Bosch | SGU53A12SK | Instruction manual | Bosch SGU53A12SK Free-standing dishwasher 60 cm white Instruction manual

sv Bruksanvisning
no Bruksanvisning
fi
Käyttöohje
da Betjeningsvejledning
5600 051
398 (8208)
Household Appliances
Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch Info-Team: DE Tel. 01 80/5 30 40 50 (EUR 0,12/Min. DTAG)
sv
Innehållsförteckning
Säkerhetsanvisningar . . . . . .
Lära känna diskmaskinen . . .
Avhärdaren . . . . . . . . . . . . . . .
Fylla på specialsalt . . . . . . . .
Fylla på sköljglansmedel . . . .
Olämpligt diskgods . . . . . . . .
Plocka in disk . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . .
no
14
15
16
18
20
20
21
22
23
24
25
26
Oppvaskpulver . . . . . . . . . . . .
Programoversikt . . . . . . . . . . .
Oppvask . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold og pleie . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkalling av kundeservice . . .
Henvisninger . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . .
29
32
33
34
36
38
38
39
Pesuaine . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesuohjelmataulukko . . . . . .
Astioiden pesu . . . . . . . . . . . .
Huolto ja hoito . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . .
Soita huoltoon . . . . . . . . . . . .
Huomautuksia . . . . . . . . . . . .
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
51
52
54
55
58
58
59
Programoversigt . . . . . . . . . . .
Opvask . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . .
Mindre driftsforstyrrelser . . . .
Kundeservice . . . . . . . . . . . . .
Henvisninger . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . .
71
72
73
74
76
77
77
27
28
Sisältö
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . .
Tutustuminen laitteeseen . . .
Vedenpehmennin . . . . . . . . . .
Erikoissuolan täyttö . . . . . . . .
Huuhtelukirkasteen täyttäminen
Konepesuun
sopimattomat astiat . . . . . . . .
Astioiden järjestäminen . . . . .
da
Programöversikt . . . . . . . . . . .
Diskning . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll och skötsel . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . .
Ringa en serviceverkstad . . .
Råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . .
Innholdsfortegnelse
Sikkerhetshenvisninger . . . . .
Lær maskinen å kjenne . . . . .
Avkalkingsanlegget . . . . . . . .
Påfylling av spesialsalt . . . . .
Fylling av glansmiddel . . . . . .
Ting som ikke er egnet
for oppvaskmaskin . . . . . . . . .
Plassering av oppvasken . . .
fi
3
5
6
7
8
9
10
11
41
42
43
44
45
46
47
Indhold
Sikkerhedshenvisinger . . . . .
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . .
Afkalkningsanlægget . . . . . . .
Påfyldning af salt . . . . . . . . . .
Påfyldning af afspændingsmiddel
Ikke egnet til opvaskemaskinen
Placering af service . . . . . . . .
Opvaskemiddel . . . . . . . . . . .
61
62
63
64
65
66
67
68
sv
Säkerhetsanvisningar
Vid leverans
Kontrollera genast förpackningen och
diskmaskinen för att upptäcka
eventuella transportskador. Börja inte
använda en skadad maskin utan ta
kontakt med leverantören.
Ta hand om förpackningsmaterialet
i vederbörlig ordning.
Wellpappen består till övervägande del
av returpapper.
Förpackningsmaterial av polystyren
har producerats utan användning av
halogenerade kolväten.
Polyetylen-folie (PE) består till en del av
återanvänt material.
Träramen (om sådan finns) är av
obehandlat restvirke.
Spännband (om sådana förekommer)
består av polyypropylen (PP).
Vid installation
Utför installation och anslutning enligt
installations- och monteringsanvisningarna.
Vid installationen får diskmaskinen
inte vara ansluten till elnätet.
Förvissa dig om att vägguttaget är
jordat enligt föreskrifterna.
Spänning och ström från vägguttaget
måste stämma med uppgifterna på
typskylten.
För att diskmaskiner avsedda för
inbyggnad ska stå stabilt får de endast
placeras under bänkskivor som är
fastskruvade i skåp på båda sidor.
Efter installationen måste man kunna
komma åt vägguttaget.
Denna apparat är avsedd att användas
i ett uppvärmt bostadsutrymme.
Användning i andra utrymmen kan
medföra skador på produkten eller
nedsatt funktion som t.ex.frysrisk för
kvarvarande vatten i produkten. Tänk
på att fuktig och salthaltig miljö kan
påverka produkten negativt.
Vid daglig användning
Använd diskmaskinen endast för
angivet ändamål: Diskning av hushållsdisk.
Stå eller sitt aldrig på luckan när den är
öppen. Diskmaskinen kan tippa.
Drick aldrig det vatten som finns inne i
diskmaskinen.
På grund av explosionsrisken får
lösningsmedel aldrig användas inne i
diskmaskinen.
Om luckan öppnas under programmets
gång måste det göras mycket försiktigt.
Vatten kan nämligen spruta ut ur
maskinen.
3
sv
Om det finns barn i hushållet
Låt inte små barn använda eller leka
med diskmaskinen.
Se till att barn inte kan komma åt
maskindiskmedel och sköljglansmedel.
Håll små barn borta från en öppnad
diskmaskin eftersom det kan finnas
rester av maskindiskmedel i den.
Vid skador
Reparationer och övriga ingrepp får
endast utföras av fackman.
Vid reparationer och ingrepp får inte
maskinen vara ansluten till elnätet.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
eller skruva ur säkringen. Dra i stickkontakten, inte i sladden. Skruva åt
vattenkranen.
Vid skrotning
För att förhindra framtida olyckor ska
uttjänta diskmaskiner genast göras
obrukbara. Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget, klipp av sladden så nära
maskinen som möjligt och förstör låset.
Se till att maskinen skrotas på rätt sätt.
4
Varning
Barn kan bli instängda i maskinen (fara för
kvävning) eller hamna i andra farliga
situationer.
Därför skall man dra bort nätkontakten
samt kapa nätsladden och avlägsna den.
Förstör även låset så att luckan inte längre
går att stänga.
Före första användningen
Diskmaskinen kontrollerades innan den
lämnade fabriken. Gör så här för att
avlägsna eventuella vattenrester från
denna kontroll: Diska första gången
utan disk i högsta temperaturen.
Häll först i specialsalt, sköljglans
och maskindiskmedel i resp. fack.
sv
Lära känna diskmaskinen
Längst bak i bruksanvisningen finns
bilder på manöverpanelen och det inre av
diskmaskinen. Vik ut uppslaget och titta på
dem samtidigt som du läser texten.
Denna bruksanvisning gäller för flera
modeller och därför kan vissa skillnader
förekomma i de detaljer som syns på
bilderna.
Manöverpanelen
1
2
3
4
5
6
Huvudströmbrytare
För att öppna luckan
Programslutsindikator
Saltpåfyllningsindikator *
Sköljglanspåfyllningsindikator *
Programtangenter
När du kör diskmaskinen första
gången behöver du:
– Salt
– Diskmedel
– Sköljglansmedel
Använd endast produkter som är lämpade
för diskmaskiner.
* endast vissa modeller
Diskmaskinens inredning
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Övre diskkorg
Extra bestickkorg till den övre
diskkorgen *
Övre spolarm
Kopphylla *
Undre spolarm
Flottör **
Undre diskkorg
Behållare för specialsalt samt
påfyllningsindikator och inställning
av vattnets hårdhetsgrad
Silar
Bestickkorg
Behållare samt påfyllningsindikator
för sköljglansmedel
Diskmedelsfack
Handtag för att öppna och stänga
diskmaskinen
Typskylt
* endast vissa modeller
** Flottören ser till att vattennivån
i diskmaskinen inte blir för hög. Den kan
endast installeras respektive tas bort av
Serviceverkstaden.
5
sv
Så här ställer du in avhärdaren
Avhärdaren
Diskmaskinen behöver mjukt, d v s
kalkfattigt vatten för att kunna diska
ordentligt. I annat fall får diskgodset och
maskinens inre vita kalkfläckar och beläggningar. Vattenledningsvatten över en
viss hårdhetsgrad måste avhärdas, d v s
avkalkas. Detta sker med hjälp av ett
specialsalt i diskmaskinens avhärdare.
Inställningen och saltmängden är
beroende av hur hårt vattenledningsvattnet är.
Ta kontakt med det lokala vattenverket
för att ta reda på vilken hårdhetsgrad
vattnet har.
Hämta inställningsvärdet från
vattenhårdhetstabellen.
Håll programtangenten B intryckt och
slå på huvudströmbrytaren 1 , släpp
därefter upp tangenterna.
Indikatorn 4 blinkar och tangenterna
A och B lyser.
(Hårdhetsvärdet är från fabriken inställt
på läge 2.)
Ändra inställningen:
Tryck på programtangenten B .
För varje tryck höjs inställningsvärdet
ett steg (0–3).
När tangenterna A , B och C
lyser är det högsta hårdhetsvärdet
inställt.
Om hårdhetsvärdet nu höjs ytterligare,
slocknar lamporna och hårdhetsvärdet
ställs in på 0. (Ingen lampa på
tangenterna lyser.)
Stäng huvudströmbrytaren 1 . Det
inställda värdet är nu lagrat.
För avhärdningsanläggningens
regenereringsfunktion behövs ca 4 liter
vatten. Vattenförbrukningen per sköljning
höjs därigenom beroende på
vattenhårdhetsinställning med 0 till
maximalt 4 liter.
Vattenhårdhetstabell
_dh
_fH _Clarke mmol/
l
B
Reset
0–6
0–11
0–8
7–16
12–29
9–20 1,2–2,9
1
17–21 30–37 21–26 3,0–3,7
2
22–35 38–60 27–44 3,8–6,2
3
6
0–1,1
A
0
C
sv
Fylla på specialsalt
Hur saltet verkar
Med hjälp av saltet avlägsnas de
beståndsdelar som gör vattnet hårt.
Öppna skruvlocket till behållaren 27 .
Före första användningen måste man
fylla på ca 1 liter vatten i saltbehållaren.
Fyll sedan på så mycket salt att
saltbehållaren blir full (max 1,5 kg). När
saltet fylls på trängs vattnet undan och
rinner över.
Fyll endast på salt omedelbart före
diskning så att saltlösning som rinner
över genast spolas ut och inte blir
stående på maskinens botten.
Torka bort ev. spill vid behållaren och
skruva igen locket.
Varning!
Häll aldrig maskindiskmedel i
saltbehållaren.
Avhärdardningsanläggningen
förstörs då.
Saltpåfyllningsindikator
Fyll på salt när den färgade punkten på
locket till saltbehållaren 27 inte längre
syns.
Obs!
Vid inställningsvärdet 0 måste
inget salt fyllas på eftersom inget
salt förbrukas. Vid värdena 1 till 3
måste salt fyllas på.
7
sv
Fylla på sköljglansmedel
Använd sköljglansmedel för att få
blänkande glas och fläckfri disk.
Fäll upp locket till behållaren 30 för
sköljglansmedel.
Tryck på markeringen på locket till
sköljglansbehållaren och lyft locket
.
samtidigt genom att ta tag i öglan
Ställa in mängden
sköljglansmedel
Inställningen är steglös. Från fabriken är
den inställd på 4.
Ändra inställningen på sköljglanstreglaget
endast om det blir ränder (vrid i riktning –)
eller vattenfläckar (vrid i riktning +) på
diskgodset.
30
Fyll på sköljglansmedel ända tills
indikatorn blir mörk.
Stäng locket så att det hörs att det
snäpper igen.
Sköljglansreglage
Indikator för påfyllning av
sköljglansmedel
Så länge indikatorn vid
påfyllnadsbehållaren 30 syns mörk finns
det tillräckligt med sköljglansmedel.
Obs!
Använd endast
sköljglansmedel avsett för
diskmaskiner för hushållsbruk.
Torka upp eventuellt spill av
sköljglansmedel med en trasa
eftersom det annars kan bildas
alltför mycket skum vid nästa
diskning.
8
Sköljglanspåfyllningsindikator
sv
Olämpligt diskgods
Följande bör ej diskas i maskin:
Bestick och annat diskgods av trä. De
lakas ur och blir fula. Vidare är limmet
som används är inte avsett för så höga
temperaturer.
Ömtåliga glas med dekor, konstglas
och vaser, antika eller oersättliga
föremål. Dekor på sådana föremål tål ej
maskindisk.
Dessutom kan följande ej maskindiskas:
Plastföremål som ej tål hett vatten, föremål
av koppar och tenn, utanpåliggande dekor,
föremål av aluminium och silver kan
missfärgas och blekas. Även vissa sorters
glas (t.ex. föremål av kristallglas) kan efter
ett antal diskningar bli matta. Vidare
lämpar sig inte material som suger upp
vatten som svampar och disktrasor för
maskindisk.
Ett gott råd!
Köp hädanefter endast sådant som går att
diska i maskin.
Skador på glas och porslin
Orsaker:
Typ av glas och tillverkningssätt.
Diskmedlets kemiska sammansättning.
Vattentemperatur och programmets
längd.
Rekommendation:
Använd glas och porslin som enligt
tillverkaren kan diskas i maskin.
Använd diskmedel som är skonsamt för
diskgodset. Hör dig för hos
diskmedelstillverkarna efter sådant
diskmedel.
Välj kortast möjliga program med lägsta
möjliga temperatur.
För att undvika skador, plocka ut glas
och bestick ur diskmaskinen så snart
som möjligt efter programmets slut.
Obs!
Disk som smutsats ner av
aska, vax, smörjfett eller färg
får ej placeras i diskmaskinen.
9
sv
Plocka in disk
Plocka in disk
Kastruller
Undre diskkorg
26
Avlägsna först större matrester. Det är inte
nödvändigt att skölja under rinnande
vatten. Ordna disken så här:
Ställ koppar, glas, grytor osv. upp och
ned.
Ställ diskgods med fördjupningar på
snedden så att vattnet kan rinna av.
Ställ diskgodset så att det står stadigt
och inte kan välta.
Ställ disken så att de båda spolarmarna
kan rotera fritt när diskmaskinen är
igång.
mycket små servisdelar skall inte diskas i
maskinen, eftersom de lätt kan falla ut ur
korgarna.
Tömma maskinen på disk
Bestick
För att undvika att vattendroppar från den
övre korgen faller ned på porslinet i den
nedre korgen, bör man först tömma den
undre och sedan den övre korgen.
Ställ alltid besticken osorterade med
skaften nedåt i bestickkorgen. (Se upp
med knivblad!) Vattenstrålen kommer då
lättare åt varje enskilt bestick.
För att undvika risk för skador, lägg långa
och spetsiga föremål och knivar i
knivlådan (gäller vissa modeller).
Koppar och glas
Övre diskkorg
20
Fällbart tallriksstöd *
* endast vissa modeller
Vikpinnar kan fällas ner för att man lättare
ska kunna få plats med grytor och skålar.
* endast vissa modeller
10
sv
Hyllan *
* endast vissa modeller
Glas på fot och höga glas lutas mot kanten
på hyllan – inte mot annan disk.
Rengöring
Rengöringsråd
Använd i handeln förekommande
maskindiskmedel i olika former som
pulver, flytande eller tablettform (inget
handdiskmedel!).
Det finns tre typer av diskmedel på
marknaden:
1. Fosfat- och klorhaltiga
2. Fosfathaltiga och klorfria
3. Fosfat- och klorfria
Långa föremål som uppläggningsskedar,
salladsbestick, soppslevar eller knivar
läggs på hyllan så att inte spolarmarnas
rotation hindras. Hyllan kan efter behag
svängas in och ut.
Om vattenledningsvattnet är hårt kan vissa
beläggningar förekomma på disken när
man använder fosfatfria maskindiskmedel.
Tag en större mängd diskmedel för att
undvika detta.
Klorfria maskindiskmedel har inte samma
blekande verkan som klorhaltiga medel.
Detta kan leda till att tefläckar eller andra
missfärgningar förstärks.
Gör så här för att avhjälpa detta:
– använd ett starkare diskprogram eller
– tillsätt en större mängd diskmedel eller
– använd ett klorhaltigt diskmedel
Läs på förpackningen för att se om
maskindiskmedlet är lämpligt för diskgods
av silver.
Har du ytterligare frågor rörande
maskindiskmedel, vänd dig till
diskmedelstillverkaren.
11
sv
Diskmedelsfack med
doseringshjälp
Indelningen av diskmedelsfacket hjälper
dig att fylla på rätt mängd. Till nedre
strecket ryms 15 ml och till mittersta
strecket 25 ml diskmedel. Fylls facket helt
och hållet, ryms 40 ml. Fyll inte på mer
diskmedel än vad som rekommenderas på
förpackningen! Disken blir inte renare för
det!
Spartips
När diskgodset endast är
måttligt nedsmutsat, räcker en
något mindre mängd
diskmedel än som anges.
Stäng locket till diskmedelsfacket. Skjut
in (1) locket och tryck lätt (2) så att ett
klickande ljud hörs.
40 ml
25 ml
15 ml
Obs!
Om diskmedelsfacket
fortfarande är stängt, använd
låsregeln för att öppna det.
Fylla på diskmedel
Fyll på diskmedel i facket 31 .
För rätt dosering av diskmedel, läs på
förpackningen.
Vid ”Intensiv”-programmet tillsätts
ytterligare 10–15 ml diskmedel på
luckan.
12
Om du använder diskmedel i tablettform
läs tillverkarens anvisningar om hur du
ska placera tabletterna (t ex bestickkorgen, diskmedelsfacket osv.)
Se till att diskmedelsfacket är stängt
även vid användning av diskmedel i
tablettform.
sv
OBS!
VIKTIG ANVISNING
VID ANVÄNDNING
AV KOMBINERADE
RENGÖRINGSPRODUKTER
Observera följande viktiga anvisningar vid
användning av så kallade kombinerade
rengöringsprodukter (diskmedel), som
skall göra att man inte behöver använda
sköljmedel eller salt:
Några produkter, i vilka sköljmedel
ingår, har optimal effekt endast vid
vissa program.
Vid maskiner med automatikprogram
har kombinationsprodukter oftast inte
önskad effekt.
Produkter, som skall kunna användas
utan tillsats av reningssalt, fungerar
endast inom ett visst
vattenhårdhetsområde.
Om man vill använda
kombinationsprodukter, skall man först
noga läsa den aktuella
bruksanvisningen samt eventuella
anvisningar på förpackningen!
Om man är osäker skall man vända sig till
rengöringsmedelstillverkaren, i synnerhet
om:
Porslinet fortfarande är mycket vått efter
programmets slut.
Kalkbeläggning uppstår.
Reklamationer, som är direkt relaterade till
användningen av denna typ av produkter,
omfattas inte av vår garanti!
13
sv
Programöversikt
I denna översikt visas det maximala antalet program. Se manöverpanelen för de program som finns på
just din maskin.
Diskgods t ex
porslin,
kastruller,
bestick
glas etc
Typ av
matrester
t ex från
Ej ömtåligt
diskgods
soppor, suffléer, såser,
potatis, deg, ris, ägg,
stekta rätter
soppor, potatis,
deg, ris, ägg,
stekta rätter
kaffe, kakor,
mjölk, korv, kalla
drycker, sallad
stor
liten
mycket liten
Mängden
matrester
Matresternas
beskaffenhet
Blandat
starkt vidhäftande/
intorkat
fögavidhäftande/intorkat
Diskprogram
Intensiv
70°
Normal
65°
Eco
50°
Programförlopp
Fördiskning
50°
Fördiskning
Fördiskning
Huvuddisk
70°
Huvuddisk
65°
Huvuddisk
50°
Mellansköljning
Mellansköljning
Mellansköljning
Mellansköljning
Mellansköljning
Mellansköljning
Mellansköljning
Sköljglanssköljning
70°
Sköljglanssköljning
65°
Sköljglanssköljning
55°
Sköljglanssköljning
70°
Torkning
14
Torkning
spola av
diskgodset
om det ska
förvaras i
disk-maskin
en flera
dagar före
diskningen
Torkning
Express
35°
Fördiskning
Fördiskning
Huvuddisk
35°
sv
Diskning
Programval
I programöversikten hittar du en
förteckning över alla program. Välj
program utifrån följande:
diskmängd
diskgods
smutsighetsgrad
I nedre delen av programöversikten hittar
du aktuellt programförlopp med tillhörande
data.
Ett exempel:
för blandat,
Använd normalprogrammet
mycket nedsmutsat diskgods med
intorkade matrester.
Spartips
Om maskinen inte är full räcker
det ofta med det näst svagaste
programmet.
Programdata
Angivna data gäller normala förhållanden.
På grund av:
olika diskmängd
tilloppsvattnets temperatur
vattenledningstryck
omgivningstemperatur
nätspänningstoleranser
och de maskinavhängiga toleranserna
(t ex temperatur, vattenmängd, ...)
kan större avvikelser uppträda. Vid
överkorgsdiskning kan energi- och
vattenförbrukningen minskas med ca 1/4.
Vattenförbrukningsvärdena hänför sig till
inställd nivå 2 för vattenhårdheten.
Starta maskinen
Slå på huvudströmbrytaren 1 .
Indikatorerna för senast valda program
lyser. Detta program körs om ingen
annan programtangent 6 trycks in.
Programmet startar automatiskt.
Programslut
Programmet är avslutat när
programslutsindikatorn 3 och indikatorn
för det pågående programmet lyser.
Stänga av maskinen
Några minuter efter programmets slut:
Slå ifrån huvudströmbrytaren 1 .
Skruva åt vattenkranen. Detta är
speciellt viktigt då maskinen inte ska
användas under en längre tid t ex vid
semester (behövs ej då Aquastop
används).
Ta ut diskgodset när det svalnat.
Avbryta programmet
Slå ifrån huvudströmbrytaren 1 .
Ljusindikatorn slocknar. Programmet
lagras.
Låt i följande fall luckan stå på glänt
några minuter innan du stänger den:
– vid varmvattenanslutning
– när maskinen redan värmts upp och
luckan öppnats.
I annat fall kan luckan gå upp på grund
av utvidgning.
För att fortsätta programmet; slå på
huvudströmbrytaren igen.
15
sv
Avbryta program (reset)
Endast när huvudströmbrytaren är
inkopplad:
Håll samtidigt programtangenterna A
och C intryckta under ca 3 sekunder.
Programförloppet tar ca 1 minut.
Programslutsindikatorn och indikatorn
för det pågående programmet tänds.
Stäng därefter av huvudströmbrytaren
1 .
Stäng diskmedelsfacket 31 .
Slå åter på huvudströmbrytaren 1 för att
på nytt starta maskinen. Välj därefter
önskat program.
Programbyte
Programbyte är möjligt inom 2 min efter
det att diskmaskinen slagits på.
Skulle det därefter vara nödvändigt att
byta program kommer redan påbörjade
programavsnitt (t ex huvuddisk) att
slutföras.
Underhåll och skötsel
Regelbundet underhåll och regelbundna
kontroller av maskinen gör att du
förhoppningsvis eliminerar fel innan de
uppstår. Detta spar tid och energi. Därför
bör du då och då granska diskmaskinen
noga.
Diskmaskinen i dess helhet
Kontrollera om det finns fett- och
kalkavlagringar inuti diskmaskinen.
Om du upptäcker sådana avlagringar:
Fyll diskmedelsfacket med diskmedel.
Starta diskmaskinen utan disk med det
program som har den högsta
temperaturen.
Rengöra tätningslisten:
Torka av listen regelbundet med en
fuktig trasa för att avlägsna avlagringar.
Specialsalt
Kontrollera saltpåfyllningsindikatorn
Om nödvändigt, fyll på salt.
27
.
Sköljglansmedel
Kontrollera mängden sköljglansmedel i
behållaren för sköljglansmedel 30 . Fyll
om nödvändigt på mer sköljglansmedel.
Silar
Silarna 28 fångar upp grova matrester så
att de inte kommer in i pumpen. Dessa
rester kan ibland täppa till silarna.
Kontrollera efter varje diskning om det
fastnat något i silarna.
Lossa silcylindern och ta ut silarna.
Silarna sitter ihop och kan inte tas isär.
Avlägsna grova matrester och rengör
silarna under rinnande vatten.
16
sv
Spolarmar
Kalk och smuts från diskvattnet kan sätta
igen munstycken och lagren till
spolarmarna 22 24 .
Montering:
Sätt in silarna och skruva fast med
silcylindern.
Kontrollera att inte munstyckena på
spolarmarna är igensatta med
matrester.
I förekommande fall, ta bort den undre
spolarmen 24 .
Skruva loss den övre spolarmen 22 .
Rengör spolarmarna under rinnande
vatten.
Snäpp fast respektive skruva fast
spolarmarna.
Spolarmar
17
sv
Felsökning
Enklare fel man själv kan
avhjälpa
Av erfarenhet vet vi att de flesta fel som
uppträder vid daglig användning lätt kan
avhjälpas utan åtgärd från serviceverkstad. Detta sparar naturligtvis kostnader och du behöver inte vänta på att
felet ska åtgärdas. Följande översikt är
avsedd att vara till hjälp för dig att hitta och
åtgärda felet.
Fel
... när du sätter igång maskinen
Diskmaskinen startar inte
Trasig säkring i elskåpet
Stickkontakten sitter inte ordentligt
i vägguttaget.
Luckan till diskmaskinen är inte
ordentligt stängd.
Programtangenten är inte intryckt.
Vattenkranen är inte öppen.
Silen i vattenslangen är igentäppt.
Silen finns vid anslutningen till
Aquastop resp. tilloppsslangen.
... i maskinen
Undre spolarm roterar trögt
Spolarmen igensatt av skräp eller
matrester.
Locket till diskmedelsfacket går
inte att stänga
Behållaren överfylld.
Intorkade rester av diskmedel
blockerar mekaniken.
Kontrollamporna släcks inte efter
avslutad diskning
Huvudströmbrytaren är fortfarande
tillslagen.
Diskmedelsrester kvar i
diskmedelsfacket
Diskmedelsfacket var fuktigt när
du fyllde på det. Tillsätt diskmedel
endast i torrt diskmedelsfack.
Prova ev. diskmedel av ett annat
fabrikat.
Vatten kvar i diskmaskinen efter
avslutat program
Avloppsslangen är igentäppt eller
böjd.
Avloppspumpen är igentäppt.
Silarna är igentäppta.
Programmet är ännu inte avslutat.
Avvakta programslut
(programslutsindikatorn lyser).
Tryck på ”Reset”.
... vid diskning
Obs!
Tänk på följande:
Reparationer skall endast
utföras av behörig fackman.
Reparationer, som inte utförts
på ett sakkunnigt sätt kan
orsaka betydande skada och
innebära fara för användaren.
Ovanligt mycket lödder
Handdiskmedel i
sköljglansmedelsfacket.
Utspillt sköljmedel kan leda till
alltför kraftig skumbildning vid
nästa diskomgång. Torka därför
bort utrunnet sköljmedel med en
trasa.
Diskmaskinen stannar under
diskningen
Strömavbrott.
Vattentillförseln avbruten.
Slagljud vid diskning
Spolarmen tar i disken.
18
sv
Slamrande ljud vid diskning
Disken är inte placerad på rätt sätt.
Slagljud vi påfyllningsventilen
Beror på hur vattenledningen är
placerad och har ingen inverkan
på funktionen. Kan ej åtgärdas.
... på diskgodset
Matrester sitter kvar på delar av
diskgodset
Disken har inte placerats på rätt
sätt. Vattnet har inte kommit åt
disken.
För mycket disk i korgarna.
Diskgodset tar i varann.
För lite diskmedel.
Det behövs ett kraftigare diskprogram.
Spolarmarna har inte kunnat rotera
fritt på grund av att diskgods varit i
vägen.
Munstyckena i spolarmarna
igentäppta av matrester.
Silarna är igentäppta.
Silarna är felmonterade.
Avloppspumpen igensatt.
Diskgods av plast missfärgat
För lite rengöringsmedel.
Diskmedlet har för lite blekande
effekt. Använd ett diskmedel som
innehåller klor.
Vit beläggning på disken, t ex
mjölkaktig beläggning på glas
För lite rengöringsmedel.
För låg dosering av sköljglansmedel.
Specialsalt har inte fyllts på trots
hårt vatten.
Avhärdningsanläggningen inställd
på för lågt värde.
Locket på saltbehållaren är inte
åtdraget.
Om fosfatfritt diskmedel används,
prova fosfathaltigt diskmedel som
jämförelse.
Disken blir inte torr
Du har valt ett program utan
torkning.
För lite sköljglansmedel.
Du tog ut disken för snabbt.
Glasen får ett glanslöst utseende
För lite sköljglansmedel. Välj högre
inställning.
Te eller läppstiftsrester finns kvar
Diskmedlet har alltför lite blekande
effekt.
Du har valt för låg temperatur.
Rostfläckar på besticken
Besticken inte tillräckligt rostbeständiga.
Salthalten i vattnet för hög.
Locket till saltbehållaren inte
tillräckligt åtskruvat.
Alltför mycket salt fylldes på vid
saltpåfyllningen.
Glasen blir matta och missfärgade;
beläggningarna kan inte torkas bort
Olämpligt diskmedel har använts.
Glasen tål ej maskindisk.
Glas och bestick blir randiga,
glasen får ett metalliskt utseende
För hög dosering av sköljglansmedel.
19
sv
Ringa en serviceverkstad
Om felet inte kunnat avhjälpas med
ledning av våra anvisningar bör du ringa
service. Närmaste serviceverkstad hittar
du i förteckningen över serviceverkstäder.
Anteckna uppgifterna från typskylten innan
du tar kontakt med serviceverkstaden.
Typskylten sitter på luckan till
diskmaskinen. Notera typnumret (1) och
tillverkningsnummer (2).
1
FD
2
OBS!
Tänk på att besök av
servicetekniker på grund av
onödig utryckning
(felmanövrering eller ett av de
beskrivna felen) inte är
kostnadsfritt ens under
garantitiden.
20
Råd
Råd beträffande skrotning
Uttjänta diskmaskiner är inte värdelöst
avfall!
Genom miljöriktig skrotning kan värdefulla
råvaror återvinnas.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Klipp
av anslutningssladden så nära
diskmaskinen som möjligt och avlägsna
sladd och stickkontakt.
Förstör låset. På så vis kan du förhindra
att lekande barn låser in sig i
diskmaskinen och utsätter sig för livsfara.
Tack vare förpackningen skyddas din nya
diskmaskin på vägen till dig.
Allt förpackningsmaterial är skonsamt mot
naturen och återanvändbart.
Hjälp till genom att ta hand om
förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt
sätt.
Låt inte barn leka med emballaget!
Kvävningsrisk på grund av wellpapp och
plast.
Hör med din kommun eller ditt lokala
renhållningsverk om vad som gäller.
Allmänt
Inbyggnadsmaskiner som i efterhand
ställs upp som vanliga fristående
diskmaskiner måste förses med
tippskydd t ex med skruvar i väggen
eller placeras under en arbetsskiva som
är fastskruvad i skåp på båda sidorna.
sv
Installation
Anlita en fackman för att ansluta
diskmaskinen. Data för tilloppsledning
och avlopp samt de elektriska
anslutningsvärdena måste motsvara
kraven. Se nedan samt i monteringsanvisningen.
Vidta följande åtgärder i den ordning de
står:
– Kontrollera maskinen vid leverans
– Ställ upp maskinen
– Anslut avloppet
– Anslut färskvattenledningen
– Anslut till nätet
Leverans
Diskmaskinen har genomgått en noggrann
funktionskontroll på fabriken. Därifrån
återstår små vattenfläckar i maskinen.
De försvinner efter första diskningen.
Uppställning
Nödvändiga inbyggnadsmått står
i monteringsanvisningen. Ställ maskinen
vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna
och på stadigt underlag.
Avloppsanslutning
Se installationsanvisningen för
nödvändiga uppgifter. Montera
i förekommande fall vattenlås med
avloppsmuff. Anslut avloppsslangen
med hjälp av bifogade delar till
vattenlåsets avloppsmuff.
Se till att inte avloppsslangen ligger i veck,
är klämd eller har trasslat in sig. (Se till att
inget slanglock hindrar avloppsvattnet från
att rinna!)
Färskvattenanslutning
Se installationsanvisningen och anslut
färskvattenanslutningen till vattenkranen
med hjälp av bifogade delar. Se till att inte
färskvattenanslutningen ligger i veck,
är klämd eller har trasslat in sig.
När maskinen byts ut måste alltid en ny
vattenanslutningsslang användas. Den
gamla får inte återanvändas.
Se till att inte färskvattenanslutningen
ligger i veck, är klämd eller har trasslat
in sig.
Vattentryck:
minst 0,5 bar, högst 10 bar. Vid högre
vattentryck : Koppla en
tryckreduceringsventilen före
diskmaskinen.
Vattentillförsel:
minimum 10 liter/minut
Vattentemperatur:
företrädesvis kallvatten.
Elektrisk anslutning
Diskmaskinen får endast anslutas till ett
jordat vägguttag, 230 V växelström.
Beträffande säkring, se typskylten 33 .
Vägguttaget måste sitta nära diskmaskinen och vara lätt tillgängligt.
Ändringar i anslutningen får endast utföras
av fackman.
Vid användning av jordfelsbrytare får man
endast använda en typ med beteckningen
. Endast denna jordfelsbrytare
garanterar att nu gällande föreskrifter följs.
Demontering
Det är viktigt att demonteringen sker i rätt
ordning: Avskilj först maskinen från nätet.
Dra ut nätkontakten.
Skruva av vattentillförsel
Lossa avlopps- och färskvattenanslutningen.
Lossa skruvarna under bänkskivan.
Demontera sockeln om sådan finns.
Dra ut diskmaskinen. Se till att slangen
inte fastnar.
Transport
Töm diskmaskinen. Säkra lösa delar.
Transportera maskinen upprätt.
Om inte maskinen transporteras
upprätt, kan vattenrester hamna i
maskinens styrutrustning och därför
medföra fel i programmen.
Frostsäkerhet
Om maskinen står i ett utrymme med
frostrisk (t ex en sommarstuga), måste
maskinen tömmas helt och hållet samt alt
slangarna är avkopplade.
Stäng vattenkranen, lossa tilloppsslangen
och låt vattnet rinna ut.
21
no
Sikkerhetshenvisninger
Ved leveringen
Kontroller emballasjen og
oppvaskmaskinen at det ikke er
oppstått transportskader. Ikke ta
i bruk et apparat som er skadet, men
ta kontakt med leverandøren.
Kvitt deg med emballasjen på
forskriftsmessig måte.
Bølgepappen består stort sett av
gammelt papir.
Styropor formdelene er skummet
FCKW-fritt.
Trerammen (dersom denne finnes) er
laget av resttre og er ubehandelt.
Båndene (dersom disse finnes) består
av polypropylen (PP).
Ved installasjonen
Foreta oppstillingen og tilkoplingen
i henhold til installasjons- og
monteringsanvisningen.
Ved installasjonen må oppvaskmaskinen ikke være tilkoplet
strømnettet.
Vær sikker på at beskyttelsesledersystemet på den elektriske
installasjonen i huset er forskriftsmessig
installert.
De elektriske tilkoplingsbetingelsene og
angivelsene på typeskiltet på maskinen
må stemme overens.
Monter underskaps- og integrerbare
maskiner kun under en gjennomgående
arbeidsbenk som er skrudd sammen
med naboskap, slik at stabiliteten er
sikret.
Etter at maskinen er satt opp må det
være fri tilgang til stikkontakt.
22
Daglig drift
Oppvaskmaskinen er beregnet kun for
bruk i husholdninger og kun til den
bruken som er angitt, nemlig: Vask av
oppvask fra husholdning.
Ikke stå på eller sett deg på døren når
den er åpen. Maskinen kan vippe.
Vannet i maskinen er ikke drikkevann.
Ikke hell løsemidler inn i maskinen. Det
er fare for eksplosjon.
Åpn døren forsiktig dersom programmet
er i gang. Det er fare for at det kan
sprute vann ut av maskinen.
Dersom det er barn i
husholdningen
Ikke la barn leke med
oppvaskmaskinen og ikke la dem
betjene den.
Hold småbarn borte fra vaskepulver og
glansmiddel.
Hold småbarn borte fra den åpne
oppvaskmaskinen, det kan være rester
av oppvaskpulver der.
Dersom skader skulle oppstå
Reparasjoner og inngrep må kun
foretas av fagfolk.
Ved reparasjoner og inngrep må
støpselet på maskinen trekkes ut eller
sikringen må skrues ut. Trekk i
støpselet, ikke i ledningen. Skru til
vannkranen.
Ved utrangering
Utrangerte maskiner må straks gjøres
ubrukelige for å forhindre at det kan
oppstå uhell. Trekk støpselet ut og
skjær over kabelen. Gjør også dørlåsen
ubrukelig.
Transporter maskinen til et
spesialdeponi.
no
Advarsel
Barn kan bli sperret inn i maskinen (fare
for kvelning) eller bli utsatt for andre farlige
situasjoner.
Derfor: Trekk ut nettstøpselet, skjær over
nettledningen og kast den. Ødelegg
dørlåsen slik at døren ikke lenger kan
lukkes.
Lær maskinen å kjenne
Bildene på betjeningspanelet og på
innsiden av maskinen finner du på den
siste utbrettsiden i betjeningsanvisningen.
Brett ut denne siden før du leser
anvisningen.
Betjeningspanel
Før første gangs vask
1
Før det forlater fabrikken, blir Deres
apparat testet. For å fjerne eventuelle
testvannsrester, vask opp første gang
på høyeste temperatur uten noe
i maskinen. Fyll i oppvaskmiddel,
glansmiddel og eventuelt salt i de
dertil egnede ifyllingskammer.
2
3
4
5
6
Hovedbryter
Døråpner
Indikasjon for programslutt
Indikasjon for påfylling av salt *
Indikasjon for påfylling av
glansmiddel *
Programtaster
* ved noen modeller
Innredningen i maskinen
34
35
36
37
38
39
40
Hva du trenger for første gangs
bruk:
– Salt
– Oppvaskpulver
– Glansmiddel
Bruk utelukkende produkter som er egnet
for oppvaskmaskin.
41
42
43
44
45
46
47
Overkurv
Ekstra bestikkurv for overkurven *
Øvre spylearm
Etagere *
Nedre spylearm
Flottør **
Underkurv
Beholder for spesialsalt med
indikasjon for påfylling og bryter for
innstilling av hårdhetsgraden på
vannet
Siler
Bestikkurv
Beholder for glansmiddel med
indikasjon for påfylling
Beholder for vaskepulver
Lås
Typeskilt
* ved noen modeller
** flottøren sørger for at det ikke kommer
for mye vann inn i maskinen. Den må
kun vedlikeholdes hhv. monteres eller
demonteres av kundeservice.
23
no
Avkalkingsanlegget
For å oppnå et godt vaskeresultat må
oppvaskmaskinen ha bløtt vann, dvs.
vann med lite kalkinnhold, ellers danner
det seg hvite kalkavlagringer på
oppvasken og innvendige beholdere.
Dersom vannet i ledningen har et
kalkinnhold som ligger over en viss
hårdhetsgrad, må vannet myknes,
dvs. avkalkes før det blir brukt
i oppvaskmaskinen.
Dette skjer med hjelp av et spesialsalt
i avkalkningsanlegget til maskinen.
Innstillingen og den nødvendige
saltmengden er avhengig av
hårdhetsgraden til vannet og er som regel
ikke nødvendig i Norge.
Innstilling av
avkalkningsanlegget
Innhent opplysning om hårdhetsgraden
av vannet i vannledningen din. Dette får
du vite hos vannverket eller hos
kundeservice.
Slå opp i tabellen og finn
innstillingsverdien.
Hold programtasten B trykket og slå
på hovedbryteren 1 .
Indikasjonen 4 blinker og tastene
A og B lyser.
(Hårdhetsinnstillingsverdien er fra
fabrikken satt på 2).
Dersom du vil forandre innstillingen:
Trykk programtasten B .
Med hvert trykk forhøyes
innstillingsverdien med ett trinn (0–3).
Når tastene A , B og C lyser, er
den maksimale verdien for hårdhet
nådd.
Dersom hårdhetsverdien blir forhøyet
igjen, slukkes lampen og
innstillingsverdien settes på 0 igjen
(det lyser ingen lampe på tastene).
Slå av hovedbryteren 1 . Den innstilte
verdien er lagret i apparatet.
For regenerering av mykningsanlegget for
vann, trenges det ca. 4 liter vann.
Vannforbruket for hver vaskeomgang
forhøyes alt etter mykningsinnstilling med
0 til 4 liter.
Vannhårdhetstabell
_dh
_fH _Clarke mmol/
l
B
Reset
0–6
0–11
0–8
7–16
12–29
9–20 1,2–2,9
1
17–21 30–37 21–26 3,0–3,7
2
22–35 38–60 27–44 3,8–6,2
3
24
0–1,1
A
0
C
no
Påfylling av spesialsalt
Saltets virkemåte
Med hjelp av saltet blir komponentene
som danner seg og blir harde fjernet fra
vannledningen.
Skru av lokket på beholderen 41 .
Før første igangsetting må du fylle
ca. 1 liter vann inn i saltbeholderen.
Fyll deretter så mye salt på inntil
beholderen er full (maks. 1,5 kg).
Dermed blir vannet hhv.
saltoppløsningen fortrengt og det
renner over.
Fyll kun på salt straks før du vil starte
maskinen, slik at den oppløsningen
som har rent over blir skyllet bort
og ikke blir liggende i bunnen på
maskinen.
Rengjør så innløpsområdet for rester av
salt og skru beholderen til igjen. Pass
på at lokket ikke blir skrudd skjevt på.
Henvisning
Ved innstillingsverdien “0”
trenges det ikke å fylle på salt,
fordi det ved bruken heller ikke
brukes salt. Ved innstillingsverdiene “1” til “3” må det fylles
på salt.
Advarsel
Fyll aldri oppvaskpulver ned
i beholderen for spesialsalt.
Dette kan ødelegge
avkalkningsanlegget.
Indikasjon for etterfylling av
salt
Salt må fylles på når punktet på
saltbeholderlokket 41 ikke lenger er
synlig.
25
no
Fylling av glansmiddel
Glansmiddel blir brukt under vaskingen for
at glassene skal bli klare og resten av
oppvasken blir uten flekker.
Åpn lokket på forrådsbeholderen for
glansmiddel 44 .
Trykk på markeringen på lokket til
glansmiddelkammeret og løft lokket opp
med holderen.
Innstilling av mengden
glansmiddel
Glansmiddelmengden er trinnløs
innstillbar. Glansmiddelreguleringen er
innstilt på 4 fra fabrikken.
Du må kun forandre på innstillingen av
glansmiddelreguleringen dersom
oppvasken får striper (drei retning –) eller
dersom det blir vannflekker igjen på
oppvasken (drei i retning +).
44
Fyll glansmiddel inn i åpningen inntil
indikasjonen blir mørk.
Lukk lokket til slik at det smekker på.
Glansmiddel-regulering
Indikasjon for etterfylling av
glansmiddel
Så lenge indikasjonen for etterfylling av
glansmiddel 44 er mørk, er det
tilstrekkelig glansmiddel i maskinen.
Henvisning
Bruk kun glansmiddel
som er beregnet for
husholdningsmaskiner.
Dersom glansmiddelet renner
over, kan dette føre til for mye
skumdannelse ved neste vask.
Derfor bør du fjerne overflødig
glansmiddel med en klut.
26
Indikasjon for påfylling av
glansmiddel
no
Ting som ikke er egnet for
oppvaskmaskin
Du bør ikke vaske følgende ting
i oppvaskmaskinen:
Bestikk- og gjenstander som er laget av
tre. De tørker ut på grunn av vannet og
ser stygge ut; den limen som blir brukt
på tre er heller ikke egnet for de høye
temperaturene.
Ømfintlige glasser med dekor,
kunsthåndverksgjenstander og vaser,
spesielle ting som f. eks. er antikk eller
som er spesiell verdifulle. Gammel
dekor er ikke egnet for oppvaskmaskin.
Dessuten er kunststoffdeler som er
ømfintlige overfor varmt vann ikke egnet,
også kobber og tinn og dekorer som er
malt oppå. Aluminium- og sølvgjenstander
kan bli misfarget og bli blasse. Også noen
glasstyper som (f. eks. krystallgjenstander)
kan bli blinde etter gjentatt vask
i oppvaskmaskinen. Gjenstander
som suger seg full av vann som f. eks.
svamper eller kluter må heller ikke vaskes
i oppvaskmaskinen.
Anbefaling:
Kjøp kun servise som er egnet for
oppvaskmaskin.
Henvisning
Ting som er smusset med
aske, smøreolje eller farge,
må ikke vaskes
i oppvaskmaskinen.
Skader på glass og oppvask
Årsaker:
Glasstype og –produksjonsmåte.
Kjemisk sammensetning av pulveret.
Vanntemperatur og programmets
varighet.
Anbefaling:
Bruk glass og porselen som er godkjent
for oppvaskemaskin fra fabrikken.
Bruk vaskepulver som kjennetegnet
som ”skånende” for oppvasken,
eventuelt må du forhøre deg hos
produsenten av vaskemiddel.
Velg helst et program som har lav
temperatur og en kort programvarighet.
For å unngå skader, må glass og
bestikk tas ut av oppvaskmaskinen så
snart som mulig etter programslutt.
27
no
Plassering av oppvasken
Innsetting av oppvask
Kjeler
Nedre oppvaskkurv
40
Fjern grove matrester.
Det er ikke nødvendig å skylle av
oppvasken under rennende vann.
Plasser oppvasken slik at
alle skåler, kopper, glass, kasseroller
osv. står med åpningen nedover
deler som er buet eller som har
fordypninger må stilles på skrå, slik at
vannet kan renne ut
alt står sikkert og ikke kan velte
begge spylearmene kan arbeide fritt
uten hindringer.
Svært små gjenstander bør ikke vaskes i
maskinen, da disse lett kan falle ut av
kurvene.
Rydd ut serviset
Bestikk
For å unngå at vanndråper faller fra
overkurven og ned på gjenstander i
underkurven, anbefales det at du først
rydder ut av overkurven og deretter
underkurven.
Bestikk bør alltid settes inn usortert og
med spiseflaten oppover (vær forsiktig
med knivblad). Vannspruten når således
de enkelte delene bedre.
For å unngå skade, må lange og spisse
deler, såsom også kniver, legges oppå
etasjeren eller (på noen modeller) på
knivetasjeren (fåes som ekstra tilbehør).
Kopper og glass
Øvre oppvaskkurv
34
Omklaffbare pigger *
* ved noen modeller
Holderne kan klaffes om for bedre å kunne
plassere kasseroller og boller.
* ved noen modeller
28
no
Stativ *
* ved noen modeller
La høye glass med stett hvile mot stativet
– ikke mot andre gjenstander.
Oppvaskpulver
Henvisning om oppvaskpulver
I oppvaskmaskinen din kan du bruke de
vanlige oppvaskmidlene som er beregnet
for oppvaskmaskiner enten i flytende
eller i pulverform, hhv. TABS. (ikke bruk
oppvasksepe som er beregnet for
oppvask for hånd!).
Det finnes for tiden tre typer
oppvaskpulver på markedet:
1. Fosfat- og klorholdige merker
2. Fosfatholdige og klorfrie merker
3. Fosfat- og klorfrie merker
Lange deler, forskjærs- og salatbestikk,
røreskjeer eller kniver finner plass på
stativet, slik at de ikke er til hindring for
sprutarmene. Stativet kan svinges inn- og
utover alt etter ønske.
Dersom du bruker fosfatfritt
rengjøringsmiddel, kan det ved svært
hårdt vann komme til å danne seg hvite
avlagringer på oppvasken og på veggene
av beholdere. Disse lar seg fjerne ved å
øke doseringen av oppvaskpulveret.
Klorfrie midler har en mindre blekevirkning.
Dette kan føre til at f.eks. fargen fra te blir
sittende igjen i koppene, eller at
kunststoffdeler blir misfarget.
Det kan hjelpe å:
– bruke et sterkere vaskeprogram, eller
– bruke en større mengde oppvaskpulver
– bruke klorholdig oppvaskpulver.
Du finner informasjon på pakningen om
oppvaskpulveret er egnet for sølv.
Dersom du har flere spørsmål, så henvend
deg til forbrukeravdelingen hos
produsentene for oppvaskpulver.
29
no
Pulverkammer med
doseringshjelp
Doseringsinnstillingen i pulverkammeret
hjelper deg å fylle på riktig mengde.
Kammeret rommer 15 ml til den underste
streken, til streken i midten 25 ml. Når det
er helt fullt rommer det 40 ml pulver.
40 ml
25 ml
15 ml
Henvisning
Dersom pulverkammeret er
lukket, så trykk på knappen for
å åpne det.
Fylling av pulver
Fyll pulveret inn i kammeret 45 .
For korrekt dosering bør du ta hensyn til
henvisningene på pakningen fra
produsenten av oppvaskpulveret.
Ved “Intensiv”-programmet heller du ca.
10–15 ml pulver ned på innsiden av
døren i tillegg.
30
Sparetips
Når oppvasken ikke er så
veldig skitten, er det
tilstrekkelig å bruke litt mindre
oppvaskpulver.
Luk pulverkammeret. Skyv på (1) lokket
og trykk lett (2) slik at du tydelig hører at
det smekker i.
Dersom du foretrekker
vaskepulvertabletter, se etter på
pakningen hvor disse plasseres best
(f.eks. i bestikkurven, i pulverkammeret
osv,).
Pass på at lokket på pulverkammeret er
lukket, også når du bruker
vaskepulvertabletter.
no
OBS!
VIKTIG OPPLYSNING
VED BRUK AV
KOMBINERTE
RENGJØRINGSPRODUKTER
Vær klar over følgende viktige
opplysninger i forbindelse med bruk av
såkalte kombinerte rengjøringsprodukter,
som skal eliminere behovet for blant annet
glansmiddel og salt:
Visse produkter som inneholder
glansmiddel oppnår bare optimal
virkning ved bruk av visse programmer.
På maskiner med
automatikkprogrammer har slike
produkter som oftest ikke den ønskede
virkningen.
Produkter som skal eliminere behovet
for regeneringssalt kan bare benyttes
dersom vannets hardhetsgrad ligger
innenfor bestemte grenser.
Dersom du vil benytte slik
kombiprodukter, må du nøye lese
bruksanvisningen til disse produktene
og evt. veiledninger på forpakningen!
Hvis du er i tvil, ta kontakt med
produsenten av rengjøringsmiddelet,
spesielt i følgende tilfeller:
Gjenstandene er svært våte etter
programslutt.
Det dannes kalkbelegg på vaskede
deler.
Ved reklamasjoner som har direkte
sammenheng med bruk av disse
produktene, bortfaller alt garantiansvar fra
vår side!
31
no
Programoversikt
I denne oversikten er det maks. mulige programantallet framstilt. Det tilsvarende programmet for ditt
apparat finner du på betjeningspanelet.
Oppvasktype
f.eks. porselen,
panner,
bestikk,
glasser
osv.
Type matrester,
f.eks. fra
Ikke
ømfintlig
Supper, gratenger,
saus, poteter, deigmat,
ris, egg, stekt mat
Supper, poteter,
deigmat, ris, egg,
stekt mat
Kaffe, kaker,
melk, pølsemat,
kalde drikker,
salat
Mye
lite
veldig lite
Mengde
matrester
Tilstanden på
matrestene
Vaskeprogram
blandet
Kleber mye
Intensiv
70°
Programforløp Forvask 50°
Øko
50°
Forvask
Forvask
Hurtig
35°
Vask 35°
Mellomskyll
Mellomskyll
Mellomskyll
Mellomskyll
Mellomskyll
Glansskyll
65°
Glansskyll
55°
Mellomskyll
Glansskyll
70°
Tørking
Mellomskyll
Tørking
Tørking
Forvask
Forvask
Vask 50°
Vask 65°
Glansskyll
70°
32
Kleber lite
Normal
65°
Vask 70°
Oppvasken
må skylles
når den
skal stå
i flere
dager i
oppvaskma
skinen.
no
Oppvask
Programutvalg
Avhengig av type oppvask og mengden,
hhv. også tilstanden av matrestene, kan
du finne fram til det riktige programmet ved
hjelp av programoversikten.
Det tilhørende programforløpet og
programdata finner du i den underste
delen av programoversikten.
Et eksempel:
For blandet oppvask med mange
matrester som kleber mye, kan du bruke
programmet “Normal” .
Sparetips
Dersom maskinen ikke er full,
er det ofte tilstrekkelig å velge
et lavere vaskeprogram.
Programdata
De angitte programdata referer til
normalbetingelser.
På grunn av:
forskjellig mengde oppvask
tilløpstemperatur på vannet
trykket i vannledningen
Omgivelsestemperatur
Nettspenningstoleranser
og de toleransene som er betinget av
maskinen selv (f.eks. temperatur,
vannmengde,...)
kan det oppstå større avvik.
Vannforbruksverdiene er beregnet på at
innstillingen for vannets hardhet er på 2.
Slik starter du maskinen
Slå på hovedbryteren 1 .
Indikasjonen for det programmet som
ble valgt sist vises på
betjeningspanelet.
Dette programmet starter dersom du
ikke trykker en annen programtast 6 .
Programmet starter automatisk.
Programslutt
Programmet er avsluttet når
programslutt-indikasjonen 3 og
indikasjonen for et utløpte programmet
lyser.
Avslåing av maskinen
Noen minutter etter programslutt:
Slå av hovedbryteren 1 .
Skru til vannkranen (faller bort ved
Aquastop).
Etter avkjølingen tas oppvasken ut av
maskinen.
Avbryting av programmet
Slå av hovedbryteren 1 .
Lysindikasjonen slukkes. Programmet
forblir i minnet.
Ved tilkopling av varmtvann eller når
maskinen allerede har varmet opp
vannet og døren er blitt åpnet, må
døren først settes på sprekk i noen
minutter, før den lukkes.
Ellers kan dette føre til ekspansjon og
døren springer opp igjen.
For å fortsette programforløpet, slås
hovedbryteren på igjen og døren
lukkes.
33
no
Avbryting av programmet
(reset)
Kun når hovedbryteren er slått på:
Trykk samtidig på programtastene A
og C i ca. 3 sek.
Programforløpet varer i ca. 1 min.
Programslutt-indikasjonen og
indikasjonen for det utløpende
programmet lyser.
Slå deretter av hovedbryteren 1 .
Lukk vaskemiddelskuffen 45 .
For ny start slås hovedbryteren 1 på
igjen og ønsket program velges.
Programskift
Etter at maskinen er slått på, er en
programskift mulig innen 2 minutter.
Dersom det etter at denne tiden er ute er
nødvendig med et programskift, blir
programavsnitt som allerede er begynt
(f.eks. rengjøring) ført til ende.
Vedlikehold og pleie
Regelmessig kontroll og vedlikehold av
maskinen hjelper til å unngå at det oppstår
feil. Dette sparer tid og ubehageligheter.
Derfor bør du av og til kaste et
oppmerksomt blikk på oppvaskmaskinen
din.
Maskinens helhetstilstand
Kontroller maskinen innvendig at den ikke
har avleiringer av fett eller kalk.
Dersom du oppdager slike avleiringer, må
du
Fylle beholderen med pulver og la
maskinen vaske en runde uten servise
med høyeste temperatur.
Rengjøring av dørpakningen
Tørk av dørpakningen regelmessig
med en fuktig klut for å fjerne
avleiringer.
Spesialsalt
Kontroller indikasjonen for etterfylling av
salt 41 . Om nødvendig må det etterfylles
salt (kun hvis hardt/kalkholdig vann).
Glansmiddel
Kontroller nivået i beholderen 44 . Om
nødvendig må det etterfylles glansmiddel.
Silene
Silene 42 holder grovt smuss i
vaskevannet borte fra pumpen. Dette
smusset kan av og til stoppe til silene.
Etter hver vaskeomgang bør silene
skylles og kontrolleres at alle
gjenstander er fjernet.
Skru silsylinderen av og ta silene ut.
Silene er satt sammen og kan ikke tas
fra hverandre.
Fjern grovt smuss og rengjør dem
under rennende vann.
34
no
Spylearmene
Kalk og smuss fra vaskevannet kan
blokkere dysene og svingningene til
spylearmene 36 og 38 .
Innsetting igjen:
Sett inn silene og skru dem fast med
silsylinderen.
Kontroller dysene på spylearmene for
forstoppelse av matrester.
Om nødvendig tas den nedre
spylearmen 38 av oppover.
Skru av den øvre spylearmen 36 .
Rengjør spylearmene under rennende
vann.
Sett spylearmene inn igjen hhv. skru
dem på igjen.
Spylearmer
35
no
Feilsøking
Små feil som du kan rette på
selv
Erfaringsmessig har det vist seg at de
fleste feil som oppstår ved den daglige
driften lar seg rette på, uten at du trenger å
ringe til kundeservice. Dette sparer
selvsagt kostnader og gjør at maskinen
snart er klar til bruk igjen. Den
etterfølgende oversikten skal hjelpe deg
fort til å finne årsaken til feilen.
Forstyrrelser
... ved start
Maskinen går ikke
Sikringen i huset er ikke i orden.
Støpselet er ikke satt i.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Programtasten er ikke trykket.
Vannkranen er ikke åpen.
Silen i vanntilløpsrøret er
tilstoppet.
Silen befinner seg i tilkoplingen til
aquastopp hhv. vanntilløpet.
... ved apparatet
Nedre sprutarmen dreier seg ikke
Sprutarmen er blokkert av små
gjenstander eller matrester
Lokket på oppvaskpulveret lar seg
ikke lukke
Doseringskammeret er overfylt
Mekanismen er blokkert på grunn
av fastklebte pulverrester
Kontrollampene slukker ikke etter
vaskingen
Hovedbryteren er fremledes på
Rester av pulver kleber fast i
beholderen etter vaskingen
Beholderen var fuktig da det ble
fylt pulver i, fyll kun oppvaskpulver
i beholderen når denne er tørr.
Etter programslutt blir vannet
stående i maskinen
Avløpsslangen er tilstoppet eller er
bøyet.
Avløpspumpen er blokkert.
Silene er tilstoppet.
Programmet er ikke ferdig ennå.
Vent til programmet er ferdig
(programslutt-indikasjonen lyser).
Gjennomfør funksjonen “Reset”.
... ved vaskingen
Pass på
Tenk på at:
Reparasjoner kun må foretas
av en fagmann. Ved ikke
sakkyndige reparasjoner kan
det oppstå store skader og det
kan oppstå fare for brukeren.
Uvanlig skumdannelse
Det er sannsynlig vanlig
oppvasksepe i
glansmiddelbeholderen.
Glansmiddel som havner utenfor
glansmiddelbeholderen kan ved
neste oppvask føre til uønsket
skumdannelse. Fjern derfor spilt
glansmiddel med en klut.
Maskinen stopper opp under
vaskingen
Strømtilførselen er avbrutt.
Vanntilførselen er avbrutt.
Bankelyder under vaskingen
Sprutarmen slår mot en gjenstand.
36
no
Klirrelyder under vaskingen
Kjørlene er ikke skikkelig plassert.
Slaglyder i fylleventilen
Blir forårsaket dersom
vannledningen er blitt forlagt. Dette
har ingen innvirkning på
maskinfunksjonen, og det finnes
ingen mulighet å fjerne disse.
... på oppvasken
Det er matrester igjen på
gjenstandene
Gjenstandene er ikke blitt skikkelig
plassert, vannstrålen kunne derfor
ikke vaske av overflaten skikkelig.
Oppvaskkurven har vært overfylt.
Delene har stått for tett sammen.
Du har brukt for lite oppvaskpulver.
Du har valgt et for svakt
vaskeprogram.
Sprutarmene har ikke kunnet
bevege seg fritt, fordi gjenstanden
har sperret veien.
Dysene på sprutarmen er
tilstoppet av matrester.
Silene er tilstoppet.
Silene er ikke satt riktig inn.
Avløpspumpen er blokkert.
Kunststoffdeler blir misfarget
Du har brukt for lite oppvaskpulver.
Pulveret har en for liten
blekevirkning. Bruk pulver med
klor.
Det blir igjen hvite flekker på
gjenstandene, glassene får et
melkehvitt belegg.
Du har brukt for lite oppvaskpulver.
Du har innstilt
glansmiddelmengden for lavt.
Du har ikke fylt på salt selv om
vannet er hårdt.
Avkalkningsanlegget er innstilt for
lavt.
Lokket på saltbeholderen er ikke
skrudd skikkelig til.
Dersom du har brukt fosfatfritt
pulver, prøv med fosfatholdig
pulver til sammenligning.
Oppvasken tørker ikke skikkelig
Du har valgt et program uten
tørking.
Glansmiddelmengden er innstilt for
lavt.
Du har tatt gjenstandene for tidlig
ut av maskinen.
Glassene ser matt ut
Glansmiddelmengden er innstilt for
lavt.
Te- eller leppestiftflekker er ikke
fjernet helt
Oppvaskpulveret har for liten
blekevirkning.
Du har valgt en for lav
vasketemperatur.
Det er rustflekker på bestikket
Bestikket er ikke tilstrekkelig
rustfritt.
Saltmengden i vaskevannet er for
høy.
Lokket på saltbeholderen er
ikke skrudd fast.
Ved fyllingen har du helt for
mye salt utenfor beholderen.
Glassene blir melkefargete
belegget lar seg ikke tørke av
Du bruker et vaskepulver som ikke
er egnet.
Glassene er ikke beregnet for
oppvaskmaskin.
Glass og bestikk får striper,
glassene får et metallisk utseende
Glansmiddelmengden er for høyt
innstilt.
37
no
Tilkalling av kundeservice
Dersom det ikke skulle lykkes deg å
utbedre feilen, må du ringe til
kundeservice. Den nærmeste
kundeservice-forhandleren finner du i
kundeservice-fortegnelsen. Oppgi
maskinnummer (1) og FD-nummeret (2).
Disse befinner seg på typeskiltet på døren
til maskinen.
1
FD
2
Obs!
Vær klar over at det vil påløpe
kostnader ved besøk av
servicetekniker på grunn av
feilbetjening eller en av feilene
som er beskrevet her også
under garantiden.
Henvisninger
Henvisning for
avfallshåndtering
Gamle maskiner er ikke verdiløst avfall!
Ved å skaffe bort maskinene på en
miljøvennlig måte, kan det gjenvinnes
verdifulle råstoffer.
Ved utrangerte maskiner må støpselet
trekkes ut og kabelen skjæres over. Kast
dette bort. Gjør også dørlåsen ubrukelig.
Du forhindrer dermed at barn som leker
kan komme til å låse seg inne i maskinen
og derved komme i livsfare.
Under transporten blir den nye maskinen
beskyttet av emballasjen. Alle brukte
emballasjematerialer er miljøvennlige og
kan brukes igjen. Hjelp til å verne miljøet
ved å avskaffe disse materialene på en
forsvarsmessig måte.
Ikke la barn leke med emballasjen. Det
kan oppstå fare for kvelning på grunn av
kartonger og folier.
For aktuelle informasjoner om
avfallshåndtering bør du spørre
fagforhandleren eller kommunen på
hjemstedet ditt.
Generelt
Underbygget- og integrerte apparater
som etterpå skal brukes som
frittstående, må sikres mot at de kan
vippe, f. eks. ved at de skrues fast til
veggen eller ved å montere dem under
en gjennomgående arbeidsbenk.
Denne må være skrudd fast til
naboskapene.
38
no
Installasjon
For at oppvaskemaskinen skal kunne
fungere skikkelig, må den tilkoples
fagmessig. Data angående tilkopling
og avløp såsom de elektriske
tilkoplingsverdiene må tilsvare kravene
som er oppført i de følgende avsnittene
hhv. i monteringsanvisningen.
Under monteringen må rekkefølgen
av arbeidsskrittene følges nøye:
– Kontroll av apparatet ved leveringen
– Plassering
– Tilkopling til avløp
– Tilkopling til ferskt vann
– Elektrisk tilkopling
Levering
Oppvaskmaskinen er blitt grundig
kontrollert på fabrikken at den fungerer
skikkelig. Det kan derfor være at det er
noen vannflekker igjen i maskinen. Disse
forsvinner etter første gangs bruk.
Plassering
Nødvendige monteringsmål finnes
i monteringsanvisningen. Maskinen
stilles opp vannrett med hjelp av
innstillingsføttene. Pass på at den
står sikkert.
Tilkopling til avløp
De nødvendige arbeidsskrittene finnes
i monteringsanvisningen, om nødvendig
må det monteres en sifong med
avløpsstuss. Avløpsslangen tilkoples
sifongen med hjelp av de vedlagte delene.
Pass på at avløpsslangen ikke knekkes,
blir flatklemt eller slynger seg. (Pass på at
ikke noe lokk hindrer vannet i å renne ut).
Tilkopling til ferskt vann
Tilkoplingen til vannledningen foretas
i henhold til monteringsanvisningen og
med hjelp av de vedlagte delene. Pass på
at tilkoplingen ikke knekkes, blir flatklemt
eller slynger seg.
Når apparatet blir skiftet ut, må det alltid
brukes en ny vannslange for vanntilløpet
fra vannforsyningen, en gammel slange
må ikke brukes igjen.
Pass på at tilkoplingen ikke knekkes,
blir flatklemt eller slynger seg.
Vanntrykk:
minst 0,5 bar maksimalt 10 bar. Ved
høyere vanntrykk: må det tilkoples en
trykkreduksjonsventil.
Tilløpsmengde:
minimalt 10 liter/minutt
Vanntemperatur:
helst kalt vann.
Elektrisk tilkopling
Maskinen må kun tilkoples til en 230 V
vekselstrøm stikkontakt som er
forskriftsmessig installert og som har
jordingskontakt. Nødvendig sikring se
typeskiltet 47 .
Stikkontakten må være i nærheten av
oppvaskmaskinen og være fritt tilgjengelig.
Forandringer når det gjelder tilkoplingen
må kun foretas av en fagmann.
Dersom du vil bruke en jordfeilbryter, må
.
det kun brukes slike som har tegnet
Kun disse beskyttelsesbryterne garanterer
at de gyldige foreskriftene blir overholdt.
39
no
Demontasje
Også her er det viktig at rekkefølgen blir
fulgt: Maskinen må skilles fra stømnettet.
Trekk ut stikkontakten.
Skru til vanntilførselen.
Løsne vannutløpet og vanntilløpet.
Løsne festeskruene under arbeidsbenken.
Dersom det finnes en sokkelplate, må
denne fjernes.
Trekk maskinen framover, trekk slangene
forsiktig etter.
Transport
Tøm oppvaskmaskinen. Løse deler må
sikres. Maskinen må kun transporteres
i stående stilling.
Dersom ikke maskinen blir transportert
stående, kan restvannet renne ned i
maskinstyringen og dette kan føre til feil
i programforløpet.
Frostsikkerhet
Står maskinen i et rom der det er fare for
frost, (f.eks. i et feriehus), så må den
tømmes helt for vann .
Lukk vannkranen, løs vanntilløpsslangen
og la vannet renne ut.
40
fi
Turvallisuusohjeita
Toimituksen yhteydessä
Tarkista heti, onko pakkaus tai
astianpesukone vaurioitunut
kuljetuksen aikana. Älä ota vioittunutta
konetta käyttöön. Mikäli epäilet koneen
vaurioituneen, ota yhteyttä koneen
toimittajaan.
Hävitä pakkausmateriaali
asianmukaisesti.
Pahvit on valmistettu suurimmaksi
osaksi jätepaperista.
Styropor-vaahtomuovi ei sisällä
freoneja.
Polyeteenimuovi (PE) on valmistettu
osittain kierrätysmateriaaleista.
Puuosia (mikäli pakkauksessa) ei ole
käsitelty kemiallisesti.
Kiinnityspannat (mikäli pakkauksessa)
ovat polypropeenia (PP).
Asennuksen yhteydessä
Sijoitus ja liitännät on tehtävä
asennusohjeiden mukaisesti.
Asennuksen aikana astiapesukoneen
tulee olla irrotettuna verkosta.
Varmista, että talon
sähkömaadoitusjärjestelmä on
asennettu määräystenmukaisesti.
Sähköverkon liitäntätietojen tulee olla
samat kuin astianpesukoneen
tyyppikilvessä annettujen tietojen.
Asenna kalusteisiin sijoitettava ja/tai
kalusteovella varustettu
astianpesukone aina kiinteän työtason
alle, joka on kiinnitetty ruuveilla
vieressä oleviin kalusteisiin, jotta kone
pysyy tukevasti paikoillaan.
Koneen sijoittamisen jälkeen
pistokkeeseen on päästävä hyvin
käsiksi.
Päivittäisessä käytössä
Käytä astianpesukonetta vain
kotitalouksiin tarkoitettujen astioiden
pesuun.
Älä istu luukun päälle, kone voi
keikahtaa.
Astianpesukoneessa olevaa vettä ei
saa juoda.
Älä kaada liuottimia pesutilaan.
Räjähdysvaara.
Jos luukku on avattava ohjelman
ollessa käynnissä, tee se varovasti.
Koneesta voi roiskua ulos vettä.
Kun perheessä on lapsia
Älä anna lasten käyttää
astianpesukonetta tai leikkiä sillä.
Pidä pesu- ja huuhteluaineet poissa
lasten ulottuvilta.
Älä päästä lapsia avatun
astianpesukoneen lähelle. Koneessa
voi olla vielä pesuainejäämiä.
Vauriotapauksessa
Korjaukset ja muutokset laitteeseen saa
tehdä vain valtuutettu huoltomies.
Korjauksien tai huoltotöiden aikana
astianpesukone ei saa olla kytkettynä
verkkovirtaan. Vedä pistoke irti
pistorasiasta tai irrota sulake. Vedä aina
pistokkeesta, älä liitäntäjohdosta. Sulje
myös vesihana.
Vanhan laitteen hävittäminen
Tee käytöstä poistettu laite heti
käyttökelvottomaksi mahdollisten
tapaturmien välttämiseksi. Irrota pistoke
pistorasiasta, katkaise liitäntäjohto ja
riko luukun lukko.
Toimita sen jälkeen laite
jätehuoltopisteeseen asianmukaista
hävittämistä varten.
41
fi
Varoitus
Lapset voivat lukita itsensä koneeseen
(tukehtumisvaara) tai joutua muihin
vaarallisiin tilanteisiin.
Tämän takia: vedä verkkopistoke pois
rasiasta, leikkaa verkkokaapeli irti ja hävitä
se. Ovilukko on rikottava, jotta ovi ei
menisi enää lukkoon.
Ennen ensimmäistä pesukertaa
Astianpesukoneesi on koekäytetty
perusteellisesti tehtaalla. Koekäytöstä
on saattanut jäädä koneen sisälle pieni
määrä vettä. Poista vesi käynnistämällä
kone ensimmäisen kerran ilman astioita
ja valitsemalla suurin mahdollinen
pesulämpötila. Annostele erikoissuola
(tarvittaessa), huuhtelukirkaste ja
pesuaine niitä varten oleviin lokeroihin.
Tutustuminen laitteeseen
Käyttöohjeen lopussa olevalla
kääntösivulla on kuvat ohjaustaulusta ja
laitteen sisäpuolelta. Käännä sivu esille
ennenkuin aloitat lukemisen.
Ohjaustaulu
1
2
3
4
5
6
Pääkytkin
Luukun avaaja
Ohjelman päättymisen näyttö
Suolasäiliön täyttötarpeen näyttö *
Huuhtelukirkastekotelon
täyttötarpeen näyttö *
Ohjelmavalitsimet
* ei kaikissa malleissa
Laite sisältä
48
49
50
51
52
53
54
55
Ostoslista ensimmäistä
käyttökertaa varten:
56
– suolaa
– pesuainetta
– huuhteluainetta
Käytä yksinomaan astianpesukoneille
sopivia tuotteita.
58
57
59
60
61
Yläkori
Ylimääräinen ruokailuvälinekori
yläkoriin *
Yläsuihkuvarsi
Kuppihylly*
Alasuihkuvarsi
Uimuri**
Alakori
Suolan täyttösäiliö, täyttötarpeen
osoitin ja vedenkovuusalueen
valitsin
Siivilät
Ruokailuvälinekori
Huuhtelukirkasteen täyttösäiliö,
täyttötarpeen osoitin
Pesuainelokero
Lukitsin
Tyyppikilpi
* joissain malleissa
** Uimuri huolehtii siitä, ettei koneen
sisätilaan pääse liikaa vettä. Sen saa
huoltaa tai irrottaa ja kiinnittää vain
valtuutettu huoltoliike.
42
fi
Vedenpehmentimen säätäminen
Vedenpehmennin
Jotta astianpesukoneesi pääsisi
mahdollisimman hyvään pesutulokseen,
on koneessa käytettävän veden oltava
”pehmeää”, ts. se saa sisältää vain vähän
kalkkia. Muussa tapauksessa astioihin ja
koneen sisäosiin jää valkeita kalkkijäämiä.
Vesijohtovesi, joka ylittää määrätyn
kovuusasteen, tulee pehmentää käyttöä
varten astianpesukoneessa, ts. siitä on
poistettava kalkki.
Veden pehmentäminen tapahtuu
vedenpehmentimeen lisättävän
erikoissuolan avulla.
Käytettävän vesijohtoveden kovuusaste
vaikuttaa vedenpehmentimen säätöön ja
tarvittavaan suolamäärään.
Veden kovuuden saat selville
paikalliselta vesilaitokselta tai
huoltopalvelusta.
Katso säätöarvo
vedenkovuustaulukosta.
Pidä ohjelmavalitsinta B painettuna
ja kytke pääkytkin 1 päälle, päästä
sitten painikkeet irti.
Näyttö 4 vilkkuu ja painikkeiden A
ja B valo palaa.
(Vedenkovuudeksi on tehtaalla
säädetty 2.)
Kun haluat muuttaa asetuksen:
Paina ohjelmavalitsinta B . Aina kun
painat valitsinta, säätöarvo kasvaa
asteen verran (0–3).
Kun painikkeiden A , B ja C
valo syttyy, valittuna on vedenkovuuden
maksimiarvo.
Jos yrität säätää arvon vielä
suuremmaksi, merkkivalot sammuvat
ja vedenkovuudeksi tulee 0. (Minkään
painikkeen valo ei pala.)
Kytke pääkytkin 1 pois päältä.
Asetettu arvo tallentuu koneen muistiin.
Jotta vedenpehmennysjärjestelmä toimii
taas moitteettomasti, tarvitaan noin 4 litraa
vettä. Vedenkovuuden säädön mukaan
lisääntyy vedenkulutus huuhtelukertaa
kohti tällöin 0 – max. 4 litraa.
Vedenkovuustaulukko
_dh
_fH _Clarke mmol/
l
0–1,1
A
B
C
Reset
0–6
0–11
0–8
0
7–16
12–29
9–20 1,2–2,9
1
17–21 30–37 21–26 3,0–3,7
2
22–35 38–60 27–44 3,8–6,2
3
43
fi
Erikoissuolan täyttö
Suolan toimintaperiaate
Suola aktivoi koneessa olevan
vedenpehmentimen, joka poistaa
vesijohtovedestä kovuutta aiheuttavat
tekijät.
Avaa suolan täyttösäiliön 55 korkki.
Kaada suolan täyttösäiliöön noin litra
vettä ennen koneen ensimmäistä
käyttökertaa.
Lisää sitten suolaa, kunnes suolan
täyttösäiliö on täynnä (max. 1,5 kg).
Tällöin vesi tai suolaliuos alkaa virrata
täyttösäiliöstä koneeseen.
Lisää suolaa vain juuri ennen astioiden
pesua, jotta suolan täyttösäiliöstä
ylivaluva suolaliuos huuhtoutuu heti
pesuveteen eikä jää koneen pohjalle.
Puhdista lopuksi täyttöaukon ympärillä
oleva alue suolajäämistä ja kierrä korkki
huolellisesti kiinni.
44
Ohje
Kun säätöarvo on ’0’, ei suolaa
tarvitse täyttää, koska käytössä
ei kulu suolaa.
Kun säätöarvot ovat ’1’–’3’,
suolaa on täytettävä.
Varoitus
Älä täytä pesuainetta
suolasäiliöön.
Vedenpehmennin vaurioituu
pesuaineen vaikutuksesta.
Suolasäiliön täyttötarpeen
näyttö
Lisää suolaa, kun suolasäiliön kannessa
55 oleva värillinen piste ei enää ole
näkyvissä.
fi
Huuhtelukirkasteen
täyttäminen
Huuhtelukirkaste parantaa pesu- ja
huuhtelutulosta, laseista tulee kirkkaita ja
astioista tahrattomia.
Käännä huuhtelukirkastekotelon kansi
58 auki.
Paina huuhtelukirkastekotelon
ja nosta
kannessa olevaa merkkiä
samalla kantta
kiinnittimestä.
Ohje
Käytä vain kotitalouskäyttöön
valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Yliläikkynyt
huuhtelukirkaste voi aiheuttaa
liiallista vaahdonmuodostumista seuraavalla
pesukerralla. Pyyhi sen vuoksi
kotelon yli valunut
huuhtelukirkaste heti pois
siivouspyyhkeellä.
Huuhteluaineen määrän säätö
Huuhteluaineen määrän voi säätää
portaattomasti. Tehtaalla se on säädetty
lukemalle 4.
Kaada huuhtelukirkastetta koteloon,
kunnes kotelon täyttymistä osoittava
näyttö on tumma.
Sulje kansi, niin että se napsahtaa
kuuluvasti paikoilleen.
Muuta säätöä vain, mikäli astioiden
pintaan jää juovia (käännä säädintä
suuntaan –) tai pisarajälkiä (käännä
säädintä suuntaan +).
58
Huuhteluanineensäädin
45
fi
Huuhteluainekotelon
täyttötarpeen näyttö
Niin kauan kuin huuhteluainekotelon
täyttötarpeen näyttö 58
määränsäätimessä on tumma,
huuhteluainetta on riittävästi.
Konepesuun
sopimattomat astiat
Astiat, joita ei suositella
pestäväksi
astianpesukoneessa:
Ruokailuvälineet ja astiat, jotka ovat
puuta tai joissa on puuosia. Ne kuluvat
ja niistä tulee rumannäköisiä; puuosissa
käytetyt liimat eivät myöskään kestä
korkeita pesulämpötiloja.
Arat koristelasit, taidelasi tai maljakot,
varsinkin antiikkiastiat. Niiden koristeet
eivät kestä konepesua.
Huuhteluainekotelon
täyttötarpeen näyttö
Lisäksi konepesuun eivät sovellu kuumaa
vettä kestämättömät muoviosat, kupari- tai
tina-astiat. Astioissa olevat lasittamattomat
kuvioinnit, alumiini- ja hopeaosat yleensä
himmenevät pesussa tai niiden väri
muuttuu. Myös jotkut lasilaadut (esim.
kristalli) voivat muuttua sameiksi usean
pesukerran jälkeen. Varo myös laittamasta
astianpesukoneeseen materiaaleja, jotka
imevät itseensä vettä, kuten sieniä ja
siivouspyyhkeitä.
Neuvo:
Tarkista jo astioita hankkiessasi, että ne
kestävät konepesun.
Ohje
Älä pese astianpesukoneessa
astioita, joissa on tuhkaa,
vahaa, konerasvaa tai maalia.
46
fi
Lasi– ja astiavauriot
Syyt:
Lasilaatu ja lasinvalmistusmenetelmä.
Pesuaineen kemiallinen koostumus.
Pesuohjelman vedenlämpötila ja
kestoaika.
Suositus:
Käytä laseja ja posliiniastioita, jotka
ovat valmistajan mukaan konepesun
kestäviä.
Käytä pesuainetta, joka on tarkoitettu
hellävaraiseen pesuun. Lisätietoja saat
pesuaineiden valmistajilta.
Valitse ohjelma, jonka lämpötila on
mahdollisimman alhainen ja joka kestää
vain lyhyen aikaa.
Poista vahinkojen välttämiseksi lasit ja
ruokailuvälineet mahdollisimman pian
astianpesukoneesta pesuohjelman
päättymisen jälkeen.
Astioiden järjestäminen
Astioiden asettaminen
koneeseen
Poista astioista isot ruoantähteet.
Astioita ei tarvitse esihuuhdella juoksevan
veden alla.
Aseta astiat koneeseen niin, että
kulhot, kupit, lasit, kattilat yms. ovat
koneessa ylösalaisin.
astiat, joissa on kaarevia osia tai
syvennyksiä, ovat astiakorissa vinossa,
jotta vesi pääsee valumaan pois
syvennyksistä.
ne ovat tukevasti paikoillaan eivätkä
pääse kaatumaan.
ne eivät estä kummankaan
suihkuvarren pyörimistä toiminnan
aikana.
Erittäin pienikokoisia astioita ei tulisi
tiskata koneessa, koska ne voivat pudota
helposti pois koreista.
Astioiden poistaminen
koneesta
Suosittelemme tyhjentämään alakorin
ennen yläkoria. Tällöin vältytään veden
tippumiselta yläkorista alakorissa olevien
astioiden päälle.
47
fi
Kupit ja lasit
Ruokailuvälineet
Yläkori
Aseta ruokailuvälineet koriin lajittelemetta,
teräosat ylöspäin (varo teräviä veitsiä).
Suihku osuu tällöin parhaiten eri
ruokailuvälineisiin.
Aseta loukkaantumisien välttämiseksi
pitkät ja terävät välineet ja veitset
kuppihyllyyn (ei kaikissa malleissa) tai
veitsihyllyyn (saatavissa lisävarusteena).
48
Kaadettavat piikit *
* ei kaikissa malleissa
Piikit voi kääntää toisin päin, jotta kattiloilla
ja kulhoilla on enemmän tilaa.
* ei kaikissa malleissa
Kattilat
Alakori
54
Kuppihylly *
* ei kaikissa malleissa
Tue jalalliset ja korkeat lasit kuppihyllyn
reunaa vasten. Älä aseta niitä toisia
astioita vasten.
Aseta korkeat kupit ja lasit,
salaattivälineet, kauhat tai veitset
kuppihyllyyn, jotta ne eivät estä
suihkuvarsien pyörimistä. Kuppihyllyn voit
kääntää sisään- tai ulospäin.
48
fi
Pesuaine
Pesuainetta koskevia ohjeita
Voit käyttää astianpesukoneessasi
nestemäisiä tai jauhemaisia
astianpesuaineita sekä myös
puhdistustabletteja (älä käytä käsipesuun
tarkoitettua astianpesuainetta!).
Pesuainekotelo ja annosteluapu
Tarkkaan mitoitettu pesuainekotelo
helpottaa pesuaineen oikeaa annostelua.
Pesuaineen määrä on 15 ml, kun
pesuainetta täytetään kotelon
alimmaiseen viivaan asti, ja 25 ml, kun
täytetään keskimmäiseen viivaan asti. Kun
pesuainekotelo täytetään reunojaan
myöten, siihen mahtuu 40 ml pesuainetta.
Markkinoilla on tällä hetkellä saatavissa
kolmentyyppistä pesuainetta:
1. fosfaatti- ja klooripitoinen
2. fosfaattipitoinen, joka ei sisällä klooria
3. fosfaatiton ja klooriton
40 ml
25 ml
15 ml
Kun vesi on kovaa, voi astioiden pintaan ja
säiliöiden seinille muodostua valkoisia
kerrostumia käytettäessä fosfaatitonta
pesuainetta. Vältyt niiltä, kun annostelet
enemmän pesuainetta.
Kloorittomien pesuaineiden valkaisuteho
on heikompi. Tästä johtuen tee voi jättää
muoviosiin voimakkaammat jäljet tai niiden
väri saattaa muuttua.
Tässä tapauksessa auttaa, kun:
– käytät tehokkaampaa pesuohjelmaa tai
– annostelet enemmän pesuainetta tai
– käytät klooripitoista pesuainetta.
Pesuainepakkauksesta näet, soveltuuko
pesuaine hopea-astioille.
Jos haluat tietää enemmän, käänny
pesuainevalmistajien neuvontapisteiden
puoleen.
Ohje
Jos pesuainekotelo on vielä
kiinni, avaa se lukitsimen
avulla.
Pesuaineen täyttö
Täytä pesuainetta koteloon 59 .
Noudata pesuainepakkauksessa olevia
annosteluohjeita.
Kun käytät ”intensiivi”-ohjelmaa, kaada
lisäksi n. 10 –15 ml pesuainetta
koneen luukulle.
Säästövinkki
Kun astiat ovat vain vähän
likaisia, voit vähentää
pesuaineen annostusta.
49
fi
Sulje pesuainekotelo (1) työntämällä
ensin kiinni kotelon kansi ja (2)
painamalla sitten kannen päästä
kevyesti, niin että lukko napsahtaa
kuuluvasti paikoilleen.
HUOMIO !
TÄRKEITÄ OHJEITA
YHDISTELMÄ PESUSAINEIDEN
KÄYTÖSTÄ
Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi
niinkutsuttuja yhdistelmä pesuaineita,
joiden yhteydessä esim. huuhteluaineen
tai suolan käyttö on tarpeetonta:
Tuotteet, joissa on huuhteluaine
samassa, ovat tehokkaita ainoastaan
tiettyjen ohjelmien yhteydessä.
Kun käytät puhdistustabletteja, katso
tablettipakkauksesta, minne tabletit
pitää sijoittaa (esim.
ruokailuvälinekoriin, pesuainekoteloon
jne.).
Muista tarkistaa myös
puhdistustabletteja käytettäessä, että
peuainekotelo on suljettu.
Laitteissa, joissa on automaattiohjelmat,
yllämainitut tuotteet eivät yleensä anna
toivottua tulosta.
Tuotteita, joiden yhteydessä ei tarvita
huuhteluainetta, sopivat käyttöön
tietyillä vedenkovuusalueella.
Jos haluat käyttää yhdistelmätuotteita,
lue tuotteen käyttöohjeet sekä
mahdolliset huomautukset
pesuainepakkauksessa!
Epävarmoissa tapauksissa, käänny
pesuainevalmistajan puoleen, erityisesti
jos:
Astiat ovat likaisia ohjelman päätyttyä.
Astioihin jää kalkkiläkkiä.
Valitukset, jotka ovat suorassa yhteydessä
näiden tuotteiden käyttöön, eivät kuuluu
takuun piiriin!
50
fi
Pesuohjelmataulukko
Taulukossa on annettu ohjelmien mahdollinen maksimimäärä. Katso oman astianpesukoneesi
vastaavat ohjelmat ohjauspaneelista.
Astialaji esim.
posliini, kattilat,
ruokailuvälineet,
lasit, jne.
Ruoantähteiden
laji, esim.
Kestävät
Sekalaiset
Keitot, laatikot,
kastikkeet, perunat,
pasta, riisi,
kananmunat, paistetut
ruoat
Keitot, perunat,
pasta, riisi,
kananmunat,
paistetut ruoat
Kahvi,
leivonnaiset,
maito, makkara,
kylmät juomat,
salaatti
Ruoantähteiden
määrä
paljon
vähän
erittäin vähän
Ruoantähteiden
laatu
hyvin pinttynyttä
Pesuohjelma
Ohjelmavaiheet
vähän pinttynyttä
Pika 35°
Intensiivi
70°
Normaali
65°
Eko
50°
Esihuuhtelu
50°
Esihuuhtelu
Esihuuhtelu
Pesu 70°
Pesu 65°
Pesu 50°
Pesu 35°
Välihuuhtelu
Välihuuhtelu
Välihuuhtelu
Välihuuhtelu
Välihuuhtelu Välihuuhtelu
Välihuuhtelu
Huuhtelu
70°
Huuhtelu
70°
Huuhtele,
jos astioita
on säilytetty
koneessa
usean
päivän
ennen
pesua.
Huuhtelu
65°
Esihuuhtelu
Esihuuhtelu
Huuhtelu
55°
Kuivaus
Kuivaus
Kuivaus
51
fi
Astioiden pesu
Ohjelmanvalinta
Astialajin ja ruoantähteiden määrän tai
laadun perusteella löydät
ohjelmataulukosta sopivan pesuohjelman.
Ohjelmaan kuuluvat vaiheet ja tiedot on
ilmoitettu ohjelmataulukon alaosassa.
Esimerkki:
Kun peset sekalaisia astioita, joissa on
paljon hyvin pinttyneitä ruoantähteitä,
käytä pesuohjelmaa ”normaali” .
Säästövinkki
Kun peset koneessa vain
vähän astioita, valitse
teholtaan heikompi ohjelma.
Ohjelmatiedot
Ilmoitetut ohjelmatiedot koskevat
pesuohjelmia normaali olosuhteissa.
Niihin voivat vaikuttaa:
astiamäärä
veden tulolämpötila
vedenpaine vesijohdossa
ympäristön lämpötila
verkkojännitetoleranssit
ja konemallikohtaiset toleranssit (esim.
lämpötila, vesimäärä...)
Vedenkulutusarvot on mitattu
vedenkovuuden säätöarvon ollessa 2.
52
Astianpesukoneen
käynnistäminen
Kytke kone toimintaan pääkytkimestä
1 .
Viimeksi valitun pesuohjelman näytöt
syttyvät.
Tämä ohjelma käynnistyy, jollet paina
toisen ohjelman ohjelmavalitsinta 6 .
Ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Ohjelman päättyminen
Ohjelma on päättynyt, kun ohjelman
päättymisen näyttö 3 ja valitun
ohjelman näyttö palavat.
Astianpesukoneen kytkeminen
toiminnasta
Muutaman minuutin kuluttua
pesuohjelman päättymisestä:
Kytke kone pois päältä pääkytkimestä
1 .
Sulje vesihana (ei tarvitse, jos
koneessa on aquastop).
Ota jäähtyneet astiat koneesta.
fi
Pesuohjelman keskeyttäminen
Kytke pääkytkin 1 pois päältä.
Merkkivalo sammuu. Pesuohjelma jää
koneen muistiin.
Kun kone on asennettu
lämminvesiliitäntään tai kun kone on jo
lämminnyt ja luukku on avattu, jätä
luukku ensin muutamaksi minuutiksi
raolleen ja sulje vasta sitten.
Muussa tapauksessa luukun tiiviste voi
laajentua lämmön vaikutuksesta ja
luukku ponnahtaa auki.
Kun kytket uudelleen päälle
pääkytkimen, niin valittu ohjelma jatkuu
siitä, mihin se oli jäänyt.
Ohjelman keskeyttäminen
(reset)
Ainoastaan kun pääkytkin on kytkettynä
päälle:
Paina samanaikaisesti
ohjelmavalitsimia A ja C noin 3
sekuntia.
Ohjelmavaihe päättyy noin 1 minuutin
kuluttua. Ohjelman päättymisen näyttö
ja valitun ohjelman näyttö syttyvät
Kytke ohjelman päätyttyä kone pois
toiminnasta pääkytkimestä 1 .
Sulje pesuainekotelo 59 .
Uudelleen käynnistys: kytke kone taas
päälle pääkytkimestä 1 ja valitse
haluamasi pesuohjelma.
Ohjelman vaihtaminen
Kun olet kytkenyt astianpesukoneen
päälle, voit vaihtaa ohjelmaa 2 minuutteina
kuluessa.
Jos vaihdat ohjelman myöhemmin, niin
käynnissä oleva ohjelmavaihe (esim.
pesu) suoritetaan ensin loppuun.
53
fi
Huolto ja hoito
Vältyt astianpesukoneesi toimintahäiriöiltä,
kun muistat tarkastaa ja huoltaa sen
säännöllisin välein. Tarkkaile sen tähden
konettasi aika ajoin hieman tarkemmin.
Näin säästät aikaa ja vältyt turhalta
harmilta.
Koneen yleiskunto
Tarkista, onko pesutilassa rasva- tai
kalkkisaostumia.
Jos havaitset tällaisia saostumia, niin:
kaada pesuainelokeroon pesuainetta.
Käynnistä kone ilman astioita
pesuohjelmalla, jonka lämpötila on
mahdollisimman korkea.
Luukun tiivisteen puhdistus:
Pyyhi luukun tiiviste säännöllisin välein
puhtaaksi kostealla siivouspyyhkeellä.
Erikoissuola
Tarkista suolasäiliön täyttötarpeen näyttö
55 . Lisää suolaa tarvittaessa.
Huuhteluaine
Tarkista huuhteluaineen määrä säiliössä
58 . Lisää tarvittaessa huuhteluainetta.
Siivilät
Siivilät 56 estävät pesuvedessä olevien
karkeiden epäpuhtauksien pääsemisen
pumppuun. Tällaiset epäpuhtaudet voivat
tukkia siivilät.
Tarkista aina pesun jälkeen, onko
siivilöihin jäänyt ruoantähteitä.
Kierrä siiviläsylinteri irti ja ota siivilät
pois koneesta.
Siivilät ovat toisissaan kiinni eikä niitä
voi purkaa osiin.
Poista karkeat epäpuhtaudet siivilöistä
ja huuhdo siivilät puhtaaksi juoksevan
veden alla.
54
Kiinnitys:
aseta siivilät paikoilleen ja kierrä
siiviläsylinteri kiinni.
fi
Suihkuvarret
Pesuvedestä irtoava kalkki ja
epäpuhtaudet voivat tukkia suihkuvarsien
50 ja 52 suuttimet ja saada laakerit
juuttumaan kiinni.
Tarkista, ovatko ruoantähteet tukkineet
suihkuvarsien suuttimet.
Irrota tarvittaessa alasuihkuvarsi 52
nostamalla se ylös.
Kierrä yläsuihkuvarsi 50 pois
paikoiltaan.
Huuhdo suihkuvarret juoksevan veden
alla.
Paina suihkuvarsi takaisin paikoilleen,
niin että se lukkiutuu naphsahtaen, tai
kierrä se kiinni.
Vianetsintä
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle
Kokemuksesta tiedämme, että useimmat
päivittäisessä käytössä esiintyvät viat voi
korjata itse, ilman että tarvitsee soittaa
huoltoon. Näin säästyy myös turhia
kustannuksia ja astianpesukone on
nopeasti taas käytettävissä. Seuraavan
luettelon avulla löydät helposti esiintyvien
vikojen syyt.
Häiriöt
... käynnistysvaiheessa
Kone ei käynnisty
Sulakkeessa on vikaa.
Pistoke ei ole pistorasiassa.
Koneen luukku ei ole kunnolla
kiinni.
Ohjelmavalitsin ei ole painettuna.
Vesihana ei ole auki.
Tuloveden siivilä on tukossa.
Siivilä on sijoitettu aquastopin tai
vedenottoletkun liitäntään.
Suihkuvarret
Huom.!
Muista:
Korjaukset saa tehdä
ainoastaan alan huoltomies.
Ammattitaidottomasti tehdyistä
korjauksista saattaa laitteen
käyttäjälle aiheutua vakavia
vahinkoja.
55
fi
... astianpesukoneessa
Alasuihkuvarsi pyörii hitaasti
Suihkuvarsi on juuttunut kiinni
pienten osien tai ruoantähteiden
johdosta
Pesuainekotelon kansi ei mene
kiinni
Annostelukotelossa on liikaa
pesuainetta.
Mekanismi on juuttunut kiinni
siihen kiinnittyneiden
pesuainejäämien johdosta.
Merkkivalot eivät sammu pesun
jälkeen
Pääkytkin on vielä kytkettynä
päälle.
Annostelukoteloon jää pesuainetta
pesun jälkeen
Kotelo oli täytettässä kostea.
Täytä pesuainetta vain kuivaan
koteloon.
Ohjelman päättymisen jälkeen
koneessa on vielä vettä
Vedenpoistoletku on tukossa tai
mutkalla.
Poistovesipumppu on juuttunut
kiinni.
Siivilät ovat tukossa.
Ohjelma ei ole vielä päättynyt.
Odota ohjelman loppumista
(ohjelman päättymisen näyttö
syttyy).
Suorita »reset«-toiminto.
... pesuvaiheessa
Tavallista enemmän vaahtoa
Huuhteluainekotelossa on
käsinpesuun tarkoitettua
pesuainetta.
Mikäli sisätiloihin on vahingossa
valunut huuhteluainetta, saattaa
seuraavassa huuhtelujaksossa
muodostua liikaa vaahtoa. Pyyhi
ylimääräinen huuhteluaine
pyyhkeellä pois.
56
Kone pysähtyy pesun aikana
Sähkövirran saanti on katkennut.
Vedentulo on katkennut.
Koneesta kuuluu hakkaavaa ääntä
pesun aikana
Suihkuvarsi osuu astioihin.
Koneesta kuuluu kolinaa pesun
aikana
Astioita ei ole järjestetty koreihin
oikein.
Täyttöventtiilit aiheuttavat
hakkaavaa ääntä
Ääni johtuu vesijohdon
asennuksesta eikä sillä ole mitään
vaikutusta koneen toimintaan.
Korjaus ei ole mahdollista.
... astioissa
Astioihin jää osittain ruoantähteitä
Astiat on sijoitettu väärin,
vesisuihkut eivät osu niiden
pinnalle.
Korissa oli liikaa astioita.
Astiat ovat olleet toisiaan vasten.
Pesuainetta on annosteltu liian
vähän.
Valittu pesuohjelma ei ollut
riittävän tehokas.
Korkea lautanen tai muu estää
suihkuvarren pyörinnän.
Ruoantähteet tukkineet
suihkuvarren suuttimet.
Siivilät ovat tukossa.
Siivilät eivät ole oikein paikoillaan.
Poistovesipumppu juuttunut kiinni.
Muoviosissa on värjäytymiä
Pesuainetta on annosteltu liian
vähän.
Pesuaineen valkaisuteho ei ole
riittävä. Käytä pesuainetta, jossa
on klooripitoista valkaisuainetta.
fi
Astioihin jää osittain valkoisia
läikkiä, lasit jäävät maitomaisiksi
Pesuainetta on annosteltu liian
vähän.
Huuhteluaineen annostusmäärä
liian vähäinen.
Erikoissuola on jäännyt lisäämättä
kovasta vedestä huolimatta.
Vedenpehmentimen teho on
säädetty liian alhaiseksi.
Suolasäiliön kantta ei ole suljettu
huolellisesti.
Jos käytit fosfaatitonta
pesuainetta, niin kokeile vertailun
vuoksi fosfaattipitoista
pesuainetta.
Astiat eivät ole kuivia
Ohjelma on valittu ilman kuivausta.
Huuhteluaineen annostusmäärä
liian vähäinen.
Astiat poistettu koneesta liian
aikaisin.
Lasit eivät kiillä
Huuhteluaineen annostusmäärä
liian vähäinen.
Tee tai huulipuna ei poistu astioista
kunnolla
Pesuaineen valkaisuteho ei ole
riittävä.
Valittu pesulämpötila on liian
alhainen.
Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä
Ruokailuvälineet eivät ole
ruosteenkestäviä.
Pesuveden suolapitoisuus on liian
korkea.
Suolasäiliön kantta ei ole
suljettu kunnolla.
Suolaa on lisätty liikaa.
Lasien läpi ei näe ja niiden väri
muuttuu, kalvo ei lähde pois
pyyhkimällä
Annosteltu sopimatonta
pesuainetta.
Lasit eivät sovellu konepesuun.
Laseihin ja ruokailuvälineisiin jää
juovia, lasien pinnalla on
metallinhohtoisia värjäytymiä
Huuhteluaineen annostusmäärä
liian suuri.
57
fi
Soita huoltoon
Jos et pysty korjaamaan vikaa itse, ota
yhteys huoltoon. Lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen löydät huoltoliikeluettelosta.
Kun tilaat huollon, ilmoita laitteen
tyyppinumero (1) ja FD-numero (2), jotka
on merkitty astianpesukoneen luukussa
olevaan tyyppikilpeen.
1
FD
2
Huomio
On huomioitava, että
huoltoteknikon käynti koneen
virheellisen käytön tai edellä
kuvatun häiriön takia on myös
takuuaikana maksullinen.
Huomautuksia
Hävittämisohjeita
Käytöstä poistetut laitteet voidaan
kierrättää ja toimittamalla laitteet
kierrätykseen saadaan arvokkaita
raaka-aineita uudelleen käytettäväksi.
Irrota verkkopistoke käytöstä poistetusta
laitteesta. Katkaise liitäntäjohto ja irrota se
pistokkeineen laitteesta.
Riko täyttöluukun lukko, jotta lapset
leikkiessään eivät jää vahingossa
koneeseen ja joudu hengenvaaraan.
Kuljetusta varten uusi astianpesukoneesi
on pakattu suojapakkaukseen. Kaikki
laitteen pakkauksessa käytetyt materiaalit
ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Osallistu ympäristöystävälliseen
jätehuoltoon toimittamalla
pakkausmateriaali kierrätykseen.
Älä anna pakkausta ja sen osia leikkiville
lapsille. Tukehtumisen vaara kartongin ja
muovien johdosta.
Lähempiä tietoja
hävittämismahdollisuuksista saat alan
liikkeistä sekä kunnan tai kaupungin
virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta
henkilöiltä.
Yleistä tietoa
Jos työtason alle ja/tai kalusteisiin
sijoitettavat laitteet sijoitetaan
myöhemmin vapaasti lattialle, ne tulee
varmistaa kaatumisen varalta. Ne on
esim. kiinnitettävä seinään ruuveilla tai
asennettava kiinteän työtason alle, joka
ruuvataan kiinni viereisiin kalusteisiin.
58
fi
Asennus
Astianpesukone tulee liittää
asianmukaisesti, jotta moitteeton toiminta
on taattu. Tulo- ja poistovesiliitännässä on
noudatettava seuraavissa kappaleissa tai
asennusohjeessa annettuja ohjeita ja
arvoja.
Noudata asennettaessa seuraavaa
järjestystä:
– toimitetun koneen tarkastus
– sijoitus
– poistovesiliitäntä
– tulovesiliitäntä
– sähköliitäntä
Koneen toimitus
Astianpesukoneesi on koekäytetty
perusteellisesti tehtaalla. Koekäytöstä
koneen sisälle on saattanut jäädä pieni
määrä vettä. Vesi häviää ensimmäisessä
pesussa.
Sijoitus
Katso tarvittavat asennusmitat
asennusohjeesta. Säädä astianpesukone
vaakasuoraan säätöjalkojen avulla.
Varmista samalla, että kone seisoo
tukevasti paikallaan.
Poistovesiliitäntä
Katso asennusvaiheet asennusohjeesta,
kiinnitä tarvittaessa hajulukko, jossa on
viemäriliitäntä. Liitä vedenpoistoletku
hajulukon viemäriliitäntään oheisten osien
avulla.
Varmista, ettei poistovesiletku mene
mutkalle, jää puristuksiin tai kierry.
(Varmista, että vesi pystyy poistumaan
esteettä!)
Tulovesiliitäntä
Liitä vedenottoletku asennusohjeiden
mukaisesti vesihanaan oheisten osien
avulla. Varmista, ettei vedenottoletku
mene mutkalle, jää puristuksiin tai kierry.
Kun koneen tilalle vaihdetaan uusi, on
vesijohtoverkkoon kiinnitettävä aina uusi
vedenottoletku. Käytöstä poistetun koneen
vedenottoletkua ei saa käyttää uudelleen.
Varmista, ettei vedenottoletku mene
mutkalle, jää puristuksiin tai kierry.
Vedenpaine:Wasserdruck:
vähintään 0,5 bar, enintään 10 bar. Kun
vedenpaine on suurempi: kytke päälle
vedenvähennysventtiili.
Tuloveden määrä:
vähintään 10 litraa/minuutti
Tuloveden lämpötila:
suositeltavaa on kylmä vesi.
Sähköliitäntä
Astianpesukoneen saa liittää vain 230 V:n
vaihtovirtaverkkoon
määräystennmukaisesti asennettuun ja
maadoitettuun pistorasiaan. Tarvittava
sulake on ilmoitettu tyyppikilvessä 61 .
Pistorasian tulee sijaita lähellä
astianpesukonetta ja siihen on päästävä
hyvin käsiksi.
Muutoksia liitäntään saa tehdä ainoastaan
valtuutettu huoltomies.
Vikavirta-suojakytkimenä saa käyttää
ainoastaan tyyppiä, joka on varustettu
. Ainoastaan tämäntyyppiset
merkillä
suojakytkimet täyttävät nykyisin voimassa
olevat määräykset.
59
fi
Koneen irrottaminen
Noudata myös konetta irrottaessasi oikeaa
järjestystä: irrota aina ensimmäiseksi kone
sähköverkosta.
Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
Kierrä irti tuloveden letku.
Irrota poistoveden ja tuloveden liitäntä.
Avaa kiinnitysruuvit työtason alapuolella.
Jos koneessa on jalustalevy, poista se.
Vedä kone pois paikoiltaan ja vedä
samalla varovasti koneen perässä olevaa
letkua.
Kuljetus
Tyhjennä astianpesukone. Varmista
irrallisten osien paikoillaan pysyminen.
Kuljeta konetta vain pystyasennossa.
Jos konetta ei kuljeteta
pystyasennossa, koneeseen jäänyttä
vettä voi päästä koneistoon, mikä
saattaa vaikuttaa koneen toimintaan.
Jäätymisenesto
Jos kone on sijoitettu tilaan, jossa se voi
altistua jäätymiselle (esim. kesämökillä),
niin kone on tyhjennettävä kokonaan
vedestä.
Sulje vesihana, irrota vedenottoletku ja
anna veden valua ulos.
60
da
Sikkerhedshenvisinger
Når maskinen leveres
Kontrollér straks emballage og
opvaskemaskine for transportskader.
Tag ikke maskinen i brug, hvis den er
beskadiget. Kontakt leverandøren.
Bortskaf emballagen iht. gældende
forskrifter.
Bølgepap er især fremstillet af
genbrugspapir .
Formdele af styropor er CFC-frie.
Folie af polyethylen (PE) er til dels
fremstillet af sekundære råstoffer.
Trærammer (hvis sådanne benyttes)
er fremstillet af resttræ og ubehandlede.
Transportbåndene (hvis sådanne
benyttes) er fremstillet af polypropylen
(PP).
Når maskinen installeres
Maskinen skal opstilles og tilsluttes
iht. installations- og monteringsanvisningen.
Opvaskemaskinen skal være afbrudt
under installationsarbejdet.
Kontrollér at jordledningssystemet
for den elektriske husinstallation er
installeret iht. gældende forskrifter.
De elektriske tilslutningsbetingelser
og angivelserne på opvaskemaskinens
typeskilt skal stemme overens.
For at sikre, at maskinen står fast og
ikke vipper fremover, når maskinen
åbnes, skal indbygnings- og
integrerbare modeller indbygges under
en bordplade, som er fastgjort til skabe
på begge sider af maskinen.
Stikket skal være frit tilgængeligt, når
maskinen er indbygget.
Daglig drift
Benyt kun opvaskemaskinen i
husholdningen og kun til opvask af
husholdningsservice.
Brug ikke døren som siddeplads. Der
kan være mulighed for, at maskinen
vipper.
Vand i opvaskemaskiner er ikke
drikkevand.
Kom ikke opløsningsmidler i
opvaskemaskinen, der kan opstå
eksplosion.
Åben altid døren forsigtigt, når
opvaskemaskinen er i gang. Der er fare
for, at vand kan sprøjte ud af
opvaskemaskinen.
Børn i husholdningen
Børn må ikke lege med eller betjene
opvaskemaskinen.
Hold børn væk fra opvaskemidler og
afspændingsmiddel.
Hold børn på afstand, når
opvaskemaskinen er åben, da
opvaskemaskinen kan indeholde rester
af opvaskemiddel.
Hvis der opstår skader
Reparation eller andre indgreb må kun
foretages af en fagmand.
Ved reparation eller andre indgreb skal
den elektriske tilslutning afbrydes. Tag
stikket ud af stikkontakten eller fjern
sikringen ved hovedafbryderen. Tag
altid fat om netstikket, og ikke om
tilslutningskablet, når stikket trækkes
ud. Luk for vandhanen.
61
da
Bortskaffelse
Udtjente og kasserede produkter bør
gøres ubrugelige med det samme for at
udelukke senere uheld. Træk netstikket
ud, klip ledninge af og gør dørlåsen
ubrugelig.
Aflevér apparatet til et autoriseret
destruktionscenter.
Advarsel
Beskrivelse
Maskinens indretning m.m. findes på siden
bag i brugsanvisningen.
Fold siden ud, før brugsanvisningen
gennemgås.
Betjeningspanel
1
2
3
Børn kan komme til at blive spærret inde i
maskinen (kvælningsfare) eller komme i
andre situationer.
Derfor: Træk kablet ud af stikdåsen, skær
kablet af og bortskaf det. Ødelæg
dørlåsen, så døren ikke længere kan lukke
til.
4
5
6
* ikke alle modeller
Indvendig
Før første opvask
62
Din maskine er blevet kontrolleret,
før den forlod fabrikken. For at fjerne
mulige prøvevandsrester startes maskinen
første gang uden service ved højeste
temperatur. Fyld salt, afspændingsmiddel
og opvaskemiddel i de dertil indrettede
påfyldningssteder.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Indkøb før maskinen tages
i brug første gang:
– Salt
– Opvaskemiddel
– Afspændingsmiddel
Anvend udelukkende produkter, der
egner sig til brug i opvaskemaskine.
62
Tænd/sluk
Dørgreb
Indikator for programslut
Indikator for salt *
Indikator for afspændingsmiddel *
Programtaster
75
Overkurv
Ekstra bestikkurv til den
øverste kurv *
jverste spulearm
Hylder *
Nederste spulearm
Svømmer **
Underkurv
Beholder til salt med indikator for salt
og kontakt til indstilling af vandets
hårdhedsgrad
Sier
Bestikkurv
Beholder til afspændingsmiddel med
indikator
Sæbeautomat
Lås
Typeskilt
* ikke alle modeller
** Svømmeren sørger for, at der ikke løber
for meget vand ind i maskinen. Den må
kun vedligeholdes samt monteres og
demonteres af en servicetekniker.
da
Afkalkningsanlægget
God opvask opnås bedst med blødt, dvs.
kalkfattigt vand, da der ellers aflejres hvide
kalkrester på servicet.
Almindeligt vand over en bestemt
hårdhedsgrad skal derfor afkalkes, før det
kan benyttes i opvaskemaskinen.
Dette gøres med salt, som fyldes i
opvaskemaskinens afkalkningsanlæg.
Indstillingen afhænger af vandets
hårdhedsgrad.
Indstilling af
afkalkningsanlægget
Det lokale vandværk kan oplyse om
vandets hårdhedsgrad.
Indstillingen fremgår af
hårdhedstabellen.
Tryk programtasten B ind og hold
den inde. Tænd for hovedafbryderen
1 . Slip begge taster. Displayet 4
blinker og tasterne A og B lyser.
(Vandets hårdhedsgrad er indstillet på
trin 2 på fabrikken.)
Hvis indstillingen skal ændres:
Tryk på programtasten B . Ved hvert
tryk på tasten øges indstillingsværdien
med 1 trin (0–3).
Når tasterne A , B og C lyser, er
den maks. hårdhedsgrad nået.
Iges hårdhedsgraden igen, slukker
lamperne, og hårdhedsgraden er stillet
på trin 0. (ingen lampe lyser på
tasterne).
Sluk for hovedafbryderen 1 . Den
indstillede værdi er gemt i maskinen.
Der er brug for ca. 4 liter vand, når
afkalkningsanlægget skal regenereres.
Derved øges vandforbruget for hver
skylning fra 0 til maks. 4 liter afhængigt af
vandets hårdhedsgrad.
Hårdhedstabel
_dh
_fH _Clarke mmol/
l
0–1,1
A
B
C
Reset
0–6
0–11
0–8
0
7–16
12–29
9–20 1,2–2,9
1
17–21 30–37 21–26 3,0–3,7
2
22–35 38–60 27–44 3,8–6,2
3
63
da
Påfyldning af salt
Saltets virkning
Saltet sørger for at fjerne de hårde
bestanddele i vandet.
Åbn skruelåsen på beholderen 69 .
Fyld ca. 1 liter vand i saltbeholderen,
før maskinen tages i brug første gang.
Påfyld herefter så meget salt, til
saltbeholderen er fuld (maks. 1,5 kg).
Derved fortrænges henholdsvis vand
og saltopløsning, hvorved vand og
saltopløsning løber over.
Påfyld kun salt umiddelbart før der
tændes for maskinen, så vand og
saltopløsning, der er løbet over,
straks skylles væk og ikke bliver
liggende i bunden af maskinen.
Rengør herefter påfyldningsområdet for
saltrester og skru låget rigtigt fast på
beholderen.
64
Tips
Når maskinen er indstillet på „0”,
skal der ikke påfyldes salt, da der
ikke benyttes salt under driften.
Ved indstillingsværdierne „1” til
„3” skal der påfyldes salt.
Advarsel
Der må aldrig komme
opvaskemiddel i
saltbeholderen, da dette
ødelægger
afkalkningsanlægget.
Påfyldning af salt
Efterfyld med salt, når det farvede punkt i
saltbeholderens 69 låg er forsvundet.
da
Påfyldning af
afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel benyttes for at få
blanke glas og pletfrit service.
Åben dækslet på beholderen til
afspændingsmiddel 72 .
Tryk på markeringen på dækslet til
beholderen til afspændingsmiddel
samtidig med at dækslet løftes opad
.
med betjeningsknappen
Dosering af afspændingsmiddel
Doseringen reguleres trinløst. Fra
fabrikken er den stillet på 4.
Doseringen af afspændingsmiddel skal
kun justeres, hvis der kommer striber eller
pletter på servicet.
Opstår der striber, drejes regulatoren
mod –.
Opstår der kalkpletter, drejes
regulatoren mod +.
72
Fyld afspændingsmiddel, til indikatoren
bliver mørk.
Luk dækslet (til der lyder et tydeligt
smeld).
Regulator
for afspændingsmiddel
Indikator for
afspændingsmiddel
Når indikatoren i dækslet 72 er mørk, er
der tilstrækkeligt afspændingsmiddel i
beholderen.
Bemærk
Anvend kun
afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner. Spildt
afspændingsmiddel kan føre
til stor skumdannelse, næste
gang opvaskemaskinen
benyttes, fjern derfor spildt
afspændingsmiddel med en
klud.
Indikator for afspændingsmiddel
65
da
Ikke egnet til
opvaskemaskinen
Følgende må ikke sættes
i opvaskemaskinen:
Bestik og service af træ. Det opløses og
bliver grimt; desuden kan den
benyttede lim ikke tåle de høje
temperaturer.
Fine dekorationsglas, kunsthåndværk
(service og vaser), specielt antikt eller
uerstatteligt service. Sådant service må
ikke sættes i opvaskemaskinen.
Desuden må følgende ikke sættes
i opvaskemaskinen: Plastdele, kobberog tinservice, glas med dekoration,
aluminiums- og sølvdele, der er
modtageligt over for varmt vand, da dette
kan føre til misfarvning og dannelse af
bobler. Også andre glassorter (som f.eks.
genstande af krystalglas) kan blive matte
efter gentagen vask i opvaskemaskinen.
Desuden må materialer, der suger sig fuld
med vand, som f.eks. svampe og klude,
ikke kommes i opvaskemaskinen.
Anbefaling:
Køb i fremtiden kun service, der kan
sættes i opvaskemaskinen.
Bemærk
Service, der er snavset til med
aske, voks, smørefedt eller
farve, må ikke sættes
i opvaskemaskinen.
66
Beskadigelse af glas og service
Årsag:
Glas og glasfremstillingsproces.
Sæbens kemiske sammensætning.
Opvaskemaskinens vandtemperatur og
programvarighed.
Anbefaling:
Benyt glas og porcellæn, som er egnet
til vask i maskine iht. fabrikanten.
Benyt en sæbeart, som sælges under
betegnelsen serviceskånende. Spørg
fabrikanten til råds.
Vælg et program med en så lav
temperatur og en så kort
programvarighed som mulig.
Beskadigelser af glas og bestik undgås
bedst ved at tage det ud af maskinen,
så snart programmet er færdigt.
da
Placering af service
Fjern grove madrester. Det er ikke
nødvendigt at skylle service og bestik.
Service og bestik placeres som følger:
Kopper, glas, gryder osv. med åbningen
nedad.
Stil dele med fordybninger i bunden
skråt, så vandet kan løbe af.
Sørg for, at service og bestik står
sikkert og ikke kan vippe.
Alt skal placeres, så vandstrålerne kan
nå alle dele.
meget små servicedele bør ikke blive
vasket i maskinen, eftersom de hurtigt kan
falde ud af kurvene.
Gryder
Nederste kurv
68
Fjern servicen
For at undgå, at der drypper vand ned i
den nederste kurv fra den øverste kurv,
anbefales det først at tømme den nederste
kurv og derefter den øverste kurv.
Kopper og glas
Øverste kurv
62
Bestik
Bestik bør altid indsættes usorteret (vær
forsigtig med knivspidser).
For at undgå kvæstelser placeres lange
og spidse genstande og knive på hylden
(ved nogle modeller) eller på knivhylden
(fås som tilbehør).
Klapbare holdere *
* ikke alle modeller
Holderne kan klappes om for at gøre det
nemmere at anbringe gryder og skåle.
* ikke alle modeller
67
da
Hylderne *
* Ikke alle modeller
Langstilkede og høje glas placeres op
mod kanten af hylderne – ikke op mod
service.
Opvaskemiddel
Tips til opvaskemiddel
Der kan anvendes maskinopvaskemiddel i
både pulver- og flydende form samt som
tabletter (almindeligt opvaskemiddel må
ikke benyttes!).
For tiden findes der tre forskellige former
for opvaskemiddel:
1. Fosfatholdig og klorholdig
2. Fosfatholdig og klorfri
3. Fosfatfri og klorfri
Lange genstande, serverings- og
salatbestik, skeer eller knive placeres på
hylderne, så de ikke hindrer spulearmene
i at dreje.
Ved brug af fosfatfri opvaskemiddel kan
der, hvis vandet er meget ”hårdt”, lettere
opstå hvide aflejringer på servicet og
karret. Dette undgås ved at tilsætte en
større mængde opvaskemiddel.
Blegevirkningen er mindre ved klorfrie
opvaskemidler. Dette kan føre til
misfarvninger på kunststofdele eler pletter
fra te.
Dette afhjælpes ved:
– at benytte et varmere program eller
– at tilsætte mere opvaskemiddel eller
– at benytte klorholdigt opvaskemiddel.
Det fremgår af opvaskemidlets etiket, om
det er egnet til opvask af sølvdele.
Yderligere spørgsmål om opvaskemidler
bedes rettet til serviceafdelingen hos den
enkelte opvaskemiddelfabrikant.
68
da
Sæbeautomat med
doseringshjælp
Henvisning
Inddelingen i sæbeautomaten hjælper
Dem med at påfylde den rigtige mængde.
Automaten indeholder ved den nederste
linie 15 ml og ved den midterste linie 25 ml
opvaskemiddel. Sæbeautomaten
indeholder 40 ml, når den er fyldt helt op.
40 ml
25 ml
15 ml
Hvis sæbeautomaten er lukket,
trykkes på låsen, hvorefter den
åbner.
Påfyldning af opvaskemiddel
Fyld maskinopvaskemiddel i
sæbeautomaten 73 .
Korrekt dosering fremgår af
fabrikantens angivelser på
opvaskemidlets emballage.
Ved brug af ”Intensiv”-programmet skal
der tilsættes ca. 10–15 ml ekstra
opvaskemiddel på den indvendige side
af opvaskemaskinens dør.
Sparetips
Ved mindre tilsmudset service
kan der tilsættes mindre
opvaskemiddel end angivet på
emballagen.
Luk dækslet på sæbeautomaten. (1)
Skub dækslet i og (2) tryk let på enden
af det, så låsen falder tydeligt i.
Hvis der benyttes tabletter, skal De
læse produktets etiket for at finde ud af,
hvor de skal placeres (f.eks. bestikkurv,
sæbeautomat osv.).
Vær opmærksom på, at
sæbeautomaten også skal være lukket,
når der benyttes sæbetabletter.
69
da
OPMÆRKSOM !
VIGTIG HENVISNING
TIL ANVENDELSE AF
KOMBINEREDE
RENGØRINGSPRODUKTER
Ved anvendelse af såkaldte kombinerede
rengøringsprodukter, der f.eks. gør brugen
af skyllemiddel eller salt overflødig, er
nedenstående henvisninger vigtige:
Nogle produkter med integreret
skyllemiddel yder udelukkende optimalt
arbejde ved bestemte programmer.
Ved maskiner med automatiske
programmer yder sådanne produkter
som regel ikke den ønskede virkning.
Produkter, der gør brugen af salt
overflødig, kan udelukkende anvendes i
områder, hvor vandet har en bestemt
hårdhedsgrad.
Hvis De ønsker at anvende disse
kombinerede produkter, skal De læse
brugsanvisningerne til disse produkter
samt eventuelle henvisninger på
emballagen godt og grundigt igennem.
Hvis De er i tvivl, skal De henvende Dem
til fabrikanten af rengøringsmidlet. Dette
gælder især i nedenstående tilfælde:
Service er meget vådt, når programmet
er færdigt.
Der opstår kalkbelægninger.
I tilfælde af reklamationer, der har en
direkte forbindelse med anvendelsen af
disse produkter, kan De ikke tage brug af
vores garantiydelser!
70
da
Programoversigt
I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Deres specielle programmer fremgår af
Deres betjeningspanel.
Service
f.ek. porcellæn
gryder
bestik
glas
osv.
Tilsmudset
med
Robust
Blandet
Suppe, gratin, sovs,
kartofler, nudler, ris,
æg, stegte retter
Suppe, kartofler,
nudler, ris, æg,
stegte retter
Kaffe, kage,
mælk, pålæg,
kolde drikke,
salater
Tilsmudsningsgrad
Meget
Lidt
Meget lidt
Tilsmudsningsart
Meget fastsiddende
Program
Programforløb
Programmet
forskyl
vælges,
hvis service
og bestik
har stået
i flere dage
Lidt fastsiddende
Intensiv
70°
Normal
65°
Spar
50°
Forskyl
50_
Klarvask
70_
Mellemskyl
Mellemskyl
Forskyl
Forskyl
Klarvask
65_
Mellemskyl
Mellemskyl
Klarvask
50_
Mellemskyl
Sidste skyl
65_
Mellemskyl
Sidste skyl
70_
Tørring
Sidste skyl
70_
Tørring
Lyn
35°
Forskyl
Forskyl
Klarvask
35_
Mellemskyl
Sidste skyl
55_
Tørring
71
da
Opvask
Programvalg
Vælg et program, der svarer til servicets
tilsmudsningsgrad.
Programforløbene kan ses i
programoversigten.
Et eksempel:
Blandet service med mange og meget
fastsiddende madrester vaskes op med
programmet „Normal“ .
Sparetips
Ved mindre mængder service
kan der ofte benyttes et
program med et mindre energiog vandforbrug.
Programdata
Sluk
Nogle minutter efter programslut:
Sluk for tasten 1 .
Luk for vandhanen
(Ikke nødvendigt, hvis modellen har
AQUA-STOP).
Tag servicet ud, når det er kølet af.
Hvis programmet skal afbrydes
Sluk for tasten 1 .
Indikatoren slukker. Programmet lagres.
Hvis døren åbnes ved
varmtvandstilslutning eller efter at
maskinen er varmet op, stilles døren på
klem i et par minutter, før den lukkes.
Ellers kan døren springe op som følge
af ekspansion.
Programforløbet fortsættes ved at
tænde for tasten 1 igen.
Afbryd program (reset)
De angivne programdata gælder under
normale betingelser.
Følgende kan føre til større afvigelser:
forskellig servicemængde
vandets tilløbstemperatur
vandledningstryk
omgivelsestemperatur
netspændingstolerancer
og de maskinbetingede tolerancer
(f.eks. temperatur, vandmængde,...)
Værdierne for vandforbruget gælder, når
vandets hårdhedsgrad er indstillet på 2.
Kun når hovedafbryderen er slået til:
Tryk programtasterne A og C ind
samtidig i ca. 3 sekunder.
Programforløbet varer ca. 1 minut.
Indikatoren for programslut og
indikatoren for det afsluttede program
lyser.
Sluk tasten 1 efter programforløbet.
Sæbeautomaten 73 lukkes.
For genstart tændes hovedafbryderen
1 igen, og det ønskede program
vælges.
Start
Programskift
Tænd for tasten 1 .
Kontrollampen for det sidst benyttede
program lyser.
Dette program starter, hvis der ikke
vælges et andet program 6 .
Programmet starter automatisk.
Programslut
Programmet er afsluttet, når indikatoren for
programslut 3 og indikatoren for det
afsluttede program lyser.
72
Det er muligt at foretage et programskift
indtil 2 min. efter maskinens start.
Hvis der derefter skal foretages et
programskift, afsluttes først allerede
påbegyndte programafsnit (f.eks.
klarvask).
da
Vedligeholdelse
Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse
af Deres maskine er med til at undgå fejl.
Dermed sparer De tid og penge. Derfor er
det en god ide at undersøge Deres
opvaskemaskine en gang imellem.
Maskinens samlede tilstand
Kontrollér den indvendige del af maskinen
for fedt- og kalkaflejringer.
Hvis sådanne aflejringer findes, gøres
følgende:
Fyld sæberummet med opvaskemiddel.
Stil maskinen på programmet med den
højeste temperatur og start maskinen
uden service.
Rengør dørpakningen:
Tør dørpakningen regelmæssigt af med
en fugtig klud for at fjerne aflejringer.
Samling:
Sæt sierne på plads og skru dem fast
med sicylinderen.
Salt
Kontrollér indikatoren for salt
påfyldes efter behov.
69
. Salt
Afspændingsmiddel
Kontrollér indikatoren for
afspændingsmiddel i beholderen 72 .
Afspændingsmiddel påfyldes efter behov.
Sier
Sierne 70 holder grov snavs
i opvaskevandet væk fra pumpen.
Dette snavs kan medføre, at sierne
tilstoppes af og til.
Kontrollér sierne for snavs, hver gang
maskinen har været i brug.
Drej sicylinderen løs og tag sierne ud.
Sierne er fast forbundet med hinanden
og kan ikke skilles yderligere ad.
Fjern groft snavs og skyl sierne under
rindende vand.
73
da
Spulearme
Kalk og snavs fra opvaskevandet kan
blokere dyser og lejer på spulearmene
64
66 .
Kontrollér om dyserne i spulearmene er
tilstoppede (madrester).
Tag fald den nederste spulearm af 66 .
Afmontér den øverste spulearm 64 .
Skyl spulearmene under rindende
vand.
Sæt spulearmene på plads igen.
Mindre driftsforstyrrelser
Afhjælp selv små fejl
De fleste fejl i dagligdagen kan afhjælpes
af brugeren uden brug af kundeservice.
Det sparer tid og penge. Oversigten
hjælper Dem med at finde opståede fejl.
Fejl
... ved start
Maskinen starter ikke
Sikringen er ikke i orden.
Stikproppen er ikke sat i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Programtasten er ikke trykket ind.
Vandhanen er ikke åbnet.
Sien befinder sig i tilslutningen.
Sien befinder sig ved tilslutningen
af AQUA-STOP og
vandforsyningsslangen.
Spulearme
Vigtigt
Husk:
Reparationer må kun udføres
af en fagmand. Fagligt
ukorrekte reparationer kan føre
til alvorlige skader og fare for
brugeren.
... i maskinen
Nederste spulearm drejer sig
langsomt
Spulearmen er blokeret af
smådele eller madrester.
74
da
Sæbeautomatens dæksel kan ikke
lukkes
Beholderen er overfyldt.
Lukkemekanismen er blokeret af
gamle rester fra opvaskemidlet.
Kontrollamperne går ikke ud efter
opvask
Programtasten er stadigvæk
tændt.
Rester af opvaskemiddel klæber
fast i sæbeautomaten
Beholderen var fugtig ved
påfyldningen. Beholderen skal
altid være tør, når der påfyldes
opvaskemiddel.
Efter programmet er afsluttet bliver
vandet stående i maskinen
Afløbsslangen har et knæk eller er
tilstoppet.
Afløbspumpen er blokeret.
Sierne er tilstoppede.
Programmet er endnu ikke
afsluttet. Afvent programslut
(programslut–indikatoren lyser).
Udfør funktionen „Reset“.
... under opvasken
Usædvanlig skumdannelse
Almindeligt opvaskemiddel i
beholderen for
afspændingsmiddel.
hvis man taber skyllemiddel ind i
maskinen, kan dette medføre
ekstrem skumdannelse ved næste
opvask. Derfor bør man tørre
skyllemiddel væk med en klud,
hvis det er løbet ved siden af.
Maskinen står stille
Strømtilførslen er afbrudt.
Vandtilførslen er afbrudt.
Slående lyd under opvasken
Spulearmen slår imod servicedele.
Klaprende lyd under opvasken
Servicedele er ikke anbragt
korrekt.
Slående lyd fra vandventilen
Stammer fra vandledningen og
påvirker ikke maskinfunktionen.
Afhjælpning er ikke mulig.
... på servicet
Madrester bliver delvis siddende på
servicet
Servicet var placeret forkert,
vandstrålerne kunne ikke ramme
overfladen.
Kurven var overfyldt.
Servicedelene er placeret op mod
hinanden.
Der er påfyldt for lidt
opvaskemiddel.
Det valgte program er for svagt.
Spulearmomdrejningen er
forhindret. Service står i vejen.
Spulearmsdyserne er tilstoppet af
madrester.
Sierne er tilstoppede.
Sien er indsat forkert.
Afløbspumpen er blokeret.
På kunststofdele opstår der
misfarvning
Der er påfyldt for lidt
opvaskemiddel.
Opvaskemidlets blegeeffekt er for
lille. Benyt opvaskemiddel med
klorblegning.
Hvide pletter på servicet, glassene
har et mælkeagtigt skær
Der er påfyldt for lidt
opvaskemiddel.
Doseringen af afspændingsmiddel
er indstillet for lavt.
Salt er ikke påfyldt, selv om vandet
er hårdt.
Afkalkningsanlægget er indstillet
for lavt.
Dækslet på saltbeholderen er ikke
drejet fast.
Er der blevet anvendt fosfatfrit
opvaskemiddel.
75
da
Servicet bliver ikke tørt
Der er valgt et program uden
tørring.
Doseringen af afspændingsmiddel
er indstillet for lavt.
Servicet er taget for tidligt ud af
opvaskemaskinen.
Glas får et mat udseende
Mængden af afspændingsmiddel
er indstillet for lavt.
Te- eller læbestiftrester er ikke helt
væk
Opvaskemidlets blegeeffekt er for
lille.
Den valgte temperatur er for lav.
Rustspor på bestik
Bestik er ikke tilstrækkelig
rustbestandig.
Saltindholdet er for højt i
opvaskevandet.
Dækslet på saltbeholderen er
ikke drejet fast.
Ved saltpåfyldningen er der
spildt for meget salt i
maskinen.
Glas bliver mat og misfarves,
belægningen kan ikke tørres af
Det påfyldte opvaskemiddel er
uegnet.
Glassene er ikke egnet til opvask i
maskinen.
Striber på glas og bestik, glas får et
metallisk udseende
Doseringen af afspændingsmiddel
er indstillet for højt.
76
Kundeservice
Kontakt kundeservice, hvis det ikke er
muligt at afhjælpe fejlen. Den nærmeste
findes i fortegnelsen over kundeservice.
Hvis De kontakter kundeservice, bør De
altid oplyse produkt- (1) og
fabrikationsnummer (2), som begge findes
på typeskiltet, der sidder på maskinens
dør.
1
FD
2
Opmærksom
Husk at et besøg af en tekniker
fra vores kundeservice heller
ikke er gratis i løbet af
garantitiden, hvis fejlen er
opstået som følge af en forkert
maskinbetjening.
da
Henvisninger
Emballagen og kasserede
maskiner
Den gamle maskine indeholder materialer,
der er velegnede til genbrug.
Udtjente maskiner bør gøres ubrugelige:
Fjern netstikket fra stikkontakten, klip
ledningen over og ødelæg dørlåsen, så
legende børn ikke kan spærres inde og
udsættes for fare.
Produktet har været effektivt emballeret
under transporten. Alle
emballagematerialerne er miljøvenlige og
kan genbruges.
hvis de afleveres til genbrugspladser. Ved
genbrug af materialerne spares råstoffer,
og affaldsmængden bliver mindre. Brug
genbrugsanordningerne for emballage og
udtjente apparater og vær med til at skåne
miljøet. Er der tvivl om ordningerne, og om
hvor genbrugspladserne er placeret, kan
kommunen kontaktes.
Hold emballage og emballagedele
utilgængeligt for børn. Foldekartoner og
folie kan være farlige og indebærer
kvælningsfare ved forkert håndtering.
Generelt
Indbygningsmodeller og integrerede
modeller, der senere opstilles som
gulvmodel, skal sikres, så de ikke kan
vælte, f.eks. ved at skrue dem fast til
væggen eller montere dem under en
gennnemgående arbejdsplade, der er
skruet fast til naboskabene.
Kun for modeller til Schweiz:
Maskinen kan uden videre indbygges
i et køkkenelement mellem træ- eller
plastvægge. Hvis maskinen ikke
tilsluttes via stik, kræver de gældende
sikkerhedsforskrifter, at der installeres
en flerpolet afbryder med en
kontaktåbning på mindst 3 mm.
Installation
Opvaskemaskinen skal være tilsluttet
korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data
vedr. tilløb og fraløb samt de elektriske
tilslutningsværdier skal overholde de
kriterier, som er fastlagt i de efterfølgende
afsnit og montageanvisningen.
De enkelte monteringsskridt skal
gennemføres i den angivne rækkefølge:
– Kontrol af leverance
– Opstilling
– Tilslutning for afløbsvand
– Tilslutning for tilløbsvand
– Elektrisk tilslutning
Leverance
Opvaskemaskinens funktion er blevet
grundigt kontrolleret på fabrikken .
Dette kan være årsag til, at der evt.
befinder sig små vandskjolder i maskinen.
De forsvinder efter første brug.
Opstilling
De krævede monteringsmål fremgår af
monteringsanvisningen. Opstil maskinen
vandret ved hjælp af de justerbare fødder.
Kontrollér at maskinen står sikkert.
Tilslutning for afløbsvand
De krævede arbejdsskridt fremgår af
monteringsanvisningen. Der kan evt.
monteres en sifon med afløbsstuds.
Forbind afløbsvandslangen med sifonens
afløbsstuds ved hjælp af vedlagte dele.
Kontrollér at afløbsvandslangen hverken
er knækket, kommet i klemme eller slynget
ind i sig selv. (Kontrollér at lukkedæksler
ikke forhindrer afløbsvandet i at løbe fra).
77
da
Tilslutning for tilløbsvand
Demontering
Forbind tilløbsvandslangen med
vandhanen ved hjælp af vedlagte dele
(se monteringsanvisning).
Kontrollér at tilløbsvandslangen hverken er
knækket, kommet i klemme eller slynget
ind i sig selv.
Udskiftes maskinen, skal der altid benyttes
en ny tilløbsvandslangen, den gamle
tilløbsvandslange må ikke benyttes.
Kontrollér at tilløbsvandslangen hverken er
knækket, kommet i klemme eller slynget
ind i sig selv.
Vandtryk:
Vandtrykket skal mindst være 0,5 bar og
højst 10 bar. Hvis vandtrykket er højere
end 10 bar, skal der monteres en
trykreduktionsventil.
Vandtilførsel:
Min. 10 liter i minuttet.
Vandtemperatur:
Tilslutning til koldt vand anbefales.
Også her er rækkefølgen af betydning:
Afbryd først opvaskemaskinen fra
strømforsyningen.
Træk stikproppen ud.
Luk for vandhanen.
Afmontér slangerne til vand og afløb.
Evt. løsnes skruerne under bordpladen.
Afmontér evt. sokkelstykke.
Træk maskinen og slangerne forsigtigt ud.
EL–tilslutning
Opvaskemaskinen må kun tilsluttes 230 V
vekselstrøm. Tilslutning skal ske til en
forskriftmæssig installeret stikkontakt med
jordforbindelse. Se typeskiltet 75 på
maskinen.
Stikdåsen skal være anbragt i nærheden
af opvaskemaskinen og være frit
tilgængelig.
Ændringer på tilslutningen må kun
gennemføres af en fagmand.
Hvis der benyttes et HFI–relæ, må der kun
benyttes en relætype, som er forsynet
. Kun dette relæ opfylder
med tegnet
bestemmelserne i de aktuelle forskrifter.
Skål ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsregl.
78
Transport
Tøm opvaskemaskinen. Fastgør løse
dele. Maskinen skal transporteres
opretstående
Hvis maskinen ikke transporteres
opretstående, kan der komme vand i de
elektriske dele og der kan opstå fejl i
programforløb m.m.
Frostbeskyttelse
Hvis opvaskemaskinen står i et rum med
risiko for frostgrader, skal
opvaskemaskinen tømmes for vand .
Luk for vandhanen, løsne
vandforsyningsslangen og tøm den for
vand.
fi
AQUA STOP –TAKUU
1. Mikäli Bosch/Siemens -astianpesukoneiden Aqua Stop -vesiturvajärjestelmässä oleva
vika aiheuttaa vesivahingon yksityisasiakkaalle, korvaamme vahingon.
2. Tämä turvatakuu on voimassa koneen eliniän.
3. Turvatakuu on voimassa vain, jos koneen asennus ja liitäntä vesi- ja
viemäriverkostoon on tehty koneen mukana toimitettujen asennus- ja käyttöohjeiden
mukaisesti. Suosittelemme koneelle kylmävesiliitäntää. Lämminvesiliitännässä tulevan
veden lämpötila ei saa olla yli 60°C.
Takuuseen kuuluvat myös toimittamamme alkuperäiset Aqua Stop -letkujen
jatkamisosat.
Takuu ei koske vioittuneita vesijohtoputkia eikä hana- ja liitoskomponentteja, joihin
Aqua Stop on liitetty.
4.. Astianpesukoneissa, joissa on Aqua Stop -turvajärjestelmä, ei välttämättä tarvitse
sulkea vesihanaa päivittäisten käyttöjen välillä, mikäli sitä ei vaadita muilta tahoilta
(esim. vakuutusyhtiö tai viranomaisten määräykset). Hana tulee kuitenkin sulkea
pitempien poissaolojen ajaksi.
da
AQUA-STOP-Garanti.
(gælder ikke maskiner uden Aqua-Stop)
Ud over den garanti, der ydes køber i henhold til købekontrakten, og ud over vores garanti på
maskinen, yder vi erstatning på følgende betingelser:
1. Skulle der opstå en vandskade, der skyldes fejl i vores Aqua–stop–System, så yder vi
erstatning for skaderne til private forbrugere.
2. Denne erstatningsgaranti gælder i maskinens levetid.
3. Forundsætningen for at kunne gøre erstatningskrav gældende er, at maskinen med
Aqua–Stop er opstillet og installeret af en autoriseret installatør i overensstemmelse
med vore anvisninger. Dette inkluderet ligeledes, at Aqua–Stop–forlængere
(orinaltilbehør) er installeret af en autoriseret installaør i overensstemmelse med vore
anvisninger. Vores garanti gælder ikke defekte tilslutningsledninger eller armaturer til
Aqua–Stop–tilslutningen på vandhanen.
4. Maskiner med Aqua–Stop behøver i princippet ikke at være under opsyn, mens de er i
gang, og det er heller ikke nødvendigt at lukke for vandet efter benyttelsen. Kun ved
længere tids fravær far boligen (f. eks. under ferie at flere ugers varighed ) bør man
lukke for vandhanen.
sv
Aqua-Stop garanti
(gäller ej maskiner utan Aqua-Stop)
Utöver vanliga åtaganden enligt konsumentköplagen ersätter vi vid nedanstående villkor:
1. Uppstår ett fel i Aqua–Stop–systemet som orsakar en vattenskada, ersätts denna för
privata användare.
2. Detta garanti gäller för maskinens hela livslängd.
3. En förutsättning för att garantin ska gälla är att konsumenten köpte maskinen ny och
att maskin med Aqua–Stop är fackmässigt installerad och ansluten i enlighet med
monteringsanvisningen. Garantin gäller även fackmässigt installered
Aqua–Stop–förlängning (originaltillbehör). Vår garanti gäller inte vid defekta
tilloppsledningar eller felaktig armatur fram till Aqua–Stop–anslutningen vid
vattenkranen.
4
Maskiner med Aqua–Stop behöver i princip inte övervakas under diskningen.
Vattenkranen behöver endast stängas inför längre bortavaro, t.ex. en flera veckor
lång semester.
no
AQUA–STOP garanti
(gjelder kun maskiner med Aqua Stop)
I tillegg i till NEL’s leveringsbetingelser og og vår egne garantibetingelser erstatter vi
utover dette etter følgende betingelser:
1. Skulle det som følge av en feil ved vårt Aqua Stop system, oppstå vannskader hos en
privat forbruker, erstatter vi skadene.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder i apparatets livstid
3. Forutsetning for et garantikrav er at apparatet med Aqua Stop er faglig korrekt
installert og tilkoplet i.h.h.t. vår monteringsanvisning. Dette inkluderer også ved bruk
av faglig korrekt montert Aqua Stop forlengelse (originaltilbehør). Vår garanti omfatter
ikke defekte vannrør eller armaturer som leder inn til Aqua Stop –tilkoplingen.
4. Apparater med Aqua Stop bør prinsipielt ikke holdes under oppsikt mens de er i bruk,
heller ikke er det nødvendig å stenge vannkranen etter bruk. Kun ved lengre fravær,
for eksempel ved flere,ukers ferie, er det nødvendig å stenge vannkranen.
Bosch Info–Team:
DE Tel. 0180 / 5 30 40 50 (EUR 0,12/Min. DTAG)
AT Tel. 0660 / 59 95
Internet:
http://www.bosch–hausgeraete.de
5 600 051 398 sv, no, fi, da (8208)
600H
Download PDF

advertising