Bosch | BCH3P255 | Instruction manual | Bosch BCH3K255 2in1 cordless handstick vacuum cleaner Instruction manual

Bosch BCH3K255 2in1 cordless handstick vacuum cleaner Instruction manual
16
a
b
7
8
9
10
11
12
16
c
24h
Register your new Bosch now:
ZZZERVFKKRPHFRPZHOFRPH
6
%HUDWXQJXQG5HSDUDWXUDXIWUDJEHL6W|UXQJHQ
'( 5
17
$7 13
&+ 'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUILQGHQ6LHLPEHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
14
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
4
15
16
1
2
3
&DUO:HU\6WUD‰H
0QFKHQ*(50$1<
19
ZZZERVFKKRPHFRP
17
18
BBH3 ... / BCH3 ...
17
8001132024
Click!
2
1
20
21
980904
GH
HQ
IU
LW
QO
GD
QR
*HEUDXFKVDQOHLWXQJ
,QVWUXFWLRQPDQXDO
0RGHG·HPSORL
,VWUX]LRQLSHUO·XVR
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
%UXJVDQYLVQLQJ
%UXNVDQYLVQLQJ
VY
IL
HV
SW
HO
WU
SO
%UXNVDQYLVQLQJ
.l\WW|RKMH
,QVWUXFFLRQHVGHXVR
,QVWUXo}HVGHVHUYLoR
ƳLJNJdžǂLjǔǙǓǁǕNJǔ
.XOODQ×PN×ODYX]X
,QVWUXNFMDREVãXJL
KX
FV
UX
UR
DU
ID
]K
zf
+DV]QiODWLXWDVtWiV
1iYRGNSRXçLWt
ǽȢȦȧȥȨȟȫȝȴȤȣȲȟȦȤȠȨȕȧȕȫȝȝ
,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍Ε΍ΩΎηέ·
ϩΩΎϔΗγ΍̵Ύϣϧϫ΍έ
ֵ⭞䃠᱄ᴮ
┶䫟憫㯅␝
7
6
1
2
12
1
1
2
1
8
2
13
Click!
1
2
2
1
1
1
3
9
14
a
b
2
Click!
Click!
1
4
10
5
1
2
11
Click!
15
a
b
de
Sicherheitshinweise........................................................................................................................... 2
Gerätebeschreibung ........................................................................................................................ 36
en
Safety information ............................................................................................................................. 3
Your vacuum cleaner ........................................................................................................................ 39
fr
Consignes de sécurité ....................................................................................................................... 5
Description de l'appareil.................................................................................................................. 42
it
Istruzioni di sicurezza ........................................................................................................................ 7
Descrizione dell'apparecchio ........................................................................................................... 45
nl
Veiligheidsvoorschriften..................................................................................................................... 8
Beschrijving van het toestel ............................................................................................................. 48
da
Sikkerhedsanvisninger ..................................................................................................................... 10
Beskrivelse....................................................................................................................................... 51
no
Sikkerhetshenvisninger .................................................................................................................... 12
Beskrivelse av apparatet .................................................................................................................. 54
sv
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................................................... 13
Produktbeskrivning .......................................................................................................................... 57
fi
Turvallisuusohjeet ............................................................................................................................ 15
Laitteen kuvaus ................................................................................................................................ 60
pt
Instruções de segurança.................................................................................................................. 16
Descrição do aparelho ..................................................................................................................... 63
es
Consejos de seguridad .................................................................................................................... 18
Descripción de los aparatos ............................................................................................................ 66
el
Υποδείξεις ασφαλείας ....................................................................................................................... 20
Περιγραφή της συσκευής ................................................................................................................. 69
tr
Güvenlik bilgiler ............................................................................................................................... 21
Cihaz açıklaması .............................................................................................................................. 72
pl
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................................ 23
Opis urządzenia ............................................................................................................................... 75
hu
Biztonsági útmutató ......................................................................................................................... 25
A készülék leírása............................................................................................................................. 78
cs
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................................... 27
Návod k použití ................................................................................................................................ 81
ru
Указания по технике безопасности............................................................................................... 28
Описание прибора ........................................................................................................................ 84
zf
安全信息 ......................................................................................................................................... 30
您的吸塵機...................................................................................................................................... 88
ro
Indicaţii de siguranţă ....................................................................................................................... 31
Descrierea aparatului....................................................................................................................... 90
35
96
̶ϧϣϳ΍ ΕΎϋϼρ΍
Ύϣη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
fa
1
de
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das
häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über
dem Meeresspiegel bestimmt.
Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in
dieser Gebrauchsanweisung verwenden.
Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der
Staubsauger nicht benutzt werden für:
„ das Absaugen von Menschen oder Tieren.
„ das Aufsaugen von:
− gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen
oder glühenden Substanzen.
− feuchten oder flüssigen Substanzen.
− leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und
Gasen.
− Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral- Heizungsanlagen.
− Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
Ersatzteile, Zubehör
Unsere Original-Ersatzteile, unser Original-Zubehör und
-Sonderzubehör sind auf die Eigenschaften und Anforderungen unserer Staubsauger abgestimmt. Wir empfehlen Ihnen daher die ausschließliche Verwendung
unserer Original-Ersatzteile, unseres Original-Zubehörs
und -Sonderzubehörs. Auf diese Weise können Sie eine
lange Lebensdauer sowie eine dauerhaft hohe Qualität
der Reinigungsleistung Ihres Staubsaugers sicherstellen.
!
Hinweis:
Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen, Zubehör/ Sonderzubehör kann zu Schäden an Ihrem Staubsauger führen, die nicht von unserer Garantie erfasst werden,
sofern diese Schäden gerade durch die Verwendung
derartiger Produkte verursacht wurden.
Sicherheitshinweise
Dieser Staubsauger entspricht
den anerkannten Regeln der
Technik und den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen.
2
„ Das
Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber und
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
„ Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen.
„ Reinigung
und BenutzerWartung dürfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
„ Plastiktüten und Folien sind
außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahen und
zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!
Sachgemäßer Gebrauch
„ Zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel verwenden.
„ Ladekabel nur gemäß Typenschild anschließen und in
Betrieb nehmen.
„ Lagern und laden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
„ Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0°C
und über 40°C aus.
„ Niemals ohne Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfiler saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
„ Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und Rohr in Kopfnähe. => Es besteht Verletzungsgefahr!
„ Beschädigtes Ladekabel nicht mehr einsetzen und
durch Original-Ladekabel ersetzen.
„ Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen,
um das Ladekabel vom Netz zu trennen.
„ Das Ladekabel nicht über scharfe Kanten ziehen und
nicht einquetschen.
„ Vor allen Arbeiten am Staubsauger Gerät ausschalten
bzw. von Ladekabel und Netz trennen.
„ Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
„ Beim Vorliegen einer Störung Gerät ausschalten bzw.
von Ladekabel und Netz trennen.
„ Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen
und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
„ In folgenden Fällen ist das Gerät sofort außer Betrieb
zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren:
− wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt
haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes
gekommen ist
− wenn das Gerät heruntergefallen und beschädigt
ist.
„ Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit
und Hitzequellen schützen.
„ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die
Filter (Filterbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter
etc.) geben.
„ Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet. =>Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
„ Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
„ Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Deshalb empfehlen wir, die
Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.
„ Akkus
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Transport.
Intergierte Akkus dürfen zur Entsorgung nur von
Fachpersonal entnommen werden. Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann der Staubsauger zerstört werden.
Auch bei vollständiger Entladung ist noch eine Restkapazität im Akku enthalten, die im Falle eines Kurzschlusses freigesetzt werden kann.
en
Please keep this instruction manual for future reference.
When passing the vacuum cleaner on to a third party,
please also pass on this instruction manual.
Intended use
Akku
Ihr Gerät ist mit Lithium Ionen Akkus ausgestattet, die
aus Sicherheitsgründen nur professionellen ReparaturFachleuten zugänglich sind.
Bitte wenden Sie sich zum Austausch der Akkus an das
nächstgelegene Kundendienstcenter oder den autorisierten Fachhändler.
Hinweise zum Transport
Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch
den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße
transportiert werden. Beim Versand durch Dritte (z.B.:
Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten.
Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein
Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.
This appliance is intended for domestic use only. This appliance is intended for use up to a maximum height of
2000 metres above sea level. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction
manual.
In order to prevent injuries and damage, the vacuum
cleaner must not be used for:
„ Vacuuming persons or animals.
„ Vacuuming up:
− Hazardous, sharp-edged, hot or red-hot substances.
− Damp or liquid substances.
− Highly flammable or explosive substances and
gases.
− Ash, soot from tiled stoves and central heating
systems.
− Toner dust from printers and copiers.
Hinweise zur Entsorgung
Staubsauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt
werden.
Werfen Sie Staubsauger und Akkus/Batterien nicht in
den Hausmüll!
„ Verpackung
Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus
umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb
recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das
Verwertungssystem »Grüner Punkt«.
„ Altgerät
Dieses Gerät enthält wieder aufladbare Lithium Ionen Akkus. Deshalb darf das Gerät nur über den autorisierten Kundendienst und Fachhandel entsorgt
werden.
Spare parts, accessories
Our original spare parts, original (special) accessories
are designed to work with the features and requirements of our vacuum cleaners. We therefore recommend that you only use our original spare parts, original
(special) accessories. This will ensure that your vacuum
cleaner has a long service life and that the quality of
its cleaning performance will remain consistently high
throughout.
!
Please note
Using unsuitable or inferior-quality spare parts, (special) accessories can damage your vacuum cleaner.
Damage caused by the use of such products is not
covered by our guarantee.
3
Safety information
This vacuum cleaner complies
with the recognised rules of
technology and the relevant
safety regulations.
„ The appliance may be used
by children over the age of
8 years and by persons with
reduced physical, sensory or
mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are
supervised or have been instructed on the safe use of the
appliance and have understood the potential dangers
of using the appliance.
„ Children must never play
with the appliance.
„ Cleaning and user maintenance must never be carried
out by children without supervision.
„ Plastic bags and films must
be kept out of the reach of
children and disposed of.
=> There is a risk of suffocation.
Proper use
„ To charge, only use the charging cable included in the
scope of supply.
„ The charging cable must only be connected and operated as specified on the rating plate.
„ The appliance must only be stored and charged indoors.
„ Do not expose the appliance to temperatures below
0 °C or above 40 °C.
„ Never vacuum without the dust bag or dust container,
motor protection or exhaust filter.
=> This may damage the vacuum cleaner.
„ Keep the vacuum cleaner away from your head when
using nozzles and tubes. => This could cause injury.
„ Do not use a damaged charging cable. Replace it with
an original charging cable.
4
„ When disconnecting the charging cable from the
mains, pull the plug itself to remove it; do not pull on
the power cord.
„ Do not pull the charging cable over sharp edges or
allow it to become trapped.
„ Before carrying out any work on the vacuum cleaner,
switch off the appliance and disconnect it from the
charging cable and the mains.
„ Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged.
„ If a fault is detected, switch off the appliance and disconnect it from the charging cable and the mains.
„ For safety reasons, only authorised after-sales service
personnel are permitted to carry out repairs and fit
replacement parts to the vacuum cleaner.
„ In the following cases, you must stop the appliance
immediately and contact the after-sales service:
− If you have accidentally vacuumed up some liquid
or liquid has entered the inside of the appliance;
− If the appliance has been dropped and damaged.
„ Protect the vacuum cleaner from outside weather conditions, moisture and sources of heat.
„ Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (dust bag, motor protection filter, exhaust filter, etc.).
„ The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites. => Vacuuming up building rubble may
damage the appliance.
„ Switch off the appliance when it is not in use.
„ The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. We
therefore recommend keeping the packaging for the
purpose of future transportation.
Batteries
Your appliance is fitted with rechargeable lithium-ion
batteries which, for safety reasons, are only accessible
to professional repair specialists.
For battery replacement, please contact your nearest
after-sales centre or an authorised specialist dealer.
Notes on transport
The lithium-ion batteries in the appliance are subject
to the requirements of dangerous goods legislation.
The batteries can be transported by the user by road
without any further requirements. In the event that they
are dispatched by a third party (e.g. transported by
air or freight carrier), special requirements regarding
packaging and identification must be met. In this case,
a dangerous goods expert must be consulted when
preparing the goods for dispatch.
Information on disposal
Pièces détachées, accessoires
Vacuum cleaners, batteries, accessories and packaging
should be recycled in an environmentally friendly
manner.
Do not dispose of the vacuum cleaner or the batteries in
the household rubbish.
Tout comme nos pièces détachées d'origine, nos accessoires d'origine et nos accessoires spéciaux sont adaptés aux propriétés et aux exigences de nos aspirateurs.
Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement nos pièces détachées d'origine, nos accessoires d'origine, nos accessoires spéciaux. Ainsi, vous
pouvez garantir une grande durée de vie ainsi qu'une
qualité supérieure durable de la puissance de nettoyage de votre aspirateur.
„ Packaging
The packaging is designed to protect the vacuum
cleaner from being damaged during transportation.
It is made of environmentally friendly materials and
can be recycled. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.
„ Old appliances
This appliance contains rechargeable lithium-ion
batteries. The appliance must therefore only be
disposed of by an authorised after-sales service or
dealer.
„ Batteries
Please follow the notes on transport.
Integrated batteries may only be removed by specialist personnel for the purpose of disposal. Opening
the housing shell may damage the vacuum cleaner.
Even in the case of complete discharge, the battery still contains a residual capacity that may be released in the event of a short circuit.
fr
Conservez cette notice d'utilisation.
Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne,
veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.
Utilisation conforme à l’usage prévu
Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Cet appareil est
conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale
de 2 000 m. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les
indications figurant dans cette notice d'utilisation.
Pour éviter des blessures et des dommages,
l'aspirateur ne doit pas être utilisé pour :
„ aspirer sur des personnes ou des animaux.
„ l'aspiration de :
− substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
− substances humides ou liquides.
− substances et gaz facilement inflammables ou
explosifs.
− cendres, suie des poêles et d'installations de
chauffage central.
− poussières de toner provenant d'imprimantes et de
photocopieurs.
!
Remarque
L'utilisation de pièces détachées, d'accessoires/accessoires spéciaux peut entraîner des dommages sur
votre aspirateur qui ne sont pas couverts par notre
garantie dans la mesure où ces dommages ont expressément été causés par l'utilisation de tels produits.
Consignes de sécurité
Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et
aux prescriptions de sécurité
applicables.
„ L'appareil peut être utilisé
par des enfants à partir de 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de
connaissances s'ils sont sous
surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre
de l'appareil et ont compris
les dangers qui en résultent.
„ Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l’appareil.
„ Le nettoyage de l’appareil, et
l’entretien par l’utilisateur,
sont des activités qu’il ne
faut pas permettre aux enfants sans surveillance.
5
„ Les
sacs plastiques et les
films doivent être conservés
hors de la portée de jeunes
enfants et être éliminés.
=> Il y a risque d'asphyxie !
Utilisation correcte
„ Pour recharger, utiliser exclusivement le câble de
charge compris dans la livraison.
„ Raccorder et mettre en service le cordon de charge uniquement selon les indications figurant sur la
plaque signalétique.
„ Rangez et chargez l'appareil uniquement à l'intérieur.
„ N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 40°C.
„ Ne jamais aspirer sans sac aspirateur ou bac à poussières, filtre de protection du moteur et filtre de sortie
d'air.
=> L'appareil risque d'être endommagé !
„ Evitez d'aspirer avec le suceur et le tube à proximité
de la tête. => Il y a risque de blessure !
„ Ne plus utiliser le cordon de charge s'il est endommagé ; le remplacer par un câble de chargement
d'origine.
„ Pour débrancher le cordon de charge, ne pas tirer sur
le cordon d'alimentation mais sur la fiche.
„ Ne pas tirer le cordon de charge par-dessus d'arêtes
coupantes et ne pas le coincer.
„ Avant tous travaux sur l'aspirateur, éteindre l'appareil
ou bien débrancher le cordon de charge du secteur.
„ Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux.
„ En cas de panne, éteindre l'appareil ou bien débrancher le cordon de charge du secteur.
„ Pour éviter tout danger, seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l’aspirateur.
„ Dans les cas suivants, il faut immédiatement mettre
l'appareil hors service et appeler le service aprèsvente :
− si par inadvertance vous avez aspiré du liquide ou
si du liquide est parvenu à l'intérieur de l'appareil
− si l'appareil est tombé et est endommagé.
„ Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
„ Ne pas mettre des substances inflammables ou à base
d'alcool sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
„ L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier. =>L'aspiration de gravats risque d'endommager
l'appareil.
„ Eteignez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
„ L'emballage protège l'aspirateur des dommages pendant le transport. Nous recommandons par conséquent de conserver l'emballage pour des transports
ultérieurs.
6
Piles
Votre appareil est équipé d'accus lithium-ion qui ne sont
accessibles qu'aux réparateurs professionnels, pour des
raisons de sécurité.
Pour le remplacement des accus, veuillez-vous adresser
au centre de service après-vente le plus proche ou au
revendeur agréé.
Remarques sur le transport
Les accus lithium-ions intégrés sont soumis aux
exigences du droit relatif aux marchandises dangereuses. Les accus peuvent être utilisés transportés par
l'utilisateur sur la route sans autres dispositions. En cas
d'expédition par des tiers (par ex. transport aérien ou
routier), des exigences particulières doivent être respectées en termes d'emballage et de marquage. Dans
ce cas, pour la préparation de l'équipement à envoyer, il
faut faire appel à un expert en termes de marchandises
dangereuses.
Conseils pour la mise au rebut
Eliminez l’emballage en respectant l’envi-ronnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux
appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre
pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de
la CE. S’informer auprès du revendeur sur la
procédure actuelle de recyclage.
„ Emballage
L'emballage protège l'aspirateur des dommages
pendant le transport. Il est constitué de matériaux
écologiques et est donc recyclable. Les matériaux
d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être
mis au rebut aux points collecteurs du système de
recyclage « Point vert ».
„ Appareil usagé
Cet appareil contient des accus lithium-ion rechargeables. C'est pourquoi l'appareil doit uniquement
être mis au rebut par le service après-vente et le
commerce spécialisé agréés.
„ Accus/piles
Veuillez observer les remarques relatives au transport.
Seul du personnel spécialisé est autorisé à retirer
les accus intégrés, pour la mise au rebut. L'ouverture
de la coque du boîtier peut détruire l'aspirateur.
Même en cas de décharge totale, l'accu contient une
capacité résiduelle pouvant être libérée en cas de
court-circuit.
it
Conservare le istruzioni per l'uso.
In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.
Uso conforme alle disposizioni
Questo apparecchio è pensato esclusivamente per
l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.
Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino
ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.
Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere
non può essere utilizzato:
„ su persone e/o animali.
„ Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
− sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o
incandescenti.
− sostanze umide o liquide.
− sostanze e gas facilmente infiammabili o esplosivi.
− cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli
impianti di riscaldamento centrali.
− polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
Pezzi di ricambio, accessori
I nostri pezzi di ricambio originali, i nostri accessori e
accessori speciali originali sono conformi alle caratteristiche e ai requisiti dei nostri aspirapolvere. Vi consigliamo pertanto di usare esclusivamente i nostri pezzi di
ricambio originali, i nostri accessori e accessori speciali
originali. In questo modo potete garantire una lunga
durata nonché un'elevata qualità a lungo termine delle
prestazioni di pulizia del vostro aspirapolvere.
Avvertenza
L'utilizzo di pezzi di ricambio, accessori/accessori
speciali può causare danni all'aspirapolvere che non
vengono coperti dalla nostra garanzia, nella misura
in cui questi danni sono causati proprio dall'utilizzo
di questo tipo di prodotti.
!
Istruzioni di sicurezza
Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche
riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
„ L'apparecchio
può essere utilizzato da bambini di età pari o
superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche,
sensoriali o mentali nonché
da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate
o istruite in merito all'utilizzo
sicuro dell'apparecchio e
consapevoli degli eventuali
rischi derivanti da un utilizzo
improprio.
„ Ai bambini è vietato giocare
con l’apparecchio!
„ Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell’utente.
„ Si raccomanda di tenere i
sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla
portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolo di soffocamento!
Uso conforme
„ Per il caricamento utilizzare esclusivamente il cavo di
ricarica fornito in dotazione.
„ Collegare e mettere in funzione il cavo di carica solo in
conformità a quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
„ Depositare e caricare l'apparecchio solo in ambienti
interni.
„ Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a
0°C e superiori a 40°C.
„ Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza sacchetto filtro o contenitore raccoglisporco, filtro di protezione
del motore e filtro d'igiene.
=> L'apparecchio può subire danni!
„ In fase di aspirazione, tenere la spazzola e il tubo a
debita distanza dalla testa. => Pericolo di lesioni!
„ Non impiegare più il cavo di carica se danneggiato e
sostituirlo con un cavo di carica originale.
„ Per staccare il cavo di carica dalla corrente elettrica
non tirare il cavo, ma la spina.
„ Non fare passare il cavo di carica su spigoli vivi e non
schiacciarlo.
7
„ Prima di effettuare lavori a livello dell'aspirapolvere,
spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica
e dalla corrente elettrica.
„ Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato.
„ In caso di anomalia, spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica e dalla corrente elettrica.
„ Per evitare situazioni di pericolo, gli interventi di riparazione e sostituzione dei pezzi di ricambio devono
essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati.
„ Nei seguenti casi, disattivare subito l'apparecchio e
contattare il servizio di assistenza clienti:
− se è stato inavvertitamente aspirato del liquido o se
è presente del liquido all'interno dell'apparecchio
− se l'apparecchio è caduto e si è danneggiato.
„ Proteggere
l'aspirapolvere
dalle
intemperie,
dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
„ Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di
protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze
infiammabili o contenenti alcol.
„ L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=>L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
„ Spegnere l'apparecchio se non si desidera utilizzarlo.
„ L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. Consigliamo pertanto di
conservare l'imballaggio per un eventuale trasporto.
Batterie
L'apparecchio è dotato di batterie agli ioni di litio che
per ragioni di sicurezza sono accessibili soltanto ai
tecnici manutentori specializzati.
Per la sostituzione delle batterie rivolgersi al centro di
assistenza clienti più vicino o a un rivenditore specializzato autorizzato.
Avvertenze relative al trasporto
Le batterie agli ioni di litio devono rispettare i requisiti
imposti dalle norme in materia di trasporto di merci
pericolose. Le batterie possono essere trasportate per
strada dall'utilizzatore senza ulteriori obblighi. In caso di
invio tramite terzi (per es. trasporto aereo o spedizione) vanno rispettati requisiti particolari riguardo al
confezionamento e al contrassegno. In tal caso, per la
preparazione della spedizione è necessario ricorrere ad
un esperto di merci pericolose.
Avvertenze relative all rottamazione
Aspirapolvere, batterie, accessori e confezioni devono
essere gestiti nell'ottica di un riciclaggio rispettoso
dell'ambiente.
Non gettare l'aspirapolvere e batterie/pile nei rifiuti
domestici!
„ Imballaggio
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È realizzato con materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato.
Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio »Punto verde«.
8
„ Apparecchio dismesso
Questo apparecchio contiene batterie agli ioni di
litio ricaricabili. Pertanto l'apparecchio può essere
smaltito soltanto dal servizio di assistenza clienti
autorizzato e dai negozi specializzati.
„ Batterie/pile
Osservare le avvertenze relative al trasporto.
Batterie incorporate per lo smaltimento possono solamente essere prelevate da personale qualificato.
Aprendo il guscio di copertura, è possibile rompere
l'aspirapolvere.
Anche se completamente scariche, le batterie contengono ancora una carica residua che può essere
rilasciata in caso di cortocircuito.
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de
gebruiksaanwijzing er dan bij.
Juist gebruik
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik
en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd voor
gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven
zeeniveau. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger
niet worden gebruikt voor:
„ het schoonzuigen van mensen of dieren.
„ het opzuigen van:
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
− vochtige of vloeibare stoffen
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
− as, roest van open haarden en centrale verwarmingsinstallaties
− tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Onderdelen, toebehoren
Onze originele onderdelen en originele en aanvullende
onderdelen zijn afgestemd op de kenmerken en vereisten van onze stofzuigers. We raden u daarom aan alleen
originele reserveonderdelen en onze originele en extra
accessoires te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat uw stofzuiger een lange levensduur heeft en dat de reinigingsprestaties constant hoog blijven.
!
Aanwijzing
Door het gebruik van niet goed passende of kwalitatief mindere onderdelen, toebehoren/ extra toebehoren kan uw stofzuiger beschadigd raken. Indien
deze schade veroorzaakt is door het gebruik van dergelijke producten valt hij niet onder de garantie.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de
erkende regels van de techniek
en de geldende veiligheidsbepalingen.
„ Het toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of
personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan
of met het oog op een veilig
gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
„ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen die niet onder
toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen buiten het bereik van
kleine kinderen te worden
gehouden en te worden gerecycled.
=> Er bestaat een risico van
verstikking!
Zakelijk gebruik
„ Gebruik voor het laden alleen de meegeleverde laadkabel.
„ Het aansluitsnoer alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
„ Het toestel mag alleen binnen worden bewaard en
opgeladen.
„ Stel het toestel niet bloot aan temperaturen beneden
0°C en boven 40°C.
„ Nooit zuigen zonder filterzak resp. stofreservoir, motorbeveiligings- en uitblaasfilter.
=> Het toestel kan beschadigd raken!
„ Zuig niet met mondstuk en buis in de nabijheid van het
hoofd. => Dit brengt het risico van letsel met zich mee!
„ Een beschadigd aansluitsnoer mag niet meer worden
gebruikt en dient te worden vervangen door een origineel exemplaar.
„ Het toestel met behulp van de stekker van de stroom
halen, niet aan het elektriciteitssnoer trekken.
„ Het elektriciteitssnoer niet over scherpe randen trekken en niet bekneld laten raken.
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger het toestel
uitschakelen resp. het elektriciteitssnoer ontkoppelen
en het van de stroom halen.
„ Wanneer de stofzuiger beschadigd is, mag hij niet in
gebruik worden genomen.
„ In geval van een storing het toestel uitschakelen resp.
van de stroom halen en het elektriciteitssnoer ontkoppelen.
„ Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de
stofzuiger en het vervangen van onderdelen alleen
worden uitgevoerd door onze klantenservice.
„ In de volgende gevallen moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet contact worden
opgenomen met de klantenservice:
− als u per ongeluk vloeistof hebt geabsorbeerd of
als er vloeistof in de binnenkant van het apparaat is
binnengedrongen
− Als het apparaat is gevallen en beschadigd is.
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
„ De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen. =>Het opzuigen van bouwafval kan leiden tot
beschadiging van het apparaat.
„ Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt.
„ De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Daarom raden wij u
aan de verpakking voor transportdoeleinden te bewaren.
Accu's
Uw toestel is uitgerust met Lithium-ion accu's. Vanwege
de veiligheid zijn deze alleen toegankelijk voor vaklui die
bevoegd zijn tot het uitvoeren van reparaties.
Neem voor vervanging van de accu's contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice of een geautoriseerde
dealer.
9
Aanwijzingen voor het transport
De ontvangen Lithium-ion accu's voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het transport van gevaarlijke
stoffen.
De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere
voorschriften over straat getransporteerd worden. Bij
verzending door derden (bijv. luchttransport of een
expeditiebedrijf) dienen bijzondere eisen ten aanzien
van de verpakking en het transport in acht te worden
genomen. Hier moet bij de voorbereiding van het
verzendstuk een expert op het gebied van gevaarlijke
stoffen worden geraadpleegd.
Aanwijzingen voor recycling
Stofzuigers, accu's, accessoires en verpakkingen dienen
op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Geef stofzuigers en accu's niet mee met het huisvuil!
„ Verpakking
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit
milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer
nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.
„ Oude apparaten
Dit toestel bevat herlaadbare Lithium-ion accu's.
Daarom mag het alleen via de geautoriseerde klantenservice en de dealer worden afgevoerd.
„ Accu's / Batterijen
Neem de aanwijzingen voor het transport in acht.
Geïntegreerde accu's mogen met het oog op de afvoerverwerking alleen worden verwijderd door geschoold personeel. Door het openen van de behuizing kan de stofzuiger onklaar worden gemaakt.
Ook bij een volledige ontlading beschikt de accu nog
over restcapaciteit, die bij een kortsluiting kan vrijkomen.
da
Opbevar brugsanvisningen.
Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis støvsugeren gives videre til andre.
Anvendelse iht. formål
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private
husholdninger og i hjemmet. Dette apparat er beregnet
til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over
havets overflade. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med angivelserne i denne
brugsanvisning.
For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:
„ Støvsugning af mennesker eller dyr.
„ Opsugning af:
− Sundhedsskadelige, skarpe, varme eller glødende
substanser.
− Fugtige eller flydende substanser.
− Letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
− Aske, sod fra brændeovne og centralvarmeanlæg.
− Tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
Reservedele, tilbehør
Vores originale reservedele, vores originale tilbehør og
tilbehør er nøje tilpasset vores støvsugers egenskaber
og krav. Derfor anbefaler vi kun at bruge vores originale
reservedele, vores originale tilbehør og tilbehør. Dette
sikrer en lang levetid for støvsugeren og en konsekvent
høj rengørings kvalitet.
Bemærk
Anvendelse af reservedele / ekstra tilbehør som ikke
passer eller er af dårlig kvalitet, kan medføre skader
på støvsugeren, som ikke er omfattet af vores garanti, hvis disse skader netop er forårsaget af anvendelsen af sådanne produkter.
!
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de
anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsbestemmelser.
„ Dette apparat kan benyttes af
børn fra 8 år og derover, samt
af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de
er under opsigt eller er blevet
10
instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de
farer og risici, der kan være
forbundet med brugen af apparatet.
„ Apparatet er ikke legetøj for
børn.
„ Rengøring og vedligeholdelse
må ikke udføres af børn, uden
at de er under opsigt.
„ Plastikposer og folier skal
være uden for børn rækkevidde, når materialet opbevares
eller kasseres.
=> Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
„ Brug kun det medfølgende ladekabel til at lade op
med.
„ Ladekablet må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
„ Apparatet må kun opbevares og oplades indendørs.
„ Apparatet må ikke udsættes for temperaturer under
0°C og over 40°C.
„ Der må aldrig støvsuges uden filterpose hhv. støvbeholder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.
=> Apparatet kan blive beskadiget!
„ Undgå at støvsuge med mundstykke eller rør i nærheden af hovedet. => Der er fare for tilskadekomst!
„ Et beskadiget ladekabel må ikke længere bruges og
skal udskiftes med et nyt originalt ladekabel.
„ Træk ikke i tilslutningsledningen men i stikket for at
tage ladekablet ud af stikkontakten.
„ Undlad at trække ladekablet hen over skarpe kanter,
og sørg for, at det ikke kommer i klemme.
„ Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket ud af stikkontakten, inden der foretages arbejde
på støvsugeren.
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
„ Sluk for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket
ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl.
„ For at undgå fare må reparationer af støvsugeren og
udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
„ Sluk i følgende tilfælde øjeblikkeligt for apparatet, og
kontakt kundeservice:
− Hvis der ved et uheld er blevet suget væske op,
eller hvis der er kommet væske ind i apparatet.
− Hvis apparatet er faldet ned og er blevet beskadiget.
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind
samt påvirkning fra varmekilder.
„ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser
på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, udblæsningsfilter etc.)
„ Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser. => Opsugning af byggeaffald kan beskadige
apparatet.
„ Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
„ Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse
under transporten. Derfor anbefaler vi at opbevare
emballagen i forbindelse med transport.
Batterier
Apparatet er forsynet med genopladelige lithium-ion
batterier, som af sikkerhedsgrunde kun er tilgængelige
for fagfolk. Kontakt et af vores kundeservicecentre eller
en autoriseret forhandler, hvis de genopladelige batterier skal udskiftes.
Oplysninger vedr. transport
De indeholdte genopladelige lithium-ion batterier er
omfattet af kravene i bekendtgørelse om vejtransport af
farligt gods. De genopladelige batterier kan uden yderligere pålæg transporteres som vejtransport. Ved forsendelse via tredjemand (f.eks. lufttransport eller spedition) er der særlige krav til emballage og mærkning,
der skal overholdes. I sådanne tilfælde der i forbindelse
med klargøringen af forsendelsen rettes henvendelse til
en ekspert vedr. transport af farligt gods.
Anvisninger om bortskaffelse
Støvsugere, genopladelige batterier, tilbehør og emballage skal indleveres til recycling iht miljølovgivningen.
Støvsugere og genopladelige batterier/batterier må ikke
lægges i det almindelige husholdningsaffald!
„ Emballage
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transporten. Den består af miljøvenlige
materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der
ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.
„ Kasseret apparat
Dette apparat indeholder genopladelige lithium-ion
batterier. Derfor må dette apparat kun bortskaffes
hos vores autoriserede kundeservice eller forhandleren.
„ Genopladelige batterier / batterier
Følg anvisningerne vedr. transport.
Integrerede genopladelige batterier, som skal kasseres, må kun fjernes af fagpersonale. Støvsugeren
kan blive ødelagt ved åbningen af kabinettets indkapsling.
Selv ved fuldstændig afladning er der stadig en restkapacitet i batteriet, som kan blive frigivet i tilfælde
af kortslutning.
11
no
Ta godt vare på bruksanvisningen.
Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter
eier.
Forskriftsmessig bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over
havet på maks. 2000 meter. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.
For at det ikke skal oppstå skader på personer eller
gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:
„ støvsuging av mennesker eller dyr
„ oppsuging av:
− helseskadelige, skarpe, varme eller glødende
stoffer
− fuktige eller flytende substanser
− lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser
− aske, sot fra kakkelovner og sentralvarmeanlegg
− tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner
Reservedeler, tilbehør
Våre originale reservedeler, vårt originale tilbehør og
spesialtilbehør, som er tilpasset egenskapene og kravene til våre støvsugere. Derfor anbefaler vi at du bare
bruker originale reservedeler, originaltilbehør og spesialtilbehør. Dette forlener støvsugerens levetid og sikrer
en permanent høy rengjøringseffekt.
Merk
Bruk av reservedeler, tilbehør/spesialtilbehør som
ikke passer nøyaktig eller ikke tilfredstiller kvalitetskravene, kan føre til skader på støvsugeren. Skader
som er oppstått på grunn av bruk av slike produkter,
dekkes ikke av garantien.
!
Sikkerhetshenvisninger
Denne støvsugeren er laget i
henhold til anerkjente tekniske
prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
12
„ Apparatet
skal bare brukes av
barn over åtte år og personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring
og/eller kunnskap dersom de
er under oppsyn eller har fått
tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har
forstått hvilke farer som kan
oppstå.
„ Barn må ikke få leke med apparatet.
„ Rengjøring og vanlig vedlikehold må ikke foretas av barn
uten oppsyn.
„ Plastposer og -folie skal oppbevares og bortskaffes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!
Tiltenkt bruk
„ Du må kun bruke den inkluderte ladekabelen til ladingen.
„ Ladekabelen må kun kobles til og tas i bruk i henhold
til opplysningene på typeskiltet.
„ Apparatet må kun oppbevares og lades innendørs.
„ Ikke utsett apparatet for temperaturer under 0 °C og
over 40 °C.
„ Bruk aldri støvsugeren uten filterpose eller støvbeholder, motorfilter og utblåsningsfilter.
=> Apparatet kan ta skade!
„ Ikke støvsug med munnstykke og rør i nærheten av hodet. => Fare for personskader!
„ Ikke bruk ladekabelen dersom det er skader på den.
Bytt den ut med en original ladekabel.
„ Trekk ikke i tilkoblingsledningen for å koble ladekabelen fra strømnettet. Trekk i støpselet.
„ Ikke trekk ladekabelen over skarpe kanter og ikke klem
den.
„ Slå alltid av støvsugeren og trekk ut ladekabelen og
strømledningen før du utfører arbeid på apparatet.
„ Ikke bruk støvsugeren hvis den er skadet.
„ Ved feil på apparatet må du slå det av og trekke ut
ladekabel og strømledning.
„ For å unngå farlige situasjoner skal reparasjoner og
bytte av reservedeler på støvsugeren bare utføres av
autorisert kundeservice.
„ I følgende tilfeller må apparatet tas ut av bruk umiddelbart og kundeservice kontaktes:
− hvis du uforvarende har sugd opp væske eller det
er kommet væske inni apparatet
− hvis apparatet har falt ned og blitt skadet
„ Beskytt støvsugeren mot fuktighet og varmekilder.
„ Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på
filteret (filterpose, motorfilter, utblåsingsfilter etc.).
„ Støvsugeren egner seg ikke til bruk på byggeplasser.
=> Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader
på apparatet.
„ Slå av apparatet når du ikke støvsuger.
„ Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under
transport. Derfor anbefaler vi å oppbevare emballasjen med tanke på senere transport.
Batterier
Apparatet er utstyrt med litium-ion-batterier som av
sikkerhetsmessige årsaker kun er tilgjengelige for profesjonelle reparatører.
Henvend deg til nærmeste kundeservice-senter eller en
autorisert forhandler når batteriene skal skiftes.
Informasjon om transport
De medfølgende li-ion-batteriene er underlagt de
lovmessige kravene til farlig gods. Batteriene kan transporteres på offentlig vei uten ekstra dokumentasjon.
Ved forsendelse gjennom tredjepart (f.eks. lufttransport
eller spedisjon) er det spesielle krav til emballasje og
merking. En ekspert på farlig gods må klargjøre godset
for forsendelse.
Informasjon om kassering
Støvsuger, batteri, tilbehør og emballasje må leveres til
gjenvinning på en miljøvennlig måte.
Kast verken støvsuger eller batterier i restavfallet.
„ Emballasje
Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke
har bruk for, på en miljøstasjon.
„ Gammel maskin
Dette batteriet inneholder oppladbare litium-ionbatterier. Derfor skal apparatet kun avfallshåndteres
av kundeservice og autorisert forhandler.
„ Batterier
Ta hensyn til informasjonen om transport.
Integrerte batterier må bare tas ut til kassering av
fagpersonell. Støvsugeren kan bli ødelagt når kabinettskallet åpnes.
Det vil fortsatt finnes noe strøm i batteriet etter
fullstendig utlading, og denne strømmen kan settes
fri ved kortslutning.
sv
Spara bruksanvisningen.
Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren
vid ägarbyte.
Avsedd användning
Apparaten är bara avsedd att användas i privata hushåll
och hemmiljö. Skåpet är avsett att användas på en nivå
upp till högst 2000 meter över havet. Dammsugaren är
bara avsedd för användning enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
Undvik person- och sakskador, använd inte dammsugaren:
„ för att dammsuga av människor och djur.
„ för att dammsuga upp:
− hälsovådliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
− fuktiga eller flytande ämnen.
− lättantändliga eller explosiva material och gaser.
− aska, sot från kakelugnar och pannor.
− tonerdamm från skrivare och kopiatorer.
Reservdelar, tillbehör
Våra reservdelar, tillbehör och reservdelar är originaldelar som anpassas till våra dammsugare egenskaper
och krav. Vi rekommenderar därför endast reservdelar,
tillbehör och extrautrustning. Det ger dammsugaren en
lång livslängd och konsekvent hög rengöringsprestanda.
Obs!
Ej avsedd användning av sämre reservdelar, tillbehör/extratillbehör kan ge dammsugaren skador som
vår garanti bara täcker om du använt rätt produkter.
!
Säkerhetsanvisningar
Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter.
„ Barn under 8 år och personer
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet
eller som saknar erfarenhet
eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de
får lära sig hur man använder
enheten säkert och vilka risker som finns.
13
„ Låt
inte barn leka med enhe-
Transportanvisningar
ten.
„ Låt inte barn rengöra och
sköta om enheten utan uppsikt.
„ Förvara och släng plastpåsar
och folie så att småbarn inte
kommer åt dem.
=> Kvävningsrisk!
LI-batterierna i enheten är klassade som farligt gods.
Användaren kan vägtransportera batterierna utan
extraåtgärder. Skickar du dem via tredje part (t.ex.
flyg- eller lastbilsfrakt), så finns det krav på förpackning
och märkning. Konsultera farligt gods-expert när du
förbereder försändelsen.
Avsedd användning
„ Förpackning
Förpackningen skyddar dammsugaren mot skador
vid transporten. Förpackningen är gjord av miljövänliga material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.
„ Använd enbart den medföljande laddningskabeln vid
laddning.
„ Sladdanslut och använd bara enheten enligt märkskylten.
„ Förvara och ladda enheten inomhus.
„ Exponera inte enheten för temperaturer under 0°C
och över 40°C.
„ Dammsug aldrig utan dammsugarpåse resp. dammbehållare, motorskydd eller utblåsfilter.
=> Du kan skada enheten!
„ Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten av
huvudet. Risk för personskador!
„ Sätt aldrig i trasig laddsladd, ersätt med originalsladd.
„ Dra inte i sladden utan i kontakten när du drar ut ur
uttaget.
„ Dra inte laddsladden över vassa kanter och se till så
att den inte blir fastklämd.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden före arbeten på
dammsugaren.
„ Använd inte dammsugaren om den är trasig.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden vid fel.
„ Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra
reparationer och byta reservdelar på dammsugaren,
allt för att undvika risker i användningen.
„ I följande fall måste du genast slå av enheten och kontakta service:
− om du råkat suga upp vätska eller om vätska trängt
in i enheten.
− om enheten fallit och är skadad.
„ Exponera inte dammsugaren för väder, fukt och värme.
„ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen
på filtren (dammsugarpåse, motorskydds-, utblåsfilter
etc).
„ Dammsugaren är inte avsedd för användning på
byggarbetsplatser. => Uppsugning av byggmaterial kan
skada enheten.
„ Slå av enheten när du inte dammsuger.
„ Förpackningen skyddar dammsugaren mot skador vid
transporten. Därför rekommenderar vi dig att spara
förpackningen för kommande transporter.
Batterier
Enheten innehåller lithiumjonbatterier, av säkerhetsskäl
ska bara behörig reparatör hantera dem.
Kontakta lokalt servicecenter eller auktoriserad återförsäljare för batteribyte.
14
Återvinning
Släng dammsugare, batterier, tillbehör och förpackningar i återvinningen.
Släng inte dammsugare och batterier med hushållssoporna!
„ Den uttjänta enheten
Enheten innehåller laddbara lithiumjonbatterier. Det
är därför du ska lämna enheten hos auktoriserad
service eller återförsäljare för skrotning.
„ Batterier
Följ transportanvisningarna.
Det är bara behörig fackman som får demontera inbyggda batterier. Dammsugarens kan gå sönder om
du öppnar höljet.
Även om batteriet är helt urladdat finns det kvar en
restkapacitet som kan bli frigjord vid kortslutning.
fi
Säilytä käyttöohjeet.
Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä
käyttöohjeet mukaan.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä laite
on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta. Käytä pölynimuria vain tässä
käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.
Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei
saa käyttää:
„ ihmisten tai eläinten imurointiin.
„ sillä ei saa imuroida:
− terveydelle haitallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia
aineita.
− kosteita tai nestemäisiä aineita.
− helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
− tuhkaa, nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmitysjärjestelmistä.
− mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.
Varaosat, varusteet
Alkuperäiset varaosamme ja lisävarusteemme on sovitettu pölynimien ominaisuuksiin ja vaatimuksiin. Siksi
suosittelemme vain alkuperäisiä varaosia lisävarusteiden käyttämiseen. Tällä tavalla voit taata pölynimurin
pitkän käyttöiän ja aina korkean puhdistustehon.
Huomautus
Epäsopivien tai heikkolaatuisten varaosien, tarvikkeiden, voi aiheuttaa pölynimuriin vaurioita. Takuumme
ei kata vaurioita, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden
käytöstä.
!
Turvallisuusohjeet
Tämä pölynimuri täyttää hyväksytyt tekniset säännöt ja asianmukaiset turvamääräykset.
„ Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet
tai joilta puuttuu kokemus ja/
tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä
on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet
laiteen käytön vaarat.
„ Lapset
eivät saa leikkiä laitteella.
„ Lapset eivät saa puhdistaa
laitetta tai tehdä sille mitään
huoltotöitä.
„ Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten
ulottuvilta ja ne on hävitettävä.
=> Tukehtumisvaara!
Asianmukainen käyttö
„ Käytä lataamiseen vain toimitukseen sisältyvää latauskaapelia.
„ Liitä latausjohto sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain
tyyppikilvessä olevien tietojen mukaan.
„ Säilytä ja lataa laitetta vain sisätiloissa.
„ Älä altista laitetta lämpötiloille alle 0 °C tai yli 40 °C.
„ Älä käytä pölynimuria koskaan ilman pölypussia tai
pölysäiliötä, moottorinsuojasuodatinta ja poistoilman
suodatinta.
=> Kone saattaa vaurioitua!
„ Vältä suulakkeella ja putkella imurointia henkilön pään
lähellä. => Loukkaantumisvaara!
„ Älä käytä vaurioitunutta latausjohtoa ja vaihda tilalle
alkuperäinen latausjohto.
„ Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta vaan pistokkeesta.
„ Älä vedä latausjohtoa terävien reunojen yli äläkä jätä
sitä puristuksiin.
„ Kytke laite pois päältä tai irrota se latausjohdosta ja
sähköverkosta ennen kuin teet pölynimuriin ja kohdistuvia töitä.
„ Älä käytä viallista pölynimuria.
„ Jos kyseessä on häiriö, kytke laite pois päältä tai irrota
se latausjohdosta ja sähköverkosta.
„ Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
„ Seuraavissa tapauksissa laitteen käyttö on lopetettava
heti ja otettava yhteys huoltopalveluun:
− jos imurilla on vahingossa imetty nestettä, tai nestettä on muulla tavoin päässyt laitteen sisään
− jos laite on pudonnut ja vaurioitunut.
„ Suojaa pölynimuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja
lämmönlähteiltä.
„ Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattimiin (pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistoilman
suodatin jne.).
„ Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön. => Rakennusjätteiden imeminen voi vaurioittaa laitetta.
„ Kytke laite pois päältä, kun et imuroi.
„ Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Suosittelemme sen vuoksi käyttämään pakkausta imurin kuljettamiseen.
15
Akut
Laitteessa on litiumioniakut, joiden käsittely on turvallisuussyistä sallittu vain ammattikorjaajille.
Käänny akkujen vaihtamista varten lähimmän huoltopalvelupisteen tai valtuutetun alan liikkeen puoleen.
Kuljetusta koskevia ohjeita
Laitteen sisältämiä litiumioniakkuja koskee laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Käyttäjä voi kuljettaa
akkuja kadulla ilman pakkaukseen liittyviä lisäehtoja.
Jos akut kuljetetaan kolmannen osapuolen toimesta
(esim. lehtorahti tai huolintaliike), on otettava huomioon
pakkausta ja merkintää koskevat erityismääräykset.
Lähetyksen valmistelussa on tällöin käytettävä apuna
vaarallisten aineiden kuljetukseen erikoistunutta tahoa.
Kierrätysohjeita
Pölynimuri, akut, varusteet ja pakkaukset on toimitettava
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Älä hävitä pölynimuria ja akkuja/paristoja talousjätteen
mukana!
„ Pakkaus
Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen
aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se
voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.
„ Käytöstä poistettu laite
Laitteessa on uudelleen ladattavat litiumioniakut.
Laitteen saa sen tähden hävittää vain valtuutetun
huoltopalvelun ja alan liikkeen kautta.
„ Akut / paristot
Noudata kuljetusta koskevia ohjeita.
Integroidut akut saa poistaa hävittämistä varten vain
alan ammattilainen. Kotelon kuoren avaaminen voi
rikkoa pölynimurin.
Myös tyhjässä akussa on jäljellä jonkin verran kapasiteettia, joka voi vapautua oikosulun sattuessa.
pt
Guarde o manual de instruções e
junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.
Utilização adequada
Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado
e doméstico. Este aparelho está concebido para uma
utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima
do nível do mar.
Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve
ser utilizado para:
„ limpar pessoas ou animais.
„ aspirar:
− substâncias nocivas para a saúde, com arestas
vivas, quentes ou incandescentes.
− substâncias húmidas ou líquidas.
− substâncias e gases facilmente inflamáveis ou
explosivos.
− cinza, fuligem de recuperadores de calor e sistemas
de aquecimento central.
− pó de toner de impressão e cópia.
Peças de substituição, acessórios
Nossas peças sobressalentes originais, nossos acessórios e acessórios originais são adaptados às características e exigências de nossos aspiradores de pó.
Recomendamos, portanto, o uso exclusivo de nossas
peças sobressalentes originais, nossos acessórios originais e acessórios especiais. Isso garante uma vida útil
longa e uma qualidade consistentemente alta do desempenho de limpeza de sua aspiradora.
Nota:
A utilização de peças de substituição, acessórios/
acessórios especiais pode originar danos no seu
aspirador, não abrangidos pela nossa garantia, caso
estes danos tenham sido provocados precisamente
pela utilização deste tipo de produtos.
!
Instruções de segurança
Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas
reconhecidas e cumpre as disposições de segurança aplicáveis.
16
„ Este
aparelho não pode ser
utilizado por crianças a partir
dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou que
não disponham de experiência suficiente, excepto sob
vigilância ou sob instruções
específicas de utilização segura do aparelho, e desde
que entendam os perigos resultantes da mesma.
„ As crianças não podem brincar com o aparelho.
„ A limpeza e manutenção pelo
utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
„ Os sacos de plástico e películas devem ser guardados
e eliminados fora do alcance
de crianças pequenas.
=> Existe perigo de asfixia!
Utilização correta
„ Para carregar, utilize apenas o cabo de carregamento
fornecido.
„ Ligue o cabo de alimentação e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a placa de características.
„ Guarde e carregue o aparelho apenas em espaços interiores.
„ Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a
0°C e superiores a 40°C.
„ Nunca aspire sem que esteja colocado o saco de filtro,
o recipiente de pó, a protecção do motor ou o filtro
de saída do ar.
=> O aparelho pode ser danificado!
„ Evite aspirar com o bocal ou com o tubo em zonas
próximas da cabeça. => Corre o perigo de se ferir!
„ Não utilize o cabo de alimentação se este estiver danificado e substitua-o por um cabo de alimentação
original.
„ Para desligar o cabo de alimentação da corrente não
puxar no fio de ligação, mas sim na tomada.
„ Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passálo sobre arestas vivas.
„ Antes de realizar qualquer trabalho no aspirador,
desligue o aparelho da corrente e do cabo de alimentação.
„ Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em
funcionamento.
„ Caso haja uma avaria, desligue o aparelho da corrente
e do cabo de alimentação.
„ Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a
substituição de peças no aspirador só podem ser efetuadas pelo serviço de assistência técnica autorizado.
„ Nos seguintes casos, o aparelho deve ser colocado
imediatamente fora de serviço e o serviço de assistência técnica contactado:
− se tiver aspirado inadvertidamente líquido ou tiver
entrado líquido para dentro do aparelho
− se o aparelho tiver caído e estiver danificado.
„ Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o
afastado de fontes de humidade e de calor.
„ Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos
filtros (sacos de filtro, filtros de proteção do motor,
filtros de saída do ar, etc.).
„ O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção. => A aspiração de entulho pode
danificar o aparelho.
„ Desligue o aparelho quando não estiver a aspirar.
„ A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Por isso, recomendamos que guarde a
embalagem para fins de transporte.
Pilhas
O seu aparelho está equipado com baterias de iões de
lítio às quais, por razões de segurança, só os profissionais especializados em reparações podem aceder.
Para substituir as baterias, dirija-se ao centro de
assistência ao cliente ou ao revendedor autorizado mais
próximo.
Indicações sobre o transporte
As baterias de iões de lítio incluídas estão sujeitas às
exigências das normas sobre mercadorias perigosas.
As baterias podem ser transportadas pelo utilizador
na via pública sem outras exigências. No caso de envio
a terceiros (por ex.: transporte aéreo ou expedição)
devem ser respeitadas exigências especiais relativas à
embalagem e identificação. Neste caso, deve ser consultado um especialista em mercadorias perigosas para a
preparação da embalagem.
Indicações sobre a eliminação
Aspiradores, baterias, acessórios e embalagens devem
ser sempre entregues num centro de reciclagem ambientalmente responsável.
Não deite aspiradores nem baterias/pilhas para o lixo
doméstico!
„ Embalagem
A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. É composta por materiais amigos
do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os
materiais de embalagem de que já não precisa nos
ecopontos.
„ Aparelho antigo
Este aparelho contém baterias de iões de lítio recarregáveis. Por esse motivo, o aparelho deve ser
entregue à assistência técnica ou a um revendedor
autorizado para ser eliminado.
17
„ Baterias / Pilhas
Respeite as indicações sobre o transporte.
As baterias integradas só podem ser retiradas para
eliminação por pessoal técnico qualificado. A abertura do alojamento da caixa pode destruir o aspirador.
Mesmo após um descarregamento completo, a bateria ainda contém capacidade residual que pode ser
libertada, em caso de curto-circuito.
es
Conservar las instrucciones de uso.
Deberán entregarse, en su caso, al siguiente propietario del aspirador.
Uso previsto
Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso
doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado
a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del
mar. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las
indicaciones descritas en estas instrucciones de uso.
Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en
los siguientes casos:
„ la aspiración de personas o animales;
„ la aspiración de:
− sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o
incandescentes;
− sustancias húmedas o líquidas;
− materiales o gases inflamables o explosivos;
− ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones
de calefacción central;
− polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
Recambios, accesorios
Nuestras piezas de repuesto originales, accesorios
originales y accesorios especiales se adaptan perfectamente a las características y requisitos de nuestras
aspiradoras. Por lo tanto, recomendamos utilizar solo
nuestras piezas de repuesto originales, accesorios originales y especiales. Esto garantiza una larga vida útil y
una calidad alta y duradera del rendimiento de limpieza
de la aspiradora.
Aviso
El uso de recambios, accesorios, accesorios especiales puede causar daños en la aspiradora no cubiertos
por nuestra garantía, siempre cuando dichos daños
se deriven del uso de tales productos.
!
18
Consejos y advertencias de seguridad
Este aspirador cumple las normas técnicas convencionales y
las correspondientes disposiciones de seguridad.
„ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8
años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales
o psíquicas o que carezcan
de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre
que sean supervisados por
otra persona o que se les
haya enseñado a utilizar la
herramienta de forma segura
y hayan comprendido los peligros que supone.
„ Impida que los niños jueguen
con el aparato.
„ La limpieza y el mantenimiento del aparato no podrán ser
efectuados por niños si no
cuentan con la supervisión
de una persona adulta.
„ Las bolsas y láminas de plástico deberán guardarse o
desecharse en lugares que
estén fuera del alcance de
los niños.
=> Existe peligro de asfixia.
Uso apropiado
„ Para cargar el aparato, utilizar únicamente el cable de
carga incluido en el volumen de suministro.
„ La conexión y puesta en funcionamiento de los cables
de carga debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características.
„ Almacene y cargue el aparato solamente en espacios
cerrados.
„ No exponer el aparato a temperaturas por debajo de
0 °C o por encima de 40 °C.
„ No aspirar nunca sin bolsa filtrante, depósito de polvo, filtro protector del motor ni filtro de salida.
=> El aparato puede sufrir daños.
„ No acercar las boquillas y los tubos a la cabeza cuando se esté aspirando. => Existe peligro de lesiones.
„ Dejar de usar el cable de carga si está dañado y sustituirlo por un cable de carga original.
„ Para desenchufar el cable de carga, no tirar del cable
de conexión, sino del enchufe.
„ No colocar el cable de carga encima de bordes afilados ni aplastarlo.
„ Antes de realizar cualquier trabajo en el aspirador, deberá desconectarse el aparato desenchufándolo de la
red y del cable de carga.
„ No poner en marcha el aspirador si presenta algún
desperfecto.
„ Si se produce una avería, deberá desconectarse el
aparato desenchufándolo de la red y del cable de carga.
„ Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de
piezas del aspirador solo deben ser llevados a cabo
por el servicio de atención al cliente autorizado.
„ Desconectar inmediatamente el aparato y contactar
con el servicio de asistencia técnica en los siguientes
casos:
− Si se ha aspirado algún líquido por descuido o si ha
entrado líquido en el aparato.
− Si el aparato se ha caído y está dañado.
„ Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo,
la humedad y las fuentes de calor.
„ No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector
del motor, filtro de salida, etc.).
„ El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en
obras. => La aspiración de escombros puede provocar
daños en el aparato.
„ Desconectar el aparato cuando no se use.
„ El embalaje protege el aspirador contra daños durante
el transporte. Por tanto, le recomendamos que lo guarde para posibles transportes.
Indicaciones para el transporte
Las baterías de iones de litio incluidas cumplen con
las disposiciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas. El usuario puede transportar las baterías
por la calle sin necesidad de cumplir ningún requisito
especial. Para el envío de las baterías a terceros (p. ej.
transporte aéreo o mediante una empresa de transporte) deben observarse los requisitos especificados
en el embalaje y la placa de características. Para ello,
es necesario consultar con un experto en mercancías
peligrosas antes de preparar el paquete de envío.
Indicaciones para la eliminación de embalajes y de aparatos usados
Los aspiradores de polvo, las baterías, los accesorios y
los embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con
el medio ambiente.
No eliminar los aspiradores de polvo ni las baterías
junto con los residuos domésticos.
„ Embalaje
El embalaje protege el aspirador contra daños durante el transporte. Está compuesto por materiales
no contaminantes y, por tanto, se puede reciclar. El
material de embalaje que ya no se necesite deberá
desecharse en los puntos de recogida del sistema de
reciclaje "punto verde".
„ Aparatos usados
Este aparato contiene baterías de iones de litio recargables. Por este motivo, el aparato deberá ser
desechado únicamente a través del servicio de atención al cliente autorizado y el comercio especializado.
„ Pilas y baterías
Tener en cuenta las indicaciones para el transporte.
Solo personal técnico puede extraer las baterías integradas para su correcta eliminación. Si se abre la
carcasa de alojamiento puede dañarse el aspirador
de polvo.
Incluso cuando está descargada completamente, la
batería contiene todavía una carga residual que podría liberarse en caso de cortocircuito.
Pilas
El aparato va equipado con baterías de iones de litio
que, por motivos de seguridad, son accesibles únicamente para los técnicos de reparación profesionales.
Por tanto, para cambiar las baterías, diríjase a su centro
de atención al cliente o a un distribuidor autorizado.
19
„Η
el
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.
Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε
τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Χρήση
σύμφωνα
προορισμού
με
το
σκοπό
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση
και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή προορίζεται
για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική
σκούπα αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία σ’ αυτές τις
οδηγίες χρήσης.
Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα
για:
„ τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
„ την απορρόφηση:
− βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή
πυρακτωμένων υλικών.
− υγρών ουσιών.
− εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
− στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές
θερμάνσεις.
− σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
Ανταλλακτικά, εξαρτήματα
Τα αυθεντικά ανταλλακτικά μας, τα αυθεντικά
αξεσουάρ μας και τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ μας
είναι εναρμονισμένα με τα χαρακτηριστικά και τις
απαιτήσεις των ηλεκτρικών σκουπών μας. Συνιστούμε
να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά,
αυθεντικά αξεσουάρ και αυθεντικά αξεσουάρ από
την εταιρεία μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να
εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερά
υψηλή ποιότητα καθαρισμού της ηλεκτρικής σκούπας
σας.
Υπόδειξη:
Η χρήση λανθασμένων ή κατώτερων ανταλλακτικών,
εξαρτημάτων / προαιρετικών εξαρτημάτων ενδέχεται
να προκαλέσει ζημιά στην ηλεκτρική σκούπα σας, η
οποία δεν καλύπτεται από την εγγύησή μας, υπό την
προϋπόθεση ότι η ζημία αυτή έχει προκληθεί από τη
χρήση τέτοιων προϊόντων.
!
Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα
ανταποκρίνεται
στους
αναγνωρισμένους κανόνες της
τεχνικής και στους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
20
συσκευή
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά
από 8 χρονών και πάνω και
από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και / ή
γνώσεων, όταν επιτηρούνται
ή έχουν ενημερωθεί σχετικά
με
την
ασφαλή
χρήση
της συσκευής και έχουν
κατανοήσει τους υπάρχοντες
κατά τη χρήση κινδύνους.
„ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν με τη συσκευή.
„Ο
καθαρισμός
και
η
συντήρηση μέσω χρήστη δεν
επιτρέπεται να εκτελείται από
παιδιά χωρίς επιτήρηση.
„ Οι πλαστικές σακούλες και
οι μεμβράνες πρέπει να
φυλάγονται μακριά από μικρά
παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Ενδεδειγμένη χρήση
„ Για
τη
φόρτιση
χρησιμοποιείτε
μόνο
το
συμπεριλαμβανόμενο στα υλικά παράδοσης καλώδιο
φόρτισης.
„ Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης και θέστε σε λειτουργία
μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
„ Αποθηκεύετε και φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε
εσωτερικούς χώρους.
„ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από
0°C ή πάνω από 40°C.
„ Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο
συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα
και φίλτρο εξόδου του αέρα.
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
„ Αποφεύγετε την αναρρόφηση με το πέλμα και το
σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι. => Υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού!
„ Μη χρησιμοποιείτε πλέον ένα χαλασμένο καλώδιο
φόρτισης και αντικαταστήστε το από ένα γνήσιο
καλώδιο φόρτισης.
„ Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από το
ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο
αλλά τραβήξτε το φις από την πρίζα.
„ Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης πάνω από κοφτερές
ακμές και μην το συνθλίβετε.
„ Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από
το καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
„ Μη θέσετε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική
σκούπα.
„ Σε
περίπτωση
που
εμφανιστεί
μια
βλάβη,
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από
το καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
„ Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών
στην
ηλεκτρική
σκούπα
επιτρέπεται
να
πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις
πελατών.
„ Στις ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να θέσετε τη
συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και να έρθετε σε
επαφή με το σέρβις πελατών:
− όταν έχετε αναρροφήσει αθέλητα υγρό ή όταν έχει
εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής
− όταν η συσκευή έχει πέσει κάτω και έχει υποστεί
ζημιά.
„ Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές
επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
„ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που
εμπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου,
φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του
αέρα κ.λπ.).
„ Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση
σε εργοτάξια. => Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να
οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
„ Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δε γίνεται
αναρρόφηση.
„ Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Γι’ αυτό συνιστούμε, να
φυλάγετε τη συσκευασία για λόγους μεταφοράς.
Μπαταρίες
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες ιόντων λιθίου,
οι οποίες για λόγους ασφαλείας είναι προσιτές μόνο σε
επαγγελματίες, εξειδικευμένους στις επισκευές.
Απευθυνθείτε παρακαλώ για την αντικατάσταση των
μπαταριών στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
„ Συσκευασία
Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι
ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας
που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης
των υλικών ανακύκλωσης.
„ Παλιά συσκευή
Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες ιόντων λιθίου. Γι’ αυτό η απόσυρση
της συσκευή επιτρέπεται μόνο μέσω των
εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης πελατών
και των ειδικών καταστημάτων.
„ Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες / μπαταρίες
Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις για τη μεταφορά.
Οι
ενσωματωμένες
μπαταρίες
επιτρέπεται
να αφαιρεθούν για την απόσυρση μόνο από
ειδικευμένο προσωπικό. Ανοίγοντας το κέλυφος του
περιβλήματος μπορεί να καταστραφεί η ηλεκτρική
σκούπα.
Ακόμα και σε περίπτωση πλήρους αποφόρτισης
υπάρχει ακόμη ένα υπόλποιπο φορτίο στην
μπαταρία, το οποίο σε περίπωση βραχυκυκλώματος
μπορεί να ελευθερωθεί.
tr
Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız.
Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız,
lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.
Υποδείξεις για τη μεταφορά
Amaca uygun kullanım
Οι συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
υπόκεινται στις απαιτήσεις του νόμου περί επικίνδυνων
προϊόντων. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν
από το χρήστη χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις στο
δρόμο. Σε περίπτωση αποστολή μέσω τρίτων (π.χ.:
αεροπορική μεταφορά ή μεταφορική εταιρεία) πρέπει
να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτήσεις στη συσκευασία
και στο χαρακτηρισμό. Εδώ κατά την προετοιμασία του
δέματος αποστολής πρέπει να συμβουλευτεί κανείς έναν
εμπειρογνώμονα επικίνδυνων φορτίων.
Bu cihazsadece evde ve ev ortamında kullanılmak için
tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000
metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu
elektrikli süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen
bilgilere göre kullanılmalıdır.
Υποδείξεις για την απόσυρση
„ Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
− sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın
maddeler.
− nemli veya ıslak maddeler.
− yanıcı veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
− Sobadan veya merkezi ısıtma sisteminden çıkan kül,
kurum.
− Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan
toner tozu.
Η ηλεκτρική σκούπα, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι
συσκευασίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική προς
το περιβάλλον ανακύκλωση.
Μην πετάτε την ηλεκτρική σκούπα και τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά
απορρίμματα!
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli
süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:
„ İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
21
Yedek parçalar, aksesuarlar
Uygun Kullanım
Orijinal yedek parçalarımız, orijinal aksesuarlarımız,
özel aksesuarlarımız elektrikli elektrikli süpürgenin
özelliklerine ve gereksinimlerine göre üretilmektedir. Bu nedenle orijinal yedek parçalarınızı, orijinal
aksesuarlarımızı ve özel aksesuarlarımızı kullanmanızı
öneririz. Bu, ürününüzün ömrünü ve temizleme
performansınızın tutarlı bir şekilde yüksek kalitede
tutarlılığını genişletir.
Uyarı:
Tamamen uygun olmayan veya alttaki yedek
parçaların, aksesuarların / özel aksesuarların
kullanılması, bu tür ürünleri kullanırken bu tür ürünler kullanıldığında hasara neden olabilir.
„ Şarj etmek için sadece teslimat kapsamında bulunan
şarj kablosunu kullanın.
„ Şarj kablosu sadece tip etiketine uygun olarak
bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
„ Cihazı yalnızca iç odalarda saklayınız ve şarj ediniz.
„ Cihaz, 0°C altında ve 40°C üstünde sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır.
„ Cihazı asla toz haznesi, toz torbası, motor koruma filtresi ya da dışarı üfleme filtresi olmadan çalıştırmayınız.
=> Cihaz zarar görebilir!
„ Meme ve boru ile baş hizasının yakınında emme işlemi
yapmaktan kaçınınız. => Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
„ Zarar görmüş şarj kabloları kullanılmamalı, orijinal şarj
kablosu ile değiştirilmelidir.
„ Şarj kablosunu şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine soketten çekilmelidir.
„ Şarj kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli
ve kıvrılmamalıdır.
„ Süpürgenin çalıştırıma işlemlerinden önce cihaz
kapatılmalı veya şarj kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır.
„ Bir arıza olması durumunda cihaz kapatılmalı veya şarj
kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Tehlikelerden korunmak için tamir işlemleri ve elektrikli süpürge üzerindeki yedek parça değişiklikleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından uygulanmalıdır.
„ Aşağıdaki durumlarda cihaz hemen kapatılmalı ve
müşteri hizmetleri ile irtibata geçilmelidir:
− yanlışlıkla sıvı çektiğinizde, cihazın içine sıvı
girdiğinde veya
− cihaz düşerek hasar görürse.
„ Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve
sıcaklıktan korunmalıdır.
„ Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (filtre
torbası, motor koruma filtresi, dışarı üfleme filtresi
vb.) uygulanmamalıdır.
„ Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun
değildir. => İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar
görmesine neden olabilir.
„ Kullanılmadığında cihaz kapatılmalıdır.
„ Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar
görmeye karşı korur. Bu nedenle ambalajı, nakliyat için
saklamanızı öneririz.
!
Güvenlik bilgileri
Bu elektrikli süpürge, geçerli
teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
„ Bu cihaz 8 yaşın altındaki
çocuklar ve fiziksel, algısal
veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları
veya cihazın güvenli kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmaları
veya olası tehlikeleri bilmeleri
durumunda kullanılabilir.
„ Çocuklar cihazla
oynamamalıdır.
„ Temizlik ve kullanıcı bakımı
işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yürütülmemelidir.
„ Plastik poşetler çocukların
ulaşamayacağı mesafelerde
tutulmalı ve temizlenmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!
22
Piller
Cihazınız, güvenlik koşullarından dolayı sadece profesyonel onarım uzmanları tarafından ulaşılabilen lityum iyon
aküyle donatılmıştır.
Akülerin değişimi için lütfen en yakın Müşteri Hizmetleri
Merkezi veya yetkili satıcı ile iletişim kurun.
Taşımaya ilişkin notlar
Cihaz içindeki lityum iyon aküler, tehlikeli mallar
yasasının hükümlerine tabidir. Aküler kullanıcı tarafından
başka bir ambalaja gerek olmadan trafiğe açık yollarda
taşınabilir. Üçüncü taraflar üzerinden nakledildiğinde
(örneğin havayolu kargosu veya nakliyeci) ambalajlamada ve işaretlemede uyulması gereken özel hükümler mevcuttur. Bunun için, sevk edilecek parçayı
hazırlamadan önce bir tehlikeli madde uzmanından
yardım alınmalıdır.
İmhaya ilişkin notlar
Toz emiciler, aküler, aksesuarlar ve ambalajlar, çevre
dostu bir yeniden değerleme sürecine tabi tutulmalıdır.
Toz emiciyi ve aküleri/pilleri evsel atıklarla birlikte imha
etmeyiniz!
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar
geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan
ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan
yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz.
„ Eski cihaz
Bu cihaz tekrar şarj edilebilir lityum-iyon akü içermektedir. Bu nedenle cihaz sadece yetkili Müşteri
Hizmetleri ve yetkili satıcı tarafından giderilmelidir.
„ Aküler / piller
Taşımaya ilişkin notlara lütfen dikkat ediniz.
Entegre aküler, imha etme amacıyla sadece uzman personel tarafından çıkartılmalıdır. Gövde
muhafazasının açılması durumunda toz emici zarar
görebilir.
Tamamen deşarj olması halinde bile aküde bir kısa
devre durumunda açığa çıkabilecek kapasite mevcut
olarak kalır.
pl
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trzecim należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, odkurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i
gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Części zamienne, wyposażenie dodatkowe
Nasze oryginalne części zamienne, akcesoria i opcjonalne dodatki zostały specjalnie zaprojektowane do
użytku z naszymi odkurzaczami i dostosowane do ich
funkcji i wymagań. Dlatego zalecamy tylko oryginalne
części zamienne, akcesoria, wyposażenie specjalne.
Tylko w ten sposób możemy zagwarantować zarówno
długą żywotność odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką
wydajność czyszczenia.
!
Wskazówka:
Korzystanie z niedoścignionych lub gorszych części
zamiennych, akcesoriów może uszkodzić odkurzacz,
który nie jest objęty naszą gwarancją, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane przez użycie tego typu
produktu.
23
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzacz
spełnia
obowiązujące
wymogi
techniczne
oraz
przepisy
bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi,
a
także
osoby
nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone,
jak
bezpiecznie
obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem.
„ Dzieciom bez nadzoru nie
wolno przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji.
„ Plastikowe
torby
i
folie
przechowywać
poza
zasięgiem dzieci i usunąć w
bezpieczny sposób.
=> Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Podczas ładowania należy używać tylko przewodu do
ładowania wchodzącego w zakres wyposażenia.
„ Przewód ładowarki należy podłączać i uruchamiać
wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 40°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez worka filtrującego lub pojemnika na pył, filtra zabezpieczającego silnik i filtra wylotu powietrza.
=> Urządzenie może ulec uszkodzeniu!
24
„ Nie odkurzać w okolicach głowy przy użyciu szczotki
ani rury. => Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza.
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
Baterie
Urządzenie jest wyposażone w akumulatory litowojonowe, które ze względów bezpieczeństwa są dostępne
wyłącznie dla pracowników profesjonalnego serwisu
naprawczego.
W celu wymiany akumulatorów należy zwrócić się do
najbliższego serwisu lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego.
Wskazówki dotyczące transportu
Zastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegają
przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
Użytkownik może transportować akumulatory po
drogach publicznych bez konieczności spełnienia
dodatkowych warunków. W przypadku wysyłki za
pośrednictwem osób trzecich (np.: transport lotniczy
lub spedycja) należy uwzględnić szczególne wymagania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.
Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opinii
eksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Odkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia i
opakowania należy przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii do
pojemnika z odpadami komunalnymi!
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Składa się ono z materiałów
bezpiecznych dla środowiska naturalnego i nadaje
się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne
materiały opakowaniowe należy oddać do punktów
zbiórki surowców wtórnych.
„ Wysłużone urządzenie
Urządzenie zawiera akumulatory litowo-jonowe,
które można ponownie naładować. Dlatego utylizacji urządzenia można dokonać wyłącznie poprzez
autoryzowany serwis lub specjalistyczny punkt
sprzedaży.
„ Akumulatory/baterie
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących transportu.
Wbudowane akumulatory mogą być wyjmowane w
celu utylizacji wyłącznie przez fachowy personel.
Otwieranie pokrywy obudowy może spowodować
uszkodzenie odkurzacza.
Nawet w przypadku pełnego rozładowania pozostaje w akumulatorze resztkowa pojemność, która
może się uwolnić w przypadku zwarcia.
hu
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter
tengerszint feletti magasságig való használatra tervezték.
A porszívót kizárólag a használati utasítás előírásainak
megfelelően használja.
Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó
nem használható a következő célokra:
„ emberek vagy állatok leporszívózására
„ a következők felszívására:
− egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó
anyagok.
− nedves vagy folyékony anyagok.
− gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
− hamu, cserépkályhából és központifűtésberendezésekből származó korom.
− nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.
Pótalkatrészek, tartozékok
Eredeti pótalkatrészeinket, eredeti tartozékainkat és
eredeti tartozékaikat a porszívó jellemzőinek és követelményeinek megfelelően terveztük. Ezért azt javasoljuk,
hogy csak eredeti pótalkatrészeket, eredeti tartozékokat, eredeti tartozékokat használjon. Így biztosíthatja
a porszívó hosszú élettartamát és a tisztítás magas
minőségét.
Megjegyzés:
Alkatrészek, kiegészítők / tartozékok károsíthatják
a porszívót. Az ilyen termékek használatából eredő
károkra a jótállás nem terjed ki.
!
Biztonsági útmutató
Ez a porszívó megfelel a jelenleg ismert műszaki követelményeknek és a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
„ A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet
mellett használhatják, illetve
akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből
eredő veszélyeket.
„ Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel.
„ A tisztítást és a használó általi karbantartást gyermekek
felügyelet nélkül nem végezhetik el.
„ A műanyag zacskók és fóliák kisgyer-mekektől távol
tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.
=> Fulladásveszély!
25
Megfelelő használat
„ Töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt használja.
„ A töltőkábelt csakis a típustábla szerint csatlakoztassa
és helyezze üzembe.
„ A készüléket csak beltérben tárolja és töltse.
„ A készüléket ne tegye ki 0 °C alatti és 40 °C fölötti
hőmérsékletnek.
„ Soha ne használja porzsák, ill. portartály, motorvédő
szűrő és kifúvószűrő nélkül.
=> A készülék megsérülhet!
„ Kerülje el a fejmagasságban történő, a szívófejjel és a
csővel végzett porszívózást . => Sérülésveszély!
„ Ha a töltőkábel sérült, ne használja tovább, hanem
cserélje ki eredeti töltőkábelre.
„ Ha a töltőkábelt le akarja választani a hálózatról, ne a
csatlakozókábelt, hanem a csatlakozódugót megfogva
húzza ki az aljzatból.
„ A töltőkábelt ne húzza át éles peremeken és ne törje
meg.
„ Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza le a töltőkábelről
és a hálózatról.
„ Sérült porszívót ne helyezzen üzembe.
„ Zavar esetén kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza
le a töltőkábelről és a hálózatról.
„ A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak
erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat
és alkatrészcserét.
„ A következő esetekben a készüléket azonnal üzemen
kívül kell helyezni és fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal:
− ha tévedésből folyadékot szívott fel vagy folyadék
került a készülék belsejébe.
− ha a készülék leesett és megsérült.
„ Óvja a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől
és hőforrásoktól.
„ Ne tegyen éghető vagy alkoholtartalmú anyagokat a
szűrőre (porzsák, motorvédő szűrő, kifúvószűrő stb.).
„ A porszívó nem alkalmas építkezéseken való alkalmazásra. =>Az építési törmelék felszívása a készülék károsodásához vezethet.
„ A készüléket kapcsolja ki, ha nem porszívózik.
„ A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. Ezért azt tanácsoljuk, hogy
szállítás céljára őrizze meg a csomagolást.
Akkumulátorok
Készüléke lítiumion-akkumulátorokkal rendelkezik,
melyek biztonsági okokból csak szakemberek számára
hozzáférhetők.
Az akkumulátorok cseréjéhez forduljon az Önhöz
legközelebbi vevőszolgálathoz vagy felhatalmazott
szakkereskedőhöz.
26
Szállítási tudnivalók
A készülékben található Li-ion-akkukra a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések követelményei vonatkoznak. Az akkukat a felhasználó további követelmények
teljesítése nélkül szállíthatja az utcán. Harmadik fél általi
szállítás (pl. légi szállítás vagy szállítmányozás) esetén
figyelembe kell venni a csomagolásra és címkézésre
vonatkozó különleges előírásokat. Ebben az esetben a
csomag előkészítésénél be kell vonni egy veszélyesáruszakértőt.
Ártalmatlanítási tudnivalók
Lehetővé kell tenni a porszívó, az akkumulátorok, a
tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosítását.
Ne dobja a porszívót és az akkukat/elemeket a háztartási szemétbe!
„ Csomagolás
A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra
alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek
megfelelő tárolóiban.
„ Régi készülék
A készülék újratölthető lítiumion-akkumulátorokat
tartalmaz. Ezért a készüléket csak erre felhatalmazott vevőszolgálaton vagy szakkereskedésen keresztül ártalmatlanítsa.
„ Akkumulátorok / elemek
Vegye figyelembe a szállítási tudnivalókat.
A beépített akkumulátorokat ártalmatlanítás céljára
csak szakképzett személyzet távolíthatja el. A burkolat nyitásakor a porszívó megsérülhet.
Az akkumulátorban teljes lemerülése esetén is van
még maradék kapacitás, amely rövidzárlat esetén
felszabadulhat.
cs
Návod k použití si uschovejte.
Při předávání vysavače dalším osobám jim předejte
prosím také návod k použití.
Použití v souladu s určeným účelem
Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti. Tento spotřebič je určený pro použití
v maximální nadmořské výšce 2 000 m.
Aby se zabránilo poranění a poškození, nesmí se
vysavač používat k:
„ vysávání osob nebo zvířat,
„ vysávání:
− zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek,
− vlhkých nebo tekutých látek,
− snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů,
− popelu, sazí z kachlových kamen a centrálního
topení,
− prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
Náhradní díly, příslušenství
Naše originální náhradní díly, originální příslušenství a
speciální příslušenství, které jsou přizpůsobeny charakteristikám a požadavkům našich vysavačů. Proto
doporučujeme používat pouze originální náhradní díly,
originální příslušenství a speciální příslušenství. Tímto
způsobem můžete zajistit dlouhou životnost a důsledně
vysoce kvalitní vysavač.
!
Upozornění:
Použití
nevyhovujících
nebo
nízkokvalitních
náhradních dílů, příslušenství nebo speciálního
příslušenství může poškodit vysavač, na který se
nevztahuje naše záruka, pokud je takové poškození
způsobeno používáním těchto výrobků.
Bezpečnostní pokyny
Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým pravidlům
a příslušným bezpečnostním
předpisům.
„ Tento
spotřebič
mohou
používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními
schopnostmi
nebo
s
nedostatečnými
zkušenostmi
a/nebo
vědomostmi, pokud jsou pod
dohledem nebo byly instruovány o bezpečném používání
spotřebiče a pochopily z toho
vyplývající nebezpečí.
„ Děti si nesmí se spotřebičem
hrát.
„ Čistění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti bez dozoru.
„ Plastové sáčky a fólie uchovávejte a zlikvidujte mimo dosah malých dětí.
=> Hrozí nebezpečí udušení!
Řádné používání spotřebiče
„ Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který je
součástí dodávky.
„ Nabíjecí kabel připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů na typovém štítku.
„ Spotřebič skladujte a nabíjejte pouze ve vnitřních
prostorech.
„ Nevystavujte spotřebič teplotám pod 0 °C a nad 40 °C.
„ Nikdy nevysávejte bez sáčku na prach, resp. boxu na
prach, filtru motoru a výstupního filtru.
=> Spotřebič se může poškodit!
„ Nevysávejte hubicí a trubicí v blízkosti hlavy. => Hrozí
nebezpečí poranění!
„ Poškozený nabíjecí kabel nepoužívejte a vyměňte ho
za originální nabíjecí kabel.
„ Při odpojování nabíjecího kabelu z elektrické sítě netahejte za přívodní kabel, nýbrž za zástrčku.
„ Nabíjecí
kabel
neveďte
přes
ostré
hrany
a nepřiskřípávejte.
„ Před prováděním veškerých prací na vysavači
spotřebič vypněte, resp. odpojte od nabíjecího kabelu
a ze sítě.
„ Poškozený vysavač nepoužívejte.
„ Pokud se vyskytne porucha, spotřebič vypněte, resp.
odpojte od nabíjecího kabelu a ze sítě.
„ Aby se zabránilo ohrožení, smí opravy a výměnu
náhradních dílů u vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
„ V následujících případech je nutné spotřebič okamžitě
přestat používat a obrátit se na zákaznický servis:
− pokud jste omylem nasáli kapalinu nebo se kapalina
dostala dovnitř spotřebiče,
− pokud spotřebič spadl a je poškozený.
„ Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkem
a zdroji tepla.
„ Na filtry (filtrační sáček, filtr motoru, výstupní filtr
atd.) nepokládejte hořlavé látky nebo látky s obsahem
alkoholu.
„ Vysavač není vhodný pro provoz na stavbě.
=>Vysávání stavební suti může způsobit poškození
spotřebiče.
27
„ Když nevysáváte, spotřebič vypněte.
„ Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Proto doporučujeme obal uschovat pro případnou
přepravu.
Akumulátory
Spotřebič je vybavený lithium-iontovými akumulátory,
ke kterým mají z bezpečnostních důvodů přístup pouze
profesionální odborní opraváři.
V případě potřeby výměny akumulátorů se obraťte
na nejbližší zákaznický servis nebo autorizovaného
prodejce.
Pokyny k přepravě
Na obsažené lithium-iontové akumulátory se vztahují
požadavky zákona o nebezpečných nákladech. Uživatel
může akumulátory v rámci silniční dopravy přepravovat
bez dalších podmínek. Při zasílání třetí osobou (např. letecky nebo spedicí) je třeba dodržovat zvláštní požadavky
na obal a označení. Při přípravě zásilky je nutné zapojit
odborníka na nebezpečné náklady.
Pokyny k likvidaci
Vysavač, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci. Vysavač a akumulátory / baterie nevyhazujte do domovního odpadu!
„ Obal
Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Skládá se z ekologických materiálů, a lze ho proto
recyklovat. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte
do kontejnerů recyklačního systému „Zelený bod“.
„ Starý spotřebič
Tento spotřebič obsahuje nabíjecí lithium-iontové
akumulátory. Proto se spotřebič smí likvidovat pouze prostřednictvím autorizovaného zákaznického
servisu nebo specializovaného prodejce.
„ Akumulátory / baterie
Dodržujte pokyny pro přepravu.
Zabudované akumulátory smí za účelem likvidace
vyjmout pouze odborní pracovníci. Otevřením krytu
může dojít k poškození vysavače.
I při úplném vybití obsahuje akumulátor ještě zbývající kapacitu, která se může v případě zkratu uvolnit.
ru
Сохраните инструкцию по эксплуатации.
При
передаче
пылесоса
новому
владельцу
не забудьте передать также инструкцию по
эксплуатации.
Указания по использованию
Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях. Данный прибор
предназначен для использования на высоте не более
2000 м над уровнем моря.
Во избежание травм и повреждений пылесос
нельзя использовать для:
„ чистки людей и животных;
„ всасывания:
− вредных для здоровья веществ, острых, горячих
или раскалённых предметов;
− мокрых предметов и жидкостей;
− легковоспламеняющихся или взрывчатых
веществ и газов;
− пепла, сажи из кафельных печей и систем
центрального отопления;
− тонера из принтеров или копировальных
аппаратов.
Запасные части, принадлежности,
Наши оригинальные запасные части и аксессуары,
а также оригинальные аксессуары оптимально
адаптированы к характеристикам и требованиям
наших пылесосов. Поэтому мы рекомендуем
использовать только оригинальные запасные части
и аксессуары, а также оригинальные аксессуары.
Это единственный способ обеспечить долгий срок
службы и
Указание:
Использование неподходящих или
дефектных запасных частей, аксессуаров
/ принадлежностей может повредить
пылесос. Наша гарантия не распространяется
на устранение ущерба, вызванного
использованием таких продуктов.
!
Указания по технике
безопасности
Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и
специальным правилам техники безопасности.
28
„ Использование
прибора
детьми старше 8 лет и лицами
с ограниченными физическими
или
умственными
способностями,
а
также
лицами,
не
имеющими
опыта
обращения
с
подобным оборудованием,
допускается
только
под
присмотром
или
после
инструктажа по безопасному
использованию прибора и
осознания данными лицами
опасностей, связанных с его
эксплуатацией.
„ Детям запрещено играть с
прибором.
„ Чистка и уход не должны
производиться детьми без
присмотра.
„ Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и
утилизируйте в недоступном
для детей месте.
=> Опасность удушья!
Правильное использование
„ Для зарядки разрешается использовать только
зарядный кабель из комплекта поставки.
„ Подключение к электросети и использование кабеля
зарядного устройства должны производиться
только с учётом данных типовой таблички.
„ Хранение и зарядку пылесоса осуществляйте
только в помещениях.
„ Не допускайте воздействия на пылесос температур
ниже 0°C и выше 40°C.
„ Не
используйте
пылесос
без
сменного
пылесборника или контейнера для сбора пыли,
моторного и выпускного фильтров.
=> Возможно повреждение пылесоса!
„ Не подносите всасывающую насадку и трубку к
голове. => Это может привести к травме!
„ В случае повреждения кабеля зарядного устройства
не используйте его, а замените оригинальным
кабелем зарядного устройства.
„ При отсоединении прибора от электросети всегда
беритесь рукой за вилку, а не за кабель зарядного
устройства.
„ Следите за тем, чтобы кабель зарядного устройства
не был зажат и не попадал на острые края
предметов.
„ Прежде чем приступить к любым работам с
пылесосом, выключите его и отсоедините от кабеля
зарядного устройства и от сети.
„ Не пользуйтесь неисправным пылесосом.
„ При наличии неисправности выключите пылесос и
отсоедините от кабеля зарядного устройства и от
сети.
„ Во избежание опасности все работы по ремонту и
замене деталей пылесоса следует выполнять только
в авторизованной сервисной службе.
„ В следующих случаях следует немедленно
прекратить использование пылесоса и обратиться
в сервисную службу:
− при случайном всасывании жидкости или при
попадании жидкости внутрь пылесоса
− при падении и повреждении пылесоса.
„ Защищайте
пылесос
от
воздействия
неблагоприятных
метеорологических
условий,
влажности и источников тепла.
„ Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник,
моторный фильтр, выпускной фильтр и т.
д.)
воздействию
воспламеняющихся
или
спиртосодержащих веществ.
„ Пылесос не предназначен для эксплуатации на
строительных объектах. => При засасывании
строительного мусора пылесос может выйти из
строя.
„ Выключайте пылесос даже при небольших паузах в
уборке.
„ Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений при транспортировке. Поэтому мы
рекомендуем сохранить упаковку для последующей
транспортировки.
Аккумуляторы
Ваш пылесос оснащен литий-ионными
аккумуляторами, доступ к которым по соображениям
безопасности возможен только для специалистов
сервисной службы.
По поводу замены аккумуляторов обращайтесь в
ближайший сервисный центр или к авторизованному
дилеру.
Указания по транспортировке
Транспортировка имеющихся в пылесосе литийионных аккумуляторов должна выполняться в
соответствии с требованиями правил перевозок
опасных грузов. Пользователь может перевозить
аккумуляторы наземным транспортом без каких-либо
других ограничений. При перевозке третьим лицом
(например, авиатранспортом или экспедитором)
следует обратить внимание на особые требования
по упаковке и маркировке. При подготовке груза
к транспортировке обратитесь к специалисту по
опасным грузам.
29
Указания по утилизации
Пылесос, аккумуляторы, принадлежности и упаковку
необходимо утилизировать экологически безопасным
способом.
Не выбрасывайте пылесос и аккумуляторы вместе с
бытовым мусором!
„ Упаковка
Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений
при
транспортировке.
Она
изготовлена из экологически чистых материалов,
поэтому её можно использовать для вторичной
переработки. Использованные упаковочные
материалы относите в пункты приёма вторсырья.
„ Отслужившие приборы
Данный
пылесос
оснащен
заряжаемыми
литий-ионными аккумуляторами. Поэтому его
утилизация должна производиться только через
авторизованную сервисную службу и дилера.
„ Аккумуляторы/элементы питания
Обратите
внимание
на
указания
по
транспортировке.
Встроенные аккумуляторы могут быть извлечены
для утилизации только специально обученным
персоналом. При открывании корпуса можно
повредить пылесос.
Даже при полной разрядке аккумулятора в нём
сохраняется остаточная электрическая ёмкость,
которая в случае короткого замыкания может
высвобождаться.
zf
䄁࿛஺ؓᆎᵢ䃠᱄ᴮθԛ‫ב‬ᵠּ৹㘹Ⱦ
ሽ੮ຫಞ䕿Ӛ㎜ެԌӰᱸθ䄁䱺рᵢ䃠᱄ᴮȾ
⭞䙊
ᵢ⭘૷‫בۻ‬ᇬ⭞Ⱦᵢ䴱ಞ‫ۻ‬䚟⭞᯲ᴶ儎⎭ᤊ‫ޢ‬ተԛс൦
ॶȾֵ⭞੮ຫಞᱸθ䄁䚫ᆾᵢ䃠᱄ᴮ‫⽰᤽Ⲻޝ‬Ⱦ
⛰䚵‫ރ‬਍ۭᡌ੮ຫಞ਍ᩃθ੮ຫಞуᗍ֒сࡍ⭞䙊φ
„ ቃӰᡌऋ⢟੮ຫȾ
„ ੮‫ޛ‬φ
− ধ䳠Ƚቌ䣩ȽⲲ⟧ᡌ⟴⟧Ⲻ⢟儊
− ▤☋Ⲻ⢟儊ᡌ⏨儊Ⱦ
− 儎ᓜਥ⟹ᡌ⠼⛮ᙝ⢟૷਀≙儊Ⱦ
− ⚡⡆ᡌѣཤࣖ⟧㌱㎧⭘⭕Ⲻ⚦⠲㠽➚⚦Ⱦ
− দ㺞ₕᡌᖧদₕⲺ⻩㊿ຫȾ
䴬Ԭ㠽䞃Ԭ
ᡇ‫Ⲻه‬৕ᔖ䴬ԬȽ৕ᔖδ⢯⇀ε䞃Ԭᱥሾ⛰ᵢ੮ຫಞⲺࣕ㜳ૂ㾷≸
㙂䁣䀾Ⱦᡇ‫ه‬ᔰ䆦ᛞएᗻֵ⭞৕ᔖ䴬Ԭ㠽৕ᔖδ⢯⇀ε䞃ԬȾ䙏⁙
ਥᔬ䮭੮ຫಞⲺֵ⭞༳ળθќؓᤷᴶ֩੮ຫ᭾᷒Ⱦ
!
䄁⌞ᝅ
ֵ⭞у䚟⮬ᡌ૷䌠у֩Ⲻ䴬ԬȽ
δ⢯⇀ε䞃Ԭᴹᩃ༔੮ຫಞȾ䙏
五⭘૷ᡶ䙖ᡆⲺᩃ༔ሽу൞ؓരㇺൃ‫ޝ‬Ⱦ
ᆿ‫ޞ‬䋽䁀
ᵢ੮ຫಞㅜਾ䙐⭞ᢶ㺉㿅ㇺԛ਀
⴮䰒ᆿ‫ޞ‬㿅ᇐȾ
„ ↨ԛрⲺ‫ވ‬ㄛθ䓡儊Ƚ⸛㿰ᡌ
㋴⾔ᴿ䳒⽏㘻θԛ਀⅖㕰ֵ⭞
ᵢ䴱ಞ㏉傍ૂ⸛䆎㘻θᗻ举൞
䋖䋢ެᆿ‫ޞ‬ӰଗⲺⴙ⶙сᡌҼ
䀙䁣‫ۏ‬ᆿ‫⴮਀ޞ‬䰒░൞ধ䳠Ⲻ
Ӱଗ᤽ቄсᢃਥֵ⭞ᵢ䴱ಞȾ
„уਥ䇉‫ވ‬ㄛሽ↚䴱ಞ⮬ᡆ⧟
ޭȾ
„ уᗍ⭧❗Ӱⴙ⶙Ⲻ‫ވ‬ㄛ䙨㺂␻
▊ૂؓ佀Ⱦ
„ 䄁ሽງ㟖㻁㠽㟖㟒᭴൞‫ވ‬ㄛ❗
⌋䀮਀Ⲻ൦ᯯθќ࿛஺㲋⨼Ⱦ
=> 䙏ӑ⢟૷ᴿቄ㠪トᚥⲺ仞䳠Ⱦ
↙⻰Ⲻֵ⭞ᯯᕅ
„
„
„
„
30
ਠ㜳ֵ⭞䳞䱺Ⲻ‫ݻ‬䴱㐐‫ݻ‬䴱Ⱦ
‫ݻ‬䴱㐐ᗻ举‫➝ד‬亃ᇐ䣎⢂рⲺ᤽⽰䙙᧛㠽ᬃ֒Ⱦ
↚੮ຫಞ៿൞ᇚ‫ޝ‬ᆎ᭴㠽‫ݻ‬䴱Ⱦ
䄁वᳪ䵨൞ք᯲e&ᡌ儎᯲e&ⲺⓡᓜȾ
„ ⋈ᴿ䳼ຫ㻁ᡌ䳼ຫᇯಞȽ俢䚊ؓ䆭☴㏨ᡌᧈ≙☴㏨ᱸθ࠽
वֵ⭞੮ຫಞȾ
=> ԛ‫ރ‬੮ຫಞᩃ༔Ⱦ
„ ֵ⭞੮౪ᡌ੮ຫ㇗ᱸθ੮ຫಞᗻ举䚖䴘ᛞⲺ乣䜞Ⱦ ! ԛ‫ރ‬
਍ۭȾ
„ 䄁वֵ⭞਍ᩃⲺ‫ݻ‬䴱㐐Ⱦ䄁ᴪᨑ৕ᔖ‫ݻ‬䴱㐐Ⱦ
„ 㤛㾷ᤊ䲚‫ݻ‬䴱㐐θ䄁⴪᧛ሽᨈ乣ᗔᨈᓝᤊ࠰θуᗍ⴪᧛᣿
ᢥ䴱Ⓠ㐐Ⱦ
„ 䄁व൞䣩࡟㲋᣿ᢥ‫ݻ‬䴱㐐θᡌᱥ䇉䴱㐐㓅㒔൞ж䎭Ⱦ
„ ֵ⭞੮ຫಞࢃθ䄁‫ݾ‬䰒䮿੮ຫಞќሽ‫ݻ‬䴱㐐ᤊ䲚Ⱦ
„ 㤛੮ຫಞ਍ᩃθ䄁वᬃ֒Ⱦ
„ 㤛Ⲳ⭕᭻䳒θ䄁䰒䮿੮ຫಞќᤊс‫ݻ‬䴱㐐Ⱦ
„ ⛰ᆿ‫ޞ‬䎭㿁θਠᴿਾṲⲺ୤ᗂᵃएӰଗਥԛ䙨㺂੮ຫಞⲺ
㏣‫ૂؤ‬䴬ԬᴪᨑȾ
„ 㤛Ⲳ⭕сࡍ᛻⋷θ䄁㄁঩䰒䮿੮ຫಞќ㚥㎗୤ᗂᵃएӰ
ଗφ
− уቅᗹ੮‫⏨ޛ‬儊ᡌ⏨儊┨‫ޛ‬੮ຫಞ‫ޝ‬䜞Ⱦ
− ੮ຫಞ᪊㩳ќ⇶ᩃȾ
„ 䚵‫ރ‬੮ຫಞ਍ࡦཟ≙Ƚ☋≙ૂ⟧ⓆⲺᖧ丵Ⱦ
„ 䄁वሽ᱉⟹⢟ᡌ੡䞈㋴Ⲻ⏨儊‫و‬൞☴㏨рδ俢䚊ؓ䆭☴㏨
ᡌᧈ≙☴㏨ㅿεȾ
„ ᵢ੮ຫಞу䚟ਾ⭞᯲ᔰㇿᐛ൦Ⱦ ! 㤛ቃᔰㇿᔘỺ⢟ֵ⭞੮
ຫಞਥ㜳ᴹ䙖ᡆ䴱ಞᩃ༔Ⱦ
„ уֵ⭞ᱸ䄁䰒䮿੮ຫಞȾ
„ ऻ㼓Ⲻ֒⭞ᱥ䚵‫ރ‬੮ຫಞ൞䚁䘷ᱸ਍ᩃȾഖ↚ᡇ‫ه‬ᔰ䆦ᛞ
ؓ⮏ऻ㼓ԛ‫׵‬ᵠּ䚁䘷ֵ⭞Ⱦ
䴱⊖
ᵢ䴱ಞ㼓ᴿਥ‫ݻ‬䴱Ⲻ䤦䴱⊖θะ᯲ᆿ‫ޞ‬ഖ㍖θਠᴿሾᾣ㏣‫ؤ‬
Ӱଗਥԛ᣼䲚Ⱦ
ྸ㾷ᴪᨑ䴱⊖θ䄁㚥㎗ᴶ䘇Ⲻ୤ᗂᵃएѣᗹᡌᦾ⅀ሾᾣ㏉䣭
୼Ⱦ
䚁䘷⌞ᝅӁ主
↚䴱ಞᡶֵ⭞Ⲻ䤦䴱⊖䴶䚫ᗠধ䳠䋞૷⴮䰒⌋㿅ҁ㾷≸Ⱦֵ⭞
㘻㤛❗䴶亃ཌ㾷≸θਥ䙅䚄䲮䚁䚁䘷䴱⊖Ⱦ㤛ֵ⭞ㅢпᯯ䚁
䘷θׁྸグ䚁ᡌ䋞䚁⢟⍷‫ޢ‬ਮθࡽᗻ举䚫ᗠ⢯ᇐऻ㼓㠽䆎࡛㾷
≸ȾⓌ‫ۏ‬䚁䘷䋞૷ࢃθᗻ举䄤䂘ধ䳠䋞૷ሾᇬȾ
Ỻ㖤䋽䁀
੮ຫಞȽ䴱⊖Ƚ䞃Ԭԛ਀ऻ㼓ᗻ举ㅜਾ⫦ؓഔ᭬㾷≸Ⱦ
䄁वሽ੮ຫಞᡌ䴱⊖㠽ᇬ⭞ඹ൴ж䎭ѕỺȾ
„ ऻ㼓
ऻ 㼓Ⲻ֒⭞ᱥ䚵‫ރ‬੮ຫಞ൞䚁䘷ᱸ਍ᩃȾऻ㼓⭧⫦ؓᶆᯏ㼳
ᡆθਥഔ᭬߃⭞Ⱦ䄁ሽу䴶㾷Ⲻऻ㼓ᶆᯏỺ㖤൞ਾ䚟Ⲻഔ᭬唔Ⱦ
„ 㲋⨼㡀䴱ಞ
ᵢ䴱ಞ‫ޝ‬ᴿਥ‫ݻ‬䴱䤦䴱⊖Ⱦ䴱ಞᗻ举䙅䚄ᦾ⅀Ⲻ୤ᗂᵃएѣᗹ
ᡌ㏉䣭୼Ỻ㖤Ⱦ
„ 䴱⊖
䄁䚫ᆾ䚁䘷⌞ᝅӁ主Ⱦ
⭘૷‫ޝ‬ᔰⲺ䴱⊖ਠ㜳⭧ሾᾣӰଗ᣼䲚ૂѕỺȾ᣼䯁ཌ⇲ਥ㜳ᴹ
䙖ᡆ੮ຫಞᩃ༔Ⱦ
঩ֵᇂ‫⋈ޞ‬䴱θ䴱⊖ԃᴹ൞⸣䐥Ⲻ᛻⋷с䠁᭴࢟低䴱࣑Ⱦ
ro
Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare.
În cazul predării aspiratorului unei terţe persoane, vă
rugăm să înmânaţi totodată şi instrucţiunile de utilizare.
Utilizare conform destinaţiei
Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer şi domeniului casnic. Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălţime de maxim 2000 de metri
deasupra nivelului mării. Utilizaţi aspiratorul numai conform indicaţiilor din aceste instrucţiuni de utilizare.
Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu
trebuie folosit pentru:
„ aspirarea oamenilor sau animalelor.
„ aspirarea următoarelor:
− substanţe nocive, ascuţite, fierbinţi sau incandescente.
− substanţe umede sau lichide.
− substanţe şi gaze uşor inflamabile sau explozive.
− cenuşă, funingine din sobe de teracotă şi instalaţii
de încălzire centrală.
− toner din imprimante şi copiatoare.
Piese de schimb, accesorii, saci de
colectare a prafului
Piesele noastre de schimb originale, accesoriile noastre originale şi accesoriile speciale originale, la fel
ca şi sacii noştri de colectare a prafului originali sunt
adaptaţi la proprietăţile şi la cerinţele impuse aspiratoarelor noastre. De aceea, vă recomandăm utilizarea
exclusivă a pieselor de schimb originale, a accesoriilor
şi accesoriilor speciale originale şi a sacilor noştri de
colectare a prafului originali. Astfel, puteţi asigura o
durată de viaţă utilă îndelungată a aparatului, precum
şi o calitate constantă a performanţelor de curăţare ale
aspiratorului dumneavoastră.
!
Indicaţie:
Utilizarea de piese de schimb, accesorii/accesorii
speciale şi saci de praf care nu se potrivesc perfect
sau care sunt de calitate inferioară poate avaria aspiratorul dumneavoastră; aceste avarii nu sunt incluse
în garanţia noastră dacă ele au fost provocate tocmai
prin utilizarea unor astfel de produse.
Instrucţiuni de siguranţǎ
Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale
tehnicii şi dispoziţiilor de securitate în vigoare.
31
„ Aparatul poate fi folosit de co-
pii începând cu vârsta de 8 ani
şi de persoane cu dizabilităţi
fizice, senzoriale sau mentale sau fără experienţă şi /
sau cunoştinţe, dacă acestea
sunt supravegheate sau au
fost instruite asupra folosirii
în siguranţă a aparatului şi au
înţeles pericolele care pot rezulta.
„ Copiii nu au voie să se joace
cu aparatul.
„ Curăţarea
şi întreţinerea
curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor
dacă nu sunt supravegheaţi.
„ Pungile din plastic şi foliile
nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor mici şi trebuie eliminate în mod ecologic.
=> Pericol de asfixiere!
Utilizarea corectă
„ Pentru încărcare utilizaţi exclusiv cablul de încărcare
din pachetul de livrare.
„ Racordaţi şi puneţi în funcţiune cablul de încărcare
numai conform datelor de pe plăcuţa cu date tehnice.
„ Depozitaţi şi încărcaţi aparatul numai în spaţii interioare.
„ Pentru a asigura funcţionarea acumulatorului la o capacitate optimă, aparatul trebuie să fie depozitat şi
utilizat numai la temperatura camerei.
„ Nu expuneţi aparatul unor temperaturi de sub 0 °C şi
de peste 40 °C.
„ Nu utilizaţi niciodată aparatul fără recipientul pentru
praf, filtrul de protecţie a motorului şi filtrul de evacuare.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
„ Evitaţi aspirarea cu duza şi tubul în apropierea capului.
=> Pericol de rănire!
„ Nu folosiţi cablul de încărcare dacă acesta este deteriorat, ci înlocuiţi-l cu un cablu de încărcare original.
„ Pentru a deconecta cablul de încărcare de la priza
de alimentare electrică, nu trageţi de cablu, ci de
ştecherul acestuia.
„ Nu trageţi şi nu striviţi cablul de încărcare peste muchii ascuţite.
„ Înainte de a realiza orice fel de lucrări la aspirator,
deconectaţi aparatul, respectiv separaţi-l de la cablul
de încărcare şi de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
„ Nu puneţi în funcţiune un aspirator defect.
32
„ Dacă există o defecţiune, deconectaţi aparatul, respectiv separaţi-l de la cablul de încărcare şi de la
reţeaua de alimentare cu energie electrică.
„ Pentru a evita pericolele, reparaţiile şi schimbarea de
piese la aspirator sunt permise numai unităţilor service autorizate.
„ În următoarele cazuri, aparatul trebuie scos imediat
din funcţiune şi este necesară contactarea unităţii service autorizate:
− dacă aţi aspirat accidental lichide sau dacă lichidul
a pătruns în interiorul aparatului
− dacă aparatul a căzut şi s-a defectat.
„ Protejaţi aspiratorul de influenţele atmosferice, umiditate şi surse de căldură.
„ Nu aşezaţi pe filtru materiale inflamabile sau care
conţin alcool (saci de filtrare, filtre de protecţie a motoarelor, filtre de evacuare etc.).
„ Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe şantier.
=>Aspirarea de moloz poate provoca deteriorarea aparatului.
„ Opriţi aspiratorul atunci când nu aspiraţi.
„ Ambalajul protejează aspiratorul împotriva deteriorării
pe timpul transportului. Din acest motiv, vă
recomandăm să păstraţi ambalajul în scopuri de transport.
Bateriile
Aparatul dumneavoastră este dotat cu acumulatori litiuion care, din motive de siguranţă, sunt accesibili numai
specialiştilor.
Pentru înlocuirea acumulatorilor, vă rugăm să vă
adresaţi celei mai apropiate unităţi de service sau unei
reprezentanţe autorizate.
Indicaţii privind transportul
Acumulatorii litiu-ion din dotarea aparatului sunt în conformitate cu cerinţele reglementării privind transportul
de mărfuri periculoase. Acumulatorii pot fi transportaţi
pe drumurile publice de către utilizator fără aplicarea
de obligaţii suplimentare. În cazul expedierii de către un
terţ (de exemplu, transport aerian sau prin intermediul
unei companii de transport), trebuie să fie respectate
anumite cerinţe privind ambalajul şi marcajul. Pentru
aceasta, în cazul pregătirii mărfurilor de trimis, trebuie
să apelaţi la un expert în mărfuri periculoase.
Indicaţii privind eliminarea ecologică
Aspiratoarele, acumulatorii, accesoriile şi ambalajele
trebuie reciclate în mod ecologic.
Nu eliminaţi aspiratoarele şi acumulatorii/bateriile
împreună cu deşeurile menajere!
„ Ambalaj
Ambalajul
protejează
aspiratorul
împotriva
deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul este
fabricat din materiale ecologice şi este de aceea reciclabil. Predaţi materialele de ambalaj care nu mai
sunt necesare la punctele de colectare a deşeurilor.
„ Aparat scos din uz
Acest aparat este dotat cu acumulatori litiu-ion
reîncărcabili. Din acest motiv, aparatul trebuie eliminat în mod ecologic numai prin intermediul unităţilor
de service autorizate şi distribuitorii din cadrul
comerţului de specialitate.
„ Acumulatori/baterii
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile privind transportul.
Demontarea în vederea eliminării a acumulatorilor
integraţi trebuie să fie efectuată numai de persoane
specializate. Deschiderea învelişului carcasei aspiratorului se poate solda cu deteriorarea acestuia.
Chiar şi în cazul descărcării complete a acumulatorului, în interiorul acestuia rămâne o energie
reziduală care ar putea fi eliberată în cazul producerii unui scurtcircuit.
33
Ϫδϴ̯ΎϫήΘϠϴϓ̵ϭέήΑϞ̰ϟ΍̵ϭΎΣΩ΍ϮϣΎϳϝΎόΘη΍ϞΑΎϗΩ΍ϮϣϦΘΨϳέί΍„
ΏΎϨΘΟ΍ϩήϴϏϭ̶ΟϭήΧ̵΍ϮϫήΘϠϴϓˬέϮΗϮϣφϓΎΤϣήΘϠϴϓˬ̶ϗήΑϭέΎΟ
ΪϴϨϛ
ΖδϴϧΐγΎϨϣίΎγϭΖΧΎγ̵ΎϫϪσϮΤϣέΩϩΩΎϔΘγ΍̵΍ήΑ̶ϗήΑϭέΎΟ„
ϩΎ̴ΘγΩ ̶Α΍ήΧ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ̶ϧΎϤΘΧΎγ ΕΎόϳΎοϭ ̭ΎΧ ζ̰ϣ <=
ΩΩή̳
ΪϴϨ̯εϮϣΎΧ΍ήϧ΁ˬΪϴϨ̶̯ϤϧϩΩΎϔΘγ΍ϩΎ̴ΘγΩί΍Ϫ̶̯ϧΎϣί„
ήΑ΍ήΑ έΩ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ΖψϓΎΤϣ έϮψϨϣ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΪϨΑ ϪΘδΑ„
ϪϴλϮΗϦϳ΍ήΑΎϨΑΖγ΍ϩΪη̶Σ΍ήσϥ΁ϞϘϧϭϞϤΣϥΎϣίέΩ̶̳ΪϳΩΐϴγ΁
ΪϴϨ̯φϔΣϩΪϨϳ΁έΩϞϘϧϭϞϤΣ̵΍ήΑ΍έ̵ΪϨΑϪΘδΑΩϮη̶ϣ
Ύϫ̵έΗΎΑ
ϦϴμμΨΘϣ̵΍ήΑςϘϓˬϪ̯Ζγ΍ϥϮϳϡϮϴΘϴϟ̵Ύϫ̵ήΗΎΑϪΑΰϬΠϣΎϤηϩΎ̴ΘγΩ
Ζγ΍̶γήΘγΩϞΑΎϗΕ΍ήϴϤόΗ
ϩΪϨηϭήϓΎϳεϭήϓί΍β̡ΕΎϣΪΧΰ̯ήϣϦϳήΗ̮ϳΩΰϧΎΑ̵ήΗΎΑξϳϮόΗ̵΍ήΑ
Ϊϳήϴ̴ΑαΎϤΗίΎΠϣκμΨΘϣ
ϝϘϧϭϝϣΣιϭλΧέΩ̶ΗΎ̰ϧ
̭ΎϧήτΧ ̵ΎϫϻΎ̯ Ε΍έήϘϣ ϝϮϤθϣ ϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω ϥϮϳ ϡϮϴΘϴϟ ̵Ύϫ̵ήΗΎΑ
ΕέϮλϪΑ̶ϓΎο΍Ε΍έήϘϣΖϳΎϋέϪΑίΎϴϧϥϭΪΑΪϨϧ΍ϮΗ̶ϣΎϫ̵ήΗΎΑΪϨΘδϫ
ϝΎΜϣ̵΍ήΑΚϟΎΛιΎΨη΍ςγϮΗϝΎγέ΍ΕέϮλέΩΪϧϮηΎΟϪΑΎΟ̶Ϩϴϣί
̵ΪϨΑϪΘδΑιϮμΧέΩ̶λΎΧΕΎϣ΍ΰϟ΍ˬέΎΑΖϳήϓΎϳ̶ϳ΍ϮϫϞϘϧϭϞϤΣ
̵ίΎγϩΩΎϣ΁ϡΎ̴ϨϫΪϳΎΑˬΖϟΎΣϦϳ΍έΩΩϮηΖϳΎϋέΪϳΎΑΎϬϧ΁̶ϳΎγΎϨηϩϮΤϧϭ
ΕέϮθϣ ΩέϮϣ ̭ΎϧήτΧ ̵ΎϫϻΎ̯ κμΨΘϣ ̮ϳ ˬϝΎγέ΍ ΖϬΟ ΎϫϻΎ̯
Ωήϴ̳έ΍ήϗ
ϩΎ̴ΗγΩϥΗΧ΍Ωϧ΍έϭΩϩϭΣϧιϭλΧέΩϡίϻΕΎϋϼρ΍
αΎγ΍ήΑΪϳΎΑ̵ΪϨΑϪΘδΑΩ΍ϮϣϪϴϠ̯ϭ̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟˬΎϫ̵ήΗΎΑˬΎϫ̶ϗήΑϭέΎΟ
ΪϧϮηΖϓΎϳίΎΑΖδϳίςϴΤϣΎΑέΎ̳ίΎγϦϳί΍Ϯϣ
ΪϳΰϳήϧέϭΩ̶̴ϧΎΧ̶ϟϮϤόϣ̵ΎϫϪϟΎΑίϩ΍ήϤϫϪΑ΍έΎϫ̵ήΗΎΑΎϳϩΎ̴ΘγΩ
̵ΩϧΑϪΗγΑ„
ήΑ΍ήΑ έΩ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ΖψϓΎΤϣ έϮψϨϣ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΪϨΑ ϪΘδΑ ̵ΪϨΑϪΘδΑϦϳ΍Ζγ΍ϩΪη̶Σ΍ήσˬϥ΁ϞϘϧϭϞϤΣϥΎϣίέΩ̶̳ΪϳΩΐϴγ΁
Ω΍ϮϣΖγ΍ΖϓΎϳίΎΑϞΑΎϗϭϩΪηϪΘΧΎγΖδϳίςϴΤϣΎΑέΎ̳ίΎγΩ΍Ϯϣί΍
ΪϴϫΩϞϳϮΤΗΖϓΎϳίΎΑΰ̯΍ήϣϪΑ΍έϑήμϣϥϭΪΑ̵ΪϨΑϪΘδΑ
ϪϧϬ̵̯ΎϫϩΎ̴ΗγΩ„
ϩΎ̴ΘγΩϦϳ΍ήΑΎϨΑΖγ΍̫έΎηϞΑΎϗϥϮϳϡϮϴΘϴϟ̵Ύϫ̵ήΗΎΑ̵ϭΎΣϩΎ̴ΘγΩ έϭΩ Ϊϴϳ΄Η ΩέϮϣ ϩΪϨηϭήϓ Ύϳ ίΎΠϣ ̵Ύϫ̶̳ΪϨϳΎϤϧ ί΍ ̶̰ϳ ςγϮΗ ΪϳΎΑ
ΩϮηϪΘΧ΍Ϊϧ΍
Ύϫ̵έΗΎΑ„
ΪϴϨ̯ΖϳΎϋέϞϘϧϭϞϤΣϡΎ̴Ϩϫ΍έήϳίΕΎ̰ϧ˱Ύϔτϟ έϭΩ ̵΍ήΑ ίΎΠϣ κμΨΘϣ ςγϮΗ ΪϳΎΑ ςϘϓ ϩΪη ϪϴΒόΗ ̵Ύϫ̵ήΗΎΑ ̶ϗήΑϭέΎΟ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ϪψϔΤϣ ϪϧΪΑ ϥΩή̯ ίΎΑ ΪϧϮη ϪΘη΍ΩήΑϦΘΧ΍Ϊϧ΍
ΪϧΰΑϪϣΪλ
ϩΪϧΎϤϴϗΎΑΖϴϓήχ̵ϭΎΣϥΎϨ̪ϤϫˬϩΪηϪϴϠΨΗϼϣΎ̵̯ήΗΎΑϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ̶ΘΣ ΩϮηΩ΍ί΁ϩΎΗϮ̯ϝΎμΗ΍ΕέϮλέΩΪϧ΍ϮΗ̶ϣϪ̯Ζγ΍
34
ΪϨϨ̵̯ίΎΑϩΎ̴ΘγΩΎΑΪϳΎΒϧΰ̳ήϫϥΎϛΩϮϛ„
ΪϳΎΒϧ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ̵έ΍ΪϬ̴ϧϭ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ„
ώϟΎΑ Ωήϓ ΕέΎψϧ ϥϭΪΑ ˬϥΎ̯ΩϮ̯ ςγϮΗ
ΩϮηϡΎΠϧ΍
ί΍ ΍έ ̶̰ϴΘγϼ̡ ̵Ύϫζ̯ϭέϭ ΎϫϪδϴ̯„
΍έΎϬϧ΁ϭΪϳέ΍ΩϪ̴ϧέϭΩϥΎ̯ΩϮ̯αήΘγΩ
ΪϴϳΎϤϧϡϭΪόϣ
Ωέ΍ΩΩϮΟϭ̶̴ϔΧήτΧ <=
΢ϳΣλϩΩΎϔΗγ΍
Ϫ΋΍έ΍ϩΎ̴ΘγΩϩ΍ήϤϫϪ̵̯̫έΎηϢϴγί΍ςϘϓˬϩΎ̴ΘγΩϥΩή̯̫έΎη̵΍ήΑ„
ΪϴϳΎϤϧϩΩΎϔΘγ΍ˬΖγ΍ϩΪη
ϞλϭΕΎμΨθϣΐδ̩ήΑ̵ϭέΕΎϋϼσ΍αΎγ΍ήΑΪϳΎΑςϘϓ̫έΎηϢϴγ„
ΩϮηϪΘϓή̳έΎ̯ϪΑϭ
Ωήϴ̳έ΍ήϗϩΩΎϔΘγ΍ΩέϮϣϥΎϤΘΧΎγϞΧ΍ΩέΩςϘϓΪϳΎΑϩΎ̴ΘγΩ„
ί΍ήΗϻΎΑΎϳΩ΍ή̶̳ΘϧΎγϪΟέΩ0ί΍ήΗϦϴϳΎ̵̡ΎϣΩνήόϣέΩ΍έϩΎ̴ΘγΩ„
ΪϴϫΪϧέ΍ήϗΩ΍ή̶̳ΘϧΎγϪΟέΩ40
φϓΎΤϣήΘϠϴϓˬέΎΒϏϭΩή̳ϪψϔΤϣΎϳϪδϴϛϥϭΪΑ̶ϗήΑϭέΎΟί΍ΰ̳ήϫ„
ΪϴϨϜϧϩΩΎϔΘγ΍̶ΟϭήΧ̵΍ϮϫήΘϠϴϓΎϳέϮΗϮϣ
ΪϧΎγήΑΐϴγ΁̶ϗήΑϭέΎΟϪΑΪϧ΍ϮΗ̶ϣέΎϛϦϳ΍ <=
Ϫ̴ϧέϭΩΩϮΧήγί΍΍έ̶ϗήΑϭέΎΟˬΎϫϝίΎϧϭϪϟϮϟί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ„
ΩϮηΖΣ΍ήΟίϭήΑΚϋΎΑΪϧ΍ϮΗ̶ϣέΎ̯Ϧϳ΍<=Ϊϳέ΍Ω
Ϟλ΍ ̫έΎη Ϣϴγ ̮ϳ ΎΑ ΍ήϧ΁ ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪϳΩ ΐϴγ΁ ̫έΎη Ϣϴγ ί΍„
ΪϴϳΎϤϧϦϳΰ̴ϳΎΟ
ϪΧΎηϭΩ ΖϤδϗ ί΍ ΍ήϧ΁ ˬϕήΑ ΰϳή̡ ί΍ έ̫Ύη Ϣϴγ ϥΩή̯ ΍ΪΟ ϡΎ̴Ϩϫ„
Ϊϴθ̰ϧ΍έϢϴγ˭Ϊϳήϴ̴Α
˯Ύϴη΍ϦϴΑϥ΁ϥΩή̯ήϴ̳ΎϳϭΰϴΗΡϮτγ̵ϭέήΑϕήΑϢϴγϥΪηϩΪϴθ̯ί΍„
ΪϴϨ̵̯ήϴ̳ϮϠΟˬή̴ϳΩ
ΪϴϨ̯εϮϣΎΧ΍έϩΎ̴ΘγΩˬ̶ϗήΑϭέΎΟ̵ϭέήΑέΎ̯ϪϧϮ̳ήϫϡΎΠϧ΍ί΍ϞΒϗ„
ΪϴϳΎϤϧ΍ΪΟϥ΁ί΍΍έ̫έΎηϢϴγϭ
ΪϴϨϜϧϩΩΎϔΘγ΍ϥ΁ί΍ˬ̶ϗήΑϭέΎΟϥΪϳΩΐϴγ΁ΕέϮλέΩ„
ί΍΍έ̫έΎηϢϴγϭΪϴϨ̯εϮϣΎΧ΍έϩΎ̴ΘγΩˬΩ΍ήϳ΍κϴΨθΗΕέϮλέΩ„
ΪϴϳΎϤϧ΍ΪΟϥ΁
ϩίΎΟ΍εϭήϓί΍β̡ΕΎϣΪΧΰ̯ήϣίΎΠϣϞϨγή̡ςϘϓˬ̶ϨϤϳ΍ϞϳϻΩϪΑ„
̶̯ΪϳΕΎότϗΎϳϭΪϨϫΩϡΎΠϧ΍ϩΎ̴ΘγΩ̵ϭέήΑ΍έϡίϻΕ΍ήϴϤόΗΪϧέ΍Ω
ΪϨϳΎϤϧξϳϮόΗ΍έίΎϴϧΩέϮϣ
ΕΎϣΪΧΰ̯ήϣΎΑϭΪϴϨ̯εϮϣΎΧϪϠλΎϓϼΑ΍έϩΎ̴ΘγΩΪϳΎΑήϳίΩέ΍ϮϣέΩ„
Ϊϳήϴ̴ΑαΎϤΗεϭήϓί΍β̡
ϪΑΕΎόϳΎϣΎϳϭϩΪηζ̰ϣϊϳΎϣ̵έ΍ΪϘϣϩΎΒΘη΍ϪΑϪ̶̯ΗέϮλέΩ −
˭ΪηΎΑϩΩή̯ΫϮϔϧϩΎ̴ΘγΩϞΧ΍Ω
ϥ΁ϥΪϳΩΐϴγ΁ϭϩΎ̴ΘγΩρϮϘγΕέϮλέΩ −
̶Ηέ΍ήΣϊΑΎϨϣϭΖΑϮσέˬ̶ϳ΍ϮϫϭΏ΁Ϟϣ΍ϮϋϞΑΎϘϣέΩ΍έ̶ϗήΑϭέΎΟ„
ΪϴϨϛΖψϓΎΤϣ
fa
ΪϴϨϛ̵έ΍ΩϪ̴ϧ̵ΪόΑΕΎόΟ΍ήϣ̵΍ήΑϩΩΎϔΘγ΍̵ΎϤϨϫ΍έϪ̩ήΘϓΩί΍˱Ύϔτϟ
˱Ύϔτϟ ˬΚϟΎΛ κΨη ϪΑ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩ΍Ω ϞϳϮΤΗ ΕέϮλ έΩ
ΪϴϫΪΑϞϳϮΤΗΰϴϧ΍έϩΩΎϔΘγ΍̵ΎϤϨϫ΍έϪ̩ήΘϓΩϦϳ΍
ϩΎ̴ΗγΩΩέΑέΎ̯
έϮψϨϣϪΑϩΎ̴ΘγΩϦϳ΍Ζγ΍̶̴ϧΎΧϑέΎμϣ̵΍ήΑςϘϓϩΎ̴ΘγΩϦϳ΍̵ήΑέΎ̯
ϪΘϓή̳ ήψϧ έΩ ΎϳέΩ ΢τγ ί΍ ̵ήΘϣ 2000 ήΜ̯΍ΪΣ ωΎϔΗέ΍ έΩ ϩΩΎϔΘγ΍
Ζγ΍ϩΪη
̵΍έΑΩϳΎΑϧ̶ϗέΑϭέΎΟί΍ˬ̶̳ΩϳΩΏϳγ΁ϭΕΣ΍έΟίϭέΑί΍ΏΎϧΗΟ΍̵΍έΑ
ΩϭηϩΩΎϔΗγ΍έϳίϑέΎλϣ
ΕΎϧ΍ϮϴΣΎϳιΎΨη΍̵ϭέήΑϩΩΎϔΘγ΍„
ζ̰ϣ„
ϝΎόΘη΍ϝΎΣέΩΎϳϭύ΍ΩˬΰϴΗ̵ΎϫϪΒϟ̵΍έ΍Ωˬ̭ΎϧήτΧ˯Ύϴη΍ −
ΕΎόϳΎϣϭΏϮσήϣΩ΍Ϯϣ −
ΎϫίΎ̳ϦϴϨ̪ϤϫϭέΎΠϔϧ΍ΎϳϭϝΎόΘη΍̵ϻΎΑΖϴϠΑΎϗ̵΍έ΍ΩΩ΍Ϯϣ −
̵ΰ̯ήϣΕέ΍ήΣ̵ΎϫϢΘδϴγϭϪϨϴϣϮηί΍ϞλΎΣϩΩϭΩϭήΘδ̯ΎΧ −
ϥΎϤΘΧΎγ
̶̢̯ϮΘϓϭή̴̡Ύ̵̩ΎϫϩΎ̴ΘγΩήϧϮΗέΎΒϏϭΩή̳ −
̶ϗέΑϭέΎΟ̵ΎϫϪγϳ̯ˬ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟˬ̶ϛΩϳΕΎόρϗ
̵΍ήΑ̶Ϡλ΍̵ΎϫϪδϴ̯ϭϩ̬ϳϭ̶Ϡλ΍̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟˬΎϣ̶Ϡλ΍̶ϛΪϳΕΎότϗ
ˬϦϳ΍ήΑΎϨΑΪϧ΍ϩΪη̶Σ΍ήσΎϣ̵Ύϫ̶ϗήΑϭέΎΟ̵ΎϫίΎϴϧϭΕΎμΨθϣΎΑέΎϛ
ϩ̬ϳϭ ̶Ϡλ΍ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ˬ̶Ϡλ΍ ̶ϛΪϳ ΕΎότϗ ί΍ ςϘϓ ΩϮη̶ϣ ϪϴλϮΗ
̶ϧϻϮσ ήϤϋ Ϫ̯ Ζγ΍ ΐϴΗήΗ Ϧϳ΍ ϪΑ ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ Ύϣ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϪδϴϛϭ
ΩϮη̶ϣϦϴϤπΗϥ΁ϥΩήϛΰϴϤΗ̵ϻΎΑΖϴϔϴϛϡϭ΍ΪΗϭ̶ϗήΑϭέΎΟ
ΩϳηΎΑϪΗη΍ΩϪΟϭΗ˱Ύϔρϟ ΎΑΎϳΐγΎϨϣΎϧ̵ΎϫϪδϴϛϭϩ̬ϳϭ̶ΒϧΎΟϡί΍Ϯϟˬ̶ϛΪϳΕΎότϗί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ̶̳ΪϳΩ ΐϴγ΁ ΪϧΎγήΑ ΐϴγ΁ ΎϤη ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ϦϴϳΎ̡ Ζϴϔϴ̯
Ϊϧήϴ̶̳Ϥϧέ΍ήϗΎϣ̶Θϧ΍έΎ̳ζηϮ̡ΖΤΗϞϳΎγϭωϮϧϦϳ΍ϩΩΎϔΘγ΍ί΍̶ηΎϧ
!
̶ϧϣϳ΍ΕΎϋϼρ΍
ϩΪηϪΘΧΎϨη̶ϨϓΕ΍έήϘϣΎΑ̶ϗήΑϭέΎΟϦϳ΍
̶ϨϤϳ΍ Ϧϴϣ΄Η ΎΑ ςΒΗήϣ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΎΑ ϦϴϨ̪Ϥϫϭ
Ζγ΍έΎ̳ίΎγˬΩ΍ήϓ΍
Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ̶ΗέϮλ έΩ ςϘϓ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍„
Ω΍ήϓ΍ϭ ήΘθϴΑϭ ϝΎγ 8 ϥΎ̯ΩϮ̯ ςγϮΗ
̶ϨϫΫΎϳ̶δΣˬ̶Θ̯ήΣΖϳΩϭΪΤϣ̵΍έ΍Ω
̶ϓΎ̯ΕΎϋϼσ΍ΎϳϪΑήΠΗΪϗΎϓΩ΍ήϓ΍ΰϴϧϭ
ΕέΎψϧΖΤΗϪ̯Ωήϴ̳έ΍ήϗϩΩΎϔΘγ΍ΩέϮϣ
΍έϡίϻ̵ΎϫείϮϣ΁ΎϳΪϨηΎΑϪΘη΍Ωέ΍ήϗ
ΖϓΎϳέΩϩΎ̴ΘγΩί΍ϦϤϳ΍ϩΩΎϔΘγ΍ϪϨϴϣίέΩ
̭έΩ ΍έ ϥ΁ ί΍ ̶ηΎϧ Ε΍ήτΧϭ ϩΩϮϤϧ
ΪϨηΎΑϩΩή̯
35
de
Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger
der Baureihe BBH3/BCH3 entschieden haben.
In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene BBH3/BCH3 – Modelle dargestellt. Es ist deshalb
möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie
sollten nur das Original Zubehör von Bosch verwenden,
das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde,
um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.
Bild 2
‡
Handstaubsauger in die Bodendüse stecken und
verrasten.
Zum Lösen der Bodendüse Entriegelungsknopf drücken und Handstaubsauger aus der Düse ziehen.
‡
Aufladen
!
Bitte Bildseiten ausklappen!
Achtung:
Vor dem ersten Betrieb sollten die Akkus des Staubsaugers vollständig geladen werden.
Zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel verwenden. Ladekabel nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen. Laden
Sie das Gerat nicht bei Temperaturen unter 0°C oder
über 40°C.
Bild 3
‡
Gerätebeschreibung
1 Bodendüse mit Elektrobürste
2 Entriegelungstaste Bürstenwalze
3 Staubbehälter
4 Äußere Filtereinheit
‡
‡
‡
‡
5 Filterpatrone mit Motorschutzfilter und Filterschaum
6 Motor-Einheit
7 Ausziehbare Fugendüse*
8 Kombidüse*
9 Handgriff Handstaubsauger
10 Schiebeschalter Handstaubsauger
‡
‡
11 Zubehörköcher für ausziehbare Fugendüse
12 Zubehörfach für Kombidüse
Stellen Sie den Staubsauger zum Laden in die Nähe
einer Steckdose. Das Gerät kann frei im Raum abgestellt werden. Bild 6
Ladekabel hinten in den Anschluss des Gerätes stecken.
Stecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
Während des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige
langsam weiß.
Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchtet die Ladeanzeige dauerhaft weiß und erlischt nach einigen
Minuten. Der Akku wird dann nicht mehr geladen.
Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach
leuchtet die Anzeige wieder weiß.
Es ist unbedenklich das Gerät auch nach vollständiger Ladung an Ladekabel und Steckdose angeschlossen zu lassen.
Eine Erwärmung des Ladekabels und Handstaubsaugers ist normal und unbedenklich.
Betriebsanzeige
13 Entriegelungsknopf Bodendüse
Betriebszustand
14 Entriegelungsknopf Hand-Akkusauger
15 Handgriff Hand-Akkusauger
Funktion
zeige
Batteriean-
Normalmodus
Anzeige leuchtet weiß
Akkuladung < 20%
Anzeige blinkt rot
18 Entriegelungsknopf Staubbehälter
Akku ist leer
Anzeige erlischt
19 Ladekabel*
Ladevorgang
Anzeige blinkt langsam
weiß
Akku ist komplett geladen
Anzeige leuchtet weiß
und erlischt nach ca. 2
Minuten
Über- / Untertemperaturschutz
Anzeige leuchtet rot und
erlischt nach ca 10 Sekunden.
16 Schiebeschalter Hand-Akkusauger
17 Anzeige Ladestatus Akku
20 Führungsstab Bürstenwalze
21 Bürstenwalze
Vor dem ersten Gebrauch
Bild 1
‡
‡
‡
Zubehörfach öffnen und Kombidüse entnehmen.
Handgriff vorsichtig auf das Hauptgehäuse stecken
und verschrauben.
Kombizubehör in das Zubehörfach legen und verschließen
Verwendung des Handstaubsaugers
Saugen
Bild 4
‡
36
Schiebeschalter in Pfeilrichtung betätigen.
* je nach Ausstattung
Saugkraft regeln
Saugen mit Zusatzzubehör
Bild 5
Bild 8 Fugendüse
Schieben Sie den Schiebeschalter in die gewünschte
Position, um die Saugleistung einzustellen:
‡
Leistungsstufe 1
1
Saugen mit eingeschalteter Elektrobürste. Für routinemäßige Reinigungsaufgaben auf allen Böden.
Das Gerät erreicht in dieser Einstellung die maximale Laufzeit.
‡
Leistungsstufe 2
2
Saugen mit eingeschalteter Elektrobürste. Für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben auf allen Böden
(vor allem Teppiche).
Das Gerät erreicht bei dieser Einstellung eine kürzere Laufzeit.
Laufzeiten
‡
‡
‡
‡
Bild 9 Kombidüse
‡
‡
Wie jeder Li-Ion Akku unterliegt auch der Akku einem
natürlichen Verschleiß. Mit der Zeit nimmt also die Akkukapazität und somit auch die Laufzeit ab. Es handelt
sich dabei um einen natürlichen Alterungsprozess und
keine Folge eines Material- bzw. Herstellungsfehlers
oder Sachmangels.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
In normaler Stufe
mit elektrischer Bodendüse für normale
Reinigungsaufgaben
Bis zu
min.
Bis zu
min.
In Turbostufe
mit elektrischer
Bodendüse oder
Hand-Akkusauger für
anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
Bis zu
min.
55
50
‡
‡
‡
Bis zu
min.
Kombidüse mit Möbelpinsel und Polsterdüse für das
Absaugen von Fensterrahmen, Schränken, Möbeln,
etc.
Zubehörfach öffnen, Kombidüse entnehmen, auf
Saugöffnung des Hand-Akkusaugers aufsetzen und
verrasten.
Möbelpinsel-Aufsatz kann seitlich abgeschoben
werden. Darunter befindet sich die Polsterdüse.
Die Kombidüse kann ebenfalls auf die Spitze der Fugendüse aufgesetzt werden.
Nach dem Gebrauch Kombidüse wieder im Zubehörfach verstauen, Zubehörfach schließen und verrasten.
Laden des Hand-Akkusaugers
Bild 10
‡
20
Zum Absaugen schwer erreichbarer Stellen und über
Kopf.
Zubehörfach über Griffmulden öffnen, Fugendüse
entnehmen, auf Saugöffnung des Hand-Akkusaugers
aufsetzen und verrasten.
Fugendüse kann bei Bedarf ausgezogen werden.
Dazu Entriegelungsknopf drücken, Fugendüse ausziehen und in Endstellung verrasten.
Nach dem Gebrauch Fugendüse ggf. zusammenschieben, in den Zubehörköcher stellen und Köcher
schließen.
18
Zum Laden Hand-Akkusauger in den Handstaubsauger einsetzen und verrasten. Auf korrekten Sitz
achten.
Nach der Arbeit
Bild 11
‡
Nach dem Saugen das Gerät ausschalten.
Bild 6
Leeren des Staubbehälters
‡
Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der
Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer
Stelle im Staubbehälter die Markierung erreicht hat.
!
Bei kurzen Saugpausen kann das Gerät frei im Raum
abgestellt werden. Dazu den Sauger leicht nach vorne in Richtung Düse kippen.
Achtung: Zum Abstellen das Gerät unbedingt
ausschalten, da die drehende Bürste bei Stillstand
des Saugers Schäden am Bodenbelag verursachen
könnte.
Wir empfehlen, den Staubbehälter nicht über die Markierung hinaus zu befüllen, da das zu einer sehr starken
Verschmutzung des Filters führt.
Verwendung des Hand-Akkusaugers
Bild 12
Bild 7
‡
‡
Durch Betätigen des Entriegelungsknopfs Hand-Akkusauger entriegeln und aus dem Handstaubsauger
entnehmen.
‡
Entnehmen Sie den Hand-Akkusauger aus dem
Handstaubsauger. Bild 7
Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstaste entriegeln und von der Motor-Einheit abziehen.
Bild 13
‡
‡
Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen.
Staubbehälter entleeren.
* je nach Ausstattung
37
Bild 14
Reinigung der Bodendüse
‡
Vor jeder Wartung Staubsauger ausschalten bzw. vom
Ladekabel trennen.
Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz unterhalb der Auswurföffnung.
a) Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei
unbedingt auf den richtigen Sitz achten
b) Staubbehälter auf die Motor-Einheit aufsetzen und hörbar verrasten.
!
Achtung: Sollten Sie beim Einsetzen des Staubbehälters einen Widerstand bemerken, überprüfen Sie
bitte die Filter auf Vollständigkeit und den richtigen
Sitz von Filtereinheit und Staubbehälter.
Bild 17
‡
‡
‡
Bürstenwalze über den Entriegelungsknopf entriegeln und seitlich aus der Bodendüse ziehen.
Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere
entlang der dafür vorgesehenen Kerbe durchschneiden.
Bürstenwalze seitlich entlang des Führungsstabs in
die Bodendüse einschieben und über den Entriegelungsknopf verrasten.
Reinigung der Filter
Die äußere Filtereinheit und Filterpatrone sollten in
regelmäßigen Abständen gereinigt werden, damit der
Staubsauger optimal arbeitet.
!
Achtung: Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.
Niemals ohne äußere Filtereinheit mit eingesetzter
Filterpatrone saugen.
!
!
Bild 15 Äußere Filtereinheit reinigen
‡
‡
Gerrät ausschalten. Bild 11
Entnehmen Sie den Hand-Akkusauger aus dem
Handstaubsauger. Bild 7
‡ Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstaste entriegeln und von der Motor-Einheit abziehen. Bild 12
‡ Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen.
a) In der Regel ist es ausreichend, wenn die gesamte Filtereinheit bei der Entleerung des Staubbehälters leicht
geschüttelt oder ausgeklopft wird, damit sich mögliche
Schmutzpartikel lösen.
b) Wenn dies nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch, um die Schmutzpartikel an der Oberflache zu entfernen.
Bild 16 Filterpatrone reinigen
a) Filterpatrone aus Filtereinheit entnehmen.
b) Filterpatrone zunachst durch Ausklopfen reinigen.
c) Den Filterschaum vom Motorschutz abziehen und getrennt auswaschen. Filterschaum und Motorschutzfilter komplett trocknen lassen (ca 24h).
‡ Nach der Montage des Filterschaums die Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen.
Achtung: Bodendüse darf nur mit montierter Bürstenwalze in Betrieb genommen werden.
Achtung:
Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit Ihres Hartbodens (z.B. raue, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie
in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse
überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsensohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden
wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch
eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.
Pflege
Vor jeder Reinigung des Handstaubsaugers bzw. HandAkkussaugers müssen diese ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt sein. Staubsauger und Zubehörteile
können mir einem handelsüblichen Kunststoffreiniger
gepflegt werden.
!
Achtung: Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser
tauchen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Bei Bedarf können neue Filter über unseren Kundendienst bezogen werden.
38
* je nach Ausstattung
en
Congratulations on your purchase of a Bosch vacuum
cleaner from the BBH3/BCH3 series.
This instruction manual describes various BBH3/BCH3
models, which means that some of the equipment features and functions described may not apply to your
model. You should only use original Bosch accessories,
which have been specially developed for your vacuum
cleaner, to achieve the best possible vacuuming results.
Fig. 2
‡
Plug the hand stick into the floor nozzle and lock it
into place.
To release the floor nozzle, press the release button
and pull the hand stick out of the nozzle.
‡
Charging
!
Please fold out the illustrated pages.
Caution:
Before using the vacuum cleaner for the first time,
fully charge the batteries.
To charge the appliance, only use the charging cable
included with the appliance. The charging cable
must only be connected and operated as specified
on the rating plate. Do not charge the appliance at
temperatures below 0 °C or above 40 °C.
Fig. 3
‡
Your vacuum cleaner
1 Floor nozzle with electric brush
2 Brush roller release button
3 Dust container
4 Outer filter unit
‡
‡
‡
‡
5 Filter cartridge with motor protection filter and foam
filter
6 Motor unit
7 Extendable crevice nozzle*
‡
8 Combination nozzle*
9 Hand stick handle
10 Hand stick sliding switch
11 Accessory holder for extendable crevice nozzle
‡
To charge the vacuum cleaner, place it near to a socket. The appliance can be left standing anywhere
on the floor. Fig. 6
Plug the charging cable into the connection at the
rear of the appliance.
Plug the charging cable plug into the socket.
The charging indicator is flashing slowly in white
when the appliance is charging.
Once the battery is fully charged, the charging indicator lights up white and goes out after a few minutes. The battery will stop charging. Disconnect the
appliance from the mains briefly to check. The indicator will then light up white again.
It is safe to leave the appliance connected to the
charging cable and socket even when it is fully charged.
It is normal for the charging cable and hand stick to
become hot and this is not a cause for concern.
Battery state indicator
12 Accessory compartment for combination nozzle
Operating status
LED indicator
14 Hand-held cordless vacuum cleaner release button
Normal mode
White LED lit
15 Hand-held cordless vacuum cleaner handle
Red LED flashing slowly
16 Hand-held cordless vacuum cleaner sliding switch
Battery capacity below
20%
17 Battery charging status indicator
Battery flat
LED off
18 Dust container release button
Charging
White LED flashing slowly
Battery is fully charged
White LED remains lit
continuously for 2 minutes, then goes out
Over-/undertemperature
protection
Red LED remains lit
continuously for 10 seconds, then goes out
13 Floor nozzle release button
19 Charging cable*
20 Brush roller guide rod
21 Brush roller
Before using the appliance for the first
time
Fig. 1
‡
‡
‡
Open the accessory compartment and remove the
combination nozzle.
Carefully place the handle onto the main housing
and screw it into place.
Place the combination nozzle in the accessory compartment and close it.
* Depending on model
39
Using the hand stick vacuum cleaner
Vacuuming
Fig. 7
Fig. 4
‡
Using the hand-held cordless vacuum
cleaner
Actuate the sliding switch in the direction of the arrow.
Controlling the suction level
‡
Vacuuming with accessories
Fig. 5
Fig. 8 Crevice nozzle
Slide the sliding switch into the required position in
order to set the suction power:
‡
‡
‡
Position 1
1
Vacuuming with the electric brush switched on.
For routine cleaning tasks on all surfaces.
The appliance achieves the maximum run time at
this level.
‡
Position 2
2
Vacuuming with the electric brush switched on.
For stubborn cleaning tasks on all surfaces (carpets,
in particular).
The appliance achieves a shorter runtime at this level.
Runtime
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
On normal mode
with electrical
nozzle for normal
cleaning tasks
Up to 55 min.
Up to 50 min.
Turbo mode
with electrical
floor nozzle or
hand-held for demanding cleaning
tasks
Up to 20 min.
Up to 18 min.
‡
For vacuuming in difficult-to-reach places and overhead.
Open the accessory holder using the recessed grip
and remove the crevice nozzle. Place it on the air
intake opening of the cordless handheld vacuum
cleaner and click into place.
The crevice nozzle can be extended as required. To
do this, press the unlock button, pull out the crevice
nozzle and engage it in the end position.
After use, push the crevice nozzle together again,
place it in the accessory holder and close the holder.
Fig. 9 Combination nozzle
‡
‡
‡
‡
Combination nozzle with furniture brush and upholstery nozzle for vacuuming window frames, cupboards, furniture, etc.
Open the accessory compartment and remove the
combination nozzle. Place it on the air intake opening of the upright vacuum cleaner and click into
place.
The furniture brush attachment can be pushed to the
side. The upholstery nozzle is located underneath.
The combination nozzle can also be placed on the tip
of the crevice nozzle.
After use, place the combination nozzle back in the
accessory compartment for storage, close the accessory compartment, clicking it into place.
Charging the hand-held cordless vacuum cleaner
Fig. 6
!
‡
‡
Like every other Li-Ion battery the battery is subject
to natural wear as well. That means the battery capacity and thus runtime decrease over time. This is a
natural aging process and not the result of a material/
production failure or a product defect.
‡
Unlock the hand-held cordless vacuum cleaner by
pressing the release button and remove it from the
hand stick.
During short pauses in vacuuming, the appliance can
be left standing anywhere in the room. To do this, tilt
the vacuum cleaner forwards slightly in the direction
of the nozzle.
Caution: When the appliance is left standing, it
must be switched off because, if the brush is
turning while the appliance is standing still, it could
cause damage to the floor covering.
Fig. 10
‡
To charge the hand-held cordless vacuum cleaner,
insert it into the hand stick and lock into place. Make
sure that it is seated correctly.
After using the appliance
Fig. 11
‡
Switch off the appliance after vacuuming.
Emptying the dust container
In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every
use or, at the latest, when dust at one point in the dust
container has reached the marking.
We recommend that you not fill the dust container beyond the marking, as this leads to considerable soiling
of the filter.
40
* Depending on model
Fig. 12
Cleaning the floor nozzle
‡
Before carrying out any maintenance, switch off the
vacuum cleaner and disconnect it from the charging
cable.
‡
Remove the hand-held cordless vacuum cleaner
from the hand stick. Fig. 7
Using the release button, unlock the dust container
and remove it from the motor unit.
Fig. 17
Fig. 13
‡
‡
‡
‡
Take the filter unit out of the dust container.
Empty the dust container.
Fig. 14
‡
‡
Remove any dirt which may have been lodged underneath the container ejector opening.
a) Insert the filter unit into the dust container, making
sure it is correctly seated
b) Insert the dust container in the appliance, so that it
'clicks' audibly into place
!
!
!
Caution: If you notice any resistance when inserting
the dust container, check that the filter is complete
and that the filter unit and dust container are correctly seated.
Cleaning the filter
The outer filter unit and filter cartridge should be cleaned at regular intervals in order to ensure optimum
operation of the vacuum cleaner.
!
Caution: The filter can only be cleaned if the appliance is switched off.
Never vacuum without the outer filter unit and its
fitted filter cartridge.
Fig. 15 Cleaning the outer filter unit
‡
‡
Switch off the appliance. Fig. 11
Remove the hand-held cordless vacuum cleaner
from the hand stick. Fig. 7
‡ Using the release button, unlock the dust container
and remove it from the motor unit. Fig. 12
‡ Take the filter unit out of the dust container.
a) It is usually sufficient to lightly shake or tap out the
whole filter unit when the dust container is emptied in
order to dislodge any particles of dirt.
b) If this is not sufficient, you can use a dry cloth to remove dirt particles from the surface.
Use the release button to release the brush roller
and pull it sideways out of the floor nozzle.
Using the groove provided, cut through threads and
hairs wound round the rollers with scissors.
Push the brush roller in sideways along the guide rod
in the floor tool and lock in place using the release
button.
Caution: The floor nozzle must only be put into
operation with the brush roller fitted.
Caution:
Floor nozzles are subject to a certain amount of
wear, depending on the type of hard floors you have
(e.g. rough, rustic tiles). You must therefore check
the underside of the floor tool at regular intervals.
Worn undersides of floor nozzles may have sharp
edges that can damage delicate hard floors, such as
parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn
floor tools.
Care
Before cleaning the hand stick vacuum cleaner or handheld cordless vacuum cleaner, it must be switched off
and disconnected from the charging cable. The vacuum
cleaner and accessories can be cleaned using a standard commercially-available plastic cleaner.
!
Caution: Do not use abrasive materials, glasscleaning agents or all-purpose cleaning products.
Never immerse the vacuum cleaner in water.
Subject to technical modifications.
Fig. 16 Cleaning the filter cartridge
a) Remove the filter cartridge from the filter unit.
b) Firstly, clean the filter cartridge by tapping out the dirt.
c) Pull out the foam filter from the motor protection and
rinse separately.
Allow the foam filter and motor protection filter to
dry completely (approx. 24 hours)
‡ After fitting the foam filter, insert the filter unit into the
dust container.
New filters can be obtained from our after-sales service, if required.
* Depending on model
41
fr
Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur
Bosch de la série BBH3/BCH3.
Cette notice d'utilisation présente différents modèles
BBH3/BCH3. Il se peut donc que toutes les caractéristiques et les fonctions décrites ici ne concernent pas
votre aspirateur. Utilisez exclusivement les accessoires
d'origine Bosch. Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur, pour vous permettre d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.
Fig. 2
‡
Fixez l'aspirateur balai dans la brosse pour sols et
encliquetez-le.
Pour désenclencher la brosse pour sols, appuyez sur
le bouton de déverrouillage et retirez l'aspirateur balai de la brosse.
‡
Rechargement
!
Veuillez déplier les volets illustrés !
Attention :
Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois,
ses batteries doivent être entièrement chargées.
Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement
le chargeur compris dans la livraison. Raccordez et
mettez en service le chargeur uniquement selon les
indications figurant sur la plaque signalétique. Ne
rechargez pas l'appareil à des températures inférieures à 0°C ni supérieures à 40°C.
Fig. 3
Description de l'appareil
1 Brosse pour sols avec électrobrosse
2 Bouton de déverrouillage de la brosse rotative
3 Collecteur de poussières
4 Unité de filtre extérieure
5 Cartouche de filtre avec filtre de protection du
moteur et filtre mousse
6 Bloc moteur
‡
‡
‡
‡
‡
7 Suceur long télescopique*
8 Suceur combiné*
9 Poignée de l'aspirateur balai
10 Commutateur à curseur de l'aspirateur balai
‡
11 Emplacement pour suceur télescopique
12 Compartiment de rangement pour suceur combiné
13 Bouton de déverrouillage de la brosse pour sols
14 Bouton de déverrouillage de l'aspirateur à batterie
portatif
‡
Pour recharger l'aspirateur, placez-le à proximité
d'une prise. L'appareil peut être posé librement dans
la pièce. Fig. 6
Connectez le chargeur dans la prise située à l'arrière
de l'appareil.
Connectez la fiche du câble de charge dans la prise
secteur.
Le témoin de charge clignote lentement en blanc
pendant le chargement.
Lorsque la batterie est complètement chargée, le
témoin de charge s'allume en bleu et s'éteint après
quelques minutes. La batterie n'est alors plus chargée. Pour vérifier si la charge est correcte, débranchez brièvement l'appareil du secteur. Le témoin
s'allume ensuite de nouveau en blanc.
Il n'est pas souhaitable de laisser l'appareil, une fois
entièrement chargé, connecté au câble de charge et
à la prise.
Le chargeur et l'aspirateur balai peuvent chauffer
cela est normal et sans risque.
Témoin de fonctionnement
15 Poignée de l'aspirateur à batterie portatif
État de fonctionnement
Fonction témoin de la
batterie
Mode normal
Le témoin s'allume en
blanc
19 Cordon de charge*
Charge de la batterie <
à 20 %
Le témoin clignote en
rouge
20 Tige de guidage de la brosse rotative
La batterie est vide
Le témoin s'éteint
Processus de charge
Le témoin clignote lentement en blanc
La batterie est entièrement chargée
Le témoin s'allume en
blanc et s'éteint après
environ 2 minutes
Sécurité de
température
L'affichage s'allume en
rouge et s'éteint après
environ 10 secondes.
16 Commutateur à curseur de l'aspirateur à batterie
portatif
17 Témoin de l'état de charge de la batterie
18 Bouton de déverrouillage du collecteur de poussières
21 Brosse rotative
Avant la première utilisation
Fig. 1
‡
‡
‡
42
Ouvrez le compartiment de rangement et retirez le
suceur combiné.
Fixez la poignée avec précaution sur le boîtier principal et vissez-la.
Posez l'accessoire combiné dans le compartiment
de rangement et fermez ce dernier.
sur/sous-
* selon l'équipement
Utilisation de l'aspirateur balai
Aspiration
Fig. 7
Fig. 4
‡
Actionnez le commutateur à curseur dans le sens de
la flèche.
Réglage de la puissance d'aspiration
Poussez le commutateur à curseur dans la position
souhaitée pour régler la puissance d'aspiration :
Niveau de puissance 1
1
Aspiration avec une brosse électrique activée. Pour
des tâches de nettoyage usuelles sur toutes les surfaces.
L'appareil atteint la durée de marche maximale dans
ce réglage.
‡
‡
Déverrouillez l'aspirateur à batterie portatif en actionnant le bouton de déverrouillage et extrayez-le de
l'aspirateur balai.
Aspiration avec des accessoires supplémentaires
Fig. 5
‡
Utilisation de l'aspirateur à batterie
portatif
Niveau de puissance 2
2
Aspiration avec une brosse électrique activée. Pour
des tâches de nettoyage difficiles sur toutes les surfaces (surtout sur les tapis).
L'appareil atteint une durée de marche plus courte
dans ce réglage.
Figure 8 Suceur long
‡
‡
‡
‡
Figure 9 Suceur combiné
‡
Durée de marche
Comme toutes les batteries au Lithium-Ion, la batterie
peut s'user naturellement. Avec le temps, la capacité
de la batterie diminue, ainsi que sa durée de marche.
Il s'agit là d'un processus de vieillissement naturel qui
ne vient pas d'un défaut de matériaux ou de fabrication, ni d'un vice.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
En mode normal
avec une brosse
pour sols pour
des tâches de nettoyage normales
Jusqu'à
55 min.
Jusqu'à
50 min.
En mode turbo
avec embout
électrique pour
plancher ou
aspirateur manuel
sur piles pour des
tâches de nettoyage complexes.
Jusqu'à
20 min.
Pour aspirer à des endroits difficiles d'accès et audessus de la tête.
Ouvrez l'emplacement de l'accessoire via la poignée
encastrée, retirez le suceur long, placez-le sur le
trou d'aspiration de l'aspirateur à batterie portatif
et encliquetez-le.
Le suceur long peut être étendu si nécessaire. Pour
ce faire, appuyez sur le bouton de déverrouillage,
étirez le suceur long et encliquetez-le à sa position
finale.
Après utilisation, repliez si nécessaire le suceur
long, placez-le dans l'emplacement pour accessoires et fermez ce dernier.
‡
‡
‡
‡
Suceur combiné avec brosse aspirateur et suceur
ameublement pour aspirer les châssis de fenêtres,
armoires, meubles etc.
Ouvrez le compartiment de rangement, retirez le suceur combiné, placez-le sur le trou d'aspiration de
l'aspirateur à batterie portatif et encliquetez-le.
L'accessoire brosse pour meuble peut être expulsé
sur le côté. Le suceur ameublement se trouve en
dessous.
Le suceur combiné peut aussi être placé au sommet
du suceur long.
Après utilisation, rangez de nouveau le suceur combiné dans le compartiment des accessoires, refermez ce dernier et encliquetez-le.
Recharge de l'aspirateur à batterie portatif
Jusqu'à
18 min.
Figure 10
‡
Pour recharger l'aspirateur à batterie portatif, remettez-le dans l'aspirateur balai et verrouillez-le.
Vérifiez le bon positionnement.
Après utilisation
Figure 11
‡
Éteignez l'appareil après le nettoyage.
Fig. 6
‡
!
Lors de courtes pauses d'aspiration, l'appareil peut
être posé librement dans la pièce. Pour cela, basculez l'aspirateur légèrement vers l'avant en direction
de la brosse.
Attention : pour ranger l'appareil, éteignez-le
impérativement du fait que la brosse rotative
risque d'endommager le revêtement de sol lors de
l'immobilisation de l'aspirateur.
* selon l'équipement
43
Vidage du bac à poussières
Figure 16 Nettoyage de la cartouche de filtre
Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est
recommandé de vider le collecteur de poussières après
chaque utilisation, et au plus tard lorsque la poussière
a atteint le repère du collecteur de poussières.
a) Extrayez la cartouche de filtre de l'unité de filtre.
b) Nettoyez d'abord la cartouche de filtre en la tapotant.
c) Retirez le filtre mousse de la protection du moteur et
lavez-le séparément. Laissez complètement sécher le
filtre mousse et le filtre de protection du moteur, (env.
24h).
‡ Après le montage du filtre mousse, remettez en place
l'unité de filtre dans le collecteur de poussières.
Nous vous recommandons de veiller à ne pas dépasser
le repère du collecteur de poussières, car cela conduit
à un important encrassement du filtre.
Figure 12
‡
‡
Retirez l'aspirateur à batterie portatif de l'aspirateur
balai. Fig. 7
Déverrouillez le bac à poussières à l'aide du bouton
de déverrouillage et retirez-le du bloc-moteur.
En cas de besoin, il est possible d'acheter des filtres
neufs auprès de notre service après-vente.
Nettoyage de la brosse pour sols
Avant chaque entretien, éteignez l'aspirateur et débranchez-le ou bien séparez-le du cordon de charge.
Figure 13
‡
‡
Extrayez l'unité de filtre du collecteur de poussières.
Videz le collecteur de poussières.
Figure 14
‡
Éliminez les saletés éventuellement présentes endessous de l'ouverture d'éjection.
a) Insérez l'unité de filtre dans le collecteur de poussières, tout en veillant à ce qu'elle soit correctement
en place
b) Posez le bac à poussières sur le bloc-moteur et verrouillez-le de manière audible.
!
Attention : si vous sentez une résistance en installant
le collecteur de poussières, vérifiez si les filtres sont
au complet et si l'unité de filtre et le collecteur de
poussières sont correctement mis en place.
Figure 17
‡
‡
‡
!
!
Nettoyage des filtres
L'unité de filtre extérieure et la cartouche de filtre doivent être nettoyées régulièrement, afin que l'aspirateur
fonctionne de façon optimale.
!
Attention : le nettoyage du filtre est uniquement
possible lorsque l'appareil est éteint.
N'aspirez jamais sans unité de filtre extérieure avec
la cartouche de filtre en place.
Figure 15 Nettoyage de l'unité de filtre extérieure
‡
‡
‡
Mise hors tension de l'appareil. Fig. 11
Retirez l'aspirateur à batterie portatif de l'aspirateur
balai. Fig. 7
Déverrouillez le bac à poussières à l'aide du bouton
de déverrouillage et retirez-le du bloc-moteur. Fig.
12
‡
Extrayez l'unité de filtre du collecteur de poussières.
a) Généralement il suffit de secouer ou de tapoter légèrement toute l'unité de filtre lors du vidage du collecteur
de poussières, afin que les éventuelles saletés se décollent.
b) Si cela ne suffit pas, veuillez utiliser un chiffon sec pour
enlever les saletés sur la surface.
44
Déverrouillez la brosse rotative en appuyant sur le
bouton de déverrouillage et retirez-la latéralement
de la brosse pour sols.
Coupez les fils et cheveux enroulés avec des ciseaux
le long de l'encoche prévue à cet effet et enlevez-les.
Introduisez la brosse rotative latéralement dans la
brosse pour sols, le long de la tige de guidage, et
verrouillez-la au moyen du bouton de déverrouillage.
Attention : la brosse pour sols doit uniquement être
utilisée avec la brosse rotative en place.
Attention :
Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur
(par ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement la semelle de
la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes
coupantes, peuvent occasionner des dommages
sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour
d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour
sols usée.
Entretien
Avant chaque nettoyage de l'aspirateur balai ou de
l'aspirateur à batterie portatif, il faut l'éteindre et le
séparer du cordon de charge. L'aspirateur et les accessoires peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.
!
Attention : n'utilisez pas de produits récurants, de
nettoyants pour vitres ni de nettoyants universels. Ne
plongez jamais l'aspirateur dans l'eau.
Sous réserve de modifications techniques.
* selon l'équipement
it
Siamo lieti che Lei abbia scelto un aspirapolvere Bosch
della serie BBH3/BCH3.
Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati
diversi modelli BBH3/BCH3. È pertanto possibile che
non tutte le caratteristiche di dotazione e le funzioni
descritte si riferiscano al modello da Lei scelto. Devono essere utilizzati esclusivamente gli accessori Bosch
originali, pensati in modo specifico per il Suo aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di pulizia
possibile.
Figura 2
‡
Infilare la scopa elettrica sulla spazzola per pavimenti e farla innestare in posizione.
Per sganciare la spazzola, premere il pulsante di sblocco ed estrarre la scopa elettrica dalla spazzola per
pavimenti.
‡
Carica
!
Aprire le pagine con le figure.
Attenzione:
Prima del primo utilizzo, le batterie dell'aspirapolvere
dovrebbero essere completamente cariche.
Per il caricamento utilizzare esclusivamente il cavo
di ricarica fornito in dotazione. Collegare e mettere in funzione il cavo di carica solo in conformità a
quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
Non caricare l'apparecchio a temperature inferiori a
0°C o superiore a 40°C.
Figura 3
‡
Descrizione dell'apparecchio
1 Spazzola per pavimenti con spazzola elettrica
2 Pulsante di sblocco del rullo della spazzola
3 Contenitore raccoglisporco
4 Unità filtro esterna
5 Cartuccia filtrante con filtro protezione motore e
filtro in gommapiuma
‡
‡
‡
‡
6 Gruppo motore
7 Bocchetta per giunti estraibile*
8 Bocchetta combinata*
9 Impugnatura della scopa elettrica
‡
10 Interruttore a cursore scopa elettrica
11 Custodia accessori per bocchetta per giunti estraibile
12 Vano accessori per bocchetta combinata
13 Pulsante di sblocco della spazzola per pavimenti
14 Pulsante di sblocco dell'aspirapolvere a mano a
batteria
‡
Per il processo di carica, posizionare l'aspirapolvere
vicino a una presa di corrente. Si può posizionare
l'apparecchio nel locale senza appoggiarlo. Figura 6
Infilare il cavo di carica nella parte posteriore
dell'attacco dell'apparecchio.
Inserire la spina del cavo di carica nella presa.
Durante il processo di carica, l'indicatore di carica
lampeggia lentamente a luce bianca.
Quando la batteria è completamente carica,
l'indicatore di carica si accende a luce bianca e si
spegne dopo alcuni minuti. La batteria non continua
a ricaricarsi. Per controllare l'apparecchio, staccarlo brevemente dalla rete. Poi l'indicatore si accende
nuovamente a luce bianca.
Non è pericoloso lasciare collegato l'apparecchio al
cavo di carica e alla presa anche dopo il completamento della carica.
Il riscaldamento del caricabatteria e della scopa elettrica è un fenomeno normale e non comporta problemi.
Spia di funzionamento
Stato di funzionamento
Funzione
teria
16 Interruttore a cursore aspirapolvere a mano a
batteria
Modalità normale
Il display si accende a
luce bianca
17 Indicatore stato di carica batteria
18 Pulsante di sblocco del contenitore raccoglisporco
Carica della batteria <
20%
Il display lampeggia a
luce rossa
19 Cavo di carica*
La batteria è scarica
Il display si spegne
Processo di carica
L'indicatore lampeggia
lentamente a luce bianca
La batteria è completamente carica
Il display si accende a
luce bianca e si spegne
dopo circa 2 minuti.
Protezione da sovratemperatura/dal
mancato
raggiungimento
della
temperatura
L'indicatore si accende
a luce rossa e si spegne
dopo circa 10 secondi.
15 Impugnatura dell'aspirapolvere a mano a batteria
20 Asta per inserimento del rullo della spazzola
21 Rullo della spazzola
Prima del primo utilizzo
Figura 1
‡
‡
‡
Aprire il vano accessori e rimuovere la bocchetta
combinata.
Collegare e avvitare con cautela l'impugnatura al
corpo principale.
Disporre l'accessorio combinato nel vano accessori
e chiuderlo.
* a seconda della specifica dotazione
display
bat-
45
!
Utilizzo della scopa elettrica
Aspirazione
Figura 4
‡
Azionare l'interruttore a cursore nel senso indicato
dalla freccia.
Utilizzo dell'aspirapolvere a mano a batteria
Figura 7
Regolazione della potenza di aspirazione
‡
Figura 5
Portare l'interruttore a cursore nella posizione desiderata per impostare la potenza di aspirazione:
‡
Livello di potenza 1
1
Aspirazione con spazzola elettrica inserita. Per interventi di pulizia di routine su tutti i tipi di pavimento.
Con questa impostazione, l'apparecchio raggiunge il
tempo di funzionamento massimo.
‡
Livello di potenza 2
2
Aspirazione con spazzola elettrica inserita. Per sofisticati interventi di pulizia su tutti i tipi di pavimento (specialmente tappeti).
Con questa impostazione, l'apparecchio raggiunge il
tempo di funzionamento più breve.
Come avviene per ogni batteria agli ioni di litio,
anche la batteria è soggetta a una naturale usura.
Con il tempo, si riduce la capacità della batteria e
di conseguenza anche il tempo di funzionamento. Si
tratta di un processo di invecchiamento naturale, non
è la conseguenza dell'inadeguatezza del materiale
impiegato o di un errore da parte del produttore o di
un vizio della cosa.
Figura 8 bocchetta per giunti
‡
‡
‡
‡
BBH3/BCH3
21,6V
A un livello normale con spazzola
per pavimenti
elettrica per consueti interventi di
pulizia
Fino a
minuti
Fino a
minuti
Al livello Turbo
con spazzola per
pavimenti elettrica o aspirapolvere
a mano per sofisticati interventi di
pulizia
Fino a
minuti
50
Per l'aspirazione dei punti difficilmente raggiungibili
e sopra la testa.
Aprire la custodia mediante le maniglie, rimuovere la
bocchetta per giunti, collocarla e innestarla in posizione sull'apertura di aspirazione dell'aspirapolvere
a mano a batteria.
Se necessario la bocchetta per giunti può essere estratta. A tal proposito premere il pulsante di sblocco, estrarre la bocchetta per giunti e innestarla nella
posizione finale.
Dopo l'utilizzo, eventualmente ripiegare la bocchetta per giunti, collocarla nella custodia accessori e
richiuderla.
Figura 9 bocchetta combinata
‡
‡
‡
BBH3/BCH3
25,2V
Sbloccare l'aspirapolvere a mano a batteria azionando il tasto di sblocco ed estrarlo dalla scopa elettrica.
Aspirazione con accessori aggiuntivi
Tempo di funzionamento
55
Attenzione: quando si posiziona l'apparecchio in
questo modo è indispensabile spegnerlo, perché
ad apparecchio fermo la spazzola rotante potrebbe
causare danni al rivestimento del pavimento.
‡
‡
Bocchetta combinata con pennello per mobili e bocchetta per imbottiture per l'aspirazione del telaio
delle finestre, armadi, mobili e così via.
Aprire il vano accessori, rimuovere la bocchetta combinata, collocarla e innestarla in posizione
sull'apertura di aspirazione dell'aspirapolvere a
mano a batteria.
L'inserto per il pennello per mobili può essere rimosso lateralmente. Sotto si trova la bocchetta per
imbottiture.
Anche la bocchetta combinata può essere applicata
sulla punta della bocchetta per giunti.
Dopo l'utilizzo, stipare nuovamente la bocchetta
combinata nel vano accessori che deve essere poi
chiuso e bloccato.
Carica dell'aspirapolvere a mano a batteria
20
Fino a
minuti
18
Figura 10
‡
Per caricarlo, montare l'aspirapolvere a mano a batteria nella scopa elettrica e farlo innestare in posizione. Verificare che sia in posizione corretta.
Dopo il lavoro
Figura 11
Figura 6
‡
46
‡
Dopo l'aspirazione spegnere l'apparecchio.
In caso di brevi pause durante l'aspirazione, si può
posizionare l'apparecchio nel locale senza appoggiarlo. A tale scopo spingerlo leggermente in avanti in
direzione della spazzola.
* a seconda della specifica dotazione
Svuotamento del contenitore raccoglisporco
Figura 16 Pulizia della cartuccia filtrante
Per ottenere buoni risultati, si consiglia di svuotare il
contenitore raccoglisporco dopo ogni utilizzo o, al più
tardi, quando la polvere ha raggiunto il livello indicato
dall'apposita tacca all'interno del contenitore raccoglisporco.
a) Estrarre la cartuccia filtrante dall'unità filtro.
b) Inizialmente pulire la cartuccia filtrante battendola.
c) Estrarre il filtro in gommapiuma dalla protezione motore e lavarlo separatamente. Lasciare asciugare completamente il filtro in gommapiuma e il filtro protezione
motore (circa 24 ore).
‡ Dopo il montaggio del filtro in gommapiuma inserire
l'unità filtro nel contenitore polvere.
Consigliamo di non lasciar riempire il contenitore raccoglisporco oltre l'apposita tacca, poiché altrimenti si
accumulerebbe troppa sporcizia nel filtro.
Figura 12
‡
‡
Estrarre l'aspirapolvere a mano a batteria dalla scopa elettrica. Figura 7
Sbloccare il contenitore raccoglisporco mediante il
tasto di sblocco e sfilarlo dal gruppo motore.
In caso di necessità, possono essere richiesti filtri nuovi al nostro servizio di assistenza tecnica.
Pulizia della spazzola per pavimenti
Prima di ogni intervento di manutenzione spegnere
l'aspirapolvere o staccarlo dal cavo di carica.
Figura 13
Figura 17
‡
‡
‡
Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco.
Svuotare il contenitore raccoglisporco.
Figura 14
‡
‡
‡
Rimuovere lo sporco eventualmente presente al di
sotto dell'apertura di espulsione.
a) Montare l'unità filtro nel contenitore raccoglisporco
accertandosi che venga inserita correttamente.
b) Montare il contenitore raccoglisporco sul gruppo motore e farlo innestare in posizione.
!
Attenzione: se si nota una resistenza applicando il
contenitore raccoglisporco, controllare l'integrità del
filtro e il corretto alloggiamento dell'unità filtro e del
contenitore raccoglisporco.
!
Attenzione: la spazzola per pavimenti deve essere
azionata esclusivamente con il rullo della spazzola
montato.
!
Attenzione:
Le spazzole per pavimenti sono soggette a una certa
usura in base alle caratteristiche del pavimento duro
(ad es. piastrelle grezze, in cotto). È quindi importante controllare a intervalli regolari la base della
spazzola. Basi usurate o con spigoli vivi possono
danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet
e il linoleum. Il produttore non risponde di eventuali
danni derivanti dall'utilizzo di spazzole per pavimenti usurate.
Pulizia dei filtri
Sarebbe opportuno pulire l'unità filtro esterna e la cartuccia filtrante a intervalli di tempo regolari, in modo
da garantire la prestazione ottimale dell'aspirapolvere.
!
Attenzione: è possibile pulire il filtro solo ad apparecchio spento.
Non aspirare mai senza unità filtro esterna con
cartuccia filtrante inserita.
Figura 15 Pulizia dell'unità filtro esterna
‡
‡
‡
‡
Spegnere l'apparecchio. Figura 11
Estrarre l'aspirapolvere a mano a batteria dalla scopa elettrica. Figura 7
Sbloccare il contenitore raccoglisporco mediante il
tasto di sblocco e sfilarlo dal gruppo motore.
Figura 12
Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco.
a) Di norma è sufficiente, quando si svuota il contenitore polvere, scuotere leggermente l'intera unità filtro
oppure dare lievi colpi in modo da fare fuoriuscire le
particelle di sporco.
b) Se ciò non dovesse essere sufficiente, utilizzare un
panno asciutto per rimuovere le particelle di sporco
dalla superficie.
Sbloccare il rullo della spazzola mediante il pulsante di sblocco e tirare lateralmente la spazzola per
pavimenti.
Tagliare con le forbici i fili e i capelli rimasti attorcigliati lungo l'apposita scanalatura.
Inserire il rullo della spazzola lateralmente e lungo
l'asta per l'inserimento nella spazzola per pavimenti
e innestare mediante il pulsante di sblocco.
Cura
Prima di ciascuna operazione di pulizia della scopa
elettrica o dell'aspirapolvere a mano a batteria è necessario che questo sia spento e staccato dal cavo di
carica. L'aspirapolvere e gli accessori possono essere
puliti con un normale detergente per plastica.
!
Attenzione: non utilizzare strumenti abrasivi né
detergenti universali o per vetro. Non immergere mai
l’aspirapolvere nell'acqua.
Con riserva di modifiche tecniche.
* a seconda della specifica dotazione
47
nl
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie BBH3/BCH3 heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende
BBH3/BCH3 modellen beschreven. Het is daarom mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en functies
van toepassing zijn op uw apparaat. Om een zo goed
mogelijk resultaat te behalen, dient u alleen gebruik te
maken van originele accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn.
Afb. 2
‡
Handstofzuiger in het vloermondstuk steken en vergrendelen.
U verwijdert het vloermondstuk door op de ontgrendelingsknop te drukken en de handstofzuiger uit het
mondstuk te trekken.
‡
Opladen
!
De pagina's met afbeeldingen uitklappen!
Let op:
Voor het eerste gebruik moeten de accu's van de
stofzuiger volledig worden opgeladen.
Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde
laadkabel. De laadkabel alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen. Het apparaat niet opladen bij temperaturen onder 0°C of
boven 40°C.
Afb. 3
‡
Beschrijving van het apparaat
1 Vloermondstuk met elektrische borstel
2 Ontgrendelingsknop borstelrol
3 Stofreservoir
4 Buitenste filtereenheid
5 Filterpatroon met motorbeveiligingsfilter en filterschuim
‡
‡
‡
‡
6 Motoreenheid
7 Uittrekbaar kierenmondstuk*
8 Combimondstuk*
9 Handgreep handstofzuiger
10 Schuifregelaar handstofzuiger
‡
‡
11 Accessoire-koker voor uitschuifbaar kierenmondstuk
12 Accessoirevak voor combimondstuk
Om de stofzuiger op te laden, plaatst u hem dichtbij
een contactdoos. Het apparaat kan vrij in de ruimte
worden geplaatst. Afb. 6
Laadkabel achter in de aansluiting van het apparaat
steken.
Stekker van de laadkabel in de contactdoos steken.
Tijdens het laden knippert de laadindicatie langzaam wit.
Is de accu volledig opgeladen, dan is de laadindicatie permanent wit verlicht en gaat na enkele minuten
uit. De accu wordt dan niet meer geladen. Koppel
het apparaat ter controle korte tijd los van het net.
Daarna is de indicatie weer wit verlicht.
U kunt het apparaat zonder bezwaar ook nadat het
volledig is opgeladen aan de laadkabel en de contactdoos aangesloten laten.
Het is mogelijk dat de laadkabel en de handstofzuiger warm worden. Dit is normaal en niet bezwaarlijk.
Gebruiksindicatie
13 Ontgrendelingsknop vloerenmondstuk
Gebruikstoestand
Functie accu-indicatie
Normale modus
Indicatie is wit verlicht
16 Schuifregelaar hand-accuzuiger
Acculading < 20%
Indicatie knippert rood
17 Indicatie Laadstatus accu
Accu is leeg
Indicatie gaat uit
18 Ontrgrendelingsknop stofreservoir
Laadprocedure
Indicatie knippert langzaam wit
Accu is compleet geladen
Indicatie is wit verlicht
en gaat na ca. 2 minuten
uit
Over-/ondertemperatuurbeveiliging
Indicatie is rood verlicht
en gaat na ca. 10 seconden uit.
14 Ontgrendelingsknop hand-accuzuiger
15 Handgreep hand-accuzuiger
19 Laadkabel*
20 Geleidingsstang borstelrol
21 Borstelrol
Voor het eerste gebruik
Afb. 1
‡
‡
‡
48
Accessoirevak openen en combimondstuk uitnemen.
Handgreep voorzichtig op de hoofdbehuizing steken
en vastschroeven.
Combi-accessoires in het accessoirevak leggen en
afsluiten
Gebruik van de handstofzuiger
Zuigen
Afb. 4
‡
Schuifregelaar in de richting van de pijl schuiven.
* afhankelijk van de uitvoering
Zuigkracht regelen
Stofzuigen met extra accessoires
Afb. 5
Afb. 8 Kierenmondstuk
Om het zuigvermogen in te stellen schuift u de schuifregelaar in de gewenste stand:
‡
‡
Vermogensstand 1
1
Stofzuigen terwijl de elektrische borstel ingeschakeld is. Voor routinematig schoon zuigen van alle
vloeren.
Het apparaat bereikt bij deze instelling de maximale
looptijd.
‡
Vermogensstand 2
2
Stofzuigen terwijl de elektrische borstel ingeschakeld is. Voor intensief schoon zuigen van alle vloeren (vooral vloerbedekking).
Het apparaat heeft bij deze instelling een kortere
looptijd.
Looptijden
‡
‡
‡
Afb. 9 Combimondstuk
‡
‡
De Accu is evenals Li-Ion accu's onderhevig aan slijtage. Mettertijd nemen de accucapaciteit en de looptijd
dan ook af. Het gaat hierbij om een natuurlijk verouderingsproces en niet om een materiaal- of fabricagefout
of een gebrek.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
In normale stand
met elektrisch vloermondstuk voor
normaal schoon
zuigen
Tot 55 min.
Tot 50 min.
In de turbostand
met elektrisch
vloermondstuk
of steelstofzuiger
voor veeleisende
toepassingen.
Tot 20 min.
Voor het schoon zuigen van moeilijk bereikbare
plaatsen en het bovenhands werken.
Accessoirekoker via de handgrepen openen, het
vloermondstuk uitnemen, op de zuigopening van de
hand-accustofzuiger plaatsen e vergrendelen.
Het kierenmondstuk kan zo nodig worden uitgetrokken. Hiervoor op de ontgrendelingsknop drukken,
het kierenmondstuk uittrekken en in de eindstand
vergrendelen.
Na gebruik het kierenmondstuk eventueel in elkaar
schuiven, in de accessoirekoker plaatsen en de koker sluiten.
‡
‡
‡
Combimondstuk met meubelpenseel en bekledingsmondstuk voor het schoon zuigen van ramen, kasten, meubels etc.
Accessoirevak openen, het combimondstuk verwijderen, op de zuigopening van de hand-accuzuiger
plaatsen en vergrendelen.
Het opzetstuk voor het meubelpenseel kan er vanaf
de zijkant worden afgeschoven. Hieronder bevindt
zich het bekledingsmondstuk.
Het combimondstuk kan ook op de punt van het kierenmondstuk worden geplaatst.
Na gebruik het combimondstuk weer in het accesoirevak doen, het vak sluiten en vergrendelen.
De hand-accuzuiger laden
Afb. 10
‡
Tot 18 min.
Om de hand-accuzuiger te laden dient u hem in de
handstofzuiger te plaatsen en te vergrendelen. Let
erop dat hij goed bevestigd is.
Na gebruik
Afb. 11
‡
Het apparaat na gebruik uitschakelen.
Afb. 6
Het stofreservoir leegmaken
‡
Voor een goed resultaat moet het stofreservoir na gebruik altijd worden leeggemaakt. Dit dient echter op
zijn laatst te gebeuren op het moment dat het stof op
een plek in het stofreservoir de markering heeft bereikt.
!
Bij korte zuigpauzes kan het apparaat vrij in de ruimte worden geplaatst. Hiervoor de zuiger licht naar
voren kantelen in de richting van het mondstuk.
Let op: Schakel het apparaat beslist uit wanneer u
het neerzet, anders kan de draaiende borstel schade aan de vloerbedekking veroorzaken.
Gebruik van de hand-accuzuiger
Wij raden u aan het stofreservoir niet verder te vullen
dan de markering, omdat dit tot sterke verontreiniging
van de filter leidt.
Afb. 7
Afb. 12
‡
‡
De hand-accuzuiger m.b.v. de ontgrendelingsknop
ontgrendelen en uit de handstofzuiger nemen.
‡
Neem de hand-accuzuiger uit de handstofzuiger.
Afb.
7
Het stofreservoir m.b.v. de ontgrendelingstoets ontgrendelen en van de motoreenheid trekken.
* afhankelijk van de uitvoering
49
Afb. 13
Het vloermondstuk schoonmaken
‡
‡
Alvorens onderhoud te plegen dient u de stofzuiger altijd uit te schakelen of van de stroom te halen.
Filtereenheid uit het stofreservoir nemen.
Stofreservoir leegmaken.
Afb. 14
‡
Eventueel vuil onder de uitlaatopening verwijderen.
a) Filtereenheid in het stofreservoir plaatsen. Let er
hierbij op dat hij op de juiste wijze wordt ingebracht
b) Stofreservoir op de motoreenheid plaatsen en hoorbaar laten vergrendelen.
!
Let op:
Stuit u bij het sluiten van het stofreservoir op een
weerstand, controleer de filter dan op volledigheid
en ga na of de filtereenheid en het stofreservoir op
de juiste wijze zijn ingebracht.
Reiniging van de filters
Voor een optimale werking van de stofzuiger dienen de
buitenste filtereenheid en het filterpatroon regelmatig
te worden schoongemaakt.
!
Afb. 17
‡
‡
‡
!
Let op: Het vloermondstuk mag alleen in gebruik
worden genomen wanneer de borstelrol is vastgezet.
!
Let op:
Vloermondstukken zijn, afhankelijk van het type
harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) onderhevig
aan een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u
regelmatig de onderkant van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk
versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren, zoals
parket en linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk
voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door
een versleten mondstuk.
Let op: de filter kan alleen worden schoongemaakt
wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
Nooit met ingebracht filterpatroon zuigen zonder
buitenste filtereenheid.
Afb. 15 Buitenste filtereenheid schoonmaken
‡
‡
‡
Apparaat uitschakelen. Afb. 11
Neem de hand-accuzuiger uit de handstofzuiger.
Afb.
7
Het stofreservoir m.b.v. de ontgrendelingstoets ontgrendelen en van de motoreenheid trekken. Afb. 12
‡ Filtereenheid uit het stofreservoir nemen.
a) In de regel volstaat het om de hele filtereenheid tijdens het leegmaken van het stofreservoir even uit te
schudden of te kloppen, zodat mogelijke stofdeeltjes
losraken.
b) Is dit niet afdoende, gebruik dan een droge doek om de
vuildeeltjes te verwijderen van het oppervlak.
Afb. 16 Filterpatroon reinigen
Borstelrol met behulp van de ontgrendelingsknop
ontgrendelen en zijwaarts uit het vloermondstuk
trekken.
Opgewikkelde draden en haren met een schaar
langs de hiervoor bestemde keep doorknippen.
Borstelrol zijwaarts langs de geleidingsstang in het
vloermondstuk schuiven en met behulp van de ontgrendelingsknop vergrendelen.
Schoonmaken
Alvorens handstofzuigers of hand-accuzuigers schoon
te maken, dienen deze uitgeschakeld en losgekoppeld
te zijn van de laadkabel. Stofzuigers en accessoires
kunnen worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof.
!
Let op: Geen schuurmiddelen, glas of universele
reinigingsmiddelen gebruiken. De stofzuiger nooit in
water dompelen.
Technische wijzigingen voorbehouden.
a) Filterpatroon uit de filtereenheid nemen.
b) Filterpatroon eerst schoonmaken door het uit te kloppen.
c) Het filterschuim van de motorbeveiliging aftrekken en
los van elkaar wassen. Filterschuim en motorbeveiligingsfilter volledig laten drogen, (ca. 24h).
‡ De filtereenheid na de montage van het filterschuim
in het stofreservoir plaatsen.
Nieuwe filters zijn desgewenst verkrijgbaar bij onze
servicedienst.
50
* afhankelijk van de uitvoering
da
Tak, fordi du har valgt en Bosch BBH3/BCH3 støvsuger.
I denne brugsanvisning beskrives forskellige BBH3/
BCH3 – modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de
beskrevne funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model. Vi anbefaler, at der altid anvendes originalt
tilbehør fra Bosch, fordi det er blevet udviklet specielt
til denne støvsuger for at opnå det optimalt bedste resultat af støvsugningen.
Fig. 2
‡
Stik håndstøvsugeren ind i gulvmundstykket, og lad
den gå i indgreb.
Tryk på frigørelsesknappen for at løsne gulvmundstykket, og træk håndstøvsugeren ud af mundstykket.
‡
Opladning
!
Fold billedsiderne ud!
Pas på:
Inden støvsugeren bruges første gang, skal støvsugerens akku'er lades helt op.
Opladningen må kun foretages med det medfølgende ladekabel. Ladekablet må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet. Apparatet må ikke oplades ved
temperaturer under 0°C eller over 40°C.
Fig. 3
‡
Beskrivelse
1 Gulvmundstykke med elektro-børste
2 Frigørelsesknap for børstevalse
3 Støvbeholder
4 Ydre filterenhed
5 Filterpatron med motorbeskyttelsesfilter og filterskum
‡
‡
‡
‡
6 Motorenhed
7 Udtrækbart fugemundstykke*
8 Kombimundstykke*
9 Håndgreb, håndstøvsuger
10 Skydeafbryder, håndstøvsuger
11 Tilbehørsrum for udtrækbart fugemundstykke
‡
‡
Sæt støvsugeren til opladning i nærheden af en stikkontakt. Støvsugeren kan placeres frit stående.
Fig.
6
Stik ladekablet ind i tilslutningsstikket på bagsiden
af apparatet.
Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
Ladeindikatoren blinker langsomt hvidt under opladningen.
Når akku'en er ladet helt op, lyser ladeindikatoren
vedvarende hvidt og slukkes derefter efter nogle minutter. Akku'en bliver derefter ikke opladet yderligere. Afbryd kortvarigt strømforsyningen til apparatet
som kontrol. Derefter lyser indikatoren hvidt igen.
Der er ingen risiko forbundet med at lade apparatet
forblive tilsluttet til ladekabel og stikkontakt, selv
om det er fuldstændigt opladet.
Det er normalt og indebærer ingen fare, at både
ladekablet og håndstøvsugeren bliver varme under
opladningen.
12 Tilberørsrum til kombimundstykke
13 Frigørelsesknap for gulvmundstykke
14 Frigørelsesknap for akku-håndstøvsuger
Driftsindikator
Driftstilstand
Funktion
kator
Normal modus
Indikatoren lyser hvidt
Ladestatus for akku <
20 %
Indikator blinker rødt
15 Håndgreb, akku-håndstøvsuger
16 Skydeafbryder, akku-håndstøvsuger
17 Statusindikator for akku-opladning
18 Frigørelsesknap for støvbeholder
19 Ladekabel*
20 Styretap for børstevalse
21 Børstevalse
Inden den første ibrugtagning
Akku'en er afladet
Indikatoren slukkes
Opladeproces
Indikatoren
langsomt hvidt
Akku'en er fuldstændig
opladet
Indikatoren lyser hvidt
og slukkes efter ca. 2
minutter
Beskyttelse mod over-/
undertemperatur
Indikatoren lyser rødt
og slukkes efter ca. 10
sekunder.
Fig. 1
‡
‡
‡
Åbn tilbehørsrummet, og tag kombimundstykket ud.
Sæt forsigtigt håndgrebet på støvsugerens hovedkabinet, og skru det fast.
Læg kombi-tilbehøret i tilbehørsrummet, og luk det
batteri-indi-
* afhængigt af udstyr
blinker
51
Anvendelse af håndstøvsugeren
Anvendelse af akku-håndstøvsugeren
Støvsugning
Fig. 7
Fig. 4
‡
‡
Bevæg skydeafbryderen i pilens retning.
Regulering af sugestyrke
Støvsugning med ekstra tilbehør
Fig. 5
Fig. 8 Fugemundstykke
Sugestyrken indstilles ved at placere skydeafbryderen
på den ønskede position:
‡
‡
‡
Effekttrin 1
1
Støvsugning med aktiveret elektro-børste. Til normal rengøring af alle gulve.
Ved denne indstilling opnår apparatet den maksimale driftstid.
‡
Frigør akku-håndstøvsugeren ved at trykke på frigørelsesknappen, og tag den ud af håndstøvsugeren.
Effekttrin 2
2
Støvsugning med aktiveret elektro-børste. Til krævende rengøring af alle gulve (især tæpper).
Ved denne indstilling har apparatet en kortere driftstid.
‡
‡
Fig. 9 Kombimundstykke
‡
Driftstid
Som følge af naturlig slitage bliver effekten i akku'en
også med tiden forringet. Dette gør sig gældende ved
alle Li-Ion akku'er. Med tiden bliver akku'ens kapacitet
og dermed også driftstiden forringet. Der er tale om
en naturlig ældningsproces, som ikke skyldes materiale- hhv. produktionsfejl eller fejl ved apparatet.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
Ved normalt
driftstrin med
elektrisk gulvmundstykke til
normal rengøring
Op til
min.
Op til
min.
Ved turbodriftstrin med
elektrisk gulvmundstykke eller
manuel-akkustøvsuger til krævende
rengøring
Op til
min.
55
50
Til støvsugning af vanskeligt tilgængelige steder og
støvsugning over hovedhøjde.
Åbn tilbehørsrummet ved hjælp af de forsænkede
greb, tag fugemundstykket ud, sæt det på håndstøvsugerens sugeåbning, og lad det gå i indgreb.
Om ønsket kan fugemundstykket trækkes ud. Tryk
på frigørelsesknappen, træk fugemundstykket ud,
og lad det gå i indgreb på endepositionen.
Skyd evt. fugemundstykket sammen efter brugen,
placer det i tilbehørsrummet, og luk tilbehørsrummet.
‡
‡
‡
‡
Kombimundstykke med møbelbørste og polstermundstykke til støvsugning af vinduesrammer, skabe, møbler, etc.
Åbn tilbehørsrummet, tag kombimundstykket ud,
sæt det på håndstøvsugerens sugeåbning, og lad
det gå i indgreb.
Møbelbørstens holder kan skydes til side. Nedenunder befinder polstermundstykket sig.
Kombimundstykket kan også sættes på spidsen fugemundstykket.
Sæt kombimundstykket tilbage i tilbehørsrummet
igen efter brugen, luk tilbehørsrummet, og lad det
gå i indgreb.
Opladning af akku-håndstøvsugeren
Fig. 10
‡
20
Op til
min.
18
Sæt akku-håndstøvsugeren ind i håndstøvsugeren,
og lad den gå i indgreb. Sørg for at placere den korrekt.
Efter brug
Fig. 11
‡
Sluk apparatet, når støvsugningen er afsluttet.
Tømning af støvbeholder
Fig. 6
‡
!
52
Ved korte pauser i støvsugningen kan støvsugeren
placeres frit stående. Vip støvsugeren lidt fremad i
retning af mundstykket.
For at opnå en optimal støvsugning bør støvbeholderen tømmes efter hver støvsugning, dog senest, når
støvet i støvbeholderen har nået markeringen mindst
ét sted.
Bemærk: Støvsugeren skal altid slukkes, når den
står stille, fordi de roterende børster i givet fald
kan beskadige gulvbelægningen.
Vi anbefaler, at støvbeholderen ikke fyldes op over
denne markering, fordi dette i givet fald medfører, at
filtret bliver meget tilsmudset.
* afhængigt af udstyr
Fig. 12
Rengøring af gulvmundstykke
‡
Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet ud, inden
støvsugeren vedligeholdes.
‡
Tag akku-håndstøvsugeren ud af håndstøvsugeren.
Fig.
7
Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsesknappen, og træk den af motor-enheden.
Fig. 17
‡
Fig. 13
‡
‡
Tag filterenheden ud af støvbeholderen.
Tøm støvbeholderen.
Fig. 14
‡
‡
‡
Fjern eventuelt snavs under udgangsåbningen.
a) Sæt filterenheden i støvbeholderen, og kontroller
altid, at filterenheden er placeret korrekt.
b) Sæt støvbeholderen på motor-enheden, og lad den gå
hørbart i indgreb.
!
Bemærk: Kontroller, at filtret er korrekt samlet, og at
både filterenhed og støvbeholder er placeret rigtigt,
hvis der mærkes en modstand, når støvbeholderen
sættes på plads.
!
!
Rensning af filtre
For at sikre at støvsugeren fungerer optimalt, skal den
ydre filterenhed og filterpatronen rengøres med regelmæssige mellemrum.
!
Bemærk: Det er kun muligt at rengøre filtret, når der
er slukket for apparatet.
Støvsug aldrig uden filterpatron i den ydre filterenhed.
Fig. 15 Rengøring af ydre filterenhed
‡
‡
‡
Sluk for apparatet. Fig. 11
Tag akku-håndstøvsugeren ud af håndstøvsugeren.
Fig.
7
Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsesknappen, og træk den af motor-enheden. Fig. 12
‡ Tag filterenheden ud af støvbeholderen.
a) I almindelighed er det tilstrækkeligt at ryste hele filterenheden lidt under tømningen af støvbeholderen eller
at banke den let, så smudspartiklerne bliver løsnet.
b) Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal overfladen tørres
af med en tør klud for at fjerne smudspartiklerne.
Frigør børstevalsen ved at trykke på frigørelsesknappen, og træk børstevalsen sideværts ud af gulvmundstykket.
Tråde og hår, som har viklet sig om valsen, kan klippes over med en saks langs med rillen og derefter
fjernes.
Skyd børstevalsen ind i gulvmundstykket fra siden
langs med styretappen, og lad den gå i indgreb ved
at trykke på frigørelsesknappen.
Bemærk: Gulvmundstykket på kun bruges, når
børstevalsen er monteret.
Pas på:
Gulvmundstykker bliver udsat for et vist slid, afhængigt af gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser).
Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med
regelmæssige mellemrum. Slidte eller skarpkantede
undersider på mundstykker kan beskadige sarte gulve som parket eller linoleum. Producenten hæfter
ikke for evt. skader, som er opstået som følge af et
slidt mundstykke.
Pleje
Inden vedligeholdelse af håndstøvsugeren hhv. akkuhåndstøvsugeren skal den altid være slukket og ladekablet være trukket ud. Støvsugeren og tilbehørsdelene kan plejes med et almindeligt rengøringsmiddel til
kunststof.
!
Bemærk: Anvend aldrig skuremidler, glas- eller
universalrengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i
vand.
Med forbehold for tekniske ændringer.
Fig. 16 Rengøring af filterpatron
a) Tag filterenheden ud af støvpatronen.
b) Rengør først filterpatronen ved at banke den let.
c) Træk filterskummet af motorbeskyttelsen, og vask det
separat. Lad filterskummet og motorbeskyttelsesfiltret
tørre fuldstændigt, (ca. 24 timer).
‡ Sæt filterenheden på plads i støvbeholderen, efter
at filterskummet er monteret.
Der kan om ønsket bestilles nye filtre hos vores kundeservice.
* afhængigt af udstyr
53
no
Det gleder oss at du har valgt en Bosch støvsuger i serien BBH3/BCH3.
I denne bruksanvisningen vises ulike BBH3/BCH3-modeller. Det kan derfor hende at ikke alle kjennetegn og
funksjoner som beskrives, gjelder for akkurat din modell. For at støvsugeren skal fungere optimalt, bør du
bare bruke originalt tilbehør fra Bosch som er utviklet
spesielt for din støvsuger.
Bilde 2
‡
Sett håndstøvsugeren i gulvmunnstykket, og la den
gå i lås.
For å løsne gulvmunnstykket trykker du på opplåsningsknappen og trekker håndstøvsugeren løs fra
munnstykket.
‡
Lading
!
Vennligst brett ut sidene med bilder.
OBS!
Før første gangs bruk bør batteriene til støvsugeren
lades helt opp.
Du må kun bruke den medfølgende ladekabelen ved
lading. Ladekabelen må kun kobles til og tas i bruk
i henhold til opplysningene på typeskiltet. Ikke lad
apparatet ved temperaturer under 0 °C eller over
40 °C.
Bilde 3
Beskrivelse av apparatet
1 Gulvmunnstykke med elektrobørste
2 Opplåsningsknapp børstevalse
3 Støvbeholder
4 Utvendig filterenhet
5 Filterpatron med motorfilter og filterskum
‡
‡
‡
‡
‡
6 Motorblokk
7 Uttrekkbart fugemunnstykke*
8 Kombimunnstykke*
‡
9 Håndtak håndstøvsuger
10 Skyvebryter håndstøvsuger
11 Tilbehørsholder for uttrekkbart fugemunnstykke
‡
Plasser støvsugeren i nærheten av en stikkontakt
når den skal lades. Apparatet kan settes fritt i rommet. Bilde 6
Stikk ladekabelen inn i kontakten på baksiden av
apparatet.
Koble ladekabelen til stikkontakten.
Ladeindikatoren blinker sakte hvitt under ladingen.
Når batteriet er fulladet, lyser ladeindikatoren konstant hvitt og slukker etter noen minutter. Deretter
avsluttes ladingen av batteriet. Foreta en kontroll
ved å koble apparatet fra strømnettet en kort stund.
Deretter lyser indikatoren hvitt igjen.
Det er helt ufarlig å la apparatet bli stående med
ladekabelen koblet til stikkontakten etter at det er
fulladet.
Det er normalt og helt ufarlig at ladekabelen og
håndstøvsugeren blir varme.
12 Tilbehørsrom for kombimunnstykke
13 Opplåsningsknapp gulvmunnstykke
Driftsindikator
14 Opplåsningsknapp batteridrevet håndstøvsuger
Driftstilstand
15 Håndtak batteridrevet håndstøvsuger
Funksjon
kator
batteriindi-
16 Skyvebryter batteridrevet håndstøvsuger
Vanlig modus
Indikatoren lyser hvitt
17 Indikator for ladestatus batteri
Batterilading < 20 %
Indikatoren blinker rødt
18 Opplåsningsknapp støvbeholder
19 Ladekabel*
20 Styrestang børstevalse
Batteriet er tomt
Visningen slukker
Ladeprosess
Indikatoren blinker sakte
hvitt
Batteriet er helt oppladet
Indikatoren lyser hvitt
og slukker etter ca. 2
minutter
Vern mot over-/undertemperatur
Indikatoren lyser rødt
og slukker etter ca. 10
sekunder.
21 Børstevalse
Før første gangs bruk
Bilde 1
‡
‡
‡
Åpne tilbehørsrommet og ta ut kombimunnstykket.
Sett håndtaket forsiktig på hovedhuset og skru det
fast.
Legg kombitilbehøret i tilbehørsrommet og lukk det.
Bruke håndstøvsugeren
Støvsuging
Bilde 4
‡
54
Skyv skyvebryteren i pilretningen.
* utstyrsavhengig
Regulere sugekraften
Støvsuging med ekstra tilbehør
Bilde 5
Bilde 8 fugemunnstykke
Skyv skyvebryteren i ønsket posisjon for å stille inn sugeeffekten:
‡
Effekttrinn 1
1
Støvsuging når elektrobørsten er slått på. For rutinemessig rengjøring på alle slags gulv.
Med denne innstillingen har apparatet maksimal
brukstid.
‡
Effekttrinn 2
2
Støvsuging når elektrobørsten er slått på. For krevende rengjøring på alle slags gulv (særlig med tepper).
Med denne innstillingen har apparatet kortere brukstid.
Brukstid
‡
‡
‡
‡
Bilde 9 kombimunnstykke
‡
‡
Som alle andre li-ion-batterier er også Power for ALLbatteriet utsatt for naturlig slitasje. Batterikapasiteten
og dermed også brukstiden reduseres altså i det lange
løp. Dette er en naturlig aldringsprosess og skyldes
ikke materielle feil, mangler eller produksjonsfeil.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
På vanlig trinn
med elektrisk gulvmunnstykke for
vanlig rengjøring
Inntil 55 min.
Inntil 50 min.
På turbotrinn
med elektrisk
gulvmunnstykke
eller batteridrevet
håndstøvsuger til
krevende rengjøringsjobber
Inntil 20 min.
Til støvsuging av vanskelig tilgjengelige steder og
over hodehøyde.
Åpne tilbehørsbeholderen med de innfelte håndtakene, ta ut fugemunnstykket, sett det på sugeåpningen på håndstøvsugeren og la det smekke på plass.
Fugemunnstykket kan trekkes ut ved behov. Dette
gjør du ved å trykke på opplåsningsknappen, trekke
ut fugemunnstykket og la det smekke på plass i endestillingen.
Etter bruk skyver du inn fugemunnstykket, setter det
i tilbehørsbeholderen og lukker den.
‡
‡
‡
Kombimunnstykke med penselbørste og møbelmunnstykke til støvsuging av vinduskarmer, skap,
møbler etc.
Åpne tilbehørsrommet, ta ut kombimunnstykket,
sett det på sugeåpningen på håndstøvsugeren og la
det smekke på plass.
Penselbørsten kan skyves til siden og fjernes. Møbelmunnstykket er under den.
Kombimunnstykket kan også settes på spissen på
fugemunnstykket.
Legg kombimunnstykket i tilbehørsrommet igjen etter bruk, lukk tilbehørsrommet og la det gå i lås.
Lade batteridrevet håndstøvsuger
Bilde 10
‡
Inntil 18 min.
Sett den batteridrevne håndstøvsugeren inn i støvsugeren til den smekker i lås for å lade. Pass på at
den sitter ordentlig.
Etter arbeidet
Bilde 11
‡
Slå av apparatet når du er ferdig med å støvsuge.
Tømme støvbeholderen
Bilde 6
‡
!
Ved korte pauser i støvsugingen kan apparatet stilles fritt i rommet. Vipp støvsugeren lett forover mot
munnstykket.
Obs! Slå alltid av apparatet når du setter det fra
deg, ettersom den roterende børsten ellers kan
forårsake skade på gulvbelegget når støvsugeren
står i ro.
Bruk av batteridrevet håndstøvsuger
Bilde 7
‡
Løsne den batteridrevne håndstøvsugeren ved å
trykke på opplåsningsknappen og ta den ut av støvsugeren.
For å oppnå et godt resultat bør støvbeholderen tømmes hver gang du har brukt støvsugeren, og senest når
støvet har nådd markeringen i støvbeholderen.
Vi anbefaler ikke å la støvbeholderen fylles utover markeringen fordi dette fører til særdeles kraftig tilsmussing av filteret.
Bilde 12
‡
‡
Ta den batteridrevne håndstøvsugeren ut av støvsugeren. Bilde 7
Løsne støvbeholderen med opplåsningsknappen og
trekk den av motorenheten.
Bilde 13
‡
‡
Ta filterenheten ut av støvbeholderen.
Tøm støvbeholderen.
* utstyrsavhengig
55
Bilde 14
Rengjøre gulvmunnstykket
‡
Slå alltid av støvsugeren og trekk ut ladekabelen før
vedlikeholdsarbeid.
Fjern eventuelt smuss fra undersiden av utstøteråpningen.
a) Sett filterenheten inn i støvbeholderen. Pass på at
den sitter riktig.
b) Sett støvbeholderen på motorenheten så den klikker
hørbart på plass.
!
Obs! Dersom du merker motstand når du setter i
støvbeholderen, må du kontrollere at alle filtrene
er på plass og at filterenhet og støvbeholder sitter
riktig.
Rengjøring av filtrene
Den utvendige filterenheten og filterpatronen må rengjøres med jevne mellomrom slik at støvsugeren fungerer optimalt.
!
Bilde 17
‡
‡
‡
!
!
OBS! Det er bare mulig å rengjøre filteret når apparatet er slått av.
Støvsug aldri uten utvendig filterenhet med innsatt
filterpatron.
Bilde 15 Rengjøring av utvendig filterenhet
‡
‡
Slå av apparatet. Bilde 11
Ta den batteridrevne håndstøvsugeren ut av støvsugeren. Bilde 7
‡ Løsne støvbeholderen med opplåsningsknappen og
trekk den av motorenheten. Bilde 12
‡ Ta filterenheten ut av støvbeholderen.
a) Når du tømmer støvbeholderen, holder det som regel å
riste eller banke lett på den utvendige filterenheten for
å få eventuelle smusspartikler til å løsne.
b) Hvis dette ikke er tilstrekkelig, fjerner du smusspartiklene fra overflaten med en tørr klut.
Bilde 16 Rengjøre filterpatron
a) Ta filterpatronen ut av filterenheten.
b) Rengjør først filterpatronen ved å banke på den.
c) Trekk filterskummet ut av motorbeskyttelsen og vask
det for seg. La filterskummet og motorfilteret tørke helt
(ca. 24 t).
‡ Etter å ha montert filterskummet sett du filterenheten inn i støvbeholderen.
‡ Sett filterpatronen inn i filterenheten.
Løsne børstevalsen med opplåsningsknappen og
trekk den sidelengs ut av gulvmunnstykket.
Klipp opp sammenviklede tråder og hår med en saks
i sporet som er beregnet for dette, og fjern dem.
Skyv børstevalsen sidelengs inn i gulvmunnstykket
langs styrestangen og lås den med opplåsningsknappen.
Obs! Gulvmunnstykket må kun brukes med montert
børstevals.
OBS!
Avhengig av gulvenes beskaffenhet (f.eks. ru, rustikke fliser) utsettes gulvmunnstykkene for en viss
slitasje. Derfor bør du kontrollere undersiden av
munnstykket regelmessig. Dersom undersiden av
munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det
forårsake skader på mindre slitesterke gulv som
parkett og linoleum. Produsenten kan ikke holdes
ansvarlig for skader som oppstår som følge av at det
brukes et slitt gulvmunnstykke.
Pleie
Støvsugeren og den batteridrevne håndstøvsugeren
må alltid være slått av og koblet fra ladekabelen før
rengjøring. Du kan rengjøre støvsuger og tilbehørsdeler i plast med vanlig plastrensemiddel.
!
Obs! Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler. Støvsugeren må aldri senkes i
vann.
Med forbehold om tekniske endringer.
Trenger du nye filtre, kan disse bestilles hos kundeservice.
56
* utstyrsavhengig
sv
Tack för att du valt att köpa en Bosch-dammsugare i
BBH3/BCH3-serien.
Bruksanvisningen beskriver olika BBH3/BCH3-modeller. Det kan hända att vissa finesser och funktioner inte
gäller just din modell. Använd bara originaltillbehör
från Bosch, de är specialframtagna till den här dammsugaren för att ge bästa möjliga sugeffekt.
Bild 2
‡
‡
Snäpp fast handdammsugaren i golvmunstycket.
Lossa golvmunstycket genom att trycka på låsknappen och ta handdammsugaren ur munstycket.
Laddning
!
Vik ut bilduppslaget!
Obs!
Du måste ladda dammsugarens batterier helt före
första användning.
Använd bara den medföljande laddsladden vid laddning. Anslut och använd bara laddsladden enligt
märkskylten. Ladda inte enheten vid temperaturer
under 0°C eller över 40°C.
Bild 3
‡
Produktbeskrivning
1 Golvmunstycke med elborste
‡
‡
‡
‡
2 Låsknapp, borstvals
3 Dammbehållare
4 Yttre filterenhet
5 Filterpatron med motorskyddsfilter och skumfilter
6 Motordel
7 Utdragbart fogmunstycke*
‡
‡
8 Kombimunstycke*
9 Handtag, handdammsugare
Ladda dammsugaren vid uttaget. Du kan ställa enheten var du vill i rummet. Bild 6
Sätt i laddsladden i uttaget baktill på enheten.
Sätt laddsladdens kontakt i uttaget.
Laddindikeringen blinkar långsamt vitt vid laddning.
Laddindikeringen lyser konstant vitt när batteriet är
fulladdat och slocknar efter några minuter. Batteriet
får inte mer laddning. Du kan kontrollera genom att
göra enheten tillfälligt strömlös. Sedan lyser indikeringen vit igen.
Laddsladden kan sitta kvar i uttaget även när enheten är fulladdad.
Det är helt normalt att laddsladd och handdammsugare blir varma vid laddning.
Kontrollampa
10 Regel, handdammsugare
Status
B a t t e r i i n d i ke r i n g e n s
funktion
Normalläge
Indikeringen lyser vitt
11 Tillbehörsfäste för utdragbart fogmunstycke
12 Tillbehörsfack för kombimunstycke
13 Låsknapp, golvmunstycke
Batteriladdning < 20%
Indikeringen blinkar rött
Batteriet är tomt
Indikeringen slocknar
Laddning
Indikeringen
långsamt vitt
Batteriet är fulladdat
Indikeringen lyser vitt
och slocknar efter ca 2
minuter
Ö v e r- /u n d e r t e m p e r a turskydd
Indikeringen lyser röd
och slocknar efter ca 10
sekunder.
14 Låsknapp, sladdlös dammsugare
15 Handtag, sladdlös dammsugare
16 Regel, sladdlös dammsugare
17 Laddindikering
18 Låsknapp, dammbehållare
19 Laddsladd*
20 Styrstav, borstvals
21 Borstvals
blinkar
Före första användningen
Bild 1
Använda handdammsugaren
‡
‡
Dammsugning
‡
Öppna tillbehörsfacket och ta ur kombimunstycket.
Sätt på och skruva försiktigt fast handtaget på höljet.
Lägg kombitillbehöret i tillbehörsfacket och stäng
det
Bild 4
‡
Skjut regeln i pilens riktning.
* beroende på utförande
57
Justera sugeffekten
Dammsuga med extratillbehör
Bild 5
Bild 8 Fogmunstycke
Ställ in sugeffekten genom att föra regeln till det läge
du vill ha:
‡
Effektläge 1
1
Dammsugning med elborste. För vanlig dammsugning av alla slags golv.
Enheten får maximal gångtid med inställningen.
‡
Effektläge 2
2
Dammsugning med elborste. För tuff dammsugning
på alla slags golv (framförallt mattor).
Enheten får kortare gångtid med inställningen.
‡
‡
‡
‡
Bild 9 Kombimunstycke
‡
Gångtider
Som alla LI-batterier så slits även batteriet. Batterikapaciteten avtar med tiden och med den gångtiden.
Det är en naturlig åldringsprocess och beror inte på
material- resp. tillverkningsfel eller brister.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
I normalläge med
elgolvmunstycke
för normalrengöring
Upp till 55
min.
Upp till 50
min.
I turboläge med
elgolvmunstycke
eller sladdlös
dammsugare för
tuff dammsugning
Upp till 20
min.
Dammsuger på svåråtkomliga ställen och över huvudhöjd.
Öppna tillbehörsfästet i handtaget, ta ur fogmunstycket, snäpp fast på den sladdlösa handdammsugarens sugöppning.
Du kan dra ut fogmunstycket, om det behövs. Tryck
på låsknappen, dra ut fogmunstycket och snäpp fast
i ändläget.
Skjut ev. ihop fogmunstycket efter användning, sätt i
tillbehörsfästet och stäng det.
‡
‡
‡
‡
Kombimunstycker med dynmunstycke och möbelborste för fönsterkarmar, skåp, möbler etc.
Öppna tillbehörsfacket, ta ur kombimunstycket,
snäpp fast på den sladdlösa handdammsugarens
sugöppning.
Dynmunstyckstillsatsen går att fälla åt sidan.
Därunder finns möbelborsten.
Kombimunstycket går även att sätta längst ut på fogmunstycket.
Lägg tillbaka kombimunstycket i tillbehörsfacket
efter användning, stäng och snäpp igen tillbehörsfacket.
Ladda handdammsugaren
Upp till 18
min.
Bild 10
‡
Snäpp fast den sladdlösa dammsugaren i handdammsugaren vid laddning. Se till så att den sitter
som den ska.
Efter arbetet
Bild 6
Bild 11
‡
Du kan ställa enheten var du vill i rummet vid korta
pauser. Luta dammsugaren framåt lite åt munstycket
till.
‡
!
Obs! Slå av enheten när du ställer undan den eftersom den roterande borsten kan skada golvbeläggningen om dammsugaren står still.
Töm dammbehållaren när du dammsugit klart, så får du
bra slutresultat. Du måste definitivt tömma när dammet når markeringen i dammbehållaren.
Använda handdammsugaren
Bild 7
‡
Tryck på låsknappen, lossa och ta ur den sladdlösa
dammsugaren ur handdammsugaren.
Slå av enheten när du dammsugit klart.
Tömma dammbehållaren
Låt inte dammbehållaren bli full över markeringen, det
smutsar ned filtret väldigt mycket.
Bild 12
‡
‡
Ta ut den sladdlösa dammsugaren ur handdammsugaren. Bild 7
Tryck på låsknappen och ta ut dammbehållaren ur
motordelen.
Bild 13
‡
‡
58
Ta ut filterdelen ur dammbehållaren.
Töm dammbehållaren.
* beroende på utförande
Bild 14
‡
Ta bort ev. smuts under utkastöppningen.
a) Sätt i filterdelen i dammbehållaren, se till så att den
sitter ordentligt.
b) Snäpp fast dammbehållaren på motordelen igen.
!
Obs! Tar det emot när du sätter i dammbehållaren,
kontrollera om filtret är komplett och att filterdel och
dammbehållare sitter ordentligt.
Rengöra filtret
Rengör det yttre filtret och filterpatronen då och då, så
att dammsugaren fungerar optimalt.
!
!
Obs! Enheten ska vara av när du rengör filtret.
Dammsug aldrig utan yttre filter i filterpatronen.
Bild 15 Rengöra yttre filterdelen
‡
‡
Slå av enheten. Bild 11
Ta ut den sladdlösa dammsugaren ur handdammsugaren. Bild 7
‡ Tryck på låsknappen och ta ut dammbehållaren ur
motordelen. Bild 12
‡ Ta ut filterdelen ur dammbehållaren.
a) Oftast räcker det att skaka eller knacka ur filterdelen
när du tömmer dammbehållaren, så att smutsen lossnar.
b) Om det inte räcker, torka bort ytsmutsen med torr trasa.
Obs!
Golvmunstycken utsätts för ett visst slitage beroende på ditt golvs egenskaper (t.ex. rå, rustik klinker).
Därför är det bra om du kontrollerar munstyckets
glidsulor då och då. Om munstyckets glidsulor är
slitna och vassa kan de skada känsliga golv som parkett eller linoleum. Tillverkaren tar inget ansvar för
eventuella skador som har uppstått på grund av att
munstyckets glidsulor är slitna.
Skötsel
Slå alltid av handdammsugaren resp. den sladdlösa
handdammsugaren och dra ur laddsladden före rengöring. Dammsugare och plasttillbehör går att rengöra
med vanlig plastrengöring.
!
Obs! Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent.
Doppa aldrig dammsugaren i vatten.
Rätten till tekniska ändringar förbehålls.
Bild 16 Rengöra filterpatronen
a) Ta ut filterpatronen ur filterdelen.
b) Knacka sedan ur filterpatronen.
c) Dra bort motorskyddets skumfilter och skölj ur separat. Låt skum- och motorskyddsfilter torka ordentligt
(ca 24 h)
‡ Sätt i skumfiltret och sätt sedan filterdelen i dammbehållaren.
Du kan beställa nya filter hos service, om det behövs.
Rengöra golvmunstycket
Slå av dammsugaren resp. dra ur laddsladden när du
ska rengöra den.
Bild 17
‡
‡
‡
!
Lossa borstvalsen med låsknappen och dra ut i
sidled ur golvmunstycket.
Klipp av insnodda trådar och hår med sax längs
skåran och ta bort.
Skjut på borstvalsen längs styrstaven i govlmunstycket och snäpp fast med låsknappen.
Obs! Du får bara använda golvmunstycket med
monterad borstvals.
* beroende på utförande
59
fi
Onnittelumme, olet valinnut laadukkaan Bosch-mallisarjan BBH3/BCH3-pölynimurin.
Tässä käyttöohjeessa kuvataan erilaiset BBH3/BCH3mallit. Sen tähden on mahdollista, että kaikki kuvatut
varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Suosittelemme käyttämään vain alkuperäisiä
Bosch-lisävarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti
tähän pölynimuriin parhaan imurointituloksen saavuttamiseksi.
Kuva 2
‡
Aseta varsi-imuri lattiasuulakkeeseen ja lukitse paikalleen.
Irrottaaksesi lattiasuulakkeen paina lukituksen
vapautuspainiketta ja vedä varsi-imuri pois suulakkeesta.
‡
Lataaminen
!
Käännä kuvasivut esiin!
Huomio:
Ennen ensimmäistä käyttöä on pölynimurin akut ladattava täyteen.
Käytä lataamiseen vain toimitukseen sisältyvää latauskaapelia. Liitä latausjohto sähköverkkoon ja ota
se käyttöön vain tyyppikilvessä olevien tietojen mukaan. Älä lataa laitetta lämpötilassa alle 0 °C tai yli
40 °C.
Kuva 3
‡
Laitteen kuvaus
1 Lattiasuulake, jossa sähkötoiminen harja
2 Harjatelan lukituksen vapautuspainike
3 Pölysäiliö
4 Ulompi suodatinyksikkö
5 Suodattimen sisäosa jossa moottorinsuojasuodatin
ja vaahtomuovi
‡
‡
‡
‡
6 Moottoriosa
7 Pitkäksi vedettävä rakosuulake*
8 Yhdistelmäsuulake*
9 Varsi-imurin kädensija
‡
‡
10 Varsi-imurin liukukytkin
11 Varusteholkki pitkäksi vedettävälle rakosuulakkeelle
Aseta pölynimuri lataamista varten pistorasian lähelle. Laite voidaan asettaa huoneeseen seisomaan
ilman tukea. Kuva 6
Liitä latausjohto laitteen takasivulla olevaan liitäntään.
Liitä latausjohdon pistoke pistorasiaan.
Latausnäyttö vilkkuu latauksen aikana hitaasti valkoisena.
Kun akku on täyteen ladattu, latausnäyttö palaa jatkuvasti valkoisena ja sammuu muutaman minuutin
kuluttua. Akku ei lataudu silloin enää lisää. Irrota laite hetkeksi sähköverkosta tarkastusta varten. Merkkivalo palaa sen jälkeen taas valkoisena.
Laite voidaan jättää latausjohtoon ja pistorasiaan
myös sen jälkeen, kun laite on latautunut täyteen.
Latausjohdon ja varsi-imurin lämpeneminen on normaalia ja vaaratonta.
Toiminnan näyttö
12 Varustekotelo yhdistelmäsuulakkeelle
Käyttötila
Akkunäytön toiminta
14 Rikkaimurin lukituksen vapautuspainike
Normaali käyttö
Näyttö palaa valkoisena
15 Rikkaimurin kädensija
Akun varaustila < 20 %
Näyttö vilkkuu punaisena
13 Lattiasuulakkeen lukituksen vapautuspainike
16 Rikkaimurin liukukytkin
17 Akun lataustilan näyttö
Akku on tyhjä
Näyttö sammuu
18 Pölysäiliön lukituksen vapautuspainike
Lataaminen
Näyttö vilkkuu hitaasti
valkoisena
Akku on täyteen ladattu
Näyttö palaa valkoisena
ja sammuu n. 2 minuutin
kuluttua
Yli- / alilämpötilasuoja
Näyttö palaa punaisena
ja sammuu n. 10 sekunnin kuluttua.
19 Latausjohto*
20 Harjatelan ohjaintanko
21 Harjatela
Ennen ensimmäistä käyttöä
Kuva 1
‡
‡
‡
Avaa varustekotelo ja ota yhdistelmäsuulake esiin.
Liitä kädensija varovasti runkoon ja kierrä kiinni.
Aseta yhdistelmävaruste varustekoteloon ja sulje
kotelo
Varsi-imurin käyttö
Imurointi
Kuva 4
‡
60
Paina liukukytkintä nuolen suuntaan.
* varusteista riippuen
Imutehon säätäminen
Imurointi lisävarusteen avulla
Kuva 5
Kuva 8 Rakosuulake
Säädä imuteho työntämällä liukukytkin haluamaasi
asentoon:
‡
‡
Teho 1
1
Imurointi päälle kytketyllä sähkötoimisella harjalla.
Kevyeen imurointiin kaiken tyyppisillä lattiapinnoilla.
Laitteen toiminta-aika on tällä asetuksella pisin mahdollinen.
‡
Teho 2
2
Imurointi päälle kytketyllä sähkötoimisella harjalla.
Vaativaan imurointiin kaiken tyyppisillä lattiapinnoilla (erityisesti matot).
Laitteen toiminta-aika on tällä asetuksella lyhyempi.
‡
‡
‡
Kuva 9 Yhdistelmäsuulake
‡
‡
Käyttöajat
Kuten kaikissa litiumioniakuissa, myös akussa
tapahtuu luonnollista kulumista. Akun kapasiteetti ja
siten myös käyttöaika lyhenee ajan mittaan. Kyse on
luonnollisesta vanhenemisprosessista eikä se ole seurausta materiaali- tai valmistusvirheestä tai tuotteen
viasta.
‡
‡
‡
Yhdistelmäsuulake, jossa pölyharja ja huonekalusuulake ikkunankehysten, kaappien, huonekalujen jne.
imurointiin.
Avaa varustekotelo, ota yhdistelmäsuulake pois paikaltaan, aseta se rikkaimurin imuaukkoon ja lukitse
paikalleen.
Pölyharjan yläosa voidaan työntää sivusuuntaan pois
paikaltaan. Sen alla on huonekalusuulake.
Yhdistelmäsuulake voidaan asettaa myös rakosuulakkeen päähän.
Aseta yhdistelmäsuulake käytön jälkeen takaisin varustekoteloon, sulje varustekotelo ja lukitse kotelo.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
Rikkaimurin lataaminen
Normaalilla teholla sähkötoimisella
lattiasuulakkeella
normaaliin puhdistukseen
55 min saakka
50 min saakka
‡
Vaativaan
puhdistukseen
turboteholla ja
sähkötoimisella
lattiasuulakkeella
tai rikkaimurilla
20 min saakka
18 min saakka
!
Kuva 10
Ladataksesi rikkaimurin aseta se varsi-imuriin ja
lukitse paikalleen. Varmista, että laite on kunnolla
paikallaan.
Käytön jälkeen
Kuva 6
‡
Laite voidaan asettaa lyhyiden imurointitaukojen
ajaksi seisomaan ilman tukea. Kallista tätä varten pölynimuria kevyesti eteenpäin suulakkeen suuntaan.
Huomio: Kytke laite ehdottomasti pois päältä tauon
ajaksi, koska pyörivä harja voi vaurioittaa lattiapintaa pölynimurin seistessä paikallaan.
Rikkaimurin käyttö
Kuva 11
‡
Vapauta rikkaimurin lukitus painamalla lukituksen
vapautuspainiketta ja irrota se varsi-imurista.
Kytke laite imuroinnin jälkeen pois päältä.
Pölysäiliön tyhjentäminen
Hyvän imurointituloksen saavuttamiseksi olisi pölysäiliö hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen, viimeistään kuitenkin silloin, kun pölyä on säiliön yhdessä
kohdassa merkinnän korkeudelle saakka.
Suosittelemme, että pölysäiliötä ei täytetä merkinnän
yli, koska seurauksena on suodattimen hyvin runsas
likaantuminen.
Kuva 12
‡
‡
Kuva 7
‡
Vaikeasti saavutettavien ja ylhäällä olevien paikkojen
imurointiin.
Avaa tartuntasyvennyksen yläpuolella oleva varusteholkki, ota rakosuulake pois paikaltaan, aseta se rikkaimurin imuaukkoon ja lukitse paikalleen.
Rakosuulake voidaan tarvittaessa pidentää vetämällä. Paina sitä varten lukituksen vapautuspainiketta,
vedä rakosuulake pitkäksi ja lukitse pääteasentoon.
Työnnä rakosuulake käytön jälkeen kokoon, aseta se
varusteholkkiin ja sulje holkki.
Irrota rikkaimuri varsi-imurista. Kuva 7
Vapauta pölysäiliön lukitus lukituksen vapautuspainikkeella ja irrota se moottoriosasta.
Kuva 13
‡
‡
Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä.
Tyhjennä pölysäiliö.
* varusteista riippuen
61
Kuva 14
Lattiasuulakkeen puhdistaminen
‡
Kytke pölynimuri aina huoltoa varten pois päältä tai irrota se latausjohdosta.
Poista poistoaukon alapuolella mahdollisesti oleva
lika.
a) Aseta suodatinyksikkö pölysäiliöön ja varmista ehdottomasti, että se on oikein paikallaan
b) Aseta pölysäiliö ja moottoriosa paikoilleen ja lukitse ne
kuuluvasti.
!
Huomio: Jos tunnet pölysäiliötä paikalleen asettaessasi vastusta, tarkasta, että suodatin on asianmukainen ja että suodatin ja pölysäiliö ovat oikein
paikoillaan.
Kuva 17
‡
‡
‡
Vapauta harjatelan lukitus vapautuspainikkeella ja
vedä se sivusuuntaan pois lattiasuulakkeesta.
Leikkaa harjaan kiertyneet langanpätkät ja hiukset
saksilla tätä tarkoitusta varten olevaa uraa pitkin
poikki.
Työnnä harjatela sivulta ohjaintankoa pitkin lattiasuulakkeeseen ja lukitse vapautuspainikkeen avulla
paikalleen.
Suodattimen puhdistaminen
Ulompi suodatinyksikkö ja suodattimen sisäosa on puhdistettava säännöllisin väliajoin, jotta pölynimuri toimii
optimaalisesti.
!
Huomio: Suodattimen puhdistus on mahdollista vain,
kun laite on kytketty pois päältä.
Älä imuroi koskaan ilman ulompaa suodatinyksikköä
ja paikalleen asetettua suodattimen sisäosaa.
!
!
Kuva 15 Ulomman suodatinyksikön puhdistus
‡
‡
‡
Kytke laite pois päältä. Kuva 11
Irrota rikkaimuri varsi-imurista. Kuva 7
Vapauta pölysäiliön lukitus lukituksen vapautuspainikkeella ja irrota se moottoriosasta. Kuva 12
‡ Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä.
a) Yleensä riittää, että koko suodatinyksikkö puhdistetaan ravistamalla tai kopistamalla kevyesti pölysäiliön
tyhjennyksen yhteydessä, jotta mahdollinen lika irtoaa.
b) Jos tämä ei riitä, poista pinnalla olevat likahiukkaset
kuivalla liinalla.
Kuva 16 Suodattimen sisäosan puhdistus
a) Poista suodattimen sisäosa suodatinyksiköstä.
b) Puhdista suodattimen sisäosa ensin kopistamalla.
c) Poista vaahtomuovi moottorinsuojasta ja pese se erikseen. Anna vaahtomuovin ja moottorinsuojasuodattimen kuivua kunnolla (noin 24h).
‡ Aseta suodatinyksikkö vaahtomuovin asennuksen
jälkeen pölysäiliöön.
Huomio: Lattiasuulaketta saa käyttää vain paikalleen asennetun harjatelan kanssa.
Huomio:
Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyyliset kaakelit). Tarkasta
sen tähden suulakkeen pohja säännöllisesti. Kuluneet, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa
vaurioita hellävaraisesti käsiteltäviin lattapintoihin
kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa
mahdollisista kuluneen lattiasuulakkeen aiheuttamista vaurioista.
Hoito
Varsi-imuri ja rikkaimuri on kytkettävä puhdistusta
varten aina pois päältä ja irrotettava latausjohdosta.
Pölynimuria ja muovisia lisävarusteita voidaan hoitaa
tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.
!
Huomio: Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria veteen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Huoltopalvelusta on saatavana tarvittaessa uusia suodattimia.
62
* varusteista riippuen
pt
Estamos muito satisfeitos por ter decidido adquirir um
aspirador Bosch da série BBH3/BCH3.
Neste manual de instruções, são ilustrados vários modelos BBH3/BCH3. Por este motivo, algumas características e funções do equipamento descritas poderão
não corresponder ao seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente os acessórios originais da Bosch especialmente desenvolvidos para o seu aspirador, para obter
o melhor resultado de aspiração possível.
Figura 2
‡
Encaixe e prenda o aspirador vertical no bocal para
pisos.
Para soltar o bocal para pisos, prima o botão de desbloqueio e desencaixe o aspirador vertical do bocal.
‡
Carregamento
!
Desdobre as páginas com as ilustrações!
Atenção:
A bateria deve ser carregada na totalidade antes de
usar o aspirador pela primeira vez.
Para carregar, utilize apenas o cabo de carregamento fornecido. Ligue o cabo de carregamento e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a
placa de características. Não carregue o aparelho a
temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 40°C.
Figura 3
‡
Descrição do aparelho
1 Bocal para pisos com escova elétrica
2 Botão de desbloqueio do cilindro da escova
3 Recipiente do pó
‡
‡
‡
‡
4 Unidade de filtro exterior
5 Cartucho do filtro com filtro de proteção do motor e
esponja filtrante
6 Unidade do motor
7 Bocal para fendas extensível*
‡
8 Bocal combinado*
9 Pega do aspirador vertical
10 Interruptor deslizante do aspirador vertical
11 Estojo de acessórios para bocal para fendas
extensível
12 Compartimento dos acessórios para bocal combinado
13 Botão de desbloqueio do bocal para pisos
‡
Carregue o aspirador próximo de uma tomada. O
aparelho pode ser pousado livremente. Fig. 6
Encaixe o cabo de carregamento na ligação que se
encontra na parte de trás do aparelho.
Encaixe a ficha do cabo de carregamento na tomada.
Durante o carregamento, a indicação de carga pisca
lentamente a branco.
Quando a bateria estiver totalmente carregada, a indicação de carga fica branca e apaga-se após alguns
minutos. A bateria deixa de ser carregada. Para verificar basta desligar o aparelho da rede por breves
instantes. Depois disso, a indicação volta a acenderse a branco.
É seguro deixar o aparelho ligado ao cabo de carregamento e à tomada elétrica após o carregamento
completo da bateria.
Um aquecimento do cabo de carregamento e do aspirador vertical é normal e não constitui um perigo.
Indicação de funcionamento
Estado de funcionamento
Função indicação das
pilhas
Modo normal
A indicação acende-se a
branco
Carga da bateria < 20%
A indicação pisca a vermelho
Bateria gasta
A indicação apaga-se
14 Botão de desbloqueio do aspirador portátil sem fios
15 Pega do aspirador portátil sem fios
16 Interruptor deslizante do aspirador portátil sem fios
17 Indicação de carga da bateria
18 Botão de desbloqueio recipiente do pó
19 Cabo de carregamento*
20 Haste guia do cilindro da escova
21 Cilindro da escova
Antes da primeira utilização
Figura 1
‡
‡
‡
Abra o compartimento dos acessórios e retire o bocal combinado.
Encaixe e prenda a pega com cuidado no corpo principal.
Coloque o acessório combinado no compartimento
dos acessórios e feche-o
Processo
mento
de
carrega-
A indicação pisca lentamente a branco
Bateria completamente
carregada
A indicação acende a
branco e apaga-se após
aprox. 2 minutos
Proteção contra temperatura excessiva / insuficiente
A
indicação
acende
a vermelho e apagase após aprox. 10 segundos.
* consoante o equipamento
63
Utilização do aspirador vertical
Utilização do aspirador portátil sem fios
Aspiração
Figura 7
Figura 4
‡
‡
Acione o interruptor deslizante no sentido da seta.
Regular a potência de aspiração
Aspirar com acessórios
Figura 5
Desloque o interruptor deslizante para a posição pretendida, para regular a potência de aspiração:
‡
Nível de potência 1
1
Aspirar com a escova elétrica ligada. Para tarefas de
limpeza de rotina em todos os solos.
Nesta regulação, o aparelho atinge o tempo de funcionamento máximo.
‡
Nível de potência 2
2
Aspirar com a escova elétrica ligada. Para tarefas de
limpeza exigentes em todos os solos (particularmente em tapetes).
Nesta regulação, o aparelho atinge um tempo de funcionamento mais curto.
Tempos de funcionamento
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
No nível normal
com bocal para
pavimentos
elétrico, para
tarefas de limpeza
normais
Até 55 min.
Até 50 min.
No nível turbo
com bocal para
pavimentos elétrico ou aspirador
portátil a bateria
para tarefas de
limpeza exigentes
Até 20 min.
64
‡
‡
‡
‡
Para aspirar locais de difícil acesso e locais altos.
Abra o estojo de acessórios pelas cavidades das
pegas, remova o bocal para fendas, coloque-o na
abertura de aspiração do aspirador portátil sem fios
e encaixe-o.
O bocal para fendas pode ser retirado, se for necessário. Para isso, pressione o botão de desbloqueio,
retire o bocal para fendas e encaixe na posição final.
Após a utilização, feche eventualmente o bocal para
fendas, coloque no estojo de acessórios e feche o
estojo.
Figura 9 Bocal combinado
‡
‡
‡
‡
Bocal combinado com pincel para móveis e bocal
para estofos, para aspirar caixilhos de janelas, armários, móveis, etc.
Abra a mala dos acessórios, remova o bocal combinado, coloque-o na abertura de aspiração do aspirador portátil sem fios e encaixe-o.
O suporte do pincel para móveis pode ser removido lateralmente. Por baixo encontra-se o bocal para
estofos.
O bocal combinado também pode ser inserido na
ponta do bocal para fendas.
Após a utilização, guarde novamente o bocal combinado no compartimento dos acessórios, feche-o
e encaixe-o.
Carregamento do aspirador portátil sem fios
Fig. 10
‡
Até 18 min.
Figura 6
!
Figura 8 Bocal para fendas
‡
Tal como acontece com a bateria de iões de lítio,
também a bateria está sujeita a um desgaste natural.
Com o passar do tempo, a capacidade da bateria
diminui e, com ela, também a vida útil. Trata-se de um
processo de envelhecimento natural que não resulta
de qualquer defeito de material, de fabrico, nem de
qualidade.
‡
Premindo o botão de desbloqueio, desbloqueie o
aspirador portátil sem fios e retire-o do aspirador
vertical.
Durante breves pausas de funcionamento, o aparelho pode ser pousado livremente. Para isso, incline
o aspirador ligeiramente para a frente, no sentido
do bocal.
Atenção: para pousar o aparelho, este tem de estar
desligado, pois a escova rotativa pode provocar
danos no revestimento do piso com o aspirador
imobilizado.
Para carregar, insira o aspirador portátil sem fios
no aspirador vertical e encaixe-o. Preste atenção ao
encaixe correto.
Depois do trabalho
Fig. 11
‡
Depois de aspirar, desligue o aparelho.
Esvaziar o recipiente de pó
Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente do pó deve ser esvaziado após cada aspiração, mas,
o mais tardar, quando o pó tiver atingido a marcação
num local do recipiente do pó.
* consoante o equipamento
Recomendamos que não encha o recipiente do pó para
além da marcação, pois isso conduz a uma sujidade
muito forte do filtro.
Fig. 12
‡
‡
Retire o aspirador portátil sem fios do aspirador vertical. Fig. 7
Desbloqueie o recipiente do pó com o auxílio do
botão de desbloqueio e retire-o da unidade do motor.
Fig. 16 Limpar o cartucho do filtro
a) Retire o cartucho do filtro da unidade do filtro.
b) Limpe primeiro o cartucho do filtro sacudindo-o.
c) Retire a esponja filtrante da proteção do motor e lave-a
em separado. Deixe secar totalmente a esponja filtrante e o filtro de proteção do motor, (aprox. 24h).
‡ Após a montagem da esponja filtrante, coloque a
unidade do filtro no recipiente do pó.
Se necessário, podem ser adquiridos filtros novos através da nossa assistência técnica.
Fig. 13
‡
‡
Retire a unidade do filtro do recipiente do pó.
Esvazie o recipiente do pó.
Fig. 14
‡
Remova a sujidade eventualmente existente por baixo da abertura de ejeção.
a) Insira a unidade do filtro no recipiente do pó, prestando impreterivelmente atenção ao encaixe correto
b) Coloque o recipiente do pó na unidade do motor e
encaixe-o com um clique.
!
Atenção: se notar uma resistência ao inserir o recipiente do pó, verifique a integralidade dos filtros e o
encaixe correto da unidade do filtro e do recipiente
do pó.
Limpeza dos filtros
A unidade de filtro exterior e o cartucho do filtro devem
ser limpos em intervalos regulares para um funcionamento otimizado do aspirador.
!
Antes de proceder a trabalhos de manutenção, desligue o aspirador ou desligue o cabo de carregamento.
Fig. 17
‡
‡
‡
Desligue o aparelho. Fig. 11
Retire o aspirador portátil sem fios do aspirador vertical. Fig. 7
‡ Desbloqueie o recipiente do pó com o auxílio do
botão de desbloqueio e retire-o da unidade do motor. Fig. 12
‡ Retire a unidade do filtro do recipiente do pó.
a) Normalmente basta sacudir ou bater suavemente na
unidade de filtro completa ao esvaziar o recipiente do
pó, para que se soltem as partículas de sujidade existentes.
b) Se isso não for suficiente, utilize um pano seco para
remover as partículas de sujidade da superfície.
Desbloqueie o cilindro da escova com o botão de
desbloqueio e retire-o da escova lateralmente.
Corte os fios e pelos enrolados com uma tesoura ao
longo da ranhura própria para o efeito.
Introduza o cilindro da escova lateralmente no bocal
para pisos, ao longo da haste guia, e encaixe-o com
o botão de desbloqueio.
!
Atenção: o bocal para pisos só deve ser colocado
em funcionamento com o cilindro da escova montado.
!
Atenção:
As escovas são sujeitas a um certo desgaste, independentemente das características do seu pavimento (p. ex., ladrilhos ásperos, rústicos). Por este motivo, deve verificar regularmente a sola da escova.
As escovas com solas gastas e arestas vivas podem
danificar pavimentos delicados como o parquet ou o
linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma escova gasta.
Atenção: a limpeza do filtro só é possível com o
aparelho desligado.
Nunca aspire sem a unidade de filtro exterior com o
cartucho do filtro introduzido.
Fig. 15 Limpar a unidade de filtro exterior
‡
‡
Limpeza do bocal para pisos
Conservação
Antes de proceder à limpeza do aspirador vertical ou
do aspirador portátil sem fios, este deve estar desligado e com o cabo de carregamento igualmente desligado. O aspirador e os acessórios de plástico podem ser
conservados com um produto de limpeza para plásticos disponível no mercado.
!
Atenção: não deverá utilizar produtos abrasivos,
limpa-vidros ou produtos lava-tudo. Nunca mergulhe
o aspirador em água.
O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.
* consoante o equipamento
65
es
‡
Insertar con cuidado la empuñadura en la carcasa
principal y enroscarla.
Colocar el accesorio combinado y cerrarlo.
‡
Nos alegra que haya elegido una aspiradora Bosch de
la serie BBH3/BCH3.
En estas instrucciones de uso se presentan diferentes
modelos BBH3/BCH3. Por ello, es posible que no todas
las características técnicas y funciones descritas sean
aplicables a su modelo. Se deben usar solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para
su aspiradora, para así obtener los mejores resultados
de aspiración.
Desplegar las páginas con las ilustraciones.
Fig. 2
‡
‡
Carga
!
Descripción del aparato
1 Boquilla para suelo con cepillo eléctrico
2 Tecla de desbloqueo del rodillo del cepillo
4 Unidad filtrante externa
‡
5 Cartucho filtrante con filtro protector del motor y
espuma filtrante
‡
7 Boquilla para juntas extraíble*
8 Boquilla combinada*
‡
‡
9 Empuñadura de la aspiradora de mano
10 Interruptor deslizante de la aspiradora de mano
11 Compartimento para accesorios de la boquilla para
juntas extraíble
12 Compartimento para accesorios de la boquilla
combinada
‡
13 Botón de desbloqueo de la boquilla para suelo
14 Botón de desbloqueo de la aspiradora manual de
batería
Atención:
Las baterías de la aspiradora deben cargarse por
completo antes de utilizarlas por primera vez.
Utilizar únicamente el cable de carga incluido en la
entrega para realizar la carga. La conexión y puesta
en funcionamiento del cable de carga deben efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de
características. No cargar el aparato a temperaturas
inferiores a 0 °C o por encima de 40 °C.
Fig. 3
‡
3 Depósito de polvo
6 Unidad del motor
Insertar la boquilla para suelo en la aspiradora de
mano y encajarla.
Para aflojar la boquilla para suelo, presionar el
botón de desbloqueo y sacar la aspiradora de mano
de la boquilla.
‡
Para cargar la aspiradora, colocarla cerca de una
toma de corriente. El aparato se puede dejar de pie
en cualquier sitio de la habitación. Fig. 6
Enchufar el cable de carga por detrás, en la conexión del aparato.
Conectar el enchufe del cable de carga en la toma
de corriente.
La indicación visual de carga parpadeará lentamente
en color blanco mientras se esté cargando.
Una vez que la batería se haya cargado por completo, el indicador de carga se iluminará de forma
permanente en blanco y se apagará tras unos minutos. La batería no se seguirá cargando. Desconectar
brevemente el aparato de la red eléctrica para su
control. El panel indicador se iluminará de nuevo a
continuación, en color blanco.
No supone ningún peligro dejar el aparato conectado al cable de carga y al enchufe una vez que la carga
se ha completado.
Es normal que el cable de carga y la aspiradora de
mano se calienten, y no supone ningún peligro.
15 Empuñadura de la aspiradora manual de batería
16 Interruptor deslizante de la aspiradora manual de
batería
17 Indicador del estado de carga de la batería
Indicador de funcionamiento
Estado
miento
de
funciona-
18 Botón de desbloqueo del depósito de polvo
19 Cable de carga*
Funcionamiento
del
panel indicador de la
batería
Modo normal
El panel indicador se ilumina en color blanco
Carga de la batería <
20 %
El panel indicador parpadea en color rojo
Antes de usar el aparato por primera
vez
La batería está descargada
El panel indicador se
apaga
Fig. 1
Proceso de carga
El panel indicador parpadea lento en color
blanco
20 Varilla de guía del rodillo del cepillo
21 Rodillo del cepillo
‡
66
Abrir el compartimento para accesorios y sacar la
boquilla combinada.
*según equipamiento
La batería está totalmente cargada
El panel indicador se ilumina en color blanco y se
apaga al cabo de aprox.
2 minutos
Protección frente a un
exceso de temperatura o
en caso de temperatura
demasiado baja
El panel indicador se ilumina en color rojo y se
apaga al cabo de aprox.
10 segundos.
Uso de la aspiradora de mano
Aspirar
Accionar el interruptor deslizante en la dirección de
la flecha.
Fig. 5
Atención: El aparato deberá desconectarse antes de
ponerlo de pie, ya que si el cepillo continúa girando
con la aspiradora parada, se podría estropear el
revestimiento del suelo.
Uso de la aspiradora manual de batería
‡
Desbloquear la aspiradora manual de batería accionando el botón de desbloqueo y extraerla de la aspiradora manual.
Fig. 8 Boquilla para juntas
Deslizar el interruptor deslizante hacia la posición deseada para ajustar la potencia de aspiración:
‡
!
Aspirar con accesorios adicionales
Regular la potencia de aspiración
‡
Para realizar pausas de aspiración breves, el aparato
se puede dejar de pie en cualquier sitio de la habitación. Para ello, volcar un poco la aspiradora hacia
delante en dirección a la boquilla.
Fig. 7
Fig. 4
‡
Fig. 6
‡
Nivel de potencia 1
1
Aspirar con el cepillo eléctrico conectado. Para tareas rutinarias de limpieza en todas las superficies.
Con esta configuración, el aparato alcanza el tiempo
de funcionamiento máximo.
Nivel de potencia 2
2
Aspirar con el cepillo eléctrico conectado. Para tareas exigentes de limpieza en todas las superficies
(sobre todo alfombras).
Con esta configuración, el aparato alcanza un tiempo de funcionamiento más reducido.
Tiempos de funcionamiento
Al igual que cualquier batería de iones de litio, la batería está sujeta al desgaste natural. Con el tiempo, la
capacidad y duración de la batería van disminuyendo.
Se trata de un proceso natural de desgaste, no es consecuencia de un defecto material ni de fabricación.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
En el nivel normal,
con boquilla para
suelo eléctrica
para tareas normales de limpieza
Hasta 55 minutos
Hasta 50 minutos
En el nivel turbo
con boquilla para
suelo eléctrica o
aspirador a batería manual para
tareas exigentes
de limpieza
Hasta 20 minutos
Hasta 18 minutos
‡
‡
‡
‡
Para aspirar lugares a los que es difícil acceder y que
están por encima de la cabeza.
Abrir el compartimento para accesorios del tirador
embutido, sacar la boquilla para juntas, ponerla en
la abertura de aspiración de la aspiradora manual de
batería y encajarla.
En caso necesario, la boquilla para juntas se puede
quitar. Para ello, presionar el botón de desbloqueo,
quitar la boquilla para juntas y encajarla en su posición final.
Después de utilizarla, dado el caso, recoger la boquilla para juntas, colocarla en el compartimento
para accesorios y cerrarlo.
Fig. 9 Boquilla combinada
‡
‡
‡
‡
‡
Boquilla combinada con pincel para muebles y boquilla para tapicería, para aspirar embellecedores
de puertas, armarios, muebles, etc.
Abrir el compartimento para accesorios, sacar la boquilla combinada, ponerla en la abertura de aspiración de la aspiradora manual de batería y encajarla.
El soporte del pincel para muebles se puede extraer
por el lateral. Debajo se encuentra la boquilla para
tapicería.
La boquilla combinada también se puede colocar en
la punta de la boquilla para juntas.
Después de utilizar la boquilla combinada, volver a
guardarla en el compartimento para accesorios, cerrar este compartimento y encajarlo.
*según equipamiento
67
Cargar la aspiradora manual de batería
‡
Para la carga, introducir la aspiradora manual de batería en la aspiradora de mano y encajarla.
Asegurarse de que queda bien colocada.
a) Por regla general, es suficiente con agitar o sacudir ligeramente la unidad filtrante completa al vaciar el depósito
de polvo para que se desprendan las posibles partículas
de suciedad.
b) Si esto no basta, se puede emplear un paño seco para
retirar las partículas de suciedad de la superficie.
Tras concluir el trabajo
Fig. 16 Limpiar el cartucho filtrante
Fig. 11
a) Retirar el cartucho filtrante de la unidad filtrante.
b) A continuación, sacudir el cartucho filtrante para limpiarlo.
c) Extraer la espuma filtrante de la protección del motor y lavar por separado. Dejar secar completamente la espuma
filtrante y el filtro protector del motor (aprox. 24 h).
‡ Una vez colocada la espuma filtrante, introducir la unidad
filtrante en el depósito de polvo.
En caso necesario, se podrán adquirir filtros nuevos a
través de nuestro servicio de atención al cliente.
Fig. 10
‡
Una vez terminada la aspiración, apagar el aparato.
Vaciar el depósito de polvo
Para conseguir un buen resultado de aspiración, el depósito de polvo deberá vaciarse después de cada proceso de aspiración; en todo caso, se deberá vaciar si el polvo contenido
en el depósito alcanza la marca de nivel máximo.
Recomendamos no llenar el depósito de polvo por encima
de la marca, ya que esto podría contribuir a un exceso de
suciedad en el filtro.
Fig. 12
‡
‡
Retirar la aspiradora manual de batería de la aspiradora
de mano. Fig. 7
Desbloquear el depósito de polvo con ayuda del botón de
desbloqueo y retirarlo de la unidad del motor.
Fig. 13
‡
‡
Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo.
Vaciar el depósito de polvo.
Limpiar la boquilla para suelo
Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento,
desconectar la aspiradora o retirar el cable de carga.
Fig. 17
‡
‡
‡
Fig. 14
‡
Eliminar los restos de suciedad que pueda haber debajo
del orificio de evacuación.
a) Introducir la unidad filtrante en el depósito de polvo; se
debe poner especial cuidado de que encaje correctamente.
b) Colocar el depósito de polvo sobre la unidad del motor y
encajarlo de manera audible.
Atención: si al colocar el depósito de polvo se nota cierta
resistencia, se ha de comprobar que el filtro esté íntegro
y que tanto la unidad filtrante como el depósito de polvo
estén correctamente encajados.
!
Atención: La boquilla para suelo solo podrá ponerse
en funcionamiento si lleva montado el rodillo del
cepillo.
!
Atención:
Las boquillas de suelo están sometidas a un gran desgaste, independientemente de la calidad del suelo duro
(p. ej., suelos rugosos, baldosas rústicas, etc.). Por esta
razón, es aconsejable comprobar regularmente la base de
la boquilla. Si la base de la boquilla presenta desgaste o
los bordes afilados, esta puede causar daños en suelos
delicados como parqué o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas
de suelo desgastadas.
!
Limpiar los filtros
La unidad filtrante externa y el cartucho filtrante deberán limpiarse de forma periódica para garantizar el
funcionamiento óptimo de la aspiradora.
!
Atención: únicamente es posible limpiar los filtros
con el aparato apagado.
No aspirar nunca sin la unidad filtrante externa con
el cartucho filtrante insertado.
Fig. 15 Limpiar la unidad filtrante externa
‡
‡
‡
‡
68
Apagar el aparato. Fig. 11
Retirar la aspiradora manual de batería de la aspiradora
de mano. Fig. 7
Desbloquear el depósito de polvo con ayuda del botón de
desbloqueo y retirarlo de la unidad del motor. Fig. 12
Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo.
Desbloquear el rodillo del cepillo mediante el botón de
desbloqueo y sacarlo por el lateral de la boquilla para suelo.
Con unas tijeras, cortar por la ranura prevista para tal fin
los hilos y pelos enredados.
Insertar el rodillo del cepillo por el lateral y a lo largo de la
varilla de guía en la boquilla para suelo y encajarlo mediante el botón de desbloqueo.
Cuidado
Antes de cada limpieza de la aspiradora de mano o del la
aspiradora manual de batería, deberán desconectarse y desenchufarse del cable de carga. La aspiradora y las piezas de
los accesorios pueden limpiarse con cualquier producto de
limpieza convencional para plásticos.
!
Atención: no utilizar productos abrasivos, limpiacristales o
productos de limpieza de uso general. No sumergir nunca
la aspiradora en agua.
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.
*según equipamiento
el
Πριν την πρώτη χρήση
Εικ. 1
Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα
Bosch της σειράς BBH3/BCH3.
Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης απεικονίζονται διάφορα
μοντέλα BBH3/BCH3. Γι’ αυτό μπορεί, να μην
αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο μοντέλο σας.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα
της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την
ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη του καλύτερου
δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.
Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!
‡
Ανοίξτε τη θήκη των εξαρτημάτων και αφαιρέστε το
πέλμα πολλαπλής χρήσης.
Τοποθετήστε τη χειρολαβή προσεκτικά πάνω στο
κύριο περίβλημα και βιδώστε την.
Τοποθετήστε το εξάρτημα πολλαπλής χρήσης στη
θήκη εξαρτημάτων και κλείστε το
‡
‡
Εικ. 2
‡
Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα χεριού στο
πέλμα δαπέδου και ασφαλίστε την.
Για το λύσιμο του πέλματος δαπέδου πατήστε το
κουμπί απασφάλισης και τραβήξτε έξω την ηλεκτρική
σκούπα χεριού από το πέλμα.
‡
Φόρτιση
!
Περιγραφή της συσκευής
1 Πέλμα δαπέδου με ηλεκτρική βούρτσα
2 Πλήκτρο απασφάλισης του κυλίνδρου της βούρτσας
3 Δοχείο συλλογής της σκόνης
4 Εξωτερική μονάδα φίλτρου
Προσοχή:
Πριν την πρώτη λειτουργία πρέπει να φορτιστούν
πλήρως οι μπαταρίες της ηλεκτρικής σκούπας.
Για
τη
φόρτιση
χρησιμοποιείτε
μόνο
το
συμπεριλαμβανόμενο στα υλικά παράδοσης καλώδιο
φόρτισης. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης και θέστε
το σε λειτουργία μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία
στην πινακίδα τύπου. Μη φορτίζετε τη συσκευή σε
θερμοκρασίες κάτω από τους 0 °C ή πάνω από τους
40 °C.
5 Στοιχείο φίλτρου με φίλτρο προστασίας του κινητήρα
και φίλτρο αφρώδους υλικού
Εικ. 3
6 Μονάδα κινητήρα
‡
7 Πτυσσόμενο στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
γωνιών*
8 Πέλμα πολλαπλής χρήσης*
‡
10 Συρόμενος διακόπτης της ηλεκτρικής σκούπας χεριού
‡
‡
11 Θήκη εξαρτημάτων για το πτυσσόμενο στόμιο
αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών
‡
9 Χειρολαβή της ηλεκτρικής σκούπας χεριού
12 Θήκη εξαρτημάτων για το πέλμα πολλαπλής χρήσης
13 Κουμπί απασφάλισης του πέλματος δαπέδου
14 Κουμπί απασφάλισης της επαναφορτιζόμενης
ηλεκτρικής σκούπας χεριού
15 Χειρολαβή της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής
σκούπας χεριού
16 Συρόμενος διακόπτης της επαναφορτιζόμενης
ηλεκτρικής σκούπας χεριού
17 Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
18 Κουμπί απασφάλισης του δοχείου συλλογής της
σκόνης
19 Καλώδιο φόρτισης*
‡
‡
Για τη φόρτιση τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα
κοντά σε μια πρίζα. Η συσκευή μπορεί να εναποτεθεί
ελεύθερη στο χώρο. Εικ. 6
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης πίσω στη σύνδεση
της συσκευής.
Συνδέστε το φις του καλωδίου φόρτισης στην πρίζα.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της φόρτισης
αναβοσβήνει η ένδειξη φόρτισης αργά άσπρη.
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς φορτισμένη, ανάβει
η ένδειξη φόρτισης συνεχώς άσπρη και σβήνει μετά
από λίγα λεπτά. Η μπαταρία δε φορτίζεται πλέον.
Για έλεγχο αποσυνδέστε τη συσκευή για λίγο από το
δίκτυο του ρεύματος. Μετά η ένδειξη ανάβει ξανά
άσπρη.
Είναι ακίνδυνο, να αφήσετε τη συσκευή ακόμη και
μετά από μία πλήρη φόρτιση συνδεδεμένη στο
καλώδιο και στην πρίζα.
Μια θέρμανση του καλωδίου φόρτισης και της
ηλεκτρικής σκούπας χεριού είναι κανονική και
ακίνδυνη.
Ένδειξη λειτουργίας
Κατάσταση λειτουργίας
20 Ράβδος οδηγός του κυλίνδρου της βούρτσας
21 Κύλινδρος βούρτσας
Λειτουργία
μπαταρίας
ένδειξης
Κανονική λειτουργία
Η ένδειξη ανάβει άσπρη
Φορτίο μπαταρίας < 20%
Η ένδειξη αναβοσβήνει
κόκκινη
Η μπαταρία είναι άδεια
Η ένδειξη σβήνει
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
69
Διαδικασία φόρτισης
Η ένδειξη αναβοσβήνει
αργά άσπρη
Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη
Η ένδειξη ανάβει άσπρη
και σβήνει μετά περίπου
2 λεπτά
Προστασία από πολύ
υψηλή / πολύ χαμηλή
θερμοκρασία
Η ένδειξη ανάβει κόκκινη
και σβήνει μετά περίπου
10 δευτερόλεπτα.
Στη βαθμίδα turbo με ηλεκτρικό
πέλμα δαπέδου ή
παναφορτιζόμενη
ηλεκτρική
σκούπα χεριού
για απαιτητικές
εργασίες
καθαρισμού
Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας χεριού
Εικ. 6
Αναρρόφηση
‡
Εικ. 4
‡
Πατήστε το συρόμενο διακόπτη προς την κατεύθυνση
του βέλους.
!
Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης
Εικ. 5
Σπρώξτε το συρόμενο διακόπτη στην επιθυμητή θέση,
για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης:
‡
Βαθμίδα ισχύος 1
1
Αναρρόφηση με ενεργοποιημένη την ηλεκτρική
βούρτσα. Για τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού σε
όλα τα δάπεδα.
Η συσκευή επιτυγχάνει σε αυτή τη ρύθμιση το
μέγιστο χρόνο λειτουργίας.
‡
Βαθμίδα ισχύος 2
2
Αναρρόφηση με ενεργοποιημένη την ηλεκτρική
βούρτσα. Για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού σε
όλα τα δάπεδα (κυρίως χαλιά).
Η συσκευή επιτυγχάνει σε αυτή τη ρύθμιση ένα
μικρότερο χρόνο λειτουργίας.
Στην κανονική
βαθμίδα με
ηλεκτρικό
πέλμα δαπέδου
για κανονικές
εργασίες
καθαρισμού
70
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
Μέχρι και 55
λεπτά
Μέχρι και 50
λεπτά
Μέχρι και 18
λεπτά
Στα σύντομα διαλείμματα αναρρόφησης μπορεί να
εναποτεθεί η συσκευή ελεύθερη στο χώρο. Γι αυτό
σπρώξτε τη σκούπα ελαφρά προς τα εμπρός στην
κατεύθυνση του πέλματος.
Προσοχή: Για την εναπόθεση απενεργοποιήστε τη
συσκευή οπωσδήποτε, επειδή η περιστρεφόμενη
βούρτσα σε περίπτωση που η σκούπα παραμένει
στην ίδια θέση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην
επένδυση του δαπέδου.
Χρήση
της
επαναφορτιζόμενης
ηλεκτρικής σκούπας χεριού
Εικ. 7
‡
Πατώντας το κουμπί απασφάλισης απασφαλίστε την
επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα χεριού και
αφαιρέστε την από την ηλεκτρική σκούπα χεριού.
Αναρρόφηση με πρόσθετα εξαρτήματα
Εικ. 8 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών
‡
‡
Χρόνοι λειτουργίας
Όπως κάθε μπαταρία ιόντων λιθίου υπόκειται επίσης
και η μπαταρία σε μια φυσική φθορά. Με την πάροδο
του χρόνου μειώνεται λοιπόν η χωρητικότητα της
μπαταρίας και έτσι επίσης και ο χρόνος λειτουργίας.
Εδώ πρόκειται για μια φυσική διαδικασία γήρανση
και δεν είναι αποτέλεσμα ενός σφάλματος υλικού ή
κατασκευαστικού σφάλματος ή κάποιου ελαττώματος.
Μέχρι και 20
λεπτά
‡
‡
Για την αναρρόφηση δυσπρόσιτων σημείων και πάνω
από το κεφάλι.
Ανοίξτε τη θήκη των εξαρτημάτων με το κοίλωμα
λαβής, αφαιρέστε το στόμιο αναρρόφησης για
σκούπισμα γωνιών, τοποθετήστε το στο άνοιγμα
αναρρόφησης της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής
σκούπας χεριού και ασφαλίστε το.
Το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών
μπορεί, σε περίπτωση που χρειάζεται, να τραβηχτεί
έξω.
Γι’ αυτό πατήστε το κουμπί απασφάλισης,
τραβήξτε έξω το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
γωνιών και ασφαλίστε το στην τελική θέση.
Μετά τη χρήση σπρώξτε ενδεχομένως μέσα το στόμιο
αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών, τοποθετήστε
το στη θήκη εξαρτημάτων και κλείστε τη θήκη.
Εικ. 9 Πέλμα πολλαπλής χρήσης
‡
Πέλμα πολλαπλής χρήσης με βουρτσάκι για
σκούπισμα επίπλων και στόμιο για ταπετσαρίες για
την αναρρόφηση πλαισίων παραθύρων, ντουλαπιών,
επίπλων, κλπ...
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
‡
‡
‡
‡
Ανοίξτε τη θήκη των εξαρτημάτων, αφαιρέστε το
πέλμα πολλαπλής χρήσης, τοποθετήστε το στο
άνοιγμα αναρρόφησης της επαναφορτιζόμενης
ηλεκτρικής σκούπας χεριού και ασφαλίστε το.
Το προσάρτημα βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων
μπορεί να αφαιρεθεί από τα πλάγια. Από κάτω
βρίσκεται το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
ταπετσαριών.
Το πέλμα πολλαπλής χρήσης μπορεί επίσης να
τοποθετηθεί στην άκρη του στομίου αναρρόφησης
για σκούπισμα γωνιών.
Μετά τη χρήση φυλάξτε ξανά το πέλμα πολλαπλής
χρήσης στη θήκη εξαρτημάτων, κλείστε τη θήκη των
εξαρτημάτων και ασφαλίστε την.
Φόρτιση της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας
χεριού
Εικ. 10
‡
Για τη φόρτιση τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη
ηλεκτρική σκούπα χεριού στην ηλεκτρική σκούπα
χεριού και ασφαλίστε την. Προσέξτε τη σωστή
προσαρμογή.
b) Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της σκόνης στη
μονάδα του κινητήρα και ασφαλίστε το με τον
χαρακτηριστικό ήχο.
!
Καθαρισμός των φίλτρων
Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα ιδανικά, πρέπει η
εξωτερική μονάδα φίλτρου και το στοιχείο του φίλτρου
να καθαρίζονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
!
‡
Μετά την
συσκευή.
‡
‡
‡
αναρρόφηση
απενεργοποιήστε
τη
Άδειασμα του δοχείου σκόνης
Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης,
πρέπει το δοχείο συλλογής της σκόνης να αδειάζει
μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης, το αργότερο
όμως, όταν η σκόνη σε μια θέση στο δοχείο συλλογής
της σκόνης φθάσει στο ύψος του μαρκαρίσματος.
Εμείς συνιστούμε, να μη γεμίζετε το δοχείο συλλογής
της σκόνης πάνω από το μαρκάρισμα, επειδή αυτό
οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη ρύπανση του φίλτρου.
Εικ. 12
‡
‡
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική
σκούπα χεριού από την ηλεκτρική σκούπα χεριού.
Εικ.
7
Απασφαλίστε το δοχείο συλλογής της σκόνης με τη
βοήθεια του πλήκτρου απασφάλισης και αφαιρέστε
το από τη μονάδα του κινητήρα.
Εικ. 13
‡
‡
Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης.
Αδειάστε το δοχείο συλλογής της σκόνης.
Εικ. 14
Προσοχή: Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι δυνατός
μόνο με απενεργοποιημένη τη συσκευή.
Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς την εξωτερική μονάδα
φίλτρου με τοποθετημένο στοιχείο φίλτρου.
Εικ. 15 Καθαρισμός της εξωτερικής μονάδας φίλτρου
Μετά την εργασία
Εικ. 11
Προσοχή: Εάν κατά την τοποθέτηση του δοχείου
συλλογής της σκόνης αντιληφθείτε μια αντίσταση,
ελέγξτε την πληρότητα των φίλτρων και τη σωστή
προσαρμογή της μονάδας φίλτρου και του δοχείου
συλλογής της σκόνης.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Εικ. 11
Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική
σκούπα χεριού από την ηλεκτρική σκούπα χεριού.
Εικ.
7
Απασφαλίστε το δοχείο συλλογής της σκόνης με τη
βοήθεια του πλήκτρου απασφάλισης και αφαιρέστε
το από τη μονάδα του κινητήρα. Εικ. 12
‡ Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης.
a) Κατά κανόνα αρκεί, όταν τιναχτεί ή χτυπηθεί ελαφρά
όλη η μονάδα φίλτρου κατά το άδειασμα του δοχείου
της σκόνης, για να πέσουν οι ενδεχομένως υπάρχοντες
ρύποι.
b) Όταν αυτό δεν αρκεί, χρησιμοποιήστε παρακαλώ ένα
στεγνό πανί, για να απομακρύνετε τους ρύπους από την
εξωτερική επιφάνεια.
Εικ. 16 Καθαρισμός του στοιχείου του φίλτρου
a) Αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου από τη μονάδα του
φίλτρου.
b) Καθαρίστε το στοιχείο του φίλτρου πρώτα με ελαφρό
κτύπημα.
c) Αφαιρέστε το φίλτρο αφρώδους υλικού από την
προστασία κινητήρα και πλύντε το ξεχωριστά. Αφήστε
το φίλτρο αφρώδους υλικού και φίλτρο προστασίας του
κινητήρα να στεγνώσουν εντελώς, (περίπου 24 ώρες).
‡ Μετά τη συναρμολόγηση του φίλτρου αφρώδους
υλικού τοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου στο
δοχείο συλλογής της σκόνης.
‡ Τοποθετήστε το στοιχείο του φίλτρου στη μονάδα
του φίλτρου.
Σε
περίπτωση
που
χρειάζεται,
μπορείτε
να
προμηθευτείτε νέα φίλτρα μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.
‡
Απομακρύνετε
ενδεχομένως
την
υπάρχουσα
ρύπανση κάτω από το άνοιγμα απόρριψης.
a) Τοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου στο δοχείο
συλλογής της σκόνης, προσέξτε οπωσδήποτε τη
σωστή προσαρμογή
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
71
Καθαρισμός του πέλματος δαπέδου
Πριν από κάθε συντήρηση απενεργοποιήστε την
ηλεκτρική σκούπα ή αποσυνδέστε την από το καλώδιο
φόρτισης.
Εικ. 17
‡
‡
‡
Απασφαλίστε τον κύλινδρο της βούρτσας με το
κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε τον προς τα
πλάγια από το πέλμα δαπέδου.
Κόψτε τις τυλιγμένες κλωστές και τρίχες με ένα
ψαλίδι κατά μήκος της προβλεπόμενης γι’ αυτό
εγκοπής.
Σπρώξτε τον κύλινδρο της βούρτσας στα πλάγια κατά
μήκος της ράβδου οδηγού μέσα στο πέλμα δαπέδου
και ασφαλίστε τον με το κουμπί απασφάλισης.
!
Προσοχή: Το πέλμα δαπέδου επιτρέπεται να τεθεί σε
λειτουργία μόνο με συναρμολογημένο τον κύλινδρο
βούρτσας.
!
Προσοχή:
Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση
του σκληρού σας δαπέδου (π.χ. τραχιά, ρουστίκ
πλακίδια) υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι’
αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να
ελέγχετε την κάτω επιφάνεια του πέλματος. Τα
φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να
προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα,
όπως παρκέ ή λινοτάπητας. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται
σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.
tr
Elektrikli süpürge olarak Bosch'un BBH3/BCH3 modelini almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzunda çeşitli BBH3/BCH3 modelleri hakkında bilgi verilecektir. Bu nedenle açıklanan
donanım özelliklerinin ve fonksiyonların tümü
cihazınızın modeline uygun olmayabilir. Mümkün
olan en iyi emme sonucunu elde etmek için, elektrikli süpürgenize özel olarak üretilmiş orijinal Bosch
aksesuarlarını kullanmanız gerekir.
Lütfen resimli sayfaları açınız!
Cihaz açıklaması
1 Elektrikli fırçalı süpürge başlığı
2 Rulo fırça kilidi açma düğmesi
3 Toz haznesi
4 Dış filtre ünitesi
5 Motor koruma filtreli ve filtre köpüklü filtre kartuşu
6 Motor ünitesi
7 Uzatılabilir dar aralık ucu*
Φροντίδα
Πριν από κάθε καθαρισμό της ηλεκτρικής σκούπας
χεριού ή της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας
χεριού πρέπει αυτές να είναι απενεργοποιημένες
και αποσυνδεδεμένες από το καλώδιο φόρτισης. Η
ηλεκτρική σκούπα και τα εξαρτήματα μπορούν να
καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του
εμπορίου.
!
Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό
υλικό, υγρό καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού
γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα
ποτέ στο νερό.
Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.
8 Çok amaçlı süpürge başlığı*
9 El süpürgesi tutamağı
10 El süpürgesi sürme şalteri
11 Uzatılabilir dar aralık ucu için aksesuar kılıfı
12 Çok amaçlı süpürge başlığı için aksesuar bölmesi
13 Süpürge başlığı kilidi açma düğmesi
14 Akülü el süpürgesi kilidi açma düğmesi
15 Akülü el süpürgesi tutamağı
16 Akülü el süpürgesi sürme şalteri
17 Akü şarj durumu göstergesi
18 Toz haznesi kilidi açma düğmesi
19 Şarj kablosu
20 Rulo fırça yönlendirme çubuğu
21 Rulo fırça
İlk kullanımdan önce
Resim 1
‡
‡
‡
72
Aksesuar bölmesini açınız ve çok amaçlı süpürge
başlığını çıkarınız.
Tutamak dikkatlice ana muhafazaya takılmalı ve
vidalanmalıdır.
Çok amaçlı aksesuarı aksesuar bölmesine koyunuz
ve kilitleyiniz
* cihaz donanımına bağlıdır
Resim 2
Süpürme gücünün düzenlenmesi
‡
Resim 5
El süpürgesi süpürge başlığına takılmalı ve kilitlenmelidir.
Süpürge başlığının sökülmesi için kilit açma
düğmesine basılmalı ve el süpürgesi başlıktan çekilmelidir.
‡
Süpürme gücünü ayarlamak
istediğiniz pozisyona itiniz:
Dikkat:
İlk kullanımdan önce süpürgenin tam olarak şarj
edilmiş olması gerekir.
Şarj etmek için sadece teslimat kapsamında verilen
şarj kablosunu kullanınız. Şarj kablosu sadece tip
etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
Cihazı 0°C'nin altındaki veya 40°C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda şarj etmeyiniz.
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Süpürgeyi şarj etmek için yakındaki bir prize takınız.
Cihaz odada serbest olarak bırakılabilir. Resim 6
Şarj kablosunu cihazın arka bağlantısına takınız.
Şarj kablosunun fişini prize takınız.
Şarj esnasında şarj göstergesi yavaşça beyaz renkte
yanıp söner.
Akü tamamen şarj olmuşsa şarj göstergesi sürekli
beyaz yanar ve birkaç dakika sonra söner. Akü şarjı
sona ermiştir. Cihazı kontrol etmek için cihazın elektrik akımını kesiniz. Daha sonra gösterge yeniden
beyaz yanar.
Cihazın, şarj tamamlandıktan sonra şarj kablosuna
veya prize bağlı kalmasında bir sakınca yoktur.
Şarj kablosunun ve el süpürgesinin ısınması normaldir ve bir sorun çıkarmaz.
Güç kademesi 1
1
Açık elektrikli fırça ile süpürme. Tüm zeminlerde rutin temizleme işleri için.
Cihaz bu ayarda maksimum çalışma süresine ulaşır.
‡
Güç kademesi 2
2
Açık elektrikli fırça ile süpürme. Tüm zeminlerde
(özelikle halılarda) daha çok çaba gerektiren işler
için.
Cihaz bu ayarda daha kısa bir çalışma süresine
ulaşır.
Her Li-Ion akü gibi akü de olağan bir yıpranma oranına
sahiptir. Zaman içinde akü kapasitesi olduğu gibi
kullanım süresi de azalır. Bu doğal bir eskime sürecidir ve bir malzeme veya üretim hatası veya bir hasar
değildir.
Çalışma göstergesi
Çalışma durumu
Akü göstergesi fonksiyonu
Normal mod
Gösterge beyaz yanar
Akü şarjı < %20
Gösterge kırmızı renkte
yanıp söner
Akü boş
Gösterge söner
Şarj işlemi
Gösterge yavaşça beyaz
renkte yanıp söner
Akü tamamen şarj oldu
Gösterge beyaz yanar ve
yaklaşık 2 dakika sonra
söner
Aşırı yüksek / düşük
sıcaklık koruması
şalterini
Çalışma süreleri
Resim 3
‡
sürme
‡
Şarj
!
için
Gösterge kırmızı yanar
ve yaklaşık 10 dakika
sonra söner.
El süpürgesinin kullanımı
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
Normal temizleme
işleri için elektrikli
süpürge başlığı ile
normal kademede
Azami
dak.
55
Azami
dak.
50
Zorlu temizleme
işleri için elektrikli
süpürge başlığı
veya akülü el
süpürgesi ile turbo
kademede
Azami
dak.
20
Azami
dak.
18
Resim 6
‡
Kısa süpürme molalarında cihaz odada serbest olarak bırakılabilir. Bunun için süpürge, hafifçe öne
doğru başlık yönünde eğilmelidir.
!
Dikkat: Süpürgenin bekleme modunda dönen
fırçalar zemine zarar verebileceğinden sökme işlemi
için cihaz kesinlikle kapatılmalıdır.
Akülü el süpürgesinin kullanımı
Resim 7
‡
Kilit açma düğmesine basarak akülü el süpürgesinin kilidini açınız ve akülü süpürgeyi el süpürgesinden çıkarınız.Kilit açma düğmesine basarak akülü
el süpürgesinin kilidini açınız ve akülü süpürgeyi el
süpürgesinden çıkarınız.
Süpürme
Resim 4
‡
Sürme şalterini ok yönünde sürünüz.
* cihaz donanımına bağlıdır
73
Ek aksesuar ile süpürme
Resim 14
Resim 8 Dar aralık ucu
‡
‡
‡
‡
‡
Erişilmesi zor olan ve baş hizasının üstündeki yerlerin süpürülmesi için.
Aksesuar kutusunu kavrama çukurundan açınız, dar
aralık ucunu çıkarınız, akülü el süpürgesinin süpürme ucuna takınız ve kilitleyiniz.
Gerekirse dar aralık ucu çıkarılabilir. Bunun için kilidi açma düğmesine basınız, dar aralık ucunu çekip
çıkarınız ve uç konumda kilitleyiniz.
Dar aralık ucunu kullandıktan sonra gerekirse kısaltarak aksesuar kılıfına koyunuz ve kılıfı
kapatınız.
Resim 9 Çok amaçlı süpürme başlığı
‡
‡
‡
‡
‡
Mobilya fırçasına ve pencere çerçevelerinin,
dolapların, mobilyaların vb. yerlerin süpürülmesi için
döşeme başlığına sahip çok amaçlı süpürme başlığı
Aksesuar bölmesini açınız, çok amaçlı süpürme
başlığını çıkarınız, akülü el süpürgesinin süpürme
ucuna takınız ve kilitleyiniz.
Mobilya fırçasının kapağı yana kaydırılabilir. Bunun
altında döşeme başlığı bulunur.
Çok amaçlı süpürme başlığı, dar aralık ucunun üstüne de takılabilir.
Kullanım sonrasında çok amaçlı süpürme başlığı
tekrar aksesuar bölmesine yerleştirilmeli, aksesuar
bölmesi kapatılmalı ve kilitlenmelidir.
Akülü el süpürgesinin şarj edilmesi
Resim 10
‡
Şarj etmek için akülü el süpürgesini el süpürgesindeki yerine yerleştiriniz ve kilitleyiniz. Doğru oturup
oturmadığını kontrol edin.
Mevcut kiri, atık borusundan çıkarınız.
a) Filtre ünitesi toz haznesine yerleştiriniz, bu sırada
yerine doğru oturmasına mutlaka dikkat ediniz
b) Toz haznesini motor ünitesine yerleştiriniz ve
kilitlendiğinden duyarak emin olunuz.
!
Dikkat: Toz haznesinin yerleştirilmesinden bir dirençle karşılaşılırsa filtrenin eksiksiz olup olmadığını ve
filtre ünitesi ve toz haznesinin yerlerine doğru oturup
oturmadığını kontrol ediniz.
Filtrenin temizlenmesi
Elektrikli süpürgenin en iyi şekilde çalışması için dış
filtre ünitesi ve filtre kartuşu düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
!
Dikkat: Filtre temizliği ancak cihaz kapalıyken
olanaklıdır.
Yerleştirilmiş filtre kartuşlu dış filtre ünitesi olmadan asla süpürme işlemi yapılmamalıdır.
Resim 15 Dış filtre ünitelerinin temizlenmesi
‡
‡
‡
Cihazı kapatınız. Resim 11
Akülü el süpürgesini el süpürgesinden çıkartınız.
sim
Re-
7
Toz haznesini, kilidi açma tuşu yardımıyla açınız ve
motor ünitesinden çekerek alınız. Resim 12
‡ Filtre ünitesini toz haznesinden çıkarınız.
a) Tüm toz partiküllerinin çözülmesi için boşaltma
esnasında toz haznesinin hafifçe sarsılması veya hazneye vurulması yeterlidir.
b) Bu yeterli olmazsa yüzeyde kalan kir partiküllerini temizlemek için lütfen kuru bir bez kullanınız.
Resim 16 Filtre kartuşunun temizlenmesi
Çalışma sona erdikten sonra
Resim 11
‡
Süpürme işleminden sonra cihazı kapatınız.
Toz haznesinin boşaltılması
İyi bir emme sonucu almak için her emme işleminden
sonra toz haznesi boşaltılmalıdır. Bu işlem en geç tozlar
toz haznesindeki işaretli alana ulaştığında yapılmalıdır.
Filtrenin yoğun şekilde kirlenmesine sebep olacağından
toz haznesindeki işaretli alanın geçilmemesini öneririz.
a) Filtre kartuşu filtre ünitesinden çıkarılmalıdır.
b) Ardından üzerine hafifçe vurularak filtre kartuşu temizlenmelidir.
c) Filtre köpüğü motor korumasından çıkarılmalı ve ayrı
olarak yıkanmalıdır. Filtre köpüğü ve motor koruma
filtresi tamamen kurumaya bırakılmalıdır, (yaklaşık 24
saat).
‡ Filtre köpüğü montajından sonra filtre kartuşu toz
haznesine yerleştirilmelidir.
Gerekirse Müşteri Hizmetleri üzerinden yeni bir filtre
alınabilir.
Resim 12
‡
‡
Akülü el süpürgesini el süpürgesinden çıkartınız.
Resim
7
Toz haznesini, kilidi açma tuşu yardımıyla açınız ve
motor ünitesinden çekerek alınız.
Resim 13
‡
‡
74
Filtre ünitesini toz haznesinden çıkarınız.
Toz haznesini boşaltınız.
* cihaz donanımına bağlıdır
Süpürge başlığının temizlenmesi
pl
Her bakımdan önce süpürge kapatılmalı veya şarj kablosundan çekilmelidir.
Resim 17
‡
‡
‡
!
!
Rulo fırçanın, kilit açma butonu üzerinden kilidi
açılmalı ve başlıktan yan şekilde çekilmelidir.
Sarılmış iplikler ve saçlar, bir makas ile ilgili çentik
boyunca kesilmelidir.
Rulo fırça yandan yönlendirme çubuğu boyunca başlığa itilmeli ve kilit açma düğmesi ile yerine
yerleştirilmelidir.
Dikkat: Başlık sadece rulo fırça takılmış haldeyken
çalıştırılabilir.
Dikkat:
Süpürge başlığı, sert zeminin özelliğine bağlı olarak
(örneğin sert, rustik fayanslar) belirli bir aşınma
oranına sahiptir. Bu nedenle düzenli aralıklarla
başlık çalışma tabanlarını kontrol ediniz. Aşınmış,
keskin kenarlı fırça yüzeyleri parke veya linolyum
gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara neden olabilir.
Üretici, yıpranmış zemin başlığının neden olduğu hasarlara karşı sorumluluk kabul etmemektedir.
Dziękujemy za zakup odkurzacza BBH3/BCH3 firmy
Bosch.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modele odkurzacza BBH3/BCH3. Dlatego może
się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje
nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu
osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania
należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy
Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do
tego modelu odkurzacza.
Rozłożyć strony z rysunkami!
Opis urządzenia
1 Szczotka do podłóg z elektroszczotką
2 Przycisk odblokowujący wałek szczotki
Bakım
3 Pojemnik na pył
4 Zewnętrzny moduł filtrujący
El süpürgesinin veya akülü el süpürgesinin her temizlenmesinden önce süpürge kapatılmalı ve şarj kablosundan çekilmelidir. Elektrikli süpürge ve aksesuarlar
normal bir temizleme maddesiyle temizlenebilir.
!
5 Wkład filtra z filtrem zabezpieczającym silnik i
filtrem piankowym
6 Silnik
7 Wysuwana ssawka do szczelin*
Dikkat: Ovalama maddesi, cam temizleyici veya çok
amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır. Süpürgeyi
kesinlikle suya sokmayınız.
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
8 Ssawka kombi*
9 Uchwyt odkurzacza ręcznego
10 Przełącznik suwakowy odkurzacza ręcznego
11 Schowek na wysuwaną ssawkę do szczelin
12 Schowek na ssawkę kombi
13 Przycisk odblokowujący szczotkę do podłóg
14 Przycisk odblokowujący ręczny odkurzacz akumulatorowy
15 Uchwyt ręcznego odkurzacza akumulatorowego
16 Przełącznik suwakowy ręcznego odkurzacza akumulatorowego
17 Wskaźnik stanu naładowania baterii
18 Przycisk odblokowujący pojemnik na pył
19 Przewód ładowarki*
20 Prowadnica wałka szczotki
21 Walec szczotki
Przed pierwszym użyciem
Rysunek 1
‡
‡
‡
Otworzyć schowek i wyjąć ssawkę kombi.
Uchwyt nasadzić ostrożnie na cokół i dokręcić.
Włożyć wyposażenie kombi do schowka i zamknąc
go.
* w zależności od wyposażenia
75
Rysunek 2
Zastosowanie odkurzacza ręcznego
‡
Odkurzanie
Odkurzacz ręczny włożyć na szczotkę do podłóg i
zatrzasnąć.
Aby zdjąć szczotkę do podłóg, nacisnąć przycisk
odblokowujący i zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki.
‡
Rysunek 4
‡
Przesunąć przełącznik suwakowy w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Ładowanie
!
Uwaga:
Przed pierwszym użyciem akumulatory odkurzacza
należy całkowicie naładować.
Do ładowania używać wyłącznie ładowarki
wchodzącej w zakres dostawy. Ładowarkę
podłączać i stosować wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej. Nie
ładować urządzenia w temperaturze poniżej 0°C ani
powyżej 40°C.
Regulacja siły ssania
Rysunek 5
Przesunąć przełącznik suwakowy na żądaną pozycję,
aby ustawić siłę ssania:
‡
Stopień mocy 1
1
Odkurzanie z włączoną elektroszczotką. Do rutynowych zadań związanych ze sprzątaniem wszelkich
rodzajów podłóg.
Z tym ustawieniem urządzenie osiągnie maksymalny
czas użytkowania.
‡
Stopień mocy 2
2
Odkurzanie z włączoną elektroszczotką. Do
wymagających zadań związanych ze sprzątaniem na
wszystkich rodzajach podłogi (przede wszystkim do
dywanów).
Czas użytkowania urządzenia jest przy tym ustawieniu krótszy.
Rysunek 3
‡
W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu
gniazda elektrycznego. Urządzenie można bezpiecznie ustawić w dowolnym miejscu. Rysunek 6
Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłu
urządzenia.
Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda
elektrycznego.
Podczas ładowania wskaźnik naładowania powoli
miga na biało.
W przypadku całkowitego naładowania akumulatora, wskaźnik naładowania świeci się nieprzerwanie
na biało i gaśnie po kilku minutach. Akumulator nie
jest dalej ładowany. W celu skontrolowania odłączyć
na krótko urządzanie od sieci. Następnie wskaźnik
ponownie zaświeci się na biało.
Również po całkowitym naładowaniu można
zostawić urządzenie podłączone do przewodu
ładowarki i wtyczki.
Nagrzewanie się ładowarki oraz odkurzacza
ręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie ma negatywnego wpływu na ich działanie.
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Wskaźnik pracy urządzenia
Tryb pracy
Funkcja
baterii
Normalny tryb
Wskaźnik świeci się na
biało
Naładowanie akumulatora < 20%
Wskaźnik miga na czerwono
Akumulator
rozładowany
Wskaźnik gaśnie
jest
wyświetlania
Proces ładowania
Wskaźnik miga powoli na
biało
Akumulator
jest
całkowicie naładowany
Wskaźnik świeci się na
biało i gaśnie po upływie
ok. 2 minut
Zabezpieczenie
przed
zbyt wysoką/zbyt niską
temperaturą
Wskaźnik świeci się na
czerwono i gaśnie po
upływie ok. 10 sekund.
76
Czasy pracy
Podobnie jak wszystkie akumulatory litowo-jonowe,
również akumulator jest narażony na naturalne zużycie.
Z upływem czasu pojemność akumulatora, a tym samym również czas jego działania, ulega zmniejszeniu.
Jest to naturalny proces starzenia się, który nie jest
wynikiem wady materiału, wady fabrycznej ani wady
fizycznej rzeczy.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
W przypadku
zwykłych prac
czyszczących przy
użyciu normalnego
stopnia mocy oraz
elektrycznej szczotki do podłóg.
Maks.
min.
55
Maks.
min.
50
W przypadku
intensywnych prac
czyszczących przy
użyciu stopnia turbo oraz elektrycznej
szczotki do podłóg
lub ręcznego
odkurzacza akumulatorowego.
Maks.
min.
20
Maks.
min.
18
* w zależności od wyposażenia
Rysunek 6
Po pracy
‡
Rysunek 11
!
W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,
urządzenie można bezpiecznie ustawić w pomieszczeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko przechylić
do przodu w kierunku szczotki.
‡
Uwaga: Przed odstawieniem należy bezwzględnie
wyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz
stoi w miejscu, obracający się walec szczotki może
uszkodzić pokrycie podłogi.
W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania,
należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciu
urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w pojemniku osiągnie zaznaczony poziom.
Zastosowanie ręcznego odkurzacza
akumulatorowego
Rysunek 7
‡
Poprzez naciśnięcie przycisku odblokowującego
odblokować ręczny odkurzacz akumulatorowy i
zdjąć z odkurzacza ręcznego.
Odkurzanie z zastosowaniem
wyposażenia dodatkowego
Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
Opróżnianie pojemnika na pył
Zalecamy, aby nie przekraczać poziomu zaznaczonego
w pojemniku na pył, ponieważ powoduje to bardzo silne zanieczyszczenie filtra.
Rysunek 12
‡
‡
Zdjąć ręczny odkurzacz akumulatorowy z odkurzacza ręcznego. Rysunek 7
Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z modułu silnika.
Rysunek 8 ssawka do szczelin
Rysunek 13
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Do odkurzania ciężko dostępnych miejsc i odkurzania nad głową.
Otworzyć schowek na wyposażenie za pomocą zintegrowanych uchwytów, wyjąć ssawkę do szczelin,
nasadzić na otwór odsysający ręcznego odkurzacza
akumulatorowego i zatrzasnąć.
W razie potrzeby ssawkę do szczelin można wysunąć.
W tym celu należy nacisnąć przycisk odblokowujący,
wysunąć ssawkę do szczelin i zatrzasnąć w pozycji
końcowej.
Po użyciu ssawkę do szczelin należy ew. złożyć,
wstawić do schowka na wyposażenie i zamknąć go.
Rysunek 9 ssawka kombi
‡
‡
‡
‡
‡
Ssawka kombi do mebli i szczotka do tapicerki do
odkurzania ram okiennych, szaf, mebli itp...
Otworzyć schowek na wyposażenie, wyjąć ssawkę
kombi, nasadzić ją na otwór ssący odkurzacza
ręcznego i zatrzasnąć.
Nasadka -szczotkę do mebli można zdjąć
przesuwając ją w bok. Pod spodem znajduje się szczotka do tapicerki.
Ssawkę kombi można również nałożyć na końcówkę
ssawki do szczelin.
Po użyciu ssawki kombi należy ponownie schować
ją w skrytce na wyposażenie, a następnie zamknąć i
zatrzasnąć skrytkę.
Ładowanie ręcznego odkurzacza akumulatorowego
Rysunek 10
‡
W celu naładowania umieścić ręczny odkurzacz akumulatorowy w odkurzaczu ręcznym i zablokować.
Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie.
Wyjąć jednostkę filtrującą z pojemnika na pył.
Opróżnić pojemnik na pył.
Rysunek 14
‡
Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wylotowego.
a) Włożyć moduł filtrujący do pojemnika na pył,
zwracając uwagę na prawidłowe położenie
b) Pojemnik na pył nasadzić na silnik i zatrzasnąć w
słyszalny sposób.
!
Uwaga: W przypadku zauważenia oporu podczas
wkładania pojemnika na pył należy sprawdzić,
czy filtr jest kompletny oraz czy moduł filtrujący i
pojemnik na pył są prawidłowo włożone.
Czyszczenie filtrów
Optymalne działanie odkurzacza wymaga regularnego czyszczenia zewnętrznego modułu filtrującego i
wkładu filtra.
!
Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
Nigdy nie odkurzać bez zewnętrznego modułu
filtrującego z wkładem filtra.
Rysunek 15
filtrującego
‡
‡
‡
‡
Czyszczenie
zewnętrznego
modułu
Wyłączanie urządzenia Rysunek 11
Zdjąć ręczny odkurzacz akumulatorowy z odkurzacza ręcznego. Rysunek 7
Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z modułu silnika.
Rysunek
12
Wyjąć jednostkę filtrującą z pojemnika na pył.
* w zależności od wyposażenia
77
a) Z reguły wystarcza, jeżeli cała jednostka filtrująca
zostanie podczas opróżniania pojemnika na pył lekko
wytrząśnięta lub wytrzepana, co umożliwi oderwanie
się drobinek brudu.
b) Jeśli to nie wystarczy, użyć suchej ściereczki, aby
usunąć drobinki brudu zgromadzone na powierzchni.
Rysunek 16 Czyszczenie wkładu filtra
a) Wyjąć wkład filtra z jednostki filtrującej.
b) Następnie wytrzepać wkład filtra.
c) Zdjąć filtr piankowy z zabezpieczenia silnika i oddzielnie wypłukać obie części. Całkowicie wysuszyć filtr piankowy i filtr zabezpieczający silnik (ok. 24 h).
‡ Po montażu filtra piankowego włożyć jednostkę
filtrującą do pojemnika na pył.
hu
Köszönjük, hogy a Bosch BBH3/BCH3 sorozat porszívóját választotta.
Ebben a használati utasításban különböző BBH3/BCH3
modellek leírását találja. Emiatt lehetséges, hogy nem
minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által
vásárolt modell tartozékaival és funkcióival. Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, amelyeket speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, hogy a
legjobb porszívási eredményt érhesse el.
Kérjük, hajtsa ki a képes oldalakat.
W razie potrzeby można zamówić w serwisie nowe filtry.
Czyszczenie szczotki do podłóg
Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyć
odkurzacz lub odłączyć ładowarkę.
A készülék leírása
Rysunek 17
1 Padlószívófej elektromos kefével
‡
2 Kefehenger kioldógombja
‡
‡
!
!
Za pomocą przycisku odblokowującego odblokować
wałek szczotki i wyjąć na bok ze szczotki do podłóg.
Nawinięte nici i włosy przeciąć nożyczkami wzdłuż
przewidzianego do tego celu nacięcia i usunąć.
Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy w
szczotkę do podłóg i zablokować za pomocą przycisku odblokowującego.
5 Szűrőpatron motorvédő szűrővel és habszivacs
szűrővel
6 Motoregység
7 Kihúzható réstisztító fej*
8 Kombi szívófej*
9 Kézi porszívó fogantyúja
Uwaga:
W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg
ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki.
Zużyte, charakteryzujące się ostrymi krawędziami
spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi,
jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Przed każdym czyszczeniem odkurzacza ręcznego
lub ręcznego odkurzacza akumulatorowego należy go
wyłączyć i odłączyć ładowarkę. Odkurzacz i elementy wyposażenia można czyścić dostępnymi na rynku
środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.
Uwaga: Nie należy stosować środków do szorowania,
środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych
środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie
zanurzać odkurzacza w wodzie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
78
4 Külső szűrőegység
Uwaga: Szczotka do podłóg może być używana
wyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.
Konserwacja
!
3 Portartály
10 Kézi porszívó tolókapcsolója
11 Tartozéktartó kihúzható réstisztító fejhez
12 Tartozékfiók kombi szívófejhez
13 Padlószívófej kioldógombja
14 Akkus kézi porszívó kioldógombja
15 Akkus kézi porszívó fogantyúja
16 Akkus kézi porszívó tolókapcsolója
17 Akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzője
18 Portartály kioldógombja
19 Töltőkábel*
20 Kefehenger vezetőpálcája
21 Kefehenger
Az első használat előtt
1 . ábra
‡
‡
‡
Nyissa ki a tartozékfiókot és vegye ki a kombi szívófejet.
A fogantyút helyezze fel óvatosan a készülékházra és
csavarja rá.
Helyezze vissza a kombi tartozékokat a tartozékfiókba, és zárja vissza.
* kiviteltől függően
A szívóerő szabályozása
2 . ábra
‡
Helyezze a kézi porszívót a padlószívófejbe és kattintsa be.
A padlószívófej kioldásához nyomja meg a kioldógombot, és húzza ki a kézi porszívót a szívófejből.
‡
5 . ábra
A szívóteljesítmény beállításához tolja a tolókapcsolót
a kívánt állásba:
‡
1. teljesítményfokozat
1
Porszívózás bekapcsolt elektromos kefével. Tisztítási rutinfeladatokhoz minden padlótípus esetén.
A készülék ebben a beállításban éri el a maximális
működési időt.
‡
2. teljesítményfokozat
2
Porszívózás bekapcsolt elektromos kefével. Igényes tisztítási feladatokhoz minden padlótípus
(elsősorban szőnyegek) esetén.
A készülék ebben a beállításban éri el a legrövidebb
működési időt.
Feltöltés
!
Figyelem:
Az első üzembe helyezés előtt a porszívó akkumulátorait teljesen fel kell tölteni.
Töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt használja.
A töltőkábelt kizárólag a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe. Ne töltse a készüléket
0 °C alatti és 40 °C feletti hőmérsékleten.
3 . ábra
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
A töltéshez helyezze a porszívót egy csatlakozóaljzat
közelébe. A készüléket bárhova leteheti. 6 . ábra
A töltőkábelt dugja be hátul a készülék csatlakozójába.
A töltőkábel csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba.
A töltési folyamat közben lassan fehéren villog a
töltéskijelző.
Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a
töltéskijelző tartósan fehéren világít és néhány perc
elteltével kialszik. Az akku nem töltődik tovább.
Ellenőrzésként válassza le a készüléket a hálózatról.
Ekkor a kijelző ismét fehéren világít.
A készülék a teljes feltöltést követően is csatlakoztatva maradhat.
A töltőkábel és a kézi porszívó felmelegedése normális jelenség, és nem ad okot aggodalomra.
Üzemidők
Ahogy minden Li-ion akku, a akku is természetes módon amortizálódik. Idővel csökken az akku kapacitása,
és így a működési ideje is. Ez természetes folyamat, és
nem anyag-, gyártói vagy áruhiba következménye.
Működésjelző
Üzemállapot
Akkumulátor-kijelző
működése
Normál üzemmód
A kijelző fehéren világít
Akkutöltöttség < 20%
A kijelző pirosan villog
Az akku üres
A kijelzés kialszik
Töltési folyamat
A kijelző lassan villog
fehéren
Az akku teljesen feltöltött
A kijelző zölden világít,
majd kb. 2 perc múlva
kialszik
Túl
magas/alacsony
hőmérséklet elleni védelem
A kijelző pirosan világít,
majd kb. 10 perc múlva
kialszik.
A kézi porszívó használata
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
Normál fokozaton
elektromos
padlószívófejjel,
normál tisztítási
feladatoknál
Akár 55 perc
Akár 50 perc
Turbó fokozaton elektromos
padlószívófejjel
vagy akkus kézi
porszívóval
igényes tisztítási
feladatokhoz
Akár 20 perc
Akár 18 perc
6 . ábra
‡
!
Rövid porszívózási szünetek esetén a készüléket
bárhova leteheti. Ilyenkor a porszívót billentse kissé
előre a szívófej irányába.
Figyelem: Ha leteszi a készüléket, feltétlenül kapcsolja ki, mivel a forgó kefe a porszívó leállásakor
károsíthatja a padlóborítást.
Az akkus kézi porszívó használata
7 . ábra
‡
A kioldógomb megnyomásával reteszelje ki az akkus
kézi porszívót, majd vegye ki a kézi porszívóból.
Porszívózás
4 . ábra
‡
Mozdítsa el a tolókapcsolót a nyíl irányába.
* kiviteltől függően
79
Porszívózás kiegészítő tartozékkal
8 . ábra: Réstisztító fej
‡
‡
‡
‡
Nehezen hozzáférhető helyeken és fejmagasság felett történő porszívózáshoz.
Nyissa ki a fogantyú feletti tartozéktartót, vegye ki
a réstisztító fejet, helyezze az akkus kézi porszívó
szívónyílására, és pattintsa be.
Igény esetén a réstisztító fej kihúzható.
Ehhez
nyomja meg a kioldógombot, húzza ki a réstisztító
fejet, és a végállásban pattintsa be.
Használat után szükség esetén tolja össze a réstisztító fejet, helyezze a tartozéktartóba, és csukja be
a tartót.
9 . ábra: Kombi szívófej
‡
‡
‡
‡
‡
Bútorecsettel és kárpittisztító fejjel felszerelt kombi
szívófej ablakkeretek, szekrények, bútorok stb. porszívózásához.
Nyissa ki a tartozékfiókot, vegye ki a kombi szívófejet, helyezze az akkus kézi porszívó szívónyílására,
és pattintsa be.
A bútorecset-toldat oldalirányban levehető. Alatta
található a kárpittisztító fej.
A kombi szívófej is felhelyezhető a réstisztító fej hegyére.
Használat után a kombi szívófejet tegye vissza a tartozékfiókba, csukja be a fiókot és pattintsa be.
Az akkus kézi porszívó töltése
10 . ábra
‡
A töltéshez helyezze be az akkus kézi porszívót a kézi
porszívóba és kattintsa be. Ügyeljen arra, hogy az
akkus porszívó a helyén legyen.
A munka befejezése után
11 . ábra
‡
14 . ábra
‡
Távolítsa el a kidobónyílás alatt található
szennyeződéseket is.
a) Helyezze be a portartályba a szűrőegységet, ennek
során feltétlenül ügyeljen az egység megfelelő elhelyezkedésére.
b) Helyezze rá a portartályt a motoregységre és hallhatóan pattintsa be.
!
Figyelem: Ha a portartály behelyezésekor ellenállást
érzékel, ellenőrizze, hogy a szűrőnek minden alkatrésze megvan-e, illetve hogy megfelelően helyezte-e be a
szűrőegységet és a portartályt.
A szűrők tisztítása
A külső szűrőegységet és a szűrőpatront rendszeres
időközönként meg kell tisztítani, azért hogy a porszívó
optimálisan működjön.
!
Figyelem: A szűrőtisztítás csak kikapcsolt készülékkel lehetséges.
Soha ne porszívózzon behelyezett szűrőpatronnal a
külső szűrőegység nélkül.
15 . ábra: Külső szűrőegység tisztítása
‡
‡
‡
Kapcsolja ki a készüléket. 11 . ábra
Vegye ki az akkus kézi porszívót a kézi porszívóból.
7 . ábra
A kioldógombbal reteszelje ki a portartályt, majd
húzza le a motoregységről. 12 . ábra
‡ Vegye ki a szűrőegységet a portartályból.
a) Rendszerint elegendő, ha az egész szűrőegységet a
portartály kiürítésekor enyhén megrázza vagy ütögetéssel kiporolja, hogy a lehetséges szennyeződés részecskéi kihulljanak.
b) Ha ez nem lenne elegendő, használjon egy száraz
törlőkendőt, azért hogy a szennyeződést a felületről
eltávolítsa.
Porszívózás után kapcsolja ki a készüléket.
16 . ábra: Szűrőpatron tisztítása
A portartály kiürítése
Az optimális porszívási eredmény érdekében a portartályt minden porszívózás után ki kell üríteni, legkésőbb
azonban akkor, ha a por a tartály egy részén elérte a
jelölést.
Azt ajánljuk, hogy ne várja meg, hogy a por mennyisége meghaladja a jelölést, mivel az a szűrő erős
szennyeződéséhez vezet.
a) Vegye ki a szűrőpatront a szűrőegységből.
b) Először ütögetéssel tisztítsa meg a szűrőpatront.
c) Húzza le a habszivacs szűrőt a motorvédőről, és
külön mossa ki őket. Hagyja a habszivacs szűrőt és a
motorvédő szűrőt teljesen megszáradni (kb. 24 óra).
‡ A habszivacs szűrő beszerelése után helyezze be a
szűrőegységet a portartályba.
Új szűrőket szükség esetén a vevőszolgálatnál szerezhet be.
12 . ábra
‡
Vegye ki az akkus kézi porszívót a kézi porszívóból.
‡
A kioldógombbal reteszelje ki a portartályt, majd
húzza le a motoregységről.
7 . ábra
13 . ábra
‡
‡
80
Vegye ki a szűrőegységet a portartályból.
Ürítse ki a portartályt.
* kiviteltől függően
A padlószívófej tisztítása
cs
Karbantartás előtt minden alkalommal kapcsolja ki a
porszívót, és húzza ki a töltőkábelt.
17 . ábra
‡
‡
‡
!
!
A kefehengert kattintsa ki a kioldógombbal, és oldalirányban húzza ki a padlószívófejből.
A rácsavarodott fonalakat és hajszálakat ollóval vágja át az erre szolgáló bevágás mentén.
A kefehengert tolja be oldalról a vezetőpálca mentén
a padlószívófejbe, és a kioldógombbal kattintsa be.
Figyelem: A padlószívófej csak felszerelt kefedobbal használható.
Figyelem:
A padlószívófejek a kemény padló minőségétől
függően (pl. érdes felületű, rusztikus csempe) bizonyos mértékű kopásnak vannak kitéve. Ezért fontos,
hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a szívófej
talprészét. Ha a szívófej alja kopott, illetve a szélei
élessé váltak, könnyen megkarcolhatja a kényes
kemény padlófelületeket, mint pl. a parkettát és a
linóleumot. A gyártó nem felel azokért az esetleges
károkért, amelyeket a kopott padlószívófej okoz.
Těší nás, že jste se rozhodli pro vysavač Bosch
konstrukční řady BBH3/BCH3.
V tomto návodu k použití jsou popsané různé modely
BBH3/BCH3. Proto je možné, že váš model nemusí
mít všechny popsané vlastnosti vybavení a funkce.
Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku vysávání
používejte pouze originální příslušenství Bosch, které
bylo vyvinuto speciálně pro váš vysavač.
Rozložte si stránky s obrázky.
Popis spotřebiče
1 Podlahová hubice s elektrickým kartáčem
2 Odjišťovací tlačítko kartáčového válce
3 Nádoba na prach
4 Vnější filtrační jednotka
Ápolás
5 Filtrační patrona s filtrem motoru a filtrační pěnou
A kézi porszívót, ill. az akkus kézi porszívót minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni, és ki kell húzni a töltőkábelt.
A porszívó és a műanyag tartozékok kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító szerrel tisztíthatók.
!
Figyelem: Ne használjon súrolószert, üvegtisztítót
vagy univerzális tisztítószert. A porszívót soha ne
merítse vízbe.
Műszaki változtatások joga fenntartva.
6 Motorová jednotka
7 Výsuvná štěrbinová hubice*
8 Kombinovaná hubice*
9 Rukojeť ručního vysavače
10 Posuvný regulátor ručního vysavače
11 Úložné místo pro výsuvnou štěrbinovou hubici
12 Úložiště na kombinovanou hubici
13 Odjišťovací tlačítko podlahové hubice
14 Odjišťovací tlačítko ručního akumulátorového
vysavače
15 Rukojeť ručního akumulátorového vysavače
16 Posuvný regulátor ručního akumulátorového
vysavače
17 Ukazatel stavu nabití akumulátoru
18 Odjišťovací tlačítko nádoby na prach
19 Nabíjecí kabel*
20 Vodicí tyč kartáčového válce
21 Kartáčový válec
Před prvním použitím
Obrázek 1
‡
‡
‡
Otevřete úložný prostor a vyjměte kombinovanou
hubici.
Opatrně nasaďte rukojeť na hlavní část vysavače
a zašroubujte ji.
Kombinované příslušenství uložte do úložného prostoru a zavřete ho.
* v závislosti na výbavě
81
Obrázek 2
Regulace síly sání
‡
Obrázek 5
Nasaďte ruční vysavač na podlahovou hubici
a zacvakněte ho.
Pro uvolnění podlahové hubice stiskněte odjišťovací
tlačítko a ruční vysavač z hubice vytáhněte.
‡
Pro nastavení sacího výkonu posuňte posuvný regulátor do požadované polohy:
‡
Stupeň výkonu 1
1
Vysávání se zapnutým elektrickým kartáčem. Pro
běžné uklidové práce u všech druhů podlahových
krytin.
Spotřebič dosahuje při tomto nastavení maximální
doby provozu.
‡
Stupeň výkonu 2
2
Vysávání se zapnutým elektrickým kartáčem. Pro
náročné úklidové práce všech podlahových krytin
(zejména koberců).
Spotřebič při tomto nastavení dosahuje kratší doby
provozu.
Nabíjení
!
Pozor:
Před prvním uvedením do provozu musí být baterie
vysavače plně nabitá.
Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který
je součástí dodávky. Nabíjecí kabel připojujte
a uvádějte do provozu jen podle údajů na typovém
štítku. Spotřebič nenabíjejte při teplotách pod 0 °C
nebo nad 40 °C.
Obrázek 3
‡
Pro nabíjení postavte vysavač do blízkosti elektrické
zásuvky. Spotřebič může stát volně v prostoru.
Obrázek
‡
6
Zapojte nabíjecí kabel vzadu do zástrčky na
spotřebiči.
Zástrčku nabíjecího kabelu zapojte do zásuvky.
Během nabíjení bliká ukazatel nabíjení pomalu bíle.
Když je baterie plně nabitá, svítí ukazatel nabíjení
trvale bíle a po několika minutách zhasne. Baterie
se nadále nenabíjí. Pro kontrolu spotřebič krátce
odpojte ze sítě. Poté se ukazatel znovu rozsvítí bíle.
Není na závadu nechat stále spotřebič připojený,
i po plném nabití.
Zahřívání nabíjecího kabelu a ručního vysavače je
normální a neškodné.
‡
‡
‡
‡
‡
Doba provozu
Stejně jako každá baterie Li-Ion, podléhá baterie
přirozenému opotřebení. Postupem času tedy klesá
kapacita baterie a také se zkracuje doba chodu. Jedná
se o přirozený proces stárnutí a nikoliv o důsledek
chyby materiálu nebo chyby výrobce či věcné vady.
Kontrolka provozu
Aktuální stav
Funkce ukazatele stavu
baterie
Normální režim
Ukazatel svítí bíle
Nabití baterie < 20 %
Ukazatel bliká červeně
Baterie je vybitá
Ukazatel zhasne
Průběh nabíjení
Ukazatel bliká pomalu
bíle
Baterie je zcela nabitá
Ukazatel svítí bíle a zhasne po cca 2 minutách
Ochrana před příliš vysokou/nízkou teplotou
Ukazatel svítí červeně a
zhasne po cca 10 sekundách.
Použití ručního vysavače
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
Na normální
stupeň s elektrickou podlahovou hubicí pro normální
úkony vysávání
Až 55 min.
Až 50 min.
Stupeň turbo s
elektrickou podlahovou hubicí nebo
ruční akumulátorový vysavač pro
náročné úkoly
vysávání
Až 20 min.
Až 18 min.
Obrázek 6
‡
Při krátkém přerušení vysávání lze spotřebič postavit volně v prostoru. Za tímto účelem vysavač
nakloňte mírně dopředu směrem k hubici.
!
Pozor: Před odstavením spotřebič bezpodmínečně
vypněte, protože otáčející se kartáč na stojícím
vysavači může způsobit poškození podlahové krytiny.
Vysávání
Obrázek 4
‡
82
Posuňte posuvný regulátor ve směru šipky.
* v závislosti na výbavě
Použití ručního akumulátorového
vysavače
Obrázek 7
‡
Stisknutím odjišťovacího tlačítka ruční akumulátorový vysavač uvolněte a vyjměte ho z ručního vysavače.
Vysávání s přídavným příslušenstvím
Obrázek 8 Štěrbinová hubice
‡
‡
‡
‡
Pro vysávání těžko dostupných míst a míst ve výšce.
Přihrádku na příslušenství otevřete pomocí
zapuštěného madla, vyjměte štěrbinovou hubici,
nasaďte ji na sací otvor ručního akumulátorového
vysavače a zaklapněte.
Štěrbinovou hubici můžete v případě potřeby vytáhnout.
Za tímto účelem stiskněte odjišťovací
tlačítko, vytáhněte štěrbinovou hubici a zaklapněte
ji do konečné polohy.
Po použití štěrbinovou hubici příp. složte, umístěte
do přihrádky na příslušenství a přihrádku zavřete.
Obrázek 9 Kombinovaná hubice
‡
‡
‡
‡
‡
Kombinovaná hubice s kartáčem na nábytek a s hubicí na čalounění pro vysávání okenních rámů, skříní,
nábytku apod.
Otevřete přihrádku na příslušenství, vyjměte kombinovanou hubici, nasaďte ji na sací otvor ručního
akumulátorového vysavače a zaklapněte.
Nástavec kartáče na nábytek lze bočně odsunout.
Pod ním se nachází hubice na čalounění.
Kombinovanou hubici lze rovněž nasadit na špičku
štěrbinové hubice.
Po použití kombinovanou hubici opět vložte do
úložného prostoru na příslušenství, prostor zavřete
a zaklapněte.
Nabíjení ručního akumulátorového vysavače
Obrázek 10
‡
Pro nabíjení nasaďte ruční akumulátorový vysavač
do ručního vysavače a zacvakněte ho. Dbejte na
správnou polohu.
Po ukončení práce
Obrázek 11
‡
Po skončení vysávání spotřebič vypněte.
Vyprázdnění nádoby na prach
Pro dosažení dobrého výsledku vysávání nádobu na
prach vyprázdněte po každém vysávání, nejpozději
však, když prach na jednom místě v nádobě na prach
dosáhne ke značce.
Obrázek 13
‡
‡
Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku.
Vyprázdněte nádobu na prach.
Obrázek 14
‡
Odstraňte případné nečistoty pod výstupním otvorem.
a) Nasaďte filtrační jednotku do nádoby na prach,
bezpodmínečně dbejte na správnou polohu
b) Nádobu na prach nasaďte na motorovou jednotku
a slyšitelně ji zacvakněte.
!
Pozor: Pokud při nasazování nádoby na prach ucítíte
odpor, zkontrolujte prosím filtry, zda jsou kompletní, a zda jsou filtrační jednotka a nádoba na prach
správně nasazené.
Čištění filtrů
Vnější filtrační jednotku a filtrační patronu čistěte v pravidelných intervalech, aby vysavač pracoval optimálně.
!
Pozor: Filtry lze čistit jen, když je spotřebič vypnutý.
Nikdy nevysávejte bez vnější filtrační jednotky
s nasazenou filtrační patronou.
Obrázek 15 Čištění vnější filtrační jednotky
‡
‡
Vypněte spotřebič. Obrázek 11
Vyjměte ruční akumulátorový vysavač z ručního
vysavače. Obrázek 7
‡ Pomocí odjišťovacího tlačítka uvolněte nádobu na
prach a sejměte ji z motorové jednotky. Obrázek 12
‡ Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku.
a) Zpravidla stačí, když celou filtrační jednotku při
vyprazdňování nádoby na prach lehce vytřepete nebo
vyklepete, aby se uvolnily případné nečistoty.
b) Pokud to nestačí, použijte pro odstranění nečistot
z povrchu suchý hadr.
Obrázek 16 Čištění filtrační patrony
a) Vyjměte z filtrační jednotky filtrační patronu.
b) Filtrační patronu nejprve vyklepejte.
c) Stáhněte filtrační pěnu z filtru motoru a samostatně je
propláchněte. Nechte filtrační pěnu a filtr motoru úplně
uschnout (cca 24 hod).
‡ Po vložení filtrační pěny nasaďte filtrační jednotku
zpět do nádoby na prach.
V případě potřeby lze nové filtry zakoupit v našem zákaznickém servisu.
Doporučujeme nenaplňovat nádobu na prach nad
značku, protože to vede k silnému znečištění filtru.
Obrázek 12
‡
‡
Vyjměte ruční akumulátorový vysavač z ručního
vysavače. Obrázek 7
Pomocí odjišťovacího tlačítka uvolněte nádobu na
prach a sejměte ji z motorové jednotky.
* v závislosti na výbavě
83
Čištění podlahové hubice
ru
Před prováděním údržby vysavač vypněte, resp. odpojte od napájecího kabelu.
Obrázek 17
‡
‡
‡
!
!
Kartáčový válec uvolněte pomocí odjišťovacího
tlačítka a vytáhněte ho do strany z podlahové hubice.
Namotané nitě a vlasy přestřihněte nůžkami podél
zářezu, který je k tomu určený.
Kartáčový válec zasuňte ze strany podél vodicí tyče
do podlahové hubice a zajistěte ho odjišťovacím
tlačítkem.
Pozor: Podlahová hubice se smí uvádět do provozu
jen s namontovaným kartáčovým válcem.
Pozor:
Podlahové hubice se v závislosti na vlastnostech
tvrdé podlahy (např. drsné, rustikální dlaždice)
částečně opotřebovávají. Proto pravidelně kontrolujte spodní část hubice. Opotřebované spodní části
hubic s ostrými hranami mohou způsobit poškození
choulostivých tvrdých podlah, jako parket nebo
linolea. Výrobce neodpovídá za případné škody
způsobené opotřebovanou spodní částí hubice.
Мы рады, что вы остановили свой выбор на
пылесосе Bosch серии BBH3/BCH3.
В
настоящей
инструкции
по
эксплуатации
представлены различные модели серии BBH3/
BCH3. Поэтому возможно, что некоторые функции
и принадлежности, описанные здесь, могут
отсутствовать у вашего прибора. Для достижения
оптимального результата уборки используйте
только оригинальные принадлежности Bosch,
разработанные специально для вашего пылесоса.
Разверните страницы с рисунками!
Описание прибора
1 Насадка для пола/ковра с электрощёткой
2 Кнопка фиксации валика щётки
3 Контейнер для сбора пыли
Údržba
4 Внешний фильтровальный блок
Ruční vysavač, resp. ruční akumulátorový vysavač
se musí před každým čištěním vypnout a odpojit od nabíjecího kabelu. Na ošetřování vysavače
a příslušenství lze používat běžně prodávané čisticí
prostředky na plast.
!
5 Фильтрующий элемент с моторным и
поролоновым фильтрами
6 Узел двигателя
7 Телескопическая щелевая насадка*
8 Комби-насадка*
Pozor: Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí
prostředky na sklo ani univerzální čisticí prostředky.
Vysavač nikdy neponořujte do vody.
9 Ручка пылесоса
10 Ползунковый переключатель пылесоса
11 Футляр для телескопической щелевой насадки
Technické změny vyhrazeny.
12 Отсек для комби-насадки
13 Кнопка фиксации насадки для пола/ковра
14 Кнопка фиксации ручного аккумуляторного
пылесоса
15 Ручка ручного аккумуляторного пылесоса
16 Ползунковый переключатель ручного
аккумуляторного пылесоса
17 Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
18 Кнопка фиксации контейнера для сбора пыли
19 Зарядный кабель*
20 Направляющий стержень валика щётки
21 Валик щётки
Перед первым использованием
Рис. 1
‡
‡
‡
84
Откройте отсек и извлеките комби-насадку.
Осторожно вставьте ручку в основной корпус и
зафиксируйте.
Положите комби-насадку в отсек и закройте его.
* в зависимости от комплектации
Рис. 2
‡
‡
Индикация рабочего состояния
Вставьте ручной пылесос в насадку для пола/
ковра и зафиксируйте.
Чтобы отсоединить насадку для пола/ковра,
нажмите кнопку фиксации и отсоедините ручной
пылесос от насадки.
Зарядка
!
Внимание:
Перед
первым
использованием
пылесоса
аккумуляторные
батареи
должны
быть
полностью заряжены.
Для зарядки используйте только зарядный
кабель, входящий в комплект поставки.
Подключение к электросети и использование
зарядного кабеля должны производиться только
с учётом данных типовой таблички. Не заряжайте
пылесос в местах, где температура воздуха ниже
0 °C или выше 40 °C.
Рис. 3
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Для зарядки поставьте пылесос рядом с
розеткой.
Пылесос
можно
оставлять
в
помещении. Рис. 6
Вставьте зарядный кабель сзади в разъём
пылесоса.
Вставьте вилку зарядного кабеля в розетку.
Во время зарядки индикатор зарядки медленно
мигает белым светом.
Если
аккумуляторная
батарея
полностью
заряжена, индикатор начинает непрерывно
гореть белым светом и гаснет через несколько
минут. Аккумуляторная батарея больше не
заряжается. Для проверки заряда ненадолго
отключите прибор от сети. После этого индикатор
снова загорается белым светом.
Не представляет опасности оставлять прибор
подключённым к зарядному кабелю и розетке
также после полной зарядки.
Нагревание зарядного кабеля и пылесоса
закономерно и не представляет опасности.
Рабочий режим
Функция индикатора
состояния
аккумуляторной
батареи
Обычный режим
Индикатор
белым светом
Заряд аккумуляторной
батареи < 20%
Индикатор
мигает
красным светом
Аккумуляторная
батарея разряжена
Индикатор гаснет
Процесс зарядки
Индикатор медленно
мигает белым светом
Аккумуляторная
батарея полностью
заряжена
Индикатор загорается
белым светом и гаснет
прим. через 2 минуты
Защита от воздействия
повышенной/
пониженной
температуры
Индикатор загорается
красным
светом
и
гаснет после прим. 10
секунд.
горит
Использование пылесоса
Уборка
Рис. 4
‡
Сдвиньте
ползунковый
переключатель
направлении, указанном стрелкой.
в
Регулировка мощности всасывания
Рис. 5
Для регулировки мощности всасывания сдвиньте
ползунковый переключатель в нужное положение:
‡
Уровень мощности 1
1
Всасывание с включённой электрощёткой. Для
повседневной уборки любых поверхностей.
При
использовании
данной
установки
продолжительность работы пылесоса является
максимальной.
‡
Уровень мощности 2
2
Всасывание с включённой электрощёткой.
Для тщательной уборки любых поверхностей
(прежде всего, ковров).
При
использовании
данной
установки
продолжительность
работы
пылесоса
уменьшается.
* в зависимости от комплектации
85
Время работы
Как и любая другая литий-ионная аккумуляторная
батарея, также и аккумуляторная батарея серии
подвержена естественному износу. С течением
времени ёмкость аккумуляторной батареи
уменьшается, а вместе с нею и время работы. При
этом речь идёт о естественном процессе старения,
а не о дефекте материала или погрешности
изготовления или каком-либо другом дефекте
изделия.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
В обычном режиме
с помощью
электрической
насадки для пола/
ковра для обычной
очистки любых
поверхностей
До 55 минут
До
минут
В режиме Turbo
с помощью
электрической
насадки для пола/
ковра или ручного
аккумуляторного
пылесоса для
тщательной уборки
До 20 минут
!
‡
‡
‡
Для очистки труднодоступных мест и над
головой.
Используя выемки для пальцев, откройте
футляр, выньте щелевую насадку, вставьте
её
во
всасывающее
отверстие
ручного
аккумуляторного пылесоса и зафиксируйте.
При необходимости, щелевую насадку можно
удлинить. Для этого нажмите кнопку фиксации,
раздвиньте щелевую насадку и зафиксируйте в
конечном положении.
После
использования
при
необходимости
уменьшите длину щелевой насадки, вставьте её
в футляр и закройте его.
Рис. 9 Комби-насадка
‡
‡
До 18 минут
‡
‡
‡
Комби-насадка с мягкой щёткой для чистки
оконных рам, шкафов, мебели и т.п.
Откройте отсек, извлеките комби-насадку,
вставьте её во всасывающее отверстие ручного
аккумуляторного пылесоса и зафиксируйте.
Насадку в виде мягкой щётки можно вынуть
сбоку. Под ней находится насадка для мягкой
мебели.
Комби-насадку также можно надеть на кончик
щелевой насадки.
После использования снова уберите комбинасадку в отсек, закройте его и зафиксируйте.
Зарядка ручного аккумуляторного пылесоса
Во время коротких перерывов пылесос можно
оставлять в помещении. Для этого слегка
наклоните пылесос по направлению к насадке.
‡
Внимание: при остановках в работе обязательно
выключайте пылесос, так как вращающаяся
щётка остановленного пылесоса может
повредить напольное покрытие.
После уборки
Использование ручного
аккумуляторного пылесоса
Рис. 7
‡
Рис. 8 Щелевая насадка
‡
50
Рис. 6
‡
Уборка с использованием
дополнительных принадлежностей
Кнопкой фиксации разблокируйте крепление
ручного аккумуляторного пылесоса и выньте его
из ручного пылесоса.
Рис. 10
Для зарядки установите и закрепите ручной
аккумуляторный пылесос в ручном пылесосе.
Следите
за
правильным
положением
аккумуляторного пылесоса.
Рис. 11
‡
После уборки выключите пылесос.
Опорожнение контейнера для сбора пыли
Для достижения хороших результатов желательно
опорожнять контейнер для сбора пыли после
каждой уборки, в любом случае не позднее, чем
уровень пыли в контейнере достигнет специальной
отметки.
Мы не рекомендуем заполнять контейнер пылесоса
до уровня выше отметки, поскольку это приводит к
чрезмерному загрязнению фильтра.
Рис. 12
‡
‡
86
Выньте ручной аккумуляторный пылесос из
ручного пылесоса. Рис. 7
Отсоедините контейнер для сбора пыли с
помощью кнопки фиксации и снимите его с узла
двигателя.
* в зависимости от комплектации
Рис. 13
Очистка насадки для пола/ковра
‡
Каждый раз перед техобслуживанием пылесоса
выключайте его и отсоединяйте от зарядного
кабеля.
‡
Выньте фильтровальный блок из контейнера для
сбора пыли.
Опорожните контейнер для сбора пыли.
Рис. 14
‡
При необходимости удалите грязь, скопившуюся
под выпускным отверстием.
a) Установите фильтровальный блок в контейнер,
при этом обязательно следите за правильностью
установки
b) Установите контейнер для сбора пыли на узел
двигателя и зафиксируйте до щелчка.
!
Внимание: в случае возникновения
сопротивления при установке контейнера для
сбора пыли проверьте комплектность фильтров и
правильность положения фильтровального блока и
контейнера для сбора пыли.
Очистка фильтров
Для оптимальной работы пылесоса внешний
фильтровальный блок и фильтрующий элемент
нужно регулярно очищать.
!
Рис. 17
‡
‡
‡
!
Внимание: насадку для пола/ковра можно
использовать только с установленным валиком
щётки.
!
Внимание:
Насадки для чистки пола/ковра подвержены
определённому износу, в зависимости от
качества твёрдого напольного покрытия в
вашем доме (например, шероховатая, грубая
керамическая плитка). Поэтому необходимо
регулярно проверять рабочую поверхность
насадки.
Изношенные,
с
заострившимися
краями
рабочие
поверхности
насадки
могут привести к повреждению уязвимых
твёрдых напольных покрытий, таких как
паркет или линолеум. Изготовитель не несёт
ответственность за повреждения, полученные в
результате использования изношенной насадки
для чистки пола/ковра.
Внимание: очистка фильтров возможна только при
выключенном пылесосе.
Никогда не производите уборку без внешнего
фильтровального блока с вставленным
фильтрующим элементом.
Рис. 15 Очистка внешнего фильтровального блока
‡
‡
Выключите прибор. Рис. 11
Выньте ручной аккумуляторный пылесос из
ручного пылесоса. Рис. 7
‡ Отсоедините контейнер для сбора пыли с
помощью кнопки фиксации и снимите его с узла
двигателя. Рис. 12
‡ Выньте фильтровальный блок из контейнера для
сбора пыли.
a) Как правило, чтобы удалить частички грязи,
достаточно, опорожняя контейнер для сбора пыли,
немного потрясти фильтровальный блок или легко
постучать по нему.
b) Если этого недостаточно, возьмите сухую ткань и с
её помощью удалите частички грязи с поверхности.
Рис. 16 Очистка фильтрующего элемента
a) Выньте фильтрующий элемент из фильтровального
блока.
b) Сначала выколотите пыль из фильтрующего
элемента.
c) Снимите поролоновый фильтр с моторного и
промойте их раздельно. Оставьте поролоновый и
моторный фильтры сохнуть (прим. на 24 часа).
поролоновый
фильтр
в
‡ Установите
фильтровальный блок и установите его в
контейнер для сбора пыли.
Нажатием кнопки фиксации разблокируйте
валик щётки и выньте из насадки для пола/ковра
сбоку.
Намотавшиеся нитки и волосы разрежьте
ножницами вдоль специально предусмотренной
прорези и удалите.
Задвиньте
валик
щётки
сбоку
вдоль
направляющего стержня в насадку для пола/
ковра и зафиксируйте его нажатием кнопки
фиксации.
Уход
Перед очисткой ручного пылесоса или ручного
аккумуляторного пылесоса необходимо отключить
его и отсоединить от зарядного кабеля. Пылесос
и принадлежности можно чистить обычными
средствами для чистки пластмассы.
!
Внимание: не используйте абразивные чистящие
средства, средства для мытья стёкол или
универсальные моющие средства. Не погружайте
пылесос в воду.
Оставляем за собой право на внесение технических
изменений.
При необходимости новые фильтры можно заказать
через нашу сервисную службу.
* в зависимости от комплектации
87
zf
᝕䅓ᛞ䌲䋭ঐь%%+%&+㌱ࡍ੮ຫಞȾ
ᵢ䃠᱄ᴮ⛰%%+%&+㌱ࡍ䙐⭞θḆӑࣕ㜳㠽䞃‫ۏ‬ᡌу䚟⭞᯲ᛞⲺ
ₕශȾ䄁ֵ⭞ᵢ੮ຫಞሾ⭞Ⲻঐь৕ᔖ䞃Ԭθԛ䚊ࡦᴶ֩੮ຫ᭾
᷒Ⱦ
䄁ੇཌ㘱࠰ൌ䀙䃠᱄丷Ⱦ
ൌ 2
‡
‡
‫ݻ‬䴱
!
ቅᗹφ
俌
⅗ֵ⭞੮ຫಞࢃθ䄁‫ݾ‬ሽ䴱⊖‫┵ݻ‬Ⱦ
एᗻֵ⭞䳞䱺Ⲻ‫ݻ‬䴱ಞ⛰䴱ಞ‫ݻ‬䴱Ⱦ‫ݻ‬䴱ಞᗻ举‫➝ד‬亃ᇐ䣎⢂
рⲺ᤽⽰䙙᧛㠽ᬃ֒Ⱦ䄁व൞ք᯲e&ᡌ儎᯲e&Ⲻⓡᓜс‫ݻ‬
䴱Ⱦ
ൌ 3
‡
ᛞⲺ੮ຫಞ
䴱ऋ൦੮
∑࡭ẵ䠁᭴᤿䡋
‡
‡
‡
‡
䳼ຫⴈ
俢䚊ؓ䆭☴㏨
☴㣥θ੡俢䚊ؓ䆭☴㏨ૂ⌗㏵☴㏨
ሽ੮ຫಞᵢ儊ᨈ‫ޛ‬䴱ऋ൦੮ѣθќ䧌㠩ᇐփȾ
㾷᣼с䴱ऋ൦੮θ䄁᤿с䠁᭴᤿䡋θќሽ੮ຫಞᵢ儊൦੮рᤊ
࠰ȾȾ
‡
‡
㾷⛰੮ຫಞ‫ݻ‬䴱θ䄁ሽᆹ᭴൞ᨈᓝ᯷Ⱦᵢ䴱ಞਥԛ⴪㄁᭴൞൦
ᶵⲺ਺つփ㖤Ⱦൌ 6
ሽ‫ݻ‬䴱㐐ᨈ‫ޛ‬䴱ಞᗂᯯⲺ᧛乣Ⱦ
ሽ‫ݻ‬䴱㐐ᨈ乣ᨈ‫ޛ‬ᨈᓝѣȾ
䴱ಞ‫ݻ‬䴱ᱸθ‫ݻ‬䴱᤽⽰⟾ᴹ㐟ម൦䮹⡃ⲳ⟾Ⱦ
䴱⊖‫┵ݻ‬ᗂθ‫ݻ‬䴱᤽⽰⟾ሽᴹӤⲳ⟾θ൞ᒴ࠼䩎ᗂ➺⓻Ⱦ䴱⊖
ሽᴹ‫ݻ↘ڒ‬䴱Ⱦྸ᷒у⻰ᇐᱥੜ‫┵ݻ‬θ䄁᳡ᱸᯭ䯁䴱ಞⲺѱ䴱
Ⓠԛ⻰䃃Ⱦ᤽⽰⟾ሽᴹ߃⅗Ӥⲳ⟾Ⱦ
঩ֵ䴱ಞᐨ‫┵ݻ‬θ䙙᧛൞‫ݻ‬䴱㐐ૂᨈᓝрҕᖾᆿ‫ޞ‬Ⱦ
൞‫ݻ‬䴱ᱸθ‫ݻ‬䴱ಞૂ੮ຫಞᵢ儊ᴹⲲ⟧θ䙏ᱥ↙ᑮⲺ⨴䊗Ⱦ
俢䚊䜞Ԭ
ਥծ㑤ᕅ⤯㑡੮乣
䴱⊖⣶ខ᤽⽰⟾
ۘ‫ا‬䔕ເӂਾж࡭乣
ᬃ֒⣶ខ
/('᤽⽰⟾
ᣀᢁ
ж㡢⁗ᕅ
ⲳ㢨/('⟾
䴱⊖ᇯ䠅ք᯲
㌻㢨/('㐟ម䮹⡃
䴱Ⓠ䯁䰒
ਥծ㑤ᕅ⤯㑡੮乣᭬㍃㲋
ۘ‫ا‬䔕ເӂਾж࡭乣᭬㍃㲋
䴱ऋ൦੮䠁᭴᤿䡋
ᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞ䠁᭴᤿䡋
䴱⊖⋈䴱Ҽ
/('䰒䮿
‫ݻ‬䴱
ⲳ㢨/('㐟ម䮹⡃
䴱⊖ᐨ‫┵ݻ‬
ⲳ㢨/('ᴹᤷ㓂Ӥ䎭࠼䩎θ
❬ᗂ➺⓻
ⓡᓜ䚄儎λ䚄քؓ䆭
/('㌻⟾ᴹᤷ㓂Ӥ〈θ❬ᗂ
➺⓻
ᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞᣀᢁ
ᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞ䴱Ⓠ䯁䰒
‫ݻ‬䴱᤽⽰⟾
䳼ຫⴈ䠁᭴᤿䡋
‫ݻ‬䴱ಞ
∑࡭ẵരᇐቄẵ
∑࡭ẵ
ֵ⭞੮ຫಞ
੮ຫ
ൌ 4
俌⅗ֵ⭞ࢃ
‡
ൌ 1
᧝࡬੮࣑
‡
‡
‡
ሽ┇ऋ䯁䰒᧞㠩ᡶ䴶Ⲻ੮࣑փ㖤φ
ᢉ䯁᭬㍃㲋ќ਌࠰ۘ‫ا‬䔕ເӂਾж࡭乣Ⱦ
ቅᗹ൦ሽᣀᢁ㼓൞ₕ儊рθќ䧌㠩ᇐփȾ
ሽۘ‫ا‬䔕ເӂਾж࡭乣᭴ഔ᭬㍃㲋ᗂ䰒рȾ
‫ד‬㇣乣ᯯੇᬃ֒┇ऋ䯁䰒Ⱦ
ൌ 5
‡
փ㖤
கऋ䴱ऋ࡭乣Ⲻ੮ຫȾ
䚟ਾᡶᴿᰛᑮ␻▊ᐛ֒Ⱦ
൞䙏‫⦽ࣕف‬ㅿ㍐с䴱ಞਥԛ䚊ࡦᴶ䮭Ⲻ䚁䕿ᱸ䯉Ⱦ
‡
փ㖤
க
ऋ䴱ऋ࡭乣Ⲻ੮ຫȾ
䚟ਾ␻▊ᡶᴿ乇ᕭ⊗╢δ⢯࡛ᱥ൦∥εȾ
൞䙏‫⦽ࣕف‬ㅿ㍐с䴱ಞⲺ䚁䕿ᱸ䯉䔹⸣Ⱦ
88
㿌ₕශ㙂ᇐφ
䚁֒ᱸ䯉
ֵ⭞ᵢ䴱ಞᗂ
䴱⊖㠽ެԌ䤦䴱⊖ж⁙ᴹ㠠❬㙍ᩃȾ䙏㺞⽰䴱⊖ᇯ䠅ૂ䚁֒ᱸ
䯉ሽᴹ䙆╮㑤⸣Ⱦ䙏ኢ᯲㠠❬ᩃ㙍⨴䊗θ㙂䶔ᶆᯏλ⭕⭘அ亂
ᡌ⭘૷⪋⯫Ⱦ
‡
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
䚟ਾж㡢␻▊֒ᾣⲺ
ж㡢⁗ᕅδᩣ䞃䴱ऋ
੮౪ε
ᴶཐ࠼䩎
ᴶཐ࠼䩎
䚟ਾ䠃ᓜ␻▊֒ᾣⲺ
໔ᕭ⁗ᕅδᩣ䞃䴱ऋ
൦ᶵ੮౪ᡌᢁᤷε
ᴶཐ࠼䩎
!
␻グ䳼ຫⴈ
⛰䚊ᴶ֩੮ຫ᭾᷒θ∅⅗ֵ⭞ᗂ䄁␻⨼䳼ຫⴈθᡌ㠩ቇ൞䳼ຫⴈ‫ޝ‬
ж䜞࠼⚦ຫ㍥ゃ䚊ࡦ⁏⽰ᱸ␻⨼Ⱦ
ᴶཐ࠼䩎
᳡‫ڒ‬੮ຫᱸθᵢ䴱ಞਥԛ⴪㄁᭴൞ᡵ䯉Ⲻ਺つփ㖤Ⱦ䄁ሽ੮ຫ
ಞぃᗤᵓ൦੮Ⲻᯯੇ᧞঩ਥ㄁䎭Ⱦ
ቅᗹφ䴱ಞ൞⴪㄁ᱸᗻ举䰒䮿θྸ᷒㄁䎭ᱸ࡭乣ԃ൞䕿
ऋθਥ㜳ᴹ䙖ᡆ൦ᶵ㺞䶘਍ᩃȾ
ൌ 12
‡
‡
ሽᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞᗔ੮ຫಞᵢ儊р᣼сȾൌ 7
ֵ⭞䠁᭴᤿䡋θሽ䳼ⴈಞ䀙䧌ќᗔ俢䚊䜞Ԭр᣼сȾ
ൌ 13
‡
‡
ሽ☴㣥ᗔ䳼ຫⴈ਌࠰Ⱦ
␻グ䳼ຫⴈȾ
ൌ 14
ֵ⭞ᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞ
ൌ 7
‡
੮ຫᇂᡆᗂ䄁䰒䮿䴱ⓆȾ
ᡇ‫ه‬ᔰ䆦ᛞ൞⚦ຫ䎻䚄⁏⽰ࢃ␻⨼θྸ᷒䎻䚄ਥ㜳ᴹ䙖ᡆ☴㏨䱺
ᴿ䚄ཐ⚦ຫȾ
ൌ 6
‡
ൌ 11
᤿сᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞⲺ䠁᭴᤿䡋䀙䧌θ❬ᗂሽᆹᗔ੮ຫಞᵢ
儊ѣ᣼сȾ
ֵ⭞䞃Ԭ੮ຫ
‡
␻䲚๫ດ൞䳼ຫⴈсᯯᧈ࠰ਙⲺᡶᴿ⚦ຫȾ
a) ሽ☴㣥㼓ഔ䳼ຫⴈѣθќ⻰䃃ᱥੜᆿ㼓࿛⮬Ⱦ
b) ሽ䳼ຫⴈ㼓ഔ੮ຫಞѣθⲲ࠰ஶಖ㚨঩㺞⽰䧌㠩ᇐփȾ
!
ቅᗹφ㼓ഔ䳼ຫⴈᱸ㤛᱄亥᝕㿰ࡦᴿԱ֋䱱࣑θ䄁⃘ḛ☴
㏨喀‫❗ޞ‬㕰ъ☴㣥ૂ䳼ຫⴈ䜳փ᯲↙⻰փ㖤рȾ
ൌ 8 ਥծ㑤ᕅ⤯㑡੮乣
␻▊☴㏨
‡
‡
ᇐᵕ␻▊俢䚊ؓ䆭☴㏨ ૂ☴㣥θԛ⻰ؓ੮ຫಞؓᤷ൞ᴶ֩䚁֒⣶
ខȾ
‡
‡
䚟ਾ൞䴙ԛ䀮਀Ⲻ൦ᯯૂ儎᯲乣丸Ⲻփ㖤੮ຫȾ
ֵ⭞࠯″ᕅᨗᣀᢉ䯁䞃Ԭ᭬㍃㲋ќ਌сਥծ㑤ᕅ⤯㑡੮乣Ⱦሽ
ᆹ㼓‫ޛ‬ᢁᨆᕅ❗㐐੮ຫಞⲺ䙨≙ਙќগ㠩ᇐփȾ
ਥծ㑤ᕅ⤯㑡੮乣ਥ㿌䴶㾷ᔬծȾྸ㾷ᔬծθ䄁᤿с䀙䧌᤿䡋θ
᣿࠰ਥծ㑤ᕅ⤯㑡੮乣ќগ‫ޛ‬ቴㄥȾ
ֵ⭞ᗂθ䄁ሽਥծ㑤ᕅ⤯㑡੮乣᭬ഔќ᭴‫ޛ‬䞃Ԭ᭬㍃㲋θ❬ᗂ
ሽҁ᭬ഔ৕㲋Ⱦ
!
ቅᗹφᗻ举䰒䮿੮ຫಞⲺ䴱Ⓠᢃ㜳␻▊☴㏨Ⱦ
䄁व൞ᵠᆿ㼓ཌ䜞䚄☴㼓㖤ૂެѣᆿ㼓Ⲻ☴㣥ᱸᬃ֒੮ຫ
ಞȾ
ൌ 15 ␻▊ཌ䜞䚄☴㼓㖤
ൌ 9 ۘ‫ا‬䔕ເӂਾж࡭乣
‡
‡
‡
‡
‡
䞃‫ۏ‬䴏䠃ࣕ㜳Ⲻۘ‫ا‬䔕ເӂਾж࡭乣θ䚟ਾ䙨㺂ネṼȽℛ⃹Ƚ
ᇬޭⲺ੮ຫㅿᐛ֒Ⱦ
ᢉ䯁᭬㍃㲋ќ਌࠰ۘ‫ا‬䔕ເӂਾж࡭乣Ⱦሽᆹ㼓‫ޛ‬ᢁᨆᕅ❗㐐
੮ຫಞрᯯⲺ䙨≙ਙќগ㠩ᇐփȾ
ۘ‫ا‬੮乣ਥ≪ᒩ᧞࠰Ⱦ䔕ເ੮乣ࡽփ᯲ެсᯯȾ
ۘ‫ا‬䔕ເӂਾж࡭乣ਥԛᆿ㼓൞ਥծ㑤ᕅ⤯㑡੮乣ⲺࢃㄥȾ
ֵ⭞ᗂθሽۘ‫ا‬䔕ເӂਾж࡭乣᭴ഔ᭬㍃㲋ᆎ᭴θ䰒р᭬㍃㲋
ќগ㠩ᇐփȾ
⛰ᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞ‫ݻ‬䴱
ൌ 10
‡
㾷⛰ᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞ‫ݻ‬䴱θ䄁ሽᆹᨈ‫ޛ‬੮ຫಞᵢ儊ѣќ䧌㠩
ᇐփȾ䄁⻰ᇐᐨ⻰ሜ㼓࿛Ⱦ
‡
‡
‡
‡
䰒䮿ᵢ䴱ಞⲺ䴱ⓆȾൌ 11
ሽᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞᗔ੮ຫಞᵢ儊р᣼сȾൌ 7
ֵ⭞䠁᭴᤿䡋θሽ䳼ຫⴈ䀙䧌ќᗔ俢䚊䜞Ԭр᣼сȾൌ 12
ሽ☴㣥ᗔ䳼ຫⴈ਌࠰Ⱦ
a) ᯲䳼ຫⴈ␻グᗂぃᗤᩌᱹᡌ䕋ᮨ᮪㍺☴㣥θ䙐ᑮቧ㜳ᣌ㩳ᡶᴿ⚦
ຫ乼㋈Ⱦ
b) ռ䙏哲‫❗ڐ‬᭾ᱸθᛞਥԛ⭞Ҵᐹᦹ䲚㺞䶘Ⲻ⚦ຫ乼㋈Ⱦ
ൌ 16 ␻▊☴㣥
a) ᣼䲚俢䚊ؓ䆭☴㏨ѣⲺ☴㣥Ⱦ
b) ‫ݾ‬䕋ᮨθ䇉☴㣥Ⲻ⚦ຫᕾ㩳Ⱦ
c) ᣳ࠰⌗㏵☴㏨ќ௤⦞␻⍍Ⱦ
ᲴҴ⌗㏵☴㏨ૂ俢䚊ؓ䆭☴㏨δ㌺ቅᱸε
‡ ᆿ㼓⌗㏵☴㏨ᗂθሽ䚄☴㼓㖤㼓ഔ䳼ຫⴈѣȾ
ྸᴿ䴶㾷θਥੇ୤ᗂᵃएѣᗹ䌲䋭᯦☴㏨Ⱦ
㿌ₕශ㙂ᇐφ
89
␻▊䴱ऋ൦੮
䙨㺂㏣䆭ࢃθ䄁‫ݾ‬䰒䮿੮ຫಞќሽ‫ݻ‬䴱㐐ᤊ䲚Ⱦ
ൌ 17
‡
࡟⭞∑࡭ẵ䠁᭴᤿䡋䀙䯁∑࡭ẵθ❬ᗂሽҁᗔ䴱ऋ൦੮Ⲻ‫ڪ‬䶘
᣿࠰Ⱦ
⋵㪍䳞䱺Ⲻ″ⓓθֵ⭞ࢠ࠶ࢠᯭ㓅㒔൞࡭乣рⲺ㐐乣ૂ∑儤Ⱦ
ሽ∑࡭ẵᗔ‫ڪ‬䶘⋵㪍∑࡭ẵരᇐቄẵ᧞ഔ൦ᶵᐛޭѣθќ࡟⭞
䠁᭴᤿䡋രᇐȾ
‡
‡
!
!
ቅᗹφ䴱ऋ൦੮ѣᗻ举㼓ᴿ∑࡭ẵᢃ㜳䚁֒Ⱦ
ቅᗹφ
䴱ऋ൦੮ᴹ਍ࡦжᇐぁᓜⲺ⼞ᩃθ‫⺢ד‬䌠൦ᶵⲺつ五㙂ᇐδׁྸ
㺞䶘㋍㌏Ⲻ⬭⼍εȾ∅䳊ж⇫ᱸ䯉ᗻ举⃘ḛ൦ᶵᐛޭⲺᓋ䜞Ⱦ൦
ᶵᐛޭᓋ䜞ഖ⼞ᩃᡶ䙖ᡆⲺቌ䣩㺞䶘θਥ㜳ᴹ䙖ᡆሜᵞ൦ᶵᡌ
Ӕ哱൦ᶵㅿ㋴㐱Ⲻ⺢䌠൦ᶵ㺞䶘਍ᩃȾഖ䴱ऋ൦੮⼞ᩃ㙂䙖ᡆ
Ⲻᩃ༔θ㼳䙖୼Ᾰу䋖䋢Ⱦ
ro
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aspirator
marca Bosch din seria BBH3/BCH3.
În aceste instrucţiuni de utilizare sunt reprezentate
diferite modele BBH3/BCH3. De aceea, este posibil
ca nu toate caracteristicile de dotare şi toate funcţiile
descrise să existe la modelul dumneavoastră. Pentru a
obţine cele mai bune rezultate la aspirare, este recomandabil să utilizaţi numai accesoriile originale Bosch,
care au fost proiectate special pentru aspiratorul
dumneavoastră.
Vă rugăm să deschideţi la paginile cu imagini!
ؓ佀
␻▊੮ຫಞᵢ儊ᡌᢁᤷᕅ❗㐐੮ຫಞࢃθᗻ举䰒䮿੮ຫಞќሽ‫ݻ‬
䴱㐐ᤊ䲚Ⱦᛞਥԛֵ⭞ᐸ୤Ⲻж㡢ງ㟖␻▊ࣇؓ佀੮ຫಞૂງ㟖
䞃ԬȾ
!
Descrierea aparatului
1 Duză pentru pardoseală, cu perie electrică
ቅᗹφ䄁वֵ⭞ޭ⹊⼞᭾᷒Ⲻ⢟૷Ƚ⧱⪹␻▊ࣇᡌཐࣕ㜳
␻▊⭘૷Ⱦ࠽वሽ੮ຫಞ⎮൞≪ѣȾ
ᵢ䃠᱄ᴮਥ㜳ഖᢶ㺉䇀ᴪ㙂‫ؤ‬᭯Ⱦ
2 Tastă de deblocare a periei cilindrice rotative
3 Recipient de colectare a prafului
4 Unitate externă de filtrare
5 Cartuş de filtru cu filtru de protecţie a motorului şi
filtru din spumă
6 Unitatea motorului
7 Duză extensibilă pentru spaţii înguste*
8 Duză combinată*
9 Mânerul aspiratorului de mână
10 Comutatorul culisant al aspiratorului de mână
11 Suportul pentru duza extensibilă pentru spaţii
înguste
12 Compartimentul pentru duza combinată
13 Butonul de deblocare a duzei pentru pardoseală
14 Butonul de deblocare a aspiratorului de mână cu
acumulator
15 Mânerul aspiratorului de mână cu acumulator
16 Comutatorul culisant al aspiratorului de mână cu
acumulator
17 Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
18 Butonul de deblocare a recipientul de colectare a
prafului
19 Cablu de încărcare*
20 Tijă de ghidare a periei cilindrice rotative
21 Perie cilindrică rotativă
90
* în funcţie de dotare
Înainte de prima utilizare
Indicator de funcţionare
Figura 1
‡
‡
‡
Deschideţi compartimentul pentru duza combinată
şi scoateţi duza combinată.
Aşezaţi cu atenţie mânerul pe carcasa principală şi
înfiletaţi-l.
Aşezaţi accesoriul combinat în compartimentul
corespunzător şi închideţi
Figura 2
‡
‡
Introduceţi şi fixaţi aspiratorul de mână în duza pentru pardoseală.
Pentru a elibera duza pentru pardoseală, apăsaţi
butonul de deblocare şi trageţi aspiratorul de mână
din duză.
Încărcarea
!
Atenţie:
Înainte de prima utilizare, acumulatorii aspiratorului
trebuie să fie încărcaţi complet.
Pentru încărcare, utilizaţi exclusiv cablul de
încărcare din pachetul de livrare. Racordaţi şi puneţi
în funcţiune cablul de încărcare numai conform datelor de pe plăcuţa cu date tehnice. Nu depozitaţi
aparatul la temperaturi de sub 0 °C sau de peste 40
°C.
Figura 3
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Puneţi la încărcat aspiratorul în apropierea unei prize. Aparatul poate fi aşezat liber pe o suprafaţă din
încăpere. Figura 6
Introduceţi cablul de încărcare în racordul din partea din spate a aparatului.
Introduceţi în priză ştecherul cablului de încărcare.
În timpul procesului de încărcare, afişajul de
încărcare se aprinde intermitent, lent, în alb.
Când acumulatorul este încărcat complet, indicatorul de încărcare se aprinde intermitent în alb şi se
stinge după câteva minute. Atunci acumulatorul nu
mai trebuie încărcat. Scurtcircuit la dispozitivul de
comandă de la priză. Apoi, afişajul se reaprinde în
alb.
După o încărcare completă, menţinerea cablului de
încărcare a aparatului conectat la priză nu comportă
niciun pericol.
Încălzirea cablului de încărcare şi a aspiratorului
vertical este normală şi nu comportă riscuri.
Starea de funcţionare
Funcţionarea afişajului
bateriei
Modul normal
Afişajul se aprinde în alb
Încărcarea acumulatorului < 20%
Afişajul se aprinde în
roşu
Acumulatorul
descărcat
Afişajul se stinge
este
Procesul de încărcare
Afişajul se aprinde intermitent, lent, în alb
Acumulatorul
încărcat complet
este
Afişajul se aprinde în alb
şi se stinge după aprox.
2 minute
Protecţie la temperatură
ridicată/scăzută
Afişajul se aprinde în
roşu şi se stinge după
aprox. 10 secunde.
Utilizarea aspiratorului de mână
Aspirarea
Figura 4
‡
Deplasaţi comutatorul culisant în direcţia săgeţii.
Reglarea puterii de aspirare
Figura 5
Deplasaţi comutatorul glisant în poziţia dorită pentru a
regla puterea de aspirare:
‡
Treapta de putere 1
1
Aspirare cu peria electrică conectată. Pentru
activităţi de curăţare de rutină a tuturor tipurilor de
podele.
Cu această setare, aparatul asigură o durată maximă
de funcţionare.
‡
Treapta de putere 2
2
Aspirare cu peria electrică conectată.
Pentru
activităţi solicitante de curăţare de rutină a tuturor
tipurilor de podele (şi de covoare).
Cu această setare, aparatul asigură o durată minimă
de funcţionare.
* în funcţie de dotare
91
‡
Timpul de funcţionare
Ca orice acumulator Li-Ion, şi acumulatorul este, de
asemenea, supus unei uzuri naturale. În timp, capacitatea acumulatorului scade şi prin urmare, scade şi
timpul de funcţionare. Acesta este un proces natural
de uzură şi nu este rezultatul unui material, respectiv
al unui defect de fabricare sau o defecţiune.
‡
Duza pentru spaţii înguste poate fi extinsă dacă este
necesar. Pentru aceasta, apăsaţi butonul de deblocare, scoateţi duza pentru spaţii înguste şi fixaţi-o
în poziţia finală.
După utilizare, dacă este necesar, deblocaţi duza
pentru spaţii înguste, aşezaţi-o în compartimentul
corespunzător şi închideţi-l.
Figura 9 Duză combinată
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
‡
Într-o treaptă
normală, cu duză
electrică pentru
pardoseală,
pentru activităţi
normale de
curăţare
Până la 55
min.
Până la 50
min.
‡
În treapta Turbo,
cu duză electrică
pentru pardoseală
sau cu aspirator
de mână, pentru
activităţi solicitante de curăţare
Până la 20
min.
‡
‡
Până la 18
min.
Figura 6
‡
!
În cazul pauzelor scurte de funcţionare, aparatul poate fi aşezat liber pe o suprafaţă din încăpere. Pentru aceasta, basculaţi uşor aspiratorul spre înainte,
în direcţia duzei.
Atenţie: Pentru a opri aparatul, este absolut necesar să îl deconectaţi, în caz contrar, peria rotativă
ar putea provoca deteriorări ale pardoselii în perioada de nefuncţionare a aspiratorului.
Utilizarea aspiratorului de mană cu acumulator
Figura 7
‡
Prin acţionarea butonului de deblocare, deblocaţi
aspiratorul de mână cu acumulator şi scoateţi-l din
aspiratorul de mână.
‡
Duza combinată cu peria pentru mobilă şi cu duză
pentru tapiserie, pentru aspirarea ramelor de
fereastră, a dulapurilor, a pieselor de mobilier etc...
Deschideţi
compartimentul,
scoateţi
duza
combinată aşezaţi şi fixaţi-o prin aşezare în orificiul
de aspirare al aspiratorului de mână.
Suportul pentru peria pentru mobilă poate fi deplasat în partea laterală. Dedesubt se află duza pentru
tapiţerie.
Duza combinată poate fi, de asemenea, montată în
capătul duzei pentru spaţii înguste.
După utilizare, depozitaţi duza combinată înapoi în
compartimentul pentru accesorii, deschizându-l şi
fixând-o în interiorul acestuia.
Încărcarea aspiratorului de mână cu acumulator
Figura 10
‡
Pentru încărcare, introduceţi aspiratorul de mână
cu acumulator în aspiratorul vertical şi fixaţi-l. Aveţi
grijă să îl poziţionaţi corect.
După încheierea lucrului
Figura 11
‡
După aspirare, deconectaţi aparatul.
Golirea recipientului de colectare a prafului
Pentru a obţine un rezultat bun al aspirării, recipientul
de colectare a prafului trebuie golit după fiecare aspirare, însă cel mai târziu atunci când praful din recipient
a ajuns la nivelul marcajului.
Se recomandă să nu umpleţi recipientul de colectare a
prafului peste marcaj, deoarece acest lucru cauzează
un grad ridicat de murdărire a filtrului.
Aspirarea cu accesoriile suplimentare
Figura 12
Figura 8 Duză pentru spaţii înguste
‡
‡
‡
Pentru aspirarea locurilor greu accesibile şi a butoanelor.
Deschideţi compartimentul din canelura mânerului,
scoateţi duza pentru spaţii înguste şi fixaţi-o prin
aşezare în orificiul de aspirare al aspiratorului de
mână.
‡
Figura 13
‡
‡
92
Scoateţi aspiratorul de mână cu acumulator din aspiratorul vertical. Figura 7
Deblocaţi recipientul de colectare a prafului cu ajutorul tastei de deblocare şi scoateţi-l din unitatea
motorului.
Extrageţi unitatea de filtrare din recipientul de colectare a prafului.
Goliţi recipientul de colectare a prafului.
* în funcţie de dotare
Figura 14
Figura 17
‡
‡
Îndepărtaţi murdăria eventuală existentă sub orificiul de evacuare.
a) Introduceţi unitatea de filtrare în recipientul de
colectare a prafului, acordând atenţie poziţiei corecte
b) Aşezaţi recipientul de colectare a prafului pe unitatea
motorului şi fixaţi-l până când se aude zgomotul caracteristic.
Atenţie: dacă la introducerea recipientului de
colectare a prafului sesizaţi rezistenţă, vă rugăm să
verificaţi dacă filtrul este complet şi aşezarea corectă
a unităţii de filtrare şi a recipientului de colectare a
prafului.
!
Curăţarea filtrului
‡
‡
!
Atenţie: duza pentru pardoseală trebuie să fie
pusă în funcţiune numai cu peria cilindrică rotativă
montată.
!
Atenţie:
În funcţie de tipul de pardoseală (de exemplu, gresie aspră, de tip rustic), periile pentru pardoseală
sunt supuse unui anumit grad de uzură. De aceea,
este recomandabil să verificaţi la intervale regulate
talpa periei. Tălpile care sunt uzate şi prezintă muchii ascuţite pot provoca deteriorări pe pardoselile
dure sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul.
Producătorul nu răspunde pentru eventuale daune
provocate de periile uzate pentru pardoseli.
Unitatea externă de filtrare şi cartuşul de filtru trebuie
curăţate la intervale regulate pentru ca aspiratorul să
funcţioneze optim.
!
Atenţie: curăţarea filtrului este posibilă numai cu
aparatul oprit.
Nu aspiraţi niciodată fără unitatea externă de filtrare cu cartuşul de filtru montat.
Figura 15 Curăţarea unităţii externe de filtrare
‡
‡
Deconectaţi aparatul. Figura 11
Scoateţi aspiratorul de mână cu acumulator din aspiratorul vertical. Figura 7
‡ Deblocaţi recipientul de colectare a prafului cu ajutorul tastei de deblocare şi scoateţi-l din unitatea
motorului. Figura 12
‡ Extrageţi unitatea de filtrare din recipientul de colectare a prafului.
a) De regulă, este suficient ca întreaga unitate de filtrare
să fie uşor scuturată sau bătută la golirea recipientului
de praf, pentru ca posibilele particule de murdărie să
se desprindă.
b) Dacă nu este suficient, folosiţi o lavetă uscată pentru
a îndepărta particulele de murdărie de pe suprafaţă.
Introduceţi din lateral peria cilindrică rotativă în
duza pentru pardoseală şi fixaţi-o cu ajutorul butonului de deblocare.
Tăiaţi cu un foarfece firele şi părul înfăşurate de-a
lungul canalului prevăzut în acest scop.
Introduceţi din lateral peria cilindrică rotativă, de-a
lungul tijei de ghidare, în duza pentru pardoseală şi
fixaţi-o cu ajutorul butonului de deblocare.
Întreţinerea
Înainte de curăţarea aspiratorului vertical, respectiv a
acumulatorului de mână cu acumulator, acesta trebuie
să fie deconectat şi separat de la cablul de încărcare.
Aspiratorul şi accesoriile pot fi întreţinute cu ajutorul
unui produs obişnuit din comerţ pentru curăţarea materialelor plastice.
!
Atenţie: nu utilizaţi detergenţi abrazivi, produse de
curăţare pentru articole din sticlă sau produse de
curăţare universale. Nu scufundaţi niciodată aspiratorul în apă.
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.
Figura 16 Curăţarea cartuşului de filtru
a) Extrageţi cartuşul de filtru din unitate de filtrare.
b) Apoi, curăţaţi cartuşul de filtru prin baterea acestuia.
c) Scoateţi filtrul din spumă din filtrul de protecţie a motorului şi spălaţi-le separat. Lăsaţi filtrul din spumă şi
filtrul de protecţie a motorului să se usuce complet
(aprox. 24 h).
‡ După montarea filtrului din spumă, introduceţi unitatea de filtrare în recipientul de praf.
Dacă este necesar, puteţi achiziţiona filtre noi prin intermediul unităţilor noastre de service.
Curăţarea duzei pentru pardoseală
Înainte de fiecare lucrare de întreţinere, deconectaţi
aspiratorul, respectiv deconectaţi-l de la cablul de
încărcare.
* în funcţie de dotare
93
ϑ̯ιϭλΧϣϝίΎϧϥΩέ̯ίϳϣΗ
ϢϴγϭΪϴϨ̯εϮϣΎΧ΍έ̶ϗήΑϭέΎΟˬ̵έ΍ΪϬ̴ϧϭβϳϭήγϪϧϮ̳ήϫί΍ϞΒϗ
ΪϴϳΎϤϧ΍ΪΟϥ΁ί΍΍έ̫έΎη
ϝ̰η
ϝίΎϧί΍΍ήϧ΁ϭΪϴϨ̯Ω΍ί΁΍έ̶̰ΘϠϏαήΑˬ̵ίΎγΩ΍ί΁ϪϤ̯Ωί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ ‡
Ϊϴθ̰ΑϥϭήϴΑϒ̯ιϮμΨϣ
Ύϫ̮ΘϠϏέϭΩϩΪηϩΪϴ̪ϴ̵̡ΎϫϮϣϭΎϫΦϧˬΩϮΟϮϣ̵ΎϫέΎϴηί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ ‡
ΪϳήΒΑ̶̪ϴϗΎΑ΍έ
ΪϴϫΩέΎθϓϒ̯ϝίΎϧέΩΎϤϨϫ΍έϪϠϴϣϝϮσέΩέΎϨ̯ί΍΍έ̶̰ΘϠϏαήΑ ‡
ΪϴϨ̯Ϣ̰ΤϣΩϮΧϞΤϣέΩ΍ήϧ΁̵ίΎγΩ΍ί΁ϪϤ̯Ωί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑϭ
ρΎϳΗΣ΍ ϥ΍ϮϨϋϪΑΖΨγΡϮτγωϮϧϪΑϪΘδΑˬϦϴϣίϒϛιϮμΨϣ̵ΎϫϝίΎϧ
ΪϨΘδϫζϳΎγ̵έ΍ΪϘϣνήόϣέΩ̶ΘθΧ̮ϴ΋΍ίϮϣˬήΑίΡϮτγˬϝΎΜϣ
Ωέϳ̳έ΍έϗϩΩΎϔΗγ΍ΩέϭϣΩϳΎΑ̶ϧΎϣίρϘϓϑ̯ιϭλΧϣϝίΎϧρΎϳΗΣ΍ ΩηΎΑϩΩηΏλϧ̶̰ΗϠϏαέΑϪ̯
ϝήΘϨ̯΍έϒ̵̯ήγϦϳήϳίΖϤδϗϢψϨϣϞλ΍ϮϓέΩΪϳΎΑΎϤηϪΠϴΘϧέΩ
ΩΎΠϳ΍ ΚϋΎΑ ϒ̯ ιϮμΨϣ ̵ΎϫϝίΎϧ ̵ήϳί ΖϤδϗ ̶̳ΪϴϳΎγ ΪϴϨ̯
ΎϳΖ̯έΎ̡ϞΜϣαΎδΣ̵ΎϫεϮ̢ϔ̯ϪΑΪϧ΍ϮΗ̶ϣϪ̯ΩϮη̶ϣ̵ΰϴΗ̵ΎϫϪΒϟ
̵Ύϫΐϴγ΁ϝΎΒϗ έΩ΍έ̶ΘϴϟϭΆδϣ̨ϴϫϩΪϧίΎγ ΪϧΎγήΑΐϴγ΁ˬϡϮΌϟϮϨϴϟ
Ωήϳά̶̡Ϥϧϒ̯ιϮμΨϣϩΩϮγήϓ̵ΎϫϝίΎϧ̵ήϴ̳έΎ̯ϪΑί΍̶ηΎϧ
ϝ̰η
ϝ̰ηΪϴϨ̯΍ΪΟ̶ϳΎμϋ̶ϗήΑϭέΎΟί΍΍έ̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟ ‡
ϩΩή̯ίΎΑ΍έ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣϞϔϗˬ̵ίΎγΩ΍ί΁ϪϤ̯Ωί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ ‡
ΪϴϨ̯΍ΪΟέϮΗϮϣΖϤδϗί΍΍ήϧ΁ϭ
ϝ̰η
ΪϴϨ̯ΝέΎΧ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣί΍΍έήΘϠϴϓϪϋϮϤΠϣ ‡
ΪϴϨ̶̯ϟΎΧ΍έ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣ ‡
ϝ̰η
΍έ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣζ̰ϣϪϧΎϫΩήϳίέΩΩϮΟϮϣ̶ϟΎϤΘΣ΍̵Ύϫ̶̳ΩϮϟ΁ ‡
ΪϴϨ̯ΰϴϤΗ
ϪΑΪϴηΎΑΐϗ΍ήϣϭΪϴϨ̯Ωέ΍ϭ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣέΩ΍έήΘϠϴϓϪϋϮϤΠϣ (a
ΪΘϔϴΑΎΟ΢ϴΤλϞ̰η
̮ϳ ΎΑ ΪϳϮη ϦΌϤτϣϭ ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ΍έ ̭ΎΧϭ Ωή̳ ϥΰΨϣ (b
ΩϮηϢ̰ΤϣΩϮΧϞΤϣέΩ̮ϴϠ̵̯΍Ϊλ
!
ϪΑ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣϥΩή̯Ωέ΍ϭϡΎ̴ϨϫϪ̶̯ΗέϮλέΩρΎϳΗΣ΍ Ζγ΍ϞϣΎ̯ήΘϠϴϓΪϴϨ̶̯γέήΑˬΪϳΩή̯αΎδΣ΍̶ΘϣϭΎϘϣϩΎ̴ΘγΩϥϭέΩ
έ΍ήϗΩϮΧϞΤϣέΩ΢ϴΤλϞ̰ηϪΑ̭ΎΧϭΩή̳ϥΰΨϣϭήΘϠϴϓΪΣ΍ϭϭ
Ϊϧ΍ϪΘϓή̳
έΗϠϳϓϥΩέ̯ίϳϣΗ
ϩΎ̴ΗγΩί΍̵έ΍ΩϬ̴ϧεϭέ
ΪϳΎΑϩΎ̴ΘγΩˬ̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟΎϳ̶ϳΎμϋ̶ϗήΑϭέΎΟϥΩή̯ΰϴϤΗί΍ϞΒϗ
̶ΒϧΎΟϡί΍Ϯϟϭ̶ϗήΑϭέΎΟϥ΍ϮΗ̶ϣΩϮη΍ΪΟ̫έΎηϢϴγί΍ϭϩΪηεϮϣΎΧ
ΩϮΟϮϣέ΍ίΎΑέΩϪ̶̯̰ϴΘγϼ̡Ω΍Ϯϣ̶ϟϮϤόϣ̵ΎϫϩΪϨϨ̯̭Ύ̡ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έ
Ωή̯ΰϴϤΗˬΪϨΘδϫ
!
ΪϴϨϜϧϩΩΎϔΘγ΍ϩΪϨϳϮηΩ΍ϮϣΎϳ̵ϮηϪθϴηϝϮϠΤϣˬϩΪϨϳΎγΩ΍Ϯϣί΍ϪΟϭΗ ΪϳήΒϧϭήϓΏ΁έΩ΍έ̶ϗήΑϭέΎΟΰ̳ήϫ
̶ϨϓΕΎΣϼλ΍ϪΑρϭήθϣ
έΩΪϳΎΑήΘϠϴϓΞϳήΗέΎ̯ϭ̶ϧϭήϴΑήΘϠϴϓˬ̶ϗήΑϭέΎΟϪϨϴϬΑ̶ϳ΍έΎ̯ϦϴϤπΗ̵΍ήΑ
ΩϮηΰϴϤΗϢψϨϣϞλ΍Ϯϓ
!
ΪηΎΑεϮϣΎΧϩΎ̴ΘγΩϪ̯ΩϮηΰϴϤΗΪϧ΍ϮΗ̶ϣ̶ΘϗϭςϘϓήΘϠϴϓρΎϳΗΣ΍ ΪϴϧΰϧϭέΎΟϥ΁ήΘϠϴϓΞϳήΗέΎ̯ϭ̶ϧϭήϴΑήΘϠϴϓΩϮΟϭϥϭΪΑΰ̳ήϫ
ϝ̰η
̶ϧϭέϳΑέΗϠϳϓϥΩέ̯ίϳϣΗ
ϝ̰ηΪϴϨ̯εϮϣΎΧ΍έϩΎ̴ΘγΩ ‡
ϝ̰ηΪϴϨ̯΍ΪΟ̶ϳΎμϋ̶ϗήΑϭέΎΟί΍΍έ̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟ ‡
ϩΩή̯ίΎΑ΍έ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣϞϔϗˬ̵ίΎγΩ΍ί΁ϪϤ̯Ωί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ ‡
ϝ̰ηΪϴϨ̯΍ΪΟέϮΗϮϣΖϤδϗί΍΍ήϧ΁ϭ
ΪϴϨ̯ΝέΎΧ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣί΍΍έήΘϠϴϓΪΣ΍ϭ ‡
ϥΩϮΑ̶ϟΎΧϡΎ̴ϨϫήΘϠϴϓϪΑϥΩίϪΑήοΎϳϥΩ΍ΩϥΎ̰ΗϝϮϤόϣέϮσϪΑ (a
Ζγ΍̶ϓΎ̶̯ϔϴΜ̯ϪϧϮ̳ήϫϥΩή̯΍ΪΟ̵΍ήΑ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣ
ˬ΢τγί΍̶ϔϴΜ̯Ε΍έΫϥΩϭΩί̵΍ήΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣˬϥΩϮΒϧ̶ϓΎ̯ΕέϮλέΩ (b
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍̮θΧϝΎϤΘγΩ̮ϳί΍
έΗϠϳϓΞϳέΗέΎ̯ϥΩέ̯ίϳϣΗ
ϝ̰η
ΪϳέϭΎϴΑϥϭήϴΑήΘϠϴϓΪΣ΍ϭί΍΍έήΘϠϴϓΞϳήΗέΎ̯ (a
ΪϴϨ̯ΰϴϤΗ΍έήΘϠϴϓ̭ΎΧϭΩή̳ϥΪϧΎ̰ΗΎΑˬ΍ΪΘΑ΍ (b
Ϊϴ΋ϮθΑϪϧΎ̳΍ΪΟϭΪϳέ΍ΩήΑέϮΗϮϣφϓΎΤϣ̵ϭέ΍έ̶ΠϨϔγ΍ήΘϠϴϓ (c
˱
ΪϧϮη ̮θΧ ϼϣΎ̯
έϮΗέϮϣ φϓΎΤϣ ήΘϠϴϓϭ ̶ΠϨϔγ΍ ήΘϠϴϓ ΎΗ Ϊϳέ΍ά̴Α ΖϋΎγ24ΩϭΪΣ
ΪϴϨ̯Ωέ΍ϭ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣέΩ΍έήΘϠϴϓΪΣ΍ϭˬ̶ΠϨϔγ΍ήΘϠϴϓΐμϧί΍ΪόΑ ‡
ΪϴϳΎϤϧήΘϠϴϓΪΣ΍ϭΩέ΍ϭ΍έήΘϠϴϓΞϳήΗέΎ̯ ‡
εϭήϓί΍β̡ΕΎϣΪΧΰ̯ήϣί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ΍έϮϧ̵ΎϫήΘϠϴϓˬϡϭΰϟΕέϮλέΩ
ΪϴϨ̯ϪϴϬΗ
94
ϝΪϣΐδΣήΑ
̵̫έΎη̶ϗέΑϭέΎΟί΍ϩΩΎϔΗγ΍
̶ϳΎλϋ̶ϗέΑϭέΎΟί΍ϩΩΎϔΗγ΍
ϝ̰η
΍ήϧ΁ϭΪϴϨ̯Ω΍ί΁΍έ̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟˬ̵ίΎγΩ΍ί΁ϪϤ̯ΩϥΩ΍ΩέΎθϓΎΑ ‡
ΪϴϳΎϤϧ΍ΪΟ̶ϳΎμϋ̶ϗήΑϭέΎΟί΍
ϥΩέ̯ϭέΎΟεϭέ
ϝ̰η
ΪϴϫΩΖ̯ήΣϥΎ̰ϴ̡ΖϬΟέΩ΍έ̶ϳϮθ̯ΪϴϠ̯ ‡
ϩΎ̴ΗγΩ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟΎΑϥΩέϛϭέΎΟ
ϑΎϛηϭίέΩιϭλΧϣϝίΎϧ
ϝ̰η
ήγ̵ϻΎΑϭΖΨγ̶γήΘγΩρΎϘϧΎΑϥΩή̯ϭέΎΟ̵΍ήΑ ‡
ϝίΎϧϭΪϴϨ̯ίΎΑϪΘϓέϭήϓϩήϴ̴ΘγΩί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έ̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟϪψϔΤϣ ‡
̵Ωϭέϭ ϪϧΎϫΩ ̵ϭέ ΍ήϧ΁ ΪϴϳΎϤϧ ΝέΎΧ ΍έ ϑΎ̰ηϭ ίέΩ ιϮμΨϣ
ΪΘϔϴΑΎΟΎΗΪϴϫΩέΎθϓϞΤϣέΩϭΪϴϫΩέ΍ήϗ̵̫έΎη̶ϗήϳϭέΎΟ̵΍Ϯϫ
̵΍ήΑΖγ΍Ω΍ΪΘϣ΍ϞΑΎϗίΎϴϧΕέϮλέΩϑΎ̰ηϭίέΩιϮμΨϣϝίΎϧ ‡
ίέΩ ιϮμΨϣ ϝίΎϧ ˬΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ Ϟϔϗ ϩΪϨϨ̯ ίΎΑ ϪϤ̯Ω ˬέΎ̯ Ϧϳ΍
ΪϴϫΩέ΍ήϗ̶ϳΎϬϧΖϴόϗϮϣέΩϭΪϴθ̰ΑϥϭήϴΑ΍έϑΎ̰ηϭ
ΪϴϫΩέΎθϓϢϫϞΧ΍Ω΍έϑΎ̰ηϭίέΩιϮμΨϣϝίΎϧˬϩΩΎϔΘγ΍ί΍β̡ ‡
ΪϳΪϨΒΑ΍ήϧ΁ΏέΩϩΩ΍Ωέ΍ήϗϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧϪψϔΤϣέΩϭ
̶Αϳ̯έΗϝίΎϧ
ϝ̰η
ϭέΎΟ ̵΍ήΑ ̶ϠΒϣϭέ ιϮμΨϣ ϝίΎϧϭ ϥΎϤϠΒϣ αήΑ ΎΑ ̶Βϴ̯ήΗ ϝίΎϧ ‡
ϩήϴϏϭϥΎϤϠΒϣˬΪϤ̯ˬϩήΠϨ̡ΏΎϗϥΩή̯
΍ήϧ΁ΪϴϳΎϤϧΝέΎΧ΍έ̶Βϴ̯ήΗϝίΎϧϭΪϴϨ̯ίΎΑ΍έ̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟϪψϔΤϣ ‡
έ΍ήϗΩϮϤϋΕέϮλϪΑ̵̫έΎη̶ϗήϳϭέΎΟ̵΍Ϯϫ̵ΩϭέϭϪϧΎϫΩ̵ϭέ
ΪΘϔϴΑΎΟΎΗΪϴϫΩέΎθϓϞΤϣέΩϭΪϴϫΩ
ϝίΎϧ ΪϧϮη ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ έΎϨ̯ έΩ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ϥΎϤϠΒϣ αήΑ Ε΍ΰϴϬΠΗ ‡
Ωέ΍Ωέ΍ήϗήϳίέΩϩΩή̡ϭ̶ϠΒϣϭέιϮμΨϣ
Ωήϴ̶̳ϣέ΍ήϗϑΎ̰ηϭίέΩϝίΎϧ̭ϮϧέΩΰϴϧ̶Βϴ̯ήΗϝίΎϧ ‡
ϪψϔΤϣΖθ̡έΩϥΩή̯ϩήϴΧΫ̵΍ήΑ΍έ̶Βϴ̯ήΗϝίΎϧˬϩΩΎϔΘγ΍ί΍β̡ ‡
ϥ΁ϥΪηϞϔϗ̵΍ΪλΎΗΪϳΪϨΒΑ΍έϪψϔΤϣΏέΩˬΪϴϫΩέ΍ήϗ̶ΒϧΎΟϡί΍Ϯϟ
ΩϮηϩΪϴϨη
̵̫έΎη̶ϗέΑϭέΎΟϥΩέ̯̫έΎη
ϝ̰η
̶ϗήΑ ϭέΎΟ Ωέ΍ϭ ΍έ ΍ήϧ΁ ˬ̵̫έΎη ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϥΩή̯ ̫έΎη ̵΍ήΑ ‡
ΎΟ̶ΑϮΧϪΑΪϳϮηϦΌϤτϣΪϴϨ̯Ϣ̰ΤϣΩϮΧϞΤϣέΩϭϩΩή̶̯ϳΎμϋ
Ζγ΍ϩΩΎΘϓ΍
ϩΎ̴ΗγΩί΍ϩΩΎϔΗγ΍ί΍α̡
ϝ̰η
ΪϴϨ̯εϮϣΎΧϥΩή̯ϭέΎΟί΍ΪόΑ΍έϩΎ̴ΘγΩ ‡
̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣϥΩέ̶̯ϟΎΧ
ΪόΑΪϳΎΑ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣˬϥΩίϭέΎΟϪΠϴΘϧϦϳήΘϬΑϪΑ̶ΑΎϴΘγΩέϮψϨϣϪΑ
ϪψϔΤϣ̵ϭέϪϧΎθϧϪΑ̭ΎΧϭΩή̳Ϫ̶̯ΘϗϭήΜ̯΍ΪΣˬΎϳϩΩΎϔΘγ΍έΎΑήϫί΍
ΩϮη̶ϟΎΧˬΪϴγέ
ϥΰΨϣ̵ϭέ̵έ΍ά̳Ζϣϼϋί΍̭ΎΧϭΩή̳ΪϴϫΪϧϩίΎΟ΍ΩϮη̶ϣϪϴλϮΗ
ΪηΪϫ΍ϮΧήΘϠϴϓϪψΣϼϣϞΑΎϗ̶ϔϴΜ̯ΚϋΎΑωϮοϮϣϦϳ΍΍ήϳίˬΩϭέήΗ΍ήϓ
ϝΪϣΐδΣήΑ
ε̰ϣϥ΍ίϳϣϝέΗϧ̯
ϝ̰η
ΪϴϫΩέ΍ήϗήψϧΩέϮϣΖϴόοϭέΩ΍έ̶ϳϮθ̯ΪϴϠ̯ˬζ̰ϣΕέΪϗϢϴψϨΗ̵΍ήΑ
1
1ΖϴόϗϮϣ ‡
Ϧηϭέ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍αήΑΎΑϥΩίϭέΎΟ ΡϮτγϡΎϤΗ̵ϭέϡϮγήϣ̵Ύϫ̵έΎ̯ΰϴϤΗ̵΍ήΑ Ζγ΍έ΍ΩέϮΧήΑϩΩΎϔΘγ΍ϥΎϣίϦϳήΘθϴΑί΍ϩΎ̴ΘγΩˬϥ΍ϮΗ΢τγϦϳ΍ΎΑ 2ΖϴόϗϮϣ ‡
Ϧηϭέ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍αήΑΎΑϥΩίϭέΎΟ ˬιϮμΧϪΑΡϮτγ̶ϣΎϤΗ̵ϭέήΑΖΨγ̵έΎ̯ΰϴϤΗ̵ΎϫέΎ̵̯΍ήΑ Ζ̯Ϯϣϭ̶ϟΎϗ
Ζγ΍έ΍ΩέϮΧήΑ̵ήΗϩΎΗϮ̵̯έΎ̯ϥΎϣίί΍ϩΎ̴ΘγΩˬϥ΍ϮΗ΢τγϦϳ΍ΎΑ 2
Ωέ̯έΎ̯ϥΎϣί
νέόϣforέΩALL
ίϳϧ ̵έΗΎΑ ˬϥϭϳ ϡϭϳΗϳϟ ̵Ύϫ̵έΗΎΑ ϡΎϣΗ ΩϧϧΎϣ
νέόϣ έΩ ίϳϧ Power
ΕΩϣ ϭ ̵έΗΎΑ Εϳϓέυ Ϫ̯ Εγ΍ ̶ϧόϣ ϥϳ΍ ϪΑ .Ωέ΍Ω έ΍έϗ ̶όϳΑρ ̶̳Ωϭγέϓ
̶όϳΑρ ̶̳Ωϭγέϓ Ωϧϳ΁έϓ ̮ϳ ϥϳ΍ .ΩΑΎϳ̶ϣ εϫΎ̯ ϥΎϣί ΕηΫ̳ ΎΑ ϥ΁ Ωέ̯έΎ̯
.Εγϳϧ ϝϭλΣϣ Ω΍έϳ΍ Ύϳ ΩϳϟϭΗ/Ω΍ϭϣ Ω΍έϳ΍ ϪΟϳΗϧ Ϫ̯ Εγ΍
̵έΗΎΑ̮ϳ̵΍έΑ
3,0AhBoschPowerforALL
BBH3/BCH3
ϪϘϴϗΩ60ΎΗ
25,2V
ϡί΍ϮϟϥϭΪΑ̵ΩΎϋΖϟΎΣέΩ
̵΍ήΑ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍ήϴϏ̶ΒϧΎΟ
ϩήϴϏϭϥΎϤϠΒϣϥΩή̯ΰϴϤΗ
50ΎΗ
ϪϘϴϗΩ60
45ΎΗ
ϪϘϴϗΩ55
ϝίΎϧΎΑ̵ΩΎϋΖϟΎΣέΩ
ϥΩίϭέΎΟ̵΍ήΑ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍
60ΎΗ
ϪϘϴϗΩ18
207ΎΗ
ϪϘϴϗΩ
ϪϘϴϗΩ
BBH3/BCH3
21,6V
ϑ̵Ι̵̭ϝ̵ΥΡϭραϥΩί
̶̰ϳήΘ̰ϟ΍ϝίΎϧΎΑϮΑέϮΗΖϟΎΣ
ϭέ΍Ν̵΍έ Ώ̵ΕαΩ΍̵ϑ̭
ϥΩίϭέΎΟϭϒ̯ιϮμΨϣ
ιϭιΥϡ̵̵̭έΕ̭ϝ΍ϝϥ΍ί
ϒϴΜ̶̯ϠϴΧΡϮτγ
΍ΏϭΏέϭΕΕϝ΍Ρ
ϝ̰η
ΕέϮλϪΑ΍έϩΎ̴ΘγΩϥ΍ϮΗ̶ϣˬϥΩή̯ϭέΎΟέΩϩΎΗϮ̵̯ΎϫϪϔϗϭϡΎ̴Ϩϫ ‡
΍έ̶ϗήΑϭέΎΟˬέϮψϨϣϦϳ΍̵΍ήΑΩ΍Ωέ΍ήϗϕΎΗ΍̵ΎΠ̯ήϫέΩϩΩΎΘδϳ΍
ΪϴϨ̯ϢΧϥ΁̵ήγΖϬΟέΩϮϠΟϪΑ̶Ϥ̯
!
εϭϣΎΧϩΩΎΗγϳ΍ΕϳόοϭέΩϥΗϓέ̳έ΍έϗϡΎ̴ϧϫΩϳΎΑϩΎ̴ΗγΩρΎϳΗΣ΍ Ωέ΍Ωέ΍έϗϥ̯ΎγϭϩΩΎΗγϳ΍ΕέϭλϪΑϩΎ̴ΗγΩ̶Ηϗϭέ̳΍΍έϳίˬΩϭη
ΩϧΎγέΑΏϳγ΁ϥϳϣίεϭ̡ϔ̯ϪΑΕγ΍ϥ̰ϣϣˬΩΧέ̩ΑϥΎϧΟϣϫαέΑ
95
ϝ̰η
̵ΎΟέΩϭΪϴϫΩέ΍ήϗϒ̯ιϮμΨϣ̵ήγέΩ΍έ̶ϳΎμϋ̶ϗήΑϭέΎΟ ‡
ΪϴϨ̯Ϣ̰ΤϣΩϮΧ
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έϩΪϨϨ̯Ω΍ί΁ϪϤ̯Ωˬϒ̯ιϮμΨϣ̵ήγϥΩή̯Ω΍ί΁̵΍ήΑ ‡
Ϊϴθ̰ΑϥϭήϴΑ̵ήγί΍΍έ̶ϳΎμϋ̶ϗήΑϭέΎΟϭ
ϥΩέ̯̫έΎη
!
ρΎϳΗΣ΍ έϮσϪΑ΍έΎϫ̵ήΗΎΑˬέΎΑϦϴΘδΨϧ̵΍ήΑ̶ϗήΑϭέΎΟ̵ήϴ̳έΎ̯ϪΑί΍ϞΒϗ ΪϴϨ̯̫έΎηϞϣΎ̯
Ϫ΋΍έ΍ϩΎ̴ΘγΩϩ΍ήϤϫϪ̵̯̫έΎηϢϴγί΍ςϘϓˬϩΎ̴ΘγΩϥΩή̯̫έΎη̵΍ήΑ ̵ϭέΕΎϋϼσ΍αΎγ΍ήΑΪϳΎΑςϘϓ̫έΎηϢϴγΪϴϳΎϤϧϩΩΎϔΘγ΍ˬΖγ΍ϩΪη
̵ΎϣΩέΩ΍έϩΎ̴ΘγΩΩϮηϪΘϓή̳έΎ̯ϪΑϭϞλϭΕΎμΨθϣΐδ̩ήΑ
ΪϴϨ̰ϧ̫έΎηƒ&ί΍ήΗϻΎΑΎϳƒ&ί΍ήΗϦϴϳΎ̡
ϝ̰η
ΪϴϫΩέ΍ήϗϕήΑΰϳή̶̡̰ϳΩΰϧέΩ΍ήϧ΁ˬ̶ϗήΑϭέΎΟϥΩή̯̫έΎη̵΍ήΑ ‡
Ω΍Ω έ΍ήϗ ϕΎΗ΍ ̵ΎΠ̯ ήϫ έΩ ϩΩΎΘδϳ΍ ΕέϮλ ϪΑ ϥ΍ϮΗ̶ϣ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ
ϝ̰η
ΪϴϨ̯ϞμΘϣϩΎ̴ΘγΩΖθ̡ϝΎμΗ΍ϪΑ΍έέ̫έΎηϢϴγζϴϓ ‡
ΪϴϫΩ̵ΎΟΰϳή̡ϞΧ΍Ω΍έέ̫έΎηϢϴγϪΧΎηϭΩ ‡
̮Ϥθ̶̩ϣ΍έ΁ϪΑ̲ϧέΰϣήϗή̴ϧΎθϧˬϩΎ̴ΘγΩϥΪη̫έΎηϡΎ̴ϨϫέΩ ‡
Ϊϧί̶ϣ
ϦηϭέΪϴϔγ̲ϧέΎΑ̵ήΗΎΑ̫έΎηή̴ϧΎθϧˬΩϮηϞϣΎ̵̯ήΗΎΑ̫έΎη̶Θϗϭ ‡
ϒϗϮΘϣ ̵ήΗΎΑ ϥΪη ̫έΎη ΩϮη̶ϣ εϮϣΎΧ ϪϘϴϗΩ ΪϨ̩ ί΍ ΪόΑϭ ϩΪη
ΪϴϨ̯΍ΪΟϕήΑΰϳή̡ί΍ˬ̶γέήΑΖϬΟ΍έϩΎ̴ΘγΩϪΧΎηϭΩΪηΪϫ΍ϮΧ
ΩϮη̶ϣϦηϭέΪϴϔγ̲ϧέΎΑϩέΎΑϭΩή̴ϧΎθϧ̠ϣϻ
˱
ϪΑ΍έϩΎ̴ΘγΩˬΖγ΍ϩΪη̫έΎηϼϣΎ̯ϩΎ̴ΘγΩ̶Θϗϭ̶ΘΣˬ̶ϨϤϳ΍ήψϧί΍
‡
Ϊϳέ΍ΩϪ̴ϧϞμΘϣϕήΑΰϳή̡ϭ̫έΎηϞΑΎ̯
̶ϧ΍ή̴ϧ̵΍ήΑ̶ϠϴϟΩϭΖγ΍̶όϴΒσ̶ϗήΑϭέΎΟϭ̫έΎηϢϴγϥΪηύ΍Ω ‡
Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭ
̵έΗΎΑ̫έΎηΕϳόοϭέ̴ϧΎηϧ
LEDέ̴ϧΎηϧ
Ωέ̰Ϡϣϋ̵ΎϫΕϳόοϭ
ϦηϭέΪϴϔγLED̠ϣϻ
̵ΩΎϋΖϟΎΣ
LED ̠ϣϻ ϪΘδϫ΁ ϥΩί ̮Ϥθ̩
ΰϣήϗ
%20ήϳί̵ήΗΎΑΖϴϓήχ
LEDϥΪηεϮϣΎΧ
̵ήΗΎΑ̫έΎηϥΩϮΑ̶ϟΎΧ
LED ̠ϣϻ ϪΘδϫ΁ ϥΩί ̮Ϥθ̩
Ϊϴϔγ
ϥΩή̯̫έΎη
ϪϘϴϗΩ2ΕΪϣϪΑΪϴϔγLED̠ϣϻ ϩΪη ̫έΎη ϞϣΎ̯ έϮσ ϪΑ ̵ήΗΎΑ
Ζγ΍
ˬΪϧΎϣ̶ϣ Ϧηϭέ ΖΑΎΛ ΕέϮλ ϪΑ
ΩϮη̶ϣεϮϣΎΧβ̢γ
ΕΪϣ ϪΑ ΰϣήϗ LED ̠ϣϻ
ϦηϭέΖΑΎΛΕέϮλϪΑϪϴϧΎΛ10
ΩϮη̶ϣεϮϣΎΧβ̢γˬΪϧΎϣ̶ϣ
ϦϴϳΎ̡ϻΎΑ̵ΎϣΩήΑ΍ήΑέΩΖψϓΎΤϣ
fa
%%+%&+ εϮΑ̶ϗήΑϭέΎΟΪϳήΧήσΎΧϪΑ΍έΎϣϪϧΎϤϴϤλ̮ϳήΒΗ
Ϊϳήϳά̢Α
ˬΖγ΍ϩΪηϒϴλϮΗΎϤϨϫ΍έϪ̩ήΘϓΩϦϳ΍έΩ%%+%&+̵ΎϫϝΪϣω΍Ϯϧ΍
ϝΪϣ ΎΑ ϩΪη ΢ϳήθΗ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋϭ Ε΍ΰϴϬΠΗ ̶ΧήΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ
ϑΪϫΎΑϪϛˬεϮΑϞλ΍̶ΒϧΎΟϡί΍Ϯϟί΍ςϘϓΪηΎΒϧέΎ̳ίΎγΎϤηϩΎ̴ΘγΩ
ϩΪη̶Σ΍ήσΎϤη̶ϗήΑϭέΎΟ̵΍ήΑιϮμΧϪΑϪΠϴΘϧϦϳήΘϬΑϪΑ̶ΑΎϴΘγΩ
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ˬΖγ΍
Ωϳϧ̯ίΎΑ΍έϩΩηΎΗέϭλϣΕΎΣϔλ˱Ύϔρϟ
Ύϣη̶ϗέΑϭέΎΟ
̶ϗήΑαήΑΎΑϒ̯ιϮμΨϣϝίΎϧ 1
αήΑ̮ΘϠϏϩΪϨϨ̯Ω΍ί΁ϪϤ̯Ω 2
̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣ 3
̶ϧϭήϴΑήΘϠϴϓ 4
̶ΠϨϔγ΍ήΘϠϴϓϭέϮΗϮϣφϓΎΤϣήΘϠϴϓϩ΍ήϤϫϪΑήΘϠϴϓΞϳήΗέΎ̯ 5
έϮΗϮϣΖϤδϗ 6
*ϑΎ̰ηϭίέΩιϮμΨϣΩ΍ΪΘϣ΍ϞΑΎϗϝίΎϧ 7
*̶Βϴ̯ήΗϝίΎϧ 8
̶ϳΎμϋ̶ϗήΑϭέΎΟϪΘγΩ 9
̶ϳΎμϋ̶ϗήΑϭέΎΟ̶ϳϮθ̯ΪϴϠ̯ 10
ίέΩιϮμΨϣΩ΍ΪΘϣ΍ϞΑΎϗϢϴγ̵΍ήΑ̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧ 11
ϑΎ̰ηϭ
̶Βϴ̯ήΗϝίΎϧ̵΍ήΑ̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟϪψϔΤϣ 12
ϒ̯ιϮμΨϣϝίΎϧϩΪϨϨ̯Ω΍ί΁ϪϤ̯Ω 13
̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟϩΪϨϨ̯Ω΍ί΁ϪϤ̯Ω 14
̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟϪΘγΩ 15
̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟ̶ϳϮθ̯ΪϴϠ̯ 16
̵ήΗΎΑ̫έΎηΖϴόοϭή̴ϧΎθϧ 17
̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣϩΪϨϨ̯Ω΍ί΁ϪϤ̯Ω 18
*̫έΎηϢϴγ 19
αήΑ̮ΘϠϏ̵ΎϤϨϫ΍έϪϠϴϣ 20
αήΑ̮ΘϠϏ 21
έΎΑϥϳΗγΧϧ̵΍έΑϩΎ̴ΗγΩί΍ϩΩΎϔΗγ΍ί΍ϝΑϗϝΣ΍έϣ
ϝ̰η
ΪϴϳΎϤϧΝέΎΧ΍έ̶Βϴ̯ήΗϝίΎϧϭΪϴϨ̯ίΎΑ΍έ̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟϪψϔΤϣ ‡
ΩϮΧ ϞΤϣ έΩϭ ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ̶Ϡλ΍ ϪψϔΤϣ ϥϭέΩ ΖϗΩ ΎΑ ΍έ ϩήϴ̴ΘγΩ ‡
ΪϴϨ̨̯ϴ̡
ΪϳΪϨΒΑ΍ήϧ΁ΏέΩϭΪϴϫΩέ΍ήϗ̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟϪψϔΤϣέΩ΍έ̶Βϴ̯ήΗϝίΎϧ ‡
96
ϝΪϣΐδΣήΑ
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel.RQ¿JXUDWRUXQGYLHOHZHLWHUH,QIRV
unter: www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
=XEHK|U3URGXNW,QIRUPDWLRQHQ
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KU
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
5RXQG$ERXW
3ORW1U02$
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
AL
Republika e Shqiperise,
Albania
(/(.7526(59,6VKSN
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
.DWLGKH
7LUDQH
7HO
)D[
mailto:info@elektro-servis.com
(;3(576(59,6
Rruga e Kavajes,
.XOOD%1U.DWL,
7LUDQH
Tel.: 4 480 6061
7HO
)D[
&HO
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
4XHOOHQVWUDVVHD
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
(UVDW]WHLOHXQG=XEHK|UXQGYLHOH
ZHLWHUH,QIRVXQWHU
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KUIU
Sie erreichbar.
AU Australia
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
*DWH&HQWUH5RDG
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
³+,*+´GRR
*UDGDþDþNDE
71000 Sarajevo
7HO
)D[
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. – N.V.
$YHQXHGX/DHUEHHN
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
7HO
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
BG Bulgaria
%6+'RPDNLQVNL8UHGL%XOJDULD(22'
%XVLQHVVFHQWHU)3,ÀRRU
&KHUQLYUDK%OYG%
6R¿D
7HO
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch-home.bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
32%R[
Manama
7HO
mailto:service@khalaifat.com
%< %HODUXVȻɟɥɚɪɭɫɶ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
)DKUZHLGVWUDVVH
*HUROGVZLO
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
&< &\SUXVȀȪʌȡȠȢ
%6+,NLDNHV6\VNHYHV6HUYLFH
$UK0DNDDULRX,,,6WU
(JRPL1LNRVLD/HINRVLD
Tel.: 7777 8007
)D[
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
&= ý
HVNi5HSXEOLND&]HFK5HSXEOLF
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
5DGOLFNiF
3UDKD
7HO
www.bosch-home.com/cz
DK Danmark, Denmark
%6++YLGHYDUHU$6
Telegrafvej 4
%DOOHUXS
Tel.: 44 89 80 18
%6+6HUYLFHGN#EVKJFRP
ZZZERVFKKRPHGN
EE Eesti, Estonia
6,06212h
7ULWQ
11313 Tallinn
7HO
)D[
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
5HQHUNL.DXEDQGXVH2h
7DPPVDDUHWHH%(XURQLFVLNDXSOXVHV
7DOOLQQ
7HO
)D[
PDLOWRNOLHQGLWHHQLQGXV#UHQHUNHH
www.renerk.ee
(OLVHU2h
0XVWDPlHWHH
7DOOLQQ
7HO
PDLOWRKRROGXV#HOLVHUHH
ZZZNRGXPDVLQDWHUHPRQWHH
ES España, Spain
%6+(OHFWURGRPpVWLFRV(VSDxD6$
6HUYLFLR2¿FLDOGHO)DEULFDQWH
Parque Empresarial PLAZA,
&0DQIUHGRQLD
=DUDJR]D
7HO
)D[
PDLOWR&$8%RVFK#EVKJFRP
www.bosch-home.es
FI
Suomi, Finland
%6+.RGLQNRQHHW2\
,WlODKGHQNDWX$3/
+HOVLQNL
7HO
PDLOWR%RVFK6HUYLFH),#EVKJFRP
ZZZERVFKKRPH¿
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
PDWNDSXKHOLPHVWDVQWSXKVQWPLQ
FR France
%6+(OHFWURPpQDJHU6$6
UXH$UGRLQ±&6
6$,1728(1FHGH[
6HUYLFHLQWHUYHQWLRQVjGRPLFLOH
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
6HUYLFH3LqFHV'pWDFKpHVHW
Accessoires:
0,40 € / min
www.bosch-home.fr
0R)UKRXUV
01/18
97
GB Great Britain
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
*UDQG8QLRQ+RXVH
2OG:ROYHUWRQ5RDG
Wolverton
0LOWRQ.H\QHV0.37
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
SURGXFWDGYLFHSOHDVHYLVLW
www.bosch-home.co.uk
RUFDOO7HO
&DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHU
for exact charges
*5 *UHHFHǼȜȜȐȢ
%6+,NLDNHV6LVNHYHV$%(
Central Branch Service
NP(2$WKLQRQ/DPLDV3RWDPRX
.L¿VLD
7ȘȜȑijȦȞȠ
7ȘȜȑijȦȞȠ
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong,
%6++RPH$SSOLDQFHV/LPLWHG
8QLWUG)ORRU
North Block, Skyway House,
6KDP0RQJ5RDG
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
7HO
)D[
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn
HR Hrvatska, Croatia
%6+NXüDQVNLXUHÿDMLGRR
8OLFDJUDGD9XNRYDUD)
10000 Zagreb
7HO
Fax: 01 6403 603
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr
IL
Israel,
&6%+RPH$SSOLDQFH/WG
1, Hamasger St.
1RUWK,QGXVWULDO3DUN
/RG
7HO
)D[
PDLOWRFVEVHUY#FVEOWGFRLO
www.bosch-home.co.il
,1
,QGLD%KƗUDW
%6++RXVHKROG$SSOLDQFHV0IJ3YW/WG
$UHQD+RXVH0DLQ%OGJQG)ORRU
3ORW1R5RDG1R
0,'&$QGKHUL(DVW
Mumbai 400 093
7ROO)UHH
www.bosch-home.com/in
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
IS
Iceland
6PLWK1RUODQGKI
Noatuni 4
5H\NMDYLN
7HO
)D[
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
%6+(OHWWURGRPHVWLFL6S$
Via. M. Nizzoli 1
0LODQR0,
1XPHURYHUGH
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it
.= .
D]DNKVWDQԔɚɡɚԕɫɬɚɧ
,3$QDFNL\$13716HUYLFH
.X\VKL'LQDVWU1
Astana
7HO
mailto: ptnservice@mail.ru
7HFKQRGRP6HUYLFH
8WHJHQ%DWLUD6WU
480096 Almaty
+8 0DJ\DURUV]iJ+XQJDU\
7HO
%6++i]WDUWiVL.pV]OpN.HUHVNHGHOP.IW
PDLOWROVU#WHFKQRGRPN]
ÈUSiGIHMHGHOHP~WMD
ZZZWHFKQRGRPN]
%XGDSHVW
Kombitechnocentr
&DOO&HQWHU
Zhambyl st. 117
mailto: BSH-szerviz@bshg.com
480096 Almaty
www.bosch-home.com/hu
7HO
IE
Republic of Ireland
mailto:cts_pavel@bk.ru
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
www.cts.kz
0%XVLQHVV3DUN
TOO Evrika Service
%DOO\PRXQW5RDG8SSHU
6KLPNHQW5ÕVNXORYD
Walkinstown
Shimkent 160018
'XEOLQ
7HO
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
mailto:evrika_kz@mail.ru
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
www.evrika.com
SURGXFWDGYLFHSOHDVHFDOO
$96(59ø&(
7HO
$EXOKDLUKDQD6WU
www.bosch-home.ie
8UDOVN
&DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
7HO
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHU
for exact charges.
PDLOWRRDVWD¿HY#DYVHUYLFHN]
www.avservice.kz
01/18
98
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
%RXOHYDUG'RUD%H\URXWK
P.O. Box 90449
-GHLGHK
7HO
PDLOWR,QIR#7HKHQL+DQDFRP
LT
Lietuva, Lithuania
6HQXNXSUHN\ERVFHQWUDV8$%
-RQDYRVJ
.DXQDV
7HO
)D[
www.senukai.lt
8$%³$*6HUYLFH´
5.DODQWRVJ
.DXQDV
7HO
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
%DOWLF&RQWLQHQW/WG
/XNãLRJ
9LOQLXV
7HO
)D[
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
8$%(PWRVHUYLV
6DYDQRULǐSU&HQWULQơEnjVWLQơ
03116 Vilnius
7HO
)D[
mailto:svc@emtoservis.lt
www.emtoservis.lt
LU Luxembourg
%6+pOHFWURPpQDJHUV6$
=,%UHHGHZHXHV
6HQQLQJHUEHUJ
7HO
)D[
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu
LV
Latvija, Latvia
6,$³*HQHUDO6HUYLVV´
%XƺƺXLHODF
1067 Riga
7HO
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
%$/7,-$66(59,66
%ULYLEDVJDWYH
1039 Riga
7HO
)D[
mailto:info@baltijasserviss.lv
www.baltijasserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss
7DGDLƷXLHOD
1004 Riga
Tel.: 067 71 70 60
)D[
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
MD Moldova
65/³5LDOWR6WXGLR´
ɭɥɓɭɫɟɜɚ
Ʉɢɲɢɧɟɜ
ɬɟɥɮɚɤɫ
PDLOWRERVFKPG#PDLOUX
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
8O6ORERGH
84000 Bijelo Polje
7HO)D[
0RELO
mailto:ekobosch.servis@t-com.me
0. 0DFHGRQLD0DNHɞRɧɢɹ
GORENEC
-DQH6DQGDQVNLORN
1000 Skopje
7HO
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
2[IRUG+RXVH/WG
1RWDELOH5RDG
Mriehel BKR 14
7HO
)D[
ZZZR[IRUGKRXVHFRPPW
MV
Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
/LQWHO,QYHVWPHQWV
0D0DDGKHOL0DMHHGKHH0DJX
0DOp
7HO
PDLOWRPRKDPHG]XKXUHH#
lintel.com.mv
NL Nederlande, Netherlands
%6++XLVKRXGDSSDUDWHQ%9
Taurusavenue 36
/6+RRIGGRUS
6WRULQJVPHOGLQJ
7HO
)D[
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
2QGHUGHOHQYHUNRRS
7HO
)D[
PDLOWRERVFKRQGHUGHOHQ#EVKJFRP
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
%6++XVKROGQLQJVDSSDUDWHU$6
Grensesvingen 9
0661 Oslo
7HO
7HO
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no
NZ New Zealand
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)2UELW'ULYH
Mairangi Bay
$XFNODQG
7HO
)D[
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
0R)UDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
PL
Polska, Poland
%6+6SU]ĊW*RVSRGDUVWZD
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
:DUV]DZD
Centrala Serwisu
7HO
)D[
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
PT
Portugal
%6+3(OHFWURGRPpVWLFRV
6RFLHGDGH8QLSHVVRDO/GD
5XD$OWRGR0RQWLMRQž
&DUQD[LGH
7HO
)D[
PDLOWRERVFKHOHFWURGRPHVWLFRVSW#
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
QUVHFW
%XFXUHVWL
7HO
)D[
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro
58 5XVVLDɊɨɫɫɢɹ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵ´
ɋɟɪɜɢɫɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹ
Ɇɨɫɤɜɚ
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
www.bosch-home.com
SA
Kingdom Saudi Arabia,
$EGXO/DWLI-DPHHO(OHFWURQLFV
DQG$LUFRQGLWLRQLQJ&R/WG
BOSCH Service centre,
.LOR2OG0DNNDK5RDG
1H[WWR7R\RWD-DPLDK'LVW
P.O.Box 7997
-HGGDK
7HO
mailto:palakkaln@alj.com
www.aljelectronics.com.sa
SK Slovensko, Slovakia
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
5DGOLFNiF
3UDKD
7HO
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
%DONDQ&DGGHVL1R
hPUDQL\H,VWDQEXO
7HO
)D[
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
dD÷UÕPHUNH]LQLVDELWKDWODUGDQ
DUDPDQÕQEHGHOLúHKLULoLFUHWOHQGLUPH
&HSWHOHIRQODUÕQGDQLVHNXOODQÕODQ
WDULIH\HJRUHGH÷LúNHQOLNJ|VWHUPHNWHGLU
TW Taiwan, 台湾
āĵʿ๐Ƿă‫ב‬Ā॥्Ȉϱ֡뻟
΀̜ශઅͱ˖ө̀̂뻟
Dz‫׋‬᚞અϢ˖ʖϠ
%6++RPH$SSOLDQFHV3ULYDWH/LPLWHG
хЀ̤ʯ‫ܯ‬ҟिŔ‫ى‬80̷11֛
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
)D[
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw
8$ 8NUDLQHɍɤɪɚʀɧɚ
72%³ȻɋɏɉɨɛɭɬɨɜɚɌɟɯɧɿɤɚ´
ɬɟɥ
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
/DQGVYlJHQ
6ROQD
Tel.: 0771 19 70 00 local rate
7HOORFDOUDWH
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se
XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
7HO
7HO
mailto:a_service@
gama-electronics.com
SG Singapore,
%6++RPH$SSOLDQFHV3WH/WG
%ORFN$QJ0R.LR$YHQXH
#01-01 Techplace 1
6LQJDSRUH
7HO
)D[
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
XS Srbija, Serbia
%6+.XüQLDSDUDWLGRR
0LOXWLQD0LODQNRYLüDEUå
1RYL%HRJUDG
7HO
)D[
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs
0R)UDPWRSP6DDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
ZA South Africa
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
WK5RDG5DQGMHVSDUN
3ULYDWH%DJ;5DQGMHVSDUN
0LGUDQG±-RKDQQHVEXUJ
7HO
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
SI
Slovenija, Slovenia
%6++LãQLDSDUDWLGRR
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
7HO
)D[
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si
01/18
99
nl
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.
da
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
de
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
en
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
fr
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
it
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
100
no
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.
sv
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
fi
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
es
Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
cs
hu
pt
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
el
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
tr
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
pl
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické
přístroje (odpadních elektrických a elektronických
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve
všech zemích EU.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
zf
hu
本設備說明是根據歐洲電子及電氣舊設備準則
2012/19/EU(廢棄電子及電氣設備WEEE)。
此準則提供於歐盟成員對舊設備之報廢或使用標準。
ro
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
fa
Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ 2012/19/EU ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ αΎγ΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ιϭλΧ έΩ (waste electrical and electronic- WEEE)
ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϥϳ΍ .Εγ΍ ϩΩέϭΧ Ώγ̩έΑ ϝϣόΗγϣ ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍
ϪϳϠ̯ ̵΍έΑ ΍έ ϝϣόΗγϣ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ΕϓΎϳίΎΑ ϭ Ω΍ΩέΗγ΍ εϭέ Ώϭ̩έΎ̩
.Εγ΍ ϩΩϭϣϧ ϥϳϳόΗ Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ ϭοϋ ̵Ύϫέϭη̯
101
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.
FI
Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT
Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
102
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza˛dzenia obowia˛zuja˛ warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza˛dzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
RU
ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
CS
Podmínky záruky
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
Na tento přístroj se vztahují záruční podmínky stanovené naši zástupci v zemi prodeje. Podrobnosti ohledně
totéž lze získat od prodejce, od kterého byl spotřebič
zakoupen. Uznání záruky musí být předloženy účtenky
HU
Garanciális feltételek
A granciális
feltételeket
a 117/1991
(lX. 10)
számúKorm.
kormányrendelet
szabályozza.A72
órán
garanciális
feltételeket
a 151/2003.
(IX.22.)
rendelet szabályozza.
vásárlástól
belüli
meghibásodas
esetén
a készüléket aesetén
kereskedelem
cserélia ki.
Ezután cseréjéről dönt.
számított
72 órán belüli
meghibásodás
a kereskedő
készülék
vevöszoolgálatunk
gondoskodiz
az elöirt
15 napon belüli,
kölcsönkészülék
Ez utáni időszakban
a Vevőszolgálat
gondoskodik
a lehető
leggyorsabbbiztositása
javítás
esetén
30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
elvégzéséről.
szabályosan
garanciajeggyel
lehet igénybevenni,
mindenigazoló
egyéb garanciális
A garanciárakitölött
a vásárló
a kitöltött garanciajeggyel,
vagyamely
a vásárlást
számlával
feltételt
részletesen
ismertet.
A készülékek
csak
KERMI
és MEEI által
engedélyzett
a garancia
elvesztését
vonhatja
tarthat is
igényt.
A használati
utasítás
be nem
tartása,
garanciajaggyel
kerülnek forgalomba.
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
ZF
本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。您隨時可向購買本產品的經銷商諮
詢相關細節。在任何情況下,出示購買證明均是獲得保修服務的必要的條件。
RO
Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
ϪϣΎϧ ΕϧΎϣο ρϳ΍έη
FA
ϡϳυϧΗ Ύϣη έϭηϛ έΩ Ύϣ ̶̳ΩϧϳΎϣϧ ργϭΗ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍ ϪϣΎϧ ΕΎϣο ρϳ΍έη
ΩϳέΧ ϝΣϣ ϩΎ̴ηϭέϓ ί΍ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ ΍έ ϪρϭΑέϣ ΕΎϳ΋ίΟ .Εγ΍ ϩΩη
Ϫ΋΍έ΍ ˬϪϣΎϧ ΕϧΎϣο Ωέ΍ϭϣ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵΍έΑ .ΩϳϳΎϣϧ ΕϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΗγΩ
.Εγ΍ ̶ϣ΍ίϟ΍ ΩϳέΧ Ωϳγέ
103
ǵȡȠȚǼȖȖȪȘıȘȢ
Ǿ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȝĮȢ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ İȓțȠıȚ IJİııȐȡȦȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ șİȦȡȘȝȑȞȘ ĮʌȩįİȚȟȘ ĮȖȠȡȐȢ īȚĮ IJȘȞ
ʌĮȡȠȤȒIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢĮʌĮȚIJİȓIJĮȚȘİʌȓįİȚȟȘIJȘȢșİȦȡȘȝȑȞȘȢĮʌȩįİȚȟȘȢĮȖȠȡȐȢıIJȘȞȠʌȠȓĮĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠIJȪʌȠȢ
țĮȚIJȠȝȠȞIJȑȜȠIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǾİIJĮȚȡİȓĮȝȑıĮıIJĮĮȞȦIJȑȡȦȤȡȠȞȚțȐȩȡȚĮıİʌİȡȓʌIJȦıȘʌȜȘȝȝİȜȠȪȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢĮȞĮȜĮȝ
ȕȐȞİȚIJȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘIJȘȢİʌĮȞĮijȠȡȐȢIJȘȢıİȠȝĮȜȒȜİȚIJȠȣȡȖȓĮțĮȚIJȘȢĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢțȐșİIJȣȤȩȞİȜĮIJIJȦȝĮ
IJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢʌȜȘȞIJȦȞĮȞĮȜȫıȚȝȦȞțĮȚIJȦȞİȣʌĮșȫȞȩʌȦȢIJĮȖȣȐȜȚȞĮȜĮȝʌIJȒȡİȢțȜʌǹʌĮȡĮȓIJȘIJȘʌȡȠȨ
ʌȩșİıȘȖȚĮȞĮȚıȤȪİȚȘİȖȖȪȘıȘİȓȞĮȚȘȝȘȜİȚIJȠȣȡȖȓĮIJȘȢıȣıțİȣȒȢȞĮʌȡȠȑȡȤİIJĮȚĮʌȩIJȘȞʌȜȘȝȝİȜȒțĮIJĮıțİȣȒ
IJȘȢțĮȚȩȤȚİʌȓʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȚĮʌȩțĮțȒȤȡȒıȘȜĮȞșĮıȝȑȞȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘȝȘIJȒȡȘıȘIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢIJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢĮțĮIJȐȜȜȘȜȘıȣȞIJȒȡȘıȘĮʌȩʌȡȩıȦʌĮȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮĮʌȩIJȘȞ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ȒĮʌȩİȟȦȖİȞİȓȢʌĮȡȐȖȠȞIJİȢȩʌȦȢįȚĮțȠʌȑȢȘȜİțIJȡȚțȠȪȡİȪȝĮIJȠȢȒįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘȢIJȘȢIJȐıȘȢțȜʌ
ȈIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘʌȠȣIJȠʌȡȠȧȩȞįİȞȜİȚIJȠȣȡȖİȓıȦıIJȐȜȩȖȦIJȘȢțĮIJĮıțİȣȒȢIJȠȣțĮȚİijȩıȠȞȘʌȜȘȝȝİȜȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮİțįȘȜȫșȘțİțĮIJȐIJȘȞʌİȡȓȠįȠİȖȖȪȘıȘȢȘȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+
ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼșĮIJȠİʌȚıțİȣȐıİȚȝİıțȠʌȩIJȘȤȡȒıȘȖȚĮIJȘȞȠʌȠȓĮțĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİȤȦȡȓȢȞĮȣʌȐȡȟİȚ
ȤȡȑȦıȘȖȚĮĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐȒIJȘȞİȡȖĮıȓĮ
ǻİȞțĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚĮʌȩIJȘȞİȖȖȪȘıȘȠȚțȓȞįȣȞȠȚʌȠȣıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚȝİIJʌȝİIJĮijȠȡȐIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢʌȡȠȢİʌȚıțİȣȒ
ıIJȠȞȝİIJĮʌȦȜȘIJȒȒʌȡȠȢIJȘȞȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢȒʌȡȠȢIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢ
ǹǺǼ İijȩıȠȞ įİȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ %6+ ȅȚțȚĮțȑȢ ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ Ȓ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ Įʌ¶
ĮȣIJȒȞʌȡȩıȦʌȠ
ǵȜİȢȠȚİʌȚıțİȣȑȢIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮȖȓȞȠȞIJĮȚĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ
ıȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚțĮȞȑȞĮʌȡȠȧȩȞʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚʌȑȡĮȞIJȦȞʌȡȠįȚĮȖȡĮijȫȞȖȚĮIJȚȢȠʌȠȓİȢțĮIJĮ
ıțİȣȐıIJȘțİʌȤȠȚțȚĮțȒȤȡȒıȘ
ǾİȖȖȪȘıȘțĮȜȒȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢʌȠȣʌĮȡȑȤİIJĮȚĮʌȩIJȠȞțĮIJĮıțİȣĮıIJȒʌĮȪİȚĮȞĮʌȠțȠȜȜȘșȠȪȞĮȜȜȠȚȦșȠȪȞȒ
IJȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞȝİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİIJȡȩʌȠȠȚIJĮȚȞȓİȢĮıijĮȜİȓĮȢȒȠȚİȚįȚțȑȢįȚĮțȡȚIJȚțȑȢĮȣIJȠțȩȜȜȘIJİȢİIJȚțȑIJİȢİʌȓIJȦȞ
ȠʌȠȓȦȞĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠĮȡȚșȝȩȢıİȚȡȐȢȒȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĮȖȠȡȐȢ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚ
±ǼʌȚıțİȣȑȢȝİIJĮIJȡȠʌȑȢȒțĮșĮȡȚıȝȠȪȢʌȠȣȑȜĮȕĮȞȤȫȡĮıİțȑȞIJȡȠȈȑȡȕȚȢȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠĮʌȩIJȘȞ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
±ȁȐșȠȢ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȤȡȒıȘ ȤİȚȡȚıȝȩ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ țĮIJȐ IJȡȩʌȠ ȝȘ ıȪȝijȦȞȠ ȝİ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚıIJĮİȖȤİȚȡȓįȚĮȤȡȒıȘȢțĮȚȒıIJĮıȤİIJȚțȐȑȖȖȡĮijĮȤȡȒıȘȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
IJȘȢʌȜȘȝȝİȜȠȪȢijȪȜĮȟȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢIJȘȢʌIJȫıȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢțȜʌ
±ȆȡȠȧȩȞIJĮȝİįȣıĮȞȐȖȞȦıIJȠĮȡȚșȝȩıİȚȡȐȢ
±ǽȘȝȚȑȢʌȠȣʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚİȞįİȚțIJȚțȐĮʌȩĮıIJȡĮʌȑȢȞİȡȩȒȣȖȡĮıȓĮijȦIJȚȐʌȩȜİȝȠįȘȝȩıȚİȢĮȞĮIJĮȡĮȤȑȢ
ȜȐșȠȢ IJȐıİȚȢ IJȠȣ įȚțIJȪȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȜȩȖȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȑȡĮȞ Įʌȩ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȒİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣıȣȞİȡȖİȓȠȣ
ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢȖȓȞİIJĮȚȝȩȞȠİijȩıȠȞįİȞİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȘİʌȚįȚȩȡșȦıȘIJȘȢțĮIJȩʌȚȞʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ
IJȘȢĮįȣȞĮȝȓĮȢİʌȚıțİȣȒȢĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢ
ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾțȐșİİʌȚıțİȣȒȒȘĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘİȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢįİȞʌĮȡĮIJİȓȞİȚIJȠȞȤȡȩȞȠİȖȖȪȘıȘȢIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǼȟĮȡIJȒȝĮIJĮțĮȚȣȜȚțȐʌȠȣĮȞIJȚțĮșȚıIJȫȞIJĮȚțĮIJȐIJȘįȚȐȡțİȚĮIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢİʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚıIJȠıȣȞİȡȖİȓȠ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞȁĮȝȓĮȢȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐǹșȒȞĮ
ȉǹȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
ǹșȒȞĮƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞ±ȁĮȝȓĮȢȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐ
șİıȞȓțȘȅįȩȢȋȐȜțȘȢȆĮIJȡȚĮȡȤȚțȩȆȣȜĮȓĮȢȠȚȆȣȜĮȓĮȉșșȑȡȝȘ
ȆȐIJȡĮȋĮȡĮȜȐȝʌȘȌȘȜȐǹȜȫȞȚĮ
ǾȡȐțȜİȚȠ±ȀȡȒIJȘȢȁİȦijǼșȞȚțȒȢǹȞIJȚıIJȐıİȦȢȀĮȜĮȝȐǾȡȐțȜİȚȠ
ȀȪʌȡȠȢǹȡȤȂĮțĮȡȓȠȣīDzȖțȦȝȘȁİȣțȦıȓĮȀȪʌȡȠȢ
ȫȡİȢȘȝȑȡİȢIJȣʌȚțȒȤȡȑȦıȘțȜȒıȘȢʌȡȠȢİșȞȚțȐįȓțIJȣĮ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀȅȉǾȁǼĭȍȃȅǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
104
105
106
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɵɬɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɨɧɰɟɪɧɚ
ȻɋɏɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɁɚɤɨɧɚɊɎɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
ʋɎɁɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɵɥɟɫɨɫɵ
Ɍɨɜɚɪɧɵɣɡɧɚɤ%RVFK
ȼɇɂɆȺɇɂȿȺɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹɉɪɨɞɭɤɰɢɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɢɫɪɨɤɚɯɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
ɤɥɚɫɫɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ
ɮɚɤɫ
ɄɨɦɩɚɧɢɹɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵªɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚ
ɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɢɦɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɟɞɢɧɨɣɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɥɢɰɚɚɬɚɤɠɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɁɚɤɨɧɨɦ
ɊɎ ʋɎɁ ©Ɉ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢª ɞɥɹ ɥɢɰɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɦɩɨɪɬɟɪɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɪɢɣɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ ©Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɵɟ
ɉɪɢɛɨɪɵª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɝ ɉɟɬɟɪɝɨɮ ɭɥ Ʉɚɪɥɚ ɋɢɦɟɧɫɚ ɞ ɥɢɬ Ⱥ ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝɆɨɫɤɜɚ ɭɥ Ɇɚɥɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ ɞ
ɬɟɥɟɮɨɧ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɟȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɊɨɛɟɪɬȻɨɲɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH
*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɋɏ ɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟ Ƚɦɛɏ Ʉɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪ Ɇɸɧɯɟɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ %6+
+DXVJHUlWH*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\
ɉɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɨɝɪɭɡɤɟɪɚɡɝɪɭɡɤɟɢɯɪɚɧɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɩɨɦɢɦɨɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
‡ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɢɥɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸɟɟɭɩɚɤɨɜɤɢ
‡ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɛɟɝɚɬɶɩɨɩɚɞɚɧɢɹɧɚɭɩɚɤɨɜɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵɢɞɪɭɝɢɯɠɢɞɤɨɫɬɟɣ
ɉɟɪɟɞɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣɢɥɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɯɪɚɧɟɧɢɟɛɵɜɲɟɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɵɲɟƒɋɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɪɠɚɬɶɟɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜ
ɉɪɚɜɢɥɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɤɚɡɚɧɢɹɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɬɨɱɧɟɧɵɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɷɬɨɬɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧɩɪɢɟɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɟɩɪɨɞɚɠɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɊɎɨɡɚɳɢɬɟ
ɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɭɤɚɡɚɧɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɜɥɢɫɬɨɜɤɟ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɨɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɢɫɟɪɜɢɫɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢª
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸɩɨɥɟ ©(1Uªɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭɩɨɥɟ©7\SHª ɢɬɨɜɚɪɧɨɦɭ
ɡɧɚɤɭ %RVFK ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɛɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɯɟɦɟ
(1Uɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɧɨɦɟɪ!ɢɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ!
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɭɤɜɟɧɧɨɰɢɮɪɨɜɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɩɪɢ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ %RVFK Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɦɨɞɟɥɶ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɤɨɞɨɜɵɦɫɥɨɜɨɦ©(1Uªɢɤɨɫɨɣɱɟɪɬɨɣ©ª
ɂɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ±ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟɰɢɮɪɨɜɨɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɦɨɟɟɞɢɧɢɰɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɜɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɨɪɦɟɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɭɤɚɡɚɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɛɨɪɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɤɚɤɩɨɥɧɨɫɬɶɸɬɚɤɢɱɚɫɬɢɱɧɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨ
ɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɛɵɬɨɜɨɦɭɩɪɢɛɨɪɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɦɭɷɬɢɦɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɵɬɨɜɨɝɨɩɪɢɛɨɪɚɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɚɧɚɥɢɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ȼɫɨɫɬɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɞɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɧɚɫɬɨɹɳɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɧɚɬɢɩɨɜɨɣɬɚɛɥɢɱɤɟɩɪɢɛɨɪɚɧɚɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣɷɬɢɤɟɬɤɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɩɚɤɨɜɤɟɩɪɢɛɨɪɚɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɢɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɞɨɫɬɭɩɧɨɟɢɧɚɝɥɹɞɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ
ɩɪɢɛɨɪɟɜɦɟɫɬɚɯɩɪɨɞɚɠ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɲɥɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚɢɢɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɦɚɪɤɢɪɭɟɬɫɹɟɞɢɧɵɦɡɧɚɤɨɦɨɛɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚɪɵɧɤɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ
‡ ɌɊɌɋ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜ
‡ ɌɊɌɋ
Ɉɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
‡ ɌɊȿȺɗɋ Ɉɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɫ ɞɚɬɵ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɟɝɨɜɫɢɥɭ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɵɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɨɬɥɢɱɧɵɯɨɬɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɦɨɠɧɨɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɬɨɪɝɭɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɡɢɞɟɧɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɱɥɟɧɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɨɪɝɨɜɵɯɡɚɥɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɩɪɨɲɟɧɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ©ɝɨɪɹɱɟɣɥɢɧɢɢª
ɚɬɚɤɠɟɞɨɫɬɭɩɧɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɧɚɫɚɣɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹKWWSZZZERVFKKRPHUX
107
Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании
Круглосуточный телефон службы поддержки*:
Официальный сайт в Интернете:
8 (800) 200-29-61
www.bosch-home.ru
Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернетмагазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.
1. Изделие _________________________________________________________
2. Модель _________________________________________________________
Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или
товарный чек, товарная накладная).
3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы,
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.
4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул.
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.
5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или
в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch,
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы
поддержки.
7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности
параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.
* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.
108
B34C065N1-1M00 03/2017
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɬɢɩ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
Ⱦɚɬɚɜɵɞɚɱɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨ
ɋɬɪɚɧɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ
BBH21621
BBH21622
BBH21631
BBH21632
BBH216RB3
BBH625M1
BBHMOVE1N
BBHMOVE2N
BBHMOVE3N
BCH6256N1
BCH65RT25K
%&+$7+
BCH6ATH25
BCH6ATH25K
BCH6L2561
BCH6ZOOO
BGC1U1550
%*&8
BGL252000
BGL252101
BGL252103
BGL32000
BGL32003
BGL32500
%*/029
BGL35MOV15
BGL35MOV16
%*/029
BGL35SPORT
%*/
%*/
%*/
%*/
%*/352
%*/352,5
%*/6,/'
BGN21700
BGN21702
%*1
BGS11700
BGS11702
BGS11703
%*68
%*68
%*68
%*6
%*6
%*6
BGS2UPWER1
BGS2UPWER2
BGS2UPWER3
%*6
%*68
%*6
%*6
%*6
%*6*2/'
%*68
%*68
%*68*2/'
BGS52530
BGS5PWER
BGS5ZOOO1
BGS5ZOORU
BGS62530
BHN09070
%+1
BHN20110
BKS3003
%6$
%6%
%6%
%6*58
%6*
%6*
BSGL2MOV30
BSGL2MOV31
%6*/
%6*/
BSGL52531
%6058
BSN1701RU
BSN2100RU
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VCAS010V25
VXAS010V00
VXAS010V00
VXAS010V00
VCAS010V25
VCAS010V25
9&$69
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VRBS22X2V0
95%6;9
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS25Z35M
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9%%649
9%%649
9%%649
9%%649
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
9,%6;9
95%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
95%6;9
95%6;9
VCBS25X5V0
VCBS25X5V0
VCBS22X5V0
VCBS25X5V0
VCBS25X6V0
VXAS021V09
9;$69
VXAS021V20
VCAS010V00
VBBS550V20
BS55
BS55
VBBS600V00
VBBS600V02
VBBS600V02
VBBS550V20
VBBS550V20
VBBS600V02
VBBS625V00
VBBS25Z5V0
9&%69
9&%69
VCBS122V00
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
12.02.2016
12.02.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
06.09.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
23.07.2013
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
20.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
11.02.2021
11.02.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
05.09.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
15.11.2021
15.11.2021
15.11.2021
19.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
109
110
111
112
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising