Electrolux ASM550 User manual

Electrolux ASM550 User manual
822_949_310 ASM550EX.book Seite 1 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
Assistent Stand Mixer ASM550
PAGE
S
N
D
F
I
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 4
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 11
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 18
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 25
Instruction book . . . . . . . . . 32
Gebrauchsanweisung . . . . . 39
Mode d’emploi . . . . . . . . . . 46
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 53
Istruzione per l'uso . . . . . . . 60
E
P
H
Instrucciones de uso . . . . . .67
Instruções de utilização . . . .74
Návod k použití . . . . . . . . . .81
Használati útmutató . . . . . . .88
Návod na obsluhu . . . . . . . .95
Navodilo za uporabo . . . . .102
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .109
Priročnik za navodila . . . . .116
Kullanma kılavuzu . . . . . . .123
822_949_310 ASM550EX.book Seite 2 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
B
A
C
G
D
F
E
H
K
J
1
a
b
2
2
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 3 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
a
b
4
5
6
7
8
9
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 4 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
s
s Bästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Med hjälp av varningstriangeln och/
eller signalorden (Varning! Se upp!
Obs!) framhävs punkter som är viktiga
för en säker och fungerande användning av apparaten. De ska absolut
beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder mixern.
1
3
2
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Apparatbeskrivning
(bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Utstötarknapp
Uppfällbar mixer
Väljaromkopplare för mixerhastighet
med nätindikering
Svängknapp
Väljaromkopplare för bunkens
hastighet
Bunke i rostfritt stål
Vispar
Degkrogar
Degskrapa
Typskylt (apparatens undersida)
1 Säkerhetsföreskrifter
Säkerheten i denna apparat uppfyller
kraven i tekniska bestämmelser och
direktiv om säkerhet i elektrisk utrustning. Följande säkerhetsföreskrifter ska
ändå beaktas noga.
Allmänna säkerhetsanvisningar
• Apparaten får endast anslutas till ett
strömnät med en spänning och frekvens som överensstämmer med data på
typskylten som sitter på apparatens
undersida!
• Starta inte apparaten om
– Nätsladden skadats,
– Mixerhuset skadats.
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att slita i nätsladden.
• För undvikande av olycksrisker får en
skadad nätsladd endast bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst
eller annan kvalificerad person.
• Reparationer av denna apparat får
endast utföras av fackpersonal. Reparationer som utförs av ej utbildad personal kan innebära stora risker. Vänd
Dig vid behov av reparation till kundtjänst eller till en auktoriserad fackhandlare.
• Apparaten far inte hanteras av personer (inklusive barn) som är fysiskt, eller
psykiskt handikappade eller som saknar
erforderlig erfarenhet och kunskap om
4
822_949_310 ASM550EX.book Seite 5 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
s
de inte blivit undervisade eller instruerade av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i
därför avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten är
utsliten
Barnsäkerhet
• Lämna inte inkopplad mixer utan uppsikt och var speciellt försiktig om barn
finns i närheten!
• Barn måste passas så att de inte leker
med enheten.
Beakta följande vid användning
av apparaten
• Stöt inte ut arbetsredskapen när apparaten är påkopplad.
• För aldrig in handen eller fingrarna
mot degkrokarna eller vispen. Risk
finns för kroppsskada!
• Starta inte apparaten med våta händer.
• Plastdelarna får inte torkas på eller i
närheten av ett värmeelement.
• Apparaten får inte användas för att
röra färg (lack, polyester osv) - Explosionsrisk!
• Innan underhålls- och rengöringsarbeten utförs skall apparaten frånkopplas
och stickproppen dras ur vägguttaget.
• Apparaten får inte rengöras under rinnande vatten eller i diskvatten.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
Uppställning, anslutning, start
• Arbetsredskapen får endast sättas i
eller tas ur när apparaten kopplats bort
från nätet.
• Slå på mixern endast om arbetsredskapen står i bunken med ingredienserna.
Vänta tills redskapen stannat innan
mixern fälls upp.
• För inte in hårda föremål (sked, kniv,
visp) eller handen mot roterande redskap. Risk finns för kroppsskada!
• Efter avslutat arbete skall apparaten
frånkopplas och stickproppen dras ur
vägguttaget.
5
822_949_310 ASM550EX.book Seite 6 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
s
Användning
Med mixern kan livsmedel röras om,
knådas och vispas. Mixern och bunken
drivs av separata motorer och hastigheten för mixern och bunken kan därför ställas in oberoende av varandra.
Det oaktat till- och frånkopplas apparaten endast med en strömställare.
3
Med degkrokarna (bild 1/H) kan styva
degar bearbetas som t.ex. vete-, mör-,
potatis- och styva rördegar.
Med vispen (bild 1/G) kan lätta degar,
äggvita, vispgrädde, majonnäs, mos
tillredas samt såser och puddingpulver
röras.
Driftstart
0 Den avrundade vispen skall stickas in i
det mindre fästet (bild 3/a). Vispen med
plastdelarna på hörnen sticks in i det
större fästet (bild 3/b).
0 Degkroken med den kortare ändan
sticks in i det mindre fästet (bild 4/a).
Degkroken med den längre ändan
sticks in i det större fästet (bild 4/b).
1
Skjut in arbetsredskapen tills de tydligt
snäpper fast!
3
Ibland måste arbetsredskapen eventuellt vridas lätt för att komma i korrekt
läge.
Fäll mixern nedåt (bild 6)
0 Tryck in svängknappen (bild 1/D) och
fäll mixern nedåt tills den snäpper fast.
Så här läggs bunken upp eller tas
bort (bild 5)
Fäll mixern uppåt (bild 2)
Innan mixern fälls upp skall den vara
frånkopplad!
0 Tryck in svängknappen (bild 1/D) och
fäll mixern uppåt tills den snäpper fast.
1
3
Vid uppfälld mixer kan redskapen lätt
bytas ut och bunken tas bort resp. läggas upp.
0 Lägg upp bunken på styrningen i stativets undre del och lås med en lätt
vridning medurs.
0 För borttagning lås upp bunken genom
att vrida den moturs.
3
Så här sätts arbetsredskapen in
(bild 3–4)
1
Båda degkrokarna resp. visparna har
olika form på skaftet. Se till att arbetsredskapen sticks in i rätt redskapsfäste.
Om endast ett av de båda arbetsredskapen snäpper fast, har arbetsredskapen förväxlats.
Om så behövs, håll med ena handen
fast stativets undre del.
Eftersom mixern inte sitter i centrum
kan ingredienser bekvämt tillföras
under arbetets gång.
Så här tas arbetsredskapen bort
(bild 7)
Innan arbetsredskapen stöts ut, skall
mixern frånkopplas och stickproppen
dras ur vägguttaget!
0 För borttagning grip med ena handen
tag i arbetsredskapet och tryck sedan
på utstötarknappen (bild.
1
Arbete med bordsmixern
1
6
Mixern kan användas utan avbrott upp
till 10 minuter. Låt mixern svalna efter
en längre användning utan avbrott (efter 10 minuter utan avbrott minst
20 minuter).
822_949_310 ASM550EX.book Seite 7 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
s
1
Maximimängder: Bunken får maximalt
användas med 2 kg fasta ingredienser
resp. 3 l i vätskeform.
Inkoppling (bild 8)
0 Anslut stickproppen till ett vägguttag
med jorddon. Väljaromkopplaren för
mixerhastighet (bild 1/C) måste stå i
läge "0"!
– Nätindikatorn lyser.
0 Med väljaromkopplaren för mixerhastighet (bild 1/C)
– slås mixern till och från,
– regleras motorns varvtal i 10 steg.
Inställning av bunkens hastighet
(bild 9)
Bunkens hastighet kan ställas in i två
steg.
0 Med väljaromkopplaren för bunkens
hastighet (bild 1/E) kan följande hastigheter ställas in:
= låg hastighet
= hög hastighet
Frånkoppling av mixern
0 Ställ väljaromkopplaren för mixerhastighet (bild 1/C) i läge "0".
– Mixern och bunken kopplas från.
Val av rätt inställning
Anvisningarna nedan kan användas som riktlinjer. Anpassning kan krävas alltefter ingrediensernas mängd och tillstånd.
Mixerns hastighet
Väljaromkopplare för mixerhastighet(bild 1/C)
• knåda, blanda:
starta i steg 1 eller 2, koppla sedan upp efter behov
• röra ner:
3 eller 4
• röra:
starta i steg 4 eller 5, koppla sedan upp efter behov
• vispa till skum:
9 eller 10
3
Starta allt arbete med låg hastighet. Härvid undviks att mjöliga substanser virvlar upp
och att vätskor stänker.
Bunkens hastighet
Använd den höga hastigheten för att
vispa äggvita, grädde och lätta kaksmetar och den låga hastigheten för
styva degar och stora mängder.
7
822_949_310 ASM550EX.book Seite 8 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
s
Rengöring och skötsel
Före rengöring skall stickproppen dras
ut vägguttaget
Se till att vatten inte tränger in i apparaten! Apparaten får inte rengöras
under rinnande vatten eller i diskvatten.
0 Rengör mixern med en fuktig trasa.
0 Rengör visp och degkrokar med borste
eller trasa under rinnande vatten eller i
diskmaskin!
0 Ädelstålsbunken kan rengöras i diskmaskin.
Tekniska data
Nätspänning: 230 - 240 V
Upptagen effekt: 550 W
Högsta brukstid: 10 minuter
1
Förvaring
Förvara degkrokarna och visparna i på
stativet uppsatt bunke. Här är de bäst
skyddade mot skador.
8
;
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
822_949_310 ASM550EX.book Seite 9 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
s
Recept
Basrecept för biskvi
4
Äggvita
4 msk
kallt vatten
200 g
Socker
1 påse
Vaniljsocker
4
Äggula
80 g
80 g
1 tsk
Grundrecept rördeg
500 g
1 påse
0
0
0
0
0
Bakpulver
250 g
mjukt margarin eller
smör
250 g
Socker
Mjöl
1 påse
Vaniljsocker
Matstärkelse
1 pris
Salt
4
Bakpulver
150 ml
3
Mjöl
Använt tillbehör:
Vispar
Fyll äggvita och vatten i bunken. Starta
på steg 2, om så krävs, öka hastigheten
och vispa tills blandningen blir styv.
Tillsätt socker och vaniljsocker och
fortsätt att vispa tills sockret lösts upp.
Tillsätt äggula och rör om.
Blanda mjöl, matstärkelse och bakpulver som tillsätts krämmassan och rör
om.
Fyll degen i en kakform och grädda
Ägg
Mjölk
Använt tillbehör:
Vispar
0 Fyll alla ingredienser i angiven ordningsföljd i bunken.
0 Starta på steg 3 - 4, om så behövs, öka
hastigheten och rör om tills degen är
krämig och slät.
0 Fyll degen i en lämplig form och
grädda.
3
Degen kan lätt varieras efter smak och
tycke med andra smaktillsatser.
Exempel på sockerkaka med
choklad:
0 Fyll formen med 2/3 av degen. Tillsätt i
resterande degmängd 1 msk kakao och
1 msk mjölk och rör kort om.
0 Fyll i den mörka degen på den ljusa i
kakformen. Rör om med en gaffel i
båda degskikten så att önskat marmormönster uppnås.
3
9
822_949_310 ASM550EX.book Seite 10 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
s
Grundrecept för mördeg
250 g
1 tsk
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
10
Mjöl
Grundrecept jäsdeg
500 g
Mjöl
Bakpulver
40 g
kallt margarin eller
smör
Jäst (färsk) eller
1 påse torrjäst
80 g
Socker
1 pris
Socker
Salt
1 pris
Salt
80 g
Margarin, skirat
1
Ägg
200 ml
ljummig mjölk
1 msk
kallt vatten
Använt tillbehör:
Degkrogar
Fyll mjöl, bakpulver, salt, socker i bunken. Skär det kalla smöret i bitar och
tillsätt.
Rör om ca 1 minut på steg 3 - 4, tillsätt
ägg och kallt vatten och fortsätt att
röra om tills degen bildar en kula.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Innan degens vidarebearbetas skall den
ligga i kylen ca 30 minuter.
Rulla ut degen , lägg den i en välsmord
form och belägg efter smak och tycke
med frukt, t.ex. äpplen eller plommon.
3
0
0
0
0
0
3
Använt tillbehör:
Degkrogar
Fyll alla ingredienser i angiven ordningsföljd i bunken.
Starta på steg 3 - 4, om så behövs, öka
hastigheten och rör om ca 1 1½ minut tills degen bildar en kula.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Tillsatser som inte skall finfördelas som
t.ex. russin knådas in efteråt för hand.
Innan bearbetningen fortsätter skall
degen i en övertäckt skål och låt på ett
varmt ställe jäsa till dubbel mängd.
Användningsmöjligheter:
Kaffelängd, småkakor, fruktkaka, bullar.
För pikant bakverk, t.ex. lökpaj tillreds
degen utan socker.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 11 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
k
k Kære kunde
Læs venligst denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem.
Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne!
Opbevar venligst brugsanvisningen til
senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.
Med advarselstrekanten og/eller med
signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv
agt!) er henvisninger fremhævet, der er
vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst
ubetinget disse.
0 Dette tegn vejleder dig skridt for skridt
ved betjeningen af apparatet.
1
3
Efter dette tegn får du supplerende
informationer til betjening og praktisk
brug af apparatet.
2
Tips og henvisninger til økonomisk og
miljøvenlig brug af apparatet er kendetegnet med kløverbladet.
Apparatbeskrivelse
(ill. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Udløserknap
Svingbar mixer
Kontakt med strømindikering til valg af
mixerhastighed
Svingknap
Kontakt for valg af universalskålens
hastighed
Universalskål af rustfrit stål
Piskeris
Dejkroge
Dejskraber
Typeplade (apparatets underside)
1 Sikkerhedshenvisninger
Sikkerheden vedrørende Electroluxelektroapparater svarer til de anerkendte tekniske regler og apparatsikkerhedsloven. Alligevel ser vi os som
producent foranlediget til, at gøre dig
fortrolig med efterfølgende sikkerhedshenvisninger.
Generel sikkerhed
• Apparatet må kun forbindes til et
strømforsyningsnet, hvis spænding og
frekvens stemmer overens med angivelserne på typepladen på apparatets
underside!
• Tag aldrig apparatet i brug, hvis
– tilslutningsledningen er beskadiget,
– huset er beskadiget.
• Træk aldrig stikket ud af stikdåsen i tilslutningsledningen.
• Skulle tilslutningsledningen på dette
apparat blive beskadiget, skal den
udskiftes af producenten eller hans
kundeservice eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå risici.
• Reparationer på dette apparat må kun
gennemføres af fagfolk. Gennem usagkyndige reparationer kan der opstå
betydelige risici. Henvend dig i tilfælde
af reparation til Electrolux-Kundeservicen eller til din specialforhandler.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive anvendt/brugt af personer (inkl.
11
822_949_310 ASM550EX.book Seite 12 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
k
børn), som på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at
betjene det sikkert, eller af personer
(inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, med mindre ovennævnte personer er instrueret
af en ansvarlig person i, hvordan man
bruger apparatet sikkert, og i begyndelsen også er under opsyn af dem.
Sikkerhed for børn
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn,
og varetag overfor børn en særlig
opsynspligt!
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hvad du bør være opmærksom
på ved brug af apparatet
• Kast aldrig værktøjerne ud så længe
apparatet kører.
• Grib aldrig med fingrene ind i dejkrogenes hhv. piskerisenes område så
længe apparatet kører. Der er fare for
kvæstelser!
• Tag aldrig apparatet i brug med våde
hænder.
• Plastikdele må ikke tørres på eller i
umiddelbar nærhed af varmelegemer.
• Der må ikke røres farver (lakker, polyester osv.) med apparatet - eksplosionsfare!
• Inden alle rengørings- og plejearbejder
skal apparatet slukkes og stikket trækkes ud.
• Rengør aldrig apparatet under rindende vand eller i opvaskevand.
• Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader der forårsages af ikke-formålsbestemt brug eller forkert betjening.
Opstilling, tilslutning, ibrugtagning
• Arbejdsværktøjerne må kun stikkes i
hhv. tages ud af apparatet når dette er
adskilt fra nettet.
12
• Der må kun tændes for apparatet, når
de arbejdsredskaber og de levnedsmidler, der skal forarbejdes, befinder sig i
skålen. Vent altid, til redskaberne er
helt stoppet, før De svinger mixeren
opad.
• Hold ingen hårde genstande (skeer,
knive, o.l.) ind i de kørende værktøjer
og grib ikke ind i disse med hænderne.
Der er fare for kvæstelser!
• Efter afslutning af arbejderne skal
apparatet slukkes og stikket skal trækkes ud.
Bortskaffelse
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
2
Udtjent apparat
W
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 13 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
k
Betjening
Med dette apparat kan De røre, ælte og
piske levnedsmidler. Mikser og røreskål
bliver drevet af hver sin motor, Hastigheden på mikser og røreskål kan indstilles uafhængigt af hinanden.
Alligevel tændes og slukkes apparatet
med kun én kontakt.
3
Med dejkrogene (ill. 1/H) kan du bearbejde tunge deje, såsom gær-, blød-,
kartoffel- og tung røredej.
Med piskerisene (ill. 1/G) kan man tilberede lette røredeje, æggehvider, flødeskum, mayonaiser, puré samt røre
sovse og budding op.
Sving mixeren nedad (ill. 6)
0 Tryk på svingknappen (ill. 1/D) og sving
mixeren nedad, indtil den fastlåser.
Påsætning/aftagning af
universalskålen (ill. 5)
0 Sæt universalskålen på føringen i
underdelen og lås den ved en let drejning i urets retning.
0 For at tage universalskålen af, skal den
låses op ved drejning modsat urets
retning.
3
Ibrugtagning
Aftagning af redskaber (ill. 7)
Sving mixeren opad (ill. 2)
Før De svinger mixeren opad, skal
apparatet altid være afbrudt!
0 Tryk på svingknappen (ill. 1/D) og sving
mixeren opad, indtil den fastlåser.
1
3
Når mixeren er svinget opad, kan redskaberne skiftes uden problemer, og universalskålen kan tages af hhv. sættes på.
Isætning af redskaber (ill. 3–4)
Hver af de to dejkroge hhv. piskeris har
forskellige indstikningsmåder. De skal
stikkes ind i de tilsvarende redskabsholdere. Når kun ét af de to redskaber
fastlåser sikkert, er redskaberne forbyttet.
0 Stik det afrundede piskeris ind i den
mindre holder (ill. 3/a). Stik piskeriset
med plastikdelene på kanterne ind i
den større holder (ill. 3/b).
0 Stik dejkrogen med den korte ende ind
i den mindre holder (ill. 4/a). Stik dejkrogen med den længere ende ind i
den større holder (ill. 4/b).
1
1
Stik redskaberne så langt ind, at man
kan mærke, at de fastlåser!
3
Før redskaberne kan stikkes i, skal de
eventuelt ved en let drejning bringes i
den rigtige position.
Hold i denne forbindelse eventuelt fast
i underdelen med den ene hånd.
I mixerens yderste midterstilling kan
der uden problemer, også medens
apparatet er i gang, tilsættes ingredienser.
Før udløsningen af redskaberne skal
der slukkes for apparatet, og stikket
skal tages ud af kontakten!
0 Når redskaberne tages af, skal man
holde fast med den ene hånd og trykke
på udløserknappen (ill.1/A).
1
Sådan arbejdes med
røremaskinen
1
De kan bruge apparatet i op til 10
minutter uden afbrydelse. Lad altid
apparatet køle af, efter at det har
arbejdet i længere tid uden afbrydelse
(i mindst 20 minutter efter 10 minutters forløb uden afbrydelse).
1
Max. mængder til forarbejdning: Forarbejd max. 2 kg fast hhv. 3 l flydende
levnedsmidler i universalskålen.
Sådan tændes for apparatet
(ill. 8)
0 Sæt stikket i en beskyttelseskontakt.
Valgkontakten for mixerens hastighed
(ill. 1/C) skal stå på "0"!
– Strømindikeringen lyser.
13
822_949_310 ASM550EX.book Seite 14 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
k
0 Med valgkontakten for mixerens
hastighed (ill. 1/C)
– kan De tænde og slukke for apparatet,
– kan De regulere motorens omdrejningstal i 10 trin.
Indstilling af universalskålens
hastighed (ill. 9)
Universalskålens hastighed kan indstilles i to trin.
0 Med valgkontakten for universalskålens hastighed (ill. 1/E) kan De indstille
universalskålens hastighed til:
= lav hastighed
= høj hastighed
Afbrydelse af apparatet
0 Drej valgkontakten for mixerens
hastighed (ill. 1/C) til "0".
– Mixer og universalskål afbrydes.
Valg af de rigtige indstillinger
De følgende råd kan være til hjælp som retningslinier. Tilpasninger kan være nødvendige
alt efter mængden af de levnedsmidler, der skal forarbejdes, samt disses tilstand.
Hastighed mikser
Valgkontakten for mixerens hastighed (ill. 1/C)
• ælte, blande:
begynd med 1 eller 2 og skift derefter til højere hastighed efter behov
• vende i:
3 eller 4
• røre:
begynd med 4 eller 5 og skift derefter til højere hastighed efter behov
• piske til skum:
9 eller 10
3
Begynd alle arbejder på den laveste hastighed. Du undgår således at pulverformede substanser støver og at væsker sprøjter.
Røreskålshastighed
Brug trinet for høj hastighed til piskning af æggehvider, fløde og lette
kageblandinger, og trinet for lav hastighed til tunge deje og store mængder.
14
822_949_310 ASM550EX.book Seite 15 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
k
Rengøring og pleje
Træk stikket ud inden enhver rengøring.
Vær opmærksom på, at der under
ingen omstændigheder må trænge
vand ind i apparatet! Rengør aldrig
apparatet under rindende vand eller i
opvaskevand.
0 Rengør apparatet med en fugtig klud.
0 Rengør piskeris og dejkroge med børste
eller klud under rindende vand eller i
opvaskemaskinen!
0 Ædelstål-røreskålenkan rengøres i
opvaskemaskinen.
Tekniske data
Net-spænding:
Strømforbrug:
Maksimale driftstid:
1
;
230 - 240 V
550 W
10 Minuten
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
Opbevaring
Opbevar dejkroge og piskeris i den
påsatte universalskål. Så er de beskyttet mod skader.
15
822_949_310 ASM550EX.book Seite 16 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
k
Opskrifter
Grundopskrift Biskuit
4
4 spsk.
200 g
æggehvider
vanillesukker
4
æggeblommer
80 g
1 tesk.
500 g
1 brev
koldt vand
sukker
1 brev
80 g
Grundopskrift røredej
0
0
0
0
0
16
bagepulver
250 g
blød magarine
eller smør
250 g
sukker
mel
1 brev
vanillesukker
stivelse
1 prise
salt
4
æg
bagepulver
150 ml
3
mel
Anvendt tilbehør:
Piskeris
Kom æggehvider og vand i universalskålen. Start på trin 2; skift til højere
trin, hvis det er nødvendigt, og pisk, til
massen er blevet stiv.
Tilsæt sukker og vanillesukker og pisk
videre, indtil sukkeret er blevet opløst.
Tilsæt æggeblommer og rør dem i.
Tilsæt en blanding af mel, stivelse og
bagepulver til crememassen og rør
kortvarigt.
Fyld dejen i en springform og bag
denne.
mælk
Anvendt tilbehør:
Piskeris
0 Kom alle ingredienserne i universalskålen i den angivne rækkefølge.
0 Start med trin 3 - 4; skift til højere trin,
hvis det er nødvendigt, og rør ingredienserne sammen, indtil dejen er cremet
og glat.
0 Fyld dejen i en egnet bageform og bag
denne.
3
Dejen kan efter ønske ændres lidt gennem tilsætning af andre smagsingredienser.
Eksempel på marmorkage:
0 Fyld 2/3 af dejen i en form. Tilsæt 1
spsk. kakao og 1 spsk. mælk til den
resterende dej og rør igen kortvarigt.
0 Fyld den mørke dej over den lyse i
bageformen. Træk en gaffel spiralformet gennem begge dejlag, for derved
at opnå et marmormønster.
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 17 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
k
Grundopskrift mørdej
250 g
1 tesk.
125 g
60 g
0
0
0
0
0
500 g
mel
bagepulver
40 g
kold magarine
eller smør
gær (frisk) eller
1 pk. tørgær
80 g
sukker
1 prise
sukker
salt
80 g
1
æg
200 ml
1 spsk.
koldt vand
1 prise
3
mel
Grundopskrift gærdej
Anvendt tilbehør:
Dejkroge
Kom mel, bagepulver, salt og sukker i
universalskålen. Udskær koldt smør i
stykker og tilsæt disse.
Omrør med trin 3 - 4 i ca. 1 minut; tilsæt æg og koldt vand og rør videre,
indtil dejen danner en kugle.
Tag dejen ud af skålen og ælt den kort
igennem med hænderne.
Lad inden den videre forarbejdning
dejen hvile ca. 30 minutter i køleskabet.
Rul dejen ud, læg den i en godt fedtet
form og belæg den efter ønske med
frugt, fx æbler eller blommer.
3
0
0
0
0
0
3
salt
magarine, smeltet
lunken mælk
Anvendt tilbehør:
Dejkroge
Kom alle ingredienserne i universalskålen i den anførte rækkefølge.
Start med trin 3 - 4; skift til højere trin,
hvis det er nødvendigt, og rør ca. 1 til
1½ minutter, indtil dejen danner en
kugle.
Tag dejen ud af skålen og ælt den kort
igennem med hænderne.
Ingredienser der ikke skal findeles fx
rosiner, æltes efterfølgende ind i dejen.
Inden den videre forarbejdning skal
dejen hæve på et varmt sted i en tildækket skål, indtil denne er ca. dobbelt
så stor.
Anvendelsesmuligheder:
Gærfletbrød, gærsmåkager, frugtkage,
brødboller.
Til pikante kager, fx løgtærte, tilberedes dejen uden sukker.
17
822_949_310 ASM550EX.book Seite 18 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
n
n Kjære kunde,
les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på
bruksanvisningen for senere bruk. Gi
den videre til eventuelle nye eiere av
apparatet.
Varseltrekanten og/eller signalordene
(Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer
punkter som er viktig med tanke på
sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Følg disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening og
praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og råd for
økonomisk og miljøvennlig bruk av
apparatet
Beskrivelse av
apparatet (bilde 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Utstøterknapp
Svingbar maskinoverdel
Valgbryter for miksehastighet
med nettindikator
Svingknapp
Valgbryter for universalbollens
hastighet
Universalbolle av spesialstål
Visper
Eltekroker
Deigskrape
Typeskilt (maskinens underside)
1 Sikkerhetsregler
Electrolux elektriske apparater tilfredsstiller anerkjente tekniske regelverk og
apparatsikkerhetsloven når det gjelder
sikkerhet. Likevel er det viktig at du
gjør deg kjent med følgende sikkerhetsregler.
Generell sikkerhet
• Maskinen skal kun kobles til et strømnett med samme verdier for spenning
og frekvens som står angitt på typeskiltet på maskinens underside!
• Bruk aldri apparatet hvis
– tilkoblingsledningen er skadet,
– kapslingen er skadet.
• Trekk aldri støpslet ut av stikkontakten
etter kabelen.
• Hvis kabelen til dette apparatet blir
skadet, må den byttes av produsenten
eller av kundeservice eller tilsvarende
kvalifisert person for å unngå farer.
• Kun fagfolk må foreta reparasjon av
dette apparatet. Feil reparasjon kan
medføre betydelige farer. Ta kontakt
med Electrolux kundeservice eller din
fagforhandler ved reparasjon.
• Dette apparatet må ikke under noen
omstendigheter settes i drift eller tas i
bruk av personer (også barn) som ikke
har den erfaringen og/eller kunnskapen som er nødvendig for å betjene det
på en sikker måte, eller personer (også
18
822_949_310 ASM550EX.book Seite 19 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
n
barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner. Unntak gjelder bare dersom de har mottatt
instrukser om sikker håndtering av
apparatet av personer som er ansvarlige for dem, og disse personene også
har hatt tilsyn med dem i startfasen.
• Før ikke harde gjenstander (skjeer, kniver, visper) inn i arbeidsredskapen når
den er i gang, og grip ikke inn i redskapen med hånden. Det er farlig!
• Når arbeidet er ferdig, må apparatet
slås av og støpslet tas ut.
Avfallsbehandling
Sikkerhet for barn
• Pass på at apparatet ikke brukes uten
tilsyn, og vær spesielt forsiktig i forhold til barn!
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med apparatet.
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert ovn
Pass på følgende ved bruk av
apparatet
• Frigjør ikke redskapene mens apparatet
går.
• Grip aldri inn i området rundt eltekrokene eller vispene med fingrene mens
apparatet går. Det er farlig!
• Ta ikke i apparatet med våte hender
mens det går.
• Plastdeler må ikke tørkes i umiddelbar
nærhet av varmeelementer.
• Det er ikke tillatt å blande farger med
apparatet (lakk, polyester osv.) Eksplosjonsfare!
• Slå av apparatet og trekk ut støpslet
før all rengjøring og stell av apparatet.
• Rengjør aldri apparatet under rennende vann eller spylevann.
• Produsenten påtar seg intet ansvar for
eventuelle skader som skyldes feil bruk
eller feil betjening.
Montering, tilkobling,
igangkjøring
W
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Når du ikke skal bruke apparatet ditt
lenger, leveres du det til nærmeste
returmottak eller til din forhandler.
• Arbeidsredskapene må kun settes på
eller tas av apparatet når apparatet
ikke er tikoblet strømtilførselen.
• Slå maskinen kun på hvis mikseredskapene befinner seg i universalbollen
med ingrediensene som skal blandes.
Vent alltid til redskapene har stanset
helt før du svinger maskinens overdel
opp.
19
822_949_310 ASM550EX.book Seite 20 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
n
Bruk
Maskinen kan benyttes til å røre, elte
og piske. Mikser og rørebolle drives fra
en egen motor, hastigheten til mikseren og rørebollen kan stilles inn uavhengig av hverandre. Likevel slår man
apparatet på og av med en bryter.
3
Med eltekrokene (bilde 1/H) kan du
bearbeide tunge deiger, som gjærdeig,
mørdeig, potetdeig og tunge rører.
Med vispene (bilde 1/G) kan du tilberede lette rører, is, fløtekrem, majones,
pureer og røre i sauser og puddingpulver.
Igangkjøring
Svinge maskinens overdel opp
(bilde 2)
1
Stikk mikseredskapene inn helt til de
går merkbart i inngrep!
3
Du må eventuelt vri dem litt før du kan
stikke dem inn i riktig posisjon.
Svinge maskinens overdel ned
(bilde 6)
0 Trykk på svingknappen (bilde 1/D) og
sving overdelen ned til den smekker på
plass.
Sette på / ta av universalbollen
(bilde 5)
0 Sett universalbollen på føringen i
underdelen og fest den ved å vri lett i
klokkeretningen.
0 Vri mot klokkeretningen for å ta den
av.
3
Slå alltid maskinen av før du svinger
overdelen opp!
0 Trykk på svingknappen (bilde 1/D) og
sving overdelen opp til den smekker på
plass.
1
3
Når dette er gjort, kan du skifte ut redskapene og ta ut eller sette på universalbollen.
Montere mikseredskap
(bilde 3 og 4)
1
Begge de to deigkrokene og vispene er
forskjellige på den siden som skal stikkes inn i maskinens opptak. De må derfor stikkes inn i respektive, passende
opptak. Hvis kun én av dem passer, må
de byttes om og stikkes inn på ny.
0 Stikk den runde vispen inn i det minste
opptaket (bilde 3/a). Stikk vispen med
kunststoffdeler i hjørnene inn i det
største opptaket (bilde 3/b).
0 Stikk eltekroken med den korte enden
inn i det minste opptaket (bilde 4/a).
Stikk eltekroken med den lengste
enden inn i det største opptaket
(bilde 4/b).
20
Hold underdelen om nødvendig fast
med hånden.
Fordi mikseredskapene ikke befinner
seg rett over bollen, men på siden, er
det god plass til å tilsette ytterligere
ingredienser også mens maskinen går.
Demontere mikseredskap
(bilde 7)
Før du tar ut mikseredskapene: Slå
maskinen av og trekk ut nettstøpselet!
0 Ta ut mikseredskapene: Hold dem fast
med hånden og trykk på utstøterknappen (bilde 1/A).
1
Bruke kjøkkenmaskinen
1
Du kan bruke maskinen i 10 minutter
om gangen uten pause. Hvis maskinen
har vært i bruk en stund, må den kjøle
(etter 10 minutter uavbrutt: Minimum
20 minutter pause).
1
Maksimale mengder som kan bearbeides: I bollen kan maksimalt 2 kg
faste eller 3 l flytende mengder bearbeides.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 21 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
n
Slå maskinen på (bilde 8)
0 Koble nettstøpselet til en jordet kontakt. Valgbryteren for miksehastighet
(bilde 1/C) må stå på "0"!
– Nettindikatoren lyser.
0 Valgbryteren for miksehastighet (bilde
1/C) benytter du for å
– slå maskinen på og av,
– regulere motorens turtall i 10 trinn.
Stille inn universalbollens hastighet (bilde 9)
0 Du stiller inn hastigheten ved hjelp av
valgbryteren for universalbollens hastighet (bilde 1/E):
= lav hastighet
= høy hastighet
Slå maskinen av
0 Vri valgbryteren for miksehastighet
(bilde 1/C) til "0".
– Mikseredskapene og universalbollen
slår seg av.
Universalbollen har to forskjellige hastighetstrinn.
Velge riktige innstillinger
Følgende informasjon er ment som en hjelp. Avhengig av mengden som skal bearbeides
og ingrediensenes tilstand, kan det være nødvendig å foreta tilpasninger.
Hastighet mikser
Valgbryter for miksehastighet (bilde 1/C)
• elte, blande:
start med 1 eller 2. Øk deretter ved behov.
• bearbeide:
3 eller 4
• røre:
start med 14 eller 5. Øk deretter ved behov.
• piske til krem:
9 eller 10
3
Start alt arbeid med lav hastighet. På denne måten unngår du at pulveraktige substanser samler seg opp og at væske spruter ut.
Hastighet rørebolle
Benytt det raske trinnet for å piske
eggehvite, fløte og for å blande lette
kakeblandinger. Benytt det langsomme trinnet for tunge deiger og
større mengder.
21
822_949_310 ASM550EX.book Seite 22 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
n
Rengjøring og stell
Trekk ut støpslet før rengjøring.
Pass på at det ikke kommer vann inn i
apparatet! Apparatet må aldri rengjøres under rennende vann eller oppvaskkum.
0 Tørk av maskinen med en fuktig klut.
0 Vask visper og eltekroker med børste
eller klut under rennende vann eller i
oppvaskmaskinen!
0 Rørebollen i edelstål kan vaskes i oppvaskmaskinen.
Tekniske data
Nettspenning: 230 - 240 V
Effektforbruk: 550 W
Maksimum driftstid: 10 minutter
1
Oppbevaring
Oppbevar eltekrokene og vispene i universalbollen. Slik beskytter du dem mot
skader.
22
;
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
822_949_310 ASM550EX.book Seite 23 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
n
Oppskrifter
Grunnoppskrift kjeks
4
4 ss
200 g
eggehvite
Grunnoppskrift røre
500 g
1 pose
kaldt vann
sukker
1 pose
vaniljesukker
4
eggeplommer
mel
bakepulver
250 g
myk margarin
eller smør
250 g
sukker
mel
1 pose
vaniljesukker
80 g
matstivelse
1 klype
salt
1 ts
bakepulver
80 g
3
0
0
0
0
0
Tilbehør:
Visp
Hell eggehvite og vann i universalbollen. Start med trinn 2, øk hastigheten
om nødvendig og pisk til alt er stivt.
Tilsett sukker og vaniljesukker og pisk
videre til sukkeret har løst seg opp.
Tilsett eggeplommen og bland den inn.
Bland mel, matstivelse og bakepulver,
hell blandingen i kremmassen og rør
litt.
Fyll deigen i en springform og stek.
4
egg
150 ml
melk
Tilbehør:
Visp
0 Hell alle ingrediensene i universalbollen i angitt rekkefølge.
0 Start med trinn 3 - 4, øk hastigheten
om nødvendig og rør til deigen er glatt
og kremaktig.
0 Fyll deigen i en egnet springform og
stek.
3
Deigen kan varieres etter smak og
behag med andre smakstilsetninger.
Eksempel på marmorkaker:
0 Hell 2/3 av deigen i formen. Tilsett 1 ss
kakao og 1 ss melk i resten av deigen
og bland.
0 Fyll den mørke deigen oppå den lyse i
kakeformen. Dra en gaffel gjennom
begge deiglagene slik at man får
ønsket marmormønster.
3
23
822_949_310 ASM550EX.book Seite 24 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
n
Grunnoppskrift på mørdeig
250 g
1 ts
125 g
60 g
0
0
0
0
0
24
500 g
mel
bakepulver
40 g
kald margarin
eller smør
gjær (fersk) eller
1 pk. tørrgjær
80 g
sukker
1 klype
sukker
salt
80 g
1
egg
200 ml
1 ss
kaldt vann
1 klype
3
mel
Grunnoppskrift gjærdeig
Tilbehør:
Eltekroker
Hell mel, bakepulver, salt og sukker i
universalbollen. Tilsett kaldt smør i små
stykker.
Rør i ca. 1 minutt på trinn 3 - 4, tilsett
egg og kaldt vann og rør videre til deigen blir kuleformet.
Ta deigen ut av skålen og elt den kort
for hånd.
Før du bearbeider deigen videre, må
den ligge i kjøleskapet i ca.
30 minutter.
Kjevle ut deigen, legg den i en godt
smurt form og legg frukt, f.eks. epler
eller plommer oppå den.
3
0
0
0
0
0
3
salt
margarin, smeltet
lunken melk
Tilbehør:
Eltekroker
Hell alle ingrediensene i universalbollen i angitt rekkefølge.
Start med trinn 3 - 4, øk hastigheten
om nødvendig og rør i ca. 1 til 1½
minutt til deigen blir kuleformet.
Ta deigen ut av skålen og elt den kort
for hånd.
Ingredienser som ikke skal finfordeles,
f.eks. rosiner, eltes inn for hånd
etterpå.
Hev deigen på et varmt sted til ca. dobbel størrelse.
Bruksområder:
Kringle, småbakst, fruktkaker, boller.
Til f.eks. løkpai tilbredes gjærdeigen
uten sukker.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 25 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ota ennen kaikkea huomioon tämän
käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla olevat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle
omistajalle.
1.Huomioi varoituskolmio ja/tai varoitussanat (Varoitus!, Varo!, Huomio!), joiden avulla tuodaan esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta
tärkeitä ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti!
0 Tämä merkki ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laiteselostus (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Irrotuspainike
Ylöskääntyvä sekoitin
Verkkonäytöllä varustettu sekoittimen
nopeuden valintakytkin
Kääntöpainike
Sekoituskulhon nopeuden
valintakytkin
Jaloteräksinen sekoituskulho
Vispilät
Taikinakoukut
Taikinakaavin
Mallikilpi (laitteen pohjassa)
1 Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan
yleisesti hyväksyttyjä tekniikka- ja laiteturvallisuusasetuksia. Meistä on silti
valmistajana aiheellista tutustuttaa
Sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite saadaan liittää ainoastaan sähköverkkoon, jonka jännite ja taajuus vastaavat laitteen pohjassa olevaan
mallikilpeen merkittyjä tietoja!
• Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos
– verkkojohto on vahingoittunut,
– kotelo on vourioituinut.
• Älä koskaan irrota pistotulppaa pistorasiasta verkkojohdosta vetämällä.
• Jos laitteen verkkojohto on vahingoittunut, tulee vahingon välttämiseksi
verkkojohdon vaihto annettava valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai
vastaavan ammattitaitoisen tehtäväksi.
• Tämän laitteen korjaukset tulee aina
jättää ammatti-ihmisen tehtäväksi. Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat
aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Käänny huoltoasioissa aina valtuutetun
huoltoliikkeen puoleen.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (lapset mukaanluettuna) käyttöön, jotka ovat fyysisesti tai
psyykkisesti rajoittuneita tai joiden
kokemus tai tieto on puutteellinen, elleivät ole saaneet henkilökohtaista
ohjausta tai koulutusta laitteen käy-
25
822_949_310 ASM550EX.book Seite 26 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
q
Jätehuolto
tössä henkilöltä, joka vastaa heidän
turvallisuudesta.
Lapsiturvallisuus
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti
kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita
käytetyt pakkausmateriaalit niille
varattuihin keräyspisteisiin ja noudata
materiaalimerkinnöistä annettuja
ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
• Älä koskaan jätä laitetta käyntiin ilman
valvontaa ja kiinnitä erityistä huomiota
lasten turvallisuuteen!
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
Ota huomioon laitetta
käyttäessäsi
• Älä koskaan irrota tuökaluja koneen
käydessä.
• Älä koskaan tartu sormin taikinakoukkujen tai vispilöiden toiminta-alueeseen. Loukkaantumisvaara!
• Älä koskaan käytä laitetta märillä
käsillä.
• Muoviosia ei saa kuivattaa lämmityslaitteiden päällä tai välittömässä läheisyydessä.
• Laitetta ei saa käyttää maalien (lakan,
polyesterin jne.) sekoitukseen räjähdysvaara!
• Ennen huolto- ja puhdistustöitä on
laite sammutettava ja pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
• Älä koskaan puhdista laitetta juoksevassa vedessä tai tiskivedessä.
• Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka ovat syntyneet asiattoman tai väärän käytön tuloksena.
Kokoaminen, liitäntä,
käyttöönotto
• Työvälineitä saadaan asentaa ja irrottaa vain laitteen ollessa irrotettuna
verkosta.
• Käynnistä laite vain, työvälineiden
ollessa astiassa, jossa elintarvikkeet tullaan työstämään. Odota työvälineiden
pysähtymistä, ennen kuin käännät
sekoittimen ylös.
• Älä pidä kovia esineitä (lusikoita, veitsiä, vispilöitä) lähellä pyöriviä työvälineitä äläkä laita kättäsi astiaan.
Loukkaantumisvaara!
• Työn päätyttyä on kone sammutettava
ja pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
26
W
, joka on merkitty tuotSymboli
teeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 27 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
q
Käyttö:
Laitteella voit sekoittaa, alustaa ja vatkata elintarvikkeita. Sekoitinta ja
sekoituskulhoa käyttävät omat moottorit, sekoittimen ja sekoituskulhon
nopeutta voidaan säätää toisistyaan
riippumatta. Tästä huolimatta laite
käynnistetään ja pysäytetään samalla
kytkimellä.
3
Taikinakoukuilla (kuva 1/H) voit työstää raskaita taikinoita, kuten , hiiva-,
muro-, peruna- ja raskaita sekoitettavia taikinoita.
Vispilöillä (kuva 1/G) voit sekoittaa
kevyitä sekoitettavia taikinoita, munavaahtoa, kermavaahtoa, majoneesia,
sosetta ja vanukasta.
Käyttöönotto:
1
Työnnä työvälineet niin syvälle, että ne
tuntuvasti lukkiutuvat!
3
Ennen työvälineiden paikoilleen työntämistä, voi niitä joutua kiertämällä
saattamaan oikeaan asentoon.
Käännä sekoitin alas (kuva 6)
0 Paina kääntöpainiketta (kuva 1/D) ja
käännä sekoitin alas lukkiutumisasentoon asti.
Sekoituskulhon asettaminen/
poistaminen (kuva 5)
0 Aseta sekoituskulho laitteen alaosan
ohjaimeen ja lukitse kiertämällä sitä
kevyesti myötäpäivään.
0 Vapauta ja poista sekoituskulho kiertämällä sitä vastapäivään.
3
Käännä sekoitin ylös (kuva 2)
Ennen ylöskääntämistä on laite aina
pysäytettävä!
0 Paina kääntöpainiketta (kuva 1/D) ja
käännä sekoitin ylös lukkiutumisasentoon asti.
1
3
Sekoittimen ollessa ylös käännettynä,
voidaan vaivatta vaihtaa työvälineitä
sekä poistaa tai asettaa sekoituskulho.
Työvälineen kiinnitys (kuvat 3–4)
Kahdella taikinakoukulla ja vispilällä on
erimuotoiset liitinosat. Ne on liitettävä
vastaavaan työvälinepitimeen. Jos vain
toinen työvälineistä lukkiutuu paikoilleen, molemmat ovat väärässä paikassa.
0 Työnnä pyöristetty vispilä pienempään
aukkoon (kuva 3/a). Työnnä vispilä,
jossa on muovipalat kulmissa, suurempaan aukkoon (kuva 3/b).
0 Työnnä taikinakoukku, jossa on lyhyt
pää pienempään aukkoon (kuva 4/a).
Työnnä taikinakoukku, jossa on
pidempi pää suurempaan aukkoon
(kuva 4/b).
Pidä tarvittaessa kiinni alaosasta toisella kädellä.
Sekoittimen toispuolisen sijoituksen
ansiosta voidaan vaivatta lisätä aineksia sekoituskulhoon myös käytön
aikana.
Työvälineen irrotus (kuva 7)
Pysäytä kone ja irrota verkkopistoke
pistorasiasta ennen työvälineen irrotusta!
0 Poista työvälineet pitämällä kiinni
niistä toisella kädellä samalla, kun painat vapautuspainiketta (kuva 1/A).
1
1
Työskentely pöytävatkaimen
kanssa
1
Voit käyttää laitetta tauotta jopa
10 minuuttia. Anna laitteen jäähtyä
pitkän tauottoman käytön jälkeen
(10 minuutin tauottoman käytön jälkeen vähintään 20 minuuttia).
1
Suurimmat sallitut työstettävät määrät: Työstä sekoituskulhossa korkeintaan 2 kg kiinteitä tai 3 l nestemäisiä
elintarvikkeita.
27
822_949_310 ASM550EX.book Seite 28 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
q
Laitteen käynnistys (kuva 8)
0 Liitä pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan. Sekoittimen nopeuden valintakytkimen (kuva 1/C) täytyy olla
asennossa "0"!
– Verkkonäyttö palaa.
0 Sekoittimen nopeuden valintakytkimellä (kuva 1/C)
– voit käynnistää ja pysäyttää laite,
– säädät moottorin kierrosluvun 10
portaassa.
0 Sekoituskulhon nopeuden valintakytkimellä (kuva 1/H) asetat sekoituskulhon
nopeuden:
= pieni nopeus
= suuri nopeus
Laitteen pysäytys
0 Käännä sekoittimen nopeuden valintakytkin (kuva 1/C) asentoon "0".
– Sekoitin ja sekoituskulho pysähtyvät.
Sekoituskulhon nopeuden säätö
(kuva 9)
Sekoituskulhon nopeutta voidaan säätää kahdessa portaassa.
Oikeiden asetusten valinta
Seuraavat ohjeet voivat toimia suuntaa antavina. Mukauttaminen saattaa olla tarpeellinen työstettävän elintarvikkeen määrän ja laadun mukaan.
Sekoittimen nopeus
Sekoittimen nopeuden valintakytkin (kuva 1+6/B)
• vaivaaminen, sekoittaminen:aloita asennosta 1 tai 2 ja lisää nopeutta tarvittaessa
• hämmentäminen:
3 tai 4
• sekoittaminen:
aloita asennosta 4 tai 5 ja lisää nopeutta tarvittaessa
• vaahdoksi vatkaaminen:
9 tai 10
3
Aloita kaikki työt alhaisella nopeudella. Täten vältät jauhojen pöllähtämisen ja nesteiden
roiskimisen.
Sekoituskulhon nopeus
Käytä suurta nopeusporrasta munanvalkuaisen ja kerman vatkaamiseen
sekä kevyiden kakkutaikinoiden sekoittamiseen, hidasta nopeusporrasta raskaille taikinoille ja suurille määrille.
28
822_949_310 ASM550EX.book Seite 29 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
q
Puhdistus ja hoito
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta
ennen puhdistusta. Ota huomioon,
ettei laitteen sisään missään nimesä
saa päästä vettä! Älä koskaan puhdista
laitetta juoksevassa vedessä tai tiskivedessä.
0 Puhdista laite kostealla liinalla.
0 Puhdista vispilät ja taikinakoukut harjalla tai liinalla juoksevassa vedessä tai
astianpesukoneessa!
0 Jaloteräksinen sekoituskulho voidaan
pestä astianpesukoneessa.
Säilytys
Säilytä taikinakoukut ja vispilät sekoitustelineeseen asetetussa sekoituskulhossa. Täten suojaat niitä vaurioilta.
1
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 230 - 240 V
Tehontarve: 550 W
Pisin sallittu käyttöaika: 10 minuuttia
;
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
29
822_949_310 ASM550EX.book Seite 30 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
q
Reseptejä
Perusresepti keksipohja
4
munanvalkuaista
4 rkl
kylmää vettä
200 g
sokeria
1 paketti vaniljasokeria
(n. 8 g)
4
jauhoja
80 g
tärkkelystä
(esim. perunajauhoa)
3
0
0
0
0
0
30
500 g
1 paketti
leivinjauhetta
Tarvittavat työosat:
Vispilät
Kaada munanvalkuainen ja vesi sekoituskulhoon. Aloita nopeusportaasta 2,
nosta tarvittaessa nopeutta ja vatkaa
aineksen jähmettymiseen asti.
Lisää sokeria ja vaniljasokeria ja jatka
vatkaamista, kunnes sokeri on liuennut.
Lisää munankeltuainen ja sekoita.
Sekoita jauho, ruokatärkkelys ja leivinjauhe, lisää tahnamassaan ja sekoita
taas lyhyesti.
Kaada taikina piirakkavuokaan ja paista
se.
jauhoja
leivinjauhetta
250 g
Pehmeää margariinia tai
voita
250 g
sokeria
1 paketti
(n. 8 g)
munankeltuaista
80 g
1 tl
Perusresepti kakkutaikina
vaniljasokeria
1 hyppysell suolaa
4
munaa
150 ml
maitoa
Tarvittavat työosat:
Vispilät
0 Lisää kaikki ainekset sekoituskulhoon
annetussa järjestyksessä.
0 Aloita nopeusportaasta 3 - 4, lisää
nopeutta tarvittaessa ja sekoita, kunnes taikina on tahnamainen ja sileä.
0 Kaada taikina haluamaasi kakkuvuokaan ja paista se.
3
Taikinaa on helppo muunnella maun
mukaan lisäämällä siihen erilaisia
makuja, mausteita tms.
Esimerkki tiikerikakusta:
0 Täytä 2/3 taikinasta vuokaan. Lisää loppuun taikinaan 1 rkl kaakaota ja 1 rkl
maitoa ja sekoita vielä kerran lyhyesti.
0 Kaada tumma taikina vaalean päälle
vuokaan. Vedä haarukkaa itsensä
ympäri kieputtaen molempien taikinakerrosten läpi tiikerikakkukuvion
aikaansaamiseksi.
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 31 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
q
Perusresepti murotaikina
250 g
1 tl
125 g
60 g
0
0
0
0
0
500 g
jauhoja
leivinjauhetta
40 g
kylmää margariinia tai
voita
hiivaa (tuore) tai
1 pkt kuivahiivaa
80 g
sokeria
1 hyppysell suolaa
sokeria
suolaa
80 g
1
muna
200 ml
1 rkl
kylmää vettä
1 hyppysell
3
jauhoja
Perusresepti hiivataikina
Tarvittavat työosat:
Taikinakoukut
Kaada sekoituskulhoon jauhoa, leivinjauhetta, suolaa ja sokeria. Leikkaa
kylmä voi palasiksi ja lisää ne.
Sekoita nopeusportaassa 3 - 4 noin
1 minuutti, lisää muna ja kylmä vesi ja
jatka sekoittamista, kunnes taikinasta
muodostuu pallo.
Ota taikina pois kulhosta ja vaivaa sitä
vielä hetki käsin.
Anna taikinan seistä jääkaapissa noin
30 minuuttia ennen leivonnan jatkamista.
Kauli taikina, levitä se hyvin rasvattuun
vuokaan ja laita päälle maun mukaan
hedelmiä esim. omena- tai luumupaloja.
3
0
0
0
0
0
3
sulaa margariinia
haaleaa maitoa
Tarvittavat työosat:
Taikinakoukut
Lisää kaikki ainekset sekoituskulhoon
annetussa järjestyksessä.
Sekoita nopeusportaassa 3 - 4 , lisää
nopeutta tarvittaessa ja sekoita 1 1½ minuuttia, kunnes taikinasta muodostuu pallo.
Ota taikina pois kulhosta ja vaivaa sitä
vielä hetki käsin.
Lisää ainekset, joita et halua hienontaa,
esim. rusinat, jälkikäteen käsin taikinan
sekaan.
Anna taikinan nousta ennen leipomista
peitetyssä kulhossa lämpimässä paikassa, kunnes se on kohonnut suunnilleen kaksinkertaiseksi.
Käyttömahdollisuuksia:
pullapitko, korvapuustit, hedelmäinen
piiras, pikkupullat
Suolaisia piiraita varten, esim. sipulipiiras, taikina valmistetaan ilman sokeria.
31
822_949_310 ASM550EX.book Seite 32 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
g
g Dear customer,
Please read these operating instructions through carefully.
Above all please follow the safety
instructions on the first few pages of
these operating instructions! Please
keep the operating instructions for
future reference. If applicable pass these
instructions on to the next owner of the
appliance.
With the warning triangle and/or by
means of key words (Danger!, Caution!, Attention!), information is
emphasized which is important for
your safety or the correct functioning
of the appliance. It is essential that this
information is observed.
0 This symbol guides you step by step
through the operating procedure for
your appliance.
1
3
After this symbol you receive supplementary information on the practical
application and use of the appliance.
2
Tips and information about the economical and environmentally friendly
use of the appliance are marked with
the clover.
32
Description of the
appliance (Figure 1 )
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Accessory release button
Swivelling mixer
Mixer speed selector switch with
power indicator light
Raise/lower button
Mixing bowl speed selector switch
Stainless steel mixing bowl
Whisks
Dough hooks
Dough scraper
Type plate (on bottom of appliance)
1 Safety instructions
This appliance corresponds to accepted
technological standards with regards
to safety and to the German Appliance
Safety Law. Nevertheless as a manufacturer we are committed to familiarise
you with the following safety instructions:
General safety
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate on the underside of the appliance!
• Never pick up the appliance if
– the lead is damaged,
– the housing is damaged.
• Never use the lead to pull the plug out
from the socket.
• In order to avoid danger, if the connection lead of this appliance is damaged,
it must be replaced by the manufacturer, its customer service department
or a similarly qualified person.
• Repairs to this appliance may only be
carried out by qualified service engineers. Considerable danger may result
from improper repairs. If repairs
become necessary, please contact the
Customer Care Department or your
authorised dealer.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 33 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
g
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge unless they have been given
initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Safety of children
• Never leave the appliance unattended
when on and supervise particularly
carefully if young children are around!
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• Never switch on the appliance until the
working attachments are in the mixing
bowl with the ingredients to be processed. Always wait until the attachments stop before you swing the mixer
head up.
• Do not hold any hard objects (e.g. a
spoon, knife or whisk) against the
moving attachments and do not touch
them with your hand. This could
result in injury!
• When you have finished working with
the appliance, switch it off and unplug
it from the electricity supply.
Disposal
When using your appliance
• Never release the accessories while the
processor/mixer is running.
• Ensure fingers are kept away from
moving whisks and dough hooks. This
could result in injury!
• Never use the mixer if you have wet
hands.
• Plastic parts may not be placed on or
directly near to heaters.
• Do not use this appliance to stir paints
(lacquers, polyesters etc.) This could
result in an explosion!
• The appliance should be switched off
and unplugged before any cleaning or
maintenance work is done on it.
• Never clean the appliance under running water or submerge it in washingup water.
• The manufacturer is not liable for any
damages which are caused by using the
appliance for any other purpose than
that intended or incorrect use.
Installation, connection and initial use
• The attachments are only to be
inserted into or removed from the
appliance when it is switched off.
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at
the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
W
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
33
822_949_310 ASM550EX.book Seite 34 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
g
Operation
You can use the appliance to mix,
knead and whisk food. The mixer and
mixing bowl are each driven separately
by their own motors, and the speeds of
the mixer and mixing bowl can be individually adjusted. However the appliance is switched on and off with one
single switch.
3
The dough hooks (Figure 1/H) are used
for heavy doughs, such as yeast dough,
short crust pastry, potato batters and
cake mixes.
The whisk (Figure 1/G) is suitable for
light cake mixes, egg white, cream,
mayonnaise, purées and for stirring
sauces and dessert powders.
Preparing for use
Raising the mixer
(Figure 2)
longer hook into the larger socket
(Figure 4/b).
1
Push the accessories into the accessory
slots until they click into place!
3
You may need to twist the accessories
slightly to engage them in position
prior to pushing them into place.
Lowering the mixer
(Figure 6)
0 Press the raise/lower button (Figure
1/D) and swing the mixer down, until it
clicks in place.
Locating/removing the mixing
bowl (Figure 5)
0 Locate the mixing bowl on the guide
on the base and latch in place by
gently turning clockwise.
0 To remove the mixing bowl, turn anticlockwise to unlatch.
3
Ensure that the appliance is switched
off before raising/lowering!
0 Press the raise/lower button (Figure
1/D) and swing the mixer up, until it
clicks in place.
1
3
With the mixer raised, the accessories
can be easily changed and the mixing
bowl located on the processor stand or
removed.
Inserting accessories
(Figure 3–4)
Each ot the two dough hooks resp.
whisks has different plug shapes and
must be pushed into the correct slot. If
only one of the accessories will lock in
place, the accessories are in the wrong
socket.
0 Place the oval shaped whisk into the
smaller socket (Figure 3/a). Place the
whisk with the plastic nodules on the
base into the larger socket (Figure 3/b).
0 Place the dough hook with the shorter
hook into the smaller socket (Figure
4/a). Place the dough hook with the
1
34
It may be necessary to hold the base to
prevent it rotating.
The off-centre position of the mixer
makes it easy to add ingredients while
the processor is in operation.
Removing accessories (Figure 7)
Before releasing the accessories, switch
off the mixer and remove the plug
from the mains socket!
0 To remove the accessories, hold firmly
with one hand, while pressing the
accessory release button (Figure 1/A).
1
Working with the mixer/
processor
1
The appliance can be used for up to
10 minutes without stopping. It should
be allowed to cool each time following
prolonged, continuous operation (for
at least 20 minutes after using for
10 minutes without stopping).
1
Maximum processing quantities:
Processing in the mixing bowl must not
exceed 2 kg solid or 3 l liquid foodstuffs.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 35 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
g
Switching the mixer ON
(Figure 8)
Selecting the mixing bowl speed
(Figure 9)
0 With the mixer speed selector switch
(Figure 1/C) in the „0“-position, plug
the mains plug into a wall socket.
– The power indicator light lights up.
0 The mixer speed selector switch (Figure
1/C) is used to:
– switch the mixer ON and OFF,
– control the mixer speed (10 speed
settings).
The mixing bowl has two speed settings.
0 The mixing bowl speed selector switch
(Figure 1/E) is used to select the mixing
bowl speed:
= low speed
= high speed
Switching the mixer OFF
0 Turn the mixer speed selector switch
(Figure 1/C) to "0".
– The mixer and mixing bowl are
switched off.
Selecting the correct settings
The following notes can be used as a guide. Adaptions may be necessary according to
quantity and condition of the processed foodstuff.
Mixer speed
Mixer speed selector switch (Figure 1/C)
• Kneading, Mixing:
start with 1 or 2, than speed up according to demand
• Folding in:
3 or 4
• Stirring:
start with 4 or 5, than speed up according to demand
• Whisking, Frothing:
9 or 10
3
Start all types of processing at a low speed. This will avoid powdery foods and liquids
spraying out.
Mixing bowl speed
Use the high speed for whisking egg
white, cream and light cake mixtures.
Use the low speed for heavy dough and
large quantities.
35
822_949_310 ASM550EX.book Seite 36 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
g
Cleaning and care
Remove the plug from the mains
socket before cleaning.
Ensure that no water penetrates into
the inside of the appliance! Never
clean the appliance under running
water and never immerse in water.
0 Wipe the appliance with a damp cloth.
0 Clean the whisks and dough hooks
with a brush or a cloth under running
water or in the dishwasher.
0 The stainless steel mixing bowl can be
washed in the dishwasher.
Technical data
Mains voltage:
Power consumption:
Maximum continuous
operating time:
1
Storage
Store the dough hooks and whisks in
the mixing bowl located on the base.
This will protect them from damage.
36
;
230 - 240 V
550 W
10 minutes
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
822_949_310 ASM550EX.book Seite 37 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
g
Recipes
Basic recipe for sponge
4
white of egg
4 tbsp.
cold water
Basic recipe for cake mix
500 g
1 pck.
flour
baking powder
sugar
250 g
soft margarine or butter
1 pck.
vanilla sugar
250 g
sugar
4
yolk of egg
1 pck.
vanilla sugar
80 g
flour
1 pinch
salt
80 g
cornflour
4
eggs
150 ml
milk
200 g
1 tsp.
3
0
0
0
0
0
baking powder
Accessories required:
whisks
Place white of egg and water in the
mixing bowl. Start on setting 2, if necessary speed up and whisk until stiff.
Add sugar and vanilla sugar and whisk
for a further 1 minute or so until the
sugar has dissolved.
Add egg yolk and stir in.
Mix flour, cornflour and baking powder, add to creamy mass and stir
briefly.
Fill dough in a spring mould and bake.
Accessories required:
whisks
0 Place all ingredients in the mixing bowl
in the order stated.
0 Start on setting 3-4, if necessary speed
up and stir until the dough is smooth
and creamy.
0 Fill the dough in a suitable baking tin
and bake.
3
The dough can be modified slightly as
required by the addition of other flavourings.
Example for marble cake:
0 Fill 2/3 of the dough in the tin. Add 1
tablespoon cocoa powder and 1 tablespoon milk to the remaining dough
and stir in again briefly.
0 Fill the dark dough over the light in the
baking tin. Draw a fork in spiral motion
through both layers of dough to obtain
the marble pattern.
3
37
822_949_310 ASM550EX.book Seite 38 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
g
Basic recipe for short pastry
250 g
1 tsp.
125 g
60 g
1 pinch
3
0
0
0
0
0
38
flour
baking powder
Basic recipe for yeast dough
500 g
yeast (fresh) or
1 pck. dry yeast
80 g
sugar
cold margarine or butter
sugar
1 pinch
salt
1
egg
1 tbsp.
cold water
Accessories required:
dough hooks
Place flour, baking powder, salt and
sugar in the mixing bowl. Cut cold butter into pieces and add.
Stir for about 1 minute on setting 3-4,
add the egg and cold water and continue stirring until the dough forms a
ball.
Take the dough from the bowl and
continue kneading briefly with the
hands.
Allow the dough to rest in the refrigerator for about 30 minutes before
processing further.
Roll out dough, place in a well greased
mould and add fruit, e.g. apples or
plums, as desired
flour
40 g
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
salt
margarine, melted
lukewarm milk
Accessories required:
dough hooks
Place all ingredients in the mixing bowl
in the order stated.
Start on setting 3-4, if necessary speed
up and stir for 1 to 1½ minutes until
the dough forms a ball.
Take dough from bowl and knead
briefly further with the hands.
Then knead in ingredients with the
hands which are not to be reduced, e.g.
raisins.
Before further processing allow the
dough to expand in a covered bowl in a
warm place until about twice the size.
Application possibilities:
plaited leavened bread, yeast fancy biscuits, fruit flans, hollow noodles.
For spicy cakes, e.g. onion cake, prepare
the yeast dough without sugar.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 39 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser
Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie
bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese
an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes
weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder durch
Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!,
Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die
Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig
sind. Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des
Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des Gerätes
gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung
(Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Auswurftaste
Schwenkbarer Mixer
Wahlschalter Mixergeschwindigkeit
mit Netzanzeige
Schwenktaste
Wahlschalter RührschüsselGeschwindigkeit
Edelstahl-Rührschüssel
Schlagbesen
Knethaken
Teigschaber
Typschild (Geräteunterseite)
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht
den anerkannten Regeln der Technik
und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlasst, Sie mit den nach-folgenden
Sicherheitshinweisen vertraut zu
machen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen Spannung und Frequenz mit der Angabe auf
dem Typschild auf der Geräteunterseite
übereinstimmt!
• Nehmen Sie das Gerät niemals in
Betrieb, wenn
– die Anschlußleitung beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Den Netzstecker nie an der Anschlußleitung aus der Steckdose ziehen.
• Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine ähnliche qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparatur-
39
822_949_310 ASM550EX.book Seite 40 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
d
Aufstellung, Anschluss, Inbetriebnahme
fall an den Kundendienst oder an Ihren
autorisierten Fachhändler.
• Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt,
von Personen (einschließlich Kinder),
die aufgrund Ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind es
sicher zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten, benutzt
oder betrieben zu werden, es sei denn
sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person angewiesen wie das
Gerät sicher zu benutzen ist und
anfänglich von ihr beaufsichtigt.
• Die Arbeitswerkzeuge dürfen nur bei
vom Netz getrenntem Gerät eingesteckt bzw. vom Gerät gelöst werden.
• Das Gerät nur einschalten, wenn sich
die Arbeitswerkzeuge in dem Gefäß mit
den zu verarbeitenden Lebensmitteln
befinden. Warten Sie immer den Stillstand der Werkzeuge ab, bevor Sie den
Mixer nach oben schwenken.
• Halten Sie keine harten Gegenstände
(Löffel, Messer, Quirle) in die laufenden
Werkzeuge und greifen Sie nicht mit
der Hand hinein. Es besteht Verletzungsgefahr!
• Nach Beendigung der Arbeiten ist das
Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen und wahren Sie gegenüber Kindern eine besondere
Aufsichtspflicht!
• Kinder müssen beaufsichtigt werden
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
Das sollten Sie beim Betrieb des
Gerätes beachten
• Werfen Sie die Werkzeuge nie bei laufendem Gerät aus.
• Greifen Sie nie bei laufendem Gerät
mit den Fingern in den Bereich der
Teighaken bzw. der Rührbesen. Es
besteht Verletzungsgefahr!
• Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen
Händen in Betrieb.
• Plastikteile dürfen nicht auf oder in
unmittelbarer Nähe von Heizkörpern
getrocknet werden.
• Mit dem Gerät dürfen keine Farben
(Lacke, Polyester usw.) gerührt werden
– Explosionsgefahr!
• Vor allen Reinigungs- und Pflegearbeiten ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
• Reinigen Sie das Gerät nie unter fließendem Wasser oder im Spülwasser.
• Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden.
40
Entsorgung
2
Verpackungsmaterial
2
Altgerät
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS< etc. Entsorgen Sie
die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den
kommunalen Entsorgungsstellen in den
dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 41 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
d
Bedienung
Mit dem Gerät können Sie Lebensmittel rühren, kneten und schlagen. Mixer
und Rührschüssel werden jeweils von
einem eigenen Motor angetrieben,
Geschwindigkeit von Mixer und Rührschüssel sind unabhängig voneinander
einstellbar. Trotzdem wird das Gerät
mit nur einem Schalter ein- und ausgeschaltet.
3
Mit den Knethaken (Bild 1/H) können
Sie schwere Teige verarbeiten, wie
Hefe-, Mürbe-, Kartoffel- und schwere
Rührteige.
Mit den Schlagbesen (Bild 1/G) lassen
sich leichte Rührteige, Eischnee,
Schlagsahne, Mayonnaisen, Pürees
zubereiten und Soßen und Puddingpulver anrühren.
Inbetriebnahme
0 Den abgerundeten Schlagbesen in die
kleinere Aufnahme (Bild 3/a) stecken.
Den Schlagbesen mit den Kunststoffteilen an den Ecken in die grössere
Aufnahme (Bild 3/b) stecken.
0 Den Knethaken mit dem kurzen Ende
in die kleinere Aufnahme (Bild 4/a) stecken. Den Knethaken mit dem längeren
Ende in die grössere Aufnahme (Bild 4/
b) stecken.
1
Die Werkzeuge soweit einstecken, bis
diese spürbar einrasten!
3
Bevor die Werkzeuge eingesteckt werden können, müssen sie eventuell
durch leichtes Drehen in die richtige
Position gebracht werden.
Mixer nach unten schwenken
(Bild 6)
0 Schwenktaste (Bild 1/D) drücken und
Mixer nach unten schwenken, bis er
einrastet.
Mixer nach oben schwenken
(Bild 2)
Vor dem nach oben Schwenken muss
das Gerät auf jeden Fall ausgeschaltet
werden!
0 Schwenktaste (Bild 1/D) drücken und
Mixer nach oben schwenken, bis er
einrastet.
1
3
Bei nach oben geschwenktem Mixer
können problemlos die Werkzeuge
gewechselt und die Rührschüssel abgenommen bzw. aufgesetzt werden.
Rührschüssel aufsetzen/
abnehmen (Bild 5)
0 Rührschüssel auf die Führung im
Unterteil aufsetzen und durch eine
leichte Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln.
0 Zum Abnehmen die Rührschüssel
gegen den Uhrzeigersinn entriegeln.
3
Werkzeug einstecken (Bild 3–4)
1
Jeder der beiden Knethaken bzw.
Schlagbesen hat unterschiedliche
Steckformen. Sie müssen in die entsprechende Werkzeugaufnahme
gesteckt werden. Wenn nur einer der
beiden Werkzeuge sicher einrastet, sind
die beiden Werkzeuge vertauscht.
Das Unterteil dabei eventuell mit einer
Hand festhalten.
Durch die aussermittige Stellung des
Mixers können Zutaten mühelos auch
während dem Betrieb zugegeben werden.
Werkzeug entnehmen
(Bild 7)
Vor dem Auswerfen der Werkzeuge
Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!
0 Zum Entnehmen die Werkzeuge mit
einer Hand festhalten und Auswurftaste (Bild 1/A) drücken.
1
41
822_949_310 ASM550EX.book Seite 42 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
d
Arbeiten mit dem Standmixer
Geschwindigkeit der Rührschüssel einstellen (Bild 9)
1
Sie können das Gerät bis zu 10 Minuten lang ohne Unterbrechung benutzen. Lassen Sie das Gerät nach einem
längeren, ununterbrochenen Betrieb
jeweils abkühlen (nach 10 Minuten
ohne Unterbrechung mindestens
20 Minuten).
Die Geschwindigkeit der Rührschüssel
kann in zwei Stufen eingestellt werden.
0 Mit dem Wahlschalter RührschüsselGeschwindigkeit (Bild 1/E) stellen Sie
die Geschwindigkeit der Rührschüssel
ein:
1
Maximal verarbeitbare Mengen: Verarbeiten Sie in der Rührschüssel maximal 2 kg feste bzw. 3 l flüssige
Lebensmittel.
= niedrige Geschwindigkeit
Gerät einschalten (Bild 8)
0 Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose anschließen. Der Wahlschalter Mixergeschwindigkeit (Bild 1/C)
muss auf „0“ stehen!
– Die Netzanzeige leuchtet.
0 Mit dem Wahlschalter Mixergeschwindigkeit (Bild 1/C)
– schalten Sie das Gerät ein und aus,
– regeln Sie in 10 Stufen die Drehzahl
des Motors.
= hohe Geschwindigkeit
Gerät ausschalten
0 Den Wahlschalter Mixergeschwindigkeit (Bild 1/C) auf „0“ drehen.
– Mixer und Rührschüssel werden ausgeschaltet.
Wahl der richtigen Einstellungen
Die folgenden Hinweise können Ihnen als Richtlinie dienen. Anpassungen können notwendig sein je nach Menge und Zustand der zu verarbeitenden Lebensmittel.
Geschwindigkeit Mixer
Wahlschalter Mixergeschwindigkeit (Bild 1/C)
• kneten, mischen:
mit 1 oder 2 beginnen, dann nach Bedarf hochschalten
• unterziehen:
3 oder 4
• rühren:
mit 4 oder 5 beginnen, dann nach Bedarf hochschalten
• schaumig schlagen:
9 oder 10
3
Beginnen Sie alle Arbeiten mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Sie vermeiden so das
Aufstäuben pulvriger Substanzen und das Verspritzen von Flüssigkeiten.
Geschwindigkeit Rührschüssel
Benutzen Sie schnelle Stufe für das
Schlagen von Eiweiß, Sahne und leichten Kuchenmischungen, die langsame
Stufe für schwere Teige und große
Mengen.
42
822_949_310 ASM550EX.book Seite 43 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
d
Reinigung und Pflege
Vor jedem Reinigen Netzstecker ziehen.
Beachten Sie, dass ins Innere des Gerätes auf keinen Fall Wasser dringen darf!
Gerät niemals unter fließendem Wasser
oder gar im Spülwasser reinigen.
0 Gerät mit feuchtem Tuch reinigen.
0 Schlagbesen und Knethaken mit Bürste
oder Tuch unter fließendem Wasser
oder im Geschirrspüler reinigen.
0 Die Edelstahl-Rührschüssel kann im
Geschirrspüler gereinigt werden.
Aufbewahrung
Bewahren Sie Knethaken und Schlagbesen in der aufgesetzten Rührschüssel
auf. So sind sie vor Beschädigung
geschützt.
1
Technische Daten
Netzspannung:
Leistungsaufnahme:
Maximale Betriebsdauer:
;
230 - 240 V
550 W
10 Minuten
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC
43
822_949_310 ASM550EX.book Seite 44 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
d
Rezepte
Grundrezept Biskuit
4
4 EL
200 g
Eiweiß
Grundrezept Rührteig
500 g
1 Pck.
kaltes Wasser
Zucker
Backpulver
250 g
weiche Margarine
oder Butter
250 g
Zucker
1 Pck.
Vanillezucker
4
Eigelb
80 g
Mehl
1 Pck.
Vanillezucker
Speisestärke
1 Pr.
Salz
4
Eier
80 g
1 TL
Backpulver
150 ml
3
0
0
0
0
0
44
Mehl
Verwendetes Zubehör:
Schlagbesen
Eiweiß und Wasser in die Rührschüssel
geben. Auf Stufe 2 beginnen, wenn
erforderlich höherschalten und bis zum
Steifwerden schlagen.
Zucker und Vanillezucker zugeben und
weiter schlagen, bis sich der Zucker
gelöst hat.
Eigelb zufügen und unterrühren.
Mehl, Speisestärke und Backpulver
mischen, zur Crememasse geben und
kurz unterrühren.
Teig in eine Springform füllen und
Backen.
Milch
Verwendetes Zubehör:
Schlagbesen
0 Alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in die Rührschüssel geben.
0 Mit Stufe 3 – 4 beginnen, wenn erforderlich höherschalten und verrühren,
bis der Teig cremig und glatt ist.
0 Teig in eine geeignete Backform füllen
und backen.
3
Der Teig kann nach Belieben durch
Zufügen anderer Geschmackszutaten
leicht abgewandelt werden.
Beispiel für Marmorkuchen:
0 2/3 des Teiges in die Form füllen. Dem
verbleibenden Teig 1 EL Kakao und 1 EL
Milch zufügen und nochmals kurz
unterrühren.
0 Dunklen Teig über den hellen in die
Backform füllen. Eine Gabel spiralförmig durch beide Teigschichten ziehen,
um das Marmormuster zu erzielen.
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 45 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
d
Grundrezept Mürbeteig
250 g
1 TL
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
Mehl
Grundrezept Hefeteig
500 g
Mehl
Backpulver
40 g
kalte Margarine
oder Butter
Hefe (frisch) oder
1 Pck. Trockenhefe
80 g
Zucker
1 Pr.
Zucker
1 Pr.
Salz
1
Ei
1 EL
kaltes Wasser
Verwendetes Zubehör:
Knethaken
Mehl, Backpulver, Salz, Zucker in die
Rührschüssel geben. Kalte Butter in
Stücke schneiden und zufügen.
Mit Stufe 3 – 4 etwa 1 Minute verrühren, Ei und kaltes Wasser zufügen und
weiter rühren, bis sich der Teig zu einer
Kugel ballt.
Teig aus der Schüssel nehmen und mit
den Händen noch kurz durchkneten.
Vor der weiteren Verarbeitung den Teig
ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen
lassen.
Teig ausrollen, in eine gut gefettete
Form geben und nach Belieben mit
Obst, z.B. Äpfeln oder Pflaumen, belegen.
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
Salz
Margarine, geschmolzen
lauwarme Milch
Verwendetes Zubehör:
Knethaken
Alle Zutat in der angegebenen Reihenfolge in die Rührschüssel geben.
Mit Stufe 3 – 4 beginnen, wenn erforderlich höherschalten und etwa
1 bis 1½ Minuten verrühren, bis sich
der Teig zu einer Kugel ballt.
Teig aus der Schüssel nehmen und mit
den Händen noch kurz durchkneten.
Zutaten die nicht zerkleinert werden
sollen, z.B. Rosinen, nachträglich mit
den Händen unterkneten.
Vor der weiteren Verarbeitung den Teig
in einer abgedeckten Schüssel an
einem warmen Ort gehen lassen, bis
der Teig etwa doppelt so groß ist.
Verwendungsmöglichkeiten:
Hefezopf, Hefekleingebäck, Obstkuchen, Rohrnudeln.
Für pikante Kuchen, z.B. Zwiebelkuchen, den Hefeteig ohne Zucker zubereiten.
45
822_949_310 ASM550EX.book Seite 46 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
f
cliente,
f Chère
Cher client,
Veuillez lire soigneusement le présent
mode d'emploi. Observez spécialement
les indications de sécurité figurant en
première page. Conservez ce mode
d'emploi pour toute référence ultérieure. Et transmettez-le à un éventuel
nouveau propriétaire.
Ce symbole et/ou les mots d’avertissement (Avertissement !,Prudence !,
Attention !) mettent en évidence des
indications importantes pour votre
sécurité ou pour le bon fonctionnement de l’appareil. A respecter absolument.
0 Ce repère vous guide pas à pas pour
l'utilisation de l’appareil.
1
3
Ce symbole indique la présence d’informations complémentaires sur la mise
en marche et l’utilisation pratique de
l’appareil.
2
La feuille de trèfle signalise les conseils
et indications concernant un emploi
économique et écologique de
l’appareil.
46
Description de
l’appareil (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Touche d'éjection
Bras pivotant du robot
Sélecteur de vitesse du mixer avec
témoin lumineux de fonctionnement
Touche de pivotement du bras
Sélecteur de vitesse du bol de robot
Bol du robot en acier inoxydable
Fouets
Crochets à pétrir
Spatule
Plaque signalétique (sous l'appareil)
1 Consignes de sécurité
La sécurité de cet appareil est conforme aux règles sur la sécurité du
matériel électrique. Cependant, en tant
que fabricant, nous nous voyons obligés de vous familiariser avec les remarques suivantes relatives à la sécurité.
Sécurité générale
• L'appareil ne doit être raccordé qu'à un
réseau électrique dont la tension et la
fréquence correspondent aux indications de la plaque signalétique figurant
sous l'appareil.
• Ne jamais mettre l'appareil en marche si
– le cordon d'alimentation est endommagé,
– le corps de l'appareil est endommagé.
• Ne jamais retirer la fiche de la prise en
tirant sur le cordon d'alimentation.
• Si le cordon d'alimentation de cet
appareil est endommagé, il devra être
remplacé par le fabricant, son service
après-vente ou une personne qualifiée,
afin d'éviter tout risque. Cette intervention n'est pas prise en charge par la
garantie.
• Les travaux de réparations d'appareils
électriques ne peuvent être réalisés que
par des spécialistes agréés. D’importants dangers peuvent survenir dans le
cas de réparations incorrectes. Pour
toute réparation, adressez-vous à votre
revendeur.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 47 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
f
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris des
enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui
manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient
d'une surveillance ou d'un apprentissage initial sur son utilisation de la part
d'une personne responsable de leur
sécurité.
Sécurité des enfants
• Ne laissez jamais fonctionner l'appareil
sans surveillance et soyez particulièrement vigilant en présence d'enfants !
• Les enfants doivent être supervisés afin
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
Veuillez respecter les précautions
suivantes en utilisant l'appareil
• N'éjectez jamais les ustensiles quand
l'appareil est en marche.
• Ne mettez jamais les doigts près des
crochets à pétrir ou des fouets quand
l'appareil tourne. Il y a un risque de
blessure !
• Ne mettez jamais l'appareil en marche
avec les mains mouillées.
• Ne pas faire sécher les pièces en plastique sur des radiateurs ou à proximité
immédiate d'une source de chaleur.
• Ne pas mélanger des peintures avec
l'appareil (vernis, polyester, etc.) Risque d'explosion !
• Avant tous les travaux de nettoyage ou
d'entretien, il faut arrêter l'appareil et
débrancher la prise d'alimentation.
• Ne jamais nettoyer l'appareil à l'eau
courante ou dans de l'eau de vaisselle.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels
résultant d'une utilisation non conforme ou d'une fausse manœuvre.
Installation, raccordement,
mise en service
• Les ustensiles ne doivent être mis en
place ou enlevés que lorsque l'appareil
est débranché du réseau électrique.
• Ne mettez l'appareil en marche que
lorsque les ustensiles se trouvent dans
le récipient avec les aliments à travailler. Attendez toujours que les
ustensiles se soient immobilisés avant
de faire pivoter le bras du robot vers le
haut.
• N'introduisez pas d'objets durs (cuillères, couteaux, batteurs) dans le récipient quand les ustensiles sont en
marche et n'intervenez pas avec les
mains. Il y a un risque de blessure !
• A la fin du travail, arrêter l'appareil et
débrancher la prise d'alimentation.
Protection de
l’environnement
2
Elimination du matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage sont écologiques et recyclables. Les matières plastiques portent un signe distinctif, par
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminez les matériaux d’emballage en fonction de leur
signe distinctif dans les conteneurs
prévus à cet effet sur le site de collecte
de votre commune.
2
Appareils usagés
W
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du
recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce
produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et
la santé humaine qui, sinon, seraient le
résultat d’un traitement inapproprié
des déchets de ce produit. Pour obtenir
plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec
le bureau municipal de votre région,
votre service d’élimination des déchets
ménagers ou le magasin où vous avez
acheté le produit.
47
822_949_310 ASM550EX.book Seite 48 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
f
Utilisation
L'appareil permet de mélanger, pétrir et
battre des aliments. Le bras et le bol du
robot sont entraînés chacun par leur
propre moteur, les vitesses du mixer et
du bol sont réglables indépendamment
l'une de l'autre. Cependant, l'appareil
ne se met en marche et s'arrête que par
un seul interrupteur.
3
Avec les crochets à pétrir (figure 1/H),
vous pouvez pétrir des pâtes lourdes,
telles que des pâtes levées, des pâtes
brisées, des pâtes à base de pommes de
terre et des pâtes molles lourdes.
Avec les fouets (figure 1/G), vous pouvez pétrir des pâtes molles légères,
monter des blancs d'oeufs en neige,
fouetter de la crème, préparer de la
mayonnaise, des purées, des sauces.
Mise en marche
0 Mettre le fouet arrondi dans le petit
logement (figure 3/a). Mettre le fouet
avec les parties en plastique aux angles
dans le grand logement (figure 3/b).
0 Mettre le crochet à pétrir au bout raccourci dans le petit logement
(figure 4/a). Mettre le crochet à pétrir
au bout long dans le grand logement
(figure 4/b).
1
Mettre en place les ustensiles jusqu'à
ce qu'ils se bloquent complètement !
3
Avant de pouvoir être mis en place, les
ustensiles doivent éventuellement être
tournés légèrement dans la bonne
position.
Faire pivoter le bras du robot
vers le bas (figure 6)
0 Presser sur la touche de pivotement
(figure 1/D) et faire pivoter le bras du
robot vers le bas jusqu'à ce qu'il se
bloque.
Faire pivoter le bras du robot
vers le haut (figure 2)
Avant de faire pivoter le bras vers le
haut, le robot doit impérativement être
arrêté !
0 Presser sur la touche de pivotement
(figure 1/D) et faire pivoter le bras du
robot vers le haut jusqu'à ce qu'il soit
bloqué.
1
3
Lorsque le bras du robot est pivoté vers
le haut, les ustensiles peuvent être
changés sans difficulté et le bol du
robot peut être posé ou enlevé.
Poser ou enlever le bol du robot
(figure 5)
0 Poser le bol du robot sur le guidage de
la partie inférieure et le verrouiller par
un léger mouvement de rotation dans
le sens des aiguilles d'une montre.
0 Pour enlever le bol du robot, le déverrouiller dans le sens contraire à celui
des aiguilles d'une montre.
3
Mettre en place ou enlever les
ustensiles (figure 3–4)
1
48
Les deux fouets ou crochets à pétrir
ont des fixations différentes. Ils doivent être enfoncés dans le logement
correspondant. Si un seul des deux
ustensiles se bloque convenablement,
c'est probablement que les deux ustensiles ont été permutés.
Au besoin, tenir la partie inférieure
d'une main.
Grâce à la position excentrée du bras
du robot, on peut ajouter sans difficulté des ingrédients en cours de fonctionnement.
Retirer les ustensiles (figure 7)
Avant l'éjection des ustensiles, arrêter
l'appareil et débrancher la prise
d'alimentation !
0 Pour les retirer, tenir les ustensiles dans
une main et presser sur la touche
d'éjection (figure 1/A).
1
822_949_310 ASM550EX.book Seite 49 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
f
Utilisation des fouets
1
Vous pouvez utiliser l'appareil jusqu'à
10 minutes sans interruption. Après
une utilisation prolongée sans interruption, laissez refroidir l'appareil (au
moins 20 minutes au bout de
10 minutes d'utilisation).
1
Quantité maximale pouvant être
traitée : traiter dans le bol du robot au
maximum 2 kg d'aliments solides ou 3 l
d'aliments liquides.
Mise en marche de l'appareil
(figure 8)
0 Raccorder la fiche à une prise secteur
reliée à la terre. Le sélecteur de vitesse
du mixer (figure 1/C) doit être sur "0".
– Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume.
0 Avec le sélecteur de vitesse du mixer
(figure 1/C)
– vous mettez en marche et arrêtez
l'appareil,
– vous réglez la vitesse de rotation
du mixer - fouets ou crochets à
pétrir - (10 vitesses).
Régler la vitesse de rotation du
bol du robot (figure 9)
La vitesse de rotation du bol du robot
peut être réglée à deux niveaux.
0 Le bouton du sélecteur (figure 1/E) est
utilisé pour sélectionner la vitesse de
rotation du bol du robot :
= basse vitesse
= haute vitesse
Arrêter l'appareil
0 Tourner le sélecteur de vitesse du mixer
(figure 1/C) sur "0".
– Le mixer et le bol du robot s'arrêtent.
Choix des réglages corrects
Les indications suivantes peuvent vous servir de valeurs indicatives. Des adaptations
peuvent s'avérer nécessaires en fonction des quantités et de l'état des aliments à traiter.
Vitesse du mixer - fouets ou crochets à pétrir Sélecteur de vitesse du mixer (figure 1/C)
• pétrir, mélanger :
commencer à 1 ou 2, puis augmenter au besoin
• incorporer (ex blancs d'oeufs) : 3 ou 4
• remuer :
commencer à 4 ou 5, puis augmenter au besoin
• fouetter :
9 ou 10
3
Commencez toujours à basse vitesse. Vous évitez ainsi d'éjecter des aliments et de
projeter des liquides.
Vitesse du bol du robot
Utilisez la vitesse haute pour monter
des blancs d'oeufs en neige, pour la
crème fouettée et pour les pâtes à biscuits légères; la vitesse basse pour les
pâtes lourdes et les grandes quantités.
49
822_949_310 ASM550EX.book Seite 50 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
f
Nettoyage et entretien
Débrancher l'appareil avant chaque
nettoyage.
Veillez à ce que de l'eau ne puisse en
aucun cas pénétrer dans l'appareil ! Ne
jamais nettoyer l'appareil à l'eau courante ou dans de l'eau de vaisselle.
0 Nettoyer l'appareil avec un chiffon
humide.
0 Nettoyer les fouets et les crochets à
pétrir avec une brosse ou un chiffon à
l'eau courante ou dans de l'eau de
vaisselle !
0 Le bol du robot en acier inoxydable
peut être lavé dans un lave-vaisselle.
Caractéristiques
techniques
1
Rangement
Rangez les crochets à pétrir et les fouets dans le bol du robot, ils seront ainsi
protégés.
50
Tension du réseau :
230 - 240 V
Puissance consommée :
550 W
Durée maximale de fonctionnement
sans interruption :
10 minutes
;
Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E. :
• 2006/95/CE relative a la "basse
tension"
• 89/336/CEE "Directive CEM" y compris les directives de modifications
92/31/CEE et 93/68/CEE.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 51 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
f
Recettes
Recette de base pour biscuit
4
Blancs d'œufs
4 c s*
Eau froide
200 g
Sucre
1 sachet
Sucre vanillé
4
Jaunes d'œufs
80 g
80 g
1 c c**
Recette de base de la pâte molle
500 g
1 sachet
0
0
0
0
0
Levure en poudre
250 g
Margarine ou
beurre tendre
250 g
Sucre
Farine
1 sachet
Fécule
1 pincée Sel
4
Levure en poudre
150 ml
3
Farine
Accessoires utilisés :
fouets
Mettre les blancs d'œufs et l'eau dans
le bol du robot. Commencer au niveau
2, augmenter la vitesse si nécessaire et
fouetter jusqu'à ce que les œufs montent en neige.
Ajouter le sucre et le sucre vanillé et
continuer à fouetter jusqu'à ce que le
sucre se soit dissout.
Ajouter les jaunes d'œufs et incorporer.
Mélanger la farine, la fécule et la
levure en poudre pour en faire une
masse crémeuse et incorporer brièvement.
Verser la pâte dans un moule démontable et faire cuire.
Sucre vanillé
Oeufs
Lait
Accessoires utilisés :
fouets
0 Verser tous les ingrédients dans l'ordre
indiqué dans le bol du robot.
0 Commencer au niveau 3 - 4, augmenter la vitesse si nécessaire et mélanger
jusqu'à ce que la pâte soit crémeuse et
lisse.
0 Verser la pâte dans un moule approprié
et faire cuire.
3
La pâte peut être légèrement modifiée
à volonté par l'addition d'autres ingrédients.
Exemple pour le gâteau marbré :
0 Mettre 2/3 de la pâte dans le moule.
Ajouter à la pâte restante 1 cuillère à
soupe de cacao et 1 cuillère à soupe de
lait et mélanger une nouvelle fois brièvement.
0 Mettre la pâte chocolatée par dessus
l'autre pâte. Passer une fourchette en
spirale à travers les deux couches de
pâte pour obtenir le dessin marbré.
3
* cuillère à soupe
** cuillère à café
51
822_949_310 ASM550EX.book Seite 52 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
f
Recette de base de la pâte brisée Recette de base de la pâte levée
250 g
1 c c*
125 g
60 g
Farine
0
0
0
0
0
Margarine ou
beurre froid
Levure (fraîche) ou
1 sachet de levure sèche
80 g
Sucre
1 pincée Sel
Sucre
1
Oeuf
1 c s**
Eau froide
Accessoires utilisés :
crochets à pétrir
Verser la farine, la levure en poudre, le
sel, le sucre dans le bol du robot. Couper le beurre froid en morceaux et
l'ajouter.
A la vitesse 3 - 4, mélanger pendant
1 minute environ, ajouter l'oeuf et
l'eau froide et continuer de mélanger
jusqu'à ce que la pâte forme une boule.
Sortir la pâte du bol et la pétrir encore
brièvement avec les mains.
Avant de continuer à travailler la pâte,
la laisser reposer environ 30 minutes
dans le réfrigérateur.
Dérouler la pâte, la poser dans un
moule bien graissé et la recouvrir à
volonté de fruits, par ex. des pommes
ou des prunes.
* cuillère à café
** cuillère à soupe
52
Farine
40 g
1 pincée Sel
3
500 g
Levure en poudre
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
Margarine, fondue
Lait tiède
Accessoires utilisés :
crochets à pétrir
Verser tous les ingrédients dans l'ordre
indiqué dans le bol du robot.
Commencer au niveau 3 - 4, augmenter la vitesse si nécessaire et mélanger
pendant 1 à 1½ minute jusqu'à ce que
la pâte forme une boule.
Sortir la pâte du bol et la pétrir encore
brièvement avec les mains.
Mélanger ensuite avec les mains les
ingrédients qui ne doivent pas être
fractionnés, par ex. des raisins secs.
Avant de continuer à travailler la pâte,
la laisser monter dans un récipient
couvert, dans un endroit chaud, jusqu'à
ce qu'elle grossisse à peu près du double.
Possibilités d'utilisation :
Tresses et petits gâteaux en pâte levée,
tartes aux fruits.
Pour des préparations salées, par ex. la
tarte aux oignons, préparer la pâte
levée sans sucre.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 53 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
l
l Geachte klant
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid op de eerste
pagina's van deze gebruiksaanwijzing.
Bewaar het boekje, zodat u nog eens
iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of
door signaalwoorden (Waarschuwing!,
Voorzichtig!, Let op!) wordt de
aandacht gevestigd op aanwijzingen
die van belang zijn voor Uw veiligheid
of voor het goed functioneren van het
apparaat. Hier goed op letten.
0 Dit teken begeleidt u stap voor stap bij
de bediening van het toestel.
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende
informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel.
2
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing
van het toestel zijn met een klaverblad
gekenmerkt.
Beschrijving van het
apparaat (figuur 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Uitwerpknop
Klapbare mixer
Keuzeschakelaar mixersnelheid met
aan/uit-lampje
Klapknop
Keuzeschakelaar roerkomsnelheid
Edelstalen roerkom
Gardes
Kneedhaken
Deegschraper
Typeplaatje (onderkant van apparaat )
1 Veiligheidsinstructies
De veiligheid van dit apparaat voldoet
aan de officiële regels der techniek en
de wet in het kader van veilige apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te
maken.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een elektriciteitsnet waarvan
spanning en frequentie overeenkomen
met de specificatie op het typeplaatje
aan de onderkant van apparaat!
• Zet het apparaat nooit in werking als
– het aansluitsnoer beschadigd is,
– het huis van het apparaat beschadigd is.
• De netstekker nooit aan de draad of
het aansluitsnoer uit het stopcontact
trekken.
• Als het aansluitsnoer van dit apparaat
beschadigd is, dient deze door de
fabrikant, diens klantenservice of een
erkende vakorganisatie vervangen te
worden. Dit om enig risico op gevaar te
voorkomen.
• Reparaties aan dit apparaat mogen
alleen door vakbekwame deskundigen
worden uitgevoerd. Als gevolg van
ondeskundig uitgevoerde reparaties
kan een aanzienlijk gevaar ontstaan.
Neem in het geval van reparaties con-
53
822_949_310 ASM550EX.book Seite 54 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
l
tact op met de klantenservice of een
door de fabrikant erkende deskundige
vakorganisatie.
• Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap
of met gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij zij het gebruik van het apparaat
eerst hebben geleerd onder toezicht of
met instructie van een persoon die voor
hun veiligheid verantwoordelijk is.
Veiligheid van kinderen
• Laat het apparaat nooit onbeheerd
lopen en wees bijzonder voorzichtig
met kinderen!
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Neem bij het gebruik van het
apparaat de volgende punten in
acht
• Werp de hulpstukken nooit uit terwijl
het apparaat loopt.
• Kom nooit met uw vingers bij de deeghaken of de roergardes terwijl het
apparaat loopt. Er bestaat gevaar van
letsel!
• Zet het apparaat nooit met natte handen in werking.
• Kunststofonderdelen mogen niet op of
vlak bij radiators worden gedroogd.
• Met het apparaat mag geen verf (lak,
polyester, enz.) gemengd worden –
Explosiegevaar!
• Voor alle reinigingswerkzaamheden
moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
• Maak het apparaat nooit onder stromend water of in afwaswater schoon.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade die door onjuist gebruik of
gebruik voor andere doeleinden is ontstaan.
Opstelling, aansluiting, inbedrijfneming
• De hulpstukken mogen alleen in het
apparaat gestoken en eruit gehaald
54
worden wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
• Schakel het apparaat alleen in als de
hulpstukken zich in de kom met te
bewerken levensmiddelen bevinden.
Wacht altijd tot de hulpstukken stilstaan voordat u de mixer omhoog
klapt.
• Houd geen harde voorwerpen (lepel,
mes, garde) tegen de lopende hulpstukken en kom er ook niet met uw handen
aan. Er bestaat gevaar van letsel!
• Na het gebruik moet u het apparaat
uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact trekken.
Afvalverwerking
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet
schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<,
enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke
inzamelplaatsen in de daarvoor
bestemde containers.
2
Oud apparaat verwijderen
W
op het product of
Het symbool
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 55 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
l
Bediening
Met dit apparaat kunt u levensmiddelen roeren, kneden en kloppen. Mixer
en roerkom worden elk door een eigen
motor aangedreven, De snelheid van
mixer en roerkom is onafhankelijk instelbaar. Toch wordt het apparaat met
één schakelaar in- en uitgeschakeld.
3
Met de kneedhaken (figuur 1/H) kunt u
zware deegsoorten bewerken, zoals
gist-, zandtaart-, aardappel- en zwaar
roerdeeg.
Met de gardes (figuur 1/G) kunt u licht
roerdeeg, geslagen eiwit, slagroom,
mayonaise en puree maken en sauzen
en puddingpoeder mengen.
Inbedrijfneming
Mixer omhoog klappen
(figuur 2)
Voor het omhoog klappen moet het
apparaat in ieder geval uitgeschakeld
worden!
0 Op de klapknop (figuur 1/D) drukken
en de mixer omhoog klappen tot hij
vastklikt.
1
3
Als de mixer omhoog geklapt is, kunnen de hulpstukken probleemloos
gewisseld worden en kan de roerkom
verwijderd of aangebracht worden.
Hulpstuk insteken (figuur 3–4)
Elke van de twee kneedhaken resp. gardes heeft een eigen insteekvorm. Ze
moeten in de bijpassende opnameopening gestoken worden. Als maar één
van de twee hulpstukken goed vastklikt, zijn de twee hulpstukken verwisseld.
0 Steek de afgeronde garde in de kleinere
opnameopening (figuur 3/a). Steek de
garde met de kunststofdelen aan de
hoeken in de grotere opnameopening
(figuur 3/b).
0 Steek de kneedhaak met het korte
einde in de kleinere opnameopening
(figuur 4/a). Steek de kneedhaak met
het langere einde in de grotere
opnameopening (figuur 4/ b).
1
Steek de hulpstukken er zo ver in dat
ze merkbaar inklikken!
3
Voordat de hulpstukken ingestoken
kunnen worden, moeten ze eventueel
door een beetje draaien in de juiste
positie gebracht worden.
Mixer omlaag klappen (figuur 6)
0 Op klapknop (figuur 1/D) drukken en
mixer omlaag klappen tot hij vastklikt.
Roerkom aanbrengen/verwijderen (figuur 5)
0 Roerkom op de geleiding in het onderstuk zetten en vergrendelen door hem
iets met de klok mee te draaien.
0 Om de roerkom te verwijderen moet u
hem tegen de klok in ontgrendelen.
3
Houd het onderstuk daarbij eventueel
met één hand vast.
Door de acentrale positie van de mixer
kunnen ingrediënten zonder moeite
ook tijdens het draaien toegevoegd
worden.
Hulpstuk verwijderen (figuur 7)
1
Voor het uitwerpen van de hulpstukken
moet u het apparaat uitschakelen en
de stekker uit het stopcontact trekken!
1
0 Voor het verwijderen de hulpstukken
met één hand vasthouden en op de
uitwerpknop (figuur 1/A) drukken.
55
822_949_310 ASM550EX.book Seite 56 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
l
Werken met de staande mixer
1
1
U kunt het apparaat maximaal
10 minuten lang ononderbroken
gebruiken. Laat het apparaat na langer
ononderbroken gebruik afkoelen (na
10 minuten draaien zonder onderbreking minstens 20 minuten laten afkoelen).
Maximaal verwerkbare hoeveelheden:
verwerk in de roerkom maximaal 2 kg
vaste of 3 l vloeibare levensmiddelen.
Apparaat inschakelen (figuur 8)
0 Stekker in een geaard stopcontact steken. De keuzeschakelaar voor de
mixersnelheid (figuur 1/c) moet op „0“
staan!
– Het aan/uit-lampje gaat aan.
0 Met de keuzeschakelaar voor de
mixersnelheid (figuur 1/C)
– schakelt u het apparaat aan en uit,
– regelt u het toerental van de motor
op 10 snelheden.
Snelheid van de roerkom instellen
(figuur 9)
De snelheid van de roerkom kan op
twee standen ingesteld worden.
0 Met de keuzeschakelaar voor de roerkomsnelheid (figuur 1/E) stelt u de
snelheid van de roerkom in:
= lage snelheid
= hoge snelheid
Apparaat uitschakelen
0 Draai de keuzeschakelaar voor de
mixersnelheid (figuur 1/C) op „0“.
– Mixer en roerkom worden uitgeschakeld.
Het kiezen van de juiste instellingen
De volgenden tips kunnen u helpen. Aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn afhankelijk
van de hoeveelheid en de toestand van de te bewerken levensmiddelen.
Snelheid van mixer
Keuzeschakelaar mixersnelheid (figuur 1/C)
• Kneden, mengen:
Met 1 of 2 beginnen, dan naar behoefte hoger schakelen
• Doorroeren:
3 of 4
• Roeren:
Met 4 of 5 beginnen, dan naar behoefte hoger schakelen
• Schuimig kloppen:
9 of 10
3
Begin altijd met een lage snelheid. Zo voorkomt u dat poederige stoffen opgewarreld
worden en dat vloeistof wegspat.
Snelheid roerkom
Gebruik de snelle stand om eiwit of
slagroom te kloppen en om lichte
taartmengsels te roeren, en de langzame stand voor zware deegsoorten en
grote hoeveelheden.
56
822_949_310 ASM550EX.book Seite 57 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
l
Reiniging
Trek voor het reinigen altijd de stekker
uit het stopcontact.
Denk eraan dat er in geen geval water
binnen in het apparaat mag komen!
Reinig het apparaat nooit onder stromend water of in afwaswater.
0 Reinig het apparaat met een vochtige
doek.
0 Reinig gardes en kneedhaken met een
borstel of doek onder stromend water
of in de vaatwasser.
0 De edelstalen roerkom kan in de vaatwasser afgewassen worden.
Technische gegevens
Netspanning:
Opgenomen vermogen:
Maximale gebruiksduur:
1
;
230 - 240 V
550 W
10 minuten
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
• EMC-richtlijn 89/336/EEC met toevoeging 92/31/EEC en 93/68/EEC
Bewaren
Bewaar kneedhaken en gardes in de
bevestigde roerkom. Zo zijn ze tegen
beschadiging beschermd.
57
822_949_310 ASM550EX.book Seite 58 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
l
Recepten
Basisrecept biscuit-gebak
4
4 eetl.
200 g
vanillesuiker
4
eidooiers
80 g
1 theel.
0
0
0
0
0
58
500 g
1 pakje
koud water
suiker
1 pakje
80 g
3
eiwitten
Basisrecept roerdeeg
meel
bakpoeder
250 g
zachte margarine
of boter
250 g
suiker
meel
1 pakje
vanillesuiker
maïzena
1 snufje
zout
4
eieren
150 ml
melk
bakpoeder
Gebruikte accessoires:
gardes
Eiwit en water in de roerkom doen. Op
stand 2 beginnen, als het nodig is
omhoog schakelen en stijf kloppen.
Suiker en vanillesuiker toevoegen en
verder kloppen tot de suiker opgelost
is.
Eidooiers toevoegen en erdoor roeren.
Meel, maizena en bakpoeder mengen,
bij de massa doen en erdoor roeren.
Deeg in een springvorm vullen en
bakken.
Gebruikte accessoires:
gardes
0 Alle ingrediënten in de aangegeven
volgorde in de roerkom doen.
0 Op stand 3 - 4 beginnen, als het nodig
is omhoog schakelen en roeren tot het
deeg romig en glad is.
0 Deeg in een geschikte bakvorm doen
en bakken.
3
Het deeg kan desgewenst een beetje
veranderd worden door andere ingrediënten toe te voegen.
Voorbeeld voor marmercake:
0 2/3 van het deeg in de vorm doen. Aan
het overblijvende deeg 1 eetl. cacao en
1 eetl. melk toevoegen en nogmaals
kort erdoor roeren.
0 Het donkere deeg op het lichte deeg in
de vorm doen. Een vork spiraalvormig
door de twee deeglagen trekken om
het marmerpatroon te krijgen.
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 59 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
l
Basisrecept zandtaartdeeg
250 g
1 theel
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
meel
Basisrecept gistdeeg
500 g
meel
bakpoeder
40 g
koude margarine
of boter
gist (vers) of
1 pakje droge gist
80 g
suiker
suiker
1 snufje
zout
1
ei
1 eetl.
koud water
Gebruikte accessoires:
kneedhaken
Meel, bakpoeder, zout en suiker in de
roerkom doen. Koude boter in stukken
snijden en toevoegen.
Op stand 3 - 4 ca. 1 minuut mengen, ei
en koud water toevoegen en verder
mengen tot het deeg een bal vormt.
Deeg uit de kom nemen en met uw
handen nog even doorkneden.
Vóór de verdere verwerking het deeg
ca. 30 minuten in de koelkast laten
rusten.
Deeg uitrollen, in een goed ingevette
vorm doen en naar believen fruit, b.v.
appels of pruimen, erop leggen.
1 snufje
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
zout
margarine, gesmolten
lauwe melk
Gebruikte accessoires:
kneedhaken
Alle ingrediënten in de aangegeven
volgorde in de roerkom doen.
Op stand 3 - 4 beginnen, als het nodig
is omhoog schakelen en ca. 1 tot
1½ minuur mengen tot het deeg een
bal vormt.
Deeg uit de kom nemen en met uw
handen nog even doorkneden.
Ingrediënten die niet fijngemaakt
moeten worden, b.v. rozijnen, naderhand met uw handen erdoor kneden.
Vóór de verdere verwerking het deeg in
een afgedekte kom op een warme plaats laten rijzen tot het volume ongeveer tweemaal zo groot is.
Gebruiksmogelijkheden:
Tulband, koffiebroodjes.
Voor hartig gebak, b.v. uientaart, het
gistdeeg zonder suiker maken.
59
822_949_310 ASM550EX.book Seite 60 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
i
i Gentile Cliente
La preghiamo di leggere attentamente
le presenti istruzioni per l’uso, osservando in particolare le avvertenze di sicurezza riportate nelle prime pagine! Si
prega inoltre di conservare le presenti
istruzioni per l’uso per consultarle in seguito e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell’apparecchio.
1 Con il triangolo d'avvertimento e/o con
gli avvertimenti (Avvertimento!, Prudenza!, Attenzione!) sono state evidenziate indicazioni, importanti per la
sua sicurezza o per la funzionalità
dell'apparecchio. Si prega di osservarle
rigorosamente.
0 Questa sigla l'accompagna passo dopo
passo durante l'uso dell'apparecchio.
3
2
Presso questa sigla si ottengono informazioni complementari relative ai
comandi e all'uso pratico dell'apparecchio.
Con il quadrifoglio si distinguono i
consigli e le osservazioni adatte
all'impiego economico ed ecologico
dell'apparecchio.
Descrizione
dell'apparecchio
(figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Tasto d'espulsione
Frullatore girevole
Commutatore di selezione della velocità con indicazione di rete
Tasto di rotazione
Commutatore di selezione velocità
ciotola frullatore
Ciotola del frullatore in acciaio
inossidabile
Frusta
Gancio per impastare
Raschietto per pasta
Targhetta delle caratteristiche (lato
inferiore dell'apparecchio)
1 Avvertenze di sicurezza
La sicurezza di questo apparecchio è
conforme alle regole riconosciute della
tecnica e alla legge sulla sicurezza degli
apparecchi. Nonostante ciò, quale produttore siamo tenuti ad informar Vi
riguardo le avvertenze sulla sicurezza
successivamente riportate.
Sicurezza in generale
• E permesso collegare l'apparecchio solo
ad una rete elettrica la cui tensione e
frequenza corrispondono alle indicazioni riportate sulla targhetta delle
caratteristiche applicata sul lato inferiore dell'apparecchio.
• Mai mettere in esercizio l'apparecchio,
quando
– il cordone di collegamento e danneggiato,
– l'involucro e danneggiato.
• Non sfilate mai la spina dalla presa
tirando il cavo di alimentazione.
• In caso di cavo di alimentazione danneggiato, farlo sostituire dal costruttore o da un centro di assistenza
autorizzato oppure da un tecnico qualificato, per evitare pericoli.
• Le riparazioni su questo apparecchio
devono essere eseguite solo da tecnici
60
822_949_310 ASM550EX.book Seite 61 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
i
specializzati. Le riparazioni non eseguite correttamente possono comportare gravi pericoli. In caso di riparazione rivolgetevi al servizio assistenza o
al rivenditore di fiducia autorizzato.
• Questo apparecchio non deve essere
utilizzato da persone (inclusi i bambini)
con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali o senza esperienza e conoscenza, a meno che che le stesse non
siano state seguite nella fase iniziale
dell'uso dell'apparecchio o non
abbiano avuto istruzioni adeguate
sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Sicurezza per i bambini
• Non far mai funzionare l'apparecchio
se non e sorvegliato e osservare un
particolare obbligo di vigilanza rispetto
ai bambini.
• Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
Informazioni importanti per
l'esercizio dell'apparecchio
• Mai espellere gli utensili quando
l'apparecchio e in funzione.
• Quando l'apparecchio e in funzione
non mettere mai le dita nella zona del
gancio da impasto rispettiv. della frusta. Sussiste il pericolo di ferirsi!
• Non mettere mai l'apparecchio in esercizio con mani bagnate.
• Mai essiccare le parti di plastica sui
radiatori o nelle loro immediate vicinanze.
• Mai usare l'apparecchio per miscelare
colori (vernici, poliestere, ecc.) - pericolo d'esplosione!
• Prima di qualsiasi lavoro di pulizia e di
cura disinserire l'apparecchio e sfilare
la spina dalla rete.
• Mai pulire l'apparecchio sotto l'acqua
corrente o nell'acqua di risciacquo.
• Il produttore non risponde degli eventuali danni causati da un uso non conforme allo scopo o da errori nell'uso.
Allogamento, collegamento,
messa in esercizio
• E permesso inserire e staccare gli
attrezzi da lavoro dall'apparecchio solo
quando quest'ultimo e staccato dalla
rete elettrica.
• Accendere l'apparecchio solo quando gli
attrezzi da lavoro correttamente attaccati si trovano nella ciotola riempita con
il cibo da lavorare. Attendere sempre che
gli attrezzi si fermino, prima di ruotare il
frullatore verso l'alto.
• Mai tenere oggetti duri (cucchiai, coltelli, frullini) negli attrezzi in funzione
e non afferrarli mai con le mani. Sussiste il pericolo di ferirsi!
• Al termine dei lavori l'apparecchio deve
essere spento e la spina staccata dalla
presa di rete.
Smaltimento
2 Materiale di imballaggio
I materiali di imballaggio sono ecologici
e riciclabili. Gli elementi in materiale
plastico sono contrassegnati ad es. >PE<
(polietilene), >PS< (polistirolo espanso),
ecc. Smaltite i materiali di imballaggio a
seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi contenitori sistemati
presso le discariche comunali.
2 Vecchio elettrodomestico
W
Il simbolo
sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto non
deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere
portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze
negative, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate
sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
61
822_949_310 ASM550EX.book Seite 62 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
i
Uso
L'apparecchio permette di mescolare,
impastare e frullare derrate alimentari.
Il frullatore e la ciotola vengono azionati ognuno da un proprio motore, la
velocità del frullatore e della ciotola
sono regolabili indipendentemente
l'una dall'altra. Ciononostante, l'apparecchio si accende e si spegne con un
unico interruttore.
3
Il gancio da impasto (figura 1/H) permette di lavorare paste pesanti, come
pasta lievitata, pasta frolla, pasta di
patate e pesanti paste brisée.
Con la frusta (figura 1/G) si possono
frullare paste frolle leggere, chiara
d'uovo montata a neve, panna montata, maionese, puré e salse e budini in
polvere.
Messa in esercizio
0 Infilare la frusta arrotondata nella sede
più piccola (figura 3/a). Infilare la frusta con gli elementi di plastica negli
angoli nella sede di dimensioni più
grandi (figura 3/b).
0 Infilare il gancio da impasto con l'innesto corto nella sede più piccola (figura
4/a). Infilare il gancio da impasto con
l'innesto più lungo nella sede più
grande (figura 4/b).
1
Infilare gli attrezzi fino a quando
agganciano percettibilmente!
3
Prima di poterli innestare, gli attrezzi
dovranno eventualmente essere correttamente posizionati girandoli leggermente.
Girare verso il basso il frullatore
(figura 6)
0 Premere il tasto di rotazione (figura
1/D) e girare il frullatore verso il basso,
fino a all'aggancio.
Girare verso l'alto il frullatore
(figura 2)
Prima di girare l'apparecchio verso
l'alto accertarsi che l'apparecchio sia
spento!
0 Premere il tasto di rotazione (figura 1/
D) e girare il frullatore verso l'alto, fino
all'aggancio.
1
3
Applicare / prelevare la ciotola
del frullatore (figura 5)
0 Applicare la ciotola sulla guida nella
parte inferiore e bloccarla con una leggera rotazione in senso orario.
0 Per togliere la ciotola sbloccarla con
una rotazione in senso antiorario.
3
Quando il frullatore e girato verso
l'alto, si possono sostituire facilmente
gli attrezzi e si può togliere rispettiv.
inserire la ciotola.
Infilare/prelevare gli attrezzi
(figura 3–4)
1
62
Ognuno dei due ganci da impasto
rispettiv. fruste hanno innesti di forme
differenti. Questi devono essere inseriti nella loro apposita sede. Se aggancia correttamente solo uno degli
attrezzi, significa che i due attrezzi
sono stati scambiati.
Durante questa operazione tenere
eventualmente ferma la parte inferiore
con una mano.
La posizione decentrale del frullatore
permette di aggiungere facilmente gli
ingredienti anche durante l'esercizio.
Prelevare l'attrezzo (figura 7)
Prima di espellere gli attrezzi spegnere
l'apparecchio e sfilare la spina dalla
rete elettrica.
0 Per prelevare gli attrezzi tenerli con
una mano e premere il tasto d'espulsione (figura 1/A).
1
822_949_310 ASM550EX.book Seite 63 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
i
Lavorare con il frullatore da
tavola
1
1
Può utilizzare l'apparecchio senza
interruzione per 10 minuti. Dopo un
esercizio prolungato e ininterrotto, far
raffreddare l'apparecchio (dopo
10 minuti ininterrotti, per almeno
20 minuti).
Volumi massimi lavorabili: lavorare
nella ciotola al massimo 2 kg di derrate
alimentari solide rispettiv. 3 litri di derrate alimentari liquide.
Accendere l'apparecchio
(figura 8)
0 Inserire la spina di rete in una presa
con contatti protetti. Il commutatore
di selezione velocità frullatore (fig. 1C)
deve trovarsi su "0"!
– La spina luminosa di rete e accesa.
0 Il commutatore di selezione velocità
frullatore (figura 1/C)
– permette di accendere e spegnere
l'apparecchio,
– regola con 10 stadi la velocità del
motore.
Regola la velocità della ciotola
(figura 9)
La velocità della ciotola si può regolare
in due stadi.
0 Con il commutatore di selezione della
velocità della ciotola (figura 1/E) regola
la velocità della ciotola:
= bassa velocità
= alta velocità
Spegnere l'apparecchio
0 Girare il commutatore di selezione
velocità frullatore (fig. 1C) su "0".
– Il frullatore e la ciotola si spengono.
Scelta delle regolazioni giuste
Le seguenti osservazioni possono servire da filo conduttore. Possono rendersi necessari
adattamenti in seguito alla quantità e allo stato delle derrate alimentari da lavorare.
velocità frullatore
Commutatore di selezione velocità frullatore (figura 1/C)
• impastare, miscelare:
iniziare con 1 o 2, poi aumentare secondo necessita
• mescolare:
3 oppure 4
• frullare:
iniziare con 4 o 5, poi aumentare secondo necessita
• montare:
9 oppure 10
3
Iniziare tutti i lavori con una velocità bassa. Si evita cosi di sollevare polvere e spruzzare
i liquidi.
velocità ciotola
Usare lo stadio veloce per montare a
neve la chiara d'uovo o la panna e per
frullare paste da torta leggere, lo stadio lento per paste pesanti e grandi
quantitativi.
63
822_949_310 ASM550EX.book Seite 64 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
i
Pulizia e cura
Prima di ogni pulizia sfilare la spina
dalla rete.
Fare attenzione a non far penetrare in
alcun caso dell'acqua all'interno
dell'apparecchio! Mai pulire l'apparecchio sotto l'acqua corrente o addirittura nell'acqua di risciacquo.
0 Pulire l'apparecchio con un panno
umido.
0 Pulire la frusta e il gancio da impastare
con una spazzola o un panno sotto
l'acqua corrente o nella lavastoviglie.
0 La ciotola in acciaio inossidabile si può
lavare nella lavastoviglie.
Dati tecnici
Tensione di rete:
230 - 240 V
Potenza assorbita:
550 W
Durata d'esercizio massima: 10 minuti
1
Conservare
Conservare il gancio da impastare e la
frusta nella ciotola applicata. Sono
costi protetti dal danneggiamento.
64
;
Questa apparecchiatura è conforme
alle seguenti Direttive CE:
• Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
• Direttiva EMC 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e
93/68/EEC
822_949_310 ASM550EX.book Seite 65 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
i
Ricette
Ricetta di base per pan di spagna Ricetta di base pasta frolla
4
4 CM
200 g
zucchero vanigliato
4
tuorli d'uovo
80 g
1 TL
0
0
0
0
0
500 g
1 bustina
acqua fredda
zucchero
1 bustina
80 g
3
chiare d'uovo
farina
lievito in polvere
250 g
margarina morbida
o burro
250 g
zucchero
farina
1 bustina
zucchero vanigliato
amido alimentare
1 presa
sale
4
uova
150 ml
latte
lievito in polvere
Accessori utilizzati:
Frusta
Versare la chiara d'uovo e l'acqua nella
ciotola. Iniziare allo stadio 2, se necessario aumentare la velocità e montare
la chiara a neve.
Aggiungere lo zucchero e lo zucchero
vanigliato e continuare a frullare, fino
a quando lo zucchero sarà sciolto.
Aggiungere il tuorlo d'uovo e amalgamare bene.
Miscelare la farina, l'amido alimentare
e il lievito in polvere, aggiungere alla
massa cremosa e amalgamare brevemente.
Versare la pasta in uno stampo con cerniera e cuocere nel forno.
Accessori utilizzati:
Frusta
0 Versare nella ciotola tutti gli ingredienti nella sequenza indicata.
0 Iniziare al livello 3-4, se necessario
aumentare la velocità e continuare a
miscelare fino a quando la pasta
prende un aspetto cremoso e liscio.
0 Versare la pasta in uno stampo con cerniera adatto e cuocere nel forno.
3
La pasta puó essere modificata a piacere aggiungendo altri ingredienti aromatici.
Esempio per torta marmorea:
0 Riempire la forma con 2/3 della pasta.
Aggiungere alla pasta restante 1 CM di
cacao e 1 CM di latte e amalgamare di
nuovo brevemente.
0 Versare la pasta scura nello stampo
sopra la pasta chiara. Con una forchetta esercitare movimenti a spirale
attraverso i due strati di pasta per ottenere l'aspetto marmoreo.
3
65
822_949_310 ASM550EX.book Seite 66 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
i
Ricetta di base pasta brisée
250 g
1 TL
125 g
60 g
0
0
0
0
0
66
lievito in polvere
500 g
40 g
margarina fredda
o burro
zucchero
1 presa
sale
1
uovo
1 CM
3
farina
Ricetta di base pasta lievitata
acqua fredda
Accessori utilizzati:
Gancio per impastare
Versare nella ciotola la farina, il lievito
in polvere, il sale e lo zucchero. Tagliare
a pezzettini il burro freddo e aggiungere.
Miscelare allo stadio 3-4 per circa
1 minuto, aggiungere l'uovo e l'acqua
fredda e continuare a miscelare, fino a
quando la pasta forma una palla.
Togliere la pasta dalla ciotola e impastare ancora brevemente a mano.
Prima di continuare la lavorazione far
riposare la pasta per ca. 30 minuti nel
frigorifero.
Spianare la pasta, metterla in uno
stampo ben imburrato e guarnirla a
piacere con frutta, per es. mele o
susine.
80 g
1 presa
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
farina
lievito (fresco) oppure
1 bustina di lievito in
polvere
zucchero
sale
margarina, fusa
latte tiepido
Accessori utilizzati:
Gancio per impastare
Versare nella ciotola tutti gli ingredienti nella sequenza indicata.
Iniziare allo stadio 3-4 e se necessario
aumentare la velocità e miscelare per
circa 1 fino a 1 ½ minuti, fino a
quando la pasta prende la forma di una
palla.
Togliere la pasta dalla ciotola e impastare ancora brevemente a mano.
Amalgamare successivamente a mano
gli ingredienti che non si devono spezzettare, per es. uva sultanina.
Prima di continuare la lavorazione far
lievitare la pasta coperta in un luogo
caldo, fino a quando la pasta avrà raddoppiato il volume.
Possibilità d'uso:
Treccia al burro, biscotti lievitati, torte
di mele, paste tubolari.
Per torte piccanti, per es., torte alle
cipolle, preparare la pasta lievitata
senza lo zucchero.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 67 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
e
e Estimado/a cliente:
Lea detenida y completamente las instrucciones de uso. En especial, observe
las normas de seguridad incluidas en
las primeras páginas de estas instrucciones de uso. Conserve las instrucciones de uso para realiza consultas en el
futuro. Asimismo, proporcione estas instrucciones a otros posibles usuarios del
aparato.
El triángulo de alerta y/o las palabras
(¡Advertencia!, ¡Cuidado!, ¡Atención)
sirven para destacar indicaciones
importantes para su seguridad o para
el normal funcionamiento de la
máquina. Sígalas sin falta.
0 Este indicativo le conducirá paso a
paso por el manejo del electrodoméstico.
1
3
Después de este indicativo recibirá
usted información complementaria
sobre el manejo y la aplicación práctica
de la máquina.
2
La hoja de trébol se aplica para destacar consejos e indicaciones útiles para
trabajar con esta máquina de forma
ahorrativa y ecológica.
Descripción del aparato
(Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Botón de expulsión
Brazo batidor basculante
Selector velocidad de batido
con indicador de red
Tecla de basculación del brazo
Selector velocidad del recipiente
Recipiente mezclador de acero
inoxidable
Varillas batidoras
Amasadores
Rascador de masa
Placa de características
(parte inferior del aparato)
1 Normas de seguridad
La seguridad de este aparato corresponde a las reglas reconocidas de la
técnica y a la Ley sobre la seguridad de
aparatos. No obstante, respete las normas de seguridad que proporcionamos
a continuación en calidad de fabricante.
Seguridad básica
• El aparato sólo se podrá conectar a una
red cuya tensión y frecuencia coincidan con las de la placa de características en la parte inferior del aparato.
• No utilice jamás la batidora si
– el cable eléctrico está dañado, o
– la carcasa está dañada.
• Nunca desenchufe el aparato tirando
del cable.
• Si el cable de este aparato estuviese
dañado, deberá ser sustituido por el
fabricante, su Servicio Técnico o una
persona con cualificación semejante
con el fin de evitar riesgos.
• Las reparaciones en este aparato deben
ser ejecutadas únicamente por técnicos
cualificados. En caso de reparaciones
inadecuadas se pueden producir considerables peligros. En caso de reparación, sírvase consultar al Servicio
postventa o a su distribuidor autorizado.
67
822_949_310 ASM550EX.book Seite 68 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
e
• Este aparato no está concebido para su
uso por personas (incluyendo ninos)
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales disminuídas, o con falta de
experiencia y conocimiento, a menos
de que se les haya dado una formación
o supervisión inicial sobre el uso del
aparato, por una persona responsable
de su seguridad.
Protección de los niños
• Nunca deje la máquina funcionando
sin vigilancia y tenga especial cuidado
en presencia de niños.
• Los niños deben estar bajo vigilancia
para asegurar que no juegan con el
aparato.
Al trabajar con la batidora tenga
en cuenta lo siguiente:
• Nunca quite los accesorios mientras el
aparato esté funcionando.
• Nunca introduzca sus dedos en el área
de trabajo del amasador o de las varillas batidoras. ¡Existe riesgo de lesión!
• No ponga la máquina en marcha con
las manos mojadas.
• Las piezas de plástico no deben secarse
encima o muy cerca de radiadores o
calefactores.
• No utilice el aparato para mezclar pinturas (barniz, poliester, etc.) ¡Peligro de
explosión!
• Antes de cualquier trabajo de limpieza
o mantenimiento, apague la batidora y
desenchufe la clavija de la red eléctrica.
• Nunca limpie la máquina bajo el grifo
o sumergiéndola en agua.
• El fabricante no se hace responsable de
eventuales daños originados por una
utilización inapropiada o la manipulación incorrecta de la máquina.
Instalación, conexión, puesta en
servicio
• Los accesorios solo se podrán poner o
quitar si el aparato está desconectado
de la red eléctrica.
68
• Conectar el aparato sólo si los accesorios de trabajo están en el recipiente
junto con los alimentos a procesar. Para
elevar el brazo de la batidora, espere
siempre primero hasta que se hayan
detenido los accesorios de trabajo.
• No introduzca ningún objeto duro
(cuchara, cuchillo, batidor) entre los
accesorios en marcha. No introduzca la
mano en esa zona. ¡Existe riesgo de
lesión!
• Tras finalizar los trabajos hay que desconectar el aparato y desenchufarlo de
la red.
Eliminación de
desechos
2
Material de embalaje
Los materiales de embalaje respetan el
medio ambiente y son reciclables. Los
elementos de materia plástica están
identificados; por ejemplo, >PE<, >PS<
etc. Elimine los materiales de embalaje,
según su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en los
puntos de gestión de desechos locales.
2
Aparato viejo
W
El símbolo
en el producto o en su
empaque indica que este producto no
se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe
entregar al punto de recolección de
equipos eléctricos y electrónicos para
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se manipula de forma
adecuada. Para obtener información
más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su
servicio de desechos del hogar o con la
tienda donde compró el producto.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 69 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
e
Instrucciones de manejo
Con el aparato podrá Usted mezclar,
batir y amasar alimentos. La batidora y
el recipiente mezclador son accionados
en cada caso por un motor propio, su
velocidad se puede regular por tanto
para la batidora y para el recipiente mezclador independientemente una de otra.
Sin embargo, el aparato se conecta y desconecta con un sólo interruptor.
3
Con el amasador (Fig. 1/H) podrá trabajar masas espesas como masa de
levadura, pastaflora, masas con patatas
y otras masas pesadas.
Con la varilla batidora (Fig. 1/G) se
pueden preparar masas ligeras, punto
de nieve, nata batida, mayonesas y
purés, y se pueden mezclar salsas y flanes y pudings en polvo.
Puesta en funcionamiento
0 La varilla batidora redondeada debe ir
en el alojamiento más pequeño (Fig. 3/
a). La varilla batidora con las esquinas
de plástico debe ir colocada en el alojamiento mayor (Fig. 3/b).
0 El amasador con el final más corto
debe ir en el alojamiento más pequeño
(Fig. 4/a). El amasador con el final más
largo debe ir colocado en el alojamiento más grande (Fig. 4/b).
1
Introducir los accesorios hasta notar
claramente que quedan fijos y bloqueados!
3
Antes de introducirlos del todo, quizá
sea necesario girarlos un poco hasta
que estén en la posición correcta.
Bascular la batidora hacia abajo
(Fig. 6)
0 Pulsar la tecla de basculación (Fig. 1/D)
y bajar la batidora hasta que se haya
bloqueado.
Bascular la batidora hacia arriba
(Fig. 2)
Antes de bascular el brazo de la batidora hacia arriba, desconectar siempre
el aparato!
0 Pulsar la tecla de basculación (Fig.1/D)
y hacer bascular la batidora hacia
arriba, hasta que quede bloqueada.
1
3
0 Colocar el recipiente sobre la guía de la
base y bloquearlo con un ligero giro en
sentido horario.
0 Para retirarlo, desbloquear girándolo
en sentido contrahorario.
3
Los accesorios se pueden cambiar fácilmente con la batidora en la posición
superior, y el recipiente de batido
puede igualmente colocarse o retirarse
de su sitio.
Introducción de los accesorios
(Fig. 3–4)
1
Colocar/retirar el recipiente de
mezclado (Fig. 5)
Cada uno de los amasadores o de las
varillas batidoras tienen formas diferentes en el extremo de enganche. Por
tanto deben de introducirse cada uno
en su alojamiento adecuado. Si sólo
uno de los dos accesorios se deja colocar bien, bloqueándose, eso significa
que ambos están en la posición incorrecta, debiéndose intercambiar.
Si es preciso, sujetar mientras tanto la
base con una mano.
Durante la utilización se puede también añadir ingredientes con facilidad,
gracias a la posición descentrada del
recipiente.
Quitar los accesorios (Fig. 7)
Antes de expulsar los accesorios, desconectar el aparato y desenchufarlo de
la red!
0 Para quitar los accesorios, sujetarlos
con una mano y pulsar el botón de
expulsión (Fig. 1/A).
1
69
822_949_310 ASM550EX.book Seite 70 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
e
Utilización de la batidora
de mesa
1
1
Podrá utilizar el aparato hasta 10 minutos sin interrupción. Después de un
prolongado funcionamiento sin interrupción, deje que el aparato se enfríe
(como mínimo 20 minutos, tras
10 minutos de uso seguido).
Cantidades máximas de trabajo:
podrá utilizar el aparato con un
máximo de 2 kg de alimentos sólidos o
3 litros de líquidos en el recipiente.
Conexión del aparato (Fig. 8)
0 Enchufar la clavija en una base de
enchufe de tipo Schuko. El selector de
velocidad de la batidora (Fig. 1/C)
deberá estar en la posición "0"!
– El indicador de red se encenderá.
0 Por medio del selector de velocidad de
la batidora (Fig. 1/C), Usted podrá:
– conectar y desconectar el aparato,
– regular la velocidad del motor en 10
niveles progresivos.
Regulación de la velocidad del
recipiente de mezclado (Fig. 9)
Se puede regular la velocidad del recipiente en dos niveles.
0 Con el selector de velocidad del recipiente (Fig. 1/E), podrá regular la velocidad del recipiente de mezclado:
= velocidad baja
= velocidad alta
Desconexión del aparato
0 Poner el selector de velocidad de la
batidora (Fig. 1/C) en la posición "0".
– Se desconectarán la batidora y el
recipiente.
Selección correcta de los ajustes
Las siguientes indicaciones le servirán de guía. Según las cantidades y el estado de los
alimentos a procesar, podrán ser necesarios algunos ajustes.
Velocidad batidora
Selector velocidad de batido (Fig 1/C)
• Amasar, mezclar:
comenzar con 1 ó 2, e ir aumentando según las necesidades
• Mezclar capas:
3ó4
• Batir:
comenzar con 4 ó 5, e ir aumentando según las necesidades
• Batir a espuma:
9 ó 10
3
Comience todos los trabajos a velocidad baja. Así evitará que se levante polvo o que salpiquen los líquidos.
Velocidad del recipiente mezclador
Utilice la velocidad más alta para batir
clara a punto de nieve, nata y mezclas
ligeras; la velocidad baja para masas
pesadas y grandes cantidades.
70
822_949_310 ASM550EX.book Seite 71 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
e
Limpieza y cuidados
Desenchufar de la red antes de cada
limpieza.
Tenga en cuenta que no debe entrar
agua al interior del aparato en ningún
caso! Nunca limpie el aparato bajo el
grifo ni lo sumerja en agua para fregarlo.
0 Limpiar el aparato con un trapo
húmedo.
0 La varilla batidora y el amasador se
limpian bajo el grifo con un cepillo de
fregar o en el lavavajillas.
0 El recipiente mezclador de acero inoxidable se puede limpiar en el lavavajillas.
Datos técnicos
Tensión de red:
Potencia:
Tiempo máximo de
uso continuado:
1
;
230 - 240 V
550 W
10 minutos
Este aparato cumple los requisitos de
las siguientes directivas europeas:
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE
• Directiva EMC (Compatibilildad
electromagnética) 89/336/CEE con
las modificaciones 92/31/CEE y
93/68/CEE
Cómo guardar el
aparato
Guarde los amasadores y las varillas de
batido en el recipiente debidamente
colocado en su posición. Así estarán
protegidos de eventuales daños.
71
822_949_310 ASM550EX.book Seite 72 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
e
Recetas
Receta básica para bizcocho
4
claras de huevo
Receta básica para bizcocho
esponjoso
4 cucharadas
agua fría
500 g
harina
200 g
azúcar
1 sobre
levadura
1sobre
azúcar de vainilla
250 g
4
yemas de huevo
margarina o mantequilla
blandas
80 g
harina
250 g
azúcar
80 g
maizena
1 sobre
azúcar de vainilla
1 cuch. café
levadura
1 pizca
Sal
4
huevos
3
0
0
0
0
0
72
Accesorios a emplear:
150ml
leche
Varillas de batido
Poner la clara de huevo y el agua en el
3 Accesorios a emplear:
recipiente de mezclado. Comenzar en
Varillas de batido
el nivel 2 y subir si fuera necesario.
0 Poner todos los ingredientes en el reciBatir hasta que esté a punto de nieve.
piente, en el orden en que se citan.
Añadir el azúcar y el azúcar de vainilla,
0 Comenzar en el nivel 3 - 4 y subir si
y seguir batiendo, hasta que el azúcar
fuera necesario, hasta que la masa esté
se haya disuelto.
cremosa y lisa.
Añadir las yemas y mezclarlas bien.
0 Poner la masa en un molde apropiado y
Mezclar la harina, la levadura y la
hornearla.
fécula, echar la mezcla a la masa de
crema y mezclarlas brevemente.
3 Opcionalmente, esta masa puede
variarse a voluntad añadiendo ingrePoner la masa en un molde y hornear.
dientes con otros sabores.
Ejemplo para bizcocho de mármol:
0 Poner 2/3 de la masa en el molde. Añadir al resto de la masa 1 cucharada de
cacao y 1 cucharada de leche y mezclar
otra vez brevemente.
0 Poner esta masa oscura en el molde,
sobre la masa clara. Pasar un tenedor
haciendo espirales a través de las dos
capas de masa, para conseguir el dibujo
del mármol.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 73 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
e
Receta básica para masa
pastaflora
Receta básica para masa de
levadura
250 g
harina
500 g
harina
1 cuch. café
levadura
40 g
125 g
margarina o mantequilla
frías
levadura (fresca) o 1
sobre de levadura seca
80 g
azúcar
60 g
azúcar
1 pizca
Sal
1 pizca
Sal
80 g
Margarina derretida
1
huevo
200 ml
leche templada
1 cucharada
agua fría
3
0
0
0
0
0
Accesorios a emplear:
Amasadores
Poner la harina, la levadura, la sal y el
azúcar en el recipiente. Cortar la mantequilla fría en trozos y añadirlos.
Amasar durante aprox. 1 minuto en el
nivel 3 - 4. Añadir los huevos y el agua
fría y seguir batiendo, hasta que la
masa se haga una bola.
Sacar la masa del recipiente y amasarla
un poco con las manos.
Dejar reposar en el frigorífico durante
aprox. 30 minutos.
Alisar la masa con el rodillo y ponerla
en un molde bien engrasado. Cubrirla
según los gustos con frutas, p.ej. manzanas o ciruelas.
3
0
0
0
0
0
3
Accesorios a emplear:
Amasadores
Poner todos los ingredientes en el recipiente, en el orden en que se citan.
Comenzar en el nivel 3 - 4 y subir si
fuera necesario y amasar durante
aprox. 1 a 1½ minutos, hasta que la
masa se haga una bola.
Sacar la masa del recipiente y amasarla
un poco con las manos.
Los ingredientes que no se quieren
picar, como p.ej. uvas pasas, deben de
añadirse después con las manos.
Antes de continuar con ella, dejar fermentar la masa en un recipiente
cubierto, y en un lugar caliente hasta
que crezca al doble de su tamaño
aproximadamente.
Posibles utilizaciones:
masa de trenza, pastas con masa de
levadura, pastel de frutas, macarrones.
Para tartas de cocina, p.ej. tarta de
cebollas, se prepara la masa sin azúcar.
73
822_949_310 ASM550EX.book Seite 74 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
p
p Prezado cliente,
Leia este manual de instruções com
atenção. Tenha especial atenção às Instruções de segurança nas primeiras
páginas deste manual de instruções!
Guarde este manual de instruções para
posteriores consultas. Dê este manual a
um eventual novo proprietário do aparelho.
O que está marcado com um triângulo
de advertência e/ou palavras de aviso
(Aviso!, Cuidado!, Atenção!) são instruções importantes para a sua segurança ou para o bom funcionamento
do aparelho. Observá-las, portanto,
imprescindivelmente.
0 Este símbolo encaminha-o, passo a
passo, durante a utilização do aparelho.
1
3
A seguir a este símbolo receberá informações complementares para o
comando e sobre a utilização prática
do aparelho.
2
São ressaltadas com a folha de trevo as
instruções referentes a utilização económica do aparelho, além de instruções relativas à preservação do meio
ambiente.
74
Descrição do aparelho
(figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Botão de expulsão
Batedeira basculante
Selector de velocidade da batedeira
com indicador de rede
Tecla de balanceio do braço
Selector de velocidade do recipiente
Recipiente de aço inoxidável
Batedores de claras
Batedores para massa
Raspador para massa
Placa de características (parte inferior
do aparelho)
1 Instruções de segurança
A segurança deste aparelho está de
acordo com as regras da técnica
conhecidas e com as normas de segurança de aparelhos. No entanto, no
papel de fabricante do aparelho, sentimo-nos na obrigação de passar-lhe as
instruções de segurança a seguir.
Segurança básica
• O aparelho só poderá ser ligado a uma
rede eléctrica cuja tensão e frequência
coincidam com as da placa de características situada na parte inferior do
aparelho.
• Nunca use a batedeira se
– fio eléctrico estiver danificado, ou
– chassis estiver danificado.
• Nunca desligue o aparelho puxando
pelo fio de ligação à rede.
• Se o fio deste aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu Serviço Técnico ou uma
pessoa com habilitações similares, a
fim de evitar riscos.
• Qualquer reparação neste aparelho
deve ser efectuada unicamente por
técnicos especializados. Reparações
inadequadas podem causar ferimentos
graves. Em caso de reparação, dirija-se
ao serviço de assistência técnica ou ao
seu revendedor autorizado.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 75 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
p
• Este aparelho nao se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiencia e conhecimento, a nao ser que
tenha havido uma supervisao inicial ou
elas tenham recebido instruçoes
quanto ao uso deste aparelho por parte
de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
Protecção das crianças
• Nunca deixe a máquina a funcionar
sem vigilância e esteja especialmente
atento em presença de crianças.
• As crianças devem ser vigiadas de
forma a assegurar que estas não brincam com o aparelho.
• Ligue o aparelho apenas se os acessórios de trabalho estiverem no recipiente em conjunto com os alimentos a
ser processados. Para elevar o braço da
batedeira, espere sempre até que os
acessórios de trabalho tenham parado.
• Não introduza nenhum objecto duro
(colher, faca, batedores) entre os acessórios em funcionamento. Não meta a
mão nesta zona. Existe risco de lesão!
• Depois de acabar os trabalhos, é preciso desligar o aparelho e extrair o fio
eléctrico da tomada.
Eliminação
2
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem
deste aparelho são compatíveis com o
ambiente e recicláveis. As peças em
plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua
identificação, utilizando para o efeito
os contentores de recolha existentes
para essa finalidade nos locais de eliminação de resíduos da sua área de residência.
2
Aparelho usado
Quando trabalhar com a batedeira, tenha em consideração
o seguinte:
• Nunca desmonte os acessórios
enquanto o aparelho estiver a funcionar.
• Nunca introduza os seus dedos na área
de trabalho dos batedores para massa
ou de claras. Existe risco de lesão!
• Não ponha a máquina em funcionamento com as mãos molhadas.
• As peças de plástico não devem ser
secas em cima ou muito perto de radiadores ou aquecedores.
• Não use o aparelho para misturar tintas
(verniz, poliéster, etc.) Perigo de explosão!
• Antes de qualquer trabalho de limpeza
ou manutenção, desligue a batedeira e
extraia a ficha da tomada eléctrica.
• Nunca limpe a máquina por baixo da
torneira ou submergindo-a em água.
• O fabricante não se responsabiliza por
eventuais danos originados por um uso
impróprio ou pelo manuseamento
incorrecto da máquina.
Instalação, ligação, colocação em
funcionamento
• Os acessórios só se podem montar ou
desmontar se o aparelho estiver desligado da rede eléctrica.
W
O símbolo
no produto ou na
embalagem indica que este produto
não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao
centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar
a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a
saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para
obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
75
822_949_310 ASM550EX.book Seite 76 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
p
Instruções de uso
Com este aparelho, poderá misturar,
bater e amassar alimentos. A batedeira
e o recipiente misturador são accionados em cada caso por um motor próprio. Portanto, é possível regular a
velocidade da batedeira e do recipiente
misturador independentemente uma
da outra. No entanto, o aparelho ligase e desliga-se com um único interruptor.
3
Com os batedores para massa (Fig. 1/H)
poderá trabalhar massas espessas,
como massa de levedura, massa quebrada, massas de batata e outras massas pesadas.
Com os batedores de claras (Fig. 1/G)
pode preparar massas ligeiras, bater
claras em castelo, natas, fazer maioneses e purés, e também misturar molhos
e pudins flãs ou pudins em pó.
Colocação em funcionamento
Balancear a batedeira para cima
(Fig. 2)
Antes de balancear o braço da batedeira para cima, é preciso desligar sempre o aparelho!
0 Prima a tecla de balanceio (Fig. 1/D) e
balanceie a batedeira para cima, até ela
ficar engatada.
0 O batedor de claras arredondado deve
ser inserido no alojamento mais
pequeno (Fig. 3/a). O batedor de claras
com as esquinas de plástico deve ser
colocado no alojamento de maior
tamanho (Fig. 3/b).
0 O batedor para massa com a extremidade mais curta deve ser inserido no
alojamento mais pequeno (Fig. 4/a). O
batedor para massa com a extremidade
mais comprida deve ser colocado no
alojamento de maior tamanho (Fig.
4/b).
1
Introduza os acessórios até notar claramente que estes ficam engatados e
bloqueados!
3
Antes de os introduzir completamente,
talvez seja necessário girá-los ligeiramente até eles estarem na posição correcta.
Balanceie a batedeira para baixo
(Fig. 6)
0 Prima a tecla de balanceio (Fig. 1/D) e
baixe a batedeira até ela ficar engatada
e bloqueada.
Coloque/retire o recipiente misturador (Fig. 5)
1
3
Com a batedeira balanceada para cima,
é possível substituir com facilidade os
acessórios e retirar ou colocar o recipiente no seu lugar.
0 Coloque o recipiente misturador sobre
o guia da base e bloqueie-o com uma
ligeira rotação no sentido dos ponteiros do relógio.
0 Para o retirar, desbloqueie-o girando
em sentido contrário aos ponteiros do
relógio.
3
Introdução dos acessórios
(Fig. 3–4)
1
76
Cada um dos batedores para massa /
claras tem uma forma diferente na
extremidade de engate. Portanto,
devem ser introduzidos no seu alojamento correspondente. Se só um dos
acessórios se deixar colocar bem, isso
significa que ambos estão na posição
incorrecta e que será preciso mudá-los
de posição.
Se necessário, mantenha a base na sua
posição, agarrando-a com a mão.
Durante a utilização também é possível
acrescentar ingredientes com facilidades, graças à posição descentrada do
recipiente.
Retire os acessórios (Fig. 7)
1
Antes de expulsar os acessórios, desligue o aparelho e retire a ficha da
tomada de rede!
822_949_310 ASM550EX.book Seite 77 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
p
0 Para retirar os acessórios, agarre-os
com uma mão e prima o botão de
expulsão (Fig. 1/A).
Utilização da batedeira de mesa
1
1
Pode utilizar o aparelho até 10 minutos
sem interrupções. Depois de um funcionamento prolongado e sem interrupções, deixe que o aparelho arrefeça (no
mínimo durante 20 minutos, depois de
uma utilização seguida de 10 minutos).
Quantidades máximas de trabalho:
poderá utilizar o aparelho no máximo
com 2 kg de alimentos sólidos ou
3 litros de líquidos no recipiente.
Ligação do aparelho (Fig. 8)
0 Ligue a ficha a uma tomada tipo
Schuko. O selector de velocidade da
batedeira (Fig. 1/C) deve estar na posição "0"!
– O indicador de rede acende-se.
0 Com o selector de velocidade da batedeira (Fig. 1/C), poderá:
– ligar e desligar o aparelho,
– regular a velocidade do motor em
10 níveis progressivos.
Regulação da velocidade do
recipiente misturador (Fig. 9)
A velocidade do recipiente misturador
pode ser regulada em dois níveis.
0 Com o selector de velocidade do recipiente (Fig. 1/E) poderá regular a velocidade do recipiente misturado:
= velocidade baixa
= velocidade alta
Desligar o aparelho
0 Coloque o selector de velocidade da
batedeira (Fig. 1/C) na posição "0".
– A batedeira e o recipiente desligamse.
Selecção correcta dos ajustes
As seguintes indicações podem-lhe servir como guia. De acordo com as quantidades e o
estado dos alimentos a processar, poderá ser necessário realizar pequenos ajustes.
Velocidade batedeira
Selector de velocidade da batedeira (Fig 1/C)
• Amassar, misturar:
comece com 1 ou 2, e depois vá aumentando conforme necessário
• Misturar ligeiramente:3 ou 4
• Bater:
comece com 4 ou 5, e depois vá aumentando conforme necessário
• Bater até levantar:
9 ou 10
3
Comece todos os trabalhos à velocidade baixa. Deste modo, evitará que se levante pó ou
que os líquidos salpiquem.
Velocidade do recipiente misturador
Utilize a velocidade mais alta para
bater claras em castelo, nata e massas
ligeiras; a velocidade baixa para massas
pesadas e grande quantidades.
77
822_949_310 ASM550EX.book Seite 78 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
p
Limpeza e cuidados
Desligue da tomada eléctrica antes de
cada limpeza.
Tenha em conta que em caso algum,
deve entrar água no interior do aparelho! Nunca limpe o aparelho por baixo
da torneira, nem o submirja em água
para o lavar.
0 Limpe o aparelho com um pano
húmido.
0 Os batedores de claras e para massa
lavam-se à mão com uma escova ou na
máquina de lavar loiça.
0 O recipiente misturador de aço inoxidável pode ser lavado na máquina de
lavar loiça.
Dados técnicos
Tensão de rede:
230 - 240 V
Potência:
550 W
Tempo máximo de uso contínuo:
10 minutos
1
Como guardar o
aparelho
Guarde os batedores para massa e claras no recipiente devidamente colocado no seu lugar. Assim estarão
protegidos contra possíveis danos.
78
;
Este aparelho está de acordo com as
seguintes Directivas EC:
• Directiva Baixa Voltagem
2006/95/EC
• Directiva EMC 89/336/EEC com aditamentos 92/31/EEC e 93/68/EEC
822_949_310 ASM550EX.book Seite 79 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
p
Receitas
Receita básica de massa para
bolo
500 g
4
1 pacote
fermento
250 g
margarina ou manteiga
mole
açúcar
claras de ovo
4 colheres de sopa água fria
Receita básica de bolo esponjoso
farinha
200 g
açúcar
1 pacote
açúcar baunilhado
250 g
4
gemas de ovo
1 pacote
açúcar baunilhado
80 g
farinha
1 pitada
sal
80 g
maizena
4
ovos
fermento
150 ml
leite
1 colher de chá
3
0
0
0
0
0
Acessórios utilizados:
Batedores para claras
Coloque a clara de ovo e a água no
repiente misturador. Comece no nível 2
e aumente se for necessário. Bata até
que estejam batidas em castelo.
Acrescente o açúcar e o açúcar baunilhado, até o açúcar se ter dissolvido.
Acrescente as gemas e misture-as bem.
Misture a farinha, o fermento e a
fécula, deite a mistura na massa de
creme e misture brevemente.
Coloque a massa numa forma e coza
no forno.
Acessórios utilizados:
Batedores para claras
0 Coloque todos os ingredientes no recipiente, pela ordem que se enumeram.
0 Comece no nível 3 - 4 e aumente se for
necessário. Misture até a massa estar
cremosa e lisa.
0 Deite a massa numa forma apropriada
e coza-a no forno.
3
Esta massa também pode ser variada
ao gosto, adicionando ingredientes
com outros sabores.
Exemplo de bolo mármore:
0 Encha a forma com 2/3 da massa.
Acrescente ao resto da massa 1 colher
de cacau e 1 colher de leite e misture
outra vez brevemente.
0 Deite esta massa escura na forma, por
cima da massa clara. Passe um garfo
fazendo espirais através das duas
camadas de massa, a fim de obter o
efeito de mármore.
3
79
822_949_310 ASM550EX.book Seite 80 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
p
Receita básica de massa
quebrada
Receita básica de massa levedada
500 g
farinha
250 g
farinha
40 g
1 colher de chá
fermento
levedura (fresca) ou 1
pacote de levedura seca
125 g
margarina ou manteiga
fria
80 g
açúcar
1 pitada
sal
60 g
açúcar
80 g
margarina derretida
1 pitada
sal
200 ml
leite morno
1
ovo
1colher de sopa
água fria
3
0
0
0
0
0
Acessórios utilizados:
Batedores de massa
Coloque a farinha, o fermento, o sal e o
açúcar no recipiente. Corte a manteiga
fria em pedaços e acrescente-os.
Amasse durante aprox. 1 minuto no
nível 3 - 4. Acrescente os ovos e a água
fria e continue a bater, até que a massa
forme uma bola.
Tire a massa do recipiente e amasse-a
um pouco com as mãos.
Deixe-a repousar no frigorífico durante
30 minutos, aproximadamente.
Espalhe a massa com o rolo e coloquea numa forma bem untada. Cubra-a ao
seu gosto com frutas, por exemplo,
maçãs ou ameixas.
3
0
0
0
0
0
3
80
Acessórios utilizados:
Batedores de massa
Coloque todos ingredientes no recipiente misturador, pela ordem especificada.
Comece no nível 3 - 4 e se for necessário, aumente a velocidade. Amasse
cerca de 1 a 1½ minutos, até que a
massa forme uma bola.
Tire a massa do recipiente e amasse-a
um pouco com as mãos.
Os ingredientes que não se querem
picar, como p. ex. passas, devem ser
adicionadas mais tarde à mão.
Antes de continuar a trabalhar a
massa, deixe-a fermentar num recipiente tapado, e num lugar quente, até
ela ficar aproximadamente do dobro
do seu tamanho.
Possíveis utilizações:
Trança, bolachas com massa de fermento, tarte de frutas, macarrões.
Para tartes salgadas, por exemplo, quiche de cebolas, prepara-se a massa sem
açúcar.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 81 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
pøeètìtì si laskavì peèlivì tento
návod k použití.
Dbejte pøedevším bezpeènostních
pokynù na prvních stránkách tohoto
návodu k použití! Návod k použití
laskavì uschovejte pro pozdìjší
vyhledání. Pøedejte jej dále
pøípadným novým vlastníkùm
pøístroje.
Prostøednictvím výstražného
trojúhelníku a/nebo návìstí
(Výstraha!, Opatrnì!, Pozor!) jsou
zdùraznìny pokyny, které jsou
dùležité pro Vaši bezpeènost èi pro
funkènost pøístroje. Bezpodmíneènì
si jich laskavì povšimnìte.
0 Tato znaèka Vás povede krok za
krokem pøi obsluze tohoto pøístroje.
1
3
Po této znaèce obdržíte doplòující
informace k obsluze a praktickému
použití pøístroje.
2
Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní
pro hospodárné a ekologicky vhodné
použití pøístroje.
Popis pøístroje
(obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Tlaèítko pro vyjímání nástrojù
Otoèný mixér
Spínaè rozsahu rychlosti se
signalizací pøipojení k síti
Tlaèítko pro pøevrácení
Voliè rychlosti míchací nádoby
Míchací nádoba z nerezové oceli
Šlehací metly
Hnìtací metly
Stìrka
Typový štítek (na spodní stranì
pøístroje)
1 Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost tohoto spotøebièe
odpovídá platným technickým
pøedpisùm a zákonu o bezpeènosti
spotøebièù. Jako výrobce máme však
nicménì zapotøebí Vás seznámit
s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Všeobecné bezpeènostní
pokyny
• Pøístroj smí být pøipojen pouze k síti s
takovým napìtím a kmitoètem, které
odpovídají údajùm na typovém štítku
na spodní stranì pøístroje!
• Nikdy pøístroj neuvádìjte do provozu,
pokud je poškozená
– napájecí šòùra
– nebo pouzdro.
• Pøi vytahování zástrèky ze sít’ové
šòùry netahejte nikdy za napájecí
šòùru.
• Pokud je napájecí šòùra pøístroje
poškozená, musí ji výrobce,
pracovníci servisního støediska nebo
jiná kvalifikovaná osoba vymìnit, aby
se zabránilo možným škodám.
• Opravy tohoto spotøebièe smí provádìt
pouze odbornì vyškolení pracovníci.
Nesprávnì provedené opravy mohou
zpùsobit znaèné škody. Potøebujete-li
opravu, obrat’te se na naši
81
822_949_310 ASM550EX.book Seite 82 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
c
zákaznickou službu nebo na svého
autorizovaného prodejce.
• Toto zaøízení nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí) s omezenými fyzickými,
smyslovými a mentálními
schopnostmi nebo nedostateènými
zkušenostmi a znalostmi bez dozoru
osob odpovìdných za jejich
bezpeènost ani bez pøedchozího
pouèení provedeného odpovìdnými
osobami.
Zabezpeèení pøed dìtmi
• Nenechávejte pøístroj v provozu bez
dozoru a uchovávejte jej mimo dosah
dìtí!
• Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
Pøi používání pøístroje byste
mìli dodržovat následující
pokyny:
• Nevyjímejte z mixéru nikdy nástroje,
dokud je pøístroj v chodu.
• Dokud je pøístroj v provozu,
nevkládejte nikdy prsty do oblasti
hnìtacích a míchacích metel. Hrozí
nebezpeèí úrazu!
• S pøístrojem nikdy nemanipulujte
mokrýma rukama.
• Souèásti z umìlé hmoty nikdy
nesušte na topných tìlesech nebo
v jejich bezprostøední blízkosti.
• S pøístrojem nikdy nemíchejte barvy
(laky, polyester a podobnì) – hrozí
nebezpeèí výbuchu!
• Pøed zahájením jakýchkoli operací
èištìní nebo údržby prací pøístroj
vždy vypnìte a sít’ovou zástrèku
vytáhnìte ze zásuvky.
• Pøístroj nikdy neomývejte pod tekoucí
vodou ani jej vodou neoplachujte.
• Výrobce neruèí za pøípadné škody
zpùsobené nevhodným použitím
pøístroje nebo jeho chybnou
obsluhou.
82
Instalace, pøipojení a uvedení
do provozu
• Pracovní nástroje je dovoleno do
pøístroje zasouvat nebo je z nìj
vyjímat pouze v pøípadì, že je pøístroj
odpojen od sítì.
• Pøístroj zapnìte jedinì v pøípadì, že
pracovní nástroje jsou vloženy do
nádoby se zpracovávanými
pøísadami. Mixer nezdvihejte, dokud
se metly úplnì nezastaví.
• Do oblasti, v níž se pohybují nástroje,
nevkládejte tvrdé pøedmìty (lžíce,
nože, vaøeèky) a nezasahujte do ní
rukama. Hrozí nebezpeèí úrazu!
• Po ukonèení práce pøístroj vypnìte a
sít’ovou zástrèku vytáhnìte ze
zásuvky.
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou
ekologické a recyklovatelné. Umìlé
hmoty jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek
nepatrí do domácího odpadu. Je
nutné odvézt ho do sberného místa
pro recyklaci elektrického a
elektronického zarízení. Zajištením
správné likvidace tohoto výrobku
pomužete zabránit negativním
dusledkum pro životní prostredí a
lidské zdraví, které by jinak byly
zpusobeny nevhodnou likvidací
tohoto výrobku. Podrobnejší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u príslušného místního úradu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchode, kde jste
výrobek zakoupili.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 83 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
c
Obsluha
Tento pøístroj je urèen pro míchání,
hnìtení a šlehání. Mixér a míchací
nádoba jsou pohánìny vlastním
motorem; rychlost mixéru i rychlost
nádoby lze nastavit samostatnì.
Pøesto je pøístroj vybaven pouze
jedním vypínaèem.
3
Hnìtací metly (obr. 1/H) slouží ke
zpracovávání tuhých druhù tìst, jako
je kynuté, køehké a bramborové tìsto
a tuhá míchaná tìsta.
Šlehací metly (obr. 1/G) se hodí
k pøípravì lehkých míchaných tìst,
ke šlehání bílku, šlehaèky, majonéz a
pyré a k rozmíchávání omáèek a
pudinkù v prášku.
Uvedení do provozu
Zdvihnutí mixeru nahoru
(obr. 2)
Pøed zdvihnutím pøístroje je
bezpodmíneènì nutné ho vypnout!
0 Stisknìte tlaèítko pro pøevrácení
(obr. 1/D) a zdvihnìte mixer smìrem
vzhùru do polohy, v níž musí
zaskoèit.
1
3
Ve zdvižené poloze lze snadno metly
vymìnit a míchací nádobu sejmout
resp. nasadit.
Nasazení metly (obr. 3–4)
1
Obì hnìtací a šlehací metly mají
rozdílné nasazovací konce. Musí být
tedy zasunuty do odpovídajících dìr.
Pokud zaskoèí do provozní polohy
pouze jedna metla, došlo
k prohození metel.
0 Zaoblenou šlehací metlu je tøeba
zasunout do menší díry (obr. 3/a).
Šlehací metla s plastovými díly na
rozích patøí do vìtší díry (obr. 3/b).
0 Hnìtací metla s kratším koncem
musí být zasunuta do menší díry
(obr. 4/a). Hnìtací metlu s delším
koncem zasuòte do vìtší díry (obr.
4/b).
1
Nástroje zasuòte do provozní polohy,
v níž musí zaskoèit!
3
Pøi nasazování mùže být zapotøebí
nástroje pootoèit, aby je bylo možné
zasunout ve správné poloze.
Sklopení mixeru dolù (obr. 6)
0 Stisknìte tlaèítko pro pøevrácení
(obr. 1/D) a mixér sklopte dolù do
provozní polohy, v níž zaskoèí.
Nasazení resp. sejmutí
míchací nádoby (obr. 5)
0 Míchací nádobu nasaïte na spodní
díl a zajistìte pootoèením ve smìru
pohybu hodinových ruèièek.
0 Pøi uvolnìní pootoète míchací
nádobu proti smìru pohybu
hodinových ruèièek.
3
Podle potøeby pøidržte spodní díl
rukou.
Excentrická poloha mixéru umožòuje
snadno pøidávat do nádoby další
pøísady i v prùbìhu míchání.
Vyjmutí nástrojù (obr. 7)
Pøed uvolnìním nástrojù vypnìte
pøístroj a vytáhnìte sít’ ovou vidlici ze
zásuvky!
0 Pøi uvolòování uchopte metly rukou a
stisknìte tlaèítko pro vyjímání
nástrojù (obr. 1/A).
1
Práce s mixérem
1
Pøístroj mùže bìžet až 10 minut bez
pøerušení. Po delším
nepøerušovaném chodu nechejte
pøístroj vychladnout (alespoò
20 minut po desetiminutovém
nepøerušovaném provozu).
83
822_949_310 ASM550EX.book Seite 84 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
c
1
Maximální zpracovávaná
množství: V míchací nádobì
zpracovávejte nejvýše 2 kg pevných
nebo 3 l kapalných potravin.
Zapnutí mixéru (obr. 8)
0 Zasuòte vidlici do zásuvky s
ochranným kontaktem. Spínaè
rozsahu rychlosti (obr. 1/C) se musí
nacházet v poloze "0"!
– Signalizace pøipojení k síti svítí.
0 Spínaèem rozsahu rychlosti (obr.
1/C)
– zapnete a vypnete pøístroj,
– nastavíte otáèky motoru v deseti
stupních.
Nastavení rychlosti míchací
nádoby (obr. 9)
Rychlost míchací nádoby lze nastavit
ve dvou stupních.
0 Spínaèem rozsahu rychlosti míchací
nádoby (obr. 1/E) nastavte rychlost
nádoby:
= nízké otáèky
= vysoké otáèky
Vypnutí pøístroje
0 Spínaè rozsahu rychlosti (obr. 1/C)
nastavte do polohy "0".
– Mixér a míchací nádoba jsou
vypnuté.
Volba správného nastavení
Pøi použití mixéru se mùžete øídit následujícími informacemi. V závislosti na množství
a stavu zpracovávaných potravin mùže být zapotøebí provést úpravy receptu.
Rychlost mixéru
Spínaè rozsahu rychlosti (obr. 1/C)
• Hnìtení, mísení:
Zpoèátku nastavte stupeò 1 nebo 2, popø. podle potøeby
zvolte vyšší rychlost
• dìlení:
na stupeò 3 nebo 4
• Míchání:
Zpoèátku nastavte stupeò 4 nebo 5, popø. podle potøeby
zvolte vyšší rychlost
• šlehání:
na stupeò 9 nebo 10
3
Pøi jakémkoli druhu práce zaèínejte nižším stupnìm rychlosti. Tak zabráníte
rozprašování práškovitých substancí a vystøikování tekutin z nádoby.
Rychlost míchací nádoby
Vyšší rychlost nastavte pøi šlehání
vajeèných bílkù, šlehaèky a lehkých
koláèových tìst, nižší rychlosti jsou
urèeny pro tìžká tìsta a velká
množství.
84
822_949_310 ASM550EX.book Seite 85 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
c
Èištìní a údržba
Pøed každým èištìním vytáhnìte ze
zásuvky sít’ovou zástrèku.
Dbejte na to, aby se voda v žádném
pøípadì nedostala dovnitø pøístroje!
Pøístroj nikdy neomývejte pod tekoucí
vodou ani jej vodou neoplachujte.
0 Pøístroj otøete vlhkým hadøíkem.
0 Šlehací a hnìtací metly oèistìte
kartáèem pod tekoucí vodou nebo je
umyjte v myèce na nádobí.
0 Míchací nádobu z ušlechtilé oceli lze
mýt v myèce na nádobí.
Technické údaje
Napìtí v síti:
230 - 240 V
Pøíkon:
550 W
Maximální doba provozu: 10 minut
1
;
Tento spotøebiè odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
• Smìrnice pro nízké napìtí
2006/95/EC
• Smìrnice pro elektromagnetickou
sluèitelnost 89/336/EEC s dodatky
92/31/EEC a 93/68/EEC
Uskladnìní
Hnìtací a šlehací metly uložte do
nasazené míchací nádoby, v níž jsou
chránìny proti poškození.
85
822_949_310 ASM550EX.book Seite 86 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
c
Recepty
Základní recept na piškot
4
vajeèný bílek
4 polévková studená voda
lžíce
200 g
1 balení
4
500 g
250 g
mìkký margarín nebo
máslo
250 g
cukr
vanilinový cukr
vajeèný žloutek
vajeèný bílek
1 balení prášek do peèiva
80 g
mouka
1 balení vanilinový cukr
80 g
ochucovadlo
1 špetka sùl
prášek do peèiva
4
vejce
150 ml
mléko
1 èajová
lžièka
3
0
0
0
0
0
86
cukr
Základní recept na míchané
tìsto
Použité pøíslušenství:
Šlehací metly
Pøidejte do míchací nádoby vajeèný
bílek a vodu. Zpoèátku nastavte
stupeò 2, popø. podle potøeby zvolte
vyšší stupeò. Smìs šlehejte, dokud
neztuhne.
Pøisypte cukr a vanilkový cukr a
smìs šlehejte, dokud se cukr
nerozpustí.
Pøimíchejte vajeèný žloutek.
Smíchejte mouku, škrob a prášek do
peèiva a smìs pøidejte do
pøipraveného krému a krátce
promíchejte.
Tìstem naplníme formu a dáme péci.
Použité pøíslušenství:
Šlehací metly
0 Všechny pøísady pøidávejte do
míchací nádoby v uvedeném poøadí.
0 Zpoèátku nastavte stupeò 3 nebo 4,
popø. podle potøeby zvolte vyšší
stupeò. Pøísady míchejte, dokud
nevznikne tìsto krémové konzistence
bez hrudek.
0 Naplníme tìstem vhodnou formu na
peèení a tìsto upeèeme.
3
Toto tìsto lze libovolnì obmìòovat
pøidáním jiných chut‘ových pøísad.
Pøíklad: Mramorová bábovka
0 Nalijte 2/3 tìsta do formy. Do
zbývajícího tìsta pøidejte 1
polévkovou lžíci kakaa a 1
polévkovou lžíci mléka a ještì jednou
krátce promíchejte.
0 Tmavé tìsto nalijeme do formy na
svìtlé tìsto. Vidlièkou obì vrstvy
tìsta spirálovitì promícháme, aby
vznikl mramorový vzor.
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 87 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
c
Základní recept na kypré tìsto Základní recept na kynuté
tìsto
250 g
mouka
1 èajová
lžièka
125 g
60 g
prášek do peèiva
cukr
1 špetka
sùl
1
vejce
0
0
0
0
0
Použité pøíslušenství:
Hnìtací metly
Do míchací nádoby nasypte mouku,
prášek do peèiva, sùl a cukr.
Nakrájejte na kousky máslo a
nasypte je do nádoby.
Nastavte stupeò 3 až 4 a míchejte
pøísady cca. 1 minutu. Pøidejte
vajíèko a vodu a dále míchejte tìsto,
dokud nevznikne koule.
Poté tìsto vyjmeme z nádoby a
rukama je ještì krátce prohnìteme.
Pøed dalším zpracováváním
necháme tìsto cca 30 minut
odpoèinout v chladnièce.
Tìsto vyválíme, vložíme je do dobøe
vymazané formy a podle chuti
obložíme ovocem, napøíklad jablky
nebo švestkami.
mouka
40 g
droždí (èerstvé) nebo
1 balíèek droždí
sušeného
80 g
cukr
studený margarín
nebo máslo
1 polévková studená voda
lžíce
3
500 g
1 špetka sùl
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
margarín, rozehøátý
vlažné mléko
Použité pøíslušenství:
Hnìtací metly
Všechny pøísady pøidávejte do
míchací nádoby v uvedeném poøadí.
Zpoèátku nastavte stupeò 3 až 4,
popø. podle potøeby zvolte vyšší
stupeò. Pøísady míchejte cca. 1 až
1,5 minuty, dokud nevznikne koule.
Tìsto vyjmeme z nádoby a rukama
ještì krátce prohnìteme.
Pøísady, které mají zùstat
nerozmìlnìné (napøíklad rozinky),
vmícháme do tìsta dodateènì
rukama.
Pøed dalším zpracováním necháme
tìsto v zakryté nádobì na teplém
místì kynout tak dlouho, dokud jeho
objem nebude zhruba dvojnásobný.
Použití:
ovocné koláèe, kynuté knedlíky,
taštièky, drobné peèivo.
Pøi pøípravì pikantních koláèù
(napøíklad cibulového) pøipravujte
kynuté tìsto bez cukru.
87
822_949_310 ASM550EX.book Seite 88 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
h
h Tisztelt Vásárló!
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót. Mindenekelõtt
azt kérjük, hogy az útmutató elsõ
lapjain közölt biztonsági tudnivalókat
tartsa be. A használati útmutatót
gondosan õrizze meg, hogy késobb
is felhasználhassa. Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, kérjük,
adja tovább az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
A figyelmezteto háromszöggel és/
vagy figyelmeztetõ szavakkal
(Figyelmeztetés!, Vigyázat!,
Figyelem!) olyan tudnivalókat
emelünk ki, amelyek az Ön
biztonsága vagy a készülék
mûködõképessége szempontjából
fontosak. Kérjük feltétlenül vigye
figyelembe ezeket.
0 Ez a jel lépésrõl lépésre vezeti Önt a
készülék kezelése során.
1
3
2
88
Ez után a jel után kiegészítõ
tájékoztatást kap a készülék
kezelésérõl és gyakorlati
alkalmazásáról.
A lóhere a készülék gazdaságos és
környezetkímélõ alkalmazásához
adott tippeket és tájékoztatásokat
jelöl.
Készülék leírása
(1. ábra)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Keverõszár-kioldó gomb
Dönthetõ mixer
Mixersebesség-kapcsoló
hálózatkijelzõvel
Dõlésszög-állító gomb
A keverõtál forgássebességét
kiválasztó gomb
Nemesacél keverõtál
Habverõszár
Dagasztószár
Tésztakenõ lapát
Típustábla (a készülék alján)
1 Biztonsági tudnivalók
Ezen készülékek biztonsága megfelel
a technika jelenlegi állásának és a
készülékbiztonsági törvénynek.
Gyártóként mégis úgy érezzük, hogy
ismertetnünk kell Önökkel a
következõ biztonsági útmutatásokat.
Általános biztonsági elõírások
• A készüléket csak olyan elektromos
hálózatra szabad csatlakoztatni,
amelynek feszültsége és frekvenciája
megegyezik a típustáblán feltüntetett
értékekkel.
• A készüléket ne helyezzük üzembe, ha
– a csatlakozókábel sérült,
– a készülékház sérült.
• A csatlakozódugót soha ne a
kábelnél fogva húzzuk ki a fali
aljzatból.
• Ha a készülék csatlakozókábele
megsérült, azt a balesetek elkerülése
érdekében a gyártó, a vevõszolgálat
vagy egy megfelelõen szakképzett
személy cserélje ki.
• A készüléken javításokat csak
szakember végezhet. A
szakszerûtlen javítások jelentõs
károkat okozhatnak. Amennyiben
javításra van szükség, forduljon a
vevõszolgálathoz vagy a hivatalos
márkakereskedõhöz.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 89 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
h
Gyermekek biztonsága
• A készüléket ne mûködtessük
felügyelet nélkül, a gyermekekre
pedig fokozottan vigyázzunk!
• Gyõzõdjön meg, hogy gyermekek
nem tudják a készüléket játék céljára
használni!
A készülék használatakor a
következõkre kell figyelni:
• A habverõ- ill. keverõszárat ne oldjuk
ki mûködés közben!
• Mûködés közben ne nyúljunk kézzel
a keverõszárak közelébe.
Balesetveszély!
• A készüléket sose használjuk nedves
kézzel.
• A mûanyag alkatrészeket ne
szárítsuk a fûtõtesten vagy annak
közvetlen közelében.
• A készülékkel nem szabad festéket
(lakkot, poliésztert, stb.) keverni. –
Robbanásveszély!
• A készüléket tisztítás és ápolás elõtt
mindig ki kell kapcsolni, és a kábelt
ki kell húzni a fali aljzatból.
• A készüléket sose mosogassuk folyó
víz alatt vagy a mosogatóban.
• A gyártó nem felel azokért az
esetleges károkért, amelyeket nem
rendeltetésszerû használat vagy
szakszerûtlen kezelés okozott.
Összeállítás, csatlakoztatás,
üzembe helyezés
• A habverõ- ill. keverõszárakat csak
akkor szabad a készülékbe helyezni
ill. kivenni, ha a kábelt a fali aljzatból
kihúztuk.
• A készüléket csak akkor kapcsoljuk
be, ha a munkaeszközök a
feldolgozandó élelmiszerekkel együtt
a keverõtálban vannak. Mindig várjuk
meg, amíg a keverõszárak teljesen
leállnak, mielõtt a mixert felemelnénk.
• Ne tartsunk kemény tárgyakat
(kanalat, kést, kézi habverõt) a
mûködõ keverõszárak közé, és
kézzel se nyúljunk oda.
Balesetveszélyes!
• A készüléket munka után mindig
kapcsoljuk ki, és a kábelt húzzuk ki a
fali aljzatból.
Ártalmatlanítás
2
Csomagolóanyag
A csomagoláshoz felhasznált anyag
környezetkímélõ és újra
felhasználható. A mûanyag részek
külön meg vannak jelölve, pl. >PE<,
>PS< stb. A csomagolóanyagot a
rajta lévõ jelölésnek megfelelõen az
ártalmatlanító helyeken az arra
kijelölt gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa.
2
Elhasznált készülék
A terméken vagy a csomagoláson
található
szimbólum azt jelzi, hogy
a termék nem kezelhetö háztartási
hulladékként. Ehelyett a terméket el
kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott
megfelelö begyüjtö helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséröl, sergit
megelözni azokat, a környrzetre és az
emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezötlen
következményeket, amelyeket
ellenkezö esetben a termék nem
megfelelö hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási
hulladékok kezelését végzö
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
W
89
822_949_310 ASM550EX.book Seite 90 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
h
A készülék kezelése
A készülékkel élelmiszerek
keverhetõk, dagaszthatók és
felverhetõk. A mixert és a keverõtálat
külön-külön motor mozgatja, a mixer
és a keverõtál sebessége egymástól
függetlenül állítható. A készülék
ennek ellenére egyetlen kapcsolóval
ki- ill. bekapcsolható.
3
A keverõszárral (1. ábra, H) sûrû
tésztákat – például kelt tésztát, omlós
tésztát, burgonyás és más sûrû
kevert tésztát – keverhetünk.
A habverõvel (1. ábra, G) könnyû
kevert tésztákat, tojáshabot,
tejszínhabot, majonézt, pürét
készíthetünk, vagy mártást, pudingot
keverhetünk.
Üzembe helyezés
A mixer felemelése (2. kép)
Mindenképpen kapcsoljuk ki a
készüléket, mielõtt felemelnénk!
0 Nyomjuk be a dõlésszög-állító
gombot (1/D kép), majd kattanásig
emeljük fel a mixert.
1
3
A két habverõ, illetve dagasztószár
nem egyforma, más-más formájú
nyílásba illik. Ügyeljünk arra, hogy a
keverõszárakat a megfelelõ formájú
nyílásba dugjuk. Ha a két keverõszár
közül csak az egyik illeszkedik
biztosan, akkor felcseréltük a két
eszközt.
0 A lekerekített habverõt dugjuk a
kisebb nyílásba (3/a kép). Azt a
habverõt, amelyiknek a sarkán
mûanyag részek vannak, helyezzük a
nagyobb nyílásba (3/b kép).
90
1
A keverõszárakat olyan mélyre
nyomjuk, amíg azok érezhetõen be
nem kattannak!
3
Elképzelhetõ, hogy a beillesztéshez a
keverõszárakat kissé el kell fordítani,
hogy megfelelõ pozícióba kerüljenek.
A mixer lehajtása (6. kép)
0 Nyomjuk meg a dõlésszög-állító
gombot (1/D gomb), majd kattanásig
hajtsuk le a mixert.
A keverõtál felhelyezése,
illetve levétele (5. kép)
0 A keverõtálat az alsó részen található
sínre helyezzük, és könnyed
mozdulattal az óramutató járásával
megegyezõ irányban elforgatva
rögzítjük.
0 A keverõtálat levételhez az óramutató
járásával ellentétes irányba kell
elfordítani.
3
Ha felemeljük a mixert, a
keverõszárakat minden további
nélkül ki lehet cserélni, a keverõtálat
pedig ki lehet venni vagy vissza lehet
tenni.
A keverõszár beillesztése
(3-4. kép)
1
0 A rövidebb végû dagasztószárat
helyezzük a kisebb nyílásba (4/a
kép), a hosszabb végû
dagasztószárat a nagyobb nyílásba
(4/b kép).
Az alsó részt esetleg ajánlatos egyik
kezünkkel rögzíteni.
Mivel a mixer nem a tál közepén
mûködik, így munka közben is
könnyedén hozzáadhatjuk a
hozzávalókat.
A keverõszár kivétele (7. kép)
Mielõtt kivennénk a keverõszárakat,
kapcsoljuk ki és áramtalanítsuk a
készüléket!
0 Egyik kezünkkel rögzítsük a
készüléket, és a kioldógomb
megnyomásával (1/a) vegyük ki a
keverõszárakat.
1
822_949_310 ASM550EX.book Seite 91 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
h
Hogyan dolgozzunk a mixerrel
1
1
A készüléket 10 percig megszakítás
nélkül használhatjuk. Ennél
hosszabb, folyamatos használat után
hagyjuk a készüléket lehûlni
(10 percig tartó folyamatos mûködés
után legalább 20 percig).
Maximálisan feldolgozható
mennyiségek: a keverõtálban
maximum 2 kg szilárd ill. 3 l
folyékony élelmiszer keverhetõ.
A készülék bekapcsolása
(8. kép)
0 A csatlakozót dugjuk egy földelt
konnektorba. A sebességválasztó
gomb (1/C kép) "0" pozícióban
legyen!
– A hálózati kijelzõ világít.
0 A sebességválasztó gombbal
(1/C kép)
– be- ill. kikapcsolhatjuk a készüléket,
– 10 fokozatban szabályozhatjuk a
motor fordulatszámát.
A keverõtál sebességének
beállítása (9. kép)
A keverõtál sebessége két
fokozatban állítható.
0 A keverõtál sebességkapcsolójával
(1/E) a sebesség következõképp
állítható:
= alacsony sebesség
= nagy sebesség
A készülék kikapcsolása
0 A mixer sebességkapcsolóját
(1/C kép) "0" állásba forgatjuk.
– A mixer és a keverõtál kikapcsol.
A helyes beállítás kiválasztása
A következõ tanácsok iránymutatásként szolgálnak. A feldolgozandó élelmiszer
mennyiségének és minõségének függvényében elõfordulhat, hogy el kell térni az
utasításoktól:
Mixer sebessége
Mixersebesség-kapcsoló (1/C kép)
• dagasztás, keverés:
1-es vagy 2-es fokozaton kezdjük, majd igény szerint
kapcsoljunk fel.
• könnyed összekeverés:
3-es vagy 4
• keverés:
4-es vagy 5-as fokozaton kezdjük, majd igény szerint
kapcsoljunk fel.
• habverés:
9-es vagy 10-ös
3
A munkát mindig alacsony sebességfokozaton kezdjük. Ezáltal elkerülhetjük, hogy a
por állagú hozzávalók miatt porfelhõ keletkezzen, vagy hogy a folyadék
kifröccsenjen.
A keverõtál forgási sebessége
Gyors fokozatot használjunk
tojásfehérje, tejszín és könnyû
tészták keveréséhez, a lassú
fokozatot nehéz tésztákhoz és nagy
mennyiségekhez.
91
822_949_310 ASM550EX.book Seite 92 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
h
Tisztítás és ápolás
A tisztítás elõtt mindig húzzuk ki a
kábelt a fali aljzatból.
Ügyeljünk arra, hogy a készülék
belsejébe víz semmi esetre se
kerüljön! A készüléket sose tisztítsuk
folyó víz alatt vagy a mosogatóban.
0 A készüléket nedves kendõvel
tisztítsuk.
0 A habverõ- és keverõszárakat folyó
víz alatt kefével vagy szivaccsal, vagy
mosogatógépben is mosogathatjuk!
0 A nemesacél keverõtálat
mosogatógépben mosogathatjuk.
Mûszaki adatok
Hálózati feszültség: 230 - 240 V
Teljesítmény: 550 W
A használat maximális idõtartama:
10 perc
1
Tárolás
A dagasztó- és a habverõszárakat az
állványra helyezett keverõtálban
tároljuk. Így megóvhatjuk a
sérülésektõl.
92
;
Ez a készülék megfelel az EK alábbi
irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is
822_949_310 ASM550EX.book Seite 93 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
h
Receptek
Piskóta alaprecept
4
4 evõkanál
tojás fehérje
Kevert tészta alaprecept
500 g
1 csg.
hideg víz
liszt
sütõpor
cukor
250 g
puha margarin vagy vaj
1 csg.
vaníliás cukor
250 g
cukor
4
tojás sárgája
1 csg.
80 g
liszt
1 csipet só
80 g
étkezési keményítõ
4
200 g
1 kávéskanál sütõpor
3
0
0
0
0
0
Használandó tartozékok:
Habverõ
A tojásfehérjét és a vizet öntsük a
keverõtálba. Kezdjük a keverést
kettes fokozaton, szükség esetén
kapcsoljunk magasabbra, míg
kemény habot kapunk.
Adjuk hozzá a cukrot és a vaníliás
cukrot, míg a cukor feloldódik.
Adjuk hozzá a tojássárgáját, keverjük
össze.
A lisztet, a keményítõt és a sütõport
keverjük össze, adjuk a masszához,
majd keverjük össze.
Töltsük a tésztát egy nyitható
sütõformába, és süssük meg.
150 ml
vaníliás cukor
tojás
tej
Használandó tartozékok:
Habverõ
0 Minden alapanyagot tegyünk a
megadott sorrendben a
keverõedénybe.
0 Kezdjük a keverést 3-4-es
fokozatban, ha szükséges
kapcsoljunk feljebb, míg a tészta
krémes és homogén nem lesz.
0 Töltsük a tésztát egy megfelelõ
sütõformába és süssük meg.
3
A tésztát tetszés szerint
megváltoztathatjuk, ha más ízû
hozzávalókat adunk hozzá.
Példa márványkalács készítésére:
0 A tészta 2/3-át öntsük a formába. A
maradék tésztához adjunk 1
evõkanál kakaót és egy evõkanál
tejet, majd újra keverjük össze.
0 A sötét tésztát töltsük a világos tészta
tetejére. Villával húzzunk egy
spirálvonalat a tészta mindkét
rétegén keresztül, ezáltal létrejön a
márványminta.
3
93
822_949_310 ASM550EX.book Seite 94 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
h
Omlós tészta alaprecept
250 g
1
liszt
sütõpor
kávéskan
ál
125 g
60 g
0
0
0
0
0
94
500 g
cukor
1 csipet
só
1
tojás
Használandó tartozékok:
Dagasztószár
A lisztet, a sütõport, a sót és a cukrot
tegyük a keverõtálba. A hideg vajat
vágjuk darabokra és adjuk hozzá.
3-4-es fokozaton keverjük kb. 1
percig, adjuk hozzá a tojást és a
hideg vizet, majd keverjük tovább,
amíg a tészta golyóvá nem áll össze.
Vegyük ki a tésztát a tálból, és rövid
ideig gyúrjuk tovább kézzel.
A további feldolgozás elõtt hagyjuk a
tésztát kb. 30 percig a
hûtõszekrényben pihenni.
Nyújtsuk ki a tésztát, rakjuk alaposan
kivajazott formába, és rakjuk meg
ízlés szerint gyümölccsel, pl. almával,
vagy szilvával.
liszt
40 g
friss élesztõ vagy 1 csg.
szárított élesztõ
80 g
cukor
hideg margarin vagy vaj
1 evõkanál hideg víz
3
Kelt tészta alaprecept
1 csipet só
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
olvasztott margarin
langyos tej
Használandó tartozékok:
Dagasztószár
Adjunk minden hozzávalót a
megadott sorrendben a keverõtálba.
Kezdjük a keverést 3-4-es fokozaton,
szükség esetén kapcsoljunk feljebb
és kb. 1-1,5 percig keverjük, míg a
tészta golyóvá nem áll össze.
Vegyük ki a tésztát a tálból, és rövid
ideig gyúrjuk tovább kézzel.
Azokat a hozzávalókat, amelyeket
nem kell felaprítani, pl. mazsola,
utólag, kézzel gyúrjuk bele a
tésztába.
A további feldolgozás elõtt kelesszük
a tésztát meleg helyen, letakart
tálban, amíg a duplájára nem nõ.
Felhasználási lehetõségek:
Fonott kalács, kelt aprósütemény,
gyümölcstorta, egyéb kelt tészták.
Sós–pikáns tészták, pl. hagymatorta
készítése esetén a kelt tésztát cukor
nélkül kell készíteni.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 95 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
v
v Vážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si tieto
pokyny na obsluhu pre budúcu
potrebu. Tento návod na obsluhu
odovzdajte prípadne ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
1 Výstražný trojuholník a/alebo
kľúčové slová (Nebezpečenstvo!,
Upozornenie!, Dôležité!) vás
upozorňujú na informácie, ktoré sú
dôležité pre vašu bezpečnost’
alebo správne fungovanie prístroja.
Je nevyhnutné, aby sa tieto
informácie dodržiavali.
0 Tento symbol vás krok za krokom
prevedie cez postup obsluhy vášho
prístroja.
3
Vedľa tohto symbolu sa budú
nachádzat’ dodatočné informácie a
praktické rady o používaní
prístroja.
2
Ďatelina označuje rady a
informácie o hospodárnom a
ekologickom používaní prístroja.
Popis prístroja
(Obrázok 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Uvoľňovacie tlačidlo
Otáčací mixér
Prepínač rýchlosti mixéru s
kontrolkou napájania
Tlačidlo zdvíhania/spúšt’ania
Prepínač rýchlosti zmiešavacej
misy
Zmiešavacia misa z
nehrdzavejúcej ocele
Metličky
Háky na cesto
Škrabka na cesto
Typový štítok (na spodnej strane
zariadenia)
1 Bezpečnostné pokyny
Tento prístroj je v súlade so
schválenými technologickými
štandardmi pre bezpečnost’ a
nemecký zákon o bezpečnosti
zariadení. Jednako však ako
výrobca vás musíme zoznámit’ s
nasledujúcimi bezpečnostnými
pokynmi:
Všeobecná bezpečnost’
• Prístroj sa smie pripojit’ len na
elektrickú siet’, ktorej napätie a
frekvencia je v súlade s údajmi
uvedenými na typovom štítku, ktorý
sa nachádza na spodnej strane
zariadenia!
• Nikdy sa prístroj nedotýkajte, ak
– je elektrický kábel poškodený,
– je kryt poškodený.
• Nikdy t’ahom za napájací kábel
neodpájajte zástrčku zo zástrčky
• Aby nedošlo k ohrozeniu, ak je
poškodený napájací kábel, musíte
ho vymenit’ u výrobcu, v jeho
zákazníckom oddelení alebo inou
kvalifikovanou osobou.
• Opravy tohto prístroja smú
vykonávat’ len kvalifikovaní
servisní technici. Ak sa prístroj
nesprávne opraví, môže dôjst’ k
vážnym ohrozeniam. Ak je oprava
95
822_949_310 ASM550EX.book Seite 96 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
v
nevyhnutná, vyhľadajte zákaznícke
oddelenie alebo autorizovaného
predajcu.
• Tento prístroj nesmú používat’
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami,
nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokiaľ neboli
upovedomení o používaní prístroja
alebo nepracujú pod dozorom
osoby zodpovednej za ich
bezpečnost’.
Bezpečnost’ detí
• Nikdy nenechávajte prístroj bez
dohľadu a nestrážený v prítomnosti
malých detí!
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
• Nikdy nezapínajte prístroj, pokiaľ
pracovné príslušenstvo nie je v
zmiešavacej mise s potravinami,
ktoré sa majú spracovat’. Skôr ako
otočíte hlavu mixéra hore, vždy
počkajte až do úplného zastavenia
príslušenstva.
• Do pohybujúceho sa príslušenstva
nedávajte tvrdé predmety (napr.
lyžica, nôž alebo metlička) a
nedotýkajte sa ho rukami. Môže to
spôsobit’ poranenie!
• Po dokončení práce prístroj vypnite
a odpojte z elektrickej zásuvky.
Likvidácia
2
Obalový materiál
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej
nádoby na mieste zberu
druhotných surovín.
2
Staré zariadenie
Používanie prístroja
• Nikdy neuvoľňujte príslušenstvo za
chodu robota/mixéru.
• Prsty nedávajte do pohybujúcich
sa metličiek alebo hákov na cesto.
Môže to spôsobit’ poranenie!
• Mixér nikdy nepoužívajte, ak máte
mokré ruky.
• Plastové časti sa nesmú dostat’ do
bezprostrednej blízkosti
vykurovacích telies.
• Nepoužívajte toto zariadenie na
miešanie farieb (lakov, polyesterov
atď.). Môže dôjst’ k výbuchu!
• Prístroj sa musí vypnút’ a odpojit’
od siete pred každým jeho čistením
a údržbou.
• Prístroj nikdy nečistite pod tečúcou
vodou alebo ho neponárajte do
vody na čistenie.
• Výrobca nezodpovedá za
akékoľvek škody, ktoré vyplývajú z
použitia prístroja na akékoľvek iné
účely, ako sú určené.
Inštalácia, zapojenie a prvé
spustenie
• Príslušenstvo sa smie namontovat’
alebo odmontovat’, len ak je
prístroj vypnutý.
96
W
Symbol
na výrobku alebo na
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
zabezpečíte správnu likvidáciu
tohto výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej
likvidácie tohto výrobku.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku môžete
získat’ od vášho miestneho úradu,
spracovateľa vášho domového
odpadu alebo v obchode, kde ste
tento výrobok zakúpili.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 97 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
v
Prevádzka
Prístroj môžete používat’ na
mixovanie, hnetenie a šľahanie
potravín. Mixér a zmiešavacia misa
majú samostatný pohon a rýchlost’
mixéra a zmiešavacej misy je
samostatne nastaviteľná.
Zariadenie sa však zapína a vypína
jediným vypínačom.
3
Háky na cesto (obr. 1/H) sa
používajú na t’ažké cestá, ako sú
kysnuté cestá, jemné pečivo,
zemiakové cestíčko a koláčové
zmesi.
Metlička (obr. 1/G) je vhodná na
ľahké koláčové zmesi, bielka,
smotanu, majonézu, pyré a na
miešanie omáčok a dezertných
práškov.
Príprava na použitie
0 Oválne tvarovanú metličku vložte
do menšej objímky (obr.3/a).
Metličku s plastovými výstupkami
pri základni zasuňte do väčšej
objímky (obr.3/b).
0 Hák na cesto s kratším hákom
zasuňte do menšej objímky (obr.
4/a). Hák na cesto s dlhším hákom
zasuňte do väčšej objímky (obr.
1
Príslušenstvo zasuňte do objímok
tak, aby zapadlo na svoje miesto!
3
Môže byt’ niekedy potrebné
pootočit’ príslušenstvom, aby
správne zapadlo na svoje miesto
pred jeho zatlačením.
Spustenie mixéru
(Obrázok 6)
0 Stlačte tlačidlo zdvíhania/
spúšt’ania (obr.
1/D) a kývajte mixérom dolu,
pokým nezapadne na svoje miesto.
Zdvihnutie mixéru
(Obrázok 2)
Pred zdvíhaním/spúšt’aním musí
byt’ prístroj vypnutý!
0 Stlačte tlačidlo zdvíhania/
spúšt’ania (obr. 1/D) a kývajte
mixérom hore, pokým nezapadne
na svoje miesto.
1
3
Pri zdvihnutej polohe sa
príslušenstvo dá jednoducho
vymenit’ a zmiešavacia misa
umiestnit’ alebo odstránit’ zo
stojana robota.
Umiestnenie/odstránenie
zmiešavacej misy (obr. 5)
0 Zmiešavaciu misu položte na
vedenie základne a zaistite ho
jemným pootočenímv smere
hodinových ručičiek.
0 Ak chcete zmiešavaciu misu
vybrat’, otočte ju proti smeru
hodinových ručičiek a odistite.
3
Vloženie príslušenstva
(Obrázok 3–4)
1
Každý z hákov na cesto, resp.
metličky majú rôzne tvary zástrčiek
a preto každý musí byt’ zasunutý
do správneho otvoru. Ak len jedna
čast’ zapadne na svoje miesto, tak
súčasti príslušenstva nie sú v
svojich správnych otvoroch.
Môže byt’ potrebné pridržat’
základňu, aby sa neotáčala.
Výstredná poloha mixéra umožňuje
ľahko pridávat’ prísady za
prevádzky robota.
Vybratie príslušenstva
(Obrázok 7)
Pred uvoľnením príslušenstva
vypnite mixér a vytiahnite zástrčku
z elektrickej zásuvky!
0 Ak chcete príslušenstvo vybrat’,
pevne ho uchopte jednou rukou a
zároveň stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (obr. 1/A).
1
97
822_949_310 ASM550EX.book Seite 98 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
v
Práca s mixérom/robotom
1
1
Zariadenie je možné používat’ bez
prerušenia po dobu 10 minút. Pred
každým ďalším nepretržitým
použitím je potrebné, aby prístroj
vychladol (aspoň 20 minút po
každých 10 minútach bez
zastavenia).
Maximálne množstvá na
spracovanie: Spracovaný objem v
zmiešavacej mise nesmie
prekročit’ 2 kg pevnej alebo 3 l
kvapalnej látky.
Zapnutie mixéra (Obrázok 8)
0 S nastaveným prepínačom
rýchlosti mixéra (obr. 1/C) v polohe
„0“, zapojte zástrčku do elektrickej
zásuvky.
– Rozsvieti sa kontrolka napájania.
0 Prepínač rýchlosti mixéra (obr. 1/C)
sa používa na:
– zapnutie a vypnutie mixéru,
– ovládanie rýchlosti mixéru
(10 nastavení rýchlosti).
Voľba rýchlosti zmiešavacej
misky (obr. 9)
Zmiešavacia miska má dve
rýchlosti:
0 Prepínač rýchlosti zmiešavacej
misky (obr. 1/E) sa používa na
nastavenie jej rýchlosti:
= pomalá rýchlost’
= vysoká rýchlost’
Vypnutie mixéra
0 Otočteprepínač rýchlosti mixéra
(obr. 1/C) na "0".
– Mixér a zmiešavacia misa sa
vypnú.
Výber správneho nastavenia
Nasledujúce poznámky sa môžu použit’ ako návod. Môžu byt’ potrebné
prípadné úpravy podľa množstva a stavu spracovaných potravín.
Rýchlost’ mixéra
Prepínač rýchlosti mixéra (obr. 1/C)
• Hnetenie, mixovanie:
začnite s 1 alebo 2, potom zvýšte rýchlost’ podľa
potreby
• Zamiešavanie:
3 alebo 4
• Meišanie:
začnite s 4 alebo 5, potom zvýšte rýchlost’ podľa
potreby
• Šľahanie, spenenie:
9 alebo 10
3
Všetky druhy spracovania začínajte na pomalej rýchlosti. Zabránite tak
rozprášeniu práškov alebo kvapalín.
Rýchlost’ zmiešavacej misy
Vysokú rýchlost’ používajte na
vyšľahanie vajíčkového bielka,
smotany alebo ľahkých koláčových
zmesí.
Pomalá rýchlost’ je vhodná na
t’ažké cestá alebo veľké objemy.
98
822_949_310 ASM550EX.book Seite 99 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
v
Čistenie a údržba
Pred čistením vytiahnite zástrčku
zo siet’ovej zásuvky.
Pozor, aby sa do vnútra zariadenia
nedostala žiadna voda! Nikdy
zariadenie nečistite pod tečúcou
vodou alebo ho neponárajte do
vody.
0 Prístroj poutierajte vlhkou handrou.
0 Metličky a háky na cesto vyčistite
kefou alebo handrou pod tečúcou
vodou alebo v umývačke riadu.
0 Zmiešavaciu misu z
nehrdzavejúcej ocele je možné
umývat’ v umývačke riadu.
Skladovanie
Metličky a háky na cesto skladujte
v zmiešavacej mise položenej na
základňu. Budú takto chránené
pred poškodením.
1
Technické údaje
Siet’ové napätie:
230 - 240 V
Príkon:
550 W
Maximálny nepretržitý
prevádzkový čas:
10 minút
;
Tento prístroj je v súlade s
nesledujúcimi smernicami ES:
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC
• EMC Smernica 89/336/EEC v
znení doplnkov 92/31/EEC a
93/68/EEC
99
822_949_310 ASM550EX.book Seite 100 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
v
Recepty
Základný recept pre kysnuté
cesto
4
bielko z vajíčka
4 polievkové
lyžice
studená voda
200 g
cukor
1 balíček
vanilkový cukor
4
žĺtok z vajíčka
Základný recept na koláčovú
zmes
500 g
1 balíček
múka
prášok do pečiva
250 g
mäkký margarín
alebo maslo
250 g
cukor
1 balíček
vanilkový cukor
80 g
múka
1 štipka
soľ
80 g
kukuričná múka
4
vajcia
1 polievková
lyžica
3
0
0
0
0
0
100
prášok do pečiva
Potrebné príslušenstvo:
metličky
Do zmiešavacej misky dajte
vajíčkové bielko a vodu. Začnite na
nastavení 2 a postupne zvýšte
rýchlost’, pokiaľ nestuhne.
Pridajte cukor a vanilkový cukor a
šľahajte ďalšiu 1 minútu alebo až
do rozpustenia cukru.
Pridajte žĺtok a zamiešajte.
Zmiešajte múku, kukuričnú múku a
prášok do pečiva, pridajte krémovú
masu a krátko premiešajte.
Nalejte cesto do formy na pečenie
a nechajte piect’.
150 ml
mlieko
Potrebné príslušenstvo:
metličky
0 Všetky prísady dajte do
zmiešavacej misy v uvedenom
poradí.
0 Začnite na nastavení 3-4, v prípade
potreby zvýšte rýchlost’ a miešajte,
pokým cesto nebude hladké a
krémovité.
0 Cesto vylejte na plech na pečenie
a nechajte upiect’.
3
Cesto je možné ľahko zmenit’
pridaním iných príchutí.
Príklad pre mramorovanú
bábovku:
0 Na plech dajte 2/3 cesta. Pridajte 1
polievkovú lyžicu kakaového
prášku a 1 polievkovú lyžicu mlieka
do zvyšného cesta a znovu
premiešajte.
0 Na svetlé cesto vylejte tmavé
cestona plechu. Vidličkou urobte
špirálovitý pohyb cez obe vrstvy
cesta, aby ste získali mramorový
vzor.
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 101 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
v
Základná recept pre jemné
pečivo
250 g
1 polievková
lyžica
125 g
60 g
múka
studený margarín
alebo maslo
droždie (čerstvé) alebo
1 balíček sušeného
droždia
80 g
cukor
cukor
1
vajce
1 polievkové
lyžice
studená voda
0
0
0
0
múka
40 g
soľ
0
500 g
prášok do pečiva
1 štipka
3
Základný recept na kysnuté
cesto
Potrebné príslušenstvo:
háky na cesto
Do zmiešavacej misy dajte múku,
prášok do pečiva, soľ a cukor.
Studené maslo rozrežte na kocky a
pridajte.
Miešajte približne 1 minútu na
nastavení 3-4, pridajte vajce a
studenú vodu a pokračujte v
miešaní, až pokiaľ cesto nevytvorí
guľu okolo noža.
Cesto vyberte z misy a pokračujte
ešte krátko v hnetení rukami.
Nechajte cesto odpočinút’ v
chladničke približne 30 minút pred
ďalším spracovaním.
Cesto rozvaľkajte, položte na
dobre vymastený plech a pridajte
ovocie, napr. jablká alebo slivky,
podľa chute.
1 štipka
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
soľ
margarín, roztopený
vlažné mlieko
Potrebné príslušenstvo:
háky na cesto
Všetky prísady dajte do
zmiešavacej misy v uvedenom
poradí.
Začnite na nastavení 3-4, podľa
potreby zvýšte rýchlost’ a miešajte
1 až 1 1/2 minútu, pokým cesto
nevytvorí guľu.
Vyberte cesto z misy a ešte ho
chvíľu mieste rukami.
Potom rukami rozmieste prísady,
ktoré sa nerozpustili, napr.
hrozienka.
Pred ďalším spracovaním nechajte
cesto vykysnút’ na dvojnásobok
jeho objemu v uzatvorenej mise na
teplom mieste.
Možné použitie:
pletenka, kysnuté veľkonočné
sušienky, ovocné koláče, duté
rezance.
Pre korenisté koláče, napr.
cibuľový koláč pripravte cesto bez
cukru.
101
822_949_310 ASM550EX.book Seite 102 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
x
x Spoštovani kupec!
Prosimo, pozorno preberite ta
navodila za uporabo. Bodite
posebej pozorni na varnostne
napotke na prvih straneh navodil.
Navodila za uporabo shranite za
poznejšo rabo in jih izročite
morebitnemu prihodnjemu lastniku
naprave.
Opozorilni trikotnik in/ali signalne
besede (Opozorilo!, Previdno!,
Pozor!) označujejo napotke, ki so
pomembni za vašo varnost ali
delovanje naprave, zato jih nujno
upoštevajte.
0 Ta znak vas vodi po posameznih
korakih uporabe naprave.
1
3
Temu znaku sledijo dodatne
informacije o delovanju in praktični
uporabi naprave.
2
Deteljica označuje različne nasvete
in napotke za gospodarno in okolju
prijazno uporabo naprave.
Opis aparata (slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Gumb za sprostitev priključkov
Zasučna mešalna glava
Stikalo za izbiro hitrosti mešalnika
s kontrolno lučko delovanja
Gumb za dviganje/spuščanje
Stikalo za izbiro hitrosti mešalne
sklede
Mešalna skleda iz nerjavnega jekla
Stepalni metlici
Kavlja za gnetenje
Lopatica
Tipska tablica (na spodnji strani
aparata)
1 Varnostni napotki
Aparat ustreza priznanim
tehnološkim standardom glede
varnosti in nemškemu zakonu o
varnosti električnih aparatov.
Navzlic temu menimo, da je naša
dolžnost, da vas kot proizvajalec
seznanimo z naslednjimi
varnostnimi napotki.
Splošna varnost
• Aparat je lahko priključen samo na
takšno električno omrežje,
katerega napetost in frekvenca
ustrezata podatkom, ki so
navedeni na napisni tablici na
spodnji strani aparata!
• NIkdar ne uporabite aparata, če je
– omrežni kabel poškodovan,
– njegovo ohišje poškodovano.
• Nikdar ne vlecite za kabel, da bi
tako vzeli vtič iz vtičnice.
• Za preprečitev nevarnosti, mora
priključno vrvico aparata, če je
poškodovana, zamenjati
proizvajalec, njegov serviser ali
druga strokovno usposobljena
oseba.
102
822_949_310 ASM550EX.book Seite 103 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
x
Postavitev, priključitev in
prva uporaba
• Aparat lahko popravlja samo
usposobljen serviser. Nepravilno
popravilo ima lahko za posledico
hudo nevarnost. Če je potrebno
popravilo, se obrnite na službo za
pomoč kupcem ali pooblaščenega
trgovca.
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z
otroki), katerih telesne, zaznavne
ali duševne zmožnosti so omejene,
ali ki nimajo izkušenj in znanja, če
niso bile na začetku podučene o
uporabi s strani osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.
• Priključke vstavljajte in odstranjujte
le tedaj, kadar je aparat izklopljen.
• Nikdar ne vklopite aparata, dokler
delovni priključki niso v mešalni
skledi s sestavinami, ki jih želite
obdelati. Vselej počakajte, da se
priključka ustavita, preden
zasučete mešalnik navzgor.
• Ne segajte s trdnimi predmeti (npr.
žlico, nožem ali metlico) v vrteče se
priključke in ne dotikajte se jih z
roko.
Sicer se lahko poškodujete!
• Ko končate delati z aparatom, ga
izklopite in potegnite vtič iz
omrežne vtičnice.
Varnost otrok
• Nikdar ne puščajte aparata brez
nadzora, kadar je prižgan, še zlasti
pozorno pa ga nadzorujte tedaj,
kadar so v bližini mlajši otroci!
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
Pri uporabi svojega aparata
• Nikdar ne odpenjajte priključkov,
medtem ko robot/mešalnik deluje.
• Pazite, da z roko ne sežete v
vrteče se metlice in kavlja za
gnetenje testa. Sicer se lahko
poškodujete!
• Nikdar ne uporabljajte mešalnika z
mokrimi rokami.
• Plastičnih delov ne postavljajte na
radiatorje ali v njihovo bližino.
• Aparata ne uporabljajte za
mešanje barv (lakov, poliestrov,
itd.) To bi lahko povzročilo
eksplozijo!
• Pred vsakim čiščenjem in
vzdrževanjem je treba izklopiti
aparat in potegniti vtič iz omrežne
vtičnice.
• Nikdar ne umivajte aparata pod
tekočo vodo in ga ne potapljajte v
vodo za splakovanje!
• Proizvajalec ne sprejema
nikakršne odgovornosti za škodo,
ki bi nastala ob nepravilni ali
nenamenski uporabi aparata.
Odstranjevanje
2
Embalaža
Embalažni material je okolju
prijazen in je primeren za
recikliranje. Plastični sestavni dele
prepoznate po oznakah, npr.
>PE<, >PS<, itd. Prosimo,
odstranite embalažo v ustrezne
zbiralnike.
2
Odstranjevanje starega aparata
W
Znak
na izdelku ali na njegovi
embalaži pomeni, da izdelek ne velja
za običajen gospodinjski odpadek.
Namesto tega ga je treba predati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električnih in elektronskih naprav. S
tem ko zagotovite, da bo izdelek
pravilno odstranjen, boste pomagali
preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in človekovo
zdravje, ki bi sicer nastale z
nepravilnim ravnanjem pri odstranitvi
tega izdelka. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka
lahko dobite pri mestni upravi,
komunalnem podjetju za odvoz
smeti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
103
822_949_310 ASM550EX.book Seite 104 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
x
Uporaba
Aparat lahko uporabljate za
mešanje, gnetenje in stepanje.
Mešalnik in mešalna skleda imata
vsak svoj motor in hitrost obeh
lahko ločeno posamezno
nastavljate. Vendar pa se aparat
vklaplja in izklaplja z enim samim
stikalom.
3
Kavlja za gnetenje testa (slika 1/H)
se uporabljata za gosto testo, npr.
kvašeno testo, krhko testo,
krompirjevo testo in umešano
testo.
Metlica (slika 1/G) je primerna za
lahno testo za kolače, jajčni beljak,
smetano, majonezo, pireje in za
mešanje omak in praškov za
puding.
Priprava na uporabo
Dviganje mešalne glave
(Slika 2)
Pred dviganjem/spuščanjem se
prepričajte, da je aparat izklopljen!
0 Pritisnite gumb za dviganje/
spuščanje (slika 1/D) in zasučite
mešalnik navzgor, dokler ne
zaskoči.
1
3
104
1
Potisnite priključka v reži tako
globoko, da zaskočita!
3
Morda boste morali malce zasukati
priključek, da bo prav obrnjen,
preden ga potisnete na njegovo
mesto.
Spuščanje mešalnika
(Slika 6)
0 Pritisnite gumb za dviganje/
spuščanje (slika 1/D) in zasučite
mešalnik navzdol, dokler ne
zaskoči.
Nameščanje/odstranjevanje
mešalne sklede (slika 5)
0 Namestite mešalno skledo na
vodilo na stojalu in jo zaskočite
tako, da jo z občutkom obrnete
v smeri urnega kazalca.
0 Če želite odstraniti mešalno
skledo, jo obrnite v smeri urnega
kazalca, da jo sprostite.
Ko je mešalnik dvignjen, lahko
menjate priključke in na stojalo
postavite mešalno skledo ali jo
odstranite.
Pri tem boste morali morda
pridržati stojalo, da se ne
premakne.
Izsrediščna lega mešalnika
omogoča preprosto dodajanje
sestavin, medtem ko mešalnik
deluje.
Vstavljanje priključkov
(Slika 3–4)
Odstranjevanje priključkov
(slika 7)
Vsak kavelj za testo oziroma
metlica ima drugačen vtič in ga je
treba potisniti v pravo režo. Če se
na svojem mestu zaskoči samo en
priključek, potem sta priključka
zamenjana med sabo.
0 Ovalno oblikovano metlico vtaknite
v manjšo režo (slika 3/a). Metlico s
plastičnimi deli na vogalih vtaknite
v večjo režo (slika 3/b).
1
0 Vtaknite kavelj za testo s krajšim
kavljem v manjšo režo (slika
4/a). Vtaknite kavelj za testo , ki
ima daljši konec, v večjo režo
(slika 4/b).
3
Preden sprostite priključka,
izklopite mešalnik in potegnite vtič
iz omrežne vtičnice!
0 Da odstranite priključka, ju čvrsto
primite z eno roko, nato pa
pritisnite na gumb za sprostitev
(slika 1/A).
1
822_949_310 ASM550EX.book Seite 105 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
x
Delo z mešalnikom/
kuhinjskim robotom
1
1
0
Aparat lahko uporabljate do
10 minut brez prekinitve. Po
dolgem neprekinjenem delovanju
ga pustite, da se ohladi (vsaj
20 minut, potem ko ste ga
uporabljali 10 minut brez
prekinitve).
Maksimalna količina v obdelavi:
Količina živil v mešalni skledi ne
sme preseči 2 kg suhe snovi ali 3 l
tekočine.
Vklop mešalnika
(Slika 8)
Stikalo za izbiro hitrosti mešalnika
(slika 1/C) se uporablja za:
– vklop in izklop mešalnika,
– izbiro hitrosti mešalnika (10
hitrosti).
Izbira hitrosti mešalne sklede
(slika 9)
Mešalna skleda ima dve hitrosti.
0 Stikalo za izbiro hitrosti mešalne
sklede (slika 1/E) je namenjeno za
izbiro hitrosti mešalne sklede:
= nizka hitrost
= visoka hitrost
Izklop mešalnika
0 Ko je stikalo za izbiro hitrosti
mešalnika (slika 1/C) v položaju
„0“, vtaknite vtič v omrežno vtičnico
na zidu.
– Prižge se kontrolna lučka.
0 Obrnite stikalo za izbiro hitrosti
mešalnika (slika 1/C) v položaj "0".
– Mešalnik in mešalna skleda sta
izklopljena.
Izbira pravih nastavitev
Spodaj navedeni napotki naj vam služijo kot pripomoček. Spreminjajte jih
odvisno od količine in stanja živil.
Hitrost mešalnika
Stikalo za izbiro hitrosti mešalnika (slika 1/C)
• Gnetenje, mešanje:
začnite z 1 ali 2, nato pa hitrost po potrebi povečujte
• Umešanje:
3 ali 4
• Mešanje:
začnite z 4 ali 5, nato pa hitrost po potrebi povečujte
• Stepanje, penjenje:
9 ali 10
3
Pri vseh vrstah živil začnite z majhno hitrostjo. Tako boste preprečili prašenje
snovi v prahu in brizganje tekočih živil.
Hitrost mešalne sklede
Izberite visoko hitrost za stepanje
jajčnega beljaka, smetane in
lahnega testa za kolače. Izberite
nizko hitrost za gosto testo in velike
količine.
105
822_949_310 ASM550EX.book Seite 106 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
x
Čiščenje in nega
Pred vsakim čiščenjem potegnite
vtič iz omrežne vtičnice.
Zagotovite, da voda ne bo prodrla v
notranjost aparata! Nikdar ne
čistite aparata pod tekočo vodo in
nikdar ga ne potopite v vodo.
0 Aparat obrišite z vlažno krpo.
0 Očistite metlice za stepanje in
kavlja za gnetenje testa s ščetko ali
krpo pod tekočo vodo ali v
pomivalnem stroju!
0 Mešalno posodo iz nerjavnega
jekla lahko daste v pomivalni stroj.
Tehnični podatki
Omrežna napetost:
230 - 240 V
Poraba:
550 W
Maksimalni neprekinjeni
čas delovanja:
10 minut
1
Shranjevanje
Kavlja za testo in metlici za
stepanje shranite v mešalno
skledo, ki se nahaja na podstavku.
Tam bodo zaščiteni pred
poškodbami.
106
;
Aparat je skladen z naslednjimi
predpisi Evropske zbornice:
• odredba o nizki napetosti
2006/95/EC
• odredba o elektromagnetni
združljivosti 89/336/EEC
vključno z modifikacijami
92/31/EEC in 93/68/EEC
822_949_310 ASM550EX.book Seite 107 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
x
Recepti
Osnovni recept za biskvit
4
jajčni beljak
4 jed. žl.
mrzla voda
200 g
sladkor
1 zavitek
vanilin sladkor
4
jajčni rumenjak
80 g
moka
80 g
jedilni škrob
1 jed. žl.
3
0
0
0
0
0
pecilni prašek
Potreben pribor:
metlici za stepanje
Denite jajčni beljak in vodo v
mešalno posodo. Začnite z 2.
hitrostjo, po potrebi jo povišajte in
stepajte, dokler se ne strdi.
Dodajte sladkor in vanilin sladkor in
stepajte še približno 1 minuto,
dokler se sladkor ne raztopi.
Dodajte rumenjak in ga umešajte.
Zmešajte moko, jedilni škrob in
pecilni prašek, dodajte v kremno
maso in na kratko pomešajte.
Dajte testo v model in ga specite.
Osnovni recept za umešano
testo
500 g
1 zavitek
250 g
250 g
moka
pecilni prašek
mehka margarina ali
surovo maslo
sladkor
1 zavitek
vanilin sladkor
1 ščepec
sol
4
jajca
150 ml
mleka
Potreben pribor:
metlici za stepanje
0 V navedenem vrstnem redu denite
vse sestavine v mešalno skledo.
0 Začnite s hitrostjo 3-4, po potrebi jo
povišajte in mešajte, dokler ne
postane testo gladko in kremasto.
0 Denite testo v primeren pekač in ga
specite.
3
Testo lahko po želji spreminjate z
dodajanjem aromatičnih dodatkov.
Primer marmornega kolača:
0 V pekač denite 2/3 testa. V
preostalo testo dodajte 1 jedilno
žlico kakava v prahu in 1 jedilno
žlico mleka in ga na kratko
premešajte.
0 Denite temno testo preko svetlega
vpekaču. V obliki spirale potegnite
vilice skozi oba sloja testa, da
dobite marmorni vzorec.
3
107
822_949_310 ASM550EX.book Seite 108 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
x
Osnovni recept za krhko
testo
Osnovni recept za kvašeno
testo
250 g
500 g
moka
1 jed. žl.
125 g
60 g
pecilni prašek
40 g
mrzla margarina ali
surovo maslo
kvas (svež) ali
1 zavojček suhega kvasa
80 g
sladkor
sladkor
1 ščepec
sol
1
jajce
1 jed. žl.
mrzla voda
3
0
0
0
0
0
108
moka
Potreben pribor:
kavlja za testo
Denite moko, pecilni prašek, sol in
sladkor v mešalno skledo. Narežite
mrzlo surovo maslo na koščke in
ga dodajte.
Mešajte približno 1 minuto pri
nastavitvi 3-4, dodajte jajce in
mrzlo vodo in še naprej mešajte,
dokler testo ne naredi krogle.
Vzemite testo iz sklede in ga še
malo pregnetite z rokami.
Pustite testo, naj počiva v
hladilniku približno 30 minut pred
nadaljnjo obdelavo.
Zvaljajte testo, ga denite v dobro
namazan model in dodajte sadje,
npr. jabolka ali slive, po želji
1 ščepec
80 g
margarina, stopljena
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
sol
mlačno mleko
Potreben pribor:
kavlja za testo
Denite vse sestavine v mešalno
skledo v navedenem vrstnem redu.
Začnite s hitrostjo 3-4, po potrebi jo
povišajte in mešajte
1 do 1 1/2 minute, dokler testo ne
naredi krogle.
Vzemite testo iz sklede in ga še
malo pregnetite z rokami.
Nato z rokami vgnetite v testo
sestavine, za katere ne želite, da bi
bile sesekljane, npr. rozine.
Pred nadaljevanjem pustite, naj
testo vzhaja v pokriti skledi na
toplem mestu, dokler ne naraste do
približno dvojne velikosti.
Možnosti uporabe:
pletenice, drobno pecivo, sadni
kolač, votli rezanci.
Za pikantne pogače, npr. čebulno
pogačo, pripravite kvašeno testo
brez sladkorja.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 109 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
w
w Dragi kupče,
Molimo, pažljivo pročitajte ove
upute za uporabu.
Iznad svega, molimo, pridržavajte
se sigurnosnih uputa na prvih
nekoliko stranicama ovih uputa !
Molimo, sačuvajte ove upute za
uporabu za buduće potrebe. Ako je
izvedivo, predajte ove upute
slijedećem vlasniku aparata.
1 Trokut upozorenja i/ili ključne riječi
(Opasnost !, Oprez !, Važno !)
privlače vašu pozornost na
informacije koje su važne za vašu
sigurnost ili za pravilan rad
aparata. Bitno je da se ove
informacije uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po
korak kroz radnu proceduru vašeg
aparata.
3
Uz ovaj simbol dobivate dodatne
informacije i praktične savjete o
korištenju aparata.
2
Djetelina označava savjete i
informacije o ekonomskoj i
ekološkoj uporabi aparata.
Opis
aparata (Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Dugme za otpuštanje priključaka
Nagibni mikser
Selektor brzine miksera s
indikatorom napona
Taster dizanje/spuštanje
Selektor brzine posude za
miješanje
Čelična posuda za miješanje
Miješalice
Kuke za tijesto
Strugač tijesta
Tipska pločica (na dnu aparata)
1 Sigurnosne upute
Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u
pogledu sigurnosti i njemačkom
Zakonu o sigurnosti aparata. Ipak,
kao proizvođač obavezni smo
upoznati vas sa slijedećim
sigurnosnim uputama:
Opća sigurnost
• Uređaj se smije priključiti na kućnu
el. mrežu samo ako napon i
frekvencija odgovaraju specifikaciji
na nazivnoj pločici postavljenoj na
dno aparata.
• Nikada ne podižite aparat ako:
– je kabel napajanja oštećen,
– je kućište oštećeno.
• Nikada ne povlačite za kabel da
izvučete utikač iz utičnice.
• Radi izbjegavanja opasnosti, ako je
kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač, njegov
servisni odjel ili slično kvalificirana
osoba.
• Popravke ovog uređaja smije
izvoditi samo kvalificirano servisno
osoblje. Nepravilni popravci mogu
biti izvor značajnih opasnosti. Ako
su potrebni popravci, molimo da se
obratite Odjelu za brigu o
korisnicima ili vašem ovlaštenom
trgovcu.
109
822_949_310 ASM550EX.book Seite 110 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
w
• Ovim uređajem ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe nalaze
pod nadzorom ili ih u uporabu
ovoga uređaja upućuju osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
Sigurnost djece
• Nikada ne ostavljajte uređaj bez
nadzora dok je uključen i budite
posebno pažljivi ako su mala djeca
u blizini !
• Djeca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
Kada koristite vaš aparat:
• Nikada ne otpuštajte priključke dok
procesor/mikser radi.
• Držite prste podalje od radećih
miješalica i kuka za tijesto. To
može dovesti do povrede!
• Nikada ne koristite mikser dok su
vam ruke mokre.
• Plastični dijelovi ne smiju se
stavljati na grijače ili blizu njih.
• Nemojte koristiti ovaj aparat za
miješanje boja (lakovi, poliesterske
boje itd.) To bi moglo dovesti do
eksplozije !
• Aparat se mora isključiti, a utikač
kabela napajanja izvući svaki put
prije čišćenja i održavanja.
• Nikada ne perite aparat pod
tekućom vodom i ne uranjajte ga u
vodu za pranje.
• Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakve štete nastale uslijed
nepravilne uporabe ili korištenja
drugačijih od predviđene svrhe.
Instalacija, priključivanje i
početno korištenje
• Priključci se smiju umetati u aparat
ili vaditi iz njega samo dok je
isključen.
• Nikada ne isključujte aparat dok se
radni priključci nalaze u posudi za
110
miješanje sa sastojcima koje treba
obrađivati. Uvijek pričekajte da se
priključci zaustave, prije nego
glavu miksera zakrećete prema
gore.
• Nemojte držati nikakve tvrde
predmete (npr. žlicu, nož ili
miješalicu) uz pokretne priključke
niti ih dodirujte rukama. To može
dovesti do povrede !
• Kada završite rad aparatom,
isključite ga i iskopčajte iz
električne mreže.
Odbacivanje
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okoliš i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identificiraju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo, odbacujte ambalažne
materijale u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
2
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne smije tretirati kao
kućanski otpad. Takav proizvod
treba predati na odgovarajuće
sabiralište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pobrinuvši
se da je proizvod pravilno odbačen,
pomoći ćete u spriječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi
inače mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odbacivanjem
ovoga proizvoda u otpad. Za
podrobnije informacije o recikliranju
ovoga proizvoda, molimo obratite
se svom lokalnom gradskom
uredu, firmi za odvoz kućanskog
otpada ili u trgovinu gdje ste kupili
taj proizvod.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 111 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
w
Rad
Ovaj aparat možete koristiti za
miješanje, miješenje i miksanje
hrane. Mikser i posuda za
miješanje imaju posebne pogone
pa se brzine miksera i posude za
miješanje mogu pojedinačno
prilagođavati. Međutim, aparat se
uključuje i isključuje jedinstvenim
prekidačem.
3
Kuke za tijesto (Slika 1/H) koriste
se za teška tijesta, poput dizanog
tijesta, kratkih peciva, smjesa s
krumpirom i smjesa za kolače.
Miješalica (Slika 1/G) je prikladna
za lake mješavine za kolače,
bjelanjke, kreme, majonezu, pire te
za umućivanje sosova i desertnih
prašaka.
Priprema za korištenje
Dizanje miksera
(Slika 2)
Prije dizanja/spuštanja aparata
uvjerite se da je isključen !
0 Pritisnite dugme za dizanje/
spuštanje (Slika 1/D) i zakrenite
mikser prema gore i prema dolje,
dok se ne zabravi u mjestu.
1
3
Kada je mikser podignut, mogu se
lako izmjenjivati priključci, a
posuda za miješanje skidati ili
stavljati na stalak procesora.
0 Miješalicu ovalnog oblika postavite
u malu utičnicu (Slika 3/a).
Miješalicu s plastičnim čvorovima
postavite na osnovu u veću
utičnicu (Slika 3/b).
0 Postavite kuke za tijesto tako da
kraća kuka ide u manju utičnicu
(Slika 4/a). Postavite kuke za
tijesto tako da kraća kuka ide u
veću utičnicu (Slika 4/b).
1
Priključke utisnite u proreze za
priključke dok ne kliknu u mjestu !
3
Možda ćete trebati lagano
zakrenuti priključke da bi oni
zahvatili u pravilan položaj prije
nego ih utisnete na mjesto.
Spuštanje miksera
(Slika 6)
0 Pritisnite dugme za dizanje/
spuštanje (Slika 1/D) i zakrenite
mikser prema dolje, dok se ne
zabravi u mjestu.
Postavljanje/skidanje posude
za miješanje (Slika 5)
0 Posudu za miješanje nježno
postavite na vodilicu na osnovi i
zabravite ju na njeno mjesto lakim
zakretanjem u smjeru kazaljke
sata.
0 Da biste skinuli posudu za
miješanje, zakrenite suprotno
kazaljci sata dok se odbravi.
3
Umetanje priključaka
(Slika 3–4)
1
Svaka od dvaju kuka za tijesto odn.
miješalica ima drugačije oblikovane
utikače/vratove i mora se utisnuti u
pravilan prorez. Ako se samo jedan
priključak zahvati u svoje mjesto, to
znači da su priključci pogrešno
postavljeni.
Može biti potrebno držati osnovu
da se spriječi njena rotacija.
Ekscentrični položaj miksera
olakšava dodavanje sastojaka dok
je procesor u radu.
Skidanje priključaka (Slika 7)
Prije stavljanja priključaka,
isključite mikser i iskopčajte utikač
iz mrežne utičnice !
0 Za skidanje priključaka, čvrsto držite
jednom rukom, dok pritiskujete
dugme za odbravljivanje priključaka
(Slika 1/A).
1
111
822_949_310 ASM550EX.book Seite 112 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
w
Rad mikserom/ procesorom
1
Aparat se može koristiti do
10 minuta bez zaustavljanja. Svaki
put nakon duljeg stalnog rada treba
ga ostaviti da se ohladi (najmanje
20 minuta nakon neprekidnog rada
od 10 minuta).
1
Maksimalne količine za obradu:
Obrada u posudi za miješanje ne
smije prelaziti 2 kg čvrste ili 3 l
tekuće hrane.
Uključivanje miksera
(Slika 8)
0 Postavite selektor brzina miksera
(Slika 1/C) u položaj „0“ paukopčajte
utikač u mrežnu utičnicu.
– Indikatorsko svjetlo se pali.
0 Selektor brzina miksera (Slika 1/C)
služi za:
– uključivanje i isključivanje
miksera,
– kontrolu brzine miksera
(10 postavki brzine).
Selektiranje brzine posude za
miješanje (Slika 9)
Posuda za miješanje ima dvije
postavke brzine.
0 Selektor brzine posude za
miješanje (Slika 1/E služi za izbor
brzine okretanja posude:
= niska brzina
= visoka brzina
Isključivanje miksera
0 Zakrenite selektor brzine miksera
(Slika 1/C) na "0".
– Mikser i posuda za miješanje su
isključeni.
Odabir pravilnih postavki
Slijedeće napomene mogu služiti kao vodilje. Mogu biti potrebne prilagodbe,
ovisno o količini i stanju hrane koja se obrađuje.
Brzina miksera
Selektor brzine miksera (Slika 1/C)
• Miješenje, Miješanje:
počnite s 1 ili 2, a zatim ubrzajte prema potrebi
• Umješavanje:
3 ili 4
• Miješanje:
počnite s 4 ili 5, a zatim ubrzajte prema potrebi
• Bućkanje, Lupanje:
9 ili 10
3
Sve vrste obrade započnite na niskoj brzini. Tako ćete izbjeći prskanje
praškaste hrane i tekućina.
Brzina posude za miješanje
Koristite visoku brzinu za mlaćenje
bjelanjaka, kreme i lakih smjesa za
kolače. Koristite nisku brzinu za
teška tijesta i velike količine.
112
822_949_310 ASM550EX.book Seite 113 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
w
Čišćenje i skrb
Izvucite utikač iz mrežne utičnice
prije čišćenja.
Pazite da voda ne ulazi u
unutrašnjost aparata ! Nikada ne
perite aparat pod tekućom vodom i
nikada ga ne uranjajte u vodu.
0 Aparat brišite vlažnom krpom.
0 Miješalice i kuke za tijesto čistite
četkom ili krpom pod tekućom
vodom ili u perilici suđa.
0 Posuda za miješanje od
nehrđajućeg čelika smije se prati u
perilici suđa.
Tehnički podaci
Mrežni napon:
Potrošnja snage:
Maksimalno vrijeme
stalnoga rada:
1
;
230 - 240 V
550 W
10 minuta
Ovaj uređaj usklađen je sa
slijedećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC s
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
Spremanje
Kuke za tijesto i miješalice
spremite u posudu za miješanje,
smještenu na osnovi. Tako ćete ih
zaštiti od oštećivanja.
113
822_949_310 ASM550EX.book Seite 114 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
w
Recepti
Osnovni recept za pjenu
4
bjelanjak jajeta
4 stolna
žlica
hladna voda
200 g
1 paket
4
šećer
vanilin šećer
žumanjak jajeta
Osnovni recept za mješavinu
za kolač
500 g
1 paket
brašno
prašak za pecivo
250 g
meki margarin ili
maslac
250 g
šećer
80 g
brašno
1 paket
80 g
kukuruzno brašno
1 zahvat
sol
4
jaja
1 čajna žlica prašak za pecivo
3
0
0
0
0
0
114
Potreban pribor:
miješalice
Stavite bjelanjak i vodu u posudu
za miješanje. Počnite s postavkom
2, a ako je potrebno ubrzajte
miješalicu dok se materijal ne
stvrdne.
Dodajte šećer i vanilin šećer i tucite
dalje još oko 1 minutu, dok se
šećer ne rastopi.
Dodajte žumanjak i umiješajte.
Umiješajte brašno, kukuruzno
brašno i prašak za pecivo pa
dodajte u kremastu masu i kratko
izmiješajte.
Ulijte tijesto u kalup i pecite.
150 ml
vanilin šećer
mlijeko
Potreban pribor:
miješalice
0 Stavite sve sastojke u posudu za
miješanje, navedenim
redoslijedom.
0 Počnite s postavkom 3-4, a ako je
potrebno ubrzajte dok tijesto ne
bude glatko i kremasto.
0 Ulijte tijesto u odgovarajući lim i
pecite.
3
Dodavanjem drugih začina, tijesto
se može i malo modificirati prema
želji.
Primjer mramornog kolača:
0 Ulijte 2/3 tijesta u lim za pečenje.
Dodajte 1 jušnu žlicu kakao u
prahu i 1 jušnu žlicu mlijeka u
preostalo tijesto i opet nakratko
promiješajte.
0 Tamno tijesto nalijte preko
svijetloga ulim za pečenje.
Provucite vilicu u spiralnom
kretanju kroz oba sloja tijesta, da
dobijete mramorni uzorak.
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 115 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
w
Osnovni recept za kratko
pecivo
250 g
brašno
1 čajna žlica prašak za pecivo
125 g
60 g
hladan margarin ili
maslac
šećer
Osnovni recept za dizano
tijesto
500 g
40 g
kvasac (svjež) ili
1 paket suhoga kvasca
80 g
šećer
1 zahvat
1 zahvat
sol
80 g
1
jaje
200 ml
1 stolna
žlica
hladna voda
3
0
0
0
0
0
Potreban pribor:
kuke za tijesto
Stavite brašno, prašak za pecivo,
sol i šećer u posudu za miješanje.
Isjecite hladni maslac u komade i
dodajte.
Miješajte oko 1 minutu na brzini
3-4, dodajte jaje i hladnu vodu pa
nastavite miješati dok se tijesto ne
oblikuje u loptu.
Izvadite tijesto iz zdjele i nakratko
nastavite miješenje rukama.
Pustite tijesto da odleži u hladnjaku
oko 30 minuta prije daljnje obrade.
Razvaljajte tijesto, stavite ga u
dobro podmazan kalup i dodajte
voće po želji, npr. jabuke ili šljive.
brašno
3
0
0
0
0
0
3
sol
margarin, otopljen
mlako mlijeko
Potreban pribor:
kuke za tijesto
Stavite sve sastojke u posudu za
miješanje , navedenim
redoslijedom.
Počnite s postavkom 3-4, a ako j
potrebno ubrzajte i miješajte
1 do 1 1/2 minutu dok se tijesto ne
oblikuje u loptu.
Izvadite tijesto iz zdjele i nakratko
nastavite miješenje rukama.
Zatim rukama umijesite sastojke
koji ne smiju biti reducirani, npr.
grožđice.
Prije daljnje obrade, pustite tijesto
da se diže u pokrivenoj zdjeli, na
toplu mjestu, to približno dvostruke
veličine.
Mogućnosti primjene:
pleteni kvasni kruh, kvasni
maštoviti biskviti, voćni kolači,
makaroni.
Za ljute kolače, npr. kolač od luka,
pripravite tijesto bez šećera.
115
822_949_310 ASM550EX.book Seite 116 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
Dragi kupče
Molimo da pažljivo pročitate ova
uputstva za upotrebu.
Pre svega, molimo vas da se držite
bezbednosnih uputstava na
početnih nekoliko strana ovih
uputstava za rad! Molimo vas da
sačuvate ova uputstva za rad za
buduće savete. Ako je izvedivo,
predajte ove upute sledećem
vlasniku aparata.
Trougao upozorenja i/ili ključne reči
(Opasnost!, Oprez !, Važno!)
privlače vašu pažnju na informacije
koje su važne za vašu bezbednost
ili dobro funkcionisanje aparata.
Bitno je da se ove informacije
uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po
korak kroz radnu proceduru vašeg
aparata.
1
3
2
116
Uz ovaj simbol dobijate dodatne
informacije i praktične savete
o korišćenju aparata.
Detelina označava savete i
informacije o ekonomskoj i
ekološkoj upotrebi aparata.
Opis aparata (Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
N
K
Dugme za otpuštanje priključaka
Nagibni mikser
Selektor brzine miksera sa
indikatorom napona
Taster dizanje/spuštanje
Selektor brzine posude za mešanje
Čelična posuda za mešanje
Mešalice
Kuke za testo
Strugač za testo
Tipska pločica (na dnu aparata)
1 Sigurnosna uputstva
Ovaj aparat odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u
pogledu bezbednosti i nemačkom
Zakonu o bezbednosti aparata.
Ipak, kao proizvođač, mi smo
obavezni da vas upoznamo sa
sledećim sigurnosnim uputstvima:
Opšta bezbednost
• Aparat može da se priključi na
strujni vod samo ako napon i
frekvencija odgovaraju specifikaciji
na nazivnoj pločici na donjem delu
aparata !
• Nikada ne podižite aparat ako:
– je kabel napajanja oštećen,
– je kućište oštećeno.
• Nikada ne povlačite za kabel da
izvučete utikač iz utičnice.
• Radi izbegavanja opasnosti, ako je
kabel napajanja oštećen, mora ga
zameniti proizvođač, njegovo
servisno odelenje ili slično
kvalifikovana osoba.
• Popravke ovog uređaja smeju da
obavljaju samo kvalifikovani
servisni inženjeri. Nepravilne
popravke mogu biti izvor značajnih
opasnosti. Ako popravke postanu
potrebne, molimo da se obratite
Odeljenju za brigu o kupcima ili
vašem ovlašćenom distributeru.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 117 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
• Ovim aparatom ne smeju rukovati
lica (uključujući decu) sa
smanjenim telesnim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima ili sa
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takva lica ne nalaze
pod nadzorom ili ih u upotrebu
ovog aparata upućuju lica
odgovorna za njihovu bezbednost.
Bezbednost dece
• Nikada ne ostavljajte uređaj bez
nadzora dok je uključen i budite
naročito pažljivi ako su mala deca
u blizini !
• Deca treba da budu pod
nadzorom kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa ovim
uređajem.
Kada koristite vaš aparat:
• Nikada ne otpuštajte priključke dok
procesor/mikser radi.
• Držite prste podalje od mešalica i
kuka za testo dok su u radu. To
može da dovede do povreda!
• Nikada ne koristite mikser dok su
vam ruke mokre.
• Plastični delovi ne smeju se
postavljati na grejače ili blizu njih.
• Nemojte koristiti ovaj aparat za
mešanje boja (lakovi, poliester boje
itd.) To bi moglo da dovede do
eksplozije !
• Aparat se mora isključiti, a utikač
kabela napajanja izvući svaki put
pre čišćenja i održavanja.
• Nikada ne perite aparat pod
tekućom vodom i ne uranjajte ga u
vodu za pranje.
• Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakve štete nastale usled
nepravilne upotrebe ili korišćenja
drugačijeg od predviđene svrhe.
Instalacija, priključivanje i
početno korišćenje
• Priključci se smeju postavljati u
aparat ili vaditi iz njega samo dok je
isključen.
• Nikada nemojte da isključujete
aparat dok se radni priključci
nalaze u posudi za mešanje sa
sastojcima koje treba obrađivati.
Uvek sačekajte da se priključci
zaustave, pre nego glavu miksera
zakrenete prema gore.
• Nemojte da držite nikakve tvrde
predmete (npr. kašiku, nož ili
mešalicu) uz pokretne priključke i
nemojte ih dodirivati rukama. To
može da dovede do povrede !
• Kada završite rad aparatom,
isključite ga i iskopčajte iz
električne mreže.
Odbacivanje
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okolinu i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identifikuju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo vas da ambalažne
materijale odlažete u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima otpada.
2
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne sme tretirati kao
otpad iz domaćinstva.
Takav proizvod treba predati na
odgovarajuće sakupljalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pobrinuvši se da je
proizvod pravilno odbačen, pomoći
ćete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica za okolinu i
ljudsko zdravlje, koje bi inače
mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odlaganjem ovog
proizvoda na otpad. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda, molimo obratite se
svojoj lokalnoj gradskoj upravi,
vašoj službi za zbrinjavanje otpada
iz domaćinstva ili u prodavnicu gde
ste kupili taj proizvod.
117
822_949_310 ASM550EX.book Seite 118 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
Rad
Ovaj aparat možete koristiti za
mešanje, mešenje i bućkanje hrane.
Mikser i posuda za mešanje imaju
posebne pogone pa se brzine
miksera i posude za mešanje mogu
pojedinačno podešavati. Međutim,
aparat se uključuje i isključuje
jedinstvenim prekidačem.
3
Kuke za testo (Slika 1/H) koriste se
za teška testa, poput dizanog testa,
kratkih peciva, smesa sa
krompirom i smesa za kolače.
Mešalica (Slika 1/G) je prikladna za
lake mešavine za kolače, belanjke,
kreme, majonezu, pire te za
umućivanje sosova i praškova za
deserte.
Priprema za korišćenje
Dizanje miksera
(Slika 2)
Pre dizanja/spuštanja uverite se da
je aparat isključen !
0 Pritisnite dugme za dizanje/
spuštanje (Slika
1/D) i zakrenite mikser prema gore,
dok se ne zabravi u mestu.
1
3
0 Postavite kuke za testo tako da
kraća kuka ide u manju utičnicu
(Slika 4/a). Postavite kuke za testo
tako da duža kuka ide u veću
utičnicu (Slika 4/b).
1
Priključke utisnite u proreze za
priključke dok ne škljocnu u mestu !
3
Možda ćete trebati lagano
zakrenuti priključke da bi oni
zahvatili u pravilan položaj pre
nego ih utisnete na mesto.
Spuštanje miksera
(Slika 6)
0 Pritisnite dugme za dizanje/
spuštanje (Slika
1/D) i zakrenite mikser prema dole,
dok se ne zabravi u mestu.
Postavljanje/skidanje posude
za mešanje (Slika 5)
0 Posudu za mešanje nežno
postavite na vodilicu na osnovi i
zabravite je na njeno mjesto lakim
zakretanjem u smeru kazaljke
sata.
0 Da biste skinuli posudu za
mešanje, zakrenite je suprotno
kazaljci sata dok se odbravi.
3
Kada je mikser podignut, priključci
se mogu lako menjati, a posuda za
mešanje može da se skida ili
postavlja na postolje procesora.
Postavljanje priključaka
(Slika 3–4)
Svaka od dve kuke za testo odn.
mešalice ima drugačije oblikovane
utikače/vratove i moraju da se
utisnu u pravilan prorez. Ako samo
jedan priključak zahvati u svoje
mesto, to znači da su priključci
pogrešno postavljeni.
0 Mešalicu ovalnog oblika postavite
u malu utičnicu (Slika 3/a).
Mešalicu sa plastičnim čvorovima
postavite na osnovu u veću
utičnicu (Slika 3/b).
1
118
Može biti potrebno da držite
osnovu, kako bi se sprečila njena
rotacija.
Ekscentrični položaj miksera
olakšava dodavanje sastojaka dok
je procesor u radu.
Skidanje priključaka (Slika 7)
Pre skidanja priključaka, isključite
mikser i iskopčajte utikač iz mrežne
utičnice !
0 Za skidanje priključaka, čvrsto
držite jednom rukom, dok pritišćete
dugme za odbravljivanje
priključaka (Slika 1/A).
1
822_949_310 ASM550EX.book Seite 119 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
Rad mikserom/procesorom
1
1
Aparat može da se koristi do
10 minuta bez zaustavljanja. Svaki
put nakon dužeg stalnog rada treba
ga pustiti da se ohladi (najmanje
20 minuta nakon neprekidnog rada
od 10 minuta).
Maksimalne količine za obradu:
Obrada u posudi za mešanje ne
sme da prelazi 2 kg čvrste ili 3 l
tekuće hrane.
Uključivanje miksera
(Slika 8)
0 Postavite selektor brzina miksera
(Slika 1/C) u položaj „0“
paukopčajte utikač u mrežnu
utičnicu.
– Indikatorsko svetlo se pali.
0 Selektor brzina miksera (Slika 1/C)
služi za:
– uključivanje i isključivanje
miksera,
– kontrolu brzine miksera
(10 postavki brzine).
Odabir brzine posude za
mešanje (Slika 9)
Posuda za mešanje ima dve
postavke brzine.
0 Selektor brzine posude za mešanje
(Slika 1/E) služi za izbor brzine
obrtanja posude:
= niska brzina
= visoka brzina
Isključivanje miksera
0 Zakrenite selektor brzine miksera
(Slika 1/C) na "0".
–Mikser i posuda za mešanje su
isključeni.
Odabir pravilnih postavki
Sledeće napomene mogu služiti kao smernice. Mogu biti potrebna
podešavanja, zavisno od količine i stanja hrane koja se obrađuje.
Brzina miksera
Selektor brzine miksera (Slika 1/C)
• Mešenje, Mešanje:
počnite sa 1 ili 2, a zatim ubrzajte prema potrebi
• Umešavanje:
3 ili 4
• Mešanje:
počnite sa 4 ili 5, a zatim ubrzajte prema potrebi
• Bućkanje, Lupanje:
9 ili 10
3
Sve vrste obrade započnite na niskoj brzini. Tako ćete izbeći prskanje
praškaste hrane i tečnosti.
Brzina posude za mešanje
Koristite visoku brzinu za mlaćenje
belanjaka, kreme i lakih smesa za
kolače. Koristite nisku brzinu za
teška testa i velike količine.
119
822_949_310 ASM550EX.book Seite 120 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
Čišćenje i održavanje
Izvucite utikač iz mrežne utičnice
pre čišćenja.
Pazite da voda ne ulazi u
unutrašnjost aparata ! Nikada ne
perite aparat pod tekućom vodom i
nikada ga ne uranjajte u vodu.
0 Aparat obrišite vlažnom krpom.
0 Mešalice i kuke za testo čistite
četkom ili krpom pod tekućom
vodom ili u mašini za pranje suđa.
0 Posuda za mešanje od nerđajućeg
čelika može da se pere u mašini za
pranje suđa.
Tehnički podaci
Mrežni napon:
Potrošnja snage:
Maksimalno vreme
stalnog rada:
1
Čuvanje
Kuke za testo i mešalice držite u
posudi za mešanje, smeštenoj na
osnovi. Tako će biti zaštićeni od
oštećivanja.
120
;
230 - 240 V
550 W
10 minuta
Ovaj uređaj usaglašen je sa
sledećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC sa
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
822_949_310 ASM550EX.book Seite 121 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
Recepti
Osnovni recept za penu
4
belanjak jajeta
Osnovni recept za mešavinu
za kolač
4 supena kašika
hladna voda
500 g
200 g
šećer
1 paket
brašno
prašak za pecivo
1 paket
vanilin šećer
250 g
meki margarin ili maslac
4
žumanjak jajeta
250 g
šećer
80 g
brašno
1 paket
vanilin šećer
80 g
kukuruzno brašno
1 zahvat
so
4
jaja
1 čajna kašika
3
0
0
0
0
0
prašak za pecivo
Potreban pribor:
mešalice
Stavite belanjak i vodu u posudu za
mešanje. Počnite sa postavkom 2,
a ako je potrebno ubrzajte
mešalicu dok se materijal ne
stvrdne.
Dodajte šećer i vanilin šećer i tucite
dalje još oko 1 minut, dok se šećer
ne rastopi.
Dodajte žumanjak i umešajte.
Umešajte brašno, kukuruzno
brašno i prašak za pecivo pa
dodajte u kremastu masu i kratko
izmešajte.
Uspite testo u kalup i pecite.
150 ml
mleko
Potreban pribor:
mešalice
0 Stavite sve sastojke u posudu za
mešanje, navedenim redosledom.
0 Počnite sa postavkom 3-4, a ako je
potrebno ubrzajte dok testo ne
bude glatko i kremasto.
0 Uspite testo u odgovarajuću tepsiju
i pecite.
3
Dodavanjem drugih začina, testo
se može i malo izmeniti prema
želji.
Primer mramornog kolača:
0 Uspite 2/3 testa u tepsiju. Dodajte
1 supenu kašiku kakaoa u prahu i 1
supenu kašiku mleka u preostalo
testo i opet nakratko promešajte.
0 Tamno testo naspite preko svetlog
utepsiju. Provucite viljušku u
spiralnom kretanju kroz oba sloja
testa, da dobijete mramorni uzorak.
3
121
822_949_310 ASM550EX.book Seite 122 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
Osnovni recept za kratko
pecivo
Osnovni recept za dizano
testo
250 g
500 g
brašno
1 čajna kašika prašak za pecivo
125 g
hladan margarin ili
maslac
60 g
šećer
brašno
40 g
kvasac (svež) ili
1 paket suvog kvasca
80 g
šećer
1 zahvat so
1 zahvat
so
80 g
1
jaje
200 ml
1 supena
kašika
hladna voda
3
0
0
0
0
0
122
Potreban pribor:
kuke za testo
Stavite brašno, prašak za pecivo,
so i šećer u posudu za mešanje.
Isecite hladan maslac u komade i
dodajte.
Mešajte oko 1 minut na brzini 3-4,
dodajte jaje i hladnu vodu pa
nastavite sa mešanjem dok se
testo ne oblikuje u kuglu.
Izvadite testo iz posude i nakratko
nastavite mešenje rukama.
Pustite testo da odleži u frižideru
oko 30 minuta pre daljnje obrade.
Razvaljajte testo, stavite ga u
dobro podmazan kalup i dodajte
voće po želji, npr. jabuke ili šljive.
3
0
0
0
0
0
3
margarin, otopljen
mlako mleko
Potreban pribor:
kuke za testo
Stavite sve sastojke u posudu za
mešanje, navedenim redosledom.
Počnite sa postavkom 3-4, a ako je
potrebno ubrzajte i mešajte 1
do 1 1/2 minut dok se testo ne
oblikuje u kuglu.
Izvadite testo iz posude i nakratko
nastavite mesiti rukama.
Zatim rukama umesite sastojke koji
ne smeju da se reduciraju, npr.
grožđice.
Pre daljnje obrade, pustite testo da
se diže u pokrivenoj posudi, na
toplom mestu, do približno
dvostruke veličine.
Mogućnosti primene:
pleteni kvasni kruh, kvasni
maštoviti biskviti, voćni kolači,
makaroni.
Za ljute kolače, npr. kolač od luka,
pripremite testo bez šećera.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 123 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
t
t Sayın müşterimiz,
Lütfen, bu kullanım talimatlarını
dikkatli bir şekilde okuyun.
Herşeyden önce, lütfen bu kullanım
talimatlarının ilk birkaç
sayfasındaki güvenlik talimatlarına
uyun! Lütfen, bu kullanma
talimatlarını ileride kullanmak üzere
saklayın. Mümkünse, bu talimatları
cihazın sonraki sahibine teslim
edin.
Uyarı üçgeni ve/veya sözcükleri
(Tehlike!, Dikkat!, Önemli!),
güvenliğiniz veya cihazın düzgün
şekilde çalışması için önemli olan
bilgilere dikkatinizi çeker. Bu
bilgilere uyulması zorunludur.
0 Bu sembol cihazınız kullanımı
sırasında size adım adım rehberlik
eder.
1
3
Bu sembolün hemen yanında
cihazın kullanımı ile ilgili ek bilgi ve
pratik ipuçlarını bulabilirsiniz.
2
Yonca, cihazın ekonomik ve çevre
dostu kullanımı ile ilgili ipuçları ve
bilgilere işaret etmektedir.
Cihazıntanımı
(Şekil 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Aksesuar çıkarma düğmesi
Döner mikser
Güç gösterge lambalı mikser hız
seçim düğmesi
Kaldırma/İndirme düğmesi
Karıştırma kasesi hız seçim düğmesi
Paslanmaz çelik karıştırma kasesi
Çırpma telleri
Hamur karıştırıcıları
Hamur kazıyıcı
Üretici tanıtım plakası (cihazın
altında)
1 Güvenlik talimatları
Bu cihaz güvenlikle ilgili kabul
edilmiş teknolojik standartlara ve
Alman Cihaz Güvenliği Kanununa
uygundur. Bununla birlikte, bir
üretici olarak aşağıdaki güvenlik
talimatları hakkında sizi
bilgilendirmeyi isteriz:
Genel güvenlik
• Cihaz yalnızca cihazın altındaki
anma değeri plakasındaki teknik
özelliklere uyan voltaj ve frekanstaki
güç kaynağına bağlanabilir.
• Kesinlikle
– elektrik kablosu hasarlıysa,
– gövde hasarlıysa cihazı
kaldırmayın.
• Kesinlikle fişi prizden çekmek için
kabloyu kullanmayın.
• Bu cihazın bağlantı kablosu
hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için
üretici, üreticinin müşteri hizmetleri
bölümü veya benzeri yetkiye sahip
personel tarafından değiştirlmesi
gerekir.
• Bu cihazda onarım sadece yetkili
servis mühendisleri tarafından
gerçekleştirilebilir. Hatalı onarım
ciddi tehlikelerin ortaya çıkmasıyla
sonuçlanabilir. Onarım gerekli
olursa, lütfen Müşteri Hizmetleri
Bölümüne veya yetkili satıcınızla
temasa geçin.
123
822_949_310 ASM550EX.book Seite 124 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
t
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili
ön gözetimi veya talimatları
olmaksızın fiziksel, duyusal veya
zihinsel engele sahip kişiler
tarafından (çocuklar dahil)
kullanılmaya uygun değildir.
Çocukların Güvenliği
• Kesinlikle cihazı kendi başına
çalışır bir durumda bırakmayın ve
özellikle küçük çocuklar
çevredeyken dikkatli bir şekilde
kontrol edin!
• Çocuklar, cihazla oynamalarını
engellemek için gözetim altında
tutulmalıdır.
Cihazınızı kullanırken
• Kesinlikle mutfak robotu/mikser
çalışırken aksesuarı çıkartmayın.
• Parmaklarınızı hareket eden
çırpma telleri ve hamur
karıştırıcılardan uzak tutun. Bunun
yapılması yaralanmaya neden
olabilir!
• Kesinlikle elleriniz ıslakken mikseri
kullanmayın.
• Plastik parçalar ısıtıcıların üzerine
veya yanına konulmamalıdır.
• Bu cihazı boyaları karıştırmak için
kullanmayın (cilalı, plastik vs.)
Bunun yapılması patlamaya
neden olabilir!
• Cihaz, üzerine temizlik veya bakım
işlemi yapılmadan önce kapatılmalı
ve fişten çekilmelidir.
• Kesinlikle cihazı akan musluk
suyunun altında temizlemeyin veya
bulaşık suyuna batırmayın.
• Üretici, kullanım amacı dışındaki
amaçlarla cihazın kullanılması
veya hatalı kullanımı nedeniyle
oluşan hiçbir hasara karşı sorumlu
değildir.
Montajı, prize takılması ve ilk
kullanım
• Aksesuarlar cihaza sadece
kapalıyken takılıp, çıkarılabilir.
124
• Kesinlikle cihazı işlenecek
malzemelerle birlikte çalışma
aksesuarları karıştırma kasesine
yerleştirilene kadar açmayın. Her
zaman, mikserin kafasını yukarı
döndürmeden önce aksesuarlar
durana kadar bekleyin.
• Sert hiçbir cisimi (örneğin kaşık,
bıçak veya çırpma teli) hareket
eden aksesuarlara vurmayın ve
onlara elinizle dokunmayın. Bunun
yapılması yaralanmaya neden
olabilir!
• Cihazla işiniz bittiğinde, kapatın ve
fişi elektrik prizinden çekin.
Atım
2
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevre
dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Plastik parçalar örneğin >PE<,
>PS<, gibi işaretlerle
tanımlanmışlardır. Lütfen ambalaj
malzemelerini kamu atık boşaltma
tesislerindeki uygun kutulara atın.
2
Eski cihaz
Ürün ve ambalajının üzerindeki
W
işareti bu ürünün evsel atık
olarak işlenemeyeceğini
göstermektedir. Bunun yerine
elektrikli ve elektronik cihaz geri
dönüşümü için kullanılan toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, ürünün uygun olmayan
atık işlemlerinden geçirilmesinin yol
açabileceği çevre ve insan sağlığı
açısından muhtemel olumsuz
sonuçların önüne geçilmesine
yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünün
geri dönüşümü hakkında daha
fazla bilgi almak için, lütfen
belediyenizle, evsel atık toplama
servisinizle veya ürünü aldığınız
mağazayla temas kurun.
822_949_310 ASM550EX.book Seite 125 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
t
Kullanım
Cihazı yiyecekleri karıştırmak,
yoğurmak ve çırpmak için
kullanılabilirsiniz. Miksere ve
karıştırma kasesine ayrı ayrı kendi
motorlarından tahrik verilir, mikser
ve karıştrma kasesinin hızı ayrı ayrı
ayarlanabilir. Bununla birlikte cihaz
tek bir düğmeli açılıp, kapatılır.
3
Hamur karıştırıcılar (Şekil 1/H)
mayalama hamuru, ev ekmeği
hamuru, patates hamuru ve kek
hamurları gibi ağır hamurlar için
kullanılır.
Çırpma teli (Şekil 1/G) yaş pasta
unu, krem, mayonez, püre için ve
sos ve börek hamurlarını
karıştırmak için uygundur.
0 Kısa karıştırma çubuğu bulunan
hamur karıştırıcıyı küçük yuvaya
yerleştirin (Şekil
4/a). Uzun karıştırma çubuğu
bulunan hamur karıştırıcıyı büyük
yuvaya yerleştirin (Şekil 4/b).
1
Aksesuarları, yerlerine kilitlenene
kadar aksesuar deliklerinin
içerisine sokun!
3
Sokmadan önce yerlerine
geçmeleri için aksesuarları biraz
döndürmeniz gerekebilir.
Mikserin indirilmesi
(Şekil 6)
0 Kaldırma/indirme düğmesine basın
(Şekil 1/D) ve yerine kilitleninceye
kadar mikseri aşağıya döndürün.
Karıştırma kasesinin
yerleştirilmesi/çıkarılması
(Şekil 5)
Kullanım için hazırlama
Mikserin kaldırılması
(Şekil 2)
Kaldırmadan/indirmeden önce
cihazı kapatın!
0 Kaldırma/indirme düğmesine basın
(Şekil 1/D) ve yerine kilitleninceye
kadar mikseri yukarı döndürün.
1
3
Mikser kaldırılarak, aksesuarlar
kolayca değiştirilebilir ve karıştırma
kasesi robot ayağına yerleştirilebilir
veya çıkarılabilir.
0 Karıştırma kasesini altlıktaki
kılavuza yerleştirin ve yavaşça
saat yönünde döndürerek
mandallayın.
0 Karıştırma kabını çıkarmak için,
saat yönünde döndürerek mandalı
açın.
3
Aksesuarların takılması
(Şekil 3–4)
Hamur karıştırıcılarının ve çırpma
tellerinin her ikiside farklı mandal
tiplerine sahiptir, doğru deliklerin
içerisine sokulmaları gerekir.
Aksesuarlardan sadece biri yerine
kilitlenirse, aksesuarlar yanlış
yuvadadır.
0 Oval şekilli çırpma telini küçük olan
yuvaya yerleştirin (Şekil 3/a). Alt
kısımda plastik düğümler bulunan
çırpma telini büyük olan yuvaya
yerleştirin (Şekil 3/b).
1
Dönmesini önlemek için altlığın
tutulması gerekebilir.
Mikserin merkezden kaçık konumu
mutfak robotu çalışırken malzeme
ilave edilmesini kolaylaştırır.
Aksesuarların çıkarılması
(Şekil 7)
Aksesuarları çıkarmadan önce,
mikseri kapatın ve fişi prizden
çekin!
0 Aksesuarları çıkarmak için,
aksesuar çıkarma düğmesine
(Şekil 1/A) basarken bir elinizle
sıkıca tutun.
1
125
822_949_310 ASM550EX.book Seite 126 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
t
Mikser/mutfak
robotunun kullanılması
1
1
Cihaz ara vermeksizin 10 dakika
süreyle kullanılabilir. Takip eden
her uzun ve sürekli çalıştırmada
soğumasına izin verilmelidir
(durmaksızın 10 dakika
kullanıldıktan sonra en az
20 dakika).
Maksimum işleme miktarı:
Karıştırma kasesinde işlenecek
miktar 2 kg katı veya 3 lt sıvı gıda
maddesini aşmamalıdır.
Mikserin açılması (Şekil 8)
0 Mikser hız seçim düğmesi
(Şekil 1/C) „0“-konumundayken,
elektrik fişini duvar prizine takın.
– Güç gösterge lambası yanar.
0 Mikser hız seçim düğmesi
(Şekil 1/C):
– mikseri AÇMAK (ON) ve
KAPAMAK (OFF),
– mikser hızını kontrol etmek
(10 hız ayarı) için kullanılır.
Karıştırma kasesi hızının
seçilmesi (Şekil 9)
Karıştırma kasesi iki hız ayarına
sahiptir.
0 Karıştırma kasesi hız seçim
düğmesi (Şekil 1/E) karışım kasesi
hızını seçmek için kullanılır:
= düşük hız
= yüksek hız
Mikserin kapatılması
0 Mikser hız seçim düğmesini çevirin
(Şekil 1/C) to "0".
– Mikser ve karıştırma kasesi
kapanır.
Doğru ayarların seçilmesi
Aşağıdaki açıklamalar kılavuz olarak kullanılabilir. İşlenecek gıda maddesinin
mikar ve durumuna göre uyarlama yapılaması gerekebilir.
Mikser hızı
Mikser hız seçim düğmesi (Şekil 1/C)
• Yoğurma, Karıştırma:
1 veya 2 ile çalıştırın, daha sonra isteğe göre hızı
arttırın
• İçine katma:
3 veya 4
• Karıştırma:
4 veya 5 ile çalıştırın, daha sonra isteğe göre hızı
arttırın
• Çırpma, Köpürtme:
9 veya 10
3
Bütün işleme tiplerini düşük bir hızda başlatın. Bu toz şeklindeki yiyeceklerin ve
sıvıları dışarı püskürmesini önleyecektir.
Karıştırma kasesi hızı
Yumurta akı, krema ve yaş pasta
unlarını çırpmak için yüksek hızı
kullanın. Ağır hamur ve büyük
miktarlardaki malzeme düşük hızı
kullanın.
126
822_949_310 ASM550EX.book Seite 127 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
t
Temizlik ve bakım
Temizlemeden önce fişi prizden
çıkarın.
Cihazın içerisine su sızmamasını
sağlayın! Kesinlikle cihazı akan
musluk suyunun altında
temizlemeyin ve suya daldırmayın.
0 Cihazı nemli bir bezle silin.
0 Çırpma tellerini ve hamur
karıştırıcıları bir fırça veya bezle
akan musluk suyunun altında yada
bir bulaşık makinesinde temizleyin.
0 Paslanmaz çelik karıştırma kasesi
bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Teknik bilgiler
Şebeke voltajı:
Güç tüketimi:
Maksimum sürekli
çalıştırma süresi:
1
;
230 - 240 V
550 W
10 dakika
Bu cihaz aşağıdaki AB
Direktiflerine uygundur:
• Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
• 92/31/EEC ve 93/68/EEC
Değişiklikleriyle birlikte
EMC Direktifi 89/336/EEC
Saklanması
Hamur karıştırıcı ve çırpma tellerini
altlıkta bulunan karıştırma
kasesinde saklayın. Bu hasar
görmelerini engelleyecektir.
127
822_949_310 ASM550EX.book Seite 128 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
t
Yemek tarifleri
Basit pandispanya tarifi
4
yumurta akı
4 sofra kaşığı
200 gr
soğuk su
şeker
1 paket
vanilya şekeri
4
yumurta sarısı
80 gr
un
80 gr
mısır nişastası
1 çay kaşığı
3
0
0
0
0
0
128
kabartma tozu
Gerekli aksesuarlar:
çırpma telleri
Karıştırma kasesine yumurta akı ve
su koyun. Ayar 2'yi başlatın,
gerekirse hızı arttırın ve koyu bir
kıvama gelene kadar çırpın.
Şeker ve vanilya şekeri ilave edin
ve 1 dakika daha veya şeker
eriyene kadar çırpın.
Yumurta sarısı ekleyin ve karıştırın.
Unu, mısır nişastasını ve kabartma
tozunu karıştırın, kremsi
malzemeye ekleyin ve bir süre
karıştırın.
Hamuru kek kalıbına doldurun ve
pişirin.
Basit yaş pasta unu tarifi
500 gr
1 paket
un
kabartma tozu
250 gr
yumuşak margarin
veya tereyağı
250 gr
şeker
1 paket
vanilya şekeri
1 tutam
tuz
4
yumurtalar
150 ml
süt
Gerekli aksesuarlar:
çırpma telleri
0 Bütün malzemeleri belirtilen sırayla
karıştırma kasesine koyun.
0 Ayar 3-4'ü başlatın, gerekirse hızı
arttırın ve hamur yumuşayana ve
kremsileşene kadar karıştırın.
0 Hamuru uygun bir pişirme tepsisine
doldurun ve pişirin.
3
Hamurda başka unlar ilave edilerek
istenildiği gibi bazı değişiklikler
yapılabilir.
Örneğin mermer kek.
0 Hamurun 2/3'sini tepsiye doldurun.
Kalan hamura 1sofra kaşığı kako
tozu ve 1 sofra kaşığı süt ilave edin
ve tekrar bir süre karıştın.
0 Koyu kıvamdaki hamuru pişirme
tepsisindeki açık hamurun üzerine
koyun. Mermer şeklini elde etmek
için hamurun her iki tabakasında
sprial hareketiyle çatalı gezdirin.
3
822_949_310 ASM550EX.book Seite 129 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
t
Basit çörek tarifi
250 gr
1 çay kaşığı
125 gr
60 gr
un
donmuş margarin
veya tereyağı
maya (taze) veya
1 paket kuru maya
80 gr
şeker
şeker
1
yumurta
1 sofra kaşığı soğuk su
0
0
0
0
un
40 gr
tuz
0
500 gr
kabartma tozu
1 tutam
3
Basit mayalama hamuru tarifi
Gerekli aksesuarlar:
hamur karıştırıcılar
Unu, kabartma tozunu, tuz ve
şekeri karıştırma kasesine koyun.
Donmuş tereyağını kesin ve
ekleyin.
Yaklaşık bir dakika 3-4 ayarında
karıştırın, yumurta ve soğuk su
ilave edin ve hamur bir topak
oluşturana kadar karıştırmaya
devam edin.
Hamuru kaseden çıkarın ve elinizle
bir süre yoğurmaya devam edin.
Hamuru bir daha işlemden
geçirmeden önce yaklaşık
30 dakika buzdolabında bekletin.
Hamuru oklavayla açın, iyice
yağlanmış kalıba yerleştirin ve
istediğiniz örneğin elma veya erik
gibi meyveleri katın
1 tutam
80 gr
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
tuz
margarin, eritilmiş
ılık süt
Gerekli aksesuarlar:
hamur karıştırıcılar
Bütün malzemeleri belirtilen sırayla
karıştırma kasesine koyun.
ayar 3-4'ü başlatın, gerekiyorsa
hızı arttırın ve hamur bir topak
oluşturana kadar 1 ila 1½ (bir
buçuk dakika) karıştırın.
Hamuru kaseden çıkarın ve
ellerinizle bir süre daha yoğurun.
Daha sonra yoğunlaştırılmayacak
olan, örneğin kuru üzüm,
malzemeleri ellerinizle yoğurun.
Bir daha işlemden geçirmeden
önce hamuru hacmi iki katına
çıkana kadar sıcak bir yerde kapalı
bir kase içerisinde yayılmaya
bırakın.
Uygulama yerleri:
örgülü mayalı ekmek, kuru
pastalar, meyveli pastalar, içi boş
hamur işleri.
Baharatlı börekler örneğin soğanlı
börek, mayalama hamurunu
şekersiz hazırlayın.
129
822_949_310 ASM550EX.book Seite 130 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
130
822_949_310 ASM550EX.book Seite 131 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
131
822_949_310 ASM550EX.book Seite 132 Montag, 24. Dezember 2007 6:21 18
822 949 310 - 04 - 1207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project