Bosch | SGG4332SK | Instruction manual | Bosch SGG4332SK DISHWASHER 60 CM BUILT-IN/BUILT-UNDER Instruction manual

sv Bruksanvisning
no Bruksanvisning
fi
Käyttöohje
da Betjeningsvejledning
5600 048
209 (8210)
Household Appliances
Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch Info-Team: DE Tel. 01 80/5 30 40 50 (EUR 0,12/Min. DTAG)
sv
Innehållsförteckning
Säkerhetsanvisningar . . . . . .
Lära känna diskmaskinen . . .
Avhärdaren . . . . . . . . . . . . . . .
Fylla på specialsalt . . . . . . . .
Fylla på sköljglansmedel . . . .
Olämpligt diskgods . . . . . . . .
Plocka in disk . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . .
no
14
15
17
19
21
21
22
24
25
26
27
28
Oppvaskpulver . . . . . . . . . . . .
Programoversikt . . . . . . . . . . .
Oppvask . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold og pleie . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkalling av kundeservice . . .
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . .
33
35
36
38
40
42
42
43
Pesuaine . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesuohjelmataulukko . . . . . .
Astioiden pesu . . . . . . . . . . . .
Huolto ja hoito . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . .
Soita huoltoon . . . . . . . . . . . .
Ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
57
58
61
63
65
66
67
Programoversigt . . . . . . . . . . .
Opvask . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . .
Mindre driftsforstyrrelser . . . .
Kundeservice . . . . . . . . . . . . .
Henvisninger . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . .
80
81
83
85
87
88
89
29
30
Sisältö
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . .
Tutustuminen laitteeseen . . .
Vedenpehmennin . . . . . . . . . .
Erikoissuolan täyttö . . . . . . . .
Huuhtelukirkasteen täyttäminen
Konepesuun
sopimattomat astiat . . . . . . . .
Astioiden järjestäminen . . . . .
da
Programöversikt . . . . . . . . . . .
Diskning . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll och skötsel . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . .
Ringa en serviceverkstad . . .
Råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . .
Innholdsfortegnelse
Sikkerhetshenvisninger . . . . .
Lær maskinen å kjenne . . . . .
Avkalkingsanlegget . . . . . . . .
Påfylling av spesialsalt . . . . .
Fylling av glansmiddel . . . . . .
Ting som ikke er egnet for
oppvaskmaskin . . . . . . . . . . .
Plassering av oppvasken . . .
fi
3
4
5
6
7
8
9
12
45
46
47
48
49
50
51
Indhold
Sikkerhedshenvisinger . . . . .
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . .
Afkalkningsanlægget . . . . . . .
Påfyldning af salt . . . . . . . . . .
Påfyldning af afspændingsmiddel
Ikke egnet til opvaskemaskinen
Placering af service . . . . . . . .
Opvaskemiddel . . . . . . . . . . .
69
70
71
72
73
74
75
78
sv
Säkerhetsanvisningar
Vid leverans
Kontrollera genast förpackningen och
diskmaskinen för att upptäcka
eventuella transportskador. Börja inte
använda en skadad maskin utan ta
kontakt med leverantören.
Ta hand om förpackningsmaterialet
i vederbörlig ordning.
Wellpappen består till övervägande del
av returpapper.
Förpackningsmaterial av polystyren
har producerats utan användning av
halogenerade kolväten.
Polyetylen-folie (PE) består till en del av
återanvänt material.
Träramen (om sådan finns) är av
obehandlat restvirke.
Spännband (om sådana förekommer)
består av polyypropylen (PP).
Vid installation
Utför installation och anslutning enligt
installations- och monteringsanvisningarna.
Vid installationen får diskmaskinen
inte vara ansluten till elnätet.
Förvissa dig om att vägguttaget är
jordat enligt föreskrifterna.
Spänning och ström från vägguttaget
måste stämma med uppgifterna på
typskylten.
För att diskmaskiner avsedda för
inbyggnad ska stå stabilt får de endast
placeras under bänkskivor som är
fastskruvade i skåp på båda sidor.
Efter installationen måste man kunna
komma åt vägguttaget.
Denna apparat är avsedd att användas
i ett uppvärmt bostadsutrymme.
Användning i andra utrymmen kan
medföra skador på produkten eller
nedsatt funktion som t.ex.frysrisk för
kvarvarande vatten i produkten. Tänk
på att fuktig och salthaltig miljö kan
påverka produkten negativt.
Endast vissa modeller:
Plasthöljet vid vattenanslutningen
innehåller en elektrisk ventil.
I tilloppsslangen finns
anslutningsledningarna. Skär inte av
denna slang, doppa inte plasthöljet
i vatten.
Varning
Om produkten inte står i en nisch och en
av sidoplåtarna är åtkomlig, måste
dörrgångjärnsområdet av säkerhetsskäl
beklädas på sidan (fara för personskador).
Skydden kan beställas som extra tillbehör
hos service eller i fackhandeln.
Vid daglig användning
Använd diskmaskinen endast för
angivet ändamål: Diskning av hushållsdisk.
Stå eller sitt aldrig på luckan när den är
öppen. Diskmaskinen kan tippa.
Drick aldrig det vatten som finns inne i
diskmaskinen.
På grund av explosionsrisken får
lösningsmedel aldrig användas inne i
diskmaskinen.
Om luckan öppnas under programmets
gång måste det göras mycket försiktigt.
Vatten kan nämligen spruta ut ur
maskinen.
Om det finns barn i hushållet
Låt inte små barn använda eller leka
med diskmaskinen.
Se till att barn inte kan komma åt
maskindiskmedel och sköljglansmedel.
Håll små barn borta från en öppnad
diskmaskin eftersom det kan finnas
rester av maskindiskmedel i den.
3
sv
Barnsäkring *
* endast vissa modeller
Se teckningarna på omslaget.
40 koppla in barnsäkringen
41 öppna dörren med barnsäkringen
inkopplad
42 koppla ur barnsäkringen
Vid skador
Reparationer och övriga ingrepp får
endast utföras av fackman.
Vid reparationer och ingrepp får inte
maskinen vara ansluten till elnätet.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
eller skruva ur säkringen. Dra i stickkontakten, inte i sladden. Skruva åt
vattenkranen.
Vid skrotning
För att förhindra framtida olyckor ska
uttjänta diskmaskiner genast göras
obrukbara. Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget, klipp av sladden så nära
maskinen som möjligt och förstör låset.
Se till att maskinen skrotas på rätt sätt.
Lära känna diskmaskinen
Längst bak i bruksanvisningen finns
bilder på manöverpanelen och det inre av
diskmaskinen. Vik ut uppslaget och titta på
dem samtidigt som du läser texten.
Denna bruksanvisning gäller för flera
modeller och därför kan vissa skillnader
förekomma i de detaljer som syns på
bilderna.
Manöverpanelen
1
2
3
4
5
6
7
8
Diskmaskinens inredning
30
Övre diskkorg med kopphylla
Extra bestickkorg till den övre
diskkorgen *
Övre spolarm
Undre spolarm
Behållare för specialsalt med
påfyllningsindikator *
Silar
Bestickkorg
Undre diskkorg
För att öppna och stänga
diskmaskinen
Behållare för sköljglansmedel samt
påfyllningsindikator
Diskmedelsfack
31
Typskylt
20
21
Varning
22
Barn kan bli instängda i maskinen (fara för
kvävning) eller hamna i andra farliga
situationer.
Därför skall man dra bort nätkontakten
samt kapa nätsladden och avlägsna den.
Förstör även låset så att luckan inte längre
går att stänga.
23
24
25
26
27
När du kör diskmaskinen första
gången behöver du:
28
– Salt
– Diskmedel
– Sköljglansmedel
Använd endast produkter som är lämpade
för diskmaskiner.
29
4
Huvudströmbrytare
För att öppna luckan
Sifferindikator
Välja starttid
Tangent för diskning i övre
diskkorgen *
Programtangenter
Saltpåfyllningsindikator
Sköljglanspåfyllningsindikator
* endast vissa modeller
sv
Avhärdaren
Diskmaskinen behöver mjukt, d v s
kalkfattigt vatten för att kunna diska
ordentligt. I annat fall får diskgodset och
maskinens inre vita kalkfläckar och beläggningar. Vattenledningsvatten över en
viss hårdhetsgrad måste avhärdas, d v s
avkalkas. Detta sker med hjälp av ett
specialsalt i diskmaskinens avhärdare.
Inställningen och saltmängden är
beroende av hur hårt vattenledningsvattnet är.
Så här ställer du in avhärdaren
Ta kontakt med det lokala vattenverket
för att ta reda på vilken hårdhetsgrad
vattnet har.
Hämta inställningsvärdet från
vattenhårdhetstabellen.
Vattenhårdhetstabell
Håll programtangenten B intryckt och
slå på huvudströmbrytaren 1 .
Släpp sedan tangenterna. Indikatorn för
tangenten B samt den i fabriken
inställda sifferindikeringen
blinkar.
Gör så här för att ändra inställningen:
Tryck in tangenten B .
För varje gång tangenten trycks in höjs
hoppar
värdet ett steg. Efter värdet
indikatorn tillbaka till .
Slå ifrån huvudströmbrytaren 1 . Det
inställda värdet lagras.
För avhärdningsanläggningens
regenereringsfunktion behövs ca 4 liter
vatten. Vattenförbrukningen per sköljning
höjs därigenom beroende på
vattenhårdhetsinställning med 0 till
maximalt 4 liter.
5
sv
Fylla på specialsalt
Så här verkar saltet
Under diskningens gång spolas saltet
automatiskt in i avhärdaren och löser
kalken där.
Den kalkhaltiga lösningen pumpas ur
diskmaskinen. Avhärdaren är sedan åter i
beredskapsläge.
Denna avhärdningsprocedur fungerar
endast om saltet har lösts i vatten.
Öppna skruvlåset till behållaren
24
.
Före första användningen måste du fylla
på ca 1 liter vatten i saltbehållaren.
Använd därvid medföljande
påfyllningskanna.
Fyll sedan på så mycket salt (inte
hushållssalt) att saltbehållaren blir full
(max 1,5 kg). När saltet fylls på trängs
vattnet undan och rinner bort.
Därför bör påfyllningen alltid ske
omedelbart innan diskmaskinen startas.
(Detta för att undvika korrosion.)
Därigenom uppnår du att ev. överskott
av saltlösning omedelbart späds ut och
sköljs bort.
Torka bort ev. spill vid behållaren och
skruva igen den utan att locket hamnar
snett.
6
Saltpåfyllningsindikatorn 7 på
instrumentpanelen lyser till att börja med
och slocknar först efter någon tid, när
tillräckligt hög saltkoncentration erhållits.
Obs!
Vid inställningsvärdet
får inget
salt fyllas på eftersom inget salt
förbrukas och avhärdaren är
avstängd. Vid värdena
till
måste salt fyllas på.
Varning!
Häll aldrig maskindiskmedel i
saltbehållaren.
Avhärdardningsanläggningen
förstörs då.
Saltpåfyllningsindikator
Fyll på salt omedelbart före nästa diskning
när saltpåfyllningsindikatorn 7 på
manöverpanelen lyser.
sv
Fylla på sköljglansmedel
Använd sköljglansmedel för att få
blänkande glas och fläckfri disk.
Fäll upp locket till behållaren 29 för
sköljglansmedel.
Tryck på markeringen på locket till
sköljglansbehållaren och lyft locket
.
samtidigt genom att ta tag i öglan
Ställa in mängden
sköljglansmedel
Inställningen är steglös. Från fabriken är
den inställd på 4.
Ändra inställningen på sköljglanstreglaget
endast om det blir ränder (vrid i riktning –)
eller vattenfläckar (vrid i riktning +) på
diskgodset.
29
Fyll på sköljglansmedel ända tills
indikatorn blir mörk.
Stäng locket så att det hörs att det
snäpper igen.
Sköljglansreglage
Indikator för påfyllning av
sköljglansmedel
Så länge indikatorn 8 (endast vissa
modeller) på manöverpanelen eller vid
påfyllnadsbehållaren 29 är mörk finns
det tillräckligt med sköljglansmedel.
Obs!
Använd endast
sköljglansmedel avsett för
diskmaskiner för hushållsbruk.
Torka upp eventuellt spill av
sköljglansmedel med en trasa
eftersom det annars kan bildas
alltför mycket skum vid nästa
diskning.
Sköljglanspåfyllningsindikator
7
sv
Olämpligt diskgods
Följande bör ej diskas i maskin:
Bestick och annat diskgods av trä. De
lakas ur och blir fula. Vidare är limmet
som används är inte avsett för så höga
temperaturer.
Ömtåliga glas med dekor, konstglas
och vaser, antika eller oersättliga
föremål. Dekor på sådana föremål tål ej
maskindisk.
Dessutom kan följande ej maskindiskas:
Plastföremål som ej tål hett vatten, föremål
av koppar och tenn, utanpåliggande dekor,
föremål av aluminium och silver kan
missfärgas och blekas. Även vissa sorters
glas (t.ex. föremål av kristallglas) kan efter
ett antal diskningar bli matta. Vidare
lämpar sig inte material som suger upp
vatten som svampar och disktrasor för
maskindisk.
Ett gott råd!
Köp hädanefter endast sådant som går att
diska i maskin.
Obs!
Disk som smutsats ner av
aska, vax, smörjfett eller färg
får ej placeras i diskmaskinen.
8
Skador på glas och porslin
Orsaker:
Typ av glas och tillverkningssätt.
Diskmedlets kemiska sammansättning.
Vattentemperatur och programmets
längd.
Rekommendation:
Använd glas och porslin som enligt
tillverkaren kan diskas i maskin.
Använd diskmedel som är skonsamt för
diskgodset. Hör dig för hos
diskmedelstillverkarna efter sådant
diskmedel.
Välj kortast möjliga program med lägsta
möjliga temperatur.
För att undvika skador, plocka ut glas
och bestick ur diskmaskinen så snart
som möjligt efter programmets slut.
Diskning endast i överkorgen
* endast vissa modeller
Har du bara en liten mängd disk kan du
placera den endast överkorgen och välja
”överkorgsdiskning”. Därigenom sparar du
både energi och vatten. Observera att den
undre korgen då måste vara tom. När du
diskar endast i överkorgen kan du ta något
mindre mängd diskmedel än vad som
rekommenderas för full maskin.
sv
Plocka in disk
Plocka in disk
Kastruller
Undre diskkorg
27
Avlägsna först större matrester. Det är inte
nödvändigt att skölja under rinnande
vatten. Ordna disken så här:
Ställ koppar, glas, grytor osv. upp och
ned.
Ställ diskgods med fördjupningar på
snedden så att vattnet kan rinna av.
Ställ diskgodset så att det står stadigt
och inte kan välta.
Ställ disken så att de båda spolarmarna
kan rotera fritt när diskmaskinen är
igång.
mycket små servisdelar skall inte diskas i
maskinen, eftersom de lätt kan falla ut ur
korgarna.
Tömma maskinen på disk
Bestick
För att undvika att vattendroppar från den
övre korgen faller ned på porslinet i den
nedre korgen, bör man först tömma den
undre och sedan den övre korgen.
Ställ alltid besticken osorterade med
skaften nedåt i bestickkorgen. (Se upp
med knivblad!) Vattenstrålen kommer då
lättare åt varje enskilt bestick.
För att undvika risk för skador, lägg långa
och spetsiga föremål och knivar i
knivlådan (gäller vissa modeller).
Koppar och glas
Övre diskkorg
20
Fällbart tallriksstöd *
* endast vissa modeller
Vikpinnar kan fällas ner för att man lättare
ska kunna få plats med grytor och skålar.
* endast vissa modeller
9
sv
Duschmunstycke för bakplåtar *
Hyllan *
* endast vissa modeller
* endast vissa modeller
Glas på fot och höga glas lutas mot kanten
på hyllan – inte mot annan disk.
Se teckningarna på omslaget.
Stora plåtar eller galler kan rengöras med
hjälp av duschmunstycket för bakplåtar. Ta
därvid bort överkorgen och sätt in
duschmunstycket enligt teckningen.
Placera plåtarna enligt figuren för att
vattenstrålen ska komma åt alla delar
(max. 4 bakplåtar och 2 galler).
Knivhylla *
* endast vissa modeller
Långa föremål som uppläggningsskedar,
salladsbestick, soppslevar eller knivar
läggs på hyllan så att inte spolarmarnas
rotation hindras. Hyllan kan efter behag
svängas in och ut.
Ändra korghöjden *
* endast vissa modeller
Ø max.
20/*25cm
86cm
81cm
Ø max.
20/*25cm
Ø max.
30/*25cm
Ø max.
34/*29cm
Den övre diskkorgen kan efter behov
ställas in i höjdled så att det blir mer plats
för högt diskgods i antingen över- eller
underkorgen.
Beroende på hur överkorgen ser ut på
din modell, välj ett av nedanstående
tillvägagångssätt:
10
sv
Överkorg med övre och undre
rullpar.
Dra ut överkorgen.
Ta helt ut överkorgen och häng om den
på de övre eller undre rullarna.
Överkorg med handtag i sidan
(Rackmatic)
För att höja korgen, fatta korgen på
sidan i övre kanten och dra den uppåt.
Innan du skjuter in korgen igen, se till
att den befinner sig på samma höjd på
båda sidorna. Annars kan inte luckan
stängas och den övre spolarmen får
inget vatten.
Dra ut överkorgen.
För att sänka den, tryck de båda
handtagen till vänster och till höger på
korgens utsida inåt. Håll därvid fast
korgen på sidan med en hand i övre
kanten. På så sätt förhindrar du att
korgen plötsligt faller ner (och eventuellt
diskgods skadas).
11
sv
Rengöring
Rengöringsråd
Använd i handeln förekommande
maskindiskmedel i olika former som
pulver, flytande eller tablettform (inget
handdiskmedel!).
Det finns tre typer av diskmedel på
marknaden:
1. Fosfat- och klorhaltiga
2. Fosfathaltiga och klorfria
3. Fosfat- och klorfria
Diskmedelsfack med
doseringshjälp
Indelningen av diskmedelsfacket hjälper
dig att fylla på rätt mängd. Till nedre
strecket ryms 15 ml och till mittersta
strecket 25 ml diskmedel. Fylls facket helt
och hållet, ryms 40 ml. Fyll inte på mer
diskmedel än vad som rekommenderas på
förpackningen! Disken blir inte renare för
det!
40 ml
25 ml
15 ml
Om vattenledningsvattnet är hårt kan vissa
beläggningar förekomma på disken när
man använder fosfatfria maskindiskmedel.
Tag en större mängd diskmedel för att
undvika detta.
Klorfria maskindiskmedel har inte samma
blekande verkan som klorhaltiga medel.
Detta kan leda till att tefläckar eller andra
missfärgningar förstärks.
Gör så här för att avhjälpa detta:
– använd ett starkare diskprogram eller
– tillsätt en större mängd diskmedel eller
– använd ett klorhaltigt diskmedel
Läs på förpackningen för att se om
maskindiskmedlet är lämpligt för diskgods
av silver.
Har du ytterligare frågor rörande
maskindiskmedel, vänd dig till
diskmedelstillverkaren.
12
Obs!
Om diskmedelsfacket
fortfarande är stängt, använd
låsregeln för att öppna det.
Fylla på diskmedel
Fyll på diskmedel i facket 30 .
För rätt dosering av diskmedel, läs på
förpackningen.
Disktabletter kan ha olika stor förmåga
att lösas upp beroende på tillverkare.
Vid korta program kan det inträffa att
tabletten inte löses upp helt och hållet
varvid diskeffekten minskar.
Pulverdiskmedel lämpar sig bättre
för dessa program.
Vid ”Intensiv”-programmet tillsätts
ytterligare 10–15 ml diskmedel på
luckan.
sv
Spartips
Vid överkorgsdiskning,
respektive när diskgodset
endast är måttligt nedsmutsat,
räcker en något mindre mängd
diskmedel än som anges.
Stäng locket till diskmedelsfacket. Skjut
in (1) locket och tryck lätt (2) så att ett
klickande ljud hörs.
OBS!
VIKTIG ANVISNING
VID ANVÄNDNING
AV KOMBINERADE
RENGÖRINGSPRODUKTER
Observera följande viktiga anvisningar vid
användning av så kallade kombinerade
rengöringsprodukter (diskmedel), som
skall göra att man inte behöver använda
sköljmedel eller salt:
Några produkter, i vilka sköljmedel
ingår, har optimal effekt endast vid
vissa program.
Vid maskiner med automatikprogram
har kombinationsprodukter oftast inte
önskad effekt.
Om du använder diskmedel i tablettform
läs tillverkarens anvisningar om hur du
ska placera tabletterna (t ex bestickkorgen, diskmedelsfacket osv.)
Se till att diskmedelsfacket är stängt
även vid användning av diskmedel i
tablettform.
Produkter, som skall kunna användas
utan tillsats av reningssalt, fungerar
endast inom ett visst
vattenhårdhetsområde.
Om man vill använda
kombinationsprodukter, skall man först
noga läsa den aktuella
bruksanvisningen samt eventuella
anvisningar på förpackningen!
Om man är osäker skall man vända sig till
rengöringsmedelstillverkaren, i synnerhet
om:
Porslinet fortfarande är mycket vått efter
programmets slut.
Kalkbeläggning uppstår.
Reklamationer, som är direkt relaterade till
användningen av denna typ av produkter,
omfattas inte av vår garanti!
13
sv
Programöversikt
I denna översikt visas det maximala antalet program. Se manöverpanelen för de program som finns på
just din maskin.
Diskgods
t ex porslin,
kastruller,
bestick
glas
etc.
Ej
ömtåligt
diskgods
Blandat
Typ av
matrester
t ex från
soppor, suffléer, såser,
potatis, deg, ris, ägg,
stekta rätter
kaffe, kakor,
mjölk, korv,
kalla drycker,
sallad
soppor, potatis,
deg, ris, ägg,
stekta rätter
Mängden
matrester
stor
mycket liten
liten
Matresternas
beskaffenhet
Diskprogram
Programförlopp
starkt vidhäftande/intorkat
Intensiv
Normal
Fördiskning
Fördiskning
Huvuddisk
75°
Express
Skon
Huvuddisk
65°
Huvuddisk
55°
Huvuddisk
55°
Mellansköljning
Mellansköljning
Mellansköljning
Mellansköljning
Sköljglanssköljning
75°
Sköljglanssköljning
75°
Sköljglanssköljning
75°
Sköljglanssköljning
55°
Torkning
Torkning
Torkning
Torkning
Programval
I programöversikten hittar du en
förteckning över alla program. Välj
program utifrån följande:
diskmängd
diskgods
smutsighetsgrad
Tillhörande programinformation finns i den
kortfattade bruksanvisningen.
14
fögavidhäftande/intorkat
sv
Diskning
Programval
I programöversikten hittar du en
förteckning över alla program. Välj
program utifrån följande:
diskmängd
diskgods
smutsighetsgrad
I nedre delen av programöversikten hittar
du aktuellt programförlopp med tillhörande
data.
Ett exempel:
Använd autoprogrammet
för blandat, mycket nedsmutsat diskgods
utan intorkade matrester.
Spartips
Om maskinen inte är full räcker
det ofta med det näst svagaste
programmet.
Programdata
Angivna data gäller normala förhållanden.
På grund av:
olika diskmängd
tilloppsvattnets temperatur
vattenledningstryck
omgivningstemperatur
nätspänningstoleranser
och de maskinavhängiga toleranserna
(t ex temperatur, vattenmängd, ...)
kan större avvikelser uppträda.
Vid överkorgsdiskning kan energi- och
vattenförbrukningen minskas med ca 1/4.
Vattenförbrukningsvärdena hänför sig till
inställd nivå 4 för vattenhårdheten.
Aquasensor *
* endast vissa modeller
Aquasensorn är en optisk mätanordning
som mäter diskvattnets grumlighet.
Genom en ljusbarriär kan nedsmutsningen
orsakad av frigjorda matrester som t ex
ägg, fett och havregryn identifieras.
Aquasensorn aktiveras beroende på
program. När aquasensorn är aktiv kan
”rent” diskvatten användas i nästa
diskningsfas och/eller temperaturen
anpassas. Om vattnet däremot är
smutsigare pumpas det bort och ersätts
av rent vatten. På detta sätt sänks
vattenförbrukningen vid måttligt
nedsmutsad disk med ca 4 liter.
Starta maskinen
Öppna vattenkranen.
Slå på huvudströmbrytaren 1 .
Indikatorerna för senast valda program
lyser. Detta program körs om ingen
annan programtangent 6 trycks in.
För maskiner med överkorgsdiskning:
Om endast den övre korgen används,
tryck på överkorgstangenten 5 .
I sifferindikatorn 3 visas
programmets längd.
Programmet startar automatiskt.
Programslut
Programmet är slut när
sifferindikatorn 3 .
visas i
Stänga av maskinen
Några minuter efter programmets slut:
Slå ifrån huvudströmbrytaren 1 .
Skruva åt vattenkranen. Detta är
speciellt viktigt då maskinen inte ska
användas under en längre tid t ex vid
semester (behövs ej då Aquastop
används).
Ta ut diskgodset när det svalnat.
15
sv
Avbryta programmet
Slå ifrån huvudströmbrytaren 1 .
Ljusindikatorn slocknar. Programmet
lagras.
Låt i följande fall luckan stå på glänt
några minuter innan du stänger den:
– vid varmvattenanslutning
– när maskinen redan värmts upp och
luckan öppnats.
I annat fall kan luckan gå upp på grund
av utvidgning.
För att fortsätta programmet; slå på
huvudströmbrytaren igen.
Välja starttid (Timer)
Du kan senarelägga programstarten
i entimmessteg upp till 19 timmar.
Slå på maskinen.
Tryck på förvalstangenten 4 tills
.
sifferindikatorn 3 visar
Tryck upprepade gånger på
förvalstangenten tills önskad tid visas.
För att radera vald tid, tryck på
förvalstangenten upprepade gånger tills
sifferindikatorn visar
.
Ända tills start kan du ändra ditt
programval på godtyckligt sätt.
Indikator för återstående
gångtid
Efter start visar displayen den väntade
återstående programtiden. Programtiden
påverkas av vattentemperatur, diskmängd
samt hur smutsig disken är. Genom
förändringar hos dessa faktorer, kan
programtiden (beroende av valt program)
variera kraftigt. Eftersom dessa faktorer
blir kända först under programmets gång,
kan större förändringar i angiven tid
förekomma.
Avbryta program (reset)
Endast när huvudströmbrytaren är
inkopplad:
Håll samtidigt programtangenterna A
och C intryckta under ca 3 sekunder.
Sifferindikatorn visar .
Stäng luckan.
Programförloppet tar ca 1 minut.
Stäng därefter av huvudströmbrytaren
1 .
Stäng diskmedelsfacket 30 .
Slå åter på huvudströmbrytaren 1 för att
på nytt starta maskinen. Välj därefter
önskat program.
Programbyte
Programbyte är möjligt inom 2 min efter
det att diskmaskinen slagits på.
Skulle det därefter vara nödvändigt att
byta program kommer redan påbörjade
programavsnitt (t ex huvuddisk) att
slutföras.
Den nya tid som nu visas utgörs av den tid
som återstår av det föregående
programmet plus återstående tiden av det
nya programmet.
Intensivtorkning
Genom att aktivera funktionen
”Intensivtorkning” får man i alla program
en högre temperatur vid ”Sköljning” och
därmed ett förbättrat torkningsresultat.
(Se upp med ömtåligt porslin vid högre
temperaturer.)
Håll programtangenten A intryckt
och slå på huvudströmbrytaren 1 .
Släpp upp bägge tangenterna.
Sifferindikatorn 3 blinkar
(På)
(av).
eller
Tryck på programtangenten A för att
ändra inställningen.
Stäng av huvudströmbrytaren 1 ;
inställningen lagras.
16
sv
Underhåll och skötsel
Regelbundet underhåll och regelbundna
kontroller av maskinen gör att du
förhoppningsvis eliminerar fel innan de
uppstår. Detta spar tid och energi. Därför
bör du då och då granska diskmaskinen
noga.
Diskmaskinen i dess helhet
Kontrollera om det finns fett- och
kalkavlagringar inuti diskmaskinen.
Om du upptäcker sådana avlagringar:
Fyll diskmedelsfacket med diskmedel.
Starta diskmaskinen utan disk med det
program som har den högsta
temperaturen.
Rengöra tätningslisten:
Torka av listen regelbundet med en
fuktig trasa för att avlägsna avlagringar.
Specialsalt
Kontrollera saltindikatorn
nödvändigt, fyll på salt.
7
. Om
Sköljglansmedel
Gör så här för att sätta ihop silarna:
Sätt in silsystemet och skruva ihop det
med silcylindern.
Kontrollera påfyllnadsindikatorn för
sköljglansmedel 8 på manöverpanelen
respektive mängden sköljglansmedel i
behållaren 29 . Fyll om nödvändigt på
mer sköljglansmedel.
Silar
Silarna 25 fångar upp grova matrester
så att de inte kommer in i pumpen. Dessa
rester kan ibland täppa till silarna.
Silsystemet består av en silsylinder, en
platt finsil och beroende på maskintyp
dessutom en mikrosil (*).
Se efter om det fastnat något i silarna
efter varje diskning.
Genom att vrida loss silsylindern kan
silsystemet tas ut. Avlägsna resterna
och rengör silarna under rinnande
vatten.
17
sv
Spolarmar
Avloppspump
Kalk och smuts från diskvattnet kan sätta
igen munstycken och lagren till
spolarmarna 22 23 .
Matrester som inte fångats upp av silarna
kan sätta igen avloppspumpen.
Diskvattnet kan då inte pumpas ut utan
står över silen.
Därför:
Avlägsna eventuellt vattnet (med skopa
t ex).
Montera bort silen 25 .
Lossa skruven till locket
(Torx T 20) och ta bort locket.
Kontrollera pumpen inuti och ta bort
eventuella främmande föremål.
Sätt tillbaka skyddet och lås fast det.
Sätt tillbaka silarna.
Kontrollera att inte munstyckena på
spolarmarna är igensatta med
matrester.
I förekommande fall, ta bort den undre
spolarmen 23 .
Skruva loss den övre spolarmen 22 .
Rengör spolarmarna under rinnande
vatten.
Snäpp fast respektive skruva fast
spolarmarna.
Torx T20
2
1
3
2
1
0
Spolarmar
18
sv
Felsökning
Enklare fel man själv kan
avhjälpa
Av erfarenhet vet vi att de flesta fel som
uppträder vid daglig användning lätt kan
avhjälpas utan åtgärd från serviceverkstad. Detta sparar naturligtvis kostnader och du behöver inte vänta på att
felet ska åtgärdas. Följande översikt är
avsedd att vara till hjälp för dig att hitta och
åtgärda felet.
Fel
... när du sätter igång maskinen
Diskmaskinen startar inte
Trasig säkring i elskåpet
Stickkontakten sitter inte ordentligt
i vägguttaget.
Luckan till diskmaskinen är inte
ordentligt stängd.
Vattenkranen är inte öppen.
Silen i vattenslangen är igentäppt.
Stäng av diskmaskinen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Stäng vattenkranen. Rengör
därefter silen som finns
i anslutning till tilloppsslangen.
Sätt på strömmen igen och öppna
vattenkranen, slå på maskinen
och stäng luckan för att
programmet ska fortsätta.
Obs!
Tänk på följande:
Reparationer skall endast
utföras av behörig fackman.
Reparationer, som inte utförts
på ett sakkunnigt sätt kan
orsaka betydande skada och
innebära fara för användaren.
... i maskinen
Undre spolarm roterar trögt
Spolarmen igensatt av skräp eller
matrester.
Locket till diskmedelsfacket går
inte att stänga
Behållaren överfylld.
Intorkade rester av diskmedel
blockerar mekaniken.
Kontrollamporna släcks inte efter
avslutad diskning
Huvudströmbrytaren är fortfarande
tillslagen.
Diskmedelsrester kvar i
diskmedelsfacket
Diskmedelsfacket var fuktigt när
du fyllde på det. Tillsätt diskmedel
endast i torrt diskmedelsfack.
Prova ev. diskmedel av ett annat
fabrikat.
Vatten kvar i diskmaskinen efter
avslutat program
Avloppsslangen är igentäppt eller
böjd.
Avloppspumpen är igentäppt.
Silarna är igentäppta.
Programmet är ännu inte avslutat.
Invänta programslut.
(Sifferindikatorn visar 0).
Tryck på ”Reset”.
19
sv
... vid diskning
Ovanligt mycket lödder
Handdiskmedel i
sköljglansmedelsfacket.
Utspillt sköljmedel kan leda till
alltför kraftig skumbildning vid
nästa diskomgång. Torka därför
bort utrunnet sköljmedel med en
trasa.
Diskmaskinen stannar under
diskningen
Strömavbrott.
Vattentillförseln avbruten.
Slagljud vid diskning
Spolarmen tar i disken.
Slamrande ljud vid diskning
Disken är inte placerad på rätt sätt.
Slagljud vi påfyllningsventilen
Beror på hur vattenledningen är
placerad och har ingen inverkan
på funktionen. Kan ej åtgärdas.
... på diskgodset
Matrester sitter kvar på delar av
diskgodset
Disken har inte placerats på rätt
sätt. Vattnet har inte kommit åt
disken.
För mycket disk i korgarna.
Diskgodset tar i varann.
För lite diskmedel.
Det behövs ett kraftigare diskprogram.
Spolarmarna har inte kunnat rotera
fritt på grund av att diskgods varit i
vägen.
Munstyckena i spolarmarna
igentäppta av matrester.
Silarna är igentäppta.
Silarna är felmonterade.
Avloppspumpen igensatt.
Diskgods av plast missfärgat
För lite rengöringsmedel.
20
Vit beläggning på disken, t ex
mjölkaktig beläggning på glas
För lite rengöringsmedel.
För låg dosering av sköljglansmedel.
Specialsalt har inte fyllts på trots
hårt vatten.
Avhärdningsanläggningen inställd
på för lågt värde.
Locket på saltbehållaren är inte
åtdraget.
Om fosfatfritt diskmedel används,
prova fosfathaltigt diskmedel som
jämförelse.
Disken blir inte torr
Du har valt ett program utan
torkning.
För lite sköljglansmedel.
Du tog ut disken för snabbt.
Glasen får ett glanslöst utseende
För lite sköljglansmedel. Välj högre
inställning.
Te eller läppstiftsrester finns kvar
Diskmedlet har alltför lite blekande
effekt.
Du har valt för låg temperatur.
Rostfläckar på besticken
Besticken inte tillräckligt rostbeständiga.
Salthalten i vattnet för hög.
Locket till saltbehållaren inte
tillräckligt åtskruvat.
Alltför mycket salt fylldes på vid
saltpåfyllningen.
Glasen blir matta och missfärgade;
beläggningarna kan inte torkas bort
Olämpligt diskmedel har använts.
Glasen tål ej maskindisk.
Glas och bestick blir randiga,
glasen får ett metalliskt utseende
För hög dosering av sköljglansmedel.
sv
Ringa en serviceverkstad
Om felet inte kunnat avhjälpas med
ledning av våra anvisningar bör du ringa
service. Närmaste serviceverkstad hittar
du i förteckningen över serviceverkstäder.
Anteckna uppgifterna från typskylten innan
du tar kontakt med serviceverkstaden.
Typskylten sitter på luckan till
diskmaskinen. Notera typnumret (1) och
tillverkningsnummer (2).
1
FD
2
OBS!
Tänk på att besök av
servicetekniker på grund av
onödig utryckning
(felmanövrering eller ett av de
beskrivna felen) inte är
kostnadsfritt ens under
garantitiden.
Råd
Råd beträffande skrotning
Uttjänta diskmaskiner är inte värdelöst
avfall!
Genom miljöriktig skrotning kan värdefulla
råvaror återvinnas.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Klipp
av anslutningssladden så nära
diskmaskinen som möjligt och avlägsna
sladd och stickkontakt.
Förstör låset och barnspärr (om sådan
finns). På så vis kan du förhindra att
lekande barn låser in sig i diskmaskinen
och utsätter sig för livsfara.
Tack vare förpackningen skyddas din
nya diskmaskin på vägen till dig.
Allt förpackningsmaterial är skonsamt
mot naturen och återanvändbart.
Hjälp till genom att ta hand om
förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt
sätt.
Alla plastdetaljer är märkta med de
internationellt standardiserade symbolerna
(t.ex. >PS< Polysterol). Därmed möjliggörs
sortering av återvinningsbara material vid
skrotningen av diskmaskinen.
Hör med din säljare eller din kommun
om vad som gäller.
Låt inte barn leka med emballaget!
Kvävningsrisk på grund av wellpapp
och plast.
Anvisningar för
jämförelsekontroller
Villkoren för jämförelsekontrollerna finner
man på det separata bladet “Anvisningar
för jämförelsekontroller”.
Förbrukningsvärden för aktuella program
återges i den kortfattade
bruksanvisningen.
Allmänt
Inbyggnadsmaskiner som i efterhand
ställs upp som vanliga fristående
diskmaskiner måste förses med
tippskydd t ex med skruvar i väggen
eller placeras under en arbetsskiva som
är fastskruvad i skåp på båda sidorna.
21
sv
Installation
Anlita en fackman för att ansluta
diskmaskinen. Data för tilloppsledning
och avlopp samt de elektriska
anslutningsvärdena måste motsvara
kraven. Se nedan samt i monteringsanvisningen.
Vidta följande åtgärder i den ordning de
står:
– Kontrollera maskinen vid leverans
– Ställ upp maskinen
– Anslut avloppet
– Anslut färskvattenledningen
– Anslut till nätet
Leverans
Diskmaskinen har genomgått en noggrann
funktionskontroll på fabriken. Därifrån
återstår små vattenfläckar i maskinen.
De försvinner efter första diskningen.
Uppställning
Nödvändiga inbyggnadsmått står
i monteringsanvisningen. Ställ maskinen
vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna
och på stadigt underlag.
Avloppsanslutning
Se installationsanvisningen för
nödvändiga uppgifter. Montera
i förekommande fall vattenlås med
avloppsmuff. Anslut avloppsslangen
med hjälp av bifogade delar till
vattenlåsets avloppsmuff.
Se till att inte avloppsslangen ligger i veck,
är klämd eller har trasslat in sig. (Se till att
inget slanglock hindrar avloppsvattnet från
att rinna!)
22
Färskvattenanslutning
Se installationsanvisningen och anslut
färskvattenanslutningen till vattenkranen
med hjälp av bifogade delar. Se till att inte
färskvattenanslutningen ligger i veck,
är klämd eller har trasslat in sig.
När maskinen byts ut måste alltid en ny
vattenanslutningsslang användas. Den
gamla får inte återanvändas.
Se till att inte färskvattenanslutningen
ligger i veck, är klämd eller har trasslat
in sig.
Vattentryck:
minst 0,5 bar, högst 10 bar. Vid högre
vattentryck : Koppla en
tryckreduceringsventilen före
diskmaskinen.
Vattentillförsel:
minimum 10 liter/minut
Vattentemperatur:
företrädesvis kallvatten; vid varmvatten
maximal temperatur 60 °C.
Elektrisk anslutning
Diskmaskinen får endast anslutas till ett
jordat vägguttag, 230 V växelström.
Beträffande säkring, se typskylten 31 .
Vägguttaget måste sitta nära diskmaskinen och vara lätt tillgängligt.
Ändringar i anslutningen får endast utföras
av fackman.
Vid användning av jordfelsbrytare får man
endast använda en typ med beteckningen
. Endast denna jordfelsbrytare
garanterar att nu gällande föreskrifter följs.
sv
Demontering
Frostsäkerhet
Det är viktigt att demonteringen sker i rätt
ordning: Avskilj först maskinen från nätet.
Dra ut nätkontakten.
Skruva av vattentillförsel
Lossa avlopps- och färskvattenanslutningen.
Lossa skruvarna under bänkskivan.
Demontera sockeln om sådan finns.
Dra ut diskmaskinen. Se till att slangen
inte fastnar.
Om maskinen står i ett utrymme med
frostrisk (t ex en sommarstuga), måste
maskinen tömmas helt och hållet samt alt
slangarna är avkopplade (se under
rubriken ”Transport”).
Stäng vattenkranen, lossa tilloppsslangen
och låt vattnet rinna ut.
Transport
Töm diskmaskinen. Säkra lösa delar.
Transportera maskinen upprätt.
Om inte maskinen transporteras
upprätt, kan vattenrester hamna i
maskinens styrutrustning och därför
medföra fel i programmen.
Töm diskmaskinen på följande sätt:
Öppna vattenkranen.
Stäng luckan.
Slå på huvudströmbrytaren.
Välj programmet B . I
sifferindikatorn visas programmets
längd i minuter.
Vänta tills ca 4 minuter av
programmet gått.
Avsluta programmet genom att
samtidigt trycka in tangenterna
A och C .
Tidsindikatorn visar .
Slå ifrån maskinen efter ytterligare
en minut.
Stäng vattenkranen.
23
no
Sikkerhetshenvisninger
Ved leveringen
Kontroller emballasjen og
oppvaskmaskinen at det ikke er
oppstått transportskader. Ikke ta
i bruk et apparat som er skadet, men
ta kontakt med leverandøren.
Kvitt deg med emballasjen på
forskriftsmessig måte.
Bølgepappen består stort sett av
gammelt papir.
Styropor formdelene er skummet
FCKW-fritt.
Trerammen (dersom denne finnes) er
laget av resttre og er ubehandelt.
Båndene (dersom disse finnes) består
av polypropylen (PP).
Ved installasjonen
Foreta oppstillingen og tilkoplingen
i henhold til installasjons- og
monteringsanvisningen.
Ved installasjonen må oppvaskmaskinen ikke være tilkoplet
strømnettet.
Vær sikker på at beskyttelsesledersystemet på den elektriske
installasjonen i huset er forskriftsmessig
installert.
De elektriske tilkoplingsbetingelsene og
angivelsene på typeskiltet på maskinen
må stemme overens.
Monter underskaps- og integrerbare
maskiner kun under en gjennomgående
arbeidsbenk som er skrudd sammen
med naboskap, slik at stabiliteten er
sikret.
Etter at maskinen er satt opp må det
være fri tilgang til stikkontakt.
Kun ved noen modeller:
Kunststoffkappen på vanntilkoplingen
inneholder en elektrisk ventil,
i vanntilløpsslangen finnes
tilkoplingsledningene. Ikke skjær over
denne slangen, ikke dypp
kunststoffkappen ned i vann.
24
Advarsel
Dersom maskinen står ikke står i en nisje,
slik at en eller begge sidevegger er
tilgjengelige, må området rundt
dørhengslene av sikkerhetsgrunner
dekkes til på siden. (Fare for personskade)
Deksler til dette fås som ekstra tilbehør
hos kundeservice eller hos din forhandler.
Daglig drift
Oppvaskmaskinen er beregnet kun for
bruk i husholdninger og kun til den
bruken som er angitt, nemlig: Vask av
oppvask fra husholdning.
Ikke stå på eller sett deg på døren når
den er åpen. Maskinen kan vippe.
Vannet i maskinen er ikke drikkevann.
Ikke hell løsemidler inn i maskinen. Det
er fare for eksplosjon.
Åpn døren forsiktig dersom programmet
er i gang. Det er fare for at det kan
sprute vann ut av maskinen.
Dersom det er barn i
husholdningen
Ikke la barn leke med
oppvaskmaskinen og ikke la dem
betjene den.
Hold småbarn borte fra vaskepulver og
glansmiddel.
Hold småbarn borte fra den åpne
oppvaskmaskinen, det kan være rester
av oppvaskpulver der.
Barnesikring*
* ved noen modeller
Ta hensyn til tegningene på omslaget
40 Påsetting barnesikringen
41 Åpning av døren med påsatt
barnesikring
42 Avslåing av barnesikring
no
Dersom skader skulle oppstå
Reparasjoner og inngrep må kun
foretas av fagfolk.
Ved reparasjoner og inngrep må
støpselet på maskinen trekkes ut eller
sikringen må skrues ut. Trekk i
støpselet, ikke i ledningen. Skru til
vannkranen.
Ved utrangering
Utrangerte maskiner må straks gjøres
ubrukelige for å forhindre at det kan
oppstå uhell. Trekk støpselet ut og
skjær over kabelen. Gjør også dørlåsen
ubrukelig.
Transporter maskinen til et
spesialdeponi.
Lær maskinen å kjenne
Bildene på betjeningspanelet og på
innsiden av maskinen finner du på den
siste utbrettsiden i betjeningsanvisningen.
Brett ut denne siden før du leser
anvisningen.
Betjeningspanel
1
Hovedbryter
2
Døråpner
Display
Tidsforvalg
Taste for vasking i overkurv *
Programtaster
Indikasjon for påfylling av salt
Indikasjon for påfylling av
glansmiddel
3
4
5
6
7
Advarsel
Barn kan bli sperret inn i maskinen (fare
for kvelning) eller bli utsatt for andre farlige
situasjoner.
Derfor: Trekk ut nettstøpselet, skjær over
nettledningen og kast den. Ødelegg
dørlåsen slik at døren ikke lenger kan
lukkes.
8
Innsiden av maskinen
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Øvre oppvaskkurv med etasjere
Ekstra bestikkurv for overkurven *
Øvre spylearm
Nedre spylearm
Beholder for salt med indikasjon for
etterfylling (brukes kun i områder
med kalkholdig vann) *
Sil
Bestikkurv
Nedre oppvaskkurv
Lås
Beholder for glansmiddel med
indikasjon for etterfylling
Beholder for såpepulver
Typeskilt
* ved noen modeller
Hva du trenger for første gangs
bruk:
– Salt
– Oppvaskpulver
– Glansmiddel
Bruk utelukkende produkter som er egnet
for oppvaskmaskin.
25
no
Avkalkingsanlegget
For å oppnå et godt vaskeresultat må
oppvaskmaskinen ha bløtt vann, dvs.
vann med lite kalkinnhold, ellers danner
det seg hvite kalkavlagringer på
oppvasken og innvendige beholdere.
Dersom vannet i ledningen har et
kalkinnhold som ligger over en viss
hårdhetsgrad, må vannet myknes,
dvs. avkalkes før det blir brukt
i oppvaskmaskinen.
Dette skjer med hjelp av et spesialsalt
i avkalkningsanlegget til maskinen.
Innstillingen og den nødvendige
saltmengden er avhengig av
hårdhetsgraden til vannet og er som regel
ikke nødvendig i Norge.
Innstilling av
avkalkningsanlegget
Innhent opplysning om hårdhetsgraden
av vannet i vannledningen din. Dette får
du vite hos vannverket eller hos
kundeservice.
Slå opp i tabellen og finn
innstillingsverdien.
Vannhårdhetstabell
26
Hold programtasten B trykket og slå
på hovedbryteren 1 , deretter slippes
tasten. Lysindikasjonen for tasten B
og i siffer- indikasjonen som er innstilt
på verdien
fra fabrikken lyser.
For å forandre på denne innstillingen:
Trykk programtasten B .
Med hvert trykk på tasten forhøyes
innstillingsverdien med ett trinn; når
er nådd, springer indiverdien
kasjonen igjen på .
Slå av hovedbryteren 1 . Den innstilte
verdien er nå lagret i maskinen.
For regenerering av mykningsanlegget for
vann, trenges det ca. 4 liter vann.
Vannforbruket for hver vaskeomgang
forhøyes alt etter mykningsinnstilling med
0 til 4 liter.
no
Påfylling av spesialsalt
Henvisning
Saltets virkningsmåte
Mens oppvasken pågår, blir saltet
automatisk tilført vannet fra saltbeholderen
og det løser opp kalken.
Den kalkholdige væsken blir pumpet ut av
maskinen. Avkalkningssystemet er
deretter innsattsberedt.
Dette regenereringsforløpet fungerer kun
når saltet er oppløst i vannet.
Åpn skrulokket til saltbeholderen
24
.
Før du tar maskinen i bruk første gang, må
du helle ca. 1 liter vann i saltbeholderen.
Bruk vedlagte påfyllingstrakt.
Fyll på så mye salt (ikke vanlig spisesalt)
at beholderen er full (maks. 1,5 kg). Når du
fyller på salt, renner det ut litt vann.
Påfyllingen av salt må derfor skje
umiddelbart før du starter maskinen (for å
unngå korrosjon). Dermed blir
saltløsningen straks blir fortynnet med
vann og blir skilt ut. Rengjør deretter
påfyllingsområdet for saltrester og skru
beholderen igjen. Pass på at lokket ikke
blir skrudd skjevt på.
Ved innstillingsverdien
må
ikke salt påfylles, da det under
driften heller ikke er bruk for salt.
Saltindikasjonen er slått av. Ved
innstillingsverdiene
til
må
det fylles på salt.
Advarsel
Fyll aldri oppvaskpulver ned
i beholderen for spesialsalt.
Dette kan ødelegge
avkalkningsanlegget.
Indikasjon for påfylling av salt
Så snart påfyllingsindikasjonen 7 lyser
opp på panelet, må det fylles på ny salt
umiddelbart før neste gangs vask.
Indikasjonen for etterfylling av salt 7
i betjeningspanelet lyser fremdeles og
slukkes først når den riktige
saltkonsentrasjonen har dannet seg.
27
no
Fylling av glansmiddel
Glansmiddel blir brukt under vaskingen for
at glassene skal bli klare og resten av
oppvasken blir uten flekker.
Åpn lokket på forrådsbeholderen for
glansmiddel 29 .
Trykk på markeringen på lokket til
glansmiddelkammeret og løft lokket opp
med holderen.
Innstilling av mengden
glansmiddel
Glansmiddelmengden er trinnløs
innstillbar. Glansmiddelreguleringen er
innstilt på 4 fra fabrikken.
Du må kun forandre på innstillingen av
glansmiddelreguleringen dersom
oppvasken får striper (drei retning –) eller
dersom det blir vannflekker igjen på
oppvasken (drei i retning +).
29
Fyll glansmiddel inn i åpningen inntil
indikasjonen blir mørk.
Lukk lokket til slik at det smekker på.
Glansmiddel-regulering
Indikasjon for glansmiddel
Så lenge indikasjonen for etterfylling av
glansmiddel i panelet 8 (ved noen
modeller) eller “øyet” inne i maskinen ved
påfyllingsboksen er mørk, er det
tilstrekkelig glansmiddel 29 og “øyet”
inne i maskinen ved påfyllingsboksen er
mørk, er det tilstrekkelig glansmiddel.
Henvisning
Bruk kun glansmiddel
som er beregnet for
husholdningsmaskiner.
Dersom glansmiddelet renner
over, kan dette føre til for mye
skumdannelse ved neste vask.
Derfor bør du fjerne overflødig
glansmiddel med en klut.
Indikasjon for påfylling av
glansmiddel
28
no
Ting som ikke er egnet for
oppvaskmaskin
Du bør ikke vaske følgende ting
i oppvaskmaskinen:
Bestikk- og gjenstander som er laget av
tre. De tørker ut på grunn av vannet og
ser stygge ut; den limen som blir brukt
på tre er heller ikke egnet for de høye
temperaturene.
Ømfintlige glasser med dekor,
kunsthåndverksgjenstander og vaser,
spesielle ting som f. eks. er antikk eller
som er spesiell verdifulle. Gammel
dekor er ikke egnet for oppvaskmaskin.
Dessuten er kunststoffdeler som er
ømfintlige overfor varmt vann ikke egnet,
også kobber og tinn og dekorer som er
malt oppå. Aluminium- og sølvgjenstander
kan bli misfarget og bli blasse. Også noen
glasstyper som (f. eks. krystallgjenstander)
kan bli blinde etter gjentatt vask
i oppvaskmaskinen. Gjenstander
som suger seg full av vann som f. eks.
svamper eller kluter må heller ikke vaskes
i oppvaskmaskinen.
Anbefaling:
Kjøp kun servise som er egnet for
oppvaskmaskin.
Skader på glass og oppvask
Årsaker:
Glasstype og –produksjonsmåte.
Kjemisk sammensetning av pulveret.
Vanntemperatur og programmets
varighet.
Anbefaling:
Bruk glass og porselen som er godkjent
for oppvaskemaskin fra fabrikken.
Bruk vaskepulver som kjennetegnet
som ”skånende” for oppvasken,
eventuelt må du forhøre deg hos
produsenten av vaskemiddel.
Velg helst et program som har lav
temperatur og en kort programvarighet.
For å unngå skader, må glass og
bestikk tas ut av oppvaskmaskinen så
snart som mulig etter programslutt.
Vasking kun i overkurv
* ved noen modeller
Dersom du vil vaske mindre mengde
oppvask, kan du plassere dette
i overkurven og du slår på programmet
“Vasking i overkurv”. Dermed sparer du
energi og vann. Ved vasking i overkurven
må underkurven være tom. Bruk litt mindre
vaskepulver enn det som er anbefalt for en
full maskin.
Henvisning
Ting som er smusset med
aske, smøreolje eller farge,
må ikke vaskes
i oppvaskmaskinen.
29
no
Plassering av oppvasken
Innsetting av oppvask
Kjeler
Nedre oppvaskkurv
27
Fjern grove matrester.
Det er ikke nødvendig å skylle av
oppvasken under rennende vann.
Plasser oppvasken slik at
alle skåler, kopper, glass, kasseroller
osv. står med åpningen nedover
deler som er buet eller som har
fordypninger må stilles på skrå, slik at
vannet kan renne ut
alt står sikkert og ikke kan velte
begge spylearmene kan arbeide fritt
uten hindringer.
Svært små gjenstander bør ikke vaskes i
maskinen, da disse lett kan falle ut av
kurvene.
Rydd ut serviset
Bestikk
For å unngå at vanndråper faller fra
overkurven og ned på gjenstander i
underkurven, anbefales det at du først
rydder ut av overkurven og deretter
underkurven.
Bestikk bør alltid settes inn usortert og
med spiseflaten oppover (vær forsiktig
med knivblad). Vannspruten når således
de enkelte delene bedre.
For å unngå skade, må lange og spisse
deler, såsom også kniver, legges oppå
etasjeren eller (på noen modeller) på
knivetasjeren (fåes som ekstra tilbehør).
Kopper og glass
Øvre oppvaskkurv
20
Omklaffbare pigger *
* ved noen modeller
Holderne kan klaffes om for bedre å kunne
plassere kasseroller og boller.
* ved noen modeller
30
no
Rensedusj for stekebrett *
Stativ *
* ved noen modeller
* ved noen modeller
La høye glass med stett hvile mot stativet
– ikke mot andre gjenstander.
Ta hensyn til tegningene på omslaget
Store brett eller grillgitter kan rengjøres
med dusjen for stekebrett. Ta ut
overkurven og sett dusjhodet inn slik som
vist på tegningen. For at dusjstrålen skal
rekke fram til alle delene, plasserer du
stekebrettene slik som vist på bildet
(4 stekebrett og 2 rister).
Knivhylle *
* ved noen modeller
Lange deler, forskjærs- og salatbestikk,
røreskjeer eller kniver finner plass på
stativet, slik at de ikke er til hindring for
sprutarmene. Stativet kan svinges inn- og
utover alt etter ønske.
Innstilling av kurvhøyden *
* kun ved noen modeller
Ø max.
20/*25cm
86cm
81cm
Ø max.
20/*25cm
Ø max.
30/*25cm
Ø max.
34/*29cm
Den øverste kurven kan innstilles i høyden
alt etter behov for å få mere plass for høye
ting.
Alt etter innredningen i overkurven i den
modellen du har, kan du velge en av de to
framgangsmåtene:
31
no
Overkurv med øvre eller nedre
hjulpar.
Trekk ut overkurven.
Ta ut overkurven og heng den inn på de
øvre hhv. nedre hjulene igjen.
Overkurv med spaker på sidene
(Rackmatic)
Trekk ut overkurven.
32
For å senke den ned, trykker du etter
hverandre de to spakene til venstre og
høyre på utsiden av kurven innover.
Hold den øvre kanten på kurven fast
med hånden på siden, på den måten
unngår du at kurven plutselig faller ned
(og eventuelt også ting i kurven blir
ødelagt).
For løfting av kurven tar du i den øvre
kanten på kurven og trekker den
oppover.
Før du skyver kurven inn igjen, må du
være sikker på at den sitter i jevn høyde
på begge sider. Ellers lar ikke døren
seg lukke igjen skikkelig og den øvre
spylearmen har ingen forbindelse med
vannforsyningen.
no
Oppvaskpulver
Henvisning om oppvaskpulver
I oppvaskmaskinen din kan du bruke de
vanlige oppvaskmidlene som er beregnet
for oppvaskmaskiner enten i flytende
eller i pulverform, hhv. TABS. (ikke bruk
oppvasksepe som er beregnet for
oppvask for hånd!).
Pulverkammer med
doseringshjelp
Doseringsinnstillingen i pulverkammeret
hjelper deg å fylle på riktig mengde.
Kammeret rommer 15 ml til den underste
streken, til streken i midten 25 ml. Når det
er helt fullt rommer det 40 ml pulver.
40 ml
25 ml
15 ml
Det finnes for tiden tre typer
oppvaskpulver på markedet:
1. Fosfat- og klorholdige merker
2. Fosfatholdige og klorfrie merker
3. Fosfat- og klorfrie merker
Dersom du bruker fosfatfritt
rengjøringsmiddel, kan det ved svært
hårdt vann komme til å danne seg hvite
avlagringer på oppvasken og på veggene
av beholdere. Disse lar seg fjerne ved å
øke doseringen av oppvaskpulveret.
Klorfrie midler har en mindre blekevirkning.
Dette kan føre til at f.eks. fargen fra te blir
sittende igjen i koppene, eller at
kunststoffdeler blir misfarget.
Det kan hjelpe å:
– bruke et sterkere vaskeprogram, eller
– bruke en større mengde oppvaskpulver
– bruke klorholdig oppvaskpulver.
Du finner informasjon på pakningen om
oppvaskpulveret er egnet for sølv.
Dersom du har flere spørsmål, så henvend
deg til forbrukeravdelingen hos
produsentene for oppvaskpulver.
Henvisning
Dersom pulverkammeret er
lukket, så trykk på knappen for
å åpne det.
Fylling av pulver
Fyll pulveret inn i kammeret 30 .
For korrekt dosering bør du ta hensyn til
henvisningene på pakningen fra
produsenten av oppvaskpulveret.
På grunn av at pulvertablettene fra
de forskjellige produsentene løses opp
forskjellig, kan det hende at det ved
korttidsprogrammer ikke blir oppnådd et
optimalt rengjøringsresultat. Et vanlig
pulver er bedre for disse programmene.
Ved “Intensiv”-programmet heller du ca.
10–15 ml pulver ned på innsiden av
døren i tillegg.
Sparetips
Ved vasking i overkurv, hhv.
når oppvasken ikke er så
veldig skitten, kan du bruke litt
mindre oppvaskpulver enn det
som er angitt.
33
no
Luk pulverkammeret. Skyv på (1) lokket
og trykk lett (2) slik at du tydelig hører at
det smekker i.
OBS!
VIKTIG OPPLYSNING
VED BRUK AV
KOMBINERTE
RENGJØRINGSPRODUKTER
Vær klar over følgende viktige
opplysninger i forbindelse med bruk av
såkalte kombinerte rengjøringsprodukter,
som skal eliminere behovet for blant annet
glansmiddel og salt:
Dersom du foretrekker
vaskepulvertabletter, se etter på
pakningen hvor disse plasseres best
(f.eks. i bestikkurven, i pulverkammeret
osv,).
Pass på at lokket på pulverkammeret er
lukket, også når du bruker
vaskepulvertabletter.
Visse produkter som inneholder
glansmiddel oppnår bare optimal
virkning ved bruk av visse programmer.
På maskiner med
automatikkprogrammer har slike
produkter som oftest ikke den ønskede
virkningen.
Produkter som skal eliminere behovet
for regeneringssalt kan bare benyttes
dersom vannets hardhetsgrad ligger
innenfor bestemte grenser.
Dersom du vil benytte slik
kombiprodukter, må du nøye lese
bruksanvisningen til disse produktene
og evt. veiledninger på forpakningen!
Hvis du er i tvil, ta kontakt med
produsenten av rengjøringsmiddelet,
spesielt i følgende tilfeller:
Gjenstandene er svært våte etter
programslutt.
Det dannes kalkbelegg på vaskede
deler.
Ved reklamasjoner som har direkte
sammenheng med bruk av disse
produktene, bortfaller alt garantiansvar fra
vår side!
34
no
Programoversikt
I denne oversikten er det maks. mulige programantallet framstilt. Det tilsvarende programmet for ditt
apparat finner du på betjeningspanelet.
Oppvasktype
f. eks.
Ikke
porselen,
ømfintlig
panner,
bestikk,
glasser
osv.
Type matrester, Supper, gratenger, saus,
f. eks. fra
poteter, deigmat, ris, egg,
stekt mat
Mengde
matrester
Mye
Tilstanden på
matrestene
blandet
Kaffe, kaker,
melk, pølsemat,
kalde drikker,
salat
Supper, poteter,
deigmat, ris, egg,
stekt mat
veldig lite
lite
Kleber mye
Kleber lite
Vaskeprogram
Programforløp
Intensiv
Normal
Hurtig
Skånsomt
Forvask
Forvask
Vask
75°
Vask
65°
Vask
55°
Vask
55°
Mellomskyll
Mellomskyll
Mellomskyll
Mellomskyll
Glansskyll
75°
Glansskyll
75°
Glansskyll
75°
Glansskyll
55°
Tørking
Tørking
Tørking
Tørking
Programutvalg
Avhengig av type oppvask og mengden,
hhv. også tilstanden av matrestene, kan
du finne fram til det riktige programmet ved
hjelp av programoversikten.
De tilhørende programdataene finner du i
kortanvisningen.
35
no
Oppvask
Programutvalg
Avhengig av type oppvask og mengden,
hhv. også tilstanden av matrestene, kan
du finne fram til det riktige programmet ved
hjelp av programoversikten.
Det tilhørende programforløpet og
programdata finner du i den underste
delen av programoversikten.
Et eksempel:
For blandet oppvask med mye matrester
som ikke kleber særlig kan du bruke
programmet “Auto” .
Sparetips
Dersom maskinen ikke er full,
er det ofte tilstrekkelig å velge
et lavere vaskeprogram.
Programdata
De angitte programdata referer til
normalbetingelser.
På grunn av:
forskjellig mengde oppvask
tilløpstemperatur på vannet
trykket i vannledningen
Omgivelsestemperatur
Nettspenningstoleranser
og de toleransene som er betinget av
maskinen selv (f.eks. temperatur,
vannmengde,...)
kan det oppstå større avvik.
Ved vasking i overkurv kan energi- og
vannforbruket forringes med opptil 1/4.
Vannforbruksverdiene er beregnet på at
innstillingen for vannets hardhet er på 4.
36
Aquasensor *
* ved noen modeller
Aquasensoren er en optisk måleinnretning
som kontrollerer renhetsgraden av vannet.
Med hjelp av en fotocelle måles smusset
i vannet som er forårsaket av oppløste
matrester som f. eks. egg, fett eller
havregryn.
Innsatsen av aquasensoren er avhengig
av programmet. Når aquasensoren er
aktiv, blir “rent” skyllevann værende til
neste skylleomgang og/eller temperaturen
blir tilpasset. Dersom vannet har mere
smuss, blir det pumpet ut og erstattet med
rent vann. På denne måten forringes
vannforbruket ved “lavt” smuss på
oppvasken med ca. 4 liter.
Slik starter du maskinen
Åpne vannkranen.
Slå på hovedbryteren 1 .
Indikasjonen for det programmet som
ble valgt sist vises på
betjeningspanelet.
Dette programmet starter dersom du
ikke trykker en annen programtast 6 .
For maskiner med overkurvvask:
Når kun overkurven er fylt med
oppvask, trykkes overkurvtasten 5 .
I displayet 3 vises den beregnede
varigheten av programmet.
Programmet starter automatisk.
Programslutt
Programmet er avsluttet når verdien
synlig i sifferindikasjonen 3 .
blir
Avslåing av maskinen
Noen minutter etter programslutt:
Slå av hovedbryteren 1 .
Skru til vannkranen (faller bort ved
Aquastop).
Etter avkjølingen tas oppvasken ut av
maskinen.
no
Avbryting av programmet
Slå av hovedbryteren 1 .
Lysindikasjonen slukkes. Programmet
forblir i minnet.
Ved tilkopling av varmtvann eller når
maskinen allerede har varmet opp
vannet og døren er blitt åpnet, må
døren først settes på sprekk i noen
minutter, før den lukkes.
Ellers kan dette føre til ekspansjon og
døren springer opp igjen.
For å fortsette programforløpet, slås
hovedbryteren på igjen og døren
lukkes.
Tidsforvalg
Du kan forsinke programstarten i timeskritt
inntil 19 timer på forhånd.
Slå på maskinen.
Trykk tasten tidsforvalg 4 så lenge
inntil sifferet på displayet hopper 3
over på
.
Trykk så tasten tidsforvalg så ofte
til den ønskede tiden blir angitt.
For å slette tidsforvalget trykker du
tasten for tidsforvalg så ofte til sifferet
.
på displayet viser
Inntil starten kan du forandre på
programvalget når som helst.
Viser for resttid
Etter start vises på displayet den
beregnede programtiden. Denne
tiden avhenger av vannets temperatur,
mengden oppvask såsom også
smussgraden på oppvasken. Dersom
disse betingelsene forandres, kan det
være at vasketiden (avhengig av valgt
program) også kan variere sterkt.
Da denne innflytelsen først blir registrert
under programforløpet, kan det derfor
oppstå forandringer i vasketiden.
Avbryting av programmet
(reset)
Kun når hovedbryteren er slått på:
Trykk samtidig på programtastene A
og C i ca. 3 sek.
Sifferdisplayet viser .
Lukk døren.
Programforløpet varer i ca. 1 min.
Slå deretter av hovedbryteren 1 .
Lukk vaskemiddelskuffen 30 .
For ny start slås hovedbryteren 1 på
igjen og ønsket program velges.
Programveksel
Etter at maskinen er slått på, er en
programskift mulig innen 2 minutter.
Dersom det etter at denne tiden er ute er
nødvendig med et programskift, blir
programavsnitt som allerede er begynt
(f.eks. rengjøring) ført til ende.
Den nye angitte resttiden blir sammensatt
av resttiden for det foregående
programavsnittet og resttiden for det
nyvalgte programmet.
Intensivtørking
Ved å aktivere funksjonen “Intensivtørking”
forhøyes temperaturen på alle
programmene under glansskyllingen, og
du får dermed et bedre resultat. (Pass på
ømfintlig servise og glass når det gjelder
høyere temperatur.)
Programtasten A holdes trykket
og hovedbryteren 1 slås på.
Slipp begge tastene.
Sifferindikasjonen 3 blinker
(på)
(av)
eller
For å forandre på innstillingen, trykkes
programtasten A .
Hovedbryteren 1 slås av,
innstillingen er nå lagret.
37
no
Vedlikehold og pleie
Regelmessig kontroll og vedlikehold av
maskinen hjelper til å unngå at det oppstår
feil. Dette sparer tid og ubehageligheter.
Derfor bør du av og til kaste et
oppmerksomt blikk på oppvaskmaskinen
din.
Maskinens helhetstilstand
Kontroller maskinen innvendig at den ikke
har avleiringer av fett eller kalk.
Dersom du oppdager slike avleiringer, må
du
Fylle beholderen med pulver og la
maskinen vaske en runde uten servise
med høyeste temperatur.
Rengjøring av dørpakningen
Tørk av dørpakningen regelmessig
med en fuktig klut for å fjerne
avleiringer.
Spesialsalt
Kontroller indikasjonen for etterfylling av
salt 7 . Om nødvendig må det etterfylles
salt.
Glansmiddel
Kontroller indikasjonen for etterfylling av
glansmiddel i panelet 8 hhv. nivået i
forrådskammeret 29 . Om nødvendig må
glansmiddel etterfylles.
Silene
De to silene 25 fin/grov holder smuss
borte fra pumpen. Silene kan av og til bli
tilstoppet av smuss.
Silsystemet består av en silsylinder, en flat
finsil og alt etter apparattype, en mikrosil i
tillet (*).
Etter hver vasking må silene
kontrolleres for smuss.
Etter at silsylinderen er løsnet, kan du
ta ut silsystemet. Fjern rester og rengjør
silene under rennende vann.
38
Montering:
Silsystemet settes inn og skrus fast
med silsylinderen.
no
Spylearmene
Vannavløpspumpen
Kalk og smuss fra vaskevannet kan
blokkere dysene og svingningene til
spylearmene 22 og 23 .
Grove matrester fra vaskevannet som ikke
er blitt holdt tilbake av silene, kan blokkere
vannavløpspumpen. Vaskevannet blir i
dette tilfellet ikke pumpet ut og blir stående
over silen. I et slikt tilfelle må du:
om nødvendig øse ut vannet
ta ut silene 25
Løs skruen på dekselet (Torx T 20) og
fjern dekselet.
kontrollere innsiden av pumpen for
fremmedlegemer og fjerne disse
sett på dekselet igjen og skru det fast.
sett silene inn igjen og skru dem fast.
Kontroller dysene på spylearmene for
forstoppelse av matrester.
Om nødvendig tas den nedre
spylearmen 23 av oppover.
Skru av den øvre spylearmen 22 .
Rengjør spylearmene under rennende
vann.
Sett spylearmene inn igjen hhv. skru
dem på igjen.
Torx T20
2
1
3
2
1
0
Spylearmer
39
no
Feilsøking
Små feil som du kan rette på
selv
Erfaringsmessig har det vist seg at de
fleste feil som oppstår ved den daglige
driften lar seg rette på, uten at du trenger å
ringe til kundeservice. Dette sparer
selvsagt kostnader og gjør at maskinen
snart er klar til bruk igjen. Den
etterfølgende oversikten skal hjelpe deg
fort til å finne årsaken til feilen.
Forstyrrelser
... ved innkopling
Maskinen starter ikke.
Sikringen i huset er gått.
Støpselet på maskinen er ikke
satt inn.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Vannkranen er ikke åpnet.
Silen i slangen for vanninntak er
tilstoppet.
Slå av maskinen og trekk ut
støpselet. Skru til vannkranen.
Deretter rengjøres silen som
befinner seg i vannslangen ved
inntaket. Deretter stikkes støpselet
inn igjen, vannkranen åpnes,
maskinen slås på.
OBS!
Tenk på at:
Reparasjoner må kun foretas
av en fagmann. Ved ikke
sakkyndige reparasjoner kan
det oppstå alvorlig fare og
skade for brukeren.
40
... ved apparatet
Nedre sprutarmen dreier seg ikke
Sprutarmen er blokkert av små
gjenstander eller matrester
Lokket på oppvaskpulveret lar seg
ikke lukke
Doseringskammeret er overfylt
Mekanismen er blokkert på grunn
av fastklebte pulverrester
Kontrollampene slukker ikke etter
vaskingen
Hovedbryteren er fremledes på
Rester av pulver kleber fast i
beholderen etter vaskingen
Beholderen var fuktig da det ble
fylt pulver i, fyll kun oppvaskpulver
i beholderen når denne er tørr.
Etter programslutt blir vannet
stående i maskinen
Avløpsslangen er tilstoppet eller er
bøyet.
Avløpspumpen er blokkert.
Silene er tilstoppet.
Programmet er ikke ferdig ennå.
Vent til programmet er ferdig
(sifferindikasjonen viser 0).
Gjennomfør funksjonen “Reset”.
... ved vaskingen
Uvanlig skumdannelse
Det er sannsynlig vanlig
oppvasksepe i
glansmiddelbeholderen.
Glansmiddel som havner utenfor
glansmiddelbeholderen kan ved
neste oppvask føre til uønsket
skumdannelse. Fjern derfor spilt
glansmiddel med en klut.
Maskinen stopper opp under
vaskingen
Strømtilførselen er avbrutt.
Vanntilførselen er avbrutt.
Bankelyder under vaskingen
Sprutarmen slår mot en gjenstand.
no
Klirrelyder under vaskingen
Kjørlene er ikke skikkelig plassert.
Slaglyder i fylleventilen
Blir forårsaket dersom
vannledningen er blitt forlagt. Dette
har ingen innvirkning på
maskinfunksjonen, og det finnes
ingen mulighet å fjerne disse.
... på oppvasken
Det er matrester igjen på
gjenstandene
Gjenstandene er ikke blitt skikkelig
plassert, vannstrålen kunne derfor
ikke vaske av overflaten skikkelig.
Oppvaskkurven har vært overfylt.
Delene har stått for tett sammen.
Du har brukt for lite oppvaskpulver.
Du har valgt et for svakt
vaskeprogram.
Sprutarmene har ikke kunnet
bevege seg fritt, fordi gjenstanden
har sperret veien.
Dysene på sprutarmen er
tilstoppet av matrester.
Silene er tilstoppet.
Silene er ikke satt riktig inn.
Avløpspumpen er blokkert.
Kunststoffdeler blir misfarget
Du har brukt for lite oppvaskpulver.
Det blir igjen hvite flekker på
gjenstandene, glassene får et
melkehvitt belegg.
Du har brukt for lite oppvaskpulver.
Du har innstilt
glansmiddelmengden for lavt.
Du har ikke fylt på salt selv om
vannet er hårdt.
Avkalkningsanlegget er innstilt for
lavt.
Lokket på saltbeholderen er ikke
skrudd skikkelig til.
Dersom du har brukt fosfatfritt
pulver, prøv med fosfatholdig
pulver til sammenligning.
Oppvasken tørker ikke skikkelig
Du har valgt et program uten
tørking.
Glansmiddelmengden er innstilt for
lavt.
Du har tatt gjenstandene for tidlig
ut av maskinen.
Glassene ser matt ut
Glansmiddelmengden er innstilt for
lavt.
Te- eller leppestiftflekker er ikke
fjernet helt
Oppvaskpulveret har for liten
blekevirkning.
Du har valgt en for lav
vasketemperatur.
Det er rustflekker på bestikket
Bestikket er ikke tilstrekkelig
rustfritt.
Saltmengden i vaskevannet er for
høy.
Lokket på saltbeholderen er
ikke skrudd fast.
Ved fyllingen har du helt for
mye salt utenfor beholderen.
Glassene blir melkefargete
belegget lar seg ikke tørke av
Du bruker et vaskepulver som ikke
er egnet.
Glassene er ikke beregnet for
oppvaskmaskin.
Glass og bestikk får striper,
glassene får et metallisk utseende
Glansmiddelmengden er for høyt
innstilt.
41
no
Tilkalling av kundeservice
Dersom det ikke skulle lykkes deg å
utbedre feilen, må du ringe til
kundeservice. Den nærmeste
kundeservice-forhandleren finner du i
kundeservice-fortegnelsen. Oppgi
maskinnummer (1) og FD-nummeret (2).
Disse befinner seg på typeskiltet på døren
til maskinen.
1
FD
2
Obs!
Vær klar over at det vil påløpe
kostnader ved besøk av
servicetekniker på grunn av
feilbetjening eller en av feilene
som er beskrevet her også
under garantiden.
Tips
Tips om skroting
Gamle apparater er ikke verdiløst avfall.
Dersom de blir skrotet på miljøvennlig
måte, kan det gjenvinnes verdifulle
råstoffer.
Når maskinen skal tas ut av bruk, trekkes
først støpselet ut. Skjær over kabelen
og fjern den sammen med støpselet.
Dørlåsen og barnesikringen (dersom
denne finnes på apparatet) må ødelegges.
Du forhindrer dermed at lekende barn blir
innesperret og blir utsatt for livsfare.
Det nye apparatet blir beskyttet med
emballasje under transporten. Alle brukte
materialene er miljøvennlige og kan
brukes igjen. Emballasjen bør også kvittes
med på en miljøvennlig måte.
Alle kunststoffdelene i apparatet er
kjennetegnet med de internasjonalt
normerte forkortelsene (f. eks. >PS<
Polystyrol).
Dermed kan man på avfallsdeponiet skille
ut rene kunststoffavfall og dette muliggjør
en miljøbevisst resirkulering.
Faghandelen eller kommunen på stedet
der du bor informerer gjerne om hvordan
du best mulig kan skrote apparatet.
Emballasjen og delene i denne må ikke
overlates til lekende barn. Det er fare for
kvelning på grunn av de sammenleggbare
kartongene.
Veiledning til
sammenligningstester
Betingelsene for sammenligningstester
finner du på tilleggsarket “Veiledning til
sammenligningstester”. Forbruksverdiene
for de tilhørende programmene er å finne i
kortanvisningen.
42
no
Generelt
Underbygget- og integrerte apparater
som etterpå skal brukes som
frittstående, må sikres mot at de kan
vippe, f. eks. ved at de skrues fast til
veggen eller ved å montere dem under
en gjennomgående arbeidsbenk.
Denne må være skrudd fast til
naboskapene.
Installasjon
For at oppvaskemaskinen skal kunne
fungere skikkelig, må den tilkoples
fagmessig. Data angående tilkopling
og avløp såsom de elektriske
tilkoplingsverdiene må tilsvare kravene
som er oppført i de følgende avsnittene
hhv. i monteringsanvisningen.
Under monteringen må rekkefølgen
av arbeidsskrittene følges nøye:
– Kontroll av apparatet ved leveringen
– Plassering
– Tilkopling til avløp
– Tilkopling til ferskt vann
– Elektrisk tilkopling
Levering
Oppvaskmaskinen er blitt grundig
kontrollert på fabrikken at den fungerer
skikkelig. Det kan derfor være at det er
noen vannflekker igjen i maskinen. Disse
forsvinner etter første gangs bruk.
Plassering
Nødvendige monteringsmål finnes
i monteringsanvisningen. Maskinen
stilles opp vannrett med hjelp av
innstillingsføttene. Pass på at den
står sikkert.
Tilkopling til avløp
De nødvendige arbeidsskrittene finnes
i monteringsanvisningen, om nødvendig
må det monteres en sifong med
avløpsstuss. Avløpsslangen tilkoples
sifongen med hjelp av de vedlagte delene.
Pass på at avløpsslangen ikke knekkes,
blir flatklemt eller slynger seg. (Pass på at
ikke noe lokk hindrer vannet i å renne ut).
43
no
Tilkopling til ferskt vann
Demontasje
Tilkoplingen til vannledningen foretas
i henhold til monteringsanvisningen og
med hjelp av de vedlagte delene. Pass på
at tilkoplingen ikke knekkes, blir flatklemt
eller slynger seg.
Når apparatet blir skiftet ut, må det alltid
brukes en ny vannslange for vanntilløpet
fra vannforsyningen, en gammel slange
må ikke brukes igjen.
Pass på at tilkoplingen ikke knekkes,
blir flatklemt eller slynger seg.
Også her er det viktig at rekkefølgen blir
fulgt: Maskinen må skilles fra stømnettet.
Trekk ut stikkontakten.
Skru til vanntilførselen.
Løsne vannutløpet og vanntilløpet.
Løsne festeskruene under arbeidsbenken.
Dersom det finnes en sokkelplate, må
denne fjernes.
Trekk maskinen framover, trekk slangene
forsiktig etter.
Vanntrykk:
Tøm oppvaskmaskinen. Løse deler må
sikres. Maskinen må kun transporteres
i stående stilling.
Dersom ikke maskinen blir transportert
stående, kan restvannet renne ned i
maskinstyringen og dette kan føre til feil
i programforløpet.
Apparatet må tømmes ved å
gjennomføre følgende skritt:
Åpne vannkranen.
Lukk døren.
Slå på hovedbryteren.
Velg programmet B .
I sifferindikasjonen vises
programmets varighet i minutter.
Vent til maskinen har gått
i ca. 4 minutter.
Avslutt programmet ved å trykke
samtidig på tastene A og C .
Tidsbryteren går så på .
Slå maskinen av etter ett minutts
ventetid.
Lukk vannkranen.
minst 0,5 bar maksimalt 10 bar. Ved
høyere vanntrykk: må det tilkoples en
trykkreduksjonsventil.
Tilløpsmengde:
minimalt 10 liter/minutt
Vanntemperatur:
helst kalt vann; ved varmt vann maks.
temperatur 60 °C.
Elektrisk tilkopling
Maskinen må kun tilkoples til en 230 V
vekselstrøm stikkontakt som er
forskriftsmessig installert og som har
jordingskontakt. Nødvendig sikring se
typeskiltet 31 .
Stikkontakten må være i nærheten av
oppvaskmaskinen og være fritt tilgjengelig.
Forandringer når det gjelder tilkoplingen
må kun foretas av en fagmann.
Dersom du vil bruke en jordfeilbryter, må
.
det kun brukes slike som har tegnet
Kun disse beskyttelsesbryterne garanterer
at de gyldige foreskriftene blir overholdt.
Transport
Frostsikkerhet
Står maskinen i et rom der det er fare for
frost, (f.eks. i et feriehus), så må den
tømmes helt for vann (se transport).
Lukk vannkranen, løs vanntilløpsslangen
og la vannet renne ut.
44
fi
Turvallisuusohjeita
Toimituksen yhteydessä
Tarkista heti, onko pakkaus tai
astianpesukone vaurioitunut
kuljetuksen aikana. Älä ota vioittunutta
konetta käyttöön. Mikäli epäilet koneen
vaurioituneen, ota yhteyttä koneen
toimittajaan.
Hävitä pakkausmateriaali
asianmukaisesti.
Pahvit on valmistettu suurimmaksi
osaksi jätepaperista.
Styropor-vaahtomuovi ei sisällä
freoneja.
Polyeteenimuovi (PE) on valmistettu
osittain kierrätysmateriaaleista.
Puuosia (mikäli pakkauksessa) ei ole
käsitelty kemiallisesti.
Kiinnityspannat (mikäli pakkauksessa)
ovat polypropeenia (PP).
Asennuksen yhteydessä
Sijoitus ja liitännät on tehtävä
asennusohjeiden mukaisesti.
Asennuksen aikana astiapesukoneen
tulee olla irrotettuna verkosta.
Varmista, että talon
sähkömaadoitusjärjestelmä on
asennettu määräystenmukaisesti.
Sähköverkon liitäntätietojen tulee olla
samat kuin astianpesukoneen
tyyppikilvessä annettujen tietojen.
Asenna kalusteisiin sijoitettava ja/tai
kalusteovella varustettu
astianpesukone aina kiinteän työtason
alle, joka on kiinnitetty ruuveilla
vieressä oleviin kalusteisiin, jotta kone
pysyy tukevasti paikoillaan.
Koneen sijoittamisen jälkeen
pistokkeeseen on päästävä hyvin
käsiksi.
Ei kaikissa malleissa:
Vesiliitännän muovikotelossa on
sähköventtiili, vedentuloletkussa ovat
liitäntäjohdot. Älä katkaise tätä letkua,
äläkä upota muovikoteloa veteen.
Varoitus
Mikäli kone on sijoitettu siten, että sen
toiseen sivuseinään pääsee helposti
käsiksi, on oven sarana-alue
turvallisuussyistä peitettävä.
(Loukaantumisvaara)
Tarvittavat suojat (erikoistarvike) saat
huoltopalvelulta tai alan erikoisliikkeistä.
Päivittäisessä käytössä
Käytä astianpesukonetta vain
kotitalouksiin tarkoitettujen astioiden
pesuun.
Älä istu luukun päälle, kone voi
keikahtaa.
Astianpesukoneessa olevaa vettä ei
saa juoda.
Älä kaada liuottimia pesutilaan.
Räjähdysvaara.
Jos luukku on avattava ohjelman
ollessa käynnissä, tee se varovasti.
Koneesta voi roiskua ulos vettä.
Kun perheessä on lapsia
Älä anna lasten käyttää
astianpesukonetta tai leikkiä sillä.
Pidä pesu- ja huuhteluaineet poissa
lasten ulottuvilta.
Älä päästä lapsia avatun
astianpesukoneen lähelle. Koneessa
voi olla vielä pesuainejäämiä.
Lapsilukon kytkeminen *
* ei kaikissa malleissa
Katso käyttöohjeiden kääntösivulla olevia
kuvia.
40 Lapsilukon kytkeminen päälle
41 Koneen luukun avaaminen
lapsilukon ollessa päällekytkettynä.
42 Lapsilukon kytkeminen pois päältä
45
fi
Vauriotapauksessa
Korjaukset ja muutokset laitteeseen saa
tehdä vain valtuutettu huoltomies.
Korjauksien tai huoltotöiden aikana
astianpesukone ei saa olla kytkettynä
verkkovirtaan. Vedä pistoke irti
pistorasiasta tai irrota sulake. Vedä aina
pistokkeesta, älä liitäntäjohdosta. Sulje
myös vesihana.
Vanhan laitteen hävittäminen
Tee käytöstä poistettu laite heti
käyttökelvottomaksi mahdollisten
tapaturmien välttämiseksi. Irrota pistoke
pistorasiasta, katkaise liitäntäjohto ja
riko luukun lukko.
Toimita sen jälkeen laite
jätehuoltopisteeseen asianmukaista
hävittämistä varten.
Varoitus
Lapset voivat lukita itsensä koneeseen
(tukehtumisvaara) tai joutua muihin
vaarallisiin tilanteisiin.
Tämän takia: vedä verkkopistoke pois
rasiasta, leikkaa verkkokaapeli irti ja hävitä
se. Ovilukko on rikottava, jotta ovi ei
menisi enää lukkoon.
Tutustuminen laitteeseen
Käyttöohjeen lopussa olevalla
kääntösivulla on kuvat ohjaustaulusta ja
laitteen sisäpuolelta. Käännä sivu esille
ennenkuin aloitat lukemisen.
Ohjaustaulu
1
Pääkytkin
2
Luukun avaaja
Numeronäyttö
Käynnistymisajan valitsin
3
4
5
6
7
8
Käynnistyskytkin, kun peset vain
yläkorin *
Ohjelmavalitsimet
Suolasäiliön täyttötarpeen näyttö
Huuhteluainekotelon täyttötarpeen
näyttö
Laite sisältä
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Yläkori ja kuppihylly
Ylimääräinen ruokailuvälinekori
yläkoriin *
Yläsuihkuvarsi
Alasuihkuvarsi
Suolasäiliö ja
täyttötarpeen näyttö *
Siivilät
Ruokailuvälinekori
Alakori
Lukitsin
Huuhtelukirkastekotelo ja
täyttötarpeen näyttö
Pesuainekotelo
Tyyppikilpi
* ei kaikissa malleissa
Ostoslista ensimmäistä
käyttökertaa varten:
– suolaa
– pesuainetta
– huuhteluainetta
Käytä yksinomaan astianpesukoneille
sopivia tuotteita.
46
fi
Vedenpehmennin
Jotta astianpesukoneesi pääsisi
mahdollisimman hyvään pesutulokseen,
on koneessa käytettävän veden oltava
”pehmeää”, ts. se saa sisältää vain vähän
kalkkia. Muussa tapauksessa astioihin ja
koneen sisäosiin jää valkeita kalkkijäämiä.
Vesijohtovesi, joka ylittää määrätyn
kovuusasteen, tulee pehmentää käyttöä
varten astianpesukoneessa, ts. siitä on
poistettava kalkki.
Veden pehmentäminen tapahtuu
vedenpehmentimeen lisättävän
erikoissuolan avulla.
Käytettävän vesijohtoveden kovuusaste
vaikuttaa vedenpehmentimen säätöön ja
tarvittavaan suolamäärään.
Vedenpehmentimen säätäminen
Veden kovuuden saat selville
paikalliselta vesilaitokselta tai
huoltopalvelusta.
Katso säätöarvo
vedenkovuustaulukosta.
Pidä ohjelmavalitsinta B painettuna
ja kytke päälle pääkytkin 1 , päästä
sitten painikkeet irti. Valitsimen B
näyttö ja numeronäytölle ilmestyvä
tehtaalla säädetty arvo
vilkkuvat.
Kun haluat muuttaa säädön:
paina ohjelmavalitsinta B .
Aina kun painat valitsinta, säätöarvo
kasvaa yhden asteen; kun on päästy
arvoon , näyttö palaa takaisin arvoon
.
Kytke pääkytkin 1 pois päältä.
Säädetty arvo on tallennettuna laitteen
muistiin.
Jotta vedenpehmennysjärjestelmä toimii
taas moitteettomasti, tarvitaan noin 4 litraa
vettä. Vedenkovuuden säädön mukaan
lisääntyy vedenkulutus huuhtelukertaa
kohti tällöin 0 – max. 4 litraa.
Vedenkovuustaulukko
47
fi
Erikoissuolan täyttö
Suolan vaikutus
Pesun aikana suolaa kulkeutuu
automaattisesti suolasäiliöstä
vedenpehmentimeen, jossa suola poistaa
vedestä kalkin.
Kalkkipitoinen liuos pumppautuu pois
astianpesukoneesta. Sen jälkeen
vedenpehmennysjärjestelmä on taas
käyttövalmis.
Tämä on mahdollista vain, jos suola
liukenee veteen.
Kierrä suolasäiliön
24
kansi auki.
Kaada suolasäiliöön n. 1 litra vettä ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Käytä apuna oheista suolanannostelijaa.
Lisää sitten suolaa (ei ruokasuolaa),
kunnes suolan täyttösäiliö on täynnä (max.
1,5 kg). Suolaa lisättäessä vesi alkaa
virrata täyttösäiliöstä koneeseen. Lisää
sen tähden suolaa vain juuri ennen
astioiden pesua, jotta suolan
täyttösäiliöstä poisvaluva suolaliuos
huuhtoutuu heti pesuveteen eikä jää
koneen pohjalle. Puhdista lopuksi
täyttöaukon ympärillä oleva alue
suolajäämistä ja kierrä korkki huolellisesti
kiinni.
48
Paneelissa oleva suolasäiliön 7
täyttötarpeen näyttö syttyy ensin
palamaan ja sammuu jonkin ajan kuluttua
sen jälkeen, kun suolapitoisuus on
riittävän korkea.
Ohje
Kun säätöarvo on , ei suolaa
tarvitse täyttää, koska käytössä
ei kulu suolaa. Suolanäyttö on
kytkettynä pois päältä.
Kun säätöarvot ovat
– ,
suolaa on täytettävä.
Varoitus
Älä täytä pesuainetta
suolasäiliöön.
Vedenpehmennin vaurioituu
pesuaineen vaikutuksesta.
Suolan täyttötarpeen osoitin
Heti kun ohjauspaneelissa olevan suolan
täyttötarpeen osoittimen 7 valo syttyy,
muista lisätä suolaa välittömästi ennen
seuraavaa pesukertaa.
fi
Huuhtelukirkasteen
täyttäminen
Huuhtelukirkaste parantaa pesu- ja
huuhtelutulosta, laseista tulee kirkkaita ja
astioista tahrattomia.
Käännä huuhtelukirkastekotelon kansi
29 auki.
Paina huuhtelukirkastekotelon
kannessa olevaa merkkiä
ja nosta
samalla kantta
kiinnittimestä.
Huuhteluaineen määrän säätö
Huuhteluaineen määrän voi säätää
portaattomasti. Tehtaalla se on säädetty
lukemalle 4.
Muuta säätöä vain, mikäli astioiden
pintaan jää juovia (käännä säädintä
suuntaan –) tai pisarajälkiä (käännä
säädintä suuntaan +).
29
Huuhteluanineensäädin
Kaada huuhtelukirkastetta koteloon,
kunnes kotelon täyttymistä osoittava
näyttö on tumma.
Sulje kansi, niin että se napsahtaa
kuuluvasti paikoilleen.
Ohje
Käytä vain kotitalouskäyttöön
valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Yliläikkynyt
huuhtelukirkaste voi aiheuttaa
liiallista vaahdonmuodostumista seuraavalla
pesukerralla. Pyyhi sen vuoksi
kotelon yli valunut
huuhtelukirkaste heti pois
siivouspyyhkeellä.
Huuhtelukirkastekotelon
täyttötarpeen näyttö
Niin kauan kuin paneelissa 8 (ei
kaikissa malleissa) tai määränsäätimessä
29 oleva huuhtelukirkastekotelon
täyttötarpeen näyttö on tumma,
huuhtelukirkastetta on riittävästi.
Huuhteluainekotelon
täyttötarpeen näyttö
49
fi
Konepesuun
sopimattomat astiat
Astiat, joita ei suositella
pestäväksi
astianpesukoneessa:
Ruokailuvälineet ja astiat, jotka ovat
puuta tai joissa on puuosia. Ne kuluvat
ja niistä tulee rumannäköisiä; puuosissa
käytetyt liimat eivät myöskään kestä
korkeita pesulämpötiloja.
Arat koristelasit, taidelasi tai maljakot,
varsinkin antiikkiastiat. Niiden koristeet
eivät kestä konepesua.
Lisäksi konepesuun eivät sovellu kuumaa
vettä kestämättömät muoviosat, kupari- tai
tina-astiat. Astioissa olevat lasittamattomat
kuvioinnit, alumiini- ja hopeaosat yleensä
himmenevät pesussa tai niiden väri
muuttuu. Myös jotkut lasilaadut (esim.
kristalli) voivat muuttua sameiksi usean
pesukerran jälkeen. Varo myös laittamasta
astianpesukoneeseen materiaaleja, jotka
imevät itseensä vettä, kuten sieniä ja
siivouspyyhkeitä.
Neuvo:
Tarkista jo astioita hankkiessasi, että ne
kestävät konepesun.
Ohje
Älä pese astianpesukoneessa
astioita, joissa on tuhkaa,
vahaa, konerasvaa tai maalia.
50
Lasi– ja astiavauriot
Syyt:
Lasilaatu ja lasinvalmistusmenetelmä.
Pesuaineen kemiallinen koostumus.
Pesuohjelman vedenlämpötila ja
kestoaika.
Suositus:
Käytä laseja ja posliiniastioita, jotka
ovat valmistajan mukaan konepesun
kestäviä.
Käytä pesuainetta, joka on tarkoitettu
hellävaraiseen pesuun. Lisätietoja saat
pesuaineiden valmistajilta.
Valitse ohjelma, jonka lämpötila on
mahdollisimman alhainen ja joka kestää
vain lyhyen aikaa.
Poista vahinkojen välttämiseksi lasit ja
ruokailuvälineet mahdollisimman pian
astianpesukoneesta pesuohjelman
päättymisen jälkeen.
Yläkorin peseminen
* ei kaikissa malleissa
Kun pestäviä astioita on vain vähän, voit
pestä ainoastaan yläkorin. Näin säästät
sekä sähköä että vettä. Kun valitaan vain
yläkorin pesu, on alakorin oltava tyhjä.
Annostele pesuainetta vähemmän kuin
pestäessä koko koneellinen.
fi
Astioiden järjestäminen
Astioiden asettaminen
koneeseen
Poista astioista isot ruoantähteet.
Astioita ei tarvitse esihuuhdella juoksevan
veden alla.
Aseta astiat koneeseen niin, että
kulhot, kupit, lasit, kattilat yms. ovat
koneessa ylösalaisin.
astiat, joissa on kaarevia osia tai
syvennyksiä, ovat astiakorissa vinossa,
jotta vesi pääsee valumaan pois
syvennyksistä.
ne ovat tukevasti paikoillaan eivätkä
pääse kaatumaan.
ne eivät estä kummankaan
suihkuvarren pyörimistä toiminnan
aikana.
Erittäin pienikokoisia astioita ei tulisi
tiskata koneessa, koska ne voivat pudota
helposti pois koreista.
Astioiden poistaminen
koneesta
Kupit ja lasit
Yläkori
20
* ei kaikissa malleissa
Kattilat
Alakori
27
Suosittelemme tyhjentämään alakorin
ennen yläkoria. Tällöin vältytään veden
tippumiselta yläkorista alakorissa olevien
astioiden päälle.
51
fi
Ruokailuvälineet
Veitsihylly *
Aseta ruokailuvälineet koriin lajittelemetta,
teräosat ylöspäin (varo teräviä veitsiä).
Suihku osuu tällöin parhaiten eri
ruokailuvälineisiin.
Aseta loukkaantumisien välttämiseksi
pitkät ja terävät välineet ja veitset
kuppihyllyyn (ei kaikissa malleissa) tai
veitsihyllyyn (saatavissa lisävarusteena).
* ei kaikissa malleissa
Kaadettavat piikit *
* ei kaikissa malleissa
Piikit voi kääntää toisin päin, jotta kattiloilla
ja kulhoilla on enemmän tilaa.
Kuppihylly *
* ei kaikissa malleissa
Tue jalalliset ja korkeat lasit kuppihyllyn
reunaa vasten. Älä aseta niitä toisia
astioita vasten.
Leivinpeltien suihkutin *
* ei kaikissa malleissa
Katso käyttöohjeiden kääntösivulla olevia
kuvia.
Isot pellit tai ritilät voit pestä leivinpeltien
suihkuttimen avulla. Poista ensin yläkori ja
aseta suihkutin paikoilleen kuvan
osoittamalla tavalla. Jotta suihku osuu
kaikkiin osiin, sijoita pellit kuten kuvassa
(max. 4 leivinpeltiä ja 2 ritilää).
52
Aseta korkeat kupit ja lasit,
salaattivälineet, kauhat tai veitset
kuppihyllyyn, jotta ne eivät estä
suihkuvarsien pyörimistä. Kuppihyllyn voit
kääntää sisään- tai ulospäin.
fi
Korikorkeuden säätäminen *
* ei kaikissa malleissa
Yläkori, jonka sivuissa on vivut
(RackMatic)
Vedä yläkori ulos.
Ø max.
20/*25cm
86cm
81cm
Ø max.
20/*25cm
Ø max.
30/*25cm
Ø max.
34/*29cm
Yläkorin korkeutta voi säätää, kun ylä- tai
alakorissa tarvitaan enemmän tilaa isoille
astioille.
Valitse toinen seuraavista
toimintavaihtoehdoista
astianpesukoneesi yläkorin mallin
mukaan:
Yläkori, jossa on pyöräparit
ylhäällä ja alhaalla.
Laske koria alemmaksi painamalla
korin ulkolaidassa vasemmalla ja
oikealla puolella olevat vivut sisäänpäin
toinen toisensa jälkeen. Pidä samalla
toisella kädellä kiinni korin yläreunasta.
Näin kori ei pääse putoamaan, jolloin
siinä mahdollisesti olevat astiat voisivat
rikkoutua.
Vedä yläkori ulos.
Poista yläkori ja kiinnitä se takaisin
paikoilleen ylä- tai alapyörien varaan.
53
fi
Pesuaine
Pesuainetta koskevia ohjeita
Voit käyttää astianpesukoneessasi
nestemäisiä tai jauhemaisia
astianpesuaineita sekä myös
puhdistustabletteja (älä käytä käsipesuun
tarkoitettua astianpesuainetta!).
Markkinoilla on tällä hetkellä saatavissa
kolmentyyppistä pesuainetta:
1. fosfaatti- ja klooripitoinen
2. fosfaattipitoinen, joka ei sisällä klooria
3. fosfaatiton ja klooriton
Nosta koria ylemmäksi tarttumalla korin
yläreunaan sivuista ja vedä kori
ylöspäin.
Ennen kuin asetat korin takaisin
paikoilleen, varmista että kori on
kummaltakin puolelta yhtä korkealla.
Muuten koneen luukku ei mene kiinni ja
ylempään suihkuvarteen ei tule vettä.
Kun vesi on kovaa, voi astioiden pintaan ja
säiliöiden seinille muodostua valkoisia
kerrostumia käytettäessä fosfaatitonta
pesuainetta. Vältyt niiltä, kun annostelet
enemmän pesuainetta.
Kloorittomien pesuaineiden valkaisuteho
on heikompi. Tästä johtuen tee voi jättää
muoviosiin voimakkaammat jäljet tai niiden
väri saattaa muuttua.
Tässä tapauksessa auttaa, kun:
– käytät tehokkaampaa pesuohjelmaa tai
– annostelet enemmän pesuainetta tai
– käytät klooripitoista pesuainetta.
Pesuainepakkauksesta näet, soveltuuko
pesuaine hopea-astioille.
Jos haluat tietää enemmän, käänny
pesuainevalmistajien neuvontapisteiden
puoleen.
54
fi
Pesuainekotelo ja annosteluapu
Tarkkaan mitoitettu pesuainekotelo
helpottaa pesuaineen oikeaa annostelua.
Pesuaineen määrä on 15 ml, kun
pesuainetta täytetään kotelon
alimmaiseen viivaan asti, ja 25 ml, kun
täytetään keskimmäiseen viivaan asti. Kun
pesuainekotelo täytetään reunojaan
myöten, siihen mahtuu 40 ml pesuainetta.
40 ml
25 ml
15 ml
Pesuaineen täyttö
Täytä pesuainetta koteloon 30 .
Noudata pesuainepakkauksessa olevia
annosteluohjeita.
Koska eri valmistajien puhdistustabletit
liukenevat veteen eri lailla, on
mahdollista, että pikaohjelmissa ei aina
päästä täydelliseen pesutulokseen.
Jauhemaiset pesuaineet sopivat
paremmin tällaisille pesuohjelmille.
Kun käytät ”intensiivi”-ohjelmaa, kaada
lisäksi n. 10 –15 ml pesuainetta
koneen luukulle.
Säästövinkki
Kun peset vain yläkorin tai kun
astiat ovat vain vähän likaisia,
voit annostella vähemmän
pesuainetta.
Ohje
Jos pesuainekotelo on vielä
kiinni, avaa se lukitsimen
avulla.
55
fi
Sulje pesuainekotelo (1) työntämällä
ensin kiinni kotelon kansi ja (2)
painamalla sitten kannen päästä
kevyesti, niin että lukko napsahtaa
kuuluvasti paikoilleen.
HUOMIO !
TÄRKEITÄ OHJEITA
YHDISTELMÄ PESUSAINEIDEN
KÄYTÖSTÄ
Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi
niinkutsuttuja yhdistelmä pesuaineita,
joiden yhteydessä esim. huuhteluaineen
tai suolan käyttö on tarpeetonta:
Tuotteet, joissa on huuhteluaine
samassa, ovat tehokkaita ainoastaan
tiettyjen ohjelmien yhteydessä.
Kun käytät puhdistustabletteja, katso
tablettipakkauksesta, minne tabletit
pitää sijoittaa (esim.
ruokailuvälinekoriin, pesuainekoteloon
jne.).
Muista tarkistaa myös
puhdistustabletteja käytettäessä, että
peuainekotelo on suljettu.
Laitteissa, joissa on automaattiohjelmat,
yllämainitut tuotteet eivät yleensä anna
toivottua tulosta.
Tuotteita, joiden yhteydessä ei tarvita
huuhteluainetta, sopivat käyttöön
tietyillä vedenkovuusalueella.
Jos haluat käyttää yhdistelmätuotteita,
lue tuotteen käyttöohjeet sekä
mahdolliset huomautukset
pesuainepakkauksessa!
Epävarmoissa tapauksissa, käänny
pesuainevalmistajan puoleen, erityisesti
jos:
Astiat ovat likaisia ohjelman päätyttyä.
Astioihin jää kalkkiläkkiä.
Valitukset, jotka ovat suorassa yhteydessä
näiden tuotteiden käyttöön, eivät kuuluu
takuun piiriin!
56
fi
Pesuohjelmataulukko
Taulukossa on annettu ohjelmien mahdollinen maksimimäärä. Katso oman astianpesukoneesi
vastaavat ohjelmat ohjauspaneelista.
Astialaji
esim.
posliini
kattilat,
ruokailuvälineet
lasit
jne.
Ruoantähteiden
laji esim.
Kestävät
Sekalaiset
Keitot, laatikot, kastikkeet,
perunat, pasta, riisi,
kananmunat, paistetut ruoat
Kahvi, leivonnaiset,
maito, makkara,
kylmät juomat,
salaatti
Keitot, perunat,
pasta, riisi,
kananmunat,
paistetut ruoat
Ruoantähteiden
määrä
paljon
erittäin vähän
vähän
Ruoantähteiden
laatu
hyvin pinttynyttä
Pesuohjelma
Ohjelmavaiheet
intensiivi
normaali
Esihuuhtelu
Esihuuhtelu
Pesu
75°
vähän pinttynyttä
pika
varovainen
Pesu
65°
Pesu
55°
Pesu
55°
Välihuuhtelu
Välihuuhtelu
Välihuuhtelu
Välihuuhtelu
Huuhtelu
75°
Huuhtelu
75°
Huuhtelu
75°
Huuhtelu
55°
Kuivaus
Kuivaus
Kuivaus
Kuivaus
Ohjelmanvalinta
Astialajin ja ruoantähteiden määrän tai
laadun perusteella löydät
ohjelmataulukosta sopivan pesuohjelman.
Ohjelmatiedot löytyvät pikaohjeista.
57
fi
Astioiden pesu
Säästövinkki
* ei kaikissa malleissa
AquaSensor on optinen mittauslaite,
joka mittaa pesuveden sameutta.
Valokenno havaitsee veden likaisuuden
siihen liuenneiden ruoantähteiden
perusteella, esim. muna, rasva ja
kaurahiutaleet.
AquaSensor aktivoituu ohjelmakohtaisesti.
Kun aquaSensor on aktiivinen, kone voi
käyttää samaa vettä myös seuraavassa
pesuvaiheessa ja / tai säätää lämpötilan
vastaavasti. Jos vesi on likaista, se
pumpataan ulos koneesta ja korvataan
puhtaalla vedellä. Näin vedenkulutus
pienenee noin neljä litraa pestäessä
vähemmän likaisia astioita.
Kun peset koneessa vain
vähän astioita, valitse
teholtaan heikompi ohjelma.
Astianpesukoneen
käynnistäminen
Ohjelmanvalinta
Astialajin ja ruoantähteiden määrän tai
laadun perusteella löydät
ohjelmataulukosta sopivan pesuohjelman.
Ohjelmaan kuuluvat vaiheet ja tiedot on
ilmoitettu ohjelmataulukon alaosassa.
Esimerkki:
Kun peset sekalaisia astioita, joissa on
paljon, mutta vain vähän pinttyneitä
ruoantähteitä, käytä pesuohjelmaa
’Auto’ .
Ohjelmatiedot
Ilmoitetut ohjelmatiedot koskevat
pesuohjelmia normaali olosuhteissa.
Niihin voivat vaikuttaa:
astiamäärä
veden tulolämpötila
vedenpaine vesijohdossa
ympäristön lämpötila
verkkojännitetoleranssit
ja konemallikohtaiset toleranssit (esim.
lämpötila, vesimäärä...)
Kun pestään vain yläkori, sähkön- ja
vedenkulutus voi olla 1/4 pienempi.
Vedenkulutusarvot on mitattu
vedenkovuuden säätöarvon ollessa 4.
58
AquaSensor *
Avaa vesihana.
Kytke kone toimintaan pääkytkimestä
1 .
Viimeksi valitun pesuohjelman näytöt
syttyvät.
Tämä ohjelma käynnistyy, jollet paina
toisen ohjelman ohjelmavalitsinta 6 .
Koneet, joissa on yläkorin pesu:
Paina yläkorin pesun valitsinta 5 ,
kun astioita on vain yläkorissa.
Ohjelman kestoaika ilmestyy
numeronäytölle 3 .
Ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Ohjelman päättyminen
Ohjelma on päättynyt, kun numeronäytöllä
3 näkyy
.
fi
Astianpesukoneen kytkeminen
toiminnasta
Muutaman minuutin kuluttua
pesuohjelman päättymisestä:
Kytke kone pois päältä pääkytkimestä
1 .
Sulje vesihana (ei tarvitse, jos
koneessa on aquastop).
Ota jäähtyneet astiat koneesta.
Pesuohjelman keskeyttäminen
Kytke pääkytkin 1 pois päältä.
Merkkivalo sammuu. Pesuohjelma jää
koneen muistiin.
Kun kone on asennettu
lämminvesiliitäntään tai kun kone on jo
lämminnyt ja luukku on avattu, jätä
luukku ensin muutamaksi minuutiksi
raolleen ja sulje vasta sitten.
Muussa tapauksessa luukun tiiviste voi
laajentua lämmön vaikutuksesta ja
luukku ponnahtaa auki.
Kun kytket uudelleen päälle
pääkytkimen, niin valittu ohjelma jatkuu
siitä, mihin se oli jäänyt.
Ajastin
Voit siirtää pesuohjelman alkamista
kaikkiaan 19 tunnilla säätämällä
käynnistymisajan tunnin välein.
Käynnistä kone.
Paina ajastimen valitsinta 4 niin
kauan, kunnes numeronäyttöön 3
tulee
.
Paina ajastimen valitsinta niin usein,
kunnes näytössä näkyvä aika vastaa
haluamaasi.
Voit poistaa valitun käynnistymisajan
painamalla ajastimen valitsinta niin
usein, kunnes numeronäyttöön tulee
.
Kun pesuohjelma ei ole vielä
käynnistynyt, voit muuttaa vapaasti
valitsemasi pesuohjelman.
Jäljellä olevan pesuajan näyttö
Koneen käynnistämisen jälkeen näytössä
osoitetaan arvioitu pesuaika.
Pesuohjelman kestoaikaan vaikuttavat
veden lämpötila, astiamäärä ja astioiden
likaisuusaste. Koska kone tunnistaa
vaikutukset vasta ohjelman aikana,
kestoaika voi muuttua aina valitun
pesuohjelman mukaan hyvinkin paljon.
59
fi
Ohjelman keskeyttäminen
(reset)
Ainoastaan kun pääkytkin on kytkettynä
päälle:
Paina samanaikaisesti
ohjelmavalitsimia A ja C n. 3
sekuntia.
Sen jälkeen numeronäytölle ilmestyy
.
Sulje luukku.
Pesuvaihe päättyy n. 1 minuutin
kuluttua.
Kun pesuvaihe on päättynyt, pysäytä
kone pääkytkimestä 1 .
Sulje pesuainelokero 30 .
Uudelleen käynnistys: kytke kone taas
päälle pääkytkimestä 1 ja valitse
haluamasi pesuohjelma.
Ohjelman vaihtaminen
Kun olet kytkenyt astianpesukoneen
päälle, voit vaihtaa ohjelmaa 2 minuutteina
kuluessa.
Jos vaihdat ohjelman myöhemmin, niin
käynnissä oleva ohjelmavaihe (esim.
pesu) suoritetaan ensin loppuun.
Näytölle ilmestyvä uusi aika, joka ilmoittaa
kuinka kauan pesuohjelma vielä tulee
kestämään, muodostuu parhaillaan
käynnissä olevan ohjelmavaiheen ja
uudelleen valitun pesuohjelman
kestoajasta.
60
Intensiivikuivaus
Toiminnon »intensiivikuivaus« aktivointi
nostaa huuhteluveden lämpötilaa kaikissa
ohjelmissa, mikä parantaa kuivaustulosta.
(Ota huomioon korkeissa lämpötiloissa
lämmölle arat astianosat.)
Pidä ohjelmavalitsinta A
alaspainettuna ja käynnistä kone
pääkytkimestä 1 .
Päästä molemmat painikkeet irti.
Numeronäytössä 3 vilkkuu
(päälle) tai
(pois päältä).
Muuta asetus painamalla
ohjelmavalitsinta A .
Kytke kone pois toiminnasta
pääkytkimestä 1 ; asetus jää
koneen muistiin.
fi
Huolto ja hoito
Vältyt astianpesukoneesi toimintahäiriöiltä,
kun muistat tarkastaa ja huoltaa sen
säännöllisin välein. Tarkkaile sen tähden
konettasi aika ajoin hieman tarkemmin.
Näin säästät aikaa ja vältyt turhalta
harmilta.
Koneen yleiskunto
Tarkista, onko pesutilassa rasva- tai
kalkkisaostumia.
Jos havaitset tällaisia saostumia, niin:
kaada pesuainelokeroon pesuainetta.
Käynnistä kone ilman astioita
pesuohjelmalla, jonka lämpötila on
mahdollisimman korkea.
Luukun tiivisteen puhdistus:
Pyyhi luukun tiiviste säännöllisin välein
puhtaaksi kostealla siivouspyyhkeellä.
Erikoissuola
Tarkista suolasäiliön täyttötarpeen näyttö
7 . Lisää suolaa tarvittaessa.
Huuhteluaine
Kokoaminen:
Aseta siiviläjärjestelmä paikoilleen ja
lukitse siiviläsylinterillä.
Tarkista paneelissa oleva
huuhteluainekotelon täyttötarpeen näyttö
8 tai huuhteluaineen määrä säiliössä
29 . Lisää tarvittaessa huuhteluainetta.
Siivilät
Siivilät 25 estävät pesuvedessä olevien
karkeiden epäpuhtauksien pääsemisen
pumppuun. Tällaiset epäpuhtaudet voivat
tukkia siivilät.
Siiviläjärjestelmä koostuu siiviläsylinteristä,
litteästä hienosiivilästä ja mallin mukaan
vaihdellen lisäksi mikrosiivilästä (*).
Tarkista aina pesun jälkeen, onko
siivilöihin jäänyt ruoantähteitä.
Kun irrotat siiviläsylinterin, voit poistaa
myös siiviläjärjestelmän. Poista tähteet
ja huuhdo siivilät juoksevan veden alla.
61
fi
Suihkuvarret
Poistovesipumppu
Pesuvedestä irtoava kalkki ja
epäpuhtaudet voivat tukkia suihkuvarsien
22 ja 23 suuttimet ja saada laakerit
juuttumaan kiinni.
Pesuvedestä lähtöisin olevat karkeat
ruoantähteet, jotka eivät jää siivilöihin,
voivat juuttua poistovesipumppuun, jolloin
se ei enää toimi. Pesuvesi ei poistu
koneesta, vaan jää siivilän yläpuolelle.
Tässä tapauksessa:
Poista tarvittaessa vesi kauhalla.
Irrota siivilät 25 .
Avaa ruuvi (Torx T 20) suojuksesta ja
poista suojus.
Tarkista, onko sisätilassa vieraita
esineitä ja poista ne.
Kiinnitä suojus takaisin paikoilleen.
Kiinnitä siivilät takaisin paikoilleen.
Tarkista, ovatko ruoantähteet tukkineet
suihkuvarsien suuttimet.
Irrota tarvittaessa alasuihkuvarsi 23
nostamalla se ylös.
Kierrä yläsuihkuvarsi 22 pois
paikoiltaan.
Huuhdo suihkuvarret juoksevan veden
alla.
Paina suihkuvarsi takaisin paikoilleen,
niin että se lukkiutuu naphsahtaen, tai
kierrä se kiinni.
Torx T20
2
1
3
2
1
0
Suihkuvarret
62
fi
Vianetsintä
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle
Kokemuksesta tiedämme, että useimmat
päivittäisessä käytössä esiintyvät viat voi
korjata itse, ilman että tarvitsee soittaa
huoltoon. Näin säästyy myös turhia
kustannuksia ja astianpesukone on
nopeasti taas käytettävissä. Seuraavan
luettelon avulla löydät helposti esiintyvien
vikojen syyt.
Häiriöt
... käynnistysvaiheessa
Kone ei käynnisty.
Sulakkeessa on vikaa.
Pistoke ei ole pistorasiassa.
Koneen luukku ei ole kunnolla
kiinni.
Vesihana ei ole auki.
Tuloveden siivilä on tukossa.
Kytke kone pois toiminnasta ja
irrota koneen pistoke pistorasiasta.
Sulje vesihana. Puhdista sitten
siivilä; se on sijoitettu
vedenottoletkun liitäntään. Kytke
lopuksi kone taas sähköverkkoon,
avaa vesihana ja käynnistä kone.
... astianpesukoneessa
Alasuihkuvarsi pyörii hitaasti
Suihkuvarsi on juuttunut kiinni
pienten osien tai ruoantähteiden
johdosta.
Pesuainekotelon kansi ei mene
kiinni
Annostelukotelossa on liikaa
pesuainetta.
Mekanismi on juuttunut kiinni
siihen kiinnittyneiden
pesuainejäämien johdosta.
Merkkivalot eivät sammu pesun
jälkeen
Pääkytkin on vielä kytkettynä
päälle.
Annostelukoteloon jää pesuainetta
pesun jälkeen
Kotelo oli täytettäessä kostea.
Täytä pesuainetta vain kuivaan
koteloon.
Ohjelman päättymisen jälkeen
koneessa on vielä vettä
Vedenpoistoletku on tukossa tai
mutkalla.
Poistovesipumppu on tukkeutunut.
Siivilät ovat tukossa.
Ohjelma ei ole vielä päättynyt.
Odota ohjelman loppumista
(numeronäytölle ilmestyy 0).
Suorita »reset«-toiminto.
Huom.
Muista:
Korjaukset saa tehdä
ainoastaan alan huoltomies.
Ammattitaidottomasti tehdyistä
korjauksista saattaa laitteen
käyttäjälle aiheutua vakavia
vahinkoja.
63
fi
... pesuvaiheessa
Tavallista enemmän vaahtoa
Huuhteluainekotelossa on
käsinpesuun tarkoitettua
pesuainetta.
Mikäli sisätiloihin on vahingossa
valunut huuhteluainetta, saattaa
seuraavassa huuhtelujaksossa
muodostua liikaa vaahtoa. Pyyhi
ylimääräinen huuhteluaine
pyyhkeellä pois.
Kone pysähtyy pesun aikana
Sähkövirran saanti on katkennut.
Vedentulo on katkennut.
Koneesta kuuluu hakkaavaa ääntä
pesun aikana
Suihkuvarsi osuu astioihin.
Koneesta kuuluu kolinaa pesun
aikana
Astioita ei ole järjestetty koreihin
oikein.
Täyttöventtiilit aiheuttavat
hakkaavaa ääntä
Ääni johtuu vesijohdon
asennuksesta eikä sillä ole mitään
vaikutusta koneen toimintaan.
Korjaus ei ole mahdollista.
64
... astioissa
Astioihin jää osittain ruoantähteitä.
Astiat on sijoitettu väärin,
vesisuihkut eivät osu niiden
pinnalle.
Korissa oli liikaa astioita.
Astiat ovat olleet toisiaan vasten.
Pesuainetta on annosteltu liian
vähän.
Valittu pesuohjelma ei ollut
riittävän tehokas.
Korkea lautanen tai muu estää
suihkuvarren pyörinnän.
Ruoantähteet tukkineet
suihkuvarren suuttimet.
Siivilät ovat tukossa.
Siivilät eivät ole oikein paikoillaan.
Poistovesipumppu on tukkeutunut.
Muoviosissa on värjäytymiä
Pesuainetta on annosteltu liian
vähän.
Astioihin jää osittain valkoisia
läikkiä, lasit jäävät maitomaisiksi
Pesuainetta on annosteltu liian
vähän.
Huuhteluaineen annostusmäärä
liian vähäinen.
Erikoissuola on jäänyt lisäämättä
kovasta vedestä huolimatta.
Vedenpehmentimen teho on
säädetty liian alhaiseksi.
Suolasäiliön kantta ei ole suljettu
huolellisesti.
Jos käytit fosfaatitonta
pesuainetta, niin kokeile vertailun
vuoksi fosfaattipitoista
pesuainetta.
fi
Astiat eivät ole kuivia
Ohjelma on valittu ilman kuivausta.
Huuhteluaineen annostusmäärä
liian vähäinen.
Astiat poistettu koneesta liian
aikaisin.
Lasit eivät kiillä
Huuhteluaineen annostusmäärä
liian vähäinen.
Tee tai huulipuna ei poistu astioista
kunnolla
Pesuaineen valkaisuteho ei ole
riittävä.
Valittu pesulämpötila on liian
alhainen.
Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä
Ruokailuvälineet eivät ole
ruosteenkestäviä.
Pesuveden suolapitoisuus on liian
korkea.
Suolasäiliön kantta ei ole
suljettu kunnolla.
Suolaa on lisätty liikaa
Lasien läpi ei näe ja niiden väri
muuttuu, kalvo ei lähde pois
pyyhkimällä
Annosteltu sopimatonta
pesuainetta.
Lasit eivät sovellu konepesuun.
Laseihin ja ruokailuvälineisiin jää
juovia, lasien pinnalla on
metallinhohtoisia värjäytymiä
Huuhteluaineen annostumäärä
liian suuri.
Soita huoltoon
Jos et pysty korjaamaan vikaa itse, ota
yhteys huoltoon. Lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen löydät huoltoliikeluettelosta.
Kun tilaat huollon, ilmoita laitteen
tyyppinumero (1) ja FD-numero (2), jotka
on merkitty astianpesukoneen luukussa
olevaan tyyppikilpeen.
1
FD
2
Huomio
On huomioitava, että
huoltoteknikon käynti koneen
virheellisen käytön tai edellä
kuvatun häiriön takia on myös
takuuaikana maksullinen.
65
fi
Ohjeita
Hävittämisohjeita
Käytöstä poistetut laitteet voidaan
kierrättää ja toimittamalla laitteet
kierrätykseen saadaan arvokkaita
raaka-aineita uudelleen käytettäväksi.
Irrota käytöstä poistetun laitteen
verkkopistoke pistorasiasta. Katkaise
liitäntäjohto ja irrota se pistokkeineen
koneesta.
Riko luukun lukko ja lapsilukko (mikäli
koneessa), jotta lapset leikkiessään eivät
jää vahingossa astianpesukoneeseen
ja joudu hengenvaaraan.
Kuljetussyistä uusi astianpesukoneesi
on pakattu sitä suojaavaan pakkaukseen.
Kaikki koneen pakkauksessa käytetyt
materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja
ne voidaan kierrättää. Osallistu
ympäristöystävälliseen jätehuoltoon
toimittamalla pakkausmateriaali
kierrätykseen. Kaikki koneen muoviosat
on merkitty kansainvälisten standardien
mukaisilla lyhenteillä (esim. >PS<
polystyreeni). Näin muovijäte voidaan
konetta hävitettäessä lajitella
lajikohtaisesti, jolloin se voidaan kierrättää
ympäristöystävällisesti.
Lähempiä tietoja hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä sekä
kunnan tai kaupungin virastosta,
jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.
Älä anna pakkausta ja sen osia lasten
leikkeihin. Kartonki ja muovi saatavat
aiheuttaa väärinkäytettynä
tukehtumisvaaran.
Ohjeita vertailukoestuksiin
Vertailukoestusten ehdot löytyvät
lisälehdestä “Ohjeita vertailukoestuksiin”.
Vastaavan ohjelman kulutusarvot on
esitetty pikaohjeissa.
66
Yleistä tietoa
Jos työtason alle ja/tai kalusteisiin
sijoitettavat laitteet sijoitetaan
myöhemmin vapaasti lattialle, ne tulee
varmistaa kaatumisen varalta. Ne on
esim. kiinnitettävä seinään ruuveilla tai
asennettava kiinteän työtason alle, joka
ruuvataan kiinni viereisiin kalusteisiin.
fi
Asennus
Astianpesukone tulee liittää
asianmukaisesti, jotta moitteeton toiminta
on taattu. Tulo- ja poistovesiliitännässä on
noudatettava seuraavissa kappaleissa tai
asennusohjeessa annettuja ohjeita ja
arvoja.
Noudata asennettaessa seuraavaa
järjestystä:
– toimitetun koneen tarkastus
– sijoitus
– poistovesiliitäntä
– tulovesiliitäntä
– sähköliitäntä
Koneen toimitus
Astianpesukoneesi on koekäytetty
perusteellisesti tehtaalla. Koekäytöstä
koneen sisälle on saattanut jäädä pieni
määrä vettä. Vesi häviää ensimmäisessä
pesussa.
Sijoitus
Katso tarvittavat asennusmitat
asennusohjeesta. Säädä astianpesukone
vaakasuoraan säätöjalkojen avulla.
Varmista samalla, että kone seisoo
tukevasti paikallaan.
Poistovesiliitäntä
Katso asennusvaiheet asennusohjeesta,
kiinnitä tarvittaessa hajulukko, jossa on
viemäriliitäntä. Liitä vedenpoistoletku
hajulukon viemäriliitäntään oheisten osien
avulla.
Varmista, ettei poistovesiletku mene
mutkalle, jää puristuksiin tai kierry.
(Varmista, että vesi pystyy poistumaan
esteettä!)
Tulovesiliitäntä
Liitä vedenottoletku asennusohjeiden
mukaisesti vesihanaan oheisten osien
avulla. Varmista, ettei vedenottoletku
mene mutkalle, jää puristuksiin tai kierry.
Kun koneen tilalle vaihdetaan uusi, on
vesijohtoverkkoon kiinnitettävä aina uusi
vedenottoletku. Käytöstä poistetun koneen
vedenottoletkua ei saa käyttää uudelleen.
Varmista, ettei vedenottoletku mene
mutkalle, jää puristuksiin tai kierry.
Vedenpaine:Wasserdruck:
vähintään 0,5 bar, enintään 10 bar. Kun
vedenpaine on suurempi: kytke päälle
vedenvähennysventtiili.
Tuloveden määrä:
vähintään 10 litraa/minuutti
Tuloveden lämpötila:
suositeltavaa on kylmä vesi; tuloveden
lämpötila saa olla enintään 60 _C.
Sähköliitäntä
Astianpesukoneen saa liittää vain 230 V:n
vaihtovirtaverkkoon
määräystennmukaisesti asennettuun ja
maadoitettuun pistorasiaan. Tarvittava
sulake on ilmoitettu tyyppikilvessä 31 .
Pistorasian tulee sijaita lähellä
astianpesukonetta ja siihen on päästävä
hyvin käsiksi.
Muutoksia liitäntään saa tehdä ainoastaan
valtuutettu huoltomies.
Vikavirta-suojakytkimenä saa käyttää
ainoastaan tyyppiä, joka on varustettu
. Ainoastaan tämäntyyppiset
merkillä
suojakytkimet täyttävät nykyisin voimassa
olevat määräykset.
67
fi
Koneen irrottaminen
Jäätymisenesto
Noudata myös konetta irrottaessasi oikeaa
järjestystä: irrota aina ensimmäiseksi kone
sähköverkosta.
Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
Kierrä irti tuloveden letku.
Irrota poistoveden ja tuloveden liitäntä.
Avaa kiinnitysruuvit työtason alapuolella.
Jos koneessa on jalustalevy, poista se.
Vedä kone pois paikoiltaan ja vedä
samalla varovasti koneen perässä olevaa
letkua.
Jos kone on sijoitettu tilaan, jossa se voi
altistua jäätymiselle (esim. kesämökillä),
niin kone on tyhjennettävä kokonaan
vedestä (katso kohta Kuljetus).
Sulje vesihana, irrota vedenottoletku ja
anna veden valua ulos.
Kuljetus
Tyhjennä astianpesukone. Varmista
irrallisten osien paikoillaan pysyminen.
Kuljeta konetta vain pystyasennossa.
Jos konetta ei kuljeteta
pystyasennossa, koneeseen jäänyttä
vettä voi päästä koneistoon, mikä
saattaa vaikuttaa koneen toimintaan.
Kone on tyhjennettävä seuraavien
ohjeiden mukaisesti:
Avaa vesihana.
Sulje luukku.
Käynnistä kone pääkytkimestä.
Valitse pesuohjelmaksi B .
Ohjelman kesto ilmestyy
numeronäytölle minuutteina.
Odota, kunnes ohjelma on ollut
käynnissä n. 4 minuuttia.
Lopeta pesuohjelma painamalla
yhtaikaa valitsimia A ja C .
Numeronäytölle ilmestyy nyt .
Kytke kone pois päältä minuutin
kuluttua.
Sulje vesihana.
68
da
Sikkerhedshenvisinger
Når maskinen leveres
Kontrollér straks emballage og
opvaskemaskine for transportskader.
Tag ikke maskinen i brug, hvis den er
beskadiget. Kontakt leverandøren.
Bortskaf emballagen iht. gældende
forskrifter.
Bølgepap er især fremstillet af
genbrugspapir .
Formdele af styropor er CFC-frie.
Folie af polyethylen (PE) er til dels
fremstillet af sekundære råstoffer.
Trærammer (hvis sådanne benyttes)
er fremstillet af resttræ og ubehandlede.
Transportbåndene (hvis sådanne
benyttes) er fremstillet af polypropylen
(PP).
Når maskinen installeres
Maskinen skal opstilles og tilsluttes
iht. installations- og monteringsanvisningen.
Opvaskemaskinen skal være afbrudt
under installationsarbejdet.
Kontrollér at jordledningssystemet
for den elektriske husinstallation er
installeret iht. gældende forskrifter.
De elektriske tilslutningsbetingelser
og angivelserne på opvaskemaskinens
typeskilt skal stemme overens.
For at sikre, at maskinen står fast og
ikke vipper fremover, når maskinen
åbnes, skal indbygnings- og
integrerbare modeller indbygges under
en bordplade, som er fastgjort til skabe
på begge sider af maskinen.
Stikket skal være frit tilgængeligt, når
maskinen er indbygget.
Ikke alle modeller:
Maskiner med AQUA-STOP har et
kunststofhus, med en elektrisk ventil,
ved vandhanen. Slangen må ikke
skæres over og kunststofhuset må ikke
dyppes i vand.
Advarsel
Hvis maskinen ikke står i en nische, og en
sidevæg således er tilgængelig, skal
området omkring dørhængslet have en
beklædning af sikkerhedsmæssige
årsager. (Fare for tilskadekomst)
Beklædningerne kan fåes som ekstra
tilbehør hos serviceafdelingen eller i
faghandlen.
Daglig drift
Benyt kun opvaskemaskinen i
husholdningen og kun til opvask af
husholdningsservice.
Brug ikke døren som siddeplads. Der
kan være mulighed for, at maskinen
vipper.
Vand i opvaskemaskiner er ikke
drikkevand.
Kom ikke opløsningsmidler i
opvaskemaskinen, der kan opstå
eksplosion.
Åben altid døren forsigtigt, når
opvaskemaskinen er i gang. Der er fare
for, at vand kan sprøjte ud af
opvaskemaskinen.
Børn i husholdningen
Børn må ikke lege med eller betjene
opvaskemaskinen.
Hold børn væk fra opvaskemidler og
afspændingsmiddel.
Hold børn på afstand, når
opvaskemaskinen er åben, da
opvaskemaskinen kan indeholde rester
af opvaskemiddel.
Børnesikring *
* ikke alle modeller
Se tegningerne i omslaget.
40 Børnesikring aktiveres
41 Dør åbnes med aktiveret
børnesikring
42 Børnesikring deaktiveres
69
da
Hvis der opstår skader
Reparation eller andre indgreb må kun
foretages af en fagmand.
Ved reparation eller andre indgreb skal
den elektriske tilslutning afbrydes. Tag
stikket ud af stikkontakten eller fjern
sikringen ved hovedafbryderen. Tag
altid fat om netstikket, og ikke om
tilslutningskablet, når stikket trækkes
ud. Luk for vandhanen.
Bortskaffelse
Udtjente og kasserede produkter bør
gøres ubrugelige med det samme for at
udelukke senere uheld. Træk netstikket
ud, klip ledninge af og gør dørlåsen
ubrugelig.
Aflevér apparatet til et autoriseret
destruktionscenter.
Beskrivelse
Maskinens indretning m.m. findes på siden
bag i brugsanvisningen.
Fold siden ud, før brugsanvisningen
gennemgås.
Betjeningspanel
1
2
3
4
5
6
7
8
Indvendig
20
Advarsel
Børn kan komme til at blive spærret inde i
maskinen (kvælningsfare) eller komme i
andre situationer.
Derfor: Træk kablet ud af stikdåsen, skær
kablet af og bortskaf det. Ødelæg
dørlåsen, så døren ikke længere kan lukke
til.
Tænd/sluk
Dørgreb
Display
Udskydelse af start-tid
Opvask i overkurven *
Programtaster
Indikator for salt
Indikator for afspændingsmiddel
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Øverste kurv med hylder
Ekstra bestikkurv til den øverste kurv
*
Øverste spulearm
Nederste spulearm
Beholder til salt
med indikator *
Sier
Bestikkurv
Nederste kurv
Lås
Beholder til afspændingsmiddel med
indikator
Sæbeautomat
Typeskilt
* Ikke alle modeller
Indkøb før maskinen tages
i brug første gang:
– Salt
– Opvaskemiddel
– Afspændingsmiddel
Anvend udelukkende produkter, der
egner sig til brug i opvaskemaskine.
70
da
Afkalkningsanlægget
God opvask opnås bedst med blødt, dvs.
kalkfattigt vand, da der ellers aflejres hvide
kalkrester på servicet.
Almindeligt vand over en bestemt
hårdhedsgrad skal derfor afkalkes, før det
kan benyttes i opvaskemaskinen.
Dette gøres med salt, som fyldes i
opvaskemaskinens afkalkningsanlæg.
Indstillingen afhænger af vandets
hårdhedsgrad.
Indstilling af
afkalkningsanlægget
Det lokale vandværk kan oplyse om
vandets hårdhedsgrad.
Indstillingen fremgår af
hårdhedstabellen.
Hårdhedstabel
Tryk programtasten B ind og hold
den inde. Tænd for tasten 1 .
Slip derefter begge taster. Indikatoren
for tasten B og i displayet blinker den
af fabrikken indstillede værdi .
Indstillingen ændres ved at trykke på
tasten B .
Et tryk på tasten øger
indstillingsværdien med et trin; når
er nået, springes der tilbage
værdien
til .
Sluk tasten 1 . Den indstillede værdi
er lagret i maskinen.
Der er brug for ca. 4 liter vand, når
afkalkningsanlægget skal regenereres.
Derved øges vandforbruget for hver
skylning fra 0 til maks. 4 liter afhængigt af
vandets hårdhedsgrad.
71
da
Påfyldning af salt
Saltets virkning
Under opvasken ledes der aut. lidt salt ind i
afkalkningsanlægget, hvor det opløser
kalken.
Den kalkholdige opløsning pumpes ud af
maskinen. Afkalkningssystemet er derefter
klar igen.
Dette regenerationsforløb fungerer kun, når
saltet er opløst i vandet.
Skru dækslet af saltbeholderen
24
.
Før maskinen tages i brug første gang,
fyldes ca. 1 liter vand i saltbeholderen.
Brug den vedlagte saltpåfyldningshjælp.
Fyld saltbeholderen helt op med salt (ikke
almindeligt køkkensalt) (max. 1,5 kg).
Når salt påfyldes, fortrænges vand, som
derefter løber ud. Salt skal derfor altid
påfyldes umiddelbart før maskinen
tændes. (For at undgå korrosion). Derved
fortyndes saltopløsningen, der løber over,
med det samme, før den skylles væk.
Rengør derefter påfyldningsområdet for
saltrester og skru beholderen rigtigt til
igen, uden at dækslet beskadiges.
72
Indikatoren for salt 7 i
betjeningspanelet lyser og slukker først
efter et stykke tid, når der har dannet sig
en tilstrækkelig stor saltkoncentration.
Tips
Hvis indikatoren for salt er stillet
på , er indikatoren afbrudt og
der skal ikke påfyldes salt.
Hvis indikatoren er indstillet
og , skal der
mellem
jævnligt påfyldes salt.
Advarsel
Der må aldrig komme
opvaskemiddel i
saltbeholderen, da dette
ødelægger
afkalkningsanlægget.
Indikator for salt
Så snart indikatoren for salt 7 lyser
i panelet, skal salt påfyldes umiddelbart før
maskinen startes igen.
da
Påfyldning af
afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel benyttes for at få
blanke glas og pletfrit service.
Åben dækslet på beholderen til
afspændingsmiddel 29 .
Tryk på markeringen på dækslet til
beholderen til afspændingsmiddel
samtidig med at dækslet løftes opad
.
med betjeningsknappen
Dosering af afspændingsmiddel
Doseringen reguleres trinløst. Fra
fabrikken er den stillet på 4.
Doseringen af afspændingsmiddel skal
kun justeres, hvis der kommer striber eller
pletter på servicet.
Opstår der striber, drejes regulatoren
mod –.
Opstår der kalkpletter, drejes
regulatoren mod +.
29
Fyld afspændingsmiddel, til indikatoren
bliver mørk.
Luk dækslet (til der lyder et tydeligt
smeld).
Regulator
for afspændingsmiddel
Indikator for
afspændingsmiddel
Så længe indikatoren for
afspændingsmiddel 8 (ikke alle
modeller) er mørk på panelet eller i
dækslet 29 , er der tilstrækkelig
afspændingsmiddel.
Bemærk
Anvend kun
afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner. Spildt
afspændingsmiddel kan føre
til stor skumdannelse, næste
gang opvaskemaskinen
benyttes, fjern derfor spildt
afspændingsmiddel med en
klud.
Indikator for afspændingsmiddel
73
da
Ikke egnet til
opvaskemaskinen
Følgende må ikke sættes
i opvaskemaskinen:
Bestik og service af træ. Det opløses og
bliver grimt; desuden kan den
benyttede lim ikke tåle de høje
temperaturer.
Fine dekorationsglas, kunsthåndværk
(service og vaser), specielt antikt eller
uerstatteligt service. Sådant service må
ikke sættes i opvaskemaskinen.
Desuden må følgende ikke sættes
i opvaskemaskinen: Plastdele, kobberog tinservice, glas med dekoration,
aluminiums- og sølvdele, der er
modtageligt over for varmt vand, da dette
kan føre til misfarvning og dannelse af
bobler. Også andre glassorter (som f.eks.
genstande af krystalglas) kan blive matte
efter gentagen vask i opvaskemaskinen.
Desuden må materialer, der suger sig fuld
med vand, som f.eks. svampe og klude,
ikke kommes i opvaskemaskinen.
Anbefaling:
Køb i fremtiden kun service, der kan
sættes i opvaskemaskinen.
Bemærk
Service, der er snavset til med
aske, voks, smørefedt eller
farve, må ikke sættes
i opvaskemaskinen.
74
Beskadigelse af glas og service
Årsag:
Glas og glasfremstillingsproces.
Sæbens kemiske sammensætning.
Opvaskemaskinens vandtemperatur og
programvarighed.
Anbefaling:
Benyt glas og porcellæn, som er egnet
til vask i maskine iht. fabrikanten.
Benyt en sæbeart, som sælges under
betegnelsen serviceskånende. Spørg
fabrikanten til råds.
Vælg et program med en så lav
temperatur og en så kort
programvarighed som mulig.
Beskadigelser af glas og bestik undgås
bedst ved at tage det ud af maskinen,
så snart programmet er færdigt.
Opvask ”kun” i overkurven
* Ikke alle modeller
Benyt overkurven og tænd kun for denne,
hvis der skal vaskes mindre mængder op.
Det sparer vand og strøm. Underkurven
skal være tom. Tilsæt lidt mindre sæbe
end angivet på emballagen.
da
Placering af service
Fjern grove madrester. Det er ikke
nødvendigt at skylle service og bestik.
Service og bestik placeres som følger:
Kopper, glas, gryder osv. med åbningen
nedad.
Stil dele med fordybninger i bunden
skråt, så vandet kan løbe af.
Sørg for, at service og bestik står
sikkert og ikke kan vippe.
Alt skal placeres, så vandstrålerne kan
nå alle dele.
meget små servicedele bør ikke blive
vasket i maskinen, eftersom de hurtigt kan
falde ud af kurvene.
Gryder
Nederste kurv
27
Fjern servicen
For at undgå, at der drypper vand ned i
den nederste kurv fra den øverste kurv,
anbefales det først at tømme den nederste
kurv og derefter den øverste kurv.
Kopper og glas
Øverste kurv
20
Bestik
Bestik bør altid indsættes usorteret (vær
forsigtig med knivspidser).
For at undgå kvæstelser placeres lange
og spidse genstande og knive på hylden
(ved nogle modeller) eller på knivhylden
(fås som tilbehør).
Klapbare holdere *
* ikke alle modeller
Holderne kan klappes om for at gøre det
nemmere at anbringe gryder og skåle.
* ikke alle modeller
75
da
Bagepladesprøjtehoved *
Justering af kurvehøjde *
* ikke alle modeller
Se tegningerne i omslaget.
Store bageplader eller gitre rengøres med
bagepladesprøjtehovedet. Tag overkurven
ud og fastgør sprøjtehovedet som vist på
illustrationen. Sprøjtestrålen kan bedst nå
alle dele, når pladerne anbringes som vist
på illustrationen (maks. 4 bageplader og
2 gitre).
* Ikke alle modeller
86cm
* ikke alle modeller
81cm
Knivhylde *
Ø max.
20/*25cm
Ø max.
20/*25cm
Ø max.
30/*25cm
Ø max.
34/*29cm
Overkurven kan justeres i højden, hvis det
ønskes, for at skaffe mere plads til højt
service i over- eller underkurven.
Afhængigt af overkurvens form vælges en
af følgende muligheder:
Overkurv med øverste
og nederste rullepar
Hylderne *
* Ikke alle modeller
Langstilkede og høje glas placeres op
mod kanten af hylderne – ikke op mod
service.
Lange genstande, serverings- og
salatbestik, skeer eller knive placeres på
hylderne, så de ikke hindrer spulearmene
i at dreje.
76
Træk overkurven ud.
Træk overkurven ud og sæt den på
plads i de øverste eller nederste ruller.
da
Overkurv med sidearme
(Rackmatic)
Træk overkurven ud.
Kurven sænkes: Tryk de to greb, der
befinder sig på højre og venstre side af
kurvens yderside, ind en ad gangen.
Hold fast i siden på kurvens øverste
kant med en hånd, hver gang kurven
justeres. Dermed undgås det, at kurven
falder ned med et ryk (og dermed at
service evt. går i stykker).
Kurven løftes: Tag fat i siden på
kurvens øverste kant og træk den op.
Før kurven skubbes ind på plads,
skal man være sikker på, at den står
i samme højde på begge sider. Ellers
kan døren ikke lukkes og den øverste
spulearm er ikke forbundet med
vandets kredsløb.
77
da
Opvaskemiddel
Tips til opvaskemiddel
Der kan anvendes maskinopvaskemiddel i
både pulver- og flydende form samt som
tabletter (almindeligt opvaskemiddel må
ikke benyttes!).
For tiden findes der tre forskellige former
for opvaskemiddel:
1. Fosfatholdig og klorholdig
2. Fosfatholdig og klorfri
3. Fosfatfri og klorfri
Sæbeautomat med
doseringshjælp
Inddelingen i sæbeautomaten hjælper
Dem med at påfylde den rigtige mængde.
Automaten indeholder ved den nederste
linie 15 ml og ved den midterste linie 25 ml
opvaskemiddel. Sæbeautomaten
indeholder 40 ml, når den er fyldt helt op.
40 ml
25 ml
15 ml
Ved brug af fosfatfri opvaskemiddel kan
der, hvis vandet er meget ”hårdt”, lettere
opstå hvide aflejringer på servicet og
karret. Dette undgås ved at tilsætte en
større mængde opvaskemiddel.
Blegevirkningen er mindre ved klorfrie
opvaskemidler. Dette kan føre til
misfarvninger på kunststofdele eler pletter
fra te.
Dette afhjælpes ved:
– at benytte et varmere program eller
– at tilsætte mere opvaskemiddel eller
– at benytte klorholdigt opvaskemiddel.
Det fremgår af opvaskemidlets etiket, om
det er egnet til opvask af sølvdele.
Yderligere spørgsmål om opvaskemidler
bedes rettet til serviceafdelingen hos den
enkelte opvaskemiddelfabrikant.
78
Henvisning
Hvis sæbeautomaten er lukket,
trykkes på låsen, hvorefter den
åbner.
Påfyldning af opvaskemiddel
Fyld maskinopvaskemiddel i
sæbeautomaten 30 .
Korrekt dosering fremgår af
fabrikantens angivelser på
opvaskemidlets emballage.
Da opvaskemiddeltabletter fra
forskellige fabrikanter ikke har den
samme opløsningsevne, kan det ske,
at tabletten ikke giver den fulde
opvaskekraft (f.eks. hvis programmet er
for kort). Pulveropvaskemidler er bedst
egnet til disse programmer.
Ved brug af ”Intensiv”-programmet skal
der tilsættes ca. 10–15 ml ekstra
opvaskemiddel på den indvendige side
af opvaskemaskinens dør.
da
Sparetips
Ved mindre tilsmudset service
kan der tilsættes mindre
opvaskemiddel end angivet på
emballagen.
Luk dækslet på sæbeautomaten. (1)
Skub dækslet i og (2) tryk let på enden
af det, så låsen falder tydeligt i.
OPMÆRKSOM !
VIGTIG HENVISNING
TIL ANVENDELSE AF
KOMBINEREDE
RENGØRINGSPRODUKTER
Ved anvendelse af såkaldte kombinerede
rengøringsprodukter, der f.eks. gør brugen
af skyllemiddel eller salt overflødig, er
nedenstående henvisninger vigtige:
Nogle produkter med integreret
skyllemiddel yder udelukkende optimalt
arbejde ved bestemte programmer.
Ved maskiner med automatiske
programmer yder sådanne produkter
som regel ikke den ønskede virkning.
Hvis der benyttes tabletter, skal De
læse produktets etiket for at finde ud af,
hvor de skal placeres (f.eks. bestikkurv,
sæbeautomat osv.).
Vær opmærksom på, at
sæbeautomaten også skal være lukket,
når der benyttes sæbetabletter.
Produkter, der gør brugen af salt
overflødig, kan udelukkende anvendes i
områder, hvor vandet har en bestemt
hårdhedsgrad.
Hvis De ønsker at anvende disse
kombinerede produkter, skal De læse
brugsanvisningerne til disse produkter
samt eventuelle henvisninger på
emballagen godt og grundigt igennem.
Hvis De er i tvivl, skal De henvende Dem
til fabrikanten af rengøringsmidlet. Dette
gælder især i nedenstående tilfælde:
Service er meget vådt, når programmet
er færdigt.
Der opstår kalkbelægninger.
I tilfælde af reklamationer, der har en
direkte forbindelse med anvendelsen af
disse produkter, kan De ikke tage brug af
vores garantiydelser!
79
da
Programoversigt
I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Deres specielle programmer fremgår af
Deres betjeningspanel.
Service
f.eks.
porcellæn
gryder
bestik
glas osv.
Tilsmudset
med
Robust
Blandet
Suppe, gratin, sovs,
kartofler, nudler, ris, æg,
stegte retter
Kaffe, kage,
mælk, pålæg,
kolde drikke,
salater
Suppe, kartofler,
nudler, ris, æg,
stegte retter
Tilsmudningsgrad
Meget
Meget lidt
Lidt
Tilsmudningsart
Meget fastsiddende
Program
Programforløb
Intensiv
Normal
Forskyl
Forskyl
Klarvask
75°
Lyn
Spar
Klarvask
65°
Klarvask
55°
Klarvask
55°
Mellemskyl
Mellemskyl
Mellemskyl
Mellemskyl
Sidste
skyl
75°
Sidste
skyl
75°
Sidste
skyl
75°
Sidste
skyl
55°
Tørring
Tørring
Tørring
Tørring
Programvalg
Vælg et program, der svarer til servicets
tilsmudsningsgrad.
De dertil hørende programdata finder De i
den korte vejledning.
80
Lidt fastsiddende
da
Opvask
Programvalg
Vælg et program, der svarer til servicets
tilsmudsningsgrad.
Programforløbene kan ses i
programoversigten.
Et eksempel:
Blandet service med mange, men dog ikke
indtørrede madrester, vaskes op med
programmet ”Auto” .
Sparetips
Ved mindre mængder service
kan der ofte benyttes et
program med et mindre energiog vandforbrug.
Programdata
De angivne programdata gælder under
normale betingelser.
Følgende kan føre til større afvigelser:
forskellig servicemængde
vandets tilløbstemperatur
vandledningstryk
omgivelsestemperatur
netspændingstolerancer
og de maskinbetingede tolerancer
(f.eks. temperatur, vandmængde,...)
Ved opvask kun i overkurven nedsættes
energi- og vandforbruget med op til 25%.
Værdierne for vandforbruget gælder, når
vandets hårdhedsgrad er indstillet på 4.
Aquasensor *
* ikke alle modeller
AQUA-sensoren er en optisk
måleanordning til måling af
opvaskevandets uklarhed. En fotocelle gør
det muligt at erkende, hvor snavset vandet
er som følge af opløste madrester som
f.eks. æg, fedt og havregryn.
Programmet afgør, om der er brug for
aquasensoren. Er aquasensoren aktiv,
kan ”rent” opvaskevand bruges i det
næste hold vand og/eller temperaturen
tilpasses. Hvis vandet er for snavset,
pumpes det ud af maskinen og erstattes
af rent vand. På denne måde reduceres
vandforbruget med ca.4 liter, hvis servicet
kun er ”let” tilsmudset.
Start
Åbn vandhanen.
Tænd for tasten 1 .
Kontrollampen for det sidst benyttede
program lyser.
Dette program starter, hvis der ikke
vælges et andet program 6 .
Ved opvask i overkurven:
Tryk på tasten for opvask i overkurven 5 .
I displayet 3 vises den forventede tid
for programmet.
Programmet starter automatisk.
Programslut
Programmet er færdigt, når
fremkommer i talindikatoren
3 .
81
da
Sluk
Nogle minutter efter programslut:
Sluk for tasten 1 .
Luk for vandhanen
(Ikke nødvendigt, hvis modellen har
AQUA-STOP).
Tag servicet ud, når det er kølet af.
Hvis programmet skal afbrydes
Sluk for tasten 1 .
Indikatoren slukker. Programmet lagres.
Hvis døren åbnes ved
varmtvandstilslutning eller efter at
maskinen er varmet op, stilles døren på
klem i et par minutter, før den lukkes.
Ellers kan døren springe op som følge
af ekspansion.
Programforløbet fortsættes ved at
tænde for tasten 1 igen.
Udskydelse af starttid
Start-tidspunktet kan udskydes i op til
19 timer (i timeintervaller).
Tænd for maskinen.
Tryk på tasten udskydelse af starttid
4 ,indtil talindikatoren 3 springer
hen på
.
Tryk på tasten udskydelse af starttid,
indtil den ønskede tid fremkommer.
Den indstillede tid slettes ved at trykke
på tasten udskydelse af starttid, indtil
fremkommer i talindikatoren.
Programvalget kan ændres efter behag,
indtil maskinen starter.
Indikator til visning af
resterende programtid
Når maskinen starter, fremkommer
den forventede programtid i displayet.
Programtiden afhænger af vandtemperaturen, mængden af service og
hvor snavset servicet er. En ændring af
disse betingelser gør, at programtiden
(afhængigt af det valgte program) kan
variere meget. Da påvirkningen af
programtiden først konstateres, når
programmet er startet, kan der opstå
større tidsforskelle.
82
Afbryd program (reset)
Kun når hovedafbryderen er slået til:
Tryk programtasterne A og C ind
samtidig i ca. 3 sekunder.
Displayet viser .
Luk døren.
Programforløbet varer ca. 1 minut.
Sluk tasten 1 efter programforløbet.
Sæbeautomaten 30 lukkes.
For genstart tændes hovedafbryderen
1 igen, og det ønskede program
vælges.
Programskift
Det er muligt at foretage et programskift
indtil 2 min. efter maskinens start.
Hvis der derefter skal foretages et
programskift, afsluttes først allerede
påbegyndte programafsnit (f.eks.
klarvask).
Den nye resttid er sammensat af resttiden
fra det foregående programafsnit og
resttiden fra det nyvalgte program.
Intensiv tørring
En aktivering af funktionen ”Intensiv
tørring” gør det muligt at opnå en højere
temperatur i afspændingsmidlet i alle
programmer og således et bedre
tørreresultat. (Ved højere temperaturer:
kontrollér om sarte servicedele kan tåle
det.)
Tryk på programtasten A og
hold den nede og tænd for
hovedafbryderen 1 .
Slip de to taster.
I taldisplayet 3 blinker
(tændt)
eller
(slukket).
Tryk på programtasten A for at
ændre indstillingen.
Sluk for hovedafbryderen 1 ;
indstillingen er gemt i hukommelsen.
da
Vedligeholdelse
Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse
af Deres maskine er med til at undgå fejl.
Dermed sparer De tid og penge. Derfor er
det en god ide at undersøge Deres
opvaskemaskine en gang imellem.
Maskinens samlede tilstand
Kontrollér den indvendige del af maskinen
for fedt- og kalkaflejringer.
Hvis sådanne aflejringer findes, gøres
følgende:
Fyld sæberummet med opvaskemiddel.
Stil maskinen på programmet med den
højeste temperatur og start maskinen
uden service.
Rengør dørpakningen:
Tør dørpakningen regelmæssigt af med
en fugtig klud for at fjerne aflejringer.
Salt
Kontrollér indikatoren for salt
salt, når det er nødvendigt.
7
. Påfyld
Afspændingsmiddel
Montering:
Montér sisystemet og skru det fast med
sicylinderen.
Kontrollér indikatoren for
afspændingsmiddel i betjeningspanelet
8 hhv. væskestanden i beholderen
29 . Afspændingsmiddel påfyldes efter
behov.
Sierne
Sierne 25 holder snavs i vandet borte fra
pumpen. Dette kan tilstoppe sierne.
Sisystemet består af en sicylinder, en flad
finsi og, afhængigt af apparattype,
desuden en mikrosi (*).
Kontrollér sierne for snavs efter hver
opvask.
Efter at sicylinderen er drejet løs, kan
sisystemet tages ud. Fjern rester og
rengør sierne under rindende vand.
83
da
Spulearme
Spildvandspumpe
Kalk og snavs fra opvaskevandet kan
blokere dyser og lejer på spulearmene
22
23 .
Store madrester i vandet, som ikke er
blevet holdt tilbage af sierne, kan blokere
afløbspumpen. Vandet pumpes ikke ud af
maskinen og bliver stående over sien.
Tøm maskinen for vand.
Rengør sierne 25 .
Løsne skruen på afdækningen
(Torx T 20) og tag afdækningen af.
Kontrollér den indvendige del af
maskinen for fremmede genstande og
fjern disse.
Sæt afdækningen på plads igen og skru
den fast.
Sæt sierne på plads igen og skru dem
fast.
Kontrollér om dyserne i spulearmene er
tilstoppede (madrester).
Tag fald den nederste spulearm af 23 .
Afmontér den øverste spulearm 22 .
Skyl spulearmene under rindende
vand.
Sæt spulearmene på plads igen.
Torx T20
3
1
0
2
2
1
Spulearme
84
da
Mindre driftsforstyrrelser
Afhjælp selv små fejl
De fleste fejl i dagligdagen kan afhjælpes
af brugeren uden brug af kundeservice.
Det sparer tid og penge. Oversigten
hjælper Dem med at finde opståede fejl.
Fejl
... når maskinen tændes
Maskinen går ikke i gang.
Sikringen er ikke i orden
i husholdningen.
Maskinens stik er ikke sat ind
i stikdåsen.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Vandhanen er ikke åben.
Sien i vandtilløbsslangen er
tilstoppet.
Sluk for maskinen og træk
stikket ud. Luk for vandhanen.
Rengør herefter sien, der befinder
sig ved tilslutningen af
tilløbsslangen. Sæt stikket i igen,
åbn for vandhanen og tænd for
maskinen.
... i maskinen
Nederste spulearm drejer sig
langsomt
Spulearmen er blokeret af
smådele eller madrester.
Sæbeautomatens dæksel kan ikke
lukkes
Beholderen er overfyldt.
Lukkemekanismen er blokeret af
gamle rester fra opvaskemidlet.
Kontrollamperne går ikke ud efter
opvask
Programtasten er stadigvæk
tændt.
Rester af opvaskemiddel klæber
fast i sæbeautomaten
Beholderen var fugtig ved
påfyldningen. Beholderen skal
altid være tør, når der påfyldes
opvaskemiddel.
Efter programmet er afsluttet bliver
vandet stående i maskinen
Afløbsslangen har et knæk eller er
tilstoppet.
Afløbspumpen er blokeret.
Sierne er tilstoppede.
Programmet er endnu ikke
afsluttet. Afvent programslut
(talindikatoren viser 0).
Udfør funktionen „Reset“.
Husk:
Reparationsarbejde må kun
gennemføres af en fagmand.
Forkerte reparationer kan føre
til alvorlige skader. Desuden
udsættes brugeren for fare.
85
da
... under opvasken
Usædvanlig skumdannelse
Almindeligt opvaskemiddel i
beholderen for
afspændingsmiddel.
hvis man taber skyllemiddel ind i
maskinen, kan dette medføre
ekstrem skumdannelse ved næste
opvask. Derfor bør man tørre
skyllemiddel væk med en klud,
hvis det er løbet ved siden af.
Maskinen står stille
Strømtilførslen er afbrudt.
Vandtilførslen er afbrudt.
Slående lyd under opvasken
Spulearmen slår imod servicedele.
Klaprende lyd under opvasken
Servicedele er ikke anbragt
korrekt.
Slående lyd fra vandventilen
Stammer fra vandledningen og
påvirker ikke maskinfunktionen.
Afhjælpning er ikke mulig.
86
... på servicet
Madrester bliver delvis siddende på
servicet
Servicet var placeret forkert,
vandstrålerne kunne ikke ramme
overfladen.
Kurven var overfyldt.
Servicedelene er placeret op mod
hinanden.
Der er påfyldt for lidt
opvaskemiddel.
Det valgte program er for svagt.
Spulearmomdrejningen er
forhindret. Service står i vejen.
Spulearmsdyserne er tilstoppet af
madrester.
Sierne er tilstoppede.
Sien er indsat forkert.
Afløbspumpen er blokeret.
På kunststofdele opstår der
misfarvning
Der er påfyldt for lidt
opvaskemiddel.
Hvide pletter på servicet, glassene
har et mælkeagtigt skær
Der er påfyldt for lidt
opvaskemiddel.
Doseringen af afspændingsmiddel
er indstillet for lavt.
Salt er ikke påfyldt, selv om vandet
er hårdt.
Afkalkningsanlægget er indstillet
for lavt.
Dækslet på saltbeholderen er ikke
drejet fast.
Er der blevet anvendt fosfatfrit
opvaskemiddel.
da
Servicet bliver ikke tørt
Der er valgt et program uden
tørring.
Doseringen af afspændingsmiddel
er indstillet for lavt.
Servicet er taget for tidligt ud af
opvaskemaskinen.
Glas får et mat udseende
Mængden af afspændingsmiddel
er indstillet for lavt.
Te- eller læbestiftrester er ikke helt
væk
Opvaskemidlets blegeeffekt er for
lille.
Den valgte temperatur er for lav.
Rustspor på bestik
Bestik er ikke tilstrækkelig
rustbestandig.
Saltindholdet er for højt i
opvaskevandet.
Dækslet på saltbeholderen er
ikke drejet fast.
Ved saltpåfyldningen er der
spildt for meget salt i
maskinen.
Glas bliver mat og misfarves,
belægningen kan ikke tørres af
Det påfyldte opvaskemiddel er
uegnet.
Glassene er ikke egnet til opvask i
maskinen.
Striber på glas og bestik, glas får et
metallisk udseende
Doseringen af afspændingsmiddel
er indstillet for højt.
Kundeservice
Kontakt kundeservice, hvis det ikke er
muligt at afhjælpe fejlen. Den nærmeste
findes i fortegnelsen over kundeservice.
Hvis De kontakter kundeservice, bør De
altid oplyse produkt- (1) og
fabrikationsnummer (2), som begge findes
på typeskiltet, der sidder på maskinens
dør.
1
FD
2
Opmærksom
Husk at et besøg af en tekniker
fra vores kundeservice heller
ikke er gratis i løbet af
garantitiden, hvis fejlen er
opstået som følge af en forkert
maskinbetjening.
87
da
Henvisninger
Bortskaffelse
Gamle maskiner er ikke værdiløst affald.
Desuden indeholder gamle maskiner
værdifulde stoffer, der kan genanvendes.
Gamle maskiner bør gøres ubrugelige ved
at fjerne stikket fra stikkontakten. Klip
ledningen over og fjern stikket.
Ødelæg dørlåsen og børnesikringen (hvis
de findes). Dermed forhindres, at legende
børn kan spærres inde og udsættes for
fare.
Produktet har været effektivt emballeret
under transporten. Emballagen er
fremstillet af miljøvenlige materialer.
Bortskaf emballagen iht. gældende
forskrifter. Alle maskinens plastdele
er kendetegnet med internationalt
standardiserede koder (f.eks. >PS<
polystyrol). Dette gør det muligt at sikre en
rensorteret recycling af plastaffaldet.
Er der tvivl om ordningerne, og hvor
genbrugspladserne er placeret, kan Deres
forhandler eller kommunen kontaktes.
Emballage er ikke legetøj for børn.
De kan blive kvalt, hvis de pakker sig
ind i foldekartoner og folie.
Henvisninger til
sammenligningskontroller
Betingelserne for
sammenligningskontrollerne finder De på
den ekstra side ”Henvisninger til
sammenligningskontrollerne”.
Forbrugsværdierne til de tilsvarende
programmer bliver vist i den korte
vejledning.
88
Generelt
Indbygningsmodeller og integrerede
modeller, der senere opstilles som
gulvmodel, skal sikres, så de ikke kan
vælte, f.eks. ved at skrue dem fast til
væggen eller montere dem under en
gennnemgående arbejdsplade, der er
skruet fast til naboskabene.
Kun for modeller til Schweiz:
Maskinen kan uden videre indbygges
i et køkkenelement mellem træ- eller
plastvægge. Hvis maskinen ikke
tilsluttes via stik, kræver de gældende
sikkerhedsforskrifter, at der installeres
en flerpolet afbryder med en
kontaktåbning på mindst 3 mm.
da
Installation
Opvaskemaskinen skal være tilsluttet
korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data
vedr. tilløb og fraløb samt de elektriske
tilslutningsværdier skal overholde de
kriterier, som er fastlagt i de efterfølgende
afsnit og montageanvisningen.
De enkelte monteringsskridt skal
gennemføres i den angivne rækkefølge:
– Kontrol af leverance
– Opstilling
– Tilslutning for afløbsvand
– Tilslutning for tilløbsvand
– Elektrisk tilslutning
Leverance
Opvaskemaskinens funktion er blevet
grundigt kontrolleret på fabrikken .
Dette kan være årsag til, at der evt.
befinder sig små vandskjolder i maskinen.
De forsvinder efter første brug.
Opstilling
De krævede monteringsmål fremgår af
monteringsanvisningen. Opstil maskinen
vandret ved hjælp af de justerbare fødder.
Kontrollér at maskinen står sikkert.
Tilslutning for afløbsvand
De krævede arbejdsskridt fremgår af
monteringsanvisningen. Der kan evt.
monteres en sifon med afløbsstuds.
Forbind afløbsvandslangen med sifonens
afløbsstuds ved hjælp af vedlagte dele.
Kontrollér at afløbsvandslangen hverken
er knækket, kommet i klemme eller slynget
ind i sig selv. (Kontrollér at lukkedæksler
ikke forhindrer afløbsvandet i at løbe fra).
Tilslutning for tilløbsvand
Forbind tilløbsvandslangen med
vandhanen ved hjælp af vedlagte dele
(se monteringsanvisning).
Kontrollér at tilløbsvandslangen hverken er
knækket, kommet i klemme eller slynget
ind i sig selv.
Udskiftes maskinen, skal der altid benyttes
en ny tilløbsvandslangen, den gamle
tilløbsvandslange må ikke benyttes.
Kontrollér at tilløbsvandslangen hverken er
knækket, kommet i klemme eller slynget
ind i sig selv.
Vandtryk:
Vandtrykket skal mindst være 0,5 bar og
højst 10 bar. Hvis vandtrykket er højere
end 10 bar, skal der monteres en
trykreduktionsventil.
Vandtilførsel:
Min. 10 liter i minuttet.
Vandtemperatur:
Tilslutning til koldt vand anbefales.
Tilslutning til varmt vand: Op til 60 °C.
EL–tilslutning
Opvaskemaskinen må kun tilsluttes 230 V
vekselstrøm. Tilslutning skal ske til en
forskriftmæssig installeret stikkontakt med
jordforbindelse. Se typeskiltet 31 på
maskinen.
Stikdåsen skal være anbragt i nærheden
af opvaskemaskinen og være frit
tilgængelig.
Ændringer på tilslutningen må kun
gennemføres af en fagmand.
Hvis der benyttes et HFI–relæ, må der kun
benyttes en relætype, som er forsynet
med tegnet
. Kun dette relæ opfylder
bestemmelserne i de aktuelle forskrifter.
Skål ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsregl.
89
da
Demontering
Frostbeskyttelse
Også her er rækkefølgen af betydning:
Afbryd først opvaskemaskinen fra
strømforsyningen.
Træk stikproppen ud.
Luk for vandhanen.
Afmontér slangerne til vand og afløb.
Evt. løsnes skruerne under bordpladen.
Afmontér evt. sokkelstykke.
Træk maskinen og slangerne forsigtigt ud.
Hvis opvaskemaskinen står i et rum med
risiko for frostgrader, skal
opvaskemaskinen tømmes for vand (se
transport).
Luk for vandhanen, løsne
vandforsyningsslangen og tøm den for
vand.
Transport
Tøm opvaskemaskinen. Fastgør løse
dele. Maskinen skal transporteres
opretstående
Hvis maskinen ikke transporteres
opretstående, kan der komme vand i de
elektriske dele og der kan opstå fejl i
programforløb m.m.
Maskinen tømmes på følgende måde:
Åbn vandhanen.
Luk døren.
Tænd for tasten 1 .
Vælg programtasten B .
I displayet kan den forventede
tid for programmet aflæses.
Vent i ca. 4 minutter.
Programmet afsluttes ved at trykke
på tasterne A og C på
samme tid.
Indikatoren viser .
Sluk for maskinen efter et minut.
Luk vandhanen.
90
fi
AQUA STOP –TAKUU
1. Mikäli Bosch/Siemens -astianpesukoneiden Aqua Stop -vesiturvajärjestelmässä oleva
vika aiheuttaa vesivahingon yksityisasiakkaalle, korvaamme vahingon.
2. Tämä turvatakuu on voimassa koneen eliniän.
3. Turvatakuu on voimassa vain, jos koneen asennus ja liitäntä vesi- ja
viemäriverkostoon on tehty koneen mukana toimitettujen asennus- ja käyttöohjeiden
mukaisesti. Suosittelemme koneelle kylmävesiliitäntää. Lämminvesiliitännässä tulevan
veden lämpötila ei saa olla yli 60°C.
Takuuseen kuuluvat myös toimittamamme alkuperäiset Aqua Stop -letkujen
jatkamisosat.
Takuu ei koske vioittuneita vesijohtoputkia eikä hana- ja liitoskomponentteja, joihin
Aqua Stop on liitetty.
4.. Astianpesukoneissa, joissa on Aqua Stop -turvajärjestelmä, ei välttämättä tarvitse
sulkea vesihanaa päivittäisten käyttöjen välillä, mikäli sitä ei vaadita muilta tahoilta
(esim. vakuutusyhtiö tai viranomaisten määräykset). Hana tulee kuitenkin sulkea
pitempien poissaolojen ajaksi.
da
AQUA-STOP-Garanti.
(gælder ikke maskiner uden Aqua-Stop)
Ud over den garanti, der ydes køber i henhold til købekontrakten, og ud over vores garanti på
maskinen, yder vi erstatning på følgende betingelser:
1. Skulle der opstå en vandskade, der skyldes fejl i vores Aqua–stop–System, så yder vi
erstatning for skaderne til private forbrugere.
2. Denne erstatningsgaranti gælder i maskinens levetid.
3. Forundsætningen for at kunne gøre erstatningskrav gældende er, at maskinen med
Aqua–Stop er opstillet og installeret af en autoriseret installatør i overensstemmelse
med vore anvisninger. Dette inkluderet ligeledes, at Aqua–Stop–forlængere
(orinaltilbehør) er installeret af en autoriseret installaør i overensstemmelse med vore
anvisninger. Vores garanti gælder ikke defekte tilslutningsledninger eller armaturer til
Aqua–Stop–tilslutningen på vandhanen.
4. Maskiner med Aqua–Stop behøver i princippet ikke at være under opsyn, mens de er i
gang, og det er heller ikke nødvendigt at lukke for vandet efter benyttelsen. Kun ved
længere tids fravær far boligen (f. eks. under ferie at flere ugers varighed ) bør man
lukke for vandhanen.
sv
Aqua-Stop garanti
(gäller ej maskiner utan Aqua-Stop)
Utöver vanliga åtaganden enligt konsumentköplagen ersätter vi vid nedanstående villkor:
1. Uppstår ett fel i Aqua–Stop–systemet som orsakar en vattenskada, ersätts denna för
privata användare.
2. Detta garanti gäller för maskinens hela livslängd.
3. En förutsättning för att garantin ska gälla är att konsumenten köpte maskinen ny och
att maskin med Aqua–Stop är fackmässigt installerad och ansluten i enlighet med
monteringsanvisningen. Garantin gäller även fackmässigt installered
Aqua–Stop–förlängning (originaltillbehör). Vår garanti gäller inte vid defekta
tilloppsledningar eller felaktig armatur fram till Aqua–Stop–anslutningen vid
vattenkranen.
4
Maskiner med Aqua–Stop behöver i princip inte övervakas under diskningen.
Vattenkranen behöver endast stängas inför längre bortavaro, t.ex. en flera veckor
lång semester.
no
AQUA–STOP garanti
(gjelder kun maskiner med Aqua Stop)
I tillegg i till NEL’s leveringsbetingelser og og vår egne garantibetingelser erstatter vi
utover dette etter følgende betingelser:
1. Skulle det som følge av en feil ved vårt Aqua Stop system, oppstå vannskader hos en
privat forbruker, erstatter vi skadene.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder i apparatets livstid
3. Forutsetning for et garantikrav er at apparatet med Aqua Stop er faglig korrekt
installert og tilkoplet i.h.h.t. vår monteringsanvisning. Dette inkluderer også ved bruk
av faglig korrekt montert Aqua Stop forlengelse (originaltilbehør). Vår garanti omfatter
ikke defekte vannrør eller armaturer som leder inn til Aqua Stop –tilkoplingen.
4. Apparater med Aqua Stop bør prinsipielt ikke holdes under oppsikt mens de er i bruk,
heller ikke er det nødvendig å stenge vannkranen etter bruk. Kun ved lengre fravær,
for eksempel ved flere,ukers ferie, er det nødvendig å stenge vannkranen.
Bosch Info–Team:
DE Tel. 0180 / 5 30 40 50 (EUR 0,12/Min. DTAG)
AT Tel. 0660 / 59 95
Internet:
http://www.bosch–hausgeraete.de
5 600 048 209 sv, no, fi, da (8210)
630G Kika
Download PDF

advertising