanas līdzekļus.
līdzekļus.
Gludināšanas virsmas atverēs ir
Izmantojiet paštīrīšanas funkciju vienu
uzkrājušās auduma šķiedras un deg.
vai vairākas reizes. Notīriet gludināšanas
virsmu ar mitru mīkstu drānu.
Audums var nebūt pienācīgi izskalots, vai Lūdzu, vēlreiz rūpīgi izskalojiet
apģērbu.
apģērbs ir jauns un pirms gludināšanas
nav mazgāts.
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
Utilizācija
sk
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol
.
Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros
to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi
un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu
, kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
sl
sr
sv
tr
uk
45
Veiligheidsadvies
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat
voor de eerste keer in gebruik neemt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken
van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
• Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.
• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .
• Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt
aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd
en 50% kraanwater te gebruiken.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het
strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het
lekt.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• De vulopening mag tijdens het gebruik niet worden geopend.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel
oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of
het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik
altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt
gereinigd en onderhouden.
• De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het
waterreservoir met water wordt gevuld.
• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen
van het apparaat.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
• Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden
aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt.
• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als
gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
NL
46
www.electrolux.com
Onderdelen
A. Strijkzool
B. Aanduiding maximaal waterniveau
C. Vulopening met klepje
D.Sproeimond
E.Sproeiknop
F.Stoomknop
G. Stoomkeuzeschakelaar/zelfreiniging
H.Aan/uit-indicatielampje
I.Netsnoer
J. Veiligheidslampje voor automatisch uitschakelen
K.Temperatuurknop
L.Waterreservoir
M.Snoeroprolsysteem
N. Voet met rubberen inzet
BG
CS
DA
Strijkschema
Stof
Acryl
DE
Temperatuurinstelling
Aanbeveling voor strijken
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig
Acetaat
is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
Nylon & polyester
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Rayon
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de
Viscose
fabrikant dat toestaat.
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om
Zijde
glansstrepen te voorkomen.
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
Katoenmengsels
laagst mogelijke instelling.
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Wol & wolmengsels
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de
sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge
Katoen
stoomstand.
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Corduroy
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog
tot “max”
Linnen
strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
Denim
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
Het eerste gebruik
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten
en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het
waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen.
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet,
kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Stoomstrijkijzer vullen met water.
Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is
gehaald. Draai de stoomknop in de stand Dry (Droog)
en open het klepje van de vulopening. Vul het
reservoir met behulp van de bijgeleverde beker met
water tot aan het maximumniveau. Sluit het klepje.
Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater.
Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een
combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater
te gebruiken.
3. Steek het netsnoer in een stopcontact. Aan/
uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de
temperatuur in door de temperatuurknop in de
betreffende stand te draaien. Wanneer het lampje
uitgaat, is het strijkijzer klaar voor gebruik.
pt
4. De spoeinevel en stoomfunctie gebruiken.
Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4
gevuld is. Gebruik de sproeinevel om stoffen van
tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een
aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal
te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de
stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste
voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de
stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B).
5. Hangende artikelen stomen. De verticale
stoomfunctie is ideaal voor het stomen van
gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het
artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een
afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop.
6. Automatisch uitschakelen in 3 stappen. Als het
strijkijzer onbeheerd wordt achtergelaten op de
strijkzool of op de zijkant, wordt dit na 30 seconden
uitgeschakeld. Als het strijkijzer onbeheerd op
de voet wordt achtergelaten, wordt het na 8
minuten uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt weer
ingeschakeld, zodra u weer gaat strijken.
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
47
Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen)
7. Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met
een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik
geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het
oppervlak beschadigd.
8.Zelfreinigingsfunctie. Houd het strijkijzer boven
de gootsteen. Vul het met water. Verwarm het
strijkijzer. Zet de stoomschakelaar in de stand voor
zelfreiniging, houd deze gedurende 5 seconden
vast om het water uit de stoomopeningen te laten
lopen. Laat de knop los om de zelfreinigingsfunctie te
stoppen.
9. De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes
of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool.
Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u
verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het
strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer
nog heet is. Als u de Glissium™ strijkzool wilt reinigen,
wrijft u eroverheen met een zachte, vochtige doek,
waarna u de strijkzool droog veegt.
Problemen oplossen
Probleem
Strijkzool wordt niet warm terwijl het
strijkijzer is ingeschakeld.
Strijkijzer geeft geen stoom.
Mogelijke oorzaak
Probleem met de aansluiting
Temperatuurknop staat in de stand MIN.
Onvoldoende water in het reservoir.
Stoomknop staat in de stand voor nietstomen.
Sproeifunctie werkt niet.
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Onvoldoende water in het reservoir.
Stoom- en verticale stoomfunctie
werken niet.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt
binnen een korte periode.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg.
Er komen bruine strepen uit de
zoolplaat tijdens het strijken en deze
maken vlekken op het wasgoed.
U heeft hard water gebruikt waardoor
er kalkafzettingen zijn ontstaan in het
waterreservoir.
U hebt chemische antikalkmiddelen
gebruikt.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
De stoffen zijn mogelijk niet goed
gespoeld of de kleding is nieuw en is niet
gewassen voor het strijken.
Oplossing
Controleer het netsnoer, de stekker en
het stopcontact.
Selecteer een geschikte temperatuur.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Zet de stoomknop tussen de minimale
en maximale stoomstand (zie
“Strijkschema”).
Verhoog de temperatuur naar ten
minste
.
Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Leg het strijkijzer horizontaal neer en
wacht even voordat u de stoomfunctie
opnieuw gebruikt.
Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot ). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht
tot het temperatuurindicatielampje
uitgaat.
Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of
meerdere keren.
Gebruik geen antikalkmiddelen.
Gebruik de zelfreinigingsfunctie één
of meerdere keren. Maak de zoolplaat
schoon met een zacht vochtig doek.
Spoel het wasgoed nogmaals grondig.
Verwijdering
Recycle de materialen met het symbool
.
Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om het te recyclen. Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
48
www.electrolux.com
niet
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
NO
Sikkerhetsråd
Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første
gang.
• Dette produktet kan brukes av barn som er over 8 år og personer
med redusert fysisk eller psykisk helse eller personer som mangler
kunnskap og erfaring, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av
produktet på en sikker måte og at de forstår farene som er involvert
ved bruk av produktet.
• Barn skal ikke leke med produktet.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har
tilsyn av en voksen.
• Hold strykejernet og ledningene bort fra barn som er under 8 år når
det er i bruk eller avkjøles.
• Overflatene kan bli veldig varme under bruk .
• Dette produktet er egnet til å bruke springvann. Bruk av destillert
vann eller en blanding av 50 % destillert vann og 50 % springvann
anbefales.
• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og
frekvens som er angitt på typeskiltet!
• Strykejernet må ikke brukes hvis det er mistet i gulvet, hvis strykejernet
eller ledningen har synlige tegn på skade eller hvis det lekker.
• Apparatet må bare kobles til en jordet stikkontakt.
• Fyllingsåpningen må ikke åpnes under bruk.
• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må disse skiftes av
produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende
kvalifisert person for å unngå fare.
• Strykejernet må brukes og plasseres på et stabilt underlag. Når du
plasserer strykejernet på stativet, må du sørge for at stativet står på et
stabilt underlag.
• Gå aldri fra apparatet uten tilsyn når det er koblet til strømforsyningen.
• Apparatet må slås av og kontakten trekkes ut hver gang etter bruk
samt før apparatet rengjøres og vedlikeholdes.
• Støpselet må trekkes ut av stikkontakten før vannbeholderen fylles
med vann.
• Strømledningen må ikke komme borti noen av apparatets varme deler.
• Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
• Ikke overskrid den maksimale påfyllingsmengden som er angitt på
apparatet.
• Hvis det finnes begrensninger, vennligst definer vannkvalitet/type
vann som kan brukes på apparatet.
• Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Produsenten
påtar seg ikke ansvar for eventuell skade som skyldes feilaktig bruk av
apparatet.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
49
Komponenter
A. Såleplate
B. Indikator for maksimalt vannivå
C. Påfyllingsåpning med deksel
D.Spraydyse
E.Sprayknapp
F. Dampstråleknapp
G.Dampvelger/selvrensefunksjon
H. Strømindikatorlampe
I. Strømledning
J. Lampe til automatisk sikkerhetsutkoblingsfunksjon
K.Temperaturvelger
L.Vannbeholder
M.Ledningsoppbevaring
N. Gummibelagt hæl
Stryketabell
Stoff
Akryl
Temperaturinnstilling
Anbefalt bruk
Tørrstrykes på vrangen
Tørrstrykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk
Acetat
spray for å fukte.
Strykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray
Nylon og polyester
for å fukte.
Strykes på vrangen.
Rayon
Tørrstrykes hovedsakelig. Damp kan brukes i henhold til produsentens
Viskose
anvisninger.
Strykes på vrangen. Bruk strykeklede for å unngå blanke merker.
Silke
Kontroller merkelappen og følg produsentens anvisninger. Bruk
Bomullsblandinger
innstillingen for de fibrene som krever lavest innstilling.
Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede
Ull og ullblandinger
Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte.
Bomull
Bruk damp, middels til høy.
Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede.
Kordfløyel
Strykes på vrangen, eller bruk strykeklede for å unngå blanke merker,
til “max”
særlig med mørke farger. Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig,
Lin
eller bruk spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy.
til “max”
Bruk maksimal damp.
Denim
Ulik strykehastighet og stoffets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er
anbefalt i tabellen!
Slik kommer du i gang
1. Før du bruker strykejernet for første gang. Fjern
alle rester av klebemidler og gni forsiktig med
en fuktig klut. Skyll vannbeholderen for å fjerne
fremmedpartikler. Når strykejernet slås på for første
gang, kan det komme litt damp og lukt fra det.
2. Fylle dampstrykejernet med vann.
Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten.
Drei dampvelgeren til tørr innstilling, og åpne
dekselet til påfyllingsåpningen. Bruk begeret som
følger med, og hell på vann opp til maks-merket.
Lukk dekselet. Dette produktet er egnet til å bruke
springvann. Bruk av destillert vann eller en blanding
av 50 % destillert vann og 50 % springvann anbefales.
3. Sett strømledningen inn i en stikkontakt.
Strømindikatorlampen tennes. Still inn temperaturen
ved å dreie temperaturvelgeren til ønsket innstilling.
Strykejernet er klart til bruk når lampen slokker.
50
www.electrolux.com
4. Bruke spray- og dampstrålefunksjonen.
Kontroller at vannbeholderen er minst 1/4 full.
Bruk sprayfunksjonen til å fukte stoffet ved å trykke
gjentatte ganger på sprayknappen for å frigjøre en
fin tåke (A). For å bruke dampstrålefunksjonen må du
kontrollere at vannbeholderen er minst halvfull. Trykk
gjentatte ganger på dampstråleknappen for å starte
pumpingen (B).
5. Damping av hengende plagg. Den vertikale
dampstrålefunksjonen er ypperlig til damping av
gardiner, dresser og ømtålige stoffer. Heng plagget
på en henger, hold strykejernet i en avstand på 10–20
cm fra plagget og trykk på dampstråleknappen.
6. Treveis automatisk utkoblingsfunksjon. Hvis
du går fra strykejernet på såleplaten eller på siden,
slår det seg av etter 30 sekunder. Hvis du går fra
strykejernet på hælen, slår det seg av etter 8 minutter.
Det er bare å begynne å stryke igjen for å slå det på.
Rengjøring (ikke bruk rengjøringsmiddel)
7. Strykejernet skal alltid oppbevares stående på
hælen.
Rengjør de utvendige flatene med en myk og fuktig
klut, og tørk deretter. Ikke bruk kjemiske løsemidler,
da disse vil skade overflaten.
8.Selvrensefunksjon. Hold strykejernet over en
vask. Fyll det med vann. Varm opp strykejernet. Sett
dampknappen på selvrens, og hold den inne i 5
sekunder for å tømme vann fra damphullene. Slipp
knappen når du vil stoppe selvrensefunksjonen.
9. Rengjøre såleplaten. Ikke bruk skuresvamper eller
sterke rengjøringsmidler på såleplaten, da disse vil
skade overflaten. For å fjerne brente rester stryker
du over en fuktig klut mens strykejernet fremdeles
er varmt. Glissium™-såleplaten rengjøres ved ganske
enkelt å tørke av den med en myk og fuktig klut, og
deretter tørke.
BG
CS
DA
DE
ee
Feilsøking
Problem
Såleplaten blir ikke varm selv om
strykejernet er slått på.
Mulig årsak
Tilkoblingsproblem
Strykejernet produserer ikke damp.
Temperaturvelgeren står på MIN.
Ikke nok vann i beholderen.
Sprayfunksjonen virker ikke.
Dampregulering er valgt i stilling ikkedamp.
Den valgte temperatiren er lavere enn
anbefalt for stryking med damp.
Ikke nok vann i beholderen.
Dampstråle- og den vertikale
dampstrålefunksjonen virker ikke.
Brune striper kommer ut av platen
mens du stryker flekker på tøyet.
Løsning
Kontroller strømledningen, støpselet
og stikkontakten.
Velg passende temperatur.
Fyll vannbeholderen (se “Slik kommer
du i gang”, nr. 2).
Still dampregulatoren mellom min. og
maks. damp (se “Stryketabell”).
Øk temperaturen til minst
.
en
es
fi
fr
hr
Fyll vannbeholderen (se “Slik kommer
du i gang”, nr. 2).
Dampstrålefunksjonen er brukt hyppig
Sett strykejernet i horisontal
over en kort periode.
stilling og vent litt før du bruker
dampstrålefunksjonen.
Strykejernet er ikke varmt nok.
Juster riktig temperatur for
dampstryking (opptil ). Sett
strykejernet i vertikal stilling og vent til
temperaturindikatorlampen slokker.
Du har brukt hardt vann, noe som har
Bruk den automatiske
forårsaket at kalkavleiringer har oppstått rengjøringsfunksjonen en eller flere
i vanntanken.
ganger.
Du har brukt kjemiske
Ikke bruk kalkfjerningsmidler.
kalkfjerningsmidler.
hu
it
lt
lv
nl
no
Tøyfibre har akkumulert i hullene i platen Bruk den automatiske
og brenner.
rengjøringsfunksjonen en eller flere
ganger. Rengjør platen med en myk,
fuktig klut.
Skyll klesvasken på nytt.
Tøyet har kanskje ikke blitt skylt godt
nok eller plaggene er ne og har ikke blitt
vasket før stryking.
pl
pt
ro
ru
Kassering
sk
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
.
Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter.
Ikke kast produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen
sl
i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.
sr
sv
tr
uk
51
Bezpieczeństwo
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem
urządzenia.
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze
oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego
korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru
dorosłej osoby.
• Włączone lub stygnące żelazko wraz z przewodem należy przechowywać
z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
• Powierzchnie mocno nagrzewają się podczas korzystania z urządzenia .
• To urządzenie można napełniać wodą wodociągową. Zaleca się jednak
stosowanie wody destylowanej lub mieszanki wody destylowanej
i wodociągowej w proporcji 50:50.
• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania, którego napięcie i
częstotliwość odpowiada specyfikacji na naklejce znamionowej!
• Nie należy używać żelazka, które zostało upuszczone, jeśli na nim lub na
przewodzie zasilającym są widoczne uszkodzenia, a także jeśli żelazko
przecieka.
• Urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem.
• Podczas używania urządzenia nie może być otwarty otwór wlewowy.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien być wymieniony
przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o
odpowiednich kwalifikacjach.
• Żelazko musi być używane i stawiane na stabilnej powierzchni.
Umieszczając żelazko na podstawie, upewnij się, że podstawa stoi na
stabilnej powierzchni.
• Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez dozoru, jeśli jest
podłączone do źródła zasilania.
• Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze
wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
• Przed napełnianiem zbiornika wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilającego.
• Przewód zasilający nie powinien stykać się z żadnym gorącym elementem
urządzenia.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
• Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia oznaczonego na
urządzeniu.
• Jeśli istnieją ograniczenia, należy określić jakość i typ wody, jaka może być
stosowana w urządzeniu.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z
nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.
pl
52
www.electrolux.com
Części i oznaczenia
A. Stopa
B. Wskaźnik maksymalnego poziomu wody
C. Otwór do napełniania z klapką
D. Dysza spryskiwacza
E. Przycisk spryskiwacza
F. Przycisk uderzenia pary
G. Przełącznik pary/Samooczyszczania
H. Lampka zasilania
I. Przewód zasilający
J. Lampka wyłącznika bezpieczeństwa
K. Pokrętło regulacji temperatury
L.Zbiornik wody
M. Zwijacz przewodu
N. Pięta gumowana
BG
CS
DA
Parametry prasowania
Materiał
Akryl
DE
Ustawienie temperatury
Zalecenia dotyczące prasowania
Prasowanie na sucho, na lewej stronie.
Prasowanie na sucho, na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze
Włókno octanowe
spryskiwaniem.
Prasowanie na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze
Nylon i poliester
spryskiwaniem.
Rayon
Prasowanie na lewej stronie.
Głównie prasowanie na sucho. Można używać pary zgodnie z
Wiskoza
zaleceniami producenta.
Prasowanie na lewej stronie. Użyj ściereczki do prasowania, aby
Jedwab
zapobiec powstawaniu błyszczących plam.
Mieszanki
Sprawdź zalecenia producenta podane na metce. Użyj ustawienia dla
bawełniane
włókna wymagającego najniższej temperatury.
Wełna i mieszanki
Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do
wełniane
prasowania.
Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.
Bawełna
Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim.
Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do
Sztruks
prasowania.
Prasowanie na lewej stronie lub z użyciem ściereczki do prasowania
(aby uniknąć powstawania błyszczących plam), szczególnie w
Len
do „max”
przypadku ciemnych kolorów. Prasowanie na sucho, gdy jeszcze
wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim
lub wysokim.
Dżins
do „max”
Z maksymalnym użyciem pary.
Różnice w szybkości prasowania i wilgotności materiałów mogą spowodować, że optymalne ustawienie będzie inne od
zalecanego w tabeli!
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
Rozpoczęcie użytkowania
1. Przed pierwszym użyciem. Usuń wszystkie pozostałości
naklejek i oczyść wilgotną ściereczką. Wypłucz zbiornik
wody, aby usunąć zanieczyszczenia. Przy pierwszym
włączeniu może być wyczuwalny zapach, który potem
stopniowo zanika.
2. Napełnianie żelazka wodą.
Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka zasilania.
Ustaw przełącznik pary w położeniu Dry (Sucho) i uchyl
klapkę otworu do napełniania. Używając dostarczonego
kubeczka, napełnij zbiornik wodą do maksymalnego
poziomu. Zamknij klapkę. To urządzenie można
napełniać wodą wodociągową. Zaleca się jednak
stosowanie wody destylowanej lub mieszanki wody
destylowanej i wodociągowej w proporcji 50:50.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka
elektrycznego. Zapali się lampka zasilania. Ustaw
odpowiednią temperaturę, używając pokrętła regulacji
temperatury. Kiedy lampka zgaśnie, żelazko jest gotowe
do użycia.
4. Używanie spryskiwacza i uderzenia pary. Upewnij się,
że zbiornik wody jest napełniony przynajmniej w 1/4.
pt
Użyj spryskiwacza, aby wstępnie nawilżyć materiał,
naciskając kilkukrotnie przycisk spryskiwacza, co
spowoduje wyrzucenie delikatnej mgiełki (A). Przed
użyciem uderzenia pary, upewnij się, że zbiornik wody
jest napełniony przynajmniej w 1/2. Naciśnij kilka razy
przycisk uderzenia pary, aby napełnić pompkę (B).
5. Używanie pary w pozycji pionowej. Funkcja
pionowego wyrzutu pary świetnie sprawdza się
w przypadku zasłon, garniturów i delikatnych
materiałów. Powieś ubranie lub materiał na wieszaku
i trzymając żelazko w odległości 10–20 cm naciśnij
przycisk uderzenia pary.
6. Trójfunkcyjny wyłącznik bezpieczeństwa.
Włączone, ale nieużywane żelazko, pozostawione na
stopie lub na boku, wyłączy się automatycznie po
30 sekundach. Włączone, ale nieużywane żelazko,
pozostawione na pięcie, wyłączy się automatycznie
po 8 minutach. Aby je włączyć, po prostu zacznij
prasować.
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
53
Czyszczenie (nie używaj detergentów)
7. Zawsze stawiaj żelazko na pięcie.
Aby oczyścić zewnętrzne elementy, użyj wilgotnej
ściereczki i wytrzyj do sucha. Nie używaj środków
chemicznych, gdyż mogą one uszkodzić obudowę
lub elementy zewnętrzne.
8. Funkcja samooczyszczenia. Trzymaj żelazko nad
zlewem. Napełnij zbiornik wodą. Podgrzej żelazko.
Ustaw przełącznik pary w pozycji samooczyszczania
i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby usunąć wodę
z otworów uderzenia pary. Zwolnij przycisk, aby
przerwać samooczyszczanie.
9. Czyszczenie stopy. Nie używaj szorstkich
przedmiotów ani silnych środków czyszczących,
ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię
stopy. Aby usunąć spalone osady, prasuj wilgotną
ściereczkę gorącym żelazkiem. Aby oczyścić stopę
typu Glissium™, po prostu użyj miękkiej wilgotnej
ściereczki i wytrzyj powierzchnię do sucha.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Stopa nie nagrzewa się, choć żelazko
jest włączone.
Żelazko nie wytwarza pary.
Spryskiwacz nie działa.
Funkcje uderzenia pary i pionowego
wyrzutu pary nie działają.
Podczas prasowania ze stopy
żelazka wydobywają się brązowe
zanieczyszczenia, które pozostawiają
plamy na tkaninie.
Możliwa przyczyna
Problem z połączeniem
Pokrętło regulacji temperatury jest w
położeniu MIN.
W zbiorniku jest za mało wody.
Rozwiązanie
Sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i
gniazdko elektryczne.
Ustaw odpowiednią temperaturę.
Napełnij zbiornik wody (zobacz
„Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2).
Przełącznik pary jest w położeniu „bez
Ustaw przełącznik pary w położeniu
pary”.
od minimalnego do maksymalnego
(zobacz „Parametry prasowania”).
Wybrana temperatura jest niższa niż
Zwiększyć temperaturę przynajmniej
określona dla stosowania pary.
do poziomu .
W zbiorniku jest za mało wody.
Napełnij zbiornik wody (zobacz
„Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2).
Uderzenie pary zostało użyte
Ustaw żelazko w pozycji poziomej
wielokrotnie w krótkim okresie czasu.
i odczekaj chwilę przed kolejnym
użyciem pary.
Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane. Ustaw odpowiednią temperaturę dla
prasowania z parą (do ). Ustaw
żelazko w pozycji pionowej i poczekaj,
aż wskaźnik temperatury zgaśnie.
Użyto twardej wody, co spowodowało
Należy przynajmniej jednokrotnie
powstanie osadu kamiennego
uruchomić funkcję samooczyszczania.
w pojemniku na wodę.
Nie należy stosować żadnych środków
Użyto chemicznych środków do
usuwania kamienia.
do usuwania kamienia.
Włókna tkanin nagromadziły się w
Należy przynajmniej jednokrotnie
otworach stopy żelazka i przypalają się.
uruchomić funkcję samooczyszczania.
Wytrzeć stopę żelazka miękką,
wilgotną szmatką.
Tkaniny mogły nie zostać dokładnie
Należy ponownie dokładnie wypłukać
wypłukane lub odzież jest nowa i nie
pranie.
została wyprana przed prasowaniem.
Wyrzucanie
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika
w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie.
54
www.electrolux.com
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt
do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
PT
Avisos de segurança
Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a
máquina pela primeira vez.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos
de idade e por pessoas com capacidades mentais ou sensoriais
reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que
sejam vigiadas ou ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e
compreendam os perigos envolvidos.
• As crianças não devem brincar com o aparelho.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por
crianças sem supervisão.
• Mantenha o ferro e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com
idade inferior a 8 anos quando estiver ligado à corrente eléctrica ou a
arrefecer.
• As superfícies podem ficar quentes durante a utilização .
• Este produto pode utilizar água da torneira. Recomenda-se a utilização
de água destilada ou uma mistura com 50% de água destilada e 50%
de água da torneira.
• O aparelho apenas poderá ser ligado a uma tomada com uma tensão
e frequência em conformidade com as especificações na placa de
classificação!
• O ferro não deverá ser utilizado se tiver caído, se existirem sinais
visíveis de danos no ferro ou no cabo, ou se estiver com uma fuga.
• O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada ligada à terra.
• A abertura de enchimento não pode ser aberta durante a utilização.
• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser
substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica
ou por uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar
possíveis riscos.
• O ferro deve ser utilizado e pousado sobre uma superfície estável.
Quando colocar o ferro sobre a base, certifique-se de que a superfície
sobre a qual é colocado é estável.
• Nunca deixe o aparelho sem assistência enquanto estiver ligado à
alimentação da rede pública.
• O aparelho deve ser desligado e a ficha de alimentação retirada após
cada utilização, antes da limpeza e manutenção.
• A ficha deve ser removida da tomada antes do reservatório de água ser
cheio.
• O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com nenhuma
peça quente do aparelho.
• Não mergulhe o aparelho em água ou em nenhum outro líquido.
• Não ultrapasse o volume máximo de enchimento como é indicado nos
aparelhos.
• Se existirem limitações defina a qualidade/tipo da água que pode ser
utilizada com o aparelho.
• Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. O fabricante
não aceita qualquer responsabilidade por possíveis danos causados
por uma utilização inadequada ou incorrecta.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
55
Componentes
A.Base
B. Indicador do nível máximo de água
C. Abertura de enchimento com tampa
D. Bocal do borrifador
E. Botão do borrifador
F. Botão do jacto de vapor
G. Selector de vapor/Limpeza automática
H. Luz piloto de funcionamento (ON)
I.Cabo
J. Luz piloto de desligar automático / segurança
K. Selector de temperatura
L. Reservatório de água
M. Dispositivo para facilitar arrumação do cabo
N. Suporte de descanso revestido com borracha
Tabela do ferro de engomar
Tecido
Acrílico
Ajuste de temperatura
Recomendações para a passagem a ferro
Passar a ferro seco sobre o avesso.
Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido húmido ou humedeça
Acetato
com o borrifador.
Passar a ferro sobre o avesso do tecido enquanto este ainda está
Nylon e poliéster
húmido ou humedeça com o borrifador.
Passar a ferro sobre o avesso do tecido.
Seda artificial
Passar a ferro seco na maioria dos casos. Pode ser utilizado o vapor
Viscose
seguindo as instruções do fabricante.
Passar a ferro sobre o avesso. Utilize um pano de engomar para evitar o
Seda
aparecimento de lustro no tecido.
Consulte a etiqueta e siga as instruções do fabricante. Seleccionar a
Misturas de algodão
temperatura mais baixa indicada para as fibras mais frágeis.
Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar.
Lã e misturas de lã
Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido ainda húmido ou
Algodão
humedeça com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto.
Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar.
Bombazina
Passar a ferro sobre o avesso ou utilizar um pano de engomar para
impedir o aparecimento de lustro no tecido, especialmente em cores
no “máx”
Linho
escuras. Passar a ferro seco sobre o tecido ainda húmido ou humedeça
com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto.
no “máx”
Utilizar o vapor no máximo.
Ganga
Variar a velocidade da passagem do ferro e a humidade do tecido poderá fazer com que a definição ideal seja diferente da
recomendada na tabela!
Introdução
1. Antes da primeira utilização. Remover todos os
restos de adesivos e limpe cuidadosamente com
um pano húmido. Lave o reservatório de água para
remover possíveis partículas estranhas. Quando for
ligado pela primeira vez, poderão ocorrer vapores/
odores temporários.
2. Encher o reservatório com água. Certifique-se de
que a ficha foi removida da tomada. Rode o selector
de vapor para a definição Seco e abra a tampa da
abertura de enchimento. Utilizando o copo fornecido,
deite água até atingir o nível máximo. Feche a
tampa. Este produto pode utilizar água da torneira.
Recomenda-se a utilização de água destilada ou uma
mistura com 50% de água destilada e 50% de água
da torneira.
3. Ligue o cabo à tomada. A luz piloto de
funcionamento acende-se. Defina a temperatura
rodando o selector para a escolha adequada. Quando
a luz se apagar, o ferro está pronto a ser utilizado.
56
www.electrolux.com
4. Utilizar o borrifador e a função de jacto de vapor.
Certifique-se de que o reservatório de água está pelo
menos 1/4 cheio. Utilize o borrifador para humedecer
previamente os tecidos premindo o botão do borrifador
várias vezes para libertar um vapor fino (A). Para utilizar
a função de jacto de vapor, certifique-se de que o
reservatório está pelo menos 1/2 cheio. Prima o botão de
jacto de vapor várias vezes para preparar a bomba (B).
5. Engomar a vapor na vertical. A função de jacto de
vapor vertical é ideal para engomar a vapor cortinas,
fatos e tecidos delicados. Pendure o artigo num
cabide, segure o ferro a 10-20 cm de distância e prima
o botão de jacto de vapor.
6. 3 Formas de desligar AUTOMÁTICO. O seu ferro tem
um sistema triplo de segurança. Se o ferro for deixado
sem assistência sobre a base ou de lado, desliga-se
automaticamente após 30 segundos. Se o ferro for
deixado sem assistência sobre o suporte de descanso,
desliga-se automaticamente após 8 minutos. Para
funcionar novamente, basta voltar a engomar.
Limpeza (não utilize nenhum detergente)
7. Guarde sempre o ferro sobre o suporte de
descanso. Para limpar as superfícies exteriores,
utilize um pano macio húmido e seque. Não utilize
solventes químicos, uma vez que podem danificar a
superfície.
8. Função de auto-limpeza. Segure o ferro sobre um
lavatório. Encha com água. Aqueça o ferro. Mova o
botão de vapor para a posição de auto-limpeza, e
segure durante 5 segundos para esvaziar a água dos
orifícios de vapor. Solte o botão para parar a função
de auto-limpeza.
9. Limpar a base. Não utilize esfregões ou detergentes
de limpeza fortes na base uma vez que podem
danificar a superfície. Para remover resíduos
queimados, passe o ferro sobre um pano húmido
enquanto o ferro ainda estiver quente. Para limpar
a base Glissium™, basta limpar com um pano macio
húmido e secar.
BG
CS
DA
DE
ee
Resolução de problemas
Problema
A base não aquece apesar do ferro
estar ligado.
O ferro não produz vapor.
Causa possível
Problema de ligação.
O controlo de temperatura está na
posição MÍN.
Não há água suficiente no reservatório.
en
Solução
Verifique o cabo, a ficha e a tomada de
alimentação.
Seleccione a temperatura adequada.
es
fi
Encha o reservatório de água (consulte
“Introdução”, n.º 2).
O controlo de vapor está seleccionado
Defina o controlo de vapor entre numa posição que não produz vapor.
as posições de vapor mínimo e de
vapor máximo (consulte “Tabela de
engomar”).
A temperatura seleccionada é mais baixa Aumenta a temperatura, pelo menos,
que a especificada para utilização com
até
.
vapor.
A função de borrifador não funciona.
Não há água suficiente no reservatório.
Encha o reservatório de água (consulte
“Introdução”, n.º 2).
A função de jacto de vapor e de jacto
A função de jacto de vapor foi utilizada
Coloque o ferro em posição horizontal
de vapor na vertical não funciona.
com muita frequência por um curto
e aguarde antes de utilizar a função de
período.
jacto de vapor.
O ferro não está suficientemente quente. Ajuste a temperatura correcta para
engomar a vapor (até ). Coloque o
ferro em posição vertical e aguarde até
a luz piloto da temperatura se apagar
Ao engomar, a base do ferro deixa
Utilizou água dura que originou a
Utilize a função de auto-limpeza uma
riscas castanhas que mancham a roupa. acumulação de calcário no reservatório ou mais vezes.
de água.
Utilizou produtos químicos de
Não utilize produtos de
descalcificação.
descalcificação.
A base do ferro acumulou fibras de
Utilize a função de auto-limpeza uma
tecidos nos orifícios e estão a queimar.
ou mais vezes. Limpe a base do ferro
com um pano macio húmido.
É possível que os tecidos não tenham
Enxagúe a roupa correctamente mais
uma vez.
sido bem enxaguados ou que sejam
novos e não tenham sido lavados antes
da passagem a ferro.
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
Eliminação
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados para
reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e
electrónicos.
sr
sv
Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o
produto num ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
tr
uk
57
Sfaturi de siguranţă
Citiţi cu atenţie următoarea instrucţiune înainte de prima utilizare a
aparatului.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au primit
instrucţiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur şi dacă
înţeleg riscurile la care se expun.
• Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii fără
supraveghere.
• Nu lăsaţi fierul de călcat aflat sub tensiune sau care se răceşte şi cablul
său la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
• Aceste suprafeţe pot deveni fierbinţi pe durata utilizării .
• Acest produs poate fi utilizat cu apă de la robinet. Se recomandă
utilizarea apei distilate sau a unui amestec de 50% apă distilată, 50%
apă de la robinet.
• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric al
cărei voltaj şi frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe
plăcuţa de identificare!
• Fierul de călcat nu poate fi utilizat în urma unei căzături, dacă aparatul
sau cablul prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă se observă
scurgeri.
• Aparatul trebuie conectat doar la prize cu împământare.
• Fanta de alimentare nu se deschide pe durata utilizării.
• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat,
pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un
agent de service al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.
• Fierul de călcat trebuie utilizat şi aşezat pe o suprafaţă stabilă. Atunci
când aşezaţi fierul de călcat pe suport, asiguraţi-vă că suprafaţa pe care
este aşezat suportul este stabilă.
• Nu lăsați niciodată fierul de călcat nesupravegheat atunci când este
conectat la reţeaua de curent electric.
• Aparatul trebuie oprit şi decuplat de la reţeaua electrică după fiecare
utilizare, înainte de a fi curăţat sau întreținut.
• Fișa trebuie decuplată de la priză înainte de umplerea rezervorului de
apă.
• Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu piesele încinse
ale aparatului.
• Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte lichide.
• Nu depășiți volumul maxim de umplere indicat pe aparate.
• Dacă există limite trebuie să definiți calitatea apei / tipul de apă care se
poate folosi în cazul aparatului.
• Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic. Producătorul nu îşi
asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea
necorespunzătoare sau incorectă a aparatului.
ro
58
www.electrolux.com
Componente
A. Talpă
B. Indicator de nivel maxim de apă
C. Deschidere de umplere cu capac
D. Duză de pulverizare
E. Buton de pulverizare
F. Buton pentru jet de aburi
G. Selector abur/ Auto-curatare
H. Indicator luminos de alimentare
I. Cablu de alimentare
J. Indicator luminos pentru oprire de siguranță
K. Selector de temperatură
L. Rezervor de apă
M. Unitate de înfășurare a cablului
N. Călcâi cauciucat
BG
CS
DA
Grafic pentru folosirea fierului de călcat
Ţesătură
Acrilic
Reglarea temperaturii
Acetat
Nailon și poliester
Mătase artificială
Vâscoză
Mătase
Amestecuri de
bumbac
Lână & amestecuri
de lână
DE
Recomandare de utilizare
Se calcă cu fierul uscat pe dos.
Se calcă cu fierul uscat pe dos în timp ce este încă umed sau se
utilizează duza de pulverizare pentru umezire.
Se calcă pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de
pulverizare pentru umezire.
Se calcă pe dosul materialului.
În principal se calcă cu fierul uscat. Aburul se poate utiliza în
conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Se calcă pe dos. Folosiți o pânză pentru călcat pentru evitarea
semnelor lucioase.
Verificați eticheta și urmați instrucțiunile producătorului. Utilizați
setarea pentru fibre care necesită reglajul cel mai mic.
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
Se calcă cu aburi pe dos sau se utilizează o pânză pentru călcat.
it
Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza
de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie
între mediu și mare.
Se calcă cu aburi pe dos sau de folosește o pânză pentru călcat.
Catifea cord
Se calcă pe dos sau se folosește o pânză pentru călcat pentru evitarea
semnelor lucioase, în special în cazul culorilor închise. Se calcă cu fierul
la “max”
uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare
In
pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu și
mare.
la “max”
Se folosește nivelul maxim de abur.
Dril
Din cauza vitezelor diferite de călcare şi a umidităţii ţesăturii, setarea optimă poate diferi de cea recomandată în tabel!
Bumbac
lt
lv
nl
no
pl
Ghid de iniţiere
1. Înainte de prima utilizare. Îndepărtați toate resturile
de adeziv și frecați ușor cu o pânză umedă. Clătiți
rezervorul de apă pentru a îndepărta particulele
străine. La prima pornire, se pot produce vapori sau
se pot emana mirosuri temporar.
2. Umplerea fierului de călcat cu aburi cu apă.
Asigurați-vă că fișa este decuplată de la priză. Rotiți
selectorul de aburi pe setarea Uscat și deschideți
capacul orificiului de umplere. Folosind paharul
furnizat, turnați apă până la nivelul maxim. Închideți
capacul. Acest produs poate fi utilizat cu apă de la
robinet. Se recomandă utilizarea apei distilate sau
a unui amestec de 50% apă distilată, 50% apă de la
robinet.
3. Cuplați cablul de alimentare la o priză. Indicatorul
luminos de alimentare se aprinde. Setați temperatura
rotind selectorul de temperatură pe poziția dorită.
După ce se stinge indicatorul luminos, fierul este
pregătit pentru utilizare.
pt
4. Utilizarea funcției de pulverizare și jet de aburi.
Asigurați-vă că nivelul de apă din rezervor este de cel
puțin 1/4. Folosiți duza de pulverizare pentru a preumezi țesăturile apăsând butonul de pulverizare de mai
multe ori pentru eliberarea unui abur fin (A). Pentru a
folosi funcția de jet de abur, asigurați-vă că nivelul apei
din rezervor este de cel puțin 1/2. Apăsați butonul de jet
de aburi de mai multe ori pentru a pregăti pompa (B).
5. Călcarea cu abur a hainelor aşezate pe umeraş.
Funcția de jet de aburi vertical este ideală pentru
călcarea perdelelor, costumelor și materialelor delicate.
Aşezaţi articolul pe un umeraş, ţineţi fierul de călcat la
o distanţă de 10 – 20 cm și apăsați butonul de jet de
aburi.
6. 3-way Auto-OFF. Dacă fierul de călcat este lăsat
nesupravegheat așezat pe talpă sau pe o latură,
acesta se oprește după 30 de secunde. Dacă este lăsat
nesupravegheat așezat pe călcâi, acesta se oprește
după 8 minute. Pentru repornire, nu trebuie decât să
începeți să călcați din nou.
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
59
Curățare (a nu se utiliza niciun detergent)
7. Depozitați întotdeauna fierul de călcat pe
suportul călcâiului.
Pentru curățarea suprafețelor exterioare, folosiți o
pânză moale umedă și ștergeți. Nu folosiți niciun
solvent chimic deoarece aceste substanțe vor
deteriora suprafața.
8. Funcția de auto-curățare. Țineți fierul deasupra
unei chiuvete. Umpleți cu apă. Încălziți fierul. Mutați
butonul de abur pe poziția de auto-curățare, păstrați
poziția timp de 5 secunde pentru golirea apei din
orificiile de abur. Eliberați butonul pentru a opri
funcția de auto-curățare.
9. Curățarea tălpii. Nu folosiți tampoane abrazive
sau agenți de curățare aspri deoarece vor deteriora
suprafața. Pentru a îndepărta reziduurile arse, călcați
o pânză umedă cât timp fierul este încă încins. Pentru
a curăța talpa Glissium™, ștergeți doar cu o pânză
moale umedă și uscați.
Remedierea defecţiunilor
Problemă
Talpa nu se încălzește chiar dacă fierul
de călcat este pornit.
Cauze posibile
Problemă de conectare
Soluție
Verificați cablul de alimentare, fișa și
priza.
Reglajul de temperatură se află pe poziția Selectați temperatura adecvată
MIN.
Fierul de călcat nu scoate aburi.
Nu este apă suficientă în rezervor.
Umpleți rezervorul de apă (consultați
“Ghid de iniţiere”, nr. 2).
Reglajul pentru aburi este poziționat pe Setați reglajul de aburi între pozițiile
setarea fără aburi.
de abur minim și abur maxim
(consultați “Grafic pentru folosirea
fierului de călcat”).
Temperatura selectată este mai mică
Cresteti temperatura pana la
.
decât cea specificată pentru funcția de
aburi.
Funcţia de pulverizare nu funcționează. Nu este apă suficientă în rezervor.
Umpleți rezervorul de apă (consultați
“Ghid de iniţiere”, nr. 2).
Funcția de jet de aburi și de jet de aburi Funcția de jet de aburi a fost utilizată
Așezați fierul de călcat pe poziție
vertical nu funcționează.
foarte des într-un interval scurt de timp. orizontală și așteptați până puteți
folosi funcția de jet de aburi.
Fierul de călcat nu este suficient de
Reglați temperatura corectă pentru
încins.
călcarea cu aburi (până la ). Așezați
fierul de călcat în poziție verticală
și așteptați până când indicatorul
luminos de temperatură se stinge.
Dungi maro ies din talpă pe durata
Aţi utilizat apă dură care a favorizat
Utilizaţi de câteva ori funcţia de autocălcatului şi pătează rufele.
dezvoltarea unor depuneri de piatră în
curăţare.
rezervorul de apă.
Aţi utilizat agenţi chimic detartranţi.
Nu folosiţi niciun agent detartrant.
Fibrele textile s-au acumulat în orificiile
Utilizaţi de câteva ori funcţia de autodin talpă şi se ard.
curăţare. Curăţaţi talpa cu o lavetă
moale umedă.
Este posibil ca ţesăturile să nu fie clătite Vă rugăm să clătiţi din nou rufele.
bine sau hainele sunt noi şi nu au fost
spălate înainte de călcare.
Protecţia mediului
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în
containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor
din aparatele electrice şi electrocasnice.
60
www.electrolux.com
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
RU
Меры предосторожности
Перед первым применением устройства внимательно прочтите
следующую инструкцию.
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8
лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями и с недостаточным опытом
или знаниями только под присмотром или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать прибор и дающих им представление об
опасности, сопряженной его эксплуатацией.
• Дети не должны играть с прибором.
• Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не
должно производиться детьми без присмотра.
• Держите включенный в сеть или остывающий утюг и его шнур в
месте, недоступном для детей до 8 лет.
• В ходе работы поверхности могут нагреваться .
• В данном приборе может использоваться водопроводная вода.
Рекомендуется использовать дистиллированную и водопроводную
воду в соотношении 50% к 50%.
• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением
и частотой, соответствующими табличке технических данных
модели!
• Утюг не должен использоваться после падения, при видимых
следах повреждения утюга или шнура, или если он течет.
• Устройство можно подключать только к заземленной розетке.
• Во время эксплуатации заправочное отверстие должно быть
закрыто.
• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур
питания должны быть заменены производителем, агентом по
обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.
• Утюг должен использоваться и ставиться на устойчивой
поверхности. Помещая утюг на подставку, убедитесь, что
поверхность, на которой он стоит, устойчива.
• Не оставляйте без присмотра устройство, включенное в сеть.
• Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что устройство
выключено, а вилка вынута из сети.
• Наливайте воду в бачок, только вынув вилку из розетки.
• Шнур питания не должен соприкасаться с горячими частями
устройства.
• Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
• Не превышайте максимальный заполняемый объем, указанный на
устройствах.
• При наличии ограничений определите тип и качество воды,
которую можно использовать с устройством.
• Данное устройство предназначено для использования только в
домашних условиях. Изготовитель не несет ответственности за
возможные повреждения из-за ненадлежащего применения.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
61
Компоненты
A. Подошва
B. Индикатор максимального уровня воды
C. Отверстие для заливки с крышкой
D. Разбрызгиватель
E. Кнопка разбрызгивателя
F. Кнопка струи пара
G. Регулятор пара/самоочистка
H. Индикатор питания
I. Шнур питания
J. Индикатор защитного автоотключения
K. Регулятор температуры
L. Бачок для воды
M. Выступ для намотки шнура
N. Обрезиненная опора
Таблица глажения
Ткань
Акрил
Ацетат
Настройка температуры Рекомендации по глажению
Глажение изнанки без пара.
Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызиванием
изнанки.
Нейлон и полиэстер
(полиэфир)
Искусственный
шелк
Вискоза
Шелк
Хлопковые ткани
Шерсть и
шерстяные ткани
Глажение влажной или увлажненной разбрызиванием изнанки.
Глажение изнанки ткани.
Как правило, глажение без пара. Пар можно использовать по
инструкции изготовителя.
Глажение изнанки. Во избежание лоснящихся пятен пользуйтесь
тканью для глажения.
Проверьте этикетку и следуйте инструкциям изготовителя.
Используйте самую низкую температуру для данных волокон.
Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.
Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызиванием
изнанки. Пар — сильный или средний.
Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.
Вельвет
Глажение изнанки или через ткань во избежание лоснящихся
пятен, особенно на темной ткани. Глажение без пара влажной
до максимума
Лен
или увлажненной разбрызиванием изнанки. Пар — сильный или
средний.
до максимума
Используйте максимальный пар.
Джинсовая ткань
Изменение скорости глажения и влажности ткани ведет к отклонению оптимальных условий от рекомендованных в
таблице!
Хлопок
Подготовка к работе
1. Перед первым применением. Удалите
все липкие остатки и аккуратно протрите
увлажненной тканью. Промойте бачок для воды
для удаления посторонних частиц. При первом
включении возможно временное появление
испарений и запахов.
2. Заливка водой утюга с паром.
Убедитесь, что вилка питания вынута из розетки.
Поверните регулятор пара в положение «Без
пара» и откройте крышку отверстия для заливки.
Прилагаемым мерным стаканом налейте воду
до максимального уровня. Закройте крышку.
В данном приборе может использоваться
водопроводная вода. Рекомендуется
использовать дистиллированную и
водопроводную воду в соотношении 50% к 50%.
3. Вставьте шнур питания в розетку. Загорается
индикатор питания. Поверните регулятор
температуры до нужного значения. Когда
выключится зеленый индикатор, утюг готов к
работе.
62
www.electrolux.com
4. Функции разбрызгивания и струи пара. Убедитесь,
что бачок для воды заполнен хотя бы на четверть.
Используйте разбрызгивание для предварительного
увлажнения ткани несколькими нажатиями для
получения мелких брызг (A). Перед применением
функции струи пара убедитесь, что бачок для воды
заполнен хотя бы наполовину. Нажмите кнопку струи
пара для заполнения насоса (B).
5. Отпаривание висящих предметов одежды.
Вертикальная струя пара идеальна для
отпаривания занавесок, костюмов и деликатных
тканей. Повесьте нужную вещь на вешалку,
поднесите утюг с паром на расстояние 10–20 см от
материала и нажмите кнопку струи пара.
6. 3 варианта автоотключения. Утюг, оставленный
без присмотра на подошве или на боку,
отключится через 30 секунд. Оставленный без
присмотра на опоре, утюг отключится через 8
минут. Для включения достаточно снова начать
гладить.
Очистка (не пользуйтесь моющими средствами)
7. Всегда ставьте утюг на опору.
Воспользуйтесь увлажненной мягкой тканью
для очистки внешних поверхностей, а затем
насухо их вытрите. Не применяйте химические
растворители: они могут повредить поверхность.
8. Функция самоочистки. Держите утюг над
раковиной. Налейте воду. Нагрейте утюг.
Переместите кнопку пара в положение
самоочистки и удерживайте ее 5 секунд, чтобы
вода вышла из отверстий для пара. Отпустите
кнопку для прекращения самоочистки.
9. Очистка подошвы. Не применяйте для подошвы
чистящие салфетки и жесткие очистители: они
могут повредить поверхность. Для удаления
нагара прогладьте горячим утюгом влажную ткань.
Для очистки подошвы Glissium™ протрите ее
мягкой влажной тканью и вытрите насухо.
BG
CS
DA
DE
ee
Устранение неполадок
Проблема
Подошва не нагревается даже при
включенном утюге.
Утюг не дает пар.
Возможная причина
Проблема подключения
Регулятор температуры в положении
MIN.
Недостаточно воды в бачке.
Регулятор пара в положении без пара.
Функция разбрызгивания не
работает.
Функция струи пара и вертикальной
струи пара не работает.
Выбранная температура ниже
заданной для использования с паром.
Недостаточно воды в бачке.
Функция струи пара использовалась
слишком часто за короткое время.
Утюг недостаточно горяч.
Появились коричневые бороздки,
Вы использовали жесткую воду, что
идущие из отверстий подошвы утюга, привело к образованию в резервуаре
и остаются следы на белье.
для воды чешуек накипи.
Вами были использованы химические
средства для удаления накипи.
Катышки и ниточки собираются в
отверстиях подошвы и подгорают.
en
Решение
Проверьте шнур питания, вилку и
розетку.
Выберите подходящую температуру
es
fi
Налейте воду в бачок (см. раздел
“Подготовка к работе”, п. 2).
Установите регулятор пара в
положение между минимальным и
максимальным (см. раздел “Таблица
глажения”).
Увеличьте температуру, по крайней
мере, дo
.
Налейте воду в бачок (см. раздел
“Подготовка к работе”, п. 2).
Поставьте утюг в горизонтальное
положение и выждите до
использования функции пара.
Установите температуру,
подходящую для глажения с
паром (до ). Поставьте утюг
в вертикальное положение и
подождите, пока погаснет индикатор
температуры.
Запустите функцию самоочистки
один или более раз.
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
Не используйте какие бы то ни было
средства для удаления накипи.
Запустите функцию самоочистки
один или более раз. Очистите
подошву мягкой влажной тряпкой.
Возможно, полоскание было
Произведите полоскание
произведено ненадлежащим образом, надлежащим образом.
или одежда новая и не была постирана
перед глажкой.
ro
ru
sk
sl
sr
Утилизация
sv
Материалы с символом
следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая
участие в переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить окружающую
среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе
с бытовыми отходами
бытовую технику, помеченную символом
. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое
муниципальное управление.
tr
uk
63
Bezpečnostné informácie
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce
pokyny.
• Tento spotrebič môžu obsluhovať deti od veku 8 rokov a ľudia so
zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo
s nedostatočnými skúsenosťami či vedomosťami pod dohľadom alebo
s pokynmi na bezpečné používanie spotrebiča za podmienky, že
rozumejú súvisiacim rizikám.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez
dohľadu.
• Žehličku aj kábel držte mimo dosahu detí mladších než 8 rokov vtedy,
ak je zapnutá, alebo práve chladne.
• Povrchy sú počas používania náchylné k nahriatiu .
• Tento produkt je vhodné používať s vodou z vodovodu. Odporúča sa
používať destilovanú vodu alebo zmes 50 % destilovanej vody a 50 %
vody z vodovodu.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý
zodpovedá technickým parametrom napätia a frekvencie uvedeným
na typovom štítku.
• Ak žehlička spadla na zem, ak sú na nej alebo na jej kábli viditeľné
známky poškodenia alebo ak žehlička tečie, nesmie sa používať.
• Zariadenie sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky.
• Počas používania nesmiete otvoriť plniaci otvor.
• Ak sú zariadenie alebo kábel napájania poškodené, musí ich vymeniť
výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
• Žehlička sa musí používať a skladovať na stabilnom povrchu. Ak chcete
žehličku postaviť na stojan, skontrolujte, či je povrch pod stojanom
stabilný.
• Keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy ho nesmiete
nechať bez dozoru.
• Po každom použití a pred každým čistením a údržbou sa zariadenie
musí vypnúť a odpojiť od zásuvky.
• Pred naplnením nádoby na vodu sa zástrčka žehličky musí vytiahnuť
zo zásuvky.
• Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi súčasťami
zariadenia.
• Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín.
• Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na zariadení.
• Ak existujú obmedzenia ohľadne kvality požadovanej vody,
skontrolujte kvalitu vody/typ vody, ktorý máte k dispozícii.
• Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa
zariadenie používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa
nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na zariadenie
záruku.
SK
64
www.electrolux.com
Komponenty
A. Žehliaca plocha
B. Indikátor maximálnej hladiny vody
C. Plniaci otvor s krytom
D. Rozprašovač
E. Tlačidlo rozprašovača
F. Tlačidlo parnej dýzy
G. Regulátor pary/samočistenie
H. Indikátor napájania
I. Kábel napájania
J. Indikátor bezpečnostného automatického vypínania
K. Regulátor teploty
L. Nádoba na vodu
M. Vybavenie na navinutie kábla
N. Päta s gumeným povrchom
BG
CS
DA
Tabuľka žehlenia
Tkanina
Akryl
DE
Nastavenie teploty
Odporúčania pri žehlení
Žehlite nasucho z opačnej strany.
Žehlite nasucho z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na
Acetát
navlhčenie použite rozprašovač.
Žehlite z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na
Nylon a polyester
navlhčenie použite rozprašovač.
Žehlite z opačnej strany tkaniny.
Umelé vlákno
Žehlite hlavne nasucho. Paru možno použiť podľa pokynov výrobcu.
Viskóza
Žehlite z opačnej strany. Použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k
Hodváb
vytvoreniu lesklých plôch.
Pozrite si štítok a postupujte podľa pokynov výrobcu. Použite
Zmesi bavlny
nastavenie pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižší stupeň.
Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.
Vlna a zmesi vlny
Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie
Bavlna
použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania.
Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.
Menčester
Žehlite z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie, aby
nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch, najmä pri tmavých farbách.
na maximum
Ľan
Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie
použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania.
na maximum
Použite maximálnu úroveň naparovania.
Džínsovina
Optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia v tabuľke žehlenia líšiť v závislosti od rýchlosti žehlenia
a vlhkosti tkanín.
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
Začíname
1. Pred prvým použitím. Odstráňte všetky priľnavé
zvyšky a jemne vyčistite pomocou navlhčenej
tkaniny. Vypláchnutím nádoby na vodu z nej
odstráňte nečistoty. Pri prvom zapnutí sa môže
dočasne vytvárať para alebo zápach.
2. Plnenie naparovacej žehličky vodou.
Uistite sa, či je zástrčka odpojená od elektrickej
zásuvky. Nastavte regulátor pary na suché žehlenie
a otvorte kryt plniaceho otvoru. Pomocou dodanej
odmerky naplňte nádobou vodou po maximálnu
úroveň. Zatvorte kryt. Tento produkt je vhodné
používať s vodou z vodovodu. Odporúča sa používať
destilovanú vodu alebo zmes 50 % destilovanej vody
a 50 % vody z vodovodu.
3. Zapojte kábel napájania do elektrickej zásuvky.
Indikátor napájania sa zapne. Pomocou regulátora
teploty nastavte požadovanú teplotu. Po vypnutí
indikátora je žehlička pripravená na používanie.
pl
4. Používanie rozprašovača a parnej dýzy.
Skontrolujte, či je nádoba na vodu naplnená aspoň
do 1/4. Opakovaným stlačením tlačidla rozprašovača
sa vytvorí jemná hmla, ktorú možno použiť na
pokropenie a navlhčenie tkanín (A). Ak chcete použiť
parnú dýzu, skontrolujte, či je nádoba na vodu
naplnená aspoň do 1/2. Opakovaným stláčaním
tlačidla parnej dýzy naplňte pumpu (B).
5. Žehlenie visiaceho oblečenia parou. Vertikálna
parná dýza je ideálna na žehlenie záclon, oblekov
a jemných tkanín parou. Odev zaveste na vešiak,
žehličku držte od neho vo vzdialenosti 10 – 20 cm a
stlačte tlačidlo parnej dýzy.
6. 3-násobné automatické vypínanie. Ak žehlička
zostane bez dozoru položená na žehliacej ploche
alebo na bočnej strane, po 30 sekundách sa vypne. Ak
žehlička zostane bez dozoru položená na päte, vypne
sa po 8 minútach. Ak ju budete chcieť zapnúť, začnite
znova žehliť.
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
65
Čistenie (nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky)
7. Žehličku vždy odkladajte na pätu.
Vonkajšie povrchy čistite pomocou navlhčenej jemnej
tkaniny a utrite do sucha. Nepoužívajte chemické
rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch.
8.Samočistenie. Držte žehličku nad umývadlom.
Naplňte vodou. Zahrejte žehličku. Posuňte tlačidlo
pary do polohy samočistenia, podržte päť sekúnd,
kým voda nevytečie cez otvory na paru. Uvoľnením
tlačidla samočistenie ukončíte.
9. Čistenie žehliacej plochy. Na čistenie žehliacej
plochy nepoužívajte drsné pomôcky ani čistiace
prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch. Ak chcete
odstrániť pripálené zvyšky, horúcou žehličkou žehlite
cez vlhkú tkaninu. Žehliacu plochu Glissium™ stačí
utrieť jemnou navlhčenou tkaninou a utrieť do sucha.
Odstraňovanie porúch
Problém
Možná príčina
Žehliaca plocha sa nezahrieva, aj keď je Problém s pripojením
žehlička zapnutá.
Teplota je nastavená na minimum.
Žehlička nevytvára paru.
Nedostatok vody v nádobe.
Ovládač pary je nastavený do pozície
nevytvárania pary.
Rozprašovač nefunguje.
Vybraná teplota je nižšia ako tá, ktorá je
potrebná na používanie pary.
Nedostatok vody v nádobe.
Parná dýza a vertikálna parná dýza
nefungujú.
Parná dýza sa používala príliš často v
krátkom čase.
Žehlička nie je dostatočne horúca.
Žehliaca plocha pri žehlení zanecháva
na bielizni hnedé pásy a škvrny.
Používate tvrdú vodu, ktorá spôsobila
tvorbu usadenín v nádržke na vodu.
Použili ste chemické prípravky na
odstraňovanie vodného kameňa.
V otvoroch žehliacej plochy sa
nahromadili vlákna z tkanín a pália sa.
Tkaniny zrejme neboli dostatočne
vyplákané, alebo sú odevy nové a pred
žehlením neboli vyprané.
Riešenie
Skontrolujte kábel napájania, zástrčku
a zásuvku.
Vyberte požadovanú teplotu.
Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť
„Začíname“, č. 2).
Nastavte ovládač pary do polohy v
rozpätí od minimálneho vytvárania
pary po maximálne vytváranie pary
(pozrite časť „Tabuľka žehlenia“).
Teplotu zvýšte aspoň na stupeň .
Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť
„Začíname“, č. 2).
Pred použitím parnej dýzy položte
žehličku do horizontálnej polohy a
počkajte.
Nastavte správnu teplotu pre žehlenie
parou (až do ). Položte žehličku do
vertikálnej polohy a počkajte, kým
indikátor teploty zhasne.
Použite funkciu samočistenia. V
prípade potreby opakujte.
Nepoužívajte žiadne prípravky na
odstraňovanie vodného kameňa.
Použite funkciu samočistenia. V
prípade potreby opakujte. Vyčistite
žehliacu plochu navlhčenou mäkkou
handričkou.
Bielizeň znovu riadne vyplákajte.
Likvidácia
Materiály označené symbolom
odovzdajte na
recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na
recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov.
66
www.electrolux.com
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na
obecný alebo mestský úrad.
sl
Varnostni nasveti
Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s
pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo
nevarnosti, ki obstajajo.
• Otroci se ne smejo igrati z napravo.
• Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne sme izvajati otrok brez nadzora.
• Likalnik in napajalno vrvico hranite izven dosega otrok, mlajših od 8
let, ko je likalnik priključen na elektriko ali ko se ohlaja.
• Površine se lahko med uporabo segrejejo .
• Ta izdelek je primeren za uporabo z vodo iz pipe. Priporočamo
uporabo destilirane vode ali mešanice 50 % destilirane vode in 50 %
vode iz pipe.
• Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega
napetost in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi
lastnostmi.
• Likalnika ne uporabljajte, če vam je padel na tla, če so vidne poškodbe
na likalniku ali njegovem napajalnem kablu ali če pušča.
• Naprava mora biti priključena v ozemljeno vtičnico.
• Odprtina za polnjenje med uporabo ne sme biti odprta.
• Če sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, ju mora proizvajalec,
serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete
nevarnosti.
• Likalnik uporabljajte in hranite na stabilni površini. Ko ga postavljate
na stojalo, se prepričajte, da je površina, na kateri je stojalo, stabilna.
• Ko je naprava priključena v omrežje, je ne pustite brez nadzora.
• Po vsaki uporabi, pred čiščenjem in vzdrževanjem je treba napravo
izklopiti, vtikač pa odklopiti iz omrežja.
• Preden v rezervoar za vodo natočite vodo, likalnik izključite iz
električnega omrežja.
• Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
• Naprave ne potapljajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.
• Ne presezite največje dovoljene količine vode, ki je določena za to
napravo.
• Če so navedene kakršne koli omejitve, opredelite kakovost/vrsto vode,
ki se lahko uporablja za to napravo.
• Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne
prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki so posledica
neprimerne ali napačne uporabe naprave.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
67
Sestavni deli
A. Likalna ploskev
B. Indikator višine vode
C. Odprtina za polnjenje s pokrovom
D. Razpršilnik
E. Gumb za pršenje
F. Gumb za izpust pare
G. Stikalo za paro/samodejno čiščenje
H. Kontrolna lučka delovanja
I. Napajalni kabel
J. Varnostno samodejno izklapljanje lučke
K. Izbirnik temperature
L. Rezervoar za vodo
M. Prostor za shranjevanje napajalnega kabla
N. Gumijasti zadnji del likalnika
Razpredelnica nastavitev za likanje
Tkanina
Akril
Nastavljanje temperature Priporočila za likanje
Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.
Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še
Acetat
vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.
Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še
Najlon in poliester
vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.
Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.
Umetna svila
Večinoma suho likanje. Likanje s paro se uporablja glede na navodila
Viskoza
proizvajalca.
Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila. Za preprečitev pojava
Svila
svetlečih lis na blagu uporabite likalno krpo.
Poglejte etiketo na oblačilih in upoštevajte navodila proizvajalca.
Uporabite nastavitev, ustrezno vlaknom, ki zahtevajo najnižjo
Bombažne mešanice
nastavitev.
Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba
Volna in mešanice
likalne krpe.
volne
Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za
vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za
Bombaž
paro.
Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba
Rebrast žamet
likalne krpe.
Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne
krpe, da se prepreči nastanek svetlečih lis, zlasti pri temnejših barvah
na najvišjo možno
blaga. Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik
Lan
temperaturo
za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za
paro.
na najvišjo možno
Uporabite največjo nastavitev izbirnika za paro.
Denim
temperaturo
Hitrost likanja in vlažnost tkanine lahko povzročita, da optimalne nastavitve niso enake priporočenim iz razpredelnice!
Priprava za uporabo
1. Pred prvo uporabo. Odstranite vse ostanke nalepk in
likalnik nežno otrite z vlažno krpo. Rezervoar za vodo
splaknite in tako odstranite tuje delce. Pri prvi vključitvi
likalnika se lahko pojavijo začasne izparine/vonjave.
2. Polnjenje parnega likalnika z vodo.
Preverite, ali je vtikač odstranjen iz električne vtičnice.
Izbirnik za paro nastavite na položaj suho likanje in
odprite pokrov odprtine za polnjenje. S priloženo
merilno posodo dodajte največjo dovoljeno količino
vode. Zaprite pokrov. Ta izdelek je primeren za uporabo
z vodo iz pipe. Priporočamo uporabo destilirane vode
ali mešanice 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe.
3. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico.
Kontrolna lučka delovanja se prižge. Izbirnik
temperature nastavite na želeno temperaturo. Ko se
lučka ugasne, je likalnik pripravljen za uporabo.
4. Uporaba funkcij razpršilnika in izpusta pare. Preverite,
da je rezervoar za vodo napolnjen vsaj do četrtine.
68
www.electrolux.com
Funkcijo razpršilnika uporabite za predhodno vlaženje
blaga, in sicer tako da večkrat pritisnete gumb za
pršenje in s tem sprostite nežno meglico (A). Za
uporabo funkcije izpusta pare mora biti rezervoar za
vodo napolnjen vsaj do polovice. Večkrat pritisnite
gumb za izpust pare, da pripravite črpalko (B).
5. Parno likanje oblek na obešalniku. Funkcija
navpičnega dovajanja pare je idealna za parno likanje
zaves, oblek in občutljivih tkanin. Obleko obesite na
obešalnik in likalnik približajte na razdaljo od 10 do 20
cm, nato pritisnite gumb za izpust pare.
6. Trikratno samodejno izklapljanje. Če likalnika ne
uporabljate, ko je položen na likalno ploskev ali leži na
svoji stranici, se bo po 30 sekundah samodejno izključil.
Če je likalnik položen na zadnji del, se bo samodejno
izključil po 8 minutah. Za ponovno vključitev samo
nadaljujte likanje.
Čiščenje (ne uporabljajte čistilnih sredstev)
7. Likalnik vedno shranjujte tako, da ga postavite na
zadnji del.
Za čiščenje zunanjih površin uporabite vlažno mehko
krpo, nato ga osušite s suho krpo. Ne uporabljajte
kemičnih raztopil, ker bodo ta poškodovala površino
likalnika.
8. Funkcija samodejnega čiščenja. Likalnik držite
nad umivalnikom. V rezervoar za vodo nalijte vodo.
Vklopite likalnik in ga segrejte. Gumb za paro
nastavite na funkcijo samodejnega čiščenja, pritisnite
in držite ga 5 sekund, da voda odteče skozi luknjice
za izpust pare. Za prekinitev funkcije samodejnega
čiščenja sprostite gumb.
9. Čiščenje likalne ploskve. Za čiščenje likalne ploskve
ne uporabljajte gobic za čiščenje ali grobih čistilnih
sredstev, saj bodo poškodovala njeno površino. Da
odstranite zažgane ostanke, polikajte vlažno krpo,
medtem ko je likalnik še vroč. Da očistite likalno
ploskev Glissium™, jo enostavno obrišite z vlažno
mehko krpo in jo nato osušite s suho krpo.
BG
CS
DA
DE
ee
en
Odpravljanje težav
Težava
Mogoč vzrok
Likalna ploskev se ne segreva, čeprav je Težava pri povezavi z električno vtičnico.
likalnik vključen.
Izbirnik temperature je nastavljen na
položaj MIN.
Likalnik ne dovaja pare.
V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.
Stikalo za paro je nastavljeno tako, da
likalnik ne dovaja pare.
es
Rešitev
Preverite napajalni kabel, vtič in
vtičnico.
Nastavite ustrezno temperaturo.
fi
fr
Napolnite rezervoar za vodo (glej
razdelek »Priprava za uporabo«, št. 2).
Stikalo za paro nastavite v položaj med
najmanjšo nastavitvijo za dovajanje
pare in največjo nastavitvijo za
dovajanje pare (glej »Razpredelnico
nastavitev za likanje«).
Povečati temperaturo do vsaj
.
hr
hu
it
Izbrana temperatura je nižja od
temperature, ki je določena za uporabo z
dovajanjem pare.
Funkcija razpršilnika ne deluje.
V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.
Napolnite rezervoar za vodo (glej
razdelek »Priprava za uporabo«, št. 2).
Funkciji izpusta pare in navpičnega
Funkcija izpusta pare je bila v kratkem
Pred uporabo funkcije izpusta pare
izpusta pare ne delujeta.
času pogosto uporabljena.
likalnik položite v vodoraven položaj
in počakajte.
Likalnik se ne segreje dovolj.
Nastavite primerno temperaturo za
izpust pare (do ). Likalnik položite
v vodoraven položaj in počakajte, da
ugasne kontrolna lučka temperature.
Med likanjem likalna plošča pušča rjave Uporabili ste trdo vodo, ki je povzročila
Enkrat ali večkrat uporabite funkcijo
črte in maže perilo.
nastanek vodnega kamna v posodi za
samodejnega čiščenja.
vodo.
Ne uporabljajte sredstev za
Uporabili ste kemična sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna.
odstranjevanje vodnega kamna.
Vlakna tkanin so se nabrala v odprtinah Enkrat ali večkrat uporabite funkcijo
likalne plošče in se žgejo.
samodejnega čiščenja. Likalno ploščo
očistite z vlažno mehko krpo.
Perilo morda ni ustrezno izprano ali pa
Perilo ponovno ustrezno izperite.
so oblačila nova in pred likanjem niso
bila oprana.
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
Odstranjevanje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
.
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih naprav.
sv
, ne odstranjujte
Naprav, označenih s simbolom
z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno
zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
tr
uk
69
Bezbednosni saveti
Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeća uputstva.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta 8 godina i starija kao i osobe
sa umanjenom fizičkom osetljivošću, ili mentalnim sposobnostima ili
osobe bez odgovarajućeg iskustva i znanja ukoliko ima se obezbedi
nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na
bezbedan način i shvataju opasnosti kojima su izloženi.
• Deca ne smeju da se igraju uređajem.
• Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora.
• Držite peglu i kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina dok se puni
ili hladi.
• Površina može da se zagreje tokom korišćenja .
• U ovom proizvodu može da se koristi voda iz slavine. Preporučuje se
korišćenje destilovane vode ili mešavine od 50% destilovane i 50%
vode iz slavine.
• Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
• Pegla ne sme da se koristi ako padne, ako ima vidljivih znakova
oštećenja na pegli ili kablu ili ako propušta vodu.
• Uređaj morate povezati na utičnicu sa uzemljenjem.
• Otvor za punjenje ne smije se otvoriti tijekom uporabe.
• Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, zamenu uređaja mora da
izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba
kako bi se izbegle sve opasnosti.
• Pegla mora da se koristi i postavlja na stabilnoj površini. Kada
postavljate peglu na postolje, uverite se da je površina na koju je
stavljate stabilna.
• Uređaj ne smete ostavljati bez nadzora kada je uključen u struju.
• Nakon svakog korišćenja, pre čišćenja ili bilo kakvog održavanja
potrebno je da uređaj isključite i izvučete utikač iz utičnice električnog
napajanja.
• Pre punjenja rezervoara vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.
• Kabl za napajanje ne sme da ima kontakt sa vrućim delovima uređaja.
• Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost!
• Nemojte prekoračiti maksimalni nivo punjenja naznačen na uređajima.
• Ako postoje određena ograničenja, odredite kvalitet / vrstu vode koja
može da se koristi u uređaju.
• Ovaj aparat služi isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne
snosi nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog korišćenja uređaja.
SR
70
www.electrolux.com
Komponente
A. Grejna ploča
B. Indikator maksimalnog nivoa vode
C. Otvor za punjenje sa poklopcem
D. Raspršivač
E. Dugme za raspršivanje
F. Dugme za mlaz pare
G. Prekidač za paru/Samočišćenje
H. Lampica indikatora napajanja
I. Električni kabl
J. Bezbednosna lampica automatskog isključivanja
K. Prekidač za temperaturu
L. Rezervoar za vodu
M. Deo za namotavanje kabla
N. Postolje sa gumenom oblogom
BG
CS
DA
Tabela peglanja
Materijal
Podešavanje
temperature
Akril
Acetat
Najlon i poliester
Rejon
Viskoza
Svila
Materijali od pamuka
i mešanog prediva
Vuna i materijali
od vune i mešanog
prediva
DE
Saveti za korišćenje pegle
ee
Peglajte na suvo sa obrnute strane
Peglajte na suvo sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite
raspršivač za vlaženje.
Peglajte sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za
vlaženje.
Peglajte sa obrnute strane tkanine.
Uglavnom peglajte na suvo. Para se može koristiti uz pridržavanje
uputstava proizvođača.
Peglajte sa obrnute strane. Koristite krpu za peglanje da biste sprečili
nastajanje sjajnih tragova.
Proverite podatke na etiketi i sledite uputstva proizvođača. Koristite
podešavanje prema predivu koje zahteva najnižu vrednost.
en
es
fi
fr
hr
hu
Peglajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje.
it
Peglajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.
Koristite srednju do jaku paru.
Peglajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje.
Somot
Peglajte sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje da biste sprečili
nastajanje sjajnih tragova, naročito kod tkanina tamnijih boja. Peglajte
na “max”
Lan
na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite
srednju do jaku paru.
na “max”
Koristite maksimalnu paru.
Džins
Različita brzina peglanja i vlažnost tkanine mogu da prouzrokuju da se optimalni uslovi razlikuju od uslova preporučenih u
tabeli!
lt
Pamuk
lv
nl
no
pl
pt
Početak rada
1. Pre prve upotrebe. Uklonite sve lepljive ostatke i
nežnim pokretima istrljajte peglu vlažnom krpom.
Isperite rezervoar vode da biste uklonili strane čestice.
Prilikom prvog uključivanju mogu da se pojave
privremena isparavanja ili mirisi.
2. Punjenje parne pegle vodom.
Proverite da li je utikač izvučen iz utičnice za struju.
Okrenite prekidač za paru na podešavanje za suvo
i otvorite poklopac otvora za punjenje. Pomoću
priložene menzure napunite vodom do maksimalnog
nivoa. Zatvorite poklopac. U ovom proizvodu može
da se koristi voda iz slavine. Preporučuje se korišćenje
destilovane vode ili mešavine od 50% destilovane i 50%
vode iz slavine.
3. Uključivanje kabla za napajanje u utičnicu za struju.
Lampica indikatora napajanja se uključuje. Okretanjem
podesite prekidač za temperaturu na odgovarajuću
vrednost. Kada se lampica isključi, pegla je spremna za
upotrebu.
ro
4. Korišćenje funkcije raspršivača i mlaza pare.
Proverite da li je rezervoar vode napunjen najmanje
do 1/4. Ako pritisnete dugme raspršivača nekoliko
puta, stvoriće se fino raspršena maglica koju možete
da koristite za predvlaženje tkanine (). Za korišćenje
funkcije mlaza pare rezervoar vode mora da bude
napunjen najmanje do 1/2. Pritisnite dugme mlaza pare
nekoliko puta da biste izbacili vazduh iz pumpe (B).
5. Peglanje okačene odeće pomoću pare. Funkcija
vertikalnog mlaza pare je idealno rešenje za peglanje
zavesa, odela i nežnih tkanina parom. Okačite željeni
predmet na vešalicu i držite peglu na paru na razdaljini
od 10 – 20 cm od materijala i pritisnite dugme mlaza
pare.
6. 3 načina automatskog isključivanja. Ako peglu
ostavite bez nadzora na grejnoj ploči ili na bočnoj
strani, ona će se isključiti nakon 30 sekundi. Ako peglu
ostavite bez nadzora u vertikalnom položaju, ona će se
isključiti nakon 8 minuta. Za uključivanje samo počnite
da peglate.
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
71
Čišćenje (nemojte koristiti deterdžente)
7. Peglu uvek čuvajte u vertikalnom položaju.
Spoljašne površine očistite vlažnom mekom krpom i
zatim ih obrišite suvom krpom. Nemojte da koristite
hemijska sredstva za otapanje jer ona mogu da oštete
površinu.
8. Funkcija samočišćenja. Držite peglu iznad sudopera.
Napunite vodom. Zagrejte peglu. Dugme za paru
pomerite u položaj samočišćenja i držite 5 sekundi
da bi se ispraznila voda iz otvora za paru. Za prekid
funkcije samočišćenja otpustite dugme.
9. Čišćenje grejne ploče. Ne koristite jastučiće za
ribanje ili gruba sredstva za čišćenje grejne ploče
jer će ta sredstva oštetiti površinu. Za uklanjanje
sagorelih ostataka peglajte preko vlažne krpe dok je
pegla još vruća. Glissium™ grejnu ploču jednostavno
obrišite mekom vlažnom krpom i zatim obrišite
suvom krpom.
Rešavanje problema
Problem
Grejna ploča se ne zagreva iako je
pegla uključena.
Pegla ne stvara paru.
Moguć uzrok
Problem u vezi sa električnim
napajanjem
Kontrola temperature je u položaju MIN.
Nema dovoljno vode u rezervoaru.
Kontrola pare postavljena je na položaj
pri kom se ne stvara para.
Funkcija raspršivanja ne radi.
Izabrana temperatura je niža od
temperature određene za korišćenje sa
parom.
Nema dovoljno vode u rezervoaru.
Funkcije mlaza pare i vertikalnog mlaza Funkcija mlaza pare često je korišćena u
pare ne rade.
kratkom vremenskom periodu.
Pegla nije dovoljno vruća.
Smeđe pruge izlaze iz donje ploča
Koristili ste tvrdu vodu koja je
tokom peglanja i na rublju ostaju mrlje. prouzrokovala stvaranje mrlja od
kamenca u rezervoaru za vodu.
Koristili ste hemijska sredstva za čišćenje
kamenca.
Vlakna tkanine su se nakupila u otvorima
na donjoj ploči i gore.
Tkanine možda nisu isprane dobro ili
su odevni predmeti novi i još uvek nisu
oprani pre peglanja.
Rešenje
Proverite kabl za električno napajanje,
utikač i utičnicu.
Izaberite odgovarajuću temperaturu.
Napunite rezervoar vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Postavite kontrolu pare između
položaja za minimalnu paru i
maksimalnu paru (pogledajte "Tabela
peglanja").
Povećajte temperaturu najmanje do
.
Napunite rezervoar vodom (pogledajte
"Početak rada", br. 2).
Stavite peglu u horizontalni položaj i
pričekajte neko vreme pre ponovnog
korišćenja funkcije mlaza pare.
Podesite pravilnu temperaturu za
peglanje parom (do ). Stavite
peglu u vertikalan položaj i pričekajte
dok se ne isključi lampica indikatora
temperature.
Upotrebite funkciju samočišćenja
jednom ili više puta.
Nemojte koristiti bilo kakva sredstva za
čišćenje kamenca.
Upotrebite funkciju samočišćenja
jednom ili više puta. Donju ploču
čistite vlažnom, mekom krpom.
Potrebno je da ponovo dobro isperete
rublje.
Odlaganje
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Pakovanje odložite u odgovarajuće kontejnere radi
recikliranja. Pomozite u zaštiti životne sredine i ljudskog
zdravlja kao i u recikliranju otpadnog materijala od
elektronskih i električnih uređaja.
72
www.electrolux.com
nemojte bacati
Uređaje obeležene simbolom
zajedno sa smećem. Proizvod vratite u lokalni centar za
recikliranje ili se obratite opštinskoj kancelariji.
SV
Säkerhet
Läs följande instruktioner noga innan du använder strykjärnet för
första gången.
• Produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental hälsa eller brist på erfarenhet och
kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används
på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med användningen.
• Barn ska inte leka med produkten.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan
övervakning.
• Håll strykjärnet och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än
åtta år när det sätts igång eller svalnar.
• Ytorna kan bli heta vid användning .
• Produkten är lämplig för användning med kranvatten. Vi
rekommenderar att destillerat vatten eller en blandning av 50 %
destillerat och 50 % kranvatten används.
• Strykjärnet får endast kopplas till ett eluttag med samma spänning
och frekvens som anges på produktens märkplåt.
• Du ska inte använda strykjärnet om du har tappat det, om det finns
tydliga tecken på skador på strykjärnet eller kabeln eller om det läcker.
• Strykjärnet får endast anslutas till ett jordat uttag.
• Påfyllningsöppningen får inte öppnas under användning.
• Om strykjärnet eller strömkabeln har skadats måste den bytas ut
av tillverkaren, auktoriserad servicepersonal eller någon annan
kvalificerad person för att undvika fara.
• Strykjärnet ska användas och ställas på en stabil yta. Kontrollera att
ytan där strykjärnsstället står är stabil innan strykjärnet placeras i
stället.
• Lämna aldrig strykjärnet oövervakat när strömsladden är inkopplad.
• Strykjärnet ska stängas av och sladden dras ur varje gång det har
använts samt före rengöring och underhåll.
• Dra ur kontakten innan du fyller på vattenbehållaren med vatten.
• Strömkabeln får inte komma i kontakt med strykjärnets varma delar.
• Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller någon annan vätska.
• Fyll aldrig strykjärnet mer än till den maxvolym som anges på
strykjärnet.
• Ange vilken vattenkvalitet/typ av vatten som får användas i strykjärnet
om sådana begränsningar finns.
• Strykjärnet är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inte på
sig något ansvar för skada som uppstår vid felaktig användning av
strykjärnet.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
73
Delar
A. Stryksula
B. Maxindikator för vattennivå
C. Öppning för påfyllning med lock
D.Spraymunstycke
E.Sprayknapp
F.Jetknapp
G. Ångväljare/självrengöring
H. Strömindikatorlampa
I. Strömkabel
J. Självavstängningslampa
K. Temperaturväljare
L. Vattenbehållare
M.Kabelsamlare
N. Gummibelagd häl
Stryktabell
Tyg
Akryl
Temperaturinställning
Acetat
Nylon och polyester
Rayon
Viskos
Silke
Bomullsblandningar
Ull och
ullblandningar
Strykrekommendationer
Torrstryk på avigsidan.
Torrstryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för
att fukta.
Stryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att
fukta.
Stryk på avigsidan av tyget.
Torrstryk främst. Ånga kan användas enligt tillverkarens instruktioner.
Stryk på avigsidan. Använd strykduk för att undvika märken.
Läs etiketten och följ tillverkarens instruktioner. Använd den inställning
som krävs för den fibertyp som är mest ömtålig.
Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykduk.
Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in
ångan på medel till hög.
Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykduk.
Manchester
Stryk på avigsidan av tyget eller använd strykduk för att undvika
till max
märken, särskilt på mörkare färger. Torrstryk medan tyget är fuktigt
Linne
eller använd spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög.
till max
Ställ in ångan på högsta effekt.
Denim/jeans
Resultatet beror också på hur fuktigt materialet är, och om man stryker med snabba eller långsamma tag. Det kan medföra
att en annan inställning än den som rekommenderas i tabellen är bäst.
Bomull
Komma igång
1. Före första användningen. Ta bort alla tejprester
och gnugga försiktigt med en fuktig trasa. Skölj
vattenbehållaren för att avlägsna skräp. Första
gången strykjärnet används kan det ryka/lukta
tillfälligt.
2. Fylla ångstrykjärnet med vatten.
Kontrollera att strömkabeln inte sitter i uttaget. Vrid
ångväljaren till inställningen för torrstrykning och
öppna locket till öppningen för påfyllning. Använd
den medföljande bägaren för att fylla vatten upp
till maxnivån. Stäng locket. Produkten är lämplig
för användning med kranvatten. Vi rekommenderar
att destillerat vatten eller en blandning av 50 %
destillerat och 50 % kranvatten används.
3. Anslut strömkabeln till ett uttag.
Strömindikatorlampan tänds. Ställ in temperaturen
genom att vrida temperaturväljaren till rätt läge. När
lampan släcks är strykjärnet klart att använda.
74
www.electrolux.com
4. Använda spray- och jetfunktionerna. Kontrollera
att vattenbehållaren är fylld åtminstone till en
fjärdedel. Fukta tyget före strykning genom att
trycka på sprayknappen flera gånger så att vattnet
sprayas ut (A). När du använder jetfunktionen ska
vattenbehållaren vara fylld åtminstone till hälften.
Tryck på jetknappen flera gånger för att förbereda
pumpen (B).
5. Ånga hängande kläder. Vertikal ångfunktion passar
utmärkt för att ånga gardiner, kostymer och ömtåliga
tyger. Häng upp tyget på en hängare, håll strykjärnet
på ca 10–20 cm avstånd och tryck på ångknappen.
6. Tre typer av självavstängning. Om strykjärnet
lämnas stillastående på stryksulan eller på sidan
stängs det av efter 30 sekunder. Om strykjärnet
lämnas stillastående på hälen stängs det av efter 8
minuter. När du börjar stryka igen slås det på.
Rengöra (använd inga rengöringsmedel)
7. Förvara alltid strykjärnet på hälstödet.
Rengör de yttre ytorna genom att torka med en mjuk,
fuktad trasa. Använd inga kemiska lösningsmedel
eftersom de skadar ytan.
8.Självrengöringsfunktion. Håll strykjärnet över en
diskho. Fyll med vatten. Låt strykjärnet bli varmt.
Ställ ångknappen i självrengöringsläge, håll kvar i 5
sekunder så att vattnet kommer ut ur ånghålen. Släpp
knappen för att avsluta självrengöringen.
9. Rengöra stryksulan. Använd inte tvättsvamp
med skrubbeffekt eller starka rengöringsmedel på
stryksulan eftersom de kan skada ytan. Avlägsna
brända rester genom att stryka på en fuktig trasa
medan strykjärnet fortfarande är varmt. Rengör den
laminerade Glissium™-stryksulan genom att torka
den med en mjuk, fuktig trasa och torka torrt.
BG
CS
DA
DE
Felsökning
Problem
Stryksulan blir inte varm trots att
strykjärnet är på.
Det kommer ingen ånga från
strykjärnet.
Sprayfunktionen fungerar inte.
Jetfunktionen och den vertikala
jetfunktionen fungerar inte.
ee
Trolig orsak
Anslutningsproblem
Temperaturväljaren är i läget MIN.
Det finns inte tillräckligt med vatten i
vattenbehållaren.
Ångväljaren är inte i ångläge.
Den valda temperaturen är för låg för att
använda ånga.
Det finns inte tillräckligt med vatten i
vattenbehållaren.
Jetfunktionen har använts mycket ofta
under en kort tid.
Strykjärnet är inte tillräckligt varmt.
Det kommer ut bruna ränder ur sulan
vid strykning som ger fläckar på tyget.
Du har använt hårt vatten som har
orsakat att kalkavlagringar bildats i
vattentanken.
Du har använt kemiska
avkalkningsmedel.
Tygfibrer har fastnat i sulans hål och
bränns.
Tyget har kanske inte sköljts ordentligt
eller så är plaggen nya och har inte
tvättats innan de stryks.
Lösning
Kontrollera strömkabeln,
stickkontakten och uttaget.
Välj rätt temperatur.
Fyll vattenbehållaren (se Komma
igång, nr 2).
Ställ ångväljaren mellan minimal ånga
och maximal ånga (se Stryktabell).
Öka temperaturen till mins
.
en
es
fi
fr
hr
Fyll vattenbehållaren (se Komma
igång, nr 2).
Ställ strykjärnet horisontellt och
vänta en stund innan du använder
jetfunktionen igen.
Justera temperaturen så att den passar
för ångstrykning (minst ). Ställ
strykjärnet vertikalt och vänta tills
indikatorlampan för temperatur släcks.
Använd självrengöringsfunktionen en
eller flera gånger.
hu
it
lt
lv
nl
Använd inga avkalkningsmedel.
no
Använd självrengöringsfunktionen en
eller flera gånger. Torka ur sulan med
en mjuk trasa.
Skölj tvätten ordentligt igen.
pl
pt
ro
Kassering
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt
kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter.
ru
sk
med
Släng inte produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
sl
sr
sv
tr
uk
75
Emniyet tavsiyesi
Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle
okuyun.
• Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları ve cihazın emniyetli bir şekilde
kullanımına yönelik bilgilerin verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamış
olmaları koşuluyla 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal
veya mental güce veya deneyim ve bilgi yoksunluğuna sahip kişilerce
kullanılabilir.
• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında bulunmayan çocuklarca
yapılmamalıdır.
• Elektrik varken veya soğuma sırasında ütüye ve kablosuna 8 yaşından
küçük çocukların erişmesine izin vermeyin.
• Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir .
• Bu ürün çeşme suyuyla kullanım için uygundur. Damıtılmış su veya %
50 damıtılmış su ile % 50 çeşme suyu karışımının kullanılması tavsiye
edilir.
• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki
özelliklere uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
• Ütü; düşürülmüşse, üzerinde veya kablosunda gözle görülür hasar
izleri varsa ya da sızıntı mevcutsa kullanılmamalıdır.
• Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır.
• Doldurma penceresi, kullanım sırasında açılmamalıdır.
• Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan
kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya
benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Ütü sabit bir zemin üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır. Ütüyü
standı üzerine bırakırken, standın üzerinde durduğu yüzeyin sabit
olduğundan emin olun.
• Cihazı asla prize bağlıyken çalışır halde bırakmayın.
• Üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işi yapılmadan önce cihaz
kapatılmalı ve her kullanım sonrasında fişten çekilmelidir.
• Su haznesine su doldurulmadan önce cihazın fişi prizden çekilmelidir.
• Elektrik kablosu, cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
• Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
• Cihaz üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın.
• Kısıtlamalar mevcutsa lütfen cihazda kullanılabilecek su kalitesi / su
türünü tanımlayın.
• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir.
Cihaz üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde
kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu
değildir.
TR
76
www.electrolux.com
Bileşenler
A. Taban levhası
B. Maksimum su seviyesi göstergesi
C. Kapaklı doldurma deliği
D. Püskürtme ağzı
E. Püskürtme düğmesi
F. Buhar püskürtme düğmesi
G. Buhar seçme düğmesi/Kendini temizleme
H. Güç gösterge ışığı
I.Şebeke kablosu
J. Güvenlik otomatik kapanma ışığı
K. Sıcaklık seçme düğmesi
L. Su haznesi
M. Kablo sarma parçası
N. Lastik-tüylü kaide
BG
CS
DA
Ütüleme tablosu
Kumaş
Akrilik
DE
Sıcaklık ayarı
Ütü tavsiyesi
Kuru ütüleme, ters yüzden.
Kuru ütüleme, ters yüzden, nemliyken veya püskürtme yoluyla
Asetat
nemlendirerek.
Ters yüzden ütüleme, nemliyken veya püskürtme yoluyla
Naylon ve Polyester
nemlendirerek.
Kumaşın ters yüzünden ütüleme.
Suni İpek
Esasen kuru ütüleme. Üreticinin talimatlarına göre buhar kullanılabilir.
Sentetik
Ters yüzden ütüleme. Parlama izlerini engellemek için bir ütü bezi
İpek
kullanın.
Etiketi kontrol edin ve üreticinin talimatlarına uyun. En düşük ayarı
Pamuk karışımları
gerektiren elyaf ayarını kullanın.
Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak.
Yün ve yün karışımları
Kuru ütüleme, nemliyken veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. Orta
Pamuk
ila yüksek düzeyde buhar kullanın.
Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak.
Kadife
Ters yüzden ütüleme veya özellikle koyu renklilerde parlama izlerini
önlemek için ütü bezi kullanarak. Kuru ütüleme, nemliyken veya
"max" ayarı
Keten
püskürtme yoluyla nemlendirerek. Orta ila yüksek düzeyde buhar
kullanın.
"max" ayarı
Maksimum düzeyde buhar kullanın.
Kot
Çeşitli ütüleme hızları ve kumaş nemi, optimum ayarın tabloda önerilenden farklı olmasına neden olabilir!
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
Başlarken
1. İlk kullanımdan önce. Tüm yapışkan kısımları
çıkartın ve nemli bir bezle hafifçe silin. Yabancı
maddeleri temizlemek için su haznesini durulayın. İlk
kez açıldığında, geçici buhar/koku meydana gelebilir.
2. Buharlı ütüye su doldurma.
Fişin prizden çekildiğinden emin olun. Buhar seçme
düğmesini Dry (Kuru) ayarına getirin ve doldurma
deliği kapağını açın. Ürünle birlikte verilen doldurma
kabını kullanarak maksimum düzeye kadar su
doldurun. Kapağı kapatın. Bu ürün çeşme suyuyla
kullanım için uygundur. Damıtılmış su veya %
50 damıtılmış su ile % 50 çeşme suyu karışımının
kullanılması tavsiye edilir.
3. Elektrik kablosunu prize takma. Güç gösterge ışığı
yanar. Sıcaklık seçme düğmesini döndürerek sıcaklığı
istediğiniz şekilde ayarlayın. Işık kapandığında ütü
kullanıma hazırdır.
no
pl
4. Su püskürtme ve buhar püskürtme fonksiyonunu
kullanma. Su haznesinin en az 1/4 oranından dolu
olduğundan emin olun. Püskürtme düğmesine
birkaç kez basmak suretiyle kumaşları önceden
nemlendirmek için su püskürtme özelliğini kullanın
(A). Buhar püskürtme fonksiyonunu kullanmak için,
haznenin en az 1/2 oranından dolu olduğundan emin
olun. Pompalamayı sağlamak için buhar püskürtme
düğmesine birkaç kez basın (B).
5. Asılan eşyalara buhar verme. Perdeler, takım
elbiseler ve narin çamaşırlara buhar vermek için
dikey buhar püskürtme fonksiyonu idealdir. Eşyayı bir
askıya asın, ütüyü 10-20 cm’lik bir mesafede tutun ve
buhar püskürtme düğmesine basın.
6. 3 yollu Otomatik Kapatma. Ütü, taban levhası
üzerinde veya yan kısmı üzerinde bırakılırsa 30 saniye
sonra kapanır. Kaide üzerinde bırakılırsa 8 dakika
sonra kapanır. Çalıştırmak için tekrar ütülemeye
başlamanız yeterlidir.
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
77
Temizleme (deterjan kullanmayın)
7. Ütüyü daima kaidesi üzerine oturtarak saklayın.
Dış yüzeyleri temizlemek için nemli yumuşak bir bez
kullanın ve ardından silerek kurulayın. Yüzeylere zarar
vereceği için kimyasal çözeltiler kullanmayın.
8. Kendini temizleme fonksiyonu. Ütüyü bir
lavabonun üzerinde tutun. Su doldurun. Ütüyü ısıtın.
Buhar düğmesini kendini temizleme konumuna
getirin, buhar deliklerinden suyun boşaltılması için
5 saniye bu konumda tutun. Kendini temizleme
fonksiyonunu durdurmak için düğmeyi bırakın.
9. Taban levhasını temizleme. Yüzeye zarar vereceği
için taban levhası üzerinde çizebilecek pedler veya
sert temizleyiciler kullanmayın. Yanık kalıntılarını, ütü
sıcakken nemli bir bezi ütülemek suretiyle çıkartın.
Glissium™ taban levhasını temizlemek için, yumuşak
nemli bezle silin ve silerek kurulayın.
Sorun giderme
Sorun
Ütü açık olmasına rağmen taban
levhası ısınmıyor.
Ütü buhar üretmiyor.
Olası neden
Bağlantı sorunu
Sıcaklık ayarı, MIN konumundadır.
Haznede yeterli su yoktur.
Buhar ayarı, buhar püskürtmeme
konumundayken yapılır.
Püskürtme fonksiyonu çalışmıyor.
Seçilen sıcaklık, buharla kullanım için
belirlenen sıcaklıktan düşüktür.
Haznede yeterli su yoktur.
Buhar püskürtme ve dikey buhar
püskürtme fonksiyonu çalışmıyor.
Kısa süre içinde buhar püskürtme
fonksiyonu çok sık kullanılmıştır.
Ütü yeterince sıcak değildir.
Keten çamaşırları ütülerken taban
plakasından kahverengi çizgiler çıkıyor
ve leke bırakıyor.
Sert su kullandınız ve bu, su tankında
kireç oluşumuna neden oldu.
Kimyasal kireç çözücü maddeler
kullanmışınızdır.
Taban plakasının deliklerinde kumaş
iplikleri birikmiştir ve yanıyordur.
Çamaşırlar düzgün bir şekilde
durulanmamış olabilir veya giysiler
yenidir ve ütülenmeden önce
yıkanmamıştır.
Çözüm
Elektrik kablosunu, fişi ve prizi kontrol
edin.
Uygun sıcaklığı seçin.
Su haznesini doldurun (bkz.
"Başlarken", no 2).
Buhar ayarını, minimum buhar ve
maksimum buhar konumları arasında
yapın (bkz. "Ütüleme tablosu").
sıyı minimum belirtilen seviyeye
çıkarın.
Su haznesini doldurun (bkz.
"Başlarken", no 2).
Ütüyü yatay konuma getirin ve buhar
püskürtme fonksiyonunu kullanmadan
önce bir süre bekleyin.
Buharlı ütüleme için gerekli sıcaklığı
ayarlayın ( düzeyine kadar). Ütüyü
dikey konuma getirin ve sıcaklık
gösterge ışığı sönene kadar bekleyin.
Bir veya birden fazla kez kendi kendini
temizleme fonksiyonunu kullanın.
Kimyasal kireç çözücü maddeler
kullanmayın.
Bir veya birden fazla kez kendi kendini
temizleme fonksiyonunu kullanın.
Taban plakasını yumuşak ve nemli bir
bezle temizleyin.
Lütfen çamaşırları düzgün bir şekilde
tekrar durulayın.
Elden çıkarma
Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir
.
Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne
ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.
78
www.electrolux.com
bulunan cihazları atmayın. Ürünü
Ev atığı sembolü
yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye
ile irtibata geçin.
UK
Поради щодо техніки безпеки
Перед першим використанням приладу уважно прочитайте
інструкцію з експлуатації.
• Цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та
особами із зниженими фізичними, сенсорними або психічними
можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише під
наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного
користування приладом та розуміння пов’язаних із цим ризиків.
• Діти не повинні гратись із приладом.
• Чищення та технічне обслуговування не можна виконувати дітям без
нагляду.
• Зберігайте праску та її кабель у місці, не досяжному для дітей
молодше 8 років, якщо вона ввімкнена або охолоджується.
• Поверхні можуть нагріватись під час користування .
• Цей виріб можна використовувати з водопровідною водою.
Рекомендується використовувати дистильовану воду або суміш, що
містить 50% дистильованої води і 50% водопровідної води.
• Прилад можна під’єднувати лише до джерела енергопостачання,
напруга та частота якого відповідають специфікаціям, указаним на
табличці з технічними даними!
• Забороняється використовувати праску, якщо вона падала, має
ознаки пошкодження на корпусі чи шнурі або протікає.
• Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки.
• Отвір для заповнення повинен бути закритий під час користування.
• У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має
замінити виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована
особа, щоб запобігти нещасному випадку.
• Праску слід використовувати та зберігати на стійкій поверхні. Під час
розміщення праски на підставці, переконайтеся, що поверхня, на
якій розташована підставка, є стійкою.
• Ніколи не залишайте без нагляду прилад, підключений до джерела
живлення.
• Завжди вимикайте прилад і виймайте мережний штепсель
після використання, а також перед чищенням і поточним
обслуговуванням.
• Завжди виймайте штепсель із розетки перед заповненням
резервуара водою.
• Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин
приладу.
• Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
• Забороняється перевищувати максимальний об’єм наповнення,
указаний на приладі.
• Якщо існують певні обмеження, визначте якість або тип води, що
буде використовуватися у приладі.
• Цей прилад призначений виключно для домашнього використання.
Виробник не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним
чи неправильним використанням.
BG
CS
DA
DE
ee
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
tr
uk
79
Компоненти
A. Підошва
B. Індикатор максимального рівня води
C. Отвір для заливання води із кришкою
D. Випускний отвір розпилювача
E. Кнопки розпилювача
F. Кнопка парового струменя
G. Регулятор пари/самоочищення
H. Індикатор живлення
I. Кабель живлення
J. Індикатор безпечного автоматичного вимкнення
K. Регулятор температури
L. Резервуар для води
M. Пристосування для обмотування шнура
N. Опорна частина із прогумованою накладкою
Таблиця налаштувань і рекомендацій
Тканина
Налаштування
температури
Рекомендації щодо прасування
Акрил
Використовуйте сухе прасування з вивороту.
Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину
за допомогою спеціальної функції або розпилювача.
Прасуйте з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою
Нейлон і поліестер
спеціальної функції або розпилювача.
Штучний шовк
Прасуйте з вивороту.
Як правило, сухе прасування. Можливо використання пари, якщо є
Віскоза
відповідні інструкції виробника.
Прасуйте з вивороту. Прасуйте через іншу тканину, щоб запобігти
Шовк
появі блискучих плям.
Слідуйте інструкціям виробника, зазначеним на етикетці
Суміші бавовни
Використовуйте налаштування для тканини, що вимагає
найнижчого значення.
Вовна та суміші
Використовуйте парове прасування з вивороту або із
вовни
застосуванням іншої тканини.
Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину
Бавовна
за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте
пару із середнім і високим положенням регулятора.
Використовуйте парове прасування з вивороту або із
Вельвет
застосуванням іншої тканини.
Прасуйте з вивороту або через іншу тканину, щоб запобігти появі
блискучих плям, особливо на темних кольорах. Використовуйте
Льон
до позначки "max"
сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою
спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із
середнім і верхнім положенням регулятора.
Джинсова тканина
до позначки "max"
Використовуйте максимальне положення пари.
У зв’язку з різною швидкістю прасування і ступенем вологості тканини оптимальні установки можуть відрізнятися від
рекомендованих у таблиці!
Ацетат
Початок роботи
1. Перед першим використанням. Видаліть усі
наклейки та обережно протріть прилад вологою
тканиною. Обполосніть резервуар для води,
щоб видалити сторонні частки. Під час першого
ввімкнення приладу можуть спостерігатися
тимчасові випарування чи запахи.
2. Наповнення парової праски водою.
Переконайтеся, що шнур живлення витягнуто з
розетки. Установіть регулятор пари на положення
сухого прасування та відкрийте кришку отвору
для заливання води. Використовуючи мірну
склянку, що надається в комплекті, налийте воду до
максимального рівня. Закрийте кришку. Цей виріб
можна використовувати з водопровідною водою.
Рекомендується використовувати дистильовану
воду або суміш, що містить 50% дистильованої
води і 50% водопровідної води.
3. Уставте кабель живлення до розетки. Увімкнеться
індикатор живлення. Виберіть температуру,
установивши регулятор на потрібне значення.
Коли індикатор вимкнеться, праска готова для
використання.
80
www.electrolux.com
4. Використання розпилювача водяного пилу та
парового струменя. Переконайтеся, що резервуар
для води заповнений принаймні на чверть свого
обсягу. Використовуйте розпилювач для попереднього
зволоження тканини, натиснувши кнопку розпилювача
кілька разів, щоб випустити дрібний водяний пил
(A). Для використання функції парового струменя
переконайтеся, що резервуар для води заповнений
принаймні наполовину. Натисніть кнопку парового
струменя кілька разів, щоб прокачати насос (B).
5. Парова обробка підвішених тканин. Функція
вертикального відпарювання ідеально підходить для
парової обробки занавісок, костюмів і делікатних
тканин. Повісьте одяг на гачок і, утримуючи праску
на відстані 10-20 см, натисніть кнопку парового
струменя.
6. Три варіанти автоматичного вимкнення. Якщо
залишити праску без нагляду на підошві чи на боку,
вона вимкнеться через 30 секунд. Якщо залишити
праску без нагляду на опорній частині, вона
вимкнеться через 8 хвилин. Щоб увімкнути її знов,
просто почніть прасувати.
Очищення (не використовуйте будь-які миючі засоби)
7. Завжди зберігайте праску на опорній частині.
Щоб очистити зовнішні поверхні, протріть їх
вологою м’якою тканиною та потім витріть
насухо. Забороняється використовувати будь-які
хімічні розчини, оскільки це може призвести до
пошкодження поверхні.
8. Функція самоочищення. Тримайте праску над
умивальником. Наповніть її водою. Нагрійте праску.
Установіть кнопку відпарювання на положення
самоочищення та утримуйте впродовж 5 секунд, щоб
випорожнити воду з отворів для подавання пари.
Відпустіть кнопку, щоб зупинити самоочищення.
9. Очищення підошви. Забороняється
використовувати жорсткі матеріали та очищувачі,
оскільки це може призвести до пошкодження
поверхні підошви. Щоб видалити нагар,
попрасуйте через вологу тканину, поки праска ще
гаряча. Щоб очистити підошву Glissium™, просто
протріть її м’якою вологою тканиною та потім
витріть насухо.
BG
CS
DA
DE
ee
Усунення несправностей
en
Проблема
Можлива причина
Підошва не нагрівається, незважаючи Проблема підключення
на те що праска ввімкнута.
Регулятор температури встановлено
на положення "MIN".
Праска не виробляє пару.
Недостатньо води в резервуарі.
Функція розпилювання не працює.
Функція парового струменя та
вертикального відпарювання не
працює.
Під час прасування з’являються
коричневі смуги, які залишають
плями на білизні.
Вирішення
Перевірте кабель живлення,
штепсель і розетку.
Установіть необхідну температуру.
es
fi
fr
Наповніть резервуар водою (див.
розділ "Початок роботи", пункт 2).
Регулятор пари не встановлено в
Установіть регулятор пари між
положення використання пари.
мінімальним і максимальним
положення (див. розділ "Таблиця
налаштувань і рекомендацій").
Вибрана температура є нижчою за
Збільшити температуру принаймі
вказану для використання з парою.
до
.
Недостатньо води в резервуарі.
Наповніть резервуар водою (див.
розділ "Початок роботи", пункт 2).
Функція парового струменя дуже часто Зніміть варильну частину (тримайте
використовувалася за короткий період всі компоненти в зібраному стані),
часу.
перш ніж наповнити резервуар
водою чи засобом для видалення
вапна відповідно до інструкцій з
експлуатації продукту.
Праска недостатньо нагрілася.
Відрегулюйте температуру для
прасування із застосуванням пари (до
). Поставте праску у вертикальне
положення та почекайте, доки
індикатор температури не вимкнеться.
Використовувалась жорстка вода, що Запустіть функцію самоочищення
призвело до утворення пластівців
один або декілька разів.
накипу в резервуарі для води.
Ви використовували хімічні засоби для Не використовуйте засоби для
видалення накипу.
видалення накипу.
Волокна тканин накопичились в
Запустіть функцію самоочищення один
отворах підошви праски та горять.
або декілька разів. Очистіть підошву
праски вологою м’якою тканиною.
Речі не були належним чином
Ще раз гарно прополощіть білизну.
виполоскані або речі нові і не були
випрані перед прасуванням.
hr
hu
it
lt
lv
nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sr
sv
Утилізація
tr
Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені
. Викидайте упаковку у відповідні
відповідним символом
контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я інших людей і
забезпечити вторинну переробку електричних і електронних
приладів.
Не викидайте прилади, позначені відповідним символом
, разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу
із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до
місцевих муніципальних органів влади.
81
uk
Electrolux Appliances AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Printed on recycled paper
3485 E EDB52XX02010713
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement