Bosch | BCS111GB | Instruction manual | Bosch BCS111GB BOSCH Unlimited Instruction manual

17
13
a
9
10
11
8
7
6
12
13
13
17
14
a
b
Register your new Bosch now:
ZZZERVFKKRPHFRPZHOFRPH
5
4
14
17 c
15
%HUDWXQJXQG5HSDUDWXUDXIWUDJEHL6W|UXQJHQ
'( Click
$7 3
&+ 'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUILQGHQ6LHLPEHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUD‰H
0QFKHQ*(50$1<
2
16
BCS1.../BBS1...
Unlimited
ZZZERVFKKRPHFRP
15
Click
1
8001031488
971220
GH
HQ
IU
LW
QO
GD
QR
*HEUDXFKVDQOHLWXQJ
,QVWUXFWLRQPDQXDO
0RGHG·HPSORL
,VWUX]LRQLSHUO·XVR
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
%UXJVDQYLVQLQJ
%UXNVDQYLVQLQJ
VY
IL
HV
SW
HO
WU
SO
%UXNVDQYLVQLQJ
.l\WW|RKMH
,QVWUXFFLRQHVGHXVR
,QVWUXo}HVGHVHUYLoR
ƳLJNJdžǂLjǔǙǓǁǕNJǔ
.XOODQ×PN×ODYX]X
,QVWUXNFMDREVãXJL
KX
FV
UX
DU
ID
zf
]K
+DV]QiODWLXWDVtWiV
1iYRGNSRXçLWt
ǽȢȦȧȥȨȟȫȝȴȤȣȲȟȦȤȠȨȕȧȕȫȝȝ
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍Ε΍ΩΎηέ·
ϩΩΎϔΗγ΍̵Ύϣϧϫ΍έ
ֵ⭞䃠᱄ᴮ
┶䫟憫㯅␝
10
5
1
2
Click
1
1
2
Click
11
7
6
2
1
2
0,9-1,5m!
Click
3
8
12
b
a
Click
2
2
1
1
Click
Click
9
4
13
1
max
Click
2
de
Sicherheitshinweise ........................................................................................................................... 2
Gerätebeschreibung ........................................................................................................................ 42
en
Safety information ............................................................................................................................. 4
Your vacuum cleaner ........................................................................................................................ 44
fr
Consignes de sécurité ....................................................................................................................... 6
Description de l'appareil.................................................................................................................. 47
it
Istruzioni di sicurezza ........................................................................................................................ 8
Descrizione dell'apparecchio ........................................................................................................... 50
nl
Veiligheidsvoorschriften................................................................................................................... 10
Beschrijving van het toestel ............................................................................................................. 53
da
Sikkerhedsanvisninger ..................................................................................................................... 12
Beskrivelse....................................................................................................................................... 56
no
Sikkerhetshenvisninger .................................................................................................................... 14
Beskrivelse av apparatet .................................................................................................................. 58
sv
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................................................... 16
Produktbeskrivning .......................................................................................................................... 61
fi
Turvallisuusohjeet ............................................................................................................................ 18
Laitteen kuvaus ................................................................................................................................ 63
pt
Instruções de segurança .................................................................................................................. 20
Descrição do aparelho ..................................................................................................................... 66
es
Consejos de seguridad .................................................................................................................... 22
Descripción de los aparatos ............................................................................................................ 69
el
Υποδείξεις ασφαλείας ....................................................................................................................... 24
Περιγραφή της συσκευής ................................................................................................................. 72
tr
Güvenlik bilgiler ............................................................................................................................... 26
Cihaz açıklaması .............................................................................................................................. 75
pl
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................................ 28
Opis urządzenia ............................................................................................................................... 78
hu
Biztonsági útmutató ......................................................................................................................... 30
A készülék leírása............................................................................................................................. 81
cs
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................................... 32
Návod k použití ................................................................................................................................ 84
ru
Указания по технике безопасности............................................................................................... 34
Описание прибора ........................................................................................................................ 87
37
92
39
95
zf
£fH&¶*m*2f„74(*
5f¤qG*“„8K
ar
̶ϧϣϳ΍ ΕΎϋϼρ΍
Ύϣη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
fa
安全資訊 ........................................................................................................................................... 40
㌷䤓䦮䴉⛇⺧⣷ ................................................................................................................................. 96
1
de
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das
häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine
Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern
über dem Meeresspiegel bestimmt.
Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der
Staubsauger nicht benutzt werden für:
„ das Absaugen von Menschen oder Tieren.
„ das Aufsaugen von:
− gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen
oder glühenden Substanzen.
− feuchten oder flüssigen Substanzen.
− leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und
Gasen.
− Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral- Heizungsanlagen.
− Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
Sicherheitshinweise
Dieser Staubsauger entspricht
den anerkannten Regeln der
Technik und den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen.
„ Das Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber und
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
„ Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen.
2
„ Reinigung
und BenutzerWartung dürfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
„ Plastiktüten und Folien sind
außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahen und
zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!
Sachgemäßer Gebrauch
„ Zum Laden nur das Original-Schnell-Ladegerät verwenden.
„ Schnell-Ladegerät nur gemäß Typenschild anschließen
und in Betrieb nehmen.
„ Lagern und laden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
„ Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0°C
und über 45°C aus.
„ Niemals ohne Staubbehälter und Motorschutzfilter
saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
„ Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und Rohr in Kopfnähe. => Es besteht Verletzungsgefahr!
„ Vor allen Arbeiten am Staubsauger Gerät ausschalten.
„ Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
„ Beim Vorliegen einer Störung Gerät ausschalten.
„ Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen
und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
„ In folgenden Fällen ist das Gerät sofort außer Betrieb
zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren:
− wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt
haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes
gekommen ist
− wenn das Gerät heruntergefallen und beschädigt
ist.
„ Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit
und Hitzequellen schützen.
„ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die
Filter (Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
„ Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet. =>Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
„ Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
„ Der Staubsauger kann nicht von alleine stehen. Vermeiden Sie das Umfallen des Gerätes. Lehnen Sie den
Staubsauger nicht an Wände oder Tischkanten.
„ Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Deshalb empfehlen wir, die
Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.
LI-Ionen-Akkus
„ Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
=> Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
„ Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
„ Diese Sicherheitshinweise gelten nur für Bosch LiIonen-Akkus! Für diese Gerät sind nur Akkus der Serie
"Power for ALL" geeignet.
„ Öffnen Sie den Akku nicht.
=> Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
„ Schützen Sie den Akku vor Hitze, z.B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
=> Es besteht Explosionsgefahr.
„ Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des
Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft
zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.
=> Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
„ Bei defektem Akku kann Flüssigkeit austreten und
angrenzende Gegenstände benetzen. Überprüfen Sie
betroffene Teile.
=> Reinigen Sie diese oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
„ Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit Ihrem
Bosch Elektrogerät.
=> Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung
geschützt.
„ Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden.
=> Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es
mit anderen Akkus verwendet wird.
„ Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in
ihrem Elektrogerät.
=> Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
„ Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.
=> Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
„ Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch.
=> Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen
oder Verbrennungen führen.
Hinweise zum Transport
Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch
den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße
transportiert werden. Beim Versand durch Dritte (z.B.:
Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten.
Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein
Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.
Hinweise zur Entsorgung
Staubsauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt
werden.
Werfen Sie Staubsauger und Akkus/Batterien nicht in
den Hausmüll!
„ Verpackung
Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus
umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb
recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das
Verwertungssystem »Grüner Punkt«.
„ Altgerät
Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät
bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur
Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege
erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.
3
en
Please keep this instruction manual for future reference.
When giving the vacuum cleaner to a third party, please
also pass on this instruction manual.
Intended use
This appliance is intended for domestic use and the
household environment only. This appliance is intended
for use up to a maximum height of 2000 metres above
sea level.
In order to prevent injuries and damage, the vacuum
cleaner must not be used for:
„ Vacuum-cleaning persons or animals.
„ Vacuuming up:
− Hazardous, sharp-edged, hot or burning substances.
− Damp substances or liquids.
− Highly flammable or explosive substances and
gases.
− Ash, soot from tiled stoves and central heating
systems.
− Toner dust from printers and copiers.
Safety information
This vacuum cleaner complies
with the generally accepted rules of good engineering practice and the relevant safety regulations.
„ The appliance may be used
by children over the age of
8, by persons with reduced
physical, sensory or mental
capacity, or by persons with
a lack of experience and/
or knowledge provided that
they are supervised or have
been instructed on how to
use the appliance safely and
that they have understood
the potential dangers of
using the appliance.
„ Do not let children play with
the appliance.
4
„ Cleaning
and user maintenance must not be performed by children unless they
are supervised.
„ Plastic bags and film must be
kept out of the reach of children and disposed of.
=> Risk of suffocation!
Proper use
„ To charge the appliance, only use the original quick
charger.
„ The quick charger must only be connected and operated as specified on the rating plate.
„ The appliance must only be stored and charged indoors.
„ Do not expose the appliance to temperatures below 0
°C or above 45 °C.
„ Never vacuum-clean without the dust container, motor
protection filter or exhaust filter.
=> Otherwise, this may damage the appliance.
„ Keep the vacuum cleaner away from your head when
using the tube and nozzles. => This could cause injury.
„ Before carrying out any work on the vacuum cleaner,
switch off the appliance.
„ Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged.
„ In the event of a fault, switch off the appliance.
„ For safety reasons, only authorised after-sales service
personnel are permitted to carry out repairs and fit
replacement parts to the vacuum cleaner.
„ In the following cases, you must stop using the appliance immediately and contact the after-sales service:
− If you have accidentally vacuumed up some liquid
or liquid has entered the inside of the appliance;
− If the appliance has been dropped and damaged.
„ Protect the vacuum cleaner from outside weather conditions, moisture and sources of heat.
„ Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (motor protection filter,
exhaust filter, etc.).
„ The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites. => Vacuuming up building rubble may
damage the appliance.
„ Switch off the appliance when it is not in use.
„ The vacuum cleaner can not stand by itself. Avoid
dropping the unit. Do not lean the vacuum cleaner on
walls or table edges.
„ The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. We
therefore recommend keeping the packaging in case
the appliance needs to be transported in the future.
Li-ion batteries
„ Read all the safety information and instructions.
=> Failure to act in accordance with the safety
information and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.
„ Keep all the safety information and instructions for
future reference.
„ This safety information applies to Bosch Li-ion batteries only. Only batteries from the "Power for ALL"
series are compatible with this appliance.
„ Do not open the battery.
=> Risk of short circuit.
„ Protect the battery from heat sources, for example
avoiding long periods in the sun and exposure to fire,
as well as from water and moisture.
=> Risk of explosion.
„ Fumes may be released if the battery is damaged or
used improperly. Circulate fresh air, and seek medical
assistance in the event of physical symptoms arising
as a result of exposure.
=> The fumes may irritate the airway.
„ If the battery is defective, liquid may leak out onto objects in the vicinity. Check any components that may
be affected by this.
=> Clean these components, or replace them if
necessary.
„ Only use the battery in your Bosch electrical appliance.
=> Dangerous overloading may occur if the battery is
used in other appliances.
„ Only use chargers recommended by the manufacturer
to charge batteries.
=> There is a risk of fire if a charger that is designed
for a particular type of batteries is used to charge
other batteries.
„ Always use the specified batteries in the electrical
appliances.
=> Using other batteries may result in injury or fire.
„ When not in use, keep the battery away from paper
clips, coins, keys, nails, screws and other small metal
objects that may cause the contacts to be bridged.
=> If a short circuit occurs between the battery contacts, this may result in burns or even fire.
„ If the battery is used incorrectly, liquid may leak out of
the battery. Avoid touching the liquid. In the event of
accidental contact, rinse the affected area with water.
If the liquid comes into contact with the eyes, seek
medical assistance.
=> If battery liquid leaks, it can irritate or burn the
skin.
Transportation information
The Li-ion batteries in the appliance are subject to the
requirements of dangerous goods legislation. The batteries can be transported by the user by road without any
further requirements. In the event that they are shipped
by a third party (e.g. transported by air or freight
carrier), special requirements regarding packaging and
identification must be met. In this case, a dangerous
goods expert must be consulted when preparing the
goods for dispatch.
Disposal information
Vacuum cleaners, batteries, accessories and packaging
should be recycled in an environmentally responsible
manner.
Do not dispose of the vacuum cleaner or the batteries
along with your normal household waste.
„ Packaging
The packaging is designed to protect the vacuum
cleaner from being damaged in transit. It is made of
environmentally friendly materials and can therefore
be recycled. Dispose of packaging that is no longer
required at an appropriate recycling point.
„ Old appliances
Old appliances often still contain valuable materials. You should therefore take appliances that have
reached the end of their service life to your dealer
or a recycling centre so that they can be recycled.
Please ask your dealer or your local council about
current disposal methods.
5
fr
Conservez la présente notice d'utilisation.
Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne,
veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.
Utilisation conforme à l’usage prévu
Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Cet appareil est
conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale
de 2000 m.
Pour éviter toute blessure ou tout dommage,
l'aspirateur ne doit pas être utilisé :
„ sur des personnes ou des animaux.
„ pour aspirer des :
− substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
− substances humides ou liquides.
− substances et gaz facilement inflammables ou
explosifs.
− cendres, suies de poêles et d'installations de
chauffage central.
− poussières de toner provenant d'imprimantes et de
photocopieurs.
Consignes de sécurité
Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et
aux prescriptions de sécurité
applicables.
„ Cet appareil peut être utilisé
par des enfants à partir de
l'âge de 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou
mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience
et/ou de connaissances, s'ils
sont sous surveillance ou ont
été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont
compris les dangers qui en
résultent.
„ Ne laissez pas les enfants
jouer avec l’appareil.
6
„ Le
nettoyage de l’appareil et
l’entretien par l’utilisateur
ne peuvent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
„ Les films et les sacs plastiques doivent être conservés hors de portée des jeunes enfants et être éliminés.
=> Il
existe
un
risque
d'asphyxie !
Utilisation correcte
„ Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement le
chargeur rapide d'origine compris dans la livraison.
„ Raccordez et mettez en service le chargeur rapide uniquement selon les indications figurant sur la plaque
signalétique.
„ Rangez et chargez l'appareil uniquement à l'intérieur.
„ N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0°C ni supérieures à 45°C.
„ N'aspirez jamais sans le réservoir à poussières ni sans
le filtre de protection du moteur.
=> L'appareil risque d'être endommagé !
„ Évitez d'aspirer avec le suceur et le tube à proximité
de la tête. => Il existe un risque de blessure !
„ Avant toute intervention sur l'aspirateur, éteignez
l'appareil.
„ Ne mettez pas l'aspirateur en service s'il est défectueux.
„ En cas de panne, éteignez l'appareil.
„ Pour éviter tout risque de danger, seul le service
après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l’aspirateur.
„ Dans les cas suivants, vous devez immédiatement
mettre l'appareil hors service et appeler le service
après-vente :
− si par inadvertance vous avez aspiré du liquide ou
si du liquide est parvenu à l'intérieur de l'appareil
− si l'appareil est tombé et est endommagé.
„ N'exposez pas l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
„ Ne mettez pas de substances inflammables ou à base
d'alcool sur les filtres (filtre de protection du moteur,
filtre de sortie d'air etc.).
„ L'aspirateur n'est pas compatible pour un travail de chantier. =>L'aspiration de gravats risque
d'endommager l'appareil.
„ Éteignez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
„ Cet aspirateur n'est pas doté d'une fonction
d'autonomie. Évitez de faire tomber l'appareil. Ne posez pas l'aspirateur contre un mur ou des bords de
table.
„ L'emballage protège l'aspirateur des dommages pendant le transport. Nous vous recommandons par conséquent de conserver l'emballage pour des transports
ultérieurs.
Batterie au lithium-ion
„ Lisez toutes les notices et consignes de sécurité.
=> Le non-respect des notices et consignes de sécurité peut provoquer des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
„ Conservez toutes les notices et consignes de sécurité
pour une utilisation ultérieure.
„ Ces consignes de sécurité sont uniquement valables
pour les batteries au lithium-ion de Bosch ! Seules les
batteries de la gamme "Power for ALL" sont adaptées
à cet appareil.
„ N'ouvrez pas la batterie.
=> Cela peut provoquer un court-circuit.
„ Protégez la batterie de la chaleur, par ex. même pendant une exposition prolongée aux rayons du soleil, un
incendie, l'eau et l'humidité.
=> Il existe un risque d'explosion.
„ En cas d'endommagement et d'utilisation incorrecte
de la batterie, des vapeurs peuvent s'échapper. Respirez de l'air frais et en cas de troubles, consultez
un médecin.
=> Les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires.
„ En cas de batterie défectueuse, du liquide peut
s'échapper et asperger les objets attenants. Vérifiez
les parties concernées.
=> Nettoyez-les ou remplacez-les le cas échéant.
„ Utilisez uniquement la batterie avec votre appareil
électrique Bosch.
=> C'est le seul moyen de protéger la batterie contre
une surcharge dangereuse.
„ Rechargez la batterie uniquement à l'aide du chargeur
recommandé par le fabricant.
=> Si vous utilisez un chargeur adapté à un certain
type de batterie pour d'autres types de batterie,
vous risquez de provoquer un incendie.
„ Utilisez uniquement la batteries spécialement adaptées à votre appareil électrique.
=> L'utilisation d'autres batteries peut provoquer des
blessures et un incendie.
„ Éloignez les batteries non utilisées des trombones,
pièces de monnaie, clés, clous, vis, ou tout autre petit
objet métallique qui pourrait provoquer un pontage
des contacts.
=> Un court-circuit entre les contacts de batterie peut
entraîner des brûlures ou un incendie.
„ En cas d’utilisation inadéquate, du liquide peut
s'échapper des batteries. Évitez tout contact avec ce
liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact du liquide avec les
yeux, consultez immédiatement un médecin.
=> Le liquide s'échappant d'une batterie peut irriter la
peau ou provoquer des brûlures.
Remarques sur le transport
Les batteries au lithium-ion intégrées sont soumises aux
exigences du droit relatif aux marchandises dangereuses. Les batteries peuvent être transportées par
l'utilisateur sur la route sans autres dispositions. En cas
d'expédition par des tiers (par ex. transport aérien ou
routier), des exigences particulières doivent être respectées en termes d'emballage et de marquage. Dans
ce cas, pour la préparation de l'équipement à envoyer, il
faut faire appel à un expert spécialisé dans le transport
de marchandises dangereuses.
Conseils pour la mise au rebut
Les aspirateurs, les batteries, les accessoires et les
emballages doivent être recyclés de manière écologique.
Ne jetez pas les aspirateurs ni les batteries ou piles
avec les ordures ménagères !
„ Emballage
L'emballage protège l'aspirateur des dommages
pendant le transport. Il est constitué de matériaux
écologiques et est donc recyclable. Les matériaux
d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être
mis au rebut aux points de collecte du système de
recyclage « Point vert ».
„ Appareil usagé
Les appareils usagés contiennent encore souvent
des matériaux précieux. Apportez donc votre appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaître les possibilités de mise au rebut actuelles, renseignez-vous
auprès de votre revendeur ou de votre mairie.
7
it
Conservare le istruzioni per l'uso.
In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.
Uso conforme alle disposizioni
Questo apparecchio è pensato esclusivamente per
l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.
Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino
ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.
Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere
non può essere utilizzato:
„ su persone e/o animali.
„ Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
− sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o
incandescenti;
− sostanze umide o liquide;
− sostanze e gas facilmente infiammabili o esplosivi;
− cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli
impianti di riscaldamento centrali;
− polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
Avvertenze di sicurezza
Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche
riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
„ L'apparecchio
può essere
utilizzato da bambini di età
pari o superiore a 8 anni e da
persone con ridotte facoltà
fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive
di sufficiente esperienza
e/o conoscenza dello stesso, se sorvegliate o istruite
in merito all'utilizzo sicuro
dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.
„ I bambini non devono giocare
con l'apparecchio.
8
„ Ai
bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e la manutenzione di competenza dell’utente.
„ Si raccomanda di tenere i
sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla
portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolo di soffocamento!
Uso conforme
„ Per il caricamento utilizzare esclusivamente il caricabatteria rapido originale.
„ Collegare e mettere in funzione il caricabatteria rapido solo in conformità a quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
„ Depositare e caricare l'apparecchio solo in ambienti
interni.
„ Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 0
°C e superiori a 45 °C.
„ Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza contenitore
raccoglisporco e filtro di protezione del motore.
=> L'apparecchio può subire danni!
„ In fase di aspirazione, tenere la spazzola e il tubo a
debita distanza dalla testa. => Pericolo di lesioni!
„ Prima di effettuare lavori a livello dell'aspirapolvere,
spegnere l'apparecchio.
„ Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato.
„ In caso di anomalia, spegnere l'apparecchio.
„ Per evitare situazioni di pericolo, gli interventi di
riparazione e sostituzione dei pezzi di ricambio
sull'aspirapolvere devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati.
„ Nei seguenti casi, disattivare subito l'apparecchio e
contattare il servizio di assistenza clienti:
− se è stato inavvertitamente aspirato del liquido o se
è presente del liquido all'interno dell'apparecchio
− se l'apparecchio è caduto e si è danneggiato.
„ Proteggere
l'aspirapolvere
dalle
intemperie,
dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
„ Non collocare mai sul filtro (filtro di protezione del
motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze infiammabili o
contenenti alcol.
„ L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=>L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
„ Spegnere l'apparecchio se non si desidera utilizzarlo.
„ L'aspirapolvere non dispone della funzione di parcheggio. Evitare di fare cadere l'apparecchio. Non
appoggiare l'aspirapolvere alla parete o ai bordi del
tavolo.
„ L'imballaggio protegge l'aspirapolvere da eventuali
danni durante il trasporto. Consigliamo pertanto di
conservare l'imballaggio per un eventuale trasporto.
Batterie agli ioni di litio
„ Leggere le avvertenze di sicurezza e le istruzioni.
=> La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono provocare scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
„ Conservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
per il futuro.
„ Queste avvertenze di sicurezza valgono soltanto per
le batterie agli ioni di litio Bosch! Per questo apparecchio sono adatte soltanto le batterie della serie
"Power for ALL".
„ Non aprire la batteria.
=> Sussiste il pericolo di cortocircuito.
„ Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche
da un'esposizione solare continuativa, fuoco, acqua e
umidità.
=> Sussiste pericolo d’esplosione.
„ In caso di danni e utilizzo non conforme della batteria
possono fuoriuscire vapori. Spostarsi alla ricerca di
aria pulita e in caso di disturbi contattare un medico.
=> I vapori possono irritare le vie respiratorie.
„ In caso di batteria difettosa, può fuoriuscire del liquido e raggiungere gli oggetti circostanti. Controllare i
componenti interessati.
=> Pulirli o eventualmente sostituirli.
„ Utilizzare
la
batteria
soltanto
collegata
all'elettrodomestico Bosch.
=> Soltanto in questo modo, la batteria viene protetta
da un pericoloso sovraccarico.
„ Ricaricare le batterie soltanto con i caricabatteria consigliati dal produttore.
=> Se un caricabatteria adatto per un certo tipo di
batterie viene utilizzato con batterie di tipo diverso, sussiste il pericolo di incendio.
„ Nell'elettrodomestico, utilizzare esclusivamente batterie previste per lo scopo.
=> L'utilizzo di altre batterie può causare lesioni e
incendi.
„ Tenere le batterie non utilizzate lontano da graffette,
monete, chiavi, aghi, viti o altri piccoli oggetti in metallo che potrebbero fare da ponte per i contatti elettrici.
=> Un cortocircuito tra i contatti della batteria può
portare a bruciature o alla formazione di fiamme.
„ In caso di uso errato, dalla batteria può colare liquido.
Evitare il contatto con esso. In caso di contatto involontario, risciacquare con acqua. Se il liquido entra
in contatto con gli occhi, ricorrere anche a un ausilio
medico.
=> Il liquido che fuoriesce dalla batterie può causare
irritazioni cutanee o bruciature.
Avvertenze relative al trasporto
Le batterie agli ioni di litio devono rispettare i requisiti
imposti dalle norme in materia di trasporto di merci
pericolose. Le batterie possono essere trasportate per
strada dall'utilizzatore senza ulteriori obblighi. In caso di
invio tramite terzi (per es. trasporto aereo o spedizione) vanno rispettati requisiti particolari riguardo al
confezionamento e al contrassegno. In tal caso, per la
preparazione della spedizione è necessario ricorrere ad
un esperto di merci pericolose.
Avvertenze relative allo smaltimento
Aspirapolvere, batterie, accessori e confezioni devono
essere gestiti nell'ottica di un riciclaggio rispettoso
dell'ambiente.
Non gettare l'aspirapolvere e batterie/pile nei rifiuti
domestici!
„ Imballaggio
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere da eventuali
danni durante il trasporto. È realizzato con materiali
non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio
non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta
per il sistema di riciclaggio "Punto verde".
„ Apparecchio dismesso
Gli apparecchi dismessi contengono ancora molti materiali utili. Si consiglia pertanto di restituire
l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un
centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o
all'amministrazione comunale della propria città.
9
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de
gebruiksaanwijzing er dan bij.
Juist gebruik
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd
voor gebruik tot een hoogte van maximaal 2000 meter
boven zeeniveau.
Ter voorkoming van letsel en schade mag de stofzuiger niet worden gebruikt voor:
„ het schoonzuigen van mensen of dieren.
„ het opzuigen van:
− stoffen die schadelijk voor de gezondheid, heet of
gloeiend zijn of scherpe randen hebben.
− vochtige of vloeibare stoffen.
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
− As, roest van open haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
− Tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Veiligheidsaanwijzingen
Deze stofzuiger voldoet aan de
erkende regels van de techniek
en de geldende veiligheidsbepalingen.
„ Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of
personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, indien zij onder toezicht staan
of, met het oog op een veilig
gebruik, volledig over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
10
„ Reiniging
en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen die niet onder
toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen buiten het bereik van
kleine kinderen te worden
gehouden en te worden gerecycled.
=> Er bestaat een risico van
verstikking!
Doelmatig gebruik
„ Voor het laden alleen het originele snellaadapparaat
gebruiken.
„ Snellaadapparaat alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
„ Het toestel mag alleen binnen worden bewaard en
opgeladen.
„ Stel het toestel niet bloot aan temperaturen beneden
0°C en boven 45°C.
„ Gebruik het apparaat nooit zonder stofzakken en motorbeveiligingsfilters.
=> Dan kan hij beschadigd raken!
„ Zuig niet met mondstuk en buis in de nabijheid van het
hoofd. => Dit brengt het risico van letsel met zich mee!
„ Een beschadigde laadkabel mag niet meer worden.
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger het toestel
uitschakelen.
„ Wanneer de stofzuiger beschadigd is, mag hij niet in
gebruik worden genomen.
„ In geval van een storing het toestel uitschakelen.
„ Ter voorkoming van risico's mag alleen onze servicedienst reparaties aan de stofzuiger uitvoeren en onderdelen vervangen.
„ In de volgende gevallen dient u het toestel direct uit
te schakelen en contact op te nemen met de klantenservice:
− wanneer u per ongeluk vloeistof heeft opgezogen
of als er vloeistof in het binnenste van het toestel
is gekomen
− wanneer het toestel naar beneden gevallen en
beschadigd is.
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de filters (motorbeveiligingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
„ De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen. =>Het opzuigen van bouwafval kan leiden tot
beschadiging van het apparaat.
„ Apparaat uitschakelen als er niet gezogen wordt.
„ De stofzuiger beschikt niet over een functie om
rechtop te blijven staan. Vermijd het omvallen van het
apparaat. Plaats de stofzuiger niet tegen muren of de
rand van een tafel.
„ De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Daarom raden wij u
aan de verpakking voor transportdoeleinden te bewaren.
Li-Ion-accu's
„ Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.
=> Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en
instructies kan elektrische schokken, brand en/of
ernstig letsel veroorzaken.
„ Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies
voor toekomstig gebruik.
„ Deze veiligheidsaanwijzingen gelden alleen voor Bosch
Li-Ion-accu's! Voor dit apparaat zijn alleen accu's van
de serie "Power for ALL" geschikt.
„ Open de accu niet.
=> Er bestaat gevaar voor een kortsluiting.
„ Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen permanente zonnestraling, vuur, water en vocht.
=> Kans op explosie.
„ Bij beschadiging en ondeskundig gebruik van de accu
kunnen dampen lekken. Zorg voor verse lucht en neem
bij klachten contact op met een arts.
=> De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
„ Bij een defecte accu kan vloeistof lekken en aangrenzende voorwerpen nat maken. Controleer de desbetreffende delen.
=> Reinig deze of vervang deze eventueel.
„ Gebruik de accu alleen in combinatie met uw elektrisch apparaat van Bosch.
=> Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
„ Laad de accu's alleen in laadapparaten die door de
fabrikant worden aanbevolen.
=> Voor een laadapparaat dat voor een bepaald soort
accu's is geschikt, is er brandgevaar als het met
andere accu's wordt gebruikt.
„ Gebruik alleen de daarvoor bestemde accu's in uw
elektrisch apparaat.
=> Het gebruik van andere accu's kan letsels en
brandgevaar veroorzaken.
„ Houd de niet gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken.
=> Een kortsluiting tussen de accucontacten kan
verbrandingen of vuur tot gevolg hebben.
„ Bij onjuist gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Raak deze vloeistof niet aan. Bij toevallig contact met
water afspoelen. Als de vloeistof in de ogen terechtkomt, dient u een arts te raadplegen.
=> Lekkende accuvloeistof kan huidirritaties of verbrandingen veroorzaken.
Aanwijzingen voor het transport
De ontvangen Lithium-ion accu's voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het transport van gevaarlijke
stoffen. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorschriften over straat getransporteerd worden.
Bij verzending door derden (bijv. luchttransport of een
expeditiebedrijf) dienen bijzondere eisen ten aanzien
van de verpakking en het transport in acht te worden
genomen. Hier moet bij de voorbereiding van het
verzendstuk een expert op het gebied van gevaarlijke
stoffen worden geraadpleegd.
Aanwijzingen voor recycling
Stofzuigers, accu's, accessoires en verpakkingen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Geef stofzuigers en accu's niet mee met het huisvuil!
„ Verpakking
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit
milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer
nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.
„ Oude apparaten
Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude apparaat voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering
kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.
11
da
Opbevar brugsanvisningen.
Sørg for, at brugsanvisningen følger med, hvis støvsugeren gives videre til andre.
Anvendelse iht. formål
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private
husholdninger og i hjemmet. Dette apparat er beregnet
til brug i en højde på maksimalt 2000 meter over havets
overflade.
For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:
„ Støvsugning af mennesker eller dyr.
„ Opsugning af:
− Sundhedsfarlige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
− Fugtige eller flydende substanser.
− Letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
− Aske, sod fra kakkelovne og centralvarmeanlæg.
− Tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de
anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsbestemmelser.
„ Dette apparat kan benyttes
af børn fra 8 år og derover,
samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder og /
eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn
eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har
forstået de farer og risici, der
kan være forbundet med brugen af apparatet.
„ Apparatet er ikke legetøj for
børn.
12
„ Rengøring
og brugervedligeholdelse må ikke udføres af
børn, uden at de er under
opsyn.
„ Plastikposer og folier skal
være uden for småbørns rækkevidde, både når materialet
opbevares eller kasseres.
=> Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
„ Opladningen må kun foretages med en original lynoplader.
„ Lynopladeren må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
„ Apparatet må kun opbevares og oplades indendørs.
„ Apparatet må ikke udsættes for temperaturer under
0°C og over 45°C.
„ Støvsug aldrig uden støvbeholder og motorbeskyttelsesfilter.
=> Apparatet kan blive beskadiget!
„ Undgå at støvsuge med mundstykke eller rør i nærheden af hovedet. => Der er fare for tilskadekomst!
„ Sluk altid for apparatet inden der foretages arbejde
på støvsugeren.
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
„ Sluk for apparatet hvis der opstår en fejl.
„ For at undgå fare må reparationer af støvsugeren og
udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
„ Sluk i følgende tilfælde øjeblikkeligt for apparatet, og
kontakt kundeservice:
− Hvis der ved et uheld er blevet suget væske op,
eller hvis der er kommet væske ind i apparatet.
− Hvis apparatet er faldet på gulvet og er blevet
beskadiget.
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind
samt påvirkning fra varmekilder.
„ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser
på filtrene (motorbeskyttelsesfilter, udblæsningsfilter
etc.).
„ Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser. => Opsugning af byggeaffald kan beskadige
apparatet.
„ Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
„ Støvsugeren kan ikke stå alene. Pas på, at den ikke
vælter. Læn ikke støvsugeren op ad vægge eller bordkanter.
„ Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse
under transporten. Derfor anbefaler vi at opbevare
emballagen til brug ved transport.
Lithium-ion-akku'er
„ Læs alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger.
=> Tilsidesættelse af sikkerhedsanvisninger og vejledninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig tilskadekomst.
„ Opbevar sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.
„ Disse sikkerhedsanvisninger gælder kun for Bosch
lithium-ion-akku'er! Akku'er fra serien "Power for ALL"
er egnet til brug med dette apparatet.
„ Åbn ikke akku'en.
=> Der er fare for kortslutning.
„ Akku'en må ikke udsættes for varme, f.eks. langvarig
påvirkning af sollys, samt ild, vand eller fugt.
=> Der er fare for eksplosion.
„ Hvis akku'en beskadiges eller bruges forkert, kan der
udskilles dampe. Sørg for udluftning, og søg læge i
tilfælde af ubehag.
=> Dampene kan irritere luftvejene.
„ Hvis akku'en er defekt, kan der løbe væske ud, som
kan komme i berøring med andre dele. Kontroller de
pågældende dele.
=> Rens dem, og udskift dem eventuelt.
„ Denne akku må kun bruges sammen med dette elektro-apparat fra Bosch.
=> Kun på den måde er akku'en beskyttet mod farlig
overbelastning.
„ Akku'erne må kun oplades i de opladere, som er anbefalet af producenten.
=> Der er fare for brand, hvis en oplader, der er
beregnet til en bestemt akkutype, bliver brugt med
andre akku'er.
„ Brug derfor kun den tilhørende oplader til opladning
af dette el-apparat.
=> Anvendelse af andre akku'er kan medføre tilskadekomst og brandfare.
„ Pas på, at akku'en ikke kommer i nærheden af metalklips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, når den ikke er placeret i apparatet, fordi metalgenstande kan kortslutte akku'ens kontakter.
=> En kortslutning af akku'ens kontakter kan medføre
forbrændinger eller brand.
„ Ved forkert brug kan der løbe væske ud af akku'en.
Undgå at komme i kontakt med denne væske. Skyl
væsken væk med vand, hvis der ved et uheld opstår
kontakt med væsken. Søg læge, hvis væsken kommer i
berøring med øjnene.
=> Udløbende akkuvæske kan medføre hudirritationer
og forbrændinger.
Oplysninger vedr. transport
De indeholdte genopladelige lithium-ion batterier er
omfattet af kravene i bekendtgørelse om vejtransport af
farligt gods. De genopladelige batterier kan uden yderligere pålæg transporteres som vejtransport. Ved forsendelse via tredjemand (f.eks. lufttransport eller spedition) er der særlige krav til emballage og mærkning, der
skal overholdes. I sådanne tilfælde skal der i forbindelse
med klargøringen af forsendelsen rettes henvendelse til
en ekspert vedr. transport af farligt gods.
Anvisninger om bortskaffelse
Støvsugere, akku'er, tilbehør og emballage skal af hensyn til miljøet indleveres til recycling.
Støvsugere og akku'er/batterier må ikke lægges i det
almindelige husholdningsaffald!
„ Emballage
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transporten. Den består af miljøvenlige
materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der
ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.
„ Kasseret apparat
Kasserede apparater indeholder mange værdifulde
materialer. Aflever derfor kasserede støvsugere hos
forhandleren eller i et genbrugscenter. Der kan indhentes oplysninger om gældende bortskaffelsesregler hos forhandleren eller på den kommunale forvaltning.
13
no
Ta godt vare på bruksanvisningen.
Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter
eier.
Tiltenkt bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over
havet på maks. 2000 meter.
For at det ikke skal oppstå skader på personer eller
gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:
„ støvsuging av mennesker eller dyr
„ oppsuging av:
− helseskadelige, skarpe, varme eller glødende
stoffer
− fuktige eller flytende substanser
− lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser
− aske, sot fra kakkelovner og sentralvarmeanlegg
− tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner
Sikkerhetsanvisninger
Denne støvsugeren er laget i
henhold til anerkjente tekniske
prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
„ Apparatet skal bare brukes av
barn over åtte år og personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring
og/eller kunnskap såfremt de
er under oppsyn eller har fått
tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har
forstått hvilke farer som kan
oppstå.
„ Barn må ikke leke med apparatet.
14
„ Rengjøring
og vanlig vedlikehold må ikke foretas av barn
uten oppsyn.
„ Plastposer og -folie skal oppbevares og bortskaffes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!
Forskriftsmessig bruk
„ Du må kun bruke den originale hurtigladeren til lading.
„ Hurtigladeren må kun kobles til og tas i bruk i henhold
til opplysningene på typeskiltet.
„ Apparatet må kun oppbevares og lades innendørs.
„ Ikke utsett apparatet for temperaturer under 0 °C og
over 45 °C.
„ Bruk aldri støvsugeren uten støvpose og motorvernfilter.
=> Apparatet kan ta skade!
„ Ikke støvsug i nærheten av hodet. => Fare for personskader!
„ Slå alltid av støvsugeren før du utfører arbeid på apparatet.
„ Bruk ikke støvsugeren hvis den er ødelagt.
„ Ved feil på apparatet må du slå det av.
„ For å unngå farlige situasjoner skal reparasjoner og
bytte av reservedeler på støvsugeren bare utføres av
autorisert kundeservice.
„ I følgende tilfeller må apparatet tas ut av bruk umiddelbart og kundeservice kontaktes:
− hvis du uforvarende har sugd opp væske eller det
er kommet væske inni apparatet
− hvis apparatet har falt ned og blitt skadet
„ Beskytt støvsugeren mot ytre påvirkning som fuktighet
og varmekilder.
„ Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på
filteret (motorfilter, utblåsingsfilter etc.).
„ Støvsugeren egner seg ikke til bruk på byggeplasser.
=>Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader på
apparatet.
„ Slå av apparatet når du ikke støvsuger.
„ Støvsugeren er ikke selvstående. Unngå at apparatet
velter. Ikke len støvsugeren mot vegger eller bordkanter.
„ Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under
transport. Derfor anbefaler vi å oppbevare emballasjen med tanke på senere transport.
Li-ion-batterier
„ Les alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner.
=> Dersom sikkerhetsanvisningene og instruksjonene
ikke overholdes, kan følgene bli elektrisk støt,
brann og/eller alvorlige personskader.
„ Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner.
„ Disse sikkerhetsanvisningene gjelder kun for Bosch liion-batterier! Det er kun batterier i serien "Power for
ALL" som er egnet for dette apparatet.
„ Ikke åpne batteriet.
=> Det er fare for kortslutning.
„ Beskytt batteriet mot hete, inkl. vedvarende sollys, ild,
vann og fuktighet.
=> Det er eksplosjonsfare.
„ Dersom batteriet blir skadet eller brukes ikke-forskriftsmessig, kan det sive ut damp. Sørg for å tilføre
frisk luft og oppsøk lege ved plager.
=> Dampene kan irritere luftveiene.
„ Dersom batteriet er defekt, kan det lekke ut væske
som fukter gjenstander i nærheten. Kontroller deler
som har vært utsatt for dette.
=> Rengjør dem eller skift dem ut ved behov.
„ Batteriet må kun brukes i ditt elektriske apparat fra
Bosch.
=> Det er kun da batteriet beskyttes mot farlig overbelastning.
„ Batteriene må kun lades med ladere som anbefales av
produsenten.
=> Dersom en lader brukes til andre batterier enn den
typen den er egnet for, er det brannfare.
„ Bruk kun riktig type batterier til ditt elektriske apparat.
=> Bruk av andre batterier kan føre til personskader
og brannfare.
„ Når batteriet ikke er i bruk, må du holde det unna binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan forårsake forbindelse mellom
kontaktene.
=> En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre
til forbrenningsskader eller brann.
„ Ved feil bruk kan batterivæske lekke ut av batteriet.
Unngå kontakt med denne. Skyll med vann dersom du
kommer i kontakt med den. Dersom du får væsken i
øynene, må du i tillegg oppsøke lege.
=> Batterivæske som lekker ut, kan føre til hudirritasjon eller forbrenningsskader.
Informasjon om transport
De medfølgende li-ion-batteriene er underlagt de
lovmessige kravene til farlig gods. Batteriene kan transporteres på offentlig vei uten ekstra dokumentasjon.
Ved forsendelse gjennom tredjepart (f.eks. lufttransport
eller spedisjon) er det spesielle krav til emballasje og
merking. En ekspert på farlig gods må klargjøre godset
for forsendelse.
Informasjon om kassering
Støvsuger, batteri, tilbehør og emballasje må leveres til
gjenvinning på en miljøvennlig måte.
Kast verken støvsuger eller batterier i restavfallet.
„ Emballasje
Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke
har bruk for, på en miljøstasjon.
„ Gammelt apparat
Gamle apparater inneholder mange materialer som
fortsatt kan brukes. Lever derfor inn gamle apparater hos forhandleren eller på en miljøstasjon for
gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter
å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale myndigheter.
15
sv
Spara bruksanvisningen.
Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren
vid ägarbyte.
Avsedd användning
Enheten är bara avsedd för normal hemanvändning. Enheten är avsedd för användning upp till högst 2000 m
över havet.
Undvik person- och sakskador, använd inte dammsugaren:
„ för att dammsuga av människor och djur.
„ för att dammsuga upp:
− hälsovådliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
− fuktiga eller flytande ämnen.
− lättantändliga eller explosiva material och gaser.
− aska, sot från kakelugnar och pannor.
− tonerdamm från skrivare och kopiatorer.
Säkerhetsanvisningar
Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter.
„ Barn under 8 år och personer
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet
eller som saknar erfarenhet
eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de
får lära sig hur man använder
enheten säkert och vilka risker som finns.
„ Låt inte barn leka med enheten.
„ Låt
inte barn rengöra och
sköta om enheten utan uppsikt.
„ Förvara och släng plastpåsar
och folie så att småbarn inte
kommer åt dem.
=> Kvävningsrisk!
Avsedd användning
„ Använd bara den originalsnabbladdaren vid laddning.
„ Anslut och använd bara snabbladdaren enligt märkskylten.
„ Förvara och ladda enheten inomhus.
„ Exponera inte enheten för temperaturer under 0°C
och över 45°C.
„ Dammsug aldrig utan dammbehållare och motorskyddsfilter.
=> Du kan skada enheten!
„ Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten av
huvudet. => Risk för personskador!
„ Slå av enheten före arbeten på dammsugaren.
„ Använd inte dammsugaren om den är trasig.
„ Slå av enheten vid fel.
„ Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra
reparationer och byta reservdelar på dammsugaren,
allt för att undvika risker i användningen.
„ I följande fall måste du genast slå av enheten och kontakta service:
− om du råkat suga upp vätska eller om vätska trängt
in i enheten
− om enheten fallit och är skadad.
„ Exponera inte dammsugaren för väder, fukt och värme.
„ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen på
filtren (motorskydds-, utblåsfilter etc).
„ Dammsugaren är inte avsedd för användning på
byggarbetsplatser. => Uppsugning av byggmaterial kan
skada enheten.
„ Slå av enheten när du inte dammsuger.
„ Dammsugaren är inte självstående. Se till så att enheten inte faller. Luta inte dammsugaren mot väggar
eller bordskanter.
„ Förpackningen skyddar dammsugaren mot transportskador. Därför rekommenderar vi dig att spara förpackningen för kommande transporter.
LI-batterier
„ Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
=> Om du inte följer säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller
allvarliga personskador.
„ Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar för
framtida bruk.
„ Säkerhetsanvisningen gäller bara för Bosch LI-batterier! Enheten är bara avsedd för batterier i "Power for
ALL"-serien.
„ Öppna aldrig batteriet.
=> Risk för kortslutning!
16
„ Skydda batteriet mot värme, som t.ex. långvarig solstrålning, eld, vatten och fukt.
=> Explosionsrisk!
„ Det kan tränga ut ångor om batteriet blir skadat eller
felanvänt. Vädra ur och sök läkarvård vid besvär.
=> Ångorna kan irritera andningsvägarna.
„ Det kan spruta ut vätska på intilliggande föremål om
batteriet är trasigt. Kontrollera påverkade delar.
=> Rengör eller byt dem, om det behövs.
„ Använd bara batteriet till din Bosch-enhet.
=> På så vis skyddar du batteriet mot farlig överbelastning.
„ Ladda bara batteriet i de laddare som tillverkaren rekommenderar.
=> Använder du laddare för en viss batterityp med
andra batterier kan det leda till brand.
„ Använd bara avsedda batterier till din Bosch-enhet.
=> Använder du andra batterier kan det leda till personskador och brand.
„ Håll batteriet borta från gem, mynt, nycklar, spik,
skruv och andra små metallföremål som kan kortsluta
kontakterna.
=> Kortslutning av polerna kan leda till brännskador
eller brand.
„ Felanvändning kan få vätska att tränga ut ur batteriet.
Undvik kontakt med vätskan. Skölj av med vatten vid
tillfällig kontakt. Har du fått vätskan i ögonen, sök läkarvård.
=> Läckande batterivätska kan ge hudirritationer eller
brännskador.
Transportanvisningar
LI-batterierna i enheten är klassade som farligt gods.
Användaren kan vägtransportera batterierna utan
extraåtgärder. Skickar du dem via tredje part (t.ex.
flyg- eller lastbilsfrakt), så finns det krav på förpackning
och märkning. Konsultera farligt gods-expert när du
förbereder försändelsen.
Återvinning
Släng dammsugare, batterier, tillbehör och förpackningar i återvinningen.
Släng inte dammsugare och batterier med hushållssoporna!
„ Förpackning
Förpackningen skyddar dammsugaren från transportskador. Förpackningen är gjord av miljövänliga
material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.
„ Den uttjänta enheten
Uttjänta enheter innehåller ofta värdefulla material.
Lämna därför in din uttjänta enhet till din återförsäljare resp. släng den i återvinningen. Information
om återvinning får du hos din återförsäljare eller din
kommun.
17
fi
Säilytä käyttöohje.
Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä
käyttöohje mukaan.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä laite
on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.
Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei
saa käyttää:
„ ihmisten tai eläinten imurointiin.
„ sillä ei saa imuroida:
− terveydelle haitallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia
aineita.
− kosteita tai nestemäisiä aineita.
− helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
− tuhkaa, nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmitysjärjestelmistä.
− mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.
Turvallisuusohjeet
Tämä pölynimuri täyttää hyväksytyt tekniset säännöt ja asianmukaiset turvamääräykset.
„ Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai
joilta puuttuu kokemus ja /
tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä
on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet
laiteen käytön vaarat.
„ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
„ Lapset
eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
„ Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten
ulottuvilta ja ne on hävitettävä.
=> Tukehtumisvaara!
Asianmukainen käyttö
„ Käytä lataamiseen vain toimitukseen sisältyvää alkuperäistä pikalatauslaitetta.
„ Pikalatauslaite sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain
tyyppikilvessä olevien tietojen mukaan.
„ Säilytä ja lataa laitetta vain sisätiloissa.
„ Älä altista laitetta lämpötiloille alle 0 °C tai yli 45 °C.
„ Älä imuroi koskaan ilman pölypussia ja moottorinsuojasuodatinta.
=> Laite saattaa vaurioitua!
„ Vältä suulakkeella ja putkella imurointia henkilön pään
lähellä. => Loukkaantumisvaara!
„ Kytke laite pois päältä ennen kuin teet pölynimuriin ja
kohdistuvia töitä.
„ Älä käytä viallista pölynimuria.
„ Jos kyseessä on häiriö, kytke laite pois päältä.
„ Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
„ Seuraavissa tapauksissa laitteen käyttö on lopetettava
heti ja otettava yhteys huoltopalveluun:
− jos imurilla on vahingossa imetty nestettä, tai nestettä on muulla tavoin päässyt laitteen sisään
− jos laite on pudonnut ja vaurioitunut.
„ Suojaa pölynimuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja
lämmönlähteiltä.
„ Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattimiin (moottorinsuojasuodatin, poistoilmansuodatin
jne.).
„ Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön. =>Rakennusjätteiden imeminen voi vaurioittaa laitetta.
„ Kytke laite pois päältä, kun et imuroi.
„ Pölynimuri ei pysy itsestään pystyssä. Vältä pölynimurin kaatumista. Älä aseta pölynimuria nojaamaan
seinää tai pöydänreunaa vasten.
„ Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Suosittelemme sen vuoksi käyttämään pakkausta imurin kuljettamiseen.
Litiumioniakut
„ Lue kaikki turvallisuushuomautukset ja ohjeet.
=> Turvallisuushuomautusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavia vammoja.
„ Säilytä kaikki turvallisuushuomautukset ja ohjeet vastaista käyttöä varten.
„ Nämä turvallisuushuomautukset koskevat vain Boschlitiumioniakkuja! Tähän laitteeseen sopivat vain sarjan
"Power for ALL" -akut.
18
„ Älä avaa akkua.
=> Oikosulkuvaara.
„ Suojaa akku kuumuudelta, esimerkiksi myös jatkuvalta
auringonpaisteelta, avotulelta, vedeltä ja kosteudelta.
=> Räjähdysvaara.
„ Vaurioituneesta tai epäasianmukaisesti käsitellystä
akusta voi vuotaa höyryjä. Tuuleta tilaa ja hakeudu lääkäriin, jos saat hengitysoireita.
=> Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä.
„ Vaurioituneesta akusta voi valua nestettä, joka kostuttaa viereiset esineet. Tarkasta kyseiset osat.
=> Puhdista tai vaihda tarvittaessa osat.
„ Käytä akkua vain Bosch-sähkölaitteesi kanssa.
=> Vain siten suojaat akkua vaaralliselta ylikuormitukselta.
„ Lataa akkuja vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla.
=> Tietyn tyyppisiin akkuihin tarkoitettua latauslaitetta käytettäessä aiheutuu palovaara, jos latauslaitetta käytetään muiden akkujen kanssa.
„ Käytä sähkölaitteessa vain tähän laitteeseen tarkoitettuja akkuja.
=> Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa vammoja ja palovaaran.
„ Älä pidä käytöstä poissa olevaa akkua paperiliittimien,
kolikoiden, avaimien, naulojen, ruuvien tai muiden pienten metalliesineiden lähellä. Ne voivat saada aikaan
silloituksen liittimien välille.
=> Oikosulku akkuliittimien välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
„ Akusta voi virheellisesti käytettäessä valua ulos nestettä. Vältä kosketusta nesteen kanssa. Jos nestettä
pääsee iholle, huuhtele se pois vedellä. Jos nestettä
pääsee silmiin, hakeudu lisäksi lääkäriin.
=> Ulos valuva akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä
tai palovammoja.
„ Käytöstä poistettu laite
Käytetyt laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie käytöstä poistettu laite kierrätystä varten
alan liikkeeseen tai kierrätyskeskukseen. Lisätietoja
jätehuoltokysymyksissä saat kauppiaaltasi tai kyseisiltä viranomaisilta.
Kuljetusta koskevia ohjeita
Laitteen sisältämiä litiumioniakkuja koskee laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Käyttäjä voi kuljettaa akkuja
kadulla ilman pakkaukseen liittyviä lisäehtoja. Jos akut
kuljetetaan kolmannen osapuolen toimesta (esim. lentorahti tai huolintaliike), on otettava huomioon pakkausta ja merkintää koskevat erityismääräykset. Lähetyksen
valmistelussa on tällöin käytettävä apuna vaarallisten
aineiden kuljetukseen erikoistunutta tahoa.
Kierrätysohjeita
Pölynimuri, akut, varusteet ja pakkaukset on toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Älä hävitä pölynimuria ja akkuja/paristoja talousjätteen
mukana!
„ Pakkaus
Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen
aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se
voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.
19
es
Conservar las instrucciones de uso.
Deberán entregarse, en su caso, al siguiente propietario del aspirador.
Uso debido
Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso
privado en el ámbito doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
Para evitar daños y lesiones, no usar la aspiradora en
los siguientes casos:
„ Aspiración de personas o animales.
„ Aspiración de:
− sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o
incandescentes;
− sustancias húmedas o líquidas;
− materiales o gases inflamables o explosivos;
− ceniza, hollín de estufas e instalaciones de calefacción central.
− polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
Indicaciones de seguridad
Esta aspiradora cumple las
reglas técnicas reconocidas y
las correspondientes normas y
disposiciones de seguridad.
„ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8
años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales
o psíquicas, o que carezcan
de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre
que sean supervisados por
otra persona o que se les
haya enseñado a utilizar el
aparato de forma segura y
hayan comprendido los peligros que entraña.
„ Se debe impedir que los
niños jueguen con el aparato.
20
„ La
limpieza y el cuidado del
aparato no deben quedar a
cargo de los niños, a no ser
que estén bajo la supervisión
de una persona adulta responsable de su seguridad.
„ Las bolsas y láminas de plástico deberán guardarse o
desecharse en lugares que
estén fuera del alcance de
los niños.
=> ¡Peligro de asfixia!
Uso apropiado
„ Utilizar únicamente el cargador de carga rápida original para realizar la carga.
„ La conexión y puesta en funcionamiento del cargador
rápido debe efectuarse únicamente según las indicaciones de la placa de características.
„ Almacenar y cargar el aparato únicamente en espacios
interiores.
„ No exponer el aparato a temperaturas por debajo de
0 °C ni por encima de 45 °C.
„ No aspirar nunca sin el depósito de polvo o sin el filtro
de protección del motor.
=> ¡El aparato puede sufrir daños!
„ No acercar las boquillas y los tubos a la cabeza cuando se esté aspirando. => ¡Peligro de lesiones!
„ Antes de realizar cualquier trabajo en la aspiradora,
deberá.
„ No poner en marcha la aspiradora si esta presenta algún desperfecto.
„ Si se produce una avería, deberá.
„ Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de
piezas de la aspiradora solo deben ser llevados a cabo
por el Servicio de Atención al Cliente autorizado.
„ Desconectar inmediatamente el aparato y ponerse en
contacto con el servicio de asistencia técnica en los
siguientes casos:
− Si se ha aspirado algún líquido por descuido o si ha
entrado líquido en el interior del aparato
− Si el aparato se ha caído y está dañado.
„ Proteger la aspiradora de las inclemencias del tiempo,
la humedad y las fuentes de calor.
„ No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (filtro protector del motor, filtro de
salida, etc.).
„ La aspiradora no ha sido diseñada para su uso en obras. =>La aspiración de escombros puede provocar
daños en el aparato.
„ Desconectar el aparato cuando no se esté usando.
„ La aspiradora no dispone de función de autosoporte.
Evitar que el aparato se caiga. No apoyar la aspiradora
contra paredes ni cantos de mesas.
„ El embalaje protege la aspiradora contra daños durante el transporte. Por tanto, recomendamos que se
guarde para posibles transportes.
Baterías de iones de litio
„ Leer las indicaciones de seguridad e instrucciones en
su totalidad.
=> Las negligencias en el cumplimiento de las indicaciones de seguridad y las instrucciones pueden
provocar descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.
„ Conservar todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.
„ Estas indicaciones de seguridad son válidas únicamente para la baterías de iones de litio de Bosch. Para
este aparato solo son aptas las baterías de la serie
«Power for ALL».
„ No abrir la batería.
=> Hay peligro de cortocircuito.
„ Proteger la batería del calor, y también, p. ej., de radiación solar prolongada, fuego, agua o humedad.
=> Peligro de explosión.
„ En caso de daño y de uso no adecuado, pueden salir
vapores de la batería. Ventilar con aire fresco y, en
caso de molestias, acudir a un médico.
=> Los vapores pueden irritar las vías respiratorias.
„ Si la batería está defectuosa puede expulsar líquido y
humedecer objetos circundantes. Comprobar las piezas afectadas.
=> Se deben limpiar o sustituir en caso necesario.
„ Utilizar la batería solo junto con su aparato eléctrico
Bosch.
=> Esa es la única forma de protegerla frente a una
sobrecarga peligrosa.
„ Cargar la batería solo con cargadores recomendados
por el fabricante.
=> Un cargador adecuado para un tipo determinado
de baterías corre riesgo de incendiarse si se utiliza
con otras baterías.
„ Utilizar en el aparato eléctrico solo las baterías previstas para ello.
=> El uso de otras baterías puede producir daños y
peligro de incendio.
„ Mantener la batería no utilizada lejos de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos
pequeños que podrían causar un puenteo de los contactos.
=> Un cortocircuito entre los contactos de la batería
puede provocar quemaduras o fuego.
„ En caso de uso incorrecto puede salir líquido de la batería. ¡Evite el contacto con él! En caso de un contacto
accidental, lavar con agua. Si el líquido penetra en los
ojos, acudir a un médico como precaución adicional.
=> El líquido que sale de la batería puede provocar
irritaciones de la piel o quemaduras.
Indicaciones para el transporte
Las baterías de iones de litio incluidas cumplen con
las disposiciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas. El usuario puede transportar las baterías
por la calle sin necesidad de cumplir ningún requisito
especial. Para el envío de las baterías a terceros (p. ej.
transporte aéreo o mediante una empresa de transporte) deben observarse los requisitos especificados
en el embalaje y la placa de características. Para ello,
es necesario consultar con un experto en mercancías
peligrosas antes de preparar el paquete de envío.
Indicaciones para la eliminación y evacuación de embalajes o residuos
Las aspiradoras, las baterías, los accesorios y los embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con el
medio ambiente.
No eliminar las aspiradoras ni las baterías junto con los
residuos domésticos.
„ Embalaje
El embalaje protege la aspiradora contra daños durante el transporte. Está compuesto por materiales
no contaminantes y, por lo tanto, se puede reciclar.
El material de embalaje que ya no se necesite deberá
desecharse debidamente en los puntos de recogida
selectiva para su reciclaje.
„ Aparato usado
Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, es necesario
entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la
eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su municipio.
21
pt
Guarde o manual de instruções e
junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.
Utilização adequada
Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e
doméstico. Este aparelho está concebido para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do
nível do mar.
Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não pode
ser utilizado para:
„ limpar pessoas ou animais.
„ aspirar:
− substâncias quentes, incandescentes, com arestas
vivas ou nocivas para a saúde.
− substâncias húmidas ou líquidas.
− materiais e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
− cinza, fuligem de fogões e sistemas de aquecimento central.
− pó de toner de impressoras e fotocopiadoras.
Instruções de segurança
Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas
reconhecidas e cumpre as disposições de segurança aplicáveis.
„ Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos
8 anos e por pessoas com
limitações físicas, sensoriais
ou mentais, ou com pouca experiência ou conhecimentos,
se forem supervisionadas
ou tiverem sido instruídas
acerca da utilização segura
do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização.
„ As crianças não podem brincar com o aparelho.
22
„A
limpeza e a manutenção
pelo utilizador não podem
ser realizadas por crianças
sem supervisão.
„ Sacos de plástico e películas devem ser guardadas fora
do alcance das crianças pequenas e eliminadas.
=> Existe perigo de asfixia!
Utilização correta
„ Para efetuar o carregamento, utilize apenas o carregador rápido original.
„ Ligue e coloque em funcionamento o carregador rápido apenas de acordo com a placa de características.
„ Armazene e carregue o aparelho apenas em espaços
interiores.
„ Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a
0°C e superiores a 45°C.
„ Nunca aspire sem recipientes do pó e filtro de proteção do motor.
=> O aparelho pode ficar danificado!
„ Evite aspirar com o bocal e o tubo à altura da cabeça.
=> Existe perigo de ferimentos!
„ Antes de efetuar quaisquer trabalhos no aspirador,
desligue o aparelho.
„ Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em
funcionamento.
„ Em caso de avaria, desligue o aparelho.
„ Para se evitarem situações de perigo, as reparações
e a substituição de peças no aspirador só podem ser
efetuadas pela assistência técnica autorizada.
„ Nos seguintes casos, coloque o aparelho imediatamente fora de serviço e contacte a assistência técnica:
− caso tenha absorvido líquido de forma inadvertida
ou se tiver entrado líquido no aparelho
− caso o aparelho tenha caído e esteja danificado.
„ Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o
afastado de humidade e fontes de calor.
„ Não deite substâncias inflamáveis ou que contenham
álcool nos filtros (filtro de proteção do motor, filtro de
exaustão, etc.).
„ O aspirador não é adequado para ser utilizado em
obras de construção. =>A aspiração de resíduos de
construção pode causar danos no aparelho.
„ Desligue o aparelho, quando não estiver a aspirar.
„ O aspirador não dispõe da função de auto-suporte.
Evite a queda do aparelho. Não encoste o aparelho a
paredes ou cantos de mesas.
„ A embalagem protege o aspirador de danos durante
o transporte. Por isso, recomendamos que guarde a
embalagem para fins de transporte.
Baterias de iões de lítio
Indicações sobre a eliminação
„ Leia todas as indicações de segurança e instruções.
=> O incumprimento das indicações de segurança e
instruções pode causar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.
„ Guarde todas as indicações de segurança e instruções
para utilização futura.
„ Estas indicações de segurança aplicam-se apenas a
baterias de iões de lítio Bosch! Para este aparelho
apenas são adequadas baterias da série "Power for
ALL".
„ Não abra a bateria.
=> Existe perigo de curto-circuito.
„ Proteja a bateria do calor, p. ex., também da radiação
solar permanente, do fogo, da água e da humidade.
=> Existe perigo de explosão.
„ Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria,
podem sair vapores. Providencie ar fresco e, em caso
de queixas, consulte um médico.
=> Os vapores podem irritar as vias respiratórias.
„ Se a bateria estiver avariada, pode sair líquido e humedecer os objetos adjacentes. Verifique as peças
afetadas.
=> Limpe-as ou substitua-as, se necessário.
„ Utilize a bateria apenas em conjunto com o seu eletrodoméstico Bosch.
=> Só assim a bateria estará protegida de uma sobrecarga perigosa.
„ Carregue as baterias apenas em carregadores recomendados pelo fabricante.
=> Para um carregador adequado a um determinado
tipo de baterias, existe perigo de incêndio, caso
seja utilizado com outras baterias.
„ Utilize apenas as baterias previstas no seu eletrodoméstico.
=> A utilização de outras baterias pode causar ferimentos e perigo de incêndio.
„ Mantenha a bateria não utilizada afastada de clipes,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos
metálicos pequenos, que possam causar uma ligação
em ponte dos contactos.
=> Um curto-circuito entre os contactos da bateria
pode provocar queimaduras ou fogo.
„ Em caso de utilização incorreta, pode sair líquido da
bateria. Evitar o contacto com este líquido. Em caso
de contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar nos olhos, procure também ajuda médica.
=> A saída de líquido da bateria pode causar irritações na pele ou queimaduras.
O aspirador, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser encaminhados para uma reciclagem
ecológica.
Não deite o aspirador e as baterias no lixo doméstico!
„ Embalagem
A embalagem protege o aspirador contra danos
durante o transporte. É composta por materiais
ecológicos, sendo, por isso, reciclável. Coloque os
materiais de embalagem de que já não precisa nos
ecopontos.
„ Aparelho antigo
Os aparelhos antigos contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final da vida útil do
seu aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou num
centro de reciclagem para revalorização. Informe-se
sobre os métodos atuais de reciclagem junto do seu
vendedor ou dos serviços municipalizados.
Indicações relativas ao transporte
As baterias de iões de lítio incluídas estão sujeitas aos
requisitos da lei relativa ao transporte de mercadorias
perigosas. As baterias podem ser transportadas por
estrada pelo utilizador, sem mais exigências. No caso de
envio por terceiros (p. ex., transporte aéreo ou empresa
de transporte), devem observar-se requisitos especiais
relativos à embalagem e à identificação. Neste caso,
aquando da preparação da mercadoria de envio, deve
consultar-se um perito no transporte de mercadorias
perigosas.
23
„Ο
el
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.
Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε
τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Χρήση
σύμφωνα
προορισμού
με
το
σκοπό
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση
και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή προορίζεται
για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας.
Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα
για:
„ τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
„ την αναρρόφηση:
− βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή
πυρακτωμένων υλικών.
− υγρών ουσιών.
− εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
− στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές
θερμάνσεις.
− σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα
ανταποκρίνεται
στους
αναγνωρισμένους κανόνες της
τεχνικής και στους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
„Η
συσκευή
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8
χρονών και άνω και από άτομα
με μειωμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες
ή
έλλειψη
εμπειρίας και/ή γνώσεων,
όταν επιτηρούνται ή έχουν
ενημερωθεί σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής
και έχουν κατανοήσει τους
υπάρχοντες κατά τη χρήση
κινδύνους.
„ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν με τη συσκευή.
24
καθαρισμός
και
η
συντήρηση μέσω χρήστη δεν
επιτρέπεται να εκτελείται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
„ Οι πλαστικές σακούλες και
οι μεμβράνες πρέπει να
φυλάγονται μακριά από μικρά
παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Ενδεδειγμένη χρήση
„ Για
τη
φόρτιση
χρησιμοποιείτε
μόνο
το
συμπεριλαμβανόμενο
στα
υλικά
τον
γνήσιο
ταχυφορτιστή.
„ Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης και τον ταχυφορτιστή
και θέστε σε λειτουργία μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία
στην πινακίδα τύπου.
„ Αποθηκεύετε και φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε
εσωτερικούς χώρους.
„ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0
°C και πάνω από 45 °C.
„ Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς δοχείο συλλογής της
σκόνης και φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
„ Αποφεύγετε την αναρρόφηση με το πέλμα και το
σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι. => Υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού!
„ Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα
απενεργοποιήστε τη συσκευή.
„ Μη θέσετε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική
σκούπα.
„ Σε
περίπτωση
που
εμφανιστεί
μια
βλάβη,
απενεργοποιήστε τη συσκευή.
„ Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, οι
επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην
ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών.
„ Στις ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να θέσετε τη
συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και να έρθετε σε
επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:
− Όταν έχετε αναρροφήσει αθέλητα υγρό ή όταν έχει
εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής.
− Όταν η συσκευή έχει πέσει κάτω και έχει υποστεί
ζημιά.
„ Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές
επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
„ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που
εμπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (φίλτρο προστασίας του
κινητήρα, φίλτρο εξόδου του αέρα κ.λπ.).
„ Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση
σε εργοτάξια. =>Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να
οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
„ Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δε γίνεται
αναρρόφηση.
„ Η ηλεκτρική σκούπα δε διαθέτει λειτουργία
αυτοστήριξης. Αποφεύγετε την ανατροπή της συσκευής.
Μην ακουμπάτε την ηλεκτρική σκούπα στους τοίχους ή
στις ακμές των τραπεζιών.
„ Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Γι’ αυτό συνιστούμε, να
φυλάγετε τη συσκευασία για λόγους μεταφοράς.
Μπαταρίες ιόντων λιθίου
„ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες.
=> Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφαλείας και
τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία,
φωτιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
„ Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες για
το μέλλον.
„ Αυτές οι υποδείξεις ασφαλείας ισχύουν μόνο για
μπαταρίες ιόντων λιθίου Bosch! Για αυτή τη συσκευή
είναι κατάλληλες μόνο μπαταρίες της σειράς "Power
for ALL".
„ Μην ανοίξετε την μπαταρία.
=> Υπάρχει κίνδυνος ενός βραχυκυκλώματος.
„ Προστατεύετε την μπαταρία από θερμότητα, π.χ. από
συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία.
=> Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
„ Σε περίπτωση ζημιάς και ακατάλληλης χρήση της
μπαταρίας μπορεί να διαφύγουν αναθυμιάσεις.
Προσάγετε καθαρό αέρα και σε περίπτωση δυσφορίας
επισκεφτείτε έναν γιατρό.
=> Οι αναθυμιάσεις μπορούν να ερεθίσουν τις
αναπνευστικές οδούς.
„ Σε περίπτωση ελαττωματικής μπαταρίας μπορεί
να διαρρεύσει υγρό και να εμποτίσει τα γειτονικά
αντικείμενα. Ελέγξτε τα αντίστοιχα μέρη.
=> Καθαρίστε ή ενδεχομένως αντικαταστήστε τα.
„ Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με
την ηλεκτρική σας συσκευή Bosch.
=> Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από
επικίνδυνη υπερφόρτωση.
„ Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές, οι οποίοι
συνίστανται από τον κατασκευαστή.
=> Για ένα φορτιστή, ο οποίος είναι κατάλληλος για
ένα ορισμένο είδος μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς, όταν χρησιμοποιηθεί με άλλες
μπαταρίες.
„ Χρησιμοποιείτε μόνο τις προβλεπόμενες γι’ αυτό
μπαταρίες στη ηλεκτρική σας συσκευή.
=> Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς.
„ Κρατήστε τη μη χρησιμοποιούμενη μπαταρία μακριά
από συνδετήρες γραφείου, κέρματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν ένα βραχυκύκλωμα των
επαφών.
=> Ένα βραχυκύκλωμα ανάμεσα στις επαφές της
μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή να
προκαλέσει φωτιά.
„ Σε περίπτωση λάθος χρήσης μπορεί να εξέλθει υγρό
από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με αυτό.
Σε περίπτωση τυχαίας επαφή ξεπλυθείτε με νερό.
Σε περίπτωση που μπει υγρό στα μάτια σας, ζητήστε
επιπλέον ιατρική βοήθεια.
=> Το εξερχόμενο υγρό μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα.
Υποδείξεις για τη μεταφορά
Οι συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
υπόκεινται στις απαιτήσεις του νόμου περί επικίνδυνων
προϊόντων. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν
από το χρήστη χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις στο
δρόμο. Σε περίπτωση αποστολή μέσω τρίτων (π.χ.:
αεροπορική μεταφορά ή μεταφορική εταιρεία) πρέπει
να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτήσεις στη συσκευασία
και στο χαρακτηρισμό. Εδώ κατά την προετοιμασία του
δέματος αποστολής πρέπει να συμβουλευτεί κανείς έναν
εμπειρογνώμονα επικίνδυνων φορτίων.
Υποδείξεις για την απόσυρση
Η ηλεκτρική σκούπα, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και
οι συσκευασίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική
προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Μην πετάτε την ηλεκτρική σκούπα και τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά
απορρίμματα!
„ Συσκευασία
Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι
ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας
που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης
των υλικών ανακύκλωσης.
„ Παλιά συσκευή
Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόμη χρήσιμα
υλικά. Γι’ αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή
σας σ’ ένα ειδικό κατάστημα ή σ’ ένα κέντρο
ανακύκλωσης για επαναξιοποίηση. Τους τρόπους
απόσυρσης μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στα
ειδικά καταστήματα ή στις υπηρεσίες του δήμου
σας.
25
tr
Kullanım kılavuzunu lütfen saklayınız.
Elektrikli süpürgeyi başka birine verecek olursanız lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.
Amaca uygun kullanım
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için
tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000
metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli
süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:
„ insanların veya hayvanların temizlenmesi.
„ Aşağıdakilerin emilerek temizlenmesi:
− sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın
maddeler.
− nemli veya ıslak maddeler.
− yanıcı veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
− Sobadan veya merkezi ısıtmadan çıkan kül, kurum.
− Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan
toner tozu.
Güvenlikle ilgili uyarılar
Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallarına ve bilinen
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
„ Bu cihaz 8 yaşın altındaki
çocuklar ve fiziksel, algısal
veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları
veya cihazın güvenli kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmaları
veya olası tehlikeleri bilmeleri
durumunda kullanılabilir.
„ Çocuklar
cihazla
oynamamalıdır.
26
„ Temizlik
ve kullanıcı bakımı
işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yürütülmemelidir.
„ Plastik poşetler ve folyolar
çocukların
ulaşamayacağı
mesafelerde tutulmalı ve temizlenmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!
Uygun Kullanım
„ Şarj etmek için sadece teslimat kapsamında verilen
orjinal hızlı şarj cihazını kullanınız.
„ Orjinal hızlı şarj cihazı sadece tip etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
„ Cihazı yalnızca iç mekanlarda saklayınız ve şarj ediniz.
„ Cihaz, 0°C altında ve 45°C üstünde sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır.
„ Asla toz haznesi ve motor koruma filtresi olmadan
süpürmeyiniz.
=> Cihaz zarar görebilir!
„ Baş bölgenize yakın alanlarda meme ve boru ile süpürme işlemi yapmaktan kaçınınız. => Yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
„ Elektrikli süpürge üzerindeki her türlü çalışmadan
önce cihaz kapatılmalı.
„ Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır.
„ Bir arıza olması durumunda cihaz kapatılmalı.
„ Tehlikelerden korunmak için tamir işlemleri ve elektrikli süpürge üzerindeki yedek parça değişiklikleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından uygulanmalıdır.
„ Aşağıdaki durumlarda cihaz hemen kapatılmalı ve
müşteri hizmetleri ile irtibata geçilmelidir:
− yanlışlıkla sıvı çektiğinizde, cihazın içine sıvı
girdiğinde
− cihaz düşerek hasar gördüyse.
„ Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve
sıcaklıktan korunmalıdır.
„ Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (motor koruma filtresi, dışarı üfleme filtresi vb.)
uygulanmamalıdır.
„ Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun
değildir. => İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar
görmesine neden olabilir.
„ Kullanılmadığında cihaz kapatılmalıdır.
„ Elektrikli süpürge kendi başına dük durma fonksiyonuna sahip değildir. Cihazın düşmesine engel olunuz.
Elektrikli süpürgeyi duvarlara veya masa kenarlarına
yaslamayınız.
„ Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliye esnasında zarar
görmeye karşı korur. Bu nedenle ambalajı, nakliye için
saklamanızı öneririz.
Lityum iyon aküler
İmhaya ilişkin notlar
„ Tüm güvenlik uyarılıarını ve talimatları okuyunuz.
=> Güvenlik uyarılarına veya talimatlara uyulmaması
elektrik şokuna, yangına ve/veya ağır yaralanmalara
neden olabilir.
„ Tüm güvenlik uyarılıarını ve talimatları gelecekte de
ulaşabilmek için saklayınız.
„ Bu güvenlik uyarıları sadece Bosch lityum iyon aküler
için geçerlidir! Bu cihaz için sadece "Power for ALL"
serisi aküler uygundur.
„ Aküyü açmayınız.
=> Kısa devre tehlikesi söz konusudur.
„ Aküyü ısıdan koruyunuz, ayrıca sürekli güneş ışığından,
ateşten, sudan ve nemden de koruyunuz.
=> Patlama tehlikesi söz konusudur.
„ Hasar ve akünün usulüne uygun olmayan kullanımı durumunda duman çıkabilir. Hemen temiz havaya çıkınız
ve şikayetleriniz olursa bir doktora başvurunuz.
=> Dumanlar solunum yollarını tahriş edebilir.
„ Akü hasar gördüğünde dışarı sıvı çıkabilir ve yakındaki
cisimlere bulaşabilir. Etkilenen parçaları kontrol ediniz.
=> Bunları temizleyiniz veya gerekirse değiştiriniz.
„ Aküyü sadece Bosch elektrikli aletleri ile kullanınız.
=> Ancak böylece aküyü tehlikeli aşırı yüklerden
koruyabilirsiniz.
„ Aküleri sadece üretici tarafından önerilen şarj cihazları
ile şarj ediniz.
=> Belirli türden akülere uygun olan bir şarj cihazı
için, farklı akülerle kullanılması durumunda yangın
tehlikesi mevcuttur.
„ Elektriki aletinizde sadece kullanılması öngörülen aküleri kullanınız.
=> Diğer akülerin kullanılması yaralanmalara ve yangın
tehlikesine yol açabilir.
„ Kullanılmayan aküleri ataçlardan, bozuk paralardan,
anahtarlardan, çivilerden, vidalardan ve diğer ufak metal cisimlerden uzak tutunuz, çünkü bunlar kontaklar
arasında köprüleme yapabilir.
=> Akü kontakları arasındaki bir kısa devre, alevlenmeye veya yangınlara neden olabilir.
„ Hatalı kullanım durumunda aküden sıvı çıkabilir. Bu
sıvı ile temastan kaçınınız. Temas ederseniz su ile
yıkayınız. Sıvı eğer göze temas ederse ayrıca bir doktora başvurunuz.
=> Dışarı akan akü sıvısı ciltte tahrişe veya yanıklara
neden olabilir.
Elektrik süpürgeleri, aküler, aksesuarlar ve ambalajlar, çevre dostu bir yeniden değerleme sürecine tabi
tutulmalıdır.
Elektrikli süpürgeyi ve aküleri/pilleri evsel atıklarla birlikte imha etmeyiniz!
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluşur ve bu nedenle tekrar
geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan
ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« (Yeşil Nokta) adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin
toplama merkezlerine gönderiniz.
„ Eski cihaz
Eski cihazlar birçok değerli malzeme içerir.
Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar
değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri
kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel
imha yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen yetkili satıcınıza veya oturduğunuz bölge belediyesine
başvurunuz.
Taşımaya ilişkin notlar
Cihaz içindeki lityum iyon aküler, tehlikeli mallar
yasasının hükümlerine tabidir. Aküler kullanıcı tarafından
başka bir ambalaja gerek olmadan trafiğe açık yollarda
taşınabilir. Üçüncü taraflar üzerinden nakledildiğinde
(örneğin havayolu kargosu veya nakliyeci) ambalajlamada ve işaretlemede uyulması gereken özel hükümler mevcuttur. Bunun için, sevk edilecek parçayı
hazırlamadan önce bir tehlikeli madde uzmanından
yardım alınmalıdır.
27
„ Dzieciom
pl
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza innej osobie
należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, odkurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i
gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Wskazówki
bezpieczeństwa
dotyczące
Odkurzacz
spełnia
obowiązujące
wymogi
techniczne
oraz
przepisy
bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi,
a
także
osoby
nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone,
jak
bezpiecznie
obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
„ Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem.
28
bez nadzoru nie
wolno przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji.
„ Plastikowe
torby
i
folie
przechowywać
poza
zasięgiem dzieci i usunąć w
bezpieczny sposób.
=> Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Do ładowania używać wyłącznie wchodzącego w oryginalnej ładowarki szybkiego ładowania.
„ ładowarkę
szybkiego
ładowania
podłączać
i
uruchamiać wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 45°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez pojemnika na pył i filtra
zabezpieczającego silnik.
=> Urządzenie może zostać uszkodzone!
„ Nie odkurzać szczotką ani rurą w pobliżu głowy. =>
Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie.
„ Nie uruchamiać uszkodzonego odkurzacza.
„ W
przypadku
stwierdzenia
usterki
wyłączyć
urządzenie.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (filtr zabezpieczający silnik,
filtr wylotu powietrza itp.) z materiałami łatwopalnymi
oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Odkurzacz nie posiada funkcji samodzielnego
działania. Unikaj upuszczenia urządzenia. Nie należy
opierać odkurzacza o ściany ani o krawędzie stołu.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
Akumulatory litowo-jonowe
„ Przeczytać wszystkie instrukcje oraz wskazówki
bezpieczeństwa.
=> Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa
może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.
„ Wszystkie instrukcje i wskazówki bezpieczeństwa
należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
„ Wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się tylko do
akumulatorów litowo-jonowych firmy Bosch! Do tego
urządzenia nadają się tylko akumulatory serii "Power
for ALL".
„ Nie otwierać akumulatora.
=> Istnieje ryzyko zwarcia.
„ Akumulator należy chronić przed wysoką temperaturą,
np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych,
ogniem, wodą i wilgocią.
=> Występuje niebezpieczeństwo wybuchu.
„ Uszkodzenie lub niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować wyciek oparów. Zadbać o
dopływ świeżego powietrza i skonsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek dolegliwości.
=> Opary mogą podrażniać drogi oddechowe.
„ Jeśli akumulator jest uszkodzony, może wydostawać
się z niego płyn, powodując zawilgocenie sąsiednich
przedmiotów. Skontrolować narażone elementy.
=> W razie potrzeby oczyścić je lub wymienić.
„ Akumulatora należy używać wyłącznie w połączeniu z
urządzeniem elektrycznym firmy Bosch.
=> Jest to jedyny sposób na zabezpieczenie akumulatora przed niebezpiecznym przeciążeniem.
„ Akumulatory ładować wyłącznie za pomocą ładowarek
zalecanych przez producenta.
=> Ładowarka przeznaczona do konkretnego
typu akumulatorów może stanowić zagrożenie
pożarowe, jeśli jest używana z innymi akumulatorami.
„ W urządzeniu elektrycznym należy używać wyłącznie
akumulatorów przeznaczonych do tego celu.
=> Używanie innych akumulatorów może spowodować
obrażenia ciała i zagrożenie pożarowe.
„ Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala
od spinaczy papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub
innych małych przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zmostkowanie styków.
=> Zwarcie styków akumulatora może spowodować
poparzenia lub pożar.
„ Nieprawidłowe użycie może spowodować wyciek
płynu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z tym
płynem. W razie przypadkowego kontaktu spłukać
wodą. Jeżeli płyn przedostanie się do oczu, należy dodatkowo zwrócić się o pomoc do lekarza.
=> Wyciek płynu z akumulatora może powodować
podrażnienia lub oparzenia skóry.
Wskazówki dotyczące transportu
Zastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegają
przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
Użytkownik może transportować akumulatory po
drogach publicznych bez konieczności spełnienia
dodatkowych warunków. W przypadku wysyłki za
pośrednictwem osób trzecich (np.: transport lotniczy
lub spedycja) należy uwzględnić szczególne wymagania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.
Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opinii
eksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Odkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia i
opakowania należy przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii do
pojemnika z odpadami komunalnymi!
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem podczas transportu. Wykonane jest ono z
materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i dlatego nadaje się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy
oddać do punktów zbiórki surowców wtórnych.
„ Zużyte urządzenie
Zużyte
urządzenia
często
zawierają
pełnowartościowe materiały. Z tego względu zużyte
urządzenie należy oddawać dostawcy względnie do
centrum odzysku surowców wtórnych do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie
obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać
w wyspecjalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.
29
hu
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék csak háztartásban vagy otthoni körülmények közötti alkalmazásra készült. Ezt a készüléket
legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig
való használatra tervezték.
Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó
nem használható a következő célokra:
„ emberek vagy állatok leporszívózására.
„ a következők felszívására:
− egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó
anyagok.
− nedves vagy folyékony anyagok.
− gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
− hamu, cserépkályhából és központifűtésberendezésekből származó korom.
− nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.
Biztonsági információk
Ez a porszívó megfelel a jelenleg ismert műszaki követelményeknek és a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
„ A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják,
illetve akkor, ha megtanulták
a készülék biztonságos használatát és megértették az
ebből eredő veszélyeket.
„ Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel.
30
„A
készülék tisztítását és a
használó általi karbantartást
gyermekek felügyelet nélkül
nem végezhetik.
„ A műanyag zacskók és fóliák
kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk
szükséges.
=> Fulladásveszély!
Megfelelő használat
„ Töltéshez csak az eredeti gyorstöltőt használja.
„ A a gyorstöltőt csakis a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
„ A készüléket csak beltérben tárolja és töltse.
„ A készüléket ne tegye ki 0 °C alatti és 45 °C fölötti
hőmérsékletnek.
„ Soha ne használja portartály és motorvédő szűrő nélkül.
=> A készülék károsodhat!
„ Kerülje el a fejmagasságban történő, a szívófejjel és a
csővel végzett porszívózást. => Sérülésveszély!
„ Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, kapcsolja ki a készüléket.
„ Sérült porszívót ne helyezzen üzembe.
„ Zavar esetén kapcsolja ki a készüléket.
„ A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak
erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat
és alkatrészcserét.
„ A következő esetekben a készüléket azonnal üzemen
kívül kell helyezni és fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal:
− ha tévedésből folyadékot szívott fel vagy folyadék
került a készülék belsejébe.
− ha a készülék leesett és megsérült.
„ Óvja a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől
és hőforrásoktól.
„ Ne tegyen éghető vagy alkoholtartalmú anyagokat a
szűrőre (motorvédő-szűrő, kifúvószűrő stb.).
„ A porszívó nem alkalmas építkezéseken való használatra. =>Az építési törmelék felszívása a készülék károsodásához vezethet.
„ A készüléket kapcsolja ki, ha nem porszívózik.
„ A porszívó nem rendelkezik önmagában megállási
funkciókkal. Ügyeljen rá, hogy a készülék ne dőljön fel!
Ne támassza a porszívót falnak vagy asztal szélének.
„ A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. Ezért azt tanácsoljuk, hogy
szállítás céljára őrizze meg a csomagolást.
Lítium-ion akkumulátorok
„ Elsőként olvassa el az összes biztonsági előírást.
=> A biztonsági előírások be nem tartása áramütés,
égési vagy más súlyos sérülések veszélyét eredményezi.
„ A jövőbeni olvasás céljára őrizze meg az összes biztonsági előírást.
„ Ezek a biztonsági előírások csak Bosch lítium-ion akkumulátorok esetén érvényesek! Ehhez a készülékhez
csak a „Power for ALL” sorozat akkui alkalmasak.
„ Ne nyissa ki az akkut.
=> Rövidzárlat veszélye.
„ Védje az akkut a hőtől (pl. tartós napsugárzástól),
tűztől, víztől és nedvességtől.
=> Robbanásveszély.
„ Az akkuk szakszerűtlen használata miatt gőzök léphetnek ki. Engedjen be friss levegőt, és panasz esetén
forduljon orvoshoz.
=> A gőzök irritálhatják a légutakat.
„ Meghibásodott akku esetén folyadék léphet ki, és bevonatot képezhet a szomszédos tárgyakon. Ellenőrizze
az érintett részeket.
=> Tisztítsa meg vagy szükség esetén cserélje ki
azokat.
„ Csak a Bosch elektromos készülékhez használja az
akkut.
=> Csak így védheti meg az akkut a veszélyes
túlterheléstől.
„ Csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékkel töltse az
akkukat.
=> A bizonyos típusú akkukhoz való töltőkészülék
tűzveszélyes lehet, ha más akkukat próbál vele
tölteni.
„ Csak az elektromos készülékhez való akkukat használjon.
=> Más akkuk használata sérülésekhez és
tűzveszélhez vezethet.
„ A nem használt akkukat tartsa távol a gemkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól vagy más
kis fémtárgyaktól, amelyek rövidre zárhatnák az akku
érintkezőit.
=> Az érintkezők közötti rövidzárlat égési sérüléseket
vagy tüzet okozhat.
„ Nem megfelelő használat esetén az akkumulátorból
folyadék léphet ki. Kerülje az érintkezést ezzel a folyadékkal. Ha mégis érintkezik a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a folyadék a szemébe jut, igényeljen orvosi
segítséget.
=> A kilépő akkufolyadék bőrirritációt vagy égési
sérüléseket okozhat.
Szállítási tudnivalók
A készülékben található lítium-ion akkukra a veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezések követelményei
vonatkoznak. Az akkukat a felhasználó további követelmények teljesítése nélkül szállíthatja az utcán. Harmadik
fél általi szállítás (pl. légi szállítás vagy szállítmányozás) esetén figyelembe kell venni a csomagolásra és
címkézésre vonatkozó különleges előírásokat. Ebben
az esetben a csomag előkészítésénél be kell vonni egy
veszélyesáru-szakértőt.
Ártalmatlanítási tudnivalók
Lehetővé kell tenni a porszívó, az akkumulátorok, a
tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosítását.
Ne dobja a porszívót és az akkukat/elemeket a háztartási szemétbe!
„ Csomagolás
A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, így újrafeldolgozásra
alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek
megfelelő tárolóiban.
„ Régi készülék
A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz.
Ezért kiselejtezett készülékét adja le kereskedőjénél
vagy egy újrahasznosító központban újrahasznosítás
céljából. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről
érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
31
cs
Návod k použití si uschovejte.
Při předávání vysavače dalším osobám jim předejte
prosím také návod k použití.
Použití podle určení
Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti. Tento spotřebič je určený pro použití v maximální nadmořské výšce 2000 m.
Aby se zabránilo poranění osob a poškození vysavače,
nesmí se vysavač používat k:
„ vysávání osob nebo zvířat.
„ vysávání:
− zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek.
− vlhkých nebo tekutých látek.
− snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
− popela, sazí z kachlových kamen a centrálního
topení.
− prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
Bezpečnostní pokyny
Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým pravidlům
a příslušným bezpečnostním
předpisům.
„ Tento
spotřebič
mohou
používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními
schopnostmi
nebo
s
nedostatečnými
zkušenostmi
a
/
nebo
vědomostmi, pokud jsou pod
dohledem nebo byly poučeny
o
bezpečném
používání
spotřebiče a pochopily z toho
vyplývající nebezpečí.
„ Děti si nesmí se spotřebičem
hrát.
32
„ Čištění
a uživatelskou údržbu
spotřebiče nesmí provádět
děti bez dozoru.
„ Obalový materiál a fólie uchovávejte a zlikvidujte mimo dosah malých dětí.
=> Hrozí nebezpečí udušení!
Řádné používání spotřebiče
„ Pro
nabíjení
používejte
pouze
originální
rychlonabíječku.
„ Nabíjecí kabel a rychlonabíječku připojujte a uvádějte
do provozu jen podle údajů na typovém štítku.
„ Spotřebič skladujte a nabíjejte pouze ve vnitřních
prostorech.
„ Nevystavujte spotřebič teplotám pod 0 °C a nad 45 °C.
„ Nikdy nevysávejte bez nádoby na prach a ochranného
filtru motoru..
=> Spotřebič se může poškodit!
„ Při vysávání s hubicí a sací trubkou se vyhýbejte okolí
hlavy. => Hrozí nebezpečí poranění!
„ Před prováděním veškerých prací na vysavači
spotřebič vypněte
„ Poškozený vysavač nepoužívejte.
„ Pokud se vyskytne porucha, spotřebič vypněte.
„ Aby se zabránilo ohrožení, smí opravy a výměnu
náhradních dílů u vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
„ V následujících případech je nutné spotřebič okamžitě
přestat používat a obrátit se na zákaznický servis:
− pokud jste omylem nasáli tekutinu nebo se tekutina
dostala dovnitř do spotřebiče,
− pokud spotřebič spadl a je poškozený.
„ Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkem
a zdroji tepla.
„ Na filtry (filtr motoru, výstupní filtr atd.) nepokládejte
hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu.
„ Vysavač není vhodný pro provoz na stavbě. =>Vysávání
stavební suti může způsobit poškození spotřebiče.
„ Když nevysáváte, spotřebič vypněte. .
„ Vysavač nedisponuje funkcí samostatného stání.
Zabraňte převrhnutí spotřebiče. Neopírejte vysavač o
stěny ani hrany stolů.
„ Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Proto doporučujeme obal uschovat, pro případnou
přepravu. .
Baterie LI-Ion
„ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a
upozornění. .
=> Nedodržování bezpečnostních pokynů a
upozornění může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
„ Mějte na paměti všechny bezpečnostní pokyny a
upozornění pro budoucí použití.
„ Tyto bezpečnostní pokyny platí pouze pro baterie
Bosch Li-Ion! Pro tento spotřebič nejsou vhodné baterie série "Power for ALL".
„ Baterii neotvírejte. .
=> Vzniká nebezpečí zkratu.
„ Chraňte baterii před teplem, např. také před
dlouhodobým slunečním zářením, ohněm, vodou a
vlhkostí.
=> Hrozí nebezpečí výbuchu.
„ Při poškození a nesprávném použití baterie mohou
unikat páry. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při
potížích vyhledejte lékaře.
=> Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
„ Z porouchané baterie může unikat tekutina a navlhčit
tak okolní předměty. Zkontrolujte příslušné díly.
=> Díly vyčistěte a případně vyměňte.
„ Baterii používejte pouze s vaším spotřebičem Bosch.
=> Pouze tak je baterie chráněná před nebezpečným
přetížením.
„ Baterii nabíjejte pouze na nabíječkách, které byly
doporučeny výrobcem.
=> S nabíječkou, která je vhodná pouze pro určitý
druh baterie, vzniká nebezpečí požáru, pokud je
použita s jinou baterií.
„ Na vašem spotřebiči používejte pouze baterie k němu
určené.
=> Použití jiných baterií může vést k poraněním a
vzniká nebezpečí požáru.
„ Nepoužívanou baterii udržujte v bezpečné vzdálenosti od kancelářských spon, mincí, klíčů, jehel, šroubů
a jiných malých kovových předmětů, které by mohly
způsobit přenos kontaktů.
=> Zkrat mezi kontakty baterie může vést k popáleninám nebo vzniku požáru.
„ Při nesprávném použití může z baterie unikat tekutina.
Vyhněte se kontaktu s ní. V případě náhodného kontaktu omyjte postižené místo vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
=> Unikající tekutina může vést k podráždění kůže
nebo popáleninám.
Pokyny k přepravě
Na obsažené lithium-iontové baterie se vztahují
požadavky zákona o nebezpečných nákladech. Uživatel
může baterie v rámci silniční dopravy přepravovat bez
dalších podmínek. Při zasílání třetí osobou (např. letecky nebo spedicí) je třeba dodržovat zvláštní požadavky
na obal a označení zásilky. Při přípravě zásilky je nutné
zapojit odborníka na nebezpečné náklady.
Pokyny k likvidaci
Vysavač, baterii, příslušenství a obaly je třeba odevzdat
k ekologické recyklaci.
Vysavač a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!
„ Obal
Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Skládá se z ekologických materiálů, a lze ho proto
recyklovat. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte
do kontejnerů recyklačního systému „Zelený bod“.
„ Starý spotřebič
Staré spotřebiče obsahují často ještě cenné materiály. Proto spotřebič, který dosloužil, odevzdejte
u výrobce, resp. do sběrny odpadu k recyklaci. Aktuální způsoby likvidace vám sdělí prodejce nebo
obecní úřad. .
33
ru
Сохраните инструкцию по эксплуатации.
При
передаче
пылесоса
новому
владельцу
не забудьте передать также инструкцию по
эксплуатации.
Указания по использованию
Данный прибор предназначен только для домашнего
использования. Данный прибор предназначен для
использования на высоте не более 2000 м над уровнем
моря.
Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя
использовать для:
„ чистки людей и животных;
„ всасывания:
− вредных для здоровья веществ, острых, горячих
или раскалённых предметов;
− мокрых предметов и жидкостей;
− легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ
и газов;
− пепла, сажи из печей и систем центрального
отопления;
− тонера из принтеров и копировальных аппаратов.
Указания по технике
безопасности
Данный пылесос
соответствует
общепризнанным
техническим требованиям и
соответствующим правилам
техники безопасности.
„ Использование прибора
детьми старше 8 лет и
лицами с ограниченными
физическими
или умственными
способностями, а также
лицами, не имеющими
опыта обращения с
подобным оборудованием,
допускается только
под присмотром или
после инструктажа
по безопасному
использованию прибора и
34
осознания данными лицами
опасностей, связанных с
его эксплуатацией.
„ Не разрешайте детям играть
с прибором.
„ Очистка и пользовательское
обслуживание прибора
не должны производиться
детьми без присмотра
взрослых.
„ Пластиковые мешки
и полимерную плёнку
храните и утилизируйте
в недоступном для детей
месте.
=> Опасность удушья!
Правильное использование
„ Для
зарядки
разрешается
использовать
оригинальное устройство быстрой зарядки.
„ Подключение к электросети и использование
устройства быстрой зарядки должны производиться
только с учётом данных типовой таблички.
„ Хранение и зарядку пылесоса осуществляйте только
в помещениях.
„ Не допускайте воздействия на пылесос температур
ниже 0 °C и выше 45 °C.
„ Запрещается использовать пылесос без контейнера
для сбора пыли и моторного фильтра.
=> Возможно повреждение пылесоса!
„ Не подносите всасывающую насадку и трубку к
голове. => Это может привести к травме!
„ Прежде чем приступить к любому обслуживанию
пылесоса, выключите его.
„ Не пользуйтесь неисправным пылесосом.
„ При наличии неисправности выключите пылесос.
„ Во избежание опасности все работы по ремонту и
замене деталей пылесоса следует выполнять только
в авторизованной сервисной службе.
„ В
следующих
случаях
следует
немедленно
прекратить использование пылесоса и обратиться в
сервисную службу:
− при случайном всасывании жидкости или при
попадании жидкости внутрь пылесоса;
− при падении и повреждении пылесоса.
„ Защищайте
пылесос
от
воздействия
неблагоприятных
метеорологических
условий,
влажности и источников тепла.
„ Не подвергайте фильтры (моторный фильтр,
выпускной
фильтр
и
т.
д.)
воздействию
воспламеняющихся
или
спиртосодержащих
веществ.
„ Пылесос не предназначен для эксплуатации
на строительных объектах. =>При засасывании
строительного мусора пылесос может выйти из
строя.
„ Выключайте пылесос даже при небольших паузах в
уборке.
„ Пылесос не обладает собственной опорой. Избегайте
опрокидывания прибора. Не прислоняйте пылесос к
стене или краю стола.
„ Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений при транспортировке. Поэтому мы
рекомендуем сохранить упаковку для дальнейшей
транспортировки.
Литий-ионные аккумуляторы
„ Прочтите все указания по технике безопасности и
инструкции.
=> Несоблюдение указаний по технике безопасности
и инструкций может привести к удару
электрическим током, к пожару и/или к тяжёлым
травмам.
„ Сохраните все указания по технике безопасности и
инструкции для дальнейшего использования.
„ Эти указания по технике безопасности действительны
только для литий-ионных аккумуляторов Bosch! Для
этого прибора подходят только аккумуляторы серии
«Power for ALL».
„ Не открывайте аккумулятор.
=> В противном случае возникнет опасность
короткого замыкания.
„ Защищайте аккумулятор от воздействия тепла,
например, от длительного воздействия солнечных
лучей, огня, а также от воздействия воды и влаги.
=> В противном случае возникнет опасность
взрыва.
„ При повреждении и ненадлежащем обращении с
аккумулятором из него могут выделяться испарения.
Проветрите помещение и при наличии жалоб
обратитесь к врачу.
=> Испарения могут привести к раздражению
дыхательных путей.
„ Из неисправного аккумулятора может вытечь
жидкость и намочить находящиеся рядом предметы.
Проверьте соответствующие детали.
=> Очистите их или при необходимости замените.
„ Используйте аккумулятор только для электроприбора
Bosch.
=> Только в этом случае аккумулятор будет защищён
от опасной перегрузки.
„ Заряжайте аккумуляторы только в рекомендованных
производителем зарядных устройствах.
=> Для зарядного устройства, предназначенного для
определённого вида аккумуляторов, возникнет
опасность возгорания, если использовать его для
зарядки другого вида аккумуляторов.
„ Используйте в вашем электроприборе только
специально
предназначенные
для
него
аккумуляторы.
=> Использование других аккумуляторов может
привести к повреждениям и возникновению
пожара.
„ Храните неиспользуемые аккумуляторы вдали от
канцелярских скрепок, монет, ключей, иголок,
шурупов и других небольших металлических
предметов, способных вызвать короткое замыкание
между контактами.
=> Короткое замыкание между контактами
аккумулятора может привести к ожогам или
возгоранию.
„ При неправильном использовании из аккумулятора
может вытечь жидкость. Избегайте контакта с
нею. При случайном контакте промойте зону
контакта водой. При попадании жидкости в глаза
дополнительно воспользуйтесь врачебной помощью.
=> Вытекшая из аккумулятора жидкость может стать
причиной раздражения кожи или ожогов.
Указания по транспортировке
При транспортировке литий-ионных аккумуляторов
необходимо соблюдение правил перевозки
опасных грузов. Аккумуляторы могут перевозиться
пользователем без каких-либо других предписаний.
При перевозке третьим лицом (например, воздушным
транспортом или экспедитором) следует соблюдать
специальные требования по упаковке и маркировке.
Для этого при подготовке груза к отправке следует
воспользоваться услугами специалиста по опасным
грузам.
Указания по утилизации
Пылесосы, аккумуляторы, принадлежности и
упаковку следует отправить на дальнейшую
утилизацию в соответствии с требованиями охраны
окружающей среды. Не утилизируйте пылесосы и
аккумуляторы/аккумуляторные батареи вместе с
бытовым мусором!
„ Упаковка
Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений
при
транспортировке.
Она
изготовлена из экологически чистых материалов,
поэтому её можно использовать для вторичной
переработки.
Использованные
упаковочные
материалы относите в пункты приёма вторсырья.
„ Старая бытовая техника
Старая бытовая техника является ценным сырьём
для
дальнейшего
использования.
Поэтому
прибор, пришедший в негодность, следует
отнести дилеру или в пункт приёма вторсырья
для дальнейшей утилизации. Информация о
возможности утилизации находится у дилера или
в местной администрации.
35
œ•ædG ¿CÉ°ûH äGOÉ°TQEG
£§IfEmfg›†kžG„ƒw-5f¤qG*ªDjgF|žG* §©n©›G*mfI§MC* mfM4f†+
£C* £K2–M|†G*¨›<mfM4f†gG*œ•f zwk„€ž›G¢˜žM,|©†wG*2*§žG*
oGf. ”|: Ï1 ¢H ¢t„G* z¡< L|1C* mfg›†kH šf¡J £§˜J
,f<*|H hq©D ¢t„G* mfF|„7 KC* «§qG* œ•ædG fnžG* œ©g„6¨›Y)
hqM£Cf„G**{JªDKmfHόG*„9KKm*§gŒGf+j„8fwG*mfg›†kžG*
f¤¡t„7i§›†žG*)f„ƒgG*|©„ƒt-z¡<,|©†wG*2*§žG*$*|gw+jIfŒk„6¶*
ø«¡˜àdG äGOÉ°TQEG
m*§gŒG*K mf©Gfž˜G*K mfM4f†gG*K j©)f+|¤˜dG ¢ùfɘªdG º«›„€- hqM
jc©gG*jMfž0|©MfŒH–g†-ªkG*2*§žG*|MKz-,2f<E*mf<2§k„€žG
jHfž•G*¢ž„9ŸF*|žG*mfM4f†gG*Kj©)f+|¤˜dG ¢ùfɘªdG AɕdEÉH º•-¶
j©G~¡žG*
“«›¨àdG IƒÑY„
AÉæKC* 4|„ƒ›G…9|ŒkG*¢Hj„€¡˜žG*jMfž0¨›Y “«›kG*,§g<œžŒ- ,2f<E* ¢˜žM *{G jc©gGf+ ,4f„9 |©= 2*§H ¢H jI§˜H ªJK f¤›•f
É¡«dEG áLÉM šf¡JzŒ-ŸGªkG*“«›kG*2*§H¢H…‚›w-fJ|MKzÏk„6* ,2f<EG f‰¡G jŒ+fkG* ©žqkG* mf<2§k„€H ¨dEG É¡ª«›„€k+
$*|„ƒwG*j†•ædG) »Grüner Punkt« äÉ؛wžG*
ºjó•dG RÉ¡édG„
ºb ™dòd .᪫•G*m*32*§žG*¢HzMzŒG*¨›<jžMz•G*,~¤/C¶*«§kt- óMCG ¨dEG hC* ¥¡H¥kM|k„7*«{G*|/fkG*¨dEG œžŒk„€žG*šRÉ¡L º«›„€k+
όk„6¶*¨/|M¥+Žf’kI¶*,2f<E* ŸkM¨k0|MKzkG*,2f<E* ~F*|H
«{G* |/fkG* LzG jžMz•G* ,~¤/C¶*K 2*§žG* ¢©¤˜J œg„6 pz0C* ¢<
jMz›gG*,4*2EG iód hC*¥ŒHœHfŒk-
36
.§Ø°ûdÉH É«•dG óY ádÉM »a RÉ¡édG “bhCG„
5f¤qG* ˆ§•„6 h¡q- ª-*{G* ”§E§G* j©„8f1 5f¤qGf+ |D§kM ¶„
jGKf†G*”*§0KCG §FÉëdG ¨›Y á°ù昪dG óæ°ùH º•-¶K
AÉæKC* 4|„ƒ›G…9|ŒkG*¢Hj„€¡˜žG*jMfž0¨›Y “«›kG*,§g<œžŒ-„
œ•¡G f¤H*zwk„6¶ “«›kG* ,§gŒ+ ‹f’k0¶f+ ¨„8§M *{GK f¤›•f
.RÉ¡édG
ƒ«ã«›dG äÉfƒjCG äÉjQÉ£H
.äɪ«›ŒkG*K£fHC¶*m*2f„74EG ™«ªL C*|E*„
rk¡MzEmfž©›ŒkG*K£fHC¶*m*2f„74EÉH *~kG¶* z<£CÉH º›ŒG*H <=
jGf+mf+f„8EG hCG/h –M|0i§„Iª)f+|¤F–Œ„8¥¡<
óæY É¡«dE* Ž§/|›d äɪ«›ŒkG*K £fHC¶* m*2f„74E* ©žq+ Š’k0*„
.áLÉëdG
¢HjHz•ªdG §©n©›G*mfI§MC*mfM4f†+¨›Y ¦{J£fHC¶*m*2f„74EG –g†¡-„
"Power for ALL" jc’G*mfM4f†+5f¤qG**{Jh„6f¡MK‡•D…7§+
.§•a
jM4f†gG*ukDKft-¶„
j©)f+|¤Fj›’EpKz0|†1šÉæ¡a <=
,|„7fgžG*…€ž„G*jŒ„7C*KjI§w„€G*¢HjM4f†gG*jMfž0¨›<…8|0*„
.fnžG*œ©g„6¨›<j+§:|G*KCG AɪdGh QÉædGh
4fq’I¶*|†1¨›Y ™G3«§†¡Mo©0 <=
f¤H*zwk„6* ,$f„6EG hC* jM4f†gGf+ 4|„9 Ž§EK z¡< 4fw+ i|„€kM zE„
ᛘ„H ™k¤/*K *3E* h©g†G* |„k„6*K ª•I $*§J |©D§- ¨›< …8|0*
j©t„8
…€’¡kG*m*4f„€Hr©¤-hg„€MzEr-f¡G*4fwgG* <=
…9*|=C¶*Ïk+*¨dE* «2D§MfžHjM4f†gG*“›J óæY œ)f„6i|„€kMzE„
,4|„ƒkžG*$*~/C¶*…‚tD*,4KfqžG*
. hõ›G*z¡<f¤Gzgk„6*KC*f¤’©‰¡k+ŸEK <=
¢Hª)f+|¤˜dG š5f¤/Hš*|k„7¶f+jM4f†gG* *zwk„6*¨›<|„‚kE*„
…7§+
«§†¡žG*œ©žtkG*,2fM~G…9|ŒkG*¢HjM4f†gG*ªžt-™dòHh <=
|†1¨›Y
œgE ¢H f¤+ ¨„8§žG*
¢0*§„G*
ªD
mfM4f†gG*
¢t„7
¨›< |„‚kE*„
o
jŒIf„‚G*j¤qG*
Ž§¡G…‚„‚wH¢0f„7 *zwk„6*z¡<–M|0i§„I|†1šÉæ¡a <=
L|1C*mfM4f†+HmfM4f†gG*¢H¢©ŒH
ªD ,24§žG* mfM4f†g›G j„‚„‚wžG* ¢0*§„G* *zwk„6* ¨›< |„‚kE*„
ª)f+|¤˜dG šRÉ¡L
mf+f„8E*Ž§E§G«2D§MzEL|1C*mfM4f†+ *zwk„6*£C*o©0 <=
.–M|0i§„I|†1K
—4§G* ™+f„H ¢< ,z©Œ+ jHzwk„€žG* |©= mfM4f†gG* ¨›Y ßaÉM„
j©IzŒžG* …9*|=C¶*K ª=*|gG*K |+E¶*K u©-f’žG*K jMz•¡G* mϞŒG*K
mτ8§žG*…€HÏ-ªDh„€k-zEªkG*KL|1¶*
¨dE*jM4f†gG*mτ8§H¢©+j©)f+|¤˜dG á›Ø•G*«2D§-zEK <=
.–M|0i§„IKC*—K|t+j+f„8E¶*
h¡q-jM4f†gG*¢Hœ)f„€G*i|„€kM£C*¢˜žM$ª:fwG* *zwk„6¶*z¡<„
ªD2§„‚•žG*|©=…€HÏkG*jGf0ªD$fžGf+œ„€=*Kœ)f„€G*j„€HÏH
.»aÉ°VEG œ˜„+h©g†G*,z<f„€Hh›:*¢©Œ›d œFÉ°ùdG §„8KjGf0
hC*jMz›L äÉé«¡J ¨dE*i|„€kžG*jM4f†gG*œ)f„6«2D§MzE <=
—K|t+j+f„8E¶*
hCG RÉ¡édG “«¶æJ ÉØWCÓd Rƒéj ’ „
áWƒæªdG áfÉ«°üdG ÉªYCG AGôLEG
AÉæKCG º¡àÑbGôe ºJ GPEG ’EG óîà°ùªdÉH
.™dP
᫘«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G ßØM Öéj „
ÉØWC’G hÉæàe øY Gó«©H
k äÉbÉbôdGh
.É¡æe ¢ü›îàdGh
!¥ÉæàN’G ô£N šÉæg ¿ƒ˜«°ùa ’EGh <=
º«›°ùdG Góîà°S’G
áYƒªée øª°V OQƒªdG øë°ûdG œHÉc Góîà°SG ¨›Y ô°üàbG øë°ûdG óæY„
.»›°UC’G ™jô°ùdG øMÉ°ûdGh IOQƒªdG äGõ«¡éàdG
OQh ɪd ɕk ah ™jô°ùdG øMÉ°ûdGh øë°ûdG œHÉc œ«¨°ûJh œ«°UƒàH ºb„
.§•a ™æ°üdG áMƒ›H
.ᕛ¨ªdG øcÉeC’G »a §•a RÉ¡édG øë°Th øjõîJ ¨›Y ¢UôMG„
øe ¨›YCG hCG °ôØ°U øe œbCG IQGôM äÉLQód RÉ¡édG ¢†jô©àH º•J ’„
. °40
45
.QƒJƒªdG ájɪM ôà›ah áHôJC’G ¿GõN AÉYh ¿hO GóHC
k G “«¶æàdÉH º•J ’„
!Qô°†›d RÉ¡édG ¢Vô©àj ó•a ’EGh <=
ᕣæe øe Üô•dÉH IQƒ°SɪdGh “«¶æàdG ágƒa Góîà°SÉH §Ø°ûdG ÖæéJ„
!áHÉ°UE’G ô£N <= .¢SCGôdG
.»›°UCG øë°T œHɘH ¬dóÑà°SGh “dÉàdG øë°ûdG œHÉc óîà°ùJ ’„
œHÉc øe ¬YõæJ ’ á«FÉHô¡˜dG á˜Ñ°ûdG øY øë°ûdG œHÉc œ°üØd„
.¢ùHɕdG øe œH ,œ«°UƒàdG
.QÉ°üëfÓd ¬°Vô©J ’h IOÉM ±GƒM ¨›Y øë°ûdG œHÉc Öë°ùJ ’„
øY ¬›°üaGh RÉ¡édG ±É•jEÉH ºb á°ù昪dG ¨›Y ÉªYCG ájCG AGôLEG œÑb„
.á«FÉHô¡˜dG á˜Ñ°ûdGh øë°ûdG œHÉc
.Qô°V É¡H ¿Éc GPEG á°ù昪dG œ«¨°ûàH º•J ’„
øë°ûdG œHÉc øY ¬›°üaGh RÉ¡édG ±É•jEÉH ºb œ›N çhóM ádÉM »a„
.á«FÉHô¡˜dG á˜Ñ°ûdGh
QÉ«¨dG ™£b ô««¨Jh ìÓ°UE’G ÉªYCG AGôLEG Rƒéj ’ QÉ£NC’G Öæéàd„
.óªà©ªdG AÓª©dG áeóN õcôe œÑb øe ’EG á°ù昪dÉH
áeóîH É°üJ’Gh QƒØdG ¨›Y RÉ¡édG ±É•jEG Öéj á«dÉàdG ä’ÉëdG »a„
:AdG
RÉ¡édG œNGO ¨dEG œFÉ°S œZƒJ hCG œFÉ°S §Ø°T ó°üb ¿hO ºJ GPEG −
.Qô°V ¬H –tGKˆ§•°ù›d RÉ¡édG ¢Vô©J GPEG −
QOÉ°üeh áHƒWôdGh ¢ù•£dG œeGƒY ô«KCÉJ øe á°ù昪dG ájɪM Öéj„
.IQGôëdG
ôJÓØdG ¨›Y ƒëc ¨›Y …ƒàëJ hCG É©à°TÓd á›HÉb OGƒe ájCG ™°†J ’„
.(¬aÓNh Oô£dG ôà›a ,šôëªdG ájɪM ôà›a ,ôà›ØdG ¢ù«c)
äÉ؛îe §Ø°T <= .AÉæÑdG ™bGƒe »a Góîà°SÓd áÑ°SÉæe ô«Z á°ù昪dG„
.RÉ¡édÉH Qô°†dG –ë›j ¿CG ø˜ªj AÉæÑdG
ar
. Góîà°S’G œ«dóH ®ÉØàM’G ¨Lôj
Góîà°S’G œ«dO ¦DhÉ£YEG ¨Lôj ôNBG ¢üî°ûd á°ù昪dG º«›°ùJ ádÉM »ah
.É¡©e
äɪ«›©à›d –HÉ£ªdG Góîà°S’G
Ö°SÉæe RÉ¡édG Gòg .§•a »dõæªdG Góîà°SÓd ¢ü°üîe RÉ¡édG Gòg
.¨°übCG óëH ôëÑdG í£°S ¥ƒa ôàe 2000 ¨àM ´ÉØJQG ¨›Y Góîà°SÓd
á°ù昪dG Góîà°SG Rƒéj ’ ,QGô°VCG hCG äÉHÉ°UEG çhóM Öæéàd
:¢Vô¨d
.§Ø°ûdG ÓN øe äÉfGƒ«ëdG hCG OGôaC’G “«¶æJ„
:»›j Ée §Ø°T„
hCG áæNÉ°ùdG hCG ±GƒëdG IOÉM hCG áë°üdÉH IQÉ°†dG OGƒªdG −
.áégƒàªdG
.á›FÉ°ùdG hCG áÑWôdG OGƒªdG −
.IôéØàªdG hCG É©à°T’G á©jô°S äGRɨdGh OGƒªdG −
áÄaóàdG Iõ¡LCGh áÄaóàdG óbGƒe øe ø«éJÉædG Éî°ùdGh OÉeôdG −
.ájõcôªdG
.ôjƒ°üàdG äÉæ«cÉeh äÉ©HÉ£dG øe èJÉædG ôÑëdG QÉÑZ −
¿ÉeC’G äGOÉ°TQEG
á«æ•àdG óYGƒ•dG –HÉ£J á°ù昪dG ¦òg
.ᛰüdG äGP ¿ÉeC’G äɪ«›©Jh Ióªà©ªdG
ÉØWC’G œÑb øe RÉ¡édG Góîà°SG ø˜ªj „
œÑb øeh ôãcCÉa äGƒæ°S 8 ôªY øe GAóH
hCG ájó°ùédG äGQó•dG …hP ¢UÉî°TC’G
…ó•àØe hCG IOhóëªdG ᫛•©dG hCG á«°ùëdG
ºJ GPEG ™dPh ,áaô©ªdG hCG/h IôÑîdG
ɪ«a º¡¡«LƒJ –Ñ°S GPEG hCG º¡àÑbGôe
RÉ¡é›d øeB’G Góîà°S’ÉH –›©àj
.™dP øY áéJÉædG ôWÉîªdÉH º¡à«YƒJh
.RÉ¡édÉH åÑ©dG ÉØWCÓd Rƒéj ’ „
37
!"#$% "&'
m#!!!
<!
i4p*'-0#.!0G#!*
($2-!O$<-%-
K#1E
!-=#
!#.!=1
!!„
"#!
!$%&$' <=
(#)*$+#*,-./012#3
456+!*##!„
(7!#8!9'#.!
!:;2%„
<3-=1%!"Power for ALL"##.!:;2
&-!#.!„
@=.BCD.#E <=
F #3#G CH #! 0.#+ I! - #.!„
1$!J/K0./J2/M#
)6#E <=
%&0#.!-NOQ=6'#.!3R/Q„
%2#3#G#S#!
TU4
V.(WE$
*#X(KY
!0#4=Z![\%M#
(<6.=18-]!.% <=
) '<* #! I $ %& 0#.! !#E Q „
#G^_%#S`.$O.$%&
4.G48K
4#!0(!
2#3
a.V/'KQ04K.G <=
4=6E8!G#!=1#!:;2#.!-„
$%&0=1##.!-=6Q <=
bc#E!K2
=-:.=(
Q.d(-:;2#.!9#4d(#!„
=6
=(+##.!-QE^#!
4d(-#3 <=
./#E0(=6#.!#1^9#4d($V*
*-
4=6=(%.#.!-&#&=1
Z„
$+#*-#!]!$%&
G#6#.!-=6 <=
(-./
gY0h0i40
&0jk4=#3-(=6
4-#.!„
(9/RG%!D.]!.
4Ki2l(#1
1
#E0#.!FD.9=.4CD.-#!Q <=
*-./+1E
$%&0#1#G=6NOQQ
!#.!#3„
m.Q4EI!m.-4$Z9/-I
Im.QZ!J/!=(=/O0I!G6.
!X4X(KY-0[ZU!
($Y8-JV]!.#.!Z <=
!()*„
3R/#!#!G#!*-$v2Ov
!!
<! 3--!
<!%$=(+#9/;+9
<!$$2-!!G%#!!=(
E$<-:O!
O.$2-!K4#
!x#D9!!
)(+,
„
0%#!!<(-K*-3
V4=1 8#2K4#
!=E6#9Y
!
4E=1
-'Vi28O.
!-$2-!KB#
^R<4EO#V(=1(#2
F4 ! 7!# #; CZ =1 E 9 ' #.!
!2_#;$
!-9!.#.!<c#E
]Sn (:.;+Q(*
!*-Q
<!!7p.=qK0s$#2;+CH#!t
'1 ! 0$+ % ( $ ! V/ ( =O !
c#EF4uD X0C$V*F4-=/
#3#GZ
38
p =1 - V1 9#4 K.„
&#10#3Q944:.
(!
(#Gv$O.
- &Y 4 <4„
V/
1944m#
'
@16E#E <=
-#./
\=1=#
4d([-:;20=19#4d(#!„
=60$=(
R<U#!m#!!:;2I#d(d([„
(
2#34
!QD Z
#3#G=69EE:;2!=1„
#G45
40°C -#.F!0°C -#.%YM#=1„
52O#i20pk#3
v6O
<B9!G#!*-K3#„
|=6*#E#i2.
#!R/=1
!$%&Q%#k <=
1E#-G#!*0C-
-=6'1„
($+#*-#!]!.4%<=
[X!#/&=69/-d([9R/Q„
%K1*Qd(
#1!
E($<G-#/0"#!K#Y-d([9#4*'1„
Z&[
l(%!9/9#4#3K.€#!"#![9(=Z4-„
4#3i*0#1
48E=10G#!*#!4
3#')-pG„
*9/-d([
|=69/-0G#!*9R/Q„
9/-d([48E=10#-#!Q„
*
=-*8#2-YEK4#-)#Y:;20F
!„
4G')=1#!'-F#.
a.-
EK4#!48E
iQ2!=1!#-„
‚#1!m.8#2-Y
!=(&I;=p(
!
4.Q −
ƒ(!=#4„6=1E
9/9R/=17;Q −
.#+I!$!0J/!;G#!*„
B$v2O
<4t#i2#!&+C(!G% -„
BJ*s=#k*#E#i20.52O#i20#i2
$<R-$E
O=6#!G#!*„
=1 !#E ]! . E _ cE & <=
#3
48E#/04=6=1-
4-„
#!#! G#! * - $v2O v ! =1 ! <!„
Q.%#!!$=(+#9/;+9-3R/
56+./*
!*#!!
<![4
fa
B
1!*##!=6
U#2-…6
% …6 0]S u ( ! G#! * =1 9 O. Q O.K=6
U#2
",
%$CKE1ExD#!:;2=1%#!4
N-#2000#H4+^6.=6v
!=1
$=(
2#3#v
!012"3&415!6783&&9(3
:;/&<"%=
+n (#!=6„
‚&„
C(C+‡0K.
p0c#El( −
J# −
-3%T)6C(F!$i!G −
K4##+[<
(-Q+=#<4E −
9E
ˆ42#1YU=1#.pk#3 −
1(
2#jY %G ! G#! * %
V #34 ! nDE =(
$;!
!##;NOQ
. .Q :;2 =1 %„
#2 #Z! C8 944 :.
„<+04#+$O
24
!#).G2#2K
v$O.
4#3#G=6
'-F8-/(!
(#G
$2=1-%=6
-
c 9/ - ( #E =
(!=#4
-! =1 ! =-* 944 !„
4
39
zh
請妥善保存本說明書,以供未來參考。
將吸塵器轉交給其他人時,請附上本說明書。
用途
本電器主要用於室內與居家環境。本電器僅適用於最高海拔
2000公尺以下地區。
為避免受傷或吸塵器受損,吸塵器不得作下列用途:
„ 對人或動物吸塵
„ 吸入:
− 危險、尖銳、發熱或發光的物體。
− 潮濕的物體或液體。
− 高度可燃或爆炸性物品及氣體。
− 火爐或中央加熱系統產生的灰燼與煤灰。
− 印表機或影印機的碳粉塵。
安全資訊
此吸塵器遵循優良工序之公認規
範以及相關安全法規。
„ 8歲以上的兒童,身體、知覺
或精神有障礙者,以及欠缺使
用本電器經驗和/或知識者,必
須在負責其安全人員的監督下
或了解設備安全及相關潛在危
險的人員指導下才可使用本電
器。
„ 不應讓兒童玩耍本電器。
„ 本吸塵器之清潔與使用保養程
序在未經成人監督情況下,不
得由兒童進行。
„ 請將塑膠袋與膠膜放在兒童無
法觸及的地方,並妥善處理。
=> 窒息風險!
正確的使用方式
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
40
務必使用原廠快充器來為此吸塵器充電。
充電線必須依照額定銘牌上的指示連接與操作。
應在室內存放與充電此吸塵器。
請勿暴露在低於0 °C或高於45 °C的溫度。
沒有集塵容器、馬達保護濾網或排氣濾網時,請勿使用吸
塵器。
=> 這樣會導致吸塵器損壞。
使用吸嘴與吸塵管時,吸塵器必須遠離您的頭部。=> 以免
受傷。
使用吸塵器前,請先關閉吸塵器。
若吸塵器受損,請勿操作。
若吸塵器發生故障,請關閉吸塵器。
為安全起見,只有合格的售後服務人員可以進行吸塵器的
維修和零件更換。
„ 若發生下列情況,請立即關閉吸塵器並聯絡售後服務人
員:
− 不小心吸入液體或液體滲入吸塵器內部。
− 吸塵器摔落並毀損。
„ 避免吸塵器受到天氣、濕氣和熱源的影響。
„ 請勿將易燃物或含酒精的液體倒在濾網上(馬達保護濾網
或排氣濾網等)。
„ 本吸塵器不適合用於建築工地。=> 若對建築廢棄物使用吸
塵器可能會造成電器損壞。
„ 不使用時請關閉吸塵器。
„ 包裝的作用是避免吸塵器在運送時受損。我們建議保存好
包裝物,以便您未來運送吸塵器時使用。
鋰電池
„ 請先詳讀重要安全資訊與說明。
=> 若不遵循安全資訊與說明,可能會造成觸電、火災和/
或嚴重受傷。
„ 請妥善保存安全資訊與說明,以便日後參考。
„ 此安全資訊僅適用於 Bosch 鋰電池。此吸塵器僅適用「Power for ALL」系列的電池。
„ 請勿開啟電池。
=> 短路風險。
„ 請避免電池靠近熱源,例如長時間曝曬於太陽下與靠近火
源,並避免碰水與潮溼環境。
=> 爆炸風險。
„ 若電池受損或使用不當,可能會冒出煙霧。請立即確保空
氣流通,若因接觸到煙霧而產生任何身體不適,請尋求醫
療協助。
=> 煙霧可能會造成呼吸道不適。
„ 電池若損毀,內部液體可能會溢出,波及鄰近物品。請檢
查任何可能受影響的元件。
=> 清潔這些元件,若必要請更換新品。
„ 僅在Bosch電器使用此電池。
=> 若在其他電器使用此電池,可能會造成嚴重過載。
„ 僅使用製造商建議的充電器為電池充電。
=> 專用電池充電器若用於為其他電池充電,可能會造成
火災。
„ 請務必使用電器專用電池。
=> 使用其他電池可能會造成受傷或火災。
„ 不使用吸塵器時,請將電池遠離迴紋針、硬幣、鑰匙、釘
子、螺絲以及其他小型金屬物件,以避免物件附著於電池
觸點。
=> 如果電池觸點發生短路,可能會造成電池燒毀或是引
起火災。
„ 如果沒有正確使用電池,可能會有液體從電池中滲出。請
避免碰觸此液體。若不小心接觸此液體,請用清水沖洗。
若液體濺到眼睛,請尋求醫療協助。
=> 如果電池漏液,可能會造成皮膚發炎或灼傷。
運送資訊
此電器所使用的鋰電池需遵循危險貨品相關法規之要求。使用
者若無需額外要求,可透過陸運運送電池。若使用第三方運送
例如空運或貨運物流公司,則必須遵循特定包裝與識別要求。
準備運送貨品前,必須諮詢危險貨品專家。
棄置資訊
吸塵器、電池、配件以及包裝必須符合環保回收要求。
請勿將吸塵器與一般家用廢棄物一起丟棄。
„ 包裝
包裝的作用是避免吸塵器在運送時受損。包裝由環保材料製
成,可回收再利用。請將不需要的包裝材料棄置在合適的回收
點。
„ 處理舊電器
舊電器仍有許多有用材料。請將使用壽命結束的電器送到經
銷商或回收中心回收。請向您的經銷商或您當地的主管機關詢
問現行棄置處理方式。
41
de
Montage Wandhalterung
Bild 2
Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe BCS1/BBS1 "Unlimited" entschieden
haben.
In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene
BCS1/BBS1 "Unlimited" – Modelle dargestellt. Es ist
deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell
zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von
Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger
entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis
zu erzielen.
Bitte Bildseiten ausklappen!
‡
‡
‡
Montieren Sie die Wandhalterung in der Nähe einer
Steckdose.
Dazu die Frontplatte der Wandhalterung abnehmen.
Mit dem Finger von unten in die Wandhalterung greifen und die Frontplatte von innen aus der Verriegelung drücken. Die Wandhalterung mit den beigefügten oder entsprechenden Schrauben an der Wand
montieren.
Durch Aufsetzen und Verrasten der Frontplatte wird
der Anschluss fixiert.
Einsetzen in die Wandhalterung
Bild 3
‡
Setzen Sie den Staubsauger von oben in die Wandhalterung ein.
Montage Gerät
1 Bodendüse mit Elektrobürste
Bild 4
2 2in1 Möbelpinsel mit Polsterdüse
‡
3 XXL Polsterdüse*
4 flexible Fugendüse
‡
Saugrohr auf den Stutzen des Staubsaugers stecken
und verrasten.
Zum Lösen des Saugrohres Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr nach unten abnehmen
5 Saugrohr
6 Flusensieb
Bild 5
7 Lamellen-Filter
‡
‡
8 Batterie-Ladestatusanzeige
9 Turbo-Schalter
10 Ein/Aus-Schalter
11 Akku*
12 Staubbehälter
13 Entriegelungstaste Staubbehälter
14 Wandhalterung*
15 Schnellladegerät*
Vor dem ersten Gebrauch
Bild 1
‡
‡
!
Akku über die Führungsschiene in den Staubsauger
einsetzen und verrasten.
Zum Lösen der Verbindung Entriegelungsknopf drücken und Akku nach hinten aus dem Gerät entnehmen.
Achtung: Vor dem ersten Saugen sollte der Akku
vollständig geladen werden.
Saugrohr in die Bodendüse stecken und verrasten.
Zum Lösen der Bodendüse Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr aus der Bodendüse ziehen.
Saugen
Bild 6
Mit dem Ein/Aus-Schalter am Handgriff kann der Staubsauger durch Drücken in Pfeilrichtung an- und ausgeschaltet werden. In Betrieb leuchtet die Kontrollanzeige grün.
Bild 7
Mit dem Turboschalter auf dem Staubsauger kann bei
laufendem Betrieb durch Drücken in Pfeilrichtung zusätzlich die Turbofunktion zugeschaltet werden. Die
Kontrollanzeige blinkt schnell grün.
Laden mit dem Schnellladegerät
‡
‡
42
Zum Laden im Schnellladegerät muss der Akku aus
dem Gerät entnommen werden.(Bild 1 )
Die Funktionsweise des Schnellladegerätes entnehmen Sie bitte der beiliegenden Gebrauchsanweisung.
* je nach Ausstattung
Bild 12
Laufzeiten
Die angebenen Laufzeiten können aufgrund von Ladestatus, Batterietemperatur und -alterung variieren.
Für einen 3,0Ah Bosch
Power for ALL Akku
In normaler Stufe mit
nicht-elektrischem Zubehör für die Reinigung vom
Möbeln, usw.
Bis zu 60 min.
In normaler Stufe mit
elektrischer Bodendüse
für normale Reinigungsaufgaben
Bis zu 45 min.
In Turbostufe mit
elektrischer Bodendüse
und für anspruchsvolle
Reinigungsaufgaben
Bis zu 7 min.
‡
‡
‡
!
Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz unterhalb der Auswurföffnung.
Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei
unbedingt auf den richtigen Sitz achten.
Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar
verrasten.
Achtung: Sollten Sie beim Einsetzen des Staubbehälters einen Widerstand bemerken, überprüfen Sie
bitte die Filter auf Vollständigkeit und den richtigen
Sitz von Filtereinheit und Staubbehälter.
Filterpflege
Die Filter sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt
werden, damit der Staubsauger optimal arbeitet.
‡ Bitte schalten Sie das Gerät aus, um die Filter zu
reinigen.
Achtung: Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.
‡ Staubbehälter aus dem Gerät entnehmen. Bild 10
‡ Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen.
!
Bild
Bild 8 Saugen mit Zusatzzubehör
Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Gerätestutzen
stecken:
a) Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
b) 2in1 Möbelpinsel mit Polsterdüse für das Absaugen
von Fensterrahmen, Schränken, Möbeln, etc.
‡ Nach Gebrauch Fugendüse und 2in1 Möbelpinsel
mit Polsterdüse wieder in den Zubehörträger einsetzen.
11
Bild 13 Reinigen des Lamellen-Filters
‡
Zur Abreinigung des Lamellen-Filters drehen Sie den
Knebel mindestens 3 Mal um 180°.
‡ Danach den Lamellenfilter aus der äußeren Filtereinheit entnehmen und Schmutz entleeren.
Wir empfehlen die Reinigung des Lamellen-Filters mit
jedem Entleeren des Staubbehälters.
Bild 14 Ausklopfen des Lamellen-Filters
Nach der Arbeit
‡
Nach dem Saugen das Gerät ausschalten. Bild 6
Bild 9 Leeren des Staubbehälters
Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der
Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer
Stelle im Staubbehälter die Markierung erreicht hat.
Wir empfehlen, den Staubbehälter nicht über die Markierung hinaus zu befüllen, da das zu einer sehr starken
Verschmutzung des Filters führt.
Bei besonders starker Verschmutzung kann der Lamellen-Filter auch ausgeklopft werden.
‡ Lamellen Filter dazu aus der äußeren Filtereinheit
entnehmen und über einer Abfalltonne ausklopfen.
‡ Der Lamellen-Filter ist dadurch sofort nach der Reinigung wieder einsetzbar.
Achtung: Der Lamellen-Filter darf nicht ausgewaschen werden.
!
Bild 15 Reinigen des Flusensiebs
‡
Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen.
Bild
Bei dem Entleeren des Staubbehälters auch immer den
Verschmutzungsgrad der Filtereinheit kontrollieren
und bei Bedarf diese entsprechend der Anleitung Filterpflege säubern. Bild 13
Achtung: Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.
Niemals ohne eingesetzte Filtereinheit saugen.
!
11
a) In der Regel ist es ausreichend, wenn das Flusensieb
bei der Entleerung des Staubbehälters leicht geschüttelt oder ausgeklopft wird, damit sich mögliche
Schmutzpartikel lösen.
b) Wenn dies nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch, um die Schmutzpartikel an der Oberfläche zu entfernen.
Bild 10
Bild 16
‡
‡
Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstasten entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
Bild 11
‡
‡
Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen
Staubbehälter entleeren.
‡
Lamellenfilter in die äußere Filtereinheit einsetzen
und durch Drehen im Uhrzeigersinn verrasten.
Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei
auf den richtigen Sitz achten. Staubbehälter in das
Gerät einsetzen und hörbar verrasten. Bild 12
* je nach Ausstattung
43
Reinigung der Bodendüse
en
Vor jeder Wartung Staubsauger ausschalten bzw. vom
Ladekabel trennen.
Bild 17
a) Bürstenwalze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
entriegeln und seitlich aus der Bodendüse
ziehen.
b) Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere
durchschneiden und entfernen.
c) Bürstenwalze seitlich entlang des Führungsstabs in die
Bodendüse einschieben, und durch Drehen im Uhrzeigersinn verrasten.
!
Congratulations on your purchase of a Bosch vacuum
cleaner from the BCS1/BBS1 "Unlimited" series.
This instruction manual describes various BCS1/
BBS1 "Unlimited" models, which means that some of
the equipment features and functions described may
not apply to your model. You should only use genuine
Bosch accessories – these have been specially developed for your vacuum cleaner to achieve the best possible vacuuming results.
Please fold out the illustrated pages.
Achtung: Die Bodendüse darf nur mit montierter
Bürstenwalze in Betrieb genommen werden.
Störungsbehebung
Problem
Fehlerbehebung
1 Floor nozzle with electric brush
Das Gerät funktioniert
nicht und kein Signal
aus der Batteriestatusanzeige
Stellen Sie sicher, dass
der Akku korrekt eingesetzt und / oder der
Akku geladen ist.
2 2-in-1 furniture brush with upholstery nozzle
Rote Batteriestatusanzeige für 10 Sek.
Batterie kann über- /
unterhitzt sein. Warten
Sie, bis die Batterie geeignete
Temperaturen
erreicht hat.
5 Suction tube
6 Fluff filter
7 Plate filter
8 Battery status indicator
9 Turbo switch
11 Battery*
Vor jeder Reinigung des Handstaubsaugers muss dieser ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt sein.
Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können
mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt
werden.
Achtung: Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser
tauchen.
12 Dust box
13 Dust box release button
14 Wall mount*
15 Quick charger*
Before using for the first time
Fig. 1
‡
Technische Änderungen vorbehalten.
‡
Batterieanzeige
Betriebszustand
Funktion Statusanzeige
Normalmodus
Anzeige leuchtet grün
Turbomodus
Anzeige
grün
Akkuladung < 20%
Anzeige blinkt langsam
rot
Akku ist leer
Anzeige geht aus
Über- / Untertemperaturschutz
Anzeige leuchtet rot und
erlischt nach ca 10 Sekunden.
44
4 Flexible crevice nozzle
10 On/off switch
Pflege
!
3 XXL upholstery nozzle*
blinkt
schnell
!
Insert the battery into the vacuum cleaner by means
of the guide rail and click it into place.
To release the connection, press the release button
and pull the battery out from the back of the appliance.
Please note: Charge the battery fully before using it
for the first time.
Charging using the quick charger
‡
‡
To use the quick charger for charging, the battery
must be removed from the appliance (Fig. 1 )
Please see the user manual provided for more information on how the quick charger works.
* Depending on model
Fitting the wall mount
Runtime
Fig. 2
The runtime time stated here may vary due to charge
status, battery temperature and battery age.
‡
‡
‡
Fit the wall mount close to a socket.
To do this, remove the front plate from the wall
mount. Insert your finger into the wall mount from
below, and push the front plate from the inside and
out of the locking mechanism. Use the screws provided (or equivalent screws) to mount the wall mount
on the wall.
Put the front plate back on and lock it in place to
secure the connection in place.
For one 3,0Ah Bosch
Power for ALL battery
Placing in the wall mount
Fig. 3
‡
Place the vacuum cleaner into the wall mount from
above.
Assembling the appliance
Fig. 4
‡
‡
Fit the end of the suction tube onto the vacuum
cleaner's connection port and lock it in place.
To release the suction tube, press the release button
and pull the suction tube down to remove it
Fig. 5
‡
‡
Insert the end of the suction tube into the floor nozzle and lock it into place.
To release the floor nozzle, press the release button
and pull the suction tube out of the floor nozzle.
On normal mode with
non-electrical accessories for cleaning furniture
etc.
Up to 60 min.
On normal mode with
electrical nozzle for
normal cleaning tasks
Up to 45 min.
Turbo mode with electrical floor nozzle and
for demanding cleaning
tasks
Up to 7 min.
Fig. 8 Vacuum-cleaning with accessories
Attach the nozzles to the suction tube or the appliance's
connection port as required:
a) Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
b) 2-in-1 furniture brush with upholstery nozzle for vacuum-cleaning window frames, cupboards, furniture, etc.
‡ After use, reinsert the crevice nozzle and 2-in-1 furniture brush with upholstery nozzle into the accessories holder.
After using the appliance
‡
Vacuum-cleaning
Switch off the appliance once you have finished vacuuming. Fig. 6
Fig. 6
Fig. 9 Emptying the dust container
The vacuum cleaner can be switched on and off by
pushing the On/Off switch on the handle in the direction of the arrow. When the vacuum cleaner is switched
on, the indicator light will be lit green.
In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every
use or, at the latest, when dust at one point in the dust
container has reached the mark.
We recommend that you do not fill the dust container
beyond the mark as this may lead to the filter becoming
clogged with dust.
Fig. 7
When the appliance is running the turbo function can
be activated by pushing the turbo switch on the vacuum cleaner in the direction of the arrow. The indicator
light will flash green rapidly.
When emptying the dust container, always check how
much dust there is in the filter unit and, if necessary,
clean it as detailed in the "Filter care" instructions.
Fig.
!
13
Caution: The filter can only be cleaned if the appliance is switched off.
Never vacuum-clean without the filter unit in place.
Fig. 10
‡
Use the release button to release the dust container,
and remove the dust container from the appliance.
Fig. 11
‡
‡
Take the filter unit out of the dust container
Empty the dust container.
* Depending on model
45
Fig. 12
‡
‡
‡
!
Remove any dirt that may have been lodged underneath the container ejector opening.
Insert the filter unit into the dust container, making
sure it is correctly seated.
Insert the dust container into the appliance, so that
it clicks audibly into place.
Caution: If you notice any resistance when inserting
the dust container, check that the filter is complete
and that the filter unit and dust container are correctly seated.
Filter care
The filters should be cleaned at regular intervals in order to ensure that the vacuum cleaner operates optimally.
‡ Please switch off the appliance to clean the filters.
Caution: The filter can only be cleaned if the appliance is switched off.
‡ Remove the dust container from the appliance.
!
‡
Fig.
10
Take the filter unit out of the dust container.
Fig . 11
Cleaning the floor nozzle
Before carrying out any maintenance, switch off the
vacuum cleaner and disconnect it from the charging
cable.
Fig. 17
a) Turn the rotary brush anti-clockwise
to unlock it
and pull it out to the side of the floor nozzle.
b) Use scissors to cut through threads and hairs wound
round the brush and then remove them.
c) Slide the rotary brush in at the side of the floorr nozzle
and along the guide bar, and turn it clockwise to lock
it in place.
!
Please note: The floor nozzle must only be used with
the rotary brush fitted.
Troubleshooting
Problem
Possible solution
Product doesn´t work
and no signal from battery status indicator
Please ensure that battery is assembled in correct way and/or battery
is charged.
Continuos red battery
status indicator for 10
sec.
Battery might be over/
under
heated.
Please wait until battery
reaches suitable temperatures.
Fig. 13 Cleaning the plate filter
‡
To clean the plate filter, turn the knob at least three
turns through 180°.
‡ Then remove the plate filter from the outer filter unit
and empty the dirt.
We recommend that you clean the plate filter each time
you empty the dust container.
Fig. 14 Tapping the dirt out of the plate filter
Care
If the plate filter is particularly dirty, the dirt can also
be tapped out.
‡ To do this, remove the plate filter from the outer filter unit and tap it out over a dustbin.
‡ Once you have cleaned the plate filter, it is ready for
use immediately.
Please note: The filter does not need to be rinsed
out.
Make sure that the cordeless handheld vacuum cleaner is switched off and disconnected from the charging
cable before cleaning it. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with standard plastic
cleaner.
!
!
Caution: Do not use abrasive, glass-cleaning or
all-purpose cleaning products. Never immerse the
vacuum cleaner in water.
Fig. 15 Cleaning the fluff filter
‡
Take the filter unit out of the dust container.
Fig. 12
a) It is usually sufficient to lightly shake or tap out the fluff
filter when the dust container is emptied in order to
dislodge any particles of dirt.
b) If this is not sufficient, you can use a dry cloth to remove dirt particles from the surface.
Subject to technical modifications.
Battery state indicator
Operating status
LED indicator
Normal mode
Green LED lit
Turbo mode
Green LED flashing
quickly
Battery capacity reduced by 20%
Red LED flashing slowly
Fig. 16
‡
‡
46
Insert the plate filter into the outer filter unit and
lock it in place by turning it clockwise.
Insert the filter unit into the dust container, making
sure it is correctly seated. Insert the dust container
into the appliance, so that it clicks audibly into
place. Fig. 12
Battery flat
LED off
Over-/undertemperature
protection
Red LED remains lit
continuously for 10 seconds, then goes out
* Depending on model
fr
Charge avec le chargeur rapide
‡
Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur
Bosch de la série BCS1/BBS1 « Unlimited ».
Cette notice d'utilisation présente différents modèles
de la série BCS1/BBS1 « Unlimited ». Il se peut donc
que l'ensemble des caractéristiques et des fonctions
décrites ici ne concernent pas toutes votre aspirateur.
Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Bosch.
Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur,
pour vous permettre d'obtenir un résultat de nettoyage
optimal.
‡
Pour charger dans le chargeur rapide, la batterie
doit être retirée de l'appareil.(fig. 1 )
La notice d'utilisation jointe vous fournit des explications sur le fonctionnement du chargeur rapide.
Installation en cage murale
Fig. 2
‡
‡
Veuillez déplier les volets illustrés !
‡
Installez la cage murale à proximité d'une prise.
Pour ce faire, retirez la façade de la cage murale.
Saisissez la cage murale par le bas et appuyez de
l'intérieur sur la façade pour la faire sortir du verrouillage. Installez la cage murale sur le mur à l'aide
des vis fournies ou adaptées.
Le raccord est fixé en le posant et le verrouillant.
Insérer dans la cage murale
Fig. 3
1 Brosse pour sols avec électrobrosse
‡
2 Brosse aspirateur pour meuble 2-en-1 avec suceur
ameublement
3 Suceur ameublement XXL*
Déposez l'aspirateur de haut en bas dans la cage murale.
Installation de l'appareil
4 Suceur long flexible
Fig. 4
5 Tuyau d'aspiration
‡
6 Filtre à peluche
7 Filtre à cartouche
‡
8 Indicateur d'état de charge de la batterie
Enfichez le tuyau d'aspiration sur le tube de
l'aspirateur et verrouillez-le.
Pour retirer le tuyau d'aspiration, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tuyau d'aspiration
vers le bas
9 Interrupteur Turbo
10 Interrupteur Marche / Arrêt
Fig. 5
11 Batterie*
‡
12 Collecteur de poussières
13 Touche de déverrouillage du collecteur de poussières
‡
Fixez le tuyau d'aspiration dans la brosse pour sols
et encliquetez-le.
Pour retirer la brosse pour sols, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tuyau d'aspiration
de la brosse.
14 Cage murale*
15 Chargeur rapide*
Avant la première utilisation
Fig. 1
‡
‡
!
Insérez la batterie au-dessus des rails de guidage
dans l'aspirateur, et verrouillez-la.
Pour la détacher, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la batterie vers l'arrière de
l'appareil.
Attention : avant la première utilisation de
l'aspirateur, la batterie doit être entièrement chargée.
Aspiration
Fig. 6
Avec l'interrupteur marche/arrêt sur la poignée, vous
pouvez allumer/éteindre l'aspirateur en appuyant dans
le sens de la flèche. En fonctionnement, l'indicateur de
contrôle s'allume en vert.
Fig. 7
Avec l'interrupteur turbo sur l'aspirateur, vous pouvez également activer la fonction turbo pendant que
l'aspirateur fonctionne en appuyant dans le sens de la
flèche. L'indicateur de contrôle clignote rapidement en
vert.
*selon l'équipement
47
Figure 11
Durée de marche
Les durées de marche indiquées peuvent varier en
fonction du statut de charge, de la température de la
batterie et de l'usure de cette dernière.
Pour une batterie Bosch
Power for ALL de 3,0 Ah
‡
‡
Figure 12
‡
‡
En mode normal avec
un accessoire non électrique pour le nettoyage
de meubles, etc.
Jusqu'à 60 min.
En mode normal avec une
brosse pour sols pour
des tâches de nettoyage
normales
Jusqu'à 45 min.
En mode turbo avec une
brosse pour sols électrique et pour des tâches
de nettoyage difficiles
Jusqu'à 7 min.
‡
!
Après utilisation
Éteignez l'appareil après le nettoyage.
Fig.
6
Figure 9 Vidage du collecteur de poussières
Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est
recommandé de vider le collecteur de poussières après
chaque utilisation, et au plus tard lorsque la poussière
a atteint le repère du collecteur de poussières.
Nous vous recommandons de veiller à ne pas dépasser
le repère du collecteur de poussières, car cela conduit
à un important encrassement du filtre.
Lorsque vous videz le collecteur de poussières, veillez
également à toujours contrôler le degré de salissure de
l'unité de filtre extérieure et à nettoyer celle-ci si besoin en procédant selon les instructions « Entretien
des filtres ». Fig. 13
Attention : le nettoyage du filtre est uniquement
possible lorsque l'appareil est éteint.
N'aspirez jamais sans unité de filtre.
!
Figure 10
‡
48
Éliminez les saletés éventuellement présentes endessous de l'ouverture d'éjection.
Insérez l'unité de filtre dans le collecteur de poussières, tout en veillant à ce qu'elle soit correctement
en place.
Placez le collecteur de poussières dans l'appareil et
encliquetez-le de manière audible.
Attention : si vous sentez une résistance en installant
le collecteur de poussières, vérifiez si les filtres sont
au complet et si l'unité de filtre et le collecteur de
poussières sont correctement mis en place.
Entretien des filtres
Fig. 8 Aspiration avec des accessoires supplémentaires
Insérez les buses sur le tube d'aspiration ou sur le tube
de l'appareil, selon les besoins :
a) Suceur long, pour aspirer dans les joints et les coins
etc.
b) Brosse aspirateur pour meubles 2-en-1 avec suceur
ameublement pour aspirer les châssis de fenêtres, armoires, meubles etc.
‡ Après l’utilisation, remettez le suceur long et la brosse aspirateur pour meubles 2-en-1 avec le suceur
ameublement dans le porte-accessoires.
‡
Extrayez l'unité de filtre du collecteur de poussières
Videz le collecteur de poussières.
Déverrouillez le collecteur de poussières à l'aide des
boutons de déverrouillage et retirez-le de l'appareil.
Les filtres doivent être nettoyés régulièrement, afin
que l'aspirateur fonctionne de façon optimale.
‡ Veuillez éteindre l'appareil afin de procéder au nettoyage des filtres.
Attention : le nettoyage des filtres est possible
uniquement lorsque l'appareil est éteint.
‡ Retirez le collecteur de poussières de l'appareil.
!
‡
Fig.
10
Extrayez l'unité de filtre du collecteur de poussières.
Figure
11
Fig. 13 Nettoyage du filtre à cartouche
‡
Pour nettoyer le filtre à cartouche, tournez la manette au moins 3 fois de 180°.
‡ Ensuite, retirez le filtre à cartouche de l'unité de filtre extérieure et videz la poussière.
Nous vous recommandons de nettoyer le filtre à cartouche à chaque fois que vous videz le collecteur de
poussières.
Fig. 14 Nettoyage du filtre à cartouche
Le filtre à cartouche peut aussi être débourré s'il est
très encrassé.
‡ Pour ce faire, retirez le filtre à cartouche de l'unité
de filtre extérieure et tapotez-le au-dessus d'une
poubelle.
‡ Le filtre à cartouche peut ainsi être réutilisé immédiatement après nettoyage.
Attention : le filtre à cartouche ne doit pas être
lavé.
!
Fig. 15 Nettoyage du filtre à peluche
‡
Extrayez l'unité de filtre du collecteur de poussières.
Figure
11
a) Généralement il suffit de secouer ou de frapper légèrement le filtre à peluche lors du vidage du collecteur de
poussières, afin que les éventuelles saletés se décollent.
b) Si cela ne suffit pas, veuillez utiliser un chiffon sec pour
enlever les saletés sur la surface.
*selon l'équipement
Indicateur d'état de la batterie
Figure 16
‡
Posez le filtre à cartouche dans l'unité de filtre extérieure et verrouillez-le en le tournant dans le sens
horaire.
Insérez l'unité de filtre dans le collecteur de poussières, tout en veillant à ce qu'elle soit correctement
en place. Placez le collecteur de poussières dans
l'appareil et encliquetez-le de manière audible.
‡
Fig.
État de fonctionnement
Fonction d'affichage de
statut
Mode normal
L'affichage s'allume en
vert
Mode turbo
L'affichage clignote rapidement en vert
Charge de batterie < à
20 %
L'affichage
clignote
lentement en rouge
La batterie est vide
L'affichage s'éteint
Sécurité de
température
L'affichage s'allume en
rouge et s'éteint après
environ 10 secondes.
12
Nettoyage de la brosse pour sols
Avant chaque entretien, éteignez l'aspirateur et débranchez-le ou bien séparez-le du cordon de charge.
Figure 17
sur/sous-
a) Déverrouillez la brosse cylindrique en la tournant
dans le sens horaire
et retirez-la latéralement de
la brosse pour sols.
b) Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec
des ciseaux.
c) Introduisez la brosse cylindrique latéralement le long
de la tige de guidage dans la brosse pour sols, puis
verrouillez-la dans le sens horaire .
Attention : la brosse pour sols doit uniquement être
utilisée avec une brosse rotative en place.
!
Résolution du problème
Problème
Solution
L'appareil
ne
fonctionne pas et aucun signal n'apparaît dans
l'indicateur d'état de la
batterie
Assurez-vous que la batterie est correctement
insérée et/ou qu'elle est
chargée.
Affichage de l'état de la
batterie en rouge pendant 10 sec.
La batterie est peutêtre
en
surchauffe/
sous-chauffe. Patientez
jusqu'à ce que la batterie atteigne la température adaptée.
Entretien
Avant chaque nettoyage de l'aspirateur balai, il
faut l'éteindre et le séparer du cordon de charge.
L'aspirateur et les accessoires en plastique peuvent
être entretenus avec un produit de nettoyage pour
plastique usuel du commerce.
!
Attention : n'utilisez pas de produits récurants, de
nettoyants pour vitres ni de nettoyants universels. Ne
plongez jamais l'aspirateur dans l'eau.
Sous réserve de modifications techniques.
*selon l'équipement
49
it
Montaggio supporto murale
Figura 2
Siamo lieti che Lei abbia scelto un aspirapolvere Bosch
della serie BCS1/BBS1 "Unlimited".
Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati
diversi modelli BCS1/BBS1 "Unlimited". È pertanto
possibile che non tutte le caratteristiche di dotazione
e le funzioni descritte si riferiscano al modello da Lei
scelto. Devono essere utilizzati esclusivamente gli accessori Bosch originali, pensati in modo specifico per il
Suo aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di pulizia possibile.
Aprire le pagine con le figure.
‡
‡
‡
Montare il supporto murale vicino a una presa elettrica.
A tal proposito rimuovere il pannello del supporto
murale. Inserire il dito dal basso nel supporto murale e premere il pannello frontale dall'interno per sbloccarlo. Montare il supporto murale alla parete utilizzando le viti fornite in dotazione o corrispondenti.
Applicando e innestando in posizione il pannello
frontale, il collegamento è fissato.
Inserire nel supporto murale
Figura 3
‡
Inserire l'aspirapolvere dall'alto nel supporto murale.
Montaggio dell'apparecchio
1 Spazzola per pavimenti con spazzola elettrica
2 Pennello per mobili con bocchetta per imbottiture
2 in 1
3 Bocchetta per imbottiture XXL*
Figura 4
‡
‡
4 Bocchetta per fughe flessibile
Infilare e innestare in posizione il tubo di aspirazione
sul raccordo dell'aspirapolvere.
Per staccare il tubo di aspirazione premere il pulsante di sblocco e toglierlo spingendolo verso il basso
5 Tubo di aspirazione
Figura 5
6 Filtro lanuggine
‡
7 Filtro a lamelle
8 Indicatore di stato di carica della batteria
9 Interruttore Turbo
‡
Infilare il tubo di aspirazione sulla spazzola per pavimenti e farlo innestare in posizione.
Per sganciare la spazzola, premere il pulsante di sblocco ed estrarre il tubo di aspirazione dalla spazzola
per pavimenti.
10 Interruttore acceso/spento
11 Batteria*
12 Contenitore raccoglisporco
13 Pulsante di sblocco contenitore raccoglisporco
14 Supporto murale*
15 Caricabatteria rapido*
Prima del primo utilizzo
Aspirazione
Figura 6
Con l'interruttore acceso/spento a portata di mano
l'aspirapolvere può essere acceso e spento premendo
nella direzione indicata dalla freccia. Durante il funzionamento l'indicatore di controllo si accende a luce
verde.
Figura 1
Figura 7
‡
Con l'interruttore Turbo sull'aspirapolvere, durante il
funzionamento, è possibile aggiungere anche la funzione Turbo, premendo nella direzione indicata dalla freccia. L'indicatore del controllo lampeggia velocemente
a luce verde.
‡
!
Inserire e innestare in posizione la batteria sulla guida nell'aspirapolvere.
Per allentare il collegamento premere il pulsante di
sblocco e rimuovere la batteria dalla parte posteriore dell'apparecchio.
Attenzione: prima della prima aspirazione, la batteria deve essere ricaricata completamente.
Carica con il caricabatteria rapido
‡
‡
50
Per ricaricare nel caricabatteria rapido, la batteria
deve essere estratta dall'apparecchio. (Figura 1 )
Il funzionamento del caricabatteria rapido è descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
* a seconda della specifica dotazione
Tempo di funzionamento
I tempi di funzionamento indicati possono variare
a causa dello stato di ricarica, della temperatura e
dell'età della batteria.
Per una batteria 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
Figura 11
‡
‡
Figura 12
‡
‡
A un livello normale con
accessori non elettrici
per la pulizia di mobili
ecc.
Fino a 60 minuti
A un livello normale con
spazzola per pavimenti
elettrica per consueti
interventi di pulizia
Fino a 45 minuti
Al livello Turbo con
spazzola per pavimenti
elettrica e per profonda
interventi di pulizia
Fino a 7 minuti
Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco
Svuotare il contenitore raccoglisporco.
‡
!
Rimuovere lo sporco eventualmente presente al di
sotto dell'apertura di espulsione.
Montare l'unità filtro nel contenitore raccoglisporco
accertandosi che venga inserita correttamente.
Inserire
il
contenitore
raccoglisporco
nell'apparecchio e richiudere fino allo scatto.
Attenzione: se si nota una resistenza applicando il
contenitore raccoglisporco, controllare l'integrità del
filtro e il corretto alloggiamento dell'unità filtro e del
contenitore raccoglisporco.
Cura del filtro
Figura 8 Aspirazione con accessori aggiuntivi
Applicare le spazzole al tubo di aspirazione o al raccordo dell'apparecchio, in funzione delle proprie esigenze:
a) La bocchetta per fessure permette di aspirare fessure,
angoli e così via.
b) Pennello per mobili con bocchetta per imbottiture 2
in 1 per l'aspirazione del telaio delle finestre, armadi,
mobili e così via.
‡ Dopo l'uso riporre nuovamente la bocchetta per
fughe e il pennello per mobili con la bocchetta per
imbottiture 2 in 1 nel supporto per accessori.
Sarebbe opportuno pulire i filtri a intervalli di tempo
regolari, in modo da garantire la prestazione ottimale
dell'aspirapolvere.
‡ Spegnere l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dei filtri.
Attenzione: è possibile pulire il filtro solo ad apparecchio spento.
il
contenitore
raccoglisporco
‡ Estrarre
dall'apparecchio. Figura 10
‡ Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco.
!
Figura
11
Figura 13 Pulizia del filtro a lamelle
‡
Dopo il lavoro
Per pulire il filtro a lamelle ruotare almeno 3 volte la
manopola di 180°.
‡ Dopodiché estrarre il filtro a lamelle dall'unità di filtro esterna e svuotare lo sporco.
Si consiglia la pulizia del filtro a lamelle ogni volta che
si svuotare il contenitore raccoglisporco.
‡
Figura 14 Scuotere il filtro a lamelle
Dopo l'aspirazione disattivare l'apparecchio.
Figura
6
Figura 9 Svuotamento del contenitore raccoglisporco
Per ottenere buoni risultati, si consiglia di svuotare il
contenitore raccoglisporco dopo ogni utilizzo o, al più
tardi, quando la polvere ha raggiunto il livello indicato
dall'apposito segno nel contenitore raccoglisporco.
Consigliamo di non lasciar riempire il contenitore raccoglisporco oltre l'apposito segno, poiché altrimenti si
accumulerebbe troppa sporcizia nel filtro.
Svuotando il contenitore raccoglisporco controllare
anche sempre il grado di sporco dell'unità filtro e se
necessario pulirla seguendo le istruzioni relative alla
cura del filtro. Figura 13
Attenzione: è possibile pulire il filtro solo ad apparecchio spento.
Non aspirare mai senza avere prima inserito l'unità
filtro.
!
Figura 10
‡
Sbloccare il contenitore raccoglisporco con l'aiuto
dei tasti di sbloccaggio ed estrarlo dall'apparecchio.
In caso di sporco particolarmente ostinato, è possibile
procedere alla pulizia del filtro a lamelle scuotendolo e
battendolo leggermente.
‡ A tal proposito estrarre il filtro a lamelle dall'unità
filtro esterna e sbatterlo tenendovi sotto un bidone
della spazzatura.
‡ Il filtro a lamelle è nuovamente inseribile subito
dopo la pulizia.
Attenzione: il filtro a lamelle non deve essere lavato.
!
Figura 15 Pulizia del filtro per lanugine
‡
Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco.
Figura
11
a) Di norma è sufficiente, quando si svuota il contenitore
raccoglisporco, scuotere leggermente il filtro per lanugine oppure dare lievi colpi in modo da fare fuoriuscire
le particelle di sporco.
b) Se ciò non dovesse essere sufficiente, utilizzare un
panno asciutto per rimuovere le particelle di sporco
dalla superficie.
* a seconda della specifica dotazione
51
Indicatore di stato della batteria
Figura 16
‡
Inserire il filtro a lamelle nell'unità filtro esterna e
innestarlo in posizione ruotandolo in senso orario.
Montare l'unità filtro nel contenitore raccoglisporco
accertandosi che venga inserita correttamente. Inserire il contenitore raccoglisporco nell'apparecchio
e richiudere fino allo scatto. Figura 12
Stato di funzionamento
Funzionamento
dell'indicatore di stato
Modalità normale
L'indicatore si accende a
luce verde
Modalità turbo
L'indicatore lampeggia
velocemente a luce verde
Carica della batteria <
20%
L'indicatore lampeggia
lentamente a luce rossa
Figura 17
La batteria è scarica
Indicatore si spegne
a) Sbloccare
r il rullo spazzola ruotandolo in senso antiorario
e rimuoverlo lateralmente dalla bocchetta
per pavimenti.
b) Con le forbici tagliare e rimuovere fili e capelli attorcigliati.
c) Inserire lateralmente il rullo spazzola nella bocchetta
per pavimenti seguendo l'asta di guida e innestarlo in
posizione ruotandolo in senso orario .
Protezione da sovratemperatura/dal
mancato
raggiungimento
della
temperatura
L'indicatore si accende
a luce rossa e si spegne
dopo circa 10 secondi.
‡
Pulizia della spazzola per pavimenti
Prima di ogni intervento di manutenzione spegnere
l'aspirapolvere o staccarla dal cavo di carica.
!
Attenzione: la spazzola per pavimenti deve essere
azionata esclusivamente con il rullo spazzola montato.
Eliminazione dell'anomalia
Problema
Eliminazione del guasto
L'apparecchio non funziona e non vi è alcun segnale dall'indicatore di
stato della batteria.
Accertarsi che la batteria sia stata inserita
correttamente e/o che la
batteria sia carica.
Indicatore dello stato di
carica rosso per 10 secondi.
La batteria può essere
surriscaldata/può
non
raggiungere la temperatura. Attendere finché
la batteria non ha raggiunto le temperature
adatte.
Cura
Prima
di
ciascuna
operazione
di
pulizia
dell'aspirapolvere a mano è necessario che questo sia
spento e staccato dal cavo di carica. L'aspirapolvere e
gli accessori in materiale plastico possono essere puliti
con un normale detergente per plastica.
!
Attenzione: non utilizzare strumenti abrasivi né
detergenti universali o per vetro. Non immergere mai
l’aspirapolvere nell'acqua.
Con riserva di modifiche tecniche.
52
* a seconda della specifica dotazione
nl
Montage wandhouder
Afb. 2
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie BCS1/BBS1 "Unlimited" heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende
BCS1/BBS1 "Unlimited"–modellen beschreven. Het is
daarom mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en
functies van toepassing zijn op uw apparaat. Om een
zo goed mogelijk resultaat te behalen, dient u alleen
gebruik te maken van originele accessoires van Bosch,
die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn.
‡
‡
‡
Monteer de wandhouder in de omgeving van een
stopcontact.
Hiervoor de frontplaat van de wandhouder verwijderen. Met de vinger van onderen in de wandhouder
grijpen en de frontplaat van binnen uit de vergrendeling drukken. De wandhouder met de meegeleverde
of desbetreffende schroeven aan de wand monteren.
Door aanbrengen en vergrendelen van de frontplaat
wordt de aansluiting bevestigd.
De pagina's met afbeeldingen uitklappen.
Plaats in de wandhouder
Afb. 3
‡
1 Vloermondstuk met elektrische borstel
2 2in1 meubelpenseel met bekledingsmondstuk
3 XXL-bekledingsmondstuk*
4 Flexibel kierenmondstuk
Montage apparaat
Afb. 4
‡
‡
5 Zuigbuis
6 Pluiszeef
7 Lamellenfilter
8 Acculaadtoestandsindicatie
9 Turboschakelaar
10 Aan-/uit-schakelaar
11 Accu*
12 Stofreservoir
13 Ontgrendelingsknop stofreservoir
Plaats de stofzuiger van boven in de wandhouder.
Zuigbuis op de aansluiting van de stofzuiger steken
en vergrendelen.
Om de zuigbuis los te maken, de ontgrendelingsknop
indrukken en zuigbuis naar onderen toe afnemen
Afb. 5
‡
‡
Zuigbuis in het vloermondstuk steken en vergrendelen.
Om het vloermondstuk los te maken op de ontgrendelingsknop drukken en zuigbuis uit het vloermondstuk trekken.
Zuigen
14 Wandhouder*
Afb. 6
15 Snellaadapparaat*
Met de aan-/uit-schakelaar aan de handgreep kan de
stofzuiger door in de richting van de pijl te drukken inen uitgeschakeld worden. Tijdens het bedrijf brandt de
controle-indicatie groen.
Voor het eerste gebruik
Afb. 1
‡
Accu via de geleidingsrail in de stofzuiger plaatsen
en vergrendelen.
‡ Voor het losmaken van de vergrendeling de ontgrendelingsknop indrukken en accu naar achteren uit het
apparaat nemen.
Attentie: vóór het eerste zuigen moet de accu volledig worden geladen.
Afb. 7
Met de turboschakelaar op de stofzuiger kan bij lopend
bedrijf door het drukken in de richting van de pijl bijkomend de turbofunctie worden ingeschakeld. De
controle-indicatie knippert snel groen.
!
Laden met het snellaadapparaat
‡
‡
Om te laden in het snellaadapparaat moet de accu
uit het apparaat worden genomen. (Afb. 1 )
De werkwijze van het snellaadapparaat vindt u in de
meegeleverde gebruiksaanwijzing.
*afhankelijk van de uitvoering
53
Looptijden
Afb. 12
De opgegeven looptijden kunnen op basis van laadstatus, batterijtemperatuur en -leeftijd variëren.
Voor een 3,0 Ah Bosch
Power for All accu
In normale stand met
niet elektrisch toebehoren voor de reiniging van
meubels enz.
Tot 60 min.
In normale stand met
elektrisch vloermondstuk
voor normale reinigingstaken.
Tot 45 min.
In turbostand met
elektrisch vloermondstuk
en voor veeleisende
reinigingstaken
Tot 7 min.
‡
Om de stofzuiger optimaal te laten functioneren dienen
de filters regelmatig te worden schoongemaakt.
‡ Om de filter schoon te maken dient u het apparaat
uit te zetten.
Let op: De filter kan alleen worden schoongemaakt
wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
‡ Stofreservoir uit het toestel nemen. Afb. 10
‡ Filtereenheid uit het stofreservoir nemen. Afb. 11
!
Afb.
6
Afb. 9 Het stofreservoir leegmaken
Voor een goed zuigresultaat moet de stofzuiger na gebruik altijd worden leeggemaakt. Dit dient echter op
zijn laatst te gebeuren op het moment dat het stof op
een plek in het stofreservoir de markering heeft bereikt.
Wij raden u aan het stofreservoir niet verder te vullen
dan de markering, omdat dit tot sterke verontreiniging
van de filter leidt.
Afb. 13 Reinigen van de lamellenfilter
‡
Om de lamellen-filter schoon te maken draait u de
knop minstens 3 keer 180°.
‡ Daarna de lamellen-filter uit de buitenste filtereenheid halen en vuil verwijderen.
Wij adviseren om de lamellen-filter altijd schoon te maken voordat u het stofreservoir leegmaakt.
Afb. 14 De lamellen-filter uitkloppen
Bij bijzonder sterke verontreiniging kan de lamellenfilter ook worden uitgeklopt.
‡ Lamellen-filter hiervoor uit de buitenste filtereenheid verwijderen en boven een vuilnisbak uitkloppen.
‡ De lamellen-filter is hierdoor onmiddellijk na de reiniging opnieuw inzetbaar.
Let op: de lamellen-filter mag niet worden uitgewassen.
!
Afb. 15 De pluiszeef reinigen
‡
Filtereenheid uit het stofreservoir nemen. Afb. 11
a) In de regel volstaat het om de pluiszeef tijdens het
leegmaken van het stofreservoir even uit te schudden
of te kloppen, zodat mogelijke stofdeeltjes losraken.
b) Is dit niet afdoende, gebruik dan een droge doek om de
vuildeeltjes te verwijderen van het oppervlak.
Bij het leegmaken van het stofreservoir ook altijd controleren hoe verontreinigd de filtereenheid is en deze zo
nodig schoonmaken volgens de aanwijzingen in "Filter
schoonmaken". Afb. 13
Let op: De filter kan alleen worden schoongemaakt
wanneer het toestel uitgeschakeld is.
Nooit zonder geplaatste filtereenheid zuigen.
‡
Afb. 10
‡
!
‡
Verwijder zo nodig vuil dat zich onder de afvoer bevindt.
Filtereenheid in het stofreservoir plaatsen. Let er
hierbij op dat hij op de juiste wijze wordt ingebracht.
Stofreservoir in het toestel plaatsen en hoorbaar
laten inklikken.
Let op: Stuit u bij het sluiten van het deksel op een
weerstand, controleer de filter dan op volledigheid
en ga na of filters en stofreservoir op de juiste
wijze zijn ingebracht.
Filteronderhoud
Na gebruik
Het apparaat na gebruik uitschakelen.
‡
!
Afb. 8 Zuigen met extra accessoires
Mondstukken naar behoefte op de zuigbuis of de apparaataansluiting steken:
a) Kierenmondstuk voor het reinigen van kieren, hoeken
etc.
b) 2in1 meubelpenseel met bekledingsmondstuk voor het
afzuigen van ramen, kasten, meubelen, etc.
‡ Het kierenmondstuk en het 2in1 meubelpenseel met
bekledingsmondstuk na gebruik weer in de houder
voor toebehoren plaatsen.
‡
‡
Stofreservoir met behulp van de ontgrendelingstoets loskoppelen en uit het apparaat nemen.
Afb. 16
Lamellen-filter in de buitenste filtereenheid plaatsen
en door rechtsom te draaien vergrendelen.
Filtereenheid in het stofreservoir plaatsen. Let er
hierbij op dat hij op de juiste wijze wordt ingebracht.
Stofreservoir in het toestel plaatsen en hoorbaar laten inklikken. Afb. 12
Afb. 11
‡
‡
54
Filtereenheid uit het stofreservoir nemen.
Stofreservoir leegmaken.
*afhankelijk van de uitvoering
Het vloermondstuk schoonmaken
Alvorens onderhoud te plegen dient u de stofzuiger altijd uit te schakelen of van de laadkabel af te sluiten.
Afb. 17
a) Borstelrol door hem tegen de klok in te draaien
ontgrendelen en zijwaarts uit het vloermondstuk
trekken.
b) Opgewikkelde draden en haren met een schaar doorknippen en verwijderen.
c) Borstelrol zijwaarts langs de geleiding in het vloermondstuk schuiven en door hem rechtsom te draaien
vergrendelen.
!
Batterijstatusindicator
Gebruikstoestand
Functie statusindicatie
Normale modus
Indicatie brandt groen
Turbomodus
Indicatie knippert snel
groen
Acculading < 20%
Indicatie knippert langzaam rood
Accu is leeg
Indicatie gaat uit
Over-/ondertemperatuurbeveiliging
Indicatie brandt rood en
gaat uit na ca. 10 seconden.
Let op: Het vloermondstuk mag alleen in gebruik worden genomen wanneer de borstelrol is vastgezet.
Verhelpen van storingen
Probleem
Oplossing
Het apparaat functioneert niet en er is geen
signaal uit de batterijstatusindicatie
Controleer of de accu
correct is geplaatst en/
of de accu is geladen.
Rode batterijstatusindicatie gedurende 10 sec.
Batterij kan over-/onderverhit zijn. Wachten
tot de batterij geschikte
temperaturen heeft bereikt.
Schoonmaken
Alvorens de handstofzuiger schoon te maken dient
deze uitgeschakeld en losgekoppeld te zijn van de laadkabel. Stofzuigers en accessoires van kunststof kunnen
worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk
schoonmaakmiddel voor kunststof.
!
Let op: Geen schuurmiddelen, glas of universele
reinigingsmiddelen gebruiken. De stofzuiger nooit in
water dompelen.
Technische wijzigingen voorbehouden.
*afhankelijk van de uitvoering
55
da
Montering af vægholder
Figur 2
Det glæder os, at du har valgt en Bosch støvsuger fra
serien BCS1/BBS1 "Unlimited".
I denne brugsanvisning beskrives forskellige modeller
i serien BCS1/BBS1 "Unlimited". Det er derfor muligt,
at nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model. Vi anbefaler, at der altid
anvendes originalt tilbehør fra Bosch, fordi det er blevet udviklet specielt til denne støvsuger for at opnå det
optimalt bedste resultat af støvsugningen.
Fold billedsiderne ud!
‡
‡
‡
Monter vægholderen i nærheden af en stikkontakt.
Tag hertil frontpladen af vægholderen. Stik fingeren
ind i vægholderen nedefra, og tryk frontpladen ud af
fastlåsningen indefra. Monter vægholderen på væggen med de vedlagte eller tilsvarende skruer.
Tilslutningen bliver fikseret, når frontpladen sættes
på og går i indgreb.
Indsæt i vægholder
Figur 3
‡
Sæt støvsugeren i vægholderen oppefra.
Montering af apparat
Figur 4
1 Gulvmundstykke med elektro-børste
2 2-i-1 møbelbørste med polstermundstykke
‡
‡
3 XXL-polstermundstykke*
Sæt støvsugerrøret på støvsugerens studs, og lad
det gå i indgreb.
Støvsugerrøret frigøres ved at trykke på støvsugerrørets frigørelsesknap og trække røret af nedad
4 Fleksibelt fugemundstykke
Figur 5
5 Støvsugerrør
‡
6 Fnugfilter
7 Lamel-filter
8 Indikator for batteriopladning
9 Turbo-knap
10 Tænd-/sluk-knap
‡
Stik støvsugerrøret ind i gulvmundstykket, og lad
det gå i indgreb.
Tryk på frigørelsestasten på gulvmundstykket, og
træk støvsugerrøret ud af mundstykket.
Støvsugning
11 Akku*
Figur 6
12 Støvbeholder
Støvsugeren kan tændes og slukkes ved at trykke
Tænd-/sluk-knappen på håndtaget i pilens retning. Under driften lyser kontrolindikatoren grønt.
13 Frigørelsesknap, støvbeholder
14 Vægholder*
15 Lynoplader*
Inden den første ibrugtagning
Figur 1
‡
‡
!
Figur 7
Under den igangværende drift kan den ekstra turbofunktion aktiveres ved at trykke turboknappen på støvsugeren i pilens retning. Kontrolindikator blinker hurtigt med grønt.
Sæt akku'en ind i støvsugeren langs med styreskinnen, og lad den gå i indgreb.
Frigør akku'en ved at trykke på frigørelsestasten, og
tag den ud af apparatet på bagsiden.
Bemærk: Akku'en skal være fuldstændig opladet
inden den første støvsugning.
Opladning med lynoplader
‡
‡
56
For at oplade akku'en i lynopladeren, skal akku'en
tages ud af apparatet. (Figur 1 )
Der findes oplysninger om lynopladerens funktionsmåde i den vedlagte brugsanvisning.
*afhængig af udstyr
Driftstid
Fig. 12
Som følge af opladningsstatus, batteriets temperatur
og alder kan de angivne driftstider variere.
‡
‡
Ved en 3,0 Ah Bosch
Power for ALL akku
‡
!
Fjern eventuelt snavs under udgangsåbningen.
Sæt filterenheden i støvbeholderen, og kontroller
altid, at filterenheden er placeret korrekt.
Sæt støvbeholderen i apparatet, og lad den gå hørbart i indgreb.
Bemærk: Kontroller, at filtret er korrekt samlet, og at
både filterenhed og støvbeholder er placeret rigtigt,
hvis der mærkes en modstand, når støvbeholderen
sættes på plads.
Ved normalt driftstrin
uden elektrisk tilbehør til
rengøring af møbler osv.
Op til 60 min.
Ved normalt driftstrin
med elektrisk gulvmundstykke til normal
rengøring
Op til 45 min.
Pleje af filtre
Ved turbo-driftstrin med
elektrisk gulvmundstykke
og til krævende rengøring
Op til 7 min.
For at sikre at støvsugeren fungerer optimalt, skal filtrene rengøres med regelmæssige mellemrum.
‡ Sluk for apparatet under rengøringen af filtrene.
Bemærk: Det er kun muligt at rengøre filtret, når
der er slukket for apparatet.
‡ Tag støvbeholderen ud af apparatet. Figur 10
‡ Tag filterenheden ud af støvbeholderen. Figur 11
Fig. 8 Støvsugning med ekstra tilbehør
Sæt efter behov de ønskede mundstykker på sugerør
eller apparatets studs:
a) Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner etc.
b) 2-i-1 møbelbørste med polstermundstykke til støvsugning af vinduesrammer, skabe, møbler, etc.
‡ Sæt fugemundstykket og 2-i-1 møbelbørsten tilbage
i tilbehørsholderen efter brug.
!
Figur 13 Rengøring af lamel-filtret
‡
Drej håndtaget 180° mindst 3 gange for at rense
lamel-filtret.
‡ Tag derefter lamel-filtret ud af den ydre filterenhed,
og tøm snavset ud.
Vi anbefaler, at rengøre lamel-filtret, hver gang støvbeholderen tømmes.
Efter brug
Figur 14 Banke lamel-filtret rent
‡
Ved særlig kraftig tilsmudsning kan lamel-filtret også
bankes rent.
‡ Tag lamel-filtret ud af den ydre filterenhed, og bank
det rent over en affaldsspand.
‡ Efter rengøringen kan lamel-filtret anvendes igen
med det samme.
Bemærk: Lamel-filtret må aldrig vaskes rent.
Sluk apparatet, når støvsugningen er afsluttet.
Figur
6
Figur 9 Tømning af støvbeholder
For at opnå en optimal støvsugning, bør støvbeholderen tømmes efter hver støvsugning, dog senest,
når støvet i støvbeholderen har nået markeringen på
mindst ét sted.
Vi anbefaler, at støvbeholderen ikke fyldes op over
denne markering, fordi dette i givet fald medfører, at
filtret bliver meget tilsmudset.
Kontroller altid ved tømning af støvbeholderen, hvor
snavset filterenheden er, og rengør den om nødvendigt
iht. vejledningen om rengøring af filtre. Figur 13
Bemærk: Det er kun muligt at rengøre filtret, når der
er slukket for apparatet.
Støvsug aldrig uden filterenhed i støvsugeren.
!
Fig. 10
‡
Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsestasten, og tag den ud af apparatet.
Fig. 11
‡
‡
!
Figur 15 Rengøring af fnugfilter
‡
Tag filterenheden ud af støvbeholderen.
Figur
11
a) I almindelighed er det tilstrækkeligt at ryste fnugfiltret
lidt under tømningen af støvbeholderen eller at banke
den let, så smudspartiklerne bliver løsnet.
b) Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal overfladen tørres
af med en tør klud for at fjerne smudspartiklerne.
Fig. 16
‡
‡
Sæt lamel-filtret ind i den ydre filterenhed, og drej i
retning med uret, til det går i indgreb.
Sæt filterenheden ind i støvbeholderen, og kontroller, at filterenheden er placeret korrekt. Sæt støvbeholderen i apparatet, og lad den gå hørbart i indgreb. Figur 12
Tag filterenheden ud af støvbeholderen.
Tøm støvbeholderen.
*afhængig af udstyr
57
Rengøring af gulvmundstykke
Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet ud, inden
støvsugeren vedligeholdes.
Fig. 17
a) Frigør børstevalsen ved at dreje i den retning mod
uret , og træk den sideværts ud af gulvmundstykket.
b) Klip tråde og hår, som har viklet sig om børsterne, over
med en saks, og fjern dem.
c) Skyd børstevalsen ind fra siden i gulvmundstykket
langs med føringsstaven, og lad den gå i indgreb ved at
dreje den i retning med uret .
!
no
Det gleder oss at du har valgt en Bosch støvsuger i serien BCS1/BBS1 "Unlimited".
I denne bruksanvisningen vises forskjellige BCS1/BBS1
"Unlimited"-modeller. Det kan derfor hende at ikke alle
kjennetegn og funksjoner som beskrives, gjelder for
akkurat din modell. For at støvsugeren skal fungere optimalt, bør du bare bruke originalt tilbehør fra Bosch
som er utviklet spesielt for din støvsuger.
Vennligst brett ut sidene med bilder.
Bemærk: Gulvmundstykket på kun bruges, når
børstevalsen er monteret.
Afhjælpning af fejl
1 Gulvmunnstykke med elektrobørste
Problem
Afhjælpning af fejl
2 2-i-1-penselbørste med møbelmunnstykke
Apparatet fungerer ikke,
og der er intet signal fra
batteriets statusindikator
Kontroller, at akku'en er
korrekt sat på plads, og
/ eller at akku'en er opladet.
3 XXL møbelmunnstykke*
Batteriets statusindikator lyser rødt i 10 sek.
Batteriet kan være overophedet / underafkølet.
Vent, til batteriet har
nået en egnet temperatur.
6 Lofilter
7 Lamellfilter
8 Ladestatusindikator for batteri
9 Turbobryter
10 Av/på-bryter
12 Støvbeholder
Inden vedligeholdelse af støvsugeren skal den altid
være slukket og ladekablet være trukket ud. Støvsugeren og tilbehørsdelene kan plejes med et almindeligt
rengøringsmiddel til kunststof.
Bemærk: Anvend aldrig skuremidler, glas- eller
universalrengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i
vand.
14 Veggholder*
15 Hurtiglader*
Før første gangs bruk
Bilde 1
‡
Batteriindikator status
Funktion
tor
13 Utløserknapp for støvbeholder
‡
Med forbehold for tekniske ændringer.
Driftstilstand
5 Rør
11 Batteri*
Pleje
!
4 Fleksibelt fugemunnstykke
statusindika-
!
‡
Sett batteriet inn i støvsugeren via føringsskinnen
og la det smekke på plass.
Løsne batteriet ved å trykke på utløserknappen og
ta det ut av apparatet på baksiden.
OBS! Før du støvsuger for første gang, bør batteriet
lades helt opp.
Normal modus
Indikatoren lyser grønt
Lading med hurtiglader
Turbomodus
Indikatoren blinker hurtigt med grønt
‡
Ladestatus for akku <
20 %
Indikatoren
blinker
langsomt med rødt
‡
Akku'en er afladet
Indikatoren slukkes
Beskyttelse mod over- /
undertemperatur
Indikatoren lyser rødt
og slukkes efter ca. 10
sekunder.
58
Når du skal bruke hurtigladeren, må batteriet tas ut
av apparatet. (Bilde 1 )
Les om hvordan hurtigladeren fungerer, i den vedlagte bruksanvisningen.
*avhengig av utstyr
Montering av veggholder
Brukstid
Bilde 2
De brukstidene som står oppgitt, kan variere etter
ladestatus, batteritemperatur og batterialder.
‡
‡
‡
Monter veggholderen i nærheten av en stikkontakt.
Når du skal gjøre dette, tar du frontflaten av veggholderen. Stikk fingeren inn i veggholderen fra undersiden og trykk frontplaten ut av låsen fra innsiden.
Monter veggholderen på veggen med de medfølgende skruer eller tilsvarende skruer.
Tilkoblingen festes ved at frontplaten settes på og
smekker på plass.
Ved bruk av et 3,0Ah
Bosch Power for ALLbatteri
Sett inn i veggholderen
Bilde 3
‡
Sett støvsugeren ned i veggholderen.
Montering av apparat
Bilde 4
‡
‡
Sett røret på stussen til støvsugeren og la det gå i
inngrep.
Du løsner røret ved å trykke på utløserknappen og
trekke røret ned.
Bilde 5
‡
‡
Sett røret i gulvmunnstykket, og la det gå i lås.
Du løsner gulvmunnstykket ved å trykke på utløserknappen og trekke røret ut av gulvmunnstykket.
På vanlig trinn med
ikke-elektrisk tilbehør for
rengjøring av møbler osv.
Inntil 60 min.
På vanlig trinn med elektrisk gulvmunnstykke for
vanlig rengjøring
Inntil 45 min.
På turbotrinn med elektrisk gulvmunnstykke og
ved vanskelig rengjøring
Inntil 7 min.
Bilde 8 Støvsuging med ekstra tilbehør
Sett munnstykkene på rør eller apparatstussen alt etter behov:
a) Fugemunnstykke til støvsuging i fuger, hjørner osv.
b) 2-i-1-penselbørste med møbelmunnstykke til støvsuging av vinduskarmer, skap, møbler etc.
‡ Sett fugemunnstykket og 2-i-1-penselbørsten med
møbelmunnstykke tilbake i tilbehørsholderen etter
bruk.
Etter arbeidet
Støvsuging
‡
Støvsugeren slås på og av ved at på/av-bryteren på
håndtaket trykkes i pilretningen. Kontrollindikatoren
lyser grønt når støvsugeren er på.
Bilde 7
Med turbobryteren på støvsugeren kan du i tillegg koble inn turbofunksjonen mens støvsugeren går. Kontrollindikatoren blinker raskte i grønt.
Slå av apparatet når du er ferdig med å støvsuge.
Bilde
Bilde 6
6
Bilde 9 Tømming av støvbeholderen
For å oppnå et godt resultat bør støvbeholderen tømmes hver gang du har brukt støvsugeren, og senest når
støvet har nådd markeringen i støvbeholderen.
Vi anbefaler ikke å la støvbeholderen fylles utover markeringen fordi dette fører til særdeles kraftig tilsmussing av filteret.
Når du tømmer støvbeholderen, må du også alltid kontrollere graden av tilsmussing på filterenheten og ved
behov rengjøre den som beskrevet i veiledningen "Filterpleie". Bilde 13
OBS! Det er bare mulig å rengjøre filteret når apparatet er slått av.
Støvsug aldri uten at filterenheten er satt inn.
!
Bilde 10
‡
Løsne støvbeholderen med utløserknappene og ta
den ut av apparatet.
Bilde 11
‡
‡
Ta filterenheten ut av støvbeholderen.
Tøm støvbeholderen.
*avhengig av utstyr
59
Bilde 12
‡
‡
‡
!
Fjern eventuelt smuss fra undersiden av utstøteråpningen.
Sett filterenheten inn i støvbeholderen. Pass på at
den sitter riktig.
Sett støvbeholderen inn i apparatet og la den smekke hørbart i lås.
Obs! Dersom du merker motstand når du setter i
støvbeholderen, må du kontrollere at alle filtrene
er på plass og at filterenhet og støvbeholder sitter
riktig.
Vedlikehold av filteret
Filtrene må rengjøres med jevne mellomrom slik at
støvsugeren skal fungere optimalt.
‡ Slå av apparatet når du skal rengjøre filtrene.
Det er bare mulig å rengjøre filtrene når apparatet
er slått av.
‡ Ta støvbeholderen ut av apparatet. Bilde 10
‡ Ta filterenheten ut av støvbeholderen. Bilde 11
!
Bilde 13 Rengjøring av lamellfilter
‡
Når du skal rengjøre lamellfilteret, vrir du dreiebryteren 180° minst 3 ganger.
‡ Deretter tar du lamellfilteret ut av den utvendige filterenheten og tømmer det for smuss.
Vi anbefaler at du rengjør lamellfilteret hver gang støvbeholderen tømmes.
Bilde 14 Slik bankes lamellfilteret rent
Hvis lamellfilteret er ekstra skittent, kan du også banke
det rent.
‡ Dette gjør du vet å ta lamellfilteret ut av den utvendige filterenheten og banke det rent over en søppelbøtte.
‡ Lamellfilteret kan settes rett inn igjen etter denne
rengjøringen.
OBS! Lamellfilteret må ikke vaskes.
!
Bilde 15 Rengjøring av lofilter
‡
Ta filterenheten ut av støvbeholderen.
Bilde
11
a) Det holder som regel å riste eller banke lett på lofilteret ved tømming av støvbeholderen, for å få eventuelle
smusspartikler til å løsne.
b) Hvis dette ikke er tilstrekkelig, fjerner du smusspartiklene fra overflaten med en tørr klut.
Rengjøre gulvmunnstykket
Slå alltid av støvsugeren og trekk ut ladekabelen før
vedlikeholdsarbeid.
Bilde 17
a) Løsne børstevalsen ved å vri den mot klokken
og
trekke den sidelengs ut av gulvmunnstykket.
b) Klipp av oppviklede tråder og hår med en saks og fjern
dem.
c) Skyv børstevalsen sidelengs inn i gulvmunnstykket
langs føringsstaven, og la den gå i lås ved å vri den med
klokken .
!
OBS! Gulvmunnstykket må kun brukes med montert
børstevals.
Utbedring av feil
Problem
Utbedring av feil
Apparatet fungerer ikke,
og det kommer ikke noe
signal fra batteristatusindikatoren.
Påse at batteriet er satt
inn riktig og/eller at det
er ladet opp.
Rød batteriindikator i 10
sekunder.
Batteriet kan være over-/
underopphetet. Vent til
batteriet har nådd passende temperatur.
Pleie
Håndstøvsugeren må alltid være slått av og koblet fra
ladekabelen før rengjøring. Du kan rengjøre støvsuger
og tilbehørsdeler i plast med vanlig plastrensemiddel.
!
Obs! Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler. Støvsugeren må aldri senkes i
vann.
Med forbehold om tekniske endringer.
Batteristatusindikator
Driftstilstand
Funksjon statusindikator
Vanlig modus
Indikatoren lyser grønt
Turbomodus
Indikatoren blinker raskt
i grønt
Batterilading < 20 %
Indikatoren blinker sakte
i rødt.
Batteriet er tomt
Indikatoren slukker
Vern mot over-/undertemperatur
Indikatoren lyser rødt
og slukker etter ca. 10
sekunder.
Bilde 16
‡
‡
60
Sett lamellfilteret inn i den utvendige filterenheten
og la det gå i inngrep ved å vri det med klokken.
Sett filterenheten inn i støvbeholderen, og pass på
at den sitter riktig. Sett støvbeholderen inn i apparatet og la den smekke hørbart i lås. Bilde 12
*avhengig av utstyr
sv
Montera väggfästet
Bild 2
Tack för att du valt att köpa en Bosch-dammsugare i
BCS1/BBS1 "Unlimited"-serien.
Bruksanvisningen
beskriver
olika
BCS1/BBS1
"Unlimited"-modeller. Det kan hända att vissa finesser
och funktioner inte gäller just din modell. Använd bara
originaltillbehör från Bosch, de är specialframtagna
till den här dammsugaren för att ge bästa möjliga sugeffekt.
Vik ut bilduppslaget!
‡
‡
‡
Montera väggfästet i närheten av uttaget.
Ta av väggfästets frontplatta. Stick in fingret underifrån i väggfästet och tryck ut frontplattan inifrån ur
låsningen. Fäst väggfästet på väggen med de medföljande skruvarna eller liknande.
Sätt på och snäpp fast frontplattan och anslutningen
är fixerad.
Sätt i väggfästet
Bild 3
‡
Sätt i dammsugaren uppifrån i väggfästet.
Montera enheten
Bild 4
1 Golvmunstycke med elborste
2 2-i-1-dynmunstycke med möbelborste
3 XXL-möbelmunstycke*
‡
‡
4 Flexibelt fogmunstycke
Sätt på och snäpp fast dammsugarröret på dammsugarmuffen.
Lossa dammsugarröret genom att trycka på låsknappen och dra nedåt.
5 Dammsugarrör
Bild 5
6 Luddfilter
‡
7 Veckfilter
8 Laddindikering
9 Turbo-knapp
10 PÅ/AV-knapp
11 Batteri*
12 Dammbehållare
13 Låsknapp dammbehållare
14 Väggfäste*
‡
Sätt på och snäpp fast dammsugarröret i golvmunstycket.
Lossa golvmunstycket genom att trycka på låsknappen och ta dammsugarröret ur golvmunstycket.
Dammsugning
Bild 6
Slå på och av dammsugaren genom att trycka PÅ/AVhandtagsbrytaren i pilens riktning. Kontrollindikeringen lyser grön när enheten är igång.
15 Snabbladdare*
Bild 7
Före första användningen
Bild 1
‡
‡
!
Sätt batteriet på dammsugarens styrspår och snäpp
fast.
Lossa genom att trycka in låsknappen och dra av
batteriet bakåt från enheten.
Obs! Batteriet ska vara fulladdat före första dammsugningen.
Slå på turbofunktionen genom att trycka dammsugarens turbobrytare i pilens riktning när enheten är igång.
Kontrollindikering blinkar snabbt grönt.
Gångtider
De angivna gångtiderna kan variera pga. laddstatus,
batteritemperatur och -åldring.
För ett 3,0 Ah Bosch
Power for ALL-batteri
Ladda med snabbladdaren
‡
‡
Snabbladdaren kräver att du tar ut batteriet ur enheten vid laddning. (Bild 1 )
Hur du använder snabbladdaren hittar du i den medföljande bruksanvisningen.
I normalläge utan eltillbehör för möbelrengöring
osv.
Upp till 60 min.
I normalläge med elgolvmunstycke för normalrengöring
Upp till 45 min.
I turboläge med elgolvmunstycke för tuff
rengöring
Upp till 7 min.
*beroende på utförande
61
Bild 8 Dammsuga med extratillbehör
Sätt på det munstycke du vill ha på dammsugarrör eller
muff:
a) Fogmunstycke för dammsugning av fogar och hörn etc.
b) 2-i-1-dynmunstycke med möbelborste för fönsterkarmar, skåp, möbler etc.
‡ Sätt tillbaka fog- och 2-i-1-dynmunstyckena i tillbehörshållaren när du är klar.
Slå av enheten när du dammsugit klart.
!
Bild 15 Rengöra luddfiltret
Efter arbetet
‡
Bild 14 Knacka ur veckfiltret
Du kan även knacka ur veckfiltret om det är jättesmutsigt.
‡ Ta ut veckfiltret ur den yttre filterdelen och knacka
ur filtret över papperskorg.
‡ Veckfiltret går att sätta i igen direkt efter rengöring.
Obs! Du får inte tvätta ur veckfiltret.
‡
Bild
Ta ut filterdelen ur dammbehållaren.
6
Bild 9 Tömma dammbehållaren
Töm dammbehållaren när du dammsugit klart, så får du
bra slutresultat. Du måste definitivt tömma när dammet når markeringen i dammbehållaren.
Låt inte dammbehållaren bli full över markeringen, det
smutsar ned filtret väldigt mycket.
Kontrollera alltid om filtret är smutsigt när du tömmer
dammbehållaren, rengör enligt avsnittet Filterrengöring i bruksanvisningen om det behövs. Bild 13
Obs! Enheten ska vara av när du rengör filtret. ..........
Dammsug aldrig utan isatt filter.
Bild
Bild 16
‡
Sätt i veckfiltret i yttre filterdelen och vrid medurs
till den snäpper fast.
Sätt i filterdelen i dammbehållaren, se till så att den
sitter ordentligt. Snäpp fast dammbehållaren i enheten. Bild 12
‡
!
Bild 10
‡
Öppna dammbehållaren genom att trycka på låsknappen och ta ut behållaren ur enheten.
Bild 11
‡
‡
Ta ut filterdelen ur dammbehållaren
Töm dammbehållaren.
Bild 12
‡
‡
‡
!
Ta bort ev. smuts under utkastöppningen.
Sätt i filterdelen i dammbehållaren, se till så att den
sitter ordentligt.
Snäpp fast dammbehållaren i enheten.
Obs! Tar det emot när du sätter i dammbehållaren,
kontrollera om filtret är komplett och att filterdel och
dammbehållare sitter ordentligt.
Filterrengöring
Rengör filtren då och då, så att dammsugaren fungerar
optimalt.
‡ Slå av enheten när du rengör filtret.
Obs! Enheten ska vara av när du rengör filtret.
‡ Ta ut dammbehållaren ur enheten. Bild 10
‡ Ta ut filterdelen ur dammbehållaren. Bild 11
!
11
a) Oftast räcker det att skaka eller knacka ur luddfiltret
när du tömmer dammbehållaren, så att smutsen lossnar.
b) Om det inte räcker, torka bort ytsmutsen med torr trasa.
Rengöra golvmunstycket
Slå av dammsugaren resp. dra ur laddsladden när du
ska rengöra den.
Bild 17
a) Lossa borstvalsen genom att vrida moturs
och dra
ut den i sidled ur golvmunstycket.
b) Använd en sax för att klippa av och få bort insnodda
trådar och hår som fastnat.
c) Skjut på borstvalsen i sidled på styrstaven i golvmunstycket och snäpp fast genom att vrida medurs .
!
Obs! Du får bara använda golvmunstycket med
monterad borstvals.
Felåtgärder
Problem
Felåtgärd
Enheten fungerar inte
och batteriindikeringen
ger ingen signal.
Se till så att batteriet
sitter i ordentligt och är
laddat/eller ladda det.
Röd batteriindikering i
10 sek.
Batteriet kan vara överhettat/för kallt. Vänta
tills batteriet uppnått
avsedd temperatur.
Bild 13 Rengöra veckfiltret
‡
Rengör veckfiltret genom att vrida vredet min. 3 x
180°.
‡ Ta ut veckfiltret ur den yttre filterdelen och ta bort
smutsen.
Vi rekommenderar att du rengör veckfiltret innan du
tömmer dammbehållaren.
62
*beroende på utförande
Skötsel
fi
Slå alltid av handdammsugaren och dra ur laddsladden
före rengöring. Dammsugare och plasttillbehör går att
rengöra med vanlig plastrengöring.
!
Obs! Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent.
Doppa aldrig dammsugaren i vatten.
Rätten till tekniska ändringar förbehålls.
Batteristatusindikator
Kiitos, että valitsit Bosch-mallisarjan BCS1/BBS1 pölynimurin.
Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia BCS1/BBS1
"Unlimited" -malleja. Sen tähden on mahdollista, että
kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Suosittelemme käyttämään vain
alkuperäisiä Bosch-lisävarusteita, jotka on suunniteltu
erityisesti tähän pölynimuriin parhaan imurointituloksen saavuttamiseksi.
Käännä kuvasivut esiin!
Status
Statussymbolens funktion
Normalläge
Indikeringen lyser grön.
Turboläge
Indikeringen
snabbt grönt
Batteriladdning < 20%
Indikeringen blinkar röd
Batteriet är tomt
Indikeringen slocknar
Ö v e r- /u n d e r t e m p e r a turskydd
Indikeringen lyser röd
och slocknar efter ca 10
sekunder.
blinkar
1 Lattiasuulake, jossa sähkötoiminen harja
2 2in1-pölyharja ja huonekalusuulake
3 XXL-huonekalusuulake*
4 Joustava rakosuulake
5 Imuputki
6 Nukkasihti
7 Lamellisuodatin
8 Akun varaustilan näyttö
9 Turbo-katkaisin
10 Virtakytkin
11 Akku*
12 Pölysäiliö
13 Pölysäiliön lukituksen vapautuspainike
14 Seinäteline*
15 Pikalatauslaite*
Ennen ensimmäistä käyttöä
Kuva 1
‡
‡
!
Aseta akku ohjainkiskon avulla pölynimuriin ja lukitse paikalleen.
Kun haluat poistaa akun, paina lukituksen vapautuspainiketta ja ota akku taaksepäin pois laitteesta.
Huomio: Akku on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen pikalatauslaitteella
‡
‡
Pikalatauslaitteella lataamista varten on akku otettava pois laitteesta.(Kuva 1 )
Tiedot pikalatauslaitteen toimintatavasta löydät mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
* mallista riippuen
63
Seinätelineen asennus
Käyttöajat
Kuva 2
Ilmoitetut käyttöajat voivat vaihdella varaustilan, akun
lämpötilan ja akun iän mukaan.
‡
‡
‡
Asenna seinäteline pistorasian lähelle.
Irrota sitä varten seinätelineen etulevy. Tartu sormella alhaalta päin seinätelineeseen ja paina etulevy
sisäpuolelta päin pois lukitsimesta. Asenna seinäteline mukana toimitetuilla tai vastaavilla ruuveilla
seinään.
Sulje liitäntä asettamalla etulevy paikalleen ja painamalla se lukitukseen saakka.
3,0 Ah:n Bosch Power
for ALL -akku
Asenna seinätelineessä
Kuva 3
‡
Aseta pölynimuri ylhäältä päin seinätelineeseen.
Laitteen asennus
Kuva 4
‡
‡
Liitä imuputki pölynimurin liitäntään ja lukitse paikalleen.
Kun haluat irrottaa imuputken, paina lukituksen vapautuspainiketta ja ota imuputki alaspäin pois paikaltaan
Kuva 5
‡
‡
Aseta imuputki lattiasuulakkeeseen ja lukitse paikalleen.
Kun haluat irrottaa lattiasuulakkeen, paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä imuputki pois lattiasuulakkeesta.
Imurointi
Kuva 6
Pölyimuri kytketään päälle ja pois päältä painamalla
kädensijassa olevaa virtakytkintä nuolen suuntaan. Kun
laitetta käytetään, merkkivalo palaa vihreänä.
Kuva 7
Käytön aikana voidaan lisäksi kytkeä päälle turbotoiminto painamalla pölynimurin päällä olevaa turbokatkaisinta nuolen suuntaan. Merkkivalo vilkkuu nopeasti
vihreänä.
Normaalilla teholle ilman
sähkötoimisia lisälaitteita
huonekalujen jne. puhdistukseen
60 min saakka
Normaalilla teholla
sähkötoimisella lattiasuulakkeella normaaliin
puhdistukseen
45 min saakka
Turboteholla ja sähkötoimisella lattiasuulakkeella
vaativaan puhdistukseen
7 min saakka
Kuva 8 Imurointi lisävarusteen avulla
Aseta suulakkeet tarpeen mukaan imuputkeen tai laiteliitäntään:
a) Rakosuulake rakojen ja kulmien jne. imurointiin.
b) 2in1-pölyharja ja huonekalusuulake ikkunankehysten,
kaappien, huonekalujen jne. imurointiin.
‡ Laita rakosuulake ja 2in1-pölyharja ja huonekalusuulake käytön jälkeen takaisin varustepidikkeeseen.
Käytön jälkeen
‡
Kytke laite imuroinnin jälkeen pois päältä.
Kuva
6
Kuva 9 Pölysäiliön tyhjentäminen
Hyvän imurointituloksen saavuttamiseksi olisi pölysäiliö hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen, viimeistään kuitenkin silloin, kun pölyä on säiliön yhdessä
kohdassa merkinnän korkeudelle saakka.
Suosittelemme, että pölysäiliötä ei täytetä merkinnän
yli, koska seurauksena on suodattimen hyvin runsas
likaantuminen.
Tarkasta pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä aina
myös suodatinyksikön likaisuusaste ja puhdista se tarvittaessa kohdassa "Suodattimen hoito" olevan ohjeen
mukaan. Kuva 13
Huomio: Suodattimen puhdistus on mahdollista vain,
kun laite on kytketty pois päältä.
Älä imuroi koskaan ilman paikalleen asetettua
suodatinyksikköä.
!
Kuva 10
‡
Vapauta pölysäiliön lukitus lukituksen vapautusnäppäimillä ja ota se pois laitteesta.
Kuva 11
‡
‡
64
Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä
Tyhjennä pölysäiliö.
* mallista riippuen
Kuva 12
‡
‡
‡
!
Poista poistoaukon alapuolella mahdollisesti oleva
lika.
Aseta suodatinyksikkö pölysäiliöön ja varmista ehdottomasti, että se on oikein paikallaan.
Aseta pölysäiliö laitteeseen ja lukitse se kuuluvasti
paikalleen.
Huomio: Jos tunnet pölysäiliötä paikalleen asettaessasi vastusta, tarkasta, että suodatin on asianmukainen ja että suodatin ja pölysäiliö ovat oikein
paikoillaan.
Suodattimen hoito
Suodattimet on puhdistettava säännöllisin väliajoin,
jotta pölynimuri toimii optimaalisesti.
‡ Kytke laite suodattimien puhdistusta varten pois
päältä.
Huomio: Suodattimen puhdistus on mahdollista
vain, kun laite on kytketty pois päältä.
‡ Poista pölysäiliö laitteesta. Kuva 10
‡ Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä. Kuva 11
!
Kuva 13 Lamellisuodattimen puhdistus
‡
Puhdista lamellisuodatin kiertämällä väännintä myötäpäivään vähintään 3 kertaa 180°.
‡ Ota sitten lamellisuodatin pois ulommasta suodatinyksiköstä ja poista lika.
Suosittelemme puhdistamaan lamellisuodattimen aina
pölysäiliön tyhjentämisen yhteydessä.
Kuva 14 Lamellisuodattimen kopistaminen puhtaaksi
Jos likaantuminen on hyvin runsasta, lamellisuodatin
voidaan myös kopistaa puhtaaksi.
‡ Ota lamellisuodatin sitä varten pois ulommasta
suodatinyksiköstä ja kopista suodatin roska-astian
yläpuolella.
‡ Lamellisuodatin voidaan tällöin ottaa heti puhdistuksen jälkeen taas käyttöön.
Huomio: Lamellisuodatinta ei saa pestä.
!
Kuva 15 Nukkasihdin puhdistus
‡
Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä. Kuva 11
a) Yleensä riittää, että nukkasihti puhdistetaan ravistamalla tai kopistamalla kevyesti pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä, jotta mahdollinen lika irtoaa.
b) Jos tämä ei riitä, poista pinnalla olevat likahiukkaset
kuivalla liinalla.
Lattiasuulakkeen puhdistaminen
Kytke pölynimuri aina huoltoa varten pois päältä tai irrota se latausjohdosta.
Kuva 17
a) Vapauta harjatelan luikitus vastapäivään kiertämällä
ja vedä se sivusuuntaan pois lattiasuulakkeesta.
b) Katkaise harjaan kiertyneet langanpätkät ja hiukset
saksilla ja poista ne.
c) Työnnä harjatela sivulta ohjaintankoa pitkin lattiasuulakkeeseen ja lukitse paikalleen myötäpäivään
kiertämällä.
!
Huomio: Lattiasuulaketta saa käyttää vain paikalleen
asennetun harjatelan kanssa.
Häiriön poisto
Ongelma
Vian korjaaminen
Laite ei toimi eikä akun
tilanäytössä näy signaalia
Varmista, että akku on
oikein paikallaan ja / tai
akku on ladattu.
Akun tilanäyttö palaa punaisena 10 sekuntia
Akku voi olla ylikuumentunut
/
alijäähtynyt.
Odota, kunnes akun lämpötila on sopiva.
Hoito
Varsi-imuri on kytkettävä puhdistusta varten aina pois
päältä ja irrotettava latausjohdosta. Pölynimuria ja
muovisia lisävarusteita voidaan hoitaa tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.
!
Huomio: Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria veteen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Akun tilan ilmaisin
Käyttötila
Tilanäytön toiminta
Normaali käyttö
Näyttö palaa vihreänä
Turbokäyttö
Näyttö vilkkuu nopeasti
vihreänä
Akun varaustila < 20 %
Näyttö vilkkuu hitaasti
punaisena
Akku on tyhjä
Näyttö sammuu
Yli- / alilämpötilasuoja
Näyttö palaa punaisena
ja sammuu n. 10 sekunnin kuluttua.
Kuva 16
‡
‡
Aseta lamellisuodatin ulompaan suodatinyksikköön
ja lukitse se paikalleen kiertämällä myötäpäivään.
Aseta suodatinyksikkö pölysäiliöön ja varmista, että
se on oikein paikallaan. Aseta pölysäiliö laitteeseen
ja lukitse se kuuluvasti paikalleen. Kuva 12
* mallista riippuen
65
es
Montaje del retén mural
Fig. 2
Nos alegra que haya elegido una aspiradora Bosch de la
serie BCS1/BBS1 «Unlimited».
En estas instrucciones de uso se presentan diferentes
modelos BCS1/BBS1 «Unlimited». Por ello, es posible
que no todas las características técnicas y funciones
descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar
solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspiradora, para así obtener los
mejores resultados de aspiración.
Desplegar las páginas con las ilustraciones.
‡
‡
‡
Montar el retén mural cerca de un enchufe.
Para ello retirar la placa frontal del reten mural. Con
el dedo, agarrar en el retén mural por la parte de
abajo y presionar la placa frontal desde adentro para
extraerla del bloqueo. Montar el retén mural en la
pared con los tornillos adjuntos u otros similares.
Al colocar y encajar la placa frontal, queda fijada la
conexión.
Insertar en el retén mural
Fig. 3
‡
Colocar la aspiradora en el retén mural desde arriba.
Montaje del aparato
1 Boquilla para suelo con cepillo eléctrico
2 Pincel para muebles 2 en 1 con boquilla para
tapicería
3 Boquilla para tapicerías XXL*
Fig. 4
‡
‡
4 Boquilla para juntas flexible
Introducir el tubo de aspiración en los soportes de la
aspiradora y encajarlo.
Para soltar el tubo de aspiración, pulsar el botón
de desbloqueo y extraer el tubo de aspiración hacia
abajo
5 Tubo de aspiración
6 Filtro para pelusas
Fig. 5
7 Filtro de láminas
‡
8 Display de estado de carga de la batería
9 Interruptor turbo
10 Interruptor de encendido/apagado
‡
Insertar el tubo de aspiración en la la boquilla para
suelo y encajarlo.
Para soltar la boquilla para suelo, pulsar el botón
de desbloqueo y extraer el tubo de aspiración de la
boquilla.
11 Batería*
12 Depósito de polvo
Aspirar
13 Tecla de desbloqueo del depósito de polvo
Fig. 6
14 Retén mural*
Con el interruptor de encendido/apagado en la empuñadura se puede conectar y desconectar la aspiradora;
pulsar en dirección de la flecha. Cuando el aparato está
en funcionamiento, el display de control se ilumina en
color verde.
15 Aparato de carga rápida*
Antes de usar el aparato por primera
vez
Fig. 1
Fig. 7
‡
Con el interruptor turbo, se puede conectar la función
turbo de forma adicional durante el funcionamiento de
la aspiradora; pulsar en la dirección de la flecha. El display de control parpadea rápidamente en color verde.
‡
!
Colocar la batería en los carriles de guía de la aspiradora y encajarla.
Para soltar la unión, pulsar el botón de desbloqueo y
sacar la batería del aparato hacia atrás.
Cuidado: antes de aspirar por primera vez, la batería debe cargarse por completo.
Carga con el cargador de carga rápida
‡
‡
66
Para la carga con el cargador de carga rápida, debe
extraerse la batería del aparato (Fig. 1 )
En el manual de instrucciones adjunto se puede
consultar el funcionamiento del cargador de carga
rápida.
*según equipamiento
Tiempos de carga
Los tiempos de funcionamiento indicados pueden variar en función del estado de carga, de la temperatura
y del envejecimiento de la batería.
Para una batería 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
Al vaciar el depósito de polvo, se deberá comprobar
también el grado de suciedad de la unidad filtrante y,
en caso necesario, limpiarla como se indica en la guía
Cuidado de los filtros. Fig. 13
Atención: únicamente es posible limpiar los filtros
con el aparato apagado.
No aspirar nunca sin colocar la unidad de filtro.
!
Fig. 10
Nivel de potencia 1
Aspiracion sin conectar
el cepillo electrico.
Para tareas de limpieza
sencillas sobre suelos
lisos, para la limpieza de
tapicería, etc.
Hasta 60 minutos
Nivel de potencia 2
Aspiracion a potencia
normal con el cepillo
electrico conectado.
Para tareas de limpieza
normales sobre todo tipo
de suelos
Hasta 45 minutos
Nivel de potencia 3
Aspiracion a maxima
potencia con el cepillo
electrico conectado.
Para tareas de limpieza
muy dificiles sobre todo
tipo de superficies, especialmente moqueta.
Hasta 7 minutos
‡
‡
‡
‡
Una vez terminada la aspiración, apagar el aparato.
Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo
Vaciar el depósito de polvo.
Fig. 12
‡
Tras concluir el trabajo
Fig.
Desbloquear el depósito de polvo mediante los botones de desbloqueo y extraerlo del aparato.
Fig. 11
Fig. 8 Aspirar con los accesorios adicionales
Colocar las boquillas en el tubo de aspiración o en los
soportes del aparato, según sea necesario:
a) Boquilla para juntas, para aspirar en juntas, esquinas,
etc.
b) Pincel para muebles 2 en 1 con boquilla para tapicería,
para aspirar embellecedores de puertas, armarios, muebles, etc.
‡ Después de su uso, guardar la boquilla para juntas
y el pincel para muebles 2 en 1 con la boquilla para
tapicería en el portaaccesorios.
‡
‡
!
Eliminar los restos de suciedad que pueda haber debajo del orificio de evacuación.
Introducir la unidad filtrante en el depósito de polvo; se debe poner especial cuidado de que encaje
correctamente.
Colocar el depósito de polvo dentro del aparato y
encajarlo de forma audible.
Atención: si al colocar el depósito de polvo se nota
cierta resistencia, se ha de comprobar que el filtro
esté íntegro y que tanto la unidad filtrante como el
depósito de polvo estén correctamente encajados.
Cuidados y limpieza del filtro
Los filtros deben limpiarse de forma periódica para
garantizar el funcionamiento óptimo de la aspiradora.
‡ Se debe apagar el aparato para limpiar los filtros.
Atención: únicamente es posible limpiar los filtros
con el aparato apagado.
‡ Retirar del aparato el depósito de polvo. Fig. 10
‡ Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo.
!
Fig.
11
Fig. 13 Limpiar el filtro de láminas
‡
Para limpiar el filtro de láminas, girar el mando 180º
al menos 3 veces.
‡ A continuación, retirar el filtro de láminas de la unidad filtrante exterior y eliminar la suciedad.
Se recomienda limpiar el filtro de láminas con cada vaciado del depósito de polvo.
6
Fig. 9 Vaciar el depósito de polvo
Para conseguir un buen resultado de aspiración, el
depósito de polvo deberá vaciarse después de cada
proceso de aspiración; en todo caso, se deberá vaciar
si el polvo contenido en el depósito alcanza la marca
de nivel máximo.
Recomendamos no llenar el depósito de polvo por encima de la marca, ya esto podría contribuir a un exceso
de suciedad en el filtro.
Fig. 14 Sacudir el filtro de láminas
Si el filtro de láminas está muy sucio, también puede
sacudirse.
‡ Retirar para ello el filtro de láminas de la unidad filtrante exterior y sacudirlo sobre un cubo de basura.
‡ El filtro de láminas puede volver a utilizarse de inmediato tras la limpieza.
Atención: no se debe lavar el filtro de láminas.
!
*según equipamiento
67
Fig. 15 Limpiar el filtro para pelusas
‡
Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo.
Fig.
11
a) Por regla general, es suficiente con agitar o sacudir ligeramente el filtro para pelusas al vaciar el depósito de
polvo para que se desprendan las partículas de suciedad que pueda haber.
b) Si esto no basta, se puede emplear un paño seco para
retirar las partículas de suciedad de la superficie.
Cuidado
Antes de cada limpieza de la aspiradora de mano, esta
deberá desconectarse y desenchufarse del cable de
carga. La aspiradora y las piezas de plástico de los
accesorios pueden limpiarse con cualquier producto
de limpieza convencional para plásticos.
!
Atención: no utilizar productos abrasivos, limpiacristales o productos de limpieza de uso general. No
sumergir nunca la aspiradora en agua.
Fig. 16
‡
Colocar el filtro de láminas en la unidad filtrante exterior y encajarlo mediante un movimiento giratorio
en sentido horario.
Introducir la unidad filtrante en el depósito de polvo;
se debe poner especial cuidado de que encaje correctamente. Colocar el depósito de polvo dentro del
aparato y encajarlo de forma audible. Fig. 12
‡
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.
Indicador de estado de la batería
Estado
miento
de
funciona-
Indicador de estado de
funcionamiento
Limpiar la boquilla para suelo
Modo normal
El display se ilumina en
color verde
Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento,
desconectar la aspiradora o retirar el cable de carga.
Modo turbo
El display parpadea rápido en color verde
Fig. 17
Carga de la batería <
20 %
El display parpadea lento en color rojo
La batería está descargada
El display se apaga
Protección frente a un
exceso de temperatura o
en caso de temperatura
demasiado baja
El display se ilumina en
color rojo y se apaga al
cabo de aprox. 10 segundos.
a) Desbloquear el cepillo cilíndrico mediante un movimiento giratorio
en el sentido contrario a las agujas
a
del reloj
y extraerlo por el lado de la boquilla de
suelo.
b) Cortar los hilos y pelos enredados con unas tijeras y
retirarlos.
c) Insertar el cepillo cilíndrico en la boquilla de suelo a
lo largo de la varilla de guía y enclavarlo mediante un
movimiento giratorio en el sentido de las agujas del
reloj .
!
Atención: la boquilla para suelo solo podrá funcionar
si lleva montado el rodillo del cepillo.
Solución de averías
Problema
Solución de problemas
El aparato no funciona y
no hay ninguna señal en
el display de estado de
la batería
Comprobar que la batería esté correctamente
colocada y/o que esté
cargada.
Display de estado de la
batería en color rojo durante 10 segundos.
La batería puede haberse
sobrecalentado/no
tener calor suficiente.
Esperar a que la batería
haya alcanzado una temperatura adecuada.
68
*según equipamiento
pt
Montagem do suporte de parede
Fig. 2
Parabéns por ter optado por um aspirador Bosch da
série BCS1/BBS1 "Unlimited".
Nas presentes instruções de utilização são apresentados diferentes modelos BCS1/BBS1 "Unlimited".
Por este motivo, algumas características e funções do
equipamento descritas poderão não corresponder ao
seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente os acessórios originais da Bosch especialmente desenvolvidos
para o seu aspirador, para obter o melhor resultado de
aspiração possível.
Desdobre as páginas com as ilustrações!
‡
‡
‡
Monte o suporte de parede perto de uma tomada.
Para o efeito, retire a placa frontal do suporte de
parede. Agarre no suporte de parede com o dedo,
pelo lado de baixo, e pressione a placa frontal, por
dentro, para fora do bloqueio. Monte o suporte de
parede na parede com os parafusos fornecidos ou
correspondentes.
Ao colocar e engatar a placa frontal, a ligação é fixada.
Inserir no suporte de parede
Fig. 3
‡
Insira o aspirador no suporte de parede, pelo lado
de cima.
Montagem do aparelho
1 Bocal para pisos com escova elétrica
Fig. 4
2 Pincel para móveis 2in1 com bocal para estofos
‡
3 Bocal para estofos XXL*
4 Bocal para fendas flexível
‡
Insira o tubo de aspiração no bocal do aspirador e
engate-o.
Para soltar o tubo de aspiração, prima o botão de
desbloqueio e retire o tubo de aspiração para baixo
5 Tubo de aspiração
6 Filtro de cotão
Fig. 5
7 Filtro de lamelas
‡
8 Indicação do estado de carga da bateria
9 Interruptor turbo
10 Interruptor para ligar/desligar
‡
Insira o tubo de aspiração no bocal para pavimentos
e engate-o.
Para soltar o bocal para pavimentos, prima o botão
de desbloqueio e retire o tubo de aspiração do bocal
para pavimentos.
11 Bateria*
12 Recipiente do pó
Aspiração
13 Tecla de desbloqueio do recipiente do pó
Fig. 6
14 Suporte de parede*
Premindo o interruptor para ligar/desligar na pega, é
possível ligar e desligar o aspirador. Durante o funcionamento, a indicação de controlo acende-se a verde.
15 Carregador rápido*
Antes da primeira utilização
Fig. 1
‡
‡
!
Insira a bateria no aspirador, através da calha de
guia, e engate-a.
Para soltar a ligação, prima o botão de desbloqueio
e retire a bateria do aparelho, puxando-a para trás.
Atenção: a bateria deve ser totalmente carregada
antes da primeira aspiração.
Fig. 7
Premindo o interruptor turbo no aspirador, é possível
ativar adicionalmente a função turbo, durante o funcionamento. A indicação de controlo pisca rapidamente
a verde.
Carregar com o carregador rápido
‡
‡
Para efetuar o carregamento no carregador rápido, é
necessário retirar a bateria do aparelho.(Fig. 1 )
Consulte o modo de funcionamento do carregador
rápido nas instruções de utilização fornecidas.
*conforme o modelo
69
Tempos de funcionamento
Fig. 12
Os tempos de funcionamento indicados podem variar
em função do estado de carga, bem como da temperatura e do envelhecimento da bateria.
Para uma bateria Bosch
Power for ALL de 3,0 Ah
‡
‡
‡
!
Remova a sujidade eventualmente existente por baixo da abertura de ejeção.
Insira a unidade do filtro no recipiente do pó, prestando impreterivelmente atenção ao encaixe correto.
Insira o recipiente do pó no aparelho e engate-o audivelmente.
Atenção: se notar uma resistência ao inserir o recipiente do pó, verifique a integralidade dos filtros e o
encaixe correto da unidade do filtro e do recipiente
do pó.
No nível normal com
acessórios não elétricos,
para a limpeza de móveis, etc.
Até 60 min.
No nível normal com
bocal para pavimentos
elétrico, para tarefas de
limpeza normais
Até 45 min.
Manutenção do filtro
No nível turbo com bocal
para pavimentos elétrico
e para tarefas de limpeza
exigentes
Até 7 min.
Os filtros devem ser limpos em intervalos regulares,
para que o aspirador funcione na perfeição.
‡ Desligue o aparelho para limpar os filtros.
Atenção: a limpeza do filtro só é possível com o
aparelho desligado.
‡ Retire o recipiente do pó do aparelho. Fig. 10
‡ Retire a unidade do filtro do recipiente do pó.
!
Fig.
Fig. 8 Aspirar com acessórios adicionais
Inserir os bocais, conforme necessário, no tubo de aspiração ou no bocal do aparelho:
a) Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e
cantos, etc.
b) Pincel para móveis 2in1 com bocal para estofos, para
aspirar caixilhos de janelas, armários, móveis, etc.
‡ Após a utilização, volte a colocar o bocal para fendas
e o pincel para móveis 2in1 no suporte dos acessórios.
Depois do trabalho
‡
Depois de aspirar, desligue o aparelho.
Fig.
6
Figura 9 Esvaziamento do recipiente do pó
Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente do pó deve ser esvaziado após cada aspiração, mas,
o mais tardar, quando o pó tiver atingido a marcação
num local do recipiente do pó.
Recomendamos que não encha o recipiente do pó para
além da marcação, pois isso conduz a uma sujidade
muito forte do filtro.
Durante o esvaziamento do recipiente do pó, verifique
também sempre o grau de sujidade da unidade do filtro
e, se necessário, limpe-a de acordo com as instruções
de conservação do filtro. Fig. 13
Atenção: a limpeza do filtro só é possível com o
aparelho desligado.
Nunca aspire sem a unidade do filtro colocada.
!
Fig. 10
‡
Desbloqueie o recipiente do pó com a ajuda das teclas de desbloqueio e retire-o do aparelho.
Fig. 11
‡
‡
70
11
Figura 13 Limpeza do filtro de lamelas
‡
Para limpar o filtro de lamelas, rode o manípulo
180°, pelo menos, 3 vezes.
‡ Depois disso, retire o filtro de lamelas da unidade do
filtro exterior e elimine a sujidade.
Recomendamos que a limpeza do filtro de lamelas seja
efetuada sempre que o recipiente do pó é esvaziado.
Figura 14 Limpeza do filtro de lamelas sacudindo-o
Em caso de forte sujidade, o filtro de lamelas também
pode ser sacudido.
‡ Para o efeito, retire o filtro de lamelas da unidade do
filtro exterior e limpe-o, sacudindo-o por cima de um
contentor de lixo.
‡ Deste modo, é possível inserir o filtro de lamelas
imediatamente após a limpeza.
Atenção: o filtro de lamelas não pode ser lavado.
!
Figura 15 Limpeza do filtro de cotão
‡
Retire a unidade do filtro do recipiente do pó.
Figura
11
a) Por norma, é suficiente abanar levemente ou sacudir
o filtro de cotão aquando do esvaziamento do recipiente do pó, para que possíveis partículas de sujidade
se soltem.
b) Se isso não for suficiente, utilize um pano seco para
remover as partículas de sujidade da superfície.
Fig. 16
‡
‡
Insira o filtro de lamelas na unidade do filtro exterior
e engate-o, rodando-o no sentido dos ponteiros do
relógio.
Insira a unidade do filtro no recipiente do pó, prestando atenção ao encaixe correto. Insira o recipiente
do pó no aparelho e engate-o audivelmente. Fig. 12
Retire a unidade do filtro do recipiente do pó.
Esvazie o recipiente do pó.
*conforme o modelo
Limpeza do bocal para pisos
Antes de proceder a trabalhos de manutenção, desligue o aspirador ou desligue o cabo de carregamento.
Fig. 17
a) Desbloqueie o rolo de escovas, rodando-o no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio
e retire-o
lateralmente do bocal para pavimentos.
b) Corte e remova os fios e cabelos enrolados com uma
tesoura.
c) Insira o cilindro de rolos no bocal para pavimentos ao
longo da haste de guia e engate-o, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio .
!
Atenção: o bocal para pavimentos só pode ser
colocado em funcionamento com o rolo de escovas
montado.
Indicador de status da bateria
Estado de funcionamento
Função da indicação de
estado
Modo normal
A indicação acende a
verde
Modo turbo
A indicação pisca rapidamente a verde
Carga da bateria < 20%
A indicação pisca lentamente a vermelho
Bateria gasta
A indicação apaga-se
Proteção contra temperatura excessiva / insuficiente
A
indicação
acende
a vermelho e apagase após aprox. 10 segundos.
Resolução de avarias
Problema
Eliminação de falhas
O aparelho não funciona
e a indicação do estado
da bateria não emite sinal
Certifique-se de que a
bateria está corretamente inserida e/ou a bateria
carregada.
Indicação do estado da
bateria a vermelho durante 10 s
A bateria pode estar
sobreaquecida / ter um
temperatura insuficiente. Aguarde até que a
bateria atinja as temperaturas adequadas.
Conservação
Antes de qualquer limpeza do aspirador manual, este
tem de estar desligado e separado do cabo de carregamento. O aspirador e os acessórios de plástico podem
ser conservados com um produto de limpeza para plásticos disponível no mercado.
!
Atenção: não deverá utilizar produtos abrasivos,
limpa-vidros ou produtos lava-tudo. Nunca mergulhe
o aspirador em água.
O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.
*conforme o modelo
71
el
Συναρμολόγηση του στηρίγματος τοίχου
Εικ. 2
Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα
Bosch της σειράς BCS1/BBS1 "Unlimited".
Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται διάφορα
μοντέλα BCS1/BBS1 "Unlimited". Γι’ αυτό μπορεί,
να μην αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο
μοντέλο σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια
εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί
ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.
Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!
‡
‡
‡
Συναρμολογήστε το στήριγμα τοίχου κοντά σε μια
πρίζα.
Γι’ αυτό αφαιρέστε την μπροστινή πλάκα του
στηρίγματος τοίχου. Με το δάκτυλο πιάστε από κάτω
στο στήριγμα τοίχου και απασφαλίστε την μπροστινή
πλάκα, πιέζοντάς την από μέσα. Συναρμολογήστε το
στήριγμα τοίχου με τις συνημμένες ή αντίστοιχες
βίδες στον τοίχο.
Με την τοποθέτηση και ασφάλιση της μπροστινής
πλάκας σταθεροποιείται η σύνδεση.
Εισαγάγετε στο στήριγμα τοίχου
Εικ. 3
‡
1 Πέλμα δαπέδου με ηλεκτρική βούρτσα
Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα από επάνω στο
στήριγμα τοίχου.
Συναρμολόγηση της συσκευής
Εικ. 4
2 Βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων με στόμιο για
ταπετσαρίες 2σε1
‡
3 XXL Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
ταπετσαριών*
‡
4 Εύκαμπτο στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών
Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης πάνω στο
στόμιο της ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλίστε τον.
Για το λύσιμο του σωλήνα αναρρόφησης πατήστε
το κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε τον σωλήνα
αναρρόφησης προς τα κάτω
5 Σωλήνας αναρρόφησης
6 Φίλτρο χνουδιών
Εικ. 5
7 Ριπιδωτό φίλτρο
‡
8 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
9 Διακόπτης turbo
10 Διακόπτης ON/OFF
‡
Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης στο πέλμα
δαπέδου και ασφαλίστε τον.
Για το λύσιμο του πέλματος δαπέδου πατήστε το
κουμπί απασφάλισης και τραβήξτε τον σωλήνα
αναρρόφησης από το πέλμα δαπέδου.
11 Μπαταρία*
12 Δοχείο συλλογής της σκόνης
Αναρρόφηση
13 Πλήκτρο απασφάλισης του δοχείου συλλογής της
σκόνης
Εικ. 6
14 Στήριγμα τοίχου*
15 Φορτιστής*
Πριν την πρώτη χρήση
Εικ. 1
‡
‡
!
Τοποθετήστε την μπαταρία μέσω της ράγας οδήγησης
μέσα στην ηλεκτρική σκούπα και ασφαλίστε την.
Για το λύσιμο της σύνδεσης πατήστε το κουμπί
απασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία προς τα
πίσω από τη συσκευή.
Προσοχή: Πριν την πρώτη αναρρόφηση πρέπει να
φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.
Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να ενεργοποιηθεί και
να απενεργοποιηθεί, πατώντας τον διακόπτη On/Off
στη χειρολαβή προς την κατεύθυνση του βέλους. Στη
λειτουργία η ένδειξη ελέγχου ανάβει πράσινη.
Εικ. 7
Κατά τη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί πρόσθετα
η λειτουργία turbo, πατώντας τον διακόπτη turbo πάνω
στην ηλεκτρική σκούπα προς την κατεύθυνση του
βέλους. Η ένδειξη ελέγχου αναβοσβήνει γρήγορα
πράσινη.
Φόρτιση με τον ταχυφορτιστή
‡
‡
72
Για τη φόρτιση στον ταχυφορτιστή πρέπει να
αφαιρεθεί η μπαταρία από τη συσκευή. (Εικ. 1 )
Τον τρόπο λειτουργίας του ταχυφορτιστή θα τον
βρείτε στις συνημμένες οδηγίες χρήσης.
*ανάλογα με τον εξοπλισμό
Εικ. 10
Χρόνοι λειτουργίας
Οι αναφερόμενοι χρόνοι φόρτισης μπορούν να
διαφέρουν λόγω κατάστασης φόρτισης, θερμοκρασία
και γήρανση της μπαταρίας.
Μέχρι και 60 λεπτά
Στην κανονική βαθμίδα
με ηλεκτρικό πέλμα
δαπέδου για κανονικές
εργασίες καθαρισμού
Μέχρι και 45 λεπτά
Στη βαθμίδα turbo
με ηλεκτρικό πέλμα
δαπέδου και για
απαιτητικές εργασίες
καθαρισμού
Μέχρι και 7 λεπτά
‡
‡
Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης.
Αδειάστε το δοχείο συλλογής της σκόνης.
Εικ. 12
‡
‡
‡
!
Εικ. 8 Αναρρόφηση με πρόσθετα εξαρτήματα
Συνδέστε τα στόμια αναρρόφησης ανάλογα με τις
ανάγκες στο σωλήνα αναρρόφησης ή στο στόμιο της
συσκευής:
a) Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών και γωνιών,
κ.λπ.
b) Βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων με στόμιο για
ταπετσαρίες 2σε1 για την αναρρόφηση πλαισίων
παραθύρων, ντουλαπιών, επίπλων, κ.λπ.
‡ Μετά τη χρήση τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης
για σκούπισμα αρμών και βουρτσάκι για σκούπισμα
επίπλων με στόμιο για ταπετσαρίες 2σε1 ξανά στον
φορέα εξαρτημάτων.
Μετά την εργασία
‡
Απασφαλίστε το δοχείο συλλογής της σκόνης με τη
βοήθεια των πλήκτρων απασφάλισης και αφαιρέστε
το από τη συσκευή.
Εικ. 11
Για μια μπαταρία 3,0Ah
Power for ALL Bosch
Στην κανονική βαθμίδα
με μη ηλεκτρικά
εξαρτήματα για τον
καθαρισμό επίπλων, κτλ.
‡
Μετά την αναρρόφηση
συσκευή. Εικ. 6
Απομακρύνετε
ενδεχομένως
την
υπάρχουσα
ρύπανση κάτω από το άνοιγμα απόρριψης.
Τοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου στο δοχείο
συλλογής της σκόνης, προσέξτε οπωσδήποτε τη
σωστή προσαρμογή.
Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της σκόνης
στη συσκευή και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο
χαρακτηριστικό ήχο.
Προσοχή: Εάν κατά την τοποθέτηση του δοχείου
συλλογής της σκόνης αντιληφθείτε μια αντίσταση,
ελέγξτε την πληρότητα των φίλτρων και τη σωστή
προσαρμογή της μονάδας φίλτρου και του δοχείου
συλλογής της σκόνης.
Φροντίδα του φίλτρου
Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα ιδανικά, πρέπει τα
φίλτρα να καθαρίζονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
‡ Απενεργοποιήστε τη συσκευή, για να καθαρίσετε τα
φίλτρα.
Προσοχή: Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι δυνατός
μόνο με απενεργοποιημένη τη συσκευή.
‡ Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής της σκόνης από τη
συσκευή. Εικ. 10
‡ Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης. Εικ. 11
!
Εικ. 13 Καθαρισμός του ριπιδωτού φίλτρου
απενεργοποιήστε
τη
Εικ. 9 Άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης
Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης,
πρέπει το δοχείο συλλογής της σκόνης να αδειάζει
μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης, το αργότερο
όμως, όταν η σκόνη σε μια θέση στο δοχείο συλλογής
της σκόνης φθάσει στο ύψος του μαρκαρίσματος.
Εμείς συνιστούμε, να μη γεμίζετε το δοχείο συλλογής
της σκόνης πάνω από το μαρκάρισμα, επειδή αυτό
οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη ρύπανση του φίλτρου.
Κατά το άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης
ελέγχετε επίσης πάντοτε το βαθμό ρύπανσης της
μονάδας φίλτρου και όταν χρειάζεται καθαρίστε την
σύμφωνα με τις οδηγίες Φροντίδα φίλτρου. Εικ. 13
Προσοχή: Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι δυνατός
μόνο με απενεργοποιημένη τη συσκευή.
Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς τοποθετημένη τη
μονάδα φίλτρου.
‡
Για τον καθαρισμό του ριπιδωτού φίλτρου γυρίστε τη
λαβή το λιγότερο 3 φορές κατά 180°.
‡ Μετά αφαιρέστε το ριπιδωτό φίλτρο από την
εξωτερική μονάδα φίλτρου και αδειάστε τη ρύπανση.
Εμείς συνιστούμε το καθάρισμα του ριπιδωτού φίλτρου
με κάθε άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης.
Εικ. 14 Ελαφρό κτύπημα του ριπιδωτού φίλτρου
Σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλης ρύπανσης μπορεί
επίσης να κτυπηθεί ελαφρά το ριπιδωτό φίλτρο.
‡ Αφαιρέστε γι’ αυτό το ριπιδωτό φίλτρο από την
εξωτερική μονάδα φίλτρου και κτυπήστε το ελαφρά
πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων.
‡ Το ριπιδωτό φίλτρο μπορεί έτσι να χρησιμοποιηθεί
ξανά αμέσως μετά τον καθαρισμό.
Προσοχή: Το ριπιδωτό φίλτρο δεν επιτρέπεται να
ξεπλυθεί.
!
!
*ανάλογα με τον εξοπλισμό
73
Εικ. 15 Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών
‡
Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης.
Εικ.
11
a) Κατά κανόνα αρκεί, όταν τιναχτεί ή χτυπηθεί ελαφρά
το φίλτρο χνουδιών κατά το άδειασμα του δοχείου
συλλογής της σκόνης, για να πέσουν οι ενδεχομένως
υπάρχοντες ρύποι.
b) Όταν αυτό δεν αρκεί, χρησιμοποιήστε παρακαλώ ένα
στεγνό πανί, για να απομακρύνετε τους ρύπους από την
εξωτερική επιφάνεια.
Φροντίδα
Πριν από κάθε καθαρισμό της ηλεκτρικής σκούπας
χεριού, πρέπει να είναι απενεργοποιημένη και
αποσυνδεδεμένη από το καλώδιο φόρτισης.
Η
ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά εξαρτήματα
μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού
πλαστικών του εμπορίου.
!
Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό
υλικό, υγρό καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού
γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα
ποτέ στο νερό.
Εικ. 16
‡
Τοποθετήστε το ριπιδωτό φίλτρο στην εξωτερική
μονάδα φίλτρου και ασφαλίστε το, στρέφοντάς το
προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Τοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου στο δοχείο
συλλογής της σκόνης, προσέξτε τη σωστή
προσαρμογή. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της
σκόνης στη συσκευή και ασφαλίστε το με τον
αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο. Εικ. 12
‡
Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.
Ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας
Κατάσταση λειτουργίας
Ένδειξη
κατάστασης
λειτουργίας
Κανονική λειτουργία
Η
ένδειξη
πράσινη
Καθαρισμός του πέλματος δαπέδου
Λειτουργία turbo
Η ένδειξη αναβοσβήνει
γρήγορα πράσινη
Πριν από κάθε συντήρηση απενεργοποιήστε την
ηλεκτρική σκούπα ή αποσυνδέστε την από το καλώδιο
φόρτισης.
Φορτίο μπαταρίας < 20%
Η ένδειξη αναβοσβήνει
αργά κόκκινη
Εικ. 17
a) Απασφαλίστε
τον
κύλινδρο
της
βούρτσας,
στρέφοντάς τον ενάντια στη φορά των δεικτών του
ρολογιού
και αφαιρέστε τον στα πλάγια από το
πέλμα δαπέδου.
b) Κόψτε τις τυλιγμένες κλωστές και τρίχες με ένα ψαλίδι
και απομακρύντε τες.
c) Σπρώξτε τον κύλινδρο της βούρτσας στα πλάγια κατά
μήκος της ράβδου οδηγού μέσα στο πέλμα δαπέδου
και ασφαλίστε τον, στρέφοντάς τον προς τη φορά των
δεικτών του ρολογιού .
!
Η μπαταρία είναι άδεια
Η ένδειξη σβήνει
Προστασία από πολύ
υψηλή / πολύ χαμηλή
θερμοκρασία
Η ένδειξη ανάβει κόκκινη
και σβήνει μετά περίπου
10 δευτερόλεπτα.
Προσοχή: Το πέλμα δαπέδου επιτρέπεται να τεθεί σε
λειτουργία μόνο με συναρμολογημένο τον κύλινδρο
βούρτσας.
Αποκατάσταση βλάβης
Πρόβλημα
Α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
σφαλμάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί
και δεν υπάρχει κανένα
σήμα από την ένδειξη
της
κατάστασης
της
μπαταρίας
Βεβαιωθείτε,
ότι
η
μπαταρία είναι σωστά
τοποθετημένη
και
/
ή η μπαταρία είναι
φορτισμένη.
Κόκκινη
ένδειξη
της
κατάστασης
της
μπαταρίας
για
10
δευτερόλεπτα
Η μπαταρία μπορεί να
είναι πολύ ζεστή / πολύ
κρύα. Περιμένετε, μέχρι
να φθάσει η μπαταρία
στις
κατάλληλες
θερμοκρασίες.
74
ανάβει
*ανάλογα με τον εξοπλισμό
tr
Duvar desteği montajı
Resim 2
Bosch'un BCS1/BBS1 "Unlimited" modeli elektrikli
süpürgesini almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzunda çeşitli BCS1/BBS1 "Unlimited" modelleri hakkında bilgi verilecektir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım özellikleri ve fonksiyonlar
cihazınıza uygun olmayabilir. Mümkün olan en iyi emme
sonucunu elde etmek için süpürgenize özel olarak
üretilmiş orijinal Bosch aksesuarlarını kullanmanız gerekir.
Lütfen resimli sayfaları açınız!
‡
‡
‡
Duvar desteğini bir rpizin yakınına monte ediniz.
Bunun için duvar desteğinin ön plakasını çıkarınız.
Parmağınızla duvar desteğini alttan kavrayınız ve ön
plakayı kilidin içinden dışarı doğru bastırınız. Duvar
desteğini ürünle birlikte teslim edilen veya uygun vidalarla duvara monte ediniz.
Ön plakayı yerleştirerek ve kilitleyerek bağlantıyı sabitleyiniz.
Duvar köşebentine yerleştirin
Resim 3
‡
Elektrikli süpürgeyi yukarıdan aşağı doğru duvar
desteğine yerleştiriniz.
Cihaz montajı
Resim 4
1 Elektrikli fırçalı süpürge başlığı
2 2'si 1 arada döşeme başlıklı mobilya fırçası
3 XXL döşeme başlığı*
‡
‡
4 Esnek dar aralık ucu
Emme borusunu elektrikli süpürgenin nozülüne
takınız ve kilitleyiniz.
Emme borusunu sökmek için kilit açma düğmesine
basınız ve emme borusunu aşağıdan çıkarınız
5 Emme borusu
Resim 5
6 Tiftik filtresi
‡
7 Lamel filtresi
8 Akü şarj durumu göstergesi
9 Turbo şalteri
‡
Emme borusunu süpürge başlığına takınız ve kilitleyiniz.
Süpürge başlığını sökmek için kilit açma düğmesine
basınız ve emme borusunu süpürge başlığından çekiniz.
10 Açma/kapama şalteri
11 Akü*
Emme
12 Toz haznesi
Resim 6
13 Toz haznesi kilit açma tuşu
14 Duvar desteği*
15 Hızlı şarj*
İlk kullanımdan önce
Resim 1
‡
‡
!
Aküyü kılavuz ray üzerinden elektrikli süpürgeye
yerleştiriniz ve kilitleyiniz.
Bağlantıyı ayırmak için kilit açma düğmesine basınız
ve aküyü arka taraftan cihazdan çıkarınız.
Dikkat: İlk emme öncesinde akü tamamen şarj
edilmiş olmalıdır.
Tutamaktaki açma/kapama şalterini ok yönünde
bastırarak elektrikli süpürgeyi açabilir ve kapatabilirsiniz. Çalışırken kontrol göstergesi yeşil yanar.
Resim 7
Elektrikli süpürgedeki turbo şalterini ok yönünde iterek
çalışma devam ederken turbo fonksiyonunu açabilirsiniz. Kontrol göstergesi hızla yeşil yanıp söner.
Hızlı şarj cihazı ile şarj
‡
‡
Hızlı şarj cihazında şarj etmek için akünün cihazdan
çıkarılması gereklidir (Resim 1 )
Hızlı şarj cihazının çalışma biçimini ekteki kullanım
kılavuzunda bulabilirsiniz.
*cihaz donanımına bağlıdır
75
Çalışma süreleri
Resim 11
Belirtilen çalışma süreleri şarj durumu, akü sıcaklığı ve
yaşı nedeniyle değişebilir.
‡
‡
3,0Ah Bosch Power for
ALL akü için
Filtre ünitesini toz haznesinden çıkarınız
Toz haznesini boşaltınız.
Resim 12
‡
‡
Mevcut kiri, atık borusundan çıkarınız.
Filtre ünitesi toz haznesine yerleştiriniz, bu sırada
yerine doğru oturmasına mutlaka dikkat ediniz.
Toz haznesini cihaza yerleştiriniz ve duyulur şekilde
yerine oturduğundan emin olunuz.
Dikkat: Toz haznesinin yerleştirilmesinden bir dirençle karşılaşılırsa filtrenin eksiksiz olup olmadığını ve
filtre ünitesi ve toz haznesinin yerlerine doğru oturup
oturmadığını kontrol ediniz.
Normal kademede,
mobilya temizliği vb. için
elektrikli aksesuarlar
llanılmadığında.
Azami 60 dak.
Normal temizleme işleri
için elektrikli süpürge
başlığı ile normal kademede
Azami 45 dak.
Filtre bakımı
Zorlu temizleme işleri
için ve elektrikli süpürge
başlığıyla turbo kademede
Azami 7 dak.
Elektrikli süpürgenin doğru çalışabilmesi için filtreler
düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
‡ Lütfen filtreyi temizlemek için cihazı kapatınız.
Dikkat: Filtre temizliği ancak cihaz kapalıyken mümkündür.
‡ Toz haznesini cihazdan çıkarınız. Resim 10
‡ Filtre toz haznesinden çıkarılmalıdır. Resim 11
!
Resim 8 Ek aksesuar ile emme
Ucu ihtiyaca göre emme borusuna veya cihaz nozülüne
takınız:
a) Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar aralık
ucu.
b) Pencere kenarlarının, dolapların ve mobilyaların vb. temizlenmesi için döeşeme başlıklı 2'si 1 arada mobilya
fırçası.
‡ Dar aralık ucu veya döşeme başlıklı 2'si 1 arada mobilya fırçası kullanıldıktan sonra aksesuar taşıyıcıya
takılmalıdır.
Çalışma sona erdikten sonra
‡
Süpürme işleminden sonra cihazı kapatınız. Resim 6
Resim 9 Toz haznesinin boşaltılması
İyi bir emme sonucu almak için her emme işleminden
sonra toz haznesi boşaltılmalıdır. Bu işlem en geç tozlar
toz haznesindeki işaretli alana ulaştığında yapılmalıdır.
Filtrenin yoğun şekilde kirlenmesine sebep olacağından
toz haznesindeki işaretli alanın geçilmemesini öneririz.
Toz haznesinin boşaltılması sırasında filtre ünitesinin
kirlilik derecesini de her zaman kontrol ediniz ve ihtiyaç
durumunda filtre temizliği talimatlarına uygun olarak
filtreyi temizleyiniz. Resim 13
Dikkat: Filtre temizliği ancak cihaz kapalıyken
olanaklıdır.
Asla filtre ünitesini takmadan cihaz ile emiş
yapmayınız.
!
Resim 10
‡
76
‡
Toz haznesinin kilidi, kilit açma düğmesi yardımıyla
açılmalı ve toz haznesi cihazdan çıkarılmalıdır.
!
Resim 13 Lamel filtresinin temizlenmesi
‡
Lamel filtresinin temizlenmesi için düğmeyi en az 3
defa 180° döndürünüz.
‡ Daha sonra lamel filtresini dış filtre ünitesinden
çıkarınız ve pislikleri boşaltınız.
Her toz haznesi boşaltma işleminde lamel filtresinin temizlenmesini öneriyoruz.
Resim 14 Lamel filtresinin vurarak temizlenmesi
Özellikle aşırı kirlenme durumunda lamel filtre üzerine
vurularak temizlenebilir.
‡ Lamel filtresini bunun için dış filtre ünitesinden
çıkarınız ve bir çöp kutusu üzerindeyken filtreye
vurarak filtreyi temizleyiniz.
‡ Lamel filtresi böylece temizlikten hemen sonra
kullanılabilir.
Dikkat: Lamel filtresi yıkanamaz.
!
Resim 15 Tiftik filtresinin temizlenmesi
‡
Filtre toz haznesinden çıkarılmalıdır.
Resim
11
a) Genel prensip olarak toz haznesinin boşaltılması
esnasında tiftik filtresi gövdesine hafifçe vurmak ya da
hafifçe sallamak, olası kirlerin çözünmesi için yeterlidir.
b) Bu yeterli olmazsa yüzeyde kalan kir partiküllerini temizlemek için lütfen kuru bir bez kullanınız.
Resim 16
‡
‡
Lamel filtresini dış filtre ünitesine yerleştiriniz ve
saat yönünde çevirerek kilitleyiniz.
Filtre ünitesi toz haznesine yerleştiriniz, bu sırada
yerine doğru oturmasına mutlaka dikkat ediniz. Toz
haznesini cihaza yerleştiriniz ve duyulur şekilde yerine oturduğundan emin olunuz. Resim 12
*cihaz donanımına bağlıdır
Süpürge başlığının temizlenmesi
Pil durumu göstergesi
Her bakımdan önce süpürge kapatılmalı veya şarj kablosundan çekilmelidir.
Çalışma durumu
Fonksiyon durum göstergesi
Resim 17
Normal mod
Gösterge yeşil yanar
a) Fırça silindirini saat yönünün tersine çevirerek
silindir kilidini açınız ve yanal olarak süpürge
başlığından çekiniz.
b) Birikmiş tüyler ve kılları makas kullanarak kesiniz ve
çıkarınız.
c) Fırça silindirini yanal olarak kılavuz çubuklar boyunca
süpürge başlığının içine itiniz ve saat yönünde çevirerek kilitleyiniz.
Turbo modu
Gösterge
hızla
yanıp söner
Akü şarjı < %20
Gösterge yavaşça kırmızı
yanıp söner
Akü boş
Gösterge söner
Aşırı yüksek / düşük
sıcaklık koruması
Gösterge kırmızı yanar
ve yaklaşık 10 dakika
sonra söner.
!
Dikkat: Süpürge başlığı sadece fırça silindiri takılmış
haldeyken çalıştırılabilir.
yeşil
Arızaların giderilmesi
Sorun
Hatanın giderilmesi
Cihaz çalışmıyor ve akü
durumu göstergesinde
sinyal yok
Akünün
doğru
yerleştirildiğinden
ve/
veya akünün şarj edilmiş
olduğundan emin olunuz.
Kırmızı akü durumu göstergesi 10 sn.
Akü aşırı ısınmış / az
ısınmış olabilir. Akü uygun sıcaklığa erişene kadar bekleyiniz.
Bakım
El süpürgesinin her temizlenmesinden önce süpürge
kapatılmalı ve şarj kablosundan çekilmelidir. Elektrikli
süpürge ve plastik aksesuar parçaları normal bir plastik temizleme maddesi ile temizlenerek, bakımlı olması
sağlanabilir.
!
Dikkat: Aşındırıcı temizleme maddesi, cam temizleyici
veya çok amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.
Süpürgeyi kesinlikle suya sokmayınız.
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
*cihaz donanımına bağlıdır
77
pl
Montaż uchwytu ściennego
Rysunek 2
Dziękujemy za zakup odkurzacza BCS1/BBS1 "Unlimited" firmy Bosch. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały różne modele odkurzacza BCS1/BBS1
"Unlimited". Dlatego może się zdarzyć, że opisane
wyposażenie i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do
danego modelu. W celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego modelu odkurzacza.
Rozłożyć strony z rysunkami!
‡
‡
‡
Zamontować uchwyt ścienny w pobliżu gniazda elektrycznego.
W tym celu zdjąć przedni panel z uchwytu ściennego.
Chwycić uchwyt ścienny palcem od dołu i wysunąć
od wewnątrz panel przedni z blokady. Za pomocą
dostarczonych lub odpowiednich śrub zamocować
uchwyt ścienny na ścianie.
Ostatnim etapem podłączenia jest nałożenie i zablokowanie panelu przedniego.
Włóż w uchwycie ściennym
Rysunek 3
‡
Odkurzacz umieścić od góry w uchwycie ściennym.
Montaż urządzenia
1 Szczotka do podłóg z elektroszczotką
Rysunek 4
2 2w1 Ssawka do mebli ze szczotką do tapicerki
‡
3 Szczotka do tapicerki XXL*
4 Elastyczna ssawka do szczelin
‡
Rurę ssącą nasadzić na króciec odkurzacza i
zatrzasnąć.
W celu zwolnienia blokady rury ssącej nacisnąć przycisk odblokowujący i zdjąć rurę ssącą do dołu.
5 Rura ssąca
6 Filtr z włókniny
Rysunek 5
7 Filtr lamelowy
‡
8 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
9 Przełącznik turbo
10 Przełącznik WŁ./WYŁ.
‡
Rurę ssącą włożyć na szczotkę do podłóg i
zatrzasnąć.
W celu zwolnienia blokady szczotki do podłóg
nacisnąć przycisk odblokowujący i wyjąć rurę ssącą
ze szczotki do podłóg.
11 Akumulator*
12 Pojemnik na pył
Odkurzanie
13 Przycisk odblokowujący pojemnik na pył
Rysunek 6
14 Uchwyt ścienny*
Za pomocą przełącznika Wł./Wył. na uchwycie odkurzacz można włączyć lub wyłączyć, naciskając w kierunku strzałki. Podczas pracy lampka kontrolna świeci się
na zielono.
15 Szybka ładowarka*
Przed pierwszym użyciem
Rysunek 1
Rysunek 7
‡
Przełącznik turbo na odkurzaczu może być używany do
uruchamiania funkcji turbo podczas pracy odkurzacza
poprzez naciśnięcie w kierunku strzałki. Lampka kontrolna miga szybko na zielono.
‡
!
Korzystając z prowadnicy umieścić akumulator w odkurzaczu i zatrzasnąć.
W celu zwolnienia blokady nacisnąć przycisk
odblokowujący i wyciągnąć akumulator do tyłu z
urządzenia.
Uwaga: Przed pierwszym odkurzaniem należy
całkowicie naładować akumulator.
Ładowanie za pomocą ładowarki szybkiego ładowania
‡
‡
78
Korzystanie z ładowarki szybkiego ładowania wymaga wyjęcia akumulatora z urządzenia.(Rysunek 1 )
Sposób działania ładowarki szybkiego ładowania
jest opisany w dołączonej instrukcji obsługi.
* w zależności od wyposażenia
Rysunek 10
Czasy pracy
Czasy pracy mogą się różnić w zależności od stanu
naładowania, temperatury akumulatora i okresu
użytkowania.
Dotyczy akumulatora 3,0
Ah Bosch Power for ALL
W przypadku czyszczenia
mebli itp. przy użyciu
normalnego stopnia
mocy oraz wyposażenia
bez napędu elektrycznego.
Maks. 60 min.
W przypadku zwykłych
prac czyszczących
przy użyciu normalnego stopnia mocy oraz
elektrycznej szczotki do
podłóg.
Maks. 45 min.
W przypadku intensywnych prac czyszczących
przy użyciu stopnia turbo
oraz elektrycznej szczotki
do podłóg.
Maks. 7 min.
Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył.
Opróżnić pojemnik na pył.
Rysunek 12
‡
!
Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wylotowego.
Włożyć moduł filtrujący do pojemnika na pył,
zwracając uwagę na prawidłowe położenie.
Włożyć pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasnąć
w słyszalny sposób.
Uwaga: W przypadku zauważenia oporu podczas
wkładania pojemnika na pył należy sprawdzić,
czy filtr jest kompletny oraz czy moduł filtrujący i
pojemnik na pył są prawidłowo włożone.
Konserwacja filtra
Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
6
Rysunek 9 Opróżnianie pojemnika na pył
W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania,
należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciu
urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w pojemniku osiągnie zaznaczony poziom.
Zalecamy, aby nie przekraczać poziomu zaznaczonego
w pojemniku na pył, ponieważ powoduje to bardzo silne zanieczyszczenie filtra.
Podczas opróżniania pojemnika na pył kontrolować
również stopień zabrudzenia zewnętrznego modułu
filtrującego i w razie potrzeby wyczyścić go zgodnie ze
wskazówkami podanymi w instrukcji Konserwacja filtra. Rysunek 13
Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
Nigdy nie odkurzać bez zamontowanego modułu
filtrującego.
!
‡
‡
‡
Po pracy
Rysunek
Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i wyjąć z urządzenia.
Rysunek 11
‡
8
Odkurzanie
z
zastosowaniem
Rysunek
wyposażenia dodatkowego
W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę
ssącą lub króciec urządzenia:
a) Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów itp.
b) Ssawka do mebli 2w1 ze szczotką do tapicerki do odkurzania ram okiennych, szaf, mebli itp.
‡ Po użyciu z powrotem włożyć ssawkę do szczelin
oraz ssawkę do mebli 2w1 ze szczotką do tapicerki
w uchwyt na akcesoria.
‡
‡
Optymalne działanie odkurzacza wymaga regularnego
czyszczenia filtrów.
‡ Przed przystąpieniem do czyszczenia filtrów
wyłączyć urządzenie.
Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
‡ Wyjąć z urządzenia pojemnik na pył. Rysunek 10
‡ Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył.
!
Rysunek
11
Rysunek 13 Czyszczenia filtra lamelowego
‡
W celu oczyszczenia filtra lamelowego należy przynajmniej trzykrotnie obrócić pokrętło o 180°.
‡ Zdjąć filtr lamelowy z zewnętrznego modułu
filtrującego i usunąć zanieczyszczenia.
Czyszczenie filtra lamelowego zalecane jest przy
każdym opróżnieniu pojemnika na pył.
Rysunek 14 Trzepanie filtra lamelowego
W przypadku bardzo silnego zabrudzenia filtr lamelowy
można wytrzepać.
‡ W tym celu wyjąć filtr lamelowy z zewnętrznego
modułu filtrującego i wytrzepać nad koszem na
śmieci.
‡ Filtr lamelowy można dzięki temu użyć bezpośrednio
po wyczyszczeniu.
Uwaga: Filtr lamelowy nie nadaje się do prania.
!
Rysunek 15 Czyszczenie filtra z włókniny
‡
Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył.
Rysunek
11
a) Z reguły wystarcza, jeżeli filtr z włókniny zostanie podczas opróżniania pojemnika na pył lekko wytrząśnięty
lub wytrzepany, co umożliwi oderwanie się drobinek
brudu.
b) Jeśli to nie wystarczy, użyć suchej ściereczki, aby
usunąć drobinki brudu zgromadzone na powierzchni.
* w zależności od wyposażenia
79
Wskaźnik stanu baterii
Rysunek 16
‡
Filtr lamelowy włożyć do zewnętrznego modułu
filtrującego i zatrzasnąć przez obrócenie w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Włożyć moduł filtrujący do pojemnika na pył,
zwracając uwagę na prawidłowe położenie. Włożyć
pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasnąć w
słyszalny sposób. Rysunek 12
‡
Czyszczenie szczotki do podłóg
Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyć
odkurzacz lub odłączyć ładowarkę.
Rysunek 17
a) Odblokować wałek szczotki obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i
wyciągnąć w bok ze szczotki do podłóg.
b) Nawinięte nitki i włosy przeciąć nożyczkami i usunąć.
c) Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy w
szczotkę do podłóg i zablokować go, obracając
ą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara .
!
Tryb pracy
Funkcja wskaźnika stanu
Normalny tryb
Wskaźnik świeci się na
zielono
Tryb turbo
Wskaźnik miga szybko
na zielono
Naładowanie akumulatora < 20%
Wskaźnik miga powoli na
czerwono
Akumulator jest
rozładowany
Wskaźnik wyłącza się
Zabezpieczenie
przed
zbyt wysoką/zbyt niską
temperaturę
Wskaźnik świeci się na
czerwono i gaśnie po
upływie ok. 10 sekund.
Uwaga: Ssawka do podłóg może być używana
wyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.
Usuwanie usterek:
Problem
Usunięcie usterki
Urządzenie nie działa
i nie ma sygnału ze
wskaźnika stanu akumulatora
Upewnić się, że akumulator jest prawidłowo
włożony
i/lub
naładowany.
Czerwony
kolor
wskaźnika stanu akumulatora przez 10 s
Temperatura
akumulatora może być zbyt
wysoka/zbyt
niska.
Poczekać, aż bateria
osiągnie
odpowiednią
temperaturę.
Konserwacja
Przed każdym czyszczeniem odkurzacza ręcznego
należy go wyłączyć i odłączyć od przewodu ładowarki.
Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do
czyszczenia tworzyw sztucznych.
!
Uwaga: Nie należy stosować środków do szorowania,
środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych
środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie
zanurzać odkurzacza w wodzie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
80
* w zależności od wyposażenia
hu
Fali rögzítő felszerelése
2 . ábra
Köszönjük, hogy a Bosch BCS1/BBS1 „Unlimited” sorozat porszívóját választotta.
Jelen használati utasításban különböző BCS1/BBS1
„Unlimited” modelleket mutatunk be. Emiatt lehetséges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik meg
az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival.
Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, amelyeket
speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, hogy
a legjobb porszívási eredményt érhesse el.
Kérjük, hajtsa ki a képes oldalakat.
‡
‡
‡
A fali rögzítőt egy csatlakozóaljzat közelében szerelje fel.
Ehhez vegye le a fali rögzítő előlapját. Ujjával nyúljon alulról a fali rögzítőbe, és belölről pattintsa ki
az előlapot. A fali rögzítőt a mellékelt vagy más
megfelelő csavarok segítségével szerelje fel a falra.
Az előlap felhelyezésével és bepattintásával rögzíti a
csatlakozást.
Helyezze be a fali rögzítőben
3 . ábra
‡
Felülről helyezze a porszívót a fali rögzítőbe.
Készülék összeállítása
4 . ábra
1 Padlószívófej elektromos kefével
2 2 az 1-ben szőnyegtisztító fej
3 XXL kárpittisztító szívófej
‡
‡
4 Flexibilis réstisztító fej
5 Szívócső
6 Pihefogó
7 Lamellás szűrő
8 Akkutöltöttség-kijelző
9 Turbókó
10 Be-/kikapcsoló gomb
11 Akku*
12 Portartály
13 Portartály kioldógombja
14 Fali rögzítő*
A szívócsövet helyezze a porszívó toldatára, és
pattintsa be.
A szívócső kioldásához nyomja meg a kioldógombot,
és lefelé vegye le a szívócsövet
5 . ábra
‡
‡
Helyezze a szívócsövet a padlószívófejbe és kattintsa be.
A padlószívófej kioldásához nyomja meg a kioldógombot, és húzza ki a szívócsövet a padlószívófejből.
Porszívózás
6 . ábra
A markolaton lévő be-/kikapcsoló gombbal a porszívót
a nyíl irányába nyomva be- és kikapcsolhatja. Üzem közben a kijelző zölden világít.
15 Gyorstöltő*
7 . ábra
Az első használat előtt
1 . ábra
‡
‡
!
A porszívón lévő turbókapcsolóval üzem közben a nyíl
felé nyomva kivaálszthatja a turbó funkciót. A kijelző
gyorsan villog zölden.
Az akkut a vezetősínek mentén helyezze a porszívóba, és reteszelje.
A rögzítést a reteszelő gomb megnyomásával oldja,
majd hátrafelé vegy ki az akkut a készülékből.
Figyelem: Az első használat előtt az akkumulátor
legyen teljesen feltöltve.
Töltés gyorstöltővel
‡
‡
Gyorstöltőben való töltéshez ki kell venni az akkut a
készülékből. ( 1 . ábra)
A gyorstöltő működését a mellékelt használati utasításból ismerheti meg.
*kiviteltől függően
81
Üzemidők
12 . ábra
A megadott üzemidők a töltöttségi állapottól, az akku
hőmérsékletétől és korától függően változhatnak.
3,0 Ah-s Bosch Power
for ALL akku esetén
Normál fokozaton nem
elektronikus tartozékokkal, bútorok stb.
tisztításánál
Akár 60 perc
Normál fokozaton
elektronikus padlószívófejjel, normál tisztítási
feladatoknál
Akár 45 perc
Turbó fokozaton elektronikus padlószívófejjel,
igényes tisztítási feladatoknál
Akár 7 perc
‡
‡
!
Távolítsa el a kidobónyílás alatt található
szennyeződéseket is.
Helyezze be a portartályba a szűrőegységet, ennek
során feltétlenül ügyeljen az egység megfelelő elhelyezkedésére.
Helyezze be a portartályt a készülékbe, és hallható
módon pattintsa be.
Figyelem: Ha a portartály behelyezésekor ellenállást
érzékel, ellenőrizze, hogy a szűrőnek minden alkatrésze megvan-e, illetve hogy megfelelően helyezte-e be a
szűrőegységet és a portartályt.
A szűrő ápolása
A munka befejezése után
Porszívózás után kapcsolja ki a készüléket. 6
A porszívó optimális működése érdekében a szűrőt
rendszeres időközönként meg kell tisztítani.
‡ Kapcsolja ki a készüléket, hogy megtisztíthassa a
szűrőt.
Figyelem: A szűrőtisztítás csak kikapcsolt készülék
esetén lehetséges.
‡ Vegye ki a portartályt a készülékből. 10 . ábra
‡ Vegye ki a szűrőegységet a portartályból. 11 . ábra
!
8 . ábra Porszívózás kiegészítő tartozékkal
Helyezze fel a használni kívánt szívófejet a szívócsőre
vagy a készülék toldatára:
a) Réstisztító fej fugák, sarkok stb. porszívózásához.
b) 2 az 1-ben kárpitszívófejjel felszerelhető szőnyegtisztító
fej ablakkeretek, szekrények, bútorok stb. porszívózásához
‡ Használat után helyezze vissza a réstisztító fejet és a
2 az 1-ben szőnyegtisztító fejet a tartozéktartóba.
‡
‡
13 . ábra A lamellás szűrő tisztítása
‡
A lamellás szűrő megtisztításához fordítsa el a pecket 180°-kal legalább háromszor.
‡ Ezután vegye ki a lamellás szűrőt a külső
szűrőegységből,
és
ürítse
ki
belőle
a
szennyeződéseket.
Azt ajánljuk, hogy a lamellás szűrőt minden alkalommal
tisztítsa meg a portartály ürítésével együtt.
14 . ábra A lamellás szűrő kiütögetése
. ábra
9 . ábra A portartály kiürítése
Az optimális porszívási eredmény érdekében a portartályt minden porszívózás után ki kell üríteni, legkésőbb
azonban akkor, ha a por a tartály egy részén elérte a
jelölést.
Azt ajánljuk, hogy ne várja meg, hogy a por mennyisége meghaladja a jelölést, mivel az a szűrő erős
szennyeződéséhez vezet.
A portartály ürítésénél mindig ellenőrizheti a külső
szűrőegység szennyeződési fokát, és szükség esetén a
szűrőtisztítási útmutatónak megfelelően megtisztíthatja azt. 13 . ábra
Figyelem: A szűrőtisztítás csak kikapcsolt készülékkel
lehetséges.
Soha ne tisztítsa behelyezett szűrőegység nélkül.
!
Különösen erős szennyeződés esetén a lamellás szűrő
ütögetéssel is tisztítható.
‡ Vegye ki a lamellás szűrőt a külső szűrőegységből, és
ütögesse ki egy szemeteskuka fölött.
‡ A lamellás szűrő így tisztítás után azonnal használható.
Figyelem: A lamellás szűrőt nem szabad kimosni.
!
15 . ábra A pihefogó tisztítása
‡
Vegye ki a szűrőegységet a portartályból.
11 . ábra
a) Rendszerint elegendő, ha a pihefogót a portartály kiürítésekor enyhén megrázza vagy ütögetéssel kiporolja,
hogy a lehetséges szennyeződés részecskéi kihulljanak.
b) Ha ez nem lenne elegendő, használjon egy száraz
törlőkendőt, azért hogy a szennyeződést a felületről
eltávolítsa.
10 . ábra
‡
A zárnyitó gomb segítségével kattintsa ki a portartályt és vegye ki a készülékből.
11 . ábra
‡
‡
82
Vegye ki a szűrőegységet a portartályból
Ürítse ki a portartályt.
*kiviteltől függően
Akkumulátor állapotjelző
16 . ábra
‡
Helyezze be a lamellás szűrőt a külső szűrőegységbe,
és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva pattintsa be.
Helyezze be a portartályba a szűrőegységet, ennek
során ügyeljen az egység megfelelő elhelyezkedésére. Helyezze be a portartályt a készülékbe, és hallható módon pattintsa be. 12 . ábra
‡
A padlószívófej tisztítása
Karbantartás előtt minden alkalommal kapcsolja ki a
porszívót, és húzza ki a töltőkábelt.
17 . ábra
Üzemállapot
Állapotkijelző
működése
Normál üzemmód
A kijelző zölden világít
Turbó üzemmód
A kijelző gyorsan villog
zölden
Akkutöltöttség < 20%
A kijelző lassan villog pirosan
Az akku üres
A kijelző kialszik
Túl magas/alacsony
hőmérséklet elleni
védelem
A kijelző pirosan világít,
majd kb. 10 perc múlva
kialszik.
a) A kefehengert pattintsa ki az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatással , majd húzza
ki oldalról a padlószívófejből.
b) A rácsavarodott fonalakat és hajszálakat ollóval vágja
át és távolítsa el.
c) A kefehengert tolja be oldalról a vezetősín mentén a
padlószívófejbe, és pattintsa be az óramutató járásával
megegyező irányba történő forgatással .
!
Figyelem: A padlószívófej csak felszerelt kefedobbal
használható.
Problémamegoldás
Probléma
Hibaelhárítás
A készülék nem
működik, és nincs jel az
akkutöltöttség-kijelzőn
Ellenőrizze, hogy az akku
a helyén van-e és/vagy
fel van-e töltve.
Piros akkutöltöttségkijelző 10 mp. ideig
Az akku hőmérséklete
túl magas vagy alacsony. Várja meg, amíg az
akku eléri a megfelelő
hőmérsékletet.
Ápolás
A kézi porszívót minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni és ki kell húzni a töltőkábelt. A porszívó és a
műanyag tartozékok kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító szerrel tisztíthatók.
!
Figyelem: Ne használjon súrolószert, üvegtisztítót
vagy univerzális tisztítószert. A porszívót soha ne
merítse vízbe.
Műszaki változtatások joga fenntartva.
*kiviteltől függően
83
cs
Montáž držáku na stěnu
Obrázek 2
Těší nás, že jste se rozhodli pro vysavač Bosch řady
BCS 1/BBS 1 "Unlimited".
V tomto návodu k použití jsou popsány různé modely BCS 1/BBS 1 "Unlimited". Proto je možné, že váš
model nemusí mít všechny popsané vlastnosti vybavení a funkce. Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku vysávání byste měli používat pouze originální
příslušenství Bosch, které bylo vyvinuto speciálně pro
váš vysavač.
Rozložte si prosím strany s obrázky!
‡
‡
‡
Namontujte držák na stěnu do blízkosti zásuvky. .
K tomu sejměte přední panel držáku na stěnu.
Pomocí prstu uchopte zespodu držák na stěnu a
vytlačte přední panel zevnitř z uzávěru. Držák na
stěnu namontujte na stěnu pomocí přiložených a odpovídajících šroubů.
Nasazením a zacvaknutím předního panelu se
připojení zafixuje.
Vložte do nástěnného držáku
Obrázek 3
‡
Nasaďte vysavač shora do držáku na stěnu.
Montáž spotřebiče
Obrázek 4
1 Podlahová hubice s elektrickým kartáčem
2 2 v 1 kartáč na nábytek a hubice na čalounění
3 XXL hubice na čalounění *
‡
‡
4 flexibilní štěrbinová hubice
Nasaďte sací trubku na hubici vysavače a zacvakněte
ji.
Pro uvolnění sací trubky stiskněte odjišťovací
tlačítko a sací trubku sejměte směrem dolů
5 Sací trubka
Obrázek 5
6 Filtr na vlákna
‡
7 Lamelový filtr
8 Ukazatel nabití baterie
9 Vypínač Turbo
10 Vypínač Zap/Vyp
11 Baterie
12 Nádoba na prach
13 Uvolňovací tlačítko nádoby na prach
14 Držák na stěnu*
‡
Nasaďte sací trubku na podlahovou hubici
a zacvakněte ji.
Pro uvolnění podlahové hubice stiskněte odjišťovací
tlačítko a sací trubku z podlahové hubice vytáhněte.
Vysávání
Obrázek 6
Pomocí vypínače Zap/Vyp na rukojeti lze spotřebič
stiskem ve směru šipky zapnout a vypnout. Při provozu
svítí ukazatel zeleně.
15 Rychlonabíječka*
Obrázek 7
Před prvním použitím
Obrázek 1
Pomocí vypínače turbo na vysavači lze stiskem ve
směru šipky při běžícím provozu dodatečně zapnout
funkci turbo. Ukazatel bliká pomalu zeleně.
‡
Nasaďte baterii na vodicí lišty ve vysavači a
zacvakněte ji.
‡ Pro uvolnění spojení stiskněte odjišťovací tlačítko a
vyjměte baterii dozadu ze spotřebiče.
Pozor: Před prvním vysáváním by měla být baterie
plně nabitá.
!
Nabíjení pomocí rychlonabíječky
‡
‡
84
Pro nabíjení na rychlonabíječce musíte baterii sejmout ze spotřebiče (Obrázek 1 ).
Způsob fungování rychlonabíječky vyhledejte prosím
v přiloženém návodu k použití.
* V závislosti na výbavě
Doba provozu
Obrázek 11
Uvedené doby provozu se mohou lišit v závislosti na
stavu nabíjení, teplotě a stárnutí baterie.
‡
‡
Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku
Vyprázdněte nádobu na prach.
Obrázek 12
Pro baterii Bosch 3,0 Ah
Power for ALL
‡
‡
‡
!
Odstraňte případné nečistoty pod výstupním otvorem.
Nasaďte filtrační jednotku do nádoby na prach,
bezpodmínečně dbejte na správnou polohu.
Nádobu na prach nasaďte do spotřebiče a slyšitelně
ji zacvakněte.
Pozor: Pokud při nasazování nádoby na prach ucítíte
odpor, zkontrolujte prosím filtry, zda jsou kompletní, a zda jsou filtrační jednotka a nádoba na prach
správně nasazené..
Na normální stupeň
s neelektrickým
příslušenstvím pro
čištění nábytku apod.
Až 60 min.
Na normální stupeň s
elektrickou podlahovou
hubicí pro normální
čisticí úlohy
Až 45 min.
Údržba filtrů
Stupeň Turbo s elektrickou podlahovou hubicí a
pro náročné čisticí úlohy
Až 7 min.
Filtry by se měly čistit v pravidelných intervalech, aby
vysavač pracoval optimálně.
‡ Před čištěním filtrů vypněte spotřebič.
Pozor: Filtry lze čistit jen tehdy, pokud je spotřebič
vypnutý.
‡ Vyjměte ze spotřebiče nádobu na prach.
!
Obrázek 10
Obrázek 8 Vysávání s přídavným příslušenstvím
Podle potřeby nasaďte hubici na sací trubici nebo hubici spotřebiče:
a) Štěrbinová hubice pro vysávání ve štěrbinách, rozích
atd.
b) 2 v 1 kartáč na nábytek s hubicí na čalounění pro
vysávání okenních rámů, skříní, nábytku apod.
‡ Po použití umístěte štěrbinovou hubici a 2 v 1 kartáč
na nábytek s hubicí na čalounění zpět do držáku na
příslušenství.
‡
Po ukončení práce
Obrázek 14 Vyklepání lamelového filtru
‡
Při mimořádně intenzivním znečištění lze lamelový filtr
také vyklepat.
‡ Lamelový filtr za tímto účelem vyjměte z vnější
filtrační jednotky a nad popelnicí ho vyklepejte.
‡ Lamelový filtr tak lze ihned po čištění nasadit.
Pozor: Lamelový filtr nemyjte.
Po skončení vysávání spotřebič vypněte.
Obrázek 6
Obrázek 9 Vyprázdnění nádoby na prach
Pro dosažení dobrého výsledku vysávání by se měla
nádoba na prach vyprázdnit po každém vysávání,
nejpozději ale tehdy, když prach dosáhne na jednom
místě v nádobě na prach ke značce.
Doporučujeme nenaplňovat nádobu na prach nad
značku, protože to vede k silnému znečištění filtru.
Při vyprazdňování nádoby na prach vždy zkontrolujte
míru znečištění vnější filtrační jednotky a v případě
potřeby ji vyčistěte podle návodu na péči o filtr.
Obrázek 13
!
Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku.
Obrázek 11
Obrázek 13 Čištění lamelového filtru
‡
Pro vyčištění lamelového filtru otočte knoflík
minimálně třikrát o 180°. .
‡ Poté vyjměte lamelový filtr z vnější filtrační jednotky
a odstraňte nečistoty.
Doporučujeme čistit lamelový filtr s každým
vyprazdňováním nádoby na prach. .
!
Obrázek 15 Čištění filtru na vlákna
‡
Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku.
Obrázek 11
a) Zpravidla stačí, když filtr na vlákna při vyprazdňování
nádoby na prach lehce vytřepete nebo vyklepete, aby
se uvolnily případné nečistoty.
b) Pokud to nestačí, použijte pro odstranění nečistot
z povrchu suchý hadr.
Pozor: Filtry lze čistit jen tehdy, když je spotřebič
vypnutý. Nikdy nevysávejte bez nasazené filtrační
jednotky.
Obrázek 10
‡
Odjistěte nádobu na prach pomocí odjišťovacích
tlačítek a vyjměte ji ze spotřebiče.
* V závislosti na výbavě
85
Indikátor stavu baterie
Obrázek 16
‡
Nasaďte lamelový filtr do vnější jednotky filtru a otáčením proti směru hodinových ručiček
zaklapněte.
Nasaďte filtrační jednotku do nádoby na prach,
přitom dbejte na správnou polohu. Nádobu na prach
nasaďte do spotřebiče a slyšitelně ji zacvakněte.
‡
Obrázek 12
Čištění podlahové hubice
Před prováděním jakékoli údržby vysavač vypněte,
resp. odpojte od napájecího kabelu. .
Obrázek 17
Aktuální stav
Funkce ukazatel stavu
Normální režim
Ukazatel bliká zeleně
Režim turbo
Ukazatel
zeleně
Nabití baterie < 20 %
Ukazatel bliká pomalu
červeně
Baterie je vybitá
Ukazatel zhasíná
Ochrana před příliš vysokou / příliš nízkou teplotou
Ukazatel svítí červeně a
zhasne po cca 10 sekundách.
a) Kartáčový válec uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček
a vytáhněte ho do strany z podlahové hubice.
b) Namotané nitě a vlasy přestřihněte nůžkami
a odstraňte je.
c) Kartáčový válec zasuňte ze strany podél vodicí tyče do
podlahové hubice a otočením po směru hodinových
ručiček ho zajistěte.
!
Pozor: Podlahová hubice se smí uvádět do provozu
jen s namontovaným kartáčovým válcem.
Odstranění závady
Problém
Odstranění poruchy
Spotřebič nefunguje a
ukazatel stavu baterie
nesvítí
Ujistěte se, že je baterie
správně nasazená a /
nebo nabitá. .
Červený ukazatel baterie
po dobu 10 sekund.
Baterie
může
být
přehřátá / podchlazená.
Počkejte, dokud baterie
nedosáhne
vhodných
teplot.
Údržba
Vysavač se musí před každým čištěním vypnout a odpojit od napájecího kabelu. Na ošetřování vysavače
a příslušenství z plastu lze používat běžně prodávané
čisticí prostředky na plast.
!
Pozor: Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí
prostředky na sklo a univerzální čisticí prostředky.
Vysavač nikdy neponořujte do vody.
Technické změny vyhrazeny. .
86
* V závislosti na výbavě
bliká
rychle
ru
Мы рады, что вы остановили свой выбор на
пылесосе Bosch серии BCS1/BBS1 «Unlimited».
В этой инструкции по эксплуатации представлены
различные модели серии BCS1/BBS1 «Unlimited». Поэтому возможно, что некоторые функции
и принадлежности, описанные здесь, могут
отсутствовать у вашего прибора. Для достижения
оптимального результата уборки используйте
только оригинальные принадлежности Bosch,
разработанные специально для вашего пылесоса.
Разверните страницы с рисунками!
1 Насадка для пола/ковра с электрощёткой
2 Мягкая щётка с насадкой для мягкой мебели «два
в одном»
3 Насадка для мягкой мебели XXL*
4 Гибкая щелевая насадка
5 Всасывающая трубка
6 Ворсовый фильтр
7 Ламельный фильтр
8 Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
9 Выключатель Turbo
10 Выключатель
Зарядка с помощью
быстрой зарядки
‡
‡
Рис. 2
‡
‡
‡
Рис. 3
‡
Рис. 1
‡
‡
!
Вставьте аккумулятор по направляющей в
пылесос и зафиксируйте до слышимого щелчка.
Для отсоединения нажмите кнопку фиксации и
извлеките аккумулятор из прибора движением
назад.
Внимание: Перед первым использованием
пылесоса аккумулятор должен быть полностью
заряжен.
Вставьте пылесос сверху в настенное крепление.
Сборка прибора
Рис. 4
‡
‡
14 Настенное крепление*
Перед первым использованием
Установите настенное крепление рядом с
розеткой.
Для этого снимите фронтальную панель
настенного
крепления.
Вставьте
палец
в настенное крепление снизу и выньте
фронтальную панель из фиксатора, нажав на неё
изнутри. Зафиксируйте настенное крепление на
стене с помощью прилагаемых или подходящих
шурупов.
С помощью установки и фиксации фронтальной
панели разъём фиксируется.
Вставить в настенном креплении
13 Кнопка фиксации контейнера для сбора пыли
15 Устройство быстрой зарядки*
Для зарядки в устройстве быстрой зарядки
необходимо вынуть аккумулятор из пр ибор а.
(Рис. 1 )
Описание того, как функционирует устройство
быстрой зарядки, вы найдёте в прилагаемой
инструкции по эксплуатации.
Установка настенного крепления
11 Аккумулятор*
12 Контейнер для сбора пыли
устройства
Вставьте всасывающую трубку в патрубок
пылесоса и зафиксируйте со слышимым
щелчком.
Чтобы
отсоединить
всасывающую
трубку,
нажмите кнопку фиксации и отсоедините
всасывающую трубку движением вниз.
Рис. 5
‡
‡
Вставьте всасывающую трубку в насадку для
пола/ковра и зафиксируйте со слышимым
щелчком.
Чтобы отсоединить насадку для пола/ковра,
нажмите кнопку фиксации и отсоедините
всасывающую трубку от насадки.
Уборка
Рис. 6
С помощью выключателя на ручке шланга можно
включать
и
выключать
пылесос
нажатием
в направлении стрелки. В режиме работы
контрольный индикатор горит зелёным цветом.
* в зависимости от комплектации
87
Рис. 7
С помощью выключателя Turbo на пылесосе во
время текущего режима работы дополнительно
можно подключить функцию Turbo нажатием в
направлении стрелки. Контрольный индикатор
начнёт быстрее мигать зелёным цветом.
Время работы
Указанное время работы может отличаться в
зависимости от уровня заряда, температуры
аккумуляторной батареи и её срока службы.
Для аккумулятора
Bosch 3,0 А*ч серии
«Power for ALL»
В обычном режиме с
помощью электрических
надлежностей для
очистки мебели и т. д.
До 60 минут
Мы не рекомендуем заполнять контейнер пылесоса
до уровня выше отметки, поскольку это приводит к
чрезмерному загрязнению фильтра.
Опорожняя контейнер для сбора пыли, всегда
проверяйте степень загрязнения фильтровального
блока и при необходимости очищайте его согласно
инструкции «Обслуживание фильтров». Рис. 13
Внимание: Очистка фильтра возможна только при
выключенном пылесосе.
Никогда не производите уборку без
установленного фильтровального блока.
!
Рис. 10
‡
Разблокируйте контейнер для сбора пыли при
помощи кнопок фиксации и извлеките его из
пылесоса.
Рис. 11
‡
‡
Выньте фильтровальный блок из контейнера для
сбора пыли
Опорожните контейнер для сбора пыли.
Рис. 12
‡
В обычном режиме
с помощью
электрической насадки
для пола/ковра для
обычной очистки
любых поверхностей
До 45 минут
В режиме Turbo с помощью
электрической насадки
для пола/ковра для
особенно тщательной
уборки
До 7 минут
‡
‡
!
Обслуживание фильтров
Рис. 8 Уборка с использованием дополнительных
принадлежностей
В зависимости от ситуации надевайте насадки на
всасывающую трубку или патрубок прибора:
a) Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. д.
b) Мягкая щётка с насадкой для мягкой мебели «два
в одном» для чистки оконных рам, шкафов, мебели
и т. д.
‡ По окончании уборки вставьте щелевую насадку
и мягкую щётку с насадкой для мягкой мебели
«два в одном» в держатель для принадлежностей.
После уборки
‡
После уборки выключите пылесос.
При необходимости удалите грязь, скопившуюся
под выпускным отверстием.
Установите фильтровальный блок в контейнер,
при этом обязательно следите за правильностью
установки.
Вставьте контейнер в пылесос и зафиксируйте
до щелчка.
Внимание: В случае возникновения
сопротивления при установке контейнера для
сбора пыли проверьте комплектность фильтров и
правильность положения фильтровального блока и
контейнера для сбора пыли.
Рис.
6
Рис. 9 Опорожнение контейнера для сбора пыли
Для оптимальной работы пылесоса фильтры нужно
регулярно чистить.
‡ Выключите пылесос, чтобы очистить фильтры.
Внимание: Очистка фильтров возможна только
при выключенном пылесосе.
‡ Выньте контейнер для сбора пыли из прибора.
!
‡
Рис.
10
Выньте фильтровальный блок из контейнера для
сбора пыли. Рис. 11
Рис. 13 Очистка ламельного фильтра
‡
Для очистки ламельного фильтра поверните
рычажок на 180° не менее трёх раз.
‡ Затем извлеките ламельный фильтр из
фильтровального блока и очистите его от грязи.
Мы рекомендуем чистить ламельный фильтр
вместе с каждым опорожнением контейнера для
сбора пыли.
Для достижения хороших результатов желательно
опорожнять контейнер для сбора пыли после
каждой уборки, в любом случае не позднее, чем
уровень пыли в контейнере достигнет специальной
отметки.
88
* в зависимости от комплектации
Рис. 14 Выколачивание ламельного фильтра
Если ламельный фильтр сильно загрязнён, его
можно выколотить.
‡ Для этого извлеките ламельный фильтр из
фильтровального блока и выколотите его над
контейнером для мусора.
‡ Благодаря этому ламельный фильтр сразу после
очистки можно снова установить на место.
Внимание: Ламельный фильтр нельзя
промывать.
!
Рис. 15 Очистка фильтрующей сетки
‡
Выньте фильтровальный блок из контейнера для
сбора пыли. Рис. 11
a) Как правило, чтобы удалить частички грязи,
достаточно, опорожняя контейнер для сбора пыли,
немного потрясти фильтрующую сетку или легко
постучать по ней.
b) Если этого недостаточно, возьмите сухую ткань и с
её помощью удалите частички грязи с поверхности.
Рис. 16
‡
‡
Вставьте ламельный фильтр во внешний
фильтровальный блок и зафиксируйте его,
повернув по часовой стрелке.
Установите фильтровальный блок в контейнер,
при этом следите за правильностью установки.
Вставьте контейнер в пылесос и зафиксируйте
до щелчка. Рис. 12
Очистка насадки для пола/ковра
Каждый раз перед техобслуживанием пылесоса
выключайте его и отсоединяйте от кабеля
зарядного устройства.
Рис. 17
a) Поворачивая валик щётки против часовой
стрелки до , разблокируйте его и отсоедините от
насадки для чистки пола/ковра сбоку.
b) Намотавшиеся нитки и волосы разрежьте
ножницами и удалите.
c) Задвиньте валик щётки сбоку вдоль направляющего
стержня в насадку для пола/ковра и зафиксируйте
его, повернув по часовой стрелке до .
!
Внимание: Насадку для пола/ковра можно
использовать только с установленным валиком
щётки.
Устранение неисправности
Проблема
Устранение
неисправности
Прибор не работает
и отсутствует сигнал
индикатора состояния
аккумуляторной
батареи
Проверьте,
установлена ли
аккумуляторная
батарея правильно и/
или заряжена ли она.
Индикатор состояния
аккумуляторной
батареи красного
цвета в течение 10
секунд
Аккумулятор
перегрелся или
слишком холодный.
Подождите, пока
температура
аккумулятора
не достигнет
подходящего уровня.
Уход
Перед каждой чисткой пылесос необходимо
выключать и отсоединять от кабеля зарядного
устройства. Пылесос и пластмассовые
принадлежности можно чистить обычными
средствами для чистки пластмассы.
!
Внимание: Не используйте абразивные чистящие
средства, средства для мытья стёкол или
универсальные моющие средства. Не погружайте
пылесос в воду.
Оставляем за собой право на внесение технических
изменений.
Индикатор состояния батареи
Рабочий режим
Функция индикатора
уровня заряда
Обычный режим
Индикатор горит
зелёным цветом
Режим Turbo
Индикатор быстро
мигает зелёным
цветом
Заряд
20%
Индикатор медленно
мигает красным
цветом
аккумулятора<
Аккумулятор разряжен
Индикатор гаснет
Защита от воздействия
повышенной/
пониженной
температуры
Индикатор загорается
красным
цветом
и
гаснет после прим. 10
секунд.
* в зависимости от комплектации
89
á«°VQC’G “«¶æJ ¢SCGQ “«¶æJ
ôà›ØdÉH ájÉæ©dG
œHÉc øY É¡›°üaG hCG á°ù昪dG ±É•jEÉH ºb áfÉ«°U ÉªYCG ájCG AGôLEG œÑb
.øë°ûdG
œ˜°ûH á°ù昪dG œª©J »c ,᪶àæe äGôàa ¨›Y ôà›ØdG “«¶æJ »¨Ñæj
.»dÉãe
.ôà›ØdG “«¶æàd RÉ¡édG ±É•jEG ¨Lôj ‡
18
17
IQƒ°U
ÜQɕY ácôM ¦ÉéJG ¢ù˜Y ôjhóàdG ÓN øe IÉ°TôØdG Iô˜H ôjôëàH ºb (a
.á«°VQC’G ágƒa øe ÖfÉédG øe É¡Ñë°SGh áYÉ°ùdG
.ɪ¡dRCGh ¢ü•ž+žqkžG*|Œ„G*KjŒžqkžG*ˆ§©wG*†E* (b
ágƒa »a ᫛«dódG áÑ°ü•dG IGPÉëªH ÖfÉédG øe IÉ°TôØdG Iô˜H šôM (c
ÜQɕY ácôM ¦ÉéJG »a ôjhóàdG ÓN øe É¡àÑKh ,á«°VQC’G
.áYÉ°ùdG
IQGhódG IÉ°TôØdGh ’EG á«°VQC’G “«¶æJ ¢SCGQ œ«¨°ûJ Rƒéj ’ :¬«ÑæJ
.áÑcôe
!
É£YC’G ¨›Y ֛¨àdG
œ›îdG ¨›Y ֛¨àdG
ájQÉ£ÑdG â°Vô©J ɪHQ Ióªd A»°†j ájQÉ£ÑdG øë°T ø«Ñe
¿GƒK 10
.áWôتdG IOhôÑdG/áfƒî°ù›d
¨dEG ájQÉ£ÑdG œ°üJ ¨àM ô¶àfG
* .áÑ°SÉæªdG IQGôëdG áLQO
Qó°üªH RÉ¡édG œ«°UƒJ óæY*
øë°ûdG ᫛ªY CGóÑJ ,AÉHô¡˜dG
.É«˜«JÉeƒJhCG
ájÉæ©dG
œHÉc øY É¡›°üah É¡aɕjEG Öéj ájhó«dG á°ù昪›d “«¶æJ …CG AGôLEG œÑb
øe áYƒæ°üªdG äÉ«dɪ˜dG AGõLCGh á°ù昪dÉH ájÉæ©dG ø˜ªjh .øë°ûdG
.¥Gƒ°SC’G »a ádhGóàªdG ™«à°SÓÑdG äÉضæe óMCG Góîà°SÉH ™«à°SÓÑdG
äÉضæªdG hCG êÉLõdG äÉضæe hCG á°TOÉN OGƒe óîà°ùJ ’ :¬«ÑæJ
.GóHCG AɪdG »a á°ù昪dG ôª¨J ’h .¢VGôZC’G ™«ªéd áeóîà°ùªdG
!
.á«æa äÓjó©J ájCG ÉNOEG –ëH ßØàëf
ájQÉ£ÑdG øë°T ádÉM ø«Ñe
áØ«XƒdG ádÉM ø«Ñe
œ«¨°ûàdG ádÉM
ô°†NC’G ¿ƒ›dÉH ø«ÑªdG A»°†j
…OÉ«àY’G ™°VƒdG
ô°†NC’G ¿ƒ›dÉH ø«ÑªdG ¢†eƒj
áYô°ùH
ƒHôàdG ™°VƒdG
ôªMC’G ¿ƒ›dÉH ø«ÑªdG ¢†eƒj
A§ÑH
%20 > ájQÉ£ÑdG øë°T
ø«ÑªdG ÅØ£æj
áæë°ûdG áZQÉa ájQÉ£ÑdG
ô°†NC
ôªMC’’GG¿ƒ›dÉH
¿ƒ›dÉHø«ÑªdG
ø«ÑªdG¢†eƒj
A»°†j
A§ÑH
.ÉÑjô•J ¿GƒK 10 ó©H ÅØ£æjh
᫛ªY
¢VÉØîfG/´ÉØJQGøë°ûdG
øe ájɪëdG
IQGôëdG áLQO
õ«¡éàdG Ö°ùM *
!
IQƒ°U .RÉ¡édG øe áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN êôNCG ‡
IQƒ°U .áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN øe ôà›ØdG IóMh êôNCG ‡
11
10
12
11
»ëFGô°ûdG ôà›ØdG “«¶æJ
14
13
»ëFGô°ûdG ôà›ØdG øY QÉѨdG ¢†Øf
14
15
IQƒ°U
QGó•ªH œbC’G ¨›Y äGôe çÓK IQÉ£dG QOCG ‡
.»ëFGô°ûdG
¢ü›îJh á«LQÉîdG ôà›ØdG IóMh øe »ëFGô°ûdG ôà›ØdG ™›NG ™dP ó©H ‡
.äÉNÉ°ùJ’G øe
™«ªéJ ¿Gõîd jôØJ ᫛ªY œc ™e »ëFGô°ûdG ôà›ØdG “«¶æàH í°üæf
.áHôJC’G
ôà›ØdG “«¶æàd
°180
œ£©dG
¨›Y ájQÉ£ÑdG Ö«côJ øe ócCÉJ IQÉ°TEG Qó°üJ ’h œª©j ’ RÉ¡édG
ájQÉ£ÑdG hCG/h í«ë°U ƒëf
ájQÉ£ÑdG ádÉM ø«Ñe øe
.áfƒë°ûe
90
.“bƒàe RÉ¡édGh ’EG ôà›ØdG “«¶æJ ø˜ªj ’ :¬«ÑæJ
IQƒ°U
.»ëFGô°ûdG ôà›ØdG ¢†Øf É°†jCG ø˜ªj ,ójó°ûdG ñÉ°ùJ’G ádÉM »a
¢†ØfGh á«LQÉîdG ôà›ØdG IóMh øe »ëFGô°ûdG ôà›ØdG ™›NG ™dòH É«•›d ‡
.äÉ؛îe ¥hóæ°U ¨›Y »ëFGô°ûdG ôà›ØdG
.QƒØdG ¨›Y “«¶æàdG ó©H »ëFGô°ûdG ôà›ØdG Ö«côJ IOÉYEG ø˜ªj Égó©Hh ‡
.»ëFGô°ûdG ôà›ØdG œ°ùZ Rƒéj ’ :¬«ÑæJ
ôHƒdG IÉØ°üe “«¶æJ
12
11
15
16
!
IQƒ°U
IQƒ°U .áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN øe ôà›ØdG IóMh êôNCG ‡
–aôH œeɘdÉH ôHƒdG IÉØ°üe ¢†Øf hCG õ¡H ƒ•J ¿CG »Ø˜j OÉ੪dG »a (a
äÉNÉ°ùJ’G äÉÄjõL œëæJ »c ,áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN jôØJ óæY
.ÉgOƒLh œªàëªdG
äÉÄjõL ádGRE’ ±ÉL œjóæe Góîà°SG ¨Lô«a ,É«aÉc
k ™dP ø˜j ºd GPEG (b
.í£°ùdG ¨›Y IOƒLƒªdG äÉNÉ°ùJ’G
17
16
IQƒ°U
ÓN øe ¬àÑKh ᫛NGódG ôà›ØdG IóMh »a »ëFGô°ûdG ôà›ØdG œNOCG ‡
.áYÉ°ùdG ÜQɕY ¦ÉéJG »a ¦ôjhóJ
Öéj òFóæYh ,áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN »a ôà›ØdG IóMh Ö«côàH ºb ‡
RÉ¡édG »a áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN Ö«côàH ºb .í«ë°üdG â«ÑãàdG IÉYGôe
13 IQƒ°U .´ƒª°ùe 䃰üH ô•à°ùj »àM ¬à«ÑãàH ºbh
12
á«aÉ°VE’G äÉ«dɪ˜dG Góîà°SÉH “«¶æàdG
8
9
œª©dG øe AÉ¡àf’G ó©H
7
6
§Ø°ûdG
IQƒ°U
–æY hCG §Ø°ûdG IQƒ°SÉe »a ÉeEG áLÉëdG Ö°ùM “«¶æàdG ¢ShDhQ Ö«côàH ºb
:RÉ¡édG
.¬aÓNh ¿ÉcQC’Gh ¥ƒ•°ûdG “«¶æJ ¢Vô¨d ¥ƒ•°ûdG “«¶æJ ¢SCGQ (a
“«¶æàd äÉ°ThôتdG “«¶æJ ¢SCGQ ™e 1 »a 2 çÉKC’G “«¶æJ IÉ°Tôa (b
.¬aÓNh çÉKC’G ™£bh ¢ùHÓªdG äÉfGõNh òaGƒædG äGQÉWEG
“«¶æJ IÉ°Tôah ¥ƒ•°ûdG “«¶æJ ¢SCGQ Ö«côJ óYCG , Góîà°S’G ó©H ‡
.äÉ«dɪ˜dG œeÉM »a äÉ°ThôتdG “«¶æJ ¢SCGQ ™e 1 »a 2 çÉKC’G
6
7
7
8
10
9
IQƒ°U
áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN jôØJ »¨Ñæj ,Ió«L “«¶æJ áé«àf ¨›Y ƒ°üë›d
ÉeóæY ôjó•J ¨°übCG ¨›Y ™dòH É«•dG »¨Ñæj ¬fCG ’EG ,“«¶æJ ᫛ªY œc ó©H
.áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN »a áeÓ©dG ´ÉØJQÉH ™°Vƒe ¨dEG áHôJC’G œ°üJ
å«M ,áeÓ©dG GRhÉéàe śàªj áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN šôJ ó©H í°üæf
.ájɨ›d Iô«Ñc áLQóH ôà›ØdG ñÉ°ùJG ¨dEG ™dP …ODƒj
ñÉ°ùJG áLQO áÑbGôe ¨›Y ɪFGO ¢UôMG ,áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN jôØJ óæY
äɪ«›©àd ɕÑW É¡Ø«¶æàH áLÉëdG óæY ºbh É°†jCG á«LQÉîdG ôà›ØdG IóMh
14 IQƒ°U .zôà›ØdÉH ájÉæ©dG{
13
.“bƒàe RÉ¡édGh ’EG ôà›ØdG “«¶æJ
ø˜ªj ’ :¬«ÑæJ
.ôà›ØdG IóMh Ö«côJ ¿hO “«¶æàdÉH GóHCG º•J ’
!
10
11
œ«¨°ûàdG áæeRCG
áLQOh øë°ûdG ádÉëd ɕah IQƒcòªdG œ«¨°ûàdG áæeRCG ±ÓàNG OQGƒdG øe
.»°VGôàa’G ÉgôªYh ájQÉ£ÑdG IQGôM
¢TƒH ájQÉ£H ™e
Power for ALL
áYÉ°S ô«ÑeCG 3,0
ᕫbO 60 ¨dEG
áLQódG »a
™e ájOÉ«àY’G
ô«Z äÉ«dɪc
“«¶æàd á«FÉHô¡c
.¦ô«Zh çÉKC’G
ᕫbO 45 ¨dEG
áLQódG »a
¢SCGQ ™e ájOÉ«àY’G
äÉ«°VQC’G “«¶æJ
ÉªYC’ á«FÉHô¡˜dG
ájOÉ©dG “«¶æàdG
–FÉbO 7 ¨dEG
ƒHôàdG áLQO »a
“«¶æJ ¢SCGQ ™e
äÉ«°VQC’G
ÉªYC’ á«FÉHô¡˜dG
IQô˜àªdG “«¶æàdG
IQƒ°U
øe ¬LôNCGh ôjôëàdG QGQRCG ᣰSGƒH áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN ôjôëàH ºb ‡
.RÉ¡édG
11
12
IQƒ°U
áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN øe ôà›ØdG IóMh êôNCG ‡
.áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN jôØàH ºb ‡
12
13
IQƒ°U
.Oô£dG áëàa œØ°SCG IOƒLƒe ¿ƒ˜J ób »àdG äÉNÉ°ùJ’G ádGREÉH ºb ‡
Öéj òFóæYh ,áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN »a ôà›ØdG IóMh Ö«côàH ºb ‡
.í«ë°üdG â«ÑãàdG IÉYGôe
ô•à°ùj »àM ¬à«ÑãàH ºbh RÉ¡édG »a áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN Ö«côàH ºb ‡
.´ƒª°ùe 䃰üH
,áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN Ö«côJ óæY áehɕe OƒLh â¶M’ GPEG :¬«ÑæJ
IóMƒd í«ë°üdG Ö«côàdGh ¬dɪàcG å«M øe ôà›ØdG á©LGôe ¨Lô«a
.áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõNh ôà›ØdG
IQƒ°U
ƒHôJ áØ«Xh œ«¨°ûàd º¡°ùdG ¦ÉéJG »a á°ù昪dÉH ƒHôJ ìÉàØe ¨›Y §¨°VG
¨›Y ô°†NC’G ¿ƒ›dÉH º˜ëàdG ø«Ñe ¢†eƒj .œ«¨°ûàdG AÉæKCG »aÉ°VEG œ˜°ûH
.áÄ«£H Iô«Jh
IQƒ°U .RÉ¡édG “bhCG “«¶æàdG øe AÉ¡àf’G ó©H ‡
áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN jôØJ
IQƒ°U
¦ÉéJG »a ¢†Ñ•ªdÉH OƒLƒªdG ±É•jE’G/œ«¨°ûàdG ìÉàØe ¨›Y §¨°VG
ô°†NC’G ¿ƒ›dÉH º˜ëàdG ø«Ñe A»°†j .É¡aɕjEGh á°ù昪dG œ«¨°ûàd º¡°ùdG
.œ«¨°ûàdG óæY
!
õ«¡éàdG Ö°ùM *
91
…QGóédG œeÉëdG Ö«côJ
3
2
.»FÉHô¡c ¢ùѕe øe Üô•dÉH …QGóédG œeÉëdG ÖcQ ‡
™©Ñ°UEG œNOCG .…QGóédG œeÉë›d á«eÉeC’G áMƒ›dG ™›NG ™dòH É«•›dh ‡
øe á«eÉeC’G áMƒ›dG ¨›Y §¨°VGh œØ°SC’G øe …QGóédG œeÉëdG »a
§FÉëdG ¨›Y …QGóédG œeÉëdG âÑK .œØ•dG øe Égôjôëàd œNGódG
.áÑ°SÉæe »ZGôH hCG IOQƒªdG »ZGôÑdG Éeóîà°ùe
.ᛰUƒdG Ö«côJ ºàj É¡à«ÑãJh á«eÉeC’G áMƒ›dG Ö«côJ ÓN øeh ‡
…QGóédG œeÉëdG »a øë°ûdG
3
4
ar
IQƒ°U
IQƒ°U
äGRGô£dG ᛰù›°S øe ¢TƒH á°ù昪d šQÉ«àNG Éfó©°ùj
."Unlimited"
äGRGô£dG ᛰù›°S øe áYƒæàe äÓjOƒe ìô°T Gòg Góîà°S’G œ«dO hÉæàj
¢†©H –Ñ£æJ ’CG OQGƒdG øe ™dòd .BCS1/BBS1 "Unlimited"
™«›Y ø«©àjh .™à°ùæ˜e œjOƒe ¨›Y áMhô°ûªdG “FÉXƒdGh äGõ«¡éàdG
ºJ ób É¡fEG å«M ,¢TƒH øe ᫛°UC’G äÉ«dɪ˜dG Góîà°SG ¨›Y QÉ°üàb’G
.á昪e “«¶æJ áé«àf œ°†aCG –«•ëàd ™à°ù昪d É°ü«°üN
Égôjƒ£J
k
BCS1/BBS1
!Qƒ°üdG äÉëØ°U Oôa ¨Lôj
.¨›YCG øe …QGóédG œeÉëdG »a á«FÉHô¡˜dG á°ù昪dG ÖcQ ‡
RÉ¡édG Ö«côJ
4
5
IQƒ°U
.É¡àÑK ºK á°ù昪dG –æY ¨›Y §Ø°ûdG IQƒ°SÉe Ö«côàH ºb ‡
IQƒ°SɪdG Öë°SGh ôjôëàdG ìÉàØe ¨›Y §¨°VG §Ø°ûdG IQƒ°SÉe ™Ødh ‡
É¡©›îd œØ°SC’
5
6
IQƒ°U
.É¡àÑKh á«°VQC’G “«¶æJ ¢SCGQ »a §Ø°ûdG IQƒ°SÉe Ö«côàH ºb ‡
Öë°SGh ôjôëàdG ìÉàØe ¨›Y §¨°VG á«°VQC’G “«¶æJ ¢SCGQ ™Ød ‡
.á«°VQC’G “«¶æJ ¢SCGQ øe §Ø°ûdG IQƒ°SÉe
á«FÉHô¡˜dG IÉ°TôØdG ™e á«°VQC’G “«¶æJ ¢SCGQ 1
äÉ°ThôتdG “«¶æJ ¢SCGQh 1 »a 2 çÉKC’G “«¶æJ IÉ°Tôa 2
*äÉ°ThôتdG “«¶æJ ¢SCGQ XXL 3
áfôªdG ¥ƒ•°ûdG “«¶æJ ¢SCGQ 4
§Ø°ûdG IQƒ°SÉe 5
ôHƒdG IÉØ°üe 6
»ëFGô°ûdG ôà›ØdG 7
ájQÉ£ÑdG øë°T ádÉM ø«Ñe 8
ƒHôJ ìÉàØe 9
±É•jE’G/œ«¨°ûàdG ìÉàØe 10
* ájQÉ£H 11
áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN 12
áHôJC’G ™«ªéJ ¿GõN ôjôëJ QR 13
…QGóL
øë°ûdG œeÉM
œHÉc 14
™jô°S øMÉ°T
**á«aÉ°VEG ájQÉ£ÑH Ohõe
œeÉM 15
* …QGóL
*á«aÉ°VEG ájQÉ£ÑH Ohõe ™jô°S øMÉ°T 16
Iôe hC’ Góîà°S’G œÑb
1
IQƒ°U
.É¡àÑK ºK á«FÉHô¡˜dG á°ù昪dG »a »›«dódG iôéªdG ôÑY ájQÉ£ÑdG œNOCG ‡
“›î›d ájQÉ£ÑdG Öë°SG ºK ôjôëàdG QR ¨›Y §¨°VG ájQÉ£ÑdG ™Ød ‡
.RÉ¡édG øe É¡LGôNE’
.Iôe hC’ “«¶æàdG œÑb ÉeɪJ ájQÉ£ÑdG øë°T Öéj :¬«ÑæJ
!
™jô°ùdG øMÉ°ûdG Góîà°SÉH øë°ûdG
.™jô°ùdG øMÉ°ûdG »a É¡æë°ûd RÉ¡édG øe ájQÉ£ÑdG ™›N Öéj ‡
(
1
IQƒ°U)
á«Ø«c ¨›Y ±ƒbƒ›d –aôªdG Góîà°S’G œ«dO ¨dEG ´ƒLôdG ¨Lôj ‡
.™jô°ùdG øMÉ°ûdG œ«¨°ûJ
92
õ«¡éàdG Ö°ùM *
Y";8\]L
Q,$%R=S&,F
[48EG#!*0V1#
3#-pG
*9/-d(
^_`L
@C
8\]
%(KpLED¢F
$+
17 @;
18
!KpLED ¢F9-XZU
K.#2J.
!.$+
(-/. E#T!$
!#;$V*xE9E#Um#! (a
Z&!9#!4nD C--#/
#!#p!TG!m#!
!=(=TYh (b
Z24C-
iC4-9E#Um#! UV
4[&OEO $
!#;$V*9E#U!#/
!K#GLED¢F9-XZU 9K ! #.! $2#¥ 4
K.#1J. dm#!.t¦§¨
s(#.9LED9(8E
#.!d(9!E
!KpLED ¢F9-XZU
sK.#1J.
9#4d(
! K#G LED ¢F
%($!SQ
!
S10
(8Eˆ0
%Y,F!#!#!$v2O
ZE#Um#!9!RD'1!:;24C-:)3
#3=6
!
16
1"
@L=
! #.! 4 4 #! …6 #1Z 4 4 =1
$ 2#3 #G NOQ &(
$8E#.!$_
$d(#.!,
…
! #.! $_ #1Z
,'#3 + - ! #.! F+
!#.!.4#pQ$# %( $!S ! S 10
*#!R
0(!D"#!
!=1#3*
-k/ 4E ! d(
(
&
"!+E"
=(8E!=10Dd(G#!*9#4K.-pG
9.9/&Y'-G#!*
!(*d([-
#BK.0&Y=4K.-=6!
=6=((
Z(CiO0=-:>
#p#2J/G#!*K3#|
!
2+Q
!7#Z
CR<+#!*
93
13 @;
12
cE#3
v6O&
#-*+3/
4K.
!(!RG#4cE#3
v6O#i2
)
6!*NOQ&(
X!(%‹#G=1cE#3
v6O
([&OEOXi4Q
!cE#3
v6O9#4'1
4.Q:>
$4#i24#!0#4m<+;=19
#GEONOQ&(
!cE#39K #i2+
2#3
‡
‡
‡
!
,",!=
0d($_
!.)=(9#449-
(!6#.!%#.!
[
deghijklVi
mknopqkph^^
;G60.
9!$+
#kp*'-
K.#!&#&
=#k9ip9#4
;G45.
!$+
#!&#&C-
9-*
;G7.
C-!!.$+
nD &#&
9-*4
H4iE€
CD&
"!+
G#!*
V!4.(K.[v-Q2!#i2
#3[v.
48E=1#i29#4K.#! ‡
E= ), ; F !1= 12 GD CD :> H!;
10
11 @;4*=1-cE#3
v6O ‡
11
12 @;4WEcE#3
v6O-#i2
) ‡
!
13 @;
ICD,F 14
*1804
G+=#30=#Y#i29#4K.#! ‡
E#T!
i .cE#34WE#!#i2-=#Y#i2ˆ ‡
#3
v6O9#4E-pG!#=#Y#i2(
Q.
4K.cE
15 @;
ICD!@ 14
&!9/.$H4iE=#Y#i2
4.Q
#/4WE#!#i2-=#Y#i20v%#! ‡
&!
!-
$=6!G09(K.-!
iQ2!=#Y#i2 ‡
H"!&1L@7)CD:)3 !
16 @;
5M,CD,FE" 15
12 @;4WEcE#3
v6O-#i2
) ‡
11
E'1#3c#4#i2
!9-
!#_99&.C
! (a
$246H4
3#9#4*#!cE#3
v6O9!
0N-6H4„9-#!.09p24Q (b
4=6XZECX-
17
16 @;
9E#U!#/ #G#! #i2E=#Y #i2
46G$
!#;$4#+$V*
!(!RG#4cE#3
v6O#i2
)
#G=1cE#3
v6O6!*NOQ&(
13 @;([&OEOXi4QX!(%‹
12
‡
‡
103&&"3 98 @;
‚4Q=1
&
!-R<+#!C-
=#k0
(3x&(9#B*#!4C- (a
9-*#!=#YipnD C-!9ip=4m#! (b
9ip040=#)YJG
=!=#YipnD m#!4C-0=6-Y ‡
#Gp*'-=V1
&/&{I
67 @;48E9-*'.-!=1
‡
9 @;
M 5)|/#=,1 10
!!cE#3
v6O09-*
)%#V!
!!v
!
v6O
Z
!cE#3
4G#H4+0=6!#-
(E0
j3$+-#Z!cE#3
v6O=-*[4
Q.
(#i212#3]!^_%#-0(#Y=(
#i2 6H4 9K Z 0cE #3 v6O 9#4 E '1
$<G ! #/ 0- Q = #!
14 @;4K.±#i2-V1²
13
!
(!8E=1
4(K..G:;2#i2:>
|=6#i2*9!G#!*-K3# 11
10 @;
4-/cE#3
v6O6G0--/
4-=6!
*=1-#/
‡
11
12 @;
4WEcE#3
v6O-#i2
)
4EcE#3
v6O
94
CR<+#!*
‡
‡
S%*6%
fa
3
2 @;
4RD"#!K#YXKCD.=1<
$Z14*CD.=1<-i*
O6Q0v%#!
E-i*
O6Q4CD.=1<#--E
=1<4WE=46G'K&-#/Z29#!
!
4RDs
!ZgYt=(
\gY-=6!CD.
0[CD.$pH.#!#G=1<i*
O6Q
46GEO#/
‡
‡
‡
S%*",Y";
Ž‘,ŽŽ‘ 8! G#! * #E #E ! Q ’#p.
#jˆ!"Unlimited"#
U#2 % Ž‘,ŽŽ‘ "Unlimited" C ^
N#Z.#|iKV).E#!$%&%#!!0=(Q.
4=68!Qp*'--:;2(p#p(C#!=(
G#!*#!nDE
!
)%#V!
!!x!'-%
=(+#(
H!(,&"!;"%=#/.W/X
3 @;
4
4CD.=1<F!-G#!*
C
‡
Y=
4 @;
5
46GQG#!*CD.
!&
V
&
Z2=4-/
40&
9#4-/#!
#!Z&!%Y
‡
‡
6
5 @;
46G#G4C-E&
V
Z2=4-/
404nD C-9#4-/#!
Z&!9#!C--&
‡
‡
12"3&/
6 @;
7
$V*
8E,%(i49Z2!.G#!*
#1Z‡#U0G#!*9(%('1(8E%(i2
(%(Kp¡
!
7 @;
8
9Z2!.!.#&i0$4C+G#!*G
!#1Z¢F(C20i2$V*G#!*!.i4
-XZUI#¡
G#!m#!!4nD C-
=#YipnD C-!9ip=4m#!
*=#YipXXLC-
#jYx4C-
&
#3c#4#i2
=#Y#i2
#.!$_#1Z
!.$+i4
8E,%(i4
#.!
cE#3
v6O
cE#3
v6O9#4-/
4
d([
CD.=1<
*
**2_#.!!I#d(
CD.=1<
*2_#.!!I#d(
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
"
/&02
1 @;
1
EO4G#!* #-#.! ‡
46G
-#.!Z2=4-/
40CD.9#4-/#! ‡
Z&!9#!=1$ZY
!9/0!%< #!#.!#34
!-pG‚
*. 4d(4
!
c"Y";&/,Y";
=1-9/!0I#d(:.#.!9#4d(#!
s 1 @;t!9#!
U#2 ! …6 0I# d( 4 =O ! 7!# #!
4
*#=6
CR<+#!*
‡
‡
95
zh
插入牆上的支架
圖 3
感謝您購買博世BCS1/BBS1「Unlimited」系列吸塵機。
本說明書為BCS1/BBS1「Unlimited」系列通用,某些功能與配
備或許不適用於您的機型。請使用本吸塵器專用的博世原廠配
件,以達到最佳吸塵效果。
‡
將吸塵器放置在充電站上方。
組裝本電器
圖 4
請向外翻出圖解說明頁。
‡
‡
將吸管接頭末端插入吸塵器的連接埠並固定好。
要拆下吸管接頭,請按下釋放鈕,並將吸管接頭往下拉。
圖 5
‡
‡
1 含電動刷頭的地板吸嘴
2 含室內吸嘴的二合一家具刷
3 加大型室內吸嘴*
4 彈性尖頭吸嘴
5 吸管接頭
將吸管接頭末端插入地板吸嘴並固定好。
要拆下地板吸嘴,請按下釋放鈕,並將吸管接頭從吸嘴拔出。
吸塵清潔
圖 6
您可以利用手把上的開/關箭頭指示來開啟與關閉吸塵器。吸塵
器電源開啟後,指示燈亮起綠燈。
6 棉絮濾網
圖 7
7 葉片式濾網
開啟吸塵器後,您可以順著增強開關的箭頭,開啟增強功能。指
示燈會快速閃綠燈。
8 電池充電狀態指示燈
9 高速開關
10 電源開關
11 電池
12 集塵箱
運作時間
此所標示的運作時間會因充電狀態、電池溫度以及電池壽命而
異。
13 集塵箱釋放鈕
一顆3,0Ah Bosch Power for
ALL電池
14 充電站*
15 充电器*
第一次使用前
圖 1
‡
‡
!
請將電池從吸塵器的導軌插入,並聽到喀嚓聲。
要拆下電池,請按下釋放鈕,並將電池從吸塵器後方拔出。
請注意:第一次使用前請將電充滿。
使用快充器充電
‡
‡
若要使用快充器,請先將電池移出吸塵器 (圖 1 )。
請查看使用手冊,進一步了解如何使用快充器。
安裝充電站
圖 2
‡
‡
‡
96
將充電站插入插頭。
請先移除充電站的前面板。請用手指將前面板從充電站底部
往外推,解開鎖定機制。使用隨附螺絲(或同規格螺絲)將充電
站安裝在牆邊。
請將前面板推回去並鎖好,以確保連接器安全無虞。
清潔家具的一般模式(含非
電子配件)
最多60分鐘
清潔作業的一般模式 (含電
子吸嘴)
最多45分鐘
進階清潔作業的增強模式(含
電子地板吸嘴)
最多7分鐘
圖 8 吸塵清潔 (含配件)
請務必將吸嘴裝上吸管接頭或吸塵器的連接埠:
a) 適合清理縫隙和角落等的尖頭吸嘴。
b) 含室內吸嘴的二合一家具刷,適合清潔窗框、櫥櫃以及家具
等。
‡ 使用後,請將含室內吸嘴的二合一家具刷重新插入配件固定
座。
使用本電器後
‡
完成清潔作業後,請關閉吸塵器的電源。圖 6
圖 9 清空集塵容器
為達最佳吸塵效果,每次使用後請清理集塵容器,或至少在集塵
容器內一部分灰塵累積達到標示時清理。
我們建議集塵容器的灰塵不要超過標示,否則可能造成濾網堵
塞。
好㩆❲俳⮁
清空集塵容器時,務必同時檢查濾芯的髒污程度,如有必要請依
照「保養濾網」中的詳細說明進行清潔。圖 13
清潔地板吸嘴
進行維護前,請先關閉吸塵器並將充電線拔除。
!
小心:必須關閉吸塵器的電源才能清潔濾網。
使用吸塵器時必須安裝濾芯。
圖 10
‡
利用釋放鈕將集塵容器從吸塵器中取出。
圖 11
‡
‡
將濾芯從集塵容器取出。
清空集塵容器。
圖 17
a) 將旋轉刷頭以逆時鐘方向
鬆開,並由地板吸嘴的側面抽
出。
b) 用剪刀將上面纏繞的線頭和頭髮剪開並清除。
旋
c) 將旋轉刷頭從地板吸嘴的側面延著導軌推入,
然後以順時鐘方
向 鎖至定位。
!
請注意:僅可以使用旋轉刷頭安裝地板吸嘴。
圖 12
故障排除
‡
‡
‡
問題
處理方式
產品無法運作且電池狀態指
示燈無信號
請確保電池安裝正確並已充
電。
電池狀態指示燈持續閃紅燈
10秒。
電池可能溫 度過高/過低 。
請稍候讓電池回復到合適溫
度。
!
清除堵塞在容器下方排出口的所有灰塵。
將濾芯裝回集塵容器中,並確認是否安裝妥當。
將集塵容器裝回吸塵器中,發出喀噠聲即表示鎖至定位。
小心:裝回容器時若明顯感覺到有任何阻力,請檢查濾網
齊全無缺且濾芯和集塵容器都位於正確位置上。
保養濾網
請定期清潔濾網,確保吸塵器維持最佳狀態。
請關閉吸塵器以便清潔濾網。
小心:必須關閉吸塵器的電源才能清潔濾網。
‡
!
‡
‡
將集塵容器從吸塵器拆下。圖 10
將濾芯從集塵容器取出。圖 11
圖 13 清潔葉片式濾網
‡
‡
保養
清潔無線手提式吸塵器前,必須關閉吸塵器並將充電線拔除。
您可以使用標準塑膠清潔劑來保養吸塵器和塑膠配件。
!
小心:請勿使用具研磨效果的物品、玻璃清潔劑或多功能
清潔產品。切勿將吸塵器浸在水中。
清潔葉片式濾網時,請將旋鈕至少轉三次,各旋轉180°。
將葉片式濾網從外部濾芯拆下並清理灰塵。
建議您每次清空集塵容器,同時清潔葉片式濾網。
本說明書可能因技術變更而修改。
圖 14 輕敲彈落葉片式濾網的灰塵
電池狀態指示燈
若葉片式濾網髒污程度嚴重,您亦可直接藉由輕敲方式彈落灰
塵。
‡ 請將葉片式濾網從外部濾芯拆下,在垃圾桶上輕敲彈落灰
塵。
‡ 清理完葉片式濾網後,即可立即使用。
請注意:無需沖洗濾網。
!
圖 15 清潔棉絮濾網
‡
將濾芯從集塵容器取出。圖 11
a) 於集塵容器清空後稍微搖晃或輕敲棉絮濾網,通常就能抖落所
有灰塵顆粒。
b) 但這麼做無效時,您可以用乾布掃除表面的灰塵顆粒。
操作狀態
LED指示燈
一般模式
指示燈會快速閃綠燈。
增強模式
绿色LED快速闪烁
電池容量減少20%(可能依伏
特或運作時間而定)
红色LED缓慢闪烁
電池沒電了
LED關閉
溫度過高/過低保護
LED紅燈會持續亮10秒,然
後暗掉
圖 16
‡
‡
請將葉片式濾網裝回外部濾芯,並且以順時鐘方向鎖至定
位。
將濾芯裝回集塵容器中,並確認是否安裝妥當。將集塵容器裝
回吸塵器中,發出喀噠聲即表示鎖至定位。圖 12
好㩆❲俳⮁
97
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel.RQ¿JXUDWRUXQGYLHOHZHLWHUH,QIRV
unter: www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
=XEHK|U3URGXNW,QIRUPDWLRQHQ
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KU
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
5RXQG$ERXW
3ORW1U02$
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
AL
Republika e Shqiperise,
Albania
(/(.7526(59,6VKSN
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
.DWLGKH
7LUDQH
7HO
)D[
mailto:info@elektro-servis.com
(;3(576(59,6
Rruga e Kavajes,
.XOOD%1U.DWL,
7LUDQH
Tel.: 4 480 6061
7HO
)D[
&HO
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
4XHOOHQVWUDVVHD
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
(UVDW]WHLOHXQG=XEHK|UXQGYLHOH
ZHLWHUH,QIRVXQWHU
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KUIU
Sie erreichbar.
AU Australia
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
*DWH&HQWUH5RDG
Clayton, Victoria 3168
7HO௘
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
0R)UKRXUV
10/17
98
BA
Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
³+,*+´GRR
*UDGDþDþNDE
71000 Sarajevo
7HO
)D[
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. – N.V.
$YHQXHGX/DHUEHHN
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
7HO
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
BG Bulgaria
%6+'RPDNLQVNL8UHGL%XOJDULD(22'
Ʉ7VDULJUDGVNR&KDXVVH%OYG
(XURSHDQ7UDGH&HQWHU%XLOGLQJWKÀRRU
6R¿D
7HO
)D[
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch.home.bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
32%R[
Manama
7HO
mailto:service@khalaifat.com
%< %HODUXVȻɟɥɚɪɭɫɶ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
)DKUZHLGVWUDVVH
*HUROGVZLO
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
&< &\SUXVȀȪʌȡȠȢ
%6+,NLDNHV6\VNHYHV6HUYLFH
$UK0DNDDULRX,,,6WU
(JRPL1LNRVLD/HINRVLD
Tel.: 7777 8007
)D[
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
&= ýHVNi5HSXEOLND&]HFK5HSXEOLF
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
5DGOLFNiF
3UDKD
7HO
www.bosch-home.com/cz
DK Danmark, Denmark
%6++YLGHYDUHU$6
Telegrafvej 4
%DOOHUXS
7HO
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com
ZZZERVFKKRPHGN
EE Eesti, Estonia
6,06212h
7ULWQ
11313 Tallinn
7HO
)D[
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
5HQHUNL.DXEDQGXVH2h
7DPPVDDUHWHH%(XURQLFVLNDXSOXVHV
7DOOLQQ
7HO
)D[
PDLOWRNOLHQGLWHHQLQGXV#UHQHUNHH
www.renerk.ee
(OLVHU2h
0XVWDPlHWHH
7DOOLQQ
7HO
PDLOWRKRROGXV#HOLVHUHH
ZZZNRGXPDVLQDWHUHPRQWHH
ES España, Spain
%6+(OHFWURGRPpVWLFRV(VSDxD6$
6HUYLFLR2¿FLDOGHO)DEULFDQWH
Parque Empresarial PLAZA,
&0DQIUHGRQLD
=DUDJR]D
7HOR
)D[
PDLOWR&$8%RVFK#EVKJFRP
www.bosch-home.es
FI
Suomi, Finland
%6+.RGLQNRQHHW2\
,WlODKGHQNDWX$3/
+HOVLQNL
7HO
)D[
PDLOWR%RVFK6HUYLFH),#EVKJFRP
ZZZERVFKKRPH¿
/DQNDSXKHOLPHVWDVQWSXKHOX
VQWPLQDOY
0DWNDSXKHOLPHVWDVQWSXKHOX
VQWPLQDOY
FR France
%6+(OHFWURPpQDJHU6$6
UXH$UGRLQ±&6
6$,1728(1FHGH[
6HUYLFHLQWHUYHQWLRQVjGRPLFLOH
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
6HUYLFH3LqFHV'pWDFKpHVHW
Accessoires:
0,40 € / min
www.bosch-home.fr
GB Great Britain
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
*UDQG8QLRQ+RXVH
2OG:ROYHUWRQ5RDG
Wolverton
0LOWRQ.H\QHV0.37
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
SURGXFWDGYLFHSOHDVHYLVLW
www.bosch-home.co.uk
RUFDOO7HO
&DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHUIRU
exact charges
*5 *UHHFHǼȜȜȐȢ
%6+,NLDNHV6LVNHYHV$%(
Central Branch Service
NP(2$WKLQRQ/DPLDV3RWDPRX
.L¿VLD
7ȘȜȑijȦȞȠ
7ȘȜȑijȦȞȠ
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong,
%6++RPH$SSOLDQFHV/LPLWHG
8QLWUG)ORRU
North Block, Skyway House,
6KDP0RQJ5RDG
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
7HO
)D[
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn
HR Hrvatska, Croatia
%6+NXüQLXUHÿDMLGRR
.QH]D%UDQLPLUD
10000 Zagreb
7HO
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr
+8 0DJ\DURUV]iJ+XQJDU\
%6++i]WDUWiVL.pV]OpN
.HUHVNHGHOP.IW
ÈUSiGIHMHGHOHP~WMD
%XGDSHVW
&DOO&HQWHU
mailto: BSH-szerviz@bshg.com
www.bosch-home.com/hu
IE
Republic of Ireland
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)%DOO\PRXQW'ULYH
%DOO\PRXQW,QGXVWULDO(VWDWH
Walkinstown
'XEOLQ
6HUYLFH5HTXHVWV6SDUHVDQG$FFHVVRULHV
7HO
)D[
www.bosch-home.co.uk
¼SHUPLQXWHDWSHDN
2IISHDN¼SHUPLQXWH
10/17
IL
Israel,
&6%+RPH$SSOLDQFH/WG
1, Hamasger St.
1RUWK,QGXVWULDO3DUN
/RG
7HO
)D[
PDLOWRFVEVHUY#FVEOWGFRLO
www.bosch-home.co.il
,1
,QGLD%KƗUDW
%6++RXVHKROG$SSOLDQFHV0IJ3YW/WG
$UHQD+RXVH0DLQ%OGJQG)ORRU
3ORW1R5RDG1R
0,'&$QGKHUL(DVW
Mumbai 400 093
7ROO)UHH
www.bosch-home.com/in
0R6DDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
IS
Iceland
6PLWK1RUODQGKI
Noatuni 4
5H\NMDYLN
7HO
)D[
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
%6+(OHWWURGRPHVWLFL6S$
Via. M. Nizzoli 1
0LODQR0,
1XPHURYHUGH
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it
.= .
D]DNKVWDQԔɚɡɚԕɫɬɚɧ
,3$QDFNL\$13716HUYLFH
.X\VKL'LQDVWU1
Astana
7HO
mailto: ptnservice@mail.ru
7HFKQRGRP6HUYLFH
8WHJHQ%DWLUD6WU
480096 Almaty
7HO
PDLOWROVU#WHFKQRGRPN]
ZZZWHFKQRGRPN]
LT
Lietuva, Lithuania
6HQXNXSUHN\ERVFHQWUDV8$%
-RQDYRVJ
.DXQDV
7HO
)D[
www.senukai.lt
8$%³$*6HUYLFH´
5.DODQWRVJ
.DXQDV
7HO
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
%DOWLF&RQWLQHQW/WG
/XNãLRJ
9LOQLXV
7HO
)D[
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
LU Luxembourg
%6+pOHFWURPpQDJHUV6$
=,%UHHGHZHXHV
6HQQLQJHUEHUJ
7HO
)D[
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu
LV
Latvija, Latvia
6,$³*HQHUDO6HUYLVV´
%XƺƺXLHODF
1067 Riga
7HO
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
Elkor Serviss
%ULYLEDVJDWYH
1039 Riga
7HO
)D[
mailto:info@elkorserviss.lv
www.elkorserviss.lv
Kombitechnocentr
Zhambyl st. 117
480096 Almaty
7HO
mailto:cts_pavel@bk.ru
www.cts.kz
Sia Elektronika-Serviss
7DGDLƷXLHOD
1004 Riga
Tel.: 067 717 060
)D[
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
TOO Evrika Service
6KLPNHQW5ÕVNXORYD
Shimkent 160018
7HO
mailto:evrika_kz@mail.ru
www.evrika.com
MD Moldova
65/³5LDOWR6WXGLR´
ɭɥɓɭɫɟɜɚ
Ʉɢɲɢɧɟɜ
ɬɟɥɮɚɤɫ
PDLOWRERVFKPG#PDLOUX
$96(59ø&(
$EXOKDLUKDQD6WU
8UDOVN
7HO
PDLOWRRDVWD¿HY#DYVHUYLFHN]
www.avservice.kz
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
8O6ORERGH
84000 Bijelo Polje
7HO)D[
0RELO
mailto:ekobosch.servis@t-com.me
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
%RXOHYDUG'RUD%H\URXWK
P.O. Box 90449
-GHLGHK
7HO
PDLOWR,QIR#7HKHQL+DQDFRP
99
0. 0
DFHGRQLD0DNHɞRɧɢɹ
GORENEC
-DQH6DQGDQVNLORN
1000 Skopje
7HO
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
2[IRUG+RXVH/WG
1RWDELOH5RDG
Mriehel BKR 14
7HO
)D[
ZZZR[IRUGKRXVHFRPPW
MV
Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
/LQWHO,QYHVWPHQWV
0D0DDGKHOL0DMHHGKHH0DJX
0DOp
7HO
PDLOWRPRKDPHG]XKXUHH#
lintel.com.mv
NL Nederlande, Netherlands
%6++XLVKRXGDSSDUDWHQ%9
Taurusavenue 36
/6+RRIGGRUS
6WRULQJVPHOGLQJ
7HO
)D[
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
2QGHUGHOHQYHUNRRS
7HO
)D[
PDLOWRERVFKRQGHUGHOHQ#EVKJFRP
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
%6++XVKROGQLQJVDSSDUDWHU$6
Grensesvingen 9
0661 Oslo
7HO
)D[
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no
NZ New Zealand
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)2UELW'ULYH
Mairangi Bay
$XFNODQG
7HO
)D[
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
0R)UDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
PL
Polska, Poland
%6+6SU]ĊW*RVSRGDUVWZD
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
:DUV]DZD
Centrala Serwisu
7HO
)D[
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
10/17
100
PT
Portugal
%6+3(OHFWURGRPpVWLFRV
6RFLHGDGH8QLSHVVRDO/GD
5XD$OWRGR0RQWLMRQž
&DUQD[LGH
7HO
)D[
PDLOWRERVFKHOHFWURGRPHVWLFRVSW#
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
QUVHFW
%XFXUHVWL
7HO
)D[
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro
58 5XVVLDɊɨɫɫɢɹ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
&HSɜɢɫɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹ
Ɇɨɫɤɜɚ
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
www.bosch-home.com
SA
Kingdom Saudi Arabia,
$EGXO/DWLI-DPHHO(OHFWURQLFV
DQG$LUFRQGLWLRQLQJ&R/WG
BOSCH Service centre,
.LOR2OG0DNNDK5RDG
1H[WWR7R\RWD-DPLDK'LVW
P.O.Box 7997
-HGGDK
7HO
mailto:palakkaln@alj.com
www.aljelectronics.com.sa
SK Slovensko, Slovakia
%6+GRPiFLVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
5DGOLFNiF
3UDKD
7HO
mailto:opravy@bshg.com
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
%DONDQ&DGGHVL1R
hPUDQL\H,VWDQEXO
7HO
)D[
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
dD÷UÕPHUNH]LQLVDELWKDWODUGDQ
DUDPDQÕQEHGHOLúHKLULoLFUHWOHQGLUPH
&HSWHOHIRQODUÕQGDQLVHNXOODQÕODQ
WDULIH\HJRUHGH÷LúNHQOLNJ|VWHUPHNWHGLU
TW Taiwan, 台湾
āĵʿ๐Ƿă‫ב‬Ā॥्Ȉϱ֡뻟
΀̜ශઅͱ˖ө̀̂뻟
Dz‫׋‬᚞અϢ˖ʖϠ
%6++RPH$SSOLDQFHV3ULYDWH/LPLWHG
хЀ̤ʯ‫ܯ‬ҟिŔ‫ى‬80̷11֛
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
)D[
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw
8$ 8NUDLQHɍɤɪɚʀɧɚ
72%³ȻɋɏɉɨɛɭɬɨɜɚɌɟɯɧɿɤɚ´
ɬɟɥ
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
/DQGVYlJHQ
6ROQD
7HOORFDOUDWH
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se
XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
7HO
7HO
mailto:a_service@
gama-electronics.com
SG Singapore,
%6++RPH$SSOLDQFHV3WH/WG
%ORFN$QJ0R.LR$YHQXH
#01-01 Techplace 1
6LQJDSRUH
7HO
)D[
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
XS Srbija, Serbia
%6+.XüQLDSDUDWLGRR
0LOXWLQD0LODQNRYLüDEUå
1RYL%HRJUDG
7HO
)D[
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs
0R)UDPWRSP6DDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
ZA South Africa
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
WK5RDG5DQGMHVSDUN
3ULYDWH%DJ;5DQGMHVSDUN
0LGUDQG±-RKDQQHVEXUJ
7HO
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
SI
Slovenija, Slovenia
%6++LãQLDSDUDWLGRR
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
7HO
)D[
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si
nl
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.
da
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
de
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
en
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
fr
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
it
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
no
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.
sv
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
fi
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
es
Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
101
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
cs
hu
pt
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
el
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
tr
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
pl
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
102
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické
přístroje (odpadních elektrických a elektronických
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve
všech zemích EU.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
zh
hu
此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器
和電子設備– WEEE)指引監管,該指引確立了適用於整個歐盟
的舊電器回收和再造的規章制度。
fa
Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ 2012/19/EU ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ αΎγ΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ιϭλΧ έΩ (waste electrical and electronic- WEEE)
ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϥϳ΍ .Εγ΍ ϩΩέϭΧ Ώγ̩έΑ ϝϣόΗγϣ ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍
ϪϳϠ̯ ̵΍έΑ ΍έ ϝϣόΗγϣ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ΕϓΎϳίΎΑ ϭ Ω΍ΩέΗγ΍ εϭέ Ώϭ̩έΎ̩
.Εγ΍ ϩΩϭϣϧ ϥϳϳόΗ Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ ϭοϋ ̵Ύϫέϭη̯
ar
(! $(' (" #(" (%#( 2012/19/EU %
"(%' $(' '( '!' "% # ($%#!
((waste electrical and electronic equipment - WEEE
' ($.
( ! #(" ' % %(% (#( $"% ($ '(% #"
#' "( %$! # "(($ $(' '(
'!' %( $! !.
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.
FI
Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT
Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza˛dzenia obowia˛zuja˛ warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza˛dzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
AE
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
103
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
CS Podmínky záruky
Na tento přístroj se vztahují záruční podmínky stanovené naši zástupci v zemi prodeje. Podrobnosti ohledně
totéž lze získat od prodejce, od kterého byl spotřebič
zakoupen. Uznání záruky musí být předloženy účtenky
HU Garanciális feltételek
A granciális
feltételeket
a 117/1991
(lX. 10)
számúKorm.
kormányrendelet
szabályozza.A72
órán
garanciális
feltételeket
a 151/2003.
(IX.22.)
rendelet szabályozza.
vásárlástól
belüli
meghibásodas
esetén
a készüléket aesetén
kereskedelem
cserélia ki.
Ezután cseréjéről dönt.
számított
72 órán belüli
meghibásodás
a kereskedő
készülék
vevöszoolgálatunk
gondoskodiz
az elöirt
15 napon belüli,
kölcsönkészülék
Ez utáni időszakban
a Vevőszolgálat
gondoskodik
a lehető
leggyorsabbbiztositása
javítás
esetén
30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
elvégzéséről.
szabályosan
garanciajeggyel
lehet igénybevenni,
mindenigazoló
egyéb garanciális
A garanciárakitölött
a vásárló
a kitöltött garanciajeggyel,
vagyamely
a vásárlást
számlával
feltételt
részletesen
ismertet.
A készülékek
csak
KERMI
és MEEI által
engedélyzett
a garancia
elvesztését
vonhatja
tarthat is
igényt.
A használati
utasítás
be nem
tartása,
garanciajaggyel
kerülnek forgalomba.
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
ZH 本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。您隨時可向購買本產品的經銷商諮詢相關
細節。在任何情況下,出示購買證明均是獲得保修服務的必要的條件。
ϪϣΎϧ ΕϧΎϣο ρϳ΍έη
ϡϳυϧΗ Ύϣη έϭηϛ έΩ Ύϣ ̶̳ΩϧϳΎϣϧ ργϭΗ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍ ϪϣΎϧ ΕΎϣο ρϳ΍έη
ΩϳέΧ ϝΣϣ ϩΎ̴ηϭέϓ ί΍ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ ΍έ ϪρϭΑέϣ ΕΎϳ΋ίΟ .Εγ΍ ϩΩη
Ϫ΋΍έ΍ ˬϪϣΎϧ ΕϧΎϣο Ωέ΍ϭϣ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵΍έΑ .ΩϳϳΎϣϧ ΕϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΗγΩ
.Εγ΍ ̶ϣ΍ίϟ΍ ΩϳέΧ Ωϳγέ
104
FA
ǵȡȠȚǼȖȖȪȘıȘȢ
Ǿ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȝĮȢ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ İȓțȠıȚ IJİııȐȡȦȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ șİȦȡȘȝȑȞȘ ĮʌȩįİȚȟȘ ĮȖȠȡȐȢ īȚĮ IJȘȞ
ʌĮȡȠȤȒIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢĮʌĮȚIJİȓIJĮȚȘİʌȓįİȚȟȘIJȘȢșİȦȡȘȝȑȞȘȢĮʌȩįİȚȟȘȢĮȖȠȡȐȢıIJȘȞȠʌȠȓĮĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠIJȪʌȠȢ
țĮȚIJȠȝȠȞIJȑȜȠIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǾİIJĮȚȡİȓĮȝȑıĮıIJĮĮȞȦIJȑȡȦȤȡȠȞȚțȐȩȡȚĮıİʌİȡȓʌIJȦıȘʌȜȘȝȝİȜȠȪȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚIJȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘIJȘȢİʌĮȞĮijȠȡȐȢIJȘȢıİȠȝĮȜȒȜİȚIJȠȣȡȖȓĮțĮȚIJȘȢĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢțȐșİIJȣȤȩȞİȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢʌȜȘȞIJȦȞĮȞĮȜȫıȚȝȦȞțĮȚIJȦȞİȣʌĮșȫȞȩʌȦȢIJĮȖȣȐȜȚȞĮȜĮȝʌIJȒȡİȢțȜʌǹʌĮȡĮȓIJȘIJȘʌȡȠȨʌȩșİıȘȖȚĮȞĮȚıȤȪİȚȘİȖȖȪȘıȘİȓȞĮȚȘȝȘȜİȚIJȠȣȡȖȓĮIJȘȢıȣıțİȣȒȢȞĮʌȡȠȑȡȤİIJĮȚĮʌȩIJȘȞʌȜȘȝȝİȜȒțĮIJĮıțİȣȒ
IJȘȢțĮȚȩȤȚİʌȓʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȚĮʌȩțĮțȒȤȡȒıȘȜĮȞșĮıȝȑȞȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘȝȘIJȒȡȘıȘIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢIJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢĮțĮIJȐȜȜȘȜȘıȣȞIJȒȡȘıȘĮʌȩʌȡȩıȦʌĮȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮĮʌȩIJȘȞ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ȒĮʌȩİȟȦȖİȞİȓȢʌĮȡȐȖȠȞIJİȢȩʌȦȢįȚĮțȠʌȑȢȘȜİțIJȡȚțȠȪȡİȪȝĮIJȠȢȒįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘȢIJȘȢIJȐıȘȢțȜʌ
ȈIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘʌȠȣIJȠʌȡȠȧȩȞįİȞȜİȚIJȠȣȡȖİȓıȦıIJȐȜȩȖȦIJȘȢțĮIJĮıțİȣȒȢIJȠȣțĮȚİijȩıȠȞȘʌȜȘȝȝİȜȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮİțįȘȜȫșȘțİțĮIJȐIJȘȞʌİȡȓȠįȠİȖȖȪȘıȘȢȘȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+
ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼșĮIJȠİʌȚıțİȣȐıİȚȝİıțȠʌȩIJȘȤȡȒıȘȖȚĮIJȘȞȠʌȠȓĮțĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİȤȦȡȓȢȞĮȣʌȐȡȟİȚ
ȤȡȑȦıȘȖȚĮĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐȒIJȘȞİȡȖĮıȓĮ
ǻİȞțĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚĮʌȩIJȘȞİȖȖȪȘıȘȠȚțȓȞįȣȞȠȚʌȠȣıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚȝİIJʌȝİIJĮijȠȡȐIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢʌȡȠȢİʌȚıțİȣȒ
ıIJȠȞȝİIJĮʌȦȜȘIJȒȒʌȡȠȢIJȘȞȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢȒʌȡȠȢIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢ
ǹǺǼ İijȩıȠȞ įİȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ %6+ ȅȚțȚĮțȑȢ ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ Ȓ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ Įʌ¶
ĮȣIJȒȞʌȡȩıȦʌȠ
ǵȜİȢȠȚİʌȚıțİȣȑȢIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮȖȓȞȠȞIJĮȚĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ
ıȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚțĮȞȑȞĮʌȡȠȧȩȞʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚʌȑȡĮȞIJȦȞʌȡȠįȚĮȖȡĮijȫȞȖȚĮIJȚȢȠʌȠȓİȢțĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİʌȤȠȚțȚĮțȒȤȡȒıȘ
ǾİȖȖȪȘıȘțĮȜȒȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢʌȠȣʌĮȡȑȤİIJĮȚĮʌȩIJȠȞțĮIJĮıțİȣĮıIJȒʌĮȪİȚĮȞĮʌȠțȠȜȜȘșȠȪȞĮȜȜȠȚȦșȠȪȞȒ
IJȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞȝİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİIJȡȩʌȠȠȚIJĮȚȞȓİȢĮıijĮȜİȓĮȢȒȠȚİȚįȚțȑȢįȚĮțȡȚIJȚțȑȢĮȣIJȠțȩȜȜȘIJİȢİIJȚțȑIJİȢİʌȓIJȦȞ
ȠʌȠȓȦȞĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠĮȡȚșȝȩȢıİȚȡȐȢȒȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĮȖȠȡȐȢ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚ
±ǼʌȚıțİȣȑȢȝİIJĮIJȡȠʌȑȢȒțĮșĮȡȚıȝȠȪȢʌȠȣȑȜĮȕĮȞȤȫȡĮıİțȑȞIJȡȠȈȑȡȕȚȢȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠĮʌȩIJȘȞ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
±ȁȐșȠȢ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȤȡȒıȘ ȤİȚȡȚıȝȩ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ țĮIJȐ IJȡȩʌȠ ȝȘ ıȪȝijȦȞȠ ȝİ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚıIJĮİȖȤİȚȡȓįȚĮȤȡȒıȘȢțĮȚȒıIJĮıȤİIJȚțȐȑȖȖȡĮijĮȤȡȒıȘȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
IJȘȢʌȜȘȝȝİȜȠȪȢijȪȜĮȟȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢIJȘȢʌIJȫıȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢțȜʌ
±ȆȡȠȧȩȞIJĮȝİįȣıĮȞȐȖȞȦıIJȠĮȡȚșȝȩıİȚȡȐȢ
±ǽȘȝȚȑȢʌȠȣʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚİȞįİȚțIJȚțȐĮʌȩĮıIJȡĮʌȑȢȞİȡȩȒȣȖȡĮıȓĮijȦIJȚȐʌȩȜİȝȠįȘȝȩıȚİȢĮȞĮIJĮȡĮȤȑȢ
ȜȐșȠȢ IJȐıİȚȢ IJȠȣ įȚțIJȪȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȜȩȖȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȑȡĮȞ Įʌȩ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȒİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣıȣȞİȡȖİȓȠȣ
ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢȖȓȞİIJĮȚȝȩȞȠİijȩıȠȞįİȞİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȘİʌȚįȚȩȡșȦıȘIJȘȢțĮIJȩʌȚȞʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ
IJȘȢĮįȣȞĮȝȓĮȢİʌȚıțİȣȒȢĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢ
ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾțȐșİİʌȚıțİȣȒȒȘĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘİȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢįİȞʌĮȡĮIJİȓȞİȚIJȠȞȤȡȩȞȠİȖȖȪȘıȘȢIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǼȟĮȡIJȒȝĮIJĮțĮȚȣȜȚțȐʌȠȣĮȞIJȚțĮșȚıIJȫȞIJĮȚțĮIJȐIJȘįȚȐȡțİȚĮIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢİʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚıIJȠıȣȞİȡȖİȓȠ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞȁĮȝȓĮȢȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐǹșȒȞĮ
ȉǹȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
ǹșȒȞĮƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞ±ȁĮȝȓĮȢȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐ
șİıȞȓțȘȅįȩȢȋȐȜțȘȢȆĮIJȡȚĮȡȤȚțȩȆȣȜĮȓĮȢȠȚȆȣȜĮȓĮȉșșȑȡȝȘ
ȆȐIJȡĮȋĮȡĮȜȐȝʌȘȌȘȜȐǹȜȫȞȚĮ
ǾȡȐțȜİȚȠ±ȀȡȒIJȘȢȁİȦijǼșȞȚțȒȢǹȞIJȚıIJȐıİȦȢȀĮȜĮȝȐǾȡȐțȜİȚȠ
ȀȪʌȡȠȢǹȡȤȂĮțĮȡȓȠȣīDzȖțȦȝȘȁİȣțȦıȓĮȀȪʌȡȠȢ
18182ȫȡİȢȘȝȑȡİȢIJȣʌȚțȒȤȡȑȦıȘțȜȒıȘȢʌȡȠȢİșȞȚțȐįȓțIJȣĮ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀȅȉǾȁǼĭȍȃȅǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
105
106
107
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɵɬɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɨɧɰɟɪɧɚ
ȻɋɏɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɁɚɤɨɧɚɊɎɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
ʋɎɁɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɵɥɟɫɨɫɵ
Ɍɨɜɚɪɧɵɣɡɧɚɤ%RVFK
ȼɇɂɆȺɇɂȿȺɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹɉɪɨɞɭɤɰɢɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɢɫɪɨɤɚɯɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
ɤɥɚɫɫɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ
ɮɚɤɫ
ɄɨɦɩɚɧɢɹɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵªɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚ
ɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɢɦɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɟɞɢɧɨɣɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɥɢɰɚɚɬɚɤɠɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɁɚɤɨɧɨɦ
ɊɎ ʋɎɁ ©Ɉ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢª ɞɥɹ ɥɢɰɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɦɩɨɪɬɟɪɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɪɢɣɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ ©Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɵɟ
ɉɪɢɛɨɪɵª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɝ ɉɟɬɟɪɝɨɮ ɭɥ Ʉɚɪɥɚ ɋɢɦɟɧɫɚ ɞ ɥɢɬ Ⱥ ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝɆɨɫɤɜɚ ɭɥ Ɇɚɥɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ ɞ
ɬɟɥɟɮɨɧ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɟȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɊɨɛɟɪɬȻɨɲɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH
*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɋɏ ɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟ Ƚɦɛɏ Ʉɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪ Ɇɸɧɯɟɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ %6+
+DXVJHUlWH*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\
ɉɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɨɝɪɭɡɤɟɪɚɡɝɪɭɡɤɟɢɯɪɚɧɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɩɨɦɢɦɨɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
‡ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɢɥɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸɟɟɭɩɚɤɨɜɤɢ
‡ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɛɟɝɚɬɶɩɨɩɚɞɚɧɢɹɧɚɭɩɚɤɨɜɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵɢɞɪɭɝɢɯɠɢɞɤɨɫɬɟɣ
ɉɟɪɟɞɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣɢɥɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɯɪɚɧɟɧɢɟɛɵɜɲɟɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɵɲɟƒɋɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɪɠɚɬɶɟɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜ
ɉɪɚɜɢɥɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɤɚɡɚɧɢɹɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɬɨɱɧɟɧɵɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɷɬɨɬɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧɩɪɢɟɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɟɩɪɨɞɚɠɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɊɎɨɡɚɳɢɬɟ
ɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɭɤɚɡɚɧɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɜɥɢɫɬɨɜɤɟ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɨɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɢɫɟɪɜɢɫɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢª
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸɩɨɥɟ ©(1Uªɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭɩɨɥɟ©7\SHª ɢɬɨɜɚɪɧɨɦɭ
ɡɧɚɤɭ %RVFK ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɛɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɯɟɦɟ
(1Uɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɧɨɦɟɪ!ɢɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ!
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɭɤɜɟɧɧɨɰɢɮɪɨɜɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɩɪɢ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ %RVFK Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɦɨɞɟɥɶ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɤɨɞɨɜɵɦɫɥɨɜɨɦ©(1Uªɢɤɨɫɨɣɱɟɪɬɨɣ©ª
ɂɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ±ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟɰɢɮɪɨɜɨɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɦɨɟɟɞɢɧɢɰɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɜɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɨɪɦɟɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɭɤɚɡɚɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɛɨɪɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɤɚɤɩɨɥɧɨɫɬɶɸɬɚɤɢɱɚɫɬɢɱɧɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨ
ɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɛɵɬɨɜɨɦɭɩɪɢɛɨɪɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɦɭɷɬɢɦɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɵɬɨɜɨɝɨɩɪɢɛɨɪɚɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɚɧɚɥɢɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ȼɫɨɫɬɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɞɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɧɚɫɬɨɹɳɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɧɚɬɢɩɨɜɨɣɬɚɛɥɢɱɤɟɩɪɢɛɨɪɚɧɚɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣɷɬɢɤɟɬɤɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɩɚɤɨɜɤɟɩɪɢɛɨɪɚɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɢɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɞɨɫɬɭɩɧɨɟɢɧɚɝɥɹɞɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ
ɩɪɢɛɨɪɟɜɦɟɫɬɚɯɩɪɨɞɚɠ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɲɥɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚɢɢɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɦɚɪɤɢɪɭɟɬɫɹɟɞɢɧɵɦɡɧɚɤɨɦɨɛɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚɪɵɧɤɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ
‡ ɌɊɌɋ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜ
‡ ɌɊɌɋ
Ɉɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
‡ ɌɊȿȺɗɋ Ɉɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɫ ɞɚɬɵ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɟɝɨɜɫɢɥɭ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɵɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɨɬɥɢɱɧɵɯɨɬɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɦɨɠɧɨɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɬɨɪɝɭɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɡɢɞɟɧɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɱɥɟɧɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɨɪɝɨɜɵɯɡɚɥɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɩɪɨɲɟɧɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ©ɝɨɪɹɱɟɣɥɢɧɢɢª
ɚɬɚɤɠɟɞɨɫɬɭɩɧɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɧɚɫɚɣɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹKWWSZZZERVFKKRPHUX
108
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɬɢɩ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
Ⱦɚɬɚɜɵɞɚɱɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨ
ɋɬɪɚɧɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ
BBH21621
BBH21622
BBH21631
BBH21632
BBH216RB3
BBH625M1
BBHMOVE1N
BBHMOVE2N
BBHMOVE3N
BCH6256N1
BCH65RT25K
%&+$7+
BCH6ATH25
BCH6ATH25K
BCH6L2561
BCH6ZOOO
BGC1U1550
%*&8
BGL252000
BGL252101
BGL252103
BGL32000
BGL32003
BGL32500
%*/029
BGL35MOV15
BGL35MOV16
%*/029
BGL35SPORT
%*/
%*/
%*/
%*/
%*/352
%*/352,5
%*/6,/'
BGN21700
BGN21702
%*1
BGS11700
BGS11702
BGS11703
%*68
%*68
%*68
%*6
%*6
%*6
BGS2UPWER1
BGS2UPWER2
BGS2UPWER3
%*6
%*68
%*6
%*6
%*6
%*6*2/'
%*68
%*68
%*68*2/'
BGS52530
BGS5PWER
BGS5ZOOO1
BGS5ZOORU
BGS62530
BHN09070
%+1
BHN20110
BKS3003
%6$
%6%
%6%
%6*58
%6*
%6*
BSGL2MOV30
BSGL2MOV31
%6*/
%6*/
BSGL52531
%6058
BSN1701RU
BSN2100RU
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VCAS010V25
VXAS010V00
VXAS010V00
VXAS010V00
VCAS010V25
VCAS010V25
9&$69
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VRBS22X2V0
95%6;9
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS25Z35M
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9%%649
9%%649
9%%649
9%%649
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
9,%6;9
95%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
95%6;9
95%6;9
VCBS25X5V0
VCBS25X5V0
VCBS22X5V0
VCBS25X5V0
VCBS25X6V0
VXAS021V09
9;$69
VXAS021V20
VCAS010V00
VBBS550V20
BS55
BS55
VBBS600V00
VBBS600V02
VBBS600V02
VBBS550V20
VBBS550V20
VBBS600V02
VBBS625V00
VBBS25Z5V0
9&%69
9&%69
VCBS122V00
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
12.02.2016
12.02.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
06.09.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
23.07.2013
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
20.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
11.02.2021
11.02.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
05.09.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
15.11.2021
15.11.2021
15.11.2021
19.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
FB5191 03/2017
109
Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании
Круглосуточный телефон службы поддержки*:
Официальный сайт в Интернете:
8 (800) 200-29-61
www.bosch-home.ru
Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернетмагазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.
1. Изделие _________________________________________________________
2. Модель _________________________________________________________
Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или
товарный чек, товарная накладная).
3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы,
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.
4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул.
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.
5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или
в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch,
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы
поддержки.
7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности
параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.
* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.
110
B34C065N1-1M00 03/2017
111
112
Download PDF

advertising