Electrolux ECS5000, ECS5200 User manual

Electrolux ECS5000, ECS5200 User manual
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 1 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
Fully Automatic Espresso-Maker ECS5000/ECS5200
PAGE
S
N
D
F
I
E
P
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 7
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 23
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 41
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 59
Instruction book . . . . . . . . . 77
Gebrauchsanweisung . . . . . 95
Mode d’emploi . . . . . . . . . 115
Gebruiksaanwijzing . . . . . . 133
Istruzione per l'uso . . . . . . 151
Instrucciones de uso. . . . . 169
Instruções de utilização . . 187
Návod k použití . . . . . . . . . 205
Instrukcja obsługi . . . . . . . 223
H
Használati útmutató . . . . . .243
Návod na obsluhu . . . . . . .261
Navodilo za uporabo . . . . .279
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .297
Priročnik za navodila . . . . .315
Instrucţiuni de utilizare . . . .333
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .351
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .369
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .387
Kullanma kılavuzu . . . . . . .405
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .423
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè .445
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .465
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 2 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
N
O
A
N
O
A
ECS5000
ECS5200
M
B
C
D
E
L
F
G
H
K
J
1
2
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 3 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
P
Q
ECS5000
R
X
W
P
Q
ECS5200
R
X
W
V
U
T
S
Z
Y
2
3
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 4 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
j
p
k
l
q
m
n
a
b
c
d
e
f g
h
3
4
4
5
6
7
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 5 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
5
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 6 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
24
25
26
27
28
29
30
31
e
a
5
f
b
6
c
32
33
32
34
d
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 7 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
kund,
s Bästa
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsanvisningarna! Ta väl vara på bruksanvisningen
för senare uppslagning och lämna ut
den om en annan person övertar kaffebryggaren.
Innehållsförteckning
1 Bildförklaring
1.1 Vy framifrån (bild 1)
1.2 Vy framifrån med öppen
servicelucka (bild 2)8
1.3 Kontrollpanel (bild 3)
8
8
10 Vad kontrollamporna för
normal drift betyder
8
11 Vad larmlamporna betyder
och vad du ska göra när de lyser 19
2
Säkerhetsanvisningar
9
3
3.1
3.2
3.3
Första start av bryggaren
10
Påfyllning av vatten
10
Påfyllning av kaffebönsbehållaren 10
Första inkoppling
11
4
Kaffebryggning med bönor
11
5
Inställning av kaffekvarnen
13
6
Kaffebryggning med pulver
13
7
Beredning av hett vatten
14
8 Skumning av mjölk
8.1 Rengöra cappuccinoröret
14
15
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
15
15
16
16
17
17
Rengöring och underhåll
Rengöring av maskinen
Tömning av sumpbehållaren
Rengöring av infusionsanordningen
Avkalkning
Inställning av vattnets hårdhet
18
12 Problem som du kan lösa utan
att kontakta en serviceverkstad
20
13 Tekniska data
21
14 Avfallshantering
22
15 Om service behövs
22
7
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 8 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
1
Bildförklaring
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Denna bruksanvisning gäller kaffeautomater av modellerna ECS5000 och
ECS5200. Du använder båda maskinerna på samma sätt.
På bild 1 och bild 2 visas de båda
modellerna. Alla andra bilder visar
modell ECS5200.
Vy framifrån (bild 1)
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Värmeplatta för koppar
Ångreglage
Ångrör
Cappuccinorör
1.3
Cappuccinorör (löstagbart)
Munstycke till cappuccinoröret (lösa
tagbart)
Öppningsknapp för servicelucka
b
Vattenbehållare (löstagbar)
Droppskål (löstagbar)
c
Bricka för koppar
d
Utmatningsrör för kaffet som kan stäle
las in i höjdled
f
Kontrollpanel (se bild 3)
g
Lock till behållaren för kaffebönor
Lock till behållaren för malet kaffe
h
j
k
l
m
n
o
p
q
8
Vy framifrån med öppen
servicelucka (bild 2)
Kaffemått
Utrymme för kaffemåttet
Tratt för malet kaffe
Servicelucka
Löstagbar behållare för kaffesump
Rörlig låda
Infusionsanordning
Vred för inställning av malningsgrad
Behållare för kaffebönor
Typskylt (apparatens undersida)
Flytande avkalkningsmedel och
Testremsa
Kontrollpanel (bild 3)
Vred för kaffemängd (liten, normal
eller stor kopp)
Vred för mängd malet kaffe (för att
laga svagt, normalt eller starkt kaffe)
Knapp för 1 kopp
Knapp för 2 koppar
På/av·knapp
Ångknapp
Knapp för färdigmalet kaffe (bortkoppling av kaffekvarnen)
Sköljnings- och avkalkningsknapp
Kontrollampa för 1 kopp och kaffetemperatur OK
Kontrollampa för 2 koppar och kaffetemperatur OK
Kontrollampa för ånga och ångtemperatur OK
Kontrollampa för färdigmalet kaffe
(kaffekvarnen bortkopplad)
Larmlampa för kalk
Kontrollampa som visar att det saknas
vatten eller att vattenbehållaren inte
är isatt
Kontrollampa som visar att behållaren
för kaffesump är full eller inte är isatt
Lampa för generellt larm
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 9 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
2
Säkerhetsanvisningar
1
Bryggarens säkerhet uppfyller godkända regler för teknik och apparatsäkerhetslagens föreskrifter. Det oaktat
ber vi er att göra er förtrogen med
säkerhetsanvisningarna nedan.
Allmän säkerhet
• Bryggaren får endast anslutas till elnät
vars spänning, strömtyp och frekvens
överensstämmer med uppgifterna på
typskylten (se bryggarens undersida)!
• Låt aldrig nätsladden komma i kontakt
med heta delar på bryggaren.
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att dra i nätsladden!
• Bryggaren får inte tas i bruk om:
– nätsladden är skadad eller
– bryggarens hus har synliga skador.
• Bryggaren får inte hanteras av personer (inklusive barn) som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap för
säker hantering eller av personer
(inklusive barn) som är fysiskt, eller
psykiskt handikappade om de inte blivit undervisade eller instruerade av en
person som ansvarar för deras säkerhet.
Skydda barn
• Lämna inte bryggaren påkopplad
utan uppsikt och var speciellt försiktig om barn finns i närheten!
• Barn måste passas så att de inte leker
med enheten.
• Förpackningsmaterial som t.ex. plastpåsar får inte hamna i barnens händer.
Säkerhet under bryggning
• Obs! Kaffeutlopp, cappuccinorör och
värmeplatta för koppar blir heta
under bryggningen. Håll barn på
betryggande avstånd!
• OObs! Risk för brännskador när cappuccinoröret är påkopplat! Risk att
hett vatten eller het ånga leder till
skållning. Håll alltid en behållare
under cappuccinoröret när du aktiverar det.
• Värm inte upp lättantändliga vätskor
med ånga!
• Använd bryggaren endast om vatten
fyllts på! Häll endast kallt vatten i vattentanken, aldrig hett vatten, mjölk
eller andra vätskor. Observera att maxvolymen är ca 1,8 liter.
• Fyll inte på djupfrysta eller karamelliserade kaffebönor i bönbehållaren,
utan endast rostade kaffebönor!
Rensa kaffebönorna från främmande
partiklar som t.ex. små stenar. För
skada och blockering som orsakats av
främmande partiklar fritar vi oss allt
ansvar.
• Fyll endast på kaffepulver i behållaren
för malet kaffe.
• Håll inte bryggaren påkopplad längre
än nödvändigt.
• Utsätt inte bryggaren för väder och
vind.
• Som förlängningssladd får endast en i
handeln förekommande sladd med en
ledningsarea på minst 1,5 mm2 användas.
• För att undvika faror bör personer med
motoriska störningar inte använda
bryggaren utan assistans av en annan
person.
• Starta bryggaren endast när droppskålen, behållaren för kaffesump och
brickan för koppar är isatta!
Säkerhet vid rengöring och
skötsel
• Beakta rengörings- och avkalkningsanvisningarna.
• Före underhåll och rengöring skall
bryggaren kopplas från och stickproppen dras ur!
• Doppa inte bryggaren i vatten.
• Cappuccinoröret får endast rengöras
när det är frånkopplat, kallt och utan
tryck!
• Bryggarens delar får inte rengöras i
diskmaskin.
• Häll aldrig vatten i kvarnen, risk för
att kvarnen skadas.
Bryggaren får varken öppnas eller
repareras. Osakkunnig reparation kan
leda till stora risker för användaren.
9
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 10 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
Elapparater får endast repareras av
0
elfackman.
För eventuell reparation samt byte av
nätsladden bör du kontakta
• återförsäljaren där du köpte
bryggaren eller
3
• Electrolux serviceline.
Om kaffebryggaren används för
ändamål den inte är avsedd för eller
om den används på fel sätt fritar vi
oss från allt ansvar för skador och
garanti – detta gäller även om avkal3
kningprogrammet inte utförts enligt
beskrivning i denna bruksanvisning
omedelbart när larmlampan för kalk
blinkar. För skada och blockering som orsakats av främmande par- 3.1
tiklar fritar vi oss allt ansvar.
3
Första start av bryggaren
0 Ta ut espressomaskinen ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I
tveksamma fall ska espressomaskinen
inte användas. Vänd dig vid behov till
fackman.
0 Placera espressomaskinen på en arbetsbänk långt från vattenkranar, diskhoar
och värmekällor.
1
1
1
10
Se till att det finns ett fritt avstånd på
cirka 5 cm på sidorna av och bakom
espressomaskinen och på minst 20 cm
ovanför den.
Installera aldrig espressomaskinen på
en plats där temperaturen kan sjunka
ned till eller under 0 °C (om vattnet
fryser kan apparaten skadas).
Anslut bryggaren till ett eluttag.
Första gången kaffebryggaren ansluts
till elnätet lyser alla kontrollampor
under några sekunder och slocknar
sedan igen. Detta är ett test.
Ställ helst in vattnets hårdhetsgrad
enligt anvisningarna i avsnitt 9.5
„Inställning av vattnets hårdhet“,
sida 17 innan du börjar använda
maskinen.
För att lära dig använda espressomaskinen på rätt sätt bör du noggrant
följa nedanstående anvisningar steg
för steg första gången du använder
den.
Påfyllning av vatten
Kontrollera före påkoppling att det
finns vatten i vattenbehållaren, fyll på
vid behov. Bryggaren använder vatten
vid varje in- och frånkoppling för
automatisk sköljning.
0 Ta loss vattenbehållaren (bild 4), skölj
den och fyll den med friskt vatten utan
att överskrida markeringen MAX. När
du tar loss behållaren ska cappuccinoröret alltid vara infällt mot mitten av
maskinen, annars är det i vägen och
det går inte att ta loss behållaren.
Fyll endast på kallt vatten. Andra vätskor som t.ex. mineralvatten eller mjölk
får inte användas.
0 Sätt tillbaka behållaren och tryck fast
den.
1
För att alltid lyckas med ett aromatiskt
kaffe, tänk på:
• att byta vattnet i vattentanken dagligen,
• att rengöra vattentanken minst en
gång i veckan i vanligt diskvatten (inte
i diskmaskin). Skölj sedan med rent
vatten.
3
Kontrollera att nätspänningen
motsvarar den spänning som anges på
maskinens typskylt. Espressomaskinen
får endast anslutas till eluttag som har
en kapacitet på minst 10 A och är
ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte 3.2
Påfyllning av
ställas till ansvar för eventuella olyckor
kaffebönsbehållaren
som inträffar till följd av att jordning
0 Öppna locket till behållaren för kaffesaknas.
bönor (bild 5).
Överlåt åt en elektriker att byta ut
0 Fyll behållaren med kaffebönor.
vägguttaget om det inte passar till
0 Stäng locket.
espressomaskinens stickpropp.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 11 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
1
3
3.3
0
0
0
0
0
3
Obs! Fyll endast på med rena, rostade
kaffebönor utan tillsats av karamelliserade eller smaksatta ingredienser, och
använd inte heller frysta kaffebönor.
Kontrollera att inga främmande föremål, t.ex. småstenar, hamnar i kaffebehållaren. Blockering eller skada som
orsakas av främmande föremål i
kvarnen täcks inte av garantin.
Espressomaskinen har testkörts med
kaffe i fabriken och därför är det helt
normalt om det finns spår av kaffe i
kvarnen. Vi garanterar naturligtvis att
maskinen är ny.
Första inkoppling
Första gången kaffebryggaren kopplas
in måste den avluftas.
Se till att vattenbehållaren är fylld och
att stickproppen sitter i eluttaget.
Vrid cappuccinoröret utåt och ställ en
kopp under det (bild 6). Sätt på maskinen genom att trycka på knappen
(bild 7).
Vrid omedelbart efter igångsättningen, inom 30 sekunder, ångreglaget motsols så långt det går (bild 8).
Lite buller från maskinen är helt normalt.
Efter några sekunder börjar det komma
ut vatten ur cappuccinoröret.
Vrid ångreglaget medsols ett halvt varv
(bild 8) för att avbryta vattenutmatningen när koppen innehåller 30 ml.
Vänta tills kontrollamporna
och
slutar blinka och lyser med fast
sken. När kontrollamporna blinkar
värms maskinen upp. När de lyser med
fast sken har espressomaskinen uppnått den idealiska temperaturen för
tillagning av kaffe.
Strax innan kontrollamporna slutar
blinka genomför maskinen en automatisk sköljning: lite varmt vatten kommer ut ur munstyckena och samlas upp
i droppskålen.
Fyll koppen med detta varma sköljvatten för att få varmare kaffe när du ska
laga en liten kopp (mindre än 60 ml).
Låt vattnet vara kvar i koppen en liten
stund så att koppen värms upp och
töm sedan ut det.
Espressomaskinen är nu klar att
använda.
4
Kaffebryggning med bönor
0 Kontrollera alltid att de kontrollamporna
och
lyser med fast sken
samt att behållaren för kaffebönor är
påfylld innan du matar ut kaffet.
0 Ställ in önskad smak på kaffet med
vredet för mängd malet kaffe (bild 9).
Maskinen mal mer kaffebönor ju längre
medsols du vrider det, och därmed blir
kaffet också starkare. När maskinen är
ny krävs det att du lagar några koppar
för att hitta den inställning som ger
dig en espresso med önskad smak. Om
du vrider vredet för långt medsols blir
utmatningen väldigt långsam (droppvis), framför allt när du lagar två koppar kaffe.
0 Ställ in önskad mängd kaffe med vredet för kaffemängd (bild 10).
Ju längre medsols du vrider det, desto
mer kaffe får du. När maskinen är ny
krävs det att du lagar några koppar för
att hitta den inställning som ger dig en
espresso med önskad smak.
0 Ställ en kopp under munstyckena om
du vill laga 1 kopp espresso eller 2 koppar om du vill laga 2 koppar espresso
(bild 11). Sänk utmatningsröret så att
munstyckena kommer så nära kopparna som möjligt för att få ett perfekt
skum (bild 12).
0 Tryck på knappen
(bild 13) om du
ska laga en kopp espresso eller på
knappen
(bild 14) om du ska laga 2
koppar.
Espressomaskinen mal nu bönorna,
utför en kort för-infusion och matar
sedan ut kaffet.
När den förinställda kaffemängden har
uppnåtts avbryter maskinen automatiskt utmatningen och tömmer ut sumpen i behållaren för kaffesump.
11
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 12 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
ningen genom att trycka på knappen
.
Låt vattnet rinna ner i droppskålen
eller använd detta vatten för att fylla
(och sedan tömma) den kopp som du
ska använda till kaffet så att den värms
upp.
3) Använd inte mycket tjocka koppar,
eftersom de absorberar för mycket
värme, åtminstone om de inte värms
upp i förväg.
4) Värm kopparna genom att spola
dem med varmt vatten eller ställ dem
på värmeplattan på locket i minst
20 minuter med maskinen påslagen.
Efter några sekunder, när båda de kontrollamporna
och
åter lyser,
kan du laga mer kaffe.
0 Slå av maskinen genom att trycka på
knappen
(innan den stängs av
genomför maskinen en automatisk
sköljning: lite varmt vatten kommer ut
ur munstyckena och samlas upp i
droppskålen; akta så du inte bränner
dig). Om du inte stänger av maskinen
med knappen
genomför den en
kort sköljning och stängs sedan av
automatiskt 3 timmar efter den
senaste användningen.
3
1
3
3
12
Anm 1: Vrid vredet för inställning av
malningsgrad (bild 17) ett steg medsols
om kaffet matas ut droppvis eller inte
alls (se avsnitt 5 „Inställning av kaffekvarnen“, sida 13). Vrid ett steg i taget
tills du är nöjd med utmatningen.
Malningsgraden får endast ändras
under malning. Om du gör denna
inställning när kvarnen är frånkopplad kan kaffebryggaren skadas.
Anm 2: Vrid det vredet för för mängd
malet kaffe (bild 9) något medsols om
kaffet matas ut för snabbt och du inte
är nöjd med skummet. Det krävs att du
lagar några koppar för att hitta den
inställning som ger dig en espresso
med önskad smak. Om du vrider vredet
för långt medsols blir utmatningen
väldigt långsam (droppvis), framför allt
när du lagar två koppar kaffe. Vrid
också vredet för inställning av malningsgrad ett steg motsols om du inte
är nöjd med skummet efter att ha lagat
några koppar (bild 17). Se avsnitt 5
„Inställning av kaffekvarnen“, sida 13.
Anm 3: Så här får du varmare kaffe
1) Om du vill laga en liten kopp kaffe
(mindre än 60 ml) strax efter att ha
satt på maskinen kan du använda det
varma sköljvattnet för att värma upp
koppen.
2) Om det har gått mer än 2-3 minuter
sedan du lagade kaffe senast måste du
däremot värma upp infusionsanord-
3
Anm 4: Du kan när som helst avbryta
utmatningen genom att trycka på den
av knapparna (bild 13) och (bild 14)
som du tidigare tryckte på, eller genom
att vrida vredet för kaffemängd
(bild 10) åt vänster.
3
Anm 5: Om du vill öka mängden kaffe i
koppen när utmatningen är klar håller
du den av knapparna
(bild 13) och
(bild 14) som du tidigare har tryckt
på intryckt tills du erhåller önskad
mängd. Du kan även vrida vredet för
kaffemängd (bild 10) åt höger (detta
måste ske direkt efter det att kaffet
matats ut och innan det förbrukade
kaffepulvret slängs i behållaren för
kaffesump).
3
Anm 6: När larmlampan
lyser med
fast sken måste du fylla på vattenbehållaren för att kunna laga kaffe. Det
går bara att ta loss vattenbehållaren
när cappuccinoröret är infällt mot mitten av maskinen (det är normalt att det
finns lite vatten kvar i behållaren när
larmlampan
tänds).
3
Anm 7: Maskinen räknar antalet kaffekoppar som har lagats. Efter 14 koppar
kaffe (eller 7 dubbla koppar) tänds
kontrollampan
för att varna för att
behållaren för kaffesump är full och
behöver tömmas och rengöras, se 9.2
„Tömning av sumpbehållaren“, sida 15.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 13 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
3
5
Anm 8: Med tiden kan det hända att
knivarna i kaffekvarnen slits så att kaffet blir mer grovmalet. Då matas det ut
för snabbt och det bildas inget skum.
För att råda bot på detta kan du ställa
in en annan malningsgrad genom att
vrida vredet för inställning av malningsgrad (bild 17) ett steg motsols (se
anvisningarna i avsnitt 5 „Inställning
av kaffekvarnen“, sida 13).
3
Anm 9: Om maskinen inte har använts
under en längre tid måste du innan du
tar den i bruk igen rengöra infusionsanordningen enligt anvisningarna i
avsnitt 9.3 „Rengöring av
infusionsanordningen“, sida 16.
3
Anm 10: Ta aldrig loss vattenbehållaren när maskinen håller på att mata ut
kaffe. Om du gör det kan inte maskinen laga något kaffe och kontrollampan för vattenbrist börjar
blinka.
Om du sedan försöker laga en kopp
kaffe till blir maskinen bullrig och producerar inget kaffe. För att starta om
maskinen måste du då vrida ångreglaget motsols så långt det går och låta
vattnet rinna ut genom cappuccinoröret i några sekunder.
3
Första gången du använder maskinen
måste du laga 4-5 koppar kaffe innan
resultatet börjar blir bra.
3
Du behöver inte vända dig till en serviceverkstad så fort en larmlampa tänds:
det går nästan alltid att lösa problemet
med hjälp av instruktionerna i avsnitt
11 „Vad larmlamporna betyder och vad
du ska göra när de lyser“, sida 19 och
12 „Problem som du kan lösa utan att
kontakta en serviceverkstad“, sida 20.
Om dessa inte hjälper eller om du vill
ha mer information kan du ringa till
vår kundtjänst.
Inställning av kaffekvarnen
Kaffekvarnen har förinställts i fabriken
för att utmatningen av kaffet ska bli
korrekt och behöver inte ställas in,
åtminstone inte i början. När du har
lagat de första kopparna kaffe måste
du dock ändra inställningen med hjälp
av vredet för inställning av malningsgrad i behållaren för kaffebönor, om
utmatningen går för snabbt eller för
långsamt (droppvis) (bild 17).
Den nya inställningen märks inte förrän du har lagat minst 2 koppar kaffe.
Malningsgraden får endast ändras
under malning. Om du ändrar denna
inställning när kvarnen är frånkopplad kan kaffebryggaren skadas.
0 Vrid ett steg motsols (=mer finmalet
kaffe) för en långsammare utmatning
och ett bättre skum (bild 18).
0 Vrid ett steg medsols (=mer grovmalet
kaffe) för en snabbare utmatning (inte
droppvis) (bild 18).
1
3
6
Espressomaskinen har testkörts med
kaffe i fabriken, och därför är det helt
normalt om det finns spår av kaffe i
kvarnen. Vi garanterar naturligtvis att
maskinen är ny.
Kaffebryggning med pulver
0 Tryck på knappen
för färdigmalet
kaffe (bild 19).
Kontrollampan
tänds för att visa
att denna funktion har valts och att
kaffekvarnen är bortkopplad.
0 Öppna locket i mitten och häll i ett
eller två strukna mått färdigmalet
kaffe (för en resp. två koppar kaffe) i
tratten (bild 20).
0 Med vredet för kaffemängd (bild 10)
väljer du önskad kaffemängd.
Vrid åt höger för att öka kaffemängden.
0 Ställ en kopp under munstyckena om
du vill laga en kopp espresso eller två
koppar om du vill laga två koppar
espresso (bild 11). Sänk utmatningsröret så att munstyckena kommer så nära
kopparna som möjligt för att få ett
perfekt skum (bild 12).
0 Tryck på knappen
(bild 13) om du ska
laga en kopp espresso eller på knappen
(bild 14) för att laga två koppar.
13
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 14 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
3
Anm 1: Häll aldrig i det färdigmalda
kaffet när maskinen inte är på, för att
undvika att det sprids inuti maskinen.
3
Anm 2: Häll aldrig i mer än 2 strukna
mått kaffe. I annat fall tillagar inte
maskinen något kaffe och det malda
kaffet smutsar ner maskinens inre, eller
så matas kaffet ut droppvis.
3
Anm 3: Använd alltid det medföljande
kaffemåttet för att dosera kaffet.
3
Anm 4: Häll endast färdigmalet kaffe
som är avsett för espressomaskiner i
tratten, inte kaffebönor, frystorkat
kaffe eller andra material som kan
skada maskinen.
Anm 5: Peta ner kaffet med en kniv om
tratten har täppts till av för mycket
kaffe (bild 21) och ta sedan loss infusionsanordningen och rengör den och
maskinen enligt anvisningarna i avsnitt
9.3 „Rengöring av
infusionsanordningen“, sida 16.
0 Om du vill övergå till att laga kaffe
med kaffebönor när utmatningen av
kaffet är klar kan du stänga av tillagningen med färdigmalet kaffe genom
att trycka på knappen en gång till
(kontrollampan släcks och kaffekvarnen kopplas in igen).
3
3
7
Se även kapitel 4 „Kaffebryggning med
bönor“, sida 11, anmärkningarna
Nr. 3 - 7, 9 och 10.
Beredning av hett vatten
0 Kontrollera alltid att de kontrollamporna
och
lyser med fast sken.
0 Vrid cappuccinoröret utåt (bild 6).
0 Placera en behållare under cappuccinoröret (bild 6).
0 Vrid ångreglaget ett halvt varv motsols
(bild 8): vattnet rinner ut ur cappuccinoröret och ner i behållaren.
0 Vrid ångreglaget medsols (bild 8) för
att avbryta vattenutmatningen och
sätt tillbaka cappuccinoröret i
utgångsläget vid maskinens mitt.
14
(Mata inte ut hett vatten under längre
tid än 2 minuter).
8
Skumning av mjölk
0 Fyll en behållare med cirka 1 dl mjölk
för varje cappuccino som du ska laga.
När du väljer behållare, tänk på att
mjölkens volym ökar 2 eller 3 gånger.
3
Använd helst kylskåpskall lättmjölk.
0 Vrid cappuccinoröret utåt (bild 6).
0 Laga espresso på det sätt som beskrivs i
de föregående avsnitten och använd
koppar som är tillräckligt stora för att
rymma cappuccino.
0 Tryck sedan på ångknappen
(bild 22).
Kontrollampan
börjar blinka för att
visa att maskinen håller på att värmas
upp (kontrollamporna
och
lyser inte för att visa att det inte går
att brygga något kaffe).
När kontrollampan slutar blinka och
lyser med fast sken har maskinen nått
optimal temperatur för att producera
ånga.
0 Sänk omedelbart, inom två minuter,
ner cappuccinoröret i behållaren med
mjölk (bild 23), annars återgår maskinen automatiskt till kaffefunktionen.
Vrid ångreglaget ett halvt varv motsols
(bild 8).
1
Akta så att du inte bränner dig.
1
Obs! Risk att cappuccinoröret täpps till
av intorkad mjölk. Tänk på att inte låta
cappuccinoröret komma så långt ned i
mjölken att luftintaget på cappuccinorörets övre del täcks av mjölk. Det kan
leda till att mjölk sugs in i ventilen och
ev. leda till föroreningar i capuccinoröret.
Ur cappuccinoröret kommer det ånga
som ger mjölken ett krämigt utseende
och ökar dess volym. Doppa ner cappuccinoröret i mjölken och för behållaren i cirklar med långsamma rörelser
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 15 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
nedifrån och upp för att få ett fylligare
skum. (Mata inte ut ånga under längre
tid än 2 minuter.)
0 När önskad temperatur har uppnåtts
avbryter du utmatningen av ånga
genom att vrida reglaget medsols så
långt det går (bild 8) och trycka på
ångknappen (bild 22) för att koppla
bort ångfunktionen.
0 Häll den skummade mjölken i kopparna
med espresso. Cappuccinon är färdig.
Sockra efter behag och strö lite kakaopulver över mjölkskummet om så
önskas.
3
8.1
0
0
0
0
Anm: Anvisning: Omedelbart efter det
du har lagat cappuccino och kopplat
9
bort ångfunktionen genom att trycka
på ångknappen
(bild 22) håller
1
bryggaren en för hög temperatur för
kaffebryggning kontrollamporna
och
blinkar och visar att temperaturen inte är lämplig för ny kaffebryggning): Du måste vänta en liten
stund tills kaffebryggaren svalnat
något.
Tips: För att påskynda avsvalningen
kan du efter att ha kopplat bort ångfunktionen öppna ångreglaget och
tömma ut vatten ur cappuccinoröret i
en behållare tills kontrollamporna
9.1
och
slutar att blinka.
0
Rengöra cappuccinoröret
Det är viktigt att alltid rengöra cappuccinoröret efter användning.
0 Släpp ut lite vatten eller ånga under
några sekunder genom att vrida ångreglaget motsols så långt det går
(bild 5).
Detta medför att eventuell mjölk som
finns kvar i ångröret töms ut.
Rengöring och underhåll
Innan du utför någon form av rengöring måste du se till att maskinen är
kall och att stickproppen är urdragen.
Doppa aldrig ned maskinen i vatten:
den innehåller elektronik.
Använd inte lösningsmedel eller medel
med slipverkan för rengöring av
espressomaskinen. Det räcker med en
fuktad mjuk trasa.
Maskinens komponenter får aldrig diskas i diskmaskin.
Rengöring av maskinen
Rengör behållaren för kaffesump
varje gång som kontrollampan tänds
(avsnitt 9.2 „Tömning av sumpbehållaren“, sida 15).
0 Vattenbehållaren bör också rengöras
ofta.
0 Droppskålen har en indikator som visar
vattennivån (bild 26). När denna börjar
synas (några millimeter under droppskålen) behöver droppskålen tömmas
och rengöras.
0 Kontrollera med jämna mellanrum att
utmatningshålen för kaffet inte är tilltäppta. Ta bort kafferester ur dem med
en nål (bild 28).
Obs: Du bör av hygieniska skäl alltid
göra detta så att inte mjölk står kvar i
cappuccinoröret.
0 Vrid reglaget medsols så långt det går.
Vänta ett par minuter tills cappucci9.2
noröret svalnat.
0 Håll spaken på fästet stilla med ena
handen och skruva med den andra loss
3
cappuccinoröret genom att vrida det
medsols och dra av det (bild 24).
Ta loss ångmunstycket från ångröret
genom att dra det nedåt.
Kontrollera att de två hålen vid pilarna
på bild 25 inte är tilltäppta. Rengör
dem vid behov med hjälp av en nål.
Sätt tillbaka ångmunstycket genom att
föra in det i ångröret och vrida åt det
ordentligt samtidigt som du trycker det
uppåt.
Sätt tillbaka cappuccinoröret genom
att föra det uppåt och vrida det motsols (bild 24).
Tömning av sumpbehållaren
Maskinen räknar antalet tillagade koppar kaffe. Efter 14 enskilda (eller 7
15
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 16 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
dubbla) koppar kaffe som tillagats
tänds kontrollampan , för att indikera att behållaren för kaffesump är
full och måste tömmas och rengöras.
Inget mer kaffe kan tillagas innan
behållaren för kaffesump har rengjorts.
0 Vid rengöring låser du upp och öppnar
serviceluckan genom att trycka på
öppningsknappen (bild 15), kontrolllampan
blinkar.
0 Tag ut droppskålen (bild 16), töm och
diska den.
0 Töm och rengör noggrant sumpbehållaren. Se till att alla avlagringar på botten avlägsnas.
Viktigt: Varje gång droppskålen dras ut
måste även sumpbehållaren tömmas
även om den inte är helt full. Om detta
inte gjorts kan det vid nästa kaffebryggning hända att sumpbehållaren
blir för full och kaffesumpen täpper då
till kaffebryggaren.
3
9.3
0
0
0
0
16
Om bryggaren används varje dag bör
behållaren tömmas varje dag.
Töm alltid sumpbehållaren när bryggaren är påkopplad. Då registrerar bryggaren att tömning skett.
Varning: det går bara att ta loss infusionsanordningen när maskinen är
avstängd. Om du försöker ta loss den
när maskinen är på riskerar du att
skada maskinen allvarligt.
0 Skölj infusionsanordningen under rinnande vatten utan att använda diskmedel.
1
1
0
0
0
0
Rengöring av
infusionsanordningen
Infusionsanordningen måste rengöras
med jämna mellanrum för att den inte
ska fyllas med kaffeavlagringar (som
kan orsaka driftsstörningar).
Gör så här för att rengöra den:
Stäng av maskinen genom att trycka
på knappen
(bild 4), inte genom att
dra ur stickproppen, och vänta tills alla
kontrollamporna har släckts.
Öppna luckan (bild 15).
Ta loss droppskålen och behållaren för
kaffesump (bild 16) och diska dem.
Tryck in de två röda spärrarna på infusionsanordningen mot mitten (bild 28)
och dra den utåt
Diska aldrig infusionsanordningen i
diskmaskin.
Rengör maskinen noggrant invändigt.
Skrapa bort kaffe som har fastnat inuti
maskinen med en trä- eller plastgaffel
(bild 29) och avlägsna sedan alla rester
med en dammsugare (bild 30).
För att sätta tillbaka bryggningsenheten (bild 32, a) skjuter du in den i
hållaren (bild 32, b) och mot stiftet
(bild 32, c). Stiftet måste gå in i röret
(bild 32, d) nedtill på bryggningsenheten.
Tryck sedan med kraft på texten PUSH
(bild 32, e) så att den klickar på plats.
Kontrollera att de två röda spärrarna
(bild 32, f) har slagit till och är ute,
annars går det inte att stänga luckan.
Bild 33: De röda spärrarna har hoppat
ut korrekt.
Bild 34: De röda spärrarna har inte
hoppat ut.
3
Anm 1: Om du inte sätter i infusionsanordningen ordentligt så att du hör
den klicka på plats och de röda spärrarna inte är helt ute går det inte att
stänga luckan och därmed att starta
maskinen (om du sätter på den blinkar
kontrollampan ).
3
Anm 2: Om det fortfarande är svårt att
sätta i infusionsanordningen måste du
få den att anta rätt storlek genom att
samtidigt trycka hårt på dess nedre och
övre ände (innan du sätter i den), som
figur 31 visar.
3
Anm 3: Om du ändå inte lyckas sätta i
infusionsanordningen kan du lämna
den lös, stänga luckan, dra ur stickproppen och sätta i den igen). Vänta
tills alla kontrollamporna har släckts
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 17 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
och öppna sedan luckan och sätt tillbaka infusionsanordningen.
Sätt tillbaka droppskålen och behållaren för kaffesump; stäng luckan.
9.4
Avkalkning
Det är normalt att maskinens ledningar
fylls med kalk med tiden, eftersom
vattnet som används för att laga kaffet
ständigt värms upp. När kontrollampan
börjar blinka är det dags att
avkalka maskinen.
Obs: Det går att laga kaffe trots att
kontrollampan lyser.
Gå till väga enligt följande:
0 Slå på maskinen genom att trycka på
knappen
(bild 7).
0 Vänta tills de kontrollamporna
och
lyser med fast sken.
0 Blanda lösningen enligt beskrivningen
på den medföljande flaskan med
avkalkningsmedel:
Häll innehållet i flaskan med avkalkningsmedel (0,125 liter) i vattenbehållaren och tillsätt 1 liter vatten.
3
0
0
0
0
0
0
Obs! Använd absolut inte avkalkningsmedel som Electrolux inte rekommen3
derat. Om avkalkningsmedel av andra
fabrikat används fritar sig Electrolux
från allt ansvar för eventuella skador.
Avkalkningsmedel kan köpas i fackhan- 1
del eller beställas via Electrolux servicelinje.
0 Ställ en behållare som rymmer minst
9.5
1,5 liter under cappuccinoröret (bild 6).
0 Tryck på knappen
och håll den
intryckt i minst 5 sekunder. Kontrolllampan
tänds för att visa att
avkalkningsprogrammet har startat
(kontrollamporna
och
förblir
släckta för att visa att det inte går att
laga kaffe).
0 Vrid ångreglaget ett halvt varv motsols
(bild 8). Avkalkningslösningen börjar
rinna ut ur cappuccinoröret och ner i
behållaren.
Avkalkningsprogrammet genomför
automatiskt en serie med utmatningar
1
och pauser för att avlägsna kalkavlagringar ur espressomaskinen.
Vrid ångreglaget ett halvt var v medsols (bild 8) när kontrollampan
tänds efter cirka 30 minuter.
Efter avkalkningen måste du skölja
bort resterna av avkalkningslösning ur
maskinen på följande sätt:
Ta loss vattenbehållaren, skölj den och
fyll den med friskt vatten.
Sätt tillbaka behållaren.
Töm uppsamlingsbehållaren (under
cappuccinoröret) och sätt tillbaka den.
Vrid ångreglaget ett halvt varv motsols
(bild 8). Ur cappuccinoröret rinner det
nu hett vatten som samlas upp i behållaren.
När behållaren är tom släcks kontrolllampan
och kontrollampan
tänds
.
Vrid ångreglaget medsols så långt det
går (bild 6) och fyll vattenbehållaren
med friskt vatten igen.
Avkalkningsprogrammet är nu avslutat
och maskinen är redo att laga kaffe
igen.
Obs: Om avkalkningen avbryts innan
den är färdig kvarstår
larmet
och du måste börja om från början.
Obs: En förutsättning för att garantin
ska gälla är att kaffebryggaren kalkas
av regelbundet.
Inställning av vattnets hårdhet
Kontrollampan
tänds efter en
bestämd driftstid som ställs in i fabriken med hänsyn till den maximala
mängd kalk som hushållsvattnet kan
innehålla. Om du vill kan du förlänga
denna driftstid, och därigenom
genomföra avkalkningen mindre ofta,
genom att programmera maskinen utifrån det verkliga kalkinnehållet i det
vatten du använder. Använd bifogad
testremsa för bestämning av hårdhetsgraden eller fråga lokalt vattenverk.
17
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 18 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
Bestämning av vattnets hårdhet
0 Doppa testremsan för ca 1 sekund i
kallt vatten. Skaka av överflödigt vatten och bestäm hårdheten med hjälp
av de rosa fälten.
Inget eller ett rosa fält:
Hårdhetsgrad 1, mjukt
till 1,24 mmol/l, resp.
till 7° tysk hårdhetsgrad resp.
till 12,6° fransk hårdhetsgrad
Två rosa fält:
Hårdhetsgrad 2, medelhårt
till 2,5 mmol/l, resp.
till 14° tysk hårdhetsgrad resp.
till 25,2° fransk hårdhetsgrad
Tre rosa fält:
Hårdhetsgrad 3, hårt
till 3,7 mmol/l, resp.
till 21° tysk hårdhetsgrad resp.
till 37,8° fransk hårdhetsgrad
Fyra rosa fält:
Hårdhetsgrad 4, mycket hårt
över 3,7 mmol/l, resp.
över 21° tysk hårdhetsgrad, resp.
över 37,8° fransk hårdhetsgrad
Inställning och lagring av vattnets
beräknade hårdhetsgrad
4 hårdhetsgrader kan ställas in. Bryggaren har vid fabriken ställts in på
hårdhetsgrad 4.
0 Kontrollera att maskinen är avstängd
(alla kontrollamporna är släckta).
0 Tryck på knappen
och håll den
intryckt i minst 5 sekunder. De fyra
kontrollamporna
, ,
och
tänds.
0 Tryck på knappen
(bild 19) flera
gånger tills lika många kontrollampor
som de röda fyrkanter som har bildats
på remsan tänds (om det till exempel
finns 3 röda fyrkanter på indikatorremsan ska du trycka tre gånger så att de 3
kontrollamporna
,
och
tänds).
18
Tryck på knappen
för att spara
inställningen. Nu är maskinen programmerad så att den larmar när det
verkligen är dags för avkalkning, baserat på det verkliga kalkinnehållet i
vattnet.
10
Vad kontrollamporna för
normal drift betyder
Kontrollamporna
och
blinkar
• Maskinen är inte klar att använda (vattentemperaturen är ännu inte idealisk
för tillagning av kaffe). Vänta tills kontrollamporna lyser med fast sken.
Kontrollamporna
och
lyser
med fast sken
• Maskinen har uppnått rätt temperatur
och är redo att laga kaffe.
Kontrollampan
lyser med fast
sken
• Maskinen matar ut en kopp kaffe.
Kontrollampan
lyser med fast
sken
• Maskinen matar ut två koppar kaffe.
Kontrollampan
för ånga blinkar
• Maskinen håller på att värmas upp till
idealisk temperatur för produktion av
ånga. Vänta tills kontrollampan lyser
med fast sken innan du vrider på ångreglaget.
Kontrollampan för ånga lyser med
fast sken
• Maskinen är redo att mata ut ånga och
det går att vrida ångreglaget.
Kontrollampan
lyser med fast
sken
• Maskinen är inställd för tillagning med
färdigmalet kaffe (se avsnitt 6 „Kaffebryggning med pulver“, sida 13).
Kontrollampan
lyser med fast
sken
• Det automatiska avkalkningsprogrammet pågår (se avsnitt 9.4 „Avkalkning“,
sida 17).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 19 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
11
Vad larmlamporna betyder
och vad du ska göra när de
lyser
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
Kontrollampan
lyser med fast
sken
Vattenbehållaren är tom eller felaktigt
isatt.
Fyll vattenbehållaren enligt anvisningarna i avsnitt 3.1 „Påfyllning av vatten“, sida 10 och sätt i den ordentligt.
Det finns smuts eller kalkavlagringar i
behållaren.
Skölj eller kalka av behållaren.
Kontrollampan
blinkar
Det går inte att laga kaffe och maskinen bullrar.
Vrid ångreglaget motsols (bild 8) enligt
anvisningarna i avsnitt 4 „Kaffebryggning med bönor“, sida 11 anm. 10.
Kaffet matas ut för långsamt.
Vrid vredet för inställning av malningsgrad (bild 17) ett steg medsols (se
avsnitt 5 „Inställning av kaffekvarnen“,
sida 13).
Kontrollampan
lyser med fast
sken
Behållaren för kaffesump är full eller
inte isatt.
Töm behållaren för kaffesump, rengör
den enligt anvisningarna i avsnitt 9.2
„Tömning av sumpbehållaren“, sida 15,
och sätt tillbaka den ordentligt.
Du har inte satt tillbaka behållaren för
kaffesump efter rengöringen.
Öppna luckan och för in behållaren.
Kontrollampan
blinkar
Du har valt funktionen , men inte
hällt i något malet kaffe i tratten.
Häll i kaffe enligt anvisningarna i
avsnitt 6 „Kaffebryggning med pulver“,
sida 13.
Kaffebönorna är slut.
Fyll på behållaren för kaffebönor enligt
anvisningarna i avsnitt 3.2 „Påfyllning
av kaffebönsbehållaren“, sida 10.
• Om kaffekvarnen bullrar ovanligt
mycket betyder det att den har blockerats av skräp bland kaffebönorna.
0 Vänd dig till kundtjänst. För skada och
blockering orsakat av främmande
partiklar fritar vi oss allt ansvar.
Kontrollampan
blinkar
• Det finns kalkavlagringar i maskinen.
0 Genomför snarast avkalkningsprogrammet enligt instruktionerna i
avsnitt 9.4 „Avkalkning“, sida 17.
Maskinen bullrar onormalt och de
fyra kontrollamporna
, ,
och
blinkar omväxlande
• Förmodligen har du glömt att sätta
tillbaka infusionsanordningen efter
rengöring.
0 Tryck på knapparna
och
samtidigt tills de fyra kontrollamporna släcks.
Öppna inte luckan och sätt tillbaka
infusionsanordningen förrän alla fyra
kontrollamporna har släckts (monteringen beskrivs i avsnitt 9.3 „Rengöring
av infusionsanordningen“, sida 16).
Kontrollamporna
och
blinkar
omväxlande
• Maskinen har just satts på och infusionsanordningen är inte isatt ordentligt, vilket gör att luckan inte är riktigt
stängd.
0 Tryck på texten PUSH på infusionsanordningen så att du hör ett klick. Kontrollera att de två röda spärrarna har
slagit till och är ute (avsnitt 9.3 „Rengöring av infusionsanordningen“,
sida 16). Stäng luckan och tryck på
knappen .
Kontrollamporna
,
och
blinkar
• Maskinen har startats med öppet ångreglage.
0 Vrid ångreglaget medsols så långt det
går (bild 8).
Kontrollampan
blinkar
• Luckan är öppen.
0 Kontrollera att infusionsanordningen
är ordentligt isatt om du inte kan
stänga luckan (avsnitt 9.3 „Rengöring
av infusionsanordningen“, sida 16).
19
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 20 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
•
0
•
0
•
0
12
•
0
•
0
20
Kontrollampan
lyser med fast
sken och de kontrollamporna
och
blinkar
Förmodligen har du glömt att sätta
tillbaka infusionsanordningen efter
rengöring.
Sätt i infusionsanordningen (se avsnitt
9.3 „Rengöring av
infusionsanordningen“, sida 16).
Maskinen är mycket smutsig inuti.
Rengör maskinen noggrant enligt
anvisningarna i avsnitt 9.3 „Rengöring
av infusionsanordningen“, sida 16.
Kontrollampan
blinkar
Filtret för färdigmalet kaffe är tilltäppt.
Töm filtret med hjälp av en kniv enligt
anvisningarna i avsnitt 6 „Kaffebryggning med pulver“, sida 13, anmärkning
5 (bild 21).
Problem som du kan lösa
utan att kontakta en serviceverkstad
Om maskinen inte fungerar och en
larmlampa lyser är det lätt att ta reda
på orsaken och lösa problemet med
hjälp av avsnitt 11 „Vad larmlamporna
betyder och vad du ska göra när de
lyser“, sida 19. Om ingen larmlampa
lyser kan du göra följande kontroller
innan du kontaktar serviceverkstaden.
Kaffet är inte varmt
Kopparna har inte värmts i förväg
Värm kopparna genom att spola dem
med varmt vatten eller ställ dem på
värmeplattan (A) på locket i minst
20 minuter (se avsnitt 4 „Kaffebryggning med bönor“, sida 11, anmärkning
3).
Infusionsanordningen är för kall
Värm infusionsanordningen genom att
trycka på knappen
innan du
lagar kaffet (se anmärkning 3 i avsnitt
4 „Kaffebryggning med bönor“,
sida 11).
Kaffet har för lite skum
• Maskinen använder för lite kaffe under
infusionen
0 Vrid vredet för kaffepulvermängd (bild
9) medsols (se anmärkning 2 i avsnitt 4
„Kaffebryggning med bönor“, sida 11).
• Kaffet är för grovmalet
0 Vrid vredet för inställning av malningsgrad (bild 17) ett steg motsols (se
avsnitt 5 „Inställning av kaffekvarnen“,
sida 13).
• Kaffeblandningen är inte lämplig.
0 Välj en kaffeblandning som är lämplig
för kaffeautomater.
Kaffet matas ut för långsamt
• Kaffet är för finmalet.
0 Vrid vredet för inställning av malningsgrad (bild 17) ett steg medsols (se
avsnitt 5 „Inställning av kaffekvarnen“,
sida 13).
• Maskinen använder för mycket kaffe
under infusionen
0 Vrid vredet för kaffepulvermängd
(bild 9) motsols.
Kaffet matas ut för snabbt
• Kaffet är för grovmalet
0 Vrid vredet för inställning av malningsgrad (bild 17) ett steg motsols (se
avsnitt 5 „Inställning av kaffekvarnen“,
sida 13).
• Maskinen använder för lite kaffe under
infusionen
0 Vrid vredet för kaffepulvermängd
(bild 9) medsols.
Det kommer inte ut något kaffe ur
ett av munstyckena.
• Hålet är tilltäppt
0 Ta bort kafferesterna med en nål
(bild 27).
När du vrider på ångreglaget kommer det ingen ånga ur
cappuccinoröret
• Hålen på cappuccinoröret och ångmunstycket är tilltäppta.
0 Rengör hålen på cappuccinoröret och
ångmunstycket (se avsnitt 8.1 „Rengöra
cappuccinoröret“, sida 15 – bild 25).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 21 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
•
0
•
0
•
0
1
•
0
•
0
När du trycker på knappen
eller
matar maskinen ut vatten i stället för kaffe
Det malda kaffet kan ha fastnat i tratten.
Ta bort kaffet som täpper till tratten
med en kniv (se anmärkning 5 i avsnitt
6 „Kaffebryggning med pulver“,
sida 13). Rengör sedan infusionsanordningen och maskinen invändigt (se
anvisningarna i avsnitt 9.3 „Rengöring
av infusionsanordningen“, sida 16).
När du trycker på knappen
startar inte maskinen
Maskinen är inte under spänning.
Kontrollera att stickproppen sitter i
eluttaget ordentligt.
Det går inte att ta loss infusionsanordningen för att rengöra den
Det går bara att ta loss infusionsanordningen när maskinen är avstängd.
Stäng av maskinen (se avsnitt 9.3
„Rengöring av infusionsanordningen“,
sida 16).
Varning: Det går bara att ta loss infusionsanordningen när maskinen är
avstängd. Om du försöker ta loss den
när maskinen är på riskerar du att
skada maskinen allvarligt.
Vid användning av malet kaffe (i
stället för kaffebönor) matar maskinen inte ut något kaffe
Du har hällt i för mycket färdigmalet
kaffe.
Ta loss infusionsanordningen och rengör maskinen noggrant invändigt (se
anvisningarna i avsnitt 9.3 „Rengöring
av infusionsanordningen“, sida 16.
Upprepa tillagningen med högst 2
strukna mått malet kaffe.
Du har inte tryckt på knappen
och
därför har maskinen använt både färdigmalet kaffe och kaffe från kvarnen.
Rengör maskinen noggrant invändigt
enligt anvisningarna i avsnitt 9.3 „Rengöring av infusionsanordningen“,
sida 16. Upprepa tillagningen och tryck
först på knappen
enligt anvisning-
•
0
•
0
•
0
arna i avsnitt 6 „Kaffebryggning med
pulver“, sida 13.
Du har hällt i färdigmalet kaffe när
maskinen var avstängd.
Ta loss infusionsanordningen och rengör maskinen noggrant invändigt (se
anvisningarna i avsnitt 9.3 „Rengöring
av infusionsanordningen“, sida 16. Sätt
på maskinen och upprepa påfyllningen.
Det kommer inte ut något kaffe ur
munstyckena, utan längs luckans
kanter
Hålen i munstycket är tilltäppta av
intorkat kaffe.
Rensa hålen med en nål (bild 27).
Den rörliga lådan innanför luckan är
blockerad och kan inte röra sig.
Rengör den rörliga lådan ordentligt,
framför allt vid gångjärnen, så att den
kan röra sig.
Hur skall bryggaren transporteras?
• Spara originalförpackningen för transport. För att skydda bryggaren mot
repor skall originalplastpåsen användas.
• Skydda bryggaren mot stötar. Vi fritar
oss från allt ansvar för skador som
uppstått under transport.
• Töm vattentanken och sumpbehållaren.
• Se till att bryggaren under den kalla
årstiden står på ett skyddat ställe,
annars kan den bli frostskadad.
13
Tekniska data
Nätspänning:
Effektförbrukning:
;
220-240 V
1350 W
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
• De material och föremål som är
avsedda att komma i kontakt med
livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordning
1935/2004.
21
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 22 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
s
14
2
Avfallshantering
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS< etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid
kommunal återvinningsstation i därför
avsedda behållare.
2 Kasserad produkt
W
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Om produkten
avfallshanteras på rätt sätt skyddar du
miljön och dina medmänniskors hälsa.
Miljön och hälsan kan skadas vid felaktig avfallshantering. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte produkten.
22
15
Om service behövs
Ta vara på originalförpackningen och
skumplastdelarna. För att undvika
transportskada måste bryggaren
förpackas ordentligt.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 23 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
kunde
k Kære
Læs venligst denne brugsanvisning
opmærksomt igennem. Især bedes du
være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne! Brugsanvisningen bør opbevares på et sikkert sted, så du har
mulighed for at slå noget op i den på
et senere tidspunkt. Hvis apparatet
gives videre til en ny ejer, bør brugsanvisningen følge med.
Indholdsfortegnelse
1 Billedoversigt
1.1 Set forfra (fig. 1)
1.2 Set forfra med åben
servicelåge (fig. 2)
1.3 Betjeningspanel (fig. 3)
24
24
10 Kontrollampernes betydning
ved normal drift
35
24
24
11 Alarmlampernes betydning,
og hvad man skal gøre,
når de tændes
36
2
25
12 Problemer, der kan løses,
inden man kontakter
kundeservice
37
13 Tekniske data
39
14 Bortskaffelse
39
Sikkerhedsanvisninger
3
3.1
3.2
3.3
Førstegangsbrug
26
Opstilling og tilslutning af maskinen 26
Påfyldning af vand
26
Fyldning af beholderen til
kaffebønner
27
3.4 Igangsætning ved førstegangsbrug 27
4
15 Hvis du får brug for vores service 39
Tilberedning af kaffe med
kaffebønner
27
5
Regulering af kaffekværnen
29
6
Tilberedning af espressokaffe
med malet kaffe
30
Varmtvandstapning
30
7
8 Tilberedning af cappuccino
31
8.1 Rengøring af cappuccinoadapteren 32
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Rengøring og vedligehold
Rengøring af maskinen
Tømning af kaffegrumsbeholderen
Rengøring af infusionsenheden
Afkalkning
Programmering af vandets hårdhed
32
32
32
33
33
34
23
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 24 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
1
Billedoversigt
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Denne brugsanvisning gælder for den
fuldautomatiske kaffemaskine model
ECS5000 og model ECS5200. Betjeningen af de to modeller er ens.
Figur 1 og figur 2 viser begge modeller.
Alle øvrige figurer viser model
ECS5200.
Set forfra (fig. 1)
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
Varmholdeplade for kopper
X
Dampknap
Y
Damprør
Z
Cappuccinoadapter
Cappuccinoadapter (udtagelig)
Dyse til cappuccinoadapter (udtagelig) 1.3
Åbneknap til servicelåge
a
Vandbeholder (aftagelig)
Drypbakke (udtagelig)
b
Dryprist
Kaffeudløbsrør (regulerbar i højden
Betjeningspanel (se fig. 3)
c
Låg til beholderen til kaffebønner
d
Midterlåg til malet kaffe
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
24
Set forfra med åben servicelåge
(fig. 2)
Måleske til formalet kaffe
Plads til måleske
Tragt til påfyldning af formalet kaffe
Servicelåge
Kaffegrumsbeholder (udtagelig)
Svingbar skuffe
Infusionsenhed
Knap til regulering af kaffens
malingsgrad
Beholder til kaffebønner
Typeskilt (apparatets underside)
Flydende afkalkningsmiddel og
teststrimmel
Betjeningspanel (fig. 3)
Knap til valg af kaffemængden
(stærk, normal eller tynd kaffe)
Knap til valg af mængden af malet
kaffe (for at opnå tynd, normal eller
stærk kaffe)
Tast til udløb en kop
Tast til udløb to kopper
Maskinens TÆND/SLUK tast
Tast til valg af dampfunktion
Tast til malet kaffe
(ingen brug af kaffekværnen)
Tast til skylning og afkalkning
Kontrollampe til 1 kop og kaffens
temperatur OK
Kontrollampe til 2 kopper og kaffens
temperatur OK
Kontrollampe til damp og dampens
temperatur OK
Kontrollampe til valg af malet kaffe
(ingen brug af kaffekværnen)
Kontrollampe for kalk
Kontrollampe for manglende vand eller
vandbeholderen ikke sat i
Kontrollampe for kaffegrumsbeholder
fuld eller ikke sat i
Kontrollampe for generel alarm
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 25 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
2
Sikkerhedsanvisninger
1
Sikkerhedsmæssigt overholder dette
apparat de anerkendte regler for teknik
og lovens krav om apparaters sikkerhed. Alligevel ser vi os som producent
foranlediget til at informere dig som
bruger om følgende sikkerhedsregler.
•
•
Generel sikkerhed
• Maskinen må kun tilsluttes et strømforsyningsnet, hvis spænding, strømtype og frekvens stemmer overens med
oplysningerne på typeskiltet (på maskinens underside)!
• Ledningen må aldrig komme i berøring
med varme dele på maskinen.
• Træk aldrig stikket ud af stikkontakten
ved at trække i ledningen!
• Maskinen må ikke tages i brug, hvis:
– Ledningen er beskadiget eller
– kabinettet har synlige skader.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive anvendt/brugt af personer (inkl.
børn), som på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at
betjene det sikkert, eller af personer
(inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, med mindre ovennævnte personer er instrueret
af en ansvarlig person i, hvordan man
bruger apparatet sikkert, og i begyndelsen også er under opsyn af dem.
Børns sikkerhed
• Lad aldrig kaffemaskinen køre uden
opsyn. Du har en særlig opsynspligt
over for børn!
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Børn må ikke have adgang til emballage, som f.eks. plastikposer.
Sikkerhed under brugen
• OBS! Kaffeudløbsrøret, cappuccinoadapteren og kopvarmepladen bliver
meget varme under brugen. Børn må
ikke have adgang til dem!
• OBS! Risiko for skoldning, når cappuccinoadapteren er aktiveret! Udløbende kogende vand resp. hed vand-
•
•
•
•
•
•
•
damp kan give skoldning. Cappuccinoadapteren må kun aktiveres, når du
holder en beholder ind under den.
Det er forbudt at varme antændelige
væsker op med damp!
Maskinen må kun anvendes, når der er
vand på systemet! Der må kun fyldes
koldt vand på vandbeholderen, aldrig
kogende vand, mælk eller andre
væsker. Den maksimale volumen på ca.
1,8 liter skal overholdes.
Kom aldrig frysetørret kaffe eller
karamelliserede kaffebønner i beholderen til kaffebønner, kun ristede
kaffebønner! Fjern fremmedlegemer,
som f.eks. småsten fra kaffebønnerne. Blokering eller skader, der er
forårsaget af fremmedlegemer i kaffekværnen, falder muligvis ikke ind
under garantien.
Kom kun malet kaffe i tragten til
påfyldning af formalet kaffe.
Sluk for maskinen, når den ikke bruges.
Maskinen må ikke udsættes for vejrliget.
Hvis der bruges forlængerledning, må
der kun anvendes et gængs kabel med
et ledertværsnit på mindst 1,5 mm2.
Personer med motoriske forstyrrelser
bør aldrig bruge maskinen, uden at der
er en ledsager til stede, for at undgå
enhver form for risiko.
Maskinen må kun bruges, når drypbakken, kaffegrumsbeholderen og
drypristen er sat på!
Sikkerhed under rengøring og
pleje
• Følg anvisningerne om rengøring og
afkalkning.
• Før service eller rengøring påbegyndes,
skal maskinen slukkes og stikket tages
ud af kontakten!
• Maskinen må ikke dyppes i vand.
• Cappuccinoadapteren må kun rengøres,
når den er slukket, kold og uden tryk!
• Maskinens komponenter må ikke stilles
i opvaskemaskinen.
• Der må aldrig kommes vand i kaffekværnen, ellers bliver kaffekværnen
beskadiget.
25
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 26 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
Maskinen må hverken åbnes eller repareres. Ved ukyndig reparation kan der
opstå betydelige risici for brugeren.
Reparationer på el-apparater må kun
udføres af fagfolk.
Skulle der opstå behov for reparationer, inkl. udskiftning af ledningen, skal
man henvende sig
• til forhandleren, hvor maskinen er
købt, eller
• til Electrolux Serviceline.
Producenten hæfter ikke for de skader, der evt. forårsages af fejlbetjening eller anvendelse til formål, som
apparatet ikke er beregnet til - ligeledes hvis afkalkningsprogrammet
ikke gennemkøres øjeblikkeligt, når
kontrollampen
begynder at
blinke, og i henhold til oplysningerne
i nærværende brugsanvisning. Blokering eller skader, der er forårsaget af
fremmedlegemer i kaffekværnen, falder muligvis ikke ind under garantien.
3
Førstegangsbrug
3.1
Opstilling og tilslutning af
maskinen
0 Efter at have fjernet emballagen, skal
man kontrollere produktets integritet. I
tvivlstilfælde bør apparatet ikke tages i
brug, og man må kun henvende sig til
en kvalificeret fagmand.
0 Anbring maskinen på en arbejdsflade,
langt væk fra vandhaner, vaske og varmekilder.
1
1
26
Når maskinen er stillet på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er et
frit rum på ca. 5 cm rundt om maskinen og et fri rum på mindst 20 cm over
kaffemaskinen.
Installer aldrig maskinen i et rum, der
kan nå ned på en temperatur på under
eller lig med 0°C (hvis vandet fryser til,
kan maskinen tage skade).
Kontroller, at elnettets spænding svarer
til det, der er angivet på maskinens
typeskilt. Maskinens skal sluttes til en
stikkontakt, der har en kapacitet på
mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Producenten kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader, der
skyldes, at der ikke er en jordforbindelse.
Hvis stikkontakten ikke passer til
maskinens stik, skal stikket udskiftes
med et andet stik af passende type af
en fagmand.
0 Sæt apparatets stik i en stikkontakt.
Når maskinen tilsluttes elnettet allerførste gang, begynder alle kontrollamper at lyse i et par sekunder som en
test, derefter slukker alle kontrollamper
igen.
1
3
Det anbefales at foretage personlige
indstillinger m.h.t. vandets hårdhed
hurtigst muligt. Følg proceduren
beskrevet i kapitel 9.5 „Programmering
af vandets hårdhed“, side 34.
3
Det er nødvendigt, første gang du
anvender kaffemaskinen, at du omhyggeligt følger brugsanvisningerne i de
følgende paragraffer trin for trin, så du
lærer at betjene den korrekt.
3.2
Påfyldning af vand
Hver gang du vil tænde for maskinen,
skal du først kontrollere, om der er
vand i vandbeholderen. Fyld vand på
ved behov. Hver gang der tændes eller
slukkes for maskinen, skal den bruge
vand til den automatiske skylning.
0 Træk vandbeholderen ud (fig. 4), skyl
den og fyld den med frisk vand, men
vær opmærksom på ikke at overstige
mærket MAX. Når man fjerner vandbeholderen, skal cappuccinoadapteren
altid vende imod midten af maskinen,
ellers forhindrer den udtrækningen af
beholderen.
Der må kun hældes koldt vand i vandbeholderen. Hæld aldrig andre væsker
som f.eks. danskvand eller mælk i.
0 Sæt vandbeholderen i igen ved at
trykke den helt i bund.
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 27 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
For at være sikker på, at kaffen altid er
aromatisk, bør du:
• skifte vandet i vandbeholderen hver
dag,
• rengøre vandbeholderen mindst én
gang om ugen i normalt opvaskevand
(ikke i opvaskemaskinen). Skyl efter
med rent vand.
3
3.3
Efter et par sekunder begynder der at
løbe vand ud af cappuccinoadapteren.
0 Når koppen er fyldt op med cirka 30
ml, drejer du dampknappen til højre
(med uret), så langt den kan komme
(fig. 8) for at afbryde vandstrømningen.
0 Vent på, at kontrollamperne
og
holder op med at blinke og begynder at lyse konstant. (Når kontrollamperne blinker, betyder det, at maskinen
er i forvarmningsfase, hvorimod når de
lyser konstant betyder det, at maskinen
har nået den ideelle temperatur til at
brygge kaffe).
Et øjeblik inden kontrollamperne holder op med at blinke, udfører maskinen
automatisk en skylning: Der løber lidt
varmt vand ud af udløbsrørets haner,
som samles i drypbakken nedenunder.
Fyldning af beholderen til kaffebønner
0 Luk låget til beholderen til kaffebønner
op (fig. 5).
0 Fyld beholderen med kaffebønner.
0 Luk låget.
1
3
3.4
OBS! Bemærk, at der kun må anvendes
rene kaffebønner uden tilsætning af
karamelliserede eller aromatiserede
komponenter, og endvidere aldrig frysetørrede bønner. Kontroller, at der
ikke kommer fremmedlegemer som
f.eks. småsten ned i bønnebeholderen.
Blokering eller skader, der er forårsaget af fremmedlegemer i kaffekværnen, falder muligvis ikke ind under
garantien.
Kaffemaskinen er prøvekørt på fabrikken. Hertil er der brugt kaffe, derfor er
det helt normalt, hvis du finder lidt
kaffe i kaffekværnen. Under alle
omstændigheder garanterer vi for, at
denne kaffemaskine er ny.
Igangsætning ved førstegangsbrug
Når du tager maskinen i brug første
gang, skal den først luftes ud.
0 Kontroller, at vandbeholderen er fyldt
op og at forsyningsledningens stik sidder korrekt i stikkontakten.
0 Drej cappuccinoadapteren udad, stil en
kop under den (fig. 6) og tænd for
maskinen ved at trykke på tast
(fig. 7).
0 Straks efter, inden er er gået
30 sekunder, drejer du dampknappen
til venstre (mod uret), så langt den kan
komme (fig. 8). (Det er helt normalt,
hvis maskinen larmer).
3
4
Tips: Hvis man ønsker en stærk kaffe
(mindre end 60 ml) og gerne vil have
den varmere, fylder man først koppen
op med det varme vand fra skylningen.
Lad vandet blive et par sekunder (før
du tømmer koppen), så koppen bliver
forvarmet.
Nu er maskinen klar til brug.
Tilberedning af kaffe med
kaffebønner
0 Inden der brygges kaffe, skal man altid
kontrollere, at kontrollamperne
og
lyser konstant og at beholderen til
kaffebønner er fyldt op.
0 Reguler med knappen til valg af
mængden af malet kaffe (fig. 9) indstillingen af den ønskede kaffesmag.
Jo længere den drejes til højre, desto
større bliver mængden af kaffebønner,
som maskinen maler, og derfor vil kaffen komme til at smage tilsvarende
stærkere. Ved førstegangsbrug skal
man foretage flere forsøg og brygge
kaffe flere gange, indtil man finder ud
af knappens korrekte position. Pas på
ikke at dreje knappen for langt til
højre, for ellers risikerer du at kaffen
27
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 28 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
0
0
0
0
3
28
løber for langsomt ud (dråbevis), især
når du skal brygge to kopper kaffe.
Reguler på knappen for kaffemængde
(fig. 10) for at indstille den ønskede
mængde færdig kaffe.
Jo længere den drejes til højre (med
uret), desto tyndere bliver kaffen. Ved
førstegangsbrug skal man foretage
flere forsøg og brygge kaffe flere
gange, indtil man finder ud af knappens korrekte position.
Stil enten én eller 2 kopper under
udløbsrørets haner (fig. 11), alt efter
om du vil brygge 1 eller to kopper
kaffe. For at opnå en bedre crema
(skum), stilles udløbsrøret så tæt som
muligt ved kopperne ved at trykke det
nedad (fig. 12).
Tryk på tast
(fig. 13) for at brygge
én kop kaffe. Tryk på tast
(fig. 14)
for at brygge to kopper kaffe.
Nu begynder maskinen at male kaffebønnerne, den udfører en kortvarig
forinfusion og derefter fuldfører den
udstrømningen i koppen.
Når den indstillede kaffemængde er
brygget, afbryder maskinen automatisk
kaffeudstrømningen og smider grumset i kaffegrumsbeholderen.
Nogle sekunder efter brygningen, når
begge de grønne kontrollamper
og
igen lyser konstant uden at blinke,
kan man brygge den næste kop kaffe.
Tryk på
tasten for at slukke maskinen. (Inden maskinen slukkes, udfører
den automatisk en skylning: Der løber
lidt varmt vand ud af hanerne, som
samles i drypbakken nedenunder. Pas
på, ikke at skolde dig.) Hvis maskinen
ikke slukkes med et tryk på
tasten,
så slukker den automatisk 3 timer efter
sidste brug og udfører en hurtig skylning.
Bemærk 1: Hvis kaffen løber ud dråbevis eller slet ikke løber ud, så skal knappen til regulering af malingsgraden
(fig. 17) drejes et trin længere til højre
(se kap. 5 „Regulering af kaffekværnen“, side 29). Prøv ét trin ad gangen,
indtil du finder en tilfredsstillende kaffebrygning.
1
Malingsgraden må kun reguleres,
mens kaffekværnen er i funktion.
Hvis der reguleres, mens kaffekværnen står stille, kan kaffemaskinen
blive beskadiget.
3
Bemærk 2: Hvis kaffen løber for hurtigt ud og cremaen ikke er tilfredsstillende, skal knappen for kaffemængde
drejes lidt til højre (fig. 9). Prøv dig
frem og foretag flere brygninger for at
finde den rigtige position for knappen.
Pas på ikke at dreje knappen for langt
til højre, for ellers risikerer du at kaffen
løber for langsomt ud (dråbevis), især
når du skal brygge to kopper kaffe.
Hvis cremaen stadig ikke er tilfredsstillende, efter at du har brygget flere
kopper kaffe, drejer du også knappen
til regulering af malingsgraden (fig. 17)
et trin til venstre (se kap. 5 „Regulering
af kaffekværnen“, side 29).
3
Bemærk 3: Tips for at få kaffen
varmere:
1) Hvis man, lige efter at have tændt
maskinen, ønsker en stærk kaffe (under
60 ml), kan man bruge det varme vand
fra skylningen til at forvarme kopperne.
2) Hvis der derimod et gået over 2 til 3
minutter siden sidste brygning, skal
infusionsenheden forvarmes ved at
trykke på tast
, før man brygger
ny kaffe.
Lad bare vandet løbe ned i drypbakken
nedenunder. Man kan også brug vandet til at forvarme koppen med, som
skal bruges til kaffen. I det tilfælde
lader man blot det varme vand løbe
ned i koppen (og hælder det ud bagefter).
3) Lad være med at bruge for tykke
kopper, undtagen hvis de bliver forvarmet, for de absorberer for meget
varme.
4) Brug altid forvarmede kopper ved at
skylle dem med varmt vand og stille
dem i mindst 20 minutter på varmhol-
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 29 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
3
3
3
3
3
depladen på låget af maskinen, der skal
være tændt.
3
Bemærk 4: Mens maskinen er i gang
med at brygge kaffe, er det muligt at
stoppe udløbet når som helst ved at
trykke på tast
(fig. 13) eller tast
(fig. 14), eller ved at dreje knappen
for kaffemængde (fig. 10) mod urets
retning.
Bemærk 9: Hvis man ikke har brugt
maskinen i længere tid, skal infusionsenheden renses, før maskinen startes
igen, som beskrevet i kap. 9.3 „Rengøring af infusionsenheden“, side 33.
3
Bemærk 10: Træk aldrig vandbeholderen ud, mens maskinen er i funktion og brygger kaffe. Gør man det,
kan maskinen ikke længere brygge
kaffe, og kontrollampen (Vandbeholder
tom)
begynder at blinke. Hvis
maskinen bliver bedt om at lave mere
kaffe, vil den lave støj uden at lave
kaffe. For at sætte maskinen i gang
igen er det nødvendigt at dreje dampknappen til venstre så langt den kan
komme, så der til sidst løber vand ud af
cappuccinoadapteren i nogle sekunder.
3
Ved første ibrugtagning af maskinen
skal man brygge kaffe mindst 4-5
gange, inden resultatet bliver tilfredsstillende.
3
Når en kontrollampe tændes for at vise,
at der er opstået en fejlfunktion, skal
man ikke kontakte servicecentret med
det samme. Man kan i de fleste tilfælde
selv løse problemet ved at følge vejledningerne i kapitel 11 „Alarmlampernes
betydning, og hvad man skal gøre, når
de tændes“, side 36 og kapitel 12 „Problemer, der kan løses, inden man kontakter kundeservice“, side 37. Hvis
vejledningerne ikke skulle hjælpe eller
for at få yderligere oplysninger, anbefaler vi at kontakte kundeservice.
Bemærk 5: Så snart udløbet er færdigt,
kan kaffemængden i koppen forøges
ved at holde tasten
(fig. 13) eller
tasten
(fig. 14) inde, indtil den
ønskede mængde er nået, eller ved at
dreje knappen for kaffemængde (fig.
10) med uret (denne operation skal ske
umiddelbart efter at kaffen er løbet ud
og før det brugte kaffepulver kastes i
affaldsbeholderen).
Bemærk 6: Når kontrollampen
lyser konstant, skal vandbeholderen
fyldes op. Ellers kan der ikke brygges
kaffe. Vandbeholderen kan kun tages
ud, når cappuccinoadapteren vender
ind mod midten af maskinen. (Normalt
er der stadig lidt vand tilbage i beholderen, når kontrollampen
begynder
at lyse).
Bemærk 7: Maskinen tæller, hvor
mange kopper kaffe der er brygget.
Kontrollampen
tændes og lyser
konstant efter hver 14. kop kaffe, der
bliver brygget (eller efter hver 7. par
kopper), for at vise, at kaffegrumsbeholderen er fuld og skal tømmes og
renses, se 9.2 „Tømning af kaffegrumsbeholderen“, side 32.
Bemærk 8: Under brugen af maskinen
kan det i tidens løb hænde, at kværnene slides, og at kaffen løber for hurtigt ud og uden crema, fordi bønnerne
er malet for groft.
For at undgå det, er det nødvendigt at
regulere kværnens malingsgrad. Det
gør man ved at dreje knappen til regulering af kaffekværnen (fig. 17) et trin
til venstre (som beskrevet i kap. 5
„Regulering af kaffekværnen“, side 29).
5
Regulering af kaffekværnen
Kaffekværnen skal ikke reguleres, i
hvert fald ikke i starten, da den er forindstillet på fabrikken for at opnå korrekt kaffeudløb.
Hvis kaffeudløbet skulle være for hurtigt eller for langsomt (dråbevis), efter
at man har brygget de første kopper
kaffe, skal malingsgraden korrigeres
ved hjælp af knappen til regulering af
malingsgraden (fig. 17).
29
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 30 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
0 Tryk på tast
(fig. 13) for at brygge
én kop kaffe. Tryk på tast
(fig. 14)
for at brygge to kopper kaffe.
Virkningen af denne ændring mærkes
dog først efter at der er brygget kaffe
mindst 2 gange.
Knappen til regulering af malingsgraden må kun drejes, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis der reguleres,
mens kaffekværnen står stille, kan
kaffemaskinen blive beskadiget.
0 Hvis man ønsker, at kaffen skal løbe
langsommere ud, eller at få en bedre
crema, skal knappen drejes et trin til
venstre (= kaffen males finere) (fig. 18).
0 Hvis man ønsker, at kaffen skal løbe
hurtigere ud (ikke dråbevis), skal knappen drejes et trin til højre (= kaffen
males grovere) (fig. 18).
1
3
6
Kaffemaskinen er prøvekørt på fabrikken. Hertil er der brugt kaffe, derfor er
det helt normalt, hvis du finder lidt
kaffe i kaffekværnen. Under alle
omstændigheder garanterer vi for, at
denne kaffemaskine er ny.
Tilberedning af espressokaffe med malet kaffe
0 Tryk på tasten
for at vælge funktionen med malet kaffe (fig. 19).
Kontrollampen
lyser for at vise, at
funktionen er indstillet og at kaffekværnen ikke bruges.
0 Løft låget i midten, kom en strøget
måleske formalet kaffe i tragten (til 1
kop) eller to skefulde (til 2 kopper) (fig.
20).
0 Reguler på knappen for kaffemængde
(fig. 10) for at indstille den ønskede
mængde færdig kaffe.
Jo længere den drejes til højre (med
uret), desto tyndere bliver kaffen.
0 Stil enten én eller 2 kopper under
udløbsrørets haner (fig. 11), alt efter
om du vil brygge 1 eller to kopper
kaffe. For at opnå en bedre crema
(skum), stilles udløbsrøret så tæt som
muligt ved kopperne ved at trykke det
nedad (fig. 12).
30
3
Bemærk 1: Kom aldrig den malede
kaffe i, hvis maskinen er slukket, for at
undgå, at den malede kaffe løber ud
inde i maskinen.
3
Bemærk 2: Fyld aldrig mere end 2
strøgne skefulde i, ellers kan maskinen
ikke brygge kaffen, og den malede
kaffe løber ud inde i maskinen og
snavser den til, eller kaffen vil komme
ud dråbevis.
3
Bemærk 3: Anvend altid kun den medfølgende måleske til at dosere den
mængde kaffe, der skal fyldes i.
3
Bemærk 4: Kom udelukkende malet
kaffe beregnet til espressomaskiner i
tragten: Brug aldrig umalede kaffebønner, frysetørret kaffe eller andre
materialer, der kan beskadige maskinen, i.
Bemærk 5: Hvis tragten tilstoppes, når
der kommes mere end to måleskefulde
malet kaffe i, skubber du kaffen nedad
med en kniv (fig. 21), tager derefter
infusionsenheden ud og renser både
den og maskinen som beskrevet i kapitel 9.3 „Rengøring af infusionsenheden“, side 33.
0 Når kaffebrygningen med malet kaffe
er færdig, skal man deaktivere funktionen med malet kaffe ved at trykke på
tasten
igen (kontrollampen slukker
og kaffekværnen er igen klar til brug).
3
3
7
Se også kapitel 4 „Tilberedning af kaffe
med kaffebønner“, side 27, Hinweise
Nr. 3 - 7, 9 og 10.
Varmtvandstapning
0 Kontroller altid, at kontrollamperne
og
lyser permanent.
0 Drej cappuccinoadapteren udad (fig. 6).
0 Stil en beholder ind under cappuccinoadapteren (fig. 6).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 31 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
0 Drej dampknappen en halv omgang til
venstre, så langt den kan komme
(fig. 8): Det varme vand løber ud af
cappuccinoadapteren og ned i beholderen nedenunder.
0 Drej dampknappen helt til højre, så
langt den kan komme, for at afbryde
vandudstrømningen (fig. 8), og stil
cappuccinoadapteren tilbage på sin
plads i midten af maskinen. (Det anbefales ikke at tappe varmt vand i mere
end 2 minutter).
8
Tilberedning af cappuccino
0 Fyld ca. 100 gram mælk til hver cappuccino, du vil brygge, i en beholder.
Husk på, når du vælger beholder, at
mælkens volumen forøges 2 - 3 gange.
3
0
0
0
0
1
Det anbefales at bruge letmælk ved
køleskabstemperatur.
Tilbered espressokaffe, som beskrevet i
de pågældende kapitler, idet du bruger
tilpas store kopper.
Drej cappuccinoadapteren udad (fig. 6).
Tryk derefter på tasten til damp
(fig. 22).
Kontrollampen
begynder at blinke
for at vise, at maskinen er i forvarmningsfasen (kontrollamperne
og
lyser ikke for at vise, at der ikke
kan brygges kaffe).
Så snart kontrollampen
lyser konstant og ikke længere blinker, betyder
det, at maskinen har nået den optimale
temperatur til at producere damp.
Straks derefter, dvs. inden højst to
minutter (ellers går maskinen automatisk tilbage til funktion kaffebrygning), sænker man cappuccinoadapteren ned i beholderen med mælk (fig.
23). Drej derefter dampknappen en
halv omgang til venstre, så langt den
kan komme (figfig. 8).
Pas på, ikke at skolde dig.
Obs! Risiko for forurening på grund af
indtørret mælk i cappuccinoadapteren. Pas på ikke at holde cappuccinoadapteren så langt ned i mælken, at
luftindsugningen øverst på cappuccinoadapteren er dækket af mælken.
Ellers kan der blive suget mælk op i
dysen og evt. give forurening i cappuccinoadapteren.
På grund af dampen, der kommer ud af
cappuccinoadapteren, bliver mælken
skummet op og får en cremet konsistens. For at få skummet endnu mere
cremet, kan cappuccinoadapteren holdes ned i mælken, mens beholderen
bevæges langsomt nedefra og op. (Det
anbefales ikke at tappe damp i mere
end 2 minutter).
0 Når den ønskede temperatur er nået,
afbryder man dampudløbet ved at
dreje dampknappen til højre, så langt
den kan komme (fig. 8), og trykker på
damptasten for at deaktivere dampfunktionen (fig. 22).
0 Hæld mælkeskummet i kopperne med
espressokaffe, som er blevet tilberedt i
forvejen. Cappuccinoen er klar (kom
sukker i efter behag og hvis man synes,
kan der drysses kakaopulver på toppen).
1
3
Bemærk: Lige efter man har lavet cappuccino og deaktiveret dampfunktionen ved at trykke på damptasten
(fig. 22), er maskinens temperatur for
høj til kaffebrygning (kontrollamperne
og
blinker for at vise, at temperaturen ikke er passende til kaffebrygning): Det er derfor nødvendigt at
vente et øjeblik, mens maskinen køler
lidt af.
Tips: Du kan afkorte maskinens afkølingstid, efter at have deaktiveret
dampfunktionen, ved at åbne dampknappen og lade vandet strømme ud af
cappuccinoadapteren, indtil kontrollamperne
og
holder op med at
blinke.
31
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 32 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
8.1
Rengøring af cappuccinoadapteren
Det er meget vigtigt, altid at gøre cappuccinoadapteren ren efter brug.
0 Lad lidt vand eller damp slippe ud i et
par sekunder ved at dreje dampknappen til venstre, så langt den kan
komme (fig. 8).
Med denne operation kommer
damprøret af med eventuelt tilovers- 9.1
bleven mælk.
0
Vigtigt:
Af
hygiejniske
grunde
anbefa3
les det altid at foretage denne operation for at undgå, at der bliver mælk
siddende i de indvendige kredsløb i
0
cappuccinoadapteren.
0 Drej knappen til højre, så langt den kan
0
komme. Vent et par minutter, indtil
cappuccinoadapteren er blevet afkølet.
0 Hold fast med den ene hånd om håndtaget på damprøret. Åbn med den
anden hånd bajonetlåsen på cappucci0
noadapteren ved at dreje den en smule
i urets retning. Træk cappuccinoadapteren ud (fig. 24).
0 Træk dysen til cappuccinoadapteren ud
af damprøret ved at trække den nedad. 9.2
0 Vask omhyggeligt cappuccinoadapteren og dysen af med lunkent vand.
0 Kontroller, at de to huller, der vises af
pilene på fig. 25, ikke er tilstoppede.
Hvis nødvendigt rengøres/skrabes de
ud med en nål.
0 Monter dysen til cappuccinoadapteren
igen ved at stikke den på damprøret og
dreje den kraftigt opad.
0 Monter cappuccinoadapteren på igen
ved at føre den opad og dreje den mod
0
urets retning (fig. 24).
9
1
32
Rengøring og vedligehold
Inden der foretages noget som helst
indgreb til rengøring, skal stikket tages
ud af stikkontakten og maskinen køle
af.
Kaffemaskinen må ikke holdes ned i
vand. Der er tale om et elektrisk apparat.
Der må ikke anvendes opløsningsmidler
eller slibende rengøringsmidler til rengøring af maskinen. Det er nok at
bruge en fugtig, blød klud.
Kaffemaskinens samtlige dele må
aldrig komme i opvaskemaskinen.
Rengøring af maskinen
Hver gang kontrollampen
lyser
konstant, skal kaffegrumsbeholderen
rengøres (beskrevet i kapitel 9.2 „Tømning af kaffegrumsbeholderen“,
side 32).
Det anbefales også at gøre vandbeholderen ren hyppigt.
Drypbakken har en vandstandsmåler
(rød) (fig. 26). Når denne viser bliver
synlig (et par millimeter under drypbakken), skal drypbakken tømmes og
gøres ren.
Kontroller jævnligt, at hullerne i kaffeudløbsrøret ikke er tilstoppet. De
renses ved at skrabe de tørre kaffeaflejringer af med en nål (fig. 27).
Tømning af kaffegrumsbeholderen
Maskinen tæller, hvor mange kopper
kaffe der er brygget. Kontrollampen
tændes og lyser konstant efter hver 14.
kop kaffe, der bliver brygget (eller efter
hver 7. par kopper) for at vise, at kaffegrumsbeholderen er fuld og skal tømmes og renses. Maskinen kan først
brygge kaffe igen, når kaffegrumsbeholderen er renset.
Til rengøringen låses servicelågen op
og åbnes ved trykke på den pågældende åbneknap (fig. 15), kontrollampen
begynder at blinke.
0 Tag nu drypbakken ud (fig. 16), tøm
den og rens den.
0 Kaffegrumsbeholderen skal tømmes og
rengøres omhyggeligt. Vær især
omhyggelig med at få fjernet alle
rester på bunden af beholderen.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 33 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
Vigtigt: Hver gang du tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen
også tømmes, også selv om den ikke er
helt fuld. Hvis denne procedure ikke
overholdes, kan det passere næste
gang der skal brygges kaffe, at kaffegrumsbeholderen bliver fyldt for meget
op og at den overskydende grums
stopper maskinen til.
3
9.3
0
0
0
0
Hvis maskinen bruges hver dag, skal
beholderen principielt også tømmes
hver dag.
Affaldsbeholderen skal altid tømmes,
mens maskinen er tændt. Ellers kan
maskinen ikke "mærke", at den er tømt.
Rengøring af infusionsenheden
Infusionsenheden skal renses regelmæssigt for at undgå, at der opstår
kaffeansamlinger i den (som ellers kan
medføre funktionsstop). Rengøringen
udføres som følger:
Sluk maskinen ved at trykke på
tasten (fig. 4) (ikke ved at tage stikket
ud af kontakten) og vent, indtil alle
kontrollamper er slukket.
Luk servicelågen op (fig. 15).
Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 16) og vask dem.
Tryk på siden af de to oplåsetaster på
infusionsenheden, ind mod midten
(fig. 28), og træk infusionsenheden
udad.
0 Sæt infusionsenheden på plads igen
(fig. 32, a) ved at sætte den på den indvendige støtte (fig. 32, b) og på tappen
(fig. 32, c). Tappen skal føres ind i røret
(fig. 32, d) forneden på infusionsenheden.
0 Tryk derefter kraftigt på symbolet
PUSH (fig. 32, e), indtil du hører et klik,
der betyder, at infusionsenheden sidder
fast igen.
0 Du skal sikre dig, at de to røde taster er
sprunget ud (fig. 32, f), for ellers kan
lågen ikke lukkes.
Fig. 33 De to røde taster er sprunget
korrekt ud.
Fig. 34 De to røde taster er ikke sprunget ud.
3
Bemærk 1: Hvis infusionsenheden ikke
sættes ordentlig på plads, dvs. hvis man
ikke hører et klik, og de røde taster ikke
springer korrekt ud, kan man ikke lukke
lågen og maskinen kan derfor ikke fungere (hvis du tænder maskinen, blinker
kontrollampen ).
3
Bemærk 2: Hvis det er besværligt at
sætte infusionsenheden på plads, skal
du (inden du sætter den i) sætte den i
den rigtige stilling ved at trykke kraftigt på dens over- og underside samtidig, som vist på fig. 31.
3
Bemærk 3: Hvis det stadigvæk er
besværligt at sætte infusionsenheden
på plads, så lad være med at forsøge
igen med magt, luk i stedet servicelågen, tag stikket ud af stikkontakten og
sæt det i igen. Vent nu, til alle kontrollamper er slukket, luk derefter servicelågen op og sæt infusionsenheden på
plads igen.
Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på plads igen og luk servicelågen.
Obs! Infusionsenheden kan kun tages
ud, når maskinen er slukket. Hvis du
prøver at tage den ud, mens maskinen er tændt, risikerer du at maskinen tager alvorligt skade.
0 Vask infusionsenheden ved at holde
den ind under vandhanen, men brug
ikke opvaskemiddel.
1
Infusionsenheden må aldrig komme i
opvaskemaskinen.
9.4
0 Rengør omhyggeligt maskinens indvendige dele. Brug en træ- eller plastikgaffel til at kradse kafferester, der sidder
fast i de indre dele, løs med (fig. 29), og
støvsug derefter alle resterne væk med
en støvsuger (fig. 30).
1
Afkalkning
På grund af den kontinuerlige opvarmning af vandet, der bruges til at brygge
kaffe, er det normalt, at der med tiden
dannes kalkansamlinger i maskinens
indre. Når kontrollampen
33
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 34 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
begynder at blinke, er det på tide af
afkalke maskinen.
Bemærk: Mens kontrollampen
lyser, kan man stadig brygge kaffe.
Gør som følger:
0 Tænd for maskinen ved at trykke på
tasten (fig. 7).
0 Vent indtil kontrollamperne
og
holder op med at blinke og i stedet
lyser konstant.
0 Forbered opløsningen, som beskrevet
på flasken med det medleverede
afkalkningsmiddel:.
Hæld flaskens indhold af afkalkningsvæske (ca. 0,125 liter) i vandbeholderen, og tilsæt derefter 1 liter vand.
3
Obs! Brug under ingen omstændigheder et eller andet afkalkningsmiddel,
som ikke er anbefalet af Electrolux.
Hvis der benyttes andre afkalkningsmidler, påtager sig Electrolux sig intet
ansvar for eventuelle skader. Afkalkningsvæsken kan købes hos specialforhandleren eller på Electrolux
Serviceline.
0 Stil en beholder med mindst 1,5 liter
volumen under cappuccinoadapteren
(fig. 6).
0
0
0
0
0
1
3
Bemærk: Hvis afkalkningsproceduren
ikke får lov til at køre helt igennem,
men bliver afbrudt i utide, så slukker
alarmen
ikke og proceduren skal
gentages fra begyndelsen af.
1
Vigtigt: Garantien gælder ikke, hvis
afkalkningen ikke bliver udført regelmæssigt i henhold til anvisningerne.
0 Tryk på tasten
hold den inde i
mindst 5 sekunder. Nu begynder kontrollampen
at lyse for at vise, at 9.5
afkalkningsprogrammet er startet
(kontrollamperne
og
bliver ved
med at være slukket for at vise, at der
ikke kan brygges kaffe).
0 Drej dampknappen en halv omgang til
venstre (fig. 8). Nu løber afkalkningsopløsningen ud af cappuccinoadapteren og ned i beholderen nedenunder.
Afkalkningsprogrammet gennemkører
automatisk flere cyklusser, afbrudt af
pauser, så opløsningen kan få tid til at
virke og fjerne kalkansamlingerne i
kaffemaskinens indvendige dele.
0 Efter ca. 30 minutter, når kontrollampen
begynder at lyse, skal dampknappen drejes en halv omgang til
højre, så langt den kan komme (fig. 8).
34
Nu er det nødvendigt at foretage en
skylning for at fjerne eventuelle rester
af opløsningen inde i maskinen.
Træk vandbeholderen ud, skyl den og
fyld den med rent vand.
Sæt vandbeholderen på plads igen.
Tøm den fyldte opsamlingsbeholder
under cappuccinoadapteren og stil den
ind under cappuccinoadapteren igen.
Drej dampknappen en halv omgang til
venstre (fig. 8). Nu løber der varmt
vand ud af cappuccinoadapteren og
ned i beholderen nedenunder.
Så snart vandbeholderen er tømt, slukker kontrollampen
og kontrollampen
begynder at lyse.
Drej dampknappen til højre, så langt
den kan komme (fig. 8), og fyld vandtanken op med rent vand igen.
Dermed er afkalkningsprogrammet
færdigt, og maskinen er klar til at
brygge kaffe igen.
Programmering af vandets
hårdhed
Kontrollampen
begynder at lyse
efter en vis driftstid, der er blevet indstillet fra fabrikken afhængigt af den
maksimale mængde kalk, der findes i
ledningsvandet. Hvis man vil, er det
muligt at forlænge driftstiden og således afkalke maskinen med større mellemrum. S skal maskinen programmeres
i henhold til det effektive kalkindhold i
vandet, man bruger. Du kan bruge vedlagte teststrimmel til at bestemme
vandets hårdhedsgrad, eller spørg på
vandværket.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 35 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
Bestemmelse af vandets
hårdhedsgrad
0 Hold teststrimmelen ned i koldt vand i
ca. 1 sekund. Ryst overskydende vand
af og aflæs hårdhedsgraden på de rosa
felter.
Intet eller kun et felt rosa:
Hårdhedsgrad 1, blødt
op til 1,24 mmol/l, resp.
op til 7° Tysk hårdhedsgrad, resp.
op til 12,6° Fransk hårdhedsgrad
To felter rosa:
Hårdhedsgrad 2, mellemhårdt
op til 2,5 mmol/l, resp.
op til 14° Tysk hårdhedsgrad, resp.
op til 25,2° Fransk hårdhedsgrad
Tre felter rosa:
Hårdhedsgrad 3, hårdt
op til 3,7 mmol/l, resp.
op til 21° Tysk hårdhedsgrad, resp.
op til 37,8° Fransk hårdhedsgrad
Fire felter rosa:
Hårdhedsgrad 4, meget hårdt
op til 3,7 mmol/l, resp.
over 21° Tysk hårdhedsgrad, resp.
over 37,8° Fransk hårdhedsgrad
Indstilling og lagring af den fundne
hårdhedsgrad
Der kan indstilles 4 hårdhedstrin.
Maskinen er fra fabrikken indstillet på
hårdhedstrin 4.
0 Sørg for, at maskinen er slukket (alle
kontrollamper skal være slukket).
0 Tryk på tasten
hold den inde i
mindst 5 sekunder. De fire kontrollamper
, ,
og
begynder at
lyse.
0 Tryk på tast
(fig. 19) flere gange,
indtil der tændes lige så mange kontrollamper, som svarer til det målte
hårdhedstrin (vil du for eksempel indstille på hårdhedstrin 3, trykker du så
mange gange på tasten
indtil de 3
kontrollamper
,
og
lyser
samtidig).
0 Tryk på tast
for at gemme indstillingen. Nu er maskinen programmeret til at vise, hvornår det er
nødvendigt at foretage en afkalkning
på baggrund af det konkrete kalkindhold i vandet.
10
Kontrollampernes betydning ved normal drift
Kontrollamperne
og
blinker
Maskinen er ikke klar til at brygge
kaffe (vandet har endnu ikke nået den
ideelle temperatur). Vent med at starte
kaffebrygningen, indtil alle kontrollamper lyser konstant.
Kontrollamperne
og
lyser
konstant
Maskinen har nået den ideelle temperatur til kaffebrygning.
Kontrollampe
lyser konstant
Maskinen er i gang med at aftappe en
kop kaffe.
Kontrollampe
lyser konstant
Maskinen er i gang med at aftappe to
kopper kaffe.
Kontrollampe
for damp blinker
Maskinen er i opvarmningsfasen for at
nå op på den ideelle temperatur til at
producere damp. Vent med at dreje på
dampknappen, indtil kontrollampen
lyser konstant.
Kontrollampe
for damp lyser
konstant
Maskinen er klar til dampudløb og du
kan dreje på dampknappen.
Kontrollampe
lyser konstant
Maskinen er indstillet til brygning med
malet kaffe (se kap. 6 „Tilberedning af
espressokaffe med malet kaffe“,
side 30).
Kontrollampe
lyser konstant
Det automatiske afkalkningsprogram
er i gang (se kap. 9.4 „Afkalkning“,
side 33).
35
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 36 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
11
Alarmlampernes betydning, og hvad man skal
gøre, når de tændes
Kontrollampe
lyser konstant
• Vandbeholderen er tom eller er sat forkert i.
0 Fyld vandbeholderen op som beskrevet
i kap. 3.2 „Påfyldning af vand“, side 26,
og sæt den korrekt i.
• Vandbeholderen er snavset eller der er
kalkansamlinger i den.
0 Skyl vandbeholderen eller afkalk den.
Kontrollampe
blinker
• Maskinen kan ikke brygge kaffe og den
larmer.
0 Drej dampknappen til venstre, som
beskrevet i kap. 4 „Tilberedning af kaffe
med kaffebønner“, side 27, Bemærk 10
(fig. 8).
• Kaffen løber for langsomt ud.
0 Drej knappen til indstilling af malingsgrad (fig. 17) et trin til højre (kap. 5
„Regulering af kaffekværnen“, side 29).
Kontrollampe
lyser konstant
• Kaffegrumsbeholderen er fuld eller
ikke sat i.
0 Tøm kaffegrumsbeholderen, rens den
som beskrevet i kap. 9.2 „Tømning af
kaffegrumsbeholderen“, side 32, sæt
den rigtigt i.
• Efter rengøringen er kaffegrumsbeholderen ikke blevet sat i igen.
0 Åbn servicelågen og sæt kaffegrumsbeholderen i.
Kontrollampe
blinker
• Du har valgt funktion
uden at der
var malet kaffe i tragten.
0 Kom malet kaffe i som beskrevet i kap.
6 „Tilberedning af espressokaffe med
malet kaffe“, side 30.
• Der er ikke flere kaffebønner i beholderen.
0 Fyld beholderen til kaffebønner som
beskrevet i kap. 3.3 „Fyldning af beholderen til kaffebønner“, side 27.
36
• Hvis kaffekværnen larmer for meget,
betyder det, at en lille sten blandt kaffebønnerne har blokeret kaffekværnen.
0 Kontakt venligst kundeservice. Blokering eller skader, der er forårsaget af
fremmedlegemer i kaffekværnen, falder muligvis ikke ind under garantien.
Kontrollampe
blinker
• Angiver, at der er kalkansamliger i
maskinen.
0 Det er nødvendigt at køre afkalkningsprogrammet beskrevet i kapitel 9.4
„Afkalkning“, side 33.
Maskinen giver mærkelige lyde fra
sig og de fire kontrollamper
, ,
og
blinker skiftevis
• Infusionsenheden er muligvis ikke blevet sat i maskinen efter rengøring.
0 Lad servicelågen være lukket og lad
være med at sætte infusionsenheden i
maskinen. Tryk samtidig på tasterne
og
og hold dem inde, indtil de
fire kontrollamper slukkes. Først efter
at de fire kontrollamper er slukket, kan
servicelågen åbnes og infusionsenheden sættes i (se også kap. 9.3 „Rengøring af infusionsenheden“, side 33).
Kontrollamperne
og
blinker
skiftevis
• Maskinen er lige blevet tændt og infusionsenheden er sat forkert i, så servicelågen ikke kan lukkes korrekt.
0 Tryk på symbolet PUSH på infusionsenheden, indtil du hører et klik. Du skal
sikre dig, at de to røde taster er sprunget ud (kap. 9.3 „Rengøring af infusionsenheden“, side 33). Luk servicelågen
og tryk på tast .
Kontrollamperne
,
og
er
tændt og begynder at blinke
• Maskinen er blevet tændt, mens dampknappen var i position åben.
0 Drej dampknappen til højre, så langt
den kan komme (fig. 8).
Kontrollampe
blinker
• Servicelågen er åben.
0 Hvis du ikke kan lukke servicelågen, så
undersøg, om infusionsenheden er sat
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 37 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
•
0
•
0
•
0
12
korrekt i (kap. 9.3 „Rengøring af infusionsenheden“, side 33).
Kontrollampe
konstant og kontrollamperne
og
begynder at
blinke
Infusionsenheden er muligvis ikke blevet sat i maskinen efter rengøring.
Sæt infusionsenheden i, se også kap.
9.3 „Rengøring af infusionsenheden“,
side 33.
Maskinens indvendige dele er meget
snavsede.
Rengør maskinen omhyggeligt indvendigt som beskrevet i kap. 9.3 „Rengøring af infusionsenheden“, side 33.
Kontrollampe
blinker
Tragten til malet kaffe er tilstoppet.
Rens tragten ved hjælp af en kniv som
beskrevet i kap. 6 „Tilberedning af
espressokaffe med malet kaffe“,
side 30, Bemærk 5 (fig. 21).
Problemer, der kan løses,
inden man kontakter kundeservice
Hvis maskinen ikke fungerer og en
alarm-kontrollampe begynder at lyse,
kan du nemt finde ud af, hvad årsagen
til fejlen er og rette fejlen ved at se
efter i kap. 11 „Alarmlampernes betydning, og hvad man skal gøre, når de
tændes“, side 36. Hvis tværtimod ingen
alarm er tændt, er du nødt til at foretage følgende kontroller, før du kontakter kundeservice.
Kaffen er ikke varm
• Kopperne er ikke blevet forvarmet.
0 Forvarm kopperne ved at skylle dem
med varmt vand eller ved at stille dem
mindst 20 minutter på varmholdepladen (A) (se kap. 4 „Tilberedning af kaffe
med kaffebønner“, side 27, Bemærk 3).
• Infusionsenheden er for kold.
0 Forvarm infusionsenheden, før du
brygger kaffe, ved at trykke på tast
(se kap. 4 „Tilberedning af kaffe
med kaffebønner“, side 27, Bemærk 3).
Kaffen har for lidt crema
• Maskinen bruger for lidt kaffe til brygningen.
0 Drej knappen til valg af mængden af
malet kaffe (fig. 9) lidt til højre (se kap.
4 „Tilberedning af kaffe med kaffebønner“, side 27, Bemærk 2).
• Kaffen er malet for groft.
0 Drej knappen til indstilling af malingsgrad (fig. 17) et trin til venstre (se kap.
5 „Regulering af kaffekværnen“,
side 29).
• Kaffeblandingen er ikke egnet.
0 Brug en kaffeblanding, der passer til
fuldautomatiske kaffemaskiner.
Kaffen løber for langsomt ud.
• Kaffen er malet for fint.
0 Drej knappen til indstilling af malingsgrad (fig. 17) et trin til højre (se kap
Kap. 5 „Regulering af kaffekværnen“,
side 29).
• Maskinen bruger for meget kaffe
under infusionen.
0 Drej knappen til valg af mængden af
malet kaffe (fig. 9) lidt til venstre.
Kaffen løber for hurtigt ud
• Kaffen er malet for groft.
0 Drej knappen til indstilling af malingsgrad (fig. 17) et trin til venstre (se kap.
5 „Regulering af kaffekværnen“,
side 29).
• Maskinen bruger for lidt kaffe under
infusionen.
0 Drej knappen til valg af mængden af
malet kaffe (fig. 9) lidt til højre.
Kaffen løber ikke ud af en af
hanerne på kaffeudløbsrøret
• Åbningen er tilstoppet.
0 Skrab indtørrede kaffeaflejringer af
med en nål (fig. 27).
Der løber ikke damp ud af cappuccinoadapteren, selv om man drejer på
dampknappen
• De små huller på cappuccinoadapteren
og dysen er tilstoppede.
0 Rens hullerne på cappuccinoadapteren
og dysen (se kap. 8.1 „Rengøring af
37
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 38 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
•
0
•
0
•
0
cappuccinoadapteren“, side 32 –
fig. 25).
Der løber vand ud af maskinen i stedet for kaffe, når der trykkes på tast
og
Den malede kaffe sidder måske fast i
tragten.
Fjern den malede kaffe, der sidder fast i
tragten, med en kniv (se kap. 6 „Tilberedning af espressokaffe med malet
kaffe“, side 30 – Bemærk 5). Rens derefter infusionsenheden og maskinens
indvendige dele (se vejledningen i kap.
9.3 „Rengøring af infusionsenheden“,
side 33).
Maskinen tændes ikke, når der trykkes på tast
Der er ikke strøm på maskinen.
Kontroller, at stikket til el-forsyningsledningen sidder rigtigt i stikkontakten.
Infusionsenheden kan ikke trækkes
ud for at foretage rengøring
Maskinen er tændt. Infusionsenheden
kan kun tages ud, når maskinen er
slukket.
Sluk maskinen (se kap. 9.3 „Rengøring
af infusionsenheden“, side 33).
Obs! Infusionsenheden kan kun tages
ud, når maskinen er slukket. Hvis du
prøver at tage den ud, mens maskinen
er tændt, risikerer du at maskinen
tager alvorligt skade.
Du har brugt malet kaffe (i stedet
for kaffebønner) og maskinen kan
ikke brygge kaffe
• Du har hældt for meget malet kaffe i.
0 Fjern infusionsenheden og rens maskinens indvendige dele omhyggeligt, som
beskrevet i kap. 9.3 „Rengøring af infusionsenheden“, side 33. Gentag proceduren og brug maks. 2 strøgne
måleskefulde malet kaffe.
1
38
• Du har ikke trykket på tast , og
maskinen har brugt både den formalede kaffe og kaffen, der er malet af
kaffekværnen.
0 Rens maskinen omhyggeligt indvendigt
som beskrevet i kap. 9.3 „Rengøring af
infusionsenheden“, side 33. Gentag
proceduren ved først at trykke på tast
, som beskrevet i kap. 6 „Tilberedning af espressokaffe med malet
kaffe“, side 30.
• Du har hældt malet kaffe i, mens
maskinen var slukket.
0 Tag infusionsenheden ud og rens
maskinen omhyggeligt indvendigt som
beskrevet i kap. 9.3 „Rengøring af infusionsenheden“, side 33. Gentag proceduren, mens maskinen er tændt.
Kaffen løber ikke ud af hanerne på
kaffeudløbsrøret, men langs servicelågen
• Hullerne på kaffeudløbsrøret er tilstoppet med indtørret kaffe.
0 Skrab hullerne ud med en nål (fig. 27).
• Svingskuffen bag ved servicelågen sidder fast og kan ikke bevæges.
0 Rens svingskuffen omhyggeligt, især
ved hængslerne, så den kan bevæges.
•
•
•
•
Hvad gør jeg, når maskinen skal
transporteres?
Gem originalemballagen som beskyttelse under transporten. Det er meget
vigtigt at bruge den originale plastpose
som beskyttelse mod ridser.
Maskinen skal sikres mod stød. Producenten hæfter ikke for de skader, der
evt. forårsages under transport.
Tøm vandbeholderen og kaffegrumsbeholderen.
Vær opmærksom på maskinens opstillingsplads, især i den kolde årstid. Der
kan ske frostskader.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 39 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
13
Tekniske data
Net-spænding:
Strømforbrug:
;
14
15
220-240 V
1350 W
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
• De materialer og genstande, der
kommer i kontakt med fødevarer,
opfylder kravene i den europæiske
forordning 1935/2004
Hvis du får brug for vores
service
Det er vigtigt at gemme originalemballagen inkl. skumplastdelene. Maskinen
skal pakkes sikkert ind for at undgå
skader under transporten.
Bortskaffelse
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
2
Udtjent apparat
W
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
39
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 40 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
k
40
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 41 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
kunde!
n Kjære
Les bruksanvisningen nøye.Vær særlig
oppmerksom på sikkerhetsmerknadene! Oppbevar bruksanvisningen til
senere bruk og gi den videre til senere
eiere av apparatet.
Innholdsfortegnelse
1
1.1
1.2
1.3
Figurbetydning
Visning forfra (fig. 1)
Visning forfra med åpen dør (fig. 2)
Styrepanel (fig. 3)
42
42
42
42
10 Forklaring på driftsvarsellampene 53
11 Forklaring på alarmlampene
og hvordan de lyser
53
2
Sikkerhetsmerknader
43
12 Problemer som kan løses før
du tar kontakt med
kundeservice
55
44
45
13 Tekniske data
56
14 Avfallsbehandling
57
45
45
15 Dersom service må utføres
57
3 Første gangs bruk
3.1 Sette opp apparatet og kople
det til strømnettet
3.2 Fylle i vann
3.3 Påfylling av beholderen for
kaffebønner
3.4 Første gangs innkopling
44
4
Lage kaffe med bønner
45
5
Innstilling av kaffekvernen
48
6
Lage kaffe med pulver
48
7
Tilberedning med varmtvann
49
8 Skumme melk
8.1 Rengjøre cappucinoenheten
49
50
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
50
50
50
51
51
52
Rengjøring og vedlikehold
Rengjøre kaffemaskinen
Tømme beholderen for kaffegrut
Rengjøre kaffetrakteren
Avkalkning
Stille inn vannets hardhet
41
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 42 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
1
Figurbetydning
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Denne bruksanvisningen er gyldig for
helautomatisk kaffemaskin, modell
ECS 5000 og modell ECS 5200. Betjeningen av de to apparatene er lik.
Figur 1 og 2 viser begge modellene.
Alle andre figurer viser modell
ECS 5200.
Visning forfra (fig. 1)
Plate for oppvarming av kopper
Dampbryter
Damprør
Cappuccinoenhet
Cappucinoenhet (uttakbar)
Cappuccinodyse (uttakbar)
Åpningsknapp for liten dør
Vannkolbe (kan fjernes)
Dråpeoppsamlingsskål (kan trekkes ut)
Plate til plassering av kopper
Kaffeutslippsenhet, regulerbar i
høyden
Styrepanel (se fig. 3)
Lokk til beholderen til kaffebønnene
Midtre lokk til malt kaffe
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1.3
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
42
Visning forfra med åpen dør
(fig. 2)
Måleskje til formalt kaffe
Plass til måleskjeen
Trakt til formalt kaffe
Liten dør
Beholder (uttakbar) til kaffegrut
Bevegelig skuff
Kaffetrakter
Dreiebryter for innstilling av
malegraden
Beholder til kaffebønnene
Typeskilt (på undersiden av apparatet)
Væskeavkalker og
teststrimmel
Styrepanel (fig. 3)
Innstillingsbryter kaffemengde
(litt, normal mengde eller mye)
Innstillingsbryter ferdigmalt kaffe
(for svak, normal eller sterk kaffe)
Tast utslipp av en kopp
Tast utslipp av to kopper
Tast maskinen av/på
Tast for valg av damp
Tast for ferdigmalt kaffe (uten kaffekvernen)
Tast for skylling eller avkalkning
Lampe 1 kopp og OK kaffetemperatur
Lampe 2 kopper og OK kaffetemperatur
Varsellampe og OK damptemperatur
Varsellampe for ferdigmalt kaffe (uten
kaffekvernen)
Varsellampe for kalk
Varsellampe for mangel på vann eller
at kolben mangler
Varsellampe beholderen for kaffegrut
full eller at beholderen mangler
Generell varsellampe
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 43 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
2
Sikkerhetsmerknader
1
Dette apparatets sikkerhet følger teknikkens anerkjente regler og Loven om
apparatsikkerhet. Likevel føler vi som
produsent en forpliktelse til å gjøre deg
kjent med nedenforstående sikkerhetsmerknader.
Generell sikkerhet
• Apparatet må bare tilkoples et strømnett med en spenning og frekvens som
stemmer overens med spenningen
angitt på typeskiltet (se undersiden av
apparatet)!
• Ikke la ledningen komme i kontakt med
varme apparatdeler.
• Aldri trekk støpselet ut av stikkontakten etter ledningen!
• Ikke bruk apparatet når
– ledningen er skadet eller når
– dekselet har synlige skader.
• Dette apparatet skal ikke brukes eller
drives av personer (inklusive barn) som
på grunn av manglende erfaring eller
kunnskap ikke er i stand til å bruke det
på en sikker måte, eller personer (inklusive barn) med begrensede fysiske,
sensoriske eller psykiske egenskaper
med mindre de har fått instruksjon av
en person som har ansvar for dem i
hvordan apparatet kan brukes på en
sikker måte, og denne personen holder
et oppsyn med dem til å begynne med.
Sikkerhet for barn
• Ikke la apparatet være i gang uten at
det er under oppsyn, og pass særlig
på barn!
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med apparatet.
• Emballasjematerial, f.eks. plastposer,
må ikke komme i hendene på barn.
Sikkerhet under drift
• Advarsel! Kaffeutslippsenheten, cappuccinoenheten og platen for oppvarming blir varme under drift. Hold
barn unna!
• Forsiktig! Forbrenningsfare når cappuccinoenheten er aktivert! Varmtvann / varm vanndamp som kommer
ut, kan føre til forbrenninger. Bare
aktiver cappuccinoenheten dersom
du samtidig holder en beholder under
den.
• Ikke varm opp antennelige væsker med
damp!
• Bare bruk apparatet når det befinner
seg vann i systemet!Bare fyll kaldt
vann i vannkolben, ikke varmt vann,
melk eller andre væsker. Overhold den
maksimale oppfyllingsmengden på ca.
1,8 liter.
• Ikke legg frosne eller karamellbelagte
kaffebønner i beholderen til bønnene,
bare røstede kaffebønner! Fjern
fremmedlegemer som f.eks. steiner
fra kaffebønnene. Blokkering eller
skade forårsaket av fremmedlegemer
i kaffekvernen kan være unntatt fra
garantien.
• Bare tilsett ferdigmalt kaffe i trakten
til formalt kaffe.
• Ikke la apparatet stå på når det ikke er
nødvendig.
• Ikke utsett apparatet for værpåvirkning.
• Bare bruk en vanlig ledning med et
ledningstverrsnitt på minst 1,5 mm2.
• Personer med motoriske forstyrrelser
bør aldri bruke apparatet uten noen
som kan passe på dem dette for å forhindre fare.
• Bare bruk apparatet når dråpeoppsamlingsskålen, beholderen til kaffegrut og platen til plassering av
kopper er satt inn!
Sikkerhet under rengjøring og
vedlikehold
• Følg rengjørings- og avkalkningsmerknadene.
43
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 44 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
• Kople ut apparatet og trekk ut nett3
pluggen før vedlikeholdsarbeid eller
3.1
rengjøring!
• Ikke senk apparatet ned i vann.
• Bare rengjør cappuccinoenheten når
0
den er slått av og befinner seg i en kald
og trykkløs tilstand!
• Ikke vask apparatdeler i oppvaskmaskin.
• Aldri slå vann inn i kaffekvernen, da
0
det vil oppstå skade.
Ikke åpne eller reparer apparatet. Uforskriftsmessig utførte reparasjoner kan
føre til betydelig fare for bruker.
Reparasjoner av apparatet må bare
utføres av fagfolk.
Dersom det er nødvendig med reparasjon, inkludert utskiftning av strømledningen, så ta kontakt med
• fagforhandleren som du kjøpte
apparatet av, eller
• Electrolux Serviceline.
Dersom apparatet brukes utenfor
bruksområdet eller på feil måte, er
produsenten ikke ansvarlig for eventuelle skader, og det gis ingen
garanti. Det samme gjelder når
avkalkningsprogrammet ikke kjøres
gjennom etter instruksene i denne
bruksanvisningen straks varsellampen
blinker. Blokkering eller skade
forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvernen kan være unntatt fra
garantien.
44
Første gangs bruk
Sette opp apparatet og kople det
til strømnettet
Etter å ha fjernet emballasjen, sjekk at
apparatet er helt. Hvis det er tvil om
dette, ikke bruk apparatet og ta kontakt med godkjent profesjonelt servicepersonale.
Plasser apparatet på en arbeidsflate
langt borte fra vannkraner, vasker og
varmekilder.
1
Etter at du har plassert apparatet på
arbeidsflaten, sjekk at det er ca 5 cm
mellom apparatets overflater og sideveggene og den bakre delen, og minst
20 cm fritt rom over kaffemaskinen.
Apparatet må aldri installeres i et rom
hvor temperaturen blir lavere eller lik
0°C (hvis vannet fryser, kan apparatet
bli ødelagt).
1
Sjekk at nettspenningen samsvarer
med den angitt på apparatets merkeskilt. Apparatet må bare kobles til en
stikkontakt med en minimumsstyrke på
10A og utstyrt med et effektivt jordingssystem. Produsenten fraskriver
seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis anlegget ikke er
jordet.
Hvis stikkontakten ikke passer til støpselet, la kvalifisert personale bytte den
ut med en som passer.
0 Kople apparatet til en stikkontakt.
Når kaffemaskinen koples til strømnettet for første gang, lyser alle varsellampene i et par sekunder - dette som en
test. Deretter slukkes alle varsellampene.
1
3
Vi anbefaler at du stiller inn vannets
hardhet så snart som mulig ved å følge
prosedyren beskrevet i avsnitt 9.5
„Stille inn vannets hardhet“, side 52.
3
Når du skal bruke maskinen for første
gang, er det helt nødvendig at du følger instruksjonene som følger meget
nøye.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 45 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
3.2
Fylle i vann
3.4
Forsikre deg før innkopling om at det
er vann i vannkolben. Fyll opp om nødvendig. Apparatet trenger vann til de
automatiske skylleomgangene ved hver
inn-/utkopling.
0 Ta ut vannkolben (fig. 4), skyll den og
fyll den med friskt vann uten å overstige streken MAKS. Når du tar ut
vannkolben, må cappuccinomaskinen
alltid være innstilt mot midten av maskinen, ellers er det ikke mulig å ta ut
kolben.
0
0
0
Fyll bare kaldt vann i vannkolben. Fyll
aldri i andre væsker som f.eks. mineralvann eller melk.
0 Sett inn vannkolben igjen ved å trykke
den fast på plass.
1
0
For alltid å kunne få velduftende kaffe
bør du:
• skifte ut vannet i vannkolben daglig,
• rengjøre vannkolben minst én gang i
uken i vanlig skyllevann (ikke i oppvaskmaskin). Etterskyll med friskt vann.
3
3.3
0
Påfylling av beholderen for
kaffebønner
0 Åpne lokket til beholderen for kaffebønner (fig. 5).
0 Fyll beholderen med kaffebønner.
0 Lukk lokket.
1
3
Advarsel! Merk at du bare skal bruke
rene bønner uten tilsetning av karamellbelagte eller aromatiserte deler.
Ikke bruk frosne bønner. Forsikre deg
om at ingen fremmedlegemer, f.eks.
steiner, kommer inn i beholderen for
bønner. Blokkering eller skade forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvernen kan være unntatt fra
garantien.
Kaffemaskinen er kontrollert fra
fabrikk. Ved denne anledningen ble det
brukt kaffe, slik at det er helt normalt
om du skulle finne kaffe i kaffekvernen. I alle tilfeller garanteres det at
denne kaffemaskinen er ny.
3
4
Første gangs innkopling
Når du bruker apparatet for første
gang, må kaffemaskinen luftes ut.
Forsikre deg om at vannkolben er fylt
opp, og at strømledningen er satt i
stikkontakten.
Drei cappuccinoenheten utover, sett en
kopp under den (fig. 6) og kople inn
maskinen ved å trykke på tasten
(fig. 7).
Drei dampbryteren til venstre inntil
den stopper (fig. 8) (det er helt normalt
at maskinen bråker mye nå) straks
etterpå og innen 30 sekunder.
Etter få sekunder kommer det vann ut
av cappuccinoenheten.
Når koppen er fylt ca. 30 mm, så drei
dampbryteren til høyre inntil den stopper (fig. 8) for å stoppe vannutslippet.
Vent til varsellampene
og
ikke
lenger blinker, men lyser konstant.
(varsellampens blinking indikerer at
maskinen befinner seg i forvarmefasen,
mens konstant lys indikerer at idealtemperaturen for kaffetilberedning er
nådd).
Kort tid før varsellampene begynner å
lyse konstant, utfører kaffemaskinen
automatisk en skylling: Det kommer litt
varmt vann ut fra kaffeutslippsenheten. Dette vannet fanges opp i dråpeoppsamlingsskålen under.
Tips: Dersom du ønsker sterk kaffe
(mindre enn 60 ml), så fyll koppen med
varmt vann fra skyllingen på forhånd.
La vannet stå noen sekunder i koppen
(før du tømmer den), slik at koppen
forvarmes.
Nå er kaffemaskinen klar til drift.
Lage kaffe med bønner
0 Før kaffe slippes ut, kontroller at varsellampene
og
lyser konstant,
og at beholderen for kaffebønner er
full.
0 Still inn ønsket kaffesmak med innstillingsbryteren "Kaffemengde" (fig. 9).
45
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 46 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
0
0
0
0
46
Jo lenger til høyre du dreier, desto høyere blir kaffebønnemengden som kaffemaskinen kommer til å male; dermed
blir også kaffesmaken sterkere. Lag
flere kopper kaffe ved første gangs
bruk av kaffemaskinen dette for å
finne den innstillingsbryter-posisjonen
som passer best for deg. Pass på å ikke
dreie for langt til høyre. Det kan skje at
kaffen slippes for langsomt ut (dråpevis), særlig ved laging av to kopper
kaffe.
Still inn ønsket kaffemengde med innstillingsbryteren "Kaffemengde"
(fig. 10).
Jo lenger til høyre du dreier, desto
større blir laget kaffemengde. Lag flere
kaffekopper ved første gangs bruk av
kaffemaskinen – dette for å finne den
innstillingsbryter-posisjonen som er
riktig for deg.
Plasser enten én kopp for 1 kaffekopp
eller to kopper for 2 kaffekopper under
kaffeutslippsenheten (fig. 11). For å få
en særlig god kaffekrem, flytt tutene
så nært koppene som mulig ved å
senke kaffeutslippsenheten (fig. 12).
For tilberedning av én kaffekopp, trykk
på knotten
(fig. 13). For tilberedning av 2 kaffekopper, trykk på knotten
(fig. 14).
Nå begynner kaffemaskinen å male
kaffebønnene. Det skjer en kort forbrygging, og til slutt tappes kaffen ned
i koppen.
Så snart innstilt kaffemengde er tappet, avbryter kaffemaskinen automatisk utslippet og legger kaffegruten i
beholderen for kaffegrut.
Etter noen sekunder, når de to varsellampene
og
igjen lyser konstant, kan du lage mer kaffe.
Trykk på knotten
for å slå av kaffemaskinen. (Før kaffemaskinen koples
ut, utfører den automatisk en skylling:
Det kommer litt varmt vann ut fra kaffeutslippsenheten. Dette vannet fanges
opp i dråpeoppsamlingsskålen under.
Pass på at du ikke brenner deg.) Dersom du ikke skulle ha slått av kaffe-
maskinen med knotten , slås uansett
maskinen automatisk av 3 timer etter
siste bruk og utfører i forkant av
utkoplingen en kort skylling.
3
Merknad 1: Dersom kaffen kommer ut
i dråper eller ikke kommer ut i det hele
tatt, må innstillingsbryteren for innstilling av malegrad dreies én posisjon til
høyre (fig. 17) (se kap. 5 „Innstilling av
kaffekvernen“, side 48). Drei én posisjon om gangen inntil et tilfredsstillende kaffeutslipp oppnås.
1
Malegraden må bare endres under
maleprosessen. Dersom det gjøres
endringer i innstillingene når kaffekvernen er slått av, kan kaffemaskinen skades.
3
Merknad 2: Dersom kaffen slippes ut
for fort og kaffekremen ikke er etter
din smak, så drei innstillingsbryteren
"Kaffemengde" (fig. 9) litt til høyre.
Prøv deg frem og lag flere kaffekopper
for å finne riktig posisjon for innstillingsbryteren. Pass på å ikke dreie for
langt til høyre, Det er en risiko for at
kaffen slippes for langsomt ut (dråpevis), særlig ved laging av to kopper
kaffe. Dersom kaffekremen fremdeles
ikke skulle være etter din smak etter
noen kaffekopper, så drei også innstillingsbryteren for innstilling av malegraden (fig. 17) én posisjon til venstre
(se kap. 5 „Innstilling av kaffekvernen“,
side 48).
3
Merknad 3: Tips for å få varm kaffe:
1) Dersom du vil ha sterk kaffe straks
etter at kaffemaskinen er slått på,
(under 60 ml), så bruk det varme vannet fra skyllingen til å forvarme koppene.
2) Dersom det derimot har gått mer
enn 2 eller 3 minutter fra seneste kaffelaging, må kaffetrakteren forvarmes
før ny kaffelaging ved å trykke på
knotten
.
La så vannet renne ned i dråpeoppsamlingsskålen under. Du kan også bruke
dette vannet til å forvarme koppen
som du bruker til kaffen. Tøm i dette
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 47 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
tilfellet ganske enkelt det varme vannet i koppen (og tøm den så).
3) Ikke bruk for tykke kopper bortsett
fra når de er forvarmet, da slike kopper
absorberer for mye varme.
4) Bruk alltid forvarmede kopper ved at
du skyller koppene med varmt vann
eller lar dem stå i minst 20 minutter på
platen for oppvarming på dekselet til
den innkoplede kaffemaskinen.
3
Merknad 4: Kaffeutslippet kan når
som helst avbrytes ved at du trykker på
knotten
(fig. 13) eller knotten
(fig. 14) eller ved at du dreier innstillingsbryteren "Kaffemengde" (fig. 10)
mot urviserne.
3
Merknad 5: Dersom du vil ha mer
kaffe i koppen etter at kaffeutslippet
er avsluttet, så hold ganske enkelt
knotten
(fig. 13) eller knotten
(fig. 14) inne til ønsket mengde er
nådd, eller drei innstillingsbryteren
"Kaffemengde" (fig. 10) med urviserne
(dette må skje umiddelbart etter at
kaffen er sluppet ut og før den formalte kaffen legges i tresterbeholderen).
3
Merknad 6: Når varsellampen
,
lyser konstant, må vannkolben fylles
opp. Dersom dette ikke gjøres, kan det
ikke tilberedes kaffe. Vannkolben kan
bare tas ut dersom cappuccinoenheten
på forhånd er plassert midt i maskinen.
(det er normalt at det fremdeles er litt
vann i tanken når varsellampen
lyser).
3
Merknad 7: Kaffemaskinen teller
antall utslupne kaffekopper. For hver
14. enkelt 14. (eller hver 7. parvis)
lagede kaffekopp lyser varsellampen
konstant og indikerer at beholderen
for kaffegrut er full og må tømmes og
rengjøres, se 9.2 „Tømme beholderen
for kaffegrut“, side 50.
3
Merknad 8: Ved bruk av kaffemaskinen kan det med tiden forekomme at
kaffekvernen blir slitt og at kaffen slip-
pes for fort ut og uten kaffekrem, siden
den er for grovt malt.
For å reparere denne forstyrrelsen må
malegraden for kaffekvernen stilles inn
på nytt. Drei innstillingsbryteren for
innstilling av kaffekvernen (fig. 17) én
posisjon til venstre (som beskrevet i
kap. 5 „Innstilling av kaffekvernen“,
side 48).
3
Merknad 9: Dersom kaffemaskinen
ikke har vært brukt på en stund, må
kaffetrakteren rengjøres som beskrevet i kap. 9.3 „Rengjøre kaffetrakteren“,
side 51 før ny bruk.
3
Merknad 10: Ta aldri ut vannkolben
under kaffeutslipp. Dersom vannkolben
skal tas ut, kan ikke kaffemaskinen lenger lage kaffe, og varsellampen (vann
mangler)
blinker. Når det gis
beskjed om å lage ny kaffe, blir kaffemaskinen veldig bråkete og lager ikke
kaffe. For å sette kaffemaskinen i drift
igjen, drei dampbryteren til venstre
inntil den stopper, og la det renne vann
ut av cappuccinoenheten i noen sekunder.
3
Ved første gangs oppstart av kaffemaskinen må du lage minst 4-5 kaffekopper før maskinen leverer et
tilfredsstillende resultat.
3
Dersom det oppstår en forstyrrelse som
indikeres ved at en alarmlampe lyser,
behøver du ikke umiddelbart å ta kontakt med teknisk kundeservice. Problemet kan nesten alltid løses ved at du
følger instruksene i kapittel 11 „Forklaring på alarmlampene og hvordan de
lyser“, side 53 og kapittel 12 „Problemer som kan løses før du tar kontakt
med kundeservice“, side 55. Dersom
instruksene ikke skulle være nok til å få
løst problemet, så ta kontakt med kundeservice.
47
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 48 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
5
Innstilling av kaffekvernen
Da kaffekvernen er forhåndsinnstilt på
korrekt kaffeutslipp fra fabrikk, behøver du ikke å stille inn dette, iallfall
ikke til å begynne med.
Dersom kaffeutslippet likevel skulle
skje for raskt eller for langsomt (dråpevis) etter de første kaffekoppene, må
dette korrigeres ved hjelp av innstillingsbryteren for innstilling av malegraden (fig. 17) i beholderen for
kaffebønner.
Virkningen av denne justeringen merker du imidlertid først etter minst 2
påfølgende kaffelaginger.
Malegraden må bare endres under
maleprosessen. Dersom det gjøres
endringer i innstillingene når kaffekvernen er slått av, kan det skade
kaffemaskinen.
0 Drei dreiebryteren én posisjon til venstre for å få et langsommere kaffeutslipp og en bedre kaffekrem (= Kaffen
males finere) (fig. 18).
0 Drei dreiebryteren én posisjon til høyre
for å få et raskere kaffeutslipp og en
bedre kaffekrem (= Kaffen males grovere) (fig. 18).
1
3
6
Kaffemaskinen er kontrollert fra
fabrikk. Ved denne anledningen ble det
brukt kaffe, slik at det er helt normalt
om du skulle finne kaffe i kaffekvernen. I alle tilfeller garanteres det at
denne kaffemaskinen er ny.
Lage kaffe med pulver
0 Velg funksjonen "Kaffepulver" (fig. 19)
ved å trykke på tasten .
Varsellampen
lyser og indikerer at
funksjonen er valgt, og at kaffekvernen
er slått av.
0 Løft opp lokket i midten og tilsett én
(for 1 kopp) eller to (for to kopper)
strøkne måleskjeer formalt kaffe
(fig. 20).
0 Still inn ønsket kaffemengde med innstillingsbryteren "Kaffemengde" (fig. 10).
48
Jo lenger til høyre du dreier, desto
større blir laget kaffemengde.
0 Plasser enten én kopp for 1 kaffekopp
eller to kopper for 2 kaffekopper under
kaffeutslippsenheten (fig. 11). For å få
en særlig god kaffekrem, flytt tutene
så nært koppene som mulig ved å
senke kaffeutslippsenheten (fig. 12).
0 For tilberedning av én kaffekopper,
trykk på knotten
(fig. 13). For tilberedning av 2 kaffekopper, trykk på
knotten
(fig. 14).
3
Merknad 1: Fyll aldri kaffe i en utkoplet kaffemaskin - dette for å unngå at
kaffen sprer seg i maskinens indre.
3
Merknad 2: Fyll aldri i mer enn 2
strøkne måleskjeer. Dersom det gjøres,
vil ikke kaffemaskinen lage kaffe, og
kaffen i kaffemaskinen går tapt og forurenser maskinen, eller kaffen slippes
ut dråpevis.
3
Merknad 3: Bare bruk medfølgende
måleskje til dosering av kaffemengde.
3
Merknad 4: Bare tilsett kaffe i trakten
som er egnet for espressomaskiner:
Bruk aldri kaffebønner, frysetørket
kaffe eller andre materialer som kan
skade kaffemaskinen.
Merknad 5: Dersom kaffepulveret
skulle blokkere trakten ved oppfylling
av mer enn to måleskjeer kaffe, så skyv
kaffen nedover med en kniv (fig. 21).
Fjern deretter kaffetrakteren og rengjør det sammen med kaffemaskinen
som beskrevet i kapittel 9.3 „Rengjøre
kaffetrakteren“, side 51.
0 Dersom du vil lage kaffe med kaffebønner etter ferdig kaffelaging, så
deaktiver ganske enkelt funksjonen
"Kaffe" ved å trykke på knotten
(varsellampen koples ut, og kaffekvernen er igjen klar til drift).
3
3
Se også kapittel 4 „Lage kaffe med
bønner“, side 45, merknadene nr. 3 - 7,
9 og 10.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 49 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
7
Tilberedning med varmtvann
0 Kontroller til enhver tid at varsellampene
og
lyser permanent.
0 Drei cappuccinoenheten mot utsiden
av maskinen (fig. 6).
0 Plasser en beholder under cappuccinoenheten (fig. 6).
0 Drei dampbryteren en halv omdreining
til venstre inntil den stopper (fig. 8):
Det varme vannet kommer ut av cappuccinoenheten og renner ned i beholderen under.
0 For å avbryte varmtvannsutslippet, drei
dampbryteren til høyre inntil den stopper (fig. 8), og drei cappucinoenheten
til utgangsposisjonen i midten av maskinen igjen (det anbefales å ikke slippe
ut varmtvann i mer enn 2 minutter).
8
Skumme melk
0 Fyll en beholder med ca. 100 gram
melk per Cappuccino som du vil
lage.Ved valg av beholderstørrelse må
man huske på at melkevolumet vil fordoble seg eller tredoble seg.
Det anbefales å bruke halvfet, kald
melk fra rett fra kjøleskapet.
0 Tilbered espressokaffen som beskrevet i
de relevante kapitlene og bruk tilstrekkelig store kopper.
0 Drei cappuccinoenheten utover (fig. 6).
0 Trykk deretter på dampknotten
(fig. 22).
Varsellampen
begynner å blinke,
noe som betyr at kaffemaskinen varmes opp (varsellampene
og
lyser ikke - dette for å indikere at det
ikke kan lages kaffe).
Straks varsellampen
lyser konstant
og ikke lenger blinker, har temperaturen i kaffemaskinen nådd den optimale
verdien for dampdannelse.
3
0 Straks etter det og i løpet av maksimalt
to minutter (ellers går maskinen automatisk tilbake til funksjonen "Kaffe")
bør du senke cappuccinoenheten ned i
beholderen med melk (fig. 23). Drei så
dampbryteren en halv omdreining til
venstre inntil den stopper (fig. 8).
1
Pass på at du ikke brenner deg.
Advarsel! Fare for forurensning i form
av størknet melk i cappucinoenheten.
Pass på at du ikke senker cappuccinoenheten så langt ned i melken at
luftinnsugningsåpningen på den øvre
enden av cappuccinoenheten er dekket
med melk. Dersom det er tilfelle, kan
melk suges inn i dysen og forårsake
forurensning i cappuccinoenheten.
Ut fra cappuccinoenheten kommer
dampen som skummer melken og gir
den en kremaktig konsistens. For å få
melkeskum med mer krem, senk cappuccinoenheten ned i melken og beveg
beholderen langsomt opp (det anbefales å ikke slippe ut damp i mer enn
2 minutter).
0 Avbryt damputslippet ved å dreie
dampbryteren til høyre inntil den stopper (fig. 8), og trykk på dampknotten
(fig. 22) for å deaktivere funksjonen
"Damp".
0 Tilsett melkeskummet i koppene som
fra før er fylt med den tilberedte
espressokaffen. Cappuccinoen er ferdig
(sukre etter ønske og strø kakaopulver
på skummet dersom du ønsker det).
1
3
Merknad: Umiddelbart etter cappuccino-lagingen og deaktiveringen av
funksjonen "Damp" gjennom at det er
trykket på dampknotten
(fig. 22),
har kaffemaskinen fremdeles en for
høy temperatur til å kunne lage kaffe
(varsellampene
og
blinker og
indikerer at temperaturen ikke er egnet
til ny kaffelaging). Derfor må du vente
en kort tid før det lages kaffe på nytt dette for at kaffemaskinen skal kunne
kjøle seg ned litt.
49
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 50 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
TIPS: Åpne dampbryteren og la vannet
fra cappuccinoenheten renne over i en
beholder inntil varsellampene
og
ikke blinker lenger dette for at
kaffemaskinen skal kunne kjøle seg ned
raskere etter at funksjonen "Damp" er
deaktivert.
8.1
9
1
Rengjøre cappucinoenheten
Det er viktig å rengjøre cappucinoenheten etter hver gangs bruk.
0 La det komme ut vann eller damp i
noen sekunder ved å dreie dampbryte- 9.1
ren til venstre inntil den stopper
0
(fig. 8).
Dermed skyller damprøret ut eventuelle melkerester som har samlet seg
inne i maskinen.
0
3 Viktig: Av hygieniske årsaker anbefales
det å alltid utføre denne prosedyren
0
for å forhindre at det samler seg melk
inne i cappuccinoenheten.
0 Drei innstillingsknappen til høyre inntil den stopper. Vent et par minutter
inntil cappuccinoenheten har kjølt seg
ned.
0
0 Hold fast i håndtaket til damprøret
med én hånd. Med den andre hånden
åpner du bajonettlåsen til cappuccinoenheten ved å dreie forsiktig med urvi9.2
serne.Trekk ut cappuccinoenheten
(fig. 24).
0 Trekk cappuccinoenheten ned og ut av
damprøret.
0 Vask cappuccinoenheten og dysen
grundig med lunkent vann.
0 Kontroller at de to hullene som er indikert på fig. 25 av pilene, ikke er blokkert. Stikk eventuelt en nål gjennom
0
dem for rengjøring.
0 Monter cappuccinoenheten igjen ved å
sette den på damprøret og dreie den
kraftig oppover.
0
0 Monter cappucinoenheten igjen ved å
skyve den oppover og dreie den mot
0
urviserne (fig. 24).
50
Rengjøring og vedlikehold
Kjøl alltid ned kaffemaskinen før rengjøring og kople den fra strømnettet.
Senk aldri kaffemaskinen ned i vann
det dreier seg om et elektrisk apparat.
Ikke bruk oppløsningsmidler eller skuremidler til å rengjøre kaffemaskinen.
En fuktig, myk klut er tilstrekkelig.
Ingen av kaffemaskinens deler må vaskes i oppvaskmaskin.
Rengjøre kaffemaskinen
Rengjør beholderen for kaffegrut hver
gang varsellampen
lyser konstant
(beskrevet i kapittel 9.2 „Tømme beholderen for kaffegrut“, side 50).
Det anbefales også å rengjøre vannkolben ofte.
Dråpeoppsamlingsskålen er utstyrt
med en vannstandsmåler (rød) (fig. 26).
Når denne lampen lyser (noen millimeter under dråpeoppsamlingsskålen), må
dråpeoppsamlingsskålen tømmes og
rengjøres.
Kontroller at kaffeutslippsenhetens
tuter ikke er blokkerte. Fjern den størknede kaffen med en nål for å rengjøre
dråpeoppsamlingsskålen (fig. 27).
Tømme beholderen for kaffegrut
Apparatet teller antall lagede kaffekopper. Etter 14 enkelt (eller 7 parvis)
lagede kaffekopper lyser varsellampen
og indikerer at beholderen for kaffegrut er full og må tømmes/rengjøres.
Så lenge beholderen for kaffegrut ikke
er rengjort, kan ikke kaffemaskinen
lage kaffe.
Løsne døren ved å trykke på og åpne
åpningsknappen (fig. 15) for å rengjøre
beholderen for kaffegrut. Varsellampen
blinker.
Ta deretter ut dråpeoppsamlingsskålen
(fig. 16), tøm den og rengjør den.
Tøm og rengjør beholderen for kaffegrut grundig. Pass på at alle restene på
bunnen fjernes.
Viktig: Hver gang du trekker ut dråpeoppsamlingsskålen, må også beholde-
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 51 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
ren for kaffegrut tømmes, selv når den
ikke er helt full. Dersom dette ikke gjøres, kan det ved påfølgende kaffelaging
skje at kaffebeholderen fylles for mye
opp, og at kaffegruten blokkerer kaffemaskinen.
3
9.3
0
0
0
0
Tøm i utgangspunktet også beholderen
daglig ved daglig bruk av apparatet.
Alltid tøm tresterbeholderen når apparatet er påslått. Bare da kan apparatet
gjenkjenne tømmingen.
Rengjøre kaffetrakteren
Kaffetrakteren bør rengjøres regelmessig for å unngå at det danner seg kaffeskorper i det (noe som kan føre til
driftsforstyrrelser). Følg disse rengjøringsprosedyrene:
Kople ut kaffemaskinen ved å trykke på
knotten
(fig. 4) (ikke trekk ut nettpluggen) og vent til alle varsellampene
slukkes.
Åpne døren (fig. 15).
Fjern dråpeoppsamlingsskålen og
beholderen for kaffegrut (fig. 16) og
rengjør disse.
Trekk ut de to røde låsetastene på
bryggekammeret fra siden og press
dem sammen mot midten (fig. 28).
Trekk ut bryggekammeret.
32, c). Stiften må føres inn i røret (fig.
32, d) nederst på kaffetrakteren.
0 Trykk deretter bestemt på PRESS
(fig. 32, e) inntil det kan høres at trakteren klikker på plass.
0 Forsikre deg om at de to røde tastene
(fig. 32, f) er smekket ut, da døren
ellers ikke kan låses.
Fig. 33: De to røde tastene er korrekt
smekket ut.
Fig. 34: De to røde tastene er ikke
smekket ut.
3
Merknad 1: Dersom kaffetrakteren
ikke er satt inn korrekt, dvs. før man
hører at trakteren klikker på plass og
de røde tastene ikke er helt smekket ut,
kan ikke døren lukkes og kaffemaskinen settes i drift (dersom den koples
inn, blinker varsellampen ).
3
Merknad 2: Dersom det er vanskelig å
sette inn kaffetrakteren, må det (før
innsettingen) bringes i riktig størrelse.
Dette gjøres ved å trykke trakteren fast
sammen samtidig nedenfra og ovenfra,
som vist på fig. 31.
3
Merknad 3: Dersom det fremdeles er
vanskelig å sette inn kaffetrakteren, så
ikke forsøk å sette den inn med makt,
men lukk døren, trekk støpselet til
strømledningen ut av stikkontakten og
sett det inn igjen med én gang. Vent til
alle varsellampene slukkes. Åpne deretter døren og sett inn kaffetrakteren
igjen.
Sett inn dråpeoppsamlingsskålen
sammen med beholderen for kaffegrut
igjen, og lukk døren.
Forsiktig: Kaffetrakteren kan bare tas
ut når maskinen er slått av. Dersom
du forsøker å ta ut kaffetrakteren når
maskinen er påslått, risikerer du å
skade maskinen alvorlig.
0 Rengjør kaffetrakteren under rennende
ledningsvann og uten bruk av skyllevann.
1
9.4
Aldri vask kaffetrakteren i oppvaskmaskin.
0 Rengjør maskinens indre grundig.
Skrap av kaffeskorpene inne i kaffemaskinen med en tre- eller plastikkgaffel (fig. 29) og sug vekk alle rester med
en støvsuger (fig. 30).
0 For å sette inn kaffetrakteren igjen,
3
skyv trakteren (fig. 32, a) inn i holderen
(fig. 32, b) og skyv inn stiften (fig.
1
Avkalkning
På grunn av at det alltid er nødvendig
å varme opp vannet ved kaffelaging, er
det normalt at det med tiden danner
seg kalk inne i kaffemaskinen. Så snart
varsellampen
begynner å blinke,
er det på tide å avkalke kaffemaskinen.
Merknad: Når varsellampen
lyser, er det igjen mulig å lage kaffe.
51
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 52 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
Gå frem som følger:
0 Kople inn maskinen ved å trykke på
knotten
(fig. 7).
0 Vent til varsellampene
og
ikke
lenger blinker, men lyser konstant.
0 Tilbered oppløsningen som angitt på
flasken med avkalkningsmiddel:
Hell innholdet i flasken (ca. 0,125 liter)
i vannkolben, og tilsett 1 liter vann.
Forsiktig: Bruk aldri avkalkningsmidler
som ikke er anbefalt av Electrolux. Ved
bruk av andre avkalkningsmidler er
ikke Electrolux ansvarlig for ev. skader.
Avkalkningsvæske får du i spesialforretninger eller hos Electrolux Serviceline.
0 Posisjoner en beholder med minst
1,5 liter volum under cappuccinoenheten (fig. 6).
1
0 Drei dampbryteren en halv omdreining
til venstre inntil den stopper (fig. 8).
Det kommer varmt vann ut av cappucinoenheten som renner over i beholderen under.
Så snart vannkolben er tom, koples
varsellampen
ut, og varsellampen
lyser.
0 Drei dampbryteren til høyre inntil den
stopper (fig. 8) og fyll vannkolben med
rent vann igjen.
Dermed er avkalkningsprogrammet
over, og kaffemaskinen er igjen driftsklar.
3
0 Trykk på knotten
hold den inne i
1
minst 5 sekunder. Nå lyser varsellampen
, noe som indikerer at
avkalkningsprogrammet har startet
9.5
(varsellampene
og
forblir uten
lys, noe som indikerer at det ikke kan
lages kaffe).
0 Drei dampbryteren en halv omdreining
til venstre inntil den stopper (fig. 8).
Etterpå renner avkalkningsoppløsningen ut av cappucinoenheten og over i
beholderen under.
Avkalkningsprogrammet utfører automatisk en rekke utskyllinger og pauser
for å eliminere kalktapet i kaffemaskinen.
0 Drei dampbryteren en halv omdreining
0
til høyre (fig. 8) inntil den stopper når
varsellampen
lyser etter ca.
30 minutter.
Nå må det gjennomføres en skylling for
å fjerne restene av avkalkningsoppløsningen i kaffemaskinen.
0 Ta ut vannkolben, skyll den og fyll den
opp med friskt vann.
0 Sett inn vannkolben igjen.
0 Tøm beholderen med væske som er
posisjonert under cappuccinoenheten
og sett den tilbake.
52
Merknad: Dersom avkalkningsprogrammet ikke gjennomføres helt, men
avbrytes før tiden, koples alarmen
ikke ut, og programmet må kjøres fra begynnelsen av.
Viktig: Dersom avkalkningen ikke
utføres på en forskriftsmessig måte,
er ikke garantien lenger gyldig.
Stille inn vannets hardhet
Varsellampen
lyser etter en fastsatt driftstid, innstilt fra fabrikk ut fra
maksimal kalkmengde i ledningsvannet. Det er mulig å forlenge denne
driftstiden for at kaffemaskinen ikke
skal kalkes for ofte. Dette gjøres ved å
programmere kaffemaskinen ut fra det
faktiske kalkinnholdet i vannet. Bruk
medfølgende teststav til å bestemme
hardhetsgrad, eller spør vannverket om
hardhetsgraden.
Finne vannets hardhetsgrad
Dypp teststrimmelen i kaldt vann i ca.
1 sekund. Sikt av overflødig vann og
finn hardhetsgraden ved hjelp av de
rosa feltene.
Ingen rosa felter eller
ett rosa felt
Hardhetsgrad 1, mykt
inntil 1,24 mmol/l, eller
inntil 7° tysk hardhetsgrad, eller
inntil 12,6° fransk hardhetsgrad
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 53 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
Varsellampene
og
lyser konstant
Kaffemaskinen har nådd ideell temperatur for kaffelaging.
Varsellampen
lyser konstant
Kaffemaskinen slipper ut én kopp
kaffe.
Varsellampen
lyser konstant
Kaffemaskinen slipper ut to kopper
kaffe.
Varsellampen
"Damp" blinker
Kaffemaskinen varmer seg opp for å nå
den ideelle temperaturen for dampdannelse. Vent til varsellampen lyser
konstant før du dreier dampbryteren.
Varsellampen
"Damp" lyser konstant
Kaffemaskinen er klar til damputslipp,
og du kan dreie dampbryteren.
Varsellampen
lyser konstant
Kaffemaskinen er innstilt på utslipp av
kaffe (se kap. 6 „Lage kaffe med pulver“, side 48).
Varsellampen
lyser konstant
Det automatiske avkalkningsprogrammet kjører (se kap. 9.4 „Avkalkning“,
side 51)
To rosa felter:
Hardhetsgrad 2, mellomhardt
inntil 2,5 mmol/l, eller
inntil 14° tysk hardhetsgrad, eller
inntil 25,2° fransk hardhetsgrad
Tre rosa felter:
Hardhetsgrad 3, hardt
inntil 3,7 mmol/l, eller
inntil 21° tysk hardhetsgrad, eller
inntil 37,8° fransk hardhetsgrad
Fire rosa felter:
Hardhetsgrad 4, svært hardt
over 3,7 mmol/l, eller
over 21° tysk hardhetsgrad, eller
over 37,8° fransk hardhetsgrad
0
0
0
0
10
Stille inn og lagre vannets hardhetsgrad
Du kan velge mellom 4 hardhetsgrader.
Apparatet er innstilt på hardhetsgrad 4
fra fabrikk.
Forsikre deg om at kaffemaskinen er
slått av (alle varsellampene er slått av).
Trykk på knotten
og hold den
inne i minst 5 sekunder. De fire varsellampene
, ,
og
lyser.
Trykk på knotten
(fig. 19) flere ganger inntil antall varsellamper som lyser,
tilsvarer hardhetsgraden (for å stille
inn hardhetsgrad 3 må du for eksempel
trykke på knotten
så mange ganger
at de 3 varsellampene
,
og
lyser samtidig).
Trykk på knotten
for å lagre verdien. Nå er maskinen programmert til å
indikere når en avkalkning absolutt må
gjennomføres ut fra det faktiske kalkinnholdet i vannet.
Forklaring på driftsvarsellampene
Varsellampene
og
blinker
Kaffemaskinen er ikke driftsklar (temperaturen på vannet har ennå ikke
nådd ideell verdi for kaffelaging). Ikke
begynn å lage kaffe før alle varsellampene lyser konstant.
11
Forklaring på alarmlampene og hvordan de lyser
Varsellampen
lyser konstant
• Vannkolben er tom eller ikke satt inn
på riktig måte.
0 Fyll opp vannkolben som beskrevet i
kap. 3.2 „Fylle i vann“, side 45 og sett
den inn på forskriftsmessig måte
• Vannkolben er forurenset, eller det har
dannet seg kalkskorper i den.
0 Skyll vannkolben eller avkalk den.
Varsellampen
blinker
• Kaffemaskinen tilbereder ikke kaffe og
bråker mye.
0 Drei dampbryteren til venstre (fig. 8)
som beskrevet i kap. 4 „Lage kaffe med
bønner“, side 45, merknad 10.
53
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 54 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
• Kaffen slippes ut for sakte.
0 Drei innstillingsbryteren for innstilling
av malegraden (fig. 17) én posisjon til
høyre (kap. 5 „Innstilling av kaffekvernen“, side 48).
Varsellampen
lyser konstant
• Beholderen for kaffegrut er full eller
ikke satt inn.
0 Tøm beholderen for kaffegrut og rengjør den og sett den inn på riktig måte
som beskrevet i kap. 9.2 „Tømme
beholderen for kaffegrut“, side 50.
• Beholderen for kaffegrut ble ikke satt
inn på riktig måte etter rengjøringen.
0 Åpne døren og sett inn beholderen for
kaffegrut.
Varsellampen
blinker
• Funksjonen
ble valgt, men det kom
ikke kaffe i trakten.
0 Fyll i kaffen som beskrevet i kap. 6
„Lage kaffe med pulver“, side 48.
• Det er ikke lenger kaffebønner i beholderen for kaffebønner.
0 Fyll beholderen for kaffebønner med
kaffebønner som beskrevet i kap. 3.3
„Påfylling av beholderen for
kaffebønner“, side 45.
• Når kaffekvernen er veldig bråkete,
betyr det at en liten stein, som finnes i
kaffebønnene, har blokkert kvernen.
0 Ta kontakt med kundeservice. Blokkering eller skade forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvernen kan være
unntatt fra garantien.
Varsellampen
blinker
• Indikerer at det er kalkskorper i kaffemaskinen.
0 Avkalkningsprogrammet beskrevet i
kapittel 9.4 „Avkalkning“, side 51 må
gjennomføres.
Maskinen bråker unormalt mye, og
de fire varsellampene
, ,
og
blinker vekselvis
• Sannsynligvis har du glemt å sette kaffetrakteren inn i kaffemaskinen igjen
etter rengjøringen.
54
0 Hold døren lukket. Ikke sett inn kaffetrakteren. Hold knottene
og
inne til de fire varsellampene koples ut.
Først når alle fire alarmene er koplet
ut, kan døren åpnes og kaffetrakteren
settes inn (se kap. 9.3 „Rengjøre kaffetrakteren“, side 51).
Varsellampene
og
blinker
vekselvis
• Kaffemaskinen har nettopp blitt slått
på, og kaffetrakteren er ikke korrekt
satt inn, slik at døren ikke kan lukkes
på riktig måte.
0 Trykk på PUSH kaffetrakteren inntil det
høres en klikkelyd. Kontroller at de to
røde tastene er smekket ut (kap. 9.3
„Rengjøre kaffetrakteren“, side 51).
Lukk døren og trykk på knotten .
Varsellampene
,
og
er
koplet inn og lyser
• Kaffemaskinen ble koplet inn med
åpnet dampbryter.
0 Drei dampbryteren til høyre inntil den
stopper (fig. 8).
Varsellampen
blinker
• Døren er åpen.
0 Dersom det ikke skulle la seg gjøre å
lukke døren, så forsikre deg om at kaffetrakteren er satt inn på riktig måte
(kap. 9.3 „Rengjøre kaffetrakteren“,
side 51).
Varsellampen
lyser konstant, og
varsellampene
og
blinker
• Sannsynligvis har du glemt å sette kaffetrakteren inn i kaffemaskinen igjen
etter rengjøringen.
0 Sett inn kaffetrakteren (se kap. 9.3
„Rengjøre kaffetrakteren“, side 51.
• Kaffemaskinen er svært forurenset innvendig.
0 Rengjør kaffemaskinen grundig innvendig som beskrevet i kap. 9.3 „Rengjøre kaffetrakteren“, side 51.
Varsellampen
blinker
• Trakten for kaffen er blokkert.
0 Rengjør trakten ved hjelp av en kniv
som beskrevet i kap. 6 „Lage kaffe med
pulver“, side 48, merknad 5 (fig. 21).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 55 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
12
Problemer som kan løses
før du tar kontakt med
kundeservice
Dersom kaffemaskinen ikke fungerer
og en alarmlampe lyser, kan du enkelt
finne årsaken til driftsforstyrrelsen ved
å se i kap. 11 „Forklaring på alarmlampene og hvordan de lyser“, side 53.
Skulle derimot ingen alarm lyse, så
utfør følgende kontroller før du tar
kontakt med kundeservice.
Kaffen er ikke varm
• Koppene er ikke forvarmet.
0 Forvarm koppene ved å skylle dem med
varmt vann eller la dem stå i minst 20
minutter på platen for oppvarming (A)
(se kap. 4 „Lage kaffe med bønner“,
side 45, merknad 3).
• Kaffetrakteren er for kald.
0 Forvarm kaffetrakteren før laging av
kaffe ved å trykke på tasten
(se
kap. 4 „Lage kaffe med bønner“, side 45,
merknad 3).
Kaffen har lite krem
• Maskinen bruker for lite kaffe til bryggeprosessen.
0 Drei innstillinngsbryteren "Kaffemengde" (fig. 9) litt til høyre (se kap. 4
„Lage kaffe med bønner“, side 45,
merknad 2).
• Kaffen er malt for grovt.
0 Drei innstillingsbryteren for innstilling
av malegraden (fig. 17) én posisjon til
venstre (se kap. 5 „Innstilling av kaffekvernen“, side 48).
• Kaffeblandingen er uegnet.
0 Bruk en kaffeblanding som er egnet for
helautomatiske kaffemaskiner.
Kaffen slippes ut for sakte
• Kaffen er malt for fint.
0 Drei innstillingsbryteren for innstilling
av malegraden (fig. 17) én posisjon til
høyre (se kap. 5 „Innstilling av kaffekvernen“, side 48).
• Kaffemaskinen bruker for mye kaffe til
bryggeprosessen.
0 Drei innstillingsbryteren "Kaffemengde" (fig. 9) litt til venstre.
Kaffen slippes ut for fort
• Kaffen er malt for grovt.
0 Drei innstillingsbryteren for innstilling
av malegraden (fig. 17) én posisjon til
venstre (se kap. 5 „Innstilling av kaffekvernen“, side 48).
• Kaffemaskinen bruker for lite kaffe
under bryggeprosessen.
0 Drei innstillingsbryteren "Kaffemengde" (fig. 9) litt til høyre.
Kaffen renner ikke ut av et av de to
tutene
• Åpningen er blokkert.
0 Fjern den størknede kaffen med en nål
(fig. 27).
Til tross for at at dampbryteren
dreies, kommer det ikke damp ut av
cappucinoenheten
• De små hullene i cappucinoenheten og
cappuccinodysen er blokkert.
0 Rengjør hullene i cappuccinoenheten
og cappuccinodysen (se kap. 8.1 „Rengjøre cappucinoenheten“, side 50 –
fig. 25).
Når du trykker på knotten
og
, kommer det ikke kaffe, men
vann ut av maskinen
• Kaffen kan ha satt seg fast i trakten.
0 Fjern kaffen som blokkerer trakten,
med en kniv (se kap. 6 „Lage kaffe med
pulver“, side 48 – merknad 5). Rengjør
deretter kaffetrakteren i maskinen (se
instruksene i kap. 9.3 „Rengjøre kaffetrakteren“, side 51).
Når du trykker på knotten
, slås
ikke maskinen på
• Kaffemaskinen er ikke tilkoplet strømnettet.
0 Kontroller at strømledningen sitter
korrekt i stikkontakten.
55
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 56 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
Kaffetrakteren kan ikke tas ut for
rengjøring
• Kaffemaskinen er innkoplet. Kaffetrakteren kan bare tas ut når maskinen er
slått av.
0 Slå av maskinen (se kap.9.3 „Rengjøre
kaffetrakteren“, side 51).
1
•
0
•
0
•
0
•
0
56
Advarsel: Kaffetrakteren kan bare tas
ut når maskinen er slått av. Dersom du
forsøker å ta ut kaffetrakteren når
maskinen er påslått, risikerer du å
skade maskinen alvorlig.
Det er brukt kaffe (i stedet for kaffebønner), og maskinen slipper ikke
ut kaffe
Det er fylt i for mye kaffe.
ut kaffetrakteren og rengjør maskinen
grundig innvendig som beskrevet i kap.
9.3 „Rengjøre kaffetrakteren“, side 51.
Gjenta prosedyren og bruk maksimalt 2
strøkne måleskjeer kaffe.
Det ble ikke trykket på knotten , og
maskinen har både brukt den formalte
kaffen og den malte kaffen fra kaffekvernen.
Rengjør maskinens grundig innvendig
som beskrevet i kap. 9.3 „Rengjøre kaffetrakteren“, side 51. Trykk først på tasten
som beskrevet i kap. 6 „Lage
kaffe med pulver“, side 48 og gjenta
prosedyren.
Kaffen ble fylt i når maskinen var
utkoplet.
Ta ut kaffetrakteren og rengjør maskinen grundig innvendig som beskrevet i
kap. 9.3 „Rengjøre kaffetrakteren“,
side 51. Gjenta prosedyren når maskinen er innkoplet.
Kaffen kommer ikke ut av kaffeutslippsenheten, men ut av døren på
siden
Åpningene til kaffeutslippsenheten er
blokkert av størknet kaffe.
Stikk en nål gjennom hullene (fig. 27).
• Den bevegelige skuffen inne i døren er
blokkert og beveger seg ikke.
0 Rengjør den bevegelige skuffen grundig, særlig ved hengslene, slik at disse
er bevegelige.
•
•
•
•
13
Hva gjør jeg når apparatet skal
transporteres?
Ta vare på originalemballasjen og bruk
den som transportbeskyttelse. Bruk alltid den originale plastposen som
beskyttelse mot skrammer.
Sikre apparatet mot støt. Produsenten
er ikke ansvarlig for skader under
transport.
Tøm vannkolben og beholderen for
kaffegrut.
Vær nøye med hvor apparatet settes
opp, særlig om vinteren. Det kan oppstå frostskader.
Tekniske data
Nettspenning:
Effektforbruk:
;
220-240 V
1350 W
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
• Materialer og produkter som er
beregnet på kontakt med næringsmidler er i samsvar med forskriftene
gitt i europeisk direktiv 1935/2004
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 57 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
14
2
Avfallsbehandling
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2 Kassert ovn
W
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
15
Dersom service må utføres
Ta alltid vare på originalemballasjen.
For å unngå transportskader må apparatet være sikkert innpakket.
57
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 58 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
n
58
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 59 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
asiakas
q Arvoisa
on suositeltavaa lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Kiinnitä huomiota erityisesti
turvallisuutta koskeviin ohjeisiin! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta
varten, ja luovuta se laitteen mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
Sisällysluettelo
1
Kuvien numeroiden selitykset
60
10 Merkkivalojen selitykset
71
11 Hälytysmerkkivalojen selitykset
ja mitä tehdä, jos ne syttyvät
72
61
12 Vianetsintä ennen kuin kutsut
paikalle huoltoliikkeen
73
62
13 Tekniset tiedot
75
14 Hävittäminen
75
15 Huoltotapauksessa
75
1.1 Kuva edestä (kuva 1)
1.2 Kuva edestä, huoltoluukku
avattu (kuva 2)
1.3 Ohjauspaneeli (kuva 3)
60
60
60
2
Turvaohjeita
3
Ensimmäinen käyttöönotto
3.1 Laitteen asettaminen paikoilleen
ja liittäminen
62
3.2 Vesisäiliön täyttäminen
62
3.3 Kahvipapusäiliön täyttäminen
63
3.4 Laitteen ensimmäinen käynnistäminen 63
4
Kahvin valmistaminen
kahvipavuista
63
5
Kahvimyllyn säätö
65
6
Kahvin valmistaminen
kahvijauheesta
66
7
Kuuman veden valmistaminen
67
8
Maidon vaahdottaminen
67
8.1 Cappuccinoputken puhdistus
68
9
Puhdistus ja hoito
68
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Kahvinkeittimen puhdistus
Sakkasäiliön tyhjentäminen
Kuumennuselementin puhdistus
Kalkinpoisto
Veden kovuuden asetus
68
68
69
69
70
59
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 60 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
1
Kuvien numeroiden
selitykset
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Tämä käyttöohje koskee kahvinkeitinmallia ECS5000 ja mallia ECS5200.
Laitteiden käytössä ei ole eroja.
Kuvissa 1 ja 2 näytetään kumpikin
malli. Kaikissa muissa kuvissa on malli
ECS5200.
Kuva edestä (kuva 1)
Lämmitystaso kupeille
Höyrynuppi
Höyryputki
Cappuccinoputki
Cappuccinoputki (irrotettava)
Cappuccinosuutin (irrotettava)
Huoltoluukun avauspainike
Vesisäiliö (irrotettava)
Tippa-alusta (irrotettava)
Valumisritilä
Kupin korkeuden mukaan säädettävä
kahvisuutin
Ohjauspaneeli (katso kuva 3)
Kahvipapusäiliön kansi
Keskellä oleva jauhekahvin kansi
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1.3
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
60
Kuva edestä, huoltoluukku
avattu (kuva 2)
Esijauhetun kahvin mittalusikka
Mittalusikan säilytystila
Esijauhetun kahvin suppilo
Huoltoluukku
Irrotettava sakkasäiliö (irrotettava)
Kääntölokero
Kuumennuselementti
Jauhatuskarkeuden säätönuppi
Kahvipapusäiliö
Arvokilpi (laitteen pohjassa)
Kalkinpoistoneste ja
testiliuskat
Ohjauspaneeli (kuva 3)
Käytetyn vesimäärän valintanuppi
(pieni, normaali tai suuri kupillinen)
Kahvijauheen määrän valintanuppi
(laiha, normaali tai vahva)
Yhden kupillisen painike
Kahden kupillisen painike
Käynnistys/sammutuspainike
Höyrytoiminnon valintapainike
Kahvijauheen valintapainike
(kahvimyllyn käytöstä poisto)
Huuhtelun ja kalkinpoiston painike
Yhden kupillisen ja kahvin lämpötila
OK –merkkivalo
Kahden kupillisen ja kahvin lämpötila
OK -merkkivalo
Höyryn merkkivalo ja höyryn lämpötila
OK -merkkivalo
Kahvijauheen valinta -merkkivalo
(kahvimylly ei käytössä)
Kalkkihälytyksen merkkivalo
Vesi tai vesisäiliö puuttuu -merkkivalo
Sakkasäiliö täynnä tai puuttuu
-merkkivalo
Yleishälytyksen merkkivalo
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 61 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
2
Turvaohjeita
1
Tämän laitteen turvallisuus vastaa
tekniikan tunnettuja sääntöjä ja laiteturvallisuuslakia. Katsomme laitteen
valmistajana kuitenkin velvollisuudeksemme tutustuttaa sinut seuraaviin
turvallisuutta koskeviin ohjeisiin.
•
•
Yleinen turvallisuus
• Laitteen saa liittää vain sähköverkkoon,
jonka jännite, virtalaji ja taajuus vastaavat arvokilvessä (laitteen pohjassa)
ilmoitettuja tietoja.
• Johto ei koskaan saa koskettaa laitteen
kuumia osia.
• Älä vedä pistotulppaa pistorasiasta
pitäen kiinni johdosta!
• Älä käytä laitetta, jos:
– johto on vahingoittunut tai
– siinä näkyy silmämääräisesti
havaittavia vaurioita.
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanluettuna), jotka kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä
takia eivät ole kykeneviä käyttämään
laitetta turvallisesti. Henkilöt (lapset
mukaanluettuna) joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoja, saavat
käyttää laitetta vain siinä tapauksessa,
että heidät on opastettu laitteen käyttöön ja käyttöä on aluksi ollut valvomassa toinen henkilö.
Lasten turvallisuus
• Älä poistu paikalta laitteen ollessa
käynnissä. Pidä lapsia aina silmällä
laitteen ollessa toiminnassa!
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
• Pakkausmateriaali, kuten esim. muovipussit, eivät sovi lasten käsiin.
Käytön aikainen turvallisuus
• Huom! Kahvisuutin, cappuccinoputki
ja kuppien lämmitystaso kuumenevat laitteen käytön aikana. Pidä lapset poissa laitteen läheltä!
• Huom! Toiminnassa oleva cappuccinoputki voi johtaa palovammoihin!
Laitteesta ulos tuleva kuuma vesi /
•
•
•
•
•
•
•
kuuma vesihöyry voi johtaa palovammoihin. Käynnistä cappuccinoputki
vain, kun sen alla on astia.
Älä kuumenna höyryllä syttyviä nesteitä!
Käytä laitetta vain, kun siinä on vettä!
Laita vesisäiliöön vain kylmää vettä.
Älä laita sinne kuumaa vettä, maitoa
tai muita nesteitä. Ota huomioon, että
säiliöön mahtuu enintään 1,8 litraa.
Älä laita kahvipapusäiliöön jäisiä tai
karamellisoituja papuja, vaan ainoastaan paahdettuja kahvipapuja! Ota
papujen joukosta pois kaikki niihin
kuulumaton (esim. pikkukivet). Takuu
ei välttämättä korvaa myllyn tukkeutumista tai vioittumista, jonka syynä
on myllyyn joutunut vierasosa.
Laita esijauhetun kahvin suppiloon
vain kahvijauhetta.
Älä anna laitteen virran olla kytkettynä
tarpeettomasti.
Älä altista laitetta säätilan vaikutuksille.
Jatkojohtona saa käyttää vain tavallista johtoa, jonka johtimen halkaisija
on vähintään 1,5 mm2.
Motorisista häiriöistä kärsivien ihmisten ei tulisi koskaan käyttää laitetta
yksinään, sillä se voi olla vaarallista.
Käytä laitetta vain, kun tippa-alusta,
sakkasäiliö ja valumisritilä ovat paikoillaan!
Puhdistukseen ja hoitoon liittyvä
turvallisuus
• Noudata puhdistukseen ja kalkinpoistoon liittyviä ohjeita.
• Katkaise virta ja vedä pistoke pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä tai
puhdistusta!
• Älä upota laitetta veteen.
• Puhdista cappuccinoputki vain, kun
virta on katkaistu ja putki on kylmä ja
paineeton!
• Älä pese laitteen osia astianpesukoneessa.
• Älä koskaan kaada myllyyn vettä,
sillä vesi vaurioittaa sitä.
61
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 62 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
Älä avaa tai korjaa laitetta itse. Asiantuntemattomasti tehdyt korjaukset
voivat aiheuttaa käyttäjälle huomattavia vaaratilanteita.
Vain sähköalan ammattilainen saa korjata sähkölaitteet.
Jos laite joudutaan korjaamaan tai
sähköjohto on vaihdettava uuteen, ota
yhteys
• ammattiliikkeeseen, josta hankit
laitteen, tai
• Electrolux huoltopalveluun.
Takuu ei korvaa laitteen käyttötarkoituksen vastaisesta tai väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvia
vahinkoja. Takuu ei myöskään korvaa
vahinkoja, joiden syynä on kalkinpoisto-ohjelman suorittamatta jättäminen tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti välittömästi, kun merkkivalo
vilkkuu. Takuu ei
välttämättä korvaa myllyn tukkeutumista tai vioittumista, jonka syynä on
myllyyn joutunut vierasosa.
1
Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja
pistorasia eivät sovi yhteen.
0 Liitä laite pistorasiaan.
Kun laite liitetään sähköverkkoon
ensimmäisen kerran, kaikki merkkivalot
syttyvät testausta varten muutaman
sekunnin ajaksi.
1
3
Säädä veden kovuus mahdollisimman
pian kap. 9.5 „Veden kovuuden asetus“,
sivu 70 annettujen ohjeiden mukaisesti.
3
Noudata seuraavissa kappaleissa
annettuja ohjeita erittäin tarkasti askel
askeleelta keittimen ensimmäisen
käytön yhteydessä, jolloin opit käyttämään sitä oikein ja turvallisesti.
3
Ensimmäinen käyttöönotto
3.1
Laitteen asettaminen paikoilleen 3.2
ja liittäminen
0 Tarkasta pakkauksesta poistamisen jälkeen, ettei laitteessa ole vaurioita. Älä
käytä laitetta, jos et ole varma sen
toimintakunnosta vaan ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
0 Sijoita laite tasaiselle työtasolle kauas
vesihanoista, pesualtaista ja mahdollisista lämmönlähteistä.
1
62
Aseta keitin työtasolle ja varmista
tämän jälkeen, että kahvinkeittimen
molemmille sivuille sekä taakse jää
vähintään 5 cm ja keittimen päälle
vähintään 20 cm tyhjää tilaa.
Älä asenna kahvinkeitintä koskaan
tiloihin, joissa lämpötila voi pudota
nollaan tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi rikkoutua).
Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa
keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on
vähintään 10 A . Valmistaja ei vastaa
mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
Vesisäiliön täyttäminen
Tarkista aina ennen kuin kytket laitteeseen virran, että vesisäiliössä on vettä.
Lisää vettä tarvittaessa. Laite tarvitsee
vettä käynnistymisen ja poiskytkeytymisen aikaisiin automaattisiin huuhteluvaiheisiin.
0 Irrota vesisäiliö (kuva 4), huuhtele ja
täytä se raikkaalla vedellä. Älä ylitä
MAX- merkintää. Cappuccinoputken
on oltava suunnattuna aina laitteen
keskustaan päin säiliön irrottamisen
yhteydessä, sillä muussa tapauksessa
vesisäiliötä ei voida irrottaa.
Täytä vesisäiliöön vain kylmää vettä.
Älä koskaan laita sinne muita nesteitä
(esim. kivennäisvettä tai maitoa).
0 Laita säiliö takaisin paikoilleen.
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 63 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
3
3.3
Jotta saisit aina hyvänmakuista kahvia:
• vaihda vesisäiliön vesi päivittäin,
• puhdista vesisäiliö vähintään kerran
viikossa tavallisessa tiskivedessä (ei
astianpesukoneessa). Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä.
kierrosta myötäpäivään (kuva 6) perille
saakka, jolloin veden tulo lakkaa.
0 Odota, että merkkivalot
ja
lopettavat vilkkumisen ja palavat vilkkumatta. (Merkkivalojen vilkkuminen
tarkoittaa, että keitin on esilämmitystilassa, kun taas niiden syttyminen
tarkoittaa, että keitin on saavuttanut
parhaan mahdollisen lämpötilan kahvin valmistukseen).
Keitin suorittaa automaattisesti huuhtelujakson muutama sekunti ennen kuin
merkkivalot lopettavat vilkkumisen.
Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin
verran kuumaa vettä suuttimen alla
olevalle tippa-alustalle).
Kahvipapusäiliön täyttäminen
0 Aukaise kahvipapusäiliön kansi
(kuva 5).
0 Täytä säiliö kahvipavuilla.
0 Sulje kansi.
1
3
3.4
0
0
0
0
Huomio! Käytä aina pelkkiä kahvipapuja, joiden seassa ei ole karamellisoituja tai aromatisoituja ainesosia. Älä
käytä jäisiä papuja. Papusäiliöön ei saa
päästä mitään ylimääräistä (esim. pikkukiviä). Takuu ei välttämättä korvaa
myllyn tukkeutumista tai vioittumista, jonka syynä on myllyyn joutunut vierasosa.
Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia
käyttämällä, jonka vuoksi on täysin
normaalia, että löydät jonkin verran
kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme
kuitenkin, että tämä keitin on täysin
uusi.
Laitteen ensimmäinen
käynnistäminen
Kahvinkeittimeen jäänyt ilma on poistettava ennen laitteen ensimmäistä
käyttöä.
Tarkista, että vesisäiliö on täynnä ja
että verkkojohdon pistoke on pistorasiassa.
Käännä cappuccinoputkea ja aseta
kuppi sen alle (kuva 6). Käynnistä kahvinkeitin painamalla painiketta
(kuva 7).
Käännä höyrynuppia vastapäivään perille saakka välittömästi tämän jälkeen
30 sekunnin kuluessa (kuva 8) (on
täysin normaalia että keittimen
toiminta on äänekästä). Muutaman
sekunnin kuluttua cappuccinoputkesta
alkaa valua vettä.
Kun kuppiin on valunut noin 30 ml
vettä, käännä höyrynuppia puoli
3
4
Vinkki: Pienen (alle 60 ml) kahvikupillisen valmistuksen yhteydessä saat
kuumempaa kahvia, jos täytät ensin
kupin tällä huuhtelujakson lämmittämällä vedellä. Jätä vesi kupin sisälle
muutaman sekunnin ajaksi (ennen kuin
heität veden pois), jolloin kuppi lämpenee.
Keitin on nyt käyttövalmis.
Kahvin valmistaminen
kahvipavuista
0 Tarkista aina ennen kahvin valmistuksen aloittamista, että merkkivalot
ja
palavat vilkkumatta ja että kahvipapusäiliö ovat täynnä.
0 Säädä kahvin voimakkuutta kahvijauheen määrän nuppia (kuva 9)
kääntämällä.
Mitä enemmän käännät nuppia
myötäpäivään, sitä enemmän keitin
jauhaa kahvipapuja kahvin valmistukseen, jolloin kahvista tulee voimakkaampaa. Valmista uudella
keittimellä useampi kupillinen kahvia,
kunnes löydät oikean paikan nupille ja
valmistamasi kahvi on juuri sopivan
vahvaa. Älä käännä nuppia kuitenkaan
liikaa myötäpäivään, jottei kahvi valu
liian hitaasti (tippumalla) ennen kaikkea silloin, kun valmistat kaksi kupillista.
63
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 64 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
0 Säädä kahvin valmistukseen käytettävän veden määrää sitä varten olevaa
nuppia (kuva 10) kääntämällä.
Veden määrä lisääntyy sitä mukaa, kun
käännät nuppia myötäpäivään. Valmista uudella keittimellä useampi kupillinen kahvia, kunnes löydät oikean
paikan nupille ja valmistamasi kahvi on
juuri sopivan vahvaa.
0 Pane yksi kuppi suuttimen alle, jos
valmistat yhden kupillisen kahvia tai
kaksi kupillista, mikäli valmistat kaksi
kupillista kahvia (kuva 11). Laske kahvisuutinta mahdollisimman lähelle
kuppeja, jolloin vaahdosta tulee paras
mahdollinen (kuva 12).
0 Jos haluat vain yhden kupillisen kahvia,
paina painiketta
(kuva 13). Paina
painiketta
(kuva 14), mikäli valmistat kaksi kupillista samalla kertaa.
Nyt keitin jauhaa kahvipavut, suorittaa
lyhyen esihaudutuksen ja lyhyen tauon
jälkeen valmistaa kahvin.
Keitin pysäyttää kahvin valmistuksen
automaattisesti sen jälkeen, kun
haluttu määrä kahvia on valmistettu, ja
työntää kahvinporot sakkasäiliöön.
Voit valmistaa seuraavan kupillisen
muutaman sekunnin kuluttua merkkivalon
ja
sytyttyä uudelleen.
0 Sammuta keitin painiketta painamalla
painiketta . (Keitin suorittaa huuhtelun automaattisesti ennen sammumista, jolloin suuttimista valuu jonkin
verran vettä alla olevalle tippa-alustalle. Ole varovainen, sillä kuuma vesi
voi aiheuttaa palovammoja). Jos et
sammuta keitintä painiketta
käyttämällä, keitin suorittaa huuhtelujakson ja sammuu itsestään 3 tunnin
kuluessa viimeisestä käyttökerrasta.
3
64
Huom 1: Jos kahvi valuu tippumalla tai
ei valu lainkaan, käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 17)
yhden naksahduksen verran
myötäpäivään (katso luku 5 „Kahvimyllyn säätö“, sivu 65). Käännä sitä aina
yhden naksahduksen verran kerrallaan,
kunnes kahvia valuu hyvin.
1
Jauhatusasteen saa muuttaa vain
jauhatuksen aikana. Säätöjen tekeminen kahvimyllyn ollessa pysähdyksissä voi vaurioittaa laitetta.
3
Huom 2: Jos kahvi valuu liian nopeasti
ja vaahto ei ole riittävän hyvää, käännä
kahvijauheen määrän nuppia (kuva 9)
jonkin verran myötäpäivään.
Valitse nupin asento kokeiden avulla
valmistamalla useita kupillisia, kunnes
löydät nupin oikean asennon. Älä
käännä nuppia liikaa myötäpäivään,
ettei kahvi ala valua liian hitaasti (tippumalla) ennen kaikkea kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä. Jos
vaahto ei ole tyydyttävä muutaman
kupillisen valmistuksen jälkeen, käännä
myös jauhatuskarkeuden säätönuppia
(kuva 17) yhden naksahduksen verran
vastapäivään (katso luku 5 „Kahvimyllyn säätö“, sivu 65).
3
Huom 3: Vinkkejä kuumemman kahvin valmistukseen
1) Käytä esihuuhteluun käytettyä vettä
kuppien lämmittämiseen, mikäli haluat valmistaa pienen kahvikupillisen
(alle 60 ml) heti keittimen käynnistämisen jälkeen.
2) Mikäli edellisen kupillisen valmistuksesta on kulunut yli 2 tai 3 minuuttia,
lämmitä kuumennuselementti
painiketta
painamalla ennen
uuden kahvin valmistuksen aloittamista. Anna veden valua tämän jälkeen alla olevalle tippa-alustalle tai
käytä tätä vettä kahvin valmistukseen
käytettävän kupin lämmittämiseen.
Valuta vesi tässä tapauksessa kuppiin ja
tyhjennä se.
3) Älä käytä liian paksuja kuppeja, sillä
ne imevät erittäin paljon lämpöä ellei
niitä ole esilämmitetty.
4) Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla
ne kuumalla vedellä tai jättämällä ne
vähintään 20 minuutiksi keittimen
kannella olevalle lämmitystasolle silloin, kun keitin on päällä.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 65 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
3
Huom 4: Voit pysäyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen
toiminnan aikana painamalla jo aiemmin valitsemaasi painiketta
(kuva
13) tai
(kuva 14), kääntämällä käytettävän vesimäärän valintanuppia
(kuva 10) vastapäivään.
3
Huom 5: Jos haluat kuppiin enemmän
kahvia, pidä painiketta
(kuva 13)
tai
(kuva 14) painettuna heti kahvin valmistamisen jälkeen, kunnes kahvia on valunut tarpeeksi, tai käännä
käytettävän vesimäärän valintanuppia
(kuva 10) vastapäivään (välittömästi
sen jälkeen, kun kahvin valuminen on
päättynyt ja ennen kuin laite tyhjentää
kahvinporot sakkasäiliöön).
3
Huom 6: Täytä vesisäiliö, kun merkkivalo
palaa vilkkumatta, sillä
muussa tapauksessa kahvia ei voida
valmistaa. Voit poistaa vesisäiliön ainoastaan sen jälkeen, kun cappuccinoputki on asetettu keittimen sisään päin.
(On täysin normaalia, että säiliössä on
vielä jonkin verran vettä merkkivalon
syttymisen yhteydessä).
3
Huom 7: Kahvinkeitin laskee valmistettujen kahvikupillisten määrän. Merkkivalo
syttyy joka 14 yksittäisen
kahvikupillisen (tai 7 kahden samanaikaisesti valmistetun kahvikupillisen) valmistuksen jälkeen ja varoittaa,
että sakkasäiliö on täynnä. Säiliö on
tyhjennettävä ja puhdistettava, katso
luku 9.2 „Sakkasäiliön tyhjentäminen“,
sivu 68.
3
Huom 8: Laitteen käytön myötä myllyn
eri osat voivat kulua, jolloin kahvi
valuu liian nopeasti ja vaahtoa ei muodostu, koska kahvipavut on jauhettu
liian karkeiksi. Voit ratkaista tämän
ongelman asettamalla kahvimyllyn
jauhatuskarkeuden uudelleen
kääntämällä vastaavaa säätönuppia
(kuva 17) yhden naksahduksen verran
vastapäivään (luvussa 5 „Kahvimyllyn
säätö“, sivu 65 annettujen ohjeiden
mukaisesti).
5
3
Huom 9: Puhdista kuumennuselementti luvussa 9.3 „Kuumennuselementin puhdistus“, sivu 69 annettujen
ohjeiden mukaisesti ennen käyttöönottoa, mikäli et ole käyttänyt keitintä
pitkään aikaan.
3
Huom 10: Älä irrota vesisäiliötä
koskaan keittimen toiminnan aikana.
Jos poistat vesisäiliön, keitin ei kykene
enää valmistamaan kahvia ja merkkivalo
(vesi puuttuu) alkaa vilkkua.
Mikäli yrität valmistaa lisää kahvia,
laitteen käyttöääni muuttuu voimakkaammaksi eikä kahvin valmistus
onnistu. Voit käynnistää keittimen
uudelleen kääntämällä höyrynuppia
vastapäivään perille saakka ja antamalla veden valua cappuccinoputkesta
muutaman sekunnin ajan.
3
Valmista keittimen ensimmäisen
käytön yhteydessä vähintään 4-5
kupillista kahvia, ja kaada ne pois.
Vasta tämän jälkeen kahvista tulee
hyvää.
3
Älä ota yhteyttä huoltoliikkeeseen heti,
kun jokin hälytyksen merkkivalo syttyy
ja ilmoittaa toimintahäiriöistä. Voit
ratkaista useimmat ongelmat luvussa
11 „Hälytysmerkkivalojen selitykset ja
mitä tehdä, jos ne syttyvät“, sivu 72 ja
12 „Vianetsintä ennen kuin kutsut
paikalle huoltoliikkeen“, sivu 73 annettuja ohjeita seuraamalla. Soita tämän
käyttöoppaan sivulla 2 olevassa liitteessä osoitettuun huoltoliikkeeseen,
mikäli ongelma ei poistu kyseisten
ohjeiden avulla tai kaipaat lisätietoja.
Soita takuukortissa ilmoitettuun
numeroon, mikäli keittimen käyttömaata ei ole mainittu liitteen luettelossa.
Kahvimyllyn säätö
Kahvimylly on säädetty tehtaalla normaalille jauhatukselle, jonka avulla
kahvin valmistus tapahtuu parhaalla
mahdollisella tavalla. Älä siis säädä sitä
heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Muuta säätöä jauhatuskarkeu-
65
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 66 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
den säätönuppia (kuva 17) käyttämällä,
mikäli huomaat ensimmäisten kahvikupillisten valmistuksen jälkeen, että
kahvi valuu liian nopeasti tai liian
hitaasti (tippumalla).
Huomaat tapahtuneen muutoksen
vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
1
3
6
Jauhatusasteen saa muuttaa vain
jauhatuksen aikana. Säätöjen tekeminen kahvimyllyn ollessa pysähdyksissä voi vaurioittaa laitetta.
Käännä vastapäivään (= kahvi
jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi
valuu hitaammin ja vaahto syntyy
paremmin (kuva 18).
Käännä myötäpäivään (= kahvi
jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi
valuu nopeammin (ei tippumalla)
(kuva 18).
Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia
käyttämällä, jonka vuoksi on täysin
normaalia, että löydät jonkin verran
kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme
kuitenkin, että tämä keitin on täysin
uusi.
0 Aseta kahvisuuttimen alle joko yksi
kuppi tai kaksi kuppia riippuen siitä,
haluatko valmistaa yhden vai kaksi
kupillista kahvia (kuva 11). Vaahdosta
tulee hyvää, kun lasket kahvisuuttimen
mahdollisimman lähelle kuppeja
(kuva 12).
0 Kun haluat valmistaa yhden kupillisen
kahvia, paina painiketta
(kuva 13).
Kun haluat valmistaa kaksi kupillista
kahvia, paina painiketta
(kuva 14).
3
Huom 1: Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin, kun keittimeen ei ole kytketty virtaa. Kahvijauhe
saattaa valua keittimen sisäosiin.
3
Huom 2: Älä koskaan kaada suppiloon
kahta mittalusikallista enempää kahvia,
sillä tällöin keitin ei valmista kahvia
vaan kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai kahvi valuu ainoastaan tipoittain.
3
Huom 3: Käytä kahvimäärän mittauksessa ainoastaan keittimen mukana
toimitettua mittalusikkaa.
3
Huom 4: Käytä ainoastaan espressokeittimille tarkoitettua kahvia. Älä
kaada suppiloon kahvipapuja, murukahvia tai muita materiaaleja, jotka
saattaisivat vahingoittaa keitintä.
Kahvin valmistaminen
kahvijauheesta
0 Paina painiketta , mikäli haluat
valmistaa kahvin kahvijauheesta
(kuva 19).
Painikkeen merkkivalo
syttyy ja
ilmoittaa, että kyseinen toiminta on
valittu ja että kahvimylly on pois
päältä.
0 Nosta keskellä olevaa kantta, kaada
suppiloon yksi mittalusikallinen (kun
valmistat 1 kupillisen) tai 2 mittalusikallista (kun valmistat 2 kupillista) kahvijauhetta (kuva 20).
0 Valitse käytettävän vesimäärän valintanupilla (kuva 10) haluamasi vesimäärä.
Mitä enemmän kierrät nuppia myötäpäivään, sitä enemmän kahvia valmistetaan.
66
Huom 5: Jos laitat keittimeen enemmän kuin kaksi mittalusikallista kahvijauhetta ja suppilo tukkiutuu, työnnä
kahvijauhetta alas veitsellä (kuva 21).
Poista kuumennuselementti ja puhdista
se ja keitin luvussa 9.3 „Kuumennuselementin puhdistus“, sivu 69 annettujen
ohjeiden mukaisesti.
0 Pane kahvijauhetoiminto pois päältä
painamalla vastaavaa painiketta , jos
haluat siirtyä kahvijauheella tapahtuvasta kahvin valmistuksesta kahvipavuilla tapahtuvaan kahvin
valmistukseen (vastaava merkkivalo
sammuu ja kahvimylly on käyttövalmis).
3
3
Huomioi myös luvun 4 „Kahvin
valmistaminen kahvipavuista“, sivu 63,
huomautukset nro 3 - 7, 9 ja 10.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 67 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
7
Kuuman veden
valmistaminen
0 Tarkista aina, että vihreät merkkivalot
ja
palavat vilkkumatta.
0 Käännä cappuccinoputkea keittimestä
ulospäin (kuva 6).
0 Aseta astia cappuccinoputken
alapuolelle (kuva 6).
0 Käännä höyrynuppia puoli kierrosta
vastapäivään perille saakka (kuva 8).
Cappuccinoputkesta alkaa valua kuumaa vettä putken alle asetettuun
astiaan.
0 Voit keskeyttää kuuman veden valumisen kääntämällä nuppia
myötäpäivään perille saakka (kuva 8) ja
aseta cappuccinoputki tämän jälkeen
alkuperäiseen asentoonsa keittimen
keskustaa kohden. (Anna kuuman
veden valua korkeintaan 2 minuutin
ajan kerrallaan).
8
Maidon vaahdottaminen
0 Kaada astiaan noin 100 grammaa maitoa jokaista valmistamaasi cappuccinokupillista kohti. Muista astiaa
valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa
noin 2 tai 3 kertaiseksi cappuccinon
valmistuksen aikana.
Suosittelemme jääkaappikylmän kevytmaidon käyttöä.
0 Valmista kahvi edellisissä luvuissa
annettujen ohjeiden mukaisesti ja
muista käyttää riittävän suuria kuppeja.
0 Käännä cappuccinoputkea ulospäin
(kuva 6).
0 Paina höyrypainiketta
(kuva 22).
Merkkivalo alkaa vilkkua ja osoittaa,
että keittimen esilämmitys on meneillään (merkkivalot
ja
eivät pala,
mikä tarkoittaa, että kahvia ei voi valmistaa).
Kun merkkivalo
palaa vilkkumatta,
keitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan höyryn valmistukseen.
3
0 Upota cappuccinoputki välittömästi
(viimeistään kahden minuutin kuluttua, sillä muuten keitin palaa
automaattisesti kahvitoimintoon) maitoa sisältävään astiaan (kuva 23).
Käännä höyrynuppia vastapäivään
puoli kierrosta perille saakka (kuva 8).
1
Varo kuumaa höyryä.
Huom! Cappuccinoputkeen kuivunut
maito voi aiheuttaa epäpuhtauksia. Älä
upota cappuccinoputkea maitoon niin
syvälle, että putken yläosassa oleva
ilma-aukko on maidossa. Maitoa voi
sitä kautta imeytyä suuttimeen ja
aiheuttaa cappuccinoputkeen epäpuhtauksia.
Cappuccinoputkesta tuleva höyry
vaahdottaa maidon ja lisää sen tilavuutta. Maito vaahdottuu paremmin, jos
upotat cappuccinoputken maitoon ja
käännät sitä astiassa hitain liikkein
alhaalta ylöspäin. (Anna höyryn tulla
ulos korkeintaan 2 minuutin ajan kerrallaan).
0 Keskeytä höyryn tulo kääntämällä
höyrynuppia myötäpäivään perille
saakka (kuva 8) sen jälkeen, kun lämpötila on oikea. Paina tämän jälkeen
höyrypainiketta
(kuva 22), jolloin
höyrytoiminto menee pois päältä.
0 Kaada maitovaahto aiemmin valmistettua espressokahvia sisältäviin kuppeihin. Cappuccino on nyt valmis (lisää
sokeria maun mukaan ja ripottele
kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle).
1
3
Huom: Keitin on liian kuuma uuden
kahvikupillisen valmistamiseksi heti
cappuccinon valmistamisen ja höyrytoiminnon sammuttamisen jälkeen
höyrypainiketta
(kuva 22) (merkkivalot
ja
vilkkuvat ja osoittavat, ettei lämpötila sovellu
valmistukseen). Anna keittimen jäähtyä
vähän aikaa ennen seuraavan kahvin
valmistamista.
Vinkki: Keitin jäähtyy nopeammin
höyrytoiminnon käytön jälkeen, kun
67
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 68 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
avaat höyrynupin ja annat veden valua
cappuccinoputkesta astiaan, kunnes
merkkivalojen
ja
vilkkuminen
loppuu.
8.1
Cappuccinoputken puhdistus
Puhdista cappuccinoputki aina käytön
9.1
jälkeen.
0 Käännä höyrynuppia vastapäivään per0
ille saakka ja anna veden tai höyryn
tulla ulos muutaman sekunnin ajan
(kuva 8).
Höyryputken sisälle mahdollisesti
0
jäänyt maito huuhtoutuu näin pois.
0
Tärkeää: Suorita tämä toimenpide
3
0
0
0
0
0
0
0
9
1
68
Älä käytä liuotinaineita tai
hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja
pehmeä pyyhe.
Keittimen mitään osaa ei saa koskaan
pestä astianpesukoneessa.
Kahvinkeittimen puhdistus
Puhdista sakkasäiliö (ohjeet löydät
luvusta 9.2 „Sakkasäiliön
tyhjentäminen“, sivu 68) aina silloin,
kun merkkivalo
palaa vilkkumatta.
Puhdista vesisäiliö säännöllisin väliajoin.
Tippa-alusta on varustettu siihen
keräytyneen veden tason osoittimella
(punainen (kuva 26)). Tyhjennä ja pese
tippa-alusta, kun osoitin alkaa näkyä
(muutama millimetri tippa-alustan
alapuolella).
0 Varmista säännöllisesti, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Voit aukaista reiät raaputtamalla reikiin
kerääntyneen kuivan kahvin pois neulaa käyttämällä (kuva 27).
hygienisistä syistä aina keittimen
käytön jälkeen, jottei maitoa pääse
kerääntymään cappuccinoputken sisään.
Käännä nuppia myötäpäivään perille
saakka. Odota pari minuuttia, kunnes
cappuccinoputki on jäähtynyt.
Pidä toisella kädellä höyryputken kahvaa paikallaan ja avaa cappuccinoputken pikalukitus kiertämällä sitä
9.2
toisella kädellä vähän myötäpäivään.
Vedä cappuccinoputki irti (kuva 24).
Irrota cappuccinosuutin höyryputkesta
vetämällä se alas.
Pese cappuccinoputki ja suutin huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä.
Tarkista, etteivät kaksi kuvassa 25
nuolten osoittamaa reikää ole tukossa.
Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
0
Asenna cappuccinosuutin takaisin
höyryputkeen kääntämällä sitä voimakkaasti ylöspäin.
0
Asenna cappuccinoputki paikoilleen
työntämällä sitä ylöspäin ja
0
kääntämällä sitä vastapäivään
(kuva 24).
Puhdistus ja hoito
Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
keittimen jäähtyä aina ennen puhdistuksen aloittamista.
Älä koskaan upota keitintä veteen, sillä
se on sähkökäyttöinen laite.
Sakkasäiliön tyhjentäminen
Laite laskee valmistettujen kahviannosten määrän. 14 yksittäisen (tai 7
pareittain) valmistetun kahvin jälkeen
merkkivalo
syttyy ilmoittamaan,
että sakkasäiliö on täynnä. Säiliö on
tyhjennettävä ja puhdistettava. Kahvinkeittimellä ei voi valmistaa kahvia,
ennen kuin sakkasäiliö on puhdistettu.
Avaa huoltoluukku puhdistusta varten
avauspainiketta painamalla (kuva 15);
merkkivalo vilkkuu .
Ota tippa-allas pois (kuva 16). Tyhjennä
ja puhdista se.
Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti. Varmista, että kaikki pohjaan
jäänyt kahvinporo poistetaan.
Tärkeää: Sakkasäiliö on tyhjennettävä
aina, kun tippa-alusta vedetään ulos,
vaikka se ei olisikaan aivan täynnä. Jos
sitä ei tyhjennetä, se saattaa tulla liian
täyteen seuraavan kahvinvalmistuksen
yhteydessä ja kahvinporo voi tukkia
kahvinkeittimen.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 69 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
3
9.3
0
0
0
0
Säiliö kannattaa puhdistaa laitteen
päivittäisen käytön yhteydessä joka
päivä.
Tyhjennä sakkasäiliö aina, kun laitteessa on virta. Vain silloin laite tunnistaa tyhjennyksen.
Kuumennuselementin puhdistus
Puhdista kuumennuselementti säännöllisesti, etteivät kahvikerrostumat
pääse täyttämään sitä (kerrostumat
voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä).
Puhdista kuumennuselementti
seuraavasti:
Sammuta keitin painamalla painiketta
(kuva 4) (älä irrota pistoketta) ja
odota, että kaikki merkkivalot sammuvat.
Aukaise huoltoluukku (kuva 15).
Vedä tippa-alusta sekä sakkasäiliö ulos
(kuva 16) ja pese ne.
Paina kahta kuumennuselementin punaista vapautuspainiketta sivuilta keskelle päin yhteen (kuva 28) ja vedä
kuumennuselementti ulos.
Huomio: Voit poistaa kuumennuselementin ainoastaan silloin, kun keitin
on sammutettuna. Älä yritä poistaa
kuumennuselementtiä keittimen
ollessa päällä, sillä tämä saattaa
vahingoittaa keitintä pahoin.
0 Pese kuumennuselementti juoksevan
veden alla ilman pesuaineita.
0 Paina kuumennuselementtiä voimakkaasti tämän jälkeen PUSH (kuva
32, e) kirjoituksen kohdalta, kunnes
kuulet naksahduksen.
0 Varmista, että kaksi punaista painiketta
(kuva 32, f) ovat ponnahtaneet
ulospäin. Muussa tapauksessa luukku ei
sulkeudu.
Kuva 33: Molemmat punaiset painikkeet ovat ponnahtaneet ulos oikealla
tavalla.
Kuva 34: Punaiset painikkeet eivät ole
ponnahtaneet ulos.
3
Huom 1: Voit sulkea huoltoluukun ja
käyttää keitintä ainoastaan sen jälkeen,
kun olet asettanut kuumennuselementin oikein paikoilleen (napsahdus on
kuulunut ja kumpikin punainen painike
on ponnahtanut ulos). Merkkivalo
vilkkuu, kun keitin yritetään käynnistää).
3
Huom 2: Jos kuumennuselementin
paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, se on puristettava oikeisiin mittoihinsa painamalla sitä (ennen
paikoilleen asetusta) voimakkaasti yhteen ylä- ja alaosastaan kuvassa 31
osoitetulla tavalla.
3
Huom 3: Jos kuumennuselementin
paikoilleen asetuksessa ilmenee edelleenkin ongelmia, älä yritä laittaa sitä
paikoilleen väkisin. Sulje huoltoluukku,
irrota verkkojohdon pistotulppa hetkeksi pistorasiasta ja pane se heti
uudelleen paikoilleen. Odota, että kaikki merkkivalot sammuvat, aukaise
huoltoluukku ja aseta kuumennuselementti uudelleen paikoilleen.
Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö
takaisin paikoilleen ja sulje huoltoluukku.
1
Älä pese kuumennuselementtiä
koskaan astianpesukoneessa.
0 Puhdista keittimen sisäosat huolellisesti. Voit poistaa kovettuneet kahvikerrostumat sisäosista puisella tai
muovisella haarukalla (kuva 29). Ime
loput kahvinporot tämän jälkeen
pölynimurilla (kuva 30).
0 Asenna kuumennuselementti takaisin
9.4
(kuva 32, a) työntämällä se pitimeen
(kuva 32, b) ja tappiin (kuva 32, c).
Tapin tulee asettua kuumennuselementin alla olevaan putkeen (kuva
32, d).
1
Kalkinpoisto
Kahvin valmistukseen käytetyn veden
jatkuvan lämmittämisen seurauksena
on täysin normaalia, että keittimen sisäosiin kertyy ajan myötä kalkkijäämiä.
Suorita kalkinpoisto aina silloin, kun
merkkivalo
alkaa vilkkumaan.
69
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 70 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
Huom: Voit valmistaa kahvia normaaliin tapaan vielä merkkivalon
syttymisen jälkeenkin.
Suorita kalkinpoisto seuraavasti:
0 Käynnistä keitin painiketta
painamalla (kuva 7).
0 Odota, että merkkivalot
ja
lopettavat vilkkumisen.
0 Valmista kalkinpoistoliuos keittimen
mukana toimitetussa kalkinpoistoainepullossa annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Kaada kalkinpoistoainepullon sisältö
(0,125 litraa) vesisäiliöön ja lisää sitten
1 litra vettä.
3
1
0
0
0
0
70
0 Poista vesisäiliö, huuhtele se ja täytä se
puhtaalla vedellä.
0 Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
0 Tyhjennä cappuccinoputken alle
sijoitettuun astiaan kerääntynyt neste
ja aseta se uudelleen putken alle.
0 Käännä höyrynuppia vastapäivään
(kuva 8) puolen kierroksen verran. Cappuccinoputkesta alkaa nyt valua kuumaa vettä alla olevaan astiaan.
Kun vesisäiliö on tyhjä, merkkivalo
sammuu ja merkkivalo syttyy
.
0 Käännä höyrynuppia myötäpäivään
perille saakka (kuva 8) ja täytä
vesisäiliö uudelleen puhtaalla vedellä.
Kalkinpoisto-ohjelma on nyt loppunut
ja keitin on valmis uuden kahvin valmistukseen.
Huomio: Älä missään tapauksessa
käytä kalkinpoistoainetta, joka ei ole
Electroluxin suosittelema. Electrolux ei
korvaa muiden kalkinpoistoaineiden
käytöstä mahdollisesti aiheutuvia
3
vahinkoja. Kalkinpoistonestettä saat
alan liikkeistä tai Electrolux huoltopalvelusta.
Sijoita vähintään 1,5 litran vetoinen
astia cappuccinoputken alle (kuva 6).
1
Paina painiketta
ja pidä se painettuna vähintään viiden sekunnin
ajan. Painikkeen merkkivalo
syt- 9.5
tyy ja osoittaa, että kalkinpoistoohjelma on alkanut (merkkivalot
ja
ovat sammuneina ja osoittavat,
ettei kahvia voida valmistaa).
Käännä höyrynuppia vastapäivään
puolen kierroksen verran (kuva 8).
Kalkinpoistoliuosta alkaa nyt valua
cappuccinoputkesta sen alle asetettuun astiaan.
Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa
automaattisesti joitakin valutus- ja
taukojaksoja, joiden avulla kahvinkeittimen sisälle kerääntyneet kalkkikerrostumat saadaan poistettua.
Kun merkkivalo
syttyy noin 30
0
minuutin kuluttua, käännä höyrynuppia puolen kierroksen verran
myötäpäivään (kuva 8) perille saakka.
Huuhtele keitin tämän jälkeen, jolloin
saat poistettua kaiken keittimen sisälle
vielä jääneen kalkinpoistoaineen.
Huom: Mikäli keskeytät kalkinpoistoohjelman ennen sen päättymistä,
hälytys
ei poistu ja joudut aloittamaan kalkinpoisto-ohjelman alusta.
Tärkeää: Laitteen takuu raukeaa,
mikäli yllä kuvattua kalkinpoistoa ei
suoriteta säännöllisesti.
Veden kovuuden asetus
Merkkivalo
syttyy tietyn, jo
tehtaalla ohjelmoidun toiminta-ajan
jälkeen. Tämän oletusaika on ohjelmoitu erittäin paljon kalkkia sisältävälle vedelle. Halutessasi voi
pidentää keittimen toiminta-aikaa ja
vähentää kalkinpoiston suoritustiheyttä ohjelmoimalla keittimen vesijohtoveden todellisen kalkkipitoisuuden
mukaisesti. Selvitä käytettävän veden
kovuus laitteen mukana toimitetulla
testiliuskalla tai kysy tietoja veden
kovuudesta paikalliselta vesilaitokselta.
Veden kovuuden määrittäminen
Upota testiliuska noin 1 sekunnin
ajaksi kylmään veteen. Ravistele ylimääräinen vesi pois ja määritä veden
kovuus vaaleanpunaisiksi värjäytyneiden alueiden perusteella.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 71 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
Ei yhtään tai yksi vaaleanpunainen alue:
kovuusaste 1, pehmeä
enint. 1,24 mmol/l eli
7 saksalaista kovuusastetta eli
12,6° ranskalaista kovuusastetta
Kaksi vaaleanpunaista aluetta:
kovuusaste 2, keskikova
enint. 2,5 mmol/l eli
14° saksalaista kovuusastetta eli
25,2° ranskalaista kovuusastetta
Kolme vaaleanpunaista aluetta:
kovuusaste 3, kova
enint. 3,7 mmol/l eli
21° saksalaista kovuusastetta eli
37,8° ranskalaista kovuusastetta
Neljä vaaleanpunaista aluetta:
kovuusaste 4, erittäin kova
enint. 3,7 mmol/l eli
yli 21° saksalaista kovuusastetta
eli
yli 37,8° ranskalaista kovuusastetta
Selvitetyn veden kovuuden
asettaminen ja tallentaminen
Käytettävissä on 4 eri kovuusastetta.
Tehtaalla laitteeseen on asetettu
arvo 4.
0 Varmista, että keittimessä ei ole virtaa
(mikään merkkivalo ei pala).
0 Paina painiketta
ja pidä sitä painettuna vähintään 5 sekunnin verran.
Neljä merkkivaloa
, ,
ja
syttyvät.
0 Paina painiketta
(kuva 19) useita
kertoja, kunnes merkkivalojen lukumäärä vastaa selvitetyn kovuusasteen
vaaleanpunaisten alueiden lukumäärää (esimerkiksi kun on asetettava
veden kovuus 3, paina painiketta
kolme kertaa siten, että 3 merkkivaloa
,
ja
palavat yhdessä).
Paina painiketta
, jolloin tieto
tallentuu muistiin. Nyt keitin on ohjelmoitu siten, että se ilmoittaa kalkinpoiston suorittamisen tarpeesta veden
todellisen kalkkipitoisuuden mukaan.
10
Merkkivalojen selitykset
Merkkivalot
ja
vilkkuvat
• Keitin ei ole käyttövalmis (veden lämpötila ei ole saavuttanut kahvin valmistukselle parhaiten sopivaa
lämpötilaa). Odota, että merkkivalot
palavat vilkkumatta ennen kahvin
valmistuksen aloittamista.
Merkkivalot
ja
palavat vilkkumatta
• Kahvinkeitin on saavuttanut oikean
lämpötilan ja on valmis kahvin valmistukseen
Merkkivalo
palaa vilkkumatta
• Kahvinkeitin valmistaa yhtä kahvikupillista.
Merkkivalo
palaa vilkkumatta
• Kahvinkeitin valmistaa kahta kahvikupillista.
Höyryn merkkivalo
vilkkuu
• Kahvinkeitin lämpenee höyryn tuottamiselle parhaaseen mahdolliseen
lämpötilaan. Odota, että merkkivalo
palaa vilkkumatta ennen kuin käännät
höyrynuppia.
Höyryn merkkivalo
palaa
vilkkumatta
• Kahvinkeitin on valmis höyryn tuottamiseen ja voit kääntää höyrynuppia.
Merkkivalo
palaa vilkkumatta
• Kahvinkeitin on asetettu kahvijauheella tapahtuvalle kahvin valmistukselle (katso luku 6 „Kahvin
valmistaminen kahvijauheesta“,
sivu 66).
Merkkivalo
palaa vilkkumatta
• Automaattinen kalkinpoisto-ohjelma
on käynnissä. (Katso luku 9.4 „Kalkinpoisto“, sivu 69)
71
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 72 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
11
Hälytysmerkkivalojen selitykset ja mitä tehdä, jos ne
syttyvät
Merkkivalo
palaa vilkkumatta
• Vesisäiliö on tyhjä tai se on asetettu
väärin paikoilleen.
0 Täytä vesisäiliö luvussa 3.2 „Vesisäiliön
täyttäminen“, sivu 62 annettujen
ohjeiden mukaisesti ja aseta se oikein
paikoilleen.
• Säiliö on likainen tai siinä on kalkkikerrostumia.
0 Huuhtele säiliö tai poista siihen
kerääntynyt kalkki.
Merkkivalo
vilkkuu
• Kahvinkeitin ei valmista kahvia ja sen
toiminta on äänekästä.
0 Käännä höyrynuppia vastapäivään
(kuva 8) luvussa 4 „Kahvin
valmistaminen kahvipavuista“, sivu 63
kohta 10 annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Kahvia valuu liian hitaasti
0 Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 17) vastapäivään yhden naksahduksen verran (luku 5 „Kahvimyllyn
säätö“, sivu 65).
Merkkivalo
palaa vilkkumatta
• Sakkasäiliö on täynnä tai sitä ei ole
asetettu paikoilleen.
0 Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista ja
luvussa 9.2 „Sakkasäiliön
tyhjentäminen“, sivu 68 osoitetulla
tavalla ja aseta se uudelleen paikoilleen.
• Sakkasäiliötä ei ole asetettu paikoilleen
puhdistuksen jälkeen.
0 Aukaise huoltoluukku ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
Merkkivalo
vilkkuu
• Kahvijauhetta ei ole kaadettu suppiloon, vaikka toiminto
on valittu.
0 Kaada kahvijauhetta suppiloon luvussa
6 „Kahvin valmistaminen kahvijauheesta“, sivu 66 osoitetulla tavalla.
72
• Kahvipavut ovat loppuneet.
0 Täytä kahvipapusäiliö luvussa 3.3 „Kahvipapusäiliön täyttäminen“, sivu 63
kuvatulla tavalla.
• Mikäli kahvimyllyn toiminta on erittäin
äänekästä, kahvipapujen seassa ollut
pieni kivi on lukinnut kahvimyllyn
toiminnan
0 Ota yhteys huoltoliikkeeseen. Takuu ei
välttämättä korvaa myllyn tukkeutumista tai vioittumista, jonka syynä on
myllyyn joutunut vierasosa.
Merkkivalo
vilkkuu
• Kahvinkeittimessä on kalkkikerrostumia.
0 Suorita kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian luvussa 9.4 „Kalkinpoisto“, sivu 69 annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Keittimestä kuuluu epätavallisia
ääniä ja neljä merkkivaloa
, ,
ja
vilkkuvat vuorotellen
• Kuumennuselementtiä ei ole todennäköisesti asetettu takaisin keittimeen
puhdistuksen jälkeen.
0 Paina painikkeita
ja
samanaikaisesti, kunnes neljä merkkivaloa
sammuvat. Voit aukaista huoltoluukun
ja asettaa kuumennuselementin
paikoilleen vasta sen jälkeen, kun kaikki neljä merkkivaloa ovat sammuneet
(katso luku 9.3 „Kuumennuselementin
puhdistus“, sivu 69).
Merkkivalot
ja
vilkkuvat
vuorotellen
• Keitin on juuri pantu päälle, mutta
kuumennuselementtiä ei ole asetettu
oikein paikoilleen, jolloin luukkua ei voi
sulkea.
0 Paina kuumennuselementtiä PUSH kirjoituksen kohdalta, kunnes kuulet naksahduksen. Varmista, että kaksi
punaista painiketta ovat ponnahtaneet ulos (luku 9.3 „Kuumennuselementin puhdistus“, sivu 69). Sulje
huoltoluukku ja paina painiketta .
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 73 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
12
Merkkivalot
,
ja
palavat ja
vilkkuvat
Kahvinkeitin on pantu päälle silloin,
kun höyrynuppi oli auki.
Käännä höyrynuppia myötäpäivään
perille saakka (kuva 8).
Merkkivalo
vilkkuu
Huoltoluukku on auki.
Varmista, että kuumennuselementti on
asetettu oikein paikoilleen, mikäli
huoltoluukku ei sulkeudu oikein (luku
9.3 „Kuumennuselementin puhdistus“,
sivu 69).
Merkkivalo
palaa vilkkumatta ja
merkkivalot
ja
vilkkuvat
Kuumennuselementtiä ei ole todennäköisesti asetettu takaisin keittimeen
puhdistuksen jälkeen.
Aseta kuumennuselementti paikoilleen,
katso luku 9.3 „Kuumennuselementin
puhdistus“, sivu 69.
Kahvinkeittimen sisäosat ovat erittäin
likaiset.
Puhdista keittimen sisäosa huolellisesti
luvussa 9.3 „Kuumennuselementin
puhdistus“, sivu 69 annettujen ohjeiden mukaisesti.
Merkkivalo
vilkkuu
Kahvijauheen suppilo on tukossa.
Tyhjennä suppilo veistä käyttämällä
luvussa 6 „Kahvin valmistaminen kahvijauheesta“, sivu 66 kohta 5 annettujen
ohjeiden mukaisesti (kuva 21).
Vianetsintä ennen kuin
kutsut paikalle huoltoliikkeen
Voit löytää toimintahäiriön syyn ja korjata sen helposti luvussa 11 „Hälytysmerkkivalojen selitykset ja mitä tehdä,
jos ne syttyvät“, sivu 72 annettujen
ohjeiden perusteella silloin, kun keitin
ei toimi ja jokin hälytysmerkkivaloista
palaa. Mikäli sitä vastoin mikään
hälytysmerkkivaloista ei pala, suorita
seuraavat tarkistukset ennen huoltoliikkeen paikalle kutsumista.
Kahvi ei ole kuumaa
• Kuppeja ei ole esilämmitetty
0 Lämmitä kahvikupit huuhtomalla ne
kuumalla vedellä tai jättämällä ne
vähintään 20 minuutiksi kannella olevalle lämmitystasolle (A) (katso luku 4
„Kahvin valmistaminen kahvipavuista“,
sivu 63 - kohta 3).
• Kuumennuselementti on liian kylmä.
0 Lämmitä kuumennuselementti ennen
kahvin valmistusta painamalla
painiketta
(katso kap. 4 „Kahvin
valmistaminen kahvipavuista“, sivu 63
kohta 3).
Kahvissa on vähän vaahtoa
• Keitin käyttää liian vähän kahvia
haudutuksen aikana.
0 Käännä kahvijauheen määrän valintanuppia (kuva 9) jonkin verran
myötäpäivään (katso luku 4 „Kahvin
valmistaminen kahvipavuista“, sivu 63
kohta 2).
• Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.
0 Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 17) vastapäivään yhden naksahduksen verran (katso luku 5
„Kahvimyllyn säätö“, sivu 65).
• Kahvisekoitus ei ole sopiva.
0 Käytä täysautomaattiseen kahvinkeittimeen soveltuvaa kahvisekoitusta.
Kahvi valuu ulos liian hitaasti
• Kahvi on jauhettu liian hienoksi.
0 Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 17) myötäpäivään yhden
naksahduksen verran (katso luku 5
„Kahvimyllyn säätö“, sivu 65).
• Keitin käyttää liian paljon kahvia
haudutuksen suorittamiseksi
0 Käännä kahvijauheen määrän valintanuppia (kuva 9) jonkin verran vastapäivään.
Kahvia valuu liian nopeasti
• Kahvi on jauhettu liian karkeaksi
0 Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 17) yhden naksahduksen verran vastapäivään (katso luku 5
„Kahvimyllyn säätö“, sivu 65).
73
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 74 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
• Keitin käyttää liian vähän kahvia
haudutuksen yhteydessä
0 Käännä kahvijauheen määrän valintanuppia (kuva 9) jonkin verran
myötäpäivään.
Kahvia ei valu jommasta kummasta
suuttimesta
• Reikä on tukossa.
0 Poista kuiva kahvi pois neulalla
(kuva 27).
Höyrynuppia käännettäessä cappuccinoputkesta ei tule höyryä
• Cappuccinoputken ja cappuccinosuuttimen pienet reiät ovat tukossa.
0 Puhdista cappuccinoputken ja cappuccinosuuttimen pienet reiät (katso luku
8.1 „Cappuccinoputken puhdistus“,
sivu 68 - kuva 25).
Painikkeita
ja
painettaessa
keittimestä ei valu kahvia vaan vettä
• Kahvijauhe on voinut juuttua kiinni
suppiloon.
0 Poista suppilon tukkiva kahvijauhe
veitsellä (katso luku 6 „Kahvin valmistaminen kahvijauheesta“, sivu 66kohta 5). Puhdista uutin ja keittimen
sisäosat tämän jälkeen (katso luvussa
9.3 „Kuumennuselementin puhdistus“,
sivu 69 annettuja ohjeita).
Keitin ei käynnisty painiketta
painettaessa
• Kahvinkeitintä ei ole liitetty sähköverkkoon.
0 Tarkista, että verkkojohdon pistoke on
asetettu pistorasiaan
Kuumennuselementtiä ei saada
irrotettua puhdistuksen suorittamista varten
• Keitin on päällä. Voit poistaa kuumennuselementin ainoastaan silloin, kun
keitin on sammutettuna.
0 Sammuta keitin (katso luku 9.3 „Kuumennuselementin puhdistus“, sivu 69).
1
74
Huomio: Voit poistaa kuumennuselementin ainoastaan silloin, kun keitin on
sammutettu. Älä yritä poistaa kuumennuselementtiä keittimen ollessa päällä,
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
sillä tämä saattaa vahingoittaa keitintä
erittäin pahoin.
Kahvijauheen käytön (kahvipapujen
sijaan) yhteydessä kahvinkeittimestä ei valu kahvia
Olet kaatanut suppiloon liikaa kahvijauhetta.
Poista kuumennuselementti ja puhdista
keittimen sisäosat luvussa 9.3 „Kuumennuselementin puhdistus“, sivu 69
annettujen ohjeiden mukaisesti. Toista
toimenpide kaatamalla suppiloon
korkeintaan 2 mittalusikallista kahvijauhetta.
Painiketta
ei ole painettu ja keitin
on käyttänyt kahvijauheen lisäksi myös
kahvimyllyn jauhaman kahvin.
Puhdista keittimen sisäosat huolellisesti luvussa 9.3 „Kuumennuselementin
puhdistus“, sivu 69 annettujen ohjeiden mukaisesti. Toista toimenpide
painamalla ensin painiketta
luvussa
6 „Kahvin valmistaminen kahvijauheesta“, sivu 66 annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kahvijauhe on täytetty silloin, kun kahvinkeittimessä ei ole virtaa.
Poista kuumennuselementti ja puhdista
keittimen sisäosat luvussa 9.3 „Kuumennuselementin puhdistus“, sivu 69
annettujen ohjeiden mukaisesti. Pane
kahvinkeitin päälle ja toista toimenpiteet.
Kahvi ei valu suuttimista vaan huoltoluukkua pitkin
Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen
reiät.
Lävistä reiät neulalla (kuva 27).
Huoltoluukun sisällä oleva kääntölokero on juuttunut paikoilleen ja ei
pääse kääntymään.
Puhdista kääntölokero huolellisesti
ennen kaikkea saranoiden kohdalta,
jotta se pääsee kääntymään vapaasti.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 75 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
•
•
•
•
13
Mitä pitää tehdä, jos laite on
kuljetettava toiseen paikkaan?
Säilytä laitteen alkuperäinen pakkaus
mahdollista kuljetusta varten. Käytä
ehdottomasti alkuperäistä muovipussia suojana naarmuja vastaan.
Suojaa laite iskuilta. Emme ota vastuuta kuljetuksen aikana sattuneista vaurioista.
Tyhjennä vesisäiliö ja sakkasäiliö.
Kiinnitä huomiota laitteen varastointipaikkaan erityisesti kylminä vuodenaikoina. Pakkanen voi vioittaa laitetta.
2
Pakkausmateriaali
Pakkausmateriaalit ovat haitattomia ja
kierrätettäviä. Muoviosat on merkitty
esim. >PE<,> PS< jne. Toimita pakkausmateriaalit lajiteltuina niille varattuihin kunnallisiin keräyspisteisiin.
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
W
symboli
ilmoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on luovutettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Hävittämällä tuotteen oikein vaikutat osaltasi ympäristönsuojeluun ja estät lähimmäistesi terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset. Laitteen
väärä hävittäminen vaarantaa ympäristön ja terveyden. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrätyksestä saat paikallisesta kunnanvirastosta, jätehuollosta tai
liikkeestä, josta hankit tuotteen.
220-240 V
1350 W
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
• Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvat materiaalit ja välineet vastaavat EY asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.
Hävittäminen
2 Käytöstä poistettu laite
Tekniset tiedot
Verkkojännite:
Ottoteho:
;
14
15
Huoltotapauksessa
Säilytä ehdottomasti alkuperäinen
pakkaus vaahtomuoviosat
mukaanlukien. Kuljetusvaurioiden
välttämiseksi tulee laitteen olla hyvin
pakattu.
75
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 76 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
q
76
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 77 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
Customer
g Dear
Please read this user manual carefully,
paying special attention to the safety
notes! Keep the manual in a safe place
for later reference, and pass it on to
any new owner.
Contents
1 Figure captions
1.1 Front view (Fig. 1)
1.2 Front view with open
service door (Fig. 2)
1.3 Control panel (Fig. 3)
78
78
10 Meaning of the normal
operation indicator lights
89
78
78
11 Meaning of the alarm indicator
lights and what to do when
they are on
89
2
79
12 Problems that can be resolved
before calling the Customer
Service Centre
91
13 Technical Data
92
14 Disposal
93
15 If service is needed
93
Safety Information
3 Before using for the first time
3.1 Setting up and connecting
the coffee machine
3.2 Filling with water
3.3 Filling the coffee bean container
3.4 Switching on for the first time
80
4
Making coffee with beans
82
5
Adjusting the coffee grinder
84
6
Using pre-ground coffee
84
7
Preparing hot water
85
8 Frothing milk
8.1 Cleaning the milk frother
85
86
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
86
86
86
87
87
88
Cleaning and Maintenance
Cleaning the coffee maker
Emptying the grounds container
Cleaning the infuser
Descaling
Setting the water hardness
80
81
81
81
77
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 78 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
1
Figure captions
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
This manual is valid for the Fully Automatic Espresso Maker version ECS 5000
and version ECS 5200. The operation of
both models is similar.
Figure 1 and figure 2 show both versions. All other illustrations show version ECS 5200.
Front view (Fig. 1)
Cup warmer tray
Steam knob
Steam spout
Milk frother
Milk frother (removable)
Milk frother nozzle (removable)
Service door opening button
Water tank (removable)
Drip tray (removable)
Cup support tray
Coffee spout, adjustable in height
Control panel (see Fig. 3)
Bean container lid
Centre lid for the ground coffee
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1.3
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
78
Front view with open service
door (Fig. 2)
Measure for pre-ground coffee
Compartment for the measure
Funnel for pre-ground coffee
Service door
Removable container for the coffee
grounds
Mobile drawer
Infuser
Grinding coarseness adjustment knob
Container for the coffee beans
Type plate (under appliance)
Liquid descaler and
Test strip for water hardness
Control panel (Fig. 3)
Coffee quantity selector knob (short,
normal or long)
Grinding quantity selector knob (for
weak, normal or strong coffee)
One cup button
Two cup button
On/off button
Steam function selector button
Ground coffee button (disables the
coffee grinder)
Rinse and descaling button
1 cup and coffee temperature OK light
2 cup and coffee temperature OK light
Steam and steam temperature OK light
Ground coffee light (coffee grinder
disabled)
Scale alarm light
No water or water tank absent
indicator light
Grounds container full or absent
indicator light
Generic alarm indicator light
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 79 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
2
Safety Information
1
This appliance conforms to accepted
technological standards with regard to
safety, and to the Appliance Safety
Law. As the manufacturer, we nevertheless wish to familiarise you with the
following safety information.
General safety
• The coffee machine must be connected
only to a mains power current of which
the voltage, type of supply and frequency conform to the details shown
on the type plate (this can be found on
the underside of the appliance)!
• Never allow the mains lead to come
into contact with hot parts of the
appliance.
• Never use the mains lead to pull the
plug out of the mains socket!
• Do not use the coffee machine if:
– the mains lead is damaged, or
– the housing shows visible signs of
damage.
• This appliance is not intended for use
by people (including children) who, due
to lack of experience or knowledge, are
unable to operate it safely, or for use
by people (including children) whose
physical, sensory or mental capabilities
are reduced, unless a person responsible for them has shown them how to
use it safely, and has supervised them
initially.
Child safety
• Do not leave the coffee machine running unattended, and take special
care when children are about!
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• Packaging material, e.g. plastic bags,
should not be accessible to children.
Safety in operation
• Caution! The coffee spout, milk
frother and cup warmer tray become
hot in operation. Keep children at a
safe distance!
• Caution! Danger of scalding when the
milk frother is activated! Hot water or
steam output can cause scalding.
Activate the milk frother only when
you are holding a container under the
nozzle.
• Do not use steam to heat inflammable
liquids!
• Only use the coffee machine with
water in the system! Fill the water tank
only with cold water. Do not use hot
water, milk or other liquids. Do not
exceed the maximum fill level of
approx. 1.8 litres.
• Do not put frozen or caramelised coffee beans in the bean container. Use
only roasted coffee beans! Remove
any foreign objects, such as small
stones, from the coffee beans. Blocking or damage caused by foreign
objects in the grinder might be
excluded from the guarantee.
• Spoon only ground coffee into the
ground coffee funnel.
• Do not leave the coffee machine
switched on unnecessarily.
• Do not expose the coffee machine to
the effects of weather.
• When using an extension lead, use only
a commercially available cable with a
conductor cross-section of at least
1.5 mm2.
• To avoid injury, people with motor system disorders should never use the
machine without an accompanying
person.
• Operate the machine only when the
drip tray, coffee grounds container
and the cup support tray are
installed!
Safety in cleaning and care
• Follow the cleaning and descaling
instructions.
• Switch off the coffee machine and
unplug it from the mains socket before
carrying out any maintenance or
cleaning!
• Do not immerse the coffee machine in
water.
79
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 80 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
• Only clean the milk frother when the
machine is switched off, cold and not
under pressure!
• Do not clean coffee machine parts in
the dishwasher.
• Never put water in the grinder. This
would damage the grinder.
Never open or repair the coffee
machine. Faulty repairs can result in
considerable hazard to the user.
Repairs to electrical appliances must be
carried out only by qualified service
engineers.
If a repair becomes necessary, including replacement of the mains lead,
please contact
• the dealer where you bought the coffee machine, or
• the Electrolux Service Line.
If the machine is misused or incorrectly operated the manufacturer
accepts no liability for damage and
the guarantee is invalidated - likewise if the descaling program is not
carried out in accordance with these
operating instructions immediately
after the
light flashes. Blocking or damage caused by foreign
objects in the grinder might be
excluded from the guarantee.
3
Before using for the first
time
3.1
Setting up and connecting the
coffee machine
0 After unpacking, make sure the appliance is complete and undamaged. If in
doubt, do not use it. Contact professionally qualified personnel.
0 Place the appliance on a work surface
far away from water taps, basins and
sources of heat.
1
After having positioned the appliance
on the work bench, make sure that
there is a free space of around 5 cm
between the surfaces of the appliance
and the side and rear walls and a free
space of at least 20 cm above the coffee maker.
Never install the machine in environments where the temperature may
reach 0 °C or lower (the appliance may
be damaged if the water freezes).
1
Check that the voltage of the mains
power supply corresponds to the value
indicated on the appliance's type plate.
Only connect the appliance to a power
outlet with a minimum rating of 10 A
that is properly earthed. The manufacturer declines all liability for any accidents caused if the system is not
correctly earthed.
If the power outlet does not match the
plug on the appliance, have the outlet
replaced with a suitable type by qualified personnel.
0 Plug the coffee machine into the
power outlet.
If the coffee machine is plugged in for
the very first time, all lights come on
for a few seconds for a check, then all
lights go off.
1
3
80
The water hardness should be set as
soon as possible, following the procedure described in the section 9.5 „Setting the water hardness“, page 88.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 81 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
3
3.2
To correctly learn how to use the
machine, when starting it for the first
time, carefully follow the step-by-step
instructions described in the following
paragraphs.
Filling with water
Each time before switching on the coffee machine, check that there is water
in the water tank, and refill if necessary. The coffee machine requires water
for the automatic rinsing processes
each time the machine is switched on
or off.
0 Remove the water tank (Fig. 4), rinse it
and fill it with fresh water, without
exceeding the MAX line. When removing the tank, the milk frother must
always be positioned towards the centre of the machine, otherwise the tank
cannot be removed.
Pour only fresh cold water into the
water tank. Never put in other liquids,
e.g. mineral water or milk.
0 Replace the tank, pushing it all the way
in.
3
3.4
0
0
0
1
3
3.3
To always be sure of obtaining a rich
coffee with a full aroma, you should:
– change the water in the water tank
daily,
– wash the water tank at least once a
week in normal washing-up water
(not in the dishwasher). Then rinse
with fresh water.
0
0
Filling the coffee bean container
0 Open the lid on the coffee bean container (Fig. 5).
0 Fill the container with coffee beans.
0 Close the lid.
1
Note! Do not put frozen or caramelised
coffee beans in the bean container. Use
only roasted coffee beans! Make sure
that no foreign objects, such as small
stones, enter the coffee bean container. Blocking or damage caused by
foreign objects in the grinder might
be excluded from the guarantee.
3
Coffee has been used to factory-test
the appliance, and it is therefore completely normal for there to be traces of
coffee in the mill. This appliance is
however guaranteed to be new.
Switching on for the first time
When you operate the machine for the
first time, the coffee machine has to be
vented.
Check that the water tank is full and
that power cable is plugged into the
power outlet.
Move the milk frother towards the
outside and place a cup underneath
(Fig. 6). Then turn the machine on by
pressing the
button (Fig. 7).
Immediately after, within a maximum
of 30 seconds, turn the steam knob
anticlockwise until it stops (Fig. 8) (it is
normal for the machine to make some
noise).
After few seconds, a little water will
come out of the milk frother.
When there is around 30 cc in the cup,
turn the steam knob half a turn clockwise (Fig. 8) until it stops, so as to stop
the water coming out.
Wait for the
and
lights to stop
flashing and turn on steady. (When the
lights are flashing it means that the
machine is pre-heating, while when
they are on steady it means that the
machine has reached the ideal temperature for making coffee).
A few moments before the lights stop
flashing the machine automatically
performs a rinse cycle: a little hot
water will come out of the delivery
spouts and will be collected in the drip
tray underneath.
Tip: for a hotter, short coffee (less than
60 cc), first fill the cup with the hot
rinsing water. Then leave it inside for a
few seconds (before emptying it) so as
to pre-heat the cup.
At this point, the machine is ready for
use.
81
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 82 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
4
Making coffee with beans
0 Before delivering the coffee, always
make sure that the
and
lights
are on steady, and that the water tank
and the coffee bean container are full.
0 Adjust the grinding quantity selector
knob (Fig. 9) to set the desired taste of
the coffee.
Turning the knob clockwise increases
the quantity of coffee beans that the
machine will grind, and thus makes the
taste of the coffee stronger. When
using the machine for the first time,
the correct position of the knob can be
found by trial and error. Make sure not
to turn it too far clockwise, otherwise
the coffee will be delivered too slowly
(in drops), above all when preparing
two cups of coffee.
0 Adjust the coffee quantity selector
knob (Fig. 10) to set the quantity of
coffee required.
Turning the knob clockwise makes a
longer coffee. When using the machine
for the first time, the correct position
of the knob can be found by trial and
error.
0 Place one cup under the spouts to
make 1 coffee or 2 cups for 2 coffees
(Fig. 11). For a creamy coffee, lower the
spouts to bring them as close to the
cups as possible (Fig. 12).
0 Press the button
(Fig. 13) to make
one cup of coffee or the button
(Fig. 14) to make 2 coffees.
At this point the machine grinds the
beans, runs a short pre-infusion cycle,
a pause and then completes the delivery.
Once the desired quantity has been
reached, the machine automatically
stops delivering the coffee and discharges the grounds into the special
container.
After a few seconds, when both the
and
indicator lights are on again,
another coffee can be made.
82
0 To switch the machine off, press the
button. (Before switching off, the
machine automatically runs a rinse
cycle: a little hot water will come out
of the spouts and will be collected in
the drip tray underneath - be careful,
to avoid being scalded ). If the machine
is not switched off using the
button, it will switch itself off and run a
brief rinse cycle 3 hours after the last
operation.
3
Note 1: If the coffee is delivered a drop
at a time or not at all, turn the grinding coarseness regulator (Fig. 17) one
click clockwise (see section 5 „Adjusting the coffee grinder“, page 84). Turn
a click at a time until the coffee is
delivered satisfactorily.
1
The grinder setting may be changed
only while coffee is being ground.
Making adjustments to the stationary
grinder can damage the coffee
machine.
3
NOTE 2: If the coffee is delivered too
fast and is not creamy enough, turn
the grinding quantity selector knob
(Fig. 9) clockwise. Proceed by trial and
error to find the correct position of the
knob. Make sure not to turn the knob
too far clockwise, otherwise the delivery may become too slow (in drops),
above all when making two cups of
coffee. If, after several coffees, the
cream is still not satisfactory, also turn
the grinding adjustment knob (Fig. 17)
one click anticlockwise (see section 5
„Adjusting the coffee grinder“,
page 84).
3
Note 3: Tips on making hotter coffee:
1) If, when the machine has just been
turned on, a short cup of coffee is
required (less than 60 cc), use the hot
rinsing water to pre-heat the cups.
2) If, on the other hand, more than 2 or
3 minutes have elapsed since the last
coffee was made, before preparing
another coffee the infuser must be
pre-heated, pressing the
button.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 83 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
Then let the water flow out into the
drip tray underneath, or alternatively
use this water to fill (and then empty)
the cup to be used for the coffee, so as
to pre-heat it.
3) Unless preheated, do not use cups
that are too thick, as they will absorb
too much heat.
4) Use cups that have been previously
heated by rinsing them with hot water
or alternatively by leaving them for at
least 20 minutes on the cup warmer
tray on top of the machine with the
appliance on.
3
3
Note 4: while the machine is making
the coffee, the delivery can be stopped
at any time by pressing the
button
(Fig. 13) or
button (Fig. 14), or by
turning the coffee quantity selector
knob (Fig. 10) anti-clockwise.
Note 5: as soon as delivery is complete,
to increase the quantity of coffee, simply press and hold the
button (Fig.
13) or
button (Fig. 14), until
reaching the desired quantity, or turn
the coffee quantity selector knob (Fig.
10) clockwise (this operation must be
performed immediately after the coffee is dispensed and before the coffee
grounds are ejected into the grounds
container).
3
Note 6: when the
alarm comes on,
the water tank must be filled, otherwise the coffee cannot be made. The
water tank can only be removed if the
milk frother is first positioned towards
the centre of the machine. (It is normal
for there to be a little water left in the
tank when the alarm comes on).
3
Note 7: the machine counts the
number of cups of coffee made. Each
14 single cups (or 7 double cups), the
light switches on steady, warning
the user that the grounds container is
full and must be emptied and cleaned,
see 9.2 „Emptying the grounds
container“, page 86.
3
Note 8: the grinder in the coffee
maker may become worn over time
and consequently the coffee will
change taste as it is ground more
coarsely.
To resolve this problem, re-set the
grinding coarseness on the coffee
grinder by adjusting the knob (Fig. 17)
one click anticlockwise (as described in
section 5 „Adjusting the coffee
grinder“, page 84).
3
Note 9: if the machine is not used for a
long period, the infuser must be
cleaned, as described in section 9.3
„Cleaning the infuser“, page 87.
3
Note 10: while the machine is delivering coffee, never remove the water
tank. If it is removed, the machine will
not be able to make the coffee and the
"no water" light
will flash. If you
try and make another coffee, the
machine becomes noisy and does not
make the coffee. To reset the machine,
turn the steam knob anticlockwise as
far as it will go and run off water from
the milk frother for a few seconds.
3
When using the machine for the first
time, 4-5 cups of coffee made before
the machine starts to give satisfying
results.
3
When an alarm light comes on to signal an anomaly, do not contact the
service centre straight away. The problems can almost always be resolved by
following the instructions indicated in
section 11 „Meaning of the alarm indicator lights and what to do when they
are on“, page 89 and section 12 „Problems that can be resolved before calling the Customer Service Centre“,
page 91. If necessary, contact the Customer Service Centre.
83
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 84 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
5
Adjusting the coffee
grinder
The coffee grinder must not be
adjusted, at least initially, as it has
already been pre-set in the factory for
the correct delivery of the coffee.
Nonetheless, after having made the
first coffees, if delivery is too fast or
too slow (in drops), the grinding
coarseness must be adjusted using the
knob (Fig.17) located inside the bean
container.
These adjustments will only be evident
after the delivery of at least 2 cups of
coffee.
The grinder setting may be changed
only while coffee is being ground.
Making adjustments to the stationary
grinder can damage the coffee
machine.
0 Turn one click (one number) anticlockwise for finer ground coffee and consequently slower delivery and a
creamier appearance (Fig. 18).
0 Turn one click (one number) clockwise
for coarser ground coffee and consequently faster delivery (not a drop at a
time) (Fig. 18).
1
3
6
The machine has been tested in the
factory using coffee and therefore it is
completely normal to find some traces
of coffee in the grinder. The machine is
in any case guaranteed to be new.
Using pre-ground coffee
0 Press the
button to select the
ground coffee function (Fig. 19).
The
light switches on to indicate
that the function has been selected
and the coffee grinder has been disabled.
0 Lift the lid in the centre, insert one (for
1 cup) or two (for 2 cups) pre-ground
coffee measures in the funnel (Fig. 20).
84
0 Adjust the coffee quantity selector
knob (Fig. 10) to set the quantity of
coffee required.
Turning the knob clockwise makes a
longer coffee.
0 Place one cup under the spouts to
make 1 coffee or 2 cups for 2 coffees
(Fig. 11). For a creamy coffee, lower the
spouts to bring them as close to the
cups as possible (Fig. 12).
0 Press the button
(Fig. 13) to make
one cup of coffee or the button
(Fig. 14) to make 2 coffees.
3
Note 1: Never add the ground coffee
when the machine is off, to prevent it
from spilling inside the machine.
3
Note 2: Never add more than 2 measures, otherwise either the machine will
not make the coffee and the preground coffee will be lost inside the
machine, dirtying it, or the coffee will
be run off in drips.
3
Note 3: When dosing the quantity of
coffee to be added, only use the measure supplied.
3
Note 4: Only use ground coffee for
espresso coffee makers: do not use coffee beans, freeze-dried coffee or other
materials that may damage the
machine.
Note 5: If you add more than two
measures of pre-ground coffee and the
funnel blocks, use a knife to push the
coffee down (Fig. 21) and then remove
and clean the infuser and the machine,
as described in section 9.3 „Cleaning
the infuser“, page 87.
0 Once the coffee has been delivered, to
make coffee using the beans again,
deactivate the ground coffee function
by pressing the
button again (the
light goes off and the coffee grinder is
enabled for operation again).
3
3
Please observe also section 4 „Making
coffee with beans“, page 82, notes no.
3 - 7, 9 and 10.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 85 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
7
Preparing hot water
0 Always make sure that the
and
lights are on steady.
0 Turn the milk frother towards the outside of the machine (Fig. 6).
0 Position a container underneath the
milk frother (Fig. 6).
0 Turn the steam knob half a turn anticlockwise until it stops (Fig. 8): hot
water will come out of the milk frother
and start to fill the container underneath.
0 To stop the flow of hot water, turn the
steam knob all the way clockwise (Fig.
8) and return the milk frother to the
original position towards the centre of
the machine. (It is recommended to
deliver hot water for no more than 2
minutes).
8
Frothing milk
0 Fill a container with around 100 grams
of milk for each cappuccino being prepared. When choosing the size of the
container, remember that the volume
will increase by 2 or 3 times.
3
0
0
0
0
It is recommended to use partially
skimmed milk at fridge temperature.
Move the milk frother towards the
outside (Fig. 6).
Prepare the espresso coffee as
described in the corresponding sections, using sufficiently large cups.
Then press the steam button
(Fig. 22).
The
light starts flashing to indicate
that the machine is heating up (the
and
lights remain off to indicate
that it is not possible to make coffee).
When the
light remains on steady
and stops flashing, the temperature of
the machine has reached the ideal
value for making the steam.
Immediately after, within a maximum
of two minutes (otherwise the machine
automatically returns to the coffee
function), dip the milk frother into the
container of milk (Fig. 23), and turn the
steam knob half a turn anticlockwise
until it stops (Fig. 8).
1
1
Be careful, to avoid being scalded.
3
Note 1: immediately after having prepared the cappuccino, once having
pressed the steam button
(Fig. 22)
to deactivate the function, the
machine is too hot to make coffee (the
and
lights flash to indicate
that the temperature is not suitable);
simply wait a short time for the
machine to cool down a little.
Hint: To cool it down more quickly,
after having deactivated the steam
function, open the steam knob and
release some water from the milk
frother into a container, until the
and
lights stop flashing.
Attention! Risk of impurities from
dried on milk residues in the milk
frother. Take care not to immerse the
milk frother in the milk far enough to
cover the air intake opening at the top
of the milk frother. Otherwise milk can
be sucked into the nozzle and cause
impurities in the milk frother.
The steam released will make the milk
froth and increase in volume. To make
creamier foam, dip the milk frother
into the milk and rotate the container
with slow movements from the bottom
to the top (you are recommended to
limit steam delivery to no more than
two minutes at a time).
0 Once having reached the desired temperature, stop the steam by turning the
steam knob clockwise until it stops
(Fig. 8) and then press the
steam
button (Fig. 22) to deactivate the
steam function.
0 Pour the frothed milk into the cups
containing the espresso coffee prepared previously. The cappuccino is
now ready (add sugar to taste and if
desired, sprinkle the foam with a little
cocoa powder).
85
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 86 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
8.1
Cleaning the milk frother
The milk frother must always be
cleaned after use.
0 Release a little steam for a few seconds
by turning the steam knob anticlockwise until it stops (Fig. 8).
With this operation, the steam spout discharges any milk that may be left inside.
3
0
0
0
0
0
0
0
86
9
Cleaning and Maintenance
1
Important: For reasons of hygiene, this
operation should always be performed,
so as to prevent the milk from remaining in the circuits inside the milk
frother.
Turn the knob clockwise as far as it will 9.1
go. Wait a couple of minutes for the
0
milk frother to cool down.
With one hand, hold the steam spout
handle firm and with the other disengage the bayonet connection of the
0
milk frother by turning it slightly
clockwise. Extract the milk frother
0
downwards (Fig. 24).
Remove the milk frother nozzle from
the delivery spout by pulling it downwards.
Carefully wash the milk frother and the
nozzle in warm water.
0
Check that the two holes indicated by
the arrows in Fig. 25 are not clogged. If
necessary, clean them using a needle or
pin.
9.2
Replace the milk frother nozzle by
inserting it and vigorously turning it
upwards onto the steam spout.
Replace the milk frother by pushing it
upwards and turning it anticlockwise
(Fig. 24).
Before performing any cleaning operations, the machine must have cooled
down and must be disconnected from
the mains power supply.
Never immerse the machine in the
water: it is an electrical appliance.
Do not use solvents or abrasive detergents to clean the coffee maker. A soft
damp cloth will suffice.
All the components of the machine
must not be washed in the dishwasher.
Cleaning the coffee maker
Clean the grounds container (as
described in section 9.2 „Emptying the
grounds container“, page 86 ) whenever the
light comes on steady.
The water tank should be cleaned regularly.
The drip tray is fitted with a level indicator (red) (Fig. 26) showing the level
of water inside. When the indicator
starts to become visible (a few millimetres under the drip tray), the drip tray
must be emptied and cleaned.
Check that the holes in the coffee
delivery spout are not blocked. To clean
them, scrape the dry coffee residues
with a needle (Fig. 27).
Emptying the grounds container
The appliance counts the number of
coffees made. Every 14 single coffees
(or 7 doubles) the
light comes on to
indicate that the grounds container is
full and must be emptied and cleaned.
Until the grounds container has been
cleaned, the appliance cannot make
coffee.
0 To clean it, unlock and open the service
door by pushing the respective button
(Fig. 15), the
light flashes.
0 Then remove the drip tray (Fig. 16), and
empty and clean it.
0 Empty the grounds container and clean
it thoroughly, making sure that all residues deposited on the bottom are
removed.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 87 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
Important: Each time you pull out the
drip tray, the grounds container must
also be emptied, even if it is not completely full. If this is not done, when
coffee is next made, the grounds in the
container may exceed the maximum
level and block the appliance.
3
9.3
0
0
0
0
When the coffee machine is in daily
use, empty the container daily.
Always empty the container with the
coffee machine switched on, otherwise
the coffee machine does not register
that the container has been emptied.
pin must be inserted into the pipe at
the bottom of the infuser (Fig. 32, d).
0 Then push the PUSH symbol (Fig. 32, e)
fully in until hearing the click.
0 Check that the two red buttons (Fig.
32, f) have opened back out, otherwise
the door cannot close.
Fig. 33: The two red buttons have
snapped out correctly.
Fig. 34: The two red buttons have not
snapped out.
3
Note 1: If the infuser is not inserted
correctly until hearing the click and
the two red buttons have not opened
out properly, the service door will not
close and the machine will not operate
(when switching on the machine the
light starts flashing).
3
Note 2: if it is hard to insert the
infuser, (before inserting it) squeeze it
into size by pressing it vigorously from
above and below at the same time, as
shown in Figure 31.
3
Note 3: if it is still hard to insert the
infuser, leave it out of the machine,
close the service door, unplug from the
mains then plug in again. Wait for all
the lights to go off, then open the door
and replace the infuser.
Then replace the drip tray, complete
with the grounds container, and close
the service door.
Cleaning the infuser
The infuser must be cleaned regularly
to prevent it from filling with coffee
deposits (that may lead to malfunctions). To clean it, proceed as follows:
Turn the machine off by pressing the
button (Fig. 4) (do not unplug it)
and wait for all the indicator lights to
go off.
Open the service door (Fig. 15).
Remove the drip tray and the grounds
container (Fig. 16) and clean them.
Press the two red release buttons on
the infuser sideways and towards the
centre (Fig. 28) and pull it out.
Warning: the infuser can only be
removed when the machine is off.
Attempting to remove the infuser
with the machine on will risk causing
damage.
9.4
0 Wash the infuser under running water,
without using detergents.
1
Never wash the infuser in the dishwasher.
0 Carefully clean the inside of the
machine. To remove the coffee stuck to
the parts inside the machine, scrape it
with a plastic or wooden fork (Fig. 29)
and then pick up all the residues using
a vacuum cleaner (Fig. 30).
0 Replace the infuser (Fig. 32, a) by
pushing it onto the holder (Fig. 32, b)
and pushing in the pin (Fig. 32, c). The
1
Descaling
Due to the continuous heating of the
water used to make the coffee, over
time it is normal for the tubing inside
the machine to fill with lime scale.
When the
light starts flashing, it
is time to descale the machine.
Note: when the
light switches
on, the coffee maker can still be used
to prepare coffee.
Proceed as follows:
0 Turn the machine on by pressing the
button (Fig. 7).
0 Wait for the
and
indicator
lights to come on steady.
3
87
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 88 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
0 Prepare the solution as indicated on
the packaging of the descaling product
supplied with the coffee maker:.
Pour the contents of the bottle of descaler (approx. 0.125 litres) into the
water tank and then add 1 litre water.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
out of the milk frother and fill the container underneath.
0 When the tank is empty, the
light goes off and the
light comes
on.
0 Turn the steam knob all the way clockwise (Fig. 8) and fill the water tank
with clean water again.
The program of descaling is now terminated and the machine is ready to do
again the coffee.
Important: Do not under any circumstances use any descalers which are not
recommended by Electrolux. If other
descaling agents are used, Electrolux
accepts no liability for any damage.
You can obtain descaling liquid from
3
specialist retailers or from the Electrolux Service Line.
Place a container with a minimum
capacity of 1.5 litres under the milk
frother (Fig. 6).
Press and hold the
button for at
1
least 5 seconds. The
light
switches on to indicate the start of the
descaling program (the
and
9.5
lights remain off to indicate that it is
not possible to make coffee).
Turn the steam knob half a turn anticlockwise (Fig. 8). The descaling solution will come out of the milk frother
and start to fill the container underneath.
The descaling program automatically
performs a series of deliveries and
pauses, so as to remove the lime scale
deposits from inside the coffee maker.
After around 30 minutes, when the
light comes on, turn the steam knob
half a turn clockwise (Fig. 8) until it
stops.
0
The machine must be rinsed so as to
eliminate the residues of descaling
solution from inside the machine.
Remove the water tank, rinse it and fill
it with clean water.
Reposition the tank.
Empty the collection container
(located under the milk frother) that is
full of liquid, and then replace it under
the milk frother.
Turn the steam knob half a turn anticlockwise (Fig. 8). Hot water will come
Note: if the descaling procedure is
stopped before completion, the
alarm is not deactivated and the procedure must be started again from the
beginning.
Important: the guarantee is not valid
if the above descaling operation is
not performed regularly.
Setting the water hardness
The
light switches on after a
preset period of operation, set in the
factory, considering the maximum
quantity of lime scale that may be
contained in the mains water. If necessary, this period of operation can be
extended, thus making the descaling
operation less frequent, by programming the machine based on the actual
lime content in the water used. You
can use the enclosed test strip to
determine the water hardness, or contact your local water supply company.
Determining water hardness
Dip the test strip in cold water for
around 1 second. Shake off the excess
water, and gauge the hardness by
means of the pink bands.
No pink bands or one pink band:
Hardness level 1, soft
up to 1.24 mmol/l, or
up to 7° German hardness, or
up to 12.6° French hardness
Two pink bands:
Hardness level 2, medium hard
up to 2.5 mmol/l, or
up to 14° German hardness, or
up to 25.2° French hardness
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 89 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
The
light is on steady
The machine is delivering one cup of
coffee.
The
light is on steady
The machine is delivering two cups of
coffee.
The
steam light flashes
The machine is heating to the ideal
temperature to produce steam. Wait
for the light to come on steady before
turning the steam knob.
The
steam light is on steady
The machine is ready to deliver steam
and the steam knob can be turned.
The
light is on steady
The machine is ready for delivery using
ground coffee (see section 6 „Using
pre-ground coffee“, page 84).
The
light is on steady
The automatic descaling program is in
progress (see section 9.4 „Descaling“,
page 87).
Three pink bands:
Hardness level 3, hard
up to 3.7 mmol/l, or
up to 21° German hardness, or
up to 37.8° French hardness
Four pink bands:
Hardness level 4, very hard
over 3.7 mmol/l or
over 21° German hardness, or
over 37.8° French hardness
0
0
0
0
10
Setting and saving the water hardness level
You can set 4 hardness levels. The coffee machine is factory-set to hardness
level 4.
Check that the machine is off (all the
indicator lights are off).
Press the
button and hold it for
at least 5 seconds. The four lights
,
,
and
come on.
Press the
button (Fig. 19) repeatedly until the number of lights that are
on coincides with the hardness level
(for example, to set hardness level 3,
press the button until 3 indicator lights
come on together,
,
and ).
Press the
button to save the
data. The coffee maker is now programmed to provide the descaling
warning when effectively necessary,
based on the actual hardness of the
water.
Meaning of the normal
operation indicator lights
The
and
indicator lights are
flashing
The machine is not ready to make coffee (the ideal water temperature has
not yet been reached). Wait for the
indicator lights to come on steady
before making the coffee.
The
and
indicator lights are
on steady
The machine is at the right temperature and ready to make coffee.
11
Meaning of the alarm indicator lights and what to do
when they are on
The
light is on steady
• The water tank is empty or is positioned incorrectly.
0 Fill the water tank as described in section 3.2 „Filling with water“, page 81,
and insert it fully.
• The tank is dirty or lined with lime
scale.
0 Rinse or descale the tank.
The
light flashes
• The machine cannot make the coffee
and is noisy.
0 Turn the steam knob anticlockwise
(Fig. 8) as described in section 4 „Making coffee with beans“, page 82,
note 10.
• The coffee comes out too slowly.
0 Turn the grinding adjustment knob (Fig.
17) one click clockwise (section 5
„Adjusting the coffee grinder“, page 84).
89
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 90 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
The
light is on steady
• The coffee grounds container is full or
not in place.
0 Empty the grounds container and clean
it as described in section 9.2 „Emptying
the grounds container“, page 86, then
insert it fully.
• The grounds container has not been
replaced after cleaning.
0 Open the service door and replace the
grounds container.
The
light flashes
• The ground coffee has not been poured
into the funnel with the
function
selected.
0 Add the ground coffee as described in
section 6 „Using pre-ground coffee“,
page 84.
• No more coffee beans.
0 Fill the container with beans, as
described in section 3.3 „Filling the
coffee bean container“, page 81.
• If the coffee grinder is very noisy, it
means that a small stone in the coffee
beans has blocked the coffee grinder.
0 Contact the Customer Service Centre.
Blocking or damage caused by foreign objects in the grinder might be
excluded from the guarantee.
The
light flashes
• This indicates the presence of lime
scale in the machine.
0 The descaling procedure, described in
section 9.4 „Descaling“, page 87, needs
to be performed as soon as possible.
The machine makes a strange noise
and the four lights
, ,
and
flash alternately
• After cleaning, the infuser has probably
been left out of the coffee maker.
0 Leave the service door closed and the
infuser out of the coffee maker. Press
the
and
buttons together until
the four lights go off. Only when all
four lights are off can the door be
opened and the infuser inserted (to
insert the infuser see section 9.3
„Cleaning the infuser“, page 87).
90
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
The
and
lights flash alternately
The machine has just been switched on
and the infuser is not inserted correctly, consequently the door is not
closed properly.
Press the infuser where marked PUSH
until hearing the click. Check that the
two red buttons open out correctly
(section 9.3 „Cleaning the infuser“,
page 87). Close the service door and
press the
button.
The
,
and lights are on and
flashing
The machine has been switched on
with the steam knob in the open position.
Turn the steam knob clockwise all the
way round (Fig. 8).
The
light is flashing
The service door is open.
If the service door cannot be closed,
check that the infuser is inserted correctly (section 9.3 „Cleaning the
infuser“, page 87).
The
light is on steady and the
and
lights are flashing
After cleaning, the infuser has probably been left out of the coffee maker.
Insert the infuser, see section 9.3
„Cleaning the infuser“, page 87.
The inside of the machine is very dirty.
Thoroughly clean the inside of the
machine, as described in section 9.3
„Cleaning the infuser“, page 87.
The
light is flashing
The ground coffee funnel is clogged.
Empty the funnel with the help of a
knife, as described in section 6 „Using
pre-ground coffee“, page 84, note 5
(Fig. 21).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 91 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
12
Problems that can be
resolved before calling the
Customer Service Centre
If the machine is not working and an
alarm light is on, the causes of the
malfunction can be identified and
resolved by referring to chap. 11. If, on
the other hand, no alarm light is on,
run the following checks before calling
the Customer Service Centre.
The coffee is not hot
• The cups have not been preheated.
0 Pre-heat the cups by rinsing them in
hot water or leaving them for at least
20 minutes on the cup warmer tray (A)
(see section 4 „Making coffee with
beans“, page 82, note 3).
• The infuser is too cold.
0 Heat the infuser by pressing the
button before making the coffee (see
section 4 „Making coffee with beans“,
page 82, note 3).
The coffee is not creamy enough
• The machine uses too little coffee during the infusion process.
0 Turn the grinding quantity selector
knob (Fig. 9) a little clockwise (see section 4 „Making coffee with beans“,
page 82, note 2).
• The coffee is ground too coarse.
0 Turn the grinding adjustment knob
(Fig. 17) one click anticlockwise (see
section 5 „Adjusting the coffee
grinder“, page 84).
• Wrong type of coffee.
0 Use a type of coffee for fully automated espresso makers.
The coffee comes out too slowly
• The coffee is ground too fine.
0 Turn the grinding adjustment knob
(Fig. 17) one click clockwise (see section 5 „Adjusting the coffee grinder“,
page 84).
• The machine uses too much coffee
during the infusion process.
0 Turn the grinding quantity selector
knob (Fig. 9) a little anticlockwise.
The coffee comes out too quickly
• The coffee is ground too coarse.
0 Turn the grinding adjustment knob
(Fig. 17) one click anticlockwise (see
section 5 „Adjusting the coffee
grinder“, page 84).
• The machine uses too little coffee during infusion.
0 Turn the grinding quantity selector
knob (Fig. 9) a little clockwise.
The coffee does not come out of one
of the spouts
• The outlet is blocked.
0 Scrape the remains of dry coffee accumulated with a needle (Fig. 27).
Turning the steam knob, no steam
comes out of the milk frother
• The holes in the spouts are clogged.
0 Clean the holes in the milk frother and
the milk frother nozzle (see section 8.1
„Cleaning the milk frother“, page 86 Fig. 25).
Pressing the
and
buttons,
the machine does not deliver coffee,
but only water
• Ground coffee may be blocked in the
funnel.
0 Remove the ground coffee inside the
funnel, using a knife (see section 6
„Using pre-ground coffee“, page 84,
note 5). Then clean the infuser and the
inside of the machine (see the description in section 9.3 „Cleaning the
infuser“, page 87).
Pressing the
button, the machine
does not switch on
• The machine is not plugged in.
0 Check that the power cable is plugged
into the power outlet.
The infuser cannot be removed for
cleaning
• The machine is on. The infuser can only
be removed if the machine is off.
0 Turn the machine off (see section 9.3
„Cleaning the infuser“, page 87).
91
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 92 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
1
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
92
Warning: the infuser can only be
removed when the machine is off.
Attempting to remove the infuser with
the machine on will risk causing
damage.
Ground coffee is used (rather than
beans) and the machine does not
deliver the coffee
Too much ground coffee has been
added.
Remove the infuser and thoroughly
clean the inside of the machine, as
described in section 9.3 „Cleaning the
infuser“, page 87. Repeat the operation
using a maximum of 2 level measures
of ground coffee.
The
button has not been pressed
and the machine has used both the
ground coffee added and the coffee
ground by the grinder.
Thoroughly clean the inside of the
machine, as described in section 9.3
„Cleaning the infuser“, page 87. Repeat
the operation by first pressing the
button, as indicated in section 6 „Using
pre-ground coffee“, page 84.
Ground coffee has been added when
the machine is off.
Remove the infuser and thoroughly
clean the inside of the machine, as
described in section 9.3 „Cleaning the
infuser“, page 87. Repeat the operation, however switching on the
machine first.
The coffee does not come out of the
spouts, but rather around the service
door
The holes in the spouts are clogged
with dry coffee.
Scrape the holes with a needle
(Fig. 27).
The mobile drawer inside the service
door is blocked and cannot swing.
Thoroughly clean the mobile drawer,
above all near the hinges, so that they
swing smoothly.
•
•
•
•
13
What to do if the coffee machine
has to be transported
Keep the original packaging as transport protection. It is important to use
the original plastic bag as a protection
against scratches.
Secure the coffee machine against jarring. The manufacturer accepts no liability for damage during
transportation.
Empty the water tank and the container for the coffee grounds.
Care should also be taken with the
location of the coffee machine - especially in cold weather, when damage
can be caused by frost.
Technical Data
Mains voltage:
Power consumption:
;
220-240 V
1350 W
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
• Materials and accessories coming
into contact with food conform to
EC regulation 1935/2004
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 93 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
14
Disposal
15
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at
the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
If service is needed
Original packaging, including
expanded foam parts, must be
retained.
To avoid damage in transport, the
appliance must be packed securely.
W
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
93
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 94 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
g
94
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 95 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor
allem die Sicherheitshinweise! Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum
späteren Nachschlagen auf und geben
Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des
Gerätes weiter.
Inhaltsverzeichnis
1 Bildlegende
1.1 Vorderansicht (Abb. 1)
1.2 Vorderansicht mit offener
Serviceklappe (Abb. 2)
1.3 Bedienblende (Abb. 3)
96
96
10 Bedeutung der BetriebsKontrollanzeigen
108
96
96
11 Bedeutung der Alarmanzeigen
und Verhaltensweise bei
Aufleuchten derselben
109
2
Sicherheitshinweise
97
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Erste Inbetriebnahme
Gerät aufstellen und anschließen
Wasser einfüllen
Kaffeebohnenbehälter befüllen
Erstes Einschalten
98
98
99
99
99
12 Lösbare Probleme, bevor Sie
den Kundendienst rufen
110
13 Technische Daten
112
14 Entsorgung
113
4
Kaffee mit Bohnen zubereiten
100
15 Im Service-Fall
113
5
Einstellung des Mahlwerks
102
6
Kaffee mit Pulver zubereiten
103
7
Heisswasserzubereitung
103
8 Milch aufschäumen
8.1 Milchaufschäumer reinigen
104
105
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
105
105
105
106
107
108
Reinigung und Wartung
Reinigung der Kaffeemaschine
Kaffeesatzbehälter leeren
Reinigung der Brüheinheit
Entkalkung
Wasserhärte einstellen
95
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 96 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
1
Bildlegende
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Diese Gebrauchsanweisung ist gültig
für den Kaffeevollautomaten Modell
ECS 5000 und Modell ECS 5200. Die
Bedienung beider Geräte ist gleich.
Abbildung 1 and Abbildung 2 zeigen
beide Modelle. Alle weiteren Abbildungen zeigen das Modell ECS 5200.
Vorderansicht (Abb. 1)
Warmhalteplatte für Tassen
Dampfdrehknopf
Dampfrohr
Milchaufschäumer
Milchaufschäumer (abnehmbar)
Milchaufschäumdüse (abnehmbar)
Öffnungsknopf für Serviceklappe
Wassertank (entnehmbar)
Abtropfschale (abnehmbar)
Tropfgitter
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Bedienblende (siehe Abb. 3)
Deckel für Kaffeebohnenbehälter
Deckel für Kaffeepulverbehälter
1.2
Vorderansicht mit offener Serviceklappe (Abb. 2)
P
Messlöffel für das vorgemahlene
Kaffeepulver
Fach für den Messlöffel
Einfüllschacht für das vorgemahlene
Kaffeepulver
Serviceklappe
Herausziehbarer Kaffeesatzbehälter
Schwenkfach
Brüheinheit
Drehknopf zum Einstellen des
Mahlgrads
Kaffeebohnenbehälter
Typschild (Geräteunterseite)
Flüssigentkalker und
Teststreifen
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1.3
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
96
Bedienblende (Abb. 3)
Drehknopf Kaffeemenge (wenig, normal oder viel)
Drehknopf Kaffeepulvermenge
(für einen schwachen, normalen oder
starken Kaffee)
Bezugstaste für eine Tasse
Bezugstaste für zwei Tassen
EIN/AUS-Taste der Kaffeemaschine
Wahltaste Funktion „Dampf”
Taste zur Anwahl Kaffeepulver (Ausschaltung des Mahlwerks)
Taste „Spülen” und „Entkalken”
Kontrollanzeige 1 Tasse und Kaffeetemperatur OK
Kontrollanzeige 2 Tassen und Kaffeetemperatur OK
Kontrollanzeige Dampf und Dampftemperatur OK
Kontrollanzeige Anwahl Kaffeepulver
(Mahlwerk ausgeschaltet)
Kontrollanzeige „Alarm Kalk”
Kontrollanzeige „Wasser fehlt” oder
„Wassertank nicht eingesetzt”
Kontrollanzeige „Kaffeesatzbehälter
voll” oder „Kaffeesatzbehälter nicht
eingesetzt“
Kontrollanzeige „Allgemeiner Alarm”
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 97 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
2
Sicherheitshinweise
1
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht
den anerkannten Regeln der Technik
und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlasst, Sie mit den nachfolgenden
Sicherheitshinweisen vertraut zu
machen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen Spannung, Stromart und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typschild (siehe
Unterseite des Gerätes ) übereinstimmen!
• Die Zuleitung nie mit heißen Geräteteilen in Berührung bringen.
• Den Netzstecker nie an der Zuleitung
aus der Steckdose ziehen!
• Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn:
– die Zuleitung beschädigt ist oder
– das Gehäuse sichtbare Beschädigungen aufweist.
• Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt,
von Personen (einschließlich Kinder),
die aufgrund Ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind es
sicher zu bedienen oder von Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten, benutzt
oder betrieben zu werden, es sei denn
sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person angewiesen wie das
Gerät sicher zu benutzen ist und
anfänglich von ihr beaufsichtigt.
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen und wahren Sie
gegenüber Kindern eine besondere
Aufsichtspflicht!
• Kinder müssen beaufsichtigt werden
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
• Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände.
Sicherheit beim Betrieb
• Achtung! Kaffeeauslauf, Milchaufschäumer und Warmhalteplatte werden funktionsbedingt während des
Betriebes heiß. Kinder fernhalten!
• Achtung! Verbrühungsgefahr bei
aktivierter Milchaufschäumer! Austretendes Heißwasser bzw. heißer
Wasserdampf kann zu Verbrühungen
führen. Aktivieren Sie den Milchaufschäumer nur, wenn Sie ein Behältnis
unter den Milchaufschäumer halten.
• Keine entzündbaren Flüssigkeiten mit
Dampf erhitzen!
• Das Gerät nur betreiben, wenn sich
Wasser im System befindet! Nur kaltes
Wasser in den Wassertank einfüllen,
kein heißes Wasser, Milch oder
andere Flüssigkeiten. Beachten Sie die
max. Füllmenge von ca. 1,8 Litern.
• Keine gefrorenen oder karamellisierten Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter geben, nur geröstete
Kaffeebohnen! Entfernen Sie Fremdkörper, wie z.B. Steinchen, aus den
Kaffeebohnen. Blockierung oder
Beschädigung verursacht durch
Fremdkörper im Malwerk können von
der Garantie ausgeschlossen sein.
• Nur Kaffeepulver in den Einfüllschacht
für vorgemahlenes Kaffeepulver geben.
• Gerät nicht unnötig eingeschaltet lassen.
• Gerät nicht Witterungseinflüssen aussetzen.
• Bei Verwendung eines Verlängerungskabels nur ein handelsübliches Kabel
mit einem Leiterquerschnitt von mindestens 1,5 mm2 benutzen.
• Personen mit motorischen Störungen
sollten das Gerät nie ohne Begleitperson benutzen, um eine Gefährdung zu
vermeiden.
• Das Gerät nur betreiben, wenn die
Abtropfschale, der Kaffeesatzbehälter und das Tropfgitter eingesetzt
sind!
97
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 98 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
Sicherheit bei Reinigung und
Pflege
3
Erste Inbetriebnahme
• Reinigungs- und Entkalkungshinweise 3.1
0
beachten.
• Vor Wartung oder Reinigung Gerät
ausschalten und Netzstecker ziehen!
• Gerät nicht in Wasser tauchen.
• Den Milchaufschäumer nur in ausge0
schaltetem, kaltem und drucklosen
Zustand reinigen!
• Geräteteile nicht im Geschirrspüler reinigen.
1
• Niemals Wasser in das Mahlwerk
geben, dadurch wird das Mahlwerk
beschädigt.
Das Gerät weder öffnen noch reparieren. Durch unsachgemäße Reparaturen
können erhebliche Gefahren für den
Benutzer entstehen.
Reparaturen an Elektrogeräten dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden.
Bei einer evtl. erforderlichen Reparatur,
einschließlich Ersatz der Netzzuleitung,
wenden Sie sich bitte
• an den Fachhändler, bei dem Sie das
Gerät erworben haben, oder
• an die Electrolux Serviceline.
Wird das Gerät zweckentfremdet oder
falsch bedient, kann keine Haftung
für eventuelle Schäden oder Garantie
übernommen werden - ebenso, wenn
das Entkalkungsprogramm nicht
umgehend nachdem die Kontrollanzeige
blinkt und nach den
Angaben in dieser Gebrauchsanweisung durchgeführt werden. Blockierung oder Beschädigung verursacht
durch Fremdkörper im Malwerk können von der Garantie ausgeschlossen
sein.
1
Nach Aufstellung des Gerätes auf einer
Arbeitsfläche, überprüfen Sie, dass
zwischen den Seitenwänden und der
Rückseite ein Freiraum von etwa 5 cm
und über der Kaffeemaschine ein Freiraum von mindestens 20 cm bleibt.
Installieren Sie die Kaffeemaschine niemals in Räumen, in denen Temperaturen unter oder gleich 0°C erreicht
werden können (durch Gefrieren des
Wassers kann das Gerät beschädigt
werden).
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typschild
des Gerätes angegebenen Spannung
übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät
nur an eine vorschriftsmäßig geerdete
Steckdose mit einer Mindestleistung
von 10A an. Der Hersteller haftet nicht
für eventuelle Unfälle, die durch das
Fehlen einer Erdung der Anlage verursacht werden.
Sollte die Steckdose nicht mit dem
Stecker Ihres Gerätes kompatibel sein,
lassen Sie diese bitte gegen eine geeignete Steckdose von einer Fachkraft
auswechseln.
0 Schliessen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
Wird die Kaffeemaschine das allererste
mal an das Stromnetz angeschlossen,
leuchten alle Kontrollanzeigen für
einen Test ein paar Sekunden lang,
dann erlöschen alle Kontrollanzeigen.
1
3
98
Gerät aufstellen und anschließen
Kontrollieren Sie das Gerät nach dem
Auspacken auf seine Unversehrtheit.
Im Zweifelsfall benutzen Sie das Gerät
nicht und wenden sich an einen Fachmann.
Stellen Sie das Gerät auf einer Arbeitsfläche, weit ab von Wasserhähnen,
Spülbecken und Hitzequellen auf.
Es wird empfohlen, so bald wie möglich
die Wasserhärte je nach individuellem
Bedarf einzustellen, indem Sie wie in
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 99 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
sich, dass keine Fremdkörper, wie z.B.
Steinchen, in den Bohnenbehälter
geraten. Blockierung oder Beschädigung verursacht durch Fremdkörper
im Malwerk können von der Garantie
ausgeschlossen sein.
Kapitel 9.5 „Wasserhärte einstellen“,
Seite 108 beschrieben vorgehen.
3
3.2
Damit Sie lernen, mit dem Gerät korrekt umzugehen, befolgen Sie bitte bei
der ersten Inbetriebnahme die in den
folgenden Abschnitten beschriebenen
Anleitungen Schritt für Schritt.
3
Wasser einfüllen
Vergewissern Sie sich vor jedem Einschalten, ob sich Wasser im Wassertank
befindet und füllen Sie gegebenenfalls
auf. Das Gerät benötigt bei jedem Einschalt- bzw. Ausschaltvorgang Wasser 3.4
für die automatischen Spülvorgänge.
0 Den Wassertank herausnehmen
(Abb. 4), ausspülen und bis zur Markierungslinie MAX mit frischem Wasser
0
füllen. Zum Herausnehmen des Wassertanks den Milchaufschäumer stets zur
Mitte der Maschine hin positionieren,
0
da dieser sonst das Herausnehmen des
Tanks behindern könnte.
Füllen Sie nur kaltes Wasser in den
Wassertank. Niemals andere Flüssigkeiten wie z.B. Mineralwasser oder Milch
einfüllen.
0 Den Wassertank wieder einsetzen,
indem Sie ihn fest andrücken.
1
Um immer einen aromatischen Kaffee
zu erhalten, sollten Sie:
• das Wasser im Wassertank täglich
wechseln,
• den Wassertank mindestens einmal pro
Woche in normalem Spülwasser (nicht
im Geschirrspüler) reinigen. Anschließend mit Frischwasser nachspülen.
3
3.3
Kaffeebohnenbehälter befüllen
0 Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters
öffnen (Abb. 5).
0 Den Behälter mit Kaffeebohnen füllen.
0 Den Deckel schließen.
1
Achtung! Beachten Sie, dass Sie nur
reine Bohnen ohne Zusatz von karamellisierten oder aromatisierten
Bestandteilen sowie keine gefrorenen
Bohnen verwenden. Vergewissern Sie
Die Kaffeemaschine wurde werksseitig
geprüft. Hierzu wurde Kaffee benutzt,
sodass es vollkommen normal ist, wenn
Sie etwas Kaffee im Mahlwerk finden.
Es wird auf jeden Fall garantiert, dass
diese Kaffeemaschine neu ist.
Erstes Einschalten
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in
Betrieb nehmen, muss die Kaffeemaschine entlüftet werden.
Sicherstellen, dass der Wassertank
gefüllt ist und das Netzkabel in die
Steckdose gesteckt ist.
Den Milchaufschäumer nach außen
drehen, eine Tasse darunter stellen
(Abb. 6), und durch Drücken der Taste
(Abb. 7) die Maschine einschalten.
0 Sofort danach, innerhalb von
30 Sekunden, den Dampfdrehknopf
nach links bis zum Anschlag drehen
(Abb. 8) (es ist vollkommen normal,
wenn hierbei die Maschine laut wird).
Nach wenigen Sekunden tritt aus dem
Milchaufschäumer Wasser heraus.
0 Wenn die Tasse mit etwa 30 ml gefüllt
ist, den Dampfdrehknopf nach rechts
bis zum Anschlag drehen (Abb. 8), um
den Wasseraustritt zu unterbrechen.
0 Abwarten, bis die Kontrollanzeigen
und
nicht mehr blinken und konstant leuchten. (Das Blinken der Kontrollanzeigen weist darauf hin, dass die
Maschine sich in der Vorheizphase
befindet, während das ständige Leuchten anzeigt, dass die ideale Temperatur
zur Kaffeezubereitung erreicht worden
ist).
Kurz bevor die Kontrollanzeigen ständig aufleuchten, führt die Kaffeemaschine automatisch einen Spülvorgang
durch: Aus den Ausgüssen des Kaffeeauslaufs tritt etwas heißes Wasser her-
99
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 100 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
aus, welches in der darunter liegenden
Abtropfschale aufgefangen wird.
3
4
Tipp: Wenn Sie einen starken Kaffee
möchten (weniger als 60 ml), füllen Sie
vorher die Tasse mit dem heißen Wasser des Spülvorgangs. Lassen Sie das
Wasser einige Sekunden lang in der
Tasse (bevor sie diese entleeren), damit
diese vorgewärmt wird.
Nun ist die Kaffeemaschine betriebsbereit.
Kaffee mit Bohnen
zubereiten
0 Vor dem Kaffeebezug stets kontrollieren, dass die Kontrollanzeigen
und
konstant leuchten und der Kaffeebohnenbehälter voll ist.
0 Mit dem Drehknopf Kaffeepulvermenge (Abb. 9) die Einstellung des
gewünschten Kaffeegeschmacks vornehmen.
Je weiter Sie nach rechts drehen, desto
höher ist die Kaffeebohnenmenge, die
die Kaffeemaschine mahlen wird; demzufolge wird auch der Kaffeegeschmack stärker ausfallen. Beim ersten
Gebrauch der Kaffeemaschine bereiten
Sie versuchsweise mehrere verschiedene Kaffees zu, um die für Sie richtige
Position des Drehknopfs herauszufinden. Achten Sie darauf, nicht zu weit
nach rechts zu drehen, da sonst das
Risiko besteht, dass die Kaffeeausgabe
zu langsam erfolgt (tröpfchenweise),
vor allem bei dem Bezug von zwei Tassen Kaffee.
0 Mit dem Drehknopf Kaffeemenge (Abb.
10) stellen Sie die gewünschte Kaffeemenge ein.
Je weiter Sie nach rechts drehen, desto
grösser wird die zubereitete Kaffeemenge. Beim ersten Gebrauch der Kaffeemaschine, bereiten Sie
versuchsweise mehrere verschiedene
Kaffees zu, um die für Sie richtige Position des Drehknopfs ausfindig zu
machen.
100
0 Stellen Sie unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs entweder eine Tasse für 1
Kaffee oder zwei Tassen für 2 Kaffees
(Abb. 11). Um eine besonders gute
Crema zu erzielen, bringen Sie den Kaffeeauslauf so weit wie möglich an die
Tassen, indem Sie ihn absenken
(Abb. 12).
0 Zur Zubereitung eines Kaffees die Taste
(Abb. 13) drücken. Zur Zubereitung
von 2 Kaffees die Taste
(Abb. 14)
drücken.
Nun beginnt die Kaffeemaschine, die
Kaffeebohnen zu mahlen, es erfolgt ein
kurzes Vorbrühen und schließlich die
Kaffeeausgabe in die Tasse.
Sobald die eingestellte Kaffeemenge
ausgegeben worden ist, unterbricht die
Kaffeemaschine automatisch die Ausgabe und wirft den Kaffeesatz in den
Kaffeesatzbehälter.
Nach einigen Sekunden, wenn beide
Kontrollanzeigen
und
wieder
konstant aufleuchten, können Sie
einen weiteren Kaffee zubereiten.
0 Zum Ausschalten der Kaffeemaschine
die Taste
drücken. (Bevor die Kaffeemaschine sich ausschaltet, führt sie
automatisch einen Spülvorgang durch:
Aus den Ausgüssen tritt etwas heißes
Wasser aus, welches in der darunter liegenden Abtropfschale aufgefangen
wird. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht
verbrühen.) Wenn Sie die Kaffeemaschine nicht mit der Taste
ausschalten sollten, schaltet sich diese auf jeden
Fall 3 Stunden nach dem letzten
Gebrauch selbstständig aus und führt
vorher einen kurzen Spülvorgang durch.
3
Hinweis 1: Wenn der Kaffee tröpfchenweise oder nicht ganz austritt,
muss der Drehknopf zur Einstellung des
Mahlgrads (Abb. 17) um eine Position
nach rechts gedreht werden (siehe Kap.
5 „Einstellung des Mahlwerks“,
Seite 102). Drehen Sie jeweils um eine
Position, bis eine zufriedenstellende
Kaffeeabgabe erreicht wird.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 101 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
1
Der Mahlgrad darf nur während des
Mahlvorgangs verändert werden. Einstellungen am stehenden Mahlwerk
können die Kaffeemaschine beschädigen.
3
Hinweis 2: Falls der Kaffee zu schnell
heraustritt und die Crema nicht nach
Ihrem Geschmack ausgefallen ist, den
Drehknopf Kaffeepulvermenge (Abb. 9)
etwas nach rechts drehen. Gehen Sie
versuchsweise vor, und bereiten Sie
mehrere Kaffees zu, um die richtige
Position des Drehknopfs herauszufinden. Achten Sie darauf, den Drehknopf
nicht zu sehr nach rechts zu drehen, da
sonst das Risiko besteht, dass der Kaffee zu langsam ausläuft (tröpfchenweise), vor allem bei der Zubereitung
von zwei Tassen Kaffee. Falls nach einigen Kaffees die Crema noch immer
nicht zu Ihrer Zufriedenheit ausfallen
sollte, drehen Sie auch den Drehknopf
zur Einstellung des Mahlgrads (Abb. 17)
um eine Position nach links (siehe Kap.
5 „Einstellung des Mahlwerks“,
Seite 102).
3
Hinweis 3: Tipps für die Ausgabe
eines heißeren Kaffees:
1) Wenn Sie sofort nach Einschalten
der Kaffeemaschine einen starken Kaffee möchten (unter 60 ml), verwenden
Sie zum Vorwärmen der Tassen das
heiße Wasser des Spülvorgangs.
2) Wenn nach der letzten Kaffeezubereitung hingegen mehr als 2 oder 3
Minuten vergangen sind, muss vor
einem erneuten Kaffeebezug die
Brüheinheit vorgeheizt werden, indem
Sie die Taste
drücken.
Lassen Sie dann das Wasser in die darunter stehende Abtropfschale laufen.
Sie können dieses Wasser auch zum
Vorwärmen der Tasse, die Sie für den
Kaffee benutzen, verwenden. In diesem
Fall einfach das heiße Wasser in die
Tasse geben (und dann entleeren).
3) Verwenden Sie nicht zu dicke Tassen,
außer wenn diese vorgewärmt sind, da
diese die Wärme zu sehr absorbieren.
4) Verwenden Sie stets vorgewärmte
Tassen, indem Sie diese mit warmem
Wasser ausspülen oder mindestens
20 Minuten auf der Warmhalteplatte
auf dem Deckel der eingeschalteten
Kaffeemaschine abstellen.
3
Hinweis 4: Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, indem Sie
Taste
(Abb. 13) oder Taste
(Abb. 14) drücken, oder indem Sie den
Drehknopf Kaffeemenge (Abb. 10)
gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3
Hinweis 5: Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee in
der Tasse haben möchten, einfach Taste
(Abb. 13) oder Taste
(Abb. 14)
gedrückt halten, bis die gewünschte
Menge erreicht wird, oder den Drehknopf Kaffeemenge (Abb. 10) im Uhrzeigersinn drehen (dies muss
geschehen, unmittelbar nachdem der
Kaffee ausgegeben ist und vor das verbrauchte Kaffeepulver in den Tresterbehälter ausgeworfen wird).
3
Hinweis 6: Bei ständigem Leuchten
der Kontrollanzeige
, muss der
Wassertank gefüllt werden. Andernfalls
kann kein Kaffee zubereitet werden.
Der Wassertank kann nur herausgenommen werden, wenn der Milchaufschäumer vorher zur Mitte der
Maschine hin gerichtet ist. (Es ist normal, dass bei Aufleuchten der Kontrollanzeige
noch etwas Wasser im
Tank ist).
3
Hinweis 7: Die Kaffeemaschine zählt
die Anzahl der ausgegebenen Kaffees.
Alle 14 einzeln (oder 7 paarweise)
zubereitete Kaffees, leuchtet die Kontrollanzeige
konstant auf, um anzuzeigen, dass der Kaffeesatzbehälter voll
ist und entleert sowie gereinigt werden
muss, siehe 9.2 „Kaffeesatzbehälter
leeren“, Seite 105.
3
Hinweis 8: Bei dem Gebrauch der Kaffeemaschine kann es mit der Zeit vorkommen, dass das Mahlwerk sich
101
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 102 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
abnutzt und der Kaffee zu schnell und
ohne Crema herausläuft, da er zu grob
gemahlen ist.
Zur Behebung dieser Störung muss der
Mahlgrad des Mahlwerks neu eingestellt werden. Hierzu den Drehknopf
zur Einstellung des Mahlwerks drehen
(Abb. 17), und zwar um eine Position
nach links (wie in Kap. 5 „Einstellung
des Mahlwerks“, Seite 102 beschrieben).
3
Hinweis 9: Wenn die Kaffeemaschine
längere Zeit nicht benutzt wurde, muss
vor deren erneutem Gebrauch die
Brüheinheit wie in Kap. 9.3 „Reinigung
der Brüheinheit“, Seite 106 beschrieben gereinigt werden.
3
Hinweis 10: Während der Kaffeeausgabe niemals den Wassertank
herausnehmen. Falls dieser herausgenommen werden sollte, kann die Kaffeemaschine keinen Kaffee mehr
zubereiten, und die Kontrollanzeige
(Wasser fehlt)
blinkt auf. Bei
Anforderung eines weiteren Kaffees,
wird die Kaffeemaschine außergewöhnlicht laut und bereitet keinen
Kaffee zu. Zur Wiederinbetriebsetzung
der Kaffeemaschine, drehen Sie bitte
den Dampfdrehknopf nach links bis
zum Anschlag, und lassen Sie einige
Sekunden lang Wasser aus dem
Milchaufschäumer laufen.
3
Bei der ersten Inbetriebnahme der Kaffeemaschine müssen Sie mindestens
4-5 Kaffees zubereiten, bevor die
Maschine ein zufriedenstellendes
Resultat erbringt.
3
Bei Auftreten einer Störung, die durch
Aufleuchten der betreffenden Alarmanzeige angezeigt wird, brauchen Sie
sich nicht sofort an den technischen
Kundendienst zu wenden. Das Problem
kann fast immer behoben werden,
indem Sie die in Kapitel 11 „Bedeutung
der Alarmanzeigen und Verhaltensweise bei Aufleuchten derselben“,
Seite 109 und Kapitel 12 „Lösbare Probleme, bevor Sie den Kundendienst
102
rufen“, Seite 110 aufgeführten Anleitungen befolgen. Falls die Anleitungen
nicht zur Behebung des Problems ausreichen sollten, wenden Sie sich bitte
an den Kundendienst.
5
Einstellung des Mahlwerks
Da das Mahlwerk bereits für eine korrekte Kaffeeausgabe werkseitig voreingestellt worden ist, brauchen Sie
dieses, zumindest anfangs, nicht einzustellen.
Falls die Kaffeeausgabe dennoch nach
den ersten Kaffees zu schnell oder zu
langsam (tröpfchenweise) erfolgen
sollte, muss dies durch den Drehknopf
zur Einstellung des Mahlgrads (Abb. 17)
im Kaffeebohnenbehälter korrigiert
werden.
Die Wirkung dieser Korrektur merken
Sie jedoch erst nach mindestens 2 darauf folgenden Kaffeezubereitungen.
Der Mahlgrad darf nur während des
Mahlvorgangs verändert werden. Einstellungen am stehenden Mahlwerk
können die Kaffeemaschine beschädigen.
0 Um eine langsamere Kaffeeausgabe
und eine bessere Crema zu erzielen,
den Drehknopf um eine Position nach
links drehen (= der Kaffee wird feiner
gemahlen) (Abb. 18).
0 Um eine schnellere Kaffeeausgabe zu
erzielen (nicht tröpfchenweise), den
Drehknopf um eine Position nach
rechts drehen (= der Kaffee wird gröber gemahlen) (Abb. 18).
1
3
Die Kaffeemaschine wurde werkseitig
geprüft. Hierzu wurde Kaffee benutzt,
sodass es vollkommen normal ist, wenn
Sie etwas Kaffee im Mahlwerk finden.
Es wird auf jeden Fall garantiert, dass
diese Kaffeemaschine neu ist.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 103 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
6
3
Kaffee mit Pulver
zubereiten
0 Durch Drücken der Taste
die Funktion „Kaffeepulver“ (Abb. 19) anwählen.
Die Kontrollanzeige
leuchtet auf,
um anzuzeigen, dass die Funktion
angewählt wurde und der Betrieb des
Mahlwerks ausgeschaltet worden ist.
0 Den Deckel in der Mitte anheben, in
den Einfüllschacht einen (für 1 Tasse)
oder zwei (für 2 Tassen) gestrichene
Messlöffel vorgemahlenes Kaffeepulver
geben (Abb. 20).
0 Mit dem Drehknopf Kaffeemenge
(Abb. 10) wählen Sie die Einstellung der
gewünschten Kaffeemenge.
Je weiter Sie nach rechts drehen, desto
grösser wird die zubereitete Kaffeemenge.
0 Stellen Sie unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs entweder eine Tasse für
1 Kaffee oder zwei Tassen für 2 Kaffees
(Abb. 11). Um eine besonders gute
Crema zu erzielen, bringen Sie den Kaffeeauslauf so weit wie möglich an die
Tassen, indem Sie ihn absenken
(Abb. 12).
0 Zur Zubereitung eines Kaffees die Taste
(Abb. 13) drücken. Zur Zubereitung
von 2 Kaffees die Taste
(Abb. 14)
drücken.
3
Hinweis 1: Das Kaffeepulver niemals in
die ausgeschaltete Kaffeemaschine füllen, um zu vermeiden, dass es sich im
Innern der Maschine ausbreitet.
3
Hinweis 2: Niemals mehr als 2 gestrichene Messlöffel einfüllen, da die Kaffeemaschine sonst keinen Kaffee
zubereiten wird, und das Kaffeepulver
innerhalb der Kaffeemaschine verloren
geht und diese beschmutzt, oder der
Kaffee tröpfchenweise herausläuft.
3
Hinweis 3: Zur Dosierung der einzufüllenden Kaffeepulvermenge, ausschließlich den mitgelieferten Messlöffel
benutzen.
Hinweis 4: Geben Sie nur für Espressomaschinen geeignetes Kaffeepulver in
den Einfüllschacht: Verwenden Sie auf
keinen Fall Kaffeebohnen, gefriergetrockneten Kaffee oder andere Materialien, die die Kaffeemaschine
beschädigen können.
Hinweis 5: Falls beim Einfüllen von
mehr als zwei Messlöffeln Kaffeepulver
der Einfüllschacht verstopfen sollte,
das Kaffeepulver mit einem Messer
nach unten schieben (Abb. 21), dann
die Brüheinheit entnehmen und
zusammen mit der Kaffeemaschine wie
im Kapitel 9.3 „Reinigung der Brüheinheit“, Seite 106 beschrieben reinigen.
0 Wenn Sie nach erfolgter Kaffeezubereitung mit Kaffeepulver einen Kaffee mit
Kaffeebohnen zubereiten möchten, einfach durch Drücken der Taste
die
Funktion „Kaffeepulver“ deaktivieren (die
Kontrollanzeige schaltet sich aus und das
Mahlwerk ist wieder betriebsbereit).
3
3
7
Bitte beachten Sie auch Kapitel 4 „Kaffee mit Bohnen zubereiten“, Seite 100,
Hinweise Nr. 3 - 7, 9 und 10.
Heisswasserzubereitung
0 Stets kontrollieren, dass die Kontrollanzeigen
und
permanent
leuchten.
0 Den Milchaufschäumer zur Außenseite
der Maschine hin drehen (Abb. 6).
0 Einen Behälter unter den Milchaufschäumer stellen (Abb. 6).
0 Den Dampfdrehknopf um eine halbe
Umdrehung nach links bis zum
Anschlag drehen (Abb. 8): Das heiße
Wasser tritt aus dem Milchaufschäumer heraus und läuft in den darunter
stehenden Behälter.
0 Zur Unterbrechung der Heißwasserabgabe, den Dampfdrehknopf nach rechts
bis zum Anschlag drehen (Abb. 8), und
den Milchaufschäumer wieder auf
seine Ausgangsposition zur Mitte der
Maschine hin drehen. (Es wird empfohlen, nicht länger als 2 Minuten Heißwasser zu beziehen).
103
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 104 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
8
Milch aufschäumen
0 Ein Gefäß mit etwa 100 Gramm Milch
pro Cappuccino, den Sie zubereiten
möchten, füllen. Bei der Wahl der
Größe des Behältnisses ist zu berücksichtigen, dass das Milchvolumen sich
verdoppelt oder verdreifacht.
3
0
0
0
0
Es wird empfohlen, halbfette, kühle
Milch aus dem Kühlschrank zu verwenden.
Den Espressokaffee wie in den entsprechenden Kapiteln beschrieben zubereiten, und ausreichend große Tassen
verwenden.
Den Milchaufschäumer nach außen
drehen (Abb. 6).
Dann die Dampftaste
drücken
(Abb. 22).
Die Kontrollanzeige beginnt zu blinken, was bedeutet, dass die Kaffeemaschine sich aufheizt (die Kontrollanzeigen
und
leuchten nicht,
um anzuzeigen, dass kein Kaffee zubereitet werden kann).
Sobald die Kontrollanzeige konstant
aufleuchtet und nicht mehr blinkt, hat
die Temperatur der Kaffeemaschine
den optimalen Wert zur Dampferzeugung erreicht.
Sofort danach, und zwar innerhalb von
maximal zwei Minuten (andernfalls
kehrt die Maschine wieder automatisch
zur Funktion „Kaffee“ zurück), den
Milchaufschäumer in das Gefäß mit
der Milch eintauchen (Abb. 23). Dann
den Dampfdrehknopf um eine halbe
Umdrehung nach links bis zum
Anschlag drehen (Abb. 8).
1
Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbrühen.
1
Achtung! Gefahr von Verunreinigungen durch angetrocknete Milch im
Milchaufschäumer. Achten Sie darauf,
dass Sie den Milchaufschäumer nicht
so weit in die Milch eintauchen, dass
die Luftansaugöffnung am oberen
Ende des Milchaufschäumers mit Milch
bedeckt ist. Hierdurch kann Milch in
104
die Düse gesaugt werden und evtl. Verunreinigungen des Milchaufschäumers
verursachen.
Aus dem Milchaufschäumer entweicht
der Dampf, der die Milch aufschäumt
und ihr eine kremige Konsistenz verleiht. Um einen kremigeren Milchschaum zu erhalten, den Milchaufschäumer in die Milch eintauchen, und
das Gefäß langsam von unten nach
oben bewegen. (Es wird empfohlen,
nicht länger als 2 Minuten Dampf zu
beziehen).
0 Sobald die gewünschte Temperatur
erreicht wird, die Dampfabgabe durch
Drehen des Dampfdrehknopfs nach
rechts bis zum Anschlag unterbrechen
(Abb. 8), und zur Deaktivierung der
Funktion „Dampf“, die Dampftaste
drücken (Abb. 22).
0 Den Milchschaum in die mit dem vorab
zubereiteten Espressokaffee gefüllten
Tassen geben. Der Cappuccino ist fertig
(Nach Belieben zuckern und, wenn Sie
wünschen, den Schaum mit etwas
Kakaopulver bestreuen).
3
Hinweis: Sofort nach der CappuccinoZubereitung und nach durch Drücken
der Dampftaste
(Abb. 22) erfolgten
Deaktivierung der Funktion „Dampf“
hat die Kaffeemaschine noch eine zu
hohe Temperatur, um einen Kaffee
zuzubereiten (die Kontrollanzeigen
und
blinken, um anzuzeigen, dass
die Temperatur für eine neue Kaffeezubereitung nicht geeignet ist): Daher
müssen Sie vor einer erneuten Kaffeezubereitung kurze Zeit warten, damit
die Kaffeemaschine sich etwas abkühlt.
TIPP: Damit sich die Kaffeemaschine
nach Deaktivierung der Funktion
„Dampf“ schneller abkühlt, den Dampfdrehknopf öffnen, und das Wasser aus
dem Milchaufschäumer in ein Gefäß
fließen lassen, bis die Kontrollanzeigen
und
nicht mehr blinken.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 105 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
8.1
Milchaufschäumer reinigen
Es ist wichtig, den Milchaufschäumer
nach jedem Gebrauch zu reinigen.
0 Einige Sekunden lang etwas Wasser
oder Dampf austreten lassen, indem Sie
den Dampfdrehknopf bis zum Anschlag
nach links drehen (Abb. 8).
Dadurch spült das Dampfrohr eventuelle Milchrückstände, die sich im
Innern abgesetzt haben, heraus.
3
0
0
0
0
0
0
0
9
Reinigung und Wartung
1
Wichtig: Aus hygienischen Gründen
wird empfohlen, diesen Vorgang stets
durchzuführen, um zu vermeiden, dass
sich Milch im Innern des Milchauf9.1
schäumers absetzt.
Den Drehknopf nach rechts bis zum
0
Anschlag drehen. Warten Sie ein paar
Minuten, bis sich der Milchaufschäumer abgekühlt hat.
Mit einer Hand den Griff des Dampf0
rohrs festhalten. Mit der anderen Hand
öffnen Sie den Bajonettverschluss des
Milchaufschäumers durch eine kleine
0
Drehung im Uhrzeigersinn. Den
Milchaufschäumer herausziehen
(Abb. 24).
Die Milchaufschäumdüse vom Dampfrohr nach unten abziehen.
0
Den Milchaufschäumer sowie die Düse
mit lauwarmem Wasser sorgfältig
abwaschen.
Kontrollieren, dass die beiden in Abb.
25 durch die Pfeile angezeigten Löcher
nicht verstopft sind. Gegebenenfalls
9.2
mit einer Nadel durchstechen und säubern.
Die Milchaufschäumdüse wieder montieren, indem Sie diese auf das Dampfrohr aufsetzen und kräftig nach oben
drehen.
Den Milchaufschäumer wieder montieren, indem Sie diesen nach oben aufschieben und gegen den Uhrzeigersinn
drehen (Abb. 24).
Vor jeder Reinigung die Kaffeemaschine stets abkühlen lassen und vom
Stromnetz trennen.
Die Kaffeemaschine niemals ins Wasser
tauchen: Es handelt sich um ein Elektrogerät.
Zur Reinigung der Kaffeemaschine keine
Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.
Es reicht ein feuchtes, weiches Tuch.
Sämtliche Komponenten der Kaffeemaschine dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
Reinigung der Kaffeemaschine
Jedes Mal, wenn die Kontrollanzeige
konstant aufleuchtet, den Kaffeesatzbehälter reinigen (beschrieben im
Kapitel 9.2 „Kaffeesatzbehälter leeren“, Seite 105).
Es wird empfohlen, auch den Wassertank häufig zu reinigen.
Die Abtropfschale ist mit einer Wasserstandanzeige (rot gefärbt) ausgestattet
(Abb. 26). Wenn diese Anzeige sichtbar
wird (einige Millimeter unter der
Abtropfschale), muss die Abtropfschale entleert und gereinigt werden.
Überprüfen, dass die Öffnungen des
Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind.
Zum Säubern derselben, mit einer
Nadel den angetrockneten Kaffee entfernen (Abb. 27).
Kaffeesatzbehälter leeren
Das Gerät zählt die Anzahl der zubereiteten Kaffees. Nach 14 einzeln (oder
7 paarweise) zubereiteten Kaffees
leuchtet die Kontrollanzeige , um
darauf hinzuweisen, dass der Kaffeesatzbehälter voll ist und entleert sowie
gereinigt werden muss. Solange der
Kaffeesatzbehälter nicht gereinigt
wird, kann die Kaffeemaschine keinen
Kaffee zubereiten.
0 Zur Reinigung die Serviceklappe durch
Drücken auf den entsprechenden Öffnungsknopf entriegeln und öffnen
105
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 106 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
(Abb. 15), die Kontrollanzeige
blinkt.
0 Dann die Abtropfschale entnehmen
(Abb. 16), entleeren und reinigen.
0 Entleeren und reinigen Sie sorgfältig
den Kaffeesatzbehälter. Achten Sie
bitte darauf, dass alle auf dem Boden
abgelagerten Rückstände beseitigt
werden.
Wichtig: Jedes Mal, wenn Sie die
Abtropfschale herausziehen, muss
auch der Kaffeesatzbehälter geleert
werden, selbst wenn dieser nicht ganz
voll ist. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, kann es bei den darauf folgenden Kaffeezubereitungen passieren,
dass sich der Kaffeesatzbehälter zu
sehr füllt und der übermäßige Kaffeesatz die Kaffeemaschine verstopft.
3
9.3
0
0
0
0
1
106
Leeren Sie grundsätzlich bei täglichem
Gebrauch des Gerätes auch den Behälter täglich.
Entleeren Sie den Tresterbehälter
immer bei eingeschaltetem Gerät. Nur
dann erkennt das Gerät die Entleerung.
eingeschalteter Kaffeemaschine herauszunehmen, riskieren Sie, diese
ernsthaft zu beschädigen.
0 Die Brüheinheit ohne Benutzung von
Spülmittel unter fließendem Leitungswasser reinigen.
1
0
0
0
0
Reinigung der Brüheinheit
Die Brüheinheit sollte regelmäßig einer
Reinigung unterzogen werden, um zu
vermeiden, dass sich an ihr Kaffeeverkrustungen bilden (was zu Betriebsstörungen führen kann). Zur Reinigung
wie folgt vorgehen:
Durch Drücken der Taste
(Abb. 4) die
Kaffeemaschine ausschalten (nicht den
Netzstecker ziehen) und abwarten, bis
alle Kontrollanzeigen erlöschen.
Die Serviceklappe öffnen (Abb. 15).
Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entnehmen (Abb. 16) und reinigen.
Die beiden roten Entriegelungstasten
der Brüheinheit seitlich und gegen die
Mitte zusammendrücken (Abb. 28) und
die Brüheinheit herausziehen.
Achtung: die Brüheinheit kann nur
bei ausgeschalteter Maschine herausgenommen werden. Falls sie versuchen sollten, die Brüheinheit bei
Die Brüheinheit niemals im Geschirrspüler reinigen.
Das Maschineninnere sorgfältig reinigen. Die Kaffeeverkrustungen innerhalb
der Kaffeemaschine mit einer Holz- oder
Plastikgabel abkratzen (Abb. 29) und
dann mit einem Staubsauger alle Rückstände absaugen (Abb. 30).
Zum Wiedereinsetzen die Brüheinheit
(Abb. 32, a) in den Halter (Abb. 32, b)
und den Stift (Abb. 32, c) einschieben.
Der Stift muss in das Rohr (Abb. 32, d)
unten an der Brüheinheit eingeführt
werden.
Dann fest auf die Schrift PUSH (Abb.
32, e) drücken, bis das Klicken des Einrastens zu vernehmen ist.
Sicherstellen, dass die beiden roten
Tasten (Abb. 32, f) herausgeschnappt
sind, da sich sonst die Klappe nicht
schließen lässt.
Abb. 33: Die beiden roten Tasten sind
korrekt herausgeschnappt.
Abb. 34: Die beiden roten Tasten sind
nicht herausgeschnappt.
3
Hinweis 1: Wenn die Brüheinheit nicht
korrekt eingesetzt ist, d.h. bis das Einrasten durch ein Klicken hörbar ist, und
die roten Tasten nicht richtig heraus
geschnappt sind, kann die Serviceklappe nicht geschlossen und die Kaffeemaschine nicht in Betrieb gesetzt
werden (falls diese eingeschaltet wird,
blinkt die Kontrollanzeige ).
3
Hinweis 2: Wenn die Brüheinheit sich
nur schwer einsetzen lässt, muss diese
(vor dem Einsetzen) auf die richtige
Größe gebracht werden, und zwar indem
Sie die Brüheinheit gleichzeitig von
unten und von oben, wie in Abb. 31 dargestellt, fest zusammendrücken.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 107 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
3
9.4
Hinweis 3: Wenn sich die Brüheinheit
noch immer schwer einsetzen lässt,
versuchen Sie diese nicht mit Gewalt
einzusetzen, sondern schließen Sie die
Serviceklappe, ziehen Sie den Stecker
des Versorgungskabels aus der Steckdose und stecken Sie ihn dann sofort
wieder ein. Warten Sie ab, bis alle Kontrollanzeigen erlöschen, öffnen Sie
dann die Serviceklappe und setzen Sie
die Brüheinheit wieder ein.
Setzen Sie die Abtropfschale zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter wieder ein, und schließen Sie die
Serviceklappe.
Entkalkung
Auf Grund der zur Kaffeezubereitung
erforderlichen ständigen Erwärmung
des benutzten Wassers ist es normal,
dass sich mit der Zeit im Innern der
Kaffeemaschine Kalk ablagert. Sobald
die Kontrollanzeige
zu blinken
beginnt, ist es an der Zeit, die Kaffeemaschine zu entkalken.
Hinweis: Wenn die Kontrollanzeige
aufleuchtet, ist es weiterhin
möglich, Kaffee zuzubereiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
0 Durch Drücken der Taste
(Abb. 7)
die Maschine einschalten.
0 Warten, bis die Kontrollanzeigen
und
nicht mehr aufblinken, sondern konstant leuchten.
0 Die Lösung, wie auf der Flasche des
mitgelieferten Entkalkungsmittels
angegeben, zubereiten:.
Den Inhalt der Flasche Entkalkungsmittel (ca. 0,125 Liter) in den Wassertank
gießen, und dann 1 Liter Wasser hinzufügen.
3
1
Achtung: Auf keinen Fall irgendwelche
Entkalkungsmittel verwenden, die
nicht von Electrolux empfohlen sind.
Bei Verwendung anderer Entkalkungsmittel übernimmt Electrolux keine Haftung für evtl. Schäden.
Entkalkungsflüssigkeit erhalten Sie im
Fachhandel oder unter der Electrolux
Serviceline.
0 Unter dem Milchaufschäumer ein
Gefäß mit mindestens 1,5 Liter Fassungsvermögen positionieren (Abb. 6).
0 Die Taste
drücken und mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Die Kontrolllampe
leuchtet daraufhin auf, um anzuzeigen, dass das
Entkalkungsprogramm gestartet ist
(Die Kontrollanzeigen
und
bleiben aus, um anzuzeigen, dass kein
Kaffee zubereitet werden kann).
0 Den Dampfdrehknopf um eine halbe
Umdrehung nach links drehen (Abb. 8).
Daraufhin läuft die Entkalkungslösung
aus dem Milchaufschäumer heraus in
das darunter stehende Gefäß.
Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Ausgaben und
Pausen aus, um die Kalkverkrustungen
in der Kaffeemaschine zu beseitigen.
0 Nach etwa 30 Minuten, wenn die Kontrollanzeige
aufleuchtet, den
Dampfdrehknopf um eine halbe
Umdrehung bis zum Anschlag nach
rechts drehen (Abb. 8).
Nun muss zur Beseitigung der Rückstände der Entkalkungslösung in der
Kaffeemaschine ein Spülvorgang
durchgeführt werden.
0 Den Wassertank entnehmen, ausspülen und mit frischem Wasser füllen.
0 Den Wassertank wieder einsetzen.
0 Das unter dem Milchaufschäumer positionierte, mit Flüssigkeit gefüllte Gefäß
entleeren und dann wieder unter den
Milchaufschäumer stellen.
0 Den Dampfdrehknopf um eine halbe
Umdrehung nach links drehen (Abb. 8).
Aus dem Milchaufschäumer tritt heißes
Wasser heraus und läuft in das darunter stehende Gefäß.
Sobald der Wassertank leer ist, schaltet
sich die Kontrollanzeige
aus,
und die Kontrollanzeige
leuchtet
auf.
0 Den Dampfdrehknopf nach rechts bis
zum Anschlag drehen (Abb. 8), und den
Wassertank erneut mit sauberem Wasser füllen.
107
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 108 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
Drei Felder rosa:
Härtestufe 3, hart
bis 3,7 mmol/l, bzw.
bis 21° deutscher Härte, bzw.
bis 37,8° französischer Härte
Vier Felder rosa:
Härtestufe 4, sehr hart
über 3,7 mmol/l, bzw.
über 21° deutscher Härte, bzw.
über 37,8° französischer Härte
Das Entkalkungsprogramm ist damit
abgeschlossen und die Kaffeemaschine
ist erneut betriebsbereit.
3
Hinweis: Wird der Entkalkungsvorgang nicht vollständig durchgeführt
und vorzeitig abgebrochen, schaltet
sich der Alarm
nicht aus, und
der Vorgang muss von Anfang an wiederholt werden.
1
Wichtig: Bei nicht vorschriftsmässiger Durchführung der Entkalkung
verliert die Garantie ihre Gültigkeit.
9.5
Wasserhärte einstellen
Die Kontrollanzeige
leuchtet
nach einer festgelegten Betriebszeit
auf, die unter Berücksichtigung der im
Leitungswasser enthaltenen maximalen
Kalkmenge werkseitig eingestellt
wurde. Es ist möglich, diese Betriebszeit zu verlängern, damit die Kaffeemaschine nicht zu häufig einer
Entkalkung unterzogen wird. Hierzu
muss die Kaffeemaschine an Hand des
tatsächlichen Kalkgehaltes des verwendeten Wassers programmiert werden.
Verwenden Sie das beigelegte Teststäbchen zur Bestimmung der Härtestufe,
oder fragen Sie Ihr Wasserwerk nach
dem Härtegrad.
Ermitteln der Wasser-Härtestufe
0 Tauchen Sie dazu den Teststreifen für
ca. 1 Sekunde in kaltes Wasser. Schütteln Sie das überschüssige Wasser ab
und ermitteln Sie die Härtestufe
anhand der rosa gefärbten Felder.
Kein oder ein Feld rosa:
Härtestufe 1, weich
bis 1,24 mmol/l, bzw.
bis 7° deutscher Härte, bzw.
bis 12,6° französischer Härte
Zwei Felder rosa:
Härtestufe 2, mittelhart
bis 2,5 mmol/l, bzw.
bis 14° deutscher Härte, bzw.
bis 25,2° französischer Härte
108
0
0
0
0
10
Einstellen und Speichern der ermittelten Wasser-Härtestufe
Sie können 4 Härtestufen einstellen.
Das Gerät ist werkseitig auf Härtestufe
4 eingestellt.
Vergewissern Sie sich, dass die Kaffeemaschine ausgeschaltet ist (alle Kontrollanzeigen sind ausgeschaltet).
Die Taste
mindestens
5 Sekunden lang gedrückt halten. Die
vier Kontrollanzeigen
, ,
und
leuchten auf.
Die Taste
(Abb. 19) wiederholt drücken, bis so viele Kontrollanzeigen wie
die ermittelte Härtestufe aufleuchten
(zum Beispiel, um die Härtestufe 3 einzustellen, müssen Sie die Taste
so
oft drücken, bis die 3 Kontrollanzeigen
,
und
zusammen leuchten).
Zur Speicherung des Werts die Taste
drücken. Nun ist die Maschine
programmiert, um anzuzeigen, wann
an Hand des tatsächlichen Kalkgehalts
des Wassers unbedingt eine Entkalkung
durchgeführt werden muss.
Bedeutung der BetriebsKontrollanzeigen
Die Kontrollanzeigen
und
blinken auf
Die Kaffeemaschine ist nicht betriebsbereit (die Temperatur des Wassers hat
noch nicht den idealen Wert zur Kaffeezubereitung erreicht). Erst dann mit
der Kaffeezubereitung beginnen, wenn
alle Kontrollanzeigen dauerhaft aufleuchten.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 109 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
Die Kontrollanzeigen
und
leuchten konstant
Die Kaffeemaschine hat die ideale Temperatur zur Kaffeezubereitung erreicht.
Die Kontrollanzeige
leuchtet
konstant
Die Kaffeemaschine gibt gerade eine
Tasse Kaffee aus.
Die Kontrollanzeige
leuchtet
konstant
Die Kaffeemaschine gibt gerade zwei
Tassen Kaffee aus.
Die Kontrollanzeige
Dampf blinkt
auf
Die Kaffeemaschine heizt sich gerade
auf, um die ideale Temperatur zur
Dampferzeugung zu erreichen. Abwarten, bis die Kontrollanzeige konstant
leuchtet, bevor Sie den Dampfdrehknopf drehen.
Die Kontrollanzeige
Dampf leuchtet konstant
Die Kaffeemaschine ist zur Dampfabgabe bereit, und Sie können den
Dampfdrehknopf drehen.
Die Kontrollanzeige
leuchtet
konstant
Die Kaffeemaschine ist für die Ausgabe
von Pulverkaffee eingestellt (siehe Kap.
6 „Kaffee mit Pulver zubereiten“,
Seite 103).
Die Kontrollanzeige
leuchtet
konstant
Das automatische Entkalkungsprogramm läuft (siehe Kap. 9.4 „Entkalkung“, Seite 107)
11
Bedeutung der Alarmanzeigen und Verhaltensweise
bei Aufleuchten derselben
Die Kontrollanzeige
leuchtet
konstant
• Der Wassertank ist leer oder nicht richtig eingesetzt.
0 Den Wassertank wie in Kap. 3.2 „Wasser
einfüllen“, Seite 99, beschrieben füllen
und ihn vorschriftsmäßig einsetzen.
• Der Wassertank ist schmutzig oder es
haben sich Kalkverkrustungen in ihm
gebildet.
0 Den Wassertank ausspülen oder entkalken.
Die Kontrollanzeige
blinkt auf
• Die Kaffeemaschine kann keinen Kaffee zubereiten und gibt laute Geräusche von sich.
0 Den Dampfdrehknopf wie in Kap. 4
„Kaffee mit Bohnen zubereiten“,
Seite 100, Hinweis 10 beschrieben nach
links drehen (Abb. 8).
• Der Kaffee tritt zu langsam heraus.
0 Den Drehkopf zur Einstellung des
Mahlgrads (Abb. 17) um eine Position
nach rechts drehen (Kap. 5 „Einstellung
des Mahlwerks“, Seite 102).
Die Kontrollanzeige
leuchtet konstant
• Der Kaffeesatzbehälter ist voll oder
nicht eingesetzt.
0 Den Kaffeesatzbehälter entleeren, und
diesen wie in Kap. 9.2 „Kaffeesatzbehälter leeren“, Seite 105, reinigen und
richtig einsetzen.
• Nach der Reinigung wurde der Kaffeesatzbehälter nicht eingesetzt.
0 Die Serviceklappe öffnen, und den Kaffeesatzbehälter einsetzen.
Die Kontrollanzeige
blinkt auf
• Es wurde die Funktion
gewählt,
aber kein Kaffeepulver in den Einfüllschacht gegeben.
0 Das Kaffeepulver wie in Kap. 6 „Kaffee
mit Pulver zubereiten“, Seite 103
beschrieben einfüllen.
• Es sind keine Kaffeebohnen mehr im
Kaffeebohnenbehälter.
0 Den Kaffeebohnenbehälter wie in Kap.
3.3 „Kaffeebohnenbehälter befüllen“,
Seite 99 beschrieben mit Kaffeebohnen
füllen.
• Wenn das Mahlwerk sehr geräuschvoll
ist, bedeutet dies, dass ein kleines, in
den Kaffeebohnen enthaltenes Steinchen, das Mahlwerk blockiert hat.
109
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 110 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
0 Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Blockierung oder Beschädigung verursacht durch Fremdkörper
im Malwerk können von der Garantie
ausgeschlossen sein.
Die Kontrollanzeige
blinkt auf
• Zeigt an, dass die Kaffeemaschine mit
Kalk verkrustet ist.
0 Das in Kapitel 9.4 „Entkalkung“,
Seite 107 beschriebene Entkalkungsprogramm muss durchgeführt werden.
Die Maschine gibt ein anormales
Geräusch von sich, und die vier Kontrollanzeigen
, ,
und
blinken abwechselnd auf
• Wahrscheinlich wurde vergessen, die
Brüheinheit nach erfolgter Reinigung
wieder in der Kaffeemaschine einzusetzen.
0 Die Serviceklappe geschlossen lassen,
und die Brüheinheit nicht einsetzen.
Die Tasten
und
solange gleichzeitig gedrückt halten, bis sich die vier
Kontrollanzeigen ausschalten. Erst
wenn alle vier Alarme ausgeschaltet
sind, kann die Serviceklappe geöffnet
und die Brüheinheit eingesetzt werden
(hierzu siehe Kap. 9.3 „Reinigung der
Brüheinheit“, Seite 106).
Die Kontrollanzeigen
und
blinken abwechselnd auf
• Die Kaffeemaschine ist gerade eingeschaltet worden, und die Brüheinheit
ist nicht korrekt eingesetzt, sodass sich
die Serviceklappe nicht korrekt schließen lässt.
0 Auf die Schrift PUSH auf der Brüheinheit drücken, bis ein Klicken zu hören
ist. Sicherstellen, dass die beiden roten
Tasten herausgeschnappt sind (Kap. 9.3
„Reinigung der Brüheinheit“,
Seite 106). Die Serviceklappe schließen
und die Taste
drücken.
Die Kontrollanzeigen
,
und
sind eingeschaltet und blinken auf
• Die Kaffeemaschine wurde mit geöffnetem Dampfdrehknopf eingeschaltet.
0 Den Dampfdrehknopf nach rechts bis
zum Anschlag zudrehen (Abb. 8).
110
Die Kontrollanzeige
blinkt auf
• Die Serviceklappe ist offen.
0 Sollte sich die Serviceklappe nicht
schließen lassen, so vergewissern Sie
sich, dass die Brüheinheit korrekt eingesetzt ist (Kap. 9.3 „Reinigung der
Brüheinheit“, Seite 106).
Die Kontrollanzeige
leuchtet
konstant und die Kontrollanzeigen
und
blinken auf
• Wahrscheinlich wurde vergessen, die
Brüheinheit nach erfolgter Reinigung
wieder in der Kaffeemaschine einzusetzen.
0 Die Brüheinheit einsetzen, siehe hierzu
Kap. 9.3 „Reinigung der Brüheinheit“,
Seite 106.
• Das Innere der Kaffeemaschine ist sehr
schmutzig.
0 Die Kaffeemaschine innen wie in Kap.
9.3 „Reinigung der Brüheinheit“,
Seite 106 beschrieben sorgfältig reinigen.
Die Kontrollanzeige
blinkt auf
• Der Einfüllschacht für das Kaffeepulver
ist verstopft.
0 Den Einfüllschacht mit Hilfe eines Messers wie in Kap. 6 „Kaffee mit Pulver
zubereiten“, Seite 103, Hinweis 5 (Abb.
21) säubern.
12
Lösbare Probleme, bevor
Sie den Kundendienst rufen
Wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert und eine Alarmanzeige aufleuchtet,
können Sie leicht die Ursache der
Betriebsstörung ausfindig machen und
diese beheben, indem Sie Kap. 11
„Bedeutung der Alarmanzeigen und Verhaltensweise bei Aufleuchten derselben“,
Seite 109 zu Rate ziehen. Sollte hingegen kein Alarm aufleuchten, bitte die
folgenden Überprüfungen vornehmen,
bevor Sie sich an den Kundendienst
wenden.
Der Kaffee ist nicht heiß
• Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 111 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
0 Die Tassen vorwärmen, indem Sie sie
mit warmem Wasser ausspülen oder
mindestens 20 Minuten auf die Warmhalteplatte (A) stellen (siehe Kap. 4
„Kaffee mit Bohnen zubereiten“,
Seite 100, Hinweis 3).
• Die Brüheinheit ist zu kalt.
0 Vor der Kaffeezubereitung durch Drüdie Brüheinheit
cken der Taste
vorheizen (siehe Kap. 4 „Kaffee mit Bohnen zubereiten“, Seite 100, Hinweis 3).
Der Kaffee hat wenig Crema
• Die Maschine benutzt zu wenig Kaffee
für den Brühvorgang.
0 Den Drehknopf Kaffeepulvermenge
(Abb. 9) etwas nach rechts drehen
(siehe Kap. 4 „Kaffee mit Bohnen
zubereiten“, Seite 100, Hinweis 2).
• Der Kaffee ist zu grob gemahlen.
0 Den Drehknopf zur Einstellung des
Mahlgrads (Abb. 17) um eine Position
nach links drehen (siehe Kap. 5 „Einstellung des Mahlwerks“, Seite 102).
• Die Kaffeemischung ist nicht geeignet.
0 Eine für Kaffeevollautomaten geeignete Kaffeemischung verwenden.
Der Kaffee tritt zu langsam heraus.
• Der Kaffee ist zu fein gemahlen.
0 Den Drehknopf zur Einstellung des
Mahlgrads (Abb. 17) um eine Position
nach rechts drehen (siehe Kap. 5 „Einstellung des Mahlwerks“, Seite 102).
• Die Kaffeemaschine benutzt für den
Brühvorgang zu viel Kaffee.
0 Den Drehknopf Kaffeepulvermenge
(Abb. 9) etwas nach links drehen.
Der Kaffee tritt zu schnell heraus
• Der Kaffee ist zu grob gemahlen.
0 Den Drehknopf zur Einstellung des
Mahlgrads (Abb. 17) um eine Position
nach links drehen (siehe Kap. 5 „Einstellung des Mahlwerks“, Seite 102).
• Die Kaffeemaschine benutzt während
des Brühvorgangs zu wenig Kaffee.
0 Den Drehknopf Kaffeepulvermenge
(Abb. 9) etwas nach rechts drehen.
Der Kaffee fließt nicht aus einem
der beiden Ausgüsse des Kaffeeauslaufs heraus
• Die Öffnung ist verstopft.
0 Mit einer Nadel den angetrockneten
Kaffee entfernen (Abb. 27).
Trotz Drehen des Dampfdrehknopfs,
tritt kein Dampf aus dem Milchaufschäumer
• Die kleinen Löcher des Milchaufschäumers und der Milchaufschäumerdüse
sind verstopft.
0 Die Löcher des Milchaufschäumers und
der Milchaufschäumerdüse reinigen
(siehe Kap. 8.1 „Milchaufschäumer reinigen“, Seite 105 – Abb. 25).
Bei Drücken der Taste
und
tritt kein Kaffee, sondern Wasser
aus der Maschine heraus
• Das Kaffeepulver könnte in dem Einfüllschacht stecken geblieben sein.
0 Das stecken gebliebene Kaffeepulver,
das den Einfüllschacht verstopft, mit
einem Messer entfernen (siehe Kap. 6
„Kaffee mit Pulver zubereiten“,
Seite 103 – Hinweis 5). Dann die
Brüheinheit und das Innere der
Maschine reinigen (siehe hierzu Anleitungen in Kap. 9.3 „Reinigung der
Brüheinheit“, Seite 106).
Bei Drücken der Taste
schaltet
sich die Maschine nicht ein
• Die Kaffeemaschine ist nicht an das
Stromnetz angeschlossen.
0 Kontrollieren, dass das Netzkabel richtig in der Steckdose steckt.
Die Brüheinheit lässt sich nicht herausnehmen, um diese zu reinigen
• Die Kaffeemaschine ist eingeschaltet. Die
Brüheinheit kann nur bei ausgeschalteter Maschine entnommen werden.
0 Die Maschine ausschalten (siehe
Kap.9.3 „Reinigung der Brüheinheit“,
Seite 106).
1
Achtung: Die Brüheinheit kann nur bei
ausgeschalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden. Falls Sie versuchen sollten, die Brüheinheit bei
111
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 112 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
112
eingeschalteter Kaffeemaschine herauszunehmen, riskieren Sie, diese
ernsthaft zu beschädigen.
Es wurde Kaffeepulver verwendet
(anstatt der Kaffeebohnen) und die
Maschine gibt keinen Kaffee ab
Es wurde zuviel Kaffeepulver eingefüllt.
Die Brüheinheit entnehmen, und das
Innere der Maschine wie in Kap. 9.3
„Reinigung der Brüheinheit“, Seite 106
beschrieben sorgfältig reinigen. Den
Vorgang wiederholen und maximal 2
gestrichene Messlöffel Kaffeepulver
verwenden.
Die Taste
wurde nicht gedrückt,
und die Maschine hat sowohl das vorgemahlene Kaffeepulver als auch das
vom Mahlwerk gemahlene Kaffeepulver benutzt.
Das Innere der Maschine wie in Kap.
9.3 „Reinigung der Brüheinheit“,
Seite 106 beschrieben sorgfältig reinigen. Zuerst wie in Kap. 6 „Kaffee mit
Pulver zubereiten“, Seite 103 beschrieben, die Taste
drücken, und den
Vorgang wiederholen.
Das Kaffeepulver wurde bei ausgeschalteter Maschine eingefüllt.
Die Brüheinheit entnehmen, und das
Innere der Maschine wie in Kap. 9.3
„Reinigung der Brüheinheit“, Seite 106
beschrieben sorgfältig reinigen. Den
Vorgang bei eingeschalteter Maschine
wiederholen.
Der Kaffee tritt nicht aus den Ausgüssen des Kaffeeauslaufs, sondern
seitlich aus der Serviceklappe heraus
Die Öffnungen des Kaffeeauslaufs sind
mit angetrocknetem Kaffee verstopft.
Die Löcher mit einer Nadel durchstechen (Abb. 27).
Das innen an der Serviceklappe befindliche Schwenkfach ist blockiert und
schwingt nicht.
Das Schwenkfach sorgfältig reinigen,
insbesondere in der Nähe der Scharniere, sodass diese beweglich bleiben.
•
•
•
•
13
Was tun, wenn das Gerät transportiert werden soll?
Originalverpackung als Transportschutz
aufbewahren. Zum Schutz gegen Kratzer unbedingt den Original-Plastikbeutel verwenden.
Gerät gegen Stöße sichern. Es kann
keine Haftung für Schäden während
des Transports übernommen werden.
Wassertank und Kaffeesatzbehälter
leeren.
Bitte achten Sie auch auf den Standort
des Gerätes, vor allem während der
kalten Jahreszeit. Es können Frostschäden entstehen.
Technische Daten
Netzspannung:
Leistungsaufnahme:
;
220-240 V
1350 W
Dieses Gerät erfüllt folgende EC
Normen:
• Niedrig-Spannungs-Norm
2006/95/EC
• EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC
• Die Materialien und Gegenstände,
die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen,
entsprechen den Vorschriften der
Europäischen Verordnung
Nr. 1935/2004
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 113 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
14
2
Entsorgung
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z.B. >PE<, >PS< etc.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung
bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
2 Altgerät
15
Im Service-Fall
Die Originalverpackung inklusive Aufschäumteile unbedingt aufbewahren.
Um Transportschäden zu vermeiden,
muss das Gerät sicher verpackt sein.
W
Das Symbol
auf dem Produkt
oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.
113
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 114 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
d
114
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 115 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
cliente, Cher client,
f Chère
veuillez lire attentivement le présent
mode d'emploi. Respectez avant tout
les consignes de sécurité. Conservez ces
informations aux utilisateurs pour un
usage ultérieur et transmettez-les à un
éventuel possesseur ultérieur de la
machine.
Table des matières
1 Légende des illustrations
1.1 Vue de face (figure 1)
1.2 Vue de face avec panneau
de service ouvert (figure 2)
1.3 Commandes (figure 3)
116
116
10 Explication des voyants de
fonctionnement normal
128
116
116
11 Explication des voyants
d’alarme et que faire
quand ils sont allumés?
128
2
117
Consignes de sécurité
3 Première mise en service
3.1 Mettre l'appareil en place et le
raccorder au secteur
3.2 Remplir le réservoir d'eau
3.3 Remplir le conteneur de grains
3.4 Première mise en service
118
118
119
119
119
4
Préparer le café avec des grains 120
5
Réglage du moulin à café
122
6
Préparer le café avec du
café moulu
122
Préparation d'eau chaude
123
7
8 Faire mousser le lait
8.1 Nettoyer la buse à cappuccino
123
124
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
124
124
125
125
126
127
Nettoyage et entretien
Nettoyage de la machine
Vider le tiroir à marc
Nettoyage de l'infuseur
Détartrage
Régler la dureté de l'eau
12 Problèmes solvables avant
d’appeler l’assistance technique 129
13 Caractéristiques techniques
131
14 Mise au rebut
132
15 S’il faut faire appel au
Service Après-Vente
132
115
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 116 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
1
Légende des illustrations
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Le présent mode d'emploi est valide
pour les modèles ECS5000 et ECS5200.
La manipulation est identique pour les
deux appareils.
La figure 1 et la figure 2 représentent
les deux modèles. Toutes les autres
illustrations représentent le modèle
ECS5200.
Vue de face (figure 1)
Tablette chauffe tasses
Manette vapeur
Buse vapeur
Buse à cappuccino
Buse à cappuccino (amovible)
Gicleur buse (amovible)
Bouton d’ouverture pour volet de
service
Réservoir d’eau (amovible)
Egouttoir (amovible)
Grille de récupération
Sortie café (réglable en hauteur)
Commandes (cf. fig.3)
Couvercle du conteneur de grains
Couvercle central pour le café moulu
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1.3
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
116
Vue de face avec panneau de
service ouvert (figure 2)
Doseur pour café prémoulu
Range-doseur
Entonnoir pour café prémoulu
Volet de service
Tiroir à marc (amovible)
Tiroir mobile
Infuseur
Bouton de réglage du degré de
mouture
Conteneur de grains
Panneau signalétique (sous l’appareil)
Détartrant liquide et
Bâtonnet de test
Commandes (figure 3)
Bouton sélecteur quantité café (serré,
normal ou allongé)
Bouton sélecteur quantité mouture
(pour un café léger, normal ou fort)
Touche une tasse
Touche deux tasses
Touche marche/ arrêt
Touche sélection fonction vapeur
Touche sélection café prémoulu
(moulin à café coupé)
Touche rinçage et détartrage
Voyant 1 tasse et OK température café
Voyant 2 tasses et OK température café
Voyant vapeur et OK température
vapeur
Voyant café prémoulu (moulin à café
coupé)
Voyant alarme calcaire
Voyant manque d’eau ou réservoir
d’eau manquant
Voyant tiroir à marc plein ou tiroir à
marc manquant
Voyant alarme générique
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 117 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
2
Consignes de sécurité
1
La sécurité de cet appareil est conforme aux règles et à la législation en
vigueur en matière de sécurité des
appareils. Néanmoins en qualité de
fabricant, nous tenons à attirer votre
attention sur les consignes de sécurité
suivantes.
Sécurité générale
• L'appareil ne doit être raccordé qu'à un
réseau électrique dont la tension, le
type de courant et la fréquence correspondent aux indications de la plaque
signalétique figurant sous l'appareil.
• Toujours veiller à ce que le câble d'alimentation n’entre pas en contact avec
des pièces chaudes de l'appareil.
• Ne jamais retirer la fiche de la prise de
courant en tirant sur le cordon
d'alimentation !
• Ne pas mettre l'appareil en service si :
– le cordon d'alimentation est
endommagé ou
– le corps de l'appareil présente des
dégâts visibles.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris des
enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui
manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été initiées à son utilisation de la part d'une
personne responsable de leur sécurité
qui s’est assurée qu’elles en maîtrisent
le maniement.
Sécurité des enfants
• Ne laissez pas fonctionner l'appareil
sans surveillance et soyez particulièrement vigilants en présence
d’enfants !
• Les enfants doivent être supervisés afin
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
• Le matériel d’emballage tels les sachets
en plastique sont à tenir hors de portée
des enfants.
Sécurité pendant le
fonctionnement
• Attention ! La sortie café, la buse à
cappuccino et la tablette chauffetasses deviennent brûlants pendant
le fonctionnement. Tenir les enfants à
distance !
• Attention ! Risque de brûlures lorsque la buse à cappuccino est en
marche ! Les éclaboussures d'eau
chaude ou la vapeur d'eau chaude
peuvent provoquer des brûlures.
N'activez la buse à cappuccino que
lorsqu'un récipient se trouve sous la
buse à cappuccino.
• Ne réchauffez pas de liquides inflammables avec de la vapeur !
• L'appareil ne doit fonctionner que
lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir !
Ne remplir le réservoir d'eau qu'avec de
l'eau froide, pas avec de l'eau chaude,
du lait ou d'autres liquides. Respecter
la quantité maxi de remplissage de
1,8 litre.
• Ne pas mettre de grains de café congelés ou caramélisés dans le conteneur de grains, mais uniquement des
grains de café torréfiés ! Retirez les
corps étrangers, comme par exemple
des cailloux, des grains de café. Les
blocages ou dégâts dus à des corps
étrangers dans le moulin à café peuvent être exclus de la garantie.
• Mettre uniquement du café moulu
dans l'entonnoir pour café prémoulu.
• Ne pas laisser l'appareil allumé inutilement.
• Ne pas exposer l'appareil aux intempéries.
• En cas d'utilisation d'une rallonge, utiliser uniquement un cordon d’usage
courant ayant un diamètre d'au moins
1,5 mm2.
• Les personnes atteintes de troubles
moteurs ne doivent jamais mettre
l'appareil en marche sans l'aide d'un
accompagnateur pour éviter tout danger.
117
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 118 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
• L'appareil ne doit fonctionner que
3
Première mise en service
lorsque l'égouttoir, le tiroir à marc et
3.1 Mettre l'appareil en place et le
la grille de récupération sont en
place !
raccorder au secteur
0
Après
avoir déballé l’appareil, assurezSécurité lors du nettoyage et de
vous
qu’il
est intact. Si vous avez des
l'entretien
doutes, ne l’utilisez pas et adressez• Respecter les consignes de nettoyage
vous à un spécialiste.
et de détartrage.
0 Placez l'appareil sur un plan de travail
• Avant l'entretien ou le nettoyage,
éloigné des robinets d'eau et des éviers
éteindre l'appareil et retirer la fiche de
et loin des sources de chaleur.
la prise de courant !
• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
1 Après avoir positionné l'appareil sur le
plan de travail, laissez un espace
• Ne nettoyer la buse à cappuccino que
d’environ 5 cm de chaque côté et derlorsque l'appareil débranché, froid et
rière et au moins 20 cm au-dessus de la
sans pression !
machine.
• Ne pas nettoyer les pièces de l'appareil
au lave-vaisselle.
N’installez jamais la machine dans une
pièce où la température peut être égale
• Ne jamais verser d'eau dans le mouou inférieure à 0°C (si l’eau gèle,
lin, car vous risquez de l'endommager.
l’appareil peut se détériorer).
N'ouvrez pas et ne tentez pas de répa1 Vérifiez si la tension du secteur corresrer l'appareil. Des réparations non
pond à celle indiquée sur la plaque
appropriées peuvent faire courir de
signalétique de l’appareil. Branchez
graves dangers à l'utilisateur.
l’appareil exclusivement sur une prise
Les réparations sur les appareils électride courant présentant une intensité
ques doivent être confiées exclusiveminimale de 10 A et munie d’une terre
ment à un personnel qualifié.
efficace. Le fabricant ne pourra être
tenu pour responsable d’éventuels
Si une réparation s’avère nécessaire, ou
accidents provoqués par le manque de
s’il faut remplacer un cordon de racmise à la terre.
cordement, veuillez vous adresser
• au magasin dans lequel vous avez
1 S’il y a incompatibilité entre la prise de
acheté l'appareil, ou
courant et la fiche de l'appareil, appe• appelez la Serviceline Electrolux.
lez un électricien pour qu’il remplace la
Si l'appareil est employé pour des
prise.
usages autres que son usage normal
0 Branchez l'appareil sur une prise de
ou utilisé incorrectement, nous déclicourant.
nons toute responsabilité en cas de
Lorsque la machine à café est raccordégâts et ne pouvons vous faire
dée au réseau pour la toute première
bénéficier de la garantie; il en va de
fois, tous les voyants d'alarme s'allumême si le programme de détartrage
ment pendant quelques secondes à des
n'a pas été activé comme indiqué
fins de test, puis tous les voyants
dans le présent mode d'emploi aussid'alarme s'éteignent.
tôt après que le voyant alarme
0
Nous conseillons de mesurer au plus
clignote. Les blocages ou dégâts dus
vite la dureté de l’eau, en suivant la
à des corps étrangers dans le moulin
procédure illustrée au chapitre 9.5
à café peuvent être exclus de la
„Régler la dureté de l'eau“, page 127.
garantie.
3
118
Pour apprendre à utiliser correctement
la machine, il est nécessaire, la pre-
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 119 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
mière fois, de suivre pas à pas les instructions fournies aux paragraphes
suivants.
3.2
3
Remplir le réservoir d'eau
Avant chaque mise en marche, vérifiez
3.4
la présence d'eau dans le réservoir
d'eau; au besoin, faites l'appoint. Avant
chaque mise en marche et chaque
arrêt, l'appareil a besoin d'eau pour les
processus de rinçage automatique.
0
0 Sortez le réservoir d’eau (fig. 4), rincezle et remplissez-le d’eau fraîche sans
dépasser la ligne MAX. Quand vous sor- 0
tez le réservoir, la buse à cappuccino
doit toujours être positionnée vers le
centre de la machine, sous peine d'en
empêcher l'extraction.
0
Remplir le réservoir d'eau uniquement
avec de l'eau froide. Ne jamais y verser
d'autres liquides tels que de l'eau
minérale ou du lait.
0 Remettez le réservoir à sa place en le
poussant jusqu’au bout.
3
Pour obtenir un arôme optimal, vous
devriez :
• changer tous les jours l'eau du réservoir d'eau,
• nettoyer le réservoir d'eau au moins
une fois par semaine à la main (pas
dans le lave-vaisselle). Rincer ensuite à
l'eau claire.
3
3.3
Remplir le conteneur de grains
0 Ouvrez le couvercle du conteneur de
grains (fig. 5)
0 Remplissez-le de grains de café.
0 Refermez le couvercle
1
Attention ! Veillez à utiliser exclusivement des grains purs sans ajout de
composants caramélisés ou aromatisés, et uniquement des grains non congelés. Vérifiez qu'aucun corps étranger,
comme par exemple des cailloux, n'a
été introduit dans le conteneur de
grains. Les blocages ou dégâts dus à
des corps étrangers dans le moulin à
café peuvent être exclus de la
garantie.
La machine à café a été testée en usine.
Il est donc parfaitement normal que
vous trouviez du café dans le broyeur,
ce qui n'empêche pas la machine d'être
garantie livrée à l'état neuf.
Première mise en service
Lors de la première mise en service de
l'appareil, la machine à café doit être
ventilée.
Vérifiez si le réservoir d’eau est rempli
et si la fiche du cordon est branchée
sur la prise de courant électrique.
Tournez la buse à cappuccino vers
l’extérieur, posez une tasse dessous
(fig. 6) et mettez la machine en marche
en appuyant sur la touche
(fig. 7).
Dans les 30 secondes qui suivent,
tournez complètement la manette
vapeur en sens inverse des aiguilles
d’une montre (fig. 8) (il est normal que
la machine fasse du bruit).
Au bout de quelques secondes, de l’eau
sortira de la buse à cappuccino.
0 Dès que la tasse contient environ
30 ml, tournez la commande vapeur
d’un demi-tour dans le sens des
aiguilles d’une montre (fig. 8) pour
arrêter la sortie d’eau.
0 Attendez que les voyants
et
cessent de clignoter et restent fixes
(quand les voyants verts clignotent, ils
indiquent que la machine est en préchauffage; quand ils sont fixes, ils indiquent que la machine a atteint la
température idéale).
Quelques instants avant que les
voyants cessent de clignoter, la
machine exécute automatiquement un
rinçage : un peu d’eau chaude sortira
des buses de sortie et coulera dans
l’égouttoir.
3
Conseil si vous souhaitez un café serré
(moins de 60 ml) : pour qu’il soit plus
chaud, versez d‘abord l’eau chaude de
rinçage, laissez-la quelques secondes
dans la tasse afin de préchauffer celleci, et videz-la.
La machine est prête.
119
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 120 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
4
Préparer le café avec des
grains
0 Avant de faire couler le café, contrôlez
toujours si les voyants verts
et
sont fixes et si le conteneur de grains
est plein.
0 Réglez le bouton Quantité mouture
(fig. 9) pour programmer le goût désiré
du café.
Plus vous tournez dans le sens des
aiguilles d’une montre et plus la quantité de grains à moudre augmentera et
donnera un café plus fort. Lors de la
première utilisation, il faut procéder
par tentatives et faire plusieurs cafés
pour trouver la bonne position du bouton. Attention à ne pas trop tourner
dans le sens des aiguilles d’une montre,
le café risquerait de couler trop lentement (goutte à goutte) surtout si vous
devez faire deux tasses de café.
0 Réglez le bouton Quantité café (fig. 10)
pour programmer la quantité de café
désirée.
Plus vous tournez dans le sens des
aiguilles d’une montre et plus le café
obtenu sera allongé. Lors de la première utilisation, il faut procéder par
tentatives et faire plusieurs cafés pour
trouver la bonne position du bouton.
0 Mettez sous les buses de sortie une
tasse si vous désirez 1 café ou 2 tasses
pour 2 cafés (fig. 11). Pour obtenir une
meilleure crème, approchez la buse de
sortie du café le plus possible des tasses en la baissant (fig. 12).
0 Appuyez sur la touche
(fig. 13) si
vous désirez faire un café ou sur la
touche
(fig. 14) si vous désirez
faire 2 cafés. La machine va maintenant moudre les grains et exécuter une
brève pré-infusion avant de compléter
la sortie de café dans la tasse.
Dès que la quantité de café programmée est obtenue, la machine arrête
automatiquement la sortie de café et
éjecte le marc usé dans le tiroir à marc.
120
Au bout de quelques secondes, dès que
les deux voyants
et
sont de
nouveau fixes, vous pouvez faire un
autre café.
0 Pour arrêter la machine, appuyez sur la
touche . Avant de s’arrêter, la
machine exécute automatiquement un
rinçage : un peu d’eau chaude sortira
des buses et coulera dans l’égouttoir.
Attention à ne pas vous brûler ! Si vous
n’arrêtez pas la machine avec la touche
, elle s’éteindra toute seule 3 heures
après le dernier usage et après avoir
exécuté un bref rinçage.
3
Nota 1 : si le café coule goutte à
goutte ou s’il ne sort pas du tout,
tournez le bouton de réglage de la
mouture (fig. 17) d’un cran dans le sens
des aiguilles d’une montre (voir chapitre 5 „Réglage du moulin à café“,
page 122). Tournez d’un cran à la fois
jusqu’à obtention d’un débit satisfaisant.
1
Le degré de mouture ne doit être
modifié que pendant le processus de
broyage. Les réglages effectués sur le
broyeur immobile peuvent endommager la machine à café.
3
Nota 2 : si le café coule trop vite et
que la crème n’est pas satisfaisante,
tournez légèrement le bouton Quantité
mouture vers la droite (fig. 9). Procédez
par tentatives et faites plusieurs cafés
pour trouver la bonne position du bouton. Attention à ne pas trop tourner
dans le sens des aiguilles d’une montre,
le café risquerait de couler trop lentement (goutte à goutte) surtout si vous
devez faire deux tasses de café. Si, au
bout de quelques cafés la crème obtenue n’est pas satisfaisante, tournez
également le bouton de réglage de la
mouture (fig. 17) d’un cran en sens
inverse des aiguilles d’une montre (voir
chapitre 5 „Réglage du moulin à café“,
page 122).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 121 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
3
3
3
Nota 3 : conseils pour obtenir un café
plus chaud :
1) Si, la machine à peine en marche,
vous devez faire une tasse de café serré
(moins de 60 ml), utilisez l’eau chaude
du rinçage pour préchauffer les tasses.
2) Si, en revanche, il s’est écoulé plus
de 2 ou 3 minutes depuis le dernier
café fait, vous devrez préchauffer
l’infuseur avant de faire un autre café,
en appuyant sur la touche
.
Laissez couler l’eau dans l’égouttoir ou
utilisez cette eau pour remplir (puis
vider) la tasse que vous utiliserez
ensuite pour le café, de manière à la
préchauffer.
3) Évitez les tasses épaisses car elles
absorbent trop de chaleur, à moins
qu’elles ne soient préchauffées.
4) Utilisez des tasses que vous aurez
préchauffées en les rinçant à l’eau
chaude ou en les laissant pendant au
moins 20 minutes posées sur le
chauffe-tasses du couvercle de la
machine en marche.
Nota 4 : pendant que la machine fait
le café, vous pouvez interrompre la
sortie à tout moment en appuyant sur
la touche
(fig. 13) ou
(fig. 14)
précédemment sélectionnée, ou en
tournant le bouton sélecteur Quantité
café (fig. 10) dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.
Nota 5 : dès que le café a fini de couler, si vous souhaitez augmenter la
quantité, il suffit de maintenir la pression sur la touche
(fig. 13) ou
(fig. 14) précédemment sélectionnée
jusqu’à obtenir la quantité désirée, ou
de tourner le bouton sélectionneur
Quantité café (fig. 10) dans le sens des
aiguilles d'une montre (cela doit se
faire immédiatement après que le café
ait été versé et avant que la poudre de
café utilisée soit éjecté dans le tiroir à
marc).
3
Nota 6 : si le voyant d'alarme
s’allume et reste fixe, il faudra remplir
le réservoir d’eau, autrement la
machine ne pourra pas faire de café.
Pour extraire le réservoir d’eau, il faut
d’abord que la buse à cappuccino soit
positionnée vers le centre de la
machine (quand l’alarme
s’allume,
il reste toujours un peu d’eau dans le
réservoir).
3
Nota 7 : la machine compte le nombre
de cafés qu’elle fait. Tous les 14 cafés
simples (ou 7 doubles), le voyant
s’allume fixe pour avertir que le tiroir
est plein de marc usé et qu’il faut le
vider et le nettoyer, cf. chapitre 9.2
„Vider le tiroir à marc“, page 125.
3
Nota 8 : à force d’utiliser la machine, il
se peut que les meules s’usent et que le
café sorte trop vite et sans crème parce
qu'il n'est pas assez finement moulu.
Pour résoudre ce problème, il faut
régler le degré de mouture du moulin à
café en tournant le bouton de réglage
(fig.17) d’un cran en sens inverse des
aiguilles d’une montre (voir chapitre 5
„Réglage du moulin à café“, page 122).
3
Nota 9 : si la machine est restée longtemps inutilisée, il faudra nettoyer
l’infuseur avant usage (voir chapitre
9.3 „Nettoyage de l'infuseur“,
page 125.)
3
Nota 10 : vous ne devez jamais extraire
le réservoir d’eau pendant que le café
coule. Le cas échéant, la machine ne
parviendrait plus à faire de café et le
voyant
(manque d’eau) se mettrait
à clignoter. À la demande d’un autre
café, la machine deviendrait bruyante
et ne le ferait pas. Pour remettre la
machine en marche, vous devez tourner la manette vapeur jusqu’au bout en
sens inverse des aiguilles d’une montre
et laisser couler l’eau de la buse à cappuccino pendant quelques secondes.
3
Lors de la première utilisation, il faudra
faire 4 ou 5 cafés avant d’obtenir de la
machine un résultat satisfaisant.
121
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 122 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
3
5
Quand un voyant d’alarme s’allume
pour signaler une anomalie, n'appelez
pas aussitôt le service assistance. Le
problème est presque toujours soluble
en suivant les instructions fournies aux
chapitres 11 „Explication des voyants
d’alarme et que faire quand ils sont
allumés?“, page 128 et 12 „Problèmes
solvables avant d’appeler l’assistance
technique“, page 129. Si ces instructions ne suffisent pas, nous vous conseillons de vous adresser au service
Après-Vente.
Réglage du moulin à café
Le moulin à café ne doit pas être réglé,
du moins au début, puisqu’il est préréglé en usine pour que le café coule correctement.
Cependant, si après les premiers cafés
le café coule trop vite ou trop lentement (goutte à goutte) vous devez
régler le problème en agissant sur le
bouton de réglage du degré de mouture dans le réservoir de grains de café
(fig. 17).
Pour sentir l’effet de cette correction, il
faudra attendre au moins 2 cafés.
Le degré de mouture ne doit être
modifié que pendant le processus de
broyage. Les réglages effectués sur le
broyeur immobile peuvent endommager la machine à café.
0 Pour que le café coule plus lentement
et que la crème soit plus belle, tournez
en sens inverse des aiguilles d’une
montre (café moulu plus fin) (fig. 18)
0 Pour que le café coule plus vite (et non
goutte à goutte), tournez d'un cran
dans le sens des aiguilles d’une montre
(= café moulu plus gros) (fig. 18)
1
3
122
La machine ayant été testée en usine
avec du café, il est normal d’en trouver
des traces dans le moulin. Nous garantissons en tout cas que cette machine
est neuve.
6
Préparer le café avec du
café moulu
0 Appuyez sur la touche
pour sélectionner la fonction café prémoulu
(fig. 19).
Le voyant
s’allume pour indiquer
que la fonction a été sélectionnée et
que le fonctionnement du moulin à
café est coupé.
0 Soulevez le couvercle central, versez
dans l’entonnoir une dose (pour 1 tasse)
ou deux doses (pour 2 tasses) de café
prémoulu (fig. 20) à l'aide du doseur.
0 Avec le bouton sélectionneur Quantité
café (fig. 10), choisissez le réglage pour
la quantité de café souhaitée.
Plus vous tournez le bouton vers la
droite, plus la quantité de café est
grande.
0 Sous les buses de la sortie café, placez
soit une tasse pour 1 café soit deux
tasses pour 2 cafés (fig. 11). Pour obtenir une particulièrement bonne crème,
approchez la sortie café le plus près
possible des tasses en l'abaissant
(fig. 12).
0 Pour préparer un café, appuyer sur la
touche
(fig. 13). Pour préparer
2 cafés, appuyer sur la touche
(fig. 14).
3
Nota 1 : ne versez jamais de café prémoulu quand la machine est arrêtée, il
se disperserait à l’intérieur.
3
Nota 2 : ne versez jamais plus de
2 doses autrement la machine ne fera
pas de café, et le café prémoulu se dispersera à l’intérieur de la machine et la
salira, ou alors le café coulera goutte à
goutte.
3
Nota 3 : pour doser la quantité de
café, utilisez exclusivement le doseur
fourni avec l’appareil.
3
Nota 4 : versez dans l’entonnoir exclusivement du café prémoulu pour
machines à café expresso : ne versez
jamais de café en grains ni lyophilisé ni
rien qui pourrait détériorer la machine.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 123 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
Nota 5 : Si vous avez versé plus de
deux doses de café prémoulu et qu’il
bouche l’entonnoir, faites-le descendre à l’aide d’un couteau (fig. 20) puis
retirez et nettoyez l’infuseur et la
machine en suivant les indications du
chapitre 9.3 „Nettoyage de l'infuseur“,
page 125.
0 Si, après avoir fait fonctionner la
machine avec du café prémoulu, vous
désirez faire du café en utilisant des
grains, vous devrez désactiver la fonction café prémoulu en appuyant de
nouveau sur la touche
(le voyant
s’éteindra et le moulin à café pourra
fonctionner).
3
3
7
0
0
0
Prière de tenir aussi compte du chapitre 4 „Préparer le café avec des grains“,
page 120, remarques nos 3 - 7, 9 et 10.
Préparation d'eau chaude
0 Contrôlez toujours si les voyants
et
sont fixes.
0 Tournez la buse à cappuccino vers
l'extérieur de la machine (fig. 6).
0 Posez une tasse sous la buse à cappuccino (fig. 6)
0 Tournez le robinet vapeur d’un demitour en sens inverse des aiguilles d’une
montre (fig. 8) : l’eau chaude sortira de
la buse à cappuccino et commencera à
remplir la tasse.
0 Pour arrêter la sortie d’eau chaude,
tournez le robinet dans le sens des
aiguilles d’une montre (fig. 8) et ramenez la buse à cappuccino dans sa position initiale vers le centre de la
machine. (Il est conseillé de ne pas faire
couler l’eau chaude pendant plus de
2 minutes.)
8
3
Faire mousser le lait
0 Versez dans un pichet environ
100 grammes de lait par cappuccino à
préparer. Choisissez le récipient en
tenant compte que le lait va doubler
ou tripler de volume.
0
Il est conseillé d’utiliser du lait demiécrémé à température réfrigérateur.
Poussez vers l’extérieur la buse à cappuccino (fig. 6).
Préparez le café en suivant les indications des chapitres correspondants et
en utilisant des tasses suffisamment
grandes.
Appuyez sur la touche vapeur
(fig. 22).
Le voyant
commence à clignoter
pour indiquer que la machine est en
préchauffage ((les voyants d'alarme
et
ne s'allument pas pour indiquer qu'il n'est pas possible de préparer
du café).
Quand le voyant
reste fixe, la température de la machine a atteint la
température idéale pour produire de la
vapeur.
Dans les 2 minutes qui suivent, plongez
la buse à cappucino dans le lait
(fig. 23), autrement la machine revient
automatiquement à la fonction café.
Tournez le robinet vapeur d’un demitour en sens inverse des aiguilles d’une
montre (fig. 8).
1
Attention à ne pas vous brûler !
1
Attention ! Danger d'impuretés dû au
lait desséché dans la buse à cappuccino. Veillez à ne pas enfoncer la buse à
cappuccino trop profondément dans le
lait (l'ouverture pour l'air ne doit pas
être recouverte). Cela risque d'entraîner du lait dans la buse et d'y apporter
des impuretés.
La vapeur qui sort de la buse à cappuccino donne au lait un aspect crémeux
et va augmenter son volume. Pour
obtenir une mousse plus crémeuse,
immergez la buse à cappuccino dans le
lait et, dans un mouvement rotatoire,
montez et descendez lentement le
récipient. (Il est conseillé de ne pas
faire sortir de vapeur pendant plus de
2 minutes à la fois.)
123
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 124 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
0 Tenez d'une main la poignée du tube
de la buse à cappuccino et, de l'autre,
dévissez l'emboîtement à baïonnette
de la buse en la tournant dans le sens
des aiguilles d'une montre, puis retirezla (fig. 24).
0 Retirez le gicleur du tuyau de sortie en
le tirant vers le bas.
0 Lavez soigneusement à l'eau tiède la
buse à cappuccino et le gicleur.
0 Vérifiez si les deux trous indiqués par
les flèches fig. 25 sont bien dégagés. Si
nécessaire, débouchez-les avec une
épingle.
0 Remontez le gicleur vapeur en l’introduisant et en le tournant franchement
vers le haut dans le tuyau vapeur.
0 Remontez la buse à cappuccino en
l’introduisant vers le haut et en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une
montre (fig. 24).
0 Une fois la température désirée
atteinte, arrêtez la sortie de vapeur en
tournant complètement la manette
dans le sens des aiguilles d'une montre
(fig. 8) et appuyez sur la touche vapeur
(fig. 22) pour désactiver la fonction
vapeur.
0 Versez la mousse de lait ainsi obtenue
dans les tasses contenant le café préparé auparavant. Le cappuccino est
prêt. Sucrez à volonté et, éventuellement, saupoudrez de cacao.
3
8.1
Nota 1 : juste après avoir préparé le
cappuccino et désactivé la fonction
vapeur en appuyant sur la touche
vapeur
(fig. 22), la machine a une
température encore trop élevée pour
faire du café (les voyants
et
clignotent pour indiquer que la température n'est pas correcte). Il faut donc
attendre quelques minutes pour que la
machine se refroidisse un peu.
Conseil : pour refroidir plus vite, après
avoir désactivé la fonction vapeur,
ouvrez la manette vapeur et laissez sortir l’eau de la buse à cappuccino dans
un récipient jusqu’à ce que les voyants
et
cessent de clignoter.
9
Nettoyage et entretien
1
Nettoyer la buse à cappuccino
Il est important de toujours nettoyer la
buse à cappuccino après usage.
0 Tournez complètement le robinet
vapeur en sens inverse des aiguilles
d’une montre (fig. 8) et laissez sortir un
peu d’eau ou de vapeur pendant quel9.1
ques secondes.
0
Cette opération permet de vider le lait
qui serait resté à l’intérieur du tuyau
vapeur.
Important : par mesure d’hygiène, il
est recommandé de toujours exécuter
cette opération, afin d’éviter que le lait
ne stagne dans les circuits intérieurs de
la buse à cappuccino.
0 Tournez le bouton jusqu’au bout dans
le sens des aiguilles d'une montre.
Attentez quelques minutes que la buse
à cappuccino se soit refroidie.
3
124
Avant toute opération de nettoyage,
débranchez la machine et laissez- la
refroidir.
Ne plongez jamais la machine dans
l'eau : c'est un appareil électrique !
Pour nettoyer la machine, évitez les
solvants et les détergents abrasifs. Un
chiffon doux et humide suffit.
Ne passez jamais aucun composant de
la machine au lave-vaisselle.
Nettoyage de la machine
Nettoyer le tiroir à marc (voir chapitre
9.2 „Vider le tiroir à marc“, page 125)
chaque fois que le voyant
s’allume
fixe.
0 Il est également recommandé de nettoyer fréquemment le réservoir d’eau.
0 L'égouttoir est doté d'un indicateur
(rouge) de niveau d’eau (fig. 26).
Quand l'indicateur commence à se voir
(quelques millimètres sous l’égouttoir)
il faut vider le bac et le nettoyer.
0 Vérifiez de temps en temps si les trous
de la buse d’où sort le café ne sont pas
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 125 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
bouchés. Pour les déboucher, raclez
avec une épingle le dépôt de café
séché qui s’est accumulé (fig. 27)
9.2
Vider le tiroir à marc
L'appareil compte le nombre de cafés
préparés. Après 14 cafés préparés séparément (ou 7 par paire), le voyant
s’allume pour avertir que le tiroir est
plein et qu’il faut le vider et le nettoyer. Tant que le tiroir à marc n'est pas
nettoyé, la machine à café ne peut pas
préparer de café.
0 Pour le nettoyage, déverrouiller et
ouvrir le panneau de service en appuyant sur le bouton d'ouverture correspondant (fig. 15), le voyant
clignote.
0 Enlevez ensuite l'égouttoir (fig. 16), le
vider et nettoyer.
0 Vider et nettoyer soigneusement le
tiroir à marc. A cette occasion, veiller à
ce que tous les résidus qui se sont
déposés sur le fond soient enlevés.
Important : à chaque fois que l'on
extrait le bac de récupération, il faut
aussi vider le tiroir à marc, même si
celui-ci n'est pas complètement plein.
Si l'on n'exécute pas cette procédure, il
peut se produire, lors des préparations
de café suivantes, que le tiroir à marc se
remplisse trop et que le marc de café
excédentaire obstrue la machine à café.
3
9.3
Vider systématiquement tous les jours
le tiroir en cas d'usage quotidien de
l'appareil.
Vider toujours le tiroir à marc pendant
que l'appareil est allumé. Ce n'est
qu'ainsi que l'appareil peut reconnaître
que le tiroir a été vidé.
Nettoyage de l'infuseur
L'infuseur doit être nettoyé périodiquement pour éviter qu’il ne se remplisse de dépôts de café (pouvant
provoquer des dysfonctionnements).
Pour le nettoyage, procédez de la façon
suivante :
0 Arrêtez la machine en appuyant sur la
touche
(fig. 4) (sans la débrancher)
et attendez que tous les voyants s’éteignent.
0 Ouvrez le volet de service (fig. 15).
0 Retirez l’égouttoir et le tiroir à marc
(fig. 16) et lavez-les.
0 Appuyez de chaque côté et vers le centre sur les deux touches rouges de
déblocage de l’infuseur (fig. 28) et tirez
vers l’extérieur pour l’extraire.
Attention : vous ne pouvez extraire
l’infuseur que si la machine est arrêtée.
Si vous essayez de le retirer quand la
machine est en marche, vous risquez de
détériorer gravement la machine.
0 Lavez l’infuseur sous le robinet, sans
détergent.
1
1
Ne le passez jamais au lave-vaisselle.
0 Nettoyez soigneusement l’intérieur de
la machine. Pour éliminer le café
déposé à l’intérieur, grattez avec une
fourchette en bois ou en plastique
(fig. 29) et aspirez tous les résidus
(fig. 30).
0 Pour remettre l’infuseur en place
(fig. 32, a), l’introduire dans son support (fig. 32, b) et faire rentrer le goujon (fig. 32, c). Le goujon doit être
introduit dans le tube (fig. 32, d) se
trouvant à la partie inférieure de
l’unité d’infusion.
0 Puis appuyez à bloc et fort sur le symbole PUSH (fig. 32, e) jusqu’au déclic de
blocage.
0 Assurez-vous que les deux touches
rouges (fig. 32, f) sont ressorties, autrement, le volet ne pourra pas se fermer.
Figure 33 : les deux touches rouges
sont bien ressorties.
Figure 34 : les deux touches rouges ne
sont pas ressorties.
3
Nota 1 : si l'infuseur n’est pas inséré
correctement jusqu’au déclic de blocage et si les touches rouges ne sont
pas ressorties correctement, le volet ne
se fermera pas et vous ne pourrez pas
faire marcher la machine (si vous la
125
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 126 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
mettez en marche, le voyant
allumé et clignotera).
3
3
9.4
restera
Nota 2 : si l'infuseur est difficile à
insérer, il faut (avant de l’insérer)
l’amener à la bonne dimension en
appuyez fort sur le bas et sur le haut
en même temps (voir figure 31).
Nota 3 : si l'infuseur est encore difficile à insérer, laissez-le hors de la
machine, refermez le volet de service,
débranchez et rebranchez le cordon
d’alimentation sur la prise de courant.
Attendez que tous les voyants s’éteignent, ouvrez le volet et réinsérez
l’infuseur.
Remettez en place l’égouttoir et le
tiroir à marc et refermez le volet de
service.
0
0
0
Détartrage
L’eau utilisée pour faire le café étant
continuellement chauffée, il est normal
qu’avec le temps les conduits intérieurs
de la machine s’entartrent. Quand le
voyant
commence à clignoter il
signale qu’il est temps d'effectuer un
détartrage.
Nota : quand le voyant est allumé, la
machine peut toujours préparer le café.
Procédez de la façon suivante :
0 Mettez la machine en marche en
appuyant sur la touche
(fig. 7).
0 Attendez que les voyants
et
restent allumés fixes.
0 Préparez la solution en suivant les indications figurant sur le flacon de détartrant fourni avec la machine :
Versez dans le réservoir d’eau le contenu du flacon de détartrant (0,125 l)
et ajoutez 1 l d’eau.
0
3
1
126
Attention : n’employez en aucun cas
des produits détartrants autres que ceux
préconisés par Electrolux. Si vous employez d’autres détartrants, Electrolux
décline toute responsabilité en cas de
détériorations de votre appareil. Vous
trouverez du détartrant liquide dans les
0
0
0
0
0
magasins spécialisés ou en vous adressant à la Serviceline Electrolux.
Posez sous la buse à cappuccino un
récipient d’une capacité minimale de
1,5 l (fig. 6).
Appuyez sur la touche
et maintenez la pression pendant au moins
5 secondes. Le voyant
s’allume
pour indiquer que le programme de
détartrage a démarré. (Les voyants
et
restent éteints pour indiquer
que vous ne pouvez pas faire de café).
Tournez la manette vapeur d’un demitour en sens inverse des aiguilles d’une
montre (fig. 8). La solution détartrante
va couler de la buse à cappuccino et
remplir le récipient.
Pendant que de la solution coule, le
programme de détartrage exécute
automatiquement une série de pauses
pour éliminer les dépôts de tartre à
l’intérieur de la machine.
Au bout de 30 minutes environ, quand
le voyant
s’allume, tournez la
manette d’un demi-tour dans le sens
des aiguilles d’une montre (fig. 8).
Le rinçage est maintenant nécessaire
pour chasser de la machine les résidus
de solution détartrante.
Retirez le réservoir d’eau, rincez-le et
remplissez-le d’eau claire.
Remettez le réservoir à sa place.
Videz le récipient (sous la buse à cappuccino) plein de liquide et remettez-le
sous la buse à cappuccino.
Tournez la manette vapeur d’un demitour en sens inverse des aiguilles d’une
montre (fig. 8). De l’eau chaude sort de
la buse et va remplir le récipient.
Quand le réservoir est vide, le voyant
s’éteint et le voyant s’allume.
Tournez complètement la manette
vapeur dans le sens des aiguilles d’une
montre (fig. 8) et remplissez d’eau
claire le réservoir d’eau.
Le programme de détartrage est terminé et la machine peut faire du café.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 127 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
3
Nota : si la procédure de détartrage est
interrompue avant la fin, l’alarme
ne se désactivera pas et il faudra
tout recommencer.
1
Important : si le détartrage n'est pas
effectué régulièrement, l'appareil sera
exclu de la garantie.
9.5
trois zones roses :
degré de dureté 3, dure (calcaire)
jusqu'à 3,7 mmol/l, ou
jusqu'à 21° de dureté (échelle
allemande), ou
jusqu'à 37,8° de dureté (échelle
française)
quatre zones roses :
degré de dureté 4, très dure
(calcaire)
plus de 3,7 mmol/l, ou
plus de 21° de dureté (échelle
allemande), ou plus de 37,8° de
dureté (échelle française)
Régler la dureté de l'eau
Le voyant d'alarme
s’allume au
bout d’un certain temps de fonctionnement qui a été programmé en usine
en tenant compte de la quantité maximale de calcaire que peut contenir
l’eau du robinet. Il est possible d’allonger cette période de fonctionnement,
donc de réduire la fréquence de détartrage, en programmant la machine
selon le contenu réel de calcaire dans
l’eau utilisée. Utilisez le bâtonnet de
test joint à l’appareil pour déterminer
le degré de dureté, ou bien demandez
le degré de dureté à votre service des
eaux.
Détermination du degré de dureté de
l'eau
0 Plongez le bâtonnet de test pendant
environ 1 seconde dans l'eau froide.
Secouez-le pour le débarrasser de l'eau
en excédent et déterminez le degré de
dureté à l'aide des zones colorées en
rose.
aucune ou une zone rose :
degré de dureté 1, douce
jusqu'à 1,24 mmol/l, ou
jusqu'à 7° de dureté (échelle allemande), ou
jusqu’à 12,6° de dureté (échelle
française)
deux zones roses :
degré de dureté 2, dureté
moyenne
jusqu'à 2,5 mmol/l, ou
jusqu'à 14° de dureté (échelle
allemande), ou
jusqu’à 25,2° de dureté (échelle
française)
0
0
0
0
Réglage et sauvegarde du degré de
dureté de l'eau mesuré
Vous pouvez régler quatre duretés
d'eau. L'appareil est réglé en usine sur
le degré de dureté 4.
Assurez-vous que la machine est arrêtée (tous les voyants éteints).
Appuyez sur la touche
et maintenez la pression pendant au moins
5 secondes. Les quatre voyants
, ,
et
s’allument.
Appuyez sur la touche
(fig. 19) à
plusieurs reprises jusqu’à faire s’allumer
autant de voyants que de carrés roses
qui se sont formés sur la bande réactive (exemple : afin de regler le degré
de dureté 3, il faudra appuyer tant de
fois sur la touche
pour faire s'allumer ensemble les 3 voyants
,
et
).
Appuyez sur la touche
pour
mémoriser la donnée. La machine est
programmée pour avertir quand il est
nécessaire d’effectuer un détartrage,
selon le contenu réel de calcaire dans
l’eau.
127
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 128 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
10
Explication des voyants de
fonctionnement normal
Les voyants
et
clignotent
• La machine n’est pas prête (l’eau n’a
pas encore atteint la température
idéale pour faire le café). Attendez que
les voyants soient fixes avant de faire
du café.
Les voyants
et
sont fixes
• La machine a atteint la bonne température et elle est prête pour faire le
café.
Le voyant
est fixe
• La machine fait couler une tasse de
café.
Le voyant
est fixe
• La machine fait couler deux tasses de
café.
Le voyant vapeur
clignote
• La machine est en train de chauffer
pour atteindre la température idéale et
produire de la vapeur. Attendez que le
voyant reste allumé fixe avant de tourner la manette vapeur.
Le voyant vapeur
est fixe
• La machine est prête pour produire de
la vapeur. Vous pouvez tourner la
manette vapeur.
Le voyant
est fixe
• La machine est programmée pour travailler avec du café prémoulu (voir
chapitre 5 „Réglage du moulin à café“,
page 122).
Le voyant
est fixe
• Le programme automatique de détartrage est en cours (voir chapitre 9.4
„Détartrage“, page 126).
128
11
Explication des voyants
d’alarme et que faire quand
ils sont allumés?
Le voyant
est fixe
• Le réservoir d’eau est vide ou mal
inséré.
0 Remplissez le réservoir d’eau (voir chapitre 3.2 „Remplir le réservoir d'eau“,
page 119) et insérez-le jusqu’au bout.
• Le réservoir est sale ou entartré.
0 Rincez ou détartrez le réservoir.
Le voyant
clignote
La machine ne parvient pas à faire le
café et elle est bruyante.
0 Tournez la manette vapeur en sens
inverse des aiguilles d’une montre
(fig. 8) comme l’indique le chapitre 4
„Préparer le café avec des grains“,
page 120, note 10.
• Le café sort trop lentement.
0 Tournez le bouton de réglage de la
mouture (fig. 17) d’un cran dans le sens
des aiguilles d’une montre (chapitre 5
„Réglage du moulin à café“, page 122).
Le voyant
est fixe
• Le tiroir à marc est plein ou il n’a pas
été inséré.
0 Videz le tiroir à marc, exécutez le nettoyage décrit au chapitre 9.2 „Vider le
tiroir à marc“, page 125, et réinsérezle.
• Après le nettoyage, le tiroir à marc n’a
pas été inséré.
0 Ouvrez le volet d’accès et insérez le
tiroir à marc.
Le voyant
clignote
• La fonction
a été sélectionnée mais
la mouture n’a pas été versée dans
l’entonnoir.
0 Versez la mouture comme l’indique le
chapitre 6 „Préparer le café avec du
café moulu“, page 122.
• Il n’y a plus de café en grains.
0 Remplissez le conteneur de grains (voir
chapitre 3.3 „Remplir le conteneur de
grains“, page 119).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 129 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
• Si le moulin à café devient très bruyant, cela peut signifier qu'une petite
pierre contenue parmi les grains de
café a bloqué le moulin à café.
0 Adressez-vous à un Centre de service.
Les blocages ou dégâts dus à des
corps étrangers dans le moulin à café
peuvent être exclus de la garantie.
Le voyant
clignote
• Il indique que la machine est entartrée.
0 Il faut exécuter au plus vite le programme de détartrage décrit au chapitre 9.4 „Détartrage“, page 126.
La machine a fait un bruit anormal
et les quatre voyants
, ,
et
clignotent en s’alternant
• L'infuseur, une fois nettoyé, a été probablement oublié hors de la machine.
0 Laissez le volet de service fermé et
l'infuseur hors de la machine. Appuyez
simultanément sur la touche
et
jusqu’à ce que les quatre voyants
s’éteignent. Une fois que les quatre
voyants seront éteints, vous pourrez
ouvrir le volet et insérer l’infuseur (voir
chapitre 9.3 „Nettoyage de l'infuseur“,
page 125).
Les voyants
et
sont fixes
• La machine vient d’être mise en marche
et l’infuseur n’a pas été inséré correctement, par conséquent le volet est
mal fermé.
0 Appuyez sur le symbole PUSH de l’infuseur jusqu’au déclic de blocage. Assurez-vous que les deux touches rouges
sont ressorties (chapitre 9.3 „Nettoyage
de l'infuseur“, page 125). Refermez le
volet de service et appuyez sur la touche .
Les voyants
,
et
clignotent
en s’alternant
• La machine a été mise en marche le
robinet de vapeur ouvert.
0 Tournez complètement le robinet
vapeur dans le sens des aiguilles d’une
montre (fig. 8).
Le voyant
clignote
• Le volet de service est ouvert.
0 Si vous ne parvenez pas à refermer le
volet, assurez-vous que l’infuseur est
inséré correctement (chapitre 9.3 „Nettoyage de l'infuseur“, page 125).
Le voyant
est fixe et les voyants
et
clignotent
• L'infuseur, une fois nettoyé, a été probablement oublié hors de la machine.
0 Insérez l’infuseur (voir chapitre 9.3
„Nettoyage de l'infuseur“, page 125).
• L’intérieur de la machine est très sale.
0 Nettoyez soigneusement la machine
(voir chapitre 9.3 „Nettoyage de l'infuseur“, page 125).
Le voyant
clignote
• L’entonnoir pour le café prémoulu est
bouché.
0 Videz l’entonnoir à l’aide d’un couteau
comme l‘indique le chapitre 6 „Préparer le café avec du café moulu“,
page 122, nota 5 (fig. 21).
12
Problèmes solvables avant
d’appeler l’assistance
technique
Si la machine ne fonctionne pas et qu’il
y a un voyant d’alarme allumé, vous
pouvez facilement identifier la cause et
résoudre le problème en consultant le
chapitre 11 „Explication des voyants
d’alarme et que faire quand ils sont
allumés?“, page 128. Si, en revanche,
aucune alarme n’est allumée, vérifiez
les points suivants avant d’appeler
l’assistance technique.
Le café n’est pas chaud
• Les tasses n’ont pas été préchauffées.
0 Chauffez les tasses en les rinçant à
l'eau chaude ou en les laissant au
moins 20 minutes posées sur le
chauffe-tasses (A), sur le couvercle
(voir chapitre 4 „Préparer le café avec
des grains“, page 120, nota 3).
129
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 130 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
• L'infuseur est trop froid.
0 Avant de faire le café, chauffez l'infuseur en appuyant sur la touche
(voir nota 3 du chapitre 4 „Préparer le
café avec des grains“, page 120).
Le café est peu crémeux
• La machine utilise peu de café pendant
l’infusion.
0 Tournez légèrement le bouton sélecteur Quantité mouture (fig. 9) dans le
sens des aiguilles d’une montre (voir
chapitre 4 „Préparer le café avec des
grains“, page 120, nota 2).
• Le café n'est pas assez finement moulu.
0 Tournez le bouton de réglage de la
mouture (fig. 17) d’un cran en sens
inverse des aiguilles d’une montre (voir
chapitre 5 „Réglage du moulin à café“,
page 122).
• Le mélange de café ne convient pas.
0 Utiliser un mélange de café convenant
aux machines à café entièrement automatiques.
Le café sort trop lentement
• Le café est moulu trop fin.
0 Tournez le bouton de réglage de la
mouture (fig. 17) d’un cran dans le sens
des aiguilles d’une montre (voir
chapitre 5 „Réglage du moulin à café“,
page 122).
• La machine utilise trop de café pour
faire l’infusion.
0 Tournez légèrement le bouton sélecteur Quantité mouture (fig. 9) en sens
inverse des aiguilles d’une montre.
Le café sort trop vite
• Le café n'est pas assez finement moulu.
0 Tournez le bouton de réglage de la
mouture (fig. 17) d’un cran en sens
inverse des aiguilles d’une montre (voir
chapitre 5 „Réglage du moulin à café“,
page 122).
• La machine utilise peu de café pendant
l’infusion.
0 Tournez légèrement le bouton sélecteur Quantité mouture (fig. 9) dans le
sens des aiguilles d’une montre.
130
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
1
Le café ne coule pas d’une des buses
de sortie café
Le trou est bouché.
Raclez avec une épingle le dépôt de
café séché qui s’est accumulé (fig. 27).
Vous tournez la manette vapeur,
mais la vapeur ne sort pas de la buse
à cappuccino
Les trous de la buse à cappuccino et du
gicleur vapeur sont bouchés.
Nettoyez les trous de la buse à cappuccino et du gicleur vapeur (voir chapitre
8.1 „Nettoyer la buse à cappuccino“,
page 124 - fig. 25).
Vous appuyez sur la touche
ou
, mais au lieu du café la machine
donne de l’eau
La mouture est peut être bloquée dans
l’entonnoir.
Retirez, à l’aide d’un couteau, le café
moulu qui bouche l’entonnoir (voir
chapitre 6 „Préparer le café avec du
café moulu“, page 122, nota 5). Nettoyez l'infuseur et l’intérieur de la
machine (voir indications au chapitre
9.3 „Nettoyage de l'infuseur“,
page 125).
Vous appuyez sur la touche , mais
la machine ne s’allume pas
La machine n'est pas raccordée au
réseau électrique.
Vérifiez si la fiche du cordon est bien
enfoncée dans la prise de courant.
Vous ne parvenez pas à extraire
l’infuseur pour effectuer le
nettoyage
La machine est allumée. Vous ne pouvez extraire l’infuseur que si la machine
est arrêtée.
Arrêtez la machine (voir chapitre 9.3
„Nettoyage de l'infuseur“, page 125).
Attention : vous ne pouvez extraire
l’infuseur que si la machine est arrêtée.
Si vous essayez de le retirer quand la
machine est en marche, vous risquez de
détériorer gravement la machine.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 131 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
Vous avez utilisé du café prémoulu
(à la place des grains) et la machine
ne fait pas de café
Vous avez versé trop de café prémoulu.
Retirez l’infuseur et nettoyez soigneusement l’intérieur de la machine (voir
chapitre 9.3 „Nettoyage de l'infuseur“,
page 125). Répétez l’opération en utilisant au maximum 2 doses de café
moulu. Nettoyez soigneusement l’intérieur de la machine (voir chapitre 9.3
„Nettoyage de l'infuseur“, page 125).
Vous n’avez pas appuyé sur la touche
et la machine a utilisé du café prémoulu et du café en grains moulu par
le moulin.
Nettoyez soigneusement l’intérieur de
la machine (voir chapitre 9.3 „Nettoyage de l'infuseur“, page 125). Répétez l’opération en appuyant d’abord sur
la touche , comme l’indique le chapitre 6 „Préparer le café avec du café
moulu“, page 122.
Vous avez versé du café prémoulu
quand la machine était arrêtée.
Retirez l’infuseur et nettoyez soigneusement l’intérieur de la machine (voir
chapitre 9.3 „Nettoyage de l'infuseur“,
page 125). Répétez l’opération mais en
mettant d’abord la machine en marche.
Le café ne sort pas par les buses
mais il coule le long du volet de
service
Les trous de la buse sont bouchés par
du café séché.
Désobstruez les trous avec une épingle
(fig. 27).
Le tiroir mobile dans le volet de service
est coincé et ne peut pas osciller.
Nettoyez bien le tiroir mobile surtout à
proximité des charnières.
• Maintenir la machine à café à l’abri des
chocs. Nous déclinons toute responsabilité en cas de détériorations pendant
le transport.
• Vider le réservoir d'eau et le tiroir à
marc.
• Veuillez également faire attention à
l'endroit où vous entreposez votre
appareil, surtout pendant l’hiver. Il
peut être endommagé par le gel.
13
Caractéristiques techniques
Tension électrique :
Puissance consommée :
;
220-240 V
1350 W
Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E. :
• 2006/95/CE relative à la "basse
tension"
• 89/336/CEE "Directive CEM" y compris les directives de modifications
92/31/CEE et 93/68/CEE
• Les matériaux et les objets destinés à
entrer en contact avec les denrées
alimentaires sont conformes aux
prescriptions du règlement européen
1935/2004
Que faire si l’on doit transporter
l’appareil?
• Conserver l'emballage d'origine pour le
protéger pendant le transport. Pour
protéger l’appareil contre les éraflures,
utiliser impérativement le sachet en
plastique d’origine.
131
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 132 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
f
14
2
Mise au rebut
Matériel d'emballage
Les matériaux d’emballage sont écologiques et recyclables. Les pièces en
matière plastique portent un signe distinctif, par ex. >PE<, >PS< etc. Eliminez les matériaux d’emballage en
fonction de leur signe distinctif dans
les centres de traitement des déchets
de la commune, dans les conteneurs
prévus à cet effet.
2 Appareil usagé
W
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne
doit pas être considéré comme un déchet ménager ordinaire mais qu’il doit
être remis à un centre de collecte pour
le recyclage d’appareils électriques et
électroniques. En veillant à l’élimination correcte de ce produit, vous contribuez à préserver l’environnement et
la santé. L’élimination incorrecte des
déchets constitue une menace pour
l’environnement et la santé. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec
votre mairie, votre service d’enlèvement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
132
15
S’il faut faire appel au
Service Après-Vente
Conserver impérativement l’emballage
d’origine, y compris les inserts en
mousse. L'appareil doit être emballé
méticuleusement pour éviter tout
dommage lors du transport.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 133 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
klant,
l Geachte
wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Let
vooral op de veiligheidsaanwijzingen!
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze
later te raadplegen en geef hem aan
eventuele latere eigenaars van het
apparaat door.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Vooraanzicht (afb. 1)
1.2 Vooraanzicht met open
servicedeurtje (afb. 2)
1.3 Bedieningspaneel (afb. 3)
134
134
10 Betekenis van de normale
controlelampjes
134
134
11 Betekenis van de alarmlampjes
en wat te doen als ze gaan
branden
146
2
Veiligheidsvoorschriften
135
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Eerste ingebruikneming
136
Apparaat opstellen en aansluiten 136
Met water vullen
137
Koffiebonenreservoir vullen
137
Eerste keer inschakelen
137
4
Koffie zetten met bonen
138
5
Instellen van het
maalmechanisme
140
Koffie zetten met
voorgemalen koffie
140
Heet water maken
141
8 Melk opschuimen
8.1 Melkopschuimer reinigen
141
142
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
142
143
143
143
144
145
6
7
Reiniging en onderhoud
Reinigen van de koffiemachine
Koffiedikreservoir legen
Reinigen van de koffiezeteenheid
Ontkalking
Waterhardheid instellen
146
12 Problemen die opgelost kunnen
worden voordat u de
klantendienst belt
148
13 Technische gegevens
150
14 Afvalverwerking
150
15 Service
150
133
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 134 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
1
Legenda
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
1.2
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de
volautomatische koffiemachines van
de modellen ECS5000 en ECS5200.
Beide machines worden op dezelfde
manier bediend.
In afbeelding 1 en afbeelding 2 zijn de
twee modellen te zien. In alle andere
afbeeldingen wordt model ECS5200
gebruikt.
P
Q
R
S
T
U
V
W
Vooraanzicht (afb. 1)
X
Y
Warmhoudplaat voor kopjes
Stoomdraaiknop
Z
Stoompijpje
Melkopschuimer
1.3
Melkopschuimer (afneembaar)
Melkopschuimmondstuk (afneembaar)
a
Knop om servicedeurtje te openen
Watertank (uitneembaar)
b
Afdruipbakje (afneembaar)
Afdruiprooster
c
In de hoogte verstelbare koffieuitloop
d
Bedieningspaneel (zie afbeelding 3)
e
Deksel voor koffiebonenreservoir
f
Deksel voor koffiebonenreservoir
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
134
Vooraanzicht met open
servicedeurtje (afb. 2)
Maatlepel voor de voorgemalen koffie
Vak voor de maatlepel
Vulschacht voor de voorgemalen koffie
Servicedeurtje
Uittrekbaar koffiedikreservoir
Zwenkvak
Koffiezeteenheid
Draaiknop voor het instellen van de
maalgraad
Koffiebonenreservoir
Typeplaatje (onderkant van het
apparaat)
Vloeibaar ontkalkingsmiddel en
teststrookje
Bedieningspaneel (afb. 3)
Draaiknop hoeveelheid koffie (weinig,
normaal of veel)
Draaiknop hoeveelheid gemalen koffie
(voor milde, normale of sterke koffie)
Bereidingstoets voor één kopje
Bereidingstoets voor twee kopjes
AAN/UIT-toets van de koffiemachine
Keuzetoets functie „Stoom“
Toets voor selectie van gemalen koffie
(uitschakelen van het
maalmechanisme)
Toets „Spoelen“ en „Ontkalken”
Controlelampje 1 kopje en
koffietemperatuur OK
Controlelampje 2 kopje en
koffietemperatuur OK
Controlelampje stoom en
stoomtemperatuur OK
Controlelampje selectie gemalen koffie
(maalmechanisme uitgeschakeld)
Controlelampje „Alarm kalk”
Controlelampje „Geen water“ of
„Watertank niet ingezet”
Controlelampje „Koffiedikreservoir vol“
of „Koffiedikreservoir niet ingezet“
Controlelampje „Algemeen alarm”
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 135 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
2
Veiligheidsvoorschriften
1
De veiligheid van dit apparaat voldoet
aan de officiële regels der techniek en
de wet in het kader van veilige apparaten. Toch voelen wij ons als fabrikant
verplicht u op de volgende veiligheidsvoorschriften te wijzen.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een stroomnet waarvan
spanning, stroomtype en frequentie
overeenkomen met de specificaties op
het typeplaatje (zie onderkant van het
apparaat)!
• Het snoer nooit met hete onderdelen
van het apparaat in contact laten
komen.
• De stekker nooit aan het snoer uit het
stopcontact trekken!
• Het apparaat niet in gebruik nemen
als:
– het snoer beschadigd is
– de ommanteling zichtbare schade
vertoont.
• Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke
handicap of met gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij het gebruik van het
apparaat eerst hebben geleerd onder
toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
Veiligheid van kinderen
• Laat het apparaat niet zonder toezicht lopen en voorkom vooral dat
kinderen letsel oplopen!
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Verpakkingsmateriaal, zoals plastic
zakken, horen niet in de handen van
kinderen.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Attentie! Koffieuitloop, melkopschuimer en warmhoudplaat voor kopjes
worden tijdens het gebruik heet.
Houd kinderen uit de buurt!
• Attentie! Verbrandingsgevaar als de
melkopschuimer geactiveerd is! Uitstromend heet water of hete stoom
kan tot brandwonden leiden. Activeer
de melkopschuimer alleen als u er
een kopje of bakje onder houdt.
• Geen ontvlambare vloeistoffen met
stoom verhitten!
• Het apparaat alleen gebruiken als er
zich water in het systeem bevindt!
Alleen koud water in de watertank
doen, geen heet water, melk of
andere vloeistoffen. Neem de max.
vulhoeveelheid van ca. 1,8 liter in acht.
• Geen bevroren of gekarameliseerde
koffiebonen in het bonenreservoir
doen, alleen gebrande koffiebonen!
Verwijder vreemde elementen, zoals
steentjes, uit de koffiebonen. Blokkering of beschadiging veroorzaakt
door vreemde elementen in het maalmechanisme vallen eventueel niet
onder de garantie.
• Alleen gemalen koffie in de vulschacht
voor voorgemalen koffie doen.
• Apparaat niet onnodig ingeschakeld
laten.
• Apparaat niet blootstellen aan weersinvloeden.
• Bij gebruik van een verlengsnoer alleen
een normaal snoer met een geleiderdoorsnede van minstens 1,5 mm2
gebruiken.
• Personen met motorische storingen
mogen het apparaat nooit zonder
begeleidende persoon gebruiken, om
risico's te voorkomen.
• Het apparaat alleen gebruiken als het
afdruipbakje, het koffiedikreservoir
en het afdruiprooster ingezet zijn!
135
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 136 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
Veiligheid bij reiniging en
verzorging
3
Eerste ingebruikneming
3.1
• Reinigings- en ontkalkingsinstructies
0
in acht nemen.
• Voor onderhoud of reiniging apparaat
uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken!
• Apparaat niet in water onderdompelen.
0
• De melkopschuimer alleen schoonmaken als er geen druk is en het apparaat
koud en uitgeschakeld is!
• Onderdelen van het apparaat niet in de
1
vaatwasmachine wassen.
• Nooit water in het maalmechanisme
doen; daardoor wordt het maalmechanisme beschadigd.
Het apparaat niet open maken en niet
repareren. Ondeskundig uitgevoerde
reparaties kunnen gevaarlijk zijn voor
de gebruiker.
Reparaties aan elektrische apparaten
mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd.
Bij een evt. noodzakelijke reparatie of
vervanging van het snoer dient contact
te worden opgenomen met
• de winkel waar u het apparaat hebt
gekocht of
• de servicelijn van Electrolux.
Als het toestel verkeerd wordt
gebruikt of bediend, kunnen wij niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele schade die hieruit
voortvloeit; dit geldt ook voor schade
die ontstaat doordat het
ontkalkingsprogramma niet
onmiddellijk na het knipperen van
het controlelampje
volgens de
instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt uitgevoerd.
Blokkering of beschadiging
veroorzaakt door vreemde elementen
in het maalmechanisme vallen
eventueel niet onder de garantie.
136
1
Apparaat opstellen en aansluiten
Controleer na het uitpakken of het
apparaat onbeschadigd is. Neem in
geval van twijfel het apparaat niet in
gebruik en neem contact op met een
vakkundig persoon.
Zet het apparaat op een werkvlak, ver
van waterkranen, gootstenen en
warmtebronnen.
Controleer, nadat het apparaat op een
werkvlak is gezet, of er bij de zijwanden en achterwand van het apparaat
een vrije ruimte van ongeveer 5 cm is
en er boven de koffiemachine een vrije
ruimte van minstens 20 cm is.
Installeer het apparaat nooit in een
ruimte waar de temperatuur 0°C of
minder kan bedragen (indien het water
bevriest, kan het apparaat beschadigd
worden).
Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op
het typeplaatje van het apparaat. Sluit
het apparaat alleen aan een geaard
stopcontact met een vermogen van
minstens 10 A aan. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor eventuele ongevallen die door de afwezigheid van een
aardleiding worden veroorzaakt.
Als het stopcontact niet compatibel is
met de stekker van het apparaat, laat
het dan vakkundig vervangen door een
geschikt stopcontact.
0 Sluit het apparaat aan een stopcontact
aan.
Als de koffiemachine de allereerste
keer aan het stroomnet wordt aangesloten, gaan alle controlelampjes een
paar seconden aan voor een test,
daarna gaan alle controlelampjes uit.
1
3
Het is aan te bevelen zo snel mogelijk
de hardheid van het water aan te passen volgens de procedure beschreven in
paragraaf 9.5 „Waterhardheid instellen“, pagina 145.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 137 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
3
3.2
Om vertrouwd te raken met het gebruik
van het apparaat moet u de eerste keer
de aanwijzingen beschreven in de volgende paragrafen stap voor stap volgen.
3
Met water vullen
Controleer elke keer voor het inschakelen of de watertank water bevat en vul 3.4
hem indien nodig. Het apparaat heeft
bij elk inschakel- en uitschakelproces
water nodig voor het automatische
spoelen.
0
0 De watertank eruitnemen (afb. 4), uitspoelen en tot de markeringslijn MAX
met vers water vullen. Om de water0
tank eruit te nemen de melkopschuimer altijd naar het midden van het
apparaat richten, anders kan deze het
verwijderen van de tank belemmeren.
0
Doe
altijd
koud
water
in
de
watertank.
1
Nooit andere vloeistoffen, zoals mineraalwater of melk, erin doen.
0 De watertank weer inzetten en stevig
aandrukken.
Om altijd een aromatische koffie te
krijgen moet u:
• het water in de watertank dagelijks
verversen,
• de watertank minstens eens per week
in normaal afwaswater (niet in de
vaatwasmachine) schoonmaken. Vervolgens met schoon water afspoelen.
3
3.3
Koffiebonenreservoir vullen
0 De deksel van het koffiebonenreservoir openen (afb. 5).
0 Het reservoir met koffiebonen vullen .
0 De deksel sluiten.
1
Attentie! Denk eraan dat u alleen zuivere bonen zonder toevoeging van
gekarameliseerde of gearomatiseerde
bestanddelen en ook geen bevroren
bonen mag gebruiken. Vergewis u
ervan dat er geen vreemde elementen,
zoals steentjes, in het bonenreservoir
komen. Blokkering of beschadiging
veroorzaakt door vreemde elementen
in het maalmechanisme vallen eventueel niet onder de garantie.
De koffiemachine is in de fabriek
getest. Hiervoor is koffie gebruikt, dus
het is volkomen normaal als u een
beetje koffie in het maalmechanisme
aantreft. Deze koffiemachine is in ieder
geval gegarandeerd nieuw.
Eerste keer inschakelen
Als u het apparaat de eerste keer
gebruikt, moet de koffiemachine ontlucht worden.
Controleer of de watertank vol is en of
de stekker van het snoer in het stopcontact is gestoken.
Draai de melkopschuimer naar buiten,
zet er een kopje onder (afb. 6) en druk
op de toets
(afb. 7) om de machine
in te schakelen.
Onmiddellijk daarna, binnen maximaal
30 seconden, de stoomknop helemaal
naar links draaien (afb. 8) (het is volkomen normaal als het apparaat hierbij
wat luidruchtig is).
Na enkele seconden komt water uit de
melkopschuimer.
0 Als het kopje met circa 30 ml gevuld is,
draait u de stoomknop helemaal naar
rechts (afb. 8) om de waterafgifte te
stoppen.
0 Wacht tot de controlelampjes
en
niet meer knipperen, maar continu
branden. (Het knipperen van de controlelampjes geeft aan dat het apparaat aan
het voorverwarmen is; als ze continu
branden, betekent dit dat de ideale temperatuur is bereikt om koffie te zetten.)
Net vóór de controlelampjes continu
branden, voert de koffiemachine automatisch een spoeling uit: er komt wat
heet water uit de openingen van de
koffieuitloop, dat wordt opgevangen in
het eronder aanwezige afdruipbakje.
3
Tip: Als u sterke koffie wilt zetten
(minder dan 60 ml), vul het kopje dan
eerst met het hete spoelwater. Laat het
water enkele seconden in het kopje
(alvorens het leeg te gieten) om het
kopje voor te verwarmen.
Nu is de koffiemachine klaar voor
gebruik.
137
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 138 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
4
Koffie zetten met bonen
0 Controleer vóór de koffieafgifte altijd
of de controlelampjes
en
continu branden en of het koffiebonenreservoir vol is.
0 Stel met de draaiknop voor hoeveelheid gemalen koffie (afb. 9) de
gewenste koffiesmaak in.
Hoe verder u naar rechts draait, des te
meer koffiebonen maalt de koffiemachine, waardoor de koffie sterker
wordt. Zet bij het eerste gebruik van de
koffiemachine als test een aantal koppen koffie om de juiste stand van de
draaiknop vast te stellen. Pas op dat u
niet te ver naar rechts draait, anders
bestaat het risico dat de koffieafgifte
te langzaam (druppelsgewijs) plaatsvindt, met name als u twee kopjes
tegelijk zet.
0 Met de draaiknop hoeveelheid koffie
(afb. 10) stelt u de gewenste hoeveelheid koffie in.
Hoe verder u naar rechts draait, des te
meer koffie wordt er gemaakt. Zet bij
het eerste gebruik van de koffiemachine als test een aantal koppen koffie
om de juiste stand van de draaiknop
vast te stellen.
0 Zet één of twee kopjes onder de openingen van de koffieuitloop (afb. 11).
Om een bijzonder goede crema te krijgen, brengt u de koffieuitloop zo dicht
mogelijk bij de kopjes door hem
omlaag te brengen (afb. 12).
0 Om één kop koffie te zetten drukt u op
de toets
(afb. 13). Om twee koppen
koffie te zetten drukt u op de toets
(afb 14).
Nu begint de koffiemachine koffiebonen te malen, er wordt even voorgekookt en ten slotte wordt de koffie in
het kopje afgegeven.
Zodra de gewenste hoeveelheid koffie
afgegeven is, wordt de afgifte automatisch gestopt en wordt het koffiedik in
het koffiedikreservoir afgevoerd.
138
Na enkele seconden, als de twee controlelampjes
en
weer continu
branden, kunt u opnieuw koffie zetten.
0 Om de koffiemachine uit te zetten,
drukt u op de knop . Voordat de
koffiemachine uitgeschakeld wordt,
wordt er automatisch een spoeling uitgevoerd: er komt wat heet water uit de
openingen, dat wordt opgevangen in
het eronder aanwezige afdruipbakje.
Pas op dat u zich niet brandt.) Als u het
apparaat niet met de toets
uitschakelt, schakelt het in ieder geval 3 uur
na het laatste gebruik vanzelf uit na
eerst een korte spoeling te hebben uitgevoerd.
3
Opmerking 1: Als de koffie druppelsgewijs of helemaal niet wordt afgegeven, moet de draaiknop voor het
instellen van de maalgraad (afb. 17)
één stand naar rechts worden gedraaid
(zie hoofdstuk 5 „Instellen van het
maalmechanisme“, pagina 140). Draai
telkens één stand verder tot er een
bevredigende koffieafgifte bereikt is.
1
De maalgraad mag alleen tijdens het
malen veranderd worden. Instellen
terwijl het maalmechanisme stilstaat, kan de koffiemachine beschadigen.
3
Opmerking 2: Als de koffie te snel
wordt afgegeven en de crema u niet
bevalt, draait u de draaiknop hoeveelheid gemalen koffie (afb. 9) één stand
naar rechts. Probeer door een aantal
keren koffie te zetten de juiste stand
van de draaiknop vast te stellen. Pas op
dat u de knop niet te ver naar rechts
draait, anders bestaat het risico dat de
koffieafgifte te langzaam (druppelsgewijs) plaatsvindt, met name als u twee
kopjes tegelijk zet. Als u na enkele koppen nog steeds niet tevreden bent met
de crema, draai de knop voor het
instellen van de maalgraad (afb. 17)
dan één stand naar links (zie hoofdstuk
5 „Instellen van het maalmechanisme“,
pagina 140).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 139 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
3
3
3
3
Opmerking 3: Tips voor afgifte van
hetere koffie:
1) Als u meteen na het inschakelen van
de koffiemachine een sterk kopje (minder dan 60 ml) wilt zetten, gebruik dan
het hete water van het spoelproces om
de kopjes te verwarmen.
2) Als er echter sinds het zetten van
het laatste kopje meer dan 2 of 3
minuten verstreken zijn, moet u de
koffiezeteenheid voor het volgende
kopje voorverwarmen door op de toets
te drukken.
Laat het water dan in het eronder
staande afdruipbakje lopen. U kunt dit
water gebruiken om het kopje dat u
voor de koffie gebruikt voor te verwarmen. In dat geval doet u het hete
water gewoon in het kopje (dat u
daarna leegt).
3) Gebruik geen te dikke kopjes, ook
niet als ze voorverwarmd worden, want
die absorberen te veel warmte.
4) Gebruik altijd voorverwarmde kopjes
door ze met warm water te spoelen of
minstens 20 minuten op de warmhoudplaat op de deksel van de ingeschakelde koffiemachine te zetten.
Opmerking 4: Opmerking 4: Terwijl het
apparaat koffie zet, kan de afgifte op
elk moment worden gestopt door op
de toets
(afb. 13) of de toets
(afb. 14) te drukken of door de draaiknop hoeveelheid koffie (afb. 10) tegen
de klok in de draaien.
Opmerking 5: Als u na afloop van de
koffieafgifte meer koffie in het kopje
wilt hebben, houdt u gewoon de toets
(afb. 13) of de toets
(afb. 14)
ingedrukt tot de gewenste hoeveelheid
koffie bereikt is of draait u de knop
hoeveelheid koffie (afb. 10) met de
klok mee (dit moet gebeuren onmiddellijk nadat de koffie is afgegeven en
voordat de verbruikte koffie in het koffiedikreservoir wordt uitgeworpen).
Opmerking 6: Als het controlelampje
continu brandt, moet de watertank
gevuld worden. Anders kan er geen
koffie worden gezet. De watertank kan
alleen verwijderd worden als de melkopschuimer eerst naar het midden van
de machine is gericht. (Het is normaal
dat de tank nog wat water bevat wanneer het controlelampje
gaat branden).
3
Opmerking 7: De koffiemachine telt
het aantal gezette koppen koffie. Telkens na 14 apart (of 7 paarsgewijs)
gezette koppen koffie gaat het controlelampje
continu branden om aan
te geven dat het koffiedikreservoir vol
is en geleegd en gereinigd moet worden (zie 9.2 „Koffiedikreservoir legen“,
pagina 143.
3
Opmerking 8: Bij het gebruik van de
koffiemachine kan het op den duur
gebeuren dat het maalmechanisme slijt
en de koffie te snel en zonder crema
afgegeven wordt omdat de bonen de
grof gemalen zijn.
Om deze storing te verhelpen moet de
maalgraad van het maalmechanisme
opnieuw worden ingesteld. Hiervoor
moet de draaiknop voor het instellen
van de maalgraad (afb. 17) één stand
naar links worden gedraaid (zie hoofdstuk 5 „Instellen van het maalmechanisme“, pagina 140).
3
Opmerking 9: Als de koffiemachine
lang niet is gebruikt, moet de koffiezeteenheid gereinigd worden zoals
beschreven in par 9.3 „Reinigen van de
koffiezeteenheid“, pagina 143, voordat hij weer wordt gebruikt.
3
Opmerking 10: Tijdens de koffieafgifte
nooit de watertank weghalen. Als deze
eruit genomen wordt, kan de koffiemachine geen koffie meer zetten en
begint het controlelampje
(geen
water) te knipperen. Als u dan probeert
nog een kopje te zetten, maakt de koffiemachine veel lawaai en zet geen
koffie. Om de koffiemachine weer te
starten draait u de stoomknop helemaal naar links en laat u een paar
seconden lang water uit de melkopschuimer lopen.
139
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 140 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
3
3
5
Als u de koffiemachine de eerste keer
in gebruik neemt, moet u minstens 4-5
koppen koffie zetten voordat de
machine een bevredigend resultaat
levert.
Als er een storing optreedt die wordt
aangegeven doordat de betreffende
alarmindicatie gaat branden, hoeft u
niet meteen contact op te nemen met
de technische klantendienst. Het probleem kan bijna altijd verholpen worden als u de instructies in hoofdstuk 11
„Betekenis van de alarmlampjes en wat
te doen als ze gaan branden“,
pagina 146 en hoofdstuk 12 „Problemen die opgelost kunnen worden voordat u de klantendienst belt“,
pagina 148 volgt. Als de instructies
niet voldoende zijn om het probleem te
verhelpen, neem dat contact op met de
klantdienst.
Instellen van het
maalmechanisme
Omdat het maalmechanisme al in de
fabriek voor goede afgifte van koffie is
ingesteld, hoeft u dit, althans in het
begin, niet zelf te doen.
Als de koffie toch na de eerste kop te
snel of te langzaam (druppelsgewijs)
wordt afgegeven, kunt u dit corrigeren
met de draaiknop voor het instellen
van de maalgraad (afb. 17) in het koffiebonenreservoir.
Het effect van deze correctie merkt u
echter pas na minstens 2 keer koffie
zetten.
De maalgraad mag alleen tijdens het
malen veranderd worden. Instellen
terwijl het maalmechanisme stilstaat, kan de koffiemachine beschadigen.
0 Om een langzamere koffieafgifte en
een betere crema te krijgen draait u de
knop één stand naar links (= koffiebonen worden fijner gemalen) (afb. 18).
0 Om een snellere koffieafgifte te krijgen
(niet druppelsgewijs) draait u de knop
1
140
één stand naar rechts (= koffiebonen
worden grover gemalen) (afb. 18).
3
6
De koffiemachine is in de fabriek
getest. Hiervoor is koffie gebruikt, dus
het is volkomen normaal als u een
beetje koffie in het maalmechanisme
aantreft. Deze koffiemachine is in ieder
geval gegarandeerd nieuw.
Koffie zetten met
voorgemalen koffie
0 Druk op de knop
om de functie
voorgemalen koffie te selecteren
(afb. 19).
Het controlelampje
gaat branden
om aan te geven dat de functie geselecteerd is en het gebruik van het
maalmechanisme uitgeschakeld is.
0 Til de deksel in het midden op en doe
één (voor één kopje) of twee (voor
twee kopjes) afgestreken maatlepels
voorgemalen koffie in de vulschacht
(afb. 20).
0 Met de draaiknop hoeveelheid koffie
(afb. 10) kiest u de instelling van de
gewenste hoeveelheid koffie.
Hoe verder u naar rechts draait, des te
meer koffie wordt er gemaakt.
0 Zet één of twee kopjes onder de openingen van de koffieuitloop (afb. 11).
Om een bijzonder goede crema te krijgen, brengt u de koffieuitloop zo dicht
mogelijk bij de kopjes door hem
omlaag te brengen (afb. 12).
0 Om één kop koffie te zetten drukt u op
de toets
(afb. 13). Om twee koppen
koffie te zetten drukt u op de toets
(afb. 14).
3
Opmerking 1: Doe nooit voorgemalen
koffie in de koffiemachine wanneer
deze uitgeschakeld is, om te voorkomen dat de koffie verloren gaat en in
de machine verspreid wordt.
3
Opmerking 2: Gebruik nooit meer dan
2 afgestreken maatlepels koffie, anders
zet de koffiemachine geen koffie en
gaat de gemalen koffie verloren in de
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 141 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
maal naar rechts (afb. 8) en draait u de
melkopschuimer weer in zijn oorspronkelijke stand naar het midden van het
apparaat toe. Het is aan te raden niet
langer dan 2 minuten heet water te
maken.
koffiemachine, waardoor deze vuil
wordt of de koffie druppelsgewijs
wordt afgegeven.
3
Opmerking 3: Gebruik om hoeveelheid
gemalen koffie te doseren uitsluitend
de bijgeleverde maatlepel.
3
Opmerking 4: Doe in de vulschacht
alleen voorgemalen koffie voor espressoapparaten: gebruik in geen geval
koffiebonen, gevriesdroogde koffie of
ander materiaal dat de machine kan
beschadigen.
Opmerking 5: Als bij het vullen meer
dan twee maatlepel voorgemalen koffie de vulschacht verstoppen, duw de
koffie dan met een mes naar beneden
(afb. 21), neem de koffiezeteenheid
eruit en reinig deze samen met de koffiemachine zoals beschreven in paragraaf 9.3 „Reinigen van de
koffiezeteenheid“, pagina 143
beschrieben reinigen.
0 Als u na de koffieafgifte met voorgemalen koffie koffie wilt zetten met
koffiebonen, schakelt u de functie
voorgemalen koffie uit door op de
toets
te drukken (het controlelampje gaat uit en het maalmechanisme is weer bedrijfsklaar).
3
3
7
8
Melk opschuimen
0 Vul een kop of kan met circa 100 gram
melk per kop cappuccino de u wilt
maken. Denk er bij het kiezen van de
kop of kan aan dat het melkvolume
twee- of driemaal zo groot wordt.
3
0
0
0
Lees ook hoofdstuk 4 „Koffie zetten
met bonen“, pagina 138, opmerkingen
3 - 7, 9 en 10.
Heet water maken
0 Controleer altijd of de controlelampjes
en
continu branden.
0 Draai de melkopschuimer naar de buitenkant van de machine (afb. 6).
0 Zet een kop of kan onder de melkopschuimer (afb. 6).
0 Draai de stoomknop een halve slag
naar links tot de aanslag (afb. 8): het
hete water loopt uit de melkopschuimer in de daaronder staande kop of
kan.
0 Om de afgifte van heet water te onderbreken draait u de stoomknop hele-
0
Het is aan te bevelen halfvette, koele
melk uit de koelkast te gebruiken.
Draai de melkopschuimer naar buiten
(afb. 6).
Zet de espresso zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven en
gebruik voldoende grote koppen.
Druk dan op de stoomtoets
(afb. 22).
Het controlelampje
begint te knipperen, hetgeen betekent dat de koffiemachine aan het verwarmen is (de
controlelampjes
en
branden
niet, waarmee wordt aangegeven dat
er geen koffie kan worden gezet).
Zodra het controlelampje
continu
brandt en niet meer knippert, heeft de
temperatuur van de koffiemachine de
optimale waarde voor het produceren
van stoom heeft bereikt.
Dompel onmiddellijk hierna, binnen
twee minuten (anders gaat de machine
automatisch terug naar de functie koffie), de melkopschuimer in de kop of
kan met melk (afb. 23). Draai de
stoomknop dan een halve slag naar
links (afb. 8).
1
Pas op dat u zich niet brandt.
1
Attentie! Gevaar van verontreiniging
door opgedroogde melk in de melkopschuimer. Let erop dat u de melkopschuimer niet zo diep in de melk
dompelt dat de luchtaanzuigopening
aan de bovenkant van de melkopschui-
141
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 142 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
0 Laat enkele seconden lang wat water
of stoom afgeven door de stoomknop
helemaal naar links te draaien (afb. 8).
Daardoor worden eventuele melkresten
uit het stoompijpje verwijderd.
mer met melk bedekt is. Hierdoor kan
er melk in het pijpje gezogen worden,
die evt. tot verontreiniging van de melkopschuimer kan leiden.
Uit de melkopschuimer komt de stoom,
die de melk opschuimt en deze een
romige consistentie geeft. Om een
romiger melkschuim te krijgen dompelt
u de melkopschuimer in de melk en
beweegt u het kannetje langzaam van
beneden naar boven. (Het is aan te
raden niet langer dan 2 minuten heet
water te maken.)
0 Zodra het gewenste schuim bereikt is,
kunt u de stoomafgifte stoppen door
de stoomknop helemaal naar rechts te
draaien (afb. 8); om de functie "Stoom"
uit te schakelen drukt u op de stoomtoets
(afb. 22).
0 Doe het melkschuim in de tevoren met
espresso gevulde koppen. De cappuccino is klaar (naar believen suiker toevoegen en eventueel cacao op het
schuim strooien).
3
8.1
Aanwijzing: Onmiddellijk na het
maken van de cappuccino en het uitzetten van de functie "Stoom" met de
stoomtoets
(afb. 22) is de temperatuur van de koffiemachine nog te hoog
om koffie te zetten (de controlelampjes
en
knipperen om aan te geven
dat de temperatuur niet goed is om
weer koffie te zetten). Daarom moet u
even wachten voordat u weer koffie
zet, om de koffiemachine iets te laten
afkoelen.
TIP: Om ervoor te zorgen dat de koffiemachine na het uitschakelen van de
functie "Stoom" sneller afkoelt, opent
u de stoomdraaiknop en laat u het
water uit de melkopschuimer in een
bakje lopen tot de controlelampjes
en
niet meer knipperen.
Melkopschuimer reinigen
Het is belangrijk dat de melkopschuimer na elk gebruik schoongemaakt
wordt.
142
3
0
0
0
0
0
0
0
9
1
Belangrijk: Om hygiënische redenen is
het aan te raden dit proces elke keer
uit te voeren om te voorkomen dat er
melk binnen in de melkopschuimer
vastkoekt.
Draai de knop helemaal naar rechts.
Wacht een paar minuten tot de melkopschuimer afgekoeld is.
Houd met één hand de greep van het
stoompijpje vast. Open met uw andere
hand de bajonetsluiting van de melkopschuimer door deze iets met de klok
mee te draaien. Trek de melkopschuimer eruit (afb. 24).
Trek het melkopschuimmondstuk naar
beneden van het stoompijpje af.
Was de melkopschuimer en het mondstuk met lauw water zorgvuldig af.
Controleer of de twee in afb. 25 met
pijlen aangegeven gaatjes niet verstopt
zijn. Steek ze indien nodig met een
naald door en maak ze schoon.
Monteer het melkopschuimmondstuk
weer door het op het stoompijpje te
zetten en krachtig omhoog te draaien.
Monteer de melkopschuimer weer door
deze omhoog te schuiven en tegen de
klok in te draaien (afb. 24).
Reiniging en onderhoud
Laat de koffiemachine vóór elke reinigingsbeurt altijd afkoelen en verbreek
de verbinding met het elektriciteitsnet.
Dompel de koffiemachine nooit in
water: dit is een elektrisch apparaat.
Gebruik voor het reinigen van de koffiemachine geen oplos- of schuurmiddelen. Een vochtige, zachte doek is
voldoende.
Geen van de componenten van de koffiemachine mag in de vaatwasser afgewassen worden.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 143 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
9.1
Reinigen van de koffiemachine
3
0 Elke keer als het controlelampje
continu brandt, moet het koffiedikreservoir gereinigd worden (beschreven
in paragraaf 9.2 „Koffiedikreservoir
legen“, pagina 143).
0 Het is aan te bevelen ook de watertank
9.3
vaak schoon te maken.
0 Het afdruipbakje is voorzien van een
waterpeilmarkering (rood) (afb. 26). Als
deze markering zichtbaar wordt
(enkele millimeters onder het afdruipbakje), moet het afdruipbakje geleegd
en gereinigd worden.
0
0 Controleer of de openingen van de
koffieuitloop niet verstopt zijn. Voor
het schoonmaken daarvan kunt u de
opgedroogde koffie met een naald ver- 0
wijderen (afb. 27).
0
9.2
Koffiedikreservoir legen
Het apparaat telt het aantal gezette
koppen koffie. Na 14 apart (of 7 paarsgewijs) gezette koppen koffie brandt
het controlelampje
om aan te
geven dat het koffiedikreservoir vol is
en geleegd en gereinigd moet worden.
Zolang het koffiedikreservoir niet
gereinigd wordt, kan de koffiemachine
geen koffie zetten.
0 Ontgrendel voor het reinigen het servicedeurtje door op de daarvoor
bestemde knop te drukken en open het
(afb. 15); het controlelampje
knippert.
0 Het afdruipbakje eruit nemen (afb. 16),
leeg maken en reinigen.
0 Maak het koffiedikreservoir zorgvuldig
leeg en schoon. Let erop dat alle op de
bodem achtergebleven resten verwijderd worden.
Belangrijk: Elke keer als u het afdruipbakje eruit trekt, moet ook het koffiedikreservoir geleegd worden, ook als
het niet helemaal vol is. Als dit niet
wordt gedaan, kan het de volgende
keer bij het koffie zetten gebeuren dat
het koffiedikreservoir te vol wordt en
het overtollige koffiedik de koffiemachine verstopt.
Als u het apparaat dagelijks gebruikt,
maak het reservoir dan ook dagelijks
leeg.
Maak het koffiedikreservoir alleen leeg
als het apparaat ingeschakeld is. Alleen
dan detecteert het apparaat dat het
geleegd wordt.
Reinigen van de koffiezeteenheid
De koffiezeteenheid moet regelmatig
een schoonmaakbeurt krijgen om te
voorkomen dat er koffieresten in vastkoeken (wat tot storingen kan leiden).
Ga voor het reinigen als volgt te werk:
Schakel de koffiemachine met de toets
"Aan/uit"
(afb. 4) uit (niet de stekker uit het stopcontact trekken) en
wacht tot alle controlelampjes uit zijn.
Open het servicedeurtje (afb. 15).
Het afdruipbakje en het koffiedikreservoir eruit nemen (afb. 16) en reinigen.
0 De twee rode ontgrendelingsknoppen
van de koffiezeteenheid opzij en naar
het midden tegen elkaar drukken
(afbeelding 28) en de koffiezeteenheid
eruit trekken.
Attentie: De koffiezeteenheid kan
alleen uit de machine worden genomen als deze uitgeschakeld is. Als u
probeert de koffiezeteenheid uit de
koffiemachine te nemen terwijl deze
ingeschakeld is, riskeert u dat het
apparaat ernstig beschadigd wordt.
0 Reinig de koffiezeteenheid onder stromend leidingwater zonder afwasmiddel
te gebruiken.
1
Was de koffiezeteenheid nooit in de
vaatwasmachine.
0 De machine van binnen zorgvuldig reinigen. Krab de vastgekoekte koffieresten in de koffiemachine weg met een
houten of plastic vork (afb. 29) en zuig
alle resten met een stofzuiger weg
(afb. 30).
0 Om de koffiezeteenheid weer in te zetten (afb. 32, a) deze in de houder
(afbeelding 32, b) en de pen (afb. 32, c)
schuiven. De pen moet in de buis
1
143
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 144 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
(afbeelding 32, d) onder aan de koffie- 9.4
zeteenheid worden geschoven.
0 Druk dan stevig op de tekst PUSH (afb.
32,e) tot de koffiezeteenheid hoorbaar
vastklikt.
0 Controleer of de twee rode knoppen
(afb. 32, f) naar buiten zijn gekomen,
anders kan het deurtje niet gesloten
worden.
3
Afb. 33: de twee rode knoppen zijn
correct naar buiten gekomen.
Afb. 34: de twee rode knoppen zijn niet
naar buiten gekomen.
0
3 Opmerking 1: Als de koffiezeteenheid
niet correct is ingezet, d.w.z. voordat
0
het vastklikken te horen is, en de rode
knoppen niet goed naar buiten zijn
gekomen, kan het servicedeurtje niet
0
gesloten worden en kan het apparaat
niet gebruikt worden (als het ingeschakeld wordt, knippert het controlelampje ).
3
3
144
Opmerking 2: Als het inzetten van de
koffiezeteenheid moeilijk gaat, moet
deze (voor het inzetten) op de juiste
grootte worden gebracht, en wel door
de koffiezeteenheid tegelijk van onderen en van boven, zoals in afb. 31
weergegeven, stevig samen te drukken.
Opmerking 3: Als de koffiezeteenheid
dan nog steeds moeilijk in te zetten is,
probeer het dan niet met geweld, maar
sluit het servicedeurtje, trek de stekker
van het voedingssnoer uit het stopcontact en steek hem er dan meteen weer
in. Wacht tot alle symbolen uit zijn,
open dan het servicedeurtje en zet de
koffiezeteenheid weer in.
Zet het afdruipbakje samen met het
koffiedikreservoir weer in het apparaat
en sluit het servicedeurtje.
Ontkalking
Doordat het gebruikte water voor het
koffie zetten voortdurend verwarmd
wordt, is het normaal dat er zich in de
loop van de tijd kalk in de koffiemachine afzet. Zodra het controlelampje
begint te knipperen, moet de
koffiemachine ontkalkt worden.
Aanwijzing: Als het controlelampje
begint te branden, kan er nog
steeds koffie worden gezet.
Ga als volgt te werk:
Druk op de toets
(afb. 7) om de
machine in te schakelen.
Wacht tot de controlelampjes
en
niet meer knipperen, maar continu
branden.
Maak de oplossing zoals aangegeven
op de fles van het bijgeleverde ontkalkingsmiddel klaar:.
Giet de inhoud van de fles ontkalkingsmiddel (0,125 liter) in de watertank en
voeg dat 1 liter water toe.
Attentie: Gebruik in geen geval ontkalkingsmiddelen die niet door Electrolux aanbevolen worden. Bij gebruik van
andere ontkalkingsmiddelen aanvaardt
Electrolux geen aansprakelijkheid voor
eventuele schade. Vloeibaar ontkalkingsmiddel is verkrijgbaar in de vakhandel of via de servicelijn van
Electrolux.
0 Zet een bak met een inhoud van minstens 1,5 liter onder de melkopschuimer (afb. 6).
1
0 Druk op de toets
en houd deze
minstens 5 seconden ingedrukt. Dan
begint het controlelampje
te
branden om aan te geven dat het ontkalkingsprogramma gestart is (de controlelampjes
en
blijven uit,
waarmee wordt aangegeven dat er
geen koffie kan worden gezet).
0 Draai de stoomknop een halve slag
maar links (afb. 8). Dan loopt de ontkalkingsoplossing uit de melkopschuimer in de daaronder geplaatste bak.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 145 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
0
0
0
0
0
0
3
1
9.5
Het ontkalkingsprogramma doorloopt
automatisch een serie spoelingen en
pauzes om vastgekoekte kalk binnen
uit de koffiemachine te verwijderen.
Draai na circa 30 minuten, als het controlelampje
gaat branden, de
stoomknop een halve slag naar rechts
tot de aanslag (afb. 8).
Nu moet er gespoeld worden om de
restanten van de ontkalkingsoplossing
uit de koffiemachine te verwijderen.
Neem de watertank eruit, spoel hem en
vul hem met vers water.
Zet de watertank weer in.
Giet de onder de melkopschuimer
geplaatste, met vloeistof gevulde bak
leeg en plaats deze weer onder de melkopschuimer.
Draai de stoomknop een halve slag
maar links (afb. 8). Er komt heet water
uit de melkopschuimer, dat in de eronder geplaatste bak loopt.
Zodra de watertank leeg is, gaat het
controlelampje
uit en begint
het controlelampje
te branden.
Draai de stoomknop helemaal naar
rechts (afb. 8) en vul de watertank
nogmaals met schoon water.
Nu is het ontkalkingsprogramma afgelopen en de koffiemachine is weer
gebruiksklaar.
Aanwijzing: Als het ontkalkingsproces
niet volledig wordt uitgevoerd en voortijdig wordt afgebroken, gaat het
alarm
niet uit en moet het proces vanaf het begin herhaald worden.
Belangrijk: als het ontkalken niet volgens de voorschriften wordt uitgevoerd, vervalt de garantie.
Waterhardheid instellen
Het controlelampje
gaat branden na een gebruikstijd die, rekening
houdend met de in het leidingwater
aanwezige maximale hoeveelheid kalk,
in de fabriek is ingesteld. U kunt de
ingestelde gebruikstijd verlengen als u
minder vaak een ontkalking wilt uitvoeren. Hiervoor moet de koffiema-
chine aan de hand van het werkelijke
kalkgehalte van het gebruikte water
worden geprogrammeerd. Gebruik het
bijgeleverde teststaafje om de hardheidsstand te bepalen of vraag bij uw
watermaatschappij naar de hardheid.
Bepalen van het
waterhardheidsniveau
0 Doop hiervoor het teststrookje ca. 1
seconde in koud water. Schud het
overtollige water eraf en bepaal het
hardheidsniveau aan de hand van de
roze vakjes.
Geen of één vakje roze
hardheidsniveau 1, zacht
tot 1,24 mmol/l of
tot 7° Duitse hardheid of
tot 12,6° Franse hardheid
Twee vakjes roze:
hardheidsniveau 2, middelhard
tot 2,5 mmol/l of
tot 14° Duitse hardheid of
tot 25,2° Franse hardheid
Drie vakjes roze:
hardheidsniveau 3, hard
tot 3,7 mmol/l of
tot 21° Duitse hardheid of
tot 37,8° Franse hardheid
Vier vakjes roze:
hardheidsniveau 4, zeer hard
meer dan 3,7 mmol/l of
meer dan 21° Duitse hardheid of
meer dan 37,8° Franse hardheid
Instellen en opslaan van het
bepaalde waterhardheidsniveau
U kunt 4 hardheidsniveaus instellen.
Het apparaat is in de fabriek op hardheidsniveau 4 ingesteld.
0 Controleer of de koffiemachine uitgeschakeld is (alle controlelampjes zijn
uit).
0 Druk op de toets
en houd deze
minstens 5 seconden ingedrukt. De vier
controlelampjes
, ,
en
gaan branden.
0 Druk een aantal keren op de toets
(afb. 19) tot het aantal brandende controlelampjes gelijk is aan het vastge-
145
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 146 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
Het controlelampje
brandt
continu
De koffiemachine is ingesteld voor het
afgeven van koffie op basis van gemalen koffie (zie par. 6 „Koffie zetten met
voorgemalen koffie“, pagina 140).
Het controlelampje
brandt
continu
Het automatische ontkalkingsprogramma loopt (zie par. 9.4 „Ontkalking“, pagina 144)
stelde hardheidsniveau (om b.v.
hardheidsniveau 3 in te stellen drukt u
zo vaak op de toets
dat de drie
controlelampjes
,
en
samen
branden).
0 Druk op de toets
om de waarde
op te slaan. Nu is het apparaat zo
geprogrammeerd dat het aangeeft
wanneer er volgens het werkelijke
kalkgehalte beslist een ontkalking
moet worden uitgevoerd.
10
Betekenis van de normale
controlelampjes
De controlelampjes
en
knipperen
De koffiemachine is niet bedrijfsklaar
(het water heeft nog niet de ideale
temperatuur bereikt om koffie te zetten). Begin pas met koffie zetten als
alle controlelampjes continu branden.
De controlelampjes
en
branden continu
De koffiemachine heeft de ideale temperatuur bereikt om koffie te zetten
Het controlelampje
brandt
continu
De koffiemachine is een kop koffie aan
het afgeven.
Het controlelampje
brandt
continu
De koffiemachine is twee koppen koffie aan het afgeven.
Het controlelampje
stoom
knippert
De koffiemachine wordt verwarmd om
de ideale temperatuur te bereiken om
stoom te produceren. Wacht tot het
controlelampje continu brandt alvorens de stoomknop te draaien.
Het controlelampje
stoom brandt
continu
De koffiemachine is gereed voor
stoomafgifte en u kunt de stoomknop
draaien.
146
11
Betekenis van de
alarmlampjes en wat te
doen als ze gaan branden
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
Het controlelampje
brandt
continu
De watertank is leeg of niet goed ingezet.
De watertank vullen zoals beschreven
in par. 3.2 „Met water vullen“,
pagina 137, en correct inzetten.
De watertank is vuil of er hebben zich
kalkkorsten in gevormd.
De watertank uitspoelen of ontkalken.
Het controlelampje
knippert
De koffiemachine kan geen koffie zetten en maakt veel lawaai.
Draai de stoomknop naar links zoals
beschreven in hoofdstuk 4 „Koffie zetten met bonen“, pagina 138,
opmerking 10 (Abb. 8).
De koffie komt te langzaam uit het
apparaat.
Draai de draaiknop voor het instellen
van de maalgraad (afb. 17) één stand
naar rechts (zie hoofdstuk 5 „Instellen
van het maalmechanisme“,
pagina 140).
Het controlelampje
brandt
continu
Het koffiedikreservoir is vol of niet
goed ingezet.
Het koffiedikreservoir legen en zoals
beschreven in hoofdstuk 9.2 „Koffiedikreservoir legen“, pagina 143, reinigen en correct inzetten.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 147 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
• Na het schoonmaken is het koffiedikreservoir niet ingezet.
0 Het servicedeurtje openen en het koffiedikreservoir inzetten.
Het controlelampje
knippert
• De functie
is gekozen, maar er is
geen gemalen koffie in de vulschacht
gedaan.
0 De gemalen koffie erin doen zoals
beschreven in hoofdstuk 6 „Koffie zetten met voorgemalen koffie“,
pagina 140.
• Het koffiebonenreservoir bevat geen
koffiebonen meer.
0 Het koffiebonenreservoir met koffiebonen vullen zoals beschreven in
hoofdstuk 3.3 „Koffiebonenreservoir
vullen“, pagina 137.
• Als het maalmechanisme veel lawaai
maakt, betekent dit dat een klein
steentje tussen de koffiebonen het
maalmechanisme geblokkeerd heeft.
0 Neem contact op met de klantendienst.
Blokkering of beschadiging veroorzaakt door vreemde elementen in het
maalmechanisme vallen eventueel
niet onder de garantie.
Het controlelampje
knippert
• Geeft aan dat de koffiemachine verkalkt is.
0 Het in par. 9.4 „Ontkalking“,
pagina 144 beschreven ontkalkingsprogramma moet uitgevoerd worden.
De machine maakt een abnormaal
geluid en de vier controlelampjes
, ,
en
knipperen
afwisselend
• Waarschijnlijk hebt u vergeten de koffiezeteenheid na het reinigen weer in
de koffiemachine te plaatsen.
0 Laat het servicedeurtje dicht en zet de
koffiezeteenheid niet in. Houd de toetsen
en
ingedrukt tot de vier
controlelampjes uitgaan. Pas wanneer
alle vier de alarmlampjes uit zijn, kan
het servicedeurtje geopend worden en
kan de koffiezeteenheid ingezet worden (zie hiervoor par. 9.3 „Reinigen van
de koffiezeteenheid“, pagina 143).
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
De controlelampjes
en
knipperen afwisselend
De koffiemachine is zojuist ingeschakeld en de koffiezeteenheid is niet correct ingezet, zodat het servicedeurtje
niet gesloten kan worden.
Druk op de tekst PUSH op de koffiezeteenheid tot u een klik hoort. Let erop
of de twee rode knoppen naar buiten
gekomen zijn (par. 9.3 „Reinigen van de
koffiezeteenheid“, pagina 143). Het
servicedeurtje sluiten en op de toets
drukken.
De controlelampjes
,
en
zijn aan en knipperen
De koffiemachine is ingeschakeld terwijl de stoomdraaiknop ingeschakeld is.
Draai de stoomknop helemaal naar
rechts (afb. 8).
Het controlelampje
knippert
Het servicedeurtje is open.
Als u het servicedeurtje niet kunt sluiten, controleer dan of de koffiezeteenheid correct is ingezet (zie par. 9.3
„Reinigen van de koffiezeteenheid“,
pagina 143).
Het controlelampje
brandt
continu en de controlelampjes
en
knipperen
Waarschijnlijk hebt u vergeten de koffiezeteenheid na het reinigen weer in
de koffiemachine te plaatsen.
Zet de koffiezeteenheid in, zie hiervoor
par. 9.3 „Reinigen van de koffiezeteenheid“, pagina 143.
De koffiemachine is van binnen zeer
vuil.
De koffiemachine reinigen zoals
beschreven in par. 9.3 „Reinigen van de
koffiezeteenheid“, pagina 143.
Het controlelampje
knippert
De vulschacht voor gemalen koffie is
verstopt.
De vulschacht met behulp van een mes
schoonmaken zoals beschreven in
hoofdstuk 6 „Koffie zetten met voorgemalen koffie“, pagina 140,
opmerking 5 (Abb. 21).
147
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 148 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
12
Problemen die opgelost
kunnen worden voordat u
de klantendienst belt
Als de koffiemachine niet functioneert
en er een alarmlampje brandt, kunt u
de oorzaak van de storing gemakkelijk
vinden en verhelpen door hoofdstuk 11
„Betekenis van de alarmlampjes en wat
te doen als ze gaan branden“,
pagina 146 te raadplegen. Als er echter
geen alarmlampje brandt, voer dan de
volgende controles uit voordat u contact opneemt met de klantendienst.
•
0
•
0
•
0
•
0
De koffie is niet heet
De kopjes zijn niet voldoende voorverwarmd.
De kopjes voorverwarmen door ze met
heet water te spoelen of minstens 20
minuten op de warmhoudplaat (A) te
zetten (zie hoofdstuk 4 „Koffie zetten
met bonen“, pagina 138, opmerking 3).
De koffiezeteenheid is te koud.
Voor het koffie zetten de koffiezeteenheid voorverwarmen door op de toets
die drukken (zie hoofdstuk 4
„Koffie zetten met bonen“, pagina 138,
opmerking 3).
De koffie heeft weinig crema
De machine gebruikt te weinig koffie
voor het zetten.
Draai de knop voor de hoeveelheid
gemalen koffie (afb. 9) iets naar rechts
(zie hoofdstuk 4 „Koffie zetten met
bonen“, pagina 138 opmerking 2).
De koffie is te grof gemalen.
Draai de knop voor het instellen van de
maalgraad (afb. 17) één stand naar
links (zie hoofdstuk 5 „Instellen van het
maalmechanisme“, pagina 140).
• Het koffiemengsel is niet geschikt.
0 Gebruik een koffiemengsel dat
geschikt is voor volautomatische koffiemachines.
148
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
De koffie komt te langzaam uit het
apparaat
De koffie is te fijn gemalen.
Draai de knop voor het instellen van de
maalgraad (afb. 17) één stand naar
rechts (zie hoofdstuk 5 „Instellen van
het maalmechanisme“, pagina 140).
De machine gebruikt te veel koffie
voor het zetten.
Draai de knop voor de hoeveelheid
gemalen koffie (afb. 9) iets naar links.
De koffie komt te snel uit het
apparaat
De koffie is te grof gemalen.
Draai de knop voor het instellen van de
maalgraad (afb. 17) één stand naar
links (zie hoofdstuk 5 „Instellen van het
maalmechanisme“, pagina 140).
De machine gebruikt te weinig koffie
tijdens het koffie zetten.
Draai de knop voor de hoeveelheid
gemalen koffie (afb. 9) iets naar rechts.
De koffie komt niet uit beide
openingen van de koffieuitloop
De opening is verstopt.
Verwijder de opgedroogde koffie met
een naald (afb. 27).
Ondanks draaien aan de stoomknop
komt er geen stoom uit de
melkopschuimer
De gaatjes van de melkopschuimer en
het melkopschuimmondstuk zijn verstopt.
0 Reinig de gaatjes van de melkopschuimer en het melkopschuimmondstuk
(zie par. 8.1 „Melkopschuimer reinigen“, pagina 142 – afb. 25).
Als er op de toetsen
en
wordt gedrukt, komt er geen koffie,
maar water uit de machine
• De gemalen koffie is misschien vast
blijven zitten in de vulschacht.
0 Verwijder de gemalen koffie die de vulschacht verstopt met een mes (zie
hoofdstuk 6 „Koffie zetten met voorgemalen koffie“, pagina 140 – opmerking 5). Reinig dan de koffiezeteenheid
en het inwendige van de machine (zie
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 149 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
•
0
•
0
1
•
0
•
0
hiervoor de instructies in par. 9.3 „Reinigen van de koffiezeteenheid“,
pagina 143).
Als er op de toets
wordt gedrukt,
wordt de machine niet ingeschakeld
De koffiemachine is niet aan het
stroomnet aangesloten.
Controleer of het snoer goed in het
stopcontact gestoken is.
De koffiezeteenheid kan niet
verwijderd worden om gereinigd te
worden
De koffiemachine is ingeschakeld. De
koffiezeteenheid kan alleen uit de
machine worden genomen als deze uitgeschakeld is.
Schakel de machine uit (zie par. 9.3
„Reinigen van de koffiezeteenheid“,
pagina 143).
Attentie: De koffiezeteenheid kan
alleen uit de koffiemachine worden
genomen als deze uitgeschakeld is. Als
u probeert de koffiezeteenheid uit de
koffiemachine te nemen terwijl deze
ingeschakeld is, riskeert u dat het
apparaat ernstig beschadigd wordt.
Er is gemalen koffie gebruikt (in
plaats van koffiebonen) en de
machine geeft geen koffie
Er is te veel gemalen koffie in de
machine gedaan.
De koffiezeteenheid uit de machine
nemen en de machine van binnen
zorgvuldig reinigen zoals beschreven in
par. 9.3 „Reinigen van de koffiezeteenheid“, pagina 143. De procedure herhalen en daarbij maximaal 2 afgestreken
maatlepels gemalen koffie gebruiken.
Er is niet op de toets
gedrukt en de
machine heeft zowel de voorgemalen
koffie als de door het maalmechanisme
gemalen koffie gebruikt.
Reinig de machine van binnen zorgvuldig zoals beschreven in par. 9.3 „Reinigen van de koffiezeteenheid“,
pagina 143. Eerst zoals in hoofdstuk 6
„Koffie zetten met voorgemalen koffie“, pagina 140 beschreven op de toets
drukken en de procedure herhalen.
• De gemalen koffie is in de machine
gedaan terwijl deze uitgeschakeld was.
0 De koffiezeteenheid uit de machine
nemen en de machine van binnen
zorgvuldig reinigen zoals beschreven in
par. 9.3 „Reinigen van de koffiezeteenheid“, pagina 143. Herhaal de procedure terwijl de machine ingeschakeld
is.
De koffie komt niet uit de openingen
van de koffieuitloop, maar opzij uit
het servicedeurtje
• De openingen van de koffieuitloop zijn
verstopt met opgedroogde koffie.
0 Steek de gaatjes met een naald door
(afb. 27).
• Het zwenkvak aan de binnenkant van
het servicedeurtje is geblokkeerd en
draait niet.
0 Het zwenkvak zorgvuldig reinigen,
vooral bij de scharnieren, zodat deze
beweegbaar blijven.
•
•
•
•
Wat moet u doen als het apparaat
getransporteerd moet worden?
Originele verpakking als transportbescherming bewaren. Ter bescherming
tegen krassen in ieder geval de oorspronkelijke plastic zak gebruiken.
Apparaat tegen schokken beveiligen.
Voor schade tijdens het transport aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
Watertank en koffiedikreservoir leeg
maken.
Let er ook op waar u het apparaat
plaatst, vooral in de winter. Er kan
vorstschade ontstaan.
149
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 150 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
l
13
Technische gegevens
Netspanning:
Opgenomen vermogen:
;
14
2
220-240 V
1350 W
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
• EMC-richtlijn 89/336/EEC met toevoeging 92/31/EEC en 93/68/EEC
• De materialen en voorwerpen die
bestemd zijn om met levensmiddelen
in contact te komen zijn conform de
voorschriften van de Europese verordening 1935/2004
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn onschadelijk voor het milieu en herbruikbaar.
De kunststoffen zijn voorzien van een
aanduiding, b.v. >PE<, >PS< enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in
overeenstemming met de aanduiding
bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in
de daarvoor bestemde containers.
2 Oude apparaten
W
Het symbool
op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar naar een
plaats moet worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product kunt u het
best contact opnemen met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
150
15
Service
De originele verpakking inclusief
piepschuimdelen beslist bewaren. Om
transportschade te voorkomen moet
het apparaat veilig verpakt zijn.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 151 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
iGentile Cliente
La preghiamo di leggere attentamente
le presenti istruzioni per l’uso, osservando in particolare le avvertenze di sicurezza! Si prega inoltre di conservare le
presenti istruzioni per l’uso per consultarle in seguito e consegnarle ad un
eventuale futuro proprietario dell’apparecchio.
Indice
1 Legenda
1.1 Vista dal davanti (figura 1)
1.2 Vista dal davanti con portello
di servizio aperto (figura 2)
1.3 Pannello dei comandi (figura 3)
152
152
10 Significato delle spie luminose
di normale funzionamento
164
152
152
11 Significato delle spie luminose
di allarme e cosa fare quando
sono accese
164
2
153
Avvertimenti per la sicurezza
3 Prima messa in esercizio
154
3.1 Sistemare l'apparecchio e
collegarlo
154
3.2 Riempire l'acqua
155
3.3 Riempire il contenitore dei chicchi
di caffè
155
3.4 Prima messa in funzione
155
4
Preparare il caffè con chicchi
156
5
Regolazione del macinacaffè
158
6
Preparare il caffè con la
polvere di caffè
158
7
Preparazione di acqua calda
159
8 Schiumare il latte
8.1 Pulire il cappuccinatore
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
12 Problemi risolvibili prima di
chiamare l‘assistenza tecnica
166
13 Dati tecnici
167
14 Smaltimento
168
15 In caso di ricorso al servizio
168
159
160
Pulizia e manutenzione
161
Pulizia della macchina
161
Svuotare il contenitore dei fondi 161
Pulizia dell'infusore
161
Decalcificazione
162
Regolare la durezza dell'acqua
163
151
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 152 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
1
Legenda
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
1.2
Questa istruzione per l'uso vale per le
macchine da caffè automatiche
modello ECS5000 e modello ECS5200.
L'uso di entrambi i modelli è lo stesso.
Le figure 1 e 2 mostrano entrambi i
modelli. Tutte le altre figure mostrano
il modello ECS5200.
P
Q
R
Vista dal davanti (figura 1)
U
V
W
S
T
Ripiano scaldatazze
Manopola vapore
Tubo vapore
X
Cappuccinatore
Y
Cappuccinatore (rimovibile)
Ugello cappuccinatore (rimovibile)
Z
Pulsante d'apertura per lo sportello di
servizio
Serbatoio dell'acqua (rimovibile)
1.3
Vaschetta raccogli gocce (estraibile)
Vassoio poggia tazze
a
Erogatore di caffè regolabile in altezza
Pannello dei comandi (vedi figura 3)
b
Coperchio del contenitore per i chicchi
Coperchietto centrale per il caffè
macinato
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
152
Vista dal davanti con portello di
servizio aperto (figura 2)
Misurino per il caffè premacinato
Alloggio per il misurino
Imbuto per introduzione del caffè
premacinato
Sportello di servizio
Contenitore estraibile per i fondi di
caffè
Cassettino mobile
Infusore
Manopola di regolazione del grado di
macinazione
Contenitore per i chicchi di caffè
Targhetta delle caratteristiche (lato
inferiore dell'apparecchio)
Decalcificante liquido e
Strisce tornasole
Pannello dei comandi (figura 3)
Manopola selettore quantità caffè
(corto, normale o lungo)
Manopola selettore quantità macinato
(per ottenere caffè leggero, normale o
forte)
Tasto erogazione una tazza
Tasto erogazione due tazze
Tasto di accensione/spegnimento
macchina
Tasto selezione funzione „vapore“
Tasto selezione polvere di caffè
(esclusione del macinacaffè)
Tasto risciacquo e decalcificazione
Spia 1 tazza e OK temperatura caffè
Spia 2 tazze e OK temperatura caffè
Spia vapore e OK temperatura vapore
Spia selezione polvere di caffè
(macinacaffè escluso)
Spia „allarme calcare“
Spia „mancanza acqua“ oppure
„serbatoio acqua mancante“
Spia „contenitore fondi pieno“ oppure
„contenitore fondi mancante“
Spia „allarme generico“
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 153 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
2
Avvertimenti per la
sicurezza
1
La sicurezza di questo apparecchio corrisponde alle regole riconosciute dalla
tecnica e dalla legge sulla sicurezza
degli apparecchi. Ciò nonostante noi
produttori dobbiamo ugualmente fare
in modo che lei prenda confidenza con
i seguenti avvertimenti sulla sicurezza.
Sicurezza in generale
• L'apparecchio può essere collegato solo
ad una rete elettrica, la cui tensione,
tipo di corrente e frequenza corrispondono alle indicazioni riportate sulla
targhetta delle caratteristiche (vedere
lato inferiore dell'apparecchio)!
• Mai far entrare in contatto il cordone
d'alimentazione con parti della macchina surriscaldate.
• Mai estrarre la spina dalla presa tirando
dal cordone di alimentazione!
• Mai mettere in esercizio la macchina
quando:
– il cordone d'alimentazione è danneggiato oppure
– l'involucro presenta danni visibili.
• Questa macchina non è destinata
all'uso o alla messa in esercizio da
parte di persone (inclusi i bambini) che
in seguito alla loro inesperienza o
inconsapevolezza non sono in grado di
usarla con sicurezza o da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità
fisiche, sensorie e psichiche limitate,
eccetto quando vengono istruite
nell'utilizzazione sicura della macchina,
da una persona per loro responsabile e
sorvegliate inizialmente da
quest'ultima.
Sicurezza dei bambini
• Mai far funzionare la macchina incustodita e nei confronti dei bambini
attenersi sempre ad un particolare
obbligo di sorveglianza.
• Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
• I materiali d'imballaggio, come per es. i
sacchetti di plastica, non sono giocattoli per bambini.
Sicurezza durante l'esercizio
• Attenzione! Erogatore del caffè, cappuccinatore e ripiano scaldatazze
durante l'esercizio divengono roventi.
Tenere lontano dalla portata dei
bambini!
• Attenzione! Pericolo di bruciature
quando il cappuccinatore è attivato!
L'acqua bollente erogata rispettiv. il
vapore acqueo bollente possono provocare bruciature. Attivare il cappuccinatore solo se si tiene un
contenitore sotto il cappuccinatore.
• Mai riscaldare liquidi infiammabili con
il vapore!
• Attivare l'apparecchio solo se l'acqua è
stata riempita nel sistema! Riempire il
serbatoio dell'acqua solo con acqua
fredda, non riempire con acqua calda,
latte o altri liquidi. Osservare il volume
di riempimento mass. di ca. 1,8 litri
• Non caricare il contenitore dei chicchi
con caffè a chicchi surgelato o caramellato. Usare solo chicchi di caffè
torrefatti! Togliere i corpi estranei,
per es. pietruzze, dai chicchi di caffè.
Se il macinino si blocca o viene danneggiato in seguito ad un corpo estraneo, eventualmente il danno non è
coperto dalla garanzia.
• Versare solo polvere di caffè
nell'imbuto d'introduzione della polvere di caffè premacinata.
• Mai lasciare l'apparecchio accesso inutilizzato.
• Non esporre l'apparecchio agli influssi
atmosferici.
• Utilizzando un cavo di prolunga, servirsi unicamente di un cavo normalmente reperibile in commercio, con
una sezione del conduttore minima di
1,5 mm2.
• Le persone che soffrono di disturbi
motori non dovrebbero mai utilizzare
da soli l'apparecchio, per evitare
l'insorgere di pericoli.
153
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 154 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
• Utilizzare l'apparecchio solo dopo che 3
Prima messa in esercizio
sono stati inseriti la vaschetta racSistemare l'apparecchio e
cogligocce, il contenitore per i fondi 3.1
di caffè e il vassoio poggia tazze!
collegarlo
0
Dopo
aver tolto l’imballaggio, assicuSicurezza durante la pulizia e la
rarsi
dell’integrità
dell’apparecchio. In
cura dell'apparecchio
caso di dubbio, non utilizzare l’appa• Attenersi alle istruzioni per la pulizia e
recchio e rivolgersi a personale profesla decalcificazione.
sionalmente qualificato.
• Prima di eseguire la manutenzione o la
0 Posizionare l’apparecchio sopra un
pulizia, spegnere l'apparecchio e sfipiano di lavoro lontano da rubinetti
lare la spina dalla rete elettrica!
dell'acqua, lavelli e fonti di calore.
• Non immergere l'apparecchio
nell'acqua.
1 Dopo aver posizionato l'apparecchio
sul piano di lavoro, verificare che
• Pulire il cappuccinatore solo con disporimanga uno spazio di circa 5 cm tra le
sitivo spento, freddo e senza pressione!
superfici dell'apparecchio e le pareti
• Non pulire parti dell'apparecchio nella
laterali e la parte posteriore, ed uno
lavastoviglie.
spazio libero di almeno 20 cm sopra la
• Mai versare acqua nel macinino,
macchina da caffè.
quest'ultimo ne verrebbe danneggiato.
Non installare mai la macchina in un
ambiente che può raggiungere una
Non aprire né riparare l'apparecchio.
temperatura inferiore o uguale a 0 °C
Riparazioni inappropriate possono cau(se l’acqua si ghiaccia, l’apparecchio
sare pericoli notevoli per l'utilizzatore.
può danneggiarsi).
Le riparazioni agli apparecchi elettrici
devono essere eseguite solo da perso1 Verificare che la tensione della rete
nale specializzato.
elettrica corrisponda a quella indicata
nella targa dati dell'apparecchio. ColleQuando si rende eventualmente necesgare l'apparecchio solo ad una presa di
saria una riparazione, inclusa la sosticorrente avente una portata minima di
tuzione del cavo elettrico d'alimenta10 A e dotata di messa a terra conzione, rivolgersi
forme alle prescrizioni. Il costruttore
• al commerciante specializzato, dal
non può essere considerato responsaquale è stato acquistato l'apparecbile per eventuali incidenti causati
chio, oppure
dalla mancanza di messa a terra
• alla Electrolux Serviceline.
dell'impianto.
Quando si usa l'apparecchio per scopi
diversi da quello a cui è destinato o si
1 In caso di incompatibilità tra la presa e
usa in modo sbagliato, non è possibile
la spina dell’apparecchio, fare sostituire
assumere responsabilità per eventuali
la presa con un'altra di tipo adatto, da
danni o garanzie - lo stesso vale
personale qualificato.
quando il programma di decalcificazi- 0 Collegare l'apparecchio ad una presa
one non viene eseguito immediataelettrica.
mente dopo che la spia
inizia a
La prima volta che si collega la maclampeggiare e non ci si attiene alle
china da caffè alla rete elettrica,
istruzioni contenute in queste istruzidurante un test tutte le spie si accenoni per l'uso. Se il macinino si blocca
dono per alcuni secondi e poi si speno viene danneggiato in seguito ad un
gono.
corpo estraneo, eventualmente il
danno non è coperto dalla garanzia.
154
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 155 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
3
Si consiglia di personalizzare al più
presto la durezza dell'acqua seguendo
la procedura descritta nel paragrafo 9.5
„Regolare la durezza dell'acqua“,
pagina 163.
3
Per un corretto apprendimento dell'uso
è necessario, la prima volta, operare
sulla macchina seguendo scrupolosamente, passo a passo, le istruzioni
descritte nei paragrafi seguenti.
3.2
Riempire l'acqua
1
Attenzione! Fare attenzione a usare
solo chicchi puri senza l'aggiunta di
componenti caramellizzati o aromatizzati e a non utilizzare chicchi surgelati.
Accertarsi che nel contenitore dei chicchi non si trovino corpi estranei, come
per es. pietruzze. Se il macinino si
blocca o viene danneggiato in seguito
ad un corpo estraneo, eventualmente
il danno non è coperto dalla garanzia.
3
La macchina da caffè è stata controllata in fabbrica. A questo scopo è stato
utlizzato del caffè, quindi è completamente normale trovare un po' di caffè
nel macinino. In ogni caso si garantisce
che la macchina da caffè è nuova.
Prima di accendere accertarsi che il
serbatoio dell'acqua sia stato riempito
e, se necessario, riempirlo. Ogni volta si
accende rispettiv. si spegne, l'apparecchio consuma acqua per i processi
3.4
automatici di risciacquo.
0 Estrarre il serbatoio dell'acqua (fig. 4),
sciacquarlo e riempirlo con acqua fresca senza superare la linea MAX.
Quando si estrae il serbatoio, il cappuc- 0
cinatore deve essere sempre posizionato verso il centro della macchina
altrimenti ne impedirebbe l’estrazione.
0
Riempire il serbatoio dell'acqua solo
3
con acqua fredda. Mai riempire altri
liquidi come per es. acqua minerale o
latte.
0 Reinserire il serbatoio spingendolo a
fondo.
Per ottenere un caffè sempre aromatico, occorre:
• sostituire quotidianamente l'acqua del
serbatoio,
• pulire il serbatoio dell'acqua lavandolo
normalmente (non nella lavastoviglie)
almeno una volta la settimana. Dopo
risciacquare con acqua fresca.
3
3.3
Riempire il contenitore dei
chicchi di caffè
0 Aprire il coperchio del contenitore del
caffè in chicchi (fig. 5).
0 Riempire il contenitore con chicchi di
caffè.
0 Chiudere il coperchio.
Prima messa in funzione
Quando prende per la prima volta in
esercizio l'apparecchio, la macchina da
caffè dev'essere sfiatata.
Assicurarsi che il serbatoio dell’acqua
sia riempito e che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa della rete
elettrica.
Spostare il cappuccinatore verso
l’esterno, posizionarvi sotto una tazza
(fig. 6) e accendere la macchina premendo il tasto
(fig. 7).
0 Immediatamente dopo, entro massimo 30 secondi ruotare la manopola
vapore in senso antiorario fino a fine
corsa (fig. 8) (è normale che la macchina diventi rumorosa).
Dopo pochi secondi dal cappuccinatore
fuoriesce dell’acqua.
0 Quando la tazza si è riempita di circa
30 ml ruotare la manopola vapore in
senso orario (fig. 8) fino a fine corsa, in
modo da interrompere la fuoriuscita
dell’acqua.
0 Attendere che le spie
e
finiscano di lampeggiare e si accendano in
modo fisso. (Quando le spie lampeggiano vuol dire che la macchina si sta
preriscaldando, mentre quando sono
accese in modo fisso vuol dire che ha
raggiunto la temperatura ideale per
fare il caffè).
155
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 156 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
Qualche istante prima che le spie si
accendano in modo fisso, la macchina
esegue automaticamente un risciacquo: un po' di acqua calda fuoriuscirà
dai beccucci dell'erogatore e sarà raccolta nella vaschetta raccogligocce
sottostante.
3
4
Consiglio: se si richiede un caffè corto
(inferiore a 60 ml), per ottenerlo più
caldo, riempire prima la tazza con questa acqua calda del risciacquo. Lasciarla
poi dentro per qualche secondo (prima
di svuotarla) in modo da preriscaldare
la tazza.
A questo punto, la macchina è pronta
per l'uso.
Preparare il caffè con
chicchi
0 Prima di richiedere il caffè, controllare
sempre che le spie
e
siano
accese in modo fisso e che il contenitore dei chicchi di caffè sia riempito.
0 Con la manopola quantità caffè macinato (fig. 9) impostare il gusto del
caffè desiderato.
Più si ruota in senso orario e maggiore
sarà la quantità di caffè a chicchi che
la macchina macinerà e quindi più
forte sarà il gusto del caffè ottenuto.
Al primo utilizzo è necessario procedere a tentativi e fare più di un caffè
per individuare la corretta posizione
della manopola. Fare attenzione a non
ruotare troppo in senso orario altrimenti c’è il rischio di ottenere un’erogazione troppo lenta (a gocce),
soprattutto quando si richiedono due
tazze di caffè.
0 Con la manopola quantità caffè
(fig. 10) impostare la quantità di caffè
desiderata.
Più si ruota in senso orario e più lungo
sarà il caffè ottenuto. Al primo utilizzo
è necessario procedere a tentativi e
fare più di un caffè per individuare la
giusta posizione della manopola.
156
0 Mettere sotto i beccucci dell’erogatore
una tazza se si vuole 1 caffè oppure
2 tazze per 2 caffè (fig. 11). Per ottenere una migliore crema, avvicinare il
più possibile l’erogatore caffè alle tazze
abbassandolo (fig. 12).
0 Premere il tasto
(fig. 13) se si vuole
fare un caffè oppure il tasto
(fig. 14) se si vuole fare 2 caffè.
A questo punto la macchina macina i
chicchi, esegue una breve preinfusione
e poi completa l'erogazione nella tazza.
Una volta ottenuta la quantità di caffè
preimpostata, la macchina ferma l'erogazione automaticamente e provvede
all'espulsione del fondo di caffè nel
contenitore dei fondi.
Dopo qualche secondo, quando
entrambe le spie
e
sono di
nuovo accese in modo fisso, si può preparare un ulteriore caffè.
0 Per spegnere la macchina, premere il
tasto . (Prima di spegnersi, la macchina esegue automaticamente un
risciacquo: un po’ di acqua calda fuoriesce dai beccucci e viene raccolta
nella vaschetta raccogligocce sottostante. Attenzione a non scottarsi). Se
la macchina non viene spenta con il
tasto , in ogni caso dopo 3 ore
dall'ultimo utilizzo, si spegne da sola
eseguendo prima un breve risciacquo.
3
Nota 1: Se il caffè fuoriesce a gocce
oppure non esce del tutto, è necessario
ruotare la manopola di regolazione del
grado di macinazione (fig. 17) di uno
scatto in senso orario (vedi paragrafo 5
„Regolazione del macinacaffè“,
pagina 158). Procedere di uno scatto
alla volta fino ad ottenere un’erogazione soddisfacente.
1
Il grado di macinazione si può cambiare solo durante la macinazione.
Regolazioni eseguite a macinino
fermo possono danneggiare la macchina da caffè.
3
Nota 2: Se il caffè fuoriesce troppo
velocemente e la crema non è soddisfacente; ruotare un po' la manopola
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 157 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
quantità caffè macinato (fig. 9) in
senso orario. Procedere a tentativi e
fare più di un caffè per individuare la
corretta posizione della manopola. Fare
attenzione a non ruotare troppo in
senso orario altrimenti c’é il rischio di
ottenere un’erogazione troppo lenta (a
gocce), soprattutto quando si richiedono due tazze di caffè. Se, dopo qualche caffè, non si ottiene una crema
soddisfacente, ruotare anche la manopola di regolazione macinatura (fig. 17)
di uno scatto in senso antiorario (vedi
paragrafo 5 „Regolazione del macinacaffè“, pagina 158).
3
3
Nota 3: Consigli per ottenere il caffè
più caldo
1) Se, appena accesa la macchina, si
richiede una tazza di caffè forte (inferiore a 60 ml), usare l’acqua calda del
risciacquo per preriscaldare le tazze.
2) Se invece dall’ultimo caffè fatto,
sono trascorsi più di 2-3 minuti, prima
di richiedere di nuovo un caffè è
necessario preriscaldare l’infusore premendo il tasto
.
Lasciare poi defluire l’acqua nella
vaschetta raccogligocce sottostante,
oppure utilizzare questa acqua per
riempire (e poi svuotare) la tazzina che
si utilizzerà poi per il caffè in modo da
preriscaldarle.
3) Non utilizzare tazzine troppo spesse
altrimenti assorbono troppo calore, a
meno che non siano preriscaldate.
4) Utilizzare sempre tazzine precedentemente riscaldate risciacquandole con
dell’acqua calda oppure lasciarle
appoggiate a riscaldarsi per almeno
20 minuti sopra il ripiano scaldatazze
sul coperchio della macchina accesa.
Nota 4: Mentre la macchina sta
facendo il caffè, l'erogazione può
essere fermata in qualsiasi momento
premendo il tasto
(fig. 13) oppure
(fig. 14), oppure girando la manopola della quantità di caffè (fig. 10) in
senso antiorario.
3
Nota 5: Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, basta tenere
premuto il tasto
(fig. 13) oppure
(fig. 14) fino ad ottenere la quantità desiderata, oppure girando la
manopola della quantità di caffè
(fig. 10) in senso orario (questa operazione deve avvenire immediatamente
dopo l'erogazione del caffè e prima che
la polvere di caffè consumata venga
espulsa nel contenitore dei fondi).
3
Nota 6: quando si accende l'allarme
in modo fisso è necessario riempire
il serbatoio dell'acqua altrimenti la
macchina non eroga il caffè. Il serbatoio dell’acqua può essere estratto solo
se prima il cappuccinatore è posizionato verso il centro della macchina. (E'
normale che quando si accende
l'allarme
rimanga un po’ di acqua
nel serbatoio).
3
Nota 7: la macchina conta il numero di
caffè che vengono erogati. Ogni 14
caffè singoli (o 7 doppi), la spia
si
accende in modo fisso avvertendo che
il contenitore fondi è pieno ed è necessario svuotarlo e pulirlo, vedi paragrafo
9.2 „Svuotare il contenitore dei fondi“,
pagina 161.
3
Nota 8: con l'utilizzo della macchina,
può succedere che nel tempo le macine
si usurino e quindi il caffè fuoriesca
troppo veloce e senza crema perché è
macinato troppo grosso.
Per risolvere questo inconveniente è
necessario regolare il grado di macinazione del macinacaffè ruotando la
manopola di regolazione macinatura
(fig.17) di uno scatto in senso antiorario (come descritto nel paragrafo 5
„Regolazione del macinacaffè“,
pagina 158).
3
Nota 9: se la macchina è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, prima
dell’uso è necessario eseguire la pulizia
dell'infusore come descritto nel paragrafo 9.3 „Pulizia dell'infusore“,
pagina 161.
157
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 158 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
3
Nota 10: mentre la macchina sta erogando caffè, non si deve mai estrarre il
serbatoio dell’acqua. Infatti se questo
venisse estratto, la macchina poi non
riesce più a fare il caffè e si accende la
spia
(mancanza acqua) in modo
lampeggiante. Se si richiede un altro
caffè, la macchina diventa rumorosa e
non fa il caffè. Per riavviare la macchina è necessario ruotare la manopola
vapore in senso antiorario fino a fine
corsa e far defluire l’acqua dal cappuccinatore per qualche secondo.
3
Al primo utilizzo è necessario fare 4-5
caffè prima che la macchina cominci a
dare un risultato soddisfacente.
3
5
Quando si accende una spia di allarme
per segnalare qualche anomalia, non
bisogna rivolgersi subito al servizio di
assistenza tecnica. Il problema è quasi
sempre risolvibile seguendo le istruzioni indicate nei paragrafi 11 „Significato delle spie luminose di allarme e
cosa fare quando sono accese“,
pagina 164 e 12 „Problemi risolvibili
prima di chiamare l‘assistenza tecnica“,
pagina 166. Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si
consiglia consultare l’assistenza clienti.
Regolazione del
macinacaffè
Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già
stato preimpostato in fabbrica in modo
da ottenere una corretta erogazione
del caffè.
Tuttavia se dopo aver fatto i primi
caffè, l'erogazione dovesse risultare
troppo veloce o troppo lenta (a gocce),
è necessario effettuare una correzione
con la manopola di regolazione del
grado di macinazione (fig. 17) nel contenitore dei chicchi di caffè.
L'effetto di questa correzione si avverte
solo dopo l'erogazione di almeno 2
caffè successivi.
158
Il grado di macinazione si può cambiare solo durante la macinazione.
Regolazioni eseguite a macinino
fermo possono danneggiare la macchina da caffè.
0 Per ottenere un'erogazione del caffè
più lenta e migliorare l'aspetto della
crema, girare la manopola di una posizione a sinistra (=caffè macinato più
fine) (Fig. 18).
0 Per ottenere un'erogazione del caffè
più veloce (non a gocce), girare la
manopola di una posizione a destra
(=caffè macinato più grosso) (Fig. 18).
1
3
6
La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del
tutto normale trovare qualche traccia
di caffè nel macinino. È garantito
comunque che questa macchina è
nuova.
Preparare il caffè con la
polvere di caffè
0 Premere il tasto
per selezionare la
funzione "polvere di caffè" (fig. 19).
La spia
si accende per indicare che
la funzione è stata selezionata ed è
stato escluso il funzionamento del
macinacaffè.
0 Sollevare il coperchietto al centro,
inserire nell'imbuto uno (per 1 tazza) o
due (per 2 tazze) misurini rasi di polvere di caffè caffè premacinata
(fig. 20).
0 Con il selettore a manopola quantità
caffè (fig. 10) regolare la quantità di
caffè desiderata.
Più si gira la manopola a destra, maggiore sarà la quantità di caffè preparata.
0 Porre sotto gli erogatori del caffè una
tazza per 1 caffè oppure due tazze per
2 caffè (fig. 11). Per ottenere una
crema particolarmente buona, avvicinare l'erogatore del caffè il più possibile alle tazze, abbassandolo (fig. 12).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 159 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
0 Per preparare un caffè premere il tasto
(fig. 13). Per preparare due caffè
premere il tasto
(fig. 14).
3
Nota 1: Non introdurre mai il caffè
premacinato a macchina spenta, per
evitare che si disperda all’interno della
macchina.
3
Nota 2: Non inserire mai più di 2 misurini rasi, altrimenti la macchina poi non
farà il caffè e la polvere di caffè si
dispergerà all'interno della macchina
sporcandola oppure il caffè verrà erogato a gocce.
3
Nota 3: Per dosare la quantità di caffè
da introdurre, utilizzare solo il misurino
dato in dotazione.
3
Nota 4: Inserire nell’imbuto solo caffè
premacinato per macchine da caffè
espresso: non inserire mai caffè in
chicchi, caffè liofilizzato od altri materiali che possono danneggiare la macchina.
Nota 5: Se versando più di due misurini
di caffè premacinato l'imbuto si intasa,
utilizzare un coltello per far scendere il
caffè (fig. 21), quindi togliere e pulire
l'infusore e la macchina come descritto
nel paragrafo 9.3 „Pulizia dell'infusore“, pagina 161.
0 Se dopo aver fatto funzionare la macchina utilizzando caffè premacinato si
vuole ritornare a fare caffè utilizzando
i chicchi è necessario disattivare la
funzione caffè premacinato ripremendo il tasto
(la spia si spegne e il
macinacaffè viene riabilitato al funzionamento).
3
3
7
0 Ruotare il cappuccinatore verso
l'esterno della macchina (fig. 6).
0 Posizionare un contenitore sotto il cappuccinatore (fig. 6).
0 Ruotare la manopola vapore di mezzo
giro in senso antiorario fino a fine
corsa (fig. 8): l'acqua calda esce dal
cappuccinatore e comincia a riempire il
contenitore sottostante.
0 Per interrompere la fuoriuscita di
acqua calda, ruotare la manopola in
senso orario fino a fine corsa (fig. 8) e
riportare il cappuccinatore nella posizione originale verso il centro della
macchina. (Si consiglia di erogare
acqua calda per non più di 2 minuti di
seguito).
8
Schiumare il latte
0 Riempire un contenitore con circa
100 grammi di latte per ogni cappuccino che si vuole preparare. Nella scelta
delle dimensioni del contenitore tenere
conto che il volume del latte aumenterà di 2 o 3 volte.
3
0
0
0
Si prega di osservare anche il capitolo 4
„Preparare il caffè con chicchi“,
pagina 156, osservazioni n. 3-7, 9 e 10.
Preparazione di acqua
calda
0 Controllare sempre che le spie
siano accese in modo fisso.
e
0
Si consiglia di utilizzare latte parzialmente scremato e a temperatura di frigorifero.
Spostare all'esterno il cappuccinatore
(fig. 6).
Preparare il caffè espresso come
descritto nei paragrafi precedenti utilizzando tazze sufficientemente grandi.
Poi premere il tasto vapore
(fig. 22).
La spia
inizia a lampeggiare per
indicare che la macchina si sta preriscaldando (le spie
e
non sono
accese, per indicare che non è possibile
preparare il caffè).
Quando la spia
rimane accesa in
modo fisso e non lampeggia, la temperatura della macchina ha raggiunto il
valore ottimale per la produzione del
vapore.
Subito dopo, entro massimo due minuti
(altrimenti la macchina ritorna automaticamente alla funzione caffè),
immergere il cappuccinatore nel conte-
159
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 160 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
nitore contenente il latte (fig. 23).
Ruotare la manopola vapore di mezzo
giro in senso antiorario fino a fine
corsa (fig. 8).
1
Attenzione a non scottarsi.
Attenzione! Pericolo della formazione 8.1
di impurità in seguito al latte essiccato
nel cappuccinatore. Fare attenzione a
non immergere il cappuccinatore nel
0
latte fino al punto da coprire con il
latte l'apertura d'aspirazione dell'aria
sul lato terminale superiore del cappuccinatore. In tal caso il latte può
essere aspirato nell'ugello del vapore e
sporcare ev. il cappuccinatore.
Dal cappuccinatore esce il vapore che
fa assumere un aspetto cremoso al
3
latte e ne aumenterà il volume. Per
ottenere una schiuma più cremosa,
immergere il cappuccinatore nel latte e
far ruotare il contenitore con lenti
movimenti dal basso verso l’alto. (Si
0
consiglia di erogare vapore per non più
di 2 minuti di seguito).
0 Raggiunta la temperatura desiderata,
interrompere l'erogazione del vapore
0
ruotando la manopola vapore in senso
orario fino a fine corsa (fig. 8) e premere il tasto vapore
(fig. 22) per
disattivare la funzione „vapore“.
0 Versare la schiuma del latte così ottenuto nelle tazze contenenti il caffè
0
espresso preparate in precedenza. Il
cappuccino è pronto (zuccherare a pia0
cere, e se si desidera, cospargere la
schiuma con un po' di cacao in polvere).
0
3 Nota: Subito dopo aver preparato il
cappuccino e una volta disattivata la
funzione „vapore“ premendo il tasto
vapore (fig. 22), la macchina ha una
0
temperatura troppo elevata per fare il
caffè (le spie
e
lampeggiano
per indicare che la temperatura non è
0
idonea a preparare il caffè): è necessario attendere brevemente, fino a che la
macchina si raffreddi un po'.
1
160
Consiglio: Per raffreddare più velocemente, dopo aver disattivato la funzione „vapore“, aprire la manopola
vapore e fare fuoriuscire l'acqua dal
cappuccinatore dentro un contenitore
finché le spie
e
non lampeggiano più.
Pulire il cappuccinatore
E' importante pulire sempre il cappuccinatore subito dopo l'uso.
Far defluire un po’ di acqua o vapore
per qualche secondo ruotando la
manopola vapore in senso antiorario
fino a fine corsa (fig. 8).
Con questa operazione, il tubo vapore
scarica l'eventuale latte che può essere
rimasto al suo interno.
Importante: Per motivi di igiene si raccomanda di fare sempre questa operazione in modo da evitare che il latte
ristagni nei circuiti interni del cappuccinatore.
Ruotare la manopola in senso orario
fino a fine corsa. Attendere alcuni
minuti, fino a quando il cappuccinatore si sarà raffreddato.
Con una mano, tenere ferma la maniglietta del tubo del cappuccinatore e
con l'altra, aprire l'innesto a baionetta
del cappuccinatore eseguendo una piccola rotazione in senso orario e poi sfilarlo (fig. 24).
Togliere l'ugello vapore dal tubo erogazione tirandolo verso il basso.
Lavare accuratamente il cappuccinatore e l'ugello vapore con acqua tiepida.
Controllare che i due fori indicati dalle
frecce nella fig. 25, non siano otturati.
Se necessario pulirli con l'aiuto di uno
spillo.
Rimontare l'ugello vapore inserendolo
e ruotandolo con forza verso l'alto nel
tubo vapore.
Rimontare il cappuccinatore infilandolo verso l'alto e ruotandolo in senso
antiorario (fig. 24).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 161 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
9
Pulizia e manutenzione
1
9.1
Prima di eseguire qualsiasi operazione
di pulizia, la macchina deve essere raffreddata e scollegata dalla rete elettrica.
Non immergere mai la macchina
nell'acqua: è un apparecchio elettrico.
Per la pulizia della macchina non usare
solventi o detergenti abrasivi. E’ sufficiente un panno umido e morbido.
Tutti i componenti della macchina non
devono essere mai puliti nella lavastoviglie.
Pulizia della macchina
0 Dopo prelevare la vaschetta raccogligocce (fig. 16), vuotarla e pulirla.
0 Vuotare e pulire accuratamente il contenitore dei fondi. Fare attenzione ad
eliminare tutti i residui depositati nel
contenitore.
Importante: Ogni volta che si estrae la
vaschetta raccogligocce, occorre vuotare anche il contenitore dei fondi,
anche se non è ancora completamente
pieno. In caso contrario, quando si preparano i prossimi caffè può accadere,
che il contenitore dei fondi si riempia
eccessivamente e che i fondi di caffè in
eccesso intasino la macchina da caffè.
3
0 Eseguire la pulizia del cassetto fondi
(descritta nel paragrafo 9.2 „Svuotare il
contenitore dei fondi“, pagina 161)
ogni volta che la spia
si accende in
modo fisso.
0 Si raccomanda di pulire frequentemente anche il serbatoio dell'acqua.
0 La vaschetta raccogli gocce è provvista 9.3
di un indicatore (di colore rosso) di
livello dell'acqua contenutavi (fig. 26).
Quando questo indicatore comincia ad
essere visibile (qualche millimetro sotto
il vassoio raccogli gocce), è necessario
svuotare la vaschetta e pulirla.
0
• Verificare di tanto in tanto che i fori
dell'erogatore da cui esce il caffè, non
siano otturati. Per aprirli raschiare con
un ago il deposito di caffè secco accu0
mulato (fig. 27).
0
9.2
Svuotare il contenitore dei fondi
L'apparecchio conta la quantità di
caffè preparata. Dopo 14 (oppure 7
doppi) caffè singoli preparati, la spia
si accende, per indicare che il contenitore dei fondi è pieno e che deve
essere vuotato e pulito. Fintanto il contenitore dei fondi non sarà pulito, la
macchina da caffè non può preparare
caffè.
0 Per pulire, sbloccare lo sportello di servizio premendo il rispettivo pulsante
d'apertura e aprirlo (fig. 15), la spia
lampeggia.
Usando l'apparecchio quotidianamente, vuotare per principio anche il
contenitore quotidianamente.
Vuotare il contenitore dei fondi sempre
ad apparecchio acceso. Solo così
l'apparecchio riconosce lo svuotamento del contenitore.
Pulizia dell'infusore
L'infusore deve essere pulito ogni tanto
per evitare che si riempia di incrostazioni di caffè (che possono creare malfunzionamenti). Per pulirlo procedere
come segue:
Spegnere la macchina premendo il
tasto
(fig. 4) (non staccando la
spina) e attendere che tutte le spie si
spengano.
Aprire lo sportello di servizio (fig. 15).
Estrarre il vassoio raccogli gocce ed il
contenitore dei fondi (fig. 16) e lavarli.
0 Premere lateralmente e verso il centro i
due tasti di sgancio di colore rosso
dell'infusore (fig. 28) ed estrarlo.
Attenzione: L'infusore può essere
estratto solo quando la macchina è
spenta. Nel caso si tenti di togliere
l'infusore con la macchina accesa, si
rischia di danneggiarla gravemente.
0 Lavare l'infusore sotto l'acqua corrente
del rubinetto senza usare detersivi.
1
1
Non lavare mai l'infusore in lavastoviglie.
161
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 162 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
0 Pulire accuratamente l'interno della
9.4
macchina. Per togliere il caffè incrostato nelle parti interne, grattare con
una forchetta di legno o plastica (fig.
29) e poi aspirare tutti i residui con
un'aspirapolvere (fig. 30).
0 Per reinserirlo, far scorrere l'infusore
(figura 32, a) nel supporto (figura
32, b) e nel perno (figura 32, c). Il
perno dev'essere introdotto nel tubo
(figura 32, d) in basso presso l'infusore.
3
0 Quindi premerlo a fondo con forza
sulla scritta PUSH (fig. 32, e) fino a
sentire il clic di aggancio.
0
0 Assicurarsi che i due tasti di color rosso
(Abb. 32, f) siano scattati verso
0
l'esterno, altrimenti poi la portina non
si chiude.
Fig. 33: Entrambi i tasti rossi sono scat0
tati correttamente.
Fig. 34: Entrambi i tasti rossi non sono
scattati.
3
Nota 1: Se l'infusore non è inserito
correttamente fino a sentire il clic di
aggancio e i tasti rossi non sono scattati bene verso l’esterno, non è possibile chiudere lo sportello e quindi far
funzionare la macchina (se si accende
la macchina, rimane accesa la spia
in modo lampeggiante).
3
Nota 2: Se l'infusore è ancora difficile
da inserire, è necessario (prima
dell'inserimento) portarlo alla giusta
dimensione premendolo con forza contemporaneamente dalla parte inferiore
e superiore come indicato in figura 31.
3
Nota 3: Se l’infusore è ancora difficile
da inserire, lasciarlo fuori dalla macchina, chiudere lo sportello di servizio,
disinserire ed inserire la spina del cavo
di alimentazione dalla presa. Attendere
che tutte le spie si spengano , quindi
aprire lo sportello e reinserire l’infusore.
Reinserire il vassoio raccogli gocce
completo del contenitore fondi e chiudere lo sportello di servizio.
162
Decalcificazione
A causa del continuo riscaldamento
dell'acqua utilizzata per fare il caffè, è
normale che con il tempo i condotti
interni della macchina si riempiano di
calcare. Quando si accende la spia
in modo lampeggiante è arrivato il momento di eseguire la decalcificazione
Nota: Mentre la spia
è accesa è
comunque possibile continuare a fare i
caffè.
Procedere come segue:
Accendere la macchina premendo il
tasto
(fig. 7).
Attendere che le spie
e
cessino
di lampeggiare e restino accese in
modo fisso.
Preparare la soluzione come indicato
sul flacone del prodotto decalcificante
dato in dotazione:
Versare nel serbatoio dell'acqua, il contenuto del flacone di decalcificante
(ca. 0,125 litri) e aggiungere poi 1 litro
d'acqua.
Attenzione: Evitare assolutamente di
usare un decalcificante qualsiasi, non
consigliato da Electrolux. Usando
decalcificanti diversi da quelli consigliati, Electrolux non si assumono garanzie per eventuali danni. I liquidi
decalcificanti si ottengono presso il
commercio specializzato oppure mediante la Electrolux Serviceline.
0 Posizionare sotto il cappuccinatore un
contenitore avente capacità minima di
1,5 litri (fig. 6).
0 Premere il tasto
e tenerlo premuto per almeno 5 secondi. La spia
si accende per indicare l'avvio
del programma di decalcificazione (Le
spie
e
rimangono spente per
indicare che non è possibile fare il
caffè).
0 Ruotare la manopola vapore in senso
antiorario di mezzo giro (fig. 8). A questo punto la soluzione decalcificante
esce dal cappuccinatore e comincia a
riempire il contenitore sottostante.
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 163 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
0
0
0
0
0
0
Il programma di decalcificazione esegue automaticamente una serie di erogazioni e di pause per eliminare le
incrostazioni di calcare all'interno della
macchina.
Dopo circa 30 minuti, quando, la spia
si accende, ruotare la manopola
vapore di mezzo giro in senso orario
(fig. 8) fino a fine corsa.
A questo punto è necessario eseguire il
risciacquo per eliminare i residui della
soluzione di decalcificante all'interno
della macchina.
Estrarre il serbatoio dell'acqua, risciacquarlo e riempirlo con acqua pulita.
Reinserire il serbatoio.
Svuotare il contenitore (sotto il cappuccinatore) pieno di liquido e rimetterlo nuovamente sotto il
cappuccinatore.
Ruotare la manopola vapore in senso
antiorario (fig. 8) di mezzo giro. Dal
cappuccinatore esce acqua calda che
riempie il contenitore sottostante.
Quando il serbatoio si è svuotato, la
spia
si spegne e si accende la
spia
.
Ruotare la manopola vapore in senso
orario fino a fine corsa (fig. 8) e riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua
con acqua pulita.
Il programma di decalcificazione è ora
terminato e la macchina è pronta per
fare nuovamente il caffè.
3
Nota: Se si interrompe la procedura di
decalcificazione prima che sia completata, l’allarme
non si disattiva
ed è necessario ricominciare tutto da
capo.
1
Importante: La garanzia non è valida,
se la decalcificazione non è regolarmente eseguita.
9.5
nell'acqua in utenza. Volendo è possibile allungare questo periodo di funzionamento e quindi rendere meno
frequente l'operazione di decalcificazione programmando la macchina in
base al reale contenuto di calcare che
c'è nell'acqua utilizzata. Utilizzare il
bastoncino tornasole allegato per
determinare il grado di durezza, oppure
chiedere la durezza dell'acqua alla centrale idrica locale.
Determinare il grado di durezza
dell'acqua
0 Immergere la striscia tornasole per ca.
1 secondo nell'acqua fredda. Scuotere
l'acqua in eccesso e determinare il
grado di durezza in base ai campi colorati di rosa.
Nessun campo oppure un campo
color rosa:
Grado di durezza 1, dolce
fino a 1,24 mmol/l, rispettiv.
fino a 7° tedeschi di durezza,
rispettv.
fino a 12,6° di durezza francesi
Due campi rosa:
Grado di durezza 2,
durezza media
fino a 2.5 mmol/l, rispettiv.
fino a 14° tedeschi di durezza,
rispettv.
fino a 25.2° di durezza francesi
Tre campi rosa:
Grado di durezza 3, dura
fino a 3.7 mmol/l, rispettiv.
fino a 21° tedeschi di durezza,
rispettv.
fino a 37.8° di durezza francesi
Quattro campi rosa:
Grado di durezza 4, molto dura
oltre 3.7 mmol/l, rispettiv.
oltre 21° tedeschi di durezza,
rispettv.
oltre 37.8° di durezza francesi
Regolare la durezza dell'acqua
La spia
si accende dopo un predeterminato periodo di funzionamento
che è stato impostato in fabbrica
tenendo conto della massima quantità
di calcare che può essere contenuta
Regolare e salvare il grado di durezza
dell'acqua determinato
Si possono regolare 4 gradi di durezza.
In fabbrica l'apparecchio è stato regolato sul grado di durezza 4.
163
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 164 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
0 Assicurarsi che la macchina sia spenta
(tutte le spie spente).
0 Premere il tasto
e tenerlo premuto per almeno 5 secondi. Le quattro
spie
, ,
e
si accendono.
0 Premere il tasto
(fig. 19) ripetutamente fino a far accendere tante spie
quante sono i quadratini rossi che si
sono formati sulla striscia tornasole
(esempio, se sulla striscia tornasole si
sono formati 3 quadratini rossi è
necessario premere tre volte il tasto in
modo da far accendere assieme le 3
spie
,
e ).
Premere il tasto
per memorizzare il valore. A questo punto la macchina è programmata per dare l’avviso
di eseguire la decalcificazione quando
è effettivamente necessaria, in base al
reale contenuto di calcare dell’acqua.
10
Significato delle spie
luminose di normale
funzionamento
Le spie
e
lampeggiano
• La macchina non è pronta per fare il
caffè (la temperatura dell’acqua non
ha ancora raggiunto la temperatura
ideale). Attendere che le spie si accendano in modo fisso prima di fare il
caffè.
Le spie
e
sono accese in
modo fisso
• La macchina è alla giusta temperatura
e pronta per fare il caffè.
La spia
è accesa in modo fisso
• La macchina sta erogando una tazza di
caffè.
La spia
è accesa in modo fisso
• La macchina sta erogando due tazze di
caffè.
La spia vapore
lampeggia
• La macchina si sta riscaldando alla
temperatura ideale per la produzione
di vapore. Attendere che la spia
rimanga accesa in modo fisso prima di
ruotare la manopola vapore.
164
La spia vapore
è accesa in modo
fisso
• La macchina è pronta per erogare vapore
e si può ruotare la manopola vapore.
La spia
è accesa in modo fisso
• La macchina è predisposta per l'erogazione con il caffè premacinato (vedi
paragrafo 6 „Preparare il caffè con la
polvere di caffè“, pagina 158).
La spia
è accesa in modo fisso
• Il programma automatico di decalcificazione è in corso (vedi paragrafo 9.4
„Decalcificazione“, pagina 162).
11
Significato delle spie
luminose di allarme e cosa
fare quando sono accese
La spia
è accesa in modo fisso
• Il serbatoio dell'acqua è vuoto oppure è
male inserito.
0 Riempire il serbatoio dell'acqua come
descritto nel paragrafo 3.2 „Riempire
l'acqua“, pagina 155 e inserirlo a
fondo.
• Il serbatoio è sporco oppure incrostato
di calcare.
0 Sciacquare oppure decalcificare il serbatoio.
La spia
lampeggia
• La macchina non riesce a fare il caffè e
produce forti rumori.
0 Ruotare la manopola vapore in senso
antiorario (fig. 8) come descritto nel
paragrafo 4 „Preparare il caffè con
chicchi“, pagina 156, nota 10.
• Il caffè fuoriesce troppo lentamente.
0 Ruotare la manopola di regolazione
macinatura (fig. 17) di uno scatto in
senso orario (paragrafo 5 „Regolazione
del macinacaffè“, pagina 158).
La spia
è accesa in modo fisso
• Il contenitore dei fondi di caffè è pieno
oppure non è stato inserito.
0 Svuotare il contenitore dei fondi ed
eseguire la pulizia descritta del paragrafo 9.2 „Svuotare il contenitore dei
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 165 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
fondi“, pagina 161, pulire e inserire
correttamente.
Dopo la pulizia, non è stato inserito il
contenitore dei fondi.
Aprire lo sportello di accesso e inserire
il contenitore dei fondi.
La spia
lampeggia
Con la funzione
selezionata, non è
stato versato il caffè macinato
nell'imbuto.
Introdurre il caffè macinato come
descritto nel paragrafo 6 „Preparare il
caffè con la polvere di caffè“,
pagina 158.
I chicchi di caffè sono finiti.
Riempire il contenitore chicchi come
descritto nel paragrafo 3.3 „Riempire il
contenitore dei chicchi di caffè“,
pagina 155.
Se il macinacaffè è molto rumoroso,
significa che un sassolino contenuto
nei chicchi di caffè ha bloccato il macinaffè.
Rivolgersi ad un centro di assistenza.
Quando il macinino si blocca o viene
danneggiato in seguito ad un corpo
estraneo, eventualmente il danno non
è coperto dalla garanzia.
La spia
lampeggia
Indica che la macchina è incrostata di
calcare.
E' necessario eseguire al più presto il
programma di decalcificazione
descritto nel paragrafo 9.4 „Decalcificazione“, pagina 162.
La macchina emette un rumore
anomalo e le quattro spie
, ,
e
lampeggiano in modo
alternato
L'infusore, dopo la pulizia, è stato probabilmente dimenticato fuori dalla
macchina.
Lasciare lo sportello di servizio chiuso e
l'infusore fuori dalla macchina. Premere contemporaneamente il tasto
e
fino a quando le quattro spie si
spengono. Solo quando tutte e quattro
le spie sono spente, si può aprire lo
sportello di accesso e inserire l'infusore
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
(per inserimento vedi paragrafo 9.3
„Pulizia dell'infusore“, pagina 161).
Le spie
e
lampeggiano in
modo alternato
La macchina è stata appena accesa e
l'infusore non è stato inserito correttamente e quindi lo sportello non è
chiuso bene.
Premere l'infusore sulla scritta PUSH
fino a sentire il clic di aggancio. Assicurarsi che i due tasti di colore rosso
siano scattati verso l’esterno (paragrafo
9.3 „Pulizia dell'infusore“, pagina 161).
Chiudere lo sportello di servizio e premere il tasto .
Le spie
,
e
sono accese e
lampeggiano
La macchina è stata accesa con la
manopola vapore in posizione di
aperto.
Ruotare la manopola vapore in senso
orario fino a fine corsa (fig. 8).
La spia
lampeggia
Lo sportello di servizio è aperto.
Se non si riesce a chiudere lo sportello,
assicurarsi che l’infusore sia inserito
correttamente (paragrafo 9.3 „Pulizia
dell'infusore“, pagina 161 - nota 1).
La spia
accesa in modo fisso e le
spie
e
lampeggiano
L'infusore, dopo la pulizia, è stato probabilmente dimenticato fuori dalla
macchina.
Inserire l’infusore vedi paragrafo 9.3
„Pulizia dell'infusore“, pagina 161.
L’interno della macchina è molto
sporco.
Pulire accuratamente la macchina
come descritto nel paragrafo 9.3 „Pulizia dell'infusore“, pagina 161.
La spia
lampeggia
L’imbuto per il caffè premacinato si è
intasato.
Svuotare l’imbuto con l’aiuto di un coltello come descritto al paragrafo 6
„Preparare il caffè con la polvere di
caffè“, pagina 158, nota 5 (fig. 21).
165
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 166 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
12
Problemi risolvibili prima di
chiamare l‘assistenza
tecnica
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
166
Se la macchina non funziona e c'è una
spia di allarme accesa, si può facilmente individuare e risolvere la causa
della malfunzione consultando il paragrafo 11 „Significato delle spie luminose di allarme e cosa fare quando
sono accese“, pagina 164. Se, invece
non c'è nessun allarme acceso fare le
seguenti verifiche prima di rivolgersi
all'assistenza tecnica.
Il caffè non è caldo
Le tazze non sono state preriscaldate.
Riscaldare le tazze risciacquandole con
dell'acqua calda oppure lasciandole
appoggiate per almeno 20 minuti sul
ripiano scaldatazze (A) sul coperchio
(vedi paragrafo 4 „Preparare il caffè
con chicchi“, pagina 156, nota 3).
L'infusore è troppo freddo.
Prima di fare il caffè riscaldare l'infusore premendo il tasto
(vedi
nota 3 del paragrafo 4 „Preparare il
caffè con chicchi“, pagina 156).
Il caffè ha poca crema
La macchina utilizza poco caffè
durante l’infusione
Ruotare un po' la manopola (fig. 9) in
senso orario (vedi paragrafo 4 „Preparare
il caffè con chicchi“, pagina 156, nota
2).
Il caffè è macinato troppo grosso.
Ruotare la manopola di regolazione
macinatura (fig.17) di uno scatto in
senso antiorario (vedi paragrafo 5
„Regolazione del macinacaffè“,
pagina 158).
La miscela di caffè non è adatta.
Usare una miscela di caffè adatta per le
macchine da caffè automatiche.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente
Il caffè è macinato troppo fine.
Ruotare la manopola di regolazione
macinatura (fig.17) di uno scatto in
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
senso orario (vedi paragrafo 5 „Regolazione del macinacaffè“, pagina 158).
La macchina utilizza troppo caffè per
fare l’infusione.
Ruotare un po' la manopola della
quantità di polvere di caffè (fig. 9) in
senso antiorario.
Il caffè fuoriesce troppo
velocemente
Il caffè è macinato troppo grosso.
Ruotare la manopola macinatura
(fig.17) di uno scatto in senso antiorario (vedi paragrafo 5 „Regolazione del
macinacaffè“, pagina 158).
La macchina utilizza poco caffè
durante l’infusione.
Ruotare un po' la manopola della
quantità di polvere di caffè (fig. 9) in
senso orario.
Il caffè non esce da uno dei beccucci
dell'erogatore
Il foro è otturato.
Raschiare con un ago il deposito di
caffè secco accumulato (fig. 27).
Ruotando la manopola vapore, non
esce vapore dal cappuccinatore
I forellini del cappuccinatore e
dell'ugello del cappuccinatore sono
ostruiti.
Pulire i forellini del cappuccinatore e
dell'ugello del cappuccinatore (vedi
paragrafo 8.1 „Pulire il cappuccinatore“, pagina 160 - fig. 25).
Premendo il tasto
e
la
macchina non eroga caffè ma acqua
Il caffè macinato potrebbe essere rimasto bloccato nell'imbuto.
Rimuovere il blocco di caffè macinato
che ostruisce l'imbuto con l'aiuto di un
coltello (vedi paragrafo 6 „Preparare il
caffè con la polvere di caffè“,
pagina 158 – nota 5). Poi pulire l'infusore e l'interno della macchina (vedi
quanto descritto nel paragrafo 9.3
„Pulizia dell'infusore“, pagina 161).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 167 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
•
0
•
0
1
•
0
•
0
•
0
Premendo il tasto
, la macchina
non si accende
La macchina non è sotto tensione.
Controllare che la spina del cavo di alimentazione sia ben inserita nella presa
elettrica.
Non si riesce ad estrarre l'infusore
per eseguire la pulizia
La macchina è accesa. L'infusore può
essere estratto solo se la macchina è
spenta.
Spegnere la macchina (vedi paragrafo
9.3 „Pulizia dell'infusore“, pagina 161).
Attenzione: L'infusore può essere
estratto solo quando la macchina è
spenta. Nel caso si tenti di togliere
l'infusore con la macchina accesa, si
rischia di danneggiare gravemente la
macchina.
Si è utilizzato il caffè premacinato
(al posto dei chicchi) e la macchina
non eroga il caffè
È stato introdotto troppo caffè premacinato.
Togliere l’infusore e pulire accuratamente l'interno della macchina come
descritto nel paragrafo 9.3 „Pulizia
dell'infusore“, pagina 161. Ripetere
l'operazione utilizzando al massimo
2 misurini rasi di polvere di caffè.
Non è stato premuto il tasto
e la
macchina ha utilizzato oltre alla polvere di caffè premacinata anche il
caffè macinato dal macinino.
Pulire accuratamente l'interno della
macchina come descritto nel paragrafo
9.3 „Pulizia dell'infusore“, pagina 161.
Ripetere l'operazione premendo, prima,
il tasto
come indicato nel paragrafo
6 „Preparare il caffè con la polvere di
caffè“, pagina 158.
È stata riempita polvere di caffè a macchina aspenta.
Togliere l’infusore e pulire accuratamente l’interno della macchina come
descritto nel paragrafo 9.3 „Pulizia
dell'infusore“, pagina 161. Ripetere
l’operazione accendendo però prima la
macchina.
•
0
•
0
•
•
•
•
13
Il caffè non esce dai beccucci
dell’erogatore, ma lungo lo sportello
di servizio
I fori dell’erogatore sono otturati di
caffè secco.
Raschiare i fori con un ago (vedi
fig. 27).
Il cassettino mobile all’interno dello
sportello di servizio si è bloccato e non
può oscillare.
Pulire bene il cassettino mobile soprattutto in prossimità delle cerniere in
modo che possa oscillare.
Cosa fare, quando occorre
trasportare l'apparecchio?
Conservare l'imballaggio originale che
serve da protezione dell'apparecchio.
Per proteggerlo dai graffi, usare assolutamente il sacchetto di plastica originale.
Proteggere dagli urti l'apparecchio.
Non è possibile assumere responsabilità
per I danni durante il trasporto.
Vuotare il serbatoio dell'acqua e il contenitore dei fondi.
Si prega di fare attenzione anche al
posto in cui si colloca l'apparecchio,
soprattutto durante la stagione fredda.
Potrebbero verificarsi danni da gelo.
Dati tecnici
Tensione di rete:
Potenza assorbita:
;
220-240 V
1350 W
Questa apparecchiatura è conforme
alle seguenti Direttive CE:
• Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
• Direttiva EMC 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e
93/68/EEC
• I materiali e gli oggetti destinati al
contatto con prodotti alimentari
sono conformi alle prescrizioni del
regolamento Europeo 1935/2004
167
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 168 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
i
14
2
Smaltimento
Materiale d'imballaggio
I materiali usati per l'imballaggio sono
ecologici e riutilizzabili. Le parti in
materiale sintetico sono contrassegnate, per es. >PE<, >PS< ecc. Smaltire
i materiali dell'imballaggio, conformemente al loro contrassegno, negli
appositi contenitori collettivi presso i
punti di smaltimento comunali
2 Apparecchio vecchio
W
Il simbolo
sul prodotto o sull'imballaggio indica, che questo prodotto
non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, bensì consegnato presso un punto di raccolta per il
riciclaggio di apparecchi elettrici ed
elettronici. Con il suo contributo al
corretto smaltimento di questo prodotto protegge l'ambiente e la salute dei
suoi simili. Uno smaltimento sbagliato è
un pericolo per l'ambiente e la salute.
Ulteriori informazioni sul riciclaggio di
questo prodotto si ottengono presso il
municipio, il servizio di nettezza urbana o il negozio, nel quale è stato acquistato il prodotto.
168
15
In caso di ricorso al servizio
Conservare in ogni caso l'imballaggio
originale incluse le parti schiumate. Per
evitare danni da trasporto, l'apparecchio deve essere imballato in modo ben
protetto
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 169 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
clienta,
e Estimada
estimado cliente,
Lea por favor atentamente estas
instrucciones de uso. ¡Observe sobre
todo las indicaciones sobre la seguridad! Conserve las instrucciones de uso
para consultas posteriores y entréguelas también a los eventuales propietarios sucesivos del aparato.
Indice
1 Texto de las figuras
1.1 Vista frontal (figura 1)
1.2 Vista frontal con portezuela
de servicio abierta (figura 2)
1.3 Panel de mandos (figura 3)
170
170
10 Significado de los pilotos de
funcionamiento normal
170
170
11 Significado de las luces pilotos
de alarma y qué hacer cuando
están encendidas
182
2
Indicaciones de seguridad
171
Primera puesta en marcha
Montar el aparato y enchufarlo
Añadir agua
Llenado de la tolva de café
en grano
3.4 Primera puesta en marcha
172
172
173
4
Preparar café con granos
174
5
Regulación del molinillo de café 176
6
Preparar café con café molido
176
7
Preparación de agua caliente
177
3
3.1
3.2
3.3
8 Espumar la leche
8.1 Limpiar el espumador
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
173
173
181
12 Problemas que pueden resolverse
antes de acudir al servicio
de asistencia técnica
183
13 Datos técnicos
185
14 Eliminación
185
15 En caso de reparaciones
186
177
178
Limpieza y mantenimiento
178
Limpieza de la máquina
178
Vaciar el depósito de restos de café 179
Limpieza del grupo de erogación 179
Descalcificación
180
Ajustar la dureza del agua
181
169
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 170 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
1
Texto de las figuras
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Las presentes Instrucciones de servicio
son válidas para la máquina de café
Modelo ECS5000 y Modelo ECS5200.
El manejo de ambas máquinas es
idéntico.
Las figuras 1 y 2 representan los dos
modelos. Todas las demás figuras
demuestran el Modelo ECS5200.
Vista frontal (figura 1)
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Superficie calientatazas
Mando de vapor
Tubo de vapor
Z
Espumador
Espumador (extraíble)
1.3
Boquilla espumador (extraíble)
Mando de apertura para compuerta de
a
servicio
Depósito de agua (extraíble)
b
Bandeja recogegotas (extraíble)
Rejilla escurridora
Salida de café (regulable en altura)
c
Panel de mandos (ver fig. 3)
d
Tapa tolva para granos de café
e
Tapa tolva para café molido
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
170
Vista frontal con portezuela de
servicio abierta (figura 2)
Cuchara de medida para el café
premolido
Hueco para la cuchara de medida
Embudo para café premolido
Compuerta de servicio
Depósito extraíble de restos de café
Compartimento abatible
Grupo de erogación
Regulador del grado de molienda
Tolva para granos de café
Placa de características (parte inferior
del aparato)
Descalcificador líquido y
Tira de prueba
Panel de mandos (figura 3)
Selector cantidad de café (corto,
normal o largo)
Selector cantidad de café molido (para
obtener un café suave, normal o
fuerte)
Botón una taza
Botón dos tazas
Botón encendido/apagado
Botón selección función „Vapor“
Botón para seleccionar el café molido
(desconexión del molinillo de café)
Botón „Enjuague“ y „Descalcificación“
Piloto 1 taza y temperatura café
correcta
Piloto 2 tazas y temperatura café
correcta
Piloto vapor y temperatura vapor
correcta
Piloto Selección café molido (molinillo
de café desconectado)
Piloto „Alarma cal“
Piloto falta de agua o falta de agua en
el depósito
Piloto „Recipiente de posos lleno“ o
„Falta recipiente para posos“
Piloto „Alarma general“
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 171 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
2
Indicaciones de seguridad
1
La seguridad de este aparato es conforme a las normas reconocidas de la
técnica y a la ley de seguridad de los
aparatos. Sin embargo, como fabricantes, deseamos que se familiaricen con
las siguientes indicaciones de seguridad.
Seguridad general
• ¡El aparato sólo puede conectarse a
una red eléctrica que se corresponda
con la tensión, tipo de corriente y frecuencia que se indican en la placa de
características (ver parte inferior del
aparato)!
• Nunca se deberá poner en contacto el
cable de alimentación con las partes
calientes del aparato.
• ¡No tire nunca del cable para desenchufar el enchufe de la red!
• No deberá ponerse en marcha el aparato si:
– el cable de alimentación está dañado
o
– la carcasa muestra daños visibles.
• Este aparato no está concebido para
que sea utilizado ni manejado por personas (incluidos niños) que por razones
de su inexperiencia o falta de conocimiento, no estén capacitados para
manejarlo de forma segura, ni por personas (incluidos niños) con sus capacidades físicas, sensoriales y psíquicas
limitadas, a no ser que fueran instruidos por una persona responsable sobre
cómo usar el aparato de forma segura
y fueran supervisados inicialmente por
dicho responsable.
Seguridad para niños
• ¡No deje el aparato en funcionamiento sin supervisión y preste una
especial atención en presencia de
niños!
• Los niños deben estar bajo vigilancia
para asegurar que no juegan con el
aparato.
• No debe permitirse que los niños tengan
acceso al material de embalaje, como,
por ejemplo, a las bolsas de plástico.
Seguridad durante su
funcionamiento
• ¡Atención! Durante el funcionamiento, la salida de café, el espumador de leche y la bandeja calentadora
se calientan. Evitar el acceso de niños
a la máquina!
• ¡Atención! Riesgo de quemaduras si
el espumador está activado. Al salir
agua o vapor calientes se pueden
producir quemaduras. Sólo active el
espumador de leche si hay un recipiente colocado debajo del espumador.
• ¡No caliente con vapor ningún líquido
inflamable!
• ¡Utilice el aparato sólo si hay agua en
el sistema! Rellene el depósito de agua
sólo con agua fría, nunco de agua
caliente, leche u otros líquidos. Tenga
en cuenta el nivel máximo de llenado
de unos 1,8 litros.
• ¡No introduzca granos de café congelados o caramelizados en el contenedor de granos de café, introduzca
únicamente granos de café tostados!
Quite los cuerpos extraños del café
en grano, p.ej. pequeñas piedras. La
garantía puede no tener validez si el
molinillo se bloquea o se daña por
efecto de un cuerpo extraño.
• Sólo introduzca café molido en la tolva
para café premolido.
• No deje el aparato encendido si no es
necesario.
• No exponga el aparato a las influencias
climáticas.
• Si utiliza un alargador de cable, emplee
únicamente un cable convencional con
una sección de al menos 1,5 mm2.
• Aquellas personas con deficiencias
motrices, no deberían nunca utilizar el
aparato sin una persona supervisando
para evitar peligros.
• Sólo encienda la máquina si la bandeja recogegotas, el recipiente de
posos de café y la parilla escurridora
están colocados!
171
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 172 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
Seguridad durante la limpieza y
cuidados
3
Primera puesta en marcha
• Cumpla las indicaciones de limpieza y 3.1
0
descalcificación.
• ¡Apague y desenchufe el aparato antes
de limpiarlo o de llevar a cabo un mantenimiento!
• No sumerja el aparato en agua.
0
• El espumador sólo debe limpiarse si la
máquina está desconectada, fría y sin
presión!
• No lave los componentes del aparato
1
en el lavavajillas.
• Nunca introduzca agua en el molinillo, porque lo dañaría.
No abra ni repare el aparato. Como
consecuencia de reparaciones incorrectas, pueden generarse peligros considerables para el usuario.
Únicamente el personal experto podrá
llevar a cabo reparaciones en los aparatos eléctricos.
En caso de que fuera necesaria una
reparación, incluída la sustitución del
cable de alimentación, diríjase, por
favor,
• al establecimiento en el que adquirió
el aparato, o
• a la línea de servicio Electrolux.
Si se usara el aparato para otros fines
que los previstos o se manipulara
incorrectamente, el fabricante no se
hará cargo de eventuales daños ni la
garantía será efectiva;- tampoco si el
programa de descalcificación no se
ejecuta, siguiendo estas instrucciones
de servicio, de forma inmediata tras
la aparición del símbolo
. La
garantía puede no tener validez si el
molinillo se bloquea o se daña por
efecto de un cuerpo extraño.
172
1
Montar el aparato y enchufarlo
Tras haber desembalado la cafetera,
asegúrese de la integridad del aparato.
Si tuviera dudas, no utilice el aparato y
póngase en contacto con personal cualificado.
Coloque el aparato sobre una superficie que se encuentre lejos de grifos y
de fuentes de calor.
Tras colocar el aparato sobre la superficie de trabajo, controle que quede un
espacio de alrededor de 5 cm entre las
superficies del aparato y las paredes
laterales y la parte trasera, y un espacio
de 20 cm como mínimo por encima de
la cafetera.
Nunca instale la cafetera en un
ambiente que pueda alcanzar una temperatura inferior o igual a 0 °C (si el
agua se congela, el aparato podría
estropearse).
Controle que la tensión de la red eléctrica corresponda a aquella indicada en
la placa de características del aparato.
Conecte el aparato exclusivamente a
un tomacorriente con una capacidad
mínima de 10 A y dotado de una
puesta a tierra eficiente. El fabricante
no es responsable de los accidentes
provocados por la falta de puesta a tierra de la instalación.
Si el tomacorriente no fuera compatible con la clavija del aparato, hágala
sustituir con otra adecuada por personal cualificado.
0 Conecte la máquina a la red eléctrica.
La primera vez que la máquina de café
se conecta a la red, todos los indicadores luminosos se encenderán durante
unos segundos para una prueba, luego
se apagarán.
0 Se aconseja personalizar lo antes posible la dureza del agua siguiendo el procedimiento descrito en el cap. 9.5
„Ajustar la dureza del agua“,
página 181.
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 173 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
3
3.2
Para aprender a utilizar la máquina
correctamente, la primera vez siga paso
a paso las instrucciones descritas en los
siguientes capítulos.
3
Añadir agua
Antes de encender el aparato, asegú- 3.4
rese de que hay agua en el depósito de
agua y, si no la hubiera, rellénelo. Con
cada encendido y apagado, el aparato
necesita agua para el proceso de acla0
rado automático.
0 Extraiga el depósito de agua (fig. 4),
enjuáguelo y llénelo con agua fresca
0
sin superar la marca MÁX. Cuando
extraiga el depósito, coloque el espumador en el centro de la máquina para
poderlo quitar.
0
1 Introduzca únicamente agua fría en el
depósito de agua. Nunca introduzca
otros líquidos como agua mineral o
leche.
0 Vuelva a colocar el depósito empujándolo hasta el fondo.
0
3 Para obtener un café aromático deberá:
• cambiar el agua del depósito diariamente,
• limpiar el depósito de agua al menos
una vez por semana en agua de lim0
pieza normal (no lo meta en el lavavajillas). Aclárelo después con agua dulce
y fresca.
3.3
Llenado de la tolva de café en
grano
0 Abra la tapa del recipiente de los granos de café (fig. 5).
0 Llene el recipiente con granos de café.
0 Cierre la tapa.
1
¡Atención! Tenga en cuenta que sólo
puede utilizar granos puros sin añadido
de componentes caramelizados o aromatizados y tampoco podrá utilizar
grano congelado. Asegúrese de que no
hay cuerpos extraños, como p.ej. piedritas, en el recipiente de los granos de
café. La garantía puede no tener validez si el molinillo se bloquea o se daña
por efecto de un cuerpo extraño.
3
La máquina ha sido controlada en
fábrica utilizando café, por lo que es
normal encontrar restos de café en el
molinillo. Se garantiza que esta
máquina es nueva.
Primera puesta en marcha
Cuando ponga en marcha el aparato
por primera vez, se deberá purgar el
aire de la cafetera.
Controle que el depósito de agua esté
lleno y que el cable de alimentación
esté enchufado en la red eléctrica.
Desplace el espumador hacia afuera y
coloque una taza abajo (fig. 6) y
encienda la máquina presionando el
botón
(fig. 7).
Inmediatamente después, antes de
transcurridos 30 segundos gire el
mando de vapor media vuelta hacia la
izquierda hasta el tope (fig. 8) (es normal que la máquina haga ruido).
Transcurridos algunos segundos, del
espumador saldrá agua.
Cuando la taza se haya llenado con
alrededor de 30 ml gire el mando de
vapor media vuelta hacia la derecha
(fig. 8) hasta el fondo para que no
salga más agua.
Espere a que los pilotos
y
dejen
de parpadear y queden encendidos con
luz fija. (Cuando los pilotos parpadean
quiere decir que la máquina se encuentra en precalentamiento, mientras que
cuando están encendidos con luz fija,
quiere decir que ha alcanzado la temperatura ideal para hacer el café).
Algunos instantes antes de que los pilotos dejen de parpadear la máquina realiza un enjuague automático: por las
boquillas del grupo erogador saldrá un
poco de agua caliente que será recogida
en la bandeja recogegotas de abajo.
Consejo: si se preparar hacer un café
corto (inferior a 60 ml), llene primero
la taza con el agua caliente del enjuague. Déjela algunos instantes en la taza
(antes de vaciarla) para precalentarla.
Ahora, la máquina está lista para su
uso.
173
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 174 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
4
Preparar café con granos
0 Antes de servir el café, controle que los
pilotos
y
estén encendidos con
luz fija y que la tolva de granos de café
esté llena.
0 Regule el mando Cantidad de café
molido (fig. 9) para configurar el gusto
deseado del café.
Cuanto más lo gire hacia la derecha,
mayor será la cantidad de granos de
café que la máquina molerá y, por consiguiente, el gusto del café será más
fuerte. La primera vez que se use la
cafetera habrá que hacer varios cafés
hasta encontrar la posición correcta
del mando. Procure no girar totalmente hacia la derecha el mando porque el café podría salir muy
lentamente (a gotas), especialmente
cuando se desean servir dos tazas de
café.
0 Regule el mando Cantidad de café
(fig. 10) para configurar la cantidad de
café deseada.
Cuanto más lo gire hacia la derecha,
mayor será la cannntida de café preparado. La primera vez que se use la cafetera habrá que hacer varios cafés hasta
encontrar la posición correcta del .
0 Coloque una taza debajo de las boquillas del grupo erogador si quiere 1 café
o 2 tazas para 2 cafés (fig. 11). Para
lograr una buena crema, acerque lo
máximo posible el tubo de salida a las
tazas, bajándolo (fig. 12).
0 Presione el botón
(fig. 13) para
hacer un café o el botón
(fig. 14)
para preparar dos cafés. Ahora la
máquina empezará a moler los granos,
realizará una breve pre-erogación y
después expenderá el café.
Una vez obtenida la cantidad de café
predeterminada, la máquina detiene la
erogación automáticamente y expele la
pastilla en el recipiente de los posos.
Transcurridos algunos segundos,
cuando ambos pilotos
y
están
de nuevo encendidos, se puede hacer
otro café.
174
0 Para apagar la máquina, presione el
botón . (Antes de apagarse, la
máquina se enjuaga automáticamente: sale un poco de agua caliente
por las boquillas que se recogerá en la
bandeja recogegotas de abajo - Tenga
cuidado en no quemarse). Si la
máquina no se apaga con el botón ,
de todas maneras, se apagará por sí
sola tras un breve enjuague después de
transcurridas 3 horas después del
último uso.
3
Nota 1: si el café sale en gotas o no
sale, hay que girar el regulador del
grado de molienda (fig. 17) una posición hacia la derecha (véase cap. 5
„Regulación del molinillo de café“,
página 176). Proceda moviéndolo de
una posición a la siguiente hasta obtener una calidad de café satisfactoria.
1
El grado de molienda sólo puede
modificarse durante el proceso de
molienda. Si se realizan ajustes con el
molinillo parado, éstos podrían dañar
la máquina de café.
3
Nota 2: si el café sale muy rápido y la
crema no le satisface, gire un poco el
regulador Cantidad de café molido
(fig. 9) hacia la derecha. Prepare varios
cafés para determinar la posición
correcta del regulador. No gire el
mando demasiado hacia la derecha
porque el café podría salir muy lentamente (a gotas), especialmente cuando
se desean hacer dos tazas de café. Si
después de algunos cafés no obtiene
una crema que le satisfaga, gire también el regulador del grado de
molienda (fig. 17) una posición hacia la
izquierda (véase cap. 5 „Regulación del
molinillo de café“, página 176).
3
Nota 3: Consejos para obtener el café
más caliente:
1) Si ni bien encendida la máquina se
desea hacer una taza de café corto
(inferior a 60 ml), use el agua caliente
del enjuague para precalentar las tazas.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 175 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
2) Por el contrario, si del último café
hecho han transcurrido más de 2/3
minutos, antes de hacer un café nuevo,
es necesario precalentar el grupo de
erogación, presionando el botón
. Luego deje que el agua caiga en
la bandeja recogegotas, o bien utilice
este agua para llenar (y luego vaciar) la
taza de café para precalentarla.
3) No utilice tazas muy gruesas porque
absorben mucho calor, salvo que hayan
sido calentadas previamente.
4) Utilice siempre tazas calentadas previamente, enjuagándolas con agua
caliente o dejándolas apoyadas durante
20 minutos como mínimo sobre el
calientatazas de la tapa de la máquina
encendida.
3
Nota 4: Mientras la máquina está
haciendo el café, es posible detener la
erogación en cualquier momento presionando el botón
(fig. 13) o
(fig. 14), o girando el mando „Cantidad
de café" (fig. 10) en sentido contrario a
las agujas del reloj.
3
Nota 5: una vez concluida la erogación, si quiere aumentar la cantidad de
café en la taza, basta con mantener
apretado el botón
(fig. 13) o
(fig. 14) hasta obtener la cantidad
deseada, o girar el mando "Cantidad de
café“· (fig. 10) en el sentido de las agujas del reloj (esto debe efectuarse
inmediatamente después de la preparación del café y antes de que los psoso
se echen al depóstio de restos de café.
3
Nota 6: cuando se enciende el piloto
de control
de manera fija, es necesario llenar el depósito de agua, por el
contrario no se puede preparar café. El
depósito de agua puede quitarse únicamente si antes el espumador fue
colocado en el centro de la cafetera. (Es
normal que cuando se encienda el
piloto de control
quede un poco de
agua en el depósito).
3
Nota 7: la máquina cuenta el número
de cafés que se sirven. Cada 14 cafés
individuales (o 7 dobles), el piloto
se
enciende de manera fija advirtiendo
que el depósito de restos de café está
lleno y que hay que vaciarlo y limpiarlo, ver 9.2 „Vaciar el depósito de
restos de café“, página 179.
3
Nota 8: puede suceder que con el
tiempo, por la utilización de la
máquina, las cuchillas se desgasten y,
por tanto, el café salga muy rápido y
sin crema porque está molido muy
grueso.
Para resolver este inconveniente es
necesario regular el grado de molienda
del molinillo girando el regulador
(fig.17) una posición hacia la izquierda
(tal como descrito en el cap. 5 „Regulación del molinillo de café“,
página 176).
3
Nota 9: si la máquina ha quedado
inactiva por un largo período de
tiempo, antes de usarla es necesario
limpiar el grupo de erogación tal como
descrito en el cap. 9.3 „Limpieza del
grupo de erogación“, página 179.
3
Nota 10: mientras la máquina está
haciendo café, nunca extraiga el depósito de agua. Efectivamente, si se
extrajera, después la máquina no lograría hacer el café y el piloto
parpadearía (falta de agua). Si se pide otro
café, la máquia se vuelve ruidosa y no
hace el café. Para volver a poner en
marcha la máquina es necesario usar el
mando vapor en sentido contrario al de
las agujas del reloj hasta el final y haga
salir el agua del emulsionador durante
algunos segundos.
3
La primera vez que se usa la máquina
hay que hacer 4-5 cafés antes de que
la máquina obtenga los resultados
esperados.
3
Cuando se enciende un piloto de
alarma indicando un desperfecto, no
contacte de inmediato al servicio de
asistencia técnica. El problema casi
siempre puede resolverse siguiendo las
instrucciones indicadas en los cap. 11
„Significado de las luces pilotos de
175
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 176 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
alarma y qué hacer cuando están
encendidas“, página 182 y 12 „Problemas que pueden resolverse antes de
acudir al servicio de asistencia técnica“,
página 183. Si dichas instrucciones
fueran insuficientes para solucionar el
problema, diríjase al Servicio técnico.
5
Regulación del molinillo de
café
El molinillo de café no debe regularse,
por lo menos al inicio, porque ha sido
programado en fábrica para un valor
medio de molido, para obtener una
erogación correcta del café.
De todas maneras, después de haber
hecho los primeros cafés, si la erogación fuera muy rápida o muy lenta (a
gotas) es necesario corregirla con el
regulador del grado de molienda
(fig. 17) en la tolva de café en granos.
El efecto de dicha corrección se
advierte solamente después de servir 2
cafés sucesivos como mínimo.
El grado de molienda sólo puede
modificarse durante el proceso de
molienda. Si se realizan ajustes con el
molinillo parado, éstos podrían dañar
la máquina de café.
0 Para obtener una erogación del café
más lenta y mejorar el aspecto de la
crema, gire el mando una posición
hacia la izquierda (= café molido más
fino) (fig. 18).
0 Para obtener una erogación del café
más rápida (no en gotas), gire el mando
una posición hacia la derecha (= café
molido grueso) (fig. 18).
1
3
176
La máquina ha sido controlada en
fábrica utilizando café, por lo que es
normal encontrar restos de café en el
molinillo. Se garantiza que esta
máquina es nueva.
6
Preparar café con café
molido
0 Presione el botón
para seleccionar
la función café molido (fig. 19).
El piloto
se enciende para indicar
que la función ha sido seleccionada y
se ha desactivado el molinillo.
0 Levante la tapa del centro, introduzca
en el embudo un medidor de café premolido (fig. 20).
0 Con el mando "Cantidad de café"
(fig. 10) seleccione la cantidad deseada
de café.
Cuanto más gire el mando hacia la
derecha, mayor será la cantidad de
café preparado.
0 Para 1 café coloque una taza, para 2
cafés dos tazas debajo de las boquillas
de salida de café (fig. 11). Para conseguir una cream especialmente buena,
acerque el tubo de salida lo más
posible a las tazas bajándolo (fig. 12).
0 Para preparar un café pulse la tecla
(fig. 13), para preparar dos cafés pulse
la tecla
(fig. 14).
3
Nota 1: no introduzca nunca el café
molido con la máquina apagada para
que evitar que se disperse en el interior
de la máquina.
3
Nota 2: no introduzca nunca más de
2 cucharas de medida porque la
máquina no hará el café y el café
molido se perderá en el interior de la
máquina ensuciándola o bien el café
saldrá a gotas.
3
Nota 3: para dosificar la cantidad de
café a emplear, utilice exclusivamente
la cuchara de medida suministrada.
3
Nota 4: introduzca en el embudo solamente café molido para máquinas de
café espresso: no introduzca granos de
café, café liofilizado u otros productos
que puedan dañar la máquina.
3
Nota 5: si al colocar más de dos cucharas de medida de café molido el
embudo se quedara obstruido, utilice
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 177 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
un cuchillo para hacer bajar el café
(fig. 21), después quite y limpie el
grupo de erogación y la máquina como
se explica en el cap. 9.3 „Limpieza del
grupo de erogación“, página 179.
0 Si después de haber hecho funcionar la
máquina utilizando café molido desea
volver a hacer café utilizando granos,
hay que desactivar la función café
molido, presionando de nuevo el botón
(el piloto se apaga y el molinillo
vuelve a activarse).
3
7
Observe también el capítulo 4 „Preparar café con granos“, página 174,
notas 3 - 7, 9 y 10.
Preparación de agua
caliente
0 Controle siempre que los pilotos
y
estén encendidos con luz fija.
0 Gire el espumador de leche hacia el
exterior de la máquina (fig. 6).
0 Coloque un recipiente debajo del espumador (fig. 6).
0 Gire el mando vapor media vuelta
hacia la izquierda hasta el tope (fig. 8):
el agua caliente saldrá por el espumador y empezará a llenar el recipiente de
abajo.
0 Para interrumpir la salida de agua
caliente, gire el mando de vapor hacia
la derecha hasta el tope (fig. 8) y coloque el espumador en su posición original hacia el centro de la máquina. (Se
aconseja no erogar agua caliente
durante más de 2 minutos seguidos).
8
Espumar la leche
0 Llene un recipiente con alrededor de
100 gramos de leche por cada capuchino que usted quiera preparar. Al elegir el recipiente, tenga en cuenta que
el volumen de leche aumentará 2 ó 3
veces.
3
Se aconseja utilizar leche semidesnatada y a temperatura de refrigerador.
0 Desplace hacia afuera el espumador
(fig. 6).
0 Prepare el café exprés tal como descrito en los cap. anteriores utilizando
tazas bastante grandes.
0 Luego presione el botón vapor
(fig. 22).
El piloto comienza a parpadear para
indicar que la máquina se está calentando (los pilotos
y
no están
encendidos e indican que no se puede
preparar café).
0 Cuando el piloto
quede encendido
con luz fija y no parpadee, la temperatura de la máquina habrá alcanzado el
valor óptimo para producir vapor.
0 Inmediatamente después, antes de
transcurridos dos minutos como
máximo (en caso contrario la máquina
vuelve automáticamente a la función
café), sumerja el espumador en el recipiente de la leche (fig. 23). Gire el
mando vapor media vuelta hacia la
izquierda hasta el tope (fig. 8).
1
Tenga cuidado en no quemarse.
¡Atención! Riesgo de ensuciamiento
por restos de leche en el espumador.
Tenga cuidado de no introducir el
espumador en la leche hasta el punto
de que el orificio de aspiración de aire
en el extremo superior del espumador
quede cubierto con leche. Esto puede
provocar que la leche penetre en la
tobera y ensucie el espumador.
Del espumador saldrá vapor que le dará
un aspecto cremoso a la leche y aumentará su volumen. Para formar una
espuma más cremosa, sumerja en la
leche el espumador y gire el recipiente
con movimientos lentos de abajo hacia
arriba. (Se aconseja no erogar vapor
durante más de 2 minutos seguidos).
0 Una vez alcanzada la temperatura
deseada, interrumpa la salida de vapor
girando el mando vapor hacia la derecha hasta el tope (fig. 8). y presione el
mando de vapor
(fig. 22) para desactivar la función „Vapor“.
177
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 178 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
0 Lave muy bien el espumador y la
tobera con agua tibia.
0 Controle que los dos agujeros indicados
por las flechas en la fig. 25, no estén
obstruidos. En su caso, límpielos ayudándose con una aguja.
0 Vuelva a montar la tobera de espuma
colocándola sobre el tubo de vapor y
gírela con fuerza hacia arriba.
0 Vuelva a montar el espumador introduciéndolo hacia arriba y girándolo en
sentido contrario a las agujas del reloj
(fig. 24).
0 Vierta la espuma de leche en las tazas
que contienen el café exprés antes preparado. El capuchino está listo (añada
azúcar a gusto y, si lo desea, puede
espolvorear la espuma con cacao en
polvo).
3
8.1
Nota: inmediatamente después de
haber preparado el capuchino y después de desactivar la función „Vapor“
presionando el botón de vapor
(fig.
22), la máquina tiene una temperatura
demasiado alta para preparar café (los
pilotos
y
parpadean para indicar que la temperatura no es idónea):
es necesario esperar un tiempo hasta
que la máquina se enfríe un poco.
Consejo: para enfriarla más rápidamente, tras haber desactivado la función "Vapor", abra el mando de vapor y
deje salir el agua del espumador dentro
de un recipiente hasta que los pilotos
y
dejen de parpadear.
9
1
Limpiar el espumador
Es importante limpiar el espumador
después de cada uso.
0 Haga salir un poco de agua o vapor
durante algunos segundos girando el
mando de vapor hacia la izquierda
9.1
hasta el tope (fig. 8).
0
Con esta operación, se quitan los eventuales restos de leche que puedan
haber quedado en el interior del tubo
de vapor.
0
3 Importante: por razones de higiene se
aconseja realizar siempre esta opera0
ción para que la leche no se deposite
en el interior del espumador.
0 Gire el mando en sentido de las agujas
del reloj. Espere unos minutos para que
el espumador se enfríe.
0 Con una mano, mantenga firme la
0
perilla del tubo de vapor y con la otra,
abra el cierre de bayoneta del espumador girándolo en el sentido de las agujas del reloj y extraiga el espumador
(fig. 24).
0 Quite la tobera de espuma del tubo de
vapor tirando de ella hacia abajo.
178
Limpieza y mantenimiento
Antes de limpiar la cafetera, déjela
enfriar y desconéctela de la red eléctrica.
No sumerja nunca la máquina en el
agua: es un aparato eléctrico.
Para la limpieza de la máquina no use
disolventes ni detergentes abrasivos. Es
suficiente utilizar un paño húmedo y
suave.
Todos los componentes de la máquina
no deben lavarse NUNCA en lavavajillas.
Limpieza de la máquina
Limpie el depósito de restos de café
(véase el cap. 9.2 „Vaciar el depósito de
restos de café“, página 179) cada vez que
el piloto
se encienda de manera fija.
Se aconseja limpiar a menudo también
el depósito de agua.
La bandeja recogegotas tiene un indicador de nivel del agua (color rojo)
(Fig. 26). Cuando este indicador
comienza a verse (algunos milímetros
por debajo de la bandeja recogegotas),
significa que hay que vaciar la bandeja
y limpiarla.
Controle de vez en cuando que los orificios de salida del café no estén obstruidos. Para limpiarlos elimine los
restos de café con la ayuda de una
aguja (fig. 27).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 179 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
9.2
Vaciar el depósito de restos de
café
La máquina cuenta el número de cafés
preparados. Después de 14 cafés individuales (o 7 dobles), se encenderá el
piloto , para indicar que el depósito
de restos de café está lleno y debe ser
vaciado y limpiado. Hasta que no se
limpie el depósito, la máquina no
puede preparar café.
0 Para la limpieza, desbloquear la tapa de
servicio presionando el correspondiente botón de apertura y abrirla
(fig. 15). El pilot
parpadea.
0 Extraer la bandeja recogegotas
(fig. 16), vaciarla y limpiarla.
0 Vacíe y limie cuidadosamente el depósito de restos de café, eliminando todos
los restos depositados en el fondo.
Importante: Cada vez que saque la
bandeja recogegotas, también debe
vaciar el depósito de restos de café,
incluso si éste no está completamente
lleno. Si eso no se hace, puede pasar
que durante las siguientes preparaciones de café el depósito se llene demasiado y que los posos de café sobrantes
obstruyan la máquina de café.
3
9.3
Si utiliza la máquina todos los días,
vacíe el depósito también diariamente.
Siempre vacíe el depósito de restos de
café con la máquina encendida. Solo
así la máquina detecta el vaciado.
0 Presione desde el costado y hacia el
centro los dos botones de color rojo de
desenganche del grupo de erogación
(fig. 28) y tire de él hacia afuera para
extraerlo.
Atención: el grupo de erogación
puede extraerse solamente cuando la
máquina está apagada. Si trata de
extraerlo con la máquina encendida,
ésta podría sufrir serios daños.
0 Limpie el grupo de erogación debajo
del agua corriente del grifo sin utilizar
detergentes.
1
1
0
0
0
0
Limpieza del grupo de erogación
El grupo de erogación debe limpiarse
periódicamente para que no se llene de
incrustaciones de café (que pueden
causar problemas de funcionamiento).
Para limpiarlo proceda de la siguiente
manera:
0 Apague la máquina presionando el
botón
(fig. 4) (no desconectando el
enchufe) y espere a que todos los pilotos se apaguen.
0 Abra la compuerta de servicio (fig. 15).
0 Extraiga la bandeja recogegotas y el
recipiente de los posos (fig. 16) y lávelos.
No lave nunca el grupo de erogación
en el lavavajillas.
Limpie muy bien el interior de la
máquina. Para quitar el café incrustado
en la paredes interiores, rasque con un
tenedor de madera o de plástico (fig.
29) y después aspire los restos con una
aspiradora (fig. 30).
Vuelva a colocar el grupo de erogación
(fig. 32, a) introduciéndola en el
soporte (fig. 32, b) y el pasador (fig.
32, c). El pasador debe introducirse en
el tubo (fig. 32, d) en la parte inferior
del grupo de erogación.
Luego presiónelo hasta el fondo con
fuerza sobre el símbolo PUSH (fig.
32, e) hasta oír el clic de enganche.
Controle que los dos botones rojos (fig.
32, f) hayan salido hacia afuera, porque
en caso contrario la compuerta no se
cierra.
Fig. 33: Los dos botones rojos han saltado y están están correctamente salidos.
Fig. 34: Los dos botones rojos no han
saltado.
3
Nota 1: si el grupo de erogación no se
coloca correctamente hasta oír el clic
de enganche y los botones no se han
saltado hacia afuera, no se puede
cerrar la compuerta y hacer funcionar
la máquina (si se enciende la máquina
el piloto
parpadea).
3
Nota 2: si es difícil introducir el grupo
de erogación, (antes de introducirlo),
179
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 180 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
ajústelo a la medida correcta, presionándolo con fuerza simultáneamente
la parte inferior y superior como muestra la figura 31.
3
9.4
Nota 3: : si aún fuera difícil introducir
el grupo de erogación, déjelo afuera de
la máquina, cierre la compuerta de servicio, desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo de
inmediato. Espere a que todas los pilotos se apaguen y abra la compuerta
para introducir el grupo de erogación.
Vuelva a colocar la bandeja recogegotas con el recipiente de los posos y cierre la compuerta de servicio.
Descalcificación
Al calentar continuamente el agua utilizada para hacer el café, es normal
que, con el tiempo, los conductos
internos de la máquina se llenen de cal.
Cuando el piloto
parpadea es el
momento de descalcificar la cafetera.
Nota: si se enciende el piloto
, se
puede seguir preparando café.
Proceda de la siguiente manera:
0 Encienda la máquina presionando el
botón
(fig. 7).
0 Espere a que los pilotos
y
queden encendidos con luz fija.
0 Prepare la solución tal como indicado
en el envase del producto descalcificante suministrado:
Vierta en el depósito de agua el contenido del frasco de descalcificante
(aprox. 0,125 l) y añada 1 litro de agua.
3
Atención: Nunca utilice descalcificadores que no hayan sido recomendados
por Electrolux. Si se utilizan otros descalcificadores, Electrolux no asumirá
ninguna responsabilidad por eventuales daños. Los descalcificadores pueden
adquirirse en los establecimientos
especializados o en la línea de servicio
de Electrolux.
0 Coloque debajo del espumador un recipiente con una capacidad mínima de
1,5 litro (fig. 6).
1
180
0 Presione el botón
y manténgalo
apretado durante 5 segundos como
mínimo. El piloto
se enciende
para indicar que comienza el programa
de descalcificación (los pilotos
y
quedan apagados para indicar que
no se puede preparar café).
0 Gire el mando de vapor media vuelta
hacia la izquierda (fig. 8). A este punto
la solución descalcificante saldrá por el
espumador y empezará a llenarse el
recipiente colocado debajo.
El programa de descalcificación ejecuta
automáticamente una serie de erogaciones y de pausas para eliminar las
incrustaciones de cal de la cafetera.
0 Transcurridos alrededor de 30 minutos,
cuando el piloto
se enciende, gire
el mando de vapor media vuelta hacia
la derecha (fig. 8) hasta el tope.
Entonces, hay que efectuar un enjuagado para eliminar los restos de la
solución descalcificante del interior de
la máquina.
0 Extraiga el depósito de agua, enjuáguelo y llénelo con agua limpia.
0 Vuelva a introducir el depósito.
0 Vacíe el recipiente colocado debajo del
espumador lleno de líquido y colóquelo
nuevamente abajo del espumador.
0 Gire el mando de vapor media vuelta
hacia la izquierda (fig. 8). Del espumador saldrá agua caliente que llenará el
recipiente de abajo.
Cuando se haya vaciado el depósito, el
piloto
se apagará y se encenderá el piloto
.
0 Gire el mando de vapor hacia la derecha hasta el tope (fig. 8) y vuelva a llenar el depósito de agua con agua
limpia.
El programa de descalcificación ha
concluido y la máquina está lista para
el servicio.
3
Nota: si se interrumpe el procedimiento de descalcificación antes de
que termine, la alarma
no se
desactivará y habrá que comenzar
desde el inicio.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 181 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
1
9.5
Importante: la garantía caduca si no
se efectúa con regularidad la descalcificación.
Ajustar la dureza del agua
El piloto
se enciende después de
un período predeterminado de funcionamiento que ha sido configurado en
fábrica teniendo en cuenta la cantidad
máxima de cal que puede contener el
agua. Si lo desea, es posible prolongar
este período de funcionamiento y
hacer con menor frecuencia la operación de descalcificación programando
la máquina según el contenido de cal
del agua utilizada. Utilice el bastoncito
incluido en el suministro para determinar el nivel de dureza, o pregunte a su
proveedor de agua cuál es su nivel de
dureza.
Determinación del nivel de dureza
del agua
0 Sumerja para ello la tira de ensayo
durante aprox. 1 segundo en agua fría.
Elimine el agua excedente y determine
el nivel de dureza según las casillas
teñidas de rosa.
Ninguna o una casilla rosa:
Nivel de dureza 1, blanda
hasta 1,24 mmol/l, y/o
hasta 7º de dureza alemana, y/o
hasta 12,6º de dureza francesa
Dos casillas rosas:
Nivel de dureza 2, media
hasta 2,5 mmol/l, y/o
hasta 14º de dureza alemana, y/o
hasta 25,2º de dureza francesa
Tres casillas rosas:
Nivel de dureza 3, dura
hasta 3,7 mmol/l, y/o
hasta 21º de dureza alemana, y/o
hasta 37,8º de dureza francesa
Cuatro casillas rosas:
Nivel de dureza 4, muy dura
por encima de 3,7 mmol/l, y/o
por encima de 21º de dureza alemana, y/o
por encima de 37,8º de dureza
francesa
0
0
0
0
10
Ajustar y memorizar el nivel de
dureza determinado
Puede configurar 4 niveles de dureza.
El aparato viene configurado de fábrica
en el nivel de dureza 4.
Controle que la máquina esté apagada
(todos los pilotos apagados).
Presione el botón
y manténgalo
apretado durante 5 segundos. Los cuatro pilotos
, ,
y
se
encienden.
Presione el botón
(fig. 19) varias
veces hasta que se encienda una cantidad de pilotos equivalente a los cuadrados rojos que se formaron en la tira
reactiva (ejemplo, si en la tira reactiva
se formaron 3 cuadrados rojos hay que
presionar tres veces el botón para que
se enciendan los 3 pilotos
,
y
juntos).
Presione el botón
para memorizar el dato. Ahora la máquina está programada para avisar de ejecutar la
descalcificación cuando sea realmente
necesario, de acuerdo con el contenido
real de cal en el agua.
Significado de los pilotos
de funcionamiento normal
Los pilotos
y
parpadean
• LaLa máquina no está lista para hacer
café (la temperatura del agua no ha
alcanzado el valor ideal para preparar
café). Espere que los pilotos se enciendan con luz fija antes de comenzar con
la preparación de café.
Los pilotos
y
están
encendidos con luz fija
• La máquina tiene la temperatura justa
y está lista para hacer el café.
El piloto
está encendido con luz
fija
• La máquina está sirviendo una taza de
café.
El piloto
está encendido con luz
fija
• La máquina está sirviendo dos tazas de
café.
181
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 182 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
El piloto Vapor
parpadea
• La máquina se está calentando a la
temperatura ideal para la producción
de vapor. Espere a que el piloto quede
encendido con luz fija antes de girar el
mando de vapor.
El piloto Vapor
está encendido
con luz fija
• La máquina está lista para producir
vapor y puede girarse el mando de
vapor.
El piloto
está encendido con luz
fija
• La máquina está ajustada para preparar
un café con el café molido (véase cap.
6 „Preparar café con café molido“,
página 176).
El piloto
está encendido con
luz fija
• Se está ejecutando el programa automático de descalcificación. (véase cap.
9.4 „Descalcificación“, página 180).
11
Significado de las luces
pilotos de alarma y qué
hacer cuando están
encendidas
•
0
•
0
•
0
182
El piloto
está encendido con luz
fija
El depósito de agua está vacío o mal
colocado.
Llene el depósito con agua como indicado en el cap. 3.2 „Añadir agua“,
página 173 e introdúzcalo correctamente.
El depósito está sucio o incrustado con
cal.
Enjuague o descalcifique el depósito.
El piloto
parpadea
consigue preparar café y hace ruidos.
Gire el mando de vapor hacia la
izquierda (fig. 8) tal como descrito en
el cap. 4 „Preparar café con granos“,
página 174 nota 10.
• El café sale demasiado despacio.
0 Gire el regulador del grado de
molienda (fig. 17) una posición hacia la
izquierda (véase el cap. 5 „Regulación
del molinillo de café“, página 176).
El piloto
está encendido con luz
fija
• El depósito de restos de café está lleno
o no está colocado.
0 Vacíe el depósito de restos de café y
límpielo como indicado en el cap. 9.2
„Vaciar el depósito de restos de café“,
página 179 e introdúzcalo correctamente.
• Después de la limpieza no se colocó el
depósito de restos de café.
0 Abra la compuerta de servicio e introduzca el depósito de restos de café.
El piloto
parpadea
• Se ha seleccionado la función , sin
embargo no se ha vertido café molido
en la tolva.
0 Introduzca el café molido tal como
descrito en el cap. 6 „Preparar café con
café molido“, página 176.
• Ya no quedan granos de café en la
tolva.
0 Rellene el recipiente con granos tal
como descrito en el cap. 3.3 „Llenado
de la tolva de café en grano“,
página 173.
• Si el molinillo hace mucho ruido significa que alguna pequeña piedra contenida en los granos de café ha
bloqueado el molinillo.
0 Diríjase a un centro de asistencia. La
garantía puede no tener validez si el
molinillo se bloquea o se daña por
efecto de un cuerpo extraño.
El piloto
parpadea
• Indica que la máquina está incrustada
con cal.
0 Ejecute lo antes posible el programa de
descalcificación descrito en el cap. 9.4
„Descalcificación“, página 180.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 183 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
•
0
•
0
•
0
•
0
•
La máquina hace un ruido anormal y
los cuatro pilotos
, ,
y
parpadean alternándose
Después de la limpieza, es probable que
se haya dejado el grupo de erogación
afuera de la máquina.
Deje la compuerta de servicio cerrada y
el grupo de erogación afuera de la
máquina. Presione simultáneamente
los botones
y
hasta que los
cuatro pilotos se apaguen. Sólo cuando
los cuatro pilotos se apaguen se puede
abrir la compuerta de servicio e introducir el grupo de erogación (para su
colocación, véase el cap. 9.3 „Limpieza
del grupo de erogación“, página 179).
Los pilotos
y
parpadean
alternándose
La máquina acaba de encenderse y el
grupo de erogación no está colocado
correctamente y por ello la compuerta
no se puede cerrar bien.
Presione hasta el fondo sobre el símbolo PUSH en el grupo de erogación
hasta oír el clic de enganche. Controle
que los dos botones de color rojo
hayan salido hacia afuera (cap. 9.3
„Limpieza del grupo de erogación“,
página 179). Cierre la compuerta de
servicio y presione el botón .
Los pilotos
,
y
se
encienden y parpadean
La máquina se ha encendido con el
mando de vapor abierto.
Gire el mando de vapor hacia la derecha hasta el tope (fig. 8).
El piloto
parpadea
La compuerta de servicio está abierta.
Si no logra cerrar la compuerta, controle que el grupo de erogación esté
colocado correctamente (cap. 9.3 „Limpieza del grupo de erogación“,
página 179).
El piloto
se enciende con luz fija
y los pilotos
y
parpadea
Después de la limpieza, es probable que
se haya dejado el grupo de erogación
afuera de la máquina.
0 Introduzca el grupo de erogación véase
cap. 9.3 „Limpieza del grupo de erogación“, página 179.
• El interior de la máquina está muy
sucio.
0 Limpie muy bien el interior de la
máquina, tal como descrito en el cap.
9.3 „Limpieza del grupo de erogación“,
página 179
El piloto
parpadea
• El embudo para el café molido está
obstruido.
0 Vacíe el embudo con un cuchillo, tal
como descrito en el cap. 6 „Preparar
café con café molido“, página 176
nota 5 (fig. 21).
12
•
0
•
0
Problemas que pueden
resolverse antes de acudir
al servicio de asistencia
técnica
Si la máquina no funciona y hay un
piloto de alarma encendido, se puede
localizar fácilmente la causa y resolverla consultando el cap. 11 „Significado de las luces pilotos de alarma y
qué hacer cuando están encendidas“,
página 182. Si no hay ninguna alarma
encendida, realice los siguientes controles antes de contactar al servicio de
asistencia técnica.
El café no está caliente
Las tazas no han sido precalentadas.
Caliente las tazas enjuagándolas con
agua caliente o dejándolas apoyadas
durante 20 minutos como mínimo
encima de la superficie calientatazas
(A) en la tapadera (véase cap. 4 „Preparar café con granos“, página 174,
nota 3).
El grupo de erogación está muy frío.
Antes de preparar café, caliente el
grupo de erogación presionando el
botón
(véase cap. 4 „Preparar
café con granos“, página 174, nota 3).
183
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 184 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
El café tiene poca crema
• La máquina utiliza demasiado poco
café durante la erogación.
0 Gire un poco el mando Cantidad de
café molido (fig. 9) hacia la derecha
(véase el cap. 4 „Preparar café con granos“, página 174, nota 2).
• El café está molido demasiado grueso.
0 Gire el regulador del grado de
molienda (fig.17) una posición hacia la
izquierda (véase el cap. 5 „Regulación
del molinillo de café“, página 176).
• La mezcla de café no es adecuada.
0 Utilice una mezcla de café apropiada
para máquinas de café automáticas.
El café sale muy lentamente
• El café está molido muy fino.
0 Gire el regulador del grado de
molienda (fig.17) una posición hacia la
derecha (véase el cap. 5 „Regulación
del molinillo de café“, página 176).
• La máquina utiliza demasiado café
para la erogación.
0 Gire un poco el mando Cantidad de
café molido (fig. 9) hacia la izquierda.
El café sale muy rápidamente
• El café está molido muy grueso.
0 Gire el regulador del grado de
molienda (fig.17) una posición hacia la
izquierda (véase el cap. 5 „Regulación
del molinillo de café“, página 176).
• La máquina utiliza demasiado poco
café durante la erogación.
0 Gire un poco el mando Cantidad de
café molido (fig. 9) hacia la derecha.
El café no sale por una de las
boquillas del erogador
• El orificio está obstruido.
0 Elimine con una aguja el depósito del
café seco acumulado (fig. 27).
Girando el mando de vapor, no sale
vapor por el espumador
• Los orificios del espumador y de la
tobera de vapor están obstruidos.
0 Limpie los orificios del espumador y los
de la tobera de vapor (véase el cap. 8.1
„Limpiar el espumador“, página 178fig. 25).
184
•
0
•
0
•
0
1
•
0
•
0
Al presionar los botones
y
,
no sale café de la máquina sino agua
Es posible que el café molido se haya
quedado atascado en el embudo.
Elimine el bloqueo de café molido dentro del embudo ayudándose con un
cuchillo (véase cap. 6 „Preparar café
con café molido“, página 176 – nota 5).
Limpie el grupo de erogación y el interior de la máquina (véanse las instrucciones del cap. 9.3 „Limpieza del grupo
de erogación“, página 179).
Al presionar el botón de
, la
máquina no se enciende
La máquina no está conectada a la red.
Controle que la clavija del cable de alimentación esté enchufada en el tomacorriente.
No se puede quitar el infusor para
limpiarlo
La máquina está encendida. El grupo
de erogación puede extraerse sólo si la
máquina está apagada.
Apague la máquina (véase cap. 9.3
„Limpieza del grupo de erogación“,
página 179).
Atención: el grupo de erogación se
puede quitar sólo cuando la máquina
está apagada. Si se intenta quitar el
grupo de erogación con la máquina
encendida, la máquina podría sufrir
serios daños.
Se ha utilizado el café molido (en
lugar de los granos) y la máquina no
sirve el café
Se ha introducido demasiado café
molido.
Quite el grupo de erogación y limpie
cuidadosamente el interior de la
máquina tal como descrito en el cap.
9.3 „Limpieza del grupo de erogación“,
página 179. Repita la operación utilizando como máximo 2 cucharas de
medida de café molido.
No se ha presionado el botón
y la
máquina ha utilizado el café premolido
y el café molido por el molinillo.
Limpie muy bien el interior de la
máquina, tal como descrito en el cap.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 185 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
•
0
•
0
•
0
•
•
•
•
9.3 „Limpieza del grupo de erogación“,
página 179. Repita la operación presionando el botón , tal como indicado
en el cap. 6 „Preparar café con café
molido“, página 176.
Se ha llenado con café molido cuando
la máquina estaba apagada.
Quite el grupo de erogación y limpie
muy bien el interior de la máquina, tal
como descrito en el cap. 9.3 „Limpieza
del grupo de erogación“, página 179.
Repita la operación con la máquina
encendida.
El café no sale por las boquillas del
erogador sino que sale por la
compuerta de servicio
Los orificios del erogador están obstruidos con café seco.
Abra los orificios con una aguja
(fig. 27).
El compartimento abatible en el interior de la compuerta de servicio está
bloqueado y no se deja mover.
Limpie el compartimento abatible
sobre todo cerca de las bisagras para
que éstas conserven su movilidad.
¿Qué hacer cuando deba transportar
la máquina?
Guarde el embalaje original como protección para el transporte. Utilice la
bolsa de plástico original para proteger
la máquina contra arañazos.
Asegure el aparato contra los golpes.
No se asumirá ninguna garantía por los
daños causados durante el transporte.
Vaciar el depósito de agua y el depósito
de restos de café.
Por favor, tenga en cuenta el lugar de
ubicación del aparato, especialmente
durante la estación fría del año. Pueden ocasionarse daños por congelación.
13
Datos técnicos
Tensión de red :
Consumo de potencia :
;
14
2
220-240 V
1350 W
Este aparato cumple los requisitos de
las siguientes directivas europeas:
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE
• Directiva EMC (Compatibilildad
electromagnética) 89/336/CEE con
las modificaciones 92/31/CEE y
93/68/CEE
• Los materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos
cumplen las disposiciones del Reglamento Europeo 1935/2004
Eliminación
Material de embalaje
Los materiales de embalaje son compatibles con el medio ambiente y reutilizables. Las piezas de plástico están
identificadas, por ejemplo >PE<, >PS<
etc. Deshágase de los materiales de
embalaje según su identificación en los
contenedores previstos para ellos en los
lugares de recogida de deshechos.
2 Aparatos viejos
W
El símbolo
sobre el producto o en
su embalaje indica que este producto
no puede eliminarse como basura doméstica sino que debe entregarse en
los puntos de recogida para el reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos.
Con su colaboración en la correcta eliminación de este producto, protegerá
el medio ambiente y la salud de todos
nosotros. Una eliminación incorrecta
pone en peligro el medio ambiente y la
salud. Si desea más información sobre
el reciclaje de este producto, diríjase a
su ayuntamiento, al organismo encargado de la eliminación de deshechos o
al establecimiento en el que adquirió
este producto.
185
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 186 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
e
15
En caso de reparaciones
Conserve sin falta, el embalaje original
junto con las piezas de espuma. Para
evitar daños durante el transporte, el
aparato deberá estar bien embalado.
186
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 187 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
Cliente,
p Prezada
Prezado Cliente,
por favor leia atentamente as instruções que se seguem. Tenha em especial
atenção as instruções de segurança!
Guarde estas instruções para consulta
futura e passe as instruções a qualquer
eventual futuro proprietário da
máquina.
Índice
1 Legenda de figura
1.1 Vista frontal (Figura 1)
1.2 Vista frontal com a porta de
serviço aberta (Figura 2)
1.3 Painel de comandos (Figura 3)
188
188
10 Significado das luzes piloto de
funcionamento normal
200
188
188
11 Significado das luzes piloto
de alarme e como proceder
quando estiverem acesas
200
2
Instruções de segurança
189
3
3.4
Primeira colocação em
funcionamento
Montar e ligar o aparelho
Colocar água
Encher o recipiente dos grãos
de café
Primeira ligação
4
Preparar café com grãos
192
5
Regulação do moinho
194
6
Preparar café com café moído
194
7
Preparação de água quente
195
3.1
3.2
3.3
190
190
191
191
191
8 Espuma de leite
8.1 Limpar o emulsionador
de capuccinos
195
9 Limpeza e Manutenção
9.1 Limpeza da máquina
9.2 Esvaziamento do depósito
para borras de café
9.3 Limpeza do infusor
9.4 Descalcificação
9.5 Definir a dureza da água
197
197
12 Resolução de problemas antes
de telefonar para a assistência
técnica
201
13 Dados técnicos
203
14 Eliminação
204
15 Em caso de assistência
204
196
197
197
198
199
187
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 188 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
1
Legenda de figura
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
1.2
Este manual de instruções é válido para
a máquina automática de café modelo
ECS5000 e modelo ECS5200. A operação das máquinas é semelhante para
ambas.
A figura 1 e a figura 2 mostram ambos
os modelos. Todas as outras figuras
mostram o modelo ECS5200.
P
Q
Vista frontal (Figura 1)
U
V
W
Superfície de aquecimento de
chávenas
Botão de vapor
Tubo de vapor
Emulsionador de cappuccinos
Emulsionador de cappuccinos
(amovível)
Bico do emulsionador de cappuccinos
(amovível)
Botão de abertura para a porta de
serviço
Reservatório de água (amovível)
Pingadeira (amovível)
Tabuleiro das chávenas
Ejector de café (regulável em altura)
Painel de comandos (Figura 3)
Tampa do recipiente de café em grão
Tampa central para café moído
R
S
T
X
Y
Z
1.3
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
188
Vista frontal com a porta de
serviço aberta (Figura 2)
Colher doseadora para café pré-moído
Compartimento para a colher
doseadora
Funil para introdução de café
pré-moído
Porta de serviço
Recipiente (amovível) para borras
de café
Gaveta móvel
Infusor
Botão de regulação do grau de
moagem
Recipiente de café em grão
Placa de características
(parte inferior da máquina)
Descalcificador líquido e
Tira reagente
Painel de comandos (Figura 3)
Selector da quantidade de café (curto,
normal ou cheio)
Selector da quantidade de café moído
(para obter um café fraco, normal
ou forte)
Tecla de extracção de uma chávena
de café
Tecla de extracção de duas chávenas
de café
Tecla para Ligar/Desligar a máquina
Tecla de selecção da função de vapor
Tecla de café pré-moído (exclusão do
moinho de café)
Tecla de enxaguamento e
descalcificação
Luz de 1 chávena e temperatura
do café OK
Luz de 2 chávenas e temperatura
do café OK
Luz de vapor e temperatura
do vapor OK
Luz de café pré-moído
(moinho de café excluído)
Luz de alarme de calcário
Luz de falta de água ou de reservatório
de água não colocado
Luz de recipiente de borras cheio ou de
recipiente de borras não colocado
Luz de alarme genérico
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 189 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
2
Instruções de segurança
1
A segurança deste aparelho corresponde às normas técnicas reconhecidas
e às normas de segurança dos aparelhos. Contudo, na qualidade de fabricantes deste aparelho, pedimos-lhe
que se familiarize com as instruções de
segurança que se seguem.
Segurança geral
• Antes de ligar a máquina à rede de alimentação, certifique-se de que a tensão, o tipo e a frequência da rede
coincidem com os dados indicados na
placa de características (que se encontra na parte inferior da máquina)!
• Não deve permitir o contacto do cabo
de alimentação com peças da máquina
que estejam quentes.
• Nunca retire a ficha da máquina
puxando pelo cabo de alimentação!
• Não colocar a máquina em funcionamento caso:
– O cabo esteja danificado ou
– a caixa apresente danos visíveis.
• Esta máquina não se destina a ser utilizada por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que
tenha havido uma supervisão inicial ou
elas tenham recebido instruções
quanto à utilização segura desta
máquina por parte de uma pessoa responsável.
Segurança das crianças
• Nunca deixe a máquina a funcionar
sem vigilância e esteja especialmente
atento na presença de crianças!
• As crianças devem ser vigiadas de
forma a assegurar que estas não brincam com o aparelho.
• Os materiais de embalagem, tais como
saquinhos plásticos, devem ser mantidos fora do alcance de crianças.
Segurança durante o
funcionamento
• Atenção! Pelas suas características, o
ejector de café, o emulsionador de
capuccinos e a superfície de aquecimento de chávenas aquecem durante
a operação da máquina. Manter as
crianças longe!
• Atenção! Existe perigo de ficar
escaldado quando o emulsionador de
café está activado. A água quente ou
o vapor de água quente que sai pode
provocar queimaduras. Active o emulsionador de capuccinos apenas se
tiver colocado um recipiente debaixo
do mesmo.
• Não aqueça líquidos inflamáveis com
vapor!
• Utilize a máquina apenas se a mesma
tiver água no seu sistema! Encha o
depósito da água apenas com água fria
e não com água quente, leite ou
outros líquidos. Respeite o nível de
enchimento máximo, de aproximadamente 1,8 litros.
• Não coloque grãos de café congelados ou caramelizados no recipiente
dos mesmos, apenas grãos de café
torrados! Retire todos os objectos
estranhos, como por exemplo pequenas pedras, dos grãos de café. Se o
mecanismo de moagem ficar bloqueado e danificado devido a um
objecto estranho, isso poderá eventualmente não estar coberto pela
garantia.
• Colocar apenas café moído no funil
para introdução de café pré-moído.
• Não deixar a máquina ligada desnecessariamente.
• Não expor a máquina aos efeitos de
condições atmosféricas.
• Ao utilizar uma extensão, deverá utilizar apenas um cabo normal com um
diâmetro mínimo do condutor de
1,5 mm2.
• As pessoas com problemas motores não
devem utilizar esta máquina sem
acompanhamento, a fim de evitar a
exposição a riscos.
189
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 190 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
• Utilizar a máquina apenas se a pingadeira, o recipiente para borras de
café e o tabuleiro das chávenas estiverem montados!
Segurança durante a limpeza e
os cuidados
• Respeitar as indicações de limpeza e
descalcificação.
• Desligar a máquina e retirar a ficha da
tomada antes de proceder à manutenção ou limpeza!
• Não mergulhar a máquina em água.
• Limpar o emulsionador de capuccinos
apenas com ele desligado, frio e sem
pressão!
• Não lavar as peças do aparelho na
máquina de lavar loiça.
• Nunca colocar água no moinho, pois
irá danificar o mecanismo de moagem.
Não abrir nem proceder a reparações
no aparelho. Reparações inadequadas
podem constituir perigos consideráveis para o utilizador.
Reparação em aparelhos eléctricos
devem ser efectuados unicamente por
técnicos especializados.
Caso seja necessária uma reparação,
inclusive a substituição da ficha, contacte o
• revendedor onde adquiriu o aparelho
ou
• a linha de assistência técnica Electrolux.
Caso o aparelho seja utilizado incorrecta ou indevidamente, não poderá
ser assumida responsabilidade por
eventuais danos ou pela garantia - o
mesmo aplica-se, caso o programa de
descalcificação não for realizado imediatamente depois da luz de controlo
começar a piscar e o mesmo
não ser realizado de acordo com as
indicações deste manual de
instruções. Se o mecanismo de moagem ficar bloqueado e danificado
devido a um objecto estranho, isso
poderá eventualmente não estar
coberto pela garantia.
190
3
Primeira colocação em
funcionamento
3.1
Montar e ligar o aparelho
0 Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. Em
caso de dúvida, não o utilize. Contacte
um técnico qualificado.
0 Coloque o aparelho sobre uma superfície de trabalho, longe de torneiras,
bancas e fontes de calor.
1
Depois de colocar o aparelho sobre a
superfície de trabalho, certifique-se de
que deixou um espaço de cerca 5 cm
entre as superfícies do aparelho e as
paredes laterais e a parte posterior,
bem como um espaço livre de pelo
menos 20 cm por cima da máquina de
café.
Nunca instale a máquina num ambiente passível de alcançar uma temperatura inferior ou igual a 0°C (se a água
congelar, o aparelho poderá sofrer
danos).
1
Certifique-se de que a tensão da rede
eléctrica corresponde à indicada na
chapa de características do aparelho.
Ligue o aparelho apenas a uma tomada
de alimentação com uma capacidade
mínima de 10 A e dotada de uma ligação à terra eficaz. O fabricante declina
toda e qualquer responsabilidade por
eventuais acidentes provocados pela
falta de ligação à terra do sistema.
Em caso de incompatibilidade entre a
tomada e a ficha do aparelho, mande
substituir a tomada por outra de tipo
adequado, recorrendo a pessoal qualificado.
0 Ligue o aparelho a uma tomada eléctrica.
Quando a máquina de café é ligada
pela primeira vez à rede eléctrica, todas
as luzes de controlo acendem-se
durante alguns segundos para efectuar um teste; quando este tiver sido
efectuado, todas as luzes de controlo
apagam-se.
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 191 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
3
É aconselhável personalizar o quanto
antes o grau de dureza da água
seguindo o procedimento descrito no
cap. 9.5 „Definir a dureza da água“,
página 199.
1
Atenção! Certifique-se de que utiliza
apenas grãos puros, sem adição de
ingredientes caramelizadas ou
aromatizadas e grãos congelados. Certifique-se de que não entram objectos
estranhos para este recipiente como,
por exemplo, pedras. Se o mecanismo
de moagem ficar bloqueado e danificado devido a um objecto estranho,
isso poderá eventualmente não estar
coberto pela garantia.
3
Para aprender a utilizar a máquina correctamente, aquando da primeira utilização cumpra rigorosamente as
instruções descritas nos parágrafos
seguintes.
3
Antes de ligar o aparelho, certifique-se
de que existe água no depósito e, se
necessário, encha até ao nível adequado. Sempre que o aparelho é ligado
e desligado, este necessita de água
para os ciclos de lavagem automáticos.
3.4
0 Retire o reservatório de água (fig. 4),
enxagúe-o e encha-o com água fresca
sem ultrapassar a linha MAX. Quando
retirar o reservatório, o emulsionador
de cappuccinos deve estar sempre
0
virado para o centro da máquina. Caso
contrário, não conseguirá removê-lo.
A máquina foi controlada na fábrica
mediante a utilização de café, pelo que
é absolutamente normal encontrar
vestígios de café no moinho. Garantimos, porém, que esta máquina é totalmente nova.
3.2
Colocar água
O depósito da água deve apenas ser
enchido com água fria. Nunca utilizar
outros líquidos como, por exemplo,
água mineral ou leite.
0 Insira novamente o reservatório pressionando-o bem.
1
Para obter sempre um café aromático
deverá:
• Mudar diariamente a água do depósito
da água.
• Limpar o depósito da água pelo menos
uma vez por semana com água de
lavagem normal (não na máquina de
lavar loiça). Em seguida, enxaguar com
água limpa.
0
0
3
3.3
Encher o recipiente dos grãos de
café
0 Abra a tampa do recipiente de café em
grão (fig. 5).
0 Encha o recipiente com café em grão.
0 Feche a tampa.
0
0
Primeira ligação
Quando a máquina é posta em funcionamento pela primeira vez, é necessário retirar o ar do seu interior
Certifique-se de que o reservatório de
água está cheio e de que o cabo de alimentação está inserido na tomada da
rede eléctrica.
Empurre o emulsionador de cappuccinos para fora, coloque uma chávena
por baixo (fig. 6) e ligue a máquina
premindo a tecla
(fig. 7).
Imediatamente depois, no espaço de
30 segundos no máximo, rode o botão
do vapor para a esquerda, até ao limite
máximo (fig. 8) (é normal que a
máquina faça um pouco de barulho).
Ao fim de alguns segundos, sairá um
pouco de água através do emulsionador de cappuccinos.
Quando a chávena estiver com cerca de
30 ml, rode até meio o botão do vapor
para a direita (fig. 8), até ao limite
máximo, para interromper a saída da
água.
Aguarde que as luzes
e
deixem
de piscar, tornando-se fixas. (Quando as
luzes verdes estão a piscar, é sinal de que
a máquina está na fase de pré-aquecimento; quando estão fixas, é sinal de
que a máquina atingiu a temperatura
ideal para a preparação do café.
191
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 192 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
Alguns instantes antes de as luzes
piloto deixarem de piscar, a máquina
efectua automaticamente um enxaguamento: através dos bicos do ejector,
sai um pouco de água quente, a qual é
recolhida na pingadeira subjacente.
3
4
Conselho: se desejar tirar um café
curto (inferior a 60 ml), para que ele
saia mais quente, encha primeiro a
chávena com esta água quente do
enxaguamento. Deixe-a dentro da chávena durante alguns segundos (antes
de a esvaziar) para pré-aquecer a chávena.
A máquina está, então, pronta para ser
utilizada.
Preparar café com grãos
0 Antes de tirar o café, certifique-se
sempre de que as luzes
e
estão
fixas e de que o recipiente de café em
grão está cheio.
0 Com o botão da quantidade de café
moído (fig. 9) defina o sabor desejado
do café.
Quanto mais rodar para a direita, maior
será a quantidade de café em grão
moído pela máquina e, logo, mais forte
será o sabor do café obtido. Na primeira utilização, é necessário fazer
várias tentativas e tirar mais do que um
café, a fim de encontrar a posição correcta do botão. Preste atenção para
não rodar o botão demasiado para a
direita. Se o fizer, poderá obter uma
extracção demasiado lenta (às gotas),
sobretudo quando se tiram duas chávenas de café.
0 Com o botão da quantidade de café
(fig. 10), defina a quantidade de café
desejada.
Quanto mais rodar para a direita, mais
cheio será o café obtido. Na primeira
utilização, é necessário fazer várias
tentativas e tirar mais do que um café,
a fim de encontrar a posição correcta
do botão.
0 Coloque uma chávena debaixo dos
bicos do ejector, se desejar 1 café, ou 2
192
chávenas, se desejar 2 cafés (fig. 11).
Para obter um bom creme, aproxime o
mais possível o ejector de café das chávenas, baixando-o (fig. 12).
0 Prima a tecla
(fig. 13) se tiver
optado por tirar um café ou a tecla
(fig. 14) se desejar tirar 2 cafés.
A máquina mói, então, os grãos, efectua uma breve pré-infusão e, depois,
completa a extracção do café para
dentro da chávena.
Uma vez obtida a quantidade de café
predefinida, a máquina interrompe
automaticamente a extracção do café
e expulsa a pastilha de café consumida
para o recipiente das borras).
Depois de alguns segundos, quando
ambas as luzes
e
se acenderem
novamente de forma fixa, poderá tirar
mais um café.
0 Para desligar a máquina, prima a tecla
. (Antes de se apagar, a máquina
efectua automaticamente um enxaguamento: através dos bicos, sai um
pouco de água quente, a qual é recolhida na pingadeira subjacente – Cuidado para não se queimar). Se não for
desligada com a tecla , a máquina
apaga-se sozinha, de qualquer forma, 3
horas depois da última utilização, efectuando primeiro um breve enxaguamento.
3
Nota 1: Se o café sair às gotas ou não
sair de todo, é necessário rodar o botão
de regulação da moagem (fig. 17) um
nível para a direita (consulte o cap. 5
„Regulação do moinho“, página 194).
Avance um nível de cada vez até obter
uma extracção satisfatória.
1
O grau de moagem pode apenas ser
alterado durante o processo de moagem. A alteração destas regulações
com o moinho desactivado pode
danificar a máquina de café.
3
Nota 2: Se o café sair de forma demasiado rápida e se o creme não for satisfatório, rode ligeiramente o botão da
quantidade de café moído (fig. 9) no
sentido dos ponteiros do relógio. Faça
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 193 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
dade de café que está na chávena,
mantenha premida a tecla
(fig. 13)
ou
(fig. 14), até obter a quantidade desejada, ou gire o botão giratório da quantidade de café (fig. 10) no
sentido dos ponteiros do relógio (isto
deve acontecer imediatamente depois
de se ter tirado o café e antes do café
moído utilizado ser deitado no recipiente para borras).
Nota 6: Quando o alarme
se
acende e se mantém fixo, é necessário
encher o reservatório de água, caso
contrário a máquina não extrai o café.
O reservatório de água só pode ser
removido se antes o emulsionador de
cappuccinos estiver virado para o centro da máquina. (Quando o alarme
se acende, é normal que fique um
pouco de água no reservatório).
várias tentativas e tire mais do que um
café, a fim de encontrar a posição correcta do botão. Preste atenção para
não rodar o botão demasiado para a
direita. Se o fizer, poderá obter uma
extracção demasiado lenta (às gotas),
sobretudo se tirar duas chávenas de
café. Se, ao fim de alguns cafés, não
obtiver um creme satisfatório, rode
também o botão de regulação da moagem (fig. 17) um nível para a esquerda
(consulte o cap. 5 „Regulação do moinho“, página 194).
3
3
3
Nota 3: Conselhos para obter um café
mais quente:
1) Se tirar uma chávena de café curto
(inferior a 60 ml) logo depois de ligar a
máquina, utilize a água quente do
enxaguamento para pré-aquecer as
chávenas.
2) Se, porém, decorrerem mais de 2/3
minutos após a preparação do último
café, antes de tirar novamente um café
é necessário pré-aquecer o infusor premindo a tecla
. Deixe que a água
flua para a pingadeira subjacente ou
utilize esta água para encher (e depois
esvaziar) a chávena que utilizará para o
café, de forma a pré-aquecê-la.
3) Não utilize chávenas demasiado
espessas, pois estas absorvem demasiado calor, a menos que elas tenham
sido previamente aquecidas.
4) Utilize chávenas previamente aquecidas enxaguando-as com água quente
ou deixando-as pousadas durante pelo
menos 20 minutos na superfície de
aquecimento das chávenas situada na
tampa da máquina ligada.
Nota 4: A extracção pode ser interrompida a qualquer momento, enquanto a
máquina estiver a fazer o café, bastando para tal premir a tecla
(fig. 13) ou
(fig. 14), ou rodando o
botão giratório da quantidade de café
(fig. 10) no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
Nota 5: Se, depois de terminada a
extracção, desejar aumentar a quanti-
3
Nota 7: A máquina conta o número de
cafés tirados. A cada 14 cafés normais
(ou 7 duplos), a luz piloto
acendese fixamente, indicando que o recipiente de borras está cheio de pastilhas e
que é, assim, necessário esvaziá-lo e
limpá-lo, ver 9.2 „Esvaziamento do
depósito para borras de café“,
página 197.
3
Nota 8: Com o tempo e a utilização da
máquina, pode acontecer que as mós
sofram um desgaste e que, assim, o
café saia de forma demasiado rápida e
sem creme, devido à sua moagem
demasiado grossa. Para resolver este
problema, é necessário regular o grau
de moagem do moinho de café,
rodando o botão de regulação da moagem (fig. 17) um nível para a esquerda
(conforme descrito no cap. 5 „Regulação do moinho“, página 194).
3
Nota 9: Se a máquina não for utilizada
durante um longo período, é necessário
limpar o infusor, antes da utilização,
conforme descrito no cap. 9.3 „Limpeza
do infusor“, página 197.
3
Nota 10: Nunca se deve extrair o reservatório de água enquanto a máquina
estiver a tirar o café. De facto, se ele
193
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 194 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
0 Para obter uma extracção do café mais
lenta e melhorar o aspecto do creme,
rode (o equivalente a um número) o
botão para a esquerda (=moagem mais
fina) (fig. 18).
0 Para obter uma extracção do café mais
rápida (não às gotas), rode (o equivalente a um número) o botão para a
direita (=moagem mais grossa)
(fig. 18).
for removido, a máquina depois não
consegue fazer o café e a luz
(falta
de água) acende-se de forma intermitente. Se tirar um outro café, a
máquina começará a fazer muito barulho e não fará o café. Para ligar novamente a máquina, será necessário
rodar o botão do vapor para a esquerda
até ao limite máximo e fazer fluir a
água através do emulsionador de cappuccinos durante alguns segundos.
3
Aquando da primeira utilização, é
necessário tirar 4-5 cafés até que a
máquina comece a dar um resultado
satisfatório
3
Quando alguma luz de alarme se acende
para assinalar uma anomalia, não é
necessário contactar de imediato o serviço de assistência técnica. O problema
pode ser quase sempre resolvido
seguindo as instruções indicadas nos
capítulos 11 „Significado das luzes piloto
de alarme e como proceder quando estiverem acesas“, página 200 e 12 „Resolução de problemas antes de telefonar
para a assistência técnica“, página 201.
Se estas se revelarem ineficazes ou se
necessitar de mais informações, consulte
o serviço de assistência ao cliente.
5
Regulação do moinho
O moinho de café não deve ser regulado, pelo menos inicialmente, pois já
se encontra regulado de origem para
obter uma extracção correcta do café.
Se, porém, depois de tirar os primeiros
cafés, a extracção estiver demasiado
rápida ou lenta (às gotas), será necessário corrigi-la com o botão de regulação do grau de moagem (fig. 17).
O efeito desta correcção só se nota
depois de se tirarem pelo menos
2 cafés de seguida.
1
194
O grau de moagem pode apenas ser
alterado durante o processo de moagem. A alteração destas regulações
com o moinho desactivado pode
danificar a máquina de café.
3
6
A máquina foi controlada na fábrica
mediante a utilização de café, pelo que
é absolutamente normal encontrar
vestígios de café no moinho. Garantimos, porém, que esta máquina é totalmente nova.
Preparar café com café
moído
0 Prima a tecla
para seleccionar a
função de café pré-moído (fig. 19).
A luz
acende-se, indicando que a
função foi seleccionada e que se
excluiu o funcionamento do moinho de
café.
0 Levante a tampa central, introduza no
funil uma colher doseadora (para uma
chávena) ou duas colheres doseadoras
(para duas chávenas) de café prémoído (fig. 20).
0 Com o botão giratório da quantidade
de café (fig. 10) seleccione durante a
regulação a quantidade de café desejada.
Quanto mais o girar para a direita,
maior será a quantidade de café preparada.
0 Coloque agora debaixo dos bicos dos
ejector de café uma chávena para
1 café, ou duas chávenas para 2 cafés
(fig. 11). Para obter um creme especialmente bom, aproxime o ejector de café
o mais perto possível das chávenas,
baixando-o (fig. 12).
0 Para preparar um café, prima a tecla
(fig. 13). Para preparar 2 cafés,
prima a tecla
(fig. 14).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 195 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
3
Nota 1: Nunca introduza o café prémoído com a máquina desligada para
evitar que este se espalhe pelo interior
da máquina.
3
Nota 2: Nunca introduza mais de 2
colheres doseadoras. Caso contrário, a
máquina não funcionará e o café prémoído perder-se á no interior da mesma,
sujando-a, ou então sairá às gotas.
3
Nota 3: Para dosear a quantidade de
café a introduzir, utilize apenas a
colher doseadora fornecida.
3
Nota 4: Introduza no funil apenas café
pré-moído próprio para máquinas de
café expresso: nunca introduza café
em grão, café liofilizado ou outros
materiais que possam danificar a
máquina.
Nota 5: Se, deitando mais de duas
colheres doseadoras de café prémoído, o funil ficar obstruído, empurre
o café com uma faca (fig. 21) e, depois,
retire e limpe o infusor e a máquina
conforme descrito no cap. 9.3 „Limpeza
do infusor“, página 197.
0 Se, depois de fazer funcionar a
máquina com café pré-moído, desejar
voltar a utilizar café em grão, desactive
a função de café pré-moído, premindo
novamente a tecla
(a luz apaga-se
e o moinho de café é reactivado).
3
3
7
Por favor observe também o capítulo 4
„Preparar café com grãos“, página 192,
indicações nº 3 - 7, 9 e 10
0 Para interromper a saída da água
quente, rode o botão para a direita até
ao limite máximo (fig. 8) e coloque
novamente o emulsionador de cappuccinos na posição original, virado para o
centro da máquina. (Recomendamos
que não ejecte água quente durante
mais de 2 minutos consecutivos).
8
Espuma de leite
0 Encha um recipiente com cerca de
100 gramas de leite por cada cappuccino que desejar preparar. Ao escolher
as dimensões do recipiente, tenha em
consideração que o volume do leite
aumenta 2 ou 3 vezes.
3
0
0
0
0
Preparação de água quente
0 Certifique-se sempre de que as luzes
e
estão acesas e fixas.
0 Rode o emulsionador de cappuccinos
para fora (fig. 6).
0 Coloque um recipiente debaixo do
emulsionador de cappuccinos (fig. 6).
0 Rode para a esquerda o botão do vapor
até meio, até ao limite máximo (fig. 8):
a água quente sairá através do emulsionador de cappuccinos e começará a
encher o recipiente.
1
1
É aconselhável utilizar leite meio gordo
que esteja à temperatura do frigorífico.
Empurre o emulsionador de cappuccinos para fora (fig. 6).
Prepare o café conforme descrito nos
parágrafos correspondentes, utilizando chávenas suficientemente
grandes.
Prima a tecla de vapor
(fig. 22).
A luz
começará a piscar, indicando
que o aquecimento prévio da máquina
está em curso (luzes de controlo
e
não se acendem, para indicar que
não é possível preparar café).
Quando a luz se mantiver acesa sem
piscar, é sinal de que a temperatura da
máquina atingiu o valor ideal para a
produção de vapor.
Logo depois, no espaço de dois minutos
no máximo (senão a máquina volta
automaticamente à função de café),
introduza o emulsionador de cappuccinos no recipiente que contém o leite
(fig. 23). Rode para a esquerda o botão
do vapor até meio, até ao limite
máximo (fig. 8).
Tenha cuidado para não se queimar.
Atenção! Perigo de sujidade no emulsionador de capuccinos devido a leite
ressequido. Tenha em atenção de não
introduzir o emulsionador de capucci-
195
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 196 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
nos tanto no leite que o orifício de
8.1
aspiração de ar na extremidade superior do emulsionador de capuccinos
fique tapado pelo leite. Se isso acontecesse, o leite poderia ser aspirado para
dentro do bico e eventualmente provo0
car sujidade dentro do emulsionador
de capuccinos.
Através do emulsionador de cappuccinos sai o vapor que confere um aspecto
cremoso ao leite, aumentando o seu
volume. Para obter uma espuma mais
cremosa, introduza o emulsionador de
cappuccinos no leite e faça rodar o
3
recipiente com movimentos lentos, de
baixo para cima. (Recomendamos que
não ejecte vapor durante mais de
2 minutos de seguida).
0 Uma vez atingida a temperatura dese0
jada, interrompa a extracção do vapor,
rodando o botão do vapor para a
direita, até ao limite máximo (fig. 8) e
prima a tecla de vapor (fig. 22) para
0
desactivar a função de vapor.
0 Deite a espuma do leite nas chávenas
que contêm o café expresso previamente preparado. O cappuccino está
pronto (adicione açúcar a gosto e, se
desejar, polvilhe a espuma com um
pouco de chocolate em pó).
3
196
Nota: Logo após a preparação do cappuccino e uma vez desactivada a função de vapor premindo a tecla de vapor
(fig. 22), a máquina está com uma
temperatura demasiado elevada para o
fazer (as luzes
e
piscam, indicando que a temperatura não é a mais
adequada). Torna-se, assim, necessário
aguardar um pouco para que a
máquina arrefeça ligeiramente.
Conselho: Para arrefecer a máquina
mais rapidamente, depois de desactivar
a função de vapor, abra o botão do
vapor e deixe sair a água através do
emulsionador de cappuccinos para
dentro de um recipiente até as luzes
verdes
e
deixarem de piscar.
0
0
0
0
0
Limpar o emulsionador de
capuccinos
É importante limpar sempre o emulsionador de cappuccinos logo após a sua
utilização.
Deixe sair um pouco de água ou de
vapor durante alguns segundos,
rodando o botão do vapor para a
esquerda, até ao limite máximo (fig. 8).
Através desta operação, o tubo do
vapor elimina qualquer leite que tenha
eventualmente ficado no seu interior.
Importante: Por motivos de higiene,
recomendamos que efectue sempre
esta operação, a fim de evitar que o
leite se acumule nos circuitos internos
do emulsionador de cappuccinos.
Rode o botão para a direita até ao
limite máximo. Espere alguns minutos
até o emulsionador de capuccinos ter
arrefecido.
Com uma mão, mantenha a pega do
tubo do emulsionador de cappuccinos
bloqueada e, com a outra mão, desenrosque o fecho de baioneta do emulsionador de cappuccinos, rodando-o no
sentido dos ponteiros do relógio. Puxe
o emulsionador de capuccinos para
fora (fig. 24).
Retire o bico de vapor do tubo ejector,
puxando-o para baixo.
Lave cuidadosamente com água tépida
o emulsionador de cappuccinos e o
bico de vapor.
Certifique-se de que os dois orifícios
indicados pelas setas na fig. 25 não
estão obstruídos. Se necessário, limpeos com um alfinete.
Monte novamente o bico de vapor,
rodando-o com força no sentido
ascendente e inserindo-o no tubo do
vapor.
Monte novamente o emulsionador de
cappuccinos, encaixando-o no sentido
ascendente e rodando-o para a
esquerda (fig. 24).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 197 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
9
Limpeza e Manutenção
1
9.1
Antes de efectuar qualquer operação
de limpeza, deixe arrefecer a máquina
e desligue-a da corrente.
Nunca mergulhe a máquina na água:
trata-se de um aparelho eléctrico.
Não utilize solventes nem detergentes
abrasivos para a limpeza da máquina.
Basta um pano húmido e macio.
Nenhum dos componentes da máquina
deve ser lavado na máquina de lavar
loiça.
Limpeza da máquina
0 Esvazie e limpe cuidadosamente o
depósito para borras de café. Tenha em
atenção que é necessário retirar todos
os restos acumulados no fundo do
depósito.
Importante: Cada vez que extrair a
pingadeira, também é necessário esvaziar o depósito para borras de café,
mesmo que este ainda não esteja completamente cheio. Caso não se realize
este procedimento, pode acontecer que
da próxima vez que se preparar cafés, o
depósito para borras de café encha
demasiado e a acumulação de borras
de café entupa a máquina.
0 Limpe a gaveta de borras de café (des3
crita no capítulo 9.2 „Esvaziamento do
depósito para borras de café“,
página 197) sempre que a luz
se
acender fixamente.
0 Recomendamos que também limpe frequentemente o reservatório de água.
0 A pingadeira possui um indicador do
9.3
nível de água (vermelho) (fig. 26).
Quando este indicador começar a ser
visível (alguns milímetros sob a pingadeira), esvazie a gaveta e limpe-a.
0 Certifique-se de que os orifícios do
ejector através do qual sai o café não
0
estão obstruídos. Para os abrir, raspe
com uma agulha o depósito de café
seco acumulado (fig. 27).
9.2
Esvaziamento do depósito para
borras de café
O aparelho conta o número de cafés
que tira. Depois de 14 cafés simples (ou
7 cafés duplos) preparados, a luz de
controlo , acende-se, para indicar
que o depósito para borras de café está
cheio e que deve ser esvaziado e limpo.
Enquanto não se limpar o depósito
para borras de café, a máquina de café
não pode preparar café.
0 Para a limpeza, desbloquear e abrir a
tampa de serviço pressionando o botão
de abertura correspondente (fig. 15); a
luz de controlo
pisca.
0 De seguida, retirar a pingadeira
(fig. 16), esvaziá-la e limpá-la.
Se utilizar a máquina diariamente,
esvazie sempre também o depósito
todos os dias.
Esvazie o depósito para borras de café
sempre com o aparelho ligado. Só
assim o aparelho é capaz de detectar
que este foi esvaziado.
Limpeza do infusor
O infusor deve ser limpo periodicamente para evitar que se acumulem
incrustações de café (as quais podem
originar anomalias). Para o limpar, proceda da seguinte forma:
Desligue a máquina premindo a tecla
(fig. 4) (não retirando a ficha da
tomada) e aguarde que todas as luzes
se apaguem.
0 Abra a porta de serviço (fig. 15).
0 Retire a pingadeira e o depósito para
borras (fig. 16) e lave-os.
0 Prima lateralmente e para o centro as
duas teclas vermelhas de libertação do
infusor (fig. 28) e retire-o, puxando-o
para fora.
Atenção: O infusor só pode ser removido com a máquina desligada. Se
tentar retirar o infusor com a
máquina ligada, poderá danificá-la
seriamente.
0 Lave o infusor sob água corrente sem
usar detergentes.
1
1
Nunca lave o infusor na máquina de
lavar loiça.
197
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 198 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
0 Limpe cuidadosamente o interior da
máquina. Para retirar o café incrustado
nas partes internas, raspe-as com um
garfo de madeira ou de plástico
(fig. 29) e, depois, aspire todos os resíduos com um aspirador (fig. 30).
0 Para tornar a instalar o infusor (fig.
32, a), coloque-o no suporte (fig. 32, b)
introduza o pino (fig. 32, c). O pino deve
ser introduzido no tubo (fig. 32, d), na
sua parte inferior, junto do infusor.
0 De seguida, carregue bem no local assinalado pela palavra PUSH (fig. 32, e)
até ouvir o estalido de encaixe.
0 Certifique-se de que as duas teclas
(fig. 32, f) vermelhas saltaram para
fora, senão depois a porta não fecha.
Fig. 33: As duas teclas vermelhas
saíram correctamente para fora.
Fig. 34: As duas teclas vermelhas não
saíram para fora.
3
Nota 1: Se o infusor não for correctamente inserido até se ouvir o estalido
de encaixe e as teclas vermelhas não
saltarem bem para fora, não é possível
fechar a porta e, logo, fazer funcionar
a máquina (se ligar a máquina, a luz
permanecerá acesa e a piscar).
3
Nota 2: Se o infusor for difícil de inserir, dê-lhe a dimensão correcta premindo-o com força (antes da inserção),
na parte inferior e superior em simultâneo, conforme indicado na figura 31.
3
Nota 3: se, ainda assim, o infusor for
difícil de inserir, deixe-o fora da
máquina, feche a porta de serviço e
retire e volte a introduzir a ficha do
cabo de alimentação na tomada.
Aguarde que todas as luzes se apaguem
e, de seguida, abra a porta e insira
novamente o infusor.
Insira novamente a pingadeira juntamente com o recipiente de borras e
feche a porta de serviço.
9.4
Descalcificação
Devido ao aquecimento contínuo da
água utilizada para fazer o café, é normal que, com o tempo, os tubos inter-
198
nos da máquina se encham de calcário.
Quando a luz
se acender de
forma intermitente, é sinal de que é
necessário efectuar a descalcificação.
Nota: É de, qualquer forma, possível
continuar a tirar cafés enquanto a luz
estiver acesa.
Proceda da seguinte forma:
0 Ligue a máquina premindo a tecla
(fig. 7).
0 Aguarde até que as luzes
e
se
acendam fixamente.
0 Prepare a solução conforme indicado
no frasco do produto descalcificante
fornecido:
Deite no reservatório de água o conteúdo do frasco de descalcificante
(aprox. 0,125 litros) e adicione depois
1 litro de água.
3
Atenção: Não utilizar de modo nenhum quaisquer produtos de descalcificação, que não sejam recomendados
pela Electrolux. Se utilizar outros produtos de descalcificação, a Electrolux
não assume responsabilidade por eventuais danos. Poderá encontrar líquido
de descalcificação em lojas especializadas ou através da linha de assistência
técnica Electrolux.
0 Coloque sob o emulsionador de cappuccinos um recipiente com uma capacidade mínima de 1,5 litros (fig. 6).
0 Prima e mantenha premida a tecla
durante pelo menos 5 segundos.
A luz
acende-se, indicando o
arranque do programa de descalcificação. (As luzes
e
permanecem
apagadas, indicando que não é possível
preparar o café).
0 Rode o botão do vapor para a
esquerda, até meio (fig. 8). A solução
descalcificante sairá, então, através do
emulsionador de cappuccinos e começará a encher o recipiente colocado
debaixo do mesmo.
O programa de descalcificação efectua
automaticamente uma série de extracções e de pausas para eliminar as
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 199 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
0
0
0
0
0
0
incrustações de calcário do interior da
máquina.
Ao fim de cerca 30 minutos, quando a
luz
se acender, rode o botão de
vapor para a direita, até meio (fig. 8),
até ao limite máximo.
Será, então, necessário efectuar um
enxaguamento para eliminar os resíduos da solução de descalcificante do
interior da máquina.
Retire o reservatório de água, enxagúeo e encha-o com água limpa.
Insira novamente o reservatório.
Esvazie o recipiente (sob o emulsionador de cappuccinos) cheio de líquido e
coloque-o novamente sob o emulsionador de cappuccinos.
Rode o botão do vapor para a
esquerda, até meio (fig. 8). Através do
emulsionador de cappuccinos sairá
água quente, que começará a encher o
recipiente colocado debaixo do mesmo.
Quando o reservatório estiver vazio, a
luz
apaga-se e a luz
acendese.
Rode o botão de vapor para a direita
até ao limite máximo (fig. 8) e encha
novamente o reservatório de água com
água limpa.
O programa de descalcificação está,
assim, concluído, estando a máquina
pronta para fazer novamente o café.
3
Nota: Se interromper o procedimento
de descalcificação antes de este estar
concluído, o alarme
não se
desactiva, sendo necessário recomeçar
tudo desde o início.
1
Importante: a garantia perde a validade se a descalcificação não for
regularmente efectuada.
9.5
Definir a dureza da água
A luz
acende-se após um determinado período de funcionamento.
Este foi definido de origem, tendo em
conta a quantidade máxima de calcário
que pode estar contida na água que é
utilizada. Se necessário, poderá prolongar este período de funcionamento e,
assim, tornar menos frequente a operação de descalcificação, bastando para
tal programar a máquina com base no
conteúdo real de calcário presente na
água utilizada. Utilize a tira de teste
fornecida para determinar o grau de
dureza da água ou pergunte aos serviços municipalizados locais qual o grau
de dureza.
Determinar o grau de dureza da
água
0 Para isso, mergulhe a tira de teste
durante ca. de 1 segundo em água
fria. Retire a água em excesso e determine o grau de dureza de acordo com
os campos tingidos de cor-de-rosa.
Nenhum ou um campo cor-derosa:
Grau de dureza 1, macia
até 1,24 mmol/l ou
até 7° dureza alemã ou
até 12,6° dureza francesa
Dois campos cor-de-rosa:
Grau de dureza 2, média
até 2,5 mmol/l ou
até 14° dureza alemã ou
até 25,2° dureza francesa
Três campos cor-de-rosa:
Grau de dureza 3, dura
até 3,7 mmol/l ou
até 21° dureza alemã ou
até 37,8° dureza francesa
Quatro campos cor-de-rosa:
Grau de dureza 4, muito dura
mais de 3,7 mmol/l ou
mais de 21° dureza alemã ou
mais de 37,8° dureza francesa
Definir e memorizar o grau de
dureza determinado da água
É possível definir 4 graus de dureza. O
aparelho vem programado de fábrica
com o grau de dureza 4.
0 Certifique-se de que a máquina está
desligada (todas as luzes apagadas).
0 Prima a tecla
e mantenha-a
premida durante pelo menos 5 segundos. As quatro luzes
, ,
e
acendem-se.
199
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 200 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
0 Prima repetidamente a tecla
(fig. 19) até se acenderem as luzes de
controlo que correspondem ao grau de
dureza determinado (por exemplo, para
regular a dureza 3, deve premir a tecla
tantas vezes até as três luzes de controlo
,
e
se acenderem conjuntamente).
Prima a tecla
para memorizar o
dado. A máquina fica, assim, programada para dar o alarme quando for
realmente necessário efectuar a descalcificação, com base no conteúdo
real de calcário presente na água.
10
Significado das luzes piloto
de funcionamento normal
As luzes
e
estão a piscar
• A máquina não está pronta para fazer
o café (a temperatura da água ainda
não atingiu a temperatura ideal).
Aguarde até que as luzes fiquem fixas
antes de fazer o café.
As luzes
e
estão acesas e
fixas
• A máquina está à temperatura correcta
e pronta para fazer o café.
A luz
está acesa e fixa
• A máquina está a tirar uma chávena de
café.
A luz
está acesa e fixa
• A máquina está a tirar duas chávenas
de café.
A luz do vapor
está a piscar
• A máquina está a aquecer até à temperatura ideal para a produção de vapor.
Aguarde até que a luz fique fixa antes
de rodar o botão do vapor.
A luz do vapor
está acesa e fixa
• A máquina está pronta para ejectar
vapor e pode rodar-se o botão de
vapor.
A luz
está acesa e fixa
• A máquina está preparada para a
extracção com café pré-moído (consulte o cap. 6 „Preparar café com café
moído“, página 194).
200
A luz
está acesa e fixa
• O programa automático de descalcificação está em curso (consulte o cap.
9.4 „Descalcificação“, página 198).
11
Significado das luzes piloto
de alarme e como proceder
quando estiverem acesas
A luz
está acesa e fixa
• O reservatório de água está vazio ou
mal inserido.
0 Encha o reservatório de água conforme
descrito no 3.2 „Colocar água“,
página 191 e insira-o devidamente.
• O reservatório está sujo ou com incrustações de calcário.
0 Enxagúe ou descalcifique o reservatório.
A luz
está a piscar
• A máquina não consegue fazer o café e
faz muito barulho.
0 Rode o botão de vapor para a esquerda
(fig. 8) conforme descrito no 4 „Preparar café com grãos“, página 192,
nota 10.
• O café sai de forma demasiado lenta.
0 Rode o botão de regulação da moagem
(fig. 17) um nível para a direita (cap. 5
„Regulação do moinho“, página 194).
A luz
está acesa e fixa
• O depósito para borras de café está
cheio ou não foi inserido.
0 Esvazie o recipiente de borras de café,
efectue a limpeza descrita no cap. 9.2
„Esvaziamento do depósito para borras
de café“, página 197, e depois, insira-o.
• O recipiente de borras não foi inserido
após a limpeza.
0 Abra a porta de acesso e insira o recipiente de borras.
A luz
está a piscar
• O café moído não foi deitado no funil
com a função
seleccionada.
0 Introduza o café moído conforme descrito no cap. 6 „Preparar café com café
moído“, página 194.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 201 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
• O café em grão acabou.
0 Encha o recipiente de café em grão
conforme descrito no cap. 3.3 „Encher
o recipiente dos grãos de café“,
página 191.
• Se o moinho de café fizer muito barulho, é sinal de que alguma pedrinha
contida nos grãos de café bloqueou o
moinho de café.
0 Contacte um centro de assistência. Se
o mecanismo de moagem ficar bloqueado e danificado devido a um
objecto estranho, isso poderá eventualmente não estar coberto pela
garantia.
A luz
está a piscar
• É sinal de que a máquina está com
incrustações de calcário.
0 É necessário efectuar o programa de
descalcificação descrito no cap. 9.4
„Descalcificação“, página 198.
A máquina fez um ruído estranho e
as quatro luzes
, ,
e
estão a piscar alternadamente
• O infusor, após a limpeza, foi provavelmente esquecido fora da máquina.
0 Deixe a porta de serviço fechada e o
infusor fora da máquina. Prima simultaneamente a tecla
e
até que
as quatro luzes se apaguem. Só se pode
abrir a porta de acesso e inserir o infusor quando as quatro luzes estiverem
apagadas (para a inserção, consulte o
cap. 9.3 „Limpeza do infusor“,
página 197).
As luzes
e
estão a piscar
alternadamente
• A máquina acabou de ser ligada e o
infusor não foi correctamente inserido,
pelo que a porta está mal fechada.
0 Prima o infusor no local assinalado
pela palavra PUSH até ouvir o estalido
de encaixe. Certifique-se de que as
duas teclas vermelhas saltaram para
fora (cap. 9.3 „Limpeza do infusor“,
página 197). Feche a porta de serviço e
prima a tecla .
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
12
As luzes
,
e
estão acesas e
a piscar
A máquina foi ligada com o botão de
vapor aberto.
Gire o comando de vapor para a direita
até ao fundo (fig. 8).
A luz
está a piscar
A porta de serviço está aberta.
Se não conseguir fechar a porta, certifique- se de que o infusor está devidamente inserido (cap. 9.3 „Limpeza do
infusor“, página 197 - nota 1)
A luz
está acesa fixamente
e
as luzes verdes estão a piscar
O infusor, após a limpeza, foi provavelmente esquecido fora da máquina.
Insira o infusor (consulte o cap. 9.3
„Limpeza do infusor“, página 197).
O interior da máquina está muito sujo.
Limpe cuidadosamente a máquina conforme descrito no cap. 9.3 „Limpeza do
infusor“, página 197.
A luz
está a piscar
O funil do café pré-moído está entupido.
Esvazie o funil com o auxílio de uma
faca conforme descrito no cap. 6 „Preparar café com café moído“,
página 194 nota 5 (fig. 21).
Resolução de problemas
antes de telefonar para a
assistência técnica
Se a máquina não funcionar e houver
uma luz de alarme acesa, poderá identificar e resolver facilmente a causa da
anomalia consultando o cap. 11 „Significado das luzes piloto de alarme e
como proceder quando estiverem acesas“, página 200. Se, no entanto, não
houver nenhum alarme aceso, faça as
seguintes verificações antes de contactar a assistência técnica.
201
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 202 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
O café não está quente
• As chávenas não foram previamente
aquecidas.
0 Aqueça as chávenas enxaguando-as
com água quente ou deixando-as pousadas, durante pelo menos 20 minutos,
sobre a superfície de aquecimento das
chávenas (A) situada na tampa (consulte o cap. 4 „Preparar café com
grãos“, página 192 – nota 3).
• O infusor está demasiado frio.
0 Antes de fazer o café, aqueça o infusor
premindo a tecla
(consulte a
nota 3 do cap. 4 „Preparar café com
grãos“, página 192).
O café tem pouco creme
• A máquina utiliza pouco café durante a
infusão.
0 Rode ligeiramente o botão da quantidade de café moído (fig. 9) no sentido
dos ponteiros do relógio (consulte o
cap. 4 „Preparar café com grãos“,
página 192 - nota 2).
• O café está com uma moagem demasiado grossa.
0 Rode o botão de regulação da moagem
(fig. 17) um nível para a esquerda (consulte o cap. 5 „Regulação do moinho“,
página 194).
• A mistura de café não é apropriada.
0 Utilizar uma mistura própria para
máquinas de café automáticas.
O café sai muito lentamente
• O café está com uma moagem demasiado fina.
0 Rode o botão de regulação da moagem
(fig. 17) um nível para a direita (consulte o cap. 5 „Regulação do moinho“,
página 194).
• A máquina utiliza demasiado café para
fazer a infusão.
0 Rode ligeiramente o botão da quantidade de café moído (fig. 9) em sentido
contrário aos ponteiros do relógio.
202
O café sai muito rapidamente
• O café está com uma moagem demasiado grossa.
0 Rode o botão de regulação da moagem
(fig. 17) um nível para a esquerda (consulte o cap. 5 „Regulação do moinho“,
página 194).
• A máquina utiliza pouco café durante a
infusão.
0 Rode ligeiramente o botão do lado
direito (fig. 9) no sentido dos ponteiros
do relógio.
O café não sai de um dos bicos do
ejector
• O orifício está obstruído.
0 Retire com uma agulha o depósito de
café seco acumulado (fig. 27).
Rodando o botão do vapor, não sai
vapor através do emulsionador de
cappuccinos
• Os orifícios do emulsionador de cappuccinos e do bico de vapor estão obstruídos.
0 Limpe os orifícios do emulsionador de
cappuccinos e do bico de vapor (consulte o cap. 8.1 „Limpar o emulsionador
de capuccinos“, página 196 - fig. 25).
Premindo a tecla
e
,a
máquina não tira café, mas sim água
• É possível que o café moído tenha
ficado bloqueado no funil.
0 Elimine o bloqueio de café moído que
está a obstruir o funil com o auxílio de
uma faca (consulte o cap. 6 „Preparar
café com café moído“, página 194 –
nota 5). Depois, limpe o infusor e o
interior da máquina (consulte a descrição do cap. 9.3 „Limpeza do infusor“,
página 197).
A máquina não se acende quando se
prime a tecla
• A máquina não está ligada à corrente.
0 Certifique-se de que a ficha do cabo de
alimentação está bem inserida na
tomada.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 203 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
•
0
•
0
•
0
•
•
0
•
Não se consegue remover o infusor
para efectuar a limpeza
A máquina está ligada. O infusor só
pode ser removido com a máquina desligada.
Desligue a máquina (consulte o cap. 9.3
„Limpeza do infusor“, página 197).
Atenção: O infusor só pode ser removido com a máquina desligada. Se tentar retirar o infusor com a máquina
ligada, poderá danificá-la seriamente.
Utilizou café pré-moído (em vez de
café em grão) e a máquina não
efectua a extracção
Introduziu demasiado café pré-moído.
Retire o infusor e limpe cuidadosamente o interior da máquina conforme
descrito no cap. 9.3 „Limpeza do infusor“, página 197. Repita a operação
utilizando no máximo 2 colheres doseadoras de café moído.
A tecla não foi premida e a máquina
também utilizou, para além do café
pré-moído, o café moído pelo moinho.
Limpe cuidadosamente o interior da
máquina conforme descrito no cap. 9.3
„Limpeza do infusor“, página 197. Proceda primeiro tal como se descreve no
cap. 6 „Preparar café com café moído“,
página 194, prima a tecla , e repita
a operação.
Deitou café pré-moído com a máquina
desligada.
Retire o infusor e limpe cuidadosamente o interior da máquina conforme
descrito no cap. 9.3 „Limpeza do infusor“, página 197. Repita a operação,
mas ligue primeiro a máquina.
O café não sai através dos bicos do
ejector, mas sim ao longo da porta
de serviço
Os orifícios do ejector estão obstruídos
com café seco.
Desobstrua os orifícios com uma agulha (fig. 27).
A gaveta móvel no interior da porta de
serviço bloqueou, deixando de oscilar.
0 Limpe bem a gaveta móvel, sobretudo
junto às dobradiças, de forma a que ela
possa oscilar livremente.
•
•
•
•
13
Como proceder quando o aparelho
for transportado?
Guardar a embalagem original como
protecção de transporte. Para proteger
contra arranhões utilizar impreterivelmente o saco de plástico original.
Proteger o aparelho contra choques.
Não pode ser assumida responsabilidade por danos causados durante o
transporte.
Esvazie o depósito de água e o depósito
para borras de café.
Tenha em atenção o local do aparelho,
especialmente nas alturas frias do ano.
Podem ocorrer danos provocados pelo
frio.
Dados técnicos
Tensão de rede:
Consumo de energia:
;
220-240 V
1350 W
Este aparelho está de acordo com as
seguintes Directivas EC:
• Directiva Baixa Voltagem
2006/95/EC
• Directiva EMC 89/336/EEC com aditamentos 92/31/EEC e 93/68/EEC
• Os materiais e os objectos destinados
ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as
disposições do Regulamento
Europeu 1935/2004
203
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 204 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
p
14
2
Eliminação
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem
deste aparelho são recicláveis e compatíveis com o ambiente. As peças em
plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua
identificação, utilizando para o efeito
os contentores de recolha existentes
para essa finalidade nos locais de eliminação de resíduos da sua área de residência.
2 Aparelho usado
W
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que este produto não
pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a
evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública. A eliminação incorrecta coloca em risco o meio ambiente e a
sáude. Para obter informações mais
pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
204
15
Em caso de assistência
Guardar impreterivelmente a embalagem original, inclusive as peças de
esferovite. Para evitar danos de transporte, o aparelho tem de ser acondicionado de forma segura.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 205 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
laskavì si peèlivì pøeètìte tento
návod k obsluze. Dodržujte
pøedevším bezpeènostní pokyny!
Návod k použití peèlivì uschovejte a
pøedejte ho i pøípadnému dalšímu
majiteli pøístroje.
Obsah
1 Popis obrázkù
1.1 Pohled zepøedu (obr. 1)
1.2 Pohled zepøedu na pøístroj s
otevøenými servisními dvíøky
(obr. 2)
1.3 Ovládací panel (obr. 3)
206
206
10 Význam signalizace
provozních svìtelných
kontrolek
217
206
206
11 Význam výstražné svìtelné
signalizace a další postup
218
2
Bezpeènostní pokyny
207
3 První použití
3.1 Umístìní pøístroje a jeho
pøipojení
3.2 Doplnìní vody
3.3 Nasypání zrnkové kávy
do zásobníku
3.4 První zapnutí
208
12 Obtíže, které se mùžete
pokusit odstranit, než se
obrátíte na servis
219
13 Technické údaje
221
14 Likvidace
222
15 Servis
222
4
208
209
209
209
Pøíprava nápoje ze zrnkové
kávy
210
5
Nastavení mlýnku na kávu
212
6
Pøíprava nápoje z mleté kávy 212
7
Pøíprava horké vody
213
8 Napìnìní mléka
8.1 Vyèištìní napìòovaèe mléka
213
214
9 Èištìní a údržba
9.1 Èištìní kávovaru
9.2 Vyprázdnìní nádobky na
kávovou sedlinu
9.3 Èištìní spaøovací jednotky
9.4 Odvápnìní
9.5 Nastavení tvrdosti vody
214
214
214
215
216
217
205
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 206 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
1
Popis obrázkù
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Tento návod k obsluze je urèen pro
kávovar model ECS 5000 a model
ECS 5200. Oba pøístroje se ovládají
stejným zpùsobem.
Obr. 1 a obr. 2 pøedstavují oba
modely. Všechny ostatní obrázky
zachycují model ECS 5200.
Pohled zepøedu (obr. 1)
Ohøívací deska pro šálky
Otoèný ovladaè páry
Parní tryska
Napìòovaè mléka
Napìòovaè mléka (vyjímatelný)
Tryska napìòovaèe mléka
(vyjímatelná)
Uvolòovací tlaèítko servisních dvíøek
Zásobník na vodu (vyjímatelný)
Nádobka odkapávaèe (vyjímatelná)
Odkapávací møížka
Výškovì pøestavitelný výtok
Ovládací panel (viz obr. 3)
Víko zásobníku na zrnkovou kávu
Víko zásobníku na mletou kávu
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1.3
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
206
Pohled zepøedu na pøístroj s
otevøenými servisními dvíøky
(obr. 2)
Odmìrka na mletou kávu
Prostor pro uložení odmìrky
Plnicí násypka pro namletou kávu
Servisní dvíøka
Vyjímatelná nádobka na kávovou
sedlinu
Výklopná zásuvka
Spaøovací jednotka
Otoèný spínaè pro volbu stupnì mletí
Zásobník na zrnkovou kávu
Typový štítek (spodní strana pøístroje)
Tekutý odvápòovaè a
zkušební proužek
Ovládací panel (obr. 3)
Otoèný spínaè pro volbu množství
nápoje (malé, normální nebo velké)
Otoèný spínaè pro volbu množství
mleté kávy (slabá, normální nebo
silná káva)
Tlaèítko pro podávání jednoho šálku
Tlaèítko pro podávání dvou šálkù
Tlaèítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
kávovaru
Tlaèítko pro volbu funkce „Pára“
Tlaèítko pro volbu namleté kávy
(zablokuje mlýnek na kávu)
Tlaèítko „Proplachování“ a
„Odvápnìní“
Svìtelná kontrolka 1 šálek a
teplota kávy OK
Svìtelná kontrolka 2 šálky a
teplota kávy OK
Svìtelná kontrolka Pára a
teplota páry OK
Svìtelná kontrolka Volba namleté
kávy (mlýnek na kávu je vypnutý)
Svìtelná kontrolka „Upozornìní na
odvápnìní“
Svìtelná kontrolka „Zásobník na
vodu je prázdný“ nebo „Zásobník na
vodu není vložen do pøístroje“
Svìtelná kontrolka „Nádobka na
kávovou sedlinu je plná“ nebo
„Nádobka na kávovou sedlinu není
vložena do pøístroje“
Svìtelná kontrolka „Všeobecné
upozornìní“
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 207 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
2
Bezpeènostní pokyny
1
Bezpeènost tohoto pøístroje splòuje
uznávané technické zásady a zákon
o bezpeènosti zaøízení. Pøesto jako
výrobce cítíme povinnost vás seznámit s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Základní zásady bezpeènosti
• Pøístroj smí být pøipojen pouze k elektrické k síti s napìtím, druhem proudu a frekvencí, které odpovídají údajùm na typovém štítku (na spodní
stranì pøístroje)!
• Pøívodní kabel nesmí pøijít do styku
s horkými díly pøístroje.
• Za žádných okolností nevytahujte
vidlici sít’ové šòùry ze sít’ové zásuvky
tahem za kabel.
• Pøístroj nezapínejte, jestliže:
– je pøívodní kabel poškozený, nebo
– kryt pøístroje je viditelnì poškozený.
• Tento pøístroj nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí), které vzhledem ke své
nezkušenosti nebo neznalosti nejsou
schopné ho bezpeènì obsluhovat,
ani osoby (vèetnì dìtí) s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, pokud nebyly pouèeny odpovìdnou osobou, jak pøístroj bezpeènì obsluhovat, a nenauèily se pøístroj ovládat pod jejich
dohledem.
Zajištìní bezpeènosti dìtí
• Nenechávejte zapnutý pøístroj bez
dozoru, a to pøedevším v pøípadì,
když se v jeho blízkosti nacházejí
dìti!
• Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
• Obalový materiál, jako napø. plastový
sáèek, nepatøí do rukou dìtí.
Bezpeènost za provozu
• Pozor! Výtok kávy, napìòovaè
mléka a ohøívací deska jsou u
zapnutého pøístroje z provozních
dùvodù horké. Nedovolte, aby se
jich dìti dotýkaly!
• Pozor! Nebezpeèí popálení napìòovaèem mléka! Vytékající horká
voda resp. horká pára mohou zpùsobit popáleniny. Otevøete napìòovaè mléka pouze v pøípadì, že
se pod ním nachází nádoba.
• Párou neohøívejte hoølavé kapaliny!
• Pøístroj zapnìte jen v pøípadì, že je
naplnìn vodou! Do zásobníku na
vodu nalévejte pouze studenou vodu
a v žádném pøípadì horkou vodu,
mléko ani jiné tekutiny.
Upozoròujeme, že maximální obsah
pøístroje je 1,8 litru.
• Do zásobníku na zrnkovou kávu
sypejte pouze praženou zrnkovou
kávu, v žádném pøípadì mražená
nebo karamelizovaná kávová
zrna! Odstraòte z kávy nežádoucí
pøímìsi, jako napø. drobné kaménky. Na zablokování èi poškození mlýnku zpùsobené nežádoucími pøímìsmi se nevztahuje
záruka.
• Do násypky na mletou kávu sypejte
výhradnì namletou kávu.
• Pøístroj nesmí být zapnutý, pokud
není používán.
• Pøístroj chraòte proti povìtrnostním
vlivùm.
• Jestliže je nutno pøístroj pøipojit prodlužovacím kabelem, použijte bìžný
kabel s prùøezem min. 1,5 mm2.
• Osoby s motorickými poruchami by
mìly obsluhovat pøístroj pouze v pøítomnosti dohlížející osoby.
• Pøístroj musí být používán výhradnì s odkapávací nádobkou, nádobkou na kávovou sedlinu a
odkapávací møížkou!
207
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 208 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
Bezpeènost pøi èištìní a péèi
3
První použití
• Øiïte se pokyny pro èištìní a
3.1
odvápnìní.
• Pøed údržbou a èištìním je nutno
0
pøístroj vypnout a vytáhnout vidlici
sít’ové šòùry ze zásuvky!
• Pøístroj nesmí být ponoøen do vody.
• Pøi èištìní napìòovaèe mléka
0
musí být pøístroj vypnutý, studený a
nesmí být pod tlakem!
• Díly pøístroje nesmìjí být umývány
v myèce.
• Do mlýnku nelijte vodu, protože by
1
mohlo dojít k jeho poškození.
Pøístroj neotvírejte a neopravujte.
Neodborné opravy mohou ohrozit
zdraví uživatele.
Opravy elektrických pøístrojù smìjí
provádìt pouze kvalifikovaní
pracovníci.
Jestliže pøístroj vyžaduje opravu nebo
výmìnu sít’ové šòùry, obrat’te se
laskavì na
• prodejce, u nìhož jste pøístroj
zakoupili
• servisní linku spoleènosti
Electrolux.
Záruka se nevztahuje na škody,
které jsou zpùsobeny používáním
pøístroje zpùsobem, k nìmuž není
urèen, anebo nesprávnou obsluhou. To platí i v pøípadì, že není
okamžitì proveden odvápòovací
program podle pokynù uvedených
v tomto návodu k obsluze, jakmile
zaène blikat svìtelná kontrolka
. Na zablokování èi poškození mlýnku zpùsobené nežádoucími pøímìsmi se nevztahuje
záruka.
1
Po vybalení pøístroje se pøesvìdète,
zda nedošlo k jeho poškození. V pøípadì pochybností pøístroj nepoužívejte a obrat’te se na odborníka.
Pøístroj umístìte na pracovní plochu
v bezpeèné vzdálenosti od vodovodních kohoutkù, døezu a tepelných
zdrojù.
Jakmile postavíte spotøebiè na pracovní plochu, zkontrolujte, zda mezi
pøístrojem a okolními stìnami je cca.
5 cm volného prostoru a zda nad
pøístrojem zùstal volný prostor
alespoò 20 cm.
Nepoužívejte spotøebiè na místì, na
nìmž mùže teplota klesnout na nulu
èi dokonce pod bod mrazu (zmrzne-li
v pøístroji voda, mùže dojít k jeho
poškození).
Pøesvìdète se, zda elektrické napìtí
sítì odpovídá požadovanému napìtí,
které je uvedeno na štítku na pøístroji.
Pøístroj zapojte pouze do øádnì
uzemnìné zásuvky s minimálním
proudovým jištìním 10 A. Výrobce
nenese odpovìdnost za pøípadné
škody zpùsobené nedostateèným
uzemnìním pøístroje.
V pøípadì, že zásuvka a vidlice spotøebièe nejsou kompatibilní, obrat’te
se na kvalifikovaného elektrikáøe, aby
vidlici vymìnil.
0 Pøístroj je nutno pøipojit do zásuvky.
Jakmile pøipojíte kávovar k síti,
všechny svìtelné kontrolky se rozsvítí
po dobu nìkolika sekund, kdy probìhne test pøístroje, a poté zhasnou.
1
3
208
Umístìní pøístroje a jeho
pøipojení
Doporuèujeme, abyste co nejdøíve
nastavili tvrdost vody podle místních
podmínek, pøièemž postupujte podle
návodu v kapitole 9.5 „Nastavení
tvrdosti vody“, str. 217.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 209 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
3
3.2
Pøed prvním použitím kávovaru je
nutné, abyste se nauèili pøístroj
správnì obsluhovat. Laskavì se øiïte
podrobnými pokyny v následujícím
návodu.
Doplnìní vody
Pøed každým zapnutím pøístroje se
pøesvìdète, zda je v zásobníku voda
a podle potøeby ji doplòte. Pøístroj
spotøebovává vodu pøi každém zapnutí resp. vypnutí na automatické
proplachování.
0 Vyjmìte zásobník na vodu (obr. 4),
vypláchnìte ho a naplòte èerstvou
vodou až po znaèku MAX. Pøed vyjmutím zásobníku na vodu pøesuòte
napìòovaè mléka do støedu kávovaru, aby nebránil vyjmutí zásobníku.
Do zásobníku na vodu doplòujte
pouze studenou vodu. Nenalévejte
do nìj jiné kapaliny, jako napø.
minerální vodu nebo mléko.
0 Pøi vkládání zásobníku na vodu do
pøístroje stlaète zásobník.
3
3.4
0
0
0
1
Jestliže má být zajištìna automatická
pøíprava kávy, je nutno:
• každý den mìnit vodu v zásobníku
• zásobník na vodu je tøeba alespoò
jednou týdnì vypláchnout vodou
(nikoli v myèce). Nakonec zásobník
vypláchnìte èerstvou vodou.
0
3
3.3
0
Nasypání zrnkové kávy do
zásobníku
0 Otevøete víko zásobníku na zrnkovou
kávu (obr. 5).
0 Zrnkovou kávu nasypejte do
zásobníku.
0 Víko zásobníku zavøete.
1
Pozor! Upozoròujeme, že je nutno
používat pouze èistá kávová zrna a
nikoli karamelizovaná, aromatizovaná
èi mražená zrna. Zkontrolujte, zda
mezi zrny v zásobníku nejsou nežádoucí pøímìsi, jako napø. kaménky.
Na zablokování èi poškození
mlýnku zpùsobené nežádoucími
pøímìsmi se nevztahuje záruka.
3
Kávovar prošel výrobní kontrolou. Pøi
této kontrole byla použita káva, a
tedy je zcela normální, že zbytky kávy
zùstaly v mlýnku. Tento kávovar je
však zaruèenì nový.
První zapnutí
Pøed prvním uvedením do provozu je
tøeba kávovar odvzdušnit.
Zásobník na vodu naplòte vodou a
vidlici sít’ového kabelu zapojte do
elektrické zásuvky.
Napìòovaè mléka otoète smìrem
ven a umístìte pod nìj šálek (obr. 6).
Kávovar zapnìte stisknutím tlaèítka
(obr. 7).
Do 30 sekund po zapnutí nastavte
otoèný spínaè páry doleva až k zarážce (obr. 8) (v tomto okamžiku
mùže být pøístroj hluènìjší, což je
zcela normální).
Po nìkolika sekundách vyteèe z napìòovaèe malé množství vody.
Jakmile je v šálku pøibližnì 30 ml vody, otoète otoèný spínaè páry doprava až k zarážce (obr. 8), èímž zavøete
výtok vody.
Vyèkejte, až svìtelné kontrolky
a
pøestanou blikat a zaènou svítit
nepøerušovanì. (Blikání kontrolek
signalizuje, že se kávovar pøedehøívá,
zatímco nepøerušované svìtlo upozoròuje, že kávovar dosáhl ideální
teploty pro pøípravu kávy.)
Krátce pøed tím, než svìtelné kontrolky zaènou svítit nepøerušovanì, kávovar provede automaticky proplachovací cyklus: z trysek výtoku unikne
malé množství horké vody, která je
zachycena v odkapávací nádobce
pod výtokem.
Tip: Chcete-li pøipravit silnou kávu
(ménì než 60 ml), naplòte nejdøíve
šálek horkou vodou z pøístroje. Vodu
ponechejte v šálku nìkolik sekund,
aby se pøedehøál. Poté vodu vylijte.
Nyní je kávovar pøipraven k použití.
209
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 210 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
4
Pøíprava nápoje ze
zrnkové kávy
0 Pøed pøípravou kávy je tøeba zkontrolovat, zda svìtelné kontrolky
a
svítí nepøerušovanì a zda je
zásobník na zrnkovou kávu plný.
0 Otoèným spínaèem pro volbu množství mleté kávy (obr. 9) nastavte požadovanou chut’ kávy.
Otáèením spínaèe doprava zvýšíte
množství zrnkové kávy, kterou kávovar umele, a tedy pøipravená káva
bude silnìjší. Pøi prvním použití kávovaru pøipravte nìkolik rùznì silných
nápojù a pokusem urèete správnou
polohu otoèného spínaèe. Pokud
otoèíte spínaè do pravé krajní polohy,
káva zaène vytékat velmi pomalu (po
kapkách), pøedevším pøi pøípravì
dvou šálkù kávy.
0 Otoèným spínaèem pro volbu množství kávy (obr. 10) nastavte požadované množství kávy.
Otáèením spínaèe doprava zvýšíte
množství pøipravované kávy. Pøi
prvním použití kávovaru pøipravte
nìkolik rùznì silných nápojù a pokusem urèete správnou polohu otoèného spínaèe.
0 Pod výtok postavte jeden šálek,
chcete-li pøipravit jednu kávu, nebo
dva šálky na dvì kávy (obr. 11).
Jestliže chcete pøipravit obzvlášt’
dobrou kávovou pìnu, zasuòte výtok
co nejhloubìji do šálkù (obr. 12).
0 Pøi pøípravì jedné kávy stisknìte tlaèítko
(obr. 13). Pøi pøípravì dvou
káv stisknìte tlaèítko
(obr. 14).
V tomto okamžiku zaène kávovar mlít
zrnkovou kávu, krátce ji spaøí a poté
do šálku zaène vytékat káva.
Jakmile kávovar pøipraví nastavené
množství kávy, pøeruší automaticky
nalévání kávy a vyklopí kávovou sedlinu do nádobky na kávovou sedlinu.
Další kávu mùžete pøipravit po nìkolika sekundách, jakmile obì svìtelné
kontrolky
a
zaènou znovu
svítit nepøerušovanì.
210
0 Kávovar vypnete stisknutím tlaèítka
. (Pøed vypnutím kávovar provede
automaticky proplachovací cyklus:
z trysek výtoku unikne malé množství
horké vody, která je zachycena v nádobce pod výtokem. Dejte pozor,
abyste se neopaøili.) Jestliže kávovar
nevypnete stisknutím tlaèítka
, pøístroj se vypne automaticky po tøech
hodinách od posledního použití, pøièemž pøed vypnutím provede samoèinnì krátký proplachovací cyklus.
3
Poznámka 1: Jestliže káva vytéká
z kávovaru po kapkách nebo nevytéká vùbec, nastavte otoèný spínaè
pro volbu stupnì mletí (obr. 17) o
jeden stupeò doprava (viz kapitola 5
„Nastavení mlýnku na kávu“,
str. 212). Otáèejte spínaèem postupnì vždy o jeden stupeò, dokud káva
nezaène vytékat plynule.
1
Stupeò mletí smí být mìnìn
pouze v prùbìhu mletí. Zmìna
nastavení na vypnutém mlýnku
mùže zpùsobit poškození kávovaru.
3
Poznámka 2: Vytéká-li káva z kávovaru pøíliš rychle a kávová pìna nesplòuje vaše pøedstavy, pootoète spínaè pro volbu množství mleté kávy
(obr. 9) doprava. Vyzkoušejte více
poloh a pøipravte nìkolik nápojù,
abyste našli správnou polohu otoèného spínaèe. Pokud otoèíte spínaè
smìrem do pravé krajní polohy, káva
mùže zaèít vytékat velmi pomalu (po
kapkách), pøedevším pøi pøípravì
dvou šálkù kávy. Jestliže ani po pøípravì nìkolika šálkù kávy nejste
s pìnou spokojeni, otoète také spínaè pro volbu stupnì mletí (obr. 17)
o jeden stupeò doleva (viz kapitola 5
„Nastavení mlýnku na kávu“,
str. 212).
3
Poznámka 3: Tipy pro pøípravu
teplejší kávy:
1) V pøípadì, že chcete pøipravit silnou kávu ihned po zapnutí kávovaru
(ménì než 60 ml), pøedehøejte šálek
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 211 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
horkou vodou, která vytéká pøi proplachování.
2) Pokud od pøípravy poslední kávy
uplynuly 2-3 minuty, je tøeba nejprve
pøedehøát spaøovací jednotku.
Pøedehøívání vyvoláte stisknutím
tlaèítka
.
Nechejte vytéct vodu do odkapávací
nádobky. Vodu mùžete použít k pøedehøátí šálku, do nìhož pøipravíte
kávu. V tomto pøípadì nechejte
jednoduše natéct horkou vodu do
šálku (a poté šálek vylijte).
3) Nepoužívejte silnostìnné šálky,
které velmi rychle odvádìjí teplo.
Takové šálky je vhodné nejprve
pøedehøát.
4) Vždy používejte pøedehøáté šálky,
které ohøejete teplou vodou, anebo je
postavte alespoò na 20 minut na
ohøívací desku pøístroje, který musí
být zapnutý.
3
3
3
Poznámka 4: V prùbìhu pøípravy
kávy mùžete nalévání kávy kdykoli
pøerušit stisknutím tlaèítka
(obr.
13) nebo
(obr. 14), popø. otoèením spínaèe pro volbu množství
kávy (obr. 10) proti smìru pohybu
hodinových ruèek.
Poznámka 5: Po nalití kávy mùžete
její množství jednoduše zvýšit stisknutím tlaèítka
(obr. 13) nebo tlaèítka
(obr. 14), pøièemž tlaèítko
pøidržte ve stisknuté poloze, dokud
není dosaženo požadovaného množství, nebo otáèejte otoèným spínaèem pro volbu množství kávy (obr.
10) ve smìru pohybu hodinových
ruèek (volbu je nutno provést bezprostøednì po nalití kávy a pøed vysypáním sedliny do nádobky na kávovou
sedlinu).
Poznámka 6: Jestliže zaène nepøetržitì svítit svìtelná kontrolka
, je tøeba doplnit vodu do zásobníku na vodu. V opaèném pøípadì
není možné pøipravit kávu. Zásobník
na vodu lze vyjmout pouze v pøípadì,
že napìòovaè mléka je nastaven do
støedu kávovaru. (Je zcela normální,
že se rozsvítí svítící kontrolky
,i
když v zásobníku zbývá ještì malé
množství vody.)
3
Poznámka 7: Kávovar registruje poèet pøipravených šálkù. Jakmile pøipravíte 14 jednotlivých šálkù (nebo
sedmkrát dva šálky), rozsvítí se svìtelná kontrolka , která signalizuje,
že nádobka na kávovou sedlinu je
plná a je tøeba ji vyprázdnit – viz 9.2
„Vyprázdnìní nádobky na kávovou
sedlinu“, str. 214.
3
Poznámka 8: Pøi delším používání
kávovaru se mohou díly mlýnku na
kávu opotøebovat a káva bude
semleta nahrubo. Projeví se to
rychlým vyteèením kávy a vytvoøením
nedostateèné kávové pìny.
Tuto závadu odstraníte zmìnou nastavení stupnì mletí na mlýnku. Pøi
volbì stupnì mletí nastavte otoèný
spínaè mlýnku (obr. 17) o jeden stupeò doleva (podle návodu v kapitole
5 „Nastavení mlýnku na kávu“,
str. 212).
3
Poznámka 9: Pokud jste kávovar
dlouho nepoužívali, je nutné spaøovací jednotku vyèistit podle návodu
uvedeného v kapitole 9.3 „Èištìní
spaøovací jednotky“, str. 215.
3
Poznámka 10: V prùbìhu nalévání
kávy nevyjímejte zásobník na
vodu. Pokud byste zásobník vyjmuli,
kávovar pøestane pracovat a svìtelná
kontrolka (Zásobník na vodu je
prázdný) zaène blikat
. Jestliže
byste chtìli pøipravit další kávu, kávovar bude vydávat neobvykle hlasité
zvuky a nebude pracovat. Pøi opìtovném spuštìní kávovaru otoète spínaè
páry doleva k zarážce a nechejte
nìkolik vteøin vytékat vodu z napìòovaèe.
3
Pøi prvním zapnutí kávovaru byste
mìli uvaøit alespoò 4 až 5 šálkù, než
pøipravíte skuteènì chutnou kávu.
211
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 212 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
3
5
Pokud se rozsvítí svìtelná kontrolka
signalizující poruchu, není nutné se
obracet na servis. Problém lze témìø
vždy vyøešit podle pokynù uvedených
v kapitole 11 „Význam výstražné
svìtelné signalizace a další postup“,
str. 218 a kapitole 12 „Obtíže, které
se mùžete pokusit odstranit, než se
obrátíte na servis“, str. 219. Jestliže
podle uvedeného návodu nelze závadu odstranit, obrat’te se laskavì na
servis.
Nastavení mlýnku na kávu
Mlýnek na kávu je správnì nastaven
již ve výrobním závodu, a tedy není
nutné alespoò zpoèátku mlýnek
seøizovat.
Jestliže však kávovar nalije první
šálek kávy pøíliš rychle nebo naopak
pomalu (po kapkách), je tøeba upravit stupeò mletí (obr. 17) v zásobníku
na mletou kávu zmìnou polohy otoèného spínaèe pro volbu stupnì mletí.
Zmìna nastavení se projeví nejdøíve
po dvou pøipravených šálcích.
Stupeò mletí smí být mìnìn
pouze v prùbìhu mletí. Zmìna
nastavení na vypnutém mlýnku
mùže zpùsobit poškození
kávovaru.
0 Chcete-li dosáhnout pomalejšího
nalévání kávy a lepší kávové pìny,
otáèejte otoèným spínaèem o jeden
dílek doleva (= káva bude namleta
jemnìji) (obr. 18).
0 V pøípadì, že káva má být nalévána
rychleji (nikoli po kapkách), nastavte
otoèný spínaè o jeden dílek doprava
(= káva bude namleta nahrubo)
(obr. 18).
1
3
212
Kávovar prošel výrobní kontrolou. Pøi
této kontrole byla použita káva, a
tedy je zcela normální, že zbytky kávy
zùstaly v mlýnku. Tento kávovar je
však zaruèenì nový.
6
Pøíprava nápoje z mleté
kávy
0 Stisknutím tlaèítka
zvolíte funkci
„Namletá káva“ (obr. 19).
Svìtelná kontrolka
se rozsvítí a
tím potvrdí volbu funkce. Souèasnì
se vypne mlýnek na kávu.
0 Zdvihnìte víko uprostøed a do plnicí
násypky nasypejte jednu zarovnanou
odmìrku namleté kávy (na jeden
šálek) nebo dvì odmìrky (na dva
šálky) (obr. 20).
0 Otoèným spínaèem pro volbu množství kávy (obr. 10) nastavíte požadované množství kávy.
Otáèením spínaèe doprava zvýšíte
množství pøipravované kávy.
0 Pod výtok postavte jeden šálek,
chcete-li pøipravit jednu kávu, nebo
dva šálky na dvì kávy (obr. 11).
Jestliže chcete pøipravit obzvlášt’
dobrou kávovou pìnu, zasuòte výtok
co nejhloubìji do šálkù (obr. 12).
0 Pøi pøípravì jedné kávy stisknìte tlaèítko
(obr. 13). Pøi pøípravì dvou
káv stisknìte tlaèítko
(obr. 14).
3
Poznámka 1: Namletou kávu nesypejte do vypnutého pøístroje, protože
by ho zanesla.
3
Poznámka 2: Nedoplòujte do pøístroje více než dvì zarovnané odmìrky, protože v takovém pøípadì by pøístroj pøestal pracovat. Namletá káva
by zanesla kávovar anebo káva by
vytékala po kapkách.
3
Poznámka 3: Pøi dávkování mleté
kávy používejte výhradnì odmìrku
dodanou s kávovarem.
3
Poznámka 4: Používejte pouze
namletou kávu, která je urèena pro
pøístroje na pøípravu espressa: V žádném pøípadì nepoužívejte zrnkovou
kávu, kávu sušenou vymrazováním
apod., protože by mohlo dojít k poškození pøístroje.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 213 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
Poznámka 5: Jestliže jste nasypali
do násypky více než dvì odmìrky
namleté kávy a násypka se ucpe,
stlaète namletou kávu pomocí nože
dolù (obr. 21) a vyjmìte spaøovací
jednotku. Jednotku i kávovar vyèistìte podle návodu v kapitole 9.3
„Èištìní spaøovací jednotky“,
str. 215.
0 Pokud si chcete pøipravit nápoj ze
zrnkové kávy bezprostøednì po
pøípravì nápoje z namleté kávy,
vypnìte tlaèítkem
funkci „Namleté
káva“ (svìtelná kontrolka zhasne a
mlýnek je opìt pøipraven k použití).
3
3
7
Øiïte se rovnìž pole kapitoly 4
„Pøíprava nápoje ze zrnkové kávy“,
str. 210, poznámek è. 3 - 7, 9 a 10.
Pøíprava horké vody
0 Vždy zkontrolujte, zda svìtelné kontrolky svítí nepøerušovanì
a
.
0 Otoète napìòovaè mléka k vnìjší
stranì kávovaru (obr. 6).
0 Postavte pod napìòovaè nádobu
(obr. 6).
0 Nastavte otoèný spínaè páry o polovinu otáèky smìrem doleva až k zarážce (obr. 8). Z napìòovaèe zaène
vytékat horká voda do pøipravené
nádoby.
0 Jestliže chcete ukonèit nalévání horké vody, nastavte otoèný spínaè doprava až k zarážce (obr. 8) a napìòovaè otoète do výchozí polohy. (Doporuèujeme používat horkou vodu
nejvýše dvì minuty bez pøerušení.)
8
Napìnìní mléka
0 Nalijte do nádoby cca. 100 g mléka
na jeden pøipravovaný šálek. Pøi volbì nádoby nezapomínejte, že mléko
zdvojnásobí èi dokonce ztrojnásobí
svùj objem.
3
Doporuèujeme používat polotuèné
vychlazené mléko z chladnièky.
0 Pøipravte espresso podle návodu
v pøíslušných kapitolách do
dostateènì velkých šálkù.
0 Otoète napìòovaè smìrem ven
(obr. 6).
0 Stisknìte tlaèítko páry
(obr. 22).
Svìtlená kontrolka
zaène blikat,
což znamená, že kávovar se ohøívá
(svìtelné kontrolky
a
nesvítí
v pøípadì, že nelze pøipravit kávu).
Jakmile kontrolka
pøestane blikat
a zaène svítit nepøerušovanì, kávovar dosáhl optimální teploty pro pøípravu páry.
0 Nejvýše do dvou minut (v opaèném
pøípadì se kávovar vrátí automaticky
do režimu pøípravy kávy) ponoøte napìòovaè mléka do nádoby s mlékem
(obr. 23). Nastavte otoèný spínaè
páry o polovinu otáèky smìrem
doleva až k zarážce (obr. 8).
1
1
Dejte pozor, abyste se neopaøili.
Pozor! Nebezpeèí zneèištìní zaschlým mlékem v napìòovaèi. Dbejte, aby napìòovaè nebyl ponoøen do
mléka tak hluboko, aby byl otvor pro
nasávání vzduchu na horním konci
napìòovaèe zaplaven mlékem. Tímto
otvorem mùže proniknout mléko do
parní trysky a popø. zpùsobit
zneèištìní napìòovaèe.
Z napìòovaèe vychází pára, která
napìní mléko a dodá mu krémovou
konzistenci. Chcete-li dosáhnout skuteèné krémové mléèné pìny, ponoøte
napìòovaè do mléka a pohybujte
nádobou pomalu zezdola nahoru.
(Doporuèujeme používat páru nejvýše dvì minuty.)
0 Jakmile je dosažena požadovaná
teplota, pøerušte výdej páry nastavením otoèného spínaèe páry doprava
až k zarážce (obr. 8). Funkci „Pára“
ukonèíte stisknutím tlaèítka
(obr. 22).
0 Nalijte mléènou pìnu do šálkù naplnìných pøipraveným espressem.
Cappuccino je hotové. (Pøidejte
213
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 214 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
Podle potøeby je propíchnìte jehlou a
vyèistìte.
0 Znovu namontujte parní trysku: Parní
trysku nasaïte na parní trubku a
otoète ji smìrem nahoru.
0 Namontujte napìòovaè – nasaïte ho
a otoète proti smìru pohybu hodinových ruèek (obr. 24).
podle chuti cukr a pøípadnì ozdobte
pìnu kakaovým práškem.)
3
8.1
Poznámka: Bezprostøednì po pøípravì cappuccina a vypnutí funkce
„Pára“ stisknutím tlaèítka páry
(obr. 22) má kávovar ještì pøíliš vysokou teplotu a nemùže pøipravit
další kávu (svìtelné kontrolky
a
blikají a tím signalizují, že teplota
není vhodná pro pøípravu další kávy):
S pøípravou další kávy tedy chvíli
poèkejte, dokud kávovar
nevychladne.
TIP: Chcete-li urychlit ochlazení kávovaru po vypnutí funkce „Pára“, otevøete otoèný spínaè páry a nechejte
vytékat vodu z napìòovaèe do pøipravené nádoby, dokud nepøestanou
blikat svìtelné kontrolky
a
.
9
Èištìní a údržba
1
Vyèištìní napìòovaèe mléka
Napìòovaè mléka je nutno vyèistit po
každém použití.
9.1
0 Nastavte otoèný spínaè páry doleva
0
až k zarážce (obr. 8) a nechejte vytékat vodu nebo páru nìkolik sekund.
Tím odstraníte pøípadné zbytky mléka
z parní trysky, které se v ní usadily.
3
0
0
0
0
0
214
Pøed každým èištìním vyèkejte, až
kávovar vychladne, a odpojte ho od
sítì.
Kávovar neoplachujte ve vodì: Je to
elektrický spotøebiè.
Pøi èištìní kávovaru nepoužívejte rozpouštìdla ani abrazivní prostøedky.
Staèí vlhký mìkký hadøík.
Žádný díl kávovaru nesmí být umýván v myèce.
Èištìní kávovaru
Jakmile svìtelná kontrolka
zaène
svítit nepøerušovanì, je tøeba vyèistit
nádobku na kávovou sedlinu (podle
návodu v kapitole 9.2 „Vyprázdnìní
nádobky na kávovou sedlinu“,
str. 214).
0 Doporuèujeme èastìji èistit i zásobník na vodu.
0 Nádobka odkapávaèe je vybavena
ukazatelem stavu vody (èerveným)
(obr. 26). Jestliže je ukazatel vidìt
(nìkolik milimetrù pod nádobkou), je
nutno nádobku vyprázdnit a vyèistit.
0 Zkontrolujte, zda otvory výtoku kávy
nejsou ucpané. Pøi èištìní odstraòte
jehlou usazené zbytky kávy (obr. 27).
Dùležité upozornìní: Z hygienických dùvodù doporuèujeme napìòovaè vyèistit po každém použití, protože mléko se usadí uvnitø napìòovaèe.
Otoète otoèným spínaèem doprava
až k zarážce. Vyèkejte nìkolik minut,
dokud napìòovaè mléka nevychladne.
Jednou rukou podržte držadlo trubky
napìòovaèe. Druhou rukou uvolnìte
bajonetový uzávìr napìòovaèe mléka pootoèením ve smìru pohybu ho- 9.2
dinových ruèek. Vytáhnìte napìòovaè (obr. 24).
Stáhnìte parní trysku z napìòovaèe
smìrem dolù.
Napìòovaè a trysku peèlivì
vypláchnìte ve vlažné vodì.
Zkontrolujte, zda oba otvory oznaèené šipkou na obr. 25 nejsou ucpané.
Vyprázdnìní nádobky na
kávovou sedlinu
Pøístroj poèítá poèet pøipravených
šálkù kávy. Jakmile pøipraví ètrnáctkrát jednotlivý šálek kávy (nebo
sedmkrát dva šálky kávy), rozsvítí se
svìtelná kontrolka , která upozoròuje, že nádobka na kávovou sedlinu
je plná a musí být vyprázdnìna a
vyèištìna. Dokud nevyprázdníte ná-
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 215 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
dobku na kávovou sedlinu, kávovar
nemùže pøipravit kávu.
0 Pøi èištìní odjistìte servisní dvíøka
stisknutím pøíslušného tlaèítka a
otevøete je (obr. 15). Zaène blikat
svìtelná kontrolka
.
0 Vyjmìte odkapávací nádobku (obr.
16), vyprázdnìte ji a vyèistìte.
0 Vyprázdnìte nádobku na kávovou
sedlinu a peèlivì ji vyèistìte. Odstraòte veškeré usazeniny na dnì.
Dùležité upozornìní: Pøi každém
vyjmutí odkapávací nádobky, je
nutno vyprázdnit rovnìž nádobku na
kávovou sedlinu, a to i když ještì
není plná. Pokud ji nevyprázdníte,
mùže pøi pøíští pøípravì kávy dojít
k pøeplnìní nádobky na kávovou
sedlinu a ucpání kávovaru.
3
9.3
0
0
0
0
1
Pøi každodenním používání pøístroje
vyprazdòujte nádobku každý den.
Vyprázdnìte nádobku na kávovou
sedlinu vždy, když je pøístroj zapnutý.
Pouze v takovém pøípadì, pøístroj
pozná, že jste nádobku vyèistili.
stroje, mohlo by dojít k jeho vážnému poškození.
0 Spaøovací jednotku opláchnìte pod
tekoucí vodou bez použití mycích
pøípravkù.
1
0
0
0
0
Èištìní spaøovací jednotky
Spaøovací jednotku je tøeba pravidelnì èistit, aby se v ní nevytvoøily kávové usazeniny (které mohou vyvolat
provozní poruchy). Pøi èištìní postupujte následujícím zpùsobem:
Stisknutím tlaèítka
(obr. 4) vypnìte
kávovar (nevytahujte sít’ovou vidlici ze
zásuvky) a vyèkejte, dokud všechny
svìtelné kontrolky nezhasnou.
Otevøete servisní dvíøka (obr. 15).
Vyjmìte odkapávací nádobku a nádobku na kávovou sedlinu (obr. 16)
a vyèistìte je.
Obì èervená uvolòovací tlaèítka spaøovací jednotky na stranách stisknìte
smìrem ke støedu (obr. 28) a jednotku vytáhnìte.
Upozornìní: Spaøovací jednotku
lze vyjmout z kávovaru pouze
v pøípadì, že je pøístroj vypnutý.
Pokud se pokusíte vyjmout spaøovací jednotku ze zapnutého pøí-
Spaøovací jednotku nemyjte v myèce
na nádobí.
Vnitøek pøístroje peèlivì vyèistìte.
Kávové usazeniny v pøístroji uvolnìte
døevenou èi plastovou vidlièkou (obr.
29) a poté odstraòte veškeré zbytky
vysavaèem (obr. 30).
Pøi opìtovné montáži zasuòte spaøovací jednotku (obr. 32, a) do držáku
(obr. 32, b), pøièemž dbejte na správné zasunutí kolíku (obr. 32, c). Kolík
musí zapadnout do trubky (obr.
32, d) na spodní stranì spaøovací
jednotky.
Tisknìte nápis PUSH (obr. 32, e) tak,
aby jednotka zaskoèila do provozní
polohy.
Zkontrolujte, zda se vysunula obì
èervená tlaèítka (obr. 32, f), protože
v opaèném pøípadì nelze zavøít
dvíøka.
Obr. 33: Obì èervená tlaèítka jsou
správnì vysunutá.
Obr. 34: Obì èervená tlaèítka nejsou
vysunutá.
3
Poznámka 1: Pokud spaøovací jednotka není správnì nasazena, tzn.
neozval se zvuk potvrzující, že jednotka zaskoèila do provozní polohy a
èervená tlaèítka nevyskoèila, servisní
dvíøka nelze zavøít a kávovar není
možné uvést do provozu (pokud pøístroj zapnete, svìtelná kontrolka
bude blikat
).
3
Poznámka 2: V pøípadì, že
spaøovací jednotku lze zasunout do
pøístroje jen s obtížemi, je tøeba
nejprve upravit její výšku (pøed
nasazením). Stlaète ji z obou stran
tak, jak to ukazuje obr. 31.
3
Poznámka 3: Pokud ji nelze ani potom nasadit do provozní polohy, zavøete servisní dvíøka, vytáhnìte sít’o-
215
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 216 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
vou vidlici ze zásuvky a znovu ji zapojte. Vyèkejte, dokud nezhasnou
všechny svìtelné kontrolky, otevøete
servisní dvíøka a znovu zasuòte spaøovací jednotku do pøístroje.
Vložte do pøístroje odkapávací nádobku a nádobku na kávovou sedlinu a zavøete servisní dvíøka.
9.4
0
Odvápnìní
Pøi pøípravì kávy dochází k ohøívání
vody, a tedy je normální, že v prùbìhu doby vzniknou uvnitø kávovaru vápenné usazeniny. Jakmile zaène blikat svìtelná kontrolka
, je tøeba
neprodlenì provést odvápnìní kávovaru.
Poznámka: I když se rozsvítí svìtelná kontrolka
, je možná pokraèovat v pøípravì kávy.
Postupujte následujícím zpùsobem:
0 Stisknutím tlaèítka
(obr. 7) zapnìte kávovar.
0 Vyèkejte, až svìtelné kontrolky
a
pøestanou blikat a zaènou svítit
nepøerušovanì.
0 Pøipravte roztok podle návodu na
láhvi s odvápòovacím prostøedkem,
která je souèástí dodávky kávovaru.
Obsah láhve s odvápòovacím prostøedkem (cca. 0,125 l) nalijte do
zásobníku na vodu a pøidejte 1 l
vody.
0
3
Upozornìní: V žádném pøípadì
nepoužívejte odvápòovací prostøedek, který není doporuèen spoleèností Electrolux. Pøi používání jiných
odvápòovacích prostøedkù nemùže
spoleènost Electrolux ruèit za
pøípadné škody. Odvápòovací
pøípravek obdržíte ve specializovaných prodejnách nebo si ho objednejte na servisní lince Electrolux.
0 Pod napìòovaè postavte nádobu, která má objem alespoò 1,5 l (obr. 6).
0 Stisknìte tlaèítko
a pøidržte je
ve stisknuté poloze alespoò 5 sekund. Svìtelná kontrolka
se
rozsvítí a signalizuje, že je spuštìn
0
0
0
0
0
1
216
odvápòovací program (svìtelné kontrolky
a
zùstávají zhasnuté,
což znamená, že nemùže být pøipravena káva).
Nastavte otoèný spínaè páry o polovinu otáèky smìrem doleva (obr. 8).
Odvápòovací roztok zaène vytékat
z napìòovaèe do pøipravené nádoby.
Odvápòovací program propláchne
automaticky nìkolikrát pøístroj, aby
dokonale odstranil z pøístroje
usazeniny.
Po cca. 30 minutách se rozsvítí svìtelná kontrolka
. Nastavte otoèný
spínaè páry o polovinu otáèky doprava až k zarážce (obr. 8).
Nyní musí kávovar provést proplachovací cyklus, pøi nìmž jsou odstranìny zbytky odvápòovacího roztoku.
Vyjmìte zásobník na vodu, vypláchnìte ho a naplòte èerstvou vodou.
Zásobník vložte do pøístroje.
Nádobu s roztokem, která se nachází
pod napìòovaèem, vylijte a znovu ji
postavte pod napìòovaè.
Nastavte otoèný spínaè páry o polovinu otáèky smìrem doleva (obr. 8).
Z napìòovaèe zaène vytékat horká
voda do pøipravené nádoby.
Jakmile je zásobník na vodu prázdný,
svìtelná kontrolka zhasne
a
svìtelná kontrolka
se rozsvítí.
Otoète spínaèem páry doprava k zarážce (obr. 8) a znovu doplòte do zásobníku èistou vodu.
Tím je odvápòovací program ukonèen a kávovar je znovu pøipraven
k použití.
3
Poznámka: Jestliže odvápòovací
program je pøedèasnì pøerušen a
není dokonèen, kontrolka nezhasne
a celý postup je nutno
opakovat.
1
Dùležité upozornìní: V pøípadì, že
nebude provádìno odvápòování
podle návodu, ztratí záruka platnost.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 217 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
9.5
Nastavení tvrdosti vody
Svìtelná kontrolka
se rozsvítí
po pøedem urèené provozní dobì,
která závisí na maximálním obsahu
vápníku ve vodì, nastaveném ve
výrobním závodu. Tuto dobu je však
možné prodloužit, aby kávovar nemusel být pøíliš èasto odvápòován.
V takovém pøípadì je tøeba naprogramovat kávovar na skuteèný obsah
vápníku ve vodì. Stupeò tvrdosti
vody stanovte pøiloženým zkušebním
proužkem anebo se informujte ve
vodárnì.
Zjištìní stupnì tvrdosti vody
0 Ponoøte zkušební proužek na cca. 1
s do studené vody. Nechejte okapat
vodu a urèete stupeò tvrdosti podle
rùžovì zbarvených polí.
Žádné nebo jedno rùžové
pole:
Stupeò tvrdosti 1, mìkká
až 1,24 mmol/l resp.
až 7° nìmecké stupnice resp.
až 12,6° francouzské stupnice
Dvì rùžová pole:
Stupeò tvrdosti 2, støednì
tvrdá
až 2,5 mmol/l resp.
až 14° nìmecké stupnice resp.
až 25,2° francouzské stupnice
Tøi rùžová pole:
Stupeò tvrdosti 3, tvrdá
až 3,7 mmol/l resp.
až 21° nìmecké stupnice resp.
až 37,8° francouzské stupnice
Ètyøi rùžová pole:
Stupeò tvrdosti 4, velmi tvrdá
vìtší než 3,7 mmol/l resp.
vìtší než 21° nìmecké
stupnice resp.
vìtší než 37,8° francouzské
stupnice
0
0
0
0
10
Nastavení zjištìného stupnì
tvrdosti vody a jeho uložení do
pamìti
Mùžete urèit ètyøi stupnì tvrdosti.
Výrobce nastavil na pøístroji ètvrtý
stupeò tvrdosti.
Zkontrolujte, zda je kávovar vypnutý
(všechny svìtelné kontrolky musí být
zhasnuté).
Stisknìte tlaèítko
a pøidržte je
ve stisknuté poloze alespoò 5 sekund. Ètyøi svìtelné kontrolky
,
,
a
se rozsvítí.
Tlaèítko
(obr. 19) opakovanì tisknìte, dokud se nerozsvítí tolik svìtelných kontrolek, kolik odpovídá zjištìnému stupni tvrdosti (napø. pøi nastavení stupnì tvrdosti 3 je tøeba opakovanì tisknout tlaèítko
, dokud se
nerozsvítí tøi svìtelné kontrolky
,
a
).
Stisknutím tlaèítka
uložíte hodnotu do pamìti. Nyní je pøístroj naprogramován a upozorní na odvápnìní podle skuteèného obsahu vápníku v používané vodì.
Význam signalizace
provozních svìtelných
kontrolek
Svìtelné kontrolky
a
blikají
Kávovar není pøípraven k provozu
(teplota vody ještì nedosáhla potøebné hodnoty pro pøípravu kávy).
Zaènìte s pøípravou kávy, až když
svítí všechny svìtelné kontrolky
nepøerušovanì.
Svìtelné kontrolky
a
svítí
nepøerušovanì
Kávovar dosáhl ideální teploty pro
pøípravu kávy.
Svìtelná kontrolka
svítí
nepøerušovanì
Kávovar právì nalévá jeden šálek
kávy.
217
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 218 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
Svìtelná kontrolka
svítí
nepøerušovanì
Kávovar právì nalévá dva šálky kávy.
Svìtelná kontrolka páry
bliká
Kávovar se ohøívá na teplotu potøebnou pro výrobu páry. Vyèkejte, dokud
svìtelná kontrolka nezaène svítit nepøerušovanì, a poté otoète spínaèem
páry.
Svìtelná kontrolka páry
svítí
nepøerušovanì
Kávovar je pøipraven k odbìru páry.
Mùžete otoèit spínaèem páry.
Svìtelná kontrolka
svítí
nepøerušovanì
Kávovar je pøipraven na pøípravu
nápoje z namleté kávy (viz kap. 6
„Pøíprava nápoje z mleté kávy“,
str. 212).
Svìtelná kontrolka
svítí
nepøerušovanì
Probíhá automatický odvápòovací
program (viz kap. 9.4 „Odvápnìní“,
str. 216).
11
Význam výstražné
svìtelné signalizace a
další postup
•
0
•
0
•
0
218
Svìtelná kontrolka
svítí
nepøerušovanì
Zásobník na vodu je prázdný nebo je
nesprávnì nasazen.
Doplòte vodu do zásobníku na vodu
podle kap. 3.2 „Doplnìní vody“,
str. 209 a zasuòte ho správnì do
pøístroje.
Zásobník na vodu je zneèištìný nebo
se v nìm vytvoøily vápenné
usazeniny.
Vypláchnìte ho anebo odstraòte
vápenné usazeniny.
Svìtelná kontrolka
bliká
Kávovar nemùže pøipravit nápoj a
vydává hlasité zvuky.
Otoèný spínaè páry otoète doleva,
jak je uvedeno v kap. 4 „Pøíprava
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
nápoje ze zrnkové kávy“, str. 210,
poznámce 10 (obr. 8).
Káva vytéká pomalu.
Nastavte otoèný spínaè pro volbu
stupnì mletí (obr. 17) o jeden stupeò
doprava (kap. 5 „Nastavení mlýnku
na kávu“, str. 212).
Svìtelná kontrolka
svítí
nepøerušovanì
Nádobka na kávovou sedlinu je plná
nebo není správnì vložena do
pøístroje.
Vyprázdnìte nádobku na kávovou
sedlinu a vyèistìte ji podle kap. 9.2
„Vyprázdnìní nádobky na kávovou
sedlinu“, str. 214. Nádobku správnì
zasuòte do pøístroje.
Po oèištìní nebyla nádobka na kávovou sedlinu vložena do pøístroje.
Otevøete servisní dvíøka a vložte nádobku do kávovaru.
Svìtelná kontrolka
bliká
Byla zvolena funkce
, avšak do
plnicí násypky není nasypána mletá
káva.
Nasypejte do kávovaru namletou
kávu podle kap. 6 „Pøíprava nápoje
z mleté kávy“, str. 212.
Zásobník na zrnkovou kávu je
prázdný.
Doplòte do zásobníku zrnkovou kávu
podle kap. 3.3 „Nasypání zrnkové
kávy do zásobníku“, str. 209.
Jestliže mlýnek je pøíliš hluèný, mùže
to znamenat, že je zablokován kaménkem, který se dostal do kávových zrn.
Obrat’te se laskavì na servis. Na
zablokování èi poškození mlýnku
zpùsobené nežádoucími pøímìsmi
se nevztahuje záruka.
Svìtelná kontrolka
bliká
Kontrolka upozoròuje, že se v kávovaru vytvoøily vápenné usazeniny.
Je tøeba provést odvápòovací program popisovaný v kapitole 9.4
„Odvápnìní“, str. 216.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 219 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
Kávovar vydává neobvyklý hluk a
ètyøi svìtelné kontrolky
, ,
a
støídavì blikají
Pravdìpodobnì jste zapomnìli po
oèištìní zasunout do pøístroje spaøovací jednotku.
Zavøeli jste servisní dvíøka, ale spaøovací jednotku jste do kávovaru
nevložili. Souèasnì tisknìte tlaèítka
a
, dokud všechny ètyøi svìtelné kontrolky nezhasnou. Jakmile
zhasnou, mùžete otevøít servisní
dvíøka a vložit do pøístroje spaøovací
jednotku (viz kap. 9.3 „Èištìní
spaøovací jednotky“, str. 215).
Svìtelné kontrolky
a
støídavì blikají
Kávovar byl právì zapnut, avšak
spaøovací jednotka není správnì
vložena do pøístroje, a tedy nebylo
možné øádnì zavøít servisní dvíøka.
Tisknìte nápis PUSH na spaøovací
jednotce, dokud jednotka nezaskoèí
se slyšitelným cvaknutím. Pøesvìdète
se, zda vyskoèila obì èervená tlaèítka (kap. 9.3 „Èištìní spaøovací
jednotky“, str. 215). Zavøete servisní
dvíøka a stisknìte tlaèítko
.
Svìtelné kontrolky
,
a
blikají
Kávovar byl zapnut, aèkoli otoèný
spínaè páry je otevøený.
Otoète spínaè doprava až k zarážce
(obr. 8).
Svìtelná kontrolka
bliká
Servisní dvíøka jsou otevøená.
Pokud servisní dvíøka nelze zavøít,
pøesvìdète se, zda spaøovací jednotka
je správnì nasazena (viz 9.3 „Èištìní
spaøovací jednotky“, str. 215).
Svìtelná kontrolka
svítí
nepøerušovanì a kontrolky
a
blikají
Pravdìpodobnì jste zapomnìli po
oèištìní vložit do pøístroje spaøovací
jednotku.
Vložte do pøístroje spaøovací jednotku podle kap. 9.3 „Èištìní spaøovací
jednotky“, str. 215.
• Vnitøek pøístroje je silnì zneèištìný.
0 Peèlivì vyèistìte vnitøek kávovaru podle návodu v kap.9.3 „Èištìní spaøovací
jednotky“, str. 215.
Svìtelná kontrolka
bliká
• Plnicí násypka pro mletou kávu je
ucpaná.
0 Násypku vyèistìte nožem podle kap.
6 „Pøíprava nápoje z mleté kávy“,
str. 212, poznámky 5 (obr. 21).
12
Obtíže, které se mùžete
pokusit odstranit, než se
obrátíte na servis
Jestliže kávovar není funkèní a svítí
výstražná signalizace, mùžete se pokusit zjistit závadu a odstranit ji podle
kap. 11. V pøípadì, že se na kávovaru nerozsvítí žádná výstražná signalizace, proveïte následující kontroly,
než se obrátíte na servis.
Káva není horká
• Šálky nebyly pøedehøáty.
0 Šálky je tøeba pøedehøát. Vypláchnìte
je horkou vodou anebo je alespoò na
20 minut postavte na ohøívací desku
(A) (viz kap. 4 „Pøíprava nápoje ze
zrnkové kávy“, str. 210, poznámka 3).
• Spaøovací jednotka má pøíliš nízkou
teplotu.
0 Pøed pøípravou kávy spustíte stisknutím tlaèítka
pøedehøívání spaøovací jednotky (viz kap. 4 „Pøíprava
nápoje ze zrnkové kávy“, str. 210,
poznámka 3).
Na kávì je vytvoøena
nedostateèná pìna
• Kávovar použil pøíliš malé množství
kávy pro spaøovací cyklus.
0 Otoèný spínaè pro volbu množství
mleté kávy (obr. 9) pootoète doprava
(viz kap.4 „Pøíprava nápoje ze
zrnkové kávy“, str. 210, poznámka 2).
• Káva je namleta pøíliš hrubì.
0 Nastavte otoèný spínaè pro volbu
stupnì mletí (obr. 17) o jeden stupeò
219
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 220 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
doleva (kap. 5 „Nastavení mlýnku na
kávu“, str. 212).
• Smìs není vhodná.
0 Použijte smìs urèenou pro kávovar.
Káva vytéká pøíliš pomalu
• Káva je namleta pøíliš jemnì.
0 Nastavte otoèný spínaè pro volbu
stupnì mletí (obr. 17) o jeden stupeò
doprava (kap. 5 „Nastavení mlýnku
na kávu“, str. 212).
• Kávovar používá pro spaøování pøíliš
velké množství kávy.
0 Pootoète spínaè pro volbu množství
mleté kávy (obr. 9) doleva.
Káva vytéká pøíliš rychle
• Káva je namleta pøíliš hrubì.
0 Nastavte otoèný spínaè pro volbu
stupnì mletí (obr. 17) o jeden stupeò
doleva (kap. 5 „Nastavení mlýnku na
kávu“, str. 212).
• Kávovar používá pøi spaøování pøíliš
malé množství kávy.
0 Pootoète spínaè pro volbu množství
mleté kávy (obr. 9) doprava.
Káva vytéká pouze z jednoho ze
dvou otvorù výtoku kávy
• Otvor je ucpaný.
0 Odstraòte jehlou usazené zbytky
kávy (obr. 27).
Aèkoli otáèíte otoèným spínaèem
páry, z napìòovaèe nevychází
pára
• Malé otvory v napìòovaèi a v trysce
napìòovaèe jsou ucpané.
0 Vyèistìte otvory v napìòovaèi a
v trysce napìòovaèe (viz kap. 8.1
„Vyèištìní napìòovaèe mléka“,
str. 214, obr. 25).
Pøi stisknutí tlaèítek
a
nevytéká z kávovaru káva, nýbrž
voda.
• Mletá káva zùstala v násypce.
0 Namletou kávu odstraòte z plnicí
násypky nožem (viz kap. 6 „Pøíprava
nápoje z mleté kávy“, str. 212, poznámka 5). Vyèistìte spaøovací jednotku a vnitøek kávovaru (viz rovnìž
220
•
0
•
0
1
•
0
•
0
•
0
návod v kap. 9.3 „Èištìní spaøovací
jednotky“, str. 215).
Pøi stisknutí tlaèítka
se pøístroj
nezapne
Kávovar není pøipojen k síti.
Zkontrolujte, zda je vidlice sít’ové
šòùry správnì zapojena do zásuvky.
Spaøovaní jednotku nelze pøi
èištìní vyjmout z pøístroje
Kávovar je zapnutý. Spaøovací jednotku lze vyjmout z kávovaru pouze v pøípadì, že je pøístroj vypnutý.
Vypnìte pøístroj (viz kap. 9.3 „Èištìní
spaøovací jednotky“, str. 215).
Upozornìní: Spaøovací jednotku lze
vyjmout z kávovaru pouze v pøípadì,
že je pøístroj vypnutý. Pokud se pokusíte vyjmout spaøovací jednotku ze
zapnutého pøístroje, mohlo by dojít
k jeho vážnému poškození.
K pøípravì kávy byla použita
mletá káva (místo zrnkové kávy) a
z pøístroje nevytéká káva
Do pøístroje jste nasypali pøíliš velké
množství mleté kávy.
Vyjmìte spaøovací jednotku a vnitøek
pøístroje peèlivì vyèistìte podle návodu v kap. 9.3 „Èištìní spaøovací
jednotky“, str. 215. Celý postup
opakujte a do pøístroje nasypejte
nejvýše dvì zarovnané odmìrky
mleté kávy.
Nebylo stisknuto tlaèítko
a
kávovar používá namletou kávu i
kávu z mlýnku.
Peèlivì vyèistìte vnitøek kávovaru
podle návodu v kap. 9.3 „Èištìní
spaøovací jednotky“, str. 215.
Nejprve stisknìte tlaèítko
podle
kap. 6 „Pøíprava nápoje z mleté
kávy“, str. 212 a poté celý postup
opakujte.
Namletou kávu jste nasypali do
vypnutého pøístroje.
Vyjmìte spaøovací jednotku a vnitøek
pøístroje peèlivì vyèistìte podle návodu v kap. 9.3 „Èištìní spaøovací
jednotky“, str. 215. Postup opakujte
po zapnutí pøístroje.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 221 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
•
0
•
0
•
•
•
•
Káva nevytéká z výtoku, nýbrž
kolem servisních dvíøek
Otvory výtoku jsou zaneseny
zaschlou kávou.
Vyèistìte jehlou otvory (obr. 27).
Na vnitøní stranì servisních dvíøek se
nachází výklopná pøihrádka, která je
zablokována a nepohybuje se.
Výklopnou pøihrádku peèlivì vyèistìte, pøedevším okolí závìsù, aby
byla zajištìna pohyblivost.
Co dìlat, když chcete pøístroj
pøepravit na jiné místo?
Uschovejte originální obal, abyste
v nìm mohli pøístroj pøepravovat.
Jako ochranu proti poškrábání je
bezpodmíneènì nutné používat
originální fólii.
Chraòte pøístroj proti nárazùm. Záruka se nevztahuje na škody zpùsobené pøi pøepravì.
Vyprázdnìte zásobník na vodu a
nádobku na kávovou sedlinu.
Laskavì zvažte, kam umístíte pøístroj,
pøedevším v chladných roèních obdobích. Pøístroj mùže být poškozen
mrazem.
13
Technické údaje
Sít’ové napìtí:
Pøíkon:
;
220-240 V
1350 W
Tento spotøebiè odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
• Smìrnice pro nízké napìtí
2006/95/EC
• Smìrnice pro elektromagnetickou
sluèitelnost 89/336/EEC s dodatky
92/31/EEC a 93/68/EEC
• Materiály a souèásti které jsou
urèeny pro styk s potravinami
splòují Evropskou normu
1935/2004.
221
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 222 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
c
14
2
Likvidace
Obalový materiál
Obalové materiály nezatìžují životní
prostøedí a jsou recyklovatelné.
Plastové díly jsou oznaèeny, napø.
>PE<, >PS< atd. Tyto obalové materiály vyhoïte do pøíslušných kontejnerù podle oznaèení na místech pro
likvidaci komunálního odpadu.
2 Vyøazený pøístroj
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
obalu upozoròuje, že v pøípadì
tohoto výrobku se nejedná o bìžný
domovní odpad, ale že je nutné jej
odevzdat na sbìrném místì pro
recyklování elektrických a elektronických pøístrojù. Správná likvidace
tohoto výrobku pøedstavuje váš pøíspìvek k ochranì životního prostøedí
a zdraví spoluobèanù. Nesprávná
likvidace ohrožuje životní prostøedí i
zdraví. Další informace o recyklaci
tohoto výrobku vám poskytne obecní
úøad, spoleènost pro svoz odpadu
nebo prodejna, v níž jste tento
výrobek zakoupili.
222
15
Servis
Uschovejte originální obal vèetnì
polystyrénových vložek. Pøístroj musí
být bezpeènì zabalen, aby nedošlo
k jeho poškození pøi pøepravì.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 223 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
klienci!
o VážSzanowni
Prosimy o dok³adne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. A w szczególnoœci
wskazówek dotycz¹cych
bezpieczeñstwa u¿ytkowania!
Instrukcjê obs³ugi nale¿y
przechowywaæ w celu korzystania z
niej w przysz³oœci lub przekazania jej
ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego urz¹dzenia.
Spis treœci
1
Opis rysunku
224
1.1 Widok z przodu (rys. 1)
224
1.2 Widok od przodu przy otwartych
drzwiczkach serwisowych (rys. 2) 224
1.3 Panel obs³ugi (rys. 3)
224
2
3
Zasady bezpieczeñstwa
Pierwsze uruchomienie
3.1 Ustawienie i pod³¹czenie
urz¹dzenia
3.2 Nape³nianie wod¹
3.3 Nape³nianie pojemnika na kawê
ziarnist¹
3.4 Pierwsze w³¹czenie
4
5
6
7
8
Przygotowywanie naparu z
kawy ziarnistej
Ustawianie m³ynka do kawy
Przygotowywanie naparu z
kawy sypkiej
Przygotowywanie gor¹cej
wody
Spienianie mleka
225
226
226
227
227
227
10 Znaczenie lampek
kontrolnych dla normalnego
dzia³ania urz¹dzenia
236
11 Znaczenie lampek
kontrolnych i sposób
postêpowania, gdy s¹
zaœwiecone
237
12 Problemy, które mo¿na
samodzielnie rozwi¹zaæ
przed wezwaniem serwisu
238
13 Dane techniczne
240
14 Utylizacja
241
15 W przypadku naprawy
241
228
230
231
231
232
8.1 Czyszczenie dyszy do kawy
cappucciono
232
9
Czyszczenie i konserwacja
233
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Czyszczenie ekspresu do kawy
Opró¿nianie pojemnika na fusy
Czyszczenie zaparzacza
Odkamienianie
Ustawianie twardoœci wody
233
233
234
235
236
223
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 224 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
1
Opis rysunku
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Niniejsza instrukcja obs³ugi odnosi
siê do przelewowych ekspresów do
kawy model ECS 5000 oraz
ECS 5200. Obs³uga obu urz¹dzeñ
jest identyczna.
Rysunek 1 i 2 prezentuj¹ oba modele. Na wszystkich pozosta³ych rysunkach przedstawiony jest model
ECS 5200.
Widok z przodu (rys. 1)
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
P³ytka grzewcza na fili¿anki
X
Pokrêt³o pary
Y
Przewód pary
Dysza do kawy cappuccino
Z
Dysza do kawy cappuccino
(wyjmowana)
1.3
Wylot dyszy do cappuccino
(wyjmowany)
a
Przycisk do otwierania drzwiczek
serwisowych
b
Pojemnik na wodê (wyjmowany)
Zbiorniczek na skropliny
(wyjmowany)
c
Kratka ociekowa
d
Wylot kawy o regulowanej wysokoœci
e
Panel obs³ugi (patrz rys. 3)
f
Pokrywa pojemnika na kawê ziarnist¹
Pokrywa pojemnika na kawê mielon¹
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
224
Widok od przodu przy
otwartych drzwiczkach
serwisowych (rys. 2)
Miarka do kawy mielonej
Schowek na miarkê do kawy
Kana³ wsypowy do kawy mielonej
Drzwiczki serwisowe
Wyjmowany pojemnik na fusy po
kawie
Pó³ka obrotowa
Zaparzacz
Pokrêt³o regulacji stopnia zmielenia
kawy
Pojemnik na kawê ziarnist¹
Tabliczka znamionowa
(spód urz¹dzenia)
Odkamieniacz w p³ynie i
pasek testowy
Panel obs³ugi (rys. 3)
Pokrêt³o wyboru iloœci naparu kawy
(kawa ma³a, normalna lub du¿a)
Pokrêt³o wyboru iloœci kawy mielonej
(aby uzyskaæ kawê s³ab¹, normaln¹
lub mocn¹)
Przycisk wytwarzania 1 fili¿anki kawy
Przycisk wytwarzania 2 fili¿anek kawy
Przycisk w³¹czenia/wy³¹czenia
Przycisk wyboru funkcji wytwarzania
pary
Przycisk wyboru kawy mielonej
(m³ynek do kawy wy³¹czony)
Przycisk p³ukania i odwapniania
Lampka kontrolna 1 fili¿anka i
OK temperatura kawy
Lampka kontrolna 2 fili¿anki i
OK temperatura kawy
Lampka kontrolna pary i
OK temperatura pary
Lampka kontrolna wyboru kawy mielonej (m³ynek do kawy wy³¹czony)
Lampka kontrolna odwapniania
Lampka informuj¹ca o braku wody
lub braku pojemnika na wodê
Lampka informuj¹ca o pe³nym
zbiorniku na osady (fusy) z kawy lub
braku pojemnika na osady (fusy)
Dioda alarmowa
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 225 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
2
Zasady bezpieczeñstwa
1
Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia odpowiada ogólnie stosowanym przepisom technicznym i zasadom dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu. Jednak
jako producent tego urz¹dzenia zalecamy szczególnie stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa.
Ogólne zasady
bezpieczeñstwa
• Sprzêt ten mo¿na pod³¹czaæ tylko do
Ÿród³a zasilania, którego napiêcie jest
zgodne z podanym na tabliczce znamionowej (patrz: spód urz¹dzenia)!
• Chroniæ przewód zasilaj¹cy przed
stykaniem siê z gor¹cymi elementami
urz¹dzenia.
• Wtyczka przewodu zasilaj¹cego nigdy nie powinna byæ wyjmowana z
gniazdka przez poci¹ganie za przewód!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia w przypadku,
gdy:
– przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony lub
– na obudowie widaæ wyraŸne œlady
uszkodzenia.
• Urz¹dzenie nie jest przeznaczone dla
osób (w tym dzieci), które z powodu
braku doœwiadczenia lub stosownej
wiedzy nie s¹ w stanie zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania, ani te¿ dla
osób (w tym dzieci) niepe³nosprawnych fizycznie, sensorycznie lub umys³owo, chyba ¿e osoby te zosta³y odpowiednio poinstruowane, jak nale¿y
poprawnie obchodziæ siê z urz¹dzeniem i by³y od pocz¹tku nadzorowane przez osoby sprawuj¹ce nad nimi
opiekê.
Zagro¿enie dla dzieci
• Nigdy nie nale¿y pozostawiaæ w³¹czonego sprzêtu bez nadzoru; nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ w obecnoœci dzieci!
• Nie wolno dopuœciæ do tego, aby
urz¹dzeniem bawi³y siê dzieci.
• Materia³ów opakowaniowych, np.
worków foliowych, nie nale¿y oddawaæ dzieciom do zabawy.
Bezpieczeñstwo w trakcie
u¿ytkowania
• Uwaga! Otwór wyp³ywu kawy, dysza do kawy cappuccino, p³yta
podgrzewaj¹ca s¹ podczas pracy
urz¹dzenia gor¹ce. Nale¿y chroniæ
przed dostêpem do nich dzieci!
• Uwaga! Niebezpieczeñstwo poparzenia podczas korzystania z dyszy do kawy cappuccino! Wyp³ywaj¹ca gor¹ca woda, wzglêdnie
gor¹ca para wodna, mo¿e spowodowaæ poparzenie. Dyszê do
kawy cappuccino nale¿y w³¹czaæ
tylko wtedy, gdy znajduje siê pod
ni¹ jakiœ pojemnik.
• Nie wolno podgrzewaæ par¹ ¿adnych
³atwopalnych p³ynów!
• Urz¹dzenie mo¿na u¿ywaæ tylko
wtedy, gdy znajduje siê w nim woda!
Pojemnik na wodê wype³niaæ tylko
zimn¹ wod¹, nigdy wod¹ gor¹c¹,
mlekiem ani innymi p³ynami.
Maksymalne wype³nienie pojemnika
wynosi ok. 1,8 litra.
• Do pojemnika na kawê ziarnist¹
wsypywaæ tylko palon¹ kawê, nie
wolno wsypywaæ kawy mro¿onej
lub z dodatkiem cukru! Z kawy
ziarnistej nale¿y usun¹æ wszelkie
obce cia³a, np. drobne kamyki.
Uszkodzenie i zablokowanie mechanizmu spowodowane przez
cia³o obce, które dosta³o siê do
œrodka, mo¿e nie zostaæ objête
gwarancj¹.
• Do pojemnika na kawê sypk¹ wsypywaæ tylko kawê mielon¹.
• Nie pozostawiaæ bez potrzeby w³¹czonego urz¹dzenia.
• Nie nara¿aæ urz¹dzenia na wp³yw
warunków pogodowych.
• W przypadku koniecznoœci zastosowania przed³u¿acza u¿ywaæ wy³¹cznie
przed³u¿aczy dostêpnych w handlu, o
przekroju co najmniej 1,5 mm2.
225
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 226 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
• Aby unikn¹æ zagro¿enia, osoby o
ograniczonej sprawnoœci motorycznej nigdy nie powinny korzystaæ z
urz¹dzenia bez nadzoru.
• Urz¹dzenie u¿ywaæ tylko z za³o¿on¹ podstawk¹ ociekow¹, pojemnikiem na fusy i kratk¹ ociekow¹!
Bezpieczeñstwo podczas
czyszczenia i konserwacji
• Stosowaæ siê do wskazówek dotycz¹cych czyszczenia i usuwania
kamienia.
• Przed rozpoczêciem czynnoœci konserwacyjnych i czyszczenia wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyj¹æ wtyczkê z sieci!
• Nie zanurzaæ urz¹dzenia w wodzie.
• Dyszê do kawy cappuccino czyœciæ tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest
wy³¹czone, zimne i nie pod ciœnieniem!
• Czêœci urz¹dzenia nie czyœciæ w zmywarce do naczyñ.
• Nie wlewaæ wody do m³ynka, poniewa¿ spowoduje to jego uszkodzenie.
Urz¹dzenia nie wolno samodzielnie
rozkrêcaæ ani naprawiaæ. Niefachowa
naprawa mo¿e spowodowaæ powa¿ne zagro¿enia dla u¿ytkownika.
Elektryczne urz¹dzenia mog¹ byæ
naprawiane wy³¹cznie przez przeszkolony personel!
W przypadku koniecznoœci naprawy,
w tym wymiany kabla zasilaj¹cego,
nale¿y zwróciæ siê do
• punktu sprzeda¿y, w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione lub
• do serwisu firmy Electrolux.
W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem lub niew³aœciwego
u¿ytkowania urz¹dzenia producent
nie udziela gwarancji, ani nie
ponosi odpowiedzialnoœci za
ewentualne szkody – równie¿ wtedy, gdy program odkamieniania
nie by³ wykonywany zaraz po
pojawieniu siê lampki kontrolnej
zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obs³ugi. Uszko-
226
dzenie i zablokowanie mechanizmu spowodowane przez cia³o
obce, które dosta³o siê do œrodka,
mo¿e nie zostaæ objête gwarancj¹.
3
Pierwsze uruchomienie
3.1
Ustawienie i pod³¹czenie
urz¹dzenia
0 Po rozpakowaniu urz¹dzenia nale¿y
upewniæ siê czy jest ono kompletne i
w nienaruszonym stanie. W razie
w¹tpliwoœci nie u¿ywaæ ekspresu,
lecz zwróciæ siê do wykwalifikowanego personelu serwisu.
0 Ustawiæ urz¹dzenie na powierzchni
roboczej z dala od kranów, zlewozmywaków i Ÿróde³ ciep³a.
1
Po ustawieniu urz¹dzenia na powierzchni roboczej nale¿y sprawdziæ,
czy od œcianek bocznych i tylnej
œcianki ekspresu zachowany zosta³
odstêp oko³o 5 cm oraz odstêp co
najmniej 20 cm nad urz¹dzeniem.
Nigdy nie instalowaæ ekspresu w
otoczeniu, w którym mog¹ wyst¹piæ
spadki temperatury do 0 °C lub
poni¿ej (zamarzniêta woda mo¿e
uszkodziæ urz¹dzenie).
1
Sprawdziæ, czy napiêcie sieciowe
odpowiada napiêciu podanemu na
tabliczce znamionowej ekspresu.
Pod³¹czaæ urz¹dzenie wy³¹cznie do
gniazdka o minimalnym natê¿eniu
10 A, wyposa¿onego w odpowiednie
uziemienie. Producent nie ponosi
odpowiedzialnoœci za ewentualne
wypadki spowodowane brakiem
uziemienia instalacji elektrycznej.
W razie niezgodnoœci miêdzy gniazdkiem zasilaj¹cym a wtyczk¹ urz¹dzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonaæ wymiany wtyczki na
w³aœciwy model.
0 Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do
gniazdka.
Podczas pierwszego pod³¹czenia
urz¹dzenia do sieci zasilaj¹cej na
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 227 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
kilka sekund zapalaj¹ siê wszystkie 3.3
lampki kontrolne w celu sprawdzenia
ich sprawnoœci, a nastêpnie wszyst0
kie gasn¹.
3
3
3.2
Zaleca siê jak najwczeœniejsze okreœlenie twardoœci wody, zgodnie z
instrukcjami zawartymi w rozdziale
9.5 «Ustawianie twardoœci wody”,
strona 236.
Otworzyæ pokrywê pojemnika na
kawê ziarnist¹ (rys. 5).
0 Nape³niæ pojemnik ziarnami kawy.
0 Zamkn¹æ pokrywê.
1
Aby poznaæ prawid³ow¹ obs³ugê ekspresu do kawy, przy pierwszym jego
u¿yciu nale¿y uwa¿nie przestrzegaæ i
stosowaæ siê po kolei do instrukcji
opisanych w poni¿szych rozdzia³ach.
Nape³nianie wod¹
Przed ka¿dym w³¹czeniem nale¿y
upewniæ siê, czy w pojemniku na
wodê znajduje siê woda i uzupe³niæ
go w razie potrzeby. Urz¹dzenie
3
potrzebuje przy ka¿dym w³¹czeniu i
wy³¹czeniu wody do przeprowadzenia automatycznego p³ukania.
0 Pojemnik na wodê wyj¹æ (rys. 4),
wyp³ukaæ i nape³niæ œwie¿¹ wod¹ nie
przekraczaj¹c poziomu MAX. W trak- 3.4
cie wyjmowania pojemnika dysza do
kawy cappuccino powinna byæ zawsze skierowana do œrodka ekspresu.
W przeciwnym wypadku wyjêcie po0
jemnika bêdzie niemo¿liwe.
Nape³niaæ pojemnik tylko zimn¹ wod¹. Nie wlewaæ do pojemnika innych
p³ynów, np. wody mineralnej lub
mleka.
0 Ponownie w³o¿yæ pojemnik mocno
go dociskaj¹c.
1
Aby zawsze uzyskiwaæ aromatyczn¹
kawê, nale¿y:
• zmieniaæ codziennie wodê w pojemniku na wodê,
• co najmniej raz w tygodniu oczyœciæ
pojemnik podczas normalnego zmywania (nie w zmywarce do naczyñ).
Nastêpnie op³ukaæ czyst¹ wod¹.
3
Nape³nianie pojemnika na
kawê ziarnist¹
Uwaga! Nale¿y pamiêtaæ, aby u¿ywaæ tylko czystych ziaren kawy, bez
¿adnych dodatków aromatyzuj¹cych i
cukru, jak równie¿ nie u¿ywaæ ziaren
zmro¿onych. Nale¿y upewniæ siê, ¿e
do pojemnika na kawê nie dosta³y
siê ¿adne cia³a obce, np. kamyki.
Uszkodzenie i zablokowanie mechanizmu spowodowane przez
cia³o obce, które dosta³o siê do
œrodka, mo¿e nie zostaæ objête
gwarancj¹.
Automat do kawy zosta³ sprawdzony
przez producenta. Do tego celu u¿yta
zosta³a kawa, a wiêc w m³ynku mog¹
znajdowaæ siê jej pozosta³oœci. Gwarantujemy, ¿e Pañstwa automat jest
nowy.
Pierwsze w³¹czenie
Przy pierwszym uruchomieniu urz¹dzenia nale¿y odpowietrzyæ automat
do kawy.
Upewniæ siê, czy pojemnik na wodê
jest nape³niony i czy kabel zasilaj¹cy
znajduje siê w gniazdku sieci elektrycznej.
0 Przesun¹æ dyszê do kawy cappuccino na zewn¹trz, ustawiæ pod ni¹
jedn¹ fili¿ankê (rys. 6) i w³¹czyæ ekspres przy pomocy przycisku
(rys. 7).
0 Natychmiast po w³¹czeniu ekspresu, w ci¹gu 30 sekund, przesun¹æ
pokrêt³o pary w lewo maksymalnie
do koñca (rys. 8) (jest rzecz¹ ca³kowicie normaln¹, ¿e urz¹dzenie g³oœno
przy tym pracuje).
Po kilku sekundach z dyszy do kawy
cappuccino zacznie wyp³ywaæ woda.
227
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 228 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
0 Kiedy w fili¿ance bêdzie oko³o 30 ml,
nale¿y przesun¹æ pokrêt³o pary w
prawo (rys. 8) maksymalnie do koñca, aby przerwaæ wyp³ywanie wody.
0 Poczekaæ, a¿ lampki kontrolne
i
przestan¹ migaæ i zaczn¹ œwieciæ siê bez przerwy. (Miganie lampek
kontrolnych wskazuje, ¿e urz¹dzenie
znajduje siê w fazie podgrzewania;
ci¹g³e œwiecenie lampek kontrolnych
oznacza natomiast, ¿e zosta³a osi¹gniêta idealna temperatura do przyrz¹dzenia kawy.)
Na krótko zanim lampki kontrolne
zaczn¹ siê œwieciæ bez przerwy, ekspres wykona automatyczne p³ukanie:
z otworów dyszy wyp³ynie niewielka
iloœæ gor¹cej wody, która zostanie
zebrana w znajduj¹cym siê poni¿ej
zbiorniczku na skropliny.
3
4
Rada: Je¿eli chcemy przygotowaæ
mocn¹ kawê (mniej ni¿ 60 ml), nale¿y najpierw nape³niæ fili¿ankê wod¹ z
p³ukania. Pozostawiæ wodê w fili¿ance na kilka sekund (przed jej opró¿nieniem) po to, by siê nagrza³a.
W tym momencie urz¹dzenie jest
gotowe do u¿ycia.
0
0
0
Przygotowywanie naparu
z kawy ziarnistej
0 Przed przyst¹pieniem do parzenia
kawy zawsze sprawdziæ czy lampki
kontrolne
i
œwiec¹ siê bez
przerwy oraz czy pojemnik na ziarna
jest nape³niony.
0 Ustawiæ pokrêt³o wyboru iloœci kawy
mielonej (rys. 9) w celu zaprogramowania ¿¹danego smaku kawy.
Im dalej przesuniemy pokrêt³o w prawo, tym wiêksza bêdzie iloœæ kawy w
ziarnach, któr¹ ekspres zmieli, a
zatem smak kawy bêdzie mocniejszy.
Przy pierwszym u¿yciu ekspresu
nale¿y wykonaæ próbê i zaparzyæ
kilka kaw, aby okreœliæ prawid³ow¹
pozycjê pokrêt³a. Nale¿y uwa¿aæ, aby
nie przesun¹æ pokrêt³a zbyt daleko w
228
0
prawo. W przeciwnym wypadku kawa
bêdzie wyp³ywaæ zbyt wolno (kropla
za kropl¹) przede wszystkim przy
przygotowaniu dwóch fili¿anek.
Ustawiæ pokrêt³o wyboru iloœci naparu kawy (rys. 10) w celu zaprogramowania ¿¹danej iloœci kawy.
Im bardziej przesuniemy pokrêt³o w
prawo, tym wiêksza bêdzie iloœæ
otrzymanej kawy. Przy pierwszym
u¿yciu ekspresu nale¿y wykonaæ
próbê i zaparzyæ kilka kaw, aby okreœliæ prawid³ow¹ pozycjê pokrêt³a.
Pod wylotami dyszy do kawy ustawiæ
jedn¹ fili¿ankê, je¿eli chcemy uzyskaæ 1 kawê lub 2 fili¿anki dla uzyskania 2 kaw (rys. 11). Aby otrzymaæ
jak najlepsz¹ piankê, nale¿y mo¿liwie
jak najbardziej przybli¿yæ dyszê do
fili¿anek (rys. 12).
Nacisn¹æ przycisk
(rysunek 13),
aby przyrz¹dziæ 1 fili¿ankê kawy.
Nacisn¹æ przycisk
(rysunek 14),
aby przyrz¹dziæ 2 fili¿anki kawy.
W tym momencie ekspres zmieli
ziarna kawy, wykona krótkie parzenie
wstêpne, a nastêpnie naleje kawê do
fili¿anki.
Po uzyskaniu zaprogramowanej
iloœci kawy, urz¹dzenie automatycznie przerwie parzenie i usunie zu¿yt¹
kawê do specjalnego pojemnika.
Po kilku sekundach, kiedy obie lampki kontrolne
i
ponownie zaczn¹ œwieciæ bez przerwy, mo¿na
przygotowaæ kolejn¹ kawê.
Aby wy³¹czyæ ekspres, nale¿y nacisn¹æ przycisk
. (Zanim ekspres siê
wy³¹czy, wykona automatyczne p³ukanie: z otworów wyp³ynie niewielka iloœæ
gor¹cej wody, która zebrana zostanie
w znajduj¹cym siê poni¿ej zbiorniczku
na skropliny. Nale¿y uwa¿aæ, aby siê
nie poparzyæ.) Je¿eli ekspres nie zostanie wy³¹czony przy pomocy przycisku
po up³ywie 3 godzin od ostatniego u¿ycia wy³¹czy siê sam wykonuj¹c wczeœniej szybkie p³ukanie.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 229 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
3
1
3
3
Wskazówka 1: Je¿eli kawa wyp³ywa
kropla za kropl¹ lub nie wyp³ywa w
ca³oœci, nale¿y przekrêciæ pokrêt³o
stopnia zmielenia kawy (rys. 17) o
jedn¹ pozycjê w prawo (zob. rozdz. 5
«Ustawianie m³ynka do kawy”,
strona 230). Przekrêcaæ o jedn¹ pozycjê a¿ do osi¹gniêcia zadowalaj¹cego wyp³ywania kawy.
Stopieñ gruboœci mielenia mo¿e
byæ zmieniony tylko podczas mielenia. Regulacja przy zatrzymanym m³ynku mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie automatu do kawy.
Wskazówka 2: Je¿eli kawa wyp³ywa
zbyt szybko i pianka jest nieodpowiednia, nale¿y przesun¹æ pokrêt³o
wyboru iloœci kawy mielonej (rys. 9)
odrobinê w prawo. Nastêpnie wykonaæ kilka prób, aby okreœliæ w³aœciw¹
pozycjê pokrêt³a. Nale¿y uwa¿aæ, aby
nie przesun¹æ pokrêt³a zbyt daleko w
prawo. W przeciwnym wypadku kawa
bêdzie wyp³ywaæ zbyt wolno (kropla
za kropl¹) przede wszystkim przy
przygotowaniu dwóch fili¿anek. Je¿eli
po przygotowaniu kilku kaw nie uzyskamy pianki o zadowalaj¹cej konsystencji, nale¿y przesun¹æ równie¿ pokrêt³o zmielenia kawy (rys. 17) o
jedn¹ pozycjê w lewo (zob. rozdz. 5
«Ustawianie m³ynka do kawy”,
strona 230).
Wskazówka 3: Co zrobiæ, aby
kawa by³a bardziej gor¹ca
1) Je¿eli tu¿ po w³¹czeniu ekspresu
chce siê przygotowaæ jedn¹ ma³¹ fili¿ankê kawy (mniej ni¿ 60 ml), nale¿y
wykorzystaæ gor¹c¹ wodê z p³ukania
do podgrzania fili¿anek.
2) Je¿eli zaœ od ostatniego parzenia
minê³o wiêcej ni¿ 2-3 minuty, przed
przygotowaniem nowej kawy nale¿y
nagrzaæ zaparzacz naciskaj¹c przycisk
.
Pozwoliæ, aby woda sp³ynê³a do
zbiorniczka na skropliny znajduj¹cego siê poni¿ej. Wodê t¹ mo¿na równie¿ wykorzystaæ do podgrzania fili¿anki u¿ywanej do kawy. W takim
przypadku wystarczy spuœciæ gor¹c¹
wodê do fili¿anki (a nastêpnie wylaæ).
3) Nie u¿ywaæ fili¿anek o zbyt grubych œciankach, chyba, ¿e fili¿anki
zosta³y wczeœniej podgrzane, poniewa¿ poch³aniaj¹ du¿o ciep³a.
4) U¿ywaæ fili¿anek uprzednio nagrzanych poprzez wyp³ukanie gor¹c¹
wod¹ albo pozostawienie ich do nagrzania na p³ycie grzewczej na pokrywie w³¹czonego ekspresu przez co
najmniej 20 minut.
3
Wskazówka 4: Nalewanie kawy mo¿na zawsze przerwaæ poprzez naciœniêcie przycisku
(rys. 13) lub
(rys. 14) b¹dŸ obrócenie pokrêt³a
wyboru iloœci naparu kawy (rys. 10) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3
Wskazówka 5: Po zakoñczeniu nalewania kawy mo¿na zwiêkszyæ jej iloœæ
naciskaj¹c przycisk
(rys. 13) lub
(rys. 14), który nale¿y przytrzymaæ, a¿ nalana zostanie ¿¹dana iloœæ
kawy, lub te¿ obracaj¹c pokrêt³o wyboru iloœci naparu kawy (rys. 10) w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (musi to nast¹piæ bezpoœrednio po nalaniu kawy, ale jeszcze
przed wyrzuceniem zu¿ytych fusów
do pojemnika).
3
Wskazówka 6: Je¿eli stale œwieci
siê lampka kontrolna
, nale¿y
nape³niæ pojemnik na wodê. W przeciwnym wypadku ekspres nie zaparzy kawy. Pojemnik na wodê mo¿na
wyj¹æ dopiero po skierowaniu dyszy
do kawy do œrodka ekspresu. (Jest
rzecz¹ normaln¹, ¿e po zapaleniu siê
lampki kontrolnej
w pojemniku
znajduje siê jeszcze niewielka iloœæ
wody.)
3
Wskazówka 7: Ekspres liczy iloœæ
zaparzonych kaw. Ka¿dorazowo po
14 wykonanych pojedynczych kawach (lub 7 podwójnych) zapala siê
lampka kontrolna
i œwieci siê bez
przerwy informuj¹c, ¿e pojemnik na
fusy jest pe³ny i nale¿y go opró¿niæ
229
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 230 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
kontrolnych i sposób postêpowania,
gdy s¹ zaœwiecone”, strona 237 i 12
«Problemy, które mo¿na samodzielnie rozwi¹zaæ przed wezwaniem
serwisu”, strona 238. Je¿eli postêpowanie opisane w instrukcji obs³ugi
jest niewystarczaj¹ce w celu usuniêcie problemu, nale¿y zwróciæ siê do
serwisu.
oraz wyczyœciæ, patrz 9.2 «Opró¿nianie pojemnika na fusy”, strona 233.
3
Wskazówka 8: Wskutek czêstego u¿ytkowania ekspresu mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
ostrza m³ynka po pewnym czasie zu¿yj¹ siê, a tym samym kawa bêdzie wyp³ywaæ zbyt szybko i bez pianki, poniewa¿ bêdzie zbyt grubo zmielona.
Aby rozwi¹zaæ ten problem, nale¿y
ponownie ustawiæ stopieñ zmielenia
kawy w m³ynku. W tym celu nale¿y
przesun¹æ pokrêt³o regulacji stopnia
zmielenia kawy (rys. 17) o jedn¹ pozycjê w prawo (zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale 5 «Ustawianie m³ynka do kawy”, strona 230).
3
Wskazówka 9: Je¿eli nie u¿ywamy
ekspresu przez d³ugi okres czasu,
przed kolejnym u¿yciem nale¿y wyczyœciæ zaparzacz, zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdz. 9.3
«Czyszczenie zaparzacza”,
strona 234.
3
Wskazówka 10: Podczas nalewania
kawy nie wolno wyjmowaæ
pojemnika na wodê. Je¿eli zostanie
on wyjêty, ekspres nie bêdzie w stanie
przygotowaæ kawy, a lampka kontrolna (brak wody)
zacznie migaæ. W
przypadku ponownego przyst¹pienia
do parzenia kawy, urz¹dzenie zacznie
bardzo g³oœno pracowaæ i nie wykona
polecenia. Aby ponownie uruchomiæ
ekspres nale¿y przekrêciæ pokrêt³o
pary w lewo do oporu i przez kilka
sekund pozwoliæ wyp³ywaæ wodzie z
dyszy do kawy cappuccino.
3
Przy pierwszym uruchomieniu urz¹dzenia zadowalaj¹cy rezultat wyst¹pi
po przyrz¹dzeniu przynajmniej 4-5
kaw.
3
Je¿eli zapali siê dioda alarmowa sygnalizuj¹ca nieprawid³owoœæ, nie
trzeba natychmiast zwracaæ siê do
serwisu technicznego. Problem prawie zawsze mo¿na rozwi¹zaæ zgodnie ze wskazówkami podanymi w
rozdzia³ach 11 «Znaczenie lampek
230
5
Ustawianie m³ynka do
kawy
M³ynka do kawy nie nale¿y pocz¹tkowo regulowaæ, poniewa¿ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie
parzenie kawy.
Je¿eli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw oka¿e siê, ¿e kawa wyp³ywa zbyt szybko lub zbyt wolno (kropla za kropl¹), nale¿y dokonaæ zmiany przy pomocy pokrêt³a regulacji
stopnia zmielenia kawy (rys. 17) w
pojemniku na kawê ziarnist¹.
Skutecznoœæ tych korekt mo¿na jednak zauwa¿yæ dopiero po co najmniej 2 kolejnych operacjach przyrz¹dzania kawy.
Stopieñ gruboœci mielenia mo¿e
byæ zmieniony tylko podczas mielenia. Regulacja przy zatrzymanym m³ynku mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie automatu do kawy.
0 Aby uzyskaæ wolniejsze wyp³ywanie
kawy i lepsz¹ piankê, pokrêt³o nale¿y
przesun¹æ o jedn¹ pozycjê w lewo (=
kawa drobniej mielona) (rys. 18).
0 Aby uzyskaæ szybsze wyp³ywanie
kawy (a nie po kropli), pokrêt³o nale¿y przesun¹æ o jedn¹ pozycjê w
prawo (= kawa grubiej zmielona)
(rys. 18).
1
3
Automat do kawy zosta³ sprawdzony
przez producenta. Do tego celu u¿yta
zosta³a kawa, a wiêc w m³ynku mog¹
znajdowaæ siê jej pozosta³oœci.
Gwarantujemy, ¿e Pañstwa automat
jest nowy.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 231 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
6
Przygotowywanie naparu
z kawy sypkiej
0 Nacisn¹æ przycisk
, aby wybraæ
funkcjê kawa mielona (rys. 19).
Zapali siê wówczas lampka kontrolna
informuj¹ca, ¿e funkcja zosta³a
wybrana i ¿e m³ynek do kawy zosta³
wy³¹czony.
0 Podnieœæ pokrywê na œrodku, wsypaæ do kana³u wsypowego jedn¹ (na
1 fili¿ankê) lub dwie (na 2 fili¿anki)
p³askie miarki zmielonej kawy
(rys. 20).
0 Ustawiæ pokrêt³o wyboru iloœci naparu kawy (rys. 10) w celu zaprogramowania ¿¹danej iloœci kawy.
Im bardziej przesuniemy pokrêt³o w
prawo, tym wiêksza bêdzie iloœæ
otrzymanej kawy.
0 Pod wylotami dyszy do kawy ustawiæ
jedn¹ fili¿ankê, je¿eli chcemy uzyskaæ 1 kawê lub 2 fili¿anki dla uzyskania 2 kaw (rys. 11). Aby otrzymaæ
jak najlepsz¹ piankê, nale¿y mo¿liwie
jak najbardziej przybli¿yæ dyszê do
fili¿anek (rys. 12).
0 Nacisn¹æ przycisk
(rysunek 13),
aby przyrz¹dziæ 1 fili¿ankê kawy.
Nacisn¹æ przycisk
(rysunek 14),
aby przyrz¹dziæ 2 fili¿anki kawy.
3
Wskazówka 1: Nigdy nie wsypywaæ
kawy mielonej, je¿eli ekspres jest
wy³¹czony, aby zapobiec jej przedostawaniu siê do wnêtrza urz¹dzenia.
3
Wskazówka 2: Nigdy nie wsypywaæ
wiêcej ni¿ p³ask¹ 2 miarkê kawy.
W przeciwnym wypadku ekspres nie
zaparzy kawy, a zmielona kawa pozostanie we wnêtrzu urz¹dzenia powoduj¹c jego zabrudzenie.
3
Wskazówka 3: Do dozowania wsypywanej iloœci kawy nale¿y u¿ywaæ
jedynie dozownika nale¿¹cego do
wyposa¿enia ekspresu.
3
Wskazówka 4: Do kana³u wsypowego nale¿y wsypywaæ wy³¹cznie
kawê mielon¹ przeznaczon¹ do
ekspresów do kawy espresso: nigdy
nie stosowaæ kawy w ziarnach, kawy
rozpuszczalnej, ani innych substancji,
które mog¹ uszkodziæ ekspres.
Wskazówka 5: Je¿eli po wsypaniu
wiêcej ni¿ dwóch miarek kawy mielonej, kana³ wsypowy zostanie zatkany, nale¿y go przepchn¹æ przy pomocy no¿a (rys. 21), a nastêpnie wyj¹æ i
oczyœciæ zaparzacz oraz ekspres,
zgodnie ze wskazówkami podanymi
w rozdziale Kapitel 9.3 «Czyszczenie
zaparzacza”, strona 234.
0 Je¿eli po zakoñczeniu dzia³ania ekspresu z u¿yciem kawy mielonej chcemy
ponownie przygotowaæ kawê przy u¿yciu kawy w ziarnach, nale¿y wy³¹czyæ
funkcjê kawa mielona poprzez naciœniêcie przycisku
(lampka kontrolna zgaœnie i m³ynek do kawy zostanie
ponownie w³¹czony).
3
3
7
Nale¿y przestrzegaæ równie¿ wskazówek z rozdz. 4 «Przygotowywanie
naparu z kawy ziarnistej”, strona 228,
wskazówki nr 3 - 7, 9 i 10.
Przygotowywanie gor¹cej
wody
0 Zawsze sprawdzaæ, czy lampki kontrolne
i
œwiec¹ bez przerwy.
0 Dyszê do kawy cappuccino przesun¹æ na zewn¹trz ekspresu (rys. 6).
0 Pod dysz¹ do kawy cappuccino
ustawiæ pojemnik (rys. 6).
0 Przekrêciæ pokrêt³o pary o pó³ obrotu
w lewo maksymalnie do koñca
(rys. 8): z dyszy do kawy cappuccino
wyp³ynie gor¹ca woda, która zacznie
nape³niaæ pojemnik znajduj¹cy siê
pod dysz¹.
0 Aby przerwaæ wyp³ywanie gor¹cej
wody, nale¿y przesun¹æ pokrêt³o
pary w prawo maksymalnie do koñca
(rys. 8) i przekrêciæ dyszê do kawy
cappuccino do pocz¹tkowej jej pozycji, czyli w kierunku œrodka ekspresu.
(Zaleca siê, aby gor¹ca woda nie
wyp³ywa³a d³u¿ej ni¿ przez 2 minuty.)
231
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 232 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
8
Spienianie mleka
0 Wlaæ do pojemnika oko³o 100 g mleka na ka¿d¹ kawê cappuccino, któr¹
chcemy przygotowaæ. Wybieraj¹c
wielkoœæ pojemnika nale¿y pamiêtaæ,
¿e objêtoœæ mleka wzroœnie dwu- lub
trzykrotnie.
3
0
0
0
0
1
1
232
Zaleca siê stosowanie mleka pó³t³ustego prosto z lodówki.
Przygotowaæ kawê espresso zgodnie
ze wskazówkami podanymi w odpowiednich rozdzia³ach u¿ywaj¹c w tym
celu fili¿anek o wystarczaj¹cej wielkoœci.
Dyszê do kawy cappuccino przesun¹æ na zewn¹trz (rys. 6).
Nastêpnie nacisn¹æ przycisk pary
(rys. 22).
Lampka kontrolna zaczyna migaæ,
co oznacza, ¿e urz¹dzenie nagrza³o
siê (lampki kontrolne
i
nie
œwiec¹ siê, aby wskazaæ, ¿e nie
mo¿na przyrz¹dziæ kawy).
Je¿eli lampka kontrolna
œwieci siê
bez przerwy i nie miga, oznacza to, ¿e
temperatura ekspresu osi¹gnê³a
wielkoœæ idealn¹ do wytworzenia pary.
Od razu, w ci¹gu maksymalnie dwóch
minut (w przeciwnym wypadku ekspres automatycznie powróci do funkcji wytwarzania kawy) dyszê do kawy
cappuccino zanurzyæ w pojemniku z
mlekiem (rys. 23). Przesun¹æ pokrêt³o
pary o pó³ obrotu w lewo maksymalnie do koñca (rys. 8).
Z dyszy do kawy cappuccino zacznie
siê wydostawaæ para, która spieni
mleko i spowoduje wzrost jego objêtoœci. Aby uzyskaæ bardziej gêst¹
piankê, dyszê do kawy cappuccino
nale¿y zanurzyæ w mleku, a pojemnik
przesuwaæ powoli od góry do do³u.
(Zaleca siê, aby nie wytwarzaæ pary
d³u¿ej ni¿ przez 2 minuty bez
przerwy.)
0 Po osi¹gniêciu ¿¹danej temperatury
nale¿y zatrzymaæ wytwarzanie pary
poprzez przesuniêcie pokrêt³a pary w
prawo maksymalnie do koñca
(rys. 8) i nacisn¹æ przycisk pary
(rys. 22), aby przerwaæ wytwarzanie
pary.
0 Otrzyman¹ pianê z mleka nale¿y wlaæ
do fili¿anek z wczeœniej przygotowan¹ kaw¹ espresso. Kawa cappuccino
jest gotowa (pos³odziæ do woli i
ewentualnie posypaæ piankê odrobin¹ kakao w proszku).
3
Nale¿y uwa¿aæ, aby siê nie poparzyæ.
Uwaga! Niebezpieczeñstwo zanieczyszczenia dyszy do kawy cappuccino przez zaschniête mleko. Nale¿y
zwracaæ uwagê na to, aby dyszy do
kawy cappuccino nie zanurzaæ zbyt 8.1
g³êboko w mleku. Otwór wlotu powietrza w górnej czêœci dyszy nie mo¿e
byæ przykryty mlekiem. W przeciwnym razie mleko mo¿e byæ zassane
0
do dyszy i spowodowaæ jej zanieczyszczenie.
Wskazówka: Od razu po przygotowaniu kawy cappuccino i po przerwaniu funkcji wytwarzania pary poprzez
naciœniêcie przycisku pary
(rys.
22) temperatura ekspresu bêdzie
zbyt wysoka, by zaparzyæ kawê
(lampki kontrolne
i
migaj¹
informuj¹c, ¿e temperatura jest nieodpowiednia): wobec tego, przed
przygotowaniem kawy, nale¿y
odczekaæ chwilê, a¿ ekspres trochê
ostygnie.
Rada: Aby ekspres ostyg³ szybciej,
po przerwaniu funkcji wytwarzania
pary, odkrêciæ pokrêt³o pary i pozwoliæ, by woda wyp³ywa³a z dyszy do
kawy cappuccino do pojemnika, dopóki lampki kontrolne
i
nie
przestan¹ migaæ.
Czyszczenie dyszy do kawy
cappucciono
Zawsze po u¿yciu dyszê do kawy
cappuccino nale¿y wyczyœciæ.
Pozwoliæ, by przez kilka sekund z
dyszy wydostawa³a siê niewielka
iloœæ wody lub pary przesuwaj¹c w
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 233 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
tym celu pokrêt³o pary w lewo maksymalnie do koñca (rys. 8).
Dziêki tej czynnoœci przewód pary
wyp³ucze mleko, które mog³o pozostaæ w jego wnêtrzu.
3
0
0
0
0
0
0
0
9
1
tów œciernych. Wystarczy wilgotna i
miêkka œciereczka.
¯adnej z czêœci ekspresu nie wolno
nigdy myæ w zmywarce.
9.1
Wa¿ne: Z przyczyn higienicznych zaleca siê wykonywanie tej czynnoœci
0
ka¿dorazowo, aby mleko nie odk³ada³o siê w wewnêtrznych przewodach dyszy do kawy cappuccino.
Przesun¹æ pokrêt³o w prawo maksymalnie do koñca. Poczekaæ kilka
0
minut, a¿ dysza do kawy cappuccino
ostygnie.
0
Jedn¹ rêk¹ przytrzymaæ uchwyt przewodu pary. Drug¹ rêk¹ otworzyæ zamkniêcie bagnetowe dyszy obracaj¹c lekko w kierunku ruchu wskazówek zegara. Wyci¹gn¹æ dyszê
(rys. 24);
Zdj¹æ wylot dyszy z przewodu pary.
0
Dyszê do kawy cappuccino oraz
wylot dyszy starannie umyæ przy
u¿yciu letniej wody.
Sprawdziæ, czy oba otwory zaznaczone strza³kami na rys. 25 nie s¹ za9.2
tkane. W razie potrzeby nale¿y je
przetkaæ ig³¹ i oczyœciæ.
Zamocowaæ wylot dyszy do kawy
cappucciono wsuwaj¹c j¹ na przewód pary i obracaj¹c mocno w górê.
Zamocowaæ ponownie dyszê do
kawy cappuccino wsuwaj¹c j¹ w
górê i obracaj¹c w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
(rys. 24).
Czyszczenie i konserwacja
Przed przyst¹pieniem do jakiejkolwiek czynnoœci czyszczenia, nale¿y
poczekaæ, a¿ ekspres ostygnie i
od³¹czyæ go od sieci elektrycznej.
Nigdy nie zanurzaæ ekspresu w wodzie: jest to urz¹dzenie elektryczne.
Do czyszczenia urz¹dzenia nie u¿ywaæ rozpuszczalników ani detergen-
Czyszczenie ekspresu do
kawy
Pojemnik na osady z kawy nale¿y
czyœciæ ka¿dorazowo, gdy lampka
kontrolna
œwieci siê bez przerwy
(rozdzia³ 9.2 «Opró¿nianie pojemnika
na fusy”, strona 233).
Zaleca siê równie¿ czêste czyszczenie pojemnika na wodê.
Zbiorniczek na krople jest wyposa¿ony w czerwony wskaŸnik poziomu
znajduj¹cej siê w nim wody (rys. 26).
Kiedy wskaŸnik ten zacznie byæ
widoczny (kilka milimetrów pod podstaw¹ na skropliny), zbiorniczek na
skropliny nale¿y opró¿niæ i wyczyœciæ.
Sprawdziæ, czy otwory w wylocie na
kawê nie s¹ zatkane. Aby je oczyœciæ, nale¿y przy pomocy ig³y usun¹æ
resztki nagromadzonej zeschniêtej
kawy (rys. 27).
Opró¿nianie pojemnika na
fusy
Urz¹dzenie liczy iloœæ przygotowanych kaw. Po przyrz¹dzeniu 14 pojedynczych fili¿anek (lub 7 par) kawy
pojawia siê lampka kontrolna ,
informuj¹ca o tym, ¿e pojemnik jest
pe³ny i wymaga opró¿nienia i wyczyszczenia. D czasu wyczyszczenia
pojemnika na fusy automat nie mo¿e
przyrz¹dzaæ kawy.
0 W celu wyczyszczenia pojemnika nale¿y odblokowaæ i otworzyæ drzwiczki
serwisowe, naciskaj¹c na odpowiedni przycisk (rys. 15), pojawi siê lampka kontrolna
.
0 Wyj¹æ, opró¿niæ i wyczyœciæ podstawkê ociekow¹ (rys. 16).
0 Opró¿niæ i dok³adnie wyczyœciæ pojemnik na fusy. Usun¹æ dok³adnie
wszystkie resztki, które osadzi³y siê
na dnie.
233
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 234 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
Wa¿ne: Za ka¿dym razem, gdy wyjmowana jest podstawka ociekowa
opró¿niony, musi zostaæ te¿ pojemnik na fusy – nawet, gdy nie jest jeszcze pe³ny. Je¿eli czynnoœæ ta nie zostanie wykonana, mo¿e siê zdarzyæ,
¿e w trakcie przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy zostanie
nadmiernie nape³niony, a nadmiar
fusów zapcha urz¹dzenie.
3
9.3
0
0
0
0
Przy codziennym u¿ywaniu urz¹dzenia pojemnik nale¿y w zasadzie
opró¿niaæ codziennie.
Pojemnik na fusy nale¿y opró¿niaæ
przy w³¹czonym urz¹dzeniu. W przeciwnym razie urz¹dzenie „nie
pamiêta” opró¿nienia.
Czyszczenie zaparzacza
Zaparzacz nale¿y czyœciæ regularnie,
aby zapobiec odk³adaniu siê osadów
z kawy (które mog¹ zak³óciæ dzia³anie urz¹dzenia). W tym celu nale¿y
postêpowaæ w poni¿szy sposób:
Naciskaj¹c przycisk
(rys. 4)
wy³¹czyæ automat (nie wyci¹gaæ
wtyczki z gniazdka) i poczekaæ, a¿
zgasn¹ wszystkie lampki kontrolne!
Otworzyæ drzwiczki serwisowe
(rys. 15).
Wyj¹æ i wyczyœciæ zbiorniczek na
skropliny i pojemnik na fusy (rys. 16).
Docisn¹æ z boku i do œrodka dwa
czerwone przyciski odblokowuj¹ce
zaparzacz (rys. 28), a nastêpnie
wyci¹gn¹æ zaparzacz.
Uwaga: Zaparzacz mo¿na wyj¹æ
tylko przy wy³¹czonym urz¹dzeniu. W razie próby wyjêcia zaparzacza przy w³¹czonym urz¹dzeniu mo¿e ono ulec powa¿nemu
uszkodzeniu.
0 Zaparzacz myæ pod bie¿¹c¹ wod¹
bez u¿ycia detergentów.
1
Nie wolno myæ zaparzacza w
zmywarkach do naczyñ.
0 Dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze automatu do kawy. Aby usun¹æ osady z
kawy znajduj¹ce siê na elementach
1
234
wewnêtrznych, nale¿y u¿yæ drewnianego lub plastikowego widelca (rys.
29), a nastêpnie usun¹æ wszystkie
pozosta³oœci przy pomocy odkurzacza (rys. 30).
0 Przy wk³adaniu zaparzacz (rys. 32, a)
w³o¿yæ do uchwytu (rys. 32, b) i
wsun¹æ trzpieñ (rys. 32, c). Trzpieñ
musi byæ wprowadzony do rurki (rys.
32, d) na dole przy zaparzaczu.
0 Docisn¹æ mocno w miejscu oznaczonym symbolem PUSH (rys. 32, e),
do us³yszenia klikniêcia zaczepu.
0 Nale¿y siê upewniæ, czy wszystkie
czerwone przyciski (rys. 32, f) s¹
wysuniête. W przeciwnym wypadku
klapa siê nie zamknie.
Rys. 33: Oba czerwone przyciski s¹
prawid³owo wysuniête.
Rys. 34: Oba czerwone przyciski nie
s¹ prawid³owo wysuniête.
3
Wskazówka 1: Je¿eli zaparzacz
zosta³ nieprawid³owo za³o¿ony, czyli
a¿ do wyraŸnego klikniêcia zaczepu
mocuj¹cego, a czerwone klawisze
nie s¹ prawid³owo wysuniête, nie
mo¿na zamkn¹æ klapy kontrolnej i
tym samym uruchomiæ ekspresu
(je¿eli ekspres siê w³¹czy, lampka
kontrolna
) zacznie migaæ.
3
Wskazówka 2: Je¿eli wystêpuj¹
trudnoœci przy wk³adaniu zaparzacza,
to (przed w³o¿eniem) nale¿y go ustawiæ na odpowiedni¹ wielkoœæ, naciskaj¹c go jednoczeœnie od do³u i od
góry, jak na rys. 31.
3
Wskazówka 3: Je¿eli nadal wystêpuj¹ trudnoœci przy wk³adaniu zaparzacza, nale¿y pozostawiæ go poza urz¹dzeniem, zamkn¹æ klapê kontroln¹,
wyj¹æ i ponownie w³o¿yæ wtyczkê do
gniazdka zasilaj¹cego. Poczekaæ, a¿
zgasn¹ wszystkie symbole, a nastêpnie otworzyæ drzwiczki serwisowe i
w³o¿yæ ponownie zaparzacz.
W³o¿yæ ponownie zbiorniczek na
skropliny razem z pojemnikiem na
fusy i zamkn¹æ drzwiczki serwisowe.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 235 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
9.4
Odkamienianie
Ze wzglêdu na ci¹g³e podgrzewanie
wody u¿ywanej do parzenia kawy,
normaln¹ rzecz¹ jest, ¿e wraz z up³ywem czasu wnêtrze ekspresu pokryje
siê osadem wapniowym. Je¿eli lampka kontrolna
zacznie migaæ,
nale¿y przeprowadziæ odkamienianie
ekspresu.
Wskazówka: Je¿eli œwieci siê lampka kontrolna
, nadal mo¿na
przygotowaæ kawê.
Postêpowanie:
0 W³¹czyæ ekspres przy pomocy
przycisku
(rys. 7).
0 Poczekaæ a¿ lampki kontrolne
i
przestan¹ migaæ i zaczn¹
œwieciæ siê bez przerwy.
0 Przygotowaæ roztwór zgodnie ze
wskazówkami umieszczonymi na butelce do³¹czonego odkamieniacza.
Wlaæ zawartoœæ butelki z odkamieniaczem (ok. 0,125 l) do pojemnika na
wodê, a nastêpnie dolaæ 1 litr wody.
0
3
Uwaga: Nie wolno stosowaæ odkamieniaczy, które nie s¹ zalecane
przez firmê Electrolux. W razie
stosowania innych odkamieniaczy
firma Electrolux nie odpowiada za
ewentualne szkody. Odkamieniacz w
p³ynie mo¿na nabyæ u sprzedawcy
automatów do kawy lub po kontakcie
z lini¹ serwisow¹ Electrolux.
0 Pod dysz¹ do kawy cappuccino
umieœciæ pojemnik o minimalnej
objêtoœci 1,5 litra (rys. 6).
0 Trzymaæ wciœniêty przycisk
przez co najmniej 5 sekund. Zapali
siê wówczas lampka kontrolna
informuj¹ca o rozpoczêciu programu
odkamieniania (lampki kontrolne
i
s¹ wy³¹czone informuj¹c, ¿e nie
mo¿na przygotowaæ kawy).
0 Przesun¹æ pokrêt³o pary o pó³ obrotu
w lewo (rys. 8). W tym momencie
roztwór odkamieniaj¹cy zacznie wyp³ywaæ z dyszy do kawy cappuccino i
nape³niaæ pojemnik znajduj¹cy siê
pod dysz¹.
0
0
0
0
1
0
Program odkamieniania automatycznie kilkakrotnie wykona parzenie w
celu usuniêcia osadów wapniowych
znajduj¹cych siê we wnêtrzu ekspresu do kawy.
Po oko³o 30 minutach, kiedy zapali
siê lampka kontrolna
nale¿y
przesun¹æ pokrêt³o pary o pó³ obrotu
w prawo (rys. 8) maksymalnie do
koñca.
W tym momencie nale¿y wykonaæ
p³ukanie, aby usun¹æ resztki odkamieniacza pozosta³e we wnêtrzu
ekspresu.
Pojemnik na wodê wyj¹æ, op³ukaæ i
nape³niæ czyst¹ wod¹.
W³o¿yæ ponownie pojemnik.
Opró¿niæ zbiorniczek (pod dysz¹ do
kawy cappuccino) nape³niony skroplinami i ustawiæ go ponownie pod
dysz¹.
Przesun¹æ pokrêt³o pary o pó³ obrotu
w lewo (rys. 8). Z dyszy do kawy
cappuccino zacznie wyp³ywaæ gor¹ca woda nape³niaj¹c pojemnik znajduj¹cy siê pod dysz¹.
Kiedy pojemnik na wodê bêdzie pusty, zgaœnie lampka kontrolna
,
a zapali siê lampka kontrolna
.
Przesun¹æ pokrêt³o pary zgodnie w
prawo maksymalnie do koñca (rys.
8) i ponownie nape³niæ pojemnik
czyst¹ wod¹.
Program odkamieniania w tym momencie zostaje zakoñczony, a ekspres jest gotowy do ponownego
zaparzenia kawy.
3
Wskazówka: W razie przerwania
procedury odkamieniania przed jej
zakoñczeniem, nie wy³¹czy siê dioda
alarmowa
i ca³¹ procedurê
nale¿y powtórzyæ od pocz¹tku.
1
Wa¿ne: Gwarancja traci sw¹ wa¿noœæ, je¿eli odkamienianie nie
jest regularnie i w³aœciwie wykonywane.
235
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 236 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
9.5
Ustawianie twardoœci wody
Lampka kontrolna
zapali siê
po okresie u¿ytkowania ustawionym
przez producenta z uwzglêdnieniem
maksymalnej iloœci wapnia, która mo¿e siê znajdowaæ w u¿ywanej wodzie.
Mo¿liwe jest wyd³u¿enie powy¿szego
okresu czasu i tym samym zmniejszenie czêstotliwoœci odkamieniania.
W tym celu nale¿y zaprogramowaæ
ekspres na podstawie rzeczywistej
zawartoœci wapnia w u¿ywanej wodzie. W tym celu nale¿y u¿yæ do³¹czonych do urz¹dzenia pasków do
oceny stopnia twardoœci wody lub
zasiêgn¹æ informacji u lokalnego
dostawcy.
Okreœlenie stopnia twardoœci
wody
0 Zanurzyæ pasek testowy na ok. 1 sekundê w zimnej wodzie. Strz¹sn¹æ
nadmiar wody i okreœliæ stopieñ twardoœci wody na podstawie liczby zabarwionych na ró¿owo pól.
Brak lub jedno ró¿owe pole:
stopieñ twardoœci 1, woda
miêkka
do 1,24 mmol/l, wzgl.
do 7° w niemieckiej skali twardoœci wody, wzgl.
do 12,6° we francuskiej skali
twardoœci wody
Dwa ró¿owe pola:
stopieñ twardoœci 2, woda
œrednio twarda
do 2,5 mmol/l, wzgl.
do 14° w niemieckiej skali twardoœci wody, wzgl.
do 25,2° we francuskiej skali
twardoœci wody
Trzy ró¿owe pola:
stopieñ twardoœci 3, woda
twarda
do 3,7 mmol/l, wzgl.
do 21° w niemieckiej skali twardoœci wody, wzgl.
do 37,8° we francuskiej skali
twardoœci wody
236
Cztery ró¿owe pola:
stopieñ twardoœci 4, woda
bardzo twarda
ponad 3,7 mmol/l, wzgl.
ponad 21° w niemieckiej skali
twardoœci wody, wzgl.
ponad 37,8° we francuskiej
skali twardoœci wody
0
0
0
0
10
Nastawianie i zapamiêtanie okreœlonego stopnia twardoœci wody
Mo¿na ustawiæ 4 stopnie twardoœci
wody. Urz¹dzenie jest ustawione
fabrycznie na stopieñ twardoœci 4.
Upewniæ siê, ¿e ekspres jest wy³¹czony (nie œwieci siê ¿adna lampka
kontrolna).
Trzymaæ wciœniêty przycisk
przez co najmniej 5 sekund. Zapal¹
siê wówczas cztery lampki kontrolne
, ,
i
.
Ponownie nacisn¹æ przycisk
(rys. 19), a¿ zapali siê liczba lampek
kontrolnych odpowiednia do stopnia
twardoœci wody (n.p. aby ustawiæ 3
stopieñ twardoœci wody, przycisk
nale¿y przyciskaæ a¿ do zapalenia siê
jednoczeœnie 3 lampek kontrolnych
,
i
).
Nacisn¹æ przycisk
w celu zapisania ustawienia. W tym momencie
ekspres zostaje zaprogramowany na
rozpoczêcie odkamieniania, kiedy
jest ono rzeczywiœcie potrzebne, czyli
w oparciu o rzeczywist¹ zawartoœæ
wapnia w wodzie.
Znaczenie lampek
kontrolnych dla
normalnego dzia³ania
urz¹dzenia
Migaj¹ lampki kontrolne
i
Ekspres nie jest gotowy do przygotowania kawy (temperatura wody nie
osi¹gnê³a jeszcze idealnej wartoœci).
Przed przygotowaniem kawy nale¿y
poczekaæ a¿ lampki kontrolne zaczn¹
œwieciæ bez przerwy.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 237 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
Lampki kontrolne
i
œwiec¹
siê bez przerwy
Ekspres osi¹gn¹³ odpowiedni¹ temperaturê i jest gotowy do przygotowania kawy.
Lampka kontrolna
œwieci siê
bez przerwy
Ekspres parzy jedn¹ fili¿ankê kawy.
Lampka kontrolna
œwieci siê
bez przerwy
Ekspres parzy jedn¹ fili¿ankê kawy.
Lampka kontrolna pary
miga
Ekspres nagrzewa siê do temperatury idealnej do wytwarzania pary.
Przed przekrêceniem pokrêt³a pary
nale¿y poczekaæ, a¿ lampka przestanie migaæ i zacznie œwieciæ siê bez
przerwy.
Lampka kontrolna pary
œwieci
siê bez przerwy
Ekspres jest gotowy do wytworzenia
pary i mo¿na przekrêciæ pokrêt³o
pary.
Lampka kontrolna
œwieci siê
bez przerwy
Ekspres jest gotowy do przygotowania kawy przy u¿yciu kawy mielonej
(zob. rozdz. 6 «Przygotowywanie
naparu z kawy sypkiej”, strona 231).
Lampka kontrolna
œwieci
siê bez przerwy
Ekspres wykonuje automatyczny
program odkamieniania (zob. rozdz.
9.4 «Odkamienianie”, strona 235).
11
Znaczenie lampek
kontrolnych i sposób
postêpowania, gdy s¹
zaœwiecone
Lampka kontrolna
œwieci siê
bez przerwy
• Pojemnik na wodê jest pusty lub
w³o¿ony nieprawid³owo.
0 Nape³niæ pojemnik na wodê, zgodnie
ze wskazówkami z rozdz. 3.2
«Nape³nianie wod¹”, strona 227 i
prawid³owo go zamocowaæ.
• Pojemnik na wodê jest zabrudzony
lub utworzy³y siê w nim bry³ki
kamienia.
0 Wyp³ukaæ lub oczyœciæ pojemnik z
kamienia.
Lampka kontrolna
miga
• Przyrz¹dzenie kawy nie jest mo¿liwe i
wydaje g³oœne sygna³y dŸwiêkowe.
0 Przekrêciæ pokrêt³o pary w lewo
(rys. 8) zgodnie z opisem w rozdz. 4
«Przygotowywanie naparu z kawy
ziarnistej”, strona 228, wskazówka 10.
• Kawa wyp³ywa zbyt wolno.
0 Przesun¹æ pokrêt³o regulacji stopnia
zmielenia kawy (rys. 17) o jedn¹
pozycjê w prawo (rozdz. 5 «Ustawianie m³ynka do kawy”, strona 230).
Lampka kontrolna
œwieci siê
bez przerwy
• Pojemnik na fusy po kawie jest pe³ny
lub nie zosta³ w³o¿ony.
0 Opró¿niæ pojemnik na fusy po kawie i
wyczyœciæ zgodnie z instrukcj¹ opisan¹ w rozdz. 9.2 «Opró¿nianie pojemnika na fusy”, strona 233, a
nastêpnie ponownie go w³o¿yæ.
• Po czyszczeniu nie w³o¿ono pojemnika na fusy.
0 Otworzyæ drzwiczki serwisowe i
w³o¿yæ pojemnik na fusy.
Lampka kontrolna
miga
• Po wybraniu tej funkcji
do kana³u
wsypowego nie wsypano zmielonej
kawy.
0 Wsypaæ kawê mielon¹, zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w rozdz. 6
«Przygotowywanie naparu z kawy
sypkiej”, strona 231.
• Pojemnik na kawê ziarnist¹ jest
pusty.
0 Nape³niæ pojemnik na kawê ziarnist¹,
zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w rozdz. 3.3 «Nape³nianie pojemnika
na kawê ziarnist¹”, strona 227.
• Je¿eli m³ynek pracuje bardzo g³oœno,
to mo¿e to oznaczaæ, ¿e zosta³ on zablokowany kamyczkiem znajduj¹cym
siê w miêdzy ziarnami kawy.
237
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 238 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
0 W takiej sytuacji nale¿y zwróciæ siê
do serwisu. Uszkodzenie i zablokowanie mechanizmu spowodowane
przez cia³o obce, które dosta³o
siê do œrodka, mo¿e nie zostaæ
objête gwarancj¹.
Lampka kontrolna
miga
• Komunikat ten informuje, ¿e w automacie do kawy znajduj¹ siê osad z
kamienia.
0 Nale¿y wykonaæ program odkamieniania opisany w rozdziale 9.4
«Odkamienianie”, strona 235.
Urz¹dzenie wydaje nieprawid³owe
odg³osy i cztery lampki kontrolne
, ,
i
migaj¹ na
przemian.
• Prawdopodobnie po czyszczeniu
zapomniano w³o¿yæ zaparzacz z
powrotem do urz¹dzenia.
0 Pozostawiæ drzwiczki serwisowe zamkniête i nie zak³adaæ zaparzacza.
Naciskaæ równoczeœnie przyciski
i
, a¿ zgasn¹ cztery lampki kontrolne. Dopiero gdy wszystkie cztery
lampki kontrolne zgasn¹, mo¿na
otworzyæ drzwiczki serwisowe i zamocowaæ zaparzacz (mocowanie zaparzacza zob. rozdz. 9.3 «Czyszczenie
zaparzacza”, strona 234).
Na zmianê migaj¹ lampki
kontrolne
i
• Ekspres dopiero co zosta³ w³¹czony i
zaparzacz jest nieprawid³owo za³o¿ony, a wiêc drzwiczki nie s¹ prawid³owo zamkniête.
0 Nacisn¹æ zaparzacz w miejscu z napisem PUSH, a¿ s³yszalne bêdzie
klikniêcie zaczepu mocuj¹cego.
Upewniæ siê, ¿e oba czerwone przyciski s¹ skierowane wysuniête (rozdz.
9.3 «Czyszczenie zaparzacza”,
strona 234). Zamkn¹æ drzwiczki serwisowe i nacisn¹æ przycisk
.
Lampki kontrolne
,
i
œwiec¹ siê i migaj¹
• Ekspres zosta³ w³¹czony z odkrêconym kurkiem pary.
238
0 Przesun¹æ pokrêt³o pary w prawo
maksymalnie do koñca (rys. 8).
Lampka kontrolna
miga
• Drzwiczki serwisowe s¹ otwarte.
0 Je¿eli zamkniêcie drzwiczek nie jest
mo¿liwe, nale¿y sprawdziæ, czy zaparzacz jest prawid³owo w³o¿ony (rozd.
9.3 «Czyszczenie zaparzacza”,
strona 234).
Lampka kontrolna
œwieci bez
przerwy, a lampki
i
migaj¹
• Prawdopodobnie po czyszczeniu
zapomniano w³o¿yæ zaparzacz z
powrotem do urz¹dzenia.
0 Za³o¿yæ zaparzacz, zob. rozdz. 9.3
«Czyszczenie zaparzacza”,
strona 234.
• Wnêtrze ekspresu jest bardzo
zabrudzone.
0 Starannie wyczyœciæ ekspres zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w rozdz.
9.3 «Czyszczenie zaparzacza”,
strona 234.
Lampka kontrolna
miga
• Kana³ wsypowy do kawy mielonej
jest zapchany.
0 Opró¿niæ kana³ wsypowy przy pomocy no¿a zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w rozdz. 6 «Przygotowywanie naparu z kawy sypkiej”,
strona 231 wskazówka 5 (rys. 21).
12
Problemy, które mo¿na
samodzielnie rozwi¹zaæ
przed wezwaniem
serwisu
Je¿eli automat do kawy nie dzia³a i
œwieci siê dioda alarmowa, przyczynê
awarii mo¿na ³atwo znaleŸæ i usun¹æ,
korzystaj¹c z instrukcji zawartych w
rozdz. 11. Je¿eli nie œwiec¹ siê ¿adne lampki kontrolne, przed zg³oszeniem siê do serwisu nale¿y sprawdziæ poni¿sz¹ listê problemów.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 239 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
Kawa nie jest gor¹ca
• Fili¿anki nie zosta³y podgrzane.
0 Podgrzaæ fili¿anki, p³ucz¹c je gor¹c¹
wod¹ lub stawiaj¹c na co najmniej
20 minut na p³ytê podgrzewaj¹c¹ (A)
(patrz 4 «Przygotowywanie naparu z
kawy ziarnistej”, strona 228, wskazówka 3).
• Zaparzacz jest za zimny.
0 Przed przygotowaniem kawy rozgrzaæ
zaparzacz naciskaj¹c przycisk
(zob. rozdz. 4 «Przygotowywanie
naparu z kawy ziarnistej”, strona 228,
wskazówka 3).
Kawa ma ma³o pianki
• Ekspres zu¿ywa zbyt ma³o kawy do
parzenia.
0 Przesun¹æ odrobinê wyboru iloœci
kawy mielonej (rys. 9) w prawo (zob.
rozdz. 4 «Przygotowywanie naparu z
kawy ziarnistej”, strona 228, wskazówka 2).
• Za grubo zmielona kawa.
0 Przesun¹æ pokrêt³o regulacji stopnia
zmielenia kawy (rys. 17) o jedn¹
pozycjê w lewo (zob. rozdz. 5 «Ustawianie m³ynka do kawy”, strona 230).
• Niew³aœciwa mieszanka kawy.
0 Zastosowaæ mieszanki kawowe
nadaj¹cej siê do stosowania w
automatach.
Kawa wyp³ywa zbyt wolno
• Kawa zmielona jest zbyt mia³ko.
0 Przesun¹æ pokrêt³o regulacji stopnia
zmielenia kawy (rys. 17) o jedn¹
pozycjê w prawo (zob. rozdz. 5
«Ustawianie m³ynka do kawy”,
strona 230).
• Ekspres u¿ywa zbyt du¿o kawy do
parzenia.
0 Przesun¹æ odrobinê pokrêt³o wyboru
iloœci kawy mielonej (rys. 9) w lewo.
Kawa wyp³ywa zbyt szybko
• Za grubo zmielona kawa.
0 Przesun¹æ pokrêt³o regulacji stopnia
zmielenia kawy (rys. 17) o jedn¹
pozycjê w lewo (zob. rozdz. 5 «Ustawianie m³ynka do kawy”, strona 230).
• Ekspres zu¿ywa zbyt ma³o kawy do
parzenia.
0 Przesun¹æ odrobinê pokrêt³o wyboru
iloœci kawy mielonej (rys. 9) w prawo.
Kawa nie wyp³ywa z jednego lub
obydwu otworów dyszy
• Otwór jest zatkany.
0 Oczyœciæ za pomoc¹ ig³y resztki
przyschniêtej kawy (rys. 27).
Pomimo przesuniêcia pokrêt³a
pary, para nie wydostaje siê z
dyszy do kawy cappuccino
• Otwory dyszy do kawy cappuccino i
wylot dyszy s¹ zatkane.
0 Oczyœciæ otwory dyszy do kawy
cappuccino i wylot dyszy (zob. rozdz.
8.1 «Czyszczenie dyszy do kawy
cappucciono”, strona 232, rys. 25).
Po naciœniêciu przycisku
i
z ekspresu nie wyp³ywa kawa,
lecz woda.
• Zmielona kawa zawiesi³a siê w
kanale wsypowym.
0 Przy pomocy no¿a usun¹æ mielon¹
kawê blokuj¹c¹ kana³ (zob. rozdz. 6
«Przygotowywanie naparu z kawy
sypkiej”, strona 231, wskazówka 5).
Nastêpnie oczyœciæ zaparzacz i
wnêtrze ekspresu (zob. instrukcje
zawarte w rozdz. 9.3 «Czyszczenie
zaparzacza”, strona 234).
Po naciœniêciu przycisku
urz¹dzenie nie w³¹cza siê
• Urz¹dzenie nie jest pod³¹czone do
sieci zasilaj¹cej.
0 Sprawdziæ, czy wtyczka kabla zasilaj¹cego jest prawid³owo w³o¿ona do
gniazdka sieci elektrycznej.
Nie mo¿na wyj¹æ zaparzacza w
celu wyczyszczenia
• Urz¹dzenie jest w³¹czone. Zaparzacz
mo¿na wyj¹æ tylko przy wy³¹czonym
urz¹dzeniu.
0 Wy³¹czyæ ekspres (zob. rozdz. 9.3
«Czyszczenie zaparzacza”,
strona 234).
239
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 240 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
1
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
240
Uwaga: Zaparzacz mo¿na wyj¹æ
tylko przy wy³¹czonym urz¹dzeniu.
W razie próby wyjêcia zaparzacza
przy w³¹czonym urz¹dzeniu mo¿e
ono ulec powa¿nemu uszkodzeniu.
Zastosowano kawê mielon¹
(zamiast ziarnistej) i dlatego
maszyna nie produkuje kawy
Wsypano za du¿o mielonej kawy.
Wyj¹æ zaparzacz i dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze urz¹dzenia, jak opisano
w rozdziale 9.3 «Czyszczenie zaparzacza”, strona 234. Powtórzyæ tê
czynnoœæ, u¿ywaj¹c maks. 2 p³askie
miarki mielonej kawy.
Przycisk
nie zosta³ wciœniêty i
ekspres u¿y³ oprócz kawy mielonej
tak¿e kawy zmielonej w m³ynku.
Wyj¹æ zaparzacz i dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze urz¹dzenia, jak opisano
w rozdziale 9.3 «Czyszczenie zaparzacza”, strona 234. Powtórzyæ czynnoœæ naciskaj¹c wczeœniej przycisk
zgodnie ze wskazówkami w
rozdz. 6 «Przygotowywanie naparu z
kawy sypkiej”, strona 231.
Nasypano kawy mielonej, gdy ekspres by³ wy³¹czony.
Wyj¹æ zaparzacz i dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze urz¹dzenia, jak opisano
w rozdziale 9.3 «Czyszczenie zaparzacza”, strona 234. Powtórzyæ tê
czynnoœæ przy w³¹czonym urz¹dzeniu.
Kawa nie wyp³ywa z otworów
wyp³ywowych, tylko z boku przez
drzwiczki serwisowe
Otwory wyp³ywowe s¹ zatkane
zaschniêtymi resztkami kawy.
Wyczyœciæ otwory ig³¹ (rys. 28).
Pó³ka obrotowa znajduj¹ca siê od
wewn¹trz na drzwiczkach serwisowych jest zablokowana i nie
przechyla siê.
Oczyœciæ pó³kê, przede wszystkim w
pobli¿u zawiasów, aby by³y ruchome.
Przed transportem urz¹dzenia
• Przechowywaæ oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia podczas
transportu. W celu ochrony przed
zadrapaniami stosowaæ koniecznie
foliê oryginaln¹.
• Zabezpieczyæ urz¹dzenie przed uderzeniami. Producent nie odpowiada
za szkody podczas transportu.
• Opró¿niæ pojemnik na wodê i
pojemnik na fusy.
• Zwracaæ uwagê na odpowiednie
miejsce przechowywania urz¹dzenia,
szczególnie w zimnych porach roku.
W przeciwnym razie mog¹ powstaæ
uszkodzenia spowodowane mrozem.
13
Dane techniczne
Napiêcie znamionowe:
Pobór mocy:
;
220-240 V
1350 W
Urz¹dzenie spe³nia wymagania
Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 2006/95/EC – niskie
napiêcie
• Dyrektywa 89/336/EEC ze
zmianami 92/31/EEC oraz
93/68/EEC РkompatybilnoϾ
elektromagnetyczna
• Materia³y i akcesoria przeznaczone
do kontaktu z produktami
¿ywnoœciowymi s¹ zgodne z
przepisami aktu normatywnego
UE 1935/2004
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 241 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
14
2
Utylizacja
Opakowanie
Opakowanie wykonano z materia³ów
ekologicznych i nadaj¹cych siê do
ponownego wykorzystania. Czêœci z
tworzywa sztucznego s¹ oznaczone,
np. >PE<, >PS< itd. Opakowania nale¿y utylizowaæ zgodnie z ich oznaczeniem w zak³adach oczyszczania i
przetwarzania odpadów miejskich, w
pojemnikach s³u¿¹cych do gromadzenia tego typu odpadów.
15
W przypadku naprawy
Bezwzglêdnie zachowaæ oryginalne
opakowanie i elementy piankowe.
Aby unikn¹æ uszkodzeñ podczas
transportu, urz¹dzenie nale¿y odpowiednio opakowaæ.
2 Stare urz¹dzenia
W
Symbol
na samym produkcie
lub jego opakowaniu wskazuje, ¿e
stare urz¹dzenie nie mo¿e zostaæ
wyrzucone z normalnymi odpadami
domowymi, lecz nale¿y je utylizowaæ
w punktach zajmuj¹cych siê recyklingiem urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych. Stosuj¹c prawid³owe
procedury utylizacji tego rodzaju
urz¹dzeñ przyczyniamy siê do ochrony œrodowiska i zdrowia wspó³mieszkañców. Niew³aœciwa utylizacja zagra¿a zdrowiu i œrodowisku. Wiêcej
informacji dotycz¹cych recyklingu
tego produktu mo¿na otrzymaæ w
urzêdach gminnych, zak³adach us³ug
komunalnych i w miejscu zakupu.
241
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 242 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
o
242
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 243 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
Vásárló!
h Tisztelt
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót.
Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az
útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági
tudnivalókat. A használati útmutatót
gondosan õrizze meg, hogy késõbb is
felhasználhassa. Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, kérjük,
adja tovább az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
Tartalomjegyzék
1
Jelmagyarázat
244
10 Az üzemi fényjelek jelentése 256
244
11 A riasztási fényjelek
jelentése és mi a teendõ,
ha kigyulladnak
256
12 A vevõszolgálat nélkül
megoldható problémák
257
1.1 Elölnézet (1. ábra)
1.2 Elölnézet nyitott
karbantartónyílással (2. ábra)
1.3 Kezelõmezõ (3. ábra)
244
244
2
Biztonsági tudnivalók
245
3
Az elsõ üzembe helyezés
246
3.1 A készülék felállítása és
csatlakoztatása
3.2 Víz betöltése
3.3 A babkávé tartályának feltöltése
3.4 A készülék elsõ bekapcsolása
246
247
247
247
4
Kávékészítés babkávéból
248
5
A daráló beállítása
250
6
Kávékészítés õrölt kávéból
250
7
Forró víz készítése
251
8
Tejhabosítás
251
8.1 A tejhabosító tisztítása
252
9
Tisztítás és karbantartás
252
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
A kávégép tisztítása
A zacctartály kiürítése
A forrázóegység tisztítása
Vízkõmentesítés
A vízkeménység beállítása
252
253
253
254
255
13 Mûszaki adatok
259
14 Ártalmatlanítás
260
15 Ha javításra van szükség
260
243
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 244 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
1
Jelmagyarázat
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Ez a használati útmutató az
ECS 5000 és az ECS 5200
kávéautomatára vonatkozik. A két
készülék kezelése azonos.
Az 1. és 2. ábrán a két készüléktípus
látható. Minden további ábrán az
ECS 5200 típus látható.
Elölnézet (1. ábra)
1.2
P
Q
R
S
T
U
V
W
Melegen tartó lap a csészék számára
X
A gõz forgatható gombja
Y
Gõzcsõ
Z
Tejhabosító
Tejhabosító (levehetõ)
1.3
Tejhabosító fúvóka (levehetõ)
A karbantartónyílás nyitógombja
a
Víztartály (kivehetõ)
Csepptálca (levehetõ)
b
Csepegtetõrács
Állítható magasságú kávékifolyó
c
Kezelõmezõ (lásd 3. ábra)
d
A babkávé tartályának fedele
e
Az õrölt kávé tartályának fedele
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
244
Elölnézet nyitott
karbantartónyílással (2. ábra)
Mérõkanál õrölt kávéhoz
A mérõkanál rekesze
Az õrölt kávé betöltõrekesze
Karbantartónyílás
Kihúzható zacctartály
Mozgatható rekesz
Forrázóegység
Az õrlési finomság forgatható
beállítógombja
A babkávé tartálya
Típustábla (a készülék alján)
Folyékony vízkõmentesítõ és
tesztcsík
Kezelõmezõ (3. ábra)
„Kávémennyiség” forgatható gomb
(rövid, normál, hosszú)
„Õrölt kávé mennyisége” forgatható
gomb (gyenge, normál, erõs)
„Egy csésze” gomb
„Két csésze” gomb
A kávégép ki-/bekapcsoló gombja
„Gõz” funkcióválasztó gomb
„Õrölt kávé” gomb (a daráló
kikapcsolása)
„Öblítés” és „vízkõmentesítés” gomb
„1 csésze” és „kávéhõmérséklet OK”
fényjel
„2 csésze” és „kávéhõmérséklet OK”
fényjel
„Gõz” és „gõzhõmérséklet OK”
fényjel
„Õrölt kávé” fényjel (daráló
kikapcsolva)
„Vízkõriasztás” fényjel
„Nincs víz” vagy „víztartály kivéve”
fényjel
„Zacctartály tele” vagy „zacctartály
kivéve” fényjel
„Általános riasztás” fényjel
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 245 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
2
Biztonsági tudnivalók
1
Ez a készülék biztonsági szempontból megfelel az elismert mûszaki
szabályzatoknak és a készülékbiztonságról szóló törvény elõírásainak.
Gyártóként mégis kötelességünknek
érezzük, hogy felhívjuk a figyelmét az
alábbi biztonsági tudnivalókra.
Általános biztonság
• A készüléket kizárólag olyan elektromos hálózatra szabad csatlakoztatni,
amelynek feszültsége, áramfajtája és
frekvenciája megegyezik a típustáblán megadottakkal (lásd a készülék
alján)!
• A tápvezeték sohase érintkezzen a
készülék forró részeivel.
• A hálózati csatlakozódugót sohase a
vezetéknél fogva húzza ki az aljzatból!
• Ne helyezze üzembe a készüléket,
ha:
– sérült a tápvezeték vagy
– a házon látható sérülések vannak.
• Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességû, ill. a készülék
kezeléséhez szükséges tapasztalattal
és ismeretekkel nem rendelkezõ
személyek (beleértve a gyermekeket)
a készüléket kizárólag csak az értük
felelõs személy által végzett betanítás és kezdeti felügyelet után üzemeltethetik és használhatják.
A gyermekek biztonsága
• Sohase mûködtesse a készüléket
felügyelet nélkül, és gyermekek
jelenlétében különösen körültekintõen használja!
• Gyõzõdjön meg, hogy gyermekek
nem tudják a készüléket játék céljára
használni!
• A csomagolóanyagok (pl. fóliazacskók) nem gyermekek kezébe valók.
Biztonságos üzemeltetés
• Vigyázat! A kávékifolyó, a tejhabosító és a melegen tartó lap
mûködés közben üzemszerûen
felforrósodik. A gyermekeket
tartsa távol a készüléktõl!
• Vigyázat! Bekapcsolt tejhabosító
esetén forrázásveszély áll fenn!
A kilépõ forró víz ill. forró vízgõz
égési sérülést okozhat. A tejhabosítót csak akkor kapcsolja be,
amikor edényt tart a tejhabosító
alá.
• Gyúlékony folyadékot ne melegítsen
gõzzel!
• A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha van víz a rendszerben! A víztartályba kizárólag hideg vizet töltsön.
Ne töltsön bele forró vizet, tejet
vagy más folyadékot. Vegye figyelembe, hogy a max. feltöltési mennyiség kb. 1,8 liter.
• Ne tegyen fagyasztott vagy karamellezett kávészemeket a kávétartályba, csak pörkölt babkávét!
Az idegen testeket, pl. az apró kövecskéket távolítsa el a kávészemek közül. A daráló idegen testek
következtében fellépõ sérülése
és beszorulása kizárható a garancia hatálya alól.
• Az õrölt kávé betöltõrekeszébe csak
õrölt kávét tegyen.
• Ne hagyja szükségtelenül bekapcsolva a készüléket.
• A készüléket ne tegye ki az idõjárás
hatásának.
• Hosszabbító kábel használata esetén
kizárólag kereskedelemben kapható,
legalább 1,5 mm2 vezeték-keresztmetszetû kábelt használjon.
• A veszélyek elkerülése érdekében
mozgászavarban szenvedõ személyek sohase használják a készüléket
kísérõszemély nélkül.
• A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha be van helyezve a
csepptálca, a zacctartály és a
csepegtetõrács!
245
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 246 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
Biztonság a tisztítás és
gondozás során
3
Az elsõ üzembe helyezés
3.1
• Vegye figyelembe a tisztítási és
vízkõ-mentesítési tudnivalókat.
0
• A karbantartás ill. a tisztítás elõtt a
készüléket kapcsolja ki, és húzza ki a
hálózati csatlakozódugót!
• Ne merítse víz alá a készüléket.
0
• A tejhabosítót csak kikapcsolt,
lehûlt és nyomásmentes állapotban
tisztítsa!
• A készülék alkatrészeit ne tisztítsa
1
mosogatógépben.
• Sohase öntsön vizet a darálóba, a
víz károsítja a darálót.
A készüléket ne nyissa fel, és ne próbálja megjavítani. A szakszerûtlen
javítás következtében a felhasználó
súlyos veszélynek lehet kitéve.
Villamos készülékeken csak képzett
szakember végezhet javítást.
Amennyiben esetleg javítás szükséges, beleértve a hálózati tápvezeték
cseréjét is, kérjük forduljon
• ahhoz a szakkereskedõhöz, akinél
a készüléket vásárolta, vagy
• az Electrolux szervizvonalához.
A készülék nem rendeltetésszerû
használata vagy helytelen kezelése esetén nem tudunk garanciát
ill. felelõsséget vállalni az esetleges károkért – ugyanez érvényes
abban az esetben is, ha a tisztítási és a vízkõmentesítõ programot
nem ennek a használati útmutatónak megfelelõen, vagy a
fényjel villogása esetén nem
azonnal hajtják végre. A daráló
idegen testek következtében fellépõ sérülése és beszorulása kizárható a garancia hatálya alól.
246
1
A készülék felállítása és
csatlakoztatása
Kicsomagolás után ellenõrizze a készülék sértetlenségét. Kétely esetén
ne használja a készüléket, forduljon
szakemberhez.
A készüléket helyezze vízcsaptól, mosogatótól és hõforrástól távol esõ
munkafelületre.
Miután a készüléket a munkafelületre
tette, ellenõrizze, hogy a gép oldalés hátlapja körül legalább 5 cm, míg
a kávégép felett legalább 20 cm szabad tér maradjon.
A készüléket soha ne állítsa 0 °C-os
vagy annál alacsonyabb hõmérsékletû helyiségbe (ha a víz megfagy, a
készülék károsodik).
Gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megegyezik a készülék
típustábláján feltüntetett értékkel.
A készüléket mindig legalább 10 A
teljesítményû, elõírásszerûen földelt
aljzathoz csatlakoztassa. A gyártó
nem vállal felelõsséget a berendezés
földelésének hiányából eredõ, esetleg fellépõ balesetekért.
Amennyiben a dugaszolóaljzat nem
kompatibilis a készülék csatlakozódugójával, kérjük, szakemberrel cseréltesse ki megfelelõ dugaszolóaljzatra.
0 Csatlakoztassa a készüléket egy
dugaszolóaljzathoz.
Amikor a legelsõ alkalommal csatlakoztatják a kávégépet a villamos hálózatra, az önteszthez néhány másodpercre minden fényjel világít a kijelzõn, azután minden fényjel kialszik.
1
3
Tanácsos a 9.5 „A vízkeménység
beállítása”, 255. oldal fejezetben leírtak szerint a lehetõ legrövidebb idõn
belül beállítani a vízkeménységet.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 247 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
3
3.2
A készülék helyes használatának elsajátításához kérjük, az elsõ üzembe
helyezés alkalmával kövesse lépésrõl
lépésre az alábbi fejezetek útmutatását.
Víz betöltése
Minden bekapcsolás elõtt gyõzõdjön
meg arról, hogy van-e víz a víztartályban, és szükség esetén töltse fel.
A készüléknek az automatikus öblítéshez minden be- ill. kikapcsolási
folyamatnál vízre van szüksége.
0 Vegye ki a víztartályt (4. ábra), öblítse
ki, és töltse fel friss vízzel a MAX vonalig. A víztartály kivételéhez a tejhabosítót mindig állítsa a gép közepe
felé, különben az akadályozná a tartály kivételét.
3
3.4
0
0
0
A víztartályba kizárólag hideg vizet
töltsön. Sohase töltsön bele egyéb
folyadékot, pl. ásványvizet vagy tejet.
0 A víztartályt behelyezéskor ütközésig
nyomja be.
1
Annak érdekében, hogy mindig aromás kávét kapjon:
• naponta cserélje a vizet a víztartályban,
• a víztartályt hetente legalább egyszer
tisztítsa meg normál mosogatóvízben
(ne mosogatógépben). Utána öblítse
át friss vízzel.
3
3.3
0
0
A babkávé tartályának
feltöltése
0 Nyissa fel a babkávé tartályának
fedelét (5. ábra).
0 Töltse fel a tartályt babkávéval.
0 Zárja le a fedelet.
1
Vigyázat! Vegye figyelembe, hogy
csak tiszta babkávé használható,
amelyben nincsenek karamellezett
vagy aromásított összetevõk, sem
fagyasztott szemek. Gyõzõdjön meg
arról, hogy nem kerül idegen test, pl.
kavics a babkávé tartályába. A daráló idegen testek következtében
fellépõ sérülése és beszorulása
kizárható a garancia hatálya alól.
3
A kávégépet gyárilag ellenõrizték.
Ehhez kávét használtak, így teljesen
normális, ha a darálóban némi kávé
található. Minden esetben garantáljuk, hogy a kávégép új.
A készülék elsõ bekapcsolása
A készülék elsõ üzembe helyezésekor a kávégépet légteleníteni kell.
Ellenõrizze, hogy a víztartály fel van-e
töltve, és hogy a hálózati kábel megfelelõen be van-e dugva a dugaszolóaljzatba.
Fordítsa ki a tejhabosítót, állítson alá
egy csészét (6. ábra), és a
gomb
(7. ábra) megnyomásával kapcsolja
be a gépet.
Közvetlenül ez után, 30 másodpercen belül fordítsa el a gõz forgatható gombját balra, ütközésig (8.
ábra) (nem hiba, ha ekkor a készülék
zajos lesz).
Néhány másodperc múlva víz folyik
ki a tejhabosítón.
Amikor a csésze mintegy 30 ml-ig fel
van töltve vízzel, fordítsa a gõz forgatható gombját ütközésig jobbra (8.
ábra), hogy leállítsa a víz kifolyását.
Várjon, amíg a
és a
fényjel
már nem villog, hanem folyamatosan
világít. (A fényjelek villogása arra utal,
hogy a gép felfûtési szakaszban van,
míg a folyamatos világítás azt jelzi,
hogy elérte a kávékészítéshez ideális
hõmérsékletet.)
Kevéssel azelõtt, hogy a fényjelek
folyamatosan világítani kezdenének,
a kávégép automatikusan öblítést
végez: a kávékifolyón egy kevés forró
víz folyik ki, amelyet az alatta elhelyezkedõ csepptálca fog fel.
Tanács: Ha (60 ml-nél kevesebb)
erõs kávét kíván készíteni, elõzõleg a
forró öblítõvízzel töltse fel a csészét.
Néhány másodpercre hagyja a vizet
a csészében (mielõtt kiöntené), hogy
elõmelegítse a csészét.
A kávégép ekkor üzemkész.
247
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 248 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
4
Kávékészítés babkávéból
0 Kávékészítés elõtt mindig ellenõrizze,
hogy folyamatosan világít-e a
és
a
fényjel, és hogy tele van-e a
babkávé tartálya.
0 Az õrölt kávé mennyiségének forgatható gombjával (9. ábra) állítsa be a
kívánt ízhatást.
Minél inkább jobbra fordítja, annál
nagyobb az a babkávé-mennyiség,
amelyet a kávégép megdarál; tehát a
kávé íze annál erõsebb lesz. A kávégép elsõ használatakor próbaképpen
készítsen több különbözõ kávét,
hogy megtalálja a forgatható gomb
Ön számára megfelelõ beállítását.
Ügyeljen arra, hogy ne forgassa túlságosan jobbra, különben fennáll
annak a veszélye, hogy a kávé lassan (cseppenként) folyik ki, fõleg
amikor két csésze kávét készít.
0 A kávémennyiség forgatható gombjával (10. ábra) állítsa be a kívánt kávémennyiséget.
Minél inkább jobbra fordítja, annál
több kávét készít. A kávégép elsõ
használatakor próbaképpen készítsen több különbözõ kávét, hogy
megtalálja a forgatható gomb Ön
számára megfelelõ beállítását.
0 Állítson a kávékifolyó nyílásai alá egy
csészét, ha 1 kávét, ill. két csészét,
ha 2 kávét kíván készíteni (11. ábra).
Akkor keletkezik több kávéhab, ha a
kávékifolyót lesüllyesztve a lehetõ
legközelebb állítja azt a csészéhez
(12. ábra).
0 Ha egy kávét kíván készíteni, nyomja
meg a
gombot (13. ábra). Ha 2
kávét kíván készíteni, nyomja meg a
gombot (14. ábra).
Ekkor a kávégép elkezdi darálni a
babkávét, rövid elõforrázást végez,
majd kiadja a kávét a csészébe.
Ha megtörtént a beállított kávémennyiség kiadása, a készülék automatikusan befejezi a kávékészítést,
és a kávézaccot a zacctartályba
dobja.
248
Néhány másodperc elteltével, amikor
a
és a
fényjel ismét állandóan világít, további kávé készíthetõ.
0 A kávégép kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot. (Mielõtt kikapcsol
a kávégép, automatikusan öblít: a
kávékifolyón egy kevés forró víz folyik
ki, amelyet az alatta elhelyezkedõ
csepptálca fog fel. Vigyázzon, nehogy
leforrázza magát.) Ha nem kapcsoljuk
ki a kávégépet a
gombbal, 3 órával az utolsó használat után minden
esetben önmûködõen kikapcsol,
miután elõzõleg rövid öblítést végzett.
3
1. megjegyzés: Ha a kávé cseppenként ill. egyáltalán nem folyik ki, az
õrlési finomság forgatható gombját
(17. ábra) egy pozícióval el kell fordítani jobbra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 250. oldal). Mindig egy
pozícióval fordítsa odébb, egészen a
kielégítõ kávékiadás eléréséig.
1
Az õrlési finomságot csak õrlés
közben szabad módosítani.
Az álló darálón végzett beállítás a
kávégép sérülését okozhatja.
3
2. megjegyzés: Amennyiben túl
gyorsan folyik ki a kávé, és a kávéhab sem felel meg az ízlésének, fordítsa az õrölt kávé mennyiségének
forgatható gombját (9. ábra) kissé
jobbra. Próbaképpen készítsen több
kávét, hogy megtalálja a forgatható
gomb megfelelõ beállítását. Ügyeljen
arra, hogy a forgatható gombot ne
forgassa túlságosan jobbra, különben fennáll annak veszélye, hogy a
kávé lassan (cseppenként) folyik ki,
fõleg amikor két csésze kávét készít.
Ha pár adag lefõzése után a kávéhab
még mindig nem felel meg az ízlésének, fordítsa az õrlési finomság forgatható gombját (17. ábra) egy pozícióval balra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 250. oldal).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 249 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
3
3
3. megjegyzés: Tanácsok forróbb
kávé kiadásához:
1) Ha a rögtön a kávégép bekapcsolása után (60 ml-nél kevesebb) erõs
kávét kíván készíteni, használja az
öblítés forró vizét a csészék elõmelegítésére.
2) Ha azonban az utolsó kávékészítés óta 2-3 percnél több telt el, akkor
az újbóli kávékészítés elõtt a
gomb megnyomásával fel kell fûteni
a forrázóegységet.
Ilyenkor folyassa a vizet az alatta álló
csepptálcába. Ezt a vizet használhatja a kávéscsésze elõmelegítésére is.
Ebben az esetben a forró vizet egyszerûen folyassa a csészébe (majd
öntse ki).
3) Ne használjon túl vastag csészét,
kivéve ha elõmelegíti õket, mivel az
ilyenek túl sok hõt nyelnek el.
4) Mindig meleg vízzel kiöblítve vagy
legalább 20 percre a bekapcsolt kávégép tetején a fûtött melegen tartó
lapra állítva elõmelegített csészéket
használjon.
4. megjegyzés: A kávékészítés során a kávé kiadása bármikor befejezhetõ idõ elõtt a
gomb (13. ábra)
vagy a
gomb (14. ábra) ismételt
rövid megnyomásával, vagy a kávémennyiség forgatható gombjának
(10. ábra) elforgatásával az óramutató járásával ellentétes irányban.
3
5. megjegyzés: Amikor befejezõdött
a kávékiadás, a kávémennyiség növelhetõ a
gomb (13. ábra) vagy a
gomb (14. ábra) nyomva tartásával és a kívánt kávémennyiség eléréséig, vagy a kávémennyiség forgatható gombjának (10. ábra) elforgatásával az óramutató járásával megegyezõ irányban (közvetlenül a kávé
kiadása után kell beavatkozni, mielõtt
az elhasznált õrölt kávét a készülék a
zacctartályba dobná).
3
6. megjegyzés: A
fényjel
folyamatos világítása esetén fel
kell tölteni a víztartályt. Máskülönben
nem készíthetõ kávé. A víztartály
csak akkor vehetõ ki, ha a tejhabosítót elõzõleg a gép közepe felé állítottuk. (Nem hiba, ha a
fényjel kigyulladásakor van még némi víz a
tartályban.)
3
7. megjegyzés: A kávégép számolja
az elkészített kávékat. 14 egycsészés
(vagy 7 kétcsészés) kávékészítés
után folyamatosan világít a
fényjel,
ami annak jelzése, hogy a zacctartály
tele van, ki kell üríteni és meg kell
tisztítani (lásd 9.2 „A zacctartály
kiürítése”, 253. oldal).
3
8. megjegyzés: A kávégép használata során idõvel elõfordulhat, hogy a
daráló elkopik és a kávé túl gyorsan
vagy kávéhab nélkül folyik ki, mivel
túl durvára van darálva.
Ennek a hibának az elhárításához
újra be kell állítani a daráló õrlési
finomságát. Ehhez fordítsa el a
daráló forgatható beállítógombját
(17. ábra), mégpedig egy pozícióval
balra (a megfelelõ fejezetben leírtak
szerint, lásd 5 „A daráló beállítása”,
250. oldal).
3
9. megjegyzés: Ha hosszabb ideig
nem használták a kávégépet, akkor
az újbóli használat elõtt a forrázóegységet a megfelelõ fejezetben leírtak
szerint meg kell tisztítani, lásd 9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 253. oldal.
3
10. megjegyzés: Kávékészítés
közben sohase vegye ki a víztartályt. Ha kivette, a kávégép már
nem tud kávét készíteni, és villogni
kezd a vízhiányt jelzõ
fényjel. Ha
további kávét próbál készíteni, a
kávégép szokatlanul zajos lesz, és
nem készíti el a kávét. A kávégép újbóli üzembe helyezése céljából kérjük, fordítsa el a gõz forgatható
gombját ütközésig balra, és néhány
másodpercig folyassa a vizet a tejhabosítóból.
249
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 250 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
3
A kávégép elsõ üzembe helyezésekor legalább 4-5 kávét kell készíteni,
mielõtt a gép kielégítõ eredményt
nyújtana.
3
A riasztási fényjel kigyulladásával jelzett zavar fellépésekor nem kell azonnal a szervizhez fordulni. A probléma
majdnem mindig elhárítható a 11 „A
riasztási fényjelek jelentése és mi a
teendõ, ha kigyulladnak”, 256. oldal
és a 12 „A vevõszolgálat nélkül
megoldható problémák”, 257. oldal
útmutatásainak követésével.
Amennyiben az útmutatás nem elegendõ a probléma elhárításához, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
5
A daráló beállítása
Mivel a darálót gyárilag már elõre
beállították a helyes kávékiadáshoz,
azt – legalábbis eleinte – nem kell
állítani.
Amennyiben a kávékiadás az elsõ
kávék után mégis túl gyorsan vagy
túl lassan (cseppenként) történik, akkor ez az õrlési finomság forgatható
beállítógombjával korrigálható, amely
a babkávé tartályában található (17.
ábra).
E korrekció hatása azonban csak
legalább 2 kávékészítéssel késõbb
észlelhetõ.
Az õrlési finomságot csak õrlés
közben szabad módosítani.
Az álló darálón végzett beállítás a
kávégép sérülését okozhatja.
0 A lassabb kávékiadás és a jobb
kávéhab érdekében fordítsa a forgatható gombot egy pozícióval balra (=
a kávé finomabb õrlésû lesz) (18.
ábra).
0 A gyorsabb (nem cseppenkénti) kávékiadás érdekében fordítsa a forgatható gombot egy pozícióval jobbra
(= a kávé durvább õrlésû lesz)
(18. ábra).
1
250
3
6
A kávégépet gyárilag ellenõrizték.
Ehhez kávét használtak, így teljesen
normális, ha a darálóban némi kávé
található. Minden esetben garantáljuk, hogy a kávégép új.
Kávékészítés õrölt
kávéból
0 A
gomb megnyomásával
válassza ki az „õrölt kávé” funkciót
(19. ábra).
Kigyullad a
fényjel, és jelzi, hogy
ez a funkció van kiválasztva, és a
daráló ki van kapcsolva.
0 Középen emelje fel a fedelet, és töltsön õrölt kávét a betöltõrekeszbe
(20. ábra), 1 csészéhez egy csapott
mérõkanálnyit, 2 csészéhez két csapott mérõkanálnyit.
0 A kávémennyiség forgatható gombjával (10. ábra) állítsa be a kívánt kávémennyiséget.
Minél inkább jobbra fordítja, annál
több kávét készít.
0 Állítson a kávékifolyó nyílásai alá egy
csészét, ha 1 kávét, ill. két csészét,
ha 2 kávét kíván készíteni (11. ábra).
Akkor keletkezik több kávéhab, ha a
kávékifolyót lesüllyesztve a lehetõ
legközelebb állítja azt a csészéhez
(12. ábra).
0 Ha egy kávét kíván készíteni, nyomja
meg a
gombot (13. ábra). Ha 2
kávét kíván készíteni, nyomja meg a
gombot (14. ábra).
3
1. megjegyzés: Az õrölt kávét soha
ne töltse kikapcsolt gépbe, így elkerülheti, hogy az szétterjedjen a gép
belsejében.
3
2. megjegyzés: Sohase töltsön be 2
csapott mérõkanálnál többet, különben a kávégép nem fog kávét készíteni, és az õrölt kávé a gép belsejébe
kerül és beszennyezi azt, vagy a
kávé csak cseppenként folyik ki.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 251 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
3
3
3. megjegyzés: Az õrölt kávé betöltendõ mennyiségének adagolására
kizárólag a mellékelt mérõkanalat
használja.
4. megjegyzés: Csak presszógépekhez alkalmas õrölt kávét tegyen a betöltõrekeszbe: Semmi esetre se használjon babkávét, liofilizált (fagyasztva
szárított) kávét vagy mást, ami károsíthatná a kávégépet.
5. megjegyzés: Amennyiben kettõnél több mérõkanál betöltése eldugítaná a betöltõrekeszt, késsel tolja le
az õrölt kávét (21. ábra), majd vegye
ki a forrázóegységet, és a kávégéppel együtt tisztítsa meg a 9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 253. oldal
leírása szerint.
0 Ha õrölt kávéval történõ kávékészítés
után babkávéból kíván kávét készíteni,
egyszerûen a
gomb megnyomásával kapcsolja ki az „õrölt kávé” funkciót
(kikapcsol a fényjel és a daráló ismét
üzemkész).
3
3
7
Kérjük, vegye figyelembe a 3 - 7., a
9. és a 10. megjegyzést a következõ
fejezetben: 4 „Kávékészítés
babkávéból”, 248. oldal.
8
Tejhabosítás
0 Töltsön egy edénybe annyiszor 100
gramm tejet, ahány cappuccinót szeretne készíteni. Az edény méretének
kiválasztásakor vegye figyelembe,
hogy a tej térfogata kétszeresére
vagy háromszorosára nõ.
3
0
0
0
0
Forró víz készítése
0 Mindig ellenõrizze, hogy folyamatosan világít-e a
és a
fényjel.
0 A tejhabosítót fordítsa ki (6. ábra).
0 Állítson egy edényt a tejhabosító alá
(6. ábra).
0 A gõz forgatható gombját fordítsa félfordulatnyit ütközésig balra (8. ábra):
A tejhabosítóból a forró víz az alatta
álló edénybe folyik.
0 A forró víz kiadásának megszakításához fordítsa a forgatható gõzgombot
ütközésig jobbra (8. ábra), és a tejhabosítót fordítsa vissza a kiindulási
helyzetébe, a gép közepe felé. (Azt
ajánljuk, hogy 2 percnél hosszabban
ne folyassa a forró vizet.)
1
1
Javasoljuk, hogy hûtõszekrényben
tartott, félzsíros, hideg tejet használjon.
A megfelelõ fejezetekben leírtak szerint készítse el a presszókávét, és
használjon elegendõen nagy csészéket.
Fordítsa a tejhabosítót kifelé (6.
ábra).
Ez után nyomja meg a
gõz
gombot (22. ábra).
A
fényjel villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a kávégép felfût (a
és
fényjel nem világít, jelezve, hogy
nem készíthetõ kávé).
Amint a
fényjel már nem villog,
hanem állandóan világít, a kávégép
hõmérséklete elérte a gõzképzéshez
optimális értéket.
Rögtön ezután, de legfeljebb két percen belül (különben a gép automatikusan visszakapcsol „kávé” üzemmódba), merítse bele a tejhabosítót a
tejesedénybe (23. ábra). Ez után a
gõz forgatható gombját fordítsa félfordulatnyit ütközésig balra (8. ábra).
Vigyázzon, nehogy leforrázza magát.
Vigyázat! A tejhabosítót szennyezõ
beszáradt tejmaradványok veszélyt
jelenthetnek. Ügyeljen arra, hogy ne
merítse a tejhabosítót a tejbe olyan
mélyen, hogy a tej ellepje a tejhabosító felsõ részén található légszívónyílást. Ezáltal a tej beszívódna a fúvókába, és esetleg a tejhabosító
szennyezõdését idézné elõ.
A tejhabosítóból gõz áramlik ki, ami
felhabosítja a tejet, és krémes állagot
kölcsönöz neki. Krémesebb tejhab
készítéséhez merítse a tejhabosítót
az edénybe, és mozgassa az edényt
251
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 252 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
0 Egyik kezével tartsa szorosan a gõzcsõ fogatnyúját. Másik kezével az
óramutató járásával megegyezõ
irányban enyhén elforgatva nyissa ki
a tejhabosító bajonettzárát. Húzza ki
a tejhabosítót (24. ábra).
0 Lefelé húzza le a tejhabosító fúvókát
a gõzcsõrõl.
0 A tejhabosítót és a fúvókát langyos
vízben gondosan mossa el.
0 Ellenõrizze, hogy nincs-e eldugulva a
25. ábrán nyilakkal jelölt két furat.
Adott esetben tûvel szúrja át és tisztítsa meg õket.
0 Ismét szerelje fel a tejhabosító fúvókát, felhelyezve azt a gõzcsõre és
erõsen felfelé tekerve.
0 Szerelje vissza a tejhabosítót, felfelé
betolva és az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítva azt
(24. ábra).
lassan alulról felfelé. (Azt ajánljuk,
hogy 2 percnél hosszabban ne engedje a gõzt.)
0 A kívánt hõmérséklet elérésekor a
forgatható gõzgombot ütközésig
jobbra fordítva (8. ábra) szakítsa meg
a gõz kiadását, és a „gõz” funkció kikapcsolásához nyomja meg a
gõzgombot (22. ábra).
0 A tejhabot töltse az elõzõleg elkészített presszókávét tartalmazó csészékbe. Kész a cappuccino (ízlés szerint
cukrozza, és ha szereti, szórjon kakaót a habra).
3
8.1
Megjegyzés: A cappuccino elkészítése és a „gõz” funkciónak a
gõzgomb (22. ábra) megnyomásával történõ kikapcsolása után a kávégép
hõmérséklete kávékészítéshez még
túl magas (villog a
és a
fényjel, annak jelzésére, hogy a hõmérséklet még nem alkalmas újabb
kávékészítéshez). Ezért az újabb
kávékészítés elõtt kis ideig várni kell,
hogy a kávégép kissé lehûljön.
TANÁCS: Annak érdekében, hogy a
kávégép a „gõz” funkció kikapcsolása után gyorsabban lehûljön, nyissa
meg a forgatható gõzgombot, és folyassa a vizet a tejhabosítóból egy
edénybe, amíg már nem villog a
és a
fényjel.
9
Tisztítás és karbantartás
1
A tejhabosító tisztítása
Fontos, hogy a tejhabosítót minden
használat után megtisztítsa.
9.1
0 Néhány másodpercig engedje a vizet
0
vagy a gõzt, a gõz forgatható gombját ütközésig balra fordítva (8. ábra).
Ezáltal a gõzcsõ belsejében esetleg
lerakódott tejmaradványok is kiöblí0
tõdnek.
Fontos: Higiéniai okokból azt ajánljuk, hogy ezt a mûveletet mindig végezze el, elkerülendõ, hogy tej rakódjon le a tejhabosító belsejében.
0 A forgatható gombot fordítsa el ütközésig jobbra. Várjon pár percet, amíg
lehûl a tejhabosító.
3
252
A kávégépet minden tisztítás elõtt
hagyja lehûlni, és válassza le az
elektromos hálózatról.
A kávégépet soha ne merítse vízbe:
elektromos készülékrõl van szó.
A kávégép tisztításához ne használjon oldószert ill. súrolószert. Elegendõ egy nedves, puha kendõ.
A kávégép semelyik része sem tisztítható mosogatógépben.
A kávégép tisztítása
Minden alkalommal, amikor folyamatosan világít a
fényjel, tisztítsa
meg a zacctartályt (leírás: 9.2 „A
zacctartály kiürítése”, 253. oldal).
Javasoljuk, hogy gyakran tisztítsa a
víztartályt is.
0 A csepptálca (piros színû) vízállásjelzõvel van felszerelve (26. ábra). Ha
ez a jelzés láthatóvá válik (néhány
milliméterrel a csepptálca alatt), ki
kell üríteni és meg kell tisztítani a
csepptálcát.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 253 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
0 Ellenõrizze, hogy nincsenek-e eldugulva a kávékifolyó nyílásai. Tisztításképpen tûvel távolíthatja el a rászáradt kávét (27. ábra).
9.2
A zacctartály kiürítése
A készülék számolja az elkészített
kávékat. 14 egycsészés (vagy 7 kétcsészés) kávékészítés után világít a
fényjel, amely arra utal, hogy tele
van a zacctartály, ki kell üríteni és
meg kell tisztítani. Amíg a zacctartályt
meg nem tisztítják, a kávégép nem
tud kávét készíteni.
0 Tisztításhoz a megfelelõ nyitógombot
megnyomva reteszelje ki és nyissa
fel a karbantartónyílást (15. ábra),
ekkor villog a
fényjel.
0 Ezután vegye ki és tisztítsa meg
csepptálcát (16. ábra).
0 Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a
zacctartályt. Kérjük, ügyeljen arra,
hogy eltávolítson a fenékre lerakódott
minden maradványt.
Fontos: Minden alkalommal, amikor
kihúzza a csepptálcát, ki kell üríteni
a zacctartályt is, még ha az nincs is
egészen tele. Ha nem hajtjuk végre
ezt a mûveletet, akkor a rákövetkezõ
kávékészítéseknél elõfordulhat, hogy
a zacctartály túlságosan megtelik, és
a túlcsorduló kávézacc eltömíti a
kávégépet.
3
9.3
0 A
gomb (4. ábra) megnyomásával
kapcsolja ki a kávégépet (ne húzza ki
a hálózati csatlakozódugót) és várjon,
amíg ki nem alszik minden fényjel!
0 Nyissa fel a karbantartónyílást
(15. ábra).
0 Vegye ki és tisztítsa meg csepptálcát
és a zacctartályt (16. ábra).
0 Nyomja meg a forrázóegység két
piros kioldógombját oldalra és közép
felé (28. ábra), és húzza ki a forrázóegységet.
Figyelem! A forrázóegység csak
kikapcsolt gépnél vehetõ ki. Ha
megkísérli a bekapcsolt kávégépbõl kivenni a forrázóegységet,
azzal a gép súlyos károsodását
kockáztatja.
0 A forrázóegységet mosogatószer
használata nélkül, folyó vezetékes víz
alatt tisztítsa meg.
1
1
0
0
A készülék napi használata esetén a
tartályt is naponta ürítse ki.
A zacctartályt mindig bekapcsolt készüléknél ürítse ki. A készülék csak
így ismeri fel az ürítést.
0
A forrázóegység tisztítása
0
A forrázóegységet rendszeresen
meg kell tisztítani, elkerülendõ, hogy
rásüljön a kávé (ami üzemzavarokhoz vezethet). A tisztításhoz a következõképpen járjon el:
3
A forrázóegységet sohase tisztítsa
mosogatógépben.
Alaposan tisztítsa meg a gép belsejét.
A kávégépre belül rásült kávémaradványokat fa vagy mûanyag villával kaparja le (29. ábra), majd porszívózzon
ki minden maradványt (30. ábra).
Az ismételt behelyezéshez tegye a
forrázóegységet (32. ábra, a) a tartóba (32. ábra, b) és tolja be a rögzítõcsapot (32. ábra, c). A rögzítõcsapot
be kell vezetni a forrázóegységen
alul található csõbe (32. ábra, d).
Most nyomja erõsen a PUSH feliratot
(32. ábra, e), amíg a bekattanás
hangját nem hallja.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a két piros gomb (32. ábra, f) ki van pattanva, különben a nyílás nem zárható le.
33. ábra: A két piros gomb helyesen
ki van pattanva.
34. ábra: A két piros gomb nincs
kipattanva.
1. megjegyzés: Ha a forrázóegység
nincs megfelelõen behelyezve, azaz
a hallható kattanásig bepattintva, és
a piros gombok nincsenek helyesen
253
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 254 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
kipattanva, nem zárható be a karbantartónyílás, és a kávégép nem helyezhetõ üzembe (ha bekapcsolják, villog
a
fényjel).
3
3
9.4
2. megjegyzés: Ha a forrázóegység
csak nehezen helyezhetõ be, akkor
(behelyezés elõtt) megfelelõ méretre
kell állítani, mégpedig a 31. ábrán
bemutatott módon alulról és felülrõl
egyidejûleg erõsen összenyomva a
forrázóegységet.
3. megjegyzés: Ha a forrázóegység
még mindig nehezen helyezhetõ be,
ne próbálja meg erõvel behelyezni,
hanem zárja le a karbantartónyílást,
húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a dugaszolóaljzatból, majd dugja
azonnal ismét vissza. Várja meg,
hogy minden fényjel kialudjon, majd
nyissa fel a karbantartónyílást, és helyezze be ismét a forrázóegységet.
A zacctartállyal együtt helyezze
vissza a csepptálcát, és zárja le a
karbantartónyílást.
1
0
0
0
Vízkõmentesítés
A felhasznált víznek a kávékészítéshez szükséges állandó melegítése
miatt természetes, hogy idõvel vízkõ
rakódik le a kávégép belsejében.
Amikor villogni kezd a
fényjel,
ideje vízkõmentesíteni a kávégépet.
Megjegyzés: Ha világít a
fényjel, továbbra is lehet kávét készíteni.
A következõképpen járjon el:
0 A
gomb (7. ábra) megnyomásával kapcsolja be a gépet.
0 Várjon, amíg a
és a
fényjel
már nem villog, hanem folyamatosan
világít.
0 Készítse el az oldatot a mellékelt vízkõmentesítõ szer palackján megadottak szerint.
A vízkõmentesítõ szer palackjának
tartalmát (kb. 0,125 liter) öntse a víztartályba, majd adjon hozzá 1 liter
vizet.
0
3
254
0
0
0
0
Figyelem! Semmi esetre se használjon az Electrolux által ajánlottak
között nem szereplõ vízkõmentesítõt.
Más vízkõmentesítõ szer használata
esetén az Electrolux nem vállal
felelõsséget az esetleges károkért.
Vízkõmentesítõ folyadék kapható a
szakkereskedésekben és az
Electrolux szervizvonalán.
Állítson egy legalább 1,5 liter ûrtartalmú edényt a tejhabosító alá (6. ábra).
Nyomja meg a
gombot és tartsa nyomva legalább 5 másodperc
hosszan. Erre kigyullad a
fényjel, annak jelzésére, hogy elindult a
vízkõmentesítõ program (a
és a
fényjel kialszik, jelezve, hogy
nem készíthetõ kávé).
A gõz forgatható gombját fordítsa
félfordulatnyit balra (8. ábra). Ezt követõen a tejhabosítóból a vízkõmentesítõ oldat az alatta álló edénybe
folyik.
A vízkõmentesítõ program automatikusan végrehajt egy sor öblítést (szünetekkel elválasztva), hogy eltávolítsa
a vízkõlerakódásokat a kávégép belsejébõl.
Mintegy 30 perc elteltével, amikor folyamatosan világít a
fényjel, fordítsa a forgatható gõzgombot félfordulatnyit ütközésig jobbra (8. ábra).
Ekkor a vízkõmentesítõ oldat maradványainak a kávégépbõl való eltávolításához öblítést kell végrehajtani.
Vegye ki a víztartályt, öblítse ki és
töltse fel friss vízzel.
Helyezze vissza a víztartályt.
A tejhabosító alá helyezett, folyadékkal teli edényt ürítse ki, majd tegye
vissza a tejhabosító alá.
A gõz forgatható gombját fordítsa
félfordulatnyit balra (8. ábra). A tejhabosítóból a forró víz az alatta álló
edénybe folyik.
Amint a víztartály kiürült, kialszik a
fényjel, és kigyullad a
fényjel.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 255 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
Három rózsaszín mezõ:
3. keménységi fokozat,
kemény
max. 3,7 mmol/l, ill.
max. 21 német keménységi fok, ill.
max. 37,8 francia keménységi
fok
Négy rózsaszín mezõ:
4. keménységi fokozat,
nagyon kemény
3,7 mmol/l felett, ill.
21 német keménységi fok felett, ill.
37,8 francia keménységi fok
felett
0 Fordítsa a forgatható gõzgombot
ütközésig jobbra (8. ábra) és ismét
töltse fel tiszta vízzel a víztartályt.
Ezzel lezárult a vízkõmentesítõ program, és a kávégép újból üzemkész.
3
Megjegyzés: Ha a vízkõmentesítõ
mûveletet nem hajtják végre végig és
idõ elõtt megszakítják, a
riasztás nem kapcsol ki, és a mûveletet
elölrõl kell kezdeni.
1
Fontos: Ha nem elõírásszerûen
hajtják végre a vízkõmentesítést,
akkor érvényét veszti a garancia.
9.5
A vízkeménység beállítása
A
fényjel egy gyárilag beállított
használati idõtartam után gyullad ki.
Az idõtartam meghatározását a lehetõ legkeményebb víz figyelembevételével végezték el. A használati idõtartam meghosszabbítható, hogy a
kávégépet ne vízkõmentesítsék szükségtelenül gyakran. Ehhez a kávégépet a felhasznált víz tényleges mésztartalmának megfelelõen kell beállítani. A keménységi fok meghatározásához használja a mellékelt tesztcsíkot, vagy kérdezze meg a vízmûveket.
A vízkeménységi fokozat
meghatározása
0 Mártsa a tesztcsíkot kb. 1 másodpercre hideg vízbe. Rázza le a felesleges vizet, és a rózsaszínre színezõdött mezõk alapján határozza meg a
keménységi fokozatot.
Nulla vagy egy rózsaszín mezõ:
1. keménységi fokozat, lágy
max. 1,24 mmol/l, ill.
max. 7 német keménységi fok, ill.
max. 12,6 francia keménységi
fok
Két rózsaszín mezõ:
2. keménységi fokozat,
közepesen kemény
max. 2,5 mmol/l, ill.
max. 14 német keménységi fok, ill.
max. 25,2 francia keménységi
fok
0
0
0
0
A meghatározott vízkeménységi
fokozat beállítása és tárolása
A beállítható keménységi fokozatok
száma 4. A készülék gyárilag a 4. keménységi fokozatra van beállítva.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a kávégép ki van kapcsolva (minden fényjel
kialudt).
A
gombot tartsa nyomva legalább 5 másodperc hosszan. Felgyullad a négy
, ,
és
fényjel.
Addig nyomogassa a
gombot
(19. ábra), amíg a meghatározott keménységi fokozatnak megfelelõ számú fényjel nem gyullad ki (a 3. keménységi fokozat beállításához
annyiszor kell megnyomni a
gombot, hogy a 3 fényjel ( ,
és
)
együtt világítson).
Az érték eltárolásához nyomja meg a
gombot. Ezzel a kávégépet
beállította, hogy a víz tényleges
mésztartalmának megfelelõen jelezze, hogy mikor kell vízkõmentesítést
végrehajtani.
255
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 256 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
10
Az üzemi fényjelek
jelentése
A
és a
fényjel villog
A kávégép nem üzemkész (a víz hõmérséklete még nem érte el a kávékészítéshez ideális értéket). Csak akkor kezdje meg a kávékészítést, ha
minden fényjel folyamatosan világít.
A
és a
fényjel folyamatosan világít
A kávégép elérte a kávékészítéshez
ideális hõmérsékletet.
A
fényjel folyamatosan világít
A kávégép éppen egy csésze kávét
készít.
A
fényjel folyamatosan világít
A kávégép éppen két csésze kávét
készít.
A
„gõz” fényjel villog
A kávégép éppen felfût, hogy elérje a
gõzképzéshez ideális hõmérsékletet.
Várja meg, hogy a fényjelek folyamatosan világítsanak, mielõtt elfordítja a
forgatható gõzgombot.
A
„gõz” fényjel folyamatosan
világít
A kávégép kész a gõz kiadására,
elfordíthatja a gõzgombot.
A
fényjel folyamatosan világít
A kávégépet õrölt kávéból készített
kávé kiadására állították be (lásd 6
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
250. oldal).
A
fényjel folyamatosan
világít
Az automatikus vízkõmentesítõ program fut (lásd 9.4 „Vízkõmentesítés”,
254. oldal).
256
11
A riasztási fényjelek
jelentése és mi a teendõ,
ha kigyulladnak
A
fényjel folyamatosan világít
• A víztartály üres vagy nem megfelelõen van behelyezve:
0 A 3.2 „Víz betöltése”, 247. oldal
szerint töltse fel és helyezze be elõírásszerûen a víztartályt.
• Szennyezett a víztartály, vagy vízkõkéreg képzõdött rajta.
0 Öblítse ki vagy vízkõmentesítse a
víztartályt.
A
fényjel villog
• A kávégép nem tud kávét készíteni,
és hangos zajokat bocsát ki.
0 A gõz forgatható gombját fordítsa a 4
„Kávékészítés babkávéból”,
248. oldal 10. megjegyzése szerint
balra (8. ábra).
• A kávé túl lassan folyik ki.
0 Fordítsa el az õrlési finomság forgatható beállítógombját (17. ábra) egy
pozícióval jobbra (5 „A daráló
beállítása”, 250. oldal).
A
fényjel folyamatosan világít
• A zacctartály tele van vagy nincs
behelyezve.
0 Ürítse ki a zacctartályt, majd tisztítsa
meg és helyezze be megfelelõen a
9.2 „A zacctartály kiürítése”,
253. oldal szerint.
• A zacctartályt a tisztítás után nem
helyezték be.
0 Nyissa fel a karbantartónyílást, és
helyezze be a zacctartályt.
A
fényjel villog
• Kiválasztották a
funkciót, de nem
töltöttek õrölt kávét a betöltõrekeszbe.
0 Töltse be az õrölt kávét a 6
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
250. oldal szerint.
• Nincs több babkávé a babkávé
tartályában.
0 Töltse fel a babkávé tartályát babkávéval a 3.3 „A babkávé tartályának
feltöltése”, 247. oldal szerint.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 257 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
• Ha nagyon zajos a daráló, az azt
jelenti, hogy a babkávéban lévõ kis
kavics megakasztotta a darálót.
0 Kérjük, forduljon a vevõszolgálathoz.
A daráló idegen testek következtében fellépõ sérülése és beszorulása kizárható a garancia hatálya alól.
A
fényjel villog
• Azt jelzi, hogy a kávégép elvízkövesedett.
0 Végre kell hajtani a 9.4
„Vízkõmentesítés”, 254. oldal szerinti
vízkõmentesítõ programot.
A gép furcsa zajt hallat és a négy
, ,
és
fényjel
felváltva villog
• Valószínûleg elfelejtették visszatenni
a forrázóegységet a kávégépbe a
tisztítás után.
0 Hagyja zárva a karbantartónyílást, és
ne helyezze be a forrázóegységet.
Tartsa nyomva a
és a
gombot mindaddig, amíg a négy fényjel ki
nem alszik. Csak az után nyissa fel a
karbantartónyílást és helyezze be a
forrázóegységet, hogy mind a négy
riasztás kialudt (ide vonatkozólag
lásd még: 9.3 „A forrázóegység
tisztítása”, 253. oldal).
A
és a
fényjel felváltva
villog
• A kávégépet most kapcsolta be és a
forrázóegység nincs megfelelõen behelyezve, ezért a karbantartónyílás
nem zárható le helyesen.
0 Nyomja erõsen a forrázóegység
PUSH feliratát, amíg egy kattanás
nem hallható. Gyõzõdjön meg arról,
hogy a két piros gomb ki van pattanva (9.3 „A forrázóegység tisztítása”,
253. oldal). Zárja le a karbantartónyílást és nyomja meg a
gombot.
A
,a
és a
fényjel be van
kapcsolva és villog
• A kávégépet nyitott forgatható gõzgombbal kapcsolták be.
0 A gõz forgatható gombját ütközésig
jobbra fordítva zárja el (8. ábra).
A
fényjel villog
• Nyitva van a karbantartónyílás.
0 Amennyiben a karbantartónyílás nem
volna lezárható, gyõzõdjön meg
arról, hogy helyesen van-e behelyezve a forrázóegység (9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 253. oldal).
A
fényjel folyamatosan világít
és a
és a
fényjel villog.
• Valószínûleg elfelejtették visszatenni
a forrázóegységet a kávégépbe a
tisztítás után.
0 Helyezze be a forrázóegységet, ide
vonatkozólag lásd: 9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 253. oldal.
• A kávégép belseje nagyon szennyezett.
0 Gondosan tisztítsa meg a kávégép
belsejét a 9.3 „A forrázóegység
tisztítása”, 253. oldal szerint.
A
fényjel villog
• Eldugult az õrölt kávé betöltõrekesze.
0 Tisztítsa meg a betöltõrekeszt egy
kés segítségével, a 6 „Kávékészítés
õrölt kávéból”, 250. oldal 5. megjegyzése szerint (21. ábra).
12
A vevõszolgálat nélkül
megoldható problémák
Amennyiben nem mûködik a kávégép és világít egy riasztási fényjel,
könnyen megtalálhatja és elháríthatja
az üzemzavar okát, ha tanulmányozza a 11. fejezetet. Ha azonban nem
látható riasztási jelzés, kérjük, végezze el az alábbi ellenõrzéseket, mielõtt
a vevõszolgálathoz fordul.
Nem elég forró a kávé.
• Nem melegítették elõ a csészéket.
0 Melegítse elõ a csészéket úgy, hogy
vízzel kiöblíti vagy legalább 20 percre a melegen tartó lapra (A) állítja
õket (lásd 4 „Kávékészítés
babkávéból”, 248. oldal, 3. megjegyzés).
257
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 258 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
• Túl hideg a forrázóegység.
0 Kávékészítés elõtt a
gomb
megnyomásával fûtse elõ a forrázóegységet (lásd 4 „Kávékészítés
babkávéból”, 248. oldal, 3. megjegyzés).
Kevés a kávéhab
• A gép túl kevés kávét használ a
kávéfõzéshez.
0 A jobb oldali forgatható gombot (9.
ábra) fordítsa kissé jobbra (lásd 4
„Kávékészítés babkávéból”,
248. oldal, 2. megjegyzés).
• Túl durvára van õrölve a kávé.
0 Fordítsa el az õrlési finomság forgatható beállítógombját (17. ábra) egy
pozícióval balra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 250. oldal).
• Nem alkalmas a kávékeverék.
0 Használjon kávéautomatához alkalmas kávékeveréket.
A kávé túl lassan folyik ki
• Túl finomra van õrölve a kávé.
0 Fordítsa el az õrlési finomság forgatható beállítógombját (17. ábra) egy
pozícióval jobbra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 250. oldal).
• A kávégép túl sok kávét használ a
kávéfõzéshez.
0 Az õrölt kávé mennyiségének forgatható gombját (9. ábra) fordítsa kissé
balra.
A kávé túl gyorsan folyik ki
• Túl durvára van õrölve a kávé.
0 Fordítsa el az õrlési finomság forgatható beállítógombját (17. ábra) egy
pozícióval balra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 250. oldal).
• A kávégép túl kevés kávét használ a
kávéfõzés során.
0 Az õrölt kávé mennyiségének forgatható gombját (9. ábra) fordítsa kissé
jobbra.
258
Csak az egyik kávékifolyóból jön
kávé
• Eldugult a nyílás.
0 Tûvel távolítsa el a rászáradt kávét
(27. ábra).
A gõz forgatható gombjának elfordítása ellenére nem jön gõz a
tejhabosítóból
• Eldugultak a tejhabosító és a
tejhabosító fúvóka kis furatai.
0 Tisztítsa meg a tejhabosító és a gõzfúvóka furatait (lásd 8.1 „A tejhabosító tisztítása”, 252. oldal, 25. ábra).
A
és a
gomb megnyomásakor nem kávé, hanem víz folyik
a gépbõl
• Az õrölt kávé megakadhatott a
betöltõrekeszben.
0 Késsel távolítsa el a betöltõrekeszt
eldugító õrölt kávét (lásd 6
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
250. oldal, 5. megjegyzés). Ez után
tisztítsa meg a forrázóegységet és a
gép belsejét (ide vonatkozólag lásd:
9.3 „A forrázóegység tisztítása”,
253. oldal).
A gép nem kapcsol be a
gomb
megnyomásakor
• A kávégép nincs csatlakoztatva a
villamos hálózathoz.
0 Ellenõrizze, hogy a hálózati kábel
megfelelõen be van-e dugva a dugaszolóaljzatba.
A forrázóegység nem vehetõ ki
tisztítás céljából
• Be van kapcsolva a kávégép. A forrázóegység csak kikapcsolt gépnél vehetõ ki.
0 Kapcsolja ki a gépet (lásd 9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 253. oldal).
1
Figyelem! A forrázóegység csak
kikapcsolt kávégépnél vehetõ ki. Ha
megkísérli a bekapcsolt kávégépbõl
kivenni a forrázóegységet, azzal a
gép súlyos károsodását kockáztatja.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 259 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
Õrölt kávét használtak (babkávé
helyett), és a gép nem ad kávét
Túl sok õrölt kávét töltöttek be.
Vegye ki a forrázóegységet, és alaposan tisztítsa meg a gép belsejét a
9.3 „A forrázóegység tisztítása”,
253. oldal szerint. Ismételje meg a
kávékészítést és legfeljebb 2 csapott
mérõkanál õrölt kávét használjon.
Nem nyomták meg a
gombot, és
a készülék felhasználta a készen vett
õrölt kávét és a darálóban õrölt kávét
is.
Gondosan tisztítsa meg a gép
belsejét a 9.3 „A forrázóegység
tisztítása”, 253. oldal szerint. Elõször
nyomja meg a
gombot a 6
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
250. oldal szerint, majd ismételje
meg a mûveletet.
Az õrölt kávét kikapcsolt gépnél
töltötték be.
Vegye ki a forrázóegységet, és
alaposan tisztítsa meg a gép belsejét
a 9.3 „A forrázóegység tisztítása”,
253. oldal szerint. Ismételje meg a
mûveletet bekapcsolt gépnél.
A kávé nem a kávékifolyó nyílásain, hanem oldalt, a karbantartónyíláson folyik ki
A kávékifolyó nyílásait eltömítette a
beszáradt kávé.
A furatokat szúrja át tûvel (27. ábra).
A karbantartónyíláson belül található
mozgatható rekesz megakadt és
nem mozog.
Alaposan tisztítsa meg a mozgatható
rekeszt, különösen a zsanérok közelében, hogy azok mozgathatók maradjanak.
•
•
•
•
13
Mi a teendõ, ha a készüléket
szállítani kell?
Szállítási célokra õrizze meg az eredeti csomagolást. A karcolások elleni
védelemre használja az eredeti mûanyag zsákot.
Biztosítsa a készüléket ütõdés ellen.
A szállítás során bekövetkezõ sérülésekért nem tudunk felelõsséget
vállalni.
A víztartályt és a zacctartályt ürítse ki.
Kérjük, fordítson gondot a készülék
tárolási helyére, különösen hideg
idõben. Fagykárok keletkezhetnek.
Mûszaki adatok
Hálózati feszültség:
Teljesítményfelvétel:
;
220-240 V
1350 W
Ez a készülék megfelel az EK alábbi
irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is
• Az élelmiszerekkel érintkezésbe
kerülõ anyagok és tárgyak
megfelelnek az 1935/2004/EK
rendelet elõírásainak.
259
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 260 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
h
14
2
Ártalmatlanítás
Csomagolóanyagok
A csomagoláshoz felhasznált anyagok nem károsítják a környezetet és
újrahasznosíthatók. A mûanyag részek meg vannak jelölve, pl. >PE<,
>PS< stb. A csomagolóanyagokat jelölésüknek megfelelõen ártalmatlanítsa a kommunális hulladékgyûjtõ helyeken, az erre a célra szolgáló gyûjtõkonténerekben.
2 Kiselejtezett készülék
A terméken vagy a csomagolásán
W
jelzés azt jelenti, hogy
található
a termék nem kezelhetõ szokványos
háztartási hulladékként, hanem az
elektromos és az elektronikai
készülékek újrahasznosítási gyûjtõhelyeinek egyikén kell leadni. E termék megfelelõ ártalmatlanításával
Ön védi a természetet és embertársainak egészségét. A helytelen hulladékkezelés veszélyt jelent a természetre és az egészségre. E termék
újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a szemétszállítókhoz, vagy az üzlethez, amelyben a
terméket megvásárolta.
260
15
Ha javításra van szükség
Feltétlenül õrizze meg az eredeti
csomagolást, beleértve a habosított
darabokat is. A szállítási károk elkerülése érdekében a készüléket biztonságosan be kell csomagolni.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 261 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
v Vážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si tieto
pokyny na obsluhu pre budúcu
potrebu. Tento návod na obsluhu
odovzdajte prípadne ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
Obsah
1 Popis obrázkov
1.1 Predný pohľad (obr. 1)
1.2 Predný pohľad s otvorenými
servisnými dvierkami (obr. 2)
1.3 Ovláddací panel (obr. 3)
262
262
10 Význam kontroliek bežnej
prevádzky
274
262
262
11 Význam poplašných
kontroliek a čo robit’,
keď sa rozsvietia
274
2
263
12 Problémy, ktoré je možné
riešit’ pred zavolaním do
zákazníckeho servisného
strediska.
275
13 Technické údaje
277
14 Likvidácia
277
15 V prípade potreby servisu
278
Bezpečnostné informácie
3 Pred prvým použitím
3.1 Nastavenie a zapojenie
kávovaru
3.2 Naplnenie vodou
3.3 Naplnenie zásobníka na
kávové zrná
3.4 Prvé zapnutie
265
265
4
Príprava zrnkovej kávy
266
5
Nastavenie kávového
mlynčeka
268
6
Použitie zomletej kávy
268
7
Príprava horúcej vody
269
8 Spenenie mlieka
8.1 Čistenie speňovača mlieka
269
270
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
264
264
265
Čistenie a údržba
270
Čsitenie kávovaru
270
Vyprázdnenie nádoby na zrnká 271
Čistenie variča
271
Odvápnenie
272
Nastavenie tvrdosti vody
273
261
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 262 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
1
Popis obrázkov
3
1.1
A
B
C
D
E
E
G
H
J
K
L
M
N
O
1.2
P
Q
P
S
T
a
Tento návod platí pre
plnoautomatický espresso kávovar
verzia ECS 5000 a verzia
ECS 5000. Obsluha oboch
modelov je podobná.
Obrázok 1 a obrázok 2 ukazujú
obe verzie. Všetky ďalšie ilustrácie
znázorňujú verziu ECS 5200.
c
d
e
f
g
Predný pohľad (obr. 1)
h
Podnos na ohrievanie šálky
Gombík pre paru
Vývod pary
Speňovač mlieka
Speňovač mlieka (odpojiteľný)
Nástavec na speňovač mlieka
(odpojiteľný)
Otvárací gombík na servisné
dvierka
Nádrž na vodu (odpojiteľná)
Odkvapová misa (odpojiteľná)
Podnos pod šálku
Vývod kávy, výškovo nastaviteľný
Ovláddací panel (viď obr. 3)
Veko nádrže na zrnkovú kávu
Sdtredné veko pre mletú kávu
Predný pohľad s otvorenými
servisnými dvierkami (obr. 2)
Odmerka pre zomletú kávu
Priestor na odmerku
Lievik pre zomletú kávu
Servisné dvierka
Odpojiteľná nádrž pre kávové
zvyšky
U Pohyblivá zásuvka
V Naparovač
W Gombík nastavenia hrúbky
zomletia
X Nádrž na kávové zrná
Y Typový štítok (spodná strana
prístroja)
Z Kvapalný odvápňovač a
testovací prúžok na tvrdost’ vody
262
1.3
b
j
j
l
m
n
o
p
q
Ovláddací panel (obr. 3)
Prepínač nastavenia množstva
kávy (málo, normálne alebo veľa)
Prepínač kvality zomletia (slabá,
normálna alebo silná káva)
Tlačidlo na jednu šálku
Tlačidlo na dve šálky
Vypínač
Prepínač funkcie pary
Prepínač zomletej kávy (vypína
kávový mlynček)
Tlačidlo oplachovania a
odvápnenia
OK kontrolka pre 1 šálku a teplotu
kávy
OK kontrolka pre 2 šálky a teplotu
kávy
OK kontrolka pre paru a teplotu
pary
Kontrolka zomletej kávy (kávový
mlynček vypnutý)
Poplašná kontrolka zanesenia
Kontrolka stavu bez vody alebo
bez nádrže na vodu
Kontrolka naplnenia alebo
vyprázdnenia nádrže na kávu
Všeobecná poplašná kontrolka
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 263 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
2
Bezpečnostné
informácie
1
Tento prístroj je v súlade so
schválenými technologickými
štandardmi pre bezpečnost’ a
zákon o bezpečnosti zariadení.
Ako výrobca vás však zoznámit’ s
nasledujúcimi bezpečnostnými
informáciami.
Všeobecná bezpečnost’
• Kávovar sa smie zapojit’ len do
elektrickej siete, ktorej napätie, typ
prúdu a frekvencia je v súlade s
údajmi uvedenými na typovom
štítku (tento sa nachádza na
spodnej strane zariadenia)!
• Nikdy nedovoľte, aby sa napájací
kábel dostal do styku s horúcimi
čast’ami zariadenia.
• Nikdy t’ahom za napájací kábel
neodpájajte zástrčku z elektrickej
zásuvky!
• Kávovar nepoužívajte, ak:
– je elektrický kábel poškodený,
alebo
– kryt vykazuje viditeľné známky
poškodenia.
• Toto zariadenie nie je určené na
používanie ľuďmi (vrátane detí),
ktorí v dôsledku nedostatku
skúsenosti alebo vedomostí, nie sú
schopní obsluhovat’ ho bezpečne,
alebo na používanie ľuďmi (vrátane
detí), ktorých fyzické, zmyslové
alebo mentálne schopnosti sú
znížené, pokiaľ osoba, ktorá je za
nich zodpovedná, im neukázala
ako zariadenie obsluhovat’
bezpečne a zo začiatku na nich
dohliadala.
Bezpečnost’ detí
• Nenechávajte kávovar pracovat’
bez dozoru a buďte obzvlášt’
opatrní, ak sa v jeho blízkosti
nachádzajú deti!
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
• Obalový materiál, napr. plastikové
vrecká, sa nesmú dostat’ do rúk
detí.
Bezpečnost’ počas
prevádzky
• Upozornenie! Vývodkávy,
speňovač mlieka a ohrievací
podnosšálky sú počas
prevádzky horúce. Udržujte deti
v bezpečnej vzdialenosti!
• Upozornenie! Nebezpečenstvo
obarenia pri zapnutí speňovača
mlieka! Výstup horúcej vody
alebo pary môže spôsobit’
obarenie. Speňovač
mliekazapínajte, len ak držíte
nádobu pod tryskou.
• Nepoužívajte paru na ohrev
horľavých kvapalín!
• Kávovar používajte len s vodou v
systéme! Do zásobníka na vodu
lejte len studenú vodu.
Nepoužívajte horúcu vodu,
mlieko alebo iné kvapaliny.
Neprekračujte maximálnu hranicu
naplnenia približne 1,8 litra.
• Do zásobníka zrnkovej kávy
nedávajte zamrznuté alebo
karamelizované kávové zrná.
Používajte len opražené kávové
zrná! Vyberte akékoľvek cudzie
predmety, napr. kamienky z
kávových zŕn. Zablokovanie
alebo poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi v mlynčeku
môže byt’ vylúčené zo záruky.
• Zomletú kávu dávajte len
dolievikana zomletú kávu.
• Kávovar nenechávajte zapnutý, ak
to nie je potrebné.
• Nevystavujte kávovar účinkom
počasia.
• Pri použití predlžovacieho kábla
používajte len komerčne dostupné
káble s prierezom vodiča aspoň
1,5 mm2.
• Osoby s poruchami motoriky
nesmú tento prístroj používat’ bez
sprevádzajúcej osoby.
263
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 264 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
• Prístroj spúšt’ajte, ak sú
odkvapkávacia misa, nádrž na
zomletú kávu a podnos pod
šálku nainštalované!
Bezpečnost’ pri čistení a
údržbe
• Dodržiavajte pokyny pre čistenie a
odvápňovanie.
• Pre akýmkoľvek čistením alebo
údržbou kávovar vypnite a odpojte
z elektrickej siete.
• Kávovar neponárajte do vody.
• Speňovač mlieka čistite, len ak je
prístroj vypnutý, vychladnutý a nie
pod tlakom!
• Jednotlivé časti kávovaru nečistite
v umývačke riadu.
• Do mlynčeka nikdy nelejte vodu.
Mohlo by to poškodit’ mlynček.
Kávovar neopravujte ani
neotvárajte. Chybné opravy môžu
vážne ohrozit’ používateľa.
Opravy elektrických prístrojov smú
vykonávat’ len kvalifikovaní
servisní technici.
Ak je oprava nevyhnutná, vrátane
výmeny napájacieho kábla,
prosíme vyhľadajte
• predajcu, od ktorého ste si kávovar
zakúpili, alebo
• servisnú linku Electrolux.
Ak sa prístroj zneužije alebo
nesprávne použije, výrobca
nezodpovedá za škody a záruka
je neplatná - podobne aj keď sa
nevykonáva odvápňovací
program v súlade s týmto
návodom na obsluhu ihneď po
zablikaní kontrolky.
Zablokovanie alebo poškodenie
spôsobené cudzími predmetmi v
mlynčeku môže byt’ vylúčené zo
záruky.
3
Pred prvým použitím
3.1
Nastavenie a zapojenie
kávovaru
0 Po rozbalení skontrolujte, či je
prístroj kompletný a nepoškodený.
V prípade pochybností ho
nepoužívajte. Spojte sa s
profesionálne kvalifikovanou
osobou.
0 Položte prístroj na pracovný povrch
v dostatočnej vzdialenosti od
vodovodov, umývadiel a zdrojov
tepla.
1
Po umiestnení prístroja na
pracovné miesto, skontrolujte, či je
okolo neho dostatočný priestor
približne 5 cm od povrchov
zariadenia a bočnou/zadnou
stenou a 20 cm nad kávovarom.
Prístroj nikdy neinštalujte do
prostredí, v ktorých môže teplota
dosiahnut’ 0 °C a menej (ak voda
zamrzne, zariadenie sa môže
poškodit’).
1
Skontrolujte, či napätie elektrickej
siete je v súlade s hodnotou
uvedenou na typovom štítku
prístroja. Prístroj zapojte len do
správne uzemnenej zásuvky s
minimálnym menovitým prúdom
10 A. Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednost’ za nehody, ak
systém nie je správne uzemnený.
Ak zásuvka nie je vhodná pre daný
typ zástrčky zariadenia, nechajte
zásuvku vymenit’ kvalifikovaným
odborníkom.
0 Kávovar pripojte do elektrickej
siete.
Ak sa kávovar pripojí prvý krát,
všetky kontrolky sa rozsvietia za
účelom kontroly a potom zhasnú.
1
3
264
Tvrdost’ vody by sa mala určit’ čo
najskôr podľa postupu uvedeného
v časti 9.5 „Nastavenie tvrdosti
vody“, strana 273.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 265 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
3
3.2
Ak sa chcete správne naučit’, ako
používat’ prístroj pri jeho prvom
spustení, pozorne postupujte krok
za krokom podľa nasledujúcich
pokynov.
Naplnenie vodou
Vždy pred zapnutím kávovaru,
3
skontrolujte, či sa v nádrži
nachádza voda a v prípade potreby
ju dolejte. Kávovar potrebuje vodu
pre automatický proces
opláchnutia vždy pri zapnutí alebo
vypnutí prístroja.
3.4
0 Vyberte nádrž na vodu (obr. 4),
opláchnite ju a naplňte čerstvou
vodou bez prekročenia čiary MAX.
0
Pri vyberaní nádrže sa musí
speňovač mlieka vždy nasmerovat’
do stredu prístroja, inak nádrž nie
0
je možné vybrat’.
Do nádrže na vodu nalejte len
čerstvú studenú vodu. Nikdy
nenalievajte iné kvapaliny, napr.
minerálnu vodu alebo mlieko.
0 Nádrž vrát’te spät’ na miesto tak,
že ju úplne zasuniete.
1
3
3.3
Ak chcete vždy dosiahnut’ bohatú
kávu s plnou arómou, tak by ste
mali:
– denne vymieňat’ vodu v nádrži
na vodu,
– umyt’ nádrž na vodu aspoň raz
za týždeň v bežnej umývacej
vode (nie v umývačke riadu).
Potom ju opláchnite čerstvou
vodou.
Naplnenie zásobníka na
kávové zrná
0 Otvorte veko zásobníka na kávové
zrná (obr. 5).
0 Naplňte zásobník kávovými
zrnami.
0 Zatvorte veko.
1
Poznámka!Do zásobníka zrnkovej
kávy nedávajte zamrznuté alebo
karamelizované kávové zrná.
Používajte len opražené kávové
zrná! Pozor, aby sa do zásobníka
na kávové zrná nedostali žiadne
cudzie predmety, napr. malé
kamienky. Zablokovanie alebo
poškodenie spôsobené cudzími
predmetmi v mlynčeku môže
byt’ vylúčené zo záruky.
Pri testovaní zariadenia v továrni
sa použila káva a preto je úplne
normálne, ak sa v mlynčeku
objavia jej stopy. Toto zariadenie je
však garantované ako nové.
Prvé zapnutie
Ak prístroj spúšt’ate po prvý krát, je
potrebné kávovar odvzdušnit’.
Skontrolujte, či je nádrž na vodu
plná a či je napájací kábel
zapojený do elektrickej zásuvky.
Otočte speňovač mlieka smerom
von a podložte pod neho šálku
(obr. 6). Potom zapnite prístroj
stlačením
tlačidla (obr. 7).
0 Ihneď potom maximálne do 30
sekúnd, otáčajte gombíkom pary
proti smeru hodinových ručičiek,
pokým sa nezastaví (obr. 8) (je
bežné, ak prístroj začne vydávat’
nejaké zvuky).
Po niekoľkých sekundách vytečie
zo speňovača trochu vody.
0 Ak je v šálke približne 30 cc, otočte
gombík pary o pol otáčky v smere
hodinových ručičiek (obr. 8), pokiaľ
sa nezastaví a kým voda
neprestane vytekat’.
0 Vyčkajte, pokým kontrolky
a
neprestanú blikat’ a nezačnú
trvalo svietit’. (Ak kontrolky blikajú,
znamená to, že sa prístroj
zahrieva, a ak svietia, tak prístroj
dosiahol optimálnu teplotu na
prípravu kávy).
Malý moment predtým, ako
kontrolky prestanú blikat’, prístroj
automaticky vykoná cyklus
opláchnutia: z výtoku vytečie malé
množstvo horúcej vody a zachytí
sa do odkvapkávacej misy dole.
265
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 266 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
3
4
Tip: pre horúcejšiu malú kávu
(menej ako 60 cc), najprv naplňte
šálku horúcou oplachovacou
vodou. Potom ju tam nechajte
niekoľko sekúnd (pred vyliatím),
aby sa šálka zohriala.
V tomto momente je prístroj
pripravený na používanie.
Príprava zrnkovej kávy
0 Pred prípravou kávy vždy
skontrolujte, či kontrolky
a
svietia, a či sú naplnené nádrže na
vodu a kávu.
0 Nastavte prepínač kvality zomletia
(obr. 9) na požadovanú chut’ kávy.
Otočenie prepínača v smere
hodinových ručičiek zvyšuje
množstvo kávových zŕn zomletých
mlynčekom, čim sa zvyšuje sila
kávy. Pri prvom použití prístroja sa
správna poloha prepínača
dosiahne postupne pokusom a
omylom. Pozor, aby ste prepínač
neotočili príliš ďaleko v smere
hodinových ručičiek, inak sa bude
káva pripravovat’ len veľmi pomaly
(po kvapkách), najmä ak
pripravujete dve šálky.
0 Nastavte prepínač množstva kávy
(obr. 10) na požadované množstvo
kávy.
Otočenie prepínača v smere
hodinových ručičiek spôsobí
prípravu veľkej kávy. Pri prvom
použití prístroja sa správna poloha
prepínača dosiahne postupne
pokusom a omylom.
0 Pod vývody postavte jednu šálku
pri príprave 1 kávy alebo 2 šálky
pre 2 kávy (obr. 11). Pre krémovitú
kávu spustite vývody čo najbližšie
ku šálkam (obr. 12).
0 Stlačte tlačidlo
(obr. 13) na
prípravu jednej šálky kávy alebo
tlačidlo
(obr. 14) pre 2 kávy.
Teraz začne kávovar mliet’ zrná,
spustí krátky cyklus predvarenia,
266
zastaví sa a nakoniec dokončí
prípravu.
Po dosiahnutí požadovaného
množstva sa prístroj automaticky
zastaví a zrná vysype do špeciálnej
nádobky.
Po niekoľkých sekundách, keď sa
opät’ rozsvietia kontrolky
a
,
je možné pokračovat’ s prípravou
ďalšej kávy.
0 Ak chcete prístroj vypnút’, stlačte
tlačidlo
. (Pred vypnutím prístroj
automaticky spustí cyklus
opláchnutia: z výtoku vytečie malé
množstvo horúcej vody a zachytí
sa do odkvapkávacej misy dole pozor, aby nedošlo k obareniu). Ak
sa prístroj nevypne tlačidlom ,
tak sa automaticky vypne a
opláchne po 3 hodinách od
poslednej činnosti.
3 Poznámka 1: Ak sa káva
pripravuje po kvapkách alebo
vôbec nie, tak otočte gombíkom
nastavenia hrúbky zomletia (obr.
17) o jeden stupeň v smere
hodinových ručičiek (pozrite čast’ 5
„Nastavenie kávového mlynčeka“,
strana 268). Otáčajte postupne, až
pokiaľ káva nezačne dostatočne
tiect’.
1
Nastavenie mlynčeka je možné
menit’, len ak sa káva melie.
Vykonávanie nastavení pri
vypnutom mlynčeku môže
poškodit’ kávovar.
3 Poznámka 2: Ak sa káva vyrába
príliš rýchlo a nie je dostatočne
krémovitá, otočte prepínač kvality
zomletia (obr. 9) v smere
hodinových ručičiek. Postupujte
pokusom a omylom, až pokiaľ
nedosiahnete správnu polohu
prepínača. Pozor, aby ste prepínač
neotočili príliš ďaleko v smere
hodinových ručičiek, inak sa bude
káva pripravovat’ len veľmi pomaly
(po kvapkách), najmä ak
pripravujete dve šálky. Ak aj po
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 267 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
niekoľkých šálkach nie je káva
dostatočne krémovitá, takisto
otočte prepínač kvality zomletia
(obr. 17) o jeden stupeň proti
smeru hodinových ručičiek (pozrite
čast’5 „Nastavenie kávového
mlynčeka“, strana 268).
3 Poznámka 3:
1) Ak sa kávovar práve zapol a je
potrebná príprava malej kávy
(menej ako 60 cc), použitie horúcu
oplachovaciu vodu na zohriatie
šálok.
2) Ak však už uplynuli 2 alebo 3
minúty od poslednej prípravy kávy,
je potrebné pred prípravou ďalšej
kávy zahriatie variča stlačením
tlačidla
.
Potom nechajte vodu odtiect’ do
odkvapkávacej misky dole, alebo
prípadne použite túto vodu na
naplnenie (a potom vyliatie) šálky
na kávu, aby sa zohriala.
3) Nepoužívajte príliš hrubé šálky,
ak nie sú zohriate, pretože pohltia
príliš veľa tepla.
4) Používajte šálky, ktoré boli
predtým zohriate opláchnutím
horúcou vodou alebo prípadne ich
ponechaním na aspoň 20 minút na
ohrievacom podnose na šálky na
hornej strane prístroja, ktorý je
zapnutý.
3 Poznámka 4: ak prístroj varí
kávu, tak je prípravu je možné
kedykoľvek prerušit’ stlačením
tlačidla (obr. 13) alebo
tlačidla
(obr. 14), alebo otočením
prepínača množstva kávy (obr. 10)
proti smeru hodinových ručičiek.
3 Poznámka 5: po dokončení
varenia, ak chcete zvýšit’ množstvo
kávy jednoducho stlačte a podržte
tlačidlo (obr. 13) alebo
tlačidlo (obr. 14), , až pokým
nedosiahnete požadované
množstvo, alebo otočte prepínač
množstva kvality (obr. 10) v smere
hodinových ručičiek (táto činnost’
sa musí vykonat’ ihneď ako káva
vyteká a skôr ako sa kávové zrná
vysypú do nádobky na zrná).
3 Poznámka 6: ak sa rozsvieti
kontrolka, je potrebné doplnit’
nádrž na vodu, inak nie je možné
kávu uvarit’. Nádrž na vodu je
možné vybrat’, len ak sa speňovač
mlieka umiestni do polohy v strede
prístroja. (Je normálne, ak v nádrži
po zasvietení kontrolky, zostane
malé množstvo vody).
3 Poznámka 7: prístroj počíta počet
pripravených šálok kávy. Po
každých 14 šálkach (alebo 7
dvojiciach) sa trvalo rozsvieti
kontrolka
, ktorá upozorňuje
používateľa na to, že nádoba na
zrnká je plná a že je nutné ju
vyprázdnit’ a vyčistit’ , viď 9.2
„Vyprázdnenie nádoby na zrnká“,
strana 271.
3 Poznámka 8: mlynček sa môže
po čase opotrebovat’ a tým sa
môže zmenit’ chut’ kávy, pretože
začne mliet’ hrubšie.
Vyriešenie tohto problému spočíva
v resetovaní hrúbky zomletia
kávového mlynčeka nastavením
prepínača (obr. 17) o jeden stupeň
proti smeru hodinových ručičiek
(ako je uvedené v časti 5
„Nastavenie kávového mlynčeka“,
strana 268).
3 Poznámka 9: ak sa prístroj
nepoužíva dlhšiu dobu, je potrebné
vyčistit’ varič podľa postupu
uvedeného v časti 9.3 „Čistenie
variča“, strana 271.
3 Poznámka 10:počas varenia kávy
nikdy neodstraňujte nádrž na vodu.
Ak sa odstráni, kávovar nie je
schopný pripravovat’ kávu a
rozbliká sa kontrolka "chýba voda"
. Ak sa pokúsite o prípravu
ďalšej kávy, prístroj začne hučat’ a
nepripraví kávu. Na reštartovanie
prístroja otočte gombík pary čo
267
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 268 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
najviac proti smeru hodinových
ručičiek a nechajte odtiect’ vodu zo
speňovača mlieka po dobu
niekoľkých sekúnd.
0 Otočte o jeden stupeň (jedno číslo)
v smere hodinových ručičiek pre
zrnitejšiu kávu, rýchlejšie varenie
(nie po kvapkách) (obr. 18).
3
Ak prístroj používate prvý krát, tak
je nutné pripravit’ 4-5 káv, pokým
prístroj začne dávat’ uspokojivé
výsledky.
3
3
Ak sa rozsvieti poplašná kontrolka
signalizujúca anomáliu, nemusíte
ihneď volat’ servisné stredisko.
Problémy je možné často vyriešit’
pomocou postupov uvedených
časti 11 „Význam poplašných
kontroliek a čo robit’, keď sa
rozsvietia“, strana 274 a časti 12
„Problémy, ktoré je možné riešit’
pred zavolaním do zákazníckeho
servisného strediska.“, strana 275.
V prípade nutnosti sa spojte so
Zákaznickým servisným
strediskom.
5
Nastavenie kávového
mlynčeka
Kávový mlynček nie je potrebné
nastavovat’ aspoň zo začiatku,
nakoľko bol už nastavený v továrni
na správne zomletie kávy.
Jednako však po príprave prvých
káv, ak je varenie príliš rýchle alebo
pomalé (po kvapkách), je potrebné
vykonat’ nastavenie hrúbky
zomletia pomocou prepínača (obr.
17), ktorý sa nachádza vo vnútri
nádoby na zrná.
Tieto úpravy sú zrejmé až po
pripravení aspoň 2 šálok kávy.
Nastavenie mlynčeka je možné
menit’, len ak sa káva melie.
Vykonávanie nastavení pri
vypnutom mlynčeku môže
poškodit’ kávovar.
0 Otočte o jeden stupeň (jedno číslo)
proti smeru hodinových ručičiek
pre jemnejšie zomletú kávu a
zároveň pomalšie varenie a
krémovitejší vzhľad (obr. 18).
1
268
6
Pri testovaní zariadenia v továrni
sa použila káva a preto je úplne
normálne, ak sa v mlynčeku
objavia jej stopy. Toto zariadenie je
však garantované ako nové.
Použitie zomletej kávy
0 Stlačte tlačidlo
na výber funkcie
zomletej kávy (obr. 19).
Rozsvieti sa kontrolka , ktorá
oznamuje výber funkcie a vypnutie
funkcie kávového mlynčeka.
0 Zdvihnite veko uprostred, nasypte
jednu (na 1 šálku) alebo dve (na 2
šálky) odmerky zomletej kávy do
lievika (Obr. 20).
0 Nastavte prepínač množstva kávy
(obr. 10) na požadované množstvo
kávy.
Otočenie prepínača v smere
hodinových ručičiek spôsobí
prípravu veľkej kávy.
0 Pod vývody postavte jednu šálku
pri príprave 1 kávy alebo 2 šálky
pre 2 kávy (obr. 11). Pre krémovitú
kávu spustite vývody čo najbližšie
ku šálkam (obr. 12).
0 Stlačte tlačidlo
(obr. 13) a
prípravu jednej šálky kávy alebo
tlačidlo
(obr. 14) pre 2 kávy.
3 Poznámka 1: Nikdy zomletú kávu
nepridávajte, ak je zariadenie
vypnuté, aby nedošlo k jej
rozsypaniu vo vnútri prístroja.
3 Poznámka 2: Nikdy nepridávajte
viac ako 2 odmerky, inak buď
kávovar neuvarí kávu a zomletá
káva sa rozsype v prístroji, čím ho
znečistí alebo bude káva vytekat’
po kvapkách.
3 Poznámka 3: Na odmeranie
pridávanej kávy používajte len
dodanú odmerku.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 269 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
3 Poznámka 4: Používajte len
zomletú kávu pre espresso
kávovary: nepoužívajte kávové
zrná, sublimačne vysušenú kávu
alebo iné materiály, ktoré môžu
prístroj poškodit’.
3 Poznámka 5: Ak pridáte viac ako
dve odmerky zomletej kávy a lievik
sa upchá, použite nôž na uvoľnenie
kávy smerom dole (obr. 21) a
potom vyberte a vyčistite varič a
prístroj podľa postupu uvedeného v
časti 9.3 „Čistenie variča“,
strana 271.
0 Ak chcete po uvarení kávy opät’
používat’ zrná, vypnite funkciu
zomletej kávy stlačením tlačidla
(kontrolka zhasne a znovu sa
zapne mlynček na kávu).
3
7
8
Spenenie mlieka
0 Naplňte nádobu približne
100 gramami mlieka pre každé
pripravované cappuccino. Pri
výbere vodnej nádoby pamätajte
na to, že sa objem zväčší 2 až 3
krát.
3
0
0
0
Prosíme pozrite si takisto čast’ 4
„Príprava zrnkovej kávy“,
strana 266, poznámky č. 3 - 7, 9 a
10.
Príprava horúcej vody
0 Vždy skontrolujte, či kontrolky
svietia
a
svietia
neprerušovane.
0 Otočte speňovač mlieka von z
prístroja (obr. 6).
0 Pod speňovač mlieka postavte
nádobu (obr. 6).
0 Otočte gombík pary o pol otáčky
proti smeru hodinových ručičiek,
pokým sa nezastaví (obr. 8):
horúca voda začne tiect’ zo
speňovača mlieka a začne napĺňat’
podloženú nádobu.
0 Ak chcete zastavit’ vytekanie
horúcej vody, otočte gombík pary
plne v smere hodinových ručičiek
(obr. 8) a vrát’te speňovač mlieka
do pôvodnej polohy do stredu
prístroja. (Neodporúča sa príprava
horúcej vody dlhšie ako 2 minúty).
0
1
1
Odporúča sa použit’ čiastočne
odstredené vychladené mlieko.
Vysuňte speňovač mlieka smerom
von (obr. 6).
Pripravte espresso kávu podľa
postupu v príslušných častiach v
dostatočne veľkej šálke.
Potom stlačte tlačidlo pary
(obr. 22).
Začne blikat’
kontrolka , ktorá
oznamuje, že sa prístroj zahrieva
(kontrolky
a
zostanú
vypnuté, čo znamená, že nie je
možné pripravovat’ kávu).
Akonáhle začne kontrolka
trvalo
svietit’ a prestane blikat’, teplota
prístroja dosiahla ideálnu hodnotu
na prípravu pary.
Ihneď potom, avšak maximálne do
dvoch minút (inak sa prístroj
automaticky vráti do funkcie
varenia kávy), ponorte speňovač
mlieka do nádoby s mliekom (obr.
23), a otočte gombík pary o pol
otáčky proti smeru hodinových
ručičiek, pokiaľ nezastane (obr. 8).
Pozor, aby nedošlo k obareniu.
Pozor! Nebezpečenstvo nečistôt
usušených zvyškov mlieka v
speňovači mlieka. Pozor, aby ste
neponorili speňovač mlieka príliš
hlboko do mlieka tak, že dôjde k
zakrytiu prívodných otvorov
vzduchu na vrchnej časti
speňovača mlieka. Môže tak dôjst’
k nasatiu mlieka do trysky a
vytvoreniu nečistôt v speňovači
mlieka.
Para spení mlieka a zvyšuje jeho
objem. Ak chcete vytvorit’
krémovitejšiu penu, ponorte
269
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 270 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
0 Otočte gombík v smere hodinových
ručičiek najďalej ako je možné.
Počkajte niekoľko minút, pokiaľ
speňovač mlieka vychladne.
0 Jednou rukou pevne pridržte
násadu vývodu pary a druhou
odpojte bajonetovú spojku
speňovača mlieka jemným
pootočením v smere hodinových
ručičiek. Vytiahnite speňovač
mlieka smerom dole (obr. 24).
0 Vyberte trysku speňovača mlieka z
vývodu potiahnutím smerom dole.
0 Opatrne poumývajte speňovač
mlieka a trysku v teplej vode.
0 Skontrolujte, či nie sú upchané dva
otvory označené šípkami na obr.
25. V prípade potreby ich vyčistite
ihlou alebo špendlíkom.
0 Nasaďte trysku speňovača mlieka
nasunutím a silným natočením
smerom hore onna vývod pary.
0 Vrát’te na miesto speňovač mlieka
jeho zasunutím nahor a otočením
proti smeru hodinových ručičiek
(obr. 24).
speňovač do mlieka a otáčajte
nádobou pomalými pohybmi zdola
nahor (odporúčame vám, aby ste
obmedzili tvorbu pary na
maximálne dve minúty).
0 Po dosiahnutí požadovanej teploty
zastavte paru otočením gombíka
pary v smere hodinových ručičiek,
pokým nezastane (obr. 8) a potom
stlačte tlačidlo pary (obr. 22) na
vypnutie funkcie pary.
0 Spenené mlieko nalejte do šálky
obsahujúcej skôr pripravené
espresso. Cappuccino je
pripravené (pridajte cukor podľa
chuti a prípadne rozprášte po pene
trošku kakaového prášku).
3 Poznámka 1: ihneď po príprave
cappuccina po stlačení tlačidla
pary
(obr. 22) na vypnutie
funkcie, je prístroj ešte príliš horúci
na prípravu ďalšej kávy (kontrolky
a
blikajú a oznamujú, že
teplota nie je vhodná); jednoducho
chvíľu počkajte, kým prístroj
vychladne.
Rada: Na rýchlejšie ochladenie po
vypnutí funkcie pary otvorte
gombík pary a nechajte odtiect’
trochu vody zo speňovača mlieka
do nádoby, pokiaľ kontrolky
a
neprestanú blikat’.
8.1
270
Čistenie a údržba
1
Čistenie speňovača mlieka
Speňovač mlieka sa musí vyčistit’
po každom použití.
0 Nechajte unikat’ trochu pary
niekoľko sekúnd otočením
gombíka proti smeru hodinových
ručičiek, pokiaľ sa nezastaví
(obr. 8).
Týmto krokom para odstráni
akékoľvek mlieko, ktoré mohlo
zostat’ vo vnútri.
3
9
Dôležité: Z hygienických dôvodov
je potrebné túto činnost’ vždy
vykonávat’, aby sa mlieko
neusadzovalo vo vnútri obvodov
speňovača mlieka.
9.1
Pred čistením musí prístroj
vychladnút’ a musí byt’ odpojený
od elektrickej siete.
Zariadenie nikdy neponárajte do
vody: je to elektrický prístroj.
Na čistenie kávovaru nepoužívajte
rozpúšt’adlá alebo drsné čistiace
prostriedky. Postačuje navlhčená
handrička.
Žiadna súčast’ prístroja sa nesmie
umývat’ v umývačke riadu.
Čsitenie kávovaru
0 Nádobu na zrnká čistite (ako je
uvedené v časti 9.2 „Vyprázdnenie
nádoby na zrnká“, strana 271 )
vždy, keď sa rozsvieti kontrolka .
0 Nádobu na vodu je potrebné
pravidelne čistit’.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 271 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
0 Odkvapkávacia nádoba je
vybavená kontrolkou hladiny
(červená) (obr. 26), ktorá ukazuje
stav hladiny vo vnútri. Keď sa
kontrolka objaví (niekoľko
milimetrov pod odkvapkávacou
misou), musí sa odkvapkávacia
miska vyprázdnit’ a vyčistit’.
0 Skontrolujte, či nedošlo k
zablokovaniu otvorov výtokov kávy.
Na ich vyčistenie od zvyškov kávy
použitie ihlu (obr. 27).
9.2
Vyprázdnenie nádoby na
zrnká
Prístroj počíta počet pripravených
káv. Po každých 14 šálkach (alebo
7 dvojiciach) sa
rozsvieti
kontrolka, ktorá upozorňuje
používateľa na to, že nádoba na
zrnká je plná a že je nutné ju
vyprázdnit’ a vyčistit’. Pokiaľ sa
nádoba na zrnká nevyčistí, prístroj
nemôže robit’ kávu.
0 Ak ju chcete vyčistit’, odomknite a
otvorte servisné dvierka stlačením
príslušného tlačidla (obr. 15),
kontrola
bliká.
0 Potom vyberte odkvapkávaciu
misku (obr. 16), vyprázdnite a
vyčistite ju.
0 Vysypte nádobu na zrnká a
dôkladne ju vyčistite tak, aby sa
odstránili aj všetky zvyšky zo dna.
Dôležité: Vždy, keď vyprázdňujete
odkvapkávaciu misku, musí sa
vyprázdnit’ takisto aj nádoba na
zrnká, aj keď nie je úplne plná. Ak
sa tak nestane, tak pri ďalšej
príprave kávy, sa môže nádoba
preplnit’ a zablokovat’ tak prístroj.
3
9.3
Ak sa kávovar používa denne, tak
ju vyprázdňujte na dennej báze.
Vždy vyprázdňujte nádobu pri
zapnutom prístroji, inak kávovar
nezaznamená vysypanie nádobky.
Čistenie variča
Varič sa musí pravidelne čistit’, aby
sa v ňom neusádzali kávové
0
0
0
0
zvyšky (môže to viest’ k
poruchám). Čistenie sa robí
nasledujúcim spôsobom:
Vypnite prístroj stlačením tlačidla
(obr. 4) (neodpájajte ho) a
počkajte, pokiaľ nezhasnú všetky
kontrolky.
Otvorte servisné dvierka (obr. 15).
Vyberte odkvapkávaciu misku a
nádobu na zrnká (obr. 16) a
vyčistite ich.
Stlačte dve červené uvoľňovacie
tlačidlá na bokoch variča smerom
do stredu (obr. 28) a vytiahnite ho.
Varovanie: varič sa smie
vytiahnut’, len ak je prístroj
vypnutý. Pokus vybrat’ varič pri
zapnutom prístroji môže
spôsobit’ poškodenie.
0 Umyte varič pod tečúcou vodou
bez použitia čistiacich prostriedkov.
1
1
0
0
0
0
Nikdy varič neumývajte v
umývačke na riad.
Opatrne poumývajte vnútro
prístroja. Na odstránenie kávových
usadenín na vnútorných častiach
prístroja použitie plastovú alebo
drevenú vidličku (obr. 29) a potom
použitie vysávač na vysatie
všetkých zvyškov (obr. 30).
Zasuňte varič (obr. 32, a) spät’ do
držiaka (obr. 32, b) a zatlačte kolík
(obr. 32, c). Kolík sa musí zasunút’
do trúbky na spodnej časti variča
(obr. 32, d).
Potom stlačte symbol "PUSH"
(TLAČIŤ) (obr. 32, e) , až pokiaľ
nebude počut’ kliknutie.
Skontrolujte, či sa dve červené
tlačidlá (obr. 32, f) roztvorili
zozadu, inak nie je možné zatvorit’
dvierka.
Obr. 33: Dve červené tlačidlá
správne zapadli.
Obr. 34: Dve červené tlačidlá
nesprávne zapadli.
271
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 272 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
3 Poznámka 1: Varič nie je správne
vložený, pokiaľ nie je počut’
kliknutie a dve červené tlačidlá sa
správne neotvorili, servisné dvierka
sa nedajú zatvorit’ a prístroj
nefunguje (pri zapnutí prístroja
začne kontrolka
blikat’).
3 Poznámka 2: ak sa varič nedá
ľahko zasunút’ (pred vložením)
silno ho naraz stlačte zvrchu aj
zospodu, pozrite obrázok 31.
0
0
3 Poznámka 3: ak stále varič nejde
ľahko zasunút’, nechajte ho mimo
prístroj, zatvorte servisné dvierka,
odpojte prístroj z elektrickej
zásuvky a pripojte naspät’.
Počkajte, kým všetky kontrolky
zhasnú, otvorte servisné dvierka a
varič vložte.
Potom vrát’te naspät’
odkvapkávaciu misku, nádobu na
zrnká a zatvorte servisné dvierka.
9.4
0
0
Odvápnenie
V dôsledku nepretržitého
ohrievania vody na prípravu kávy je
bežné, že sa po čase vo vnútri
prístroja vytvorí vodný kameň. Ak
začne blikat’ kontrolka, je
čas na odvápnenie prístroja.
Poznámka: ak
sa kontrolka
rozsvieti, kávovar je ešte stále
možné používat’ na prípravu kávy.
Postupujte nasledovne:
0 Zapnite prístroj stlačením
tlačidla (obr. 7).
0 Počkajte, pokým sa kontrolky
a
trvalo rozsvietia.
0 Pripravte roztok podľa návodu na
obale odvápňovacieho prostriedku,
ktorý sa dodáva s kávovarom:.
Vylejte obsah fľaše odvápňovača
(pribl. 0,125 litra) do nádrže na
vodu a potom pridajte 1 liter vody.
0
3
1
272
Dôležité: V žiadnom prípade
nepoužívajte odvápňovače, ktoré
neodporúča Electrolux. Ak sa
použije iný odvápňovací
prostriedok, Electrolux nepreberá
0
0
0
0
0
žiadnu zodpovednost’ za vzniknuté
škody. Odvápňovaciu kvapalinu si
môžete zakúpit’ u špecializovaných
predajcov alebo prostredníctvom
servisnej linky Electrolux.
Postavte nádobu s minimálnym
objemom 1,5 litra pod speňovač
mlieka (obr. 6).
Stlačte a podržte tlačidlo
aspoň po dobu 5 sekúnd. Kontrolka
sa rozsvieti s oznámením
začiatku odvápňovacieho
programu (kontrolky
a
zostanú zhasnuté, že nie je možné
pripravit’ kávu).
Otočte gombík pary o pol otáčky
proti smeru hodinových ručičiek
(obr. 8). Odvápňovací roztok začne
vytekat’ zo speňovača mlieka a
začne napĺňat’ podloženú nádobu.
Odvápňovací program automaticky
vykoná niekoľko výpustov a
prestávok tak, aby sa odstránili
usadeniny z vnútrajška kávovaru.
Po približne 30 minútach, keď sa
rozsvieti kontrolka
, otočte
gombík pary o pol otáčky v smere
hodinových ručičiek (obr. 8), pokým
sa nezastaví.
Prístroj sa musí vypláchnut’, aby sa
odstránili zvyšky odvápňovacieho
roztoku zvnútra prístroja.
Vyberte nádrž na vodu, opláchnite
ju a naplňte čistou vodou.
Vložte nádrž naspät’.
Vyprázdnite zbernú nádobku
(umiestnená pod speňovačom
mlieka), ktorá je plná kvapaliny a
postavte ju pod speňovač mlieka.
Otočte gombík pary o pol otáčky
proti smeru hodinových ručičiek
(obr. 8). Horúca voda začne
vytekat’ zo speňovača mlieka a
začne napĺňat’ podloženú nádobu.
Keď je nádrž prázdna, kontrolka
zhasne a rozsvieti sa
kontrolka
.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 273 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
Dva ružové pásiky:
Úroveň tvrdosti 2, stredne
tvrdá
až do 2,5 mmol/l, alebo
až do 14° nemeckej tvrdosti,
alebo až do 25,2° francúzskej
tvrdosti
Tri ružové pásiky:
Úroveň tvrdosti 3, tvrdá
až do 3,7 mmol/l, alebo
až do 21° nemeckej tvrdosti,
alebo až do 37,8° francúzskej
tvrdosti
Štyri ružové pásiky:
Úroveň tvrdosti 4, veľmi
tvrdá
nad 3,7 mmol/l alebo
nad 21° nemeckej tvrdosti,
alebo over 37,8° francúzskej
tvrdosti
0 Otočte gombík pary celkom v
smere hodinových ručičiek (obr. 8)
a znovu naplňte nádrž na vodu
čerstvou vodou.
Program odvápňovania je týmto
ukončený a prístroj je pripravený
na ďalšiu kávu.
3
Poznámka:ak sa proces
odvápňovania zastaví pred
dokončením,
kontrolka sa
nevypne a proces sa musí spustit’
odznovu.
1
Dôležité: garancia stráca
platnost’, ak sa vyššie uvedený
proces odvápňovania
nevykonáva pravidelne.
9.5
Nastavenie tvrdosti vody
Kontrolka
sa rozsvieti po
určitej dobe prevádzky, nastavenej
v továrni, s ohľadom na maximálne
množstvo vodného kameňa, ktoré
môže byt’ obsiahnuté vo
vodovodnom potrubí. V prípade
potreby je možné toto obdobie
predĺžit’, čím sa proces odvápnenia
stane menej frekventovaným,
naprogramovaním prístroja na
základe skutočného obsahu
vodného kameňa v používanej
vode. Na určenie tvrdosti vody
môžete použit’ dodaný testovací
prúžok, alebo sa spojte s vašou
vodárenskou spoločnost’ou.
Určenie tvrdosti vody
0 Ponorte testovací prúžok do
studenej vody približne na
1 sekundu. Otraste prebytočnú
vodu a odmerajte tvrdost’ vody
pomocou ružových pásikov.
Žiadne ružové pásiky alebo
jeden ružový pásik:
Úroveň tvrdosti 1, mäkká
až do 1,24 mmol/l, alebo
až do 7° nemeckej tvrdosti,
alebo až do 12,6° francúzskej
tvrdosti
0
0
0
0
Nastavenie a uloženie úrovne
tvrdosti vody
Môžete nastavit’ úrovne tvrdosti.
Kávovar je v továrni nastavený na
úroveň tvrdosti 4.
Skontrolujte, či je prístroj vypnutý
(všetky kontrolky sú vypnuté).
Stlačte
tlačidlo a podržte ho
aspoň 5 sekúnd. Rozsvietia sa štyri
kontrolky
, ,
a
.
Stlačte
tlačidlo (obr. 19)
opakovane, pokiaľ nebude počet
kontroliek súhlasit’ s úrovňou
tvrdosti (napríklad, ak chcete
nastavit’ úroveň tvrdosti 3, stláčajte
tlačidlo, pokiaľ nebudú spolu svietit’
3 kontrolky,
,
a ).
Stlačte
tlačidlo na uloženie
údajov. Týmto je teraz kávovar
nastavený na spustenie varovania
pre odvápňovanie, keď je skutočne
nutné na základe tvrdosti vody.
273
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 274 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
10
Význam kontroliek
bežnej prevádzky
Kontrolky
a
blikajú
Kávovar nie je pripravený varit’
kávu (nedosiahla sa ešte ideálna
teplota vody). Počkajte pred
prípravou kávy, pokým sa kontrolky
nerozsvietia natrvalo.
Kontrolky
a
svietia
Kávovar dosiahol správnu teplotu a
je pripravený varit’ kávu.
Kontrolka
svieti
Kávovar pripravuje jednu šálku
kávy.
Kontrolka
svieti
Kávovar pripravuje dve šálky kávy.
Kontrolka
pary bliká
Kávovar sa ohrieva na ideálnu
teplotu na prípravu pary. Pred
otočením gombíka počkajte,
pokým sa kontrolka trvalo rozsvieti.
Kontrolka
pary trvalo svieti
Prístroj je pripravený vyrábat’ paru
a je možné otáčat’ gombíkom na
paru.
Kontrolka
trvalo svieti
Prístroj je pripravený varit’ kávu zo
zomletej kávy (viď čast’ 6 „Použitie
zomletej kávy“, strana 268).
Kontrolka
trvalo svieti
Automatický program
odvápňovania je spustený (viď
čast’ 9.4 „Odvápnenie“,
strana 272).
11
Význam poplašných
kontroliek a čo robit’,
keď sa rozsvietia
Kontrolka
trvalo svieti
• Nádrž na vodu je prázdna alebo je
nesprávne umiestnená.
0 Naplňte nádrž podľa postupu
uvedeného v časti 3.2 „Naplnenie
vodou“, strana 265, a zasuňte ju
naplnenú.
274
• Nádrž je znečistená alebo
obsahuje vodný kameň.
0 Opláchnite alebo odstráňte vodný
kameň z nádrže.
Kontrolka
bliká
• Kávovar nemôže varit’ kávu a je
hlučný.
0 Otočte gombík pary proti smeru
hodinových ručičiek (obr. 8) podľa
postupu v časti 4 „Príprava
zrnkovej kávy“, strana 266,
poznámka 10.
• Káva vychádza príliš pomaly.
0 Otočte prepínač kvality zomletia
(obr. 17) o jeden stupeň v smere
hodinových ručičiek (čast’ 5
„Nastavenie kávového mlynčeka“,
strana 268).
Kontrolka
trvalo svieti
• Nádoba na zrnká je plná alebo
nesprávne umiestnená.
0 Vysypte nádobu na zrnká a
vyčistite ju podľa postupu v časti
9.2 „Vyprázdnenie nádoby na
zrnká“, strana 271, a potom ju
celkom zasuňte.
• Nádoba na zrnká nebola vložená
po jej vyčistení.
0 Otvorte servisné dvierka a vložte
nádobu na zrnká.
Kontrolka
bliká
• Zomletá káva nebola nasypaná na
lievika pri zapnutej funkcii .
0 Pridajte zomletú kávu podľa
postupu uvedeného v časti 6
„Použitie zomletej kávy“,
strana 268.
• Chýbajú kávové zrná.
0 Naplňte nádobu zrnami podľa
postupu v časti 3.3 „Naplnenie
zásobníka na kávové zrná“,
strana 265.
• Ak je kávový mlynček veľmi hlučný,
znamená to, že ho zablokoval malý
kamienok medzi kávovými zrnami.
0 Spojte sa so zákazníckym
servisom. Zablokovanie alebo
poškodenie spôsobené cudzími
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 275 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
predmetmi v mlynčeku môže
byt’ vylúčené zo záruky.
Kontrolka
bliká
Znamená to prítomnost’ vodného
kameňa v prístroji.
Je nutné vykonat’ čo najskôr
odvápňovací postup, uvedený v
časti 9.4 „Odvápnenie“, strana 272.
Prístroj vydáva zvláštne zvuky a
štyri kontrolky
, ,
and
striedavo blikajú.
Po vyčistení bol varič
pravdepodobne nechaný vonku.
Nechajte zatvorené servisné
dvierka a varič mimo kávovaru.
Stlačte spolu tlačidlá
a
,
pokiaľ štyri kontrolky nezhasnú.
Len ak všetky štyri kontrolky
zhasnú, je možné otvorit’ dvierka a
vložit’ varič (vloženie variča, viď
čast’ 9.3 „Čistenie variča“,
strana 271).
Kontrolky
a
blikajú
striedavo
Prístroj sa práve zapol a varič nie
je správne vložený a teda aj
dvierka nie sú správne zatvorené.
Zatlačte varič na mieste
označenom PUSH, pokiaľ
nebudete počut’ kliknutie.
Skontrolujte, či sa dve červené
tlačidlá správne roztvorili (čast’ 9.3
„Čistenie variča“, strana 271).
Zatvorte servisné dvierka a stlačte
tlačidlo
.
Kontrolky
,
a
svietia a
blikajú
Prístroj bol zapnutý s gombíkom
pary v otvorenej polohe.
Otočte gombík na paru v úplne
smere hodinových ručičiek (obr. 8).
Kontrolka
bliká
Servisné dvierka sú otvorené.
Ak nie je možné zatvorit’ servisné
dvierka, skontrolujte, či je varič
správne vložený (čast’ 9.3
„Čistenie variča“, strana 271).
•
0
•
0
•
0
12
Kontrolka
svieti a kontrolky
a
blikajú
Po vyčistení bol varič
pravdepodobne nechaný vonku.
Vložte varič, viď čast’ 9.3 „Čistenie
variča“, strana 271.
Vnútro prístroja je veľmi
znečistené.
Dôkladne vyčistite vnútro prístroja,
podľa postupu uvedeného v časti
9.3 „Čistenie variča“, strana 271.
Kontrolka
bliká
Je zablokovaný kávový lievik.
Uvoľnite lievik pomocou noža, ako
je uvedené v časti 6 „Použitie
zomletej kávy“, strana 268,
poznámka 5 (obr. 21).
Problémy, ktoré je
možné riešit’ pred
zavolaním do
zákazníckeho
servisného strediska.
Ak prístroj nefunguje a poplašná
kontrolka svieti, príčiny poruchy je
možné identifikovat’ a vyriešit’
pomocou odkazov na kap. 11. Ak
však nesvieti žiadna poplašná
kontrolka, vykonajte nasledujúce
kontroly pred zavolaním do
zákazníckeho servisného
strediska.
Káva nie je horúca
• Šálky neboli predhriate.
0 Predhrejte šálky opláchnutím v
horúcej vode alebo ich
ponechaním na aspoň 20 minút na
podnose na ohrievanie šálok (A)
(viď čast’ 4 „Príprava zrnkovej
kávy“, strana 266, poznámka 3).
• Varič je príliš studený.
0 Zahrejte varič
tlačidla pred
prípravou kávy (viď čast’ 4
„Príprava zrnkovej kávy“,
strana 266, poznámka 3).
275
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 276 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
276
Káva nie je dostatočne
krémovitá
Počas procesu varenia prístroj
používa príliš málo kávy.
Otočte prepínač kvality zomletia
(obr. 9) mierne v smere hodinových
ručičiek (viď čast’ 4 „Príprava
zrnkovej kávy“, strana 266,
poznámka 2).
Káva je zomletá príliš nahrubo.
Otočte prepínač kvality zomletia
(obr. 17) o jeden stupeň proti
smeru hodinových ručičiek (viď
čast’ 5 „Nastavenie kávového
mlynčeka“, strana 268).
Nesprávny typ kávy.
Používajte len taký druh kávy, ktorý
je vhodný pre plnoautomatické
kávovary.
Káva vychádza príliš pomaly
Káva je zomletá príliš najemno.
Otočte prepínač kvality zomletia
(obr. 17) o jeden stupeň v smere
hodinových ručičiek (viď čast’ 5
„Nastavenie kávového mlynčeka“,
strana 268).
Počas procesu varenia prístroj
používa príliš veľa kávy.
Otočte prepínač kvality zomletia
(obr. 9) trochu proti smeru
hodinových ručičiek.
Káva vychádza príliš rýchlo
Káva je zomletá príliš nahrubo.
Otočte prepínač kvality zomletia
(obr. 17) o jeden stupeň proti
smeru hodinových ručičiek (viď
čast’ 5 „Nastavenie kávového
mlynčeka“, strana 268).
Počas procesu varenia prístroj
používa príliš málo kávy.
Otočte prepínač kvality zomletia
(obr. 9) trochu v smere hodinových
ručičiek.
Káva nevychádza z otvorov.
Výstup je zablokovaný.
Na vyčistenie zaschnutých zvyškov
kávy použitie ihlu (obr. 27).
•
0
•
0
•
0
•
0
Pri otočení gombíka na paru zo
speňovača mlieka nevychádza
žiadna para
Otvory vo výstupoch sú
zablokované.
Vyčistite otvory speňovača mlieka
a trysku speňovača mlieka (viď
čast’ 8.1 „Čistenie speňovača
mlieka“, strana 270 - obr. 25).
Pri stlačení tlačidiel
a
,
prístroj nevyrába kávu, ale len
vodu
Zomletá káva môže byt’
zablokovaná v lieviku.
Odstráňte zomletú kávu z lievika
pomocou noža (viď čast’ 6
„Použitie zomletej kávy“,
strana 268, poznámka 5). Potom
vyčistite varič a vnútro prístroja (viď
popis v časti 9.3 „Čistenie variča“,
strana 271).
Pri stlačení tlačidla
sa prístroj
nezapne
Prístroj nie je zapojený do
elektrickej siete.
Skontrolujte, či je napájací kábel
zastrčený do elektrickej zásuvky.
Varič nie je možné vytiahnut’ na
čistenie
Prístroj je zapnutý. Varič sa môže
vytiahnut’, len ak je prístroj
vypnutý.
Vypnite prístroj (viď čast’ 9.3
„Čistenie variča“, strana 271).
Varovanie: Varič sa smie
vytiahnut’, len ak je prístroj
vypnutý. Pokus vybrat’ varič pri
zapnutom prístroji môže spôsobit’
poškodenie.
Použila sa zomletá káva
(namiesto zrnkovej) a prístroj
nevyrába kávu
• Bolo nasypanej príliš veľa zomletej
kávy.
0 Vyberte varič a dôkladne vyčistite
vnútro prístroja, podľa postupu
uvedeného v časti 9.3 „Čistenie
variča“, strana 271. Zopakujte
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 277 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
•
0
•
0
•
0
•
0
•
•
•
•
postup s použitím maximálne 2
odmeriek zomletej kávy.
Nebolo stlačené tlačidlo
a
prístroj použil pridanú zomletú
kávu a tiež kávu zomletú
kávovarom.
Dôkladne vyčistite vnútro prístroja,
podľa postupu uvedeného v časti
9.3 „Čistenie variča“, strana 271.
Zopakujte postup najprv stlačením
tlačidla
, ako je uvedené v časti
6 „Použitie zomletej kávy“,
strana 268.
Bola pridaná zomletá káva, keď bol
prístroj vypnutý.
Vyberte varič a dôkladne vyčistite
vnútro prístroja, podľa postupu
uvedeného v časti 9.3 „Čistenie
variča“, strana 271. Zopakujte
postup avšak so zapnutým
kávovarom.
Káva nevyteká z otvorov, ale cez
servisné dvierka.
Otvory vo výstupoch sú
zablokované uschnutou kávou.
Uvoľnite otvory ihlou (obr. 27).
Pohyblivá zásuvka vo vnútri
servisných dvierok je zablokovaná
a nemôže sa pohybovat’.
Dôkladne vyčistite pohyblivú
zásuvku, najmä pri závesoch, tak
aby sa mohla ľahko pohybovat’.
Čo robit’ v prípade, ak je
potrebné kávovar premiestnit’
Ponechajte si pôvodný obal ako
ochranu pri preprave. Je dôležité
použit’ pôvodné plastové vrecko
ako ochranu pred poškriabaním.
Zaistite kávovar pred natriasaním.
Výrobca nezodpovedá za
akékoľvek škody počas prepravy.
Vyprázdnite nádrž na vodu a
nádobu na kávové zrnká.
Je potrebné byt’ opatrný aj pri
umiestnení kávovaru - najmä v
studenom počasí, pri ktorom by
mráz mohol poškodit’ zariadenie.
13
Technické údaje
Siet’ové napätie:
Príkon:
;
14
220-240 V
1350 W
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC
• EMC Smernica 89/336/EEC v
znení doplnkov 92/31/EEC a
93/68/EEC
• Materiály a príslušenstvo, ktoré
prichádzajú do kontaktu s
potravinami, vyhovujú smernici
EC 1935/2004.
Likvidácia
2
Obalový materiál
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej
nádoby na mieste zberu
druhotných surovín.
2
Staré zariadenie
W
Symbol
na výrobku alebo na
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
zabezpečíte správnu likvidáciu
tohto výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej
likvidácie tohto výrobku.
Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku môžete
získat’ od vášho miestneho úradu,
spracovateľa vášho domového
odpadu alebo v obchode, kde ste
tento výrobok zakúpili.
277
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 278 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
v
15
V prípade potreby
servisu
Odložte si pôvodný obal, vrátane
polystyrénových častí.
Aby nedošlo k poškodeniu počas
prepravy, musí byt’ zariadenie
bezpečne zabalené.
278
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 279 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
xSpoštovani kupec,
Prosimo vas, da skrbno preberete
navodilo za uporabo.
Predvsem vas prosimo, da
preberete vse varnostne napotke
na prvih straneh navodila za
uporabo! Shranite navodilo za
uporabo, da vam bo pri roki v
prihodnje. Če boste dali aparat
komu drugemu, predajte navodilo
naslednjemu lastniku aparata.
Vsebina
1 Legenda
1.1 Pogled od spredaj (slika 1)
1.2 Pogled od spredaj pri odprtih
servisnih vratcih (slika 2)
1.3 Komandna plošča (slika 3)
280
280
10 Pomen kontrolnih lučk pri
normalnem delovanju
280
280
11 Pomen opozorilnih lučk in
kaj storiti, kadar se prižgejo 292
2
Informacije o varnosti
281
3 Pred prvo uporabo
3.1 Postavitev in priključitev
aparata za kavo
3.2 Nalivanje vode
3.3 Polnjenje posode za kavna
zrna
3.4 Prvi vklop
282
12 Težave, ki jih lahko
odpravite, preden pokličete
pooblaščeno servisno
službo
294
282
283
283
283
4
Kuhanje kave s kavo v zrnju 284
5
Nastavitev mlinčka za kavo
286
6
Uporaba mlete kave
286
7
Priprava vroče vode
287
292
13 Tehnični podatki
296
14 Odstranjevanje
296
15 Če je potreben servisni
poseg
296
8 Penjenje mleka
287
8.1 Čiščenje nastavka za penjenje
mleka
288
9 Čiščenje in vzdrževanje
9.1 Čiščenje avtomata za kavo
9.2 Praznjenje posode za kavno
usedlino289
9.3 Čiščenje kuhalne glave
9.4 Odstranjevanje kotlovca
9.5 Nastavitev trdote vode
289
289
289
290
291
279
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 280 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
1
Legenda
3
1.1
A
B
C
D
E
E
G
H
J
K
L
M
N
O
1.2
P
Q
P
S
T
Navodilo za uporabo velja za
avtomat za espresso ECS 5000 in
inačico ECS 5200. Upravljanje
obeh modelov je enako.
Slika 1 in slika 2 prikazujeta obe
inačici. Vse druge slike prikazujejo
inačico ECS 5200.
Pogled od spredaj (slika 1)
Pladenj za ogrevanje skodelic
Vrtljivi gumb za paro
Cev za paro
Nastavek za penjenje mleka
Nastavek za penjenje mleka
(odstranljiv)
Nastavek za penjenje mleka
(odstranljiv)
Gumb za odpiranje servisnih vratc
Posoda za vodo (odstranljiva)
Odkapna posoda (odstranljiva)
Odkapna rešetka
Iztok za kavo, nastavljiv po višini
Komandna plošča (glej sliko 3)
Pokrov posode za kavo v zrnju
Srednji pokrovček za zmleto kavo
Pogled od spredaj pri odprtih
servisnih vratcih (slika 2)
Merica za zmleto kavo
Predal za merico
Polnilni lijak za zmleto kavo
Servisna vratca
Odstranljiva posoda za kavno
usedlino
U Zasučni predal
V Kuhalna enota
W Vrtljivi gumb za nastavitev zrnatosti
mletja
X Posoda za kavo v zrnju
Y Napisna tablica (pod aparatom)
Z Tekoče sredstvo za odstranjevanje
kotlovca in
trak za ugotavljanje trdote vode
280
1.3
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
q
Komandna plošča (slika 3)
Vrtljivi gumb za izbiro količine kave
(kratka, normalna ali dolga)
Vrtljivi gumb za izbiro količine mlete
kave (za šibko, normalno ali močno
kavo)
Tipka za eno skodelico
Tipka za dve skodelici
Tipka VKLOP/IZKLOP
Tipka za vklop pare
Tipka mleta kava (onesposobi
kavni mlinček)
Tipka splakovanje in
odstranjevanje kotlovca
Kontrolna lučka "1 skodelica in
temperatura kave OK"
Kontrolna lučka "2 skodelici in
temperatura kave OK"
Kontrolna lučka "para in
temperatura pare OK"
Kontrolna lučka za mleto kavo
(mlinček za kavo je izklopljen)
Opozorilna lučka "kotlovec"
Opozorilna lučka "ni vode ali ni
posode za vodo"
Opozorilna lučka "posoda za kavno
usedlino je polna, posode ni"
Splošna opozorilna lučka
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 281 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
2
Informacije o varnosti
1
Aparat ustreza priznanim
tehnološkim standardom glede
varnosti in nemškemu zakonu o
varnosti električnih aparatov.
Navzlic temu menimo, da je naša
dolžnost, da vas kot proizvajalec
seznanimo z naslednjimi
varnostnimi napotki.
Splošna varnost
• Aparat je lahko priključen samo na
takšno električno omrežje,
katerega napetost, jakost in
frekvenca ustrezata podatkom, ki
so navedeni na napisni tablici
(glejte spodnjo stran aparata)!
• Nikdar ne dovolite, da je omrežni
kabel v stiku z vročimi deli aparata.
• Nikdar ne vlecite za kabel, da bi
tako vzeli vtič iz vtičnice.
• Avtomata ne uporabljajte, če:
– je omrežni kabel poškodovan,
– če ohišje kaže vidne znake
poškodb.
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z
otroki), katerih telesne, zaznavne
ali duševne zmožnosti so omejene,
ali ki nimajo izkušenj in znanja, če
niso bile na začetku podučene o
uporabi s strani osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.
•
•
•
•
•
•
•
•
Varnost otrok
• Ne puščajte avtomata za kavo
delovati brez nadzora in bodite
še zlasti pozorni, kadar so v
bližini otroci!
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
• Embalirni material, npr. plastične
vrečke, ne smejo priti v roke
otrokom.
Varnost pri uporabi
• Pozor! Med delovanjem se iztok
kave, nastavek za penjenje
mleka in pladenj za gretje
skodelic močno segrejejo.
•
•
Poskrbite, da bodo otroci ostali
na varni razdalji!
Pozor! Nevarnost opeklin pri
vklopu nastavka za penjenje
mleka ! Vroča voda ali para lahko
povzročita opekline. Nastavek za
penjenje mleka vklopite le tedaj,
kadar pod šobo držite skodelico.
Pare ne uporabljajte za segrevanje
vnetljivih tekočin!
Aparat za kavo uporabljajte samo,
če je v njem voda! V posodo za
vodo nalivajte samo mrzlo vodo.
Ne nalivajte vroče vode, mleka
ali drugih tekočin. Pri dolivanju ne
prekoračite najvišjega nivoja
približno 1,8 litrov.
V posodo za kavna zrna na
dajajte zmrznjenih ali
karameliziranih kavnih zrn.
Uporabljajte samo pražena
kavna zrna! Izmed kavnih zrn
odstranite vse tujke, npr. drobne
kamenčke. Blokada ali škoda, ki
bi jo v mlinčku povzročili tujki,
morda ne bo krita z garancijo.
V lijak za mleto kavo dajajte le
mleto kavo .
Ne pustite aparata za kavo
prižganega brez potrebe.
Ne izpostavljajte avtomata za kavo
vremenskim vplivom.
Če uporabljate električni podaljšek,
uporabite samo v trgovini kupljen
kabel, katerega vodniki imajo
presek vsaj 1,5 mm2.
Da se preprečijo telesne poškodbe,
ne smete nikdar dovoliti osebam, ki
imajo motnje motoričnega sistema,
da bi uporabljale aparat same, brez
pomoči.
Aparat uporabljajte samo v
primeru, da so na svojem mestu
odkapna posoda, posoda za
mleto kavo in odkapna rešetka!
Varnost pri čiščenju in negi
• Upoštevajte navodila za čiščenje in
odstranjevanje kotlovca.
281
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 282 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
• Pred vsakim čiščenjem in
3
vzdrževanjem ugasnite aparat in
potegnite vtič iz omrežne vtičnice. 3.1
• Aparata za kavo nikdar ne potopite
v vodo.
0
• Nastavek za penjenje mleka
čistite samo tedaj, kadar je aparat
ugasnjen, mrzel in kadar ni pod
tlakom!
• Ne čistite delov aparata za kava v
0
stroju za pomivanje posode.
• Nikdar ne nalijte vode v kavni
mlinček. Voda bi poškodovala
mlinček za kavo.
1
Nikdar ne odpirajte in ne
popravljajte aparata za kavo.
Napačno popravilo lahko povzroči
hudo nevarnost za uporabnika.
Električne aparate lahko popravlja
samo usposobljen serviser.
Če je potrebno popravilo ali
zamenjava priključnega kabla, se,
prosimo, obrnite na
• trgovino, v kateri ste kupili aparat
za kavo, ali
• servis Electrolux.
V primeru nenamenske ali
nepravilne uporabe proizvajalec
ne prevzema nikakršne
odgovornosti za škodo,
garancija pa se razveljavi enako tudi v primeru, če se
program odstranjevanja
kotlovca ne izvaja v skladu z
opisom v pričujočih navodilih za
uporabo takoj po tem, ko začne
utripati
opozorilna lučka.
Blokada ali škoda, ki bi jo v
mlinčku povzročili tujki, morda
ne bo krita z garancijo.
1
Postavitev in priključitev
aparata za kavo
Ko vzamete aparat iz embalaže,
preglejte, da ni poškodovan. Če ste
v dvomih, ga ne uporabite. Stopite
v stik z usposobljenim
strokovnjakom.
Postavite aparat na delovno
površino proč od pip za vodo,
lijakov in virov toplote.
Potem ko postavite aparat na
delovno površino, preverite, da je
med površinami aparata in zidom
na zadnji strani in ob straneh
približno 5 cm prostora, nad
aparatom za kavo pa vsaj 20 cm.
Nikdar ne postavite aparata v
prostor, v katerem lahko
temperatura pade na 0 °C ali manj
(aparat se lahko poškoduje, če
voda zamrzne).
Preverite, da je napetost omrežja
enaka navedbi na tipski tablici na
aparatu. Aparat lahko priključite
samo na omrežno vtičnico jakosti
vsaj 10 A , ki je pravilno ozemljena.
Proizvajalec zavrača vsakršno
odgovornost za kakršnokoli
nezgodo, ki bi se zgodila, če aparat
ni pravilno ozemljen.
Če omrežna vtičnica ne ustreza
vtiču na aparatu, naj vam vtič
zamenja usposobljen strokovnjak.
0 Priključite aparat za kavo v
omrežno vtičnico.
Ko je aparat na omrežje priključen
prvikrat, se za par sekund za
kontrolo prižgejo vse lučke, nato pa
ugasnejo.
1
3
282
Pred prvo uporabo
Čimprej nastavite trdoto vode in
sicer po postopku opisanem pod
točko 9.5 „Nastavitev trdote vode“,
page 291.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 283 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
3
3.2
Da se naučite pravilno uporabljati
aparat, pri prvi uporabi ravnajte
natančno po navodilih v naslednjih
odstavkih.
1
Nalivanje vode
Preden vklopite aparat za kavo,
vsakič poglejte, da je v posodi za
vodo voda, in jo po potrebi dolijte.
Aparat za kavo potrebuje vodo za
3
proces samodejnega čiščenja ob
vsakem vklopu in izklopu aparata.
0 Odstranite posodo za vodo (slika
4), jo splaknite in napolnite s svežo
vodo, vendar ne čez oznako MAX.
Ko odstranjujete posodo za vodo, 3.4
mora biti nastavek za penjenje
mleka vselej obrnjen proti sredini
aparata, sicer posode ne boste
0
mogli vzeti ven.
V posodo za vodo nalivajte samo
svežo mrzlo vodo. Vanjo nikdar ne
nalivajte drugih tekočin, npr.
mineralne vode ali mleka.
0 Vrnite posodo na svojo mesto tako,
da jo potisnete do konca.
1
3
3.3
Da si boste vsakič zagotovili dobro
kavo s polno aromo, morate:
– menjavati vodo v posodi vsak
dan,
– oprati posodo za vodo vsaj
enkrat tedensko v normalni vodi
za pomivanje (ne v pomivalnem
stroju). Nato jo splaknite s svežo
vodo.
0
0
0
Polnjenje posode za kavna
zrna
0 Odprite pokrov na posodi za kavna
zrna (slika 5).
0 Napolnite posodo z kavnimi zrni.
0 Zaprite pokrov.
0
Opomba!V posodo za kavna zrna
na dajajte zmrznjenih ali
karameliziranih kavnih zrn.
Uporabljajte samo pražena kavna
zrna! Pazite, da v posodo ne
zaidejo tujki, na primer kamenčki.
Blokada ali škoda, ki bi jo v
mlinčku povzročili tujki, morda
ne bo krita z garancijo.
Pri preizkusu delovanja kavnega
mlinčka v tovarni je bila v mlinčku
kava, zato je popolnoma normalno,
da so v njem sledovi kave. Aparat
je navzlic temu zajamčeno nov.
Prvi vklop
Pri prvem zagonu aparata za kavo,
ga je treba najprej odzračiti.
Preverite, da je posoda za vodo
polna in da je električna priključna
vrvica priključena na električno
vtičnico.
Premaknite nastavek za penjenje
mleka navzven in podenj postavite
skodelico (slika 6). Nato vklopite
aparat s pritiskom na gumb
(slika 7).
Takoj za tem, v času največ 30
sekund, obrnite gumb za paro do
konca v smeri proti urnemu kazalcu
(slika 8) (pri tem je normalno, da je
iz aparata slišati določene zvoke).
Po par sekundah bo iz nastavka za
penjenje mleka priteklo malo vode.
Ko je v skodelici približno 30 ml
vode, obrnite gumb za paro do
konca v smeri urnega kazalca
(slika 8), tako da voda preneha
iztekati.
Počakajte, da kontrolni lučki
in
nehata utripati in svetita
neprekinjeno. (Dokler lučki utripata,
to pomeni, da se aparat segreva,
ko pa gorita neprekinjeno, to
pomeni, da se je aparat segrel na
idealno temperaturo za pripravo
kave).
Nekaj trenutkov preden lučki
nehata utripati, aparat samodejno
izvede ciklus splakovanja: iz
283
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 284 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
iztočnih odprtin za kavo priteče
malo vroče vode, ki se zbere v
odkapni posodi pod njimi.
3
4
Nasvet: za bolj vročo, kratko kavo
(manj kot 60 ml), najprej natočite v
skodelico vročo vodo za
splakovanje. Pustite jo v skodelici
par sekund (preden jo zlijete iz
nje), da se skodelica ogreje.
Zdaj je aparat pripravljen za
uporabo.
Kuhanje kave s kavo v
zrnju
0 Pred kuhanjem kave se vselej
prepričajte, da kontrolni lučki
in
stalno gorita in da sta posoda
za vodo in posoda za kavno zrnje
polni.
0 Nastavite vrtljivi gumb za izbiro
količine kave za mletje (slika 9) v
skladu z želenim okusom kave.
Z obračanjem vrtljivega gumba v
smeri urnega kazalca se poveča
količina kavnih zrn, ki se bodo
zmlela v mlinčku, kar bo dalo kavi
močnejši okus. Ko prvikrat
uporabite aparat za kavo, boste
morali pravilni položaj vrtljivega
gumba določiti s poskusom. Pazite,
da ga ne boste obrnili predaleč v
smeri urnega kazalca, sicer bo
kava pritekala prepočasi (v
kapljicah), še zlasti kadar boste
kuhali dve skodelici kave hkrati.
0 Nastavite vrtljivi gumb za količino
kave (slika 10) na potrebno
količino kave.
Obračanje vrtljivega gumba v smeri
urnega kazalca bo naredilo daljšo
kavo. Ko prvikrat uporabite aparat
za kavo, boste morali pravilni
položaj vrtljivega gumba določiti s
poskusom.
0 Pod iztočne odprtine postavite eno
skodelico za 1 kavo ali 2 skodelici
za 2 skodelici kave (slika 11). Da
bo imela kava več kreme, spustite
284
iztočni odprtini čim nižje k
skodelicam (slika 12).
0 Pritisnite gumb
(slika 13) za
pripravo ene skodelice kave ali
gumb
(slika 14) za pripravo 2
skodelic.
Zdaj aparat zmelje kavo, izvede
kratek postopek omočitve kave,
nato pa po kratkem premoru skuha
kavo.
Ko je skuhana izbrana količina
kave, aparat samodejno ustavi
kuhanje in kavno usedlino odstrani
v posebno posodo.
Po par sekundah, ko kontrolni lučki
in
spet gorita, lahko
skuhate novo kavo.
0 Za izklop aparata pritisnite gumb
. (Pred izklopom aparat
samodejno izvede postopek
splakovanja: iz iztočnih odprtin za
kavo priteče malo vroče vode, ki
kaplja v odkapno posodo pod njima
- pazite, da vas ne opeče). Če
aparata ne ugasnete z gumbom
, se bo 3 ure po zadnji uporabi
samodejno izklopil in izvedel kratek
postopek splakovanja.
3
Opomba 1: Če kava izteka po
kapljicah ali pa sploh ne, obrnite
regulator za zrnatost mletja (slika
17) za eno stopnjo v smeri urnega
kazalca (glej točko 5 „Nastavitev
mlinčka za kavo“, page 286).
Regulator obračajte vsakič za eno
stopnjo, dokler ne dobite
zadovoljivega rezultata.
1
Nastavitev zrnatosti lahko
spreminjate samo tedaj, kadar
mlinček melje kavo. Nastavljanje
mirujočega mlinčka lahko
povzroči poškodbo avtomata za
kavo.
3
Opomba 2: Če kava priteka
prehitro in nima zadosti kreme,
obrnite vrtljivo stikalo za izbiro
zrnatosti zmlete kave (slika 9) v
smeri urnega kazalca. S poskusi
določite pravilen položaj gumba.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 285 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
Pazite, da ga ne boste obrnili
predaleč v smeri urnega kazalca,
sicer bo kava pritekala prepočasi (v
kapljicah), še zlasti kadar boste
kuhali dve skodelici kave hkrati. Če
po več skuhanih kavah še zmeraj
niste zadovoljni s kremo, obrnite še
gumb za nastavitev mletja (slika
17) za eno stopnjo v smeri proti
urnemu kazalcu (glej točko 5
„Nastavitev mlinčka za kavo“,
page 286).
3
3
3
gumb
(slika 13) ali
gumb
(slika 14), dokler nimate želene
količine kave, ali pa obrnite vrtljivi
gumb za količino kave (slika 10) v
smeri urnega kazalca (to morate
narediti takoj potem , ko se kava
nateče v skodelico in še preden se
kavna usedlina izvrže v posodo za
usedlino).
3
Opomba 6: ko se prižge
opozorilna lučka, je treba natočiti
vodo v posodo za vodo, sicer
kuhanje kave ni možno. Posodo za
vodo lahko vzamete iz aparata
samo tedaj, kadar je nastavek za
penjenje mleka obrnjen proti
sredini aparata. (Ko se opozorilna
lučka prižge, je normalno, da je v
posodi še nekaj vode).
3
Opomba 7: aparat šteje število
skuhanih skodelic kave. Po vsakih
14 enojnih skodelicah (ali 7 dvojnih
skodelicah), začne goreti lučka
neprekinjeno , s čimer opozarja
uporabnika, da je posoda za kavno
usedlino polna in da jo je treba
sprazniti in očistiti , glej 9.2
„Praznjenje posode za kavno
usedlino“, page 289.
3
Opomba 4: medtem ko aparat
kuha kavo, lahko iztekanje kave
kadarkoli ustavite tako, da
pritisnete na gumb
(slika 13) ali
gumb (slika 14), ali s tem, da
obrnete vrtljivi gumb za izbiro
količine kave (slika 10) v smeri
proti urnemu kazalcu.
Opomba 8: mlinček v aparatu se
sčasoma lahko obrabi in zato se
okus kave spremeni, ker bo kava
zmleta bolj grobo.
Za rešitev tega problema
ponastavite zrnatost mletja s
pomočjo vrtljivega gumba (slika
17), katerega premaknite za eno
stopnjo v smeri proti urnemu
kazalcu (kakor je opisano v točki 5
„Nastavitev mlinčka za kavo“,
page 286).
3
Opomba 9: Če aparata dlje časa
niste uporabljali, je treba očistiti
kuhalno glavo, kakor je opisano v
točki 9.3 „Čiščenje kuhalne glave“,
page 289.
Opomba 5: če želite takoj po
koncu kuhanja kave količino kave
povečati, samo pritisnite in držite
3
Opomba 10: nikdar ne odstranite
posode za vodo, medtem ko aparat
Opomba 3: Nasveti za pripravo
bolj vroče kave:
1) Če takoj po vklopu aparata želite
skuhati kratko kavo (manj kot
60 ml), splaknite skodelico z vročo
vodo za splakovanje, da jo
segrejete.
2) Če sta od priprave zadnje kave
minili več kot 2 ali3 minute, je treba
pred kuhanjem kave ogreti tudi
kuhalno glavo, za kar pritisnite
gumb
.
Pustite, naj voda izteka v odkapno
posodo ali pa v skodelico, v kateri
boste pripravili kavo, tako da jo z
njo ogrejete, nato pa jo izlijte.
3) Ne uporabljajte predebelih
skodelic, razen če jih poprej ne
ogrejete, saj sicer vsrkajo preveč
toplote.
4) Uporabite skodelice, ki jih poprej
ogrejete z vročo vodo za
splakovanje, ali pa jih pustite vsaj
20 minut na pladnju za gretje
skodelic na vrhu prižganega
aparata.
285
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 286 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
kuha kavo. Če jo odstranite, aparat
ne bo mogel skuhati kave in
utripala bo lučka "ni vode"
. Če
kljub temu poskusite skuhati še
eno kavo, postane aparat zelo
glasen in ne skuha kave. Za
vnovično uporabo aparata obrnite
vrtljivi gumb za paro do konca v
smeri proti urnemu kazalcu in za
par sekund spuščajte vodo iz
nastavka za penjenje mleka.
3
Če uporabljate aparat prvikrat,
potem morate narediti vsaj 4-5
skodelic kave, preden dobite
zadovoljive rezultate.
3
Kadar se prižge opozorilna lučka in
opozarja na nepravilnost, ne kličite
takoj servisa. Težave se dajo skoraj
vselej odpraviti z upoštevanjem
navodil, navedenih v točki 11
„Pomen opozorilnih lučk in kaj
storiti, kadar se prižgejo“, page 292
in točki 12 „Težave, ki jih lahko
odpravite, preden pokličete
pooblaščeno servisno službo“,
page 294. Če težav ne morete
odpraviti sami, stopite v stik s
servisno službo.
5
Nastavitev mlinčka za
kavo
Mlinčka za kavo vsaj na začetku ni
treba nastavljati, saj je bil za
pravilno pripravo kave že
nastavljen v tovarni.
Navzlic temu pa je, potem ko ste
skuhali prvih nekaj kav, če kava
izteka prehitro ali prepočasi (po
kapljicah), treba nastaviti zrnatost
mlete kave s pomočjo vrtljivega
gumba (slika 17), ki se nahaja v
notranjosti posode za kavna zrna.
Posledice nove nastavitve se
pokažejo najprej šele po 2
skodelicah kave.
286
Nastavitev zrnatosti lahko
spreminjate samo tedaj, kadar
mlinček melje kavo. Nastavljanje
pri mirujočem mlinčku lahko
povzroči poškodbo avtomata za
kavo.
0 Obrnite za eno stopnjo (eno
številko) v smeri proti urnemu
kazalcu za bolj fino zmleto kavo in
posledično počasnejše iztekanje
kave z več kreme (slika 18).
0 Obrnite za eno stopnjo (eno
številko) v smeri urnega kazalca za
bolj grobo zmleto kavo in
posledično hitrejše iztekanje kave
(ne po kapljicah) (slika 18).
1
3
6
Pri preizkusu delovanja kavnega
mlinčka v tovarni je bila v mlinčku
kava, zato je popolnoma normalno,
da so v njem sledovi kave. Aparat
je navzlic temu zajamčeno nov.
Uporaba mlete kave
0 Pritisnite gumb
za izbiro že
zmlete kave (slika 19).
Kontrolna lučka
se prižge in s
tem opozarja na izbiro funkcije in
izklop kavnega mlinčka.
0 Dvignite srednji pokrov, dodajte
eno (za 1 skodelico) ali dve (za 2
skodelici) merici zmlete kave s v
lijak (slika 20).
0 Obrnite vrtljivi gumb za nastavitev
količine kave (slika 10), da določite
potrebno količino kave.
Obračanje vrtljivega gumba v smeri
urnega kazalca bo naredilo daljšo
kavo.
0 Pod iztočne odprtine postavite eno
skodelico za 1 kavo ali 2 skodelici
za 2 kavi (slika 11). Da bo imela
kava več kreme, spustite iztočni
odprtini čim nižje k skodelicama
(slika 12).
0 Pritisnite gumb
(slika 13) za
pripravo 1 skodelice ali gumb
(slika 14) za pripravo 2 skodelic
kave.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 287 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
3
Opomba 1: Nikdar ne dodajajte
mlete kave, kadar je aparat
ugasnjen, da se vam ne raztrese
po notranjosti aparata.
3
Opomba 2: Nikdar ne dodajte več
kot 2 mericis, sicer aparat ne bo
pripravil kave, zmleta kava se bo
stresla po aparatu in ga
onesnažila, ali pa bo kava iztekala
le po kapljicah.
3
Opomba 3: Pri doziranju kave
uporabljajte izključno priloženo
merico.
3
Opomba 4: Uporabljajte samo
mleto kavo za espresso avtomate:
ne uporabljajte kave v zrnju,
zmrzovalno sušene kave ali drugih
snovi, ki bi lahko poškodovale
aparat.
Opomba 5: Če ste dodali več kot
dve merici s mlete kave in se je
lijak zamašil, uporabite nož in z
njim potisnite kavo navzdol
(slika 21) in nato odstranite in
očistite kuhalno glavo in aparat, kot
je opisano v točki 9.3 „Čiščenje
kuhalne glave“, page 289.
0 Če želite potem, ko je kava
skuhana, spet uporabljati kavo v
zrnju, izklopite funkcijo za uporabe
mlete kave tako, da spet pritisnete
gumb
(lučka ugasne in mlinček
je spet pripravljen za uporabo).
3
3
7
0 Obrnite gumb za paro za pol obrata
do konca v smeri proti urnemu
kazalcu (slika 8): vroča voda bo
iztekala iz nastavka v posodico.
0 Da ustavite iztekanje vroče vode,
obrnite gumb za parodo konca v
smeri urnega kazalca (slika 8) in
vrnite nastavek za penjenje mleka
nazaj v prvotni položaj proti sredini
aparata. (Priporočamo, da vroče
vode ne točite dlje kot 2 minuti).
8
Penjenje mleka
0 Dajte v posodo približno
100 gramov mleka za vsak
cappuccino, ki ga pripravljate. Ko
izbirate velikost posode, ne
pozabite, da se bo volumen
povečal za 2 do 3-krat.
3
0
0
0
Prosimo, upoštevajte tudi opis pod
točko 4 „Kuhanje kave s kavo v
zrnju“, page 284, opombe št. 3 - 7,
9 in 10.
Priprava vroče vode
0 Vselej preverite, da neprekinjeno
gorita lučki
in
.
0 Obrnite nastavek za penjenje
mleka proti zunanji strani aparata
(slika 6).
0 Postavite posodo pod nastavek za
penjenje mleka (slika 6).
0
Priporočamo vam, da uporabljate
delno posneto mleko pri
temperaturi kot jo ima v hladilniku.
Premaknite nastavek za penjenje
mleka navzven (slika 6).
Pripravite espresso kavo tako, kot
je opisano v ustreznih točkah, pri
čemer uporabite zadosti velike
skodelice.
Nato pritisnite na gumb za paro
(slika 22).
Lučka začne utripati in s tem
obvešča, da se aparat segreva
(lučki
in
sta ugasnjeni in s
tem sporočata, da kave ni možno
kuhati).
Ko lučka
stalno gori in ne utripa
več, pomeni, da je aparat ogret na
idealno temperaturo za pripravo
pare
Takoj za tem, najpozneje pa v dveh
minutah (sicer aparat samodejno
preklopi na funkcijo za pripravo
kave), potopite nastavek za
penjenje mleka v posodico z
mlekom (slika 23), in obrnite vrtljivi
gumb za pol obrata v smeri proti
urnemu kazalcu do omejevalnika
(slika 8).
287
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 288 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
1
1
Pazite, da se ne opečete.
Pozor! Obstaja možnost vnosa
nečistoč zaradi prisušenega mleka
nanastavku za penjenje mleka.
Pazite, da ne boste potopili
nastavka za penjenje tako globoko
v mleko, da bi prekrili odprtino za
vstop zraka na vrhu nastavka.
Sicer se mleko vsesa v šobo in
povzroči onesnaženje nastavka za
penjenje mleka.
Izstopajoča para speni mleko in
poveča njegov volumen. Za
pripravo bolj kremaste pene
potopite nastavek za penjenje v
mleko in s počasnimi gibi obračajte
posodico od spodaj navzgor
(priporočamo vam, da omejite
dovod pare na največ dve minuti).
0 Ko je dosežena želena
temperatura, ustavite paro z
obračanjem vrtljivega gumba v
smeri urnega kazalca do konca
(slika 8) in nato pritisnite gumb za
paro
(slika 22) za izklop funkcije
za pripravo pare.
0 Nalijte spenjeno mleko v skodelice,
ki vsebujejo poprej pripravljeno
espresso kavo. Cappuccino je zdaj
pripravljen (po želji dodajte sladkor
in peno potresite s kakavom v
prahu).
3
288
Opomba 1: Takoj po pripravi
cappuccina ali potem ko ste
pritisnili na gumb za paro
(slika
22) za izklop funkcije je aparat
prevroč za kuhanje kave (kontrolni
lučki
in
utripata in s tem
sporočata, da temperatura ni
primerna); malce počakajte, da se
aparat ohladi.
Nasvet: Da se aparat ohladi
hitreje, potem ko izklopite funkcijo
za pripravo pare, odprite vrtljivi
gumb za paro in spustite nekaj
vode iz nastavka za penjenje
mleka v posodo, dokler lučki
in
ne nehata utripati.
8.1
Čiščenje nastavka za penjenje
mleka
Nastavek za penjenje mleka je
treba po uporabi vselej očistiti.
0 Par sekund izpuščajte paro z
obračanjem vrtljivega gumba do
konca v smeri proti urnemu kazalcu
(slika 8).
Pri tem se bodo iz nastavka
odstranili vsi morebitni ostanki
mleka.
3
0
0
0
0
0
0
0
Pomembno: Iz higienskih razlogov
je treba to operacijo izvesti
vsakokrat, s čimer se prepreči, da
bi mleko ostalo v notranjosti
krogotokov v nastavku za penjenje
mleka.
Obrnite vrtljivi gumb do konca v
smeri urnega kazalca. Počakajte
par minut, da se nastavek za
penjenje mleka ohladi.
Z eno roko dobro primite ročaj
nastavka za penjenje mleka in z
drugo roko sprostite bajonetni
priključek nastavka za penjenje
mleka tako, da ga malce obrnete v
smeri urnega kazalca. Izvlecite
nastavek za penjenje mleka
navzdol (slika 24).
Odstranite šobo nastavka za
penjenje mleka s cevi za paro tako,
da jo potegnete navzdol..
Skrbno očistite nastavek za
penjenje mleka in šobo v topli vodi.
Pazite, da odprtini, ki ju kažeta
puščici na sliki 25, nista zamašeni.
Po potrebi ju očistite z iglo.
Znova namestite šobo nastavka za
penjenje mleka tako, da jo
nataknete in potisnete navzgor
nacev za paro.
Znova namestite nastavek za
penjenje mleka tako, da ga
potisnete navzgor in ga obrnete v
smeri proti urnemu kazalcu
(slika 24).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 289 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
9
Čiščenje in vzdrževanje
1
9.1
Preden se lotite čiščenja, morate
izklopiti aparat in počakati, da se
ohladi.
NIkdar ne potopite aparata v vodo:
je električen aparat.
Za čiščenje avtomata za kavo ne
uporabljajte topil ali abrazivnih
detergentov. Zadošča vlažna krpa.
Sestavnih delov aparata ne smete
čistiti v pomivalnem stroju.
Čiščenje avtomata za kavo
0 Očistite posodo za kavno usedlino
(kakor je opisano v točki 9.2
„Praznjenje posode za kavno
usedlino“, page 289 ), kadar se
prižge lučka
.
0 Posodo za vodo je treba redno
čistiti.
0 Odkapna posoda je opremljena z
indikatorjem nivoja (rdeče barve)
(slika 26) , ki kaže, do kam sega
gladina vode v njej. Ko se začne
kazati indikator (nekaj milimetrov
pod odkapno rešetko), je treba
odkapno posodo sprazniti in
očistiti.
0 Preverite, da iztočni odprtini za
kavo nista zamašeni. Očistite ju
tako, da prisušene ostanke kave
odstranite z iglo (slika 27).
9.2
Praznjenje posode za kavno
usedlino
Aparat šteje število pripravljenih
skodelic kave. Vsakih 14 enojnih
kav (ali 7 dvojnih kav) se prižge
lučka
in s tem obvešča, da
posoda za kavno usedlino polna in
da jo je treba sprazniti in očistiti.
Dokler posoda za kavne usedline
ni očiščena, aparat ne more
pripravljati kave.
0 Za čiščenje sprostite in odprite
servisna vratca s pritiskom na
ustrezni gumb (slika 15), lučka
začne utripati.
0 Nato odstranite odkapno posodo
(slika 16), jo spraznite in očistite.
0 Izpraznite posodo za kavno
usedlino in jo temeljito očistite,
poskrbite, da boste odstranili vse
ostanke, nabrane na dnu posode.
Pomembno: Vsakič ko odstranite
odkapno posodo, je treba sprazniti
tudi posodo za kavne usedline,
četudi ni popolnoma polna. Če tega
ne storite, se lahko pri naslednjem
kuhanju kave v posodi nabere
preveč kavne usedline, ki lahko
preseže najvišji dovoljeni nivo in
povzroči zamašitev aparata.
3
9.3
0
0
0
0
Kadar je aparat v vsakodnevni
uporabi, tudi posodo za kavne
usedline praznite vsak dan.
Vselej praznite posodo pri
prižganem aparatu, saj sicer aparat
ne zazna, da je bila posoda
izpraznjena.
Čiščenje kuhalne glave
Kuhalno glavo je treba čistiti redno,
da se prepreči, da bi se v njej
nabirali ostanki kave (kar bi lahko
privedlo do motenj v delovanju). Pri
čiščenju ravnajte takole:
Izklopite aparat s pritiskom na
gumb
(slika 4) (ne vlecite vtiča
iz vtičnice) in počakajte, da
kontrolne lučke ugasnejo.
Odprite servisna vratca (slika 15).
Odstranite odkapno posodo in
posodo za kavne usedline (slika
16) in ju očistite.
Potisnite rdeča gumba na kuhalni
glavi vstran in proti sredini (slika
28) in izvlecite kuhalno glavo.
Opozorilo: kuhalno glavo lahko
odstranite samo pri ugasnjenem
aparatu. Če bi poskusili
odstraniti kuhalno glavo pri
vklopljenem aparatu, bi to
povzročilo poškodbe.
0 Operite kuhalno glavo pod tekočo
vodo, ne da bi uporabili detergente.
1
289
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 290 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
1
0
0
0
0
3
Nikoli ne čistite kuhalne glave v
pomivalnem stroju.
Previdno očistite notranjost
9.4
aparata. Kavo, ki se je prijela
notranjosti aparata, postrgajte s
primernimi plastičnimi ali lesenimi
vilicami (slika 29) in nato posesajte
ostanke s sesalnikom za prah
(slika 30).
Znova montirajte kuhalno glavo
(slika 32, a) tako, da jo potisnete na
nosilec (slika 32, b) in potisnite na
3
svoje mesto zatič (slika 32, c).
Zatič je treba vstaviti v cev na
spodnjem koncu kuhalne glave
(slika 32, d).
Nato pritisnite na znak PUSH (slika
0
32, e) , da glava zaskoči.
Preverite, da sta rdeča gumba
0
(slika 32, f) izskočila, sicer se vratc
ne da zapreti.
Slika 33: Rdeča gumba sta pravilno
0
izskočila.
Slika 34: Rdeča gumba nista
izskočila.
Opomba 1: Če kuhalna glava ni
vstavljena pravilno, če niste
zaslišali, kako je zaskočila, in če
nista pravilno izskočila rdeča
gumba, se servisna vratca ne bodo
zaprla in aparat ne bo deloval (ko
prižgete aparat, začne utripati
lučka
).
3
Opomba 2: Če se kuhalne glave
ne da vstaviti, jo (preden jo
vstavite) stisnite skupaj, tako jo
istočasno močno pritisnete od
zgoraj in od spodaj, kakor kaže
slika 31.
3
Opomba 3: če še zmeraj ne
morete vstaviti kuhalne glave, je ne
potiskajte na silo, temveč jo pustite
zunaj, zaprite servisna vratca,
odklopite aparat od električnega
omrežja in nato takoj spet priklopite
na omrežje. Počakajte, da vse
lučke ugasnejo, potem pa odprite
vratca in namestite kuhalno glavo.
Nato znova namestite odkapno
290
posodo in posodo za kavne
usedline in zaprite servisna vratca.
Odstranjevanje kotlovca
Zaradi stalnega segrevanja vode,
ki se uporablja pri pripravi kave, je
normalno, da se s časom v ceveh v
notranjosti aparata nabere
kotlovec. Ko lučka
začne
utripati , je čas, da se iz aparata
odstrani kotlovec.
Opomba: ko se lučka
prižge, lahko kavni avtomat še
zmeraj uporabljate za pripravo
kave.
Ravnajte takole:
Vklopite aparat s pritiskom na
gumb
(slika 7).
Počakajte, da kontrolni lučki
in
nehata utripati in začneta
stalno goreti.
Pripravite raztopino, kakor je
navedeno na embalaži sredstva za
odstranjevanje kotlovca, ki ste ga
dobili skupaj z aparatom:.
Zlijte vsebino stekleničke sredstva
za odstranjevanje kotlovca
(približno 0,125 litra) v posodo za
vodo in nato dodajte 1 liter vode.
Pomembno: V nobenem primeru
ne uporabljajte sredstev za
odstranjevanje kotlovca, ki jih ni
priporočil Electrolux. Če
uporabljate katerakoli druga
sredstva za odstranjevanje
kotlovca, Electrolux ne sprejema
nobene odgovornosti za škodo.
Tekoče sredstvo za odstranjevanje
kotlovca dobite v specializiranih
trgovinah ali na servisih Electrolux.
0 Postavite posodo za najmanj
1.5 litra pod nastavek za penjenje
mleka (slika 6).
0 Pritisnite in držite gumb
vsaj
5 sekund. Lučka
se prižge in
s tem pokaže, da se je začel
izvajati program odstranjevanja
kotlovca (lučki
in
ostaneta
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 291 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ugasnjeni in s tem kažeta, da ni
3
možno kuhati kave).
Obrnite vrtljivi gumb za paro za pol
obrata v smeri proti urnemu
kazalcu (slika 8). Raztopina za
odstranjevanje kotlovca vroča voda
1
bo iztekala iz nastavka za penjenje
mleka v posodico pod njim.
Program za odstranjevanje
kotlovca samodejno izvede
9.5
zaporedje kuhanja in premorov,
tako da odstrani nabrani sloj
kotlovca iz notranjosti kavnega
avtomata.
Po približno 30 minutah, ko se
prižge lučka
, obrnite vrtljivi
gumb za paro za pol obrata do
konca v smeri urnega kazalca
(slika 8).
Aparat je nato treba izplakniti, da
se odstranijo ostanki raztopine za
odstranjevanje kotlovca iz
notranjosti.
Odstranite posodo za vodo, jo
splaknite in napolnite s čisto vodo.
Namestite posodo za vodo nazaj
na njeno mesto.
0
Izpraznite posodo za zbiranje
tekočine (ki ste jo imeli pod
nastavkom za penjenje mleka), ki
je polna tekočine, in jo nato spet
podstavite pod nastavek za
penjenje mleka.
Obrnite vrtljivi gumb za paro za pol
obrata v smeri proti urnemu
kazalcu (slika 8). Vroča voda bo
iztekala iz nastavka za penjenje
mleka in napolnila posodico pod
njim.
Ko je posoda za vodo prazna,
lučka
ugasne in prižge se
lučka
.
Obrnite vrtljivi gumb za paro do
konca v smeri urnega kazalca
(slika 8) in v posodo spet nalijte
čisto vodo.
Program za odstranjevanje
kotlovca je zdaj končan in aparat je
spet pripravljen za kuhanje kave.
Opomba: če postopek za
odstranjevanje kotlovca prekinete,
preden se konča,
alarm ni
deaktiviran in celoten postopek bo
spet treba izvesti z začetka.
Pomembno: garancija ne velja,
če zgoraj opisanega postopka
odstranjevanja kotlovca ne
izvajate redno.
Nastavitev trdote vode
Lučka
se prižge po
določenem številu skuhanih kav, ki
je bilo tovarniško nastavljeno, ob
upoštevanju največje količine
kotlovca, ki je lahko vsebovana v
vodi iz vodovoda. Po potrebi se čas
delovanja lahko podaljša, s čimer
je treba postopek odstranjevanje
kotlovca opravljati manj pogosto, in
sicer s programiranjem aparata na
osnovi dejanske količine kotlovca v
uporabljeni vodi. S priloženim
preizkusnim trakom lahko določite
trdoto vode, ali pa povprašajte pri
svojem komunalnem podjetju .
Določanje trdote vode
Pomočite preizkusni trak v mrzlo
vodo za približno 1 sekundo.
Stresite z njega odvečno vodo in
ocenite trdoto s pomočjo rožnato
obarvanih pasov.
Ni rožnatih pasov ali en
rožnat pas:
Trdotna stopnja 1, mehka
voda
do 1,24 mmol/l, ali
do 7° po nemški trdotni
lestvici, ali do 12,6° po
francoski trdotni lestvici
Dva rožnata pasova:
Trdotna stopnja 2, srednje
trda voda
do 2,5 mmol/l, ali
do 14° po nemški trdotni
lestvici, ali do 25,2° po
francoski trdotni lestvici
291
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 292 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
0
0
0
0
10
Trije rožnati pasovi:
Trdotna stopnja 3, trda voda
do 3,7 mmol/l, ali
do 21° po nemški trdotni
lestvici, ali do 37,8° po
francoski trdotni lestvici
Štirje rožnati pasovi:
Trdotna stopnja 4, zelo trda
voda
nad 3,7 mmol/l ali
nad 21° po nemški trdotni
lestvici, ali nad 37,8° po
francoski trdotni lestvici
Nastavitev in shranitev vrednosti
trdote vode
Nastavite lahko 4 nivoje trdote
vode. Aparat za kavo je tovarniško
nastavljen na trdoto vode 4.
Preverite, da je aparat ugasnjen
(vse kontrolne lučke so
ugasnjene).
Pritisnite gumb
in ga držite
vsaj 5 sekund. Prižgejo se štiri
lučke
, ,
in
.
Pritiskajte gumb
(slika 19)
tolikokrat, da število lučk ustreza
trdoti vode (na primer, da nastavite
trdoto vode 3, pritiskajte gumb,
dokler ne gorijo 3 kontrolne lučke
hkrati,
,
in
).
Pritisnite gumb
, da shranite
podatke. Aparat za kavo je zdaj
programiran, da bo sprožil alarm za
odstranjevanje kotlovca takrat, ko
bo to dejansko potrebno in sicer na
osnovi dejanske trdote vode.
Pomen kontrolnih lučk
pri normalnem
delovanju
Kontrolni lučki
in
utripata
Aparat ni pripravljen za kuhanje
kave (ni še dosežena idealna
temperatura vode). Počakajte, da
kontrolne lučke stalno gorijo, in
šele nato kuhajte kavo.
292
Kontrolni lučki
in
stalno
gorita
Aparat ima pravo temperaturo in je
pripravljen za kuhanje kave.
Kontrolna lučka
gori
neprekinjeno
Aparat pripravlja eno skodelico
kave.
Kontrolna lučka
gori
neprekinjeno
Aparat pripravlja dve skodelici
kave.
Kontrolna lučka za paro
utripa
Aparat se ogreva na idealno
temperaturo za pripravo pare.
Počakajte, da lučka gori
neprekinjeno, preden obrnete
vrtljivi gumb za paro.
Kontrolna lučka za paro gori
neprekinjeno
Aparat je pripravljen za pripravo
pare in lahko obrnete vrtljivi gumb
za paro.
Kontrolna lučka
gori
neprekinjeno
Aparat je pripravljen za kuhanje
kave z že zmleto kavo (glej točko 6
„Uporaba mlete kave“, page 286).
Kontrolna lučka
gori
neprekinjeno
Izvaja se samodejni program za
odstranjevanje kotlovca (glej točko
9.4 „Odstranjevanje kotlovca“,
page 290).
11
Pomen opozorilnih lučk
in kaj storiti, kadar se
prižgejo
Kontrolna lučka
gori
neprekinjeno
• Posoda za vodo je prazna ali
napačno nameščena.
0 Napolnite posodo za vodo tako, kot
je opisano v točki 3.2 „Nalivanje
vode“, page 283, in jo pravilno
vstavite.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 293 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
• Posoda za vodo je umazana ali
obložena s kotlovcem.
0 Izplaknite posodo ali iz nje
odstranite kotlovec.
Kontrolna lučka
utripa
• Aparat ne more pripraviti kave in
oddaja glasne zvoke.
0 Obrnite vrtljivi gumb za paro v
smeri proti urnemu kazalcu
(slika 8), kot je opisano v točki 4
„Kuhanje kave s kavo v zrnju“,
page 284, opomba 10.
• Kava priteka prepočasi.
0 Obrnite vrtljivi gumb za nastavitev
zrnatosti mletja (slika 17) za eno
stopnjo v smeri urnega kazalca
(točka 5 „Nastavitev mlinčka za
kavo“, page 286).
Kontrolna lučka
gori
neprekinjeno
• Posoda za kavno usedlino je polna
ali ni na svojem mestu.
0 Izpraznite posodo za kavno usedlino
in jo očistite, kot je opisano v točki
9.2 „Praznjenje posode za kavno
usedlino“, page 289, nato pa jo
pravilno in do konca vstavite.
• Posode za kavno usedlino po
čiščenju niste vstavili v aparat.
0 Odprite servisna vratca in
namestite posodo za kavno
usedlino.
Kontrolna lučka
utripa
• Pri izbrani funkciji
v lijak niste
vsuli mlete kave.
0 Dodajte mleto kavo, kakor je
opisano v točki 6 „Uporaba mlete
kave“, page 286.
• Zmanjkalo je kavnih zrn.
0 Napolnite posodo s kavo v zrnju,
kakor je opisano v točki 3.3
„Polnjenje posode za kavna zrna“,
page 283.
• Če je kavni mlinček zelo glasen, to
pomeni, da je kamenček med
kavnim zrnjem blokiral mlinček.
0 Obrnite se na pooblaščeni servis.
Blokada ali škoda, ki bi jo v
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
mlinčku povzročili tujki, morda
ne bo krita z garancijo.
Kontrolna lučka
utripa
Opozarja na prisotnost kotlovca v
aparatu.
Postopek odstranjevanja kotlovca,
opisan v točki 9.4 „Odstranjevanje
kotlovca“, page 290, je treba izvesti
čimprej.
Aparat oddaja čuden zvok in štiri
lučke
, ,
in
izmenoma utripajo
Po čiščenju ste verjetno pozabili
montirati kuhalno glavo.
Pustite servisna vratca zaprta in
kuhalne glave zaenkrat še ne
vstavite v aparat. Hkrati pritiskajte
gumb
in
, dokler štiri lučke
ne ugasnejo. Šele ko vse štiri lučke
ugasnejo, lahko odprete servisna
vratca in vstavite kuhalno glavo
(vstavljanje kuhalne glave je
opisano pod točko 9.3 „Čiščenje
kuhalne glave“, page 289).
Kontrolni lučki
in
utripata
izmenoma
Aparat ste pravkar prižgali, kuhalna
glava ni bila pravilno vstavljena in
zato vratca niso pravilno zaprta.
Pritisnite kuhalno glavo na mestu,
ki je označeno z napisom PUSH,
dokler ne zaslišite, kako zaskoči.
Preverite, da sta se rdeča gumba
pravilno odprla (točka 9.3
„Čiščenje kuhalne glave“,
page 289). Zaprite servisna vratca
in pritisnite gumb .
Kontrolna lučka
stalno gori,
kontrolni lučki
in
utripata
Aparat je bil vklopljen pri vrtljivem
gumbu za paro v položaju odprto.
Obrnite vrtljivi gumb za paro v
smeri urnega kazalca do konca
naokrog (slika 8).
Kontrolna lučka
utripa
Servisna vratca so odprta.
Če se servisnih vratc ne da zapreti,
preverite, da je kuhalna glava
pravilno vstavljena (točka 9.3
293
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 294 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
•
0
•
0
•
0
12
„Čiščenje kuhalne glave“,
page 289).
Kontrolna lučka
stalno gori,
kontrolni lučki
in
utripata
Po čiščenju ste verjetno pozabili
montirati kuhalno glavo.
Vstavite kuhalno glavo, glejte točko
9.3 „Čiščenje kuhalne glave“,
page 289.
Notranjost aparata je zelo
umazana.
Temeljito očistite notranjost
aparata, kakor je opisano v točki
9.3 „Čiščenje kuhalne glave“,
page 289.
Kontrolna lučka
utripa
Lijak za mleto kavo je zamašen.
Očistite lijak z nožem, kakor je
opisano v točki 6 „Uporaba mlete
kave“, page 286, opomba 5
(slika 21).
Težave, ki jih lahko
odpravite, preden
pokličete pooblaščeno
servisno službo
Če aparat ne dela in če je prižgana
opozorilna lučka, lahko ugotovite
vzrok in ga odpravite s pomočjo
podatkov, navedenih v točki 11 Če
ne gori nobena opozorilna lučka,
opravite naslednje kontrole, preden
pokličete pooblaščeno servisno
službo.
Kava ni vroča
• Skodelic predhodno niste ogreli.
0 Ogrejte skodelice tako, da jih
splaknete z vročo vodo ali jih
pustite vsaj 20 minut na pladnju za
ogrevanje skodelic (A) (glej točko
4 „Kuhanje kave s kavo v zrnju“,
page 284, opomba 3).
• Kuhalna glava je prehladna.
0 Ogrejte kuhalno glavo tako, da
pritisnete na gumb
, preden
začnete kuhati kavo (glejte točko 4
294
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
•
0
„Kuhanje kave s kavo v zrnju“,
page 284, opomba 3).
Kava nima dovolj kreme
Aparat med kuhanjem uporabi
premalo kave.
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro
količine mletja (slika 9) malce v
smeri urnega kazalca (glejte točko
4 „Kuhanje kave s kavo v zrnju“,
page 284, opomba 2).
Kava je zmleta pregrobo.
Obrnite vrtljivi gumb za nastavitev
zrnatosti mletja (slika 17) za eno
stopnjo v smeri proti urnemu
kazalcu (glejte točko 5 „Nastavitev
mlinčka za kavo“, page 286).
Napačna vrsta kave.
Uporabite kavo za popolnoma
avtomatizirane kavne avtomate.
Kava priteka prepočasi
Kava je zmleta preveč na drobno.
Obrnite vrtljivi gumb za nastavitev
zrnatosti mletja (slika 17) za eno
stopnjo v smeri urnega kazalca
(glejte točko 5 „Nastavitev mlinčka
za kavo“, page 286).
Aparat pri kuhanju uporabi preveč
kave.
Obrnite vrtljivi gumb za nastavitev
zrnatosti mletja (slika 9) malce v
smeri proti urnemu kazalcu.
Kava izteka prehitro.
Kava je zmleta pregrobo.
Obrnite vrtljivi gumb za nastavitev
zrnatosti mletja (slika 17) za eno
stopnjo v smeri proti urnemu
kazalcu (glejte točko 5 „Nastavitev
mlinčka za kavo“, page 286).
Aparat pri kuhanju uporabi premalo
kave.
Obrnite vrtljivi gumb za nastavitev
zrnatosti mletja (slika 9) malce v
smeri urnega kazalca.
Kava ne priteče iz ene od
iztočnih odprtin.
Iztok je zamašen.
Odstranite ostanke prisušene kave
s pomočjo igle (slika 27).
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 295 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
•
0
•
0
•
0
•
0
Ko obrnete vrtljivi gumb za paro,
iz nastavka za penjenje mleka ne
izhaja para
Luknje v iztočni odprtini so
zamašene.
Očistite luknje v nastavku za
penjenje mleka in šobi nastavka za
penjenje mleka (glejte točko 8.1
„Čiščenje nastavka za penjenje
mleka“, page 288 - slika 25).
Ko pritisnete na gumba
in
, iz aparata ne priteče kava,
temveč samo voda
Zmleta kava se je zaustavila v lijaku.
Mleto kavo, ki je zamašila lijak,
odstranite z nožem (glejte točko 6
„Uporaba mlete kave“, page 286,
opomba 5). Nato očistite kuhalno
glavo in notranjost aparata (glejte
opis pod točko 9.3 „Čiščenje
kuhalne glave“, page 289).
Ko pritisnete na gumb
, se
aparat ne prižge.
Aparat ni priključen na električno
omrežje.
Preverite, da je priključna vrvica
priključena na omrežno vtičnico.
Kuhalne glave ne morete vzeti
ven, da bi jo očistili
Aparat je prižgan. Kuhalno glavo
lahko odstranite samo tedaj, ko je
aparat ugasnjen.
Izklopite aparat (glejte točko 9.3
„Čiščenje kuhalne glave“,
page 289).
Opozorilo: Kuhalno glavo lahko
odstranite samo pri ugasnjenem
aparatu. Če bi poskusili odstraniti
kuhalno glavo pri vklopljenem
aparatu, bi to povzročilo
poškodbe.
Uporabili ste mleto kavo
(namesto kave v zrnju) in aparat
ne skuha kave
• Dodali ste preveč mlete kave.
0 Odstranite kuhalno glavo in
temeljito očistite notranjost
aparata, kakor je opisano v točki
9.3 „Čiščenje kuhalne glave“,
1
•
0
•
0
•
0
•
0
•
•
•
•
page 289. Ponovite postopek z
največ 2 do roba polnima
mericama s mlete kave.
Niste pritisnili gumba
in aparat
je uporabil mleto kavo skupaj s
kavo, ki jo je zmlel v mlinčku.
Temeljito očistite notranjost
aparata, kakor je opisano v točki
9.3 „Čiščenje kuhalne glave“,
page 289. Ponovite postopek, pri
čemer najprej pritisnite gumb
,
kakor je opisano pod točko 6
„Uporaba mlete kave“, page 286.
Dodali ste mleto kavo, ko je bil
aparat ugasnjen.
Odstranite kuhalno glavo in
temeljito očistite notranjost
aparata, kakor je opisano v točki
9.3 „Čiščenje kuhalne glave“,
page 289. Ponovite postopek,
vendar najprej vklopite aparat.
Kava ne izteka iz iztočnih
odprtin, temveč pri servisnih
vratcih.
Luknje v iztočnih odprtinah so
zamašene zaradi prisušene kave.
Očistite luknje z iglo (slika 27).
Zasučni predal na notranji strani
servisnih vratc je zataknjen in se
ne more premikati.
Temeljito očistite zasučni predal, še
zlasti okoli tečajev, tako da se
gladko premikajo.
Kaj storiti pred prevozom
aparata
Shranite originalno embalažo za
zaščito pri prevozu. Pomembno je,
da shranite originalno plastično
vrečko kot zaščito pred praskami.
Zaščitite kavni aparat pred udarci.
Proizvajalec ne sprejema
nikakršne odgovornosti za
poškodbe, do katerih bi prišlo pri
prevozu.
Izpraznite posodo za vodo in
posodo za kavno usedlino.
Pazite na to, kje se bo kavni aparat
nahajal - predvsem v mrzlem
295
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 296 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
x
vremenu, ko lahko pride do
poškodb zaradi zmrzali.
13
;
14
Tehnični podatki
Omrežna napetost:
220-240 V
Poraba:
1350 W
• Direktiva o nizki napetosti 2006/
95/ES
• Direktiva EMC 89/336/EEC z
dopolniloma 92/31/EEC in
93/68/EEC
• Materiali in pripomočki, ki pridejo
v stik s hrano, ustrezajo uredbi
ES št. 1935/2004
Odstranjevanje
2
Embalaža
Embalažni material je okolju
prijazen in je primeren za
recikliranje. Plastični sestavni dele
prepoznate po oznakah, npr.
>PE<, >PS<, itd. Prosimo,
odstranite embalažo v ustrezne
zbiralnike.
2
Odstranjevanje starega aparata
W
na izdelku ali na njegovi
Znak
embalaži pomeni, da izdelek ne
velja za običajen gospodinjski
odpadek. Namesto tega ga je treba
predati na ustrezno zbirno mesto
za recikliranje električnih in
elektronskih naprav. S tem ko
zagotovite, da bo izdelek pravilno
odstranjen, boste pomagali
preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in človekovo
zdravje, ki bi sicer nastale z
nepravilnim ravnanjem pri
odstranitvi tega izdelka.
Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri mestni upravi,
komunalnem podjetju za odvoz
smeti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
296
15
Če je potreben servisni
poseg
Obvezno shranite originalno
embalažo, vključno z deli iz
ekspandirane pene.
Da preprečite poškodbe med
prevozom, mora biti aparat
zanesljivo zapakiran.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 297 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
w Poštovani kupče,
molimo Vas da pažljivo proèitate ove
upute za uporabu. Posebno obratite
pozornost na sigurnosne upute na
prvim stranicama ovih uputa za
uporabu! Molimo Vas da upute za
uporabu saèuvate za kasnije
potrebe. Proslijedite ih zajedno s
ureðajem eventualnim kasnijim
korisnicima.
Sadržaj
1 Opisi slika
1.1 Pogled sprijeda (Sl. 1)
1.2 Pogled sprijeda s otvorenim
servisnim vratima (Sl. 2)
1.3 Upravljačka ploča (Sl. 3)
298
298
10 Značenje indikatorskih
svjetala za normalan rad
310
298
298
11 Značenje alarmnih
indikatorskih svjetala i što
činiti kada su upaljena
310
2
Sigurnosne informacije
299
3 Prije prvog korištenja
3.1 Postavljanje i spajanje
aparata za kavu
3.2 Punjenje vodom
3.3 Punjenje spremnika kave
u zrnu
3.4 Prvo uključivanje
300
12 Problemi koji se mogu
riješiti prije pozivanja
Servisnog centra za
korisnike
312
13 Tehnički podaci
313
14 Odbacivanje
314
300
301
301
301
4
Pripravljanje kave iz zrnja
302
5
Podešavanje mlinca za kavu 304
6
Korištenje prethodno
samljevene kave304
7
Priprava vruće vode
305
8 Pjenjenje mlijeka
8.1 Čišćenje pjenjača mlijeka
305
306
9 Čišćenje i održavanje
9.1 Čišćenje aparata za kavu
9.2 Pražnjenje spremnika
istrošene kave
9.3 Čišćenje ulijevača
9.4 Uklanjanje kamenca
9.5 Postavljanje tvrdoće vode
306
306
15 Ako je potrebno servisiranje 314
307
307
308
309
297
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 298 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
1
Opisi slika
3
1.1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
1.2
P
Ovaj priručnik vrijedi za potpuno
automatski espresso aparat
ECS 5000 i verziju ECS 5200. Rad
obaju modela je sličan.
Slika 1 i slika 2 prikazuju obje
verzije. Sve ostale ilustracije
prikazuju verziju ECS 5200.
Pogled sprijeda (Sl. 1)
Polica za grijanje šalica
Dugme za paru
Mlaznica za paru
Pjenjač mlijeka
Pjenjač mlijeka (odvojiv)
Mlaznica pjenjača mlijeka
(odvojivog)
Tipka za otvaranje servisnih vratiju
Spremnik za vodu (odvojivi)
Okapnica (odvojiva)
Polica za šalice
Mlaznica za kavu, podesiva po
visini
Upravljačka ploča (vidi Sl. 3)
Poklopac spremnika kave u zrnu
Srednji poklopac za samljevenu
kavu
Pogled sprijeda s otvorenim
servisnim vratima (Sl. 2)
Mjerica za prethodno samljevenu
kavu
Q Odjeljak za mjericu
R Lijevak za prethodno samljevenu
kavu
S Servisna vrata
T Odvojivi spremnik samljevene kave
U Pokretna ladica
V Ulijevač
W Tipka za podešavanje finoće
mljevenja
X Spremnik za zrna kave
Y Tipska pločica (ispod aparata)
Z Tekućina za uklanjanje kamenca i
Testna traka za tvrdoću vode
298
1.3
a
b
c
d
e
f
g
h
j
j
l
m
n
o
p
q
Upravljačka ploča (Sl. 3)
Dugme selektora količine kave
(kratka, normalna ili duga)
Dugme selektora količine mljevenja
(za slabu, normalnu ili jaku kavu)
Tipka za jednu šalicu
Tipka za dvije šalice
Tipka uklj/isklj
Tipka selektora za funkciju pare
Tipka za samljevenu kavu
(onesposobljuje mlinac za kavu)
Tipka za ispiranje i uklanjanje
kamenca
Svjetlo za 1 šalicu i pravilnu
temperaturu kave
Svjetlo za 2 šalice i pravilnu
temperaturu kave
Svjetlo za paru i pravilnu
temperaturu pare
Svjetlo samljevene kave (mlinac za
kavu onesposobljen)
Svjetlo alarma za kamenac
Nema vode ili spremnik odvojen
indikatorsko svjetlo
Spremnik samljevene kave pun ili
odvojen indikatorsko svjetlo
Generički alarm, indikatorsko
svjetlo
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 299 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
2
Sigurnosne informacije
1
Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim
tehnološkim standardima u
pogledu sigurnosti i Zakonu o
sigurnosti aparata. Kao proizvođač,
mi ipak želimo upoznati vas sa
slijedećim sigurnosnim
informacijama.
Opća sigurnost
• Ovaj aparat za kavu smije se
priključiti samo na el. mrežu u kojoj
napon, vrsta napajanja i frekvencija
odgovaraju podacima navedenim
na tipskoj pločici, koja se nalazi s
donje strane aparata.
• Nikada ne dopuštajte da priključni
kabel dolazi u kontakt s vrućim
dijelovima aparata.
• Nikada ne povlačite za priključni
kabel da izvučete utikač iz mrežne
utičnice !
• Nemojte koristiti aparat ako:
– je kabel napajanja oštećen ili
– su na kućištu vidljivi znakovi
oštećenja.
• Ovaj aparat nije namijenjen za
rukovanje od strane osoba
(uključujući djecu) koje, uslijed
nedovoljnoga iskustva i znanja,
nisu sposobne njim raditi na
siguran način ili za uporabu od
strane ljudi (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, osim
ako im osobe odgovorne za njihovu
sigurnost pokazuju kako sigurno
koristiti aparat, s tim da ih u
početku nadziru.
Sigurnost djece
• Ne ostavljajte aparat za kavu u
radu bez nadzora i izuzetno
pazite kad su djeca u blizini !
• Djeca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
• Ambalažni materijal, npr. plastične
vreće, ne smije biti dostupan djeci.
Sigurnost u radu
• Oprez ! Mlaznica za kavu,
pjenjač mlijeka i polica za
grijanje šalica postaju vrući za
vrijeme rada. Držite djecu na
sigurnoj udaljenosti !
• Oprez ! Opasnost od opeklina
dok je pjenjač mlijeka aktiviran !
Vrela voda ili para mogu
uzrokovati opekline. Aktivirajte
pjenjač mlijeka samo kada držite
posudu ispod mlaznice.
• Nemojte koristiti paru za grijanje
zapaljivih tekućina !
• Aparat za kavu puštajte u rad samo
ako ima vode u sustavu ! Spremnik
za vodu punite isključivo hladnom
vodom. Nemojte koristiti vruću
vodu, mlijeko ili druge tekućine.
Nemojte prelaziti maksimalnu
razinu punjenja od pribl. 1.8 litre.
• Nemojte stavljati zamrznuto ili
karamelizirano zrnje kave u
spremnik zrnja. Koristite samo
pečeno zrnje kave ! Iz zrnja kave
najprije uklonite sva strana
tijela, npr. kamenčiće. Blokiranja
ili oštećenja mlinca za kavu
uzrokovana stranim tijelima
mogu biti izuzeta iz jamstva.
• Žlicom sipajte samo samljevenu
kavu u lijevak za samljevenu kavu.
• Ne ostavljajte aparat nepotrebno
uključen.
• Nemojte izlagati aparat za kavu
utjecajima atmosferilija.
• Ako koristite produžni kabel,
koristite samo komercijalno
dostupne kablove s presjekom
vodiča od najmanje 1,5 mm2.
• Da bi se izbjegle ozljede, ljudi s
poremećajima motoričkog sustava
nikada ne bi smjeli koristiti ovaj
aparat bez osobe koja ih prati.
• Uključite aparat samo kad su
okapnica, spremnik samljevene
kave i polica za šalice instalirani
!
299
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 300 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
Sigurnost pri čišćenju i
održavanju
3
Prije prvog korištenja
• Pridržavajte se uputa za čišćenje i 3.1
uklanjanje kamenca.
0
• Isključite aparat za kavu i
iskopčajte ga iz mrežne utičnice
prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja ili čišćenja !
• Aparat za kavu ne uranjajte u vodu.
• Čistite pjenjač mlijeka samo kada
0
je aparat isključen, hladan i nije
pod tlakom !
• Nemojte prati dijelove aparata za
kavu u perilici suđa.
1
• U mlinac za kavu nikada ne
stavljajte vodu. To bi oštetilo
mlinac.
Nikada ne otvarajte niti popravljajte
aparat za kavu. Nepravilni popravci
mogu znatno povećati opasnosti za
korisnika.
Popravke električnih uređaja smije
izvoditi samo kvalificirano servisno
osoblje.
Ako su potrebni popravci,
uključujući zamjenu priključnog
kabela, molimo da se obratite
• trgovcu gdje ste kupili aparat za
kavu ili na
• Electrolux Servisnu liniju.
Ako se aparat koristi u
nenamjenske svrhe ili se njim
nepravilno radi, proizvođač ne
prihvaća nikakvu odgovornost
za oštećenja i jamstvo postaje
nevažeće - isto vrijedi i ako se
program uklanjanja kamenca ne
provodi, u skladu s ovim
uputama za rad, neposredno
nakon što
svjetlo
zatreperi. Blokiranja ili oštećenja
mlinca za kavu uzrokovana
stranim tijelima mogu biti
izuzeta iz jamstva.
300
1
Postavljanje i spajanje
aparata za kavu
Nakon raspakiravanja, uvjerite se
da je aparat kompletan i
neoštećen. Ako nešto sumnjate,
nemojte ga koristiti. Obratite se
profesionalno kvalificiranom
osoblju.
Postavite aparat na radnu
površinu, daleko od slivnika,
bazena i izvora topline.
Nakon namještanja aparata na
radnom stolu, uvjerite se da oko
njega ima oko 5 cm slobodnog
prostora između površina aparata i
bočnih zidova, uključujući i stražnji,
te najmanje 20 cm slobodnog
prostora iznad aparata za kavu.
Nikada nemojte instalirati ovaj
aparat u sredinama gdje se
temperatura može spustiti do 0 °C
ili niže (aparat se može oštetiti ako
se voda u njemu smrzne).
Provjerite da napon lokalne el.
mreže odgovara vrijednosti
navedenoj na tipskoj pločici
aparata. Aparat spajajte samo na
pravilno uzemljenu utičnicu s
osiguračem od najmanje 10 A.
Proizvođač otklanja svaku
odgovornost za bilo kakve nesreće
uzrokovane nepravilnim
uzemljenjem sustava.
Ako mrežna utičnica ne odgovara
utikaču na aparatu, neka
kvalificirana osoba zamijeni tu
utičnicu odgovarajućom.
0 Priključite aparat za kavu u mrežnu
utičnicu.
Ako je aparat po prvi put priključen,
sva svjetla će se upaliti na nekoliko
sekundi, radi provjere, a zatim će
se sva svjetla ugasiti.
1
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 301 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
3
Tvrdoću vode treba postaviti što je
prije moguće, pridržavajući se
procedure opisane u odjeljku 9.5
„Postavljanje tvrdoće vode“,
stranica 309.
3
Da biste pravilno naučili kako se
koristi ovaj aparat, kada prvi put
počinjete rad, pažljivo slijedite
korak-po-korak upute opisane dalje
u tekstu.
3.2
Punjenje vodom
1
Napomena !Nemojte stavljati
zamrznuto ili karamelizirano zrnje
kave u spremnik zrnja. Koristite
samo pečeno zrnje kave ! Pobrinite
se da nikakvi strani predmeti, npr.
kamenčići, ne dođu u spremnik
kave u zrnu. Blokiranja ili
oštećenja mlinca za kavu
uzrokovana stranim tijelima
mogu biti izuzeta iz jamstva.
3
U tvorničkoj provjeri aparata bila je
korištena kava i zato je potpuno
normalno ako uočite tragove kave
u mlincu. Za ovaj aparat se,
međutim, jamči da je nov.
Svaki put prije uključivanja aparata
za kavu provjerite ima li dovoljno
vode u spremniku za vodu i
dopunite ga po potrebi. Aparat za
3.4
kavu treba vodu za automatski
postupak ispiranja svaki put kada
se uključi ili isključi.
0 Skinite spremnik za vodu (Sl. 4),
0
isperite ga i napunite svježom
vodom, s tim da ne prijeđete
oznaku MAX. Prilikom skidanja
0
spremnika, pjenjač mlijeka uvijek
mora biti namješten prema centru
aparata. Inače, spremnik se neće
moći skinuti.
0
U
spremnik
za
vodu
ulijevajte
samo
1
svježu hladnu vodu. Nikada ne
ulijevajte druge tekućine, npr.
mineralnu vodu ili mlijeko.
0 Vratite spremnik na mjesto,
0
potpuno ga utisnuvši.
3
3.3
Da uvijek postignete bogatu kavu s
punom aromom, trebali biste:
– svakodnevno mijenjati vodu u
spremniku,
– prati spremnik za vodu najmanje
jednom tjedno u normalnoj vodi
za pranje (ne u perilici suđa).
Zatim isprati svježom vodom.
Punjenje spremnika kave u
zrnu
0 Otvorite poklopac na spremniku
kave u zrnu (Sl. 5).
0 Napunite spremnik zrnjem kave.
0 Zatvorite poklopac.
Prvo uključivanje
Kada aparat uključujete po prvi put,
on se mora provjetriti.
Provjerite je li spremnik za vodu
pun i je li priključni kabel utaknut u
mrežnu utičnicu.
Povucite pjenjač mlijeka prema van
i postavite šalicu ispod njega
(Sl. 6). Zatim uključite aparat
pritiskom na
tipku (Sl. 7).
Odmah zatim, unutar najviše 30
sekundi, zakrenite dugme za paru
(Sl. 8) (normalno je ako aparat
pomalo šumi).
nakon nekoliko sekundi, iz pjenjača
mlijeka izaći će malo vode.
Kada u šalici ima oko 30 cc
zakrenite dugme za paru pola
okreta suprotno kazaljci sata (Sl. 8)
dok se ne zaustavi, tako da
zaustavite istjecanje vode.
0 Pričekajte da svjetla
i
prestanu treptati i počnu stalno
goriti. (Treptanje tih svjetala znači
da se aparat još predgrijava, a
kada u stalno upaljena, to je znak
da je aparat postigao idealnu
temperaturu za kuhanje kave).
Nekoliko trenutaka prije nego svjetla
prestanu treptati, aparat automatski
izvodi ciklus ispiranja: malo vruće
vode izaći će iz mlaznica za
isporuku kave i iscuriti u okapnicu.
301
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 302 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
3
4
Savjet: za vruću, kraću kavu
(manje od 60 cc), najprije napunite
šalicu vrućom vodom za ispiranje.
Ostavite vruću vodu u šalici
nekoliko sekundi (prije nego ju
izlijete), tako da zagrijete šalicu.
Sada je aparat spreman za
uporabu.
Pripravljanje kave iz
zrnja
0 Prije kuhanja kave, uvijek se
uvjerite da svjetla
i
stalno
gore, te da su spremnik za vodu i
spremnik kave u zrnu puni.
0 Namjestite dugme selektora
količine mljevenja (Sl. 9) tako da
postavite željeni okus kave.
Zakretanje toga dugmeta u smjeru
kazaljke sata povećava količinu
zrnja kave koju će aparat samljeti,
čime se pojačava okus kave. Kada
aparat koristite po prvi put, pravilan
položaj toga dugmeta može se naći
metodom pokušaja i pogreške.
Pazite da ne zakrenete dugme
previše u smjeru kazaljke sata,
inače će kava curiti presporo (u
kapljicama), a ponajviše kada
pripravljate dvije šalice kave.
0 Namjestite dugme selektora
količine kave (Sl. 10) tako da
postavite zahtijevani okus kave.
Zakretanje ovoga dugmeta u
smjeru kazaljke sata daje dulju
kavu. Kada aparat koristite po prvi
put, pravilan položaj toga dugmeta
može se naći metodom pokušaja i
pogreške.
0 Postavite 1 šalicu pod mlaznice da
skuhate 1 kavu ili 2 šalice za 2
kave (Sl. 11). Za kremastu kavu,
spustite mlaznice tako da ih
dovede što bliže šalicama (Sl. 12).
0 Pritisnite tipku
(Sl. 13) da
skuhate jednu kavu ili tipku
(Sl.
14) ako želite skuhati 2 kave.
U tom trenutku aparat melje zrnje,
provodi kratki ciklus pred-
302
ulijevanja, zaustavlja se i zatim
završava isporuku kave.
Kada se postigne željena količina,
aparat automatski prekida isporuku
kave i prazni talog kave u poseban
spremnik.
Nakon nekoliko sekundi, kada su
oba indikatorska svjetla
i
ponovo upaljena, može se kuhati
slijedeća kava.
0 Za isključivanje stroja, pritisnite
tipku
. (Prije isključivanja aparat
automatski izvodi ciklus ispiranja:
malo vruće vode izaći će iz
mlaznica i iscuriti u okapnicu ispod
njih - pazite da se ne opečete). Ako
se aparat ne isključi pomoću tipke
, on će se sam isključiti 3 sata
poslije posljednje uporabe, a
prethodno će izvesti kratak ciklus
ispiranja.
3
Napomena 1: Ako kava curi kap
po kap ili uopće ne izlazi, zakrenite
regulator finoće mljevenja (Sl. 17)
za jedan zub u smjeru kazaljke
sata (vidi poglavlje 5 „Podešavanje
mlinca za kavu“, stranica 304).
Okrećite zub po zub dok kava ne
počne teći na zadovoljavajući
način.
1
Postavke mlinca mogu se
mijenjati samo dok se kava
melje. Namještanje dok mlinac
miruje može oštetiti aparat.
3
Napomena 2: Ako kava curi
prebrzo i nije dovoljno kremasta,
zakrećite dugme selektora količine
mljevenja (Sl. 9) u smjeru kazaljke
sata. Poslužite se metodom
pokušaja i pogrešaka da nađete
pravilan položaj tog dugmeta.
Pazite da ne zakrenete dugme
previše u smjeru kazaljke sata,
inače će kava curiti presporo (u
kapljicama), a ponajviše kada
pripravljate dvije šalice kave. Ako i
nakon nekoliko kava krema još
uvijek nije zadovoljavajuća,
zakrenite dugme za namještanje
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 303 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
finoće mljevenja (Sl. 17) za jedan
zub suprotnokazaljci sata (vidi
poglavlje 5 „Podešavanje mlinca za
kavu“, stranica 304).
3
3
3
Napomena 3: Savjeti za kuhanje
vrelije kave:
1) Ako je potrebna šalica kratke
kave neposredno po uključivanju
aparata, (manje od 60 cc),
upotrijebite vruću vodu za ispiranje
da zagrijete šalice.
2) Ako je, s druge strane, proteklo
više od 2 ili 3 minute nakon
kuhanja posljednje kave, prije
pripravljanja slijedeće kave mora
se predgrijati ulijevač pritiskom na
tipku
.
Zatim pustite vodu da isteče u
okapnicu ispod ili možete tu vodu
upotrijebiti da napunite (i
ispraznite) šalicu koja će se koristiti
za kavu, tako da zagrijete šalicu.
3) Nemojte koristiti predebele
šalice, osim ako su predgrijane, jer
će one apsorbirati previše topline.
4) Koristite šalice koje ste
prethodno zagrijali ispirući ih u
vreloj vodi ili tako da su stajale
najmanje 20 minuta na polici za
grijanje šalica na vrhu uključenoga
aparata.
Napomena 4: kada iz aparata curi
kava, isporuka se može zaustaviti
u bilo koje vrijeme pritiskom na
tipku
(Sl. 13) ili tipku
(Sl.
14), ili zakretanjem dugmeta
selektora količine kave (Sl. 10)
suprotno kazaljci sata.
Napomena 5: čim je isporuka
završena, ako želite povećati
količinu kave, jednostavno pritisnite
i držite dugme
(Sl. 13) ili dugme
(Sl. 14), dok se ne postigne
željena količina ili zakrenite dugme
selektora količine kave (Sl. 10) u
smjeru kazaljke sata (ovaj
postupak mora se izvesti odmah
nakon izlijevanja kave i prije nego
se nova kava ubaci u spremnik
mljevene kave).
3
Napomena 6: kada se
alarm
uključi mora se napuniti spremnik
za vodu, inače se ne može kuhati
kavu. Spremnik za vodu može se
skinuti samo ako se pjenjač mlijeka
najprije namjesti prema sredini
aparata. (Normalno je da u
spremniku ostane nešto vode kada
se alarm uključi).
3
Napomena 7: aparat broji koliko je
šalica kave skuhano. Svakih 14
šalica (ili 7 duplih kava), svjetlo
se pali i stalno gori, upozoravajući
korisnika da je spremnik istrošene
kave pun te da ga treba isprazniti i
očistiti, vidi9.2 „Pražnjenje
spremnika istrošene kave“,
stranica 307.
3
Napomena 8: mlinac u aparatu za
kavu troši se s vremenom pa će i
kava promijeniti okus jer se melje
grublje.
Da riješite taj problem, namjestite
finoću mljevenja mlinca za kavu
pomičući dugme (Sl. 17) za jedan
zub suprotno kazaljci sata (kako je
opisano u poglavlju 5
„Podešavanje mlinca za kavu“,
stranica 304).
3
Napomena 9: ako se mlinac ne
koristi dulje vremena, ulijevač se
mora očistiti, kako je opisano u
odjeljku 9.3 „Čišćenje ulijevača“,
stranica 307.
3
Napomena 10: nikada ne skidajte
spremnik za vodu dok aparat
isporučuje kavu. Ako se spremnik
skine, aparat neće moći kuhati
kavu i bljeskat će svjetlo "nema
vode"
. Ako pokušate skuhati
još jednu kavu, aparat postaje
bučan i ne kuha kavu. Da resetirate
aparat, zakrenite dugme za paru
suprotno kazaljci sata dok ide i
ispuštajte vodu iz pjenjača mlijeka
nekoliko sekundi.
303
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 304 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
3
Kada aparat koristite po prvi put,
potrebno je skuhati 4-5 šalica kave
dok aparat ne počne davati
zadovoljavajuće rezultate.
3
Kada se upali alarmno svjetlo u
znak anomalije, nemojte odmah
pozivati servisni centar. Problemi
se gotovo uvijek mogu riješiti
pomoću uputa navedenih u
poglavlju 11 „Značenje alarmnih
indikatorskih svjetala i što činiti
kada su upaljena“, stranica 310 i
poglavlju 12 12 „Problemi koji se
mogu riješiti prije pozivanja
Servisnog centra za korisnike“,
stranica 312. Ako je potrebno,
kontaktirajte Customer Service
Centre (Korisnički servisni centar).
5
Podešavanje mlinca za
kavu
Mlinac za kavu ne smije se
podešavati, barem ne u početku,
jer je već tvornički namješten za
pravilnu isporuku kave.
Međutim, ako je nakon prvih
skuhanih kava isporuke kave
prebrza ili prespora (u kapljicama),
mora se podesiti finoća mljevenja
pomoću dugmeta (sl.17)
smještenog unutar mlinca za kavu.
Ovo podešavanje moći će se
primijetiti tek nakon isporuke
najmanje 2 šalice kave.
Postavke mlinca mogu se
mijenjati samo dok se kava
melje. Namještanje dok mlinac
miruje može oštetiti aparat.
0 Zakrenite za jedan zub (jedan broj)
suprotno kazaljci sata za finije
mljevenu kavu i posljedično za
sporiju isporuku i kremastiji izgled
kave (Sl. 18).
0 Zakrenite za jedan zub (jedan broj)
u smjeru kazaljke sata za grublje
mljevenu kavu i posljedično za bržu
isporuku (ne kap po kap) (Sl. 18).
3
6
Korištenje prethodno
samljevene kave
0 Pritisnite tipku
da selektirate
funkciju samljevene kave (Sl. 19).
Svjetlo
se pali u znak da je ta
funkcija selektirana, a mlinac za
kavu onesposobljen.
0 Podignite poklopac u sredini i
uspite jednu (za 1 šalicu) ili dvije
(za 2 šalice) mjerice za prethodno
samljevenu kavu u lijevak (Sl. 20).
0 Namjestite dugme selektora
količine kave (Sl. 10) tako da
postavite potrebnu količinu kave.
Zakretanje ovoga dugmeta u
smjeru kazaljke sata daje dulju
kavu.
0 Postavite jednu šalicu pod
mlaznice da skuhate 1 kavu ili 2
šalice za 2 kave (Sl. 11). Za
kremastu kavu, spustite mlaznice
tako da ih dovede što bliže
šalicama (Sl. 12).
0 Pritisnite tipku
(Sl. 13) da
skuhate jednu kavu ili tipku
(Sl
14) ako želite skuhati 2 kave.
3
Napomena 1: Nikada nemojte
usipati mljevenu kavu dok je aparat
isključen, da se spriječi rasipanje
kave unutar aparata.
3
Napomena 2: Nikada nemojte
dodavati više od 2 mjerice, inače
aparat neće kuhati kavu, a
prethodno samljevena kava bit će
izgubljena unutar stroja i prljati ga
ili će kava iscuriti u kapima.
3
Napomena 3: Pri doziranju
količine kave koju treba dodati,
koristite samo originalnu mjericu.
1
304
U tvorničkoj provjeri aparata bila je
korištena kava i zato je potpuno
normalno ako uočite tragove kave
u mlincu. Za parat se u svakom
slučaju jamči da je nov.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 305 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
3
Napomena 4: U aparatima
espresso kavu koristite samo
samljevenu kavu: nemojte koristiti
zrna kave, smrznuto-osušenu kavu
ili druge materijale koji mogu
oštetiti aparat.
Napomena 5: Ako dodate više od
dvije mjerice prethodno samljevene
kave i lijevak se blokira, potisnite
kavu na dolje pomoću noža (Sl. 21)
pa izvadite ulijevač iz stroja i
očistite ga, kako je opisano u
odjeljku 9.3 „Čišćenje ulijevača“,
stranica 307.
0 Kada je kava istočena, da biste
opet koristili zrnje kave,
deaktivirajte funkciju mljevene kave
ponovnim pritiskom na tipku
(svjetlo se gasi, a mlinac za kavu je
opet osposobljen za rad).
3
3
7
8
Pjenjenje mlijeka
0 Ulijte u posudu oko 100 grama (1
dl) mlijeka za svaki capuccino koji
treba pripraviti. Pri izboru veličine
posude, zapamtite da se volumen
mlijeka povećava 2 ili 3 puta.
3
0
0
0
Molim pogledajte također poglavlje
4 „Pripravljanje kave iz zrnja“,
stranica 302, napomene br. 3 - 7, 9
i 10.
Priprava vruće vode
0 Uvijek se uvjerite da su svjetla
i
stalno upaljena.
0 Zakrenite pjenjač mlijeka prema
van od aparata (Sl. 6).
0 Postavite posudu ispod pjenjača
mlijeka (Sl. 6).
0 Zakrenite dugme za paru pola
okreta suprotno kazaljci sata dok
ne stane (Sl. 8): iz pjenjača mlijeka
u posudu će poteći vruća voda.
0 Da zaustavite istjecanje vruće
vode, zakrenite dugme za paru
potpuno u smjeru kazaljke sata
(Sl. 8) i vratite pjenjač mlijeka u
originalni položaj prema centru
aparata. (Preporučuje se da vruću
vodu ne ispuštate dulje od 2
minute).
0
1
1
Preporučuje se da koristite
djelomično obrano mlijeko na
temperaturi hladnjaka.
Izvucite pjenjač mlijeka (Sl. 6).
Pripravite espresso kavu kako je
opisano u odgovarajućim
odjeljcima, koristeći dovoljno velike
šalice.
Zatim pritisnite tipku za paru
(Sl. 22).
Svjetlo počinje treptati u znak da
se aparat zagrijava (svjetla
i
ostaju ugašena kao znak da
nije moguće kuhati kavu).
Kada svjetlo počne stalno goriti i
više ne treperi, temperatura
aparata dosegla je idealnu
vrijednost za pravljenje pare.
Odmah nakon toga, a unutar
najviše dvije minute (inače se
aparat automatski vraća u funkciju
kuhanja kave), uronite pjenjač
mlijeka u posudu s mlijekom
(Sl. 23), i zakrenite dugme za paru
pola okreta suprotno kazaljci sata
dok ne stane (Sl. 8).
Pazite da se ne opečete !
Pozor ! Rizik od nečistoća iz
sasušenih ostataka mlijeka u
pjenjaču mlijeka. Pazite da ne
uranjate pjenjač mlijeka u posudu s
mlijekom previše, da se prekrije
otvor za usis zraka na vrhu
pjenjača mlijeka. Inače će mlijeko
biti usisano u mlaznicu i uzrokovati
nečistoće u pjenjaču mlijeka.
Para koja se ispušta zapjenit će
mlijeko i povećati mu volumen. Da
napravite kremastiju pjenu, uronite
pjenjač mlijeka u mlijeko i rotirajte
posudu sporim pokretima od vrha
do dna (preporučujemo vam da
305
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 306 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
0 Jednom rukom čvrsto držite ručicu
parne mlaznice, a drugom rukom
odvojite bajunet priključak pjenjača
mlijeka zakrenuvši ga malo u
smjeru kazaljke sata. Izvucite
pjenjač mlijeka prema dolje
(Sl. 24).
0 Odvojite mlaznicu pjenjača mlijeka
od mlaznice za ispuštanje tako da
ju povučete prema dolje.
0 Pažljivo operite pjenjač mlijeka i
mlaznicu u toploj vodi.
0 Provjerite da dvije rupe označene
strelicama na Sl. 25 nisu
začepljene. Ako je potrebno,
očistite ih iglom ili sličnim šiljastim
predmetom.
0 Vratite mlaznicu pjenjača mlijeka
na mjesto tako da ju postavite
naparnu mlaznicu i energično
zakrenete prema gore.
0 Ponovo montirajte pjenjač mlijeka
tako da ga potisnete prema gore i
zakrenete suprotno kazaljci sata
(Sl. 24).
ograničite ispuštanje pare na ne
više od dvije minute odjednom),
0 Kada postignete željenu
temperaturu, zaustavite paru
zakretanjem dugmeta za paru u
smjeru kazaljke sata dok ne stane
(Sl. 8), a zatim pritisnite
tipku za
paru (Sl. 22) da deaktivirate
funkciju parenja.
0 Ulijte zapjenjeno mlijeko u šalice s
prethodno pripravljenom espresso
kavom. Capuccino je sada gotov
(šećer se dodaje prema osobnom
ukusu, pospite pjenu s nešto kako
praha).
3
8.1
Napomena 1: odmah nakon
pripravljanja capuccina, kada ste
pritisnuli tipku za paru
(Sl. 22)
da deaktivirate tu funkciju, aparat je
previše vruć da bi kuhao kavu
(svjetla
i
trepere kao znak
da temperatura nije odgovarajuća;
jednostavno pričekajte kraće
vrijeme dok se aparat malo ohladi.
Savjet: Da bi se aparat brže
ohladio, nakon deaktiviranja
funkcije parenja, otvorite dugme za
paru i ispuštajte vodu iz pjenjača
mlijeka u posudu dok svjetla
i
prestanu treptati.
Važno: Ovaj postupak treba uvijek
obavljati iz higijenskih razloga, tako
da se spriječi zaostajanje mlijeka u
cijevima unutar pjenjača mlijeka.
0 Zakrenite dugme u smjeru kazaljke
sata sve dok ide. Pričekajte
nekoliko minuta da se pjenjač
mlijeka ohladi.
306
Čišćenje i održavanje
1
Čišćenje pjenjača mlijeka
Pjenjač mlijeka uvijek se mora
očistiti nakon uporabe.
0 Ispuštajte paru nekoliko sekundi,
zakrenuvši dugme za paru u
smjeru kazaljke sata dok ne stane
(Sl. 8).
Pri tom postupku parna mlaznica
ispušta svo mlijeko koje je moglo
ostati u njoj.
3
9
9.1
Prije izvođenja bilo kakvih radova
čišćenja, aparat se mora ohladiti i
isključiti iz mrežne utičnice.
Nikada ne uranjajte aparat u vodu:
to je električni uređaj.
Nemojte koristiti otapala ili
abrazivne deterdžente za čišćenje
aparata za kavu. Meka vlažna krpa
bit će dovoljna.
Ni jedna komponenta aparata ne
smije se prati u perilici suđa.
Čišćenje aparata za kavu
0 Očistite spremnik istrošene kave
(kako je opisano u odjeljku 9.2
„Pražnjenje spremnika istrošene
kave“, stranica 307 ) uvijek kada
svjetla stalno gore.
0 Spremnik za vodu treba redovito
čistiti.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 307 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
0 Okapnica je opremljena
9.3
indikatorom razine (crveni) (Sl. 26)
koji prikazuje razinu vode u
spremniku. Kada taj indikator
postane vidljiv (nekoliko milimetara
ispod okapnice), okapnica se mora
0
isprazniti i oprati.
0 Provjerite da rupe u mlaznici za
ispuštanje kave nisu začepljene.
Da ih očistite, ostružite suhe
0
ostatke kave iglom (Sl. 27).
0
9.2
Pražnjenje spremnika
istrošene kave
Aparat broji koliko je šalica kave
skuhano. Svakih 14 običnih kava
(ili 7 duplih) svjetlo
se pali u
znak da je spremnik istrošene kave
pun i da ga treba isprazniti i oprati.
Dok se spremnik istrošene kave ne
očisti, aparat ne može kuhati kavu.
0 Da biste ga očistili, otključajte i
otvorite servisna vrata pritiskom na
odnosno dugme (Sl. 15), svjetlo
treperi.
0 Zatim izvadite okapnicu (Sl. 16),
ispraznite ju i operite.
0 Ispraznite spremnik istrošene kave
i temeljito ga očistite, uvjerivši se
da su uklonjeni svi ostaci
nataloženi na dnu.
Važno: Svaki put kada izvučete
okapnicu, spremnik istrošene kave
mora se također isprazniti, čak i
ako nije sasvim pun. Ako se to ne
učini, kada se dalje kuha kava,
spremnik istrošene kave može se
napuniti preko maksimalne razine i
blokirati aparat.
3
Ako se aparat za kavu koristi
svakodnevno, praznite spremnik
svaki dan.
Uvijek praznik taj spremnik dok je
aparat uključen, inače aparat za
kavu ne registrira da je spremnik
bio ispražnjen.
Čišćenje ulijevača
Ulijevač se mora redovito čistiti da
se ne bi napunio naslagama kave
(što može voditi do kvarova). Da to
učinite, postupite kako slijedi:
Isključite aparat pritiskom na tipku
(Sl. 4) (nemojte ga iskopčavati
iz mreže) pa pričekajte da se sva
indikatorska svjetla ugase.
Otvorite servisna vrata (Sl. 15).
Izvadite okapnicu i spremnik
istrošene kave (Sl. 16) i očistite ih.
0 Pritisnite dvije crvene kopče za
otpuštanje na stranicama ulijevača
prema sredini (Sl. 28) i izvucite ga
van.
Upozorenje: ulijevač se smije
vaditi samo kada je aparat
isključen. Pokušaj vađenja
ulijevača dok je aparat uključen
može dovesti do oštećenja.
0 Operite ulijevač pod tekućom
vodom, bez uporabe deterdženata.
1
1
0
0
0
0
Nikada ne perite ulijevač u perilici
suđa.
Pažljivo čistite unutrašnjost
aparata. Da uklonite kavu
zalijepljenu u unutrašnjosti aparata,
ostružite ju plastičnom ili drvenom
vilicom (Sl. 29), a zatim pokupite
sve ostatke pomoću usisavača (Sl.
30).
Vratite ulijevač na mjesto (Sl. 32, a)
utisnuvši ga u nosač (Sl. 32, b) i
potiskujući klin (Sl. 32, c). Klin se
mora umetnuti u cijev na dnu
ulijevača (Sl. 32, d).
Zatim pritisnite simbol PUSH
(POTISNI) (Sl. 32, e) do kraja, dok
ne začujete škljocaj.
Provjerite da su se dvije crvene
kopče (Sl. 32, f) opet izvukle prema
van, inače se vrata ne mogu
zatvoriti.
Sl. 33: Dvije crvene kopče su
pravilno iskočile.
Sl. 34: Dvije crvene kopče nisu
iskočile.
307
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 308 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
3
Napomena 1: Ako se ulijevač ne
umetne pravilno dok se ne začuje
škljocaj i dvije crvene kopče se ne
izvuku prema van kako bi trebale,
servisna vrata neće se zatvoriti i
aparat neće moći raditi (pri
uključivanu aparata svjetlo
počinje treperiti).
3
Napomena 2: ako je teško
umetnuti ulijevač, (prije nego ga
umetnete) stisnite ga na njegovu
veličinu istovremenim snažnim
pritiskom odozgo i odozdo, kako je
prikazano na Slici 31.
3
Napomena 3: ako je i dalje teško
utisnuti ulijevač, ostavite ga izvan
aparata, zatvorite servisna vrata,
iskopčajte aparat iz mrežne
utičnice i ponovo ga ukopčajte.
Pričekajte da se sva svjetla ugase,
a zatim otvorite vrata i postavite
ulijevač.
Zatim vratite okapnicu na njeno
mjesto, zajedno sa spremnikom
istrošene kave pa zatvorite
servisna vrata.
9.4
spremnik za vodu i zatim dodajte
1 litru vode.
1
0
0
0
Uklanjanje kamenca
Zbog stalnog zagrijavanja vode za
kuhanje kave, normalno je da se
vremenom cjevovodi unutar
aparata prekriju kamencem. Kada
počne treperiti svjetlo
,
vrijeme je za uklanjanje kamenca iz
aparata.
Napomena: kada se upali svjetlo
, aparat za kavu još se može
koristiti za pripravljanje kave.
Postupite na slijedeći način:
0 Uključite aparat pritiskom na
tipku (Sl. 7).
0 Pričekajte dok indikatorska svjetla
i
ne počnu stalno goriti.
0 Pripremite otopinu kako je
navedeno na ambalaži proizvoda
za uklanjanje kamenca,
isporučenog s aparatom za kavu:.
Ulijte sadržaj bočice sredstva protiv
kamenca (pribl. 0.125 litre) u
0
0
3
308
0
0
0
Važno: Ni pod kojim okolnostima
nemojte koristiti ikakva sredstva
protiv kamenca koja nije
preporučio Electrolux. Ako se
koriste druga sredstva protiv
kamenca, Electrolux ne prihvaća
odgovornost za bilo kakve štete.
Tekućinu za uklanjanje kamenca
možete nabaviti kod specijalističkih
trgovaca ili na Electrolux Servisnoj
liniji.
Postavite posudu od najmanje
1.5 litre ispod pjenjača mlijeka (Sl.
6).
Pritisnite i držite tipku
najmanje 5 sekundi. Svjetlo
se uključuje kao znak početka
programa za uklanjanje kamenca
(svjetla
i
ostaju ugašena u
znak da nije moguće kuhati kavu).
Zakrenite dugme za paru za jedan
okret suprotno kazaljci sata (Sl. 8).
Iz pjenjača mlijeka u posudu će
poteći otopina za uklanjanje
kamenca i početi puniti posudu
ispod pjenjača.
Program za uklanjanje vapnenca
automatski izvodi seriju isporuka i
pauza i tako uklanja naslage
kamenca iz unutrašnjosti aparata
za kavu.
Nakon 30-tak minuta, kada
se
svjetlo upali, zakrenite dugme za
paru za pola okreta u smjeru
kazaljke sata (Sl. 8) dok ne stane.
Aparat se također mora isprati da
bi se uklonili ostaci otopine za
uklanjanje kamenca iz
unutrašnjosti aparata.
Skinite spremnik za vodu, isperite
ga i napunite čistom vodom.
Ponovo postavite spremnik na
mjesto.
Ispraznite posudu za prikupljanje
(ispod pjenjača mlijeka) koja je
puna tekućine, a zatim ju ponovo
postavite pod pjenjač mlijeka.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 309 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
Nema ružičastih traka ili
jedna ružičasta traka:
Tvrdoća 1, meka voda
do 1,24 mmol/l ili
do 7° njemačke tvrdoće ili
do 12,6° francuske tvrdoće
Dvije ružičaste trake:
Tvrdoća 2, srednje tvrda
do 2,5 mmol/l ili
do 14° njemačke tvrdoće ili
do 25,2° francuske tvrdoće
Tri ružičaste trake:
Tvrdoća 3, tvrda voda
do 3,7 mmol/l ili
do 21° njemačke tvrdoće ili
do 37,8° francuske tvrdoće
Četiri ružičaste trake:
Tvrdoća 4, vrlo tvrda voda
preko 3,7 mmol/l ili
preko 21° njemačke tvrdoće ili
preko 37,8° francuske tvrdoće
0 Zakrenite dugme za paru za jedan
okret suprotno kazaljci sata (Sl. 8).
Iz pjenjača mlijeka u posudu će
poteći vruća voda i napuniti posudu
ispod pjenjača.
0 Kada se spremnik za vodu
isprazni, svjetlo
se gasi, a
svjetlo
se pali.
0 Zakrenite dugme za paru sasvim u
smjeru kazaljke sata (Sl. 8) i
ponovo napunite spremnik čistom
vodom.
Program uklanjanja kamenca sada
je završen i aparat je opet spreman
za kuhanje kave.
3
Napomena: ako se postupak
uklanjanja kamenca prekine prije
završetka, alarm
se neće
deaktivirati i postupak se mora
ponoviti od početka.
1
Važno: jamstvo nije važeće ako
se gornji postupak uklanjanja
kamenca ne izvodi redovito.
9.5
Postavljanje tvrdoće vode
Svjetlo
se uključuje nakon
tvornički postavljenog perioda
rada, koje uzima u obzir
maksimalnu količinu kamenca koja
može biti sadržana u vodi iz
vodovoda. Ako je potrebno, taj
period rada može se promijeniti
programiranjem aparata na temelju
stvarnoga sadržaja vapnenca u
vodi koja se koristi, tako da se
postupak uklanjanja kamenca
obavlja rjeđe. Za određivanje
tvrdoće vode možete koristiti
priloženu testnu traku ili se
raspitajte u lokalnom vodovodnom
poduzeću..
Određivanje tvrdoće vode
0 Uronite testnu traku u hladnu vodu
na otprilike 1 sekundu. Otresite
višak vode i odredite tvrdoću
pomoću ružičastih traka.
0
0
0
0
Postavljanje i spremanje razina
tvrdoće vode
Možete postaviti 4 razine tvrdoće.
Aparat za kavu tvornički je
postavljen na tvrdoću razine 4.
Provjerite da je stroj isključen (svi
indikatori ugašeni).
Pritisnite
i držite ju
najmanje 5 sekundi. Pale se četiri
svjetla
, ,
i
.
Pritisnite
tipku (Sl. 19) više puta
dok broj upaljenih svjetala ne bude
isti kao razina tvrdoće (na primjer,
da postavite tvrdoću 3, pritiskujte
tipku dok ne ostanu upaljena 3
indikatorska svjetla,
,
i ).
Pritisnite
tipku da spremite
podatke u memoriju. Aparat za
kavu sada je programiran da
aktivira alarm za uklanjanje
kamenca kada je stvarno potrebno,
na temelju stvarne tvrdoće vode.
309
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 310 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
10
Značenje indikatorskih 11
svjetala za normalan rad
Indikatorska svjetla
i
trepere
Aparat nije spreman za kuhanje
kave (idealna temperatura vode još
nije postignuta). Pričekajte da
indikatorska svjetla budu stalno
upaljena prije nego kuhate kavu.
Indikatorska svjetla
i
stalno su upaljena
Aparat je postigao pravilnu
temperaturu i spreman je za
kuhanje kave.
Svjetlo
stalno upaljeno
Aparat isporučuje jednu šalicu
kave.
Svjetlo
stalno upaljeno
Aparat isporučuje dvije šalice kave.
Svjetlo za paru
treperi
Aparat se zagrijava na idealnu
temperaturu za proizvodnju pare.
Pričekajte da to svjetlo bude stalno
upaljeno prije zakretanja dugmeta
za paru.
Svjetlo
za paru stalno
upaljeno
Aparat je spreman za proizvodnju
pare i dugme za paru može se
zakrenuti.
Svjetlo
stalno upaljeno
Aparat je spreman za isporuku,
koristeći samljevenu kavu (vidi
poglavlje 6 „Korištenje prethodno
samljevene kave“, stranica 304).
Svjetlo
stalno upaljeno
Automatski program uklanjanja
kamenca u tijeku (vidi odjeljak 9.4
„Uklanjanje kamenca“,
stranica 308).
310
Značenje alarmnih
indikatorskih svjetala i
što činiti kada su
upaljena
Svjetlo
stalno upaljeno
• spremnik za vodu je prazan ili
nepravilno postavljen.
0 Napunite spremnik za vodu kako je
opisano u poglavlju3.2 „Punjenje
vodom“, stranica 301, i potpuno ga
utisnite.
• Spremnik je prljav ili obložen
kamencem.
0 Isperite spremnik ili ga očistite od
kamenca.
Svjetlo
treperi
• Aparat ne može kuhati kavu i
bučan je.
0 Zakrenite dugme za paru suprotno
kazaljci sata (Sl. 8) kako je opisano
u poglavlju 4 „Pripravljanje kave iz
zrnja“, stranica 302, napomena 10.
• Kava curi presporo.
0 Zakrenite dugme za podešavanje
mljevenja (Sl. 17) za jedan zub u
smjeru kazaljke sata (poglavlje 5
„Podešavanje mlinca za kavu“,
stranica 304).
Svjetlo
stalno upaljeno
• Spremnik istrošene kave pun ili nije
na mjestu.
0 Ispraznite spremnik istrošene kave
i očistite ga kako je opisano u
odjeljku9.2 „Pražnjenje spremnika
istrošene kave“, stranica 307, a
zatim ga potpuno utisnite.
• Spremnik istrošene kave nije
vraćen na mjesto nakon čišćenja.
0 Otvorite servisna vrata i postavite
spremnik istrošene kave.
822_949_383 ECS5000_5200_Elux.book Seite 311 Donnerstag, 17. Januar 2008 1:58 01
w
Svjetlo
treperi
• Samljevena kava nije usuta u
lijevak kada je selektirana funkcija
.
0 Dodajte samljevenu kavu kako je
opisano u poglavlju 6 „Korištenje
prethodno samljevene kave“,
stranica 304.
• Više nema kave u zrnu.
0 Napunite spremnik kavom u zrnu,
kako je opisano u odjeljku 3.3
„Punjenje spremnika kave u zrnu“,
stranica 301.
• Ako je mlinac za kavu vrlo bučan,
to znači da je neki mali kamenčić u
zrnju kave blokirao mlinac za kavu.
0 Obratite se u Servisni centar za
korisnike. Blokiranja ili oštećenja
mlinca za kavu uzrokovana
stranim tijelima mogu biti
izuzeta iz jamstva.
Svjetlo
treperi
• Ti označava prisustvo kamenca u
aparatu.
0 Treba izvesti postupak uklanjanja
kamenca, opisan u odjeljku9.4
„Uklanjanje kamenca“,
stranica 308, što je moguće prije.
Aparat proizvodi čudne šumove
i četiri svjetla
, ,
i
naizmjenično trepere.
• Vjerojatno je, nakon čišćenja,
ulijevač ostavljen izvan aparata za
kavu.
0 Ostavite servisna vrata zatvorena i
ulijevač izvan aparata za kavu.
Pritisnite tipke
i
zajedno
dok se ta četiri svjetla ne ugase.
Tek kad se sva četiri svjetla
isključe, mogu se otvoriti servisna
vrata i umetnuti ulijevač (za
umetanje ulijevača vidiodjeljak 9.3
„Čišćenje ulijevača“, stranica 307).
0 Pritisnite ulijevač na oznaci PUSH
(POTISNI) dok ne čujete škljocaj.
Provjerite da su dvije crvene kopče
iskočile prema van pravilno
(odjeljak 9.3 „Čišćenje ulijevača“,
stranica 307). Zatvorite servisna
vrata i pritisnite dugme .
Svjetla
,
i
su upaljena i
trepere
• Aparat je bio uključen s dugmetom
za paru u otvorenom položaju.
0 Zakrenite dugme za paru u smjeru
kazaljke sata do kraja (Sl. 8).
Svjetlo
treperi
• Servisna vrata su otvorena.
0 Ako se servisa vrata ne mogu
zatvoriti, provjerite je li ulijevač
pravilno umetnut (odjeljak 9.3
„Čišćenje ulijevača“, stranica 307).
•
0
•
0
Svjetlo
je stalno upaljeno
,
a svjetla
trepere
Vjerojatno je, nakon čišćenja,
ulijevač ostavljen izvan aparata za
kavu.
Umetnite ulijevač, vidi odjeljak 9.3
„Čišćenje ulijevača“, stranica 307.
Unutrašnjost aparata jako je
prljava.
Temeljito očistite unutrašnjost
aparata, kako je opisano u
odjeljku9.3 „Čišćenje ulijevača“,
stranica 307.
Svjetlo
treperi
• Lijevak za samljevenu kavu je
začepljen.