Electrolux EAT6000 User manual

Electrolux EAT6000 User manual
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 1 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Automatic Toaster EAT6...
PAGE
S
N
D
F
I
E
P
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 4
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . 8
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 12
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 16
Instruction book . . . . . . . . . 20
Gebrauchsanweisung . . . . . 24
Mode d’emploi . . . . . . . . . . 28
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 32
Istruzione per l'uso . . . . . . . 36
Instrucciones de uso. . . . . . 40
Instruções de utilização . . . 44
Návod k použití . . . . . . . . . . 48
Instrukcja obsługi . . . . . . . . 52
H
Használati útmutató . . . . . . .56
Návod na obsluhu . . . . . . . .60
Navodilo za uporabo . . . . . .64
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . . .68
Priročnik za navodila . . . . . .72
Instrucţiuni de utilizare . . . . .76
Rokasgrāmata . . . . . . . . . . .81
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . . .85
Kasutusjuhend . . . . . . . . . . .89
Kullanma kılavuzu . . . . . . . .93
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . . .97
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè.102
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .107
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 2 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
H
J
A
B
C
D
E
F
G
K
N
L
M
1
2
2
3
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 3 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
4
5
6
7
1
2
8
3
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 4 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
s
sBästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Säkerheten i denna apparat uppfyller
kraven i tekniska bestämmelser och
direktiv om säkerhet i elektrisk utrustning. Följande säkerhetsföreskrifter ska
ändå beaktas noga.
Med hjälp av varningstriangeln och/
eller signalorden (Varning! Se upp!
Obs!) framhävs punkter som är viktiga
för en säker och fungerande användning av apparaten. De ska absolut
beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder brödrosten.
• Drift- och nätspänning samt typ av
ström måste stämma överens (se
typskylt på brödrostens undersida).
• Får endast anslutas till ett korrekt
installerat jordat vägguttag.
• Drag aldrig ur stickkontakten ur
väggkontakten genom att dra i
elsladden.
• Drag ur stickkontakten före
rengöring eller vid eventuella fel! Tag
bort bröd som fastnat med en trubbig
träpinne (till exempel skaftet på en
träslev). Vidrör därvid inte
värmeelementen.
• Stick inte in fingrarna eller
metallföremål i rostningsöppningen.Det innebär risk för skador på dig eller
brödrosten.
• Brödrostens hölje är värmeisolerat.
Metalldelarna på brödrostens övre sida
och rostningsfacket blir däremot heta risk för förbränning!
• Använd inte brödrosten om elsladden
är skadad eller om det finns synliga
skador på höljet.
• Elsladden är specialtillverkad och får
endast bytas ut av kundtjänst, eftersom det krävs specialverktyg för att
byta den.
• Reparationer av denna apparat får
endast utföras av fackpersonal. Reparationer som utförs av ej utbildad personal kan innebära stora risker. Vänd
dig vid behov av reparation till kundtjänst eller till en auktoriserad fackhandlare.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Apparatbeskrivning
(bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
4
1Säkerhetsföreskrifter
Rostningsfack
Värmeisolerat hölje
Ställknapp för rostningsgrad
med ljusindikering
Brödliftsknapp
Uppvärmningsknapp med
kontrollampa
Upptiningsknapp med kontrollampa
Stoppknapp med kontrollampa
Uppvärmningsställ för småfranska
(infällt)
Knapp för uppfällning av stället för
småfranska
Smulbricka
Sladdvinda (på undersidan)
Typskylt (på undersidan)
Strömställare för frånslag av ljudsignalen (på undersidan)
Allmän säkerhet
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 5 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
s
• Apparaten far inte hanteras av personer (inklusive barn) som är fysiskt, eller
psykiskt handikappade eller som saknar
erforderlig erfarenhet och kunskap om
de inte blivit undervisade eller instruerade av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Skydda barn
• Lämna inte brödrosten utan uppsikt.
• Håll barn på avstånd från elektriska
apparater.
• Förpackningsmaterial, t ex plastpåse,
ska inte hamna i barnens händer.
• Barn måste passas så att de inte leker
med enheten.
Beakta följande punkter när du
använder brödrosten
• Placera inte brödrosten på varma underlag.
• Använd den inte i närheten av öppen
låga.
• Använd den inte på värmekänsliga
ytor. Använd vid behov värmeisolerande underlägg.
• Risk finns för att brödet börjar
brinna, brödrosten får därför inte
användas i närheten av brännbara
föremål (t.ex. gardiner). Brödrostens
användning måste alltid övervakas.
• Täck inte över rostningsfacket vid
rostning.
• När uppvärmningsstället för
småfranska används får rostningsgraden ställas in högst på
steg 2
.
• Brödrosten får inte användas utan
smulbricka. Rengör smulbrickan regelbundet. Se till att större smulor inte
blir liggande i brödrosten
• Brödrosten får inte doppas i vatten!
• Nätsladden får inte knäckas och inte
heller ligga mot varma delar på brödrosten.
• Grip tag endast i det värmeisolerade
höljet om brödrosten skall förflyttas.
• Dra efter avslutad användning ut stickproppen och låt brödrosten kallna. Nu
kan brödrosten läggas undan eller
täckas över.
• Linda upp nätsladden först när brödrosten är helt kall.
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i
därför avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
5
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 6 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
s
Användningstips
Före den första användningen
0 Anslut stickproppen till vägguttaget.
0 För att undvika att dålig lukt uppstår
skall brödrosten användas några
gånger utan bröd på högsta effekt vid
öppet fönster.
0 Efter avslutad rostning ställ ratten för
rostningsgrad i läge "0" och dra stickproppen ur vägguttaget.
3
Stoppknapp
(bild 1/G och bild 2)
Rostning av bröd
0 Anslut stickproppen till vägguttaget.
0 Ställ med ratten för rostningsgrad (bild
1/C och bild 2) in önskad rostningsgrad
steglöst mellan 1-6. Läge 1 ger lätt
rostning. Läge 6 ger kraftig rostning.
3
När ratten vrids första gången ur läget
"0" startar en självtest. Alla kontrolllampor tänds helt kort och en signal
avges.
Därefter lyser kontrollampan i ratten i
relation till inställd rostningsgrad.
Börja med att ställa in brödrosten på
ett läge mellan 1–3. Är inte rostningen
tillfredsställande, ställer du vredet på
ett högre eller lägre läge, högre till
exempel vid rostning av mörkt eller
grovt bröd. Om du bara rostar en brödskiva eller använder gammalt bröd kan
rostningsgraden ställas lite lägre.
Ställ in en rostningsgrad så att det
rostade brödet får en "guldgul" eller
"ljusbrun" färg. Genom den elektroniskt reglerade rostningstiden kan du
sedan alltid behålla samma rostningsgrad för samma brödsort och brödkvalitet.
0 Sätt in brödet.
0 Tryck på brödliftsknappen
(bild 1/D
och bild 2).
Brödrosten kopplas på och brödet dras
in.
3
3
6
Under rostning slocknar kontrollamporna för rostningsgrad stegvis.
När önskad rostningsgrad uppnåtts
kopplas brödrosten automatiskt från
och en signal avges.
Brödskivorna skjuts upp och kan lätt
plockas bort.
Om ljudsignalen permanent skall vara
frånslagen använd glidströmställaren
på apparatens undre sida (bild 1/N och
bild 7).
Om du vill avbryta rostningen i förtid
trycker du på stoppknappen.
Brödrosten kopplas från och brödskivorna skjuts upp. Den rostningsgrad
som har ställts in ändras inte.
Upptiningsknapp
(bild 1/F och bild 2)
För djupfryst bröd trycker du på upptiningsknappen. Då förlängs rostningstiden.
Varmhållningsknapp
(bild 1/E och bild 2)
Vill du hålla redan rostat bröd varmt
trycker du på uppvärmningsknappen,
då hålls brödet varmt och knaprigt.
Hållare
Se upp! Stället för småfranska blir
under rostning hett; berör inte stället
innan det svalnat.
0 Fäll upp stället för småfranska: tryck
ned knappen (bild 1/J) (bild 3).
0 Lägg upp småfranska eller annat bakverk för återuppvärmning (bild 4), ställ
med ställknappen in önskad rostningsgrad.
1
Se upp! När uppvärmningsstället för
småfranska används får rostningsgraden ställas in högst på steg 2
.
0 Koppla på brödrosten med brödliftsknappen
(bild 1/D).
0 Vänd brödet när brödrosten kopplar
från. Upprepa rostningen.
1
1
Småfranska och annat bakverk får inte
läggas upp direkt på rostningsfacket.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 7 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
s
0 Fäll åter in stället för småfranska: Skjut
åter upp knappen (bild 1/J) till
utgångsläget (bild 5).
1
Tekniska data
Nätspänning:
Effekt:
Fäll in stället för småfranska först
sedan det kallnat.
Rengöring och
underhåll (bild 8)
0 Innan rengöring påbörjas dra stickproppen ur vägguttaget och låt brödrosten kallna.
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
Smulorna som uppstår vid rostning
samlas på smulbrickan.
0 Lås upp och dra ut smulbrickan. Rengör
brickan och skjut åter in den.
3
3
Använd inte skarpa eller nötande rengöringsmedel. Rengör höljet endast
med en torr eller lätt fuktad trasa.
1
Brödrosten får varken behandlas med
eller doppas i vätska.
Förvaring av rostat bröd (bild 8)
3
För att få ett jämnt rostat bröd skall en
öppnad förpackning med toastbröd
åter tillslutas och förvaras med
öppningen nedåt.
A = korrekt
B = fel
7
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 8 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
k
k Kære kunde
Læs venligst denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem.
Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne!
Opbevar venligst brugsanvisningen til
senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.
Med advarselstrekanten og/eller med
signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv
agt!) er henvisninger fremhævet, der er
vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst
ubetinget disse.
0 Dette tegn vejleder dig skridt for skridt
ved betjeningen af apparatet.
1
3
Efter dette tegn får du supplerende
informationer til betjening og praktisk
brug af apparatet.
2
Tips og henvisninger til økonomisk og
miljøvenlig brug af apparatet er kendetegnet med kløverbladet.
Apparatets dele (ill. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
8
Brødskakt
Varmeisoleret kabinet
Vælger ristningsgrad med lysdiode
Brød-lift knap
Varmeknap med kontrollampe
Optøningsknap med kontrollampe
Stop-knap med kontrollampe
Bollerister til opvarmning af boller
(vippet ned)
Knap til at vippe bolleristeren op
Krummebakke
Ledningsoprul (apparatets underside)
Typeskilt (apparatets underside)
Kontakt til afstilling af det akustiske
signal (apparatets underside)
1 Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsmæssigt overholder dette
apparat de anerkendte regler for teknik
og lovens krav om apparaters sikkerhed. Alligevel ser vi os som producent
foranlediget til at informere dig som
bruger om følgende sikkerhedsregler.
Generel sikkerhed
• Driftsspændingen og netspændingen
samt strømtypen skal stemme overens
(se typeskiltet på apparatets underside).
• Apparatet må kun tilsluttes en reglementeret installeret stikkontakt.
• Træk aldrig stikket ud af stikkontakten
ved at trække i ledningen!
• Tag altid stikket ud af stikkontakten,
før apparatet skal rengøres eller ved
fejlfunktion! En fastklemt brødskive
skal tages op med et stumpt stykke træ
(f.eks. skaftet på en grydeske). Pas på
ikke at røre ved varmelegemerne.
• Stik aldrig fingrene eller metalgenstande ned i brødskakten - risiko for at
komme til skade eller beskadige ting.
• Brødristerens kabinet er varmeisoleret.
Men metaldelene på apparatets overside og i brødskakten bliver meget
varme - risiko for forbrænding!
• Apparatet må ikke tages i brug, hvis
ledningen er beskadiget eller hvis kabinettet har synlige skader.
• Denne tilslutningsledning er en specialledning og må kun udskiftes af
kundeservice, da der kræves specialværktøj til udskiftningen.
• Reparationer på dette apparat må kun
udføres af fagfolk. Ved ukyndig reparation kan der opstå betydelige risici.
Henvend dig i tilfælde af reparation til
kundeservice eller til din forhandler.
• Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader, hvis apparatet bruges ukyndigt
eller til ikke-formålsbestemt brug.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive anvendt/brugt af personer (inkl.
børn), som på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at
betjene det sikkert, eller af personer
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 9 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
k
(inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, med mindre ovennævnte personer er instrueret
af en ansvarlig person i, hvordan man
bruger apparatet sikkert, og i begyndelsen også er under opsyn af dem.
Bortskaffelse
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
2
Udtjent apparat
Sikkerhed for børn
• Brødristeren må ikke bruges uden
opsyn.
• Børn må ikke have adgang til elapparater.
• Børn må ikke have adgang til emballage, som f.eks. plastikposer.
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
Det bør du være opmærksom på
ved brug af apparatet
• Stil aldrig apparatet på en hed flade.
• Må ikke bruges i nærheden af åben ild.
• Må ikke bruges på varmefølsomme flader. Stil den i givet fald på en bordskåner.
• Brød kan brænde, undgå derfor at
riste brød under eller lige op ad
brændbare genstande (f. eks. gardiner). Apparatet skal være under
opsyn.
• Brødskakten må ikke dækkes til,
mens der toastes.
• Når bolleristeren benyttes, må vælgeren for ristningsgrad maksimalt stilles på trin 2
.
• Apparatet må ikke bruges uden krummebakke. Krummebakken skal renses
jævnligt. Der må ikke samle sig en
større mængde krummer.
• Apparatet må ikke dyppes i vand!
• Ledningen må ikke have knæk, må ikke
berøre hede dele af apparatet.
• Når apparatet er varmt, må det kun
bæres ved at holde på det varmeisolerende kabinet.
• Tag stikket ud af kontakten efter brug
og lad apparatet køle helt af. Først herefter må det stilles på plads eller dækkes til.
• Ledningen må først rulles op, når apparatet er kølet helt af.
W
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for at
dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger
af miljøet og af personers helbred, der
ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det
lokale kommunekontor, affaldsselskab
eller den forretning, hvor produkt er
købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
9
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 10 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
k
Betjening
Før første ibrugtagning
0 Sæt stikket i stikkontakten.
0 For at undgå ubehagelig lugt, skal apparatet køre nogle gange uden brød på
højeste varmetrin foran et åbent vindue.
Brødristning
0 Sæt stikket i stikkontakten.
0 Indstil ristningsgraden efter egen smag
med vælgeren (ill. 1/C og ill. 2); kan
indstilles trinløst fra 1-6. Trin 1 for lys
ristning. Trin 6 for mørk ristning.
3
Under ristningen slukker lampen på
ristningsgrad-vælgeren trinvist.
Når den indstillede ristningsgrad er
nået, slukker brødristeren automatisk
og der kommer et akustisk signal.
Brødskiverne løftes op, så de kan tages
ud.
0 Efter brugen skal vælgeren for ristningsgrad stilles tilbage på "0" og stikket tages ud af kontakten.
3
3
Første gang vælgeren drejes bort fra
"0"-stillingen, udføres der en selvtest.
Alle lamper lyser et øjeblik og der kommer et akustisk signal.
Derefter lyser lampen i vælgeren svarende til den indstillede ristningsgrad.
Indstil på et trin mellem 1-3, første
gang apparatet bruges. Hvis ristningen
ikke er passende, kan vælgeren stilles
højere eller lavere efter egen smag,
stilles f.eks. højere ved ristning af landbrød eller rugbrød. Hvis der kun skal
ristes en enkelt skive, skal ristningsgraden stilles lidt lavere. Det samme er tilfældet, når man rister gammelt brød.
Vi anbefaler at indstille ristningsgraden, så brødet får en "gylden" eller
"lysebrun" farve. Med den elektroniske
regulering af ristningstiden holder
apparatet den indstillede ristningsgrad
for samme brødtype og beskaffenhed.
0 Sæt brødet i.
0 Tryk på brød-lift knappen
(ill. 1/D
og ill. 2).
Risteren tændes og brødet glider
nedad.
Stop-knap
(ill. 1/G og ill. 2)
Hvis du vil afbryde ristningen, trykker
du på stop-knappen.
Apparatet slukkes og brødet løftes op.
Den indstillede ristningsgrad ændrer
sig ikke.
Optøningsknap
(ill. 1/F og ill. 2)
Hvis brødet er dybfrosset, trykker du på
optøningsknappen. Så bliver ristningstiden længere.
Varmeknap
(ill. 1/E og ill. 2)
3
Hvis du vil varme ristet brød op, trykker
du på varmeknappen, så holdes det
ristede brød varmt og sprødt.
Bollerister
Forsigtig: Bolleristeren bliver meget
varm under ristningen, må ikke
berøres.
0 Bolleristen vippes op: Tryk knappen
(ill. 1/J) ned (ill. 3).
0 Læg nu bollerne eller andet bagværk
på (ill. 4), som skal varmes op, og indstil
den ønskede ristningsgrad på
vælgeren.
1
1
10
Hvis du vil slå det akustiske signal fra
permanent, skal du benytte skydekontakten på apparatets underside (ill. 1/N
og ill. 7).
Forsigtig! Når bolleristeren benyttes,
må vælgeren for ristningsgrad maksimalt stilles på trin 2
.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 11 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
k
0 Tænd for risteren med brød-lift knappen
(ill. 1/D).
0 Vend brødet, når apparatet har slukket.
Gentag proceduren.
Boller eller andet bagværk må aldrig
lægges direkte på brødskakten.
0 Bolleristeren vippes ned igen: Stil
knappen (ill. 1/J) opad igen til dens
udgangsposition (ill. 5).
1
1
Bolleristeren på først vippes ned igen,
når den er helt afkølet.
Tekniske data
Net-spænding:
Strømforbrug:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
Rengøring og pleje
(ill. 6)
0 Tag altid stikket ud af kontakten og lad
brødristeren køle af, før du begynder at
rengøre den.
Under ristningen opstår der krummer,
som falder ned på krummebakken.
0 Lås krummebakken op ved at trykke en
gang på den og træk den ud. Rens bakken og sæt den i igen.
3
3
Brug aldrig skrappe eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet
med. Kabinettet skal kun rengøres med
en ren eller en let fugtet klud.
1
Brødristeren må ikke behandles med
væske, og slet ikke holdes ned i væske.
Opbevaring af toastbrød (ill. 8)
3
En åbnet pakke toastbrød bør lukkes til
igen og opbevares med den åbnede
ende nedad, hvis man vil opnå en ensartet farve overalt på det ristede brød.
A = rigtig
B = forkert
11
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 12 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
n
n Kjære kunde,
les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på
bruksanvisningen for senere bruk. Gi
den videre til eventuelle nye eiere av
apparatet.
Varseltrekanten og/eller signalordene
(Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer
punkter som er viktig med tanke på
sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Følg disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening og
praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og råd for
økonomisk og miljøvennlig bruk av
apparatet
Apparatbeskrivelse
(figur 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
12
Røstsjakt
Varmeisolert deksel
Velger for brunhetsgrad med
lampeindikator
Brødheveknapp
Oppvarmingsknapp med kontrollampe
Opptiningsknapp med kontrollampe
Stoppknapp med kontrollampe
Brødstativ til risting av brød
(sammenklappet)
Knapp for oppklapping av brødstativet
Smuleskuff
Ledningsholder (på undersiden av
apparatet)
Typeskilt (på undersiden av apparatet)
Bryter for å undertrykke det akustiske
signalet (på undersiden av apparatet)
1 Sikkerhetsmerknader
Dette apparatets sikkerhet følger teknikkens anerkjente regler og Loven om
apparatsikkerhet. Likevel føler vi som
produsent en forpliktelse til å gjøre deg
kjent med nedenforstående sikkerhetsmerknader.
Generell sikkerhet
• Driftsspenning, nettspenning og
strømtype må være kompatible med
hverandre (se typeskilt på undersiden
av apparatet).
• Apparatet må ha en forskriftsmessig
installert stikkontakt.
• Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten etter ledningen!
• Trekk ut støpselet før rengjøring eller
ved driftsforstyrrelser! Løsne brød som
har satt seg fast, med en butt trepinne
(f.eks. skaftet på en tresleiv). Unngå
kontakt med varmeelementene.
• Ikke putt fingrene eller metallgjenstander i røstsjakten - det kan gi skader
både på deg og brødristeren.
• Dekselet på brødristeren er varmeisolert. Metalldelene på apparatets overside og i røstsjakten blir imidlertid
varme - forbrenningsfare!
• Ikke ta apparatet i bruk når ledningen
er skadet eller dekselet har synlige skader.
• Denne tilkoplingsledningen er en spesialledning som bare kan skiftes ut av
kundeservice. Grunnen er at spesialverktøy må brukes.
• Reparasjoner av dette apparatet må
bare utføres av fagfolk. Det kan oppstå
betydelig fare som følge av uforskriftsmessige reparasjoner. Ta kontakt med
kundeservice eller din autoriserte fagforhandler når apparatet må repareres.
• Dersom apparatet brukes utenfor sitt
opprinnelige formål eller på feil måte,
gis ingen garanti ved skader.
• Dette apparatet må ikke under noen
omstendigheter settes i drift eller tas i
bruk av personer (også barn) som ikke
har den erfaringen og/eller kunnskapen som er nødvendig for å betjene det
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 13 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
n
på en sikker måte, eller personer (også
barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner. Unntak gjelder bare dersom de har mottatt
instrukser om sikker håndtering av
apparatet av personer som er ansvarlige for dem, og disse personene også
har hatt tilsyn med dem i startfasen.
Sikkerhet for barno
• Ikke la brødristeren være i gang når du
ikke passer på den.
• Hold barn borte fra elektriske apparater.
• Emballasjematerial, f.eks. plastposer,
må ikke komme i hendene på barn.
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med apparatet.
Vær oppmerksom på følgende
ved bruk av brødristeren
• Ikke plasser brødristeren på varme
overflater.
• Ikke bruk brødristeren i nærheten av
åpen ild.
• Ikke bruk brødristeren på varmeømfindtlige overflater. Bruk eventuelt en
varmeisolerende brikke under.
• Brød kan brenne. Rist derfor ikke
brød under eller i nærheten av brennbare objekter (f.eks. gardiner). Apparatet må holdes under oppsyn.
• Ikke dekk til røstsjakten under risting
av brød.
• Ved bruk av brødstativet må velgeren
for brunhetsgrad ikke stilles høyere
enn trinn 2
.
• Ikke bruk apparatet uten smuleskuffen.
Rengjør smuleskuffen regelmessig. Ikke
la det samle seg store smulerester.
• Ikke senk apparatet ned i vann!
• Ikke brett ledningen, og ikke la den
komme i kontakt med varme apparatdeler.
• Ta tak i det varmeisolerende dekselet
for å bære apparatet når det er varmt.
• Trekk ut støpselet etter bruk, og la
apparatet avkjøles helt. Først nå kan
apparatet settes bort eller tildekkes.
• Ikke rull opp ledningen før apparatet er
helt avkjølt.
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert ovn
W
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
13
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 14 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
n
Betjeningsinstrukser
Før første gangs bruk
0 Sett støpselet i stikkontakten.
0 For å unngå ubehagelig lukt skal apparatet gjentatte ganger startes på høyeste røstgrad-innstilling i nærheten av
et åpent vindu. Det skal ikke være brød
inne i apparatet.
Riste brød
0 Sett støpselet i stikkontakten.
0 Still inn brunhetsgraden trinnløst fra
1-6 med brunhetsvelgeren (figur 1/C
og figur 2). Trinn 1 for lyseste brunhetsgrad. Trinn 6 for mørkeste brunhetsgrad.
3
14
3
Hvis du ønsker å koble det akustiske
signalet permanent ut, bruker du skyvebryteren på apparatets underside
(figur 1/N og figur 7).
Stoppknapp
(figur 1/G og figur 2)
Trykk på stoppknappen når du vil
avbryte ristingen.
Apparatet koples ut, og det ristede
brødet heves. Tidligere innstilt brunhetsgrad endres ikke.
Når velgeren for første gang skyves ut
av "0"-posisjonen, gjennomføres en
selvtest. Alle indikatorene lyser et kort
øyeblikk, og et signal lyder.
Deretter lyser indikatoren på velgeren,
noe som angir at innstilt brunhetsgrad
er nådd.
Still inn brødristeren på et trinn mellom 1 og 3 ved begynnelsen av ristingen. Dersom du ikke er fornøyd med
bruningen, så still velgeren lavere eller
høyere alt ettersom, f.eks. høyere ved
risting av siktebrød eller rugbrød. Ved
risting av bare 1 brødskive og også ved
risting av gammelt brød skal brunhetsgraden stilles noe lavere.
Vi anbefaler å stille inn røstgraden slik
at det ristede brødet får en "gyllengul"
eller "lysebrun" farge. Takket være den
elektroniske reguleringen av ristetiden
brukes en tidligere innstilt brunhetsgrad når brødtypen og brødets beskaffenhet er den samme.
0 Legg inn brød.
0 Trykk på brødheveknappen
(figur
1/D og figur 2).
Brødristeren koples inn, og brødet skyves nedover.
3
Under ristingen slukkes indikatoren på
brunhetsvelgeren gradvis.
Når ønsket brunhetsgrad er nådd,
koples brødristeren automatisk ut, og
et signal lyder.
De ristede brødskivene heves og kan
tas ut.
0 Drei velgeren for brunhetsgrad til posisjon "0" etter bruk, og trekk støpselet
ut av stikkontakten.
3
Opptiningsknapp
(figur 1/F og figur 2)
Trykk på opptiningsknappen når brødet
er dypfryst. Slik forlenges røsttiden.
Oppvarmingsknapp
(figur 1/E og figur 2)
Trykk på oppvarmingsknappen for å
varme opp ristet brød og holde det
varmt og sprøtt.
Brødstativ
Forsiktig! Brødstativet blir varmt ved
risting - ikke berør det.
0 Klapp opp brødstativet: Skyv knappen
(figur 1/J) nedover (figur 3).
0 Legg inn brød eller også annet bakverk
for ny risting (figur 4). Velg brunhetsgrad på velgeren for brunhetsgrad.
1
Forsiktig! Ved bruk av brødstativet må
velgeren for brunhetsgrad ikke stilles
høyere enn trinn 2
.
0 Kople inn brødristeren med brødheveknappen
(figur 1/D).
0 Snu brødet etter utkopling. Gjenta.
1
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 15 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
n
Legg aldri brød eller bakverk direkte på
røstsjakten.
0 Klappe sammen brødstativet igjen:
Skyv knappen (figur 1/J) oppover og i
utgangsposisjon igjen (figur 5).
1
1
Ikke klapp sammen brødstativet før det
er avkjølt.
Renhold og vedlikehold
(figur 6)
Tekniske data
Nettspenning:
Effektforbruk:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
0 Trekk alltid ut støpselet før rengjøring,
og la brødristeren avkjøles.
Smulene fra ristingen samler seg i
smuleskuffen.
0 Åpne smuleskuffen ved å trykke raskt
på den, og trekk den ut. Rengjør skuffen og sett den inn igjen.
3
3
Ikke bruk skarpe eller skurende rengjøringsmidler til rengjøring av apparatet.
Rengjør alltid dekselet med en tørr
eller lett fuktig klut.
1
Brødristeren må ikke behandles med
væske eller senkes ned i væske.
Lagring av ristet brød (figur 8)
3
For å få brød som er jevnt brunet, bør
åpnede brødposer lukkes igjen og oppbevares med den åpnede siden vendt
nedover.
A = riktig
B = feil
15
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 16 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ota huomioon erityisesti tämän käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla annetut
turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje
myöhempää tarvetta varten. Anna käyttöohje laitteen mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
Huomioi varoituskolmio ja huomautukset (Varoitus!, Varo!, Huomio!),
jotka sisältävät oman turvallisuutesi tai
laitteen toimintakyvyn kannalta tärkeitä ohjeita. Niitä on ehdottomasti
noudatettava.
0 Tämä merkintä ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
1
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja näppärään käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöä
säästävään käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laitteen kuvaus (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
16
Paahtoaukko
Lämpöeristetty ulkokuori
Paahtoasteen valitsin ja merkkivalo
Leivännostopainike
Merkkilampulla varustettu lämmityspainike
Merkkilampulla varustettu sulatuspainike
Merkkilampulla varustettu pysäytyspainike
Sämpyläteline sämpylöiden lämmitystä varten (käännetty sisään)
Painike, jolla sämpyläteline käännetään
ylös
Murulaatikko
Johtokela (laitteen pohjassa)
Tyyppikilpi (laitteen pohjassa)
Katkaisin, jolla merkkiääni voidaan vaimentaa (laitteen pohjassa)
1 Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan
yleisesti hyväksyttyjä tekniikka- ja laiteturvallisuusasetuksia. Kuitenkin
meistä on valmistajana aiheellista
tutustuttaa sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
Yleinen turvallisuus
• Käyttöjännitteen ja verkkojännitteen
sekä virtalajin on oltava oikea (katso
laitteen pohjassa oleva arvokilpi).
• Liitä laite vain määräysten mukaisesti
asennettuun suojakosketinpistorasiaan.
• Älä koskaan vedä pistoketta ulos pistorasiasta pitäen kiinni johdosta!
• Vedä pistoke ensin irti ennen laitteen
puhdistamista tai häiriöiden sattuessa!
Irrota kiinni jäänyt paahtoleipä tylsällä
puisella sauvalla (esim. kauhan varrella). Älä kosketa tällöin lämmittimiä.
• Älä työnnä paahdinaukkoon sormiasi
tai metallisia esineitä – loukkaantumistai vaurioitumisvaara.
• Paahtimen ulkokuori on lämpöeristetty.
Paahtimen yläosassa ja paahtoaukossa
sijaitsevat metalliosat tulevat kuitenkin
kuumiksi – palovammojen vaara!
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto on
viallinen tai jos laitteessa on näkyviä
vaurioita.
• Laitteessa käytetty virtajohto on erikoisjohto, jonka saa vaihtaa ainoastaan
valtuutettu huoltoliike. Vaihtamiseen
tarvitaan erikoistyökaluja.
• Tämän laitteen korjaukset tulee aina
jättää ammatti-ihmisen tehtäväksi.
Epäasianmukaiset korjaustyöt
saattavat aiheuttaa vakavia
vaaratilanteita. Käänny huoltoasioissa
aina valtuutetun huoltoliikkeen
puoleen.
• Jos laitetta käytetään tarkoituksen vastaisesti tai väärin, emme ota vastuuta
mahdollisista vahingoista.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 17 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
q
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanluettuna), jotka kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä
takia eivät ole kykeneviä käyttämään
laitetta turvallisesti. Henkilöt (lapset
mukaanluettuna) joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoja, saavat
käyttää laitetta vain siinä tapauksessa,
että heidät on opastettu laitteen käyttöön ja käyttöä on aluksi ollut valvomassa toinen henkilö.
• Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen ja anna laitteen jäähtyä kokonaan. Laita laite pois tai peitä se vasta,
kun se on jäähtynyt.
• Kierrä verkkojohto johtokelaan vasta
laitteen jäähdyttyä täysin.
Jätehuolto
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti
kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita
käytetyt pakkausmateriaalit niille
varattuihin keräyspisteisiin ja noudata
materiaalimerkinnöistä annettuja
ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
Lasten turvallisuus
• Älä jätä paahdinta päälle ilman silmälläpitoa.
• Pidä lapset loitolla sähkölaitteista.
• Pakkausmateriaalia, kuten esim. muovipussia ei tule antaa lapsille.
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
Leivänpaahtimen käytössä tulisi
sinun huomioida seuraavaa
• Älä aseta paahdinta kuumalle alustalle.
• Älä käytä paahdinta avoimen tulen
lähistöllä.
• Älä käytä tulenaralla pinnalla. Käytä
tarvittaessa kuumuutta eristävää alustaa.
• Leipä voi syttyä palamaan. Siksi
paahdinta ei tule sijoittaa tulenarkojen materiaalien (esim. verhojen)
läheisyyteen. Laitetta on käytettävä
valvotusti.
• Älä peitä paahtoaukkoa paahtamisen
aikana.
• Sämpylälisälaitetta käytettäessä
paahtoasteen säädintä saa asettaa
korkeintaan asentoon 2
.
• Älä käytä laitetta ilman murulaatikkoa.
Puhdista murulaatikko säännöllisesti.
Siihen ei saa kerääntyä suurempia määriä muruja.
• Älä upota laitetta veteen!
• Älä taivuta johtoa äläkä anna sen koskettaa laitteen kuumia osia.
• Kanna kuumaa laitetta tarttumalla
kiinni vain sen lämpöeristetystä päällyksestä.
W
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
17
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 18 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
q
Käyttöä koskevat
ohjeet
Ennen ensimmäistä
käyttöönottoa
0 Laita pistoke pistorasiaan.
0 Kuumenna paahdinta muutaman kerran
ilman paahtoleipää suurimmalla paahtoteholla ja ikkunat auki välttääksesi
epämiellyttävien hajujen syntymisen.
Kun haluttu paahtoaste on saavutettu,
leivänpaahdin kytkeytyy pois päältä ja
kuuluu merkkiääni.
Leipäviipaleet nousevat ylös.
0 Käännä paahtoasteen valitsin "0"asentoon ja vedä pistoke pistorasiasta
käytön päätyttyä.
3
Pysäytyspainike
(kuva 1/G ja kuva 2)
Brot toasten
0 Laita pistoke pistorasiaan.
0 Aseta haluamasi paahtoaste portaattomasti (kuva 1/C ja kuva 2) kääntämällä
paahtoasteen valitsin asentoon 1-6.
Aste 1 tarkoittaa vaaleinta paahtoa,
aste 6 tumminta.
3
Kun valitsin käännetään ensimmäisen
kerran "0"-asentoon, laite suorittaa
itsetestauksen. Kaikki merkkivalot syttyvät vähäksi aikaa ja kuuluu merkkiääni.
Valitsimen merkkivalo syttyy asetetun
paahtoasteen mukaisesti.
Säädä paahtamisen aluksi aste 1-3. Jos
leipä ei ole paahtunut sellaiseksi kuin
halusit, säädä astetta vastaavasti alhaisemmaksi tai korkeammaksi; säädä sitä
korkeammaksi esim., kun paahdat
seka- tai ruisleipää. Jos paahdat vain
yhden viipaleen kerrallaan tai vanhempaa leipää, on paahtoaste syytä säätää
alhaisemmaksi.
Suosittelemme asettamaan paahtoaste
niin, että paahtoleipä saa „kullankeltaisen“ tai „vaaleanruskean“ värin. Elektronisen paahtoajan säädön ansiosta
samantyyppiset tai koostumukseltaan
samanlaiset leivät paahtuvat aina
samanlaisiksi.
0 Laita paahtoleipä paahtimeen.
0 Paina leivännostopainiketta
(kuva 1/D ja kuva 2).
Leivänpaahdin kytkeytyy päälle ja leipä
menee paahtimen sisään.
3
3
18
Paahtoasteen valitsimen valo sammuu
askeleittain paahtamisen aikana.
Voit kytkeä merkkiäänen pysyvästi pois
päältä laitteen pohjassa olevalla katkaisimella (kuva 1/N ja kuva 7).
Jos haluat keskeyttää paahtamisen,
paina pysäytyspainiketta.
Laite kytkeytyy pois päältä ja paahdettava leipä nousee ylös. Säädetty paahtoaste säilyy muuttumattomana.
Sulatuspainike
(kuva 1/F ja kuva 2)
Paina sulatuspainiketta, kun paahdat
jäistä paahtoleipää. Tällöin paahtoaika
pitenee.
Lämmityspainike
(kuva 1/E ja kuva 2)
Paahdettu leipä säilyy lämpimänä ja
rapeana, kun painat lämmityspainiketta.
Sämpyläteline
Varo! Sämpyläteline kuumenee paahtamisen yhteydessä, älä kosketa sitä.
0 Käännä sämpyläteline ylös: Paina painike (kuva 1/J) alas (kuva 3).
0 Laita kuumennettavat sämpylät tai
muut leivonnaiset telineelle (kuva 4), ja
säädä paahtoasteen valitsimella haluttu
paahtoaste.
1
Varo! Sämpylälisälaitetta käytettäessä
paahtoasteen säädintä saa asettaa
korkeintaan asentoon 2
.
0 Kytke leivinpaahdin päälle painamalla
leivännostopainiketta
(kuva 1/D).
0 Käännä paadettavat sämpylät toisinpäin paahtimen kytkeydyttyä pois
päältä. Paahda toinen puoli.
1
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 19 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
q
Tekniset tiedot
Älä koskaan aseta sämpylöitä tai leivonnaisia suoraan paahtoaukon päälle.
0 Käännä sämpyläteline takaisin alas:
Aseta painike (kuva 1/J) takaisin ylös
sen alkuperäiseen asentoon (kuva 5).
1
1
Käännä sämpyläteline ylös vasta, kun
se on jäähtynyt.
Puhdistus ja hoito
(kuva 6)
Verkkojännite:
Tehontarve:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
0 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
paahtimen jäähtyä aina, ennen kuin
puhdistat sen.
Paahtamisen aikana irtoavat muruset
kerääntyvät murulaatikkoon.
0 Avaa murulaatikon lukitus painamalla
laatikkoa kevyesti ja vedä laatikko ulos.
Puhdista murulaatikko ja aseta takaisin
paikoilleen.
3
3
Älä käytä laitteen puhdistuksessa voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita. Puhdista kotelo vain kuivalla tai
hieman kostutetulla rievulla.
3
Leivänpaahdinta ei saa käsitellä nesteillä saatikka upottaa sitä nesteeseen.
Paahtoleivän säilytys (kuva 8)
3
Jotta paahtoleipä paahtuu tasaisesti,
olisi avatut leipäpakkaukset suljettava
uudelleen ja säilytettävä avattu puoli
alaspäin.
A = oikein
B = väärin
19
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 20 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
g
g Dear Customer,
Please read these operating instructions through carefully.
Above all please observe the safety
instructions on the first few pages of
these operating instructions! Please
keep these operating instructions for
later reference. Pass them on to any
subsequent owner of the appliance.
Use of warning triangle and/or the key
words (Danger!, Caution!, Important!), information that is important
for your safety or the correct functioning of the appliance is highlighted. It is
essential that this information is
observed.
0 This symbol guides you step by step
through the operation of the appliance.
1
3
Next to this symbol you will find additional information and practical tips on
using the appliance.
2
Tips and information about the economical and environmentally friendly
use of the appliance are marked with
the clover symbol.
Appliance description
(Figure 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
20
Toasting slot
Thermally insulated outer casing
Browning control indicator lamp
Bread lift button
Warm up button with indicator lamp
Defrost button with indicator lamp
Stop button with indicator lamp
Roll rack for crisping up bread rolls
(fold down)
Button for raising the roll rack
Crumb drawer
Cord storage (on the underside of the
appliance)
Rating plate (on the underside of the
appliance)
Switch to suppress the acoustic signal
(on the underside of the appliance)
1 Safety instructions
This appliance corresponds to accepted
technological standards with regards
to safety and to the German Appliance
Safety Law. Nevertheless, as a manufacturer we consider it our obligation
to make you aware of the following
safety information.
General Safety
• The operating voltage of the appliance
and the mains voltage as well as the
type of current must match (see the
rating plate on the underside of the
appliance).
• Only plug into a correctly installed
earthed mains socket.
• Never pull the plug from the socket by
means of the mains lead!
• Prior to cleaning or in the event of a
malfunction, unplug the appliance
first! Loosen jammed pieces of toast
with a blunt wooden implement (e.g.
the handle of a cooking spoon). Ensure
that you do not touch the heater elements during this process.
• Do not reach into the toasting slot
with your fingers or metal implements
– there is a risk of injury and damage
to the appliance.
• The outer casing of the toaster is thermally insulated. However the metal
parts on the top of the appliance and
in the toasting slot will become hot –
there is a risk of burns!
• Do not use the appliance if the mains
cable is damaged or the casing is visibly damaged.
• The mains cable is of a special type and
is only to be replaced by the Customer
Care Department since special tools are
required for its replacement.
• Repairs to this appliance may only be
carried out by qualified service engineers. Considerable danger may result
from improper repairs. If repairs
become necessary, please contact the
Customer Care Department or your
authorised dealer.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 21 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
g
• If the appliance is used for purposes
other than those intended or used
incorrectly, no liability can be accepted
for any damage that may be caused.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge unless they have been given
initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Child safety
• Do not leave the toaster switched on
unsupervised.
• Keep children away from electrical
appliances.
• Packaging material, e.g. plastic bags,
should not be accessible to children.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
You should take note of the following when using your toaster
• Do not place the appliance on hot surfaces.
• Do not use near naked flames.
• Do not operate the appliance on surfaces where heat may cause a problem.
Use an insulated heat pad if necessary.
• Bread can burn. Do not use the
toaster underneath or near inflammable objects (e.g. curtains). The
toaster must not be left unattended.
• Do not cover the toasting slot when
toasting.
• When the roll rack is used, the maximum browning setting must be no
higher than setting 2
.
• Do not use the appliance without
crumb drawer in place. The crumb
drawer should be cleaned regularly. Do
not allow crumbs to build up in the
crumb drawer.
• Do not immerse the appliance in
water!
• Do not kink the mains lead or bring it
into contact with hot parts of the
appliance.
• To move the appliance when warm
after use, handle it only by the thermally insulated outer housing.
• Unplug from the plug socket after use.
Do not store or cover the appliance
until it has fully cooled down.
• Do not wrap cord around the cord
storage until the appliance has fully
cooled down.
Disposal
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at
the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
W
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you
will help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this
product, please contact your local city
office, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
21
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 22 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
g
3
Prior to using for the first time
When the required degree of browning
has been reached, the toaster switches
off automatically and an acoustic signal sounds.
The slices of toast are lifted up ready
for removal.
0 After use, turn the browning degree
selector to position "0" and remove the
plug from the socket.
0 Plug the mains plug into the mains
socket.
0 To avoid the build up of unpleasant
odours, the appliance should be placed
near an open window and operated a
few times at the maximum browning
setting without any bread.
Toasting bread
0 Plug the mains plug into the mains
socket.
0 Using the browning control (Figure 1/C
and Figure 2) adjust steplessly the
browning setting from 1-6 as required.
Setting 1 for lightest browning. Setting
6 for darkest browning.
3
3
3
If you want to interrupt toasting, press
the stop button. The appliance
switches off and the toast is lifted up.
Once chosen, the browning setting
remains unchanged.
An automatic test is performed on first
turning the selector switch from the
"0" position. All indicator lamps light
briefly and an acoustic signal sounds.
Then the selector indicator lights corresponding to the set degree of browning.
Use a setting between 1 and 3 when
you first start toasting. If the toast is
not browned to your liking, set the
adjuster lower or higher, higher for
example when toasting rye or dark
bread. When toasting only 1 slice and
also when toasting bread that is no
longer fresh, use a slightly lower
browning setting.
We would recommend to adjust a setting that the toast is browned to a „golden yellow“ or „light-brown“ colour. The
electronic toasting time regulator
ensures that once a browning setting
has been chosen, the results are always
the same for the same type of bread.
0 Insert bread for toasting.
0 Press the bread lift button
(Figure
1/D and Figure 2).
The toaster switches on and the bread
moves down.
If you want to turn off the acoustic
signal permanently, use the slide
switch on the underside of the appliance (Figure 1/N and Figure 7).
Stop button
(Figure 1/G and Figure 2)
Defrost button
(Figure 1/F and Figure 2)
Press the defrost button when toasting
frozen bread. This lengthens the toasting time.
Warm up button
(Figure 1/E and Figure 2)
To warm up toasted bread press the
warm up button to keep the toast
warm and crisp.
Roll rack
3
22
During toasting, the browning degree
selector goes out in steps.
Operating Instructions
Caution! The roll rack will become hot
during toasting, do not touch.
0 Fold up the roll rack: Press button (Figure 1/J) down (Figure 3).
0 Place rolls or other bread for crisping
on the rack, turn the browning control
to the required browning setting.
1
Caution! When the roll rack is used,
the maximum browning setting must
be no higher than setting 2
.
0 Switch on the toaster using the bread
lift button
(Figure 1/D).
1
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 23 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
g
0 When the toaster has switched off,
turn the bread. Repeat the process.
Never place rolls or bread directly on
the toasting slot.
0 Fold down the roll rack: Bring button
(Figure 1/J) back up to its original position (Figure 5).
Technical data
Mains voltage:
Power consumption:
1
1
Wait for the roll rack to cool down
before folding it back down.
Cleaning and Care
(Figure 6)
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
0 Before cleaning, always unplug and
leave the toaster to cool down.
Crumbs dropping from the bread during toasting collect in the crumb
drawer.
0 Release the crumb drawer by briefly
pressing and pulling out. Clean out
drawer and replace.
3
3
Do not use caustic or abrasive cleaners
to clean the appliance. Only clean the
housing with a dry or slightly moist
cloth.
3
Liquid must not be applied to the
toaster, the toaster must also never be
immersed in liquid.
Storage of bread for toasting
(Figure 8)
3
In order to obtain evenly browned
toast at all times, opened packets of
bread should be resealed and stored
with the end that has been started
downwards.
A = right
B = wrong
23
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 24 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser
Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie
bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese
an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes
weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder durch
Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!,
Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die
Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig
sind. Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des
Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tips und Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des Gerätes
gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung
(Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
24
Röstschacht
Wärmeisolierter Gehäusemantel
Bräunungsgradwähler mit
Leuchtanzeige
Brotlift-Taste
Aufwärm-Taste mit Kontrolllampe
Auftau-Taste mit Kontrolllampe
Stop-Taste mit Kontrolllampe
Brötchenaufsatz zum Aufbacken von
Brötchen (eingeklappt)
Taste zum Hochklappen des Brötchenaufsatzes
Krümelschublade
Kabelaufwicklung (Geräteunterseite)
Typschild (Geräteunterseite)
Schalter zum Unterdrücken des
Akustiksignals (Geräteunterseite)
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht
den anerkannten Regeln der Technik
und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlaßt, Sie mit den nachfolgenden
Sicherheitshinweisen vertraut zu
machen.
Allgemeine Sicherheit
• Betriebsspannung und Netzspannung
sowie Stromart müssen übereinstimmen (siehe Typschild auf der Unterseite
des Gerätes).
• Anschluß nur an eine vorschriftsmäßig
installierte Steckdose.
• Den Netzstecker nie an der Zuleitung
aus der Steckdose ziehen!
• Vor der Reinigung oder bei Störungen
erst Netzstecker ziehen! Verklemmtes Toastgut mit einem stumpfen Holzstab (z. B. Kochlöffel-Stiel) lösen. Die
Heizkörper dabei nicht berühren.
• Nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen in den Röstschacht greifen – Verletzungs- bzw.
Beschädigungsgefahr.
• Der Gehäusemantel des Toasters ist
wärmeisoliert. Die Metallteile an der
Geräteoberseite und im Röstschacht
werden jedoch heiß – Verbrennungsgefahr!
• Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn die Zuleitung beschädigt ist oder
das Gehäuse sichtbare Beschädigungen
aufweist.
• Diese Anschlußleitung ist eine Spezialleitung und darf nur durch den Kundendienst ersetzt werden, da für den
Austausch ein Spezialwerkzeug erforderlich ist.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Kundendienst oder an Ihren
autorisierten Fachhändler.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 25 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
d
• Wird das Gerät zweckentfremdet oder
falsch bedient, kann keine Haftung für
eventuelle Schäden übernommen werden.
• Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt,
von Personen (einschließlich Kinder),
die aufgrund Ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind es
sicher zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten, benutzt
oder betrieben zu werden, es sei denn
sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person angewiesen wie das
Gerät sicher zu benutzen ist und
anfäglich von ihr beaufsichtigt.
Sicherheit von Kindern
• Den Toaster nicht unbeaufsichtigt
betreiben.
• Kinder von Elektrogeräten fernhalten.
• Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
Das sollten Sie beim Betrieb des
Toasters beachten
• Nicht auf heiße Oberflächen stellen.
• Nicht in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
• Nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen betreiben. Gegebenenfalls hitzeisolierenden Untersetzer verwenden.
• Brot kann brennen, deshalb nicht
unter oder in der Nähe brennbarer
Gegenstände (z. B. Vorhänge) toasten.
Das Gerät muss beaufsichtigt werden.
• Röstschacht beim Toasten nicht
abdecken.
• Bei Benutzung des Brötchenaufsatzes darf am Bräunungsgradwähler
maximal Stufe 2
eingestellt
werden.
• Gerät nicht ohne Krümelschublade
benutzen. Krümelschublade regelmässig reinigen. Es dürfen sich keine
grösseren Krümelreste ansammeln.
• Gerät nicht ins Wasser tauchen!
• Zuleitung nicht knicken, nicht an heiße
Geräteteile bringen.
• Zum Tragen das betriebswarme Gerät
nur am wärmeisolierenden Gehäusemantel anfassen.
• Nach Gebrauch Netzstecker ziehen und
Gerät vollständig abkühlen lassen. Erst
dann Gerät verstauen oder abdecken.
• Kabel erst aufwickeln, wenn das Gerät
vollständig abgekühlt ist.
Entsorgung
2 Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS< etc.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung
bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
2 Altgerät
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
25
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 26 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
d
Bedienungshinweise
Vor der ersten Inbetriebnahme
0 Stecker in die Steckdose stecken.
0 Zur Vermeidung einer unangenehmen
Geruchsbildung ist das Gerät ohne
Toastbrot einige Male bei höchster
Röstgrad-Einstellung am geöffneten
Fenster in Betrieb zu setzen.
Brot toasten
0 Stecker in die Steckdose stecken.
0 Mit dem Bräunungsgradwähler (Bild
1/C und Bild 2) den Bräunungsgrad
stufenlos von 1-6, entsprechend Ihren
Wünschen, einstellen. Stufe 1 für hellste Bräunung. Stufe 6 für dunkelste
Bräunung.
3
Während des Toastens erlischt die
Anzeige des Bräunungsgradwählers
schrittweise.
Nach Erreichen des gewünschten Bräunungsgrades schaltet der Toaster automatisch ab und es ertönt ein
akustisches Signal.
Die Toastscheiben werden griffbereit
nach oben gehoben.
0 Nach Gebrauch den Bräunungsgradwähler auf Stellung „0“ drehen und
den Stecker aus der Steckdose ziehen.
3
3
Stop-Taste
(Bild 1/G und Bild 2)
Bei ersten Drehen des Wählers aus der
„0“-Stellung wird ein Selbsttest durchgeführt. Alle Anzeigen leuchten kurz
auf und es ertönt ein akustisches
Signal.
Anschliessend leuchtet die Anzeige des
Wählers entsprechend dem eingestellten Bräunungsgrad.
Stellen Sie bei Beginn des Toastens eine
Stufe zwischen 1-3 ein. Entspricht die
Bräunung nicht Ihren Wünschen, stellen Sie den Wähler entsprechend tiefer
oder höher, höher z. B. beim Toasten
von Grau- oder Schwarzbrot. Beim
Toasten von nur 1 Scheibe und auch
bei altem Brot den Bräunungsgrad
etwas niedriger einstellen.
Wir empfehlen den Röstgrad so einzustellen, dass das Toastbrot eine „goldgelbe“ oder „hellbraune“ Farbe erhält.
Durch die elektronische Toastzeitregelung wird ein einmal eingestellter
Bräunungsgrad bei gleicher Brotsorte
und Beschaffenheit eingehalten.
0 Toast einlegen.
0 Brotlift-Taste
(Bild 1/D und Bild 2)
drücken.
Der Toaster schaltet ein und das Brot
wird nach unten gefahren.
Wenn Sie den Toastvorgang unterbrechen wollen, Stop-Taste drücken.
Das Gerät schaltet ab und das Toastgut
wird nach oben gehoben. Der einmal
eingestellte Bräunungsgrad bleibt
unverändert.
Auftau-Taste
(Bild 1/F und Bild 2)
Für tiefgefrorenes Toastgut drücken Sie
die Auftau-Taste. Dadurch verlängert
sich die Röstdauer.
Aufwärm-Taste
(Bild 1/E und Bild 2)
Zum Aufwärmen von getoastetem Brot
drücken Sie die Aufwärm-Taste, um das
Toastgut warm und knusprig zu halten.
3
26
Wenn Sie das akustische Signal dauerhaft abschalten wollen, benutzen Sie
den Schiebeschalter auf der Geräteunterseite (Bild 1/N und Bild 7).
Brötchenaufsatz
Vorsicht! Der Brötchenaufsatz wird
beim Toasten heiß, nicht berühren.
0 Brötchenaufsatz hochklappen: Taste
(Bild 1/J) hinunterdrücken (Bild 3).
0 Brötchen oder auch anderes Gebäck
zum Wiederaufbacken auflegen (Bild 4),
am Bräunungsgradwähler den
gewünschten Bräunungsgrad einstellen.
1
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 27 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
d
Vorsicht! Bei Benutzung des Brötchenaufsatzes darf am Bräunungsgradwähler maximal Stufe 2
eingestellt
werden.
0 Den Toaster mit der Brotlift-Taste
(Bild 1/D) einschalten.
0 Nach dem Abschalten Toastgut wenden. Vorgang wiederholen.
1
Brötchen oder Gebäck nie direkt auf
den Röstschacht legen.
0 Brötchenaufsatz wieder einklappen:
Taste (Bild 1/J) wieder nach oben in die
Ursprungsposition bringen (Bild 5).
1
1
Technische Daten
Netzspannung:
Leistungsaufnahme:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC
Brötchenaufsatz erst nach dem Erkalten wieder einklappen.
Reinigung und Pflege
(Bild 6)
0 Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen
und Toaster abkühlen lassen.
Die beim Toasten abfallenden Krümel
sammeln sich in der Krümelschublade.
0 Krümelschublade durch kurzes Drücken
entriegeln und herausziehen. Schublade reinigen und wieder einsetzen.
3
3
Zur Reinigung des Gerätes keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel
verwenden. Reinigen Sie das Gehäuse
nur mit einem trockenen oder nur
leicht angefeuchteten Tuch.
1
Der Toaster darf nicht mit Flüssigkeit
behandelt oder gar in eine solche eingetaucht werden.
Toastbrotlagerung (Bild 8)
3
Um ein gleichmäßig gebräuntes Toastbrot zu erhalten, sollten angerissene
Brotpackungen wieder verschlossen
und mit der angebrochenen Stirnseite
nach unten aufbewahrt werden.
A = richtig
B = falsch
27
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 28 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
f
cliente,
f Chère
cher client
Veuillez lire attentivement le présent
mode d’emploi.
Respectez avant toutes choses les
remarques relatives à la sécurité des
premières pages de ce mode d’emploi.
Veuillez conserver ce mode d’emploi en
vue d’une consultation ultérieure.
Veuillez le remettre à d’éventuels nouveaux propriétaires de l’appareil.
Le triangle de secours et/ou les mots
d’avertissement (Avertissement!,
Prudence!, Attention!) mettent en
évidence des indications importantes
pour votre sécurité ou pour le bon
fonctionnement de l’appareil. A respecter absolument.
0 Ce repère vous guide pas à pas dans
l'utilisation de l’appareil.
1
3
Ce symbole attire l'attention sur des
informations complémentaires sur la
commande et l’utilisation pratique de
l’appareil.
2
La feuille de trèfle signale des conseils
et indications concernant un emploi
rentable et écologique de l’appareil.
Description de
l’appareil (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
28
Fente de grille-pain
Enveloppe de boîtier à isolation
thermique
Sélecteur du degré de brunissement
avec afficheur lumineux
Touche ascenseur à pain
Touche de réchauffement
avec lampe-témoin
Touche de décongélation avec
lampe-témoin
Touche stop avec lampe-témoin
Grille de réchauffement pour réchauffer des petits pains (rentrée)
Touche pour remonter la grille de
réchauffement pour petits pains
Tiroir à miettes
L
M
N
Range-cordon (dessous de l'appareil)
Plaque signalétique (dessous de
l'appareil)
Bouton pour rendre inopérant le signal
acoustique (dessous de l'appareil)
1 Consignes de sécurité
La sécurité de cet appareil est conforme aux règles reconnues de la technique et à la législation en vigueur en
matière de sécurité des appareils.
Néanmoins en qualité de fabricant,
nous tenons à attirer votre attention
sur les consignes de sécurité suivantes.
Sécurité générale
• La tension de fonctionnement et la
tension du secteur doivent concorder
(cf. plaque signalétique sur la face
inférieure de l’appareil).
• Raccordement uniquement à une prise
avec fil de terre installée dans les règles
de l'art.
• Ne jamais retirer la fiche de la prise en
tirant sur le câble d’alimentation!
• Retirer la fiche avant tout nettoyage
ou en cas de défectuosité. Décoincer le
morceau de pain grillé avec un ustensile en bois non pointu (par exemple le
manche d’une cuillère en bois). Veiller
alors à ne pas toucher les éléments
chauffants.
• Ne pas mettre les doigts ou des objets
métalliques dans le fente du grille-pain
(danger de blessure ou de détérioration).
• L'enveloppe du boîtier du grille-pain
est dotée d'une isolation thermique.
Cependant, les parties métalliques du
dessus de l'appareil et de la fente de
grille-pain deviennent chaudes - danger de brûlure!
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon est
endommagé ou si le boîtier présente
des dommages visibles.
• Le cordon est un cordon spécial et ne
peut être échangé que par le serviceclientèle étant donné qu’un outil spécial est nécessaire pour l’échange.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 29 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
f
• Les travaux de réparations d’appareil
électriques ne peuvent être réalisés que
par des spécialistes agréés. D’importants dangers peuvent survenir par le
biais de réparations incorrectes. En cas
de réparation, adressez-vous au service-clientèle ou à votre commerçant
spécialisé agréé.
• Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages en cas
d'usage non conforme de l'appareil ou
de manipulation erronée.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris des
enfants) a capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui
manquent d'expérience et de connaissances, a moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'un
apprentissage initial sur son utilisation
de la part d'une personne responsable
de leur sécurité.
Sécurité des enfants
• Ne pas utiliser le grille-pain sans surveillance
• Maintenir les enfants à distance des
appareils électriques.
• Le matériel d’emballage comme le
sachet en plastique est à tenir hors de
portée des enfants.
• Les enfants doivent être supervisés afin
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
Tenir compte des éléments suivants lors de l’utilisation du
grille-pain
• Ne pas le poser sur des surfaces chaudes.
• Ne pas l’utiliser à proximité de flammes
nues.
• Ne pas l‘utiliser sur des surfaces sensibles à la chaleur. Utiliser éventuellement un support isolant la chaleur
• Le pain peut s'enflammer. Par conséquent, ne pas griller le pain au-dessous ou à proximité d'objets
inflammables (p. ex. des rideaux).
Surveiller l'appareil.
• Ne pas recouvrir la fente du grillepain lors de son utilisation.
• Lorsque la grille de réchauffement
est remontée pour réchauffer des
petits pains, sur le sélecteur de degré
de brunissement, utiliser au maximum le degré 2
.
• Ne pas utiliser l'appareil sans tiroir à
miettes. Nettoyer régulièrement le
tiroir à miettes. De grosses miettes ne
doivent pas s'accumuler.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau!
• Ne pas plier le cordon, ne pas l’approcher des parties chaudes de l’appareil.
• Ne porter l’appareil chaud que par
l’enveloppe du boîtier à isolation thermique.
• Après utilisation, retirer la fiche du secteur et laisser refroidir complètement
l'appareil. Ne ranger ou ne recouvrir
l'appareil qu'à partir de ce moment.
• N'enrouler le cordon que lorsque
l'appareil a totalement refroidi.
Protection de
l’environnement
2
Elimination du matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage sont écologiques et recyclables. Les matières plastiques portent un signe distinctif, par
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminez les matériaux d’emballage en fonction de leur
signe distinctif dans les containeurs
prévus à cet effet sur le site de collecte
de votre commune.
2
Appareils usagés
W
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du
recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce
produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et
la santé humaine qui, sinon, seraient le
29
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 30 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
f
résultat d’un traitement inapproprié
des déchets de ce produit. Pour obtenir
plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec
le bureau municipal de votre région,
votre service d’élimination des déchets
ménagers ou le magasin où vous avez
acheté le produit.
Conseils d’utilisation
Avant la première mise en service
0 Mettre la fiche dans la prise de courant.
0 Afin d’éviter des odeurs désagréables,
mettre l’appareil en marche plusieurs
fois près d’une fenêtre ouverte sans
pain de mie avec le degré de brunissement maximal.
Grillage de pain
0 Mettre la fiche dans la prise de courant.
0 A l'aide du sélecteur de degré de brunissement (fig. 1/C et fig. 2), régler le
degré de brunissement en continu
entre 1 et 6, selon vos souhaits. Degré
1 pour le brunissement le plus clair et
degré 6 pour le brunissement le plus
foncé.
3
3
30
Lorsque vous déplacez le sélecteur de la
position "0" pour la première fois un
autotest est effectué. Toutes les lampes-témoins s'allument un court instant et un signal sonore retentit.
Ensuite, l'afficheur lumineux du sélecteur s'allume en fonction du degré de
brunissement sélectionné.
Réglez un degré entre 1 et 3 au début
du grillage. Si le brunissement ne correspond pas à vos souhaits, réglez le
sélecteur plus bas ou plus haut, plus
haut pour griller par exemple du pain
bis ou du pain noir. Pour faire griller
seulement une tranche de pain ou du
vieux pain, le degré de brunissement
doit être réglé un peu plus bas.
Nous recommandons de régler le degré
de brunissement de sorte que le pain
ait une teinte „jaune doré“ ou „brun
clair“. Grâce au réglage de temps de
grillage électronique, un degré de brunissement réglé reste constant si la
sorte de pain et ses caractéristiques le
sont aussi.
0 Mettre le pain de mie en place.
0 Enfoncez la touche de l'ascenseur à
pain
(fig. 1/D et fig. 2).
Le toaster se met en marche et le pain
est descendu.
Pendant le grillage du pain, l'afficheur
lumineux du sélecteur de degré de brunissement s'éteint progressivement.
Lorsque le degré de brunissement souhaité est atteint, le toaster s'arrête
automatiquement et un signal sonore
retentit.
Les tranches de toast sont soulevées,
prêtes à être retirées.
0 Après usage, mettre le sélecteur de
degré de brunissement sur la position
"0" et retirer la fiche de la prise.
3
3
Si vous voulez couper durablement le
signal acoustique, utilisez l'interrupteur à coulisse sur le soubassement de
l'appareil (fig. 1/N et fig. 7).
Touche stop
(fig. 1/G et fig. 2)
Si vous voulez interrompre l’opération
de grillage de pain, appuyez sur la touche stop.
L'appareil s'arrête et les toasts remontent. Une fois réglé, le degré de brunissement reste constant.
Touche de décongélation
(fig. 1/F et fig. 2)
Si vous désirez décongeler du pain,
appuyez sur la touche de décongélation. La durée du grillage sera prolongée de ce fait.
Touche de réchauffage
(fig. 1/E et fig. 2)
Afin de réchauffer du pain que vous
avez déjà grillé, appuyez sur la touche
de réchauffage afin de maintenir votre
tranche de pain chaude et croustillante.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 31 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
f
Grille de réchauffement
Attention! La grille de réchauffement
des petits pains est chaude lors du
grillage du pain, ne pas la toucher.
0 Pour faire remonter la grille pour petits
pains: Enfoncer la touche (fig. 1/J)
(fig. 3).
0 Poser des petits pains ou bien d’autres
pâtisseries pour les réchauffer (fig. 4),
régler sur le degré de brunissement
souhaité à l’aide du sélecteur de degré
de brunissement.
3
Ne pas utiliser de produits nettoyants
caustiques ou abrasifs pour nettoyer
l'appareil. Nettoyer le boîtier uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humecté.
3
Le grille-pain ne doit pas être traité
avec un liquide, et surtout pas plongé
dans un liquide.
1
Stockage du pain de mie (fig. 8)
3
Attention! Lorsque la grille de réchauffement est remontée pour réchauffer
des petits pains, sur le sélecteur de
degré de brunissement, utiliser au
maximum le degré 2
.
0 Enclencher le toaster au moyen de la
touche de l'ascenseur à pain
(fig. 1/D).
0 Retourner le pain après l’arrêt. Renouveler l’opération.
1
Ne jamais poser le petit pain ou la
pâtisserie directement sur la fente du
grille-pain.
0 Pour rentrer la grille de réchauffement
des petits pains : Replacer la touche
(fig. 1/J) en haut, dans sa position initiale (fig. 5).
1
1
Ne retirer la grille de réchauffement
des petits pains que lorsqu'elle s'est
refroidie.
Afin d’obtenir un pain uniformément
grillé, les emballages de pain entamés
doivent être refermés et stockés avec le
côté ouvert vers le bas.
A = bon
B = mauvais
Caractéristiques
techniques
Tension de réseau:
Puissance absorbée:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E. :
• 2006/95/CE relative à la "basse
tension"
• 89/336/CEE "Directive CEM" y compris les directives de modifications
92/31/CEE et 93/68/CEE
Nettoyage en entretien
(fig. 6)
0 Avant tout nettoyage, retirer la fiche et
laisser refroidir le grille-pain.
Les miettes qui tombent lors de l’opération de grillage s’accumulent dans le
tiroir à miettes.
0 Déverrouiller le tiroir à miettes en
appuyant brièvement et le sortir en
tirant. Nettoyer le tiroir et le remettre
en place.
3
31
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 32 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
l
l Geachte klant
1 Veiligheidsinstructies
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid op de eerste
pagina's van deze gebruiksaanwijzing.
Bewaar het boekje, zodat u nog eens
iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
De veiligheid van dit apparaat voldoet
aan de officiële regels der techniek en
de wet in het kader van veilige apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te
maken.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of
door signaalwoorden (Waarschuwing!,
Voorzichtig!, Let op!) wordt de
aandacht gevestigd op aanwijzingen
die van belang zijn voor Uw veiligheid
of voor het goed functioneren van het
apparaat. Hier goed op letten.
0 Dit teken begeleidt u stap voor stap bij
de bediening van het toestel.
• Bedrijfsspanning, netspanning en
stroomtype moeten overeenkomen (zie
typeplaatje onder het apparaat).
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
• De netstekker nooit aan het snoer uit
het stopcontact trekken.
• Voor het schoonmaken en bij storingen
eerst de stekker uit het stopcontact
trekken! Vastgeklemd brood met een
stomp, lang houten voorwerp (b.v. de
steel van een houten lepel) losmaken.
Raak het verwarmingselement daarbij
niet aan.
• Kom niet met uw vingers of met metalen voorwerpen in de roosterschacht –
gevaar van letsel en beschadiging.
• De ommanteling van de toaster heeft
een warmte-isolatie. De metalen delen
aan de bovenkant van het apparaat en
in de roosterschacht worden wel heet gevaar van brandwonden!
• Het apparaat niet in gebruik nemen als
het snoer beschadigd is of als de
behuizing zichtbare beschadigingen
vertoont.
• Het gebruikte netsnoer is van een speciaal type en mag alleen door onze serviceafdeling worden vervangen, omdat
voor vervanging speciaal gereedschap
nodig is.
• Reparaties aan dit apparaat mogen
alleen door vakbekwame deskundigen
worden uitgevoerd. Als gevolg van
ondeskundig uitgevoerde reparaties
kan een aanzienlijk gevaar ontstaan.
Neem in het geval van reparaties
contact op met de klantenservice of
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende
informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel.
2
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing
van het toestel zijn met een klaverblad
gekenmerkt.
Uitrusting (afb. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
32
Roosterschacht
Ommanteling met warmte-isolatie
Bruiningsgraadregelaar met
controlelampje
Broodliftknop
Verwarmingsknop met controlelampje
Ontdooiknop met controlelampje
Stopknop met controlelampje
Broodjesopzetstuk om broodjes op te
bakken (ingeklapt)
Knop om broodjesopzetstuk omhoog te
klappen
Kruimellade
Snoeropwikkeling (onder het apparaat)
Typeplaatje (onder het apparaat)
Schakelaar voor het onderdrukken van
het geluidssignaal (onder het apparaat)
Algemene veiligheid
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 33 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
l
een door de fabrikant erkende
deskundige vakorganisatie.
• Als het toestel verkeerd wordt gebruikt
of bediend, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
schade die hieruit voortvloeit.
• Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke
handicap of met gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij het gebruik van het
apparaat eerst hebben geleerd onder
toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
• Apparaat niet in water onderdompelen!
• Snoer niet knikken en niet in contact
laten komen met hete delen van het
apparaat.
• Om het warme apparaat te dragen
alleen de ommanteling met warmteisolatie aanraken.
• Na het gebruik: netstekker uit het
stopcontact trekken en apparaat volledig laten afkoelen. Pas daarna apparaat
opbergen of afdekken.
• Snoer pas opwikkelen als het apparaat
volledig afgekoeld is.
Afvalverwerking
Veiligheid van kinderen
• Laat de toaster niet onbeheerd aanstaan.
• Houd kinderen uit de buurt van
elektrische apparaten
• Verpakkingsmateriaal, zoals bijv. foliezakjes horen niet in de handen van kinderen thuis.
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Denk bij het gebruik van de
toaster aan de volgende punten:
• Niet op een hete ondergrond opstellen.
• Niet in de buurt van open vuur gebruiken.
• Niet op hittegevoelige oppervlakken
gebruiken. Eventueel hitte-isolerende
onderlegger gebruiken.
• Brood kan branden, gebruik de toaster daarom niet in de buurt van
brandbare voorwerpen (zoals gordijnen). Wanneer het apparaat in
gebruik is, moet er iemand bij blijven.
• Dek de roosterschacht tijdens het
toasten niet af.
• Als het broodjesopzetstuk wordt
gebruikt, mag op de bruiningsgraadregelaat maximaal stand 2
worden ingesteld.
• Apparaat niet zonder kruimellade
gebruiken. Kruimellade regelmatig reinigen. Er mogen geen grote kruimelresten ontstaan.
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet
schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<,
enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke
inzamelplaatsen in de daarvoor
bestemde containers.
2
Oud apparaat verwijderen
W
Het symbool
op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
33
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 34 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
l
Bedieningsinstructies
Voor de eerste ingebruikneming
0 Stekker in het stopcontact steken.
0 Om de vorming van onaangename geur
te voorkomen moet het apparaat zonder brood enkele malen op de hoogste
stand van de roostergraad bij een open
raam in werking worden gezet.
Brood toasten
0 Stekker in het stopcontact steken.
0 Met de bruiningsgraadregelaar (afb.
1/ C en afb. 2) de bruiningsgraad
traploos van 1-6 naar wens instellen.
Stand 1 voor de lichtste bruining,
stand 6 voor de donkerste bruining.
3
Na het bereiken van de gewenste bruiningsgraad schakelt de toaster automatisch uit en klinkt er een akoestisch
signaal.
De toastsneden worden omhoog
gebracht, zodat u ze uit de toaster
kunt nemen.
0 Na gebruik de bruiningsgraadregelaar
naar stand 0 draaien en de stekker uit
het stopcontact trekken.
3
Stopknop
(afb. 1/G en afb. 2)
Als u het roosterproces wilt onderbreken, drukt u op de stopknop.
Het apparaat schakelt uit en het getoaste brood wordt omhoog gebracht. De
ingestelde bruiningsgraad blijft onveranderd.
Als de regelaar de eerste keer uit de
stand 0 wordt gedraaid, wordt er een
zelftest uitgevoerd. Alle lampjes gaan
even aan en er klinkt een akoestisch
signaal.
Vervolgens gaat de display van de
regelaar in overeenstemming met de
ingestelde bruiningsgraad branden.
Stel bij het begin van het toasten een
stand tussen 1 en 3 in. Als de bruining
dan niet naar wens is, stelt u de regelaar lager in of hoger, b.v. als u bruin
brood wilt roosteren. Als u maar één
snee brood wilt roosteren en ook bij
oud brood moet u de bruiningsgraad
iets lager instellen.
Wij raden u aan de bruiningsgraad zo
in te stellen dat het toastbrood een
goudgele of lichtbruine kleur krijgt.
Door de elektronische toasttijdregeling
wordt een eenmaal ingestelde bruiningsgraad bij dezelfde broodsoort en
conditie van het brood gehandhaafd.
0 Toastbrood inleggen.
0 Op broodliftknop
(afb. 1/D en
afb. 2) drukken.
De toaster wordt ingeschakeld en het
brood gaat naar beneden.
Ontdooiknop
(afb. 1/F en afb. 2)
Voor diepgevroren toastbrood drukt u
de ontdooiknop in. Daardoor wordt de
roostertijd verlengd.
Verwarmingsknop
(afb. 1/E en afb. 2)
Om geroosterd brood op te warmen
drukt u de verwarmingsknop in, zodat
de toast warm en knapperig blijft.
3
3
34
Tijdens het toasten gaat de display van
de bruiningsgraadregelaar stapgsgewijs
uit.
Als u het geluidssignaal permanent wilt
uitschakelen, gebruikt u de schuifschakelaar aan de onderkant van het apparaat (afb. 1/N en afb. 7).
Broodjesopzetstuk
Voorzichtig! Het broodjesopzetstuk
wordt bij het toasten heet, niet aanraken.
0 Broodjesopzetstuk omhoogklappen:
knop (afb. 1/J) omlaag dfrukken
(afb. 3).
0 Broodjes of ander gebak erop leggen
om het op te bakken (afb. 4) en met de
bruiningsregelaar de gewenste bruiningsgraad instellen.
1
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 35 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
l
Voorzichtig! Als het broodjesopzetstuk
wordt gebruikt, mag op de bruiningsgraadregelaat maximaal stand 2
worden ingesteld.
0 De toaster met de broodliftknop
(afb. 1/D) inschakelen.
0 Na het uitschakelen de broodjes keren.
Proces herhalen.
1
Broodjes of gebak nooit direct op de
roosterschacht leggen.
0 Broodjesopzetstuk weer inklappen:
knop (afb. 1/J) weer omhoog zetten in
de oorspronkelijke stand (afb. 5).
1
1
Technische gegevens
Netspanning:
220 – 240 V
Opgenomen vermogen: 820 – 1000 W
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
• EMC-richtlijn 89/336/EEC met toevoeging 92/31/EEC en 93/68/EEC
Broodjesopzetstukpas na het afkoelen
weer inklappen.
Reiniging en verzorging
(afb. 6)
0 Voor het reinigen altijd de stekker uit
het stopcontact trekken en de toaster
laten afkoelen.
De kruimels die bij het roosteren van
het brood vallen, worden in de kruimellade opgevangen.
0 Kruimellade ontgrendelen door even te
drukken en eruit trekken. Lade reinigen
en weer inzetten.
3
3
Gebruik geen scherpe of schurende
schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Reinig de behuizing
alleen met een droge of iets bevochtigde doek.
3
De toaster mag niet met vloeistof worden behandeld en zeker niet ondergedompeld worden.
Bewaren van toastbrood
(afbeelding 8)
3
Om gelijkmatig gebruinde toast te krijgen moet u een aangebroken broodverpakking weer sluiten en met de
aangebroken kant omlaag bewaren.
A = goed
B = fout
35
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 36 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
i
iGentile Cliente
La preghiamo di leggere attentamente
le presenti istruzioni per l’uso, osservando in particolare le avvertenze di sicurezza riportate nelle prime pagine! Si
prega inoltre di conservare le presenti
istruzioni per l’uso per consultarle in seguito e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell’apparecchio.
1 Con il triangolo d'avvertimento e/o con
gli avvertimenti (Avvertimento!, Prudenza!, Attenzione!) sono state evidenziate indicazioni, importanti per la
sua sicurezza o per la funzionalità
dell'apparecchio. Si prega di osservarle
rigorosamente.
0 Questa sigla l'accompagna passo dopo
passo durante l'uso dell'apparecchio.
3
Presso questa sigla si ottengono informazioni complementari relative ai
comandi e all'uso pratico dell'apparecchio.
2
Con il quadrifoglio si distinguono i
consigli e le osservazioni adatte
all'impiego economico ed ecologico
dell'apparecchio.
Descrizione
dell'apparecchio
(figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
36
Vano di tostatura
Mantello di rivestimento termoisolante
Selettore del grado di tostatura con
indicazione luminosa
Tasto lift pane
Tasto riscaldamento con spia luminosa
di controllo
Tasto di scongelamento con spia
luminosa di controllo
Tasto stop con spia luminosa di controllo
Supplemento per la cottura di panini
(ripiegato)
Tasto per ribaltare in alto il supporto
per panini
Cassettino per le briciole
L
M
N
Avvolgicavo (lato inferiore
dell'apparecchio)
Targhetta delle caratteristiche (lato
inferiore dell'apparecchio)
Interruttore per la soppressione del
segnale acustico (lato inferiore
dell'apparecchio)
1 Avvertenze di sicurezza
La sicurezza di questo apparecchio è
conforme alle regole riconosciute della
tecnica e alla legge sulla sicurezza degli
apparecchi. Nonostante ciò, quale produttore siamo tenuti ad informarvi
riguardo le avvertenze sulla sicurezza
successivamente riportate.
Sicurezza generale
• La tensione d’esercizio e la tensione di
rete nonché il tipo di corrente devono
corrispondere (vedere la targhetta dei
dati sul lato inferiore dell’apparecchio).
• Collegamento solo ad una presa
regolarmente installata.
• Non sfilate mai la spina dalla presa
tirando il cavo di alimentazione.
• Prima di procedere alla pulizia o in caso
di difetti sfilate innanzitutto la spina!
Staccate i cibi da tostare rimasti
incastrati con un oggetto di legno non
appuntito (ad es. il manico di un
mestolo da cucina). Durante questa
operazione non toccate le resistenze.
• Non introducete le dita o oggetti
metallici nel vano di tostatura, pericolo
di lesioni o pericolo di danni
all’apparecchio.
• Il mantello dell'involucro del tostapane
è termoisolante. Le parti in metallo
della parte superiore dell'apparecchio e
del vano di tostatura però si surriscaldano - pericolo di scottarsi!
• Non mettete in funzione l’apparecchio
qualora il cavo di alimentazione sia
danneggiato o il corpo esterno mostri
segni evidenti di danni.
• Questo cavo di collegamento è un cavo
speciale e deve essere sostituito soltanto dal servizio di assistenza tecnica
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 37 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
i
poiché per la sostituzione sono richiesti
attrezzi speciali.
• Le riparazioni su questo apparecchio
devono essere eseguite solo da tecnici
specializzati. Le riparazioni non eseguite correttamente possono comportare gravi pericoli. In caso di riparazione rivolgetevi al servizio assistenza o
al rivenditore di fiducia autorizzato.
• In caso di un uso inappropriato o di un
impiego errato, per eventuali danni
non viene riconosciuta alcuna
garanzia.
• Questo apparecchio non deve essere
utilizzato da persone (inclusi i bambini)
con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali o senza esperienza e conoscenza, a meno che le stesse non siano
state seguite nella fase iniziale dell'uso
dell'apparecchio o non abbiano avuto
istruzioni adeguate sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile
della loro sicurezza.
• Quando si usa il supplemento per
panini, il selezionatore del grado di
doratura deve essere regolato al massimo sulla posizione 2
.
• Non usare l'apparecchio senza il cassettino per le briciole. Pulire regolarmente il cassettino per le briciole. Fare
attenzione che non si accumulino briciole di grosse dimensioni.
• Non immergere l'apparecchio
nell'acqua!
• Non schiacciare il cavo d'alimentazione, non avvicinarlo a parti calde
dell'apparecchio.
• Per il trasporto, afferrare l'apparecchio
solo presso il mantello di rivestimento
termoisolante.
• Dopo l'uso sfilare la spina dalla rete e
lasciar raffreddare completamente
l'apparecchio. Solo dopo riporre o
coprire l'apparecchio.
• Avvolgere il cavo solo dopo che l'apparecchio e completamente freddo.
Sicurezza per i bambini
• Mai usare il tostapane senza sorveglianza.
• Tenere i bambini lontani dagli elettrodomestici.
• Il materiale dell'imballaggio, come ad
esempio i sacchetti di plastica, non
sono oggetti per bambini.
• Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
Informazioni importanti da
osservare durante l'uso del
tostapane
• Non appoggiare su superfici calde.
• Non usare nelle vicinanze di fiamme
vive.
• Non usare su superfici termosensibili.
Se necessario, usare un appoggio termoisolante.
• Il pane può bruciare, quindi mai usare
sotto o nelle vicinanze di oggetti
infiammabili (per es. tende). L'apparecchio deve essere sorvegliato.
• Durante la tostatura non coprire il
vano di tostatura
Smaltimento
2
Materiale di imballaggio
I materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Gli elementi in materiale plastico sono contrassegnati ad es.
>PE< (polietilene), >PS< (polistirolo
espanso), ecc. Smaltite i materiali di
imballaggio a seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi contenitori sistemati presso le discariche
comunali.
2
Vecchio elettrodomestico
W
Il simbolo
sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto non
deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere
portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze
negative, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del pro-
37
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 38 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
i
dotto. Per informazioni più dettagliate
sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Istruzioni per l'uso
Prima della prima messa in funzione
0 Infilare la spina nella presa.
0 Per evitare la formazione di odori sgradevoli l’apparecchio deve essere messo
in funzione alcune volte senza pane
da tostare al massimo grado di tostatura con la finestra aperta.
Tostare il pane
0 Infilare la spina nella presa.
0 Con il selettore del grado di tostatura
(Figura 1/C e Figura 2), regolare il grado
di tostatura senza soluzione di continuità da 1 a 6, come desiderato. Il
livello 1 corrisponde al grado di tostatura più chiaro. Il livello 6 corrisponde
al grado di tostatura più scuro.
3
38
La prima volta che si gira il selezionatore partendo dalla posizione "0",
l'apparecchio esegue un autotest. Tutte
le indicazioni si accendono brevemente
e l'apparecchio emette un segnale acustico.
Dopo si accende l'indicazione del selezionatore in corrispondenza al grado di
tostatura selezionato.
All’inizio della tostatura selezionate un
livello compreso fra 1 e 3. Se il grado di
tostatura non soddisfa i vostri desideri,
spostate il selettore su un livello superiore o su un livello inferiore, su un
livello superiore ad es. per la tostatura
di pane misto di segale e frumento o
pane di segale. Nella tostatura di una
sola fetta di pane e anche nella tostatura di pane vecchio, deve essere selezionato un grado di tostatura un po'
più basso.
Noi consigliamo di regolare il grado di
tostatura in modo che le fette di pane
ottengano un colore "giallo oro" o "marrone chiaro". Il comando elettronico di
regolazione della tostatura consente di
mantenere un determinato grado di
tostatura preselezionato per lo stesso
tipo di pane con le stesse caratteristiche.
0 Inserire le fette da tostare.
0 Premere il tasto lift pane
(Figura
1/D e Figura 2).
Il tostapane si accende e il pane scende
verso il basso.
3
Durante la tostatura l'indicazione del
selezionatore del grado di tostatura si
spegne gradualmente.
Dopo raggiunto il grado di tostatura
desiderato, il tostapane si spegne automaticamente ed emette un segnale
acustico.
Le fette di pane tostato vengono
adesso sollevate verso l'alto, pronte per
essere prelevate.
0 Dopo l'uso, girare il selezionatore del
grado di doratura sulla posizione "0" e
sfilare la spina dalla presa elettrica.
3
3
Quando si desidera sopprimere permanentemente il segnale acustico, utilizzare l'interruttore scorrevole sul lato
inferiore dell'apparecchio (Figura 1/N e
figura 7).
Tasto Stop
(Figura 1/G e Figura 2)
Se desiderate interrompere l’operazione
di tostatura, premete il tasto Stop.
L'apparecchio si spegne e il cibo da
tostare viene sollevato verso l'alto. Il
grado di tostatura già preselezionato
rimane invariato.
Tasto di scongelamento
(Figura 1/F e Figura 2)
Per pane da toast congelato premete il
tasto di scongelamento. In tal modo si
prolunga il tempo di tostatura.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 39 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
i
Tasto di riscaldamento
(Figura 1/E e Figura 2)
Per riscaldare pane già tostato premete
il tasto di riscaldamento, per mantenere caldo e croccante il cibo da
tostare.
0 Sbloccare il cassetto delle briciole esercitando una leggera pressione e sfilarlo. Pulire il cassetto e reinserirlo.
3
Per pulire l'apparecchio non usare
detersivi aggressivi o abrasivi. Pulisca
l'involucro usando solamente un panno
asciutto o solo leggermente umido.
1
Non trattare il taster con dei liquidi e
assolutamente non immergerlo in essi.
Supplemento per panini
Precauzione! Il supplemento per panini
durante la tostatura si surriscalda, non
toccare.
0 Ribaltare verso l'alto il supplemento
per panini: premere verso il basso il
tasto (Figura 1/J) (Figura 3).
0 Appoggiarvi sopra i panini o altre paste
da ricuocere (Figura 4). Con il selettore
del grado di tostatura regolare l'intensita di tostatura desiderata.
1
Conservazione del pane per toast
(figura 8)
3
Precauzione! Quando si usa il supplemento per panini, il selezionatore del
grado di doratura deve essere regolato
al massimo sulla posizione 2
.
0 Accendere il tostapane usando il tasto
lift per pane
(Figura 1/D).
0 Dopo il disinserimento, girare i cibi da
tostare. Ripetere il procedimento.
1
Mai appoggiare panini o altre paste
direttamente sul vano di tostatura.
0 Chiudere nuovamente il supplemento
per panini: spostare il tasto (Figura 1/J)
di nuovo verso l'alto nella posizione
originale (Figura 5).
1
1
Per ottenere fette tostate omogeneamente dorate, le confezioni di pane
aperte devono essere di nuovo chiuse e
conservate con il lato della confezione
aperta appoggiata in basso.
A = giusto
B = sbagliato
Dati tecnici
Tensione di rete:
Potenza assorbita:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Questa apparecchiatura è conforme
alle seguenti Direttive CE:
• Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
• Direttiva EMC 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e
93/68/EEC
Richiudere il supplemento per panini
solo dopo che si sarà raffreddato.
Pulizia e cura
dell'apparecchio
(Figura 6)
0 Prima di ogni pulizia, estrarre la spina
dalla rete e lasciar raffreddare il tostapane.
3
Le briciole prodotte durante la tostatura si raccolgono nel cassettino per le
briciole.
39
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 40 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
e
e Estimado/a cliente:
Lea detenida y completamente las instrucciones de uso.
En especial, observe las normas de seguridad incluidas en las primeras páginas de estas instrucciones de uso. Conserve las instrucciones de uso para realiza consultas en el futuro. Asimismo,
proporcione estas instrucciones a otros
posibles usuarios del aparato.
El triángulo de alerta y/o las palabras
(¡Advertencia!, ¡Cuidado!, ¡Atención!)
sirven para destacar indicaciones
importantes para su seguridad o para
el funcionamiento correcto de la
máquina. Sígalas sin falta.
0 Este símbolo le conducirá paso a paso
por el manejo del electrodoméstico.
1
3
Tras este símbolo encontrará información complementaria sobre el manejo y
la utilización práctica del aparato.
2
La hoja de trébol se emplea para destacar consejos e indicaciones útiles para
el uso económico y ecológico del aparato.
Descripción del aparato
(Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
40
Ranuras para tostadas
Pared fría
Selector de grado de tostado con
indicador luminoso
Botón de elevación del pan
Botón de calentado con indicador
luminoso
Botón de descongelado con indicador
luminoso
Botón de parada con indicador luminoso
Suplemento para tostar panecillos
(recogido)
Botón para abrir el soporte de
panecillos
Bandeja recogemigas
Recogedor del cable (debajo del aparato)
Placa de características (debajo del
aparato)
Interruptor de anulación de la señal
acústica (debajo del aparato)
1 Normas de seguridad
La seguridad de este aparato corresponde a las reglas reconocidas de la
técnica y a la Ley sobre la seguridad de
aparatos. No obstante, como fabricante, nos vemos obligados a informarle sobre las siguientes normas de
seguridad.
Seguridad básica
• La tensión de servicio y la tensión de
red así como el tipo de corriente tienen
que coincidir (ver placa de características en la parte inferior del aparato).
• Conectar el aparato sólo en un enchufe
de pared instalado debidamente.
• ¡Nunca tirar del cable para sacar el
enchufe de la pared!
• Antes de una limpieza o en caso de
averías, ¡sacar la clavija del enchufe!
Si se ha quedado una tostada atascada,
soltarla con un palo de madera sin
punta (p. ej. una cuchara de cocinar de
madera) sin tocar los calentadores.
• No introducir los dedos o objetos
metálicos en la ranura. Peligro de lesiones y daños del aparato.
• La carcasa de la tostadora está aislada
térmicamente. Sin embargo, las piezas
metálicas en la parte superior y en las
ranuras se calientan. ¡Peligro de quemaduras!
• No utilice el aparato si el cable de
alimentación está defectuoso o la
carcasa muestra defectos visibles.
• Este cable de conexión es un cable
especial y sólo debe ser cambiado por
el Servicio postventa, dado que se
necesita una herramienta especial.
• Las reparaciones en este aparato deben
ser ejecutadas únicamente por técnicos
cualificados. En caso de reparaciones
inadecuadas se pueden producir
considerables peligros. Para cualquier
reparación, sírvase consultar al Servicio
postventa o a su distribuidor
autorizado.
• En caso de un uso no apropiado o un
manejo incorrecto, el fabricante no se
hará cargo de los eventuales daños.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 41 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
e
• Este aparato no está concebido para su
uso por personas (incluyendo niños)
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales disminuidas, o con falta de
experiencia y conocimiento, a no ser
que hayan recibido instrucciones sobre
el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad o lo hayan
manipulado inicialmente bajo supervisión.
Protección de los niños
• No dejar la tostadora sin vigilancia
cuando está en funcionamiento.
• Mantener a los niños alejados de los
electrodomésticos.
• El material de embalaje, como p.ej. las
bolsas de plástico, no son un juguete
adecuado para niños.
• Los niños deben estar bajo vigilancia
para asegurar que no juegan con el
aparato.
Lo que deberá tener en cuenta al
usar la tostadora
• No colocarla encima de superficies
calientes.
• No utilizarla cerca de llamas vivas.
• No utilizar sobre superficies calientes.
Utilizar si es preciso un salvamanteles
con aislamiento térmico.
• El pan puede quemarse, por lo tanto
no coloque la tostadora debajo o
cerca de objetos inflamables (p. ej.
cortinas). El aparato tiene que ser
vigilado.
• No tapar la ranura durante el tostado.
• Si se utiliza el soporte para panecillos, el selector del grado de tostado
debe ajustarse al nivel 2
como
máximo.
• No utilizar sin la bandeja recogemigas.
Limpiar ésta regularmente. No dejar
que se acumulen las migas en ella.
• ¡No sumergir el aparato en el agua!
• No doblar el cable de alimentación, no
dejarlo entrar en contacto con las partes calientes del aparato.
• Para mover el aparato caliente, sólo
tocarlo en las paredes con el aislamiento térmico.
• Desenchufar el aparato y dejarlo
enfriar completamente tras su uso.
Sólo entonces se puede recoger o
incluso cubrir el aparato.
• Recoger el cable sólo cuando el aparato esté completamente frío.
Eliminación de
desechos
2
Material de embalaje
Los materiales de embalaje respetan el
medio ambiente y son reciclables. Los
elementos de materia plástica están
identificados; por ejemplo, >PE<, >PS<
etc. Elimine los materiales de embalaje,
según su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en los
puntos de gestión de desechos locales.
2
Aparato viejo
W
El símbolo
en el producto o en su
empaque indica que este producto no
se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe
entregar al punto de recolección de
equipos eléctricos y electrónicos para
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se manipula de forma
adecuada. Para obtener información
más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su
servicio de desechos del hogar o con la
tienda donde compró el producto.
41
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 42 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
e
Indicaciones sobre
el manejo
Antes de la primera puesta en
marcha
0 Introducir la clavija en el enchufe de
pared.
0 Para evitar olores desagradables, se
debe de poner el aparato varias veces
en marcha, poniéndolo a la temperatura máxima de tostado y colocándolo
cerca de una ventana abierta.
Tostar pan
0 Introducir la clavija en el enchufe de
pared.
0 Con el selector del grado de tostado
(Figura 1/C y Figura 2) ajustar el grado
de tostado a su gusto entre 1 y 6. En el
grado 1, el pan sale menos tostado. En
el grado 6, mayor tostado.
3
0 Pulsar el botón de elevación del pan
(Figura 1/D y Figura 2).
La tostadora se conectará y el pan es
llevado hacia abajo.
Durante el proceso de tostado, el indicador del selector del grado de tostado
se apaga paulatinamente.
Una vez alcanzado el grado de tostado
deseado, la tostadora se deconectará
automáticamente y emitirá una señal
acústica.
Las tostadas son expulsadas hacia
arriba.
0 Tras la utilización, colocar el selector
del grado de tostado en la posición "0"
y retirar el conector de la caja de
enchufe.
3
3
Al cambiar el selector por primera vez
de la posición "0" se efectúa un autochequeo. Todos los indicadores se
encenderán brevemente y se emitirá
una señal acústica.
A continuación se iluminará el indicador del selector según el grado de tostado ajustado.
Ponga el botón para tostar la primera
rebanada entre 1 y 3. Si no sale el tostado come Ud. desea, ajuste el botón a
un nivel más alto o más bajo, por ejemplo para diferentes tipos de pan. Si se
tuesta sólo una rebanada o pan viejo,
seleccione un grado de tostado más
bajo.
Recomendamos ajustar el grado de
tostado de forma que las tostadas
adquieran un tono „amarillo dorado“ o
„marrón claro“. Mediante la regulación
electrónica del tiempo de tostado, se
mantiene siempre el grado de tostado
elegido y seleccionado en el aparato
para el mismo tipo de pan.
0 Introducir la rebanada.
Pulsador de parada
(Figura 1/G y Figura 2)
Si Ud. desea interrumpir el tostado,
accione el pulsador de parada.
El aparato se desconecta y el pan tostado se expulsa hacia arriba. El grado
de tostado anteriormente elegido no
cambia.
Botón de descongelado
(Figura 1/F y Figura 2)
Para tostadas congeladas, pulse el
botón de descongelado. De esta forma
se prolonga la duración del tostado.
Botón de recalentado
(Figura 1/E y Figura 2)
3
42
Si quiere desconectar la señal acústica
de forma prolongada, utilice el interruptor deslizante en la parte de abajo
del aparato (Figura 1/N y Figura 7).
Para recalentar pan tostado pulse el
botón de recalentado, para mantener
las tostadas calientes y crujientes.
Soporte para panecillos
1
¡Cuidado! No tocar el soporte para
panecillos, ya que se calienta durante
el proceso de tostado.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 43 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
e
0 Sacar el soporte para panecillos: Apretar la tecla (Figura 1/J) hacia abajo
(Figura 3).
0 Colocar el pan o cualquier tipo de bollería para calentarlo en el soporte
(Figura 4), y ajustar el grado de tostado.
Cómo guardar el pan de molde
para tostar (Figura 8)
3
¡Cuidado! Si se utiliza el soporte para
panecillos, el selector del grado de tostado debe ajustarse al nivel 2
como máximo.
0 Conectar la tostadora con el botón de
elevación del pan
(Figura 1/D).
0 Cuando se haya desconectado el aparato, dar la vuelta al pan o la bollería y
repetir el tostado.
1
No colocar nunca panecillos o similares
directamente sobre las ranuras.
0 Volver a recoger el soporte para panecillos: Colocar la tecla (Figura 1/J) wieder nuevamente hacia arriba en su
posición de origen (Figura 5).
1
1
El soporte para panecillos no debe
recogerse antes de que el aparato esté
enfriado.
Para conseguir que el pan siempre
quede tostado uniformemente, se
recomienda volver a cerrar un paquete
empezado y colocar el lado abierto
hacia abajo.
A = correcto
B = incorrecto
Datos técnicos
Alimentación:
Potencia:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Este aparato cumple los requisitos de
las siguientes directivas europeas:
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE
• Directiva EMC (Compatibilildad
electromagnética) 89/336/CEE con
las modificaciones 92/31/CEE y
93/68/CEE
Limpieza y cuidado
(Figura 6)
0 Antes de cada limpieza, sacar el
enchufe de la alimentación eléctrica y
dejar que se enfríe la tostadora.
Durante el tostado se forman migas
que se recogen en la bandeja recogemigas.
0 Presionando brevemente, desbloquear
la bandeja recogemigas y retirarla. Limpiar la bandeja y volver a colocarla.
3
3
No utilizar productos agresivos o abrasivos para limpiar el aparato. Limpie la
carcasa sólo con un trapo seco o ligeramente húmedo.
3
La tostadora no puede ser tratada con
líquidos y menos ser sumergido en
ellos.
43
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 44 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
p
p Prezado(a) cliente,
Por favor, leia com atenção estas instruções de utilização.
Observe principalmente as normas de
segurança contidas nas primeiras páginas destas instruções de utilização! Por
favor, guarde estas instruções para consultas posteriores. Passe-as eventualmente ao novo proprietário do
aparelho.
O triângulo de sinalização e/ou as
expressões de advertência (Aviso!,
Cuidado!, Atenção!) têm por função
realçar informações importantes para a
sua segurança pessoal ou para a operacionalidade da máquina. É favor prestar-lhes a devida atenção e respeitálas.
0 Este símbolo guia-o, passo a passo, na
operação do aparelho.
1
3
A seguir a este símbolo, obterá informações suplementares sobre a operação e utilização prática do aparelho.
2
A folha de trevo sinaliza conselhos e
informações referentes à utilização
económica e ecológica do aparelho.
Descrição do aparelho
(figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
44
Abertura para torradas
Revestimento da carcaça com
isolamento térmico
Selector de grau de tostagem com
indicador luminoso
Botão de elevação do pão
Tecla de aquecimento com luz de
controlo
Tecla de desligamento com
luz de controlo
Tecla de Paragem com luz de controlo
Suporte para pães para aquecer
pãezinhos (recolhido)
Botão para elevar o suporte dos
pãezinhos
Gaveta de migalhas
Enrolamento do cabo (parte inferior do
aparelho)
M
N
Placa de características (parte inferior
do aparelho)
Interruptor para a supressão do sinal
acústico (parte inferior do aparelho)
1 Normas de segurança
A segurança deste aparelho está de
acordo com normas técnicas conhecidas e com as normas de segurança dos
aparelhos. Porém, no papel de fabricante, vemo-nos na obrigação de o
informar sobre as seguintes normas de
segurança.
Segurança geral
• A tensão de operação do aparelho,
assim como o tipo de corrente, têm de
estar de acordo com a rede (veja a
placa de características no fundo do
aparelho).
• Ligue o aparelho apenas a uma tomada
com contactos de segurança, que
tenha sido instalada conforme os regulamentos.
• Para retirar a ficha da tomada, não a
puxe pelo cabo!
• Antes da limpeza ou em caso de
defeito, retire primeiro a ficha da
tomada! Caso a torrada venha a ficar
presa, solte-a com uma haste de
madeira não pontiaguda (por exemplo,
com o cabo de uma colher de pau).
Não encoste aos aquecedores.
• Não encoste os dedos ou objectos
metálicos na abertura para torradas –
Perigo de acidente e de danificação do
aparelho.
• Atenção, as peças de metal na parte
superior do aparelho e na abertura
para torradas ficam quentes – Perigo
de queimadura!
• Não utilize o aparelho, se o cabo de
ligação estiver danificado ou se a carcaça do aparelho apresentar danos
visíveis.
• Este cabo de ligação é um cabo especial e só pode ser mudado por um serviço de assistência técnica, pois, para
tal, é necessário o emprego de uma
ferramenta especial.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 45 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
p
• Qualquer reparação neste aparelho deve
ser efectuada unicamente por técnicos
especializados. Reparações inadequadas
podem causar ferimentos graves. Em
caso necessidade de reparação, dirija-se
ao serviço de assistência técnica ou ao
seu revendedor autorizado.
• Caso o aparelho venha a ser utilizado
para fins alheios àqueles para os quais
foi concebido ou seja manuseado de
forma incorrecta, o fabricante não se
responsabiliza por eventuais danos.
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que
tenha havido uma supervisão inicial ou
elas tenham recebido instruções quanto
ao uso deste aparelho por parte de uma
pessoa responsável pela sua segurança.
• Caso se utilize o suporte para pãezinhos, o selector de grau de torragem
deve ser ajustado para o nível 2
no máximo.
• Não utilizar o aparelho sem a sua gaveta
de recolha de migalhas. Limpar esta
gaveta regularmente. Não devem acumular-se grandes quantidades de migalhas.
• Não colocar o aparelho na água!
• Não dobrar o cabo e não o encostar em
partes quentes do aparelho.
• Para carregar o aparelho aquecido,
segurar apenas na carcaça termicamente isolada.
• Depois da utilização, retirar a ficha da
tomada e deixar arrefecer completamente o aparelho. Só depois se deverá
arrumar o aparelho ou tapá-lo.
• Enrolar o cabo apenas quando o aparelho tiver arrefecido completamente.
Eliminação
Segurança de crianças
• Não utilizar a torradeira sem que a
mesma seja observada durante o funcionamento.
• Manter crianças afastadas de aparelhos eléctricos.
• Manter todos os materiais de embalagem, tais como saquinhos plásticos,
fora do alcance de crianças.
• As crianças devem ser vigiadas de
forma a assegurar que estas não brincam com o aparelho.
Na utilização da torradeira,
deve-se observar o seguinte
• Não colocar sobre superfícies quentes.
• Não utilizar próximo a chamas.
• Não utilizar a torradeira sobre superfícies sensíveis ao calor. Se for necessário, utilizar um suporte de isolamento
contra o calor.
• As torradas podem inflamar-se. Portanto, não torrar na proximidade de
objectos inflamáveis (como p.ex. cortinas). Ao torrar deve supervisionarse o aparelho.
• Não cobrir a abertura para torradas
durante o funcionamento do aparelho.
2
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem
deste aparelho são compatíveis com o
ambiente e recicláveis. As peças em
plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua
identificação, utilizando para o efeito os
contentores de recolha existentes para
essa finalidade nos locais de eliminação
de resíduos da sua área de residência.
2
Aparelho usado
W
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que este produto não pode
ser tratado como lixo doméstico. Em vez
disso, deve ser entregue ao centro de
recolha selectiva para a reciclagem de
equipamento eléctrico e electrónico. Ao
garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais
consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública, que, de
outra forma, poderiam ser provocadas
por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste
45
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 46 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
p
produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva
da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
Informações sobre a
utilização
Antes da primeira utilização
0 Encaixar a ficha na tomada.
0 A fim de evitar um cheiro desagradável, deve-se colocar o aparelho algumas vezes para funcionar, próximo a
uma janela aberta, sem pão e no nível
máximo de aquecimento.
Torrar pão
0 Encaixar a ficha na tomada.
0 Com o selector de grau de tostagem
(figura 1/C e figura 2) pode ajustar o
grau de tostagem de acordo com o seu
gosto, entre as posições 1-6. O nível 1
corresponde ao grau mais fraco, o
nível 6 ao mais forte.
3
3
46
0 Colocar o pão.
0 Premir o botão de elevação do pão
(figura 1/D e figura 2).
A torradeira liga-se e o pão é levado
para baixo.
Durante o processo de tostagem, o
indicador do selector de grau de tostagem apaga-se gradualmente.
Uma vez atingido o grau de tostagem
pretendido, a torradeira desliga-se e
ouve-se um sinal acústico.
As torradas são elevadas até à superfície.
0 Depois da utilização, colocar o selector
de grau de tostagem na posição "0" e
retirar a ficha da tomada.
3
3
Tecla de desligamento
(figura 1/G e figura 2)
Caso deseje interromper a tostagem,
prima a tecla de desligamento.
O aparelho desliga-se e o pão torrado é
elevado até à superfície. O grau de tostagem ajustado não é modificado.
Ao rodar, pela primeira vez, o selector
da posição "0", é efectuado um auto
teste. Todos os indicadores acendem
brevemente e ouve-se um sinal acústico.
De seguida, ilumina-se o indicador do
selector, de acordo com o grau de tostagem ajustado.
No início, ajustar a torradeira num
nível entre 1 e 3. Caso o grau de tostagem não seja o desejado, posicionar o
selector num nível mais alto ou mais
baixo (por exemplo, mais alto para pão
preto ou pão integral). Para tostar apenas uma fatia de pão, tal como para
pão velho, deve-se seleccionar um grau
de tostagem mais baixo.
Recomendamos regular o nível de torrado de tal maneira, que a torrada
fique com uma cor amarelo dourado
ou castanho claro. Através da regulação electrónica do tempo de tostagem,
o grau ajustado é mantido para um pão
do mesmo tipo e com as mesmas
características.
Se quiser desligar o sinal acústico de
forma permanente, utilize o interruptor de corrediça na parte inferior do
aparelho (figura 1/N e figura 7).
Tecla de descongelação
(figura 1/F e figura 2)
Para pão de torrada congelado, prima a
tecla de descongelação. Deste modo,
prolongará o tempo de torrado.
Tecla de aquecimento
(figura 1/E e figura 2)
Para aquecer pão torrado, prima a tecla
de aquecimento, para manter o pão
torrado quente e bem estaladiço.
Suporte de pãezinhos
Cuidado! Não tocar no suporte dos
pãezinhos, pois este aquece durante o
processo de tostagem.
0 Levantar o suporte dos pãezinhos: premir o botão (figura 1/J) para baixo
(figura 3).
1
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 47 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
p
0 Colocar o pãozinho ou mesmo outro
produto para ser aquecido (figura 4),
ajustando o grau de tostagem desejado
no respectivo selector.
Armazenamento de pão para
tostar (figura 8)
3
Cuidado!Caso se utilize o suporte para
pãezinhos, o selector de grau de torragem deve ser ajustado para o
nível 2
no máximo.
0 Ligar a torradeira com o botão de elevação do pão
(figura 1/D).
0 Após o desligamento do aparelho, virar
o produto a ser tostado. Repetir o procedimento.
1
1 Nunca colocar pãezinhos ou outros
produtos directamente sobre a abertura para torradas.
0 Voltar a recolher o suporte dos pãezinhos: colocar novamente o botão
(figura 1/J) na sua posição original,
para cima (figura 5).
1 Apenas voltar a recolher o suporte de
pãezinhos depois deste ter esfriado.
A fim de obter-se um pão tostado uniformemente, os pacotes de pão abertos
devem ser novamente fechados e guardados com a extremidade aberta para
baixo.
A = correcto
B = errado
Dados Técnicos
Tensão de rede:
Consumo de potência:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Este aparelho está de acordo com as
seguintes Directivas EC:
• Directiva Baixa Voltagem
2006/95/EC
• Directiva EMC 89/336/EEC com aditamentos 92/31/EEC e 93/68/EEC
Limpeza e conservação
(figura 6)
0 Antes de limpar o aparelho, retire a
ficha da tomada e deixe a torradeira
esfriar.
As migalhas que caem do pão que é
tostado são recolhidas na gaveta de
migalhas.
0 Desbloqueie e retire a gaveta das migalhas, premindo-a brevemente. Limpe a
gaveta e volte a colocá-la.
3
3
Para a limpeza da carcaça do aparelho,
não utilize produtos de limpeza ou
esfregões agressivos. Limpe a carcaça
apenas com um pano seco ou levemente humedecido.
1
A torradeira não pode ser limpa com
líquidos e muito menos ser mergulhada
neles.
47
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 48 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
laskavì si peèlivì pøeètìte tento
návod k obsluze.
Pøedevším se øiïte bezpeènostními
pøedpisy, které jsou uvedeny na
prvních stránkách tohoto návodu!
Laskavì si návod uschovejte pro
pozdìjší použití. Pøedejte ho pøípadnému dalšímu majiteli pøístroje.
Výstražný trojúhelník a/nebo slova
(Varování!, Upozornìní!, Pozor!)
upozoròují na informace, které jsou
urèeny pro zajištìní vaší bezpeènosti
anebo funkènosti zaøízení. Je bezpodmíneènì nutné tyto pokyny
dodržovat.
0 Tento symbol vás povede krok za
krokem celým návodem.
1
3
Tento symbol oznaèuje doplòující
informace k obsluze a praktickému
používání pøístroje.
2
Jetelový lístek upozoròuje na tipy a
informace pro hospodárný a ekologický provoz pøístroje.
Popis pøístroje
(obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
48
Opékací štìrbina
Tepelnì-izolaèní plášt’ pøístroje
Voliè stupnì opeèení se svìtelnou
kontrolkou
Tlaèítko pro vysunutí toastù
Tlaèítko ohøevu se svìtelnou
kontrolkou
Tlaèítko rozmrazování se svìtelnou
kontrolkou
Tlaèítko vypnutí se svìtelnou
kontrolkou
Nástavec na opékání housek
(sklopný)
Tlaèítko pro vyklopení nástavce na
opékání housek
Zásuvka na drobky
Navíjeè kabelu (spodní strana
pøístroje)
M
N
Typový štítek (spodní strana pøístroje)
Spínaè k potlaèení akustického
signálu (spodní strana pøístroje)
1 Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost tohoto pøístroje splòuje
uznávané technické zásady a zákon
o bezpeènosti zaøízení. Pøesto jako
výrobce cítíme povinnost vás seznámit s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Základní zásady bezpeènosti
• Provozní napìtí a sít’ové napìtí, jakož
i druh proudu musí odpovídat
údajùm na typovém štítku na spodní
stranì pøístroje.
• Pøístroj smí být pøipojen pouze do
zásuvky, která splòuje pøedpisy.
• Za žádných okolností nevytahujte
vidlici sít’ové šòùry ze sít’ové zásuvky
tahem za kabel.
• Pøed èištìním nebo v pøípadì poruchy nejprve vytáhnìte vidlici
sít’ové šòùry! Vzpøíèený toast uvolnìte døevìnou tyèkou se zaobleným
koncem (napø. držadlem vaøeèky).
Nedotýkejte se topného tìlesa.
• Nezasouvejte do opékací štìrbiny
prsty ani kovové pøedmìty, protože
hrozí nebezpeèí zranìní nebo
poškození pøístroje.
• Plášt’ opékaèe je opatøen tepelnou
izolací. Kovové díly horní èásti pøístroje a v opékací štìrbinì jsou horké –
nebezpeèí popálení!
• Pøístroj nepoužívejte, pokud sít’ová
šòùra nebo plášt’ jsou viditelnì
poškozené.
• Sít’ová šòùra je speciální kabel, jehož
výmìnu smí provádìt pouze servisní
opravna, protože k výmìnì je
zapotøebí speciální náøadí.
• Opravy tohoto pøístroje smìjí zajišt’ovat pouze kvalifikovaní pracovníci.
Neodborná oprava mùže ohrozit
zdraví nebo zpùsobit poškození
pøístroje. S veškerými opravami se
obracejte na servis nebo autorizovaného prodejce.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 49 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
c
• Výrobce nepøebírá záruku za pøípadné škody, které byly zpùsobeny
používáním pøístroje k jinému úèelu
nebo nesprávnou obsluhou.
• Tento pøístroj nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí), které vzhledem ke své
nezkušenosti nebo neznalosti nejsou
schopné ho bezpeènì obsluhovat,
ani osoby (vèetnì dìtí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, pokud nebyly
pouèeny odpovìdnou osobou, jak
pøístroj bezpeènì obsluhovat, a
nenauèily se pøístroj ovládat pod
jejich dohledem.
• Pøístroj nesmí být ponoøen do
vody!
• Sít’ová šòùra nesmí být ohýbána
s malým polomìrem ohybu a nesmí
se dotýkat horkých dílù pøístroje.
• Pøi manipulaci s pøístrojem, který má
provozní teplotu, ho uchopte pouze
za tepelnì-izolaèní plášt’.
• Po použití vytáhnìte vidlici sít’ové
šòùry a vyèkejte, dokud pøístroj nevychladne. Teprve poté pøístroj uložte
nebo zakryjte.
• Naviòte kabel, až pøístroj úplnì
vychladne.
Likvidace
Zajištìní bezpeènosti dìtí
• Opékaè nesmí být ponechán
v zapnutém stavu bez dohledu.
• Elektrické pøístroje nesmìjí
obsluhovat dìti.
• Obalový materiál, jako napø. plastový
sáèek, nepatøí do rukou dìtí.
• Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
Pøi používání opékaèe je tøeba
dodržovat následující zásady:
• Opékaè nepokládejte na horké
plochy.
• Nepoužívejte opékaè v blízkosti
otevøeného ohnì.
• Nepoužívejte pøístroj na ploše, která
je citlivá na teplo. Podle potøeby
použijte tepelnì-izolaèní podložku.
• Toast se mùže vznítit, a proto
není vhodné toasty opékat pod
hoølavými pøedmìty (napø.
záclonami) nebo v jejich blízkosti.
Pøístroj musí být pod dozorem.
• Nezakrývejte opékací štìrbinu pøi
opékání toastu.
• Pøi použití nástavce na opékání
housek smí být nastaven voliè
stupnì opeèení nejvýše na
stupeò 2
.
• Nepoužívejte pøístroj bez zásuvky na
drobky. Zásuvku pravidelnì èistìte.
Není však urèena pro shromažïování vìtších zbytkù.
2
Obalový materiál
Obalové materiály nezatìžují životní
prostøedí a jsou recyklovatelné.
Umìlé hmoty jsou oznaèeny napø.
>PE<, >PS< atd. Tyto obalové materiály vyhoïte do pøíslušných kontejnerù podle oznaèení na místech pro
likvidaci komunálního odpadu.
2
Vyøazený pøístroj
na výrobku nebo jeho
Symbol
obalu upozoròuje na to, že s tento
výrobek nepatøí do normálního
domovního odpadu, nýbrž musí být
odevzdán na sbìrném místì pro
recyklování elektrických a elektronických pøístrojù. Správná likvidace
tohoto výrobku pøedstavuje váš
pøíspìvek k ochranì životního prostøedí a zdraví svých spoluobèanù.
Nesprávná likvidace ohrožuje životní
prostøedí i zdraví. Další informace o
recyklaci tohoto výrobku vám poskytne obecní úøad, spoleènosti pro svoz
odpadu nebo prodejna, v níž jste
tento výrobek zakoupili.
W
49
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 50 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
c
Návod k obsluze
Pøed prvním uvedením do
provozu
0 Zasuòte sít’ovou vidlici do
elektrické zásuvky.
0 Chcete-li pøedejít vzniku nepøíjemného pachu pøi opékání, zapnìte
nìkolikrát pøístroj na nejvyšší výkon
bez toastu u otevøeného okna.
Opékání toastù
Pøi opékání bliká svìtelná kontrolka
volièe stupnì opeèení.
Po dosažení nastaveného stupnì
opeèení se opékaè automaticky
vypne a ozve se akustický signál.
0 Toasty jsou vysunuty z pøístroje. Po
použití pøístroje nastavte voliè stupnì
opeèení do polohy „0“ a vytáhnìte
vidlici sít’ové šòùry ze zásuvky.
3
3
0 Zasuòte sít’ovou vidlici do elektrické
zásuvky.
0 Volièem stupnì opeèení (obr. 1/C a
obr. 2) nastavte plynule stupeò 1-6.
Stupeò 1 odpovídá nejsvìtlejšímu
opeèení, stupeò 6 nejtmavšímu
opeèení.
3
50
Stisknìte tlaèítko vypnutí
(obr. 1/G a obr. 2).
Pokud chcete pøerušit opékání, stisknìte tlaèítko pro vypnutí.
Pøístroj se vypne a toast je vysunut
vzhùru. Nastavený stupeò opeèení
zùstane nezmìnìný.
Pøi prvním otoèení volièe z polohy „0“
je provedena vlastní zkouška pøístroje. Všechny kontrolky se krátce
rozsvítí a ozve se akustický signál.
Nakonec se rozsvítí svìtelná kontrolka volièe podle nastaveného stupnì
opeèení.
Na zaèátku opékání nastavte stupeò
mezi 1 a 3. Pokud stupeò opeèení
neodpovídá vašim požadavkùm,
nastavte voliè na nižší nebo vyšší stupeò – na vyšší napø. v pøípadì, jestliže toast má mít šedou nebo èernou
barvu. Pøi opékání pouze jednoho
toastu a také pøi opékání starého
chleba nastavte nižší stupeò opeèení.
Doporuèujeme nastavit stupeò opeèení tak, aby toast mìl „zlatavì
žlutou“ nebo „svìtlehnìdou“ barvu.
Elektronická èasová regulace opékání zajistí, že bude dodržen nastavený stupeò opeèení pro stejný druh
toastu a stejné vlastnosti.
0 Vložte toast do pøístroje.
0 Stisknìte tlaèítko pro vysunutí toastù
(obr. 1/D a obr. 2). Tím zapnete
opékaè a toast zajede do pøístroje.
3
Chcete-li trvale vypnout akustický
signál, použijte posuvný pøepínaè na
dolní stranì pøístroje (obr. 1/N a
obr. 7).
Stisknìte tlaèítko rozmrazování
(obr. 1/F a obr. 2).
Pøi opékání hluboce zmrazeného
toastu stisknìte tlaèítko pro rozmrazování. Tím se prodlouží délka
opékání.
Stisknìte tlaèítko ohøevu
(obr. 1/E a obr. 2).
Chcete-li zajistit, aby opeèené toasty
zùstaly teplé a køupavé, stisknìte
tlaèítko ohøevu.
Nástavec na opékání housek
Upozornìní! Nástavec na opékání
housek má pøi opékání vysokou
teplotu, a proto se ho nedotýkejte.
0 Vyklopte nástavec: stisknìte tlaèítko
(obr. 1/J) (obr. 3).
0 Položte na nìj housku nebo jiné
peèivo, které chcete ohøát (obr. 4), a
nastavte voliè stupnì opeèení do
požadované polohy.
1
1
Upozornìní! Pøi použití nástavce na
opékání housek smí být nastaven
voliè stupnì opeèení nejvýše na
stupeò 2
.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 51 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
c
Technické údaje
0 Zapnìte opékaè tlaèítkem pro vysunutí toastù
(obr. 1/D).
0 Po vypnutí peèivo otoète. Celý
postup opakujte.
Housku ani peèivo nepokládejte
pøímo na opékací štìrbinu.
0 Sklopte nástavec: tlaèítko (obr. 1/J)
opìt posuòte vzhùru do pùvodní
polohy (obr. 5).
1
1
Nástavec sklopte až po vychladnutí.
Sít’ové napìtí:
Pøíkon:
;
220-240 V
820-1000 W
Tento spotøebiè odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
• Smìrnice pro nízké napìtí
2006/95/EC
• Smìrnice pro elektromagnetickou
sluèitelnost 89/336/EEC s dodatky
92/31/EEC a 93/68/EEC
Èištìní a péèe
(obr. 6)
0 Pøed oèištìním vytáhnìte vidlici
sít’ové šòùry ze zásuvky a vyèkejte,
dokud opékaè nevychladne.
Drobky, které odpadají z toastu, se
shromažïují v zásuvce.
0 Zásuvku uvolnìte lehkým stisknutím
a vytáhnìte ji. Zásuvku vyèistìte a
znovu zasuòte do pøístroje.
3
3
Pøi èištìní pøístroje nepoužívejte ostré
pøedmìty ani prostøedky na drhnutí.
Plášt’ pøístroje oèistìte suchým nebo
navlhèeným hadøíkem.
1
Opékaè nesmí být oplachován ani
ponoøen do kapaliny.
Uložení toastovacího chleba
(obr. 8).
3
Pokud chcete dosáhnout stejnomìrného opeèení toastù, otevøený obal
s toastovacím chlebem je tøeba uzavøít a postavit na otevøenou stranu.
A = správnì
B = špatnì
51
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 52 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
o
o Szanowni klienci!
Prosimy o dok³adne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi.
Prosimy o zwrócenie szczególnej
uwagi na wskazówki bezpieczeñstwa
zamieszczone na pierwszych stronach niniejszej instrukcji obs³ugi!
Instrukcjê nale¿y zachowaæ na
przysz³oœæ. Nale¿y j¹ przekazaæ
ewentualnym nastêpnym u¿ytkownikom urz¹dzenia.
Trójk¹t ostrzegawczy i/lub s³owa
(Ostrze¿enie!, Zachowaj ostro¿noœæ!, Uwaga!) s³u¿¹ do zaakcentowania informacji wa¿nych z punktu
widzenia bezpieczeñstwa u¿ytkownika i sprawnoœci urz¹dzenia. Nale¿y
bezwzglêdnie stosowaæ siê do tych
wskazówek.
0 Ten znak prowadzi u¿ytkownika krok
po kroku przy obs³udze urz¹dzenia.
1
3
Po tym znaku znajduj¹ siê informacje
uzupe³niaj¹ce na temat obs³ugi i
praktycznego u¿ycia urz¹dzenia.
2
Listek koniczyny oznacza wskazówki
i porady dotycz¹ce ekonomicznej
eksploatacji urz¹dzenia.
Opis urz¹dzenia
(rys. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
52
Otwór do opiekania
P³aszcz obudowy z izolacj¹ ciepln¹
Regulator stopnia zarumienienia ze
wskaŸnikiem œwietlnym
Przycisk do wysuwania pieczywa
Przycisk nagrzewania z lampk¹
kontroln¹
Przycisk rozmra¿ania z lampk¹
kontroln¹
Przycisk stop z lampk¹ kontroln¹
Ruszt do podgrzewania bu³ek
(wsuniêty)
Przycisk do wysuwania rusztu na bu³ki
Szufladka na okruchy
Gniazdo do zwijania kabla (spód
urz¹dzenia)
M
N
Tabliczka znamionowa (spód
urz¹dzenia)
Wciœnij, aby wy³¹czyæ sygna³
dŸwiêkowy (spód urz¹dzenia)
1 Zasady
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia
odpowiada ogólnie stosowanym
przepisom technicznym i zasadom
dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
Jednak jako producent tego urz¹dzenia zalecamy szczególnie stosowanie siê do poni¿szych zasad
bezpieczeñstwa.
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
• Parametry napiêcia wymaganego do
zasilania urz¹dzenia i napiêcia w
sieci zasilaj¹cej musz¹ byæ zgodne
(patrz tabliczka znamionowa na
spodzie urz¹dzenia).
• Urz¹dzenie mo¿e byæ pod³¹czane
tylko do gniazdka, które zosta³o
zainstalowane zgodnie z przepisami.
• Wtyczka przewodu zasilaj¹cego nigdy
nie powinna byæ wyjmowana z gniazdka przez poci¹ganie za przewód!
• Przed czyszczeniem i w razie awarii
najpierw wyci¹gn¹æ wtyczkê z
gniazdka! Zakleszczone pieczywo
odczepiæ têp¹, drewnian¹ pa³eczk¹
(np. uchwytem warz¹chwi). Nie dotykaæ przy tym elementów grzejnych.
• Z uwagi na niebezpieczeñstwo
skaleczenia lub uszkodzenia urz¹dzenia, do szczeliny na pieczywo nie
wk³adaæ palców ani metalowych
przedmiotów.
• Obudowa tostera posiada izolacjê
termiczn¹. Mimo to elementy metalowe znajduj¹ce siê na wierzchu i w
otworze s¹ gor¹ce – uwaga na
poparzenia!
• Nie wolno w³¹czaæ urz¹dzenia, je¿eli
kabel zasilaj¹cy jest uszkodzony lub
na obudowie widoczne s¹ uszkodzenia.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 53 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
o
• Kabel zasilaj¹cy jest przewodem
specjalnego typu i jego wymiana
musi byæ dokonana w serwisie,
poniewa¿ potrzebne s¹ do tego
specjalne narzêdzia.
• Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane
jedynie przez przeszkolony personel.
Niefachowa naprawa mo¿e spowodowaæ znaczne zagro¿enia. W celu
naprawy nale¿y zwróciæ siê do serwisu firmy AEG lub do autoryzowanego sprzedawcy.
• W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem lub niew³aœciwego u¿ytkowania urz¹dzenia producent nie
udziela gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne
szkody.
• Urz¹dzenie nie jest przeznaczone dla
osób (w tym dzieci), które z powodu
braku doœwiadczenia lub stosownej
wiedzy nie s¹ w stanie zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania, ani te¿ dla
osób (w tym dzieci) niepe³nosprawnych fizycznie, sensorycznie lub umys³owo, chyba, ¿e osoby te zosta³y
odpowiednio poinstruowane jak
nale¿y poprawnie obchodziæ siê z
urz¹dzeniem i by³y na pocz¹tku
nadzorowane przez inne osoby
sprawuj¹ce nad nimi opiekê.
Zagro¿enie dla dzieci
• Nie zostawiaæ w³¹czonego tostera
bez nadzoru.
• Urz¹dzenia elektryczne nale¿y
trzymaæ z dala od dzieci.
• Materia³ów opakowaniowych, np.
worków foliowych, nie nale¿y
oddawaæ w rêce dzieci.
• Nie wolno dopuœciæ do tego, aby
urz¹dzeniem bawi³y siê dzieci.
Na co nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê podczas
eksploatacji urz¹dzenia
• Nie stawiaæ urz¹dzenia na gor¹cych
powierzchniach.
• Nie u¿ywaæ w pobli¿u otwartego
ognia.
• Nie u¿ywaæ na powierzchniach
wra¿liwych na wysok¹ temperaturê.
W razie potrzeby pod³o¿yæ
podk³adkê termoizolacyjn¹.
• Chleb mo¿e siê zapaliæ. Dlatego
nie nale¿y u¿ywaæ tostera pod lub
w pobli¿u ³atwopalnych przedmiotów (np. zas³on). Urz¹dzenie
musi byæ stale nadzorowane.
• Podczas opiekania nie przykrywaæ otworu na pieczywo.
• Podczas korzystania z rusztu do
podgrzewania bu³ek nie
nastawiaæ regulatora zarumienia
na stopieñ wy¿szy ni¿ 2
.
• Nie u¿ywaæ urz¹dzenia bez szufladki
na okruchy. Szufladkê na okruchy
nale¿y regularnie czyœciæ. Nie wolno
dopuœciæ do gromadzenia siê wiêkszych okruchów.
• Nigdy nie zanurzaæ urz¹dzenia w
wodzie!
• Nie za³amywaæ przewodu zasilaj¹cego i nie zbli¿aæ go do gor¹cych
przedmiotów.
• Urz¹dzenie nagrzane podczas pracy
mo¿na chwytaæ tylko za izolowany
p³aszcz obudowy.
• Po u¿yciu wyci¹gn¹æ wtyczkê z
gniazdka i poczekaæ, a¿ urz¹dzenie
ca³kowicie ostygnie. Dopiero wtedy
mo¿na urz¹dzenie schowaæ lub
przykryæ.
• Kabel nawin¹æ dopiero po ca³kowitym ostygniêciu urz¹dzenia.
Utylizacja
2
Opakowanie
Opakowanie wykonano z materia³ów
ekologicznych i nadaj¹cych siê do
ponownego wykorzystania. Plastikowe elementy s¹ oznakowane, np.
>PE< (polietylen), >PS< (polistyren
spieniony) itd. Materia³y opakowaniowe nale¿y wyrzucaæ zgodnie z oznaczeniami do odpowiednich pojemników nale¿¹cych do komunalnych
przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê
utylizacj¹ odpadów.
53
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 54 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
o
2
Stare urz¹dzenia
na samym produkcie lub
Symbol
jego opakowaniu wskazuje, ¿e stare
urz¹dzenie nie mo¿e byæ wyrzucane
z normalnymi odpadami domowymi,
lecz trzeba je utylizowaæ w punktach
zajmuj¹cych siê recyklingiem urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych.
Stosuj¹c prawid³owe procedury utylizacji tego rodzaju urz¹dzeñ przyczyniamy siê do ochrony œrodowiska i
zdrowia wspó³mieszkañców. Niew³aœciwa utylizacja zagra¿a zdrowiu i
œrodowisku. Wiêcej informacji dotycz¹cych recyklingu tego produktu
mo¿na otrzymaæ w urzêdach gminnych, zak³adach us³ug komunalnych i
w miejscu zakupu.
W
Wskazówki dotycz¹ce
obs³ugi
Przed pierwszym uruchomieniem
0 W³¹czyæ wtyczkê do gniazdka
pr¹du elektrycznego.
0 Aby zapobiec nieprzyjemnych zapachom, urz¹dzenie nale¿y bez chleba
w³¹czyæ kilka razy na maksymalne
ustawienia opiekania przy otwartym
oknie.
Opiekanie chleba
0 W³¹czyæ wtyczkê do gniazdka pr¹du
elektrycznego.
0 Za pomoc¹ regulatora stopnia zarumienienia (rys. 1/C i rys. 2) mo¿na
p³ynnie nastawiaæ ¿¹dany stopieñ
zarumienienia w zakresie 1-6. Stopieñ 1 – najs³absze zarumienienie.
Stopieñ 6 – najsilniejsze zarumienienie.
3
54
Na pocz¹tku opiekania nale¿y nastawiæ stopieñ z zakresu 1-3. Je¿eli
zarumienienie nie spe³nia oczekiwañ,
nale¿y zmniejszyæ lub zwiêkszyæ
ustawienie – zwiêkszyæ np. przy opiekaniu chleba mieszanego lub ciemnego ¿ytniego. Je¿eli opiekana jest
tylko 1 kromka oraz w przypadku
starego chleba nale¿y nieco zmniejszyæ nastawiony stopieñ zarumienienia.
Po pierwszym obróceniu prze³¹cznika z pozycji „0” zostanie przeprowadzony automatyczny test. Zapal¹
siê na chwilê wszystkie wskaŸniki i
s³yszalny bêdzie sygna³ akustyczny.
Nastêpnie zaœwieci siê wskaŸnik
regulatora zgodnie z nastawionym
stopniem zarumienienia.
Zalecane jest takie ustawienie stopnia zarumienienia, aby opiekany
chleb mia³ kolor z³otawo-¿ó³ty lub
jasnobr¹zowy. Dziêki elektronicznemu uk³adowi regulacji czasu opiekania raz nastawiony stopieñ zarumienienia dla danego gatunku
pieczywa nie ulega zmianom.
0 W³o¿yæ tost.
0 Nacisn¹æ przycisk wysuwania
pieczywa
(rys. 1/D i 2).
Toster w³¹czy siê, a chleb zostanie
wsuniêty w dó³.
3
Podczas opiekania wskaŸnik regulatora stopnia zarumienienia bêdzie
stopniowo gas³.
Po osi¹gniêciu ¿¹danego zarumienienia toster wy³¹czy siê automatycznie i
s³yszalny bêdzie siê sygna³
akustyczny.
0 Kromki zostan¹ podniesione do góry.
Po u¿yciu, regulator zarumienienia
prze³¹czyæ na „0” i wyci¹gn¹æ
wtyczkê z gniazdka.
3
3
Jeœli chcesz na sta³e wy³¹czyæ sygna³
dŸwiêkowy, skorzystaj z prze³¹cznika
znajduj¹cego siê na spodzie
urz¹dzenia (rys. 1/N i rys. 7).
Nacisn¹æ przycisk Stop
(rys. 1/G i 2).
Aby przerwaæ opiekanie, nale¿y
nacisn¹æ przycisk Stop.
Urz¹dzenie wy³¹czy siê, a kromka
zostanie podniesiona do góry. Raz
nastawiony stopieñ zarumienienia nie
ulega zmianom.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 55 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
o
Czyszczenie i
konserwacja (rys. 6)
Przycisk rozmra¿ania
(rys. 1/F i 2).
Je¿eli produkt jest zamro¿ony, nale¿y
nacisn¹æ przycisk rozmra¿ania.
Wskutek tego czas opiekania ulegnie
wyd³u¿eniu.
Przycisk podgrzewania
(rys. 1/E i 2).
0 Przed rozpoczêciem czyszczenia
wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka i
poczekaæ, a¿ toster ostygnie.
Do podgrzewania opieczonego
chleba nale¿y nacisn¹æ przycisk podgrzewania. Wtedy bêdzie on podgrzewany i zachowa chrupkoœæ.
Okruchy powstaj¹ce podczas opiekania zbieraj¹ siê w specjalnej
szufladce.
0 Przycisn¹æ i odblokowaæ, a nastêpnie wyj¹æ szufladkê. Wyczyœciæ i
w³o¿yæ z powrotem szufladkê.
Ruszt do bu³ek
3
Do czyszczenia urz¹dzenia nie u¿ywaæ ostrych ani rysuj¹cych œrodków.
Obudowê czyœciæ such¹ lub lekko
zwil¿on¹ szmatk¹.
1
Nie wolno tostera myæ ani zanurzaæ
w cieczach.
Zachowaj ostro¿noœæ! Ruszt do
bu³ek jest podczas opiekania gor¹cy
i nie wolno go dotykaæ.
0 Podnoszenie rusztu: Wcisn¹æ
przycisk (rys. 1/J) (rys. 3).
0 Bu³ki i inne pieczywo mo¿na odœwie¿aæ (rys. 4). W tym celu nale¿y nastawiæ ¿¹dany stopieñ zarumienienia.
3
1
Zachowaj ostro¿noœæ! Podczas
korzystania z rusztu do
podgrzewania bu³ek nie nastawiaæ
regulatora zarumienia na stopieñ
wy¿szy ni¿ 2
.
0 W³¹czyæ toster przyciskiem
(rys. 1/D).
0 Po wy³¹czeniu pieczywo przewróciæ.
Powtórzyæ czynnoœæ.
1
1 Nie k³aœæ bu³ek i innego pieczywa
bezpoœrednio na otworze rusztu.
0 Wciskanie rusztu na bu³ki: Prze³¹czyæ
przycisk (rys. 1/J) w pierwotne
po³o¿enie (rys. 5).
1
Ruszt na bu³ki wcisn¹æ z powrotem
dopiero po ostygniêciu.
Przechowywanie pieczywa
tostowego (rys. 8)
3
Aby uzyskaæ dobrze zarumienione
pieczywo, napoczête opakowania
nale¿y zamykaæ i stawiaæ napoczêt¹
stron¹ do do³u.
A = dobrze
B = Ÿle
Dane techniczne
Napiêcie znamionowe:
220-240 V
Pobór mocy:
820-1000 W
;
Urz¹dzenie spe³nia wymagania
Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 2006/95/EC – niskie
napiêcie
• Dyrektywa 89/336/EEC ze
zmianami 92/31/EEC oraz
93/68/EEC РkompatybilnoϾ
elektromagnetyczna
55
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 56 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
h
h Tisztelt Vásárló!
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót.
Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az
útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági
tudnivalókat. A használati útmutatót
gondosan õrizze meg, hogy késõbb is
felhasználhassa. Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, kérjük,
adja tovább az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
A figyelmeztetõ háromszöggel
és/vagy jelzõ szavakkal (Vigyázat!,
Figyelmeztetés!, Figyelem!) az Ön
biztonsága vagy a készülék mûködõképessége szempontjából fontos
tudnivalókat emeljük ki. Kérjük,
feltétlenül ügyeljen ezekre.
0 Ez a jel lépésrõl lépésre vezeti Önt a
készülék kezelésénél.
1
3
Ez után a jel után kiegészítõ információkkal szolgálunk a készülék kezelésérõl és gyakorlati alkalmazásáról.
2
A lóherelevéllel a készülék gazdaságos és környezetkímélõ használatához
adott ötleteket, tanácsokat jelöljük.
A készülék leírása
(1. ábra)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
56
Pirítónyílás
Hõszigetelt burkolat
A pirítási fokozat szabályozógombja,
világító kijelzõvel
A kenyérlift gombja
Felmelegítõ gomb mûködésjelzõ
fénnyel
Kiolvasztó gomb mûködésjelzõ
fénnyel
Leállító gomb mûködésjelzõ fénnyel
Zsemlemelegítõ rács (lehajtott
állapotban)
A zsemlemelegítõ rácsot felhajtó
gomb
Morzsafiók
Kábelfelcsévélõ (a készülék alján)
Típustábla (a készülék alján)
Hangjelzés-leállító kapcsoló (a
készülék alján)
1 Biztonsági tudnivalók
E készülék biztonsági szempontból
megfelel az elismert mûszaki
szabályzatoknak és a készülékbiztonságról szóló törvény elõírásainak.
Gyártóként mégis kötelességünknek
érezzük, hogy felhívjuk a figyelmét az
alábbi biztonsági tudnivalókra.
Általános biztonság
• Az üzemi feszültségnek és a hálózati
feszültségnek, valamint az áramfajtának meg kell egyeznie (lásd a készülék alján lévõ adattáblát).
• A készüléket csak az elõírásoknak
megfelelõen felszerelt csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni.
• A hálózati csatlakozódugót sohase a
vezetéknél fogva húzza ki az
aljzatból!
• Tisztítás elõtt vagy zavar esetén elõször húzza ki a hálózati csatlakozódugót! A beszorult pirítóst tompa
végû fapálcával (pl. fakanál nyelével)
igazíthatja helyre. Eközben ne érjen
hozzá a fûtõszálhoz!
• Ujjal, fémbõl készült tárgyakkal ne
nyúljon be a pirítónyílásba, mert ez
sérüléshez, illetve a készülék károsodásához vezethet.
• A kenyérpirító burkolata hõszigetelt.
A készülék felsõ részén és a pirítónyílásban található fém alkatrészek
azonban felhevülnek – égési
sérülés veszélye!
• Ne helyezze üzembe a készüléket, ha
sérült a csatlakozózsinór, vagy a
házon látható sérülések vannak.
• Ez a csatlakozózsinór speciális vezeték, és csak a vevõszolgálat cserélheti ki, mivel a cseréhez speciális
szerszám szükséges.
• A készüléket kizárólag szakember
javíthatja. A szakszerûtlen javítás
komoly veszélyforrás lehet. Ha a
készüléket javítani kell, forduljon a
vevõszolgálathoz vagy a hivatalos
márkakereskedõhöz.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 57 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
h
• A gyártó nem vállal felelõsséget a
nem rendeltetésszerû használat vagy
helytelen kezelés miatt esetleg
fellépõ hibákért.
• Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességû, ill. a készülék
kezeléséhez szükséges tapasztalattal
és ismeretekkel nem rendelkezõ személyek (beleértve a gyermekeket) a
készüléket kizárólag csak az értük
felelõs személy által végzett betanítás és kezdeti felügyelet után
üzemeltethetik és használhatják.
• A csatlakozózsinór ne törjön meg és
ne érjen hozzá a készülék forró
részeihez.
• A mûködés közben felmelegedett
készüléket csak a hõszigetelt
burkolatnál fogja meg.
• Használat után húzza ki a villásdugót
és hagyja lehûlni a készüléket,
mielõtt a helyére tenné vagy
letakarná.
• Csak akkor csévélje fel a kábelt, amikor már teljesen lehûlt a készülék.
Ártalmatlanítás
A gyermekek biztonsága
• A kenyérpirítót felügyelet nélkül ne
hagyja bekapcsolva.
• A gyermekeket tartsa távol az
elektromos készülékektõl!
• Csomagolóanyagok (pl. fóliazacskók) nem gyermekek kezébe valók.
• Gyõzõdjön meg, hogy gyermekek
nem tudják a készüléket játék céljára
használni!
A kenyérpirító használatakor
ügyeljen a következõkre:
• Ne állítsa a készüléket forró felületre.
• Ne használja nyílt láng közelében.
• Hõre érzékeny felületen ne használja
a készüléket. Szükség esetén
alkalmazzon hõszigetelõ alátétet.
• A kenyér meggyulladhat. Ezért
éghetõ tárgyak (pl. függönyök)
alatt vagy közelében ne pirítson
kenyeret. A készüléket csak felügyelet alatt szabad mûködtetni.
• Kenyérpirítás közben ne legyen
letakarva a pirítónyílás.
• A zsemlemelegítõ rács
használatakor legfeljebb 2-es
pirítási fokozatot
állítson be.
• Ne használja a készüléket morzsafiók nélkül. A morzsafiókot rendszeresen tisztítsa meg. Ügyeljen arra, hogy
ne gyûljenek benne össze nagyobb
kenyérdarabkák.
• A készüléket soha ne merítse
vízbe!
2
Csomagolóanyagok
A csomagoláshoz felhasznált anyagok nem károsítják a környezetet és
újrahasznosíthatók. A mûanyag
részek meg vannak jelölve, pl. >PE<,
>PS< stb. A csomagolóanyagokat
jelölésüknek megfelelõen ártalmatlanítsa a kommunális hulladékgyûjtõ
helyeken, az erre a célra szolgáló
gyûjtõkonténerekben.
2
Kiselejtezett készülék
A terméken vagy a csomagolásán
jelzés azt jelenti, hogy a
található
termék nem kezelhetõ szokványos
háztartási hulladékként, hanem az
elektromos és az elektronikai készülékek újrahasznosítási gyûjtõhelyeinek egyikén kell leadni. E termék
megfelelõ ártalmatlanításával Ön védi
a természetet és embertársainak
egészségét. A helytelen hulladékkezelés veszélyt jelent a természetre
és az egészségre. E termék újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a szemétszállítókhoz, vagy az üzlethez, amelyben a
terméket megvásárolta.
W
57
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 58 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
h
Kezelési tudnivalók
Az elsõ üzembe helyezés elõtt
0 Csatlakoztassa a hálózati villásdugót a dugaszoló aljzathoz.
0 A kellemetlen szagok képzõdésének
elkerülésére a készüléket kenyér
nélkül, a legmagasabb pirítási fokozatra állítva néhányszor kapcsolja be,
eközben tartsa nyitva az ablakot.
Kenyérpirítás
0 Csatlakoztassa a hálózati villásdugót
a dugaszoló aljzathoz.
0 A pirítási fokozat szabályozógombjával (1. ábra, C és 2. ábra) a pirítási
fokozat 1 és 6 között, kívánság
szerint, fokozatmentesen beállítható.
Az 1-es fokozat a legvilágosabb, a
6-os a legsötétebb pirítást jelenti.
3
0 Nyomja meg a kenyérlift gombját
(1. ábra, D és 2. ábra).
A kenyérpirító bekapcsol és a kenyér
lesüllyed.
A kenyérpirítás során fokozatosan
elalszik a pirítási fokozat szabályozójának kijelzõje.
A kívánt pirítási fokozat elérése után
a kenyérpirító automatikusan kikapcsol és hangjelzés hallatszik.
0 A pirítós elvételre készen felemelkedik. Használat után fordítsa a pirítási
fokozat szabályozógombját „0”
állásba, és húzza ki a villásdugót a
csatlakozóaljzatból.
3
3
Leállító gomb
(1. ábra, G és 2. ábra)
Amikor a gombot elõször fordítjuk el
a „0” állásból, a készülék öntesztet
hajt végre. Röviden felvillan minden
kijelzõ és hangjelzés hallatszik. Ezt
követõen a gomb világító kijelzõje a
beállított pirítási fokozatnak megfelelõen világít.
A pirítás megkezdésekor az 1-es és
a 3-as közötti fokozatot állítson be.
Ha a kenyér nem úgy pirult meg,
ahogyan szeretné, akkor állítsa a
kapcsolót kisebb vagy nagyobb fokozatra. Nagyobbra pl. akkor, ha félbarna vagy fekete kenyeret pirít. Ha
csak egy szeletet vagy kissé szárazabb kenyeret pirít, akkor valamivel
kisebb pirítási fokozatot kell beállítani.
Javasoljuk, hogy úgy állítsa be a pirítási fokozatot, hogy a pirítós aranysárga vagy világosbarna színû
legyen. A pirítási idõ elektronikus
szabályozásának köszönhetõen az
egy bizonyos kenyérfajtára és
kenyérminõségre egyszer már beállított pirítási fokozatot a készülék
betartja.
0 Helyezze be a pirítóst.
Ha meg akarja szakítani a pirítást,
nyomja meg a leállító gombot.
A kenyérpirító kikapcsol és a pirítós
felemelkedik. Az egyszer már beállított pirítási fokozat változatlan marad.
Kiolvasztó gomb
(1. ábra, F és 2. ábra)
Mélyhûtött pirítós esetén nyomja meg
a kiolvasztó gombot. Ezáltal meghosszabbodik a pirítási idõtartam.
Felmelegítõ gomb
(1. ábra, E és 2. ábra)
A pirítós meleg és ropogós állapotban tartása érdekében, a megpirított
kenyér felmelegítéséhez nyomja meg
a felmelegítõ gombot.
3
58
Ha hosszabb idõre ki szeretné
kapcsolni a hangjelzést, állítsa át a
készülék alján található tolókapcsolót
(1./N és 7. ábra).
Zsemlemelegítõ rács
Figyelmeztetés! A zsemlemelegítõ
rács pirításkor felforrósodik, ne
érintse meg.
0 A zsemlemelegítõ rács felhajtása:
nyomja le az 1. ábrán látható J jelû
gombot a 3. ábrának megfelelõen.
0 Helyezze a rácsra a zsemlét vagy más
átsütendõ péksüteményt (4. ábra),
1
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 59 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
h
A pirítani való kenyér tárolása
(8. ábra)
majd a gombbal állítsa be a kívánt
pirítási fokozatot.
Figyelmeztetés! A zsemlemelegítõ
rács használatakor legfeljebb 2-es
pirítási fokozatot
állítson be.
0 Kapcsolja be a készüléket a kenyérlift
gombjával (1. ábra, D).
0 A kikapcsolás után fordítsa meg a
pirítandó péksüteményt. Ismételje
meg a folyamatot.
1
Soha ne helyezze a zsemlét vagy a
péksüteményt közvetlenül a pirítónyílásra.
0 A zsemlemelegítõ rács újbóli lehajtása: állítsa a gombot (1. ábra, J) ismét
az eredeti, felsõ állásba (5. ábra).
3
Mûszaki adatok
1
1
A zsemlemelegítõ rácsot csak lehûlése után hajtsa ismét be.
Tisztítás és ápolás
(6. ábra)
0 Tisztítás elõtt mindig ki kell húzni a
hálózati csatlakozódugót, és meg
kell várni, amíg a kenyérpirító kihûl.
A kenyérszeletek egyenletes barnulása érdekében a felnyitott kenyércsomagot újra le kell zárni, és az újra
lezárt végével lefelé kell tárolni.
A = helyes
B = helytelen
Hálózati feszültség:
Teljesítményfelvétel:
;
220-240 V
820-1000 W
Ez a készülék megfelel az EK alábbi
irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a
92/31/EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is
A pirítás során lehulló morzsa a
morzsafiókban gyûlik össze.
0 Kissé megnyomva reteszelje ki a
morzsafiókot, majd húzza ki. Tisztítsa
meg a fiókot és helyezze ismét be.
3
3
A készülék tisztításához ne használjon maró hatású tisztítószereket és
súrolószereket. A burkolatot csak
száraz vagy enyhén benedvesített
kendõvel törölje le.
1
A kenyérpirítót tilos folyadékkal
kezelni vagy folyadékba mártani.
59
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 60 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
v
v Vážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si tieto
pokyny na obsluhu pre budúcu
potrebu. Tento návod na obsluhu
odovzdajte prípadne ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
Výstražný trojuholník a/alebo
kľúčové slová (Nebezpečenstvo!,
Upozornenie!, Dôležité!) vás
upozorňujú na informácie, ktoré sú
dôležité pre vašu bezpečnost’
alebo správne fungovanie prístroja.
Je nevyhnutné, aby sa tieto
informácie dodržiavali.
0 Tento symbol vás krok za krokom
prevedie cez postup obsluhy vášho
prístroja.
1
3
Vedľa tohto symbolu sa budú
nachádzat’ dodatočné informácie a
praktické rady o používaní
prístroja.
2
Ďatelina označuje rady a
informácie o hospodárnom a
ekologickom používaní prístroja.
Popis prístroja (Obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
Opekacia štrbina
Tepelne izolovaný vonkajší kryt
Stupeň opekania - kontrolka
Zdvíhacie tlačidlo pre chlieb
Tlačidlo ohrievania s kontrolkou
Rozmrazovacie tlačidlo s kontrolkou
Vypínacie tlačidlo s kontrolkou
Stojan na opečenie rožkov (skladací)
Tlačidlo na zdvihnutie stojanu na rožky
Zásuvka na omrvinky
Priestor pre kábel (na spodnej strane
zariadenia)
M Typový štítok (na spodnej strane
zariadenia)
N Stlačením môžete vypnút’ zvukový
signál (na spodnej strane zariadenia)
60
1 Bezpečnostné
pokyny
Tento prístroj je v súlade so
schválenými technologickými
štandardmi pre bezpečnost’ a
nemecký zákon o bezpečnosti
zariadení. Jednako však ako
výrobca vás musíme zoznámit’
s nasledujúcimi bezpečnostnými
pokynmi.
Všeobecná bezpečnost’
• Pracovné napätie prístroja a
napätie elektrickej siete ako aj druh
prúdu musia súhlasit’ (pozrite
typový štítok na spodnej strane
zariadenia).
• Prístroj zapájajte len do správne
nainštalovanej a uzemnenej
zásuvky.
• Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo
zásuvky t’ahaním za elektrický
kábel!
• Pred čistením alebo v prípade
poškodenia, vždy najprv odpojte
zariadenie od elektrického
napätia! Uvoľnite zaseknuté kúsky
hrianky pomocou dreveného
nástroja (napr. rúčkou kuchynskej
varechy). Pozor, aby ste sa počas
tohto postupu nedotkli ohrievacích
telies.
• Nevkladajte prsty alebo kovové
predmety to opekacích štrbín –
vzniká riziko poranenia alebo
poškodenia zariadenia.
• Vonkajší kryt opekača je tepelne
izolovaný. Avšak kovové časti na
vrchnej strane zariadenia a v
opekacích štrbinách sú počas
práce horúce – nebezpečenstvo
popálenia!
• Zariadenie nepoužívajte, ak je
napájací kábel poškodený alebo
kryt viditeľne poškodený.
• Napájací kábel je špeciálny a môže
ho vymenit’ len zákaznícke
oddelenie, pretože na výmenu sú
potrebné špeciálne nástroje.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 61 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
v
• Opravy tohto prístroja smú
vykonávat’ len kvalifikovaní
servisní technici. Ak sa prístroj
nesprávne opraví, môže dôjst’ k
vážnym ohrozeniam. Ak je oprava
nevyhnutná, vyhľadajte zákaznícke
oddelenie alebo autorizovaného
predajcu.
• Ak sa zariadenie používa na na iný
ako určený účel alebo ak sa
nepoužíva správne, tak výrobca
nezodpovedá za akékoľvek
vzniknuté škody.
• Tento prístroj nesmú používat’
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami,
nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokiaľ neboli
upovedomení o používaní prístroja
alebo nepracujú pod dozorom
osoby zodpovednej za ich
bezpečnost’.
Bezpečnost’ detí
• Opekač nenechávajte zapnutý bez
dozoru.
• Zabráňte det’om v prístupe k
elektrickým zariadeniam.
• Obalový materiál, napr. plastikové
vrecká, sa nesmú dostat’ do rúk
detí.
• Na deti je potrebné dohliadat’,
aby sa s týmto prístrojom nehrali.
• Pri opekaní nezakrývajte
opekacie štrbiny.
• Ak sa používa stojan na rožky,
maximálne nastavenie opekania
nesmie byt’ vyššie ako stupeň
2
.
• Zariadenie nepoužívajte bez
zásuvky na omrvinky. Pravidelne
vyprázdňujte zásuvku na omrvinky.
Nedovoľte nahromadeniu
omrviniek v zásuvke.
• Zariadenie neponárajte do vody!
• Nezauzlite napájací kábel alebo
nedovoľte, aby sa dotýkal horúcich
častí zariadenia.
• Ak chcete prístroj po použití
presúvat’ a je ešte horúci, zdvíhajte
ho len za tepelne izolovaný
vonkajší kryt.
• Po použití prístroj odpojte od
elektrickej siete. Prístroj
neskladujte a nezakrývajte, pokiaľ
celkom nevychladol.
• Kábel nenavíjajte do priestoru pre
kábel, pokiaľ prístroj celkom
nevychladol.
Likvidácia
2
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej
nádoby na mieste zberu
druhotných surovín.
Pri používaní opekača by ste
si mali zapamätat’
• Zariadenie neklaďte na horúce
povrchy.
• Nepoužívajte v blízkosti otvorených
plameňov.
• Neprevádzkujte prístroj na
povrchoch, kde teplo môže
spôsobit’ problém. Použite
odizolovanú podložku v prípade
potreby.
• Hrianka môže popálit’.
Nepoužívajte opekač pod alebo
v bezprostrednej blízkosti
horľavých predmetov (napr.
záclony). Opekač nesmie zostat’
bez dozoru.
Obalový materiál
2
Staré zariadenie
W
Symbol
na výrobku alebo na
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
zabezpečíte správnu likvidáciu
tohto výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
61
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 62 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
v
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej
likvidácie tohto výrobku.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku môžete
získat’ od vášho miestneho úradu,
spracovateľa vášho domového
odpadu alebo v obchode, kde ste
tento výrobok zakúpili.
Pokyny na obsluhu
Pred prvým použitím
prístroja
0 Zasuňte siet’ovú zástrčku do
zásuvky.
0 Aby sa zabránilo nepríjemných
pachom, umiestnite prístroj blízko
otvoreného okna a niekoľkokrát ho
zapnite bez chleba na maximálny
výkon.
Opekanie chleba
0 Zasuňte siet’ovú zástrčku do
zásuvky.
0 Pomocou nastavenia stupňa
opekania (obr. 1/C a obr. 2) plynule
nastavte opekanie od 1 do 6 podľa
potreby. Nastavenie 1 je pre
najsvetlejšie opečenie. Nastavenie
6 je pre najtmavšie opečenie.
3
62
Pri prvom otočení prepínača z
polohy "0" sa vykoná automatický
test. Všetky kontrolky nakrátko
zasvietia a zaznie zvukový signál.
Potom sa rozsvieti nastavený
stupeň opekania.
Ak začínate prvýkrát opekat’,
nastavte stupeň medzi 1 a 3. Ak sa
hrianka neopečie tak, ako si želáte,
nastavte gombík na vyššie alebo
nižšie nastavenie; vyššie napríklad,
ak opekáte ryžový alebo tmavý
chlieb. Ak opekáte len 1 krajec a
takisto ak opekáte starší chlieb,
použite mierne svetlejšie
nastavenie opekania.
Odporúčame také nastavenie, aby
sa hrianka opiekla do "zlatožltej"
alebo "svetlohnedej" farby.
Elektronický ovládač času
opekania zabezpečuje, že po
nastavení stupňa opekania sú
výsledky vždy rovnaké pre ten istý
druh chleba.
0 Vložte chlieb na opekanie.
0 Stlačte tlačidlo na zdvihnutie
chleba
(obr. 1/D a obr. 2).
Opekač sa zapne a chlieb sa
zasunie dovnútra.
3 Počas opekania sa prepínač
stupňa opekania postupne mení.
3
Po dosiahnutí požadovaného
stupňa opekania sa opekač
automaticky vypne a zaznie
zvukový signál.
Krajce chleba sa vysunú von
a môžete si ich vziat’.
0 Po použití nastavte prepínač
stupňa opekania do polohy "0"
a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
3
3
Ak si želáte zvukový signál natrvalo
vypnút’, použitie posuvný vypínač
na spodnej strane zariadenia
(obr. 1/N a obr. 7).
Vypínacie tlačidlo
(obr. 1/G a obr. 2)
Ak chcete prerušit’ opekanie,
stlačte vypínacie tlačidlo.
Zariadenie sa vypne a hrianka sa
vysunie. Vybrané nastavenie
opekania zostane nezmenené.
Rozmrazovacie tlačidlo
(obr. 1/F a obr. 2)
Ak opekáte zmrazený chlieb,
stlačte rozmrazovacie tlačidlo.
Čas opekania sa predĺži.
Tlačidlo ohrievania
(obr. 1/E a obr. 2)
Ak si želáte zohriat’ opečený
chlieb, stlačte tlačidlo ohrievania,
aby hrianka zostala teplá a
chrumkavá.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 63 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
v
Stojan na rožky
Upozornenie! Stojan na rožky sa
počas pečenia stane horúcim a
preto sa ho nedotýkajte.
0 Postavenie stojanu na rožky:
Stlačte tlačidlo (obr. 1/J) (obr. 3).
0 Rožky alebo iný chlieb na opečenie
položte na stojan a nastavte
ovládačom požadovaný stupeň
opečenia.
1
Upozornenie! Ak sa používa
stojan na rožky, maximálne
nastavenie opekania nesmie byt’
vyššie ako stupeň 2
.
0 Zapnite opekač pomocou tlačidla
na zdvíhanie chleba
(obr. 1/D).
0 Po vypnutí opekača otočte chlieb.
Zopakujte postup.
1
Nikdy neklaďte rožky alebo chlieb
priamo na opekacie štrbiny.
0 Zloženie stojanu na rožky: Dajte
tlačidlo (obr. 1/J) do jeho pôvodnej
polohy (obr. 5).
1
1
Uskladnenie chleba na
opekanie (obr. 8)
3
Ak chcete vždy dosiahnut’
rovnomerne opečenú hrianku, tak
otvorené balíčky chleba sa musia
znovu uzatvorit’ a uložit’ otvorenou
stranou smerom dolu.
A = správne
B = nesprávne
Technické údaje
Siet’ové napätie:
Príkon:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Tento prístroj je v súlade s
nesledujúcimi smernicami ES:
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC
• EMC Smernica 89/336/EEC v
znení doplnkov 92/31/EEC a
93/68/EEC
Pred zložením stojanu na rožky
počkajte, pokiaľ stojan vychladne.
Čistenie a údržba
(Obrázok 6)
0 Pred čistením vždy prístroj odpojte
zo zásuvky a nechajte vychladnút’.
Omrvinky z chleba počas opekania
padajú do zásuvky na omrvinky.
0 Zásuvku na omrvinky vyberiete tak,
že ju mierne zatlačíte a vytiahnete.
Vyčistite zásuvku a dajte ju naspät’.
3
3
Na čistenie prístroja nepoužívajte
leptavé alebo brusné čistiace
prostriedky. Kryt čistite len suchou
alebo mierne navlhčenou handrou.
3
Na opekač sa nesmie dostat’
kvapalina a takisto sa opekač
nesmie ponárat’ do kvapaliny.
63
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 64 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
x
x Spoštovani kupec!
Prosimo, pozorno preberite ta
navodila za uporabo. Bodite
posebej pozorni na varnostne
napotke na prvih straneh navodil.
Navodila za uporabo shranite za
poznejšo rabo in jih izročite
morebitnemu prihodnjemu lastniku
naprave.
Opozorilni trikotnik in/ali signalne
besede (Opozorilo!, Previdno!,
Pozor!) označujejo napotke, ki so
pomembni za vašo varnost ali
delovanje naprave, zato jih nujno
upoštevajte.
0 Ta znak vas vodi po posameznih
korakih uporabe naprave.
1
3
Temu znaku sledijo dodatne
informacije o delovanju in praktični
uporabi naprave.
2
Deteljica označuje različne nasvete
in napotke za gospodarno in okolju
prijazno uporabo naprave.
Opis aparata (slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
64
Reža za rezine
Toplotno izolirano zunanje ohišje
Vrtljivo stikalo za določitev stopnje
opečenostil s kontrolno lučko
Gumb za dvig toasta
Gumb za segrevanje s kontrolno
lučko
Gumb za odtaljevanje s kontrolno
lučko
Gumb Stop s kontrolno lučko
Nastavek za žemljice (zložljiv)
Gumb za dvig nastavka za žemljice
Predal za drobtine
Prostor za kabel (na spodnji strani
aparata)
Tipska tablica (na spodnji strani
aparata)
Stikalo za izklop akustičnega
signala (na spodnji strani aparata)
1 Varnostni napotki
Aparat ustreza priznanim
tehnološkim standardom glede
varnosti in nemškemu zakonu o
varnosti električnih aparatov.
Navzlic temu kot proizvajalec
menimo, da je naša dolžnost, da
vas seznanimo z naslednjimi
varnostnimi napotki.
Splošna varnost
• Delovna napetost aparata in
napetost električnega omrežja ter
vrsta toka se morata ujemati (glejte
tipsko tablico na spodnji strani
aparata).
• Aparat priključite samo na pravilno
vgrajeno in ozemljeno omrežno
vtičnico.
• Nikdar ne potegnite vtiča iz vtičnice
tako, da bi ga vlekli za omrežni
kabel!
• Pred čiščenjem ali pri motnji v
delovanju najprej izvlecite vtič iz
vtičnice! Zataknjene kose toasta
sprostite s topim lesenim
pripomočkom (npr. ročajem
kuhalnice). Pazite, da se pri tem ne
boste dotaknili grelnih elementov.
• Ne segajte v režo za rezine s prsti
ali kovinskimi predmeti - lahko se
poškodujete ali poškodujete
aparat.
• Zunanje ohišje opekača je toplotno
izolirano. Toda kovinski deli na vrhu
aparata in reža za rezine se močno
segrejejo - pazite, da se ne
opečete!
• Ne uporabljajte aparata, če je
omrežni kabel poškodovan in če je
ohišje vidno poškodovano.
• Omrežni kabel je posebne izvedbe
in ga lahko zamenja samo servisna
služba, saj je za zamenjavo
potrebno posebno orodje.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 65 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
x
• Ne uporabljajte aparata, če predal
za drobtine ni na svojem mestu.
Predal za drobtine je treba redno
čistiti. Ne dovolite, da se v predalu
nabirajo drobtine.
• Aparata nikdar ne potopite v
vodo!
• Ne pregibajte omrežnega kabla ali
se z njim dotikajte vročih delov
aparata.
• Če želite premakniti vroč aparat po
uporabi, ga primite samo za
zunanje, toplotno izolirano ohišje.
• Po uporabi potegnite vtič iz
omrežne vtičnice. Ne shranjujte ali
prekrivajte aparata, dokler se
popolnoma ne ohladi.
• Kabel navijte šele potem, ko se
aparat povsem ohladi.
• Aparat lahko popravlja samo
usposobljen serviser. Nepravilno
popravilo ima lahko za posledico
hudo nevarnost. Če je potrebno
popravilo, se obrnite na servisno
službo ali na pooblaščenega
trgovca.
• V primeru nenamenske ali
nepravilne rabe aparata ni jamstva
za povzročeno škodo.
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z
otroki), katerih telesne, zaznavne
ali duševne zmožnosti so omejene,
ali ki nimajo izkušenj in znanja, če
niso bile na začetku podučene o
uporabi s strani osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.
Varnost otrok
• Ne pustite prižganega opekača
brez nadzora.
• Otroci naj nimajo dostopa do
električnih aparatov.
• Embalirni material, npr. plastične
vrečke, ne smejo priti v roke
otrokom.
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
Odstranjevanje
2
Embalaža
Embalažni material je okolju
prijazen in je primeren za
recikliranje. Plastični sestavni dele
prepoznate po oznakah, npr.
>PE<, >PS<, itd. Prosimo,
odstranite embalažo v ustrezne
zbiralnike.
2
Odstranjevanje starega aparata
Pri uporabi svojega opekača
upoštevajte naslednje
• Ne postavljajte aparata na vroče
površine.
• Ne uporabljajte ga v bližini
odprtega plamena.
• Ne uporabljajte aparata na
površinah, ki so občutljive na
toploto. Po potrebi uporabite
toplotno izolirano podlogo.
• Kruh se lahko vname. Ne
uporabljajte opekača pod
vnetljivimi predmeti (npr.
zavesami) ali v njihovi bližini.
Opekača ne pustite brez
nadzora.
• Pri opekanju ne prekrijte reže.
• Kadar uporabljate nastavek za
žemljice, nastavitev opečenosti
ne sme biti višja od 2
.
W
Znak
na izdelku ali na njegovi
embalaži pomeni, da izdelek ne velja
za običajen gospodinjski odpadek.
Namesto tega ga je treba predati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električnih in elektronskih naprav. S
tem ko zagotovite, da bo izdelek
pravilno odstranjen, boste pomagali
preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in človekovo
zdravje, ki bi sicer nastale z
nepravilnim ravnanjem pri odstranitvi
tega izdelka. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka
lahko dobite pri mestni upravi,
komunalnem podjetju za odvoz
smeti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
65
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 66 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
x
Napotki za uporabo
Pred prvo uporabo
0 Vtaknite vtič priključne vrvice v
omrežno vtičnico.
0 Da preprečite nabiranje neprijetnih
vonjav, je treba aparat postaviti v
bližino odprtega okna in ga
nekajkrat prižgati pri najmočnejši
nastavitvi brez kruha.
Opekanje kruha
0 Vtaknite vtič priključne vrvice v
omrežno vtičnico.
0 S pomočjo vrtljivega stikala za
nastavitev opečenosti (slika 1/C in
slika 2) lahko po želji zvezno
nastavljate opečenost od 1-6.
Nastavitev 1 pomeni najsvetlejšo
opečenost. Nastavitev 6 pomeni
najtemnejšo opečenost.
3
0 Pritisnite gumb za dvig toasta
(slika 1/D in slika 2).
Opekač se prižge in rezini se
premakneta navzdol.
3
Ko je dosežena izbrana stopnja
opečenosti, se opekač samodejno
izklopi in oglasi se zvočni signal.
Rezini toasta se dvigneta, da ju
lahko primete.
0 Po uporabi premaknite vrtljivi gumb
za nastavitev opečenosti v položaj
"0" in odstranite vtič iz omrežne
vtičnice.
3
3
Ko prvikrat premaknete vrtljivo
stikalo iz položaja "0", se izvede
samodejni test. Na kratko se
prižgejo vse kontrolne lučke in
oglasi se zvočni signal.
Nato se prižgejo kontrolne lučke
vrtljivega stikala ustrezno izbrani
stopnji.
Ko aparat uporabljate prvikrat,
izberite nastavitev med 1 in 3. Če
toast ni opečen po vaših željah,
zvišajte ali znižajte nastavitev, višjo
izberite na primer tedaj, kadar
želite opeči ržen ali črn kruh. Kadar
želite opeči samo 1 rezino in tudi
tedaj, kadar kruh ni več svež,
izberite malce nižjo nastavitev.
Priporočamo vam, da izberete
takšno nastavitev, ki da toast "zlato
rumene" ali "svetlo rjave" barve.
Elektronski regulator časa opekanja
zagotavlja, da so, ko enkrat izberete
stopnjo opečenosti, rezultati pri
enaki vrsti kruha vselej enaki.
0 Vstavite kruh, ki ga želite opeči.
Če želite za stalno izklopiti zvočni
signal, uporabite drsno stikalo na
spodnji strani aparata (slika 1/N in
slika 7).
Gumb Stop
(slika 1/G in slika 2)
Če želite opekanje prekiniti,
pritisnite gumb stop. Aparat se
izklopi in opečeni rezini se
dvigneta. Izbrana nastavitev
opečenosti ostane nespremenjena.
Gumb za odtaljevanje
(slika 1/F in slika 2)
Gumb za odtaljevanje pritisnite,
kadar opekate zamrznjen kruh. To
podaljša čas opekanja.
Gumb za segrevanje
(slika 1/E in slika 2)
Za ogrevanje že opečenega kruha
pritisnite gumb za segrevanje, tako
da ostane toast topel in hrustljav.
3
66
Med opekanjem postopoma ugaša
kontrolna lučka vrtljivega stikala za
nastavitev opečenosti.
Nastavek za žemljice
Pozor! Nastavek za žemljice se
med opekanjem močno segreje,
zato se ga ne dotikajte.
0 Dvig nastavka za žemljice:
Potisnite gumb (slika 1/J) navzdol
(slika 3).
1
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 67 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
x
0 Denite žemlje ali druge vrste kruha,
ki jih želite osvežiti, na nastavek, in
obrnite gumb za nastavitev
opečenosti na želeno nastavitev.
Shranjevanje kruha za
opekanje (slika 8)
3
Pozor! Kadar uporabljate nastavek
za žemljice, nastavitev opečenosti
ne sme biti višja od 2
.
0 Vklopite opekač z gumbom za dvig
rezin
(slika 1/D).
0 Ko se opekač izklopi, kruh obrnite.
Ponovite proces.
1
Nikdar ne polagajte žemelj ali
kruha direktno na režo za rezine.
0 Spust nastavka za žemljice:
Premaknite gumb (slika 1/J) nazaj
v njegov začetni položaj (slika 5).
Tehnični podatki
Omrežna napetost:
220 – 240 V
Poraba:
820 – 1000 W
1
1
Počakajte, da se nastavek ohladi,
preden ga zložite.
Čiščenje in nega
(slika 6)
Da boste dobili vselej enakomerno
opečen toast, zaprite odprte
zavojčke toasta in jih shranite z
odprtim koncem navzdol.
A = pravilno
B = napačno
;
Aparat je skladen z naslednjimi
predpisi Evropske zbornice:
• odredba o nizki napetosti
2006/95/EC
• odredba o elektromagnetni
združljivosti 89/336/EEC
vključno z modifikacijami 92/31/
EEC in 93/68/EEC
0 Pred čiščenjem vselej potegnite
vtič iz omrežne vtičnice in
počakajte, da se opekač ohladi.
Drobtine, ki padajo s kruha med
opekanjem, se zbirajo v predalu za
drobtine.
0 Sprostite predal za drobtine tako,
da ga na kratko pritisnete in
potegnete ven. Očistite predal in ga
vrnite na svoje mesto.
3
3
Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih
čistil za čiščenje aparata. Ohišje
čistite samo s suho ali rahlo vlažno
krpo.
3
Opekača ne čistite s tekočino in ga
ne potapljajte v tekočino.
67
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 68 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
w
w Dragi kupče,
Molimo, pažljivo pročitajte ove
upute za uporabu.
Iznad svega, molimo, pridržavajte
se sigurnosnih uputa na prvih
nekoliko stranicama ovih uputa !
Molimo, sačuvajte ove upute za
uporabu za buduće potrebe. Ako je
izvedivo, predajte ove upute
slijedećem vlasniku aparata.
1
Trokut upozorenja i/ili ključne riječi
(Opasnost !, Oprez !, Važno !)
privlače vašu pozornost na
informacije koje su važne za vašu
sigurnost ili za pravilan rad
aparata. Bitno je da se ove
informacije uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po
korak kroz radnu proceduru vašeg
aparata.
3
Uz ovaj simbol dobivate dodatne
informacije i praktične savjete o
korištenju aparata.
2
Djetelina označava savjete i
informacije o ekonomskoj i
ekološkoj uporabi aparata.
Opis aparata (Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
68
Prorez za pečenje
Toplinski izolirano vanjsko kućište
Regulator pečenja indikatorsko
svjetlo
Dugme za dizanje kruha
Dugme za zagrijavanje s
indikatorskim svjetlom
Dugme za odmrzavanje s
indikatorskim svjetlom
Stop dugme s indikatorskim
svjetlom
Okvir za hrskavljenje peciva
(sklopljen)
Dugme za dizanje okvira za pecivo
Ladica za mrvice
Spremište kabela (s donje strane
aparata)
Nazivna pločica (s donje strane
aparata)
Prekidač za prekid zvučnog signala
(s donje strane aparata)
1 Sigurnosne upute
Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u
pogledu sigurnosti i njemačkom
Zakonu o sigurnosti aparata. Ipak,
kao proizvođač smatramo našom
dužnošću upozoriti vas na
slijedeće sigurnosne informacije.
Opća sigurnost
• Radni napon aparata mora se
podudarati s mrežnim naponom,
kao i vrsta struje (vidi nazivnu
pločicu s donje strane aparata).
• Priključujte aparat samo u pravilno
instaliranu i uzemljenu mrežnu
utičnicu.
• Nikada ne izvlačite utikač iz
utičnice povlačeći za kabel !
• Prije čišćenja ili u slučaju kvara,
najprije iskopčajte aparat iz
mrežne utičnice ! Zaglavljene
komade tosta izbacujte tupim
drvenim predmetom (npr. drškom
kuhače). Pazite da pri tomu ne
dodirujete grijaće elemente.
• Nemojte umetati prste ili metalne
predmete u proreze za pečenje –
tako se izlažete opasnosti od
povreda i oštećivanja aparata.
• Vanjsko kućište tostera toplinski je
izolirano. Međutim, metalni dijelovi
na vrhu aparata i prorez za pečenje
postaju vrlo vrući – postoji rizik od
opeklina !
• Nemojte koristiti uređaj ako je
mrežni kabel oštećen ili ako je
kućište vidljivo oštećeno.
• Mrežni kabel je specijalnog tipa i
smije ga zamjenjivati samo Odjel
za brigu o korisnicima, budući da
su za njegovu zamjenu potrebni
specijalni alati.
• Popravke ovog uređaja smije
izvoditi samo kvalificirano servisno
osoblje. Nepravilni popravci mogu
biti izvor značajnih opasnosti. Ako
su potrebni popravci, molimo da se
obratite Odjelu za brigu o
korisnicima ili vašem ovlaštenom
trgovcu.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 69 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
w
• Ako se uređaj koristi u svrhe
drugačije od onih za koje je
namijenjen ili ako se koristi
nepravilno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za bilo kakve
štete koje bi mogle nastati.
• Ovim uređajem ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe nalaze
pod nadzorom ili ih u uporabu
ovoga uređaja upućuju osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
Sigurnost djece
• Ne ostavljajte uključeni uređaj bez
nadzora.
• Djecu držite podalje od
električnih aparata.
• Ambalažni materijal, npr. plastične
vreće, ne smije biti dostupan djeci.
• Djeca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
• Nemojte koristiti uređaj, ako ladica
za mrvice nije na mjestu. Ladicu za
mrvice treba redovito čistiti.
Nemojte dopustiti da se u njoj
nakupljaju mrvice.
• Uređaj ne uranjajte u vodu !
• Nemojte zapetljavati mrežni kabel
ili ga dovoditi u kontakt s vrućim
dijelovima aparata.
• Ako premještate aparat dok je još
vruć nakon uporabe, uhvatite ga za
samo za toplinski izolirano vanjsko
kućište.
• Nakon uporabe, iskopčajte utikač
iz mrežne utičnice. Nemojte
spremati ili prekrivati aparat dok se
potpuno ne ohladi.
• Nemojte namatati kabel oko
spremišta kabela dok se aparat nije
potpuno ohladio.
Odbacivanje
2
Prilikom korištenja vašega
tostera, trebate paziti na
slijedeće:
• Ne postavljajte aparat na vruće
površine.
• Ne koristite ga blizu otvorena
plamena.
• Nemojte uključivati aparat na
površinama gdje bi vrućina mogla
izazvati probleme. Ako je potrebo,
koristite toplinsku izolaciju.
• Kruh može pregorjeti. Nemojte
koristiti toster ispod zapaljivih
predmeta ili blizu njih (npr.
zavjese). Toster se ne smije
ostaviti bez nadzora.
• Ne pokrivajte prorez za kruh
prilikom pečenja.
• Kada se koristi okvir za pecivo,
maksimalna postavka vremena
pečenja ne smije biti veća od
2
.
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okoliš i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identificiraju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo, odbacujte ambalažne
materijale u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne smije tretirati kao
kućanski otpad. Takav proizvod
treba predati na odgovarajuće
sabiralište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pobrinuvši
se da je proizvod pravilno odbačen,
pomoći ćete u spriječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi
inače mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odbacivanjem
ovoga proizvoda u otpad. Za
podrobnije informacije o recikliranju
ovoga proizvoda, molimo obratite
69
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 70 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
w
se svom lokalnom gradskom
uredu, firmi za odvoz kućanskog
otpada ili u trgovinu gdje ste kupili
taj proizvod.
Upute za rad
prije prve uporabe
0 Ukopčajte utikač aparat u mrežnu
utičnicu.
0 Da se izbjegne nastanak
neprijatnih mirisa, aparat treba
postaviti blizu otvorena prozora i
uključiti nekoliko puta na
maksimalnom vremenu pečenja
bez kruha u njemu..
Pečenje kruha
0 Ukopčajte utikač aparat u mrežnu
utičnicu.
0 Pomoću regulatora pečenja (Slika
1/C i Slika 2) možete kontinuirano
namještati vrijeme pečenja od 1-6,
prema potrebi. Postavka 1 je za
najlakše pečenje. Postavka 6 je za
najtamnije pečenje.
3
3
70
Pri prvom zakretanju regulatora iz
položaja "0" izvodi se automatski
test. Sva indikatorska svjetla
nakratko se upale i začuje se
zvučni signal.
Zatim se pali indikator regulatora
koji odgovara postavljenom stupnju
pečenja.
Kada prvi put započinjete pečenje,
koristite postavke između 1 i 3. Ako
tost nije prepečen po vašoj želji,
postavite regulator na nižu ili višu
vrijednost; višu kada, na primjer,
pečete raženi ili crni kruh. Ako
pečete samo jednu krišku ili ako
pečete stari kruh, koristite nižu
vrijednost za vrijeme pečenja.
Preporučili bismo da vrijeme
pečenja prilagodite tako da se tost
prepeče na „zlatno-žutu“ ili „svjetlosmeđu" boju. Elektronički regulator
vremena pečenja osigurava
postizanje uvijek istih rezultata za
isti tip kruha, kada se jednom
odabere razina za postizanje
određene boje tosta.
0 Umetnite tost koji treba peći.
0 Pritisnite dugme za dizanje kruha
(Slika 1/D i Slika 2).
Toster se uključuje i kruh se
spušta.
3
Tijekom pečenja, regulator stupnja
pečenja gasi vraća se u koracima.
Kada je postignut željeni stupanj
pečenja, toster se automatski
isključuje i začuje se zvučni signal.
Kriške tosta se dižu, spremne za
vađenje.
0 Nakon uporabe, zakrenite regulator
stupnja pečenja u položaj "0" i
iskopčajte utikač iz utičnice.
3
3
Ako želite isključiti zvučni signal za
stalno, koristite klizni prekidač na
donjoj strani uređaja
(Slika 1/N i Slika 7).
Stop dugme
(Slika 1/G i Slika 2)
Ako želite prekinuti pečenje,
pritisnite stop dugme. Aparat se
isključuje, a tost se podiže. Jednom
izabran, stupanj pečenja tosta
ostaje nepromijenjen.
Dugme za odmrzavanje
(Slika 1/F i Slika 2)
Ako pečete zamrznuti kruh,
pritisnite dugme za odmrzavanje.
To produžuje vrijeme pečenja.
Dugme za zagrijavanje
(Slika 1/E i Slika 2)
Za zagrijavanje već pečenog tosta,
pritisnite dugme za zagrijavanje da
bi tost ostao topao i hrskav.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 71 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
w
Okvir za pecivo
Oprez ! Okvir za pecivo postat će
vruć za vrijeme pečenja;
ne dodirujte ga.
0 Rasklopite okvir za pecivo:
Pritisnite dugme (Slika 1/J) prema
dolje (Slika 3).
0 Postavite pecivo ili drugi kruh na
okvir i zakrenite regulator vremena
pečenja na željenu postavku.
1
Oprez ! Kada se koristi okvir za
pecivo, maksimalna postavka
vremena pečenja ne smije biti veća
od 2
.
0 Uključite toster pomoću dugmeta
za dizanje tosta
(Slika 1/D).
0 Kada se toster ugasi, preokrenite
tost. Ponovite postupak.
1
Nikada ne stavljajte pecivo ili kruh
direktno na prorez za pečenje.
0 Sklopite okvir za pecivo: Povucite
dugme (Slika 1/J) na gore, u
njegov početni položaj (Slika 5).
1
1
Spremanje kruha za pečenje
(Slika 8)
3
Kako biste uvijek dobivali jednaku
boju tosta, otvorene pakete
narezanog kruha treba dobro
zatvoriti i pohraniti otvorenim
krajem prema dolje.
A = pravilno
B = pogrešno
Tehnički podaci
Mrežni napon:
Potrošnja snage:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Ovaj uređaj usklađen je sa
slijedećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC s
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
Pričekajte da se okvir za pecivo
ohladi prije nego ga sklapate.
Čišćenje i skrb (Slika 6)
0 Prije čišćenja uvijek iskopčajte
toster i pustite ga da se ohladi.
Mrvice koje padaju s kruha tijekom
pečenja skupljaju se u ladici za
mrvice.
0 Otpustite ladicu za mrvice tako da
ju kratko potisnete pa popustite.
Očistite ladicu i vratite ju na mjesto.
3
3
Nemojte koristiti kaustična ili
abrazivna sredstva za čišćenje
aparata. Kućište čistite samo
suhom ili vlažnom krpom.
3
Tekućine se ne smiju izlijevati na
toster. Isto tako, toster se nikada
ne smije uranjati u tekućinu.
71
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 72 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Dragi kupče
M
Molimo da pažljivo pročitate ova
uputstva za upotrebu.
Pre svega, molimo vas da se držite
bezbednosnih uputstava na
početnih nekoliko strana ovih
uputstava za rad! Molimo vas da
sačuvate ova uputstva za rad za
buduće savete. Ako je izvedivo,
predajte ove upute sledećem
vlasniku aparata.
N
Trougao upozorenja i/ili ključne reči
(Opasnost!, Oprez !, Važno!)
privlače vašu pažnju na informacije
koje su važne za vašu bezbednost
ili dobro funkcionisanje aparata.
Bitno je da se ove informacije
uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po
korak kroz radnu proceduru vašeg
aparata.
1
3
Uz ovaj simbol dobijate dodatne
informacije i praktične savete o
korišćenju aparata.
2
Detelina označava savete i
informacije o ekonomskoj i
ekološkoj upotrebi aparata.
Opis aparata
(Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
72
Prorez za pečenje
Toplinski izolovano spoljno kućište
Regulator pečenja indikatorsko
svetlo
Dugme za podizanje hleba
Dugme za zagrevanje sa
indikatorskim svetlom
Dugme za odmrzavanje sa
indikatorskim svetlom
Stop dugme sa indikatorskim
svetlom
Okvir za hrskavljenje peciva
(sklopljen)
Dugme za dizanje okvira za pecivo
Fioka za mrvice
Spremište kablova (sa donje strane
aparata)
Nazivna pločica (sa donje strane
aparata)
Prekidač za prekid zvučnog signala
(sa donje strane aparata)
1 Bezbednosna
uputstva
Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u
pogledu bezbednosti i nemačkom
Zakonu o bezbednosti aparata.
Ipak, kao proizvođač smatramo da
je naša obaveza upozoriti vas na
sledeće bezbednosne informacije.
Opšta bezbednost
• Radni napon aparata mora se
podudarati sa mrežnim naponom,
kao i tip struje (vidi nazivnu pločicu
sa donje strane aparata).
• Priključujte aparat samo u pravilno
instaliranu i uzemljenu mrežnu
utičnicu.
• Nikad ne izvlačite utikač iz utičnice
potežući glavni strujni vod!
• Pre čišćenja ili u slučaju kvara,
najpre izvucite utikač aparata iz
mrežne utičnice! Odlomljene i
zaglavljene delove tosta izbacujte
tupim drvenim predmetom (npr.
drškom kuvače). Pazite da tokom
tog procesa ne dodirnete elemente
grejača.
• Nemojte umetati prste ili metalne
predmete u proreze za pečenje –
tako se izlažete opasnosti od
povreda i oštećenja aparata.
• Spoljno kućište tostera toplinski je
izolovano. Međutim, metalni delovi
na vrhu aparata i prorez za pečenje
postaće veoma vrući – postoji
rizik od opekotina!
• Nemojte koristiti uređaj ako je
mrežni kabl oštećen ili ako je
kućište vidljivo oštećeno.
• Mrežni kabl je specijalnog tipa i
samo Odeljenje za brigu o kupcima
može da obavlja njegovu zamenu,
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 73 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
budući da su za njegovu zamenu
potrebni specijalni alati.
• Opravke ovog aparata smeju da
obavljaju samo kvalifikovani
servisni inženjeri. Nepravilne
opravke mogu biti izvor značajnih
opasnosti. Ako opravke postanu
potrebne, molimo da se obratite
Odeljenju za brigu o kupcima ili
vašem ovlašćenom distributeru.
• Ako se aparat koristi za svrhe
drugačije od onih za koje je prvotno
namenjen ili ako se koristi
nepravilno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za bilo koju
uzrokovanu štetu.
• Ovim aparatom ne smeju rukovati
lica (uključujući decu) sa
smanjenim telesnim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima ili sa
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takva lica ne nalaze
pod nadzorom ili ih u upotrebu
ovog aparata upućuju lica
odgovorna za njihovu bezbednost.
• Hleb može izgoreti. Ne koristite
toster ispod ili blizu zapaljivih
predmeta (npr. zavese).
Toster ne sme da se ostavi bez
nadzora.
• Ne pokrivajte prorez za hleb
prilikom pečenja.
• Kada se koristi okvir za peciva,
maksimalna postavka vremena
pečenja ne sme da bude veća od
2
.
• Nemojte koristiti aparat, ako fioka
za mrvice nije na mestu. Fioku za
mrvice treba da se redovno čisti.
Nemojte dopustiti da se u njoj
nakupi gomila mrvica.
• Aparat ne uranjajte u vodu!
• Nemojte da petljate glavni strujni
vod ili da ga dovodite u kontakt sa
vrućim delovima aparata.
• Ako premeštate aparat dok je još
vruć nakon upotrebe, uhvatite ga
za samo za toplinski izolovano
spoljno kućište.
• Nakon upotrebe, izvucite utikač iz
mrežne utičnice. Nemojte spremati
ili prekrivati aparat dok se u
potpunosti ne ohladi.
• Nemojte da omatate kabl oko
spremišta kabla sve dok se aparat
u potpunosti ne ohladi.
Bezbednost dece
• Ne ostavljajte uključen toster bez
nadzora.
• Decu držite na odstojanju od
električnih aparata.
• Ambalažni materijal, npr. plastične
kese, ne sme da bude dostupan
deci.
• Deca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
Odbacivanje
materijal
2 Ambalažni
Ambalažni materijali nisu štetni za
okolinu i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identifikuju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo vas da ambalažne
materijale odlažete u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
Prilikom korišćenja vašeg
tostera, trebate da vodite
računa o sledećem:
• Ne stavljajte aparat na vruće
površine.
• Ne koristite ga blizu otvorenog
plamena.
• Aparat ne puštajte u rad na
površinama gde bi vrućina mogla
da izazove probleme. Ako je
potrebno, koristite toplinsku
izolaciju.
2
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne sme tretirati kao
otpad iz domaćinstva. Takav
73
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 74 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
proizvod treba predati na
odgovarajuće prikupljalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pobrinuvši se da je
proizvod pravilno odbačen, pomoći
ćete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica za okolinu i
ljudsko zdravlje, koje bi inače
mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odlaganjem ovog
proizvoda na otpad. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda, molimo obratite se
svojoj lokalnoj gradskoj upravi,
vašoj službi za odlaganje otpada iz
domaćinstva ili u prodavnicu gde
ste kupili taj proizvod.
Uputstva za rad
Pre prve upotrebe
0 Stavite utikač aparata u mrežnu
utičnicu.
0 Da se izbegne nastanak neprijatnih
mirisa, aparat treba smestiti blizu
otvorenog prozora i uključiti ga
nekoliko puta na maksimalnom
vremenu pečenja bez hleba u
njemu..
Pečenje hleba
0 Stavite utikač aparata u mrežnu
utičnicu.
0 Pomoću regulatora pečenja (Slika
1/C i Slika 2) možete kontinuirano
nameštati vreme pečenja od 1-6,
prema potrebi. Podešenje 1 je za
najblaže pečenje. Podešenje 6 je
za najtamnije pečenje.
3
74
Kod prvog okretanja regulatora iz
položaja "0" izvodi se automatski
test. Sva indikatorska svetla kratko
se upale i začuje se zvučni signal.
Zatim se pali indikator regulatora
koji odgovara podešenom stepenu
pečenja.
Kada prvi put započinjete pečenje,
koristite podešenja između 1 i 3.
Ako tost nije prepečen kako vam
se dopada, podesite regulator na
nižu ili višu vrednost; višu kada, na
primer, pečete raženi ili crni hleb.
Ako pečete samo jednu krišku ili
ako pečete hleb koji nije svež,
koristite nižu vrednost za vreme
pečenja.
Preporučujemo da vreme pečenja
podesite tako da se tost prepeče na
„zlatno žutu“ ili „svetlo smeđu" boju.
Elektronički regulator vremena
pečenja osigurava postizanje uvek
istih rezultata za isti tip hleba, kada
se jednom izabere podešenje za
postizanje određene boje tosta.
0 Umetnite hleb koji treba da se
peče.
0 Pritisnite dugme za podizanje
hleba
(Slika 1/D i Slika 2).
Toster se uključuje i hleb se spušta.
3 Tokom pečenja, regulator stepena
pečenja vraća se u koracima.
3
Kad je postignut željeni stepen
pečenja, toster se automatski
isključuje i začuje se zvučni signal.
Kriške tosta se dižu, spremne za
vađenje.
0 Nakon upotrebe, okrenite regulator
stepena pečenja u položaj "0" i
izvucite utikač iz utičnice.
3
3
Ako želite trajno isključiti zvučni
signal, koristite klizni prekidač na
donjoj strani aparata (Slika 1/N i
Slika 7).
Stop dugme
(Slika 1/G i Slika 2)
Ako želite prekinuti pečenje,
pritisnite stop dugme. Aparat se
isključuje, a tost se podiže. Jednom
izabran, podešenje pečenja tosta
ostaje nepromenjeno.
Dugme za odmrzavanje
(Slika 1/F i Slika 2)
Kad pečete zamrznuti hleb,
pritisnite dugme za odmrzavanje.
To produžuje vreme pečenja.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 75 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Dugme za zagrevanje
(Slika 1/E i Slika 2)
Za zagrevanje već prepečenog
hleba, pritisnite dugme za
zagrevanje da bi tost ostao topao i
hrskav.
Okvir za peciva
Oprez! Okvir za peciva postaće
vruć za vreme pečenja; ne
dodirujte ga.
0 Rasklopite okvir za peciva:
Pritisnite dugme (Slika 1/J) prema
dole (Slika 3).
0 Postavite peciva ili drugi hleb na
okvir i okrenite regulator vremena
pečenja na željeno podešenje.
1
1 Oprez! Kada se koristi okvir za
peciva, maksimalna postavka
vremena pečenja ne sme da bude
veća od 2
.
0 Uključite toster pomoću dugmeta
za podizanje tosta
(Slika1/D).
0 Kada se toster ugasi, preokrenite
hleb. Ponovite postupak.
Nikada ne stavljajte pecivo ili hleb
direktno na prorez za pečenje.
0 Sklopite okvir za pecivo: Povucite
dugme (Slika 1/J) prema gore, u
njegov početni položaj (Slika 5).
Čišćenje i održavanje
(Slika 6)
0 Pre čišćenja uvek isključite toster i
pustite ga da se ohladi.
Mrvice koje padaju sa hleba tokom
pečenja sakupljaju se u fioci za
mrvice.
0 Otpustite fioku za mrvice tako da ju
kratko pritisnete i izvučete. Očistite
ladicu i vratite je na mesto.
3
3
Nemojte koristiti kaustična ili
abrazivna sredstva za čišćenje
aparata. Kućište čistite samo
suvom ili blago navlaženom krpom.
3
Tečnost se ne bi smela izlevati na
toster. Isto tako, toster se nikad ne
sme uranjati u tečnost.
Spremište hleba za pečenje
(Slika 8)
3
1
1
Sačekajte da se okvir za pecivo
ohladi pre nego li ga sklopite.
Kako biste uvek dobivali jednaku
boju tosta, otvorene pakete
narezanog hleba treba dobro
zatvoriti i pohraniti otvorenim
krajem prema dole.
A = pravilno
B = pogrešno
Tehnički podaci
Mrežni napon:
Potrošnja snage:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Ovi uredjaji potvrdjuju se sa
sledecim EC direktivama:
• Direktiva niske voltaže
2006/95/EC
• EMC direktiva 89/336/EEC sa
amadmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
75
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 76 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
z
z Stimate client,
Vã rugãm sã citiþi cu atenþie aceste
instrucþiuni de utilizare.
Înainte de toate, vã rugãm sã
respectaþi instrucþiunile de siguranþã
din primele pagini ale acestor
instrucþiuni de utilizare! Vã rugãm sã
pãstraþi aceste instrucþiuni de utilizare
pentru consultãri ulterioare. Predaþi-le
unui eventual ulterior proprietar al
aparatului.
Prin utilizarea triunghiului de
avertizare ºi/sau a cuvintelor cheie
(Pericol! Atenþie! Important!), sunt
scoase în evidenþã informaþiile
importante pentru siguranþa
dumneavoastrã ºi pentru
funcþionarea corectã a aparatului.
Este foarte important ca aceste
informaþii sã fie respectate.
0 Acest simbol vã ghideazã pas cu pas
prin procesul de operare al
aparatului.
1
3
2
Lângã acest simbol veþi gãsi
informaþii suplimentare ºi sfaturi
practice referitoare la utilizarea
aparatului.
Sfaturile ºi informaþiile despre
utilizarea aparatului în mod economic
ºi ecologic sunt marcate cu trifoi.
Descrierea aparatului
(Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
76
Orificiu pentru prãjit pâinea
Carcasã externã izolatã termic
LED indicator pentru controlul
rumenirii
Buton pentru ridicarea pâinii
Buton de încãlzire cu lampã
indicatoare
Buton pentru decongelare cu lampã
indicatoare
Buton pentru oprire cu lampã
indicatoare
Raft pentru chifle sau cornuri
(rabatabil)
J
K
L
M
N
Buton pentru ridicarea suportului
pentru chifle sau cornuri
Tavã pentru firmituri
Cordon pentru înmagazinare
(în partea de dedesubt a aparatului)
Plãcuþã indicatoare a caracteristicilor
tehnice (în partea de dedesubt a
aparatului)
Întrerupãtor pentru a opri semnalul
acustic (în partea de dedesubt a
aparatului)
1 Instrucþiuni de
siguranþã
Acest aparat este în conformitate cu
standardele tehnologice acceptate
referitoare la siguranþã ºi cu Legea
germanã privind securitatea
aparatelor. Cu toate acestea, în
calitate de producãtor, considerãm
cã este obligaþia noastrã sã vã
informãm asupra urmãtoarelor
informaþii referitoare la siguranþã.
Mãsuri de siguranþã generalã
• Voltajul de funcþionare al aparatului ºi
voltajul principal, precum ºi tipul de
curent trebuie sã se potriveascã
(consultaþi) plãcuþa indicatoare a
caracteristicilor tehnice situate în
partea de dedesubt a aparatului).
• Trebuie doar sã cuplaþi aparatul într-o
prizã principalã instalatã corect ºi cu
împãmântare.
• Nu trageþi niciodatã fiºa din prizã cu
ajutorul cablul de alimentare de la
reþea.
• Înainte de a-l curãþa sau în
eventualitatea unei defecþiuni,
decuplaþi mai întâi aparatul din
prizã! Slãbiþi bucãþile de pâine prãjitã
cu ajutorul unui instrument din lemn
neascuþit (de exemplu, mânerul unei
linguri de lemn). În timpul acestui
proces, asiguraþi-vã cã nu atingeþi
elementele de încãlzire.
• Nu introduceþi degetele sau
instrumente metalice în interiorul
orificiului pentru prãjirea pâinii –
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 77 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
z
•
•
•
•
•
•
existã riscul rãnirii sau a deteriorãrii
aparatului.
Carcasa externã a prãjitorului de
pâine este izolatã termic. Totuºi,
componentele metalice din partea
superioarã a aparatului ºi din orificiul
pentru prãjirea pâinii vor fi fierbinþi –
existã riscul de ardere!
Nu utilizaþi aparatul în cazul în care
cablul de alimentare este deteriorat
sau carcasa este deterioratã în mod
vizibil.
Cablul de alimentare este de un tip
special ºi trebuie sã fie înlocuit de
cãtre Departamentul de asistenþã
clienþi deoarece aceastã înlocuire
necesitã unelte ºui scule speciale.
Repararea acestui aparat poate fi
efectuatã numai de cãtre ingineri
calificaþi din centrul de asistenþã.
Reparaþiile necorespunzãtoare
reprezintã un pericol considerabil. În
cazul în care reparaþiile sunt absolut
necesare, vã rugãm sã contactaþi
Departamentul de asistenþã clienþi
sau dealerul dumneavoastrã
autorizat.
În cazul în care aparatul este utilizat
în alte scopuri decât cele pentru care
a fost destinat sau dacã este utilizat
în mod necorespunzãtor, nu suntem
rãspunzãtori pentru eventualele
daunele.
Acest aparat nu este destinat utilizãrii
de cãtre persoane (inclusiv copii) cu
capacitãþi psihice, senzoriale sau
mentale reduse sau fãrã experienþã
ºi cunoºtinþe, în afara cazurilor în
care le-a fost acordatã o instruire sau
supraveghere iniþialã cu privire la
utilizarea aparatului de cãtre o
persoanã responsabilã pentru
siguranþa acestora.
Mãsuri de siguranþã pentru
copii
• Nu lãsaþi prãjitorul de pâine în stare
de funcþionare nesupravegheat.
• Þineþi copiii departe de aparatele
electrice.
• Materialele pentru ambalare, precum
pungile de plastic, nu trebuie lãsate
la îndemâna copiilor.
• Copiii trebuie supravegheaþi pentru a
fi sigur cã nu se joacã cu aparatul.
Ar trebui sã þineþi cont de
urmãtoarele atunci când
utilizaþi prãjitorul de pâine
• Nu poziþionaþi aparatul pe suprafeþe
fierbinþi.
• Nu utilizaþi aparatul în vecinãtatea
focului deschis.
• Nu operaþi aparatul pe suprafeþe
unde cãldura poate reprezenta o
problemã. Dacã este necesar, utilizaþi
un suport izolat termic.
• Pâinea poate lua foc. Nu utilizaþi
prãjitorul de pâine sub sau lângã
obiecte inflamabile (de exemplu,
perdele). Prãjitorul nu trebuie
lãsat nesupravegheat.
• Nu acoperiþi orificiul pentru
prãjire în timpul prãjirii pâinii.
• Atunci când se utilizeazã suportul
pentru chifle sau cornuri, setarea
maximã pentru rumenire nu
trebuie sã fie mai mare de nivelul
2
.
• Nu utilizaþi aparatul dacã tava pentru
firmituri nu este poziþionatã corect.
Tava pentru firmituri trebuie sã fie
curãþatã în mod regulat. Nu lãsaþi sã
se aduna firmituri în tava pentru
firmituri.
• Nu introduceþi aparatul în apã.
• Nu rãsuciþi cablul de alimentare ºi
nu-l lãsaþi în contact cu pãrþile
fierbinþi ale prãjitorului de pâine.
• Pentru a muta aparatul atunci când
este fierbinte, dupã ce a fost utilizat,
trebuie sã-l apucaþi numai de
carcasa externã izolatã termic.
• Dupã utilizare, decuplaþi de la priza
de alimentare. Nu depozitaþi sau
acoperiþi aparatul pânã ce acesta nu
s-a rãcit complet.
• Nu înfãºuraþi cablul în jurul cablului
de depozitare pânã ce aparatul nu sa rãcit complet.
77
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 78 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
z
Îndepãrtarea
deºeurilor
2 Materiale de ambalare
Materialele de ambalare sunt
ecologice ºi pot fi reciclate.
Componentele de plastic pot fi
identificate prin marcaje precum .
>PE<, >PS<, etc. Vã rugãm sã
aruncaþi materialele de ambalare în
containerele corespunzãtoare puse
la dispoziþie de serviciul comunitar
de depozitare a deºeurilor.
Prãjirea pâinii
0 Cuplaþi fiºa de alimentare în priza de
alimentare.
0 Utilizând controlul pentru rumenire
(Figura 1/C ºi figura 2) ajustaþi în
mod continuu nivelul de rumenire de
la 1 la 6 dupã cum este necesar.
Setarea 1 pentru nivelul de rumenire
cel mai mic. Setarea 6 pentru nivelul
de rumenire cel mai mare.
3
2 Aparatele vechi
W
Simbolul
de pe produs sau de
pe ambalaj indicã faptul cã produsul
în cauzã nu poate fi considerat
reziduu menajer. În schimb, aparatul
trebuie sã fie dus la un punct
adecvat de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice ºi
electronice. Asigurându-vã cã aþi
aruncat corect acest produs, puteþi
evita posibile consecinþe negative
asupra mediului ºi sãnãtãþii umane,
care pot fi afectate de eliminarea
necorespunzãtoare a acestui produs.
Pentru mai multe informaþii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vã
rugãm sã contactaþi biroul local,
serviciul de eliminare a reziduurilor
sau magazinul unde aþi achiziþionat
produsul.
Instrucþiuni de
utilizare
Înainte de prima utilizare
0 Cuplaþi fiºa de alimentare în priza de
alimentare.
0 Pentru a evita acumularea de
mirosuri neplãcute, aparatul trebuie
sã fie poziþionat lângã o fereastrã
deschisã ºi utilizat de câteva ori la
setarea de rumenire maximã fãrã a
introduce pâine în el.
78
Un test automat este efectuat atunci
când rotiþi întreruptorul selector de la
poziþia “0”. Toate LED-urile
indicatoare lumineazã scurt ºi este
emis un semnal acustic.
Dupã care indicatorul selector
lumineazã în funcþie de nivelul de
rumenire setat. Când prãjiþi pâine
prima datã, setaþi nivelul de rumenire
între 1 ºi 3. Dacã pâinea nu este
destul de rumenitã sau prea
rumenitã, setaþi nivelul la o valoare
mai mare sau mai micã, de exemplu,
mai mare atunci când prãjiþi pâine de
secarã sau pâine neagrã. Atunci
când prãjiþi doar o felie sau când
prãjiþi pâine care nu mai este
proaspãtã, setaþi un nivel mai mic de
rumenire.
Vã recomandãm sã ajustaþi setarea
astfel încât pâinea sã aibã o culoare
„galben aurie” sau „maro deschis”.
Temporizatorul electronic pentru
prãjire vã garanteazã faptul cã odatã
setat gradul de rumenire, rezultatele
or fi aceleaºi pentru acelaºi tip de
pâine.
0 Introduceþi pâinea pentru prãjire.
0 Apãsaþi butonul de ridicare a pâinii
(Figura 1/D ºi Figura 2). Prãjitorul
de pâine se conecteazã ºi pâinea se
deplaseazã în jos.
3
3
Pe durata procesului de prãjire,
selectorul nivelului de rumenire se
stinge treptat.
Atunci când a fost atins gradul de
rumenire dorit, prãjitorul se opreºte
automat din funcþiune ºi este emis un
semnal sonor.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 79 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
z
Feliile de pâine sunt ridicate pentru a
fi îndepãrtate.
0 Dupã utilizare, rãsuciþi selectorul
nivelului de rumenire în poziþia “0” ºi
scoateþi ºtecherul din prizã.
3
Dacã doriþi sã decuplaþi permanent
semnalul acustic, utilizaþi
întrerupãtorul glisabil de dedesubtul
aparatului (Figura 1/N ºi Figura 7).
Buton pentru oprire
(Figura 1/G ºi Figura 2)
Dacã doriþi sã întrerupeþi procesul de
prãjire a pâinii, apãsaþi butonul de
oprire.
Aparatul se opreºte automat din
funcþiune ºi pâinea este ridicatã.
Dupã alegerea nivelului de rumenire,
setarea nu mai poate fi schimbatã.
Atenþie! Atunci când se utilizeazã
suportul pentru chifle sau cornuri,
setarea maximã pentru rumenire nu
trebuie sã fie mai mare de nivelul
2
.
0 Aprindeþi prãjitorul de pãine cu
ajutorul butonului pentru ridicarea
pâinii
(Figura 1/D).
0 Atunci când prãjitorul de pâine este
oprit, întoarceþi pâinea. Repetaþi
procesul.
1
Nu aºezaþi chifle, cornuri sau pâine
direct pe orificiul de prãjire.
0 Rabataþi suportul pentru chifle ºi
cornuri: aduceþi butonul(Figura 1/J)
înapoi în poziþia iniþialã (Figura 5).
1
1
Curãþarea ºi
întreþinerea
(Figura 6)
Buton pentru decongelare
(Figura 1/F ºi Figura 2)
Atunci când prãjiþi pâine congelatã,
apãsaþi ºi butonul pentru
decongelare. Aceastã funcþie are
rolul de a prelungi timpul de prãjire.
Buton pentru încãlzire
(Figura 1/E ºi Figura 2)
Pentru a încãlzi pâinea prãjitã,
apãsaþi butonul pentru încãlzire
pentru a pãstra pâinea caldã ºi
crocantã.
Suportul pentru chifle ºi
cornuri
1 Atenþie! Suportul pentru chifle ºi
cornuri se va încãlzi foarte tare în
timpul procesului de prãjire; nu-l
atingeþi.
0 Rabataþi suportul pentru chifle ºi
cornuri: Apãsaþi butonul (Figura 1/J)
în jos (Figura 3).
0 Aºezaþi chiflele, cornurile sau feliile de
pâine pe suport pentru a deveni
crocante, setaþi nivelul de rumenire va
afiºa valoarea doritã.
Permiteþi rãcirea suportului înainte de
a-l rabata.
0 Înainte de a-l curãþa, decuplaþi
întotdeauna aparatul din prizã ºi
permiteþi rãcirea acestuia.
Firmiturile care cad din pâine în
timpul prãjirii se aflã în tava pentru
firmituri.
0 Scoateþi suportul pentru firmituri prin
apãsarea uºoarã. Curãþaþi-l dupã
care reaºezaþi- l în poziþie.
3
3
Nu utilizaþi produse de curãþat
caustice sau abrazive pentru a curãþa
aparatul. Curãþaþi carcasa doar cu o
cârpã uscatã sau uºor umezitã.
1
Nu trebuie sã vãrsaþi substanþe
lichide pe prãjitorul de pâine; de
asemenea, nu trebuie sã introduceþi
niciodatã prãjitorul de pâine în
substanþe lichide.
79
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 80 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
z
Date tehnice
Depozitarea pâinii pentru
prãjit (Figura 8)
3
80
Pentru a obþine felii de pâine prãjite
uniform, pachetele de pâine
deschise trebuie sã fie resigilate ºi
aºezate cu partea de unde au fost
începute în jos.
A = corect
B = greºit
Tensiunea reþelei:
220 – 240 V
Consum de energie: 820 – 1000 W
;
Acest aparat respectã urmãtoarele
Directive CE:
• Directiva 2006/95/CE privind
tensiunea joasã
• Directiva 89/336/CEE privind
compatibilitatea electromagneticã,
cu modificãrile 92/31/CEE ºi
93/68/CEE
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 81 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Cienījamais pircēj,
Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs
lietošanas instrukcijas.
Pats galvenais, ievērojiet drošības
noteikumus, kas aprakstīti pirmajās
šo lietošanas instrukciju lapaspusēs!
Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas
instrukcijas uzziņai nākotnē. Ja
ierīce tiek nodota citam lietotājam,
nododiet šīs instrukcijas tālāk
nākamajam ierīces īpašniekam.
Brīdinājuma trīsstūris un/vai
atslēgas vārdi (Bīstami!,
Uzmanību!, Svarīgi!), pievērš jūsu
uzmanību informācijai, kas ir
svarīga jūsu drošībai vai pareizai
ierīces darbībai. Ir ļoti svarīgi, ka šī
informācija tiek ievērota.
0 Šis simbols izved jūs soli pa soli
cauri ierīces lietošanas aprakstam.
1
3
Blakus šim simbolam jūs saņemat
papildu informāciju un praktiskus
padomus par ierīces izmantošanu.
2
Āboliņa simbols apzīmē padomus
un informāciju par ekonomisku un
videi nekaitīgu ierīces izmantošanu.
Ierīces apraksts (1. attēls)
A
B
C
D
F
G
H
E
J
K
L
M
N
Grauzdēšanas atvere
Termoizolēts ārējais korpuss
Brūnināšanas kontroles signāllampiņa
Maizes pacelšanas poga
Uzsildīšanas poga ar signāllampiņu
Atsaldēšanas poga ar signāllampiņu
Apturēšanas poga ar signāllampiņu
Paliktnis smalkmaizīšu uzsildīšanai
(noliekts uz leju)
Poga smalkmaizīšu uzsildīšanas
paliktņa pacelšanai
Drupaču trauks
Vada uzglabāšana
(ierīces apakšpusē)
Jaudas plāksne
(ierīces apakšpusē)
Slēdzis, lai samazinātu akustisko
signālu (ierīces apakšpusē)
1Drošības noteikumi
Šī ierīce atbilst pieņemtajiem
tehnoloģiskajiem standartiem
saistībā ar drošību un Vācijas ierīču
drošības likumu. Tomēr mums kā
ražotājiem ir jūs jāiepazīstina ar
šādiem drošības noteikumiem.
Vispārējā drošība
• Ierīces darba voltāžai un
elektroenerģijas tīkla voltāžai, kā
arī strāvas veidam ir jāsakrīt (skatīt
jaudas plāksni ierīces apakšpusē).
• Spraudiet kontaktdakšu tikai
pareizi uzstādītā iezemētā
elektroenerģijas tīkla kontaktligzdā.
• Nekad neraujiet aiz vada,
lai atvienotu kontaktu no
kontaktligzdas!
• Pirms tīrīšanas vai nepareizas
darbības gadījumā, vispirms
atvienojiet ierīci! Atbrīvojieties no
iesprūdušajiem tosta gabaliņiem ar
neasa koka priekšmeta palīdzību
(piem., ar karotes rokturi).
Uzmanieties, lai procesa laikā jūs
nepieskartos sildītāja karstajām
daļām.
• Nebāziet pirkstus grauzdēšanas
atverē vai pie metāla priekšmetiem
- pastāv ievainojuma un ierīces
bojājuma risks.
• Tostera ārējais korpuss ir
termoizolēts. Taču metāla daļas uz
ierīces augšpusē un atverē kļūs
karstas – pastāv apdegumu
risks!
• Neizmantojiet ierīci, ja
elektroenerģijas tīkla vads ir bojāts
vai korpuss ir redzami bojāts.
• Elektroenerģijas tīkla vads ir īpaša
veida un to var nomainīt tikai
klientu apkalpošanas nodaļā,
jo maiņai ir nepieciešami īpaši
instrumenti.
• Remontus šai ierīcei drīkst veikt
tikai apmācīti remonta meistari.
No nepareiza remonta var rasties
ievērojami bojājumi. Ja ir
81
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 82 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
• Kad tiek izmantots paliktnis
smalkmaizīšu uzsildīšanas,
maksimālais brūnināšanas
iestatījums nedrīkst būt lielāks
par 2. iestatījumu
.
• Neizmantojiet ierīci bez drupaču
trauka. Drupaču trauks ir regulāri
jātīra. Nepieļaujiet, lai drupačas
sakrātos drupaču traukā.
• Nemērciet ierīci ūdenī!
• Nesamezglojiet elektroenerģijas
tīkla vadu vai neļaujiet tam
saskarties ar ierīces karstajām
daļām.
• Lai pārvietotu ierīci, kas joprojām
pēc lietošanas ir silta, satveriet to
aiz termoizolētā ārējā korpusa.
• Pēc lietošanas atvienojiet to no
kontaktligzdas. Neuzglabājiet vai
nepārklājiet ierīci līdz tā nav pilnīgi
atdzisusi.
• Netiniet vadu apkārt vada
nodalījumam līdz ierīce nav pilnīgi
atdzisusi.
nepieciešams remonts, lūdzu,
sazinieties ar klientu apkalpošanas
nodaļu vai ar savu pilnvaroto
izplatītāju.
• Ja ierīce tiek izmantota
neparedzētiem mērķiem, vai
izmantota nepareizi, ar garantiju
netiks segtas izraisīto bojājumu
izmaksas.
• Šo ierīci nevajadzētu izmantot
cilvēkiem (ieskaitot bērnus) ar
pazeminātām fiziskām, maņu vai
garīgajām spējām, vai arī tiem,
kam trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien viņus nepieskata vai ierīces
izmantošanā neapmāca cilvēks,
kas ir atbildīgs par viņu drošību.
Bērnu drošība
• Neatstājiet ieslēgtu tosteri bez
uzraudzības.
• Nelaidiet klāt bērnus
elektriskajām ierīcēm.
• esaiņošanas materiāliem, piem.,
plastmasas maisiņiem,
nevajadzētu būt bērniem
sasniedzamiem.
• Bērni ir jāuzmana, lai pārliecinātos,
ka tie nespēlējas ar ierīci.
Izmantojot savu tosteri jums
vajadzētu ievērot šādus
ieteikumus:
• Nenovietojiet ierīci uz karstām
virsmām.
• Neizmantojiet to atklātu liesmu
tuvumā.
• Nenovietojiet ierīci uz virsmām,
kurām karstums varētu izraisīt
problēmu. Ja nepieciešams
izmantojiet izolētu siltuma paliktni.
• Maize var piedegt. Neizmantojiet
tosteri zem vai blakus viegli
uzliesmojošiem priekšmetiem
(piem., aizkariem). Tosteri
nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
• Grauzdējot nepārklājiet
grauzdēšanas atveri.
82
Atbrīvošanās no
atkritumiem
2 Iepakošanas materiāls
Iepakošanas materiāli ir videi
draudzīgi un tos var nodot
otrreizējai pārstrādei. Plastmasas
sastāvdaļas ir apzīmētas ar
apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS<,
u.t.t. Lūdzu, atbrīvojieties no
iepakojuma materiāliem izmetot tos
attiecīgajā konteinerī sabiedriskajā
atkritumu likvidēšanas vietās.
2
Veca ierīce
W
Simbols
uz produkta vai uz tā
iepakojuma norāda uz to, ka šo
produktu nevar uzskatīt par
mājturības atkritumiem. Tā vietā tas
ir jānodod attiecīgajā savākšanas
vietā elektrisko un elektronisko
aprīkojumu otrreizējai pārstrādei.
Nodrošinot to, ka no šī produkta
atbrīvojas pareizi, jūs palīdzēsiet
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 83 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, ko
savādāk varētu izraisīt nepareiza
atbrīvošanās no šī produkta.
Sīkākai informācijai par šī produkta
otrreizējo pārstrādi, lūdzu
sazinieties ar jūsu vietējās pilsētas
biroju, jūsu mājsaimniecības
atkritumu atbrīvošanās servisu vai
ejiet uz vietu, kur pirkāt šo produktu.
Lietošanas instrukcijas
Pirms izmantojat pirmo reizi
0 Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
0 Lai izvairītos no nepatīkamu
aromātu uzkrāšanās, ierīci
vajadzētu nolikt blakus atvērtam
logam un pāris reizes darbināt ar
maksimālo apbrūnināšanas
iestatījumu bez maizes.
Maizes grauzdēšana
0 Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
0 Izmantojot brūnināšanas kontroli
(1/C attēls un 2. attēls) pēc
nepieciešamības noregulējiet
brūnināšanas iestatījumu no 1 līdz
6. Iestatījums 1 - gaišākai
brūnināšanai. Iestatījums 6 tumšākai brūnināšanai.
3
Tiek veikta automātiska pārbaude,
kad regulators pirmo reizi tiek
pagriezts no "0" pozīcijas. Uz īsu
mirkli iedegas visas signāllampiņas
un atskan akustiskais signāls.
Tad iedegas regulatora indikators,
kas atbilst uzstādītajai
brūnināšanas pakāpei.
Uzsākot grauzdēšanu, izmantojiet
vienu no iestatījumiem no 1 līdz 3.
Ja tosts nav pietiekami brūns,
izvēlieties zemāku vai augstāku
iestatījumu, piemēram, augstāku, ja
grauzdējat rudzu vai kviešu maizi.
Ja grauzdējat tikai 1 šķēli, kā arī
grauzdējot maizi, kas vairs nav
svaiga, izmantojiet daudz zemāku
brūnināšanas iestatījumu.
Mēs iesakām noregulēt iestatījumu
tā, lai grauzdiņš iegūtu "zeltaini
dzeltenu" vai "gaiši brūnu" nokrāsu.
Elektroniskais grauzdēšanas laika
regulators nodrošina, ka, izvēlēoties
brūnināšanas iestatījumu,
rezultātāti vienmēr ir nemainīgi
vienāda veida maizei.
0 Ielieciet maizi grauzdēšanai.
0 Piespiediet maizes pacelšanas
pogu
(1/D attēls un 2. attēls).
Tosteris ieslēdzas un maize
nolaižas uz leju.
3 Grauzdēšanas laikā, brūnināšanas
pakāpes regulators izslēdzas
pakāpeniski.
3
3
Kad ir sasniegta vajadzīgā
brūnināšanas pakāpe, tosteris
izslēdzas automātiski un atskan
akustiskais signāls.
Tosta šķēles tiek paceltas ērtai
izņemšanai.
0 Pēc lietošanas, pagrieziet
brūnināšanas pakāpes pārslēgu
"0" pozīcijā un atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
3
Ja vēlaties izslēgt akustisko signālu
uz ilgāku laiku, izmantojiet slīdošo
slēdzi ierīces apakšpusē (1/N attēls
un 7. attēls).
Apturēšanas poga
(1/G attēls un 2. attēls)
Ja vēlaties pārtraukt grauzdēšanu,
nospiediet apturēšanas pogu. Ierīce
izslēdzas un tosts tiek pacelts. To
izdarot brūnināšanas iestatījums
netiek mainīts.
Atsaldēšanas poga
(1/F attēls un 2. attēls)
Kad grauzdējat sasaldētu maizi,
nospiediet arī atsaldēšanas pogu.
Tas paildzina grauzdēšanas laiku.
83
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 84 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Uzsildīšanas poga
(1/E attēls un 2. attēls)
Lai uzsildītu grauzdētu maizi,
nospiediet uzsildīšanas pogu, lai
saglabātu grauzdiņu siltu un
kraukšķīgu.
Paliktnis smalkmaizīšu
uzsildīšanai
Uzmanību! Paliktnis grauzdēšanas
laikā kļūs karsts, nepieskarieties
tam.
0 Salieciet paliktni: Nospiediet pogu
(1/J attēls) uz leju (3. attēls).
0 Uzlieciet bulciņas vai citus maizes
izstrādājumus uz paliktņa,
pagrieziet brūnināšanas kontroli uz
vajadzīgo brūnināšanas
iestatījumu.
1
Uzmanību! Kad tiek izmantots
paliktnis smalkmaizīšu
uzsildīšanas, maksimālais
brūnināšanas iestatījums nedrīkst
būt lielāks par 2. iestatījumu
.
0 Ieslēdziet tosteri ar maizes
pacelšanas pogu
(1/D attēls).
0 Kad tosteris ir izslēdzas, pagrieziet
maizi uz otru pusi. Atkārtojiet
procesu.
Tīrīšana un kopšana
(6. attēls)
0 Pirms tīrīšanas, vienmēr atvienojiet
ierīci no strāvas un ļaujiet tosterim
atdzist.
Drupačas, kas grauzdēšanas laikā
nobirst no maizes, sakrāsies
dručatu traukā.
0 Drupaču trauciņu var atbrīvot,
mazliet uzspiežot uz tā un izvelkot
to ārā. Iztīriet trauciņu un ielieciet
to atpakaļ.
3
3
Nelietojiet kodīgus vai abrazīvus
tīrītājus, lai notīrītu ierīci. Korpusu
tīriet tikai ar sausu vai mazliet mitru
lupatiņu.
3
Tosteri nedrīkst mazgāt ūdenī, kā
arī to nekad nedrīkst mērkt
šķidrumā.
1
Nekad nelieciet bulciņas vai maizi
tieši uz grauzdēšanas atveres.
0 Nolieciet paliktni: Atgrieziet pogu
(1/J attēls) tās oriģinālajā pozīcijā
(5. attēls).
Maizes uzglabāšana
grauzdēšanai (8. attēls)
3
A = pareizi
B = nepareizi
1
1
Tehniskie dati
Pagaidiet, kamēr paliktnis atdziest,
pirms to noliecat uz leju.
;
84
Lai vienmēr iegūtu vienveidīgas
nokrāsas grauzdiņu, atvērtās
maizes paciņas ir atkal jāaiztaisa un
jāglabā ar atvērto galu uz leju.
Strāvas padeve:
220 – 240 V
Strāvas patēriņš:
820 – 1000 W
Šī ierīce atbilst sekojošajām EK
direktīvām:
• Zemas voltāžas direktīva
2006/95/EK
• EMC Direktīva 89/336/EEK ar
labojumiem 92/31/EEK un
93/68/EEK
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 85 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Brangus vartotojau,
L
Prašome atidžiai perskaityti šią
naudojimo instrukciją.
Pirmiausia prašome laikytis
saugumo nurodymų, esančių
pirmuose naudojimo instrukcijos
puslapiuose! Išsaugokite šią
naudojimo instrukciją ateičiai. Jei
prietaisas galiojantis, perduokite šias
instrukcijas kitam prietaiso
savininkui.
M
Įspėjamasis trikampis ženklas ir (ar)
raktiniai žodžiai (Pavojus!,
Įspėjimas!, Svarbu!) atkreipia
dėmesį į informaciją, svarbią jūsų
saugimui ar tinkamam prietaiso
veikimui. Būtina laikytis šių
instrukcijų.
0 Šis simbolis žymimas šalia prietaiso
naudojimo instrukcijos etapų.
1
3
Šalia šio simbolio pamatysite
papildomą informaciją ir praktiškus
šio prietaiso naudojimo patarimus.
2
Dobilo lapas ˛ymi patarimus ir
informaciją, susijusią su energiją
taupančiais ir aplinkai
nekenksmingais prietaiso
naudojimo būdais.
Prietaiso aprašymas
(1 paveikslas)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Skrudinimo anga
Nekaistantis išorinis korpusas
Skrudinimo kontrolės indikacinė
lemputė
Duonos pakėlimo mygtukas
Pašildymo mygtukas su
indikatoriumi
Atšildymo mygtukas su
indikatoriumi
Stabdymo mygtukassu
indikatoriumi
Išskleidžiamos šildymo grotelės
bandelėms
Išskleidžiamų grotelių bandelėms
pakėlimo mygtukas
Trupinių padėklas
N
Laido saugykla (apatinėje prietaiso
pusėje)
Duomenų plokštelė (apatinėje
prietaiso pusėje)
Jungiklis garsiniam signalui
(apatinėje prietaiso dalyje) išjungti
1Saugumo taisyklės
Šis prietaisas atitinka priimtus
techninius standartus remiantis
saugumo reikalavimais ir Volietijos
įrenginių saugos įstatymu.Tačiau,
kaip gamintojai, mes laikome savo
pareiga supažindinti jus su šiomis
saugumo tasyklėmis.
Bendros saugumo taisyklės
• Turi sutapti darbinė prietaiso
įtampa ir elektros įtampa bei srovės
tipas (žr. duomenų plokštelę,
pritaisytą apatinėje prietaiso
pusėje).
• Elektros kištuką kiškite tik į
tinkamai įmontuotą elektros lizdą.
• Niekada netraukite kištuko iš
elektros lizdo laikydami u˛ laido!
• Prieš prietaisą valant ar jam
sugedus, pirmiausia reikia
ištraukti elektros kištuką!
Įstrigusius duonos gabaliukus
ištraukite naudodami neaštrų
medinį įrankį (pvz., virimo šaukšto
rankeną). Šio proceso metu
stenkitės neliesti kaitinimo
elementų.
• Į skrudinimo angą nekiškite pirštų
ar metalinių įrankių – kitaip galite
susižeisti ar sugadinti prietaisą.
• Išorinis skrudintuvo korpusas yra
nekaistantis. Tačiau prietaiso
viršuje ir skrudinimo angoje
esančios metalinės dalys įkaista –
saugokitės, kad
nenusidegintumėte!
• Nenaudokite prietaiso, jei pa˛eistas
elektros laidas ar prietaiso
korpusas akivaizd˛iai pa˛eistas.
• Elektros laidas yra specialus ir gali
būti pakeistas tik klientų
aptarnavimo skyriaus specialistų,
85
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 86 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
nes remontui reikia specialių
įrankių.
• Prietaisą gali taisyti tik kvalifikuoti
aptarnavimo inžinieriai. Dėl
nekvalifikuoto taisymo gali kilti
didelis pavojus. Jei prietaisą būtina
taisyti, susisiekite su Klientų
aptarnavimo skyriumu ar įgaliotu
atstovu.
• Gamintojas neprisiima
atsakomybės už žalą, sukeltą
prietaisą netinkamai naudojant ar
naudojant kitais nei numatyta
tikslais.
• Šio prietaiso negali naudoti
asmenys (įskaitant vaikus) su
mažesniais fiziniais, jutiminiais ar
psichiniais sugebėjimais, taip pat
neturintys pakankamai patirties ir
žinių, išskyrus atvejus, kai už šių
asmenų saugą atsakingas asmuo
juos tinkamai instruktuoja ir,
pradėjus darbą, kurį laiką stebi.
Vaikų sauga
• Nepalikite įjungto prietaiso be
priežiūros.
• Saugokite prietaisą nuo vaikų.
• Laikykite pakavimo medžiagą,
pvz., plastikinius maišelius,
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Vaikams neturi būti leidžiama žaisti
prietaisu.
• Kai naudojamos grotelės
bandelėms, maksimalūs
skrudinimo nustatymai turi būti
ne daugiau nei 2
.
• Nenaudokite prietaiso neįstatę
trupinių padėklo. Trupinių padėklą
reikia reguliariai valyti. Saugokite,
kad ant padėklo nesusikauptų per
daug trupinių.
• Nemerkite prietaiso į vandenį!
• Nelankstykite elektros laido ir
saugokite, kad jis neprisiliestų prie
įkaitusių prietaiso dalių.
• Įkaitusį prietaisą kelkite tik už
išorinio nekaistančio prietaiso
korpuso.
• Baigę naudotis, būtinai išjunkite
prietaisą iš maitinimo lizdo.
Neuždenkite prietaiso ar nedėkite
jo į laikymo vietą, kol jis neatvėso.
• Nevyniokite elektros laido ant laido
saugyklos, kol prietaisas visiškai
neatvėso.
Šalinimas
2
Įpakavimo medžiaga
Įpakavimo medžiagos yra
nekenksmingos aplinkai, jas galima
perdirbti. Plastikiniai komponentai
pažymėti ženklais, pavyzdžiui,
>PE<, >PS<, ir t.t. Prašome išmesti
įpakavimo medžiagas į tinkamą
konteinerį komunalinėms atliekoms
skirtose vietose.
2
Pasenęs prietaisas
Ant produkto arba įpakavimo
Naudodami skrudintuvą,
įsidėmėkite šiuos dalykus:
• Nedėkite prietaiso ant karštų
paviršių.
• Nenaudokite prietaiso šalia atviros
liepsnos.
• Nenaudokite prietaiso ant degių
paviršių. Jei reikia, prietaisą dėkite
ant karščiui atsparaus padėklo.
• Duona gali sudegti. Nenaudokite
prietaiso šalia ar po degiais
objektais (pvz., u˛uolaidomis).
Negalima veikiančio prietaiso
palikti be priežiūros.
• Kai prietaisas yra įjungtas,
neuždenkite skrudinimo angos.
86
W
simbolis rodo, kad
esantis
produkto negalima išmesti
komunalinėms atliekoms skirtose
vietose. Todėl produktą reikia
atiduoti elektrinių ir elektroninių
atliekų surinkimo centrui.
U˛tikrindami, kad nenaudojamas
produktas bus tinkamai išmestas,
padėsite išvengti neigiamų
padarinių aplinkai ir žmonių
sveikatai. Norėdami gauti
smulkesnės informacijos apie
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 87 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
produkto išmetimą, kreipkitės į
vietinę miesto tarnyba, buitinių
atliekų išmetimo centrą ar
parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Naudojimo instrukcijos
Prieš naudojant prietaisą
pirmą kartą
0 Įjunkite elektros kištuką į elektros
lizdą.
0 Norint išvengti nemalonaus kvapo,
rekomenduojama atlikti kelis
skrudinimo ciklus be duonos gerai
vėdinamoje patalpoje, nustačius
didžiausią skrudinimo stiprumą.
Duonos skrudinimas
0 Įjunkite elektros kištuką į elektros
lizdą.
0 Naudodami skrudinimo kontrolės
jungiklį (1/C paveikslas ir 2
paveikslas) palaipsniui nustatykite
skrudinimo nustatymus pagal
poreikį nuo 1 iki 6. Nustačius 1 lygį,
duona paskrus lengvai. Nustačius
6 lygį, duona paskrus daugiau.
3
Pasukus jungiklį nuo nulinės
pozicijos, automatiškai atliekama
patikra. Trumpai užsidega
indikacinės lemputės ir suskamba
garsinis signalas.
Tada pagal nustatytą skrudinimo
lygį užsidega jungiklio indikacinė
lemputė.
Pirmą kartą skrudindami, naudokite
1-3 skrudinimo lygį. Jei duona
nepakankamai paskrudo,
nustatykite didesnį ar mažesnį
skrudinimo stiprumą (didesnį
galima nustatyti skrudinant ruginę
ar tamsią duoną). Skrudindami tik
vieną riekelę ar nešviežią duoną,
nustatykite šiek tiek mažesnį
skrudinimo stiprumą.
Rekomenduojame nustatyti tokį
stiprumo lygį, kad skrudinama
duona įgautų „aukso geltonumo“ ar
„rusvą“ spalvą. Elektroninis
skrudinimo laiko reguliatorius
užtikrina, kad nustačius skrudinimo
stiprumą bet kokios rūšies duona
paskrus vienodai.
0 Įdėkite duoną.
0 Paspauskite duonos pakėlimo
mygtuką
(1/D paveikslas ir 2
paveikslas).
Skrudintuvas įsijungia, o duona
iškeliama.
3 Skrudinimo metu skrudinimo lygio
jungiklis palaipsniui išsijungia.
3
Kai duona baigiama skrudinti,
skrudintuvas automatiškai
išsijungia, ir suskamba garsinis
signalas.
Duonos riekės iššoka, ir jas galima
išimti.
0 Panaudoję pasukite skrudinimo
lygio jungiklį į nulinę poziciją ir
ištraukite laidą iš maitinimo lizdo.
3
3
Jei norite, kad garsinis signalas
būtų išjungtas nuolatos, pasukite
rankenėlę,esančią apatinėje
prietaiso dalyje(1/N paveikslas ir 7
paveikslas).
Stabdymo mygtukas
(1/G paveikslas ir 2
paveikslas)
Jei norite skrudinimą nutraukti,
paspauskite stabdymo mygtuką.
Prietaisas išsijungia, o paskrudinta
duona iškeliama. Kartą nustatytas
skrudinimo stiprumas išlieka tas
pats.
Atšildymo mygtukas
(1/F paveikslas ir 2
paveikslas)
Skrudindami atšaldytą duoną,
spauskite atšildymo mygtuką.
Skrudinimo procesas yra ilgesnis.
87
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 88 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Pašildymo mygtukas
(1/E paveikslas ir 2
paveikslas))
Norėdami pašildyti skrudinamą
duoną, paspauskite pašildymo
mygtuką, kad duona išliktų šilta ir
traški.
Išskleid˛iamos šildymo
grotelės bandelėms
Atsargiai! Skrudinimo metu
grotelės įkaista, nelieskite jų.
0 Sulenkite groteles bandelėms:
Paspauskite mygtuką
(1/J paveikslas) ˛emyn (3
paveikslas).
0 Ant grotelių padėkite bandeles ar
raguolius ir skrudinimo stiprumo
rankenėle nustatykite norimą
skrudinimo stiprumą.
1
Atsargiai! Kai naudojamos
grotelės bandelėms, maksimalūs
skrudinimo nustatymai turi būti ne
daugiau nei 2
.
0 Įjunkite skrudintuvą duonos kėlimo
mygtuku
(1/D paveikslas).
0 Skrudintuvui išsijungus, apverskite
duoną. Pakartokite procesą.
Valymas ir priežiūra
(6 paveikslas)
0 Prieš valydami prietaisą, būtinai jį
išjunkite iš maitinimo lizdo ir leiskite
atvėsti.
Skrudinimo metu nuo duonos
byrantys trupiniai krinta ant trupinių
dėklo.
0 Išimkite trupinių padėklą trumpai
paspausdami ir ištraukdami.
Išvalykite padėklą ir vėl įkiškite.
3
3
Norėdami išvalyti prietaisą,
nenaudokite ėsdinančių ar
šlifuojamųjų valiklių. Korpusą
valykite tik sausa ar drėgna
šluoste.
3
Negalima ant skrudintuvo pilti jokių
skysčių nei į juos merkti prietaiso.
Duonos skrudinimui
laikymas (8 paveikslas)
1
Niekada nedėkite raguolių ar
bandelių tiesiai į skrudinimo angą.
0 Išskleiskite groteles bandelėms:
Nuspauskite mygtuką
(1/J paveikslas) aukštyn į įprastą
poziciją (5 paveikslas).
1
1
88
Norėdami suskleisti šildymo
groteles, palaukite, kol jos atvės.
3
Kad duona tolygiai paskrustų,
atidarytą duonos pakuotę reikia
atpalaiduoti ir laikyti atidarytu galu į
viršų.
A = gerai
B = blogai
Techniniai duomenys
Elektros įtampa:
Energijos
suvartojimas:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Šis prietaisas atitinka žemiau
nurodytas ES direktyvas:
• Direktyvą dėl žemos įtampos
2006/95/EC
• EMC direktyvą 89/336/EEC su
pataisomis 92/31/EEC
ir 93/68/EEC
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 89 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Lugupeetud klient
1 Ohutusjuhised
Palun lugege tähelepanelikult
käesolevat kasutusjuhendit.
Eriti oluline on järgida käesoleva
kasutusjuhendi esimestel lehtedel
toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke
kasutusjuhend alles. Andke see
kasutusjuhend edasi ka seadme
järgmisele omanikule.
Käesolev seade on kooskõlas
Saksa seadmeohutuse seadusega
ja ohutuse kohta sätestatud
tehnoloogiliste standarditega. Kuid
seadme tootjana peame me oma
kohuseks tutvustada teile järgmisi
ohutusjuhiseid.
1. Hoiatuskolmnurk ja/või märgusõnad
• Seadme tööpinge ja voolutüüp
peavad ühtima võrgutoitega
(vt nimeplaati seadme all).
• Sisestage pistik ainult korralikult
maandatud seinakontakti.
• Ärge kunagi tõmmake pistikut
pesast välja, hoides seda juhtmest
kinni!
• Enne puhastamist või talitslushäire
korral tuleb seade võrgutoitest
lahti ühendada! Vabastage
kinnijäänud röstleiva tükid nüri
puust vahendiga (nt puulusika
varrega). Veenduge, et te selle
tegevuse käigus kuumutuselemente
ei puutu.
• Ärge pistke röstimisavasse oma
sõrmi või metallesemeid – sellega
võite te endale või seadmele viga
teha.
• Röstri korpus on
kuumenemiskindel. Kuid seadme
peal ja röstimisavas olevad
metallosad muutuvad kuumaks –
sellega kaasneb põletusoht!
• Ärge kasutage seadet, kui selle
toitejuhe on vigastatud või korpus
on nähatavalt kahjustatud.
• Käesoleval seadmel on spetsiaalne
toitejuhe, ja seda võib välja
vahetada ainult klienditoe osakond,
sest selleks tööks on tarvis
eritööriistu.
• Käesolevat seadet võivad
parandada ainult vastavalt
kvalifitseeritud hooldustehnikud.
Ebaõige parandamine võib kaasa
tuua ohtlikke tagajärgi. Kui seadet
on vaja parandada, siis võtke
(Ohtlik!, Ettevaatust!, Tähtis!)
tõmbavad teie tähelepanu
informatsioonile, mis on teie
ohutuse või seadme õige
funktsioneerimise seisukohalt
oluline. Seda infot tuleb kindlasti
järgida.
0 See kujutis juhatab teid
sammhaaval läbi teie seadme
tööprotseduuri.
3. Selle kujutise kõrval esitatakse
täiendavat teavet ja praktilisi
nõuandeid seadme kasutamise
kohta.
2. Ristikheina kujutise juures on
nõuanded ja teave seadme
ökonoomse ja keskkonnasõbraliku
kasutamise kohta.
Seadme kirjeldus
(Joonis 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Röstimisava
Soojusisolatsiooniga korpus
Pruunistuse regulaator, märgutuli
Viilu tõstmise nupp
Ülessoojenduse nupp ja märgutuli
Sulatamise nupp ja märgutuli
Lõpetamise nupp ja märgutuli
Kuklirest (allakeeratav)
Kukliresti tõstmise nupp
Purusahtel
Juhtme hoidmise ruum
(seadme all)
Nimeplaat (seadme all)
Helisignaali vaigistamse nupp
(seadme all)
Üldine ohutus
89
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 90 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
ühendust klienditoe osakonna või
volitatud edasimüüjaga.
• Tootja ei võta endale vastutust
kahjude eest, mis on tingitud
seadme ebaõigest või
mitteotstarbelisest kasutamisest.
• Käesolev seade ei ole mõeldud
kasutamiseks isikutele (k.a.
lapsed), kellel on piiratud
füüsilised, meelelised või vaimsed
võimed, või kel puuduvad vastavad
kogemused ja teadmised, v.a. juhul
kui neid on seadme kasutamise
osas juhendatud isiku poolt, kes
vastutab nende ohutuse eest.
•
•
•
•
•
Laste ohutus
• Ärge hoidke röstrit ilma järelvalveta
sisselülitatuna.
• Hoidke lapsed elektriseadmetest
eemal.
• Pakkematerjalid, nt kilekotid, ei tohi
lastele kättesaadavad olla.
• Lapsi ei tohi järelevalveta jätta,
tagamaks seda, et nad antud
seadmega ei mängiks.
Kõrvaldamine
2
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on
keskkonnasõbralikud ja neid saab
ümber töödelda. Plastikosad on
tähistatud vastavate
täheühenditega, nt >PE<, >PS<,
jne. Palun viige pakkematerjalid
vastavatesse prügikonteineritesse.
2
Vana seade
Pidage röstri kasutamisel
meeles järgnevat
• Ärge asetage seadet kuumadele
pindadele.
• Ärge kasutage seda elava tule
lähedal.
• Ärge kasutage seadet pindadel,
kus kuumus võib probleeme
tekitada. Kasutage vajadusel
isoleeritud kuumaalust.
• Röstitud leib/sai võivad
kõrvetada. Ärge kasutage röstrit
kergestisüttivate esemete all või
lähedal (nt kardinad). Röstrit ei
tohi jätta järelevalveta.
• Ärge katke röstrit röstimise ajal.
• Kukliresti kasutamisel ei tohi
maksimaalne pruunistusaste
olla üle 2
.
• Ärge kasutage seadet, kui
purusahtel ei ole oma kohale
paigaldatud. Purusahtlit tuleb
regulaarselt tühjendada. Ärge
90
laske purusahtlisse liiga palju puru
koguneda.
Ärge kastke seadet vette!
Ärge väänake toitejuhet ega laske
sellel puutuda vastu seadme
kuumasid pindasid.
Kui soovite liigutada sooja seadet
selle kasutamise järel, siis hoidke
kinni ainult soojusisolatsiooniga
korpusest.
Ühendage toitejuhe kasutamise
järel seinakontaktist lahti. Ärge
paigutage röstrit ära ega asetage
sellele midagi, kui seade pole veel
täielikult jahtunud.
Ärge mässige juhet ümber
juhtmehoidiku, kui seade pole veel
täielikult maha jahtunud.
W
sümbol toote või selle
pakendi peal tähendab seda,
et antud toodet ei saa käsitleda
olmeprügina. Selle asemel tuleb
seade elektri- ja
elektroonikaseadmete
ümbertöötlemiseks vastavale
kogumispunktile üle anda.
Tagades selle toote õige
kõrvaldamise, aitate te ära hoida
võimaikke kahjulikke mõjusid
keskkonnale ja inimtervisele, mis
võivad olla tagajärjeks selle toote
ebaõige jäätmekäitluse korral.
Täpsemat teavet selle toote
ümbertöötlemise kohta saate te
oma linnakantseleist, olmejäätmete
kõrvaldamise teenistusest või
poest, kust te selle toote ostsite.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 91 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Kasutusjuhend
Enne esmakordset
kasutamist
0 Ühendage pistik seinakontakti.
0 Ebameeldivate lõhnade vältimiseks
tuleks seade paigutada avatud
akna lähedale ja see ilma leivata/
saiata maksimaalsel
pruunistusastmel paariks korraks
sisse lülitada.
Röstimine
0 Ühendage pistik seinakontakti.
0 Määrake pruunistuse reguleerimise
nupuga (Joonis 1/C ja Joonis 2)
soovitud pruunistusaste vahemikus
1-6. 1 on kerge pruunistus. 6 on
kerge pruunistus.
3
Röstimise käigus liigub pruunistuse
reguleerija aeglaselt tagasi.
Soovitud pruunistusastme
saavutamisel lülitub röster
automaatselt välja ja kõlab
helisignaal.
Röstitud viilud kerkivad
eemaldamise jaoks üles.
0 Keerake röstimise järel pruunistuse
reguleerimise nupp asendisse "0"
ja ühendage pistik seinakontaktist
lahti.
3
3
Kui soovite helisignaali püsivalt
välja lülitada, siis kasutage selleks
seadme all olevat liuglülitit
(Joonis 1/N ja Joonis 7).
Lõpetamise nupp
(Joonis 1/G ja Joonis 2)
Lüliti esmakordsel keeramisel "0"
asendist teostatakse automaatne
kontroll. Kõik märgutuled vilguvad
hetkeks ja kõlab helisignaal.
Seejärel süttib pruunistuse
reguleerimise nupp vastavalt
määratud pruunistusastmele.
Esimese röstimise korral valige
seadistus 1 ja 3 vahel. Kui tulemus
ei ole teie jaoks sobiv, siis seadke
nupp madalama või kõrgema
numbri peale; musta leiva ja
rukkileiva röstimisel kõrgem. Kui
röstite ainult 1 viilu, ja kui röstite
leiba, mis ei ole enam värske, siis
kasutage veidi madalamat
pruunistusastet.
Me soovitame seada
pruunistusaste selliseks, et röstitud
saiaviil oleks kuldkollast või
helepruuni värvi. Elektrooniline
röstimisaja regulaator tagab selle,
et pruunistusastme valimisel oleks
tulemused sama tüüpi saia/leiva
puhul alati samad.
0 Sisestage röstrisse leib/sai.
0 Vajutage viilutõstmise nupule
(Joonis 1/D ja Joonis 2).
Röster lülitub sisse ja viil liigub alla.
3
3
Kui te soovite röstimist katkestada,
siis vajutage sellele nupule. Seade
lülitub välja ja röstitud viil kerkib
üles. Pruunistusastme seadistus
sellest ei muutu.
Sulatamise nupp
(Joonis 1/F ja Joonis 2)
Vajutage sulatamise nupule siis,
kui röstite külmutatud leiba. See
pikendab röstimisaega.
Ülessoojenduse nupp
(Joonis 1/E ja Joonis 2)
Röstitud viilu ülesoojendamiseks
vajutage ülesoojendamise nuppu,
et leib/sai püsiks soe ja krõbe.
Kuklirest
Ettevaatust! Kuklirest muutub
röstimise ajal kuumaks; mitte
puutuda!
0 Tõstke kuklirest üles: Vajutage
nupp (Joonis 1/J) alla (Joonis 3).
0 Asetage kuklid restile ja keerake
pruunistuse reguleerimise nupp
soovitud numbri peale.
1
1
Ettevaatust! Kukliresti kasutamisel
ei tohi maksimaalne pruunistusaste
olla üle 2
.
91
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 92 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
0 Lülitage röster viilutõstmise nupuga
sisse
(Joonis 1/D).
0 Kui röster lülitub välja, siis pöörake
kukkel ümber. Korrake
pruunistusprotsessi.
Ärge kunagi asetage kukleid või
viilusid otse röstimisava peale.
0 Laske kuklirest alla: Viige nupp
(Joonis 1/J) tagasi selle
algasendisse (Joonis 5).
Röstimisleiva/saia hoidmine
(Joonis 8)
3
1
1
Laske kukliestil enne selle
allakeeramist jahtuda.
Puhastamine ja hooldus
(Joonis 6)
0 Lülitage alati enne puhastamist
röster välja ja laske sel jahtuda.
Röstimise ajal pudenev leiva/
saiapuru koguneb purusahtlisse.
0 Purusahtli eemaldamiseks
vajutage seda korraks veidi
sissepoole. Puhastage sahtel ja
asetage tagasi.
3
3
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks söövitavaid või
abrasiivseid puhastusvahendeid.
Puhastage korpust ainult kuiva või
veidi niiske lapiga.
3
Röster ei tohi vedelikega kokku
puutuda; röstrit ei tohi kunagi vee
alla kasta.
92
Ühtlase pruunistusega rösti
saamiseks tuleb avatud leiva/saia
pakid uuesti sulgeda ja asetada
selle otsa peale, millest pakk avati.
A = õige
B = vale
Tehnilised andmed
Võrgupinge:
Voolutarve:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Käesolev seade vastab järgmistele
EÜ direktiividele:
• Madalpinge direktiiv 2006/95/EC
• Elektromagnetilise ühilduvuse
direktiv 89/336/EMÜ, k.a.
parandused 92/31/EMÜ ja
93/68/EMÜ
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 93 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
t
t Sayın müşterimiz,
Lütfen, bu kullanım talimatlarını
dikkatli bir şekilde okuyun.
Herşeyden önce, lütfen bu kullanım
talimatlarının ilk birkaç
sayfasındaki güvenlik talimatlarına
uyun! Lütfen, bu kullanma
talimatlarını ileride kullanmak üzere
saklayın. Mümkünse, bu talimatları
cihazın sonraki sahibine teslim
edin.
Uyarı üçgeni ve/veya sözcükleri
(Tehlike!, Dikkat!, Önemli!),
güvenliğiniz veya cihazın düzgün
şekilde çalışması için önemli olan
bilgilere dikkatinizi çeker. Bu
bilgilere uyulması zorunludur.
0 Bu sembol cihazınız kullanımı
sırasında size adım adım rehberlik
eder.
1
3
Bu sembolün hemen yanında
cihazın kullanımı ile ilgili ek bilgi ve
pratik ipuçlarını bulabilirsiniz.
2
Yonca, cihazın ekonomik ve çevre
dostu kullanımı ile ilgili ipuçları ve
bilgilere işaret etmektedir.
Cihazın tanımı (Şekil 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Ekmek yuvası
Isı izolasyonlu dış gövde
Kızartma ayarı gösterge lambası
Ekmek çıkartma düğmesi
Gösterge lambalı ısıtma düğmesi
Gösterge lambalı buz çözme
düğmesi
Gösterge lambalı durdurma
düğmesi
Sandviç ekmeği kızartmak için
sandviç ekmeği ızgarası (katlanır)
Sandviç ekmeği ızgarası kaldırma
düğmesi
Kırıntı çekmecesi
Kablo deposu (cihazın altında)
Anma değeri plakası (cihazın
altında)
Ses sinyali engelleme düğmesi
(cihazın altında)
1Güvenlik talimatları
Bu cihaz güvenlikle ilgili kabul
edilmiş teknolojik standartlara ve
Alman Cihaz Güvenliği Kanununa
uygundur. Bununla birlikte, bir
üretici olarak kendimizi aşağıdaki
güvenlik bilgilerinin farkında
olmanızı sağlamakla yükümlü
görüyoruz.
Genel Güvenlik
• Akım türünün yanısıra cihazın
çalışma gerilimi ile şebeke voltajı
birbirine uygun olmalıdır (cihazın
altındaki anma değeri plakasına
bakınız).
• Fişi yalnızca doğru şekilde takılmış
topraklı bir elektrik prizine takın.
• Kesinlikle elektrik kablosunu
kullanarak fişi prizden çekmeyin!
• Temizlemeden önce veya bir arıza
olması durumunda, ilk önce
cihazı fişten çekin! Sıkışan
ekmek parçalarını kalın tahta bir
aletle kurtarın (örneğin tahta
yemek kaşığının sapı). Bu işlem
sırasında ısıtıcı elemanlara
dokunmamaya dikkat edin.
• Ekmek yuvasına parmaklarınızı
veya metal aletleri sokmayın –
yaralanma veya cihazda hasar
oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
• Ekmek kızartma makinesinin dış
gövdesi ısıya karşı izole edilmiştir.
Bununla birlikte, cihazın üstündeki
metal parçalar ve ekmek yuvası
ısınacaktır – yanma tehlikesi!
• Cihazı, elektrik kablosu hasarlıysa
veya gövdede gözle görülür hasar
varsa kullanmayın.
• Elektrik kablosu özel tiptir,
değiştirmek için özel aletler
gerektiğinden yalnızca Müşteri
Hizmetleri Bölümü tarafından
değiştirilmelidir.
93
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 94 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
t
• Bu cihazda onarım sadece yetkili
servis mühendisleri tarafından
gerçekleştirilebilir. Hatalı onarım
ciddi tehlikelerin ortaya çıkmasıyla
sonuçlanabilir. Onarım gerekli
olursa, lütfen Müşteri Hizmetleri
Bölümüyle veya yetkili satıcınızla
temasa geçin.
• Cihaz, amaçlananın dışında başka
bir amaçla veya hatalı bir şekilde
kullanırsa, meydana gelecek
hasara karşı hiçbir sorumluluk
kabul edilmeyebilir.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili
ön gözetimi veya talimatları
olmaksızın fiziksel, duyusal veya
zihinsel engele sahip yada bilgi ve
deneyimden yoksun kişiler
tarafından (çocuklar dahil)
kullanılmaya uygun değildir.
Çocuk güvenliği
• Ekmek kızartma makinesini kendi
başına çalışır durumda bırakmayın.
• Çocukları elektrikli
cihazlardan uzak tutun.
• Plastik torbalar gibi ambalaj
malzemeleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde
bulundurulmalıdır.
• Çocuklar, cihazla oynamalarını
engellemek için gözetim altında
tutulmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Atım
2
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevre
dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Plastik parçalar örneğin >PE<,
>PS<, gibi işaretlerle
tanımlanmışlardır. Lütfen ambalaj
malzemelerini kamu atık boşaltma
tesislerindeki uygun kutulara atın.
2
Eski cihaz
Ürün ve ambalajının üzerindeki
Ekmek kızartma makinesini
kullanırken aşağıdakilere
dikkat edin
• Cihazı sıcak yüzeylere
yerleştirmeyin.
• Açık ateşin yakınında kullanmayın.
• Isının sorun yaratabileceği
yüzeylerde cihazı kullanmayın.
Gerekirse, ısı izolasyonlu bir ped
kullanın.
• Ekmek yanabilir. Ekmek
kızartma makinesini çabuk
tutuşabilen cisimlerin altında
veya yakınında kullanmayın
(örneğin perdeler). Ekmek
94
kızartma makinesi başı boş
durumda bırakılmamalıdır.
Ekmek kızartırken ekmek
yuvasını kapatmayın.
Sandviç ekmeği ızgarası
kullanılırken, maksimum
kızartma ayarı ayar 2'den
daha yükseğe
ayarlanmamalıdır
.
Cihazı kırıntı çekmecesi yerinde
değilken kullanmayın. Kırıntı
çekmecesi düzenli olarak
temizlenmelidir. Kırıntı
çekmecesinde ekmek kırığı
birikmesine izin vermeyin.
Cihazı suya batırmayın!
Elektrik kablosunu dolaştırmayın
veya cihazın sıcak parçalarıyla
temas ettirmeyin.
Kullanımdan sonra cihaz sıcakken
taşımak için, sadece ısı izolasyonlu
dış gövdeden tutun.
Kullandıktan sonra fişi prizden
çekin. Tamamen soğuyana kadar
cihazı saklamak için bir yere
kaldırmayın veya kapatmayın.
Cihaz tamamen soğuyana kadar
kabloyu kablo deposunun
çevresine sarmayın.
W
işareti bu ürünün evsel atık
olarak işlenemeyeceğini
göstermektedir. Bunun yerine
elektrikli ve elektronik cihaz geri
dönüşümü için kullanılan toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru şekilde atılmasını
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 95 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
t
sağlayarak, ürünün uygun olmayan
atık işlemlerinden geçirilmesinin yol
açabileceği çevre ve insan sağlığı
açısından muhtemel olumsuz
sonuçların önüne geçilmesine
yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünün
geri dönüşümü hakkında daha
fazla bilgi almak için, lütfen
belediyenizle, evsel atık toplama
servisinizle veya ürünü aldığınız
mağazayla temas kurun.
Kullanım Talimatları
İlk kullanımdan önce
0 Elektrik fişini, prize takın.
0 Kötü kokuların oluşmasını
engellemek için, cihaz açık bir
pencerenin yakınına yerleştirilmeli
ve maksimum kızartma ayarında
içerisine ekmek yerleþtirilmeden
birkaç dakika çalıştırılmalıdır.
Ekmeğin kızartılması
0 Elektrik fişini, prize takın.
0 Kızartma ayarını kullanarak
(Şekil 1/C ve Şekil 2) 1 ila 6
arasındaki gerekli olan kızartma
ayarına kademesiz bir biçimde
ayarlayın. Az kızartmak için Ayar 1.
Çok kızartmak için Ayar 6.
3
Seçim düğmesi "0" konumundan ilk
çevrildiğinde otomatik bir test
uygulanır. Bütün gösterge
lambaları kısa bir süre yanar ve bir
ses sinyali işitilir.
Daha sonra seçim göstergesi
kızartma ayar derecesine göre
yanar.
İlk kez kızartırken 1 ila 3 arasında
bir ayar kullanın. Ekmek sevdiğiniz
şekilde kızartılmazsa, ayarı daha
düşüğe veya yükseğe, örneğin
çavdar veya esmer ekmek
kızartmak için daha yükseğe,
ayarlayın. Sadece 1 dilim ekmek
kızartırken yada bayat ekmek
kızartırken, biraz daha düşük
kızartma ayarı kullanın.
Ekmeğin „altın sarısı“ veya „açık
kahverengi“ rengine kızartıldığı bir
ayarı ayarlamanızı öneririz.
Elektronik kızartma süresi ayarı bir
kızartma ayarının birkez
seçilmesini sağlar, sonuçlar aynı tip
ekmek için her zaman aynıdır.
0 Kızartmak için ekmeği yerleştirin.
0 Ekmek çıkartma düğmesine basın
(Şekil 1/D ve Şekil 2).
Ekmek kızartma makinesi açılır ve
ekmek aşağı iner.
3 Kızartma işlemi sırasında, kızartma
derecesi seçici kademeli bir şekilde
söner.
3
Gerekli kızartma derecesine
ulaşıldığında, ekmek kızartma
makinesi otomatik olarak kapanır
ve bir ses sinyali işitilir.
Ekmek dilimleri çıkarılmak üzere
kaldırılmaya hazırdır.
0 Kullanıldıktan sonra, kızartma
derecesi seçim düğmesi "0"
konumuna döndürülür ve fiş
prizden çıkarılır.
3
3
Ses sinyalini sürekli olarak
kapatmak isterseniz, cihazın
altındaki kayar düğmeyi
kullanın(Şekil 1/N ve Şekil 7).
Durdurma düğmesi
(Şekil 1/G ve Şekil 2)
Kızartma işlemine ara vermek
isterseniz, durdurma düğmesine
basın. Cihaz kapanır ve ekmek
kaldırılır. Bir kez seçildiğince,
kızartma ayarı değiştirilmeden
kalır.
Buz Çözme düğmesi
(Şekil 1/F ve Şekil 2)
Dondurulmuş ekmek kızartırken
buz çözme düğmesine basın. Bu
kızartma süresini uzatır.
95
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 96 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
t
Isıtma düğmesi
(Şekil 1/E ve Şekil 2)
Ayrıca kızarmış ekmeği ısıtmak
amacıyla, ekmeği sıcak ve çıtır
durumda tutumak için ısıtma
düğmesine basın.
Sandviç ekmeği ızgarası
Dikkat! Kızartma işlemi sırasında
sandviç ekmeği ısınacaktır,
dokunmayın.
0 Sandviç ekmeği ızgarasını yukarı
doğru katlayın: Düğmeyi (Şekil 1/J)
aşağıya doğru bastırın (Şekil 3).
0 Sandviç ekmeklerini veya diğer
ekmek dilimlerini ızgaraya
yerleştirin, kızartma ayarını
istediğiniz kızartma ayarına
döndürün.
1
1 Dikkat! Sandviç ekmeği ızgarası
kullanılırken, maksimum kızartma
ayarı ayar 2'den daha yükseğe
ayarlanmamalıdır
.
0 Ekmek çıkartma düğmesini
kullanarak
(Şekil 1/D) ekmek
kızartma makinesini açın.
0 Ekmek kızartma makinesi
kapandığında, ekmeği döndürün.
İşlemi tekrar edin.
Kesinlikle sandviç ekmeğini veya
normal ekmeği doğrudan ekmek
yuvasının üzerine yerleştirmeyin.
0 Sandviç Ekmeği Izgarasını aşağı
doğru katlayın: Düğmesini
(Şekil 1/J) ilk konumuna getirin
(Şekil 5).
Temizlik ve Bakım
(Şekil 6)
0 Her zaman temizlemeden önce
ekmek kızartma makinesini fişten
çekin ve soğumaya bırakın.
Kızartma işlemi sırasında
ekmekten düşen kırıntılar kırıntı
çekmecesinde birikir.
0 Kırıntı çekmecesini kısa bir süre
bastırıp, dışarı doğru çekerek
çıkarın. Çekmeceyi temizleyin ve
yerine yerleştirin.
3
3
Cihazı temizlemek için yakıcı veya
aşındırıcı temizlik maddeleri
kullanmayın. Gövdeyi sadece kuru
veya biraz nemli bir bezle silin.
3
Ekmek kızartma makinesine sıvı
dökülmemelidir, ayrıca ekmek
kızartma makinesi kesinlikle sıvı bir
maddeye batırılmamalıdır.
Kızartılacak ekmeğin
saklanması (Şekil 8)
3
1
1
96
Tekrar aşağı katlamadan önce
sandviç ekmeği ızgarasının
soğumasını bekleyin.
Her zaman eşit miktarda kızarmış
ekmek dilimi elde etmek için,
açılmış olan ekmek poşetleri
sondaki en başa gelecek şekilde
boşaltılmalı ve saklanmalıdır.
A = doğru
B = yanlış
Teknik bilgiler
Şebeke voltajı:
Güç tüketimi:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Bu cihaz aşağıdaki AB
Direktiflerine uygundur:
• Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
• 92/31/EEC ve 93/68/EEC
Değişiklikleriyle birlikte
EMC Direktifi 89/336/EEC
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 97 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
y
y Скъпи клиенти,
Моля, прочетете настоящите
инструкции за работа внимателно.
Спазвайте особено инструкциите
за безопасност на първите
няколко страници от настоящите
инструкции за работа! Моля,
запазете инструкциите за работа
за бъдеща справка. Ако е
приложимо, предайте
инструкциите на следващия
собственик на уреда.
Предупредителният триъгълник и/
или ключовите думи (Опасност!,
Внимание!, Важно!) привличат
вниманието Ви към указания,
важни за безопасността Ви или
правилното функциониране на
уреда. Важно е да съблюдавате
тези указания.
0 Този знак Ви води стъпка по
стъпка при работа с уреда.
1
3
2
До този символ ще намерите
допълнителна информация и
полезни съвети относно
използването на уреда.
С детелина са обозначени
съвети и информация за
икономично и безвредно за
околната среда използване на
уреда.
Описание на уреда
(Фигура 1)
A
B
C
D
Е
F
G
H
Слот за препичане
Термоизолиран външен корпус
Регулатор на степента на
препичане с индикаторна лампа
Бутон за повдигане на хляба
Бутон за затопляне с
индикаторна лампа
Бутон за размразяване с
индикаторна лампа
Бутон за спиране с индикаторна
лампа
Поставка за претопляне на
хлебчета (разгъваща се)
J
К
L
M
N
Бутон за повдигане на
поставката за претопляне на
хлебчета
Чекмедже за трохи
Съхраняване на кабела
(от долната страна на уреда)
Табелка с основни данни (от
долната страна на уреда)
Ключ за потискане на акустичния
сигнал (от долната страна на
уреда)
1 Инструкции за
безопасност
Уредът съответства на приетите
технологични стандарти за
безопасност и на германския
закон за безопасност на уредите.
Въпреки това, като производител
ние считаме, че е наше
задължение да Ви запознаем със
следните инструкции за
безопасност.
Общи указания за
безопасност
• Работното напрежение на уреда
и напрежението на
електрическата мрежа, както и
вида ток, трябва да си
съответстват (вижте табелката с
основните характеристики от
долната страна на уреда).
• Свързвайте само към правилно
монтиран заземен електрически
контакт.
• Никога не изваждайте щепсела
от контакта, дърпайки
захранващия кабел!
• Преди почистване или в случай
на неправилно функциониране,
първо извадете щепсела от
контакта! Освободете
залепналите парчета препечен
хляб с тъп дървен предмет
(например дръжката на
готварска лъжица) Внимавайте
да не докоснете нагревателните
елементи.
97
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 98 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
y
• Не посягайте с пръсти или
метални премети в слотовете за
препичане – съществува
опасност от нараняване и
повреждане на уреда.
• Външният корпус на тостера е
термоизолиран. Но металните
части отгоре на уреда и в
слотовете за препичане се
нагорещяват – същестува
опасност от изгаряне!
• Не използвайте уреда, ако
кабелът е повреден или корпусът
има видими повреди.
• Захранващият кабел е
специален и трябва да се
подменя само от Отдела за
обслужване на клиенти, тъй като
са необходими специални
инструменти.
• Поправките по уреда трябва да
се извършват само от
квалифицирани сервизни
техници. Неправилните поправки
могат да доведат до значителна
опасност. Ако се налага ремонт,
моля, свържете се с Отдела за
обслужване на клиенти или с
лицензиран търговски
представител.
• Не поемаме никаква отговорност
за щети в резултат на
неправилно използване на уреда
или използване за цели,
различни от посочените.
• Този уред не е предназначен за
използване от лица
(включително деца) с понижени
физически, психически и сетивни
способности или без опит и
знание, освен ако са
наблюдавани и инструктирани
относно използването на уреда
от отговорно за тяхната
безопасност лице.
Безопасност на децата
• Не оставяйте тостера включен
без наблюдение.
• Дръжте електрическите уреди
далеч от деца.
98
• Опаковъчният материал,
например найлонови торбички, не
трябва да са достъпни за деца.
• Не разрешавайте на деца да
играят с уреда.
Обърнете внимание на
следното при работа с
тостера
• Не слагайте тостера върху
горещи повърхности.
• Не го използвайте в близост до
открит пламък.
• Не работете с уреда върху
чувствителни към топлина
повърхности. При нужда
използвайте термоизолираща
подложка.
• Хлябът може да гори. Не
използвайте тостера под или в
близост до запалими предмети
(например пердета). Не
оставяйте тостера без
наблюдение.
• Не покривайте слотовете за
препичане по време на работа.
• При използване на поставката
за претопляне на хлебчета,
максималната степен на
препичане не бива да е повисока от степен 2
.
• Не използвайте уреда без
чекмеджето за трохи.
Почиствайте го редовно. Не
оставяйте да се натрупат трохи в
чекмеджето.
• Не потапяйте уреда във вода!
• Не прегъвайте захранващия
кабел и не го допирайте до
горещите части на уреда.
• За да преместите уреда, докато
е топъл, го хващайте само за
термоизолирания външен
корпус.
• След приключване на работа го
изключвайте от електрическата
мрежа. Не съхранявайте и не
покривайте уреда, докато не
изстине напълно.
• Навивайте кабела чак след като
уредът изстине напълно.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 99 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
y
Изхвърляне
2
2
Опаковъчен материал
Опаковъчните материали не
вредят на околната среда и
могат да се рециклират.
Пластмасовите части са
обозначени със знаци, например
>PE<, >PS< и т.н. Моля,
изхвърлете опаковъчните
материали в съответния.
предвиден за тази цел контейнер
за събиране на отпадъци.
Препичане на хляб
0 Вкарайте щепсела в контакта.
0 С регулатора на степента на
препичане (фигура 1/C и
фигура 2) настройте степента на
препичане от 1-6 според
предпочитанията си. Степен 1 за
най-леко препичане. Степен 6 за
най-силно препичане.
3
Остарял уред
W
Символът
върху продукта и
опаковката означава, че не бива
да се третира като домакински
отпадък. Вместо това трябва да
се предаде на пункт за вторични
отпадъци за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. Изхвърляйки
продукта по правилен начин, ще
помогнете да се предотвратят
потенциални отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха били предизвикани от
неправилното изхвърляне на
продукта. За повече информация
относно рециклирането на този
продукт, се свържете с местния
Съвет, службата за събиране на
отпадъци или с магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Инструкции за работа
Преди да използвате уреда
за първи път
0 Вкарайте щепсела в контакта.
0 За да избегнете образуването на
неприятни миризми, поставете
уреда близо до отворен прозорец
и го включете няколко пъти на
максимална степен на
препичане без хляб.
При първото завъртане на
регулатора от позиция "0" се
извършва автоматично тестване.
Всички индикаторни лампи
светват за кратко и се чува
акустичен сигнал.
След това индикаторът на
регулатора светва в
съответствие с настроената
степен на препичане.
Използвайте степен между 1 и 3,
когато започнете да препичате.
Ако хлябът не е препечен според
предпочитанията Ви, настройте
регулатора на по-ниска или повисока степен, например при
препичане на ръжен или черен
хляб. При препичане само на 1
филия, също и при препичане на
стар хляб, използвайте малко пониска степен на препичане.
Препоръчваме да настроите
степента на препичане така, че
хлябът да се препече до
„златисто жълто“ или „светло
кафяво“. Електронният
регулатор на продължителността
на препичане гарантира, че след
избиране на дадена степен на
препичане резултатите винаги
ще са едни и същи за същия вид
хляб.
0 Пъхнете хляб за препичане.
0 Натиснете бутона за повдигане на
хляба
(Фигура 1/D и Фигура 2).
Тостерът се включва и хлябът
слиза надолу.
3 По време на препичането
регулаторът на степента не
препичане изгасва постепенно.
3
99
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 100 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
y
Щом избраната степен на
препичане бъде достигната,
тостерът се изключва
автоматично и се чува акустичен
сигнал.
Препечените филийки се
повдигат, готови да бъдат
извадени.
0 След приключване на работа
завъртете регулатора на
степента на препичане на
позиция "0" и извадете щепсела
от контакта.
3
3
Ако желаете да изключите
акустичния сигнал за постоянно,
използвайте плъзгащия се
превключвател от долната
страна на уреда (Фигура 1/N и
Фигура 7).
Внимание! При използване на
поставката за претопляне на
хлебчета, максималната степен
на препичане не бива да е повисока от степен 2
.
0 Включете тостера с бутона за
повдигане на хляба
(Фигура 1/D).
0 Когато тостерът се изключи,
обърнете хляба. Повторете
процедурата.
Бутон за спиране
(Фигура 1/G и Фигура 2)
1
Ако желаете да прекъснете
препичането, натиснете бутона
за спиране. Уредът се изключва
и препечената филийка се
повдига. Избраната степен на
препичане остава непроменена.
Бутон за размразяване
(Фигура 1/F и Фигура 2)
1
Бутон за затопляне
(Фигура 1/E и Фигура 2)
За да затоплите препечен хляб,
натиснете бутона за затопляне,
за да поддържате хляба топъл и
хрупкав.
Поставка за претопляне на
хлебчета
100
1
Никога не слагайте хлебчета или
кифлички директно върху слота
за препичане.
0 Прибиране на поставката за
претопляне на хлебчета:
Върнете бутона (Фигура 1/J)
нагоре до първоначалното му
положение (Фигура 5).
При препичане на замразен хляб
натиснете бутона за
размразяване. Така се удължава
времето на препичане.
1
0 Разгъване на поставката за
хлебчета: Натиснете бутона
(Фигура 1/J) надолу (Фигура 3).
0 Поставете хлебчета или друг
хляб за претопляне върху
поставката и завъртете
регулатора на желаната степен
на препичане.
Внимание! Поставката за
хлебчета ще се нагорещи по
време на препичането, не я
докосвайте.
Изчакайте, докато поставката
изстине, преди да я приберете
обратно.
Почистване и
поддръжка (Фигура 6)
0 Преди да преминете към
почистване, винаги изваждайте
щепсела от контакта и оставяйте
тостера да изстине.
Трохите, които падат от хляба по
време на препичането, се
събират в чекмеджето за трохи.
0 Освободете чекмеджето за
трохи, като го натиснете леко, и
го издърпайте. Изчистете го и го
поставете обратно.
3
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 101 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
y
3
3
Не използвайте абразивни и
разяждащи препарати за
почистване на уреда.
Почиствайте корпуса само със
суха или леко навлажнена кърпа.
Не третирайте тостера с течност
и никога не го потапяйте в
течности.
Съхраняване на хляба за
препичане (фигура 8)
3
За да се запича хлябът винаги
равномерно, отворените пакети
хляб трябва да се затворят
плътно и да се съхраняват със
започнатия край надолу.
A = правилно
B = неправилно
Технически данни
Напрежение
на мрежата:
Консумация
на енергия:
;
220 – 240 V
820 – 1000 W
Този уред отговаря на следните
директиви на ЕС:
• Директива за ниско
напрежение 2006/95/EC
• EMC директива 89/336/EEC с
изменения 92/31/EEC и
93/68/EEC
101
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 102 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
u
u Óâàæàåìûå
ïîêóïàòåëè!
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ýòî
ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè.
Îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ
ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ïðèâåäåííûå íà ïåðâûõ ñòðàíèöàõ
ýòîãî ðóêîâîäñòâà! Õðàíèòå ðóêîâîäñòâî êàê ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë.
 ñëó÷àå ïðîäàæè ïðèáîðà ïåðåäàéòå åãî íîâîìó âëàäåëüöó.
Ïðåäóïðåæäàþùèì òðåóãîëüíèêîì
èëè ñèãíàëüíûìè ñëîâàìè
(Ïðåäóïðåæäåíèå!, Îñòîðîæíî!,
Âíèìàíèå!) îòìå÷åíû ïðèìå÷àíèÿ,
âàæíûå äëÿ ïîääåðæàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîñòè ïðèáîðà è áåçîïàñíîñòè
ïîëüçîâàòåëÿ. Íåóêîñíèòåëüíî
ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì.
0 Ýòîò çíàê áóäåò ñîïðîâîæäàòü
óêàçàíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
1
3
Ýòèì çíàêîì îòìå÷åíà äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðàêòè÷åñêîìó ïðèìåíåíèþ ïðèáîðà.
2
Òðèëèñòíèêîì îòìå÷åíû ñîâåòû è
óêàçàíèÿ ïî ðàöèîíàëüíîìó è áåçîïàñíîìó äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
èñïîëüçîâàíèþ ïðèáîðà.
Îïèñàíèå ïðèáîðà
(ðèñ. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
102
Îòñåê äëÿ îáæàðèâàíèÿ
Òåïëîèçîëèðîâàííàÿ îáîëî÷êà
êîðïóñà
Ðåãóëÿòîð ñòåïåíè îáæàðèâàíèÿ ñî
ñâåòîâûì èíäèêàòîðîì
Êëàâèøà äëÿ ïîäúåìà õëåáà
Êëàâèøà ïîäîãðåâà ñ êîíòðîëüíîé
ëàìïî÷êîé
Êëàâèøà ðàçìîðàæèâàíèÿ
ñ êîíòðîëüíîé ëàìïî÷êîé
Êëàâèøà îñòàíîâà ñ êîíòðîëüíîé
ëàìïî÷êîé
Íàñàäêà äëÿ îñâåæåíèÿ
çà÷åðñòâåâøèõ áóëî÷åê (çàäâèíóòà)
J
K
L
M
N
Êëàâèøà äëÿ îòêèäûâàíèÿ íàñàäêè
äëÿ áóëî÷åê
Âûäâèæíîé ÿùèê äëÿ êðîøåê
Óñòðîéñòâî äëÿ íàìîòêè êàáåëÿ
(íèæíÿÿ ñòîðîíà ïðèáîðà)
Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà (íèæíÿÿ
ñòîðîíà ïðèáîðà)
Ïåðåêëþ÷àòåëü äëÿ ïîäàâëåíèÿ
àêóñòè÷åñêîãî ñèãíàëà (íà íèæíåé
÷àñòè óñòðîéñòâà)
1 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè
Áåçîïàñíîñòü äàííîãî ïðèáîðà
îòâå÷àåò ñóùåñòâóþùèì òåõíè÷åñêèì è çàêîíîäàòåëüíûì íîðìàì.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, ðåêîìåíäóåòñÿ
âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäñòàâëåííûìè íèæå óêàçàíèÿìè ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè.
Îáùèå óêàçàíèÿ
• Ðàáî÷åå è ñåòåâîå íàïðÿæåíèå, à
òàêæå âèä òîêà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïàðàìåòðàì, óêàçàííûì
íà ôèðìåííîé òàáëè÷êå íà íèæíåé
ñòîðîíå ïðèáîðà.
• Ïðèáîð ìîæíî ïîäêëþ÷àòü òîëüêî
ê ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííîé
ðîçåòêå.
• Íå òÿíèòå çà ïèòàþùèé êàáåëü äëÿ
èçâëå÷åíèÿ âèëêè èç ðîçåòêè!
• Ïåðåä ÷èñòêîé ïðèáîðà èëè ïðè
âîçíèêíîâåíèè íåïîëàäîê âûíüòå
ñíà÷àëà øòåêåð èç ðîçåòêè!
Çàñòðÿâøèå òîñòû ñëåäóåò âûíèìàòü òóïîé äåðåâÿííîé ïàëî÷êîé
(íàïðèìåð, ÷åðåíêîì ïîëîâíèêà).
Íå ïðèêàñàéòåñü ïðè ýòîì ê íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòàì.
• Íå çàñîâûâàéòå â îòñåê òîñòåðà
äëÿ îáæàðèâàíèÿ ïàëüöû èëè
ìåòàëëè÷åñêèå ïðåäìåòû, ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàì èëè
ê ïîâðåæäåíèþ ïðèáîðà.
• Îáîëî÷êà êîðïóñà òîñòåðà òåïëîèçîëèðîâàíà. Îäíàêî ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëè íà âåðõíåé ÷àñòè
ïðèáîðà è â øàõòå íàãðåâàþòñÿ —
Âû ìîæåòå îáæå÷üñÿ!
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 103 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
u
• Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð, åñëè
ïîâðåæäåíà ïðîâîäêà èëè íà êîðïóñå åñòü âèäèìûå ïîâðåæäåíèÿ.
• Ïèòàþùèé êàáåëü — ýòî îñîáûé
êàáåëü, îí ìîæåò áûòü çàìåíåí
òîëüêî ñåðâèñíîé ñëóæáîé, òàê êàê
äëÿ åãî çàìåíû íåîáõîäèìû ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû.
• Ðåìîíò ïðèáîðà äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ïîäãîòîâëåííûì ñïåöèàëèñòîì. Íåïðàâèëüíî âûïîëíåííûé ðåìîíò ìîæåò ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé òðàâìèðîâàíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ.  ñëó÷àå ïîëîìêè îáðàòèòåñü
â êëèåíòñêóþ ñëóæáó èëè ê óïîëíîìî÷åííîìó ïðîäàâöó ïðèáîðà.
• Äåéñòâèå ãàðàíòèè íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ åãî íå ïî íàçíà÷åíèþ.
• Ýòîò ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè (âêëþ÷àÿ
äåòåé), êîòîðûå ïî ïðè÷èíå ñâîåé
íåîïûòíîñòè èëè íåîñâåäîìëåííîñòè íå â ñîñòîÿíèè áåçîïàñíî èì
óïðàâëÿòü, à òàêæå ëþäüìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè, ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè. Èñêëþ÷åíèåì èç äàííîãî ïðàâèëà ÿâëÿþòñÿ
ñëó÷àè, êîãäà òàêèå ëþäè ïîëó÷àþò
èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà îò îòâåòñòâåííîãî
çà íèõ ëèöà è ïåðâîå âðåìÿ ïîëüçóþòñÿ ïðèáîðîì ïîä íàáëþäåíèåì ýòîãî ëèöà.
Áåçîïàñíîñòü äåòåé
• Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü òîñòåð áåç
íàäçîðà âçðîñëûõ.
• Íå ïîäïóñêàéòå äåòåé
ê ýëåêòðîïðèáîðàì.
• Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû, íàïðèìåð, ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, íå
äîëæíû ïîïàäàòü äåòÿì â ðóêè.
• Óïàêoâo÷íûå ìàòåðèàëû, íàïðè
ìåð, ïoëèçòèëåíoâûå ïàêåòû, íå
äoëæíû ïoïàäàòü äåòÿì â ðóêè.
×òî íóæíî çíàòü ïðè
ïîëüçîâàíèè òîñòåðîì
• Íå ñòàâüòå òîñòåð íà ãîðÿ÷èå
ïîâåðõíîñòè.
• Íå èñïîëüçóéòå åãî âáëèçè îò
îòêðûòîãî îãíÿ.
• Íå ñòàâüòå òîñòåð íà ÷óâñòâèòåëüíûå ê òåïëó ïîâåðõíîñòè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçóéòå òåïëîèçîëèðóþùèå ïîäêëàäêè.
• Õëåá ìîæåò çàãîðåòüñÿ, ïîýòîìó
íå ðàñïîëàãàéòå òîñòåð âáëèçè
âîñïëàìåíÿþùèõñÿ ïðåäìåòîâ
(íàïðèìåð, çàíàâåñîê) èëè ïîä
íèìè. Íå îñòàâëÿéòå ïðèáîð áåç
ïðèñìîòðà.
• Íå çàêðûâàéòå îòñåê òîñòåðà äëÿ
îáæàðèâàíèÿ âî âðåìÿ
ïîäæàðèâàíèÿ õëåáà.
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè íàñàäêè äëÿ
áóëî÷åê ðåãóëÿòîð ñòåïåíè
îáæàðèâàíèÿ ìîæíî
óñòàíàâëèâàòü ìàêñèìàëüíî íà
ñòóïåíü 2
.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð áåç
âûäâèæíîãî ÿùèêà äëÿ êðîøåê.
Ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå ÿùèê äëÿ êðîøåê.  ÿùèêå íå äîëæíî íàêàïëèâàòüñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî êðîøåê.
• Íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð â âîäó!
• Íå ïåðåãèáàéòå êàáåëü, íå ïðèáëèæàéòå åãî ê ãîðÿ÷èì ÷àñòÿì
ïðèáîðà.
• Ïðè ïåðåíîñêå ðàçîãðåòîãî â ïðîöåññå ðàáîòû ïðèáîðà äåðæèòåñü
òîëüêî çà òåïëîèçîëèðóþùóþ
îáîëî÷êó êîðïóñà.
• Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ âûíüòå âèëêó
èç ðîçåòêè è äàéòå ïðèáîðó ïîëíîñòüþ îñòûòü. Çàòåì ïðèáîð
ìîæíî óáðàòü èëè çàêðûòü.
• Êàáåëü ìîæíî íàìàòûâàòü òîëüêî
ïîñëå òîãî, êàê ïðèáîð îñòûíåò.
Óòèëèçàöèÿ
2
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû è ïðèãîäíû äëÿ
âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ñèíòå-
103
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 104 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
u
2
òè÷åñêèå ÷àñòè ñíàáæåíû ñïåöèàëüíîé ìàðêèðîâêîé, íàïðèìåð: >PE<
äëÿ ïîëèýòèëåíà, >PS< äëÿ ïîëèñòèðîëà è äð. Ïîìåùàéòå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ìàðêèðîâêîé â ñïåöèàëüíûå êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà óòèëÿ, óñòàíîâëåííûå ìåñòíîé êîììóíàëüíîé
ñëóæáîé.
Ñòàðûé ïðèáîð
Ñèìâîë
íà èçäåëèè èëè íà åãî
óïàêîâêå óêàçûâàåò, ÷òî îíî íå
ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå
áûòîâûõ îòõîäîâ. Âìåñòî ýòîãî åãî
ñëåäóåò ñäàòü â ñîîòâåòñòâóþùèé
ïóíêò ïðèåìêè ýëåêòðîííîãî è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè. Ñîáëþäàÿ
ïðàâèëà óòèëèçàöèè èçäåëèÿ, Âû
ïîìîæåòå ïðåäîòâðàòèòü íàíåñåíèå âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå è
çäîðîâüþ ëþäåé. Íåïðàâèëüíàÿ
óòèëèçàöèÿ ïîäâåðãàåò îïàñíîñòè
ëþäåé è îêðóæàþùóþ ñðåäó. Çà
áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îá
óòèëèçàöèè ýòîãî èçäåëèÿ ïðîñüáà
îáðàùàòüñÿ ê ìåñòíûì âëàñòÿì,
â ñëóæáó ïî âûâîçó è óòèëèçàöèè
îòõîäîâ èëè â ìàãàçèí, â êîòîðîì
Âû ïðèîáðåëè èçäåëèå.
3
W
Óêàçàíèÿ ïî
èñïîëüçîâàíèþ
Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì
0 Âñòàâüòå âèëêó â ðîçåòêó.
0 ×òîáû íå îáðàçîâûâàëñÿ íåïðèÿòíûé çàïàõ, ðåêîìåíäóåòñÿ íåñêîëüêî ðàç âêëþ÷èòü óñòàíîâëåííûé íà
ìàêñèìàëüíûé òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì ïðèáîð áåç õëåáà ïðè
îòêðûòîì îêíå.
Ïîäæàðèâàíèå õëåáà
0 Âñòàâüòå âèëêó â ðîçåòêó.
0 Ïëàâíûì ïîâîðîòîì îò 1 äî 6
ðåãóëÿòîðà ñòåïåíè îáæàðèâàíèÿ
(ðèñ. 1/Ñ è ðèñ. 2) óñòàíîâèòå íóæíóþ ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ. Äåëåíèå 1 — íàèìåíüøàÿ ñòåïåíü îáæà-
104
ðèâàíèÿ. Äåëåíèå 6 — ìàêñèìàëüíàÿ ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ.
Ïðè ïåðâîì ïîâîðîòå ðåãóëÿòîðà
èç íóëåâîãî ïîëîæåíèÿ ïðèáîð ñàì
âêëþ÷àåò òåñò ñàìîêîíòðîëÿ. Âñå
èíäèêàòîðû çàãîðàþòñÿ íà íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, è ðàçäàåòñÿ
çâóêîâîé ñèãíàë. Çàòåì çàãîðàåòñÿ
èíäèêàòîð ðåãóëÿòîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííîé ñòåïåíüþ îáæàðèâàíèÿ.
 íà÷àëå îáæàðèâàíèÿ âûáåðèòå
îäèí èç ïåðâûõ òðåõ ðåæèìîâ.
Åñëè ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ Âàñ íå
óñòðàèâàåò, ïåðåâåäèòå ðåãóëÿòîð
íà áîëåå íèçêèé èëè áîëåå âûñîêèé
ðåæèì, íàïðèìåð, ïðè îáæàðèâàíèè ñåðîãî èëè ÷åðíîãî õëåáà. Ïðè
îáæàðèâàíèè îäíîãî ëîìòèêà èëè
ñòàðîãî õëåáà ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü áîëåå íèçêóþ ñòåïåíü
îáæàðèâàíèÿ.
Ìû ñîâåòóåì ïîäáèðàòü òàêîé ðåæèì, ÷òîáû òîñò áûë çîëîòèñòîãî
èëè ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî öâåòà. Çà
ñ÷åò ýëåêòðîííîé ðåãóëèðîâêè âðåìåíè îáæàðèâàíèÿ âûáðàííàÿ ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ äëÿ âñåõ òîñòîâ, ñäåëàííûõ èç
õëåáà îäíîãî ñîðòà è êà÷åñòâà.
0 Âñòàâüòå òîñò.
0 Íàæìèòå êëàâèøó ïîäúåìà õëåáà
(ðèñ. 1/D è ðèñ. 2). Òîñòåð
âêëþ÷èòñÿ, è õëåá îïóñòèòñÿ âíèç.
3
 ïðîöåññå îáæàðèâàíèÿ áóäåò
ïîýòàïíî ãàñíóòü èíäèêàòîð ðåãóëÿòîðà ñòåïåíè îáæàðèâàíèÿ.
Ïîñëå äîñòèæåíèÿ íóæíîé ñòåïåíè
îáæàðèâàíèÿ òîñòåð àâòîìàòè÷åñêè
âûêëþ÷èòñÿ, è ðàçäàñòñÿ çâóêîâîé
ñèãíàë.
0 Ãîòîâûå òîñòû áóäóò ïîäíÿòû
ââåðõ. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ òîñòåðà ïåðåâåäèòå ðåãóëÿòîð ñòåïåíè
îáæàðèâàíèÿ â íóëåâîå ïîëîæåíèå
è âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè.
3
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 105 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
u
3
Äëÿ îòêëþ÷åíèÿ àêóñòè÷åñêîãî
ñèãíàëà íà äëèòåëüíîå âðåìÿ
èñïîëüçóéòå ïîëçóíêîâûé
ïåðåêëþ÷àòåëü íà íèæíåé ÷àñòè
óñòðîéñòâà (ðèñ. 1/N è 7).
Êëàâèøà îñòàíîâà
(ðèñ. 1/G è ðèñ. 2).
×òîáû ïðåðâàòü ïðîöåññ îáæàðèâàíèÿ, íàæìèòå êëàâèøó îñòàíîâà.
Òîñòåð âûêëþ÷èòñÿ, è òîñò ïîäíèìåòñÿ ââåðõ. Ðàíåå âûáðàííàÿ
ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ ñîõðàíèòñÿ.
Êëàâèøà ðàçìîðàæèâàíèÿ
(ðèñ. 1/F è ðèñ. 2).
Äëÿ îáæàðèâàíèÿ çàìîðîæåííîãî
õëåáà íàæìèòå êëàâèøó ðàçìîðàæèâàíèÿ.  ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîñòü îáæàðèâàíèÿ óâåëè÷èòñÿ.
Êëàâèøà ïîäîãðåâà
(ðèñ. 1/E è ðèñ. 2)
Äëÿ ïîäîãðåâà ïîäæàðåííîãî
õëåáà íàæìèòå íà êëàâèøó ïîäîãðåâà, ÷òîáû ïîëó÷èòü õðóñòÿùèé è
òåïëûé òîñò.
Íå êëàäèòå áóëî÷êè èëè âûïå÷êó
íåïîñðåäñòâåííî íà îòñåê äëÿ
îáæàðèâàíèÿ.
0 Çàêðîéòå íàñàäêó äëÿ áóëî÷åê: âåðíèòå êëàâèøó (ðèñ. 1/J) â èñõîäíîå
âåðõíåå ïîëîæåíèå (ðèñ. 5).
1
1
×èñòêà è óõîä
(ðèñ. 6)
0 Ïåðåä êàæäîé ÷èñòêîé íåîáõîäèìî
âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè è äàòü òîñòåðó îñòûòü.
Ïàäàþùèå â ïðîöåññå îáæàðèâàíèÿ êðîøêè íàêàïëèâàþòñÿ â âûäâèæíîì ÿùèêå.
0 Ëåãêèì íàæàòèåì îòêðîéòå ÿùèê è
âûäâèíüòå åãî. Î÷èñòèòå ÿùèê è
âñòàâüòå åãî â ïðèáîð.
3
3
Íå èñïîëüçóéòå äëÿ î÷èñòêè ïðèáîðà îñòðûå ïðåäìåòû èëè àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà. Êîðïóñ
ìîæíî ÷èñòèòü òîëüêî ñóõîé èëè
ñëåãêà âëàæíîé ñàëôåòêîé.
1
Òîñòåð íåëüçÿ ìûòü æèäêîñòüþ è,
òåì áîëåå, ïîãðóæàòü â íåå.
Íàñàäêà äëÿ áóëî÷åê
Îñòîðîæíî! Íàñàäêà äëÿ áóëî÷åê
ðàçîãðåâàåòñÿ â ïðîöåññå îáæàðèâàíèÿ, âîçìîæíû îæîãè.
0 Êàê îòêèíóòü íàñàäêó äëÿ áóëî÷åê:
Íàæìèòå íà êëàâèøó (ðèñ. 1/J)
(ðèñ. 3).
0 Ïîëîæèòå íà íåå áóëî÷êó èëè äðóãóþ âûïå÷êó, êîòîðóþ íåîáõîäèìî
îñâåæèòü (ðèñ. 4), âûáåðèòå ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà ñòåïåíè îáæàðèâàíèÿ íóæíûé ðåæèì.
1
Îñòîðîæíî! Ïðè èñïîëüçîâàíèè
íàñàäêè äëÿ áóëî÷åê ðåãóëÿòîð
ñòåïåíè îáæàðèâàíèÿ ìîæíî
óñòàíàâëèâàòü ìàêñèìàëüíî íà
ñòóïåíü 2
.
0 Âêëþ÷èòå ïðèáîð, íàæàâ êëàâèøó
ïîäúåìà õëåáà
(ðèñ. 1/D).
0 Ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ ïåðåâåðíèòå
òîñò. Ïîâòîðèòå îïåðàöèþ.
1
Íàñàäêó äëÿ áóëî÷åê ìîæíî âäâèãàòü òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê îíà
îñòûíåò.
Õðàíåíèå õëåáà äëÿ òîñòîâ
(ðèñ. 8)
3
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàâíîìåðíî ïîäæàðåííîãî òîñòà íåîáõîäèìî ïëîòíî
çàêðûâàòü âñêðûòûå óïàêîâêè
ñ õëåáîì è õðàíèòü èõ, ïîëîæèâ
óïàêîâêó âñêðûòîé ÷àñòüþ âíèç.
A = ïðàâèëüíî
B = íåïðàâèëüíî
105
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 106 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
u
Òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
Íàïðÿæåíèå â ñåòè:
Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü:
;
106
220—240 Â
820-1000 Âò
Ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì
äèðåêòèâàì ÅÑ:
• Äèðåêòèâà ïî íèçêîìó
íàïðÿæåíèþ 2006/95/EC
• EMC Äèðåêòèâà 89/336/EEC ñ
ïîïðàâêàìè 92/31/EEC è
93/68/EEC
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 107 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Øàíîâíèé ïîêóïåöü!
F
Áóäü ëàñêà, óâàæíî ïðî÷èòàéòe öþ
³íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿.
Íàñàìïåðåä, äîäåðæóéòåñÿ
³íñòðóêö³é ç áåçïåêè, íàäàíèõ íà
ïåðøèõ ñòîð³íêàõ äàíî¿ ³íñòðóêö³¿ ç
åêñïëóàòàö³¿! Áóäü ëàñêà, çáåð³ãàéòå
³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿, ùîá ìàòè
ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñÿ äî íèõ
íàäàë³. Çà ìîæëèâîñò³ ïåðåäàâàéòå
ö³ ³íñòðóêö³¿ íàñòóïíîìó âëàñíèêîâ³
ïîáóòîâî¿ òåõí³êè.
G
Ïîïåðåäæóâàëüíèé çíàê ó ôîðì³
òðèêóòíèêà é/àáî êëþ÷îâ³ ñëîâà
(Íåáåçïå÷íî!, Îáåðåæíî!,
Âàæëèâî!) ïîâèíí³ ïðèâåðíóòè
Âàøó óâàãó äî ³íôîðìàö³¿, ùî º
âàæëèâîþ äëÿ Âàøî¿ áåçïåêè àáî
ïðàâèëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Íåîáõ³äíî, ùîá
öÿ ³íôîðìàö³ÿ çíàõîäèëàñÿ íà
âèäíîìó ì³ñö³.
0 Òàêèé ñèìâîë îçíà÷àº, ùî Âàì
íàäàºòüñÿ ïîêðîêîâà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿ Âàøîãî ïîáóòîâîãî
ïðèëàäó.
1
3
2
Ïîðó÷ ³ç òàêèì ñèìâîëîì Âè
ïîáà÷èòå äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ é
ïðàêòè÷í³ ï³äêàçêè ùîäî
âèêîðèñòàííÿ ïîáóòîâîãî ïðèëàäó.
Ïîðó÷ ç³ çíàêîì ó âèãëÿä³
êîíþøèíè Âè çíàéäåòå ï³äêàçêè é
³íôîðìàö³þ ùîäî åêîíîì³÷íîãî é
åêîëîã³÷íî ÷èñòîãî âèêîðèñòàííÿ
ïðèëàäó.
Îïèñ ïðèëàäó
(Ìàëþíîê 1)
A
B
C
D
E
Ïðîð³ç äëÿ òîñò³â
Çîâí³øí³é êîðïóñ ³ç òåðì³÷íîþ
³çîëÿö³ºþ
Ðåãóëÿòîð ñòóïåíþ
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ
Êíîïêà ï³äíÿòòÿ õë³áà
Êíîïêà ðîç³ãð³âàííÿ ç ³íäèêàòîðíîþ
ëàìïîþ
H
J
K
L
M
N
Êíîïêà ðîçìîðîæóâàííÿ ç
³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþ
Êíîïêà çóïèíêè ç ³íäèêàòîðíîþ
ëàìïîþ
ϳäñòàâêà äëÿ ï³äðóì’ÿíþâàííÿ
áóëî÷îê (ñêëàäíà)
Êíîïêà ï³äíÿòòÿ ï³äñòàâêè äëÿ
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ áóëî÷îê
Ïðèñòð³é äëÿ âèøòîâõóâàííÿ
ñêèáî÷îê õë³áà
̳ñöå çáåð³ãàííÿ êàáåëþ (ç íèæíüî¿
ñòîðîíè ïðèëàäó)
Òàáëè÷êà ç òåõí³÷íèìè äàíèìè (íà
íèæí³é ñòîðîí³ ïðèëàäó)
Âèìèêà÷ äëÿ âèìêíåííÿ çâóêîâîãî
ñèãíàëó (íèæíÿ ÷àñòèíà ïðèñòðîþ)
1 Ïðàâèëà òåõí³êè
áåçïåêè
Äàíèé ïðèëàä â³äïîâ³äàº
ïðèéíÿòèì òåõíîëîã³÷íèì
ñòàíäàðòàì â³äíîñíî áåçïåêè é
âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè
ùîäî áåçïåêè ïðèëàä³â. Ïðîòå, ÿê
âèðîáíèê, ìè ââàæàºìî ñâî¿ì
îáîâ'ÿçêîì îçíàéîìèòè Âàñ ³ç
íàñòóïíèìè ïðàâèëàìè òåõí³êè
áåçïåêè.
Çàãàëüíà áåçïåêà
• Íîì³íàëüíà íàïðóãà ïðèëàäó é òèï
ñòðóìó ïðèëàäó ïîâèíí³ ñï³âïàäàòè
ç ïîêàçíèêàìè ìåðåæ³ æèâëåííÿ
(äèâ. òàáëè÷êó ç òåõí³÷íèìè äàíèìè
íà íèæí³é ÷àñòèí³ ïðèëàäó).
• ϳäêëþ÷àéòå ïðèëàä ò³ëüêè çà
äîïîìîãîþ ïðàâèëüíî
âñòàíîâëåíî¿ é çàçåìëåíî¿ âèëêè
æèâëåííÿ.
• Íå âèòÿãàéòå øòåïñåëüíó âèëêó ç
ðîçåòêè çà êàáåëü æèâëåííÿ!
• Ïåðåä îáñëóãîâóâàííÿì àáî ó
âèïàäêó íåñïðàâíîñò³, ñïî÷àòêó
âèìêí³òü ïðèëàä! Çí³ì³òü ïðèòèñíóò³
çàëèøêè òîñò³â çà äîïîìîãîþ
òóïîãî äåðåâ'ÿíîãî ïðåäìåòà
(íàïðèêëàä, çà äîïîìîãîþ ðóêîÿòêè
êóõàðñüêî¿ ëîæêè). Ïåðåêîíàéòåñÿ,
107
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 108 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
•
•
•
•
•
•
•
ùî âè íå òîðêàºòåñÿ íàãð³âàëüíèõ
åëåìåíò³â.
Íå ïðîñîâóéòå â ïðîð³ç äëÿ òîñò³â
ïàëüö³ àáî ìåòàëåâ³ ïðåäìåòè —
³ñíóº ðèçèê îäåðæàííÿ òðàâìè é
óøêîäæåííÿ ïðèëàäó.
Çîâí³øí³é êîðïóñ òîñòåðà ìàº
òåðì³÷íó ³çîëÿö³þ, îäíàê ìåòàëåâ³
äåòàë³ íà âåðõí³é ÷àñòèí³ ïðèëàäó òà
ò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ óñåðåäèí³
ïðîð³çó äëÿ òîñò³â, íàãð³âàþòüñÿ,
ñòâîðþþ÷è ðèçèê îäåðæàííÿ
îï³ê³â.
Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä, ÿêùî
êàáåëü æèâëåííÿ óøêîäæåíèé àáî
êîðïóñ ìຠâèäèì³ óøêîäæåííÿ.
Íà ïðèëàä³ âñòàíîâëåíèé êàáåëü
îñîáëèâîãî òèïó, ùî ìîæå áóòè
çàì³íåíèé â³ää³ëîì îáñëóãîâóâàííÿ
ïîêóïö³â, òîìó ùî äëÿ éîãî çàì³íè
ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ ³íñòðóìåíòè.
Ðåìîíòí³ ðîáîòè ç äàíèì ïðèëàäîì
ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ âèíÿòêîâî
êâàë³ô³êîâàíèìè ôàõ³âöÿìè ç
òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.
Íåïðàâèëüíèé ðåìîíò ìîæå ñòàòè
ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ çíà÷íî¿
íåáåçïåêè. Çà íåîáõ³äíîñò³ ðåìîíòó
ñë³ä çâ'ÿçàòèñÿ ç â³ää³ëîì
îáñëóãîâóâàííÿ ïîêóïö³â àáî
âàøèì óïîâíîâàæåíèì äèëåðîì.
Âèðîáíèê íå íåñå í³ÿêî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ìîæëèâ³ çáèòêè
ïðè íåïðàâèëüíîìó âèêîðèñòàíí³
ïðèëàäó àáî ïðè âèêîðèñòàíí³ éîãî
íå çà ïðèçíà÷åííÿì.
Äàíèé ïðèëàä íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ
âèêîðèñòàííÿ îñîáàìè (âêëþ÷àþ÷è
ä³òåé) ç³ çíèæåíèìè ô³çè÷íèìè,
ñåíñîðíèìè àáî ðîçóìîâèìè
ìîæëèâîñòÿìè àáî íåäîñòàòí³ì
äîñâ³äîì òà çíàííÿìè, êð³ì
âèïàäê³â âèêîðèñòàííÿ íèìè
ïðèëàäó ï³ä íàãëÿäîì àáî ï³ñëÿ
³íñòðóêòóâàííÿ îñîáîþ,
â³äïîâ³äàëüíèì çà ¿õíþ áåçïåêó.
Áåçïåêà ä³òåé
• Íå çàëèøàéòå ââ³ìêíåíèé òîñòåð
áåç íàãëÿäó.
108
• Íå äîïóñêàéòå ä³òåé äî åêñïëóàòàö³¿
åëåêòðè÷íèõ ïðèëàä³â.
• Ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè, íàïðèêëàä,
ïàêåòè, ïîâèíí³ ïåðåáóâàòè â ì³ñö³,
íåäîñòóïíîìó äëÿ ä³òåé.
• ijòè ïîâèíí³ áóòè ï³ä íàãëÿäîì äëÿ
çàïîá³ãàííÿ ïóñòîù³â ç ïðèëàäîì.
Âàæëèâ³ çàóâàæåííÿ ùîäî
åêñïëóàòàö³¿ Âàøîãî òîñòåðà
• Íå âñòàíîâëþéòå ïðèëàä íà ãàðÿ÷³
ïîâåðõí³.
• Íå êîðèñòóéòåñÿ òîñòåðîì ïîðó÷ ³ç
äæåðåëîì â³äêðèòîãî ïîëóì'ÿ.
• Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä íà
ïîâåðõíÿõ, íàãð³âàííÿ ÿêèõ ìîæå
âèêëèêàòè ¿õíº óøêîäæåííÿ. Çà
íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòîâóéòå
òåïëî³çîëþâàëüíó ï³äñòàâêó.
• Õë³á ìîæå ãîð³òè. Íå
âèêîðèñòîâóéòå òîñòåð ïîðó÷ ³ç
ëåãêîçàéìèñòèìè îá'ºêòàìè
(íàïðèêëàä, øòîðàìè). Íå
çàëèøàéòå òîñòåð áåç íàãëÿäó.
• Íå íàêðèâàéòå ïðîð³ç äëÿ òîñò³â ó
ïðîöåñ³ íàãð³âàííÿ.
• Êîëè Âè êîðèñòóºòåñü
ï³äñòàâêîþ äëÿ áóëî÷îê,
ìàêñèìàëüíà óñòàíîâêà
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ ìຠáóòè íå
âèùå í³æ ïîëîæåííÿ 2
.
• Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì ïðè
íåñïðàâíîìó ïðèñòðî¿ äëÿ
âèøòîâõóâàííÿ õë³áà àáî áåç íüîãî.
Ïðèñòð³é äëÿ âèøòîâõóâàííÿ õë³áà
ïîòðåáóº ðåãóëÿðíîãî ÷èùåííÿ. Íå
äîïóñêàéòå íàêîïè÷åííÿ êðèõò ó
ïðèñòðî¿ äëÿ âèøòîâõóâàííÿ õë³áà.
• Íå çàíóðþéòå ïðèëàä âîäó!
• Íå çãèíàéòå êàáåëü æèâëåííÿ ³ íå
äîïóñêàéòå éîãî êîíòàêòó ç
íàãð³òèìè ÷àñòèíàìè ïðèëàäó.
• Äëÿ ïåðåì³ùåííÿ íàãð³òîãî
ïðèëàäó ï³ñëÿ éîãî âèêîðèñòàííÿ
òðèìàéòå éîãî ò³ëüêè çà òåðì³÷íî
³çîëüîâàíèé çîâí³øí³é êîðïóñ.
• ϳñëÿ âèêîðèñòàííÿ âèìèêàéòå
ïðèëàä ç ðîçåòêè. Íå çàáèðàéòå äëÿ
çáåð³ãàííÿ é íå íàêðèâàéòå ïðèëàä
äî éîãî ïîâíîãî îõîëîäæåííÿ.
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 109 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
• Íå íàìîòóéòå êàáåëü æèâëåííÿ íà
ì³ñöå çáåð³ãàííÿ êàáåëþ äî
ïîâíîãî îõîëîäæåííÿ ïðèëàäó.
²íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
Ïåðåä ïåðøèì
âèêîðèñòàííÿì
Óòèë³çàö³ÿ
2 Ïàêóâàëüíèé ìàòåð³àë
Ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè º åêîëîã³÷íî
÷èñòèìè é ìîæóòü áóòè ïîâòîðíî
âèêîðèñòàí³. Ïëàñòèêîâ³ äåòàë³
ïîçíà÷åí³ ìàðêóâàííÿì, íàïðèêëàä,
>PE<, >PS< ³ ò.ä. Áóäü ëàñêà,
âèêèäàéòå ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè ó
â³äïîâ³äíèé êîíòåéíåð êîìóíàëüíèõ
îðãàí³çàö³é äëÿ ë³êâ³äàö³¿ â³äõîä³â.
2 Ñòàð³ ïðèëàäè
W
Ñèìâîë
íà ïðîäóêò³ àáî íà
éîãî óïàêóâàíí³ îçíà÷àº, ùî äàíèé
ïðîäóêò íå ï³äëÿãຠóòèë³çàö³¿ ÿê
ïîáóòîâå ñì³òòÿ. Çàì³ñòü öüîãî
íåîáõ³äíà éîãî ïåðåäà÷à ó
â³äïîâ³äíèé ïóíêò çáîðó äëÿ
ïåðåðîáêè åëåêòðè÷íîãî é
åëåêòðîííîãî óñòàòêóâàííÿ.
Çàáåçïå÷óþ÷è ïðàâèëüíó óòèë³çàö³þ
äàíîãî ïðîäóêòó, âè äîïîìàãàºòå
çàïîá³ãòè ïîòåíö³éíèì íåãàòèâíèì
íàñë³äêàì äëÿ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà é çäîðîâ'ÿ ëþäåé,
ïðè÷èíîþ ÿêèõ ìîæå ñòàòè
íåïðàâèëüíå ïîâîäæåííÿ ç
â³äõîäàìè äàíîãî ïðîäóêòó. Äëÿ
îäåðæàííÿ äîêëàäí³øî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ïåðåðîáêó äàíîãî ïðîäóêòó,
áóäü ëàñêà, çâ'ÿæ³òüñÿ ç âàøîþ
ì³ñöåâîþ ì³ñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ,
ïðåäñòàâíèêîì âàøî¿ ñëóæáè
óòèë³çàö³¿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ àáî ç
êðàìíèöåþ, äå âè ïðèäáàëè
ïðîäóêò.
0 Óâ³ìêí³òü øòåïñåëüíó âèëêó êàáåëþ
æèâëåííÿ â ðîçåòêó.
0 Ùîá óíèêíóòè óòâîðåííÿ
íåïðèºìíèõ çàïàõ³â, íåîáõ³äíî
âñòàíîâèòè ïðèëàä ïîðó÷ ³ç
â³äêðèòèì â³êíîì ³ ââ³ìêíóòè éîãî
ê³ëüêà ðàç³â ïîðîæí³ì ó ðåæèì³
ìàêñèìàëüíîãî ï³äðóì’ÿíþâàííÿ.
ϳäñìàæóâàííÿ õë³áà
0 Óâ³ìêí³òü øòåïñåëüíó âèëêó êàáåëþ
æèâëåííÿ â ðîçåòêó.
0 Âèêîðèñòîâóþ÷è ïîâîðîòíó
ðóêîÿòêó (ìàëþíîê 1/C ³ ìàëþíîê
2), Âè ìîæåòå ïîñò³éíî
íàëàøòîâóâàòè óñòàíîâêó
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ â ìåæàõ â³ä 1 äî
6. Óñòàíîâêà 1 â³äïîâ³äàº
íàéñëàáøîìó ï³äðóì’ÿíþâàííþ.
Óñòàíîâêà 6 â³äïîâ³äàº
íàéñèëüí³øîìó ï³äðóì’ÿíþâàííþ.
3
BeÏðè ïåðøîìó ïîâîðîò³
ïîâîðîòíîãî ðåãóëÿòîðà ç
ïîëîæåííÿ "0" ïðîâîäèòüñÿ
àâòîìàòè÷íà ïåðåâ³ðêà. Ïðè öüîìó
êîðîòêî÷àñíî ñïàëàõóþòü âñ³
³íäèêàòîðí³ ëàìïè é ëóíຠçâóêîâèé
ñèãíàë, ï³ñëÿ ÷îãî ñïàëàõóº
³íäèêàòîðíà ëàìïà, ùî â³äïîâ³äàº
âñòàíîâëåíîìó ñòóïåíþ
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ.
Ïðè ïåðøîìó ï³äñìàæóâàíí³
âèêîðèñòîâóéòå óñòàíîâêè ç 1 ïî 3.
Ó âèïàäêó, ÿêùî òîñò íå
ï³äðóì'ÿíèâñÿ íà Âàø ñìàê,
óñòàíîâ³òü ðóêîÿòêó íàñòðîþâàííÿ
íà óñòàíîâêó âèùå àáî íèæ÷å,
íàïðèêëàä, äëÿ ï³äñìàæóâàííÿ
æèòíüîãî àáî ÷îðíîãî õë³áà. Ïðè
ï³äñìàæóâàíí³ îäíîãî øìàòî÷êà
õë³áà àáî ó âèïàäêó, ÿêùî õë³á íå
çîâñ³ì ñâ³æèé, âèêîðèñòàéòå
íåáàãàòî ìåíøó óñòàíîâêó
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ.
109
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 110 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
Ìè ðåêîìåíäóºìî íàëàøòóâàòè
óñòàíîâêó, ïðè ÿê³é òîñò
ï³äðóì'ÿíþºòüñÿ äî çîëîòàâîãî àáî
ÿñíî-êîðè÷íåâîãî êîëüîð³â.
Åëåêòðîííèé ðåãóëÿòîð ÷àñó
ï³äñìàæóâàííÿ ãàðàíòóº
íåçì³íí³ñòü ðåçóëüòàòó ïðè
âèêîðèñòàíí³ îáðàíî¿ óñòàíîâêè
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ é îäíàêîâîãî òèïó
õë³áà.
0 Óñòàíîâ³òü ñêèáî÷êè õë³áà äëÿ
ñìàæåííÿ.
0 Íàòèñí³òü êíîïêó ï³äéîìó õë³áà
(Ìàëþíîê 1/D ³ ìàëþíîê 2).
Òîñòåð óâ³ìêíåòüñÿ é õë³á
îïóñòèòüñÿ âíèç.
3
Ó ïðîöåñ³ ï³äñìàæóâàííÿ ðåãóëÿòîð
ñòóïåíþ ï³äðóì’ÿíþâàííÿ
â³äêëþ÷àºòüñÿ ïîêðîêîâî.
Ïðè äîñÿãíåíí³ íåîáõ³äíîãî
ñòóïåíÿ ï³äðóì’ÿíþâàííÿ òîñòåð
àâòîìàòè÷íî â³èìêíåòüñÿ é
ïðîëóíຠçâóêîâèé ñèãíàë.
Ñêèáî÷êè òîñòó ï³äí³ìóòüñÿ íàãîðó ³
âîíè ãîòîâ³ äëÿ çí³ìàííÿ.
0 Ïî çàê³í÷åíí³ âèêîðèñòàííÿ
ïîâåðí³òü ðåãóëÿòîð ñòóïåíþ
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ ó ïîëîæåííÿ "0" ³
âèìêí³òü êàáåëü æèâëåííÿ ç
ìåðåæ³.
3
3
ßêùî íåîáõ³äíî âèìêíóòè çâóêîâèé
ñèãíàë íà äîâãèé ÷àñ, ïåðåìèêí³òü
ïîâçóíêîâèé âèìèêà÷ íà íèæí³é
÷àñòèí³ ïðèñòðîþ (ðèñ. 1/N òà
ðèñ. 7).
Êíîïêà çóïèíêè
(Ìàëþíîê 1/G ³ ìàëþíîê 2)
Ó âèïàäêó, ÿêùî íåîáõ³äíî
ïåðåðâàòè ïðîöåñ ï³äñìàæóâàííÿ,
íàòèñí³òü êíîïêó çóïèíêè. Ïðèëàä
â³äêëþ÷èòüñÿ. Îáðàíà óñòàíîâêà
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ çàëèøèòüñÿ
íåçì³ííîþ.
Êíîïêà ðîçìîðîæóâàííÿ
(Ìàëþíîê 1/F ³ ìàëþíîê 2)
Ïðè ï³äñìàæóâàíí³ çàìîðîæåíîãî
õë³áà, íàòèñí³òü òàêîæ êíîïêó
ðîçìîðîæóâàííÿ. Ïðè öüîìó ÷àñ
ï³äñìàæóâàííÿ çá³ëüøèòüñÿ.
Êíîïêà ðîç³ãð³âàííÿ
(Ìàëþíîê 1/E ³ ìàëþíîê 2)
Äëÿ ðîç³ãð³âàííÿ ï³äñìàæåíîãî
õë³áà íàòèñí³òü êíîïêó ðîç³ãð³âàííÿ
äëÿ ï³äòðèìêè òîñò³â òåïëèìè é
õðóñòêèìè.
ϳäñòàâêà äëÿ áóëî÷îê
Óâàãà! Çã³äíî ç ïðèíöèïîì 䳿
ïðèëàäó, ï³äñòàâêà äëÿ áóëî÷îê ïðè
ï³äñìàæóâàíí³ íàãð³âàºòüñÿ, òîìó
íå äîòîðêàéòåñÿ äî ìåòàëåâèõ
äåòàëåé.
0 Ðîçêëàä³òü ï³äñòàâêó: íàòèñí³òü
êíîïêó (Ìàëþíîê 1/J) óíèç
(Ìàëþíîê 3).
0 Ïîêëàä³òü íà ï³äñòàâêó äëÿ
ï³äñìàæóâàííÿ áóëî÷êè àáî ³íø³
õë³áí³ âèðîáè, ïîâåðí³òü ðåãóëÿòîð
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ íà íåîáõ³äíó
óñòàíîâêó.
1
Óâàãà! Ïðè âèêîðèñòàíí³
ï³äñòàâêè,ìàêñèìàëüíà óñòàíîâêà
ï³äðóì’ÿíþâàííÿ ïîâèííà áóòè íå
âèùå 2
.
0 Óâ³ìêí³òü òîñòåð çà äîïîìîãîþ
êíîïêè ï³äéîìó õë³áà
(ìàëþíîê 1/D).
0 ϳñëÿ âèìèêàííÿ òîñòåðà
ïåðåâåðí³òü õë³á. Ïîâòîð³òü ïðîöåñ.
1
Íå êëàä³òü õë³á àáî áóëî÷êè
áåçïîñåðåäíüî íà ïðîð³ç äëÿ
òîñò³â.
0 Ñêëàä³òü ï³äñòàâêó. Óñòàíîâ³òü
êíîïêó (Ìàëþíîê 1/J) íàçàä, ó
ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ (Ìàëþíîê 5).
1
1
110
Ïåðåä ñêëàäàííÿì ï³äñòàâêè äàéòå
¿é îõîëîíóòè..
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 111 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
×èùåííÿ ³ äîãëÿä
(Ìàëþíîê 6)
0 Ïåðåä ÷èùåííÿì çàâæäè
âèìèêàéòå òîñòåð ³ ïî÷åêàéòå
ÿêèéñü ÷àñ äëÿ éîãî ïîâíîãî
îõîëîäæåííÿ.
Êðèõòè, ùî âèïàäàþòü ³ç õë³áà â
ïðîöåñ³ ï³äñìàæóâàííÿ,
çáèðàþòüñÿ â ïðèñòðî¿ äëÿ
âèøòîâõóâàííÿ õë³áà.
0 Çëåãêà íàòèñí³òü íà íüîãî ³
âèòÿãí³òü. Âèäàë³òü êðèõòè òà
ïîñòàâüòå íà ì³ñöå.
3
3
Äëÿ ÷èùåííÿ ïðèëàäó íå
êîðèñòóéòåñÿ êàóñòè÷íèìè àáî
àáðàçèâíèìè çàñîáàìè äëÿ
÷èùåííÿ. Äëÿ ÷èùåííÿ êîðïóñó
âèêîðèñòîâóéòå ñóõó àáî
çâîëîæåíó òêàíèíó.
1
Ó òîñòåð íå ïîâèííà ïîïàäàòè
ð³äèíà, íå äîïóñêàºòüñÿ çàíóðåííÿ
òîñòåðà â ð³äèíó.
Òåõí³÷í³ äàí³
Ìåðåæíà íàïðóãà:
220 — 240 V
Åíåðãîñïîæèâàííÿ: 820 — 1000 W
;
Äàíèé ïðèëàä â³äïîâ³äຠíàñòóïíèì
ªâðîïåéñüêèì Äèðåêòèâàì:
• Äèðåêòèâà ïðî íèçüêó íàïðóãó
2006/95/EC
• Äèðåêòèâà ïðî åëåêòðîìàãí³òíó
ñóì³ñí³ñòü 89/336/EEC ç
âèïðàâëåííÿìè 92/31/EEC ³
93/68/EEC
Çáåð³ãàííÿ õë³áà äëÿ
ï³äñìàæóâàííÿ (Ìàëþíîê 8)
3
Äëÿ òîãî, ùîá çàâæäè îäåðæóâàòè
ð³âíîì³ðíî ï³äñìàæåíèé õë³á,
â³äêðèò³ ïàêåòè ³ç õë³áîì íåîáõ³äíî
ïîâòîðíî çàïå÷àòóâàòè é
ðîçì³ùóâàòè ñòîðîíîþ, ç ÿêî¿
ðîçïî÷àòî âèêîðèñòàííÿ, äîíèçó.
A = ïðàâèëüíî
B = íåïðàâèëüíî
111
822_848_360 EAT6000_Elux.book Seite 112 Mittwoch, 19. Dezember 2007 9:46 21
822 949 360 - 04 - 1207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project