Bosch | PPW3105 | Instruction manual | Bosch PPW3105 scale Instruction manual

PPW3105
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Notice d’utilisation
Instruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
PPW3105_111011_Einzüge.indd 1
pt
el
tr
pl
hu
uk
ru
ar
Instruções de serviço
Οδηγίες χρήσης
Kullanma kılavuzu
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
Інструкція з експлуатації
Инструкция по
эксплуатации
‫ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ‬
12.10.2011 11:02:27
de
Deutsch
2
en
English
4
fr
Français
6
it
Italiano
8
nl
Nederlands
10
da
Dansk
12
no
Norsk
14
sv
Svenska
16
i
Suomi
18
es
Español
20
pt
Português
22
el
Ελληνικά
24
tr
Türkçe
27
pl
Polski
31
hu
Magyar
33
uk
Українська
35
ru
Русский
37
ar
PPW3105_111011_Einzüge.indd 2
43
12.10.2011 11:02:27
A
2
1
2x
B
1.
4.
2.
3.
5.
C
(kg)
PPW3105_111011_Einzüge.indd 3
12.10.2011 11:02:27
2
HerzlichenGlückwunschzumKauf
diesesGerätesausunseremHause
Bosch.
SiehabeneinhochwertigesProdukt
erworben,dasIhnenvielFreudebereiten
wird.
Sicherheitshinweise
DieGebrauchsanleitungbittesorgfältig
durchlesen,danachhandelnund
aufbewahren!
DiesesGerätistfürdenHaushaltoderin
haushaltsähnlichen,nicht-gewerblichen
und/odermedizinischeAnwendungen
bestimmt.
HaushaltsähnlicheAnwendungen
umfassenz.B.dieVerwendungin
MitarbeiterräumenvonLäden,Büros,
landwirtschaftlichenundanderen
gewerblichenBetrieben,sowiedie
NutzungdurchGästevonPensionen,
kleinenHotelsundähnlichen
Wohneinrichtungen.
¡ Rutschgefahr!
●DieWaagenichtbetreten,wenndieFüße
oderdieOberlächederWaagenasssind
–Rutschgefahr!
●Kinderbeaufsichtigen,umzuverhindern,
dasssiemitdemGerätspielen.
●KeineGegenständeaufdieWaagefallen
lassen.
●ReparaturenamGerätdürfennurdurch
unserenKundendienstausgeführt
werden,umGefährdungenzuvermeiden.
●DieWaagedientzurErmittlungdes
GewichtsvonMenschen.
de
AufeinenBlick
AbbildungenAundB
1 Display
2 Batteriefach
InBetriebnehmen
– FolieausdemBatteriefach2
herausziehen(AbbildungB).
– Waageaufeinenebenen,hartenund
trockenenUntergrundstellen.
Benutzung
AbbildungenC
●ZumEinschaltenderWaageaufdie
Waagesteigen.
●Ruhigstehenbleiben,solangedas
Displayblinkt.DasGewichtdabei
gleichmäßigaufbeideBeineverteilen.
●AnschließendkannderMesswert
abgelesenwerden.DieWaagezeigtdas
Gewichtin100gSchrittenan.
Info:
DieWaagezeigtdasGewichtin100g
Schrittenan.NachdemMessvorgang
schaltetdieWaageautomatischab.
Wichtig:
BeimAusschaltentariertsichdieWaage
automatisch.
DamitdieMessungenexaktausgeführt
werden,solldieWaagenachdemAus­
schaltennichtbewegtwerden.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 2
12.10.2011 11:02:27
de
3
Reinigung
Garantie
DieWaageniemalsinWassertauchen.
KeinenDampfreinigerbenutzen.
WaagemiteinemfeuchtenTuchabwischen,
keineScheuermittelverwenden.
FürdiesesGerätgeltendievonunserer
jeweilszuständigenLandesvertretungheraus­
gegebenenGarantiebedingungen,indem
dasGerätgekauftwurde.Siekönnendie
GarantiebedingungenjederzeitüberIhren
Fachhändler,beidemSiedasGerätgekauft
haben,oderdirektbeiunsererLandes­
vertretunganfordern.
DieGarantiebedingungenfürDeutschland
unddieAdressenindenSieaufden
hinterenUmschlagseitendiesesHeftes.
DarüberhinaussinddieGarantiebedingun­
genauchimInternetunterderWebadresse
aufderRückseitehinterlegt.FürdieInan­
spruchnahmevonGarantieleistungenistin
jedemFalldieVorlagedesKaufbeleges
erforderlich.
Fehlermeldungen
ErscheintimDisplayErrhatdasfolgende
Ursache:
●DaszuwiegendeGewichtistzugroß
(max.180kg).
Erscheint0:00hatdasfolgendeUrsache:
●DerWiegevorgangwurdenichtruhigoder
ausreichendlangedurchgeführt.
→MindestensfünfSekundenlangruhig
aufdieWaagestellen.
ErscheintLohatdasfolgendeUrsache:
●DieBatteriensindleeroderzuschwach.
→Batterienwechseln(AbbildungB).
Änderungenvorbehalten.
KeineAkkusverwenden!NurBatterien
desgleichenTypsverwenden.
Entsorgung
A
DiesesGerätistentsprechenddereuropä­
ischenRichtlinie2002/96/EGüberElektro­
undElektronik­Altgeräte(wasteelectrical
andelectronicequipment–WEEE)
gekennzeichnet.
DieRichtliniegibtdenRahmenfüreineEU­
weitgültigeRücknahmeundVerwertung
derAltgerätevor.
ÜberaktuelleEntsorgungswegebittebeim
Fachhändlerinformieren.
AltbatterienbeiöffentlichenSammelstellen
oderbeimFachhändlerabgeben.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 3
12.10.2011 11:02:27
4
ThankyouforbuyingthisBosch
appliance.Theseinstructionscontain
valuableinformationabouttheunique
featuresofthisproduct.
Safetynotes
Pleasereadthroughtheinstructions
carefullyandproceedaccordingly;store
inasafeplace!
Thisapplianceisdesignedfordomestic
useorforuseinhousehold-like,noncommercialand/ormedicalenvironments.
Household-likeenvironmentsinclude
staffareasinshops,ofices,agricultural
andothersmallbusinessesorfor
usebyguestsatbed-and-breakfast
establishments,smallhotelsandsimilar
residentialfacilities.
¡ Riskofslipping!
●Donotsteponthescaleswithwetfeetor
ifthesurfaceofthescalesiswet–Risk
ofslipping!
●Keepchildrenundersupervisiontoensure
thattheydonotplaywiththeappliance.
●Donotletitemsfallonthescales.
●Topreventhazards,anyrepairsonthis
appliancemustbemadebyourcustomer
service.
●Thesescalesaretobeusedforthe
purposeofweighingpeople.
en
de
Overview
IllustrationsAandB
1 Display
2 Batterycompartment
Switchingonthe
appliance
– Removeilmfrombatterycompartment2
(FigureB).
– Placethescalesonairm,dryandlevel
surface.
Use
IllustrationC
●Toswitchontheappliance,stepontothe
scales.
●Donotmoveuntilthedisplaystops
lashing.Distributeyourweightevenly
betweenbothlegs.
●Themeasurementcanthenberead.
Thescalesshowtheweightin100g
increments.
Note:
Thescalesshowtheweightin100g
increments.Thescaleswillswitchoff
automaticallyoncethemeasurementhas
beentaken.
Important:
Thescalesautomaticallycalibratewhen
switchedoff.
Toensureacorrectreading,donotmove
thescalesafterswitchingoff.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 4
12.10.2011 11:02:27
en
5
Cleaningtheappliance
Guarantee
Neverimmersethescalesinwater.
Donotuseasteamcleaner.
Wipethescaleswithadampcloth;donot
usescouringagents.
Theguaranteeconditionsforthisappliance
areasdeinedbyourrepresentativeinthe
countryinwhichitissold.Detailsregarding
theseconditionscanbeobtainedfrom
thedealerfromwhomtheappliancewas
purchased.Thebillofsaleorreceiptmust
beproducedwhenmakinganyclaimunder
thetermsofthisguarantee.
Errormessages
IfErrappearsinthedisplay,itisbecause:
●Toomuchweight(maximum:180kg).
Changesreserved.
If0:00appears,itisbecause:
●Youmovedduringthemeasurementor
didnotstayonthescaleslongenough.
→Standstillonthescalesforatleastive
seconds.
IfthedisplayshowsLo,
●thebatteriesaretooweakordead.
→Insertafreshsetofbatteries(FigureB).
Donotuserechargeablebatteries!Use
onlybatteriesofthesametype.
Disposal
A
Thisapplianceislabelledinaccordance
withtheEuropeanDirective2002/96/EG
relatingtowasteelectricalandelectronic
equipment–WEEE.Thedirectiveprovides
theframeworkfortheEU­widetake­back
anddisposalofend­of­lifeappliances.
Pleaseaskyourspecialistretailerabout
currentdisposalfacilities.
Disposeofusedbatteriesatpublic
collectionpointsorspecialistdealers.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 5
12.10.2011 11:02:27
6
de
fr
Félicitationpouravoirchoisicetappareil
Bosch.
Vousavezfaitl’acquisitiond’unproduit
dehautequalité,quivousapportera
satisfaction.
Présentation
Consignesdesécurité
Miseenservice
Lireattentivementcemoded’emploi,
s’yconformerlorsdel’utilisationetle
conserver!Cetappareilestdestiné
àunusagedomestique,ouunusage
noncommercial,nonmédical,dansun
environnementdetypedomestique.
Lesutilisationsdetypedomestiqueenglobentparexemplelefonctionnement
delamachinedanslasallederepos
dédiéeaupersonneldesboutiques,
bureaux,entreprisesagricolesou
artisanales,ainsiquel’utilisationpar
lesclientsdespensions,petitshôtelset
unitésd’habitationssimilaires.
– Retirerleilmdeprotectiondulogement
despiles2(illustrationB).
– Placerlepèse­personnesurune
surfaceplane,dureetsèche.
¡ Risquedechute!
●Nepasmontersurlepèse­personne
aveclespiedsmouillésousileplateau
estmouillé–risquedechute!
●Surveillerlesenfantsainqu’ilsnejouent
pasavecl’appareil.
●Nepaslaissertomberd’objetssurle
pèse­personne.
●Aind’évitertouslesrisques,l’appareil
nedoitêtreréparéqueparnotreService
après­vente.
●Lepèse­personnesertàdéterminerle
poidsdespersonnes.
FiguresAetB
1 Afichage
2 Logementdespiles
Utilisation
FiguresC
●Montersurlepèse­personnepourle
mettreenmarche.
●Nepasbougerpendantquel’afichage
clignote.Bienrépartirlepoidsentreles
deuxpieds.
●Lepoidspeutensuiteêtrelu.Lepèse­
personneindiquelepoidsparpasde
100g.
Information:
Lepèse­personneindiquelepoidspar
pasde100g.Lepèse­personnes’arrête
automatiquementàl’issuedelapesée.
Important
Lepèse­personnes’étalonneautomatique­
mentlorsqu’ilestarrêté.
Pourquelamesuresoitprécise,nepas
bougerlepèse­personneaprèsl’avoirarrêté.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 6
12.10.2011 11:02:28
fr
7
Nettoyage
Garantie
Nejamaisplongerlepèse­personnedans
l’eau.
Nepasutiliserdenettoyeuràvapeur.
Essuyerlepèse­personneavecuntissu
humide,nepasutiliserdeproduitabrasif.
Lesconditionsdegarantieapplicablessont
cellespubliéesparnotredistributeurdansle
paysoùaétéeffectuél’achat.Lerevendeur
chezquivousvousêtesprocurél’appareil
fourniralesmodalitésdegarantiesursimple
demandedevotrepart.Encasderecours
engarantie,veuilleztoujoursvousmunirde
lapreuved’achat.
Messagesd’erreur
SiErrs’afichesurl’écran,lacauseestla
suivante:
●lepoidsàpeseresttropélevé(180kg
maxi.).
Sousréservedemodiications.
Si0:00s’afiche,lacauseestlasuivante:
●vousaveztropbougélorsdupesageet
celui­ciaététropbref.
→Vousdevezresteraumoins
cinqsecondessansbougersurle
pèse­personne.
L’afichedeLopeutêtredûàlacause
suivante:
●lespilessontvidesouinsufisamment
chargées.
→Remplacerlespiles(igureB).
Nepasutiliserd’accumulateurs,mais
uniquementdespilesdemêmetype!
Miseaurebut
A
CetappareilestidentiiéselonlaDirective
européenne2002/96/CErelativeaux
déchetsd’équipementsélectriqueset
électroniques(DEEE).Cettedirectivedéinit
lesconditionsdecollecteetderecyclage
desanciensappareilsàl’intérieurde
l’UnionEuropéenne.S’informerauprèsdu
revendeursurlaprocédureactuellede
recyclage.
Déposerlesanciennespiledansuncentre
decollecteouchezunrevendeur.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 7
12.10.2011 11:02:28
8
Congratulazioniperl’acquistodiquesto
apparecchiodelmarchioBosch.
Aveteacquistatounprodottodialta
qualitàenesaretemoltosoddisfatti.
Avvertenzedisicurezza
Leggere,osservareeconservareleistruzioniconcura!Ilpresenteapparecchioè
destinatoall'utilizzoinambientedomestico
osimileall'ambientedomestico.
L’apparecchiononèidoneoperl’utilizzo
perattivitàcommercialiostudimedici.
Gliutilizzisimiliaquellidomestici
comprendonol’usoinambientidilavoro,
qualinegozi,ufici,aziendeagricoleo
artigianali,nonchél’utilizzodapartedi
ospitiinpensioni,piccolialberghiesimili
realtàresidenziali.
¡ Pericolodicaduta!
●Nonsaliresullabilanciaseipiediola
supericiedellabilanciasonobagnati.
Pericolo:lesupericibagnatesono
scivolose!
●Sorvegliareibambini,perevitareche
giochinoconl’apparecchio.
●Nonlasciarcadereoggettisullabilancia.
●Alinedievitarerischi,l’apparecchiopuò
essereriparatosolodalnostroservizio
assistenzaclienti.
●Labilanciaèprogettataperpesare
persone.
it
Panoramica
FigureAeB
1 Display
2 Scompartobatteria
Messainesercizio
– Rimuoverelapellicoladalvanobatterie
2(FiguraB).
– Posizionarelabilanciasuunasupericie
piana,duraedasciutta.
Utilizzo
FigureC
●Peraccenderelabilanciasaliresulla
bilancia.
●Attendereperiltempoduranteilquale
lampeggiaildisplay.Mantenereilpeso
distribuitoinmodouniformesuentrambi
gliartiinferiori.
●Èquindipossibileleggereilvaloredi
misurazione.Labilanciavisualizzailpeso
inincrementidi100g.
Informazione:
Labilanciavisualizzailpesoinincrementi
di100g.Dopolamisurazioneconla
bilanciasispegneautomaticamente.
Importante!
Durantelospegnimentolabilanciaesegue
unataraturaautomatica.
Afinchélemisurazionivenganoeseguite
conprecisione,dopolospegnimentola
bilancianondovrebbevenirspostata.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 8
12.10.2011 11:02:28
it
9
Pulizia
Garanzia
Nonimmergeremailabilanciainacqua.
Nonpulireconilvapore.
Pulirelabilanciaconunpannoumido,non
utilizzaresostanzeabrasive.
Perquestoapparecchiosonovalidele
condizionidigaranziapubblicatedalnostro
rappresentantenelpaesedivendita.
Ilrivenditore,pressoilqualeèstato
acquistatol’apparecchio,èsempreben
dispostoafornirearichiestainformazioni
aproposito.Perl’eserciziodeldiritto
digaranziaècomunquenecessario
presentareildocumentodiacquisto.
Messaggidierrore
SesuldisplayappareErrsigniicache:
●Ilpesoèeccessivo(max.180kg).
Sesuldisplayappare0:00signiicache:
●Laproceduradipesaturanonèstata
eseguitainposizionestaticaoppureper
untemposuficientementelungo.
→Restarefermisullabilanciaperalmeno
5secondi.
Conriservadimodiica.
SecompareilmessaggioLo,lacausaèla
seguente:
●Lebatteriesonoquasiocompletamente
scariche.
→Sostituirelebatterie(iguraB).
Nonutilizzarebatteriericaricabili!
Utilizzaresolobatteriedellostessotipo.
Smaltimento
A
Questoapparecchioècontrassegnato
conformementeallaDirettivaeuropea
2002/96/CERiiutidiapparecchiature
elettricheedelettroniche(wasteelectrical
andelectronicequipement–WEEE).La
direttivastabilisceilquadrogeneraleper
unritiroerecuperovalidointuttaI’UE.
Informarsipressoilrivenditorespecializzato
sulleattualidisposizioniperlarottamazione.
Consegnarelebatterieusatepressoicentri
pubblicidiraccoltaoppurepressoirivendito­
rispecializzati.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 9
12.10.2011 11:02:28
10
nl
Gefeliciteerdmetuwnieuweproductvan Overzicht
Bosch.
Aanditkwalitatiefhoogwaardigeproduct AfbeeldingenAenB
1 Display
zultuveelplezierbeleven.
2 Batterijvak
Veiligheidsaanwijzingen
Leesa.u.b.degebruiksaanwijzing
nauwkeurigdoor,bewaardezezorgvuldig
enhandelernaar!
Ditapparaatisbedoeldvoorhuishoudelijk
gebruikofvoorniet-commerciële,nietmedische,huiselijkedoeleinden.
Hiertoebehoortbijv.hetgebruikinkofieruimtenvoorhetpersoneelvanwinkels,
kantoren,landbouw-enandereindustriële
bedrijven,alsmedehetgebruikdoorgastenvanpensions,kleinehotelsensoortgelijkeaccommodaties.
¡ Uitglijgevaar!
●Ganietopdeweegschaalstaanmetnatte
voetenofalshetoppervlakvandeweeg­
schaalnatis:ukuntdanuitglijden!
●Houdtoezichtopkinderenenzorgdatzij
nietmethetapparaatspelen.
●Laatnietsopdeweegschaalvallen.
●Omrisicotevoorkomen,maghetapparaat
uitsluitenddooronzeklantenservicewor­
dengerepareerd.
●Deweegschaaldientuitsluitendvoor
metingvanhetgewichtvanpersonen.
Hetapparaatinschakelen
– Trekdefolieuithetbatterijvak2
(afbeeldingB).
– Plaatsdeweegschaalopeenharde,
drogeenvlakkeondergrond.
Gebruik
AfbeeldingC
●Gaopdeweegschaalstaanomdezein
teschakelen.
●Blijfrustigstaanzolanghetdisplay
knippert.Verdeeluwgewichthierbij
gelijkmatigoverbeidebenen.
●Hiernakandegemetenwaardeworden
afgelezen.Deweegschaalgeefthet
gewichtinstappenvan100gaan.
Opmerking:
Deweegschaalgeefthetgewichtin
stappenvan100gaan.Nademetingwordt
deweegschaalautomatischuitgeschakeld.
Belangrijk:
Deweegschaalwordtbijhetuitschakelen
automatischgekalibreerd.
Omeenjuistemetingtekrijgen,moetu
deweegschaalnahetuitschakelenniet
verplaatsen.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 10
12.10.2011 11:02:28
nl
11
Hetapparaatreinigen
Garantie
Dompeldeweegschaalnooitinwater.
Gebruikgeenstoomreiniger.
Veegdeweegschaalschoonmeteen
vochtigedoek;gebruikgeenschuurmiddelen.
Voorditapparaatgeldendegarantievoor­
waardendiewordenuitgegevendoorde
vertegenwoordigingvanonsbedrijfinhet
landvanaankoop.Deleverancier,bijwieu
hetapparaatheeftgekocht,geeftuhierover
graagmeerinformatie.Omaanspraakte
makenopdegarantieheeftualtijduw
aankoopbewijsnodig.
Foutmeldingen
AlsinhetdisplayErrverschijnt,heeftdat
devolgendeoorzaak:
●Ubenttezwaar(maximaal180kg).
Wijzigingenvoorbehouden.
Alser0:00verschijnt,heeftdatdevolgende
oorzaak:
●Uhebtdeweegschaaltijdenshetwegen
verplaatstofuhebtnietlanggenoegop
deweegschaalgestaan.
→Statenminstevijfsecondenlangstil
opdeweegschaal.
AlsophetdisplayLostaat,zijnde
batterijen(bijna)leeg.
→Plaatsnieuwebatterijen(afbeeldingB).
Gebruikgeenoplaadbarebatterijen!
Gebruikalleenbatterijenvanhetzelfde
type.
Afval
A
Ditapparaatisgemarkeerdvolgensde
Europeserichtlijnbetreffendeafgedankte
elektrischeenelektronischeapparatuur
(AEEA)2002/96/EG.Dezerichtlijnbepaalt
hetkadervoordeterugnameenverwerking
vanafgedankteapparatuur,datoverheel
Europawordttoegepast.
Raadpleeguwgespecialiseerdehandelaar
voordegeldendevoorschrifteninzake
afvalverwijdering.
Leverlegebatterijeninbijeenopenbaar
inzamelpuntofbijeengespecialiseerde
dealer.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 11
12.10.2011 11:02:28
12
TillykkemedditnyeproduktfraBosch!
Duharkøbtetkvalitetsprodukt,somdu
vilfåstorglædeaf.
Sikkerhedshenvisninger
Dubedeslæsebrugsvejledningen
grundigt,overholdeogopbevareden!
Dennevægterbestemtforprivate
husholdningerellerforhusholdningslignende,ikke-kommercielleog/eller
medicinskeformål.
Husholdningslignendeanvendelser
omfatterf.eks.brugiopholdsrumtil
medarbejdereibutikker,kontorer,landbrugellerandresmåvirksomheder,
ellergæstersbrugipensioner,mindre
hotellerellerlignende.
¡ Fareforatglide!
●Trædikkeoppåvægten,hvisfødderne
elleroverladenafvægtenervåd–fare
foratglide!
●Holdbørnunderopsynforatforhindre,at
delegermedvægten.
●Undgåattabegenstandenedpåvægten.
●Foratundgåenhverrisikomå
reparationerafvægtenkunudføresafvor
kundeservice.
●Vægtentjenertilatfastslåmenneskers
vægt.
da
Oversigt
FigurerAogB
1 Display
2 Batterirum
Ibrugtagning
– Trækfolienudafbatterirummet2
(ig.B).
– Stilvægtenpåetplant,hårdtogtørt
underlag.
Brug
Fig.C
●Gåoppåvægtenforattændeden.
●Blivroligtstående,sålængedisplayet
blinker.Fordelherveddinvægtenspå
beggeben.
●Derefterkanmåleværdienalæses.
Vægtenvisespåvægtenitrinà100g.
Info:
Vægtenvisespåvægtenitrinà100g.Efter
målingenslukkervægtenautomatisk.
Vigtigt:
Vægtentarerersigselvautomatisk,nården
slukkes.
Foratsikreeksaktemålingermåvægten
ikkebevæges,nårdenerslukket.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 12
12.10.2011 11:02:28
da
13
Renholdelse
Reklamationsret
Vægtenmåikkedyppesivand.
Ingenbrugafdamprenser.
Vægtentørresafmedenfugtigklud,
udenbrugafskurendemidler.
PådetteapparatyderBOSCH2års
reklamationsret.Købsnotaskalaltid
vedlæggesvedindsendelsetilreparation,
hvisdenneønskesudførtindenforrettentil
reklamation.Medfølgerkøbsnotaikke,vil
reparationenaltidbliveudførtmodberegning.
Fejlmeddelelser
HvisderpådisplayetvisesErr,skyldesdet
følgende:
●Vægtbelastningenerforstor
(maks.180kg).
Hvisdervises0:00,skyldesdetfølgende:
●Vejningforegikuroligtelleriforkorttid.
→Ståstillepåvægtenimindstfem
sekunder.
Indsendelsetilreparation
SkulleDeresBOSCHapparatgåistykker,
kandetindsendestilvortserviceværksted:
BSHHvidevarerA/S,Telegrafvej4,
2750Ballerup,tlf.44898810.
Rettilændringerforbeholdes.
HvisLosespådisplayet,erårsagen:
●Batterierneertommeellerforsvage.
→Skiftbatterier(igurB).
Brugikkeakkumulatorbatterier!Brug
udelukkendebatterierafsammetype.
Bortskaffelse
A
Maskinenermærketiht.deteuropæiske
direktiv2002/96/EComaffaldafelektriske
ogelektroniskeprodukter(wasteelectrical
andelectronicequipment–WEEE).
DirektivetfastsætterfællesEU­reglerom
tilbagetagelse,håndteringoggenbrugaf
elskrot.Dukanfånærmereinformationer
omaktuellemulighederforbortskaffelsei
faghandlen.
Brugtebatterierskalindleverespå
offentligeopsamlingsstederellerhosdin
specialforhandler.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 13
12.10.2011 11:02:28
14
GratulerermeddittnyeBosch-produkt.
Duharfåttetkvalitetsproduktsomduvil
fåmyegledeav.
Sikkerhetsinformasjon
Vennligstlesdennebruksanvisningen
nøyeogfølgden.Oppbevar
bruksanvisningentilsenerebruk!
Detteapparateterberegnetforbruki
privateogprivatlignendehusholdninger,
ikkeforkommersiellog/ellermedisinsk
bruk.
Husholdnings-liknendemiljøersom
pauseromibutikker,kontorer,landbruks-
ogandresmåbedrifterellerforgjestenes
brukivandrerhjem,småhotellerog
liknedebofasiliteter.
no
Oversikt
IllustrasjoneneAogB
1 Skjerm
2 Batterirom
Taibruk
– Trekkfolienutavbatterirom2(igurB).
– Settvektenpåetplant,fastogtørt
underlag.
Bruk
IllustrasjonerC
●Gåopppåvektenforåslådenpå.
●Ståirosålengedisplayetblinker.Fordel
vektenjevntpåbeggeben.
●Deretterkanmåleverdienavleses.Vekten
viservektenitrinnpå100g.
¡ Sklifare!
●Ikkegåpåvektendersomoverlatenpå
vektenellerføttenedineervåte–sklifare!
●Barnmåværeundertilsynforåunngåat
delekermedvekten.
Info:
●Unngåatdetfallergjenstandernedpå
Vektenviservektenitrinnpå100g.Etter
vekten.
veiingenslåsvektenautomatiskav.
●Foråunngåskaderellerfarermå
reparasjonavapparatetkunutføresaven Viktig:
representantfravårkundeservice.
Nårvektenslåsavtarererdensegautomatisk.
●Vektenbrukestilåmålevektenpå
Foråsikreatmålingeneblirmestmulignøy­
mennesker.
aktigebørvektenikkelyttespårettetterat
denerblittslåttav.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 14
12.10.2011 11:02:28
no
15
Rengjøring
Garanti
Senkaldrivektennedivann.
Ikkerengjørvektenmedetapparatfor
rengjøringmeddamp.
Tørkavvektenmedenfuktigklut,ikkebruk
skuremidler.
Fordetteapparatetgjelderdegaranti­
betingelsersomeroppgittavvår
representantiderespektiveland.Detaljer
omdissegarantibetingelsenefårduvedå
henvendedegtilelektrohandelenderduhar
kjøptapparatet.Vedkraviforbindelsemed
garantiytelser,erdetiallefallnødvendigå
leggeframkvitteringforkjøpetavapparatet.
Feilmeldinger
HvisdisplayetviserErr,hardetfølgende
årsak:
●Detsomveieserfortungt(maks180kg).
Dettasforbeholdomendringer.
Vises0:00,hardetfølgendeårsak:
●Veiingenbleikkeforetattlengenok,eller
dustodikkeroligpåvekten.
→Dumåståroligpåvekteniminst5
sekunder.
DersomLovisespåskjermen,skyldesdet
følgende:
●Batterieneertommeellernestenutladet.
→Byttbatterier(illustrasjonB).
Ikkebrukoppladbarebatterier!Brukkun
batterieravsammetype.
Avfallshåndtering
A
Detteapparatetermerketisamsvarmed
deeuropeiskeretningslinene2002/96/EG
angåendebrukteelektriskeogelektroniske
apparater(wasteelectricalandelectronic
equipment–WEEE).
Retningslinjenefastsetterrammeneihele
EUforreturogavfallshåndteringavgammelt
utstyr.Faghandelenkangiopplysningerom
aktuelleavfallsmottak.
Gamlebatterierskalleveresinnvedet
godkjentreturpunktforbruktebatteriereller
tildinforhandler.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 15
12.10.2011 11:02:28
16
Grattistillatthaköptdenhär
Bosch-produkten.
Duharköptenproduktavhögkvalitet
somdukommerhamycketglädjeav.
Säkerhetsanvisningar
Läsbruksanvisningennogainnan
dubörjaranvändaapparaten.Spara
bruksanvisningen.
Dennaenhetäravseddföranvändning
ihemmetellerihushållsliknande,ickekommersiellaoch/ellermedicinskamiljöer.
Hushållsliknandeanvändningomfattar
t.ex.användningipersonalutrymmen,i
affärer,påkontor,jordbruksrörelsereller
andrakommersiellaverksamheter,samt
attnyttjasavgästerpåpensionat,små
hotellochliknandeboendeinrättningar.
¡ Riskförhalka!
●Ståintepåvågenmedblötaföttereller
omytanpåvågenärblöt–Riskförhalka!
●Habarnunderuppsiktförattförhindraatt
delekermedenheten.
●Tappainteföremålpåvågen.
●Förattundvikafaror,fårservicepå
enhetenendastutförasavkundtjänst.
●Vågenanvändsföratttaredapå
människorsvikt.
sv
Översikt
BildernaAochB
1 Display
2 Batterifack
Slåpåenheten
– Drautfolienurbatterifack2(bildB).
– Placeravågenpåenstabil,torrochjämn
yta.
Användning
BildernaC
●Stigupppåvågenförattstartaden.
●Ståstillasålängedisplayenblinkar.
Fördelaviktenjämntpåbådabenen.
●Därefterkanmätvärdetläsasav.Vågen
visarviktenmedennoggrannhetpå
100gram.
Information:
Vågenvisarviktenistegom100gram.Efter
mätningenstängsvågenavautomatiskt.
Viktigt!
Vågenkalibrerarautomatisktnärden
stängsav.
Förattavläsningenskablikorrekt,börvågen
intelyttasefterattdenharstängtsav.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 16
12.10.2011 11:02:28
sv
17
Rengöraenheten
Konsumentbestämmelser
Doppaaldrigvågenivatten.
Rengördenintemedenångrengörare.
Torkaavvågenmedenfuktigtrasa.
Användinterengöringsmedel.
ISverigegälleravEHLantagna
konsumentbestämmelser.Denfullständiga
texteninnshosdinhandlare.Sparkvittot.
Rätttilländringarförbehålls.
Felmeddelanden
OmdisplayenvisarErrhardetföljande
orsak:
●Förmycketvikt(max:180kg).
Omdisplayenvisar0:00hardetföljande
orsak:
●Durördepådigundermätningeneller
stodintetillräckligtlängepåvågen.
→Ståstilliminstfemsekunderpå
vågen.
OmLovisaspådisplayen,
●ärbatteriernaförsvagaelleruttömda.
→Sättinyabatterier(igurB).
Uppladdningsbarabatterierfårinte
användas!Användendastbatterierav
sammatyp.
Avfallshantering
A
Denhärapparatenärmärktenligteuropeiskt
direktiv2002/96/EGomavfallsomutgörsav
ellerinnehållerelektriskaochelektroniska
produkter(wasteelectricalandelectronic
equipment–WEEE).Idirektivetinns
anvisningarföråtertagningochåtervinning
avförbrukadeapparaterinomEG.
Kontaktadinfackhandelomduvillha
ytterligareinformation.
Vänligenläggdinaanvändabatterieri
enbatteriinsamlingellergedemtillen
fackhandlareföråtervinning.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 17
12.10.2011 11:02:28
18
Onnittelut!OletostanutBosch-laitteen.
Olethankkinutlaadukkaantuotteen,
jostaonsinullepaljoniloa.
Turvallisuusohjeet
Luetämäkäyttöohjehuolellisestiläpi
sekänoudataohjeita.Säilytäohjeet.
Tämälaiteontarkoitettukäytettäväksi
kotitalouksissataivastaavissa,eikaupallisissajaei-lääketieteellisissä
olosuhteissa.
Kotitalouskäytöllätarkoitetaanesim.
käyttöätyöntekijöidentaukotiloissa
kaupoissa,toimistoissa,maatiloillaja
muillaelinkeinoelämänalueillasekä
asiakaskäyttöäpienissähotelleissa,
motelleissajamuissamajoitustiloissa.
¡ Liukastumisvaara!
●Älänousevaa’alle,josjalkasitaivaa’an
pintaonmärkä.Liukastumisvaara!
●Valvo,etteivätlapsetleikilaitteella.
●Äläannaesineidenpudotavaa’anpäälle.
●Vaaratilanteidenvälttämiseksi
laitteenkorjauksetonainahoidettava
asiakaspalvelummekautta.
●Vaakaontarkoitettuihmisenpainon
mittaamiseen.
i
Yleiskatsaus
KuvatA´jaB
1 Näyttö
2 Paristokotelo
Käyttöönotto
– Vedäkalvoirtiparistolokerosta2
(kuvaB).
– Asetavaakatasaiselle,kovalleja
kuivallealustalle.
Käyttö
KuvatC
●Kytkevaakaanvirtaasettumalla
seisomaanvaa’anpäälle.
●Seisorauhallisestipaikoillasiniinkauan
kuinnäyttövilkkuu.Seisotasaisesti
kummallakinjalalla.
●Mittausarvoilmestyynäyttöön.Vaaka
näyttääpainon100gaskelin.
Tiedoksi:
Vaakanäyttääpainon100gaskelin.
Vaakakytkeytyymittauksenjälkeen
automaattisestipoispäältä.
Tärkeää:
Vaakakalibroituuautomaattisesti,kunse
kytketäänpoispäältä.
Vaakaaeisaaliikuttaapoiskytkemisen
jälkeen,jottamittaaminensuoritetaan
tarkasti.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 18
12.10.2011 11:02:28
i
19
Puhdistus
Takuu
Äläkoskaanupotalaitettaveteen.
Äläkäytähöyrypuhdistinta.
Puhdistavaakakosteallaliinalla,äläkäytä
hankaaviaaineita.
Tällelaitteelleovatvoimassamaahantuojan
myöntämättakuuehdot.Täydelliset
takuuehdotsaatmyyntiliikkeeltä,jostaolet
ostanutlaitteen.Takuutapauksessaon
näytettäväostokuitti.
Virheilmoitukset
Oikeusmuutoksiinpidätetään.
JosnäyttööntuleeErr,onsiihenseuraava
syy:
●Mitattavapainoonliiansuuri
(enint.180kg).
Josesiintulee0:00,onsiihenseuraava
syy:
●Punnitustaeisuoritetturauhassatai
tarpeeksipitkään.
→Seisovaa’allapaikoillasivähintään
viidensekunninajan.
JosnäytöllänäkyyLo,sevoijohtua
seuraavistasyistä:
●Paristotovattyhjättainiidentehoon
heikko.
→Vaihdaparistot(kuvaB).
Äläkäytäakkuja!Käytävain
samantyyppisiäparistoja.
Jätehuolto
A
Laiteonmerkittyvaltioneuvostonsähkö­
jaelektroniikkalaiteromustaannetun
asetuksen(852/2004)jaEU:nsähkö­ja
elektroniikkalaiteromustaannetundirektiivin
(2002/96/EY)edellyttämällätavalla.
DirektiivisäätääEU­laajuisestakäytettyjen
laitteidenpalautustajahyödyntämistä.
Tietojaoikeastajätehuollostasaamyyjältä
taikunnalliseltajäteneuvojalta.
Vievanhatparistoterilliskeräyspisteisiintai
laitettamyyväänliikkeeseen.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 19
12.10.2011 11:02:28
20
Enhorabuenaporhabercompradoeste
aparatodelacasaBosch.
Haadquiridounproductodegran
calidadquelesatisfaráenormemente.
Indicacionesdeseguridad
¡Porfavor,leaatentamentelas
Instruccionesdeusoydespuésguárdelas
amano!
Esteaparatohasidodiseñadoparausoen
entornosdomésticosoequiparablesalos
domésticos,noparasuusoenentornos
industrialesnimédicos.
Elusoenentornosequiparablesalosdomésticoscomprende,p.ej.suutilización
ensalasparaempleadosdetiendas,oicinas,entornosruralesyotrosentornos
industriales,asícomosuutilizaciónpor
huéspedesdepensiones,pequeñoshotelesyalojamientossimilares.
¡ ¡Peligrodedeslizamientoycaída!
●Nosubaalabásculaconlospiesmoja­
dosnicuandolasupericiedelamisma
estéhúmeda.¡Peligrodedeslizamientoy
caída!
●Vigilealosniñosparaimpedirque
jueguenconlamáquina.
●Tengacuidadodequenocaiganingún
objetosobrelabáscula.
●Paraevitarriesgos,lasreparacionesdel
aparatosólopodrárealizarlasnuestro
serviciodeasistenciatécnica.
●Estaesunabásculaparapersonas.
es
Deunvistazo
FigurasAyB
1 Display
2 Compartimentodelaspilas
Puestaenfuncionamiento
– Retireelplásticodelcompartimientode
laspilas2(FiguraB).
– Coloquelabásculasobreunsuelo
plano,duroyseco.
Utilización
FigurasC
●Súbasealabásculaparaencenderla.
●Quédesedepiesinmoversehastaque
eldisplaydejedeparpadear.Distribuya
elpesouniformementeentrelasdos
piernas.
●Acontinuaciónpodráconsultarelvalor
medido.Labásculamuestraelpesoen
unaescalade100g.
Nota:
Labásculamuestraelpesoenunaescala
de100g.Traselprocesodemedición,la
básculaseapagaautomáticamente.
Importante:
Labásculaseequilibraautomáticamente
alapagarse.Paraquelasmedicionessean
exactas,labásculanodeberámoverse
despuésdeapagarse.
Limpieza
Nosumerjalabásculanuncaenagua.
Noutilicelimpiadoresavapor.
Limpielasupericiedelabásculaconun
pañohúmedoynoutilicedetergentes
abrasivos.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 20
12.10.2011 11:02:28
es
21
Mensajesdeerror
Eliminación
SieneldisplayapareceErr,estosedebe:
●Elpesoesdemasiadoelevado
(máx.180kg).
Esteaparatoestáseñalizadosegúnla
DirectivaEuropea2002/96/CEsobre
aparatoseléctricosyelectrónicosantiguos
(materialresidualeléctricoyelectrónico–
WEEE).LaDirectivaproporcionaelmarco
paraelreciclajeyaprovechamientode
aparatosantiguosaniveldetodalaUE.
Infórmesesobrelasvíasdeeliminación
actualesensudistribuidor.
Depositelaspilasusadasenlospuntos
derecogidapúblicosoencomercios
especializados.
Sieneldisplayaparece0:00,estosedebe:
●Elprocesodemediciónnoserealizóen
reposoonodurantesuicientetiempo.
→Permanezcadurantealmenoscinco
segundosencimadelabáscula.
LaindicaciónLosedebealasiguiente
causa:
●Laspilasestán(prácticamente)gastadas.
→Cambielaspilas(iguraB).
A
¡Noutiliceacumuladores!Utilicesólo
pilasdelmismotipo.
Garantía
CONDICIONESDEGARANTIAPAE
BOSCHsecomprometearepararoreponer
deformagratuitaduranteunperíodode24
meses,apartirdelafechadecomprapor
elusuarioinal,laspiezascuyodefectoo
faltadefuncionamientoobedezcaacausas
defabricación,asícomolamanodeobra
necesariaparasureparación,siemprey
cuandoelaparatoseallevadoporelusua­
rioaltallerdelServicioTécnicoAutorizado
porBOSCH.Enelcasodequeelusuario
solicitaralavisitadelTécnicoAutorizadoa
sudomicilioparalareparacióndelaparato,
estaráobligadoelusuarioapagarlosgas­
tosdeldesplazamiento.
Estagarantíanoincluye:lámparas,crista­
les,plásticos,nipiezasestéticas,reclama­
dasdespuésdelprimeruso,niaveríaspro­
ducidasporcausasajenasalafabricacióno
porusonodoméstico.Igualmentenoestán
amparadasporestagarantíalasaverías
ofaltadefuncionamientoproducidaspor
causasnoimputablesalaparato(manejo
inadecuadodelmismo,limpiezas,voltajese
instalaciónincorrecta)ofaltadeseguimien­
todelasinstruccionesdefuncionamiento
ymantenimientoqueparacadaaparatose
incluyenenelfolletodeinstrucciones.Para
laefectividaddeestagarantíaesimprescin­
dibleacreditarporpartedelusuarioyante
elServicioAutorizadodeBOSCH,lafecha
deadquisiciónmediantelacorrespondiente
FACTURADECOMPRAqueelusuario
acompañaráconelaparatocuandoante
laeventualidaddeunaaveríalotengaque
llevaralTallerAutorizado.
Laintervenciónenelaparatoporpersonal
ajenoalServicioTécnicoAutorizadopor
BOSCH,signiicalapérdidadegarantía.
GUARDEPORTANTOLAFACTURADE
COMPRA.Todosnuestrostécnicosvanpro­
vistosdelcorrespondientecarnetavalado
porANFEL(AsociaciónNacionaldeFabri­
cantesdeElectrodomésticos)queleacredi­
tacomoServicioAutorizadodeBOSCH.
Exijasuidentiicación.
Modiicacionesreservadas
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 21
12.10.2011 11:02:28
22
pt
Parabénspelacompradesteaparelhoda
casaBosch.
Acaboudeadquirirumprodutode
elevadaqualidadequelhevaidarmuito
prazer.
Numrelance
Instruçõesdesegurança
Colocarem
funcionamento
Leratentamenteasinstruçõesdeutilização,agiremconformidadecomasinstruçõeseguardá-las!
Esteaparelhodestina-seaousodomésticoouaplicaçãoemambientessimilares
semactividadecomerciale/oumédica.
Utilizaçãoeminstalaçõesparacolaboradoresemlojas,escritórios,explorações
agrícolaseoutrosestabelecimentoscomerciais,assimcomoautilizaçãopor
hóspedesempensões,pequenoshotéis
emodalidadesresidenciaissemelhantes.
¡ Riscodeescorregar!
●Nãosecoloquenabalançaquandotem
ospésmolhadosouquandoasuperfície
dabalançaestiverhúmida.Riscode
escorregar!
●Vigieascrianças,aimdeprevenirque
utilizemabalançacomobrinquedo.
●Nãodeixecairobjectosnabalança.
●Aimdeprevenirqualquerrisco,o
aparelhosódeveserreparadopelo
nossoserviçodeassistência.
●Abalançafoiconcebidaparadeterminar
opesodepessoas.
FigurasAeB
1 Display
2 Compartimentodepilhas
– Retireapelículadocompartimentode
pilhas2(iguraB).
– Coloqueabalançasobreumasuperfície
nivelada,duraeseca.
Utilização
FigurasC
●Paraligar,bastasubirparaabalança.
●Mantenha­sequietoenquantoodisplay
piscar.Distribuaopesouniformemente
sobreasduaspernas.
●Deseguida,podeler­seovalormedido.A
balançaindicaopesoemgraduaçõesde
100g.
Info:
Abalançaindicaopesoemgraduações
de100g.Apósoprocessodemedição,a
balançadesliga­seautomaticamente.
Importante:
Aodesligarabalançavaiautomaticamente
paraovalorzero.Aimdepermitircálculos
deprecisão,nãomovaabalançadepoisda
mesmaseterdesligado.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 22
12.10.2011 11:02:28
pt
23
Limparabalança
Garantia
Nuncamergulheabalançaemágua.
Nuncautilizeumapistoladelimpezaa
vapor.
Limpeabalançacomumpanohúmido,não
utilizedetergentesabrasivos.
Paraesteaparelhovigoramascondições
degarantiapublicadaspelonossorepre­
sentantenopaísemqueomesmofor
adquirido.Orepresentanteondecomprouo
aparelhopoderádar­lhemaispormenores
sobreesteassunto.Paraaprestaçãode
qualquerserviçodentrodagarantiaé,no
entanto,necessáriaaapresentaçãodo
documentodecompradoaparelho.
Mensagensdeerro
SeaparecernodisplayErrexistea
seguintecausa:
●Opesoexcedeacapacidadedabalança
(máx.180kg).
Salvoalteraçõestécnicas.
Seaparecer0:00existeaseguintecausa:
●Outilizadormexeu­seduranteapesagem
ounãoesteveotemposuicientena
balança.
→Mantenha­sepelomenosdurante5
segundosnabalançasemsemexer.
SeodisplayvisualizarLo:
●Aspilhasestãodescarregadasoufracas.
→Substituaaspilhas(FiguraB).
Nãoutilizepilhasrecarregáveis!Utilize
apenaspilhasdomesmotipo.
Eliminaçãodoaparelho
A
EstamáquinacumpreaDirectivaEuropeia
2002/96/CErelativaaosresíduosde
equipamentoseléctricoseelectrónicos
(REEE).Adirectivadeineasregrasparaa
retomaereciclagemdeaparelhosusados
emtodooespaçodaUE.
Contactarorevendedorespecializadopara
maisinformações.
Entregueaspilhasempontosderecolha
públicosouaoseurevendedor.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 23
12.10.2011 11:02:28
24
el
Συγχαρητήριαπουαγοράσατεαυτήντη
Επισκόπηση
συσκευήBosch.Αποκτήσατεέναπροϊόν
ΕικόνεςAκαιB
υψηλήςποιότηταςπουθασάςαφήσει
1 Οθόνη
απόλυταικανοποιημένους.
2 Υποδοχήμπαταρίας
Υποδείξειςασφαλείας
Ενεργοποίησητης
Παρακαλούμε,διαβάστεπροσεχτικάτις
συσκευής
οδηγίεςχρήσης,συμμορφωθείτεμ’αυτές
καιφυλάξτετις!
– Τραβήξτετημεμβράνηέξωαπότηθήκη
Αυτήησυσκευήείναισχεδιασμένηγια
τηςμπαταρίας2(εικόναB).
οικιακήχρήσηήγιαχρήσησεοικιακά,μη
– Τοποθετήστετηζυγαριάσεγερή,στεγνή
βιομηχανικάή/καιιατρικάπεριβάλλοντα.
καιεπίπεδηεπιφάνεια.
Στιςοικιακέςχρήσειςπεριλαμβάνονται
μεταξύάλλωνηχρήσησεχώρους
εστίασηςσυνεργατώνσεκαταστήματα,
γραφεία,γεωργικέςκαιάλλεςμικρές
Χρήση
επιχειρήσεις,καθώςκαιηχρήσηαπό
πελάτεςπανδοχείων,μικρώνξενοδοχείων ΕικόνεςC
καιάλλωνπαρόμοιωνκαταλυμάτων.
●Γιατηνενεργοποίησητηςζυγαριάς
ανεβείτεπάνωστηζυγαριά.
¡ Κίνδυνοςγλιστρήματος!
●Μηνανεβαίνετεστηζυγαριάμεβρεγμένα ●Παραμείνετεακίνητοι,όσοαναβοσβήνει
πόδιαήεάνηεπιφάνειατηςζυγαριάς
ηοθόνη.Κατανείμετετοβάροςσας
είναιβρεγμένη–Κίνδυνοςγλιστρήματος!
ομοιόμορφακαισταδύοπόδια.
●Επιτηρείτεταπαιδιάγιαναδιασφαλίσετε
●Στησυνέχειαμπορείτεναδιαβάσετε
ότιδενπαίζουνμετησυσκευή.
τηντιμήμέτρησης.Ηζυγαριάδείχνειτο
●Μηνρίχνετεαντικείμεναεπάνωστη
βάροςσεβήματατων100γραμμαρίων.
ζυγαριά.
●Γιατηναποτροπήκινδύνων,οποιεσδήπο­ Πληροφορία:
τεεπισκευέςσεαυτήντησυσκευήπρέπει Ηζυγαριάδείχνειτοβάροςσεβήματα
ναεκτελούνταιαπότοτμήμαεξυπηρέτη­
των100γραμμαρίων.Μετάτηδιαδικασία
σηςπελατώνμας.
μέτρησηςαπενεργοποιείταιηζυγαριά
●Ηζυγαριάχρησιμεύειγιατηνεξακρίβωση αυτόματα.
τουβάρουςτωνανθρώπων.
Σημαντικό:
Ηζυγαριάβαθμονομείταιαυτόματαόταν
απενεργοποιηθεί.
Γιαναδιασφαλίσετεσωστέςενδείξεις,
μηνμετακινείτετηζυγαριάμετάτην
απενεργοποίησήτης.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 24
12.10.2011 11:02:28
el
Καθαρισμόςτης
συσκευής
Μηνβυθίσετεποτέτηζυγαριάσενερό.
Μηνχρησιμοποιείτεατμοκαθαριστή.
Σκουπίστετηζυγαριάμεβρεγμένοπανί.
Μηνχρησιμοποιείτευλικάκαθαρισμούπου
απαιτούντρίψιμο.
Μηνύματασφάλματος
ΌτανστηνοθόνηεμφανίζεταιηένδειξηErr
έχειτηνακόλουθηαιτία:
●Πολύμεγάλοβάρος(μέγιστο:180kg).
Ότανεμφανίζεταιηένδειξη0:00έχειτην
ακόλουθηαιτία:
●Κινηθήκατεκατάτηδιάρκειατης
μέτρησηςήδενπαραμείνατεαρκετό
χρόνοστηζυγαριά.
→Μείνετεακίνητοιπάνωστηζυγαριάγια
τουλάχιστον5δευτερόλεπτα.
25
Αποκομιδή
A
Ησυσκευήαυτήέχεισημανθείσύμφωναμε
τηνοδηγία2002/96/EGσχετικήμεπαλιές
ηλεκτρικέςκαιηλεκτρονικέςσυσκευές
(wasteelectricalandelectronicequipment
–WEEE).Ηοδηγίαδίνειτοπλαίσιογια
τοντρόποαποκομιδήςκαιαξιοποίησης
παλαιώνσυσκευώνπουισχύειγια
ολόκληρητηνΕ.Ε.
Γιατουςτρόπουςαποκομιδήςπουισχύουν
επίτουπαρόντος,θασαςενημερώσειο
ειδικόςέμπορος.
Απορρίπτετετιςχρησιμοποιημένες
μπαταρίεςσεδημόσιασημείαπερισυλλογής
ήσεειδικευμένουςαντιπροσώπους.
ΕάνηοθόνηεμφανίζειτηνένδειξηLo,
●οιμπαταρίεςκοντεύουνναεξαντληθούνή
έχουνεξαντληθεί.
→Τοποθετήστεκαινούριοσετμπαταριών
(ΕικόναB).
Μηνχρησιμοποιείτεεπαναφορτιζόμενες
μπαταρίες!Χρησιμοποιείτεμόνο
μπαταρίεςτουίδιουτύπου.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 25
12.10.2011 11:02:28
26
el
Όροιεγγύησης
1.Ηεγγύησηπαρέχεταιγιαεικοσιτέσσερις
(24)μήνες,απότηνημερομηνίααγοράς
τηςσυσκευήςπουαναγράφεταιστη
θεωρημένηαπόδειξηαγοράς(δελτίο
λιανικήςπώλησηςήτιμολόγιο).Γιατην
παροχήτηςεγγύησηςαπαιτείταιηεπίδειξη
τηςθεωρημένηςαπόδειξηςαγοράς.
2.Ηεταιρεία,μέσασταπιοπάνωχρονικά
όρια,σεπερίπτωσηπλημμελούς
λειτουργίαςτηςσυσκευήςαναλαμβάνειτην
υποχρέωσηεπαναφοράςτηςσεομαλή
λειτουργίακαιτηςαντικατάστασηςκάθε
τυχόνελαττωματικούμέρους(πληντων
αναλώσιμωνκαιτωνευπαθών,όπως
γυάλινα,λαμπτήρεςκ.λπ.),εφόσοναυτήν
προέρχεταιαπότηνκατασκευήκαιόχι
απότηνκακήχρήση,τηνλανθασμένη
εγκατάσταση,τηνμητήρησητωνοδηγιών
χρήσης,τηνακατάλληλησυντήρηση,
τηνεπέμβασημηεξουσιοδοτημένων
προσώπωνήεξωγενείςπαράγοντες
όπωςηλεκτρικέςεπιδράσειςκ.λπ.Στην
περίπτωσηπουηεταιρείαειδοποιηθείγια
τηνπλημμελήλειτουργίαμετάτηνπάροδο
εξαμήνουαπότηναγοράτης,θεωρείται
ότιησυσκευήκατάτηνπαράδοσήτης
στοντελικόκαταναλωτήλειτουργούσε
κανονικάκαιότιηβλάβηδενοφείλεταισε
ελαττωματικότητάτηςεκτόςανοτελικός
καταναλωτήςαποδείξειτοαντίθετο.Κατά
τηδιάρκειατηςεγγύησηςπαρέχονται
δωρεάνταανταλλακτικά,ηεργασία
επισκευήςκαιημεταφοράτηςσυσκευής
(αναυτόκριθείαπαραίτητο)στασυνεργεία
τηςεταιρείας.Οποιαδήποτεάλληαξίωση
αποκλείεται.
3.Ηεγγύησηδενισχύεισεπερίπτωση
πραγματοποίησηςεπισκευώνήγενικά
παρεμβάσεωνμηεξουσιοδοτημένωναπό
τηνεταιρείαπροσώπωνστηνσυσκευή.
4.Ηκάθεεπισκευήήηαντικατάσταση
ελαττωματικούμέρουςδενπαρατείνειτον
χρόνοτηςεγγύησης.
5.Εξαρτήματακαιυλικάπουαντικαθιστώνται
κατάτηδιάρκειατηςεγγύησης
επιστρέφονταιστοσυνεργείο.
6.Ηεγγύησηπαύειναισχύειαπότη
στιγμήπουηκυριότητατηςσυσκευής
μεταβιβαστείσετρίτοπρόσωποαπότον
αγοραστή.
7.Αλλαγήτηςσυσκευήςγίνεταιμόνονστην
περίπτωσηπουδεναναγράφεταιδυνατήη
επιδιόρθωσήτης.
Μεεπιφύλαξηγιατιςόποιεςαλλαγές.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 26
12.10.2011 11:02:28
tr
BuBoschcihazınısatınaldığınıziçin
teşekkürler.
Sizebüyükkeyifverecekyüksekkaliteli
birürünsatınaldınız.
Güvenlikuyarıları
Kullanımkılavuzlarıbirçokmodeliçin
yapılmaktadır.Sizincihazınızındetayları
ilefarklılıkolabilir,lütfendikkatliokuyun,
bukılavuzdayeralanbilgilereuyunuzve
kılavuzusaklayınız!
Bucihazevdeyadaticarive/veya
tıbbiolmayanevbenzeriortamlarda
kullanılmaküzeretasarlanmıştır.
Mağaza,büro,çiftlikvediğerticari
işletmelerdepersoneliçinayrılan
mekanlardakikullanımtürlerivepansiyon,
küçükotelvebenzerkonaklama
tesislerindekalanmüşterilertarafından
kullanılmavebunabenzerkullanımtürleri,
„evdekikullanımabenzerkullanımtürleri”
ninkapsamınagirer.
¡ Kaymariski!
●Tartıyaayaklarınızveyatartıyüzeyi
ıslakkenbasmayın–Kaymariski!
●Cihazlaoynamamalarıiçinçocuklara
göz­kulakolun.
●Tartınınüzerineherhangibirşey
düşmesineizinvermeyin.
●Hertürlütehlikeyiönlemekiçincihaz
yalnızcabizimmüşteriservisimiz
tarafındantamiredilmelidir.
●Butartınınkullanımamacıinsanların
ağırlığınıtespitetmektir.
EEEyönetmeliğineuygundur
27
GenelBakış
ŞekillerAveB
1 Ekran
2 Pilbölmesi
Cihazıaçma
– Folyoyu,akübölmesinden2çekip
çıkartın(ŞekilB).
– Tartıyısağlam,kuruvedüzbirzemine
yerleştirin.
Kullanım
ResimlerC
●Tartıyıaçmakiçintartıyaçıkın.
●Ekranyanıpsöndüğüsürecesabitdurun.
Ağırlığıherikibacağınızaeşitolarak
dağıtın.
●Ardındanölçümdeğeriokunabilir.Tartı,
ağırlığı100g’lıkadımlarlagörüntüler.
Bilgi:
Tartı,ağırlığı100g’lıkadımlarlagörüntüler.
Ölçümtamamlandıktansonratartıotomatik
olarakkapanır.
Önemli:
Tartılar,kapatıldığındaotomatikolarak
kalibreedilir.
Doğruokumadeğerlerieldeetmek
içintartılarıkapattıktansonrayerini
değiştirmeyin.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 27
12.10.2011 11:02:28
28
tr
Cihazıntemizliği
Garanti
Tartıyıaslasuyabatırmayın.
Buharlıbirtemizlemecihazıkullanmayın.
Tartıyınemlibirbezlesilinveaşındırıcı
maddelerkullanmayın.
Bucihaziçin,yurtdışındakitemsilciliklerimi­
zinvermişolduğugarantişartlarıgeçerlidir.
Buhusustadahadetaylıbilgialmakiçin,
cihazısatınaldığınızsatıcıyabaşvurunuz.
Garantisüresiiçerisindebugarantiden
yararlanabilmekiçin,cihazısatınaldığınızı
gösterenişiveyafaturayıgöstermeniz
şarttır.
Hatamesajları
EkrandaErrgörüntüleniyorsanedenişu
olabilir:
●Aşırıağırlık(maksimum:180kg).
Ekranda0:00görüntüleniyorsanedenişu
olabilir:
●Ölçümsırasındahareketetmişsinizdir
veyatartınınüzerindeyeterinceuzun
sürekalmamışsınızdır.
→Tartınınüzerindeenazbeşsaniye
boyuncahareketsizdurun.
EkrandaLo(Düşük)görülüyorsa,
●Pillerçokzayılamışveyaboşalmıştır.
→Yenipillertakın(ŞekilB).
Değişiklikhaklarımahfuzdur.
Makinenizidahaverimlikullanabilmeniz
için:
– Bucihazlarevtipikullanımauygundur,
endüstriyel(sanayitipi)kullanımauygun
değildir.
– Cihazısadecetiplevhasındakibilgilere
uygunbirşekildeelektrikprizine
bağlayıpçalıştırınız.
– Cihazınızısadecekurusaçlara
uygulayınız.
Tekrarşarjedilebilirpillerkullanmayın!
Yalnızcaaynıtürdekipillerikullanın.
İmhaedilmesi
A
BucihazAvrupayönetmeliklerinegöre
elektrikliveelektronikeskicihazlar(waste
electricalandelectronicequipment­WEEE)
kapsamındaolup2002/96/EGonaylıdır.
BukonudakiyönetmelikeskicihazlarınAB­
normlarınagöreimhaedilmelerikonusunda
çerçeveyibelirler.Herülkeninimhaetme
yöntemifarklıdır.Lütfencihazıaldığınız
mağazadangüncelimhaetmeyolları
hakkındabilgialınız.
Kullanılmışpilleriyereltoplamanoktalarına
veyailgilibayilerebırakın.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 28
12.10.2011 11:02:30
PPW3105_111011_Einzüge.indd 29
12.10.2011 11:02:31
PPW3105_111011_Einzüge.indd 30
12.10.2011 11:02:32
pl
Gratulujemyzakupuurządzeniairmy
Bosch.
Towysokiejjakościurządzeniezapewni
Państwuzadowoleniezjegoużytkowania.
Wskazówkidotyczące
bezpieczeństwa
Należydokładnieprzeczytaćinstrukcję
obsługi,przestrzegaćjejizachowaćją!
Niniejszeurządzeniejestprzeznaczone
doużytkudomowegolubwwarunkach
podobnychdodomowych.Niemoże
onosłużyćdocelówkomercyjnychani
byćwykorzystywanewplacówkach
medycznych.
Środowiskadomowe,wtym
pomieszczeniadlapracownikóww
sklepach,biurach,gospodarstwach
rolnychimałychirmach.Urządzenie
możebyćtakżeużywaneprzezgości
wpensjonatach,małychhotelachi
podobnychbudynkachmieszkalnych.
¡ Niebezpieczeństwopoślizgnięciasię!
●Niewolnostawaćnawadzemokrymi
stopamianigdypowierzchniawagijest
mokra,ponieważgrozitopoślizgnięciem
się.
●Należypilnować,abydzieciniebawiłysię
urządzeniem.
●Niewolnoupuszczaćprzedmiotówna
wagę.
●Zewzględówbezpieczeństwa,naprawę
urządzeniapowinniprzeprowadzać
pracownicyobsługiklienta.
●Wagasłużydoważeniaosób.
31
Przegląd
RysunkiAiB
1 Wyświetlacz
2 Wnękanabaterie
Uruchamianieurządzenia
– Wyjąćfolięzprzegrodynabaterie2
(rys.B).
– Umieścićwagęnastabilnej,równeji
suchejpowierzchni.
Użytkowanie
RysunkiC
●Abywłączyćwagę,należynaniąstanąć.
●Staćnieruchomo,dopókiwyświetlacz
miga.Ciężarciałanależyprzytym
rozłożyćrównomiernienaobienogi.
●Następniemożnaodczytaćzmierzoną
wartość.Wagawskazujeciężarz
dokładnościądo100g.
Informacja:
Wagawskazujeciężarzdokładnością
do100g.Pozakończeniupomiaruwaga
automatyczniesięwyłącza.
Ważne:
Powyłączeniuwagajestkalibrowana
automatycznie.
Abyzapewnićdokładnośćpomiaru,po
wyłączeniunienależyruszaćwagi.
Czyszczenieurządzenia
Niewolnozanurzaćwagiwwodzie.
Niewolnoczyścićurządzeniaparą.
Wagęnależyprzecieraćwilgotną
ściereczką,jednakniemożnaużywaćdo
tegośrodkówszorujących.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 31
12.10.2011 11:02:32
32
pl
Komunikatyobłędach
Ekologicznautylizacja
JeślinawyświetlaczuwyświetlisięErr,
przyczynajestnastępująca:
●Zbytwysokamasaciała(maks.180kg)
Tourządzeniejestoznaczonezgodnie
zDyrektywąEuropejską2002/96/WE
orazpolskąUstawązdnia29lipca2005
r.„Ozużytymsprzęcieelektrycznymi
elektronicznym”(Dz.U.z2005r.Nr180,
poz.1495)symbolemprzekreślonego
konteneranaodpady.
Jeśliwyświetlisię0:00,przyczynajest
następująca:
●Osobadokonującapomiaruciała
poruszyłasiępodczaspomiarulubprzez
zbytkrótkiczasstałanawadze.
→Stójnieruchomonawadzeprzez
przynajmniejpięćsekund.
JeśliwyświetlanyjestsymbolLo,
●baterieumieszczonewurządzeniusąza
słabelubzupełniesięwyczerpały.
→Umieśćwurządzeniunowebaterie
(rys.B).
Nieużywaćbateriinadającychsiędo
wielokrotnegoładowania!Należyużywać
tylkobateriitegosamegotypu.
Gwarancja
Dlaurządzeniaobowiązująwarunki
gwarancjiwydanejprzeznaszeprzed­
stawicielstwohandlowewkrajuzakupu.
DokładneinformacjeotrzymaciePaństwo
wkażdejchwiliwpunkciehandlowym,w
którymdokonanozakupuurządzenia.W
celuskorzystaniazusługgwarancyinych
koniecznejestprzedłożeniedowodukupna
urządzenia.Warunkigwarancjiregulowa­
nesąodpowiednimiprzepisamiKodeksu
cywilnegoorazRozporządzeniemRadyMi­
nistrówzdnia30.05.1995roku„Wsprawie
szczególnychwarunkówzawieraniaiwyko­
nywaniaumówrzeczyruchomychzudzia­
łemkonsumentów.
A
Takieoznakowanieinformuje,żesprzętten,
pookresiejegoużytkowanianiemożebyć
umieszczanyłączniezinnymiodpadami
pochodzącymizgospodarstwadomowego.
Użytkownikjestzobowiązanydooddania
goprowadzącymzbieraniezużytego
sprzętuelektrycznegoielektronicznego.
Prowadzącyzbieranie,wtymlokalne
punktyzbiórki,sklepyorazgminne
jednostki,tworząodpowiednisystem
umożliwiającyoddanietegosprzętu.
Właściwepostępowaniezezużytym
sprzętemelektrycznymielektronicznym
przyczyniasiędouniknięciaszkodliwych
dlazdrowialudziiśrodowiskanaturalnego
konsekwencji,wynikającychzobecności
składnikówniebezpiecznychoraz
niewłaściwegoskładowaniaiprzetwarzania
takiegosprzętu.
Zużytebaterienależyprzekazaćdopunktu
zbiórkilubodpowiedniegosklepu.
Zmianyzastrzeżone.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 32
12.10.2011 11:02:32
hu
Köszönjük,hogymegvásároltaezta
Boschkészüléket.
Ezaminőségiterméksokörömetszerez
majdÖnnek.
Biztonságiútmutató
Előbbolvassaelahasználatiútmutatót
éscsakutánacselekedjen!Azútmutatót
őrizzemeg!
Akészülékháztartásihasználatra,illetve
háztartásijellegű,nemkereskedelmi
ésnemorvosikörnyezetbenvaló
használatraszolgál.
Háztartásijellegűkörnyezetalatta
továbbiakértelmezhetők:személyzeti
helységboltokban,irodákban,
mezőgazdaságiésmáskisebb
üzemekben,vagyvendégekáltali
használatrapanziókban,kisebb
szállodákbanéshasonlólakóterekben.
¡ Megcsúszásveszélye!
●Havizesatalpavagyamérlegfelülete,
akkorneálljonamérlegre,mert
megcsúszhat!
●Figyeljenagyermekekre,hogyne
játsszanakakészülékkel.
●Ügyeljenrá,hogysemmineessenráa
mérlegre.
●Akockázatokmegelőzéseérdekében
akészüléketcsakügyfélszolgálatunk
javíthatja.
●Amérlegembereksúlyánaka
megállapításáraszolgál.
33
Akészülékismertetése
Ábrák:AésB
1 Kijelző
2 Elemrekesz
Akészülék
használatbavétele
– Húzzakiafóliáta(2)elemrekeszből
(Bábra).
– Helyezzeamérlegetszilárd,száraz,
vízszintesfelületre.
Használat
Ábrák:C
●Amérlegbekapcsolásáhozálljonráa
mérlegre.
●Nemozogjon,ameddigvillogakijelző.
Súlyátegyenletesenosszaelakét
talpán.
●Ezutánleolvashatóamértérték.Amérleg
asúlyt100grammoslépésekbenmutatja.
Infó:
Amérlegasúlyt100grammoslépésekben
mutatja.Amérésutánamérleg
automatikusankikapcsolódik.
Fontos:
Kikapcsoltállapotbanamérlegautomati­
kusankalibrálásátvégez.
Apontosságérdekébenkikapcsolásután
nemozgassaamérleget.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 33
12.10.2011 11:02:32
34
hu
Tisztítás
Garanciálisfeltételek
Sohanemerítsevízbeakészüléket.
Netisztítsaakészüléketgőzsugárral.
Nedvesruhávaltöröljeleamérleget;
tisztítószertnehasználjon.
Agaranciálisfeltételeketa151/2003.
(IX.22.)számúkormányrendeletszabály­
ozza.72óránbelülimeghibásodásesetén
akészüléketakereskedőkicseréli.Ezután
vevőszolgálatunkgondoskodikazelőirt15
naponbelüli,kölcsönkészülékbiztosítása
esetén30naponbelülijavításról.Agaran­
ciálisszolgáltatásokatavásárlásnálkapott,
szabályosankitöltöttgaranciajeggyellehet
igénybevenni,amelymindenegyébgaran­
ciálisfeltételtisrészletesenismertet.
Minőségtanúsítás:A2/1984.(111.10)
BkM­IpMszámúrendeletealapján,mint
forgalmazótanúsítjuk,hogyakészüléka
vásárlásitájékoztatóbanközöltadatoknak
megfelel.
Hibaüzenetek
HaakijelzőnazErrüzenetjelenikmeg,
ennekoka:
●Túlnagyatestsúlya(maximum:180kg).
Haakijelzőna0:00üzenetjelenikmeg,
ennekoka:
●Mérésközbenmozgott,vagynemállt
elegendőideigamérlegen.
→Legalábbötmásodpercigálljona
mérlegenmozdulatlanul.
Aváltoztatásokjogátfenntartjuk.
HaakijelzőnaLoüzenetjelenikmeg,
●akkorazelemeknagyongyengékvagy
lemerültek.
→Helyezzenbeújelemeket(Bábra).
Nehasználjonakkumulátort!Ne
használjonegyszerreeltérőtípusú
elemeket.
Ártalmatlanítás
A
Akészüléketazelektromosés
elektronikaihulladékok(wasteelectrical
andelectronicequipment­WEEE)
kezelésérőlszóló2002/96/EGjelűeurópai
irányelvnekmegfelelőenjelöltükmeg.Az
irányelvfoglaljakeretbeahulladéknak
számítókészülékekvisszavételétés
hasznosítását.Ajelenleghasználatos
ártalmatlanításimódokrólérdeklődjöna
szakkereskedésben.
Ahasználtelemeketnyilvánosgyűjtőhelyen
vagyaszaküzletbenadjale.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 34
12.10.2011 11:02:32
uk
ЩиродякуємоВамзате,щоВи
обралиприладкомпаніїBosch.
Випридбаливисокоякіснийтовар,
якимВизавждибудетезадоволені.
Вказівкизтехніки
безпеки
Інструкціюзексплуатаціїтребауважно
прочитати,діятивідноснодовказівок,
щомістятьсявній,ідобрезберігати!
Цейприладпризначенийдля
експлуатаціївпобуті(удомашньому
господарстві)абодлявикористанняз
некомерційноютанемедичноюметою.
Побутовасередавключає
службовізонивмагазинах,офісах,
сільськогосподарськихтаіншихмалих
підприємствах,атакожзонидлягостей
вготеляхтипу„постільтасніданок“,
малихготеляхтажитловихбудівлях
аналогічноготипу.
¡ Небезпекапосковзнутися!
●Невставайтенавагувологими
ступнями,атакожякщоповерхняваги
волога.Небезпекапосковзнутися!
●Наглядайтезадітьмитапильнуйте,
щобвонинегралисязприладом.
●Недопускайтепадіннянаприлад
будь­якихпредметів.
●Зміркуваньбезпекиприладпідлягає
ремонтулишенашоюслужбою
підтримкиклієнтів.
●Вагидлявизначеннявагилюдини.
35
Огляд
МалюнкиAiB
1 Дисплей
2 Батарейнийвідсік
Початокроботиз
приладом
– Витягнітьплівкузсекціїдлябатарейок
2(мал.B).
– Встановітьвагунарівну,твердута
сухуповерхню.
Використання
МалюнкиC
●Щобувімкнутиваги,встаньтенаних.
●Стійтеспокійно,покидисплеймигає.
Прицьомурівномірнорозподілітьвагу
наобидвіноги.
●Післяцьогоможетепрочитати
значеннязважування.Вагипоказують
вагузінтерваломв100г.
Інформація:
Вагипоказуютьвагузінтерваломв100г.
Післязважуваннявагиавтоматично
відключаються.
Важливо!
Післяувімкненнявагаавтоматично
калібрується.Длязабезпечення
коректностірезультатівнепереміщуйте
вагупісляувімкнення.
Чищенняприладу
Ніколинезанурюйтевагивводу.
Некористуйтесяпароочищувачем.
Протирайтевагивологоютканиною,не
використовуйтемиючізасоби.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 35
12.10.2011 11:02:33
36
uk
Повідомленняпро
помилки
Якщонадисплеїз’являєтьсяErr,цемає
наступнупричину:
●Надлишковавага(максимум:180кг).
Якщонадисплеїз’являється0:00,цемає
наступнупричину:
●Випорухалисяпідчасвимірювання
абонепростоялинавазідостатньо
часу.
→Постійтенавазінерухомонеменше
пятисекунд.
Гарантія
Гарантійніумовидляцьогоприладу
визначаютьсянашимпредставництвом
утійкраїні,девінпродається.Докладні
умовиможнаотриматиунашогодилера,
уякогобулопридбаноцейприлад.При
пред’явленнігарантійнихпретензій
необхіднододатикупчуабоквитанцію
просплату.
Можливізміни.
ЯкщонадисплеївідображаєтьсяLo,
●батареїмайжеабоповністю
розряджені.
→Вставтеновийкомплектбатарей
(МалюнокB).
Невикористовуйтеакумуляторні
батареї!Використовуйтебатареїлише
одноготипу.
Утилізація
A
Цейприладмаємаркуваннявідповідно
доєвропейськоїдирективи2002/96/ЄС
стосовновідпрацьованихелектричних
іелектроннихприладів(wasteelectrical
andelectronicequipment–WEEE).Ця
директивазадаєрамкидляприйомуна
територіїЄСвідпрацьованихприладівна
вторсировину.
Проактуальніможливостідлявидалення
можнадізнатисявспеціалізованому
магазині.
Утилізуйтевикористанібатареївцентрах
зборутаутилізаціїабоуспеціалізованих
дилерів.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 36
12.10.2011 11:02:33
ru
Поздравляемсприобретением
данногоприборакомпанииBosch.
Выприобреливысококачественное
изделие,котороедоставитВаммассу
удовольствия.
Указанияпо
безопасности
Внимательнопрочтитеинструкцию
поэксплуатации,соблюдайтеее
указанияитщательнохранитеее!
Данныйприборпредназначендля
домашнегоиспользования,илидля
использованиявнекоммерческой,
бытовойсреде.
¡ Опасностьпоскользнуться!
●Невставайтенавесывлажными
ступнями,атакжееслиповерхность
весоввлажная.Опасность
поскользнуться!
●Присматривайтезадетьмииследите
затем,чтобыонинеигралис
прибором.
●Недопускайтепадениякаких­либо
предметовнавесы.
●Изсоображенийбезопасностиприбор
подлежитремонтуисключительно
нашейсервиснойслужбой.
●Весыпредназначеныдляопределения
массытелачеловека.
37
Обзор
РисункиAиB
1 Дисплей
2 Батарейныйотсек
Началоработыс
прибором
– Извлекитепленкуизбатарейного
отсека2(рис.B).
– Установитевесынаровную,твердую
исухуюповерхность.
Ислользование
РисункиC
●Длявключениявесоввстаньтенаних.
●Стойтеспокойно,покадисплеймигает.
Приэтомравномернораспределите
массутеланаобеноги.
●Затемможносчитатьизмеренное
значение.Весыотражаютмассутела
шагамипо100г..
Ксведению:
Весыотражаютмассутелашагамипо
100г.Послепроцессавзвешиваниявесы
автоматическиотключаются.
Важно!
Весыавтоматическикалибруютсяпосле
отключения.
Дляобеспечениякорректности
результатовнеперемещайтевесыпосле
отключения.
PPW310510/2011
PPW3105_111011_Einzüge.indd 37
12.10.2011 11:02:33
38
ru
Очисткаприбора
Утилизация
Никогданепогружайтевесывводу.
Непользуйтесьпароочистителем.
Протирайтевесывлажнойтканью,не
пользуйтесьабразивнымичистящими
средствами.
Данныйприборимеетмаркировку
согласноевропейскойдирективе
2002/96/ЕСпоутилизациистарых
электрическихиэлектронныхприборов
(wasteelectricalandelectronicequipment­
WEEE).Этойдирективойопределены
действующиенавсейтерриторииЕС
правилаприемаиутилизациистарых
приборов.Информациюобактуальных
возможностяхутилизацииВыможете
получитьвмагазине,вкоторомВы
приобрелиприбор.
Утилизируйтеиспользованныебатареи
вцентрахсбораиутилизацииилиу
специализированныхдилеров.
Сообщенияобошибках
ЕслинадисплеепоявляетсяErr,это
имеетследующуюпричину:
●Чрезмерныйвес(максимум:180кг).
Еслинадисплеепоявляется0:00,это
имеетследующуюпричину:
●Вынесохранялинеподвижностьво
времяизмерениялибонепростояли
навесахдостаточноевремя.
→Постойтенавесахнеподвижноне
менеепятисекунд.
Еслинадисплееотображается
сообщениеLo,
●батареипочтиилиполностью
разряжены.
→Вставьтеновыйкомплектбатарей
(РисунокB).
Неиспользуйтеаккумуляторные
батареи!Всегдаиспользуйтебатареи
толькоодноготипа.
A
Условиягарантийного
обслуживания
Получитьисчерпывающуюинформацию
обусловияхгарантийногообслуживания
ВыможетевВашемближайшем
авторизованномсервисномцентреилив
сервисномцентреотпроизводителя
ООО«БСХБытоваятехника»,атакже
найтивсопроводительнойдокументации.
Мыоставляемзасобойправона
внесениеизменений.
RobertBoschHausgeräteGmbH
PPW3105_111011_Einzüge.indd 38
12.10.2011 11:02:34
‫‪39‬‬
‫‪3 –ar‬‬
‫ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ‬
‫ﻳﺗﻡﺗﺣﺩﻳﺩﺷﺭﻭﻁﺍﻟﺿﻣﺎﻥﻟﻬﺫﺍﺍﻟﺟﻬﺎﺯﻣﻥﻗﺑﻝ‬
‫ﻣﻣﺛﻠﻧﺎﻓﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﺗﻲﻳﺗﻡﻓﻳﻬﺎﺑﻳﻊﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﻳﻣﻛﻧﻙﺍﻟﺣﺻﻭﻝﻋﻠﻰﺗﻔﺎﺻﻳﻝﻫﺫﻩﺍﻟﺷﺭﻭﻁﻣﻥ‬
‫ﻗﺑﻝﺍﻟﻣﻭﺯﻉﺍﻟﺫﻱﺍﺷﺗﺭﻳﺕﻣﻧﻪﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪.‬ﻳﺭﺟﻰ‬
‫ﺇﺣﺿﺎﺭﻓﺎﺗﻭﺭﺓﺃﻭﺇﻳﺻﺎﻝﺍﻟﺷﺭﺍءﻓﻲﺣﺎﻝ‬
‫ﺃﺻﺎﺏﺟﻬﺎﺯﻙﺃﻱﻁﺎﺭﺉﻳﻐﻁﻳﻪﺍﻟﺿﻣﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻧﺣﺗﻔﻅﺑﺣﻘﻧﺎﻓﻲﺇﺟﺭﺍءﺃﻳﺔﺗﻌﺩﻳﻼﺕ‪.‬‬
‫‪PPW310510/2011‬‬
‫‪PPW310509/2011‬‬
‫‪12.10.2011 11:02:34‬‬
‫‪PPW3105_111011_Einzüge.indd 39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ar– 2‬‬
‫ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ‬
‫ﺭﺳﺎﺋﻝﺍﻟﺧﻁﺄ‬
‫ﻫﺎﻡ‪:‬‬
‫ﻳﺟﺭﻱﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱﺍﻟﻣﻌﺎﻳﺭﺓﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎﻋﻧﺩﺇﻳﻘﺎﻑ‬
‫ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ‪.‬ﻟﺿﻣﺎﻥﺍﻟﻘﺭﺍءﺓﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ‪،‬ﻻﺗﺣﺭﻙ‬
‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱﺑﻌﺩﺇﻳﻘﺎﻑﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‪.‬‬
‫ﻻﺗﺳﺗﺧﺩﻡﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕﻗﺎﺑﻠﺔﻹﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺷﺣﻥ!‬
‫ﺍﺳﺗﺧﺩﻡﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕﻣﻥﻧﻔﺱﺍﻟﻧﻭﻉﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫ﻋﻧﺩﻅﻬﻭﺭﺑﻳﺎﻥ‪EE‬ﻓﻲﺍﻟﺷﺎﺷﺔﻓﺈﻥﺫﻟﻙﻳﻛﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺻﻭﺭ‪C‬‬
‫ﺍﻟﺳﺑﺏﻓﻳﻪﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﻟﺗﺷﻐﻳﻝﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻳﺗﻡﺍﻟﺻﻌﻭﺩﻓﻭﻗﻪ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﻭﺯﻥﻛﺑﻳﺭﺟ ًﺩﺍ)ﺍﻟﺣﺩﺍﻷﻗﺻﻰ‪180:‬ﻛﺟﻡ(‪.‬‬
‫• ﻳﺗﻡﺍﻟﻭﻗﻭﻑﻋﻠﻰﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﺑﻬﺩﻭءﺣﺗﻰﺗﻛﻭﻥ ﻋﻧﺩﻅﻬﻭﺭﺑﻳﺎﻥ‪0:00‬ﻓﻲﺍﻟﺷﺎﺷﺔﻓﺈﻥﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻟﺷﺎﺷﺔﻗﺩﺗﻭﻗﻔﺕﻋﻥﺍﻟﻭﻣﻳﺽ‪.‬ﺃﺛﻧﺎءﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥﺍﻟﺳﺑﺏﻓﻳﻪﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻳﺟﺏﻣﺭﺍﻋﺎﺓﺗﻭﺯﻳﻊﻭﺯﻥ‬
‫• ﻟﻘﺩﺗﺣﺭﻛﺕﺃﺛﻧﺎءﺍﻟﻘﻳﺎﺱﺃﻭﻟﻡﺗﻘﻑﻣﺩﺓﻛﺎﻓﻳﺔ‬
‫ﻋﻠﻰﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺟﺳﻡﺑﺻﻭﺭﺓﻣﺗﺳﺎﻭﻳﺔﻋﻠﻰﻛﻠﺗﺎﺍﻟﺳﺎﻗﻳﻥ‪.‬‬
‫ً‬
‫•‬
‫ﺎﻋﻠﻰﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻟﻣﺩﺓﺧﻣﺱﺛﻭﺍﻥ‬
‫←ﻗﻑﺛﺎﺑﺗ‬
‫ﻋﻘﺏﺫﻟﻙﻳﻣﻛﻥﻗﺭﺍءﺓﻗﻳﻣﺔﺍﻟﻘﻳﺎﺱ‪.‬ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ‬
‫ٍ‬
‫ﻳﻅﻬﺭﺍﻟﻭﺯﻥﺑﺧﻁﻭﺍﺕﺗﺩﺭﺝﻗﺩﺭﻫﺎ‪100‬‬
‫ﻋﻠﻰﺍﻷﻗﻝ‪.‬‬
‫ﻏﺭﺍﻡ‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍﻛﺎﻧﺕﺍﻟﺷﺎﺷﺔﺗﻌﺭﺽ‪،Lo‬‬
‫ﻣﻌﻠﻭﻣﺔ‪:‬‬
‫• ﻓﺈﻥﺫﻟﻙﻳﺷﻳﺭﺇﻟﻰﺃﻥﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕﺿﻌﻳﻔﺔﺟ ًﺩﺍ‬
‫ﺃﻭﻧﺎﻓﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻳﻅﻬﺭﺍﻟﻭﺯﻥﺑﺧﻁﻭﺍﺕﺗﺩﺭﺝﻗﺩﺭﻫﺎ‬
‫←ﺃﺩﺧﻝﻣﺟﻣﻭﻋﺔﺟﺩﻳﺩﺓﻣﻥﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ‬
‫‪100‬ﻏﺭﺍﻡ‪.‬ﺑﻌﺩﺍﻧﺗﻬﺎءﻋﻣﻠﻳﺔﺍﻟﻘﻳﺎﺱﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻳﺗﻭﻗﻑﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎﻋﻥﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‪.‬‬
‫)ﺍﻟﺷﻛﻝ‪.(B‬‬
‫ﺍﻟﺗﺧﻠﺹﻣﻥﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪A‬‬
‫ﺗﻧﻅﻳﻑﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‬
‫ً‬
‫ﻻﺗﻐﻣﺭﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻓﻲﺍﻟﻣﺎءﻣﻁﻠﻘﺎ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻻﺗﺳﺗﺧﺩﻡﻣﻧﻅﻔﺎﺑﺎﻟﺑﺧﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻣﺳﺢﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﺑﻘﻁﻌﺔﻗﻣﺎﺵﻣﺑﻠﻠﺔ؛ﻭﻻﺗﺳﺗﺧﺩﻡ‬
‫ﻣﻭﺍﺩﺗﻧﻅﻳﻑ‪.‬‬
‫ﻋﻧﺩﺗﺻﻣﻳﻡﻫﺫﺍﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪،‬ﺗﻣﺕﻣﺭﺍﻋﺎﺓﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔﺍﻷﻭﺭﺑﻳﺔ‪2002/96/EG‬ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻷﺟﻬﺯﺓﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔﻭﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔﺍﺧﺗﺻﺎﺭﺍﺑـ‪.WEEE‬ﻭﺗﻬﺩﻑ‬
‫ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔﺍﻟﻰﺧﻠﻕﺍﻁﺎﺭﻓﻌﺎﻝﻻﻋﺎﺩﺓﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ‬
‫ﻭﺗﺩﻭﻳﺭﺍﻻﺟﻬﺯﺓﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻗﻭﻣﻲﺑﺎﺳﺗﺷﺎﺭﺓﻣﻭﺯﻋﻛﻡﺍﻟﻣﺣﻠﻲﻟﻣﻌﺭﻓﺔﺍﺣﺩﺙ‬
‫ﺍﻻﻧﻅﻣﺔﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔﺣﺎﻟﻳﺎﻟﻠﺗﺧﻠﺹﻣﻥﺍﻻﺟﻬﺯﺓ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺧﻠﺹﻣﻥﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔﻓﻲﻧﻘﺎﻁﺟﻣﻊ‬
‫ﺍﻟﻘﻣﺎﻣﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺃﻭﻟﺩﻯﺍﻟﻭﻛﻼءﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻭﻥ‪.‬‬
‫‪RobertBoschHausgeräteGmbH‬‬
‫‪12.10.2011 11:02:34‬‬
‫‪PPW3105_111011_Einzüge.indd 40‬‬
‫‪41‬‬
‫ﺗﻬﺎﻧﻳﻧﺎﻟﺷﺭﺍﺋﻙﻫﺫﺍﺍﻟﺟﻬﺎﺯﻣﻥ‪.Bosch‬‬
‫ﻟﻘﺩﺣﺻﻠﺕﻋﻠﻰﻣﻧﺗﺞﻓﺎﺋﻕﺍﻟﺟﻭﺩﺓﺳﻭﻑ‬
‫ﻳﻣﻧﺣﻙﺍﻟﻛﺛﻳﺭﻣﻥﺍﻟﻣﺗﻌﺔ‪.‬‬
‫ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕﺍﻟﺳﻼﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺭﺟﺎءﻗﺭﺍءﺓﻭﺍﺗﺑﺎﻉﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ‬
‫ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ‪،‬ﺛﻡﺍﺣﺭﺻﻲﻋﻠﻳﻬﺎﻭﺍﺣﺗﻔﻅﻲﺑﻬﺎﻓﻲ‬
‫ﻣﻛﺎﻥﺁﻣﻥ!‬
‫ﻫﺫﺍﺍﻟﺟﻬﺎﺯﻣﺻﻣﻡﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲﺃﻭ‬
‫ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡﻓﻲﺍﻟﺑﻳﺋﺎﺕﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔﻟﻠﻣﻧﺯﻝﻭ‪/‬ﺃﻭ‬
‫ﻏﻳﺭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔﻭ‪/‬ﺃﻭﺍﻟﻁﺑﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺷﺗﻣﻝﺍﻟﺑﻳﺋﺎﺕﺍﻟﺷﺑﻳﻬﺔﺑﺑﻳﺋﺔﺍﻟﻣﻧﺯﻝﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻧﺎﻁﻕﻣﺧﺻﺻﺔﻷﻁﻘﻡﺍﻟﻌﻣﻝﻓﻲﺍﻟﻣﺣﻼﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓﺃﻭﻣﻧﺎﻁﻕﻣﺧﺻﺻﺔﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡﻣﻥ‬
‫ُ‬
‫ﻗﺑﻝﺍﻟﺿﻳﻭﻑﻣﺛﻝﺍﻟﻧﺯﻝﻭﺍﻟﻔﻧﺎﺩﻕﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕﺍﻟﺳﻛﻧﻳﺔﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ‪.‬‬
‫‪1 –ar‬‬
‫ﻧﻅﺭﺓﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺻﻭﺭ‪A‬ﻭ‪B‬‬
‫‪ 1‬ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ‬
‫‪ 2‬ﺣﺟﺭﺓﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﺗﺷﻐﻳﻝﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‬
‫‒ ﻳﺗﻡﺟﺫﺏﺍﻟﺭﻗﻳﻘﺔﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓﻓﻲ‬
‫ﺣﺟﺭﺓﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ‪2‬ﻭﺇﺧﺭﺍﺟﻬﺎﻣﻥﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‬
‫)ﺍﻟﺷﻛﻝ‪.(B‬‬
‫‒ ﺿﻊﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻋﻠﻰﺳﻁﺢﺛﺎﺑﺕﻭﺟﺎﻑ‬
‫‬
‫ﻭﻣﺳﺗﻭ‪.‬‬
‫ٍ‬
‫ ﺧﻁﺭﺍﻻﻧﺯﻻﻕ!‬
‫• ﻻﺗﻘﻑﻋﻠﻰﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻭﻗﺩﻣﺎﻙﻣﺑﺗﻠﺗﺎﻥﺃﻭﺇﺫﺍ‬
‫ً‬
‫ﻛﺎﻥﺳﻁﺢﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻣﺑﺗﻼ–ﻓﻘﺩﺗﺗﻌﺭﺽ‬
‫ﻟﺧﻁﺭﺍﻻﻧﺯﻻﻕ!‬
‫• ﺭﺍﻗﺏﺍﻷﻁﻔﺎﻝﻟﺿﻣﺎﻥﻋﺩﻡﻋﺑﺛﻬﻡﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫• ﻻﺗﺗﺭﻙﺍﻷﺷﻳﺎءﺗﺳﻘﻁﻋﻠﻰﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ‪.‬‬
‫• ﻟﺗﺟﻧﺏﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ‪،‬ﻳﺟﺏﺃﻻﺗﻌﻬﺩﺑﺈﺟﺭﺍءﺃﻳﺔ‬
‫ﺇﺻﻼﺣﺎﺕﻟﻬﺫﺍﺍﻟﺟﻬﺎﺯﺇﻻﻟﻘﺳﻡﺧﺩﻣﺔﺍﻟﻌﻣﻼء‬
‫ﺍﻟﺗﺎﺑﻊﻟﻧﺎ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥﻣﻌﺩﻭﻣﺧﺻﺹﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡﻓﻲﺗﺣﺩﻳﺩ‬
‫ﻭﺯﻥﺃﺷﺧﺎﺹ‪.‬‬
‫‪PPW310510/2011‬‬
‫‪PPW310509/2011‬‬
‫‪12.10.2011 11:02:34‬‬
‫‪PPW3105_111011_Einzüge.indd 41‬‬
PPW3105_111011_Einzüge.indd 42
12.10.2011 11:02:34
PPW3105_111011_Einzüge.indd 43
12.10.2011 11:02:34
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere
Infos unter: www.bosch-home.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 erreichbar)
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar)
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:spareparts@bshg.com
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
AE United Arab Emirates,
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﻤﺘّﺤﺪة‬
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service-ua@bshg.com
www.bosch-home.com
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com
Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.bosch-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif
AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:bshau-as@bshg.com
www.bosch-home.com.au
BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
"HIGH" d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
BG Bulgaria
EXPO2000-service
жк.Овча купел 1
бул.Президент Линкълн
бл. 431-партер
1359 София
тел.: 0879 826 388
mobil: 087 814 50 91
mailto:service@expo2000.bg
BH Bahrain, ������������
Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
mailto:service@khalaifat.com
BR Brasil, Brazil
Mabe Hortolândia
Eletrodomésticos Ltda.
Rua Barão Geraldo Rezende, 250
13020-440 Campinas/SP
Tel.: 0800 704 5446
Fax: 0193 737 7769
mailto:bshconsumidor@
ATENTO.com.br
www.boscheletrodomesticos.com.br
BY Belarus, Беларусь
OOO "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.bosch-home.dk
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S.A.
Polígono Malpica, Calle D
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 351 352
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Bosch-Service-FI@
bshg.com
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 23%)
09/11
PPW3105_111011_Einzüge.indd 44
12.10.2011 11:02:35
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to
order spare parts and accessories
or for product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0844 892 8979*
*Calls from a BT landline will be charged at
up to 3 pence per minute. A call set-up fee
of up to 6 pence may apply.
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Services
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Greece – Athens
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
North-Greece – Thessaloniki
Tel.: 2310 497 200
Fax: 2310 497 220
South-Greece – Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Central-Greece – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong, 香港
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:bshhkg.service@bshg.com
HR Hrvatska, Croatia
Andabaka d.o.o.
Kopilica 21a
21000 Split
Info-Line: 021 481 403
Info-Fax: 021 453 891
mailto:servis@andabaka.hr
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829120
mailto:mil-assistenza@bshg.com
www.bosch-home.com
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com
KZ Kazakhstan, Қазақстан
IP ''Batkayev Ildus A.''
B. Momysh-uly Str.7
Chymkent 160018
Tel./Fax: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.cu.uk
IL Israel, ‫ישראל‬
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@zahav.net.il
IN India, Bhārat, भारत
BSH Customer Service Front Office
Shop No.4, Everest Grande,
Opp. Shanti Nagar Bus Stop,
Mahakali Caves Road,
Andheri East
Mumbai 400 093
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
LB Lebanon, ��������������
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com
LT Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15 Zl Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenager@
bshg.com
www.bosch-home.com
LV Latvija, Latvia
General Serviss Limited
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv
Elkor Serviss
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
Fax: 067 0705 24
mailto:domoservice@elkor.lv
www.servisacentrs.lv
MD Moldova
S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru
09/11
PPW3105_111011_Einzüge.indd 45
12.10.2011 11:02:35
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ul. 27 Mart br.2
81000 Podgorica
Tel./Fax: 020 662 444
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@t-com.me
MK Macedonia, Македонија
GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 02 2454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt
MV Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv
NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl
PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.com
RU Russia, Россия
OOO "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
www.bosch-home.se
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
www.bosch-home.no
SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi BAY
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-home.com
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
www.bosch-home.com
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com
TW Taiwan, 台湾
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th floor, No. 112 Sec 1
Chung Hsiao E Road
Taipei ROC 100
Tel.: 02 2321 6222
mailto:Bosch@achelis.com.tw
UA Ukraine, Україна
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 4902095
www.bosch-home.com
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:a_service@
gama-electronics.com
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Fax: 011 2139 689
mailto:spec.el@eunet.rs
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.bosch-home.com
09/11
PPW3105_111011_Einzüge.indd 46
12.10.2011 11:02:35
Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland:
Bosch-Infoteam
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Tel.: 01805 267242*
oder unter
bosch-infoteam@bshg.com
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
Material-Nr.: Hier Nr. eintragen
03/10
PPW3105_111011_Einzüge.indd 47
12.10.2011 11:02:36
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com
9000687583 – 10/11
PPW3105_111011_Einzüge.indd 48
12.10.2011 11:02:37
Download PDF

advertising