Aeg-Electrolux AFP750 Användarmanual
D
C
E
B
F
A
G
H
L
K
J
I
M
N
R
O
P
S
Q
T
1
2
2
3
4
5
6
7
a
3
8
9
10
4
11
b
a
13
b
a
14
12
15
5
s
s Bästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Med hjälp av varningstriangeln
och/eller signalorden (Varning! Se
upp! Obs!) framhävs punkter som är
viktiga för en säker och fungerande
användning av apparaten. De ska absolut beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder vattenkokaren.
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Beskrivning av maskin
(bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
6
Motorhus
Mixerbägare
Mixerlock
Skruvlock
Påmatare med mätbägare
Lock med mataröppning
Universalskål
Drivaxel
Hastighetsreglage
Pulse-knapp
Förvaringsfack för skärinsatser
Sladdvinda (på maskinens undre sida)
Typskylt (på maskinens undre sida)
Insatshållare
Plastkniv
Metallkniv med knivskydd
Slagskiva
Citruspress (endast KM 750)
Skyddslock för mixerns drivning
Degskrapa
1 Säkerhetsföreskrifter
AEG -elapparaterna uppfyller tekniska
normer och säkerhetsföreskrifter för
elektriska apparater. Följande säkerhetsföreskrifter ska ändå beaktas noga.
Allmänna säkerhetsanvisningar
• Apparaten får endast anslutas till ett
strömnät med en spänning och frekvens som överensstämmer med data på
typskylten!
• Starta inte apparaten om
– Nätsladden skadats,
– om huset är skadat.
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att slita i nätsladden.
• För undvikande av olycksrisker får en
skadad nätsladd endast bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst
eller annan kvalificerad person.
• Apparaten får repareras endast av kvalificerad fackpersonal. Genom osakkunnig reparation kan allvarliga risker
uppstå. Vid erforderlig reparation ta
kontakt med AEG-kundtjänst eller med
fackhandlare.
• Maskinen är avsedd endast för bearbetning av livsmedel i hushållet. Tillverkaren fritar sig från allt ansvar för
skador som uppstår genom felhantering och icke ändamålsenlig användning.
Barnsäkerhet
• Lämna inte inkopplad maskin utan
uppsikt och var speciellt försiktig om
barn finns i närheten!
Beakta följande vid användning
av köksmaskinen
• Starta inte maskinen med våta händer.
• Apparaten får inte användas för att
röra färg (lack, polyester osv) - Explosionsrisk!
• Innan rengörings- och underhållsarbeten utförs skall maskinen frånkopplas
och stickproppen dras ur vägguttaget.
• Motorenheten (bild 1/A) får aldrig
doppas i vatten eller andra vätskor!
s
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
• Vid insättning eller borttagning av redskap skall maskinen vara frånkopplad.
• Obs! Metallkniven (bild 1/P) är
mycket vass! Risk för skärskada! Grip
alltid tag i metallknivens grepp och
förvara kniven med påsatt knivskydd!
Var försiktig vid diskning!
• Obs! Skärinsatserna (bild 9) är
mycket vassa! Risk för skärskada! Förvara alltid insatserna i härför avsett
tillbehörsfack (bild 1/K). Var försiktig
vid diskning!
• Obs! Mixerns knivenhet (bild 14/a) är
mycket vass. Risk för skärskada! Var
försiktig vid isärtagning och hopsättning av mixern.
• Obs! För inte in fingrarna i mataröppningen (bild 1/F)! Risk för skärskada!
• Obs! För inte in hårda föremål (t.ex.
sked) eller handen i mixerbägaren. Risk
för skärskada!
• Ta inte av locket förrän redskapen
stannat helt.
• För inte in långa föremål i mataröppningen (kniv, slev, degskrapa eller liknande). Risk för skada! Använd alltid
påmataren (bild 1/E) för att mata ner
ingredienserna.
• Fyll inte på heta vätskor (endast kalla
eller varma) i mixerbägaren eller universalskålen.
• Sätt alltid universalskålen (bild 1/G) på
motorenheten innan drivaxeln (bild
1/H) och redskapen sätts in.
• Maskinen får kontinuerligt användas
högst 10 minuter. Efter 10 minuters
gång måste maskinen svalna under
minst 20 minuter. Vid bearbetning av
mycket tunga ingredienser, t.ex. 1,5 kg
deg får maskinen gå kontinuerligt
högst 1 minut.
• Ta alltid först bort redskapen och drivaxeln innan universalskålen töms.
• Överskrid inte den tillåtna påfyllningsmängden.
• Lämna inte maskinen utan uppsikt.
Även om maskinen lämnas för en kort
stund skall nätsladden dras ur vägguttaget.
• Efter avslutat arbete frånkoppla maskinen och dra ut stickproppen ur vägguttaget.
2 Kassering
Återvinning av
förpackningsmaterial!
Kasta inte bara bort förpackningsmaterialet. Beakta följande rekommendationer:
Förpackningsmaterial av papp kan
lämnas till återvinningsstationer.
Plastpåsar av polyeten (PE) kan lämnas
för återvinning till PE -insamlingsställen. Stötdämpande material av expanderad polystyren (EPS) är freonfritt och
kan lämnas till motsvarande insamlingsställen. Kontakta din kommun, om
du inte vet, var närmaste återvinningsstation eller återvinningscentral ligger.
Återvinning av själva apparaten!
När vattenkokaren har tjänat ut lämna
in apparaten hos din auktoriserade
återförsäljare som tar den tillbaka mot
en liten avgift.
Allmänna användningsinstruktioner
Köksmaskinen är till stor hjälp vid tillredning av mat:
• Mixern används för tillagning av olika
drinkar, för krossning av is, finfördelning av frukter och grönsaker mm.
• Med multifunktionsenheten kan du
t.ex.
– Tillreda deg ...
– Hacka kött, nötter och liknande ...
– Skiva, strimla eller riva grönsaker
och frukt,
– Skära pommes frites ...
– Vispa grädde och äggvita ...
– Pressa citroner, apelsiner, grapefrukter (endast KM 750)
7
s
Säkerhetssystem
Maskinen är utrustad med flera säkerhetssystem.
• Mixern och universalskålen kan startas
endast om respektive behållare och tillhörande lock är rätt påsatta.
• Universkålen kan startas endast om
mixerbägaren tagits bort och skyddslocket för mixerns drivning är påsatt
(bild 1/S och bild 4).
1
Håll barn på betryggande avstånd från
maskinen.
1
Ställ upp maskinen på ett plant, torrt
arbetsbord.
Mixer
Mixern används för tillagning av olika
drinkar, för krossning av is, finfördelning av frukt och grönsaker mm.
Förberedelser för mixning
Innan mixerbägaren kan placeras på
motorenheten måste skyddslocket för
mixerns drivning (bild 1/S och bild 4)
tas bort.
0 Skruva av skyddslocket medurs.
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
blinkar.
0 Sätt mixerbägaren (bild 1/B och bild 2)
på mixerdrivningen (pil
på pil
)
och vrid moturs mot anslag. Mixerbägaren snäpper tydligt fast. De båda
svarta pilarna skall stå mot varandra.
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
slocknar.
0 Sätt mixerlocket (bild 1/C och bild 3)
på mixerbägaren och vrid tills lockets
klack står exakt ovanför handtaget.
Locket snäpper tydligt fast.
Mixern kan startas endast när bägaren
och locket är rätt påsatta.
0 Sätt in och lås skruvlocket (bild 1/D).
3
Så här används mixern
0 Öppna locket (bild 1/C) fyll i alla ingredienser som behövs.
Obs! Överskrid inte högsta mängden
på 1,5 liter!
Under användningen kan ytterligare
ingredienser fyllas i genom påfyllningsöppningen. Härvid kan även
skruvlocket (bild 1/D) användas som
påfyllningsbägare. Stäng genast påfyllningsöppningen för att undvika stänk.
0 Så här startas mixern: Vrid ratten (bild
1/I) åt höger till önskat hastighetssteg
eller tryck Pulse-knappen (bild 1/J).
3
Vi rekommenderar att du startar med
låg hastighet för att sedan koppla till
högre. När Pulse-knappen trycks går
mixern med högsta hastighet.
Riktvärden för hastighetsinställning
lämnas i kapitlet "Tips för användning
av mixern".
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad mixning vrid bägaren
medurs och lyft bort den. Vrid sedan
bort locket.
3
Multifunktionsenhet
Redskapen och deras användningsmöjligheter
•
•
•
•
8
Följande redskap kan användas i multifunktionsenheten:
Slagskiva (bild 1/Q)
Vispning av grädde och äggvita, tillredning av krämer och lätta degar.
Metallkniv (bild 1/P)
För hackning av rått kött, choklad, nötter mm.
Plastkniv (bild 1/O)
För knådning och blandning av tunga
degar.
Insatshållare (bild 1/N) med skärinsats (bild 10)
s
Insatserna är på greppen märkta med
ett nummer (1 till 6). Sätt in önskad
insats i insatshållaren.
1 Skivare grov
För skivning av frukt och grönsaker i tjocka skivor.
2 Skivare fin
För skivning av frukt, grönsaker,
rått kött eller korv (t.ex. salami)
mm i tunna skivor.
3 Pommes frites-skiva
Skär potatis för pommes frites.
4 Rivskiva
River hård ost som t.ex. parmesan
mm.
5 Strimlare grov
Grov strimling av grönsaker och
frukt mm.
6 Strimlare fin
Fin strimling av grönsaker, frukt,
choklad, vitlök mm.
Så här förbereds multifunktionsenheten
Sätt in drivaxeln (bild 7)
0 Sätt upp drivaxeln (bild 1/H) på tappen
i mitten på universalskålen.
Insättning av redskap
•
•
•
•
Insatshållaren skall alltefter avsedd
användning förses med lämplig insats
(se "Insättning av skärinsats på insatshållaren").
0 Lägg upp önskat redskap på drivaxeln.
– Slagskivan, metallkniven och plastkniven (bild 8) griper in i kuggarna
nedtill på drivaxeln.
– Insatshållaren (bild 11) sitter på drivaxelns sexkant.
3
3
Sätt på skyddslocket (bild 4)
Multifunktionsenheten kan startas
endast om mixerbägaren tagits bort
och skyddslocket för mixerns drivning
är påsatt (bild 1/S och bild 4.
0 Ta bort mixerbägaren enligt beskrivning i kapitlet "Mixer".
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
blinkar.
0 Lägg skyddslocket på mixerns drivning
(markering mot markering ) och
vrid moturs mot anslag. Skyddslocket
snäpper tydligt fast. Markeringen xxx
måste stå över varningslampan (bild 4).
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
slocknar.
Lägg upp universalskålen (bild 5)
0 Sätt universalskålen (bild 1/G) på
motorenheten (pil
mot pil
) och
vrid moturs mot anslag. Universalskålen snäpper tydligt fast. De båda svarta
pilarna skall stå mot varandra.
Alternativt kan följande redskap
användas:
Slagskiva (bild 1/Q), eller
Metallkniv (bild 1/P), eller
Plastkniv (bild 1/O), eller
Insatshållare (bild 1/N) med skärinsats
(bild 9)
Grip tag i insatshållaren med varsitt
finger i de båda hålen.
Påsättning av locket (bild 6)
0 Sätt locket (bild 1/F) på universalskålen
(pil
på pil
) och vrid moturs
mot anslag tills locket tydligt snäpper
fast. Lockets klack skall nu stå exakt
över handtaget och de båda pilarna
mot varandra.
0 Sätt påmataren (bild 1/E) i mataröppningen.
Insättning av skärinsats i redskapshållaren (bild 10)
Montera den insats som passar till
aktuell användning.
3
Insatserna förvaras i tillbehörsfacket
(bild 1/K) på motorenheten.
Insatserna är mycket vassa. Håll i insatserna på greppet!
0 Öppna tillbehörsfacket genom att dra i
handtaget (bild 9).
1
9
s
0
ut önskad insats ur tillbehörsfacket
och håll endast i greppet (bild 9).
0 Placera insatsens spets i centrum på
insatshållaren och skjut in i skivans
spår (bild 10).
0 För borttagning av insatsen håll i greppet, dra lätt utåt och uppåt.
Så här används multifunktionsenheten
0 Öppna locket (bild 1/F) och fyll universalskålen med alla ingredienser som
behövs.
Obs! Överskrid inte maximimängder:
– vätska 1,75 liter
– fasta 1,5 liter
3
Under användningen kan ytterligare
ingredienser fyllas i genom påfyllningsöppningen. Påfyllningsbägaren i
påmataren (bild 1/E) kan även användas. Stäng sedan påfyllningsöppningen för att undvika stänk.
1 För nedtryckning av ingredienser skall
endast påmataren användas!
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild 1/I)
åt höger till önskat hastighetssteg eller
tryck Pulse-knappen (bild 1/J).
3
Vi rekommenderar att du startar med
en lägre hastighet för att sedan öka
hastigheten. När Pulse-knappen trycks
går maskinen med högsta hastighet.
Riktvärden lämnas i kapitlet "Tips för
användning av multifunktionsenheten".
Blinkar varningslampan (bild 4/a) och
kan maskinen inte startas är skyddslocket på mixerns drivning inte korrekt
påsatt (bild 1/S och bild 4).
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad användning vrid locket
medurs och lyft bort det.
1
Ta av locket först sedan redskapet stannat helt!
0 Ta bort redskapen och drivaxeln.
0 Skruva bort universalskålen medurs.
1
10
Citruspress (endast KM 750)
Förberedelser (bild 13)
0 Lägg upp universalskålen enligt
beskrivning ovan (bild 5).
0 Sätt upp citruspressens silinsats (bild
13/a) på universalskålen (pil
mot
pil
) och vrid moturs mot anslag.
Silinsatsen snäpper tydligt fast, pil
måste stå mot pil
.
0 Sätt in presskonen (bild 13/b) i silinsatsen.
Så här används citruspressen
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild 1/J)
åt höger till läget 1.
3
0
0
0
0
1
Citruspressen får endast användas på
lägsta hastigheten.
Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
Efter användning ta bort presskonen.
Skruva bort silinsatsen medurs.
Skruva bort universalskålen medurs.
Låt inte maskinen gå kontinuerligt mer
än 10 minuter. Efter 10 minuters gång
måste maskinen få svalna under minst
20 minuter.
Rengöring och skötsel
Motorenhet
Se till att väta inte tränger in i motorhuset!
0 Rengör motorenheten med en fuktig
trasa. Motorenheten får aldrig doppas
i vatten eller spolas under rinnande
vatten!
1
s
Mixer
Med hjälp av Pulse-steget kan bägaren
och kniven rengöras på lätt och säkert
sätt.
0 Fyll mixerbägaren till hälften med
varmt (inte hett!) vatten och tillför
några droppar diskmedel.
0 Tryck helt kort på Pulse-knappen.
0 Skölj sedan bägaren under rinnande
vatten.
3
Demontering/montering av knivenhet (bild 14)
3
Om så krävs kan knivenheten demonteras och rengöras separat.
Obs! Kniven är mycket vass! Risk för
skärskada!
0 Vrid moturs bort knivenheten (bild
14/a) ur mixerbägaren varvid enheten
lutas lätt.
0 Ta bort tätningsringen (bild 14/b) från
knivenheten.
1
1
Knivenheten är mycket vass. Risk finns
för att tätningsringen skadas.
Diska delarna försiktigt för hand (risk
för skärskada!). Använd för diskning
endast vatten och diskmedel.
Knivenheten får inte diskas i maskin.
0 Sätt in tätningsringen i knivenheten.
0 Sätt in knivenheten i bägaren från
undre sidan, luta knivenheten en
aning.
0 Dra fast knivenheten medurs.
1
Universalskål och redskap
0 Diska universalskålen och redskapen i
diskvatten.
1
Obs! Metallkniven är mycket vass!
Risk för skärskada!
1
Plastdetaljer åldras snabbare om de
ofta diskas i maskin. Om de det oaktat
skall diskas i maskin måste de placeras i
övre korgen.
Insatser
0 Rengör insatser med borste eller trasa
under rinnande vatten eller i diskmaskin!
1
Obs! Insatserna är mycket vassa. Risk
för skärskada!
Förvaring
Alla tillbehörsdelar förutom citruspressen kan förvaras på motorenheten.
• Förvara insatserna i tillbehörsfacket
(bild 1/K).
Obs! Insatserna är mycket vassa. Risk
för skärskada! Håll i insatserna på
greppet!
• Lägg in tillbehörsdelarna i universalskålen som bilden 12 visar.
1
Obs! Metallkniven (bild 1/P) är
mycket vass! Risk för skärskada! Grip
alltid tag i metallknivens grepp och
förvara kniven med påsatt knivskydd!
• Linda upp sladden kring de båda klackarna på maskinens baksida (bild 15).
1
Tekniska data
Nätspänning: 230 – 240 V
Upptagen effekt: 700 W
Apparaten uppfyller följande
EG-direktiv:
• 73/23/EWG av den 19 februari 1973
"Lågspänningsdirektiv", med ändringsdirektiv 93/68/EWG.
• 89/336/EWG av den 3 maj 1989
"EMV-direktiv" med ändringsdirektiv
92/31/EWG.
;
Kundtjänst
Våra produkter uppfyller högsta kvalitetskrav. Om fel ändå uppstår som du
inte kan lösa med hjälp av bruksanvisningen, vänd dig till din återförsäljare
eller AEG-kundtjänsten.
11
s
Användningstips
• Vid bearbetning av torr blandning kan
det vara nödvändigt att då och då
frånkoppla maskinen, öppna mixerlocket och med degskrapa skrapa ner
ingredienserna från mixerbägarens
insida.
• Vid mixning av vätskor och fasta ingredienser skall först vätskorna mixas och
därefter de torra ingredienserna tillföras.
• Låt heta vätskor före mixning svalna i
mixern.
• Om varma ingredienser bearbetas,
måste mixerbägaren ventileras genom
att skruvlocket tas bort.
Mixer
• Mixern är speciellt lämplig för hackning av mindre mängder av t.ex. nötter,
rivebröd eller kryddor.
• Såser som inte längre är homogena kan
snabb röras upp i mixern.
• Skär eller bryt fasta ingredienser som
skall bearbetas i mixern i tärningar på
ca 2 - 3 cm.
• Ta bort kärnor ur frukt och ben ur kött
eftersom dessa kan skada knivenheten.
• Iskrossning: Häll litet vatten i bägaren
innan isen krossas.
Livsmedel
Hastighet*
Mixning
Milkshakes
5 – 10
Använd avkyld mjölk
Hacka
Nötter, choklad,
vitlök, örter
Pulse
Bearbeta endast 1/2 kopp åt gången för att
allt skall bli väl hackat
Rivebröd
Småfranska, kex, toast
5 – 10
Grovsmula före bearbetning
Pulse
Tillsätt 1/4 kopp vatten.
Tryck Pulse-knappen 3-4 gånger
Iskrossning
Anvisningar
Emulgera
Salladsdressing
7 – 10
Blanda väl.
Olja kan under mixning tillsättas genom
mataröppningen
Blanda
Kakblandningar, pankakssmet
1
Blanda ingredienserna väl,
vispa inte för länge
Mosa
Soppor, grönsaker, frukt
3 – 10
Mixa tills blandningen är simmig
*Starta alltid med låg hastighet och öka sedan hastigheten.
12
s
Multfunktionsenhet
Hacka
Bästa resultatet uppnås om bitarna
som skall hackas är lika stora. Skär eller
bryt fasta ingredienser före bearbetning i lika stora bitar.
Fyll inte på för mycket.
Köttfärs
Skär köttet för bearbetning i tärningar
om ca. 2 cm.
Grönsaker
Grönsaker som t.ex. lök måste före tillsättning skalas och fyrdelas.
Mixning
Den mixade mängden förändras alltefter ingrediensernas konsistens.
Tillsättning av ingredienser
Torra ingredienser som mjöl skall tillsättas universalskålen före blandningen
börjar. Ingredienserna behöver inte
blandas före bearbetning.
Flytande ingredienser kan under bearbetning tillsättas genom mataröppningen.
Anvisning: Vid bearbetning av såser
eller halvtorra ingredienser kan det
vara nödvändigt att då och då frånkoppla maskinen, öppna locket på universalskålen och med degskrapa skrapa
ner blandningen från universalskålens
insida.
Så här används insatshållaren
Det är ytterst viktigt att ingredienserna
tillförs på rätt sätt genom mataröppningen.
Om så behövs, skär ingredienserna i
mindre bitar som passar i mataröppningen.
Fyll helst i ingredienserna lodrätt bredvid varandra.
Tryck jämnt ner ingredienserna med
påmataren. Nedtryckningskraften
inverkar på skivornas tjocklek.
1
Använd alltid påmataren för inmatning. För aldrig in fingrarna i mataröppningen!
Om för kraftigt tryck utövas på påmataren kan maskinen skadas!
3
Det finns alltid kvar oblandade ingredienser mellan påmataren och insatshållaren.
Rivning av ost
Kyl mjuk ost, t.ex. emmentaler eller
mozarella före rivning.
Bearbeta hård ost som t.ex. parmesan
vid rumstemperatur.
Anvisning: Riv parmesan genom att
lätt trycka ner påmataren.
13
s
Redskap
Livsmedel
Max.
mängd
Hastighet
Anvisningar
Hacka
Metallkniv
Grönsaker t.ex. lök
Frukt
Färska örter
Nötter, mandel
Choklad
800 g
800 g
1 knippe
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Frukt och grönsaker bör
vara färska och fasta, skär
dem i lika stora bitar
Mala kött
Metallkniv
Kött,
fiskfiléer (benade),
fläsk
500 g
4–6
Avlägsna ben och senor,
skär i tärningar om 2 cm
Rivebröd
Metallkniv
torrt bröd, kex
125 g
3 eller 4
Grovsmula före bearbetning
Mosa
Metallkniv
kokt frukt
eller grönsaker
till
1,75 l
3 – 10
Tillsätt event litet vatten
under tillredningen
Blanda
Metallkniv
lätta kaksmetar,
pankakssmet mm.
800 ml
3–7
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka sedan
hastigheten
Blanda
Metallkniv
Majonnäs
1l
Pulse eller
3
Frånkoppla inte maskinen
under tillsättning av olja
Knåda
Plastkniv
tunga degar t.ex.
bröd- och pizzadeg
1,5 kg
1–5
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka sedan
hastigheten
Skiva
(grov eller
fin)
Skivkniv,
grov, fin
(nr. 1
eller nr. 2)
Grönsaker, t.ex. gurka, zucchini, morot mm.
Frukt t.ex. äpplen, tomater,
kött, korv, salami mm.
800 g
1–2
Sök ut frukt och grönsaker
ungefär i samma storlek
Skär kött i bitar lämpliga
för mataröppningen
Skär i
strimlor
Pommes
frites-kniv
(nr. 3)
Potatis, morot, palsternacka
1 kg
1–2
Riva
Rivkniv
(nr. 4)
Parmesanost
500 g
1–2
Tryck inte för kraftigt ned
påmataren
Strimla
(grov eller
fin)
Strimlare,
grov, fin
(nr. 5
eller nr. 6)
Blockchoklad
Frukt t.ex. äpplen
Grönsaker t.ex. morot
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Bryt kokchokladen i
2-3 bitar
Vispa
Slagskiva
lätta kaksmetar
Äggvita
Grädde
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Vispa inte äggvita för länge
14
s
Recept
Basrecept för biskvi
4
4 msk
200 g
Äggvita
Vaniljsocker
4
Äggula
80 g
1 tsk
500 g
kallt vatten
Socker
1 påse
80 g
Grundrecept rördeg
1 påse
0
0
0
0
0
Bakpulver
250 g
mjukt margarin eller
smör
250 g
Socker
Mjöl
1 påse
Vaniljsocker
Matstärkelse
1 pris
Salt
4
Ägg
Bakpulver
150 ml
3
Mjöl
Använt tillbehör:
Universalskål med vispskiva
Fyll äggvita och vatten i universalskålen och vispa i läget 5 ungefär 1 minut
tills blandningen blir styv.
Tillsätt socker och vaniljsocker genom
mataröppningen och vispa ytterligare
ca. 1 minut tills sockret lösts upp.
Tillsätt äggula och rör om med några
Pulsetryckningar.
Blanda mjöl, matstärkelse och bakpulver, tillsätt krämmassan och rör ner
med några korta Pulse-tryckningar.
Fyll degen i en kakform och grädda
Mjölk
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
0 Tillsätt alla ingredienser i universalskålen i angiven ordningsföljd.
0 Rör om på steg 3 - 4 ca 1 till
1½ minuter tills degen är krämig och
slät.
3
Om degen under omrörning transporteras upp mot sidorna, stäng av maskinen, öppna locket och skjut degen med
degskrapa innåt.
0 Fyll degen i en lämplig form och
grädda.
3
Degen kan lätt varieras efter smak och
tycke med andra smaktillsatser.
Exempel på sockerkaka med
choklad:
0 Fyll 2/3 av degen i formen. Tillsätt i resterande degmängd 1 msk kakao och
1 msk mjölk och rör kort om med några
Pulse-tryckningar.
0 Fyll i den mörka degen på den ljusa i
kakformen. Rör om med en gaffel i
båda degskikten så att önskat marmormönster uppnås.
3
15
s
Grundrecept för mördeg
250 g
1 tsk
125 g
60 g
0
0
0
0
0
16
500 g
Mjöl
Bakpulver
40 g
kallt margarin eller
smör
Jäst (färsk) eller
1 påse torrjäst
80 g
Socker
Socker
1 pris
Salt
Salt
80 g
Margarin, skirat
1
Ägg
200 ml
ljummig mjölk
1 msk
kallt vatten
1 pris
3
Mjöl
Grundrecept jäsdeg
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
Fyll mjöl, bakpulver, salt, socker i universalskålen. Skär det kalla smöret i
bitar och tillsätt.
Rör om på steg 3 - 4 ungefär 1 minut,
tillsätt ägg och kallt vatten genom
mataröppningen och fortsätt omrörningen tills degen klumpar sig som en
kula kring kniven.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Innan degens vidarebearbetas skall den
ligga i kylen ca 30 minuter.
Rulla ut degen , lägg den i en välsmord
form och belägg efter smak och tycke
med frukt, t.ex. äpplen eller plommon.
3
0
0
0
0
0
3
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
Tillsätt alla ingredienser i universalskålen i angiven ordningsföljd.
Rör om på steg 3 - 4 ungefär 1 till
1½ minuter tills degen klumpar sig
som en kula kring kniven.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Tillsatser som inte skall finfördelas som
t.ex. russin knådas in efteråt för hand.
Innan bearbetningen fortsätter skall
degen i en övertäckt skål och låt på ett
varmt ställe jäsa till dubbel mängd.
Användningsmöjligheter:
Kaffelängd, småkakor, fruktkaka, bullar.
För pikant bakverk, t.ex. lökpaj tillreds
degen utan socker.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising