Bosch | BHN1840L | Instruction manual | Bosch BHN2140L Cordless handstick vacuum cleaner Instruction manual

Register your new Bosch now:
ZZZERVFKKRPHFRPZHOFRPH
%HUDWXQJXQG5HSDUDWXUDXIWUDJEHL6W|UXQJHQ
'( $7 &+ 'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUILQGHQ6LHLPEHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUD‰H
0QFKHQ*(50$1<
ZZZERVFKKRPHFRP
ঐ㾵ᇬ⭞䴱ಞ㛗Գᴿ䲆‫ޢ‬ਮ
ਦ्ᐸ‫ޝ‬⒌ॶ⍨ᆆ㺍㲕⁉
ᇘᵃሾ㐐
BHNL... / BHN...L
www.bosch-home.com.tw
8001056552 970830
GH
HQ
IU
LW
QO
GD
QR
*HEUDXFKVDQOHLWXQJ
,QVWUXFWLRQPDQXDO
0RGHG·HPSORL
,VWUX]LRQLSHUO·XVR
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
%UXJVDQYLVQLQJ
%UXNVDQYLVQLQJ
VY
IL
HV
SW
HO
WU
SO
%UXNVDQYLVQLQJ
.l\WW|RKMH
,QVWUXFFLRQHVGHXVR
,QVWUXo}HVGHVHUYLoR
ƳLJNJdžǂLjǔǙǓǁǕNJǔ
.XOODQ×PN×ODYX]X
,QVWUXNFMDREVãXJL
KX
FV
UX
DU
ID
zf
+DV]QiODWLXWDVtWiV
1iYRGNSRXçLWt
ǽȢȦȧȥȨȟȫȝȴȤȣȲȟȦȤȠȨȕȧȕȫȝȝ
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍Ε΍ΩΎηέ·
ϩΩΎϔΗγ΍̵Ύϣϧϫ΍έ
ֵ⭞䃠᱄ᴮ
1
8
a)
b)
Click!
2
4
3
9
a)
b)
1
2
5
6
1
9 c)
1
2
2
7
24h
Drying
9
d)
e)
8001 056 552 - 970830
de
Sicherheitshinweise........................................................................................................................... 2
Gerätebeschreibung ........................................................................................................................ 35
en
Safety information ............................................................................................................................. 3
Your vacuum cleaner ........................................................................................................................ 38
fr
Consignes de sécurité ....................................................................................................................... 5
Description de l'appareil.................................................................................................................. 41
it
Istruzioni di sicurezza ........................................................................................................................ 7
Descrizione dell'apparecchio ........................................................................................................... 44
nl
Veiligheidsvoorschriften..................................................................................................................... 8
Beschrijving van het toestel ............................................................................................................. 47
da
Sikkerhedsanvisninger ..................................................................................................................... 10
Beskrivelse....................................................................................................................................... 50
no
Sikkerhetshenvisninger .................................................................................................................... 12
Beskrivelse av apparatet .................................................................................................................. 53
sv
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................................................... 13
Produktbeskrivning .......................................................................................................................... 56
fi
Turvallisuusohjeet ............................................................................................................................ 14
Laitteen kuvaus ................................................................................................................................ 59
pt
Instruções de segurança.................................................................................................................. 16
Descrição do aparelho ..................................................................................................................... 62
es
Consejos de seguridad .................................................................................................................... 17
Descripción de los aparatos ............................................................................................................ 65
el
Υποδείξεις ασφαλείας ....................................................................................................................... 19
Περιγραφή της συσκευής ................................................................................................................. 68
tr
Güvenlik bilgiler ............................................................................................................................... 21
Cihaz açıklaması .............................................................................................................................. 71
pl
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................................ 23
Opis urządzenia ............................................................................................................................... 74
hu
Biztonsági útmutató ......................................................................................................................... 24
A készülék leírása............................................................................................................................. 77
cs
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................................... 26
Návod k použití ................................................................................................................................ 80
ru
Указания по технике безопасности............................................................................................... 27
Описание прибора ........................................................................................................................ 83
zf
安全訊息 ......................................................................................................................................... 29
您的吸塵機...................................................................................................................................... 86
32
91
34
94
̶ϧϣϳ΍ ΕΎϋϼρ΍
Ύϣη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
fa
£fH&¶*m*2f„74(*
5f¤qG*“„8K
ar
1
8001 056 552 - 970830
de
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das
häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine
Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern
über dem Meeresspiegel bestimmt.
Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der
Staubsauger nicht benutzt werden für:
„ das Absaugen von Menschen oder Tieren.
„ das Aufsaugen von:
− gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen
oder glühenden Substanzen.
− feuchten oder flüssigen Substanzen.
− leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und
Gasen.
− Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral- Heizungsanlagen.
− Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
Ersatzteile, Zubehör, Staubbeutel
Unsere Original-Ersatzteile, unser Original-Zubehör
und -Sonderzubehör sind ebenso wie unsere OriginalStaubbeutel auf die Eigenschaften und Anforderungen
unserer Staubsauger abgestimmt. Wir empfehlen Ihnen
daher die ausschließliche Verwendung unserer Original-Ersatzteile, unseres Original-Zubehörs und -Sonderzubehörs und unserer Original-Staubbeutel. Auf
diese Weise können Sie eine lange Lebensdauer sowie
eine dauerhaft hohe Qualität der Reinigungsleistung Ihres Staubsaugers sicherstellen.
!
Hinweis:
Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen, Zubehör/ Sonderzubehör und Staubbeuteln kann zu Schäden an Ihrem
Staubsauger führen, die nicht von unserer Garantie
erfasst werden, sofern diese Schäden gerade durch
die Verwendung derartiger Produkte verursacht wurden.
Sicherheitshinweise
Dieser Staubsauger entspricht
den anerkannten Regeln der
Technik und den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen.
„ Das Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber und
2
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
„ Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen.
„ Reinigung
und BenutzerWartung dürfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
„ Plastiktüten und Folien sind
außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahen und
zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!
Sachgemäßer Gebrauch
„ Zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel verwenden.
„ Ladekabel nur gemäß Typenschild anschließen und in
Betrieb nehmen.
„ Lagern und laden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
„ Um die Kapazität des Akkus optimal nutzen zu können,
sollte das Gerät bei Raumtemperatur gelagert und betrieben werden.
„ Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0°C
und über 40°C aus.
„ Niemals ohne Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfiler saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
„ Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und Rohr in Kopfnähe.
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
„ Beschädigtes Ladekabel nicht mehr einsetzen und
durch Original-Ladekabel ersetzen.
„ Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen,
um das Ladekabel vom Netz zu trennen.
„ Das Ladekabel nicht über scharfe Kanten ziehen und
nicht einquetschen.
„ Vor allen Arbeiten am Staubsauger Gerät ausschalten
bzw. von Ladekabel und Netz trennen.
„ Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
8001 056 552 - 970830
„ Beim Vorliegen einer Störung Gerät ausschalten bzw.
von Ladekabel und Netz trennen.
„ Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen
und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
„ In folgenden Fällen ist das Gerät sofort außer Betrieb
zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren:
− wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt
haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes
gekommen ist
− wenn das Gerät heruntergefallen und beschädigt
ist.
„ Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit
und Hitzequellen schützen.
„ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die
Filter (Filterbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter
etc.) geben.
„ Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet. =>Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
„ Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
„ Aus Sicherheitsgründen, um Akku und Motor zu schützen, ist das Gerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollten Akku oder Gerät zu warm werden,
schaltet das Gerät automatisch ab.
Das Gerät muss ca. 30 Minuten abkühlen, bevor es
wieder einsatzbereit ist.
„ Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Deshalb empfehlen wir, die
Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.
Batterien
Ihr Gerät ist mit Lithium Ionen Akkus ausgestattet, die
aus Sicherheitsgründen nur professionellen ReparaturFachleuten zugänglich sind.
Bitte wenden Sie sich zum Austausch der Akkus an das
nächstgelegene Kundendienstcenter oder einen autorisierten Fachhändler.
Hinweise zum Transport
Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch
den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße
transportiert werden. Beim Versand durch Dritte (z.B.:
Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten.
Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein
Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.
Hinweise zur Entsorgung
Staubsauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt
werden.
Werfen Sie Staubsauger und Akkus/Batterien nicht in
den Hausmüll!
„ Verpackung
Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus
umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb
recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das
Verwertungssystem »Grüner Punkt«.
„ Altgerät
Dieses Gerät enthält wieder aufladbare Lithium Ionen Akkus. Deshalb darf das Gerät nur über den autorisierten Kundendienst und Fachhandel entsorgt
werden.
„ Akkus / Batterien
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Transport.
Intergierte Akkus dürfen zur Entsorgung nur von
Fachpersonal entnommen werden. Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann der Staubsauger zerstört werden.
Um den Akku aus dem Staubsauger zu entnehmen,
betätigen Sie den Ein-/Ausschalter solange, bis
der Akku vollständig entladen ist. Drehen Sie die
Schrauben am Gehäuse heraus und nehmen Sie die
Gehäuseschale ab, um den Akku zu entnehmen.
Um eine Kurzschluss zu verhindern, trennen Sie die
Anschlüsse am Akku einzeln nacheinander und isolieren Sie die Pole sofort.
Auch bei vollständiger Entladung ist noch eine Restkapazität im Akku enthalten, die im Falle eines Kurzschlusses freigesetzt werden kann.
en
Please keep this instruction manual for future reference.
When passing the vacuum cleaner on to a third party,
please also pass on this instruction manual.
Intended use
This appliance is intended for domestic use only. This
appliance is intended for use up to a maximum height
of 2000 metres above sea level.
In order to prevent injuries and damage, the vacuum
cleaner must not be used for:
„ Vacuuming persons or animals.
„ Vacuuming up:
− Hazardous, sharp-edged, hot or red-hot substances.
− Damp or liquid substances.
− Highly flammable or explosive substances and
gases.
− Ash, soot from tiled stoves and central heating
systems.
− Toner dust from printers and copiers.
Spare parts, accessories, dust bags
Our original spare parts, original (special) accessories
and original dust bags are designed to work with the
features and requirements of our vacuum cleaners. We
therefore recommend that you only use our original spare parts, original (special) accessories and original dust
bags. This will ensure that your vacuum cleaner has a
long service life and that the quality of its cleaning performance will remain consistently high throughout.
3
8001 056 552 - 970830
!
Please note
Using unsuitable or inferior-quality spare parts, (special) accessories and dust bags can damage your
vacuum cleaner. Damage caused by the use of such
products is not covered by our guarantee.
Safety information
This vacuum cleaner complies
with the recognised rules of
technology and the relevant
safety regulations.
„ The appliance may be used
by children over the age of
8 years and by persons with
reduced physical, sensory or
mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are
supervised or have been instructed on the safe use of the
appliance and have understood the potential dangers
of using the appliance.
„ Children must never play
with the appliance.
„ Cleaning and user maintenance must never be carried
out by children without supervision.
„ Plastic bags and films must
be kept out of the reach of
children and disposed of.
=> There is a risk of suffocation.
Proper use
„ To charge, only use the charging cable included in the
scope of supply.
„ The charging cable must only be connected and operated as specified on the rating plate.
„ The appliance must only be stored and charged indoors.
„ Do not expose the appliance to temperatures below
0 °C or above 40 °C.
„ Never vacuum without the dust bag or dust container,
motor protection or exhaust filter.
=> This may damage the vacuum cleaner.
4
„ Keep the vacuum cleaner away from your head when
using nozzles and tubes. => This could cause injury.
„ Do not use a damaged charging cable. Replace it with
an original charging cable.
„ When disconnecting the charging cable from the
mains, pull the plug itself to remove it; do not pull on
the power cord.
„ Do not pull the charging cable over sharp edges or
allow it to become trapped.
„ Before carrying out any work on the vacuum cleaner,
switch off the appliance and disconnect it from the
charging cable and the mains.
„ Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged.
„ If a fault is detected, switch off the appliance and disconnect it from the charging cable and the mains.
„ For safety reasons, only authorised after-sales service
personnel are permitted to carry out repairs and fit
replacement parts to the vacuum cleaner.
„ In the following cases, you must stop the appliance
immediately and contact the after-sales service:
− If you have accidentally vacuumed up some liquid
or liquid has entered the inside of the appliance;
− If the appliance has been dropped and damaged.
„ Protect the vacuum cleaner from outside weather conditions, moisture and sources of heat.
„ Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (dust bag, motor protection filter, exhaust filter, etc.).
„ The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites. => Vacuuming up building rubble may
damage the appliance.
„ Switch off the appliance when it is not in use.
„ The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. We
therefore recommend keeping the packaging for the
purpose of future transportation.
Batteries
Your appliance is fitted with lithium-ion batteries which,
for safety reasons, are only accessible to professional
repair specialists.
For battery replacement, please contact your nearest
after-sales centre or an authorised specialist dealer.
Notes on transport
The lithium-ion batteries in the appliance are subject
to the requirements of dangerous goods legislation.
The batteries can be transported by the user by road
without any further requirements. In the event that they
are dispatched by a third party (e.g. transported by
air or freight carrier), special requirements regarding
packaging and identification must be met. In this case,
a dangerous goods expert must be consulted when
preparing the goods for dispatch.
Information on disposal
Vacuum cleaners, batteries, accessories and packaging
should be recycled in an environmentally friendly
manner.
Do not dispose of the vacuum cleaner or the batteries in
the household rubbish.
8001 056 552 - 970830
„ Packaging
The packaging is designed to protect the vacuum
cleaner from being damaged during transportation.
It is made of environmentally friendly materials and
can be recycled. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.
„ Old appliances
This appliance contains rechargeable lithium-ion
batteries. The appliance must therefore only be
disposed of by an authorised after-sales service or
dealer.
„ Batteries
Please follow the notes on transport.
Integrated batteries may only be removed by specialist personnel for the purpose of disposal. Opening
the housing shell may damage the vacuum cleaner.
To remove the battery from the vacuum cleaner,
press the on/off switch until the battery is fully discharged. Unscrew the screws on the housing and
take off the housing shell to remove the battery.
To prevent a short circuit, disconnect the battery
connections individually one after the other and
then insulate the terminals.
Even in the case of complete discharge, the battery still contains a residual capacity that may be released in the event of a short circuit.
fr
Conservez cette notice d'utilisation.
Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne,
veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.
Utilisation conforme à l’usage prévu
Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Cet appareil est
conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m.
Pour éviter des blessures et des dommages,
l'aspirateur ne doit pas être utilisé pour :
„ aspirer sur des personnes ou des animaux.
„ l'aspiration de :
− substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
− substances humides ou liquides.
− substances et gaz facilement inflammables ou
explosifs.
− cendres, suie des poêles et d'installations de
chauffage central.
− poussières de toner provenant d'imprimantes et de
photocopieurs.
Pièces détachées, accessoires, sacs aspirateur
Tout comme notre sac aspirateur, nos pièces détachées
d'origine, nos accessoires d'origine et nos accessoires
spéciaux sont adaptés aux propriétés et aux exigences
de nos aspirateurs. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement nos pièces détachées
d'origine, nos accessoires d'origine, nos accessoires
spéciaux et notre sac aspirateur d'origine. Ainsi, vous
pouvez garantir une grande durée de vie ainsi qu'une
qualité supérieure durable de la puissance de nettoyage de votre aspirateur.
Remarque
L'utilisation de pièces détachées, d'accessoires/accessoires spéciaux et de sacs aspirateur non appropriés ou de qualité moindre peut entraîner des dommages sur votre aspirateur qui ne sont pas couverts
par notre garantie dans la mesure où ces dommages
ont expressément été causés par l'utilisation de tels
produits.
!
Consignes de sécurité
Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et
aux prescriptions de sécurité
applicables.
„ L'appareil peut être utilisé
par des enfants à partir de 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de
connaissances s'ils sont sous
surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre
de l'appareil et ont compris
les dangers qui en résultent.
„ Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l’appareil.
„ Le nettoyage de l’appareil, et
l’entretien par l’utilisateur,
sont des activités qu’il ne
faut pas permettre aux enfants sans surveillance.
5
8001 056 552 - 970830
„ Les
sacs plastiques et les
films doivent être conservés
hors de la portée de jeunes
enfants et être éliminés.
=> Il y a risque d'asphyxie !
Utilisation correcte
„ Pour recharger, utiliser exclusivement le câble de
charge compris dans la livraison.
„ Raccorder et mettre en service le cordon de charge uniquement selon les indications figurant sur la
plaque signalétique.
„ Rangez et chargez l'appareil uniquement à l'intérieur.
„ N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 40°C.
„ Ne jamais aspirer sans sac aspirateur ou bac à poussières, filtre de protection du moteur et filtre de sortie
d'air.
=> L'appareil risque d'être endommagé !
„ Evitez d'aspirer avec le suceur et le tube à proximité
de la tête. => Il y a risque de blessure !
„ Ne plus utiliser le cordon de charge s'il est endommagé ; le remplacer par un câble de chargement
d'origine.
„ Pour débrancher le cordon de charge, ne pas tirer sur
le cordon d'alimentation mais sur la fiche.
„ Ne pas tirer le cordon de charge par-dessus d'arêtes
coupantes et ne pas le coincer.
„ Avant tous travaux sur l'aspirateur, éteindre l'appareil
ou bien débrancher le cordon de charge du secteur.
„ Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux.
„ En cas de panne, éteindre l'appareil ou bien débrancher le cordon de charge du secteur.
„ Pour éviter tout danger, seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l’aspirateur.
„ Dans les cas suivants, il faut immédiatement mettre
l'appareil hors service et appeler le service aprèsvente :
− si par inadvertance vous avez aspiré du liquide ou
si du liquide est parvenu à l'intérieur de l'appareil
− si l'appareil est tombé et est endommagé.
„ Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
„ Ne pas mettre des substances inflammables ou à base
d'alcool sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
„ L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier. =>L'aspiration de gravats risque d'endommager
l'appareil.
„ Eteignez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
„ L'emballage protège l'aspirateur des dommages pendant le transport. Nous recommandons par conséquent de conserver l'emballage pour des transports
ultérieurs.
6
Piles
Votre appareil est équipé d'accus lithium-ion qui ne sont
accessibles qu'aux réparateurs professionnels, pour des
raisons de sécurité.
Pour le remplacement des accus, veuillez-vous adresser
au centre de service après-vente le plus proche ou au
revendeur agréé.
Remarques sur le transport
Les accus lithium-ions intégrés sont soumis aux
exigences du droit relatif aux marchandises dangereuses. Les accus peuvent être utilisés transportés par
l'utilisateur sur la route sans autres dispositions. En cas
d'expédition par des tiers (par ex. transport aérien ou
routier), des exigences particulières doivent être respectées en termes d'emballage et de marquage. Dans
ce cas, pour la préparation de l'équipement à envoyer, il
faut faire appel à un expert en termes de marchandises
dangereuses.
Conseils pour la mise au rebut
Eliminez l’emballage en respectant l’envi-ronnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux
appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre
pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de
la CE. S’informer auprès du revendeur sur la
procédure actuelle de recyclage.
„ Emballage
L'emballage protège l'aspirateur des dommages
pendant le transport. Il est constitué de matériaux
écologiques et est donc recyclable. Les matériaux
d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être
mis au rebut aux points collecteurs du système de
recyclage « Point vert ».
„ Appareil usagé
Cet appareil contient des accus lithium-ion rechargeables. C'est pourquoi l'appareil doit uniquement
être mis au rebut par le service après-vente et le
commerce spécialisé agréés.
„ Accus/piles
Veuillez observer les remarques relatives au transport.
Seul du personnel spécialisé est autorisé à retirer
les accus intégrés, pour la mise au rebut. L'ouverture
de la coque du boîtier peut détruire l'aspirateur.
Pour sortir l'accu de l'aspirateur, actionnez le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'accu soit entièrement déchargé. Dévissez les vis du boîtier et retirez
la coque du boîtier pour sortir l'accu.
Pour éviter tout court-circuit, séparez les raccordement de l'accu les uns après les autres et isolez immédiatement les pôles.
Même en cas de décharge totale, l'accu contient une
capacité résiduelle pouvant être libérée en cas de
court-circuit.
8001 056 552 - 970830
it
Conservare le istruzioni per l'uso.
In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.
Uso conforme alle disposizioni
Questo apparecchio è pensato esclusivamente per
l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.
Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino
ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.
Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere
non può essere utilizzato:
„ su persone e/o animali.
„ Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
− sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o
incandescenti.
− sostanze umide o liquide.
− sostanze e gas facilmente infiammabili o esplosivi.
− cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli
impianti di riscaldamento centrali.
− polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
Pezzi di ricambio, accessori, sacchetti
raccoglipolvere
I nostri pezzi di ricambio originali, i nostri accessori e
accessori speciali originali, così come i nostri sacchetti
raccoglipolvere originali, sono conformi alle caratteristiche e ai requisiti dei nostri aspirapolvere. Vi consigliamo pertanto di usare esclusivamente i nostri pezzi di
ricambio originali, i nostri accessori e accessori speciali
originali e i nostri sacchetti raccoglipolvere originali. In
questo modo potete garantire una lunga durata nonché
un'elevata qualità a lungo termine delle prestazioni di
pulizia del vostro aspirapolvere.
!
Avvertenza
L'utilizzo di pezzi di ricambio, accessori/accessori
speciali e sacchetti raccoglipolvere non su misura o di
qualità scadente può causare danni all'aspirapolvere
che non vengono coperti dalla nostra garanzia, nella misura in cui questi danni sono causati proprio
dall'utilizzo di questo tipo di prodotti.
Istruzioni di sicurezza
Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche
riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
„ L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o
superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche,
sensoriali o mentali nonché
da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate
o istruite in merito all'utilizzo
sicuro dell'apparecchio e
consapevoli degli eventuali
rischi derivanti da un utilizzo
improprio.
„ Ai bambini è vietato giocare
con l’apparecchio!
„ Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell’utente.
„ Si raccomanda di tenere i
sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla
portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolo di soffocamento!
Uso conforme
„ Per il caricamento utilizzare esclusivamente il cavo di
ricarica fornito in dotazione.
„ Collegare e mettere in funzione il cavo di carica solo in
conformità a quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
„ Depositare e caricare l'apparecchio solo in ambienti
interni.
„ Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a
0°C e superiori a 40°C.
„ Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza sacchetto filtro o contenitore raccoglisporco, filtro di protezione
del motore e filtro d'igiene.
=> L'apparecchio può subire danni!
„ In fase di aspirazione, tenere la spazzola e il tubo a
debita distanza dalla testa. => Pericolo di lesioni!
„ Non impiegare più il cavo di carica se danneggiato e
sostituirlo con un cavo di carica originale.
„ Per staccare il cavo di carica dalla corrente elettrica
non tirare il cavo, ma la spina.
„ Non fare passare il cavo di carica su spigoli vivi e non
schiacciarlo.
„ Prima di effettuare lavori a livello dell'aspirapolvere,
spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica
e dalla corrente elettrica.
„ Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato.
„ In caso di anomalia, spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica e dalla corrente elettrica.
„ Per evitare situazioni di pericolo, gli interventi di riparazione e sostituzione dei pezzi di ricambio devono
essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati.
7
8001 056 552 - 970830
„ Nei seguenti casi, disattivare subito l'apparecchio e
contattare il servizio di assistenza clienti:
− se è stato inavvertitamente aspirato del liquido o se
è presente del liquido all'interno dell'apparecchio
− se l'apparecchio è caduto e si è danneggiato.
„ Proteggere
l'aspirapolvere
dalle
intemperie,
dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
„ Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di
protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze
infiammabili o contenenti alcol.
„ L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=>L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
„ Spegnere l'apparecchio se non si desidera utilizzarlo.
„ L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. Consigliamo pertanto di
conservare l'imballaggio per un eventuale trasporto.
„ Batterie/pile
Osservare le avvertenze relative al trasporto.
Batterie incorporate per lo smaltimento possono solamente essere prelevate da personale qualificato.
Aprendo il guscio di copertura, è possibile rompere
l'aspirapolvere.
Per prelevare la batteria dall'aspirapolvere, azionare l'interruttore On/Off finché la batteria non
si sarà completamente scaricata. Svitare le viti
dell'alloggiamento e prelevare il guscio di copertura
per prelevare la batteria.
Per evitare un cortocircuito, separare uno dopo
l'altro i terminali sulla batteria e isolare immediatamente i poli.
Anche se completamente scariche, le batterie contengono ancora una carica residua che può essere
rilasciata in caso di cortocircuito.
Batterie
L'apparecchio è dotato di batterie agli ioni di litio che
per ragioni di sicurezza sono accessibili soltanto ai
tecnici manutentori specializzati.
Per la sostituzione delle batterie rivolgersi al centro di
assistenza clienti più vicino o a un rivenditore specializzato autorizzato.
Avvertenze relative al trasporto
Le batterie agli ioni di litio devono rispettare i requisiti
imposti dalle norme in materia di trasporto di merci
pericolose. Le batterie possono essere trasportate per
strada dall'utilizzatore senza ulteriori obblighi. In caso di
invio tramite terzi (per es. trasporto aereo o spedizione) vanno rispettati requisiti particolari riguardo al
confezionamento e al contrassegno. In tal caso, per la
preparazione della spedizione è necessario ricorrere ad
un esperto di merci pericolose.
Avvertenze relative all rottamazione
Aspirapolvere, batterie, accessori e confezioni devono
essere gestiti nell'ottica di un riciclaggio rispettoso
dell'ambiente.
Non gettare l'aspirapolvere e batterie/pile nei rifiuti
domestici!
„ Imballaggio
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È realizzato con materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato.
Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio »Punto verde«.
„ Apparecchio dismesso
Questo apparecchio contiene batterie agli ioni di
litio ricaricabili. Pertanto l'apparecchio può essere
smaltito soltanto dal servizio di assistenza clienti
autorizzato e dai negozi specializzati.
8
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de
gebruiksaanwijzing er dan bij.
Juist gebruik
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000
meter boven zeeniveau.
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger
niet worden gebruikt voor:
„ het schoonzuigen van mensen of dieren.
„ het opzuigen van:
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
− vochtige of vloeibare stoffen
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
− as, roest van open haarden en centrale verwarmingsinstallaties
− tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Onderdelen, toebehoren, stofzakken
Onze originele onderdelen en originele en extra toebehoren zijn evenals de originele stofzakken afgestemd
op de eigenschappen en eisen van onze stofzuigers. Wij
adviseren u daarom om uitsluitend originele onderdelen en onze originele en extra toebehoren en originele
stofzakken te gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat uw stofzuiger een lange levensduur heeft en het reinigingsvermogen constant op hoog niveau blijft.
8001 056 552 - 970830
!
Aanwijzing
Door het gebruik van niet goed passende of kwalitatief mindere onderdelen, toebehoren/ extra toebehoren en stofzakken kan uw stofzuiger beschadigd
raken. Indien deze schade veroorzaakt is door het
gebruik van dergelijke producten valt hij niet onder
de garantie.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de
erkende regels van de techniek
en de geldende veiligheidsbepalingen.
„ Het toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of
personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan
of met het oog op een veilig
gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
„ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen die niet onder
toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen buiten het bereik van
kleine kinderen te worden
gehouden en te worden gerecycled.
=> Er bestaat een risico van
verstikking!
Zakelijk gebruik
„ Gebruik voor het laden alleen de meegeleverde laadkabel.
„ Het aansluitsnoer alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
„ Het toestel mag alleen binnen worden bewaard en
opgeladen.
„ Stel het toestel niet bloot aan temperaturen beneden
0°C en boven 40°C.
„ Nooit zuigen zonder filterzak resp. stofreservoir, motorbeveiligings- en uitblaasfilter.
=> Het toestel kan beschadigd raken!
„ Zuig niet met mondstuk en buis in de nabijheid van het
hoofd. => Dit brengt het risico van letsel met zich mee!
„ Een beschadigd aansluitsnoer mag niet meer worden
gebruikt en dient te worden vervangen door een origineel exemplaar.
„ Het toestel met behulp van de stekker van de stroom
halen, niet aan het elektriciteitssnoer trekken.
„ Het elektriciteitssnoer niet over scherpe randen trekken en niet bekneld laten raken.
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger het toestel
uitschakelen resp. het elektriciteitssnoer ontkoppelen
en het van de stroom halen.
„ Wanneer de stofzuiger beschadigd is, mag hij niet in
gebruik worden genomen.
„ In geval van een storing het toestel uitschakelen resp.
van de stroom halen en het elektriciteitssnoer ontkoppelen.
„ Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de
stofzuiger en het vervangen van onderdelen alleen
worden uitgevoerd door onze klantenservice.
„ Nei seguenti casi, disattivare subito l'apparecchio e
contattare il servizio di assistenza clienti:
− se è stato inavvertitamente aspirato del liquido o se
è presente del liquido all'interno dell'apparecchio
− se l'apparecchio è caduto e si è danneggiato.
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
„ De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen. =>Het opzuigen van bouwafval kan leiden tot
beschadiging van het apparaat.
„ Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt.
„ De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Daarom raden wij u
aan de verpakking voor transportdoeleinden te bewaren.
Accu's
Uw toestel is uitgerust met Lithium-ion accu's. Vanwege
de veiligheid zijn deze alleen toegankelijk voor vaklui die
bevoegd zijn tot het uitvoeren van reparaties.
Neem voor vervanging van de accu's contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice of een geautoriseerde
dealer.
9
8001 056 552 - 970830
Aanwijzingen voor het transport
De ontvangen Lithium-ion accu's voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het transport van gevaarlijke
stoffen.
De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere
voorschriften over straat getransporteerd worden. Bij
verzending door derden (bijv. luchttransport of een
expeditiebedrijf) dienen bijzondere eisen ten aanzien
van de verpakking en het transport in acht te worden
genomen. Hier moet bij de voorbereiding van het
verzendstuk een expert op het gebied van gevaarlijke
stoffen worden geraadpleegd.
Aanwijzingen voor recycling
Stofzuigers, accu's, accessoires en verpakkingen dienen
op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Geef stofzuigers en accu's niet mee met het huisvuil!
„ Verpakking
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit
milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer
nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.
„ Oude apparaten
Dit toestel bevat herlaadbare Lithium-ion accu's.
Daarom mag het alleen via de geautoriseerde klantenservice en de dealer worden afgevoerd.
„ Accu's / Batterijen
Neem de aanwijzingen voor het transport in acht.
Geïntegreerde accu's mogen met het oog op de afvoerverwerking alleen worden verwijderd door geschoold personeel. Door het openen van de behuizing kan de stofzuiger onklaar worden gemaakt.
Om de accu uit de stofzuiger te verwijderen, drukt u
zolang op de aan-/uitschakelaar tot de accu volledig
ontladen is. Draai de schroeven uit de behuizing en
neem dit behuizingsdeel af om de accu te verwijderen.
Om kortsluiting te voorkomen, maakt u de aansluitingen op de accu één voor één los en isoleert u de
polen direct.
Ook bij een volledige ontlading beschikt de accu nog
over restcapaciteit, die bij een kortsluiting kan vrijkomen.
10
da
Opbevar brugsanvisningen.
Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis støvsugeren gives videre til andre.
Anvendelse iht. formål
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private
husholdninger og i hjemmet. Dette apparat er beregnet
til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over
havets overflade.
For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:
„ Støvsugning af mennesker eller dyr.
„ Opsugning af:
− Sundhedsskadelige, skarpe, varme eller glødende
substanser.
− Fugtige eller flydende substanser.
− Letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
− Aske, sod fra brændeovne og centralvarmeanlæg.
− Tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
Reservedele, tilbehør, støvposer
Vores originale reservedele, vores originale tilbehør
og ekstra tilbehør er ligesom vores originale støvposer
nøje afstemt efter vores støvsugeres egenskaber og
krav. Vi anbefaler derfor udelukkende at anvende vores
originale reservedele, vores originale tilbehør og ekstra
tilbehør samt vores originale støvposer. På den måde
sikres en lang levetid for støvsugeren og en permanent
høj kvalitet af rengøringen.
Bemærk
Anvendelse af reservedele / ekstra tilbehør og støvposer, som ikke passer eller er af dårlig kvalitet, kan
medføre skader på støvsugeren, som ikke er omfattet af vores garanti, hvis disse skader netop er forårsaget af anvendelsen af sådanne produkter.
!
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de
anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsbestemmelser.
„ Dette apparat kan benyttes af
børn fra 8 år og derover, samt
af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de
er under opsigt eller er blevet
8001 056 552 - 970830
instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de
farer og risici, der kan være
forbundet med brugen af apparatet.
„ Apparatet er ikke legetøj for
børn.
„ Rengøring og vedligeholdelse
må ikke udføres af børn, uden
at de er under opsigt.
„ Plastikposer og folier skal
være uden for børn rækkevidde, når materialet opbevares
eller kasseres.
=> Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
„ Brug kun det medfølgende ladekabel til at lade op
med.
„ Ladekablet må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
„ Apparatet må kun opbevares og oplades indendørs.
„ Apparatet må ikke udsættes for temperaturer under
0°C og over 40°C.
„ Der må aldrig støvsuges uden filterpose hhv. støvbeholder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.
=> Apparatet kan blive beskadiget!
„ Undgå at støvsuge med mundstykke eller rør i nærheden af hovedet. => Der er fare for tilskadekomst!
„ Et beskadiget ladekabel må ikke længere bruges og
skal udskiftes med et nyt originalt ladekabel.
„ Træk ikke i tilslutningsledningen men i stikket for at
tage ladekablet ud af stikkontakten.
„ Undlad at trække ladekablet hen over skarpe kanter,
og sørg for, at det ikke kommer i klemme.
„ Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket ud af stikkontakten, inden der foretages arbejde
på støvsugeren.
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
„ Sluk for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket
ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl.
„ For at undgå fare må reparationer af støvsugeren og
udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
„ Sluk i følgende tilfælde øjeblikkeligt for apparatet, og
kontakt kundeservice:
− Hvis der ved et uheld er blevet suget væske op,
eller hvis der er kommet væske ind i apparatet.
− Hvis apparatet er faldet ned og er blevet beskadiget.
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind
samt påvirkning fra varmekilder.
„ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser
på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, udblæsningsfilter etc.)
„ Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser. => Opsugning af byggeaffald kan beskadige
apparatet.
„ Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
„ Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse
under transporten. Derfor anbefaler vi at opbevare
emballagen i forbindelse med transport.
Batterier
Apparatet er forsynet med genopladelige lithium-ion
batterier, som af sikkerhedsgrunde kun er tilgængelige
for fagfolk. Kontakt et af vores kundeservicecentre eller
en autoriseret forhandler, hvis de genopladelige batterier skal udskiftes.
Oplysninger vedr. transport
De indeholdte genopladelige lithium-ion batterier er
omfattet af kravene i bekendtgørelse om vejtransport af
farligt gods. De genopladelige batterier kan uden yderligere pålæg transporteres som vejtransport. Ved forsendelse via tredjemand (f.eks. lufttransport eller spedition) er der særlige krav til emballage og mærkning,
der skal overholdes. I sådanne tilfælde der i forbindelse
med klargøringen af forsendelsen rettes henvendelse til
en ekspert vedr. transport af farligt gods.
Anvisninger om bortskaffelse
Støvsugere, genopladelige batterier, tilbehør og emballage skal indleveres til recycling iht miljølovgivningen.
Støvsugere og genopladelige batterier/batterier må ikke
lægges i det almindelige husholdningsaffald!
„ Emballage
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transporten. Den består af miljøvenlige
materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der
ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.
„ Kasseret apparat
Dette apparat indeholder genopladelige lithium-ion
batterier. Derfor må dette apparat kun bortskaffes
hos vores autoriserede kundeservice eller forhandleren.
„ Genopladelige batterier / batterier
Følg anvisningerne vedr. transport. Integrerede genopladelige batterier, som skal kasseres, må kun
fjernes af fagpersonale. Støvsugeren kan blive ødelagt ved åbningen af kabinettets indkapsling.Når de
genopladelige batterier skal tages ud af støvsugeren, skal tænd-/sluk-tasten forinden aktiveres, indtil det genopladelige batteri er fuldstændig afladet.
Skru skruerne i kabinettet ud, og tag kabinettets
indkapsling af.Tilslutningerne for det genopladelige
batteri skal tages af en ad gangen, og hver pol skal
isoleres med det samme for at forhindre en kortslutning. Selv ved fuldstændig afladning er der stadig
en restkapacitet i batteriet, som kan blive frigivet i
tilfælde af kortslutning.
11
8001 056 552 - 970830
no
Ta godt vare på bruksanvisningen.
Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter
eier.
Forskriftsmessig bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde
over havet på maks. 2000 meter.
For at det ikke skal oppstå skader på personer eller
gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:
„ støvsuging av mennesker eller dyr
„ oppsuging av:
− helseskadelige, skarpe, varme eller glødende
stoffer
− fuktige eller flytende substanser
− lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser
− aske, sot fra kakkelovner og sentralvarmeanlegg
− tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner
Reservedeler, tilbehør, støvposer
Våre originale reservedeler, vårt originale tilbehør og
spesialtilbehør er likeledes som våre originale støvposer tilpasset egenskapene og kravene til støvsugerne
våre. Vi anbefaler derfor at du utelukkende bruker originale reservedeler, originalt tilbehør og spesialtilbehør
og våre originale støvposer. Slik kan du forlenge støvsugerens levetid og sikre en vedvarende høy rengjøringseffekt.
Merk
Bruk av reservedeler, tilbehør/spesialtilbehør eller
støvposer som ikke passer nøyaktig eller ikke tilfredstiller kvalitetskravene, kan føre til skader på støvsugeren. Skader som er oppstått på grunn av bruk av
slike produkter, dekkes ikke av garantien.
!
Sikkerhetshenvisninger
Denne støvsugeren er laget i
henhold til anerkjente tekniske
prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
„ Apparatet skal bare brukes av
barn over åtte år og personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring
og/eller kunnskap dersom de
er under oppsyn eller har fått
tilstrekkelig opplæring i sik12
ker bruk av apparatet og har
forstått hvilke farer som kan
oppstå.
„ Barn må ikke få leke med apparatet.
„ Rengjøring og vanlig vedlikehold må ikke foretas av barn
uten oppsyn.
„ Plastposer og -folie skal oppbevares og bortskaffes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!
Tiltenkt bruk
„ Du må kun bruke den inkluderte ladekabelen til ladingen.
„ Ladekabelen må kun kobles til og tas i bruk i henhold
til opplysningene på typeskiltet.
„ Apparatet må kun oppbevares og lades innendørs.
„ Ikke utsett apparatet for temperaturer under 0 °C og
over 40 °C.
„ Bruk aldri støvsugeren uten filterpose eller støvbeholder, motorfilter og utblåsningsfilter.
=> Apparatet kan ta skade!
„ Ikke støvsug med munnstykke og rør i nærheten av hodet. => Fare for personskader!
„ Ikke bruk ladekabelen dersom det er skader på den.
Bytt den ut med en original ladekabel.
„ Trekk ikke i tilkoblingsledningen for å koble ladekabelen fra strømnettet. Trekk i støpselet.
„ Ikke trekk ladekabelen over skarpe kanter og ikke klem
den.
„ Slå alltid av støvsugeren og trekk ut ladekabelen og
strømledningen før du utfører arbeid på apparatet.
„ Ikke bruk støvsugeren hvis den er skadet.
„ Ved feil på apparatet må du slå det av og trekke ut
ladekabel og strømledning.
„ For å unngå farlige situasjoner skal reparasjoner og
bytte av reservedeler på støvsugeren bare utføres av
autorisert kundeservice.
„ I følgende tilfeller må apparatet tas ut av bruk umiddelbart og kundeservice kontaktes:
− hvis du uforvarende har sugd opp væske eller det
er kommet væske inni apparatet
− hvis apparatet har falt ned og blitt skadet
„ Beskytt støvsugeren mot fuktighet og varmekilder.
„ Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på
filteret (filterpose, motorfilter, utblåsingsfilter etc.).
„ Støvsugeren egner seg ikke til bruk på byggeplasser.
=> Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader
på apparatet.
„ Slå av apparatet når du ikke støvsuger.
„ Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under
transport. Derfor anbefaler vi å oppbevare emballasjen med tanke på senere transport.
8001 056 552 - 970830
Batterier
Apparatet er utstyrt med litium-ion-batterier som av
sikkerhetsmessige årsaker kun er tilgjengelige for profesjonelle reparatører.
Henvend deg til nærmeste kundeservice-senter eller en
autorisert forhandler når batteriene skal skiftes.
Informasjon om transport
De medfølgende li-ion-batteriene er underlagt de
lovmessige kravene til farlig gods. Batteriene kan transporteres på offentlig vei uten ekstra dokumentasjon.
Ved forsendelse gjennom tredjepart (f.eks. lufttransport
eller spedisjon) er det spesielle krav til emballasje og
merking. En ekspert på farlig gods må klargjøre godset
for forsendelse.
Informasjon om kassering
Støvsuger, batteri, tilbehør og emballasje må leveres til
gjenvinning på en miljøvennlig måte.
Kast verken støvsuger eller batterier i restavfallet.
„ Emballasje
Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke
har bruk for, på en miljøstasjon.
„ Gammel maskin
Dette batteriet inneholder oppladbare litium-ionbatterier. Derfor skal apparatet kun avfallshåndteres
av kundeservice og autorisert forhandler.
„ Batterier
Ta hensyn til informasjonen om transport.
Integrerte batterier må bare tas ut til kassering av
fagpersonell. Støvsugeren kan bli ødelagt når kabinettskallet åpnes.
Hold inne på/av-bryteren inntil batteriet er helt utladet før du skal ta det ut. Skru ut skruene i kabinettet
og ta av kabinettskallet for å ta ut batteriet.
For å hindre kortslutning må du koble fra koblingene
på batteriet en etter en og deretter isolere polene.
Det vil fortsatt finnes noe strøm i batteriet etter
fullstendig utlading, og denne strømmen kan settes
fri ved kortslutning.
sv
Spara bruksanvisningen.
Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren
vid ägarbyte.
Avsedd användning
Apparaten är bara avsedd att användas i privata hushåll
och hemmiljö. Skåpet är avsett att användas på en nivå
upp till högst 2000 meter över havet.
Undvik person- och sakskador, använd inte dammsugaren:
„ för att dammsuga av människor och djur.
„ för att dammsuga upp:
− hälsovådliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
− fuktiga eller flytande ämnen.
− lättantändliga eller explosiva material och gaser.
− aska, sot från kakelugnar och pannor.
− tonerdamm från skrivare och kopiatorer.
Reservdelar, tillbehör, dammsugarpåsar
Våra reservdelar, tillbehör och extratillbehör är originaldelar precis som dammsugarpåsarna avsedda för att
passa våra dammsugares egenskaper och krav. Vi rekommenderar alltså att du bara använder reservdelar,
tillbehör och extratillbehör samt dammsugarpåsar som
är original. Det ger dammsugaren lång livslängd och
konstant hög rengöringskapacitet.
!
Obs!
Ej avsedd användning av sämre reservdelar, tillbehör/extratillbehör och dammsugarpåsar som inte
passar kan ge dammsugaren skador som vår garanti
bara täcker om du använt rätt produkter.
Säkerhetsanvisningar
Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter.
„ Barn under 8 år och personer
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet
eller som saknar erfarenhet
eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de
får lära sig hur man använder
enheten säkert och vilka risker som finns.
„ Låt inte barn leka med enheten.
„ Låt inte barn rengöra och
sköta om enheten utan uppsikt.
„ Förvara och släng plastpåsar
och folie så att småbarn inte
kommer åt dem.
=> Kvävningsrisk!
13
8001 056 552 - 970830
Avsedd användning
„ Använd enbart den medföljande laddningskabeln vid
laddning.
„ Sladdanslut och använd bara enheten enligt märkskylten.
„ Förvara och ladda enheten inomhus.
„ Exponera inte enheten för temperaturer under 0°C
och över 40°C.
„ Dammsug aldrig utan dammsugarpåse resp. dammbehållare, motorskydd eller utblåsfilter.
=> Du kan skada enheten!
„ Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten av
huvudet. Risk för personskador!
„ Sätt aldrig i trasig laddsladd, ersätt med originalsladd.
„ Dra inte i sladden utan i kontakten när du drar ut ur
uttaget.
„ Dra inte laddsladden över vassa kanter och se till så
att den inte blir fastklämd.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden före arbeten på
dammsugaren.
„ Använd inte dammsugaren om den är trasig.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden vid fel.
„ Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra
reparationer och byta reservdelar på dammsugaren,
allt för att undvika risker i användningen.
„ I följande fall måste du genast slå av enheten och kontakta service:
− om du råkat suga upp vätska eller om vätska trängt
in i enheten.
− om enheten fallit och är skadad.
„ Exponera inte dammsugaren för väder, fukt och värme.
„ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen
på filtren (dammsugarpåse, motorskydds-, utblåsfilter
etc).
„ Dammsugaren är inte avsedd för användning på
byggarbetsplatser. => Uppsugning av byggmaterial kan
skada enheten.
„ Slå av enheten när du inte dammsuger.
„ Förpackningen skyddar dammsugaren mot skador vid
transporten. Därför rekommenderar vi dig att spara
förpackningen för kommande transporter.
Batterier
Enheten innehåller lithiumjonbatterier, av säkerhetsskäl
ska bara behörig reparatör hantera dem.
Kontakta lokalt servicecenter eller auktoriserad återförsäljare för batteribyte.
Transportanvisningar
LI-batterierna i enheten är klassade som farligt gods.
Användaren kan vägtransportera batterierna utan
extraåtgärder. Skickar du dem via tredje part (t.ex.
flyg- eller lastbilsfrakt), så finns det krav på förpackning
och märkning. Konsultera farligt gods-expert när du
förbereder försändelsen.
Återvinning
Släng dammsugare, batterier, tillbehör och förpackningar i återvinningen.
Släng inte dammsugare och batterier med hushållssoporna!
14
„ Förpackning
Förpackningen skyddar dammsugaren mot skador
vid transporten. Förpackningen är gjord av miljövänliga material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.
„ Den uttjänta enheten
Enheten innehåller laddbara lithiumjonbatterier. Det
är därför du ska lämna enheten hos auktoriserad
service eller återförsäljare för skrotning.
„ Batterier
Följ transportanvisningarna.
Det är bara behörig fackman som får demontera inbyggda batterier. Dammsugarens kan gå sönder om
du öppnar höljet.
Håll På/av-knappen intryckt tills batteriet är helt
urladdat innan du tar ur batteriet ur dammsugaren
Skruva ur skruvarna i höljet, ta av det och ta ur batteriet.
Undvik kortslutning genom att lossa batterianslutningarna en i sänder och direkt isolera resp. pol.
Även om batteriet är helt urladdat finns det kvar en
restkapacitet som kan bli frigjord vid kortslutning.
fi
Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä
kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä
laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin
korkeudella merenpinnasta.
Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei
saa käyttää:
„ ihmisten tai eläinten imurointiin.
„ sillä ei saa imuroida:
− terveydelle haitallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia
aineita.
− kosteita tai nestemäisiä aineita.
− helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
− tuhkaa, nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmitysjärjestelmistä.
− mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.
Varaosat, varusteet, pölypussit
Alkuperäiset varaosamme, varusteemme ja lisävarusteemme sekä alkuperäiset pölypussimme on sovitettu
pölynimureidemme ominaisuuksiin ja vaatimuksiin. Suosittelemme sen tähden käyttämään vain alkuperäisiä
varaosia, varusteita, lisävarusteita ja alkuperäisiä pölypusseja. Näin voit taata pölynimurisi pitkän käyttöiän ja
aina korkealaatuisen puhdistustehon.
8001 056 552 - 970830
!
Huomautus
Epäsopivien tai heikkolaatuisten varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden ja pölypussien käyttö voi aiheuttaa pölynimuriin vaurioita. Takuumme ei kata vaurioita, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden käytöstä.
Turvallisuusohjeet
Tämä pölynimuri täyttää hyväksytyt tekniset säännöt ja asianmukaiset turvamääräykset.
„ Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet
tai joilta puuttuu kokemus ja/
tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä
on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet
laiteen käytön vaarat.
„ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
„ Lapset eivät saa puhdistaa
laitetta tai tehdä sille mitään
huoltotöitä.
„ Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten
ulottuvilta ja ne on hävitettävä.
=> Tukehtumisvaara!
Asianmukainen käyttö
„ Käytä lataamiseen vain toimitukseen sisältyvää latauskaapelia.
„ Liitä latausjohto sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain
tyyppikilvessä olevien tietojen mukaan.
„ Säilytä ja lataa laitetta vain sisätiloissa.
„ Älä altista laitetta lämpötiloille alle 0 °C tai yli 40 °C.
„ Älä käytä pölynimuria koskaan ilman pölypussia tai
pölysäiliötä, moottorinsuojasuodatinta ja poistoilman
suodatinta.
=> Kone saattaa vaurioitua!
„ Vältä suulakkeella ja putkella imurointia henkilön pään
lähellä. => Loukkaantumisvaara!
„ Älä käytä vaurioitunutta latausjohtoa ja vaihda tilalle
alkuperäinen latausjohto.
„ Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta vaan pistokkeesta.
„ Älä vedä latausjohtoa terävien reunojen yli äläkä jätä
sitä puristuksiin.
„ Kytke laite pois päältä tai irrota se latausjohdosta ja
sähköverkosta ennen kuin teet pölynimuriin ja kohdistuvia töitä.
„ Älä käytä viallista pölynimuria.
„ Jos kyseessä on häiriö, kytke laite pois päältä tai irrota
se latausjohdosta ja sähköverkosta.
„ Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
„ Seuraavissa tapauksissa laitteen käyttö on lopetettava
heti ja otettava yhteys huoltopalveluun:
− jos imurilla on vahingossa imetty nestettä, tai nestettä on muulla tavoin päässyt laitteen sisään
− jos laite on pudonnut ja vaurioitunut.
„ Suojaa pölynimuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja
lämmönlähteiltä.
„ Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattimiin (pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistoilman
suodatin jne.).
„ Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön. => Rakennusjätteiden imeminen voi vaurioittaa laitetta.
„ Kytke laite pois päältä, kun et imuroi.
„ Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Suosittelemme sen vuoksi käyttämään pakkausta imurin kuljettamiseen.
Akut
Laitteessa on litiumioniakut, joiden käsittely on turvallisuussyistä sallittu vain ammattikorjaajille.
Käänny akkujen vaihtamista varten lähimmän huoltopalvelupisteen tai valtuutetun alan liikkeen puoleen.
Kuljetusta koskevia ohjeita
Laitteen sisältämiä litiumioniakkuja koskee laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Käyttäjä voi kuljettaa
akkuja kadulla ilman pakkaukseen liittyviä lisäehtoja.
Jos akut kuljetetaan kolmannen osapuolen toimesta
(esim. lehtorahti tai huolintaliike), on otettava huomioon
pakkausta ja merkintää koskevat erityismääräykset.
Lähetyksen valmistelussa on tällöin käytettävä apuna
vaarallisten aineiden kuljetukseen erikoistunutta tahoa.
Kierrätysohjeita
Pölynimuri, akut, varusteet ja pakkaukset on toimitettava
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Älä hävitä pölynimuria ja akkuja/paristoja talousjätteen
mukana!
„ Pakkaus
Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen
aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se
voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.
„ Käytöstä poistettu laite
Laitteessa on uudelleen ladattavat litiumioniakut.
Laitteen saa sen tähden hävittää vain valtuutetun
huoltopalvelun ja alan liikkeen kautta.
15
8001 056 552 - 970830
„ Akut / paristot
Noudata kuljetusta koskevia ohjeita.
Integroidut akut saa poistaa hävittämistä varten vain
alan ammattilainen. Kotelon kuoren avaaminen voi
rikkoa pölynimurin.
Akun poistamiseksi pölynimurista paina Päälle-/
pois-katkaisinta niin kauan, että akku on kokonaan
purkautunut. Kierrä kotelossa olevat ruuvit irti ja irrota kotelon kuori, jotta voit poistaa akun.
Oikosulun välttämiseksi irrota akkuliitännät yksi kerrallaan ja eristä navat heti.
Myös tyhjässä akussa on jäljellä jonkin verran kapasiteettia, joka voi vapautua oikosulun sattuessa.
pt
Guarde o manual de instruções e
junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.
Utilização adequada
Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado
e doméstico. Este aparelho está concebido para uma
utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima
do nível do mar.
Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve
ser utilizado para:
„ limpar pessoas ou animais.
„ aspirar:
− substâncias nocivas para a saúde, com arestas
vivas, quentes ou incandescentes.
− substâncias húmidas ou líquidas.
− substâncias e gases facilmente inflamáveis ou
explosivos.
− cinza, fuligem de recuperadores de calor e sistemas
de aquecimento central.
− pó de toner de impressão e cópia.
Peças de substituição, acessórios, sacos
de aspiração
As nossas peças de substituição originais, os nossos
acessórios e acessórios especiais originais estão, tal
como os nossos sacos de aspiração originais, adaptados às caraterísticas e requisitos dos nossos aspiradores. Recomendamos-lhe, por isso, a utilização exclusiva
das nossas peças de substituição originais, dos nossos
acessórios e acessórios especiais originais e dos nossos sacos de aspiração originais. Deste modo, poderá
assegurar uma longa vida útil, bem como uma qualidade
permanentemente elevada do rendimento de limpeza
do seu aspirador.
Nota:
A utilização de peças de substituição, acessórios/
acessórios especiais e sacos de aspiração incorretos
ou de qualidade inferior pode originar danos no seu
aspirador, não abrangidos pela nossa garantia, caso
estes danos tenham sido provocados precisamente
pela utilização deste tipo de produtos.
!
16
Instruções de segurança
Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas
reconhecidas e cumpre as disposições de segurança aplicáveis.
„ Este aparelho não pode ser
utilizado por crianças a partir
dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou que
não disponham de experiência suficiente, excepto sob
vigilância ou sob instruções
específicas de utilização segura do aparelho, e desde
que entendam os perigos resultantes da mesma.
„ As crianças não podem brincar com o aparelho.
„ A limpeza e manutenção pelo
utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
„ Os sacos de plástico e películas devem ser guardados
e eliminados fora do alcance
de crianças pequenas.
=> Existe perigo de asfixia!
Utilização correta
„ Para carregar, utilize apenas o cabo de carregamento
fornecido.
„ Ligue o cabo de alimentação e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a placa de características.
„ Guarde e carregue o aparelho apenas em espaços interiores.
„ Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a
0°C e superiores a 40°C.
„ Nunca aspire sem que esteja colocado o saco de filtro,
o recipiente de pó, a protecção do motor ou o filtro
de saída do ar.
=> O aparelho pode ser danificado!
„ Evite aspirar com o bocal ou com o tubo em zonas
próximas da cabeça. => Corre o perigo de se ferir!
8001 056 552 - 970830
„ Não utilize o cabo de alimentação se este estiver danificado e substitua-o por um cabo de alimentação
original.
„ Para desligar o cabo de alimentação da corrente não
puxar no fio de ligação, mas sim na tomada.
„ Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passálo sobre arestas vivas.
„ Antes de realizar qualquer trabalho no aspirador,
desligue o aparelho da corrente e do cabo de alimentação.
„ Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em
funcionamento.
„ Caso haja uma avaria, desligue o aparelho da corrente
e do cabo de alimentação.
„ Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a
substituição de peças no aspirador só podem ser efetuadas pelo serviço de assistência técnica autorizado.
„ Nos seguintes casos, o aparelho deve ser colocado
imediatamente fora de serviço e o serviço de assistência técnica contactado:
− se tiver aspirado inadvertidamente líquido ou tiver
entrado líquido para dentro do aparelho
− se o aparelho tiver caído e estiver danificado.
„ Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o
afastado de fontes de humidade e de calor.
„ Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos
filtros (sacos de filtro, filtros de proteção do motor,
filtros de saída do ar, etc.).
„ O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção. => A aspiração de entulho pode
danificar o aparelho.
„ Desligue o aparelho quando não estiver a aspirar.
„ A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Por isso, recomendamos que guarde a
embalagem para fins de transporte.
„ Embalagem
A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. É composta por materiais amigos
do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os
materiais de embalagem de que já não precisa nos
ecopontos.
„ Aparelho antigo
Este aparelho contém baterias de iões de lítio recarregáveis. Por esse motivo, o aparelho deve ser
entregue à assistência técnica ou a um revendedor
autorizado para ser eliminado.
„ Baterias / Pilhas
Respeite as indicações sobre o transporte.
As baterias integradas só podem ser retiradas para
eliminação por pessoal técnico qualificado. A abertura do alojamento da caixa pode destruir o aspirador.
Para retirar a bateria do aspirador, acione o botão
para ligar/desligar até a bateria estar completamente descarregada. Desaperte os parafusos na caixa e
remova a o alojamento da caixa, para retirar a bateria.
Para evitar um curto-circuito, separe individualmente as ligações na bateria e, em seguida, isole imediatamente os polos.
Mesmo após um descarregamento completo, a bateria ainda contém capacidade residual que pode ser
libertada, em caso de curto-circuito.
es
Pilhas
O seu aparelho está equipado com baterias de iões de
lítio às quais, por razões de segurança, só os profissionais especializados em reparações podem aceder.
Para substituir as baterias, dirija-se ao centro de
assistência ao cliente ou ao revendedor autorizado mais
próximo.
Indicações sobre o transporte
As baterias de iões de lítio incluídas estão sujeitas às
exigências das normas sobre mercadorias perigosas.
As baterias podem ser transportadas pelo utilizador
na via pública sem outras exigências. No caso de envio
a terceiros (por ex.: transporte aéreo ou expedição)
devem ser respeitadas exigências especiais relativas à
embalagem e identificação. Neste caso, deve ser consultado um especialista em mercadorias perigosas para a
preparação da embalagem.
Indicações sobre a eliminação
Aspiradores, baterias, acessórios e embalagens devem
ser sempre entregues num centro de reciclagem ambientalmente responsável.
Não deite aspiradores nem baterias/pilhas para o lixo
doméstico!
Conservar las instrucciones de uso.
Deberán entregarse, en su caso, al siguiente propietario
del aspirador.
Uso previsto
Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso
doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel
del mar.
Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en
los siguientes casos:
„ la aspiración de personas o animales;
„ la aspiración de:
− sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o
incandescentes;
− sustancias húmedas o líquidas;
− materiales o gases inflamables o explosivos;
− ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones
de calefacción central;
− polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
17
8001 056 552 - 970830
Recambios, accesorios, bolsas para polvo
Nuestros recambios originales, accesorios originales y
accesorios especiales están, al igual que las bolsas para
polvo originales, perfectamente adaptados a las propiedades y los requisitos de nuestras aspiradoras. Por
ello, recomendamos utilizar exclusivamente nuestros
recambios originales, accesorios originales y especiales, así como nuestras bolsas para polvo. De esta forma
quedará garantizada una larga vida útil y una calidad alta
y duradera del rendimiento de limpieza de la aspiradora.
Aviso
El uso de recambios, accesorios, accesorios especiales y bolsas para polvo que no sean adecuados o
no cumplan la calidad requerida puede causar daños
en la aspiradora no cubiertos por nuestra garantía,
siempre cuando dichos daños se deriven del uso de
tales productos.
!
Consejos y advertencias de seguridad
Este aspirador cumple las normas técnicas convencionales y
las correspondientes disposiciones de seguridad.
„ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de
8 años y por personas que
presenten limitaciones de las
facultades físicas, sensoriales
o psíquicas o que carezcan
de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre
que sean supervisados por
otra persona o que se les haya
enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan
comprendido los peligros que
supone.
„ Impida que los niños jueguen
con el aparato.
„ La limpieza y el mantenimiento del aparato no podrán ser
efectuados por niños si no
cuentan con la supervisión de
una persona adulta.
18
„ Las
bolsas y láminas de plástico deberán guardarse o
desecharse en lugares que
estén fuera del alcance de los
niños.
=> Existe peligro de asfixia.
Uso apropiado
„ Para cargar el aparato, utilizar únicamente el cable de
carga incluido en el volumen de suministro.
„ La conexión y puesta en funcionamiento de los cables
de carga debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características.
„ Almacene y cargue el aparato solamente en espacios
cerrados.
„ No exponer el aparato a temperaturas por debajo de
0 °C o por encima de 40 °C.
„ No aspirar nunca sin bolsa filtrante, depósito de polvo,
filtro protector del motor ni filtro de salida.
=> El aparato puede sufrir daños.
„ No acercar las boquillas y los tubos a la cabeza cuando
se esté aspirando. => Existe peligro de lesiones.
„ Dejar de usar el cable de carga si está dañado y sustituirlo por un cable de carga original.
„ Para desenchufar el cable de carga, no tirar del cable
de conexión, sino del enchufe.
„ No colocar el cable de carga encima de bordes afilados
ni aplastarlo.
„ Antes de realizar cualquier trabajo en el aspirador, deberá desconectarse el aparato desenchufándolo de la
red y del cable de carga.
„ No poner en marcha el aspirador si presenta algún desperfecto.
„ Si se produce una avería, deberá desconectarse el aparato desenchufándolo de la red y del cable de carga.
„ Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de piezas del aspirador solo deben ser llevados a cabo por el
servicio de atención al cliente autorizado.
„ Desconectar inmediatamente el aparato y contactar
con el servicio de asistencia técnica en los siguientes
casos:
− Si se ha aspirado algún líquido por descuido o si ha
entrado líquido en el aparato.
− Si el aparato se ha caído y está dañado.
„ Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo, la
humedad y las fuentes de calor.
„ No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector del
motor, filtro de salida, etc.).
„ El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en
obras. => La aspiración de escombros puede provocar
daños en el aparato.
„ Desconectar el aparato cuando no se use.
„ El embalaje protege el aspirador contra daños durante
el transporte. Por tanto, le recomendamos que lo guarde para posibles transportes.
8001 056 552 - 970830
Pilas
El aparato va equipado con baterías de iones de litio que,
por motivos de seguridad, son accesibles únicamente
para los técnicos de reparación profesionales.
Por tanto, para cambiar las baterías, diríjase a su centro
de atención al cliente o a un distribuidor autorizado.
el
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.
Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε
τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Indicaciones para el transporte
Las baterías de iones de litio incluidas cumplen con las
disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. El usuario puede transportar las baterías por la
calle sin necesidad de cumplir ningún requisito especial.
Para el envío de las baterías a terceros (p. ej. transporte
aéreo o mediante una empresa de transporte) deben
observarse los requisitos especificados en el embalaje
y la placa de características. Para ello, es necesario
consultar con un experto en mercancías peligrosas antes
de preparar el paquete de envío.
Indicaciones para la eliminación de embalajes y de aparatos usados
Los aspiradores de polvo, las baterías, los accesorios y
los embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con
el medio ambiente.
No eliminar los aspiradores de polvo ni las baterías junto
con los residuos domésticos.
„ Embalaje
El embalaje protege el aspirador contra daños durante el transporte. Está compuesto por materiales
no contaminantes y, por tanto, se puede reciclar. El
material de embalaje que ya no se necesite deberá
desecharse en los puntos de recogida del sistema de
reciclaje "punto verde".
„ Aparatos usados
Este aparato contiene baterías de iones de litio recargables. Por este motivo, el aparato deberá ser desechado únicamente a través del servicio de atención
al cliente autorizado y el comercio especializado.
„ Pilas y baterías
Tener en cuenta las indicaciones para el transporte.
Solo personal técnico puede extraer las baterías integradas para su correcta eliminación. Si se abre la
carcasa de alojamiento puede dañarse el aspirador
de polvo.
Para extraer la batería del aspirador de polvo, pulsar
el botón de conexión y desconexión hasta que la batería se haya descargado por completo. Desenroscar
los tornillos de la carcasa y retirar la carcasa de alojamiento para extraer la batería.
Para evitar un cortocircuito, desconectar las conexiones de la batería sucesivamente y, a continuación,
aislar los polos.
Incluso cuando está descargada completamente, la
batería contiene todavía una carga residual que podría liberarse en caso de cortocircuito.
Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή
χρήση και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή
προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000
μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα
για:
„ τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
„ την απορρόφηση:
− βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή
πυρακτωμένων υλικών.
− υγρών ουσιών.
− εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
− στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές
θερμάνσεις.
− σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
Ανταλλακτικά,
σκόνης
εξαρτήματα,
σακούλες
Τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά
μας και τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ είναι όπως και οι
γνήσιες σακούλες σκόνης εναρμονισμένα στις ιδιότητες
και απαιτήσεις των ηλεκτρικών σκουπών μας. Εμείς σας
συνιστούμε γι’ αυτό να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά και
τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ μας καθώς και τις γνήσιες
σακούλες σκόνης της εταιρείας μας. Με αυτό τον τρόπο
μπορείτε να εξασφαλίσετε μια μεγάλη διάρκεια ζωής
καθώς και μια συνεχή υψηλή ποιότητα της απόδοσης
καθαρισμού της ηλεκτρικής σας σκούπας.
Υπόδειξη:
Η χρήση από μη σωστών ή κατώτερης ποιότητας
ανταλλακτικών, εξαρτημάτων/ ειδικών αξεσουάρ και
σακουλών σκόνης μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στην
ηλεκτρική σας σκούπα, οι οποίες δεν καλύπτονται
από την εγγύησή μας, Εφόσον αυτές οι ζημιές
προκλήθηκαν από τη χρήση τέτοιων προϊόντων.
!
Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα
ανταποκρίνεται
στους
αναγνωρισμένους κανόνες της
τεχνικής και στους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
19
8001 056 552 - 970830
„Η
συσκευή
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά
από 8 χρονών και πάνω και
από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές
ικανότητες
ή
έλλειψη εμπειρίας και / ή
γνώσεων, όταν επιτηρούνται
ή έχουν ενημερωθεί σχετικά
με
την
ασφαλή
χρήση
της συσκευής και έχουν
κατανοήσει τους υπάρχοντες
κατά τη χρήση κινδύνους.
„ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν με τη συσκευή.
„ Ο καθαρισμός και η συντήρηση
μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται
να εκτελείται από παιδιά χωρίς
επιτήρηση.
„ Οι πλαστικές σακούλες και
οι μεμβράνες πρέπει να
φυλάγονται μακριά από μικρά
παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Ενδεδειγμένη χρήση
„ Για
τη
φόρτιση
χρησιμοποιείτε
μόνο
το
συμπεριλαμβανόμενο στα υλικά παράδοσης καλώδιο
φόρτισης.
„ Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης και θέστε σε λειτουργία
μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
„ Αποθηκεύετε και φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε
εσωτερικούς χώρους.
„ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από
0°C ή πάνω από 40°C.
„ Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο
συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα
και φίλτρο εξόδου του αέρα.
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
„ Αποφεύγετε την αναρρόφηση με το πέλμα και το
σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι. => Υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού!
„ Μη χρησιμοποιείτε πλέον ένα χαλασμένο καλώδιο
φόρτισης και αντικαταστήστε το από ένα γνήσιο καλώδιο
φόρτισης.
„ Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από το
ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο
αλλά τραβήξτε το φις από την πρίζα.
„ Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης πάνω από κοφτερές
ακμές και μην το συνθλίβετε.
20
„ Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από το
καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
„ Μη θέσετε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική
σκούπα.
„ Σε
περίπτωση
που
εμφανιστεί
μια
βλάβη,
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από το
καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
„ Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών
στην
ηλεκτρική
σκούπα
επιτρέπεται
να
πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις
πελατών.
„ Στις ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να θέσετε τη
συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και να έρθετε σε
επαφή με το σέρβις πελατών:
− όταν έχετε αναρροφήσει αθέλητα υγρό ή όταν έχει
εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής
− όταν η συσκευή έχει πέσει κάτω και έχει υποστεί
ζημιά.
„ Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές
επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
„ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που
εμπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου,
φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του
αέρα κ.λπ.).
„ Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση
σε εργοτάξια. => Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να
οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
„ Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δε γίνεται
αναρρόφηση.
„ Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Γι’ αυτό συνιστούμε, να
φυλάγετε τη συσκευασία για λόγους μεταφοράς.
Μπαταρίες
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες ιόντων λιθίου,
οι οποίες για λόγους ασφαλείας είναι προσιτές μόνο σε
επαγγελματίες, εξειδικευμένους στις επισκευές.
Απευθυνθείτε παρακαλώ για την αντικατάσταση των
μπαταριών στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Υποδείξεις για τη μεταφορά
Οι συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
υπόκεινται στις απαιτήσεις του νόμου περί επικίνδυνων
προϊόντων. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν
από το χρήστη χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις στο
δρόμο. Σε περίπτωση αποστολή μέσω τρίτων (π.χ.:
αεροπορική μεταφορά ή μεταφορική εταιρεία) πρέπει
να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτήσεις στη συσκευασία
και στο χαρακτηρισμό. Εδώ κατά την προετοιμασία του
δέματος αποστολής πρέπει να συμβουλευτεί κανείς έναν
εμπειρογνώμονα επικίνδυνων φορτίων.
Υποδείξεις για την απόσυρση
Η ηλεκτρική σκούπα, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι
συσκευασίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική προς
το περιβάλλον ανακύκλωση.
Μην πετάτε την ηλεκτρική σκούπα και τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά
απορρίμματα!
8001 056 552 - 970830
„ Συσκευασία
Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι
ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας
που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης
των υλικών ανακύκλωσης.
„ Παλιά συσκευή
Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες ιόντων λιθίου. Γι’ αυτό η απόσυρση
της συσκευή επιτρέπεται μόνο μέσω των
εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης πελατών
και των ειδικών καταστημάτων.
„ Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες / μπαταρίες
Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις για τη μεταφορά.
Οι
ενσωματωμένες
μπαταρίες
επιτρέπεται
να αφαιρεθούν για την απόσυρση μόνο από
ειδικευμένο προσωπικό. Ανοίγοντας το κέλυφος του
περιβλήματος μπορεί να καταστραφεί η ηλεκτρική
σκούπα.
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία από την ηλεκτρική
σκούπα, πατήστε το διακόπτης On/Off τόσο,
μέχρι να αδειάσει εντελώς η επαναφορτιζόμενη
μπαταρία. Ξεβιδώστε τις βίδες στο περίβλημα και
απομακρύνετε το κέλυφος του περιβλήματος, για να
αφαιρέσετε την μπαταρία.
Για να εμποδίσετε ένα βραχυκύκλωμα, αποσυνδέστε
τις συνδέσεις στην μπαταρία ξεχωριστά τη μια μετά
την άλλη και μονώστε στη συνέχεια αμέσως τους
πόλους.
Ακόμα και σε περίπτωση πλήρους αποφόρτισης
υπάρχει ακόμη ένα υπόλποιπο φορτίο στην
μπαταρία, το οποίο σε περίπωση βραχυκυκλώματος
μπορεί να ελευθερωθεί.
tr
Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız.
Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız,
lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.
Amaca uygun kullanım
Bu cihazsadece evde ve ev ortamında kullanılmak
için tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden
en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli
süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:
„ İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
„ Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
− sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın
maddeler.
− nemli veya ıslak maddeler.
− yanıcı veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
− Sobadan veya merkezi ısıtma sisteminden çıkan kül,
kurum.
− Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan
toner tozu.
Yedek parçalar, aksesuarlar, toz torbası
Orijinal yedek parçalarımız, orijinal aksesuarlarımız,
özel aksesuarlarımız ve orijinal toz torbalarımız kendi
elektrik süpürgelerimizin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Bu nedenle sadece
orijinal yedek parçalarımızı, orijinal aksesuarlarımızı
ve özel aksesuarlarımızı ve orijinal toz torbalarımızı
kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece hem ürününüzün
çalışma ömrünü uzatır hem de elektrik süpürgenizin temizleme gücünün sürekli aynı yüksek kalitede kalmasını
garantileyebilirsiniz.
Uyarı:
Tam olarak uygun olmayan veya daha düşük kaliteli
yedek parçaların, aksesuarların / özel aksesuarların
ve toz torbalarının kullanılması elektrik süpürgenizde, bu türden ürünlerin kullanılması nedeniyle oluşan
hasarlar söz konusu olduğunda garanti kapsamımıza
girmeyecek hasarlara neden olabilir.
!
Güvenlik bilgileri
Bu elektrikli süpürge, geçerli
teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
„ Bu cihaz 8 yaşın altındaki
çocuklar ve fiziksel, algısal
veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları
veya cihazın güvenli kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmaları
veya olası tehlikeleri bilmeleri
durumunda kullanılabilir.
„ Çocuklar cihazla
oynamamalıdır.
21
8001 056 552 - 970830
„ Temizlik
ve kullanıcı bakımı
işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yürütülmemelidir.
„ Plastik poşetler çocukların
ulaşamayacağı mesafelerde
tutulmalı ve temizlenmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!
Uygun Kullanım
„ Şarj etmek için sadece teslimat kapsamında bulunan
şarj kablosunu kullanın.
„ Şarj kablosu sadece tip etiketine uygun olarak
bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
„ Cihazı yalnızca iç odalarda saklayınız ve şarj ediniz.
„ Cihaz, 0°C altında ve 40°C üstünde sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır.
„ Filtre poşeti veya toz haznesi olmadan motor koruma ve dışarı atma filtresi temizlenmemelidir.
=> Cihaz zarar görebilir!
„ Meme ve boru ile baş hizasının yakınında emme işlemi
yapmaktan kaçınınız. => Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
„ Zarar görmüş şarj kabloları kullanılmamalı, orijinal şarj
kablosu ile değiştirilmelidir.
„ Şarj kablosunu şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine soketten çekilmelidir.
„ Şarj kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli
ve kıvrılmamalıdır.
„ Süpürgenin çalıştırıma işlemlerinden önce cihaz
kapatılmalı veya şarj kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır.
„ Bir arıza olması durumunda cihaz kapatılmalı veya şarj
kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Tehlikelerden korunmak için tamir işlemleri ve elektrikli süpürge üzerindeki yedek parça değişiklikleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından uygulanmalıdır.
„ Aşağıdaki durumlarda cihaz hemen kapatılmalı ve
müşteri hizmetleri ile irtibata geçilmelidir:
− yanlışlıkla sıvı çektiğinizde, cihazın içine sıvı
girdiğinde veya
− cihaz düşerek hasar görürse.
„ Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve
sıcaklıktan korunmalıdır.
„ Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (filtre
torbası, motor koruma filtresi, dışarı üfleme filtresi
vb.) uygulanmamalıdır.
„ Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun
değildir. => İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar
görmesine neden olabilir.
„ Kullanılmadığında cihaz kapatılmalıdır.
„ Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar
görmeye karşı korur. Bu nedenle ambalajı, nakliyat için
saklamanızı öneririz.
22
Piller
Cihazınız, güvenlik koşullarından dolayı sadece profesyonel onarım uzmanları tarafından ulaşılabilen lityum iyon
aküyle donatılmıştır.
Akülerin değişimi için lütfen en yakın Müşteri Hizmetleri
Merkezi veya yetkili satıcı ile iletişim kurun.
Taşımaya ilişkin notlar
Cihaz içindeki lityum iyon aküler, tehlikeli mallar
yasasının hükümlerine tabidir. Aküler kullanıcı tarafından
başka bir ambalaja gerek olmadan trafiğe açık yollarda
taşınabilir. Üçüncü taraflar üzerinden nakledildiğinde
(örneğin havayolu kargosu veya nakliyeci) ambalajlamada ve işaretlemede uyulması gereken özel hükümler mevcuttur. Bunun için, sevk edilecek parçayı
hazırlamadan önce bir tehlikeli madde uzmanından
yardım alınmalıdır.
İmhaya ilişkin notlar
Toz emiciler, aküler, aksesuarlar ve ambalajlar, çevre
dostu bir yeniden değerleme sürecine tabi tutulmalıdır.
Toz emiciyi ve aküleri/pilleri evsel atıklarla birlikte imha
etmeyiniz!
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar
geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan
ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan
yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz.
„ Eski cihaz
Bu cihaz tekrar şarj edilebilir lityum-iyon akü içermektedir. Bu nedenle cihaz sadece yetkili Müşteri
Hizmetleri ve yetkili satıcı tarafından giderilmelidir.
„ Aküler / piller
Taşımaya ilişkin notlara lütfen dikkat ediniz.
Entegre aküler, imha etme amacıyla sadece uzman personel tarafından çıkartılmalıdır. Gövde
muhafazasının açılması durumunda toz emici zarar
görebilir.
Aküleri toz emiciden çıkartmak için, akü tamamen deşarj olana kadar açma/kapama şalterini
basılı tutunuz. Gövdedeki vidayı çıkarınız ve aküleri
dışarı çıkarmak için gövde muhafazasını sökünüz.
Kısa devre oluşmasını önlemek için, aküdeki
bağlantıları sırayla ayırınız ve ardından kutuplarını
hemen izole ediniz.
Tamamen deşarj olması halinde bile aküde bir kısa
devre durumunda açığa çıkabilecek kapasite mevcut
olarak kalır.
8001 056 552 - 970830
pl
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trzecim należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, odkurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Części zamienne, wyposażenie dodatkowe, worki na pył
Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodatkowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalne
worki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myślą
o korzystaniu z naszych odkurzaczy i są dostosowane
do ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamy
używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażenia
specjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko w
ten sposób możemy zagwarantować zarówno długi okres użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką
skuteczność czyszczenia.
Wskazówka:
Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających
się niższą jakością części zamiennych, elementów
wyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz worków na pył może spowodować uszkodzenie odkurzacza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli
przyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tego
typu produktów.
!
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzacz spełnia obowiązujące
wymogi techniczne oraz przepisy bezpieczeństwa.
„ Urządzenie
mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi
lub
umysłowymi, a także osoby nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem
lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie
i są świadome związanego z
tym niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem.
„ Dzieciom bez nadzoru nie
wolno przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji.
„ Plastikowe
torby
i
folie
przechowywać
poza
zasięgiem dzieci i usunąć w
bezpieczny sposób.
=> Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Podczas ładowania należy używać tylko przewodu do
ładowania wchodzącego w zakres wyposażenia.
„ Przewód ładowarki należy podłączać i uruchamiać
wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 40°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez worka filtrującego lub pojemnika na pył, filtra zabezpieczającego silnik i filtra wylotu powietrza.
=> Urządzenie może ulec uszkodzeniu!
„ Nie odkurzać w okolicach głowy przy użyciu szczotki
ani rury. => Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza.
23
8001 056 552 - 970830
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
Baterie
Urządzenie jest wyposażone w akumulatory litowojonowe, które ze względów bezpieczeństwa są dostępne
wyłącznie dla pracowników profesjonalnego serwisu
naprawczego.
W celu wymiany akumulatorów należy zwrócić się do
najbliższego serwisu lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego.
Wskazówki dotyczące transportu
Zastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegają
przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
Użytkownik może transportować akumulatory po
drogach publicznych bez konieczności spełnienia
dodatkowych warunków. W przypadku wysyłki za
pośrednictwem osób trzecich (np.: transport lotniczy
lub spedycja) należy uwzględnić szczególne wymagania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.
Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opinii
eksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Odkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia i
opakowania należy przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii do
pojemnika z odpadami komunalnymi!
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Składa się ono z materiałów
bezpiecznych dla środowiska naturalnego i nadaje
się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne
materiały opakowaniowe należy oddać do punktów
zbiórki surowców wtórnych.
24
„ Wysłużone urządzenie
Urządzenie zawiera akumulatory litowo-jonowe,
które można ponownie naładować. Dlatego utylizacji urządzenia można dokonać wyłącznie poprzez
autoryzowany serwis lub specjalistyczny punkt
sprzedaży.
„ Akumulatory/baterie
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących transportu.
Wbudowane akumulatory mogą być wyjmowane w
celu utylizacji wyłącznie przez fachowy personel.
Otwieranie pokrywy obudowy może spowodować
uszkodzenie odkurzacza.
W celu wyjęcia akumulatora z odkurzacza naciskać
włącznik/wyłącznik tak długo, aż akumulator zostanie całkowicie rozładowany. Wykręcić śruby z obudowy i zdjąć pokrywę obudowy, aby wyjąć akumulator.
Aby uniknąć zwarcia, odłączyć kolejno złącza akumulatora i od razu zaizolować zaciski.
Nawet w przypadku pełnego rozładowania pozostaje
w akumulatorze resztkowa pojemność, która może
się uwolnić w przypadku zwarcia.
hu
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való
alkalmazásra készült. Ezt a készüléket legfeljebb 2000
méter tengerszint feletti magasságig való használatra
tervezték.
Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó
nem használható a következő célokra:
„ emberek vagy állatok leporszívózására
„ a következők felszívására:
− egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó
anyagok.
− nedves vagy folyékony anyagok.
− gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
− hamu, cserépkályhából és központifűtésberendezésekből származó korom.
− nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.
Pótalkatrészek, tartozékok, porzsákok
Eredeti pótalkatrészeinket, eredeti tartozékainkat és
eredeti kiegészítő tartozékainkat csakúgy, mint eredeti
porzsákjainkat porszívónk tulajdonságaihoz és követelményeihez tervezték. Ezért javasoljuk, hogy kizárólag
eredeti pótalkatrészeket, eredeti tartozékokat, eredeti
kiegészítő tartozékokat, valamint eredeti porzsákokat
használjon. Ily módon biztosíthatja porszívója hosszú
élettartamát és a tartósan magas minőségű tisztítást.
8001 056 552 - 970830
!
Megjegyzés:
Nem megfelelő méretű vagy rosszabb minőségű
pótalkatrészek, tartozékok/kiegészítő tartozékok és
porzsákok használata károsíthatja a porszívót. Az
ezen termékek használatából fakadó károkra a garancia nem vonatkozik.
Biztonsági útmutató
Ez a porszívó megfelel a jelenleg ismert műszaki követelményeknek és a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
„ A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet
mellett használhatják, illetve
akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből
eredő veszélyeket.
„ Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel.
„ A tisztítást és a használó általi karbantartást gyermekek
felügyelet nélkül nem végezhetik el.
„ A műanyag zacskók és fóliák kisgyer-mekektől távol
tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.
=> Fulladásveszély!
Megfelelő használat
„ Töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt használja.
„ A töltőkábelt csakis a típustábla szerint csatlakoztassa
és helyezze üzembe.
„ A készüléket csak beltérben tárolja és töltse.
„ A készüléket ne tegye ki 0 °C alatti és 40 °C fölötti
hőmérsékletnek.
„ Soha ne használja porzsák, ill. portartály, motorvédő
szűrő és kifúvószűrő nélkül.
=> A készülék megsérülhet!
„ Kerülje el a fejmagasságban történő, a szívófejjel és a
csővel végzett porszívózást . => Sérülésveszély!
„ Ha a töltőkábel sérült, ne használja tovább, hanem
cserélje ki eredeti töltőkábelre.
„ Ha a töltőkábelt le akarja választani a hálózatról, ne a
csatlakozókábelt, hanem a csatlakozódugót megfogva
húzza ki az aljzatból.
„ A töltőkábelt ne húzza át éles peremeken és ne törje
meg.
„ Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza le a töltőkábelről
és a hálózatról.
„ Sérült porszívót ne helyezzen üzembe.
„ Zavar esetén kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza
le a töltőkábelről és a hálózatról.
„ A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak
erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat
és alkatrészcserét.
„ A következő esetekben a készüléket azonnal üzemen
kívül kell helyezni és fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal:
− ha tévedésből folyadékot szívott fel vagy folyadék
került a készülék belsejébe.
− ha a készülék leesett és megsérült.
„ Óvja a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől
és hőforrásoktól.
„ Ne tegyen éghető vagy alkoholtartalmú anyagokat a
szűrőre (porzsák, motorvédő szűrő, kifúvószűrő stb.).
„ A porszívó nem alkalmas építkezéseken való alkalmazásra. =>Az építési törmelék felszívása a készülék károsodásához vezethet.
„ A készüléket kapcsolja ki, ha nem porszívózik.
„ A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. Ezért azt tanácsoljuk, hogy
szállítás céljára őrizze meg a csomagolást.
Akkumulátorok
Készüléke lítiumion-akkumulátorokkal rendelkezik,
melyek biztonsági okokból csak szakemberek számára
hozzáférhetők.
Az akkumulátorok cseréjéhez forduljon az Önhöz
legközelebbi vevőszolgálathoz vagy felhatalmazott
szakkereskedőhöz.
Szállítási tudnivalók
A készülékben található Li-ion-akkukra a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések követelményei vonatkoznak. Az akkukat a felhasználó további követelmények
teljesítése nélkül szállíthatja az utcán. Harmadik fél általi
szállítás (pl. légi szállítás vagy szállítmányozás) esetén
figyelembe kell venni a csomagolásra és címkézésre
vonatkozó különleges előírásokat. Ebben az esetben a
csomag előkészítésénél be kell vonni egy veszélyesáruszakértőt.
Ártalmatlanítási tudnivalók
Lehetővé kell tenni a porszívó, az akkumulátorok, a
tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosítását.
Ne dobja a porszívót és az akkukat/elemeket a háztartási szemétbe!
25
8001 056 552 - 970830
„ Csomagolás
A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra
alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek
megfelelő tárolóiban.
„ Régi készülék
A készülék újratölthető lítiumion-akkumulátorokat
tartalmaz. Ezért a készüléket csak erre felhatalmazott vevőszolgálaton vagy szakkereskedésen keresztül ártalmatlanítsa.
„ Akkumulátorok / elemek
Vegye figyelembe a szállítási tudnivalókat.
A beépített akkumulátorokat ártalmatlanítás céljára
csak szakképzett személyzet távolíthatja el. A burkolat nyitásakor a porszívó megsérülhet.
Ha ki akarja venni az akkut a porszívóból, tartsa
nyomva a be-/kikapcsolót addig, míg az akku teljesen le nem merül. Csavarja ki a ház csavarjait, és az
akku eltávolításához vegye le a burkolatot.
Hogy megakadályozza a rövidzárlatot, az akkumulátorról egyesével, egymás után vegye le a csatlakozásokat, majd szigetelje le a pólusokat.
Az akkumulátorban teljes lemerülése esetén is van
még maradék kapacitás, amely rövidzárlat esetén
felszabadulhat.
cs
Návod k použití si uschovejte.
Při předávání vysavače dalším osobám jim předejte
prosím také návod k použití.
Použití v souladu s určeným účelem
Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti. Tento spotřebič je určený pro použití
v maximální nadmořské výšce 2 000 m.
Aby se zabránilo poranění a poškození, nesmí se
vysavač používat k:
„ vysávání osob nebo zvířat,
„ vysávání:
− zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek,
− vlhkých nebo tekutých látek,
− snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů,
− popelu, sazí z kachlových kamen a centrálního
topení,
− prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
26
Náhradní díly, příslušenství, sáčky na
prach
Naše originální náhradní díly, naše originální
příslušenství a zvláštní příslušenství jsou stejně jako
naše originální sáčky na prach přizpůsobené vlastnostem a požadavkům našich vysavačů. Doporučujeme vám
proto používat výhradně naše originální náhradní díly,
naše originální příslušenství a zvláštní příslušenství
a naše originální sáčky na prach. Tímto způsobem
můžete zajistit dlouhou životnost a trvale vysokou kvalitu čisticího výkonu vysavače.
!
Upozornění:
Používání nepasujících nebo méně kvalitních náhradních dílů, příslušenství / zvláštního příslušenství
a sáčků na prach může způsobit poškození vysavače,
na které se nevztahuje naše záruka, pokud bylo toto
poškození způsobené právě použitím takovýchto
výrobků.
Bezpečnostní pokyny
Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým pravidlům
a příslušným bezpečnostním
předpisům.
„ Tento
spotřebič
mohou
používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními
schopnostmi
nebo
s
nedostatečnými
zkušenostmi
a/nebo
vědomostmi, pokud jsou pod
dohledem nebo byly instruovány o bezpečném používání
spotřebiče a pochopily z toho
vyplývající nebezpečí.
„ Děti si nesmí se spotřebičem
hrát.
„ Čistění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti bez dozoru.
„ Plastové sáčky a fólie uchovávejte a zlikvidujte mimo dosah
malých dětí.
=> Hrozí nebezpečí udušení!
8001 056 552 - 970830
Řádné používání spotřebiče
Pokyny k likvidaci
„ Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který je
součástí dodávky.
„ Nabíjecí kabel připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů na typovém štítku.
„ Spotřebič skladujte a nabíjejte pouze ve vnitřních
prostorech.
„ Nevystavujte spotřebič teplotám pod 0 °C a nad 40 °C.
„ Nikdy nevysávejte bez sáčku na prach, resp. boxu na
prach, filtru motoru a výstupního filtru.
=> Spotřebič se může poškodit!
„ Nevysávejte hubicí a trubicí v blízkosti hlavy. => Hrozí
nebezpečí poranění!
„ Poškozený nabíjecí kabel nepoužívejte a vyměňte ho
za originální nabíjecí kabel.
„ Při odpojování nabíjecího kabelu z elektrické sítě netahejte za přívodní kabel, nýbrž za zástrčku.
„ Nabíjecí
kabel
neveďte
přes
ostré
hrany
a nepřiskřípávejte.
„ Před prováděním veškerých prací na vysavači
spotřebič vypněte, resp. odpojte od nabíjecího kabelu
a ze sítě.
„ Poškozený vysavač nepoužívejte.
„ Pokud se vyskytne porucha, spotřebič vypněte, resp.
odpojte od nabíjecího kabelu a ze sítě.
„ Aby se zabránilo ohrožení, smí opravy a výměnu
náhradních dílů u vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
„ V následujících případech je nutné spotřebič okamžitě
přestat používat a obrátit se na zákaznický servis:
− pokud jste omylem nasáli kapalinu nebo se kapalina
dostala dovnitř spotřebiče,
− pokud spotřebič spadl a je poškozený.
„ Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkem
a zdroji tepla.
„ Na filtry (filtrační sáček, filtr motoru, výstupní filtr
atd.) nepokládejte hořlavé látky nebo látky s obsahem
alkoholu.
„ Vysavač není vhodný pro provoz na stavbě. =>Vysávání
stavební suti může způsobit poškození spotřebiče.
„ Když nevysáváte, spotřebič vypněte.
„ Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Proto doporučujeme obal uschovat pro případnou
přepravu.
Vysavač, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci. Vysavač a akumulátory
/ baterie nevyhazujte do domovního odpadu!
Akumulátory
Spotřebič je vybavený lithium-iontovými akumulátory,
ke kterým mají z bezpečnostních důvodů přístup pouze
profesionální odborní opraváři. V případě potřeby
výměny akumulátorů se obraťte na nejbližší zákaznický
servis nebo autorizovaného prodejce.
Pokyny k přepravě
Na obsažené lithium-iontové akumulátory se vztahují
požadavky zákona o nebezpečných nákladech. Uživatel
může akumulátory v rámci silniční dopravy přepravovat
bez dalších podmínek. Při zasílání třetí osobou (např. letecky nebo spedicí) je třeba dodržovat zvláštní požadavky
na obal a označení. Při přípravě zásilky je nutné zapojit
odborníka na nebezpečné náklady.
„ Obal
Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Skládá se z ekologických materiálů, a lze ho proto
recyklovat. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte
do kontejnerů recyklačního systému „Zelený bod“.
„ Starý spotřebič
Tento spotřebič obsahuje nabíjecí lithium-iontové
akumulátory. Proto se spotřebič smí likvidovat pouze prostřednictvím autorizovaného zákaznického
servisu nebo specializovaného prodejce.
„ Akumulátory / baterie
Dodržujte pokyny pro přepravu. Zabudované akumulátory smí za účelem likvidace vyjmout pouze
odborní pracovníci. Otevřením krytu může dojít
k poškození vysavače.
Před vyjmutím akumulátoru z vysavače držte
stisknutý vypínač , dokud nebude akumulátor úplně
vybitý. Pro vyjmutí akumulátoru vyšroubujte šrouby
z krytu a sejměte kryt. Abyste zabránili zkratu,
postupně odpojte jednotlivé přípoje na akumulátoru
a póly ihned zaizolujte.
I při úplném vybití obsahuje akumulátor ještě zbývající kapacitu, která se může v případě zkratu uvolnit.
ru
Сохраните инструкцию по эксплуатации.
При
передаче
пылесоса
новому
владельцу
не забудьте передать также инструкцию по
эксплуатации.
Указания по использованию
Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях. Данный
прибор предназначен для использования на высоте
не более 2000 м над уровнем моря.
Во избежание травм и повреждений пылесос
нельзя использовать для:
„ чистки людей и животных;
„ всасывания:
− вредных для здоровья веществ, острых, горячих
или раскалённых предметов;
− мокрых предметов и жидкостей;
− легковоспламеняющихся или взрывчатых
веществ и газов;
− пепла, сажи из кафельных печей и систем
центрального отопления;
− тонера из принтеров или копировальных
аппаратов.
27
8001 056 552 - 970830
Запасные части,
мешки для пыли
принадлежности,
Наши
оригинальные
запасные
части
и
принадлежности,
а
также
оригинальные
дополнительные
принадлежности,
как
и
оригинальные мешки для пыли, оптимально подходят
к свойствам и требованиям наших пылесосов.
Поэтому мы рекомендуем вам использовать
исключительно оригинальные запасные части
и принадлежности, а также лишь оригинальные
дополнительные принадлежности и мешки для
пыли. Только таким образом обеспечивается долгий
срок службы и гарантируется высокий результат
уборки с помощью вашего пылесоса.
Указание:
использование
неподходящих
или
некачественных
запасных
частей,
прина длежнос тей/дополнительных
принадлежностей или мешков для пыли
может вызвать повреждение пылесоса. Наша
гарантия не распространяется на устранение
повреждений,
вызванных
использованием
подобных изделий.
!
Указания по технике
безопасности
Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и
специальным правилам техники безопасности.
„ Использование
прибора
детьми старше 8 лет и лицами
с ограниченными физическими
или
умственными
способностями,
а
также
лицами,
не
имеющими
опыта
обращения
с
подобным оборудованием,
допускается
только
под
присмотром
или
после
инструктажа по безопасному
использованию прибора и
осознания данными лицами
опасностей, связанных с его
эксплуатацией.
„ Детям запрещено играть с
прибором.
28
„ Чистка
и уход не должны
производиться детьми без
присмотра.
„ Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и
утилизируйте в недоступном
для детей месте.
=> Опасность удушья!
Правильное использование
„ Для зарядки разрешается использовать только
зарядный кабель из комплекта поставки.
„ Подключение к электросети и использование кабеля
зарядного устройства должны производиться
только с учётом данных типовой таблички.
„ Хранение и зарядку пылесоса осуществляйте
только в помещениях.
„ Не допускайте воздействия на пылесос температур
ниже 0°C и выше 40°C.
„ Не
используйте
пылесос
без
сменного
пылесборника или контейнера для сбора пыли,
моторного и выпускного фильтров.
=> Возможно повреждение пылесоса!
„ Не подносите всасывающую насадку и трубку к
голове. => Это может привести к травме!
„ В случае повреждения кабеля зарядного устройства
не используйте его, а замените оригинальным
кабелем зарядного устройства.
„ При отсоединении прибора от электросети всегда
беритесь рукой за вилку, а не за кабель зарядного
устройства.
„ Следите за тем, чтобы кабель зарядного устройства
не был зажат и не попадал на острые края
предметов.
„ Прежде чем приступить к любым работам с
пылесосом, выключите его и отсоедините от кабеля
зарядного устройства и от сети.
„ Не пользуйтесь неисправным пылесосом.
„ При наличии неисправности выключите пылесос и
отсоедините от кабеля зарядного устройства и от
сети.
„ Во избежание опасности все работы по ремонту и
замене деталей пылесоса следует выполнять только
в авторизованной сервисной службе.
„ В следующих случаях следует немедленно
прекратить использование пылесоса и обратиться
в сервисную службу:
− при случайном всасывании жидкости или при
попадании жидкости внутрь пылесоса
− при падении и повреждении пылесоса.
„ Защищайте
пылесос
от
воздействия
неблагоприятных
метеорологических
условий,
влажности и источников тепла.
„ Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник,
моторный фильтр, выпускной фильтр и т.
д.)
воздействию
воспламеняющихся
или
спиртосодержащих веществ.
8001 056 552 - 970830
„ Пылесос не предназначен для эксплуатации на
строительных объектах. => При засасывании
строительного мусора пылесос может выйти из
строя.
„ Выключайте пылесос даже при небольших паузах в
уборке.
„ Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений при транспортировке. Поэтому мы
рекомендуем сохранить упаковку для последующей
транспортировки.
Аккумуляторы
Ваш пылесос оснащен литий-ионными
аккумуляторами, доступ к которым по соображениям
безопасности возможен только для специалистов
сервисной службы.
По поводу замены аккумуляторов обращайтесь в
ближайший сервисный центр или к авторизованному
дилеру.
„ Аккумуляторы/элементы питания
Обратите
внимание
на
указания
по
транспортировке.
Встроенные аккумуляторы могут быть извлечены
для утилизации только специально обученным
персоналом. При открывании корпуса можно
повредить пылесос.
Для извлечения аккумулятора из пылесоса
нажимайте на выключатель до тех пор, пока
аккумулятор
полностью
не
разрядится.
Выверните винты на корпусе и снимите его для
извлечения аккумулятора.
Во избежание короткого замыкания отсоедините
клеммы от аккумулятора по одной друг за другом
и сразу же заизолируйте полюса.
Даже при полной разрядке аккумулятора в нём
сохраняется остаточная электрическая ёмкость,
которая в случае короткого замыкания может
высвобождаться.
Указания по транспортировке
Транспортировка имеющихся в пылесосе литийионных аккумуляторов должна выполняться в
соответствии с требованиями правил перевозок
опасных грузов. Пользователь может перевозить
аккумуляторы наземным транспортом без каких-либо
других ограничений. При перевозке третьим лицом
(например, авиатранспортом или экспедитором)
следует обратить внимание на особые требования
по упаковке и маркировке. При подготовке груза
к транспортировке обратитесь к специалисту по
опасным грузам.
Указания по утилизации
Пылесос, аккумуляторы, принадлежности и упаковку
необходимо утилизировать экологически безопасным
способом.
Не выбрасывайте пылесос и аккумуляторы вместе с
бытовым мусором!
„ Упаковка
Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений
при
транспортировке.
Она
изготовлена из экологически чистых материалов,
поэтому её можно использовать для вторичной
переработки. Использованные упаковочные
материалы относите в пункты приёма вторсырья.
„ Отслужившие приборы
Данный
пылесос
оснащен
заряжаемыми
литий-ионными аккумуляторами. Поэтому его
утилизация должна производиться только через
авторизованную сервисную службу и дилера.
zf
請妥善保存使用說明書。
將吸塵器轉交第三方時,請連同使用說明書一併交付。
用途
本產品僅限於私人家庭及非商業環境中使用。本產品僅適用於最
高海拔2000公尺以下地區。
為了避免人身受傷與機器損壞,不可將本吸塵器用在:
„ 人類和動物。
„ 吸入:
− 有害健康、尖銳、高熱或灼熱的物質。
− 潮濕或液態的物質。
− 容易起燃或爆炸的物質和氣體。
− 煙灰、壁爐和中央暖氣設備的煤灰。
− 印表機和複印機的碳粉塵。
零配件、集塵盒
如同本公司的原廠集塵盒,我們的原廠零配件和特殊配件皆依照
吸塵器的特性需求而設計。因此,建議您只使用原廠零配件、特殊
配件和本公司的原廠集塵盒。才可確保您吸塵器能擁有較長使用
壽命和穩定且良好的清潔成效。
!
注意事項:
使用不合適或劣質的零配件、特殊配件和集塵盒可能造成您
吸塵器的損壞,因上述情況所造成的產品損壞不在保固範圍
之內。
29
8001 056 552 - 970830
安全注意事項
本吸塵器符合公認的技術規範以
及相關安全規定。
„ 8歲以上的兒童,身體、感官或
精神有障礙者,以及欠缺使用
此產品經驗和知識者,可由監
護人在旁監督或指導如何安全
使用並明瞭其危險性後,使用
本產品。
„ 請勿讓孩童將本產品當成玩具
玩耍。
„ 在無人監督的情況下,不可由
兒童進行清潔或保養。
„ 塑膠袋和包膜必須存放在兒童
拿不到的地方並進行廢棄處
理。
=> 有造成窒息的危險!
妥善使用
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
30
僅使用隨貨附送的充電器進行充電。
僅可依照銘牌資料連接充電器和使用。
本產品僅可在室內存放及充電。
不可使本產品曝露在溫度 0°C 以下和 40°C 以上。
未安裝集塵盒、馬達防護和排氣濾網時,絕不
可進行吸塵。
=> 可能會造成產品損壞!
吸塵時,避免將吸頭和吸氣管置於頭部附近。=> 此舉可能
造成受傷危險!
電線如損壞則不得再使用,並應更換新的原廠充電線。
請勿以拉住電源線的方式自插座上移除插頭, 請握住並移除
插頭以終止充電。
請勿將電源線纏繞鋒利邊緣或擠壓之。
在吸塵器上進行任何操作前,請先關閉電源並將之自充電
裝置移除。
不可使用損壞的吸塵器。
出現故障時,請關機或移除充電器和電源。
為避免發生危險,僅可由被授權的售後服務人員進行吸塵
器的維修和部件更換。
發生以下狀況時,請立即關機停用並連絡客服中心:
− 如不慎吸入液體,或液體滲入產品內部時
− 如產品掉落並受損時。
請保護吸塵器不受氣候、濕度和熱源的影響。
不可將可燃性或含酒精的物品放置在濾網(集塵盒、馬達
防護濾網、排氣濾網等)上。
本吸塵器不適用於建築場所。=> 吸入建築碎片可能造成本
產品損壞。
不需吸塵時,請將產品關機。
包裝可保護吸塵器在運送時不受損傷。因此我們建議將保
留包裝,以備運輸之用。
電池
您的產品配備有鋰電池,基於安全因素,僅可由專業的維修
人員處理。
欲更換電池時,請洽詢最近的客服中心或特定零售據點。
運輸注意事項
內含的鋰電池受到危險物品法規的管制。如無進一步的規定,
此電池可由使用者以公路運送。透過第三方運送時(例如:空
運或貨運),則必須注意包裝及標示方面的特別要求。這類情
況必須諮詢危險物品專家,有關運送物品的相關準備工作。
回收注意事項
吸塵器、電池、配件和包裝物應以符合環保的回收方式處理。
不可將本吸塵器和電池棄置於家用垃圾!
„ 包裝
包裝可保護吸塵器在運送時不受損傷。它以環保材質製作而
成,因此可以回收再利用。請將不再需要的包裝材料以符合環
保的方式廢棄。
„ 老舊家電
本裝置含有可重複充電的鋰電池。因此,本裝置只能由被授權
的售後服務人員或服務處和零售商進行回收處理。
„ 電池
請留意運輸時的注意事項。
內建電池僅可經由專業人員取出。打開機體外殼可能將吸塵
器損毀。
欲將電池從吸塵器取出時,請持續操作開關,直到電池完全放
電為止。將機殼的螺栓旋出,請取下外殼以取出電池。
為了避免短路,請依次個別拔掉電池的接頭,並立即將電極絕
緣。
即使在完全放電狀態,電池在短路時仍可釋放內部的剩餘電
量。
8001 056 552 - 970830
Ύϫ̵έΗΎΑ
ςϘϓ ̶ϨϤϳ΍ ϞϳϻΩ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ΰϬΠϣ ϥϮϳ ϡϮϴΘϴϟ ̵Ύϫ̵ήΗΎΑ ϪΑ ΎϤη ϩΎ̴ΘγΩ
.Ζγ΍ ̶γήΘγΩ ϞΑΎϗ ̵΍ϪϓήΣ ϥ΍έΎ̯ήϴϤόΗ ̵΍ήΑ
Ύϳ εϭήϓ ί΍ β̡ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ϦϳήΗ̮ϳΩΰϧ ΎΑ ˱Ύϔτϟ ˬ̵ήΗΎΑ ξϳϮόΗ ̵΍ήΑ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ̶μμΨΗ ϩΎ̴ηϭήϓ ̮ϳ
ϞϘϧϭϞϤΣιϮμΧέΩ̶ΗΎ̰ϧ
̵ΎϫϻΎ̯ ϪΑ ρϮΑήϣ Ε΍έήϘϣ ϊΑΎΗ ϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω ϥϮϳ ϡϮϴΘϴϟ ̵Ύϫ̵ήΗΎΑ
̶λΎΧςϳ΍ήη̨ϴϫϥϭΪΑϩΩΎΟϩ΍έί΍ΪϨϧ΍ϮΗ̶ϣΎϫ̵ήΗΎΑΪϨΘδϫ̭ΎϧήτΧ
̵΍ήΑΪϧϮηϞϤΣΚϟΎΛκΨηςγϮΗΎϫ̵ήΗΎΑϪ̶̯ΗέϮλέΩΪϧϮηϞϤΣ
̵ΪϨΑϪΘδΑιϮμΧέΩ̶λΎΧΕ΍έήϘϣˬΖϳήϓΎϳ̶ϳ΍ϮϫϞϘϧϭϞϤΣϝΎΜϣ
ΎϫϻΎ̵̯ίΎγϩΩΎϣ΁ϡΎ̴Ϩϫˬ̶τϳ΍ήηϦϴϨ̩έΩΩϮηΖϳΎϋέΪϳΎΑ̶ϳΎγΎϨηϭ
Ωήϴ̳έ΍ήϗΕέϮθϣΩέϮϣΪϳΎΑ̭ΎϧήτΧ̵ΎϫϻΎ̯κμΨΘϣ̮ϳˬϞϤΣ̵΍ήΑ
ϩΎ̴ΘγΩϦΘΧ΍Ϊϧ΍έϭΩϩϮΤϧιϮμΧέΩϡίϻΕΎϋϼσ΍
έΎ̳ίΎγϩϮϴηϪΑΪϳΎΑ̵ΪϨΑϭϪΘδΑϭ̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟˬΎϫ̵ήΗΎΑˬΎϫ̶ϗήΑϭέΎΟ
ΪϧϮηΖϓΎϳίΎΑΖδϳίςϴΤϣΎΑ
Ϊϳί΍ΪϨϴϧ̶̴ϧΎΧϪϟΎΑίέΩ΍έΎϫ̵ήΗΎΑϭ̶ϗήΑϭέΎΟ
̵ΪϨΑϪΘδΑ„
ήΑ΍ήΑ έΩ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ΖψϓΎΤϣ έϮψϨϣ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΪϨΑ ϪΘδΑ ϩΪϧίΎγΩ΍ϮϣΖγ΍ϩΪη̶Σ΍ήσˬϥ΁ϞϘϧϭϞϤΣϥΎϣίέΩ̶̳ΪϳΩΐϴγ΁
ΖϴϠΑΎϗαΎγ΍ϦϴϤϫήΑϭϪΘη΍Ω̵έΎ̳ίΎγΖόϴΒσΎΑ̵ΪϨΑϪΘδΑ˯΍ΰΟ΍
ΖϓΎϳίΎΑΰ̯΍ήϣϪΑΪϳέ΍ΪϧίΎϴϧϪ̯΍έ̵ΪϨΑϪΘδΑΩ΍ϮϣΪϧέ΍Ω΍έΖϓΎϳίΎΑ
ΪϴϫΩϞϳϮΤΗ
̶ϤϳΪϗ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩ„
Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ Ζγ΍ ̫έΎη ϞΑΎϗ ϥϮϳ ϡϮϴΘϴϟ ̵Ύϫ̵ήΗΎΑ ̵ϭΎΣ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ ίΎΠϣ̶̳ΪϨϳΎϤϧΎϳεϭήϓί΍β̡ΕΎϣΪΧΰ̯ήϣςγϮΗςϘϓΪϳΎΑϩΎ̴ΘγΩ
ΩϮηϡϭΪόϣ
Ύϫ̵ήΗΎΑ„
ΪϴϳΎϤϧΖϳΎϋέ΍έϞϘϧϭϞϤΣϪΑρϮΑήϣΕΎ̰ϧ˱Ύϔτϟ Ωήϓ̮ϳςγϮΗΪϨϧ΍ϮΗ̶ϣϦΘΧ΍Ϊϧ΍έϭΩ̵΍ήΑςϘϓϩΪηϡΎϏΩ΍̵Ύϫ̵ήΗΎΑ ϭέΎΟ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ϪϧΪΑ ΏΎϗ ϥΩή̯ ίΎΑ ΪϧϮη ϩΩέϭ΁ ϥϭήϴΑ κμΨΘϣ
ΪϧΎγήΑΐϴγ΁̶ϗήΑ
εϮϣΎΧϦηϭέΪϴϠ̯ˬ̶ϗήΑϭέΎΟϞΧ΍Ωί΍̵ήΗΎΑϥΩέϭ΁ϥϭήϴΑ̵΍ήΑ ̵Ύϫ̨ϴ̡ΩϮηϪϴϠΨΗϞϣΎ̯έϮσϪΑ̵ήΗΎΑΎΗΪϴϫΩέΎθϓ΍έ
ΪϳέϭΎϴΑϥϭήϴΑ΍έ̵ήΗΎΑϭΪϳέ΍ΩήΑ΍έΏΎϗˬΪϴϨ̯ίΎΑ΍έϪϧΪΑ̵ϭέ
̮ΗϪΑ̮Η΍έ̵ήΗΎΑ̵ΎϫϝΎμΗ΍ˬϩΎΗϮ̯ϝΎμΗ΍ΩΎΠϳ΍ί΍̵ήϴ̳ϮϠΟ̵΍ήΑ
ΪϴϳΎϤϧ̵ΪϨΑϖϳΎϋ΍έΎϫϝΎϨϴϣήΗϭΪϴϨ̯΍ΪΟ
έΩ̵̫ήϧ΍̵έ΍ΪϘϣϢϫίΎΑΪηΎΑϩΪηϪϴϠΨΗϞϣΎ̯έϮσϪΑ̵ήΗΎΑή̳΍̶ΘΣ
ΩϮηΩ΍ί΁ϩΎΗϮ̯ϝΎμΗ΍ΩΎΠϳ΍ΕέϮλέΩΪϧ΍ϮΗ̶ϣϪ̯Ζγ΍ϩΪϧΎϣΎΟϪΑϥ΁
31
8001 056 552 - 970830
.ΪϨϨ̯ ̵ίΎΑ ϩΎ̴ΘγΩ ΎΑ ΰ̳ήϫ ΪϳΎΒϧ ϥΎ̯ΩϮ̯ „
ςγϮΗ ΪϳΎΒϧ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ „
.ΩϮη ϡΎΠϧ΍ ώϟΎΑ Ωήϓ ΕέΎψϧ ϥϭΪΑ ˬϥΎ̯ΩϮ̯
΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ̶̰ϴΘγϼ̡ ̵Ύϫζ̯ϭέ ϭ ΎϫϪδϴ̯ „
έϭΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ αήΘγΩ ί΍ ˬϦΘΧ΍Ϊϧ΍ έϭΩ ί΍ ϞΒϗ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ
.̶̴ϔΧ ήτΧ ΩϮΟϭ <=
ΏγΎϧϣϩΩΎϔΗγ΍
Ζγ΍ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ̶ϠϳϮΤΗ ϡϼϗ΍ ϭΰΟ Ϫ̯ ̶ϠΑΎ̯ ί΍ ςϘϓ ϥΩή̯ ̫έΎη ̵΍ήΑ„
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍
ΕΎμΨθϣ ΐδ̩ήΑ έΩ ΝέΪϨϣ ΕΎμΨθϣ ΎΑ ϖΑΎτϣ ΪϳΎΑ ςϘϓ ̫έΎη Ϣϴγ„
.Ωήϴ̳ έ΍ήϗ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ϭ ϩΪη ϞμΘϣ ϕήΑ ϪΑ ̶Ϩϓ
.ΩϮη ̫έΎη ϭ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϒϘδϣ ̵ΎϫϥΎ̰ϣ έΩ ΪϳΎΑ ςϘϓ ϩΎ̴ΘγΩ„
έ΍ήϗ 40°C ί΍ ήΗϻΎΑ Ύϳ 0°C ί΍ ήΗϦϴϳΎ̡ ̵ΎϣΩ νήόϣ έΩ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ„
.ΪϴϫΪϧ
φϓΎΤϣ ήΘϠϴϓ ˬέΎΒϏ ϭ Ωή̳ ϪψϔΤϣ Ύϳ Ϫδϴ̯ ϥϭΪΑ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ΰ̳ήϫ„
.ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ΟϭήΧ ̵΍Ϯϫ ήΘϠϴϓ Ύϳ έϮΗϮϣ
.ΪϧΎγήΑ ΐϴγ΁ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ έΎ̯ Ϧϳ΍ <=
ΩϮΧ ήγ ί΍ ΍έ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ˬΎϫϪϟϮϟ ϭ ΎϫϝίΎϧ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ ϪθϴϤϫ„
.ΩϮη ΖΣ΍ήΟ ίϭήΑ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ Ϧϳ΍ <= .Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ έϭΩ
Ϟλ΍ ̫έΎη Ϣϴγ ̮ϳ ΎΑ ΍ήϧ΁ .ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪϳΩ ΐϴγ΁ ̫έΎη Ϣϴγ ί΍„
.ΪϴϨ̯ Ϧϳΰ̴ϳΎΟ
˭Ϊϳήϴ̴Α ΍έ ϪΧΎηϭΩ ΖϤδϗ ˬϕήΑ ΰϳή̡ ί΍ ̫έΎη Ϣϴγ ϥΩή̯ ΍ΪΟ ϡΎ̴Ϩϫ„
.Ϊϴθ̰ϧ ΍έ ϕήΑ ϞΑΎ̯
ϦϴΑ ϥ΁ ϥΩή̯ ήϴ̳ Ύϳ ϭ ΰϴΗ ΡϮτγ ̵ϭέ ήΑ ̫έΎη Ϣϴγ ϥΪη ϩΪϴθ̯ ί΍„
.ΪϴϨ̯ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ˬή̴ϳΩ ˯Ύϴη΍
εϮϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ˬ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϭ βϳϭήγ ϪϧϮ̳ ήϫ ί΍ ϞΒϗ„
.ΪϴϳΎϤϧ ΍ΪΟ ϥ΁ ί΍ ΍έ ̫έΎη Ϣϴγ ϭ ΪϴϨ̯
.ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥ΁ ί΍ ˬϩΎ̴ΘγΩ ̶Α΍ήΧ ΕέϮλ έΩ„
ΰϳή̡ ί΍ ΍έ ̫έΎη Ϣϴγ ϭ ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΩ΍ήϳ΍ ίϭήΑ ΕέϮλ έΩ„
.ΪϴϨ̯ ΍ΪΟ ϕήΑ
ϩίΎΟ΍ εϭήϓ ί΍ β̡ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ίΎΠϣ ϞϨγή̡ ςϘϓ ˬ̶ϨϤϳ΍ ϞϳϻΩ ϪΑ„
̶̯Ϊϳ ΕΎότϗ Ύϳ ϭ ΪϨϫΩ ϡΎΠϧ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέήΑ ΍έ ϡίϻ Ε΍ήϴϤόΗ Ϊϧέ΍Ω
.ΪϨϳΎϤϧ ξϳϮόΗ ΍έ ίΎϴϧ ΩέϮϣ
ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ϭ ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ϪϠλΎϓϼΑ ΪϳΎΑ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ˬήϳί Ωέ΍Ϯϣ έΩ„
:Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ εϭήϓ ί΍ β̡
ϞΧ΍Ω ϪΑ ΕΎόϳΎϣ ϥΪη Ωέ΍ϭ Ύϳ ΕΎόϳΎϣ ̶ϗΎϔΗ΍ ζ̰ϣ ΕέϮλ έΩ −
˭ϩΎ̴ΘγΩ
.ϥ΁ ϥΪϳΩ ΐϴγ΁ ϭ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩΎΘϓ΍ ΕέϮλ έΩ −
ϊΑΎϨϣ ϭ ΖΑϮσέ ˬ̶ϳ΍Ϯϫ ϭ Ώ΁ Ϟϣ΍Ϯϋ ϞΑΎϘϣ έΩ ΍έ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ„
.ΪϴϨ̯ ΖψϓΎΤϣ ̶Ηέ΍ήΣ
Ϫδϴ̯) ΎϫήΘϠϴϓ ̵ϭέήΑ Ϟ̰ϟ΍ ̵ϭΎΣ Ω΍Ϯϣ Ύϳ ϝΎόΘη΍ ϞΑΎϗ Ω΍Ϯϣ ϦΘΨϳέ ί΍„
ΏΎϨΘΟ΍ (ϩήϴϏ ϭ ̶ΟϭήΧ ̵΍Ϯϫ ήΘϠϴϓ ˬέϮΗϮϣ φϓΎΤϣ ήΘϠϴϓ ˬ̶ϗήΑ ϭέΎΟ
.ΪϴϨ̯
.Ζδϴϧ ΐγΎϨϣ ίΎγϭ ΖΧΎγ ̵ΎϫϪσϮΤϣ έΩ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ„
.ΩϮη̶ϣ ϩΎ̴ΘγΩ ̶Α΍ήΧ ΚϋΎΑ ̶ϧΎϤΘΧΎγ ΕΎόϳΎο ϭ ̭ΎΧ ζ̰ϣ <=
.ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ΍ήϧ΁ ΪϴϨ̶̯Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ̶Θϗϭ„
ήΑ΍ήΑ έΩ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ΖψϓΎΤϣ έϮψϨϣ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΪϨΑ ϪΘδΑ„
ϪϴλϮΗ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζγ΍ ϩΪη ̶Σ΍ήσ ˬϥ΁ ϞϘϧ ϭ ϞϤΣ ϥΎϣί έΩ ̶̳ΪϳΩΐϴγ΁
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ̵ΪόΑ ̵ΎϫϞϘϧ ϭ ϞϤΣ ̵΍ήΑ ΍έ ̵ΪϨΑϪΘδΑ ϢϴϨ̶̯ϣ
32
ID
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ̵ΪόΑ ΕΎόΟ΍ήϣ ̵΍ήΑ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ ί΍ ˱Ύϔτϟ
Ϧϳ΍ ˱Ύϔτϟ ˬΚϟΎΛ κΨη ϪΑ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩ΍Ω ϞϳϮΤΗ ΕέϮλ έΩ
.ΪϴϫΪΑ ϞϳϮΤΗ ΰϴϧ ΍έ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ
̶Ϡλ΍ΩέΑέΎ̯
Εα΍ϩΩεϩΕϑέ̱έυϥέΩϩϥ΍Υρ̵ΡϡέΩ̵έ̵̱έ΍̭ϩΏϭ
̵̱ϥ΍ΥϩΩ΍ϑΕα΍̵΍έ Ώρϕϑϩ΍̱ΕαΩϥ̵΍
΢τγ ί΍ ήΘϣ 2000 ήΜ̯΍ΪΣ ωΎϔΗέ΍ έΩ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍
̳
.Ζγ΍ ϩΪη ϪΘϓή̳ ήψϧ έΩ ΎϳέΩ
̵΍έΑΩϳΎΑϧ̶ϗέΑϭέΎΟί΍ˬ̶̳ΩϳΩΏϳγ΁ϭΕΣ΍έΟίϭέΑί΍ΏΎϧΗΟ΍̵΍έΑ
ΩϭηϩΩΎϔΗγ΍έϳίϑέΎλϣ
.ΕΎϧ΍ϮϴΣ Ύϳ ιΎΨη΍ ̵ϭέήΑ ϩΩΎϔΘγ΍„
:ζ̰ϣ„
.ϝΎόΘη΍ ϝΎΣ έΩ Ύϳ ϭ ύ΍Ω ˬΰϴΗ ̵ΎϫϪΒϟ ̵΍έ΍Ω ˬ̭ΎϧήτΧ ˯Ύϴη΍ −
.ΕΎόϳΎϣ ϭ ΏϮσήϣ Ω΍Ϯϣ −
.ΎϫίΎ̳ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ έΎΠϔϧ΍ Ύϳ ϭ ϝΎόΘη΍ ̵ϻΎΑ ΖϴϠΑΎϗ ̵΍έ΍Ω Ω΍Ϯϣ −
̵ΰ̯ήϣ Εέ΍ήΣ ̵ΎϫϢΘδϴγ Ύϳ ϭ ϪϨϴϣϮη ί΍ ϪϠλΎΣ ϩΩϭΩ ϭ ήΘδ̯ΎΧ −
.ϥΎϤΘΧΎγ
.̶̢̯ϮΘϓ ϭ ή̴̡Ύ̩ ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩ ήϧϮΗ έΎΒϏ ϭ Ωή̳ −
̶ϗέΑϭέΎΟ̵ΎϫϪγϳ̯ˬ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟˬ̶̯ΩϳΕΎόρϗ
̵΍ήΑ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϪδϴ̯ ϭ (ϩ̬ϳϭ) ̶Ϡλ΍ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ˬΎϣ ̶Ϡλ΍ ̶̯Ϊϳ ΕΎότϗ
ˬϦϳ΍ήΑΎϨΑ .Ϊϧ΍ϩΪη ̶Σ΍ήσ ϥΎϤϳΎϫ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ̵ΎϫίΎϴϧ ϭ ΕΎμΨθϣ ΎΑ έΎ̯
ϭ (ϩ̬ϳϭ) ̶Ϡλ΍ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ˬ̶Ϡλ΍ ̶̯Ϊϳ ΕΎότϗ ί΍ ςϘϓ ΩϮη̶ϣ ϪϴλϮΗ
ϭέΎΟ ̶ϧϻϮσ ήϤϋ Ϫ̯ Ζγ΍ ΐϴΗήΗ Ϧϳ΍ ϪΑ .ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ Ύϣ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϪδϴ̯
.ΩϮη̶ϣ ϦϴϤπΗ ϥ΁ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ ̵ϻΎΑ Ζϴϔϴ̯ ϡϭ΍ΪΗ ϭ ̶ϗήΑ
!
ΩϳϳΎϣϧϪΟϭΗ˱Ύϔρϟ ΎΑ Ύϳ ΐγΎϨϣΎϧ ̵ΎϫϪδϴ̯ ϭ (ϩ̬ϳϭ) ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ˬ̶̯Ϊϳ ΕΎότϗ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̶̳ΪϳΩ ΐϴγ΁ .ΪϧΎγήΑ ΐϴγ΁ ΎϤη ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ϦϴϳΎ̡ Ζϴϔϴ̯
.Ϊϧήϴ̶̳Ϥϧ έ΍ήϗ Ύϣ ̶Θϧ΍έΎ̳ ζηϮ̡ ΖΤΗ ϞϳΎγϭ ωϮϧ Ϧϳ΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ̶ηΎϧ
̶ϧϣϳ΍ΕΎϋϼρ΍
ϩΪη ϪΘΧΎϨη ̶Ϩϓ Ε΍έήϘϣ ΎΑ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ Ϧϳ΍
̶ϨϤϳ΍ Ϧϴϣ΄Η ΎΑ ςΒΗήϣ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΎΑ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ
.Ζγ΍ έΎ̳ίΎγ ˬΩ΍ήϓ΍
ςγϮΗ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ̶ΗέϮλ έΩ ςϘϓ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ „
̵΍έ΍Ω Ω΍ήϓ΍ ϭ ήΘθϴΑ ϭ ϝΎγ 8 ϥΎ̯ΩϮ̯
Ω΍ήϓ΍ ΰϴϧ ϭ ̶ϨϫΫ Ύϳ ̶δΣ ˬ̶Θ̯ήΣ ΖϳΩϭΪΤϣ
ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ̶ϓΎ̯ ΕΎϋϼσ΍ Ύϳ ϪΑήΠΗ ΪϗΎϓ
ΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ω έ΍ήϗ ΕέΎψϧ ΖΤΗ Ϫ̯ Ωήϴ̳ έ΍ήϗ
ϦϤϳ΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϪϨϴϣί έΩ ΍έ ϡίϻ ̵ΎϫείϮϣ΁ Ύϳ
ί΍ ̶ηΎϧ Ε΍ήτΧ ϭ ϩΩϮϤϧ ΖϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍
.ΪϨηΎΑ ϩΩή̯ ̭έΩ ΍έ ϥ΁
8001 056 552 - 970830
ϦϴϬϜΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·
f’:&¶*Kf¡kH¢<–)fE|G*Kj©˜©k„6ÏgG*…6f©F&¶*zŒ+&* „
f¤¡H…‚›w-K4f„‚G*
—f¡k1¶*|†1 <=
Ε΍ϮΒόϟ΍ϭΕΎϴϟΎϤϜϟ΍ϭΕΎϳέΎτΒϟ΍ϭΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍βϧΎϜϤϟ΍ϢϴϠδΗΐΠϳ
ΔΌϴΒϟ΍ΔϳΎϤΣήϴϳΎόϣϖΒτΗϲΘϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ήϳϭΪΗΓΩΎϋ·ΕΎϋΩϮΘδϤϟ
ΔϣΎϤϘϟ΍ϦϤοϢϛ΍ήϤϟ΍ΕΎϳέΎτΒϟ΍ϭΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍βϧΎϜϤϟ΍˯ΎϘϟΈΑϢϘΗϻ
ΔϴϟΰϨϤϟ΍
“ª›kG*,§g<
$f¡.&* 4|„ƒ›G…9|ŒkG*¢Hj„€¡˜žG*jMfž0¨›<“©›kG*,§g<œžŒ- ,2f<(* ¢˜žM *{G jc©gGf+ ,4f„9 |©= 2*§H ¢H jI§˜H ªJK f¤›•I
f¤©G(* j/f0šf¡JzŒ-ŸGªkG*“©›kG*2*§H¢H…‚›w-fJ|MKzÏk„6* ,2f<(* f‰¡G jŒ+fkG* ©žqkG* mf<2§k„€H ¨G(* f¤ž©›„€k+
$*|„ƒwG*j†•¡G*»Grüner Punkt«mf’›wžG*
ŸMz•G*5f¤qG*
„
,2f<(¶ j›+fE §©n©G mfI§M&* mfM4f†+ ¨›< 5f¤qG* *{J œžk„M $ϞŒG*jHz1~F|H–M|:¢<¶(*5f¤qG*¢©¤˜-5§qM¶™G{G¢t„G*
…‚„‚wkžG*|qkžG*KzžkŒžG*
Ϣϛ΍ήϤϟ΍ΕΎϳέΎτΒϟ΍
ϞϘϨϟ΍ϥ΄θΑΕΎψΣϼϤϟ΍ΓΎϋ΍ήϣϰΟήϳ
ϦϣκϠΨΘϟΎΑϢϬϟ΢Ϥδ˵ϳϦϣϲϫϥϮμμΨΘϤϟ΍ϥϮϴϨϔϟ΍ϝΎϤόϟ΍ςϘϓ
ΐΒδΘϳϥ΃ϦϜϤϳϲΟέΎΨϟ΍ϞϜϴϬϟ΍˯ΎτϏ΢ΘϓΔΠϣΪϤϟ΍ΕΎϳέΎτΒϟ΍
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔδϨϜϤϟ΍ϑϼΗ·ϲϓ
ϰϠϋςϐπϟ΍ϲϓήϤΘγ΍ˬΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔδϨϜϤϟ΍ϦϣΔϳέΎτΒϟ΍Ν΍ήΧϹ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϨΤηώϳήϔΗϢΘϳϥ΃ϰϟ·ϑΎϘϳϹ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϊϠΧ΍ϢΛΎϬϜϔϟϲΟέΎΨϟ΍ϞϜϴϬϟ΍ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ϲϏ΍ήΒϟ΍έΩ΃ϞϣΎϜϟΎΑ
ΔϳέΎτΒϟ΍Ν΍ήΧϹϲΟέΎΨϟ΍ϞϜϴϬϟ΍˯ΎτϏ
ˬΓΪΣϰϠϋϞϛΔϳέΎτΒϟ΍ΕϼλϭϞμϓ΍ˬήμϗΓή΋΍ΪϟνήόΘϠϟΎ˱όϨϣ
έϮϔϟ΍ϰϠϋΏΎτϗϷ΍ϝΰϋΓΎϋ΍ήϣϊϣˬϯήΧϷ΍ϮϠΗΓΪΣ΍Ϯϟ΍
έΪϘΑΔψϔΘΤϣΔϳέΎτΒϟ΍ϞψΗϑϮδϓˬΔϨΤθϠϟϡΎΘϟ΍ύ΍ήϔϟ΍ΔϟΎΣϲϓϰΘΣ
ήμϘϟ΍Γή΋΍ΩΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓΎϬϗϼρ·ϢΘϳϲΘϟ΍ϲϫϭˬΎϬϠΧ΍ΪΑΔϗΎτϟ΍Ϧϣ
Ÿª›„€G* *zwk„6·*
„
„
ΪϳέϮΘϟ΍ϕΎτϧϦϤοΩϮΟϮϤϟ΍ϦΤθϟ΍ϞΑΎϛςϘϓϡΪΨΘγ΍ϦΤθϟ΍ΪϨϋ „
j0§G mfIf©gG –+f†H ¢t„7 œ+fF œ©„-K œ©„8§- ¨›< |„‚kE*
¡„‚G*
j•›žG*¢FfH&¶*ªD‡•D5f¤qG*¢t„7K¢M~w-¨›<…8|0*
¢H ¨›<&* K&* °0 ¢H œE&* ,4*|0 mf/4zG 5f¤qG* …ƒM|Œk+ Ÿ•- ¶
°40
©žq-£*~1K&* |k›’G*…€©F£Kz+j„€¡˜žG* *zwk„6f+f•›†HŸ•-¶
2|†G*|k›DKš|tžG*jMfž0|k›Dj+|-&¶*
4|„ƒ›G5f¤qG*…9|ŒkMzE <=
¢HjgM|E,4§„6fžG*K“©‰¡kG*jJ§Dfž¡©+j„€¡˜žGf+‡’„G*h¡qj+f„8(¶*|†1<=…6&*|G*
ª›„8&*¢t„7œ+f˜+¥Gzgk„6*K“GfkG*¢t„G*œ+fF zwk„€-¶
œ+fF ¢H ¥<~¡- ¶ j©)f+|¤˜G* j˜g„G* ¢< ¢t„G* œ+fF œ„‚’G
…€+f•G*¢Hœ+œ©„8§kG*
4f„‚tIÏG¥„9|Œ-¶K,2f0”*§0¨›<¢t„G*œ+fFht„€-¶
¢<¥›„‚D*K&* 5f¤qG*”f•M(f+ŸEj„€¡˜žG*¨›<fž<&* jM&* $*|/(* œgE
j©)f+|¤˜G*j˜g„G*K¢t„G*œ+fF
4*|„9&¶j„9|ŒkžG*j„€¡˜žG*œ©„k+Ÿ•-¶
¢t„G*œ+fF¢<¥›„‚D*K&* 5f¤qG*”f•M(f+ŸEœ›1pKz0jGf0ªD
j©)f+|¤˜G*j˜g„G*K
4f©G*†E|©©-Kvτ8(¶*fž<&* $*|/(* 5§qM¶4f†1&¶*h¡qkG
zžkŒžG*$ϞŒG*jHz1~F|HœgE¢H¶(*j„€¡˜žGf+
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
ϑϱ΍ϝΡ΍ϝ΍Ε΍ϝΕ΍ϝϱΓϱΝΏ·ϱϕ΍ϑ΍ϝΝϩ΍ίωϝϯ΍ϝϑϭέϭ΍ϝ΍Ει΍ϝ „
ΏΥΩϡΓ΍ϝωϡϝ΍˯
·Ϋ΍ΕϡΩϭϥϕιΩεϑρα΍Ήϝ΃ϭΕϭύϝα΍Ήϝ·ϝϯΩ΍Υϝ΍ϝΝϩ΍ί
–
·Ϋ΍Εωέν΍ϝΝϩ΍ίϝϝαϕϭρϭϝΡϕΏϩνέέ
42f„‚HKj+§:|G*KjM§qG*m*|.'§žG*¢Hj„€¡˜žG*jMfž0¨›<…8|0*
jI§w„€G*
|k›’G*¨›<§t˜G*¨›<jM§ktHK&*fŒk„7ÏGj›+fE2*§HjM&*„ƒ-¶
¥DÏ1K2|†G*|k›Dš|tžG*jMfž0|k›D|k›’G*…€©F
mf’›wH‡’„7<=$f¡gG*E*§HªD *zwk„6ÏGjg„6f¡H|©=j„€¡˜žG*
5f¤qGf+4|„9pKz0¨G(*«2'§M£&*¢˜žM$f¡gG*
‡’„Gf+ f©•G* z<jGf0ªD5f¤qG*“EK&*
„
„
„
„
ΎϬϠϘϧ˯ΎϨΛ΃έήπϠϟνήόΘϟ΍ϦϣΔδϨϜϤϟ΍ΔϳΎϤΣϰϠϋϒϴϠϐΘϟ΍ΓϮΒϋϞϤόΗ
„
ΕΩέ΃΍Ϋ·ϭ ίΎϬΠϟ΍ϞϘϨϟΎϬϣ΍ΪΨΘγϻϒϴϠϐΘϟ΍ΓϮΒόΑυΎϔΘΣϻΎΑϰλϮϳ΍άϟϭ
ϞϴϟΪϟ΍ΔϳΎϬϧϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍Ε΍ΩΎηέϹ΍ΓΎϋ΍ήϣϰΟήϴϓˬϒϴϠϐΘϟ΍ΓϮΒϋϦϣκϠΨΘϟ΍
mfM4f†gG*
¶(* f¤©G(* §„8§G* vfkMR ¶K §©n©G mfI§M&* mfM4f†g+ 2K~H š5f¤/
£fH&¶*ª<*KzG™G3K¢©„‚„‚wkžG*vτ8(¶*ª©¡’G
|/fkG*K&* $Ϟ<jHz1~F|Hi|E&* ¨G(* ¥/§kG*¨/|MmfM4f†gG*|©©kG
zžkŒžG*…‚„‚wkžG*
33
8001 056 552 - 970830
ar
*zwk„6¶*œ©Gz+‹f’k0¶*¨/|M
œ©G2 ¦'Kf†<(* ¨/|M |1%* …‚w„G Bosh j„€¡˜žG* Ÿ©›„€- jGf0 ªD
f¤ŒH *zwk„6¶*
mfžª›Œk›G–+f†žG* *zwk„6·*
ρϕϑϱϝΥ΍Ωϝ΍ϕ΍ρϥϝ΍ϱϑϭϱϝίϥϡϝ΍ϡ΍ΩΥΕα΍ϝϝιιΥϡί΍ϩΝϝ΍΍Ϋϩ
j„€¡˜žG* *zwk„6* 5§qM · 4*|„9&* K&* mf+f„8(* pKz0 h¡qkG
…9|G
‡’„G*Ï1¢HmfI*§©tG*K&*2*|D&¶*“©‰¡ª›MfH‡’„7
jqJ§kžG*K&*j¡1f„€G*K&*”*§tG*,2f0K&*jt„‚Gf+,4f„ƒG*2*§žG* −
j›)f„€G*K&*jg:|G*2*§žG* −
,|q’kžG*K&*fŒk„7¶*jŒM|„6m*5fG*K2*§žG* −
jcDzkG*,~¤/&*KjcDzkG*zE*§H¢H¢©q-f¡G* fw„€G*K2fH|G* −
jM~F|žG*
|M§„‚kG*mf¡©FfHKmfŒ+f†G*¢Hr-f¡G*4fg0&¶*4fg= −
„
„
ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϭˬΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭˬέΎϳϐϟ΍ϊρϗ
ΔλΎΧϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗ
ι΋ΎλΧϊϣˬΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϝΛϣˬΔϘϓ΍ϭΗϣΔϳϠλϷ΍
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍έΎλΗϗΎΑϙΣλϧϧϙϟΫϟΎϧΑΔλΎΧϟ΍αϧΎϛϣϟ΍ΕΎΑϠρΗϣϭ
ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗϰϠϋ
ϩΫϬΑϭΎϧΑΔλΎΧϟ΍ΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϭΔϳϠλϷ΍ΔλΎΧϟ΍
ϑϳυϧΗϟ΍˯΍ΩϷέ΍έϣΗγΎΑΔϳϟΎϋΓΩϭΟϭ˱ϼϳϭρ΍ ˱έϣϋϥϣοΗΔϘϳέρϟ΍
ϙΗγϧϛϣΑ
ΔυϭΣϠϣ
ΔΑέΗ΃αΎϳϛ΃ϭΔλΎΧΕΎϘΣϠϣΔϳϠϳϣϛΗΕΎϘΣϠϣϭˬέΎϳϏϊρϗϡ΍ΩΧΗγ΍
ϱΩ΅ϳΩϗΓΩϭΟϟ΍ΙϳΣϥϣΔοϔΧϧϣΔϣϳϗΕ΍Ϋϭ΃ΔϗΩΑΔϘΑΎρϣέϳϏ
ϥΎϣοϟ΍ΎϬϳρϐϳϻέ΍έοϷ΍ϩΫϫϭˬϙΗγϧϛϣΑέ΍έο΃ωϭϗϭϰϟ·
ΕΎΟΗϧϣϟ΍ϩΫϫϝΛϣϡ΍ΩΧΗγ΍ΏΑγΑΕόϗϭΎϬϧ΃ΎϣϟΎρˬΎϧΑιΎΧϟ΍
£fH&·*m*2f„74(*
mfž©›Œ-K ,zžkŒžG* j©¡•kG* z<*§•G* –+f†- j„€¡˜žG* ¦{J
j›„‚G*m*3£fH&¶*
|ž< ¢H *$z+ f’:&¶* œgE ¢H 5f¤qG* *zwk„6* ¢˜žM „
m*4z•G* «K3 …8fw„7&¶* œgE ¢HK |nF&fD m*§¡„68
«z•k’H K&* ,2KztžG* j©›•ŒG* K&* j©„€tG* K&* jMz„€qG*
–g„6*3(* K&* Ÿ¤kgE*|HŸ-*3(* ™G3KjD|ŒžG*K&*K,|gwG*
5f¤q›G ¢H%¶* *zwk„6¶f+ –›ŒkM fž©D Ÿ¤¤©/§™G3¢<jq-f¡G*|:fwžGf+Ÿ¤k©<§-K
5f¤qGf+hŒ›G*f’:&ÏG5§qM¶ „
jIf©„‚G* fž<&* K&* “©‰¡kGf+ f©•G* f’:&ÏG 5§qM ¶ „
jgE*|H£K2 zwk„€žGf+j:§¡žG*
34
8001 056 552 - 970830
Gerätebeschreibung
de
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
e)
f)
g)
1 Motorschutzfilter
2 Filterschaum
3 Motoreinheit
4 Fugendüse
5 Anzeige Ladebetrieb
6 Schiebschalter Hand-Akkusauger
7 Ladekabel
8 Zubehörkit*
a) Lange Fugendüse
b) Düse mit Borstenkranz
c) Wechselaufsatz für Polster
(für Düse mit Borstenkranz)
d) Matratzendüse
e) Verlängerungsschlauch
f) Verbindungsadapter
g) Zubehörtasche
* je nach Ausstattung
35
8001 056 552 - 970830
de
Saugen
Bild 2
Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger
der Baureihe BHN entschieden haben.
In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene
BHN – Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich,
dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale
und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie sollten nur
das Original Zubehör von Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das
bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.
Schieben Sie den Schiebeschalter in die gewünschte
Position, um die Saugleistung einzustellen:
1
‡ Position 1
Für einfache Reinigungsaufgaben
Das Gerät erzielt hier die maximale Laufzeit.
2
‡ Position 2
Saugen mit maximaler Leistung
Für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
Das Gerät erzielt hier eine kürzere Laufzeit.
Bitte Bildseiten ausklappen!
Fugendüse
Zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
Bild 3
‡
Die Fugendüse, wie dargestellt, in die Saugöffnung
des Akkusaugers stecken.
Aufladen
Nach der Arbeit
!
‡
Achtung:
Vor dem ersten Betrieb sollten die Akkus des Staubsaugers vollständig geladen werden.
Zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel verwenden. Ladekabel nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen. Laden
Sie das Gerat nicht bei Temperaturen unter 0°C oder
über 40°C.
Bild 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Stellen Sie den Staubsauger zum Laden in die Nähe
einer Steckdose. Das Gerät kann frei im Raum abgestellt werden.
Ladekabel hinten in den Anschluss des Gerätes stecken.
Stecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot.
Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchtet die Ladeanzeige blau und erlischt nach einigen Minuten.
Der Akku wird dann nicht weiter geladen. Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach leuchtet
die Anzeige wieder blau.
Es ist unbedenklich das Gerät auch nach vollständiger Ladung an Ladekabel und Steckdose angeschlossen zu lassen.
Eine Erwärmung des Ladekabels und Handstaubsaugers ist normal und unbedenklich.
Anzeige Ladestatus Akku
Die Anzeige gibt den Ladezustand des Akkus an.
„ Ist der Akku voll aufgeladen, leuchtet die Anzeige blau.
„ Blinkt die Anzeige muss der Akku wieder aufgeladen
werden.
36
Bild 4
Nach dem Saugen das Gerät ausschalten.
Leeren des Staubbehälters
Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der
Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden.
Bild 5
‡
Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstaste entriegeln und von der Motoreinheit abziehen.
Bild 6
‡
‡
Motorschutzfilter und Filterschaum mit Hilfe des
Handgriffs aus dem Staubbehälter entnehmen.
Staubbehälter entleeren.
Reinigung der Filter
Bild 7
‡
‡
‡
Staubbehälter entriegeln. Motorschutzfilter und Filterschaum aus dem Staubbehälter entnehmen (siehe Bilder 5 und 6 )
Motorschutzfilter und Filterschaum durch Ausklopfen reinigen.
Bei starker Verschmutzung können die Filter und der
Staubbehälter ausgewaschen werden.
Staubbehälter im Anschluss mit einem trockenen
Tuch ausreiben; Filter vor dem Wiedereinsetzen
komplett trocknen lassen.
8001 056 552 - 970830
Bild 8
a) Motorschutzfilter und Filterschaum in den Staubbehälter einsetzen.
b) Staubbehälter auf die Motoreinheit aufsetzen und verrasten.
Bei Bedarf können neue Filter über unseren Kundendienst bezogen werden.
Zubehörkit
Bild 9
Zubehör wie dargestellt per Adapter in die Saugöffnung des Akkusaugers stecken.
a) Lange Fugendüse
für schwer zugängliche Stellen
b) Düse mit Borstenkranz
für Armaturen und festsitzenden Schmutz
c) Wechselaufsatz für Polster (für Düse mit Borstenkranz)
Für Sitze und Polster
Wenn Sie die Düse mit Borstenkranz als Polsterdüse nutzen wollen, zunächst Borstenkranz seitlich
von der Düse abziehen. Danach Wechselaufsatz für
Polster in Gegenrichtung auf die Düse aufschieben.
Auf richtigen Sitz achten.
d) Matratzendüse
für Matratzen und Polster
e) Verlängerungsschlauch
für schwer zugängliche und hohe Bereiche.
Die vorherig genannten Düsen (Bild 9 a-d) können jeweils auf den Schlauch aufgesetzt werden.
Pflege
Vor Reinigung des Akkussaugers muss dieser ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
Sie können ihn mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.
!
Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger
verwenden. Sauger niemals in Wasser tauchen.
Technische Änderungen vorbehalten.
37
8001 056 552 - 970830
Your vacuum cleaner
en
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
d)
1
g)
1 Motor protection filter
2 Foam filter
3 Motor unit
4 Crevice nozzle
5 Charging indicator
6 Sliding switch on cordless handheld vacuum cleaner
7 Charging cable
8 Accessory kit*
a) Long crevice nozzle
b) Nozzle with brush rim
c) Interchangeable upholstery fitting (for nozzle with brush rim)
d) Mattress nozzle
e) Extension hose
f) Connection adapter
g) Accessory bag
38
* Depending on model
e)
f)
8001 056 552 - 970830
en
Vacuuming
Fig. 2
Congratulations on your purchase of a Bosch vacuum
cleaner from the BHN series.
This instruction manual describes various BHN models,
which means that some of the equipment features and
functions described may not apply to your model. You
should only use genuine Bosch accessories, which
have been specially developed for your vacuum cleaner
to achieve the best possible vacuuming results.
Please fold out the illustrated pages.
Slide the sliding switch to the required
position to set the suction power:
1
‡ Position 1
For simple cleaning tasks
The appliance achieves the maximum run time at
this setting.
2
‡ Position 2
Maximum suction power
For especially demanding cleaning tasks.
The appliance achieves a shorter run time at this setting.
Crevice nozzle
For vacuuming crevices and corners, etc.
Fig. 3
Charging
‡
!
After using the appliance
Caution:
Before using the vacuum cleaner for the first time,
fully charge the batteries.
To charge the appliance, only use the charging cable
included with the appliance. The charging cable
must only be connected and operated as specified
on the rating plate. Do not charge the appliance at
temperatures below 0 °C or above 40 °C.
Fig. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
To charge the vacuum cleaner, place it near to a socket. The appliance can be left standing anywhere
in the room.
Plug the charging cable into the connection at the
rear of the appliance.
Plug the charging cable plug into the socket.
The charging indicator is lit up red when the appliance is charging.
Once the battery is fully charged, the charging indicator will light up blue and will then go out after a
few minutes. The battery will stop charging. Disconnect the appliance from the mains briefly to check.
The indicator will then light up blue again.
It is safe to leave the appliance connected to the
charging cable and socket even when it is fully charged.
It is normal for the charging cable and hand-held vacuum cleaner to become hot and this is not a cause
for concern.
Battery charging status indicator
The indicator shows the charging status of the battery.
„ Once the battery is fully charged, the indicator will
be lit blue.
„ When the indicator flashes, the battery must be recharged.
Insert the crevice nozzle into the air intake opening
of the cordless vacuum cleaner as shown.
Fig. 4
‡
Switch off the appliance after vacuuming.
Emptying the dust container
In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every
use.
Fig. 5
‡
Press the release button to unlock the dust container and then remove it from the motor unit.
Fig. 6
‡
‡
Use the handle to remove the motor protection filter
and foam filter from the dust container.
Empty the dust container.
Cleaning the filter
Fig. 7
‡
‡
‡
Unlock the dust container. Remove the motor protection filter and foam filter from the dust container
(see fig. 5 and 6 )
Clean the motor protection filter and foam filter by
tapping out the dirt.
If the filters and the dust container are heavily
soiled, the dirt can be washed out.
Then wipe out the dust container with a dry cloth; allow the filters to dry completely before re-inserting
them.
39
8001 056 552 - 970830
Fig. 8
a) Insert the motor protection filter and foam filter into
the dust container.
b) Fit the dust container onto the motor unit and lock it
into place.
New filters can be obtained from our after-sales service, if required.
Accessory kit
Fig. 9
Accessories are inserted into the air intake opening of
the cordless vacuum cleaner using adapters as shown.
a) Long crevice nozzle
For difficult-to-reach places
b) Nozzle with brush rim
For fittings and stubborn dirt
c) Interchangeable upholstery fitting (for nozzle with
brush rim)
For seats and cushions
If you want to use the nozzle with brush rim as an
upholstery nozzle, first pull the brush rim sideways
off the nozzle. Then, pushing in the opposite direction, fit the interchangeable upholstery fitting onto
the nozzle.
Make sure that it is seated correctly.
d) Mattress nozzle
For mattresses and cushions
e) Extension hose
For difficult-to-reach and high up places.
All the nozzles listed above (fig. 9 a-d) can be fitted to
the hose.
Care
Make sure that the cordless vacuum cleaner is switched off and disconnected from the charger before
cleaning it.
It can be cleaned using a standard commercially available plastic cleaner.
!
Do not use abrasive cleaning product, glass cleaner
or multi-purpose cleaning product. Never immerse
the vacuum cleaner in water.
Subject to technical modifications.
40
8001 056 552 - 970830
Description de l'appareil
fr
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
d)
1
e)
f)
g)
1 Filtre de protection du moteur
2 Filtre mousse
3 Bloc moteur
4 Suceur long
5 Témoin de charge
6 Commutateur coulissant de l'aspirateur à main portatif
7 Cordon de charge
8 Kit accessoires*
a) Suceur long
b) Suceur avec couronne de soies
c) Unité interchangeable pour l'ameublement
(pour les suceurs avec couronne de soies)
d) Suceur matelas
e) Rallonge
f) Adaptateur de connexion
g) Sac à accessoires
* selon l'équipement
41
8001 056 552 - 970830
fr
Aspiration
Fig. 2
Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur
Bosch de la série BHN.
Cette notice d'utilisation présente différents modèles
BHN. Il se peut donc que les caractéristiques et les fonctions décrites ici ne concernent pas toutes votre aspirateur. Utilisez exclusivement les accessoires d'origine
Bosch. Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur, pour vous permettre d'obtenir un résultat de
nettoyage optimal.
Veuillez déplier les volets illustrés !
Poussez le commutateur à curseur dans la position
souhaitée
pour régler la puissance d'aspiration :
1
‡ Position 1
Pour des tâches de nettoyage simples
L'appareil atteint ici la durée de marche maximale.
2
‡ Position 2
Aspiration à puissance maximale
Pour des tâches de nettoyage particulièrement difficiles.
L'appareil atteint un temps de marche plus court.
Suceur long
Pour aspirer les joints et les coins, etc.
Fig. 3
‡
Rechargement
!
Attention :
Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, sa
batterie doit être entièrement chargée.
Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement
le chargeur compris dans la livraison. Raccordez et
mettez en service le chargeur uniquement selon les
indications figurant sur la plaque signalétique. Ne
rechargez pas l'appareil à des températures inférieures à 0°C ni supérieures à 40°C.
Fig. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Pour recharger l'aspirateur, placez-le à proximité
d'une prise. L'appareil peut être posé librement dans
la pièce.
Connectez le chargeur dans la prise située à l'arrière
de l'appareil.
Connectez la fiche du cordon de charge dans la prise
secteur.
Le témoin de charge s'allume en rouge pendant le
chargement.
Lorsque la batterie est complètement chargée, le
témoin de charge s'allume en bleu et s'éteint après
quelques minutes. La batterie n'est alors plus chargée. Pour vérifier si la charge est correcte, débranchez brièvement l'appareil du secteur. Le témoin
s'allume alors de nouveau en bleu.
Il n'est pas souhaitable de laisser l'appareil, une fois
entièrement chargé, connecté au câble de charge et
à la prise.
Le chargeur et l'aspirateur balai peuvent chauffer :
cela est normal et sans risque.
Indicateur de l'état de charge de la batterie
L'indicateur indique l'état de charge de la batterie.
„ Lorsque la batterie est complètement chargée,
l'indicateur est allumé en bleu.
„ Lorsque l'indicateur clignote, la batterie doit être rechargée.
42
Introduisez le suceur long dans le trou d'aspiration
de l'aspirateur à main portatif, comme illustré.
Après utilisation
Fig. 4
‡
Éteignez l'appareil après le nettoyage.
Vidage du bac à poussières
Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est
recommandé de vider le bac à poussières après chaque
utilisation.
Fig. 5
‡
Déverrouillez le bac à poussières à l'aide du bouton
de déverrouillage et retirez-le du bloc-moteur.
Fig. 6
‡
‡
Extrayez le filtre de protection du moteur et le filtre
mousse du bac à poussières en vous servant de la
poignée.
Videz le collecteur de poussières.
Nettoyage des filtres
Fig. 7
‡
‡
‡
Déverrouillez le bac à poussières. Extrayez le filtre
de protection du moteur et le filtre mousse du bac à
poussières (voir les figures 5 et 6 )
Nettoyez le filtre de protection du moteur et le filtre
mousse en tapotant dessus.
Les filtres et le bac à poussières peuvent être lavés
s'ils sont très encrassés.
Ensuite, frottez l'intérieur du bac à poussières avec
un chiffon sec ; laissez complètement sécher les filtres avant de les remettre en place.
8001 056 552 - 970830
Fig. 8
a) Mettez en place le filtre de protection du moteur et le
filtre mousse dans le bac à poussières.
b) Posez le bac à poussières sur le bloc moteur et verrouillez-le.
En cas de besoin, il est possible d'acheter des filtres
neufs auprès de notre service après-vente.
Kit accessoires
Fig. 9
Introduisez l'accessoire par l'adaptateur dans le trou
d'aspiration de l'aspirateur à main portatif, comme illustré.
a) Suceur long
pour les endroits difficilement accessibles
b) Suceur avec couronne de soies
pour les armatures et la poussière incrustée
c) Unité interchangeable pour l'ameublement (pour les
suceurs avec couronne de soies)
Pour les sièges et l'ameublement
Si vous souhaitez utiliser le suceur avec couronne
de soies comme suceur ameublement, retirez tout
d'abord la couronne de soies latéralement du suceur. Remettez ensuite l'unité interchangeable pour
l'ameublement sur le suceur dans le sens inverse.
Vérifiez le bon positionnement.
d) Suceur matelas
pour les matelas et les coussinets
e) Rallonge
pour les endroits difficilement accessibles ou hauts.
Les suceurs précédemment mentionnés (fig. 9 a-d)
peuvent chacun être mis en place sur le tuyau.
Entretien
Avant de nettoyer l'aspirateur à main, ce dernier doit
être éteint et séparé du cordon de charge.
Il peut être entretenu avec du produit de nettoyage
pour plastique usuel du commerce.
!
N'utilisez aucun produit récurant, nettoyant pour
vitre, ni aucun nettoyant universel. Ne plongez
jamais l'appareil dans l'eau.
Sous réserve de modifications techniques.
43
8001 056 552 - 970830
Descrizione dell'apparecchio
it
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
g)
1 Filtro protezione motore
2 Materiale espanso
3 Motore
4 Bocchetta per giunti
5 Indicatore della funzione di caricamento
6 Interruttore a cursore dell'aspirapolvere manuale a batteria
7 Cavo di carica
8 Kit di accessori*
a) Lunga bocchetta per giunti
b) Bocchetta con setole
c) Supporto intercambiabile per imbottiture
(per bocchetta con setole)
d) Bocchetta per materassi
e) Tubo flessibile di prolunga
f) Adattatore di collegamento
g) Borsa portaccessori
44
* a seconda della specifica dotazione
e)
f)
8001 056 552 - 970830
it
Aspirazione
Figura 2
Siamo lieti che Lei abbia scelto un aspirapolvere Bosch
della serie BHN.
Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati diversi modelli BHN. È pertanto possibile che non tutte
le caratteristiche di dotazione e le funzioni descritte
si riferiscano al modello da Lei scelto. Devono essere
utilizzati esclusivamente gli accessori Bosch originali,
pensati in modo specifico per il Suo aspirapolvere, al
fine di garantire il miglior risultato di pulizia possibile.
Aprire le pagine con le figure.
Portare l'interruttore a cursore nella posizione desiderata
per impostare la potenza di aspirazione:
1
‡ Posizione 1
Per semplici lavori di pulizia
L'apparecchio dispone in questo caso della massima
autonomia.
2
‡ Posizione 2
Aspirazione alla massima potenza
Per lavori di pulizia particolarmente impegnativi.
L'apparecchio dispone in questo caso di
un'autonomia più limitata.
Bocchetta per giunti
Per la pulizia di fughe, angoli e così via.
Figura 3
Carica
‡
!
Dopo il lavoro
Attenzione:
Prima del primo utilizzo, le batterie dell'aspirapolvere
dovrebbero essere completamente cariche.
Per il caricamento utilizzare esclusivamente il cavo
di ricarica fornito in dotazione. Collegare e mettere in funzione il cavo di carica solo in conformità a
quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
Non caricare l'apparecchio a temperature inferiori a
0 °C o superiore a 40 °C.
Figura 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Per il processo di carica, posizionare l'aspirapolvere
vicino a una presa di corrente. Si può posizionare
l'apparecchio nel locale senza appoggiarlo.
Infilare il cavo di carica nella parte posteriore
dell'attacco dell'apparecchio.
Inserire la spina del cavo di carica nella presa.
Durante il processo di carica l'indicatore di carica si
accende a luce rossa.
Quando la batteria è completamente carica,
l'indicatore di carica si accende a luce blu e si spegne dopo alcuni minuti. La batteria non continua ad
essere caricata. Per controllare l'apparecchio, staccarlo brevemente dalla rete. Poi l'indicatore si accende nuovamente a luce blu.
Non è pericoloso lasciare collegato l'apparecchio al
cavo di carica e alla presa anche dopo il completamento della carica.
Il
riscaldamento
del
caricabatteria
e
dell'aspirapolvere a mano è un fenomeno normale e
non comporta problemi.
Indicatore stato di carica batteria
L'indicatore mostra lo stato di carica della batteria.
„ Quando la batteria è completamente carica,
l'indicatore si accende a luce blu.
„ Se l'indicatore lampeggia significa che la batteria deve
essere nuovamente ricaricata.
Inserire la bocchetta per giunti nel foro di aspirazione dell'aspirapolvere a batteria, come illustrato.
Figura 4
‡
Dopo l'aspirazione disattivare l'apparecchio.
Svuotamento del contenitore raccoglisporco
Per raggiungere un buon risultato di aspirazione, il
contenitore raccoglisporco dovrebbe essere svuotato
dopo ogni utilizzo.
Figura 5
‡
Sbloccare il contenitore raccoglisporco mediante il
tasto di sblocco e sfilarlo dal gruppo motore.
Figura 6
‡
‡
Rimuovere il filtro di protezione del motore e il materiale espanso con l'ausilio dell'impugnatura dal contenitore raccoglisporco.
Svuotare il contenitore raccoglisporco.
Pulizia dei filtri
Figura 7
‡
‡
‡
Sbloccare il contenitore raccoglisporco. Rimuovere
il filtro di protezione del motore e il materiale espanso dal contenitore raccoglisporco (vedere figure
5 e 6 ).
Pulire il filtro di protezione del motore e il materiale
espanso battendoli leggermente.
In caso di sporco ostinato è possibile lavare i filtri e
il contenitore raccoglisporco.
Quindi strofinare il contenitore raccoglisporco con
un panno asciutto e far asciugare completamente i
filtri prima di reinserirli.
45
8001 056 552 - 970830
Figura 8
a) Inserire il filtro di protezione del motore e il materiale
espanso nel contenitore raccoglisporco.
b) Montare il contenitore raccoglisporco sul gruppo motore e farlo innestare in posizione.
In caso di necessità, possono essere richiesti filtri nuovi al nostro servizio di assistenza tecnica.
Kit di accessori
Figura 9
Inserire l'accessorio attraverso l'adattatore nel foro di
aspirazione dell'aspirapolvere a batteria come illustrato.
a) Bocchetta per giunti lunga
per punti difficili da raggiungere
b) Bocchetta con setole
per cruscotto e sporco ostinato
c) Supporto intercambiabile per imbottiture (per bocchetta con setole)
Per sedute e imbottiture
Se si vuole utilizzare la bocchetta con setole come
bocchetta per imbottiture, prima sfilare le setole lateralmente dalla bocchetta. Poi spingere il supporto
intercambiabile per imbottiture in direzione opposta
sulla bocchetta.
Prestare attenzione a che l'inserimento in sede sia
corretto.
d) Bocchetta per materassi
Per sedute e imbottiture
e) Tubo flessibile di prolunga
per punti difficili da raggiungere anche in altezza
Le bocchette precedentemente menzionate (fig. 9 a-d)
possono essere applicate sul tubo flessibile.
Cura
Prima
di
ciascuna
operazione
di
pulizia
dell'aspirapolvere a batteria, questo deve essere spento e staccato dal caricabatteria.
È possibile pulirlo con un detergente per materie plastiche normalmente in commercio.
!
Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai
l'apparecchio nell'acqua.
Con riserva di modifiche tecniche.
46
8001 056 552 - 970830
Beschrijving van het apparaat
nl
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
e)
f)
g)
1 Motorbeveiligingsfilter
2 Filterschuim
3 Motorblok
4 Kierenmondstuk
5 Indicatie Laden
6 Handgreep hand-accuzuiger
7 Laadkabel
8 Accessoirekit*
a) Lang kierenmondstuk
b) Mondstuk met borstelkrans
c) Wisselopzetstuk voor bekleding
(voor mondstuk met borstelkrans)
d) Matrasmondstuk
e) Verlengingsslang
f) Verbindingsadapter
g) Opbergzak voor accessoires
* afhankelijk van de uitvoering
47
8001 056 552 - 970830
nl
Zuigen
Afb. 2
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie BHN heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende BHN
modellen beschreven. Het is daarom mogelijk dat niet
alle genoemde kenmerken en functies van toepassing
zijn op uw apparaat. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen, dient u alleen gebruik te maken van
originele accessoires van Bosch, die speciaal voor uw
stofzuiger ontwikkeld zijn.
De pagina's met afbeeldingen uitklappen.
Schuif de schuifregelaar in de gewenste
stand om het zuigvermogen in te stellen:
1
‡ Stand 1
Voor eenvoudige reinigingswerkzaamheden
Het apparaat heeft hier de maximale looptijd bereikt.
2
‡ Stand 2
Zuigen met maximaal vermogen
Voor bijzonder veeleisende reinigingswerkzaamheden.
De looptijd van het apparaat wordt hiermee korter.
Kierenmondstuk
Voor het schoonzuigen van kieren en hoeken etc.
Afb. 3
‡
Opladen
!
Let op:
Voor het eerste gebruik moeten de accu's van de
stofzuiger volledig worden opgeladen.
Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde
laadkabel. De laadkabel alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen. Het apparaat niet opladen bij temperaturen onder 0°C of
boven 40°C.
Afb. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Om de stofzuiger op te laden, plaatst u hem dichtbij
een contactdoos. Het apparaat kan vrij in de ruimte
worden geplaatst.
Laadkabel achter in de aansluiting van het apparaat
steken.
Stekker van de laadkabel in de contactdoos steken.
Tijdens het opladen is de laadindicatie verlicht.
Is de accu volledig opgeladen, dan is de laadindicatie gedurende enkele minuten blauw verlicht. De
accu wordt dan niet meer geladen. Koppel het apparaat ter controle korte tijd los van het net. Hierna
is de indicatie weer blauw verlicht.
U kunt het apparaat ook nadat het volledig is opgeladen aan de laadkabel en de contactdoos aangesloten laten.
Het is mogelijk dat de laadkabel en de handstofzuiger warm worden. Dit is normaal en niet bezwaarlijk.
Indicatie Laadstatus accu
De laadtoestand van de accu wordt weergegeven.
„ Is de accu volledig opgeladen, dan is de indicatie
blauw verlicht.
„ Knippert de indicatie, dan moet de accu weer worden
opgeladen.
48
Het mondstuk voor kieren zoals in de afbeelding aangegeven in de zuigopening van de accuzuiger steken.
Na gebruik
Afb. 4
‡
Het apparaat na gebruik uitschakelen.
Het stofreservoir leegmaken
Voor een goed resultaat moet de stofzuiger na gebruik
altijd worden leeggemaakt.
Afb. 5
‡
Het stofreservoir m.b.v. de ontgrendelingstoets ontgrendelen en van de motoreenheid trekken.
Afb. 6
‡
‡
Motorbeveiligingsfilter en filterschuim m.b.v. de
handgreep uit het stofreservoir nemen.
Stofreservoir leegmaken.
Reiniging van de filters
Afb. 7
‡
‡
‡
Stofreservoir ontgrendelen. Motorbeveiligingsfilter
en filterschuim uit het stofreservoir nemen (zie afbeeldingen 5 en 6 ).
Motorbeveiligingsfilter en filterschuim reinigen door
ze uit te kloppen.
Bij sterke verontreiniging kunnen de filters en het
stofreservoir uitgewassen worden.
Stofreservoir vervolgens met een droge doek
schoonwrijven; filters volledig laten drogen voordat ze weer worden teruggeplaatst.
8001 056 552 - 970830
Afb. 8
a) Motorbeveiligingsfilter en filterschuim in het stofreservoir plaatsen.
b) Stofreservoir op de motoreenheid plaatsen en in laten
klikken.
Nieuwe filters zijn desgewenst verkrijgbaar bij onze
servicedienst.
Accessoirekit
Afb. 9
Accessoires zoals aangegeven m.b.v. een adapter in de
zuigopening van de accuzuiger steken.
a) Lang kierenmondstuk
voor moeilijk toegankelijke plaatsen
b) Mondstuk met borstelkrans
Voor armaturen en hardnekkig vuil
c) Wisselopzetstuk voor bekleding (voor mondstuk met
borstelkrans)
Voor stoelen en kussens
Wilt u het mondstuk met borstelkrans gebruiken als
bekledingsmondstuk, trek dan eerst de borstelkrans
zijwaarts van het mondstuk af. Hierna het wisselopzetstuk voor bekleding in tegengestelde richting op
het mondstuk schuiven.
Let erop dat het goed bevestigd is.
d) Matrasmondstuk
Voor matrassen en kussens
e) Verlengingsslang
voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
De eerder genoemde mondstukken (Afb. 9 a-d) kunnen
elk op de slang worden aangebracht.
Schoonmaken
Alvorens de accuzuiger schoon te maken dient deze
uitgeschakeld en losgekoppeld te zijn van de oplader.
U kunt hem onderhouden met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof.
!
Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De zuiger nooit onderdompelen in water.
Technische wijzigingen voorbehouden.
49
8001 056 552 - 970830
Beskrivelse
da
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
g)
1 Motorbeskyttelsesfilter
2 Filterskum
3 Motorenhed
4 Fugemundstykke
5 Indikator for opladning
6 Skydeafbryder, hånd-akkustøvsuger
7 Ladekabel
8 Tilbehørssæt*
a) Langt fugemundstykke
b) Mundstykke med børstering
c) Skifteforsats til polstringer
(til mundstykke med børstering)
d) Madrasmundstykke
e) Forlængerslange
f) Forbindelsesadapter
g) Tilbehørstaske
50
* afhængig af udstyr
e)
f)
8001 056 552 - 970830
da
Støvsugning
Figur 2
Tak, fordi du har valgt en Bosch BHN støvsuger.
I denne brugsanvisning beskrives forskellige BHN – modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de beskrevne
funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model.
Vi anbefaler, at der altid anvendes originalt tilbehør fra
Bosch, fordi det er blevet udviklet specielt til denne
støvsuger for at opnå det optimalt bedste resultat af
støvsugningen.
Sugestyrken indstilles ved at placere
skydeafbryderen på den ønskede position:
‡ Position 1
Til lette rengøringsopgaver
Her opnås støvsugerens maksimale driftstid.
‡ Position 2
Støvsugning med maksimal effekt
Til særligt krævende rengøring.
Støvsugerens driftstid er reduceret.
1
2
Fold billedsiderne ud!
Fugemundstykke
Til støvsugning af fuger, hjørner etc.
Figur 3
‡
Opladning
!
Bemærk:
Inden støvsugeren bruges første gang, skal støvsugerens akku'er lades helt op.
Opladningen må kun foretages med det medfølgende ladekabel. Ladekablet må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet. Apparatet må ikke oplades ved
temperaturer under 0°C eller over 40°C.
Figur 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Sæt støvsugeren til opladning i nærheden af en stikkontakt. Støvsugeren kan placeres frit stående.
Stik ladekablet ind i tilslutningsstikket på bagsiden
af apparatet.
Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
Ladeindikatoren lyser rødt under opladningen.
Når akku'en er ladet helt op, lyser ladeindikatoren blåt og slukkes derefter efter nogle minutter.
Akku'en bliver derefter ikke opladet yderligere. Afbryd kortvarigt strøm-forsyningen til apparatet som
kontrol. Derefter lyser indikatoren blåt igen.
Der er ingen risiko forbundet med at lade apparatet
forblive tilsluttet til ladekabel og stikkontakt, selv
om det er fuldstændigt opladet.
Det er normalt og indebærer ingen fare, at både ladekablet og håndstøvsugeren bliver varme.
Statusindikator for akku-opladning
Indikatoren viser opladningsstatus for akku'en.
„ Når akku'en er helt opladet, lyser indikatoren blåt.
„ Hvis indikatoren blinker, skal akku'en oplades igen.
Stik fugemundstykket ind i akkustøvsugerens sugeåbning, som vist.
Efter brug
Figur 4
‡
Sluk apparatet, når støvsugningen er afsluttet.
Tømning af støvbeholder
For at opnå en optimal støvsugning bør støvbeholderen tømmes efter hver støvsugning.
Figur 5
‡
Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsesknappen, og træk den af motorenheden.
Figur 6
‡
‡
Tag motorbeskyttelsesfiltret og filterskummet ud af
støvbeholderen ved hjælp af håndgrebet.
Tøm støvbeholderen.
Rensning af filtre
Figur 7
‡
‡
‡
Frigør støvbeholderen. Tag motorbeskyttelsesfiltret
og filterskummet ud af støvbeholderen (se figur 5
og 6 ).
Rengør motorbeskyttelsesfiltret og filterskummet
ved at banke dem rene.
Ved kraftig tilsmudsning kan filtrene og støvbeholderen vaskes.
Tør derefter støvbeholderen af med en tør klud, og
lad filtrene tørre helt, inden de sættes på plads igen.
51
8001 056 552 - 970830
Figur 8
a) Sæt motorbeskyttelsesfilter og filterskum på plads i
støvbeholderen.
b) Sæt støvbeholderen på motorenheden, og lad den gå
i indgreb.
Der kan om ønsket bestilles nye filtre hos vores kundeservice.
Tilbehørssæt
Figur 9
Stik det viste tilbehør ind i akkustøvsugerens sugeåbning ved hjælp af adapteren.
a) Langt fugemundstykke
Til svært tilgængelige steder
b) Mundstykke med børstering
Til armaturer og fastsiddende snavs
c) Skifteforsats til polstringer (til mundstykke med børstering)
Til sæder og polstringer
Træk først børsteringen sideværts ud af mundstykket, hvis det skal benyttes som mundstykke til
polstringer sammen med børsteringen. Skyd derefter skifteforsatsen til polstringer på mundstykket i
den modsatte retning.
Sørg for, at forsatsen placeres korrekt.
d) Madrasmundstykke
Til sæder og polstringer
e) Forlængerslange
Til svært tilgængelige og højt placerede steder.
De førhen omtalte mundstykker (figur 9 a-d) kan også
sættes på slangen.
Pleje
Inden akkustøvsugeren rengøres, skal den altid være
slukket, og ladekablet skal være trukket ud.
De kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel
til kunststof.
!
Anvend aldrig skuremidler, glas- eller universalrengøringsmidler. Støvsugeren må aldrig dyppes i
vand.
Med forbehold for tekniske ændringer.
52
8001 056 552 - 970830
Beskrivelse av apparatet
no
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
e)
f)
g)
1 Motorfilter
2 Filterskum
3 Motorenhet
4 Fugemunnstykke
5 Ladeindikator
6 Skyvebryter for batteridrevet håndstøvsuger
7 Ladekabel
8 Tilbehørssett*
a) Langt fugemunnstykke
b) Munnstykke med børstekrans
c) Utskiftbar forsats til møbler
(til munnstykke med børstekrans)
d) Madrassmunnstykke
e) Forlengelsesslange
f) Forbindelsesadapter
g) Veske for tilbehør
* utstyrsavhengig
53
8001 056 552 - 970830
no
Støvsuge
Bilde 2
Det gleder oss at du har valgt en Bosch støvsuger i serien BHN.
I denne bruksanvisningen vises diverse BHN-modeller.
Det kan derfor hende at ikke alle kjennetegn og funksjoner som beskrives, gjelder for akkurat din modell. For
at støvsugeren skal fungere optimalt, bør du bare bruke originalt tilbehør fra Bosch som er utviklet spesielt
for din støvsuger.
Skyv skyvebryteren i ønsket
posisjon for å stille inn sugeeffekten:
‡ Posisjon 1
Til enkle rengjøringsjobber
Her har apparatet maksimal driftstid.
‡ Posisjon 2
Suging med maks. effekt
Til spesielt krevende rengjøringsjobber.
Her har apparatet kortere driftstid.
1
2
Vennligst brett ut sidene med bilder.
Fugemunnstykke
Til støvsuging av fuger og hjørner osv.
Bilde 3
‡
Lading
!
OBS!
Før første gangs bruk bør batteriene til støvsugeren
lades helt opp.
Du må kun bruke den medfølgende ladekabelen ved
lading. Ladekabelen må kun kobles til og tas i bruk
i henhold til opplysningene på typeskiltet. Ikke lad
apparatet ved temperaturer under 0 °C eller over
40 °C.
Bilde 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Plasser støvsugeren i nærheten av en stikkontakt
når den skal lades. Apparatet kan settes fritt i rommet.
Stikk ladekabelen inn i kontakten på baksiden av
apparatet.
Koble ladekabelen til stikkontakten.
Ladeindikatoren lyser rødt under lading.
Når batteriet er fulladet, lyser ladeindikatoren blått
og slukker etter noen minutter. Deretter avsluttes
ladingen av batteriet. Foreta en kontroll ved å koble
apparatet fra strømnettet en kort stund. Deretter lyser indikatoren blått igjen.
Det er helt ufarlig å la apparatet bli stående med
ladekabelen koblet til stikkontakten etter at det er
fulladet.
Det er normalt og helt ufarlig at ladekabelen og
håndstøvsugeren blir varme.
Indikator for ladestatus for batteri
Indikatoren angir batteriets ladenivå.
„ Dersom batteriet er fulladet, lyser indikatoren blått.
„ Dersom indikatoren blinker, må batteriet lades opp.
54
Sett fugemunnstykket inn i sugeåpningen på den
batteridrevne støvsugeren som vist.
Etter arbeidet
Bilde 4
‡
Slå av apparatet når du er ferdig med å støvsuge.
Tømme støvbeholderen
For å oppnå gode resultater må du tømme støvbeholderen hver gang du har brukt støvsugeren.
Bilde 5
‡
Løsne støvbeholderen med låsetasten og trekk den
av motorenheten.
Bilde 6
‡
‡
Ta motorfilteret og filterskummet ut av støvbeholderen ved hjelp av håndtaket.
Tøm støvbeholderen.
Rengjøring av filtrene
Bilde 7
‡
‡
‡
Løsne støvbeholderen. Ta motorfilteret og filterskummet ut av støvbeholderen. (se bilde 5 og 6 )
Rengjør motorfilteret og filterskummet ved å dunke
dem rene.
Dersom de er veldig tilsmusset, kan filtrene og støvbeholderen vaskes.
Tørk deretter av støvbeholderen med en tørr fille, og
la filtrene tørke helt før du setter dem inn igjen.
8001 056 552 - 970830
Bilde 8
a) Sett motorfilteret og filterskummet inn i støvbeholderen.
b) Sett støvbeholderen på motorenheten og la den klikke
på plass.
Trenger du nye filtre, kan disse bestilles hos kundeservice.
Tilbehørssett
Bilde 9
Sett tilbehøret inn i sugeåpningen på den batteridrevne støvsugeren som vist.
a) Langt fugemunnstykke
til vanskelig tilgjengelige steder
b) Munnstykke med børstekrans
til armaturer og fastsittende smuss
c) Utskiftbar forsats til møbler (til munnstykke med
børstekrans)
Til seter og polster
Dersom du vil bruke munnstykket med børstekrans
som møbelmunnstykke, må du først dra børstekransen av munnstykket. Dra den av sidelengs. Deretter
skyver du forsatsen for møbler på munnstykket i
motsatt retning.
Pass på at den sitter riktig.
d) Madrassmunnstykke
til madrasser og møbler
e) Forlengelsesslange
til vanskelig tilgjengelige steder og høye områder.
Alle de ovennevnte munnstykkene (bilde 9 a-d) kan settes på slangen.
Pleie
Håndstøvsugeren må alltid være slått av og koblet fra
laderen før rengjøring.
Du kan rengjøre støvsugeren med vanlig plastrensemiddel.
!
Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler. Senk aldri støvsugeren i vann.
Med forbehold om tekniske endringer.
55
8001 056 552 - 970830
Produktbeskrivning
sv
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
d)
1
g)
1 Motorskyddsfilter
2 Skumplastfilter
3 Motorenhet
4 Fogmunstycke
5 Laddindikering
6 Regel sladdlös handdammsugare
7 Laddsladd
8 Tillbehörssats*
a) Långt fogmunstycke
b) Munstycke med borstkrans
c) Dyntillsats (för munstycke med borstkrans)
d) Madrassmunstycke
e) Förlängningsslang
f) Kopplingsadapter
g) Tillbehörsväska
56
* beroende på utförande
e)
f)
8001 056 552 - 970830
sv
Dammsugning
Bild 2
Tack för att du valt att köpa en Bosch-dammsugare i
BHN-serien.
Bruksanvisningen beskriver olika BHN-modeller. Det
kan hända att vissa finesser och funktioner inte gäller just din modell. Använd bara originaltillbehör från
Bosch, de är specialframtagna till den här dammsugaren för att ge bästa möjliga sugeffekt.
Vik ut bilduppslaget!
Ställ in sugeffekten genom att föra regeln till det läge
du vill ha:
‡
Läge 1
För smidig dammsugning
Enheten får maximal gångtid.
‡ Läge 2
Dammsugning på maxeffekt
För krävande dammsugning.
Enheten får kortare gångtid.
1
2
Fogmunstycke
För dammsugning av fogar och hörn etc.
Bild 3
Laddning
‡
!
Efter arbetet
Obs!
Du måste ladda dammsugarens batterier helt före
första användning.
Använd bara den medföljande laddsladden vid laddning. Anslut och använd bara laddsladden enligt
märkskylten. Ladda inte enheten vid temperaturer
under 0°C eller över 40°C.
Bild 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Ladda dammsugaren vid uttaget. Du kan ställa enheten var du vill i rummet.
Sätt i laddsladden i uttaget baktill på enheten.
Sätt laddsladdens kontakt i uttaget.
Laddindikeringen lyser rött vid laddning.
Laddindikeringen lyser blått när batteriet är fulladdat och slocknar efter några minuter. Batteriet får
inte fortsatt laddning. Du kan kontrollera genom att
göra enheten tillfälligt strömlös. Då lyser indikeringen blå igen.
Laddsladden kan sitta kvar i uttaget även när enheten är fulladdad.
Det är helt normalt att laddsladd och handdammsugare blir varma vid laddning.
Laddindikering
Indikeringen visar aktuell batteriladdning.
„ När batteriet är fulladdat lyser indikeringen blått.
„ Behöver batteriet laddning, så blinkar indikeringen.
Sätt fogmunstycket i den sladdlösa handdammsugarens sugöppning som bilden visar.
Bild 4
‡
Slå av enheten när du dammsugit klart.
Tömma dammbehållaren
Töm dammbehållaren när du dammsugit klart, så får du
bra slutresultat.
Bild 5
‡
Tryck på låsknappen och ta ut dammbehållaren ur
motordelen.
Bild 6
‡
‡
Ta ut motorskydds- och skumplastfilter ur dammbehållaren med handtaget.
Töm dammbehållaren.
Rengöra filtret
Bild 7
‡
‡
‡
Lossa dammbehållaren. Ta ut motorskydds- och
skumplastfilter ur dammbehållaren se bild 5 och
6 )
Rengör motorskydds- och skumplastfilter genom att
knacka ur dem.
Tvätta ur filter och dammbehållare om de är jättesmutsiga.
Torka torrt dammbehållaren med torr trasa; låt filtren torka ordentligt innan du sätter tillbaka dem.
57
8001 056 552 - 970830
Bild 8
a) Sätt i motorskydds- och skumplastfilter i dammbehållaren.
b) Snäpp fast dammbehållaren på motordelen igen.
Du kan beställa nya filter hos service, om det behövs.
Tillbehörssats
Bild 9
Sätt adaptern i den sladdlösa handdammsugarens sugöppning som bilden visar.
a) Långt fogmunstycke
för svåråtkomliga ställen
b) Munstycke med borstkrans
för armaturer och hårt sittande smuts
c) Dyntillsats (för munstycke med borstkrans)
För dynor och polstrade möbler
Vill du använda munstycket med borstkrans som
dynmunstycke, dra av borstkransen åt sidan. Skjut
sedan på dyntillsatsen i motsatt riktning på munstycket.
Se till så att den sitter rätt.
d) Madrassmunstycke
för madrasser och polstrade möbler
e) Förlängningsslang
för svåråtkomliga ställen och högt upp
Munstyckena ovan (bild 9 a-d) går alla att sätta på slangen.
Skötsel
Slå alltid av den sladdlösa dammsugaren och dra ur laddaren före rengöring.
Den går att rengöra med vanlig plastrengöring.
!
Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent.
Doppa aldrig dammsugaren i vatten!
Rätten till tekniska ändringar förbehålls.
58
8001 056 552 - 970830
Laitteen kuvaus
fi
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
e)
f)
g)
1 Moottorinsuojasuodatin
2 Vaahtomuovisuodatin
3 Moottoriosa
4 Rakosuulake
5 Latauksen näyttö
6 Rikkaimurin liukukytkin
7 Latausjohto
8 Varustesarja*
a) Pitkä rakosuulake
b) Suulake jossa harjakehä
c) Vaihto-osa verhousta varten
(suulakkeeseen jossa harjakehä)
d) Patjasuulake
e) Jatkoletku
f) Liitäntäadapteri
g) Varustelaukku
* varusteista riippuen
59
8001 056 552 - 970830
fi
Imurointi
Kuva 2
Onnittelumme, olet valinnut laadukkaan Bosch-mallisarjan BHN-pölynimurin.
Tässä käyttöohjeessa kuvataan erilaiset BHN-mallit.
Sen tähden on mahdollista, että kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria.
Suosittelemme käyttämään vain alkuperäisiä Boschlisävarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti tähän pölynimuriin parhaan imurointituloksen saavuttamiseksi.
Työnnä liukukytkin haluamaasi
asentoon imutehon säätämistä varten:
1
‡ Asento 1
Helppoihin puhdistustehtäviin
Laitteen toiminta-aika on tällöin pisin mahdollinen.
2
‡ Asento 2
Imurointi maksimiteholla
Erityisen vaativaan puhdistukseen.
Laitteen toiminta-aika on tällöin lyhyempi.
Käännä kuvasivut esiin!
Rakosuulake
Rakojen ja kulmien jne. imurointiin.
Kuva 3
‡
Lataaminen
!
Huomio:
Ennen ensimmäistä käyttöä on pölynimurin akut ladattava täyteen.
Käytä lataamiseen vain toimitukseen sisältyvää latauskaapelia. Liitä latausjohto sähköverkkoon ja ota
se käyttöön vain tyyppikilvessä olevien tietojen mukaan. Älä lataa laitetta lämpötilassa alle 0 °C tai yli
40 °C.
Kuva 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Aseta pölynimuri lataamista varten pistorasian lähelle. Laite voidaan asettaa huoneeseen seisomaan
ilman tukea.
Liitä latausjohto laitteen takasivulla olevaan liitäntään.
Liitä latausjohdon pistoke pistorasiaan.
Latausnäyttö palaa latauksen aikana punaisena.
Kun akku on täyteen ladattu, latausnäyttö palaa sinisenä ja sammuu muutaman minuutin kuluttua. Akku
ei lataudu silloin enää lisää. Irrota laite hetkeksi sähköverkosta tarkastusta varten. Merkkivalo palaa sen
jälkeen taas sinisenä.
Laite voidaan jättää latausjohtoon ja pistorasiaan
myös sen jälkeen, kun laite on latautunut täyteen.
Latausjohdon ja varsi-imurin lämpeneminen on normaalia ja vaaratonta.
Akun lataustilan näyttö
Näyttö kertoo akun lataustilan.
„ Kun akku on täyteen ladattu, näyttö palaa sinisenä.
„ Kun näyttö vilkkuu, akku on taas ladattava.
60
Liitä rakosuulake
imuaukkoon.
kuvan
mukaan
rikkaimurin
Käytön jälkeen
Kuva 4
‡
Kytke laite imuroinnin jälkeen pois päältä.
Pölysäiliön tyhjentäminen
Hyvän imurointituloksen saavuttamiseksi pölysäiliö on
hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen.
Kuva 5
‡
Vapauta pölysäiliön lukitus lukituksen vapautuspainikkeella ja irrota se moottoriosasta.
Kuva 6
‡
‡
Poista moottorinsuojasuodatin ja vaahtomuovisuodatin kädensijan avulla pölysäiliöstä.
Tyhjennä pölysäiliö.
Suodattimen puhdistaminen
Kuva 7
‡
‡
‡
Vapauta pölysäiliön lukitus. Poista moottorinsuojasuodatin ja vaahtomuovisuodatin pölysäiliöstä (ks.
kuvat 5 ja 6 )
Puhdista moottorinsuojasuodatin ja vaahtomuovisuodatin kopistamalla.
Jos likaantuminen on runsasta, voit pestä suodattimet ja pölysäiliön.
Kuivaa pölysäiliö lopuksi puhtaalla liinalla, anna suodattimien kuivua kokonaan ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen.
8001 056 552 - 970830
Kuva 8
a) Aseta moottorinsuojasuodatin ja vaahtomuovisuodatin
paikoilleen pölysäiliöön.
b) Aseta pölysäiliö moottoriosaan ja lukitse paikalleen.
Huoltopalvelusta on saatavana tarvittaessa uusia suodattimia.
Varustesarja
Kuva 9
Liitä varuste kuvan mukaan adapterin avulla rikkaimurin imuaukkoon.
a) Pitkä rakosuulake
Vaikeasti käsiksi päästäviin paikkoihin
b) Suulake jossa harjakehä
Kojelautaan ja kiinni tarttuneeseen likaan
c) Vaihto-osa verhousta varten (suulakkeeseen jossa harjakehä)
Istuimiin ja verhouksiin
Kun haluat käyttää suulaketta, jossa on harjakehä,
verhoilusuulakkeena, vedä ensin harjakehä sivulta
pois suulakkeesta. Työnnä sitten verhousta varten
oleva vaihto-osa vastakkaiseen suuntaan suulakkeeseen.
Varmista, että se on oikein paikallaan.
d) Patjasuulake
Patjoihin ja pehmusteisiin
e) Jatkoletku
Vaikeasti käsiksi päästäviin ja korkeisiin paikkoihin.
Edellä mainitut suulakkeet (kuva 9 a-d) voidaan asettaa
kulloinkin letkuun.
Hoito
Rikkaimuri on kytkettävä puhdistusta varten aina pois
päältä ja irrotettava latauslaitteesta.
Laitteita voidaan hoitaa tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.
!
Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria veteen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
61
8001 056 552 - 970830
Descrição do aparelho
pt
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
d)
1
g)
1 Filtro de proteção do motor
2 Esponja do filtro
3 Bloco do motor
4 Bocal para fendas
5 Indicação do modo de carga
6 Interruptor deslizante do aspirador sem fios manual
7 Cabo de alimentação
8 Kit de acessórios*
a) Bocal para fendas comprido
b) Bocal com coroa de cerdas
c) Acessório intermutável para estofos
(para bocal com coroa de cerdas)
d) Bocal para colchões
e) Tubo de extensão
f) Adaptador de ligação
g) Bolsa para acessórios
62
* consoante o modelo
e)
f)
8001 056 552 - 970830
pt
Aspiração
Fig. 2
Estamos muito satisfeitos por ter decidido adquirir um
aspirador Bosch da série BHN.
Neste manual de instruções são ilustrados vários modelos BHN. Por este motivo, algumas características e
funções do equipamento descritas poderão não corresponder ao seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente
os acessórios originais da Bosch especialmente desenvolvidos para o seu aspirador, para obter o melhor resultado de aspiração possível.
Desdobre as páginas com as ilustrações!
Desloque o interruptor deslizante para a posição
pretendida, para regular a potência de aspiração:
1
‡ Posição 1
Para tarefas de limpeza simples
O aparelho atinge assim o tempo de funcionamento
máximo.
2
‡ Posição 2
Aspiração com potência máxima
Para tarefas de limpeza particularmente exigentes.
O aparelho apresenta aqui um tempo de funcionamento mais curto.
Bocal para fendas
Para aspirar fendas e cantos, etc.
Fig. 3
‡
Carregamento
!
Atenção:
A bateria deve ser carregada na totalidade antes de
usar o aspirador pela primeira vez.
Para carregar, utilize apenas o cabo de carregamento fornecido. Ligue o cabo de carregamento e
coloque-o em funcionamento apenas de acordo com
a placa de características. Não carregue o aparelho
a temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 40
°C.
Fig. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Carregue o aspirador próximo de uma tomada. O
aparelho pode ser pousado livremente.
Encaixe o cabo de carregamento na ligação que se
encontra na parte de trás do aparelho.
Encaixe a ficha do cabo de carregamento na tomada.
Durante o carregamento, a indicação de carga acende a vermelho.
Quando a bateria estiver totalmente carregada, a
indicação de carga fica azul e apaga-se após alguns
minutos. A bateria deixa de ser carregada. Para verificar basta desligar o aparelho da rede por breves instantes. Em seguida, a indicação irá ficar novamente
azul.
É seguro deixar o aparelho ligado ao cabo de carregamento e à tomada elétrica após o carregamento
completo da bateria.
Um aquecimento do cabo de carregamento e do aspirador portátil é normal e não constitui um perigo.
Indicação de carga da bateria
A indicação mostra a carga da bateria.
„ Se a bateria estiver totalmente carregada, a indicação
acende-se a azul.
„ Se a indicação piscar, a bateria tem de ser novamente
carregada.
Encaixe o bocal para fendas na abertura de aspiração do aspirador sem fios, conforme ilustrado.
Depois do trabalho
Fig. 4
‡
Depois de aspirar, desligue o aparelho.
Esvaziar o recipiente de pó
Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente do pó deve ser esvaziado após cada aspiração.
Fig. 5
‡
Desbloqueie o recipiente do pó com o auxílio do
botão de desbloqueio e retire-o do bloco do motor.
Fig. 6
‡
‡
Retire o filtro de proteção do motor e a esponja do
filtro do recipiente do pó com o auxílio da pega.
Esvazie o recipiente do pó.
Limpeza dos filtros
Fig. 7
‡
‡
‡
Desbloqueie o recipiente do pó. Retire o filtro de
proteção do motor e a esponja do filtro do recipiente
do pó (ver figuras 5 e 6 )
Limpe o filtro de proteção do motor e a esponja do
filtro, sacudindo-os.
Em caso de forte sujidade, os filtros e o recipiente
do pó podem ser lavados.
Em seguida, limpe o recipiente do pó com um pano
seco; antes de voltar a inserir, deixe secar o filtro por
completo.
63
8001 056 552 - 970830
Fig. 8
a) Insira o filtro de proteção do motor e a esponja do filtro
no recipiente do pó.
b) Coloque o recipiente do pó sobre o bloco do motor e
encaixe-o.
Se necessário, podem ser adquiridos filtros novos através da nossa assistência técnica.
Kit de acessórios
Fig. 9
Encaixe o acessório, para cada adaptador, na abertura
de aspiração do aspirador sem fios, conforme ilustrado.
a) Bocal para fendas comprido
para locais de difícil acesso
b) Bocal com coroa de cerdas
para válvulas e sujidade forte
c) Acessório intermutável para estofos (para bocal com
coroa de cerdas)
Para bancos e estofos
Se desejar utilizar o bocal com coroa de cerdas
como bocal para estofos, retire primeiro a coroa de
cerdas lateralmente do bocal. Depois disso, enfie
o acessório intermutável para estofos no bocal, no
sentido oposto.
Preste atenção ao encaixe correto.
d) Bocal para colchões
para colchões e estofos
e) Tubo de extensão
para locais elevados e de difícil acesso.
Os bocais atrás referidos (Fig. 9 a-d) podem ser encaixados no tubo.
Conservação
Antes de limpar o aspirador sem fios, este tem de estar
desligado e separado do carregador.
Pode limpá-lo com um produto usual para a limpeza
de plásticos.
!
Não utilize produtos abrasivos, limpa-vidros ou
produtos de limpeza multiusos. Nunca mergulhe o
aspirador em água.
O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.
64
8001 056 552 - 970830
Descripción del aparato
es
7
6
5
4
3
b)
8 a)
c)
2
1
d)
e)
f)
g)
1 Filtro protector del motor
2 Espuma de filtración
3 Motor
4 Boquilla para juntas
5 Indicador de carga
6 Interruptor deslizante del aspirador manual de batería
7 Cable de carga
8 Kit de accesorios*
a) Boquilla larga para juntas
b) Boquilla con cepillo de corona
c) Accesorio intercambiable para tapicería (para boquilla con cepillo de corona)
d) Boquilla para colchones
e) Tubo de prolongación
f) Adaptador de conexión
g) Bolsa para guardar los accesorios
*según equipamiento
65
8001 056 552 - 970830
es
Aspirar
Fig. 2
Nos alegra que haya elegido un aspirador Bosch de la
serie BHN.
En estas instrucciones de uso se presentan diferentes
modelos BHN. Por ello, es posible que no todas las características técnicas y funciones descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar solo los accesorios
originales de Bosch, creados especialmente para su
aspirador, con el fin de obtener los mejores resultados
de aspiración.
Colocar el interruptor deslizante en la posición
deseada para ajustar la potencia de aspiración:
1
‡ Posición 1
Para tareas de limpieza sencillas
El aparato alcanza con este modo su máxima vida
útil.
2
‡ Posición 2
Aspirar con máxima potencia
Para tareas de limpieza especialmente exigentes.
Aquí el aparato tendrá una vida útil más corta.
Desplegar las páginas con las ilustraciones.
Boquilla para juntas
Para aspirar en juntas, esquinas, etc.
Fig. 3
‡
Carga
!
Atención:
Las baterías del aspirador deben cargarse por completo antes de utilizarlas por primera vez.
Utilizar únicamente el cable de carga incluido en la
entrega para realizar la carga. La conexión y puesta
en funcionamiento del cable de carga debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características. No cargar el aparato con temperaturas
inferiores a 0 °C o por encima de 40 °C.
Fig. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Para cargar el aspirador, colocarlo cerca de una
toma de corriente. El aparato se puede dejar de pie
en cualquier sitio de la habitación.
Enchufar el cable de carga por detrás, en la conexión del aparato.
Conectar el enchufe del cable de carga en la toma
de corriente.
El indicador de carga se iluminará en color rojo durante el proceso de carga.
Una vez que la batería se haya cargado por completo, el indicador de carga se iluminará en azul y se
apagará en unos minutos. La batería no se seguirá
cargando. Desconectar brevemente el aparato de la
red eléctrica para su control. Después volverá a iluminarse en azul el indicador.
No supone ningún peligro dejar el aparato conectado al cable de carga y al enchufe una vez la carga se
ha completado.
Es normal que el cable de carga y el aspirador de
mano se calienten, y no supone ningún peligro.
Indicador del estado de carga de la batería
El indicador muestra el estado de carga de la batería.
„ Si la batería está cargada completamente, el indicador
se iluminará en azul.
„ Si el indicador parpadea, es necesario volver a cargar
la batería.
66
Introducir la boquilla para juntas, como se muestra, en la abertura de aspiración del aspirador de
batería.
Tras concluir el trabajo
Fig. 4
‡
Una vez terminada la aspiración, apagar el aparato.
Vaciar el depósito de polvo
Para obtener un buen resultado de aspiración, deberá
vaciarse el depósito de polvo después de cada proceso
de aspiración.
Fig. 5
‡
Desbloquear el depósito de polvo con ayuda del
botón de desbloqueo y retirarlo de la unidad del
motor.
Fig. 6
‡
‡
Retirar el filtro protector del motor y la espuma de
filtración con ayuda del asidero del depósito de polvo.
Vaciar el depósito de polvo.
Limpiar los filtros
Fig. 7
‡
‡
‡
Desbloquear el depósito de polvo. Retirar el filtro
protector del motor y la espuma de filtración del
depósito de polvo (ver figs. 5 y 6 )
Limpiar el filtro protector del motor y la espuma de
filtración sacudiéndolos.
Si están muy sucios, se pueden lavar los filtros y el
depósito de polvo.
A continuación, frotar el depósito de polvo con un
paño seco; dejar secar por completo el filtro antes
de volver a colocarlo.
8001 056 552 - 970830
Fig. 8
a) Colocar el filtro protector del motor y la espuma de filtración en el depósito de polvo.
b) Colocar y encajar el depósito de polvo sobre la unidad
del motor.
En caso necesario, se podrán adquirir filtros nuevos a
través de nuestro Servicio de Atención al Cliente.
Kit de accesorios
Fig. 9
Introducir los accesorios, como se muestra, mediante
el adaptador en la abertura de aspiración del aspirador
de batería.
a) Boquilla larga para juntas
para sitios de difícil acceso
b) Boquilla con cepillo de corona
para cuadros de mandos y suciedad incrustada
c) Accesorio intercambiable para tapicería (para boquilla
con cepillo de corona)
Para los asientos y la tapicería
Si se desea emplear la boquilla con cepillo de corona como boquilla para tapicería, extraer primero el
cepillo de corona de la boquilla desplazándolo de
forma lateral. A continuación, colocar en la boquilla
el accesorio intercambiable para tapicería en dirección contraria.
Asegurarse de que quede correctamente colocado.
d) Boquilla para colchones
para colchones y tapicería
e) Tubo de prolongación
para sitios de difícil acceso y altos.
Las boquillas mencionadas anteriormente (figs. 9 a-d)
se pueden colocar en el tubo respectivamente.
Cuidado del aparato
El aspirador de batería debe estar apagado y desconectado del cargador antes de proceder a su limpieza.
Se puede limpiar con un detergente convencional para
plásticos.
!
No utilizar productos abrasivos, limpiacristales ni
productos de limpieza de uso general. No sumergir
nunca el aspirador en agua.
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.
67
8001 056 552 - 970830
Περιγραφή της συσκευής
el
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
d)
1
e)
g)
1 Φίλτρο προστασίας του κινητήρα
2 Φίλτρο αφρώδους υλικού
3 Μονάδα κινητήρα
4 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών
5 Ένδειξη της λειτουργίας φόρτισης
6 Συρόμενος διακόπτης της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας χεριού
7 Καλώδιο φόρτισης
8 Σετ εξαρτημάτων*
a) Μακρύ στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών
b) Στόμιο αναρρόφησης με βουρτσάκι
c) Αντικαθιστούμενο προσάρτημα για ταπετσαρίες (για στόμιο αναρρόφησης με βουρτσάκι)
d) Ακροφύσιο στρωμάτων
e) Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης
f) Προσαρμογέας σύνδεσης
g) Θήκη εξαρτημάτων
68
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
f)
8001 056 552 - 970830
el
Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα
Bosch της σειράς BHN.
Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης απεικονίζονται διάφορα
μοντέλα BHN. Γι’ αυτό μπορεί, να μην αντιστοιχούν όλα
τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και οι λειτουργίες
που περιγράφονται στο μοντέλο σας. Πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα της Bosch,
τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την ηλεκτρική
σας σκούπα, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού
αποτελέσματος αναρρόφησης.
Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!
Φόρτιση
!
Προσοχή:
Πριν την πρώτη λειτουργία πρέπει να φορτιστούν
πλήρως οι μπαταρίες της ηλεκτρικής σκούπας.
Για
τη
φόρτιση
χρησιμοποιείτε
μόνο
το
συμπεριλαμβανόμενο στα υλικά παράδοσης καλώδιο
φόρτισης. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης και θέστε
το σε λειτουργία μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία
στην πινακίδα τύπου. Μη φορτίζετε τη συσκευή σε
θερμοκρασίες κάτω από τους 0 °C ή πάνω από τους
40 °C.
Εικ. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Για τη φόρτιση τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα
κοντά σε μια πρίζα. Η συσκευή μπορεί να εναποτεθεί
ελεύθερη στο χώρο.
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης πίσω στη σύνδεση
της συσκευής.
Συνδέστε το φις του καλωδίου φόρτισης στην πρίζα.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της φόρτισης
ανάβει η ένδειξη φόρτισης κόκκινη.
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς φορτισμένη, ανάβει
η ένδειξη φόρτισης μπλε και σβήνει μετά από λίγα
λεπτά. Η μπαταρία δε φορτίζεται πλέον. Για έλεγχο
αποσυνδέστε τη συσκευή για λίγο από το δίκτυο του
ρεύματος. Μετά η ένδειξη ανάβει ξανά μπλε.
Είναι ακίνδυνο, να αφήσετε τη συσκευή ακόμη και
μετά από μία πλήρη φόρτιση συνδεδεμένη στο
καλώδιο και στην πρίζα.
Μια θέρμανση του καλωδίου φόρτισης και της
ηλεκτρικής σκούπας χεριού είναι κανονική και
ακίνδυνη.
Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Η ένδειξη δείχνει την κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας.
„ Όταν η μπαταρία είναι εντελώς φορτισμένη, ανάβει η
ένδειξη μπλε.
„ Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, πρέπει να φορτιστεί ξανά
η μπαταρία.
Αναρρόφηση
Εικ. 2
Σπρώξτε το συρόμενο διακόπτη στην επιθυμητή
θέση, για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης:
1
‡ Θέση 1
Για απλές εργασίες καθαρισμού
Η συσκευή επιτυγχάνει εδώ το μέγιστο χρόνο
λειτουργίας.
2
‡ Θέση 2
Αναρρόφηση με μέγιστη ισχύ
Για ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες καθαρισμού.
Η συσκευή έχει εδώ ένα μικρότερο χρόνο
λειτουργίας.
Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
αρμών
Για σκούπισμα αρμών και γωνιών, κ.λπ.
Εικ. 3
‡
Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
αρμών, όπως φαίνεται στην εικόνα, στο άνοιγμα
αναρρόφησης της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής
σκούπας.
Μετά την εργασία
Εικ. 4
‡
Μετά την
συσκευή.
αναρρόφηση
απενεργοποιήστε
τη
Άδειασμα του δοχείου σκόνης
Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης,
πρέπει το δοχείο της σκόνης να αδειάζει μετά από κάθε
διαδικασία αναρρόφησης.
Εικ. 5
‡
Απασφαλίστε το δοχείο της σκόνης με τη βοήθεια
του πλήκτρου απασφάλισης και αφαιρέστε το από τη
μονάδα του κινητήρα.
Εικ. 6
‡
‡
Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα
και το φίλτρο αφρώδους υλικού με τη βοήθεια της
χειρολαβής από το δοχείο συλλογής της σκόνης.
Αδειάστε το δοχείο της σκόνης.
69
8001 056 552 - 970830
Καθαρισμός των φίλτρων
Φροντίδα
Εικ. 7
Πριν από τον καθαρισμό της επαναφορτιζόμενης
ηλεκτρικής
σκούπας,
πρέπει
αυτή
να
είναι
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το
φορτιστή.
Μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα υγρό καθαρισμού
πλαστικών του εμπορίου.
‡
‡
‡
Απασφαλίστε το δοχείο συλλογής της σκόνης.
Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα
και το φίλτρο αφρώδους υλικού από το δοχείο της
σκόνης (βλέπε εικόνες 5 και 6 )
Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και
το φίλτρο αφρώδους υλικού με ελαφρό κτύπημα.
Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης μπορούν να
πλυθούν τα φίλτρα και το δοχείο της σκόνης.
Σκουπίστε στο τέλος το δοχείο συλλογής της σκόνης
με ένα στεγνό πανί. Πριν την επανατοποθέτηση
αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς.
Εικ. 8
a) Τοποθετήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και
το φίλτρο αφρώδους υλικού στο δοχείο συλλογής της
σκόνης.
b) Τοποθετήστε το δοχείο της σκόνης στη μονάδα του
κινητήρα και ασφαλίστε το.
Σε
περίπτωση
που
χρειάζεται,
μπορείτε
να
προμηθευτείτε νέα φίλτρα μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.
Σετ εξαρτημάτων
Εικ. 9
Τοποθετήστε το εξάρτημα, όπως φαίνεται στην εικόνα,
μέσω προσαρμογέα στο άνοιγμα αναρρόφησης της
επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας.
a) Μακρύ στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών
για δυσπρόσιτα σημεία
b) Στόμιο αναρρόφησης με βουρτσάκι
για το ταμπλό και επίμονη ρύπανση
c) Αντικαθιστούμενο προσάρτημα για ταπετσαρίες (για
στόμιο αναρρόφησης με βουρτσάκι)
Για καθίσματα και ταπετσαρίες
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το στόμιο
αναρρόφησης με βουρτσάκι ως στόμιο αναρρόφησης
για ταπετσαρίες, αφαιρέστε πρώτα στα πλάγια
το βουρτσάκι από το στόμιο αναρρόφησης. Μετά
περάστε το αντικαθιστούμενο προσάρτημα για
ταπετσαρίες στην αντίθετη κατεύθυνση πάνω στο
στόμιο αναρρόφησης.
Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή.
d) Ακροφύσιο στρωμάτων
για στρώματα και ταπετσαρίες
e) Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης
για δυσπρόσιτα και υψηλά σημεία.
Τα
στόμια
αναρρόφησης
που
αναφέρθηκαν
προηγουμένως (Εικ. 9 a-d) μπορούν να τοποθετηθούν
αντίστοιχα πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα.
70
!
Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό υλικό, υγρό
καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού γενικής
χρήσης. Μη βυθίζετε τη συσκευή ποτέ στο νερό.
Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.
8001 056 552 - 970830
Cihaz tanımı
tr
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
e)
f)
g)
1 Motor koruma filtresi
2 Köpük filtre
3 Motor ünitesi
4 Dar aralık süpürge başlığı
5 Şarjlı işletim göstergesi
6 El tipi akülü süpürge sürme şalteri
7 Şarj kablosu
8 Aksesuar kiti*
a) Uzun dar aralık süpürge başlığı
b) Yuvarlak fırçaya sahip başlık
c) Minder için değişim seti
(yuvarlak fırçaya sahip başlık için)
d) Şilte süpürge başlığı
e) Uzatma hortumu
f) Bağlantı adaptörü
g) Aksesuar çantası
* cihaz donanımına bağlıdır
71
8001 056 552 - 970830
tr
Emerek temizleme
Resim 2
Süpürge olarak Bosch'un BHN modelini almaya karar
verdiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzunda çeşitli BHN – modelleri
hakkında bilgi verilecektir. Bu nedenle açıklanan tüm
donanım özellikleri ve fonksiyonlar cihazınıza uygun
olmayabilir. Mümkün olan en iyi emme sonucunu elde
etmek için süpürgenize özel olarak üretilmiş orijinal
Bosch aksesuarlarını kullanmanız gerekir.
Emme gücünü ayarlamak için sürgülü şalteri
istediğiniz konuma getiriniz:
1
‡ Konum 1
Basit temizleme işleri için
Cihaz burada maksiumum çalışma süresini hedefler.
2
‡ Konum 2
Maksimum güçte emme
Zorlu temizleme işleri için.
Cihaz burada daha kısa bir çalışma süresini hedefler.
Lütfen resimli sayfaları açınız!
Dar aralık süpürge başlığı
Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için.
Resim 3
‡
Şarj
!
Dikkat:
İlk kullanımdan önce süpürgenin tam olarak şarj
edilmiş olması gerekir.
Şarj etmek için sadece teslimat kapsamında verilen
şarj kablosunu kullanınız. Şarj kablosu sadece tip
etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
Cihazı 0°C'nin altındaki veya 40°C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda şarj etmeyiniz.
Resim 1
‡
Çalışma sona erdikten sonra
Resim 4
‡
İyi bir temizlik sonucu elde etmek için toz haznesi her
emme işleminden sonra boşaltılmalıdır.
Resim 5
‡
Akü şarj durumu göstergesi
Gösterge, akü şarj durumunu gösterir.
„ Akü tam olarak şarj olmuşsa gösterge mavi olarak
yanar.
„ Gösterge yanıp sönüyorsa akü yeniden şarj edilmelidir.
‡
‡
‡
72
Süpürme işleminden sonra cihazı kapatınız.
Toz haznesinin boşaltılması
Süpürgeyi şarj etmek için yakındaki bir prize takınız.
Cihaz odada serbest olarak bırakılabilir.
Şarj kablosunu cihazın arka bağlantısına takınız.
Şarj kablosunun fişini prize takınız.
Şarj esnasında şarj göstergesi kırmızı yanar.
Akü tamamen şarj olmuşsa şarj göstergesi mavi yanar ve birkaç dakika sonra söner. Akü şarjı devam
etmez. Cihazı kontrol etmek için cihazın elektrik
akımını kesiniz. Daha sonra gösterge yeniden mavi
yanar.
Cihazın, şarj tamamlandıktan sonra şarj kablosuna
veya prize bağlı kalmasında bir sakınca yoktur.
Şarj kablosunun ve el süpürgesinin ısınması normaldir ve bir sakıncası yoktur.
‡
‡
‡
‡
Dar aralık süpürge başlığını, resimdeki gibi akülü el
süpürgesinin emme açıklığına takınız.
Toz haznesini, kilidi açma tuşu yardımıyla açınız ve
motor ünitesinden çekiniz.
Resim 6
‡
‡
Motor koruma filtresini ve köpük filtreyi tutamak
yardımıyla toz haznesinden çıkarınız.
Toz haznesini boşaltınız.
Filtrenin temizlenmesi
Resim 7
‡
‡
Toz haznesinin kilidini açınız. Motor koruma filtresini
ve köpük filtreyi toz haznesinden çıkarınız (bkz. Resim 5 ve 6 )
Motor koruma filtresini ve köpük filtreyi vurarak temizleyiniz.
Çok kirli ise filtre ve toz haznesi yıkanabilir.
Bunun ardından toz haznesini temiz bir bez ile siliniz;
filtreyi yerine yerleştirmeden önce komple kurumaya
bırakınız.
8001 056 552 - 970830
Resim 8
a) Motor koruma filtresi ve köpük filtreyi toz haznesine
yerleştiriniz.
b) Toz haznesini motor ünitesine yerleştiriniz ve kilitleyiniz.
Gerekirse Müşteri Hizmetleri üzerinden yeni bir filtre
alınabilir.
Aksesuar kiti
Resim 9
Aksesuarı resimdeki gibi adaptörle akülü el süpürgesinin emme açıklığına takınız.
a) Uzun dar aralık süpürge başlığı
Erişimi zor yerler için
b) Yuvarlak fırçaya sahip başlık
Armatürler ve sıkıca yapışmış kirler için
c) Minder için değişim seti (yuvarlak fırçaya sahip başlık
için)
Koltuklar ve minderler için
Yuvarlak fırçaya sahip başlığı minder başlığı olarak kullanmak istiyorsanız önce yuvarlak fırçayı yanal olarak başlıktan çekiniz. Ardından minder için
değişim setini başlığa ters yönden takınız.
Tam olarak oturmasına dikkat ediniz.
d) Şilte süpürge başlığı
Şilteler ve minderler için
e) Uzatma hortumu
Erişimi zor ve yüksek yerler için.
Önceden belirtilen başlıklar (resim 9 a-d) hortuma
takılarak da kullanılabilir.
Bakım
Akülü süpürgenin temizlenmesinden önce
kapatınız ve şarj cihazından ayırınız.
Piyasada satılan plastik temizleyicilerle
yapılabilir.
!
cihazı
bakım
Aşındırıcı temizleme maddesi, cam temizleyici veya
çok amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır. Süpürgeyi asla suya sokmayınız.
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
73
8001 056 552 - 970830
Opis urządzenia
pl
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
d)
1
g)
1 Filtr zabezpieczający silnik
2 Filtr piankowy
3 Moduł silnika
4 Ssawka do szczelin
5 Wskaźnik trybu ładowania
6 Włącznik przesuwny ręczny odkurzacz akumulatorowy
7 Ładowarka
8 Zestaw wyposażenia*
a) Długa ssawka do szczelin
b) Ssawka z wieńcem szczotkowym
c) Wymienna nasadka do tapicerki
(do ssawki z wieńcem szczotkowym)
d) Dysza do materaców
e) Wąż przedłużający
f) Adapter łączący
g) Torebka do przechowywania akcesoriów
74
* w zależności od wyposażenia
e)
f)
8001 056 552 - 970830
pl
Odkurzanie
Rysunek 2
Dziękujemy za zakup odkurzacza BHN firmy Bosch.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modele odkurzacza BHN. Dlatego może się
zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje
nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu
osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania
należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy
Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do
tego modelu odkurzacza.
Ustawić przełącznik przesuwny w żądaną
pozycję w celu ustawienia mocy ssania:
‡ Pozycja 1
Do łatwiejszych zadań
Maksymalny czas użytkowania urządzenia.
‡ Pozycja 2
Maksymalna moc ssania
Do wyjątkowo wymagających zadań.
Krótszy czas uzytkowania urządzenia.
Rozłożyć strony z rysunkami!
Ssawka do szczelin
1
2
Do odkurzania szczelin, rogów itp.
Rysunek 3
‡
Ładowanie
!
Uwaga:
Przed pierwszym użyciem akumulatory odkurzacza
należy całkowicie naładować.
Do ładowania używać wyłącznie ładowarki
wchodzącej w zakres dostawy. Ładowarkę
podłączać i stosować wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej. Nie
ładować urządzenia w temperaturze poniżej 0°C ani
powyżej 40°C.
Rysunek 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu
gniazda elektrycznego. Urządzenie można bezpiecznie ustawić w dowolnym miejscu.
Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłu
urządzenia.
Wtyczkę ładowarki włożyć do gniazda elektrycznego.
Podczas ładowania wskaźnik stanu naładowania
świeci się na czerwono.
W przypadku całkowitego naładowania akumulatora, wskaźnik naładowania świeci się na niebiesko i
gaśnie po kilku minutach. Akumulator nie jest dalej
ładowany. W celu skontrolowania odłączyć na krótko urządzanie od sieci. Następnie wskaźnik ponownie zaświeci się na niebiesko.
Również po całkowitym naładowaniu można
zostawić urządzenie podłączone do przewodu
ładowarki i wtyczki.
Nagrzewanie się ładowarki oraz odkurzacza
ręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie ma negatywnego wpływu na ich działanie.
Wskaźnik stanu naładowania baterii
Wskaźnik wskazuje stan naładowania akumulatora.
„ W przypadku całkowitego naładowania akumulatora,
wskaźnik świeci się na niebiesko.
„ Miganie wskaźnika oznacza konieczność ponownego
naładowania akumulatora.
Ssawkę do szczelin należy włożyć w otwór ssący
odkurzacza akumulatorowego, jak przedstawiono na
rysunku.
Po pracy
Rysunek 4
‡
Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
Opróżnianie pojemnika na pył
W celu uzyskania zadowalającego rezultatu odkurzania,
należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciu
urządzenia.
Rysunek 5
‡
Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z modułu silnika.
Rysunek 6
‡
‡
Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy wyjąć za
pomocą uchwytu z pojemnika na pył.
Opróżnić pojemnik na pył.
Czyszczenie filtrów
Rysunek 7
‡
‡
‡
Odblokować pojemnik na pył. Filtr zabezpieczający
silnik i filtr piankowy wyjąć z pojemnika na pył (patrz
rys. 5 i 6 )
Oczyścić filtr zabezpieczający silnik oraz filtr piankowy przez wytrzepanie.
W przypadku silnego zabrudzenia filtry oraz pojemnik na pył można wypłukać.
Następnie pojemnik na pył wytrzeć suchą ściereczką;
przed ponownym zamontowaniem pozostawić filtry do całkowitego wyschnięcia.
75
8001 056 552 - 970830
Rysunek 8
a) Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy włożyć do
pojemnika na pył.
b) Pojemnik na pył nasadzić na moduł silnika i zatrzasnąć.
W razie potrzeby można zamówić w serwisie nowe filtry.
Zestaw wyposażenia
Rysunek 9
Wyposażenie należy włożyć w otwór ssący odkurzacza
akumulatorowego, jak przedstawiono na rysunku.
a) Długa ssawka do szczelin
do ciężko dostępnych miejsc
b) Ssawka z wieńcem szczotkowym
do armatur i uporczywych zabrudzeń
c) Wymienna nasadka do tapicerki (do ssawki z wieńcem
szczotkowym)
Do siedzeń i tapicerki
Jeżeli użytkownik chce użyć ssawki z wieńcem szczotkowym jako ssawki do tapicerki, należy najpierw
odciągnąć w bok wieniec szczotkowy ze ssawki.
Następnie należy w kierunku przeciwnym nałożyć na
ssawkę wymienną nasadkę do tapicerki.
Zwrócić uwagę na to, czy nasadka jest dobrze osadzona.
d) Dysza do materaców
do materacy i tapicerki
e) Wąż przedłużający
do ciężko dostępnych i wysoko położonych miejsc.
Przedstawione ssawki (rys. 9 a-d) można każdorazowo
założyć na wąż.
Konserwacja
Przed czyszczeniem odkurzacza akumulatorowego
należy go wyłączyć i odłączyć od ładowarki.
Odkurzacz można czyścić za pomocą dostępnych na
rynku środków do czyszczenia tworzyw sztucznych.
!
Nie stosować środków do szorowania, środków
do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków
czyszczących. Odkurzacza nigdy nie zanurzać
w wodzie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
76
8001 056 552 - 970830
A készülék leírása
hu
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
e)
f)
g)
1 Motorvédő szűrő
2 Habszivacs szűrő
3 Motoregység
4 Réstisztító fej
5 Töltési üzem kijelzője
6 Akkus kézi porszívó tolókapcsolója
7 Töltőkábel
8 Tartozékkészlet*
a) Hosszú réstisztító fej
b) Szívófej kefekoszorúval
c) Cserefeltét kárpithoz (szívófejhez kefekoszorúval)
d) Matractisztító fej
e) Hosszabbítótömlő
f) Csatlakozóadapter
g) Tartozéktáska
* kiviteltől függően
77
8001 056 552 - 970830
hu
Porszívózás
2 . ábra
Köszönjük, hogy a Bosch BHN sorozat porszívóját
választotta.
Ebben a használati utasításban különböző BHN modellek leírását találja. Emiatt lehetséges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival. Csak eredeti
Bosch tartozékokat használjon, amelyeket speciálisan
az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, hogy a legjobb
porszívási eredményt érhesse el.
Tolja a tolókapcsolót a kívánt
állásba a szívóteljesítmény beállításához:
1
‡ 1-es pozíció
Egyszerű tisztítási feladatokhoz
A készülék ekkor éri el a maximális működési időt.
2
‡ 2-es pozíció
Porszívózás maximális teljesítménnyel
Különösen igényes tisztítási feladatokhoz.
A készülék ekkor rövidebb ideig működik.
Kérjük, hajtsa ki a képes oldalakat.
Réstisztító fej
Réstisztító fej fugák és sarkok stb. porszívózásához.
3 . ábra
‡
A réstisztító fejet helyezze az ábrán látható módon
az akkus porszívó szívónyílásába.
Feltöltés
A munka befejezése után
!
‡
Figyelem:
Az első üzembe helyezés előtt a porszívó akkumulátorait teljesen fel kell tölteni.
Töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt használja. A
töltőkábelt csakis a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe. Ne töltse a készüléket 0 °C
alatti és 40 °C feletti hőmérsékleten.
1 . ábra
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
A töltéshez helyezze a porszívót egy csatlakozóaljzat
közelébe. A készüléket bárhova leteheti.
A töltőkábelt dugja be hátul a készülék csatlakozójába.
A töltőkábel csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba.
A töltési folyamat közben a töltéskijelző pirosan világít.
Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a
töltéskijelző kéken világít és néhány perc elteltével
kialszik. Az akku nem töltődik tovább. Ellenőrzésként
válassza le a készüléket a hálózatról. Ekkor a kijelző
ismét kéken világít.
A készülék a teljes feltöltést követően is csatlakoztatva maradhat.
A töltőkábel és a kézi porszívó felmelegedése normális jelenség, és nem ad okot aggodalomra.
Akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzője
A kijelző az akkumulátor töltöttségi állapotát mutatja.
„ Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a kijelző
kéken világít.
„ Ha a kijelző villog, az akkumulátort fel kell tölteni.
78
4 . ábra
Porszívózás után kapcsolja ki a készüléket.
A portartály kiürítése
A jó porszívózási eredmény elérése érdekében minden
porszívózás után ürítse ki a portartályt.
5 . ábra
‡
A kioldógombbal reteszelje ki a portartályt, majd
húzza le a motoregységről.
6 . ábra
‡
‡
Vegye ki a motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt a
fogantyúnál fogva a portartályból.
Ürítse ki a portartályt.
A szűrők tisztítása
7 . ábra
‡
‡
‡
Nyissa ki a portartályt. Vegye ki a motorvédő szűrőt
és a habszivacs szűrőt a portartályból (lásd 5 . és
6 . ábra).
A motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt ütögetéssel tisztítsa meg.
Erős szennyezettség esetén mossa ki a szűrőket és
a portartályt.
A portartályt száraz törlőkendővel törölje szárazra,
és a szűrőket hagyja teljesen megszáradni, mielőtt
újra behelyezné őket.
8001 056 552 - 970830
8 . ábra
a) Helyezze vissza a motorvédő szűrőt és a habszivacs
szűrőt a portartályba.
b) Helyezze rá a portartályt a motoregységre és kattintsa
be.
Új szűrőket szükség esetén a vevőszolgálatnál szerezhet be.
Tartozékkészlet
9 . ábra
A tartozékot helyezze az adapterrel az ábrán látható
módon az akkus porszívó szívónyílásába.
a) Hosszú réstisztító fej
nehezen hozzáférhető helyekhez
b) Szívófej kefekoszorúval
armatúrákhoz és makacs szennyeződésekhez
c) Cserefeltét kárpithoz (szívófejhez kefekoszorúval)
Üléshez és kárpithoz
Ha a szívófejet kefekoszorúval kárpittisztító fejként
szeretné használni, először húzza le a kefekoszorút
oldalirányban a szívófejről. Ezután tolja a kárpithoz
való cserefeltétet ellenkező irányban a szívófejre.
Ügyeljen arra, hogy a helyén legyen.
d) Matractisztító fej
üléshez és kárpithoz
e) Hosszabbítótömlő
nehezen hozzáférhető és magas helyekhez.
A fent említett szívófejek (9 a-d ábra) felhelyezhetők
a tömlőre.
Ápolás
Az akkus porszívót tisztítás előtt ki kell kapcsolni és le
kell választani a töltőkészülékről.
A kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító
szerekkel tisztítható.
!
Ne használjon súrolószert, üveg- vagy univerzális
tisztítószert. A porszívót soha ne merítse vízbe.
Műszaki változtatások joga fenntartva.
79
8001 056 552 - 970830
Popis spotřebiče
cs
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
d)
1
g)
1 Ochranný filtr motoru
2 Filtrační pěna
3 Motorová jednotka
4 Štěrbinová hubice
5 Ukazatel režimu nabíjení
6 Posuvný spínač ručního akumulátorového
vysavače
7 Nabíjecí kabel
8 Příslušenství*
a) Dlouhá štěrbinová hubice
b) Hubice s kartáčovým věncem
c) Výměnný nástavec pro polstrování
(pro hubici s kartáčovým věncem)
d) Hubice na matrace
e) Prodlužovací hadice
f) Propojovací adaptér
g) Taška na příslušenství
80
* v závislosti na výbavě
e)
f)
8001 056 552 - 970830
cs
Vysávání
Obrázek 2
Těší nás, že jste se rozhodli pro vysavač Bosch
konstrukční řady BHN.
V tomto návodu k použití jsou popsané různé modely
BHN. Proto je možné, že váš model nemusí mít všechny
popsané vlastnosti vybavení a funkce. Pro dosažení
co možná nejlepšího výsledku vysávání byste měli
používat pouze originální příslušenství Bosch, které
bylo vyvinuto speciálně pro váš vysavač.
Rozložte si prosím strany s obrázky!
Posuňte posuvný spínač do požadované
polohy pro nastavení výkonu sání:
‡ Poloha 1 1
Pro jednoduché čisticí úkony
Dosažena maximální doba provozu spotřebiče.
2
‡ Poloha 2
Sání s maximálním výkonem
Pro zvláště náročné čisticí úkony.
V tomto případě bude dosažena kratší doba chodu
spotřebiče.
Štěrbinová hubice
Pro vysávání ve štěrbinách, rozích atd.
Obrázek 3
‡
Nabíjení
!
Pozor:
Před prvním uvedením do provozu musí být baterie
vysavače plně nabitá.
Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který
je součástí dodávky. Nabíjecí kabel připojujte
a uvádějte do provozu jen podle údajů na typovém
štítku. Spotřebič nenabíjejte při teplotách pod 0 °C
nebo nad 40 °C.
Obrázek 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Pro nabíjení postavte vysavač do blízkosti elektrické
zásuvky. Spotřebič může stát volně v prostoru..
Zapojte nabíjecí kabel vzadu do přípojky na
spotřebiči.
Zástrčku nabíjecího kabelu zapojte do zásuvky.
Během nabíjení svítí ukazatel nabíjení červeně.
Když je baterie plně nabitá, svítí ukazatel nabíjení
modře a po několika minutách zhasne. Baterie se
pak již nenabíjí. Pro kontrolu spotřebiče jej krátce
odpojte ze sítě. Poté svítí ukazatel opět modře.
Není na závadu nechat stále spotřebič připojený, i
po plném nabití..
Zahřívání nabíjecího kabelu a ručního vysavače je
normální a neškodné.
Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Ukazatel indikuje stav nabití akumulátoru.
„ Když je akumulátor úplně nabitý, svítí ukazatel modře.
„ Když ukazatel bliká, musí se akumulátor znovu nabít.
Štěrbinovou hubici nasaďte podle vyobrazení do
sacího otvoru akumulátorového vysavače..
Po ukončení práce
Obrázek 4
‡
Po skončení vysávání spotřebič vypněte.
Vyprázdnění nádoby na prach
Pro dosažení dobrého výsledku vysávání by se měla
nádoba na prach vyprázdnit po každém vysávání.
Obrázek 5
‡
Pomocí odjišťovacího tlačítka uvolněte nádobu na
prach a sejměte ji z motorové jednotky.
Obrázek 6
‡
‡
Pomocí rukojeti vyjměte z nádoby na prach ochranný
filtr motoru a filtrační pěnu.
Vyprázdněte nádobu na prach.
Čištění filtrů
Obrázek 7
‡
‡
‡
Uvolněte nádobu na prach. Z nádoby na prach
vyjměte ochranný filtr motoru a filtrační pěnu (viz
obrázky 5 a 6 )
Vyklepáním vyčistěte ochranný filtr motoru a filtrační
pěnu.
Při silném znečištění lze filtry a nádobu na prach
vypláchnout.
Nádobu na prach poté vytřete suchým hadrem; filtry
nechte před nasazením kompletně oschnout.
81
8001 056 552 - 970830
Obrázek 8
a) Ochranný filtr motoru a filtrační pěnu nasaďte zpět do
nádoby na prach.
b) Nádobu na prach nasaďte na motorovou jednotku
a zacvakněte ji.
V případě potřeby lze nové filtry zakoupit v našem zákaznickém servisu.
Sada příslušenství
Obrázek 9
Štěrbinovou hubici nasaďte podle vyobrazení do
sacího otvoru akumulátorového vysavače.
a) Dlouhá štěrbinová hubice
pro těžce přístupná místa
b) Hubice s kartáčovým věncem
pro armatury a ulpívající špínu
c) Výměnný nástavec pro polstrování (pro hubici
s kartáčovým věncem)
Pro sedačky a polstrování
Pokud chcete používat hubici s kartáčovým věncem
jako hubici na polstrování, nejprve z hubice stáhněte
kartáčový věnec na stranu. Poté nasuňte výměnný
nástavec pro polstrování na hubici v opačném
směru.
Dbejte na správné umístění.
d) Hubice na matrace
pro matrace a polstrování
e) Prodlužovací hadice
pro těžce přístupné oblasti a oblasti ve výškách..
Výše vyjmenované hubice (Obrázek 9 a-d) lze nasadit
na hadici.
Údržba
Před čištěním akumulátorového vysavače jej musíte
vypnout a odpojit od nabíječky.
Na ošetřování lze používat běžně prodávané čisticí
prostředky na plast.
!
Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí
prostředky na sklo a univerzální čisticí prostředky.
Vysavač nikdy neponořujte do vody.
Technické změny vyhrazeny.
82
8001 056 552 - 970830
Описание прибора
ru
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
e)
f)
g)
1 Моторный фильтр
2 Поролоновый фильтр
3 Узел двигателя
4 Щелевая насадка
5 Индикатор зарядки
6 Ползунковый переключатель ручного аккумуляторного
пылесоса
7 Кабель зарядного устройства
8 Комплект принадлежностей*
a) Длинная щелевая насадка
b) Насадка с вставкой со щетиной
c) Сменная насадка для мягкой обивки
(для насадки со вставкой со щетиной)
d) Матрасная насадка
e) Удлиняющий шланг
f) Соединительный адаптер
g) Сумка для принадлежностей
* в зависимости от комплектации
83
8001 056 552 - 970830
ru
Мы рады, что вы остановили свой выбор на
пылесосе Bosch серии BHN.
В
настоящей
инструкции
по
эксплуатации
представлены различные модели серии BHN.
Поэтому возможно, что некоторые функции
и принадлежности, описанные здесь, могут
отсутствовать у вашего прибора. Для достижения
оптимального результата уборки используйте
только оригинальные принадлежности Bosch,
разработанные специально для вашего пылесоса.
Разверните страницы с рисунками!
Зарядка
!
Внимание:
Перед
первым
использованием
пылесоса
аккумуляторы
должны
быть
полностью
заряжены.
Для зарядки используйте только кабели,
входящие в комплект поставки. Подключение к
электросети и использование кабеля зарядного
устройства должны производиться только с
учётом данных типовой таблички. Не заряжайте
пылесос в местах, где температура воздуха ниже
0 °C или выше 40 °C.
Рис. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
84
Для зарядки поставьте пылесос рядом с
розеткой. Пылесос можно спокойно оставлять в
помещении.
Вставьте кабель зарядного устройства сзади в
разъём пылесоса.
Вставьте вилку кабеля зарядного устройства в
розетку.
Во время зарядки индикатор зарядки горит
красным светом.
Если аккумулятор полностью заряжен, индикатор
горит синим светом и гаснет через несколько
минут. Аккумулятор больше не заряжается. Для
проверки заряда ненадолго отключите прибор
от сети. После этого индикатор снова загорается
синим светом.
Не представляет опасности оставлять прибор
подключённым к кабелю зарядного устройства и
розетке также после полной зарядки.
Нагревание кабеля зарядного устройства и
пылесоса закономерно и не представляет
опасности.
Индикатор уровня заряда аккумулятора
Индикатор
указывает
на
степень
зарядки
аккумулятора.
„ Если аккумулятор полностью заряжен, индикатор
горит синим светом.
„ Если индикатор мигает, требуется зарядка
аккумулятора.
Уборка
Рис. 2
Для регулировки мощности всасывания сдвиньте
ползунковый переключатель в нужное положение:
1
‡ Положение 1
Для простой очистки
Продолжительность работы пылесоса является
при этом максимальной.
2
‡ Положение 2
Всасывание при максимальной мощности
Для особенно тщательной уборки.
Продолжительность работы пылесоса при этом
уменьшается.
Щелевая насадка
Для чистки щелей, углов и т.п.
Рис. 3
‡
Вставьте щелевую насадку во всасывающее
отверстие пылесоса, как показано на рисунке.
После уборки
Рис. 4
‡
После уборки выключите пылесос.
Опорожнение контейнера для сбора
пыли
Для достижения хорошего результата уборки
желательно опорожнять контейнер для сбора пыли
после каждой уборки.
Рис. 5
‡
Отсоедините контейнер для сбора пыли с
помощью кнопки фиксации и снимите его с узла
двигателя.
Рис. 6
‡
‡
Выньте за ручку моторный и поролоновый
фильтры из контейнера для сбора пыли.
Опорожните контейнер для сбора пыли.
8001 056 552 - 970830
Очистка контейнера для сбора пыли
и фильтров
Рис. 7
‡
‡
‡
Разблокируйте контейнер для сбора пыли.
Выньте моторный и поролоновый фильтры из
контейнера для сбора пыли (см. рис. 5 и 6 )
Выколотите пыль из моторного и поролонового
фильтров.
При сильном загрязнении фильтры и контейнер
для сбора пыли можно вымыть.
Контейнер для сбора пыли в подключённом
состоянии протирайте сухой тряпкой; перед
установкой фильтры должны быть полностью
высушены.
Уход
Перед очисткой аккумуляторный пылесос должен
быть выключен и снят с зарядного устройства.
Вы можете использовать стандартный очиститель
для пластика.
!
Не используйте абразивные чистящие средства,
средства для мытья стёкол или универсальные
моющие средства. Не погружайте пылесос в
воду.
Оставляем за собой право на внесение технических
изменений.
Рис. 8
a) Установите моторный и поролоновый фильтры в
контейнер для сбора пыли.
b) Установите контейнер для сбора пыли на узел
двигателя и зафиксируйте.
При необходимости новые фильтры можно заказать
через нашу сервисную службу.
Комплект принадлежностей
Рис. 9
Вставьте
принадлежность
во
всасывающее
отверстие пылесоса, как показано на рисунке.
a) Длинная щелевая насадка
для уборки труднодоступных мест
b) Насадка с вставкой со щетиной
для очистки элементов управления и удаления
присохшей грязи
c) Сменная насадка для мягкой обивки (для насадки
с вставкой со щетиной)
для очистки сидений и мягкой обивки
Для использования насадки с вставкой со
щетиной в качестве насадки для мягкой обивки
сначала снимите с насадки сбоку вставку
со щетиной. Затем в обратном направлении
наденьте сменную насадку для мягкой обивки на
насадку.
Следите за правильностью установки.
d) Матрасная насадка
для очистки матрасов и мягкой обивки
e) Удлиняющий шланг
для
уборки
труднодоступных
и
высокорасположенных мест.
Указанные выше насадки (рис. 9 a-d) можно
соответствующим образом установить на шланг.
85
8001 056 552 - 970830
ᛞⲺ੮ຫಞ
zf
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
d)
1
g)
俢䚊ؓ䆭☴㏨
⌗ỿ☴㏨
俢䚊䜞Ԭ
⤯㑡੮乣
‫ݻ‬䴱᤽⽰⟾
䴱Ⓠ䯁䰒
‫ݻ‬䴱ಞ
86
䞃Ԭ␻௤
D⢯䮭⤯㑡੮乣
E∑࡭੮乣
Fᴵᨑ⭞䞃Ԭδ䚟⭞᯲∑࡭੮乣ε
Gᓀເ੮乣
Hᔬծ䔕㇗
I䕿᧛ಞ
J䞃Ԭऻ
㿌ₕශ㙂ᇐ
e)
f)
8001 056 552 - 970830
zf
੮ຫ
ൌ 2
᝕䅓ᛞ䌲䋭ঐь%+1㌱ࡍ੮ຫₕȾ
ᵢ䃠᱄ᴮ⛰%+1㌱ࡍ䙐⭞θḆӑࣕ㜳㠽䞃‫ۏ‬ᡌу䚟⭞᯲ᛞⲺₕශȾ
䄁ֵ⭞ᵢ੮ຫಞሾ⭞Ⲻঐь৕ᔖ䞃Ԭθԛ䚊ࡦᴶ֩੮ຫ᭾᷒Ⱦ
䄁ੇཌ㘱࠰ൌ䀙䃠᱄丷Ⱦ
ሽ䴱Ⓠ䯁䰒࠽ᨑ㠩ᡶ䴶Ⲻփ㖤
䁣ᇐ੮࣑φ
‡ ᕭᓜ
䚟ਾ㉗௤Ⲻ␻▊ᐛ֒
൞䙏‫ف‬䁣ᇐс䴱ಞਥԛ䚊ࡦᴶ䮭Ⲻ䚁䕿ᱸ䯉Ⱦ
‡ ᕭᓜ
ᴶཝ੮࣑
䚟ਾ儎ᕭᓜⲺ␻▊ᐛ֒Ⱦ
൞䙏‫ف‬ᕭᓜс䴱ಞⲺ䚁䕿ᱸ䯉䔹⸣Ⱦ
⤯㑡੮乣
‫ݻ‬䴱
ቅᗹφ
俌⅗ֵ⭞੮ຫಞࢃθ䄁‫ݾ‬ሽ䴱⊖‫┵ݻ‬Ⱦ
एᗻֵ⭞䳞䱺Ⲻ‫ݻ‬䴱ಞ䙨㺂‫ݻ‬䴱Ⱦ‫ݻ‬䴱ಞᗻ举‫➝ד‬亃ᇐ䣎⢂р
Ⲻ᤽⽰䙙᧛㠽ᬃ֒Ⱦ䄁व൞ք᯲0°Cᡌ儎᯲40°CⲺⓡᓜс‫ݻ‬
䴱Ⱦ
ൌ 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
㾷⛰੮ຫಞ‫ݻ‬䴱θ䄁ሽᆹ᭴൞ᨈᓝ᯷Ⱦᵢ䴱ಞਥԛ⴪㄁᭴൞ᡵ
䯉Ⲻ਺‫ف‬փ㖤Ⱦ
ሽ‫ݻ‬䴱ಞᨈ‫ޛ‬䴱ಞᗂᯯⲺ᧛乣Ⱦ
ሽ‫ݻ‬䴱ಞᨈ乣ᨈ‫ޛ‬ᨈᓝѣȾ
䴱ಞ‫ݻ‬䴱ᱸ‫ݻ‬䴱᤽⽰⟾ᴹӤ㌻⟾Ⱦ
䴱⊖‫┵ݻ‬ᗂθ‫ݻ‬䴱᤽⽰⟾ሽᴹӤ㰃⟾θ❬ᗂ൞ᒴ࠼䩎ᗂ➺⓻Ⱦ
䴱⊖ሽᴹ‫ݻ↘ڒ‬䴱Ⱦྸ᷒у⻰ᇐᱥੜ‫┵ݻ‬θ䄁᳡ᱸ〱䲚䴱ಞⲺ
ѱ䴱Ⓠԛ⻰䃃Ⱦ᤽⽰⟾ሽᴹӤ㰃⟾Ⱦ
঩ֵ䴱ಞᐨ‫┵ݻ‬θ䙙᧛൞‫ݻ‬䴱ಞૂᨈᓝрҕᖾᆿ‫ޞ‬Ⱦ
൞‫ݻ‬䴱ᱸθ‫ݻ‬䴱ಞૂᢁᤷᕅ੮ຫಞᴹⲲ⟧θ䙏ᱥ↙ᑮⲺ⨴䊗Ⱦ
䴱⊖‫ݻ‬䴱⣶ខ᤽⽰⟾
᤽⽰⟾ᴹ亥⽰䴱⊖Ⲻ‫ݻ‬䴱⣶ខȾ
„ 䴱⊖‫┵ݻ‬ᗂθ᤽⽰⟾ሽᴹӤ㰃⟾Ⱦ
„ ᤽⽰⟾䮹⡃ᱸθ㺞⽰䴱⊖ᗻ举‫ݻ‬䴱Ⱦ
䚟ਾ␻⨼㑡䳏ૂ䀈㩳ㅿȾ
ൌ 3
‡
ሽ⤯㑡੮乣ᨈ‫❗ޛ‬㐐੮ຫಞⲺ䙨≙ਙθྸൌᡶ⽰Ⱦ
ֵ⭞ᵢ䞃Ԭᗂ
ൌ 4
‡
੮ຫᇂᡆᗂ䄁䰒䮿䴱ⓆȾ
␻グ䳼ຫⴈ
⛰䚊ᴶ֩੮ຫ᭾᷒θ∅⅗ֵ⭞ᗂ䄁␻⨼䳼ຫⴈȾ
ൌ 5
‡
᤿с䠁᭴᤿䡋ԛ䀙䧌䳼ຫⴈθ঩ਥ⭧俢䚊䜞Ԭр᣼сȾ
ൌ 6
‡
‡
࡟⭞ᣀᢁ᣼с䳼ຫⴈѣⲺ俢䚊ؓ䆭☴㏨ૂ⌗ỿ☴㏨Ⱦ
␻グ䳼ຫⴈȾ
␻▊☴㏨
ൌ 7
‡
᣼䯁䳼ຫⴈȾ᣼с䳼ຫⴈрⲺ俢䚊ؓ䆭☴㏨㠽⌗ỿ☴㏨δ䄁৹
䯧ൌ 5 ਀ 6 ε
‡ ࡟⭞䕋ᮨᯯᕅ␻䲚俢䚊ؓ䆭☴㏨ૂ⌗ỿ☴㏨Ⲻ⚦ຫȾ
‡ 㤛☴㏨ૂ䳼ຫⴈ䱺㪍འཐ⚦ຫθਥԛֵ⭞⍷≪␻⍍Ⱦ
ҁᗂ䄁ֵ⭞Ҵᐹᬜᤣ䳼ຫⴈχ㼓‫☴ޛ‬㏨ࢃθ䄁‫ݾ‬ሽ☴㏨ᇂ‫ޞ‬Ჴ
ҴȾ
87
8001 056 552 - 970830
ൌ 8
a) ሽ俢䚊ؓ䆭☴㏨ૂ⌗ỿ☴㏨㼓‫ޛ‬䳼ຫⴈѣȾ
b) ሽ䳼ຫⴈ㼓ഔ俢䚊䜞ԬрȾ
ྸᴿ䴶㾷θਥੇ୤ᗂᵃएѣᗹ䌲䋭᯦☴㏨Ⱦ
䞃Ԭऻ‫ޝ‬ᇯ
ൌ 9
ֵ⭞䕿᧛ಞθሽ䞃Ԭᨈ‫ޛ‬੮ຫಞⲺ䙨≙ਙθྸൌᡶ⽰Ⱦ
a) ⢯䮭⤯㑡੮乣
䚟ਾу᱉␧‫Ⲻޛ‬䀈㩳
b) ∑࡭੮乣
䚟ਾۘ‫ا‬㠽䱺㪍Ⲻ⚦ຫ
c) ᴵᨑ⭞䞃Ԭδ䚟⭞᯲∑࡭੮乣ε
䚟ਾᓝἻૂᓝເ
㤛ᛞᜩሽ∑࡭੮乣֒⛰ᓝἻ੮乣ֵ⭞θ䄁‫ݾ‬ሽ∑࡭ᗔ੮乣Ⲻ‫ڪ‬
䶘਌࠰Ⱦ❬ᗂԛ⴮ਃᯯੇ㼓‫ޛ‬ᴵᨑ⭞䞃ԬȾ
䄁⻰䃃ᐨ⻰ሜ㼓࿛Ⱦ
d) ᓀເ੮乣
䚟ਾᓀເૂᓝເ
e) ᔬծ䔕㇗
䚟ਾу᱉␧‫Ⲻޛ‬䀈㩳ૂ儎㲋Ⱦ
ԛрࡍ࠰Ⲻᡶᴿ੮乣δൌDGεⲼਥԛᆿ㼓൞䔕㇗рȾ
ؓ佀
␻▊ࢃθ䄁⻰䃃❗㐐੮ຫಞᐨ䰒䮿ъѣᯭ㠽‫ݻ‬䴱ಞⲺ䙙㐐Ⱦ
ਥԛֵ⭞⁏ⓌⲺᐸ୤ງ㟖␻▊ࣇ䙨㺂␻▊Ⱦ
䄁वֵ⭞ޭ⹊⼞ᙝⲺ␻▊⭘૷Ƚ⧱⪹␻▊ࣇᡌཐࣕ㜳␻▊
⭘૷Ⱦ࠽वሽ੮ຫಞ⎮൞≪ѣȾ
ᵢ䃠᱄ᴮਥ㜳ഖᢶ㺉䇀ᴪ㙂‫ؤ‬᭯Ⱦ
88
8001 056 552 - 970830
8 Ϟ̰η
ΎΟ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ έΩ ΍έ ̶Οϧϔγ΍ έΗϠϳϓ ϭ έϭΗϭϣ υϓΎΣϣ έΗϠϳϓ (a
Ωϳί΍ΩϧΎϳΑ
ΩϭΧϝΣϣέΩ΍έϧ΁ϭΩϳϫΩ̵ΎΟέϭΗϭϣΕϣγϗέΩ΍έ̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣ (b
Ωϳϧ̯ϡ̰Σϣ
εϭέϓί΍α̡ΕΎϣΩΧί̯έϣί΍Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ΍έϭϧ̵ΎϫέΗϠϳϓˬϡϭίϟΕέϭλέΩ
Ωϳϧ̯ϪϳϬΗ
̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟΖϴ̯
9 Ϟ̰η
̵΍ϭϫ̵ΩϭέϭϪϧΎϫΩέΩΎϫρΑ΍έί΍ϩΩΎϔΗγ΍ΎΑˬϝ̰ηϕΑΎρϣˬ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟ
Ωϧέϳ̶̳ϣέ΍έϗ̵̫έΎη̶ϗέΑϭέΎΟ
ϑΎϛηϭίέΩιϭλΧϣΩϧϠΑϝίΎϧ (a
ϝ̰ηϣ̶γέΗγΩΎΑ̵ΎϫϝΣϣ̵΍έΑ έ΍ΩαέΑϪΑϟΎΑϝίΎϧ (b
ΩϳΩη̵Ύϫ̶̳Ωϭϟ΁ϭΕϻΎλΗ΍̵΍έΑ
έ΍ΩαέΑϪΑϟΎΑϝίΎϧ̵΍έΑϥΎϣϠΑϣνϳϭόΗϝΑΎϗϝΎλΗ΍ (c
ϥγϭ̯ϭ̶ϟΩϧλ̵΍έΑ
Ωέϭϣ ϥΎϣϠΑϣ ϝίΎϧ ϥ΍ϭϧϋ ϪΑ ΍έ έ΍ΩαέΑ ϪΑϟ ΎΑ ϝίΎϧ Ωϳϫ΍ϭΧ̶ϣ έ̳΍
ˬα̡γΩϳη̰ΑέΎϧ̯ϝίΎϧί΍΍έέ΍ΩαέΑϪΑϟΕγΧϧˬΩϳϫΩέ΍έϗϩΩΎϔΗγ΍
̵ϭέˬϑϟΎΧϣΕϬΟέΩϥΩ΍ΩέΎηϓΎΑ΍έϥΎϣϠΑϣνϳϭόΗϝΑΎϗϝΎλΗ΍
Ωϳί΍ΩϧΎϳΑΎΟϝίΎϧ
Εγ΍ϩΩΎΗϓ΍ΎΟ̶ΑϭΧϪΑΩϳϭηϥ΋ϣρϣ
̮ηΗϝίΎϧ (d
εϟΎΑϭ̮ηΗ̵΍έΑ
ρΑ΍έϪϟϭϟ (e
ΩϧϠΑϭϝ̰ηϣ̶γέΗγΩΎΑ̵ΎϫϝΣϣ̵΍έΑ ϝλϭϪϟϭϟϪΑΩϧϧ΍ϭΗ̶ϣ9 a-d ϝ̰ηϻΎΑέΩϩΩηΕγέϬϓ̵ΎϫϝίΎϧϪϳϠ̯
Ωϧϭη
ϩΎ̴ΘγΩί΍̵έ΍ΪϬ̴ϧεϭέ
ϡϳγϭϩΩϭΑεϭϣΎΧ̵̫έΎη̶ϗέΑϭέΎΟ̵έΎ̯ίϳϣΗί΍ϝΑϗϪ̯Ωϳϭηϥ΋ϣρϣ
ΩηΎΑϩΩηϊρϗέ̫έΎηί΍ϥ΁
έ΍ίΎΑέΩϪ̯̮ϳΗγϼ̶̡ϟϭϣόϣ̵ΎϫϩΩϧϧ̯̭Ύ̡ί΍ϩΩΎϔΗγ΍ΎΑ΍έϥ΁ϥ΍ϭΗ̶ϣ
Ωέ̯ίϳϣΗˬΩϧΗγϫΩϭΟϭϣ
!
ϩέϮψϨϣΪϨ̩ϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗϩΩΎϣΎϳ̵ϮηϪθϴηˬϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗϪ̩έΎ̡ί΍ ΪϳήΒϧϭήϓΏ΁έΩ΍έ̶ϗήΑϭέΎΟΰ̳ήϫΪϴϨ̰ϧϩΩΎϔΘγ΍
̶ϧϓΕΎΣϼλ΍ϪΑρϭέηϣ
89
8001 056 552 - 970830
ϥΩή̯ϭέΎΟεϭέ
fa
2 Ϟ̰η
ϡϳυϧϧΗ̵΍έΑ΍έ̶ϳϭη̯ΩϳϠ̯
ΩϳϫΩΕ̯έΣϩ΍ϭΧϟΩΕϳόϗϭϣϪΑε̰ϣϥ΍ίϳϣ
1
1Εϳόϗϭϣ ‡
ϩΩΎγΕϓΎυϧ̵΍έΑ
Εγ΍έ΍ΩέϭΧέΑϩΩΎϔΗγ΍ϥΎϣίϥϳέΗηϳΑί΍ϩΎ̴ΗγΩˬϡϳυϧΗϥϳ΍ΎΑ 2
2Εϳόϗϭϣ ‡
ε̰ϣϥ΍ϭΗέΛ̯΍ΩΣ
έ΍ϭηΩ̵έΎ̯ίϳϣΗ̵ΎϫέΎ̵̯΍έΑ
Εγ΍έ΍ΩέϭΧέΑ̵έΗϩΎΗϭ̵̯έΎ̯ϥΎϣίί΍ϩΎ̴ΗγΩˬϥ΍ϭΗ΢ργϥϳ΍ΎΑ
ΩϳέϳΫ̡ΑεϭΑBHN̵έγ̶ϗέΑϭέΎΟΩϳέΧέρΎΧϪΑ΍έΎϣϪϧΎϣϳϣλϙϳέΑΗ
ϥϳ΍έΑΎϧΑˬΕγ΍ϩΩηϑϳλϭΗΎϣϧϫ΍έϪ̩έΗϓΩϥϳ΍έΩBHN ̵ΎϫϝΩϣω΍ϭϧ΍
έΎ̳ίΎγΎϣηϝΩϣΎΑϩΩη΢ϳέηΗ̵ΎϫΩέϛϠϣϋϭΕ΍ίϳϬΟΗ̶ΧέΑΕγ΍ϥ̰ϣϣ
ϪΟϳΗϧϥϳέΗϬΑϪΑ̶ΑΎϳΗγΩϑΩϫΎΑϪϛˬεϭΑϝλ΍̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟί΍ρϘϓΩηΎΑϧ
ΩϳϧϛϩΩΎϔΗγ΍ˬΕγ΍ϩΩη̶Σ΍έρΎϣη̶ϗέΑϭέΎΟ̵΍έΑιϭλΧϪΑ
ΪϴϨ̯ίΎΑ΍έϩΪηΎΗέϮμϣΕΎΤϔλ˱Ύϔτϟ
ϑΎϜηϭίέΩιϮμΨϣϝίΎϧ
ϩέϳϏϭˬΎϫϪηϭ̳ϭΎϫϑΎ̰ηϥΩέ̯ϭέΎΟ̵΍έΑ
3 Ϟ̰η
ε̰ϣ Υ΍έϭγ έΩ έϳϭλΗ ϕΑΎρϣ ΍έ ϑΎ̰η ϭ ίέΩ ιϭλΧϣ ϝίΎϧ ‡
Ωϳϧ̯Ωέ΍ϭ̵̫έΎη̶ϗέΑϭέΎΟ̵΍ϭϫ
ϥΩή̯̫έΎη
!
ρΎϴΘΣ΍ έϭρϪΑ΍έΎϫ̵έΗΎΑˬέΎΑϥϳΗγΧϧ̵΍έΑ̶ϗέΑϭέΎΟ̵έϳ̳έΎ̯ϪΑί΍ϝΑϗ Ωϳϧ̯̫έΎηϝϣΎ̯
Ϫ΋΍έ΍ϩΎ̴ΗγΩϩ΍έϣϫϪ̵̯̫έΎηϡϳγί΍ρϘϓˬϩΎ̴ΗγΩϥΩέ̯̫έΎη̵΍έΑ ̵ϭέΕΎϋϼρ΍αΎγ΍έΑΩϳΎΑρϘϓ̫έΎηϡϳγΩϳϳΎϣϧϩΩΎϔΗγ΍ˬΕγ΍ϩΩη
̵ΎϣΩέΩ΍έϩΎ̴ΗγΩΩϭηϪΗϓέ̳έΎ̯ϪΑϭϝλϭΕΎλΧηϣΏγ̩έΑ
Ωϳϧ̰ϧ̫έΎη40°Cί΍έΗϻΎΑΎϳ0°Cί΍έΗϥϳϳΎ̡
ϩΎ̴ΘγΩί΍ϩΩΎϔΘγ΍ί΍β̡
4 Ϟ̰η
Ωϳϧ̯εϭϣΎΧϥΩέ̯ϭέΎΟί΍ΩόΑ΍έϩΎ̴ΗγΩ ‡
̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣϥΩή̶̯ϟΎΧ
1 Ϟ̰η
ΩϳϫΩέ΍έϗϕέΑίϳέ̶̡̰ϳΩίϧέΩ΍έϧ΁ˬ̶ϗέΑϭέΎΟϥΩέ̯̫έΎη̵΍έΑ ‡
Ω΍Ωέ΍έϗϕΎΗ΍̵ΎΟ̯έϫέΩϩΩΎΗγϳ΍ΕέϭλϪΑϥ΍ϭΗ̶ϣ΍έϩΎ̴ΗγΩ
Ωϳϧ̯ϝλΗϣϩΎ̴ΗγΩΕη̡ϝΎλΗ΍ϪΑ΍έέ̫έΎηϡϳγεϳϓ ‡
ΩϳϫΩ̵ΎΟίϳέ̡ϝΧ΍Ω΍έέ̫έΎηϡϳγϪΧΎηϭΩ ‡
Ωϭη̶ϣϥηϭέ̲ϧέίϣέϗέ̴ϧΎηϧˬϩΎ̴ΗγΩϥΩη̫έΎηϡΎ̴ϧϫέΩ ‡
έΩ̶Α΁̲ϧέϪΑ̵έΗΎΑ̫έΎηέ̴ϧΎηϧˬΩϭηϝϣΎ̵̯έΗΎΑ̫έΎη̶Ηϗϭ ‡
ϑϗϭΗϣ̵έΗΎΑϥΩη̫έΎηΩϭη̶ϣεϭϣΎΧϪϘϳϗΩΩϧ̩ί΍ΩόΑϭΩϳ΁̶ϣ
Ωϳϧ̯΍ΩΟϕέΑίϳέ̡ί΍ˬ̶γέέΑΕϬΟ΍έϩΎ̴ΗγΩϪΧΎηϭΩΩηΩϫ΍ϭΧ
Ωϭη̶ϣϥηϭέ̶Α΁̲ϧέΎΑϩέΎΑϭΩέ̴ϧΎηϧ̟ϣϻ
˱
ϪΑ΍έϩΎ̴ΗγΩˬΕγ΍ϩΩη̫έΎηϼϣΎ̯ϩΎ̴ΗγΩ̶Ηϗϭ̶ΗΣˬ̶ϧϣϳ΍υΎΣϟϪΑ
‡
Ωϳέ΍ΩϪ̴ϧϝλΗϣϕέΑίϳέ̡ϭ̫έΎηϝΑΎ̯
̶ϧ΍έ̴ϧ̵΍έΑ̶ϠϳϟΩϭΕγ΍̶όϳΑρ̶ϗέΑϭέΎΟϭ̫έΎηϡϳγϥΩηύ΍Ω ‡
Ωέ΍ΩϧΩϭΟϭ
έΎΑέϫί΍α̡ΩϳΎΑ̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣˬϪΟϳΗϧϥϳέΗϬΑϪΑ̶ΑΎϳΗγΩέϭυϧϣϪΑ
Ωϭη̶ϟΎΧϩΩΎϔΗγ΍
5 Ϟ̰η
ϭϩΩέ̯ίΎΑ΍έ̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣϝϔϗˬ̵ίΎγΩ΍ί΁Ϫϣ̯ΩϥΩ΍ΩέΎηϓΎΑ ‡
Ωϳϧ̯΍ΩΟέϭΗϭϣΕϣγϗί΍΍έϧ΁α̡γ
6 Ϟ̰η
ϭΩέ̳ϪυϔΣϣί΍̶Οϧϔγ΍έΗϠϳϓϭέϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓϥΩέ̯΍ΩΟ̵΍έΑ ‡
Ωϳϧ̯ϩΩΎϔΗγ΍ϭέΎΟϪΗγΩί΍̭ΎΧ
Ωϳϧ̶̯ϟΎΧ΍έ̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣ ‡
ήΘϠϴϓϥΩή̯ΰϴϤΗ
̵ήΗΎΑ̫έΎηΖϴόοϭή̴ϧΎθϧ
ΩϫΩ̶ϣϥΎηϧ΍έ̵έΗΎΑ̫έΎηΕϳόοϭˬέ̴ϧΎηϧ
.Ωϭη̶ϣϥηϭέ̶Α΁̲ϧέΎΑέ̴ϧΎηϧˬΩϭηϝϣΎ̵̯έΗΎΑ̫έΎη̶Ηϗϭ„
Ωϭη̫έΎηϩέΎΑϭΩΩϳΎΑ̵έΗΎΑˬΩϧί̶ϣ̮ϣη̩έ̴ϧΎηϧ̶Ηϗϭ„
7 Ϟ̰η
̶Οϧϔγ΍έΗϠϳϓϭέϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓΩϳϧ̯Ω΍ί΁΍έ̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣ
Ωϳϧ̯ωϭΟέ 6 ϭ 5 ϝ̰ηϪΑΩϳϧ̯΍ΩΟ̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣί΍΍έ
Ωϳέϳ̴Α΍έΎϬϧ΁̭ΎΧϭΩϳϧΎ̰ΗΑ΍έ̶Οϧϔγ΍έΗϠϳϓϭέϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓ
ΩϳϧϭΗ̶ϣˬ̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣΩΣί΍εϳΑ̶̴Ηϓέ̳ϡέΟΕέϭλέΩ
Ωϳ΋ϭηΑ΍έΎϫϡέΟ
ί΍ϝΑϗ˭Ωϳϧ̯ίϳϣΗ̮ηΧϝΎϣΗγΩ̮ϳΎΑ΍έ̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣα̡γ
˱
Ωϧϭη̮ηΧϼϣΎ̯ΎΗΩϳϧ̯έΑλˬΎϫέΗϠϳϓΩΩΟϣϥΩ΍Ωέ΍έϗ
90
‡
‡
‡
8001 056 552 - 970830
fa
ΎϤη̶ϗήΑϭέΎΟ
έϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓ
̶Οϧϔγ΍έΗϠϳϓ
έϭΗϭϣΕϣγϗ
ϑΎϛηϭίέΩιϭλΧϣϝίΎϧ
̫έΎηέ̴ϧΎηϧ
̵̫έΎη̶ΗγΩ̶ϗέΑϭέΎΟ̵ϭέ̶ϳϭη̯ΩϳϠ̯
̫έΎηϡϳγ
*̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟΕϳ̯
ϑΎϛηϭίέΩιϭλΧϣΩϧϠΑϝίΎϧ(a
έ΍ΩαέΑϪΑϟΎΑϝίΎϧ(b
έ΍ΩαέΑϪΑϟΎΑϝίΎϧ̵΍έΑϥΎϣϠΑϣνϳϭόΗϝΑΎϗϝΎλΗ΍(c
̮ηΗϝίΎϧ(d
ρΑ΍έϪϟϭϟ(e
ϝΎλΗ΍ρΑ΍έ(f
̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟϪγϳ̯(g
ϝΩϣΏγΣέΑ*
1
2
3
4
5
6
7
8
91
8001 056 552 - 970830
8
,4§„8
©žq-£*~1ªDªq¡’„6(¶*|k›’G*Kš|tžG*jMfž0|k›Dh©F|k+ŸE (a
j+|-&¶*
š|tžG*,z0K¨›<j+|-&¶*©žq-£*~1l©gn-Kh©F|k+ŸE (b
jHzwGfI~F|H–M|:¢<,zMz/|-ÏD¨›<§„‚tG*¢˜žMj/ftG*z¡<
$ϞŒG*
mf•t›žG*Ÿ•:
9
,4§„8
ªDdMf¤žG*fHzwk„€Hœ˜„Gf+u„9§H§JfžFmf•t›žG*h©F|k+ŸE
jM4f†g+j›HfŒG*j„€¡˜žGf+‡’„G*jtkD
—§•„G*“©‰¡kGj›M§:…6&*4 (a
f¤©G(*§„8§G*hŒ„‚MªkG*„9*§ž›G
,f„7|D|Œ„+2K~H“©‰¡-…6&*4 (b
,z©¡ŒG*mf1f„€-¶*jG*5(*Km*zŒžG*“©‰¡kG
,f„7|D|Œ„+2K~žG*“©‰¡kG*…6&*|Gm*2f„6§›GœMz+–t›H (c
m*2f„6§G*Kz<f•ž›G
…6&*|F,f„7|D|Œ„+2K~žG*“©‰¡kG*…6&*4 *zwk„6*ªDh=|-l¡F*3(*
“©‰¡kG*…6&*4hIf/¨›<¶K&*,f„7|’G*|Œ„7Ž~I*m*2f„6§›G“©‰¡“©‰¡kG*…6&*4¨›<m*2f„6§Gf+…8fwG*œMzgG*–t›žG*„9™G3zŒ+
ª„€˜ŒG*¦fq-¶*ªD
u©t„‚G*l©gnkG*¨<*|MR
h-*|žG*“©‰¡-…6&*4 (d
m*2f„6§G*Kh-*|ž›G
jGf:(* §:|1 (e
f¤©G(*§„8§G*hŒ„‚MªkG*KjŒ’-|žG*„9*§ž›G
9 a-d ,4§„8 f’Gf„6 ,4§F{žG* “©‰¡kG* …6K'K4 h©F|- ¢˜žžG* ¢H
§:|wGf+
jMf¡ŒG*
¢0f„G*¢Hf¤›„‚DKf¤Df•M(*¨›<j„€¡˜žG*“©‰¡-œgE…8|0*
jGK*zkžG*j©˜©k„6ÏgG*2*§žG*mf’‰¡Hz0&* *zwk„6f+f¤+jMf¡ŒG*¢˜žMK
—*§„6&¶*ªD
sf/~Gf+j„8fwG*mf’‰¡žG*K&*j„72f12*§HjM&* zwk„€-· |ž-·K…9*|=&·*ªžqG zwk„€-«kG*mf’‰¡žG*™›-K&*
*z+&*$fžG*«Dj„€¡˜žG*
j©¡DmÏMzŒ-jM&*f12(*–t+Š’ktI
92
8001 056 552 - 970830
‡’„G*
2
ar
,4§„8
„9§G*¨G(*š|tkžG*Ž*4{G*™M|tk+ŸE
‡’„G*,4zE‡g„ƒGi§=|žG*
1
1„9§G* ‡
j’©’wG*“©‰¡kG* f¤žGh„6f¡H
¨„‚E&¶*œ©„kG*¢H5¨G(*j/4zG*¦{JªD5f¤qG*œ„‚M 2
2„9§G* ‡
,4zE¨„‚E&* *zwk„6f+‡’„G*
,|n˜+,4|˜kžG*“©‰¡kG* f¤žGh„6f¡H
f©g„€I|„‚E&*œ©„-¢H5¨G(*j/4zG*¦{JªD5f¤qG*œ„‚MK
.BHNm*5*|†G*j›„€›„6¢H…7§+j„€¡˜žGš4f©k1*fIzŒ„€M
m*5*|†G*j›„€›„6¢Hj<§¡kHmÏM2§Hv|„7*{J *zwk„6¶*œ©G2Kf¡kM
j0K|„žG*“)f;§G*Km*~©¤qkG*…ƒŒ+–g†¡-¶&*24*§G*¢H™G{GBHN
mf•t›žG* *zwk„6*¨›<4f„‚kE¶*™©›<¢©ŒkMK™k„€¡˜HœM2§H¨›<
–©•tkG™k„€¡˜žGNf„‚©„‚1fJ|M§†-Ÿ-zEf¤I(*o©0…7§+¢Hj©›„8&¶*
j¡˜žH“©‰¡-jq©kIœ„ƒD&*
4§„‚G*mft’„82|D¨/|M
—§•„G*“ª‰¡-…6&*4
¥DÏ1K£fF4&¶*K—§•„G*“©‰¡kG
3
,4§„8
¢t„G*
jtkDªDœ˜„Gf+u„9§H§JfžF—§•„G*“©‰¡-…6&*4h©F|k+ŸE ‡
jM4f†g+j›HfŒG*j„€¡˜žGf+‡’„G*
:¬«ÑæJ ,|HK&¶œ©„kG*œgEfHfž-j„€¡˜žG*mfM4f†+¢t„7hqM j<§žqH¢ž„924§žG*¢t„G*œ+fF *zwk„6*¨›<|„‚kE*¢t„G*z¡< fžGf•N DK‡•D¢t„G*œ+fFœ©„-Kœ©„8§k+ŸE,24§žG*m*~©¤qkG*
¢HœE&¶*,4*|tG*mf/42ªD5f¤qG*¢t„+Ÿ•-¶¡„‚G*j0§›+24K
°40—§DK&* °0
œžŒG*¢H$f¤kI·*zŒ+
4
,4§„8
5f¤qG*“EK&*“©‰¡kG*¢H$f¤kI¶*zŒ+ ‡
j+|-&·*ªžq-£*~1M|’-
1
zŒ+j+|-&¶*©žq-£*~1M|’-ªg¡M,z©/“©‰¡-jq©kI¨G(*§„8§›G
“©‰¡-j©›ž<œF
5
,4§„8
¢H ¥/|1&*K |M|tkG* 45 j†„6*§+ j+|-&¶* ©žq- £*~1 |M|tk+ ŸE ‡
š|tžG*,z0K
6
,4§„8
¢H…ƒg•žG*j†„6*§+ªq¡’„6(¶*|k›’G*Kš|tžG*jMfž0|k›Ds|1&* ‡
j+|-&¶*©žq-£*~1
j+|-&¶*©žq-£*~1M|’k+ŸE ‡
|-ВG*“ª‰¡7
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
jM4f†gG*¢t„7jGf0¢ªgH
,4§„8
|k›’G*Kš|tžG*jMfž0|k›Ds|1&* j+|-&¶*©žq-£*~1|M|tk+ŸE
K ,4§„8|‰I*j+|-&¶*©žq-£*~1¢Hªq¡’„6(¶*
Ï1 ¢H ªq¡’„6(¶* |k›’G*K š|tžG* jMfž0 |k›D “©‰¡k+ ŸE
…ƒ©’¡kG*
j+|-&¶*©žq-£*~1K|k›’G*œ„€=¢˜žMzMz„G*yf„€-¶*jGf0ªD
š|-*K”f/œMz¡H *zwk„6f+j+|-&¶*©žq-£*~1u„€H*™G3zŒ+K
¥g©F|-,2f<(*œgEfHfž-“q©G|k›’G*
,4§„8
¢˜žMK¢t„G*…9|Gª)f+|¤˜G*…€g•žG*¢Hi|•Gf+j„€¡˜žG*„9
jD|G*ªD|0œ˜„+5f¤qG*„9K
“›wGf+2§/§žG*5f¤qG*…€g•HªD¢t„G*œ+fFœ12&*
ª)f+|¤˜G*…€g•žG*ªD¢t„G*œ+fF…€+fEœ12&*K
|ž0&¶*£§›Gf+¢t„G*¢©gH$ª„ƒM¢t„G*j©›ž<$f¡.&*
d’†¡MK—45&¶*£§›Gf+¢t„G*¢©gH$ª„ƒMjM4f†gG*¢t„7 fž-(*z¡<
œ„ƒD&* Ÿ˜tkG jM4f†gG* ¢t„7 j›„8*§H ŸkM ¢GK –)fE2 ,z< zŒ+
$ª„ƒ©„6fJzŒ+K,|©„‚E,|k’Gj©)f+|¤˜G*j˜g„G*¢<5f¤qG*œ„‚D*
L|1&*,|H—45&¶*£§›Gf+¢©gžG*
¨k0…€g•žG*K¢t„G*œ+f˜+τ‚kH5f¤qG*š|-¢H4|„9z/§M¶K
¢t„G*j©›ž<fžkF*zŒ+
ªŒ©g: |H&* §J jI§w„€›G jMKz©G* j„€¡˜žG*K ¢t„G* œ+fF …9|Œ–›•›G§<zM¶K
jM4f†gG*¢t„7jGf0¨G(*¢©gžG*|©„M
—45&¶*£§›Gf+¢©gžG*$ª„ƒMœHf˜Gf+jI§t„HjM4f†gG*lIfF*3(*„
jM4f†gG*¢t„7,2f<(*hqM¢©gžG*…ƒH§MfHz¡<„
‡
‡
‡
93
8001 056 552 - 970830
5f¤qG*“„8K
ar
7
6
5
4
3
8 a)
b)
c)
2
1
d)
e)
f)
g)
š|tžG*jMfž0|k›D
ªq¡’„6(*|k›D
š|tžG*,z0K
—§•„G*“©‰¡-…6&*4
¢t„G*j©›ž<¢©gH
mfM4f†gGf+j›HfŒG*jMKz©G*j„€¡˜ž›GªE¶~I*vfk’H
¢t„G*œ+fF
*mf•t›žG*Ÿ•:
—§•„G*“©‰¡kGj›M§:…6&*4a
,f„7|D|Œ„+2K~H“©‰¡-…6&*4b
m*2f„6§›GœMz+–t›Hc
,f„7|D|Œ„+2K~žG*“©‰¡kG*…6&*|G
h-*|žG*“©‰¡-…6&*4d
jGf:(* §:|1e
œ©„8§-dMf¤Hf
mf•t›žG*…€©Fg
94
1
2
3
4
5
6
7
8
~©¤qkG*h„€0*
8001 056 552 - 970830
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel.RQ¿JXUDWRUXQGYLHOHZHLWHUH
Infos unter:
www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
=XEHK|U3URGXNW,QIRUPDWLRQHQ
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KU
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
5RXQG$ERXW
3ORW1U02$
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
AL
Republika e Shqiperise,
Albania
ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
.DWLGKH
7LUDQH
7HO
)D[
mailto:info@elektro-servis.com
EXPERT SERVIS
Rruga e Kavajes,
.XOOD%1U.DWL,
7LUDQH
Tel.: 4 480 6061
7HO
)D[
&HO
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
4XHOOHQVWUDVVHD
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
(UVDW]WHLOHXQG=XEHK|UXQGYLHOH
weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KUIU
Sie erreichbar.
AU Australia
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
*DWH&HQWUH5RDG
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
0R)UKRXUV
01/17
BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
³+,*+´GRR
*UDGDþDþNDE
71000 Sarajevo
7HO
)D[
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
$YHQXHGX/DHUEHHN
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
7HO
)D[
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
BG Bulgaria
%6+'RPDNLQVNL8UHGL%XOJDULD(22'
Ʉ7VDULJUDGVNR&KDXVVH%OYG
(XURSHDQ7UDGH&HQWHU%XLOGLQJWKÀRRU
6R¿D
7HO
)D[
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch.home.bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
32%R[
Manama
7HO
mailto:service@khalaifat.com
%< %HODUXVȻɟɥɚɪɭɫɶ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
)DKUZHLGVWUDVVH
*HUROGVZLO
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
&< &\SUXVȀȪʌȡȠȢ
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
(JRPL1LNRVLD/HINRVLD
Tel.: 7777 8007
)D[
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
&= ý
HVNi5HSXEOLND&]HFK5HSXEOLF
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
3HNDĜVNiE
3UDKD
7HO
)D[
www.bosch-home.com/cz
DK Danmark, Denmark
%6++YLGHYDUHU$6
Telegrafvej 4
%DOOHUXS
7HO
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com
ZZZERVFKKRPHGN
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
7ULWQ
11313 Tallinn
7HO
)D[
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
5HQHUNL.DXEDQGXVH2h
7DPPVDDUHWHH%(XURQLFVLNDXSOXVHV
7DOOLQQ
7HO
)D[
PDLOWRNOLHQGLWHHQLQGXV#UHQHUNHH
www.renerk.ee
Eliser OÜ
0XVWDPlHWHH
7DOOLQQ
7HO
PDLOWRKRROGXV#HOLVHUHH
ZZZNRGXPDVLQDWHUHPRQWHH
ES España, Spain
%6+(OHFWURGRPpVWLFRV(VSDxD6$
6HUYLFLR2¿FLDOGHO)DEULFDQWH
Parque Empresarial PLAZA,
&0DQIUHGRQLD
=DUDJR]D
7HOR
)D[
PDLOWR&$8%RVFK#EVKJFRP
www.bosch-home.es
FI
Suomi, Finland
%6+.RGLQNRQHHW2\
,WlODKGHQNDWX$3/
+HOVLQNL
7HO
)D[
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
ZZZERVFKKRPH¿
/DQNDSXKHOLPHVWDVQWSXKHOX
VQWPLQDOY
0DWNDSXKHOLPHVWDVQWSXKHOX
VQWPLQDOY
FR France
%6+(OHFWURPpQDJHU6$6
UXH$UGRLQ±&6
6$,1728(1FHGH[
6HUYLFHLQWHUYHQWLRQVjGRPLFLOH
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
6HUYLFH3LqFHV'pWDFKpHVHW
Accessoires:
0,40 € / min
www.bosch-home.fr
95
8001 056 552 - 970830
GB Great Britain
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
*UDQG8QLRQ+RXVH
2OG:ROYHUWRQ5RDG
Wolverton
0LOWRQ.H\QHV0.37
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
SURGXFWDGYLFHSOHDVHYLVLW
www.bosch-home.co.uk
RUFDOO7HO
&DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHUIRU
exact charges
*5 *UHHFHǼȜȜȐȢ
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
3RWDPRX
.L¿VLD
ȆĮȞİȜȜȒȞȚȠIJȘȜȑijȦȞȠ
ǹıIJȚțȒȤȡȑȦıȘ
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong,
%6++RPH$SSOLDQFHV/LPLWHG
8QLWUG)ORRU
North Block, Skyway House,
6KDP0RQJ5RDG
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
7HO
)D[
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn
HR Hrvatska, Croatia
%6+NXüQLXUHÿDMLGRR
.QH]D%UDQLPLUD
10000 Zagreb
7HO
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr
+8 0DJ\DURUV]iJ+XQJDU\
%6++i]WDUWiVL.pV]OpN
.HUHVNHGHOPL.IW
+i]WDUWiVLJpSHNPiUNDV]HUYL]H
.LUiO\KiJyWpU
%XGDSHVW
+LEDEHMHOHQWpV
7HO
)D[
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
$ONDWUpV]UHQGHOpV
7HO
)D[
PDLOWRDONDWUHV]UHQGHOHV#EVKKX
www.bosch-home.com/hu
IE
Republic of Ireland
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)%DOO\PRXQW'ULYH
%DOO\PRXQW,QGXVWULDO(VWDWH
Walkinstown
'XEOLQ
6HUYLFH5HTXHVWV6SDUHVDQG$FFHVVRULHV
7HO
)D[
www.bosch-home.co.uk
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute.
01/17
96
IL
Israel,
&6%+RPH$SSOLDQFH/WG
1, Hamasger St.
1RUWK,QGXVWULDO3DUN
/RG
7HO
)D[
PDLOWRFVEVHUY#FVEOWGFRLO
www.bosch-home.co.il
LU Luxembourg
%6+pOHFWURPpQDJHUV6$
=,%UHHGHZHXHV
6HQQLQJHUEHUJ
7HO
)D[
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu
,1
,QGLD%KƗUDW
%6++RXVHKROG$SSOLDQFHV
0IJ3YW/WG$UHQD+RXVH0DLQ%OGJ
QG)ORRU
3ORW1R5RDG1R
0,'&$QGKHUL(DVW
Mumbai 400 093
7ROO)UHH
www.bosch-home.com/in
LV
Latvija, Latvia
SIA “General Serviss”
%XƺƺXLHODF
1067 Riga
7HO
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
IS
Iceland
6PLWK1RUODQGKI
Noatuni 4
5H\NMDYLN
7HO
)D[
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
%6+(OHWWURGRPHVWLFL6S$
Via. M. Nizzoli 1
0LODQR0,
1XPHURYHUGH
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it
.= .
D]DNKVWDQԔɚɡɚԕɫɬɚɧ
IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
-DQJHOGLQDVWU
Shimkent 160018
7HO
mailto:evrika_kz@mail.ru
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
%RXOHYDUG'RUD%H\URXWK
P.O. Box 90449
-GHLGHK
7HO
mailto:Info@Teheni-Hana.com
LT
Lietuva, Lithuania
6HQXNXSUHN\ERVFHQWUDV8$%
-RQDYRVJ
.DXQDV
7HO
)D[
www.senukai.lt
8$%³$*6HUYLFH´
5.DODQWRVJ
.DXQDV
7HO
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
%DOWLF&RQWLQHQW/WG
/XNãLRJ
9LOQLXV
7HO
)D[
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
Elkor Serviss
%ULYLEDVJDWYH
1039 Riga
7HO
)D[
mailto:info@elkorserviss.lv
www.elkorserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss
7DGDLƷXLHOD
1004 Riga
Tel.: 067 717 060
)D[
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
MD Moldova
65/³5LDOWR6WXGLR´
ɭɥɓɭɫɟɜɚ
Ʉɢɲɢɧɟɜ
ɬɟɥɮɚɤɫ
PDLOWRERVFKPG#PDLOUX
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
8O6ORERGH
84000 Bijelo Polje
7HO)D[
0RELO
mailto:ekobosch.servis@t-com.me
0. 0DFHGRQLD0DNHɞRɧɢɹ
GORENEC
-DQH6DQGDQVNLORN
1000 Skopje
7HO
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
2[IRUG+RXVH/WG
1RWDELOH5RDG
Mriehel BKR 14
7HO
)D[
ZZZR[IRUGKRXVHFRPPW
MV
Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
Lintel Investments
0D0DDGKHOL0DMHHGKHH0DJX
0DOp
7HO
PDLOWRPRKDPHG]XKXUHH#
lintel.com.mv
8001 056 552 - 970830
NL Nederlande, Netherlands
%6++XLVKRXGDSSDUDWHQ%9
Taurusavenue 36
/6+RRIGGRUS
6WRULQJVPHOGLQJ
7HO
)D[
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
2QGHUGHOHQYHUNRRS
7HO
)D[
PDLOWRERVFKRQGHUGHOHQ#EVKJFRP
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
%6++XVKROGQLQJVDSSDUDWHU$6
Grensesvingen 9
0661 Oslo
7HO
)D[
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no
NZ New Zealand
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)2UELW'ULYH
Mairangi Bay
$XFNODQG
7HO
)D[
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
PL
Polska, Poland
%6+6SU]ĊW*RVSRGDUVWZD
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
:DUV]DZD
Centrala Serwisu
7HO
)D[
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
PT
Portugal
%6+3(OHFWURGRPpVWLFRV
6RFLHGDGH8QLSHVVRDO/GD
5XD$OWRGR0RQWLMRQž
&DUQD[LGH
7HO
)D[
PDLOWRERVFKHOHFWURGRPHVWLFRVSW#
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
QUVHFW
%XFXUHVWL
7HO
)D[
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro
58 5XVVLDɊɨɫɫɢɹ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
&HSɜɢɫɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɆɚɥɚɹɄɚɥ\ɠɫɤɚɹ
Ɇɨɫɤɜɚ
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
www.bosch-home.com
SA
Kingdom Saudi Arabia,
$EGXO/DWLI-DPHHO(OHFWURQLFV
DQG$LUFRQGLWLRQLQJ&R/WG
BOSCH Service centre,
.LOR2OG0DNNDK5RDG
1H[WWR7R\RWD-DPLDK'LVW
P.O.Box 7997
-HGGDK
7HO
mailto:kunnumalsp@alj.com
www.aljelectronics.com.sa
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
/DQGVYlJHQ
6ROQD
7HOORFDOUDWH
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se
SG Singapore,
%6++RPH$SSOLDQFHV3WH/WG
%ORFN$QJ0R.LR$YHQXH
#01-01 Techplace 1
6LQJDSRUH
7HO
)D[
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
0R)UDPWRSP6DDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
SI
Slovenija, Slovenia
%6++LãQLDSDUDWLGRR
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
7HO
)D[
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si
台湾
TW Taiwan, ਦ⚙
āĵʿ๐Ƿă‫ב‬Ā॥्Ȉϱ֡뻟
΀̜ශઅͱ˖ө̀̂뻟
䄤䂘
Dz‫׋‬᚞અϢ˖ʖϠ
%6++RPH$SSOLDQFHV3ULYDWH/LPLWHG
хЀ̤ʯ‫ܯ‬ҟिŔ‫ى‬80̷11֛
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
)D[
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw
8$ 8NUDLQHɍɤɪɚʀɧɚ
72%³ȻɋɏɉɨɛɭɬɨɜɚɌɟɯɧɿɤɚ´
ɬɟɥ
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua
XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
7HO
7HO
mailto:a_service@
gama-electronics.com
XS Srbija, Serbia
%6+.XüQLDSDUDWLGRR
0LOXWLQD0LODQNRYLüDEUå
1RYL%HRJUDG
7HO
)D[
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs
ZA South Africa
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
WK5RDG5DQGMHVSDUN
3ULYDWH%DJ;5DQGMHVSDUN
0LGUDQG±-RKDQQHVEXUJ
7HO
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
SK Slovensko, Slovakia
%6+GRPiFLVSRWĜHELþHVUR
2UJDQL]DþQi]ORåND%UDWLVODYD
Galvaniho 17/C
%UDWLVODYD
7HO
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
%DONDQ&DGGHVL1R
34771 Ümraniye, Istanbul
7HO
)D[
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
dD÷UÕPHUNH]LQLVDELWKDWODUGDQ
DUDPDQÕQEHGHOLúHKLULoLFUHWOHQGLUPH
&HSWHOHIRQODUÕQGDQLVHNXOODQÕODQ
WDULIH\HJRUHGH÷LúNHQOLNJ|VWHUPHNWHGLU
01/17
97
8001 056 552 - 970830
nl
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.
da
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
de
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
en
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
fr
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
it
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
98
no
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.
sv
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
fi
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
es
Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
8001 056 552 - 970830
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
cs
hu
pt
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
el
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
tr
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
pl
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické
přístroje (odpadních elektrických a elektronických
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve
všech zemích EU.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
hu
zf
此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器
和電子設備– WEEE)指引監管,該指引確立了適用於整個歐盟
的舊電器回收和再造的規章制度。
fa
Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ 2012/19/EU ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ αΎγ΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ιϭλΧ έΩ (waste electrical and electronic- WEEE)
ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϥϳ΍ .Εγ΍ ϩΩέϭΧ Ώγ̩έΑ ϝϣόΗγϣ ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍
ϪϳϠ̯ ̵΍έΑ ΍έ ϝϣόΗγϣ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ΕϓΎϳίΎΑ ϭ Ω΍ΩέΗγ΍ εϭέ Ώϭ̩έΎ̩
.Εγ΍ ϩΩϭϣϧ ϥϳϳόΗ Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ ϭοϋ ̵Ύϫέϭη̯
ar
(! $(' (" #(" (%#( 2012/19/EU %
"(%' $(' '( '!' "% # ($%#!
((waste electrical and electronic equipment - WEEE
' ($.
( ! #(" ' % %(% (#( $"% ($ '(% #"
#' "( %$! # "(($ $(' '(
'!' %( $! !.
99
8001 056 552 - 970830
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.
FI
Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT
Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza˛dzenia obowia˛zuja˛ warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza˛dzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
100
AE
8001 056 552 - 970830
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
CS Podmínky záruky
Na tento přístroj se vztahují záruční podmínky stanovené naši zástupci v zemi prodeje. Podrobnosti ohledně
totéž lze získat od prodejce, od kterého byl spotřebič
zakoupen. Uznání záruky musí být předloženy účtenky
HU Garanciális feltételek
A granciális
feltételeket
a 117/1991
(lX. 10)
számúKorm.
kormányrendelet
szabályozza.A72
órán
garanciális
feltételeket
a 151/2003.
(IX.22.)
rendelet szabályozza.
vásárlástól
belüli
meghibásodas
esetén
a készüléket aesetén
kereskedelem
cserélia ki.
Ezután cseréjéről dönt.
számított
72 órán belüli
meghibásodás
a kereskedő
készülék
vevöszoolgálatunk
gondoskodiz
az elöirt
15 napon belüli,
kölcsönkészülék
Ez utáni időszakban
a Vevőszolgálat
gondoskodik
a lehető
leggyorsabbbiztositása
javítás
esetén
30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
elvégzéséről.
szabályosan
garanciajeggyel
lehet igénybevenni,
mindenigazoló
egyéb garanciális
A garanciárakitölött
a vásárló
a kitöltött garanciajeggyel,
vagyamely
a vásárlást
számlával
feltételt
részletesen
ismertet.
A készülékek
csak
KERMI
és MEEI által
engedélyzett
a garancia
elvesztését
vonhatja
tarthat is
igényt.
A használati
utasítás
be nem
tartása,
garanciajaggyel
kerülnek forgalomba.
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
ZF 本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。您隨時可向購買本產品的經銷商諮詢相關
細節。在任何情況下,出示購買證明均是獲得保修服務的必要的條件。
ϪϣΎϧ ΕϧΎϣο ρϳ΍έη
FA
ϡϳυϧΗ Ύϣη έϭηϛ έΩ Ύϣ ̶̳ΩϧϳΎϣϧ ργϭΗ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍ ϪϣΎϧ ΕΎϣο ρϳ΍έη
ΩϳέΧ ϝΣϣ ϩΎ̴ηϭέϓ ί΍ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ ΍έ ϪρϭΑέϣ ΕΎϳ΋ίΟ .Εγ΍ ϩΩη
Ϫ΋΍έ΍ ˬϪϣΎϧ ΕϧΎϣο Ωέ΍ϭϣ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵΍έΑ .ΩϳϳΎϣϧ ΕϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΗγΩ
.Εγ΍ ̶ϣ΍ίϟ΍ ΩϳέΧ Ωϳγέ
101
8001 056 552 - 970830
ǵȡȠȚǼȖȖȪȘıȘȢ
Ǿ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȝĮȢ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ İȓțȠıȚ IJİııȐȡȦȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ șİȦȡȘȝȑȞȘ ĮʌȩįİȚȟȘ ĮȖȠȡȐȢ īȚĮ IJȘȞ
ʌĮȡȠȤȒIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢĮʌĮȚIJİȓIJĮȚȘİʌȓįİȚȟȘIJȘȢșİȦȡȘȝȑȞȘȢĮʌȩįİȚȟȘȢĮȖȠȡȐȢıIJȘȞȠʌȠȓĮĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠIJȪʌȠȢ
țĮȚIJȠȝȠȞIJȑȜȠIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǾİIJĮȚȡİȓĮȝȑıĮıIJĮĮȞȦIJȑȡȦȤȡȠȞȚțȐȩȡȚĮıİʌİȡȓʌIJȦıȘʌȜȘȝȝİȜȠȪȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢĮȞĮȜĮȝ
ȕȐȞİȚIJȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘIJȘȢİʌĮȞĮijȠȡȐȢIJȘȢıİȠȝĮȜȒȜİȚIJȠȣȡȖȓĮțĮȚIJȘȢĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢțȐșİIJȣȤȩȞİȜĮIJIJȦȝĮ
IJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢʌȜȘȞIJȦȞĮȞĮȜȫıȚȝȦȞțĮȚIJȦȞİȣʌĮșȫȞȩʌȦȢIJĮȖȣȐȜȚȞĮȜĮȝʌIJȒȡİȢțȜʌǹʌĮȡĮȓIJȘIJȘʌȡȠȨ
ʌȩșİıȘȖȚĮȞĮȚıȤȪİȚȘİȖȖȪȘıȘİȓȞĮȚȘȝȘȜİȚIJȠȣȡȖȓĮIJȘȢıȣıțİȣȒȢȞĮʌȡȠȑȡȤİIJĮȚĮʌȩIJȘȞʌȜȘȝȝİȜȒțĮIJĮıțİȣȒ
IJȘȢțĮȚȩȤȚİʌȓʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȚĮʌȩțĮțȒȤȡȒıȘȜĮȞșĮıȝȑȞȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘȝȘIJȒȡȘıȘIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢIJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢĮțĮIJȐȜȜȘȜȘıȣȞIJȒȡȘıȘĮʌȩʌȡȩıȦʌĮȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮĮʌȩIJȘȞ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ȒĮʌȩİȟȦȖİȞİȓȢʌĮȡȐȖȠȞIJİȢȩʌȦȢįȚĮțȠʌȑȢȘȜİțIJȡȚțȠȪȡİȪȝĮIJȠȢȒįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘȢIJȘȢIJȐıȘȢțȜʌ
ȈIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘʌȠȣIJȠʌȡȠȧȩȞįİȞȜİȚIJȠȣȡȖİȓıȦıIJȐȜȩȖȦIJȘȢțĮIJĮıțİȣȒȢIJȠȣțĮȚİijȩıȠȞȘʌȜȘȝȝİȜȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮİțįȘȜȫșȘțİțĮIJȐIJȘȞʌİȡȓȠįȠİȖȖȪȘıȘȢȘȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+
ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼșĮIJȠİʌȚıțİȣȐıİȚȝİıțȠʌȩIJȘȤȡȒıȘȖȚĮIJȘȞȠʌȠȓĮțĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİȤȦȡȓȢȞĮȣʌȐȡȟİȚ
ȤȡȑȦıȘȖȚĮĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐȒIJȘȞİȡȖĮıȓĮ
ǻİȞțĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚĮʌȩIJȘȞİȖȖȪȘıȘȠȚțȓȞįȣȞȠȚʌȠȣıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚȝİIJʌȝİIJĮijȠȡȐIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢʌȡȠȢİʌȚıțİȣȒ
ıIJȠȞȝİIJĮʌȦȜȘIJȒȒʌȡȠȢIJȘȞȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢȒʌȡȠȢIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢ
ǹǺǼ İijȩıȠȞ įİȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ %6+ ȅȚțȚĮțȑȢ ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ Ȓ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ Įʌ¶
ĮȣIJȒȞʌȡȩıȦʌȠ
ǵȜİȢȠȚİʌȚıțİȣȑȢIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮȖȓȞȠȞIJĮȚĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ
ıȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚțĮȞȑȞĮʌȡȠȧȩȞʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚʌȑȡĮȞIJȦȞʌȡȠįȚĮȖȡĮijȫȞȖȚĮIJȚȢȠʌȠȓİȢțĮIJĮ
ıțİȣȐıIJȘțİʌȤȠȚțȚĮțȒȤȡȒıȘ
ǾİȖȖȪȘıȘțĮȜȒȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢʌȠȣʌĮȡȑȤİIJĮȚĮʌȩIJȠȞțĮIJĮıțİȣĮıIJȒʌĮȪİȚĮȞĮʌȠțȠȜȜȘșȠȪȞĮȜȜȠȚȦșȠȪȞȒ
IJȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞȝİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİIJȡȩʌȠȠȚIJĮȚȞȓİȢĮıijĮȜİȓĮȢȒȠȚİȚįȚțȑȢįȚĮțȡȚIJȚțȑȢĮȣIJȠțȩȜȜȘIJİȢİIJȚțȑIJİȢİʌȓIJȦȞ
ȠʌȠȓȦȞĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠĮȡȚșȝȩȢıİȚȡȐȢȒȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĮȖȠȡȐȢ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚ
±ǼʌȚıțİȣȑȢȝİIJĮIJȡȠʌȑȢȒțĮșĮȡȚıȝȠȪȢʌȠȣȑȜĮȕĮȞȤȫȡĮıİțȑȞIJȡȠȈȑȡȕȚȢȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠĮʌȩIJȘȞ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
±ȁȐșȠȢ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȤȡȒıȘ ȤİȚȡȚıȝȩ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ țĮIJȐ IJȡȩʌȠ ȝȘ ıȪȝijȦȞȠ ȝİ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚıIJĮİȖȤİȚȡȓįȚĮȤȡȒıȘȢțĮȚȒıIJĮıȤİIJȚțȐȑȖȖȡĮijĮȤȡȒıȘȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
IJȘȢʌȜȘȝȝİȜȠȪȢijȪȜĮȟȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢIJȘȢʌIJȫıȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢțȜʌ
±ȆȡȠȧȩȞIJĮȝİįȣıĮȞȐȖȞȦıIJȠĮȡȚșȝȩıİȚȡȐȢ
±ǽȘȝȚȑȢʌȠȣʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚİȞįİȚțIJȚțȐĮʌȩĮıIJȡĮʌȑȢȞİȡȩȒȣȖȡĮıȓĮijȦIJȚȐʌȩȜİȝȠįȘȝȩıȚİȢĮȞĮIJĮȡĮȤȑȢ
ȜȐșȠȢ IJȐıİȚȢ IJȠȣ įȚțIJȪȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȜȩȖȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȑȡĮȞ Įʌȩ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȒİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣıȣȞİȡȖİȓȠȣ
ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢȖȓȞİIJĮȚȝȩȞȠİijȩıȠȞįİȞİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȘİʌȚįȚȩȡșȦıȘIJȘȢțĮIJȩʌȚȞʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ
IJȘȢĮįȣȞĮȝȓĮȢİʌȚıțİȣȒȢĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠIJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢ
ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾțȐșİİʌȚıțİȣȒȒȘĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘİȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢįİȞʌĮȡĮIJİȓȞİȚIJȠȞȤȡȩȞȠİȖȖȪȘıȘȢIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǼȟĮȡIJȒȝĮIJĮțĮȚȣȜȚțȐʌȠȣĮȞIJȚțĮșȚıIJȫȞIJĮȚțĮIJȐIJȘįȚȐȡțİȚĮIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢİʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚıIJȠıȣȞİȡȖİȓȠ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞȁĮȝȓĮȢȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐǹșȒȞĮ
ȉǹȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
ǹșȒȞĮƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞ±ȁĮȝȓĮȢȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐ
șİıȞȓțȘȅįȩȢȋȐȜțȘȢȆĮIJȡȚĮȡȤȚțȩȆȣȜĮȓĮȢȠȚȆȣȜĮȓĮȉșșȑȡȝȘ
ȆȐIJȡĮȋĮȡĮȜȐȝʌȘȌȘȜȐǹȜȫȞȚĮ
ǾȡȐțȜİȚȠ±ȀȡȒIJȘȢȁİȦijǼșȞȚțȒȢǹȞIJȚıIJȐıİȦȢȀĮȜĮȝȐǾȡȐțȜİȚȠ
ȀȪʌȡȠȢǹȡȤȂĮțĮȡȓȠȣīDzȖțȦȝȘȁİȣțȦıȓĮȀȪʌȡȠȢ
ȫȡİȢȘȝȑȡİȢIJȣʌȚțȒȤȡȑȦıȘțȜȒıȘȢʌȡȠȢİșȞȚțȐįȓțIJȣĮ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀȅȉǾȁǼĭȍȃȅǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
102
8001 056 552 - 970830
103
8001 056 552 - 970830
104
8001 056 552 - 970830
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɵɬɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɨɧɰɟɪɧɚ
ȻɋɏɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɁɚɤɨɧɚɊɎɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
ʋɎɁɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɵɥɟɫɨɫɵ
Ɍɨɜɚɪɧɵɣɡɧɚɤ%RVFK
ȼɇɂɆȺɇɂȿȺɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹɉɪɨɞɭɤɰɢɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɢɫɪɨɤɚɯɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
ɤɥɚɫɫɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ
ɮɚɤɫ
ɄɨɦɩɚɧɢɹɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵªɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚ
ɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɢɦɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɟɞɢɧɨɣɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɥɢɰɚɚɬɚɤɠɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɁɚɤɨɧɨɦ
ɊɎ ʋɎɁ ©Ɉ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢª ɞɥɹ ɥɢɰɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɦɩɨɪɬɟɪɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɪɢɣɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ ©Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɵɟ
ɉɪɢɛɨɪɵª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɝ ɉɟɬɟɪɝɨɮ ɭɥ Ʉɚɪɥɚ ɋɢɦɟɧɫɚ ɞ ɥɢɬ Ⱥ ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝɆɨɫɤɜɚ ɭɥ Ɇɚɥɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ ɞ
ɬɟɥɟɮɨɧ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɟȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɊɨɛɟɪɬȻɨɲɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH
*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɋɏ ɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟ Ƚɦɛɏ Ʉɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪ Ɇɸɧɯɟɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ %6+
+DXVJHUlWH*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\
ɉɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɨɝɪɭɡɤɟɪɚɡɝɪɭɡɤɟɢɯɪɚɧɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɩɨɦɢɦɨɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
‡ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɢɥɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸɟɟɭɩɚɤɨɜɤɢ
‡ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɛɟɝɚɬɶɩɨɩɚɞɚɧɢɹɧɚɭɩɚɤɨɜɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵɢɞɪɭɝɢɯɠɢɞɤɨɫɬɟɣ
ɉɟɪɟɞɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣɢɥɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɯɪɚɧɟɧɢɟɛɵɜɲɟɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɵɲɟƒɋɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɪɠɚɬɶɟɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜ
ɉɪɚɜɢɥɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɤɚɡɚɧɢɹɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɬɨɱɧɟɧɵɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɷɬɨɬɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧɩɪɢɟɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɟɩɪɨɞɚɠɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɊɎɨɡɚɳɢɬɟ
ɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɭɤɚɡɚɧɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɜɥɢɫɬɨɜɤɟ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɨɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɢɫɟɪɜɢɫɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢª
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸɩɨɥɟ ©(1Uªɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭɩɨɥɟ©7\SHª ɢɬɨɜɚɪɧɨɦɭ
ɡɧɚɤɭ %RVFK ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɛɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɯɟɦɟ
(1Uɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɧɨɦɟɪ!ɢɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ!
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɭɤɜɟɧɧɨɰɢɮɪɨɜɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɩɪɢ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ %RVFK Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɦɨɞɟɥɶ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɤɨɞɨɜɵɦɫɥɨɜɨɦ©(1Uªɢɤɨɫɨɣɱɟɪɬɨɣ©ª
ɂɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ±ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟɰɢɮɪɨɜɨɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɦɨɟɟɞɢɧɢɰɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɜɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɨɪɦɟɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɭɤɚɡɚɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɛɨɪɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɤɚɤɩɨɥɧɨɫɬɶɸɬɚɤɢɱɚɫɬɢɱɧɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨ
ɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɛɵɬɨɜɨɦɭɩɪɢɛɨɪɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɦɭɷɬɢɦɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɵɬɨɜɨɝɨɩɪɢɛɨɪɚɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɚɧɚɥɢɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ȼɫɨɫɬɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɞɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɧɚɫɬɨɹɳɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɧɚɬɢɩɨɜɨɣɬɚɛɥɢɱɤɟɩɪɢɛɨɪɚɧɚɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣɷɬɢɤɟɬɤɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɩɚɤɨɜɤɟɩɪɢɛɨɪɚɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɢɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɞɨɫɬɭɩɧɨɟɢɧɚɝɥɹɞɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ
ɩɪɢɛɨɪɟɜɦɟɫɬɚɯɩɪɨɞɚɠ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɲɥɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚɢɢɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɦɚɪɤɢɪɭɟɬɫɹɟɞɢɧɵɦɡɧɚɤɨɦɨɛɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚɪɵɧɤɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ
‡ ɌɊɌɋ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜ
‡ ɌɊɌɋ
Ɉɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
‡ ɌɊȿȺɗɋ Ɉɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɫ ɞɚɬɵ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɟɝɨɜɫɢɥɭ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɵɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɨɬɥɢɱɧɵɯɨɬɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɦɨɠɧɨɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɬɨɪɝɭɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɡɢɞɟɧɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɱɥɟɧɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɨɪɝɨɜɵɯɡɚɥɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɩɪɨɲɟɧɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ©ɝɨɪɹɱɟɣɥɢɧɢɢª
ɚɬɚɤɠɟɞɨɫɬɭɩɧɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɧɚɫɚɣɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹKWWSZZZERVFKKRPHUX
105
8001 056 552 - 970830
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɬɢɩ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
Ⱦɚɬɚɜɵɞɚɱɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨ
ɋɬɪɚɧɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ
BBH21621
BBH21622
BBH21631
BBH21632
BBH216RB3
BBH625M1
BBHMOVE1N
BBHMOVE2N
BBHMOVE3N
BCH6256N1
BCH65RT25K
%&+$7+
BCH6ATH25
BCH6ATH25K
BCH6L2561
BCH6ZOOO
BGC1U1550
%*&8
BGL252000
BGL252101
BGL252103
BGL32000
BGL32003
BGL32500
%*/029
BGL35MOV15
BGL35MOV16
%*/029
BGL35SPORT
%*/
%*/
%*/
%*/
%*/352
%*/352,5
%*/6,/'
BGN21700
BGN21702
%*1
BGS11700
BGS11702
BGS11703
%*68
%*68
%*68
%*6
%*6
%*6
BGS2UPWER1
BGS2UPWER2
BGS2UPWER3
%*6
%*68
%*6
%*6
%*6
%*6*2/'
%*68
%*68
%*68*2/'
BGS52530
BGS5PWER
BGS5ZOOO1
BGS5ZOORU
BGS62530
BHN09070
%+1
BHN20110
BKS3003
%6$
%6%
%6%
%6*58
%6*
%6*
BSGL2MOV30
BSGL2MOV31
%6*/
%6*/
BSGL52531
%6058
BSN1701RU
BSN2100RU
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VCAS010V25
VXAS010V00
VXAS010V00
VXAS010V00
VCAS010V25
VCAS010V25
9&$69
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VRBS22X2V0
95%6;9
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS25Z35M
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9%%649
9%%649
9%%649
9%%649
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
9,%6;9
95%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
95%6;9
95%6;9
VCBS25X5V0
VCBS25X5V0
VCBS22X5V0
VCBS25X5V0
VCBS25X6V0
VXAS021V09
9;$69
VXAS021V20
VCAS010V00
VBBS550V20
BS55
BS55
VBBS600V00
VBBS600V02
VBBS600V02
VBBS550V20
VBBS550V20
VBBS600V02
VBBS625V00
VBBS25Z5V0
9&%69
9&%69
VCBS122V00
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
12.02.2016
12.02.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
06.09.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
23.07.2013
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
20.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
11.02.2021
11.02.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
05.09.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
15.11.2021
15.11.2021
15.11.2021
19.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
FB5191 03/2017
106
8001 056 552 - 970830
Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании
Круглосуточный телефон службы поддержки*:
Официальный сайт в Интернете:
8 (800) 200-29-61
www.bosch-home.ru
Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернетмагазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.
1. Изделие _________________________________________________________
2. Модель _________________________________________________________
Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или
товарный чек, товарная накладная).
3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы,
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.
4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул.
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.
5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или
в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch,
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы
поддержки.
7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности
параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.
* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.
B34C065N1-1M00 03/2017
107
8001 056 552 - 970830
108
8001 056 552 - 970830
109
8001 056 552 - 970830
110
8001 056 552 - 970830
111
8001 056 552 - 970830
112
Download PDF

advertising