Electrolux EAT4040, EAT4000 User manual

Electrolux EAT4040, EAT4000 User manual
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 1 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Automatic Toaster EAT4...
PAGE
S
N
D
F
I
E
P
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 4
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . 8
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 12
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 16
Instruction book . . . . . . . . . 20
Gebrauchsanweisung . . . . . 24
Mode d’emploi . . . . . . . . . . 28
Gebruiksaanwijzing. . . . . . . .32
Istruzione per l'uso . . . . . . . 36
Instrucciones de uso. . . . . . 40
Instruções de utilização . . . 44
Návod k použití . . . . . . . . . . 48
Instrukcja obsługi . . . . . . . . 52
H
Használati útmutató . . . . . . . 56
Návod na obsluhu . . . . . . . . 60
Navodilo za uporabo . . . . . . 64
Priručnik. . . . . . . . . . . . . . . . 68
Priročnik za navodila . . . . . . 72
Instrucţiuni de utilizare . . . . . 76
Rokasgrāmata . . . . . . . . . . . 80
Instrukcija. . . . . . . . . . . . . . . 84
Kasutusjuhend . . . . . . . . . . . 88
Kullanma kılavuzu . . . . . . . . 96
Óïúòâàíå çà ðàáîòà . . . . . . . 96
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè 100
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . . 104
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 2 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
E
A
F
G
H
B
J
C
D
K
L
1
2
2
3
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 3 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
4
5
6
7
8
9
3
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 4 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
s
s Bästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Säkerheten i denna apparat uppfyller
kraven i tekniska bestämmelser och
direktiv om säkerhet i elektrisk utrustning. Följande säkerhetsföreskrifter ska
ändå beaktas noga.
Med hjälp av varningstriangeln och/
eller signalorden (Varning! Se upp!
Obs!) framhävs punkter som är viktiga
för en säker och fungerande användning av apparaten. De ska absolut
beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder vattenkokaren.
• Drift- och nätspänning samt typ av
ström måste stämma överens (se
typskylt på brödrostens undersida).
• Får endast anslutas till ett korrekt
installerat jordat vägguttag.
• Drag aldrig ur stickkontakten ur
väggkontakten genom att dra i
elsladden.
• Drag ur stickkontaktenföre
rengöring eller vid eventuella fel ! Tag
bort bröd som fastnat med en trubbig
träpinne (till exempel skaftet på en
träslev). Vidrör därvid inte vid
värmeelementen.
• Stick inte in fingrarna eller
metallföremål i rostningsöppningen.Det innebär risk för skador på dig eller
brödrosten.
• Brödrostens hölje är värmeisolerat.
Metalldelarna pa brödrostens övre sida
och rostningsfacket blir däremot heta risk för förbränning!
• Använd inte brödrosten om elsladden
är skadad eller om det finns synliga
skador på höljet.
• Elsladden är specialtillverkad och får
endast bytas ut av kundtjänst, eftersom det krävs specialverktyg för att
byta den.
• Reparationer av denna apparat får
endast utföras av fackpersonal. Reparationer som utförs av ej utbildad personal kan innebära stora risker. Vänd
Dig vid behov av reparation till kundtjänst eller till en auktoriserad fackhandlare.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
• Apparaten far inte hanteras av personer (inklusive barn) som är fysiskt, eller
psykiskt handikappade eller som saknar
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Apparatbeskrivning
(bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
4
1 Säkerhetsföreskrifter
Rostningsfack
Värmeisolerat hölje
Inkopplingsknapp och brödlyft
Ställknapp för rostningsgrad
Uppvärmningsställ för smafranska
Uppvärmningsknapp med
kontrollampa
Upptiningsknapp med kontrollampa
Stoppknapp med kontrollampa
Smulbricka
Sladdvinda (pa undersidan)
Typskylt (pa undersidan)
Allmän säkerhet
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 5 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
s
erforderlig erfarenhet och kunskap om
de inte blivit undervisade eller instruerade av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i
därför avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten är
utsliten
Skydda barn
• Lämna inte brödrosten utan uppsikt.
• Håll barn på avstånd från elektriska
apparater.
• Förpackningsmaterial, t ex plastpåse,
ska inte hamna i barnens händer.
• Barn måste passas så att de inte leker
med enheten.
Beakta följande punkter när du
använder brödrosten
• Placera inte brödrosten på varma underlag.
• Använd den inte i närheten av öppen
låga.
• Använd den inte på värmekänsliga
ytor. Använd vid behov värmeisolerande underlägg.
• Risk finns för att brödet börjar
brinna, brödrosten får därför inte
användas i närheten av brännbara
föremål (t.ex. gardiner). Brödrostens
användning måste alltid övervakas.
• Täck inte över rostningsfacket vid
rostning.
• Brödrosten får inte användas utan
smulbricka. Rengör smulbrickan regelbundet. Se till att större smulor inte
blir liggande i brödrosten
• Brödrosten får inte doppas i vatten!
• Nätsladden får inte knäckas och inte
heller ligga mot varma delar på brödrosten.
• Grip tag endast i det värmeisolerade
höljet om brödrosten skall förflyttas.
• Dra efter avslutad användning ut stickproppen och låt brödrosten kallna. Nu
kan brödrosten läggas undan eller täkkas över.
• Linda upp nätsladden först när brödrosten är helt kall.
W
på produkten eller
Symbolen
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
5
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 6 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
s
Användningstips
Stoppknapp
(bild 4)
Före den första användningen
Om du vill avbryta rostningen i förtid
trycker du på stoppknappen eller lyfter
rostningsknappen.
Brödrosten stängs av. Den
rostningsgrad som har ställts in ändras
inte.
0 Anslut stickproppen till vägguttaget.
0 För att undvika att det luktar illa om
brödrosten ska den användas några
gånger utan bröd på högsta effekt vid
ett öppet fönster.
Inkoppling (bild 2)
Upptiningsknapp
(bild 5)
0 Anslut stickproppen till vägguttaget.
0 Sätt in brödet.
0 Välj rostningsgrad och tryck inkopplingsknappen nedåt.
3
Den önskade rostningsgraden ställs in
steglöst från 1-6 med vredet. Läge 1
ger ljusast rostning. Läge 6 ger brunast
rostning.
Börja med att ställa in brödrosten på
ett läge mellan 1–3. Är inte rostningen
tillfredsställande, ställer du vredet på
ett högre eller lägre läge, högre till
exempel vid rostning av mörkt eller
grovt bröd. Om du bara rostar en
brödskiva eller använder gammalt bröd
kan rostningsgraden ställas lite lägre.
6
Varmhållningsknapp
(bild 6)
När brödet nått önskad rostningsgrad
kopplas brödrosten automatiskt från
och de rostade brödskivorna skjuts upp
så att de kan tas bort. Med inkopplingsknappen (brödlyftfunktion) kan
det rostade brödet lyftas upp ytterligare för lättare borttagning (bild 3).
Ställ in rostningsgrad
3
För djupfryst bröd trycker du även på
upptiningsknappen. Då förlängs
rostningstiden.
Ställ in en rostningsgrad sa att det
rostade brödet far en "guldgul" eller
"ljusbrun" färg. Genom den elektroniskt reglerade rostningstiden kan du
sedan alltid behålla samma rostningsgrad för samma brödsort och brödkvalitet.
Vill du hålla redan rostat bröd varmt
trycker du även på
uppvärmningsknappen, då hålls brödet
varmt och knaprigt.
Hållare (bild 7)
1
0
0
0
0
Under rostning blir hållaren för
småfranska het; berör därför inte
metalldelarna.
Håll tag i hållarens grepp och lägg upp
den på rostningsfacket. Brödrosten bör
vara frånkopplad.
Lägg upp småfranska eller annat bakverk för återuppvärmning, ställ med
ställknappen in önskad rostningsgrad.
Koppla på brödrosten med inkopplingsknappen.
Vänd brödet när brödrosten kopplar
från. Upprepa rostningen.
Småfranska och annat bakverk får inte
läggas upp direkt på rostningsfacket.
0 Håll i greppen och lyft bort hållaren
uppåt sedan den kallnat.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 7 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
s
Rengöring och
underhåll (bild 8)
0 Innan rengöring påbörjas dra stickproppen ur vägguttaget och låt brödrosten kallna.
Smulorna som uppstår vid rostning
samlas i smulbrickan.
0 Dra ut den åt sidan och töm den på
smulorna.
3
3
Använd inte skarpa eller nötande rengöringsmedel. Rengör höljet endast
med en torr eller lätt fuktad trasa.
1
Brödrosten får varken behandlas med
eller doppas i vätska.
Tekniska data
Nätspänning:
Effekt:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
Förvaring av rostat bröd (bild 9)
3
För att få ett jämnt rostat bröd skall en
öppnad förpackning med toast åter
tillslutas och förvaras med öppningen
nedåt.
A = korrekt
B = fel
7
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 8 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
k
k Kære kunde
Læs venligst denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem.
Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne!
Opbevar venligst brugsanvisningen til
senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.
Med advarselstrekanten og/eller med
signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv
agt!) er henvisninger fremhævet, der er
vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst
ubetinget disse.
0 Dette tegn vejleder dig skridt for skridt
ved betjeningen af apparatet.
1
3
Efter dette tegn får du supplerende
informationer til betjening og praktisk
brug af apparatet.
2
Tips og henvisninger til økonomisk og
miljøvenlig brug af apparatet er kendetegnet med kløverbladet.
Apparatets dele (ill. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
8
Brødskakt
Varmeisoleret kabinet
Tænd-knap og brød-lift
Vælger ristningsgrad
Bollerister til opvarmning af boller
Varmeknap med kontrollampe
Optøningsknap med kontrollampe
Stop-knap med kontrollampe
Krummebakke
Ledningsoprul (apparatets underside)
Typeskilt (apparatets underside)
1 Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsmæssigt overholder dette
apparat de anerkendte regler for teknik
og lovens krav om apparaters sikkerhed. Alligevel ser vi os som producent
foranlediget til at informere dig som
bruger om følgende sikkerhedsregler.
Generel sikkerhed
• Driftsspændingen og netspændingen
samt strømtypen skal stemme overens
(se typeskiltet på apparatets underside).
• Apparatet må kun tilsluttes en reglementeret installeret stikkontakt.
• Træk aldrig stikket ud af stikkontakten
ved at trække i ledningen!
• Tag altid stikket ud af stikkontakten,
før apparatet skal rengøres eller ved
fejlfunktion! En fastklemt brødskive
skal tages op med et stumpt stykke træ
(f.eks. skaftet på en grydeske). Pas på
ikke at røre ved varmelegemerne.
• Stik aldrig fingrene eller metalgenstande ned i brødskakten - risiko for at
komme til skade eller beskadige ting.
• Brødristerens kabinet er varmeisoleret.
Men metaldelene på apparatets overside og i brødskakten bliver meget
varme - risiko for forbrænding!
• Apparatet må ikke tages i brug, hvis
ledningen er beskadiget eller hvis kabinettet har synlige skader.
• Denne tilslutningsledning er en specialledning og må kun udskiftes af
kundeservice, da der kræves specialværktøj til udskiftningen.
• Reparationer på dette apparat må kun
udføres af fagfolk. Ved ukyndig reparation kan der opstå betydelige risici.
Henvend dig i tilfælde af reparation til
kundeservice eller til din forhandler.
• Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader, hvis apparatet bruges ukyndigt
eller til ikke-formålsbestemt brug.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive anvendt/brugt af personer (inkl.
børn), som på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at
betjene det sikkert, eller af personer
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 9 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
k
(inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, med mindre ovennævnte personer er instrueret
af en ansvarlig person i, hvordan man
bruger apparatet sikkert, og i begyndelsen også er under opsyn af dem.
Bortskaffelse
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
2
Udtjent apparat
Sikkerhed for børn
• Brødristeren må ikke bruges uden
opsyn.
• Børn må ikke have adgang til elapparater.
• Børn må ikke have adgang til emballage, som f.eks. plastikposer.
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
Det bør du være opmærksom på
ved brug af apparatet
• Stil aldrig apparatet på en hed flade.
• Må ikke bruges i nærheden af åben ild.
• Må ikke bruges på varmefølsomme flader. Stil den i givet fald på en bordskåner.
• Brød kan brænde, undgå derfor at
riste brød under eller lige op ad
brændbare genstande (f. eks. gardiner). Apparatet skal være under
opsyn.
• Brødskakten må ikke dækkes til,
mens der toastes.
• Apparatet må ikke bruges uden krummebakke. Krummebakken skal renses
jævnligt. Der må ikke samle sig en
større mængde krummer.
• Apparatet må ikke dyppes i vand!
• Ledningen må ikke have knæk, må ikke
berøre hede dele af apparatet.
• Når apparatet er varmt, må det kun
bæres ved at holde på det varmeisolerende kabinet.
• Tag stikket ud af kontakten efter brug
og lad apparatet køle helt af. Først herefter må det stilles på plads eller dækkes til.
• Ledningen må først rulles op, når apparatet er kølet helt af.
W
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for at
dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger
af miljøet og af personers helbred, der
ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det
lokale kommunekontor, affaldsselskab
eller den forretning, hvor produkt er
købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
9
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 10 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
k
Betjening
Stop-knap
(ill. 4)
Før første ibrugtagning
Hvis du vil afbryde ristningen, trykker
du på stop-knappen.
Apparatet slukkes. Den indstillede ristningsgrad ændrer sig ikke.
0 Sæt stikket i stikkontakten.
0 For at undgå ubehagelig lugt, skal apparatet køre nogle gange uden brød på
højeste varmetrin foran et åbent vindue.
Optøningsknap
(ill. 5)
Tænd (ill. 2)
0 Sæt stikket i stikkontakten.
0 Sæt brødet i.
0 Vælg ristningsgrad og tryk tænd-knappen ned.
3
Når den indstillede ristningsgrad er
nået, slukker brødristeren automatisk,
brødskiverne løftes op, så de kan tages
ud. Hvis man løfter op i tænd-knappen
(brød-lift funktion), kan brødet løftes
yderligere op, så det er nemt at tage ud
(ill. 3).
Hvis brødet er dybfrosset, trykker du
desuden på optøningsknappen. Så bliver ristningstiden længere.
Varmeknap
(ill. 6)
Hvis du vil varme ristet brød op, trykker
du desuden på varmeknappen, så holdes det ristede brød varmt og sprødt.
Bollerister (ill. 7)
1
Indstil ristningsgrad
Ristningsgraden kan indstilles trinløst
fra 1-6 efter eget ønske med drejeknappen. Trin 1 for lys ristning. Trin 6
for mørk ristning.
Indstil på et trin mellem 1-3, første
gang apparatet bruges. Hvis ristningen
ikke er passende, kan vælgeren stilles
højere eller lavere efter egen smag,
stilles f.eks. højere ved ristning af landbrød eller rugbrød. Hvis der kun skal
ristes en enkelt skive, skal ristningsgraden stilles lidt lavere. Det samme er tilfældet, når man rister gammelt brød.
3
10
Vi anbefaler at indstille ristningsgraden, så brødet får en "gylden" eller
"lysebrun" farve. Med den elektroniske
regulering af ristningstiden holder
apparatet den indstillede ristningsgrad
for samme brødtype og beskaffenhed.
0
0
0
0
Bolleristeren bliver altid meget varm
under ristningen, derfor må du aldrig
røre ved metaldelene.
Tag fat på bolleristens greb og sæt den
oven på brødskakten. Apparatet skal
være slukket.
Læg nu bollerne eller andet bagværk
på, som skal varmes op, og indstil den
ønskede ristningsgrad på vælgeren.
Tænd for risteren med tænd-knappen.
Vend brødet, når apparatet har slukket.
Gentag proceduren.
Boller eller andet bagværk må aldrig
lægges direkte på brødskakten.
0 Bolleristeren tages af ved at holde på
grebene og løfte opad, når den er
afkølet.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 11 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
k
Rengøring og pleje
(ill. 8)
0 Tag altid stikket ud af kontakten og lad
brødristeren køle af, før du begynder at
rengøre den.
Under ristningen opstår der krummer,
som falder ned på krummebakken.
0 Træk bakken ud i siden og fjern krummerne.
3
3
Brug aldrig skrappe eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet
med. Kabinettet skal kun rengøres med
en ren eller en let fugtet klud.
1
Brødristeren må ikke behandles med
væske, og slet ikke holdes ned i væske.
Tekniske data
Net-spænding:
Strømforbrug:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
Opbevaring af toastbrød (ill. 9)
3
En åbnet pakke toastbrød bør lukkes til
igen og opbevares med den åbnede
ende nedad, hvis man vil opnå en ensartet farve overalt på det ristede brød.
A = rigtig
B = forkert
11
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 12 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
n
n Kjære kunde,
les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på
bruksanvisningen for senere bruk. Gi
den videre til eventuelle nye eiere av
apparatet.
Varseltrekanten og/eller signalordene
(Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer
punkter som er viktig med tanke på
sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Følg disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening og
praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og råd for
økonomisk og miljøvennlig bruk av
apparatet
Apparatbeskrivelse
(figur 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
12
Røstsjakt
Varmeisolert deksel
Innkoplingsknapp og brødhever
Velger for brunhetsgrad
Brødstativ til risting av brød
Oppvarmingsknapp med kontrollampe
Opptiningsknapp med kontrollampe
Stoppknapp med kontrollampe
Smuleskuff
Ledningsholder (på undersiden av
apparatet)
Typeskilt (på undersiden av apparatet)
1 Sikkerhetsmerknader
Dette apparatets sikkerhet følger teknikkens anerkjente regler og Loven om
apparatsikkerhet. Likevel føler vi som
produsent en forpliktelse til å gjøre deg
kjent med nedenforstående sikkerhetsmerknader.
Generell sikkerhet
• Driftsspenning, nettspenning og
strømtype må være kompatible med
hverandre (se typeskilt på undersiden
av apparatet).
• Apparatet må ha en forskriftsmessig
installert stikkontakt.
• Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten etter ledningen!
• Trekk ut støpselet før rengjøring eller
ved driftsforstyrrelser! Løsne brød som
har satt seg fast, med en butt trepinne
(f.eks. skaftet på en tresleiv). Unngå
kontakt med varmeelementene.
• Ikke putt fingrene eller metallgjenstander i røstsjakten - det kan gi skader
både på deg og brødristeren.
• Dekselet på brødristeren er varmeisolert. Metalldelene på apparatets overside og i røstsjakten blir imidlertid
varme - forbrenningsfare!
• Ikke ta apparatet i bruk når ledningen
er skadet eller dekselet har synlige skader.
• Denne tilkoplingsledningen er en spesialledning som bare kan skiftes ut av
kundeservice. Grunnen er at spesialverktøy må brukes.
• Reparasjoner av dette apparatet må
bare utføres av fagfolk. Det kan oppstå
betydelig fare som følge av uforskriftsmessige reparasjoner. Ta kontakt med
kundeservice eller din autoriserte fagforhandler når apparatet må repareres.
• Dersom apparatet brukes utenfor sitt
opprinnelige formål eller på feil måte,
gis ingen garanti ved skader.
• Dette apparatet må ikke under noen
omstendigheter settes i drift eller tas i
bruk av personer (også barn) som ikke
har den erfaringen og/eller kunnskapen som er nødvendig for å betjene det
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 13 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
n
på en sikker måte, eller personer (også
barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner. Unntak gjelder bare dersom de har mottatt
instrukser om sikker håndtering av
apparatet av personer som er ansvarlige for dem, og disse personene også
har hatt tilsyn med dem i startfasen.
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert ovn
Sikkerhet for barno
• Ikke la brødristeren være i gang når du
ikke passer på den.
• Hold barn borte fra elektriske apparater.
• Emballasjematerial, f.eks. plastposer,
må ikke komme i hendene på barn.
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med apparatet.
Vær oppmerksom på følgende
ved bruk av brødristeren
• Ikke plasser brødristeren på varme
overflater.
• Ikke bruk brødristeren i nærheten av
åpen ild.
• Ikke bruk brødristeren på varmeømfindtlige overflater. Bruk eventuelt en
varmeisolerende brikke under.
• Brød kan brenne. Rist derfor ikke
brød under eller i nærheten av brennbare objekter (f.eks. gardiner). Apparatet må holdes under oppsyn.
• Ikke dekk til røstsjakten under risting
av brød.
• Ikke bruk apparatet uten smuleskuffen.
Rengjør smuleskuffen regelmessig. Ikke
la det samle seg store smulerester.
• Ikke senk apparatet ned i vann!
• Ikke brett ledningen, og ikke la den
komme i kontakt med varme apparatdeler.
• Ta tak i det varmeisolerende dekselet
for å bære apparatet når det er varmt.
• Trekk ut støpselet etter bruk, og la
apparatet avkjøles helt. Først nå kan
apparatet settes bort eller tildekkes.
• Ikke rull opp ledningen før apparatet er
helt avkjølt.
W
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
13
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 14 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
n
Betjeningsinstrukser
Stoppknapp
(figur 4)
Før første gangs bruk
Trykk på stoppknappen når du vil
avbryte ristingen.
Apparatet koples ut. Tidligere innstilt
brunhetsgrad endres ikke.
0 Sett støpselet i stikkontakten.
0 For å unngå ubehagelig lukt skal apparatet gjentatte ganger startes på høyeste røstgrad-innstilling i nærheten av
et åpent vindu. Det skal ikke være brød
inne i apparatet.
Opptiningsknapp
(figur 5)
Trykk på opptiningsknappen når brødet
er dypfryst. Slik forlenges røsttiden.
Innkopling (figur 2)
0 Sett støpselet i stikkontakten.
0 Legg inn brød.
0 Velg brunhetsgrad og skyv innkoplingsknappen nedover.
3
Når ønsket brunhetsgrad er oppnådd,
koples brødristeren automatisk ut, og
de ristede brødskivene heves slik at de
kan tas ut. Når innkoplingsknappen
(brødhevefunksjon) skyves oppover,
kan det ristede brødet heves så høyt at
det er lett å ta det ut (figur 3).
Stille inn brunhetsgraden
Med dreieknappen kan du valgfritt
stille inn brunhetsgraden trinnløst fra
1-6. Trinn 1 for lyseste brunhetsgrad.
Trinn 6 for mørkeste brunhetsgrad.
Still inn brødristeren på et trinn mellom 1 og 3 ved begynnelsen av ristingen. Dersom du ikke er fornøyd med
bruningen, så still velgeren lavere eller
høyere alt ettersom, f.eks. høyere ved
risting av siktebrød eller rugbrød. Ved
risting av bare 1 brødskive og også ved
risting av gammelt brød skal brunhetsgraden stilles noe lavere.
3
14
Vi anbefaler å stille inn røstgraden slik
at det ristede brødet får en "gyllengul"
eller "lysebrun" farge. Takket være den
elektroniske reguleringen av ristetiden
brukes en tidligere innstilt brunhetsgrad når brødtypen og brødets beskaffenhet er den samme.
Oppvarmingsknapp
(figur 6)
Trykk på oppvarmingsknappen for å
varme opp ristet brød og holde det
varmt og sprøtt.
Brødstativ (figur 7)
1
0
0
0
0
Brødstativet blir varmt ved risting.
Berør derfor aldri metalldelene.
Hold brødstativet etter håndtakene, og
sett det på røstsjakten. Apparatet skal
være utkoplet.
Legg inn brød eller også annet bakverk
for ny risting. Velg brunhetsgrad på
velgeren for brunhetsgrad.
Kople inn brødristeren med innkoplingsknappen.
Snu brødet etter utkopling. Gjenta.
Legg aldri brød eller bakverk direkte på
røstsjakten.
0 For å fjerne brødstativet, grip fatt i
håndtakene og før stativet oppover
etter at det er avkjølt.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 15 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
n
Renhold og vedlikehold
(figur 8)
Tekniske data
Nettspenning:
Effektforbruk:
0 Trekk alltid ut støpselet før rengjøring,
og la brødristeren avkjøles.
Smulene fra ristingen samler seg i
smuleskuffen.
0 Trekk ut skuffen fra siden og fjern
smulene.
3
3
Ikke bruk skarpe eller skurende rengjøringsmidler til rengjøring av apparatet.
Rengjør alltid dekselet med en tørr
eller lett fuktig klut.
1
Brødristeren må ikke behandles med
væske eller senkes ned i væske.
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
Lagring av ristet brød (figur 9)
3
For å få brød som er jevnt brunet, bør
åpnede brødposer lukkes igjen og oppbevares med den åpnede siden vendt
nedover.
A = riktig
B = feil
15
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 16 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ota huomioon erityisesti tämän käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla annetut
turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje
myöhempää tarvetta varten. Anna käyttöohje laitteen mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
Huomioi varoituskolmio ja huomautukset (Varoitus!, Varo!, Huomio!),
jotka sisältävät oman turvallisuutesi tai
laitteen toimintakyvyn kannalta tärkeitä ohjeita. Niitä on ehdottomasti
noudatettava.
0 Tämä merkintä ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
1
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja näppärään käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöä
säästävään käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laitteen kuvaus (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
16
Paahtoaukko
Lämpöeristetty ulkokuori
Käynnistyspainike ja leivännostin
Paahtoasteen valitsin
Sämpyläteline sämpylöiden lämmitystä varten
Merkkilampulla varustettu lämmityspainike
Merkkilampulla varustettu sulatuspainike
Merkkilampulla varustettu pysäytyspainike
Murulaatikko
Johtokela (laitteen pohjassa)
Tyyppikilpi (laitteen pohjassa)
1 Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan
yleisesti hyväksyttyjä tekniikka- ja laiteturvallisuusasetuksia. Kuitenkin
meistä on valmistajana aiheellista
tutustuttaa sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
Yleinen turvallisuus
• Käyttöjännitteen ja verkkojännitteen
sekä virtalajin on oltava oikea (katso
laitteen alapuolella oleva arvokilpi).
• Liitäntä vain määräysten mukaisesti
asennettuun suojakosketinpistorasiaan.
• Älä koskaan vedä pistoketta ulos pistorasiasta pitäen kiinni johdosta!
• Vedä pistoke ensin irti ennen laitteen
puhdistamista tai häiriöiden sattuessa!
Irrota kiinni jäänyt paahtoleipä tylsällä
puisella sauvalla (esim. kauhan varrella). Älä kosketa tällöin lämmittimiä.
• Älä työnnä paahdinaukkoon sormiasi
tai metallisia esineitä – loukkaantumistai vaurioitumisvaara.
• Paahtimen ulkokuori on lämpöeristetty.
Paahtimen yläosassa ja paahtoaukossa
sijaitsevat metalliosat tulevat kuitenkin
kuumiksi – palovammavaara!
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto on
viallinen tai jos laitteessa on näkyviä
vaurioita.
• Laitteessa käytetty virtajohto on erikoisjohto, jonka saa vaihtaa ainoastaan
valtuutettu huoltoliike. Vaihtamiseen
tarvitaan erikoistyökaluja.
• Tämän laitteen korjaukset tulee aina
jättää ammatti-ihmisen tehtäväksi.
Epäasianmukaiset korjaustyöt
saattavat aiheuttaa vakavia
vaaratilanteita. Käänny huoltoasioissa
aina valtuutetun huoltoliikkeen
puoleen.
• Jos laitetta käytetään tarkoituksen vastaisesti tai väärin, emme ota vastuuta
mahdollisista vahingoista.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 17 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
q
• Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (lapset mukaanluettuna) käyttöön, jotka ovat fyysisesti tai
psyykkisesti rajoittuneita tai joiden
kokemus tai tieto on puutteellinen, elleivät ole saaneet henkilökohtaista
ohjausta tai koulutusta laitteen käytössä henkilöltä, joka vastaa heidän
turvallisuudesta.
Jätehuolto
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti
kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita
käytetyt pakkausmateriaalit niille
varattuihin keräyspisteisiin ja noudata
materiaalimerkinnöistä annettuja
ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
Lasten turvallisuus
• Älä jätä paahdinta päälle ilman silmälläpitoa.
• Pidä lapset loitolla sähkölaitteista.
• Pakkausmateriaalia, kuten esim. muovipussia ei tule antaa lapsille.
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
Leivänpaahtimen käytössä tulisi
sinun huomioida seuraavaa
• Älä aseta paahdinta kuumalle alustalle.
• Älä käytä paahdinta avoimen tulen
lähistöllä.
• Älä käytä tulenaralla pinnalla. Käytä
tarvittaessa kuumuutta eristävää alustaa.
• Leipä voi syttyä palamaan, älä sen
vuoksi aseta paahdinta tulenarkojen
esineiden (esim. verhojen) läheisyyteen. Käytä laitetta valvotusti.
• Älä peitä paahtoaukkoa paahtamisen
aikana.
• Älä käytä laitetta ilman murulaatikkoa.
Puhdista murulaatikko säännöllisesti. Ei
saa kasautua suurempia määriä muruja.
• Älä upota laitetta veteen!
• Älä taivuta johtoa äläkä anna sen koskettaa laitteen kuumia osia.
• Kanna kuumaa laitetta tarttumalla
kiinni vain sen lämpöeristetystä päällyksestä.
• Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta
käytön jälkeen ja anna laitteen jäähtyä
kokonaan. Laita vasta sitten laite pois,
tai peitä se.
• Kierrä verkkojohto johtokelaan vasta
laitteen jäähdyttyä täysin.
W
, joka on merkitty tuotSymboli
teeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
17
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 18 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
q
Käyttöä koskevat
ohjeet
Pysäytyspainike
(kuva 4)
Jos haluat keskeyttää paahtamisen,
paina joko pysäytyspainiketta tai nosta
käynnistyspainike ylös . Laite kytkeytyy
pois päältä.
Säädetty paahtoaste säilyy muuttumattomana.
Ennen ensimmäistä
käyttöönottoa
0 Laita pistoke pistorasiaan.
0 Välttääksesi epämiellyttävien hajujen
syntymisen on paahdin kuumennettava
muutaman kerran ilman paahtoleipää. Laita paahdin avoimen ikkunan
lähelle ja säädä paahtoaste korkeimmaksi mahdolliseksi.
Sulatuspainike
(kuva 5)
Paina pakastettua paahtoleipää varten
lisäksi sulatuspainiketta. Tällöin paahtoaika pitenee.
Laitteen kytkeminen päälle
(kuva 2)
Lämmityspainike
(kuva 6)
0 Laita pistoke pistorasiaan.
0 Laita paahtoleipä paahtimeen.
0 Valitse paahtoaste ja paina käynnistyspainike alas.
3
Kun haluttu paahtoaste on saavutettu,
leivänpaahdin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja paahtoleivät nousevat ylös. Saat nostettua leivät
käynnistyspainiketta nostamalla (leivännostotoiminto) ylemmäksi niin,
että niiden poisottaminen on helppoa
(kuva 3).
Paahtoasteen säätö
Voit säätää paahtoasteen portaattomasti yhdestä kuuteen kiertonupin
avulla. Aste 1 tarkoittaa vaaleinta
paahtamista, aste 6 tumminta.
Säädä paahtamisen aluksi aste 1-3. Jos
leipä ei ole ruskistunut sellaiseksi kuin
halusit, säädä valitsinta vastaavasti
alhaisemmaksi tai korkeammaksi;
säädä sitä korkeammaksi esim., kun
paahdat seka- tai ruisleipää. Jos paahdat vain yhden viipaleen kerrallaan tai
vanhempaa leipää, on paahtoaste syytä
säätää alhaisemmaksi.
3
18
Suosittelemme asettamaan paahtoaste
niin, että paahtoleipä saa „kullankeltaisen“ tai „vaaleanruskean“ värin. Sähköisen paahdon keston säätelyn
ansiosta samantyyppiset tai koostumukseltaan samanlaiset leivät paahtuvat samanlaisiksi.
Paina paahdetun leivän lämmittämiseksi lisäksi lämmityspainiketta, paahtoleivän pitämiseksi lämpimänä ja
rapeana.
Sämpyläteline (kuva 7)
1
0
0
0
0
Sämpyläteline kuumenee aina paahtamisen aikana, joten älä koskaan kosketa metalliosia.
Pidä sämpylätelinettä tartuntaosista ja
aseta se paahtoaukon päälle. Paahtimen tulee tällöin olla poiskytketty.
Laita kuumennettavat sämpylät tai
muut leivonnaiset telineelle, säädä
paahtoasteen valitsimesta haluttu
paahtoaste.
Käynnistä paahdin käynnistyspainikkeen avulla.
Käännä paadettavat sämpylät toisinpäin paahtimen kytkeydyttyä pois
päältä. Paahda toinen puoli.
Älä koskaan aseta sämpylöitä tai leivonnaisia suoraan paahtoaukon päälle.
0 Vedä tartuntaosista ylöspäin poistaaksesi sämpylätelineen sen jäähdyttyä.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 19 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
q
Puhdistus ja hoito (kuva 8)
Tekniset tiedot
0 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
paahtimen jäähtyä aina, ennen kuin
puhdistat sen.
Paahtamisen aikana irtoavat muruset
kerääntyvät murulaatikkoon.
0 Vedä sivuttain ulos ja tyhjennä murut.
3
3
Älä käytä voimakkaita tai hankaavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista kotelo vain kuivalla tai
hieman kostutetulla rievulla.
3
Leivänpaahdinta ei saa käsitellä nesteillä saatikka upottaa sitä nesteeseen.
Verkkojännite:
Tehontarve:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
Paahtoleivän säilytys (kuva 9)
3
Jotta paahtoleipä paahtuu tasaisesti,
olisi avatut leipäpakkaukset suljettava
uudelleen ja säilytettävä avattu puoli
alaspäin.
A = oikein
B = väärin
19
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 20 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
g
g Dear Customer,
please read these operating instructions through carefully.
Above all please observe the safety
instructions on the first few pages of
these operating instructions! Please
keep these operating instructions for
later reference. Pass them on to any
subsequent owner of the appliance.
Using the warning triangle and/or the
key words (Danger!, Caution!, Important!), information that is important
for your safety or the correct functioning of the appliance is highlighted. It is
essential that this information is
observed.
0 This symbol guides you step by step
through the operation of the appliance.
1
3
Next to this symbol you will find additional information and practical tips on
using the appliance.
2
Tips and information about the economical and environmentally friendly
use of the appliance are marked with
the clover.
Appliance Description
(Figure 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
20
Toasting slot
Thermally insulated outer housing
Start lever and bread lift
Browning control
Roll rack for crisping up bread rolls
Warm up button with indicator lamp
Defrost button with indicator lamp
Stop button with indicator lamp
Crumb drawer
Cord storage (on the underside of the
appliance)
Rating plate (on the underside of the
appliance)
1 Safety Instructions
This appliance corresponds to accepted
technological standards with regards
to safety and to the German Appliance
Safety Law. Nevertheless, as a manufacturer we consider it our obligation
to make you aware of the following
safety information.
General Safety
• The operating voltage of the appliance
and the mains voltage as well as the
type of current must match (see the
rating plate on the underside of the
appliance).
• Only plug into a correctly installed
earthed mains socket.
• Never pull the plug from the socket by
means of the mains lead!
• Prior to cleaning or in the event of a
malfunction, unplug the appliance
first! Loosen jammed pieces of toast
with a blunt wooden implement (e.g.
the handle of a cooking spoon). Ensure
that you do not touch the heater elements during this process.
• Do not reach into the toasting slot
with your fingers or metal implements
– there is a risk of injury and damage
to the appliance.
• The outer housing of the toaster is
thermally insulated. However the metal
parts on the top of the appliance and
in the toasting slot will become hot –
there is a risk of burns!
• Do not use the appliance if the mains
cable is damaged or the housing is visibly damaged.
• The mains cable is of a special type and
is only to be replaced by the Customer
Care Department since special tools are
required for its replacement.
• Repairs to this appliance may only be
carried out by qualified service engineers. Considerable danger may result
from improper repairs. If repairs
become necessary, please contact the
Customer Care Department or your
authorised dealer.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 21 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
g
• If the appliance is used for purposes
other than those intended or used
incorrectly, no liability can be accepted
for any damage that may be caused.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge unless they have been given
initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Unplug from the plug socket after use.
Do not store or cover the appliance
until it has fully cooled down.
• Do not wrap cord around cord storage
until the appliance has fully cooled
down.
Disposal
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at
the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
Child Safety
• Do not leave the toaster switched on
unsupervised.
• Keep children away from electrical
appliances.
• Packaging material, e.g. plastic bags,
should not be accessible to children.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
You should take note of the following when using your toaster
• Do not place the appliance on hot surfaces.
• Do not use near naked flames.
• Do not operate the appliance on surfaces where heat may cause a problem.
Use an insulated heat pad if necessary.
• Bread can burn. Do not use the
toaster underneath or near inflammable objects (e.g. curtains). The
toaster must not be left unattended.
• Do not cover the toasting slot when
toasting.
• Do not use the appliance without
crumb drawer in place. The crumb drawer should be cleaned regulary. Do not
allow crumbs to build up in the crumb
drawer.
• Do not immerse the appliance in
water!
• Do not kink the mains lead or bring it
into contact with hot parts of the
appliance.
• To move the appliance when warm
after use, only pick it up by the thermally insulated outer housing.
W
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
21
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 22 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
g
Operating Instructions
Stop Button
(Figure 4)
Prior to Using for the First Time
If you want to interrupt toasting, press
the stop button. The appliance
switches off.
Once chosen, the browning setting
remains unchanged.
0 Plug the mains plug into the mains
socket.
0 To avoid the build up of unpleasant
odours, the appliance should be placed
near an open window and operated a
few times at the maximum browning
setting without any bread.
Defrost Button
(Figure 5)
Also press the defrost button when
toasting frozen bread. This lengthens
the toasting time.
Switching On (Figure 2)
0 Plug the mains plug into the mains
socket.
0 Insert bread for toasting.
0 Select the browning setting and press
down the start lever.
3
When the required degree of browning
has been reached, the toaster switches
off automatically; the slices of toast
are lifted up ready for removal. By lifting the start lever (bread lift function) the toasted bread can be lifted
sufficiently such that it is easy to
remove (Figure 3).
Warm Up Button
(Figure 6)
To warm up toasted bread also press
the warm up button to keep the toast
warm and crisp.
Roll Rack (Figure 7)
1
0
Adjusting the Browning Setting
Using the rotary knob you can continuously adjust the browning setting
from 1-6 as required. Setting 1 for
lightest browning. Setting 6 for darkest
browning.
Use a setting between 1 and 3 when
you first start toasting. If the toast is
not browned to your liking, set the
adjuster lower or higher, higher for
example when toasting rye or dark
bread. When toasting only 1 slice and
also when toasting bread that is no
longer fresh, use a slightly lower
browning setting.
3
22
We would recommend to adjust a setting that the toast is browned to a
„golden yellow“ or „light-brown“
colour. The electronic toasting time
regulator ensures that once a browning
setting has been chosen, the results are
always the same for the same type of
bread.
0
0
0
Due to the nature of the function of
the appliance, the roll rack will become
hot during toasting, therefore never
touch the metal parts.
First, make sure the toaster is switched
off.
Hold the roll rack by the hand grips
and put it onto the toasting slot.
Place rolls or other bread for crisping
on the rack, turn the browning control
to the required browning setting.
Switch on the toaster using the start
lever.
When the toaster has switched off,
turn the bread. Repeat the process.
Never place rolls or bread directly on
the toasting slot.
0 To remove the roll rack, first allow it to
cool down. Hold the roll rack by the
hand grips and remove it upwards.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 23 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
g
Cleaning and Care
(Figure 8)
Technical Data
Mains voltage:
Power consumption:
0 Before cleaning, always unplug and
leave the toaster to cool down.
Crumbs dropping from the bread during toasting collect in the crumb
drawer.
0 Pull out to the side and remove the
crumbs.
3
3
Do not use caustic or abrasive cleaners
to clean the appliance. Only clean the
housing with a dry or slightly moist
cloth.
3
Liquid must not be applied to the
toaster, the toaster must also never be
immersed in liquid.
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
Storage of Bread for Toasting
(Figure 9)
3
In order to always obtain evenly
browned toast, opened packets of
bread should be resealed and stored
with the end that has been started
downwards.
A = right
B = wrong
23
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 24 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser
Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie
bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese
an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes
weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder durch
Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!,
Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die
Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig
sind. Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des
Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tips und Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des Gerätes
gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung
(Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
24
Röstschacht
Wärmeisolierter Gehäusemantel
Einschalttaste und Brot-Lift
Bräunungsgradwähler
Brötchenaufsatz zum Aufbacken von
Brötchen
Aufwärm-Taste mit Kontrolllampe
Auftau-Taste mit Kontrolllampe
Stop-Taste mit Kontrolllampe
Krümelschublade
Kabelaufwicklung (Geräteunterseite)
Typschild (Geräteunterseite)
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht
den anerkannten Regeln der Technik
und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlaßt, Sie mit den nachfolgenden
Sicherheitshinweisen vertraut zu
machen.
Allgemeine Sicherheit
• Betriebsspannung und Netzspannung
sowie Stromart müssen übereinstimmen (siehe Typschild auf der Unterseite
des Gerätes).
• Anschluß nur an eine vorschriftsmäßig
installierte Steckdose.
• Den Netzstecker nie an der Zuleitung
aus der Steckdose ziehen!
• Vor der Reinigung oder bei Störungen
erst Netzstecker ziehen! Verklemmtes Toastgut mit einem stumpfen Holzstab (z. B. Kochlöffel-Stiel) lösen. Die
Heizkörper dabei nicht berühren.
• Nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen in den Röstschacht greifen – Verletzungs- bzw.
Beschädigungsgefahr.
• Der Gehäusemantel des Toasters ist
wärmeisoliert. Die Metallteile an der
Geräteoberseite und im Röstschacht
werden jedoch heiß – Verbrennungsgefahr!
• Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn die Zuleitung beschädigt ist oder
das Gehäuse sichtbare Beschädigungen
aufweist.
• Diese Anschlußleitung ist eine Spezialleitung und darf nur durch den Kundendienst ersetzt werden, da für den
Austausch ein Spezialwerkzeug erforderlich ist.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Kundendienst oder an Ihren
autorisierten Fachhändler.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 25 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
d
• Wird das Gerät zweckentfremdet oder
falsch bedient, kann keine Haftung für
eventuelle Schäden übernommen werden.
• Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt,
von Personen (einschließlich Kinder),
die aufgrund Ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind es
sicher zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten, benutzt
oder betrieben zu werden, es sei denn
sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person angewiesen wie das
Gerät sicher zu benutzen ist und
anfäglich von ihr beaufsichtigt.
Sicherheit von Kindern
• Den Toaster nicht unbeaufsichtigt
betreiben.
• Kinder von Elektrogeräten fernhalten.
• Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
Das sollten Sie beim Betrieb des
Toasters beachten
• Nicht auf heiße Oberflächen stellen.
• Nicht in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
• Nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen betreiben. Gegebenenfalls hitzeisolierenden Untersetzer verwenden.
• Brot kann brennen, deshalb nicht
unter oder in der Nähe brennbarer
Gegenstände (z. B. Vorhänge) toasten.
Das Gerät muss beaufsichtigt werden.
• Röstschacht beim Toasten nicht
abdecken.
• Gerät nicht ohne Krümelschublade
benutzen. Krümelschublade regelmässig reinigen. Es dürfen sich keine
grösseren Krümelreste ansammeln
• Gerät nicht ins Wasser tauchen!
• Zuleitung nicht knicken, nicht an heiße
Geräteteile bringen.
• Zum Tragen das betriebswarme Gerät
nur am wärmeisolierenden Gehäusemantel anfassen.
• Nach Gebrauch Netzstecker ziehen und
Gerät vollständig abkühlen lassen. Erst
dann Gerät verstauen oder abdecken.
• Kabel erst aufwickeln, wenn das Gerät
vollständig abgekühlt ist.
Entsorgung
2 Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS< etc.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung
bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
2 Altgerät
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
25
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 26 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
d
Bedienungshinweise
Stop-Taste
(Bild 4)
Vor der ersten Inbetriebnahme
Wenn Sie den Toastvorgang unterbrechen wollen, Stop-Taste drücken.
Das Gerät schaltet ab. Der einmal eingestellte Bräunungsgrad bleibt unverändert.
0 Stecker in die Steckdose stecken.
0 Zur Vermeidung einer unangenehmen
Geruchsbildung ist das Gerät ohne
Toastbrot einige Male bei höchster
Röstgrad-Einstellung am geöffneten
Fenster in Betrieb zu setzen.
Auftau-Taste
(Bild 5)
Einschalten (Bild 2)
Für tiefgefrorenes Toastgut drücken Sie
zusätzlich die Auftau-Taste. Dadurch
verlängert sich die Röstdauer.
0 Stecker in die Steckdose stecken.
0 Toast einlegen.
0 Bräunungsgrad wählen und Einschalttaste nach unten drücken.
3
Nach Erreichen des gewünschten Bräunungsgrades schaltet der Toaster automatisch ab, die Toastscheiben werden
griffbereit nach oben gehoben. Durch
Anheben der Einschalttaste (Brot-LiftFunktion) läßt sich das Toastbrot so
weit anheben, daß es leicht zu entnehmen ist (Bild 3).
Bräunungsgrad einstellen
Mit dem Drehknopf können Sie den
Bräunungsgrad stufenlos von 1-6, entsprechend Ihren Wünschen, einstellen.
Stufe 1 für hellste Bräunung. Stufe 6
für dunkelste Bräunung.
Stellen Sie bei Beginn des Toastens eine
Stufe zwischen 1-3 ein. Entspricht die
Bräunung nicht Ihren Wünschen, stellen Sie den Wähler entsprechend tiefer
oder höher, höher z. B. beim Toasten
von Grau- oder Schwarzbrot. Beim
Toasten von nur 1 Scheibe und auch
bei altem Brot ist der Bräunungsgrad
etwas niedriger einzustellen.
3
26
Wir empfehlen den Röstgrad so einzustellen, dass das Toastbrot eine „goldgelbe“ oder „hellbraune“ Farbe erhält.
Durch die elektronische Toastzeitregelung wird ein einmal eingestellter
Bräunungsgrad bei gleicher Brotsorte
und Beschaffenheit eingehalten.
Aufwärm-Taste
(Bild 6)
Zum Aufwärmen von getoastetem Brot
drücken Sie zusätzlich die AufwärmTaste, um das Toastgut warm und
knusprig zu halten.
Brötchenaufsatz (Bild 7)
1
0
0
0
0
Funktionsbedingt wird der Brötchenaufsatz beim Toasten heiß, deshalb nie
an den Metallteilen anfassen.
Den Brötchenaufsatz an den Griffteilen
halten und auf den Röstschacht aufsetzen. Das Gerät sollte dabei ausgeschaltet sein.
Brötchen oder auch anderes Gebäck
zum Wiederaufbacken auflegen, am
Bräunungsgradwähler den gewünschten Bräunungsgrad einstellen.
Den Toaster mit der Einschalttaste einschalten.
Nach dem Abschalten Toastgut wenden. Vorgang wiederholen.
Brötchen oder Gebäck nie direkt auf
den Röstschacht legen.
0 Zum Entfernen den Brötchenaufsatz
nach dem Erkalten an den Griffteilen
nach oben abnehmen.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 27 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
d
Reinigung und Pflege
(Bild 8)
Technische Daten
Netzspannung:
Leistungsaufnahme:
0 Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen
und Toaster abkühlen lassen.
Die beim Toasten abfallenden Krümel
sammeln sich in der Krümelschublade.
0 Seitlich herausziehen und Krümel entfernen.
3
3
Zur Reinigung des Gerätes keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel
verwenden. Reinigen Sie das Gehäuse
nur mit einem trockenen oder nur
leicht angefeuchteten Tuch.
1
Der Toaster darf nicht mit Flüssigkeit
behandelt oder gar in eine solche eingetaucht werden.
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC
Toastbrotlagerung (Bild 9)
3
Um ein gleichmäßig gebräuntes Toastbrot zu erhalten, sollten angerissene
Brotpackungen wieder verschlossen
und mit der angebrochenen Stirnseite
nach unten aufbewahrt werden.
A = richtig
B = falsch
27
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 28 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
f
cliente,
f Chère
cher client,
Veuillez lire attentivement le présent
mode d’emploi.
Respectez avant toutes choses les
remarques relatives à la sécurité des
premières pages de ce mode d’emploi.
Veuillez conserver ce mode d’emploi en
vue d’une consultation ultérieure.
Veuillez le remettre à d’éventuels nouveaux propriétaires de l’appareil.
Le triangle de secours et/ou les mots
d’avertissement (Avertissement!,
Prudence!, Attention!) mettent en
évidence des indications importantes
pour votre sécurité ou pour le bon
fonctionnement de l’appareil. A respecter absolument.
0 Ce repère vous guide pas à pas dans la
commande de l’appareil.
1
3
Ce symbole indique la présence d’informations complémentaires sur la commande et l’utilisation pratique de
l’appareil.
2
La feuille de trèfle signalise les conseils
et indications concernant un emploi
rentable et écologique de l’appareil.
Description de
l’appareil (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
28
Fente de grille-pain
Enveloppe de boîtier à isolation
thermique
Touche de mise en marche et
ascenseur à pain
Sélecteur du degré de brunissement
Grille de réchauffement pour
réchauffer des petits pains
Touche de réchauffement
avec lampe-témoin
Touche de décongélation avec
lampe-témoin
Touche stop avec lampe-témoin
Tiroir à miettes
Range-cordon (dessous de l'appareil)
Plaque signalétique (dessous de
l'appareil)
1 Consignes de sécurité
La sécurité de cet appareil est conforme aux règles reconnues de la technique et à la loi sur la sécurité du
matériel technique. Cependant, nous
nous voyons obligés en tant que fabricant à vous familiariser avec les remarques suivantes relatives à la sécurité.
Sécurité générale
• La tension de fonctionnement et la
tension du secteur doivent concorder
(cf. plaque signalétique sur la face
inférieure de l’appareil).
• Raccordement uniquement à une prise
à contact de protection installée en
bonne et due forme.
• Ne jamais retirer la fiche de la prise en
tirant sur le câble d’alimentation!
• Retirer la fiche avant tout nettoyage
ou en cas de défaillance. Décoincer le
morceau de pain grillé avec une
baguette en bois non pointue (par
exemple le manche d’une cuillère en
bois). Veiller alors à ne pas toucher les
éléments chauffants.
• Ne pas mettre les doigts ou des objets
métalliques dans le fente du grille-pain
(danger de blessure ou de détérioration).
• L'enveloppe du boîtier du grille-pain
est dotée d'une isolation thermique.
Cependant, les parties métalliques du
dessus de l'appareil et de la fente de
grille-pain deviennent chaudes - danger de brûlure!
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon est
endommagé ou si le boîtier présente
des dommages visibles.
• Le cordon est un cordon spécial et ne
peut être échangé que par le serviceclientèle étant donné qu’un outil spécial est nécessaire pour l’échange.
• Les travaux de réparations d’appareil
électriques ne peuvent être réalisés que
par des spécialistes agréés. D’importants dangers peuvent survenir par le
biais de réparations incorrectes. En cas
de réparation, adressez-vous au ser-
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 29 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
f
vice-clientèle ou à votre commerçant
spécialisé agréé.
• Aucune responsabilité pour dommages
éventuels ne peut être endossée en cas
d’usage non conforme de l’appareil ou
de mauvaise manipulation.
• Cet appareil n'est pas conçu pour etre
utilisé par des personnes (y compris des
enfants) a capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui
manquent d'expérience et de connaissances, a moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'un
apprentissage initial sur son utilisation
de la part d'une personne responsable
de leur sécurité.
Sécurité des enfants
• Ne pas utiliser le grille-pain sans surveillance
• Maintenir les enfants à distance des
appareils électriques.
• Le matériel d’emballage comme le
sachet en plastique est à tenir hors de
portée des enfants.
• Les enfants doivent être supervisés afin
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
Tenir compte des éléments suivants lors de l’utilisation du
grille-pain
• Ne pas poser sur des surfaces chaudes.
• Ne pas utiliser à proximité de flammes
nues.
• Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à la chaleur. Utiliser éventuellement un support isolant de la chaleur
• Le pain peut s'enflammer. Par conséquent, ne pas griller le pain au-dessous ou à proximité d'objets
inflammables (p. ex. des rideaux).
Surveiller l'appareil.
• Ne pas recouvrir la fente du grillepain lors de l’utilisation du grillepain.
• Ne pas utiliser l'appareil sans tiroir à
miettes. Nettoyer régulièrement le
tiroir à miettes. De grosses miettes ne
doivent pas s'accumuler.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau!
• Ne pas plier le cordon, ne pas l’approcher à des parties chaudes de l’appareil.
• Ne porter l’appareil chaud que par
l’enveloppe de boîtier à isolation thermique.
• Après utilisation, retirer la fiche du secteur et laisser refroidir complètement
l'appareil. Ne ranger ou ne recouvrir
l'appareil qu'à partir de ce moment.
• N'enrouler le cordon que lorsque
l'appareil a totalement refroidi.
Protection de
l’environnement
2
Elimination du matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage sont écologiques et recyclables. Les matières plastiques portent un signe distinctif, par
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminez les matériaux d’emballage en fonction de leur
signe distinctif dans les containeurs
prévus à cet effet sur le site de collecte
de votre commune.
2
Appareils usagés
W
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du
recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce
produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et
la santé humaine qui, sinon, seraient le
résultat d’un traitement inapproprié
des déchets de ce produit. Pour obtenir
plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec
le bureau municipal de votre région,
votre service d’élimination des déchets
ménagers ou le magasin où vous avez
acheté le produit.
29
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 30 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
f
Conseils d’utilisation
3
Avant la première mise en service
0 Mettre la fiche dans la prise de courant.
0 Afin d’éviter des odeurs désagréables,
mettre l’appareil en marche plusieurs
fois près d’une fenêtre ouverte sans
pain de mie avec le degré de brunissement maximal.
Touche stop
(fig. 4)
Si vous voulez interrompre l’opération
de grillage de pain, appuyez sur la touche stop . L’appareil se déconnecte.
Une fois réglé, le degré de brunissement reste constant.
Comment mettre
en marche (fig. 2)
0 Mettre la fiche dans la prise de courant.
0 Mettre le pain de mie en place.
0 Sélectionner le degré de brunissement
et enfoncer la touche de mise en marche vers le bas.
3
Touche de décongélation
(fig. 5)
Si vous désirez décongeler du pain,
appuyez en supplément sur la touche
de décongélation. La durée du grillage
sera prolongée de ce fait.
Une fois le degré de brunissement souhaité atteint, le grille-pain s’éteint
automatiquement et les tranches de
pain de mie sont soulevées vers le haut,
prêtes à être saisies. En soulevant la
touche de mise en marche, (fonction
d’ascenseur à pain) le pain de mie est
soulevé jusqu’à pouvoir être saisi aisément (fig. 3).
Touche de réchauffage
(fig. 6)
Afin de réchauffer du pain que vous
avez déjà grillé, appuyez en
supplément sur la touche de
réchauffage afin de maintenir votre
tranche de pain chaude et
croustillante.
Régler le degré de brunissement
Vous pouvez régler le degré de brunissement de 1 à 6 sans gradations, conformément à vos souhaits à l’aide du
bouton tournant. Degré 1 pour le brunissement le plus clair et degré 6 pour
le brunissement le plus foncé.
Réglez un degré entre 1 et 3 au début
du grillage. Si le brunissement ne correspond pas à vos souhaits, réglez le
sélecteur plus bas ou plus haut, plus
haut pour griller par exemple du pain
bis ou du pain noir. Pour faire griller
seulement une tranche de pain ou du
vieux pain, le degré de brunissement
doit être réglé un peu plus bas.
30
Nous recommandons de régler le degré
de brunissement de sorte que le pain
ait une teinte „jaune doré“ ou „brun
clair“. Grâce au réglage de temps de
grillage électronique, un degré de brunissement réglé reste constant si la
sorte de pain et ses caractéristiques le
sont aussi.
Grille de réchauffement
(fig. 7)
La grille de réchauffement devient
chaude lors de l’utilisation du grillepain: il ne faut donc jamais le prendre
par ses parties métalliques.
0 Tenir la grille de réchauffement aux
éléments de prise et la placer sur la
fente du grille-pain. L'appareil doit être
éteint pendant cette opération.
0 Poser des petits pains ou bien d’autres
pâtisseries pour les réchauffer, régler
sur le degré de brunissement souhaité
à l’aide du sélecteur de degré de brunissement.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 31 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
f
0 Mettre le grille-pain en marche avec la
touche de mise en marche.
0 Retourner le pain après l’arrêt. Renouveler l’opération.
Ne jamais poser le petit pain ou la
pâtisserie directement sur la fente du
grille-pain.
0 Pour ôter la grille de réchauffement, la
retirer par le haut avec les éléments de
prise après refroidissement.
1
Nettoyage en entretien (fig. 8)
Caractéristiques techniques
Tension de réseau:
Puissance absorbée:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E. :
• 2006/95/CE relative a la "basse
tension"
• 89/336/CEE "Directive CEM" y compris les directives de modifications
92/31/CEE et 93/68/CEE
0 Avant tout nettoyage, retirer la fiche et
laisser refroidir le grille-pain.
Les miettes qui tombent lors de l’opération de grillage s’accumulent dans le
tiroir à miettes (fig. 8).
0 Extraire par le côté et enlever les
miettes.
3
3
Ne pas utiliser de produits nettoyants
caustiques ou abrasifs pour nettoyer
l'appareil. Nettoyer le boîtier uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humecté.
3
Le grille-pain ne doit pas être traité
avec un liquide, et surtout pas plongé
dans un liquide.
Stockage du pain de mie (fig. 9)
3
Afin d’obtenir un pain uniformément
grillé, les emballages de pain entamés
doivent être refermés et stockés avec le
côté ouvert vers le bas.
A = bon
B = mauvais
31
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 32 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
l
l Geachte klant
1 Veiligheidsinstructies
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid op de eerste
pagina's van deze gebruiksaanwijzing.
Bewaar het boekje, zodat u nog eens
iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
De veiligheid van dit apparaat voldoet
aan de officiële regels der techniek en
de wet in het kader van veilige apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te
maken.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of
door signaalwoorden (Waarschuwing!,
Voorzichtig!, Let op!) wordt de
aandacht gevestigd op aanwijzingen
die van belang zijn voor Uw veiligheid
of voor het goed functioneren van het
apparaat. Hier goed op letten.
0 Dit teken begeleidt u stap voor stap bij
de bediening van het toestel.
• Bedrijfsspanning, netspanning en
stroomtype moeten overeenkomen (zie
typeplaatje onder het apparaat).
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
• De netstekker nooit aan het snoer uit
het stopcontact trekken.
• Voor het schoonmaken en bij storingen
eerst de stekker uit het stopcontact
trekken! Vastgeklemd brood met een
stomp, lang houten voorwerp (b.v. de
steel van een houten lepel) losmaken.
Raak het verwarmingselement daarbij
niet aan.
• Kom niet met uw vingers of met metalen voorwerpen in de roosterschacht –
gevaar van letsel en beschadiging.
• De ommanteling van de toaster heeft
een warmte-isolatie. De metalen delen
aan de bovenkant van het apparaat en
in de roosterschacht worden wel heet gevaar van brandwonden!
• Het apparaat niet in gebruik nemen als
het snoer beschadigd is of als de
behuizing zichtbare beschadigingen
vertoont.
• Het gebruikte netsnoer is van een speciaal type en mag alleen door onze serviceafdeling worden vervangen, omdat
voor vervanging speciaal gereedschap
nodig is.
• Reparaties aan dit apparaat mogen
alleen door vakbekwame deskundigen
worden uitgevoerd. Als gevolg van
ondeskundig uitgevoerde reparaties
kan een aanzienlijk gevaar ontstaan.
Neem in het geval van reparaties
contact op met de klantenservice of
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende
informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel.
2
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing
van het toestel zijn met een klaverblad
gekenmerkt.
Uitrusting (afbeelding 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
32
Roosterschacht
Ommanteling met warmte-isolatie
Inschakelknop en broodlift
Bruiningsgraadregelaar
Broodjesopzetstuk om broodjes op te
bakken
Verwarmingsknop met controlelampje
Ontdooiknop met controlelampje
Stopknop met controlelampje
Kruimellade
Snoeropwikkeling (onder het apparaat)
Typeplaatje (onder het apparaat)
Algemene veiligheid
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 33 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
l
een door de fabrikant erkende
deskundige vakorganisatie.
• Als het toestel verkeerd wordt gebruikt
of bediend, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
schade die hieruit voortvloeit.
• Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke
handicap of met gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij het gebruik van het
apparaat eerst hebben geleerd onder
toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
• Om het warme apparaat te dragen
alleen de ommanteling met warmteisolatie aanraken.
• Na het gebruik: netstekker uit het
stopcontact trekken en apparaat volledig laten afkoelen. Pas daarna apparaat
opbergen of afdekken.
• Snoer pas opwikkelen als het apparaat
volledig afgekoeld is.
Afvalverwerking
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet
schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<,
enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke
inzamelplaatsen in de daarvoor
bestemde containers.
2
Oud apparaat verwijderen
Veiligheid van kinderen
• Laat de toaster niet onbeheerd aanstaan.
• Houd kinderen uit de buurt van
elektrische apparaten
• Verpakkingsmateriaal, zoals bijv. foliezakjes horen niet in de handen van kinderen thuis.
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Denk bij het gebruik van de
toaster aan de volgende punten:
• Niet op een hete ondergrond opstellen.
• Niet in de buurt van open vuur gebruiken.
• Niet op hittegevoelige oppervlakken
gebruiken. Eventueel hitte-isolerende
onderlegger gebruiken.
• Brood kan branden, gebruik de toaster daarom niet in de buurt van
brandbare voorwerpen (zoals gordijnen). Wanneer het apparaat in
gebruik is, moet er iemand bij blijven.
• Dek de roosterschacht tijdens het
toasten niet af.
• Apparaat niet zonder kruimellade
gebruiken. Kruimellade regelmatig reinigen. Er mogen geen grote kruimelresten ontstaan.
• Apparaat niet in water onderdompelen!
• Snoer niet knikken en niet in contact
laten komen met hete delen van het
apparaat.
W
op het product of
Het symbool
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
33
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 34 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
l
Bedieningsinstructies
Stopknop
(afbeelding 4)
Voor de eerste ingebruikneming
Als u het roosterproces wilt onderbreken, drukt u op de stopknop.
Dan wordt het apparaat uitgeschakeld.
De ingestelde bruiningsgraad blijft
onveranderd.
0 Stekker in het stopcontact steken.
0 Om de vorming van onaangename
geur te voorkomen moet het apparaat
zonder brood enkele malen op de
hoogste stand van de roostergraad bij
een open raam in werking worden
gezet.
Ontdooiknop
(afbeelding 5)
Voor diepgevroren toastbrood drukt u
ook de ontdooiknop in. Daardoor
wordt de roostertijd verlengd.
Inschakelen (afbeelding 2)
0 Stekker in het stopcontact steken.
0 Toast erin doen.
0 Bruiningsgraad kiezen en inschakelknop omlaag drukken.
3
Wanneer de gewenste bruiningsgraad
bereikt is, schakelt de toaster automatisch uit en de sneden toast worden
opgetild en kunnen gepakt worden.
Door de inschakelknop op te tillen
(broodlift-functie) kunt u de toast zo
ver omhoog brengen dat u deze gemakkelijk kunt pakken (afbeelding 3)
Bruiningsgraad instellen
Met de draaiknop kunt u de bruiningsgraad traploos van 1 tot 6 instellen.
Stand 1 voor de lichtste bruining,
stand 6 voor de donkerste bruining.
Stel bij het begin van het toasten een
stand tussen 1 en 3 in. Als de bruining
dan niet naar wens is, stelt u de regelaar lager in of hoger, b.v. als u bruin
brood wilt roosteren. Als u maar één
snee brood wilt roosteren en ook bij
oud brood moet u de bruiningsgraad
iets lager instellen.
3
34
Wij raden u aan de bruiningsgraad zo
in te stellen dat het toastbrood een
goudgele of lichtbruine kleur krijgt.
Door de elektronische toasttijdregeling
wordt een eenmaal ingestelde bruiningsgraad bij dezelfde broodsoort en
conditie van het brood gehandhaafd.
Verwarmingsknop
(afbeelding 6)
Om geroosterd brood op te warmen
drukt u ook de verwarmingsknop in,
zodat de toast warm en knapperig
blijft.
Broodjesopzetstuk
(afbeelding 7)
1
0
0
0
0
Het broodjesopzetstuk wordt bij het
toasten uiteraard heet, raak het
daarom nooit bij de metalen delen aan.
Houd het broodjesopzetstuk bij de
greepdelen vast en zet het op de roosterschacht. Het apparaat moet daarbij
uitgeschakeld zijn.
Broodjes of ander gebak erop leggen
om het op te bakken en met de bruiningsregelaar de gewenste bruiningsgraad instellen
De toaster inschakelen met de inschakelknop.
Na het uitschakelen de broodjes keren.
Proces herhalen.
Broodjes of gebak nooit direct op de
roosterschacht leggen.
0 Om het broodjesopzetstuk na het
afkoelen te verwijderen tilt u het aan
de greepdelen van de toaster af.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 35 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
l
Reiniging en verzorging
(afbeelding 8)
0 Voor het reinigen altijd de stekker uit
het stopcontact trekken en de toaster
laten afkoelen.
De kruimels die bij het roosteren van
het brood vallen, worden in de kruimellade opgevangen.
0 Opzij eruit trekken en kruimels verwijderen.
3
3
Gebruik geen scherpe of schurende
schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Reinig de behuizing
alleen met een droge of iets bevochtigde doek.
3
De toaster mag niet met vloeistof worden behandeld en zeker niet ondergedompeld worden.
Technische gegevens
Netspanning:
220 – 240 V
Opgenomen vermogen: 800 – 1000 W
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
• EMC-richtlijn 89/336/EEC met toevoeging 92/31/EEC en 93/68/EEC
Bewaren van toastbrood
(afbeelding 9)
3
Om gelijkmatig gebruinde toast te krijgen moet u een aangebroken broodverpakking weer sluiten en met de
aangebroken kant omlaag bewaren.
A = goed
B = fout
35
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 36 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
i
i Gentile Cliente
1 Avvertenze di sicurezza
La preghiamo di leggere attentamente
le presenti istruzioni per l’uso, osservando in particolare le avvertenze di sicurezza riportate nelle prime pagine! Si
prega inoltre di conservare le presenti
istruzioni per l’uso per consultarle in seguito e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell’apparecchio.
La sicurezza di questo apparecchio è
conforme alle regole riconosciute della
tecnica e alla legge sulla sicurezza degli
apparecchi. Nonostante ciò, quale produttore siamo tenuti ad informar Vi
riguardo le avvertenze sulla sicurezza
successivamente riportate.
Con il triangolo d'avvertimento e/o con
gli avvertimenti (Avvertimento!, Prudenza!, Attenzione!) sono state evidenziate indicazioni, importanti per la
sua sicurezza o per la funzionalità
dell'apparecchio. Si prega di osservarle
rigorosamente.
0 Questa sigla l'accompagna passo dopo
passo durante l'uso dell'apparecchio.
• La tensione d’esercizio e la tensione di
rete nonché il tipo di corrente devono
corrispondere (vedere la targhetta dei
dati sul lato inferiore dell’apparecchio).
• Collegamento solo ad una presa
regolarmente installata.
• Non sfilate mai la spina dalla presa
tirando il cavo di alimentazione.
• Prima di procedere alla pulizia o in caso
di difetti sfilate innanzitutto la spina!
Staccate i cibi da tostare rimasti
incastrati con un oggetto in legno non
appuntito (ad es. il manico di un
mestolo da cucina). Durante questa
operazione non toccate le resistenze.
• Non introducete le dita o oggetti
metallici nel vano di tostatura, pericolo
di lesioni o pericolo di danni
all’apparecchio.
• Il mantello dell'involucro del tostapane
è termoisolante. Le parti in metallo
dalla parte superiore dell'apparecchio e
del vano di tostatura però si surriscaldano - pericolo di scottarsi!
• Non mettete in funzione l’apparecchio
qualora il cavo di alimentazione sia
danneggiato o il corpo esterno mostri
segni evidenti di danni.
• Questo cavo di collegamento è un cavo
speciale e deve essere sostituito soltanto dal servizio di assistenza tecnica
poiché per la sostituzione sono richiesti
attrezzi speciali.
• Le riparazioni su questo apparecchio
devono essere eseguite solo da tecnici
specializzati. Le riparazioni non eseguite correttamente possono comportare gravi pericoli. In caso di riparazione rivolgetevi al servizio assistenza o
al rivenditore di fiducia autorizzato.
1
3
Presso questa sigla si ottengono informazioni complementari relative ai
comandi e all'uso pratico dell'apparecchio.
2
Con il quadrifoglio si distinguono i
consigli e le osservazioni adatte
all'impiego economico ed ecologico
dell'apparecchio.
Descrizione
dell'apparecchio
(figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
36
Vano di tostatura
Mantello di rivestimento termoisolante
Tasto d'attivazione con lift per pane
Selettore del grado di tostatura
Supplemento per la cottura di panini
Tasto riscaldamento con spia luminosa
di controllo
Tasto di scongelamento con spia
luminosa di controllo
Tasto stop con spia luminosa di controllo
Cassettino per le briciole
Avvolgicavo (lato inferiore
dell'apparecchio)
Targhetta delle caratteristiche (lato
inferiore dell'apparecchio)
Sicurezza generale
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 37 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
i
• In caso di un uso inappropriato o di un
impiego errato, per eventuali danni
non viene riconosciuta alcuna
garanzia.
• Questo apparecchio non deve essere
utilizzato da persone (inclusi i bambini)
con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali o senza esperienza e conoscenza, a meno che che le stesse non
siano state seguite nella fase iniziale
dell'uso dell'apparecchio o non
abbiano avuto istruzioni adeguate
sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Sicurezza per i bambini
• Mai usare il tostapane senza sorveglianza.
• Tenere i bambini lontani dagli elettrodomestici.
• Il materiale dell'imballaggio, come ad
esempio i sacchetti di plastica, non
sono oggetti per bambini.
• Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
Informazioni importanti da
osservare durante l'uso del
tostapane
• Non appoggiare su superfici calde.
• Non usare nelle vicinanze di fiamme
vive.
• Non usare su superfici termosensibili.
Se necessario, usare un appoggio termoisolante.
• Il pane puo bruciare, quindi mai usare
sotto o nelle vicinanze di oggetti
infiammabili (per es. tende). L'apparecchio deve essere sorvegliato.
• Durante la tostatura non coprire il
vano di tostatura
• Non usare l'apparecchio senza il cassettino per le briciole. Pulire regolarmente il cassettino per le briciole. Fare
attenzione che non si accumulino briciole di grosse dimensioni.
• Non immergere l'apparecchio
nell'acqua!
• Non schiacciare il cavo d'alimentazione, non avvicinarlo a parti calde
dell'apparecchio.
• Per il trasporto, afferrare l'apparecchio
solo presso il mantello di rivestimento
termoisolante.
• Dopo l'uso sfilare la spina dalla rete e
lasciar raffreddare completamente
l'apparecchio. Solo dopo riporre o
coprire l'apparecchio.
• Avvolgere il cavo solo dopo che l'apparecchio e completamente freddo.
Smaltimento
2
Materiale di imballaggio
I materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Gli elementi in materiale plastico sono contrassegnati ad es.
>PE< (polietilene), >PS< (polistirolo
espanso), ecc. Smaltite i materiali di
imballaggio a seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi contenitori sistemati presso le discariche
comunali.
2
Vecchio elettrodomestico
W
Il simbolo
sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto non
deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere
portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze
negative, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate
sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
37
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 38 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
i
Istruzioni per l'uso
ottengano un colore "giallo oro" o "marrone chiaro". Il comando elettronico di
regolazione della tostatura consente di
mantenere un determinato grado di
tostatura preselezionato per lo stesso
tipo di pane con le stesse caratteristiche.
Prima della prima messa in
funzione
0 Infilare la spina nella presa.
0 Per evitare la formazione di odori sgradevoli l’apparecchio deve essere messo
in funzione alcune volte senza pane
da tostare al massimo grado di tostatura con la finestra aperta.
Tasto Stop
Inserire (figura 2)
0 Infilare la spina nella presa.
0 Inserire le fette da tostare.
0 Selezionare il grado di doratura e premere verso il basso il tasto d'inserimento.
3
Potete regolare il grado di tostatura a
piacimento in continuo da 1 a 6 per
mezzo dell’apposita manopola. Il livello
1 corrisponde al grado di tostatura più
chiaro. Il livello 6 corrisponde al grado
di tostatura più scuro. All’inizio della
tostatura selezionate un livello compreso fra 1 e 3. Se il grado di tostatura
non soddisfa i vostri desideri, spostate
il selettore su un livello superiore o su
un livello inferiore, su un livello superiore ad es. per la tostatura di pane
misto di segale e frumento o pane di
segale. Nella tostatura di una sola fetta
di pane e anche nella tostatura di pane
vecchio, deve essere selezionato un
grado di tostatura un po' più basso.
3
38
Tasto di scongelamento
(Figura 5)
Per pane da toast congelato premete
anche il tasto di scongelamento. In tal
modo si prolunga il tempo di tostatura.
Dopo raggiunto il grado di doratura
desiderato, il tostapane si disinserisce
automaticamente e le fette di pane
tostato vengono sollevate verso l'alto,
pronte per essere prelevate. Spingendo
in alto il tasto di inserimento (funzione
lift pane), le fette di pane tostato possono essere sollevate fino al punto da
poterle prelevare comodamente
(figura 3).
Regolazione del grado di
tostatura
Noi consigliamo di regolare il grado di
doratura in modo che le fette di pane
(Figura 4)
Se desiderate interrompere l’operazione
di tostatura, premete il tasto Stop o sollevate il tasto di inserimento. L’apparecchio si disinserisce. Il grado di tostatura
già preselezionato rimane invariato.
Tasto di riscaldamento
(Figura 6)
Per riscaldare pane già tostato premete
anche il tasto di riscaldamento, per
mantenere caldo e croccante il cibo da
tostare.
Supplemento per panini
(figura 7)
1
0
0
0
0
In seguito alla sua funzione, il supplemento per panini durante la tostatura
si surriscalda. Quindi non toccare mai
le parti di metallo.
Tenere il supplemento per panini afferrandolo alle maniglie e appoggiarlo sul
vano di tostatura. Durante cio l'apparecchio dovrebbe essere spento.
Appoggiarvi sopra i panini o altre paste
da ricuocere. Con il selettore del grado
di tostatura regolare l'intensita di
tostatura desiderata.
Accendere il tostapane con il tasto
d'inserimento.
Dopo il disinserimento, girare i cibi da
tostare. Ripetere il procedimento.
Mai appoggiare panini o altre paste
direttamente sul vano di tostatura.
0 Per togliere il supplemento per panini,
dopo raffreddato sollevarlo verso l'alto
afferrandolo alle maniglie.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 39 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
i
Pulizia e cura
dell'apparecchio
(figura 8)
0 Prima di ogni pulizia, estrarre la spina
dalla rete e lasciar raffreddare il tostapane.
Le briciole prodotte durante la tostatura si raccolgono nel cassettino per le
briciole.
0 Estrarlo lateralmente e togliere le
briciole.
3
3
Per pulire l'apparecchio non usare
detersivi aggressivi o abrasivi. Pulisca
l'involucro usando solamente un panno
asciutto o solo leggermente umido.
1
Non trattare il taster con dei liquidi e
assolutamente non immergerlo in essi.
Dati tecnici
Tensione di rete:
Potenza assorbita:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Questa apparecchiatura è conforme
alle seguenti Direttive CE:
• Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
• Direttiva EMC 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e
93/68/EEC
Conservazione del pane per toast
(figura 9)
3
Per ottenere fette tostate omogeneamente dorate, le confezioni di pane
aperte devono essere di nuovo chiuse e
conservate con il lato della confezione
aperta appoggiata in basso.
A = giusto
B = sbagliato
39
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 40 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
e
e Estimado/a cliente:
Lea detenida y completamente las instrucciones de uso.
En especial, observe las normas de seguridad incluidas en las primeras páginas de estas instrucciones de uso. Conserve las instrucciones de uso para realiza consultas en el futuro. Asimismo,
proporcione estas instrucciones a otros
posibles usuarios del aparato.
El triángulo de alerta y/o las palabras
(¡Advertencia!, ¡Cuidado!, ¡Atención!)
sirven para destacar indicaciones
importantes para su seguridad o para
el normal funcionamiento de la
máquina. Sígalas sin falta.
0 Este indicativo le conducirá paso a
paso por el manejo del electrodoméstico.
1
3
Después de este indicativo recibirá
usted información complementaria
sobre el manejo y la aplicación práctica
de la máquina.
2
La hoja de trébol se aplica para destacar consejos e indicaciones útiles para
trabajar con esta máquina de forma
ahorrativa y ecológica.
Descripción del aparato
(Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
40
Ranuras para tostadas
Pared fría
Pulsador de marcha y elevador de tostadas
Selector de grado de tostado
Suplemento para tostar panecillos
Botón de recalentado con indicador
luminoso
Botón de descongelado con indicador
luminoso
Botón de parada con indicador luminoso
Bandeja recogemigas
Recogedor del cable (debajo del aparato)
Placa de características (debajo del
aparato)
1 Normas de seguridad
La seguridad de este aparato corresponde a las reglas reconocidas de la
técnica y a la Ley sobre la seguridad de
aparatos. No obstante, respete las normas de seguridad que proporcionamos
a continuación en calidad de fabricante.
Seguridad básica
• Tensión de servicio y tensión de red así
como el tipo de corriente tienen que
coincidir (ver etiqueta en la parte inferior del aparato).
• Alimentación eléctrica sólo en un
enchufe de pared instalado debidamente.
• ¡Nunca tirar del cable para sacar el
enchufe de la pared!
• Antes de una limpieza o en caso de
averías, ¡sacar la clavija del enchufe!
Si se ha quedado la tostada atascada,
soltarla con un palo de madera sin filo
(p. ej. una cuchara de cocinar de
madera) sin tocar los calentadores.
• No introducir los dedos o objetos
metálicos en la ranura. Peligro de lesiones y daños del aparato.
• La carcasa de la tostadora está aislada
térmicamente. Sin embargo, las piezas
metálicas en la parte superior y en las
ranuras se calientan. ¡Peligro de quemaduras!
• No utilice el aparato si el cable de
alimentación está defectuoso o la
carcasa muestra defectos visibles.
• Este cable de conexión es un cable
especial y sólo debe ser cambiado por
el Servicio postventa, dado que se
necesita una herramienta especial.
• Las reparaciones en este aparato deben
ser ejecutadas únicamente por técnicos
cualificados. En caso de reparaciones
inadecuadas se pueden producir
considerables peligros. En caso de
reparación, sírvase consultar al Servicio
postventa o a su distribuidor
autorizado.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 41 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
e
• En caso de un uso no apropiado o un
manejo equivocado, no se asume la
garantía para daños que pueda sufrir el
aparato.
• Este aparato no está concebido para su
uso por personas (incluyendo ninos)
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales disminuídas, o con falta de
experiencia y conocimiento, a menos
de que se les haya dado una formación
o supervisión inicial sobre el uso del
aparato, por una persona responsable
de su seguridad.
Protección de los niños
• No dejar la tostadora sin vigilancia
cuando está en funcionamiento.
• Mantener a los niños alejados de los
electrodomésticos.
• El material de embalaje, como p.ej. las
bolsas de plástico, no son un juguete
adecuado para niños.
• Los niños deben estar bajo vigilancia
para asegurar que no juegan con el
aparato.
Lo que deberá tener en cuenta al
usar la tostadora
• No colocarla encima de superficies
calientes.
• No utilizarla cerca de llamas vivas.
• No utilizar sobre superficies calientes.
Utilizar si es preciso un salvamanteles
con aislamiento térmico.
• Pan puede quemarse, por lo tanto no
coloque la tostadora debajo o cerca
de objetos inflamables (p. ej. cortinas). El aparato tiene que ser vigilado.
• No tapar la ranura durante el tostado.
• No utilizar sin la bandeja recogemigas.
Limpiar ésta regularmente. No dejar
que se acumulen las migas en ella.
• ¡No sumergir el aparato en el agua!
• No doblar el cable de alimentación, no
dejar entrar en contacto con las partes
calientes del aparato.
• Para coger el aparato caliente, sólo
tocarlo en las paredes con el aislamiento térmico.
• Desenchufar el aparato y dejarlo
enfriar completamente tras su uso.
Sólo entonces se puede recoger o
incluso cubrir el aparato.
• Recoger el cable sólo cuando el aparato esté completamente frío.
Eliminación de
desechos
2
Material de embalaje
Los materiales de embalaje respetan el
medio ambiente y son reciclables. Los
elementos de materia plástica están
identificados; por ejemplo, >PE<, >PS<
etc. Elimine los materiales de embalaje,
según su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en los
puntos de gestión de desechos locales.
2
Aparato viejo
W
El símbolo
en el producto o en su
empaque indica que este producto no
se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe
entregar al punto de recolección de
equipos eléctricos y electrónicos para
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se manipula de forma
adecuada. Para obtener información
más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su
servicio de desechos del hogar o con la
tienda donde compró el producto.
41
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 42 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
e
Indicaciones sobre
el manejo
mantiene siempre el grado de tostado
elegido y seleccionado en el aparato
para el mismo tipo de pan.
Antes de la primera puesta en
marcha
Pulsador de parada
(Figura 4)
Si Ud. desea interrumpir el tostado,
pulse el pulsador de parada. El aparato
se desconectará. El grado de tostado
anteriormente elegido no cambia.
0 Introducir la clavija en el enchufe de
pared.
0 Para evitar que se formen olores desagradables, se debe de poner el aparato
varias veces en marcha, poniéndolo a la
temperatura máxima de tostado y
colocándolo cerca de una ventana
abierta.
Botón de descongelado
(Figura 5)
Para tostadas congeladas, pulse adicionalmente el botón de descongelado. De
esta forma se prolonga la duración del
tostado.
Conexión (Figura 2)
0 Introducir la clavija en el enchufe de
pared.
0 Meter la rebanada.
0 Elegir el grado de tostado y pulsar la
tecla de marcha hacia abajo.
3
Al alcanzar el grado de tostado elegido,
la tostadora se desconecta automáticamente y el pan tostado es empujado
hacia arriba para sacarlo fácilmente. Si
se empuja el pulsador de marcha hacia
arriba (Función elevador de tostadas),
se puede levantar el pan tanto como se
quiere para sacarlo cómodamente.
(Figura 3).
Elegir el grado de tostado
Con el botón giratorio, Ud. puede seleccionar el grado de tostado de 1 a 6
en progresión y a su gusto.
En el grado 1, el pan sale menos tostado. En el grado 6, mayor tostado
Ponga el botón para tostar la primera
rebanada entre 1 y 3. Si no sale el
tostado come Ud. desea, ajuste el
botón en más alto o más bajo, por
ejemplo para diferentes tipos de pan. Si
se tuesta sólo una rebanada o pan
viejo, ponga el grado de tostado algo
más bajo.
3
42
Recomendamos ajustar el grado de
tostado de forma que las tostadas
adquieran un tono „amarillo dorado“ o
„marrón claro“. Mediante la regulación
electrónica del tiempo de tostado, se
Botón de recalentado
(Figura 6)
Para recalentar pan tostado pulse adicionalmente el botón de recalentado,
para mantener las tostadas calientes y
crujientes.
Soporte calientapanes
(Figura 7)
1
0
0
0
0
Es inevitable que el soporte para calentar panes se calienta cuando se usa la
tostadora, por lo tanto no tacar las piezas metálicas.
Agarrar el suplemento para panecillos
de las asas y colocarlo sobre las ranuras. Para hacerlo, la tostadora deberá
estar desconectada.
Colocar el pan o cualquier tipo de bollería para calentarlo en el soporte, y
ajustar el grado de tostado.
Conectar la tostadora con el pulsador
de marcha.
Cuando se haya desconectado el aparato, dar la vuelta al pan o la bollería y
repetir el tostado.
No colocar nunca panecillos o similares
directamente sobre las ranuras.
0 Para retirar el suplemento de panecillos, levantarlo de las asas cuando se
haya enfriado.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 43 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
e
Limpieza y cuidado (Figura 8)
Datos técnicos
0 Antes de cada limpieza, sacar el
enchufe de la alimentación eléctrica y
dejar que se enfríe la tostadora.
Durante el tostado se forman migas
que se recogen en la bandeja cajón
para migas.
0 En el costado, tirar lateralmente para
sacar el cajón y limpiarlo.
3
3
No utilizar detergentes abrasivos o
cáusticos para limpiar el aparato. Limpie la carcasa sólo con un trapo seco o
ligeramente humedecido.
3
La tostadora no puede ser tratada con
líquidos y menos ser sumergido en
ellos.
Alimentación:
Potencia:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Este aparato cumple los requisitos de
las siguientes directivas europeas:
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE
• Directiva EMC (Compatibilildad
electromagnética) 89/336/CEE con
las modificaciones 92/31/CEE y
93/68/CEE
Como guardar el pan de molde
para tostar (Figura 9)
3
Para conseguir que el pan siempre
quede tostado uniformemente, se
recomienda volver a cerrar un paquete
empezado y colocar el lado abierto
hacia abajo.
A = correcto
B = equivocado
43
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 44 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
p
p Prezado(a) cliente,
Por favor, leia com atenção estas instruções de utilização.
Observe principalmente as normas de
segurança contidas nas primeiras páginas destas instruções de utilização! Por
favor, guarde estas instruções para consultas posteriores. Passe-as eventualmente ao novo proprietário do
aparelho.
O triângulo de sinalização e/ou as
expressões de advertência (Aviso!,
Cuidado!, Atenção!) têm por função
realçar informações importantes para a
sua segurança pessoal ou para a operacionalidade da máquina. É favor prestar-lhes a devida atenção e respeitálas.
0 Este símbolo guia-o, passo a passo, na
operação do aparelho.
1
3
A seguir a este símbolo, obterá informações suplementares sobre a operação e utilização prática do aparelho.
2
A folha de trevo sinaliza conselhos e
informações referentes à utilização
económica e ecológica do aparelho.
Descrição do aparelho
(figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
44
Abertura para torradas
Revestimento da carcaça com
isolamento térmico
Accionador e elevador do pão
Selector de grau de tostagem
Suporte para pães para aquecer
pãezinhos
Tecla de aquecimento com luz de
controlo
Tecla de descongelação com luz de
controlo
Tecla de Paragem com luz de controlo
Gaveta de migalhas
Enrolamento do cabo (parte inferior do
aparelho)
Placa de características (fundo do
aparelho)
1 Normas de segurança
A segurança deste aparelho está de
acordo com as regras da técnica
conhecidas e com as normas de segurança de aparelhos. Porém, no papel de
fabricante, vemo-nos na obrigação de
informar-lhe sobre as seguintes normas de segurança.
Segurança geral
• A tensão de operação do aparelho, tal
como o tipo de corrente, têm de estar
de acordo com a rede (veja a placa de
características no fundo do aparelho).
• Ligue o aparelho somente a uma
tomada com contactos de segurança,
que tenha sido instalada conforme os
regulamentos.
• Para retirar a ficha da tomada, não
puxe-a pelo cabo!
• Antes da limpeza ou em caso de
defeito, puxe primeiramente a ficha
da tomada! Caso a torrada venha a
ficar presa, soltá-la com uma haste de
madeira não pontiaguda (por exemplo,
com o cabo de uma colher de pau).
Não encostar nos aquecedores.
• Não encoste os dedos ou objectos
metálicos na abertura para torradas –
Perigo de acidente e de danificação do
aparelho.
• Porém, as peças de metal na parte
superior do aparelho e na abertura
para torradas ficam quentes – Perigo
de queimadura!
• Não utilizar o aparelho, se o cabo de
ligação estiver danificado ou se a carcaça do aparelho apresentar danos
visíveis.
• Este cabo de ligação é um cabo especial e só pode ser mudado por um serviço de assistência técnica, pois, para
tal, é necessário o emprego de uma
ferramenta especial.
• Qualquer reparação neste aparelho
deve ser efectuada unicamente por
técnicos especializados. Reparações
inadequadas podem causar ferimentos
graves. Em caso de reparação, dirija-se
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 45 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
p
ao serviço de assistência técnica ou ao
seu revendedor autorizado.
• Caso o aparelho venha a ser utilizado
para fins alheios àqueles para os quais
ele foi concebido ou seja manuseado
de forma incorrecta, o fabricante não
responsabiliza-se por eventuais danos.
• Este aparelho nao se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiencia e conhecimento, a nao ser que
tenha havido uma supervisao inicial ou
elas tenham recebido instruçoes
quanto ao uso deste aparelho por parte
de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
Segurança de crianças
• Não utilizar a torradeira sem que a
mesma seja observada durante o funcionamento.
• Manter crianças afastadas de aparelhos eléctricos.
• Manter todos os materiais de embalagem, tais como saquinhos plásticos,
fora do alcance de crianças.
• As crianças devem ser vigiadas de
forma a assegurar que estas não brincam com o aparelho.
Na utilização da torradeira,
deve-se observar o seguinte
• Não colocá-lo sobre superfícies quentes.
• Não utilizá-lo próximo a chamas.
• Não utilize a torradeira sobre superfícies sensíveis ao calor. Se for necessário, utilize um suporte de isolamento
contra o calor.
• Torradas podem inflamar-se. Portanto, não torrar na proximidade de
objectos inflamáveis (como p.ex. cortinas). Ao torrar deve supervisionarse o aparelho.
• Não cobrir a abertura para torradas
durante o funcionamento do aparelho.
• Não utilize o aparelho sem a sua
gaveta de recolha de migalhas. Limpe
esta gaveta regularmente. Não devem
•
•
•
•
•
acumular-se grandes quantidades de
migalhas.
Não coloque o aparelho na água!
Não dobre o cabo e não encoste-o em
partes quentes do aparelho.
Para carregar o aparelho aquecido,
segure somente na carcaça termicamente isolada.
Depois da utilização, retire a ficha a
tomada e deixe arrefecer completamente o aparelho. Só depois, arrumar o
aparelho ou tapá-lo.
Enrole o cabo apenas quando o aparelho tiver arrefecido completamente.
Eliminação
2
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem
deste aparelho são compatíveis com o
ambiente e recicláveis. As peças em
plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua
identificação, utilizando para o efeito
os contentores de recolha existentes
para essa finalidade nos locais de eliminação de resíduos da sua área de residência.
2
Aparelho usado
W
O símbolo
no produto ou na
embalagem indica que este produto
não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao
centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar
a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a
saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para
obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
45
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 46 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
p
Informações sobre a
utilização
do mesmo tipo e com as mesmas
características.
Tecla de desligamento
(figura 4)
Antes da primeira utilização
0 Encaixar a fixa na tomada.
0 A fim de evitar um cheiro desagradável, deve-se colocar o aparelho algumas vezes para funcionar, próximo a
uma janela aberta, sem pão e com a
maior escala de aquecimento.
Caso deseje interromper a tostagem,
prema a tecla de desligamento. O aparelho é desligado.
O grau de tostagem ajustado não é
modificado.
Tecla de descongelação
(figura 5)
Ligar o aparelho (figura 2)
Para pão de torrada congelado, prima
adicionalmente a tecla de descongelação. Deste modo, prolongará o tempo
de torrado.
0 Encaixar a fixa na tomada.
0 Colocar o pão.
0 Seleccionar o grau de tostagem e premer o accionador para baixo.
3
Ajuste do grau de tostagem e
protecção contra ligação
involuntária
Com o selector, é possível ajustar o
grau de tostagem de 1 a 6, de forma
contínua, de acordo com sua vontade.
O nível 1 corresponde ao grau mais
fraco, o nível 6 ao mais forte.
No início, ajuste a torradeira num nível
entre 1 e 3. Caso o grau de tostagem
não seja o desejado, posicione o selector em um nível mais alto ou mais
baixo (por exemplo, mais alto para pão
preto ou pão integral). Para tostar
somente uma fatia de pão, como também para pão velho, deve-se seleccionar um grau de tostagem mais baixo.
3
46
Tecla de aquecimento
(figura 6)
Quando o grau de tostagem desejado é
atingido, a torradeira desliga-se automaticamente, as fatias de pão são
levantadas e colocadas à disposição
para serem retiradas. Ao levantar-se o
accionador (função de elevação do
pão), é possível suspender o pão de tal
forma que ele pode ser retirado com
facilidade (figura 3).
Recomendamos regular o nível de torrado de tal maneira, que a torrada
fique com uma cor amarelo dourado
ou castanho claro. Através da regulação electrónica do tempo de tostagem,
o grau ajustado é mantido para um pão
Para aquecer pão torrado, prima adicionalmente a tecla de aquecimento,
para manter o pão torrado quente e
bem estaladiço.
Suporte de pãezinhos
(figura 7)
1
0
0
0
0
Decorrente do funcionamento do aparelho, é normal que o suporte para
pãezinhos fique quente. Portanto,
nunca toque nas partes de metal.
Manter o suporte para pãezinhos na
mão e colocá-lo na abertura para torradas. O aparelho deve estar desligado.
Colocar o pãozinho ou mesmo outro
produto para ser aquecido, ajustando o
grau de tostagem desejado no respectivo selector.
Ligar a torradeira através do accionador.
Após o desligamento do aparelho, virar
o produto a ser tostado. Repetir o procedimento.
Nunca colocar pãezinhos ou outros
produtos directamente sobre a abertura para torradas.
0 Para retirar o suporte para pãezinhos,
apertar o mesmo nas pegas e puxá-lo
para cima.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 47 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
p
Limpeza e conservação (figura 8) Dados Técnicos
0 Antes de limpar o aparelho, puxe a fixa
da tomada e deixe a torradeira esfriar.
As migalhas que caem do pão que é
tostado são colectadas na gaveta de
migalhas.
0 Puxar e retirar as migalhas.
3
3
Para a limpeza da carcaça do aparelho,
não utilize produtos de limpeza agressivos ou para esfregar. Limpe a carcaça
somente com um pano seco ou levemente humedecido.
1
A torradeira não pode ser limpa com
líquidos e muito menos ser mergulhada
neles.
Tensão de rede:
Consumo de potência:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Este aparelho está de acordo com as
seguintes Directivas EC:
• Directiva Baixa Voltagem
2006/95/EC
• Directiva EMC 89/336/EEC com aditamentos 92/31/EEC e 93/68/EEC
Armazenamento de pão para
tostar (figura 9)
3
A fim de obter-se um pão tostado uniformemente, os pacotes de pão abertos
devem ser novamente fechados e guardados com a extremidade aberta para
baixo.
A = correcto
B = errado
47
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 48 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
pøeètìtì si laskavì peèlivì tento
návod k použití.
Dbejte pøedevším bezpeènostních
pokynù na prvních stránkách tohoto
návodu k použití! Návod k použití
laskavì uschovejte pro pozdìjší
vyhledání. Pøedejte jej dále
pøípadným novým vlastníkùm
pøístroje.
Prostøednictvím výstražného
trojúhelníku a/nebo návìstí
(Výstraha!, Opatrnì!, Pozor!) jsou
zdùraznìny pokyny, které jsou
dùležité pro Vaši bezpeènost èi pro
funkènost pøístroje. Bezpodmíneènì
si jich laskavì povšimnìte.
0 Tato znaèka Vás povede krok za
krokem pøi obsluze tohoto pøístroje.
1
3
Po této znaèce obdržíte doplòující
informace k obsluze a praktickému
použití pøístroje.
2
Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní
pro hospodárné a ekologicky vhodné
použití pøístroje.
Popis pøístroje (Obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
48
Opékací štìrbina
Tepelnì-izolovaný plášt‘ pøístroje
Tlaèítko pro zapnutí a vysunutí toastù
Voliè stupnì opeèení
Nástavec na opékání housek
Tlaèítko ohøívání se svìtelnou
kontrolkou
Tlaèítko rozmrazování se svìtelnou
kontrolkou
Tlaèítko Stop se svìtelnou kontrolkou
Zásuvka na drobky
Navíjení kabelu (na spodní stranì
pøístroje)
Typový štítek (na spodní stranì
pøístroje)
1 Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost tohoto spotøebièe
odpovídá platným technickým
pøedpisùm a zákonu o bezpeènosti
spotøebièù. Jako výrobce máme však
nicménì zapotøebí Vás seznámit
s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Obecná bezpeènost
• Provozní a sít’ové napìtí, jakož i druh
proudu musí souhlasit (viz typový
štítek na spodní stranì pøístroje).
• Pøipojení pouze k pøedpisovì
instalované zásuvce s ochranným
kontaktem.
• Nikdy nevytahujte za pøipojovací
kabel sít’ovou zástrèku ze zásuvky!
• Pøed èistìním nebo pøi poruchách
vytáhnìte nejprve zástrèku ze
sítì! Sevøené opékané zboží
uvolnìte tupou døevìnou tyèkou
(napø. rukojetí vaøeèky). Pøitom se
nedotknìte topného tìlesa.
• Do šachty pro opékání nestrkejte
prsty èi kovové pøedmìty –
nebezpeèí poranìní, popø.
poškození.
• Plášt‘ opékaèe je tepelnì izolovaný.
Kovové díly na horní stranì pøístroje
a v opékací štìrbinì jsou však horké
– nebezpeèí popálenin!
• Pøístroj nezapínejte, je-li pøívodní
kabel poškozený, nebo je-li viditelnì
poškozen kryt.
• Tento pøipojovací kabel je speciální
kabel, který smí vymìòovat pouze
zákaznická služba, protože k jeho
výmìnì je potøeba speciální náøadí.
• Opravy tohoto spotøebièe smí
provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci. Nesprávnì provedené
opravy mohou zpùsobit znaèné
škody. Potøebujete-li opravu, obrat’te
se na naši zákaznickou službu nebo
na svého autorizovaného prodejce.
• Výrobce neruèí za pøípadné škody,
které byly zpùsobeny nevhodným
použitím pøístroje nebo jeho chybnou
obsluhou.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 49 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
c
• Toto zaøízení nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí) s omezenými fyzickými,
smyslovými a mentálními
schopnostmi nebo nedostateènými
zkušenostmi a znalostmi bez dozoru
osob odpovìdných za jejich
bezpeènost ani bez pøedchozího
pouèení provedeného odpovìdnými
osobami.
• K pøenášení uchopte pøístroj mající
provozní teplotu pouze za obal krytu
s tepelnou izolací.
• Po použití vytáhnìte vidlici ze sít‘ové
zásuvky a nechejte pøístroj úplnì
vychladnout. Teprve poté ho uložte
nebo zakryjte.
• Kabel naviòte, až pøístroj úplnì
vychladne.
Zabezpeèení pøed dìtmi
• Nenechávejte opékaè nikdy v
provozu bez dozoru.
• Elektrické pøístroje chraòte pøed
dìtmi.
• Obalový materiál jako napøíklad
fóliové pytle nepatøí do rukou dìtem.
• Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
Pøi provozu opékaèe byste
mìl(a) dbát následujícího
• Nestavìt na horký povrch.
• Nepoužívat v blízkosti otevøeného
ohnì.
• Pøístroj nesmí být umístìn na ploše,
která je citlivá na teplo. V pøípadì
potøeby použijte tepelnì-izolaèní
podložku.
• Chléb je hoølavý, proto jej nikdy
neopékejte pod hoølavými
pøedmìty (napøíklad záclonami)
nebo v jejich blízkosti. Mìjte
pøitom pøístroj stále pod
dohledem.
• Pøi opékání nepøikryjte šachtu pro
opékání.
• Pøístroj nepoužívejte bez zásuvky na
drobky. Zásuvku pravidelnì èistìte. V
zásuvce se nesmí nahromadit vìtší
množství drobkù.
• Nikdy neponoøujte pøístroj do
vody!
• Pøívodní kabel nezlomte, nedávejte
k horkým èástem pøístroje.
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou
ekologické a recyklovatelné. Umìlé
hmoty jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek
nepatrí do domácího odpadu. Je
nutné odvézt ho do sberného místa
pro recyklaci elektrického a
elektronického zarízení. Zajištením
správné likvidace tohoto výrobku
pomužete zabránit negativním
dusledkum pro životní prostredí a
lidské zdraví, které by jinak byly
zpusobeny nevhodnou likvidací
tohoto výrobku. Podrobnejší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u príslušného místního úradu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchode, kde jste
výrobek zakoupili.
49
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 50 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
c
Pokyny k obsluze
Tlaèítko stop
(obr. 4)
Pøed prvním uvedením do
provozu
Pokud chcete pøerušit prùbìh
opékání, stisknìte tlaèítko stop.
Pøístroj se vypne.
Nastavený stupeò zhnìdnutí se
nezmìní.
0 Zástrèku zastrète do zásuvky.
0 K zabránìní vytvoøení nepøíjemného
zápachu je zapotøebí uvést pøístroj
nìkolikrát do provozu bez
opékaného chleba pøi nastavení
nejvyššího stupnì opékání a
otevøeném oknì.
Tlaèítko rozmrazování
(obr. 5)
Pøi použití hluboce zmrazeného
toustového chleba stisknìte ještì
tlaèítko rozmrazování. Tím se
prodlouží doba opékání.
Zapnutí (obr. 2)
0 Zástrèku zastrète do zásuvky.
0 Vložte krajíèek chleba.
0 Zvolte stupeò zhnìdnutí a stisknìte
zapínací tlaèítko dolù.
3
Po dosažení žádoucího stupnì
zhnìdnutí se opékaè automaticky
vypne, opeèené krajíèky se zvednou
nahoru, aby se daly uchopit. Zvednutím zapínacího tlaèítka (funkce
zaøízení pro zvedání chleba) lze
krajíèek zvednout tak daleko, aby se
dal snadno vyjmout (obr. 3).
Tlaèítko ohøevu
(obr. 6)
Stisknutím tlaèítka ohøevu zahøejete
již opeèený chléb, aby se udržel teplý
a hezky køupavý.
Nástavec na žemle (obr. 7)
1
0
Nastavení stupnì zhnìdnutí
Otoèným knoflíkem mùžete nastavit
stupeò zhnìdnutí podle svého pøání.
Stupeò 1 pro nejsvìtlejší zhnìdnutí
a stupeò 6 pro nejtmavìjší.
Nastavte na zaèátku opékání stupeò
mezi 1 – 3. Neodpovídá-li zhnìdnutí
Vašemu pøání, nastavte voliè
pøíslušnì níže èi výše, výše napø. pøi
opékání èerného chleba. Pøi opékání
pouze 1 krajíèku a též pøi opékání
starého chleba je zapotøebí nastavit
stupeò zhnìdnutí trochu níže.
3
50
Doporuèujeme nastavit stupeò
opeèení tak, aby toast získal zlatavì
žlutou nebo svìtlehnìdou barvu.
Elektronickou regulací doby opékání
zùstane jednou nastavený stupeò
zhnìdnutí pøi stejném druhu chleba
a jakosti zachován.
0
0
0
Vzhledem ke své funkci se nástavec
na žemle pøi opékání ohøívá, proto se
nikdy nedotknìte kovových dílù.
Nástavec na housky uchopte za
držadla a nasaïte na opékací
štìrbinu. Pøitom musí být pøístroj
vypnutý.
Žemle nebo jiné peèivo vložte
k opìtnému peèení, nastavte žádoucí
stupeò zhnìdnutí na volièi stupnì
zhnìdnutí.
Opékaè zapnìte zapínacím tlaèítkem.
Po vypnutí obrat’te opékané zboží.
Postup opakujte.
Housky a jiné peèivo nepokládejte
pøímo na opékací štìrbinu.
0 Pøi snímání nástavce na housky
nejprve vyèkejte, dokud nevychladne.
Poté ho uchopte za držáky a
uvolnìte tahem smìrem vzhùru.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 51 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
c
Èistìní a údržba (obr. 8)
Technické údaje
0 Pøed každým èistìním vytáhnìte
zástrèku ze sítì a opékaè nechte
vychladnout.
Drobeèky, které vypadly bìhem
opékání, se shromažïují v zásuvce
na drobeèky.
0 Zásuvku vytáhnìte z boku a
drobeèky odstraòte.
3
3
Pøi èištìní pøístroje nepoužívejte ostré
ani drsné èisticí prostøedky. Povrch
pøístroje otírejte pouze suchým nebo
vlhkým hadøíkem.
3
Opékaè nesmí pøijít do styku s
tekutinou, ani se nesmí do ní ponoøit.
Sít’ové napìtí:
Pøíkon:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Tento spotøebiè odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
• Smìrnice pro nízké napìtí
2006/95/EC
• Smìrnice pro elektromagnetickou
sluèitelnost 89/336/EEC s dodatky
92/31/EEC a 93/68/EEC
Skladování chleba k opékání
(obr. 9)
3
Aby se docílilo rovnomìrnì do hnìda
opeèeného chleba, natržené balíèky
chleba znovu uzavøete a skladujte je
s natrženou èelní stranou dolù.
A = správnì
B = chybnì
51
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 52 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
o
oDrogi kliencie,
Proszê dok³adnie zapoznaæ siê z
niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi.
Proszê przestrzegaæ przede
wszystkim wskazówek bezpieczeñstwa na pierwszych stronach
niniejszej instrukcji obs³ugi ! Proszê
przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê,
aby mieæ mo¿liwoœæ póŸniejszego
skorzystania z niej. Nale¿y przekazaæ
j¹ ewentualnemu, kolejnemu
u¿ytkownikowi.
1 Trójk¹tem ostrzegawczym i/lub
s³owami z wykrzyknikiem
(Ostrze¿enie!, Ostro¿nie!, Uwaga!)
oznaczone s¹ wskazówki, które s¹
istotne dla bezpieczeñstwa lub
sprawnoœci urz¹dzenia. Nale¿y ich
bezwzglêdnie przestrzegaæ.
0 Znaki te przekazuj¹ krok za krokiem
sposób obs³ugi urz¹dzenia.
3
Za znakiem tym znajduj¹ siê
informacje uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce
obs³ugi oraz praktycznego
zastosowania urz¹dzenia.
2
Liœciem koniczynki oznaczone s¹
porady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i ekologicznego
u¿ytkowania urz¹dzenia.
Opis urz¹dzenia (rys. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
52
Taca do opiekania
Obudowa z izolacj¹ ciepln¹
Przycisk w³¹czania i wysuw pieczywa
Pokrêt³o wyboru stopnia opiekania
Nak³adka do opiekania bu³ek
Przycisk podgrzewania z lampk¹
kontroln¹
Przycisk rozmra¿ania z lampk¹
kontroln¹
Przycisk Stop z lampk¹ kontroln¹
Pojemnik na okruchy
Wnêka do zwijania kabla (na spodzie
tostera)
Tabliczka znamionowa (na spodzie
tostera)
1Wskazówki
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia
odpowiada uznanym zasadom
techniki oraz ustawie o
bezpieczeñstwie urz¹dzeñ. Dlatego
jako producent urz¹dzenia jesteœmy
zobligowani do zapoznania Pañstwa
z poni¿szymi wskazówkami
dotycz¹cymi bezpie-czeñstwa.
Ogólne bezpieczeñstwo
• Napiêcie robocze oraz napiêcie
sieciowe i rodzaj pr¹du musz¹ byæ
zgodne z danymi tabliczki
znamionowej w dolnej czêœci
urz¹dzenia.
• Pod³¹czaæ urz¹dzenie wy³¹cznie do
prawid³owo zainstalowanego
gniazdka.
• Nigdy nie wyci¹gaæ wtyczki sieciowej
z gniazda za kabel zasilaj¹cy!
• Przed czyszczeniem lub w razie
awarii najpierw nale¿y wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹! Zakleszczony
tost nale¿y uwalniaæ têpym
kawa³kiem drewna (np. trzonkiem
³y¿ki kuchennej). Nie dotykaæ przy
tym elementów grzewczych.
• Nie wk³adaæ palców lub przedmiotów metalowych do komory
opiekacza – Niebezpieczeñstwo
doznania obra¿eñ lub uszkodzenia
urz¹dzenia.
• Obudowa tostera ma izolacjê
ciepln¹. Metalowe czêœci w górnej
czêœci tostera i taca do opiekania s¹
jednak gor¹ce - nale¿y uwa¿aæ, aby
siê nie oparzyæ!
• Nie uruchamiaæ urz¹dzenia, gdy
kabel zasilania jest uszkodzony lub
gdy obudowa wykazuje widoczne
uszkodzenia.
• Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w
specjalny przewód zasilaj¹cy i,
poniewa¿ jego wymiana wymaga
u¿ycia specjalistycznych narzêdzi,
nale¿y j¹ zleciæ autoryzowanemu
punktowi serwisowemu.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 53 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
o
• Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane
wy³¹cznie przez specjalistów.
Niefachowe naprawy mog¹
prowadziæ do wyst¹pienia du¿ych
zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa w
u¿ytkowaniu urz¹dzenia. W razie
koniecznoœci przeprowadzenia
naprawy nale¿y zwróciæ siê do
serwisu lub autoryzowanego
sprzedawcy.
• Jeœli urz¹dzenie bêdzie u¿ywane do
celów niezgodnych z przeznaczeniem lub w sposób
nieprawid³owy, nie przejmujemy
odpowiedzialnoœci za ewentualne
szkody.
• To urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ycia przez osoby (w tym dzieci)
z ograniczonymi mo¿liwoœciami
fizycznymi, manualnymi lub
umys³owymi albo wykazuj¹cych brak
doœwiadczenia lub wiedzy w tym
zakresie, chyba ¿e osoba
odpowiedzialna za ich
bezpieczeñstwo sprawuje w
pocz¹tkowym okresie nad nimi
nadzór lub udzielono instrukcji
dotycz¹cych u¿ycia tego urz¹dzenia.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Nie u¿ywaæ tostera bez nadzoru.
• Przechowywaæ urz¹dzenia
elektryczne w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
• Materia³, jak np. torba foliowa nie
mog¹ dostaæ siê do r¹k dzieci.
• Nie wolno dopuœciæ do tego, aby
urz¹dzeniem bawi³y siê dzieci.
• Chleb mo¿e zapaliæ siê, dlatego
nie nale¿y opiekaæ go pod lub w
pobli¿u przedmiotów palnych (np.
zas³on). Nale¿y mieæ nadzór nad
urz¹dzeniem.
• Nie przykrywaæ komory opiekacza
podczas opiekania.
• Nie u¿ywaæ urz¹dzenia bez
pojemnika na okruchy. Regularnie
oczyszczaæ pojemnik na okruchy. Nie
dopuszczaæ do zbierania siê du¿ej
iloœci okruchów.
• Nie zanurzaæ urz¹dzenia w
wodzie!
• Nie za³amywaæ przewodu
zasilaj¹cego, nie prowadziæ go na
gor¹cych elementach urz¹dzenia.
• W celu przeniesienia ciep³ego
urz¹dzenia nale¿y chwytaæ go za
obudowê wyposa¿on¹ w izolacjê
ciepln¹.
• Po u¿yciu wyj¹æ wtyczkê z gniazdka i
odczekaæ do ca³kowitego ostygniêcia
urz¹dzenia. Dopiero wtedy
urz¹dzenie odstawiæ na miejsce lub
przykryæ.
• Kabel zwin¹æ dopiero po ca³kowitym
ostygniêciu urz¹dzenia.
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie
przetworzone. Elementy z tworzyw
sztucznych s¹ oznakowane, np.
>PE<, >PS<, itd. Usuwaæ materia³y
opakowañ zgodnie z ich
oznaczeniem w komunalnych
zak³adach utylizacyjnych, do
przewidzianych w tym celu
pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
Podczas esploatacji tostera
nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych wskazówek
• Nie ustawiaæ na gor¹ce powierzchnie.
• Nie u¿ywaæ w pobli¿u otwartego
ognia.
• Nie u¿ywaæ tostera na
powierzchniach wra¿liwych na
temperaturê. Ewentualnie u¿ywaæ
podk³adki izoluj¹cej ciep³o.
W
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, ze tego
produktu nie wolno traktowaæ tak, jak
innych odpadów domowych. Nalezy
oddaæ go do w³asciwego punktu
skupu surowców wtórnych
53
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 54 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
o
Ustawiæ stopieñ opiekania
zajmuj¹cego siê z³omowanym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym.
W³asciwa utylizacja i z³omowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wp³ywu z³omowanych produktów na
srodowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskaæ szczegó³owe dane
dotycz¹ce mozliwosci recyklingu
niniejszego urz¹dzenia, nalezy
skontaktowaæ siê z lokalnym
urzêdem miasta, s³uzbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt zosta³ zakupiony.
Za pomoc¹ pokrêt³a mo¿na p³ynnie,
wed³ug w³asnego wyboru, ustawiæ w
zakresie 1-6 inten-sywnoϾ
opiekania. Stopieñ 1 oznacza
najmniejsz¹ inten-sywnoœæ. Stopieñ 6
oznacza najwiêksz¹ intensywnoœæ
opiekania.
Na pocz¹tku opiekania nale¿y
ustawiæ stopieñ w zakresie 1-3. Jeœli
opiekanie nie odpowiada ¿yczeniu,
nale¿y ustawiæ prze³¹cznik na wy¿sz¹
lub ni¿sz¹ wartoœæ, wy¿sz¹ np. przy
opiekaniu chleba ciemnego lub
czarnego. Przy opiekaniu tylko jednej
kromki oraz w przypadku starego
chleba nale¿y ustawiæ stopieñ
opiekania na nieco ni¿sz¹ wartoœæ.
Wskazówki do obs³ugi
Przed pierwszym uruchomieniem
0 Pod³¹czyæ wtyczkê do gniazda
sieciowego.
0 Dla unikniêcia nieprzyjemnego
zapachu toster nale¿y ustawiæ przy
otwartym oknie i w³¹czyæ kilka razy
bez chleba, na najwy¿szym stopniu
opiekania.
W³¹czanie (rys. 2)
0 Pod³¹czyæ wtyczkê do gniazda
sieciowego.
0 W³o¿yæ tost.
0 Wybraæ stopieñ intensywnoœci
opiekania i wcisn¹æ w³¹cznik w dó³.
3
54
Po osi¹gniêciu po¿¹danej intensywnoœci opiekania toster
automatycznie wy³¹czy siê, kromki
chleba zostan¹ wyrzucone do góry.
Poprzez podniesienie w³¹cznika
(funkcja wyrzucania chleba)
mo¿na podnieœæ kromkê na tyle
wysoko, aby mo¿na by³o j¹ wygodnie
wyci¹gn¹æ z komory opiekacza
(rys. 3).
3
Zaleca siê ustawienie stopnia
opiekania w taki sposób, aby chleb
tostowy po opieczeniu mia³ ¿ó³toz³oty
lub jasnobr¹zowy kolor. Dziêki
elektronicznej regulacji czasu
opiekania raz ustawiony stopieñ
opiekania jest zachowywany przy tym
samym rodzaju chleba o tych
samych w³asnoœciach.
Przycisk Stop
(rys. 4)
Jeœli opiekanie ma byæ przerwane,
nale¿y wcisn¹æ przycisk Stop.
Urz¹dzenie wy³¹cza siê.
Raz ustawiony stopieñ instensywnoœci opiekania pozostaje
niezmieniony.
Przycisk “Rozmra¿anie”
(rys. 5)
W przypadku opikania zamro¿onego
chleba tostowego nale¿y dodatkowo
wcisn¹æ przycisk “Rozmra¿anie”.
Przed³u¿a to czas opiekania.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 55 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
o
Przycisk “Podgrzewanie”
(rys. 6)
W celu podgrzania ju¿ opieczonego
chleba nale¿y dodatkowo wcisn¹æ
przycisk “Podgrzewanie”, co
umo¿liwi podtrzymywanie
temperatury i chrupkoœci tostów.
3
Do czyszczenia urz¹dzenia nie
u¿ywaæ ostrych ani szoruj¹cych
œrodków czyszcz¹cych. Obudowê
czyœciæ such¹ lub lekko wilgotn¹
œciereczk¹.
1
Toster nie mo¿e byæ czyszczony na
mokro lub zanurzany w p³ynach.
Nasadka do opiekania
bu³eczek (rys. 7)
1
0
0
0
0
Ze wzglêdu na dzia³anie, nasadka na
bu³eczki nagrzewa siê podczas
opiekania, dlatego nigdy nie wolno
dotykaæ metalowych czêœci.
Nak³adkê do opiekania bu³ek
na³o¿yæ na tacê do opiekania,
trzymaj¹c za uchwyty. Urz¹dzenie
powinno byæ w tym czasie
wy³¹czone.
Po³o¿yæ bu³eczki lub inne pieczywo
do opiekania, ustawiæ na
prze³¹czniku intensywnoœci opiekania
po¿¹dany stopieñ opiekania.
W³¹czyæ toster w³¹cznikiem.
Po wy³¹czeniu obróciæ opiekane
pieczywo. Powtórzyæ powy¿sze
czynnoœci.
Bu³ek ani pieczywa nie k³aœæ nigdy
bezpoœrednio na tacy do opiekania.
0 Aby zdj¹æ nak³adkê do opiekania
bu³ek, poczekaæ do jej ostygniêcia i
unieœæ za uchwyty w górê.
1
Sk³adowanie chleba
tostowego (rys. 9)
3
Aby uzyskaæ równomiernie opieczony tost, nale¿y dok³adnie
zamkn¹æ napoczête opakowanie
chleba i przechowywaæ je stron¹
otwarcia skierowan¹ w dó³.
A = poprawnie
B = niepoprawnie
Dane techniczne
Napiêcie sieciowe:
Pobór mocy:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Urz¹dzenie spe³nia wymagania
Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 2006/95/EC – niskie
napiêcie
• Dyrektywa 89/336/EEC ze
zmianami 92/31/EEC oraz
93/68/EEC РkompatybilnoϾ
elektromagnetyczna
Czyszczenie i pielêgnacja (rys. 8)
0 Przed ka¿dym czyszczeniem
wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹ i
sch³odziæ toster.
Okruchy powstaj¹ce podczas
opiekania zbieraj¹ siê w szufladce na
okruchy.
0 Wyci¹gn¹æ boczn¹ szufladkê i
usun¹æ okruchy.
3
55
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 56 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
h
h Tisztelt Vásárló!
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót.
Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az
útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági
tudnivalókat. A használati útmutatót
gondosan õrizze meg, hogy késõbb is
felhasználhassa. Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, kérjük,
adja tovább az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
A figyelmeztetõ háromszöggel és/
vagy jelzõ szavakkal
(Figyelmeztetés!, Vigyázat!,
Figyelem!) az Ön biztonsága vagy a
készülék mûködõképessége
szempontjából fontos tudnivalókat
emeljük ki. Kérjük, feltétlenül ügyeljen
ezekre!
0 Ez a jel lépésrõl lépésre vezeti Önt a
készülék kezelésénél.
1
3
Ez után a jel után kiegészítõ
információkkal szolgálunk a készülék
kezelésérõl és gyakorlati
alkalmazásáról.
2
A lóherelevéllel a készülék
gazdaságos és környezetkímélõ
használatához adott ötleteket,
tanácsokat jelöljük.
A készülék leírása
(1. ábra)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
56
Pirítónyílás
Hõszigetelt burkolat
Bekapcsoló és kiemelõ gomb
Pirítási fokozat szabályozó tárcsája
Zsemlemelegítõ rátét
Felmelegítõ gomb ellenõrzõ lámpával
Kiolvasztó gomb ellenõrzõ lámpával
Kikapcsoló gomb ellenõrzõ lámpával
Morzsafiók
Kábelfelcsévélés (a készülék alján)
Típustábla (a készülék alján)
1 Biztonsági tudnivalók
Ezen készülékek biztonsága megfelel
a technika jelenlegi állásának és a
készülékbiztonsági törvénynek.
Gyártóként ennek ellenére indíttatva
érezzük magunkat arra, hogy
ismertessük Önnel a következõ
biztonsági tudnivalókat.
Általános biztonság
• Az üzemfeszültségnek és a hálózati
feszültségnek, valamint az
áramfajtának meg kell egyeznie (lásd
a készülék alján lévõ adattáblát).
• A készüléket csak szabályszerûen
felszerelt védõérintkezõs
dugaszolóaljzatra csatlakoztassa!
• A hálózati csatlakozódugót soha ne a
zsinórnál fogva húzza ki az aljzatból!
• Tisztítás elõtt vagy zavar esetén
elõször húzza ki a hálózati
csatlakozódugót! A beszorult
pirítóst tompa végû fapálcával (pl.
fakanál nyelével) igazíthatja helyre.
Ekkor ne érjen hozzá a fûtõtesthez!
• Ujjal, fémbõl készült tárgyakkal ne
nyúljon be a pirítórészbe, mert ez
sebesüléshez, illetve a készülék
megsérüléséhez vezethet.
• A kenyérpirító burkolata hõszigetelt.
A készülék felsõ részén és a
pirítónyílásban található fém
alkatrészek azonban felhevülnek balesetveszély!
• A készüléket ne kapcsolja be, ha a
zsinór nem ép, vagy a készülék háza
láthatóan megsérült.
• Ez a csatlakozózsinór egy speciális
vezeték, melyet csak az
vevõszolgálata cserélhet ki, mivel a
cseréhez célszerszám szükséges.
• A készüléken javításokat csak
szakember végezhet. A
szakszerûtlen javítások jelentõs
károkat okozhatnak. Amennyiben
javításra van szükség, forduljon a
vevõszolgálathoz vagy a hivatalos
márkakereskedõhöz.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 57 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
h
• Nem rendeltetésszerû használat vagy
helytelen kezelés esetén a gyártó
nem vállal felelõsséget az esetleges
károkért.
• Korlátozott fizikai, érzékelési és
szellemi képességû vagy a készülék
kezeléséhez szükséges tapasztalattal
és tudással nem rendelkezõ személy
(beleértve a gyermekeket) a
készüléket kizárólag csak az értük
felelõs személy kezdeti felügyelete
mellett vagy útmutatása alapján
használhatja.
Gyermekek biztonsága
• Felügyelet nélkül ne hagyja
bekapcsolva a készüléket.
• Gyermekeket ne engedjen
villamos készülékek közelébe.
• Csomagolóanyagok (pl. fóliazsákok)
nem gyermekek kezébe valók.
• Gyõzõdjön meg, hogy gyermekek
nem tudják a készüléket játék céljára
használni!
A kenyérpirító használatakor
ügyeljen a következõkre:
• Ne állítsa a készüléket forró felületre.
• Ne használja nyílt láng közelében.
• Ne használja a készüléket nem
hõálló felületeken. Szükség esetén
alkalmazzon hõszigetelõ alátétet.
• A kenyér éghetõ. Ezért éghetõ
tárgyak (pl. függönyök) alatt
vagy közelében ne pirítson
kenyeret. A készüléket felügyelet
alatt szabad mûködtetni.
• Kenyérpirítás közben ne legyen
letakarva a pirítórész.
• Ne használja a készüléket
morzsafiók nélkül. A morzsafiókot
rendszeresen tisztítsa meg. Ügyeljen
rá, hogy ne gyûljenek benne össze
nagyobb kenyérdarabkák.
• A készüléket ne mártsa vízbe!
• A csatlakozózsinór ne törjön meg és
ne érjen hozzá a készülék forró
részeihez.
• A mûködés közben felmelegedett
készüléket csak a hõszigetelt
burkolatnál lehet megfogni.
• Használat után húzza ki a villásdugót
és hagyja lehûlni a készüléket,
mielõtt a helyére tenné, vagy
letakarná.
• Csak akkor csévélje fel a kábelt,
amikor már teljesen lehûlt a
készülék.
Ártalmatlanítás
2
Csomagolóanyag
A csomagoláshoz felhasznált anyag
környezetkímélõ és újra
felhasználható. A mûanyag részek
külön meg vannak jelölve, pl. >PE<,
>PS< stb. A csomagolóanyagot a
rajta lévõ jelölésnek megfelelõen az
ártalmatlanító helyeken az arra
kijelölt gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa.
2
Elhasznált készülék
A terméken vagy a csomagoláson
található
szimbólum azt jelzi,
hogy a termék nem kezelhetö
háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az
elektromos és elektronikai
készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelö begyüjtö
helyre. Azzal, hogy gondoskodik
ezen termék helyes hulladékba
helyezéséröl, sergit megelözni
azokat, a környrzetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális
kedvezötlen következményeket,
amelyeket ellenkezö esetben a
termék nem megfelelö
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van
szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási
hulladékok kezelését végzö
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol
a terméket vásárolta.
W
57
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 58 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
h
Kezelési tudnivalók
3
Az elsõ használat elõtt
0 Dugja a csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatba.
0 Kellemetlen szagok képzõdésének
elkerülésére a készüléket kenyér
nélkül a legmagasabb pirítási
fokozatra állítva néhányszor
kapcsolja be, eközben tartsa nyitva
az ablakot.
Stopgomb
(4. ábra)
Ha meg akarja szakítani a pirítási
folyamatot, nyomja meg a leállító
billentyût. A készülék kikapcsol.
Az egyszer beállított pirítási fokozat
változatlan marad.
Bekapcsolás (2. ábra)
0 Dugja a csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatba.
0 Helyezze be a kenyeret.
0 Állítsa be a pirítási fokozatot, majd
nyomja le a bekapcsológombot.
3
Kiolvasztó gomb
(5. ábra)
Ha mélyhûtött kenyeret pirít, nyomja
meg a kiolvasztó gombot is. Ezáltal
meghosszabbodik a pirítás
idõtartama.
A kívánt pirítási fokozat elérése után
a kenyérpirító automatikusan
kikapcsol, és a kenyérszeleteket
felemeli, hogy ki lehessen õket venni.
A bekapcsológombot megemelve
(kenyérlift funkció) a pirítóst
annyira ki lehet emelni, hogy
könnyen elvehetõ (3. ábra) legyen.
Felmelegítõ gomb
(6. ábra)
A pirítós felmelegítéséhez nyomja
meg a felmelegítõ gombot is, így a
pirítós meleg és ropogós marad.
Állítsa be, hogy milyen
barnára akarja pirítani a
kenyeret
Az elforgatható gombbal a pirítási
fokozatot tetszés szerint 1 és 6 között
fokozatmentesen lehet beállítani. Az
1-es fokozat a legvilágosabb, a 6-os
a legsötétebb pirítást jelenti.
A pirítás megkezdésekor az 1-es és a
3-as közötti fokozatot állítson be. Ha
a kenyér még nem olyan, amilyennek
szeretné, akkor állítsa a kapcsolót
magasabb vagy alacsonyabb
fokozatra, magasabbra pl. akkor, ha
szürke vagy fekete kenyeret pirít. Ha
csak egy szeletet vagy régebbi
kenyeret pirít, akkor valamivel
alacsonyabb fokozatot kell beállítani.
Zsemlemelegítõ rács
(7. ábra)
1
0
0
0
0
58
Javasoljuk, hogy úgy állítsa be a
pirítási fokozatot, hogy a pirítós
aranysárga vagy világosbarna színû
legyen. A pirítási idõ elektronikus
szabályozásának köszönhetõen az
egy bizonyos kenyérfajtára egyszer
beállított pirítási fokozatot a készülék
betartja.
A zsemlemelegítõ rács funkciójánál
fogva pirítás közben felforrósodik,
ezért fém részeihez soha ne nyúljon
hozzá.
Fogja meg a zsemlemelegítõ rátétet
a fogantyúinál fogva, és helyezze rá a
pirítónyílásra. A mûveletet kikapcsolt
készüléken végezze.
Helyezze a rácsra a zsemlét, ill. más
felsütendõ péksüteményt, majd a
kapcsolóval állítsa be a kívánt pirítási
fokozatot.
A bekapcsológombbal kapcsolja be
a kenyérpirítót.
A kikapcsolás után fordítsa meg a
pirítandó péksüteményt. Ismételje
meg a folyamatot.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 59 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
h
Soha ne helyezze a zsemlét vagy a
péksüteményt közvetlenül a
pirítónyílásra.
0 A zsemlemelegítõ rátét eltávolítása
úgy történjék, hogy a készülék
lehûlését követõen a fogantyúknál
fogva leemeli.
1
Tisztítás és ápolás (8. ábra)
0 Tisztítás elõtt mindig ki kell húzni a
hálózati csatlakozódugót, és meg
kell várni, amíg kihûl a készülék.
A pirítás közben lehulló morzsa a
morzsafiókban gyûlik össze.
0 A fiókot oldalt kihúzva a morzsa
eltávolítható.
3
3
A készülék tisztításához ne
használjon maró hatású
tisztítószereket és súrolószereket. A
burkolatot csak száraz vagy enyhén
benedvesített ronggyal törölje le.
1
A kenyérpirítót nem szabad
folyadékkal kezelni, avagy
folyadékba mártani.
Mûszaki adatok
Hálózati feszültség:
Teljesítményfelvétel:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Ez a készülék megfelel az EK alábbi
irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is
A pirítani való kenyér tárolása
(9. ábra)
3
A kenyérszeletek egyenletes
barnulása érdekében a felnyitott
kenyércsomagokat újra le kell zárni,
és az újra lezárt végével lefelé kell
tárolni.
A = helyes
B = helytelen
59
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 60 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
v Vážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
pokyny
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si tieto
pokyny na obsluhu pre budúcu
potrebu. Tento návod na obsluhu
odovzdajte prípadne ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
Tento prístroj je v súlade so
schválenými technologickými
štandardmi pre bezpečnost’ a
nemecký zákon o bezpečnosti
zariadení. Jednako však ako
výrobca vás musíme zoznámit’
s nasledujúcimi bezpečnostnými
pokynmi.
Výstražný trojuholník a/alebo
kľúčové slová (Nebezpečenstvo!,
Upozornenie!, Dôležité!) vás
upozorňujú na informácie, ktoré sú
dôležité pre vašu bezpečnost’
alebo správne fungovanie prístroja.
Je nevyhnutné, aby sa tieto
informácie dodržiavali.
0 Tento symbol vás krok za krokom
prevedie cez postup obsluhy vášho
prístroja.
1
3
Vedľa tohto symbolu sa budú
nachádzat’ dodatočné informácie a
praktické rady o používaní
prístroja.
2
Ďatelina označuje rady a
informácie o hospodárnom a
ekologickom používaní prístroja.
Popis prístroja
(Obrázok 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
60
1Bezpečnostné
Opekacia štrbina
Tepelne izolovaný vonkajší kryt
Spúšt’acia páčka a vyberanie
hrianky
Stupeň opekania
Stojan na opekanie rožkov
Tlačidlo ohrievania s kontrolkou
Rozmrazovacie tlačidlo s
kontrolkou
Vypínacie tlačidlo s kontrolkou
Zásuvka na omrvinky
Priestor pre kábel (na spodnej
strane zariadenia)
Typový štítok (na spodnej strane
zariadenia)
Všeobecná bezpečnost’
• Pracovné napätie prístroja a
napätie elektrickej siete ako aj druh
prúdu musia súhlasit’ (pozrite
typový štítok na spodnej strane
zariadenia).
• Prístroj zapájajte len do správne
nainštalovanej a uzemnenej
zásuvky.
• Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo
zásuvky t’ahaním za elektrický
kábel!
• Pred čistením alebo v prípade
poškodenia, vždy najprv odpojte
zariadenie od elektrického
napätia! Uvoľnite zaseknuté kúsky
hrianky pomocou dreveného
nástroja (napr. rúčkou kuchynskej
varechy). Pozor, aby ste sa počas
tohto postupu nedotkli ohrievacích
telies.
• Nevkladajte prsty alebo kovové
predmety to opekacích štrbín –
vzniká riziko poranenia alebo
poškodenia zariadenia.
• Vonkajší kryt opekača je tepelne
izolovaný. Avšak kovové časti na
vrchnej strane zariadenia a v
opekacích štrbinách sú počas
práce horúce – nebezpečenstvo
popálenia!
• Zariadenie nepoužívajte, ak je
napájací kábel poškodený alebo
kryt viditeľne poškodený.
• Napájací kábel je špeciálny a môže
ho vymenit’ len zákaznícke
oddelenie, pretože na výmenu sú
potrebné špeciálne nástroje.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 61 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
v
• Opravy tohto prístroja smú
vykonávat’ len kvalifikovaní
servisní technici. Ak sa prístroj
nesprávne opraví, môže dôjst’ k
vážnym ohrozeniam. Ak je oprava
nevyhnutná, vyhľadajte zákaznícke
oddelenie alebo vášho
autorizovaného predajcu.
• Ak sa zariadenie používa na na iný
ako určený účel alebo ak sa
nepoužíva správne, tak výrobca
nezodpovedá za akékoľvek
vzniknuté škody.
• Tento prístroj nesmú používat’
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami,
nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokiaľ neboli
upovedomení o používaní prístroja
alebo nepracujú pod dozorom
osoby zodpovednej za ich
bezpečnost’.
Bezpečnost’ detí
• Opekač nenechávajte zapnutý bez
dozoru.
• Zabráňte det’om v prístupe k
elektrickým zariadeniam.
• Obalový materiál, napr. plastikové
vrecká, sa nesmú dostat’ do rúk
detí.
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
• Hrianka môže popálit’.
Nepoužívajte opekač pod alebo
v bezprostrednej blízkosti
horľavých predmetov (napr.
záclony). Opekač nesmie zostat’
bez dozoru.
• Pri opekaní nezakrývajte
opekacie štrbiny.
• Zariadenie nepoužívajte bez
zásuvky na omrvinky. Pravidelne
vyprázdňujte zásuvku na omrvinky.
Nedovoľte nahromadeniu
omrviniek v zásuvke.
• Zariadenie neponárajte do vody!
• Nezauzlite napájací kábel alebo
nedovoľte, aby sa dotýkal horúcich
častí zariadenia.
• Ak chcete prístroj po použití
presúvat’ a je ešte horúci, držte ho
len za tepelne izolovaný vonkajší
kryt.
• Po použití prístroj odpojte od
elektrickej siete. Prístroj
neskladujte a nezakrývajte, pokiaľ
celkom nevychladol.
• Kábel nenavíjajte do priestoru pre
kábel, pokiaľ prístroj celkom
nevychladol.
Likvidácia
2
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej
nádoby na mieste zberu
druhotných surovín.
Pri používaní opekača by ste
si mali zapamätat’
• Zariadenie neklaďte na horúce
povrchy.
• Nepoužívajte v blízkosti otvorených
plameňov.
• Neprevádzkujte prístroj na
povrchoch, kde teplo môže
spôsobit’ problém. Použite
odizolovanú podložku v prípade
potreby.
Obalový materiál
2
Staré zariadenie
W
Symbol
na výrobku alebo na
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
61
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 62 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
v
Úprava nastavenia opekania
zabezpečíte správnu likvidáciu
tohto výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej
likvidácie tohto výrobku.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku môžete
získat’ od vášho miestneho úradu,
spracovateľa vášho domového
odpadu alebo v obchode, kde ste
tento výrobok zakúpili.
Pomocou otočného gombíka
môžete priebežne nastavovat’
stupeň opekania od 1 do 6 podľa
potreby. Nastavenie 1 je pre
najsvetlejšie opečenie.
Nastavenie 6 je pre najtmavšie
opečenie.
Ak začínate prvýkrát opekat’,
nastavte stupeň medzi 1 a 3. Ak sa
hrianka neopečie tak, ako si želáte,
nastavte gombík na vyššie alebo
nižšie nastavenie; vyššie napríklad,
ak opekáte ryžový alebo tmavý
chlieb. Ak opekáte len 1 krajec a
takisto ak opekáte starší chlieb,
použite mierne svetlejšie
nastavenie opekania.
Pokyny na obsluhu
Pred prvým použitím
prístroja
0 Zasuňte siet’ovú zástrčku do
zásuvky.
0 Aby sa zabránilo nepríjemných
pachom, umiestnite prístroj blízko
otvoreného okna a niekoľkokrát ho
zapnite bez chleba na maximálny
výkon.
Zapnutie (obr. 2)
0 Zasuňte siet’ovú zástrčku do
zásuvky.
0 Vložte chlieb na opekanie.
0 Vyberte si stupeň opekania a
zatlačte spúšt’aciu páčku.
3
Po dosiahnutí požadovaného
stupňa opečenia sa opekač
automaticky vypne; opečené krajce
chleba sa zdvihnú a môžete ich
vybrat’. Zdvihnutím spúšt’acej
páčky (funkcia zdvíhania
hrianky) sa môže hrianka
dostatočne zdvihnút’ tak, aby ju
bolo možné ľahko vybrat’ (obr. 3).
3
Odporúčame také nastavenie, aby
sa hrianka opiekla do "zlatožltej"
alebo "svetlohnedej" farby.
Elektronický ovládač času
opekania zabezpečuje, že po
nastavení stupňa opekania sú
výsledky vždy rovnaké pre ten istý
druh chleba.
Vypínacie tlačidlo
(Obrázok 4)
Ak chcete prerušit’ opekanie,
stlačte vypínacie tlačidlo.
Prístroj sa vypne.
Vybrané nastavenie opekania
zostane nezmenené.
Rozmrazovacie tlačidlo
(Obrázok 5)
Ak opekáte zmrazený chlieb,
stlačte takisto rozmrazovacie
tlačidlo. Čas opekania sa predĺži.
Tlačidlo ohrievania
(Obrázok 6)
Ak si želáte zohriat’ opečený
chlieb, stlačte tiež tlačidlo
ohrievania, aby hrianka zostala
teplá a chrumkavá.
62
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 63 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
v
Stojan na rožky (Obrázok 7)
1
0
0
0
0
Ak je prístroj zapnutý, stojan na
rožky sa počas pečenia stane
horúcim a preto sa nikdy
nedotýkajte kovových častí.
Najprv skontrolujte, či je opekač
vypnutý.
Stojan na rožky držte za rukoväte a
položte ho nad opekaciu štrbinu.
Rožky alebo iný chlieb na opečenie
položte na stojan a nastavte
ovládačom požadovaný stupeň
opečenia.
Zapnite opekač pomocou
spúšt’acej páčky.
Po vypnutí opekača otočte chlieb.
Zopakujte postup.
Nikdy neklaďte rožky alebo chlieb
priamo na opekacie štrbiny.
0 Nechajte stojan vychladnút’ pred
jeho odstránením. Stojan na rožky
chyt’te za rukoväte a vyberte ho
smerom hore.
1
Uskladnenie chleba na
opekanie (obr. 9)
3
Ak chcete vždy dosiahnut’
rovnomerne opečenú hrianku, tak
otvorené balíčky chleba sa musia
znovu uzatvorit’ a uložit’ otvorenou
stranou smerom dolu.
A = správne
B = nesprávne
Technické údaje
Siet’ové napätie:
Príkon:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Tento prístroj je v súlade s
nesledujúcimi smernicami ES:
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC
• EMC Smernica 89/336/EEC v
znení doplnkov 92/31/EEC a
93/68/EEC
Čistenie a údržba
(Obrázok 8)
0 Pred čistením vždy prístroj odpojte
zo zásuvky a nechajte vychladnút’.
Omrvinky z chleba počas opekania
padajú do zásuvky na omrvinky.
0 Môžete ho vytiahnut’ zboku a
omrvinky odstránit’.
3
3
Na čistenie prístroja nepoužívajte
leptavé alebo brusné čistiace
prostriedky. Kryt čistite len suchou
alebo mierne navlhčenou handrou.
3
Na opekač sa nesmie dostat’
kvapalina a takisto sa opekač
nesmie ponárat’ do kvapaliny.
63
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 64 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
x
x Spoštovani kupec!
Prosimo, pozorno preberite ta
navodila za uporabo. Bodite posebej
pozorni na varnostne napotke na
prvih straneh navodil. Navodila za
uporabo shranite za poznejšo rabo in
jih izroèite morebitnemu prihodnjemu
lastniku naprave.
Opozorilni trikotnik in/ali signalne
besede (Opozorilo!, Previdno!,
Pozor!) oznaèujejo napotke, ki so
pomembni za vašo varnost ali
delovanje naprave, zato jih nujno
upoštevajte.
0 Ta znak vas vodi po posameznih
korakih uporabe naprave.
1
3
Temu znaku sledijo dodatne
informacije o delovanju in praktièni
uporabi naprave.
2
Deteljica oznaèuje razliène nasvete in
napotke za gospodarno in okolju
prijazno uporabo naprave.
Opis aparata
(slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
64
Reža za rezine
Toplotno izolirano zunanje ohišje
Vklopni vzvod in dvigalnik rezin
Stikalo za nastavitev opečenosti
Nastavek za žemljice
Gumb za segrevanje s kontrolno
lučko
Gumb za odtaljevanje s kontrolno
lučko
Gumb Stop s kontrolno lučko
Predal za drobtine
Prostor za kabel (na spodnji strani
aparata)
Tipska tablica (na spodnji strani
aparata)
1 Varnostni napotki
Aparat ustreza priznanim
tehnološkim standardom glede
varnosti in nemškemu zakonu o
varnosti električnih aparatov.
Navzlic temu kot proizvajalec
menimo, da je naša dolžnost, da
vas seznanimo z naslednjimi
varnostnimi napotki.
Splošna varnost
• Delovna napetost aparata in
napetost električnega omrežja ter
vrsta toka se morata ujemati (glejte
tipsko tablico na spodnji strani
aparata).
• Aparat priključite samo na pravilno
vgrajeno in ozemljeno omrežno
vtičnico.
• Nikdar ne potegnite vtiča iz vtičnice
tako, da bi ga vlekli za omrežni
kabel!
• Pred čiščenjem ali pri motnji v
delovanju najprej izvlecite vtič iz
vtičnice! Zataknjene kose toasta
sprostite s topim lesenim
pripomočkom (npr. ročajem
kuhalnice). Pazite, da se pri tem ne
boste dotaknili grelnih elementov.
• Ne segajte v režo za rezine s prsti
ali kovinskimi predmeti - lahko se
poškodujete ali poškodujete
aparat.
• Zunanje ohišje opekača je toplotno
izolirano. Toda kovinski deli na vrhu
aparata in reža za rezine se močno
segrejejo - pazite, da se ne
opečete!
• Ne uporabljajte aparata, če je
omrežni kabel poškodovan in če je
ohišje vidno poškodovano.
• Omrežni kabel je posebne izvedbe
in ga lahko zamenja samo servisna
služba, saj je za zamenjavo
potrebno posebno orodje.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 65 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
x
• Aparat lahko popravlja samo
usposobljen serviser. Nepravilno
popravilo ima lahko za posledico
hudo nevarnost. Če je potrebno
popravilo, se obrnite na servisno
službo ali pooblaščenega trgovca.
• V primeru nenamenske ali
nepravilne rabe aparata ni jamstva
za povzročeno škodo.
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z
otroki), katerih telesne, zaznavne
ali duševne zmožnosti so omejene,
ali ki nimajo izkušenj in znanja, če
niso bile na začetku podučene o
uporabi s strani osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.
Varnost otrok
• Ne pustite prižganega opekača
brez nadzora.
• Otroci naj nimajo dostopa do
električnih aparatov.
• Embalirni material, npr. plastične
vrečke, ne smejo priti v roke
otrokom.
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
Pri uporabi svojega opekača
upoštevajte naslednje
• Ne postavljajte aparata na vroče
površine.
• Ne uporabljajte ga v bližini
odprtega plamena.
• Ne uporabljajte aparata na
površinah, ki so občutljive na
toploto. Po potrebi uporabite
toplotno izolirano podlogo.
• Kruh se lahko vname. Ne
uporabljajte opekača pod
vnetljivimi predmeti (npr.
zavesami) ali v njihovi bližini.
Opekača ne pustite brez
nadzora.
• Pri opekanju ne prekrijte reže.
• Ne uporabljajte aparata, če predal
za drobtine ni na svojem mestu.
Predal za drobtine je treba redno
čistiti. Ne dovolite, da se v predalu
nabirajo drobtine.
• Aparata nikdar ne potopite v vodo!
• Ne pregibajte omrežnega kabla ali
se z njim dotikajte vročih delov
aparata.
• Če želite premakniti vroč aparat po
uporabi, ga primite samo za
zunanje, toplotno izolirano ohišje.
• Po uporabi potegnite vtič iz
omrežne vtičnice. Ne shranjujte ali
prekrivajte aparata, dokler se
popolnoma ne ohladi.
• Kabel navijte šele potem, ko se
aparat povsem ohladi.
Odstranjevanje
2
Embalaža
Embalažni material je okolju
prijazen in je primeren za
recikliranje. Plastični sestavni dele
prepoznate po oznakah, npr.
>PE<, >PS<, itd. Prosimo,
odstranite embalažo v ustrezne
zbiralnike.
2
Odstranjevanje starega aparata
W
Znak
na izdelku ali na njegovi
embalaži pomeni, da izdelek ne
velja za običajen gospodinjski
odpadek. Namesto tega ga je treba
predati na ustrezno zbirno mesto
za recikliranje električnih in
elektronskih naprav. S tem ko
zagotovite, da bo izdelek pravilno
odstranjen, boste pomagali
preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in človekovo
zdravje, ki bi sicer nastale z
nepravilnim ravnanjem pri
odstranitvi tega izdelka.
Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri mestni upravi,
komunalnem podjetju za odvoz
smeti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
65
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 66 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
x
Napotki za uporabo
rezultati pri enaki vrsti kruha vselej
enaki.
Pred prvo uporabo
Gumb Stop
0 Vtaknite vtič priključne vrvice v
omrežno vtičnico.
0 Da preprečite nabiranje neprijetnih
vonjav, je treba aparat postaviti v
bližino odprtega okna in ga
nekajkrat prižgati pri najmočnejši
nastavitvi brez kruha.
Gumb odtaljevanje
(slika 5)
Vklop (slika 2)
Gumb za odtaljevanje pritisnite,
kadar opekate zamrznjen kruh. To
podaljša čas opekanja.
0 Vtaknite vtič priključne vrvice v
omrežno vtičnico.
0 Vstavite kruh, ki ga želite opeči.
0 Izberite stopnjo opečenosti in
potisnite vklopni vzvod navzdol.
3
Ko je dosežena želena stopnja
opečenosti, se opekač samodejno
izklopi; rezini se dvigneta,
pripravljeni, da jih vzamete. Z
dvigom vklopnega vzvoda
(funkcija dviga rezin kruha) se
opečeni kruh dvigne zadosti
visoko, da ga zlahka vzamete
(slika 3).
Nastavitev stopnje
opečenosti
Z vrtljivim gumbom lahko po želji
zvezno nastavljate opečenost od
1-6. Nastavitev 1 pomeni
najsvetlejšo opečenost. Nastavitev
6 pomeni najtemnejšo opečenost.
Ko aparat uporabljate prvikrat,
izberite nastavitev med 1 in 3. Če
toast ni opečen po vaših željah,
zvišajte ali znižajte nastavitev, višjo
izberite na primer tedaj, kadar
želite opeči ržen ali črn kruh. Kadar
želite opeči samo 1 rezino in tudi
tedaj, kadar kruh ni več svež,
izberite malce nižjo nastavitev.
3
66
Priporočamo vam, da izberete
takšno nastavitev, ki da toast "zlato
rumene" ali "svetlo rjave" barve.
Elektronski regulator časa
opekanja zagotavlja, da so, ko
enkrat izberete stopnjo opečenosti,
(slika 4)
Če želite opekanje prekiniti,
pritisnite gumb stop. Aparat se
izklopi.
Izbrana nastavitev opečenosti
ostane nespremenjena.
Gumb za segrevanje
(slika 6)
Za ogrevanje opečenega kruha
pritisnite gumb za segrevanje, tako
da ostane toast topel in hrustljav.
Nastavek za žemljice (slika 7)
1
0
0
0
0
Zaradi same narave aparata se
nastavek za žemljice med
delovanjem segreje, zato se nikdar
ne dotikajte kovinskih delov.
Najprej se prepričajte, da je opekač
ugasnjen.
Primite nastavek za žemljice za
ročaja in ga denite na režo za
rezine.
Denite žemlje ali druge vrste kruha,
ki jih želite osvežiti, na nastavek, in
obrnite gumb za nastavitev
opečenosti na želeno nastavitev.
Vklopite opekač s pomočjo
vklopnega vzvoda.
Ko se opekač izklopi, kruh obrnite.
Ponovite proces.
Nikdar ne polagajte žemelj ali
kruha direktno na režo za rezine.
0 Če želite odstraniti nastavek za
žemlje, počakajte, da se najprej
ohladi. Primite nastavek za žemlje
za ročaja in ga dvignite.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 67 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
x
Čiščenje in nega
(slika 8)
0 Pred čiščenjem vselej potegnite
vtič iz omrežne vtičnice in
počakajte, da se opekač ohladi.
Drobtine, ki padajo s kruha med
opekanjem, se zbirajo v predalu za
drobtine.
0 Potegnite ga ven in odstranite
drobtine.
3
3
Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih
čistil za čiščenje aparata. Ohišje
čistite samo s suho ali rahlo vlažno
krpo.
3
Opekača ne čistite s tekočino in ga
ne potapljajte v tekočino.
Tehnični podatki
Omrežna napetost:
220 – 240 V
Poraba:
800 – 1000 W
;
Aparat je skladen z naslednjimi
predpisi Evropske zbornice:
• odredba o nizki napetosti
2006/95/EC
• odredba o elektromagnetni
združljivosti 89/336/EEC
vključno z modifikacijami 92/31/
EEC in 93/68/EEC
Shranjevanje kruha za
opekanje (slika 9)
3
Da boste dobili vselej enakomerno
opečen toast, zaprite odprte
zavojčke toasta in jih shranite z
odprtim koncem navzdol.
A = pravilno
B = napačno
67
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 68 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
w
w Dragi kupče,
Molimo, pažljivo pročitajte ove
upute za uporabu.
Iznad svega, molimo, pridržavajte
se sigurnosnih uputa na prvih
nekoliko stranicama ovih uputa !
Molimo, sačuvajte ove upute za
uporabu za buduće potrebe. Ako je
izvedivo, predajte ove upute
slijedećem vlasniku aparata.
1
Trokut upozorenja i/ili ključne riječi
(Opasnost !, Oprez !, Važno !)
privlače vašu pozornost na
informacije koje su važne za vašu
sigurnost ili za pravilan rad
aparata. Bitno je da se ove
informacije uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po
korak kroz radnu proceduru vašeg
aparata.
3
Uz ovaj simbol dobivate dodatne
informacije i praktične savjete o
korištenju aparata.
2
Djetelina označava savjete i
informacije o ekonomskoj i
ekološkoj uporabi aparata.
Opis aparata (Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
K
68
Prorez za pečenje
Toplinski izolirano vanjsko kućište
Startna ručica i podizač kruha
Regulator vremena pečenja
Okvir za hrskavljenje peciva
Dugme za zagrijavanje s
indikatorskim svjetlom
Dugme za odmrzavanje s
indikatorskim svjetlom
Stop dugme s indikatorskim
svjetlom
Ladica za mrvice
Spremište kabela
(s donje strane aparata)
Nazivna pločica
(s donje strane aparata)
1 Sigurnosne upute
Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u
pogledu sigurnosti i njemačkom
Zakonu o sigurnosti aparata. Ipak,
kao proizvođač smatramo našom
dužnošću upozoriti vas na
slijedeće sigurnosne informacije.
Opća sigurnost
• Radni napon aparata mora se
podudarati s mrežnim naponom,
kao i vrsta struje (vidi nazivnu
pločicu s donje strane aparata).
• Priključujte aparat samo u pravilno
instaliranu i uzemljenu mrežnu
utičnicu.
• Nikada ne izvlačite utikač iz
utičnice povlačeći za kabel !
• Prije čišćenja ili u slučaju kvara,
najprije iskopčajte aparat iz
mrežne utičnice ! Zaglavljene
komade tosta izbacujte tupim
drvenim predmetom (npr. drškom
kuhače). Pazite da pri tomu ne
dodirujete grijaće elemente.
• Nemojte umetati prste ili metalne
predmete u proreze za pečenje –
tako se izlažete opasnosti od
povreda i oštećivanja aparata.
• Vanjsko kućište tostera toplinski je
izolirano. Međutim, metalni dijelovi
na vrhu aparata i prorez za pečenje
postaju vrlo vrući – postoji rizik od
opeklina !
• Nemojte koristiti uređaj ako je
mrežni kabel oštećen ili ako je
kućište vidljivo oštećeno.
• Mrežni kabel je specijalnog tipa i
smije ga zamjenjivati samo Odjel
za brigu o korisnicima, budući da
su za njegovu zamjenu potrebni
specijalni alati.
• Popravke ovog uređaja smije
izvoditi samo kvalificirano servisno
osoblje. Nepravilni popravci mogu
biti izvor značajnih opasnosti. Ako
su potrebni popravci, molimo da se
obratite Odjelu za brigu o
korisnicima ili vašem ovlaštenom
trgovcu.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 69 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
w
• Ako se uređaj koristi u svrhe
drugačije od onih za koje je
namijenjen ili ako se koristi
nepravilno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za bilo kakve
štete koje bi mogle nastati.
• Ovim uređajem ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe nalaze
pod nadzorom ili ih u uporabu
ovoga uređaja upućuju osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
Sigurnost djece
• Ne ostavljajte uključeni uređaj bez
nadzora.
• Djecu držite podalje od
električnih aparata.
• Ambalažni materijal, npr. plastične
vreće, ne smije biti dostupan djeci.
• Djeca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
Prilikom korištenja vašega
tostera, trebate paziti na
slijedeće:
• Ne postavljajte aparat na vruće
površine.
• Ne koristite ga blizu otvorena
plamena.
• Nemojte uključivati aparat na
površinama gdje bi vrućina mogla
izazvati probleme. Ako je potrebo,
koristite toplinsku izolaciju.
• Kruh može pregorjeti. Nemojte
koristiti toster ispod zapaljivih
predmeta ili blizu njih (npr.
zavjese). Toster se ne smije
ostaviti bez nadzora.
• Ne pokrivajte prorez za kruh
prilikom pečenja.
• Nemojte koristiti uređaj, ako ladica
za mrvice nije na mjestu. Ladicu za
mrvice treba redovito čistiti.
Nemojte dopustiti da se u njoj
nakupljaju mrvice.
• Uređaj ne uranjajte u vodu !
• Nemojte zapetljavati mrežni kabel
ili ga dovoditi u kontakt s vrućim
dijelovima aparata.
• Ako morate premještati aparat dok
je još vruć nakon uporabe, uhvatite
ga za samo za toplinski izolirano
vanjsko kućište.
• Nakon uporabe, iskopčajte utikač
iz mrežne utičnice. Nemojte
spremati ili prekrivati aparat dok se
potpuno ne ohladi.
• Nemojte namatati kabel oko
spremišta kabela dok se aparat nije
potpuno ohladio.
Odbacivanje
2
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okoliš i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identificiraju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo, odbacujte ambalažne
materijale u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne smije tretirati kao
kućanski otpad. Takav proizvod
treba predati na odgovarajuće
sabiralište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pobrinuvši
se da je proizvod pravilno odbačen,
pomoći ćete u spriječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi
inače mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odbacivanjem
ovoga proizvoda u otpad. Za
podrobnije informacije o recikliranju
ovoga proizvoda, molimo obratite
se svom lokalnom gradskom
uredu, firmi za odvoz kućanskog
otpada ili u trgovinu gdje ste kupili
taj proizvod.
69
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 70 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
w
Upute za rad
3
Prije prve uporabe
0 Ukopčajte utikač aparat u mrežnu
utičnicu.
0 Da se izbjegne nastanak
neprijatnih mirisa, aparat treba
postaviti blizu otvorena prozora i
uključiti nekoliko puta na
maksimalnom vremenu pečenja
bez kruha u njemu..
Stop dugme
(Slika 4)
Ako želite prekinuti pečenje,
pritisnite stop dugme. Uređaj se
isključuje.
Jednom izabrana, boja pečenja
tosta ostaje nepromijenjena.
Uključivanje (Slika 2)
0 Ukopčajte utikač aparat u mrežnu
utičnicu.
0 Umetnite tost koji treba peći.
0 Odaberite vrijeme pečenja i
pritisnite startnu ručicu.
3
Dugme za odmrzavanje
(Slika 5)
Kada je proteklo postavljeno
vrijeme pečenja, toster se
isključuje automatski; kriške kruga
iskaču i spremne su za vađenje.
Podizanjem startne ručice
(funkcija podizača kruha)
ispečeni tost može se podići
dovoljno da ga je lako izvaditi
(Slika 3).
Ako pečete zamrznuti kruh,
pritisnite dugme za odmrzavanje.
To produžuje vrijeme pečenja.
Namještanje vremena
pečenja
Okvir za pecivo (Slika 7)
Pomoću zakretnog dugmeta,
vrijeme pečenja može se
kontinuirano mijenjati od 1-6,
prema potrebi. Postavka 1 je za
najlakše pečenje. Postavka 6 je za
najtamnije pečenje.
Kada prvi put započinjete pečenje,
koristite postavke između 1 i 3. Ako
tost nije prepečen po vašoj želji,
postavite regulator na nižu ili višu
vrijednost; višu kada, na primjer,
pečete raženi ili crni kruh. Ako
pečete samo jednu krišku ili ako
pečete stari kruh, koristite nižu
vrijednost za vrijeme pečenja.
70
Preporučili bismo da vrijeme
pečenja prilagodite tako da se tost
prepeče na „zlatno-žutu“ ili „svjetlosmeđu" boju. Elektronički regulator
vremena pečenja osigurava
postizanje uvijek istih rezultata za
isti tip kruha, kada se jednom
odabere razina za postizanje
određene boje tosta.
Dugme za zagrijavanje
(Slika 6)
Za zagrijavanje već pečenog tosta,
pritisnite i dugme za zagrijavanje
da bi tost ostao topao i hrskav.
1
0
0
0
0
Uslijed prirode funkcije uređaja,
okvir za pecivo postaje vrlo vruć
tijekom pečenja. Zbog toga, nikada
ne dodirujte metalne dijelove.
Najorije se uvjerite da je toster
isključen.
Uhvatite okvir za pecivo za njegove
ručke i postavite ga na prorez za
pečenje.
Postavite pecivo ili drugi kruh na
okvir i zakrenite regulator vremena
pečenja na željenu postavku.
Uključite toster pomoću startne
ručice.
Kada se toster ugasi, preokrenite
tost. Ponovite postupak.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 71 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
w
Nikada ne stavljajte pecivo ili kruh
direktno na prorez za pečenje.
0 Pustite okvir za pecivo da se ohladi
prije nego ga skidate. Uhvatite
okvir za pecivo za njegove ručke i
izdignite ga.
Spremanje kruha za pečenje
(Slika 9)
1
3
Čišćenje i skrb
(Slika 8)
0 Prije čišćenja uvijek iskopčajte
toster i pustite ga da se ohladi.
Mrvice koje padaju s kruha tijekom
pečenja skupljaju se u ladici za
mrvice.
0 Izvucite ladicu na stranu i uklonite
mrvice.
Tehnički podaci
Mrežni napon:
Potrošnja snage:
3
3
Nemojte koristiti kaustična ili
abrazivna sredstva za čišćenje
aparata. Kućište čistite samo
suhom ili vlažnom krpom.
3
Tekućine se ne smiju izlijevati na
toster. Isto tako, toster se nikada
ne smije uranjati u tekućinu.
Kako biste uvijek dobivali jednaku
boju tosta, otvorene pakete
narezanog kruha treba dobro
zatvoriti i pohraniti otvorenim
krajem prema dolje.
A = pravilno
B = pogrešno
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Ovaj uređaj usklađen je sa
slijedećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC s
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
71
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 72 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Dragi kupče
Molimo da pažljivo pročitate ova
uputstva za upotrebu.
Pre svega, molimo vas da se držite
bezbednosnih uputstava na
početnih nekoliko strana ovih
uputstava za rad! Molimo vas da
sačuvate ova uputstva za rad za
buduće savete. Ako je izvedivo,
predajte ove upute sledećem
vlasniku aparata.
Trougao upozorenja i/ili ključne reči
(Opasnost!, Oprez !, Važno!)
privlače vašu pažnju na informacije
koje su važne za vašu bezbednost
ili dobro funkcionisanje aparata.
Bitno je da se ove informacije
uvažavaju.
0 Ovaj simbol vas vodi korak po
korak kroz radnu proceduru vašeg
aparata.
1
3
Uz ovaj simbol dobijate dodatne
informacije i praktične savete o
korišćenju aparata.
2
Detelina označava savete i
informacije o ekonomskoj i
ekološkoj upotrebi aparata.
Opis aparata (Slika 1)
A
B
C
D
H
E
F
G
K
L
M
72
Prorez za pečenje
Toplinski izolovano spoljno kućište
Startna poluga i podizač kruha
Regulator vremena pečenja
Okvir za hrskavljenje peciva
Dugme za zagrevanje sa
indikatorskim svetlom
Dugme za odmrzavanje sa
indikatorskim svetlom
Stop dugme sa indikatorskim
svetlom
Fioka za mrvice
Spremište kablova (sa donje strane
aparata)
Nazivna pločica (sa donje strane
aparata)
1 Bezbednosna
uputstva
Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u
pogledu bezbednosti i nemačkom
Zakonu o bezbednosti aparata.
Ipak, kao proizvođač smatramo da
je naša obaveza upozoriti vas na
sledeće bezbednosne informacije.
Opšta bezbednost
• Radni napon aparata mora se
podudarati sa mrežnim naponom,
kao i tip struje (vidi nazivnu pločicu
sa donje strane aparata).
• Priključujte aparat samo u pravilno
instaliranu i uzemljenu mrežnu
utičnicu.
• Nikad ne izvlačite utikač iz utičnice
potežući glavni strujni vod!
• Pre čišćenja ili u slučaju kvara,
najpre izvucite utikač aparata iz
mrežne utičnice! Odlomljene i
zaglavljene delove tosta izbacujte
tupim drvenim predmetom (npr.
drškom kuvače). Pazite da tokom
tog procesa ne dodirnete elemente
grejača.
• Nemojte umetati prste ili metalne
predmete u proreze za pečenje –
tako se izlažete opasnosti od
povreda i oštećenja aparata.
• Spoljno kućište tostera toplinski je
izolovano. Međutim, metalni delovi
na vrhu aparata i prorez za pečenje
postaće veoma vrući – postoji
rizik od opekotina!
• Nemojte koristiti aparat ako je
mrežni kabl oštećen ili ako je
kućište vidljivo oštećeno.
• Mrežni kabl je specijalnog tipa i
samo Odeljenje za brigu o kupcima
može da obavlja njegovu zamenu,
budući da su za njegovu zamenu
potrebni specijalni alati.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 73 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
• Opravke ovog uređaja smeju da
obavljaju samo kvalifikovani
servisni inženjeri. Nepravilne
opravke mogu biti izvor značajnih
opasnosti. Ako opravke postanu
potrebne, molimo kontaktirajte
Odeljenje za brigu o kupcima ili
vašeg ovlašćenog distributera.
• Ako se aparat koristi za svrhe
drugačije od onih za koje je prvotno
namenjen ili ako se koristi
nepravilno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za bilo koju
uzrokovanu štetu.
• Ovim aparatom ne smeju rukovati
lica (uključujući decu) sa
smanjenim telesnim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima ili sa
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takva lica ne nalaze
pod nadzorom ili ih u upotrebu
ovog aparata upućuju lica
odgovorna za njihovu bezbednost.
• Hleb može izgoreti. Ne koristite
toster ispod ili blizu zapaljivih
predmeta (npr. zavese).
Toster ne sme da se ostavi bez
nadzora.
• Ne pokrivajte prorez za hleb
prilikom pečenja.
• Nemojte koristiti aparat, ako fioka
za mrvice nije na mestu. Fioka za
mrvice treba da se redovno čisti.
Nemojte dopustiti da se u njoj
nakupi gomila mrvica.
• Aparat ne uranjajte u vodu!
• Nemojte da petljate glavni strujni
vod ili da ga dovodite u kontakt sa
vrućim delovima aparata.
• Ako premeštate aparat dok je još
vruć nakon upotrebe, uhvatite ga
za samo za toplinski izolovano
spoljno kućište.
• Nakon upotrebe, izvucite utikač iz
mrežne utičnice. Nemojte spremati
ili prekrivati aparat dok se u
potpunosti ne ohladi.
• Nemojte da omatate kabl oko
spremišta kabla sve dok se aparat
u potpunosti ne ohladi.
Bezbednost dece
• Ne ostavljajte uključen toster bez
nadzora.
• Decu držite na odstojanju od
električnih aparata.
• Ambalažni materijal, npr. plastične
kese, ne sme da bude dostupan
deci.
• Deca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
Odbacivanje
materijal
2 Ambalažni
Ambalažni materijali nisu štetni za
okolinu i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identifikuju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo vas da ambalažne
materijale odlažete u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
Prilikom korišćenja vašeg
tostera, trebate da vodite
računa o sledećem:
• Ne stavljajte aparat na vruće
površine.
• Ne koristite ga blizu otvorenog
plamena.
• Aparat ne puštajte u rad na
površinama gde bi vrućina mogla
da izazove probleme. Ako je
potrebno, koristite toplinsku
izolaciju.
2
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne sme tretirati kao
otpad iz domaćinstva. Takav
proizvod treba predati na
odgovarajuće prikupljalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pobrinuvši se da je
73
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 74 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
proizvod pravilno odbačen, pomoći
ćete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica za okolinu i
ljudsko zdravlje, koje bi inače
mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odlaganjem ovog
proizvoda na otpad. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda, molimo obratite se
svojoj lokalnoj gradskoj upravi,
vašoj službi za odlaganje otpada iz
domaćinstva ili u prodavnicu gde
ste kupili taj proizvod.
Uputstva za rad
Pre prve upotrebe
0 Stavite utikač aparata u mrežnu
utičnicu.
0 Da se izbegne nastanak neprijatnih
mirisa, aparat treba smestiti blizu
otvorenog prozora i uključiti ga
nekoliko puta na maksimalnom
vremenu pečenja bez hleba u
njemu.
Uključivanje (Slika 2)
0 Stavite utikač aparata u mrežnu
utičnicu.
0 Umetnite hleb koji treba da se
peče.
0 Odaberite podešenje pečenja
i pritisnite startnu polugu.
3
Kada je proteklo postavljeno vreme
pečenja, toster se isključuje
automatski; kriške hleba iskaču i
spremne su za vađenje.
Podizanjem startne poluge
(funkcija podizaèa kruha) ispečeni
hleb može da se podigne dovoljno
tako da ga je lako izvaditi (Slika 3).
Nameštanje vremena pečenja
Pomoću zakretnog dugmeta,
vreme pečenja može se
kontinuirano menjati od 1-6, prema
potrebi. Podešenje 1 je za najblaže
pečenje. Podešenje 6 je za
najtamnije pečenje.
74
Kada prvi put započinjete pečenje,
koristite podešenja između 1 i 3.
Ako tost nije prepečen kako vam
se dopada, podesite regulator na
nižu ili višu vrednost; višu kada, na
primer, pečete raženi ili crni hleb.
Ako pečete samo jednu krišku ili
ako pečete hleb koji nije svež,
koristite nižu vrednost za vreme
pečenja.
3
Preporučujemo da vreme pečenja
podesite tako da se tost prepeče
na „zlatno žutu“ ili „svetlo smeđu"
boju. Elektronički regulator
vremena pečenja osigurava
postizanje uvek istih rezultata za
isti tip hleba, kada se jednom
izabere podešenje za postizanje
određene boje tosta.
Stop Dugme
(Slika 4)
Ako želite prekinuti pečenje,
pritisnite stop dugme. Aparat se
isključuje.
Jednom izabrano, podešenje
pečenja tosta ostaje
nepromenjeno.
Dugme za odmrzavanje
(Slika 5)
Kad pečete zamrznuti hleb,
pritisnite dugme za odmrzavanje.
To produžuje vreme pečenja.
Dugme za zagrevanje
(Slika 6)
Za zagrevanje već prepečenog
hleba, pritisnite dugme za
zagrevanje da bi tost ostao topao i
hrskav.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 75 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Okvir za pecivo (Slika 7)
1
0
0
0
0
Usled prirode funkcije aparata,
okvir za pecivo postaje veoma vruć
tokom pečenja. Zbog toga, nikad
ne dodirujte metalne delove.
Najpre se uverite da je toster
isključen.
Uhvatite okvir za pecivo za njegove
drške i postavite ga na prorez za
pečenje.
Postavite peciva ili drugi hleb na
okvir i okrenite regulator vremena
pečenja na željeno podešenje.
Uključite toster pomoću startne
poluge.
Kada se toster ugasi, preokrenite
hleb. Ponovite postupak.
Nikada ne stavljajte pecivo ili hleb
direktno na prorez za pečenje.
0 Pustite okvir za pecivo da se ohladi
pre nego ga skidate. Uhvatite okvir
za pecivo za njegove ručke i
izdignite ga.
1
Spremište hleba za pečenje
(Slika 9)
3
Kako biste uvek dobivali jednaku
boju tosta, otvorene pakete
narezanog hleba treba dobro
zatvoriti i pohraniti otvorenim
krajem prema dole.
A = pravilno
B = pogrešno
Tehnički podaci
Mrežni napon:
Potrošnja snage:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Ovi uredjaji potvrdjuju se sa
sledecim EC direktivama:
• Direktiva niske voltaže
2006/95/EC
• EMC direktiva 89/336/EEC sa
amadmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
Čišćenje i održavanje
(Slika 8)
0 Pre čišćenja uvek isključite toster i
pustite ga da se ohladi.
Mrvice koje padaju sa hleba tokom
pečenja sakupljaju se u fioci za
mrvice.
0 Izvucite ladicu na stranu i uklonite
mrvice.
3
3
Nemojte koristiti kaustična ili
abrazivna sredstva za čišćenje
aparata. Kućište čistite samo
suvom ili blago navlaženom krpom.
3
Tečnost se ne bi smela izlevati na
toster. Isto tako, toster se nikad ne
sme uranjati u tečnost.
75
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 76 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
z
z Stimate client,
vã rugãm sã citiþi cu atenþie aceste
instrucþiuni de utilizare.
Înainte de toate, vã rugãm sã
respectaþi instrucþiunile de siguranþã
din primele pagini ale acestor
instrucþiuni de utilizare! Vã rugãm sã
pãstraþi aceste instrucþiuni de utilizare
pentru consultãri ulterioare. Predaþi-le
unui eventual ulterior proprietar al
aparatului.
Prin utilizarea triunghiului de
avertizare ºi/sau a cuvintelor cheie
(Pericol! Atenþie! important!), sunt
scoase în evidenþã informaþiile
importante pentru siguranþa
dumneavoastrã ºi pentru
funcþionarea corectã a aparatului.
Este foarte important ca aceste
informaþii sã fie respectate.
0 Acest simbol vã ghideazã pas cu pas
prin procesul de operare al
aparatului.
1
3
Lângã acest simbol veþi gãsi
informaþii suplimentare ºi sfaturi
practice referitoare la utilizarea
aparatului.
2
Sfaturile ºi informaþiile despre
utilizarea aparatului în mod economic
ºi ecologic sunt marcate cu trifoi.
Descrierea aparatului
(Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
76
Orificiu pentru prãjit pâinea
Carcasã externã izolatã termic
Manetã pentru pornit ºi pentru
ridicarea pâinii
Controlul rumenirii
Raft pentru chifle sau cornuri
Buton de încãlzire cu lampã
indicatoare
Buton pentru decongelare cu lampã
indicatoare
Buton pentru oprire cu lampã
indicatoare
Tavã pentru firmituri
K
L
Cordon pentru înmagazinare (în
partea de dedesubt a aparatului)
Plãcuþã indicatoare a caracteristicilor
tehnice (în partea de dedesubt a
aparatului)
1 Instrucþiuni de
siguranþã
Acest aparat este în conformitate cu
standardele tehnologice acceptate
referitoare la siguranþã ºi cu Legea
germanã privind securitatea
aparatelor. Cu toate acestea, în
calitate de producãtor, considerãm
cã este obligaþia noastrã sã vã
informãm asupra urmãtoarelor
informaþii referitoare la siguranþã.
Mãsuri de siguranþã generalã
• Voltajul de funcþionare al aparatului ºi
voltajul principal, precum ºi tipul de
curent trebuie sã se potriveascã
(consultaþi) plãcuþa indicatoare a
caracteristicilor tehnice situate în
partea de dedesubt a aparatului).
• Trebuie doar sã cuplaþi aparatul într-o
prizã principalã instalatã corect ºi cu
împãmântare.
• Nu trageþi niciodatã fiºa din prizã cu
ajutorul cablul de alimentare de la
reþea.
• Înainte de a-l curãþa sau în
eventualitatea unei defecþiuni,
decuplaþi mai întâi aparatul din
prizã! Slãbiþi bucãþile de pâine prãjitã
cu ajutorul unui instrument din lemn
neascuþit (de exemplu, mânerul unei
linguri de lemn). În timpul acestui
proces, asiguraþi-vã cã nu atingeþi
elementele de încãlzire.
• Nu introduceþi degetele sau
instrumente metalice în interiorul
orificiului pentru prãjirea pâinii –
existã riscul rãnirii sau a deteriorãrii
aparatului.
• Carcasa externã a prãjitorului de
pâine este izolatã termic. Totuºi,
componentele metalice din partea
superioarã a aparatului ºi din orificiul
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 77 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
z
•
•
•
•
•
pentru prãjirea pâinii vor fi fierbinþi –
existã riscul de ardere!
Nu utilizaþi aparatul în cazul în care
cablul de alimentare este deteriorat
sau carcasa este deterioratã în mod
vizibil.
Cablul de alimentare este de un tip
special ºi trebuie sã fie înlocuit de
cãtre Departamentul de asistenþã
clienþi deoarece aceastã înlocuire
necesitã unelte ºui scule speciale.
Repararea acestui aparat poate fi
efectuatã numai de cãtre ingineri
calificaþi din centrul de asistenþã.
Reparaþiile necorespunzãtoare
reprezintã un pericol considerabil. În
cazul în care reparaþiile sunt absolut
necesare, vã rugãm sã contactaþi
Departamentul de asistenþã clienþi
sau dealerul dumneavoastrã
autorizat.
În cazul în care aparatul este utilizat
în alte scopuri decât cele pentru care
a fost destinat sau dacã este utilizat
în mod necorespunzãtor, nu suntem
rãspunzãtori pentru eventualele
daunele.
Acest aparat nu este destinat utilizãrii
de cãtre persoane (inclusiv copii) cu
capacitãþi psihice, senzoriale sau
mentale reduse sau fãrã experienþã
ºi cunoºtinþe, în afara cazurilor în
care le-a fost acordatã o instruire sau
supraveghere iniþialã cu privire la
utilizarea aparatului de cãtre o
persoanã responsabilã pentru
siguranþa acestora.
Mãsuri de siguranþã pentru
copii
• Nu lãsaþi prãjitorul de pâine în stare
de funcþionare nesupravegheat.
• Þineþi copiii departe de aparatele
electrice.
• Materialele pentru ambalare, precum
pungile de plastic, nu trebuie lãsate
la îndemâna copiilor.
• Copiii trebuie supravegheaþi pentru a
fi sigur cã nu se joacã cu aparatul.
Ar trebui sã þineþi cont de
urmãtoarele atunci când
utilizaþi prãjitorul de pâine
• Nu poziþionaþi aparatul pe suprafeþe
fierbinþi.
• Nu utilizaþi aparatul în vecinãtatea
focului deschis.
• Nu operaþi aparatul pe suprafeþe
unde cãldura poate reprezenta o
problemã. Dacã este necesar, utilizaþi
un suport izolat termic.
• Pâinea poate lua foc. Nu utilizaþi
prãjitorul de pâine sub sau lângã
obiecte inflamabile (de exemplu,
perdele). Prãjitorul nu trebuie
lãsat nesupravegheat.
• Nu acoperiþi orificiul pentru
prãjire în timpul prãjirii pâinii.
• Nu utilizaþi aparatul dacã tava pentru
firmituri nu este poziþionatã corect.
Tava pentru firmituri trebuie sã fie
curãþatã în mod regulat. Nu lãsaþi sã
se aduna firmituri în tava pentru
firmituri.
• Nu introduceþi aparatul în apã.
• Nu rãsuciþi cablul de alimentare ºi
nu-l lãsaþi în contact cu pãrþile
fierbinþi ale prãjitorului de pâine.
• Pentru a muta aparatul atunci când
este fierbinte, dupã ce a fost utilizat,
trebuie doar sã-l prindeþi de carcasa
externã izolatã termic.
• Dupã utilizare, decuplaþi de la priza
de alimentare. Nu depozitaþi sau
acoperiþi aparatul pânã ce acesta nu
s-a rãcit complet.
• Nu înfãºuraþi cablul în jurul cablului
de depozitare pânã ce aparatul nu sa rãcit complet.
77
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 78 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
z
Îndepãrtarea
deºeurilor
2 Materiale de ambalare
Materialele de ambalare sunt
ecologice ºi pot fi reciclate.
Componentele de plastic pot fi
identificate prin marcaje precum .
>PE<, >PS<, etc. Vã rugãm sã
aruncaþi materialele de ambalare în
containerele corespunzãtoare puse
la dispoziþie de serviciul comunitar
de depozitare a deºeurilor.
Aprinderea (Figura 2)
0 Cuplaþi fiºa de alimentare în priza de
alimentare.
0 Introduceþi pâinea pentru prãjire.
0 Selectaþi setarea de rumenire ºi
coborâþi maneta pentru pornire.
3
2 Aparatele vechi
W
Ajustarea setãrii de rumenire
Simbolul
de pe produs sau de
pe ambalaj indicã faptul cã acesta nu
poate fi tratat ca un reziduu menajer.
În schimb, aparatul trebuie sã fie dus
la un punct adecvat de colectare
pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice. Asigurânduvã cã aþi aruncat corect acest
produs, puteþi evita posibile
consecinþe negative asupra mediului
ºi sãnãtãþii umane, care pot fi
afectate de eliminarea
necorespunzãtoare a acestui produs.
Pentru mai multe informaþii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vã
rugãm sã contactaþi biroul local,
serviciul de eliminare a reziduurilor
sau magazinul unde aþi achiziþionat
produsul.
Instrucþiuni de
utilizare
Înainte de prima utilizare
0 Înainte de prima utilizare Cuplaþi fiºa
de alimentare în priza de alimentare.
0 Pentru a evita acumularea de
mirosuri neplãcute, aparatul trebuie
sã fie poziþionat lângã o fereastrã
deschisã ºi utilizat de câteva ori la
setarea de rumenire maximã fãrã a
introduce pâine în el.
78
Atunci când gradul de rumenire
necesar a fost atins, prãjitorul de
pâine se stinge automat; feliile de
pâine prãjitã sunt ridicate pentru a fi
îndepãrtate. Prin ridicarea manetei
de pornire (funcþia de ridicare a
pâinii) feliile de pâine pot fi ridicate
pentru a putea fi îndepãrtate cu
uºurinþã (Figura 3).
Prin utilizarea butonului rotativ, puteþi
ajusta în mod continuu setarea de
rumenire în funcþie de 6 niveluri de
setare. Setarea 1 pentru nivelul de
rumenire cel mai mic. Setarea 6
pentru nivelul de rumenire cel mai
mare.
Când prãjiþi pâine prima datã, setaþi
nivelul de rumenire între 1 ºi 3. Dacã
pâinea nu este destul de rumenitã
sau prea rumenitã, setaþi nivelul la o
valoare mai mare sau mai micã, de
exemplu, mai mare atunci când prãjiþi
pâine de secarã sau pâine neagrã.
Atunci când prãjiþi doar o felie sau
când prãjiþi pâine care nu mai este
proaspãtã, setaþi un nivel mai mic de
rumenire.
3
Vã recomandãm sã ajustaþi setarea
astfel încât pâinea sã aibã o culoare
„galben aurie” sau „maro deschis”.
Temporizatorul electronic pentru
prãjire vã garanteazã faptul cã odatã
setat gradul de rumenire, rezultatele
or fi aceleaºi pentru acelaºi tip de
pâine.
Butonul de oprire
(Figura 4)
Dacã doriþi sã întrerupeþi procesul de
prãjire a pâinii, apãsaþi butonul de
oprire.
Aparatul se opri din funcþionare.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 79 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
z
Curãþare ºi
întreþinere (Figura 8)
Dupã alegerea nivelului de rumenire,
setarea nu mai poate fi schimbatã.
Buton pentru decongelare
(Figura 5)
Atunci când prãjiþi pâine congelatã,
apãsaþi ºi butonul pentru
decongelare. Aceastã funcþie are
rolul de a prelungi timpul de prãjire.
Buton pentru încãlzire
(Figura 6)
Pentru a încãlzi pâinea prãjitã,
apãsaþi butonul pentru încãlzire
pentru a pãstra pâinea caldã ºi
crocantã.
Suportul pentru chifle sau
cornuri (Figura 7)
1
0
0
0
0
Datoritã naturii funcþiilor aparatului,
suportul pentru cornuri se va încãlzi
pe durata prãjirii, aºadar nu atingeþi
niciodatã pãrþile metalice ale
acestuia.
Mai întâi, asiguraþi-vã cã prãjitorul de
pâine este oprit. Apucaþi suportul
pentru chifle sau cornuri de mânere
ºi poziþionaþi-l deasupra orificiului de
prãjire.
Aºezaþi chiflele, cornurile sau feliile
de pâine pe suport pentru a deveni
crocante, setaþi nivelul de rumenire
va valoarea doritã.
Porniþii prãjitorul de pâine prin
apãsarea manetei de pornire.
Atunci când prãjitorul de pâine este
oprit, întoarceþi pâinea. Repetaþi
procesul.
Nu aºezaþi chifle, cornuri sau pâine
direct pe orificiul de prãjire.
0 Permiteþi rãcirea suportului pentru
chifle sau cornuri înainte de a-l
îndepãrta. Prindeþi suportul pentru
chifle sau cornuri de mânere ºi
îndepãrtaþi-l prin extragere verticalã.
1
0 Înainte de a-l curãþa, decuplaþi
întotdeauna aparatul din prizã ºi
permiteþi rãcirea acestuia.
Firmiturile care cad din pâine în
timpul prãjirii se aflã în tava pentru
firmituri.
0 Extrageþi tava în lateral ºi îndepãrtaþi
firmiturile.
3
3
Nu utilizaþi produse de curãþat
caustice sau abrazive pentru a curãþa
aparatul. Curãþaþi carcasa doar cu o
cârpã uscatã sau uºor umezitã.
1
Nu trebuie sã vãrsaþi substanþe
lichide pe prãjitorul de pâine; de
asemenea, nu trebuie sã introduceþi
niciodatã prãjitorul de pâine în
substanþe lichide.
Depozitarea pâinii pentru
prãjit (Figura 9)
3
Pentru a obþine felii de pâine prãjite
uniform, pachetele de pâine
deschise trebuie sã fie resigilate ºi
aºezate cu partea de unde au fost
începute în jos.
A = corect
B = greºit
Date tehnice
Tensiunea reþelei:
220 – 240 V
Consum de energie: 800 – 1000 W
;
Acest aparat respectã urmãtoarele
Directive CE:
• Directiva 2006/95/CE privind
tensiunea joasã
• Directiva 89/336/CEE referitoare
la compatibilitatea
electromagneticã, cu
amendamentele 92/31/CEE ºi
93/68/CEE.
79
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 80 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Cienījamais pircēj,
Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs
lietošanas instrukcijas.
Pats galvenais, ievērojiet drošības
noteikumus, kas aprakstīti pirmajās
šo lietošanas instrukciju lapaspusēs!
Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas
instrukcijas uzziņai nākotnē. Ja
ierīce tiek nodota citam lietotājam,
nododiet šīs instrukcijas tālāk
nākamajam ierīces īpašniekam.
Brīdinājuma trīsstūris un/vai
atslēgas vārdi (Bīstami!,
Uzmanību!, Svarīgi!), pievērš jūsu
uzmanību informācijai, kas ir
svarīga jūsu drošībai vai pareizai
ierīces darbībai. Ir ļoti svarīgi, ka šī
informācija tiek ievērota.
0 Šis simbols izved jūs soli pa soli
cauri ierīces lietošanas aprakstam.
1
3
Blakus šim simbolam jūs saņemat
papildu informāciju un praktiskus
padomus par ierīces izmantošanu.
2
Āboliņa simbols apzīmē padomus
un informāciju par ekonomisku un
videi nekaitīgu ierīces izmantošanu.
Ierīces apraksts
(1. attēls)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
K
80
Grauzdēšanas atvere
Termoizolēts ārējais korpuss
Starta svira un šķēļu pacēlājs
Brūnināšanas kontrole
Paliktnis smalkmaizīšu uzsildīšanai
Uzsildīšanas poga ar
signāllampiņu
Atsaldēšanas poga ar
signāllampiņu
Apturēšanas poga ar signāllampiņu
Drupaču trauks
Vada uzglabāšana (ierīces
apakšpusē)
Jaudas plāksne (ierīces
apakšpusē)
1 Drošības noteikumi
Šī ierīce atbilst pieņemtajiem
tehnoloģiskajiem standartiem
saistībā ar drošību un Vācijas
ierīču drošības likumu. Tomēr
mums kā ražotājiem ir jūs
jāiepazīstina ar šādiem drošības
noteikumiem.
Vispārējā drošība
• Ierīces darba voltāžai un
elektroenerģijas tīkla voltāžai, kā
arī strāvas veidam ir jāsakrīt (skatīt
jaudas plāksni ierīces apakšpusē).
• Spraudiet kontaktdakšu tikai
pareizi uzstādītā iezemētā
elektroenerģijas tīkla kontaktligzdā.
• Nekad neraujiet aiz vada, lai
atvienotu kontaktu no
kontaktligzdas!
• Pirms tīrīšanas vai nepareizas
darbības gadījumā, vispirms
atvienojiet ierīci! Atbrīvojieties no
iesprūdušajiem tosta gabaliņiem ar
neasa koka priekšmeta palīdzību
(piem., ar karotes rokturi).
Uzmanieties, lai procesa laikā jūs
nepieskartos sildītāja karstajām
daļām.
• Nebāziet pirkstus grauzdēšanas
atverē vai pie metāla priekšmetiem
- pastāv ievainojuma un ierīces
bojājuma risks.
• Tostera ārējais korpuss ir
termoizolēts. Taču metāla daļas uz
ierīces augšpusē un atverē kļūs
karstas – pastāv apdegumu risks!
• Neizmantojiet ierīci, ja
elektroenerģijas tīkla vads ir bojāts
vai korpuss ir redzami bojāts.
• Elektroenerģijas tīkla vads ir īpaša
veida un to var nomainīt tikai
klientu apkalpošanas nodaļā, jo
maiņai ir nepieciešami īpaši
instrumenti.
• Remontus šai ierīcei drīkst veikt
tikai apmācīti remonta meistari.
No nepareiza remonta var rasties
ievērojami bojājumi.
Ja ir nepieciešams remonts, lūdzu,
sazinieties ar klientu apkalpošanas
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 81 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
nodaļu vai ar savu pilnvaroto
izplatītāju.
• Ja ierīce tiek izmantota
neparedzētiem mērķiem, vai
izmantota nepareizi, ar garantiju
netiks segtas izraisīto bojājumu
izmaksas.
• Šo ierīci nevajadzētu izmantot
cilvēkiem (ieskaitot bērnus) ar
pazeminātām fiziskām, maņu vai
garīgajām spējām, vai arī tiem,
kam trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien viņus nepieskata vai ierīces
izmantošanā neapmāca cilvēks,
kas ir atbildīgs par viņu drošību.
Bērnu drošība
• Neatstājiet ieslēgtu tosteri bez
uzraudzības.
• Nelaidiet klāt bērnus
elektriskajām ierīcēm.
• esaiņošanas materiāliem, piem.,
plastmasas maisiņiem,
nevajadzētu būt bērniem
sasniedzamiem.
• Bērni ir jāuzmana, lai pārliecinātos,
ka tie nespēlējas ar ierīci.
Izmantojot savu tosteri jums
vajadzētu ievērot šādus
ieteikumus:
• Nenovietojiet ierīci uz karstām
virsmām.
• Neizmantojiet to atklātu liesmu
tuvumā.
• Nenovietojiet ierīci uz virsmām,
kurām karstums varētu izraisīt
problēmu. Ja nepieciešams
izmantojiet izolētu siltuma paliktni.
• Maize var piedegt. Neizmantojiet
tosteri zem vai blakus viegli
uzliesmojo iem priek metiem
(piem., aizkariem). Tosteri
nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
• Grauzdējot nepārklājiet
grauzdēšanas atveri.
• Neizmantojiet ierīci bez drupaču
trauka. Drupaču trauks ir regulāri
jātīra. Nepieļaujiet, lai drupačas
sakrātos drupaču traukā.
• Nemērciet ierīci ūdenī!
• Nesamezglojiet elektroenerģijas
tīkla vadu vai neļaujiet tam
saskarties ar ierīces karstajām
daļām.
• Lai pārvietotu ierīci, kas joprojām
pēc lietošanas ir silta, satveriet to
aiz termoizolētā ārējā korpusa.
• Pēc lietošanas atvienojiet to no
kontaktligzdas. Neuzglabājiet vai
nepārklājiet ierīci līdz tā nav pilnīgi
atdzisusi.
• Netiniet vadu apkārt vada
nodalījumam līdz ierīce nav pilnīgi
atdzisusi.
Atbrīvošanās no atkritumiem
2
Iepakošanas materiāls
Iepakošanas materiāli ir videi
draudzīgi un tos var nodot
otrreizējai pārstrādei. Plastmasas
sastāvdaļas ir apzīmētas ar
apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS<,
u.t.t. Lūdzu, atbrīvojieties no
iepakojuma materiāliem izmetot tos
attiecīgajā konteinerī sabiedriskajā
atkritumu likvidēšanas vietās.
2
Veca ierīce
W
Simbols
uz produkta vai uz tā
iepakojuma norāda uz to, ka šo
produktu nevar uzskatīt par
mājturības atkritumiem. Tā vietā tas
ir jānodod attiecīgajā savākšanas
vietā elektrisko un elektronisko
aprīkojumu otrreizējai pārstrādei.
Nodrošinot to, ka no šī produkta
atbrīvojas pareizi, jūs palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, ko
savādāk varētu izraisīt nepareiza
atbrīvošanās no šī produkta.
Sīkākai informācijai par šī produkta
otrreizējo pārstrādi, lūdzu
sazinieties ar jūsu vietējās pilsētas
biroju, jūsu mājsaimniecības
atkritumu atbrīvošanās servisu vai
ejiet uz vietu, kur pirkāt šo produktu.
81
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 82 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Lietošanas instrukcijas
3
Pirms izmantojat ierīci pirmo
reizi
0 Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
0 Lai izvairītos no nepatīkamu
aromātu uzkrāšanās, ierīci
vajadzētu nolikt blakus atvērtam
logam un pāris reizes darbināt ar
maksimālo apbrūnināšanas
iestatījumu bez maizes.
Apturēšanas poga
(4. attēls)
Ja vēlaties pārtraukt grauzdēšanu,
nospiediet apturēšanas pogu.
Ierīce izslēdzas.
To izdarot brūnināšanas iestatījums
netiek mainīts.
Ieslēgšana (2. attēls)
0 Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
0 Ielieciet maizi grauzdēšanai.
0 Izvēlieties brūnināšanas
iestatījumu un nospiediet uz leju
starta sviru.
3
Izmantojot rotējošo pogu, jūs var
pastāvīgi regulēt brūnināšanas
iestatījumu pēc nepieciešamības
no 1 līdz 6. Iestatījums 1 - gaišākai
brūnināšanai. Iestatījums 6 tumšākai brūnināšanai.
Uzsākot grauzdēšanu, izmantojiet
vienu no iestatījumiem no 1 līdz 3.
Ja tosts nav pietiekami brūns,
izvēlieties zemāku vai augstāku
iestatījumu, piemēram, augstāku,
ja grauzdējat rudzu vai kviešu
maizi. Ja grauzdējat tikai 1 šķēli, kā
arī grauzdējot maizi, kas vairs nav
svaiga, izmantojiet daudz zemāku
brūnināšanas iestatījumu.
82
Atsaldēšanas poga
(5. attēls)
Kad grauzdējat sasaldētu maizi,
nospiediet arī atsaldēšanas pogu.
Tas paildzina grauzdēšanas laiku.
Kad nepieciešamais brūnināšanas
veids ir sasniegts, tosteris
automātiski izslēdzas; tosta šķēles
tiek paceltas un ir gatavas
noņemšanai. Paceļot starta sviru
(maizes pacelšanas funkciju),
grauzdētā maize tiek pacelta tik
tālu, lai to varētu viegli noņemt
(3. attēls).
Brūnināšanas iestatījuma
regulēšana
Mēs iesakām noregulēt iestatījumu
tā, lai grauzdiņš iegūtu "zeltaini
dzeltenu" vai "gaiši brūnu" nokrāsu.
Elektroniskais grauzdēšanas laika
regulators nodrošina, ka,
izvēlēoties brūnināšanas
iestatījumu, rezultātāti vienmēr ir
nemainīgi vienāda veida maizei.
Uzsildīšanas poga
(6. attēls)
Lai uzsildītu grauzdētu maizi,
nospiediet uzsildīšanas pogu, lai
saglabātu grauzdiņu siltu un
kraukšķīgu.
Paliktnis smalkmaizīšu
uzsildīšanai (7. attēls)
Ierīces funkcionēšanas rezultātā,
paliktnis grauzdēšanas laikā kļūs
karsts, tādēļ nekad nepieskarieties
metāla daļām.
0 Vispirms pārliecinieties vai tosteris
ir izslēgts.
Turiet paliktni aiz rokturiem un
uzlieciet to uz grauzdēšanas
atveres.
0 Uzlieciet bulciņas vai citus maizes
izstrādājumus uz paliktņa,
pagrieziet brūnināšanas kontroli uz
vajadzīgo brūnināšanas
iestatījumu.
0 Ieslēdziet tosteri izmantojot starta
sviru.
1
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 83 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Maizes uzglabāšana
grauzdēšanai (9. attēls)
0 Kad tosteris ir izslēdzas, pagrieziet
maizi uz otru pusi. Atkārtojiet
procesu.
Nekad nelieciet bulciņas vai maizi
tieši uz grauzdēšanas atveres.
0 Lai noņemtu paliktni, vispirms
ļaujiet tam atdzist. Turiet paliktni aiz
rokturiem un noņemiet to paceļot
uz augšu.
1
Tīrīšana un kopšana
(8. attēls)
0 Pirms tīrīšanas, vienmēr atvienojiet
ierīci no strāvas un ļaujiet tosterim
atdzist.
Drupačas, kas grauzdēšanas laikā
nobirst no maizes, sakrāsies
dručatu traukā.
0 Pavelciet uz āru un notīriet
drupačas.
3
3
Nelietojiet kodīgus vai abrazīvus
tīrītājus, lai notīrītu ierīci. Korpusu
tīriet tikai ar sausu vai mazliet mitru
lupatiņu.
3
Tosteri nedrīkst mazgāt ūdenī, kā
arī to nekad nedrīkst mērkt
šķidrumā.
3
Lai vienmēr iegūtu vienveidīgas
nokrāsas grauzdiņu, atvērtās
maizes paciņas ir atkal jāaiztaisa
un jāglabā ar atvērto galu uz leju.
A = pareizi
B = nepareizi
Tehniskie dati
Strāvas padeve:
Strāvas patēriņš:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Šī ierīce atbilst sekojošajām EK
direktīvām:
• Zemas voltāžas direktīva 2006/
95/EK
• EMC Direktīva 89/336/EEK ar
labojumiem 92/31/EEK un
93/68/EEK
83
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 84 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Brangus vartotojau,
Prašome atidžiai perskaityti šią
naudojimo instrukciją.
Pirmiausia prašome laikytis saugumo
nurodymų, esančių pirmuose
naudojimo instrukcijos puslapiuose!
Išsaugokite šią naudojimo instrukciją
ateičiai. Jei prietaisas galiojantis,
perduokite šias instrukcijas kitam
prietaiso savininkui.
Įspėjamasis trikampis ženklas ir
(ar) raktiniai žodžiai (Pavojus!,
Įspėjimas!, Svarbu!) atkreipia
dėmesį į informaciją, svarbią jūsų
saugimui ar tinkamam prietaiso
veikimui. Būtina laikytis šių
instrukcijų.
0 Šis simbolis žymimas šalia prietaiso
naudojimo instrukcijos etapų.
1
3
Šalia šio simbolio pamatysite
papildomą informaciją ir praktiškus
šio prietaiso naudojimo patarimus.
2
Dobilo lapas ˛ymi patarimus ir
informaciją, susijusią su energiją
taupančiais ir aplinkai
nekenksmingais prietaiso
naudojimo būdais.
Prietaiso aprašymas
(1 paveikslas)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
84
Skrudinimo anga
Nekaistantis išorinis korpusas
Paleidimo ir rankinio duonos
pakėlimo rankenėlė
Skrudinimo stiprumo rankenėlė
Išskleidžiamos šildymo grotelės
bandelėms
Pašildymo mygtukas su
indikatoriumi
Atšildymo mygtukas su
indikatoriumi
Stabdymo mygtukassu
indikatoriumi
Trupinių padėklas
Laido saugykla (apatinėje prietaiso
pusėje)
Duomenų plokštelė (apatinėje
prietaiso pusėje)
1Saugumo taisyklės
Šis prietaisas atitinka priimtus
techninius standartus remiantis
saugumo reikalavimais ir Volietijos
įrenginių saugos įstatymu. Tačiau,
kaip gamintojai, mes laikome savo
pareiga supažindinti jus su šiomis
saugumo tasyklėmis.
Bendros saugumo taisyklės
• Turi sutapti darbinė prietaiso
įtampa ir elektros įtampa bei srovės
tipas (žr. duomenų plokštelę,
pritaisytą apatinėje prietaiso
pusėje).
• Elektros kištuką kiškite tik į
tinkamai įmontuotą elektros lizdą.
• Niekada netraukite kištuko iš
elektros lizdo laikydami u˛ laido!
• Prieš prietaisą valant ar jam
sugedus, pirmiausia reikia
ištraukti elektros kištuką!
Įstrigusius duonos gabaliukus
ištraukite naudodami neaštrų
medinį įrankį (pvz., virimo šaukšto
rankeną). Šio proceso metu
stenkitės neliesti kaitinimo
elementų.
• Į skrudinimo angą nekiškite pirštų
ar metalinių įrankių – kitaip galite
susižeisti ar sugadinti prietaisą.
• Išorinis skrudintuvo korpusas yra
nekaistantis. Tačiau prietaiso
viršuje ir skrudinimo angoje
esančios metalinės dalys įkaista –
saugokitės, kad
nenusidegintumėte!
• Nenaudokite prietaiso, jei pa˛eistas
elektros laidas ar prietaiso
korpusas akivaizd˛iai pa˛eistas.
• Elektros laidas yra specialus ir gali
būti pakeistas tik klientų
aptarnavimo skyriaus specialistų,
nes remontui reikia specialių
įrankių.
• Prietaisą gali taisyti tik kvalifikuoti
aptarnavimo inžinieriai. Dėl
nekvalifikuoto taisymo gali kilti
didelis pavojus. Jei prietaisą būtina
taisyti, susisiekite su Klientų
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 85 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
aptarnavimo skyriumu ar įgaliotu
atstovu.
• Gamintojas neprisiima
atsakomybės už žalą, sukeltą
prietaisą netinkamai naudojant ar
naudojant kitais nei numatyta
tikslais.
• Šio prietaiso negali naudoti
asmenys (įskaitant vaikus) su
mažesniais fiziniais, jutiminiais ar
psichiniais sugebėjimais, taip pat
neturintys pakankamai patirties ir
žinių, išskyrus atvejus, kai už šių
asmenų saugą atsakingas asmuo
juos tinkamai instruktuoja ir,
pradėjus darbą, kurį laiką stebi.
Vaikų sauga
• Nepalikite įjungto prietaiso be
priežiūros.
• Saugokite prietaisą nuo vaikų.
• Laikykite pakavimo medžiagą,
pvz., plastikinius maišelius,
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Vaikams neturi būti leidžiama ˛aisti
prietaisu.
Naudodami skrudintuvą,
įsidėmėkite šiuos dalykus:
• Nedėkite prietaiso ant karštų
paviršių.
• Nenaudokite prietaiso šalia atviros
liepsnos.
• Nenaudokite prietaiso ant degių
paviršių. Jei reikia, prietaisą dėkite
ant karščiui atsparaus padėklo.
• Duona gali sudegti. Nenaudokite
prietaiso šalia ar po degiais
objektais (pvz., u˛uolaidomis).
Negalima veikiančio prietaiso
palikti be priežiūros.
• Kai prietaisas yra įjungtas,
neuždenkite skrudinimo angos.
• Nenaudokite prietaiso neįstatę
trupinių padėklo. Trupinių padėklą
reikia reguliariai valyti. Saugokite,
kad ant padėklo nesusikauptų per
daug trupinių.
• Nemerkite prietaiso į vandenį!
• Nelankstykite elektros laido ir
saugokite, kad jis neprisiliestų prie
įkaitusių prietaiso dalių.
• Įkaitųsi prietaisą kelkite tik už
išorinio nekaistančio prietaiso
korpuso.
• Baigę naudotis, būtinai išjunkite
prietaisą iš maitinimo lizdo.
Neuždenkite prietaiso ar nedėkite
jo į laikymo vietą, kol jis neatvėso.
• Nevyniokite elektros laido ant laido
saugyklos, kol prietaisas visiškai
neatvėso.
Šalinimas
2
Įpakavimo medžiaga
Įpakavimo medžiagos yra
nekenksmingos aplinkai, jas galima
perdirbti. Plastikiniai komponentai
pažymėti ženklais, pavyzdžiui,
>PE<, >PS<, ir t.t. Prašome išmesti
įpakavimo medžiagas į tinkamą
konteinerį komunalinėms atliekoms
skirtose vietose.
2
Pasenęs prietaisas
Ant produkto arba įpakavimo
W
simbolis rodo, kad
esantis
produkto negalima išmesti
komunalinėms atliekoms skirtose
vietose. Todėl produktą reikia
atiduoti elektrinių ir elektroninių
atliekų surinkimo centrui.
U˛tikrindami, kad nenaudojamas
produktas bus tinkamai išmestas,
padėsite išvengti neigiamų
padarinių aplinkai ir žmonių
sveikatai. Norėdami gauti
smulkesnės informacijos apie
produkto išmetimą, kreipkitės į
vietinę miesto tarnyba, buitinių
atliekų išmetimo centrą ar
parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
85
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 86 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Naudojimo instrukcijos
3
Prieš pirmąjį naudojimą
0 Įjunkite elektros kištuką į elektros
lizdą.
0 Norint išvengti nemalonaus kvapo,
rekomenduojama atlikti kelis
skrudinimo ciklus be duonos gerai
vėdinamoje patalpoje, nustačius
didžiausią skrudinimo stiprumą.
Stabdymo mygtukas
(4 paveikslas)
Jei norite skrudinimą nutraukti,
paspauskite stabdymo mygtuką.
Prietaisas išsijungs.
Kartą nustatytas skrudinimo
stiprumas išlieka tas pats.
Įjungimas (2 paveikslas)
0 Įjunkite elektros kištuką į elektros
lizdą.
0 Įdėkite duoną.
0 Nustatykite skrudinimo stiprumą ir
paspauskite žemyn paleidimo
rankenėlę.
3
Atšildymo mygtukas
(5 paveikslas)
Skrudindami atšaldytą duoną,
spauskite atšildymo mygtuką.
Skrudinimo procesas yra ilgesnis.
Kai duona baigiama skrudinti,
skrudintuvas automatiškai
išsijungia, o duonos riekės iššoka.
Pakėlus paleidimo rankenėlę į viršų
(duonos pakėlimo funkcija),
paskrudinta duona pakyla tiek, kad
ją galima lengvai išimti
(3 paveikslas).
Pašildymo mygtukas
(6 paveikslas)
Norėdami pašildyti skrudinamą
duoną, paspauskite pašildymo
mygtuką, kad duona išliktų šilta ir
traški.
Skrudinimo stiprumo
nustatymas
Sukamąja rankenėle galite
nustatyti skrudinimo stiprumą nuo
1 iki 6 lygio. Nustačius 1 lygį,
duona paskrus lengvai. Nustačius
6 lygį, duona paskrus daugiau.
Pirmą kartą skrudindami, naudokite
1-3 skrudinimo lygį. Jei duona
nepakankamai paskrudo,
nustatykite didesnį ar mažesnį
skrudinimo stiprumą (didesnį
galima nustatyti skrudinant ruginę
ar tamsią duoną). Skrudindami tik
vieną riekelę ar nešviežią duoną,
nustatykite šiek tiek mažesnį
skrudinimo stiprumą.
Išskleidžiamos šildymo
grotelės (7 paveikslas)
1
0
0
0
0
86
Rekomenduojame nustatyti tokį
stiprumo lygį, kad skrudinama
duona įgautų „aukso geltonumo“ ar
„rusvą“ spalvą. Elektroninis
skrudinimo laiko reguliatorius
užtikrina, kad nustačius skrudinimo
stiprumą bet kokios rūšies duona
paskrus vienodai.
Dėl prietaiso paskirties
išskleidžiamos šildymo grotelės
skrudinimo metu įkais, todėl
nelieskite metalinių dalių.
Pirmiausia įsitikinkite, kad
skrudintuvas išjungtas.
Laikykite groteles už rankenėlių ir
ištraukite virš skrudinimo angos.
Ant grotelių padėkite bandeles ar
raguolius ir skrudinimo stiprumo
rankenėle nustatykite norimą
skrudinimo stiprumą.
Paleidimo rankenėle įjunkite
skrudintuvą.
Skrudintuvui išsijungus, apverskite
duoną. Pakartokite procesą.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 87 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Niekada nedėkite raguolių ar
bandelių tiesiai į skrudinimo angą.
0 Norėdami suskleisti šildymo
groteles, palaukite, kol jos atvės.
Laikykite groteles už rankenėlių ir
groteles suskleiskite.
Duonos skrudinimui
laikymas (9 paveikslas)
1
3
Valymas ir priežiūra
(8 paveikslas)
0 Prieš valydami prietaisą, būtinai jį
išjunkite iš maitinimo lizdo ir leiskite
atvėsti.
Skrudinimo metu nuo duonos
byrantys trupiniai krinta ant trupinių
dėklo.
0 Ištraukite padėklą ir nuvalykite
trupinius.
Techniniai duomenys
Elektros įtampa:
Energijos
suvartojimas:
3
3
Norėdami išvalyti prietaisą,
nenaudokite ėsdinančių ar
šlifuojamųjų valiklių. Korpusą
valykite tik sausa ar drėgna
šluoste.
3
Negalima ant skrudintuvo pilti jokių
skysčių nei į juos merkti prietaiso.
Kad duona tolygiai paskrustų,
atidarytą duonos pakuotę reikia
atpalaiduoti ir laikyti atidarytu galu į
viršų.
A = gerai
B = blogai
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Šis prietaisas atitinka žemiau
nurodytas ES direktyvas:
• Direktyvą dėl žemos įtampos
2006/95/EC
• EMC direktyvą 89/336/EEC su
pataisomis 92/31/EEC
ir 93/68/EEC
87
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 88 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Lugupeetud klient
1Ohutusjuhised
Palun lugege tähelepanelikult
käesolevat kasutusjuhendit.
Eriti oluline on järgida käesoleva
kasutusjuhendi esimestel lehtedel
toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke
kasutusjuhend alles. Andke see
kasutusjuhend edasi ka seadme
järgmisele omanikule.
Käesolev seade on kooskõlas
Saksa seadmeohutuse seadusega
ja ohutuse kohta sätestatud
tehnoloogiliste standarditega. Kuid
seadme tootjana peame me oma
kohuseks tutvustada teile järgmisi
ohutusjuhiseid.
Hoiatuskolmnurk ja/või märgusõnad
(Ohtlik!, Ettevaatust!, Tähtis!)
tõmbavad teie tähelepanu
informatsioonile, mis on teie
ohutuse või seadme õige
funktsioneerimise seisukohalt
oluline. Seda infot tuleb kindlasti
järgida.
0 See kujutis juhatab teid
sammhaaval läbi teie seadme
tööprotseduuri.
• Seadme tööpinge ja voolutüüp
peavad ühtima võrgutoitega (vt
nimeplaati seadme all).
• Sisestage pistik ainult korralikult
maandatud seinakontakti.
• Ärge kunagi tõmmake pistikut
pesast välja, hoides seda juhtmest
kinni!
• Enne puhastamist või talitslushäire
korral tuleb seade võrgutoitest
lahti ühendada! Vabastage
kinnijäänud röstleiva tükid nüri
puust vahendiga (nt puulusika
varrega). Veenduge, et te selle
tegevuse käigus kuumutuselemente
ei puutu.
• Ärge pistke röstimisavasse oma
sõrmi või metallesemeid – sellega
võite te endale või seadmele viga
teha.
• Röstri korpus on kuumenemiskindel.
Kuid seadme peal ja röstimisavas
olevad metallosad muutuvad
kuumaks – sellega kaasneb
põletusoht!
• Ärge kasutage seadet, kui selle
toitejuhe on vigastatud või korpus
on nähatavalt kahjustatud.
• Käesoleval seadmel on spetsiaalne
toitejuhe, ja seda võib välja
vahetada ainult klienditoe osakond,
sest selleks tööks on tarvis
eritööriistu.
• Käesolevat seadet võivad
parandada ainult vastavalt
kvalifitseeritud hooldustehnikud.
Ebaõige parandamine võib kaasa
tuua ohtlikke tagajärgi. Kui seadet
on vaja parandada, siis võtke
1
3
Selle kujutise kõrval esitatakse
täiendavat teavet ja praktilisi
nõuandeid seadme kasutamise
kohta.
2
Ristikheina kujutise juures on
nõuanded ja teave seadme
ökonoomse ja keskkonnasõbraliku
kasutamise kohta.
Seadme kirjeldus
(Joonis 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
88
Röstimisava
Soojusisolatsiooniga korpus
Sisselülituse ja viilu tõstmise kang
Pruunistuse reguleerimine
Kuklirest
Ülessoojenduse nupp ja märgutuli
Sulatamise nupp ja märgutuli
Lõpetamise nupp ja märgutuli
Purusahtel
Juhtme hoidmise ruum (seadme
all)
Nimeplaat (seadme all)
Üldine ohutus
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 89 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
• Ärge väänake toitejuhet ega laske
sellel puutuda vastu seadme
kuumasid pindasid.
• Kui soovite liigutada sooja seadet
selle kasutamise järel, siis hoidke
kinni ainult soojusisolatsiooniga
korpusest.
ühendust klienditoe osakonna või
volitatud edasimüüjaga.
• Tootja ei võta endale vastutust
kahjude eest, mis on tingitud
seadme ebaõigest või
mitteotstarbelisest kasutamisest.
• Käesolev seade ei ole mõeldud
kasutamiseks isikutele (k.a.
lapsed), kellel on piiratud
füüsilised, meelelised või vaimsed
võimed, või kel puuduvad vastavad
kogemused ja teadmised, v.a. juhul
kui neid on seadme kasutamise
osas juhendatud isiku poolt, kes
vastutab nende ohutuse eest.
Laste ohutus
• Ärge hoidke röstrit ilma järelvalveta
sisselülitatuna.
• Hoidke lapsed elektriseadmetest
eemal.
• Pakkematerjalid, nt kilekotid, ei tohi
lastele kättesaadavad olla.
• Lapsi ei tohi järelevalveta jätta,
tagamaks seda, et nad antud
seadmega ei mängiks.
Pidage röstri kasutamisel
meeles järgnevat
• Ärge asetage seadet kuumadele
pindadele.
• Ärge kasutage seda elava tule
lähedal.
• Ärge kasutage seadet pindadel,
kus kuumus võib probleeme
tekitada. Kasutage vajadusel
isoleeritud kuumaalust.
• Röstitud leib/sai võivad
kõrvetada. Ärge kasutage röstrit
kergestisüttivate esemete all või
lähedal (nt kardinad). Röstrit ei
tohi jätta järelevalveta.
• Ärge katke röstrit röstimise ajal.
• Ärge kasutage seadet, kui
purusahtel ei ole oma kohale
paigaldatud. Purusahtlit tuleb
regulaarselt tühjendada. Ärge
laske purusahtlisse liiga palju puru
koguneda.
• Ärge kastke seadet vette!
• Ühendage toitejuhe kasutamise
järel seinakontaktist lahti. Ärge
paigutage röstrit ära ega asetage
sellele midagi, kui seade pole veel
täielikult jahtunud.
• Ärge mässige juhet ümber
juhtmehoidiku, kui seade pole veel
täielikult maha jahtunud.
Kõrvaldamine
2
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on
keskkonnasõbralikud ja neid saab
ümber töödelda. Plastikosad on
tähistatud vastavate
täheühenditega, nt >PE<, >PS<,
jne. Palun viige pakkematerjalid
vastavatesse prügikonteineritesse.
2
Vana seade
W
sümbol toote või selle pakendi
peal tähendab seda, et antud toodet
ei saa käsitleda olmeprügina. Selle
asemel tuleb seade elektri- ja
elektroonikaseadmete
ümbertöötlemiseks vastavale
kogumispunktile üle anda. Tagades
selle toote õige kõrvaldamise, aitate
te ära hoida võimaikke kahjulikke
mõjusid keskkonnale ja
inimtervisele, mis võivad olla
tagajärjeks selle toote ebaõige
jäätmekäitluse korral.
Täpsemat teavet selle toote
ümbertöötlemise kohta saate te
oma linnakantseleist, olmejäätmete
kõrvaldamise teenistusest või
poest, kust te selle toote ostsite.
89
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 90 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Kasutusjuhend
3
Enne esmakordset
kasutamist
0 Ühendage pistik seinakontakti.
0 Ebameeldivate lõhnade vältimiseks
tuleks seade paigutada avatud
akna lähedale ja see ilma leivata/
saiata maksimaalsel
pruunistusastmel paariks korraks
sisse lülitada.
Lõpetamise nupp
(Joonis 4)
Kui te soovite röstimist katkestada,
siis vajutage sellele nupule. Seade
lülitub välja.
Pruunistusastme seadistus sellest
ei muutu.
Sissslülitamine (Joonis 2)
0 Ühendage pistik seinakontakti.
0 Sisestage röstrisse leib/sai.
0 Valige pruunistusaste ja vajutage
kang alla.
3
Sulatamise nupp
(Joonis 5)
Soovitud pruunistusastme
saavutamisel lülitub röster
automaatselt välja; röstitud viilud
kerkivad eemaldamise jaoks
ülespoole. Kangi tõstmisega
(viilu tõstmise funktsioon), saab
röstitud viilu hõlpsaks
eemaldamiseks piisavalt üles tõsta
(Joonis3).
Vajutage sulatamise nupule ka siis,
kui röstite külmutatud leiba.
See pikendab röstimisaega.
Ülessoojenduse nupp
(Joonis 6)
Röstitud viilu ülesoojendamiseks
vajutage ka ülesoojendamise
nuppu, et leib/sai püsiks soe ja
krõbe.
Pruunistusastme seadmine
Pöördnupu abil saate te
pruunistusastet muuta vahemikus
1-6. 1 on kerge pruunistus. 6 on
kerge pruunistus.
Esimese röstimise korral valige
seadistus 1 ja 3 vahel. Kui tulemus
ei ole teie jaoks sobiv, siis seadke
nupp madalama või kõrgema
numbri peale; musta leiva ja
rukkileiva röstimisel kõrgem. Kui
röstite ainult 1 viilu, ja kui röstite
leiba, mis ei ole enam värske, siis
kasutage veidi madalamat
pruunistusastet.
90
Me soovitame seada
pruunistusaste selliseks, et röstitud
saiaviil oleks kuldkollast või
helepruuni värvi. Elektrooniline
röstimisaja regulaator tagab selle,
et pruunistusastme valimisel oleks
tulemused sama tüüpi saia/leiva
puhul alati samad.
Kuklirest (Joonis 7)
1
0
0
0
0
Seadme töötamisel muutub
kuklirest kuumaks; seetõttu ei tohi
selle metallosasid kunagi puutuda.
Veenduge esmalt, et röster on välja
lülitatud.
Hoidke kukliresti selle
käepidemetest ja asetage see
röstimisavale.
Asetage kuklid restile ja keerake
pruunistuse reguleerimise nupp
soovitud numbri peale.
Lülitage röster kangi abil sisse.
Kui röster lülitub välja, siis pöörake
kukkel ümber. Korrake
pruunistusprotsessi.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 91 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Ärge kunagi asetage kukleid või
viilusid otse röstimisava peale.
0 Laske kuklirestil enne selle
eemaldamist jahtuda. Hoidke
kukliresti käepidemetest ja tõstke
see välja.
Röstimisleiva/saia hoidmine
(Joonis 9)
1
3
Puhastamine ja hooldus
(Joonis 8)
0 Lülitage alati enne puhastamist
röster välja ja laske sel jahtuda.
Röstimise ajal pudenev leiva/
saiapuru koguneb purusahtlisse.
0 Tõmmake see välja ja tühjendage.
Tehnilised andmed
Võrgupinge:
Voolutarve:
3
3
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks söövitavaid või
abrasiivseid puhastusvahendeid.
Puhastage korpust ainult kuiva või
veidi niiske lapiga.
3
Röster ei tohi vedelikega kokku
puutuda; röstrit ei tohi kunagi vee
alla kasta.
Ühtlase pruunistusega rösti
saamiseks tuleb avatud leiva/saia
pakid uuesti sulgeda ja asetada
selle otsa peale, millest pakk avati.
A = õige
B = vale
;
220 – 240 V
800 - 1000 W
Käesolev seade vastab järgmistele
EÜ direktiividele:
• Madalpinge direktiiv 2006/95/EC
• Elektromagnetilise ühilduvuse
direktiv 89/336/EMÜ, k.a.
parandused 92/31/EMÜ ja
93/68/EMÜ
91
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 92 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
t
t Sayın müşterimiz,
Lütfen, bu kullanım talimatlarını
dikkatli bir şekilde okuyun.
Herşeyden önce, lütfen bu kullanım
talimatlarının ilk birkaç sayfasındaki
güvenlik talimatlarına uyun! Lütfen,
bu kullanma talimatlarını ileride
kullanmak üzere saklayın.
Mümkünse, bu talimatları cihazın
sonraki sahibine teslim edin.
Uyarı üçgeni ve/veya sözcükleri
(Tehlike!, Dikkat!, Önemli!),
güvenliğiniz veya cihazın düzgün
şekilde çalışması için önemli olan
bilgilere dikkatinizi çeker. Bu
bilgilere uyulması zorunludur.
0 Bu sembol cihazınız kullanımı
sırasında size adım adım rehberlik
eder.
1
3
Bu sembolün hemen yanında
cihazın kullanımı ile ilgili ek bilgi ve
pratik ipuçlarını bulabilirsiniz.
2
Yonca, cihazın ekonomik ve çevre
dostu kullanımı ile ilgili ipuçları ve
bilgilere işaret etmektedir.
Cihazın Tanımı (Şekil 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
92
Ekmek yuvası
Isı izolasyonlu dış gövde
Çalıştırma ve ekmek çıkartma kolu
Kızartma ayarı
Sandviç ekmeği kızartmak için
sandviç ekmeği ızgarası
Gösterge lambalı ısıtma düğmesi
Gösterge lambalı buz çözme
düğmesi
Gösterge lambalı durdurma
düğmesi
Kırıntı çekmecesi
Kablo deposu (cihazın altında)
Anma değeri plakası (cihazın
altında)
1 Güvenlik Talimatları
Bu cihaz güvenlikle ilgili kabul
edilmiş teknolojik standartlara ve
Alman Cihaz Güvenliği Kanununa
uygundur. Bununla birlikte, bir
üretici olarak kendimizi aşağıdaki
güvenlik bilgilerinin farkında
olmanızı sağlamakla yükümlü
görüyoruz.
Genel Güvenlik
• Akım türünün yanısıra cihazın
çalışma gerilimi ile şebeke voltajı
birbirine uygun olmalıdır (cihazın
altındaki anma değeri plakasına
bakınız).
• Fişi yalnızca doğru şekilde takılmış
topraklı bir elektrik prizine takın.
• Kesinlikle elektrik kablosunu
kullanarak fişi prizden çekmeyin!
• Temizlemeden önce veya bir arıza
olması durumunda, ilk önce cihazı
fişten çekin! Sıkışan ekmek
parçalarını kalın tahta bir aletle
kurtarın (örneğin tahta yemek
kaşığının sapı). Bu işlem sırasında
ısıtıcı elemanlara dokunmamaya
dikkat edin.
• Ekmek yuvasına parmaklarınızı
veya metal aletleri sokmayın –
yaralanma veya cihazda hasar
oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
• Ekmek kızartma makinesinin dış
gövdesi ısıya karşı izole edilmiştir.
Bununla birlikte, cihazın üstündeki
metal parçalar ve ekmek yuvası
ısınacaktır – yanma tehlikesi!
• Cihazı, elektrik kablosu hasarlıysa
veya gövdede gözle görülür hasar
varsa kullanmayın.
• Elektrik kablosu özel tiptir,
değiştirmek için özel aletler
gerektiğinden yalnızca Müşteri
Hizmetleri Bölümü tarafından
değiştirilmelidir.
• Bu cihazda onarım sadece yetkili
servis mühendisleri tarafından
gerçekleştirilebilir. Hatalı onarım
ciddi tehlikelerin ortaya çıkmasıyla
sonuçlanabilir. Onarım gerekli
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 93 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
olursa, lütfen Müşteri Hizmetleri
Bölümüyle veya yetkili satıcınızla
temasa geçin.
• Cihaz, amaçlananın dışında başka
bir amaçla veya hatalı bir şekilde
kullanırsa, meydana gelecek
hasara karşı hiçbir sorumluluk
kabul edilmeyebilir.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili
ön gözetimi veya talimatları
olmaksızın fiziksel, duyusal veya
zihinsel engele sahip yada bilgi ve
deneyimden yoksun kişiler
tarafından (çocuklar dahil)
kullanılmaya uygun değildir.
Çocuk Güvenliği
temizlenmelidir. Kırıntı
çekmecesinde ekmek kırığı
birikmesine izin vermeyin.
• Cihazı suya batırmayın!
• Elektrik kablosunu dolaştırmayın
veya cihazın sıcak parçalarıyla
temas ettirmeyin.
• Kullanımdan sonra cihaz sıcakken
taşımak için, sadece ısı izolasyonlu
dış gövdeden kaldırın.
• Kullandıktan sonra fişi prizden
çekin. Tamamen soğuyana kadar
cihazı saklamak için bir yere
kaldırmayın veya kapatmayın.
• Cihaz tamamen soğuyana kadar
kabloyu kablo deposunun
çevresine sarmayın.
• Ekmek kızartma makinesini kendi
başına çalışır durumda bırakmayın.
• Çocukları elektrikli cihazlardan
uzak tutun.
• Plastik torbalar gibi ambalaj
malzemeleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde
bulundurulmalıdır.
• Çocuklar, cihazla oynamalarını
engellemek için gözetim altında
tutulmalıdır.
Atım
2
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevre
dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Plastik parçalar örneğin >PE<,
>PS<, gibi işaretlerle
tanımlanmışlardır. Lütfen ambalaj
malzemelerini kamu atık boşaltma
tesislerindeki uygun kutulara atın.
Ekmek kızartma makinesini
kullanırken aşağıdakilere
dikkat edin
2
Eski cihaz
Ürün ve ambalajının üzerindeki
• Cihazı sıcak yüzeylere
yerleştirmeyin.
• Açık ateşin yakınında kullanmayın.
• Isının sorun yaratabileceği
yüzeylerde cihazı kullanmayın.
Gerekirse, ısı izolasyonlu bir ped
kullanın.
• Ekmek yanabilir. Ekmek kızartma
makinesini çabuk tutuşabilen
cisimlerin altında veya yakınında
kullanmayın (örneğin perdeler).
Ekmek kızartma makinesi başı
boş durumda bırakılmamalıdır.
• Ekmek kızartırken ekmek
yuvasını kapatmayın.
• Cihazı kırıntı çekmecesi yerinde
değilken kullanmayın. Kırıntı
çekmecesi düzenli olarak
W
işareti bu ürünün evsel atık
olarak işlenemeyeceğini
göstermektedir. Bunun yerine
elektrikli ve elektronik cihaz geri
dönüşümü için kullanılan toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, ürünün uygun olmayan
atık işlemlerinden geçirilmesinin yol
açabileceği çevre ve insan sağlığı
açısından muhtemel olumsuz
sonuçların önüne geçilmesine
yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünün
geri dönüşümü hakkında daha
fazla bilgi almak için, lütfen
belediyenizle, evsel atık toplama
servisinizle veya ürünü aldığınız
mağazayla temas kurun.
93
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 94 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Kullanım Talimatları
kızartma ayarının birkez
seçilmesini sağlar, sonuçlar aynı tip
ekmek için her zaman aynıdır.
İlk Kullanımdan Önce
0 Elektrik fişini, prize takın.
0 Kötü kokuların oluşmasını
engellemek için, cihaz açık bir
pencerenin yakınına yerleştirilmeli
ve maksimum kızartma ayarında
içerisine ekmek yerleþtirilmeden
birkaç dakika çalıştırılmalıdır.
Durdurma Düğmesi
(Şekil 4)
Kızartma işlemine ara vermek
isterseniz, durdurma düğmesine
basın. Cihaz kapanır.
Bir kez seçildiğince, kızartma ayarı
değiştirilmeden kalır.
Açılması (Şekil 2)
Buz Çözme Düğmesi
(Şekil 5)
0 Elektrik fişini, prize takın.
0 Kızartmak için ekmeği yerleştirin.
0 Kızartma ayarını seçin ve
çalıştırma kolunu aşağı bastırın.
3
Gerekli kızartma derecesine
ulaşıldığında, ekmek kızartma
makinesi otomatik olarak kapatılır,
ekmek dilimleri çıkarılmak üzere
kaldırılmaya hazırdır. Kızartılan
ekmekler çalıştırma kolu (ekmek
çıkarma fonksiyonun)
kaldırılarak, kolayca
çıkartılabilecek bir seviyeye
kaldırılabilir(Şekil 3).
Kızartma ayarının
ayarlanması
Döner düğmeyi kullanarak, 1 ila
6 arasındaki gerekli olan
kızartma ayarına aşamasız
olarak ayarlayabilirsiniz. Az
kızartmak için Ayar 1. Çok
kızartmak için Ayar 6.
İlk kez kızartırken 1 ila 3 arasında
bir ayar kullanın. Ekmek sevdiğiniz
şekilde kızartılmazsa, ayarı daha
düşüğe veya yükseğe, örneğin
çavdar veya esmer ekmek
kızartmak için daha yükseğe,
ayarlayın. Sadece 1 dilim ekmek
kızartırken yada bayat ekmek
kızartırken, biraz daha düşük
kızartma ayarı kullanın.
3
94
Ekmeğin „altın sarısı“ veya „açık
kahverengi“ rengine kızartıldığı bir
ayarı ayarlamanızı öneririz.
Elektronik kızartma süresi ayarı bir
Ayrıca dondurulmuş ekmek
kızartırken buz çözme düğmesine
basın. Bu kızartma süresini uzatır.
Isıtma Düğmesi
(Şekil 6)
Kızarmış ekmeği ısıtmak amacıyla,
ekmeği sıcak ve çıtır durumda
tutmak için ısıtma düğmesine
basın.
Sandviç Ekmeği Izgarası
(Şekil 7)
1
0
0
0
0
Cihazın çalışma şeklinden dolayı,
sandviç ekmeği ızgarası kızartma
işlemi sırasında ısınacaktır, bu
yüzden kesinlikle metal parçalara
dokunmayın.
İlk önce ekmek kızartma
makinesinin kapatıldığından emin
olun.
Sandviç ekmeği ızgarasını tutma
yerlerinden tutun ve ekmek
yuvasının üzerine yerleştirin.
Sandviç ekmeklerini veya diğer
ekmek dilimlerini ızgaraya
yerleştirin, kızartma ayarını
istediğiniz kızartma ayarına
döndürün.
Ekmek kızartma makinesini
çalıştırma kolunu kullanarak açın.
Ekmek kızartma makinesi
kapandığında, ekmeği döndürün.
İşlemi tekrar edin.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 95 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Kesinlikle sandviç ekmeğini veya
normal ekmeği doğrudan ekmek
yuvasının üzerine yerleştirmeyin.
0 Sandviç ekmeği ızgarasını
çıkarmak için, ilk önce soğumasına
izin verin. Sandviç ekmeği
ızgarasını tutma yerlerinden tutun
ve yukarı kaldırın.
Kızartılacak Ekmeğin
Saklanması (Şekil 9)
1
Temizlik ve Bakım
(Şekil 8)
0 Her zaman temizlemeden önce
ekmek kızartma makinesini fişten
çekin ve soğumaya bırakın.
Kızartma işlemi sırasında
ekmekten düşen kırıntılar kırıntı
çekmecesinde birikir.
0 Yana çekin ve kırıntıları çıkarın.
3
3
Cihazı temizlemek için yakıcı veya
aşındırıcı temizlik maddeleri
kullanmayın. Gövdeyi sadece kuru
veya biraz nemli bir bezle silin.
3
Ekmek kızartma makinesine sıvı
dökülmemelidir, ayrıca ekmek
kızartma makinesi kesinlikle sıvı bir
maddeye batırılmamalıdır.
3
Her zaman eşit miktarda kızarmış
ekmek dilimi elde etmek için,
açılmış olan ekmek poşetleri
sondaki en başa gelecek şekilde
boşaltılmalı ve saklanmalıdır.
A = doğru
B = yanlış
Teknik Bilgiler
Şebeke voltajı:
Güç tüketimi:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Bu cihaz aşağıdaki AB
Direktiflerine uygundur:
• Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
• 92/31/EEC ve 93/68/EEC
Değişiklikleriyle birlikte
EMC Direktifi 89/336/EEC
95
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 96 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
y
y Скъпи клиенти,
Моля, прочетете настоящите
инструкции за работа внимателно.
Спазвайте особено инструкциите
за безопасност на първите
няколко страници от настоящите
инструкции за работа! Моля,
запазете инструкциите за работа
за бъдеща справка. Ако е
приложимо, предайте
инструкциите на следващия
собственик на уреда.
Предупредителният триъгълник и/
или ключовите думи (Опасност!,
Внимание!, Важно!) привличат
вниманието Ви към указания,
важни за безопасността Ви или
правилното функциониране на
уреда. Важно е да съблюдавате
тези указания.
0 Този знак Ви води стъпка по
стъпка при работа с уреда.
1
3
2
До този символ ще намерите
допълнителна информация и
полезни съвети относно
използването на уреда.
С детелина са обозначени
съвети и информация за
икономично и безвредно за
околната среда използване на
уреда.
Автоматичен тостер
Описание на уреда
(Фигура 1)
A
B
C
D
E
F
96
Слот за препичане
Термоизолиран външен корпус
Лост за включване и повдигане
на хляба
Регулатор на степента на
препичане
Поставка за претопляне на
хлебчета
Бутон за затопляне с
индикаторна лампа
G
H
J
K
L
Бутон за размразяване с
индикаторна лампа
Бутон за спиране с индикаторна
лампа
Чекмедже за трохи
Съхраняване на кабела
(отдолу на уреда)
Табелка с основни данни (от
долната страна на уреда)
1 Инструкции за
безопасност
Уредът съответства на приетите
технологични стандарти за
безопасност и на германския
закон за безопасност на уредите.
Въпреки това, като производител
ние считаме, че е наше
задължение да Ви запознаем със
следните инструкции за
безопасност.
Общи указания за
безопасност
• Работното напрежение на уреда
и напрежението на
електрическата мрежа, както и
вида ток, трябва да си
съответстват (вижте табелката с
основните характеристики от
долната страна на уреда).
• Свързвайте само към правилно
монтиран заземен електрически
контакт.
• Никога не изваждайте щепсела
от контакта, дърпайки
захранващия кабел!
• Преди почистване или в случай
на неправилно функциониране,
първо извадете щепсела от
контакта! Освободете
залепналите парчета препечен
хляб с тъп дървен предмет
(например дръжката на
готварска лъжица) Внимавайте
да не докоснете нагревателните
елементи.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 97 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
y
• Не посягайте с пръсти или
метални премети в слотовете за
препичане – съществува
опасност от нараняване и
повреждане на уреда.
• Външният корпус на тостера е
термоизолиран. Но металните
части отгоре на уреда и в
слотовете за препичане се
нагорещяват – същестува
опасност от изгаряне!
• Не използвайте уреда, ако
кабелът е повреден или корпусът
показва видими признаци на
повреда.
• Захранващият кабел е
специален и трябва да се
подменя само от Отдела за
обслужване на клиенти, тъй като
са необходими специални
инструменти.
• Поправките по уреда трябва да
се извършват само от
квалифицирани сервизни
техници. Неправилните поправки
могат да доведат до значителна
опасност. Ако се налага ремонт,
моля, свържете се с Отдела за
обслужване на клиенти или с
лицензиран търговски
представител.
• Не поемаме никаква отговорност
за щети в резултат на
неправилно използване на уреда
или използване за цели,
различни от посочените.
• Този уред не е предназначен за
използване от лица
(включително деца) с понижени
физически, психически и сетивни
способности или без опит и
знание, освен ако са
наблюдавани и инструктирани
относно използването на уреда
от отговорно за тяхната
безопасност лице.
Безопасност на децата
• Не оставяйте тостера включен
без наблюдение.
• Дръжте електрическите уреди
далеч от деца.
• Опаковъчният материал,
например найлонови торбички,
не трябва да са достъпни за
деца.
• Не разрешавайте на деца да
играят с уреда.
Обърнете внимание на
следното при работа с
тостера
• Не слагайте тостера върху
горещи повърхности.
• Не го използвайте в близост до
открит пламък.
• Не работете с уреда върху
чувствителни към топлина
повърхности. При нужда
използвайте термоизолираща
подложка.
• Хлябът може да гори. Не
използвайте тостера под или в
близост до запалими предмети
(например пердета). Не
оставяйте тостера без
наблюдение.
• Не покривайте слотовете за
препичане по време на работа.
• Не използвайте уреда без
чекмеджето за трохи.
Почиствайте го редовно. Не
оставяйте да се натрупат трохи в
чекмеджето.
• Не потапяйте уреда във вода!
• Не прегъвайте захранващия
кабел и не го допирайте до
горещите части на уреда.
• За да преместите уреда, докато
е топъл, го хващайте само за
термоизолирания външен
корпус.
• След приключване на работа го
изключвайте от електрическата
мрежа. Не съхранявайте и не
покривайте уреда, докато не
изстине напълно.
• Навивайте кабела чак след като
уредът изстине напълно.
97
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 98 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
y
Изхвърляне
2
2
Опаковъчен материал
Опаковъчните материали не
вредят на околната среда и
могат да се рециклират.
Пластмасовите части са
обозначени със знаци, например
>PE<, >PS< и т.н. Моля,
изхвърлете опаковъчните
материали в съответния.
предвиден за тази цел контейнер
за събиране на отпадъци.
Включване (фигура 2)
0 Вкарайте щепсела в контакта.
0 Пъхнете хляб за препичане.
0 Изберете степента на препичане
и натиснете лоста за включване.
3
Остарял уред
W
Символът
върху продукта и
опаковката означава, че не бива
да се третира като домакински
отпадък. Вместо това трябва да
се предаде на пункт за вторични
отпадъци за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. Изхвърляйки
продукта по правилен начин, ще
помогнете да се предотвратят
потенциални отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха били предизвикани от
неправилното изхвърляне на
продукта. За повече информация
относно рециклирането на този
продукт, се свържете с местния
Съвет, службата за събиране на
отпадъци или с магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Регулиране на степента на
препичане
С въртящото се копче можете да
настройвате без прекъсване
степента на препичане от 1-6
според Вашите предпочитания.
Степен 1 за най-леко препичане.
Степен 6 за най-силно
препичане.
Използвайте степен между 1 и 3,
когато започнете да препичате.
Ако хлябът не е препечен според
предпочитанията Ви, настройте
регулатора на по-ниска или повисока степен, например при
препичане на ръжен или черен
хляб. При препичане само на 1
филия, също и при препичане на
стар хляб, използвайте малко пониска степен на препичане.
Инструкции за работа
Преди да използвате уреда
за първи път
0 Вкарайте щепсела в контакта.
0 За да избегнете образуването на
неприятни миризми, поставете
уреда близо до отворен прозорец
и го включете няколко пъти на
максимална степен на
препичане без хляб.
98
Щом избраната степен на
препичане бъде достигната,
тостерът се изключва
автоматично; препечените
филийки се избутват нагоре,
готови за изваждане. Повдигайки
лоста за включване (функция за
повдигане на хляба),
препеченият хляб се повдига
значително, така че да може
лесно да бъде изваден
(фигур а3).
3
Препоръчваме да настроите
степента на препичане така, че
хлябът да се препече до
„златисто жълто“ или „светло
кафяво“. Електронният
регулатор на продължителността
на препичане гарантира, че след
избиране на дадена степен на
препичане резултатите винаги
ще са едни и същи за същия вид
хляб.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 99 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
y
Бутон за спиране
(Фигура 4)
Ако желаете да прекъснете
препичането, натиснете бутона
за спиране. Уредът се изключва.
Избраната степен на препичане
остава непроменена.
Бутон за размразяване
(фигура 5).
При препичане на замразен хляб
натиснете също и бутона за
размразяване Така се удължава
времето на препичане.
Бутон за затопляне
(фигура 6)
За да затоплите препечен хляб,
натиснете също и бутона за
затопляне, за да поддържате
хляба топъл и хрупкав.
Поставка за хлебчета
(Фигура 7)
1
0
0
0
0
Поради характера на уреда,
поставката за хлебчета ще се
нагорещи по време на
препичане, затова никога не
докосвайте металните части.
Първо се уверете, че тостерът е
изключен.
Хванете поставката за хлебчета
за дръжките и я сложете върху
слота за препичане.
Поставете хлебчета или друг хляб
за претопляне върху поставката и
завъртете регулатора на желаната
степен на препичане.
Включете тостера с лоста за
включване.
Когато тостерът се изключи,
обърнете хляба. Повторете
процедурата.
1 Никога не слагайте хлебчета или
кифлички директно върху слота
за препичане.
0 За да свалите поставката за
претопляне на хлебчета, първо я
оставете да изстине. Хванете
поставката за дръжките и я
свалете, като я повдигнете нагоре.
Почистване и
поддръжка (Фигура 8)
0 Преди да преминете към
почистване, винаги изваждайте
щепсела от контакта и оставяйте
тостера да изстине.
Трохите, които падат от хляба по
време на препичането, се
събират в чекмеджето за трохи.
0 Издърпайте го настрани и
отстранете трохите.
3
3
Не използвайте абразивни и
разяждащи препарати за
почистване на уреда.
Почиствайте корпуса само със
суха или леко навлажнена кърпа.
3
Не третирайте тостера с течност и
никога не го потапяйте в течности.
Съхраняване на хляба за
препичане (фигура 9)
3
За да се запича хлябът винаги
равномерно, отворените пакети
хляб трябва да се затворят
плътно и да се съхраняват със
започнатия край надолу.
A = правилно
B = неправилно
Технически данни
Напрежение на
мрежата:
Консумация на
енергия:
;
220 – 240 V
800 – 1000 W
Този уред отговаря на следните
директиви на ЕС:
• Директива за ниско
напрежение 2006/95/EC
• EMC директива 89/336/EEC с
изменения 92/31/EEC и
93/68/EEC
99
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 100 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
u
u Óâàæàåìûå
ïîêóïàòåëè!
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ýòî
ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè.
Îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ
ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ïðèâåäåííûå íà ïåðâûõ ñòðàíèöàõ
ýòîãî ðóêîâîäñòâà! Õðàíèòå ðóêîâîäñòâî êàê ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë.
 ñëó÷àå ïðîäàæè ïðèáîðà ïåðåäàéòå åãî íîâîìó âëàäåëüöó.
Ïðåäóïðåæäàþùèì òðåóãîëüíèêîì
èëè ñèãíàëüíûìè ñëîâàìè
(Ïðåäóïðåæäåíèå!, Îñòîðîæíî!,
Âíèìàíèå!) îòìå÷åíû ïðèìå÷àíèÿ,
âàæíûå äëÿ ïîääåðæàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîñòè ïðèáîðà è áåçîïàñíîñòè
ïîëüçîâàòåëÿ. Íåóêîñíèòåëüíî
ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì.
0 Ýòîò çíàê áóäåò ñîïðîâîæäàòü
óêàçàíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
1
3
Ýòèì çíàêîì îòìå÷åíà äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðàêòè÷åñêîìó ïðèìåíåíèþ
ïðèáîðà.
2
Òðèëèñòíèêîì îòìå÷åíû ñîâåòû è
óêàçàíèÿ ïî ðàöèîíàëüíîìó è áåçîïàñíîìó äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
èñïîëüçîâàíèþ ïðèáîðà.
Îïèñàíèå ïðèáîðà
(ðèñ. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
100
Îòñåê äëÿ îáæàðèâàíèÿ
Òåïëîèçîëèðîâàííàÿ îáîëî÷êà
êîðïóñà
Êëàâèøà âêëþ÷åíèÿ è óñòðîéñòâî
äëÿ ïîäúåìà õëåáà
Ðåãóëÿòîð ñòåïåíè îáæàðèâàíèÿ
Íàñàäêà äëÿ îñâåæåíèÿ
çà÷åðñòâåâøèõ áóëî÷åê
Êëàâèøà ïîäîãðåâà ñ êîíòðîëüíîé
ëàìïî÷êîé
Êëàâèøà ðàçìîðàæèâàíèÿ
ñ êîíòðîëüíîé ëàìïî÷êîé
Êëàâèøà îñòàíîâà ñ êîíòðîëüíîé
ëàìïî÷êîé
J
K
L
Âûäâèæíîé ÿùèê äëÿ êðîøåê
Óñòðîéñòâî äëÿ íàìîòêè êàáåëÿ
(íèæíÿÿ ñòîðîíà ïðèáîðà)
Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà (íèæíÿÿ
ñòîðîíà ïðèáîðà)
1 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè
Áåçîïàñíîñòü äàííîãî ïðèáîðà
îòâå÷àåò ñóùåñòâóþùèì òåõíè÷åñêèì è çàêîíîäàòåëüíûì íîðìàì.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, ðåêîìåíäóåòñÿ
âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäñòàâëåííûìè íèæå óêàçàíèÿìè ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè.
Îáùèå óêàçàíèÿ
• Ðàáî÷åå è ñåòåâîå íàïðÿæåíèå, à
òàêæå âèä òîêà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïàðàìåòðàì, óêàçàííûì
íà ôèðìåííîé òàáëè÷êå íà íèæíåé
ñòîðîíå ïðèáîðà.
• Ïðèáîð ìîæíî ïîäêëþ÷àòü òîëüêî
ê ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííîé
ðîçåòêå.
• Íå òÿíèòå çà ïèòàþùèé êàáåëü äëÿ
èçâëå÷åíèÿ âèëêè èç ðîçåòêè!
• Ïåðåä ÷èñòêîé ïðèáîðà èëè ïðè
âîçíèêíîâåíèè íåïîëàäîê âûíüòå
ñíà÷àëà øòåêåð èç ðîçåòêè!
Çàñòðÿâøèå òîñòû ñëåäóåò âûíèìàòü òóïîé äåðåâÿííîé ïàëî÷êîé
(íàïðèìåð, ÷åðåíêîì ïîëîâíèêà).
Íå ïðèêàñàéòåñü ïðè ýòîì ê íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòàì.
• Íå çàñîâûâàéòå â îòñåê òîñòåðà
äëÿ îáæàðèâàíèÿ ïàëüöû èëè
ìåòàëëè÷åñêèå ïðåäìåòû, ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàì èëè
ê ïîâðåæäåíèþ ïðèáîðà.
• Îáîëî÷êà êîðïóñà òîñòåðà òåïëîèçîëèðîâàíà. Îäíàêî ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëè íà âåðõíåé ÷àñòè ïðèáîðà è â øàõòå íàãðåâàþòñÿ — Âû
ìîæåòå îáæå÷üñÿ!
• Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð, åñëè
ïîâðåæäåíà ïðîâîäêà èëè íà êîðïóñå åñòü âèäèìûå ïîâðåæäåíèÿ.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 101 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
u
• Ïèòàþùèé êàáåëü — ýòî îñîáûé
êàáåëü, îí ìîæåò áûòü çàìåíåí
òîëüêî ñåðâèñíîé ñëóæáîé, òàê êàê
äëÿ åãî çàìåíû íåîáõîäèìû
ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû.
• Ðåìîíò ïðèáîðà äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ïîäãîòîâëåííûì
ñïåöèàëèñòîì. Íåïðàâèëüíî âûïîëíåííûé ðåìîíò ìîæåò ïîñëóæèòü
ïðè÷èíîé òðàâìèðîâàíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ.  ñëó÷àå ïîëîìêè îáðàòèòåñü
â êëèåíòñêóþ ñëóæáó èëè ê óïîëíîìî÷åííîìó ïðîäàâöó ïðèáîðà.
• Äåéñòâèå ãàðàíòèè íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ åãî íå ïî íàçíà÷åíèþ.
• Ýòîò ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè (âêëþ÷àÿ
äåòåé), êîòîðûå ïî ïðè÷èíå ñâîåé
íåîïûòíîñòè èëè íåîñâåäîìëåííîñòè íå â ñîñòîÿíèè áåçîïàñíî èì
óïðàâëÿòü, à òàêæå ëþäüìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè, ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè. Èñêëþ÷åíèåì èç äàííîãî ïðàâèëà ÿâëÿþòñÿ
ñëó÷àè, êîãäà òàêèå ëþäè ïîëó÷àþò
èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà îò îòâåòñòâåííîãî
çà íèõ ëèöà è ïåðâîå âðåìÿ ïîëüçóþòñÿ ïðèáîðîì ïîä íàáëþäåíèåì ýòîãî ëèöà.
Áåçîïàñíîñòü äåòåé
• Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü òîñòåð áåç
íàäçîðà âçðîñëûõ.
• Íå ïîäïóñêàéòå äåòåé ê ýëåêòðîïðèáîðàì.
• Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû, íàïðèìåð, ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, íå
äîëæíû ïîïàäàòü äåòÿì â ðóêè.
×òî íóæíî çíàòü ïðè
ïîëüçîâàíèè òîñòåðîì
• Íå ñòàâüòå òîñòåð íà ãîðÿ÷èå
ïîâåðõíîñòè.
• Íå èñïîëüçóéòå åãî âáëèçè îò
îòêðûòîãî îãíÿ.
• Óïàêoâo÷íûå ìàòåðèàëû, íàïðè
ìåð, ïoëèçòèëåíoâûå ïàêåòû, íå
äoëæíû ïoïàäàòü äåòÿì â ðóêè.
• Íå ñòàâüòå òîñòåð íà ÷óâñòâèòåëüíûå ê òåïëó ïîâåðõíîñòè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçóéòå òåïëîèçîëèðóþùèå ïîäêëàäêè.
• Õëåá ìîæåò çàãîðåòüñÿ, ïîýòîìó
íå ðàñïîëàãàéòå òîñòåð âáëèçè
âîñïëàìåíÿþùèõñÿ ïðåäìåòîâ
(íàïðèìåð, çàíàâåñîê) èëè ïîä
íèìè. Íå îñòàâëÿéòå ïðèáîð áåç
ïðèñìîòðà.
• Íå çàêðûâàéòå îòñåê òîñòåðà äëÿ
îáæàðèâàíèÿ âî âðåìÿ ïîäæàðèâàíèÿ õëåáà.
• Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð áåç âûäâèæíîãî ÿùèêà äëÿ êðîøåê. Ðåãóëÿðíî
î÷èùàéòå ÿùèê äëÿ êðîøåê. Â
ÿùèêå íå äîëæíî íàêàïëèâàòüñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî êðîøåê.
• Íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð â âîäó!
• Íå ïåðåãèáàéòå êàáåëü, íå ïðèáëèæàéòå åãî ê ãîðÿ÷èì ÷àñòÿì
ïðèáîðà.
• Ïðè ïåðåíîñêå ðàçîãðåòîãî â ïðîöåññå ðàáîòû ïðèáîðà äåðæèòåñü
òîëüêî çà òåïëîèçîëèðóþùóþ
îáîëî÷êó êîðïóñà.
• Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ âûíüòå âèëêó
èç ðîçåòêè è äàéòå ïðèáîðó ïîëíîñòüþ îñòûòü. Çàòåì ïðèáîð
ìîæíî óáðàòü èëè çàêðûòü.
• Êàáåëü ìîæíî íàìàòûâàòü òîëüêî
ïîñëå òîãî, êàê ïðèáîð îñòûíåò.
Óòèëèçàöèÿ
2
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû è ïðèãîäíû äëÿ
âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ñèíòåòè÷åñêèå ÷àñòè ñíàáæåíû ñïåöèàëüíîé ìàðêèðîâêîé, íàïðèìåð: >PE<
äëÿ ïîëèýòèëåíà, >PS< äëÿ ïîëèñòèðîëà è äð. Ïîìåùàéòå óïàêîâî÷íûå
ìàòåðèàëû â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàðêèðîâêîé â ñïåöèàëüíûå êîíòåéíåðû
äëÿ ñáîðà óòèëÿ, óñòàíîâëåííûå
ìåñòíîé êîììóíàëüíîé ñëóæáîé.
101
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 102 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
u
2
Ñòàðûé ïðèáîð
W
íà èçäåëèè èëè íà åãî
Ñèìâîë
óïàêîâêå óêàçûâàåò, ÷òî îíî íå
ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå
áûòîâûõ îòõîäîâ. Âìåñòî ýòîãî åãî
ñëåäóåò ñäàòü â ñîîòâåòñòâóþùèé
ïóíêò ïðèåìêè ýëåêòðîííîãî è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè. Ñîáëþäàÿ ïðàâèëà óòèëèçàöèè èçäåëèÿ, Âû ïîìîæåòå ïðåäîòâðàòèòü íàíåñåíèå
âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ ëþäåé. Íåïðàâèëüíàÿ óòèëèçàöèÿ ïîäâåðãàåò îïàñíîñòè ëþäåé
è îêðóæàþùóþ ñðåäó. Çà áîëåå
ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îá óòèëèçàöèè ýòîãî èçäåëèÿ ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ê ìåñòíûì âëàñòÿì, â ñëóæáó ïî âûâîçó è óòèëèçàöèè îòõîäîâ
èëè â ìàãàçèí, â êîòîðîì Âû ïðèîáðåëè èçäåëèå.
Óêàçàíèÿ ïî
èñïîëüçîâàíèþ
Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì
0 Âñòàâüòå âèëêó â ðîçåòêó.
0 ×òîáû íå îáðàçîâûâàëñÿ íåïðèÿòíûé çàïàõ, ðåêîìåíäóåòñÿ
íåñêîëüêî ðàç âêëþ÷èòü óñòàíîâëåííûé íà ìàêñèìàëüíûé òåìïåðàòóðíûé ðåæèì ïðèáîð áåç õëåáà
ïðè îòêðûòîì îêíå.
Âêëþ÷åíèå (ðèñ. 2)
0 Âñòàâüòå âèëêó â ðîçåòêó.
0 Âñòàâüòå òîñò.
0 Âûáåðèòå ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ è
íàæìèòå êëàâèøó âêëþ÷åíèÿ âíèç.
3
102
Àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå
Ïîñëå äîñòèæåíèÿ íóæíîé ñòåïåíè
îáæàðèâàíèÿ òîñòåð àâòîìàòè÷åñêè
âûêëþ÷èòñÿ, ãîòîâûå òîñòû áóäóò
âûäâèíóòû ââåðõ. Ïåðåâåäÿ ââåðõ
êëàâèøó âêëþ÷åíèÿ (ôóíêöèÿ
ïîäúåìà õëåáà), ìîæíî ïîäíÿòü
òîñò òàê, ÷òîáû åãî ëåãêî áûëî
âûíóòü (ðèñ. 3).
Ïëàâíûì ïîâîðîòîì âðàùàþùåéñÿ
ðó÷êè îò 1 äî 6 âûáåðèòå íóæíóþ
ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ. Äåëåíèå 1 —
íàèìåíüøàÿ ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ.
Äåëåíèå 6 — ìàêñèìàëüíàÿ ñòåïåíü
îáæàðèâàíèÿ.
 íà÷àëå îáæàðèâàíèÿ âûáåðèòå
îäèí èç ïåðâûõ òðåõ ðåæèìîâ.
Åñëè ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ Âàñ íå
óñòðàèâàåò, ïåðåâåäèòå ðåãóëÿòîð
íà áîëåå íèçêèé èëè áîëåå âûñîêèé
ðåæèì, íàïðèìåð, ïðè îáæàðèâàíèè ñåðîãî èëè ÷åðíîãî õëåáà. Ïðè
îáæàðèâàíèè òîëüêî 1 ëîìòèêà èëè
ñòàðîãî õëåáà ðåêîìåíäóåòñÿ
âûáèðàòü áîëåå íèçêóþ ñòåïåíü
îáæàðèâàíèÿ.
3
Ìû ñîâåòóåì ïîäáèðàòü òàêîé
ðåæèì, ÷òîáû òîñò áûë çîëîòèñòîãî
èëè ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî öâåòà. Çà
ñ÷åò ýëåêòðîííîé ðåãóëèðîâêè âðåìåíè îáæàðèâàíèÿ âûáðàííàÿ
ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ äëÿ âñåõ òîñòîâ, ñäåëàííûõ
èç õëåáà îäíîãî ñîðòà è êà÷åñòâà.
Êëàâèøà îñòàíîâà
(ðèñ. 4)
×òîáû ïðåðâàòü ïðîöåññ îáæàðèâàíèÿ, íàæìèòå êëàâèøó îñòàíîâà.
Ïðèáîð âûêëþ÷èòñÿ. Ðàíåå
âûáðàííàÿ ñòåïåíü îáæàðèâàíèÿ
ñîõðàíèòñÿ.
Êëàâèøà ðàçìîðàæèâàíèÿ
(ðèñ. 5)
Äëÿ îáæàðèâàíèÿ çàìîðîæåííîãî
õëåáà äîïîëíèòåëüíî íàæìèòå êëàâèøó ðàçìîðàæèâàíèÿ. Â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîñòü îáæàðèâàíèÿ
óâåëè÷èòñÿ.
Êëàâèøà ïîäîãðåâà
(ðèñ. 6)
Äëÿ ïîäîãðåâà ïîäæàðåííîãî
õëåáà äîïîëíèòåëüíî íàæìèòå êëàâèøó ïîäîãðåâà, ÷òîáû ïîëó÷èòü
õðóñòÿùèé è òåïëûé òîñò.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 103 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
u
Íàñàäêà äëÿ áóëî÷åê (ðèñ. 7)
1
0
0
0
0
 ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè íàñàäêà
äëÿ áóëî÷åê íàãðåâàåòñÿ, ïîýòîìó
íåëüçÿ ïðèêàñàòüñÿ ê ìåòàëëè÷åñêèì ÷àñòÿì.
Âîçüìèòå íàñàäêó äëÿ áóëî÷åê çà
ðó÷êè è óñòàíîâèòå åå íà îòñåê äëÿ
îáæàðèâàíèÿ. Ïðè ýòîì ïðèáîð
äîëæåí áûòü âûêëþ÷åí.
Ïîëîæèòå íà íàñàäêó áóëî÷êó èëè
äðóãóþ âûïå÷êó, êîòîðóþ íåîáõîäèìî îñâåæèòü, âûáåðèòå ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà ñòåïåíè îáæàðèâàíèÿ íóæíûé ðåæèì.
Âêëþ÷èòå òîñòåð êëàâèøåé âêëþ÷åíèÿ.
Ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ ïåðåâåðíèòå
òîñò. Ïîâòîðèòå îïåðàöèþ.
Íå êëàäèòå áóëî÷êè èëè âûïå÷êó
íåïîñðåäñòâåííî íà îòñåê äëÿ
îáæàðèâàíèÿ.
0 Äëÿ óäàëåíèÿ íàñàäêè äëÿ áóëî÷åê
äàéòå åé îñòûòü è âûíüòå åå, äåðæà
çà ðó÷êè.
3
×èñòêà è óõîä
(ðèñ. 8)
Õðàíåíèå õëåáà äëÿ òîñòîâ
(ðèñ. 9)
3
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàâíîìåðíî ïîäæàðåííîãî òîñòà íåîáõîäèìî ïëîòíî
çàêðûâàòü âñêðûòûå óïàêîâêè
ñ õëåáîì è õðàíèòü èõ, ïîëîæèâ
óïàêîâêó âñêðûòîé ÷àñòüþ âíèç.
A = ïðàâèëüíî
B = íåïðàâèëüíî
Òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
Íàïðÿæåíèå â ñåòè:
Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü:
;
220—240 Â
800-1000 Âò
Ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì
äèðåêòèâàì ÅÑ:
• Äèðåêòèâà ïî íèçêîìó
íàïðÿæåíèþ 2006/95/EC
• EMC Äèðåêòèâà 89/336/EEC ñ
ïîïðàâêàìè 92/31/EEC è
93/68/EEC
0 Ïåðåä êàæäîé ÷èñòêîé íåîáõîäèìî
âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè è äàòü
òîñòåðó îñòûòü.
Ïàäàþùèå â ïðîöåññå îáæàðèâàíèÿ êðîøêè íàêàïëèâàþòñÿ
â âûäâèæíîì ÿùèêå.
0 Âûäâèíüòå ÿùèê è óäàëèòå êðîøêè.
3
3
Íå èñïîëüçóéòå äëÿ î÷èñòêè ïðèáîðà îñòðûå ïðåäìåòû èëè àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà. Êîðïóñ
ìîæíî ÷èñòèòü òîëüêî ñóõîé èëè
ñëåãêà âëàæíîé ñàëôåòêîé.
1
Òîñòåð íåëüçÿ ìûòü æèäêîñòüþ è,
òåì áîëåå, ïîãðóæàòü â íåå.
103
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 104 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Øàíîâíèé ïîêóïåöü!
E
Áóäü ëàñêà, óâàæíî ïðî÷èòàéòe öþ
³íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿.
Íàñàìïåðåä, áóäü ëàñêà,
äîäåðæóéòåñÿ ³íñòðóêö³é ç áåçïåêè,
íàäàíèõ íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ äàíî¿
³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿! Áóäü ëàñêà,
çáåð³ãàéòå ³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿,
ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñÿ
äî íèõ íàäàë³. Çà ìîæëèâîñò³
ïåðåäàâàéòå ö³ ³íñòðóêö³¿
íàñòóïíîìó âëàñíèêîâ³ ïîáóòîâî¿
òåõí³êè.
F
Ïîïåðåäæóâàëüíèé çíàê ó ôîðì³
òðèêóòíèêà é/àáî êëþ÷îâ³ ñëîâà
(Íåáåçïå÷íî!, Îáåðåæíî!,
Âàæëèâî!) ïîâèíí³ ïðèâåðíóòè
Âàøó óâàãó äî ³íôîðìàö³¿, ùî º
âàæëèâîþ äëÿ âàøî¿ áåçïåêè àáî
ïðàâèëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Íåîáõ³äíî, ùîá
öÿ ³íôîðìàö³ÿ çíàõîäèëàñÿ íà
âèäíîìó ì³ñö³.
0 Òàêèé ñèìâîë îçíà÷àº, ùî âàì
íàäàºòüñÿ ïîêðîêîâà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿ âàøîãî ïîáóòîâîãî
ïðèëàäó.
1
3
Ïîðó÷ ³ç òàêèì ñèìâîëîì âè
ïîáà÷èòå äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ é
ïðàêòè÷í³ ï³äêàçêè ùîäî
âèêîðèñòàííÿ ïîáóòîâîãî ïðèëàäó.
2
Ïîðó÷ ç³ çíàêîì ó âèãëÿä³
êîíþøèíè âè çíàéäåòå ï³äêàçêè é
³íôîðìàö³þ ùîäî åêîíîì³÷íîãî é
åêîëîã³÷íî ÷èñòîãî âèêîðèñòàííÿ
ïðèëàäó.
Îïèñ ïðèëàäó
(Ìàëþíîê 1)
A
B
C
D
104
Ïðîð³ç äëÿ òîñò³â
Çîâí³øí³é êîðïóñ ³ç òåðì³÷íîþ
³çîëÿö³ºþ
Ïðèñòð³é äëÿ âèøòîâõóâàííÿ
ñêèáî÷îê õë³áà
Êíîïêà çóïèíêè ç ³íäèêàòîðíîþ
ëàìïîþ
G
H
J
K
L
Êíîïêà ðîç³ãð³âàííÿ ç ³íäèêàòîðíîþ
ëàìïîþ
Ðåãóëÿòîð ñòóïåíþ
ï³äðóì'ÿíþâàííÿ
Êíîïêà ðîçìîðîæóâàííÿ ç
³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþ
Âàæ³ëü âìèêàííÿ òà ï³äéîìíèê õë³áà
ϳäñòàâêà äëÿ ï³äðóì'ÿíþâàííÿ
áóëî÷îê
̳ñöå çáåð³ãàííÿ êàáåëþ (ç íèæíüî¿
ñòîðîíè ïðèëàäó)
Òàáëè÷êà ç òåõí³÷íèìè äàíèìè (íà
íèæí³é ñòîðîí³ ïðèëàäó)
1 Ïðàâèëà òåõí³êè
áåçïåêè
Äàíèé ïðèëàä â³äïîâ³äàº
ïðèéíÿòèì òåõíîëîã³÷íèì
ñòàíäàðòàì â³äíîñíî áåçïåêè é
âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè
ùîäî áåçïåêè ïðèëàä³â. Ïðîòå, ÿê
âèðîáíèê, ìè ââàæàºìî ñâî¿ì
îáîâ'ÿçêîì îçíàéîìèòè âàñ ³ç
íàñòóïíèìè ïðàâèëàìè òåõí³êè
áåçïåêè.
Çàãàëüíà áåçïåêà
• Íîì³íàëüíà íàïðóãà ïðèëàäó é òèï
ñòðóìó ïðèëàäó ïîâèíí³ ñï³âïàäàòè
ç ïîêàçíèêàìè ìåðåæ³ æèâëåííÿ
(äèâ. òàáëè÷êó ç òåõí³÷íèìè äàíèìè
íà íèæí³é ÷àñòèí³ ïðèëàäó).
• ϳäêëþ÷àéòå ïðèëàä ò³ëüêè çà
äîïîìîãîþ ïðàâèëüíî
âñòàíîâëåíî¿ é çàçåìëåíî¿ âèëêè
æèâëåííÿ.
• Íå âèòÿãàéòå øòåïñåëüíó âèëêó ç
ðîçåòêè çà êàáåëü æèâëåííÿ!
• Ïåðåä îáñëóãîâóâàííÿì àáî ó
âèïàäêó íåñïðàâíîñò³, ñïî÷àòêó
âèìêí³òü ïðèëàä! Çí³ì³òü ïðèòèñíóò³
çàëèøêè òîñò³â çà äîïîìîãîþ
òóïîãî äåðåâ'ÿíîãî ïðåäìåòà
(íàïðèêëàä, çà äîïîìîãîþ ðóêîÿòêè
êóõàðñüêî¿ ëîæêè). Ïåðåêîíàéòåñÿ,
ùî âè íå òîðêàºòåñÿ íàãð³âàëüíèõ
åëåìåíò³â.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 105 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
• Íå ïðîñîâóéòå â ïðîð³ç äëÿ òîñò³â
ïàëüö³ àáî ìåòàëåâ³ ïðåäìåòè ³ñíóº ðèçèê îäåðæàííÿ òðàâìè é
óøêîäæåííÿ ïðèëàäó.
• Çîâí³øí³é êîðïóñ òîñòåðà ìàº
òåðì³÷íó ³çîëÿö³þ, îäíàê ìåòàëåâ³
äåòàë³ íà âåðõí³é ÷àñòèí³ ïðèëàäó
òà ò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ óñåðåäèí³
ïðîð³çó äëÿ òîñò³â, íàãð³âàþòüñÿ,
ñòâîðþþ÷è ðèçèê îäåðæàííÿ
îï³ê³â.
• Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä, ÿêùî
êàáåëü æèâëåííÿ óøêîäæåíèé àáî
êîðïóñ ìຠâèäèì³ óøêîäæåííÿ.
• Íà ïðèëàä³ âñòàíîâëåíèé êàáåëü
îñîáëèâîãî òèïó, ùî ìîæå áóòè
çàì³íåíèé â³ää³ëîì îáñëóãîâóâàííÿ
ïîêóïö³â, òîìó ùî äëÿ éîãî çàì³íè
ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ ³íñòðóìåíòè.
• Ðåìîíòí³ ðîáîòè ç äàíèì ïðèëàäîì
ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ âèíÿòêîâî
êâàë³ô³êîâàíèìè ôàõ³âöÿìè ç
òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.
Íåïðàâèëüíèé ðåìîíò ìîæå ñòàòè
ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ çíà÷íî¿
íåáåçïåêè. Çà íåîáõ³äíîñò³ ðåìîíòó
ñë³ä çâ'ÿçàòèñÿ ç àâòîðèçîâàíèì
ñåðâ³ñíèì öåòðîì àáî âàøèì
óïîâíîâàæåíèì äèëåðîì.
• Âèðîáíèê íå íåñå í³ÿêî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ìîæëèâ³ çáèòêè
ïðè íåïðàâèëüíîìó âèêîðèñòàíí³
ïðèëàäó àáî ïðè âèêîðèñòàíí³ éîãî
íå çà ïðèçíà÷åííÿì.
• Äàíèé ïðèëàä íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ
âèêîðèñòàííÿ îñîáàìè (âêëþ÷àþ÷è
ä³òåé) ç³ çíèæåíèìè ô³çè÷íèìè,
ñåíñîðíèìè àáî ðîçóìîâèìè
ìîæëèâîñòÿìè àáî íåäîñòàòí³ì
äîñâ³äîì òà çíàííÿìè, êð³ì
âèïàäê³â âèêîðèñòàííÿ íèìè
ïðèëàäó ï³ä íàãëÿäîì àáî ï³ñëÿ
³íñòðóêòóâàííÿ îñîáîþ,
â³äïîâ³äàëüíèì çà ¿õíþ áåçïåêó.
Áåçïåêà ä³òåé
• Íå çàëèøàéòå ââ³ìêíåíèé òîñòåð
áåç íàãëÿäó.
• Íå äîïóñêàéòå ä³òåé äî åêñïëóàòàö³¿
åëåêòðè÷íèõ ïðèëàä³â.
• Ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè, íàïðèêëàä,
ïàêåòè, ïîâèíí³ ïåðåáóâàòè â ì³ñö³,
íåäîñòóïíîìó äëÿ ä³òåé.
• ijòè ïîâèíí³ áóòè ï³ä íàãëÿäîì äëÿ
çàïîá³ãàííÿ ïóñòîù³â ç ïðèëàäîì.
Âàæëèâ³ çàóâàæåííÿ ùîäî
åêñïëóàòàö³¿ âàøîãî òîñòåðà
• Íå âñòàíîâëþéòå ïðèëàä íà ãàðÿ÷³
ïîâåðõí³.
• Íå êîðèñòóéòåñÿ òîñòåðîì ïîðó÷ ³ç
äæåðåëîì â³äêðèòîãî ïîëóì'ÿ.
• Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä íà
ïîâåðõíÿõ, íàãð³âàííÿ ÿêèõ ìîæå
âèêëèêàòè ¿õíº óøêîäæåííÿ. Çà
íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòîâóéòå
òåïëî³çîëþâàëüíó ï³äñòàâêó.
• Õë³á ìîæå ãîð³òè. Íå
âèêîðèñòîâóéòå òîñòåð ïîðó÷ ³ç
ëåãêîçàéìèñòèìè îá'ºêòàìè
(íàïðèêëàä, øòîðàìè). Íå
çàëèøàéòå òîñòåð áåç íàãëÿäó.
• Íå íàêðèâàéòå ïðîð³ç äëÿ òîñò³â ó
ïðîöåñ³ íàãð³âàííÿ.
• Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì ïðè
íåñïðàâíîìó ïðèñòðî¿ äëÿ
âèøòîâõóâàííÿ õë³áà àáî áåç íüîãî.
Ïðèñòð³é äëÿ âèøòîâõóâàííÿ õë³áà
ïîòðåáóº ðåãóëÿðíîãî ÷èùåííÿ. Íå
äîïóñêàéòå íàêîïè÷åííÿ êðèõò ó
ïðèñòðî¿ äëÿ âèøòîâõóâàííÿ õë³áà.
• Íå çàíóðþéòå ïðèëàä âîäó!
• Íå çãèíàéòå êàáåëü æèâëåííÿ ³ íå
äîïóñêàéòå éîãî êîíòàêòó ç
íàãð³òèìè ÷àñòèíàìè ïðèëàäó.
• Äëÿ ïåðåì³ùåííÿ íàãð³òîãî
ïðèëàäó ï³ñëÿ éîãî âèêîðèñòàííÿ
òðèìàéòå éîãî ò³ëüêè çà òåðì³÷íî
³çîëüîâàíèé çîâí³øí³é êîðïóñ.
• ϳñëÿ âèêîðèñòàííÿ âèìèêàéòå
ïðèëàä ç ðîçåòêè. Íå çàáèðàéòå
äëÿ çáåð³ãàííÿ é íå íàêðèâàéòå
ïðèëàä äî éîãî ïîâíîãî
îõîëîäæåííÿ.
• Íå íàìîòóéòå êàáåëü æèâëåííÿ íà
ì³ñöå çáåð³ãàííÿ êàáåëþ äî
ïîâíîãî îõîëîäæåííÿ ïðèëàäó.
105
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 106 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
Óòèë³çàö³ÿ
ê³ëüêà ðàç³â ïîðîæí³ì ó ðåæèì³
ìàêñèìàëüíîãî ï³äðóì'ÿíþâàííÿ.
2 Ïàêóâàëüíèé ìàòåð³àë
Ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè º åêîëîã³÷íî
÷èñòèìè é ìîæóòü áóòè ïîâòîðíî
âèêîðèñòàí³. Ïëàñòèêîâ³ äåòàë³
ïîçíà÷åí³ ìàðêóâàííÿì, íàïðèêëàä,
>PE<, >PS< ³ ò.ä. Áóäü ëàñêà,
âèêèäàéòå ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè ó
â³äïîâ³äíèé êîíòåéíåð êîìóíàëüíèõ
îðãàí³çàö³é äëÿ ë³êâ³äàö³¿ â³äõîä³â.
2 Ñòàð³ ïðèëàäè
Âìèêàííÿ (Ìàëþíîê 2)
0 Óâ³ìêí³òü øòåïñåëüíó âèëêó êàáåëþ
æèâëåííÿ â ðîçåòêó.
0 Óñòàíîâ³òü õë³á äëÿ ï³äñìàæóâàííÿ.
0 Îáåð³òü óñòàíîâêó
ï³äðóì'ÿíþâàííÿ, íàòèñí³òü âàæ³ëü
çàïóñêó âíèç.
3
W
Ñèìâîë
íà ïðîäóêò³ àáî íà
éîãî óïàêóâàíí³ îçíà÷àº, ùî äàíèé
ïðîäóêò íå ï³äëÿãຠóòèë³çàö³¿ ÿê
ïîáóòîâå ñì³òòÿ. Çàì³ñòü öüîãî
íåîáõ³äíà éîãî ïåðåäà÷à ó
â³äïîâ³äíèé ïóíêò çáîðó äëÿ
ïåðåðîáêè åëåêòðè÷íîãî é
åëåêòðîííîãî óñòàòêóâàííÿ.
Çàáåçïå÷óþ÷è ïðàâèëüíó óòèë³çàö³þ
äàíîãî ïðîäóêòó, âè äîïîìàãàºòå
çàïîá³ãòè ïîòåíö³éíèì íåãàòèâíèì
íàñë³äêàì äëÿ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà é çäîðîâ'ÿ ëþäåé,
ïðè÷èíîþ ÿêèõ ìîæå ñòàòè
íåïðàâèëüíå ïîâîäæåííÿ ç
â³äõîäàìè äàíîãî ïðîäóêòó. Äëÿ
îäåðæàííÿ äîêëàäí³øî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ïåðåðîáêó äàíîãî ïðîäóêòó,
áóäü ëàñêà, çâ'ÿæ³òüñÿ ç âàøîþ
ì³ñöåâîþ ì³ñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ,
ïðåäñòàâíèêîì âàøî¿ ñëóæáè
óòèë³çàö³¿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ àáî ç
êðàìíèöåþ, äå âè ïðèäáàëè
ïðîäóêò.
Íàëàøòóâàííÿ óñòàíîâêè
ï³äðóì'ÿíþâàííÿ
Âèêîðèñòîâóþ÷è ïîâîðîòíó ðóêîÿòêó,
âè ìîæåòå ïîñò³éíî íàëàøòîâóâàòè
óñòàíîâêó ï³äðóì'ÿíþâàííÿ â ìåæàõ
â³ä 1 äî 6. Óñòàíîâêà 1 â³äïîâ³äàº
íàéñëàáøîìó ï³äðóì'ÿíþâàííþ.
Óñòàíîâêà 6 â³äïîâ³äàº
íàéñèëüí³øîìó ï³äðóì'ÿíþâàííþ.
Ïðè ïåðøîìó ï³äñìàæóâàíí³
âèêîðèñòîâóéòå óñòàíîâêè ç 1 ïî 3.
ßêùî òîñò íå ï³äðóì'ÿíèâñÿ íà âàø
ñìàê, óñòàíîâ³òü ðóêîÿòêó
íàëàøòóâàííÿ íà óñòàíîâêó âèùå
àáî íèæ÷å, íàïðèêëàä, äëÿ
ï³äñìàæóâàííÿ æèòíüîãî àáî
÷îðíîãî õë³áà. Ïðè ï³äñìàæóâàíí³
îäíîãî øìàòî÷êà õë³áà àáî ó
âèïàäêó, ÿêùî õë³á íå çîâñ³ì
ñâ³æèé, âèêîðèñòîâóéòå òðîõè
ìåíøó óñòàíîâêó ï³äðóì'ÿíþâàííÿ.
²íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
Ïåðåä ïåðøèì
âèêîðèñòàííÿì
0 Óâ³ìêí³òü øòåïñåëüíó âèëêó êàáåëþ
æèâëåííÿ â ðîçåòêó.
0 Ùîá óíèêíóòè óòâîðåííÿ
íåïðèºìíèõ çàïàõ³â, íåîáõ³äíî
âñòàíîâèòè ïðèëàä ïîðó÷ ³ç
â³äêðèòèì â³êíîì ³ ââ³ìêíóòè éîãî
106
Ïðè äîñÿãíåíí³ íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ
ï³äðóì'ÿíþâàííÿ òîñòåð
âèìêíåòüñÿ àâòîìàòè÷íî, ñêèáî÷êè
õë³áà áóäóòü ï³äíÿò³ íàãîðó ³ ãîòîâ³
äëÿ âèéìàííÿ. Íàòèñêàííÿì âàæåëÿ
âìèêàííÿ äîãîðè (ôóíêö³ÿ ï³äéîìó
õë³áà) ìîæíà ï³äíÿòè ï³äñìàæåíèé
õë³á òàê, ùîá éîãî áóëî ëåãêî
âèòÿãòè (Ìàëþíîê 3).
3
Ìè ðåêîìåíäóºìî íàëàøòóâàòè
óñòàíîâêó, ïðè ÿê³é òîñò
ï³äðóì'ÿíþºòüñÿ äî çîëîòàâîãî àáî
ÿñíî-êîðè÷íåâîãî êîëüîð³â.
Åëåêòðîííèé ðåãóëÿòîð ÷àñó
ï³äñìàæóâàííÿ ãàðàíòóº íåçì³íí³ñòü
ðåçóëüòàòó ïðè âèêîðèñòàíí³ îáðàíî¿
óñòàíîâêè ï³äðóì'ÿíþâàííÿ é
îäíàêîâîãî òèïó õë³áà.
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 107 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
×èùåííÿ é
îáñëóãîâóâàííÿ
(Ìàëþíîê 8)
Êíîïêà çóïèíêè
(Ìàëþíîê 4)
Ó âèïàäêó, ÿêùî íåîáõ³äíî
ïåðåðâàòè ïðîöåñ ï³äñìàæóâàííÿ,
íàòèñí³òü êíîïêó çóïèíêè. Ïðèëàä
âèìêíåòüñÿ. Îáðàíà óñòàíîâêà
ï³äðóì'ÿíþâàííÿ çàëèøèòüñÿ
íåçì³ííîþ.
Êíîïêà ðîçìîðîæóâàííÿ
(Ìàëþíîê 5)
Ïðè ï³äñìàæóâàíí³ çàìîðîæåíîãî
õë³áà íàòèñí³òü òàêîæ êíîïêó
ðîçìîðîæóâàííÿ. Ïðè öüîìó ÷àñ
ï³äñìàæóâàííÿ çá³ëüøèòüñÿ.
0 Ïåðåä ÷èùåííÿì çàâæäè âèìèêàéòå
òîñòåð ³ ïî÷åêàéòå ÿêèéñü ÷àñ äëÿ
éîãî ïîâíîãî îõîëîäæåííÿ.
Êðèõòè, ùî âèïàäàþòü ³ç õë³áà â
ïðîöåñ³ ï³äñìàæóâàííÿ,
çáèðàþòüñÿ â ïðèñòðî¿ äëÿ
âèøòîâõóâàííÿ õë³áà.
0 Âèòÿãí³òü éîãî óá³ê ³ âèäàë³òü êðèõòè.
3
3
Äëÿ ÷èùåííÿ ïðèëàäó íå
êîðèñòóéòåñÿ êàóñòè÷íèìè àáî
àáðàçèâíèìè çàñîáàìè äëÿ
÷èùåííÿ. Äëÿ ÷èùåííÿ êîðïóñó
âèêîðèñòîâóéòå ñóõó àáî
çâîëîæåíó òêàíèíó.
1
Ó òîñòåð íå ïîâèííà ïîòðàïëÿòè
ð³äèíà, íå äîïóñêàºòüñÿ çàíóðåííÿ
òîñòåðà â ð³äèíó.
Êíîïêà ðîç³ãð³âàííÿ
(Ìàëþíîê 6)
Äëÿ ðîç³ãð³âàííÿ ï³äñìàæåíîãî
õë³áà íàòèñí³òü òàêîæ êíîïêó
ðîç³ãð³âàííÿ äëÿ ï³äòðèìêè òîñò³â
òåïëèìè é õðóñòêèìè.
ϳäñòàâêà äëÿ áóëî÷îê
(Ìàëþíîê 7)
1
0
0
0
0
Çã³äíî ç ïðèíöèïîì 䳿 ïðèëàäó,
ï³äñòàâêà äëÿ áóëî÷îê ïðè
ï³äñìàæóâàíí³ íàãð³âàºòüñÿ, òîìó íå
äîòîðêàéòåñÿ äî ìåòàëåâèõ äåòàëåé.
Ñïî÷àòêó ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî òîñòåð
âèìêíåíèé. ³çüì³òü ï³äñòàâêó çà
ðóêîÿòêè é âñòàâòå ¿¿ â ïðîð³ç äëÿ
òîñò³â.
Ïîêëàä³òü íà ï³äñòàâêó äëÿ
ï³äñìàæóâàííÿ áóëî÷êè àáî ³íø³
õë³áí³ âèðîáè, ïîâåðí³òü ðåãóëÿòîð
ï³äðóì'ÿíþâàííÿ íà íåîáõ³äíó
óñòàíîâêó.
Óâ³ìêí³òü òîñòåð çà äîïîìîãîþ
âàæåëÿ âìèêàííÿ.
ϳñëÿ âèìèêàííÿ òîñòåðà
ïåðåâåðí³òü õë³á. Ïîâòîð³òü ïðîöåñ.
Íå êëàä³òü õë³á àáî áóëî÷êè
áåçïîñåðåäíüî íà ïðîð³ç äëÿ
òîñò³â.
0 Äëÿ çíÿòòÿ ï³äñòàâêè íåîáõ³äíî
äàòè ¿é îõîëîíóòè. ³çüì³òü
ï³äñòàâêó çà ðóêîÿòêè é çí³ì³òü ¿¿,
ïîòÿãíóâøè äîãîðè.
1
Çáåð³ãàííÿ õë³áà äëÿ
ï³äñìàæóâàííÿ (Ìàëþíîê 9)
3
Äëÿ òîãî, ùîá çàâæäè îäåðæóâàòè
ð³âíîì³ðíî ï³äñìàæåíèé õë³á,
â³äêðèò³ ïàêåòè ³ç õë³áîì íåîáõ³äíî
ïîâòîðíî çàïå÷àòóâàòè é
ðîçì³ùóâàòè ñòîðîíîþ, ç ÿêî¿
ðîçïî÷àòî âèêîðèñòàííÿ, äîíèçó.
A = ïðàâèëüíî
B = íåïðàâèëüíî
Òåõí³÷í³ äàí³
Ìåðåæíà íàïðóãà:
220 — 240 B
Åíåðãîñïîæèâàííÿ: 800 — 1000 Âò
;
Äàíèé ïðèëàä â³äïîâ³äຠíàñòóïíèì
ªâðîïåéñüêèì Äèðåêòèâàì:
• Äèðåêòèâà ïðî íèçüêó íàïðóãó
2006/95/EC
• Äèðåêòèâà ïðî åëåêòðîìàãí³òíó
ñóì³ñí³ñòü 89/336/EEC ç
âèïðàâëåííÿìè 92/31/EEC ³
93/68/EEC
107
822_949_363 EAT4000_Elux.book Seite 108 Mittwoch, 19. Dezember 2007 5:16 17
822 949 363 - 03 - 1207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement