Electrolux ASM450 User manual

Electrolux ASM450 User manual
822_949_278 KM400EX.book Seite 1 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Assistent Stand Mixer ASM400 & 450
PAGE
S
N
D
F
I
E
P
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 4
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . 9
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 14
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 19
Instruction book . . . . . . . . . 24
Gebrauchsanweisung . . . . . 29
Mode d’emploi . . . . . . . . . . 34
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 40
Istruzione per l'uso . . . . . . . 45
Instrucciones de uso. . . . . . 50
Instruções de utilização . . . 56
Návod k použití . . . . . . . . . . 62
H
Instrukcja obsługi . . . . . . . . .68
Használati útmutató . . . . . . .74
Návod na obsluhu . . . . . . . .80
Navodilo za uporabo . . . . . .86
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . . .91
Priročnik za navodila . . . . . .96
Instrucţiuni de utilizare . . . .101
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .107
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .112
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .118
Kullanma kılavuzu . . . . . . .124
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .129
822_949_278 KM400EX.book Seite 2 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
B
C
D
A
E
O
F
L
G
N
M
K
H
J
P
1
2
2
3
822_949_278 KM400EX.book Seite 3 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
4
5
6
7
D
C
B
3
822_949_278 KM400EX.book Seite 4 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
s
s Bästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Med hjälp av varningstriangeln och/
eller signalorden (Varning! Se upp!
Obs!) framhävs punkter som är viktiga
för en säker och fungerande användning av apparaten. De ska absolut
beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder mixern.
1
3
2
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Apparatbeskrivning
(bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Utstötarknapp
Strömställare Till/Från
Hastighetsomkopplare
Knapp Pulse
Mixer
Svängknapp
Upplåsningsknapp
Väljaromkopplare för bunkhastighet
Omrörarstativ
Plastbunke (endast Stand Mixer 400)
Visp
Degkrokar
Degskrapa
Bunke i ädelstål med lock
(endast Stand Mixer 450)
Typskylt (undersida stativ och undersida mixer)
1 Säkerhetsföreskrifter
Electrolux -elapparaterna uppfyller
tekniska normer och säkerhetsföreskrifter för elektriska apparater. Följande säkerhetsföreskrifter ska ändå
beaktas noga.
Allmänna säkerhetsanvisningar
• Apparaten får endast anslutas till ett
strömnät med en spänning och frekvens som överensstämmer med data på
typskylten!
• Starta inte apparaten om
– Nätsladden skadats,
– Mixerhuset skadats.
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att slita i nätsladden.
• För undvikande av olycksrisker får en
skadad nätsladd endast bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst
eller annan kvalificerad person.
• Apparaten får repareras endast av kvalificerad fackpersonal. Genom osakkunnig reparation kan allvarliga risker
uppstå. Vid erforderlig reparation ta
kontakt med Electrolux-kundtjänst
eller med fackhandlare.
4
822_949_278 KM400EX.book Seite 5 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
s
• Apparaten far inte hanteras av personer (inklusive barn) som är fysiskt, eller
psykiskt handikappade eller som saknar
erforderlig erfarenhet och kunskap om
de inte blivit undervisade eller instruerade av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Barnsäkerhet
• Lämna inte inkopplad mixer utan uppsikt och var speciellt försiktig om barn
finns i närheten!
• Barn måste passas så att de inte leker
med enheten.
Beakta följande vid användning
av apparaten
• Stöt inte ut arbetsredskapen när apparaten är påkopplad.
• För aldrig in handen eller fingrarna
mot degkrokarna eller vispen. Risk
finns för kroppsskada!
• Starta inte apparaten med våta händer.
• Plastdelarna får inte torkas på eller i
närheten av ett värmeelement.
• Apparaten får inte användas för att
röra färg (lack, polyester osv) - Explosionsrisk!
• Innan underhålls- och rengöringsarbeten utförs skall apparaten frånkopplas
och stickproppen dras ur vägguttaget.
• Apparaten får inte rengöras under rinnande vatten eller i diskvatten.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
Uppställning, anslutning, start
• Arbetsredskapen får endast sättas i
eller tas ur när apparaten kopplats bort
från nätet.
• Med handmixern kan ingredienser i
alla slags kärl bearbetas. Använd helst
medlevererad bunke.
• Koppla på apparaten först sedan
arbetsredskapen placerats i bunken
med ingredienserna. Vänta till redskapen stannat innan du tar mixer ur bunken.
• För inte in hårda föremål (sked, kniv,
visp) eller handen mot roterande redskap. Risk finns för kroppsskada!
• Efter avslutat arbete skall apparaten
frånkopplas och stickproppen dras ur
vägguttaget.
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i
därför avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
5
822_949_278 KM400EX.book Seite 6 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
s
Användning
Med bords-/handmixern kan du röra,
knåda och vispa. Mixern och bunken
drivs av separata motorer och hastigheten för mixern och bunken kan därför ställas in oberoende av varandra.
Det oaktat till- och frånkopplas apparaten endast med en strömställare.
Med några få handgrepp mixern lyftas
bort från stativet för separat användning. För mixern långsamt runt i bunken med ingredienserna.
3
Med degkrokarna (bild 1/M) kan styva
degar bearbetas som t.ex. vete-, mör-,
potatis- och styva rördegar.
Med vispen (bild 1/L) kan lätta degar,
äggvita, vispgrädde, majonnäs, mos
tillredas samt såser och puddingpulver
röras.
• Apparatmodellen Stand Mixer 400 har
en plastbunke.
• Apparatmodellen Stand Mixer 450 har
en bunke i ädelstål med lock.
Driftstart
Så här ställs mixern upp på eller
tas bort från stativet (bild 2)
Innan mixern ställs upp eller tas bort
skall apparaten frånkopplas och stickproppen dras ur vägguttaget!
0 Lägg upp mixern på stativet (de båda
hakarna på stativet griper in i mixern)
och tryck ned för låsning.
0 För borttagning tryck på upplåsningsknappen (bild 1/G) och lyft bort mixern
uppåt.
1
6
Insättning/uttagning av arbetsredskap (bild 3)
Innan arbetsredskapen stöts ut skall
apparaten frånkopplas och stickproppen dras ur vägguttaget!
0 Vispen resp degkrokarna skjuts in i
redskapsfästet på mixerns undre sida
tills de tydligt snäpper fast.
1 De båda degkrokarna har olika form på
skaften. De måste stickas in i rätt redskapsfäste, i annat transporteras degen
upp!
0 Den ena degkroken är försedd med en
liten ring vid skaftets skiva. Denna
degkrok passar endast i motsvarande
redskapsfäste.
Fästet är på apparaten märkt med
symbolen .
1
0 För uttagning grip tag i redskapet med
ena handen och tryck på utstötarknappen (bild 1/A).
Sväng mixern uppåt eller nedåt
(bild 4)
Frånkoppla alltid mixern innan den
svängs uppåt!
0 Tryck på svängknappen (bild 1/F) och
sväng mixern uppåt eller nedåt tills
den snäpper fast.
1
3
På uppsvängd mixer kan redskapen lätt
och bekvämt bytas ut och bunken tas
bort eller sättas upp.
Uppsättning/borttagning av
bunken (bild 5)
0 Lägg upp bunken på styrningen i stativets undre del och lås med en lätt vridning medurs.
0 För borttagning lås upp genom att
vrida bunken moturs.
822_949_278 KM400EX.book Seite 7 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
s
3
Om så behövs, håll med ena hand fast
stativets undre del.
Eftersom mixern inte sitter i centrum
kan ingredienser bekvämt tillföras
under arbetets gång.
Användning av mixern
1
När mixern placerats på stativet och
inkopplats startar bunken automatiskt.
1
Du kan använda apparaten i upp till
10 minuter utan avbrott. Låt apparaten
svalna efter en längre tids användning
utan avbrott (låt svalna 20 minst
minuter efter 10 minuters användning
utan avbrott).
1
Maximimängder: Bearbeta i bunken
högst 1,5 kg fasta ingredienser eller
1,75 l i vätskeform.
Inkoppling av apparaten (bild 6)
0 Med hastighetsomkopplaren (bild 1+6/
C) kan du välja önskad hastighet:
0 Med strömställaren (bild 1+6/B)
– kopplas apparaten till och från,
– regleras motorns varvtal i 5 steg
inom förvalt hastighetsintervall.
0 Så länge knappen Pulse (bild 1+6/D) på
inkopplad apparat hålls nedtryckt
arbetar mixern med högsta hastigheten.
Inställning av bunkens hastighet
(bild 7)
Bunkens hastighet kan ställas in i två
steg.
0 Med väljaromkopplaren för bunkhastighet (bild 1/H) kan bunkens hastighet
ställas in:
I = låg hastighet
II = hög hastighet
Frånkoppling av apparaten
0 Skjut strömställaren (bild 1+6/B) till
läget "0".
– Mixern och bunken frånkopplas.
låga hastigheter eller
höga hastigheter.
Val av rätt inställning
Anvisningarna nedan kan användas som riktlinjer.
Mixerns hastighet
Omkopplare hastighetsintervall (bild 1+6/C)
Strömställare
(bild 1+6/B)
• knåda, blanda:
Starta med 1 eller 2, koppla
sedan upp till 5
• röra ner:
3, 4
• röra:
Starta med 2 eller 3, koppla
sedan upp
• vispa till skum:
4 eller 5
eller knapp
3
(bild 1+6/D)
Starta allt arbete med låg hastighet. Härvid undviks att mjöliga substanser virvlar upp
och att vätskor stänker.
7
822_949_278 KM400EX.book Seite 8 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
s
Plastbunke
(endast Stand Mixer 400)
Bunkens hastighet
Använd steg "II" för vispning av äggvita, grädde och lätta kaksmetar, steg
"I" för styva degar och stora mängder.
Rengör plastbunken i diskvatten.
1
Rengöring och skötsel
3
Förvaring
Avlägsna rester av morots- och rödkålssaft från plastdelar med matolja
innan de sköljs.
Förvara degkrokar och visp i på stativet
uppsatt bunke. Detta skyddar redskapen mot att skadas.
Mixer och bunke
Före rengöring skall stickproppen dras
ut vägguttaget
Se till att vatten inte tränger in i apparaten! Apparaten får inte rengöras
under rinnande vatten eller i diskvatten.
0 Rengör mixern och stativet med en
fuktig trasa.
Tekniska data
1
Tillbehör
Visp och degkrokar
0 Rengör visp och degkrokar med borste
eller trasa under rinnande vatten eller i
diskmaskin!
Bunke i ädelstål (endast
Stand Mixer 450)
0 Ädelstålsbunken kan (utan lock!) rengöras i diskmaskin.
1
8
Locket för ädelstålsbunken får inte
rengöras i diskmaskin.
Om plastbunken skall rengöras i diskmaskin bör den placeras i övre korgen.
Nätspänning: 230 - 240 V
Upptagen effekt: 380 W
Högsta brukstid: 10 minuter
;
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
822_949_278 KM400EX.book Seite 9 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
k
k Kære kunde
Læs venligst denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem.
Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne!
Opbevar venligst brugsanvisningen til
senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.
Med advarselstrekanten og/eller med
signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv
agt!) er henvisninger fremhævet, der er
vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst
ubetinget disse.
0 Dette tegn vejleder dig skridt for skridt
ved betjeningen af apparatet.
1
3
Efter dette tegn får du supplerende
informationer til betjening og praktisk
brug af apparatet.
2
Tips og henvisninger til økonomisk og
miljøvenlig brug af apparatet er kendetegnet med kløverbladet.
Apparatbeskrivelse
(billede 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Udkastningsknap
Tænd/slukkontakt
Hastighedskontakt
Impulsknap
Mikser
Svingeknap
Oplåsningsknap
Valgkontakt røreskålshastighed
Rørestativ
Plastikrøreskål (kun Stand Mixer 400)
Piskeris
Dejkroge
Dejskraber
Ædelstål-røreskål med låg
(kun Stand Mixer 450)
Typeskilt (underside rørestativ og
underside mikser)
1 Sikkerhedshenvisninger
Sikkerheden vedrørende Electroluxelektroapparater svarer til de anerkendte tekniske regler og apparatsikkerhedsloven. Alligevel ser vi os som
producent foranlediget til, at gøre dig
fortrolig med efterfølgende sikkerhedshenvisninger.
Generel sikkerhed
• Apparatet må kun tilsluttes til et
strømnet, hvis spænding og frekvens
stemmer overens med dataene på
typeskiltet!
• Tag aldrig apparatet i brug, hvis
– tilslutningsledningen er beskadiget,
– huset er beskadiget.
• Træk aldrig stikket ud af stikdåsen i tilslutningsledningen.
• Skulle tilslutningsledningen på dette
apparat blive beskadiget, skal den
udskiftes af producenten eller hans
kundeservice eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå risici.
• Reparationer på dette apparat må kun
gennemføres af fagfolk. Gennem usagkyndige reparationer kan der opstå
betydelige risici. Henvend dig i tilfælde
9
822_949_278 KM400EX.book Seite 10 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
k
af reparation til Electrolux-Kundeservicen eller til din specialforhandler.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (inkl. børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller mangel på
erfarenhed eller kendskab med mindre
ovennævnte personer er instrueret af
en person, ansvarlig for deres
sikkerhed, i hvordan man bruger
apparatet sikkert.
Sikkerhed for børn
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn,
og varetag overfor børn en særlig
opsynspligt!
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Tænd kun apparatet når arbejdsværktøjerne befinder sig i røreskålen med
levneds-midlerne der skal bearbejdes.
Vent altid til værktøjerne står stille,
inden du fjerner skålen.
• Hold ingen hårde genstande (skeer,
knive, o.l.) ind i de kørende værktøjer
og grib ikke ind i disse med hænderne.
Der er fare for kvæstelser!
• Efter afslutning af arbejderne skal
apparatet slukkes og stikket skal trækkes ud.
Bortskaffelse
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
2
Udtjent apparat
Hvad du bør være opmærksom
på ved brug af apparatet
• Kast aldrig værktøjerne ud så længe
apparatet kører.
• Grib aldrig med fingrene ind i dejkrogenes hhv. piskerisenes område så
længe apparatet kører. Der er fare for
kvæstelser!
• Tag aldrig apparatet i brug med våde
hænder.
• Plastikdele må ikke tørres på eller i
umiddelbar nærhed af varmelegemer.
• Der må ikke røres farver (lakker, polyester osv.) med apparatet - eksplosionsfare!
• Inden alle rengørings- og plejearbejder
skal apparatet slukkes og stikket trækkes ud.
• Rengør aldrig apparatet under rindende vand eller i opvaskevand.
• Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader der forårsages af ikke-formålsbestemt brug eller forkert betjening.
Opstilling, tilslutning, ibrugtagning
• Arbejdsværktøjerne må kun stikkes i
hhv. tages ud af apparatet når dette er
adskilt fra nettet.
• Håndmikseren kan bearbejde levnedsmidler i ethvet køkkengrej. Det er bedst
at anvende den medleverede røreskål.
10
W
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
822_949_278 KM400EX.book Seite 11 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
k
Betjening
Med stativ-/mikseren kan du røre, ælte
og piske levnedsmidler. Mikser og røreskål bliver drevet af hver sin motor,
Hastigheden på mikser og røreskål kan
indstilles uafhængigt af hinanden. Alligevel tændes og slukkes apparatet med
kun én kontakt.
Du kan også med få greb tage mikseren
af rørestativet og benytte den som
almindelig håndmikser. Før derved
apparatet med rolige kredsformede
bevægelser gennem skålen med levnedsmidlerne.
3
Med dejkrogene (billede 1/M) kan du
bearbejde tunge deje, såsom gær-,
blød-, kartoffel- og tung røredej.
Med piskerisene (billede 1/L) kan man
tilberede lette røredeje, æggehvider,
flødeskum, mayonaiser, puré samt røre
sovse og budding op.
• Apparater af type Stand Mixer 400 er
udstyret med en plastik-røreskål.
• Apparater af type Stand Mixer 450 er
udstyret med en ædelstål-røreskål med
låg.
Ibrugtagning
Påsætning/aftagning af mikseren
på rørestativet (billede 2)
Sluk apparatet og træk stikket ud
inden påsætning eller aftagning af
mikseren!
0 For påsætning sættes mikseren på
rørestativet (de to kroge på rørestativet
griber ind i mikseren) og trykkes ned
for at låse denne fast.
0 For aftagning trykkes oplåsningsknap
(billede 1/G) og mikseren løftes af
opad.
1
Indstikning/udtagning af værktøj
(billede 3)
Sluk apparatet og træk stikket ud
inden udkastning af værktøjerne!
0 Stik piskerisene hhv. dejkrogene så
langt ind i værktøjsoptagelsen på
undersiden af mikseren, at de tydeligt
går i hak.
1 De to dejkroge har forskellige indstikningsformer, og skal stikkes i de tilsvarende værktøjsoptagelser, da dejen ville
blive transporteret opad ved en forveksling!
0 Én dejkrog er udstyret med en ekstra
lille ring ved skiven på skaftet. Denne
dejkrog kan kun stikkes i den tilsvarende værktøjsoptagelse. Dette er på
apparatet kendetegnet med symbol .
1
0 For at tage værktøjerne ud holdes disse
fast med én hånd og udkastningsknap
(billede 1/A) trykkes.
Op- og nedsvingning af mikseren
(billede 4)
Inden mikseren svinges op skal den i
alle tilfælde slukkes!
0 Tryk svingknappen (billede 1/F) og
sving mikseren op hhv. ned, til den går i
hak.
1
3
Når mikseren er svinget op kan man
problemløst skifte værktøjer og røreskålen kan tages af hhv. sættes på.
Påsætning/aftagning af røreskål
(billede 5)
0 Sæt røreskålen på føringen i underdelen og lås den med en let drejning med
uret.
0 For aftagning af røreskålen låse den op
med en let drejning mod uret.
3 Hold derved eventuelt underdelen fast
med den ene hånd.
Fordi mikseren ikke står i midten kan
man uden problemer også tilsætte
ingredienser under driften.
11
822_949_278 KM400EX.book Seite 12 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
k
Arbejde med mikseren
1
Er mikseren sat på rørestativet, bliver
røreskålen også automatisk tændt når
mikseren tændes.
1
Du kan benytte apparatet i indtil
10 minutter uden afbrydelse. Lad apparatet afkøle efter længere tids uafbrudt drift (efter 10 minutter uden afbrydelse, mindst 20 minutter).
1
Maksimale mængder der kan forarbejdes: Forarbejd i røreskålen maksimal
1,5 kg fast hhv. 1,75 l flydende levnedsmidler.
Tænd apparatet (billede 6)
0 Med hastighedsområdekontakten (billede 1+6/C) forvælger du et hastighedsområde:
0 Med tænd/slukkontakten (billede
1+6/B)
– tænder og slukker du apparatet,
– regulerer motorens omdrejningstal i
5 trin indenfor det forvalgte hastighedsområde.
0 Så længe du trykker Impulsknappen
(billede 1+6/D) mens apparatet kører,
arbejder mikseren på højeste hastighed.
Indstilling af røreskålshastighed
(billed 7)
Røreskålens hastighed kan indstilles i
to trin.
0 Du indstiller røreskålens hastighed med
valgkontakten (billede 1/H):
I = lav hastighed
II = høj hastighed
Sluk apparatet
lave hastigheder, eller
0 Skub tænd/slukkontakten (billede
1+6/B) i stilling „0“.
– Mikser og røreskål slukker.
høje hastigheder.
Valg af de rigtige indstillinger
De følgende henvisninger kan du bruge som retningslinjer.
Hastighed mikser
Kontakt
hastighedsområde
(billede 1+6/C)
• ælte, blande:
begynd med 1 eller 2, og
skift så til 5
• vende i:
3, 4
• røre:
begynd med 2 eller 3, og
skift så op
• piske til skum:
4 eller 5
eller knap
3
12
Tænd/slukkontakt
(billede 1+6/B)
(billede 1+6/D)
Begynd alle arbejder på den laveste hastighed. Du undgår således at pulverformede substanser støver og at væsker sprøjter.
822_949_278 KM400EX.book Seite 13 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
k
Opbevaring
Røreskålshastighed
Benyt trin „II“ til piskning af æggehvider, fløde og lette færdigblandinger,
trin „I“ til tunge deje og store mængder.
Opbevar dejkroge og piskeris i den på
rørestativet påsatte rørskål. Så er de
beskyttet mod beskadigelse.
Tekniske data
Rengøring og pleje
3
Rester af gulerøder- og rødkålsaft på
plastikdele fjerner man inden opvask
med spiseolie.
Mikser og rørestativ
Træk stikket ud inden enhver rengøring.
Vær opmærksom på, at der under
ingen omstændigheder må trænge
vand ind i apparatet! Rengør aldrig
apparatet under rindende vand eller i
opvaskevand.
0 Rengør mikser og rørestativ med en
fugtig klud.
1
Net-spænding: 230 - 240 V
Strømforbrug: 380 W
Maksimale driftstid: 10 Minuten
;
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
Tilbehør
Piskeris og dejkroge
0 Rengør piskeris og dejkroge med børste
eller klud under rindende vand eller i
opvaskemaskinen!
Ædelstål-røreskål
(kun Stand Mixer 450)
0 Ædelstål-røreskålen (uden låg!) kan
rengøres i opvaskemaskinen.
1
Låget til ædelstål-røreskålen må ikke
rengøres med opvaskemiddel.
Plastik-røreskål
(kun Stand Mixer 400)
Rengør plastik-røreskålen i opvaskevand.
1
Skal plastik-røreskålen rengøres i opvaske-maskinen, skal den placeres i den
øverste kurv.
13
822_949_278 KM400EX.book Seite 14 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
n
n Kjære kunde,
les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på
bruksanvisningen for senere bruk. Gi
den videre til eventuelle nye eiere av
apparatet.
Varseltrekanten og/eller signalordene
(Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer
punkter som er viktig med tanke på
sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Følg disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening og
praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og råd for
økonomisk og miljøvennlig bruk av
apparatet
Beskrivelse av
apparatet (bilde 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Utkastertast
Av/på-bryter
Bryter hastighetsområde
Pulstast
Mikser
Svingknapp
Opplåsingsknapp
Velgerbryter for rørebollehastighet
Omrørerstativ
Rørebolle i plast (kun Stand Mixer 400)
Visper
Eltekroker
Slikkepott
Rørebolle med lokk i edelstål
(kun Stand Mixer 450)
Typeskilt (underside stativ og
underside mikser)
1 Sikkerhetsregler
Electrolux elektriske apparater tilfredsstiller anerkjente tekniske regelverk og
apparatsikkerhetsloven når det gjelder
sikkerhet. Likevel er det viktig at du
gjør deg kjent med følgende sikkerhetsregler.
Generell sikkerhet
• Apparatet må kun kobles strømtilførsel hvor spenning og frekvens stemmer
med data på typeskiltet!
• Bruk aldri apparatet hvis
– tilkoblingsledningen er skadet,
– kapslingen er skadet.
• Trekk aldri støpslet ut av stikkontakten
etter kabelen.
• Hvis kabelen til dette apparatet blir
skadet, må den byttes av produsenten
eller av kundeservice eller tilsvarende
kvalifisert person for å unngå farer.
• Kun fagfolk må foreta reparasjon av
dette apparatet. Feil reparasjon kan
medføre betydelige farer. Ta kontakt
med Electrolux kundeservice eller din
fagforhandler ved reparasjon.
14
822_949_278 KM400EX.book Seite 15 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
n
• Dette apparatet er ikke beregnet brukt
av personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller mangel på erfaring
eller kunnskap, med mindre de
rettledes og instrueres i bruken av
dette apparatet av en person som har
ansvar for deres sikkerhet.
Sikkerhet for barn
• Pass på at apparatet ikke brukes uten
tilsyn, og vær spesielt forsiktig i forhold til barn!
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med apparatet.
Pass på følgende ved bruk av
apparatet
• Frigjør ikke redskapene mens apparatet
går.
• Grip aldri inn i området rundt eltekrokene eller vispene med fingrene mens
apparatet går. Det er farlig!
• Ta ikke i apparatet med våte hender
mens det går.
• Plastdeler må ikke tørkes i umiddelbar
nærhet av varmeelementer.
• Det er ikke tillatt å blande farger med
apparatet (lakk, polyester osv.) Eksplosjonsfare!
• Slå av apparatet og trekk ut støpslet
før all rengjøring og stell av apparatet.
• Rengjør aldri apparatet under rennende vann eller spylevann.
• Produsenten påtar seg intet ansvar for
eventuelle skader som skyldes feil bruk
eller feil betjening.
Montering, tilkobling,
igangkjøring
• Arbeidsredskapene må kun settes på
eller tas av apparatet når apparatet
ikke er tikoblet strømtilførselen.
• Håndmikseren kan brukes til å bearbeide matvarer i alle typer beholdere.
Bruk helst rørebollen som følger med.
• Slå på apparatet først når arbeidsredskapene befinner seg i bollen sammen
med ingrediensene som skal røres. Vent
alltid til apparatet står stille før du tar
bort bollen.
• Før ikke harde gjenstander (skjeer, kniver, visper) inn i arbeidsredskapen når
den er i gang, og grip ikke inn i redskapen med hånden. Det er farlig!
• Når arbeidet er ferdig, må apparatet
slås av og støpslet tas ut.
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert ovn
W
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Når du ikke skal bruke apparatet ditt
lenger, leveres du det til nærmeste
returmottak eller til din forhandler.
15
822_949_278 KM400EX.book Seite 16 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
n
Bruk
Du kan bruke bord-/håndmikseren til å
røre, elte og vispe næringsmidler. Mikser og rørebolle drives fra en egen
motor, hastigheten til mikseren og
rørebollen kan stilles inn uavhengig av
hverandre. Likevel slår man apparatet
på og av med en bryter.
Det er også enkelt å ta mikseren av stativet, og bruke den som vanlig håndmikser. Beveg mikseren i rolige sirkler
rundt i bollen med ingrediensene.
3
Med eltekrokene (bilde 1/M) kan du
bearbeide tunge deiger, som gjærdeig,
mørdeig, potetdeig og tunge rører.
Med vispene (bilde 1/L) kan du tilberede lette rører, is, fløtekrem, majones,
pureer og røre i sauser og puddingpulver.
• Apparat av typen Stand Mixer 400 er
utstyrt med en rørebolle i plast.
• Apparat av typen Stand Mixer 450 er
utstyrt med en rørebolle med lokk i
edelstål.
Igangkjøring
Montere/demontere mikser og
stativ (bilde 2)
Før man monterer eller demonterer
mikseren må man slå av apparatet og
trekke ut støpslet!
0 For å montere mikseren på stativet
(begge krokene på stativet griper inn i
mikseren) og låse den trykker du ned.
0 For å ta av mikseren trykker du på opplåsingsknappen (bilde 1/G) og løfter av
mikseren oppover.
1
Sette inn/ta ut redskap (bilde 3)
Slå av apparatet og trekk ut støpslet
før du frigjør redskapene!
0 Stikk visper hhv. eltekroker inn på
undersiden av mikseren til du merker
at de går i lås.
1
16
Eltekrokene har forskjellige fester. De
må stikkes inn på riktig plass, da
ombytting vil føre til at det du rører
eltes oppover!
0 En eltekrok er utstyrt med en ekstra
liten ring ved skiven på akslingen.
Denne eltekroken passer bare i et av
hullene.
Dette er merket med symbolet på
apparatet.
1
0 Når du skal ta ut redskapene holder du
apparatet med én hånd og trykker på
utstøtertasten (bilde 1/A).
Sving mikseren oppover/nedover
(bilde 4)
Mikseren må være avslått før du svinger den opp!
0 Trykk på svingknappen (bilde 1/F) og
sving mikseren oppover hhv. nedover,
til den går i lås.
1
3
Når mikseren er svinget opp, er det
enkelt å bytte redskaper og ta av eller
sette på rørebollen.
Sette på/ta av rørebollen
(bilde 5)
0 Sett rørebollen på styringen i stativets
underdel og lås den ved å dreie litt med
urviseren.
0 Drei rørebollen mot urviseren for å ta
av rørebollen.
3 Hold eventuelt stativets underdel fast
med hånden.
Fordi mikseren ikke står midt på, er det
enkelt å tilsette ingredienser.
822_949_278 KM400EX.book Seite 17 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
n
Arbeide med mikseren
1
Når mikseren står på stativet og er slått
på, starter rørebollen automatisk.
1
Du kan bruke apparatet uavbrutt i
10 minutter. Når apparatet har vært
brukt i lengre tid uten avbrudd, må det
avkjøles (etter 10 minutter uten avbrudd må det avkjøles i minimum
20 minutter).
1
Maksimumsmengde som kan bearbeides: I rørebollen kan man bearbeide
maksimum 1,5 kg fast, hhv. 1,75 l flytende ingredienser.
Slå på apparatet (bilde 6)
0 Velg hastighetsområde med hastighetsområdebryteren (bilde 1+6/C):
0 Med av/på-bryteren (bilde 1+6/B)
– slår du apparatet av og på,
– regulerer du apparatets turtall i 5
trinn innenfor det forhåndsvalgte
hastighetsområdet.
0 Når du trykker på pulstasten (bilde
1+6/D) mens apparatet går, arbeider
mikseren med høyeste hastighet.
Stille inn hastigheten til
rørebollen (bilde 7)
Rørebollens hastighet kan stilles inn i
to trinn.
0 Med velgerbryteren for rørebollehastighet (bilde 1/H) stiller du hastigheten
til rørebollen:
I = lav hastighet
II = høy hastighet
Slå av apparatet
lav hastighet, eller
0 Skyv av/på-bryteren (bilde 1+6/B) til
stilling „0“.
– Mikser og rørebolle blir avslått.
høy hastighet.
Velge riktige innstillinger
Følgende informasjon er veiledende.
Hastighet mikser
Bryter
hastighetsområde
(bilde 1+6/C)
Av/på-bryter
(bilde 1+6/B)
• elte, blande:
start med trinn 1 eller 2, gå
deretter over til trinn 5
• bearbeide:
3, 4
• røre:
start med trinn 2 eller 3, gå
deretter over til trinn
• piske til krem:
4 eller 5
eller
3
-tast (bilde 1+6/D)
Start alt arbeid med lav hastighet. På denne måten unngår du at pulveraktige substanser samler seg opp og at væske spruter ut.
17
822_949_278 KM400EX.book Seite 18 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
n
Oppbevaring
Hastighet rørebolle
Bruk trinn „II“ til å vispe eggehvite,
fløte og lette kakeblandinger, trinn „I“
for tung deig og store mengder.
Oppbevar eltekroker og visper i rørebollen som står i stativet. På denne
måten er de beskyttet mot skade.
Tekniske data
Rengjøring og stell
3
Mikser og rørebolle
Trekk ut støpslet før rengjøring.
Pass på at det ikke kommer vann inn i
apparatet! Apparatet må aldri rengjøres under rennende vann eller oppvaskkum.
0 Tørk av mikseren og rørebollen med en
fuktig klut.
1
Tilbehør
Visper og eltekroker
0 Vask visper og eltekroker med børste
eller klut under rennende vann eller i
oppvaskmaskinen!
Rørebolle i edelstål
(kun Stand Mixer 450)
0 Rørebollen i edelstål (uten lokk!) kan
vaskes i oppvaskmaskinen.
1
Lokket på rørebollen i edelstål må ikke
vaskes i oppvaskmaskinen.
Rørebolle i plast
(kun Stand Mixer 400)
Vask rørebollen i plast i oppvaskkummen.
1
18
Nettspenning: 230 - 240 V
Effektforbruk: 380 W
Maksimum driftstid: 10 Minuten
Fjern rester av gulrot- og rødkålsaft på
plastdeler med matolje før skylling.
Hvis du ønsker å vaske rørebollen i
plast i oppvaskmaskinen, må den plasseres i overkurven.
;
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
822_949_278 KM400EX.book Seite 19 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ota ennen kaikkea huomioon tämän
käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla olevat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle
omistajalle.
1.Huomioi varoituskolmio ja/tai varoitussanat (Varoitus!, Varo!, Huomio!), joiden avulla tuodaan esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta
tärkeitä ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti!
0 Tämä merkki ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laiteselostus (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Irrotuspainike
Käynnistyskytkin
Nopeusalueen kytkin
Sykäyspainike
Sekoitin
Kääntöpainike
Vapautuspainike
Sekoituskulhon nopeuden valintakytkin
Sekoitusteline
Muovinen sekoituskulho
(vain Stand Mixer 400)
Vispilät
Taikinakoukut
Taikinakaavin
Jaloteräksinen sekoituskulho kansineen
(vain Stand Mixer 450)
Mallikilpi (sekoitustelineen ja sekoittimen pohjassa)
1 Turvallisuusohjeet
Electrolux-sähkölaitteiden turvallisuus
vastaa tekniikan hyväksyttyjä sääntöjä
ja laiteturvallisuuslakia. Meistä on silti
valmistajana aiheellista tutustuttaa
Sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite saadaan liittää ainoastaan sähkäverkkoon, jonka jännite ja taajuus vastaa mallikipeen merkittyjä tietoja!
• Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos
– verkkojohto on vahingoittunut,
– kotelo on vourioituinut.
• Älä koskaan irrota pistotulppaa pistorasiasta verkkojohdosta vetämällä.
• Jos laitteen verkkojohto on vahingoittunut, tulee vahingon välttämiseksi
verkkojohdon vaihto annettava valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai
vastaavan ammattitaitoisen tehtäväksi.
• Vain ammattihenkilöt saavat korjata
tätä laitetta. Asiattomasta korjauksesta
saattaa syntyä huomattavia vaaroja.
Käänny korjauksissa Electrolux-asiakaspalvelun tai laitteen myyjäliikkeen puoleen.
19
822_949_278 KM400EX.book Seite 20 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
q
• Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt
(mukaan lukien lapset), jotka eivät ole
fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi
jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa
heitä alussa.
Lapsiturvallisuus
• Älä koskaan jätä laitetta käyntiin ilman
valvontaa ja kiinnitä erityistä huomiota
lasten turvallisuuteen!
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
Ota huomioon laitetta
käyttäessäsi
• Älä koskaan irrota tuökaluja koneen
käydessä.
• Älä koskaan tartu sormin taikinakoukkujen tai vispilöiden toiminta-alueeseen. Loukkaantumisvaara!
• Älä koskaan käytä laitetta märillä
käsillä.
• Muoviosia ei saa kuivattaa lämmityslaitteiden päällä tai välittömässä läheisyydessä.
• Laitetta ei saa käyttää maalien (lakan,
polyesterin jne.) sekoitukseen räjähdysvaara!
• Ennen huolto- ja puhdistustöitä on
laite sammutettava ja pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
• Älä koskaan puhdista laitetta juoksevassa vedessä tai tiskivedessä.
• Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka ovat syntyneet asiattoman tai väärän käytön tuloksena.
Kokoaminen, liitäntä,
käyttöönotto
• Työvälineitä saadaan asentaa ja irrottaa vain laitteen ollessa irrotettuna
verkosta.
• Käsivatkaimella voidaan vatkata elintarvikkeita missä vain astiassa. Käytä
mieluiten toimitukseen kuuluvaa kulhoa.
20
• Käynnistä laite vain, työvälineiden
ollessa astiassa, jossa elintarvikkeet tullaan työstämään. Odota työvälineiden
pysähtymistä, ennen kuin poistat
astian.
• Älä pidä kovia esineitä (lusikoita, veitsiä, vispilöitä) lähellä pyöriviä työvälineitä äläkä laita kättäsi astiaan.
Loukkaantumisvaara!
• Työn päätyttyä on kone sammutettava
ja pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
Jätehuolto
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti
kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita
käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata
materiaalimerkinnöistä annettuja
ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
W
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
822_949_278 KM400EX.book Seite 21 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
q
Käyttö:
Pöytä-/käsivatkaimella voit sekoittaa,
alustaa ja vatkata elintarvikkeita.
Sekoitinta ja sekoituskulhoa käyttävät
omat moottorit, sekoittimen ja sekoituskulhon nopeutta voidaan säätää
toisistyaan riippumatta. Tästä huolimatta laite käynnistetään ja pysäytetään samalla kytkimellä.
Voit myös irrottaa sekoittimen sekoitustelineestä muutamalla otteella, ja
käyttää sitä tavallisena vatkaimena. Liikuta tällöin laitetta hiljaa ympyränmuotoisissa radoissa elintarviketta
sisältävässä astiassa.
3
Taikinakoukuilla (kuva 1/M) voit työstää raskaita taikinoita, kuten , hiiva-,
muro-, peruna- ja raskaita sekoitettavia taikinoita.
Vispilöillä (kuva 1/L) voit sekoittaa
kevyitä sekoitettavia taikinoita, munavaahtoa, kermavaahtoa, majoneesia,
sosetta ja vanukasta.
• Stand Mixer 400-malli on varustettu
muovisella sekoituskulholla.
• Stand Mixer 450-malli on varustettu
jaloteräksisellä kannellisella sekoituskulholla.
Käyttöönotto:
Sekoittimen asennus sekoitustelineeseen ja irrotus sekoitustelineestä (kuva 2)
Pysäytä kone ja irrota verkkopistoke
pistorasiasta ennen sekoittimen asennusta ja irrotusta!
0 Asenna sekoitin asettamalla se sekoitustelineeseen (telineen kaksi hakasta
tarttuvat sekoittimeen) ja lukitse se
paikoilleen painamalla alaspäin.
0 Irrota painamalla vapautuspainiketta
(kuva 1/G) ja nostamalla sekoitin irti
ylöspäin.
1
Työkalun kiinnitys/irrotus
(kuva 3)
Pysäytä kone ja irrota verkkopistoke
pistorasiasta ennen työkalun irrotusta!
0 Työnnä vispilät tai taikinakoukut työkalunpitimeen sekoittimen alapuolella
niin syvälle, että ne tuntuvasti lukkiutuvat.
Kahdella
taikinakoukulla on erimuotoi1
set liitinosat. Ne tulee asentaa vastaaviin työkalunpitimiin, koska ne väärin
asennettuina nostaisivat taikinan ylös!
0 Toisessa taikinakoukussa on pieni lisärengas varren levyn vieressä. Tämä
takinakoukku voidaan liittää vain oikeaan työkalunpitimeen.
Tämä on laitteessa merkitty .
1
0 Poista työkalut pitämällä kiinni niistä
toisella kädellä samalla, kun painat
vapautuspainiketta (kuva 1/A).
Käännä sekoitinta ylös/alas
(kuva 4)
Ennen ylöskääntämistä on sekoitin aina
pysäytettävä!
0 Paina kääntöpainiketta (kuva 1/F) ja
käännä sekoitinta ylös tai alas, kunnes
se lukkiutuu kyseiseen asentoon.
1
3
Sekoittimen ollessa ylös käännettynä
voidaan vaivatta vaihtaa työvälineitä
sekä poistaa tai asettaa sekoituskulho.
Sekoituskulhon asettaminen/
poistaminen (kuva 5)
0 Aseta sekoituskulho laitteen alaosan
ohjaimeen ja lukitse kiertämällä sitä
kevyesti myötäpäivään.
0 Vapauta ja poista sekoituskulho kiertämällä sitä vastapäivään.
3 Pidä tarvittaessa kiinni alaostasta toisella kädellä.
Sekoittimen toispuolisen sijoituksen
anasiosta voidaan vaivatta lisätä aineksia sekoituskulhoon myös käytön
aikana.
21
822_949_278 KM400EX.book Seite 22 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
q
Työskentely sekoittimen kanssa
1
Jos sekoitin on asennettu sekoitustelineeseen käynnistyy myös sekoituskulho
automaattisesti sekoitinta käynnistettäessä.
1
Voit käyttää laitetta jopa 10 minuutin
ajan keskeytyksettä. Anna laitteen jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän
käytön jälkeen (10 minuutin käytön jälkeen vähintään 20 minuuttia).
1
Suurimmat sallitut työstettävät
määrät: Työstä sekoituskulhossa korkeintaan 1,5 kg kiinteitä tai 1,75 l
nestemäisiä elintarvikkeita.
Laitteen käynnistys (kuva 6)
0 Nopeusalueen valintakytkimellä (kuva
1+6/C) valitset halutun nopeusalueen:
0 Käynnistyskytkimellä (kuva 1+6/B)
– voit käynnistää ja pysäyttää laitetta,
– säätää moottorin kierrosluvun viidessä portaassa esivalitun nopeusalueen puitteissa.
0 Sekoitin toimii maksiminopeudella,
niin kauan kuin koneen käydessä pidät
sykäyspainiketta (kuva 1+6/D) painettuna.
Sekoituskulhon nopeuden säätö
(kuva 7)
Sekoituskulhon nopeutta voidaan säätää kahdessa portaassa.
0 Sekoituskulhon nopeuden valintakytkimellä (kuva 1/H) asetat sekoituskulhon
nopeuden:
I = alhainen nopeus
II = suuri nopeus
Laitteen pysäytys
alhaiset nopeudet, tai
0 Työnnä käynnistyskytkin (kuva 1+6/B)
asentoon "0".
– Sekoitin ja sekoituskulho pysähtyvät.
suuret nopeudet.
Oikeiden asetusten valinta
Seuraavat ohjeet voivat toimia suuntaa antavina.
Sekoittimen nopeus
nopeusalueiden kytkin
(kuva 1+6/C)
• vaivaaminen, sekoittaminen:
aloita asennosta 1 tai 2,
kytke sitten asentoon 5
• hämmentäminen:
3, 4
• sekoittaminen:
aloita asennosta 2 tai 3,
kytke sitten suuremmalle
• vaahdoksi vatkaaminen:
4 tai 5
tai painike
3
22
käynnistyskytkin
(kuva 1+6/B)
(kuva 1+6/D)
Aloita kaikki työt alhaisella nopeudella. Täten vältät jauhojen pöllähtämisen ja nesteiden
roiskimisen.
822_949_278 KM400EX.book Seite 23 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
q
Sekoituskulhon nopeus
Käytä nopeusporrasta "II" munanvalkuaisen ja kerman vatkaamiseen sekä
kevyeiden kakkutainoiden sekoittamiseen, porrasta "I" raskaille taikinoille ja
suurille määrille.
Muovinen sekoituskulho
(vain Stand Mixer 400)
Puhdista muovinen sekoituskulho tiskivedessä.
1
Puhdistus ja hoito
3
Säilytys
Muoviosiin jääneet porkkanan- ja
punajuurimehujäännökset poistetaan
ruokaöljyllä ennen huuhtelua.
Säilytä taikinakoukut ja vispilät sekoitusteleineeseen asetetussa sekoituskulhossa. Täten suojaat niitä vaurioilta.
Sekoitin ja sekoitusteline
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta
ennen puhdistusta. Ota huomioon,
ettei laitteen sisään missään nimesä
saa päästä vettä! Älä koskaan puhdista
laitetta juoksevassa vedessä tai tiskivedessä.
0 Puhdista sekoitin ja sekoitusteline kostealla liinalla.
Tekniset tiedot
1
Lisälaitteet
Jos tahdot puhdistaa muovisen sekoituskulhon astianpesukoneessa, se on
sijoitettava yläkoriin.
Verkkojännite: 230 - 240 V
Tehontarve: 380 W
Pisin sallittu käyttöaika: 10 minuuttia
;
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
Vispilät ja taikinakoukut
0 Puhdista vispilät ja taikinakoukut harjalla tai liinalla juoksevassa vedessä tai
astianpesukoneessa!
Jaloteräksinen sekoituskulho
(vain Stand Mixer 450)
0 Jaloteräksinen sekoituskulho (ilman
kantta!) voidaan pestä astianpesukoneessa.
1
Jaloteräksisen sekoituskulhon kantta ei
saa pestä astianpesukoneessa.
23
822_949_278 KM400EX.book Seite 24 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
g
g Dear customer,
Please read these operating instructions through carefully.
Above all please follow the safety
instructions on the first few pages of
these operating instructions! Please
keep the operating instructions for
future reference. If applicable pass these
instructions on to the next owner of the
appliance.
With the warning triangle and/or by
means of key words (Danger!, Caution!, Attention!), information is
emphasized which is important for
your safety or the correct functioning
of the appliance. It is essential that this
information is observed.
0 This symbol guides you step by step
through the operating procedure for
your appliance.
1
3
After this symbol you receive supplementary information on the practical
application and use of the appliance.
2
Tips and information about the economical and environmentally friendly
use of the appliance are marked with
the clover.
Description of the
appliance (Figure 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Accessory release button
ON/OFF switch
Speed range selector switch
Pulse button
Mixer
Raise/lower button
Lock release
Mixing bowl speed selector switch
Processor stand
Plastic mixing bowl
(Stand Mixer 400 only)
Whisks
Dough hooks
Dough scraper
Stainless steel mixing bowl with lid
(Stand Mixer 450 only)
Type plate (on bottom of processor
stand and bottom of mixer)
1 Safety instructions
The safety standards of Electrolux electric appliances are in keeping with the
recognised rules of technology and the
law governing the safety of appliances.
Nevertheless as a manufacturer we are
committed to familiarise you with the
following safety instructions:
General safety
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never pick up the appliance if
– the lead is damaged,
– the housing is damaged.
• Never use the lead to pull the plug out
from the socket.
• In order to avoid danger, if the connection lead of this appliance is damaged,
it must be replaced by the manufacturer, its customer service department
or a similarly qualified person.
• Repairs to the appliance may only be
carried out by trained personnel. As a
result of incorrect repairs considerable
dangers for the user may result. Please
24
822_949_278 KM400EX.book Seite 25 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
g
contact the Electrolux customer service
department or your dealer in the event
of repairs being necessary.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Safety of children
• Never leave the appliance unattended
when on and supervise particularly
carefully if young children are around!
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
When using your appliance
• Never release the accessories while the
processor/mixer is running.
• Ensure fingers are kept away from
moving whisks and dough hooks. This
could result in injury!
• Never use the mixer if you have wet
hands.
• Plastic parts may not be placed on or
directly near to heaters.
• Do not use this appliance to stir paints
(lacquers, polyesters etc.) This could
result in an explosion!
• The appliance should be switched off
and unplugged before any cleaning or
maintenance work is done on it.
• Never clean the appliance under running water or submerge it in washingup water.
• The manufacturer is not liable for any
damages which are caused by using the
appliance for any other purpose than
that intended or incorrect use.
Installation, connection and
initial use
• The attachments are only to be
inserted into or removed from the
appliance when it is switched off.
• The hand mixer can be used to mix
food in any suitable bowl. You are
advised, however, to use the supplied
mixing bowls.
• Never switch on the appliance until the
working attachments are in the mixing
bowl with the ingredients to be processed. Always wait until the attachments stop before you remove the
bowl.
• Do not hold any hard objects (e.g. a
spoon, knife or whisk) against the
moving attachments and do not touch
them with your hand. This could
result in injury!
• When you have finished working with
the appliance, switch it off and unplug
it from the electricity supply.
Disposal
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at
the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
W
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
25
822_949_278 KM400EX.book Seite 26 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
g
Operation
You can use the processor/hand mixer
to mix, knead and whisk food. The
mixer and mixing bowl are each driven
separately by their own motors, and
the speeds of the mixer and mixing
bowl can be individually adjusted.
However the mixer/processor has a single ON/OFF switch.
The mixer can be easily removed from
the processor stand in a moment and
used as a standard hand mixer. When
used in this way, move the hand mixer
in a smooth circular motion around the
inside of the bowl containing the
ingredients.
3
The dough hooks (Figure 1/M) are used
for heavy doughs, such as yeast dough,
short crust pastry, potato batters and
cake mixes.
The whisk (Figure 1/L) is suitable for
light cake mixes, egg white, cream,
mayonnaise, purées and for stirring
sauces and dessert powders.
• Stand Mixer 400 models are supplied
with a plastic mixing bowl.
• Stand Mixer 450 models are supplied
with a stainless steel mixing bowl with
lid.
Preparing for use
Inserting/removing accessories
(Figure 3)
Before releasing the accessories, switch
off the mixer and remove the plug
from the mains socket!
0 Push the whisks or dough hooks into
the accessory slots on the underside of
the mixers, until they click into place.
1 The two dough hooks have different
plug shapes and must be pushed into
the correct slots. Insertion the wrong
way round would lead to the dough
being transported upwards!
0 One of the dough hooks has an
additional small ring near the collar
on the shaft. This dough hook will
only fit in the slot for which it
is intended. This is identified by a
symbol.
1
0 To remove the accessories, hold firmly
with one hand, while pressing the
accessory release button (Figure 1/A).
Raising/lowering the mixer
(Figure 4)
Ensure that the mixer is switched off
before raising/lowering!
0 Press the raise/lower button (Figure
1/F) and swing the mixer up or down,
until it clicks in place.
1
3
Fitting the mixer to/removing
from the processor stand
(Figure 2)
Before fitting or removing the mixer,
switch off the processor/mixer and
remove the plug from the mains
socket!
0 To fit, push the mixer on to the processor stand (the two latches on the processor stand engage in the mixer) and
press down to lock.
0 To remove, press the lock release (Figure 1/G) and pull the mixer upwards.
Locating/removing the mixing
bowl (Figure 5)
1
26
With the mixer raised, the accessories
can be easily changed and the mixing
bowl located on the processor stand or
removed.
0 Locate the mixing bowl on the guide
on the base and latch in place by
gently turning clockwise.
0 To remove the mixing bowl, turn anticlockwise to unlatch.
3
It may be necessary to hold the base to
prevent it rotating.
The off-centre position of the mixer
makes it easy to add ingredients while
the processor is in operation.
822_949_278 KM400EX.book Seite 27 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
g
Working with the mixer/
processor
1
When the mixer is attached to the
processor stand, the mixing bowl is
automatically switched on when the
mixer is switched on.
1
The appliance can be used for up to
10 minutes without stopping. It should
be allowed to cool each time following
prolonged, continuous operation (for
at least 20 minutes after using for
10 minutes without stopping).
1
Maximum processing quantities:
Processing in the mixing bowl must not
exceed 1.5 kg solid or 1.75 l liquid
foodstuffs.
Switching the mixer ON
(Figure 6)
0 Select the speed range with the speed
range selector switch (Figure 1+6/C):
low speeds, or
high speeds.
0 The ON/OFF switch (Figure 1+6/B) is
used to:
– switch the mixer ON and OFF,
– control the mixer speed (5 speed settings) in the pre-selected speed
range.
0 As long as the Pulse button (Figure
1+6/D) is pressed and held when the
appliance is in operation, the mixer
operates at its maximum speed.
Selecting the mixing bowl speed
(Figure 7)
The mixing bowl has two speed settings.
0 The mixing bowl speed selector switch
(Figure 1/H) is used to select the mixing
bowl speed:
I = low speed
II = high speed
Switching the mixer OFF
0 Slide the ON/OFF switch (Figure 1+6/B)
to "0".
– The mixer and mixing bowl are
switched off.
Selecting the correct settings
The following notes can be used as a guide.
Mixer speed
Speed range selector switch
(Figure 1+6/C)
ON/OFF switch
(Figure 1+6/B)
• Kneading, Mixing:
start with 1 or 2,
than speed up to 5
• Folding in:
3, 4
• Stirring:
start with 2 or 3,
than speed up
• Whisking, Frothing:
4 or 5
or
3
button (Figure 1+6/D)
Start all types of processing at a low speed. This will avoid powdery foods and liquids
spraying out.
27
822_949_278 KM400EX.book Seite 28 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
g
Storage
Mixing bowl speed
Use speed "II" for whisking egg white,
cream and light cake mixtures. Use
speed "I" for heavy dough and large
quantities.
Store the dough hooks and whisks in
the mixing bowl located on the processor base. This will protect them from
damage.
Cleaning and care
3
Mixer and processor stand
Remove the plug from the mains
socket before cleaning.
Ensure that no water penetrates into
the inside of the appliance! Never
clean the appliance under running
water and never immerse in water.
0 Wipe the mixer and processor stand
with a damp cloth.
1
Accessories
Whisks and dough hooks
0 Clean the whisks and dough hooks
with a brush or a cloth under running
water or in the dishwasher!
Stainless steel mixing bowl
(Stand Mixer 450 only)
0 The stainless steel mixing bowl (not the
lid!) can be washed in the dishwasher.
1
The lid of the stainless steel mixing
bowl must not be washed in the dishwasher.
Plastic mixing bowl
(Stand Mixer 400 only)
Wash the plastic mixing bowl in water
with washing-up liquid.
1
28
Technical data
Residues of carrot and red cabbage
juice can be removed from the plastic
parts with cooking oil before the appliance is cleaned.
If you wish to wash the plastic mixing
bowl in the dishwasher, it must be
placed in the upper basket.
Mains voltage: 230 - 240 V
Power consumption: 380 W
Maximum continuous operating time:
10 minutes
;
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
822_949_278 KM400EX.book Seite 29 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor
allem die Sicherheitshinweise auf den
ersten Seiten dieser Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen
auf. Geben Sie diese an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder durch
Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!,
Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die
Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig
sind. Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des
Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des Gerätes
gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung
(Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Auswurftaste
Ein-/Ausschalter
Schalter Geschwindigkeitsbereich
Taste Pulse
Mixer
Schwenktaste
Entriegelungstaste
Wahlschalter RührschüsselGeschwindigkeit
Rührständer
Kunststoff-Rührschüssel
(nur Stand Mixer 400)
Schlagbesen
Knethaken
Teigschaber
Edelstahl-Rührschüssel mit Deckel
(nur Stand Mixer 450)
Typschild (Unterseite Rührständer und
Unterseite Mixer)
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit von Electrolux-Elektrogeräten entspricht den anerkannten
Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir
uns als Hersteller veranlasst, Sie mit
den nachfolgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen Spannung und Frequenz mit der Angabe auf
dem Typschild übereinstimmt!
• Nehmen Sie das Gerät niemals in
Betrieb, wenn
– die Anschlußleitung beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Den Netzstecker nie an der Anschlußleitung aus der Steckdose ziehen.
• Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine ähnliche qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im
Reparaturfall an den Electrolux-Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.
• Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt,
von Personen (einschließlich Kinder),
die aufgrund Ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind es
sicher zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten, benutzt
oder betrieben zu werden, es sei denn
sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person angewiesen wie das
Gerät sicher zu benutzen ist und
anfäglich von ihr beaufsichtigt.
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen und wahren Sie gegen-
29
822_949_278 KM400EX.book Seite 30 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
d
der Hand hinein. Es besteht Verletzungsgefahr!
• Nach Beendigung der Arbeiten ist das
Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
über Kindern eine besondere
Aufsichtspflicht!
• Kinder müssen beaufsichtigt werden
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
Das sollten Sie beim Betrieb des
Gerätes beachten
• Werfen Sie die Werkzeuge nie bei laufendem Gerät aus.
• Greifen Sie nie bei laufendem Gerät
mit den Fingern in den Bereich der
Teighaken bzw. der Rührbesen. Es
besteht Verletzungsgefahr!
• Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen
Händen in Betrieb.
• Plastikteile dürfen nicht auf oder in
unmittelbarer Nähe von Heizkörpern
getrocknet werden.
• Mit dem Gerät dürfen keine Farben
(Lacke, Polyester usw.) gerührt werden
– Explosionsgefahr!
• Vor allen Reinigungs- und Pflegearbeiten ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
• Reinigen Sie das Gerät nie unter fließendem Wasser oder im Spülwasser.
• Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden.
Aufstellung, Anschluss, Inbetriebnahme
• Die Arbeitswerkzeuge dürfen nur bei
vom Netz getrenntem Gerät eingesteckt bzw. vom Gerät gelöst werden.
• Der Handmixer kann die Lebensmittel
in jedem Gefäß verarbeiten. Verwenden
Sie am besten die mitgelieferte Rührschüssel.
• Das Gerät nur einschalten, wenn sich
die Arbeitswerkzeuge in dem Gefäß mit
den zu verarbeitenden Lebensmitteln
befinden. Warten Sie immer den Stillstand der Werkzeuge ab, bevor Sie das
Gefäß entfernen.
• Halten Sie keine harten Gegenstände
(Löffel, Messer, Quirle) in die laufenden
Werkzeuge und greifen Sie nicht mit
30
Entsorgung
2
Verpackungsmaterial
2
Altgerät
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet,
z. B. >PE<, >PS< etc. Entsorgen Sie die
Verpackungsmaterialien entsprechend
ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
Bedienung
Mit dem Stand-/Handmixer können Sie
Lebensmittel rühren, kneten und schlagen. Mixer und Rührschüssel werden
jeweils von einem eigenen Motor
angetrieben, Geschwindigkeit von
Mixer und Rührschüssel sind unabhängig voneinander einstellbar. Trotzdem
wird das Gerät mit nur einem Schalter
ein- und ausgeschaltet.
Sie können den Mixer auch mit wenigen Handgriffen vom Rührständer
abnehmen und als gewöhnlichen
822_949_278 KM400EX.book Seite 31 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
d
Handmixer benutzen. Führen Sie dabei
das Gerät in ruhigen Kreisen durch das
Gefäß mit den Lebensmitteln.
Mit den Knethaken (Bild 1/M) können
Sie schwere Teige verarbeiten, wie
Hefe-, Mürbe-, Kartoffel- und schwere
Rührteige.
Mit den Schlagbesen (Bild 1/L) lassen
sich leichte Rührteige, Eischnee, Schlagsahne, Mayonnaisen, Pürees zubereiten
und Soßen und Puddingpulver anrühren.
• Geräte vom Typ Stand Mixer 400 sind
mit einer Kunststoff-Rührschüssel ausgestattet.
• Geräte vom Typ Stand Mixer 450 sind
mit einer Edelstahl-Rührschüssel mit
Deckel ausgestattet.
3
Inbetriebnahme
Mixer auf Rührständer aufsetzen/abnehmen (Bild 2)
Vor dem Aufsetzen oder Abnehmen des
Mixers Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!
0 Zum Aufsetzen den Mixer auf den
Rührständer aufsetzen (die beiden
Haken am Rührständer greifen in den
Mixer ein) und zum Verriegeln nach
unten drücken.
0 Zum Abnehmen die Entriegelungstaste
(Bild 1/G) drücken und den Mixer nach
oben abnehmen.
0 Ein Knethaken ist mit einem zusätzlichen kleinen Ring bei der Scheibe am
Schaft ausgestattet. Dieser Knethaken
kann nur in die passende Werkzeugaufnahme gesteckt werden.
Diese ist am Gerät durch das Symbol
gekennzeichnet.
0 Zum Entnehmen die Werkzeuge mit
einer Hand festhalten und Auswurftaste (Bild 1/A) drücken.
Mixer nach oben/nach unten
schwenken (Bild 4)
Vor dem nach oben Schwenken muss
der Mixer auf jeden Fall ausgeschaltet
werden!
0 Schwenktaste (Bild 1/F) drücken und
Mixer nach oben bzw. unten Schwenken, bis er einrastet.
1
3
1
Werkzeug einstecken/entnehmen
(Bild 3)
Vor dem Auswerfen der Werkzeuge Gerät
ausschalten und Netzstecker ziehen!
0 Schlagbesen bzw. Knethaken in Werkzeugaufnahme an der Unterseite des
Mixers soweit einstecken, bis diese
spürbar einrasten.
1
1
Die beiden Knethaken haben unterschiedliche Steckformen. Sie müssen in
die entsprechende Werkzeugaufnahme gesteckt werden, da bei einer
Verwechslung der Teig nach oben
transportiert würde!
Bei nach oben geschwenktem Mixer
können problemlos die Werkzeuge
gewechselt und die Rührschüssel abgenommen bzw. aufgesetzt werden.
Rührschüssel aufsetzen/
abnehmen (Bild 5)
0 Rührschüssel auf die Führung im Unterteil aufsetzen und durch eine leichte
Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln.
0 Zum Abnehmen die Rührschüssel
gegen den Uhrzeigersinn entriegeln.
3 Das Unterteil dabei eventuell mit einer
Hand festhalten.
Durch die aussermittige Stellung des
Mixers können Zutaten mühelos auch
während dem Betrieb zugegeben werden.
Arbeiten mit dem Mixer
1
Ist der Mixer auf dem Rührständer aufgesetzt, wird mit dem Einschalten des
Mixers automatisch auch die Rührschüssel eingeschaltet.
1
Sie können das Gerät bis zu 10 Minuten lang ohne Unterbrechung benutzen. Lassen Sie das Gerät nach einem
längeren, ununterbrochenen Betrieb
31
822_949_278 KM400EX.book Seite 32 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
d
jeweils abkühlen (nach 10 Minuten
ohne Unterbrechung mindestens
20 Minuten).
1
Maximal verarbeitbare Mengen: Verarbeiten Sie in der Rührschüssel maximal 1,5 kg feste bzw. 1,75 l flüssige
Lebensmittel.
Gerät einschalten (Bild 6)
0 Mit dem Schalter Geschwindigkeitsbereich (Bild 1+6/C) wählen Sie den
Geschwindigkeitsbereich vor:
niedrige Geschwindigkeiten, oder
hohe Geschwindigkeiten.
0 Mit dem Ein-/Ausschalter (Bild 1+6/B)
– schalten Sie das Gerät ein und aus,
– regeln Sie in 5 Stufen die Drehzahl
des Motors innerhalb der vorgewählten Geschwindigkeitsbereichs.
0 Solange Sie bei laufendem Gerät die
Taste Pulse (Bild 1+6/D) drücken, arbeitet der Mixer mit der höchsten
Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit der Rührschüssel einstellen (Bild 7)
Die Geschwindigkeit der Rührschüssel
kann in zwei Stufen eingestellt werden.
0 Mit dem Wahlschalter RührschüsselGeschwindigkeit (Bild 1/H) stellen Sie
die Geschwindigkeit der Rührschüssel
ein:
I = niedrige Geschwindigkeit
II = hohe Geschwindigkeit
Gerät ausschalten
0 Den Ein-/Ausschalter (Bild 1+6/B) in
Stellung „0“ schieben.
– Mixer und Rührschüssel werden ausgeschaltet.
Wahl der richtigen Einstellungen
Die folgenden Hinweise können Ihnen als Richtlinie dienen.
Geschwindigkeit Mixer
Schalter
Geschwindigkeitsbereich
(Bild 1+6/C)
• kneten, mischen:
mit 1 oder 2 beginnen, dann
hochschalten auf 5
• unterziehen:
3, 4
• rühren:
mit 2 oder 3 beginnen, dann
hochschalten
• schaumig schlagen:
4 oder 5
oder Taste
3
(Bild 1+6/D)
Beginnen Sie alle Arbeiten mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Sie vermeiden so das
Aufstäuben pulvriger Substanzen und das Verspritzen von Flüssigkeiten.
Geschwindigkeit Rührschüssel
Benutzen Sie Stufe „II“ für das Schlagen von Eiweiß, Sahne und leichten
Kuchenmischungen, Stufe „I“ für
schwere Teige und große Mengen.
32
Ein-/Ausschalter
(Bild 1+6/B)
822_949_278 KM400EX.book Seite 33 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
d
3
Reinigung und Pflege
Aufbewahrung
Rückstände von Karotten- und Rotkrautsäften auf Plastikteilen entfernt
man vor dem Abspülen mit Speiseöl.
Bewahren Sie Knethaken und Schlagbesen in der auf den Rührständer aufgesetzten Rührschüssel auf. So sind sie
vor Beschädigung geschützt.
Technische Daten
Mixer und Rührständer
Vor jedem Reinigen Netzstecker ziehen.
Beachten Sie, dass ins Innere des Gerätes auf keinen Fall Wasser dringen darf!
Gerät niemals unter fließendem Wasser
oder gar im Spülwasser reinigen.
0 Mixer und Rührständer mit feuchtem
Tuch reinigen.
Netzspannung: 230 - 240 V
Leistungsaufnahme: 380 W
Maximale Betriebsdauer: 10 Minuten
1
Zubehör
;
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC
Schlagbesen und Knethaken
0 Schlagbesen und Knethaken mit Bürste
oder Tuch unter fließendem Wasser
oder im Geschirrspüler reinigen!
Edelstahl-Rührschüssel
(nur Stand Mixer 450)
0 Die Edelstahl-Rührschüssel (ohne
Deckel!) kann im Geschirrspüler gereinigt werden.
1
Der Deckel der Edelstahl-Rührschüssel
darf nicht im Geschirrspüler gereinigt
werden.
Kunststoff-Rührschüssel
(nur Stand Mixer 400)
Reinigen Sie die Kunststoff-Rührschüssel im Spülwasser.
1
Soll die Kunststoff-Rührschüssel im
Geschirrspüler gereinigt werden, muss
sie im Oberkorb platziert werden.
33
822_949_278 KM400EX.book Seite 34 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
f
cliente,
f Chère
Cher client,
Veuillez lire soigneusement le présent
mode d'emploi. Observez spécialement
les indications de sécurité figurant en
première page ! Conservez ce mode
d'emploi pour toute référence ultérieure. Et transmettez-le à un éventuel
nouveau propriétaire.
Ce symbole et/ou les mots d’avertissement (Avertissement !,
Prudence !, Attention !) mettent en
évidence des indications importantes
pour votre sécurité ou pour le bon
fonctionnement de l’appareil. A respecter absolument.
0 Ce repère vous guide pas à pas dans la
commande de l’appareil.
1
3
Ce symbole indique la présence d’informations complémentaires sur la commande et l’utilisation pratique de
l’appareil.
2
La feuille de trèfle signalise les conseils
et indications concernant un emploi
économique et écologique de
l’appareil.
Description de
l’appareil (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Touche d'éjection
Touche Marche/Arrêt
Sélecteur de vitesse
Touche pulse
Bras de mixage
Touche de pivotement du bras
Touche de déverrouillage
Sélecteur de vitesse du bol du robot
Socle
Bol du robot en plastique
(seulement sur réf. Stand Mixer 400)
Fouets
Crochets à pétrir
Spatule
Bol du robot en acier inoxydable
avec couvercle (seulement sur réf.
Stand Mixer 450)
Plaque signalétique (sous le socle
et sous le bras)
1 Consignes de sécurité
La sécurité de cet appareil est conforme aux règles et à la législation en
vigueur en matière de sécurité des
appareils. En tant que fabricant, nous
nous voyons obligés de vous familiariser avec les remarques suivantes relatives à la sécurité.
Sécurité générale
• L'appareil ne doit être raccordé qu'à un
réseau électrique dont la tension et la
fréquence correspondent aux indications de la plaque signalétique.
• Ne jamais mettre l'appareil en marche si
– le cordon d'alimentation est endommagé,
– le corps de l'appareil est endommagé.
• Ne jamais retirer la fiche de la prise en
tirant sur le cordon d'alimentation.
• Si le cordon d'alimentation de cet
appareil est endommagé, il devra être
remplacé par le fabricant, son service
après-vente ou une personne qualifiée,
afin d'éviter tout risque. Cette inter-
34
822_949_278 KM400EX.book Seite 35 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
f
vention n'est pas prise en charge par la
garantie.
• Les travaux de réparations d’appareil
électriques ne peuvent être réalisés que
par des spécialistes agréés. D’importants dangers peuvent survenir dans le
cas de réparations incorrectes. Pour
toute réparation, adressez-vous au service-clientèle ou à votre commerçant
spécialisé agréé.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des personnes (notamment
des enfants) présentant des capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience
et de connaissances, sauf sous la supervision d'une personne responsable de
leur sécurité ou si cette personne les a
informées de l'utilisation de l'appareil.
Sécurité des enfants
• Ne laissez jamais fonctionner l'appareil
sans surveillance et soyez particulièrement vigilant en présence d'enfants.
• Les enfants doivent être supervisés afin
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
résultant d'une utilisation non conforme ou d'une fausse manœuvre.
Installation, raccordement,
mise en service
• Les accessoires ne doivent être mis en
place ou enlevés que lorsque l'appareil
est débranché du réseau électrique.
• Le mixer à main permet de préparer des
aliments dans n'importe quel récipient.
Utilisez de préférence le bol fourni.
• Ne mettez l'appareil en marche que
lorsque les accessoires se trouvent dans
le bol avec les aliments à travailler.
• N'introduisez pas d'objets durs (cuillères, couteaux, batteurs) dans le récipient quand les accessoires sont en
marche et n'intervenez par avec la
main. Il y a un risque de blessure !
• Après l'utilisation, arrêter l'appareil et
débrancher le cordon d'alimentation.
Protection de
l’environnement
2
Elimination du matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage sont écologiques et recyclables. Les matières plastiques portent un signe distinctif, par
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminez les
matériaux d’emballage en fonction de
leur signe distinctif dans les conteneurs
prévus à cet effet sur le site de collecte
de votre commune.
2
Appareils usagés
Veuillez respecter les précautions
suivantes en utilisant l'appareil
• N'éjectez jamais les accessoires quand
l'appareil est en marche.
• Ne mettez jamais les doigts près des
crochets à pétrir ou des fouets quand
l'appareil est en fonctionnement. Il y a
un risque de blessure !
• Ne mettez jamais l'appareil en marche
avec les mains mouillées.
• Ne pas faire sécher les pièces en plastique sur des radiateurs ou à proximité
immédiate d'une source de chaleur.
• Ne pas mélanger des peintures avec
l'appareil (vernis, polyester, etc.) Risque d'explosion !
• Avant tous les travaux de nettoyage ou
d'entretien, il faut arrêter l'appareil et
débrancher la prise d'alimentation.
• Ne jamais nettoyer l'appareil à l'eau
courante ou dans de l'eau de vaisselle.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels
W
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du
recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce
produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon,
seraient le résultat d’un traitement
inapproprié des déchets de ce produit.
35
822_949_278 KM400EX.book Seite 36 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
f
Pour obtenir plus de détails sur le
recyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
0 Pour poser le mixer, le placer sur le
socle (les deux crochets du socle
s'engagent dans le mixer) et appuyer
vers le bas pour le verrouiller.
0 Pour l'enlever, appuyer sur la touche de
déverrouillage (figure 1/G) et enlever le
mixer en le tirant vers le haut.
Mettre en place ou enlever les
accessoires (Figure 3)
Utilisation
Le mixer sur socle et à main permet de
mélanger, pétrir et fouetter des aliments. Le mixer et le bol du robot sont
entraînés chacun par leur propre
moteur, les vitesses du mixer et du bol
du robot sont réglables indépendamment l'une de l'autre. Cependant,
l'appareil ne se met en marche et ne
s'arrête qu' avec un seul interrupteur.
Vous pouvez aussi enlever très facilement le mixer du socle et l'utiliser
comme un mixer à main traditionnel.
Faites des mouvements circulaires doux
avec le mixer dans le récipient contenant les aliments.
3
Avec les crochets à pétrir (figure 1/M),
vous pouvez pétrir des pâtes lourdes,
telles que des pâtes levées, des pâtes
brisées, des pâtes à base de pommes de
terre et des pâtes molles lourdes.
Avec les fouets (figure 1/L), vous pouvez pétrir des pâtes molles légères,
monter des blancs en neige, fouetter
de la crème, préparer de la mayonnaise,
des purées et des sauces.
• Les modèles Stand Mixer 400 sont
équipés d'un bol en plastique.
• Les modèles Stand Mixer 450 sont équipés d'un bol en acier inoxydable avec
couvercle.
Mise en marche
Poser ou enlever le mixer sur le
socle (figure 2)
1
36
Avant de poser ou d'enlever le mixer,
arrêter l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation.
Avant d'éjecter les accessoires, arrêter
l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation.
0 Mettre en place les fouets ou les
crochets à pétrir dans l'emplacement
prévu à cet effet dans le mixer jusqu'au
"clic".
1 Les deux crochets à pétrir ont des fixations différentes. Ils doivent être enfoncés dans le logement correspondant.
0 L'un des crochets à pétrir est muni
d'une petite bague supplémentaire sur
le disque de la tige. Ce crochet à pétrir
ne peut être introduit que dans le logement correspondant.
Il est marqué sur l'appareil par le
symbole .
1
0 Pour les enlever, tenir les accessoires
dans une main et presser sur la touche
d'éjection (figure 1/A).
Faire pivoter le mixer vers le
haut ou le bas (figure 4)
Avant de le faire pivoter vers le haut, le
mixer doit absolument être arrêté.
0 Appuyer sur la touche de pivotement
(figure 1/F) et faire pivoter le mixer
vers le haut ou le bas jusqu'au "clic“.
1
3
Quand le mixer est pivoté vers le haut,
vous pouvez changer les accessoires ou
enlever ou poser le bol sans aucun problème.
Poser ou enlever le bol (figure 5)
0 Poser le bol sur le guidage de la partie
inférieure et le verrouiller par un léger
mouvement de rotation dans le sens
des aiguilles d'une montre.
822_949_278 KM400EX.book Seite 37 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
f
0 Pour enlever le bol, le tourner dans le
sens contraire à celui des aiguilles
d'une montre.
3 Au besoin, tenir la partie inférieure
d'une main.
Grâce à la position excentrée du mixer,
on peut également ajouter sans difficulté des ingrédients pendant l'utilisation.
Utiliser le mixer
1
Si le mixer est posé sur le socle, le bol
se mettra en marche automatiquement
à l'enclenchement du mixer.
1
Vous pouvez utiliser l'appareil jusqu'à
10 minutes sans interruption. Après
une utilisation prolongée sans interruption, laissez refroidir l'appareil (au
moins 20 minutes au bout de
10 minutes d'utilisation sans interruption).
1
Quantité maximale pouvant être
travaillée : traiter dans le bol au maximum 1,5 kg d'aliments solides, respectivement 1,75 l d'aliments liquides.
0 Avec la touche Marche-Arrêt
(figures 1+6/B)
– vous mettez en marche ou arrêtez
l'appareil,
– vous contrôlez la vitesse du mixer
(5 niveaux) dans la présélection de la
vitesse (haute ou basse).
0 En maintenant le doigt appuyé sur la
touche pulse (figures 1+6/D) pendant
que l'appareil est en fonctionnement,
le mixer travaillera à sa vitesse maximum.
Régler la vitesse de rotation du
bol (figure 7)
La vitesse de rotation du bol peut se
régler sur deux niveaux.
0 Avec le sélecteur de vitesse du bol
(figure 1/H), vous réglez la vitesse :
I = vitesse basse
II = vitesse haute
Arrêter l'appareil
0 Placer la touche Marche-Arrêt
(figures 1+6/B) en position "0".
– Le mixer et le bol s'arrêtent.
Mise en marche de l'appareil
(figure 6)
0 Avec le sélecteur de vitesse (figures
1+6/C), choisissez la vitesse :
vitesses basses, ou
vitesses hautes.
37
822_949_278 KM400EX.book Seite 38 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
f
Choix des réglages corrects
Les indications suivantes sont des valeurs indicatives.
Vitesse du mixer
Sélecteur de vitesse
(figures 1+6/C)
Interrupteur
(figures 1+6/B)
• pétrir, mélanger :
commencer à 1 ou 2, puis
augmenter jusqu'à 5
• incorporer (ex blancs d'oeufs) :
3, 4
• remuer :
commencer à 2 ou 3, puis
augmenter
• fouetter :
4 ou 5
ou touche
3
(figures 1+6/D)
Commencez tous les travaux à vitesse basse. Vous évitez ainsi d'éjecter des aliments et
des projections des liquides.
Vitesse du bol
Utilisez le niveau "II" pour monter des
blancs en neige, pour la crème et les
pâtes à biscuits légères, le niveau "I"
pour les pâtes lourdes et les grandes
quantités.
Nettoyage et entretien Accessoires
3
Les résidus de jus de carotte ou de
chou rouge peuvent-être enlevés des
pièces en plastique à l'aide d'huile alimentaire. Cette opération doit être
effectuée avant le nettoyage.
Fouets et crochets à pétrir
0 Nettoyer les fouets et les crochets à
pétrir avec une brosse ou un chiffon à
l'eau courante ou dans de l'eau de vaisselle.
Bol en acier inoxydable
(uniquement sur le modèle
Stand Mixer 450)
Mixer et socle
Débrancher le cordon d'alimentation
avant toute opération d'entretien ou
de nettoyage.
Veillez à ce que de l'eau ne puisse en
aucun cas pénétrer dans l'appareil. Ne
jamais nettoyer l'appareil à l'eau courante ou dans de l'eau de vaisselle.
0 Nettoyer le mixer et socle avec un chiffon humide.
1
38
0 Le bol en acier inoxydable (sans le
couvercle !) peut être lavé au lavevaisselle.
1
Le couvercle du bol en acier inoxydable
ne doit pas être lavé au lave-vaisselle.
822_949_278 KM400EX.book Seite 39 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
f
Caractéristiques
techniques
Bol en plastique (uniquement sur
le modèle Stand Mixer 400)
Lavez le bol à l'eau courante avec du
liquide vaisselle.
1
Tension du réseau : 230 - 240 V
Puissance consommée : 380 W
Durée maximale de fonctionnement :
10 minutes
Si vous souhaitez laver le bol en plastique au lave-vaisselle, il faut le placer
dans le panier supérieur.
Rangement
Rangez les crochets à pétrir et les fouets dans le bol posé sur son socle. Ils
seront ainsi protégés.
;
Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E. :
• 2006/95/CE relative a la "basse
tension"
• 89/336/CEE "Directive CEM" y compris les directives de modifications
92/31/CEE et 93/68/CEE
39
822_949_278 KM400EX.book Seite 40 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
l
l Geachte klant
1 Veiligheidsinstructies
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid op de eerste
pagina's van deze gebruiksaanwijzing.
Bewaar het boekje, zodat u nog eens
iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
De veiligheid van dit apparaat voldoet
aan de officiële regels der techniek en
de wet in het kader van veilige apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te
maken.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of
de signaalwoorden (Waarschuwing!
Voorzichtig! Let op!) worden aanwijzingen aangegeven die voor uw veiligheid of voor het functioneren van het
apparaat van belang zijn. Deze dienen
volledig opgevolgd te worden.
0 Dit teken geeft u stapsgewijze informatie bij het bedienen van het apparaat.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een stroomnet waarvan
spanning en frequentie overeenkomen
met de specificatie op het typeplaatje!
• Neem het apparaat nooit in gebruik als
– het aansluitsnoer beschadigd is,
– de ommanteling beschadigd is.
• De stekker nooit aan het aansluitsnoer
uit het stopcontact trekken.
• Als het aansluitsnoer van dit apparaat
beschadigd wordt, moet het door de
fabrikant of de klantendienst van de
fabrikant of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen, om
risico's te voorkomen.
• Reparaties aan dit apparaat mogen
alleen door vakbekwame deskundigen
worden uitgevoerd. Als gevolg van
ondeskundig uitgevoerde reparaties
kan een aanzienlijk gevaar ontstaan.
Neem in het geval van reparaties contact op met de klantenservice of een
door de fabrikant erkende deskundige
vakorganisatie.
• Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke
handicap of met gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij het gebruik van het
apparaat eerst hebben geleerd onder
toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
1
3
Na dit teken volgt verklarende informatie voor de bediening en het praktische gebruik van het apparaat.
2
Tips en informatie voor economisch en
milieubesparend gebruik van het apparaat zijn met een klavertje vier aangegeven.
Beschrijving van het
apparaat (afbeelding 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
40
Uitwerpknop
Aan-/uitschakelaar
Schakelaar snelheidsbereik
Pulsknop
Mixer
Kantelknop
Ontgrendelknop
Keuzeschakelaar mengkomsnelheid
Mengstandaard
Kunststof-mengkom
(alleen Stand Mixer 400)
Garde
Kneedhaken
Deegschraper
Roestvrijstalen mengkom met deksel
(alleen Stand Mixer 450)
Typeplaatje (onderkant mengstandaard en onderkant mixer)
Algemene veiligheid
Veiligheid van kinderen
• Laat het apparaat niet zonder toezicht
lopen en voorkom vooral dat kinderen
letsel oplopen!
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
822_949_278 KM400EX.book Seite 41 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
l
Afvalverwerking
Denk bij het gebruik van het
apparaat aan deze punten
• Werp de gardes of kneedhaken niet uit
terwijl het apparaat loopt.
• Kom nooit met uw vingers in de buurt
van de deeghaken of de gardes wanneer het apparaat loopt. Er bestaat
verwondingsgevaar!
• Zet het apparaat nooit met natte handen in werking.
• Kunststofdelen mogen niet vlak bij
radiators e.d. gedroogd worden.
• Met het apparaat mag geen verf (lak,
polyester, enz.) worden geroerd explosiegevaar!
• Voor alle reinigingswerkzaamheden
moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
• Maak het apparaat nooit onder stromend water of in afwaswater schoon.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die door niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening wordt veroorzaakt.
Opstellen, aansluiten, in gebruik
nemen
• De gardes en haken mogen alleen in
het apparaat worden gestoken of eruit
worden gehaald als de verbinding met
de elektriciteit verbroken is.
• De handmixer kan levensmiddelen in
elke bak of kom verwerken. Het beste
kunt u de bijgeleverde mengkom
gebruiken.
• Schakel het apparaat alleen in wanneer
de haken of gardes in de te verwerken
levensmiddelen gestoken zijn. Wacht
altijd tot het apparaat stilstaat voordat
u de mengkom verwijdert.
• Houd geen harde voorwerpen (lepel,
mes, garde) tegen de lopende haken of
gardes en kom er niet met uw handen
aan. Er bestaat verwondingsgevaar!
• Na afloop van het werken met het
apparaat moet het uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
2
Verpakkingsmateriaal
2
Oud apparaat verwijderen
De verpakkingsmaterialen zijn niet
schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<,
enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke
inzamelplaatsen in de daarvoor
bestemde containers.
W
Het symbool
op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Bediening
Met de stand-/handmixer kunt u
levensmiddelen roeren, kneden en
kloppen. Mixer en mengkom worden
elk door een eigen motor aangedreven,
de snelheid van mixer en mengkom
kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. Toch wordt het apparaat
met maar één schakelaar in- en uitgeschakeld.
U kunt de mixer ook met een paar
handgrepen van de mengstandaard
halen en als normale handmixer
gebruiken. Beweeg het apparaat daar-
41
822_949_278 KM400EX.book Seite 42 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
l
bij in rustige kringen door de kom of
bak met levensmiddelen.
Met de kneedhaken (afbeelding 1/M)
kunt u zware deegsoorten bewerken,
zoals gist-, zandtaart- of aardappeldeeg en zwaar roerdeeg.
Met de gardes (afbeelding 1/l) kunt u
lichte soorten roerdeeg, eiwit, slagroom, mayonaise en puree maken en
sausen en puddingpoeder roeren.
• Apparaten van het type Stand Mixer 400
hebben een mengkom van kunststof.
• Apparaten van het type Stand Mixer 450
hebben een mengkom van roestvrij staal
met een deksel.
3
Ingebruikneming
Mixer op mengstandaard zetten
of eraf nemen (afbeelding 2)
Voor het aanbrengen of verwijderen
van de mixer het apparaat uitschakelen
en de stekker uit het stopcontact trekken!
0 Om de mixer te bevestigen plaatst u
hem op de mengstandaard (de twee
haken aan de mengstandaard grijpen
in de mixer) en drukt u hem omlaag
om hem te vergrendelen.
0 Om de mixer eraf te halen drukt u op
de ontgrendelknop (afbeelding 1/G) en
trekt u de mixer omhoog.
0 Eén kneedhaak is bij de schijf aan de
schacht voorzien van een extra ringetje. Deze kneedhaak kan alleen in de
bijpassende opening worden gestoken.
Deze is op het apparaat met het symbool aangegeven.
0 Om de haken of gardes te verwijderen
houd u ze met één hand vast en drukt
u op de uitwerpknop (afbeelding 1/A).
Mixer omhoog/omlaag klappen
(afbeelding 4)
Vóór het omhoog klappen moet de
mixer in ieder geval uitgeschakeld
worden!
0 Op kantelknop (afbeelding 1/F) drukken en mixer omhoog of omlaag klappen tot hij vastklikt.
1
3
1
Mengkom aanbrengen/verwijderen (afbeelding 5)
0 Mengkom op de geleiding in het
onderstuk zetten en vergrendelen door
hem iets tegen de klok in te draaien.
0 Om de mengkom te verwijderen ontgrendelt u hem met de klok mee.
3
Garde/haak insteken/verwijderen (afbeelding 3)
Vóór het uitwerpen van gardes of
haken apparaat uitschakelen en stekker
uit het stopcontact trekken!
0 Gardes of kneedhaken zo ver in de
openingen aan de onderkant van de
mixer steken dat ze hoorbaar vastklikken.
De
twee kneedhaken hebben een ver1
schillende insteekvorm. Ze moeten in
de overeenkomstige opening worden
gestoken, anders wordt het deeg
omhoog getransporteerd!
1
42
Als de mixer omhoog geklapt is, kunnen de haken of gardes probleemloos
gewisseld worden en kan de mengkom
verwijderd of aangebracht worden.
Houd het onderstuk daarbij eventueel
met één hand vast.
Dankzij de acentrale stand van de
mixer kunnen ingrediënten moeiteloos
ook tijdens het werken toegevoegd
worden.
Werken met de mixer
1
Als de mixer op de mengstandaard is
gezet, wordt bij het inschakelen van de
mixer automatisch ook de mengkom
ingeschakeld.
1
U kunt het apparaat 10 minuten lang
ononderbroken gebruiken. Laat het
apparaat na langdurig ononderbroken
gebruik afkoelen (na 10 minuten zonder
onderbreking minstens 20 minuten).
822_949_278 KM400EX.book Seite 43 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
l
1
Maximaal verwerkbare hoeveelheden:
verwerk in de mengkom maximaal
1,5 kg vaste of 1,75 l vloeibare ingrediënten.
Apparaat inschakelen
(afbeelding 6)
0 Zolang u, terwijl het apparaat loopt, de
pulsknop (afbeelding 1+6/D) ingedrukt
houdt, werkt de mixer op de hoogste
snelheid.
Snelheid van de mengkom instellen (afbeelding 7)
0 Met de schakelaar voor het snelheidsbereik (afbeelding 1+6/C) kiest u het
snelheidsbereik:
lage snelheden
hoge snelheden.
0 Met de aan-/uitschakelaar (afbeelding
1+6/B)
– schakelt u het apparaat in en uit,
– regelt u in 5 niveaus het toerental
van de motor binnen het gekozen
snelheidsbereik.
De snelheid van de mengkom kan op
twee standen worden ingesteld.
0 Met de keuzeschakelaar voor de snelheid van de mengkom (afbeelding 1/H)
stelt u de snelheid van de mengkom in:
I = lage snelheid
II = hoge snelheid
Apparaat uitschakelen
0 Schuif de aan-/uitschakelaar (afbeelding 1+6/B) in de stand 0.
– Mixer en mengkom worden uitgeschakeld.
Het kiezen van de juiste instellingen
De volgende aanwijzingen kunnen als richtlijn dienen.
Snelheid mixer
Schakelaar snelheidsbereik
(afbeelding 1+6/C)
Aan-/uitschakelaar
(afbeelding 1+6/B)
• Kneden, mengen:
Met 1 of 2 beginnen, dan
omhoog schakelen naar 5
• Voorzichtig mengen:
3, 4
• Roeren:
Met 2 of 3 beginnen, dan
omhoog schakelen
• Schuimig kloppen:
4 of 5
of toets
3
(afbeelding 1+6/D)
Begin elk karwei met een lage snelheid. Zo voorkomt u dat poederige stoffen stuiven en
dat vloeistoffen spatten..
Snelheid mengkom
Gebruik niveau II om eiwit, slagroom
en lichte taartmengsels te kloppen,
niveau I voor zware deegsoorten en
grote hoeveelheden.
43
822_949_278 KM400EX.book Seite 44 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
l
3
Reiniging en verzorging
Opbergen
Resten van wortel- en rodekoolsap op
plastic onderdelen verwijdert u voor
het afspoelen met slaolie.
Bewaar kneedhaken en gardes in de op
de mengstandaard geplaatste mengkom. Zo zijn ze tegen beschadiging
beschermd.
Technische gegevens
Mixer en mengstandaard
Voor alle reinigingswerkzaamheden
moet de stekker uit het stopcontact
getrokken worden.
Let erop dat er in geen geval water in
het apparaat mag komen! Reinig het
apparaat nooit onder stromend water
of zelfs in afwaswater.
0 Mixer en mengstandaard met een
vochtige doek schoonmaken.
Netspanning: 230 - 240 V
Opgenomen vermogen: 380 W
Maximale gebruiksduur: 10 Minuten
1
Accessoires
Gardes en kneedhaken
0 Maak gardes en kneedhaken met borstel of doek onder stromend water of
in de vaatwasser schoon!
Roestvrijstalen mengkom
(alleen Stand Mixer 450)
0 De roestvrijstalen mengkom (zonder
deksel!) kan in de vaatwasser worden
afgewassen.
1
De deksel van de roestvrijstalen mengkom mag niet in de vaatwasser worden
afgewassen.
Kunststof- mengkom
(alleen Stand Mixer 400)
Was de kunststof-mengkom in afwaswater af.
1
44
Als de kunststof-mengkom in de vaatwasser moet worden afgewassen, moet
hij in het bovenste rek worden
geplaatst.
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
• EMC-richtlijn 89/336/EEC met toevoeging 92/31/EEC en 93/68/EEC
822_949_278 KM400EX.book Seite 45 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
i
i Gentile Cliente
1 Avvertenze di sicurezza
La preghiamo di leggere attentamente
le presenti istruzioni per l’uso, osservando in particolare le avvertenze di sicurezza riportate nelle prime pagine! Si
prega inoltre di conservare le presenti
istruzioni per l’uso per consultarle in seguito e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell’apparecchio.
La sicurezza di questo apparecchio è
conforme alle regole riconosciute della
tecnica e alla legge sulla sicurezza degli
apparecchi. Nonostante ciò, quale produttore siamo tenuti ad informarla
riguardo le avvertenze sulla sicurezza
successivamente riportate.
Con il triangolo d'avvertimento e/o con
gli avvertimenti (Avvertimento!, Prudenza!, Attenzione!) sono state evidenziate indicazioni, importanti per la
sua sicurezza o per la funzionalità
dell'apparecchio. Si prega di osservarle
rigorosamente.
0 Questa sigla l'accompagna passo dopo
passo durante l'uso dell'apparecchio.
• L'apparecchio può essere collegato solo
ad una rete elettrica, la cui tensione e
frequenza corrispondono alle indicazioni riportate sulla targhetta delle
caratteristiche!
• Mai mettere in esercizio l'apparecchio
quando:
– il cordone d'alimentazione è danneggiato,
– l'involucro è danneggiato.
• Mai estrarre la spina dalla presa tirando
dal cordone di alimentazione.
• Quando il cordone di alimentazione
dell'apparecchio è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore o dal
suo servizio dopo vendita o da una persona adeguatamente qualificata, per
evitare pericoli.
• Le riparazioni su questo apparecchio
devono essere eseguite solo da tecnici
specializzati. Le riparazioni non eseguite correttamente possono comportare gravi pericoli. In caso di riparazione rivolgersi al servizio assistenza o
al rivenditore di fiducia autorizzato.
• Questo apparecchio non deve essere
utilizzato da persone (inclusi i bambini)
con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali o senza esperienza e conoscenza, a meno che che le stesse non
siano state seguite nella fase iniziale
dell'uso dell'apparecchio o non
abbiano avuto istruzioni adeguate
sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
1
3
Presso questa sigla si ottengono informazioni complementari relative ai
comandi e all'uso pratico dell'apparecchio.
2
Con il quadrifoglio si distinguono i
consigli e le osservazioni adatte
all'impiego economico ed ecologico
dell'apparecchio.
Descrizione dell'apparecchio (Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Tasto d'espulsione
Interruttore ins/dis
Interruttore campo di velocità
Tasto pulse
Mixer
Tasto di rotazione
Tasto di sbloccaggio
Commutatore velocità vaso da lavoro
Supporto del frullino
Vaso da lavoro in materiale sintetico
(solo Stand Mixer 400)
Frusta
Gancio da impasto
Spatola da impasto
Vaso da lavoro in acciaio inossidabile
con coperchio (solo Stand Mixer 450)
Targhetta delle caratteristiche (lato
inferiore supporto del frullino e lato
inferiore mixer)
Sicurezza in generale
Sicurezza dei bambini
• Mai far funzionare l'apparecchio incustodito e nei confronti dei bambini
45
822_949_278 KM400EX.book Seite 46 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
i
attenersi sempre ad un particolare
obbligo di sorveglianza!
• Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
Durante l'esercizio dell'apparecchio attenersi alle seguenti
regole
• Mai togliere gli utensili quando l'apparecchio è in funzione.
• Quando l'apparecchio è in funzione,
mai avvicinare le dita alla zona del
gancio da impasto rispettiv. della frusta. Esiste il pericolo di ferirsi!
• Mai mettere l'apparecchio in esercizio
con le mani bagnate.
• Le parti di plastica non devono mai
essere asciugate nelle immediate vicinanze di radiatori.
• Non è permesso usare l'apparecchio per
miscelare colori (vernici, poliestere,
ecc.) - pericolo d'esplosione!
• Prima di procedere a qualsiasi lavoro di
pulizia e di cura, l'apparecchio deve
essere spento e la spina di collegamento alla rete sfilata.
• Mai pulire l'apparecchio sotto l'acqua
corrente o nell'acqua di risciacquo.
• Il produttore non risponde per eventuali danni causati da un uso non conforme allo scopo o sbagliato.
Collocazione, collegamento,
messa in esercizio
• Gli utensili da lavoro possono essere
innestati rispettiv. tolti dall'apparecchio solo quando questo è staccato
dalla rete elettrica.
• Il mixer manuale permette la lavorazione degli alimenti in qualsiasi contenitore. Usare preferibilmente il vaso da
lavoro contenuto nella fornitura.
• Accendere l'apparecchio solo dopo
avere messo gli utensili da lavoro nel
contenitore contenete gli alimenti da
lavorare. Attendere sempre che gli
utensili si fermino, prima di rimuovere
il contenitore.
• Non avvicinare oggetti duri (cucchiai,
coltelli, frullini) agli utensili in movi-
46
mento e non mettervi dentro le mani.
Esiste il pericolo di ferirsi!
• Dopo terminati i lavori, l'apparecchio
deve essere spento e la spina di collegamento alla rete staccata.
Smaltimento
2 Materiale di imballaggio
I materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Gli elementi in materiale plastico sono contrassegnati ad es.
>PE< (polietilene), >PS< (polistirolo
espanso), ecc. Smaltire i materiali di
imballaggio a seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi contenitori sistemati presso le discariche
comunali.
2 Vecchio elettrodomestico
W
Il simbolo
sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto non
deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere
portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze
negative, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate
sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Uso
Il frullino/mixer manuale permette di
mescolare, impastare e battere gli alimenti. Mixer e vaso da lavoro vengono
messi in movimento ognuno da un
motore proprio. Le velocità del mixer e
del vaso da lavoro sono regolabili indipendentemente l'una dall'altra. Ciononostante l'apparecchio si accende e si
spegne con un unico interruttore.
822_949_278 KM400EX.book Seite 47 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
i
Il mixer può essere tolto facilmente dal
supporto del frullino e usato come
semplice mixer manuale. In tal caso
guidare l'apparecchio, con lenti movimenti circolari, nel contenitore con gli
alimenti.
Il gancio da impasto (figura 1/M) permette di lavorare paste pesanti, quali
pasta lievitata, pasta frolla, pasta di
patate e pesanti paste per dolci.
La frusta (figura 1/L) permette di preparare pasta frolla soffice, montare la
chiara d'uovo, panna, preparare maionese e purè e mescolare salse e budini.
• Gli apparecchi del tipo Stand Mixer 400
sono provvisti di vaso da lavoro in
materiale sintetico.
• Gli apparecchi del tipo Stand Mixer 450
sono provvisti di vaso da lavoro in
acciaio inossidabile con coperchio.
3
Messa in esercizio
trario la pasta verrebbe trasportata
verso l'alto!
0 Un gancio da impasto dispone di un
piccolo anello supplementare presso il
disco dello stelo. Questo gancio da
impasto può essere infilato solo nel
rispettivo portautensili.
Presso l'apparecchio questo è contrassegnato con il simbolo .
0 Per togliere gli utensili tenerli fermi
con una mano e premere il tasto
d'espulsione (figura 1/A).
Ruotare il mixer verso l'alto/il
basso (figura 4)
Prima di ruotarlo verso l'alto, spegnere
in ogni caso il mixer!
0 Premere il tasto di rotazione (figura
1/F) e far ruotare il mixer verso l'alto
rispettiv. verso il basso, fino
all'aggancio.
1
3
Applicare/staccare il mixer al/dal
supporto del frullino (figura 2)
Prima di applicare o togliere il mixer,
spegnere l'apparecchio e staccare la
spina dalla rete elettrica!
0 Per applicare il mixer al supporto del
frullino (i due ganci del supporto
agganciano all'interno del mixer) e per
bloccarlo, premerlo verso il basso.
0 Per staccarlo premere sul tasto di
sbloccaggio (figura 1/G) e togliere il
mixer sfilandolo verso l'alto.
1
Inserire/togliere l'utensile
(figura 3)
Prima di togliere gli utensili, spegnere
l'apparecchio e staccare la spina dalla
rete elettrica!
0 Infilare la frusta rispettiv. il gancio da
impasto nel portautensili sul lato inferiore del mixer fino al loro aggancio
percettibile.
1 I due ganci da impasto dispongono di
differenti innesti. Devono essere infilati
nei rispettivi portautensili, in caso con-
1
Il mixer ruotato verso l'alto permette di
sostituire senza problemi gli utensili e
di togliere rispettiv. applicare il vaso da
lavoro.
Applicare/togliere il vaso da
lavoro (figura 5)
0 Appoggiare il vaso da lavoro sulla
guida nella parte inferiore e bloccarlo
eseguendo una piccola rotazione in
senso orario.
0 Per togliere il vaso da lavoro sbloccarlo
girandolo in senso antiorario.
3 Eventualmente tenere ferma con una
mano la parte inferiore.
La posizione scentrata del mixer permette di aggiungere facilmente gli
ingredienti anche durante il funzionamento.
Lavorare con il mixer
1
Quando il mixer è applicato al supporto del frullino, accendendo il mixer
si accende automaticamente anche il
vaso da lavoro.
47
822_949_278 KM400EX.book Seite 48 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
i
1
1
L'apparecchio può essere utilizzato
ininterrottamente fino a 10 minuti.
Dopo un lungo esercizio ininterrotto
dell'apparecchio, lasciarlo raffreddare
(dopo 10 minuti ininterrotti, per
minimo 20 minuti).
Quantitativi massimi lavorabili: nel
vaso da lavoro preparare al massimo
1,5 kg di alimenti solidi rispettiv. 1,75 l
di alimenti liquidi.
Accendere l'apparecchio
(figura 6)
0 Con l'interruttore del campo di velocità
(figura 1+6/C), selezionare la velocità:
velocità basse, oppure
velocità alte.
0 Con l'interruttore ins/dis (figura 1+6/B)
– si accende e si spegne l'apparecchio,
– regolare il regime del motore a 5
stadi all'interno del campo di velocità preselezionato.
0 Fintanto si tiene premuto il tasto Pulse
(figura 1+6/D) mentre l'apparecchio è
in funzione, il mixer lavora alla velocità
massima.
Regolare la velocità del vaso da
lavoro (figura 7)
La velocità del vaso da lavoro può
essere regolata a due stadi.
0 Con il commutatore della velocità del
vaso da lavoro (figura 1/H), regolare la
velocità del vaso da lavoro:
I = velocità bassa
II = velocità alta
Spegnere l'apparecchio
0 Spostare l'interruttore ins/dis (figura
1+6/B) sulla posizione "0".
– Il mixer e il vaso da lavoro si spengono.
Scelta delle giuste regolazioni
Le seguenti indicazioni possono servire da criteri di massima.
Velocità mixer
Interruttore campo di velocità Interruttore ins/dis
(figura 1+6/C)
(figura 1+6/B)
• impastare, miscelare:
iniziare con 1 o 2, poi
aumentare fino a 5
• mischiare:
3, 4
• mescolare:
iniziare con 2 o 3, poi
aumentare
• montare a schiuma:
4o5
oppure tasto
3
Iniziare tutti i lavori scegliendo una velocità bassa. Si evita così di sollevare in aria
sostanze polverose e di spruzzare i liquidi.
Velocità vaso da lavoro
Utilizzare lo stadio "II" per montare la
chiara d'uovo, panna e soffici paste da
torte, lo stadio "I" per paste pesanti e
grandi quantitativi.
48
(figura 1+6/D)
822_949_278 KM400EX.book Seite 49 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
i
3
Pulizia e cura
Conservazione
I residui di carote e succhi di cavolo
rosso sulle parti di plastica si tolgono
preferibilmente con olio commestibile
prima del risciacquo.
Conservare gancio da impasto e frusta
nel vaso da lavoro applicato nel supporto del frullino. Così sono protetti
dal danneggiamento.
Dati tecnici
Mixer e supporto del frullino
1 Prima di ogni pulizia staccare la spina
dalla rete.
Fare attenzione che l'acqua non penetri in nessun caso all'interno dell'apparecchio. Mai pulire l'apparecchio sotto
l'acqua corrente o addirittura
nell'acqua di risciacquo.
0 Pulire il mixer e il supporto del frullino
usando un panno umido.
Tensione di rete: 230 - 240 V
Potenza assorbita: 380 W
Durata d'esercizio
massima: 10 minuti
;
Questa apparecchiatura è conforme
alle seguenti Direttive CE:
• Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
• Direttiva EMC 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e
93/68/EEC
Accessori
Frusta e gancio da impasto
0 Pulire frusta e gancio da impasto con
una spazzola o un panno sotto l'acqua
corrente oppure nella lavastoviglie!
Vaso da lavoro in acciaio inossidabile (solo Stand Mixer 450)
0 Il vaso da lavoro in acciaio inossidabile
(senza il coperchio!) può essere lavato
nella lavastoviglie.
1
Non è permesso lavare il coperchio del
vaso da lavoro in acciaio inossidabile
nella lavastoviglie.
Vaso da lavoro in materiale sintetico (solo Stand Mixer 400)
Pulire il vaso da lavoro in materiale sintetico nell'acqua da risciacquo.
1
Quando si intende lavare il vaso da
lavoro in materiale sintetico nella lavastoviglie, allora piazzarlo nel cestello
superiore.
49
822_949_278 KM400EX.book Seite 50 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
e
e Estimado/a cliente:
Lea detenida y completamente las instrucciones de uso. En especial, observe
las normas de seguridad incluidas en
las primeras páginas de estas instrucciones de uso. Conserve las instrucciones de uso para realiza consultas en el
futuro. Asimismo, proporcione estas instrucciones a otros posibles usuarios del
aparato.
El triángulo de alerta y/o las palabras
(¡Advertencia!, ¡Cuidado!, ¡Atención)
sirven para destacar indicaciones
importantes para su seguridad o para
el normal funcionamiento de la
máquina. Sígalas sin falta.
0 Este indicativo le conducirá paso a
paso por el manejo del electrodoméstico.
1
3
2
Después de este indicativo recibirá
usted información complementaria
sobre el manejo y la aplicación práctica
de la máquina.
La hoja de trébol se aplica para destacar consejos e indicaciones útiles para
trabajar con esta máquina de forma
ahorrativa y ecológica.
Descripción del aparato
(Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Botón de expulsión
Interruptor de conexión / desconexión
Selector de velocidad
Tecla "Pulse"
Batidora
Tecla de basculación del brazo
Tecla de desbloqueo
Selector velocidad del recipiente
Soporte
Recipiente de plástico
(sólo Stand Mixer 400)
Varilla batidora
Amasador
Rascador de masa
Recipiente de acero inoxidable con
tapa (solo Stand Mixer 450)
Placa de características (parte inferior
soporte y parte inferior batidora)
1 Normas de seguridad
La seguridad de este aparato corresponde a las reglas reconocidas de la
técnica y a la Ley sobre la seguridad de
aparatos. No obstante, respete las normas de seguridad que proporcionamos
a continuación en calidad de fabricante.
Seguridad básica
• Antes de poner en funcionamiento el
aparato, asegúrese de que la tensión y
la frecuencia de la red eléctrica coinciden con los valores indicados en la
placa de características.
• No utilice jamás la batidora si
– el cable eléctrico está dañado, o
– la carcasa está dañada.
• Nunca desenchufe el aparato tirando
del cable.
• Si el cable de este aparato estuviese
dañado, deberá ser sustituido por el
fabricante, su Servicio Técnico o una
persona con cualificación semejante
con el fin de evitar riesgos.
50
822_949_278 KM400EX.book Seite 51 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
e
• Las reparaciones en este aparato deben
ser ejecutadas únicamente por técnicos
cualificados. En caso de reparaciones
inadecuadas se pueden producir considerables peligros. En caso de reparación, sírvase consultar al Servicio
postventa o a su distribuidor autorizado.
• Este aparato no está concebido para su
uso por personas (incluyendo ninos)
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales disminuídas, o con falta de
experiencia y conocimiento, a menos
de que se les haya dado una formación
o supervisión inicial sobre el uso del
aparato, por una persona responsable
de su seguridad.
Protección de los niños
• Nunca deje la máquina funcionando
sin vigilancia y tenga especial cuidado
en presencia de niños.
• Los niños deben estar bajo vigilancia
para asegurar que no juegan con el
aparato.
Instalación, conexión, puesta en
servicio
• Los accesorios solo se podrán poner o
quitar si el aparato está desconectado
de la red eléctrica.
• La batidora manual puede procesar los
alimentos en cualquier tipo de recipiente. Sin embargo, recomendamos
que utilice el recipiente suministrado
con la máquina.
• Conectar el aparato sólo si los accesorios de trabajo están dentro del recipiente junto con los alimentos a
procesar. Para retirar el recipiente,
espere siempre a que se detengan por
completo los accesorios de trabajo.
• No introduzca ningún objeto duro
(cuchara, cuchillo, batidor) entre los
accesorios en marcha. No introduzca la
mano en esa zona. ¡Existe riesgo de
lesión!
• Tras finalizar los trabajos hay que desconectar el aparato y desenchufarlo de
la red.
Al trabajar con la batidora tenga
en cuenta lo siguiente:
• Nunca quite los accesorios mientras el
aparato esté funcionando.
• Nunca introduzca sus dedos en el área
de trabajo del amasador o de las varillas batidoras. ¡Existe riesgo de lesión!
• No ponga la máquina en marcha con
las manos mojadas.
• Las piezas de plástico no deben secarse
encima o muy cerca de radiadores o
calefactores.
• No utilice el aparato para mezclar pinturas (barniz, poliester, etc.) ¡Peligro de
explosión!
• Antes de cualquier trabajo de limpieza
o mantenimiento, apague la batidora y
desenchufe la clavija de la red eléctrica.
• Nunca limpie la máquina bajo el grifo
o sumergiéndola en agua.
• El fabricante no se hace responsable de
eventuales daños originados por una
utilización inapropiada o la manipulación incorrecta de la máquina.
Eliminación de
desechos
2
Material de embalaje
Los materiales de embalaje respetan el
medio ambiente y son reciclables. Los
elementos de materia plástica están
identificados; por ejemplo, >PE<, >PS<
etc. Elimine los materiales de embalaje,
según su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en
los puntos de gestión de desechos
locales.
2
Aparato viejo
W
El símbolo
en el producto o en su
empaque indica que este producto no
se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe
entregar al punto de recolección de
equipos eléctricos y electrónicos para
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuen-
51
822_949_278 KM400EX.book Seite 52 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
e
cias negativas para el ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se manipula de forma
adecuada. Para obtener información
más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su
servicio de desechos del hogar o con la
tienda donde compró el producto.
Instrucciones de manejo
Con la batidora fija / manual podrá Ud.
mezclar, batir y amasar alimentos. La
batidora y el recipiente mezclador son
accionados en cada caso por un motor
propio, su velocidad se puede regular por
tanto para la batidora y para el recipiente
mezclador independientemente una de
otra. Sin embargo, el aparato se conecta
y desconecta con un sólo interruptor.
También podrá, mediante un sencillo
mecanismo, quitar la batidora del
soporte, para utilizarla como una batidora normal de mano. Si utiliza el aparato en esta modalidad, hágalo
girándolo lentamente dentro del recipiente con los alimentos.
3
Con el amasador (Fig. 1/M) podrá trabajar masas espesas como masa de
levadura, pastaflora, masas con patatas
y otras masas pesadas.
Con la varilla batidora (Fig. 1/L) se pueden preparar masas ligeras, punto de
nieve, nata batida, mayonesas y purés,
y se pueden mezclar salsas y flanes y
pudings en polvo.
• Los aparatos del tipo Stand Mixer 400
están equipados con un recipiente de
mezclado de plástico.
• Los aparatos del tipo Stand Mixer 450
están equipados con un recipiente de
mezclado de acero inoxidable con tapa.
52
Puesta en funcionamiento
Poner (o quitar, si se va a usar
como batidora de mano) la batidora del soporte (Fig. 2)
Antes de poner o quitar la batidora,
desconectar el aparato y desenchufarlo
de la red!
0 Para ponerla, colocarla sobre el soporte
(los dos ganchos del soporte se enganchan en la batidora) y empujar hacia
abajo para bloquearla en su posición.
0 Para quitarla, apretar la tecla de desbloqueo (Fig. 1/G) y retirar la batidora
hacia arriban.
1
Poner / quitar los accesorios
(Fig. 3)
Antes de quitar los accesorios, desconectar el aparato y desenchufarlo de la
red!
0 Inserte la varilla batidora o el Amasador en el alojamiento para accesorios
situado en la parte inferior de la batidora, hasta que note claramente que se
quedan fijos.
1 Los dos elementos del amasador tienen
cada uno un enganche distinto. Deberá
introducir cada uno de ellos en su alojamiento correspondiente, porque de no
hacerlo así la masa saldrá hacia arriba!
0 Para ello, uno de los elementos del
amasador lleva un pequeño anillo adicional sobre el tope del enganche. Este
elemento sólo puede introducirse en el
alojamiento adecuado.
Este alojamiento está señalado en el
aparato con el símbolo .
1
0 Para quitar los accesorios, sujetarlos
con una mano y apretar la tecla de
desbloqueo (Fig. 1/A).
822_949_278 KM400EX.book Seite 53 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
e
Bascular el brazo de la batidora
hacia arriba / abajo (Fig. 4)
Antes de bascular el brazo de la batidora hacia arriba, desconectar el aparato y desenchufarlo de la red!
0 Apretar la tecla de basculación (Fig. 1/
F) y mover el brazo hacia arriba /
abajo, hasta que se bloquee.
1
3
Los accesorios se pueden cambiar fácilmente con la batidora en la posición
superior, y el recipiente de batido
puede igualmente colocarse o retirarse
de su sitio.
Colocación y retirada del recipiente de mezclado (Fig. 5)
0 Colocar el recipiente sobre la guía en la
parte inferior y girar después suavemente en el sentido de las agujas del
reloj hasta el tope.
0 Para retirar el recipiente, girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
3 Para facilitar esta operación puede sujetar con una mano el soporte inferior.
Durante la utilización se pueden también añadir ingredientes fácilmente
debido a la posición descentrada de la
batidora.
Utilización de la batidora
1
Si la batidora está colocada en el
soporte, al conectarla también se
conectará automáticamente el recipiente de mezclado.
1
Usted podrá utilizar el aparato hasta
10 minutos sin interrupción. Después
de un funcionamiento ininterrumpido
prolongado, deje que el aparato se
enfríe (tras 10 minutos de funcionamiento sin interrupción por lo menos
20 minutos)..
1
Cantidades máximas de trabajo:
podrá utilizar el aparato con un
máximo de 1,5 Kg de alimentos sólidos
o con 1,75 litros de líquidos en el recipiente de mezclado.
Encendido del aparato (Fig. 6)
0 Con el selector de velocidad (Fig. 1+6/
C) seleccione el rango de velocidad de
trabajo:
velocidades bajas, o bien
velocidades altas.
0 Con el interruptor de conexión / desconexión (Fig.1+6/B)
– puede conectar y desconectar el
aparato, y
– también puede, para el rango de
velocidades seleccionado con el
mando anterior, regular las revoluciones del motor en 5 niveles distintos.
0 Si aprieta la tecla "Pulse" (Fig.1+6D)
durante el funcionamiento, el aparato
funcionará a la velocidad máxima
mientras mantenga esa tecla apretada.
Regulación de la velocidad del
recipiente de mezclado (Fig. 7)
La velocidad del recipiente de mezclado se puede regular a dos niveles.
0 Con el selector de velocidad del recipiente (Fig. 1/H) regulará la velocidad
del mismo:
I = velocidad baja
II = velocidad alta
Desconexión del aparato
0 Mover el interruptor de conexión / desconexión (Fig.1+6/B) a la posición "0".
– Se desconectarán la batidora y el
recipiente mezclador.
53
822_949_278 KM400EX.book Seite 54 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
e
Selección correcta de los ajustes
Los siguientes consejos le servirán como directrices.
Velocidad batidora
Selector rango velocidad
(Fig.1+6/C)
Interruptor conexión /
desconexión (Fig 1+6/B)
• Amasar, mezclar:
Comenzar con 1 ó 2, después
pasar a 5
• Mezclar capas:
3, 4
• Batir:
Comenzar con 2 ó 3, después
aumentar velocidad
• Batir a espuma:
4ó5
o Tecla
3
(Fig 1+6/D)
Comience todos los trabajos a velocidad baja. Así evitará que se levante polvo o que salpiquen los líquidos.
Velocidad del recipiente mezclador
Utilice el nivel "II" para batir clara de
huevo, nata y mezclas ligeras de repostería, y el nivel "I" para masas espesas y
cantidades grandes.
Limpieza y cuidados
3
Los restos de zumo de zanahoria y de
lombarda sobre las piezas de plástico se
deben quitar con aceite comestible
antes de fregarlas.
Accesorios
Varilla batidora y amasador
0 La varilla batidora y el amasador se
limpian bajo el grifo con un cepillo de
fregar o en el lavavajillas.
Recipiente mezclador de acero
inoxidable (sólo Stand Mixer 450)
Batidora y soporte
Desenchufar de la red antes de cada
limpieza.
Tenga en cuenta que no debe entrar
agua al interior del aparato en ningún
caso! Nunca limpie el aparato bajo el
grifo ni lo sumerja en agua para fregarlo.
0 Limpie la batidora y el soporte con un
trapo húmedo.
1
54
0 El recipiente mezclador de acero inoxidable (sin tapa!) se puede limpiar en el
lavavajillas.
1
La tapa del mezclador de acero inoxidable no se puede meter en el lavavajillas.
822_949_278 KM400EX.book Seite 55 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
e
Datos técnicos
Recipiente mezclador de plástico
(sólo Stand Mixer 400)
Tensión de red: 230 - 240 V
Potencia: 380 W
Tiempo máximo de uso continuado:
10 minutos
Para limpiar el recipiente mezclador de
plástico, friéguelo normalmente.
1
Si quiere meter el recipiente mezclador
en el lavavajillas, deberá de colocarlo
sólo en la cesta de arriba del mismo.
Cómo guardar el
aparato
Guarde siempre el accesorio amasador
y la varilla batidora dentro del recipiente mezclador colocado en su sitio
sobre el soporte. De este modo evitará
que los accesorios se dañen.
;
Este aparato cumple los requisitos de
las siguientes directivas europeas:
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE
• Directiva EMC (Compatibilildad
electromagnética) 89/336/CEE con
las modificaciones 92/31/CEE y
93/68/CEE
55
822_949_278 KM400EX.book Seite 56 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
p
p Prezado cliente,
Leia este manual de instruções com
atenção. Tenha especial atenção às Instruções de segurança nas primeiras
páginas deste manual de instruções!
Guarde este manual de instruções para
posteriores consultas. Dê este manual a
um eventual novo proprietário do aparelho.
O que está marcado com um triângulo
de advertência e/ou palavras de aviso
(Aviso!, Cuidado!, Atenção!) são instruções importantes para a sua segurança ou para o bom funcionamento
do aparelho. Observá-las, portanto,
imprescindivelmente.
0 Este símbolo encaminha-o, passo a
passo, durante a utilização do aparelho.
1
3
A seguir a este símbolo receberá informações complementares para o
comando e sobre a utilização prática
do aparelho.
2
São ressaltadas com a folha de trevo as
instruções referentes a utilização económica do aparelho, além de instruções relativas à preservação do meio
ambiente.
Descrição do aparelho
(figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Tecla de expulsão
Interruptor para ligar / desligar
Selector de velocidade
Tecla "Pulse"
Batedeira
Tecla de balanceio do braço
Tecla de desbloqueio
Selector de velocidade do recipiente
Suporte
Recipiente de plástico
(só Stand Mixer 400)
Batedor de claras
Batedor para massa
Raspador para massa
Recipiente de aço inoxidável com
tampa (só Stand Mixer 450)
Placa de características (parte inferior
suporte e parte inferior batedeira)
1 Instruções de segurança
A segurança deste aparelho está de
acordo com as regras da técnica
conhecidas e com as normas de segurança de aparelhos. No entanto, no
papel de fabricante do aparelho, sentimo-nos na obrigação de passar-lhe as
instruções de segurança a seguir.
Segurança básica
• Antes de pôr o aparelho em funcionamento, certifique-se de que a tensão e
a frequência da rede eléctrica coincidem com os valores indicados na placa
de características.
• Nunca use a batedeira se
– fio eléctrico estiver danificado, ou
– chassis estiver danificado.
• Nunca desligue o aparelho puxando
pelo fio de ligação à rede.
• Se o fio deste aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu Serviço Técnico ou uma
pessoa com habilitações similares, a
fim de evitar riscos.
56
822_949_278 KM400EX.book Seite 57 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
p
• Qualquer reparação neste aparelho
deve ser efectuada unicamente por
técnicos especializados. Reparações
inadequadas podem causar ferimentos
graves. Em caso de reparação, dirija-se
ao serviço de assistência técnica ou ao
seu revendedor autorizado.
• Este aparelho nao se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiencia e conhecimento, a nao ser que
tenha havido uma supervisao inicial ou
elas tenham recebido instruçoes
quanto ao uso deste aparelho por parte
de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
Protecção das crianças
• Nunca deixe a máquina a funcionar
sem vigilância e esteja especialmente
atento em presença de crianças.
• As crianças devem ser vigiadas de
forma a assegurar que estas não brincam com o aparelho.
Quando trabalhar com a batedeira, tenha em consideração
o seguinte:
• Nunca desmonte os acessórios
enquanto o aparelho estiver a funcionar.
• Nunca introduza os seus dedos na área
de trabalho dos batedores para massa
ou de claras. Existe risco de lesão!
• Não ponha a máquina em funcionamento com as mãos molhadas.
• As peças de plástico não devem ser
secas em cima ou muito perto de radiadores ou aquecedores.
• Não use o aparelho para misturar tintas
(verniz, poliéster, etc.) Perigo de explosão!
• Antes de qualquer trabalho de limpeza
ou manutenção, desligue a batedeira e
extraia a ficha da tomada eléctrica.
• Nunca limpe a máquina por baixo da
torneira ou submergindo-a em água.
• O fabricante não se responsabiliza por
eventuais danos originados por um uso
impróprio ou pelo manuseamento
incorrecto da máquina.
Instalação, ligação, colocação em
funcionamento
• Os acessórios só se podem montar ou
desmontar se o aparelho estiver desligado da rede eléctrica.
• A batedeira manual pode processar os
alimentos em qualquer tipo de recipiente. No entanto, recomendamos que
utilize o recipiente fornecido em conjunto com a máquina.
• Ligue o aparelho só se os acessórios de
trabalho estiverem dentro do recipiente, em conjunto com os alimentos
que deseja processar. Para retirar o
recipiente, espere sempre até os acessórios de trabalhos estarem completamente parados.
• Não introduza nenhum objecto duro
(colher, faca, batedores) entre os acessórios em funcionamento. Não meta a
mão nesta zona. Existe risco de lesão!
• Depois de acabar os trabalhos, é preciso desligar o aparelho e extrair o fio
eléctrico da tomada.
Eliminação
2
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem
deste aparelho são compatíveis com o
ambiente e recicláveis. As peças em
plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua
identificação, utilizando para o efeito
os contentores de recolha existentes
para essa finalidade nos locais de eliminação de resíduos da sua área de residência.
2
Aparelho usado
W
O símbolo
no produto ou na
embalagem indica que este produto
não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue
ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
57
822_949_278 KM400EX.book Seite 58 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
p
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para
a saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para
obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
Instruções de uso
Com a batedeira fixa / manual, poderá
misturar, bater e amassar alimentos. A
batedeira e o recipiente misturador são
accionados em cada caso por um
motor próprio. Portanto, é possível
regular a velocidade da batedeira e do
recipiente misturador independentemente uma da outra. No entanto, o
aparelho liga-se e desliga-se com um
único interruptor.
Também poderá, com um simples
mecanismo, tirar a batedeira do
suporte, a fim de a utilizar como uma
batedeira de mão normal. Se utilizar o
aparelho nesta modalidade, faça-o
dando voltas lentamente pelo recipiente em que se encontram os alimentos.
3
Com os batedores para massa (Fig. 1/M)
poderá trabalhar massas espessas,
como massa de levedura, massa quebrada, massas de batata e outras massas pesadas.
Com os batedores de claras (Fig. 1/L)
pode preparar massas ligeiras, bater
claras em castelo, natas, fazer maioneses e purés, e também misturar molhos
e pudins flãs ou pudins em pó.
• Os aparelhos do tipo Stand Mixer 400
estão equipados com um recipiente
misturador de plástico.
• Os aparelhos do tipo Stand Mixer 450
estão equipados com um recipiente misturador de aço inoxidável com tampa.
58
Colocação em funcionamento
Coloque ou tire a batedeira do
seu suporte (Fig. 2).
Antes de colocar ou tirar a batedeira,
desligue o aparelho e extraia o fio eléctrico da tomada!
0 Para pôr a máquina no suporte, coloque-a sobre este último (os dois ganchos do suporte prendem-se na
batedeira) e empurre para baixo, a fim
de a bloquear na sua posição.
0 Para a tirar do suporte, aperte a tecla
de desbloqueio (Fig. 1/G) e puxe a
batedeira para cima.
1
Montar / desmontar os acessórios (Fig. 3)
Antes de desmontar os acessórios, desligue o aparelho e extraia o fio eléctrico da tomada!
0 Insira o batedor de claras ou o batedor para massa no alojamento para
acessórios situado na parte de baixo da
batedeira, até notar claramente que
ficam engatados.
1 Cada um dos dois batedores para massa
dispõe de um acoplamento diferente.
Deve introduzir cada um no seu respectivo alojamento, porque em caso
contrário, a massa começaria a sair
pela parte superior!
Para isso, um dos batedores para massas dispõe de um pequeno anel adicional junto do batente do acoplamento.
Este batedor só pode ser introduzido
no alojamento adequado.
0 Este alojamento está assinalado
no aparelho com o símbolo .
1
0 Para desmontar os acessórios, agarreos com uma mão e aperte a tecla de
desbloqueio (Fig. 1/A).
Balanceie o braço da batedeira
para cima / para baixo (Fig. 4)
1
Antes de balancear o braço da batedeira para cima, desligue o aparelho e
extraia o fio eléctrico da tomada!
822_949_278 KM400EX.book Seite 59 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
p
0 Aperte a tecla de balanceio (Fig. 1/F)
e desloque o braço para cima / para
baixo, até ficar bloqueado.
3
Os acessórios podem ser mudados
facilmente com a batedeira na posição
superior, e o recipiente misturador
também pode ser colocado ou tirado
do seu lugar.
Colocar e tirar o recipiente
misturador (Fig. 5)
0 Coloque o recipiente sobre a guia na
parte inferior e gire-o depois com suavidade no sentido dos ponteiros do
relógio até engatar.
0 Para tirar o recipiente, gire-o em sentido
contrário aos ponteiros do relógio.
3 Para facilitar esta operação, pode agarrar o suporte inferior com uma mão.
Durante a utilização, também é possível adicionar ingredientes facilmente
ao recipiente, devido à posição descentrada da batedeira.
Utilização da batedeira
1
Se a batedeira estiver colocada no
suporte, quando se liga, o recipiente
misturador também se liga automaticamente.
1
Poderá utilizar o aparelho durante um
período de até 10 minutos, sem interrupção. Depois de um período longo de
funcionamento, sem interrupções,
deverá deixar o aparelho arrefecer
(depois de 10 minutos sem interrupção
deixar, no mínimo, 20 minutos a arrefecer).
1
Quantidades máximas de trabalho:
poderá utilizar o aparelho com 1,5 Kg
de alimentos sólidos ou 1,75 litros de
líquidos no máximo no recipiente misturador.
Ligar o aparelho (Fig. 6)
0 Com o selector de velocidade
(Fig. 1+6/C) seleccione o nível de velocidade de trabalho:
velocidades baixas, ou bem
velocidades altas.
0 Com o interruptor para ligar / desligar
(Fig.1+6/B)
– pode ligar e desligar o aparelho, e
– também pode regular as rotações do
motor em 5 níveis diferentes, dentro
do nível de velocidade predefinido.
0 Se premir a tecla "Pulse" (Fig.1+6D)
durante o funcionamento, o aparelho
funcionará à velocidade máxima
enquanto essa tecla se mantiver premida.
Regulação da velocidade do recipiente misturador (Fig. 7)
A velocidade do recipiente misturador
pode ser regulada em dois níveis.
0 Com o selector de velocidade do recipiente (Fig. 1/H), poderá regular a sua
velocidade:
I = velocidade baixa
II = velocidade alta
Desligar o aparelho
0 Coloque o interruptor para ligar / desligar (Fig.1+6/B) na posição "0".
– A batedeira e o recipiente misturador desligam-se.
59
822_949_278 KM400EX.book Seite 60 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
p
Selecção correcta dos ajustes
Os seguintes conselhos podem servir de orientação.
Velocidade batedeira
Selector nível velocidade
(Fig.1+6/C)
Interruptor para ligar /
desligar (Fig 1+6/B)
• Amassar, misturar:
Começar com 1 ou 2, depois
passar para 5
• Misturar ligeiramente:
3, 4
• Bater:
Começar com 2 ou 3, depois
aumentar a velocidade
• Bater até levantar:
4 ou 5
ou tecla
3
(Fig. 1+6/D)
Comece todos os trabalhos à velocidade baixa. Deste modo, evitará que se levante pó ou
que os líquidos salpiquem.
Velocidade do recipiente misturador
Use o nível "II" para bater claras de ovo,
nata e massas leves, e o nível "I" para
massas espessas e grandes quantidades.
Limpeza e cuidados
3
Os restos de sumo de cenoura e de
couve roxa nas peças de plástico
devem ser eliminados com óleo alimentar antes de proceder à sua limpeza com água e detergente.
Acessórios
Batedores de claras e para massa
0 Os batedores de claras e para massa
lavam-se à mão com uma escova ou na
máquina de lavar loiça.
Recipiente misturador de aço
inoxidável (só Stand Mixer 450)
Batedeira e suporte
Desligue da tomada eléctrica antes de
cada limpeza.
Tenha em conta que em caso algum,
deve entrar água no interior do aparelho! Nunca limpe o aparelho por baixo
da torneira, nem o submirja em água
para o lavar.
0 Limpe a batedeira e o suporte com um
pano húmido.
1
60
0 O recipiente misturador de aço inoxidável (sem tampa!) pode ser lavado na
máquina de lavar loiça.
1
A tampa do misturador de aço inoxidável não pode ser metida na máquina de
lavar loiça.
822_949_278 KM400EX.book Seite 61 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
p
Dados técnicos
Recipiente misturador de
plástico (só Stand Mixer 400)
Tensão de rede: 230 - 240 V
Potência: 380 W
Tempo máximo de uso contínuo:
10 minutos
Para limpar o recipiente misturador de
plástico, lave-o normalmente com
água e detergente.
1
Se quiser meter o recipiente misturador
na máquina de lavar loiça, deve
colocá-lo somente no cesto superior da
máquina.
Como guardar o
aparelho
;
Este aparelho está de acordo com as
seguintes Directivas EC:
• Directiva Baixa Voltagem
2006/95/EC
• Directiva EMC 89/336/EEC com aditamentos 92/31/EEC e 93/68/EEC
Guarde sempre os batedores para
massa e de claras dentro do recipiente
misturador colocado no seu lugar sobre
o suporte. Deste modo, evitará que os
acessórios sofram estragos.
61
822_949_278 KM400EX.book Seite 62 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
pøeètìtì si laskavì peèlivì tento
návod k použití.
Dbejte pøedevším bezpeènostních
pokynù na prvních stránkách tohoto
návodu k použití! Návod k použití
laskavì uschovejte pro pozdìjší
vyhledání. Pøedejte jej dále
pøípadným novým vlastníkùm
pøístroje.
Prostøednictvím výstražného trojúhelníku a/nebo návìstí (Výstraha!,
Opatrnì!, Pozor!) jsou zdùraznìny
pokyny, které jsou dùležité pro Vaši
bezpeènost èi pro funkènost
pøístroje. Bezpodmíneènì si jich laskavì povšimnìte.
0 Tato znaèka Vás povede krok za krokem pøi obsluze tohoto pøístroje.
1
3
Po této znaèce obdržíte doplòující
informace k obsluze a praktickému
použití pøístroje.
2
Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní
pro hospodárné a ekologicky vhodné
použití pøístroje.
Popis pøístroje
(obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Tlaèítko pro vyjímání nástrojù
Vypínaè
Spínaè rozsahu rychlosti
Pulzní tlaèítko
Mixér
Tlaèítko pro pøevrácení
Tlaèítko pro odblokování
Voliè rychlosti míchací nádoby
Podstavec
Umìlohmotná míchací nádoba
(pouze u typu Stand Mixer 400)
Šlehací metly
Hnìtací metly
Stìrka tìsta
Míchací nádoba z ušlechtilé
oceli s víkem
(pouze u typu Stand Mixer 450)
Typový štítek (na dolní stranì
podstavce a na dolní stranì mixéru)
1 Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost tohoto spotøebièe
odpovídá platným technickým
pøedpisùm a zákonu o bezpeènosti
spotøebièù. Jako výrobce máme však
nicménì zapotøebí Vás seznámit
s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Všeobecné bezpeènostní
pokyny
• Pøístroj se smí pøipojit pouze k takové
elektrické síti, jejíž napìtí a kmitoèet
souhlasí s údaji na typovém štítku!
• Nikdy pøístroj neuvádìjte do provozu,
pokud je poškozená
– napájecí šòùra
– nebo pouzdro.
• Pøi vytahování zástrèky ze sít’ové
šòùry netahejte nikdy za napájecí
šòùru.
• Pokud je napájecí šòùra pøístroje
poškozená, musí ji výrobce,
pracovníci servisního støediska nebo
jiná kvalifikovaná osoba vymìnit, aby
se zabránilo možným škodám.
62
822_949_278 KM400EX.book Seite 63 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
c
• Opravy tohoto spotøebièe smí provádìt
pouze odbornì vyškolení pracovníci.
Nesprávnì provedené opravy mohou
zpùsobit znaèné škody. Potøebujete-li
opravu, obrat’te se na naši
zákaznickou službu nebo na svého
autorizovaného prodejce.
• Tento pøístroj nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí), které vzhledem ke své
nezkušenosti nebo neznalosti nejsou
schopné ho bezpeènì obsluhovat,
ani osoby (vèetnì dìtí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo
duševními schopnostmi, pokud
nebyly pouèeny odpovìdnou
osobou, jak pøístroj bezpeènì
obsluhovat, a nenauèily se pøístroj
ovládat pod jejich dohledem.
Zabezpeèení pøed dìtmi
• Nenechávejte pøístroj v provozu bez
dozoru a uchovávejte jej mimo dosah
dìtí!
• Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
Pøi používání pøístroje byste
mìli dodržovat následující
pokyny:
• Nevyjímejte z mixéru nikdy nástroje,
dokud je pøístroj v chodu.
• Dokud je pøístroj v provozu,
nevkládejte nikdy prsty do oblasti
hnìtacích a míchacích metel. Hrozí
nebezpeèí úrazu!
• S pøístrojem nikdy nemanipulujte
mokrýma rukama.
• Souèásti z umìlé hmoty nikdy
nesušte na topných tìlesech nebo
v jejich bezprostøední blízkosti.
• S pøístrojem nikdy nemíchejte barvy
(laky, polyester a podobnì) – hrozí
nebezpeèí výbuchu!
• Pøed zahájením jakýchkoli operací
èištìní nebo údržby prací pøístroj
vždy vypnìte a sít’ovou zástrèku
vytáhnìte ze zásuvky.
• Pøístroj nikdy neomývejte pod tekoucí
vodou ani jej vodou neoplachujte.
• Výrobce neruèí za pøípadné škody
zpùsobené nevhodným použitím
pøístroje nebo jeho chybnou
obsluhou.
Instalace, pøipojení a uvedení
do provozu
• Pracovní nástroje je dovoleno do
pøístroje zasouvat nebo je z nìj
vyjímat pouze v pøípadì, že je pøístroj
odpojen od sítì.
• Pomocí ruèního mixéru lze
zpracovávat potraviny v jakékoli
nádobì. Nejlépe se však hodí k
mixování v bìžných nádobách z
umìlé hmoty, pokud jsou dostateènì
hluboké, okrouhlé a mají neklouzavý
povrch. Pokud je to možné,
používejte nádobu dodanou
s mixérem.
• Pøístroj zapínejte pouze tehdy, jsou-li
v nádobì pracovní nástroje a
potraviny, které chcete zpracovat.
Pøed vyjmutím nádoby vždy vyèkejte,
dokud se pøístroj zcela nezastaví.
• Do oblasti, v níž se pohybují nástroje,
nevkládejte tvrdé pøedmìty (lžíce,
nože, vaøeèky) a nezasahujte do ní
rukama. Hrozí nebezpeèí úrazu!
• Po ukonèení práce pøístroj vypnìte a
sít’ovou zástrèku vytáhnìte ze
zásuvky.
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty
jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek nepatrí do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sberného místa pro
recyklaci elektrického a elektro-
63
822_949_278 KM400EX.book Seite 64 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
c
nického zarízení. Zajištením správné
likvidace tohoto výrobku pomužete
zabránit negativním dusledkum pro
životní prostredí a lidské zdraví, které
by jinak byly zpusobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u príslušného místního úradu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchode, kde jste
výrobek zakoupili.
Obsluha
Pomocí tohoto kuchyòského robotu/
ruèního mixéru mùžete potraviny
míchat, hníst a šlehat. Mixér a
míchací nádoba jsou pohánìny
vlastním motorem; rychlost mixéru i
rychlost nádoby lze nastavit
samostatnì. Pøesto je pøístroj
vybaven pouze jedním vypínaèem.
Nìkolika jednoduchými pohyby lze
mixér sejmout z podstavce a použít
ho jako bìžný ruèní mixér.
V takovém pøípadì pohybujte zvolna
mixérem v nádobì s potravinami
krouživými pohyby.
3
Hnìtací metly (obr. 1/M) slouží ke
zpracovávání tuhých druhù tìst, jako
je kynuté, køehké a bramborové tìsto
a tuhá míchaná tìsta.
Šlehací metly (obr. 1/L) se hodí
k pøípravì lehkých míchaných tìst,
ke šlehání bílku, šlehaèky, majonéz a
pyré a k rozmíchávání omáèek a
pudinkù v prášku.
• Pøístroje typu Stand Mixer 400 jsou
vybaveny míchací nádobou z umìlé
hmoty.
• Pøístroje typu Stand Mixer 450 jsou
vybaveny míchací nádobou
z ušlechtilé oceli s víkem.
64
Uvedení do provozu
Nasazení mixéru na
podstavec/sejmutí mixéru
z podstavce (obr. 2).
Pøed nasazením nebo sejmutím
mixéru pøístroj vypnìte a vytáhnìte
sít’ovou zástrèku ze zásuvky.
0 Mixér nasaïte na podstavec (oba
háèky na podstavci zasuòte do
mixéru) a smìrem dolù na nìj
zatlaète.
0 Pøi sundávání mixéru z podstavce
zatlaète na tlaèítko pro doblokování
(obr. 1/G)
1
Zasunutí/vyjmutí nástroje
(obr 3)
Pøed vyjmutím nástrojù pøístroj
vypnìte a vytáhnìte sít’ovou
zástrèku.
0 Šlehací a hnìtací metly zasuòte do
úchytek na dolní stranì mixéru; pøi
správném postupu se ozve cvaknutí.
1 Obì hnìtací metly mají odlišnì tvarované konce. Každou hnìtací metlu je
nutno zasunout do pøíslušné úchytky;
pokud by došlo k zámìnì metel,
bude tìsto z nádoby vystøikovat.
0 Jedna hnìtací metla je vybavena
malým pøídavným kroužkem u
kotouèe na høídeli. Tuto hnìtací metlu
lze zasunout pouze do pøíslušné
úchytky.
Tato úchytka je na pøístroji oznaèena
znaèkou .
1
0 Chcete-li nástroje vyjmout, jednou
rukou je pøidržte a stisknìte tlaèítko
pro vyjmutí nástrojù (obr. 1/A).
822_949_278 KM400EX.book Seite 65 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
c
Pøevrácení mixéru nahoru/
dolù (obr. 4)
Pøed obrácením mixéru nahoru je
mixér vždy nutno vypnout!
0 Stisknìte tlaèítko pro pøevrácení (obr.
1/F) a mixér pøevrat’te nahoru nebo
dolù; pøi správném postupu se ozve
cvaknutí
1
3
U mixéru pøevráceného nahoru lze
bez problémù vymìnit nástroje a
sejmout nebo nasadit míchací
nádobu.
Nasazení/sejmutí míchací
nádoby (obr. 5)
0 Míchací nádobu nasaïte na
pøíslušné místo na spodním dílu a
lehkým pootoèením ve smìru
hodinových ruèièek ji zajistìte.
0 Chcete-li míchací nádobu vyjmout,
pootoète jí proti smìru hodinových
ruèièek.
3 Spodní díl pøitom mùžete pøidržovat
rukou.
Díky excentrické poloze mixéru
mùžete do nádoby snadno pøidávat
další pøísady i bìhem provozu.
Práce s mixérem
1
Pokud je mixér nasazen na
podstavec, zapne se souèasnì s
mixérem automaticky i míchací
nádoba.
1
Zaøízení mùžete používat až 10 minut
bez pøerušení. Po delším
nepøerušovaném provozu je vždy
nechejte vychladnout (po 10 minutách
bez pøerušení minimálnì 20 minut).
1
Maximální zpracovatelné
množství: V míchací nádobì
zpracovávejte maximálnì 1,5 kg
pevných nebo 1,75 l tekutých
potravin.
Zapnutí pøístroje (obr. 6)
0 Pomocí spínaèe rozsahu rychlosti
(obr. 1+6/C) nastavte rozsah
rychlosti:
nižší rychlosti, r
vyšší rychlosti.
0 Hlavní vypínaè (obr. 1+6/B) slouží
– zapínání a vypínání pøístroje,
– pìtistupòovému nastavení poètu
otáèek motoru (v rámci
pøedvoleného rozsahu rychlosti).
0 Pokud u spuštìného pøístroje
stisknete pulzní tlaèítko (obr. 1+6/D),
bude mixér pracovat nejvyšší
rychlostí.
Nastavení rychlosti míchací
nádoby (obr. 7)
Rychlost míchací nádoby lze nastavit
ve dvou stupních.
0 Rychlost míchací nádoby se
nastavuje pomocí pøíslušného volièe
(obr. 1/H):
I = nízká rychlost,
II = vysoká rychlost.
Vypnutí pøístroje
0 Nastavte hlavní vypínaè (obr. 1+6/B)
do polohy “0”.
–Mixér i míchací nádoba se
vypnou.
65
822_949_278 KM400EX.book Seite 66 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
c
Volba správného nastavení
Pøi volbì nastavení vám mohou jako smìrnice posloužit následující pokyny.
Rychlost mixéru
Spínaè rozsahu rychlosti
(obr. 1+6/C)
Hlavní vypínac
(obr. 1+6/B)
• Hnìtení, mísení:
Zaènìte stupnìm 1 nebo
2, poté zvyšte na stupeò 5
• dìlení:
3, 4
• Míchání:
Zaènìte stupnìm 2 nebo
3, poté zvyšte
• šlehání:
na stupeò 4 nebo 5.
nebo tlaèítko
3
(obr. 1+6/D)
Pøi jakémkoli druhu práce zaèínejte nižším stupnìm rychlosti. Tak zabráníte
rozprašování práškovitých substancí a vystøikování tekutin z nádoby.
Rychlost míchací nádoby
Ke šlehání vajeèného bílku, smetany
a lehkých kuchyòských smìsí
nastavte rychlost na stupeò „II“, pro
tuhá tìsta a velká množství
používejte stupeò „I“.
Èištìní a údržba
3
Zbytky mrkvové štávy a št’ávy z
èerveného zelí odstraòte pøed mytím
pomocí stolního oleje.
Mixér a podstavec
1 Pøed každým èištìním vytáhnìte ze
zásuvky sít’ovou zástrèku.
Dbejte na to, aby se voda v žádném
pøípadì nedostala dovnitø pøístroje!
Pøístroj nikdy neomývejte pod tekoucí
vodou ani jej vodou neoplachujte.
0 Mixér i podstavec èistìte vlhkým
hadøíkem.
66
Pøíslušenství
Šlehací a hnìtací metly
0 Šlehací a hnìtací metly oèistìte
kartáèem pod tekoucí vodou nebo je
umyjte v myèce na nádobí.
Míchací nádoba z ušlechtilé
oceli (pouze u typu
Stand Mixer 450)
0 Míchací nádobu z ušlechtilé oceli
(bez víka!) lze mýt v myèce na
nádobí.
1
Víko této nádoby však v myèce mýt
nelze.
822_949_278 KM400EX.book Seite 67 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
c
Technické údaje
Umìlohmotná míchací nádoba
(pouze u typu
Stand Mixer 400)
Umìlohmotnou míchací nádobu
umývejte s ostatním nádobím v
døezu.
1
Pokud budete umìlohmotnou
míchací nádobu umývat v myèce,
umístìte ji do horního koše.
Uskladnìní
Hnìtací a šlehací metly ukládejte do
míchací nádoby, nasazené na
podstavec. Jedinì tak je uchráníte
pøed poškozením.
Napìtí v síti: 230 - 240 V
Pøíkon: 380 W
Maximální doba provozu: 10 minut
;
Tento spotøebiè odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
• Smìrnice pro nízké napìtí
2006/95/EC
• Smìrnice pro elektromagnetickou
sluèitelnost 89/336/EEC s dodatky
92/31/EEC a 93/68/EEC
67
822_949_278 KM400EX.book Seite 68 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
o
o Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (Ostrze¿enie!,
Niebezpieczeñstwo!, Uwaga!) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
1
3
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
2
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
Opis urz¹dzenia
(rysunek 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Przycisk wyrzucaj¹cy
W³¹cznik / wy³¹cznik
Prze³¹cznik prêdkoœci
Przycisk impulsowania
Mikser
Przycisk odchylania
Przycisk odblokowuj¹cy
Prze³¹cznik prêdkoœci miski
Stojak
Miska z tworzywa sztucznego
(tylko Stand Mixer 400)
Trzepaczka
Koñcówka do wyrabiania ciasta
Skrobak do ciasta
Miska ze stali szlachetnej z pokrywk¹
(tylko Stand Mixer 450)
Tabliczka znamionowa (dolna czêœæ
stojaka i dolna czêœæ miksera)
1 Zasady
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo sprzêtu
elektrycznego firmy Electrolux
odpowiada ogólnie stosowanym
technicznym przepisom i zasadom
dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
Jako producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa
Ogólne wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ tylko i
wy³¹cznie do sieci elektrycznej, której
napiêcie i czêstotliwoœci s¹ zgodne z
danymi na tabliczce znamionowej!
• Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ,
jeœli
– Przewód przy³¹czeniowy jest
uszkodzony,
– Uszkodzona jest obudowa.
• Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z
gniazda sieciowego poci¹gaj¹c za
przewód.
• Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel
przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y
68
822_949_278 KM400EX.book Seite 69 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
o
zleciæ jego wymianê producentowi
lub odpowiedniemu punktowi
serwisowemu, lub odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi, w
celu zapobiegniêcia
niebezpieczeñstwom.
• Sprzêt mo¿e byæ naprawiany
wy³¹cznie przez wykwalifikowanych
pracowników. Niew³aœciwie
wykonane naprawy mog¹ byæ
przyczyn¹ powa¿nych uszkodzeñ
sprzêtu. W przypadku koniecznoœci
naprawy sprzêtu nale¿y zwróciæ siê
do punktu serwisowego Electrolux
lub do punktu handlowego.
• To urz¹dzenie nie jest przeznaczone
dla osób (w tym dzieci), które
z powodu braku doœwiadczenia lub
stosownej wiedzy nie s¹ w stanie
zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania,
jak równie¿ dla osób (w tym dzieci)
niepe³nosprawnych fizycznie,
sensorycznie lub umys³owo, chyba,
¿e osoby te zosta³y odpowiednio
poinstruowane jak nale¿y poprawnie
obchodziæ siê z urz¹dzeniem i by³y
na pocz¹tku nadzorowane przez inne
osoby sprawuj¹ce nad nimi opiekê.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Nie pozostawiaæ w³¹czonego
urz¹dzenia bez nadzoru. Szczególn¹
ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ w
przypadku obecnoœci dzieci!
• Nie wolno dopuœciæ do tego, aby
urz¹dzeniem bawi³y siê dzieci.
Podczas eksploatacji
urz¹dzenia nale¿y zwróciæ
uwagê na nastêpuj¹ce
aspekty
• Nie wyjmowaæ koñcówek, jeœli
urz¹dzenie jest w³¹czone.
• Nie wk³adaæ palców w strefê pracy
koñcówki do wyrabiania ciasta lub
trzepaczki. Grozi doznaniem
obra¿eñ!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia mokrymi
rêkami.
• Nie nale¿y suszyæ elementów
plastikowych na lub w bezpoœrednim
s¹siedztwie grzejników.
• Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na
mieszaæ farb (lakierów, poliestrów
itd.) – Niebezpieczeñstwo
wybuchu!
• Przed wszystkimi czynnoœciami
konserwacyjnymi oraz czyszczeniem
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda
sieciowego.
• Urz¹dzenia nie nale¿y czyœciæ pod
bie¿¹c¹ wod¹ lub zanurzaæ w
wodzie.
• Producent nie ponosi
odpowiedzialnoœci za ewentualne
szkody zaistnia³e na skutek
u¿ytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lub niew³aœciwej
obs³ugi.
Ustawienie, pod³¹czenie,
uruchomienie
• Koñcówki mo¿na mocowaæ i
wyjmowaæ tylko i wy³¹cznie po
wyjêciu wtyczki urz¹dzenia z gniazda
sieciowego.
• Mikserem rêcznym mo¿na
przetwarzaæ ¿ywnoœæ w ka¿dym
naczyniu. Zalecamy jednak
zastosowanie miski znajduj¹cej siê w
komplecie.
• Urz¹dzenie nale¿y w³¹czaæ tylko po
umieszczeniu w naczyniu artyku³ów
spo¿ywczych przeznaczonych do
przetwarzania. Przed wyjêciem miksera z naczynia, nale¿y zawsze odczekaæ do momentu zatrzymania siê
koñcówek.
• Nie nale¿y zbli¿aæ twardych
przedmiotów (³y¿ka, nó¿, mieszad³o)
do strefy roboczej poruszaj¹cych siê
koñcówek, nie siêgaæ rêkoma. Grozi
doznaniem obra¿eñ!
• Po zakoñczeniu prac nale¿y wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ wtyczkê z
gniazda sieciowego.
69
822_949_278 KM400EX.book Seite 70 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
o
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w
komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do przewidzianych w tym
celu pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, ze tego produktu nie wolno traktowaæ tak, jak
innych odpadów domowych. Nalezy
oddaæ go do w³asciwego punktu
skupu surowców wtórnych
zajmuj¹cego siê z³omowanym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym.
W³asciwa utylizacja i z³omowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wp³ywu z³omowanych produktów na
srodowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskaæ szczegó³owe dane
dotycz¹ce mozliwosci recyklingu
niniejszego urz¹dzenia, nalezy skontaktowaæ siê z lokalnym urzêdem
miasta, s³uzbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
zosta³ zakupiony.
Za pomoc¹ koñcówki do wyrabiania
ciasta (rysunek 1/M) mo¿na wyrabiaæ ciê¿kie ciasta, takie jak ciasto
dro¿d¿owe, ciasto kruche, ciasto
kartoflane i ciê¿kie ciasta p³ynne.
Za pomoc¹ trzepaczek (rysunek 1/L)
mo¿na mieszaæ lekkie ciasta p³ynne,
ubijaæ pianê, bit¹ œmietanê, majonezy, puree, oraz przygotowywaæ sosy
i puddingi z proszku.
• Urz¹dzenia typu Stand Mixer 400
wyposa¿one s¹ w miskê z tworzywa
sztucznego.
• Urz¹dzenia typu Stand Mixer 450
wyposa¿one s¹ w miskê ze stali
szlachetnej z pokrywk¹.
3
Uruchomianie urz¹dzenie
Zdejmowanie / mocowanie
mikser na stojaku (rysunek 2)
Przed zdjêciem lub zamocowaniem
miksera nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda!
0 W celu zamocowania nasadziæ mikser na stojak (dwa haczyki stojaka
powinny zazêbiaæ siê o mikser), w
celu zablokowania nale¿y wcisn¹æ je
w dó³.
0 Aby zdj¹æ mikser, nacisn¹æ na przycisk odblokowuj¹cy (rysunek 1/G) i
wyci¹gn¹æ mikser do góry.
1
Wk³adanie/wyjmowanie
koñcówek (rysunek 3)
Obs³uga
Za pomoc¹ miksera rêcznego /
stoj¹cego mo¿na mieszaæ, wyrabiaæ i
ubijaæ artyku³y spo¿ywcze. Zarówno
mikser jak i miska s¹ napêdzane
w³asnym silnikiem, prêdkoœæ miksera
i miski jest regulowana niezale¿nie.
Pomimo to urz¹dzenie mo¿na
w³¹czaæ i wy³¹czaæ jednym
przyciskiem.
Mikser kilkoma prostymi ruchami
mo¿na zdj¹æ ze stojaka i u¿ywaæ go
jak zwyczajny mikser rêczny. W tym
celu nale¿y prowadziæ urz¹dzenie
spokojnym ruchem okrê¿nym w
naczyniu z artyku³ami spo¿ywczymi.
70
Przed wyjêciem koñcówki nale¿y
wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ
wtyczkê z gniazdka!
0 Trzepaczkê lub koñcówkê do
wyrabiania ciasta wsuwaæ w otwór
na dolnej stronie miksera w momentu
„zaskoczenia”.
1 Obie koñcówki do wyrabiania ciasta
maj¹ ró¿ny kszta³t. Nale¿y w³o¿yæ je
w odpowiedni otwór, poniewa¿
podczas pracy z odwrotnie
zamocowanymi koñcówkami ciasto
bêdzie przenoszone do góry!
1
822_949_278 KM400EX.book Seite 71 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
o
0 Koñcówka do wyrabiania ciasta
wyposa¿ona jest dodatkowo w ma³y
pierœcieñ przy podk³adce na trzonku.
Tak¹ koñcówkê do wyrabiania ciasta
mo¿na umieœciæ tylko do odpowiedniego otworu. Jest on oznaczony
na urz¹dzeniu symbolem .
0 W celu wyjêcia przytrzymaæ
koñcówkê jedn¹ rêk¹, przyciskaj¹c
równoczeœnie przycisk wyrzucaj¹cy
(rysunek 1/A).
Odchylanie miksera w górê /
w dó³ (rys. 4)
Przed odchyleniem w górê mikser
nale¿y koniecznie wy³¹czyæ!
0 Przycisn¹æ przycisk odchylania
(rysunek 1/F) i odchyliæ mikser w
górê lub w dó³ do momentu „zaskoczenia”.
1
3
Po odchyleniu miksera w górê
mo¿na ³atwo wymieniæ koñcówki
oraz w³o¿yæ / wyj¹æ miskê.
Wk³adanie / wyjmowanie miski
(rysunek 5)
0 Wsun¹æ miskê na prowadnice w dolnej czêœci i zablokowaæ obracaj¹c
lekko zgodnie z ruchem wskazówek zegara
0 W celu wyjêcia miski nale¿y j¹
odblokowaæ, obracaj¹c w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
3 Przytrzymaæ przy tym ewentualnie
doln¹ czêœæ.
Dziêki niecentralnej pozycji miksera
mo¿na bez trudu dodawaæ sk³adniki,
równie¿ podczas pracy.
Praca z mikserem
1
1
Jeœli mikser jest zamocowany na
stojaku, po w³¹czeniu miksera
nastêpuje automatyczne w³¹czenie
siê miski.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
1
10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut
przerwy po 10 minutach pracy
ci¹g³ej).
Maksymalnie przetwarzane iloœci:
w misce przetwarzaæ mo¿na maksymalnie 1,5 kg artyku³ów spo¿ywczych o sta³ej konsystencji lub 1,75 l
artyku³ów spo¿ywczych o p³ynnej
konsystencji.
W³¹czanie urz¹dzenia
(rysunek 6)
0 Wybraæ po¿¹dan¹ prêdkoœæ
prze³¹cznikiem prêdkoœci (rysunek
1+6/C):
niskie prêdkoœci, lub
wysokie prêdkoœci.
0 W³¹cznikiem / wy³¹cznikiem (rysunek
1+6/B)
– W³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia,
– 5- stopniowe ustawianie prêdkoœci
obrotowej silnika w obrêbie wybranego zakresu prêdkoœci.
0 Wciœniêcie przycisku impulsowania
przy pracuj¹cym urz¹dzeniu (rysunek
1+6/D) powoduje, ¿e mikser pracowaæ bêdzie z najwy¿sz¹ prêdkoœci¹.
Ustawianie prêdkoœci miski
(rysunek 7)
Prêdkoœæ obrotów miski ustawiæ
mo¿na dwustopniowo
0 Przy pomocy prze³¹cznika prêdkoœci
miski (rysunek 1/H) regulowana jest
prêdkoœæ miski:
I = niska prêdkoœæ
II = wysoka prêdkoœæ
Wy³¹czanie urz¹dzenia
0 W³¹cznik / wy³¹cznik (rysunek
1+6/B) ustawiæ w pozycji „0”.
–Mikser oraz miska wy³¹czaj¹ siê.
71
822_949_278 KM400EX.book Seite 72 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
o
Wybór prawid³owych ustawieñ
Nastêpuj¹ce wskazówki mog¹ s³u¿yæ jako wytyczne.
Prêdkoœæ miksera
Prze³¹cznik prêdkoœci
(rysunek 1+6/C)
W³¹cznik / wy³¹cznik
(rysunek 1+6/B)
• Wyrabianie, ugniatanie:
Rozpocz¹æ od 1 lub 2
nastêpnie prze³¹czyæ na 5
• Delikatne mieszanie:
3, 4
• Mieszanie:
Rozpocz¹æ od 2 lub 3
nastêpnie prze³¹czyæ na
wy¿szy stopieñ
• Ubijanie piany:
4 lub 5
Lub przycisk
3
(rysunek1+6/D)
Wszystkie prace nale¿y rozpocz¹æ na ni¿szej prêdkoœci. W ten sposób unikamy
rozpylenia substancji w proszku i rozbryzgania cieczy.
Prêdkoœæ miski
Do ubijania bia³ek, œmietany oraz
ciast w proszku nale¿y stosowaæ
prêdkoœæ „II“ , do ciê¿szych ciast i
wiêkszych iloœci - prêdkoœci „I“.
Czyszczenie i
pielêgnacja
3
Resztki soku z marchewki i
czerwonej kapusty z elementów
plastikowych nale¿y usun¹æ przed
zmywaniem przy pomocy oleju
jadalnego.
Akcesoria
Trzepaczki i koñcówki do
wyrabiania ciasta
0 Trzepaczki i koñcówki do wyrabiania
ciasta czyœciæ szczotk¹ lub
œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
zmywarce!
Miska ze stali szlachetnej
(tylko Stand Mixer 450)
Mikser i stojak
Przed ka¿dym czyszczeniem nale¿y
wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e do
wnêtrza urz¹dzenia nie mo¿e
przedostaæ siê woda! Urz¹dzenia
nigdy nie myæ pod bie¿¹c¹ wod¹ i
nie zanurzaæ w wodzie.
0 Mikser i stojak czyœciæ wilgotn¹
œciereczk¹.
1
72
0 Miskê ze stali szlachetnej (bez pokrywki!) mo¿na myæ w zmywarce.
1
Pokrywka miski nie nadaje siê do
zmywania w zmywarce.
822_949_278 KM400EX.book Seite 73 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
o
Dane techniczne
Miska z tworzywa sztucznego
(tylko Stand Mixer 400)
Napiêcie sieciowe: 230 - 240 V
Pobór mocy: 380 W
Maksymalny czas pracy: 10 minut
Miskê z tworzywa sztucznego myæ w
wodzie z dodatkiem p³ynu.
1
W zmywarce do naczyñ miskê z
tworzywa sztucznego nale¿y
umieœciæ w górnym koszu.
Przechowywanie
Koñcówki do wyrabiania ciast oraz
trzepaczki nale¿y przechowywaæ w
misce zamocowanej na stojaku.
Dziêki temu nie bêd¹ one nara¿one
na uszkodzenia.
;
Urz¹dzenie spe³nia wymagania
Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 2006/95/EC – niskie
napiêcie
• Dyrektywa 89/336/EEC ze
zmianami 92/31/EEC oraz
93/68/EEC РkompatybilnoϾ
elektromagnetyczna
73
822_949_278 KM400EX.book Seite 74 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
h
h Tisztelt Vásárló!
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót. Mindenekelõtt
azt kérjük, hogy az útmutató elsõ
lapjain közölt biztonsági tudnivalókat
tartsa be. A használati útmutatót
gondosan õrizze meg, hogy késobb
is felhasználhassa. Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, kérjük,
adja tovább az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
A figyelmezteto háromszöggel és/
vagy figyelmeztetõ szavakkal
(Figyelmeztetés!, Vigyázat!,
Figyelem!) olyan tudnivalókat
emelünk ki, amelyek az Ön
biztonsága vagy a készülék
mûködõképessége szempontjából
fontosak. Kérjük feltétlenül vigye
figyelembe ezeket.
0 Ez a jel lépésrõl lépésre vezeti Önt a
készülék kezelése során.
1
3
2
Ez után a jel után kiegészítõ
tájékoztatást kap a készülék
kezelésérõl és gyakorlati
alkalmazásáról.
A lóhere a készülék gazdaságos és
környezetkímélõ alkalmazásához
adott tippeket és tájékoztatásokat
jelöl.
Készülék leírása
(1. ábra)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Keverõszár-kidobó gomb
Ki-bekapcsoló gomb
Sebességválasztó kapcsoló
„Pulse” gomb
Mixer
Dõlésszög-állító gomb
Kioldógomb
Keverõtál forgássebesség-választó
kapcsoló
Állvány
Mûanyag keverõtál
(csak a Stand Mixer 400 típusnál)
Habverõszár
Keverõszár
Tésztakenõ lapát
Nemesacél keverõtál fedõvel
(csak a Stand Mixer 450 típusnál)
Típustábla (az állvány és a mixer alsó
részén)
1 Biztonsági tudnivalók
Ezen készülékek biztonsága megfelel
a technika jelenlegi állásának és a
készülékbiztonsági törvénynek.
Gyártóként mégis úgy érezzük, hogy
ismertetnünk kell Önökkel a
következõ biztonsági útmutatásokat.
Általános biztonsági elõírások
• A készüléket csak olyan elektromos
hálózatra szabad csatlakoztatni,
amelynek feszültsége és frekvenciája
a típustáblán feltüntetett értékekkel
megegyezik.
• A készüléket ne helyezzük üzembe, ha
– a csatlakozókábel sérült,
– a készülékház sérült.
• A csatlakozódugót soha ne a
kábelnél fogva húzzuk ki a fali
aljzatból.
• Ha a készülék csatlakozókábele
megsérült, azt a balesetek elkerülése
érdekében a gyártó, a vevõszolgálat
vagy egy megfelelõen szakképzett
személy cserélje ki.
74
822_949_278 KM400EX.book Seite 75 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
h
• A készüléken javításokat csak
szakember végezhet. A
szakszerûtlen javítások jelentõs
károkat okozhatnak. Amennyiben
javításra van szükség, forduljon a
vevõszolgálathoz vagy a hivatalos
márkakereskedõhöz.
• A készülék rendeltetésszerûen nem
való arra, hogy olyan személyek
(köztük gyermekek) kezeljék, akik
tapasztalatlanságuk vagy ismerethiányuk, illetve fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességeik korlátozottsága miatt nem képesek a
biztonságos használatára, kivéve, ha
a felügyeletükért felelõs személy
megtanította õket a készülék biztonságos kezelésére, és kezdetben
ellenõrzi a tevékenységüket.
Gyermekek biztonsága
• A készüléket ne mûködtessük
felügyelet nélkül, a gyermekekre
pedig fokozottan vigyázzunk!
• Gyõzõdjön meg, hogy gyermekek
nem tudják a készüléket játék céljára
használni!
rendeltetésszerû használat vagy
szakszerûtlen kezelés okozott.
Összeállítás, csatlakoztatás,
üzembe helyezés
• A habverõ- ill. keverõszárakat csak
akkor szabad a készülékbe helyezni
ill. kivenni, ha a kábelt a fali aljzatból
kihúztuk.
• A kézi mixerrel bármilyen edényben
dolgozhatunk. Legmegfelelõbb a
készülékkel szállított keverõtál.
• A készüléket csak akkor kapcsoljuk
be, amikor a feldolgozandó élelmiszer, valamint a habverõ- ill.
keverõszárak már a keverõtálban
találhatók. Mindig várjuk meg, hogy a
keverõszárak teljesen megálljanak,
mielõtt a tálat elvennénk.
• Ne tartsunk kemény tárgyakat
(kanalat, kést, kézi habverõt) a
mûködõ keverõszárak közé, és kézzel se nyúljunk oda. Balesetveszélyes!
• A készüléket munka után mindig
kapcsoljuk ki, és a kábelt húzzuk ki a
fali aljzatból.
A készülék használatakor a
következõkre kell figyelni:
• A habverõ- ill. keverõszárat ne oldjuk
ki mûködés közben!
• Mûködés közben ne nyúljunk kézzel
a keverõszárak közelébe.
Balesetveszély!
• A készüléket sose használjuk nedves
kézzel.
• A mûanyag alkatrészeket ne
szárítsuk a fûtõtesten vagy annak
közvetlen közelében.
• A készülékkel nem szabad festéket
(lakkot, poliésztert, stb.) keverni. –
Robbanásveszély!
• A készüléket tisztítás és ápolás elõtt
mindig ki kell kapcsolni, és a kábelt
ki kell húzni a fali aljzatból.
• A készüléket sose mosogassuk folyó
víz alatt vagy a mosogatóban.
• A gyártó nem felel azokért az
esetleges károkért, amelyeket nem
Ártalmatlanítás
2
Csomagolóanyag
A csomagoláshoz felhasznált anyag
környezetkímélõ és újra felhasználható. A mûanyag részek külön meg
vannak jelölve, pl. >PE<, >PS< stb. A
csomagolóanyagot a rajta lévõ jelölésnek megfelelõen az ártalmatlanító helyeken az arra kijelölt
gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa.
2
Elhasznált készülék
A terméken vagy a csomagoláson
található
szimbólum azt jelzi, hogy
a termék nem kezelhetö háztartási
hulladékként. Ehelyett a terméket el
kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelö begyüjtö
helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen
termék helyes hulladékba helyezéséröl, sergit megelözni azokat, a környr-
W
75
822_949_278 KM400EX.book Seite 76 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
h
zetre és az emberi egészségre
gyakorolt potenciális kedvezötlen
következményeket, amelyeket ellenkezö esetben a termék nem megfelelö hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására
vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végzö
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
A készülék kezelése
Az asztali ill. kézi mixerrel az
élelmiszerek keverhetõk,
dagaszthatók és felverhetõk. A mixert
és a keverõtálat külön-külön motor
mozgatja, a mixer és a keverõtál
sebessége egymástól függetlenül
állítható. A készülék ennek ellenére
egyetlen kapcsolóval ki- ill.
bekapcsolható.
A mixer néhány mozdulattal levehetõ
az állványról, és szokványos kézi
mixerként is használható. A
készüléket ilyenkor nyugodt
mozdulatokkal kell a tálban körbekörbe mozgatni.
3
A keverõszárral (1. ábra, M) sûrû
tésztákat – például kelt tésztát, omlós
tésztát, burgonyás és más sûrû
kevert tésztát – keverhetünk.
A habverõvel (1. ábra, L) könnyû
kevert tésztákat, tojáshabot, tejszínhabot, majonézt, pürét készíthetünk,
vagy mártást, pudingot keverhetünk.
• A Stand Mixer 400 típusú készülék
mûanyag keverõtállal kerül
forgalomba.
• A Stand Mixer 450 típusú készüléket
nemesacél keverõtállal és tetõvel
gyártjuk.
76
Üzembe helyezés
A mixer felhelyezése és
levétele a keverõállványról
(2. ábra)
A mixer felhelyezése vagy levétele
elõtt kapcsoljuk ki a készüléket, és
húzzuk ki a kábelt a fali aljzatból.
0 Felhelyezéshez a mixert illesszük a
keverõállványra (az állványon található két kampó beakad a mixerbe)
és a rögzítéshez nyomjuk lefelé.
0 Levételhez nyomjuk meg a kioldógombot (1. ábra, G) és a mixert felfelé
húzva vegyük le.
1
Habverõ- ill. keverõszárak
behelyezése / kidobása
(3. ábra)
A habverõ- ill. keverõszárak kidobása
elõtt a készüléket kapcsoljuk ki, és a
kábelt húzzuk ki a fali aljzatból!
0 A habverõ- ill. keverõszárakat
behelyezéskor olyan mélyen nyomjuk
a mixer alsó részén található
nyílásba, amíg érezhetõen be nem
reteszelõdnek.
1 A két keverõszár nem egyforma,
más-más formájú nyílásba illik. Ügyeljünk arra, hogy a keverõszárakat a
megfelelõ formájú nyílásba helyezzük, mert felcserélés esetén a tésztát
felfelé nyomja!
0 Az egyik keverõszáron egy kis gyûrû
található is a száron lévõ korongon.
Ezt a keverõszárat csak a megfelelõ
nyílásba szabad illeszteni.
Ezt a készüléken a jelzés mutatja.
1
0 A keverõszár kivételéhez egyik
kezünkkel tartsuk a készüléket, a
másik kezünkkel nyomjuk meg a
kidobógombot (1. ábra, A).
822_949_278 KM400EX.book Seite 77 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
h
A mixer dõlésszögének
állítása felfelé vagy lefelé
(4. ábra)
A felfelé történõ állításhoz a mixert
feltétlenül ki kell kapcsolni.
0 A dõlésszög-állító gombot (1. ábra,
F) nyomjuk meg és a mixert döntsük
meg fel- vagy lefelé, amíg be nem
reteszelõdik.
1
3
A felfelé döntött mixerben a
keverõszárakat minden további nélkül
ki lehet cserélni , a keverõtálat pedig le
lehet venni ill. fel lehet helyezni.
A keverõtál felhelyezése /
levétele (5. ábra)
0 A keverõtálat az alsó részen található
megvezetésre helyezzük és könnyed
mozdulattal az óramutató járásával
megegyezõ irányban elforgatva rögzítjük.
0 A keverõtálat levételhez az óramutató járásával ellentétes irányban
kell elfordítani.
3 Az alsó részt esetleg közben
ajánlatos tartani kell az egyik kézzel.
Mivel a mixer nem a tál közepén
mûködik, a hozzávalókat munka
közben is könnyen hozzáadhatjuk.
Hogyan dolgozzunk a mixerrel
1
1
Ha a mixer az állványon van, akkor a
bekapcsolással együtt a keverõtál is
automatikusan bekapcsolódik.
A készüléket 10 percig használhatjuk
folyamatosan. Hosszabb, folyamatos
mûködés után a készüléknek le kell
hûlnie (10 percig tartó folyamatos
mûködés után legalább 20 percig).
1
Maximálisan feldolgozható
mennyiségek: a keverõtálban
egyszerre legfeljebb 1,5 kg szilárd,
ill. 1,75 l folyékony élelmiszer
dolgozható fel.
A készülék bekapcsolása
(6. ábra)
0 Elõször válasszuk ki a sebességtartományt a sebességválasztó kapcsolóval (1.+6. ábra, C):
alacsony sebességtartomány,
vagy
nagy sebességtartomány.
0 A ki-bekapcsoló gombbal (1.+6.
ábra, B)
– a gépet ki ill. bekapcsolhatjuk,
– a motor fordulatszámát 5 fokozatban szabályozhatjuk a kiválasztott
sebességtartományon belül.
0 Amíg mûködés közben a Pulse gombot (1.+6. ábra, D) nyomva tartjuk,
addig a mixer a maximális sebességfokozaton mûködik.
A keverõtál sebességének
beállítása (7. ábra)
A keverõtál forgássebessége két
fokozatban állítható.
0 A keverõtál sebességválasztó kapcsolóval (1. ábra, H) a sebesség a
következõképpen állítható be:
I = alacsony sebesség
II = nagy sebesség
A készülék kikapcsolása
0 A ki-bekapcsoló gombot (1+6. ábra,
B) toljuk „0“ állásba.
–A mixer és a keverõtál kikapcsol.
77
822_949_278 KM400EX.book Seite 78 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
h
A helyes beállítás kiválasztása
A következõ útmutató szolgáljon irányelvként:
Mixer sebessége
Sebességválasztó kapcsoló Ki-bekapcsoló gomb
(1+6. ábra, C)
(1+6. ábra, B)
• dagasztás, keverés:
1-es vagy 2-es fokozaton
kezdjük, majd 5-ösre
kapcsolhatunk
• könnyed összekeverés:
3, 4
• keverés:
2-es vagy 3-as fokozaton
kezdjük, aztán kapcsoljunk fel
• habverés:
4-es vagy 5-ös
vagy a
3
gomb (1+6. ábra, D)
A munkát mindig alacsony sebességfokozaton kezdjük. Ezáltal elkerülhetjük, hogy a
por állagú hozzávalók miatt porfelhõ keletkezzen, vagy hogy a folyadék
kifröccsenjen.
A keverõtál forgási sebessége
Tojáshab, tejszínhab és könnyû
kevert tészták felveréséhez a „II“-es
fokozatot használjuk, sûrû tészták és
nagy mennyiségek keveréséhez
pedig az „I“-es fokozatot.
Tisztítás és ápolás
3
A sárgarépa és a vöröskáposzta
levének nyomát étolajjal történõ
lemosással távolíthatjuk el a
mûanyag alkatrészekrõl.
Tartozékok
Habverõ- és keverõszárak
0 A habverõ- és keverõszárakat folyó
víz alatt kefével vagy szivaccsal, vagy
mosogatógépben is mosogathatjuk!
Nemesacél keverõtál (csak a
Stand Mixer 450 típusnál)
Mixer és keverõállvány
A tisztítás elõtt mindig húzzuk ki a
kábelt a fali aljzatból.
Ügyeljünk arra, hogy a készülék
belsejébe víz semmi esetre se
kerüljön! A készüléket sose tisztítsuk
folyó víz alatt vagy a mosogatóban.
0 A mixert és az állványt nedves
ruhával kell megtisztítani.
1
78
0 A nemesacél keverõtálat (a fedele
nélkül!) mosogatógépben mosogathatjuk.
1
A nemesacél keverõtál fedelét nem
szabad mosogatógépben mosogatni.
822_949_278 KM400EX.book Seite 79 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
h
Mûszaki adatok
Mûanyag keverõtál (csak a
Stand Mixer 400 típusnál)
Hálózati feszültség: 230 - 240 V
Teljesítmény: 380 W
A használat maximális idõtartama:
10 perc
A mûanyag keverõtálat szabad
mosogatni.
1
Amennyiben a mûanyag keverõtálat
mosogatógépben mosogatjuk, akkor
a felsõ kosárba helyezzük!
Tárolás
A habverõ- és keverõszárakat az
állványra helyezett keverõtálban
tároljuk. Ezáltal elkerüljük azok
megsérülését.
;
Ez a készülék megfelel az EK alábbi
irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is
79
822_949_278 KM400EX.book Seite 80 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
v
Popis prístroja
(obrázok 1)
v Vážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si tieto
pokyny na obsluhu pre budúcu
potrebu. Tento návod na obsluhu
odovzdajte prípadne ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
Výstražný trojuholník a/alebo
kľúčové slová (Nebezpečenstvo!,
Upozornenie!, Dôležité!) vás
upozorňujú na informácie, ktoré sú
dôležité pre vašu bezpečnost’
alebo správne fungovanie prístroja.
Je nevyhnutné, aby sa tieto
informácie dodržiavali.
0 Tento symbol vás krok za krokom
prevedie cez postup obsluhy vášho
prístroja.
1
3
2
Vedľa tohto symbolu sa budú
nachádzat’ dodatočné informácie a
praktické rady o používaní
prístroja.
Ďatelina označuje rady a
informácie o hospodárnom a
ekologickom používaní prístroja.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Uvoľňovacie tlačidlo
Zapínač
Prepínač rýchlosti
Tlačidlo pulzovania
Mixér
Tlačidlo zdvíhania/spúšt’ania
Odomknutie
Prepínač rýchlosti zmiešavacej
misy
Stojan
Plastická zmiešavacia misa
(Len stojanový mixér 400)
Metličky
Háky na cesto
Škrabka na cesto
Zmiešavacia miska z
nehrdzavejúcej ocele s vekom (len
stojanový mixér 450)
Typový štítok (na spodnej strane
stojana robota a mixéru)
1 Bezpečnostné pokyny
Teito bezpečnostné štandardy
elektrických zariadení Electrolux
boli vypracované podľa
uznávaných technologických
pravidiel a zákonov, ktoré upravujú
bezpečnost’ zariadení. Jednako
však ako výrobca vás musíme
zoznámit’ s nasledujúcimi
bezpečnostnými pokynmi:
Všeobecná bezpečnost’
• Prístroj sa smie pripojit’ len na
elektrickú siet’, ktorej napätie a
frekvencia je v súlade s údajmi
uvedenými na typovom štítku!
• Nikdy sa prístroj nedotýkajte, ak
– je elektrický kábel poškodený,
– je kryt poškodený.
• Nikdy t’ahom za napájací kábel
neodpájajte zástrčku zo zástrčky
• Aby nedošlo k ohrozeniu, ak je
poškodený napájací kábel, musíte
ho vymenit’ u výrobcu, v jeho
zákazníckom oddelení alebo inou
kvalifikovanou osobou.
80
822_949_278 KM400EX.book Seite 81 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
v
• Opravy tohto prístroja smú
vykonávat’ len kvalifikovaní
servisní technici. V dôsledku
nekvalifikovaných opráv môže
dôjst’ k závažným
nebezpečenstvám. V prípade
nevyhnutnosti opravy vyhľadajte
prosíme zákaznícke oddelenie
Electrolux alebo vášho predajcu.
• Tento prístroj nesmú používat’
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami,
nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokiaľ neboli
upovedomení o používaní prístroja
alebo nepracujú pod dozorom
osoby zodpovednej za ich
bezpečnost’.
Bezpečnost’ detí
• Nikdy nenechávajte prístroj bez
dohľadu a nestrážený v prítomnosti
malých detí!
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
Používanie prístroja
• Nikdy neuvoľňujte príslušenstvo za
chodu robota/mixéru.
• Prsty nedávajte do pohybujúcich
sa metličiek alebo hákov na cesto.
Môže to spôsobit’ poranenie!
• Mixér nikdy nepoužívajte, ak máte
mokré ruky.
• Plastové časti sa nesmú dostat’ do
bezprostrednej blízkosti
vykurovacích telies.
• Nepoužívajte toto zariadenie na
miešanie farieb (lakov, polyesterov
atď.). Môže dôjst’ k výbuchu!
• Prístroj sa musí vypnút’ a odpojit’
od siete pred každým jeho čistením
a údržbou.
• Prístroj nikdy nečistite pod tečúcou
vodou alebo ho neponárajte do
vody na čistenie.
• Výrobca nezodpovedá za
akékoľvek škody, ktoré vyplývajú z
použitia prístroja na akékoľvek iné
účely, ako sú určené.
Inštalácia, zapojenie a prvé
spustenie
• Príslušenstvo sa smie namontovat’
alebo odmontovat’, len ak je
prístroj vypnutý.
• Ručný mixér sa smie používat’ na
miešanie potravín v akejkoľvek
vhodnej mise. Odporúčame vám
však používat’ dodané
zmiešavacie misy.
• Nikdy nezapínajte prístroj, pokiaľ
pracovné príslušenstvo nie je v
zmiešavacej mise s potravinami,
ktoré sa majú spracovat’. Pred
vybraním prístroja vždy počkajte až
do úplného zastavenia
príslušenstva.
• Do pohybujúceho sa príslušenstva
nedávajte tvrdé predmety (napr.
lyžica, nôž alebo metlička) a
nedotýkajte sa ho rukami. Môže to
spôsobit’ poranenie!
• Po dokončení práce prístroj vypnite
a odpojte z elektrickej zásuvky.
Likvidácia
2
Obalový materiál
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej
nádoby na mieste zberu
druhotných surovín.
2
Staré zariadenie
W
Symbol
na výrobku alebo na
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
zabezpečíte správnu likvidáciu
tohto výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
81
822_949_278 KM400EX.book Seite 82 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
v
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej
likvidácie tohto výrobku.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku môžete
získat’ od vášho miestneho úradu,
spracovateľa vášho domového
odpadu alebo v obchode, kde ste
tento výrobok zakúpili.
Prevádzka
Robot/ručný mixér môžete
používat’ na mixovanie, hnetenie a
šľahanie potravín. Mixér a
zmiešavacia misa majú
samostatný pohon a rýchlost’
mixéra a zmiešavacej misy je
samostatne nastaviteľná. Avšak
mixér/robot má len jeden hlavný
vypínač.
Mixér sa dá ľahko odpojit’ od
stojana robota a používat’ ako
ručný mixér. Ak ho používate týmto
spôsobom, pohybujte mixérom
pomalým kruhovým pohybom po
obvode misy obsahujúcej prísady.
3
Háky na cesto (obr. 1/M) sa
používajú na t’ažké cestá, ako sú
kysnuté cestá, jemné pečivo,
zemiakové cestíčko a koláčové
zmesi.
Metlička (obr. 1/L) je vhodná na
ľahké koláčové zmesi, bielka,
smotanu, majonézu, pyré a na
miešanie omáčok a dezertných
práškov.
• Stojanový mixér model 400 sa
dodáva s plastovou zmiešavacou
miskou.
• Stojanový mixér model 450 sa
dodáva so zmiešavacou miskou z
nehrdzavejúcej ocele s vekom.
82
Príprava na použitie
Montáž/odmontovanie mixéra
na stojan robota (Obrázok 2)
Pred nasadením alebo
odmontovaním mixéra vypnite
robot/mixér a vytiahnite zástrčku z
elektrickej zásuvky!
0 Pri montáži zasuňte mixér do
stojana robota (dve západky na
stojane uchytia mixér) a zatlačte
dolu poistku.
0 Ak chcete mixér vybrat’, stlačte
odomknutie (obr. 1/G) a vytiahnite
ho smerom nahor.
1
Namotovanie/demontáž
príslušenstva (obr. 3)
Pred uvoľnením príslušenstva
vypnite mixér a vytiahnite zástrčku
z elektrickej zásuvky!
0 Zatlačte metličky alebo háky na
cesto do štrbín na spodnej strane
mixéra, až pokiaľ nezapadnú na
svoje miesto.
1 Dva háky na cesto majú rôzne
tvary a preto každý musí byt’
zasunutý do správneho otvoru.
Nesprávne zasunutie hákov
spôsobí, že cesto bude
vyt’ahované nahor!
0 eden z hákov má dodatočný malý
krúžok blízko objímky na hriadeli.
Tento hák je možné zasunút’ len do
príslušného otvoru. Ten je určený
symbolom .
1
0 Ak chcete príslušenstvo vybrat’,
pevne ho uchopte jednou rukou a
zároveň stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (obr. 1/A).
822_949_278 KM400EX.book Seite 83 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
v
Zdvíhanie/spúšt’anie mixéra
(Obrázok 4)
Pred zdvíhaním/spúšt’aním musí
byt’ mixér vypnutý!
0 Stlačte tlačidlo zdvíhania/
spúšt’ania (obr.
1/F) a kývajte mixérom hore alebo
dolu, pokým nezapadne na svoje
miesto.
1
3
Pri zdvihnutej polohe sa
príslušenstvo dá jednoducho
vymenit’ a zmiešavacia misa
umiestnit’ alebo odstránit’ zo
stojana robota.
Umiestnenie/odstránenie
zmiešavacej misy (obr. 5)
0 Zmiešavaciu misu položte na
vedenie základne a zaistite ho
jemným pootočenímv smere
hodinových ručičiek.
0 Ak chcete zmiešavaciu misu
vybrat’, otočte ju proti smeru
hodinových ručičiek a odistite.
3
Môže byt’ potrebné pridržat’
základňu, aby sa neotáčala.
Výstredná poloha mixéra umožňuje
ľahko pridávat’ prísady za
prevádzky robota.
Práca s mixérom/robotom
1
Ak sa mixér pripojí do stojanu,
zmiešavacia misa sa automaticky
zapne pri zapnutí mixéru.
1
Zariadenie je možné používat’ bez
prerušenia po dobu 10 minút. Pred
každým ďalším nepretržitým
použitím je potrebné, aby prístroj
vychladol (aspoň 20 minút po
každých 10 minútach bez
zastavenia).
1
Maximálne množstvá na
spracovanie: Objem v
zmiešavacej nádrži nesmie
presiahnut’ 1,5 kg pevných alebo
1,75 l kvapalných látok.
Zapnutie mixéra
(Obrázok 6)
0 Navoľte rýchlost’ prepínačom
rýchlosti (obr. 1+6/C):
pomalé rýchlosti, alebo
vysoké rýchlosti.
0 Vypínač (obr. 1+6/B) sa používa
na:
– zapnutie a vypnutie mixéru,
– ovládanie rýchlosti mixéru (5
nastavení rýchlosti) v určených
polohách.
0 Pri stlačenom tlačidle pulzného
chodu (obr. 1+6/D) za chodu
zariadenia, mixér pracuje na
maximálnej rýchlosti.
Voľba rýchlosti zmiešavacej
misky (obr. 7)
Zmiešavacia miska má dve
rýchlosti:
0 Prepínač rýchlosti zmiešavacej
misky (obr. 1/H) sa používa na
nastavenie jej rýchlosti:
I = pomalá rýchlost’
II = vysoká rýchlost’
Vypnutie mixéra
0 Posuňte vypínač (obr. 1+6/B) do
polohy "0".
– Mixér a zmiešavacia misa sa
vypnú.
83
822_949_278 KM400EX.book Seite 84 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
v
Výber správneho nastavenia
Nasledujúce poznámky sa môžu použit’ ako návod.
Rýchlost’ mixéra
Prepínač rýchlosti
(Obrázok 1+6/C)
Hlavný vypínač
(Obrázok 1+6/B)
• Hnetenie, mixovanie:
začnite s 1 alebo 2,
potom rýchlost’ až do 5
• Zamiešavanie:
3, 4
• Meišanie:
začnite s 2 alebo 3,
potom zvýšte rýchlost’
• Šľahanie, spenenie:
4 alebo 5
alebo
3
tlačidlo (obr. 1+6/D)
Všetky druhy spracovania začínajte na pomalej rýchlosti. Zabránite tak
rozprášeniu práškov alebo kvapalín.
Rýchlost’ zmiešavacej misy
Rýchlost’ "II" používajte na
vyšľahanie vajíčkového bielka,
smotany alebo ľahkých koláčových
zmesí. Rýchlost’ "I" je vhodná na
t’ažké cestá alebo veľké objemy.
Čistenie a údržba
3
Zvyšky št’avy z mrkvy a červenej
kapusty je možné odstránit’ z
plastových časti pomocou
kuchynského oleja pred čistením
zariadenia.
Príslušenstvo
Metličky a háky na cesto
0 Metličky a háky na cesto vyčistite
kefou alebo handrou pod tečúcou
vodou alebo v umývačke riadu.
Mixér a stojan robota
Pred čistením vytiahnite zástrčku
zo siet’ovej zásuvky.
Pozor, aby sa do vnútra zariadenia
nedostala žiadna voda! Nikdy
zariadenie nečistite pod tečúcou
vodou alebo ho neponárajte do
vody.
0 Mixér a stojan robota poutierajte
navlhčenou handrou.
Zmiešavacia misa z
nehrdzavejúcej ocele
(Len stojanový mixér 450)
1
84
0 Zmiešavaciu misu z
nehrdzavejúcej ocele (nie veko) je
možné umývat’ v umývačke riadu.
1
Veko zmiešavacej misy z
nehrdzavejúcej ocele sa nesmie
umývat’ v umývačke riadu.
822_949_278 KM400EX.book Seite 85 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
v
Technické údaje
Plastická zmiešavacia misa
(Len stojanový mixér 400)
Siet’ové napätie:
230 - 240 V
Príkon:
380 W
Maximálny nepretržitý
prevádzkový čas:
10 minút
Plastickú zmiešavaciu misu umyte
vo vode s čistiacim prostriedkom.
1
Ak chcete plastickú zmiešavaciu
misu umyt’ v umývačke riadu,
umiestnite ju do horného košíka.
Skladovanie
Metličky a háky na cesto skladujte
v zmiešavacej mise položenej na
základňu robota. Budú takto
chránené pred poškodením.
;
Tento prístroj je v súlade s
nesledujúcimi smernicami ES:
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC
• EMC Smernica 89/336/EEC v
znení doplnkov 92/31/EEC a
93/68/EEC
85
822_949_278 KM400EX.book Seite 86 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
x
x Spoštovani kupec!
Prosimo, pozorno preberite ta
navodila za uporabo. Bodite
posebej pozorni na varnostne
napotke na prvih straneh navodil.
Navodila za uporabo shranite za
poznejšo rabo in jih izročite
morebitnemu prihodnjemu lastniku
naprave.
Opozorilni trikotnik in/ali signalne
besede (Opozorilo!, Previdno!,
Pozor!) označujejo napotke, ki so
pomembni za vašo varnost ali
delovanje naprave, zato jih nujno
upoštevajte.
0 Ta znak vas vodi po posameznih
korakih uporabe naprave.
1
3
Temu znaku sledijo dodatne
informacije o delovanju in praktični
uporabi naprave.
2
Deteljica označuje različne nasvete
in napotke za gospodarno in okolju
prijazno uporabo naprave.
Opis aparata (slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
86
Gumb za sprostitev priključkov
Stikalo VKLOP/IZKLOP
Stikalo za izbiro hitrostnega
območja
Impulzni gumb
Mešalnik
Gumb za dviganje/spuščanje
Gumb za sprostitev
Stikalo za izbiro hitrosti mešalne
sklede
Podstavek
Plastična mešalna skleda
(samo Stand Mixer 400)
Stepalni metlici
Kavlja za gnetenje
Lopatica
Mešalna skleda iz nerjavnega jekla
s pokrovom (samo Stand Mixer
450)
Tipska tablica (na spodnji strani
kuhinjskega robota in spodnji strani
mešalnika)
1 Varnostni napotki
Varnostni standardi Electroluxovih
električnih aparatov so usklajeni s
priznanimi tehničnimi pravilniki in
zakonom o varnosti električni
aparatov. Navzlic temu menimo, da
je naša dolžnost, da vas kot
proizvajalec seznanimo z
naslednjimi varnostnimi napotki.
Splošna varnost
• Aparat lahko priključite samo na
električno omrežje, katerega
napetost in frekvenca ustrezata
podatkom, navedenim na tipski
tablici!
• NIkdar ne uporabite aparata, če je
– omrežni kabel poškodovan,
– njegovo ohišje poškodovano.
• Nikdar ne vlecite za kabel, da bi
tako vzeli vtič iz vtičnice.
• Za preprečitev nevarnosti, mora
priključno vrvico aparata, če je
poškodovana, zamenjati
proizvajalec, njegov serviser ali
druga strokovno usposobljena
oseba.
• Aparat lahko popravlja samo
usposobljen serviser. Posledica
napačnih popravil je lahko huda
nevarnost za uporabnika. Če je
potrebno popravilo, se obrnite na
oddelek servisne službe Electrolux
ali na vašega trgovca.
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z
otroki), katerih telesne, zaznavne
ali duševne zmožnosti so omejene,
ali ki nimajo izkušenj in znanja, če
niso bile podučene o uporabi s
strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Varnost otrok
• Nikdar ne puščajte aparata brez
nadzora, kadar je prižgan, še zlasti
pozorno pa ga nadzorujte tedaj,
kadar so v bližini mlajši otroci!
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
822_949_278 KM400EX.book Seite 87 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
x
Pri uporabi svojega aparata
• Nikdar ne odpenjajte priključkov,
medtem ko robot/mešalnik deluje.
• Pazite, da z roko ne sežete v
vrteče se metlice in kavlja za
gnetenje testa. Sicer se lahko
poškodujete!
• Nikdar ne uporabljajte mešalnika z
mokrimi rokami.
• Plastičnih delov ne postavljajte na
radiatorje ali v njihovo bližino.
• Aparata ne uporabljajte za
mešanje barv (lakov, poliestrov,
itd.) To bi lahko povzročilo
eksplozijo!
• Pred vsakim čiščenjem in
vzdrževanjem je treba izklopiti
aparat in potegniti vtič iz omrežne
vtičnice.
• Nikdar ne umivajte aparata pod
tekočo vodo in ga ne potapljajte v
vodo za splakovanje!
• Proizvajalec ne sprejema
nikakršne odgovornosti za škodo,
ki bi nastala ob nepravilni ali
nenamenski uporabi aparata.
Postavitev, priključitev in
prva uporaba
• Priključke vstavljajte in odstranjujte
le tedaj, kadar je aparat izklopljen.
• Ročni mešalnik lahko uporabljate
za mešanje živil v vsaki primerni
skledi. Vendar pa vam
priporočamo, da uporabljate
priloženo mešalno posodo.
• Nikdar ne vklopite aparata, dokler
delovni priključki niso v mešalni
skledi s sestavinami, ki jih želite
obdelati. Vselej počakajte, da se
priključki ustavijo, preden
umaknete posodo.
• Ne segajte s trdnimi predmeti (npr.
žlico, nožem ali metlico) v vrteče se
priključke in ne dotikajte se jih z
roko.
Sicer se lahko poškodujete!
• Ko končate delati z aparatom, ga
izklopite in potegnite vtič iz
omrežne vtičnice.
Odstranjevanje
2
Embalaža
Embalažni material je okolju
prijazen in je primeren za
recikliranje. Plastični sestavni dele
prepoznate po oznakah, npr.
>PE<, >PS<, itd. Prosimo,
odstranite embalažo v ustrezne
zbiralnike.
2
Odstranjevanje starega aparata
W
Znak
na izdelku ali na njegovi
embalaži pomeni, da izdelek ne velja
za običajen gospodinjski odpadek.
Namesto tega ga je treba predati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električnih in elektronskih naprav. S
tem ko zagotovite, da bo izdelek
pravilno odstranjen, boste pomagali
preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in človekovo
zdravje, ki bi sicer nastale z
nepravilnim ravnanjem pri odstranitvi
tega izdelka. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka
lahko dobite pri mestni upravi,
komunalnem podjetju za odvoz
smeti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Uporaba
Kuhinjski robot/ročni mešalnik
lahko uporabljate za mešanje,
gnetenje in stepanje. Mešalnik in
mešalna skleda imata vsak svoj
motor in hitrost obeh lahko ločeno
posamezno nastavljate. Vendar pa
ima mešalnik/kuhinjski robot eno
samo glavno stikalo za VKLOP/
IZKLOP.
Mešalnik lahko zlahka v trenutku
vzamete s stojala kuhinjskega
robota in ga uporabljajte kot
navaden ročni mešalnik. Kadar ga
uporabljate na ta način, ga počasi
premikajte v krogu po notranjosti
sklede, v kateri so sestavine.
87
822_949_278 KM400EX.book Seite 88 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
x
Kavlja za gnetenje testa (slika 1/M)
se uporabljate za gosto testo, npr.
kvašeno testo, krhko testo,
krompirjevo testo in umešano
testo.
Metlica (slika 1/L) je primerna za
lahno testo za kolače, jajčni beljak,
smetano, majonezo, pireje in za
mešanje omak in praškov za
puding.
• Aparati Stand Mixer 400 so
dobavljeni s plastično mešalno
skledo.
• Aparati Stand Mixer 450 so
dobavljeni z mešalno skledo iz
nerjavnega jekla s pokrovom.
3
Priprava na uporabo
Pritrjevanje in odstranjevanje
mešalnika na stojalo
(slika 2)
Preden pritrdite ali odstranite
mešalnik, izklopite kuhinjski robot/
mešalnik in potegnite vtič iz
omrežne vtičnice!
0 Mešalnik pritrdite na stojalo tako,
da ga namestite nanj (kavlja na
stojalu zagrabita v mešalnik) in
pritisnite navzdol, da zaskoči.
0 Ko ga želite vzeti s stojala,
pritisnite na gumb za sprostitev
(slika 1/G) in potegnite mešalnik
navzgor.
0 Eden od kavljev za testo ima
dodaten obroček ob manšeti
na steblu. Ta kavelj za testo gre
samo v režo, za katero je
predviden. Ta je označena z
znakom .
0 Da odstranite priključka, ju čvrsto
primite z eno roko, nato pa
pritisnite na gumb za sprostitev
(slika 1/A).
Dviganje/spuščanje
mešalnika (slika 4)
Pred dviganjem/spuščanjem se
prepričajte, da je mešalnik
izklopljen!
0 Pritisnite gumb za dviganje/
spuščanje (slika 1/F) in zasučite
mešalnik navzgor al navzdol,
dokler ne zaskoči.
1
3
1
Vstavljanje/odstranjevanje
priključkov (slika 3)
Preden sprostite priključka,
izklopite mešalnik in potegnite vtič
iz omrežne vtičnice!
0 Potiskajte metlici ali kavlja za
testo v reži za priključek na spodnji
strani mešalnika, dokler ne
zaskočita.
1 Kavlja za testo imata priključek
različne oblike in ju je treba potisniti
v pravo režo. Če bi bila vstavljena
narobe, bi se testo premikalo
navzgor!
Nameščanje/odstranjevanje
mešalne sklede (slika 5)
0 Namestite mešalno skledo na
vodilo na stojalu in jo zaskočite
tako, da jo z občutkom obrnete
v smeri urnega kazalca.
0 Če želite odstraniti mešalno
skledo, jo obrnite v smeri urnega
kazalca, da jo sprostite.
3
1
88
Ko je mešalnik dvignjen, lahko
menjate priključke in na stojalo
postavite mešalno skledo ali jo
odstranite.
Pri tem boste morali morda pridržati
stojalo, da se ne premakne.
Izsrediščna lega mešalnika
omogoča preprosto dodajanje
sestavin, medtem ko mešalnik
deluje.
Delo z mešalnikom/
kuhinjskim robotom
1
Ko je mešalnik pritrjen na stojalo,
se ob vklopu mešalnika samodejno
vklopi tudi obračanje mešalne
sklede.
822_949_278 KM400EX.book Seite 89 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
x
1
Aparat lahko uporabljate do
10 minut brez prekinitve. Po
dolgem neprekinjenem delovanju
ga pustite, da se ohladi (vsaj
20 minut, potem ko ste ga
uporabljali 10 minut brez
prekinitve).
1
Maksimalna količina v obdelavi:
Količina živil v mešalni sledi ne
sme preseči 1,5 kg trdne snovi ali
1,75 l tekočih živil.
Vklop mešalnika
(slika 6)
0 S stikalom za izbiro hitrostnega
območja (slika 1+6/C) izberite
območje delovne hitrosti:
nizke hitrosti, ali
0 Stikalo VKLOP/IZKLOP
(slika 1+6/B) služi za:
– vklop in izklop mešalnika,
– nastavitev hitrosti mešalnika
(5 hitrostnih nastavitev) v poprej
izbranem hitrostnem območju.
0 Dokler pritiskate na impulzni gumb
(slika 1+6/D) pri delujočem aparatu,
dela mešalnik z največjo hitrostjo.
Izberite hitrost mešalne
sklede (slika 7)
Mešalna skleda ima dve hitrosti.
0 Stikalo za izbiro hitrosti mešalne
sklede (slika 1/H) je namenjeno za
izbiro hitrosti mešalne sklede:
I = nizka hitrost
II = visoka hitrost
Izklop mešalnika
visoke hitrosti.
0 Premaknite stikalo VKLOP/IZKLOP
(slika 1+6/B) v položaj "0".
– Mešalnik in mešalna skleda sta
izklopljena.
Izbira pravih nastavitev
Spodaj navedeni napotki naj vam služijo kot pripomoček.
Hitrost mešalnika
Stikalo za izbiro hitrostnega Stikalo VKLOP/IZKLOP
območja (slika 1+6/C)
(slika 1+6/B)
• Gnetenje, mešanje:
začnite z 1 ali 2,
nato pa povečujte do 5
• Umešanje:
3, 4
• Mešanje:
začnite z 2 ali 3,
nato pa hitrost povečujte
• Stepanje, penjenje:
4 ali 5
ali
3
gumb (slika 1+6/D)
Pri vseh vrstah živil začnite z majhno hitrostjo. Tako boste preprečili prašenje
snovi v prahu in brizganje tekočih živil.
Hitrost mešalne sklede
Izberite hitrost "II" za stepanje
jajčnega beljaka, smetane in
lahnega testa za kolače. Izberite
hitrost "I" za gosto testo in velike
količine.
89
822_949_278 KM400EX.book Seite 90 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
x
3
Čiščenje in nega
Shranjevanje
Ostanke korenja in soka rdečega
zelja lahko odstranite s plastičnih
delov z jedilnim oljem, preden se
lotite čiščenja aparata.
Kavlje za testo in metlici za
stepanje shranite v mešalno
skledo, ki se nahaja na podstavku
aparata. Tam bodo zaščiteni pred
poškodbami.
Mešalnik in stojalo
Pred vsakim čiščenjem potegnite
vtič iz omrežne vtičnice.
Zagotovite, da voda ne bo prodrla v
notranjost aparata! Nikdar ne
čistite aparata pod tekočo vodo in
nikdar ga ne potopite v vodo.
0 Mešalnik in stojalo čistite z vlažno
krpo.
Tehnični podatki
Omrežna napetost:
230 - 240 V
Poraba:
380 W
Maksimalni neprekinjeni čas
delovanja:
10 minut
1
Priključki
Metlice za stepanje in kavlji
za gnetenje testa
0 Očistite metlice za stepanje in
kavlje za gnetenje testa s ščetko ali
krpo pod tekočo vodo ali v
pomivalnem stroju!
Mešalna skleda iz nerjavnega
jekla (samo Stand Mixer 450)
0 Mešalno posodo iz nerjavnega
jekla (ne pa pokrova!) lahko daste
v pomivalni stroj.
1
Pokrova mešalne posode iz
nerjavnega jekla ne smete dati v
pomivalni stroj.
Plastična mešalna skleda
(samo Stand Mixer 400)
Operite plastično mešalno posodo
v vodi s tekočino za splakovanje.
1
90
Če želite pomiti plastično mešalno
posodo v pomivalnem stroju, jo
morate dati v zgornjo košaro.
;
Aparat je skladen z naslednjimi
predpisi Evropske zbornice:
• odredba o nizki napetosti
2006/95/EC
• odredba o elektromagnetni
združljivosti 89/336/EEC
vključno z modifikacijami
92/31/EEC in 93/68/EEC
822_949_278 KM400EX.book Seite 91 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
w
w Dragi kupče,
Molimo, pažljivo pročitajte ove
upute za uporabu.
Iznad svega, molimo, pridržavajte
se sigurnosnih uputa na prvih
nekoliko stranicama ovih uputa !
Molimo, sačuvajte ove upute za
uporabu za buduće potrebe. Ako je
izvedivo, predajte ove upute
slijedećem vlasniku aparata.
1
Trokut upozorenja i/ili ključne riječi
(Opasnost !, Oprez !, Važno !)
privlače vašu pozornost na
informacije koje su važne za vašu
sigurnost ili za pravilan rad
aparata. Bitno je da se ove
informacije uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po
korak kroz radnu proceduru vašeg
aparata.
3
Uz ovaj simbol dobivate dodatne
informacije i praktične savjete o
korištenju aparata.
2
Djetelina označava savjete i
informacije o ekonomskoj i
ekološkoj uporabi aparata.
Opis aparata (Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Dugme za otpuštanje priključaka
Prekidač UKLJ/ISKLJ
Selektor raspona brzina
Impulsni taster
Mikser
Taster dizanje/spuštanje
Otpuštanje brave
Selektor brzine posude miksera
Stalak procesora
Plastična posuda miksera
(Samo Stand Mixer 400)
Miješalice
Kuke za tijesto
Strugač tijesta
Posuda miksera od nehrđajućeg
čelika, s poklopcem (Samo Stand
Mixer 450)
Tipska pločica (na dnu stalka
procesora i na dnu miksera)
1 Sigurnosne upute
Sigurnosni standardi električnih
aparata Electrolux sastoje se u
praćenju priznatih tehnoloških
pravila i zakona koji reguliraju
sigurnost uređaja. Ipak, kao
proizvođač obavezni smo upoznati
vas sa slijedećim sigurnosnim
uputama:
Opća sigurnost
• Uređaj se smije priključiti na kućnu
el. mrežu samo ako napon i
frekvencija odgovaraju specifikaciji
na nazivnoj pločici !
• Nikada ne podižite aparat ako:
– je kabel napajanja oštećen,
– je kućište oštećeno.
• Nikada ne povlačite za kabel da
izvučete utikač iz utičnice.
• Radi izbjegavanja opasnosti, ako je
kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač, njegov
servisni odjel ili slično kvalificirana
osoba.
• Popravke ovog uređaja smije
izvoditi samo kvalificirano osoblje.
Rezultat nepravilnih popravaka
mogu biti značajne opasnosti za
korisnika. Ako su potrebni
popravci, molimo da se obratite
Electrolux odjelu za korisnike ili
vašem ovlaštenom trgovcu.
• Ovim uređajem ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe nalaze
pod nadzorom ili ih u uporabu
ovoga uređaja upućuju osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
Sigurnost djece
• Nikada ne ostavljajte uređaj bez
nadzora dok je uključen i budite
posebno pažljivi ako su mala djeca
u blizini !
• Djeca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
91
822_949_278 KM400EX.book Seite 92 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
w
Kada koristite vaš aparat:
• Nikada ne otpuštajte priključke dok
procesor/mikser radi.
• Držite prste podalje od radećih
miješalica i kuka za tijesto. To
može dovesti do povrede!
• Nikada ne koristite mikser dok su
vam ruke mokre.
• Plastični dijelovi ne smiju se
stavljati na grijače ili blizu njih.
• Nemojte koristiti ovaj aparat za
miješanje boja (lakovi, poliesterske
boje itd.) To bi moglo dovesti do
eksplozije !
• Aparat se mora isključiti, a utikač
kabela napajanja izvući svaki put
prije čišćenja i održavanja.
• Nikada ne perite aparat pod
tekućom vodom i ne uranjajte ga u
vodu za pranje.
• Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakve štete nastale uslijed
nepravilne uporabe ili korištenja
drugačijih od predviđene svrhe.
Odbacivanje
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okoliš i mogu se reciklirati. Plastične
komponente identificiraju se po
oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.
Molimo, odbacujte ambalažne
materijale u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima otpada.
2
Stari aparat
Instalacija, priključivanje i
početno korištenje
• Priključci se smiju umetati u aparat
ili vaditi iz njega samo dok je
isključen.
• Ručni mikser može se koristiti za
miješanje hrane u bilo kojoj
odgovarajućoj posudi. Međutim,
savjetujemo vam da koristite
isporučene posude za miješanje.
• Nikada ne isključujte aparat dok se
radni priključci nalaze u posudi za
miješanje sa sastojcima koje treba
obrađivati. Uvijek pričekajte da se
priključci zaustave, prije nego
skidate posudu.
• Nemojte držati nikakve tvrde
predmete (npr. žlicu, nož ili
miješalicu) uz pokretne priključke
niti ih dodirujte rukama. To može
dovesti do povrede !
• Kada završite rad aparatom,
isključite ga i iskopčajte iz
električne mreže.
92
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne smije tretirati kao
kućanski otpad. Takav proizvod
treba predati na odgovarajuće
sabiralište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pobrinuvši
se da je proizvod pravilno odbačen,
pomoći ćete u spriječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi
inače mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odbacivanjem
ovoga proizvoda u otpad. Za
podrobnije informacije o recikliranju
ovoga proizvoda, molimo obratite
se svom lokalnom gradskom
uredu, firmi za odvoz kućanskog
otpada ili u trgovinu gdje ste kupili
taj proizvod.
Rad
Procesor / ručni mikser možete
koristiti za miješanje, miješenje i
miksanje hrane. Mikser i posuda za
miješanje imaju posebne pogone
pa se brzine miksera i posude za
miješanje mogu pojedinačno
prilagođavati. Međutim, mikser/
procesor ima jedinstveni prekidač
UKLJ/ISKLJ.
Mikser se može lako skinuti sa
stalka procesora i koristiti kao
standardni ručni mikser. Kad se
koristi na taj način, pomičite ručni
822_949_278 KM400EX.book Seite 93 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
w
mikser u malim kružnim pokretima
unutar posude sa sastojcima.
Kuke za miješenje (Sl. 1/M) koriste
se za teška tijesta, poput dizanog
tijesta, kratkih peciva, smjesa s
krumpirom i smjesa za kolače.
Miješalica (Slika 1/L) je prikladna
za lake mješavine za kolače,
bjelanjke, kreme, majonezu, pire te
za umućivanje sosova i desertnih
prašaka.
• Modeli Stand Mixer 400 opremljeni
su plastičnom posudom za
miješanje.
• Modeli Stand Mixer 450 opremljeni
su posudom za miješanje od
nehrđajućeg čelika.
3
Priprema za korištenje
Namještanje miksera na
stalak procesora i skidanje
(Slika 2)
Prije montiranja ili skidanja miksera,
isključite procesor/mikser i
iskopčajte utikač iz mrežne utičnice !
0 Za priključivanje, utisnite mikser na
stalak procesora (dvije brave na
stalku zahvaćaju se u mikser) i
pritisnite na dolje dok se ne zabravi.
0 Za skidanje, pritisnite odbravljivač
(Slika 1/G) i povucite mikser prema
gore.
naopako, tijesto će se premještati
po kukama prema gore.
0 Jedna od kuka za tijesto ima
dodatni mali prsten pored ogrlice
na vratilu. Ta kuka za tijesto će
pristajati samo u onaj prorez za koji
je namijenjena. On je određen
simbolom .
0 Za skidanje priključaka, čvrsto držite
jednom rukom, dok pritiskujete
dugme za odbravljivanje priključaka
(Slika 1/A).
Dizanje/spuštanje miksera
(Slika 4)
Prije dizanja/spuštanja uvjerite se
da je mikser isključen !
0 Pritisnite dugme za dizanje/
spuštanje (Slika 1/F) i zakrenite
mikser prema gore i prema dolje,
dok se ne zabravi u mjestu.
1
3
1
Umetanje/vađenje priključaka
(Slika 3)
Prije stavljanja priključaka,
isključite mikser i iskopčajte utikač
iz mrežne utičnice !
0 Utisnite miješalice ili kuke za
tijesto u proreze za priključke na
donjoj strani miksera, dok ne
uskoče na mjesto.
1
1
Dvije kuke za tijesto imaju
drugačije oblikovane utikače/
vratove i moraju se utisnuti u
pravilan prorez. Ako se umetnu
Kada je mikser podignut, mogu se
lako izmjenjivati priključci, a
posuda za miješanje skidati ili
stavljati na stalak procesora.
Postavljanje/skidanje posude
za miješanje (Slika 5)
0 Posudu za miješanje nježno
postavite na vodilicu na osnovi i
zabravite ju na njeno mjesto lakim
zakretanjem u smjeru kazaljke
sata.
0 Da biste skinuli posudu za
miješanje, zakrenite suprotno
kazaljci sata dok se odbravi.
3
Može biti potrebno držati osnovu
da se spriječi njena rotacija.
Ekscentrični položaj miksera
olakšava dodavanje sastojaka dok
je procesor u radu.
Rad mikserom/procesorom
1
Kada je mikser učvršćen na stalak
procesora, automatski se uključuje
posuda za miješanje pri
uključivanju miksera.
93
822_949_278 KM400EX.book Seite 94 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
w
1
Aparat se može koristiti do
10 minuta bez zaustavljanja. Svaki
put nakon duljeg stalnog rada treba
ga ostaviti da se ohladi (najmanje
20 minuta nakon neprekidnog rada
od 10 minuta).
1
Maksimalne količine za obradu:
Pri obradi u posudi za miješanje ne
smiju se prelaziti količine od 1,5 kg
krutih ili 1,75 l tekućih
prehrambenih artikala.
Uključivanje miksera (Slika 6)
0 Izaberite raspon brzina pomoću
selektora raspona brzina
(slika 1+6/C)
niske brzine ili
visoke brzine.
– uključivanje i isključivanje
miksera,
– kontrolu brzine miksera
(5 postavki brzine) u
predodređenom rasponu brzina.
0 Sve dok je pritisnut impulsni taster
(Slika 1+6/D) aparat će biti u radu,
a mikser radi na svojoj najvećoj
brzini.
Selektiranje brzine posude za
miješanje (Slika 7)
Posuda za miješanje ima dvije
postavke brzine.
0 Selektor brzine posude za
miješanje (Slika 1/H) služi za izbor
brzine okretanja posude:
I = niska brzina
II = visoka brzina
Isključivanje miksera
0 Prekidač UKLJ/ISKLJ (Slika 1+6/B)
služi za:
0 Prekidač UKLJ/ISKLJ (Slika 1+6/B)
na "0":
– Mikser i posuda za miješanje su
isključeni.
Odabir pravilnih postavki
Slijedeće napomene mogu služiti kao vodilje.
Brzina miksera
Selektor raspona brzina
(Slika 1+6/C)
• Miješenje, Miješanje:
počnite s 1 ili 2
zatim ubrzajte na 5
• Umješavanje:
3, 4
• Miješanje:
počnite s 2 ili 3,
zatim ubrzajte
• Bućkanje, Lupanje:
4 ili 5
ili
3
taster (Slika 1+6/D)
Sve vrste obrade započnite na niskoj brzini. Tako ćete izbjeći prskanje
praškaste hrane i tekućina.
Brzina posude za miješanje
Koristite brzinu "II" za mlaćenje
bjelanjaka, kreme i lakih smjesa za
94
Prekidač UKLJ/ISKLJ
(Slika 1+6/B)
kolače. Koristite brzinu "I" za teška
tijesta i velike količine.
822_949_278 KM400EX.book Seite 95 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
w
3
Čišćenje i skrb
Spremanje
Ostaci mrkve i sok crvenog kupusa
mogu se ukloniti s plastičnih
dijelova uljem za kuhanje prije
pranja aparata.
Kuke za tijesto i miješalice
spremite u posudu za miješanje,
smještenu na osnovi procesora.
Tako ćete ih zaštiti od oštećivanja.
Tehnički podaci
Mikser i stalak procesora
1 Izvucite utikač iz mrežne utičnice
prije čišćenja.
Pazite da voda ne ulazi u
unutrašnjost aparata ! Nikada ne
perite aparat pod tekućom vodom i
nikada ga ne uranjajte u vodu.
0 Mikser i stalak procesora obrišite
mokrom krpom.
Priključci
Mrežni napon: 230 - 240 V
Potrošnja snage: 380 W
Maksimalno vrijeme stalnog rada:
10 minuta
;
Ovaj uređaj usklađen je sa
slijedećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC s
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
Miješalice i kuke za tijesto
0 Miješalice i kuke za tijesto čistite
četkom ili krpom pod tekućom
vodom ili u perilici suđa.
Čelična posuda za miješanje
(Samo Stand Mixer 450)
0 Posuda za miješanje od
nehrđajućeg čelika (ne poklopac !)
smije se prati u perilici suđa.
1
Poklopac posude za miješanje od
nehrđajućeg čelika ne smije se
prati u perilici suđa.
Plastična posuda za
miješanje
(Samo Stand Mixer 400)
Plastičnu posudu za miješanje
perite u vodi s tekućinom za pranje.
1
Ako plastičnu posudu za miješanje
želite prati u perilici suđa, morate ju
staviti u gornju košaru.
95
822_949_278 KM400EX.book Seite 96 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Dragi kupče
Molimo da pažljivo pročitate ova
uputstva za upotrebu.
Pre svega, molimo vas da se držite
bezbednosnih uputstava na
početnih nekoliko strana ovih
uputstava za rad! Molimo vas da
sačuvate ova uputstva za rad za
buduće savete. Ako je izvedivo,
predajte ove upute sledećem
vlasniku aparata.
Trougao upozorenja i/ili ključne reči
(Opasnost!, Oprez !, Važno!)
privlače vašu pažnju na informacije
koje su važne za vašu bezbednost
ili dobro funkcionisanje aparata.
Bitno je da se ove informacije
uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po
korak kroz radnu proceduru vašeg
aparata.
1
3
Uz ovaj simbol dobijate dodatne
informacije i praktične savete
o korišćenju aparata.
2
Detelina označava savete i
informacije o ekonomskoj i
ekološkoj upotrebi aparata.
Opis aparata (Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
96
Dugme za otpuštanje priključaka
Prekidač UKLJ/ISKLJ
Selektor opsega brzina
Impulsni taster
Mikser
Taster za dizanje/spuštanje
Otpuštanje brave
Selektor brzine posude miksera
Postolje procesora
Plastična posuda miksera
(Samo Stand Mixer 400)
Mešalice
Kuke za testo
Strugač za testo
Posuda miksera od nerđajućeg
čelika, sa poklopcem (Samo Stand
Mixer 450)
Tipska pločica (na dnu postolja
procesora i na dnu miksera)
1Sigurnosna uputstva
Sigurnosni standardi električnih
aparata Electrolux se sastoje u
praćenju priznatih tehnoloških
pravila i zakona koji regulišu
bezbednost uređaja. Ipak, kao
proizvođač, mi smo obavezni da
vas upoznamo sa sledećim
sigurnosnim uputstvima:
Opšta bezbednost
• Uređaj se sme priključiti na kućnu
el. instalaciju samo ako napon i
frekvencija odgovaraju specifikaciji
na nazivnoj pločici !
• Nikada ne podižite aparat ako:
– je kabel napajanja oštećen,
– je kućište oštećeno.
• Nikada ne povlačite za kabel da
izvučete utikač iz utičnice.
• Radi izbegavanja opasnosti, ako je
kabel napajanja oštećen, mora ga
zameniti proizvođač, njegovo
servisno odelenje ili slično
kvalifikovana osoba.
• Popravke ovog uređaja sme
obavljati samo kvalifikovano
osoblje. Rezultat nepravilnih
popravki mogu biti značajne
opasnosti za korisnike. Ako su
potrebne popravke, molimo vas da
se obratite Electrolux službi za
korisnike ili vašem ovlašćenom
trgovcu.
• Ovim uređajem ne smeju se
koristiti osobe (uključujući decu) sa
smanjenim telesnim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima, ili sa
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe ne nalaze
pod nadzorom ili ih u upotrebu
ovog aparata upućuje lice
odgovorno za njihovu bezbednost.
Bezbednost dece
• Nikada ne ostavljajte uređaj bez
nadzora dok je uključen i budite
naročito pažljivi ako su mala deca
u blizini !
822_949_278 KM400EX.book Seite 97 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
• Deca treba da budu pod
nadzorom kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa ovim
uređajem.
Kada koristite vaš aparat:
• Nikada ne otpuštajte priključke dok
procesor/mikser radi.
• Držite prste podalje od mešalica i
kuka za testo dok su u radu. To
može da dovede do povreda!
• Nikada ne koristite mikser dok su
vam ruke mokre.
• Plastični delovi ne smeju se
postavljati na grejače ili blizu njih.
• Nemojte koristiti ovaj aparat za
mešanje boja (lakovi, poliester boje
itd.) To bi moglo da dovede do
eksplozije !
• Aparat se mora isključiti, a utikač
kabela napajanja izvući svaki put
pre čišćenja i održavanja.
• Nikada ne perite aparat pod
tekućom vodom i ne uranjajte ga u
vodu za pranje.
• Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakve štete nastale usled
nepravilne upotrebe ili korišćenja
drugačijeg od predviđene svrhe.
• Kada završite rad aparatom,
isključite ga i iskopčajte iz
električne mreže.
Odbacivanje
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okolinu i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identifikuju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo vas da ambalažne
materijale odlažete u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima otpada.
2
Stari aparat
Instalacija, priključivanje i
početno korišćenje
• Priključci se smeju postavljati u
aparat ili vaditi iz njega samo dok je
isključen.
• Ručni mikser se može koristiti za
mešanje hrane u bilo kakvoj
odgovarajućoj posudi. Međutim,
savetujemo vam da koristite
isporučene posude za mešanje.
• Nikada nemojte da isključujete
aparat dok se radni priključci nalaze
u posudi za mešanje sa sastojcima
koje treba obrađivati. Uvek
sačekajte da se priključci zaustave,
pre nego skidate posudu.
• Nemojte da držite nikakve tvrde
predmete (npr. kašiku, nož ili
mešalicu) uz pokretne priključke i
nemojte ih dodirivati rukama. To
može da dovede do povrede !
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne sme tretirati kao
otpad iz domaćinstva.
Takav proizvod treba predati na
odgovarajuće sakupljalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pobrinuvši se da je
proizvod pravilno odbačen, pomoći
ćete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica za okolinu i
ljudsko zdravlje, koje bi inače
mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odlaganjem ovog
proizvoda na otpad. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda, molimo obratite se
svojoj lokalnoj gradskoj upravi,
vašoj službi za zbrinjavanje otpada
iz domaćinstva ili u prodavnicu gde
ste kupili taj proizvod.
Rad
Procesor / ručni mikser možete
koristiti za mešanje, mešenje i
bućkanje hrane. Mikser i posuda za
mešanje imaju posebne pogone pa
se brzine miksera i posude za
mešanje mogu pojedinačno
podešavati. Međutim, mikser/
procesor ima jedinstven prekidač
UKLJ/ISKLJ.
97
822_949_278 KM400EX.book Seite 98 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Mikser može lako da se skine sa
postolja procesora i i da se koristi
kao standardni ručni mikser. Kad se
koristi na taj način, pomerajte ručni
mikser u malim kružnim pokretima
unutar posude sa sastojcima.
3
Kuke za mešenje (Sl. 1/M) koriste
se za teška testa, poput dizanog
testa, kratkih peciva, smesa sa
krompirom i smesa za kolače.
Mešalica (Slika 1/L) je prikladna za
lake mešavine za kolače, belanjke,
kreme, majonezu, pire te za
umućivanje sosova i praškova za
deserte.
• Modeli Stand Mixer 400 su
opremljeni plastičnom posudom za
mešanje.
• Modeli Stand Mixer 450 su
opremljeni posudom za mešanje
od nerđajućeg čelika.
Priprema za korišćenje
Nameštanje miksera na
postolje procesora i skidanje
(Slika 2)
Pre nameštanja ili skidanja
miksera, isključite procesor/mikser
i iskopčajte utikač iz mrežne
utičnice !
0 Za priključivanje, utisnite mikser na
postolje procesora (dve brave na
postolju zahvataju u mikser) i
pritisnite na dole dok se ne zabravi.
0 Za skidanje, pritisnite odbravljivač
(Slika 1/G) i povucite mikser prema
gore.
Dve kuke za testo imaju drugačije
oblikovane utikače/vratove i moraju
da se utisnu u pravilan prorez. Ako
se utisnu naopako, testo će se
premeštati po kukama prema gore.
0 Jedna od kuka za testo ima
dodatni mali prsten pored ogrlice
na osovini. Ta kuka za testo će
ulaziti samo u onaj prorez za koji
je namenjena. On je određen
simbolom .
1
0 Za skidanje priključaka, čvrsto
držite jednom rukom, dok pritišćete
dugme za odbravljivanje
priključaka (Slika 1/A).
Dizanje/spuštanje miksera
(Slika 4)
Pre dizanja/spuštanja uverite se da
je mikser isključen !
0 Pritisnite dugme za dizanje/
spuštanje (Slika 1/F) i zaokrenite
mikser prema gore ili prema dole,
dok se ne zabravi u mestu.
1
3
1
Postavljanje/skidanje
priključaka (Slika 3)
Pre skidanja priključaka, isključite
mikser i iskopčajte utikač iz mrežne
utičnice !
0 Utisnite mešalice ili kuke za testo
u proreze za priključke na donjoj
strani miksera, dok ne uskoče na
mesto.
1
98
Kada je mikser podignut, priključci
se mogu lako menjati, a posuda za
mešanje može da se skida ili
postavlja na postolje procesora.
Postavljanje/skidanje posude
za mešanje (Slika 5)
0 Posudu za mešanje nežno
postavite na vodilicu na osnovi i
zabravite je na njeno mjesto lakim
zakretanjem u smeru kazaljke
sata.
0 Da biste skinuli posudu za
mešanje, zakrenite je suprotno
kazaljci sata dok se odbravi.
3
Može biti potrebno da držite
osnovu, kako bi se sprečila njena
rotacija.
Ekscentrični položaj miksera
olakšava dodavanje sastojaka dok
je procesor u radu.
822_949_278 KM400EX.book Seite 99 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Rad mikserom/
procesorom
1
Kada je mikser učvršćen na
postolje procesora, pri uključivanju
miksera automatski se uključuje
posuda za mešanje.
1
Aparat može da se koristi do
10 minuta bez zaustavljanja. Svaki
put nakon dužeg stalnog rada treba
ga pustiti da se ohladi (najmanje
20 minuta nakon neprekidnog rada
od 10 minuta).
1
Maksimalne količine za obradu:
Prilikom obrade u posudi za
mešanje ne smeju se prelaziti
količine od 1,5 kg krutih ili 1,75 l
tečnih prehrambenih artikala.
Uključivanje miksera
(Slika 6)
0 Odaberite opseg brzina pomoću
selektora opsega brzina
(slika 1+6/C)
niske brzine ili
0 Prekidač UKLJ/ISKLJ (Slika 1+6/B)
služi za:
– uključivanje i isključivanje
miksera,
– kontrolu brzine miksera (5
postavki brzine) u
predodređenom opsegu brzina.
0 Sve dok je pritisnut impulsni taster
(Slika 1+6/D) aparat će biti u radu,
a mikser radi na svojoj najvećoj
brzini.
Odabiranje brzine posude za
mešanje (Slika 7)
Posuda za mešanje ima dve
postavke brzine.
0 Selektor brzine posude za mešanje
(Slika 1/H) služi za izbor brzine
obrtanja posude:
I = niska brzina
II = visoka brzina
Isključivanje miksera
0 Prekidač UKLJ/ISKLJ (Slika 1+6/B)
na "0":
– Mikser i posuda za mešanje su
isključeni.
visoke brzine.
Odabir pravilnih postavki
Sledeće napomene mogu služiti kao smernice.
Brzina miksera
Selektor opsega brzina
(Slika 1+6/C)
Prekidač UKLJ/ISKLJ
(Slika 1+6/B)
• Mešenje, Mešanje:
počnite sa 1 ili 2
zatim ubrzajte na 5
• Umešavanje:
3, 4
• Mešanje:
počnite sa 2 ili 3
zatim ubrzajte
• Bućkanje, Lupanje:
4 ili 5
ili
3
taster (Slika 1+6/D)
Sve vrste obrade započnite na niskoj brzini. Tako ćete izbeći prskanje
praškaste hrane i tečnosti.
99
822_949_278 KM400EX.book Seite 100 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Plastična posuda za mešanje
(Samo Stand Mixer 400)
Brzina posude za mešanje
Koristite brzinu "II" za mlaćenje
belanjaka, kreme i lakih smesa za
kolače. Koristite brzinu "I" za teška
testa i velike količine.
Čišćenje i održavanje
3
Ostaci šargarepe i sok crvenog
kupusa mogu se ukloniti sa
plastičnih delova uljem za kuvanje
pre pranja aparata.
Mikser i postolje procesora
Izvucite utikač iz mrežne utičnice
pre čišćenja.
Pazite da voda ne ulazi u
unutrašnjost aparata ! Nikada ne
perite aparat pod tekućom vodom i
nikada ga ne uranjajte u vodu.
0 Mikser i postolje procesora obrišite
vlažnom krpom.
Plastičnu posudu za mešanje
perite u vodi sa tekućim
deterdžentom.
1
Čuvanje
Kuke za testo i mešalice držite u
posudi za mešanje, smeštenoj na
osnovi procesora. Tako će biti
zaštićeni od oštećivanja.
1
Priključci
Mešalice i kuke za testo
0 Mešalice i kuke za testo čistite
četkom ili krpom pod tekućom
vodom ili u mašini za pranje suđa.
Čelična posuda za mešanje
(Samo Stand Mixer 450)
0 Posuda za mešanje od nerđajućeg
čelika (ne poklopac !) može da se
pere u mašini za pranje suđa.
1
100
Poklopac posude za mešanje od
nerđajućeg čelika ne sme da se
pere u mašini za pranje suđa.
Ako plastičnu posudu za mešanje
želite da perete u mašini za pranje
suđa, morate ju prati u gornjoj
košari.
Tehnički podaci
Mrežni napon:
Potrošnja snage:
Maksimalno vreme
stalnog rada:
;
230 - 240 V
380 W
10 minuta
Ovaj uređaj usaglašen je sa
sledećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC sa
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
822_949_278 KM400EX.book Seite 101 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
z
z Stimate client,
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni de utilizare.
Înainte de toate, vă rugăm să
respectaţi instrucţiunile de siguranţă
din primele pagini ale acestor
instrucţiuni de utilizare! Vă rugăm
să păstraţi aceste instrucţiuni de
utilizare pentru consultări ulterioare.
Predaţi-le unui eventual ulterior
proprietar al aparatului.
Prin utilizarea triunghiului de
avertizare şi/sau a cuvintelor cheie
(Pericol! Atenţie! Important!),
sunt scoase în evidenţă informaţiile
importante pentru siguranţa
dumneavoastră şi pentru
funcţionarea corectă a aparatului.
Este foarte important ca aceste
informaţii să fie respectate.
0 Acest simbol vă ghidează pas cu
pas prin procesul de operare al
aparatului.
1
3
2
Lângă acest simbol veţi găsi
informaţii suplimentare şi sfaturi
practice referitoare la utilizarea
aparatului.
Sfaturile şi informaţiile despre
utilizarea aparatului în mod
economic şi ecologic sunt marcate
cu trifoi.
Descrierea aparatului
(Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Buton eliberare accesoriu
Întrerupător PORNIT/OPRIT
Întrerupător selector turaţie
Buton de impuls
Mixer
Buton ridicare/coborâre
Buton eliberare
Întrerupător selector turaţie vas
pentru amestec
Suport robot
Vas pentru amestec de plastic
(numai pentru mixerul 400 cu
suport)
Teluri
Cârlige pentru aluat
Racletă pentru aluat
Vas pentru amestec de oţel
inoxidabil cu capac (numai pentru
mixerul 400 cu suport)
Plăcuţă indicatoare (pe partea
inferioară a suportului de robot şi
pe partea inferioară a mixerului)
1 Instrucţiuni de
siguranţă
Standardele de siguranţă ale
aparatelor electrice Electrolux
respectă regulile tehnologice
recunoscute şi legislaţia privind
siguranţa aparatelor. Cu toate
acestea, ca producător, suntem
dedicaţi familiarizării dvs. cu
următoarele instrucţiuni de
siguranţă:
Siguranţa generală
• Aparatul poate fi conectat numai la
o sursă de alimentare cu tensiune
şi frecvenţă conforme cu
specificaţiile de pe plăcuţa
indicatoare!
• Nu ridicaţi niciodată aparatul dacă
– conductorul de cablu este
deteriorat,
– carcasa este deteriorată,
101
822_949_278 KM400EX.book Seite 102 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
z
• Nu utilizaţi niciodată conductorul
de cablu pentru a scoate fişa din
priză.
• Pentru evitarea pericolului, în cazul
în care conductorul de cablu al
aparatului este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de
departamentul de service clienţi
sau de o persoană calificată
asemănătoare.
• Reparaţiile aparatului pot fi
efectuate numai de personal
calificat. Ca rezultat al reparaţiilor
incorecte, se poate produce un
pericol considerabil pentru
utilizator. Contactaţi departamentul
de service clienţi Electrolux sau
vânzătorul dvs. în cazul în care
sunt necesare reparaţii.
• Acest aparat nu trebuie folosit de
persoane (inclusiv copii) cu abilităţi
fizice, senzoriale sau mintale
reduse, sau fără prea multe
cunoştinţe sau experienţă, decât
dacă sunt supravegheate sau
instruite în ceea ce priveşte
folosirea acestui aparat de către o
persoană răspunzătoare de
siguranţa lor.
Siguranţa copiilor
• Nu lăsaţi niciodată aparatul
nesupravegheat când este pornit
şi supravegheaţi-l cu atenţie mai
ales dacă se află în apropiere
copii mici!
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru
a fi sigur că nu se joacă cu
aparatul.
Când utilizaţi aparatul
• Nu eliberaţi niciodată accesoriile în
timp ce robotul/mixerul
funcţionează.
• Asiguraţi-vă că degetele sunt la
distanţă de cârligele pentru aluat şi
telurile în mişcare. Aceasta poate
duce la accidentare!
• Nu utilizaţi niciodată mixerul dacă
aveţi mâinile ude.
102
• Piesele de plastic nu pot fi aşezate
pe sau direct lângă corpuri de
încălzire.
• Nu utilizaţi aparatul pentru agitarea
vopselelor (lacurilor, poliesterilor
etc.) Aceasta poate rezulta într-o
explozie!
• Aparatul trebuie oprit şi deconectat
înainte de orice lucrare de curăţare
sau întreţinere.
• Nu curăţaţi aparatul sub apă de la
robinet şi nu îl scufundaţi în apă de
spălat.
• Producătorul nu este răspunzător
de nicio deteriorare cauzată de
utilizarea aparatului în orice alte
scopuri decât cele pentru care a
fost proiectat sau de utilizarea
incorectă.
Instalarea, conectarea şi
utilizarea iniţială
• Ataşamentele trebuie introduse
sau îndepărtate din aparat numai
când este oprit.
• Mixerul manual poate fi utilizat
pentru amestecarea alimentelor în
orice vas adecvat. Cu toate
acestea, sunteţi sfătuit să utilizaţi
vasele pentru amestec furnizate.
• Nu porniţi niciodată aparatul până
când ataşamentele de lucru nu
se află în vasul pentru amestec
împreună cu ingredientele de
procesat. Aşteptaţi oprirea
ataşamentelor înainte de
îndepărtarea vasului.
• Nu sprijiniţi niciun obiect tare (de
ex. lingură, cuţit sau tel) pe
ataşamentele în mişcare şi nu le
atingeţi cu mâna. Aceasta poate
duce la accidentare!
• Când aţi terminat lucrul cu
aparatul, opriţi-l şi deconectaţi-l de
la sursa de alimentare cu
electricitate.
822_949_278 KM400EX.book Seite 103 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
z
Eliminarea
2
2
Ambalajul
Ambalajele sunt ecologice şi pot fi
reciclate. Componentele de plastic
sunt identificate după marcaje, de
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminaţi
ambalajele în containerul adecvat
la instalaţiile de eliminare a
deşeurilor locale.
Aparatele vechi
W
Simbolul
de pe produs sau
ambalaj indică faptul că produsul
nu poate fi trata ca deşeu menajer.
În schimb, aparatul va fi predat
punctului de colectare adecvat
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs
este eliminat corect, contribuiţi la
prevenirea consecinţelor potenţial
negative pentru mediu şi sănătatea
umană, care pot fi cauzate de
manipularea necorespunzătoare a
deşeurilor acestui tip de produs.
Pentru informaţii mai detaliate
despre reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi cumpărat produsul.
Funcţionarea
Puteţi utiliza robotul/mixerul
manual pentru amestecarea,
frământarea sau baterea
alimentelor. Mixerul şi vasul pentru
amestec sunt acţionate separat de
motoarele proprii, iar turaţiile
mixerului şi ale vasului pentru
amestec pot fi reglate individual.
Cu toate acestea, mixerul/robotul
are un singur întrerupător pornit/
oprit.
Mixerul poate fi îndepărtat uşor şi
rapid de pe suportul de robot şi
poate fi utilizat ca mixer manual
standard. Când este utilizat în
acest mod, deplasaţi mixerul
manual într-o mişcare circulară
uniformă în interiorul vasului cu
ingrediente.
Cârligele pentru aluat (Figura 1/M)
sunt utilizate pentru aluaturile
grele, precum aluatul cu drojdie,
aluatul nedospit, aluaturile
nefermentate de cartofi şi blaturile
de prăjitură.
Telul (Figura 1/L) este adecvat
pentru blaturile de prăjitură uşoare,
albuşul de ou, cremă, maioneză,
pireuri şi pentru agitarea sosurilor
şi prafurilor pentru desert.
• Modelele de mixer 400 cu suport
sunt echipate cu un vas pentru
amestec de plastic.
• Modelele de mixer 450 cu suport
sunt echipate cu un vas pentru
amestec de oţel inoxidabil cu
capac.
3
Pregătirea de utilizare
Ataşarea/îndepărtarea
mixerului pe/de pe suportul
de robot (Figura 2)
Înainte de ataşarea sau
îndepărtarea mixerului, opriţi
robotul/mixerul şi deconectaţi fişa
din priză!
0 Pentru ataşare, împingeţi mixerul
pe suportul de robot (cele două
încuietori de pe suportul de robot
cuplează mixerul) şi apăsaţi în jos
pentru blocare.
0 Pentru îndepărtare, apăsaţi butonul
de eliberare (Figura 1/G) şi trageţi
mixerul în sus.
1
Introducerea/îndepărtarea
accesoriilor (Figura 3)
Înainte de eliberarea accesoriilor,
opriţi mixerul şi deconectaţi fişa din
priză!
0 Împingeţi telurile sau cârligele
pentru aluat în fantele pentru
accesorii de pe partea inferioară a
1
103
822_949_278 KM400EX.book Seite 104 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
z
mixerelor, până când se fixează în
poziţie.
1 Cele două cârlige pentru aluat au
fişe de forme diferite şi trebuie
împinse în fantele corecte.
Introducerea greşită duce la
transportul aluatului în sus!
0 Unul din cârligele pentru aluat are
un
mic inel suplimentar lângă
manşonul
de pe ax. Acest cârlig pentru aluat
potriveşte numai în fanta pentru
care
a fost proiectat. Acesta este
identificat de un simbol .
3
Utilizarea mixerului/
robotului
1
Când mixerul este ataşat suportului
de robot, vasul pentru amestec
este pornit automat când este
pornit mixerul.
1
Aparatul poate fi utilizat până la
10 minute fără oprire. Trebuie să i
se permită răcirea de fiecare dată
după funcţionarea continuă,
prelungită (pentru cel puţin
20 minute după utilizarea timp de
10 minute fără oprire).
1
Cantităţile de procesare maxime:
Procesarea în vasul pentru
amestec nu trebuie să depăşească
1,5 kg de alimente solide sau 1,75 l
de lichide.
0 Pentru îndepărtarea accesoriilor,
ţineţi ferm cu o mână, în timp ce
apăsaţi butonul de eliberare
accesoriu (Figura 1/A).
Ridicarea/coborârea
mixerului (Figura 4)
Asiguraţi-vă că mixerul este oprit
înainte de ridicare/coborâre!
0 Apăsaţi butonul de ridicare/
coborâre (Figura 1/F) şi balansaţi
mixerul în sus sau în jos, până
când se fixează în poziţie.
1
3
Cu mixerul ridicat, accesoriilor pot
fi schimbate uşor, iar vasul pentru
amestec aşezat pe suportul de
robot sau îndepărtat.
Aşezarea/îndepărtarea
vasului pentru amestec
(Figura 5)
0 Aşezaţi vasul pentru amestec pe
dispozitivul de ghidare de pe bază
şi blocaţi în poziţie răsucind uşor în
sensul acelor de ceasornic.
0 Pentru îndepărtarea vasului pentru
amestec, răsuciţi în sens contrar
acelor de ceasornic pentru
deblocare.
104
Poate fi necesar să ţineţi baza
pentru prevenirea rotirii.
Poziţia necentrală a mixerului face
uşoară adăugarea de ingrediente
în timp ce robotul este în funcţiune.
Pornirea mixerului
(Figura 6)
0 Selectaţi intervalul de turaţie cu
întrerupătorul selector de turaţie
(Figura 1+6/C):
turaţii joase, sau
turaţii ridicate.
0 Întrerupătorul pornit/oprit
(Figura 1+6/B) este utilizat pentru:
– pornirea/oprirea mixerului,
– controlul turaţiei mixerului
(5 setări de turaţie) în intervalul
de turaţie preselectat.
0 Atât timp cât butonul de impuls
(Figura 1+6/D) este apăsat şi ţinut
când aparatul este în funcţiune,
mixerul funcţionează la turaţie
maximă.
822_949_278 KM400EX.book Seite 105 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
z
Selectarea turaţiei vasului
pentru amestec (Figura 7)
Vasul pentru amestec are două
setări de turaţie.
0 Întrerupătorul selector de turaţie al
vasului pentru amestec (Figura 1/
H) este utilizat pentru selectarea
turaţiei vasului pentru amestec:
I
= turaţie joasă
II = turaţie ridicată
Oprirea mixerului
0 Culisaţi întrerupătorul pornit/oprit
(Figura 1+6/B) la "0".
– Mixerul şi vasul pentru amestec
sunt oprite.
Selectarea turaţiei corecte
Notele următoare pot fi utilizate drept ghid.
Turaţie mixer
Întrerupător selector turaţie
(Figura 1+6/C)
Întrerupător pornit/oprit
(Figura 1+6/B)
• Frământarea,
amestecarea:
porniţi cu 1 sau 2,
apoi măriţi până la 5
• Amestecarea:
3, 4
• Agitarea:
porniţi cu 2 sau 3,
apoi măriţi
• Baterea, spumarea:
4 sau 5
sau
3
butonul (Figura 1+6/D)
Porniţi orice tip de procesare la o turaţie joasă. Aceasta va evita împroşcarea
alimentelor pulverizate şi a lichidelor.
Turaţia vasului pentru amestec
Utilizaţi turaţia "ll" pentru baterea
albuşului de ou, cremă şi blaturile
de prăjitură uşoare. Utilizaţi turaţia
"l" pentru aluaturi grele şi cantităţi
mari.
105
822_949_278 KM400EX.book Seite 106 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
z
Curăţarea şi îngrijirea
3
Vasul pentru amestec de
plastic (numai pentru mixerul
400 cu suport)
Resturile de morcov şi suc de
varză roşie pot fi îndepărtate de pe
piesele de plastic cu ulei de gătit
înainte de curăţarea aparatului.
Mixerul şi suportul de robot
Îndepărtaţi fişa din priză înainte de
curăţare.
Asiguraţi-vă că nu pătrunde apă în
interiorul aparatului! Nu curăţaţi
niciodată aparatul sub apa de la
robinet şi nu scufundaţi niciodată în
apă.
0 Ştergeţi mixerul şi suportul de robot
cu o cârpă umedă.
1
Spălaţi vasul pentru amestec de
plastic în apă cu lichid de curăţare.
1
Depozitarea
Depozitaţi cârligele pentru aluat şi
telurile în vasul pentru amestec de
pe suportul de robot. Aceasta le va
proteja de deteriorare.
Date tehnice
Tensiunea
de alimentare:
230 – 240 V
Consumul de putere:
380 W
Timpul maxim de
funcţionare continuă:
10 minute
Accesoriile
Telurile şi cârligele pentru
aluat
0 Curăţaţi telurile şi cârligele pentru
aluat cu o perie sau o cârpă sub
apa de la robinet sau în maşina de
spălat vase!
Vasul pentru amestec de oţel
inoxidabil (numai pentru
mixerul 450 cu suport)
0 Vasul pentru amestec de oţel
inoxidabil (nu şi capacul!) poate fi
spălat în maşina de spălat vase.
1
106
Capacul vasului pentru amestec de
oţel inoxidabil nu trebuie spălat în
maşina de spălat vase.
Dacă doriţi spălarea vasului pentru
amestec de plastic în maşina de
spălat vase, acesta trebuie aşezat
în coşul superior.
;
Acest aparat este în conformitate
cu următoarele Directive UE:
• Directiva 2006/95/CE Tensiune
Joasă
• Directiva CME 89/336/CEE cu
amendamentele 92/31/CEE şi
93/68/CEE
822_949_278 KM400EX.book Seite 107 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Cienījamais pircēj,
Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs
lietošanas instrukcijas.
Pats galvenais, ievērojiet drošības
noteikumus, kas aprakstīti pirmajās
šo lietošanas instrukciju lapaspusēs!
Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas
instrukcijas uzziņai nākotnē. Ja
ierīce tiek nodota citam lietotājam,
nododiet šīs instrukcijas tālāk
nākamajam ierīces īpašniekam.
Brīdinājuma trīsstūris un/vai
atslēgas vārdi (Bīstami!,
Uzmanību!, Svarīgi!), pievērš jūsu
uzmanību informācijai, kas ir
svarīga jūsu drošībai vai pareizai
ierīces darbībai. Ir ļoti svarīgi, ka šī
informācija tiek ievērota.
0 Šis simbols izved jūs soli pa soli
cauri ierīces lietošanas aprakstam.
1
3
Blakus šim simbolam jūs saņemat
papildu informāciju un praktiskus
padomus par ierīces izmantošanu.
2
Āboliņa simbols apzīmē padomus
un informāciju par ekonomisku un
videi nekaitīgu ierīces izmantošanu.
Ierīces apraksts (1. attēls)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Piederumu atbrīvošanas poga
Slēdzis ON/OFF (ieslēgt/izslēgt)
Ātrumu regulatora slēdzis
Impulsa poga
Mikseris
Pacelšanas/nolaišanas poga
Bloķēšanas atcelšana
Maisīšanas trauka ātrumu
regulatora slēdzis
Ierīces pamatne
Plastmasas maisīšanas trauks
(Tikai Stand Mixer 400)
Putojamās slotiņas
Mīklas āķi
Mīklas lāpstiņa
Nerūsējoša tērauda maisīšanas
trauks ar vāciņu (tikai Stand
Mixer 450)
Tipa plāksne (zem ierīce pamatnes
miksera apakšā)
1 Drošības noteikumi
Electrolux elektrisko ierīču drošības
standarti atbilst atzītajiem
tehnoloģiju noteikumiem un
likumiem, kas nosaka ierīču
drošību. Tomēr mums kā ražotājam
ir jūs jāiepazīstina ar šādiem
drošības noteikumiem:
Vispārējā drošība
• Ierīci drīkst pievienot strāvas
padevei, kuras voltāža un frekvence
atbilst specifikācijām, kas norādītas
uz jaudas plāksnes!
• Nekad nepaceliet ierīci, ja
– tās vads ir bojāts,
– korpuss ir bojāts.
• Nekad nevelciet aiz vada, lai izrautu
kontaktu no kontaktligzdas.
• Gadījumā, ja savienojuma vads ir
bojāts, lai izvairītos no briesmām,
vads jānomaina ražotājam, tā
klienta servisa nodaļai vai līdzīgai
kvalificētai personai.
• Remontus šai ierīcei drīkst veikt
tikai apmācīti remonta meistari.
Nepareizu remontdarbu rezultātā
lietotājam var rasties ievērojamas
briesmas. Gadījumā, ja ir
nepieciešams remonts, lūdzu,
sazinieties ar Electrolux klientu
apkalpošanas nodaļu vai savu
izplatītāju.
• Šo ierīci nevajadzētu izmantot
personām (ieskaitot bērnus), ar
samazinātām fiziskām, maņu vai
garīgajām spējām, vai arī tiem, kam
trūkst pieredzes un zināšanas, ja
vien viņi tiek uzraudzīti vai viņiem
tiek sniegta instruktāža par ierīces
izmantošanu no cilvēka, kas ir
atbildīgs par viņu drošību.
Bērnu drošība
• Kad ierīce ir ieslēgta, nekad
neatstājiet to bez uzraudzības un
uzmaniet to it īpaši, ja tuvumā
atrodas mazi bērni!
• Bērni ir jāuzmana, lai pārliecinātos,
ka tie nespēlējas ar ierīci.
107
822_949_278 KM400EX.book Seite 108 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Kad izmantojat savu ierīci
• nekad neatbrīvojiet piederumus,
kamēr ierīce/mikseris darbojas.
• Nekad neaiztieciet ar rokām
putojamās slotiņas un mīklas āķus,
kas tie ir darbībā. Tā var gūt
ievainojumus!
• Nekad neizmantojiet mikseri, ja
jums ir slapjas rokas.
• Plastmasas daļas nedrīkst novietot
uz vai blakus sildītājiem.
• Neizmantojiet šo ierīci, lai maisītu
krāsas (laku, poliesteri, u.c.) Tas
var izraisīt sprādzienu!
• Pirms tīrīšanas vai pirms apkopes
darbu veikšanas, ierīce ir jāizslēdz
un jāatvieno no strāvas padeves.
• Nekad netīriet ierīci zem tekoša
ūdens vai nemērcējiet to ūdenī.
• Ražotājs nav atbildīgs par
bojājumiem, kuri radušies
izmantojot ierīci citiem mērķiem vai
nepareizas lietošanas rezultātā.
Uzstādīšana, savienošana un
sākotnējā lietošana
• Uzgaļi ir jāpievieno vai jānoņem no
ierīces tikai tad, kad tā ir izslēgta.
• Rokas mikseris var izmantot, lai
apmaisītu ēdienu ikvienā piemērotā
traukā. Taču mēs iesakām izmantot
pievienotos maisīšanas traukus.
• Nekad neieslēdziet ierīci, ja uzgaļi
atrodas maisīšanas traukā kopā ar
pārstrādājamām sastāvdaļām.
Vienmēr uzgaidiet līdz uzgaļi
apstājas, pirms jūs noņemat trauku.
• Nepieskarieties ar cietiem
priekšmetiem (piem., karoti, nazi vai
putotāja slotiņas) pie darbībā
esošiem uzgaļiem, kā arī
nepieskarieties tiem ar roku. Tā var
gūt ievainojumus!
• Kad esat pabeidzis darbu ar ierīci,
izslēdziet to un atvienojiet no
strāvas padeves.
108
Atbrīvošanās no atkritumiem
2
Iepakošanas materiāls
Iepakošanas materiāli ir videi
draudzīgi un tos var nodot
otrreizējai pārstrādei. Plastmasas
sastāvdaļas ir apzīmētas ar
apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS<,
u.t.t. Lūdzu, atbrīvojieties no
iepakojuma materiāliem izmetot tos
attiecīgajā konteinerī sabiedriskajā
atkritumu likvidēšanas vietās.
2
Veca ierīce
W
Simbols
uz produkta vai uz tā
iepakojuma norāda uz to, ka šo
produktu nevar uzskatīt par
mājturības atkritumiem. Tā vietā tas
ir jānodod attiecīgajā savākšanas
vietā elektrisko un elektronisko
aprīkojumu otrreizējai pārstrādei.
Nodrošinot to, ka no šī produkta
atbrīvojas pareizi, jūs palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, ko
savādāk varētu izraisīt nepareiza
atbrīvošanās no šī produkta.
Sīkākai informācijai par šī produkta
otrreizējo pārstrādi, lūdzu
sazinieties ar jūsu vietējās pilsētas
biroju, jūsu mājsaimniecības
atkritumu atbrīvošanās servisu vai
ejiet uz vietu, kur pirkāt šo produktu.
Darbība
Jūs varat izmantot ierīci/rokas
mikseri lai apmaisītu, mīcītu un
kultu ēdienu. Mikseris un
maisīšanas trauks tiek darbināti
katrs ar savu motoru, un miksera un
maisīšanas trauka ātrumus var
individuāli noregulēt. Taču
mikserim/ierīei ir viens ON/OFF
(ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis.
Mikseri var ērti un ātri noņemt no
ierīces pamatnes un izmantot kā
standarta rokas mikseri. Ja
izmantojat to šādā veidā, kustiniet
rokas mikseri vienmērīgā apaļveida
822_949_278 KM400EX.book Seite 109 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
kustībā apkārt traukam, kurā
atrodas sastāvdaļas.
Mīklas āķi (1/M attēls) tiek izmantoti
smagām mīklām, tādām kā rauga
mīkla, drupeniem garozas
izstrādājumiem, kartupeļu mīklai un
kūku maisījumiem.
Putotāja slotiņa (1/L attēls) ir
piemērots viegliem kūku
maisījumiem, olu baltumam,
krēmam, majonēzei un mērču un
deserta pulveru maisīšanai.
• Stand Mixer 400 modeļi ir aprīkoti ar
plastmasas maisīšanas trauku.
• Stand Mixer 450 modeļi ir aprīkoti ar
nerūsējošā tērauda maisīšanas
trauku ar vāciņu.
3
Sagatavošana lietošanai
Miksera uzstādīšana/
noņemšana no ierīces
pamatnes. (2. attēls)
1 Pirms miksera uzstādīšanas vai
noņemšanas, izslēdziet ierīci/
mikseri un izraujiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
0 Lai to uzstādītu, uzlieciet mikseri uz
ierīces pamatnes (ar divām
tapiņām, kas atrodas ierīcē, tiek
nofiksēts mikseris) un nospiediet uz
leju, lai to nofiksētu.
0 Lai to noņemtu, nospiediet
bloķēšanas atcelšanas pogu
(1/G attēls) un pavelciet mikseri uz
augšu.
Uzgaļu pielikšana/noņemšana
(3. attēls)
Pirms uzgaļu noņemšanas,
izslēdziet mikseri un izraujiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas!
0 Iespiediet putojamās slotiņas vai
mīklas āķus uzgaļu atverēs
miksera apakšpusē, līdz tie
nofiksējas savās vietās.
jāiespiež atbilstošajās atverēs.
Nepareiza ievietošana novedīs pie
tā, ka mīkla pārvietosies pa uzgali
uz augšu!
0 Vienam no mīklas āķiem ir
papildus neliels gredzens uz ieliktņa
ass. Šis mīklas āķis būs piemērots
tikai piemērotai atverei. Tas ir
apzīmēts ar simbolu .
0 Lai noņemtu uzgaļus, turiet cieši ar
vienu roku, kamēr spiežat uzgaļu
atbrīvošanas pogu (1/A attēls).
Miksera pacelšana/nolaišana
(4. attēls)
Pirms pacelšanas/nolaišanas
pārliecinieties vai mikseris ir
izslēgts!
0 Nospiediet pacelšanas/nolaišanas
pogu (1/F attēls) un šūpojiet
mikseri no augšas uz leju, līdz tas
nofiksējas vietā.
1
3
Maisīšanas trauka
novietošana/noņemšana (5.
attēls)
0 Novietojiet maisīšanas trauku uz
pamatnes un nofiksējiet to, maigi
pagrie˛ot pulksteņrādītāja
kustības virzienā.
0 Lai noņemtu maisīšanas trauku,
pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam, lai atbloķētu.
3
1
1
Abiem mīklu āķiem ir dažādas
iespraušanas formas un tie
Kad mikseri ir pacelts, uzgaļus var
viegli nomainīt un maisīšanas
trauks var tikt uzlikts vai noņemts no
ierīces pamatnes.
Var būt nepieciešams pieturēt
pamatni, lai tā nesāktu griezties.
Miksera novirzes pozīcija padara
sastāvdaļu pievienošanu vieglāku,
kamēr ierīce darbojas.
Darbs ar mikseri/ierīci
1
Kad mikseris ir pievienots ierīces
pamatnei, maisīšanas trauks
automātiski ieslēdzas līdz ar mikseri.
109
822_949_278 KM400EX.book Seite 110 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
1
Ierīci var izmantot līdz pat
10 minūtēm bez apstāšanās. Tai ir
jāļauj atdziest katru reizi pēc
paildzinātas, ilgstošas darbības
(vismaz 20 minūtes pēc
nepārtrauktas 10 minūšu
izmantošanas).
1
Maksimālie apstrādes daudzumi:
Apstrāde maisīšanas traukā
nedrīkst pārsniegt 1,5 kg cietas vai
1,75 l šķidras vielas.
Miksera ieslēgšana
(6. attēls)
– ieslēgtu (ON) un izslēgtu (OFF)
mikseri,
– kontrolētu miksera ātrumu
(5 ātrumu iestatījumi) iepriekš
izvēlētā ātruma diapazonā.
0 Tik ilgi, kamēr impulsa poga
(1+6/D attēls) ir nospiesta un turēta,
ierīcei darbojoties, mikseris
darbojas ar maksimālo ātrumu.
Maisīšanas trauka ātruma izvēle
(7. attēls)
Maisīšanas traukam ir divi ātruma
iestatījumi.
0 Maisīšanas trauka ātrumu
regulatora slēdzis (1/H attēls) tiek
izmantots, lai izvēlētos maisīšanas
trauka ātrumu:
I = mazs ātrums
II = liels ātrums
0 Ar ātrumu reglatora slēdzi
izvēlieties atbilstošo ātrumu
(1+6/C attēls):
mazi ātrumi, vai
lieli ātrumi.
Miksera izslēgšana (OFF)
0 Ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF)
slēdzis (1+6/B) tiek izmantots, lai
0 Ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF)
slēdzis (1+6/B) pozīcijā "0".
– Mikseris un maisīšanas trauks
tiek izslēgti.
Pareizo iestatījumu izvēle
Šīs piezīmes var tik izmantotas kā piemērs.
Miksera ātrums
Ātrumu regulatora slēdzis
(1+6/C attēls)
• Mīcīšana,
maisīšana:
uzsāciet 1. vai 2. āturmu
tad palieliniet to līdz pat 5.
ātrumam
• Iemaisīšana:
3, 4
• Samaisīšana:
uzsāciet 2. vai 3. āturmu
tad palieliniet to
• Kulšana, putošana:
4 vai 5
vai
3
110
Ieslēgt/izslēgt (ON/OFF)
slēdzis (1+6/B attēls)
poga (1+6/D attēls)
Sāciet jebkura veida apstrādi ar nelielu ātrumu. Tādā veida jūs izvairīsieties no
pulverveida produktu un šķidrumu izšļakstīšanas.
Maisīšanas trauka ātrums
maisījumiem. Izmantojiet "I" ātrumu
smagām mīklām un lieliem
Izmantojiet "II" ātrumu olabaltumu
ajomiem.
kulšanai, krēma un vieglo kūku
822_949_278 KM400EX.book Seite 111 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Tīrīšana un kopšana
3
Plastmasas maisīšanas trauks
(Tikai Stand Mixer 400)
Burkānu un sarkano kāpostu sulas
nogulsnes var notīrīt no plastmasas
daļām ar cepamo eļļu, pirms tiek
tīrīta pati ierīce.
Mikseris un ierīces pamatne
Pirms tīrīšanas, izraujiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Pārliecinieties, lai ierīces iekšpusē
neiekļūtu ūdens! Nekad netīriet
ierīci zem tekoša ūdens un
nemērcējiet to ūdenī.
0 Noslaukiet mikseri un ierīci ar mitru
lupatiņu.
Plastmasas maisīšanas trauku
mazgājiet ūdenī ar trauku
mazgāšanas līdzekli.
1
1
Piederumi
Uzglabāšana
Glabājiet mīklas āķus un putojamās
slotiņas maisīšanas traukā, kas
atrodas uz ierīces pamatnes. Šādi
tās tiks pasargātas no bojājumiem.
Tehniskie dati
Strāvas padeve:
230 - 240 V
Strāvas patēriņš:
380 W
Maksimālais nepārtrauktas
darbības laiks:
10 minūtes
Putojamās slotiņas un mīklu āķi
0 Tīriet putojamās slotiņas un mīklu
āķus ar birsti vai lupatiņu zem
tekoša ūdens vai trauku mazgājamā
mašīnā!
Nerūsējoša tērauda maisīšanas
trauks (Tikai Stand Mixer 450)
0 Nerūsējošā tērauda maisīšanas
trauku (nevis vāku!) var mazgāt
trauku mazgājamā mašīnā.
1
Nerūsējošā tērauda maisīšanas
trauka vāku nedrīkst mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā.
Ja vēlaties mazgāt plastmasas
maisīšanas trauku trauku
mazgājamā mašīnā, trauks
jānovieto augšējā grozā.
;
Šī ierīce atbilst sekojošajām EK
direktīvām:
• Zemas voltāžas direktīva
2006/95/EK
• EMC Direktīva 89/336/EEK ar
labojumiem 92/31/EEK un
93/68/EEK
111
822_949_278 KM400EX.book Seite 112 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Brangus vartotojau, Prietaiso aprašymas
Prašome atidžiai perskaityti šią
(1 paveikslas)
naudojimo instrukciją.
Pirmiausia prašome laikytis
saugumo nurodymų, esančių
pirmuose naudojimo instrukcijos
puslapiuose! Išsaugokite šią
naudojimo instrukciją ateičiai. Jei
prietaisas galiojantis, perduokite
šias instrukcijas kitam prietaiso
savininkui.
Įspėjamasis trikampis ženklas ir
(ar) raktiniai žodžiai (Pavojus!,
Įspėjimas!, Svarbu!) atkreipia
dėmesį į informaciją, svarbią jūsų
saugimui ar tinkamam prietaiso
veikimui. Būtina laikytis šių
instrukcijų.
0 Šis simbolis žymimas šalia
prietaiso naudojimo instrukcijos
etapų.
1
3
Šalia šio simbolio pamatysite
papildomą informaciją ir praktiškus
šio prietaiso naudojimo patarimus.
2
Dobilo lapas ˛ymi patarimus ir
informaciją, susijusią su energiją
taupančiais ir aplinkai
nekenksmingais prietaiso
naudojimo būdais.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Maišytuvo paleidimo mygtukas
Įjungimo ir išjungimo mygtukas
Greičio pasirinkimo rankenėlė
Pulsavimo re˛imo mygtukas
Maišytuvas
Pakėlimo ir nuleidimo mygtukas
Pritvirtinimo ir nuėmimo mygtukas
Maišytuvo dubens greičio
pasirinkimo mygtukas
Kombaino stovas
Plastikinis maišytuvo dubuo
(tik „Stand Mixer 400“ maišytuvui)
Šluotelės
Kabliai tešlai minkyti
Mentelė tešlai nugremžti
Nerūdijančio plieno maišytuvo
dubuo su dangčiu
(tik „Stand Mixer 450“)
Duomenų plokštelė (ant kombaino
stovo apačios ir maišytuvo
apačios)
1Saugumo taisyklės
„Electrolux“ elektrinių buitinių
prietaisų saugumo standartai
atitinka pripažintas technines
taisykles ir prietasisų saugumo
įstatymus. Tačiau, kaip gamintojai,
mes laikome savo pareiga
supažindinti jus su šiomis saugumo
tasyklėmis.
Bendros saugumo taisyklės
• Prietaisas turi būti įjungtas tik į tokį
maitinimo lizdą, kurio įtampa ir
dažnis atitinka duomenų
plokštelėje nurorodytas
specifikacijas!
• Nenaudokite prietaiso, jei:
– pa˛eistas laidas,
– pa˛eistas korpusas.
• Niekada netraukite kištuko
laikydami u˛ laido.
112
822_949_278 KM400EX.book Seite 113 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
• Jei pa˛eistas maitinimo laidas,
norint išvengti pavojaus, jį turi
pakeisti gamintojas, techninio
aptarnavimo agentas ar panašią
kvalifikaciją turintis asmuo.
• Prietaisą gali taisyti tik kvalifikuoti
asmenys. Dėl nekvalifikuoto
taisymo gali kilti didelis pavojus.
Jei prietaisą reikia taisyti, prašome
susisiekti su „Electrolux“ klientų
aptarnavimo skyriumi arba savo
pardavimų atstovu.
• Šio prietaiso negali naudoti
asmenys (įskaitant vaikus) su
mažesniais fiziniais, jutiminiais ar
psichiniais sugebėjimais, taip pat
neturintys pakankamai patirties ir
žinių, išskyrus atvejus, kai už šių
asmenų saugą atsakingas asmuo
juos tinkamai instruktuoja ir,
pradėjus darbą, kurį laiką stebi.
Vaikų sauga
• Niekada nepalikite įjungto prietaiso
be priežiūros, būkite ypač atidūs
aplink esant mažiems vaikams!
• Vaikams neturi būti leidžiama žaisti
prietaisu.
• Gamintojas nėra atsakingas už
jokią žalą, patirtą netinkamai
naudojant prietaisą arba naudojant
jį kitais tikslais, nei numatyta.
Montavimas, įjungimas ir
pirminis naudojimas
• Prietaiso dalys gali būti įdedamos ir
ištraukiamos tik prietaisą išjungus.
• Rankinį maišytuvą galima naudoti
maistui maišyti bet kuriame tam
tinkame dubenyje.
Tačiau patariame naudoti su
prietaisu pateiktus dubenis.
• Niekada neįjunkite prietaiso, kol
reikiamos prietaiso dalys ir
maišymui skirti ingredientai nebus
maišymo dubenyje. Prieš išimdami
dubenį visada palaukite, kol
maišymui skirtos prietaiso dalys
sustos.
• Nelieskite kietų daiktų (pvz.,
šaukšto, peilio ar šluotelės) prie
judančių prietaiso dalių ir nekiškite
ten rankų. Galite susi˛eisti!
• Pabaigę darbą su prietaisu,
išjunkite jį ir ištraukite jo laidą iš
maitinimo lizdo.
Naudodamiesi prietaisu
• Niekada neišimkite prietaiso
dalių, kai kombainas ar
maišytuvas veikia.
• Nekiškite pirštų prie veikiančių
šluotelių ir kablių tešlai maišyti.
Galite susi˛eisti!
• Nesinaudokite maišytuvu šlapiomis
rankomis.
• Plastikinių dalių nedėkite nei ant,
nei šalia šildytuvų.
• Nenaudokite prietaiso da˛ams
maišyti (lakui, poliesteriui ir t.t.)
Dėl to gali kilti sprogimas!
• Prieš valant prietaisą ar atliekant jo
apžiūrą, prietaisas turi būti
išjungtas, o jo laidas ištrauktas iš
elektros lizdo.
• Niekada neplaukite prietaiso po
tekančiu vandeniu ir neįmerkite jo į
vandenį indams plauti.
113
822_949_278 KM400EX.book Seite 114 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Šalinimas
2
Įpakavimo medžiaga
Įpakavimo medžiagos yra
nekenksmingos aplinkai, jas galima
perdirbti. Plastikiniai komponentai
pažymėti ženklais, pavyzdžiui,
>PE<, >PS<, ir t.t. Prašome išmesti
įpakavimo medžiagas į tinkamą
konteinerį komunalinėms atliekoms
skirtose vietose.
2
Pasenęs prietaisas
Ant produkto arba įpakavimo
Naudojimas
Virtuviniu kombainu/maišytuvu
galite maišyti, minkyti ir plakti
maisto produktus. Maišytuvas ir
maišymo dubuo varomi skirtingais
varikliais, o jų greičiai gali būti
nustatomi individualiai. Tačiau
maišytuvas ir virtuvinis kombainas
įjungiami ir išjungiami vienu ir tuo
pačiu įjungimo ir išjungimo
mygtuku.
Maišytuvą lengvai ir greitai galima
nuimti nuo kombaino stovo ir
naudoti kaip standartinį rankinį
maišytuvą. Naudodami tuo būdu
sukite maišytuvą lengvais apvaliais
judesiais dubens, kuriame yra
ingredientai, viduje.
W
simbolis rodo, kad
esantis
produkto negalima išmesti
komunalinėms atliekoms skirtose
vietose. Todėl produktą reikia
atiduoti elektrinių ir elektroninių
atliekų surinkimo centrui.
U˛tikrindami, kad nenaudojamas
produktas bus tinkamai išmestas,
padėsite išvengti neigiamų
padarinių aplinkai ir žmonių
sveikatai. Norėdami gauti
smulkesnės informacijos apie
produkto išmetimą, kreipkitės į
vietinę miesto tarnyba, buitinių
atliekų išmetimo centrą ar
parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
114
3
Kabliai tešlai minkyti
(1/M paveikslas) naudojamai kietai
tešlai, pavyzdžiui, mielinei tešlai,
trapiai tešlai, bulvių grūdimui ir
pyragų užmaišymui.
Šluotelė (1/L paveikslas) tinka
lengvų pyragų tešlai maišyti,
kiaušinių baltymams, grietinėlei,
majonezui, piurė plakti ir padažams
bei desertiniams milteliams plakti.
• Prie „Stand Mixer 400“ pridedamas
plastikinis maišymo dubuo.
• Prie „Stand Mixer 450“ pridedamas
nerūdijančio plieno maišymo dubuo
su dangčiu.
822_949_278 KM400EX.book Seite 115 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Prietaiso paruošimas naudoti
Maišytuvo pritaisymas ir
nuėmimas nuo kombaino
stovo.
(2 paveikslas)
Prieš tvirtindami ar nuimdami
maišytuvą, išjunkite kombainą/
maišytuvą ir ištraukite elektros
laidą is maitinimo lizdo!
0 Norėdami pritvirtinti, prispauskite
maišytuvą prie kombaino stovo (su
skląsčiai ant kombaino stovo
susikabina su maišytuvu) ir
nuspauskite žemyn kaištį.
0 Norėdami nuimti maišytuvą,
paspauskite kaiščio atleidimo
mygtuką (1/G paveikslas) ir
patraukite maišytuvą į viršų.
1
Priedų pritvirtinimas ir
nuėmimas (3 paveikslas).
Prieš nuimdami priedus išjunkite
maišytuvą ir ištraukite elektros
laidą iš maitinimo tinklo!
0 Stumkite šluoteles arba kablius
tešlai minkyti į į angas, esančias
vidinėje maišytuvo dalyje, kol jie
užsifiksuos vienoje vietoje.
1 Abu kabliai tešlai minkyti turi
skirtingas kaiščio formas ir turi būti
įkišti į tinkamas vietas. Įstačius juos
atvirkščiai, tešla bus kilnojama į
viršų.
0 Vienas iš kablių turi
papildomą mažą žiedą prie
sandariklio
ant kotelio. Šis kablys tešlai minkyti
tinka tik angai, kuriai jis
yra skirtas. Tai pažymėta
simboliu.
1
0 Norėdami ištraukti priedus, viena
ranka tvirtai laikykite juos ir
spauskite priedų ištraukimo
mygtuką (1/A paveikslas).
Maišytuvo pakėlimas ir
nuleidimas
(4 paveikslas)
Prieš pakeldami ar nuleisdami
maišytuvą, įsitikinkite, kad
maišytuvas yra išjungtas!
0 Paspauskite pakėlimo ir nuleidimo
mygtuką (1/F paveikslas) ir
stumkite maišytuvą aukštyn arba
žemyn, kol jis užsifiksuos vienoje
vietoje.
1
3
pakėlus maišytuvą galima lengvai
pakeisti priedus ir prie kombaino
stovo pritvirtinti arba nuimti
maišymo dubenį.
Maišymo dubens
pritvirtinimas ir nuėmimas
(5 paveikslas)
0 Pastatykite maišymo dubenį ant
kreipiamosios dalies and pagrindo
ir skląsčių švelniai sukdami jį pagal
laikrodžio rodyklę.
0 Norėdami nuimti maišymo dubenį,
pasukite jį prieš laikrodžio
rodyklę kad atšoktų.
3
Gali tekti prilaikyti pagrindą, kad jis
nesisuktų.
Nukrypusi nuo centro maišytuvo
pozicija leidžia lengvai įdėti
ingredientus kombainui veikiant.
Naudojimasis maišytuvu ir
kombainu
1
Kai maišytuvas pritvirtinamas prie
kombaino stovo, maišymo dubuo
automatiškai įsijungia vos tik
įjungus maišytuvą.
1
Prietaisas gali veikti be pertraukos
iki 10 minučių. Prietaisas turi
atvėsti (bent 20 minučių po
nenutrūkstamo 10 minučių
veikimo), jei ketinate juo atlikti kitą
ilgai trunkančią operaciją.
115
822_949_278 KM400EX.book Seite 116 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
1
Maksimalus produktų kiekis:
Veikimo metu maišymo dubenyje
turi būti ne daugiau nei 1,5 kg kietų
arba 1.75 l skystų maisto produktų.
0 Kol plakimo mygtukas (1+6/D
paveikslas) laikomas nuspaustas
prietaisui veikiant, tol maišytuvas
dirba maksimaliu greičiu.
Maišytuvo įjungimas
(6 paveikslas)
Maišymo dubens greičio
pasirinkimas (7 paveikslas)
0 Greičio nustatymo rankenėle
pasirinkite norimą greitį (1+6/C
paveikslas):
mažą greitį arba
didelį greitį.
0 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
(1+6/B paveikslas) yra
naudojamas:
– įjungti ir išjungti maišytuvą,
– maišytuvo greičiui reguliuoti
(5 greičio nustatymai) numatyto
greičio skalėje.
Maišymo dubuo turi dvi greičio
galimybes.
0 Maišymo dubens greičio
pasirinkimo rankenėlė
(1/H paveikslas) naudojama
maišymo dubens sukimosi greičiui
pasirinkti:
I = ma˛as greitis
II = didelis greitis
Maišytuvo išjungimas
0 Pasukite įjungimo ir išjungimo
mygtuką (1+6/B paveikslas) ant
„0“:
– Tada maišytuvas ir maišymo
dubuo išsijungia.
Tinkamų nustatymų pasirinkimas
Toliau pateiktos pastabos gali būti naudojamos kaip vadovas.
Maišytuvo greitis
Greičio pasirinkimo rankenėlė Įjungimo ir išjungimo
(1+6/C paveikslas)
mygtukas (1+6/B paveikslas)
• Minkymas, maišymas:
pradėkite 1 ar 2 greičiu, tada
pagreitinkite iki 5
• Įmaišymas:
3, 4
• Maišymas:
pradėkite 2 ar 3 greičiu, tada
pagreitinkite
• Plaikimas, putų
gaminimas:
4 ar 5
arba
3
mygtukas (1+6/D paveikslas)
Visus procesus pradėkite mažu greičiu. Taip birūs produktai ir skysčiai
nesitaškys.
Maišymo dubens greitis
Greitį „II“ naudokite kiaušinių
baltymams ir lengvai pyrago tešlai
116
plakti. Greitį „I“ naudokite kietai
tešlai ir dideliam produktų kiekiui
maišyti.
822_949_278 KM400EX.book Seite 117 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Valymas ir priežiūra
3
Plastikinis maišytuvo dubuo
(tik „Stand Mixer 400“
maišytuvui)
Morkų ir raudonojo kopūsto sulčių
likučius galima pašalinti nuo
plastikinių dalių kepimo aliejumi
prieš valant prietaisą.
Maišytuvo ir kombaino
stovas
Prieš valymą štraukite kištuką iš
elektros lizdo.
Įsitikinkite, kad į prietaiso vidų
nepribėgs vandens! Niekada
nevalykite prietaiso po tekančiu
vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.
0 Kombainą valykite tik drėgna
šluoste.
1
Plastikinį maišymo dubenį plaukite
vandeniu su indų plovikliu.
1
Laikymas
Laikykite kablius tešlai minkyti ir
šluoteles maišymo dubenyje,
pritvirtintame ant kombaino
pagrindo. Taip jie bus apsaugoti
nuo pažeidimų.
Techniniai duomenys
Elektros įtampa:
230 - 240 V
Energijos suvartojimas:
380 W
Maksimalus nepertraukiamo
veikimo laikas:
10 minučių
Priedai
Šluotelės ir kabliai tešlai
minkyti
0 Valykite šluoteles ir kablius tešlai
minkyti su šepečiu ar šluoste po
tekančiu vandeniu arba plaukite
juos indaplovėje!
Nerūdijančio plieno maišymo
dubuo
(tik „Stand Mixer 450“
maišytuvui)
Jei norite plauti plastikinį maišymo
dubenį indaplovėje, jį turite padėti
viršutiniame skyriuje.
;
Šis prietaisas atitinka žemiau
nurodytas ES direktyvas:
• Direktyvą dėl žemos įtampos
2006/95/EC
• EMC direktyvą 89/336/EEC su
pataisomis 92/31/EEC
ir 93/68/EEC
0 Nerūdijančio plieno maišymo
dubuo (ne dangtis!) gali būti
plaunamas indaplovėje.
1
Nerūdijančio plieno maišymo
dubens dangtis negali būti
plaunamas indaplovėje.
117
822_949_278 KM400EX.book Seite 118 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Lugupeetud klient
Palun lugege tähelepanelikult
käesolevat kasutusjuhendit.
Eriti oluline on järgida käesoleva
kasutusjuhendi esimestel lehtedel
toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke
kasutusjuhend alles. Andke see
kasutusjuhend edasi ka seadme
järgmisele omanikule.
1 Hoiatuskolmnurk ja/või märgusõnad
(Ohtlik!, Ettevaatust!, Tähtis!)
tõmbavad teie tähelepanu
informatsioonile, mis on teie
ohutuse või seadme õige
funktsioneerimise seisukohalt
oluline. Seda infot tuleb kindlasti
järgida.
0 See kujutis juhatab teid
sammhaaval läbi teie seadme
tööprotseduuri.
3
Selle kujutise kõrval esitatakse
täiendavat teavet ja praktilisi
nõuandeid seadme kasutamise
kohta.
2
Ristikheina kujutise juures on
nõuanded ja teave seadme
ökonoomse ja keskkonnasõbraliku
kasutamise kohta.
Seadme kirjeldus
(Joonis 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Tarviku vabastamise nupp
SISSE/VÄLJA lüliti
Kiiruse reguleerimise lüliti
Impulssnupp
Mikser
Üles/Alla nupp
Luku avamise nupp
Segamiskausi kiiruse reguleerimise
nupp
Masina alus
Plastikust segamiskauss
(ainult Alusmikser 400)
Visplid
Taignakonksud
Taignakaabits
Roostevabast terasest
segamiskauss koos kaanega (ainult
Alusmikser 450)
Nimeplaat (masina aluse ja mikseri
põhja all)
1Ohutusjuhised
Electroluxi elektriseadmete
ohutusnormid on kooskõlas
tänapäeva tehnoloogia tunnustatud
reeglitega ja seadmete ohutust
reguleerivate seadustega. Kuid
seadme tootjana peame me oma
kohuseks tutvustada teile järgmisi
ohutusjuhiseid.
Üldine ohutus
• Seadme võib ühendada ainult
sellisesse võrgutoitesse, mille pinge
ja sagedus vastavad seadme põhjal
oleval nimeplaadil toodud
näitajatele!
• Ärge kunagi kasutage seadet, kui
– selle toitejuhe on kahjustatud,
– selle korpus on kahjustatud.
• Ärge kunagi tõmmake pistikut
pesast välja, hoides seda juhtmest.
• Kui toitejuhe on kahjustatud, siis
tuleb see ohu vältimiseks tootja või
hooldustehniku või sarnaselt
kvalifitseeritud isiku poolt välja
vahetada.
118
822_949_278 KM400EX.book Seite 119 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Paigaldamine, ühendamine ja
kasutamine
• Käesolevat seadet võivad
parandada ainult vastavalt
koolitatud hooldustehnikud.
Ebaõige parandustöö võib kujutada
olulist ohtu toote kasutajale. Kui
seadet on vaja parandada, siis
võtke ühendust klienditoe osakonna
või volitatud edasimüüjaga.
• Käesolev seade ei ole mõeldud
kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed),
kellel on piiratud füüsilised,
meelelised või vaimsed võimed, või
kel puuduvad vastavad kogemused
ja teadmised, v.a. juhul kui neid on
seadme kasutamise osas
juhendatud isiku poolt, kes vastutab
nende ohutuse eest.
• Tarvikuid võib sisestada või
eemaldada ainult siis, kui seade on
välja lülitatud.
• Käsimikserit võib kasutada toidu
segamiseks igas sobivas nõus.
Siiski on soovitatav kasutada
tootega kaasas olevaid
segamisnõusid.
• Ärge kunagi lülitage seadet sisse
enne kui töötarvikud koos
koostisainetega on segamiskausis.
Oodake enne kausi eemaldamist, et
tarvikud täielikult seiskuksid.
• Ärge hoidke kõvasid esemeid (nt
lusikas, nuga või vispel) vastu
liikuvaid tarvikuid ja ärge puutuge
neid käega. See võib põhjustada
vigastusi!
• Kui te olete töö seadmega
lõpetanud, tuleb see välja lülitada ja
võrgutoitest lahti ühendada.
Laste ohutus
• Ärge jätke sisselülitatud seadet
kunagi järelevalveta ja olge eriti
tähelepanelikud, kui läheduses
on väikesed lapsed!
• Lapsi ei tohi järelevalveta jätta,
tagamaks seda, et nad antud
seadmega ei mängiks.
Seadme kasutamisel
• Ärge kunagi vabastage tarvikuid,
kui köögikombain/mikser töötab.
• Hoidke sõrmed liikuvatest visplitest
ja taignakonksudest eemal. Need
võivad põhjustada vigastusi!
• Ärge kunagi kasutage mikserit, kui
teie käed on märjad.
• Plastosasid ei tohi asetada
kuumusallikate peale või lähedale.
• Selle masinaga ei tohi segada värve
(lakk, polüester, jne)
–Plahvatusoht!
• Iga kord enne puhastamist ja
hooldust tuleb seade välja lülitada ja
toitejuhe seinakontaktist
eemaldada.
• Ärge peske seadet kunagi jooksva
vee all ega laske seda vee alla.
• Tootja ei võta endale vastutust
kahjude eest, mis on tingitud
seadme ebaõigest või
mitteotstarbelisest kasutamisest.
Kõrvaldamine
2
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on
keskkonnasõbralikud ja neid saab
ümber töödelda. Plastikosad on
tähistatud vastavate
täheühenditega, nt >PE<, >PS<,
jne. Palun viige pakkematerjalid
vastavatesse prügikonteineritesse.
2
Vana seade
W
sümbol toote või selle pakendi
peal tähendab seda, et antud toodet
ei saa käsitleda olmeprügina. Selle
asemel tuleb seade elektri- ja
elektroonikaseadmete
ümbertöötlemiseks vastavale
kogumispunktile üle anda. Tagades
selle toote õige kõrvaldamise, aitate
te ära hoida võimaikke kahjulikke
mõjusid keskkonnale ja
inimtervisele, mis võivad olla
tagajärjeks selle toote ebaõige
jäätmekäitluse korral. Täpsemat
119
822_949_278 KM400EX.book Seite 120 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
teavet selle toote ümbertöötlemise
kohta saate te oma linnakantseleist,
olmejäätmete kõrvaldamise
teenistusest või poest, kust te selle
toote ostsite.
Kasutamine
Köögikombaini/käsimikserit võib
kasutada toidu segamiseks,
sõtkumiseks ja vahustamiseks.
Mikserit ja segamiskaussi ajavad
ringi eraldi mootorid, ning mikseri ja
segamiskausi kiirusi saab
iseseisvalt reguleerida. Kuid
mikseril/köögikombainil on üks
SISSE/VÄLJA lüliti.
Mikserit saab hõlpsalt
köögikombaini aluselt eemaldada ja
kasutada seda tavalise
käsimikserina. Sel viisil kasutades
tuleb käsimikserit liigutada sujuva
ringikujulise pöördena ümber kausis
oleva sisu.
3
Taignakonksusid (Joonis 1/M)
kasutatakse paksude tainaste
tegemiseks, nt pärmitainas,
mittekerkiv tainas, kartulitainas ja
koogisegud.
Vispel (Joonis 1/L) sobib kergete
koogisegude, munavalge,
vahukoore, majoneesi, kastete ja
püreede tegemiseks.
• Alusmikser 400 mudelid on
varustatud plastikust
segamiskausiga.
• Alusmikser 450 mudelid on
varustatud roostevabast terasest
segamiskausi ja kaanega.
Ettevalmistused
kasutamiseks
Mikseri ühendamine/
eraldamine aluse küljest
(Joonis 2)
1 Enne mikseri paigaldamist/
eemaldamist tuleb köögikombain/
mikser välja lülitada ja toitejuhe
seinakontakstist eemaldada!
0 Ühendamiseks tuleb mikser suruda
alusele (alusel olevad kaks linki
kinnitavad mikseri) ja lukustamiseks
alla suruda.
0 Eemaldamiseks tuleb vajutada luku
avamise nuppu (Joonis 1/G) ja
mikserit üles tõmmata.
Tarvikute sisestamine/
eemaldamine (Joonis 3)
1 Enne tarvikute vabastamist tuleb
mikser välja lülitada ja toitejuhe
seinakontakstist eemaldada!
0 Lükake visplid või taignakonksud
mikseri all olevatesse
tarvikupesadesse; need kinnituvad
klõpsatusega.
1 Taignakonksudel on erineva kujuga
sisestusotsad ja need tuleb
vastavalt õigetesse pesadesse
lükata. Vale sisestamise tõttu
hakkab tainas ülespoole liikuma!
0 Ühel taignakonksul on
võlli krae lähedal
väike lisarõngas. See taignakonks
sobib ainult sellele ette nähtud
pesasse. See on märgitud
sümboliga.
0 Tarvikute eemaldamiseks vajutage
tugevalt tarviku vabastamise nuppu
(Joonis 1/A).
120
822_949_278 KM400EX.book Seite 121 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Mikseri tõstmine/langetamine
(Joonis 4)
1 Veenduge, et mikser oleks enne
tõstmist/langetamist välja lülitatud!
0 Vajutage üles/alla nuppu
(Joonis 1/F) ja keerake mikser üles
või alla, kuni see oma kohale
klõpsatab.
3
Ülemises asendis oleval mikseril
saab hõlpsalt tarvikuid vahetada ja
alusel olevat segamiskaussi
ühendada või eemaldada.
Segamiskausi ühendamine/
eemaldamine (Joonis 5)
0 Paigutage segamiskauss alusel
olevale juhikule ja fikseerige see,
pöörates kaussi veidi päripäeva.
0 Segamiskausi eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
3
Aluse pöörlemise vältimiseks võib
olla vajalik seda kinni hoida.
Mikseri keskmest väljas olev asend
teeb koostisainete lisamise masina
töötamise ajal lihtsaks.
Mikseri/köögikombaini
kasutamine
1 Kui mikser kinnitatakse alusele, siis
lülitub ka segamiskauss mikseri
sisselülitamisel automaatselt sisse.
1 Seadet võib kasutada ilma
peatamata kuni 10 minutit. Päast
pikemat järjestikust tööd peaks alati
laskma masinal maha jahtuda
(vähemalt 20 minutit pärast 10 minutilist ilma vaheajata
kasutamist).
Mikseri sisselülitamine
(Joonis 6)
0 Valige kiirusereguleerija abil töö
kiirus (Joonis 1+6/C):
madalad kiirused, või
kõrged kiirused.
0 SISSE/VÄLJA lülitit (Joonis 1+6/B)
kasutatakse:
– mikseri lülitamiseks SISSE ja
VÄLJA,
– mikseri kiiruse reguleerimiseks
(5 kiiruse seadet) eelvalitud
vahemikus.
0 Impulssnupu (Joonis 1+6/D)
allhoidmisel töötab seade oma
maksimumkiirusel.
Segamiskausi kiiruse valimine
(Joonis 7)
Segamiskausil on kaks
kiiruseseadistust.
0 Segamiskausi kiiruse
reguleerimislülitit (Joonis 1/H)
kasutatakse segamiskausi kiiruse
valimiseks:
I = aeglane
II = kiire
Mikseri väljalülitamine
0 Lükake SISSE/VÄLJA lüliti
(Joonis 1+6/B) asendisse "0".
– Mikser ja segamiskauss
lülitatakse välja.
1 Maksimaalsed töötlemiskogused:
Segamiskausis ei tohi korraga
töödelda üle 1,5 kg tahkeid aineid
või üle 1,75 l vedelikke.
121
822_949_278 KM400EX.book Seite 122 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Õigete seadistuste valimine
Järgmiseid märkusi võib kasutada juhistena.
Mikseri kiirus
Kiiruse reguleerimise
lüliti (Joonis 1+6/C)
SISSE/VÄLJA lüliti
(Joonis 1+6/B)
• Sõtkumine, Segamine:
alusta asendiga 1 või 2,
seejärel liikuge kuni 5 peale
• Pööramine:
3, 4
• Segamine:
alusta asendiga 2 või 3,
seejärel kiirendage
• Vahustamine:
4 või 5
või
3
nupp (Joonis 1+6/D)
Alustage igasuguseid töötlemistoiminguid madalal kiirusel. See hoiab ära
pulbriliste toiduainete ning vedelike väljapritsimise.
Segamiskausi kiirus
Kasutage munavalge, vahukoore ja
kergete koogisegude
vahustamiseks kiirust "II". Kasutage
paksude tainaste ja suurte koguste
puhul kiirust "I".
Puhastamine ja hooldus
3
Porgandi ja punase kapsa jääke
saab masina plastosadelt enne
selle puhastamist eemaldada
toiduõliga.
Mikser ja alus
1 Eemaldage enne puhastamist pistik
seinakontaktist.
Veenduge, et vesi ei pääseks
seadme sisemusse! Ärge peske
seadet kunagi jooksva vee all ega
kastke seda vee alla.
0 Pühkige mikserit ja alust niiske
lapiga.
122
Tarvikud
Visplid ja taignakonksud
0 Puhastage visplid ja taignakonksud
jooksva vee all harja või lapiga või
nõudepesumasinas!
Roostevabast terasest
segamiskauss
(ainult Alusmikser 450)
0 Roostevabast terasest
segamiskaussi (mitte kaant!) võib
pesta nõudepesumasinas.
1 Roostevabast terasest
segamiskausi kaant ei tohi
nõudepesumasinas pesta.
822_949_278 KM400EX.book Seite 123 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Plastikust segamiskauss
(ainult Alusmikser 400)
Tehnilised andmed
Võrgupinge:
Voolutarve:
Maksimaalne pidev
kasutusaeg:
Peske plastikust segamiskaussi vee
ja pesuvahendiga.
1 Kui
te soovite pesta plastikust
segamiskaussi nõudepesumasinas,
siis tuleb see paigutada ülemisse
korvi.
Ladustamine
Hoidke taignakonkse ja vispleid
alusel asuvas segamiskausis. See
kaitseb neid kahjustuste eest.
;
230 - 240 V
380 W
10 minutit
Käesolev seade vastab järgmistele
EÜ direktiividele:
• Madalpinge direktiiv 2006/95/EC
• Elektromagnetilise ühilduvuse
direktiv 89/336/EMÜ, k.a.
parandused 92/31/EMÜ ja
93/68/EMÜ
123
822_949_278 KM400EX.book Seite 124 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
t
t Sayın müşterimiz,
Lütfen, bu kullanım talimatlarını
dikkatli bir şekilde okuyun.
Herşeyden önce, lütfen bu kullanım
talimatlarının ilk birkaç
sayfasındaki güvenlik talimatlarına
uyun! Lütfen, bu kullanma
talimatlarını ileride kullanmak üzere
saklayın. Mümkünse, bu talimatları
cihazın sonraki sahibine teslim
edin.
Uyarı üçgeni ve/veya sözcükleri
(Tehlike!, Dikkat!, Önemli!),
güvenliğiniz veya cihazın düzgün
şekilde çalışması için önemli olan
bilgilere dikkatinizi çeker. Bu
bilgilere uyulması zorunludur.
0 Bu sembol cihazınız kullanımı
sırasında size adım adım rehberlik
eder.
1
3
Bu sembolün hemen yanında
cihazın kullanımı ile ilgili ek bilgi ve
pratik ipuçlarını bulabilirsiniz.
2
Yonca, cihazın ekonomik ve çevre
dostu kullanımı ile ilgili ipuçları ve
bilgilere işaret etmektedir.
Cihazın tanımı
(Şekil 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
124
Aksesuar çıkarma düğmesi
ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi
Hız aralığı seçim düğmesi
Titreşim düğmesi
Mikser
Kaldırma/İndirme düğmesi
Kilit bırakma düğmesi
Karıştırma kasesi hız seçim
düğmesi
Robot ayağı
Plastik karıştırma kasesi
(Sadece Stand Mixer 400)
Çırpma telleri
Hamur karıştırıcıları
Hamur kazıyıcı
Kapaklı paslanmaz çelik karıştırma
kasesi (sadece Stand Mixer 450)
Üretici tanıtım plakası (robot
ayağının ve mikserin altında)
1 Güvenlik talimatları
Electrolux elektrik ev aletleri
güvenlik standartları tanınmış olan
teknoloji düzenlemelerine ve ev
aletleri güvenliğini düzenleyen
yasalara uygundur. Bununla
birlikte, bir üretici olarak aşağıdaki
güvenlik talimatları hakkında sizi
bilgilendirmeyi isteriz:
Genel güvenlik
• Cihaz sadece voltaj ve frekansı
anma değeri plakasındaki teknik
özelliklere uygun olan bir güç
kaynağına bağlanabilir!
• Kesinlikle
– elektrik kablosu hasarlıysa,
– gövde hasarlıysa cihazı
kaldırmayın.
• Kesinlikle fişi prizden çekmek için
kabloyu kullanmayın.
• Bu cihazın bağlantı kablosu
hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için
üretici, üreticinin müşteri hizmetleri
bölümü veya benzeri yetkiye sahip
personel tarafından değiştirlmesi
gerekir.
• Cihaz üzerinde onarım yalnızca
uzman kişiler tarafından yapılabilir.
Hatalı tamir sonucunda kullanıcı
açısında ciddi tehlikeler ortaya
çıkabilir. Cihazın tamir edilmesi
gerektiğinde lütfen Electrolux
müşteri hizmetleri bölümü veya
satıcınızla temas kurun.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili
gözetim veya talimatları olmaksızın
fiziksel, duyusal veya zihinsel
engele sahip yada bilgi ve
deneyimden yoksun kişiler
tarafından (çocuklar dahil)
kullanılmaya uygun değildir.
Çocukların Güvenliği
• Kesinlikle cihazı kendi başına
çalışır bir durumda bırakmayın ve
özellikle küçük çocuklar
çevredeyken dikkatli bir şekilde
kontrol edin!
822_949_278 KM400EX.book Seite 125 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
t
• Çocuklar, cihazla oynamalarını
engellemek için gözetim altında
tutulmalıdır.
Cihazınızı kullanırken
• Kesinlikle mutfak robotu/mikser
çalışırken aksesuarı çıkartmayın.
• Parmaklarınızı hareket eden
çırpma telleri ve hamur
karıştırıcılardan uzak tutun. Bunun
yapılması yaralanmaya neden
olabilir!
• Kesinlikle elleriniz ıslakken mikseri
kullanmayın.
• Plastik parçalar ısıtıcıların üzerine
veya yanına konulmamalıdır.
• Bu cihazı boyaları karıştırmak için
kullanmayın (cilalı, plastik vs.)
Bunun yapılması patlamaya
neden olabilir!
• Cihaz, üzerine temizlik veya bakım
işlemi yapılmadan önce kapatılmalı
ve fişten çekilmelidir.
• Kesinlikle cihazı akan musluk
suyunun altında temizlemeyin veya
bulaşık suyuna batırmayın.
• Üretici, kullanım amacı dışındaki
amaçlarla cihazın kullanılması
veya hatalı kullanımı nedeniyle
oluşan hiçbir hasara karşı sorumlu
değildir.
Montajı, prize takılması ve ilk
kullanım
• Aksesuarlar cihaza sadece
kapalıyken takılıp, çıkarılabilir.
• El mikseri, uygun boyuttaki
herhangi bir kase içerisinde
yiyecekleri karıştırmak için
kullanılabilir. Yine de cihazla birlikte
verilen karıştırma kaselerini
kullanmanız önerilir.
• Kesinlikle cihazı işlenecek
malzemelerle birlikte çalışma
aksesuarları karıştırma kasesine
yerleştirilene kadar açmayın. Her
zaman, kaseyi çıkarmadan önce
aksesuarlar durana kadar bekleyin.
• Sert hiçbir cisimi (örneğin kaşık,
bıçak veya çırpma teli) hareket
eden aksesuarlara vurmayın ve
onlara elinizle dokunmayın. Bunun
yapılması yaralanmaya neden
olabilir!
• Cihazla işiniz bittiğinde, kapatın ve
fişi elektrik prizinden çekin.
Atım
2
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevre
dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Plastik parçalar örneğin >PE<,
>PS<, gibi işaretlerle
tanımlanmışlardır. Lütfen ambalaj
malzemelerini kamu atık boşaltma
tesislerindeki uygun kutulara atın.
2
Eski cihaz
Ürün ve ambalajının üzerindeki
W
işareti bu ürünün evsel atık
olarak işlenemeyeceğini
göstermektedir. Bunun yerine
elektrikli ve elektronik cihaz geri
dönüşümü için kullanılan toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, ürünün uygun olmayan
atık işlemlerinden geçirilmesinin yol
açabileceği çevre ve insan sağlığı
açısından muhtemel olumsuz
sonuçların önüne geçilmesine
yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünün
geri dönüşümü hakkında daha
fazla bilgi almak için, lütfen
belediyenizle, evsel atık toplama
servisinizle veya ürünü aldığınız
mağazayla temas kurun.
Kullanım
Mutfak robotu/el mikserini yiyecekleri
karıştırmak, yoğurmak ve çırpmak
için kullanılabilirsiniz. Miksere ve
karıştırma kasesine ayrı ayrı kendi
motorlarından tahrik verilir, mikser ve
karıştrma kasesinin hızı ayrı ayrı
ayarlanabilir. Bununla birlikte mikser/
mutfak robotunun tek bir ON/OFF
(Açma/Kapama) düğmesi
bulunmaktadır.
125
822_949_278 KM400EX.book Seite 126 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
t
Mikser robot ayağından bir dakikada
kolayca çıkarılıp, standart el mikseri
gibi kullanılabilir. Bu şekilde
kullanırken, el mikserini malzemeler
bulunan kabın içerisinde düzgün bir
daire çizgisi izleyerek hareket ettirin.
Hamur karıştırıcılar (Şekil 1/M)
mayalama hamuru, ev ekmeği
hamuru, patates hamuru ve kek
hamurları gibi ağır hamurlar için
kullanılır. Çırpma teli (Şekil 1/L) yaş
pasta unu, krem, mayonez, püre
için ve sos ve börek hamurlarını
karıştırmak için uygundur.
• Stand Mixer 400 modelleri plastik
bir karıştırma kasesiyle birlikte
verilmektedir.
• Stand Mixer 450 modelleri kapaklı
paslanmaz çelik bir karıştırma
kasesiyle birlikte verilmektedir.
3
Kullanım için hazırlama
Mikserin robot ayağına
takılması/çıkarılması
(Şekil 2)
Mikseri takmadan veya
çıkarmadan önce, mutfak robotu/
mikseri kapatın ve fişi elektrik
prizinden çıkarın!
0 Takmak için, mikseri robot ayağına
geçirin (robot ayağındaki iki
mandalda miksere geçer) ve
kilitlemek için aşağıya bastırın.
0 Çıkarmak için, kilit bırakma
düğmesine (Şekil 1/G) basın ve
mikseri yukarı doğru çekin.
1
Aksesuarların takılması/
çıkarılması (Şekil 3)
Aksesuarları çıkarmadan önce,
mikseri kapatın ve fişi prizden
çekin!
0 Çırpma tellerini veya hamur
karıştırıcıları yerlerine kilitlenene
kadar mikserlerin altındaki
aksesuar deliklerinin içerisine
sokun.
1
126
Hamur karıştırıcılarının ikiside farklı
mandal tiplerine sahiptir, doğru
deliklerin içerisine sokulmaları
gerekir. Hatalı şekilde takılması
hamurun yukarı taşınmasına
neden olacaktır!
0 Hamur karıştırıcılarından birisi
çubuğun üzerindeki halkaya yakın
fazladan bir bileziğe sahiptir. Bu
hamur karıştırıcısı yalnızca
kullanılması amaçlanan deliğe
uyar. Bu, bir sembolü ile
tanımlanmıştır.
1
0 Aksesuarları çıkarmak için,
aksesuar çıkarma düğmesine
(Şekil 1/A) basarken bir elinizle
sıkıca tutun.
Mikserin kaldırılması/
indirilmesi (Şekil 4)
Kaldırmadan/indirmeden önce
mikseri kapatın!
0 Kaldırma/indirme düğmesine basın
(Şekil 1/F) ve yerine kilitleninceye
kadar mikseri yukarı aşağı hareket
ettirin.
1
3
Mikser kaldırılarak, aksesuarlar
kolayca değiştirilebilir ve karıştırma
kasesi robot ayağına yerleştirilebilir
veya çıkarılabilir.
Karıştırma kasesinin
yerleştirilmesi/çıkarılması
(Şekil 5)
0 Karıştırma kasesini altlıktaki
kılavuza yerleştirin ve yavaşça
saat yönünde döndürerek
mandallayın.
0 Karıştırma kabını çıkarmak için,
saat yönünde döndürerek mandalı
açın.
3
Dönmesini önlemek için altlığın
tutulması gerekebilir.
Mikserin merkezden kaçık konumu
mutfak robotu çalışırken malzeme
ilave edilmesini kolaylaştırır.
822_949_278 KM400EX.book Seite 127 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
t
Mikser/mutfak
robotunun kullanılması
1
Mikser mutfak robotu ayağına
takıldığında, mikser açıkken
karıştırma kasesi otomatik olarak
açılabilir.
1
Cihaz ara vermeksizin 10 dakika
süreyle kullanılabilir. Takip eden
her uzun ve sürekli çalıştırmada
soğumasına izin verilmelidir
(durmaksızın 10 dakika
kullanıldıktan sonra en az
20 dakika).
1
Maksimum işleme miktarı:
Karıştırma kasesinde işlenecek
miktar 1.5 kg katı veya 1.75 lt sıvı
gıda maddesini aşmamalıdır.
Mikserin açılması
(Şekil 6)
0 Hız aralğı seçim düğmesiyle hız
aralığını seçin (Şekil 1+6/C):
düşük hızları veya
yüksek hızlar.
0 ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi
(Şekil 1+6/B) :
– mikseri AÇMAK (ON) ve
KAPAMAK (OFF),
– mikser hızı (5 hız ayarı) önceden
seçilen hız aralığında kontrol
eder.
0 Titreşim düğmesi (Şekil 1+6/D)
cihaz çalışırken basılı tutulduğu
sürece, mikser maksimum hızda
çalışır.
Karıştırma kasesi hızının
seçilmesi (Şekil 7)
Karıştırma kasesi iki hız ayarına
sahiptir.
0 Karıştırma kasesi hız seçim
düğmesi (Şekil 1/H) karışım kasesi
hızını seçmek için kullanılır:
I = düşük hız
II = yüksek hız
Mikserin kapatılması
0 ON/OFF (Açma/Kapama)
düğmesini (Şekil 1+6/B) "0"
konumuna getirin.
Mikser ve karıştırma kasesi
kapanır.
Doğru ayarların seçilmesi
Aşağıdaki açıklamalar kılavuz olarak kullanılabilir.
Mikser hızı
Hız aralığı seçim
düğmesi
(Şekil 1+6/C)
ON/OFF (Açma/Kapama)
düğmesi
(Şekil 1+6/B)
• Yoğurma, Karıştırma:
1 veya 2 ile çalıştırın,daha sonra
hızı 5'e kadar arttırın
• İçine katma:
3, 4
• Karıştırma:
2 veya 3 ile çalıştırın,
daha sonra hızı arttırın
• Çırpma, Köpürtme:
4 veya 5
veya
3
düğmesi (Şekil 1+6/D)
Bütün işleme tiplerini düşük bir hızda başlatın. Bu toz şeklindeki yiyeceklerin ve
sıvıları dışarı püskürmesini önleyecektir.
127
822_949_278 KM400EX.book Seite 128 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
t
Karıştırma kasesi hızı
Yumurta akı, krema ve yaş pasta
unlarını çırpmak için hız "II"'yi
kullanın. Ağır hamur ve büyük
miktarlardaki malzeme hız "I"'i
kullanın.
Temizlik ve bakım
3
Havuç ve kırmızı lahana suyu
kalıntıları cihaz temizlenmeden
önce yemeklik yağla plastik
parçalardan çıkarılabilir.
Plastik karıştırma kasesi
(Sadece Stand Mixer 400)
Plastik karıştırma kasesini suda
sıvı bulaşık deterjanıyla yıkayın.
1
Saklanması
Hamur karıştırıcı ve çırpma tellerini
mutfak robotu altlığına yerleştirilen
karıştırma kasesinde saklayın. Bu
hasar görmelerini engelleyecektir.
Mikser ve robot ayağı
Temizlemeden önce fişi prizden
çıkarın.
Cihazın içerisine su sızmamasını
sağlayın! Kesinlikle cihazı akan
musluk suyunun altında
temizlemeyin ve suya daldırmayın.
0 Mikseri ve robot ayağını nemli bir
bezle silin.
1
Aksesuarlar
Çırpma telleri ve hamur
karıştırıcılar
0 Çırpma tellerini ve hamur
karıştırıcıları bir fırça veya bezle
akan musluk suyunun altında yada
bir bulaşık makinesinde temizleyin!
Paslanmaz çelik karıştırma
kasesi
(Sadece Stand Mixer 450)
0 Paslanmaz çelik karıştırma kasesi
(kapaksız) bulaşık makinesinde
yıkanabilir.
1
128
Paslanmaz çelik karıştırma
kasesinin kapağı bulaşık
makinesinde yıkanmamalıdır.
Plastik karıştırma kasesini bulaşık
makinesinde yıkamak isterseniz,
bulaşık makinesinin üst tarafına
yerleştirilmesi gerekir.
Teknik bilgiler
Şebeke voltajı:
Güç tüketimi:
Maksimum sürekli
çalıştırma süresi:
;
230 - 240 V
380 W
10 dakika
Bu cihaz aşağıdaki AB
Direktiflerine uygundur:
• Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
• 92/31/EEC ve 93/68/EEC
Değişiklikleriyle birlikte
EMC Direktifi 89/336/EEC
822_949_278 KM400EX.book Seite 129 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
y
y Скъпи клиенти,
Моля, прочетете настоящите
инструкции за работа внимателно.
Спазвайте особено инструкциите
за безопасност на първите
няколко страници от настоящите
инструкции за работа! Моля,
запазете инструкциите за работа
за бъдеща справка. Ако е
приложимо, предайте
инструкциите на следващия
собственик на уреда.
Предупредителният триъгълник и/
или ключовите думи (Опасност!,
Внимание!, Важно!) привличат
вниманието Ви към указания,
важни за безопасността Ви или
правилното функциониране на
уреда. Важно е да съблюдавате
тези указания.
0 Този знак Ви води стъпка по
стъпка при работа с уреда.
1
3
До този символ ще намерите
допълнителна информация и
полезни съвети относно
използването на уреда.
2
С детелина са обозначени
съвети и информация за
икономично и безвредно за
околната среда използване на
уреда.
Описание на уреда
(Фигура 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Бутон за освобождаване на
приставката
Ключ за включване/изключване
Регулатор на скоростта
Бутон за моментно включване
(пулсации)
Миксер
Бутон за вдигане/спускане
Бутон за освобождаване
Регулатор на скоростта на купата
за разбъркване
Стойка на миксера
Пластмасова купа за
разбъркване
(само за Stand Mixer 400)
Бъркалки за разбиване
Бъркалки за тесто
Нож за остъргване на тесто
Купа за разбъркване от
неръждаема стомана с капак
(само за Stand Mixer 450)
Табелка с основни данни (от
долната страна на стойката и от
долната страна на миксера)
1 Инструкции за
безопасност
Стандартите за безопасност на
електрическите уреди на
Electrolux отговарят на
признатите технологични
правила и законодателството за
безопасност на уредите. Въпреки
това, като производител ние
считаме, че е наше задължение
да Ви запознаем със следните
инструкции за безопасност.
Общи инструкции за
безопасност
• Свързвайте уреда към
електрическата мрежа само ако
напрежението и честотата
отговарят на данните върху
табелката с основните
характеристики на уреда!
129
822_949_278 KM400EX.book Seite 130 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
y
• Никога не вземайте уреда, ако
– захранващият кабел е
повреден,
– корпусът е повреден.
• Никога не вадете щепсела от
контакта, дърпайки кабела.
• С цел избягване на опасности,
ако захранващият кабел на
уреда се повреди, трябва да се
подмени от производителя,
неговия сервизен отдел или друг
квалифициран техник.
• Поправките по уреда трябва да
се извършват само от обучен
персонал. Неправилните
поправки могат да доведат до
значителни опасности за
потребителя. Ако се налага
ремонт, моля, свържете се с
Отдела за обслужване на
клиенти на Electrolux или с
Вашия търговски представител.
• Този уред не е предназначен за
използване от лица
(включително деца) с понижени
физически, психически и сетивни
способности или без опит и
знание, освен ако са
наблюдавани и инструктирани
относно използването на уреда
от отговорно за тяхната
безопасност лице.
Безопасност на децата
• Никога не оставяйте уреда
включен без наблюдение и
бъдете особено внимателни, ако
наоколо има деца!
• Не разрешавайте на деца да
играят с уреда.
Когато използвате уреда
• Никога не освобождавайте
приставките, докато уредът
работи.
• Дръжте пръстите си далеч от
движещите се бъркалки за
разбиване, съответно за тесто.
Съществува опасност от
нараняване!
130
• Никога не използвайте миксера с
мокри ръце.
• Не слагайте пластмасовите
части върху или близо до
нагревателни уреди.
• Не използвайте уреда за
разбъркване на бои (лакове,
полиестери и т.н.) Съществува
опасност от експлозия!
• Винаги преди почистване или
извършване на поддръжка,
изключвайте уреда и изваждайте
щепсела от контакта.
• Никога не мийте уреда под
течаща вода, нито го потапяйте
във вода за изплакване.
• Производителят не носи никаква
отговорност за щети в резултат
на неправилно използване или
използване за цели, различни от
посочените.
Монтиране, свързване и
пускане в употреба за
първи път
• Поставяйте и изваждайте
приставките само при изключен
уред.
• Ръчният миксер може да се
използва за разбъркване на
храна във всякаква подходяща
купа. Все пак Ви съветваме да
използвате предоставените купи
за разбъркване.
• Включвайте уреда чак след като
приставките и продуктите, които
ще се обработват, са сложени в
купата за разбъркване. Винаги
изчаквайте приставките да спрат,
преди да ги изваждате от купата.
• Не дръжте твърди предмети
(например лъжица, нож или
бъркалки) в движещите се
приставки и не посягайте към тях
с ръце. Съществува опасност
от нараняване!
• След приключване на работа с
уреда, го изключвайте и
изваждайте щепсела от контакта.
822_949_278 KM400EX.book Seite 131 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
y
Изхвърляне
2
Опаковъчен материал
Опаковъчните материали не
вредят на околната среда и
могат да се рециклират.
Пластмасовите части са
обозначени със знаци, например
>PE<, >PS< и т.н. Моля,
изхвърлете опаковъчните
материали в съответния.
предвиден за тази цел контейнер
за събиране на отпадъци.
2
Остарял уред
Работа с уреда
Можете да използвате уреда за
бъркане, месене и разбиване на
храна. Миксерът и купата за
разбъркване се задвижват
поотделно от собствен двигател
и скоростите им могат да се
настроят поотделно. Но уредът
се включва и изключва от един
ключ.
Миксерът може лесно да се
извади от стойката и да се
използва като обикновен ръчен
миксер. Когато го използвате по
този начин, правете леки кръгови
движения с миксера в купата,
съдържаща съставките.
W
Символът
върху продукта и
опаковката означава, че не бива
да се третира като домакински
отпадък. Вместо това трябва да
се предаде на пункт за вторични
отпадъци за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. Изхвърляйки
продукта по правилен начин, ще
помогнете да се предотвратят
потенциални отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха били предизвикани от
неправилното изхвърляне на
продукта. За повече информация
относно рециклирането на този
продукт, се свържете с местния
Съвет, службата за събиране на
отпадъци или с магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Бъркалките за тесто
(фигура 1/М) се използват за
тежки теста, като заквасени,
трошливи, картофени теста и
теста за сладкиши.
Бъркалките за разбиване
(фигура 1/L) са подходящи за
леки теста за сладкиши, белтъци
на сняг, сметана, майонеза,
пюрета и за разбъркване на
сосове и десертни нишестета.
• Моделите Stand Mixer 400 се
доставят с пластмасова купа за
бъркане.
• Моделите Stand Mixer 450 се
доставят с купа за бъркане от
неръждаема стомана с капак.
3
131
822_949_278 KM400EX.book Seite 132 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
y
Подготовка за употреба
Поставяне/изваждане на
миксера от стойката
(Фигура 2)
Преди да слагате или изваждате
миксера, изключете уреда и
извадете щепсела от контакта!
0 За да го поставите, бутнете
миксера върху стойката (двете
кукички върху стойката ще
захванат миксера) и го натиснете
надолу.
0 За да го извадите, натиснете
бутона за освобождаване
(фигура 1/G) и издърпайте
миксера нагоре.
1
Поставяне/изваждане на
приставките (Фигура 3)
Преди да освободите
приставките, изключете миксера
и извадете щепсела от контакта!
0 Бутнете бъркалките за
разбиване, съответно за тесто в
отворите за приставките от
долната страна на миксера,
докато се чуе изщракване.
1 Двете бъркалки за тесто имат
различна форма на мястото,
където се вкарват в миксера,
затова трябва да се поставят в
съответния отвор. Ако бъдат
разменени, тестото ще се
изхвърля нагоре!
0 Една от бъркалките за тесто има
допълнителен малък пръстен
близо до шайбата на дръжката.
Тази бъркалка за тесто влиза
само в отвора, предназначен
за нея. Това е обозначено със
символа .
1
0 За да извадите приставките,
дръжте здраво с едната ръка,
докато натискате бутона за
освобождаване на приставките
(фигура 1/А).
132
Вдигане/спускане на
миксера (Фигура 4)
Уверете се, че уредът е изключен,
преди да го вдигате/спускате!
0 Натиснете бутона за вдигане/
спускане (фигура 1/F) и
завъртете миксера нагоре или
надолу, докато застане на място
с изщракване.
1
3
При вдигнат миксер приставките
могат да се сменят лесно, а
купата за разбъркване да се
поставя, съответно изважда от
стойката.
Поставяне/изваждане на
купата за разбърквне
(Фигура 5)
0 Сложете купата за разбъркване
върху водача на основата и я
застопорете на място, като я
завъртите леко по посока на
часовниковата стрелка.
0 За да извадите купата за
разбъркване, я завъртете
обратно на часовниковата
стрелка, за да се освободи.
3
Може да е необходимо да
държите основата, за да не се
върти.
Положението на миксера извън
центъра прави лесно добавянето
на съставки по време на работа.
822_949_278 KM400EX.book Seite 133 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
y
Работа с миксера/стойката
1
Когато миксерът е сложен върху
стойката, купата автоматично се
включва при включването на
миксера.
1
Уредът може да се използва до
10 минути без спиране. След
всяко продължително
използване без спиране
оставяйте уреда да се охлади
(поне 20 минути след 10 минутно
използване без спиране).
1
Максимални количества за
обработка: Ако работите с
купата за разбъркване,
количеството храна не трябва да
превишава 1,5 кг твърди или 1,75
л течни продукти.
Включване на миксера
(Фигура 6)
0 Изберете обхвата на скоростта с
регулатора на скоростта
(фигура 1+6/C):
ниски скорости или
високи скорости.
0 Ключът за включване/
изключване (фиг. 1+6/B) се
използва за:
– включване и изключване на
миксера,
– регулиране на скоростта на
миксера (5 степени на
скоростта) в предварително
избрания обхват на скоростта.
0 Докато натискате бутона за
моментно включване (пулсации)
(фиг. 1+6/D) при работещ уред,
миксерът работи на максимална
скорост.
Избиране на скоростта на
купата за разбъркване
(Фигура 7)
Купата за разбъркване има две
степени на скорост.
0 Регулаторът на скоростта на
купата за разбъркване (фиг. 1/Н)
се използва за избиране на
скоростта на купата:
I = ниска скорост
II = висока скорост
Изключване на миксера
0 Плъзнете ключа за включване/
изключване (фиг. 1+6/B) на "0".
– Миксерът и купата за
разбъркване се изключват.
Избиране на правилните настройки
Следните указания могат да се използват като отправни.
Скорост на миксера
Регулатор на обхвата на Ключ за включване/изключване
скоростта(Фигура 1+6/C)(Фигура 1+6/В)
• Месене,
разбъркване:
започнете с 1 или 2,
след това включете на 5
• Добавяне:
3, 4
• Разбъркване:
започнете с 2 или 3,
след това увеличете скоростта
• Разбиване на пяна:
4 или 5
или
3
бутон (фигура 1+6/D)
Започвайте всички видове обработка на ниска скорост. Така ще
предотвратите разпръскването на прахообразни продукти и течности.
133
822_949_278 KM400EX.book Seite 134 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
y
Пластмасова купа за
разбъркване
(само за Stand Mixer 400)
Скорост на купата за бъркане
Използвайте скорост "II" за
разбиване на белтъци, сметана и
леки теста за сладкиши.
Използвайте скорост "I" за тежки
теста и големи количества.
Почистване и
поддръжка
3
Остатъците от сок от моркови и
червено зеле могат да се
отстранят от пластмасовите
части с готварско олио преди
изплакване на уреда.
Измивайте пластмасовата купа
за разбъркване с вода за
изплакване.
1
Съхранение
Съхранявайте бъркалките за
тесто и тези за разбиване в
купата за разбъркване,
поставена върху основата на
уреда. Така няма да се повредят.
Миксер и стойка
Изваждайте щепсела от контакта
преди почистване на уреда.
Внимавайте да не попадне вода
във вътрешността на уреда!
Никога не мийте уреда под
течаща вода и никога не го
потапяйте във вода.
0 Забършете миксера и стойката с
влажна кърпа.
1
Технически данни
Напрежение
на мрежата:
Консумация
на енергия:
Максимално време
за работа без
прекъсване:
Приставки
Бъркалки за разбиване и
бъркалки за тесто
0 Почиствайте бъркалките за
разбиване и тези за тесто с четка
или кърпа под течаща вода или в
съдомиялна машина!
Купа за разбъркване от
неръждаема стомана
(само за Stand Mixer 450)
0 Купата за разбъркване от
неръждаема стомана (без
капака!) може да се мие в
съдомиялна машина.
1
134
Капакът на купата за
разбъркване от неръждаема
стомана не бива да се мие в
съдомиялна машина.
Ако желаете да измиете
пластмасовата купа за
разбъркване в съдомиялна
машина, я поставете в горното
отделение.
;
230 - 240 V
380 W
10 минути
Този уред отговаря на следните
директиви на ЕС:
• Директива за ниско
напрежение 2006/95/EC
• EMC директива 89/336/EEC с
изменения 92/31/EEC и
93/68/EEC
822_949_278 KM400EX.book Seite 135 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
135
822_949_278 KM400EX.book Seite 136 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
822 949 278 - 03 - 1207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project