Electrolux AFP700 Användarmanual | Manualzz
Assistent Food Processor 7..
PAGE
s
k
n
q
Bruksanvisning . . . . . . . . . 6
Brugsanvisning . . . . . . . . 18
Bruksanvisning . . . . . . . . 31
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . 44
g
d
o
Instruction book . . . . . . . .57
Gebrauchsanweisung . . .69
Instrukcja obs³ugi. . . . . . . .82
D
C
E
B
F
A
G
H
L
K
J
I
M
N
R
O
P
S
Q
T
1
2
2
3
4
5
6
7
a
3
8
9
10
4
11
b
a
13
b
a
14
12
15
5
s
s Bästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Med hjälp av varningstriangeln
och/eller signalorden (Varning! Se
upp! Obs!) framhävs punkter som är
viktiga för en säker och fungerande
användning av apparaten. De ska absolut beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder vattenkokaren.
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Beskrivning av maskin
(bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
6
Motorhus
Mixerbägare
Mixerlock
Skruvlock
Påmatare med mätbägare
Lock med mataröppning
Universalskål
Drivaxel
Hastighetsreglage
Pulse-knapp
Förvaringsfack för skärinsatser
Sladdvinda (på maskinens undre sida)
Typskylt (på maskinens undre sida)
Insatshållare
Plastkniv
Metallkniv med knivskydd
Slagskiva
Citruspress (endast Food Processor 750)
Skyddslock för mixerns drivning
Degskrapa
1 Säkerhetsföreskrifter
Electrolux -elapparaterna uppfyller
tekniska normer och säkerhetsföreskrifter för elektriska apparater. Följande säkerhetsföreskrifter ska ändå
beaktas noga.
Allmänna säkerhetsanvisningar
• Apparaten får endast anslutas till ett
strömnät med en spänning och frekvens som överensstämmer med data på
typskylten!
• Starta inte apparaten om
– Nätsladden skadats,
– om huset är skadat.
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att slita i nätsladden.
• För undvikande av olycksrisker får en
skadad nätsladd endast bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst
eller annan kvalificerad person.
• Apparaten får repareras endast av kvalificerad fackpersonal. Genom osakkunnig reparation kan allvarliga risker
uppstå. Vid erforderlig reparation ta
kontakt med Electrolux-kundtjänst
eller med fackhandlare.
• Maskinen är avsedd endast för bearbetning av livsmedel i hushållet. Tillverkaren fritar sig från allt ansvar för
skador som uppstår genom felhantering och icke ändamålsenlig användning.
Barnsäkerhet
• Lämna inte inkopplad maskin utan
uppsikt och var speciellt försiktig om
barn finns i närheten!
Beakta följande vid användning
av köksmaskinen
• Starta inte maskinen med våta händer.
• Apparaten får inte användas för att
röra färg (lack, polyester osv) - Explosionsrisk!
• Innan rengörings- och underhållsarbeten utförs skall maskinen frånkopplas
och stickproppen dras ur vägguttaget.
• Motorenheten (bild 1/A) får aldrig
doppas i vatten eller andra vätskor!
s
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
• Vid insättning eller borttagning av redskap skall maskinen vara frånkopplad.
• Obs! Metallkniven (bild 1/P) är
mycket vass! Risk för skärskada! Grip
alltid tag i metallknivens grepp och
förvara kniven med påsatt knivskydd!
Var försiktig vid diskning!
• Obs! Skärinsatserna (bild 9) är
mycket vassa! Risk för skärskada! Förvara alltid insatserna i härför avsett
tillbehörsfack (bild 1/K). Var försiktig
vid diskning!
• Obs! Mixerns knivenhet (bild 14/a) är
mycket vass. Risk för skärskada! Var
försiktig vid isärtagning och hopsättning av mixern.
• Obs! För inte in fingrarna i mataröppningen (bild 1/F)! Risk för skärskada!
• Obs! För inte in hårda föremål (t.ex.
sked) eller handen i mixerbägaren. Risk
för skärskada!
• Ta inte av locket förrän redskapen
stannat helt.
• För inte in långa föremål i mataröppningen (kniv, slev, degskrapa eller liknande). Risk för skada! Använd alltid
påmataren (bild 1/E) för att mata ner
ingredienserna.
• Fyll inte på heta vätskor (endast kalla
eller varma) i mixerbägaren eller universalskålen.
• Sätt alltid universalskålen (bild 1/G) på
motorenheten innan drivaxeln (bild
1/H) och redskapen sätts in.
• Vid normala arbeten (bearbetning av
lättare degar etc.) kan du använda
maskinen i upp till 10 minuter utan
avbrott. Låt apparaten svalna efter en
längre tids oavbruten användning (låt
svalna minst 20 minuter efter
10 minuters arbete utan avbrott). Vid
bearbetning av mycket tunga ingredienser, t.ex. 1,5 kg deg får maskinen gå
kontinuerligt högst 1 minut.
• Ta alltid först bort redskapen och drivaxeln innan universalskålen töms.
• Överskrid inte den tillåtna påfyllningsmängden.
• Lämna inte maskinen utan uppsikt.
Även om maskinen lämnas för en kort
stund skall nätsladden dras ur vägguttaget.
• Efter avslutat arbete frånkoppla maskinen och dra ut stickproppen ur vägguttaget.
2 Kassering
Återvinning av
förpackningsmaterial!
Kasta inte bara bort förpackningsmaterialet. Beakta följande rekommendationer:
Förpackningsmaterial av papp kan
lämnas till återvinningsstationer.
Plastpåsar av polyeten (PE) kan lämnas
för återvinning till PE -insamlingsställen. Stötdämpande material av expanderad polystyren (EPS) är freonfritt och
kan lämnas till motsvarande insamlingsställen. Kontakta din kommun, om
du inte vet, var närmaste återvinningsstation eller återvinningscentral ligger.
Återvinning av själva apparaten!
När vattenkokaren har tjänat ut lämna
in apparaten hos din auktoriserade
återförsäljare som tar den tillbaka mot
en liten avgift.
Allmänna användningsinstruktioner
Köksmaskinen är till stor hjälp vid tillredning av mat:
• Mixern används för tillagning av olika
drinkar, för krossning av is, finfördelning av frukter och grönsaker mm.
• Med multifunktionsenheten kan du
t.ex.
– Tillreda deg ...
– Hacka kött, nötter och liknande ...
– Skiva, strimla eller riva grönsaker
och frukt,
– Skära pommes frites ...
– Vispa grädde och äggvita ...
7
s
– Pressa citroner, apelsiner, grapefrukter (endast Food Processor 750)
Säkerhetssystem
Maskinen är utrustad med flera säkerhetssystem.
• Mixern och universalskålen kan startas
endast om respektive behållare och tillhörande lock är rätt påsatta.
• Universkålen kan startas endast om
mixerbägaren tagits bort och skyddslocket för mixerns drivning är påsatt
(bild 1/S och bild 4).
1
Håll barn på betryggande avstånd från
maskinen.
1
Ställ upp maskinen på ett plant, torrt
arbetsbord.
Mixer
Mixern används för tillagning av olika
drinkar, för krossning av is, finfördelning av frukt och grönsaker mm.
Förberedelser för mixning
Innan mixerbägaren kan placeras på
motorenheten måste skyddslocket för
mixerns drivning (bild 1/S och bild 4)
tas bort.
0 Skruva av skyddslocket medurs.
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
blinkar.
0 Sätt mixerbägaren (bild 1/B och bild 2)
på mixerdrivningen (pil
på pil
)
och vrid moturs mot anslag. Mixerbägaren snäpper tydligt fast. De båda
svarta pilarna skall stå mot varandra.
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
slocknar.
0 Sätt mixerlocket (bild 1/C och bild 3)
på mixerbägaren och vrid tills lockets
klack står exakt ovanför handtaget.
Locket snäpper tydligt fast.
Mixern kan startas endast när bägaren
och locket är rätt påsatta.
0 Sätt in och lås skruvlocket (bild 1/D).
3
8
Så här används mixern
0 Öppna locket (bild 1/C) fyll i alla ingredienser som behövs.
Obs! Överskrid inte högsta mängden
på 1,5 liter!
Under användningen kan ytterligare
ingredienser fyllas i genom påfyllningsöppningen. Härvid kan även
skruvlocket (bild 1/D) användas som
påfyllningsbägare. Stäng genast påfyllningsöppningen för att undvika stänk.
0 Så här startas mixern: Vrid ratten (bild
1/I) åt höger till önskat hastighetssteg
eller tryck Pulse-knappen (bild 1/J).
3
Vi rekommenderar att du startar med
låg hastighet för att sedan koppla till
högre. När Pulse-knappen trycks går
mixern med högsta hastighet.
Riktvärden för hastighetsinställning
lämnas i kapitlet "Tips för användning
av mixern".
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad mixning vrid bägaren
medurs och lyft bort den. Vrid sedan
bort locket.
3
Multifunktionsenhet
Redskapen och deras användningsmöjligheter
•
•
•
•
Följande redskap kan användas i multifunktionsenheten:
Slagskiva (bild 1/Q)
Vispning av grädde och äggvita, tillredning av krämer och lätta degar.
Metallkniv (bild 1/P)
För hackning av rått kött, choklad, nötter mm.
Plastkniv (bild 1/O)
För knådning och blandning av tunga
degar.
Insatshållare (bild 1/N) med skärinsats (bild 10)
s
Insatserna är på greppen märkta med
ett nummer (1 till 6). Sätt in önskad
insats i insatshållaren.
1
Skivare fin
För skivning av frukt, grönsaker,
rått kött eller korv (t.ex. salami)
mm i tunna skivor.
PG1 Potatisrivjärn
För rivning av potatis.
3
Pommes frites-skiva
Skär potatis för pommes frites.
4
Ostrivjärn
River hård ost som t.ex. parmesan
mm.
5
Strimlare grov
Grov strimling av grönsaker och
frukt mm.
6
Strimlare fin
Fin strimling av grönsaker, frukt,
choklad, vitlök mm.
Så här förbereds multifunktionsenheten
Sätt på skyddslocket (bild 4)
Multifunktionsenheten kan startas
endast om mixerbägaren tagits bort
och skyddslocket för mixerns drivning
är påsatt (bild 1/S och bild 4.
0 Ta bort mixerbägaren enligt beskrivning i kapitlet "Mixer".
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
blinkar.
0 Lägg skyddslocket på mixerns drivning
(markering mot markering ) och
vrid moturs mot anslag. Skyddslocket
snäpper tydligt fast. Markeringen xxx
måste stå över varningslampan (bild 4).
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
slocknar.
Sätt in drivaxeln (bild 7)
0 Sätt upp drivaxeln (bild 1/H) på tappen
i mitten på universalskålen.
Insättning av redskap
•
•
•
•
Insatshållaren skall alltefter avsedd
användning förses med lämplig insats
(se "Insättning av skärinsats på insatshållaren").
0 Lägg upp önskat redskap på drivaxeln.
– Slagskivan, metallkniven och plastkniven (bild 8) griper in i kuggarna
nedtill på drivaxeln.
– Insatshållaren (bild 11) sitter på drivaxelns sexkant.
3
3
Grip tag i insatshållaren med varsitt
finger i de båda hålen.
Påsättning av locket (bild 6)
0 Sätt locket (bild 1/F) på universalskålen
(pil
på pil
) och vrid moturs
mot anslag tills locket tydligt snäpper
fast. Lockets klack skall nu stå exakt
över handtaget och de båda pilarna
mot varandra.
0 Sätt påmataren (bild 1/E) i mataröppningen.
Insättning av skärinsats i redskapshållaren (bild 10)
Montera den insats som passar till
aktuell användning.
Lägg upp universalskålen (bild 5)
0 Sätt universalskålen (bild 1/G) på
motorenheten (pil
mot pil
) och
vrid moturs mot anslag. Universalskålen snäpper tydligt fast. De båda svarta
pilarna skall stå mot varandra.
Alternativt kan följande redskap
användas:
Slagskiva (bild 1/Q), eller
Metallkniv (bild 1/P), eller
Plastkniv (bild 1/O), eller
Insatshållare (bild 1/N) med skärinsats
(bild 9)
3
Insatserna förvaras i tillbehörsfacket
(bild 1/K) på motorenheten.
Insatserna är mycket vassa. Håll i insatserna på greppet!
0 Öppna tillbehörsfacket genom att dra i
handtaget (bild 9).
1
9
s
0
ut önskad insats ur tillbehörsfacket
och håll endast i greppet (bild 9).
0 Placera insatsens spets i centrum på
insatshållaren och skjut in i skivans
spår (bild 10).
0 För borttagning av insatsen håll i greppet, dra lätt utåt och uppåt.
Så här används multifunktionsenheten
0 Öppna locket (bild 1/F) och fyll universalskålen med alla ingredienser som
behövs.
Obs! Överskrid inte maximimängder:
– vätska 1,75 liter
– fasta 1,5 liter
3
Under användningen kan ytterligare
ingredienser fyllas i genom påfyllningsöppningen. Påfyllningsbägaren i
påmataren (bild 1/E) kan även användas. Stäng sedan påfyllningsöppningen för att undvika stänk.
För nedtryckning av ingredienser skall
endast påmataren användas!
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild 1/I)
åt höger till önskat hastighetssteg eller
tryck Pulse-knappen (bild 1/J).
1
3
Vi rekommenderar att du startar med
en lägre hastighet för att sedan öka
hastigheten. När Pulse-knappen trycks
går maskinen med högsta hastighet.
Riktvärden lämnas i kapitlet "Tips för
användning av multifunktionsenheten".
Blinkar varningslampan (bild 4/a) och
kan maskinen inte startas är skyddslocket på mixerns drivning inte korrekt
påsatt (bild 1/S och bild 4).
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad användning vrid locket
medurs och lyft bort det.
1
Ta av locket först sedan redskapet stannat helt!
0 Ta bort redskapen och drivaxeln.
0 Skruva bort universalskålen medurs.
1
10
Citruspress
(endast Food Processor 750)
Förberedelser (bild 13)
0 Lägg upp universalskålen enligt
beskrivning ovan (bild 5).
0 Sätt upp citruspressens silinsats (bild
13/a) på universalskålen (pil
mot
pil
) och vrid moturs mot anslag.
Silinsatsen snäpper tydligt fast, pil
måste stå mot pil
.
0 Sätt in presskonen (bild 13/b) i silinsatsen.
Så här används citruspressen
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild 1/J)
åt höger till läget 1.
3
0
0
0
0
1
Citruspressen får endast användas på
lägsta hastigheten.
Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
Efter användning ta bort presskonen.
Skruva bort silinsatsen medurs.
Skruva bort universalskålen medurs.
Du kan använda apparaten i upp till
10 minuter utan avbrott. Låt apparaten
svalna efter en längre tids användning
utan avbrott (låt svalna 20 minst
minuter efter 10 minuters användning
utan avbrott).
Rengöring och skötsel
Motorenhet
Se till att väta inte tränger in i motorhuset!
0 Rengör motorenheten med en fuktig
trasa. Motorenheten får aldrig doppas
i vatten eller spolas under rinnande
vatten!
1
s
Mixer
Med hjälp av Pulse-steget kan bägaren
och kniven rengöras på lätt och säkert
sätt.
0 Fyll mixerbägaren till hälften med
varmt (inte hett!) vatten och tillför
några droppar diskmedel.
0 Tryck helt kort på Pulse-knappen.
0 Skölj sedan bägaren under rinnande
vatten.
3
Demontering/montering av knivenhet (bild 14)
3
Om så krävs kan knivenheten demonteras och rengöras separat.
Obs! Kniven är mycket vass! Risk för
skärskada!
0 Vrid moturs bort knivenheten (bild
14/a) ur mixerbägaren varvid enheten
lutas lätt.
0 Ta bort tätningsringen (bild 14/b) från
knivenheten.
1
1
Knivenheten är mycket vass. Risk finns
för att tätningsringen skadas.
Diska delarna försiktigt för hand (risk
för skärskada!). Använd för diskning
endast vatten och diskmedel.
Knivenheten får inte diskas i maskin.
0 Sätt in tätningsringen i knivenheten.
0 Sätt in knivenheten i bägaren från
undre sidan, luta knivenheten en
aning.
0 Dra fast knivenheten medurs.
1
Universalskål och redskap
0 Diska universalskålen och redskapen i
diskvatten.
1
Obs! Metallkniven är mycket vass!
Risk för skärskada!
1
Plastdetaljer åldras snabbare om de
ofta diskas i maskin. Om de det oaktat
skall diskas i maskin måste de placeras i
övre korgen.
Insatser
0 Rengör insatser med borste eller trasa
under rinnande vatten eller i diskmaskin!
1
Obs! Insatserna är mycket vassa. Risk
för skärskada!
Förvaring
Alla tillbehörsdelar förutom citruspressen kan förvaras på motorenheten.
• Förvara insatserna i tillbehörsfacket
(bild 1/K).
Obs! Insatserna är mycket vassa. Risk
för skärskada! Håll i insatserna på
greppet!
• Lägg in tillbehörsdelarna i universalskålen som bilden 12 visar.
1
Obs! Metallkniven (bild 1/P) är
mycket vass! Risk för skärskada! Grip
alltid tag i metallknivens grepp och
förvara kniven med påsatt knivskydd!
• Linda upp sladden kring de båda klackarna på maskinens baksida (bild 15).
1
Tekniska data
Nätspänning: 230 – 240 V
Upptagen effekt: 700 W
Apparaten uppfyller följande
EG-direktiv:
• 73/23/EWG av den 19 februari 1973
"Lågspänningsdirektiv", med ändringsdirektiv 93/68/EWG.
• 89/336/EWG av den 3 maj 1989
"EMV-direktiv" med ändringsdirektiv
92/31/EWG.
;
Kundtjänst
Våra produkter uppfyller högsta kvalitetskrav. Om fel ändå uppstår som du
inte kan lösa med hjälp av bruksanvisningen, vänd dig till din återförsäljare
eller Electrolux-kundtjänsten.
11
s
Konsumentservice
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke ingående i Electrolux-koncernen.
Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje och nytta i Ditt hem under många år.
Har Du frågor angående produktens funktion eller användning?
• Ring Electrolux Service Centralverkstad på telefon 0771-87 12 12
Söker Du närmaste serviceverkstad?
• Se gula sidorna under Electrolux Service eller ring 0771-76 76 76 eller sök på
www.electrolux.se/service
Vill du skriva till oss?
• Du kan också kontakta oss via email, [email protected] eller via
brev adresserat Electrolux Service Centralverkstad, 105 45 Stockholm.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt dataskylten på produkten:
Modellbeteckning:...................................................
Produktnummer:......................................................
Serienummer:............................................................
Inköpsställe och datum: ...........................................................................................................................................
Hur och när uppträder felet?..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller enligt Konsumentköp EHL 2002.
Mer information om vilka bestämmelser som gäller kan Du få av återförsäljaren av
denna produkt.
Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet kontrollera först om Du kan avhjälpa felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och hur man kan åtgärda dem. OBS! Elektriska fel
skall alltid åtgärdas av behörig verkstad.
För att hitta din närmaste verkstad se www.electrolux.se/service
Electrolux 2004-02-09/ESH
12
s
Användningstips
• Vid bearbetning av torr blandning kan
det vara nödvändigt att då och då
frånkoppla maskinen, öppna mixerlocket och med degskrapa skrapa ner
ingredienserna från mixerbägarens
insida.
• Vid mixning av vätskor och fasta ingredienser skall först vätskorna mixas och
därefter de torra ingredienserna tillföras.
• Låt heta vätskor före mixning svalna i
mixern.
• Om varma ingredienser bearbetas,
måste mixerbägaren ventileras genom
att skruvlocket tas bort.
Mixer
• Mixern är speciellt lämplig för hackning av mindre mängder av t.ex. nötter,
rivebröd eller kryddor.
• Såser som inte längre är homogena kan
snabb röras upp i mixern.
• Skär eller bryt fasta ingredienser som
skall bearbetas i mixern i tärningar på
ca 2 - 3 cm.
• Ta bort kärnor ur frukt och ben ur kött
eftersom dessa kan skada knivenheten.
• Iskrossning: Häll litet vatten i bägaren
innan isen krossas.
Livsmedel
Hastighet*
Mixning
Milkshakes
5 – 10
Använd avkyld mjölk
Hacka
Nötter, choklad,
vitlök, örter
Pulse
Bearbeta endast 1/2 kopp åt gången för att
allt skall bli väl hackat
Rivebröd
Småfranska, kex, toast
5 – 10
Grovsmula före bearbetning
Pulse
Tillsätt 1/4 kopp vatten.
Tryck Pulse-knappen 3-4 gånger
Iskrossning
Anvisningar
Emulgera
Salladsdressing
7 – 10
Blanda väl.
Olja kan under mixning tillsättas genom
mataröppningen
Blanda
Kakblandningar, pankakssmet
1
Blanda ingredienserna väl,
vispa inte för länge
Mosa
Soppor, grönsaker, frukt
3 – 10
Mixa tills blandningen är simmig
*Starta alltid med låg hastighet och öka sedan hastigheten.
13
s
Multfunktionsenhet
Hacka
Bästa resultatet uppnås om bitarna
som skall hackas är lika stora. Skär eller
bryt fasta ingredienser före bearbetning i lika stora bitar.
Fyll inte på för mycket.
Köttfärs
Skär köttet för bearbetning i tärningar
om ca. 2 cm.
Grönsaker
Grönsaker som t.ex. lök måste före tillsättning skalas och fyrdelas.
Mixning
Den mixade mängden förändras alltefter ingrediensernas konsistens.
Tillsättning av ingredienser
Torra ingredienser som mjöl skall tillsättas universalskålen före blandningen
börjar. Ingredienserna behöver inte
blandas före bearbetning.
Flytande ingredienser kan under bearbetning tillsättas genom mataröppningen.
Anvisning: Vid bearbetning av såser
eller halvtorra ingredienser kan det
vara nödvändigt att då och då frånkoppla maskinen, öppna locket på universalskålen och med degskrapa skrapa
ner blandningen från universalskålens
insida.
14
Så här används insatshållaren
Det är ytterst viktigt att ingredienserna
tillförs på rätt sätt genom mataröppningen.
Om så behövs, skär ingredienserna i
mindre bitar som passar i mataröppningen.
Fyll helst i ingredienserna lodrätt bredvid varandra.
Tryck jämnt ner ingredienserna med
påmataren. Nedtryckningskraften
inverkar på skivornas tjocklek.
1
Använd alltid påmataren för inmatning. För aldrig in fingrarna i mataröppningen!
Om för kraftigt tryck utövas på påmataren kan maskinen skadas!
3
Det finns alltid kvar oblandade ingredienser mellan påmataren och insatshållaren.
Rivning av ost
Kyl mjuk ost, t.ex. emmentaler eller
mozarella före rivning.
Bearbeta hård ost som t.ex. parmesan
vid rumstemperatur.
Anvisning: Riv parmesan genom att
lätt trycka ner påmataren.
s
Redskap
Livsmedel
Max.
mängd
Hastighet
Anvisningar
Hacka
Metallkniv
Grönsaker t.ex. lök
Frukt
Färska örter
Nötter, mandel
Choklad
800 g
800 g
1 knippe
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Frukt och grönsaker bör
vara färska och fasta, skär
dem i lika stora bitar
Mala kött
Metallkniv
Kött,
fiskfiléer (benade),
fläsk
500 g
4–6
Avlägsna ben och senor,
skär i tärningar om 2 cm
Rivebröd
Metallkniv
torrt bröd, kex
125 g
3 eller 4
Grovsmula före bearbetning
Mosa
Metallkniv
kokt frukt
eller grönsaker
till
1,75 l
3 – 10
Tillsätt event litet vatten
under tillredningen
Blanda
Metallkniv
lätta kaksmetar,
pankakssmet mm.
800 ml
3–7
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka sedan
hastigheten
Blanda
Metallkniv
Majonnäs
1l
Pulse eller
3
Frånkoppla inte maskinen
under tillsättning av olja
Knåda
Plastkniv
tunga degar t.ex.
bröd- och pizzadeg
1,5 kg
1–5
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka sedan
hastigheten
Skiva
Skivare fin
(nr. 1)
Grönsaker, t.ex. gurka, zucchini, morot mm.
Frukt t.ex. äpplen, tomater,
kött, korv, salami mm.
800 g
1–2
Sök ut frukt och grönsaker
ungefär i samma storlek
Skär kött i bitar lämpliga
för mataröppningen
Rivjärn
Potatisrivjärn
(nr. PG1)
Potatis
till
1 kg
1–2
t.ex. för potatisbullar
Skär i
strimlor
Pommes
frites-skiva
(nr. 3)
Potatis, morot, palsternacka
1 kg
1–2
Riva
Ostrivjärn
(nr. 4)
Parmesanost
500 g
1–2
Tryck inte för kraftigt ned
påmataren
Strimla
(grov eller
fin)
Strimlare,
grov, fin
(nr. 5
eller nr. 6)
Blockchoklad
Frukt t.ex. äpplen
Grönsaker t.ex. morot
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Bryt kokchokladen i
2-3 bitar
Vispa
Slagskiva
lätta kaksmetar
Äggvita
Grädde
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Vispa inte äggvita för länge
15
s
Recept
Basrecept för biskvi
4
4 msk
200 g
Äggvita
Vaniljsocker
4
Äggula
80 g
1 tsk
500 g
1 påse
kallt vatten
Socker
1 påse
80 g
Grundrecept rördeg
0
0
0
0
0
Bakpulver
250 g
mjukt margarin eller
smör
250 g
Socker
Mjöl
1 påse
Vaniljsocker
Matstärkelse
1 pris
Salt
4
Ägg
Bakpulver
150 ml
3
Mjöl
Använt tillbehör:
Universalskål med vispskiva
Fyll äggvita och vatten i universalskålen och vispa i läget 5 ungefär 1 minut
tills blandningen blir styv.
Tillsätt socker och vaniljsocker genom
mataröppningen och vispa ytterligare
ca. 1 minut tills sockret lösts upp.
Tillsätt äggula och rör om med några
Pulsetryckningar.
Blanda mjöl, matstärkelse och bakpulver, tillsätt krämmassan och rör ner
med några korta Pulse-tryckningar.
Fyll degen i en kakform och grädda
Mjölk
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
0 Tillsätt alla ingredienser i universalskålen i angiven ordningsföljd.
0 Rör om på steg 3 - 4 ca 1 till
1½ minuter tills degen är krämig och
slät.
3
Om degen under omrörning transporteras upp mot sidorna, stäng av maskinen, öppna locket och skjut degen med
degskrapa innåt.
0 Fyll degen i en lämplig form och
grädda.
3
Degen kan lätt varieras efter smak och
tycke med andra smaktillsatser.
Exempel på sockerkaka med
choklad:
0 Fyll 2/3 av degen i formen. Tillsätt i resterande degmängd 1 msk kakao och
1 msk mjölk och rör kort om med några
Pulse-tryckningar.
0 Fyll i den mörka degen på den ljusa i
kakformen. Rör om med en gaffel i
båda degskikten så att önskat marmormönster uppnås.
3
16
s
Grundrecept för mördeg
250 g
1 tsk
125 g
60 g
0
0
0
0
0
500 g
Mjöl
Bakpulver
40 g
kallt margarin eller
smör
Jäst (färsk) eller
1 påse torrjäst
80 g
Socker
1 pris
Socker
Salt
Salt
80 g
Margarin, skirat
1
Ägg
200 ml
ljummig mjölk
1 msk
kallt vatten
1 pris
3
Mjöl
Grundrecept jäsdeg
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
Fyll mjöl, bakpulver, salt, socker i universalskålen. Skär det kalla smöret i
bitar och tillsätt.
Rör om på steg 3 - 4 ungefär 1 minut,
tillsätt ägg och kallt vatten genom
mataröppningen och fortsätt omrörningen tills degen klumpar sig som en
kula kring kniven.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Innan degens vidarebearbetas skall den
ligga i kylen ca 30 minuter.
Rulla ut degen , lägg den i en välsmord
form och belägg efter smak och tycke
med frukt, t.ex. äpplen eller plommon.
3
0
0
0
0
0
3
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
Tillsätt alla ingredienser i universalskålen i angiven ordningsföljd.
Rör om på steg 3 - 4 ungefär 1 till
1½ minuter tills degen klumpar sig
som en kula kring kniven.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Tillsatser som inte skall finfördelas som
t.ex. russin knådas in efteråt för hand.
Innan bearbetningen fortsätter skall
degen i en övertäckt skål och låt på ett
varmt ställe jäsa till dubbel mängd.
Användningsmöjligheter:
Kaffelängd, småkakor, fruktkaka, bullar.
För pikant bakverk, t.ex. lökpaj tillreds
degen utan socker.
17
k
k Kære kunde
Læs venligst denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem.
Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne!
Opbevar venligst brugsanvisningen til
senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.
Med advarselstrekanten og/eller med
signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv
agt!) er henvisninger fremhævet, der er
vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst
ubetinget disse.
0 Dette tegn vejleder dig skridt for skridt
ved betjeningen af apparatet.
1
3
Efter dette tegn får du supplerende
informationer til betjening og praktisk
brug af apparatet.
2
Tips og henvisninger til økonomisk og
miljøvenlig brug af apparatet er kendetegnet med kløverbladet.
18
Apparatbeskrivelse
(billede 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Motorhus
Mikserbeholder
Mikserdæksel
Dæksel
Stopper med målebæger
Dæksel med påfyldningsstuds
Universalskål
Spindel
Drejekontakten
Impuls-knap
Tilbehørsfag til skæreindsatse
Kabelopvikling (apparatbagside)
Typeskilt (apparatunderside)
Indsatsholder
Plastikkniv
Metalkniv med knivbeskyttelse
Piskeskive
Citronpresse (kun Food Processor 750)
Sikkerhedsafdækning til mikserdrev
Dejskraber
k
1 Sikkerhedshenvisninger
Sikkerheden vedrørende Electroluxelektroapparater svarer til de anerkendte tekniske regler og apparatsikkerhedsloven. Alligevel ser vi os som
producent foranlediget til, at gøre dig
fortrolig med efterfølgende sikkerhedshenvisninger.
Generel sikkerhed
• Apparatet må kun tilsluttes til et
strømnet, hvis spænding og frekvens
stemmer overens med dataene på
typeskiltet!
• Tilslutningen må kun ske til en forskriftsmæssigt installeret stikdåse.
• Tag aldrig apparatet i brug, hvis
– tilslutningsledningen er beskadiget,
– huset er beskadiget.
• Træk aldrig stikket ud af stikdåsen i tilslutningsledningen.
• Skulle tilslutningsledningen på dette
apparat blive beskadiget, skal den
udskiftes af producenten eller hans
kundeservice eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå risici.
• Reparationer på dette apparat må kun
gennemføres af fagfolk. Gennem usagkyndige reparationer kan der opstå
betydelige risici. Henvend dig i tilfælde
af reparation til Electrolux-Kundeservicen eller til din specialforhandler.
• Apparatet er kun beregnet til forarbejdning af levnedsmidler i husholdningen. Producenten hæfter ikke for
eventuelle skader der forårsages af
usagkyndig eller ikke-formålsbestemt
brug.
Sikkerhed for børn
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn,
og varetag overfor børn en særlig
opsynspligt!
Hvad du bør være opmærksom
på ved drift af køkkenmaskinen
• Tag aldrig apparatet i brug med våde
hænder.
• Der må ikke røres farver (lakker, polyester osv.) med apparatet - eksplosionsfare!
• Inden alle rengørings- og plejearbejder
skal apparatet slukkes og stikket trækkes ud.
• Dup aldrig motorhus (billede 1/A) i
vand eller andre væsker!
• Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader der forårsages af ikke-formålsbestemt brug eller forkert betjening.
• Arbejdsværktøjerne må kun stikkes i
hhv. tages ud af apparatet når dette er
adskilt fra nettet.
• Giv agt: Metalkniven (billede 1/P) er
ekstrem skarp! Fare for kvæstelser!
Hold kun metalkniven på grebstykket
og opbevar den med påsat knivbeskyttelse! Forsigtig ved opvask!
• Giv agt: Skæreindsatse (billede 9) er
meget skarpe! Fare for kvæstelser!
Opbevar kun indsatsene i det påtænkte
tilbehørsfag (billede 1/K). Forsigtig ved
opvask!
• Giv agt: Knivanordningen i mikseren
(billede 14/a) er meget skarp! Fare
for kvæstelser! Vær forsigtig ved
adskillelse og samling af mikseren.
• Giv agt: Stik aldrig fingrene ned i
påfyldningsstudsen (billede 1/F)!
Fare for kvæstelser!
• Giv agt: Hold aldrig hårde genstande
(fx skeer) i den kørende mikser og stik
aldrig hånden ned i mikserbeholderen.
Fare for kvæstelser!
• Tag først dækslet af når værktøjerne
står stille.
• Stik ikke lange genstande (knive, grydeskeer, dejskraber o.l.) i påfyldningsstudsen. Fare for kvæstelser! Arbejd
kun med stopperen (billede 1/E), for at
trykke skæregodset ned.
• Fyld ingen hede (kun kolde eller varme)
væsker i mikserbeholder eller universalskålen.
• Sæt altid universalskålen (billede 1/G)
på motorhuset, inden du sætter spindel
(billede 1/H) og værktøjer i.
19
k
• Til normale arbejder (forarbejdning af
lette deje ect.) kan du benytte apparatet i indtil 10 minutter uden afbrydelse. Lad apparatet afkøle efter
længere tids uafbrudt drift (efter
10 minutter uden afbrydelse, mindst
20 minutter). Ved forarbejdning af
meget store mængder, fx 1,5 kg dej,
må apparatet ikke tændes i mere end
1 minut.
• Tag altid først værktøjer og spindel ud,
inden du tager indholdet ud af universalskålen.
• Overskrid ikke de maksimale fyldmængder.
• Brug kun apparatet under opsyn. Også
hvis rummet kun forlades kort skal
stikket trækkes ud.
• Efter afslutning af arbejdet slukkes
apparatet og stikket trækkes ud.
2 Bortskaffelse
Bortskaffelse af emballage!
Smid ikke bare emballagen væk. Vær
venligst opmærksom på følgende henvisninger:
Emballage af karton kan tilføres genbrugspapir-indsamlingen.
Plastikposer af polyamid (PE) kan afleveres til genbrug på PE-samlesteder.
Polsterdele af opskummet polystyrol
(PS) er FCKW-fri og kan afleveres på
tilsvarende samlesteder (Recyclingdepot). Spørg din kommune hvilket recyclingdepot der hører til dit område.
Bortskaffelse af det gamle apparat!
Hvis du en dag endegyldigt ikke vil
bruge dit apparat mere, så bring det
venligst til det nærneste recyclingdepot eller til din specialforhandler, der
mod et lille omkostningbidrag tager
dette tilbage.
Generelle betjeningshenvisninger
Køkkenmaskinen hjæper dig på mangfoldige måder ved tilberedningen af
mad:
• Mikseren er beregnet til tilberedning
af de forskelligste blandings-shakes, til
knusning af is, og til findeling af frugt
og grønsager osv.
• Med multifunktionsdelen kan du fx
– tilberede dej …
– hakke nødder o.l. …
– skære, raspe eller rive grønsager eller
frugt ...
– skære Pommes frites …
– piske fløde eller æggehvide …
– samt presse citroner, appelsiner,
grapefrugter (kun Food
Processor 750)
Sikkerhedssystem
Appratet har forskellige sikkerhedssystemer.
• Mikser og universalskål kan kun tages i
brug, hvis den pågældende beholder og
det tilhørende dæksel er sat rigtigt på.
• Universalskål kan kun tages i brug, hvis
mikseren er taget af og sikkerhedsafdækningen til mikserdrevet (billede
1/S og billede 4) er sat på.
1
1
Hold alligevel børn væk fra apparatet.
Brug kun apparatet på en plan og tør
arbejdsflade.
Mikser
Mikseren er beregnet til tilberedning af
de forskelligste blandings-shakes, til
knusning af is, og til findeling af frugt
og grønsager osv.
Forberedelse mikser
For at mikserbeholderen kan sættes på,
skal sikkerhedsafdækningen til mikserdrevet (billede 1/S og billede 4) være
taget af.
20
k
0 Drej sikkerhedsafdækningen med uret
og tag den af.
– den røde advarselslampe (billede 4/a)
blinker.
0 Sæt mikserbeholderen (billede 1/B og
billede 2) på mikserdrevet (pil
på
pil
) og drej den mod uret til anslag.
Mikserbeholderen går tydeligt i hak. De
to sorte pile skal stå over hinanden.
– den røde advarselslampe (billede 4/a)
slukker.
0 Sæt mikserdækslet (billede 1/C og billede 3) på mikserbeholderen og drej,
indtil dækslets næse står direkte over
grebet. Dækslet går tydeligt i hak.
Mikseren kan kun tændes, hvis beholder og dæksel sidder rigtigt.
0 Sæt lukkedækslet (billede 1/D) i og lås
det.
3
Betjening af mikser
0 Åbn dækslet (billede 1/C) og hæld alle
nødvendige ingredienser i beholderen.
Giv agt: Overskrid ikke den maksimale
fyldmængde på 1,5 liter!
Under driften kan du gennem påfyldningsåbningen tilsætte yderligere
ingredienser. Hertil kan du også
anvende lukkedækslet (billede 1/D)
som påfyldningsbæger. Luk straks
påfyldnings-åbningen igen, for at
undgå udsprøjtning.
0 Start mikser: Drej drejekontakten (billede 1/l) til højre på det ønskede
hastighedstrin eller tryk impuls-knappen (billede 1/J).
3
Det anbefales at begynde på en lav
hastighed og derefter skue op på en
højere hastighed. Trykkes impuls-knappen kører mikseren på højeste hastighed.
Vejledende værdier til hastighedsindstilling fremgår af kapitel „Tips til
brug, mikser“.
0 Sluk apparat: Drej drejekontakten til
venstre på stilling „0“.
3
0 Efter miksningen drejes beholderen
med uret og tages af. Drej så dækslet
og tag det af.
Multifunktionsdel
Værktøjerne og deres
indsatsmuligheder
•
•
•
•
Du kan du sætte i følgende værktøjer i
multifunktionsdelen:
Piskeskive (billede 1/Q)
Piskning af fløde og æggehvide, tilberedning af creme og lette deje.
Metalkniv (billede 1/P)
Til hakning af rådt kød, chokolade,
nødder ect.
Plastikkniv (billede 1/O)
Til æltning og blanding af tunge deje.
Indsatsholder (billede 1/N) med skæreindsats (billede 10)
Indsatsene er på grebstykket mærket
med et nummer (1 til 6). Den ønskede
indsats sættes i indsatsholderen.
1
Fin skærekniv
Til findeling af frugt, grønsager,
rådt kød eller pølse (fx Salami)
osv. i tynde skiver.
PG1 Kartoffelrivejern
Til rivning af kartofler.
3
Pommes-frites-skærekniv
Til skæring af kartofler til Pommes
frites.
4
Osterive
Til rivning af hård ost, fx Parmesan osv.
5
Grovt rivejern
Til grov rivning af grønsager og
frugt osv.
6
Fint rivejern
Til fin rivning af grønsager, frugt,
chokolade, hvidløg osv.
21
k
Forberedelse multifunktionsdel
Påsætning af sikkerhedsafdækning (billede 4)
Multifunktionsdelen kan kun tages i
brug, hvis mikserbeholderen er taget af
og sikkerhedsafdækningen til mikserdrevet (billede 1/S og billede 4) er sat
på.
0 Tag mikserbeholderen af, som beskrevet under „Mikser“.
– den røde advarselslampe (billede 4/a)
blinker.
0 Sæt mikserbeholderen på mikserdrevet
(mærke på mærke ) og drej mod
uret til anslag. Sikkerhedsafdækningen
går tydeligt i hak. Mærke skal stå
over advarselslampen (billede 4).
– den røde advarselslampe (billede 4/a)
slukker.
0 Sæt det ønskede værktøj på spindlen.
– piskeskive, metalkniv og plastikkniv
(billede 8) griber ind i fortandingen
forneden på spindlen.
– Indsatsholderen (billede 11) sidder på
spindlens sekskant.
3
Påsætning af dæksel (billede 6)
0 Sæt dæksel (billede 1/F) på universalskålen (pil
på pil
) og drej mod
uret til anslag. Dækslet går tydeligt i
hak. Næsen står direkte over grebet. De
to sorte pile skal stå over hinanden.
0 Sæt stopperen (billede 1/E) i påfyldningsstudsen.
Isætning af skæreindsats i indsatsholderen (billede 10)
Påsætning af universalskål
(billede 5)
0 Sæt universalskålen (billede 1/G) på
apparatet (pil
på pil
) og drej
mod uret til anslag. Universalskålen går
tydeligt i hak. De to sorte pile skal stå
over hinanden.
Isætning af spindel (billede 7)
0 Sæt spindlen (billede 1/H) på tappen i
midten af universalskålen.
Alt efter anvendelse skal den passende
indsats sættes i indsatsholderen.
3
Indsatsene er anbragt i det oplukkelige
tilbehørsfag (billede 1/K) i motorhuset.
1
Indsatsene er meget skarpe. Hold dem
kun på grebstykket!
Luk tilbehørsfaget op ved at trække i
grebet (billede 9).
Tag den ønskede indsats ud af tilbehørsfaget i grebstykket (billede 9).
Placer indsatsen med spidsen i midten
af indsatsholderen og læg skiven i
udsparingen (billede 10).
For at tage den af, trækkes indsatsen i
grebstykket lidt udad og løftes op.
0
0
0
Isætning af værktøj
•
•
•
•
3
22
Valgvis kan der isættes følgende værktøjer:
piskeskive (billede 1/Q), eller
metalkniv (billede 1/P), eller
plastikkniv (billede 1/O), eller
indsatsholder (billede 1/N) med skæreindsats (billede 9)
Indsatsholderen skal alt efter formålet
bestykkes med den passende indsats (se
„Isætning af skæreindsats i indsatsholder“).
Hold indsatsholderen bedst med to finger i de to gribehuller.
0
Betjening multifunktionsdel
Åbn dækslet (billede 1/F) og fyld alle
nødvendige ingredienser i universalskålen.
Giv agt: Overskrid ikke den maksimale
fyldmængde:
– flydende 1,75 liter
– fast 1,5 liter
k
3
Under driften kan du gennem påfyldningsåbningen tilsætte yderligere
ingredienser. Hertil kan du også
anvende lukkedækslet (billede 1/E) som
påfyldningsbæger. Luk straks påfyldningsåbningen igen, for at undgå
udsprøjtning.
1 Anvend udelukkende stopperen til
nedtrykning af skæregods!
0 Start apparatet: Drej drejekontakten
(billede 1/l) til højre på det ønskede
hastighedstrin eller tryk impuls-knappen (billede 1/J).
3
Det anbefales at begynde på en lav
hastighed og derefter skue op på en
højere hastighed. Trykkes impuls-knappen kører mikseren på højeste hastighed.
Vejledende værdier til hastighedsindstilling fremgår af kapitel „Tips til
brug, multifunktionsdel“.
Blinker advarselslampe (billede 4/a) og
lader apparatet sig ikke starte, er sikkerheds afdækningen til mikserdrevet
(billede 1/S og billede 4) ikke sat rigtigt
på.
0 Sluk apparatet: Drej drejekontakten til
venstre på stilling „0“.
0 Efter brug drejes dækslet med uret og
tages af.
) og drej mod uret til anslag. Siindsatsen går tydeligt i hak, pil
skal
stå over pil
.
0 Sæt pressekeglen (billede 13/b) i siindsatsen.
Betjening af citronpressen
0 Start apparatet: Drej drejekontakten
(billede 1/J) til højre på position 1.
3
0
0
0
0
1
1
Tag først dækslet af, når værktøjet står
helt stille!
0 Tag værktøj og spindel af.
0 Drej universalskålen med uret og tag
den af.
1
Citronpressen må kun drives på den
laveste hastighed.
Sluk apparatet: Drej drejekontakten til
venstre i stilling „0“.
Efter brug tages pressekeglen af.
Drej siindsatsen med uret og tag den
af.
Drej universalskålen med uret og tag
den af.
Du kan du benytte apparatet i indtil
10 minutter uden afbrydelse. Lad
apparatet afkøle efter længere tids
uafbrudt drift (efter 10 minutter uden
afbrydelse, mindst 20 minutter).
Rengøring og pleje
Motorhus
Sørg for, at der ikke kommer væske ind
i motorhuset!
0 Rengør motorhuset med en klud. Dyp
det aldrig i vand og hold det ikke
under rindende vand!
1
Mikser
Citronpresse
(kun Food Processor 750)
Forberedelse (billede 13)
0 Sæt universalskålen på som beskrevet
længere oppe (billede 5).
0 Sæt citronpressens siindsats (billede
13/a) på universalskålen (pil
på pil
Beholder og kniv lader sig let rengøre
vha. impuls-trinnet.
0 Fyld mikserbeholderen halvt med
varmt vand (ikke hedt!) og tilsæt et par
dråber opvaskemiddel.
0 Tryk kort på impuls-knappen.
0 Skyl derefter beholderen under rindende vand.
3
23
k
På- og afmontering af knivanordningen (billede 14)
3
Skulle det være nødvendigt, kan kniv
anordningen også afmonteres og rengøres separat.
Giv agt: Kniven er meget skarp! Der
er fare for kvæstelser!
0 Løsn knivanordningen (billede 14/a) fra
mikserbeholderen ved drejning mod
uret og tag den ud, derved holdes den
lidt skråt.
0 Tag pakningsringen (billede 14/b) af
knivanordningen.
1
1
Knivanordningen er meget skarp. Pakningsringen kan beskadiges.
Skyl delene med hånden (Der er fare
for kvæstelser!). Anvend kun vand og
opvaskemiddel til rengøring.
Rengør ikke knivanordningen i op
vaskemaskinen.
0 Sæt pakningsringen i knivanordningen.
0 Sæt knivanordningen i beholderen
nedefra, derved skal knivanordningen
holdes lidt skråt.
0 Drej knivanordningen fast med uret.
1
Universalskål og værktøjer
0 Rengør universalskålen og værktøjer i
opvaskevand.
1
Giv agt: Metalkniven er ekstrem
skarp! Der er fare for kvæstelser!
1
Plastikdele ældes hurtigere, hvis de
ofte rengøres i opvaskemaskine.
Ønsker du alligevel at rengøre disse
dele i opvaskemaskinen, skal de placeres i øverste kurv.
Indsatse
0 Rengør indsatse med børste eller klud
under rindende vand eller i opvaskemaskinen!
1
24
Giv agt: Indsatsene er meget skarpe!
Der er fare for kvæstelser!
Opbevaring
Alle tilbehørsdele undtagen citonpressen kan opbevares direkte i apparatet.
• Opbevar indsatsene i tilbehørsfaget
(billede 1/K).
Giv agt: Indsatsene er meget skarpe!
Der er fare for kvæstelser! Hold kun
disse på grebsstykket!
• Placer tilbehørsdelene i universalskålen som vist i billede 12.
1
Giv agt: Metalkniven (billede 1/P) er
ekstrem skarp! Der er fare for kvæstelser! Hold kun metalkniven på
grebstykket og opbevar den med påsat
knivbeskyttelse!
• Vikl kablet omkring de to kroge på
bagsiden af apparatet (billede 15).
1
Tekniske data
Net-spænding: 230 – 240 V
Strømforbrug: 700 W
;
Dette apparat svarer til følgende EUdirektiver:
• 73/23/ EØF fra 19.2.1973 "Lavspændings-direktiv", inkl. ændringsdirektiv 93/68/EØF.
• 89/336/ EØF fra 3.5.1989 "EVMdirektiv", inkl. ændringsdirektiv
92/31/EØF.
Kundeservice
For vores apparater gælder højeste kvalitetskrav. Skulle der alligevel optræde
en forstyrrelse, hvortil du ikke finder
nogen henvisning i brugsanvisningen,
så henvend dig til en specialforhandler
eller til Electrolux-Kundeservice.
k
Forbrugerservice
Tak fordi du valgte at købe et produkt af et varemærke indenfor Electrolux-koncernen.
Vi håber du vil få glæde af produktet mange år frem i tiden.
Har du spørgsmål angående produktets funktion eller brug?
• Ring Electrolux Home Products A/S på telefon 45 87 70 88
Søger du efter et værksted?
• Tag kontakt til din forhandler eller ring direkte til Electrolux Service på telefon 70 11 74 00
Vil du skrive til os?
• Du kan også kontakte os via e-mail, [email protected] eller via brev adresseret til
Electrolux Service, Vester Voldgade , 7000 Fredericia.
Inden du kontakter os, så nedskriv følgende informationer fra dataskiltet på undersiden af
produktet:
Modelbetegnelse: .....................................................
Produktnummer: ......................................................
Serienummer: ............................................................
Forhandler og dato:....................................................................................................................................................
Hvordan og hvorledes opstår fejlen? ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Fejl og mangler/Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Konstateres fejl eller mangler ved produktet indenfor reklamationsperioden skal produktet indleveres til vort serviceselskab enten direkte eller via forhandleren.
Inden produktet indsendes til service bør du kontrollere om du selv kan afhjælpe fejlen ved
hjælp af brugsanvisningen.
Electrolux 2004-03-30/DK
25
k
Tips til brug
• Is-knusning: Hæld lidt vand i beholderen, inden du knuser isen.
• Ved brug af tørre blandinger kan det
være nødvendigt, ind imellem at
slukke apparatet, åbne dækslet og med
dejskraberen skrabe blandingen af mikserbeholderens vægge.
• Ved miksning af flydende og faste
ingredienser, mikses de flydende ingredienser først, hvorefter de faste ingredienser tilsættes.
• Lad varme væske afkøle inden forarbejning i mikseren.
• Hvis du forarbejder varme ingredienser,
skal du ventilere mikseren, idet du
tager lukkedækslet af.
Mikser
• Mkseren egner sig særligt godt til hakning af små mængder levnedsmidler
såsom nødder, rasp eller krydderier.
• Skilte sovse, kan hurtigt redes i mikseren.
• Skær eller bræk levnedsmidler som du
ønsker at forarbejde i mikseren i terninger på ca. 2 – 3 cm.
• Fjern altid kerner fra frugt og knogler
fra kød, da disse kan beskadiget knivanordningen.
Levnedsmiddel
Hastighed*
Henvisninger
Miksen
Milkshakes
5 – 10
Brug kold mælk
Hakke
Nødder, chokolade, hvidløg,
krydderier
impuls
Forarbjed kun ½ kop ad gangen, således
at alt bliver fint hakket
Rasp
Boller, kiks, toast
5 – 10
Brækkes inden forarbejdningen i grove
stykker
impuls
Tilsæt ¼ kop vand. Tryk impuls-knappen
3–4 gange
Is-knusning
Emulgere
Salat-dressig
7 – 10
Bland godt.Tilsæt olie gennem påfyldningsåbningen under blandingen
Blande
Kageblandinger, pandekagedej
1
Bland kun ingredienserne godt,
pisk ikke for længe
Puré
Supper, grønsager, frugt
3 – 10
Miks, indtil blandingen er tyktflydende
*Begynnd altid på en lav hasighed og gå så op på en højere hastighed.
26
k
Multifunktionsdel
Hakke
For at få et ensartet resultat bør du
forarbejde muligst lige store stykker.
Skær eller bræk inden forarbejdningen
levnedsmidlerne i lige store stykker.
Vær opmærksom på ikke at overfylde
beholderen.
Hakkekød
Skær inden forarbejdningen kødet i ca.
2 cm store terninger.
Grønsager
Hvis du forarbejder grønsager såsom
løg, så skræl og firdel dem.
Mikse
Mængden der kan forarbejdes ændre
sig alt efter hvor tygtflydende levnedsmidlet er.
Tilsæt ingredienser
Tilsæt tørre ingredienser såsom mel
inden forarbejdningen i universalskålen. Ingredienserne behøver ikke at
blandes inden forarbejdningen.
Flydende ingredienser kan tilsættes
gennem påfyldningsstudsen under forarbejdningen.
Henvisning: Ved forarbejdning af sovse
og halvflydende ingredienser kan det
være nødvendigt, ind imellem at slukke
apparatet, åbne dækslet på universalskålen og med dejskraberen skrabe
blandingen af mikserbeholderens
vægge.
Arbejde med indsatsholderen
Den rigtige tilførsel af levnedsmidlerne gennem påfyldningsstudsen er
meget vigtig.
Skær evt. de forberede levnedsmidler i
mindre stykker, således at de problemløst passer i påfyldningsstudsen.
Fyld påfyldningsgodset muligst lodret
og ved siden af hinanden i påfyldningsstudsen.
Tryk levnedsmidlerne ensartet ned med
stopperen. Trykkes styrke påvirker skæregodsets styrke.
1
Anvend altid kun stopperen til at
trykke ned med. Stik aldrig fingrene
ned i påfyldningsstudsen!
Gennem for stærkt tryk med stopperen
kan apparatet beskadiges!
3
Der bliver altid en smule uforarbejdet
levnedsmiddel hængende mellem stopperen og indsatsholderen.
Osterivning
Køl blød ost, såsom Emmentaler eller
Mozarella godt inden den rives.
Hård ost, såsom Parmesan forarbejdes
ved stuetemperatur.
Henvisning: Parmesan bør forarbejdes
med let tryk på stopperen.
27
k
Værktøj
Levnedsmiddel
Max.
mængde
Hastighed
Henvisninger
Hakke
Metalkniv
Grønsager, fx løg
frugt
friske urter
nødder, mandler
chokolade
800 g
800 g
1 bundt
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Frugt og grønsager bør
være friske og faste, anvend
lige store styker
Hakkekød
Metalkniv
Kød,
fiskefilet (udbenet),
spæk
500 g
4–6
Fjern knogler og sener, skær
i ca. 2 cm store terninger
Rasp
fremstilling
Metalkniv
Tørt brød, kiks
125 g
3 eller 4
Bræl i grove stykker inden
forarbejdningen
Puré
Metalkniv
Kogt frugt
eller grønsager
Til
1,75 l
3 – 10
Tilsæt evt. lidt vand under
forarbejdningen
Blande
Metalkniv
Lette kageblandinger,
pandekagedej osv.
800 ml
3–7
Begynd med trin 1 for at
blande ingredienserne,
forøg derefter hastigheden
Blande
Metalkniv
Majonaise
1l
Pulse eller
3
Stands ikke apparatet ved
tilsætning af olie
Ælte
Plastikkniv
Tunge deje, fx
brød- og pizzadej
1,5 kg
1–5
Begynd med trin 1 for at
blande ingredienserne,
forøg derefter hastigheden
Hakke
Skærejern
fin (nr. 1)
Grønsager, fx agurker, zucchini,
gulerødder osv.
frugt, fx æbler, tomater,
kød, pølse, Salami ect.
800 g
1–2
Udvælg frugt og grønsager
af ca. samme størrelse,skær
kødet i passende stykker til
påfyldningstudsen
Hakkekød
Kartofelrivejern
(nr. PG1)
Kartofler
Til
1 kg
1–2
Fx til kartofelboller
Rasp
fremstilling
Pommesfrites-skærejern (nr. 3)
Kartofler, gulerødder,
pastinak
1 kg
1–2
Puré
Osterivejern
(nr. 4)
Parmesan-ost
500 g
1–2
Tryk ikke for hårdt med
stopperen
Blande
Rivejern
grov, fin (nr.
5 eller nr. 6)
Blokchokolade
frugt, fx æbler
grønsager fx gulerødder
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Bræk kogechokoladen
i 2–3 stykker
Blande
Piskeskive
Lette kageblandinger
æggehvide
fløde
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Pisk ikke æggehvide for
længe
28
k
Opskrifter
Grundopskrift Biskuit
4
æggehvider
4 spsk.
koldt vand
200 g
sukker
1 brev
vanillesukker
4
æggeblommer
80 g
80 g
1 tesk.
Grundopskrift røredej
500 g
1 brev
0
0
0
0
0
bagepulver
250 g
blød magarine
eller smør
250 g
sukker
mel
1 brev
vanillesukker
stivelse
1 prise
salt
4
æg
bagepulver
150 ml
3
mel
Anvendt tilbehør:
Universalskål med piskeskive
Fyld æggehvider og vand i universalskålen og pisk til det er stift i ca.
1 minut på trin 5.
Tilsæt sukker og vanillesukker via
påfyldningsstudsen og pisk videre i ca.
1 minut, indtil sukkeret er opløst.
Tilsæt æggeblommer og rør dem i med
impuls-funktionen.
Bland mel, stivelse og bagepulver,
bland dette i crememassen og rør kort
med impuls-funktionen.
Fyld dejen i en springform og bag
denne.
mælk
Anvendt tilbehør:
Universalskål med plastikkniv
0 Fyld alle ingredienser i den angivne
rækkefølge i universalskålen.
0 Bland med trin 3 – 4 ca. 1 til
1½ minut, indtil dejen er blød og glat.
3
Transporteres dejen under forarbejdningen for meget udad, så stands
apparatet, åbn dækslet og skrab dejen
fra skålens kant indad med dejskraberen.
0 Fyld dejen i en egnet bageform og bag
denne.
3
Dejen kan efter ønske ændres lidt gennem tilsætning af andre smagsingredienser.
Eksempel på marmorkage:
0 Fyld 2/3 af dejen i en form. Tilsæt
1 spsk. kakao og 1 spsk. mælk til den
resterende dej og rør igen kort med
impuls-funktionen.
0 Fyld den mørke dej over den lyse i
bageformen. Træk en gaffel spiralformet gennem begge dejlag, for derved
at opnå et marmormønster.
3
29
k
Grundopskrift mørdej
250 g
1 tesk.
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
30
mel
Grundopskrift gærdej
500 g
mel
bagepulver
40 g
kold magarine
eller smør
gær (frisk) eller
1 pk. tørgær
80 g
sukker
1 prise
sukker
1 prise
salt
80 g
1
æg
200 ml
1 spsk.
koldt vand
Anvendt tilbehør:
Universalskål med plastikkniv
Fyld mel, bagepulver, salt, sukker i universalskålen. Skær det kolde smør i
stykker og tilsæt dette.
Rør med trin 3 – 4 ca. 1 minut, tilsæt
æg og koldt vand gennem påfyldningsstudsen og rør videre, indtil dejen sidder som en kugle omkring kniven.
Tag dejen ud af skålen og ælt den kort
igennem med hænderne.
Lad inden den videre forarbejdning
dejen hvile ca. 30 minutter i køleskabet.
Rul dejen ud, læg den i en godt fedtet
form og belæg den efter ønske med
frugt, fx æbler eller blommer.
3
0
0
0
0
0
3
salt
magarine, smeltet
lunken mælk
Anvendt tilbehør:
Universalskål med plastikkniv
Fyld alle ingredienser i den angivne
rækkefølge i universalskålen.
Rør med trin 3 – 4 ca. 1 minut, indtil
dejen sidder som en kugle omkring kniven.
Tag dejen ud af skålen og ælt den kort
igennem med hænderne.
Ingredienser der ikke skal findeles fx
rosiner, æltes efterfølgende ind i dejen.
Inden den videre forarbejdning skal
dejen hæve på et varmt sted i en tildækket skål, indtil denne er ca. dobbelt
så stor.
Anvendelsesmuligheder:
Gærfletbrød, gærsmåkager, frugtkage,
brødboller.
Til pikante kager, fx løgtærte, tilberedes dejen uden sukker.
n
n Kjære kunde,
les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på
bruksanvisningen for senere bruk. Gi
den videre til eventuelle nye eiere av
apparatet.
Varseltrekanten og/eller signalordene
(Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer
punkter som er viktig med tanke på
sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Følg disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening og
praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og råd for
økonomisk og miljøvennlig bruk av
apparatet
Beskrivelse av apparatet
(bilde 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Motorkapsling
Mikserbeholder
Mikserlokk
Skrulokk
Stapper med målebeger
Lokk med fylleåpning
Universalbolle
Drivaksling
Hastighetsregulering
Pulstast
Oppbevaringslomme for
skjæreinnsatser
Kabeloppvikling (apparatets bakside)
Typeskilt (apparatets underside)
Innsatsholder
Plastkniv
Metallkniv med knivbeskyttelse
Vispeskive
Sitruspresse (kun Food Processor 750)
Sikkerhetsdeksel for mikserdrevet
Slikkepott
31
n
1 Sikkerhetsregler
Electrolux elektriske apparater tilfredsstiller anerkjente tekniske regelverk og
apparatsikkerhetsloven når det gjelder
sikkerhet. Likevel er det viktig at du
gjør deg kjent med følgende sikkerhetsregler.
Generell sikkerhet
• Apparatet må kun kobles strømtilførsel hvor spenning og frekvens stemmer
med data på typeskiltet!
• Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt.
• Bruk aldri apparatet hvis
– tilkoblingsledningen er skadet,
– kapslingen er skadet.
• Trekk aldri støpslet ut av stikkontakten
etter kabelen.
• Hvis kabelen til dette apparatet blir
skadet, må den byttes av produsenten
eller av kundeservice eller tilsvarende
kvalifisert person for å unngå farer.
• Kun fagfolk må foreta reparasjon av
dette apparatet. Feil reparasjon kan
medføre betydelige farer. Ta kontakt
med Electrolux kundeservice eller din
fagforhandler ved reparasjon.
• Apparatet er kun beregnet for bearbeiding av matvarer i husholdningen. Produsenten påtar seg intet ansvar for
skader som skyldes feil bruk eller at
apparatet er brukt til andre ting enn
det er beregnet for.
Sikkerhet for barn
• Pass på at apparatet ikke brukes
uten tilsyn, og vær spesielt forsiktig i
forhold til barn!
Pass på følgende ved bruk av
kjøkkenmaskinen
• Ta ikke i apparatet med våte hender
mens det går.
• Det er ikke tillatt å blande farger med
apparatet (lakk, polyester osv.) Eksplosjonsfare!
32
• Slå av apparatet og trekk ut støpslet
før all rengjøring og stell av apparatet.
• Dypp aldri motorkapslingen (bilde 1/A)
i vann eller andre væsker!
• Produsenten påtar seg intet ansvar for
eventuelle skader som skyldes feil bruk
eller feil betjening.
• Redskapene må kun settes på eller tas
av apparatet når apparatet ikke er tilkoblet strømtilførselen.
• Merk: Metallkniven (bilde 1/P) er
svært skarp! Fare for skade! Hold
metallkniven i håndtaket og ha knivbeskyttelsen på under oppbevaring! Vær
forsiktig ved spyling!
• Merk: Skjæreinnsatsene (bilde 9) er
svært skarpe! Fare for skade! Oppbevar innsatsene kun i oppbevaringslommen (bilde 1/K) som er beregnet for
dette. Vær forsiktig ved spyling!
• Merk: Mikserens knivmekanisme
(bilde 14/a) er svært skarp. Fare for
skade! Vær forsiktig når du tar mikseren fra hverandre og setter den
sammen.
• Merk: Ta ikke fingrene inn i fylleåpningen (bilde 1/F)! Fare for skade!
• Merk: Hold ikke harde gjenstander
(f.eks. skje) inn i mikseren når den går,
og stikk ikke hånden inn i mikserbeholderen. Fare for skade!
• Ta av lokket først når redskapene har
stoppet.
• Hold ikke lange gjenstander (kniv, sleiv,
slikkepott e.l.) inn i fylleåpningen. Fare
for skade! Bruk kun stapperen (bilde
1/E) til å skyve på ingrediensene.
• Fyll ikke kokende (kun kalde eller
varme) væsker i mikserbeholderen eller
universalbollen.
• Sett alltid universalbollen (bilde 1/G)
på motorkapslingen før du setter på
drivakselen (bilde 1/H) og redskapene.
• Til vanlig arbeid (røring av lette deiger
osv.) kan du bruke apparatet inntil
10 minutter uten avbrudd. Når apparatet har vært brukt i lengre tid uten
avbrudd, må det avkjøles (etter
10 minutter uten avbrudd må det
avkjøles i minimum 20 minutter). Ved
n
•
•
•
•
bearbeiding av svært tunge deiger,
f.eks. 1,5 kg deig, må du ikke kjøre mikseren lenger enn 1 minutt uten
avbrudd.
Ta alltid ut redskapene og drivakselen
før du tar ut innholdet i universalbollen.
Maksimum fyllmengde må ikke overskrides.
Apparatet må kun brukes under oppsikt. Trekk ut støpslet, selv om du forlater rommet bare en kort stund.
Når arbeidet er ferdig, slår du av mikseren og trekker ut støpslet.
2 Deponering
Deponer emballasjen!
Det er ikke bare å kaste emballasjen.
Følg disse rådene:
Pappemballasje kan resirkuleres, og
skal deponeres/kastes iht. gjeldende
returordning der du bor.
Deponer/kast plastemballasje i polyatylen (PE) for resirkulering iht. gjeldende
returordning der du bor. Emballasje i
skummet polystyrol (PS) er FCKW-fri
og leveres for resirkulering iht. gjeldende returordning der du bor. Nærmere informasjon får du fra
kommunen der du bor.
Deponer det gamle apparatet!
Når du ikke skal bruke apparatet ditt
lenger, leveres du det til nærmeste
returmottak eller til din forhandler.
Generelle råd for bruk
Kjøkkenmaskinen er til stor hjelp ved
tilberedning av mat:
• Mikseren kan brukes til tilberedning av
forskjellige drikker, knusing av is, findeling av frukt og grønnsaker osv.
• Med multifunksjonsenheten kan du
f.eks.
– bearbeide deig ...
– hakke, kjøtt, nøtter e.l ...
– skjære, strimle eller rive grønnsaker
og frukt,
– skjære pommes frites ...
– vispe fløte eller eggehvite ...
– presse sitroner, appelsiner, grapefrukt (kun Food Processor 750)
Sikkerhetssystem
Apparatet har flere forskjellige sikkerhetssystemer.
• Mikseren og universalbollen kan kun
settes i drift når den aktuelle beholderen og tilhørende lokk er satt inn riktig.
• Universalbollen kan kun settes i drift
når mikserbeholderen er tatt av og sikkerhetsdekslet til mikserens drev (bilde
1/S og bilde 4) er satt på.
1
Hold likevel barn unna apparatet.
Apparatet må stå på et jevn, tørt
underlag når det er i bruk.
Mikser
Mikseren kan brukes til tilberedning av
forskjellige drikker, knusing av is, findeling av frukt og grønnsaker osv.
Forberedelser mikser
For at mikserbeholderen skal kunne
settes på, må sikkerhetsdekslet for mikserens drev (bilde 1/S og bilde 4) være
tatt av.
0 Drei sikkerhetsdekslet med urviseren og
ta det av.
– Den røde varsellampen (bilde 4/a)
blinker.
0 Sett mikserbeholderen (bilde 1/B og
bilde 2) på mikserens drev (pil
og
pil
) og drei mot urviseren til anslaget. Mikserbeholderen går i lås. Begge
de svarte pilene skal stå overfor hverandre.
– Den røde varsellampen (bilde 4/a)
slukker.
33
n
0 Sett mikserdekslet (bilde 1/C og bilde
3) på mikserbeholderen og drei til
nesen på dekslet står nøyaktig ovenfor
håndtaket. Dekslet går i lås.
For at mikseren skal kunne slås på, må
beholderen og dekslet sitte riktig.
0 Sett inn og lås skrulokket (bilde 1/D).
3
Slik bruker du mikseren
0 Åpne lokket (bilde 1/C) og ha i alle
ingrediensene.
Merk: Maks. fyllmengde på 1,5 liter må
ikke overskrides!
Under drift kan du tilsette flere ingredienser gjennom fylleåpningen. Du kan
også bruke skrulokket (bilde 1/D) som
fyllebeger. Lukk fylleåpningen igjen
med en gang for å unngå å sprute.
0 Starte mikseren: Drei rattet (bilde 1/I)
mot høyre til ønsket hastighetstrinn
eller trykk på puls-knappen (bilde 1/J).
3
Det lønner seg å begynne med lav hastighet og øke til høyere hastighet. Når
du trykker på Puls-knappen går mikseren med høyeste hastighet.
Se kapitlet "Tips for bruk, mikser" vedrørende veiledende verdier for innstilling av hastighet“.
0 Slå av apparatet: Drei rattet mot venstre til stilling „0“.
0 Etter miksingen dreier du beholderen
med urviseren og tar den av. Deretter
dreier du og tar av lokket.
3
Multifunksjonsenhet
Redskapene og deres
bruksområder
Følgende redskaper kan brukes i multifunksjonsdelen:
• Vispeskive (bilde 1/Q)
Visping av fløte og eggehvite, tilberedning av kremer og lett deig.
34
• Metallkniv (bilde 1/P)
Hakking av rått kjøtt, sjokolade, nøtter
osv.
• Plastkniv (bilde 1/O)
Elting og blanding av tung deig.
• Innsatsholder (bilde 1/N) med skjæreinnsats (bilde 10)
På håndtaket er innsatsene merket
med et nummer (1 til 6). Sett inn
ønsket innsats i innsatsholderen.
1
Skiver fin
Skjæring av frukt, grønnsaker,
rått kjøtt eller pølse (f.eks. salami)
osv. i tynne skiver.
PG1 Potetrivjern
Riving av poteter.
3
Pommes frites-skive
Skjærer poteter for pommes frites.
4
Ostrivjern
River hard ost, som f.eks. parmesan osv.
5
Rivjern grovt
River grovt grønnsaker og frukt
osv.
6
Rivjern fint
River fint grønnsaker, frukt, sjokolade, hvitløk osv.
Klargjøring av multifunksjonsdelen
Sette på sikkerhetsdeksel
(bilde 4)
Multifunksjonsdelen kan kun settes i
drift når mikserbeholderen er tatt av
og sikkerhetsdekslet til mikserens drev
(bilde 1/S og bilde 4) er satt på.
0 Ta av mikserbeholderen som beskrevet
under „Mikser“.
– Den røde varsellampen (bilde 4/a)
blinker.
n
0 Sett sikkerhetsdekslet på mikserens
drev (merke mot merke ) og drei
mot urviseren til anslaget. Sikkerhetsdekslet går i lås. Merket skal stå over
varsellampen (bilde 4).
– Den røde varsellampen (bilde 4/a)
slukker.
0 Sett stapperen (bilde 1/E) inn i fylleåpningen.
Sett skjæreinnsatsen inn i
innsatsholderen (bilde 10)
Sett egnet innsats inn i innsatsholderen, alt etter bruk.
Sette på universalbollen (bilde 5)
0 Sett universalbollen (bilde 1/G) på
apparatet (pil
på pil
) og drei
mot urviseren til anslaget. Universalbollen går i lås. Begge de svarte pilene
skal stå mot hverandre.
Sette inn drivakselen (bilde 7)
0 Sett drivakselen (bilde 1/H) på tappene
midt på universalbollen.
Sette inn redskaper
•
•
•
•
Du kan bruke følgende redskaper:
Vispeskive (bilde 1/Q), eller
Metallkniv (bilde 1/P), eller
Plastkniv (bilde 1/O), eller
Innsatsholder (bilde 1/N) med skjæreinnsats (bilde 9)
Innsatsholderen skal utstyres med
egnet innsats, avhengig av bruksområde (se „Sette skjæreinnsatsen inn i
innsatsholderen“).
0 Sett ønsket verktøy på drivakselen.
– Vispeskive, metallkniv og plastkniv
(bilde 8) griper inn i fortanningen
nede på drivakselen.
– Innsatsholderen (bilde 11) sitter på
drivakselens sekskant.
3
3
Grip tak i innsatsholderen med to fingre i begge hullene.
Sette på lokket (bilde 6)
0 Sett lokket (bilde 1/F) på universalbollen (pil
på pil
) og drei mot
urviseren til anslaget, lokket går i lås.
Nesen på lokket skal nå stå rett over
håndtaket, begge de svarte pilene skal
stå mot hverandre.
3
Innsatsene oppbevares i tilbehørslommen (bilde 1/K) i motorenheten.
1
Innsatsene er svært skarpe. Hold i innsatsene på håndtaket!
Åpne tilbehørslommen ved å dra i
håndtaket (bilde 9).
Ta ut ønsket innsats fra tilbehørslommen, hold kun i håndtaket (bilde 9).
Plasser innsatsen med spissen i sentrum
på innsatsholderen, og legg den i
utsparingen på skiven (bilde 10).
For å ta ut innsatsen trekker du håndtaket litt opp og løfter.
0
0
0
0
Slik bruker du multifunksjonsdelen
0 Åpne lokket (bilde 1/F) og ha alle
ingrediensene i universalbollen.
Merk: Maks. fyllmengde må ikke overskrides:
– flytende 1,75 liter
– fast 1,5 liter
3
Under drift kan du tilsette flere ingredienser gjennom fylleåpningen. Du kan
også bruke fyllebegeret i stapperen
(bilde 1/E). Lukk fylleåpningen igjen
med en gang for å unngå å sprute.
Bruk stapperen kun til å skyve på
ingrediensene!
0 Starte apparatet: Drei rattet (bilde 1/I)
mot høyre til ønsket hastighetstrinn
eller trykk på puls-knappen (bilde 1/J).
1
35
n
3
Det lønner seg å begynne med lav hastighet og øke til høyere hastighet. Når
du trykker på Puls-knappen går mikseren med høyeste hastighet.
Se kapitlet „Tips for bruk, multifunksjonsdel“ vedrørende veiledende verdier.
Hvis varsellampen blinker (bilde 4/a) og
man ikke er i stand til å starte apparatet, er ikke sikkerhetsdekslet for mikserdrevet (bilde 1/S og bilde 4) satt
riktig på plass.
0 Slå av apparatet: Drei rattet mot venstre til stilling „0“.
0 Etter bruk dreier du dekslet med urviseren og tar det av.
0 Drei silinnsatsen med urviseren og ta
den av.
0 Drei universalbollen med urviseren og
ta den av.
1
1
Ta av dekslet først når redskapet er
stanset helt!
0 Ta av redskapet og drivakselen.
0 Drei universalbollen med urviseren og
ta den av.
1
Sitruspresse
(kun Food Processor 750)
Klargjøring (bilde 13)
0 Sett på universalbollen, som beskrevet
lenger opp (bilde 5).
0 Sett sitruspressens (bilde 13/a) silinnsats på universalbollen (pil
på pil
) og drei mot urviseren til anslaget.
Silinnsatsen går i lås, pil
må stå
over pil
.
0 Sett presskilen (bilde 13/b) inn i silinnsatsen.
Rengjøring og stell av
motorenheten
Motorkapsling
Forsikre deg om at det ikke kommer
væske inn i motorenheten!
0 Tørk av motorenheten med en fuktig
klut. Dypp den aldri i vann og hold
den aldri under rennende vann!
1
Mikser
Med pulstrinnet rengjøres beholderen
og kniven på en enkel og sikker måte.
0 Fyll mikserbeholderen halvfull med
varmt (ikke kokende!) vann og tilsett
noen dråper oppvaskmiddel.
0 Trykk kort på pulsknappen.
0 Skyll deretter beholderen under rennende vann.
3
Demontere/montere knivmekanismen (bilde 14)
3
Slik bruker du sitrusprssen
0 Starte apparatet: Drei rattet (bilde 1/J)
mot høyre til stilling 1.
Sitruspressen må kun brukes med
laveste hastighet.
0 Slå av apparatet: Drei rattet mot venstre til stilling „0“.
0 Ta av presskilen etter bruk.
3
36
Du kan bruke apparatet uavbrutt i
10 minutter. Når apparatet har vært
brukt i lengre tid uten avbrudd, må det
avkjøles (etter 10 minutter uten
avbrudd må det avkjøles i minimum
20 minutter).
Hvis nødvendig kan man også demontere knivmekanismen og rengjøre den
separat.
Merk: Kniven er svært skarp! Den er
farlig!
0 Drei knivmekanismen (bilde 14/a) mot
urviseren for å løsne den fra mikserbeholderen og ta den av, hold den litt på
skrå.
0 Ta tetningsringen (bilde 14/b) av knivmekanismen.
1
n
1
Knivmekanismen er svært skarp. Tetningsringen kan bli skadet.
Skyll delene forsiktig for hånd (farlig!).
Bruk kun vann og oppvaskmiddel til
rengjøringen.
Vask ikke knivmekanismen i oppvaskmaskinen.
0 Sett tetningsringen inn i knivmekanismen.
0 Sett knivmekanismen inn i beholderen
nedenfra, hold knivmekanismen litt på
skrå.
0 Skru fast knivmekanismen ved å dreie
med urviseren.
1
Universalbolle og verktøy
0 Vask universalbollen og redskapene i
oppvaskkummen.
1
Merk: Metallkniven er ekstremt
skarp! Fare for skade!
1
Plastdeler blir fortere stygge når de
vaskes i oppvaskmaskin. Hvis du likevel
ønsker å vaske disse delene i oppvaskmaskin, må du plassere dem i overkurven.
Innsatser
0 Vask innsatsene med børste eller klut
under rennende vann eller i oppvaskmaskinen!
1
• Oppbevar tilbehørsdeler i universalbollen slik som vist på bilde 12.
Merk: Metallkniven (bilde 1/P) er
svært skarp! Fare for skade! Hold
metallkniven i håndtaket og ha knivbeskyttelsen på under oppbevaring!
• Vikle kabelen rundt begge krokene på
baksiden av apparatet (bilde 15).
1
Tekniske data
Nettspenning: 230 – 240 V
Effektforbruk: 700 W
;
Dette apparatet oppfyller følgende EUdirektiver:
• 73/23/EWG av 19.2.1973 "Lavspenningsdirektivet", inklusive endringsdirektiv 93/68/EWG.
• 89/336/EWG av 3.5.1989 "EMCdirektivet", inklusive endringsdirektiv
92/31/EWG.
Kundeservice
Våre apparater oppfyller de strengeste
kravene til kvalitet. Hvis det likevel
oppstår feil som du ikke finner tips for
i bruksanvisningen, henvender du deg
til forhandleren eller til Electrolux kundeservice.
Merk: Innsatsene er svært skarpe!
Fare for skade!
Oppbevaring
Alt tilbehør unntatt sitruspressen kan
oppbevares direkte i apparatet.
• Oppbevar innsatsene i oppbevaringslommen (bilde 1/K).
1
Merk: Innsatsene er svært skarpe.
Fare for skade! Hold i innsatsene på
håndtaket!
37
n
Forbrukerservice
Takk forat du har valgt å kjøpe et produkt med et varemerke som inngår i Electrolux-konsernet.
Vi håper at dette produktet vil gi deg meget glede og nytte i ditt hjem i mange år.
Har du spørsmål angående produktets funksjon eller bruk?
• Ring Electrolux Home Products Norway AS på telefon 815 30 222
Søker du etter nærmeste serviceverksted?
• Ta kontakt med Deres lokale forhandler eller se gule sider under Electrolux Service eller
ring 815 30 222 eller søk på www.electrolux.no/ og under kundeservice
Vil du skrive til oss?
• Du kan också kontakta oss via email, [email protected] eller
• brev adressert Electrolux Home Products Norway AS,Risløkkevn 2, 0580 Oslo
Før du kontakter oss, skriv upp følgende som står på dataskiltet på produktet:
Modellbetegnelse: ...................................................
Produktnummer:......................................................
Serienummer:............................................................
Innkjøpsted og dato:..................................................................................................................................................
Beskrivelse av feil?......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Dette produktet omfattas av de kjøpsvilkår som gjelder i hht. Forbrukerkjøpsloven. Mer
informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder kan De få av forhandler av dette produkt.
Før du bestiller service, les i bruksanvisningen der en del enkle "feil" er beskrevet og hvordan
man kan rette de. OBS! Elektriske feil skal alltid utføres av autorisert verksted.
Electrolux 2004-02-09/ESH
38
n
Tips for bruk
• Isknusing: Ta alltid litt vann i beholderen før du begynner å knuse isen.
• Ved bearbeiding av tørre blandinger
kan det være nødvendig å slå av apparatet av og til åpne mikserlokket og
skrape blandingen ned fra veggene i
mikserbeholderen med slikkepotten.
• Ved blanding av flytende og faste
ingredienser, blander man først de flytende ingrediensene og tilsetter deretter de tørre ingrediensene.
• Avkjøl kokende ingredienser før de
bearbeides i mikseren.
• Ved bearbeiding av varme ingredienser,
må man lufte mikserbeholderen ved å
ta av skrulokket.
Mikser
• Mikseren er svært godt egnet til hakking av små matmengder, som nøtter,
brød eller krydder.
• Sauser som har skilt seg kan "reddes" i
mikseren.
• Skjær eller bryt ingrediensene som skal
bearbeides i mikseren i terninger på ca.
2 til 3 cm.
• Ta alltid ut kjernehuset i frukt og bein
fra kjøtt, da dette kan skade knivmekanismen.
Matvarer
Hastighet*
Anvisninger
Mikse
Milkchake
5 – 10
Bruk avkjølt melk
Hakke
Nøtter, sjokolade,hvitløk, urter
Puls
Tilbered kun 1/2 kopp om gangen,
slik at alt blir finhakket
Lage brødsmuler
Rundstykker, kjeks, toast
5 – 10
Grove terninger før tilberedning
Puls
Tilsett 1/4 kopp vann.Trykk pulstasten
3-4 ganger
Isknusing
Emulgere
Salatdressing
7 – 10
Bland godt.Man kan tilsette olje gjennom
fylleåpningen under miksingen
Blande
Kakemiks, pannekakerøre
1
Bland ingrediensene godt,
ikke visp for lenge
Mose
Milkchake
3 – 10
Miks til blandingen er jevnt
*Start alltid med lav hastighet og gå deretter over til en høyere hastighet.
39
n
Multifunksjonsenhet
Hakke
For å få best mulig resultat, bør bitene
som skal hakkes ha så lik størrelse som
mulig. Skjær eller bryt ingrediensene i
så like biter som mulig før bearbeiding.
Fyll ikke på for mye.
Kjøttfarse
Skjær kjøttet før bearbeiding i ca. 2 cm
store biter.
Grønnsaker
Skrell og del løk i fire deler.
Mikse
Den bearbeidede mengden forandrer
seg, avhengig av konsistensen til ingrediensene.
Tilsette ingredienser
Tørre ingredienser som mel skal tilsettes universalbollen før blandingen starter. Ingrediensene behøver ikke å
blandes før bearbeiding.
Flytende ingredienser kan tilsettes
under bearbeidingen gjennom fylleåpningen.
Tips: Ved bearbeiding av sauser eller
halvtørre ingredienser, kan det være
nødvendig å slå av apparatet av og til,
åpne lokket og skrape blandingen ned
av veggene på universalbollen med
slikkepotten.
40
Slik brukes innsatsholderen
Det er svært viktig at ingrediensene tilsettes på riktig måte gjennom fylleåpningen.
Skjær eventuelt ingrediensene litt mindre, slik at de går lett gjennom fylleåpningen.
Fyll helst ingrediensene loddrett ved
siden av hverandre i fylleåpningen.
Skyv ingrediensene jevnt med stapperen. Trykkraften påvirker tykkelsen på
skivene.
1
Bruk kun stapperen til å skyve etter
med. Stikk aldri fingrene inn i fylleåpningen!
Hvis du presser for mye med stapperen,
kan det skade apparatet!
3
Det blir alltid igjen litt mat som ikke er
bearbeidet mellom stapperen og innsatsholderen.
Rive ost
Avkjøl myk ost, f.eks. Emmentaler eller
Mozarello, godt før riving.
Hard ost, som f.eks. Parmesan, tilberedes ved romtemperatur.
Tips: Riv parmesan ved å trykke ned
stapperen lett.
n
Redskap
Matvarer
Maks.
mengde
Hastighet
Anvisninger
Hakke
Metallkniv
Grønnsaker, f.eks. løk
frukt
friske urter
nøtter, mandler
sjokolade
800 g
800 g
1 knippe
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Frukt og grønnsaker bør
være ferske og faste, skjær
dem i like store biter
Hakke
kjøtt
Metallkniv
Kjøtt, fiskefilet, spekk
500 g
4–6
Fjern bein og sener, skjær i
ca. 2 cm store biter
Lage
brødsmuler
Metallkniv
tørt brød, kjeks
125 g
3 eller 4
Grove terninger før
tilberedning
Mose
Metallkniv
kokt frukt eller grønnsaker
til
1,75 l
3 – 10
Under bearbeiding kan man
eventuelt tilsette noe vann
Blande
Metallkniv
lett kakemix,
pannekakerøre osv.
800 ml
3–7
Start med trinn 1 for å
blande ingrediensene, øk
deretter hastigheten
Blande
Metallkniv
Majones
1l
Pulse eller
3
Slå ikke av mikseren under
tilsetting av olje
Elte
Plastkniv
tung deig, f.eks.
brød- eller pizzadeig
1,5 kg
1–5
Start med trinn 1 for å
blande ingrediensene, øk
deretter hastigheten
Skjære
Skive fin
(nr. 1)
Grønnsaker, f.eks. agurk,
zucchini, gulrot osv.
Frukt, f.eks. epler, tomater
kjøtt, pølse, salami osv.
800 g
1–2
Finn frukt og grønnsaker
som er omtrent like store
Skjær kjøtt i biter som passer til fylleåpningen
Rivjern
Potetrivjern
(nr. PG1)
Poteter
til
1 kg
1–2
f.eks. for potetballer
Skjære i
strimler.
Pommes frites-skive
(nr. 3)
Poteter, gulrøtter, pasternakk
1 kg
1–2
Rivjern
Ostrivjern
(nr. 4)
Parmesanost
500 g
1–2
Ikke trykk for hardt med
stapperen
Strimle
(grov eller
fin)
Strimler
grov, fin (nr.
5 eller nr. 6)
Blokksjokolade
frukt, f.eks. epler
grønnsaker, f.eks. gulrøtter
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Bryt kokesjokolade i
2-3 biter
Vispe
Vispeskive
Lett kakemikseggehvitefløte
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Ikke visp eggehvite for
lenge
41
n
Oppskrifter
Grunnoppskrift kjeks
4
4 ss
200 g
eggehvite
Grunnoppskrift røre
500 g
1 pose
kaldt vann
sukker
1 pose
vaniljesukker
4
eggeplommer
bakepulver
250 g
myk margarin
eller smør
250 g
sukker
mel
1 pose
vaniljesukker
80 g
matstivelse
1 klype
salt
1 ts
bakepulver
4
egg
150 ml
melk
80 g
3
0
0
0
0
0
Tilbehør:
Universalbolle med vispeskive
Ta eggehvite og vann i universalbeholderen og visp i stilling 5 i ca. 1 minutt
til blandingen blir stiv.
Tilsett sukker og vaniljesukker gjennom
fylleåpningen og visp i ca. 1 minutt til,
til sukkeret er oppløst.
Tilsett eggeplomme og rør om med
noen puls-trykk.
Bland mel, matstivelse og bakepulver,
tilsett kremmassen og rør ned med
noen korte puls-trykk.
Fyll deigen i en springform og stek.
Tilbehør:
Universalbolle med plastkniv
0 Ha alle ingrediensene i universalbollen
i angitt rekkefølge.
0 Rør om på trinn 3 – 4 i 1 til 1½ minutt
til deigen er kremaktig og jevn.
3
Hvis deigen under omrøring kommer
opp mot sidene, slå av maskinen, åpne
lokket og skrap ned deigen med slikkepotten.
0 Fyll deigen i en egnet springform og
stek.
3
Deigen kan varieres etter smak og
behag med andre smakstilsetninger.
Eksempel på marmorkaker:
0 Fyll 2/3 av deigen i formen. Tilsett i
resten av deigen 1 ss kakao og 1 ss
melk, og rør kort om med noen pulstrykk.
0 Fyll den mørke deigen oppå den lyse i
kakeformen. Dra en gaffel gjennom
begge deiglagene slik at man får
ønsket marmormønster.
3
42
mel
n
Grunnoppskrift på mørdeig
250 g
1 ts
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
mel
Grunnoppskrift gjærdeig
500 g
mel
bakepulver
40 g
kald margarin
eller smør
gjær (fersk) eller
1 pk. tørrgjær
80 g
sukker
1 klype
sukker
1 klype
salt
80 g
1
egg
200 ml
1 ss
kaldt vann
Tilbehør:
Universalbolle med plastkniv
Fyll mel, bakepulver, salt og sukker i
universalbollen. Skjær kaldt smør i
biter og tilsett.
Rør om på trinn 3 – 4 i ca. 1 minutt,
tilsett egg og kaldt vann gjennom fylleåpningen og fortsett omrøringen til
deigen klumper seg som en kule rundt
kniven.
Ta deigen ut av skålen og elt den kort
for hånd.
Før du bearbeider deigen videre, må
den ligge i kjøleskapet i ca.
30 minutter.
Kjevle ut deigen, legg den i en godt
smurt form og legg frukt, f.eks. epler
eller plommer oppå den.
3
0
0
0
0
0
3
salt
margarin, smeltet
lunken melk
Tilbehør:
Universalbolle med plastkniv
Ha alle ingrediensene i universalbollen
i angitt rekkefølge.
Rør om på trinn 3 – 4 i ca. 1 til
1½ minutt, til deigen klumper seg som
en kule rundt kniven.
Ta deigen ut av skålen og elt den kort
for hånd.
Ingredienser som ikke skal finfordeles,
f.eks. rosiner, eltes inn for hånd
etterpå.
Hev deigen på et varmt sted til ca. dobbel størrelse.
Bruksområder:
Kringle, småbakst, fruktkaker, boller.
Til f.eks. løkpai tilbredes gjærdeigen
uten sukker.
43
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ota ennen kaikkea huomioon tämän
käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla olevat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle
omistajalle.
Huomioi varoituskolmio ja/tai varoitussanat (Varoitus!, Varo!, Huomio!), joiden avulla tuodaan esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta
tärkeitä ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti!
0 Tämä merkki ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
1
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laitekuvaus(Kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
44
Laitteen runko-osa, jossa on moottori
Tehosekoittimen kulho
Tehosekoittimen kansi
Sulkukansi
Mitta-astialla varustettu painin
Kansi ja syöttösuppilo
Monitoimiosan kulho
Käyttöakseli
Kierrosluvun valitsin
Pitokytkin
Terien säilytyslokero
Johdon kelaus (laitteen takapuoli)
Tyyppilaatta (laitteen alapuoli)
Kiinnityslevy
Muoviterä
Metalliterä ja teränsuojus
Vaahdotuslevy
Sitruspuserrin
(ainoastaan Food Processor 750)
Tehosekoittimen varmuuskansi
Taikinankaavin
1 Turvallisuusohjeet
Electrolux-sähkölaitteiden turvallisuus
vastaa tekniikan hyväksyttyjä sääntöjä
ja laiteturvallisuuslakia. Meistä on silti
valmistajana aiheellista tutustuttaa
Sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite saadaan liittää ainoastaan sähkäverkkoon, jonka jännite ja taajuus vastaa mallikipeen merkittyjä tietoja!
• Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos
– verkkojohto on vahingoittunut,
– kotelo on vourioituinut.
• Älä koskaan irrota pistotulppaa pistorasiasta verkkojohdosta vetämällä.
• Jos laitteen verkkojohto on vahingoittunut, tulee vahingon välttämiseksi
verkkojohdon vaihto annettava valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai
vastaavan ammattitaitoisen tehtäväksi.
• Vain ammattihenkilöt saavat korjata
tätä laitetta. Asiattomasta korjauksesta
saattaa syntyä huomattavia vaaroja.
Käänny korjauksissa Electrolux-asiakaspalvelun tai laitteen myyjäliikkeen puoleen.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden käsittelyyn kotitalouskäyttöön. Valmistaja ei vastaa
epäasianmukaisen käytön aiheuttamista vaurioista.
Lapsiturvallisuus
• Älä koskaan jätä laitetta käyntiin
ilman valvontaa ja kiinnitä erityistä
huomiota lasten turvallisuuteen!
Tämä tulee ottaa huomioon laitetta käytettäessä
• Älä koskaan käytä laitetta, kun kätesi
ovat märät.
• Laitteessa ei saa sekoittaa maaleja (lakkaa, polyesteriä jne.)– Räjähdysvaara!
• Laite on aina sammutettava ja pistoke
vedettävä seinästä ennen puhdistus- ja
huoltotoimenpiteitä.
• Älä koskaan upota laitteen runko-osaa
(kuva 1/A) veteen tai muihin nesteisiin!
q
• Valmistaja ei vastaa epäasianmukaisen
käytön tai väärien hoitotoimenpiteiden
aiheuttamista vaurioista.
• Koneen osia vaihdettaessa on aina
huolehdittava siitä, että laite ei ole liitettynä verkkovirtaan.
• Huomio: Metalliterä (kuva 1/P) on
erittäin terävä! Loukkaantumisvaara!
Ota terää ainoastaan keskiosasta kiinni
ja säilytä sitä aina teräsuojuksen
sisällä! Noudata varovaisuutta terää
puhdistettaessa!
• Huomio: Terät (kuva 9) ovat erittäin
teräviä! Loukkaantumisvaara! Säilytä
teriä aina niille tarkoitetussa säilytyslokerossa (kuva 1/K). Noudata varovaisuutta teriä puhdistettaessa!
• Huomio: Tehosekoittimen terät ovat
erittäin teräviä (kuva 14/a). Loukkaantumisvaara! Noudata varovaisuutta sekoittimen kokoamisessa ja
purkamisessa.
• Huomio: Älä koskaan työnnä sormia
syöttösuppiloon (kuva 1/F)! Loukkaantumisvaara!
• Huomio: Älä työnnä kovia esineitä
(esim. lusikka) käynnissä olevaan
sekoittimeen, äläkä työnnä kättä sekoituskulhoon. Loukkaantumisvaara!
• Poista kansi vasta käyttöosien pysähdyttyä.
• Älä työnnä pitkiä esineitä (veitsiä, pitkäkahvaisia lusikoita, taikinankaapimia tai
vastaavia) syöttösuppiloon. Loukkaantumisvaara! Käytä aina paininta (kuva 1/E)
työntääksesi hienonnettavia ruokaaineita alemmas syöttösuppilossa.
• Älä kaada kuumia (ainoastaan kylmiä
tai lämpimiä) nesteitä tehosekoittimen
kulhoon tai monitoimikoneen kulhoon.
• Aseta monitoimikulho (kuva 1/G) aina
laitteeseen ennen käyttöakselin (kuva
1/H) ja käyttöosien asentamista.
• Tavanomaiseen työskentelyyn (kevyiden taikinoiden vaivaamiseen jne.) voidaan laitetta käyttää keskeytyksettä
jopa 10 minuutin ajan. Anna laitteen
jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän käytön jälkeen (10 minuutin
käytön jälkeen vähintään
•
•
•
•
20 minuuttia). Erittäin raskaita aineita
työstettäessä, esim. 1,5 kg:n taikinaa,
laite ei saa olla keskeytyksettä käytössä
kauempaa kuin 1 minuutin.
Poista aina käyttöosat ja käyttöakseli
ennen monitoimikulhon tyhjentämistä.
Älä ylitä enimmäistäyttömääriä.
Älä jätä käynnissä olevaa laitetta yksin.
Vedä pistoke seinästä poistuessasi huoneesta lyhyeksikin aikaa.
Työskentelyn päätteeksi sammuta laite
ja vedä pistoke seinästä
2 Hävittäminen
Pidä huoli pakkausmateriaalin hävityksestä!
Älä heitä pakkauksia noin vain roskiin.
Ota huomioon seuraavat ohjeet:
Pakkauksen pahviosat voidaan antaa
paperinkeräykseen.
Vie polyeteenistä (PE) valmistetut
muovipussit kierrätyspisteisiin. Solustetusta polystyreenistä (PS) valmistetut
pehmusteet eivät sisällä kloorattua
fluorihiilivetyä ja ne on annettava niitä
varten oleviin keräyspisteisiin. Saat tietoja jätteiden kierrätyksestä kuntasi
jätehuoltoa hoitavalta viranomaiselta.
Pidä huoli vanhan laitteen hävityksestä!
Kun jonain päivänä otat laitteen lopullisesti pois käytöstä, vie se lähimpään
kierrätyskeskukseen.
Yleisiä käyttöohjeita
Tämän kodinkoneen avulla suoriudut
monista ruoanlaittoon liittyvistä
askareista helpommin ja nopeammin:
• Tehosekoittimen avulla voit valmistaa
mitä erilaisimpia juomia, murskata
jäätä, silputa hedelmiä, marjoja ja
vihanneksia jne.
• Monitoimiosan avulla voit esm.:
– valmistaa taikinan ...
– hienontaa lihaa, pähkinöitä tai
muuta vastaavaa ...
– leikata, rouhia tai raastaa vihanneksia tai hedelmiä,
– leikata ranskalaisia perunoita …
45
q
– vatkata kermaa tai
munanvalkuaisia ...
– sekä pusertaa sitruunoita, appelsiineja, greippejä (ainoastaan Food
Processor 750)
Turvajärjestelmä
Laitteessa on useita erilaisia turvajärjestelmiä.
• Tehosekoitinta ja monitoimikoneen
kulhoa voidaan käyttää ainoastaan, jos
kyseessä oleva astia ja siihen kuuluva
kansi on asetettu asianmukaisesti paikoilleen.
• Monitoimikoneen kulhoa voidaan
käyttää ainoastaan silloin kun tehosekoittimen kulho on pois paikaltaan ja
tehosekoittimen varmuuskansi (kuvat
1/S ja 4) on paikallaan.
1
Pidä laite kuitenkin pois lasten ulottuvilta.
1
Käytä laitetta ainoastaan tasaisella,
kuivalla pinnalla.
Tehosekoitin
Tehosekoittimen avulla voit valmistaa
mitä erilaisimpia juomia, murskata
jäätä, silputa hedelmiä, marjoja ja
vihanneksia jne.
Sekoittimen käytön
esivalmistelut
Tehosekoittimen kulho voidaan asettaa
paikoilleen vasta kun tehosekoittimen
varmuuskansi (kuvat 1/S ja 4) on
poistettu.
0 Käännä varmuuskantta myötäpäivään
ja irrota se.
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
alkaa vilkkua.
0 Aseta tehosekoittimen kulho (kuva 1/B
ja kuva 2) sekoittimeen (nuoli
nuolen
kohdalle) ja käännä vastapäivään niin kauan, että se lukkiutuu.
Tehosekoittimen kulho naksahtaa sel-
46
västi paikoilleen. Mustien nuolien on
oltava päällekkäin.
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
sammuu.
0 Aseta tehosekoittimen kansi (kuva 1/C
ja kuva 3) sekoittimen kulhon päälle ja
käännä kunnes kannen nokka on
kädensijan yläpuolella. Kansi naksahtaa
selvästi paikoilleen.
Tehosekoitin voidaan käynnistää vain,
kun kulho ja kansi ovat asianmukaisesti
paikoillaan.
0 Aseta sulkukansi (kuva 1/D) paikoilleen
ja lukitse se.
3
Tehosekoittimen käyttö
0 Avaa kansi (kuva 1/C) ja laita tarvittavat ainekset kulhoon.
Huomio: Älä ylitä 1,5 litran enimmäistäyttömäärää!
Käytön aikana voit lisätä kulhoon
aineksia täyttöaukon kautta. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää sulkukantta (kuva 1/D) myös mitta-astiana.
Sulje täyttöaukko aina välittömästi
aineksien lisäämisen jälkeen välttääksesi roiskeita.
0 Sekoittimen käynnistys: käännä kiertovalitsin (kuva 1/I) toivottuun nopeusasteeseen tai paina pitokytkintä
(kuva 1/J).
3
On suositeltavaa aloittaa alhaisemmalla kierrosluvulla ja siirtyä sitten
korkeampaan nopeuteen. Painamalla
pitokytkintä saat sekoittimen käymään
maksiminopeudella.
Nopeuden säätöön liittyviä ohjearvoja
löydät luvusta ”Käyttövinkkejä, tehosekoitin”.
0 Laitteen sammuttaminen: käännä kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
0 Käännä kulhoa myötäpäivään sekoittamisen jälkeen ja poista se laitteesta.
Käännä tämän jälkeen kantta ja poista
se.
3
q
Monitoimiosa
Monitoimiosan käytön
esivalmistelut
Käyttöosat ja niiden käyttömahdollisuudet
•
•
•
•
Seuraavia käyttösia voit käyttää
laitteen monitoimiosassa:
Vaahdotuslevy (kuva 1/Q)
Kerman ja munanvalkuaisten
vaahdottamiseen, kreemien ja kevyiden
taikinoiden valmistamiseen.
Metalliterä (kuva 1/P)
Raa’an lihan, suklaan ja pähkinöiden
hienontamiseen jne.
Muoviterä (kuva 1/O)
Raskaiden taikinoiden sekoittamiseen
ja vaivaamiseen.
Kiinnityslevy (kuva 1/N) ja terä
(kuva 10)
Terien varsiosat ovat numeroidut
(1 – 6). Sopiva terä asetetaan kiinnityslevyyn.
1
Ohut viipalointi
Hedelmien, vihannesten, raa’an
lihan tai makkaran (esm. meetvursti) jne. leikkaaminen ohuiksi
viipaleiksi.
PG1 Perunaraastin
Perunoiden raastamiseen.
3
Ranskalaisten perunoiden
leikkuri
Perunoiden suikaloiminen ranskalaisiksi perunoiksi.
4
Juustoraastin
Kovien juustojen rouhimiseen,
esm. parmesaani jne.
5
Karkea raastinterä
Vihannesten ja hedelmien yms.
karkeaan raastamiseen.
6
Hieno raastinterä
Vihannesten, hedelmien, suklaan,
valkosipulin jne. hienoon raastamiseen/rouhimiseen.
Aseta tehosekoittimen varmuuskansi paikalleen (kuva 4)
Monitoimiosaa voidaan käyttää
ainoastaan silloin kun tehosekoittimen
kulho on pois paikaltaan ja sekoittimen
varmuuskansi on kiinnitettynä (kuva
1/S ja kuva 4).
0 Poista tehosekoittimen kulho paikaltaan luvun ”Tehosekoitin” kuvauksen
mukaisesti.
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
alkaa vilkkua.
0 Aseta tehosekoittimeen varmuuskansi
paikalleen (merkintä merkinnän
alle) ja käännä vastapäivään kunnes
se lukkiutuu. Varmuuskansi naksahtaa
selvästi paikoilleen. –merkinnän on
oltava varoituslampun kohdalla
(kuva 4).
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
sammuu.
Aseta monitoimiosan kulho paikalleen (kuva 5)
0 Aseta monitoimiosan kulho (kuva 1/G)
laitteeseen (nuoli
nuolen
kohdalle) ja käännä vastapäivään kunnes
se lukkiutuu. Monitoimiosan kulho
naksahtaa selvästi paikoilleen. Mustien
nuolien on oltava kohdakkain.
Aseta akseli paikalleen (kuva 7)
0 Aseta akseli (kuva 1/H) monitoimintaosan kulhon keskellä oleviin ulokkeisiin.
Käyttöosien paikalleen asettaminen
•
•
•
•
Seuraavia käyttöosia voidaan käyttää
tarpeen mukaan:
Vaahdotuslevy (kuva 1/Q) tai
Metalliterä (kuva 1/P) tai
Muoviterä (kuva 1/O), tai
Kiinnityslevy (kuva 1/N) ja terä (kuva 9)
47
q
Kiinnityslevyyn asetetaan käyttötarkoitukseen sopiva terä (katso ”Terän asettaminen kiinnityslevyyn”).
0 Aseta toivottu käyttöosa akseliin.
– Vaahdotuslevy, metalliterä ja muoviterä (kuva 8) tarttuvat akselin alaosan hammastukseen.
– Kiinnityslevy (kuva 11) sopii akselin
kuusikantaan.
3
3
0 Aseta kansi monitoimiosan kulhon
päälle(kuva 1/F)(nuoli
nuolen
kohdalle) ja käännä vastapäivään kunnes se lukkiutuu, kansi napsahtaa selvästi paikoilleen. Kannen nokka on
tällöin suoraan kahvan yläpuolella,
molemmat mustat nuolet ovat kohdakkain.
0 Työnnä painin (kuva 1/E) syöttösuppiloon.
Aseta terä kiinnityslevyyn
(kuva 10)
Käyttötarkoituksen mukaan kiinnityslevyyn asetetaan soveltuva terä.
3
Terät löytyvät avattavasta säilytyslokerosta (kuva 1/K) laitteen rungosta.
1
Terät ovat erittäin teräviä. Ota teristä
kiinni ainoastaan niiden yläosasta!
Avaa säilytyslokero vetämällä kädensijasta (kuva 9).
Ota tarvitsemasi terä säilytyslokerosta,
muista koskea ainoastaan terän yläosaan (kuva 9).
Aseta terän kärki kiinnityslevyn keskustaan ja työnnä se levyn syvennykseen
(kuva 10).
Kun haluat poistaa terän, vedä sitä yläosasta kevyesti ulospäin ja nosta pois
kiinnityslevystä.
0
0
0
48
0 Avaa kansi (kuva 1/F) ja laita tarvittavat ainekset kulhoon.
Huomio: Älä ylitä enimmäistäyttömääriä:
– nesteet 1,75 litraa
– kiinteät aineet 1,5 litraa
3
Kiinnityslevyssä on kaksi tarttumisaukkoa kiinnipitämisen helpottamiseksi.
Kannen paikalleen asettaminen
(kuva 6)
0
Monitoimintaosan käyttö
Käytön aikana voidaan kulhoon lisätä
aineksia syöttösuppilon kautta. Voit
käyttää tähän tarkoitukseen myös painimen täyttöastiaa (kuva 1/E). Sulje
syöttösuppilo välittömästi täyttämisen
jälkeen välttääksesi roiskeita.
Käytä aina paininta ruoka-aineiden
syvemmälle työntämiseen!
0 Laitteen käynnistäminen: käännä kiertovalitsin (kuva 1/I) toivottuun nopeusasteeseen tai paina pitokytkintä
(kuva 1/J).
1
3
On suositeltavaa aloittaa alhaisemmalla kierrosluvulla ja siirtyä sitten
korkeampaan nopeuteen. Painamalla
pitokytkintä saat laitteen käymään
maksiminopeudella.
Ohjearvoja löydät luvusta ”Käyttövinkkejä, monitoimiosa”.
Jos varoituslamppu vilkkuu (kuva 4/a)
eikä laitteen käynnistäminen onnistu,
ei tehosekoittimen (kuva 1/S ja kuva 4)
varmuuskansi ole oikein suljettu.
0 Laitteen sammuttaminen: käännä kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
0 Käännä kantta käytön jälkeen myötäpäivään ja irrota se.
1
Irrota kansi vasta, kun käyttöosa on
täydellisesti pysähtynyt!
0 Irrotta käyttöosa ja akseli.
0 Käännä monitoimiosan kulhoa myötäpäivään ja irrota se.
1
q
Sitruspuserrin (ainoastaan
Food Processor 750)
Ennen käyttöä (kuva 13)
0 Aseta monitoimiosan kulho edelläkuvatulla tavalla paikalleen (kuva 5).
0 Aseta sitruspusertimen (kuva 13/a) siiviläosa kulhon päälle (nuoli
nuolen
) kohdalle) ja käännä vastapäivään
kunnes se lukkiutuu. Siiviläosa napsahtaa selvästi paikoilleen, nuolen
on
oltava nuolen
kohdalla.
0 Aseta puserrinosa (kuva 13/b) siiviläosaan.
Sitruspusertimen käyttö
0 Laitteen käynnistäminen: Käännä kiertovalitsinta (kuva 1/J) oikealle asentoon 1.
3
0
0
0
0
1
Sitruspuristinta saa käyttää ainoastaan
alhaisimmilla nopeuksilla.
Laitteen sammuttaminen: käännä kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
Poista puserrinosa laitteesta käytön
jälkeen.
Käännä siiviläosaa myötäpäivään ja
poista se laitteesta.
Käännä kulhoa myötäpäivään ja irrota
se.
Voit käyttää laitetta jopa 10 minuutin
ajan keskeytyksettä. Anna laitteen
jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän käytön jälkeen (10 minuutin
käytön jälkeen vähintään
20 minuuttia).
Puhdistus ja hoito
Monitoimikoneen runko-osa,
jossa on moottori
Pidä huolta siitä, ettei runko-osan
sisään pääse nestettä!
0 Puhdista runko-osa kostealla pyyhkeellä. Älä koskaan upota runko-osaa
veteen, äläkä pidä sitä juoksevan
veden alla!
1
Tehosekoitin
Kulho ja terä on helppo ja turvallinen
puhdistaa pitokytkimen avulla.
0 Täytä tehosekoittimen kulho puolilleen lämmintä (ei kuumaa!) vettä ja
lisää sinne muutama pisara astianpesuainetta.
0 Paina hetken aikaa pitokytkintä.
0 Huuhtele kulho lopuksi juoksevan
veden alla.
3
Tehosekoittimen teräasennelman asentaminen/irrottaminen
(kuva 14)
3
Teräasennelma voidaan tarvittaessa irrottaa ja puhdistaa erikseen.
Huomio: Terä on erittäin terävä!
Loukkaantumisvaara!
0 Irrota teräasennelma (kuva 14/a) tehosekoittimesta kääntämällä sitä vastapäivään, pidä sitä lievästi vinossa
poistaessasi sen laitteesta.
0 Irrota kumitiiviste (kuva 14/b) teräasennelmasta.
1
1
Terä on erittäin terävä. Kumitiiviste voi
vaurioitua.
1
Huuhtele osat varoen käsin (loukkaantumisvaara!). Käytä puhdistamiseen
ainoastaan vettä ja astianpesuainetta.
Älä laita tehosekoittimen terää astianpesukoneeseen.
49
q
0 Aseta kumitiiviste teräasennelmaan.
0 Aseta teräasennelma alakautta kulhoon, pidä sitä samalla lievästi vinossa.
0 Käännä teräasennelmaa myötäpäivään.
Monitoimiosan kulho ja
käyttöosat
0 Puhdista monitoimiosan kulho ja käyttöosat astianpesuainevedellä.
1
Huomio: Metalliterä on erittäin terävä! Loukkaantumisvaara!
1
Muoviosat kuluvat nopeammin, jos
niitä pestään usein astianpesukoneessa. Jos tästä huolimatta haluat
pestä muoviosat astianpesukoneessa,
on ne asetettava yläkoriin.
Säilytys
Kaikkia muita lisäosia paitsi sitruspuserrinta voidaan säilyttää laitteen
sisällä.
• Säilytä teriä säilytyslokerossa (kuva
1/K).
Huomio: Terät ovat erittäin teräviä.
Loukkaantumisvaara! Ota teristä
kiinni ainoastaan niiden yläosasta!
• Asettele lisäosat kuvan 12 mukaisesti
monitoimiosan kulhoon.
1
Huomio: Metalliterä (kuva 1/P) on
erittäin terävä! Loukkaantumisvaara!
Ota terää ainoastaan tarttumisosasta
kiinni ja säilytä sitä aina teräsuojuksen
sisällä!
• Kiedo johto laitteen takapuolella sijaitsevien hakasten ympärille (kuva 15).
1
Terät
0 Puhdista terät harjalla tai pyyhkeellä
juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa!
1
50
Huomio: Terät ovat erittäin teräviä.
Loukkaantumisvaara!
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 230 – 240 V
Tehontarve: 700 W
Tämä laite on seuraavien EY-direktiivien mukainen:
• 73/23/ETY, 19.9.1973 "Pienjännitedirektiivi", mukaan luettuna muutosdirektiivi 93/68/ETY.
• 89/336/ETY, 3.5.1989 "Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi", mukaanluettuna muutosdirektiivi
92/31/ETY.
;
q
Huoltopalvelu
Valmistamiemme laitteiden laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat. Jos vika
on kuitenkin sellainen, ettet löydä sille
selitystä käyttöohjeesta, käänny huoltoliikkeen tai Electrolux-asiakaspalvelun puoleen.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa
erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa
lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan
lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuun
alkaminen määritetään ostopäivän
mukaan. Korvaus huollosta voidaan
periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta,
käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita
ole noudatettu.
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras
separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten
garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna.
Garantivillkoren uppfyller branschens
allmänna villkor enligt den gällande
lagstiftningen. Spara inköpskvittot som
verifikation för inköpsdatumet, som
avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under
tid som omfattas av kostnadsfri service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte
följts.
51
q
Käyttövinkkejä
• Jään murskaaminen: laita aina kulhoon
tilkka vettä ennen kuin alat murskaamaan jäätä.
• Kuivien sekoitusten kohdalla voi olla
tarpeen sammuttaa laite välillä, avata
sen kansi ja kaapia seos kulhon seinämistä taikinakaapimella.
• Sekoittaessasi nestemäisiä ja kiinteitä
aineosia, sekoita ensin nestemäiset
aineosat ja lisää sitten kuivat joukkoon.
• Anna kuumien ruoka-aineiden jäähtyä
ennen niiden sekoittamista tehosekoittimella.
• Jos lämpimien ruoka-aineiden työstäminen on tarpeen, on sekoittimen kulhon ilmanvaihdosta pidettävä huolta ja
sulkukansi avattava.
Tehosekoitin
• Tehosekoitin soveltuu erinomaisesti
pienten ruoka-ainemäärien kuten pähkinöiden, korppujauhojen tai mausteiden hienontamiseen.
• Juoksettuneet kastikkeet voidaan helposti ja kätevästi pelastaa tehosekoittimella.
• Leikkaa tai murra hiennonnettavat
ruoka-aineet noin 2-3 cm suuruisiksi
kuutioiksi.
• Poista aina siemenet hedelmistä ja luut
lihasta välttyäksesi terien vaurioitumiselta.
Ruoka-aine
Nopeus
Ohjeita
Vatkaaminen
Pirtelöt
5 – 10
Käytä kylmää maitoa.
Hienontaminen
Pähkinät, suklaa, valkosipuli,
yrtit
Pito
Parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi hienonna vain 1/2 kuppia kerrallaan
Korppujauhojen
valmistus
Sämpylät, keksit, paahtoleipä
5 – 10
Murenna ainekset käsin ennen hienontamista
Pito
Lisää kulhoon 1/4 kupillinen vettä.
Paina pitokytkintä 3-4 kertaa
Jään murskaaminen:
Emulgointi
Salaatinkastike
7 – 10
Sekoita hyvin.
Öljy voidaan lisätä seokseen sekoittamisen
aikana täyttöaukon kautta.
Sekoittaminen
Kakkutaikinat, ohukaistaikina
1
Ainekset ainoastaan sekoitetaan hyvin, ei
vatkata kauan
Soseuttaminen
Keitot, vihannekset, hedelmät
3 – 10
Sekoitetaan, kunnes seos on sakeaa
*Aloita aina alhaisemmalla nopeudella ja siirry sitten korkeampaan nopeuteen.
52
q
Monitoimiosa
Hienontaminen
Tasaisen lopputuloksen takaamiseksi on
hienonnettavien palojen oltava suunnilleen saman kokoisia. Leikkaa tai
murra ruoka-aineet mahdollisimman
samansuuruisiksi palasiksi ennen hienontamista.
Pidä huolta siitä, ettei enimmäistäyttömäärää ylitetä
Jauheliha
Leikkaa liha ennen hienontamista
suunnilleen 2 cm suuruisiksi kuutioiksi.
Vihannekset
Vihannekset, esm. sipuli, kuoritaan ja
jaetaan neljään osaan.
Vatkaaminen
Vatkattavan seoksen enimmäismäärä
vaihtelee sen sakeuden mukaan.
Ainesten lisääminen
Laita kuivat aineet kuten jauhot kulhoon ennen vatkaamista. Aineksia ei
tarvitse sekoittaa ennen vatkaamista.
Nestemäiset ainekset voidaan lisätä
kulhoon vatkaamisen aikana syöttösuppilon kautta.
Vihje: Kastikkeiden ja puolinestemäisten seosten kohdalla voi olla tarpeen
sammuttaa laite välillä, avata kulhon
kansi ja kaapia seos kulhon seinämistä
taikinakaapimella.
Kiinnityslevyn käyttäminen
On ensiarvoisen tärkeää, että ruokaaineet syötetään kulhoon oikein syöttösuppilon kautta.
Jotta ruoka-aineet mahtuvat ongelmitta syöttösuppiloon, on ne paloiteltava hieman pienemmiksi paloiksi.
Syötä ruoka-aineet mahdollisimman
pystysuorassa asennossa vieretysten
syöttösuppiloon.
Työnnä ruoka-aineet painimen avulla
mahdollisimman tasaisesti kulhoon.
Painamisen voimakkuus vaikuttaa hienonnettavien ainesten koostumukseen.
1
Käytä aina paininta ruoka-aineiden
työntämiseen. Älä koskaan työnnä sormia syöttösuppiloon!
Liian voimakas painaminen voi
vaurioittaa laitetta!
3
Painimen ja kiinnityslevyn väliin jää
aina jonkin verran hienontamattomia
ruoka-aineita.
Juuston raastaminen
Kylmennä pehmeä juusto kuten
Emmentaler tai Mozzarella hyvin
ennen raastamista.
Kovat juustot raastetaan huoneenlämpöisinä.
Vihje: Parmesaania raastettaessa on
paininta käytettävä vain kevyesti painaen.
53
q
Käyttöosa
Ruoka-aine
Enimmäismäärä
Määrä
Nopeus
Ohjeita
Hienontaminen
Metalliterä
Vihannekset, esm. sipulit
hedelmät
tuoreet yrtit
pähkinät, mantelit
suklaa
800 g
800 g
1 nippu
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Hedelmien ja vihannesten
tulee olla tuoreita ja kiinteitä, suunnilleen samankokoisiksi paloiksi leikattuja
Lihan jauhaminen
Metalliterä
Liha, kalan fileet (ruodottomat), pekoni
500 g
4–6
Poista luut ja jänteet, leikkaa suunnilleen 2 cm kokoisiksi kuutioiksi.
Korppujauhojen
valmistus
Metalliterä
Kuiva leipä, keksit
125 g
3 tai 4
Murenna ainekset käsin
ennen hienontamista
Soseuttaminen
Metalliterä
Keitetyt hedelmät
tai vihannekset
enintään
1,75 l
3 – 10
Lisää seokseen soseuttamisen aikana tarvittaessa hieman vettä
Sekoittaminen
Metalliterä
Kevyet kakkutaikinat, ohukaistaikina jne.
800 ml
3–7
Aloita 1-tasolla sekoittaaksesi ainekset, lisää sitten
nopeutta
Sekoittaminen
Metalliterä
Majoneesi
1l
Pito tai 3
Älä sammuta laitetta öljyn
lisäämisen aikana
Vaivaaminen
Muoviterä
Raskaat taikinat, esm.
leipä- ja pitsataikina
1,5 kg
1–5
Aloita 1-tasolla sekoittaaksesi ainekset, lisää sitten
nopeutta
Viipalointi
Ohut
viipalointi
(nro 1)
Vihannekset, esm. kurkku,
kesäkurpitsa, porkkanat jne.
hedelmät, esm. omenat,
tomaatit,
liha, makkara, meetvursti jne.
800 g
1–2
Valitse suunnilleen samankokoisia hedelmiä ja vihanneksia viipaloitavaksi
Leikkaa liha syöttösuppiloon
sopiviksi paloiksi
Perunat
enintään
1 kg
1–2
esim. perunapihveihin
Raastami- Perunaraasnen
tin (nro PG1)
Suikalointi
Ranskalaisten perunoiden leikkuri
(nro 3)
Perunat, porkkanat,
palsternakat
1 kg
1–2
Rouhinta
Juustoraastin (nro 4)
Parmesaani-juusto
500 g
1–2
Älä paina liian voimakkaasti painimella
Rouhiminen/raastaminen
(karkea t.
hieno)
Raastinterä
karkea,
hieno (nro 5
tai nro 6)
Taloussuklaa
hedelmät, esm. omenat
vihannekset, esm. porkkanat
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Murra taloussuklaa 2-3
palaseksi
Vaahdottaminen
Vaahdotuslevy
Kevyet kakkutaikinat
munanvalkuaiset
kerma
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Älä vatkaa munanvalkuaisia liian kauaa
54
q
Reseptejä
Perusresepti keksipohja
4
munanvalkuaista
4 rkl
kylmää vettä
200 g
sokeria
1 paketti vaniljasokeria
(n. 8 g)
4
jauhoja
80 g
tärkkelystä
(esm. perunajauhoa)
3
0
0
0
0
0
500 g
1 paketti
leivinjauhetta
Tarvittavat työosat:
Monitoimikulho ja vaahdotuslevy
Laita munanvalkuaiset ja vesi monitoimikoneen kulhoon ja sekoita niitä
nopeudella 5 noin 1 minuutti, kunnes
ne muodostavat jäykän massan.
Lisää sokeri ja vaniljasokeri syöttösuppilon kautta ja sekoita vielä noin 1
minuutti, kunnes sokeri on liuennut
seokseen.
Lisää keltuaiset ja sekoita ne joukkoon
muutamalla pitokytkimen painalluksella.
Sekoita jauhot, tärkkelys ja leivinjauhe
keskenään, lisää seokseen ja sekoita
joukkoon muutamalla pitokytkimen
painalluksella.
Kaada taikina piirakkavuokaan ja paista
se.
jauhoja
leivinjauhetta
250 g
Pehmeää margariinia tai
voita
250 g
sokeria
1 paketti
(n. 8 g)
munankeltuaista
80 g
1 tl
Perusresepti kakkutaikina
vaniljasokeria
1 hyppysell suolaa
4
munaa
150 ml
maitoa
Tarvittavat työosat:
Monitoimiosan kulho ja muoviterä
0 Syötä ainekset kulhoon edellä mainitussa järjestyksessä.
0 Sekoita aineksia 3-4 –nopeudella
1-1½ minuuttia, kunnes taikina on
tasaista ja kuohkeaa.
3
Jos taikina tarttuu vatkattaessa liikaa
kulhon reunoihin, sammuta laite, avaa
kansi ja kaavi taikina reunoista kaapimen avulla.
0 Kaada taikina haluamaasi kakkuvuokaan ja paista se.
3
Taikinaa on helppo muunnella maun
mukaan lisäämällä siihen erilaisia
makuja, mausteita tms.
Esimerkki tiikerikakusta:
0 Kaada 2/3 taikinasta vuokaan. Lisää jäljellejääneeseen taikinaan 1 rkl kaakaota ja 1 rkl maitoa ja sekoita sitä hetki
pitokytkimen avulla.
0 Kaada tumma taikina vaalean päälle
vuokaan. Vedä haarukkaa itsensä
ympäri kieputtaen molempien taikinakerrosten läpi tiikerikakkukuvion
aikaansaamiseksi.
3
55
q
Perusresepti murotaikina
250 g
1 tl
125 g
60 g
0
0
0
0
0
56
500 g
jauhoja
leivinjauhetta
40 g
kylmää margariinia tai
voita
hiivaa (tuore) tai
1 pkt kuivahiivaa
80 g
sokeria
1 hyppysell suolaa
sokeria
suolaa
80 g
1
muna
200 ml
1 rkl
kylmää vettä
1 hyppysell
3
jauhoja
Perusresepti hiivataikina
Tarvittavat työosat:
Monitoimiosan kulho ja muoviterä
Laita jauhot, leivinjauhe, suola ja sokeri
kulhoon. Lisää kylmä palasiksi leikattu
voi kulhoon.
Sekoita 3-4 –voimakkuudella suunnilleen 1 minuutti, lisää muna ja kylmä
vesi syöttösuppilon kauttan ja jatka
sekoittamista kunnes taikina muodostaa pallon terän ympärille.
Ota taikina pois kulhosta ja vaivaa sitä
vielä hetki käsin.
Anna taikinan seistä jääkaapissa noin
30 minuuttia ennen leivonnan jatkamista.
Kauli taikina, levitä se hyvin rasvattuun
vuokaan ja laita päälle maun mukaan
hedelmiä esm. omena- tai luumupaloja.
3
0
0
0
0
0
3
sulaa margariinia
haaleaa maitoa
Tarvittavat työosat:
Monitoimiosan kulho ja muoviterä
Syötä ainekset kulhoon edellä mainitussa järjestyksessä.
Sekoita voimakkuudella 3 – 4 suunnilleen 1 - 1½ minuuttia kunnes taikina
muodostaa pallon terän ympärille.
Ota taikina pois kulhosta ja vaivaa sitä
vielä hetki käsin.
Lisää ainekset, joita et halua hienontaa,
esm. rusinat, jälkikäteen käsin taikinan
sekaan.
Anna taikinan nousta ennen leipomista
peitetyssä kulhossa lämpimässä paikassa, kunnes se on paisunut suunnilleen kaksinkertaiseksi.
Käyttömahdollisuuksia:
pullapitko, korvapuustit, hedelmäinen
piiras, pikkupullat
Suolaisia piiraita varten, esm. sipulipiiras, taikina valmistetaan ilman sokeria.
g
g Dear customer,
Please read these operating instructions through carefully.
Above all please follow the safety
instructions on the first few pages of
these operating instructions! Please
keep the operating instructions for
future reference. If applicable pass these
instructions on to the next owner of the
appliance.
With the warning triangle and/or by
means of key words (Danger!, Caution!, Attention!), information is
emphasized which is important for
your safety or the correct functioning
of the appliance. It is essential that this
information is observed.
0 This symbol guides you step by step
through the operating procedure for
your appliance.
1
3
After this symbol you receive supplementary information on the practical
application and use of the appliance.
2
Tips and information about the economical and environmentally friendly
use of the appliance are marked with
the clover.
Description of appliance
(Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Motor casing
Mix container
Mixer cover
Closing cover
Stopper with measuring beaker
Cover with filling inlet
All-purpose bowl
Spindle
Speed selector
Pulse button
Accessories compartment for
cutting inserts
Cable winder (rear of appliance)
Nameplate (underside of appliance)
Insert holder
Plastic blade
Metal blade with blade protector
Whisking disk
Citrus press (Food Processor 750 only)
Safety cover for mixer drive
Dough scraper
57
g
1 Safety instructions
The safety standards of Electrolux electric appliances are in keeping with the
recognised rules of technology and the
law governing the safety of appliances.
Nevertheless as a manufacturer we are
committed to familiarise you with the
following safety instructions:
General safety
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never pick up the appliance if
– the lead is damaged,
– the housing is damaged.
• Never use the lead to pull the plug out
from the socket.
• In order to avoid danger, if the connection lead of this appliance is damaged,
it must be replaced by the manufacturer, its customer service department
or a similarly qualified person.
• Repairs to the appliance may only be
carried out by trained personnel. As a
result of incorrect repairs considerable
dangers for the user may result. Please
contact the Electrolux customer service
department or your dealer in the event
of repairs being necessary.
• The appliance is only intended for
processing foods in the home. The
manufacturer accepts no liability for
damage caused by improper use or use
other than for the intended purpose.
Safety of children
• Never leave the appliance unattended
when on and supervise particularly
carefully if young children are
around!
To be noted when using the food
processor
• Never put the appliance into use when
the hands are wet.
• No paints (lacquer, polyester, etc.) must
be stirred with the appliance – Explosion danger!
58
• Switch the appliance off and withdraw
the mains plug each time before cleaning and maintenance.
• Never dip the motor casing (fig. 1/A) in
water or other liquids.
• The manufacturer accepts no liability
for possible damage caused by
improper or incorrect use.
• The tools must only be inserted or
removed from the appliance when it is
disconnected from the mains supply.
• Caution: The metal blade (fig. 1/P) is
extremely sharp! Danger of injury!
The metal blade should only be held by
the handle and only stored with the
blade protector fitted! Caution when
rinsing!
• Caution: The cutting inserts (fig. 9)
are very sharp! Danger of injury! Keep
the inserts only in the accessories compartment provided (fig. 1/K). Caution
when rinsing!
• Caution: The blade unit of the mixer
(fig. 14/a) is very sharp. Danger of
injury! Care should be taken when disassembling and assembling the mixer.
• Caution: Never reach with the fingers
in the filling inlet (fig. 1/F)! Danger of
injury!
• Caution: No hard objects (e.g. spoons)
must be placed in the mixer while running and do not reach into the mix
container with the hands. Danger of
injury!
• The cover should only be removed
when the tools are stationary.
• Do not hold long objects (blade,
wooden spoon, dough scraper or the
like) in the filling inlet. Danger of
injury! Work only with the stopper (fig.
1/E) to compress the cut food.
• Do not fill hot liquids (only cold or
warm) in the mix container or all-purpose bowl.
• Always place the all-purpose bowl (fig.
1/G) on the motor casing before inserting the spindle (fig. 1/H) and the tools.
g
• For normal work (stirring light doughs,
etc.) the appliance can be used for up
to 10 minutes without stopping. It
should be allowed to cool each time
following prolonged, continuous operation (for at least 20 minutes after
using for 10 minutes without stopping). When processing very heavy
items, e.g. 1.5 kg dough, the appliance
should not be switched on for longer
than 1 minute without stopping.
• Always first remove the tools and spindle before removing the contents of
the bowl.
• Do not exceed the maximum filling
volume.
• Only use the appliance under supervision. The mains plug should be withdrawn even when leaving the room for
a short time.
• After finishing work switch off the
appliance and withdraw the mains
plug.
2 Disposal
Dispose of the packaging!
Do not simply throw away the packaging. Please observe the following
instructions:
Packaging can be put to the old paper
collection.
Polyethylene plastic bags (PE) can be
given to the PE collection points for
recycling. Padding of expanded polystyrene (PS) is CFC free and can be
given to the relevant collection points
(recycling depot). Please contact your
recycling depot through your municipal authorities.
Dispose of your old appliance!
When you eventually stop using your
appliance please bring it to the nearest
recycling centre or to your dealer who
will take it back for a small fee.
General operating
instructions
The food processor helps in many ways
for the preparation of food:
• The mixer is used for the preparation
of a wide range of mixed drinks, to
crush ice, reduce fruit and vegetables,
etc.
• The multifunction unit can be used for
example for
– preparing dough ...
– chopping meat, nuts or similar
items ...
– cutting, grating or rasping vegetables or fruit ...
– cutting French fries ...
– whisking cream or egg white ...
– and squeezing lemons, oranges,
grapefruit (Food Processor 750 only)
Safety system
The appliance has various safety systems.
• The mixer or all-purpose bowl can only
be put into operation when the relevant container and associated cover
are correctly fitted.
• The all-purpose bowl can only be put
into operation when the mix container
is removed and the safety cover for the
mixer drive (figs. 1/S and 4) is fitted.
1
Children should nevertheless be kept
away from the appliance.
1
The appliance should only be operated
on a level, dry working surface.
59
g
Mixer
The mixer is used to prepare a wide
range of mixed drinks, to crush ice,
reduce fruit and vegetables, etc.
Preparing mixer
In order to fit the mix container, the
safety cover for the mixer drive (figs.
1/S and 4) must be removed.
0 Turn the safety cover clockwise and
remove.
– The red warning lamp (fig. 4/a)
flashes.
0 Place the mix container (figs. 1/B and
2) on the mixer drive (arrow
on
arrow
) and turn counter-clockwise to the stop. The mix container is
heard to engage. The two black arrows
must coincide.
– The red warning lamp (fig. 4/a)
extinguishes.
0 Place mixer cover (figs. 1/C and 3) on
mix container and turn until the nose
of the cover is directly above the handle. The cover can be heard to engage.
The mixer can only be switched on
when the container and cover are fitted correctly.
0 Fit closing cover (fig. 1/D) and lock.
3
It is recommended to start at a slow
speed and then to increase the speed.
The mixer operates at maximum speed
by pressing the pulse button.
Refer to the section "Tips on using
mixer" for reference values for setting
the speed.
0 Switch off appliance: turn speed selector left to "0" position.
0 After mixing, turn container clockwise
and remove. Then turn the cover and
remove.
3
Multifunction section
Tools and their application
possibilities
•
•
•
•
Operating mixer
0 Open cover (fig. 1/C) and fill all ingredients required in the container.
Caution: Do not exceed maximum filling volume of 1.5 litres!
During operation further ingredients
can be added through the filling inlet.
The sealing cover (fig. 1/D) can also be
used as a filling beaker for this purpose. Close the filling inlet again
immediately every time to avoid
splashing.
0 Start the mixer: turn speed selector
(fig. 1/l) to the right to the desired
speed or press the pulse button
(fig. 1/J).
3
60
The following tools can be used in the
multifunction section:
Whisking disk (fig. 1/Q)
Whisking cream and egg whites, preparation of cream and light doughs.
Metal blade (fig. 1/P)
For chopping raw meat, chocolate,
nuts, etc.
Plastic blade (fig. 1/O)
For kneading and blending heavy
doughs.
Insert holder (fig. 1/N) with cutting
insert (fig. 10)
The inserts are marked by a number
(1 to 6) on the handle. The desired
insert is placed in the insert holder.
1
Fine cutter
For cutting fruit, vegetables, raw
meat or sausage (e.g. salami) etc.
in thin slices.
PG1 Potato grater
For grating potatoes.
3
French fries cutter
For cutting potatoes for French
fries.
4
Cheese grater
For grating hard cheese, e.g.
Parmesan etc.
g
5
6
Coarse rasp
For coarse rasping of vegetables
and fruit, etc.
Fine rasp
For fine rasping of vegetables,
fruit, chocolate, garlic, etc.
Preparing multifunction section
Fit safety cover (fig. 4)
The multifunction section can only be
put into operation when the mix container is removed and the safety cover
for the mixer drive (figs. 1/S and 4) is
fitted.
0 Remove mix container as described
under "Mixer".
– The red warning lamp (fig 4/a)
flashes.
0 Place safety cover on mixer drive (mark
on mark ) and turn counterclockwise to the stop. The safety cover
is heard to engage. The mark must
be above the warning lamp (fig. 4).
– The red warning lamp (fig. 4/a)
extinguishes.
The insert holder must be fitted with
the appropriate insert depending on
the purpose of application (see "Inserting cutting insert in insert holder").
0 Place desired tool on spindle.
– Whisking disk, metal blade and plastic blade (fig. 8) mesh with the teeth
underneath on the spindle.
– The insert holder (fig. 11) rests on
the hexagonal spindle.
3
3
Fitting the cover (fig. 6)
0 Place cover (fig. 1/F) on the all-purpose
bowl (arrow
on arrow
) and
turn counter-clockwise to the stop.
The cover can be heard to engage. The
nose of the cover is then directly above
the handle, both black arrows must
coincide.
0 Insert stopper (fig. 1/E) in filling inlet.
Inserting cutting insert in insert
holder (fig. 10)
Fitting all-purpose bowl (fig. 5)
0 Place all-purpose bowl (fig. 1/G) on
appliance (arrow
on arrow
)
and turn counter-clockwise to the
stop. The all-purpose bowl can be
heard to engage. The two black arrows
must coincide.
The appropriate insert must be placed
in the insert holder depending on use.
3
The inserts are contained in the hinged
accessories compartment (fig. 1/K) in
the motor casing.
1
The inserts are very sharp. They should
be held only with the handle!
Open accessories compartment by
pulling the handle (fig. 9).
Take required insert by the handle from
the accessories compartment (fig. 9).
Place the insert with the tip at the centre of the insert holder and place in the
recess of the disk (fig. 10).
To remove the insert draw slightly outwards with the handle and raise.
Inserting spindle (fig. 7)
0
0 Place spindle (fig. 1/H) on spigot in
centre of all-purpose bowl.
0
Inserting tools
•
•
•
•
The following tools can be selected for
insertion:
Whisking disk (fig. 1/Q) or
Metal blade (fig. 1/P) or
Plastic blade (fig. 1/O) or
Insert holder (fig. 1/N) with cutting
insert (fig. 9)
Preferably hold the insert holder with
two fingers in the two handle holes.
0
0
61
g
Operating multifunction section Citrus press
0 Open cover (fig. 1/F) and place all
ingredients required in the all-purpose
bowl.
Caution: Do not exceed maximum filling volume:
– liquid 1.75 litres
– solid 1.5 litres
3
Further ingredients can be added during operation through the filling inlet.
The filling beaker in the stopper (fig.
1/E) can also be used for this purpose.
Close the filling inlet immediately each
time to avoid splashes.
Use the stopper exclusively to compress the cutting items!
0 Start the appliance: turn speed selector
(fig. 1/l) right to the desired speed setting or press the pulse button (fig. 1/J).
1
3
It is recommended to start at a slow
speed and then to increase the speed.
The appliance operates at maximum
speed by pressing the pulse button.
Refer to the section "Tips on using
multifunction section" for reference
values.
If the warning lamp (fig. 4/a) flashes
and the appliance cannot be started,
the safety cover for the mixer drive
(figs. 1/S and 4) is not properly fitted.
0 Switch off appliance: turn speed selector left to the "0" position.
0 After using, turn cover clockwise and
remove.
1
Only remove the cover when the tool
has come to a complete stop!
0 Remove the tool and spindle.
0 Turn the all-purpose bowl clockwise
and remove.
1
(Food Processor 750 only)
Preparation (fig. 13)
0 Fit all-purpose bowl as described above
(fig. 5).
0 Place sieve insert of citrus press (fig.
13/a) on all-purpose bowl (arrow
on arrow
) and turn cunter-clockwise to the stop. The sieve insert can
be heard to engage, arrow
must
coincide with arrow
.
0 Insert press cone (fig. 13/b) in sieve
insert.
Operating citrus press
0 Start appliance: turn speed selector
(fig. 1/J) right to position 1.
3
0
0
0
0
1
The citrus press must only be operated
at the lowest speed.
Switch off appliance: turn speed selector left to the "0" position.
Remove press cone after use.
Turn sieve insert clockwise and remove.
Turn all-purpose bowl clockwise and
remove.
The appliance can be used for up to
10 minutes without stopping. It should
be allowed to cool each time following
prolonged, continuous operation (for
at least 20 minutes after using for
10 minutes without stopping).
Cleaning and care
Motor casing
Ensure that no liquid enters the motor
casing!
0 Clean the motor casing with a moist
cloth. Never immerse in water or hold
under running water!
1
62
g
Mixer
Container and blade can be cleaned
easily and properly with the aid of the
pulse position.
0 Fill the mix container half full with
warm (not hot!) water and add a few
drops of detergent.
0 Press the pulse button briefly.
0 Then rinse the container under running
water.
3
Dismantle/fit blade unit (fig. 14)
Inserts
0 Clean inserts with brush or cloth under
running water or in a dishwasher!
1
Storage
All accessories except the citrus press
can be stored directly in the appliance.
• Store the inserts in the accessories
compartment (fig. 1/K).
If necessary, the blade unit can also be
dismantled and cleaned separately.
1
Caution: The blade is very sharp!
Danger of injury!
0 Release blade unit (fig. 14/a) from mix
container by turning counter-clockwise and remove while holding slightly
at an angle.
0 Remove gasket (fig. 14/b) from blade
unit.
1
3
1
1
The blade unit is very sharp. The gasket
can be damaged.
Rinse the components carefully by
hand (danger of injury!). Use only
water and detergent for cleaning.
Do not clean the blade unit in a dishwasher.
0 Insert gasket in blade unit.
0 Insert blade unit in container from
below. Hold blade unit at a slight angle.
0 Tighten blade unit by turning clockwise.
1
All-purpose bowl and tools
0 The all-purpose bowl and tools should
be cleaned in rinsing water.
1
Caution: The metal blade is extremely
sharp! Danger of injury!
1
Plastic parts age more quickly if
cleaned frequently in a dishwasher. If
they are nevertheless to be cleaned in a
dishwasher, they must be placed in the
upper basket.
Caution: The inserts are very sharp!
Danger of injury!
Caution: The inserts are very sharp.
Danger of injury! They should only be
held by the handle!
• Stow the accessories away in the allpurpose bowl as shown in fig. 12.
Caution: The metal blade (fig. 1/P) is
extremely sharp! Danger of injury!
Hold the metal blade only by the handle and store only with the blade guard
fitted!
• Wind the cable round the two hooks at
the rear of the appliance (fig. 15).
Technical data
Mains voltage: 230 – 240 V
Power consumption: 700 W
;
This appliance complies with the following EC directives:
• 73/23/EEC of 19/2/1973 "Low voltage directive", including the modification directive 93/68/EEC.
• 89/336/EEC of 3/5/1989 "EMC directive", including the modification
directive 92/31/EEC.
Customer service
The highest quality standards apply for
our appliances. If nevertheless a disturbance should arise, for which you can
find no solution in the operating
instructions, please contact your retailer
or the Electrolux customer service.
63
g
Tips for use
• Crushing ice: always add a little water
to the container before crushing ice.
• When processing dry mixtures it may
be necessary to switch off the appliance occasionally, to open the mixer lid
and scrape the mixture from the walls
of the container with the scraper.
• When mixing liquid and solid ingredients first mix the liquid items and then
add the dry ingredients.
• Allow hot liquids to cool before
processing in the mixer.
• If hot ingredients must be processed,
the mix container must be aerated by
removing the closing cover.
Mixer
• The mixer is very well suited for chopping small amounts of food such as
nuts, breadcrumbs or herbs.
• Sauces which have separated can be
quickly saved again in the mixer.
• Cut or break up foods to be processed
in the mixer into cubes of about 2 to
3 cm.
• Always remove the stones of fruit and
bones from meat, since these can damage the blade unit.
Food
Speed*
Notes
Mixing
Milk shakes
5 – 10
Use cold milk.
Chopping
Nuts, chocolate,
garlic, herbs
Pulse
Only process ½ cup at a time to ensure
everything is finely chopped
Making breadcrumbs
Bread roll, biscuits, toast
5 – 10
Crumble coarsely before processing
Pulse
Add ¼ cup water.
Press pulse button 3-4 times
Crushing ice
Emulsifying
Salad dressing
7 – 10
Mix well.
Oil can be added through the filling hole
while mixing
Mixing
Cake mixes,
pancake dough
1
Only mix ingredients well,
do not whisk too long,
Puréeing
Soups, vegetables, fruit
3 – 10
Mix until the mixture is thick
*Always start at a low speed and then increase the speed.
64
g
Multifunction section
Chopping
For a uniform result pieces of size as
equal as possible should be processed.
The food should be cut or broken up
before processing into pieces of equal
size.
Ensure that the container is not too
full.
Minced meat
Cut the meat into cubes of approx. 2
cm before processing.
Vegetables
Peel and quarter vegetables such as
onions for processing.
Mixing
The amount for processing varies
according to the viscosity of the foods
processed.
Adding ingredients
Place dry ingredients such as flour in
the all-purpose bowl before processing.
The ingredients do not have to be
mixed before processing. Liquid ingredients can be added through the filling
inlet while processing.
Liquid ingredients can be added
through the filling inlet while processing.
Note: When processing sauces or semiliquid ingredients it may be necessary
to switch off the appliance occasionally, to open the cover of the all-purpose bowl and scrape the mixture from
the wall of the bowl with the scraper.
Working with the insert holder
Correct supply of the foods through
the filling inlet is very important.
Cut the prepared foods a little smaller
if necessary, so that they pass easily
through the filling inlet.
Add the items for filling as vertically as
possible simultaneously in the filling
inlet.
Compress the items evenly with the
stopper. The degree of pressure influences the concentration of the cut
food.
1
Use only the stopper for further additions. Never reach in the filling inlet
with the fingers!
The appliance can be damaged by
pressing too hard with the stopper!
3
There is always a little unprocessed
food remaining between the stopper
and the insert holder.
Grating cheese
Cool soft cheese such as Emmental or
mozzarella well before grating.
Process hard cheese such as Parmesan
at room temperature.
Note: Parmesan should be processed
with little pressure on the stopper.
65
g
Tool
Food
Max.
amount
Speed
Notes
Chopping
Metal blade
Vegetables, e.g. onions
fruit
fresh herbs
nuts, almonds
chocolate
800 g
800 g
1 bunch
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Fruit and vegetables should
be fresh and firm, use pieces
of roughly equal size
Chopping
meat
Metal blade
Meat,
fish fillets (filleted),
bacon
500 g
4–6
Remove bones and sinews,
cut into cubes of approx.
2 cm
Making
bread
crumbs
Metal blade
Dry bread, biscuits
125 g
3 or 4
Crumble coarsely before
processing
Puréeing
Metal blade
Boiled fruit or vegetables
up to
1.75 l
3 – 10
Add a little water if necessary while processing
Mixing
Metal blade
Light cake mixes, pancake
dough, etc.
800 ml
3–7
Start with setting 1 to mix
the ingredients, then
increase speed
Mixing
Metal blade
Mayonnaise
1l
Kneading
Plastic
blade
Heavy doughs, e.g. bread and
pizza dough
1.5 kg
1–5
Start with setting 1 to mix
the ingredients, then
increase speed
Cutting
Fine cutter
(no. 1)
Vegetables, e.g. gherkins, zucchini, carrots, etc.
Fruit, e.g. apples, tomatoes,
meat, sausage, salami, etc.
800 g
1–2
Select fruit and vegetables
of roughly equal size
Cut meat suitable for the
filling inlet
Grating
Potato
grater
(no. PG1)
Potatoes
up to
1 kg
1–2
e.g. for potato dumplings
Cutting
strips
French fries
cutter
(no. 3)
Potatoes, carrots, parsnips
1 kg
1–2
Grating
Cheese
grater
(no. 4)
Parmesan cheese
500 g
1–2
Do not press too hard with
stopper
Rasping
(coarse or
fine)
Coarse, fine
rasp (no. 5
or 6)
Block chocolate
fruit, e.g. apples
vegetables, e.g. carrots
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Break cooking chocolate
into 2-3 pieces
Beating
Beating disk
Light cake mixes
egg whites
cream
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Do not beat egg white
too long
66
Pulse or 3 Do not switch off appliance
while adding oil
g
Recipes
Basic recipe for sponge
4
white of egg
4 tbsp.
cold water
Basic recipe for cake mix
500 g
1 pck.
flour
baking powder
sugar
250 g
soft margarine or butter
1 pck.
vanilla sugar
250 g
sugar
4
yolk of egg
1 pck.
vanilla sugar
80 g
flour
1 pinch
salt
80 g
cornflour
4
eggs
150 ml
milk
200 g
1 tsp.
3
0
0
0
0
0
baking powder
Accessories required:
all-purpose bowl with whisking disk
Place white of egg and water in the
all-purpose bowl and whisk on setting
5 for about 1 minute until stiff.
Add sugar and vanilla sugar through
the filling inlet and whisk for a further
1 minute or so until the sugar has dissolved.
Add egg yolk and stir in with several
pulses.
Mix flour, cornflour and baking powder, add to creamy mass and stir briefly
with several pulses.
Fill dough in a spring mould and bake.
Accessories required:
all-purpose bowl with plastic blade
0 Place all ingredients in the all-purpose
bowl in the order stated.
0 Stir for 1 to 1½ minutes on setting 3-4
until the dough is smooth and creamy.
3
If the dough is thrown too far outwards during processing, switch off the
appliance, open the cover and move
the dough inwards with the scraper
from the edge of the bowl.
0 Fill the dough in a suitable baking tin
and bake.
3
The dough can be modified slightly as
required by the addition of other flavourings.
Example for marble cake:
0 Fill 2/3 of the dough in the tin. Add 1
tablespoon cocoa powder and 1 tablespoon milk to the remaining dough
and stir in again briefly with several
pulses.
0 Fill the dark dough over the light in the
baking tin. Draw a fork in spiral motion
through both layers of dough to obtain
the marble pattern.
3
67
g
Basic recipe for short pastry
250 g
1 tsp.
125 g
60 g
1 pinch
3
0
0
0
0
0
68
flour
baking powder
Basic recipe for yeast dough
500 g
yeast (fresh) or
1 pck. dry yeast
80 g
sugar
cold margarine or butter
sugar
1 pinch
salt
1
egg
1 tbsp.
cold water
Accessories required:
all-purpose bowl with plastic blade
Place flour, baking powder, salt and
sugar in the all-purpose bowl. Cut cold
butter into pieces and add.
Stir for about 1 minute on setting 3-4,
add the egg and cold water through
the filling inlet and continue stirring
until the dough forms a ball around
the blade.
Take the dough from the bowl and
continue kneading briefly with the
hands.
Allow the dough to rest in the refrigerator for about 30 minutes before
processing further.
Roll out dough, place in a well greased
mould and add fruit, e.g. apples or
plums, as desired
flour
40 g
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
salt
margarine, melted
lukewarm milk
Accessories required:
all-purpose bowl with plastic blade
Place all ingredients in the bowl in the
order stated.
Stir for 1 to 1½ minutes on setting 3-4
until the dough forms a ball around
the blade.
Take dough from bowl and knead
briefly further with the hands.
Then knead in ingredients with the
hands which are not to be reduced, e.g.
raisins.
Before further processing allow the
dough to expand in a covered bowl in a
warm place until about twice the size.
Application possibilities:
plaited leavened bread, yeast fancy biscuits, fruit flans, hollow noodles.
For spicy cakes, e.g. onion cake, prepare
the yeast dough without sugar.
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser
Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie
bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese
an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes
weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder durch
Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!,
Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die
Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig
sind. Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des
Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des Gerätes
gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung
(Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Motorgehäuse
Mixbehälter
Mixerdeckel
Verschlussdeckel
Stopfer mit Messbecher
Deckel mit Einfüllstutzen
Universalschüssel
Spindel
Drehzahlwähler
Pulse-Taste
Zubehörfach für Schneideinsätze
Kabelaufwicklung (Geräterückseite)
Typschild (Geräteunterseite)
Einsatzträger
Kunststoffmesser
Metallmesser mit Messerschutz
Schlagscheibe
Zitruspresse (nur Food Processor 750)
Sicherheitsabdeckung für Mixerantrieb
Teigschaber
69
d
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit von Electrolux-Elektrogeräten entspricht den anerkannten
Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir
uns als Hersteller veranlasst, Sie mit
den nach-folgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen Spannung und Frequenz mit der Angabe auf
dem Typschild übereinstimmt!
• Der Anschluss darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose
erfolgen.
• Nehmen Sie das Gerät niemals in
Betrieb, wenn
– die Anschlussleitung beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Den Netzstecker nie an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.
• Wenn die Anschlussleitung dieses
Gerätes beschädigt wird, muss sie
durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im
Reparaturfall an den Electrolux-Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.
• Das Gerät ist nur für die Verarbeitung
von Lebensmitteln im Haushalt
bestimmt. Der Hersteller haftet nicht
für Schäden, die durch unsachgemäßen oder zweckfremden Gebrauch entstanden sind.
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen und wahren Sie
gegenüber Kindern eine besondere
Aufsichtspflicht!
70
Das sollten Sie beim Betrieb der
Küchenmaschine beachten
• Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen
Händen in Betrieb.
• Mit dem Gerät dürfen keine Farben
(Lacke, Polyester usw.) gerührt werden
– Explosionsgefahr!
• Vor allen Reinigungs- und Pflegearbeiten ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
• Motorgehäuse (Bild 1/A) nie in Wasser
oder andere Flüssigkeiten tauchen!
• Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden.
• Die Werkzeuge dürfen nur bei vom
Netz getrenntem Gerät eingesetzt bzw.
abgenommen werden.
• Achtung: Das Metallmesser (Bild 1/P)
ist extrem scharf! Verletzungsgefahr! Das Metallmesser nur am Griffstück anfassen und nur mit
aufgesetztem Messerschutz aufbewahren! Vorsicht beim Abspülen!
• Achtung: Die Schneideinsätze (Bild 9)
sind sehr scharf! Verletzungsgefahr!
Bewahren Sie die Einsätze nur im vorgesehenen Zubehörfach (Bild 1/K) auf.
Vorsicht beim Abspülen!
• Achtung: Die Messervorrichtung des
Mixers (Bild 14/a) ist sehr scharf.
Verletzungsgefahr! Seien Sie vorsichtig beim Auseinandernehmen und
Zusammensetzen des Mixers.
• Achtung: Greifen Sie nie mit den Fingern in den Einfüllstutzen (Bild 1/F)!
Verletzungsgefahr!
• Achtung: Halten Sie keine harten
Gegenstände (z.B. Löffel) in den laufenden Mixer und greifen Sie nicht mit
der Hand in den Mixbehälter. Verletzungsgefahr!
• Deckel erst nach dem Stillstand der
Werkzeuge abnehmen.
• Keine langen Gegenstände (Messer,
Kochlöffel, Teigschaber oder dergleichen) in den Einfüllstutzen halten.
Verletzungsgefahr! Nur mit dem
d
•
•
•
•
•
•
•
Stopfer (Bild 1/E) arbeiten, um das
Schneidgut nachzudrücken.
Keine heißen (nur kalte oder warme)
Flüssigkeiten in den Mixbehälter oder
die Universalschüssel füllen.
Immer Universalschüssel (Bild 1/G) auf
das Motorgehäuse aufsetzen, bevor Sie
die Spindel (Bild 1/H) und die Werkzeuge einsetzen.
Für normale Arbeiten (rühren von
leichten Teigen etc.) können Sie das
Gerät bis zu 10 Minuten lang ohne
Unterbrechung benutzen. Lassen Sie
das Gerät nach einem längeren, ununterbrochenen Betrieb jeweils abkühlen
(nach 10 Minuten ohne Unterbrechung
mindestens 20 Minuten). Bei Verarbeitung von sehr schweren Mengen, z.B.
1,5 kg Teig, das Gerät nicht länger als
1 Minute ohne Unterbrechung einschalten.
Immer zuerst die Werkzeuge und die
Spindel entnehmen, bevor Sie den
Inhalt der Universalschüssel entnehmen.
Die maximalen Füllmengen nicht überschreiten.
Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
Auch bei kurzfristigem Verlassen des
Raumes ist der Netzstecker zu ziehen.
Nach Beendigung der Arbeit Gerät
ausschalten und Netzstecker ziehen.
2 Entsorgung
Verpackungsmaterial entsorgen!
Verpackungsmaterial nicht einfach
wegwerfen. Beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Verpackungsmaterial aus Karton kann
der Altpapier-Sammlung zugeführt
werden.
Kunststoffbeutel aus Polyäthylen (PE)
zur Wiederverwertung an PE-Sammelstellen geben. Polsterteile aus
geschäumten Polystyrol (PS) sind
FCKW-frei und an entsprechenden
Sammelstellen (Recyclinghof) zu
geben. Bitte erfragen Sie bei Ihrer
Kommunalverwaltung den für Sie
zuständigen Recyclinghof.
Altgerät entsorgen!
Wenn Sie Ihr Gerät eines Tages endgültig außer Betrieb nehmen, bringen Sie
es bitte zum nächsten Recyclingcenter
oder zu Ihrem Fachhändler, der es
gegen einen geringen Unkostenbeitrag
zurücknimmt.
Generelle Bedienhinweise
Die Küchenmaschine hilft Ihnen auf
vielfältige Art bei der Zubereitung von
Speisen:
• Der Mixer dient zur Zubereitung verschiedenster Mixgetränke, zum Zerstoßen von Eis, Zerkleinern von
Früchten und Gemüse usw.
• Mit dem Multifunktionsteil können
Sie z.B.
– Teig zubereiten ...
– Fleisch, Nüsse oder Ähnliches
hacken ...
– Gemüse oder Obst schneiden, raspeln oder reiben,
– Pommes frites schneiden ...
– Sahne oder Eiweiß schlagen ...
– sowie Zitronen, Orangen, Grapefruits
entsaften (nur Food Processor 750)
Sicherheitssystem
Das Gerät verfügt über verschiedene
Sicherheitssysteme.
• Mixer oder Universalschüssel können
nur dann in Betrieb genommen werden, wenn der jeweilige Behälter und
der zugehörige Deckel richtig eingesetzt sind.
• Die Universalschüssel kann nur dann in
Betrieb genommen werden, wenn der
Mixbehälter abgenommen und die
Sicherheitsabdeckung für den Mixerantrieb (Bild 1/S und Bild 4) aufgesetzt
ist.
1
Halten Sie Kinder trotzdem von dem
Gerät fern.
1
Nehmen Sie das Gerät nur auf einer
ebenen, trockenen Arbeitsfläche in
Betrieb.
71
d
Mixer
Der Mixer dient zur Zubereitung verschiedenster Mixgetränke, zum Zerstoßen von Eis, Zerkleinern von Früchten
und Gemüse usw.
Vorbereitung Mixer
Damit der Mixbehälter aufgesetzt werden kann, muss die Sicherheitsabdeckung für den Mixerantrieb (Bild 1/S
und Bild 4) abgenommen sein.
0 Sicherheitsabdeckung im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a) blinkt.
0 Mixbehälter (Bild 1/B und Bild 2) auf
den Mixerantrieb aufsetzen (Pfeil
auf Pfeil
) und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der
Mixbehälter rastet merklich ein. Die
beiden schwarzen Pfeile müssen übereinander stehen.
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
erlischt.
0 Mixerdeckel (Bild 1/C und Bild 3) auf
den Mixbehälter aufsetzen und drehen,
bis die Nase des Deckels direkt über
dem Griff steht. Der Deckel rastet
merklich ein.
3 Der Mixer lässt sich nur einschalten,
wenn der Behälter und der Deckel richtig sitzen.
0 Verschlussdeckel (Bild 1/D) einsetzen
und verriegeln.
0 Mixer starten: Drehwähler (Bild 1/I)
nach rechts auf die gewünschte
Geschwindigkeitsstufe drehen oder
Pulse-Taste (Bild 1/J) drücken.
Es empfiehlt sich, mit einer niedrigen
Geschwindigkeit zu beginnen und
dann zu einer höheren Geschwindigkeit überzugehen. Durch Drücken der
Pulse-Taste läuft der Mixer mit höchster Geschwindigkeit.
Anhaltswerte zur Geschwindigkeitseinstellung siehe im Kapitel „Tipps zur
Benutzung, Mixer“.
0 Gerät ausschalten: Drehwähler nach
links auf Stellung „0“ drehen.
0 Nach dem Mixen den Behälter im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
Dann den Deckel drehen und entfernen.
3
Multifunktionsteil
Die Werkzeuge und ihre Einsatzmöglichkeiten
•
•
•
Bedienen Mixer
0 Deckel (Bild 1/C) öffnen und alle benötigten Zutaten in den Behälter geben.
Achtung: Maximale Füllmenge von
1,5 Liter nicht überschreiten!
3
72
Während des Betriebes können Sie
weitere Zutaten durch die Einfüllöffnung hinzugeben. Hierzu können Sie
den Verschlussdeckel (Bild 1/D) auch
als Füllbecher verwenden. Schließen
Sie die Einfüllöffnung jeweils wieder
sofort, um Spritzer zu vermeiden.
•
Folgende Werkzeuge können Sie im
Multifunktionsteil einsetzen:
Schlagscheibe (Bild 1/Q)
Schlagen von Sahne und Eiweiß, Zubereiten von Cremes und leichten Teigen.
Metallmesser (Bild 1/P)
Zum Hacken von rohem Fleisch, Schokolade, Nüssen etc.
Kunststoffmesser (Bild 1/O)
Zum Kneten und Mischen von schwereren Teigen.
Einsatzträger (Bild 1/N) mit
Schneideinsatz (Bild 10)
Die Einsätze sind am Griffstück durch
eine Nummer (1 bis 6) gekennzeichnet. Der gewünschte Einsatz wird in
den Einsatzträger eingesetzt.
1
Schneide fein
Zum Schneiden von Früchten,
Gemüse, rohem Fleisch oder
Wurst (z.B. Salami) usw. in dünne
Scheiben.
d
PG1 Kartoffelreibe
Zum Reiben von Kartoffeln.
3
Pommes-frites-Schneide
Zum Schneiden von Kartoffeln für
Pommes frites.
4
Käsereibe
Zum Reiben von hartem Käse, z.B.
Parmesan usw.
5
Raspel grob
Zum groben Raspeln von Gemüse
und Obst usw.
6
Raspel fein
Zum feinen Raspeln von Gemüse,
Obst, Schokolade, Knoblauch usw.
Vorbereiten Multifunktionsteil
Sicherheitsabdeckung aufsetzen
(Bild 4)
Der Multifunktionsteil kann nur dann
in Betrieb genommen werden, wenn
der Mixbehälter abgenommen und die
Sicherheitsabdeckung für den Mixerantrieb (Bild 1/S und Bild 4) aufgesetzt
ist.
0 Mixbehälter abnehmen, wie unter
„Mixer“ beschrieben.
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a) blinkt.
0 Sicherheitsabdeckung auf den Mixerantrieb aufsetzen (Marke auf Marke
) und gegen den Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. Die Sicherheitsabdeckung rastet merklich ein. Die
Marke muss über der Warnlampe
stehen (Bild 4).
– Die rote Warnlampe (Bild 4/a)
erlischt.
Universalschüssel aufsetzen
(Bild 5)
0 Universalschüssel (Bild 1/G) auf das
Gerät aufsetzen (Pfeil
auf Pfeil
) und gegen den Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen. Die Universalschüssel rastet merklich ein. Die beiden
schwarzen Pfeile müssen übereinander
stehen.
Spindel einsetzen (Bild 7)
0 Spindel (Bild 1/H) auf den Zapfen in
der Mitte der Universalschüssel aufsetzen.
Werkzeuge einsetzen
•
•
•
•
Wahlweise können folgende Werkzeuge eingesetzt werden:
Schlagscheibe (Bild 1/Q), oder
Metallmesser (Bild 1/P), oder
Kunststoffmesser (Bild 1/O), oder
Einsatzträger (Bild 1/N) mit
Schneideinsatz (Bild 9)
Der Einsatzträger muss je nach Einsatzzweck mit dem passenden Einsatz
bestückt werden (siehe „Schneideinsatz
in den Einsatzträger einsetzen“).
0 Gewünschtes Werkzeug auf die Spindel
aufsetzen.
– Schlagscheibe, Metallmesser und
Kunststoffmesser (Bild 8) greifen in
die Verzahnung unten an der Spindel
ein.
– Der Einsatzträger (Bild 11) sitzt auf
dem Sechskant der Spindel.
3
3
Den Einsatzträger am besten mit zwei
Fingern in den beiden Grifflöchern halten.
Deckel aufsetzen (Bild 6)
0 Deckel (Bild 1/F) auf die Universalschüssel aufsetzen (Pfeil
auf Pfeil
) und gegen den Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen, der Deckel rastet
merklich ein. Die Nase des Deckels
steht dann direkt über dem Griff, beide
schwarzen Pfeile müssen übereinander
stehen.
0 Stopfer (Bild 1/E) in den Einfüllstutzen
einsetzen.
Schneideinsatz in den Einsatzträger einsetzen (Bild 10)
Je nach Verwendung muss der passende Einsatz in den Einsatzträger eingesetzt werden.
73
d
3
Die Einsätze sind im aufklappbaren
Zubehörfach (Bild 1/K) im Motorgehäuse untergebracht.
1
Die Einsätze sind sehr scharf. Fassen Sie
diese nur am Griffstück an!
Zubehörfach durch Ziehen am Griff
aufklappen (Bild 9).
Gewünschten Einsatz am Griffstück
aus dem Zubehörfach nehmen (Bild 9).
Den Einsatz mit der Spitze im Zentrum
des Einsatzträgers platzieren und in die
Aussparung der Scheibe legen (Bild 10).
Zum Abnehmen den Einsatz am Griffstück leicht nach außen ziehen und
abheben.
0
0
0
0
Bedienen Multifunktionsteil
0 Deckel (Bild 1/F) öffnen und alle benötigten Zutaten in die Universalschüssel
geben.
Achtung: Maximale Füllmengen nicht
überschreiten:
– flüssig 1,75 Liter
– fest 1,5 Liter
3
Während des Betriebes können Sie
weitere Zutaten durch den Einfüllstutzen hinzugeben. Sie können hierfür
auch den Füllbecher im Stopfer (Bild
1/E) verwenden. Schließen Sie den Einfüllstutzen jeweils sofort wieder, um
Spritzer zu vermeiden.
Verwenden Sie ausschließlich den
Stopfer zum Nachdrücken von
Schneidgut!
0 Gerät starten: Drehwähler (Bild 1/I)
nach rechts auf die gewünschte
Geschwindigkeitsstufe drehen oder
Pulse-Taste (Bild 1/J) drücken.
1
3
74
Es empfiehlt sich, mit einer niedrigen
Geschwindigkeit zu beginnen und
dann zu einer höheren Geschwindigkeit überzugehen. Durch Drücken der
Pulse-Taste läuft das Gerät mit höchster Geschwindigkeit.
Anhaltswerte siehe im Kapitel „Tipps
zur Benutzung, Multifunktionsteil“.
Blinkt die Warnlampe (Bild 4/a) und
lässt sich das Gerät nicht starten, ist
die Sicherheitsabdeckung für den
Mixerantrieb (Bild 1/S und Bild 4) nicht
richtig aufgesetzt.
0 Gerät ausschalten: Drehwähler nach
links auf Stellung „0“ drehen.
0 Nach der Benutzung den Deckel im
Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
1
Den Deckel erst abnehmen, wenn das
Werkzeug vollständig zum Stillstand
gekommen ist!
0 Das Werkzeug und die Spindel abnehmen.
0 Die Universalschüssel im Uhrzeigersinn
drehen und abnehmen.
1
Zitruspresse
(nur Food Processor 750)
Vorbereitung (Bild 13)
0 Universalschüssel aufsetzen, wie weiter
oben beschrieben (Bild 5).
0 Siebeinsatz der Zitruspresse (Bild 13/a)
auf die Universalschüssel aufsetzen
(Pfeil
auf Pfeil
) und gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der Siebeinsatz rastet merklich
ein, Pfeil
muss über Pfeil
stehen.
0 Den Presskegel (Bild 13/b) in den Siebeinsatz einsetzen.
Bedienen der Zitruspresse
0 Gerät starten: Drehwähler (Bild 1/J)
nach rechts auf Position 1 drehen.
Die Zitruspresse darf nur mit der niedrigsten Geschwindigkeit betrieben
werden.
0 Gerät ausschalten: Drehwähler nach
links auf Stellung „0“ drehen.
3
d
0 Nach der Benutzung den Presskegel
abnehmen.
0 Den Siebeinsatz im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
0 Die Universalschüssel im Uhrzeigersinn
drehen und abnehmen.
1
Sie können das Gerät bis zu 10 Minuten lang ohne Unterbrechung benutzen. Lassen Sie das Gerät nach einem
längeren, ununterbrochenen Betrieb
jeweils abkühlen (nach 10 Minuten
ohne Unterbrechung mindestens
20 Minuten).
Reinigung und Pflege
Motorgehäuse
Stellen Sie sicher, daß keine Flüssigkeit
in das Motorgehäuse gelangt!
0 Reinigen Sie das Motorgehäuse mit
einem feuchten Tuch. Niemals in Wasser tauchen oder unter fließendes
Wasser halten!
1
Mixer
Mit Hilfe der Pulse-Stufe lassen sich
Behälter und Messer leicht und sicher
reinigen.
0 Den Mixbehälter zur Hälfte mit warmem (nicht heißem!) Wasser füllen und
einige Tropfen Geschirrspülmittel
zugeben.
0 Kurzzeitig die Pulse-Taste betätigen.
0 Behälter anschließend unter fließendem Wasser abspülen.
3
Messervorrichtung demontieren/montieren (Bild 14)
3
Sollte es notwendig sein, kann die
Messervorrichtung auch demontiert
und separat gereinigt werden.
1
Achtung: Das Messer ist sehr scharf!
Es besteht Verletzungsgefahr!
0 Messervorrichtung (Bild 14/a) durch
Drehen gegen dem Uhrzeigersinn aus
dem Mixbehälter lösen und entnehmen, dabei leicht schräg halten.
0 Dichtungsring (Bild 14/b) von der Messervorrichtung abnehmen.
1
Die Messervorrichtung ist sehr scharf.
Der Dichtungsring kann beschädigt
werden.
Spülen Sie die Teile vorsichtig von
Hand (Verletzungsgefahr!). Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und
Geschirrspülmittel.
Reinigen Sie die Messervorrichtung
nicht in der Geschirrspülmaschine.
0 Dichtungsring in die Messervorrichtung einsetzen.
0 Messervorrichtung von unten in den
Behälter einsetzen, Messervorrichtung
dabei leicht schräg halten.
0 Messervorrichtung im Uhrzeigersinn
festdrehen.
1
Universalschüssel und Werkzeuge
0 Reinigen Sie die Universalschüssel und
die Werkzeuge im Spülwasser.
1
Achtung: Das Metallmesser ist extrem scharf! Verletzungsgefahr!
1
Plastikteile altern schneller, wenn Sie
oft im Geschirrspüler gereinigt werden.
Wollen Sie diese Teile trotzdem im
Geschirrspüler reinigen, müssen diese
im Oberkorb platziert werden.
Einsätze
0 Einsätze mit Bürste oder Tuch unter
fließendem Wasser oder im Geschirrspüler reinigen!
1
Achtung: Die Einsätze sind sehr
scharf! Verletzungsgefahr!
75
d
Aufbewahrung
Alle Zubehörteile außer der Zitruspresse können direkt im Gerät aufbewahrt werden.
• Die Einsätze im Zubehörfach (Bild 1/K)
aufbewahren.
Achtung: Die Einsätze sind sehr
scharf. Verletzungsgefahr! Fassen Sie
diese nur am Griffstück an!
• Die Zubehörteile wie in Bild 12 gezeigt
in der Universalschüssel verstauen.
1
Achtung: Das Metallmesser (Bild 1/P)
ist extrem scharf! Verletzungsgefahr! Das Metallmesser nur am Griffstück anfassen und nur mit aufgesetztem Messerschutz aufbewahren!
• Das Kabel um die beiden Haken an der
Rückseite des Gerätes wickeln (Bild 15).
1
76
Technische Daten
Netzspannung: 230 – 240 V
Leistungsaufnahme: 700 W
;
Dieses Gerät entspricht den folgenden
EG-Richtlinien:
• 73/23/EWG vom 19.2.1973 „Niederspannungsrichtlinie“, einschließlich
Änderungsrichtlinie 93/68/EWG.
• 89/336/EWG vom 3.5.1989 „EMVRichtlinie“, einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG.
Kundendienst
Für unsere Geräte gelten höchste Qualitätsansprüche. Sollte dennoch eine
Störung auftreten, für die Sie keinen
Hinweis in der Gebrauchsanweisung
finden, so wenden Sie sich an den
Fachhandel oder an den ElectroluxKundendienst.
d
Tipps zur Benutzung
• Eis-Crushen: Geben Sie immer etwas
Wasser in den Behälter, bevor Sie das
Eis darin zerstoßen.
• Bei der Verarbeitung von trockenen
Mischungen kann es notwendig sein,
zwischendurch das Gerät abzuschalten,
den Mixerdeckel zu öffnen und die
Mischung mit dem Teigschaber von
den Wänden des Mixbehälters abzuschaben.
• Beim mixen flüssiger und fester Zutaten, zuerst die flüssigen Zutaten mixen
und dann die trockenen Zutaten zugeben.
• Lassen Sie heiße Flüssigkeiten vor der
Verarbeitung im Mixer abkühlen.
• Wenn Sie warme Zutaten verarbeiten
müssen Sie den Mixbehälter belüften,
indem Sie den Verschlussdeckel abnehmen.
Mixer
• Der Mixer eignet sich sehr gut für das
Hacken kleiner Mengen Lebensmittel
wie Nüsse, Semmelbrösel oder
Gewürze.
• Saucen, die sich getrennt haben, können im Mixer schnell wieder gerettet
werden.
• Schneiden oder brechen Sie die
Lebensmittel, die Sie im Mixer verarbeiten wollen, in Würfel von etwa 2 bis
3 cm.
• Entfernen Sie immer die Kerne von
Obst und Knochen aus dem Fleisch, da
diese die Messervorrichtung beschädigen können.
Lebensmittel
Geschwindigkeit*
Hinweise
Mixen
Milchschakes
5 – 10
Gekühlte Milch verwenden
Hacken
Nüsse, Schokolade,
Knoblauch, Kräuter
Pulse
Nur 1/2 Tasse auf einmal verarbeiten, damit
alles fein zerhackt wird
Brösel herstellen
Brötchen, Kekse, Toast
5 – 10
Vor dem Verarbeiten grob zerbröckeln
Pulse
1/4 Tasse Wasser zugeben.
Pulse-Taste 3–4 Mal drücken
Eis crushen
Emulgieren
Salat-Dressing
7 – 10
Gut mischen.
Öl kann während dem Mischen durch die
Einfüllöffnung zugegeben werden
Mischen
Kuchenmischungen,
Pfannkuchenteig
1
Zutaten nur gut mischen,
nicht zu lange schlagen
Pürieren
Suppen, Gemüse, Früchte
3 – 10
Mixen, bis die Mischung sämig ist
*Immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit beginnen und dann zu einer höheren
Geschwindigkeit übergehen.
77
d
Multfunktionsteil
Hacken
Für ein gleichmäßiges Resultat sollten
Sie möglichst gleich große Stücke verarbeiten. Schneiden oder brechen Sie
die Lebensmittel vor dem Verarbeiten
in möglichst gleich große Stücke.
Achten sie darauf, den Behälter nicht
zu überfüllen.
Hackfleisch
Schneiden Sie das Fleisch vor dem Verarbeiten in ca. 2 cm große Würfel.
Gemüse
Wenn Sie Gemüse wie etwa Zwiebeln
verarbeiten, schälen und vierteln.
Mixen
Die verarbeitbare Menge ändert sich je
nach Dickflüssigkeit der verarbeiteten
Lebensmittel.
Zutaten zugeben
Trockene Zutaten wie Mehl vor der
Verarbeitung in die Universalschüssel
geben. Die Zutaten brauchen vor dem
Verarbeiten nicht vermischt zu werden.
Flüssige Zutaten können während der
Verarbeitung durch den Einfüllstutzen
zugegeben werden.
Hinweis: Bei der Verarbeitung von
Saucen oder halbflüssigen Zutaten
kann es notwendig sein, zwischendurch
das Gerät abzuschalten, den Deckel der
Universalschüssel zu öffnen und die
Mischung mit dem Teigschaber von der
Wand der Universalschüssel abzuschaben.
78
Arbeiten mit dem Einsatzträger
Sehr wichtig ist das richtige Zuführen
der Lebensmittel durch den Einfüllstutzen.
Die vorbereiteten Lebensmittel evtl.
etwas kleiner schneiden, damit sie problemlos in den Einfüllstutzen passen.
Das Einfüllgut möglichst senkrecht
nebeneinander in den Einfüllstutzen
geben.
Drücken Sie die Lebensmittel gleichmässig mit dem Stopfer nach. Die
Stärke des Drucks beeinflusst die
Stärke des Schneidguts.
1
Zum Nachschieben immer nur den
Stopfer benutzen. Niemals mit den Fingern in den Einfüllstutzen fassen!
Durch zu starkes Drücken mit dem
Stopfer kann das Gerät beschädigt
werden!
3
Es bleiben immer ein wenig unverarbeitete Lebensmittel zwischen dem
Stopfer und dem Einsatzträger übrig.
Käse reiben
Weicher Käse, etwa Emmentaler oder
Mozarella, vor dem Reiben gut kühlen.
Harter Käse, wie Parmesan, mit Zimmertemperatur verarbeiten.
Hinweis: Parmesan sollte mit wenig
Druck auf den Stopfer verarbeitet
werden.
d
Werkzeug
Lebensmittel
Max.
Menge
Geschwin
digkeit
Hinweise
Hacken
Metallmesser
Gemüse, z.B. Zwiebeln
Früchte
Frische Kräuter
Nüsse, Mandeln
Schokolade
800 g
800 g
1 Bund
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Früchte und Gemüse sollten frisch und fest sein,
etwa gleich große Stücke
verwenden
Fleisch
hacken
Metallmesser
Fleisch,
Fischfilets (entgrätet),
Speck
500 g
4–6
Knochen und Sehnen entfernen, in ca. 2 cm große
Würfel schneiden
Brösel
herstellen
Metallmesser
trockenes Brot, Kekse
125 g
3 oder 4
Vor dem Verarbeiten grob
zerbröckeln
Pürieren
Metallmesser
gekochtes Obst
oder Gemüse
bis
1,75 l
3 – 10
Während dem Verarbeiten
eventuell etwas Wasser
zugeben
Mischen
Metallmesser
leichte Kuchenmischungen,
Pfannkuchenteig usw.
800 ml
3–7
Mit Stufe 1 beginnen um
die Zutaten zu mischen,
dann Geschwindigkeit
erhöhen
Mischen
Metallmesser
Majonäse
1l
Pulse oder
3
Gerät während der Zugabe
von Öl nicht abschalten
Kneten
Kunststoffmesser
schwerere Teige, z.B.
Brot- und Pizzateig
1,5 kg
1–5
Mit Stufe 1 beginnen um
die Zutaten zu mischen,
dann Geschwindigkeit
erhöhen
Schneiden
Schneide
fein
(Nr. 1)
Gemüse, z.B. Gurken, Zucchini,
Karotten usw.
Früchte, z.B. Äpfel, Tomaten,
Fleisch, Wurst, Salami etc.
800 g
1–2
Früchte und Gemüse von
etwa gleicher Größe
aussuchen
Fleisch in etwa passend
für den Einfüllstutzen
schneiden
Reiben
Kartoffelreibe
(Nr. PG1)
Kartoffeln
bis
1 kg
1–2
z.B. für Kartoffelklöße
Streifen
schneiden
PommesfritesSchneide
(Nr. 3)
Kartoffeln, Karotten,
Pastinaken
1 kg
1–2
Reiben
Käsereibe
(Nr. 4)
Parmesan-Käse
500 g
1–2
Nicht zu stark mit dem
Stopfer drücken
Raspeln
(grob oder
fein)
Raspel grob,
fein
(Nr. 5
oder Nr. 6)
Blockschokolade
Früchte, z.B. Äpfel
Gemüse, z.B. Karotten
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Kochschokolade in
2–3 Stücke brechen
Schlagen
Schlagscheibe
leichte Kuchenmischungen
Eiweiß
Sahne
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Eiweiß nicht zu lange
schlagen
79
d
Rezepte
Grundrezept Biskuit
4
4 EL
200 g
Eiweiß
Grundrezept Rührteig
500 g
1 Pck.
kaltes Wasser
Zucker
Backpulver
250 g
weiche Margarine
oder Butter
250 g
Zucker
1 Pck.
Vanillezucker
4
Eigelb
80 g
Mehl
1 Pck.
Vanillezucker
Speisestärke
1 Pr.
Salz
4
Eier
80 g
1 TL
Backpulver
150 ml
3
0
0
0
0
0
80
Mehl
Verwendetes Zubehör:
Universalschüssel mit Schlagscheibe
Eiweiß und Wasser in die Universalschüssel geben und auf Stufe 5 etwa
1 Minute bis zum Steifwerden schlagen.
Zucker und Vanillezucker über den Einfüllstutzen zugeben und weiter ca.
1 Minute schlagen, bis sich der Zucker
gelöst hat.
Eigelb zufügen und mit einigen Pulseschaltungen unterrühren.
Mehl, Speisestärke und Backpulver
mischen, zur Crememasse geben und
mit einigen Pulseschaltungen kurz
unterrühren.
Teig in eine Springform füllen und
Backen.
Milch
Verwendetes Zubehör:
Universalschüssel mit Kunststoffmesser
0 Alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in die Universalschüssel
geben.
0 Mit Stufe 3 – 4 etwa 1 bis 1½ Minuten
verrühren, bis der Teig cremig und glatt
ist.
3
Wird der Teig bei der Verarbeitung zu
sehr nach außen befördert, das Gerät
abstellen, den Deckel öffnen und den
Teig mit dem Teigschaber vom Schüsselrand nach innen schieben.
0 Teig in eine geeignete Backform füllen
und backen.
3
Der Teig kann nach Belieben durch
Zufügen anderer Geschmackszutaten
leicht abgewandelt werden.
Beispiel für Marmorkuchen:
0 2/3 des Teiges in die Form füllen. Dem
verbleibenden Teig 1 EL Kakao und 1 EL
Milch zufügen und nochmals kurz mit
einigen Pulsschaltungen unterrühren.
0 Dunklen Teig über den hellen in die
Backform füllen. Eine Gabel spiralförmig durch beide Teigschichten ziehen,
um das Marmormuster zu erzielen.
3
d
Grundrezept Mürbeteig
250 g
1 TL
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
Mehl
Grundrezept Hefeteig
500 g
Mehl
Backpulver
40 g
kalte Margarine
oder Butter
Hefe (frisch) oder
1 Pck. Trockenhefe
80 g
Zucker
1 Pr.
Zucker
1 Pr.
Salz
1
Ei
1 EL
kaltes Wasser
Verwendetes Zubehör:
Universalschüssel mit Kunststoffmesser
Mehl, Backpulver, Salz, Zucker in die
Universalschüssel geben. Kalte Butter
in Stücke schneiden und zufügen.
Mit Stufe 3 – 4 etwa 1 Minute verrühren, Ei und kaltes Wasser durch den
Einfüllstutzen zufügen und weiter rühren, bis sich der Teig zu einer Kugel um
das Messer ballt.
Teig aus der Schüssel nehmen und mit
den Händen noch kurz durchkneten.
Vor der weiteren Verarbeitung den Teig
ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen
lassen.
Teig ausrollen, in eine gut gefettete
Form geben und nach Belieben mit
Obst, z.B. Äpfeln oder Pflaumen, belegen.
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
Salz
Margarine, geschmolzen
lauwarme Milch
Verwendetes Zubehör:
Universalschüssel mit Kunststoffmesser
Alle Zutat in der angegebenen Reihenfolge in die Universalschüssel geben.
Mit Stufe 3 – 4 etwa 1 bis 1½ Minuten
verrühren, bis sich der Teig zu einer
Kugel um das Messer ballt.
Teig aus der Schüssel nehmen und mit
den Händen noch kurz durchkneten.
Zutaten die nicht zerkleinert werden
sollen, z.B. Rosinen, nachträglich mit
den Händen unterkneten.
Vor der weiteren Verarbeitung den Teig
in einer abgedeckten Schüssel an
einem warmen Ort gehen lassen, bis
der Teig etwa doppelt so groß ist.
Verwendungsmöglichkeiten:
Hefezopf, Hefekleingebäck, Obstkuchen, Rohrnudeln.
Für pikante Kuchen, z.B. Zwiebelkuchen, den Hefeteig ohne Zucker zubereiten.
81
o
o Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (Ostrze¿enie!,
Niebezpieczeñstwo!, Uwaga!) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
1
3
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
2
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
82
Opis urz¹dzenia
(rysunek 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Obudowa silnika
Pojemnik miksera
Pokrywa miksera
Korek
Popychacz z miark¹
Pokrywa z otworem wrzutowym
Miska uniwersalna
Oœ napêdowa
Regulator obrotów
Przycisk impulsowania
Schowek na wk³ady tn¹ce
Miejsce na przechowywanie kabla
(tylna strona urz¹dzenia)
Tabliczka znamionowa (dolna czêœæ
urz¹dzenia)
Tarcza wsporcza
Nó¿ z tworzywa sztucznego
Nó¿ metalowy z os³on¹ no¿a
Tarcza do ubijania
Wyciskacz do cytrusów (tylko Food
Processor 750)
Pokrywa do napêdu miksera
Skrobak do ciasta
o
1 Zasady
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo sprzêtu
elektrycznego firmy Electrolux
odpowiada ogólnie stosowanym
technicznym przepisom i zasadom
dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
Jako producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa
Ogólne wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ tylko i
wy³¹cznie do sieci elektrycznej, której
napiêcie i czêstotliwoœci s¹ zgodne z
danymi na tabliczce znamionowej!
• Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ,
jeœli
– Przewód przy³¹czeniowy jest
uszkodzony,
– Uszkodzona jest obudowa.
• Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z
gniazda sieciowego poci¹gaj¹c za
przewód.
• Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel
przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y
zleciæ jego wymianê producentowi
lub odpowiedniemu punktowi
serwisowemu, lub odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi, w
celu zapobiegniêcia
niebezpieczeñstwom.
• Sprzêt mo¿e byæ naprawiany
wy³¹cznie przez wykwalifikowanych
pracowników. Niew³aœciwie
wykonane naprawy mog¹ byæ
przyczyn¹ powa¿nych uszkodzeñ
sprzêtu. W przypadku koniecznoœci
naprawy sprzêtu nale¿y zwróciæ siê
do punktu serwisowego Electrolux
lub do punktu handlowego.
• Urz¹dzenie jest przeznaczone do
przyrz¹dzania artyku³ów
spo¿ywczych w gospodarstwie
domowym. Producent nie odpowiada
za szkody powsta³e na skutek
niew³aœciwego lub niezgodnego z
przeznaczeniem zastosowania.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Nie pozostawiaæ w³¹czonego
urz¹dzenia bez nadzoru.
Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y
zachowaæ w przypadku obecnoœci
dzieci!
Przy pracy z u¿yciem robota
kuchennego nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹cych
zasad
• Nie nale¿y uruchamiaæ urz¹dzenia
mokrymi rêkami.
• Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na
mieszaæ farb (lakierów, poliestrów
itd.) – niebezpieczeñstwo
wybuchu!
• Przed czyszczeniem i pielêgnacj¹
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ kabel sieciowy z gniazda.
• Nie zanurzaæ obudowy silnika
(rysunek 1/A) w wodzie lub w innych
cieczach!
• Producent nie odpowiada za
ewentualne szkody, które powsta³y
na skutek u¿ytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem lub niew³aœciwej
obs³ugi.
• Przystawki nale¿y zak³adaæ i
wyjmowaæ tylko po od³¹czeniu
urz¹dzenia z zasilania sieciowego.
• Uwaga: nó¿ metalowy (rysunek
1/P) jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Nó¿ metalowy nale¿y
chwytaæ tylko i wy³¹cznie za uchwyt i
nale¿y go przechowywaæ z na³o¿on¹
os³on¹ no¿a! Przy zmywaniu
zachowaæ ostro¿noœæ!
• Uwaga: Wk³ady tn¹ce (rysunek 9)
s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Wk³ady tn¹ce nale¿y
przechowywaæ w przewidzianym to
tego celu schowku na akcesoria
(rysunek 1/K). Ostro¿nie przy
zmywaniu!
• Uwaga: Nó¿ miksera (rysunek
14/a) jest bardzo ostry.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
83
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
84
Prosimy zachowaæ ostro¿noœæ przy
rozk³adaniu i sk³adaniu miksera.
Uwaga: Nie wk³adaæ palców do
otworu wrzutowego (rysunek
1/F)! Niebezpieczeñstwo
doznania obra¿eñ!
Uwaga: Nie wk³adaæ twardych
przedmiotów (np. ³y¿ki) do
pracuj¹cego miksera oraz nie
wk³adaæ rêki do pojemnika miksera.
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ!
Pokrywê zdj¹æ dopiero po
zatrzymaniu siê przystawek.
Nie wk³adaæ d³ugich przedmiotów
(no¿y, ³y¿ek, skrobaka do ciasta i
innych) do otworu.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
U¿ywaæ popychacza (rysunek 1/E) w
celu dociœniêcia krojonych artyku³ów.
Nie nape³niaæ pojemnika miksera lub
miski uniwersalnej gor¹cymi (tylko
zimnymi lub ciep³ymi) cieczami.
Na obudowê silnika nale¿y zawsze
nak³adaæ miskê uniwersaln¹ (rys.
1/G), zanim osadzona zostanie oœ
napêdowa (rys. 1/H) i przystawki.
Podczas normalnych prac
(wygniatanie lekkiego ciasta itp.)
urz¹dzenie mo¿na u¿ywaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut
przerwy po 10 minutach pracy
ci¹g³ej). Przy przyrz¹dzaniu bardzo
ciê¿kich sk³adników, np. 1,5 kg
ciasta, nie w³¹czaæ urz¹dzenia bez
przerwy na okres d³u¿szy ni¿
1 minuta.
Przed wyjêciem zawartoœci miski
uniwersalnej nale¿y zawsze
wyci¹gn¹æ najpierw przystawki i oœ
napêdow¹.
Nie przekraczaæ maksymalnych iloœci
nape³nienia.
• Nigdy nie u¿ywaæ urz¹dzenia bez
nadzoru. Równie¿ w razie
krótkotrwa³ego opuszczenia
pomieszczenia nale¿y wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazda.
• Po zakoñczeniu pracy wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ z gniazda
wtyczkê sieciow¹.
2 Utylizacja
Utylizacja opakowania!
Materia³u na opakowanie nie nale¿y
tak po prostu wyrzucaæ. Prosimy o
przestrzeganie nastêpuj¹cych
wskazówek:
Opakowanie z kartonu nale¿y
umieœciæ w pojemniku na
makulaturê.
Torbê z tworzywa sztucznego
wykonan¹ z polietylenu (PE)
umieœciæ w pojemniku na odpady
polietylenowe do ponownego
wykorzystania. Elementy wype³nienia
wykonane z polistyrenu spienionego
(PS) s¹ wolne od freonów i mo¿na je
sk³adowaæ w pojemnikach na
odpady znajduj¹cych siê na
lokalnych sk³adowiskach materia³ów
przeznaczonych do odzysku.
Informacje dotycz¹ce sk³adowisk
materia³ów przeznaczonych do
odzysku mo¿na uzyskaæ w lokalnych
samorz¹dach.
Utylizacja zu¿ytego sprzêtu!
Jeœli sprzêt jest zu¿yty, nale¿y go
dostarczyæ do najbli¿szego centrum
materia³ów do odzysku lub do
wykwalifikowanego sprzedawcy,
który ma obowi¹zek przyj¹æ go za
drobn¹ op³at¹.
o
Generalne wskazówki do
obs³ugi
Robot kuchenny jest pomocny na
wiele sposobów przy
przygotowywaniu potraw:
• Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania
ró¿nych napojów, do rozbijania lodu,
rozdrabniania owoców i warzyw, itd.
• Za pomoc¹ czêœci
wieloczynnoœciowej mo¿na np.
–przyrz¹dziæ ciasto ...
–posiekaæ miêso, orzechy lub
podobne ...
–pokroiæ, szatkowaæ lub zetrzeæ
warzywa lub owoce,
–poci¹æ ziemniaki na frytki ...
–ubiæ œmietanê lub bia³ko ...
–jak i wycisn¹æ sok z cytryn,
pomarañczy, grejpfrutów (tylko
Food Processor 750)
System bezpieczeñstwa
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w ró¿ne
systemy bezpieczeñstwa.
• Mikser lub miska uniwersalna mog¹
byæ w³¹czane tylko wtedy, gdy
prawid³owo osadzone s¹ dany
pojemnik oraz odpowiednia pokrywa.
• Miska uniwersalna mo¿e byæ
w³¹czana tylko wtedy, gdy od³¹czony
jest pojemnik miksera i nasadzona
jest os³ona bezpieczeñstwa napêdu
miksera (rys. 1/S i rys. 4).
1
Przechowywaæ urz¹dzenie w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
1
W³¹czaæ urz¹dzenie wy³¹cznie na
p³askiej, suchej powierzchni.
Mikser
Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania
ró¿nych napojów, do rozbijania lodu,
szatkowania owoców i warzyw itd.
Przygotowanie miksera
Aby mo¿na by³o nasadziæ pojemnik
miksera, nale¿y zdj¹æ os³onê
zabezpieczaj¹c¹ napêd miksera (rys.
1/S i rys. 4).
0 Obróciæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
zdj¹æ j¹.
–Miga czerwona kontrolka (rys.
4/a).
0 Nasadziæ pojemnik miksera (rys. 1/B
i rys. 2) na napêd miksera (strza³ka
na strza³kê
) i obróciæ do
oporu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Pojemnik
miksera zostanie w sposób s³yszalny
zablokowany. Obie czarne strza³ki
musz¹ byæ ustawione nad sob¹.
–Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
0 Na³o¿yæ pokrywê (rys. 1/C i rys. 3)
na pojemnik miksera i obróciæ, a¿
nosek pokrywy znajdzie siê
bezpoœrednio nad uchwytem.
Pokrywa zablokuje siê w s³yszalny
sposób.
Mikser da siê w³¹czyæ dopiero, gdy
pojemnik i pokrywa s¹ poprawnie
osadzone.
0 Za³o¿yæ korek (rys. 1/D) i
zablokowaæ.
3
Obs³uga miksera
0 Otworzyæ pokrywê (rys. 1/C) i dodaæ
wszystkie wymagane sk³adniki do
pojemnika.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnej pojemnoœci 1,5 litra!
85
o
Podczas pracy mo¿na dodaæ dalsze
sk³adniki przez otwór w pokrywie. W
tym celu mo¿na u¿ywaæ korka (rys.
1/D) równie¿ jako kubeczka do
nape³niania. Zamkn¹æ otwór
natychmiast po dodaniu, aby unikn¹æ
rozpryskiwania miksowanych
sk³adników.
0 Uruchomianie mikser: obróciæ
pokrêt³o regulatora obrotów (rys. 1/I)
w prawo na po¿¹dany poziom
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rys. 1/J).
3
Zaleca siê rozpoczêcie miksowania z
ma³ymi prêdkoœciami i nastêpnie
przechodzenia na wy¿sze. Po wciœniêciu na przycisk impulsowania mikser pracuje z najwy¿sz¹ prêdkoœci¹.
Wartoœci zalecane do ustawienia
prêdkoœci, patrz rozdzia³ „Porady
dotycz¹ce zastosowania miksera“.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo do po³o¿enia „0“.
0 Po zmiksowaniu obróciæ pojemnik w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ go. Nastêpnie obróciæ pokrywê
i zdj¹æ j¹.
3
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Przystawki i mo¿liwoœci ich
zastosowania
•
•
•
•
86
W czêœci wieloczynnoœciowej mo¿na
u¿yæ nastêpuj¹cych przystawek:
Tarcza do ubijania (rys. 1/Q)
Ubijanie œmietany i bia³ka,
przyrz¹dzanie kremów i lekkich ciast.
Nó¿ metalowy (rys. 1/P)
Do siekania surowego miêsa,
czekolady, orzechów, itd.
Nó¿ plastikowy (rys. 1/O)
Do wyrabiania i mieszania ciê¿kich
ciast.
Tarcza noœna (rys. 1/N) z
wk³adem tn¹cym (rys. 10)
Wk³ady s¹ oznakowane na uchwycie
numerem (1 do 6). Po¿¹dany wk³ad
jest osadzany na tarczy noœnej.
1 Nó¿ do krojenia mniejszy
Do ciêcia owoców, warzyw,
surowego miêsa lub kie³basy
(np. salami) itd. na cienkie
plasterki.
PG1 Tarka do ziemniaków
Do ucierania ziemniaków.
3 Nó¿ do frytek
Do ciêcia ziemniaków i frytek.
4 Tarka do serów
Do tarcia twardego sera, np.
parmezanu itd.
5 Tarka do ucierania na grubo
Do ucierania na grubo warzyw i
owoców itd.
6 Tarka do ucierania na drobne
kawa³ki
Do ucierania na drobno warzyw,
owoców, czekolady, czosnku
itd.
Przygotowanie czêœci
wieloczynnoœciowej
Nasadzanie os³ony
zabezpieczaj¹cej (rys 4)
Czêœæ wieloczynnoœciowa mo¿e byæ
uruchamiana wy³¹cznie wtedy, gdy
zdjêty jest pojemnik miksera i
na³o¿ona jest os³ona
zabezpieczaj¹ca napêd miksera (rys.
1/S i rys. 4).
0 Wyj¹æ pojemnik miksera zgodnie z
poni¿szym opisem w punkcie
„Mikser“.
–Miga czerwona kontrolka (rys.
4/a).
0 Na³o¿yæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ na
napêd miksera (oznaczenie na
oznaczeniu ) i obróciæ do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Os³ona
zabezpieczaj¹ca zaskoczy w
s³yszalny sposób. Oznaczenie
musi byæ nad kontrolk¹ (rys. 4).
o
–Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
Nasadzanie miski uniwersalnej
(rys. 5)
0 Nasadziæ miskê uniwersaln¹ (rys.
1/G) na urz¹dzenie (strza³ka
na
strza³ce
) i obróciæ do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Miska
uniwersalna zaskoczy w s³yszalny
sposób. Obie czarne strza³ki musz¹
znajdowaæ siê nad sob¹.
strza³ce
) i obróciæ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara do oporu, pokrywa zaskoczy
z charakterystycznym odg³osem.
Nosek pokrywy musi znajdowaæ siê
bezpoœrednio nad uchwytem, obie
czarne strza³ki musz¹ znajdowaæ siê
nad sob¹.
0 Wsadziæ popychacz (rysunek 1/E) do
otworu wrzutowego.
Osadziæ wk³ad tn¹cy w tarczê
noœn¹ (rys. 10)
W zale¿noœci od zastosowania nale¿y
w³o¿yæ odpowiedni wk³ad do tarczy.
Osadzanie osi napêdowej
(rys. 7)
0 Nasadziæ oœ napêdow¹ (rys. 1/H) na
czop w œrodku miski uniwersalnej.
Za³o¿yæ przystawki
•
•
•
•
Do wyboru mo¿na za³o¿yæ
nastêpuj¹ce przystawki:
tarcza do ubijania (rys. 1/Q), lub
nó¿ metalowy (rys. 1/P), lub
nó¿ plastikowy (rys. 1/O), lub
tarcza noœna (rys. 1/N) z wk³adem
tn¹cym (rys. 9)
Na tarczê noœn¹ - w zale¿noœci od
zastosowania – nale¿y za³o¿yæ
pasuj¹cy wk³ad (patrz „Wk³adanie
wk³adu tn¹cego na tarczê noœn¹“).
0 Za³o¿yæ po¿¹dan¹ przystawkê na oœ
napêdow¹.
–Tarcza do ubijania, nó¿ metalowy
oraz nó¿ z tworzywa sztucznego
(rysunek 8) zaskakuj¹ na
zazêbienie znajduj¹ce siê w
dolnej czêœci osi .
–Tarcza noœna (rysunek 11) jest
osadzona na szeœciok¹tnym
elemencie osi napêdowej.
3
Wk³ady znajduj¹ siê w otwieranym
schowku na akcesoria (rysunek 1/K)
w obudowie silnika.
1
Wk³ady tn¹ce s¹ bardzo ostre.
Nale¿y chwytaæ je tylko za uchwyt!
Schowek na akcesoria otwieraæ
poci¹gaj¹c za uchwyt (rys. 9).
Wyj¹æ ze schowka po¿¹dany wk³ad
chwytaj¹c za uchwyt (rys. 9).
Wk³ad umieœciæ szpiczastym
zakoñczeniem po œrodku tarczy
noœnej i wsun¹æ w otwór tarczy
(rys. 10).
W celu wyjêcia wk³adkê nale¿y
poci¹gn¹æ za uchwyt lekko na
zewnêtrz i nastêpnie unieœæ.
0
0
0
3
3
Tarczê noœn¹ nale¿y trzymaæ dwoma
palcami za otwory.
Nak³adanie pokrywy (rys. 6)
0 Pokrywê (rysunek 1/F) osadziæ na
misce uniwersalnej (strza³ka
na
0
Obs³uga czêœci
wieloczynnoœciowej
0 Otworzyæ pokrywê (rysunek 1/F) i
umieœciæ wszystkie sk³adniki w misce
uniwersalnej.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnego poziomu nape³nienia:
–Dla cieczy 1,75 litra
–Dla konsystencji sta³ych 1,5 litra
3
Podczas pracy dalsze sk³adniki
mo¿na dodawaæ poprzez otwór
wrzutowy. Mo¿na tak¿e w tym celu
u¿ywaæ miarki w popyczaczu
87
o
(rysunek 1/E). Po dodaniu
sk³adników natychmiast zamkn¹æ
otwór, aby unikn¹æ rozpryskiwania.
Popychacz nale¿y u¿ywaæ tylko i
wy³¹cznie do dociskania krojonych
artyku³ów spo¿ywczych!
0 W³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotów (rysunek 1/I) w
prawo na po¿¹dany stopieñ
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rysunek 1/J).
1
3
Zaleca siê rozpoczêcie pracy na
ni¿szych obrotach i stopniowe
prze³¹czanie na wy¿sze obroty. Przyciœniêcie przycisku impulsowania
powoduje prze³¹czenie siê urz¹dzenia na najwy¿sz¹ prêdkoœæ.
Wartoœci orientacyjne znajduj¹ siê w
rozdziale „Porady dotycz¹ce zastosowania czêœci wieloczynnoœciowej“.
Jeœli miga kontrolka ostrzegawcza
(rysunek 4/a) i urz¹dzenia nie mo¿na
w³¹czyæ, oznacza to ¿e pokrywa
bezpieczeñstwa napêdu miksera
(rysunek 1/S i rysunek 4) nie zosta³a
w³aœciwie na³o¿ona.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotu w lewo, do pozycji
„0“.
0 Po skoñczonym u¿ytkowaniu
pokrywê zdj¹æ, obracaj¹c j¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara.
1
Pokrywê mo¿na zdj¹æ dopiero po
ca³kowitym zatrzymaniu siê
przystawki!
0 Zdj¹æ przystawkê oraz oœ napêdow¹.
0 Zdj¹æ miskê uniwersaln¹, obracaj¹c
j¹ w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
1
88
Wyciskacz do cytrusów
(tylko w Food
Processor 750)
Przygotowanie (rys. 13)
0 Na³o¿yæ miskê uniwersaln¹ w sposób
opisany powy¿ej (rysunek 5).
0 Nasadziæ sito wyciskacza do
cytrusów (rysunek 13/a) na miskê
uniwersaln¹ (strza³ka
na strza³ce
) i obróciæ do oporu przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara. Sitko
zaskoczy wydaj¹c charakterystyczny
odg³os, strza³ka
musi znajdowaæ
siê nad strza³k¹
.
0 W³o¿yæ sto¿ek wyciskacza (rysunek
13/b) na sitko.
Obs³uga wyciskacza do
cytrusów
0 W³¹czanie urz¹dzenia: regulator
obrotów (rysunek 1/J) obróciæ w
prawo do pozycji 1.
3
0
0
0
0
1
Wyciskacz do cytrusów mo¿na
u¿ywaæ tylko na najni¿szej prêdkoœci.
Wy³¹czyæ urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo w po³o¿enie „0“.
Po u¿yciu wyj¹æ sto¿ek dociskaj¹cy.
Obróciæ sitko w kierunku ruchu
wskazówek zegara i wyj¹æ je.
Obróciæ miskê uniwersaln¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ j¹.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut
przerwy po 10 minutach pracy
ci¹g³ej).
o
Czyszczenie i pielêgnacja
1
Obudowa silnika
1
Upewniæ siê, ¿e do obudowy silnika
nie dosta³a siê jakakolwiek ciecz!
0 Wyczyœciæ obudowê silnika mokr¹
œciereczk¹. Nigdy nie zanurzaæ w
wodzie lub trzymaæ poD bie¿¹c¹
wod¹!
1
Mikser
Pojemnik i nó¿ mo¿na ³atwo i
bezpiecznie wyczyœciæ za pomoc¹
stopnia impulsowania.
0 Nape³niæ pojemnik miksera do
po³owy ciep³¹ (nie gor¹c¹!) wod¹ i
dodaæ kilka kropli œrodka do mycia
naczyñ.
0 W³¹czyæ na chwilê przycisk
impulsowania.
0 Nastêpnie sp³ukaæ pojemnik pod
bie¿¹c¹ wod¹.
3
Zdemontowaæ/zamontowaæ
nó¿ miksera (rys. 14)
3
Jeœli by³oby to konieczne, nale¿y
równie¿ zdemontowaæ i wyczyœciæ
oddzielnie nó¿ miksera.
Uwaga: Nó¿ jest bardzo ostry!
Istnieje niebezpieczeñstwo
zranienia!
0 Zwolniæ nó¿ miksera (rys. 14/a)
obrotem w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara z
pojemnika miksera i wyci¹gn¹æ,
przytrzymuj¹c go przy tym lekko po
skosie.
0 Zdj¹æ okr¹g³¹ uszczelkê (rys. 14/b) z
no¿a miksera.
Nó¿ jest bardzo ostry. Uszczelka
okr¹g³a mo¿e zostaæ uszkodzona.
Czêœci nale¿y p³ukaæ rêcznie z du¿¹
ostro¿noœci¹ (niebezpieczeñstwo
zranienia!). Do czyszczenia u¿ywaæ
wy³¹cznie wody i p³ynu do mycia
naczyñ.
Nie czyœciæ no¿a miksera w
zmywarce do naczyñ.
0 Osadziæ okr¹g³¹ uszczelkê w no¿u
miksera.
0 Osadziæ nó¿ miksera od do³u w
pojemniku, przytrzymuj¹c go przy
tym lekko po skosie.
0 Dokrêciæ nó¿ miksera w kierunku
ruchu wskazówek zegara.
Miska uniwersalna i
przystawki
0 Zmywaæ miskê uniwersaln¹ oraz
przystawki w wodzie z p³ynem do
mycia naczyñ.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy jest bardzo
ostry! Niebezpieczeñstwo
zranienia!
1
Elementy plastikowe szybciej starzej¹
siê, gdy s¹ czêsto zmywane w
zmywarce do naczyñ. Jeœli elementy
te maj¹ byæ pomimo tego
czyszczone w zmywarce do naczyñ,
nale¿y je umieœciæ w górnym koszu.
1
Wk³ady
0 Wk³ady nale¿y czyœciæ szczotk¹ lub
œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
zmywarce do naczyñ!
1
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
89
o
Przechowywanie
Wszystkie akcesoria poza
wyciskaczem do cytrusów mo¿na
przechowywaæ bezpoœrednio w
urz¹dzeniu.
• Wk³ady nale¿y przechowywaæ w
schowku na akcesoria (rys. 1/K).
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Proszê chwytaæ je wy³¹cznie za
uchwyt!
• Akcesoria nale¿y przechowywaæ w
misce uniwersalnej w sposób
przedstawiony na rysunku 12.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy (rys. 1/P)
jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Chwytaæ nó¿ metalowy wy³¹cznie za
uchwyt i przechowywaæ tylko z
nasadzon¹ os³on¹ no¿a!
• Kabel nawin¹æ na oba haczyki na
stronie tylnej urz¹dzenia (rys. 15).
1
90
Dane techniczne
Napiêcie sieciowe: 230 – 240 V
Pobór mocy: 700 W
Ten sprzêt odpowiada nastêpuj¹cym
wytycznym obowi¹zuj¹cym w Unii
Europejskiej:
• 73/23/EWG z dnia 19.2.1973
„Wytyczne dotycz¹ce niskich
napiêæ”, w³¹cznie ze zmianami
zawartymi w wytycznych
93/68/EWG.
• 89/336/EWG z dnia 3.5.1989
„Wytyczne dotycz¹ce zgodnoœci
elektromagnetycznej”, w³¹cznie ze
zmianami zawartymi w wytycznych
92/31/EWG.
;
Serwis
Ten sprzêt zosta³ wykonany zgodnie
z najwy¿szymi wymaganiami
jakoœciowymi. W przypadku wyst¹pi¹
nieprawid³owoœci, na które nie
mo¿na znaleŸæ odpowiedzi w tej
instrukcji obs³ugi, nale¿y zwróciæ siê
do wykwalifikowanego sprzedawcy
lub serwisu firmy Electrolux.
o
Porady dotycz¹ce
zastosowania
• Rozbijanie lodu: przed wrzuceniem
lodu zawsze dodaæ do pojemnika
niewielk¹ iloœæ wody.
• Przy przyrz¹dzaniu suchych
mieszanek mo¿e byæ konieczne co
pewien czas wy³¹czenie urz¹dzenia,
otworzenie pokrywy miksera i
usuniêcie mieszanki ³opatk¹ do
ciasta ze œcian pojemnika miksera.
• Przy miksowaniu p³ynnych i sta³ych
sk³adników nale¿y najpierw zmieszaæ
sk³adniki p³ynne i nastêpnie dodaæ
sk³adniki suche.
• Przed przyrz¹dzeniem w mikserze
nale¿y sch³odziæ gor¹ce ciecze.
• Gdy przyrz¹dzane maj¹ byæ gor¹ce
sk³adniki nale¿y zapewniæ wentylacjê
pojemnika miksera poprzez zdjêcie
pokrywy.
Mikser
• Mikser nadaje siê znakomicie do
siekania mniejszych iloœci artyku³ów
spo¿ywczych, jak orzechy, bu³ka
tarta lub przypraw.
• Sosy, które zwa¿y³y siê, mo¿na
szybko odratowaæ mieszaj¹c je w
mikserze.
• Artyku³y spo¿ywcze, które maj¹ przy
przyrz¹dzane w mikserze, nale¿y
poci¹æ lub po³amaæ na kostki oko³o
2 do 3 cm.
• Zawsze usuwaæ pestki owoców i
koœci z miêsa, poniewa¿ mog¹ one
uszkodziæ nó¿ miksera.
Artyku³y spo¿ywcze
Prêdkoœæ*
Wskazówki
Miksowanie
Koktajl mleczny
5 – 10
U¿yæ sch³odzonego mleka
Siekanie
Orzechy, czekolada,
czosnek, zio³a
Bu³ka tarta
Bu³ki, keksy, tosty
Rozbijanie
lodu
Przygotowywaæ tylko 1/2 fili¿anki
impulsowanie na raz, aby produkty zosta³y posiekane
na drobno
5 – 10
Przed przyrz¹dzeniem lekko pokruszyæ
impulsowanie
Dodaæ 1/4 fili¿anki wody.
Wcisn¹æ przycisk impulsowania
3–4 razy
Emulgowanie
Dressing do sa³atki
7 – 10
Dobrze wymieszaæ.
Olej mo¿e byæ dodawany podczas
mieszania przez otwór wrzutowy.
Mieszanie
Ciasta w proszku,
ciasto do naleœników
1
Dobrze zmieszaæ sk³adniki,
nie ubijaæ zbyt d³ugo
Ucieranie do
puree
Zupy, warzywa, owoce
3 – 10
Mieszaæ, a¿ mieszanka zgêstnieje
*Pracê rozpoczynaæ ni¿szymi prêdkoœciami i nastêpnie przechodziæ na wy¿sze.
91
o
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Siekanie
Dla uzyskania równomiernego
wyniku nale¿y przyrz¹dzaæ w miarê
równej wielkoœci kawa³ki. Przed
przyrz¹dzeniem nale¿y poci¹æ lub
po³amaæ sk³adniki na mo¿liwe równie
kawa³ki.
Zwróciæ uwagê na to, aby nie
przepe³niæ pojemnika.
Miêso mielone
Poci¹æ miêso przed przyrz¹dzeniem
na kostki o wielkoœci ok. 2 cm.
Warzywa
W przypadku przyrz¹dzania warzyw
jak np. cebula, nale¿y je obraæ ze
skórki i poæwiartowaæ.
Miksowanie
Przyrz¹dzana iloœæ zmienia siê
zale¿nie od gêstoœci przyrz¹dzanych
artyku³ów spo¿ywczych.
Dodawanie sk³adników
Przed przyrz¹dzeniem dodaæ do
miski uniwersalnej suche sk³adniki
jak np. m¹ka. Sk³adniki nie musz¹
byæ mieszane przez przyrz¹dzeniem
w robocie.
Sk³adniki p³ynne mo¿na dodawaæ
podczas przyrz¹dzenia przez otwór
wrzutowy.
Wskazówka: Przy przyrz¹dzaniu
sosów lub sk³adników pó³p³ynnych
konieczne mo¿e byæ co pewien czas
wy³¹czenie urz¹dzenia, otworzenie
pokrywy miski i usuniêcie mieszanki
³opatk¹ do ciasta ze œcian pojemnika
miski uniwersalnej.
92
Praca z tarcz¹ noœn¹
Bardzo wa¿ne jest poprawne
dodawanie artyku³ów spo¿ywczych
przez otwór wrzutowy.
Przygotowane artyku³y spo¿ywcze
mo¿na ewentualnie poci¹æ na
mniejsze kawa³ki, aby pasowa³y one
bez wciskania do otworu
wrzutowego.
Sk³adniki nale¿y wrzucaæ w otwór
wrzutowy mo¿liwie w pozycji
pionowej.
Dociskaæ artyku³y spo¿ywcze
równomiernie za pomoc¹
popychacza. Si³a docisku wp³ywa na
gruboœæ ciêtych artyku³ów.
1
W celu dociskania nale¿y u¿ywaæ
jedynie popychacza. Nigdy nie
wk³adaæ palców do otworu
wrzutowego!
Zbyt silny docisk popychaczem mo¿e
uszkodziæ urz¹dzenie!
3
Pomiêdzy popychaczem a tarcz¹
pozostaj¹ zawsze resztki
nieprzetworzonych produktów.
Œcieranie serów
Sery miêkkie takie jak ementaler czy
mozarella przed tarciem nale¿y
dobrze sch³odziæ.
Sery twarde takie jak parmezan
nale¿y przetwarzaæ w temperaturze
pokojowej.
Wskazówka: Parmezan nale¿y lekko
dociskaæ popychaczem podczas
tarcia.
o
Przystawki
Artyku³y spo¿ywcze
Maks.
iloϾ
Prêdkoœæ
Wskazówki
Siekanie
Nó¿
metalowy
Warzywa jak np. cebula,
owoce,
œwie¿e zio³a
orzechy, migda³y
czekolada
800 g
800 g
1 pêczek
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Owoce i warzywa powinny
byæ œwie¿e i twarde,
najlepiej mniej wiêcej tej
samej wielkoœci
Siekanie
miêsa
Nó¿
metalowy
Miêso,
filety rybne (bez oœci),
s³onina
500 g
4–6
Wyci¹gn¹æ koœci i
chrz¹stki, pokroiæ w kostki
wielkoœci ok. 2 cm
Bu³ka tarta
Nó¿
metalowy
Suchy chleb, ciastka
125 g
3 lub 4
Przed przetworzeniem
pokruszyæ
Ucieranie
puree
Nó¿
metalowy
Gotowane owoce lub warzywa
do
1,75 l
3 – 10
Podczas przetwarzania
dodaæ ewentualnie
niewielk¹ iloœæ wody
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Lekkie mieszanki ciast, ciasto
naleœnikowe itd.
800 ml
3–7
Rozpocz¹æ na 1 stopniu, w
celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
podwy¿szyæ prêdkoœæ
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Majonez
1l
Impulsowanie lub
3
Nie wy³¹czaæ urz¹dzenia
podczas dodawania oleju
Wyrabiani
e ciasta
Nó¿ z
tworzywa
sztucznego
Ciê¿sze ciasta jak np.
ciasto na chleb lub na pizzê
1–5
Rozpocz¹æ na stopniu 1 w
celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
prze³¹czyæ na wy¿szy
stopieñ
Krojenie
Nó¿ do
krojenia
mniejszy
(nr 1)
Warzywa jak np. ogórki,
cukinia, marchewka, owoce
jak np. jab³ka, pomidory,
miêso, jak np. kie³basa,
salami itp.
800 g
1–2
Wybraæ owoce i warzywa
mniej wiêcej o tej samej
wielkoœci,
Miêso poci¹æ na kawa³ki
pasuj¹ce do otworu
wrzutowego
do
1 kg
1–2
np. do pyz ziemniaczanych
1,5 kg
Œcieranie
Tarka do
ziemniaków
(nr PG1)
Ziemniaki
Krojenie
na paski
Nó¿ do
frytek
(nr 3)
Ziemniaki, marchewka,
pasternak
1 kg
1–2
Œcieranie
Tarka do
serów (nr 4)
Sery typu parmezan
500 g
1–2
Nie naciskaæ zbyt mocno
popychaczem
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Po³amaæ czekoladê na 2-3
kawa³ki
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Bia³ka nie nale¿y ubijaæ
zbyt d³ugo
Tarka do
ucierania na
Œcieranie
grubo,
Blok czekolady,
(drobne
drobne
owoce, np. jabłka warzywa,
lub
kawalki
np. marchewka
grubsze)
(nr 5
lub nr 6)
Ubijanie
Tarcza o
ubijania
Lekkie mieszanki ciast, bia³ko,
œmietana
93
o
Przepisy
Podstawowy przepis na
biszkopt
4
bia³ka
4 ³y¿ek
zimnej wody
200 g
500 g
1 opak.
m¹ki
proszku do pieczenia
250 g
miêkkiej margaryny
lub mas³a
250 g
cukru
cukru
1 opak.
cukru waniliowego
4
¿ó³tka
1 opak.
80 g
m¹ki
1 szczypta soli
80 g
m¹ki ziemniaczanej
1 ³y¿eczka
3
0
0
0
0
0
94
Przepis podstawowy keks
proszku do pieczenia
Wymagane akcesoria:
Miska uniwersalna z tarcz¹ do
ubijania
Do miski wlaæ wodê i bia³ka, ubijaæ
przez oko³o 1 minutê na stopniu 5 do
uzyskania sztywnej masy.
Cukier i cukier waniliowy dodaæ
przez otwór wrzutowy, kontynuowaæ
ubijanie przez ok. 1 minutê do
rozpuszczenia siê cukru.
Dodaæ ¿ó³tko i wymieszaæ je
kilkakrotnie w³¹czaj¹c przycisk
impulsowania.
Wymieszaæ m¹kê, m¹kê
ziemniaczan¹ i proszek do pieczenia,
dodaæ do masy kremowej i krótko
rozmieszaæ.
Ciasto przelaæ do foremki i piec.
cukru waniliowego
4
jajek
150 ml
m¹ki
Wymagane akcesoria:
Miska uniwersalna i nó¿ plastikowy
0 Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski
uniwersalnej w podanej kolejnoœci.
0 Mieszaã skùadniki na stopniu 3 – 4
przez okoùo 1 do 1½ minuty do
momentu uzyskania kremowej i
g³adkiej masy.
3
Jeœli podczas pracy robota ciasta
bêdzie za bardzo wychodzi³o na
zewn¹trz, urz¹dzenie wy³¹czyæ,
otworzyæ pokrywê i ciasto zdrapaæ
³opatk¹ z brzegu i zgarn¹æ je do
œrodka.
0 Przelaæ ciasto do pasuj¹cej formy i
piec.
3
Smak ciasta mo¿na zmieniæ dodaj¹c
ró¿ne dodatki.
Ciasto marmurkowe:
0 Nape³niæ 2/3 foremki ciastem.
Pozosta³e ciasto wymieszaæ z 1 ³y¿k¹
sto³ow¹ kakao, 1 ³y¿k¹ sto³ow¹
mleka i ponownie krótko wymieszaæ
w³¹czaj¹c kilkakrotnie przycisk
impulsowania.
0 Ciemne ciasto wlaæ na jasne ciasto.
Wbiæ w masê widelec i przeci¹gn¹æ
ruchem spiralnym, aby osi¹gn¹æ
efekt „marmuru”.
3
o
Przepis podstawowy na ciasto Przepis podstawowy na ciasto
kruche
dro¿d¿owe
250 g
1 ³y¿eczka
125 g
60 g
1 szczypta
3
0
0
0
0
0
m¹ki
proszku do pieczenia
500 g
40 g
dro¿d¿y (œwie¿ych) lub
jedno opakowanie
dro¿d¿y suchych
80 g
cukru
zimnej margaryna lub
mas³a
cukru
1 szczypta soli
soli
1
jajko
1 ³y¿ka
zimnej wody
Wymagane akcesoria:·
Miska uniwersalna z no¿em
plastikowym
Dodaæ m¹kê, proszek do pieczenia,
sól, cukier do miski uniwersalnej.
Pokroiæ na kawa³ki zimne mas³o i
dodaæ.
Mieszaæ na stopniu 3 – 4 przez
oko³o 1 minutê, dodaæ jajko i zimn¹
wodê przez otwór wrzutowy oraz
dalej mieszaæ do momentu, a¿ z
ciasta wokó³ no¿a utworzy siê kulka.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ je rêcznie.
Przed dalsz¹ obróbk¹ ciasto w³o¿yæ
na oko³o 30 minut do lodówki.
Ciasto rozwa³kowaæ, uformowaæ,
w³o¿yæ do nasmarowanej t³uszczem
blaszki, przyozdobiæ owocami (np.
jab³kami, œliwkami)
m¹ki
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
stopionej margaryny
letniego mleka
Wymagane akcesoria:·
Miska uniwersalna z no¿em
plastikowym
Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski
uniwersalnej w podanej kolejnoœci.
Mieszaã na stopniu 3 – 4 przez
okoùo 1 do 1½ minut, do momentu
utworzenia siæ wokóù noýa kuli
ciasta.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ rêcznie.
Sk³adniki, które nie maj¹ byæ
rozdrobnione np. rodzynki, nale¿y
zagnieœæ rêcznie.
Nastêpnie umieœciæ ciasto w
przykrytej misce w ciep³ym miejscu,
do momentu a¿ powiêkszy o ok. 2
razy swoj¹ objêtoœæ.
Mo¿liwoœci zastosowania:
Wieniec, bu³eczki, ciasta owocowe,
przek³adañce.
Aby uzyskaæ pikantne ciasto, np.
cebulowe, ciasto dro¿d¿owe
przygotowaæ bez cukru.
95
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
822 949 277
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement