Electrolux EEA120 Ръководство за употреба

Electrolux EEA120 Ръководство за употреба
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 1 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Automatic Espresso Machine EEA120 & 130
PAGE
S
N
F
I
E
P
H
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 4
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 10
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 16
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 22
Instruction book . . . . . . . . . 28
Mode d’emploi . . . . . . . . . . 34
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 41
Istruzione per l'uso . . . . . . . 47
Instrucciones de uso. . . . . . 54
Instruções de utilização . . . 60
Návod k použití . . . . . . . . . . 67
Instrukcja obsługi . . . . . . . . 73
Használati útmutató . . . . . . 80
Návod na obsluhu . . . . . . . .87
Navodilo za uporabo . . . . . .94
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .100
Priročnik za navodila . . . . .107
Instrucţiuni de utilizare . . . .114
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .121
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .128
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .135
Kullanma kılavuzu . . . . . . .142
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .149
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè.157
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .165
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 2 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
C
D
B
A
E
S
T
F
R
Q
P
U
G
O
H
N
J
M
L
K
1
2
2
3
4
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 3 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
14
4
15
165
3
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 4 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
s
s Bästa kund
Läs igenom denna bruksanvisning
noga. Beakta framför allt säkerhetsanvisningarna! Spara den för framtida
behov.
Lämna även bruksanvisningentill eventuell annan framtida användare av
apparaten.
Beskrivning (Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
På-/av-vred
Till-/från-lampa
Temperaturindikator
Vattenbehållare (på baksidan)
Väljarvred för kaffe eller ånga
Skummunstycke (med tillsats)
Mätskopa
Vårdredskap
Kaffepressare
Filter för 1 kopp
Filter för 2 koppar
Sil för portionspåse (endast EEA 130)
Filterhållare
Fingerskydd
Droppskål
Droppgaller
Nivåindikator
Brygghuvud med fäste för filterhållare
Filter i brygghuvud (inuti)
Typskylt
1 Säkerhetsanvisningar
Säkerhet vid placering
• Apparaten måste stå stadigt. Placera
den på en jämn och vågrät uppställningsplats.
• Apparaten får endast anslutas till ett
elnät vars spänning, strömtyp och frekvens överensstämmer med uppgifterna på typskylten (finns på
apparatens undersida)!
Säkerhet vid användning
• Apparaten far inte hanteras av personer (inklusive barn) som är fysiskt, eller
psykiskt handikappade eller som saknar
erforderlig erfarenhet och kunskap om
de inte blivit undervisade eller instruerade av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Håll barnen borta!
• Barn måste passas så att de inte leker
med enheten.
• Låt aldrig nätsladden komma i kontakt
med de delar av apparaten som blir heta!
• Drag aldrig ur stickkontakten genom
att dra i nätsladden!
• Använd inte apparaten, om:
– nätsladden är skadad eller
– apparathöljet har tydliga skador.
• Skummunstycke, filter, filterhållare och
filterfäste blir, beroende på vald funktion, heta när apparaten används.
• Höljet blir, beroende på vald funktion,
varmt när apparaten används.
• Ta inte ur filterhållaren under bryggning, eftersom apparaten är under
tryck! Risk för brännskador!
• Fyll endast vattenbehållaren med kallt
vatten, aldrig med mineralvatten, destillerat vatten, mjölk eller andra vätskor!
• Använd inte apparaten om inte vattenbehållaren är fylld!
• Använd inte apparaten utan droppskål
eller droppgaller!
Säkerhet vid rengöring
• Säkerställ att apparaten är frånslagen,
och att stickkontakten är urdragen före
vård och rengöring!
4
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 5 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
s
• Följ anvisningarna för avkalkning!
• Doppa inte apparaten i vatten!
Säkerhet vid reparation
Elektrisk apparatur får endast repareras
av fackpersonal. Om Du försöker reparera apparaten utan nödvändiga fackkunskaper kan du utsätta användaren
för stor fara.
Om nätsladden skadats skall den bytas
ut av tillverkaren, en fackhandlare eller
en lämpligt kvalificerad person, för att
utesluta alla risker.
Om apparaten används felaktigt eller
på ej avsett sätt ansvarar Electrolux
inte för eventuella skador som uppstår.
;
Den här produkten är anpassad enligt
följande EG-direktiv:
• Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
• EMC-direktiv 89/336/EEG med
ändringarna 92/31/EEG och
93/68/EEG
Före första användning
Var vänlig läs säkerhetsanvisningarna,
för att undvika fara för Dig själv och
skador på apparaten.
0 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Innan Du gör espresso första gången
skall Du spola igenom värmesystemet
en gång med en full vattenbehållare.
Detta gör Du enligt anvisningarna i
avsnittet “Göra espresso” respektive
“Skumning av mjölk”, dock utan att
tillsätta espressokaffe i filtret. Ställ en
skål, så stor som möjligt, i mitten av
droppgallret (Bild 1/Q) och under
skummunstycket (Bild 1/F).
Göra espresso
Efter bryggning skall espresson vara
täckt av ett tjockt, skummande skikt,
den så kallade Creman.
För en aromatisk espresso med Crema
är det viktigt med friskt, klart vatten,
den rätta malningen av kaffet och vattentemperaturen.
1. Påfyllning av vatten (Bild 2)
0 Drag vattenbehållaren uppåt och ur
apparaten (Bild 2).
0 Öppna locket på vattenbehållaren.
0 Fyll endast behållaren med kallt, rent
vatten.
Kontrollera att vattennivån inte är
under MIN-markeringen (Minimum)
och inte över MAX-markeringen (Maximum).
0 Stäng locket.
0 Sätt tillbaka den fyllda vattenbehållaren i apparaten och tryck ner den, så
att den sitter fast ordentligt.
3
Du kan även lyfta behållarlocket och
vrida det åt sidan. Så kan Du med tex
en kanna fylla vattenbehållaren direkt i
apparaten.
2. Slå på apparaten
0 Slå på apparaten med på-/av-vredet
(Bild 1/A). Till/från-lampan (Bild 1/B,
röd) och temperaturindikatorn
(Bild 1/C, grön) lyser.
Temperaturindikatorn lyser konstant
när rätt temperatur har uppnåtts. Temperaturindikatorn kan börja blinka
senare under bryggningen för att visa
att apparaten värmer upp igen.
3. Påfyllning av espressokaffe
(Bild 3, 4)
0 Tag filterhållaren, dra tillbaka fingerskyddet och sätt 1-kopps eller 2koppsfiltret i filterhållaren (Bild 3).
Endast EEA 130: När du använder portionspåsar använder du silen för portionspåsar (Bild 1/M och Bild 5).
0 Fyll espressokaffe i filtret. Använd:
1 full mätskopa för 1-koppsfiltret, 2
fulla mätskopor för 2-koppsfiltret.
0 Pressa espressokaffet med kaffepressaren (Bild 1/J) lätt i filtret (Bild 4). Kontrollera att filtret efter pressningen är
fyllt till kanten med espressokaffe.
Torka bort espressokaffe från filterkanten.
3
5
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 6 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
s
3
3
Pressa inte espressokaffet hårt i filtret!
Om Du gör så kan genomströmningen
starkt förminskas. (Se även “Vad gör
jag om ...”)
Om Du själv mal espressokaffet, välj
malningsgrad “medel”.
4. Fastsättning av filterhållaren
(Bild 6, 7)
0 Placera filterhållaren på plats i filterfästet så att filterhållarens handtag
befinner sig under den vänstra vita trekanten (Bild 6,”1”).
0 Vrid filterhållaren åt höger tills det tar
emot (Bild 6,”2”), så att handtaget
pekar framåt och befinner sig nedanför
den vita linjen mellan de båda punkterna (Bild 7,”3”).
5. Ställa kopp(ar) under (Bild 8)
0 Ställ en eller två koppar under filterhållarens öppning (Bild 8).
6. Brygga espresso
Apparaten skall ha uppnått driftstemperatur (grön temperaturindikator Bild
1/C lyser konstant).
0 Ställ väljarvredet (Bild 1/E) på
symbolen
. Vattnet pressas nu med
högt tryck genom espressokaffet.
3
En kort tid efter start avbryts bryggningen under några sekunder. Kaffepulvret fuktas så att aromen kan
utveckla sig bättre. Därefter fortsätter
bryggningen.
0 När den önskade mängden espresso har
bryggts, vrid väljarvredet tillbaka åt
vänster till läget ”•”.
3
3
6
Efter varje espressobryggning eller
efter varje användning av ånga-/
hetvatten, när väljarvredet ställs i läge
“•” leds resterande vatten in i droppskålen. Varje ny kopp bryggs med friskt
vatten. Så får Du alltid den bästa njutningen av espresso. Därför måste
droppskålen regelbundet tömmas.
7. Borttagning av
filterhållare(Bild 9)
0 Vrid filterhållaren åt vänster och tag ur
den ur fästet.
0 Fäll fram fingerskyddet och håll det
fasttryckt. Knacka ur det använda
espressokaffet ur filterhållaren respektive ur filtret (Bild 9).
0 Spola rent filterhållaren och filtret med
varmt vatten. Rengör inte filterhållaren i diskmaskin!
3
Dra inte fast filterhållaren igen, om Du
inte tänker använda apparaten under
en längre tid. Därigenom förlängs livslängden på packningen i brygghuvudet.
Ångalstring/skumning av mjölk
(Bild 10, 11)
Den heta ångan kan användas både för
att skumma mjölk till cappuccino och
för att värma andra vätskor.
1. Slå på apparaten
0 Sätt på den medlevererade tillsatsen på
skummunstycket (Bild 10).
0 Slå på apparaten med på-/av-vredet
(Bild 1/A). Vänta tills apparaten har
uppnått rätt temperatur och den gröna
temperaturindikatorn (Bild 1/C) lyser
konstant.
2. Ångalstring/skumning av
mjölk
0 Häll mjölk, eller den vätska som skall
värmas i ett värmebeständig kärl.
0 Doppa skummunstycket i mjölken, eller
i den vätska som skall värmas (Bild 11).
0 Vrid väljarvredet (Bild 1/E) åt vänster
till symbolen . Den gröna temperaturindikeringen (Bild 1/C) blinkar och
apparaten börjar nu att alstra ånga. I
början kan några droppar hett vatten
följa med ur munstycket.
Viktigt: För att ångan inte skall hindras från att komma fram, får inte
skummunstycket vidröra kärlets botten.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 7 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
s
0 Du avbryter ångtillförseln genom att
åter vrida väljarvredet (Bild 1/E) åt
höger till läget “•”.
0 Ställ undan den skummade vätskan
och ställ ångväljaren några sekunder
på symbolen . Därmed avlägsnar Du
eventuella rester av mjölk eller andra
vätskor från munstycket. Försiktigt!
Ångan är het.
3
Använd helst kall, mager mjölk för att
få ett fint, krämigt mjölkskum.
Göra cappuccino
Fyll en stor kaffekopp från ½ till ¾
med espresso. Häll över den skummade
mjölken. Strö lite kakaopulver över
mjölkskummet.
Rengöring och vård
Daglig vård
Vi rekomenderar att Du, dagligen före
första och efter sista bryggningen spolar igenom apparaten, utan espressokaffe under ca 10 sekunder, för att
undvika att kaffepartriklar fastnar. Gör
som vid espressobryggning, dock utan
espressokaffe.
0 Ställ därefter väljarvredet (Bild 1/E) en
kort stund i läge .
0 Häll ut överblivet vatten ur vattenbehållaren.
Rengöring (Bild 12 – 16)
Stäng av apparaten och dra ur stickkontakten före varje rengöring!
Rengör inga delar av apparaten i
diskmaskin!
0 Torka av apparatens alla ytor med en
fuktig trasa. Använd inga skarpa eller
slipande rengöringsmedel.
0 Diska vattenbehållaren minst en gång
per vecka i vanligt diskvatten.
0 Rengör 1-och 2 koppars filtren då och
då med en borste.
1
Skummunstycke
0 Dra bort tillsatsen från skummunstycket och diska tillsatsen i vanligt
diskvatten.
0 Torka rent skummunstycket med en
fuktig trasa. Med vårdredskapet
(Bild 1/H) kan Du skruva av munstyckshuvudet för rengöring och
avkalkning.
Droppgaller och droppskål:
När nivåindikatorn (Bild 1/R) sticker ut
över droppgallret, måste droppskålen
tömmas.
0 Ta tag i hålen i droppgallret. Ta bort
droppgallret och tvätta det under rinnande vatten (Bild 12).
0 För tömning, ta tag i droppskålen på
båda sidor och drag den framåt ut ur
apparaten (Bild 13).
0 Ta bort plastinsatsen spola båda under
rinnande vatten (Bild 14).
0 Sätt tillbaka plastinsatsen i droppskålen.
0 Skjut in den rengjorda droppskålen i
apparaten och sätt tillbaka droppgallret.
Rengöring av bryggfiltret
I brygghuvudet finns bryggfiltret,
genom vilket hett vatten rinner. Kontrollera då och då om hålen i bryggfiltret är igensatta med kaffepartriklar.
Om hålen är igensatta:
0 Skruva ur bryggfiltret med ett mynt
(Bild 15).
0 Ta bort bryggfilter med packning
(Bild 16/1) och ta bort bryggfiltrets
packning (Bild 16/2).
0 Rengör bryggfiltret med varmt vatten
och en borste.
0 Rengör packningen med varmt diskvatten.
Om apparaten skall transporteras i
minusgrader:
0 Töm vattenbehållaren.
0 Ställ väljarvredet (Bild 1/E) i läge och
låt apparaten “avångas”.
3
7
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 8 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
s
Avkalkning
Om espresson rinner ovanligt långsamt genom filtret, är det dags för
avkalkning.
Vi rekomenderar att avkalka apparaten
en gång i kvartalet. Om Du bor i ett
område med hårt vatten måste eventuellt avkalkning göras oftare.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Vi rekommenderar original Electrolux
avkalkningstabletter
(PNC 900 195 537/7).
Viktigt: Ta, före avkalkning, bort
bryggfiltret (Bild 1/T) och packningen,
som beskrivs i avsnittet “Rengöring av
bryggfiltret” (Bild 15, 16).
Fyll först vatten i vattenbehållaren,
sedan avkalkningsmedel, aldrig
tvärtom. Minst 0,5 l vatten måste
användas. Motsvarande skall avkalkningsmedlet doseras.
Dra ur stickkontakten ur väggkontakten och låt apparaten kylas av.
Sätt fast filterhållaren, utan filter.
Ställ ett tillräckligt stort kärl under filterhållaren.
Sätt i stickkontakten i väggkontakten
och slå på apparaten.
Ställ väljarvredet (Bild 1/E) i
läge
och låt ca 1/3 av avkalkningslösningen rinna genom systemet.
Stäng därefter av apparaten och låt
avkalkningslösningen verka i 10 minuter.
Låt sedan resten rinna genom systemet.
Rengör därefter vattenbehållaren noggrant.
Fyll vattenbehållaren med friskt vatten
och låt allt rinna genom systemet.
Upprepa proceduren vid kraftig förkalkning.
Sätt tillbaka bryggfilter och packning
efter avkalkningen.
Vad gör jag om...
• espressotemperaturen är för låg:
– Genomför en bryggning utan
espressokaffe, men med filter och
filterhållare, för att förvärma
systemet.
– Förvärm kopparna.
– Avkalka apparaten.
• om genomströmningen märkbart försämras:
– Packa inte samman espressokaffet
för hårt i filtret.
– Mal inte espressokaffet för fint
(malningsgrad “medel”).
– Avkalka apparaten.
• espresson rinner ut vid sidan av filterhållaren:
– Kontrollera att filterhållaren sitter
fast ordentligt i fästet.
– Dra åt filterhållaren lite hårdare i
fästet.
– Torka bort espressokaffe från
filterhållarens kanter.
• ingen espresso kommer ut:
– Kontrollera att vattenbehållaren är
fylld och riktigt isatt.
– Kontrollera att filterhållaren sitter
fast ordentligt i fästet.
– Kontrollera att vredet (Bild 1/E)
vridits åt höger och står i läget
.
– Packa inte samman espressokaffet
för hårt i filtret.
– Rengör bryggfiltret.
– Avkalka apparaten.
• creman blir sämre:
– Kontrollera att det finns tillräckligt
med espressokaffe i filtret.
– Använd alltid färskt espressokaffe.
– Tryck lätt på espressokaffet.
• det blir för lite skum vid mjölkskumning:
– Använd alltid, färsk och mager
mjölk.
– Rengör skummunstycket.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 9 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
s
• genomströmningen ökar:
– espressokaffet är för grovt malet:
– Kontrollera att det finns tillräckligt
med espressokaffe i filtret.
• kaffemaskinen slås av under användning:
Maskinens pump har en temperaturvakt som skyddar den mot överhettning. Temperaturvakten avbryter
maskinens drift om maskinen har
använts för länge utan paus eller om
pumpen gått utan vatten.
– Ställ På-/Av-vredet på “Av” och drag
ur kontakten ur vägguttaget.
– Låt maskinen kylas av i minst
20 minuter. Fyll på vatten.
– Anslut maskinen åter till elnätet och
slå på den. Vänd Dig till vår
kundtjänst om maskinen fortfarande
inte fungerar.
Teknisk information
• Nätspänning: 230–240 V, 50 Hz
• Effekt: 1250 W
(Se typskylt på apparatens undersida.)
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och kan återanvändas. Plastdelarna är
märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc.
Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i
därför avsedda behållare.
2
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
på produkten eller
Symbolen
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
9
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 10 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
k
k Kære kunde.
Læs venligst denne brugsanvisning
opmærksomt igennem. Især bedes du
være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne! Brugsanvisningen bør opbevares, så du har mulighed for at slå
noget op i den på et senere tidspunkt.
Hvis apparatet gives videre til en ny
ejer, bør brugsanvisningen følge med.
Maskinens dele (fig 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Tænd/Sluk kontakt
Driftsindikator
Temperaturindikator
Vandbeholder (på bagsiden)
Vælger til kaffe eller damp
Opskumningsdyse (med spids)
Måleske
Serviceassistent
Kaffepresse
Filter til 1 kop
Filter til 2 kopper
Filter til portionspude (kun EEA 130)
Bryggehåndtag
Fingerbeskytter
Drypbakke
Dryprist
Vandstandsindikator
Bryggehoved med bryggefilter
Filter i bryggehoved (indvendig)
Typeskilt
1 Sikkerhedsanvisninger
Sikkerhed under opstilling
• Maskinen skal stå sikkert fast. Opstillingspladsen skal være plan og vandret.
• Maskinen må kun tilsluttes et strømforsyningsnet, hvis spænding, strømtype og frekvens stemmer overens med
oplysningerne på typeskiltet (på bunden af maskinen)!
Sikkerhed under brugen
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (inkl. børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller mangel på erfarenhed
eller kendskab med mindre ovennævnte personer er instrueret af en
person, ansvarlig for deres sikkerhed, i
hvordan man bruger apparatet sikkert.
• Børn må ikke have adgang til dem!
• Børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
• El-forsyningsledningen må aldrig
komme i berøring med maskinens
varme dele!
• Træk aldrig stikket ud af stikkontakten
ved at trække i ledningen!
• Maskinen må ikke tages i brug, hvis:
– ledningen er beskadiget eller
– kabinettet har synlige skader.
• Opskumningsdysen, filteret, bryggehåndtaget og filterholderen i bryggehovedet bliver meget varme under brugen.
• Kabinettet bliver varmt under brugen.
• Bryggehåndtaget må ikke tages ud
under brygningen, da maskinen står
under tryk! Risiko for at brænde sig!
• Der må kun hældes koldt vand i vandbeholderen, aldrig danskvand, destilleret vand, mælk eller andre væsker!
• Maskinen må aldrig startes, hvis vandbeholderen ikke er fyldt!
• Maskinen må ikke bruges uden drypbakken eller drypristen!
Sikkerhed under rengøringen
• Sluk for maskinen og træk stikket ud af
kontakten, før du begynder at rengøre
eller pleje den!
10
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 11 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
k
• Følg anvisningerne om afkalkning!
• Apparatet må ikke dyppes i vand!
Sikkerhed under reparation
Reparationer på el-apparater må kun
udføres af fagfolk. Ved ukyndig reparation kan der opstå betydelige risici for
brugeren.
Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten,
en specialforhandler eller en lignende
kvalificeret person for at undgå enhver
risiko.
Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader, hvis apparatet bruges ukyndigt
eller til ikke-formålsbestemt brug.
;
Dette apparat er i overensstemmelse
med følgende direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• EMC-direktiv 89/336/EØF som
ændret ved direktiv 92/31/EØF og
93/68/EØF
Før første ibrugtagning
Læs venligst sikkerhedsanvisningerne
for at undgå at udsætte dig selv for
risiko og samtidig undgå at beskadige
maskinen.
0 Sæt stikket i stikkontakten.
Før der brygges espresso første gang,
anbefales det at skylle varmesystemet
igennem en gang med en tankfyldning.
Gør som beskrevet i afsnittet „Brygning
af espresso“ resp. „Opskumning af
mælk“, men uden at hælde kaffe i filteret. Stil en stor beholder midt på drypristen (fig. 1/Q) og ind under
omskumningsdyssen (fig. 1/F).
Brygning af espresso
Efter brygningen skal espressoen helst
være dækket af et tæt, skummende
lag, den såkaldte crema.
Vigtige elementer for at få en velsmagende espresso med crema er frisk, rent
vand, den rigtige malingsgrad samt
vandtemperaturen.
1. Hæld vand på (fig 2)
0 Tag vandbeholderen opad og ud af
maskinen (fig 2).
0 Åbn låget på vandbeholderen.
0 Hæld kun koldt, rent vand i vandbeholderen.
Pas på, at vandniveauet ikke står under
MIN-mærket (minimum) og ikke over
MAX-mærket (maksimum).
0 Luk låget.
0 Sæt vandbeholderen i igen og tryk den
nedad, helt i bund, så den sidder godt
fast i maskinen.
3
Låget til vandbeholderen kan også lukkes op og vippes til siden. Derefter kan
du hælde vand i beholderen, mens den
sidder i maskinen, f.eks. med en kande.
2. Tænd for maskinen
0 Tænd for maskinen med "Tænd/Sluk"
kontakten (fig. 1/A). Driftsindikatoren
(fig. 1/B, rød) lyser og temperaturindikatoren (fig. 1/C, grøn) blinker.
Så snart maskinen har nået sin driftstemperatur, lyser temperaturindikatoren konstant. Temperaturindikatoren
kan begynde at blinke under brygningen, som et tegn på, at maskinen er i
gang med at eftervarme.
3. Hæld espressokaffe på
(fig 3, 4)
0 Tag fat om bryggehåndtaget, vip fingerbeskytteren bagover og læg filteret
til 1 eller 2 kopper ned i bryggehåndtaget (fig. 3).
Kun EEA 130: Hvis du bruger portionspuder, skal du også bruge filteret til
portionspuder (fig. 1/M og fig. 5).
0 Fyld espressokaffe i filteret. Du skal
bruge:
1 måleskefuld til 1-kops filteret,
2 måleskefulde til 2-kops filteret.
0 Pres kaffepulveret let sammen nede i
filteret med kaffepressen (fig. 1/J)
(fig. 4). Sørg for, at filteret efter presningen er fyldt op til kanten med kaffe.
Stryg kaffen af filterets kant med en
finger.
3
11
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 12 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
k
3
3
Lad være med at presse kaffen for
hårdt ned i filteret! Ellers kan gennemstrømningen bliver kraftigt nedsat. (Se
også under „Hvad skal jeg gøre, hvis ...“)
Hvis du maler din espressokaffe selv,
skal du vælge malingsgrad „middel“.
4. Sæt bryggehåndtaget i
(fig. 6, 7)
0 Sæt bryggehåndtaget sådan i holderen,
at grebet på bryggehåndtaget sidder
under den hvide trekant til venstre
(fig. 6,“1“).
0 Drej bryggehåndtaget til højre, så langt
den kan komme (fig. 6,“2“), så grebet
peger fremad og står under den hvide
linje mellem de to punkter (fig. 7,“3“).
5. Stil en kop/kopperne under
(fig 8)
0 Stil en eller to kopper under åbningerne på bryggehåndtaget (fig. 8).
6. Bryg espresso
Maskinen skal have nået driftstemperatur (grøn temperaturindikator
fig. 1/C lyser konstant).
0 Drej nu vælgeren (fig. 1/E) over på
symbol
. Nu presses vandet under
højt tryk gennem kaffepulveret.
3
Kort tid efter start bliver bryggeprocessen afbrudt i et par sekunder. Kaffepulveret bliver fugtet, så aromaen bedre
kan udvikle sig. Derefter fortsætter
bryggeprocessen.
0 Når du har brygget den ønskede
mængde espresso, drejer du vælgeren
tilbage til position „•“.
3
3
12
Efter hver brygning eller efter hver
dampaftapning, når vælgeren stilles på
position „•“, løber det overskydende
vand ned i drypbakken. Den næste kop
kaffe bliver brygget med frisk vand. På
den måde opnår du altid den totale
espressonydelse. Derfor skal drypbakken tømmes jævnligt.
7. Tag bryggehåndtaget ud
(fig. 9)
0 Drej bryggehåndtaget til venstre og ud
af holderen.
0 Vip fingerbeskytteren fremad og hold
fat på den. Bank den brugte kaffepulver ud af bryggehåndtaget resp. ud af
filteret (fig. 9).
0 Skyl bryggehåndtaget og filteret af
under varmt vand. Bryggehåndtaget
må ikke stilles i opvaskemaskinen!
3
Hvis maskinen ikke skal bruges over en
længere periode, skal bryggehåndtaget ikke sættes i igen. Derved forlænger man levetiden for pakningen i
bryggehovedet.
Fremstilling af damp/opskumning
af mælk (fig. 10, 11)
Den varme damp kan bruges til at
skumme mælk op med til cappuccino
og til at varme væsker op med.
1. Tænd for maskinen
0 Sæt den medfølgende spids på
opskumningsdysen (fig. 10).
0 Tænd for maskinen med Tænd/Sluk
kontakten (fig. 1/A). Vent et øjeblik,
indtil maskinen er nået op på driftstemperatur og den grønne temperaturindikator (fig. 1/C) lyser konstant.
2. Fremstil damp/skum mælk op
0 Hæld mælk eller anden væske i en varmeresistent beholder.
0 Hold opskumningsdysen ned i mælken
(eller anden væske) (fig. 11).
0 Drej nu vælgeren (fig. 1/E) til venstre
over på symbol . Den grønne temperaturindikator (fig. 1/C) blinker og
maskinen begynder at afgive damp. I
begyndelsen kan der godt komme et
par dråber kogende vand med ud af
dysen.
Vigtigt: Opskumningsdysen må ikke
berøre bunden på beholderen, ellers
bliver dampudstrømningen forhindret.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 13 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
k
0 Du stopper dampudstrømningen ved at
stille vælgeren (fig. 1/E) tilbage til position „•“.
0 Stil den opskummede væske til side og
drej dampvælgeren over på symbolet
igen i et par sekunder. Dermed fjerner
du eventuelle rester af mælk eller
anden væske fra dysen. Forsigtig:
Dampen er meget varm.
3
For at opnå en fin og cremet mælkeskum er det bedst at bruge fedtfattig
mælk fra køleskabet.
Tilberedning af cappuccino
Fyld en stor kaffekop ½ eller ¾ op
med espresso. Hæld den opskummede
mælk over. Drys lidt kakaopulver på
mælkeskummet som topping.
Rengøring og pleje
Daglig pleje
Vi anbefaler at gennemskylle systemet
hver dag før den første og efter den
sidste kop espresso i ca. 10 sekunder
uden kaffepulver for at undgå, at der
kan sætte sig kaffepartikler fast. Gør
som beskrevet under brygning af
espresso, men uden at der er kaffepulver i.
0 Derefter stiller du vælgeren (fig. 1/E)
kort over på position .
0 Hæld det resterende vand ud af vandbeholderen.
Rengøring (fig. 12 – 16)
Sluk for maskinen, før du begynder at
rengøre den, og tag stikket ud af kontakten!
Ingen af delene på maskinen må
komme i opvaskemaskinen!
0 Tør alle flader på maskinen af med en
fugtig klud. Brug aldrig skrappe eller
slibende rengøringsmidler.
0 Vask vandbeholderen af mindst en
gang om ugen i normalt opvaskevand.
0 Rens filteret til 1 og 2 kopper jævnligt
med en børste.
1
Opskumningsdyse
0 spidsen af opskumningsdysen og vask
spidsen af i normalt opvaskevand.
0 Tør opskumningsdysen af med en fugtig klud. Med serviceassistenten (fig. 1/
H) kan man skrue dysehovedet af, når
den skal renses eller afkalkes.
Dryprist og drypbakke
Når vandstandsmåleren (fig. 1/R) kigger op over drypristen, skal drypbakken
tømmes.
0 Stik fingrene ind i hullerne på drypristen. Tag drypristen af og vask den
under hanen (fig. 12).
0 Når drypbakken skal tømmes, tager du
fat i den på begge sider og trækker den
fremad og ud af maskinen (fig. 13).
0 Tag plastindsatsen af og vask begge
dele under hanen (fig. 14).
0 Sæt plastindsatsen ned i drypbakken
igen.
0 Skyd den rensede drypbakke på plads i
maskinen og sæt drypristen i igen.
Rengøring af bryggefilteret
I bryggehovedet sidder bryggefilteret,
som det varme vand løber igennem.
Tjek en gang imellem, om hullerne i
bryggefilteret er tilstoppet med kaffepartikler.
Hvis hullerne er tilstoppede:
0 Skru bryggefilteret af med en mønt
(fig. 15).
0 Tag bryggefilteret og pakningen ud
(fig. 16/1) og tag pakningen af bryggefilteret (fig. 16/2).
0 Rens bryggefilteret med varmt vand og
en børste.
0 Vask pakningen af i varmt opvaskevand.
Hvis maskinen skal transporteres ved
minustemperaturer:
0 Tøm vandbeholderen.
0 Drej vælgeren (fig. 1/E) over på position og lad maskinen „dampe af“.
3
13
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 14 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
k
Afkalkning
Når espressoen løber usædvanligt langsomt gennem filteret, er det på tide at
afkalke.
Vi anbefaler at afkalke maskinen en
gang i kvartalet. Hvis du bor i et
område med hårdt vand, skal maskinen
muligvis afkalkes hyppigere.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Vi anbefaler at bruge de originale Electrolux afkalkningstabletter
(PNC 900 195 537/7).
Vigtigt: Før afkalkningen skal bryggefilteret (fig. 1/T) og pakningen i bryggefilteret renses, som beskrevet i afsnit
?Rengøring af bryggefilter"
(fig. 15, 16).
Hæld først vand i vandbeholderen, derefter afkalkningsmidlet, aldrig i
omvendt rækkefølge. Der skal bruges
mindst 0,5 l vand. Afkalkningsmidlet
skal doseres tilsvarende.
Tag strømstikket ud af kontakten og
lad apparatet køle af.
Sæt bryggehåndtaget i uden filter.
Stil en beholder i passende størrelse
under bryggehåndtaget.
Sæt strømstikket i kontakten og tænd
for apparatet.
Stil vælgeren (fig. 1/E) på position
og lad ca. 1/3 af afkalkningsopløsningen løbe igennem systemet.
Sluk nu for maskinen og lad afkalkningsopløsningen virke i ca.
10 minutter.
Lad derefter resten løbe gennem
systemet.
Derefter skal vandbeholderen rengøres
grundigt.
Fyld vandbeholderen op med rent vand
og lad hele mængden løbe gennem
systemet.
Hvis maskinen er kalket kraftigt til, skal
proceduren gentages.
Sæt bryggefilteret og pakningen på
igen.
Hvad skal jeg gøre, hvis ...
• espressotemperaturen er for lav:
– Foretag en brygning uden kaffepulver, men med filter og bryggehåndtag for at forvarme systemet.
– Forvarm kopperne.
– Afkalk maskinen.
• gennemløbshastigheden falder
tydeligt:
– Lad være med at presse kaffepulveret for fast ned i filteret.
– Kaffepulveret er malet for fint
(malingsgrad „middel“).
– Afkalk maskinen.
• espressoen løber ud på siden af bryggehåndtaget:
– Kontroller, at bryggehåndtaget sidder rigtigt i holderingen.
– Drej bryggehåndtaget lidt fastere
ind i holderingen.
– Fjern kaffepulver fra kanten af bryggehåndtaget med en finger.
• der ikke løber espresso ud:
– Kontroller, at vandbeholderen er
fyldt op og er sat rigtigt i.
– Kontroller, at bryggehåndtaget sidder rigtigt i holderingen.
– Kontroller, at vælgeren (fig. 1/E) er
drejet til højre til position
.
– Lad være med at presse kaffepulveret for fast ned i filteret.
– Rens bryggefilteret.
– Afkalk maskinen.
• der ikke dannes ordentlig crema:
– Kontroller, at der er tilstrækkelig
med kaffepulver i filteret.
– Brug altid frisk kaffepulver.
– Tryk kaffepulveret let ned.
• der opstår for lidt skum ved mælkeopskumningen:
– Brug altid frisk, fedtfattig mælk fra
køleskabet.
– Rens opskumningsdysen.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 15 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
k
• espressoen løber for hurtigt ud:
– Kaffen er malet for groft.
– Kontroller, at der er tilstrækkelig
med kaffepulver i filteret.
• kaffemaskinen slukker under
brygningen:
Pumpen i maskinen har en temperatursikring, der beskytter maskinen mod
overophedning. Temperatursikringen
afbryder maskinen, hvis den har kørt
for længe uden pause eller hvis pumpen har kørt uden vand.
– Stil Tænd/Sluk-kontakten på „Sluk“
og tag stikket ud af kontakten.
– Lad maskinen køle af i mindst
20 minutter. Hæld vand på
maskinen.
– Slut maskinen til el-nettet igen og
tænd for den. Hvis maskinen heller
ikke vil fungere nu, er du nødt til at
kontakte vores kundeservice.
Specifikationer
• Spænding: 230–240 V, 50 Hz
• Effektforbrug: 1250 W
(Se typeskiltet på bunden af maskinen.)
Bortskaffelse
2
Emballage
2
Udtjent apparat
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagemateriale på den
kommunale genbrugsstation, og brug
mærkningen til at finde den rigtige
affaldscontainer.
W
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
15
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 16 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
n
n Kjære kunde!
Vennligst les hele denne bruksanvisningen nøye. Vær særlig oppmerksom på
sikkerhetsmerknadene! Ta vare på den
så du kan slå opp i den senere.
Gi også bruksanvisningen videre til
eventuelle andre brukere av maskinen.
Utstyr (figur 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Av/på-bryter
Driftsindikator
Temperaturindikator
Vanntank (på baksiden)
Bryter for kaffe eller steam
Steamarm
Måleskje
Vedlikeholdsverktøy
Tamper
1-koppsfilter
2-koppsfilter
Filter til porsjonspakke (bare EEA 130)
Bajonett (filterholder
Fingervern
Dryppskål
Rist
Vannmengdeindikator
Bryggeenhet bajonettfeste
Vannfordelingsfilter (inni)
Typeskilt
1 Sikkerhetsmerknader
Sikker installering
• Maskinen skal stå stabilt. Den må stå
på en jevn og vannrett flate.
• Maskinen må bare kobles til et strømnett med en spenning, strømtype og
frekvens som stemmer overens med
opplysningene på typeskiltet (se undersiden av maskinen)!
Sikker drift
• Dette apparatet er ikke beregnet brukt
av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller mangel på erfaring eller
kunnskap, med mindre de rettledes og
instrueres i bruken av dette apparatet
av en person som har ansvar for deres
sikkerhet.
• Hold barn unna!
• Barn på ha tilsyn for å sørge for at de
ikke leker med apparatet.
• La aldri ledningen komme i kontakt
med varme maskindeler!
• Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten etter ledningen!
• Maskinen skal ikke tas i bruk hvis:
– ledningen er skadet eller
– huset har synlige skader.
• Steamarm, filter, bajonett og bajonettholder blir nødvendigvis varme i bruk.
• Huset blir varmt mens maskinen er i
bruk.
• Ikke ta ut bajonetten mens kaffen
brygges, for maskinen står under trykk!
Fare for forbrenning!
• Vanntanken skal bare fylles med kaldt
vann, aldri med mineralvann, destillert
vann, melk eller andre væsker!
• Maskinen må ikke tas i bruk før vanntanken er fylt!
• Maskinen må ikke brukes uten dryppskål og rist!
Sikkerhet ved rengjøring
• Før vedlikehold eller rengjøring må du
forsikre deg om at maskinen er avslått
og at støpselet er trukket ut!
• Følg instruksjonene for avkalking!
16
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 17 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
n
• Dypp aldri maskinen i vann!
Sikkerhet ved reparasjoner
Reparasjoner av elektriske apparater
skal alltid utføres av fagfolk. Ukyndig
utførte reparasjoner kan føre til betydelige farer for brukeren.
Når nettledningen er skadet, må utskiftingen av denne utføres av produsenten, en fagforhandler eller en person
med tilsvarende kvalifikasjoner for å
utelukke enhver fare.
Hvis maskinen brukes til et annet formål enn det tiltenkte eller hvis den
betjenes feil, kan produsenten ikke
påta seg ansvaret for eventuelle skader.
;
Dette apparatet er i overrensstemmelse
med EUs direktiver:
• Lavspennings direktiv 2006/95/EC
• EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC
Før første gangs bruk
Vennligst les sikkerhetsmerknadene for
å unngå farer for deg selv og skader på
maskinen.
0 Sett støpselet i stikkontakten.
Før du tilbereder espresso for første
gang, må du skylle igjennom varmesystemet en gang med en tankfylling. Gå
fram akkurat slik som beskrevet i
avsnittet "Tilberede espresso" eller
"Steame melk", men uten å ha kaffe i
filteret. Sett en så stor beholder som
mulig midt på risten (fig. 1/Q) og under
steamarmen (fig. 1/F).
Tilberede espresso
Etter bryggingen skal espressoen være
dekket av et tett, skummende lag,
såkalt crema.
Viktig for en aromatisk espresso med
crema er friskt, rent vann, riktig malt
kaffe og vanntemperatur.
1. Fylle på vann (figur 2)
0 Åpne tanklokket.
0 Fyll alltid vanntanken med kaldt, rent
vann.
Pass på at vannet ikke står under MINmerket (minimum) og ikke over MAXmerket (maksimum).
0 Sett på lokket.
0 Sett inn vanntanken igjen og trykk den
ned slik at den sitter godt fast i maskinen.
3
Du kan også løfte tanklokket og vippe
det til side. Dermed kan du også fylle
vanntanken direkte på maskinen, f.eks.
med en kanne.
2. Slå på maskinen
0 Slå på maskinen med av-/på-bryteren
(fig. 1/A). Driftsindikatoren (fig. 1/B,
rød) lyser, og temperaturindikatoren
(fig. 1/C, grønn) blinker.
Så snart driftstemperatur er nådd, lyser
temperaturindikatoren kontinuerlig.
Temperaturindikatoren kan blinke igjen
mens maskinen er i bruk, som tegn på
at varmen er koblet inn igjen.
3. Fylle på kaffe (figur 3, 4)
0 Ta bajonetten, vipp opp fingervernet
og legg 1-kopps- eller 2-koppsfilteret i
bajonetten (fig. 3).
Bare EEA 130: Hvis du bruker porsjonspakker (pods), skal du bruke filteret for
porsjonspakker (fig. 1/M og fig. 5).
0 Fyll espressokaffe i filteret. Bruk:
1 full måleskje til 1-koppsfilteret, 2
fulle måleskjeer til 2-koppsfilteret.
0 Press kaffen lett ned i filteret (fig. 4)
med tamperen (fig. 1/J). Pass på at filteret er fylt til randen med finmalt
kaffe etter pressingen. Fjern kaffe fra
kanten av filteret.
3
3
Ikke press kaffen hardt ned i filteret!
Det kan hindre gjennomstrømmingen
for mye. (Se også "Hva gjør jeg når ...")
3
Hvis du maler kaffen selv, skal du velge
utmalingsgrad "middels".
0 Trekk vanntanken opp og ut av maskinen (fig. 2).
17
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 18 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
n
4. Sette inn bajonetten
(figur 6, 7)
0 Sett bajonetten inn i holderen slik at
håndtaket befinner seg under den venstre hvite trekanten (fig. 6, "1").
0 Drei bajonetten mot høyre til anslaget
(fig. 6, "2"), slik at håndtaket peker
forover og befinner seg under den
hvite linjen mellom de to punktene
(fig. 7, "3").
3
Lage damp/steame melk
(figur 10, 11)
Den varme dampen kan brukes til å
steame melk til cappuccino samt til å
varme opp væsker.
5. Sette kopp(er) under (figur 8)
0 Sett en eller to kopper under åpningene i bajonetten (fig 8).
6. Brygge espresso
Maskinen må ha nådd driftstemperatur
(den grønne temperaturindikatoren fig.
1/C lyser kontinuerlig).
0 Vri bryteren (fig. 1/E) til symbol
.
Vannet blir nå presset gjennom kaffen
med høyt trykk.
3
3 Kort tid etter start avbrytes bryggeprosessen noen sekunder. Kaffen blir fuktet for at aromaen skal utvikle seg
bedre. Deretter forsetter bryggeprosessen.
0 Når ønsket mengde espresso er brygget, skal bryteren vris tilbake mot venstre til stilling "•".
3
Etter hver espressotilberedning eller
hver steaming, når bryteren vris til stilling „•“, føres restvannet ned i dryppskålen. Hver ny kopp brygges med
friskt vann. På den måten kan du alltid
nyte espressoen til fulle. Derfor må
dryppskålen tømmes regelmessig.
7. Ta ut bajonetten (figur 9)
0 Vri bajonetten mot venstre ut av holderen.
0 Vipp fingervernet forover og hold det
nede. Bank kaffegruten ut av bajonetten, dvs. av filteret (fig. 9).
0 Skyll bajonett og filter med varmt
vann. Bajonetten skal ikke vaskes i
oppvaskmaskin!
18
Hvis maskinen ikke skal brukes i lengre
tid, skal bajonetten ikke settes inn
igjen. Dermed forlenges levetiden til
pakningen ved bryggeenheten.
1. Slå på maskinen
0 Sett den medfølgende tuten på steamdysen (fig. 10).
0 Slå på maskinen med av-/på-bryteren
(fig. 1/A). Vent til maskinen har nådd
driftstemperatur og den grønne temperaturindikatoren (fig. 1/C) lyser kontinuerlig.
2. Lage damp/steame melk
0 Fyll melk eller væsken som skal varmes
opp, i en varmebestandig beholder.
0 Stikk steamarmen ned i melken eller
væsken som skal varmes opp (fig. 11).
0 Vri bryteren (fig. 1/E) mot venstre til
symbol . Den grønne temperaturindikatoren (fig. 1/C) blinker og maskinen
begynner å lage damp. I begynnelsen
kan det også komme noen dråper
varmt vann ut av dysen.
Viktig: Steamarmen må holdes unna
bunnen av beholderen for ikke å hindre
dampen i å komme ut.
0 Du stopper steamingen ved å vri bryteren (fig. 1/E) mot høyre igjen til
stilling „•“.
0 Sett fra deg den steamede væsken og
vri dampbryteren en gang til i noen
sekunder til symbol . Dermed fjerner
du eventuelle rester av melk eller andre
væsker fra dysen. Vær forsiktig! Dampen er svært varm.
3
Til fint, kremaktig melkeskum er det
best å bruke kald lettmelk.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 19 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
n
Tilberede cappuccino
Fyll en stor kaffekopp ½- ¾ full med
espresso. Hell den steamede melken
over. Strø litt kakaopulver på melkeskummet.
Rengjøring og stell
Daglig stell
Vi anbefaler å skylle igjennom systemet
ca. 10 sekunder hver dag uten kaffe før
første og etter siste espresso for å
unngå at kaffepartikler setter seg fast.
Gå fram på samme måte som ved brygging av espresso, men altså uten kaffe.
0 Still deretter bryteren (fig. 1/E) i
stilling en kort stund.
0 Hell ut resten av vannet fra vanntanken.
Rengjøring (figur 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
0
Slå alltid av maskinen før rengjøring og
trekk ut støpselet!
Ikke vask noen deler av maskinen i
oppvaskmaskin!
Tørk av alle flater på maskinen med en
fuktig klut. Bruk aldri etsende vaskemidler eller skuremidler.
Vask vanntanken minst en gang i uka i
vanlig oppvaskvann.
Vask av og til 1-koppsfilteret og 2koppsfilteret med en oppvaskkost.
Steamarm
Trekk tuten av steamarmen og vask
tuten i vanlig oppvaskvann.
Tørk av steamarmen med en fuktig
klut. Ved hjelp av vedlikeholdsverktøyet (fig. 1/H) kan du skru av dysehodet for å gjøre det rent eller fjerne kalk.
Rist og dryppskål
Når vannmengdeindikatoren (fig. 1/R)
stikker opp av risten, må dryppskålen
tømmes.
Ta tak i gripehullene i risten. Ta ut risten og skyll den under rennende vann
(fig. 12).
0 Når du skal tømme dryppskålen, tar du
tak på begge sider og trekker den ut av
maskinen (fig. 13).
0 Ta av plastinnsatsen og skyll begge
delene under rennende vann (fig. 14).
0 Sett plastinnsatsen inn i dryppskålen
igjen.
0 Skyv den rene dryppskålen tilbake i
maskinen og legg på risten igjen.
Rengjøring av vannfordelingsfilter
Ved bryggeenheten befinner det seg et
vannfordelingsfilter som det varme
vannet renner igjennom. Undersøk av
og til om hullene i vannfordelingsfilteret er blitt tette av kaffepartikler.
Hvis hullene er tette:
0 Skru løs filteret med en mynt (fig. 15).
0 Ta ut filteret og pakningen (fig. 16/1)
og fjern pakningen fra filteret
(fig. 16/2).
0 Vask vannfordelingsfilteret med varmt
vann og oppvaskkost.
0 Vask pakningen med varmt oppvaskvann.
Hvis maskinen skal transporteres i kuldegrader:
0 Tøm vanntanken.
0 Vri bryteren (fig. 1/E) til stilling og la
maskinen "dampe ut".
3
Avkalking
Når espressoen renner uvanlig sakte
gjennom filteret, er det på tide med en
avkalking.
Vi anbefaler å avkalke maskinen hver
tredje måned. Hvis du bor i et område
med svært hardt vann, må avkalking
evt. gjennomføres oftere.
3
Vi anbefaler de originale Electrolux
avkalkingstablettene
(PNC 900 195 537/7).
Viktig: Før avkalking må du fjerne
vannfordelingsfilteret (fig. 1/T) og den
tilhørende pakningen slik det er
beskrevet i avsnittet "Rengjøring av
vannfordelingsfilter" (fig. 15, 16).
19
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 20 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fyll alltid først vanntanken med vann
og legg så i avkalkingstabletten, aldri
omvendt. Det må brukes minst 0,5 l
vann. Avkalkingsmiddelet skal doseres
tilsvarende.
Trekk støpselet ut av kontakten og la
maskinen kjøles ned.
Sett inn bajonetten uten filter.
Sett en tilstrekkelig stor beholder
under bajonetten.
Sett støpselet i kontakten og slå på
maskinen.
Vri bryteren (fig. 1/E) til stilling
og
la ca. 1/3 av avkalkingsløsningen
strømme gjennom systemet.
Slå deretter av maskinen og la avkalkingsløsningen virke i ca. 10 minutter.
La så resten renne gjennom systemet.
Deretter vasker du vanntanken grundig.
Fyll vanntanken med friskt vann og la
alt renne gjennom systemet.
Ved mye forkalkning må prosessen
gjentas.
Etter avkalking skal vannfordelingsfilter og pakning settes inn igjen.
Hva gjør jeg når ...
• espressotemperaturen er for lav:
– Gjennomfør en bryggeprosess uten
kaffe men med filter og bajonett for
å forvarme systemet.
– Forvarm koppene.
– Fjern kalk i maskinen.
• gjennomstrømmingshastigheten reduseres merkbart:
– Ikke stamp kaffen for hardt i filteret.
– Ikke mal kaffen for fint (utmalingsgrad „middels“).
– Fjern kalk i maskinen.
• espressoen renner ut på siden av bajonetten:
– Forsikre deg om at bajonetten er satt
inn riktig i holderen.
– Vri bajonetten bedre fast i holderen.
– Fjern kaffe fra kanten av bajonetten.
• det ikke kommer ut noe espresso:
20
•
•
•
•
– Forsikre deg om at vanntanken er
riktig fylt og riktig satt inn.
– Forsikre deg om at bajonetten er satt
inn riktig i holderen.
– Forsikre deg om at bryteren (fig. 1/E)
er vridd mot høyre til stilling
.
– Ikke stamp kaffen for hardt i filteret.
– Rengjør vannfordelingsfilteret.
– Fjern kalk i maskinen.
cremaen blir dårligere:
– Forsikre deg om at det er nok kaffe i
filteret.
– Bruk alltid fersk kaffe.
– Stamp kaffen lett.
det oppstår for lite skum når melken
steames:
– Bruk alltid kald, frisk lettmelk.
– Rengjør steamarmen.
gjennomstrømmingen går raskere:
– Kaffen er for grovmalt:
– Forsikre deg om at det er nok kaffe i
filteret.
espressomaskinen slår seg av ved bruk:
Pumpen i maskinen er utstyrt med en
temperatursikring som beskytter mot
overoppheting. Temperatursikringen
bryter driften av maskinen når den
brukes for lenge uten pause, eller hvis
pumpen går uten vann.
– Sett av-/på-bryteren på "Av" og
trekk støpselet ut av kontakten.
– La maskinen kjøles ned i minst
20 minutter. Etterfyll vann.
– Koble maskinen til strømnettet igjen
og slå den på. Dersom maskinen
fortsatt ikke virker, må du henvende
deg til vår kundeservice.
Tekniske data
• Nettspenning: 230–240 V, 50 Hz
• Effekt: 1250 W
(Se typeskiltet på undersiden av maskinen.)
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 21 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
n
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
2
Kassert ovn
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene
er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv.
Sørg for å kaste emballasjematerialene
ifølge merkingen i den kommunale
avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
W
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
21
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 22 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
q
q Arvoisa asiakas!
Tutustu tähän käyttöohjeeseen
huolella. Kiinnitä erityistä huomiota
turvaohjeisiin. Säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä varten.
Luovuta ohje tarvittaessa eteenpäin
myös laitteen mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Varustelu (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
22
Virtakytkin
Käyttötilan merkkivalo
Lämpötilan ilmaisin
Vesisäiliö (takasivulla)
Valitsin kahville tai höyrylle
Vaahdotussuutin (päällyksineen)
Mittalusikka
Irrotusvarsi
Tiivistin
1 kupin siivilä
2 kupin siivilä
Siivilä annospusseille (vain EEA 130)
Siiviläteline
Sormisuojus
Valumisastia
Ritilä
Täyttötason ilmaisin
Keittopää ja siivilätelineen kiinnittimet
Siivilä keittopäässä (sisällä)
Tyyppikilpi
1 Turvaohjeet
Turvallisuus keitintä
asennettaessa
• Keittimen tulee seistä vakaasti. Aseta
keitin tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle.
• Laite saadaan liittää vain sellaiseen virtaverkkoon, jonka jännite, virran laatu
ja taajuus ovat tyyppikilven tietojen
mukaiset (ks. laitteen alapuolta)!
Turvallisuus keitintä käytettäessä
• Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt
(mukaan lukien lapset), jotka eivät ole
fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi
jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa
heitä alussa.
• Kone on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
• Lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
• Verkkojohto ei saa joutua kosketuksiin
laitteen kuumien osien kanssa.
• Pistoketta ei saa koskaan irrottaa pistorasiasta johdosta vetämällä.
• Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos:
– johto on vahingoittunut
– kotelossa on näkyviä vaurioita.
• Vaahdotussuutin, siivilä, siiviläteline ja
siivilän kiinnike kuumenevat laitteen
toiminnan aikana.
• Kone on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
• Kotelo lämpenee laitteen normaalin
toiminnan aikana.
• Siivilätelinettä ei saa irrottaa keittämisen aikana, koska laitteessa on paine.
Palovammavaara!
• Vesisäiliön saa täyttää ainoastaan kylmällä vedellä, ei koskaan mineraalivedellä, tislatulla vedellä, maidolla eikä
muilla nesteillä!
• Laitetta ei saa käynnistää, jos vesisäiliötä ei ole täytetty.
• Laitetta ei saa käyttää ilman valumisastiaa tai ritilää.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 23 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
q
Turvallisuus puhdistettaessa
Espresson valmistus
• Ennen huoltoa tai puhdistusta on tarkistettava, että laitteen virta on katkaistu ja verkkopistoke on irrotettu!
• Noudata kalkinpoisto-ohjeita.
• Laitetta ei saa upottaa veteen!
Keittämisen jälkeen espresson tulee
olla tiheän, vaahtomaisen ns. cremakerroksen peitossa.
Aromikkaalle, crema-pintaiselle
espressolle tarvitaan raikasta, puhdasta
vettä, oikea jauhatus ja oikea
lämpötila.
Turvallisuus korjattaessa
Sähkölaitteiden korjaukset tulee aina
jättää ammatti-ihmisen tehtäväksi.
Asiattomat korjausyritykset voivat
aiheuttaa käyttäjälle vakavia vaaroja.
Jos laitteen verkkojohto on
vahingoittunut, tulee verkkojohdon
vaihto antaa valmistajan, alan liikkeen
tai vastaavan ammattitaitoisen
henkilön suoritettavaksi vaarojen
välttämiseksi
Emme ota vastuuta mahdollisista
korjauksista, jos laitetta käytetään
asiattomiin tarkoituksiin tai väärin.
;
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC
1. Veden lisääminen (kuva 2)
0 Vedä vesisäiliö yläkautta laitteesta ulos
(kuva 2).
0 Avaa säiliön kansi.
0 Täytä vesisäiliö ainoastaan kylmällä,
kirkkaalla vedellä.
Veden pinta ei saa alittaa
minimimerkkiä MIN eikä ylittää
maksimimerkkiä MAX.
0 Sulje säiliön kansi.
0 Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen ja
paina säiliötä alas, kunnes se on
tiukasti kiinni laitteessa.
3
Säiliön kantta voi myös nostaa hieman
ja kääntää sivulle. Siten vesisäiliön voi
täyttää myös sen ollessa laitteessa
kiinni, esim. kannun avulla.
2. Virran kytkeminen laitteeseen
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa
Lue turvaohjeet, jotta pystyisit
välttämään vaarat ja laitteen
vaurioitumisen.
0 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Huuhtele lämmitysjärjestelmä yhdellä
säiliöllisellä ennen ensimmäisen
espressoerän valmistusta. Toimi kuten
jäljempänä espresson valmistamista tai
maidon vaahdottamista kuvaavissa
ohjeissa, mutta älä lisää
espressojauhetta siivilään. Aseta
mahdollisimman suuri astia keskelle
ritilää (kuva 1/Q) ja
vaahdotussuuttimen alle (kuva 1/F).
0 Kytke virta päälle virtakytkimellä (kuva
1/A). Käyttötilan merkkivalo (kuva 1/B,
punainen) palaa ja lämpötilan
merkkivalo (kuva 1/C, vihreä) vilkkuu.
Kun keitin saavuttaa käyttölämpötilan,
palaa lämpötilan merkkivalo jatkuvasti.
Lämpötilan merkkivalo voi käytön
aikana jälleen vilkkua sen merkiksi, että
keitin kuumenee uudelleen.
3. Espressojauheen lisääminen
(kuva 3, 4)
0 Ota siiviläteline, käännä sormisuoja
taakse ja aseta joko 1 kupin siivilä tai 2
kupin siivilä telineeseen (kuva 3).
Vain EEA 130: Annospusseja käytettäessä tulee käyttää annospusseille tarkoitettua siivilää (kuva 1/M ja kuva 5).
0 Lisää espressojauhetta siivilään. Käytä:
1 täysi mitallinen 1 kupin siivilään, 2
3
23
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 24 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
q
täyttä mittalusikallista 2 kupin
siivilään.
0 Purista espressojauho tiivistimellä
(kuva 1/J) kevyesti siivilään (kuva 4).
Puristamisen jälkeen siivilän tulee olla
reunaa myöten täynnä
espressojauhetta. Puhdista siivilän
reuna espressojauheesta.
3
3
Älä puserra espressojauhetta liian
tiiviisti siivilään! Tämä voi haitata
läpivirtausta. (Ks. myös kohtaa “Mitä
tehdä, jos…”)
Jos jauhat itse espressojauhetta, valitse
keskikarkea jauhatusaste.
4. Siivilätelineen kiertäminen
paikalleen (kuva 6, 7)
0 Aseta siiviläteline siivilän
kiinnikkeeseen siten, että siivilätelineen
kahva on vasemman valkoisen kolmion
alapuolella (kuva 6,”1”).
0 Kierrä siivilätelinettä oikealle
pidäkkeeseen asti (kuva 6,”2”), kunnes
kahva osoittaa eteenpäin ja on
valkoisen viivan alapuolella kahden
pisteen välissä (kuva 7,”3”).
5. Kup(p)i(e)n asettaminen
(kuva 8)
0 Aseta yksi tai kaksi kuppia
siivilätelineen aukkojen alle (kuva 8).
6. Espresson keittäminen
Laitteen tulee olla saavuttanut käyttölämpötilansa (vihreä lämpötilan
merkkivalo kuva 1/C palaa jatkuvasti).
0 Käännä kääntövalitsin (kuva 1/E)
merkin
kohdalle. Nyt vesi puristuu
korkeapaineella espressojauheen läpi.
3
Hieman käynnistämisen jälkeen keittäminen keskeytyy muutamaksi sekunniksi. Kahvijauhe kostutetaan, jotta
aromi kehittyisi paremmin. Sen jälkeen
keittämistä jatketaan.
0 Kun haluttu määrä espressoa on
keitetty, palauta kääntövalitsin
asentoon “•”.
3
24
3
Aina kun on valmistettu espressoa tai
otettu höyryä tai kuumaa vettä,
jäännösvesi ohjataan valumisastiaan,
jos kääntövalitsin on asennossa ”•”.
Täytä säiliö aina raikkaalla vedellä juuri
ennen keittämistä. Näin voidaan aina
nauttia parhaasta mahdollisesta
espressosta. Tyhjennä valumisastia
säännöllisesti.
7. Siivilätelineen
irrottaminen(kuva 9)
0 Käännä siivilätelinettä vasemmalle,
kunnes se irtoaa kiinnittimestään.
0 Käännä sormisuoja eteenpäin ja pidä
sitä painettuna. Poista käytetty
espressojauhe siivilätelineestä ja
siivilästä (kuva 9).
0 Huuhtele siiviläteline ja siivilä
lämpimällä vedellä. Siiivilätelinettä ei
saa pestä astianpesukoneessa!
3
Jos laitetta ei aiota käyttää vähään
aikaan, älä kierrä siivilätelinettä
takaisin paikalleen. Tällä tavalla
voidaan pidentää keittopään tiivisteen
elinikää.
Höyryttäminen ja maidon
vaahdottaminen (kuva 10, 11)
Kuumaa höyryä voidaan käyttää
maidon vaahdottamiseen cappuccinoa
varten sekä nesteiden
kuumentamiseen.
1. Virran kytkeminen
0 Aseta laitteen mukana toimitettu
päällys vaahdotussuuttimen päälle
(kuva 10).
0 Kytke virta laitteeseen virtakytkimellä
(kuva 1/A). Odota, kunnes laite on
lämmennyt käyttötilaansa ja vihreä
lämpötilan merkkivalo (kuva 1/C) palaa
jatkuvasti.
2. Höyryttäminen ja maidon
vaahdottaminen
0 Kaada maito tai lämmitettävä neste
kuumuutta kestävään astiaan.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 25 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
q
0 Kasta vaahdotussuutin maitoon tai
lämmitettävään nesteeseen (kuva 11).
0 Käännä kääntövalitsin (kuva 1/E)
vasemmalle merkin kohdalle. Vihreä
lämpötilan merkkivalo (kuva
1/C) vilkkuu ja laite alkaa höyrytä.
Aluksi suuttimesta voi vielä hieman
tippua kuumaa vettä.
Tärkeää: Vaahdotussuutin ei saa
koskettaa astian pohjaa, jotta
höyryvirta ei tukkeutuisi.
0 Höyryn tulo pysäytetään kääntämällä
kääntövalitsin (kuva 1/E) oikealle
kohtaan ”•”.
0 Aseta vaahdotettu neste sivuun ja
käännä höyryvalitsin vielä kertaalleen
muutamaksi sekunniksi merkin
kohdalle. Näin poistetaan mahdolliset
maidon tai muiden nesteiden jäämät
suuttimesta. Varo! Höyry on kuumaa.
3
Puhdistus (kuva 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
Hienon, kermamaisen vaahdon
tekemiseen tulee käyttää mieluiten
viileää, vähärasvaista maitoa.
Cappuccinon valmistus
Kaada isoon kahvikuppiin ½ - ¾
espressokahvia. Lisää sen päälle
vaahdotettua maitoa. Ravista
vaahdotetun maidon päälle hieman
kaakaojauhoa.
Puhdistus ja hoito
0
0
Päivittäinen hoito
Suosittelemme käyttämään laitetta 10
sekunnin ajan ilman espressojauhetta
aina ennen ensimmäistä espressoerää
sekä viimeisen espressoerän jälkeen,
jotta kahvijäämät huuhtoutuisivat pois
eivätkä pinttyisi. Menettele tällöin
aivan kuten espressoa keitettäessä,
mutta ilman espressojauhetta.
0 Käännä sitten kääntövalitsin (kuva 1/E)
hetkeksi asentoon .
0 Poista vesisäiliöstä ylimääräinen vesi.
0
0
0
Tarkista aina ennen puhdistusta, että
laitteen virta on katkaistu ja
verkkopistoke on irrotettu!
Älä puhdista laitetta tai sen osia
astianpesukoneessa!
Pyyhi laitteen kaikki pinnat kostealla
liinalla. Älä käytä teräviä tai hankaavia
puhdistusvälineitä.
Huuhtele vesisäiliö vedellä vähintään
kerran viikossa.
Puhdista 1 kupin siivilä ja 2 kupin
siivilä silloin tällöin vettä ja harjaa
käyttäen.
Vaahdotussuutin
Poista päällys vaahdotussuuttimelta ja
huuhtele päällys vedellä.
Pyyhi vaahdotussuutin kostealla liinalla
puhtaaksi. Voit irrottaa suutinpään
puhdistusta tai kalkinpoistoa varten
ruuvaamalla suutinpään irti
irrotusvarrella (kuva 1/H).
Ritilä ja valumisastia
Tyhjennä valumisastia, jos täyttötason
ilmaisin (kuva 1/R) nousee ritilää
korkeammalle.
Tartu ritilän reikiin. Ota ritilä ulos ja
huuhtele se juoksevalla vedellä
(kuva 12).
Irrota valumisastia tyhjennystä varten
tarttumalla valumisastiaan molemmilta
puolilta ja vetämällä se etukautta
laitteesta (kuva 13).
Ota muovinen sisäke ulos ja huuhtele
se juoksevalla vedellä (kuva 14).
Aseta muovinen sisäke takaisin
valumisastiaan.
Työnnä puhdistettu valumisastia
takaisin laitteeseen ja aseta ritilä
paikoilleen.
Keittosiivilän puhdistaminen
Keittopäässä sijaitsee keittosiivilä,
jonka läpi kuuma vesi virtaa. Tarkista
silloin tällöin, ovatko kahvijäämät
tukkineet siivilän reiät.
Jos reiät ovat tukossa:
25
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 26 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
q
0 ruuvaa siivilä irti esimerkiksi kolikon
syrjällä (kuva 15).
0 Irrota keittosiivilä tiivisteineen
(kuva 16/1) ja irrota sitten
keittosiivilästä sen tiiviste (kuva 16/2).
0 Puhdista keittosiivilä lämpimällä
vedellä ja harjalla.
0 Huuhtele tiiviste lämpimällä vedellä.
Jos laitetta pitää kuljettaa hyvin
kylmissä oloissa:
0 tyhjennä vesisäiliö.
0 Kierrä kääntövalitsin (kuva 1/E)
asentoon ja anna laitteen lämmetä
ennen käyttöönottoa.
3
Kalkinpoisto
Jos espresso valuu suodattimen läpi
epätavallisen hitaasti, poista
kalkkikertymät.
Suosittelemme laitteen puhdistusta
kalkista 3 kk:n välein. Jos paikallinen
vesi on hyvin kovaa (kalkkipitoista),
kalkki on ehkä poistettava
useamminkin.
3
0
0
0
0
26
Suosittelemme alkuperäisiä Electroluxkalkinpoistotabletteja
(PNC 900 195 537/7).
Tärkeää: Irrota ennen kalkinpoistoa
keittosiivilä (kuva 1/T) ja keittosiivilän
tiiviste keittosiivilän puhdistusta
käsittelevän kohdan mukaisesti (kuva
15, 16).
Lisää ensin vesi vesisäiliöön, sitten
vasta kalkinpoistoaine, ei koskaan
päinvastoin. Vettä on käytettävä
vähintään 0,5 litraa. Annostele
kalkinpoistoaine valmistajan ohjeen
mukaisesti.
Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä.
Aseta siiviläteline paikalleen ilman
siivilää.
Aseta siivilätelineen alle riittävän suuri
astia.
Työnnä pistoke pistorasiaan ja kytke
laitteen virta.
0 Käännä kääntövalitsin (kuva 1/E)
asentoon
ja anna noin 1/3
kalkinpoistoliuoksesta juosta keittimen
läpi.
0 Katkaise sen jälkeen laitteen virta ja
jätä kalkinpoistoliuos noin
10 minuutiksi vaikuttamaan.
0 Anna sitten lopun valua järjestelmän
läpi.
0 Puhdista sen jälkeen vesisäiliö
perusteellisesti.
0 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja
anna koko täyttömäärän valua
järjestelmän läpi.
Jos keittimeen on muodostunut paljon
kalkkikertymiä, menettely on
toistettava.
0 Kalkinpoiston jälkeen keittopää ja
tiiviste tulee asettaa takaisin
paikalleen.
Mitä tehdä, jos…
• espresson lämpötila on liian alhainen:
– Keitä ilman espressojauhetta, mutta
siivilää ja siivilätelinettä käyttäen,
jotta järjestelmä lämpenisi.
– Lämmitä kupit etukäteen.
– Poista laitteesta kalkki.
• läpivirtaus hidastuu merkittävästi:
– Älä purista espressojauhetta liian
tiiviisti siivilään.
– Älä jauha espressojauhetta liian
hienoksi (käytä keskihienoa
jauhatusta).
– Poista laitteesta kalkki.
• espresso valuu siivilätelineen sivusta:
– Varmista, että siiviläteline on
asetettu oikein kiinnikerenkaaseen.
– Kierrä siiviläteline tiukemmin
kiinnikerenkaaseen.
– Puhdista siivilätelineen reuna
espressojauheesta.
• espressoa ei tule ulos:
– Varmista, että vesisäiliö on täytetty
ja asetettu oikein paikalleen.
– Varmista, että siiviläteline on
asetettu oikein kiinnikerenkaaseen.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 27 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
q
•
•
•
•
– Varmista, että kääntövalitsin (kuva
1/E) on käännetty oikealle
asentoon
.
– Älä purista espressojauhetta liian
tiiviisti siivilään.
– Puhdista keittosiivilä.
– Poista laitteesta kalkki.
ns. crema-vaahto ei muodostu kunnolla:
– Varmista, että siivilässä on riittävästi
espressojauhetta.
– Käytä aina tuoretta
espressojauhetta.
– Purista espressojauhetta kevyesti
kokoon.
maidon vaahdotuksessa muodostuu
liian vähän vaahtoa:
– Käytä aina viileää, tuoretta ja
vähärasvaista maitoa.
– Puhdista vaahdotussuutin.
läpivirtaus nopeutuu liikaa:
– espressojauheen jauhatus on liian
karkea:
– Varmista, että siivilässä on riittävästi
espressojauhetta.
kahvinkeittimen virta katkeaa käytön
aikana.
Laitteen pumppu on varustettu lämpövarokkeella, joka suojaa sitä ylikuumenemiselta. Lämpövaroke keskeyttää
laitteen toiminnan, jos laitetta on käytetty liian kauan tauotta tai jos
pumppu on kuivunut.
– Käännä katkaisimesta virta pois ja
vedä pistoke irti seinästä.
– Anna laitteen jäähtyä vähintään 20
minuuttia. Lisää vettä säiliöön.
– Liitä laite taas sähköverkkoon ja
kytke virta uudelleen päälle. Jos laite
ei vieläkään toimi, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jätehuolto
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti
kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita
käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata
materiaalimerkinnöistä annettuja
ohjeita.
2
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
W
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
Tekniset tiedot
• Verkkojännite: 230–240 V, 50 Hz
• Tehontarve: 1250 W
(Ks. laitteen alapuolella olevaa
tyyppikilpeä.)
27
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 28 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
g
g Dear Customer,
Please read this instruction manual
carefully. Please pay particular attention to the safety instructions. Retain it
for future reference.
Give the instruction manual to any
future owner of the machine.
Equipment (Figure 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
28
On/off switch
Power indicator light
Temperature indicator light
Water tank (at the rear)
Selector dial for coffee or steam
Steam nozzle (with attachment)
Measuring spoon
Maintenance tool
Ground coffee presser
1-cup filter
2-cup filter
Filter for prepacked portions
(only EEA 130)
Filter holder
Finger protector
Drip catcher
Drip grating
Fill level indicator
Brew head with filter holder retainer
Filter in brew head (inside)
Rating plate
1 Safety instructions
Safety when setting up the
appliance
• The appliance must be stable when
standing. Check that the site at which
the appliance is to be installed is even
and level.
• The appliance may only be connected
to a mains supply which has a voltage,
electricity type and frequency that
complies with the specifications on the
rating plate (see underside of the
appliance).
Safety when operating the
appliance
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Ensure that children are kept away.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• Never bring the electrical cord in
contact with hot components of the
appliance.
• Never remove the power plug from the
power point by pulling on the cord.
• Do not use the appliance if:
– the cord is damaged or
– there is visible damage to the
housing.
• The steam nozzle, filter, filter holder
and retainer necessarily become hot
during use.
• The housing will necessarily become
warm during use.
• Do not remove the filter holder during
the brewing process as the appliance is
pressurised. The risk of burns exists.
• Fill the water tank only with cold
water, never with distilled water,
mineral water, milk or other liquids.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 29 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
g
container that is as large as possible in
the middle of the drip grating
(figure 1/Q) and under the steam nozzle (figure 1/F).
• Do not use the appliance if the water
tank has not been filled.
• Do not use the appliance without the
drip tray or the drip grating.
Safety during cleaning
• Prior to maintenance or cleaning
ensure that the appliance has been
switched off and that the power plug
has been disconnected.
• Follow the instructions referring to
decalcification.
• Do not immerse the appliance in water.
Making an espresso
After having been brewed, the espresso
should be covered with a dense frothy
layer, the so-called crema.
To achieve an aromatic espresso with
crema, fresh, clear water, the correct
size grounds and the water temperature are important.
Safety during repairs
Repairs to electrical appliances may
only be carried out by qualified service
engineers. Improper repairs can give
rise to significant hazards for the user.
If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
If the appliance is used for purposes
other than those for what it was
intended or is operated wrongly, no liability for possible damages can be
accepted.
;
This appliance conforms with the following EC Directives:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 89/336/EEC with
amendments 92/31/EEC and
93/68/EEC
Prior to using the appliance for
the first time
Please read the safety instructions in
order to prevent danger to yourself
and damage to the appliance.
0 Insert the power plug into the power
outlet.
Prior to preparing an espresso for the
first time you should rinse out the
heating system once by filling the tank.
Proceed exactly as described in the
section “Making an espresso” and
“Frothing milk”, but without placing
any ground coffee in the filter. Place a
1. Adding water (Figure 2)
0 Pull the water tank upwards and out of
the appliance (figure 2).
0 Open the tank lid.
0 Fill the water tank with cold, clear
water only.
Ensure that the water line does not lie
below the MIN (minimum) line or
above the MAX (maximum) line.
0 Close the tank lid.
0 Replace the water tank and press it
downwards so that it is sitting firmly in
the appliance.
3
You can also lift the tank lid and fold it
to the side. This enables you to fill the
water tank directly when it is in the
appliance, e.g. with a jug.
2. Switching on the appliance
0 Switch the appliance on using the on/
off switch (figure 1/A). The power indicator (figure 1/B, red) will illuminate
and the temperature indicator
(figure 1/C, green) will start to blink.
As soon as the operating temperature
has been attained, the temperature
indicator light will be on. The temperature indicator may blink again while
the appliance is being used to indicate
that the appliance is re-heating.
29
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 30 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
g
3. Adding espresso grounds
(figures 3, 4)
0 Take the filter holder, fold back the finger protector and place the 1-cup filter
or the 2-cup filter into the filter holder
(figure 3).
Only EEA 130: When using prepacked
portions, insert the filter for prepacked
portions (figure 1/M and figure 5).
0 Fill the filter with espresso grounds.
Use:
1 full measuring spoon for the 1-cup
filter, 2 full measuring spoons for the
2-cup filter.
0 Lightly press the espresso grounds into
the filter (figure 4) using the ground
coffee presser (figure 1/J). Ensure that
after pressing the coffee, the filter is
still filled to the rim with espresso
grounds. Clean any espresso grounds
away from the rim of the filter.
3
3
3
The appliance must have attained its
operating temperature (green light
figure 1/C is on).
0 Turn the selector dial (figure 1/E) to
the symbol
. The water will now be
forced through the espresso grounds
under high pressure.
3
Prior to the actual brewing process, the
ground coffee is moistened to extract
its full aroma. The brewing process is
then continued.
0 When the desired amount of espresso
has been brewed, turn the selector dial
left again to the “•” position.
3
3
Do not press the espresso grounds too
firmly into the filter. In such an event
the flow of water through the coffee
can decrease significantly. (See also
“What to do if…”)
If you grind espresso grounds yourself,
choose the “middle” fineness level.
4. Screwing on the filter holder
(Figures 6, 7)
0 Position the filter holder in the filter
retainer such that the handle of the
filter holder is located below the left
white triangle (figure 6,“1“).
0 Twist the filter holder to the right as
far as it will go (figure 6,“2“), so that
the handle is pointing forwards and is
located beneath the white line
between the two points (figure 7,“3“).
5. Placing cup(s) underneath
(Figure 8)
0 Place one or two cups under the openings in the filter holder (figure 8).
30
6. Brewing an espresso
Each time after making an espresso or
after using steam when the selector
dial is turned to the “•” position, any
remaining water is directed to the drip
tray. Each additional cup is brewed
using fresh water. This is how to obtain
the total enjoyment out of espresso.
This is why the drip tray must be emptied regularly.
7. Removing the filter holder
(Figure 9)
0 Twist the filter holder to the left and
out of the retainer.
0 Fold the finger protector forwards and
hold it down. Tap the used espresso
grounds out of the filter holder and
out of the filter (figure 9).
0 Rinse the filter holder and the filter
with warm water. Do not clean the filter holder in the dishwasher!
3
If the appliance is not going to be used
for a longer period of time, do not
screw the filter holder back in. This will
increase the life of the seal located on
the brew head.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 31 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
g
Creating steam/frothing milk
(Figures 10, 11)
The hot steam can be used to froth
milk for a cappuccino or to heat liquids.
1. Switch on the appliance
0 Place the attachment provided onto
the steam nozzle (figure 10).
0 Switch on the appliance using the on/
off switch (figure 1/A). Wait until the
appliance has attained its operating
temperature and the green temperature indicator (figure 1/C) is on.
Cleaning and care
Daily care
We recommend that, each day prior to
the first and after the last espresso, you
rinse out the system for approx. 10
seconds without espresso grounds in
order to prevent particles coffee from
becoming lodged in the appliance. Proceed as for making an espresso, but
without using espresso grounds.
0 Afterwards, turn the selector dial (figure 1/E) briefly to the position.
0 Pour any remaining water out of the
water tank.
2. Creating steam/frothing milk
0 Pour some milk or other liquid to be
heated into a heat-proof container.
0 Immerse the steam nozzle into the milk
or liquid to be heated (figure 11).
0 Turn the selector dial (figure 1/E) to
the left onto the symbol. The green
temperature indicator (figure 1/C) is
blinking and the appliance will begin
to create steam. At the beginning some
drops of water may drip out of the
nozzle as well.
Important: So as not to prevent the
steam from exiting, the steam nozzle
must not touch the base of the container.
0 Stop steam from being emitted by
turning the selector dial (figure 1/E)
back to the right into the “•” position.
0 Place the steamed liquid to one side
and turn the steam selection switch
back to the symbol for a couple of
seconds. This will remove any milk residue or residue from other liquids out
of the nozzle. Caution: The steam is
hot.
3
To achieve a fine, creamy milk froth it
is best to use cool low-fat milk.
Cleaning (figures 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
0
Making a cappuccino
Fill a large coffee cup from ½ to ¾ full
of espresso. Pour the frothed milk over
the top. Sprinkle a little cocoa over the
milk froth.
0
Prior to cleaning the appliance, switch
it off and disconnect the power plug.
Do not clean any part of the appliance in the dishwasher.
Wipe all the appliance’s surfaces using
a damp cloth. Do not use harsh or
scratching cleaning agent.
Rinse out the water tank at least once
a week in normal rinse water.
Clean the 1-cup filter and the 2-cup
filter from time to time using a brush.
Steam nozzle
Remove the attachment from the
steam nozzle and rinse the attachment
in normal rinse water.
Wipe the steam nozzle clean using a
damp cloth. You can use the maintenance tool (figure 1/H) to screw off
the nozzle head to clean it or decalcify
it.
Drip grating and drip tray
The drip tray must be emptied when
the level indicator (figure 1/R) is protruding above the drip grating.
Insert your fingers into the holes in the
drip grating. Remove the drip grating
and rinse it under running water
(figure 12).
To empty it, hold the drip tray on both
sides and pull it forwards and out of
the appliance (figure 13).
31
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 32 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
g
0 Remove the plastic attachment and
rinse both under running water
(figure 14).
0 Place the plastic attachment back into
the drip tray.
0 Push the clean drip tray back into the
appliance and place the drip grating
back in.
Cleaning the brew filter
From time to time check the brew filter
to ensure that the holes in the filter
have not become blocked by coffee
particles. The brew filter is located on
the underside of the brew head.
If the holes have become blocked:
0 Unscrew the brew filter using a coin
(figure 15).
0 Remove the brew filter and seal
(figure 16/1) and remove the brew filter’s seal (figure 16/2).
0 Clean the brew filter with warm water
and a brush.
0 Rinse the seal with warm rinse water.
If the appliance is to be transported at
temperatures below zero:
0 Empty the water tank.
0 Turn the selector dial (figure 1/E) to
the position and let the appliance
dry.
3
Decalcifying
If the espresso is flowing through the
filter at a slower rate than usual, it is
time for the appliance to be decalcified.
We recommend that you decalcify the
machine once every three months. If
you live in an area with hard water the
decalcifying procedure may have to be
carried out more often.
3
32
We recommend to use only the original
Electrolux decalcifying tabs
(PNC 900 195 537/7).
Important: Prior to decalcifying, remove the brew filter (figure 1/T) and
the brew filter’s seal, as described in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
the section “Cleaning the brew filter”
(figures 15, 16).
First pour the water into the water
tank, then add the decalcifier; never in
the reverse order. At least 0.5 litres of
water must be used. The decalcifier
should be added accordingly.
Remove the power plug from the
power point and allow the appliance to
cool.
Place the filter holder in position without the filter.
Place a sufficiently large container
under the filter holder.
Insert the power plug into the power
point and switch on the appliance.
Afterwards, turn the selector dial (figure 1/E) to the
position and let
approx. 1/3 of the decalcifier flow
through the system.
Then switch off the appliance and
allow the decalcifying solution to act
for approx. 10 minutes.
Allow the rest of the decalcifying solution to rinse the brew head.
Then thoroughly clean the water tank.
Fill the water tank with fresh water
and allow all of the water to flow over
the brew head.
Repeat the procedure if there is a lot of
limescale.
After decalcifying the appliance,
replace the brew filter and seal.
What to do if…
• the espresso temperature is too low:
– Carry out the brewing procedure
without using espresso grounds, but
using the filter and filter holder, in
order to preheat the system.
– Preheat the cups.
– Decalcify the appliance.
• the flow speed decreases noticeably:
– Do not press the espresso grounds
too firmly into the filter.
– Do not grind the espresso grounds
too finely (“medium” fineness).
– Decalcify the appliance.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 33 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
g
• the espresso is flowing out of the side
of the filter holder:
– Ensure that the filter holder has
been placed in the retainer correctly.
– Twist the filter holder a little more
firmly into the retainer.
– Clean any espresso grounds away
from the rim of the filter holder.
• no espresso is coming out:
– Ensure that the water tank has been
filled and is correctly in place.
– Ensure that the filter holder has
been placed in the retainer correctly.
– Ensure that the selector dial
(figure 1/E) has been turned right to
the
position.
– Do not press the espresso grounds
too firmly into the filter.
– Clean the brew filter.
– Decalcify the appliance.
• the crema is no longer being produced
as it should:
– Ensure that there are enough
espresso grounds in the filter.
– Always use fresh espresso grounds.
– Press the espresso grounds lightly.
• too little milk froth is created when
steaming milk:
– Always use cool, fresh and low-fat
milk.
– Clean the steam nozzle.
• the flow increases:
– the espresso grounds have been
ground too rough:
– Ensure that there are enough
espresso grounds in the filter.
• the coffee machine switches itself off
while operating:
The appliance pump is equipped with a
temperature fuse that protects it from
overheating. The temperature fuse
interrupts the machine’s operation, if
the machine is operated for too long or
if the pump is run without water.
– Set the on / off switch to “off” and
remove the plug from the mains
socket.
– Leave the machine to cool for at
least 20 minutes. Fill up with water.
– Plug the appliance into the mains
again and switch it on. If the
appliance still does not work, please
contact our Customer Care
Department.
Technical data
• Mains voltage: 230–240 V, 50 Hz
• Power consumption: 1250 W
(See rating plate on the underside of
the appliance.)
Disposal
2
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified
by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at
the community waste disposal facilities.
2
Old appliance
W
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling
of this product, please contact your
local city office, your household waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
33
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 34 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
f
cliente,
f Chère
cher client,
Veuillez lire attentivement cette notice
d’utilisation. Veuillez prêter une
attention toute particulière aux
consignes de sécurité! Conservez cette
notice pour pouvoir vous y référer
ultérieurement.
Transmettez aussi la notice à l’éventuel
futur propriétaire de l’appareil.
Equipement (figure 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
34
Interrupteur Marche/Arrêt
Voyant Marche
Voyant Température
Réservoir d’eau (à l’arrière)
Sélecteur rotatif Café ou Vapeur
Buse vapeur (avec embout)
Doseur
Outil de maintenance
Tasseur de mouture
Filtre „1 tasse“
Filtre „2 tasses“
Tamis pour sachet de dosage
(EEA 130 uniquement)
Porte-filtre
Protection des doigts
Plateau récolte-gouttes
Grille récolte-gouttes
Jauge de niveau
Buse d’écoulement du café et anneau
support du porte-filtre
Filtre dans la buse d’écoulement de
café (à l’intérieur)
Plaque signalétique
1 Consignes de sécurité
Précautions à prendre lors de
l’installation
• Précautions à prendre lors de
l’installation de l’appareil. Veillez à
placer l’appareil sur une surface plane
et horizontale.
• L’appareil ne peut être branché que sur
un réseau électrique dont la tension, le
type de courant et la fréquence
correspondent à ceux qui figurent sur
la plaque signalétique (voir dessous de
l’appareil).
Précautions à prendre lors de
l’installation
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des personnes (notamment
des enfants) présentant des capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience
et de connaissances, sauf sous la supervision d'une personne responsable de
leur sécurité ou si cette personne les a
informées de l'utilisation de l'appareil.
• Placez l’appareil hors de portée des
enfants!
• Les enfants doivent être supervisés afin
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
• Le câble d’alimentation électrique ne
doit jamais entrer en contact avec les
éléments chauds de l’appareil!
• Ne jamais tirer sur le câble pour
débrancher la fiche de contact de la
prise!
• Ne pas mettre l’appareil en marche si:
– le câble est endommagé ou
– s’il présente des dégâts extérieurs
visibles.
• La buse vapeur, le filtre, le porte-filtre
et l’anneau support du filtre chauffent
nécessairement lorsque l’appareil est
en marche.
• Placez l’appareil hors de portée des
enfants!
• Lorsque l’appareil est en marche, la
coque devient nécessairement chaude.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 35 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
f
• N’enlevez pas le porte-filtre lorsque le
café est en train de passer, car
l’appareil est sous pression! Danger de
brûlures!
• Ne remplissez le réservoir qu’avec de
l’eau, jamais avec de l'eau minérale, de
l'eau distillée, du lait ou d'autres liquides!
• Ne mettez l’appareil en marche lorsque
le réservoir est vide!
• N’utilisez pas l’appareil sans le récoltegouttes ou sans la grille récoltegouttes!
Précautions de nettoyage
• Avant d’effectuer des travaux de maintenance ou avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous qu’il est hors tension
et débranchez-le!
• Respectez les instructions de
détartrage!
• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau!
Avant d’utiliser l’appareil pour la
première fois
Afin d’éviter de vous blesser ou
d’endommager l’appareil, veuillez lire
les consignes de sécurité.
0 Branchez la fiche dans la prise.
Avant de préparer le tout premier
expresso, il est recommandé de d’abord
nettoyer une fois le système de chauffage en remplissant le réservoir. Procédez exactement comme indiqué dans le
paragraphe “Préparer un expresso” ou
“Faire mousser du lait”, sans toutefois
mettre de la poudre expresso dans le
filtre. Placez un récipient assez large au
milieu de la grille récolte-gouttes
(figure 1 /Q) et sous la buse vapeur
(figure 1/F).
Préparer un expresso
Après être passé, l’expresso doit normalement être recouvert d’une épaisse couche de mousse qu’on appelle la crème.
Pour obtenir un expresso aromatique, il
est important d’utiliser de l’eau fraîche
et claire, une mouture expresso et une
température de l’eau adéquates.
Précautions à prendre lors de
travaux de réparation
Les réparations d'appareils électriques
ne doivent être effectuées que par des
professionnels agréés. Des réparations
non appropriées peuvent faire courir
des risques considérables à l'utilisateur.
Lorsque le cordon de raccordement au
réseau est endommagé, le remplacement doit être effectué par le fabricant, un commerçant spécialisé ou une
autre personne ayant des qualifications
adéquates, afin d’éviter tout danger.
La société décline toute responsabilité
pour des dommages survenant à la
suite d’une utilisation non conforme
ou de manipulation erronée de
l’appareil.
;
Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E. :
• 2006/95/CE relative a la "basse
tension"
• 89/336/CEE "Directive CEM" y compris les directives de modifications
92/31/CEE et 93/68/CEE
1. Versez l’eau (figure 2)
0 Tirez le réservoir d’eau vers le haut et
sortez-le (figure 2).
0 Ouvrez le couvercle du réservoir.
0 Remplissez le réservoir exclusivement
avec de l’eau claire et froide.
Assurez-vous que le niveau de l’eau ne
soit pas inférieur au repère MIN (minimum) et qu’il n’excède pas le repère
MAX (maximum).
0 Fermez le couvercle.
0 Remettez le réservoir dans l’appareil et
poussez-le vers le bas de manière à ce
qu’il soit bien en place.
3
Vous pouvez aussi soulever le couvercle
du réservoir et le rabattre sur le côté.
Cela permet de remplir le réservoir
d’eau directement sans le retirer de
l’appareil, par ex. avec une carafe.
35
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 36 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
f
2. Mettre l’appareil en marche
0 Mettez l’appareil en marche à l’aide de
l’interrupteur Marche/Arrêt (figure 1/A).
Le témoin de marche (figure 1/B, rouge)
s'allume, et l'affichage de température
(figure 1/C, vert) clignote.
Dès que la température de service a été
atteinte, l'affichage de température
reste allumé en permanence. L'
affichage de température peut à nouveau clignoter pendant le fonctionner
pour vous indiquer que le chauffage de
l'appareil s'est rallumé.
3. Ajouter la mouture expresso
(figures 3, 4)
0 Saisissez le porte-filtre, rabattez la protection des doigts et placez le filtre
„1 tasse“ ou le filtre „2 tasses“ dans le
porte-filtre (figure 3).
EEA 130 uniquement: Si vous utilisez
des sachets de dosage, servez-vous du
tamis à sachets de dosage (figure 1/M
et figure 5).
0 Versez la mouture expresso dans le filtre. Utilisez pour cela:
1 plein doseur pour un filtre „1 tasse“ et
2 pleins doseurs pour un filtre „2 tasses“.
0 Tassez la mouture expresso à l’aide du
tasseur de mouture (figure 1/J) légèrement dans le filtre (figure 4). Après
avoir tassé la mouture expresso, vérifiez que le filtre est plein à ras bord.
Enlevez le surplus de mouture du
rebord du filtre.
3
3
Ne tassez pas trop la mouture expresso
dans le filtre! Cela pourrait fortement
ralentir l’écoulement du café. (Voir
aussi “Que faire, si…“)
3
Si vous moulez vous-même le café
expresso, utilisez des grains de taille
“moyenne”.
4. Vissez le porte-filtre
(figures 6, 7)
0 Positionnez le porte-filtre dans
l’anneau support du filtre de telle
manière que la poignée du porte-filtre
36
se trouve au-dessous du triangle blanc
gauche (figure 6, “1”).
0 Tournez le porte-filtre vers la droite
jusqu’à la butée (figure 6, “2”) de telle
manière que la poignée pointe vers
l’avant et qu’elle se trouve au-dessous
de la ligne blanche entre les deux
points (figure 7, “3”).
5. Placez les tasses au-dessous du
porte-filtre (figure 8)
0 Placez une ou deux tasse(s) au-dessous
de l’orifice du porte-filtre (figure 8).
6. Faire un expresso
Il faut que l'appareil ait atteint la température de fonctionnement
(l'affichage de température vert,
figure 1/C clignote en permanence).
0 Amenez en même temps le sélecteur
rotatif (figure 1/E) sur le symbole
.
L'eau est maintenant injectée à haute
pression à travers la mouture expresso.
3
Peu de temps après le démarrage,
l'opération d'ébullition est interrompue
pendant quelques secondes. La poudre
de café est humidifiée, afin que l'arôme
puisse mieux se développer. Ensuite
l'opération d'ébullition est poursuivie.
0 Lorsque la quantité souhaitée d’expresso
est passée, tournez le sélecteur de nouveau vers la gauche sur la position "•".
3
3
Après avoir fait un expresso ou après
avoir utilisé de l’eau bouillante ou de la
vapeur, tournez le sélecteur rotatif sur
la position „•“ pour évacuer l’eau restante vers le récolte-gouttes. Pour toute
autre tasse de café supplémentaire, il
est nécessaire de rajouter la quantité
d’eau correspondante. C’est tout le
secret d’un expresso au goût parfait.
C’est la raison pour laquelle le récoltegouttes doit être régulièrement vidé.
7. Enlever le porte-filtre
(figure 9)
0 Tournez le porte-filtre vers la gauche
et enlevez-le de l’anneau support.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 37 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
f
0 Rabattez la protection des doigts vers
l’avant et maintenez-la dans cette
position. Videz le rebut de mouture
expresso en tapant sur le porte-filtre
ou sur le filtre (figure 9).
0 Nettoyez le filtre et le porte-filtre avec
de l’eau chaude. Le porte-filtre ne doit
pas être lavé dans un lave-vaisselle!
3
Ne revissez pas le porte-filtre si
l’appareil doit rester inutilisé pendant
une assez longue période. Cela permet
de prolonger la durée de vie du joint du
système d’écoulement du café.
pient afin de ne pas freiner l’écoulement de la vapeur.
0 Pour arrêter l’écoulement de la vapeur,
placez de nouveau le sélecteur rotatif
(figure 1/E) à droite sur la position „•“.
0 Retirez le liquide moussant et amenez
de nouveau le sélecteur de vapeur pendant quelques secondes sur le symbole
. Cela permet d’éliminer tous les restes éventuels de lait ou d’autres liquides de la buse. Attention ! La vapeur
est bouillante.
3
Créer de la vapeur/Faire mousser
le lait (figures 10, 11)
Préparer un Cappuccino
La vapeur bouillante peut servir à faire
mousser le lait d’un Cappuccino ou à
chauffer des liquides.
Remplissez une grande tasse à café à
demi ou aux trois quarts avec de
l’expresso. Versez-y le lait moussant.
Parsemez la mousse du lait d’un peu de
poudre de cacao.
1. Mettez l’appareil sous tension
0 Placez les accessoires livrés sur la buse
vapeur (figure 10).
0 Mettez l’appareil en marche à l’aide de
l’interrupteur Marche/Arrêt (figure
1/A). Attendez que l'appareil ait
atteint sa température de service et
que le voyant de température vert
(figure 1/C) reste allumé en permanence.
2. Créer de la vapeur/Faire
mousser le lait
0 Versez du lait ou le liquide à chauffer
dans un récipient réfractaire à la
chaleur.
0 Plongez la buse de vapeur dans le lait
ou dans le liquide à chauffer
(figure 11).
0 Positionnez le sélecteur rotatif (figure
1/E) à gauche sur le symbole . Le
voyant de température vert (figure
1/C) clignote, et l'appareil commence à
produire de la vapeur. Au début, il se
peut que quelques gouttes d’eau
chaude s’écoulent de la buse.
Important: La buse vapeur ne doit pas
entrer en contact avec le fond du réci-
Pour obtenir une mousse fine et crémeuse, utilisez de préférence du lait
frais écrémé.
Nettoyage et entretien
Entretien quotidien
Avant de faire le premier expresso, et
après avoir fait le dernier expresso de
la journée, nous vous recommandons
de nettoyer le système pendant env. 10
secondes sans aucune mouture, afin
d’éviter que des particules de café ne
s’y incrustent. Pour ce faire, procédez
de la même façon que si vous faisiez un
expresso, mais sans la mouture.
0 Placez ensuite brièvement le sélecteur
rotatif (figure 1/E) sur la position .
0 Videz l’eau restante du réservoir.
Nettoyage (figures 12 – 16)
Avant chaque nettoyage, mettez
l’appareil hors tension et débranchez-le!
Ne mettez aucun élément de
l’appareil dans le lave-vaisselle!
0 Nettoyez toutes les surfaces extérieures
de l’appareil à l’aide d’un chiffon
humide. N’utilisez pas de produits
détergents agressifs ou abrasifs.
1
37
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 38 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
f
0 Nettoyez le réservoir d’eau au moins
une fois par semaine dans une eau de
vaisselle normale.
0 Nettoyez de temps en temps le filtre
„1 tasse“ et le filtre „2 tasses“ à l’aide
d’une brosse.
Buse à vapeur
0 Enlevez l’embout de la buse à vapeur et
nettoyez-le dans de l’eau de vaisselle
normale.
0 Nettoyez la buse à vapeur à l’aide d’un
chiffon humide. En vous aidant de
l’outil de maintenance (figure 1/H),
vous pouvez dévisser la tête de la buse
pour la nettoyer ou pour la détartrer.
Grille récolte-gouttes et récoltegouttes
Lorsque la jauge de niveau (figure 1/R)
dépasse la grille du récolte-gouttes, le
récolte-gouttes doit être vidé.
0 Saisissez la grille de récolte-gouttes
par les trous. Enlevez la grille du
récolte-gouttes et nettoyez-la sous
l’eau courante (figure 12).
0 Pour vider le récolte-gouttes, saisissezle par chacun des côtés et tirez-le vers
l’avant hors de l’appareil (figure 13).
0 Déposez l'insert en matière plastique et
nettoyez-les sous l’eau courante
(figure 14).
0 Remettez ensuite l'insert en matière
plastique dans le récolte-gouttes.
0 Réinsérez le récolte-gouttes nettoyé
dans l’appareil et replacez la grille du
récolte-goutes.
Nettoyer le filtre à café
Sur la tête de la buse se trouve un filtre
à travers lequel s’écoule l’eau
bouillante. Vérifiez de temps à autre
que des particules de café n’aient pas
obstrué les orifices du filtre.
Si les orifices du filtre sont obstrués:
0 Dévissez la filtre à café à l’aide d’une
pièce de monnaie (figure 15).
0 Enlevez le filtre et le joint (figure 16/1)
et détachez le joint du filtre
(figure 16/2).
0 Nettoyez le filtre à café avec de l’eau
chaude et une brosse.
38
0 Lavez le joint avec de l’eau de vaisselle
chaude.
Pour transporter l’appareil à des
températures inférieures à zéro:
0 Vider le réservoir d’eau.
0 Tournez le sélecteur rotatif (figure 1/E)
et amenez-le sur la position , puis
laissez sécher l’appareil.
3
Détartrage
Lorsque l’expresso s’écoule plus lentement que d’habitude à travers le filtre,
il est temps de détartrer l’appareil.
Nous recommandons de détartrer
l’appareil tous les trimestres. Si vous
résidez dans une région où l’eau est
dure, il serait même judicieux de détartrer l’appareil plus souvent.
3
0
0
0
0
0
0
Nous vous recommandons les tablettes
de détartrage Electrolux d'origine
(PNC 900 195 537/7).
Important: Avant de procéder au
détartrage, enlevez le filtre à café
(figure 1/T) et détachez le joint du filtre
comme indiqué au chapitre “Nettoyer
le filtre à café” (figures 15, 16).
Remplissez d’abord le réservoir avec de
l’eau, puis versez le détartrant: ne
faites jamais l’inverse. Il faut pour cela
au moins 0,5 l d’eau. Le dosage du
détartrant doit correspondre à la
quantité d’eau.
Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir.
Placez le porte-filtre sans le filtre.
Placez un récipient suffisamment
grand au-dessous du porte-filtre.
Branchez l’appareil et mettez-le sous
tension.
Amenez le sélecteur rotatif (figure 1/E)
sur la position
et laissez couler env.
1/3 de la dose de détartrant à travers le
système.
Mettez ensuite l’appareil hors tension
et laissez le détartrant agir pendant
env. 10 minutes.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 39 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
f
0 Puis laissez le reste s'écouler par le
système.
0 Nettoyez ensuite soigneusement le
réservoir d’eau.
0 Remplissez le réservoir d’eau fraîche et
laissez passer tout le remplissage par le
système.
Recommencez le processus si
l’entartrage est important.
0 Après le détartrage, replacez le filtre à
café et le joint.
•
•
Que faire, si …
• la température de l’expresso est trop
basse:
– Faites couler de l’eau chaude sans
mouture d’expresso, mais avec filtre
et porte-filtre, afin de préchauffer le
système.
– Préchauffez les tasses.
– Détartrez l’appareil.
• la vitesse d’écoulement du café se
réduit notablement:
– Ne tassez pas trop la mouture
expresso dans le filtre.
– N’utilisez pas de mouture expresso
trop fine (grains “moyens”).
– Détartrez l’appareil.
• l’expresso déborde du porte-filtre:
– Assurez-vous que le porte-filtre est
bien inséré dans l’anneau de support.
– Vissez un peu plus fermement le
porte-filtre dans l’anneau de
support.
– Enlevez le surplus de mouture du
rebord du filtre.
• l’expresso ne coule pas:
– Assurez-vous que le réservoir est
plein et qu’il est correctement
installé.
– Assurez-vous que le porte-filtre est
bien inséré dans l’anneau de support.
– Assurez-vous que le sélecteur rotatif
(figure 1/E) a bien été amené vers la
droite sur la position
.
– Ne tassez pas trop la mouture
expresso dans le filtre.
•
•
– Nettoyez le filtre à café
– Détartrez l’appareil.
Le processus de formation de la crème
se détériore:
– Assurez-vous que le filtre contient
assez de mouture expresso.
– Utilisez toujours du café fraîchement
moulu.
– Tassez légèrement seulement la
mouture expresso.
on obtient que très peu de mouse
lorsque l’on fait mousser du lait:
– Utilisez toujours du lait frais et
écrémé.
– Nettoyez la buse à vapeur
l’écoulement est trop rapide:
– La texture de la mouture expresso
est trop grossière.
– Assurez-vous que le filtre contient
assez de mouture.
la machine à café s’éteint en cours de
fonctionnement:
La pompe de l’appareil est protégée par
un dispositif de sécurité contre une
éventuelle surchauffe. Le dispositif de
sécurité contre une surchauffe interrompt le fonctionnement de l’appareil
lorsque ce dernier a fonctionné sans
discontinué pendant un long moment
ou lorsque la pompe a fonctionné sans
eau.
– Positionnez l’interrupteur Marche/
Arrêt sur arrêt et débranchez le
câble de la prise de courant.
– Laissez refroidir l’appareil pendant
au moins 20 minutes. Versez de l’eau.
– Rebranchez l’appareil dans la prise
secteur et remettez l’appareil sous
tension. Si l’appareil ne fonctionne
toujours pas, contactez le service
après-vente.
Données techniques
• Tension du réseau: 230–240 V, 50 Hz
• Consommation électrique: 1250 W
(Voir plaque signalétique au-dessous
de l’appareil.)
39
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 40 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
f
Protection de l’environnement
2
Elimination du matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage sont écologiques et recyclables. Les matières plastiques portent un signe distinctif, par
ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminez les
matériaux d’emballage en fonction de
leur signe distinctif dans les containeurs prévus à cet effet sur le site de
collecte de votre commune.
2
Appareils usagés
W
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du
recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce
produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon,
seraient le résultat d’un traitement
inapproprié des déchets de ce produit.
Pour obtenir plus de détails sur le
recyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
40
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 41 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
l
l Geachte klant,
wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Let
vooral op de veiligheidsaanwijzingen!
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze
later te raadplegen en geef hem aan
eventuele latere eigenaars van het
apparaat door.
Uitrusting (afbeelding 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Aan/uit-schakelaar
Bedrijfsindicatie
Temperatuurindicatie
Watertank (aan de achterkant)
Draaischakelaar voor koffie of stoom
Stoompijpje (met opzetstuk)
Maatlepel
Onderhoudshulp
Aandrukker voor gemalen koffie
Zeef voor 1 kopje
Zeef voor 2 kopjes
Zeef voor pods (alleen EEA 130)
Zeefdrager
Vingerbeschermer
Afdruipbakje
Afdruiprooster
Peilindicatie
Koffiezetkop met opname voor
zeefdrager
T Zeef in de koffiezetkop (binnenin)
U Typeplaatje
1 Veiligheidsvoorschriften
Veiligheid bij het opstellen
• Het apparaat moet stabiel staan. Let
erop dat het opstelvlak vlak en horizontaal is.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een stroomnet waarvan
spanning, stroomtype en frequentie
overeenkomen met de specificaties op
het typeplaatje (zie onderkant van het
apparaat)!
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke
handicap of met gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij zij het gebruik van het
apparaat eerst hebben geleerd onder
toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
• Houd kinderen uit de buurt!
• Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Het snoer nooit met hete onderdelen
van het apparaat in contact laten
komen!
• De stekker nooit aan het snoer uit het
stopcontact trekken!
• Het apparaat niet in gebruik nemen
als:
– het snoer beschadigd is
– de ommanteling zichtbare schade
vertoont.
• Stoompijpje, zeef, zeefdrager en zeefhouder worden tijdens het gebruik
heet.
• De ommanteling wordt tijdens het
gebruik heet.
• Verwijder de zeefdrager niet terwijl er
koffie wordt gezet, omdat het apparaat
onder druk staat! Verbrandingsgevaar!
• Vul de watertank alleen met koud
water, nooit met mineraalwater,
gedestilleerd water, melk of een andere
vloeistof!
• Neem het apparaat niet in gebruik als
de watertank niet gevuld is!
41
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 42 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
l
• Gebruik het apparaat niet zonder
afdruipbakje of afdruiprooster!
Espresso maken
Na het zetten moet de espresso bedekt
zijn met een dichte schuimige laag, de
zogenoemde crema.
Voor een aromatische espresso met
crema zijn vers, helder water, de juiste
maalgraad en de watertemperatuur
van belang.
Veiligheid bij het reinigen
• Vóór onderhoud of reiniging controleren of het apparaat uitgeschakeld is en
de stekker uit het stopcontact getrokken is!
• Neem de ontkalkingsinstructies in acht!
• Dompel het apparaat niet in water
onder.
Veiligheid bij reparaties
Reparaties aan elektrische apparaten
mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde
reparaties kunnen gevaarlijk zijn voor
de gebruiker.
Als het snoer beschadigd is, moet het
door de fabrikant, door een winkel of
door een hiervoor gekwalificeerde persoon vervangen worden om gevaar te
voorkomen.
Als het apparaat voor een ander doel
wordt gebruikt of verkeerd wordt
bediend, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
• EMC-richtlijn 89/336/EEC met toevoeging 92/31/EEC en 93/68/EEC
Voor het eerste gebruik
Lees de veiligheidsaanwijzingen om
gevaar voor uzelf en beschadigingen
aan het apparaat te voorkomen.
0 Steek de stekker in het stopcontact.
Voordat u de eerste keer espresso
maakt, moet u het verwarmingssysteem met een tankvulling doorspoelen.
Ga daarvoor precies zo te werk als
beschreven in de paragraaf "Espresso
maken" / "Melk opschuimen", maar
zonder gemalen espressokoffie in de
zeef te doen. Zet een zo groot mogelijke bak in het midden van het
afdruiprooster (afbeelding 1/Q) en
onder het stoompijpje (afbeelding 1/F).
42
1. Met water vullen (afbeelding 2)
0 Trek de watertank omhoog uit het
apparaat (afbeelding 2).
0 Open de tankdeksel.
0 Vul de watertank uitsluitend met koud,
helder water.
Let erop dat het waterniveau niet
onder de markering MIN (minimum) en
niet boven de markering MAX (maximum) staat.
0 Sluit de deksel.
0 Zet de watertank weer in het apparaat
en druk hem omlaag, zodat hij stevig
zit.
3
U kunt ook de tankdeksel oplichten en
opzij klappen. Zo kunt u de watertank
ook ter plaatse, b.v. met een kan, vullen.
2. Apparaat inschakelen
0 Schakel het apparaat met de aan/uitschakelaar in (afbeelding 1/A). De
bedrijfsindicatie (afbeelding 1/B, rood)
gaat branden en de temperatuurindicatie (afbeelding 1/C, groen) knippert.
Zodra de bedrijfstemperatuur bereikt
is, brandt de temperatuurindicatie continu. De temperatuurindicatie kan tijdens het gebruik weer gaan knipperen
om aan te geven dat het apparaat weer
wordt verwarmd.
3. Gemalen espressokoffie in het
apparaat doen (afbeelding 3, 4)
0 Neem de zeefdrager, klap de vingerbescherming terug en plaats de zeef voor
1 kopje of voor 2 kopjes in de zeefdrager (afbeelding 3).
3
Alleen EEA 130: Als u pods gebruikt,
neemt u de zeef voor pods (afbeelding
1/M en afbeelding 5).
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 43 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
l
0 Doe gemalen espressokoffie in de zeef.
Gebruik:
1 maatlepel vol voor de zeef voor
1 kopje, 2 maatlepels vol voor de zeef
voor 2 kopjes.
0 Druk de gemalen espressokoffie met de
aandrukker (afbeelding 1/J) in de zeef
(afbeelding 4). Let erop dat de zeef na
het aandrukken tot de rand met gemalen espressokoffie gevuld is. Verwijder
overtollige koffie van de rand van de
zeef.
3
Druk de gemalen espressokoffie niet te
sterk in de zeef! Anders wordt de doorstroming eventueel te veel belemmerd.
(Zie ook "Wat te doen als ...".)
3
Als u de espressokoffie zelf maalt, kies
dan de maalgraad "medium".
4. Zeefdrager indraaien
(afbeelding 6, 7)
0 Plaats de zeefdrager zo in de zeefhouder dat de handgreep van de zeefdrager zich onder de witte driehoek links
bevindt (afbeelding 6, "1").
0 Draai de zeefdrager helemaal naar
rechts (afbeelding 6, "2"), zodat de
handgreep naar voren wijst en zich
onder de witte lijn tussen de twee punten bevindt (afbeelding 7, "3").
5. Kopje(s) eronder zetten
(afbeelding 8)
0 Zet één of twee kopjes onder de
openingen van de zeefdrager
(afbeelding 8).
6. Espresso maken
Het apparaat moet de bedrijfstemperatuur bereikt hebben (groene temperatuurindicatie afbeelding 1/C brandt
continu).
0 Zet de draaiknop (afbeelding 1/E) op
het symbool
. Het water wordt nu
onder hoge druk door de gemalen
espressokoffie geperst.
3
3
Kort na het starten wordt het zetten
enkele seconden onderbroken. De
gemalen koffie wordt bevochtigd,
zodat het aroma zich beter kan ontwikkelen. Daarna wordt het zetproces
voortgezet.
0 Wanneer de gewenste hoeveelheid
espresso gezet is, zet u de draaiknop
terug naar links in de positie "•".
3
Elke keer als na het zetten van espresso
of het afnemen van stoom de draaiknop in de stand „•“ wordt gezet,
wordt het resterende water afgevoerd
in het afdruipbakje. Elk volgend kopje
wordt met vers water gezet. Zo hebt u
altijd het volle espressogenoegen.
Daarom moet het afdruipbakje regelmatig geleegd worden.
7. Zeefdrager verwijderen
(afbeelding 9)
0 Draai de zeefdrager naar links uit de
houder.
0 Klap de vingerbeschermer naar voren
en houd hem ingedrukt. Klop de verbruikte gemalen espressokoffie uit de
zeefdrager/ uit de zeef (afbeelding 9).
0 Spoel zeefdrager en zeef met warm
water af. Zeefhouder niet in de vaatwasser schoonmaken!
3
Als het apparaat lang niet gebruikt
wordt, draai de zeefdrager er dan niet
in. Zo verlengt u de levensduur van de
dichting van de koffiezetkop.
Stoom produceren/melk opschuimen (afbeelding 10, 11)
De stoom kan gebruikt worden om
melk op te schuimen voor cappuccino
of om vloeistoffen te verhitten.
1. Apparaat inschakelen
0 Steek het bijgeleverde opzetstuk op het
stoompijpje (afbeelding 10).
0 Schakel het apparaat met de aan/uitschakelaar in (afbeelding 1/A). Wacht
tot het apparaat de bedrijfstemperatuur heeft bereikt en de groene temperatuurindicatie (afbeelding 1/C)
continu brandt.
43
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 44 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
l
2. Stoom produceren/melk
opschuimen
0 Doe de melk of de te verhitten vloeistof in een hittebestendige kom of
beker.
0 Dompel het stoompijpje in de melk of
de te verhitten vloeistof (afbeelding 11).
0 Zet de draaiknop (afbeelding 1/E) naar
links op het symbool . De groene temperatuurindicatie (afbeelding 1/C)
knippert en het apparaat begint stoom
te produceren. Aan het begin kunnen
er nog enkele druppels heet water uit
het pijpje komen.
Belangrijk: Het stoompijpje mag de
bodem van de beker of kom niet raken,
zodat de stoom goed naar buiten kan
komen.
0 U stopt de stoomtoevoer door de
draaiknop (afbeelding 1/E) weer naar
rechts in de positie "•" te zetten.
0 Zet de opgeschuimde vloeistof neer en
draai de stoomknop nog een paar
seconden op het symbool . Hierdoor
verwijdert u eventuele resten van de
melk of de andere vloeistof uit het
pijpje. Voorzichtig! De stoom is heet.
3
0 Zet de draaiknop (afbeelding 1/E)
daarna op de positie .
0 Giet het resterende water uit de watertank.
Reiniging (afbeelding 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
Om fijn, romig melkschuim te krijgen
kunt u het best koele, magere melk
gebruiken.
Cappuccino zetten
Vul een grote koffiekop voor ½ tot ¾
met espresso. Doe de opgeschuimde
melk erop. Verdeel wat cacao over het
melkschuim.
Reiniging en verzorging
Dagelijkse verzorging
Het is aan te bevelen het systeem elke
dag voor de eerste en na de laatste
espresso ca. 10 seconden lang zonder
gemalen espressokoffie door te spoelen
om te voorkomen dat er zich koffiedeeltjes kunnen vastzetten. Ga daarbij
op dezelfde manier te werk als bij het
zetten van espresso, maar zonder
gemalen koffie.
44
0
0
0
0
0
Schakel het apparaat voor elke reiniging uit en trek de stekker uit het stopcontact!
Reinig geen enkel onderdeel van het
apparaat in de vaatwasser!
Veeg alle oppervlakken van de machine
met een vochtige doek af. Gebruik
geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Was de watertank minstens eens per
week met normaal afwaswater af.
Reinig de zeven voor 1 en 2 kopjes af
en toe met een borstel.
Stoompijpje
Trek het opzetstuk van het stoompijpje
en was het opzetstuk in normaal
afwaswater af.
Veeg het stoompijpje met een vochtige
doek schoon. Met de onderhoudshulp
(afbeelding 1/H) kunt u de kop van het
pijpje afschroeven voor het schoonmaken of ontkalken.
Afdruiprooster en afdruipbakje
Als de peilindicatie (afbeelding 1/R)
boven het afdruiprooster staat, moet
het afdruipbakje geleegd worden.
Pak het afdruiprooster in de gaten vast.
Haal het afdruiprooster eruit en spoel
het onder stromend water schoon
(afbeelding 12).
Om het afdruipbakje te legen trekt u
het naar voren uit het apparaat
(afbeelding 13).
Haal het kunststof inzetstuk eraf en
spoel beide onder stromend water
schoon (afbeelding 14).
Zet het kunststof inzetstuk weer in het
afdruipbakje.
Duw het schone afdruipbakje terug in
het apparaat en zet het afdruiprooster
er weer in.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 45 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
l
0
0
0
0
Koffiezetzeef reinigen
Aan de koffiezetkop bevindt zich de
koffiezetzeef, waar het hete water
doorheen stroomt. Controleer af en toe
of de gaten van de koffiezetzeef met
koffiedeeltjes verstopt zijn.
Als de gaten verstopt zijn:
Schroef de koffiezetzeef met een munt
los (afbeelding 15).
Verwijder koffiezetzeef en dichting
(afbeelding 16/1) en haal de dichting
van de koffiezetzeef af
(afbeelding 16/2).
Reinig de koffiezetzeef met warm
water en een borstel.
Was de dichting met warm afwaswater
af.
Als het apparaat bij temperaturen onder
nul getransporteerd moet worden:
0 Watertank legen.
0 Draaiknop (afbeelding 1/E) op de positie draaien en het apparaat laten
"uitstomen".
3
Ontkalken
Als de espresso ongewoon langzaam
door de filter loopt, is het tijd om het
apparaat te ontkalken.
Wij raden aan de machine elk kwartaal
te ontkalken. Als u in een omgeving
met hard water woont, moet de ontkalking evt. vaker worden uitgevoerd.
3
Wij raden u aan de originele ontkalkingstabletten van Electrolux te
gebruiken (PNC 900 195 537/7).
Belangrijk: Verwijder vóór het ontkalken de koffiezetzeef (afbeelding 1/T)
en de dichting van de koffiezetzeef,
zoals beschreven in de paragraaf "Koffiezetzeef reinigen" (afbeelding 15, 16).
Doe eerst het water in de watertank,
dan het ontkalkingsmiddel, nooit
omgekeerd. Er moet minstens 0,5 l
water worden gebruikt. Het ontkalkingsmiddel moet dienovereenkomstig
worden gedoseerd.
0 Trek de stekker uit het stopcontact en
laat het apparaat afkoelen.
0 Breng de zeefdrager zonder zeef aan.
0 Zet onder de zeefdrager een bak die
groot genoeg is.
0 Steek de stekker in het stopcontact en
schakel het apparaat in.
0 Zet de draaiknop (afbeelding 1/E) in de
positie
en laat ca. 1/3 van de ontkalkingsoplossing door het systeem
lopen.
0 Schakel het apparaat daarna uit en laat
de ontkalkingsoplossing ca. 10 minuten
inwerken.
0 Laat vervolgens de rest door het systeem lopen.
0 Maak de watertank daarna grondig
schoon.
0 Vul de watertank met vers water en laat
de hele vulling door het systeem lopen.
Herhaal het proces in geval van sterke
verkalking.
0 Breng na het ontkalken koffiezetzeef
en dichting weer aan.
Wat te doen als ...
• de espressotemperatuur te laag is:
– Voer een koffiezetproces uit zonder
gemalen koffie, maar met zeef en
zeefdrager, om het systeem voor te
verwarmen.
– Kopjes voorverwarmen.
– Apparaat ontkalken.
• de doorloopsnelheid merkbaar kleiner
wordt:
– Gemalen koffie niet de hard in de
zeef drukken.
– Koffie niet te fijn malen (maalgraad
"medium").
– Apparaat ontkalken.
• de espresso opzij uit de zeefdrager
loopt:
– Controleer of de zeefdrager correct
in de houder is aangebracht.
– Draai de zeefdrager iets steviger in
de houder.
– Verwijder gemalen koffie van de
45
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 46 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
l
rand van de zeefdrager.
• er geen espresso naar buiten komt:
– Controleer of de watertank gevuld is
en correct is aangebracht.
– Controleer of de zeefdrager correct
in de houder is aangebracht.
– Controleer of de draaiknop (afbeelding 1/E) naar rechts in de stand
is gedraaid.
– Gemalen koffie niet de hard in de
zeef drukken.
– Koffiezetzeef reinigen.
– Apparaat ontkalken.
• de vorming van de crema slechter
wordt:
– Controleren of de zeef genoeg
gemalen espressokoffie bevat.
– Altijd vers gemalen espressokoffie
gebruiken.
– Gemalen koffie licht aandrukken.
• er bij het opschuimen van melk te weinig schuim ontstaat:
– Altijd koele, verse, magere melk
gebruiken.
– Stoompijpje reinigen.
• de doorloop sterker wordt:
– Koffie is te grof gemalen:
– Controleren of de zeef genoeg
gemalen espressokoffie bevat.
• de koffiemachine tijdens het gebruik
automatisch uitgeschakeld wordt:
De pomp van het apparaat is voorzien
van een temperatuurbeveiliging, die
het tegen oververhitting beschermt. De
temperatuurbeveiliging onderbreekt de
werking van de machine als deze te
lang zonder pauze wordt gebruikt of
als de pomp zonder water gelopen
heeft.
– Zet de aan/uit-schakelaar op "uit" en
trek de stekker uit het stopcontact.
– Laat de machine minstens 20 minuten afkoelen. Voeg water toe.
– Sluit het apparaat weer aan de
stroom aan en schakel het weer in.
Als het apparaat dan weer niet
werkt, neem dan contact op met
onze klantendienst.
46
Technische gegevens
• Netspanning: 230–240 V, 50 Hz
• Opgenomen vermogen: 1250 W
(Zie typeplaatje aan de onderkant van
het apparaat.)
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet
schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<,
enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke
inzamelplaatsen in de daarvoor
bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
op het product of
Het symbool
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 47 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
i
i Gentile cliente,
la preghiamo di leggere attentamente
queste istruzioni per l’uso e di osservare soprattutto le avvertenze di sicurezza! Conservarle per una successiva
consultazione.
Consegnare le istruzioni per l’uso ad un
eventuale futuro proprietario
dell’apparecchio.
Accessori (Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Interruttore acceso/spento
Indicatore di funzionamento
Indicatore di temperatura
Serbatoio dell'acqua (sul retro)
Selettore per caffè o vapore
Ugello di schiumatura (con punta)
Dosatore
Utensile di servizio
Pestello per il caffè macinato
Filtro per 1 tazzina
Filtro per 2 tazzine
Filtro per porzioni in capsula
(solo EEA 130)
Dosatore
Proteggidita
Vaschetta gocciolatoio
Griglia di sgocciolamento
Indicatore di livello
Testina di riscaldamento con portafiltro
Filtro nella testina (interno)
Targhetta
1 Avvertenze di sicurezza
Sicurezza nel piazzamento
• L’apparecchio deve avere una posizione
sicura. Porre attenzione che la superficie d’appoggio sia piana ed orizzontale.
• L’apparecchio deve essere allacciato
solo ad una rete elettrica con tensione,
tipo di corrente e frequenza corrispondenti ai dati della targhetta (vedi lato
inferiore dell’apparecchio)!
Sicurezza nel funzionamento
• Questo apparecchio non deve essere
utilizzato da persone (inclusi i bambini)
con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali o senza esperienza e conoscenza, a meno che che le stesse non
siano state seguite nella fase iniziale
dell'uso dell'apparecchio o non
abbiano avuto istruzioni adeguate
sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• Tenere lontano i bambini!
• Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
• Evitare che il cavo d’alimentazione
venga in contatto con parti calde
dell’apparecchio!
• Non staccare mai la spina dalla presa di
corrente tirandola per il cavo di alimentazione!
• Non utilizzare l'apparecchio se:
– il cavo di alimentazione è danneggiato,
– l'anello di tenuta presenta danni
visibili.
• Durante il funzionamento, per natura
delle cose, l’ugello di schiumatura, il
filtro, il portafiltro e l’anello di tenuta
del filtro diventano caldi.
• Durante il funzionamento, per natura
delle cose, l’involucro diventa caldo.
• Non togliere il portafiltro durante la
cottura, perché l’apparecchio è sotto
pressione! Pericolo d’ustione!
• Riempire il serbatoio solo con acqua
fredda, mai con acqua minerale, acqua
distillata, latte o altri liquidi!
47
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 48 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
i
cedere nello stesso modo descritto nel
capitolo „Preparazione dell’espresso“
oppure „Schiumatura del latte“, senza
però mettere il caffè macinato nel filtro. Appoggiare al centro della griglia
di sgocciolamento il contenitore più
grande possibile (figura 1/Q) e sotto
l’ugello di schiumatura (figura 1/F).
• Non utilizzare l’apparecchio se il serbatoio non è riempito con acqua!
• Non utilizzare l’apparecchio senza
vaschetta gocciolatoio e griglia di
sgocciolamento!
Sicurezza nella pulizia
• Prima della manutenzione e della pulizia assicurarsi che l’apparecchio sia
spento e che la spina sia stata estratta!
• Osservare le avvertenze per la rimozione del calcare!
• Non immergere mai l’apparecchio in
acqua!
Preparazione dell’espresso
Dopo la cottura l'espresso deve essere
ricoperto da un ricco strato di schiuma,
la cosiddetta crema.
I fattori principali per un caffè con
crema saporito sono l’acqua fresca, il
grado corretto di macinazione del caffè
e la temperatura dell’acqua.
Sicurezza nelle riparazioni
Le riparazioni degli elettrodomestci
possono essere effettuate esclusivamente da elettricisti specializzati. Riparazioni eseguite in modo non
appropriato possono essere fonte di
gravi pericoli per l’utente.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, la sostituzione deve essere eseguita dal produttore, da un negoziante
specializzato o da una persona adeguatamente qualificata, onde evitare qualsiasi pericolo.
Se l’apparecchio è usato in modo non
conforme allo scopo, o manovrato in
modo errato, si declina qualsiasi rsponsabilità per eventuali danni.
;
Questa apparecchiatura è conforme
alle seguenti Direttive CE:
• Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
• Direttiva EMC 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e
93/68/EEC
Prima della prima messa in
funzione
Leggere le avvertenze di sicurezza, per
evitare pericoli per se stessi e danni
all’apparecchio.
0 Infilare la spina nella presa.
Prima della prima preparazione del
caffè, sciacquare una volta il sistema di
riscaldamento con tutta l’acqua contenuta nel serbatoio. Per far questo, pro-
48
1. Riempimento dell’acqua
(figura 2)
0 Estrarre il serbatoio dell’acqua verso
l’alto dall’apparecchio (figura 2).
0 Aprire il coperchio del serbatoio.
0 Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca e limpida.
Porre attenzione che il livello
dell’acqua non si trovi sotto il contrassegno MIN (minimo) né sopra il contrassegno MAX (massimo).
0 Chiudere il coperchio.
0 Rimettere al suo posto il serbatoio
dell’acqua e spingerlo verso il basso, in
modo che si innnesti bene nell’apparecchio.
3
Si può anche sollevare il coperchio del
serbatoio e rovesciarlo sul lato. Così si
può riempire il serbatoio direttamente
nell’apparecchio, per esempio con un
bricco.
2. Accensione dell’apparecchio
0 Accendere l’apparecchio con
l’interruttore/acceso/spento (figura
1/A). L’indicatore di funzionamento
(figura 1/B, rosso) si accende, e l’indicatore di temperatura (figura 1/C,
verde) lampeggia.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 49 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
i
Non appena è stata raggiunta la temperatura di funzionamento, l’indicatore
di temperatura emette luce continua.
L’indicatore di temperatura può di
nuovo lampeggiare durante il funzionamento, per indicare che l’apparecchio si riscalda di nuovo.
3. Riempimento del caffè
(figura 3, 4)
0 Prendere il portafiltro, girare indietro il
proteggidita e mettere nel portafiltro il
filtro per 1 o 2 tazzine (Bild 3).
Solo EEA 130: Se si usano porzioni in
capsula, usare il filtro corispondente
(figura 1/M e figura 5).
0 Riempire il filtro con il caffè macinato.
Usare:
1 dosatore pieno per il filtro da 1 tazzina, 2 dosatori pieni per il filtro da
2 tazzine.
0 Premere leggermente il caffè macinato
con il pestello (figura 1/J) nel filtro
(figura 4). Porre attenzione che, dopo
aver premuto, il filtro sia pieno di caffè
fino al bordo. Pulire il bordo del filtro
dal caffè.
3
3
3
Non schiacciare troppo il caffè macinato nel filtro! In questo caso, il passaggio può ridursi fortemente. (Vedi
anche sotto „Cosa fare, se ...“)
Se si macina il caffè in casa, scegliere il
grado di macinazione „medio“.
4. Inserire il portafiltro girandolo
(figura 6, 7)
0 Posizionare il portafiltro nell’anello di
tenuta del filtro in modo che il manico
del portafiltro si trovi sotto il triangolo
bianco di sinistra (figura 6,“1“).
0 Girare il portafiltro verso destra fino
all’arresto (figura 6,“2“), in modo che il
manico sia rivolto in avanti e si trovi
sotto la riga bianca tra i due punti
(figura 7,“3“).
6. Cuocere il caffè
L’apparecchio deve aver raggiunto la
temperatura di funzionamento (l’indicatore di temperatura verde, figura 1/C
emette luce continua).
0 Girare il selettore (figura 1/E) sul simbolo
. L’acqua passa ora ad alta
pressione attraverso il caffè macinato.
3
Poco dopo l’avviamento, il procedimento di cottura è interrotto per
alcuni secondi. Il caffè macinato si inumidisce, in modo che l’aroma si può
sviluppare meglio. Poi prosegue il procedimento di cottura.
0 Quando è stata preparata la quantità
desiderata di caffè, riportare il selettore a sinistra sulla posizione "•".
3
3
Dopo ogni preparazione di caffè, o
dopo ogni prelievo di vapore, se il
selettore è stato portato in posizione
„•“, l’acqua rimanente è addotta alla
vaschetta gocciolatoio. Ogni altra tazzina di caffè è preparata con acqua
fresca. Così si ottiene sempre il miglior
caffè. Per questo, la vaschetta gocciolatoio deve essere vuotata regolarmente.
7. Toglire il portafiltro (figura 9)
0 Girare il portafiltro verso sinistra e
togliero dal suo anello di tenuta.
0 Girare il proteggidita in avanti e
tenerlo premuto. Espellere il caffè
macinato usato dal portafiltro o dal filtro (figura 9).
0 Sciacquare il portafiltro ed il filtro con
acqua calda. Non lavare il portafiltro
nella lavastoviglie!
3
Se non si usa l’apparecchio per lungo
tempo, non riavvitare il portafiltro. Con
questo si prolunga la durata della
guarnizione della testina di riscaldamento.
5. Piazzare le tazzine (figura 8)
0 Piazzare una o due tazzine da caffè
sotto gli sbocchi del portafiltro
(figura 8).
49
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 50 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
i
Produzione di vapore /
schiumatura del latte
(figure 10, 11)
Preparazione del cappuccino
Riempire una grande tazza da caffè
con ½ o ¾ di espresso. Versargli sopra
il latte schiumato. Spargere un po’ di
polvere di cacao sulla schiuma del
latte.
Il vapore caldo può essere usato per
schiumare il latte per il cappuccino e
per riscaldare liquidi.
1. Accendere l’apparecchio
0 Infilare la punta in dotazione
sull’ugello di schiumatura (figura 10).
0 Accendere l’apparecchio con /
l’interruttore (figura 1/A). Attendere
fin quando l’apparecchio ha raggiunto
la sua temperatura di funzionamento e
l’indicatore di temperatura verde
(figura 1/C) emette luce continua.
2. Produzione di vapore/
Schiumatura del latte
0 Versare il latte o il liquido da riscaldare
in un recipiente resistente al calore.
0 Immergere l’ugello di schiumatura nel
latte o nel liquido da riscaldare
(figura 11).
0 Girare il selettore (figura 1/E) a sinistra
sul simbolo . L’indicatre di temperatura verde (figura 1/C) lampeggia e
l’apparecchio comincia a produrre
vapore. All’inizio possono ancora uscire
alcune gocce d’acqua calda dall’ugello.
Importante: L’ugello di schiumatura
non deve toccare il fondo del recipiente, per non impedire l’uscita del
vapore.
0 Per arrestare l’uscita del vapore, girare
di nuovo a destra il selettore (figura
1/E) nella posizione „•“.
0 Togliere il recipiente con il liquido
schiumato e portare di nuovo il selettore per alcuni secondi sul simbolo .
Con questo si eliminano dall’ugello gli
eventuali resti di latte o di altro
liquido. Attenzione! Il vapore è caldo.
3
50
Per una schiuma fine e cremosa di
latte, usare preferibilmente del latte
magro (scremato) freddo.
Pulizia e cura
Cura quotidiana
Consigliamo di sciacquare il sistema ogni
giorno, prima del primo espresso e dopo
l’ultimo, per circa 10 secondi senza caffè
macinato, per evitare che vi si fermino
delle particelle di caffè. Per far questo,
procedere come per la preparazione del
caffè, ma senza caffè macinato.
0 Portare quindi brevemente il selettore
(figura 1/E) sulla posizione .
0 Vuotare il serbatoio dall’acqua rimanente.
Pulizia (figura 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
Prima di ogni pulizia, spegnere l’apparecchio e toglire la spina dalla presa!
Non pulire le parti dell’apparecchio
nella lavastoviglie!
Pulire tutte le superfici della macchina
con un panno umido. Non usare detergenti corrosivi o abrasivi.
Sciacquare il serbatoio dell’acqua
almeno una volta alla settimana in
acqua normale.
Pulire ogni tanto il filtro da 1 tazzina e
quello da 2 tazzine con una spazzola.
Ugello di schiumatura
Togliere la punta dall’ugello e sciacquarla in acqua normale.
Pulire l’ugello di schiumatura con un
panno umido. Con l’utensile di servizio
(figura 1/H) si può svitare la testa
dell’ugello per pulirla o rimuovere il
calcare.
Vaschetta gocciolatoio e griglia di
sgocciolamento
Quando l’indicatore di livello (figura 1/
R) spunta fuori dalla griglia di sgocciolamento, questa deve essere vuotata.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 51 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
i
0 Prendere la griglia di sgocciolamento
per i suoi fori. Estrarla e sciacquarla in
acqua corrente (figura 12).
0 Per vuotarla, prendere la vaschetta
gocciolatoio dai due lati e tirarla in
avanti dall’apparecchio (figura 13).
0 Togliere l’inserto di plastica e sciacquare entrambi in acqua corrente
(figura 14).
0 Rimettere l’inserto di plastica nella
vaschetta gocciolatoio.
0 Spingere indietro la vaschetta gocciolatoio pulita nell’apparecchio ed applicare la griglia di sgocciolamento.
Pulizia del filtro di riscaldamento
Nella testina di riscaldamento si trova
il filtro di riscaldamento, attraverso il
quale esce l’acqua calda. Controllare di
tanto in tanto se i fori del filtro di
riscaldamento sono ostruiti da particelle di caffè.
Se i fori sono ostruiti:
0 Svitare il filtro di riscaldamento con
una moneta (figura 15).
0 Estrarre il filtro di riscaldamento e la
guarnizione (figura 16/1) e rimuovere
la guarnizione del filtro di riscaldamento (figura 16/2).
0 Pulire il filtro di riscaldamento con
acqua calda ed una spazzola.
0 Sciacquare la guarnizione con acqua
calda.
Se l’apparecchio deve essere trasportato a temperature sotto zero:
0 Vuotare il serbatoio dell’acqua.
0 Portare il selettore (figura 1/E) in posizione e far “evaporare” l’apparecchio.
Rimozione del calcare
Se il caffè scorre con insolita lentezza
attraverso il filtro, è tempo di rimuovere il calcare.
Consigliamo di rimuovere il calcare
dalla macchina ogni tre mesi. Se
l’acqua locale è dura, la rimozione del
calcare deve essere eventualmente
effettuata più spesso.
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
Consigliamo le pastiglie decalcificanti
originali Electrolux
(PNC 900 195 537/7).
Importante: Prima della rimozione del
calcare, togliere il filtro di riscaldamento (figura 1/T) e la sua guarnizione,
come descritto nel capitolo „ Pulizia del
filtro di riscaldamento “ (figure 15, 16).
Versare nel serbatoio prima l’acqua e
poi il decalcificante, mai viceversa. Si
devono usare almeno 0,5 l d’acqua. Il
decalcificatore deve essere dosato in
corrispondenza.
Estrarre la spina dalla presa e lasciar
raffreddare l’apparecchio.
Applicare il portafiltro senza filtro.
Mettere sotto il portafiltro un recipiente abbastanza grande.
Infilare la presa nella spina ed accendere l’apparecchio.
Portare il selettore (figura 1/E) in posizione
e far passare circa 1/3 della
soluzione decalcificante attraverso il
sistema.
Spegnere quindi l’apparecchio e lasciar
agire la soluzione decalcificante per
circa 10 minuti.
Far quindi passare il resto attraverso il
sistema.
Pulire quindi accuratamente il serbatoio dell’acqua.
Riempire il serbatoio con acqua fresca
e farla passare tutta attraverso il
sistema.
Con forte incrostazione, ripetere il procedimento.
Dopo la rimozione del calcare, rimettere a posto il filtro di riscaldamento e
la guarnizione.
51
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 52 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
i
Cosa fare, se ...
• la temperatura del caffè è troppo
bassa:
– Eseguire un procedimento di cottura
senza caffè macinato, ma con filtro e
portafiltro, per preriscaldare il
sistema.
– Preriscaldare le tazzine.
– Rimuovere il calcare dalla macchina.
• la velocità di passaggio si riduce sensibilmente:
– Non comprimere troppo il caffè
macinato nel filtro.
– Non macinare il caffè troppo fine
(grado di macinazione „medio“).
– Rimuovere il calcare dalla macchina.
• il caffè fuoriesce lateralmente dal portafiltro:
– Assicurarsi che il portafiltro sia inserito correttamente nell’anello di
tenuta.
– Girare un po’ più a fondo il portafiltro nell’anello di tenuta.
– Pulire il bordo del portafiltro dal
caffè macinato.
• il caffè non esce:
– Assicurarsi che il serbatoio dell’acqua
sia pieno ed inserito correttamente.
– Assicurarsi che il portafiltro sia inserito correttamente nell’anello di
tenuta.
– Assicurarsi che il selettore (figura
1/E) sia stato portato a destra sulla
posizione
.
– Non comprimere troppo il caffè
macinato nel filtro.
– Pulire il filtro di riscaldamento.
– Rimuovere il calcare dalla macchina.
• la produzione di crema peggiora:
– Assicurarsi che nel filtro vi sia una
quantità sufficiente di caffè macinato.
– Utilizzare sempre caffè macinato
fresco.
– Compattare leggermente il caffè
macinato.
52
• si forma poca schiuma emulsionando il
latte:
– Usare sempre del latte magro (scremato) freddo.
– Pulire l’ugello di schiumatura.
• il passaggio aumenta:
– Il caffè è macinato troppo grossolano:
– Assicurarsi che nel filtro vi sia una
quantità sufficiente di caffè macinato.
• la macchina da caffè si spegne durante il
funzionamento:
La pompa dell’apparecchio è dotata di
una protezione termica, che la protegge
dal surriscaldamento. La protezione termica interrompe il funzionamento della
macchina se questa è fatta funzionare
troppo a lungo senza interruzioni, o se la
pompa ha funzionato senza acqua.
– Mettere l’interruttore acceso/spento
su „Spento“ ed estrarre la spina dalla
presa.
– Far raffreddare la macchina per
almeno 20 minuti. Aggiungere acqua.
– Allacciare l’apparecchio alla rete ed
accenderlo. Se ora l’apparecchio non
funziona di nuovo, rivolgersi al servizio clienti.
Dati tecnici
• Tensione di rete: 230–240 V, 50 Hz
• Potenza assorbita: 1250 W
(vedi targhetta sul lato inferiore
dell’apparecchio.)
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 53 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
i
Smaltimento
2
Materiale di imballaggio
I materiali di imballaggio sono ecologici
e riciclabili. Gli elementi in materiale
plastico sono contrassegnati ad es. >PE<
(polietilene), >PS< (polistirolo espanso),
ecc. Smaltite i materiali di imballaggio a
seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi contenitori sistemati
presso le discariche comunali.
2
Vecchio elettrodomestico
W
Il simbolo
sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto non
deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere
portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze
negative, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate
sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
53
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 54 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
e
cliente,
e Distinguida
distinguido cliente:
sírvase leer atentamente estas instrucciones de uso. ¡Observe, sobre todo, las
indicaciones para la seguridad! Consérvelas para consultas posteriores.
Entregue las instrucciones de uso también a eventuales propietarios posteriores del aparato.
Equipamiento (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
54
Interruptor ON/OFF
Indicador de funcionamiento
Indicador de temperatura
Depósito de agua (en el lado posterior)
Selector giratorio para café o vapor
Boquilla de espuma (con suplemento)
Cuchara medidora
Ayuda de mantenimiento
Prensador de café molido
Filtro para 1 taza
Filtro para 2 tazas
Filtro para bolsitas individuales
(sólo EEA 130)
Portafiltros
Protección para los dedos
Bandeja recogegotas
Rejilla antigoteo
Indicador de nivel
Cabezal escaldador con alojamiento
para el portafiltros
Filtro en el cabezal escaldador (interior)
Placa de características
1 Indicaciones para la
seguridad
Seguridad en la colocación
• El aparato se tiene que colocar de
forma estable. Cuide de instalarlo en
una superficie lisa y horizontal.
• ¡El aparato sólo se debe conectar a una
red eléctrica cuya tensión, clase de
corriente y frecuencia coincidan con los
datos que figuran en la placa de características (ver lado inferior del aparato)!
Seguridad en el funcionamiento
• Este aparato no está concebido para su
uso por personas (incluyendo ninos)
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales disminuídas, o con falta de
experiencia y conocimiento, a menos
de que se les haya dado una formación
o supervisión inicial sobre el uso del
aparato, por una persona responsable
de su seguridad.
• ¡Mantenga alejados a los niños!
• Los niños deben estar bajo vigilancia
para asegurar que no juegan con el
aparato.
• ¡El cable de red no debe entrar nunca
en contacto con partes calientes del
aparato!
• ¡Para extraer el conector de red de la
caja de enchufe, no tire nunca del
cable!
• El aparato no se debe poner en servicio
si:
– el cable está defectuoso o
– la carcasa muestra defectos visibles.
• Por razones técnicas, la boquilla de
espuma, el filtro, el portafiltros y el
soporte de filtro se calientan durante el
funcionamiento.
• Por razones técnicas, la carcasa se
calienta durante el funcionamiento.
• ¡No retire el portafiltros durante el
proceso de escaldado, dado que el aparato se encuentra bajo presión! ¡Peligro de quemaduras!
• El depósito de agua sólo se debe llenar
con agua fría; ¡nunca con agua mineral
ni destilada, leche u otros líquidos!
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 55 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
e
la forma descrita en el apartado “Preparar espresso” o “Espumar leche”, pero
sin colocar café molido en el filtro.
Coloque un recipiente lo más grande
posible en el centro de la rejilla antigoteo (Fig. 1/Q) y debajo de la boquilla de
espuma (Fig. 1/F).
• ¡El aparato no se debe poner en servicio si el depósito de agua no está lleno!
• ¡El aparato no se debe utilizar sin bandeja recogegotas o sin rejilla antigoteo!
Seguridad en la limpieza
• ¡Antes de proceder al mantenimiento o
a la limpieza, cerciórese de que el aparato está desconectado y el conector
separado de la red!
• ¡Observe las indicaciones para la descalcificación!
• ¡No sumerja el aparato en agua!
Preparar espresso
Después del escaldado, el espresso
debería estar cubierto de una densa
capa espumosa: la denominada crema.
Lo importante para obtener un
espresso aromático con crema son
agua fresca y clara, el grado de
molienda correcto y la temperatura del
agua.
Seguridad en la reparación
Las reparaciones en aparatos eléctricos
deben ser ejecutadas únicamente por
técnicos cualificados. En caso de reparaciones inadecuadas se pueden producir considerables peligros para el
usuario.
Si el cable de alimentación estuviera
dañado, la sustitución del mismo sólo
podrá realizarse por el propio fabricante, un distribuidor especializado o
una persona debidamente cualificada
para ello, para excluir cualquier riesgo.
En caso de uso inadecuado o manejo
incorrecto del aparato, no se puede
asumir ninguna responsabilidad en
caso de eventuales daños.
;
Este aparato cumple los requisitos de
las siguientes directivas europeas:
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE
• Directiva EMC (Compatibilildad
electromagnética) 89/336/CEE con
las modificaciones 92/31/CEE y
93/68/CEE
Antes del primer uso
Sírvase leer las indicaciones para la
seguridad para evitar peligros para su
persona y daños en el aparato.
0 Introduzca el enchufe de red en la caja
de enchufe.
Antes de la primera preparación de
espresso debería aclarar una vez el sistema de calentamiento con una carga
del depósito. Para este fin, proceda de
1. Introducir el agua (Fig. 2)
0 Retire el depósito de agua hacia arriba
(Fig. 2).
0 Abra la tapa del depósito.
0 Llene el depósito de agua únicamente
con agua fría y clara.
Preste atención a que el nivel de agua
no se sitúe por debajo de la marca MIN
(mínimo) ni por encima de la marca
MAX (máximo).
0 Cierre la tapa.
0 Vuelva a insertar el depósito de agua y
apriételo hacia abajo para situarlo firmemente en el interior del aparato.
3
También puede levantar la tapa del
depósito y abatirla hacia un lado. El
depósito de agua también se puede llenar directamente en el aparato, p.ej.
con la ayuda de una jarra.
2. Conectar el aparato
0 Conecte el aparato con el interruptor
ON/OFF (Fig. 1/A). El indicador de funcionamiento (Fig. 1/B, rojo) se enciende
y el indicador de temperatura (Fig. 1/C,
verde) parpadea.
En cuanto se ha alcanzado la temperatura de servicio, el indicador de temperatura deja de parpadear y se queda
encendido. Durante el funcionamiento, el indicador de temperatura
55
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 56 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
e
puede volver a parpadear, lo cual
indica que el aparato vuelve a calentarse.
3. Introducir café molido
(Fig. 3, 4)
0 Tome el portafiltros, rebata la protección para los dedos e inserte el filtro
para 1 o para 2 tazas en el portafiltros
(Fig. 3).
3 Sólo EEA 130: si utiliza bolsitas individuales, hágalo con el filtro para bolsitas individuales (Fig. 1/M y Fig. 5).
0 Introduzca café molido en el filtro. Utilice:
1 cuchara medidora para el filtro para
1 taza, 2 cucharas medidoras para el
filtro para 2 tazas.
0 Con el prensador de café molido (Fig.
1/J), apriete el café ligeramente en el
filtro (Fig. 4). Preste atención a que,
después de prensar, el filtro esté lleno
hasta el borde de café molido. Limpie el
café molido del borde del filtro.
3
¡No apriete el café molido demasiado
en el filtro! En este caso, el flujo se
puede reducir fuertemente. (Véase
también “Qué hacer cuando ...”)
3
En caso de moler usted mismo su café,
elija el grado de molienda “mediano”.
4. Insertar el portafiltros
(Fig. 6, 7)
0 Posicione el portafiltros en el soporte
de filtro, de modo que el mango del
portafiltros se sitúe por debajo del
triángulo blanco izquierdo (Fig. 6,“1“).
0 Gire el portafiltros hacia la derecha
hasta el tope (Fig. 6,“2“), de modo que
el mango apunte hacia delante y se encuentre por debajo de la línea blanca
entre los dos puntos (Fig. 7,“3“).
5. Colocar la(s) taza(s) (Fig. 8)
0 Coloque una o dos tazas por debajo de
los orificios del portafiltros (Fig. 8).
56
6. Preparar espresso
El aparato debe haber alcanzado la
temperatura de servicio (el indicador
verde de temperatura, fig. 1/C, permanece encendido).
0 Gire el selector (Fig. 1/E) hasta el símbolo
. Ahora, el agua es impulsada a
alta presión a través del café molido.
3
Poco después del comienzo, se interrumpe durante algunos segundos el
proceso de erogación. Con ello, el café
molido se humedece, para que el
aroma pueda desarrollarse mejor.
Después, el agua hirviendo a presión
continúa pasando por el café.
0 Cuando haya preparado la cantidad
deseada de espresso, vuelva a girar el
selector giratorio hacia la izquierda a la
posición “•”.
3
3
Después de cada preparación de
espresso o toma de vapor, el agua restante se conduce a la bandeja recogegotas al girar el selector giratorio a la
posición “•”. Cada nueva taza se prepara con agua fresca. De este modo,
podrá disfrutar siempre plenamente de
su espresso. Por esta razón, la bandeja
recogegotas se tiene que vaciar regularmente.
7. Retirar el portafiltros(Fig. 9)
0 Gire el portafiltros hacia la izquierda
para retirarlo del soporte.
0 Rebata la protección para los dedos
hacia delante y manténgala apretada.
Golpee ligeramente el portafiltros o el
filtro para eliminar el café usado
(Fig. 9).
0 Aclare el portafiltros y el filtro con
agua caliente. ¡El portafiltros no es
apto para el lavavajillas!
3
En caso de no utilizar el aparato
durante un tiempo prolongado, no
vuelva a enroscar el portafiltros. De
este modo se alarga la vida útil de la
junta en el cabezal escaldador.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 57 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
e
Generar vapor/espumar leche
(Fig. 10, 11)
El vapor caliente se puede utilizar para
espumar leche para capuccino, así
como para calentar líquidos.
1. Conexión del aparato
0 Enchufe el suplemento adjunto a la
boquilla de espuma (Fig. 10).
0 Conecte el aparato con el interruptor
ON/OFF (Fig. 1/A). Espere hasta que el
aparato haya alcanzado su temperatura de servicio y el indicador verde de
temperatura (Fig. 1/C) permanezca encendido sin parpadear.
Limpieza y conservación
Cuidados diarios
Le recomendamos aclarar el sistema
cada día antes del primer y después del
último espresso durante 10 segundos
sin café molido para evitar que se puedan acumular partículas de café. Para
este fin, proceda como para preparar
espresso, pero sin café molido.
0 A continuación, coloque el selector giratorio (Fig. 1/E) brevemente en la
posición .
0 Tire el agua restante del depósito de
agua.
Limpieza (Fig. 12 – 16)
2. Generar vapor/espumar leche
0 Introduzca la leche o el líquido a calentar en un recipiente resistente al calor.
0 Sumerja la boquilla de espuma en la leche o en el líquido a calentar (Fig. 11).
0 Coloque el selector giratorio (Fig. 1/E)
hacia la izquierda en el símbolo . El
indicador (Fig. 1/C) verde de temperatura parpadea, el aparato empieza a
producir vapor. Al principio pueden salir todavía unas gotas de agua cliente
de la boquilla.
Importante: la boquilla de espuma no
debe tocar el fondo del aparato para
que la salida del vapor no quede obstaculizada.
0 El suministro de vapor se corta girando
el selector giratorio (Fig. 1/E) de nuevo
hacia la derecha a la posición “•”.
0 Deposite el líquido espumado y vuelva
a girar el selector de vapor durante
unos segundos al símbolo . De este
modo se eliminan eventuales restos de
leche u otros líquidos de la boquilla.
¡Precaución! El vapor está caliente.
3
Para obtener una espuma de leche fina
y cremosa, utilice leche fresca con bajo
contenido en grasa.
1
0
0
0
0
0
0
Preparar capuccino
Llene una taza de café grande hasta ½
a ¾ de espresso. Vierta la lecha espumada encima. Espolvoree un poco de
polvo de cacao encima de la espuma de
leche.
0
¡Antes de cada limpieza, desconecte el
aparato y retire el enchufe de red!
¡No limpie ningún elemento del aparato en el lavavajillas!
Frote todas las superficies de la máquina
con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos.
Lave el depósito de agua al menos una
vez a la semana en agua con detergente normal.
Limpie el filtro para 1 y para 2 tazas de
vez en cuando con un cepillo.
Boquilla de espuma
Retire el suplemento de la boquilla de
espuma y lávelo en agua con detergente normal.
Limpie la boquilla de espuma con un
paño húmedo. Con la ayuda de mantenimiento (Fig. 1/H) puede desenroscar
el cabezal de boquilla para limpiarlo o
descalcificarlo.
Rejilla antigoteo y bandeja
recogegotas
Cuando el indicador de nivel (Fig. 1/R)
sobrepasa la rejilla antigoteo, se tiene
que vaciar la bandeja recogegotas.
Introduzca los dedos en los orificios de
la rejilla. Retire la rejilla antigoteo y lávela bajo el grifo (Fig. 12).
Para vaciar la bandeja recogegotas, sujétela por ambos lados y extráigala del
aparato hacia delante (Fig. 13).
57
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 58 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
e
0 Quite el inserto de material sintético y
lave ambos elementos bajo el grifo
(Fig. 14).
0 Vuelva a colocar el inserto de material
sintético en la bandeja recogegotas.
0 Vuelva a introducir la bandeja recogegotas limpia en el aparato e inserte la
rejilla antigoteo.
Limpiar el filtro de escaldado
En el cabezal escaldador se encuentra
el filtro de escaldado a través del cual
fluye el agua caliente. Examine de vez
en cuando si los agujeros del filtro de
escaldado han quedado obstruidos por
partículas de café.
Si los agujeros están obstruidos:
0 desenrosque el filtro de escaldado con
la ayuda de una moneda (Fig. 15).
0 Retire el filtro de escaldado y la junta
(Fig. 16/1) y quite la junta del filtro de
escaldado (Fig. 16/2).
0 Limpie el filtro de escaldado con agua
caliente y un cepillo.
0 Lave la junta con agua caliente y detergente.
Si el aparato será transportado a temperaturas inferiores a cero grados:
0 vacíe el depósito de agua.
0 Coloque el selector giratorio (Fig. 1/E)
en posición y deje que se evaporen
los restos de agua.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Descalcificar
Cuando el espresso tarda excesivamente en atravesar el filtro, es hora de
descalcificar el aparato.
Recomendamos descalcificar la
máquina cada tres meses. Si vive en
una zona de agua dura, puede ser
necesario efectuar esta operación con
mayor frecuencia.
3
58
Recomendamos las pastillas descalcificadoras originales de Electrolux
(PNC 900 195 537/7).
Importante: Antes de descalcificar, retire el filtro de escaldado (Fig. 1/T) y la
junta del mismo y límpielos de la forma
0
descrita en el apartado “Limpiar el filtro de escaldado” (Fig. 15, 16).
Introduzca primero el agua en el depósito de agua y sólo después el desincrustante, nunca al revés. Se tienen que
utilizar al menos 0,5 litros de agua. Dosifique el desincrustante en consecuencia.
Retire el enchufe de red de la caja de
enchufe y deje que el aparato se enfríe.
Inserte el portafiltros sin filtro.
Coloque un recipiente suficientemente
grande debajo del portafiltros.
Vuelva a introducir el enchufe de red en
la caja de enchufe y conecte el aparato.
Coloque el selector giratorio (Fig. 1/E) en
la posición
y deje pasar aprox. 1/3 de
la solución desincrustante por el sistema.
A continuación, desconecte el aparato
y deje actuar la solución desincrustante durante aprox. 10 minutos.
A continuación, deje que el resto pase
a través del sistema.
A continuación, limpie a fondo el depósito de agua.
Llene el depósito de agua con agua
fresca y déjela pasar por completo a
través del sistema.
En caso de incrustaciones fuertes,
repita el proceso.
Después de descalcificar, vuelva a insertar el filtro de escaldado y la junta.
Qué hacer cuando ...
• la temperatura del espresso es demasiado baja:
– Efectúe un escaldado sin café
molido, pero con el filtro y el portafiltros para precalentar el sistema.
– Precaliente las tazas.
– Descalcifique el aparato.
• la velocidad de paso se va reduciendo
notablemente:
– No comprima excesivamente el café
molido en el filtro.
– No utilice café molido demasiado
fino (grado de molienda “mediano”).
– Descalcifique el aparato.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 59 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
e
• el espresso sale lateralmente del portafiltros:
– Cerciórese de que el portafiltros está
insertado correctamente en el anillo
de soporte.
– Enrosque el portafiltros un poco más
en el anillo de soporte.
– Elimine el café molido en el borde
del portafiltros.
• no sale espresso:
– Cerciórese de que el depósito de agua
está lleno e insertado correctamente.
– Cerciórese de que el portafiltros está
insertado correctamente en el anillo
de soporte.
– Cerciórese de que ha girado el selector giratorio (Fig. 1/E) a la derecha
hasta la posición
.
– No comprima excesivamente el café
molido en el filtro.
– Limpie el filtro de escaldado.
– Descalcifique el aparato.
• la formación de crema se ve mermada:
– Cerciórese de que se encuentra suficiente cantidad de café molido en el
filtro.
– Utilice siempre café molido fresco.
– Apriete ligeramente el café molido.
• al espumar la leche, se produce demasiado poca espuma:
– Utilice siempre leche fría, fresca y
con poco contenido de grasa.
– Limpie la boquilla de espuma.
• aumenta el caudal:
– El café está molido demasiado grueso:
– Cerciórese de que se encuentra suficiente cantidad de café molido en el
filtro.
• la cafetera se desconecta durante el
funcionamiento:
La bomba del aparato esté equipada
con un protector contra sobretemperatura que la protege contra el sobrecalentamiento. El protector contra
sobretemperatura interrumpe el funcionamiento de la máquina cuando
ésta ha sido utilizada demasiado
tiempo de forma ininterrumpida o la
bomba ha funcionado sin agua.
– Coloque la tecla ON/OFF en “OFF” y
retire el conector de red de la caja de
enchufe.
– Deje enfriar la máquina durante mín.
20 minutos. Rellene con agua.
– Vuelva a conectar el aparato a la red
eléctrica y conéctelo. Si el aparato
no vuelve a funcionar entonces,
consulte a nuestro Servicio postventa.
Datos técnicos
• Tensión de red: 230–240 V, 50 Hz
• Consumo de potencia: 1250 W
(Ver placa de características en la base
del aparato.)
Eliminación de desechos
2
Material de embalaje
Los materiales de embalaje respetan el
medio ambiente y son reciclables. Los
elementos de materia plástica están
identificados; por ejemplo, >PE<, >PS<
etc. Elimine los materiales de embalaje,
según su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en los
puntos de gestión de desechos locales.
2
Aparato viejo
W
El símbolo
en el producto o en su
empaque indica que este producto no
se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe
entregar al punto de recolección de
equipos eléctricos y electrónicos para
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si
este producto no se manipula de forma
adecuada. Para obtener información
más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su
servicio de desechos del hogar o con la
tienda donde compró el producto.
59
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 60 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
p
p Prezado cliente,
por favor leia atentamente as instruções que se seguem. Tenha em especial
atenção as instruções de segurança!
Guarde estas instruções para consulta
futura.
Passe o Manual de Instruções a qualquer
eventual futuro proprietário da
máquina.
Equipamento (Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
60
Botão de ligar/desligar
Luz indicadora de energia
Indicador de temperatura
Reservatório de água (na parte traseira)
Botão de selecção para café ou vapor
Bico de vapor (com guarnição)
Colher doseadora
Ferramenta de manutenção
Prensa para café moído
Filtro para 1 chávena
Filtro para 2 chávenas
Filtro para saquetas individuais
(apenas na EEA 130)
Suporte do fltro
Protecção para os dedos
Tabuleiro de escoamento
Grelha de escoamento
Indicador de nível de enchimento
Cabeça de infusão com encaixe para
suporte do filtro
Filtro da cabeça de infusão (no interior)
Placa de características
1 Instruções de Segurança
Segurança na instalação do
aparelho
• A máquina tem que ser colocada de
modo a que permaneça estável Verifique se a superfície sobre a qual a
máquina vai ser colocada é plana e
horizontal.
• A máquina apenas pode ser ligada a
uma fonte de energia cuja tensão, tipo
de corrente e frequência estejam em
conformidade com as especificações
patentes na placa de características
(ver base do aparelho)
Segurança na operação do
aparelho
• Este aparelho nao se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiencia e conhecimento, a nao ser que
tenha havido uma supervisao inicial ou
elas tenham recebido instruçoes
quanto ao uso deste aparelho por parte
de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
• Mnater a máquina fora do alcance das
crianças!
• As crianças devem ser vigiadas de
forma a assegurar que estas não brincam com o aparelho.
• Nunca deixe o cabo de alimentação em
contacto com componentes do aparelho que possam aquecer!
• Nunca desligue a ficha da tomada
puxando o cabo de alimentação!
• Nunca utilize o aparelho se:
– o cabo se encontrar danificado ou
– o corpo da máquina evidenciar
qualquer dano.
• O bico de vapor, o filtro, o suporte do
filtro e o encaixe do suporte do filtro
são componentes que aquecem obrigatoriamente quando a máquina se
encontra em funcionamento.
• O corpo do aparelho aquece inevitavelmente quando a máquina se encontra
em funcionamento.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 61 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
p
• Nunca remover o suporte do filtro
durante o processo de infusão, pois o
aparelho encontra-se sob pressão!
Perigo de queimadura!
• Utilizar apenas água fria para encher o
reservatório de água. Nunca utilizar
água mineral, água destilada, leite ou
outros líquidos!
• Nunca colocar o aparelho em funcionamento com o reservatório de água
vazio!
• Não utilizar o aparelho sem o tabuleiro
e grelha de escoamento montados!
Segurança na limpeza do
aparelho
• Antes de proceder a qualquer operação
de manutenção ou de limpeza, assegure-se de que o aparelho se encontra
desligado e de que a ficha foi retirada
da tomada de alimentação!
• Ter em atenção as instruções de descalcificação!
• Não mergulhar o aparelho em água!
Antes de colocar a máquina em
funcionamento pela primeira vez
Leia por favor as instruções de segurança, a fim de evitar qualquer perigo
para si e eventuais danos no aparelho.
0 Ligue a ficha do aparelho à tomada de
alimentação.
Antes de preparar pela primeira vez um
café Expresso, deverá enxaguar o sistema de aquecimento enchendo o
reservatório de água. Proceda exactamente conforme indicado na secção
“Preparar café Expresso” e “Preparar
espuma de leite”, mas sem colocar café
moído no filtro. Coloque um recipiente
o maior possível no centro da grelha de
escoamento (Figura 1/Q) por debaixo
do bico de espuma (Figura 1/F).
Preparar café Expresso
Após preparada a infusão, o café
deverá apresentar-se coberto com uma
camada de espuma espessa, a chamada
Crema.
Para preparar um café Expresso aromático é importante ter em atenção a utilização de água pura e fresca, o tipo
correcto de moagem de café e a temperatura da água.
Segurança na reparação do
aparelho
Qualquer reparação em aparelhos eléctricos apenas pode ser efectuada por
técnicos especializados. Reparações
incorrectas podem ocasionar perigos
para o utilizador.
Se o fio de ligação à rede estiver danificado, a sua substituição deverá ser
realizada exclusivamente pelo fabricante, por um concessionário autorizado ou por uma pessoa que tenha a
qualificação para o fazer, para assim
evitar qualquer tipo de perigo.
A garantia não cobre quaisquer danos
provocados pela utilização incorrecta
do aparelho, ou caso o aparelho tenha
sido utilizado para outros que não os
fins a que se destina.
;
Este aparelho está de acordo com as
seguintes Directivas EC:
• Directiva Baixa Voltagem
2006/95/EC
• Directiva EMC 89/336/EEC com aditamentos 92/31/EEC e 93/68/EEC
1. Abastecer de água (Figura 2)
0 Puxe o reservatório de água para cima
e para fora do aparelho (Figura 2).
0 Abra a tampa do reservatório.
0 Encha o reservatório apenas com água
fria e pura.
Assegure-se de que o nível de água não
se encontra abaixo da marca MIN
(Mínimo) nem acima da marca MAX
(Máximo).
0 Feche a tampa.
0 Volte a colocar o reservatório de água
no aparelho e pressione para baixo até
que este se encontre perfeitamente
encaixado no aparelho.
3
Pode também levantar a tampa do
reservatório e rodá-la para o lado.
Deste modo, poderá encher o reserva-
61
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 62 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
p
4. Encaixar o suporte do filtro
(Figura 6, 7)
tório de água directamente no aparelho, utilizando por exemplo um jarro.
2. Ligar o aparelho
0 Ligar o aparelho no botão de ligar/
desligar (Figura 1/A). Acende-se o
indicador luminoso de energia (Figura
1/B, vermelho) e o indicador de
temperatura (Figura 1/C, verde) pisca.
Assim que é atingida a temperatura de
funcionamento, o indicador de temperatura fica continuamente iluminado.
O indicador de temperatura pode voltar a piscar enquanto a máquina se
encontra em funcionamento, para
indicar que o aparelho se encontra em
re-aquecimento.
3. Colocar o café moído
(Figura 3, 4)
0 Pegue no suporte do filtro, rode a
protecção para os dedos para trás e
coloque o filtro para 1 chávena ou o
filtro para 2 chávenas no suporte
(Figura 3).
Apenas na EEA 130: Caso utilize
saquetas individuais, deverá utilizar o
filtro para saquetas individuais (Figura
1/M e Figura 5).
0 Encha o filtro com o café moído. Para
tal utilize:
1 colher doseadora cheia para o filtro
de 1 chávena, 2 colheres doseadoras
cheias para o filtro de 2 chávenas.
0 Pressione levemente o café moído no
filtro (Bild 4), utilizando a prensa de
café (Figura 1/J). Certifique-se que,
após realizada esta operação, o filtro se
encontra completamento cheio com
café. Limpe eventuais resíduos de café
do rebordo do filtro.
3
3
Não pressione o café no filtro com
demasiada força! Caso o faça, o fluxo
de água através do café pode ficar significativamente reduzido. (Consultar
também “O que fazer em caso de...“.)
3
Caso a moagem do café seja feita por
si, seleccione o grau de moagem
“médio”.
62
0 Posicione o suporte do filtro no encaixe
do mesmo, de modo a que o cabo do
suporte se encontre abaixo do
triângulo branco esquerdo
(Figura 6,“1“).
0 Rode o suporte do filtro para a direita
até ao encosto (Figura 6,“2“), de modo
a que o cabo fique virado para a frente
e abaixo da linha branca entre ambos
os pontos (Figura 7,“3“).
5. Colocar a(s) chávena(s) por
baixo (Figura 8)
0 Coloque uma ou duas chávenas por
debaixo da abertura do suporte do
filtro (Figura 8).
6. Preparar a infusão de café
Expresso
O aparelho terá que ter atingido a
temperatura de funcionamento (o indicador de temperatura verde, Figura
1/C, está continuamente aceso).
0 Rode o botão de selecção (Figura 1/E)
para o símbolo
. A água passa agora
sob pressão através do café moído.
3
Pouco tempo depois do início, o processo de infusão é interrompido
durante alguns segundos. O pó de café
é humedecido, para que o aroma se
possa desenvolver melhor. Logo de
seguida o processo de infusão continua.
0 Quando foi vertida a quantidade de
Expresso suficiente, volte a rodar o
botão para a esquerda, para a posição
“•”.
3
3
Após cada preparação decafé Expresso
ou após cada tirada de vapor, e quando
o botão de selecção é rodado para a
posição “•“, a água residual é vertida
no tabuleiro de escoamento. Cada nova
chávena de café Expresso será preparada com água fresca. Deste modo
poderá desfrutar sempre de todo o
aroma do café Expresso. Por isso, é
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 63 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
p
necessário proceder a um esvaziamento regular do tabuleiro de escoamento.
7. Retirar o suporte do
filtro(Figura 9)
0 Rode o suporte do filto para a esquerda
e para fora do encaixe.
0 Coloque a protecção para os dedos
para a frente e mantenha-a
pressionada. Com uma pancada, retire
do suporte do filtro e do filtro, o café
moído utilizado (Figura 9).
0 Enxague o suporte do filtro e o filtro
com água morna. Não lavar o suporte
do filtro na máquina de lavar louça!
3
Quando o aprelho não for utilizado
durante um período de tempo prolongado, não encaixar o suporte do filtro.
Deste modo, estará a prolongar o
tempo de vida útil do anel de vedação
da cabeça de infusão.
Peprarar vapor/espuma de leite
(Figura 10, 11)
O vapor quente pode ser utilizado
tanto para preparar espuma de leite
para o Cappuccino, como para aquecer
líquidos.
1. Ligar o aparelho
0 Coloque no bico de vapor, a guarnição
fornecida juntamente com o aparelho
(Figura 10).
0 Ligue o aparelho no botão de ligar /
desligar (Figura 1/A). Aguarde até que
o aparelho atinja a temperatura de
funcionamento e o indicador de
temperatura verde (Figura 1/C) esteja
aceso continuamente.
2. Preparar vapor/espuma de
leite
0 Verta o leite ou o líquido a aquecer
para um recipiente resistente ao calor.
0 Introduza o bico de vapor no leite ou
no líquido que pretende aquecer
(Figura 11).
0 Rode o botão de selecção (Figura 1/E)
para a esquerda até ao símbolo .
O indicador de temperatura verde
(Figura 1/C) pisca e o aparelho começa
a libertar vapor. No início é possível
que caiam do bico algumas gotas de
água quente.
Atenção: O bico de vapor não pode
ficar em contacto com a base do
recipiente, para que a saída de vapor
não seja bloqueada.
0 Para interromper a saída de vapor, rode
o botão de selecção (Figura 1/E)
novamente para a direita até à
posição “•“.
0 Retire o recipiente com o líquido
aquecido e rode o botão de selecção
mais uma vez para o símbolo durante
alguns segundos . Deste modo,
removerá do bico eventuais resíduos de
leite ou de outros líquidos. Atenção! O
vapor é expelido a alta temperatura.
3
Para obter uma espuma fina e cremosa
utilize de preferência leite magro frio.
Preparar Cappuccino
Encha ½ a ¾ de uma chávena grande
com café Expresso. Coloque por cima a
espuma de leite. Polvilhe um pouco de
pó de cacau sobre a espuma de leite.
Limpeza e cuidados a ter
Cuidados diários
Recomendamos que, diariamente,
antes da primeira e após a última preparação de café Expresso deixe correr
água pelo sistema durante aproximadamente 10 segundos, sem utilizar
qualquer café, a fim de evitar que partículas de café se alojem no mesmo.
Para tal, proceda de modo semelhante
à da preparação de um café Expresso,
mas sem utilizar qualquer café.
0 Em seguida, rode o botão de selecção
(Figura 1/E) momentaneamente para a
posição .
0 Retire a restante água do reservatório.
63
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 64 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
p
Limpeza (Figura 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Antes de proceder a qualquer limpeza
desligue o aparelho e retire a ficha da
tomada de alimentação.
Não lave nenhuma das componentes
do aparelho na máquina de lavar
louça!
Limpe todas as superfícies da máquina
com um pano húmido. Não utilize
utensílios e agentes de limpeza afiados
ou abrasivos.
Lave o reservatório de água pelo menos
uma vez por semana, com água e
detergente comum.
De tempos a tempos, limpe os filtros
para 1 e 2 chávenas utilizando para o
efeito uma escova.
Bico de vapor
Remova a guarnição do bico de vapor e
lave-a com água e detergente comum.
Limpe o bico de vapor com um pano
húmido. Com a ferramenta de
manutenção (Figura 1/H) poderá
desaparafusar o bico de vapor para
proceder à sua limpeza ou
descalcificação.
Grelha e tabuleiro de escoamento
Quando o indicador de nível (Figura 1/R)
se tornar saliente por cima da grelha de
escoamento, é necessário esvaziar o
tabuleiro de escoamento.
Introduza os seus dedos nos orifícios da
grelha de escoamento. Retire para fora
a grelha de escoamento e lave-a com
água corrente (Figura 12).
Para esvaziar o tabuleiro de
escoamento segure ambos os seus
lados e puxe-o para a frente, para fora
do aparelho (Figura 13).
Remova a cobertura de plástico e lave
ambos em água corrente (Figura 14).
Volte a colocar a cobertura de plástico
no tabuleiro.
Introduza o tabuleiro de escoamento
limpo de novo no aparelho e coloque
por cima a grelha de escoamento.
0
0
0
0
Limpeza do filtro de infusão
O filtro de infusão através do qual
passa a água quente está localizado na
cabeça de infusão. De tempos a tempos
verifique se, os orifícios do filtro de
infusão se encontram bloqueados com
partículas de café.
Caso os orifícos se encontrem bloqueados:
Desaparafuse o filtro de infusão com a
ajuda de uma moeda (Figura 15).
Retire o filtro de infusão e anel de
vedação (Figura 16/1) e remova o anel
de vedação do filtro (Figura 16/2).
Lave o filtro de infusão com água
morna e uma escova.
Lave o anel de vedação com água
morna.
Caso o aparelho tenha que ser transportado com uma temperatura ambiente abaixo de zero:
0 Esvaziar o reservatório de água.
0 Rodar o botão de selecção (Figura 1/E)
para a posição e deixar sair toda a
humidade.
3
Descalcificação
Caso o café esteja a passar através do
filtro com demasiada lentidão, está na
altura de proceder a uma descalcificação.
Recomendamos uma descalcificação
trimestral da máquina. Se vive numa
zona de água calcária, poderá ser
necessário efectuar uma descalcificação com maior frequência.
3
Recomendamos que utilize as pastilhas
originais de descalcificação da Electrolux (PNC 900 195 537/7).
Atenção: Antes de proceder à descalcificação, remova o filtro de infusão (Figura 1/T) e o anel de vedação do filtro,
de acordo com as instruções fornecidas
na secção “Limpeza do filtro de infusão“ (Figura 15, 16).
Introduza em primeiro lugar a água no
reservatório, e só depois o descalcificante, nunca ao contrário. É necessário
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 65 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
p
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
utilizar no mínimo 0,5 L de água. O
agente descalcificador deve ser doseado de acordo com a quantidade de
água utilizada.
Retire a ficha da tomada de
alimentação e deixa o aparelho
arrefecer.
Coloque o suporte do filtro sem o
filtro.
Coloque um recipiente suficientemente
grande por debaixo do suporte do
filtro.
Introduza a ficha na tomada de
alimentação e ligue o aparelho.
Rode o botão de selecção (Figura 1/E)
para a posição
e deixe passar
aproximadamente 1/3 do líquido
descalcificador através do sistema.
Em seguida, desligue o aparelho e deixe
o líquido descalcificador actuar
durante aproximadamente 10 minutos.
Depois deixe o resto passar através do
sistema.
Em seguida, lavar bem o reservatório
de água.
Encher o reservatório com água fresca
e deixar passar todo o conteúdo pelo
sistema.
Em caso de uma forte calcificação,
repetir este procedimento.
Após efectuada a descalcificação,
voltar a colocar o filtro de infusão e o
anel de vedação.
O que fazer em caso de…
• a temperatura do café Expresso ser
demasiado baixa:
– Prepare uma infusão sem utilizar
café, mas com o filtro e o suporte do
filtro colocados nas devidas posições,
a fim de pré-aquecer o sistema.
– Pré-aquecer as chávenas.
– Descalcificar o aparelho.
• a velocidade de passagem da água se
encontrar notoriamente reduzida:
– Não pressionar demasiado o café
moído no filtro.
– Não utilizar uma moagem
demasiado fina (Moagem indicada:
“média”).
– Descalcificar o aparelho.
• o café Expresso sair pelos lados do filtro:
– Certifique-se de que, o suporte do
filtro se encontra correctamente
colocado no encaixe.
– Rodar com um pouco mais de
firmeza o suporte do filtro no
encaixe.
– Limpar eventuais resíduos de café do
rebordo do suporte do filtro.
• não haver saída de café Expresso:
– Certifique-se de que, o resevatório
de água se encontra cheio e
correctamente colocado.
– Certifique-se de que, o suporte do
filtro se encontra correctamente
encaixado.
– Certifique-se de que o botão de
selecção (Figura 1/E) foi rodado para
a direita, para a posição
.
– Não pressionar demasiado o café
moído no filtro.
– Limpar o filtro de infusão.
– Descalcificar o aparelho.
• a formação da espuma do café (Crema)
não se estar a processar convenientemente:
– Certifique-se de que, foi colocada
uma quantidade suficiente de café
moído no filtro.
– Utilizar sempre café moído fresco.
– Pressionar levemente o café moído
no filtro.
• a formação de espuma de leite ser
insuficiente:
– Utilizar sempre leite magro fresco.
– Limpar o bico de vapor.
65
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 66 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
p
• o fluxo de passagem aumentar:
– A moagem de café é demasiado
grossa.
– Certifique-se de que, foi colocada
uma quantidade suficiente de café
moído no filtro.
• a máquina de café se desligar durante
o seu funcionamento:
A bomba do aparelho está equipada
com um sistema de segurança que a
protege contra um eventual sobreaquecimento. Este sistema de segurança
contra sobreaquecimento interrompe o
funcionamento da máquina, quando a
mesma foi operada durante um período excessivamente longo ou quando a
bomba esteve em funcionamento sem
água.
– Coloque o interruptor Ligar/Desligar
na posição “Desligar” e retire a ficha
da tomada eléctrica.
– Aguarde que a máquina arrefeça
durante pelo menos 20 minutos.
Abasteça de água.
– Volte a ligar o aparelho à
alimentação de corrente e ligue o
interruptor do mesmo. Caso o
aparelho continue sem funcionar,
contacte por favor o nosso Serviço
de Assistência a Clientes.
Dados Técnicos
• Tensão de alimentação:
230–240 V, 50 Hz
• Consumo de energia: 1250 W
(Ver Placa de Características na base do
aparelho)
66
Eliminação
2
Material de embalagem
Os materiais utilizados na embalagem
deste aparelho são compatíveis com o
ambiente e recicláveis. As peças em
plástico estão identificadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua
identificação, utilizando para o efeito
os contentores de recolha existentes
para essa finalidade nos locais de eliminação de resíduos da sua área de residência.
2
Aparelho usado
W
O símbolo
no produto ou na
embalagem indica que este produto
não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue
ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para
a saúde pública, que, de outra forma,
poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para
obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 67 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
pøeètìte si prosím pozornì tento
návod k použití. Velmi dùležité jsou
pøedevším bezpeènostní pokyny.
Návod k použití si prosím uschovejte
pro pøípad potøeby získání potøebných
informací.
Pøedejte ho i pøípadnému dalšímu
majiteli tohoto pøístroje.
Souèásti pøístroje (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Hlavní vypínaè Zap/Vyp
Provozní kontrolka
Kontrolka teploty
Zásobník vody (na zadní stranì)
Otoèný voliè pro kávu nebo páru
Napìòovací tryska (s nástavcem)
Odmìrka
Èisticí pomùcka
Pìchovaè kávy
Sítko na 1 šálek
Sítko na 2 šálky
Sítko pro nálevový sáèek
(pouze EEA 130)
Držák sítka
Chrániè prstù
Odkapávací miska
odkapávací møížka
Ukazatel množství vody
Varná hlavice s uchycením držáku
sítka
Sítko ve varné hlavici (uvnitø)
Typový štítek
1 Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost pøi instalaci
• Automat musí stát bezpeènì. K
instalaci vyberte vodorovnou plochu.
• Automat smí být pøipojen jen k
elektrické síti, jejíž napìtí, druh
proudu a frekvence odpovídají
údajùm na typovém štítku (viz spodní
stranu pøístroje).
Bezpeènost pøi provozu
• Toto zaøízení nesmìjí používat osoby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(vèetnì dìtí) s omezenými fyzickými,
smyslovými a mentálními
schopnostmi nebo nedostateènými
zkušenostmi a znalostmi bez dozoru
osob odpovìdných za jejich
bezpeènost ani bez pøedchozího
pouèení provedeného odpovìdnými
osobami.
Nedovolte dìtem, aby se jich
dotýkaly.
Dávejte pozor, aby si s pøístrojem
nehrály dìti.
Pøívodní kabel se nikdy nesmí
dotýkat horkých èástí pøístroje.
Kabel ze zásuvky vytahujte vždy za
zástrèku, nikdy netahejte za kabel.
Pøístroj nezapínejte, jestliže:
– je pøívodní kabel poškozený, nebo
– je kryt pøístroje viditelnì poškozen.
Napìòovací tryska, sítko a držák
sítka a kruhový úchyt se pøi použití z
provozních dùvodù zahøívají na
vysokou teplotu.
Z funkèních dùvodù je kryt za
provozu teplý.
Držák sítka bìhem varného procesu
neodstraòujte, protože pøístroj je pod
tlakem. Nebezpeèí popálení!
Do zásobníku nalévejte pouze
studenou vodu a v žádném pøípadì
minerální vodu, destilovanou vodu,
mléko ani jiné kapaliny.
Není-li zásobník na vodu naplnìný
vodou, automat nezapínejte.
Automat nepoužívejte bez
odkapávací misky nebo møížky.
67
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 68 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
c
Bezpeènost pøi èištìní
Pøíprava espresa
• Pøed údržbou nebo mytím se vždy
•
•
Po uvaøení by mìlo být espreso
pokryto hustou pìnovou vrstvou, tzv.
Crema.
K uvaøení voòavého espresa s
hustou pìnou jsou nejdùležitìjší
èistá, èerstvá voda, správnì umletá
káva a vhodná teplota vody.
pøesvìdète, zda je automat vypnutý a
zástrèka je vytažená ze zásuvky.
Dodržujte pokyny k odvápòování
automatu.
Automat neponoøujte do vody!
Bezpeènost pøi opravì
Opravy elektrických pøístrojù smí
provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci. Neodborné opravy
mohou pro uživatele pøedstavovat
znaèné nebezpeèí.
Jestliže je sí″ový kabel poškozený,
výmìnu musí provést výrobce,
prodejce nebo kvalifikovaný
odborník, aby nedošlo k ohrožení
zdraví nebo poškození pøístroje.
V pøípadì, že je automat využíván k
jiným úèelùm, nebo je používán
nevhodným zpùsobem, nemùže
výrobce pøevzít odpovìdnost za
pøípadné škody.
;
Tento spotøebiè odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
• Smìrnice pro nízké napìtí
2006/95/EC
• Smìrnice pro elektromagnetickou
sluèitelnost 89/336/EEC s dodatky
92/31/EEC a 93/68/EEC
Pøed prvním použitím
Pøeètìte si prosím bezpeènostní
pokyny, abyste zabránili svému
možnému zranìní a poškození
pøístroje.
0 Zástrèku zasuòte do zásuvky.
Pøed první pøípravou espresa byste
mìli topný systém jednou
propláchnout vodou ze zásobníku.
Postupujte pøitom pøesnì stejným
zpùsobem popsaným v kapitole
“Pøíprava espresa” nebo “Napìnìní
mléka”, ale do sítka nedávejte mletou
kávu na espreso. Doprostøed
odkapávací møížky (obr. 1/Q) a pod
napìòovací trysku (obr. 1/F)
postavte co nejvìtší nádobu.
68
1. Doplòování vody (obr. 2)
0 Zásobník vody lehce vytáhnìte ven z
automatu (obr. 2).
0 Pak otevøete víko zásobníku.
0 Zásobník vody naplòujte pouze
chladnou, èistou vodou.
Dbejte na to, aby hladina vody byla
nad znaèkou MIN (minimum) a pod
znaèkou MAX (maximum).
0 Víko opìt zavøete.
0 Po naplnìní vrat’te zásobník zpìt do
automatu a zasuòte ho smìrem dolù,
aby dobøe zapadl.
3
Víko zásobníku mùžete také
nadzdvihnout a sklopit ke stranì.
Zásobník vody mùžete také doplnit
pøímo v automatu, napø. pomocí
konvice.
2. Zapnìte pøístroj
0 Zapnìte pøístroj vypínaèem (obr.
1/A). Provozní kontrolka (obr. 1/B,
èervená) svítí a kontrolka teploty
(obr. 1/C, zelená) bliká.
Jakmile pøístroj dosáhne provozní
teploty, kontrolka teploty svítí
nepøetržitì. Tato kontrolka mùže
bìhem provozu zaèít opìt blikat,
jestliže se pøístroj znovu zahøívá.
3. Dávkování mleté kávy
na espreso (obr. 3, 4)
0 Uchopte držák sítka, sklapnìte
chrániè prstù zpìt a vložte do nìj
sítko na jeden nebo dva šálky kávy
(obr. 3).
3
Pouze EEA 130: Pøi pøípravì kávy z
nálevových sáèkù používejte sítko na
nálevové sáèky (obr. 1/M a obr. 5).
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 69 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
c
0 Sítko naplòte umletou kávou na
espreso. Použijte:
1 plnou odmìrku pro sítko na jeden
šálek kávy, 2 plné odmìrky pro sítko
na dva šálky kávy.
0 Pìchovaèem kávy (obr. 1/J) stlaète
kávu lehce do sítka (obr. 4). Dávejte
pozor, aby bylo sítko po stlaèení kávy
naplnìno až po okraj. Okraj sítka
vyèistìte od zbytkù kávy.
3
Kávu nepìchujte do sítka silou! Voda
by pak kávou špatnì protékala. (Viz
také “Co dìlat, když ...”)
3
Melete-li kávu sami, zvolte støední
stupeò mletí.
4. Zašroubování držáku sítka
(obr. 6, 7)
0 Držák sítka umístìte do úchytu sítka
tak, aby rukojet’ držáku sítka byla
pod levým bílým trojúhelníkem
(obr. 6,”1”).
0 Držákem sítka otoète doprava až na
doraz (obr. 6,”2”), takže rukojet’ nyní
smìøuje dopøedu a nachází se pod
bílou èárou mezi dvìma body
(obr. 7,”3”).
5. Umístìní šálku (šálkù)
(obr. 8)
0 Jeden nebo dva šálky postavte pod
otvory držáku sítka (obr. 8).
6. Pøíprava espresa
Prístroj musí dosáhnout provozní
teploty (zelená kontrolka teploty na
obr. 1/C svítí nepretržite).
0 Nastavte otocný volic (obr. 1/E)
doleva na symbol
. Nyní voda
prochází umletou kávou pod
vysokým tlakem.
3
Krátce po spuštìní je spaøování
pøerušeno na nìkolik sekund. Mletá
káva je navlhèena, aby lépe uvolòovala aroma. Poté spaøování
pokraèuje.
0 Po uvaøení požadovaného množství
espresa otoète volièem zpìt doleva
do polohy “•”.
3
3
Po každé pøípravì espresa nebo
použití páry èi horké vody, kdy se
otoèný voliè otáèí do polohy “•”,
steèe zbylá voda do odkapávací
misky. Další šálek espresa se
pøipraví opìt s èerstvou vodou. Tím
je vždy zaruèena dokonalá chut’
espresa. Odkapávací misku proto
pravidelnì vylévejte.
7. Vyjmutí držáku sítka
(obr. 9)
0 Držák sítka vytoète doleva z
upevòovacího úchytu.
0 Chrániè prstù sklopte dopøedu a
držte ho stisknutý. Použitou kávu z
držáku sítka nebo sítka vyklepnìte
(obr. 9).
0 Držák sítka a sítko vypláchnìte
teplou vodou. Držák sítka nemyjte v
myèce nádobí!
3
Jestliže nebudete kávovar delší dobu
používat, držák sítka znovu
nenasazujte. Prodloužíte tím životnost
tìsnìní na varné hlavici.
Pøíprava páry/napìnìní mléka
(obr. 10, 11)
Horkou páru mùžete použít k
napìnìní mléka pøi pøípravì
kapuèína, nebo k ohøátí tekutin.
1. Zapnutí automatu na kávu
0 Na napìòovací trysku nasuòte
nástavec, který je souèástí vybavení
(obr. 10).
0 Zapnìte nebo vypnìte zaøízení
vypínaèem (obr. 1/A). Vyèkejte,
dokud pøístroj nedosáhne provozní
teploty a zelená kontrolka teploty
(obr. 1/C) nezaène svítit nepøetržitì.
2. Pøíprava páry / Napìnìní
mléka
0 Mléko nebo tekutinu, kterou chcete
ohøát, nalijte do žáruvzdorné nádoby.
0 Napìòovací trysku ponoøte do mléka
nebo do jiné tekutiny k ohøátí
(obr. 11).
69
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 70 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
c
0 Nastavte otoèný voliè (obr. 1/E)
doleva do polohy . Jakmile zelený
indikátor teploty (obr. 1/C) zaène
blikat, zaøízení vyrábí páru. Na
zaèátku mùže z trysky vytéct ještì
nìkolik kapek horké vody.
Dùležité upozornìní: Napìòovací
tryska se nesmí dotýkat dna šálku,
aby z ní pára mohla volnì vycházet.
0 Pøívod páry zastavíte otoèením
otoèného volièe (obr. 1/E) zpìt
smìrem doprava do polohy “•”
0 Napìnìnou tekutinu odstavte a
otoèným volièem páry ještì jednou
na nìkolik vteøin otoète na symbol .
Tímto zpùsobem odstraníte pøípadné
zbytky mléka nebo jiných tekutin z
trysky. Pozor! Pára je horká.
3
Chcete-li získat jemnou, krémovou
mléènou pìnu, doporuèujeme použít
studené nízkotuèné mléko.
Pøíprava kapuèína
Velký šálek na kávu naplòte do ½ až
¾ espresem. Pøelijte ho napìnìným
mlékem. Na mléènou pìnu pak ještì
nasypte trochu kakaa.
Èištìní a údržba
Denní péèe
Doporuèujeme vám, abyste dennì
pøed první a po poslední pøípravì
espresa systém asi na 10 vteøin
propláchli bez umleté kávy, aby se v
nìm neusazovaly kávové èástice.
Postupujte pøitom jako pøi pøípravì
espresa, ale bez použití kávy.
0 Potom nastavte otoèný voliè (obr.
1/E) krátce do polohy .
0 Zbylou vodu ze zásobníku na vodu
vylijte.
Èištìní (obr. 12 – 16)
1
70
Pøed každým èištìním automat
vypnìte a vytáhnìte zástrèku ze
zásuvky.
Žádnou èást automatu na espreso
nemyjte v myèce!
0 Všechny plochy automatu otøete
vlhkým hadøíkem. Nepoužívejte
žádné ostré nebo abrazivní èisticí
prostøedky.
0 zásobník na vodu umyjte alespoò
jednou týdnì bìžným zpùsobem v
døezu.
0 Obì sítka, na jeden i na dva šálky,
èas od èasu vyèistìte kartáèkem.
Napìòovací tryska
0 Z trysky stáhnìte nástavec a umyjte
ho normálnì v døezu.
0 Napìòovací trysku otøete doèista
vlhkou utìrkou. Pomocí èisticí
pomùcky (obr. 1/H) mùžete
vyšroubovat hlavici trysky a vyèistit ji
nebo odvápnit.
Odkapávací møížka a odkapávací
miska
Jestliže ukazatel množství vody
(obr. 1/R) pøesahuje odkapávací
møížku, je nutné vodu z misky vylít.
0 Odkapávací møížku uchopte za
otvory. Vyjmìte ji a propláchnìte pod
tekoucí vodou (obr. 12).
0 Odkapávací misku uchopte na obou
stranách a vytáhnìte ji smìrem
dopøedu z automatu (obr. 13).
0 Vyjmìte plastovou vložku a
opláchnìte ji pod tekoucí vodou
(obr. 14).
0 Vložku opìt vložte do odkapávací
misky.
0 Èistou odkapávací misku zasuòte
zpìt do automatu a nasaïte na ni
møížku.
Èištìní spaøovacího sítka
Ve varné hlavici je umístìno
spaøovací sítko, kterým protéká
horká voda. Pravidelnì kontrolujte,
zda nejsou otvory spaøovacího sítka
zanesené kávou.
Jsou-li otvory zanesené:
0 Pomocí mince spaøovací sítko
vyšroubujte (obr. 15).
0 Spaøovací sítko s tìsnìním (obr.
16/1) vyjmìte a tìsnìní oddìlte od
sítka (obr. 16/2).
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 71 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
c
0 Spaøovací sítko umyjte teplou vodou
a kartáèkem.
0 Tìsnìní opláchnìte teplou vodou.
Potøebujete-li automat pøepravovat pøi
teplotì pod bodem mrazu:
0 Vylijte zásobník na vodu.
0 Otoèným volièem (obr. 1/E) pootoète
do polohy a nechte automat
“vypaøit”.
3
Odvápòování
Jestliže espreso protéká filtrem
neobvykle pomalu, je nejvyšší èas k
odvápnìní automatu.
Doporuèujeme stroj odvápnit jednou
za ètvrt roku. Pokud musíte používat
tvrdou vodu, je tøeba odvápnìní
provádìt èastìji.
3
0
0
0
0
0
0
Doporuèujeme používat originální
odvápòovaní tablety Electrolux
(PNC 900 195 537/7).
Dùležité upozornìní: Pøed
odvápnìním vyjmìte spaøovací sítko
(obr. 1/U) i s tìsnìním; postupujte
podle popisu v èásti “Èištìní
spaøovacího sítka” (obr. 15,16).
Do zásobníku na vodu nalijte nejprve
vodu a teprve potom pøidejte
odvápòovací prostøedek, nikdy ne
naopak! Musíte použít alespoò 0,5 l
vody. Pøidejte odpovídající množství
odvápòovacího prostøedku.
Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky a
nechte automat vychladnout.
Nasaïte držák sítka bez sítka.
Pod držák sítka postavte dostateènì
velkou nádobu.
Pøívodní kabel zasuòte do zásuvky a
automat zapnìte.
Otoèným volièem (obr. 1/E) otoète
do polohy
a nechte systémem
protéct asi 1/3 odvápòovacího
roztoku.
Pak automat vypnìte a odvápòovací
roztok nechte asi 10 minut pùsobit.
0 Nakonec nechejte protéct systémem
i zbytek.
0 Potom zásobník vody dùkladnì
vymyjte.
0 Nalijte do zásobníku èistou vodu a
nechejte celé množství vody protéct
systémem.
Pøi silném usazení vápence celý
odvápòovací proces opakujte.
0 Po odvápnìní opìt nasaïte
spaøovací sítko s tìsnìním.
Co dìlat, když ...
• je teplota espresa pøíliš nízká:
•
•
•
– Proveïte jeden varný cyklus bez
kávy, ale s nasazeným sítkem i
držákem, aby se systém pøedehøál.
– Pøedehøejte šálky.
– Proveïte odvápnìní kávovaru.
se výraznì sníží rychlost prùtoku:
– Kávu do sítka tak silnì nepìchujte.
– Kávu na espreso nemelte tak
jemnì (zvolte støední stupeò mletí).
– Proveïte odvápnìní kávovaru.
espreso vytéká po stranách držáku
sítka:
– Zkontrolujte, zda je držák sítka
správnì zasazený v upevòovacím
kroužku.
– Držák sítka utáhnìte pevnìji v
upevòovacím kroužku.
– Okraj držáku sítka oèistìte od
kávy.
espreso nevytéká:
– Zkontrolujte, zda je v zásobníku
dost vody a je správnì usazený.
– Zkontrolujte, zda je držák sítka
správnì zasazený v upevòovacím
kroužku.
– Zkontrolujte, zda je otoèný voliè
(obr. 1/E) nastaven doprava do
polohy
.
– Kávu do sítka tak silnì nepìchujte.
– Vyèistìte spaøovací sítko.
– Proveïte odvápnìní kávovaru.
71
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 72 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
c
• pìna není tak dokonalá:
•
•
•
– Zkontrolujte, zda je v sítku
dostateèné množství kávy.
– Vždy používejte jen èerstvou kávu.
– Kávu stlaète jen lehce.
pøi napìnìní mléka vzniká málo
pìny:
– Používejte vždy chladné a èerstvé
nízkotuèné mléko.
– Vyèistìte napìòovací trysku.
prùtok se zvýšil:
– Káva je umletá pøíliš nahrubo.
– Zkontrolujte, zda je v sítku
dostateèné množství kávy.
automat na kávu se pøi provozu
vypíná:
Èerpadlo automatu je vybaveno
tepelnou pojistkou, která ho chrání
pøed pøehøátím. Tato tepelná pojistka
pøeruší provoz automatu, jestliže se
používá pøíliš dlouho bez pøestávky,
nebo bìží-li èerpadlo bez vody.
– Vypínaè Zap/Vyp nastavte na
“Vyp” a vytáhnìte zástrèku ze
zásuvky.
– Automat nechte alespoò 20 minut
vychladnout. Doplòte vodu.
– Automat opìt pøipojte k elektrické
síti a zapnìte ho. Jestliže spotøebiè
stále nefunguje, obrat’te se na naši
zákaznickou službu.
Technické údaje
• Sít’ové napìtí: 230–240 V, 50 Hz
• Pøíkon: 1250 W
(Viz typový štítek na spodní stranì
automatu.)
72
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty
jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek nepatrí do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sberného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zarízení. Zajištením správné
likvidace tohoto výrobku pomužete
zabránit negativním dusledkum pro
životní prostredí a lidské zdraví, které
by jinak byly zpusobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u príslušného místního úradu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchode, kde jste
výrobek zakoupili.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 73 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
o
o Szanowni Klienci!
Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z
niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nale¿y
zwróciæ szczególn¹ uwagê na
wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa! Instrukcjê nale¿y
zachowaæ w razie potrzeby
póŸniejszej konsultacji.
Prosimy o przekazanie instrukcji
obs³ugi ewentualnemu kolejnemu
nabywcy urz¹dzenia.
Wyposa¿enie (rys. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W³¹cznik/wy³¹cznik
Kontrolka stanu pracy
Kontrolka temperatury
Zbiornik na wodê (z ty³u)
Pokrêt³o kawa lub para
Dysza spieniaj¹ca (z koñcówk¹)
£y¿eczka do odmierzania
Przyrz¹d serwisowy
Dociskacz kawy
Sitko na 1 fili¿ankê
Sitko na 2 fili¿anki
Sitko do kawy porcjowanej w
torebkach (dotyczy tylko EEA 130)
Filtr
Os³ona palca
Korytko ociekowe
Kratka ociekowa
WskaŸnik nape³nienia
G³owica zaparzaj¹c¹ z uchwytem
filtra
Sitko w g³owicy zaparzaj¹cej
(wewnêtrzne)
Tabliczka znamionowa
1 Wskazówki
bezpieczeñstwa
Zachowanie bezpieczeñstwa
przy instalacji
• Urz¹dzenie musi byæ ustawione
stabilnie. Zwróciæ uwagê na to, aby
pod³o¿e by³o równe i poziome.
• Urz¹dzenie nigdy nie mo¿e byæ
pod³¹czane do sieci elektrycznej,
której napiêcie, natê¿enie i
czêstotliwoœæ pr¹du nie zgadzaj¹ siê
z danymi na tabliczce znamionowej
(patrz u do³u urz¹dzenia)!
Bezpieczeñstwo podczas
pracy
• To urz¹dzenie nie jest przeznaczone
dla osób (w tym dzieci), które
z powodu braku doœwiadczenia lub
stosownej wiedzy nie s¹ w stanie
zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania,
jak równie¿ dla osób (w tym dzieci)
niepe³nosprawnych fizycznie,
sensorycznie lub umys³owo, chyba,
¿e osoby te zosta³y odpowiednio
poinstruowane jak nale¿y poprawnie
obchodziæ siê z urz¹dzeniem i by³y
na pocz¹tku nadzorowane przez inne
osoby sprawuj¹ce nad nimi opiekê.
• Prosimy odk³adaæ te elementy w
miejscu niedostêpnym dla dzieci!
• Nie wolno dopuœciæ do tego, aby
urz¹dzeniem bawi³y siê dzieci.
• Kabel sieciowy nigdy nie mo¿e
stykaæ siê z gor¹cymi elementami
urz¹dzenia!
• Nigdy nie wyci¹gaæ wtyczki sieciowej
ci¹gn¹c za kabel!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia, gdy:
– kabel jest uszkodzony lub
– na obudowie s¹ widoczne
uszkodzenia.
• Podczas pracy, zale¿nie od dzia³ania,
dysza spieniaj¹ca, gniazdko i uchwyt
sitka staj¹ siê gor¹ce.
• W zale¿noœci od dzia³ania, podczas
pracy mo¿e siê nagrzewaæ równie¿
obudowa.
73
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 74 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
o
• Nie odkrêcaæ filtra podczas parzenia
kawy, poniewa¿ urz¹dzenie jest pod
ciœnieniem! Niebezpieczeñstwo
poparzenia!
• Nape³niaæ zbiornik jedynie zimn¹
wod¹, nigdy wod¹ mineraln¹,
destylowan¹, mlekiem lub innymi
p³ynami!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia, gdy zbiornik
wody nie jest nape³niony!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia bez korytka i
kratki ociekowej!
Bezpieczeñstwo podczas
czyszczenia
• Przed konserwacj¹ lub czyszczeniem
nale¿y upewniæ siê, ¿e urz¹dzenie
jest wy³¹czone i z gniazda
wyci¹gniêta jest wtyczka sieciowa!
• Przestrzegaæ wskazówek
dotycz¹cych usuwania kamienia!
• Nie zanurzaæ urz¹dzenia w wodzie!
Przed pierwszym u¿yciem
Prosimy o zapoznanie siê ze
wskazówkami dotycz¹cymi
bezpieczeñstwa, aby unikn¹æ
zagro¿eñ dla obs³ugi lub
uszkodzenia urz¹dzenia.
0 W³o¿yæ wtyczkê do gniazda
elektrycznego.
Przed pierwszym zaparzeniem kawy
nale¿y przep³ukaæ jednokrotnie uk³ad
grzewczy jedn¹ pe³n¹ zawartoœci¹
zbiornika wody. Postêpowaæ w sposób
opisany w rozdziale “Przyrz¹dzanie
espresso” lub “Spienianie mleka”, ale
nie dodaj¹c kawy do sitka. Ustawiæ
mo¿liwie du¿e naczynie poœrodku
kratki ociekowej (rys. 1/Q) oraz pod
dysz¹ spieniaj¹c¹ (rys. 1/F).
Przyrz¹dzanie espresso
Po zaparzeniu nale¿y pokryæ espresso
gêst¹ warstw¹ piany, zwan¹ crema.
Dla uzyskania aromatycznego
espresso z crem¹ istotne jest u¿ycie
œwie¿ej, czystej wody, dobranie
odpowiedniego stopnia zmielenia
kawy oraz zachowanie odpowiedniej
temperatury wody.
Bezpieczeñstwo podczas
naprawy
Naprawy urz¹dzeñ elektrycznych
mog¹ byæ przeprowadzane wy³¹cznie
przez specjalistów. Nieprawid³owo
przeprowadzone naprawy mog¹
stanowiæ du¿e zagro¿enie dla
u¿ytkownika.
Aby zapobiec niebezpieczeñstwu,
uszkodzony przewód zasilaj¹cy musi
zostaæ wymieniony przez producenta,
wykwalifikowanego sprzedawcê lub
personel z odpowiednimi
kwalifikacjami.
Nie przejmujemy odpowiedzialnoœci
za ewentualne szkody, które s¹
zwi¹zane z niepoprawnym lub
niezgodnym z przeznaczeniem
u¿ywanego urz¹dzenia.
;
74
Urz¹dzenie spe³nia wymagania
Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 2006/95/EC – niskie
napiêcie
• Dyrektywa 89/336/EEC ze
zmianami 92/31/EEC oraz
93/68/EEC РkompatybilnoϾ
elektromagnetyczna
1. Wlaæ wodê (rys. 2)
0 Wyci¹gn¹æ zbiornik wody w górê z
urz¹dzenia (rys. 2).
0 Otworzyæ pokrywê zbiornika.
0 Nape³niaæ zbiornik jedynie zimn¹,
czyst¹ wod¹.
Zwróciæ uwagê na to, aby poziom
wody nie by³ poni¿ej oznaczenia MIN
(minimum) i nie powy¿ej oznaczenia
MAX (maksimum).
0 Zamkn¹æ pokrywê zbiornika.
0 W³o¿yæ zbiornik wody i wcisn¹æ go w
dó³, do momentu sta³ego osadzenia
w urz¹dzeniu.
3
Mo¿na równie¿ podnieœæ pokrywê
zbiornika i odchyliæ j¹ na bok. Zbiornik
mo¿na nape³niæ wod¹ równie¿
bezpoœrednio bez wyjmowania z
urz¹dzenia, np. korzystaj¹c z dzbanka.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 75 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
o
2. W³¹czanie urz¹dzenia
0 W³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹
w³¹cznika/wy³¹cznika (rys. 1/A).
Œwieci siê kontrolka stanu pracy
(rys. 1/B, czerwona), a temperatury
(rys. 1/C, zielona) mruga.
Po osi¹gniêciu temperatury roboczej
kontrolka temperatury œwieci
nieprzerwanie. Kontrolka temperatury
mo¿e ponownie mrugaæ podczas
pracy co oznacza, ¿e nastêpuje
ponowne podgrzewanie.
3. Nape³nianie kaw¹ zmielon¹
(rys. 3, 4)
0 Wyci¹gn¹æ filtr, odchyliæ do ty³u
os³onê palca i za³o¿yæ sitko na 1
fili¿ankê lub na 2 fili¿anki (rys. 3).
Dotyczy tylko modelu EEA 130: W
przypadku u¿ywania kawy porcjowanej w torebkach, nale¿y stosowaæ
sitko do kawy porcjowanej w torebkach (rys. 1/M i rys. 5).
0 Wsypaæ zmielon¹ kawê do sitka.
U¿yæ przy tym nastêpuj¹cych
proporcji:
1 pe³na ³y¿eczka-miarka do sitka na
1 fili¿ankê, 2 pe³ne ³y¿ki-miarki do
sitka na 2 fili¿anki.
0 Ubiæ zmielon¹ kawê za pomoc¹
ubijaka do kawy (rys. 1/J) lekko w
sitku (rys. 4). Zwróciæ uwagê na to,
aby po ubiciu sitko by³o wype³nione
do krawêdzi mielon¹ kaw¹.
Wyczyœciæ krawêdŸ sitka z kawy.
3
3
Nie ubijaæ kawy w sitku zbyt mocno!
Mog³oby to znacznie zmniejszyæ
przep³yw wody. (Patrz równie¿ “Co
robiæ, gdy …”)
3
Gdy kawê nale¿y zmieliæ
samodzielnie, nale¿y wybraæ “œredni”
stopieñ mielenia.
4. Osadzanie filtra
(rys. 6, 7)
0 Ustawiæ filtr w uchwycie filtra w taki
sposób, aby r¹czka filtra znalaz³a siê
pod lewym, bia³ym trójk¹tem
(rys. 6,”1”).
0 Obróciæ filtr do oporu w prawo
(rys. 6,“2“), tak aby r¹czka
wskazywa³a do przodu i znalaz³a siê
pod bia³¹ lini¹ pomiêdzy dwoma
punktami (rys. 7,”3”).
5. Podstawiæ fili¿ankê(i)
(rys. 8)
0 Ustawiæ jedn¹ lub dwie fili¿anki pod
otwory filtra (rys. 8).
6. Zaparzanie espresso
Urz¹dzenie powinno osi¹gn¹æ temperaturê robocz¹ (kontrolka temperatury œwieci siê nieprzerwanie w
kolorze zielonym, rys. 1/C).
0 Obróciæ pokrêt³o (rys. 1/E) na
symbol
. Woda pod wysokim
ciœnieniem bêdzie teraz t³oczona
przez kawê w sitku.
3
Proces parzenia zostaje na krótko
przerwany. Nastêpuje nawil¿anie
zmielonej kawy w celu wzbogacenia
jej aromatu. Nastêpnie proces parzenia jest kontynuowany.
0 Po zaparzeniu ¿¹danej iloœci
espresso nale¿y obróciæ pokrêt³o z
powrotem w lewo, do po³o¿enia “•”.
3
3
Po ka¿dym zaparzeniu lub u¿yciu
funkcji para/gor¹ca woda, gdy
pokrêt³o zostanie obrócone w
po³o¿enie “•“, resztka wody bêdzie
kierowana do korytka ociekowego.
Ka¿da kolejna fili¿anka jest
zaparzana œwie¿¹ wod¹. Dziêki temu
ka¿da fili¿anka espresso bêdzie
aromatyczna. Dlatego nale¿y
regularnie opró¿niaæ korytko
ociekowe.
7. Wyjmowanie filtra(rys. 9)
0 Wykrêciæ filtr w lewo z uchwytu.
0 Przechyliæ os³onê palca do przodu i
przytrzymaæ, dociskaj¹c j¹. Stukaj¹c
w krawêdŸ sitka usun¹æ zu¿yt¹ kawê
z filtra lub sitka (rys. 9).
0 Przep³ukaæ uchwyt sitka i sitko pod
ciep³¹ wod¹. Nie myæ uchwytu sitka
w zmywarce do naczyñ!
75
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 76 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
o
3
Jeœli urz¹dzenie nie jest u¿ywane
przez d³u¿szy czas, nie wkrêcaæ
ponownie filtra. W ten sposób
przed³u¿a siê ¿ywotnoœæ uszczelki na
g³owicy zaparzaj¹cej.
3
Przyrz¹dzanie cappuccino
Wype³niæ du¿¹ fili¿ankê kawy do 1/2
lub 3/4 kaw¹ espresso. Przykryæ
kawê spienionym mlekiem. Posypaæ
na piankê niewielk¹ iloœæ kakao w
proszku.
Tworzenie pary/spienianie
mleka (rys. 10, 11)
Gor¹ca para mo¿e byæ u¿ywana do
spieniania mleka do cappuccino oraz
do podgrzewania p³ynów.
1. W³¹czyæ urz¹dzenie
0 Nasadziæ znajduj¹c¹ siê w komplecie
koñcówkê na dyszê spieniaj¹c¹
(rys. 10).
0 W³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹
w³¹cznika/wy³¹cznika (rys. 1/A).
Odczekaæ, a¿ osi¹gniêta zostanie
temperatura robocza i nast¹pi ci¹g³e
œwiecenie zielonej kontrolki
temperatury (rys. 1/C).
2. Tworzenie pary/spienianie
mleka
0 Wlaæ mleko lub podgrzewan¹ ciecz
do odpornego na wysok¹
temperaturê naczynia.
0 Zanurzyæ dyszê spieniaj¹c¹ w mleku
lub podgrzewanej cieczy (rys. 11).
0 Ustawiæ pokrêt³o (rys. 1/E),
obracaj¹c w lewo, na symbol .
Kontrolka temperatury mruga w
kolorze zielonym i urz¹dzenie
rozpoczyna wytwarzanie pary. Na
pocz¹tku z dyszy wycieknie jeszcze
kilka kropel gor¹cej wody.
Wa¿ne: Dysza spieniaj¹ca nie mo¿e
dotykaæ dna naczynia, poniewa¿
utrudni³oby to wylot pary.
0 W celu zatrzymania wylotu pary
nale¿y przekrêciæ pokrêt³o (rys. 1/E)
ponownie w prawo, w po³o¿enie “•“.
0 Odstawiæ spienian¹ ciecz i ponownie
obróciæ na kilka sekund prze³¹cznik
woda/para na symbol . W ten
sposób usuwa siê z dyszy
ewentualne pozosta³oœci mleka lub
innych p³ynów. Ostro¿nie! Para jest
gor¹ca.
76
Dla uzyskania delikatnej, kremowej
pianki nale¿y najlepiej u¿yæ
sch³odzonego mleka o niskiej
zawartoœci t³uszczu.
Czyszczenie i pielêgnacja
Codzienna pielêgnacja
Zalecamy codziennie przed
pierwszym i ostatnim zaparzaniem
espresso przep³ukanie uk³adu przez
ok. 10 sekund bez kawy, aby
unikn¹æ osadzenia siê kawy. Nale¿y
w tym celu postêpowaæ jak w
przypadku przygotowania espresso,
ale nie dodaj¹c kawy.
0 Ustawiæ nastêpnie pokrêt³o (rys. 1/E)
na krótko w pozycji .
0 Zlaæ pozosta³oœci wody ze zbiornika.
Czyszczenie (rys. 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
Przed ka¿dym czyszczeniem nale¿y
wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazda!
Nie czyœciæ ¿adnego z elementów
urz¹dzenia w zmywarce do
naczyñ!
Zmyæ wszystkie powierzchnie na
urz¹dzeniu wilgotn¹ œciereczk¹. Nie
u¿ywaæ ostrych lub szoruj¹cych
œrodków czyszcz¹cych.
P³ukaæ zbiornik wody co najmniej raz
w tygodniu w normalnej wodzie.
Od czasu do czasu czyœciæ szczotk¹
sitko na 1 fili¿ankê oraz na 2 fili¿anki.
Dysza spieniaj¹ca
Wyci¹gn¹æ koñcówkê dyszy
spieniaj¹cej i przep³ukaæ j¹ w
normalnej wodzie.
Zmyæ do czysta dyszê spieniaj¹c¹
wilgotn¹ œciereczk¹. Za pomoc¹
przyrz¹du serwisowego (rys. 1/H)
mo¿na odkrêciæ g³owicê dyszy w
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 77 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
celu wyczyszczenia lub usuniêcia
kamienia.
Kratka ociekowa i korytko
ociekowe
Jeœli wskaŸnik nape³nienia (rys. 1/R)
wysunie siê powy¿ej kratki ociekowej,
nale¿y opró¿niæ korytko ociekowe z
wody.
Proszê chwyciæ za otwory w kratce
ociekowej. Wyci¹gn¹æ kratkê
ociekow¹ i przep³ukaæ pod bie¿¹c¹
wod¹ (rys. 12).
W celu opró¿nienia chwyciæ korytko
ociekowe po obu stronach i
wyci¹gn¹æ je z urz¹dzenia (rys. 13),
wysuwaj¹c do przodu.
Œci¹gn¹æ plastikow¹ nasadkê i
przep³ukaæ oba elementy pod
bie¿¹c¹ wod¹ (rys. 14).
Ponownie osadziæ plastikow¹
nasadkê w korytku ociekowym.
Wsun¹æ czyste korytko ociekowe do
urz¹dzenia i osadziæ kratkê
ociekow¹.
Czyszczenie sitka zaparzaj¹cego
Na g³owicy zaparzaj¹cej znajduje siê
sitko zaparzaj¹ce, przez które
przep³ywa gor¹ca woda. Od czasu
do czasu nale¿y sprawdzaæ, czy
otwory sitka zaparzaj¹cego nie s¹
zatkane kaw¹.
Jeœli otwory sitka s¹ zatkane:
Wykrêciæ sitko zaparzaj¹ce za
pomoc¹ monety (rys. 15).
Wyci¹gn¹æ sitko zaparzaj¹ce i
uszczelkê (rys. 16/1) i usun¹æ
uszczelkê sitka zaparzaj¹cego
(rys. 16/2).
Wyczyœciæ szczotk¹ i ciep³¹ wod¹
sitko zaparzaj¹ce.
Przep³ukaæ uszczelkê pod ciep³¹
wod¹.
Jeœli urz¹dzenie ma byæ
transportowane w ujemnych
temperaturach:
0 Opró¿niæ zbiornik wody.
0 Ustawiæ pokrêt³o (rys. 1/E) w
po³o¿enie i “spuœciæ” parê z
urz¹dzenia.
Usuwanie kamienia
Jeœli espresso p³ynie zbyt wolno
przez filtr, oznacza to koniecznoϾ
usuniêcia kamienia.
Zalecamy usuwanie kamienia z
urz¹dzenia co kwarta³. Jeœli woda z
kranu jest twarda, usuwanie kamienia
nale¿y ewentualnie przeprowadzaæ
czêœciej.
3
0
0
0
0
0
0
3
0
Zalecamy stosowanie tabletek firmy
Electrolux do usuwania kamienia
(PNC 900 195 537/7).
Wa¿ne: Przed odkamienianiem
nale¿y wyci¹gn¹æ sitko zaparzaj¹ce
(rys. 1/T) i uszczelkê sitka
zaparzaj¹cego, jak opisano w czêœci
“Czyszczenie sitka zaparzaj¹cego”
(rys. 15, 16).
Najpierw nape³niaæ zbiornik wod¹,
nastêpnie wlaæ/wsypaæ œrodek do
usuwania kamienia, nigdy nie w
odwrotnej kolejnoœci.. Nale¿y u¿yæ co
najmniej 0,5 litra wody.
Odkamieniacz nale¿y dozowaæ
zale¿nie od iloœci wody.
Wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹ z
gniazda i pozostawiæ urz¹dzenie do
momentu sch³odzenia.
Wkrêciæ filtr bez sitka.
Ustawiæ pojemnik o odpowiedniej
pojemnoœci pod filtrem.
Pod³¹czyæ wtyczkê sieciow¹ do
gniazda i w³¹czyæ urz¹dzenie.
Ustawiæ pokrêt³o (rys. 1/E) w
po³o¿enie
i przepuúciã ok. 1/3
roztworu wody z odkamieniaczem
przez ukùad.
Nastêpnie wy³¹czyæ urz¹dzenie i
pozostawiæ roztwór wody z
odkamieniaczem na czas dzia³ania
ok. 10 minut.
Na koñcu przepuœciæ pozosta³¹
czêœæ przez uk³ad.
77
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 78 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
o
0 Nastêpnie starannie wyczyœciæ
zbiornik wody.
0 Nape³niæ zbiornik œwie¿¹ wod¹ i
przepuœciæ j¹ w ca³oœci przez uk³ad.
Przy silnym osadzie kamienia nale¿y
powtórzyæ jego usuwanie.
0 Po usuniêciu kamienia nale¿y
ponownie osadziæ sitko zaparzaj¹ce i
uszczelkê.
Co robiæ, gdy …
• temperatura espresso jest za niska:
– Przeprowadziæ zaparzanie bez
kawy mielonej, ale z sitkiem i
dozownikiem, aby nagrzaæ uk³ad.
– Podgrzaæ fili¿anki.
– Usun¹æ kamieñ z urz¹dzenia.
• szybkoœæ przep³ywu w wyraŸny
sposób zmniejszy³a siê:
– nie ubijaæ tak mocno kawy w sitku.
– nie mieliæ za drobno kawy
(“œredni” stopieñ mielenia).
– Usun¹æ kamieñ z urz¹dzenia.
• espresso wylewa siê na bok z filtra:
– upewniæ siê, czy filtr jest
prawid³owo osadzony w uchwycie.
– Wkrêciæ mocniej filtr w uchwyt.
– Wyczyœciæ krawêdŸ filtra z kawy.
• nie wyp³ywa espresso
– upewniæ siê, czy zbiornik wody jest
nape³niony i prawid³owo osadzony.
– upewniæ siê, czy filtr jest
prawid³owo osadzony w uchwycie.
– Upewniæ siê, czy pokrêt³o
(rys. 1/E) zosta³o obrócone w
prawo do po³o¿enia
.
– Nie ubijaæ za mocno kawy w sitku.
– Wyczyœciæ sitko zaparzaj¹ce.
– Usun¹æ kamieñ z urz¹dzenia.
• s³abszy wynik zaparzania cremy:
– upewniæ siê, czy w sitku jest
wystarczaj¹ca iloœæ kawy.
– U¿ywaæ zawsze œwie¿o zmielonej
kawy.
– Lekko ubiæ kawê mielon¹.
78
• podczas spieniania mleka powstaje
za ma³o pianki:
– U¿ywaæ zawsze œwie¿ego i
ch³odnego mleka o ma³ej
zawartoœci t³uszczu.
– Wyczyœciæ dyszê spieniaj¹c¹.
• przep³yw zwiêksza siê:
– kawa do espresso jest za grubo
zmielona:
– Upewniæ siê, ¿e w sitku jest
wystarczaj¹ca iloœæ kawy.
• ekspres do kawy wy³¹cza siê w
trakcie pracy:
pompa urz¹dzenia jest wyposa¿ona
w wy³¹cznik temperaturowy
zabezpieczaj¹cy przed przegrzaniem.
Wy³¹cznik temperaturowy przerywa
pracê urz¹dzenia, gdy pracuje ono
zbyt d³ugo bez przerwy lub gdy
pompa pracuje bez wody.
– Nastawiæ w³¹cznik w pozycji “Wy³”
i wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.
– Od³o¿yæ urz¹dzenie na 20 minut
tak, aby wystyg³o. Nape³niæ wod¹.
– Pod³¹czyæ urz¹dzenie ponownie
do sieci i w³¹czyæ. Je¿eli
urz¹dzenie dalej nie dzia³a, nale¿y
skontaktowaæ siê z autoryzowanym
serwisem technicznym.
Dane techniczne
• Napiêcie sieci: 230–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy: 1250 W
(patrz tabliczka znamionowa u
do³u urz¹dzenia.)
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 79 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
o
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w
komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do przewidzianych w tym
celu pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, ze tego produktu nie wolno traktowaæ tak, jak
innych odpadów domowych. Nalezy
oddaæ go do w³asciwego punktu
skupu surowców wtórnych
zajmuj¹cego siê z³omowanym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym.
W³asciwa utylizacja i z³omowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wp³ywu z³omowanych produktów na
srodowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskaæ szczegó³owe dane
dotycz¹ce mozliwosci recyklingu
niniejszego urz¹dzenia, nalezy skontaktowaæ siê z lokalnym urzêdem
miasta, s³uzbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
zosta³ zakupiony.
79
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 80 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
h
h Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük, alaposan olvassa át ezt a
használati utasítást. A biztonsági
tudnivalókat mindenképpen tartsa
be! Õrizze meg a használati utasítást,
hogy késõbb is utána tudjon benne
nézni, ha valamilyen kérdése van.
Ha esetleg eladja a készüléket, a
használati utasítást adja oda az új
tulajdonosnak.
A készülék elemei és
tartozékai (1. ábra)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
80
Be/ki kapcsoló
Mûködésjelzõ
Hõmérsékletjelzõ
Víztartály (a készülék hátoldalán)
Forgókapcsoló kávé vagy gõz
választásához
Habosítófúvóka (rátéttel)
Mérõkanál
Karbantartó szerszám
Kávéõrlemény-lenyomó
Kávétartály 1 csészéhez
Kávétartály 2 csészéhez
Szûrõ egyadagos kiszerelésû
kávéhoz (csak az EEA 130 típusnál)
Kávétartálytartó
Ujjvédõ
Csepegtetõtálca
Csepegtetõrács
Töltöttségszint-jelzõ
Forrázófej kávétartálytartó-foglalattal
Kávétartály a forrázófej belsejében
Típustábla
1 Biztonsági tudnivalók
A készülék felállítása
• A készüléknek stabilan kell állnia.
Ügyeljen arra, hogy vízszintes,
egyenes felületre állítsa a készüléket.
• A készülék csak olyan villamos
hálózatra csatlakoztatható, amelynek
feszültsége, áramfajtája és
frekvenciája megegyezik a készülék
alján lévõ típustáblán feltüntetett
adatokkal!
Használat közben
• A készülék rendeltetésszerûen nem
való arra, hogy olyan személyek
(köztük gyermekek) kezeljék, akik
tapasztalatlanságuk vagy
ismerethiányuk, illetve fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességeik
korlátozottsága miatt nem képesek a
biztonságos használatára, kivéve, ha a
felügyeletükért felelõs személy
megtanította õket a készülék
biztonságos kezelésére, és kezdetben
ellenõrzi a tevékenységüket.
• A készüléket tartsa távol
gyermekektõl!
• Gyõzõdjön meg, hogy gyermekek
nem tudják a készüléket játék céljára
használni!
• A hálózati kábel soha nem érhet a
készülék forró részeihez!
• A hálózati kábelt soha ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból!
• Ne kapcsolja be a készüléket, ha
– a kábel sérült, vagy
– a készülék házán látható
sérüléseket észlel.
• A habosítófúvóka, a kávétartály és a
kávétartálytartó használat közben
felforrósodik.
• A készülékház használat közben
felmelegszik.
• Forrázás közben ne vegye ki a
kávétartálytartót, mert a készülék
nyomás alatt áll! Égésveszély!
• A víztartályba mindig hideg vizet
töltsön, ásványvíz, desztillált víz, tej
vagy más folyadék betöltése tilos!
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 81 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
h
fûtõrendszert. Hajtsa végre a
“Presszókávé készítése” ill. “Tej
felhabosítása” fejezetben leírtakat,
csak most ne tegyen kávéõrleményt
a szitába. Tegyen egy lehetõleg nagy
edényt a csepegtetõrács közepére
(1/Q. ábra) és a habosítófúvóka
(1/F. ábra) alá.
• Ha a víztartály üres, ne kapcsolja be
a készüléket!
• Csepegtetõtálca vagy
csepegtetõrács nélkül ne használja a
készüléket!
Tisztítás
• Karbantartás vagy tisztítás elõtt
gyõzõdjön meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva, és a
hálózati dugó ki van húzva a
konnektorból!
• Kövesse a mészkõtelenítési
utasításokat!
• Ne merítse vízbe a készüléket!
Presszókávé készítése
A presszókávét lefõzés után sûrû,
habos réteg, úgynevezett “crema”
(krém) fedi.
Az aromás, krémes presszókávé titka
a tiszta, friss víz, a megfelelõ õrlési
finomság és a vízhõmérséklet.
Javítás
Az elektromos készülékeket csak
szakember javíthatja. A szakszerûtlen
javítások komoly veszélyt
jelenthetnek a felhasználóra.
Ha a hálózati csatlakozókábel
megsérült, a veszélyek elkerülése
érdekében a gyártóval, a
szaküzletben, vagy megfelelõen
képzett személlyel ki kell cseréltetni.
A készülék nem rendeltetésszerû
vagy helytelen használatából eredõ
esetleges károkért a gyártó
semmilyen felelõsséget nem vállal.
;
Ez a készülék megfelel az EK
alábbi irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is
Az elsõ használat elõtt
Az Önt fenyegetõ veszélyek és a
készüléket fenyegetõ sérülések
elkerülése érdekében olvassa el a
biztonsági tudnivalókat.
0 Dugja be a hálózati dugót a
konnektorba.
Az elsõ presszókávé elkészítése elõtt
egy tartálynyi vízzel öblítse át a
1. Víz betöltése (2. ábra)
0 Fölfelé húzva vegye ki a víztartályt a
készülékbõl (2. ábra).
0 Nyissa ki a tartály fedelét.
0 Csakis tiszta, hideg vizet töltsön a
tartályba.
Ügyeljen arra, hogy a vízszint a MIN
(minimum) és a MAX (maximum)
jelzés között legyen.
0 Zárja le a fedelet.
0 Tegye vissza, majd nyomja lefelé a
víztartályt, hogy szorosan álljon a
készülékben.
3
Meg is emelheti, és oldalra billentheti
a tartály fedelét. Így például egy
kannából közvetlenül is feltöltheti a
készülékben lévõ víztartályt.
2. A készülék bekapcsolása
0 A Be/ki kapcsolóval (1/A. ábra)
kapcsolja be a készüléket. Világít a
mûködésjelzõ (1/B. ábra, piros) és a
hõmérsékletjelzõ (1/C. ábra, zöld)
villog.
Amint a víz elérte az üzemi
hõmérsékletet, a hõmérsékletjelzõ
folyamatosan világít. A
hõmérsékletjelzõ mûködés közben
újra kigyulladhat, ami azt jelenti, hogy
a készülék utánfûti a vizet.
81
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 82 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
h
3. A kávéõrlemény betöltése
(3. és 4. ábra)
0 Vegye ki a kávétartálytartót, hajtsa
vissza az ujjvédõt, és tegye az 1 vagy
2 csészés szitát a kávétartálytartóba
(3. ábra).
Csak az EEA 130 típusnál: Ha az
egyadagos kiszerelésû kávét használ, alkalmazza az ehhez való szûrõt
(1/M és 5. ábra).
0 Tegyen a szitába kávéõrleményt.
Az 1 csészés szitához egy teljes
mérõkanálnyi, a 2 csészés szitához 2
teljes mérõkanálnyi kávét tegyen a
szitába.
0 A kávéõrlemény-lenyomóval (1/J.
ábra) nyomja bele finoman a kávét a
szitába (4. ábra). Ügyeljen arra, hogy
a kávé nyomás után a kávétartály
pereméig érjen. Tisztítsa meg a
kávétartály peremét a
kávéõrleménytõl.
3
3
Ne nyomja bele túl erõsen a szitába
kávéõrleményt! Ebben az esetben
sokkal nehezebben folyik át rajta a
víz. (lásd még “Mit tegyünk, ha ...?”)
3
Ha saját maga darálja a kávét,
válassza a “közepes” õrlési
finomságot.
4. A kávétartálytartó betétele
(6. és 7. ábra)
0 Úgy helyezze a kávétartálytartót a
kávétartályfoglalatba, hogy a
kávétartálytartó nyele a bal oldali
fehér háromszög alatt legyen
(6. ábra, “1”).
0 Ütközésig fordítsa jobbra a
kávétartálytartót (6. ábra, “2“); a nyél
most elõre néz, és a fehér vonal alatt
a két pont között áll (7. ábra, “3“).
5. A csésze vagy csészék
alátétele (8. ábra)
0 Tegyen egy vagy két csészét a
kávétartálytartó nyílásai alá (8. ábra).
82
6. Presszókávé lefõzése
A készüléknek el kell érnie az üzemi
hõmérsékletet (a zöld hõmérsékletjelzõ – 1/C ábra – folyamatosan
világít).
0 Fordítsa a forgókapcsolót (1/E. ábra)
a
jelre. A készülék nagy
nyomással átnyomja a vizet a
kávéõrleményen.
3
A forrázás folyamata az indítás után
néhány másodpercre abbamarad. A
kávépor ezalatt átnedvesedik, alaposan kioldódnak a zamatanyagok,
majd folytatódik a forrázás.
0 Ha lefõzte a kívánt mennyiségû
presszókávét, fordítsa vissza a
kapcsolót balra a "•" állásba.
3
3
Amikor a forgókapcsolót kávéfõzés,
gõzölés vagy forróvízvétel után a “•“
állásba fordítja, a maradék víz mindig
a csepegtetõtálcába kerül. Mindegyik
további csésze kávé friss vízzel
készül. A kávé így mindig finom lesz.
A csepegtetõtálcát ezért
rendszeresen ki kell üríteni.
7. A kávétartálytartó
kivétele(9. ábra)
0 Fordítsa el balra, majd vegye ki a
foglalatból a kávétartálytartót.
0 Hajtsa elõre, és tartsa nyomva az
ujjvédõt. Ütögesse ki a használt
kávéõrleményt a kávétartálytartóból
ill. a kávétartályból (9. ábra).
0 Öblítse le meleg vízzel a
kávétartálytartót és a kávétartályt. Ne
mosogassa mosogatógépben a
kávétartálytartót!
3
Ha hosszabb ideig nem használja a
készüléket, ne tegye vissza a
kávétartálytartót. Ezzel megnövelheti
a forrázófej tömítésének élettartamát.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 83 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
h
Gõzfejlesztés / tej
felhabosítása (10. és 11. ábra)
A forró gõzzel kapucíner
készítéséhez felhabosíthatja a tejet,
vagy más folyadékot hevíthet fel.
1. A készülék bekapcsolása
0 Dugja rá a csomagban található
rátétet a habosítófúvókára (10. ábra).
0 A Be/ki kapcsolóval (1/A. ábra)
kapcsolja be a készüléket. Várja
meg, amíg a készülék eléri az üzemi
hõmérsékletet, és a hõmérsékletjelzõ
zöld lámpája (1/C. ábra) folymatosan
világít.
2. Gõzfejlesztés / tej
felhabosítása
0 Töltse bele a tejet vagy a hevítendõ
folyadékot egy hõálló edénybe.
0 Merítse bele a habosítófúvókát a
tejbe vagy a felhevítendõ folyadékba
(11. ábra).
0 Állítsa a forgókapcsolót (1/E. ábra) a
jelre. A hõmérsékletjelzõ zöld
lámpája (1/C. ábra) villog és a
készülék elkezd gõzt fejleszteni. Az
elején néhány csepp forró víz is
kifolyhat a fúvókából.
Fontos! A gõz kiáramlása
akadályozásának elkerülésére ne
érintse a habosítófúvókát az edény
aljára.
0 A gõz kiáramlását a forgókapcsoló
(1/E. ábra) “•“ állásba
kapcsolásával állíthatja le.
0 Tegye félre a felhabosított folyadékot,
és fordítsa a gõzkapcsolót még
néhány másodpercig a jelre. Ezzel
eltávolíthatja az esetleges tej- vagy
folyadékmaradékot a fúvókából.
Vigyázat! A gõz forró.
3
Ha finom, krémes tejhabot akar
készíteni, használjon hideg,
zsírszegény tejet.
Kapucíner készítése
Töltsön meg egy nagy kávéscsészét
félig vagy háromnegyedig
presszókávéval. Öntse rá a
felhabosított tejet. Szórjon a tejhabra
egy kis kakaóport.
Tisztítás és gondozás
Napi gondozás
Azt ajánljuk, hogy minden nap az
elsõ kávé elõtt és az utolsó kávé után
kb. 10 másodpercig kávéõrlemény
nélkül öblítse át a készüléket. Így
elkerülheti a kávrészecskék
lerakódását. Tegye ugyanazt, mintha
presszókávét készítene – csak kávé
nélkül.
0 Ezután állítsa röviden a
forgókapcsolót (1/E. ábra) a jelre.
0 Öntse ki a maradék vizet a
víztartályból.
Tisztítás (12. – 16. ábra)
1
0
0
0
0
0
Tisztítás elõtt mindig kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
kábelt a konnektorból.
A készülék egyik részét se
mosogassa mosogatógépben!
Nedves kendõvel törölje le a
készülék felületét. A tisztításhoz ne
használjon éles tárgyakat vagy súroló
tisztítószert.
Legalább hetente egyszer
mosogassa el a víztartályt.
Az 1 csészés és a 2 csészés
kávétartályt idõnként tisztítsa meg
kefével.
Habosítófúvóka
Húzza le a habosítófúvókáról a
rátétet, majd mosogassa el.
Nedves kendõvel törölje tisztára a
fúvókát. A karbantartó szerszám
(1/H. ábra) segítségével tisztításhoz
vagy mészkõtelenítéshez
lecsavarhatja a fúvóka fejét.
Csepegtetõrács és
csepegtetõtálca
Ha a töltöttségszint-jelzõ (1/R. ábra)
a csepegtetõrács fölé ér, ki kell
üríteni a csepegtetõtálcát.
83
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 84 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
h
0 Nyúljon bele a csepegtetõrács két
lyukába. Vegye ki, majd folyó víz alatt
öblítse le a csepegtetõrácsot
(12. ábra).
0 A csepegtetõtálcát két oldalánál
fogva húzza ki elõre a készülékbõl
(13. ábra).
0 Vegye ki, majd folyó víz alatt öblítse
le a mûanyag betétet (14. ábra).
0 Tegye vissza a mûanyag betétet a
csepegtetõtálcába.
0 Tolja vissza a tiszta csepegtetõtálcát
a készülékbe, és tegye be a
csepegtetõrácsot.
A forrázókávétartály tisztítása
A forrázókávétartály, amelyen át a
forró víz áramlik, a forrázófejben
található. Idõnként nézze meg, hogy
a kávérészecskék nem tömítették-e
el a kávétartály lyukait.
Ha igen:
0 csavarja le a kávétartályt egy érmével
(15. ábra).
0 Vegye ki a kávétartályt (16. ábra/1),
és távolítsa el a kávétartály tömítését
(16/2. ábra).
0 Meleg vízzel és kefével tisztítsa meg
a kávétartályt.
0 Meleg vízben öblítse le a tömítést.
Ha fagypont alatti hõmérsékleten
szállítja a készüléket:
0 ürítse ki a víztartályt.
0 Állítsa a forgókapcsolót (1/E. ábra) a
jelre, és “engedje ki a gõzt“ a
készülékbõl.
3
Mészkõtelenítés
Ha a kávé szokatlanul lassan folyik át
a szûrõn, ideje mészkõteleníteni a
készüléket.
Azt ajánljuk, hogy negyedévente
vízkõmentesítse a készüléket. Ha
lakóhelyén a víz igen kemény,
elképzelhetõ, hogy gyakrabban kell
vízkõmentesíteni a készüléket.
84
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Azt ajánljuk, hogy a vízkõmentesítéshez eredeti Electrolux gyártmányú
típusú vízkõoldó tablettát használjon
(PNC 900 195 537/7).
Fontos! Mészkõtelenítés elõtt “A
forrázókávétartály tisztítása“ fejezetben
leírtaknak megfelelõen távolítsa el a
kávétartályt (1/U. ábra) és a
kávétartály tömítését (15. és 16. ábra).
Elõször mindig a vizet töltse a
víztartályba, és utána a mészkõoldót,
sohasem fordítva. A
mészkõtelenítéshez legalább fél liter
vizet használjon fel. A
mészkõoldószert ennek megfelelõen
kell adagolni.
Húzza ki a hálózati kábelt a
konnektorból, és hagyja lehûlni a
készüléket.
Tegye be a kávétartálytartót
kávétartály nélkül.
Tegyen elegendõ méretû edényt a
kávétartálytartó alá.
Dugja be a hálózati kábelt a
konnektorba, és kapcsolja be a
készüléket.
Állítsa a forgókapcsolót (1/E. ábra) a
jelre, és folyassa át a rendszeren
a mészkõtelenítõ oldat kb. egy
negyedét.
Ezután kapcsolja ki a készüléket, és
hagyja kb. 10 percig hatni a
mészkõtelenítõ oldatot.
Majd a maradékot is folyassa át a
rendszeren.
Ezután alaposan tisztítsa meg a
víztartályt.
Töltsön friss vizet a víztartályba, és az
egész töltetet folyassa át a rendszeren.
Ha túl sok mészkõ képzõdött,
ismételje meg a mûveletet.
Mészkõtelenítés után tegye vissza a
forrázó kávétartályt és a tömítést.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 85 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
h
Mit tegyünk, ha ...
• a presszókávé hõmérséklete túl
alacsony?
– A rendszer elõmelegítésére fõzzön
egy üres fõzetet kávé nélkül, de
kávétartállyal és kávétartálytartóval.
– Melegítse elõ a csészéket.
– Mészkõtelenítse a készüléket.
• az átfolyási sebesség érezhetõen
lecsökken?
– Ne nyomja túl szorosan a
kávétartályba a kávéõrleményt.
– Ne darálja túl finomra a kávét
(“közepes“ fokozat).
– Mészkõtelenítse a készüléket.
• a kávé a kávétartálytartó oldalán
folyik ki?
– Gyõzõdjön meg róla, hogy
rendesen tette-e be a
kávétartálytartót a foglalatba.
– Kicsit szorosabban csavarja be a
kávétartálytartót a foglalatba.
– Tisztítsa meg a kávétartálytartó
peremét a kávéõrleménytõl.
• nem jön a kávé?
– Gyõzõdjön meg róla, hogy a
víztartályban legyen víz, és
rendesen be legyen téve a helyére.
– Gyõzõdjön meg róla, hogy a
kávétartálytartót rendesen tette-e
be a foglalatba.
– Gyõzõdjön meg arról, hogy a
forgókapcsoló (1/E ábra) jobbra
forgatva, a
állásban van.
– Ne nyomja túl szorosan a
kávétartályba a kávéõrleményt.
– Tisztítsa meg forrázókávétartályt.
– Mészkõtelenítse a készüléket.
• romlik a krémképzõdés?
– Gyõzõdjön meg róla, hogy van-e
elegendõ kávéõrlemény a
kávétartályban.
– Mindig friss kávéõrleményt
használjon.
– Nyomja meg finoman a
kávéõrleményt.
• túl kevés hab képzõdik a tej
habosításakor?
– Mindig hideg, friss és zsírmentes
tejet használjon.
– Tisztítsa meg a habosítófúvókát.
• túl gyorsan jön a kávé?
– Túl durvára darált kávét használt.
– Gyõzõdjön meg róla, hogy van-e
elegendõ kávéõrlemény a
kávétartályban.
• a kávéfõzõ gép használat közben
kikapcsol:
A készülék szivattyújában
túlhevüléstõl védõ hõbiztosíték van.
Ha a készüléket túl hosszú idõn
keresztül, szünet nélkül használták,
vagy ha a szivattyú víz nélkül
üzemelt, a hõbiztosíték kikapcsolja a
készüléket.
– Állítsa a Be/ki kapcsolót “Ki”
állásba, és húzza ki a dugót a
konnektorból.
– Hagyja lehûlni a készüléket: várjon
legalább 20 percet. Töltsön vizet a
készülékbe.
– Dugja be újra a készülék dugóját a
konnektorba, és kapcsolja be. Ha
a készülék újra leáll vagy nem
mûködik, forduljon a
vevõszolgálathoz.
Mûszaki adatok
• Hálózati feszültség:
230–240 V, 50 Hz
• Teljesítményfelvétel: 1250 W
(Lásd a készülék alján lévõ
típustáblát.)
85
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 86 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
h
Ártalmatlanítás
2
Csomagolóanyag
A csomagoláshoz felhasznált anyag
környezetkímélõ és újra felhasználható. A mûanyag részek külön meg
vannak jelölve, pl. >PE<, >PS< stb. A
csomagolóanyagot a rajta lévõ jelölésnek megfelelõen az ártalmatlanító helyeken az arra kijelölt
gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa.
2
Elhasznált készülék
A terméken vagy a csomagoláson
található
szimbólum azt jelzi, hogy
a termék nem kezelhetö háztartási
hulladékként. Ehelyett a terméket el
kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelö begyüjtö
helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen
termék helyes hulladékba helyezéséröl, sergit megelözni azokat, a környrzetre és az emberi egészségre
gyakorolt potenciális kedvezötlen
következményeket, amelyeket ellenkezö esetben a termék nem megfelelö hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására
vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végzö
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
W
86
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 87 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
v
vVážený zákazník,
prečítajte si pozorne tieto pokyny
na obsluhu.
Najmä dodržiavajte bezpečnostné
pokyny na prvých stranách tohto
návodu na obsluhu! Odložte si tieto
pokyny na obsluhu pre budúcu
potrebu. Tento návod na obsluhu
odovzdajte prípadne ďalšiemu
používateľovi tohto prístroja.
Príslušenstvo (obr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Zap/Vyp prepínač
Kontrolka napájania
Kontrolka teploty
Nádrž na vodu (vzadu)
Prepínanie - káva alebo para
Parná tryska (s prípojkou)
Odmerka
Servisný nástroj
Prítlačná čast’ na zomletú kávu
1-šálkový filter
2-šálkový filter
Filter na balíčkované porcie
(len EEA 130)
Držiak filtra
Chránič na prsty
Odkvapkávač
Odkvapkávacia mriežka
Ukazovateľ naplnenia
Varná hlava s uchytením pre držiak
filtra
Filter vo varnej hlave (vo vnútri)
Typový štítok
1 Bezpečnostné pokyny
Bezpečnost’t’ pri montáži
prístroja
• Postavený prístroj musí byt’ v
stabilnej polohe. Skontrolujte, či
miesto, na ktoré sa prístroj má
nainštalovat’ je rovné a vyrovnané.
• Prístroj sa smie pripojit’ len na
elektrickú siet’, ktorej napätie a
frekvencia je v súlade s údajmi
uvedenými na typovom štítku
(spodná strana zariadenia).
Bezpečnost’ pri obsluhe
prístroja
• Tento prístroj nesmú používat’
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
rozumovými schopnost’ami,
nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokiaľ neboli
upovedomení o používaní prístroja
alebo nepracujú pod dozorom
osoby zodpovednej za ich
bezpečnost’.
• Nepúšt’ajte deti do blízkosti
prístroja.
• Na deti je potrebné dohliadat’, aby
sa s týmto prístrojom nehrali.
• Nedovoľte, aby sa napájací kábel
dostal kontaktu s horúcimi čast’ami
prístroja.
• Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo
zásuvky t’ahom za siet’ový kábel.
• Prístroj nepoužívajte, ak:
– je napájací kábel poškodený
alebo
– je kryt viditeľne poškodený.
• Parná tryska, filter, držiak filtra a
jeho upevnenie sú počas
používania horúce.
• Kryt sa počas používania zohrieva.
• Neodstraňujte držiak filtra počas
varenia, nakoľko je prístroj pod
tlakom. Existuje tu
nebezpečenstvo popálenia.
87
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 88 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
v
Pred prvou prípravou espresa je
potrebné raz prepláchnut’ ohrievací
systém naplnením nádrže.
Postupujte presne ako je uvedené
v časti "Príprava espressa" a
"Spenenie mlieka", ale bez
vloženia mletej kávy do filtra.
Do stredu odkvapkávacej mriežky
(obr. 1/Q) a pod parnú trysku
(obr. 1/F) položte čo najväčšiu
nádobu.
• Do nádrže na vodu lejte len
studenú vodu, nikdy nie
destilovanú vodu, minerálnu vodo,
mlieko alebo iné kvapaliny.
• Prístroj nepoužívajte, ak nádrž na
vodu nebola naplnená.
• Prístroj nepoužívajte bez
odkvapkávača alebo
odkvapkávacej mriežky.
Bezpečnost’ pri čistení
• Pred údržbou alebo čistením
prístroj vypnite a odpojte siet’ovú
zástrčku.
• Dodržiavajte pokyny pre
odvápňovanie.
• Zariadenie neponárajte do vody.
Prípraba espressa
Po uvarení by espresso malo byt’
pokryté hustou spenenou vrstvou,
tzv. krema.
Na dosiahnutie aromatického
espressa s kremou sú dôležité
čerstvá, čistá voda, správny
rozmer zŕn a teplota vody.
Bezpečnost’ pri opravách
Opravy elektrických prístrojov smú
vykonávat’ len kvalifikovaní
servisní technici. Nesprávne
opravy môžu predstavovat’ veľké
nebezpečenstvo pre používateľa.
Ak je napájací kábel poškodený,
musí byt’ vymenený výrobcom
alebo autorizovaným servisným
technikom alebo inou
kvalifikovanou osobou, aby
nedošlo k ohrozeniu.
Ak sa prístroj používa na iné účely
ako určené alebo ak je nesprávne
obsluhovaný, tak výrobca
nezodpovedá za prípadné škody.
;
Tento prístroj je v súlade s
nesledujúcimi smernicami ES:
• Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC
• EMC Smernica 89/336/EEC v
znení doplnkov 92/31/EEC a
93/68/EEC
Pred prvým použitím
prístroja
Prečítajte si bezpečnostné pokyny,
aby ste zabránili ohrozeniu seba
samého a poškodeniu zariadenia.
0 Zapojte zástrčku do elektrickej
zásuvky.
88
1. Pridanie vody (obr. 2)
0 Vytiahnite nádrž na vodu smerom
hore von z prístroja (obr. 2).
0 Otvorte veko nádrže.
0 Do zásobníka na vodu nalejte len
čerstvú studenú vodu.
Pozor na to, aby hladina vody
nebola pod čiarou MIN (minimum)
alebo nad čiarou MAX (maximum).
0 Zatvorte veko nádrže.
0 Vložte naspät’ nádrž na vodu a
zatlačte ju smerom dole tak, aby
pevne dosadlo do prístroja.
3
Môžete takisto zdvihnút’ veko nádrže
a vyklopit’ ho nabok. Takto môžete
naplnit’ nádrž na vodu priamo v
prístroji, napr. pomocou džbánu.
2. Zapnutie prístroja
0 Prístroj zapnite pomocou hlavného
vypínača (obr. 1/A). Kontrolka
napájania (obr. 1/B, červená) sa
rozsvieti a kontrolka teploty
(obr. 1/C, zelená) začne blikat’.
Po dosiahnutí prevádzkovej teploty
kontrolka zostane trvalo svietit’.
Kontrolka teploty môže znovu blikat’,
ak prístroj začne opätovne ohrievat’.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 89 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
v
3. Pridanie espresso kávy
(obr. 3, 4)
0 Zoberte držiak filtra, otočte
ochranu prstov a vložte 1-šálkový
alebo 2-šálkový filter do držiaka
filtra (obr. 3).
Len EEA 130: Ak používate
balíčkované porcie , vložte filter na
balíčkované porcie (obr. 1/M a
obr. 5).
0 Naplňte filter espresso kávou.
Použite:
1 plnú odmerku pre 1-šálkový filter,
2 plné odmerky pre 2-šálkový filter.
0 Mierne zatlačte espresso kávu do
filtra (obr. 4) pomocou prítlačnej
časti odmerky na kávu (obr. 1/J).
Skontrolujte, či aj po zatlačení kávy
je filter stále naplnený po okraj
espresso kávou. Z okraja filtra
odstráňte akékoľvek zvyšky
espresso kávy.
3
3
3
6. Varenie espressa
Prístroj musí dosiahnut’ svoju
prevádzkovú teplotu (svieti zelená
kontrolka, obr. 1/C).
0 Prepnite otočný prepínač (obr. 1/E)
na symbol
. Voda bude teraz
nútená prechádzat’ cez espresso
kávu pod vysokým tlakom.
3
Pred samotným procesom varenia
sa zomletá káva navlhčí, aby sa
získala jej plná aróma. Proces
varenia potom pokračuje.
0 Po uvarení požadovaného
množstva espressa, otočte
prepínač znovu do polohy "•".
3
3
Kávu nepritláčajte príliš silno do
filtra. V takomto prípade môže byt’
prietok vody cez filter podstatne
obmedzený. (Pozrite tiež "Čo robit’,
ak...")
Ak si kávu meliete sami, tak si
vyberte "strednú" úroveň zomletia
4. Zaskrutkovanie držiaka
filtra (obr. 6, 7)
0 Držiak na filter vložte do upevnenia
filtra tak, aby sa rukovät’ držiaka
nachádzala pod ľavým bielym
trojuholníkom (obr. 6, "1").
0 Zatočte držiak filtra čo najviac ako
je možné doprava (obr. 6, "2") tak,
aby rukovat’ smerovala dopredu a
nachádzala sa pod bielou čiarou
medzi dvomi bodmi (obr. 7, "3").
5. Podloženie šálky/šálok
(obr. 8)
Vždy po príprave espressa alebo
po použití pary, keď sa otočný
prepínač nastaví do polohy "•", je
zvyšná voda presmerovaná do
odkvapkávača. Každá ďalšia šálka
sa varí s čerstvou vodou. To je
spôsob, ako dosiahnut’ maximálne
potešenie z espressa. Z tohto
dôvodu je potrebné odkvapkávač
pravidelne vyprázdňovat’.
7. Odstránenie držiaka filtra
(obr. 9)
0 Otočte držiak na filter doľava a
vyberte ho z uchytenia.
0 Ohnite ochranu prstov dopredu a
držte smerom dole. Vyklepte
použitú espresso kávu z držiaka
filtra a z filtra (obr. 9).
0 Opláchnite držiak filtra a filter
teplou vodou. Neumývajte držiak
filtra v umývačke na riad!
3
Ak sa prístroj nebude používat’
dlhšiu dobu, nezaskrutkujte držiak
filtra do prístroja. Zvýši sa tak
životnost’ tesnenia, ktoré sa
nachádza vo varnej hlave.
0 Položte jednu alebo dve šálky pod
otvory držiaka filtra (obr. 8).
89
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 90 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
v
Vytvorenie pary/spenenie
mlieka (obr. 10, 11)
Príprava cappuccina
Naplňte veľkú kávovú šálku do ˝ až
ľ espressom. Navrch nalejte
spenené mlieko. Na mliečnu penu
rozprášte trošku kakaa.
Horúcu paru je možné použit’ na
spenenie mlieka pre cappuccino
alebo na zohriatie mlieka.
1. Zapnite prístroj.
0 Na parnú trysku pripevnite dodané
príslušenstvo (obr. 10).
0 Prístroj zapnite pomocou hlavného
vypínača (obr. 1/A). Počkajte,
kým prístroj dosiahne svoju
prevádzkovú teplotu a rozsvieti sa
zelená kontrolka (obr. 1/C).
2. Vytvorenie pary/spenenie
mlieka
0 Nalejte trochu mlieka alebo inú
kvapalinu, ktorú chcete ohriat’, do
teplovzdornej nádoby.
0 Ponorte parnú trysku do mlieka alebo
do ohrievanej kvapaliny (obr. 11).
0 Prepnite otočný prepínač (obr. 1/E)
doľava na symbol . Zelená
kontrolka (obr. 1/C) bliká a prístroj
začne tvorit’ paru. Na začiatku
môže z trysky kvapkat’ voda.
Dôležité:Aby nedošlo k zabráneniu
výstupu pary, parná tryska sa
nesmie dotýkat’ dna nádoby.
0 Tvorbu pary ukončíte prepnutím
otočného prepínača (obr. 1/E)
vpravo spät’ do polohy “•”.
0 Zohriatu kvapalinu nakloňte na
jednu stranu a znovu pretočte
otočný prepínač spät’ na symbol
na niekoľko sekúnd. Takto sa
odstránia zvyšky mlieka alebo inej
kvapaliny z trysky. Upozornenie:
Para je horúca.
3
90
Ak chcete dosiahnut’ jemnú,
krémovitú mliečnu penu, je
najlepšie použit’ studené
nízkotučné mlieko.
Čistenie a údržba
Denná starostlivost’
Odporúčame, aby ste každý deň
vždy pred prvou a po poslednej
príprave espressa prepláchli
systém približne 10 sekúnd bez
espresso kávy za účelom
zabránenia tvorby kávových
usadenín v prístroji. Postupujte ako
pri príprave espressa, ale bez
použitia espresso kávy.
0 Porom otočte prepínač (obr. 1/E)
nakrátko do polohy .
0 Vylejte všetku zvyšnú vodu z
nádrže na vodu.
Čistenie (obr. 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
Pred čistením prístroj vypnite a
odpojte siet’ovú zástrčku.
Žiadnu čast’ prístroja nečistite v
umývačke riadu.
Všetky povrchové časti prístroja
poutierajte vlhkou handričkou.
Nepoužívajte tvrdé a brúsiace
čistiace prostriedky.
Opláchnite nádrž na vodu aspoň
raz za týždeň v normálnej tečúcej
vode.
1-šálkový a 2-šálkový filter vyčistite
príležitostne pomocou kefy.
Parná tryska
Z parnej trysky odpojte príslušenstvo
a opláchnite príslušenstvo v
normálnej tečúcej vode.
Poutierajte parnú trysku pomocou
vlhkej handričky. Môžete použit’
servisný nástroj (obr. 1/H) na
odskrutkovanie tryskovej hlavy a jej
vyčistenie, prípadne odvápnenie.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 91 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
v
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Odkvapkávač a odkvapkávacia
mriežka
Odkvapkávač je nutné vyprázdnit’,
ak ukazovateľ hladiny (obr. 1/R)
ukazuje nad odkvapkávaciu
mriežku.
Vložte prsty do otvorov
odkvapkávacej mriežky. Vyberte
odkvapkávaciu mriežku a opláchnite
ju pod tečúcou vodou (obr. 12).
Ak chcete odkvapkávač
vyprázdnit’, pridržte ho na oboch
stranách, potiahnite dopredu a
vyberte z prístroja (obr. 13).
Vyberte plastové uchytenie a
opláchnite všetko pod tečúcou
vodou (obr. 14).
Plastové prichytenie vrát’te naspät’
do odkvapkávača.
Zasuňte čistý odkvapkávač naspät’
do prístroja a vrát’te na miesto ja
odkvapkávaciu mriežku.
Čistenie varného filtra
Z času na čas skontrolujte varný
filter, či otvory vo filtri nie sú
zablokované čiastočkami kávy.
Varný filter sa nachádza na
spodnej strane varnej hlavy.
Ak sú otvory zablokované:
Odskrutkujte varný filter pomocou
mince (obr. 15).
Vyberte varný filter a tesnenie
(obr. 16/1) a zložte tesnenie
varného filtra (obr. 16/2).
Varný filter vyčistite v teplej vode
pomocou kefy.
Opláchnite tesnenie v teplej
tečúcej vode.
Ak je prístroj potrebné prenášat’ pri
teplotách pod 0:
0 Vypustite nádrž na vodu.
0 Prepnite otočný prepínač (obr. 1/E)
do polohy a nechajte prístroj
uschnút’.
3
Odvápnenie
Ak espresso tečie cez filter
pomalšie ako zvyčajne, je potrebné
prístroj odvápnit’.
Odporúčame vykonávat’
odvápnenie prístroja raz za tri
mesiace. Ak bývate nam mieste s
tvrdou vodou, tak odvápnenie sa
môže vykonat’ častejšie.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Odporúčame použitie originálnych
odvápňovacích tabliet Electrolux
(PNC 900 195 537/7).
Dôležité: Pred odvápnením vyberte
varný filter (obr. 1/T) a tesnenie
varného filtra podľa postupu
uvedeného v časti "Čistenie varného
filtra" (obr. 15, 16).
Najprv nalejte vodu do nádrže na
vodu, potom pridajte odvápňovací
prostriedok; nikdy nie v opačnom
poradí. Musí sa použit’ aspoň
0,5 litra vody. Následne je možné
pridat’ odvápňovací prostriedok.
Vytiahnite siet’ovú zástrčku a
nechajte prístroj vychladnút’.
Držiak filtra zasuňte na jeho miesto
bez filtra.
Pod držiak filtra postavte
dostatočne veľkú nádobu.
Siet’ovú zástrčku zapojte do
elektrickej zásuvky a prístroj
zapnite.
Potom pretočte otočný prepínač
(obr.1/E) do polohy
a nechajte
približne 1/3 odvápňovača pretiect’
cez systém.
Následne vypnite prístroj a
nechajte odvápňovací roztok
pôsobit’ približne 10 minút.
Zvyškom odvápňovacieho roztoku
prepláchnite varnú hlavu.
Potom dôkladne vyčistite nádrž na
vodu.
Do nádrže na vodu nalejte čerstvú
vodu a nechajte ju všetku pretiect’
cez varnú hlavu.
Ak sa vytvorili veľké vápenné
usadeniny, zopakujte postup.
91
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 92 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
v
0 Po odvápnení prístroja vložte
naspät’ varný filter a tesnenie.
Čo robit’, ak...
• teplota espressa je príliš nízka:
– Vykonajte postup varenia bez
použitia espresso kávy, ale s
použitím filtra a držiaka filtra za
účelom rozohriatia systému.
– Predhrejte šálky.
– Odvápnite prístroj.
• rýchlost’ prietoku sa podstatne
znížila:
– Kávu nepritláčajte príliš silno do
filtra.
– Nezomieľajte espresso kávu
príliš najemno ("stredná" úroveň
zomletia).
– Odvápnite prístroj.
• espresso vyteká z bočných strán
držiaka na filter:
– Skontrolujte správne
umiestnenie držiaka na kávu do
uchytenia.
– Zaskrutkujte držiak filtra do
uchytenia o niečo silnejšie.
– Z okraja držiaka filtra odstráňte
akékoľvek zvyšky espresso kávy.
• nevyteká žiadne espresso:
– Skontrolujte naplnenie nádrže na
vodu a jej správne umiestnenie.
– Skontrolujte správne
umiestnenie držiaka na kávu do
uchytenia.
– Skontrolujte, či otočný prepínač
(obr. 1/E) bol pretočený doprava
do polohy
.
– Kávu nepritláčajte príliš silno do
filtra.
– Vyčistite varný filter.
– Odvápnite prístroj.
92
• krema sa už nevytvára tak, ako by
mala:
– Skontrolujte, či je vo filtri
dostatok espresso kávy.
– Vždy používajte čerstvú
espresso kávu.
– Espresso kávu mierne zatlačte.
• pri spenení mlieka sa vytvára príliš
málo peny:
– Vždy používajte studené, čerstvé
a nízkotučné mlieko.
– Vyčistite parnú trysku.
• prietok sa zvyšuje:
– espresso káva bola zomletá
príliš nahrubo:
– Skontrolujte, či je vo filtri
dostatok espresso kávy.
• kávovar sa sám vypína počas
prevádzky:
Pumpa prístroja je vybavená
teplotnou poistkou, ktorá zabraňuje
jeho prehriatiu. Teplotná poistka
preruší fungovanie prístroja, ak
prístroj pracuje príliš dlho alebo ak
pumpa pracuje bez vody.
– Vypnite hlavný vypínač a z
elektrickej zásuvky vyberte
zástrčku.
– Nechajte stroj vychladnút’ aspoň
20 minút. Nalejte vodu.
– Zapojte prístroj znovu do
elektrickej siete a zapnite. Ak
prístroj stále nefunguje, vyhľadajte
zákaznícke oddelenie.
Technické údaje
• Siet’ové
napätie:
230–240 V, 50 Hz
• Príkon:
1250 W
(Pozrite typový štítok na spodnej
strane zariadenia.)
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 93 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
v
Likvidácia
2
Obalový materiál
Obalový materiál chráni životné
prostredie a je recyklovateľný.
Plastové súčiastky sú označené
značkami, napr. >PE<, >PS< atď.
Prosíme, aby ste obalový materiál
dali do príslušnej odpadovej nádoby
na mieste zberu druhotných surovín.
2
Staré zariadenie
W
Symbol
na výrobku alebo na
obale označuje, že výrobok sa
nesmie odhodit’ do domového
odpadu. Namiesto toho sa musí
odniest’ na zberné miesto pre
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Tým, že
zabezpečíte správnu likvidáciu tohto
výrobku, pomôžete zabránit’
prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ku ktorému by inak mohlo
dôjst’ v prípade nesprávnej likvidácie
tohto výrobku. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
môžete získat’ od vášho miestneho
úradu, spracovateľa vášho
domového odpadu alebo v obchode,
kde ste tento výrobok zakúpili.
93
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 94 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
x
xSpoštovani kupec,
Prosimo vas, da skrbno preberete
navodilo za uporabo.
Predvsem vas prosimo, da
preberete vse varnostne napotke
na prvih straneh navodila za
uporabo! Shranite navodilo za
uporabo, da vam bo pri roki v
prihodnje. Če boste dali aparat
komu drugemu, predajte navodilo
naslednjemu lastniku aparata.
Sestavni deli (slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
K
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
94
Stikalo vklop/izklop
Kontrolna lučka delovanja
Kontrolna lučka temperature
Posoda za vodo (zadaj)
Vrtljivo stikalo za kavo ali paro
Šoba za penjenje (z nastavkom)
Merilna žlica
Pripomoček za oskrbovanje
Stiskalec za mleto kavo
Filter za 1 skodelico
Filter za 2 skodelici
Filter za kavne vrečke
(samo EEA 130)
Nosilec filtra
Ščitnik za prste
Odkapna posoda
Odkapna rešetka
Indikator napolnjenosti
Kuhalna glava s sedežem za
nosilec filtra
Filter v kuhalni glavi (v notranjosti)
Napisna tablica
1 Varnostni napotki
Varnost pri postavitvi aparata
• Aparat mora stati stabilno.
Preglejte, da je mesto, kjer bo
aparat stal, ravno in vodoravno.
• Aparat je lahko priključen samo na
takšno električno omrežje,
katerega napetost in frekvenca
ustrezata podatkom, ki so
navedeni na napisni tablici (glejte
spodnjo stran aparata).
Varnost pri uporabi aparata
• Ta naprava ni namenjena, da bi jo
uporabljale osebe (vključno z
otroki), katerih telesne, zaznavne
ali duševne zmožnosti so omejene,
ali ki nimajo izkušenj in znanja, če
niso bile podučene o uporabi s
strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
• Zagotovite, da se otroci ne
približajo aparatu.
• Otroci morajo biti pod nadzorom,
da se ne igrajo z aparatom.
• Pazite, da električni kabel ne pride
v stik z vročimi deli aparata.
• Nikdar ne vlecite vtiča iz vtičnice
tako, da bi ga vlekli za omrežni
kabel.
• Aparata ne uporabljajte, če:
– je kabel poškodovan, ali
– če so na ohišju vidna znamenja
poškodb.
• Šoba za penjenje, filter, nosilec
filtra in sedež filtra postanejo med
uporabo vroči.
• Med delovanjem se segreje tudi
ohišje aparata.
• Ne odstranite nosilca filtra med
pripravo espressa, saj je aparat
pod pritiskom. Obstaja nevarnost
opeklin.
• V posodo za vodo nalivajte samo
hladno vodo, nikdar destilirane
vode, mineralne vode, mleka ali
drugih tekočin.
• Ne uporabljajte aparata, če posode
za vodo niste napolnili.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 95 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
x
filter dali kavo. Namestite karseda
veliko posodo na sredino odkapne
rešetke (slika 1/Q) in pod šobo za
penjenje (slika 1/F).
• Ne uporabljajte aparata brez
odkapne posode ali brez odkapne
rešetke.
Varnost med čiščenjem
• Pred začetkom vzdrževanja ali
čiščenja preverite, da je aparat
izklopljen in da je omrežni kabel
izključen iz električnega omrežja.
• Upoštevajte navodila za
odstranjevanje kotlovca
• Aparata nikdar ne potopite v vodo.
Priprava espresso kave
Ko je espresso kava skuhana,
mora biti prekrita z gostim,
penastim slojem, tako imenovano
kremo.
Da dobimo aromatično espresso
kavo s kremo, so potrebni sveža,
čista voda, primerno zmleta kava in
primerna temperatura vode.
Varnost med popravilom
Električne aparate lahko
popravljajo samo usposobljeni
serviserji. Slabo popravilo
predstavlja hudo nevarnost za
uporabnika.
Če je omrežni kabel poškodovan,
ga mora proizvajalec ali njegov
serviser ali druga usposobljena
oseba zamenjati, da se prepreči
nevarnost.
Ne prevzemamo nikakršne
odgovornosti za škodo, ki bi
nastala zaradi nepravilne ali
nenamenske rabe aparata.
;
Aparat ustreza naslednjim
smernicam ES:
• Direktiva o nizki napetosti 2006/
95/ES
• Direktiva EMC 89/336/EEC z
dopolniloma 92/31/EEC in
93/68/EEC
Pred prvo uporabo aparata
Prosimo, preberite varnostne
napotke, da preprečite nevarnost
telesnih poškodb in okvare
aparata.
0 Vtaknite vtič v omrežno vtičnico.
Preden prvikrat pripravite espresso
kavo, morate enkrat izprati grelni
sistem tako, da napolnite posodo
za vodo. Ravnajte natančno tako,
kot je opisano pod točkama
“Priprava espresso kave” in
“Penjenje mleka”, vendar ne da bi v
1. Dodajanje vode (slika 2)
0 Potegnite posodo za vodo navzgor
in jo vzemite iz aparata (slika 2).
0 Odprite pokrov posode.
0 V posodo nalivajte samo čisto,
hladno vodo.
Zagotovite, da voda ni pod črtico
MIN (minimum) ali nad črtico MAX
(maksimum).
0 Zaprite pokrov posode.
0 Vrnite posodo za vodo na njeno
mesto in jo pritisnite navzdol, da
dobro sede v aparat.
3
Pokrov posode lahko tudi
privzdignete in ga preklopite
vstran. Na ta način lahko polnite
posodo za vodo direktno v aparatu,
npr. s pomočjo vrča.
2. Vklop aparata
0 Aparat vklopite s stikalom vklop/
izklop (slika 1/A). Kontrolna lučka
delovanja (slika 1/B, rdeča) se
prižge in lučka za temperaturo
(slika 1/C, zelena) začne utripati.
Brž ko je dosežena delovna
temperatura, se prižge kontrolna
lučka temperature. Indikator
temperature lahko začne med
uporabo spet utripati, kar pomeni,
da se aparat znova segreva.
95
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 96 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
x
3. Dodajte kavo za espresso
(sliki 3, 4)
0 Vzemite nosilec filtra, preklopite
ščitnik za prste nazaj in namestite
filter za 1 skodelico ali filter za 2
skodelici v nosilec filtra (slika 3).
Samo EEA 130: Kadar uporabljate
pakirano kavo v vrečkah, vstavite
filter za kavo v vrečkah
(slika 1/M in slika 5).
0 Dajte espresso kavo v filter.
Uporabite:
1 polno merilno žlico v filter za 1
skodelico kave, 2 polni merilni žlici
v filter za 2 skodelici kave.
0 Nalahno potlačite espresso kavo v
filtru (slika 4) s pomočjo stiskalca
za mleto kavo (slika 1/J).
Prepričajte se, da je potem, ko ste
kavo potlačili, filter še zmeraj poln
do roba. Pobrišite kavo z roba filtra.
3
6. Priprava espresso kave
Aparat se mora najprej ogreti na
svojo delovno temperaturo (zelena
lučka gori, slika 1/C).
0 Obrnite vrtljivi gumb (slika 1/E) na
znak
. Voda bo zdaj pod
visokim pritiskom stekla skozi
espresso kavo.
3
Takoj po začetku kuhanja se
proces za nekaj sekund prekine, da
se zmleta kava ovlaži, kar
pripomore, da se iz nje izvleče
polna aroma. Nato se proces
kuhanja kave nadaljuje.
0 Ko je želena količina espresso
kave skuhana, obrnite vrtljivi gumb
spet nazaj v levo v položaj “•”.
3
3
Kave v filtru ne potlačite preveč. V
takšnem primeru bi se pretok vode
skozi kavo lahko bistveno
zmanjšal.
(Glejte tudi “Kaj storiti, če…”)
3
Če kavo za espresso meljete sami,
izberite “srednjo” nastavitev.
Po vsakem kuhanju espresso kave
ali po uporabi pare, ko obrnete
vrtljivo stikalo v položaj “•”, se
morebitna preostala voda
preusmeri v odkapno posodo.
Aparat vsako dodatno skodelico
kave skuha s svežo vodo. Tako
boste imeli vselej poln užitek ob
svoji espresso kavi. To je razlog,
zakaj je treba redno prazniti
odkapno posodo.
4. Uvitje nosilca filtra
(sliki 6, 7)
7. Odstranjevanje nosilca
filtra (slika 9)
0 Namestite nosilec filtra na sedež
tako, da se ročaj filtrirnega ročaja
nahaja pod levim belim trikotnikom
(slika 6,“1“).
0 Zasukajte nosilec filtra do konca v
desno (slika 6,“2“), tako da je ročaj
obrnjen proti vam in da se nahaja
pod belo črto med obema pikama
(slika 7,“3“).
5. Podstavite skodelico
(skodelici) (slika 8)
0 Podstavite eno ali dve skodelici
pod odprtini v nosilcu filtra (slika 8).
96
3
0 Zasukajte nosilec filtra v levo in ven
iz sedeža.
0 Preklopite ščitnik za prste naprej in
ga držite pritisnjenega. Stresite
izrabljeno espresso kavo iz nosilca
filtra in iz filtra (slika 9).
0 Splaknite nosilec filtra in filter z
mlačno vodo. Ne pomivajte nosilca
filtra v pomivalnem stroju!
3
Če aparata dlje časa ne boste
uporabljali, nosilca filtra ne uvijte
nazaj v aparat. S tem boste
podaljšali življenjsko dobo tesnila v
tesnilni glavi.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 97 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
x
Priprava pare/penjenje
mleka(sliki 10, 11)
Vročo paro lahko uporabite za
penjenje mleka za cappuccino ali
za segrevanje tekočin.
1. Vklopite aparat
0 Nataknite priloženi nastavek na
šobo za paro (slika 10).
0 Aparat vklopite s stikalom vklop/
izklop (slika 1/A). Počakajte, da se
aparat segreje na delovno
temperaturo in da se prižge zelena
kontrolna lučka (slika 1/C).
2. Priprava pare/penjenje
mleka
0 Nalijte mleko ali drugo tekočino, ki
jo želite ogreti, v posodo, ki je
odporna na toploto.
0 Potopite parno šobo v mleko ali
tekočino, ki jo želite ogreti
(slika 11).
0 Obrnite vrtljivi gumb (slika 1/E) v
levo na znak . Zelena kontrolna
lučka za temperaturo (slika 1/C)
utripa in aparat bo začel delati
paro. Na začetku lahko iz šobe
priteče tudi nekaj kapljic vode.
Pomembno: Da pari ne preprečite
izstopa, se parna šoba ne sme
dotikati dna skodelice.
0 Dovajanje pare ustavite tako, da
obrnete vrtljivo stikalo (slika 1/ E)
nazaj v desno v položaj “•”.
0 Odstavite spenjeno tekočino in
obrnite vrtljivo stikalo za par
sekund nazaj na znak . S tem
boste iz šobe odstranili vse
ostanke mleka ali drugih tekočin.
Pozor: Para je vroča.
3
Da dobite fino, kremasto mlečno
peno, je najbolj primerno uporabiti
mrzlo, nemastno mleko.
Čiščenje in nega
Vsakodnevna nega
Priporočamo vam, da vsak dan,
pred prvo in po zadnji uporabi,
približno 10 sekund izpirate sistem,
s čimer preprečite, da bi se drobci
kave usedli v aparatu. Ravnajte
tako, kakor da bi pripravljali
espresso, le da brez kave.
0 Nato obrnite vrtljivo stikalo
(slika 1/E) na kratko v položaj .
0 Iz posode za vodo iztočite vso
preostalo vodo.
Čiščenje (slike 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
0
Priprava cappuccina
Napolnite veliko skodelico za kavo
od ˝ do ľ z espresso kavo Nanjo
nalijte spenjeno mleko. Po vrhu
potresite s kakavom v prahu.
0
Pred čiščenjem napravo ugasnite
in potegnite vtič iz vtičnice.
Ne čistite nobenega dela aparata
v pomivalnem stroju.
Z vlažno krpo obrišite vse površine
aparata. Ne uporabljajte ostrih ali
grobih čistil.
Vsaj enkrat na teden splaknite
posodo za vodo z navadno vodo.
Občasno s ščetko očistite filter za 1
skodelico in filter za 2 skodelici.
Parna šoba
Snemite nastavek s parne šobe in
ga splaknite v navadni vodi.
Z vlažno krpo obrišite parno šobo.
Uporabite lahko pripomoček za
oskrbovanje (slika 1/H), da z njim
odvijete glavo šobe in jo očistite ali
z nje odstranite kotlovec.
Odkapna rešetka in odkapna
posoda
Odkapno posodo je treba
izprazniti, ko iz odkapne rešetke
pogleda ven indikator nivoja
(slika 1/R).
S prsti sezite v luknje v odkapni
rešetki. Odstranite odkapno
rešetko in jo splaknite pod tekočo
vodo (slika 12).
Odkapno posodo spraznite tako,
da jo primete na obeh straneh in jo
potegnete naprej in ven iz aparata
(slika 13).
97
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 98 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
x
0 Odstranite plastični nastavek in
oba dela splaknite pod tekočo vodo
(slika 14).
0 Namestite plastični nastavek nazaj
v odkapno posodo.
0 Potisnite čisto odkapno posodo
nazaj v aparat in namestite
odkapno posodo na njeno mesto.
Čiščenje espresso filtra
Občasno preglejte espresso filter,
da luknjice v njem niso zamašene s
kavnimi drobci. Filter za espresso
se nahaja na spodnji strani kuhalne
glave.
Če so se luknjice zamašile:
0 Odvijte espresso filter s pomočjo
kovanca (slika 15).
0 Odstranite espresso filter s
tesnilom (slika 16/1) in odstranite
tesnilo espresso filtra (slika 16/2).
0 S toplo vodo in ščetko očistite
espresso filter.
0 Splaknite tesnilo v topli vodi za
splakovanje.
Če boste aparat prevažali pri
temperaturah pod ničlo:
0 Spraznite posodo za vodo.
0 Obrnite vrtljivi gumb (slika 1/E) v
položaj in pustite, da se aparat
posuši.
3
Odstranjevanje kotlovca
Če espresso teče skozi filter
počasneje kot po navadi, je čas, da
se iz aparata odstrani kotlovec.
Priporočamo vam, da kotlovec
odstranjujete iz aparata vsake tri
mesece. Če živite v kraju s trdo
vodo, bo treba postopek
odstranjevanja kotlovca izvajati bolj
pogosto.
3
98
Priporočamo vam, da uporabljate
izključno originalne Electroluxove
tablete za odstranitev kotlovca
(PNC 900 195 537/7).
Pomembno: Pred
odstranjevanjem kotlovca
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
demontirajte espresso filter (slika
1/T) in tesnilo espresso filtra, kakor
je opisano v točki “Čiščenje
espresso filtra” (sliki 15, 16).
Najprej v posodo za vodo nalijte
vodo, nato šele dodajte sredstvo za
odstranjevanje kotlovca, nikdar
obratno. Uporabite vsaj 0,5 litra
vode. Dodajte ustrezno količino
sredstva za odstranjevanje
kotlovca.
Potegnite vtič iz vtičnice in
počakajte, da se aparat ohladi.
Namestite nosilec filtra brez filtra
na njegovo mesto.
Pod nosilec filtra postavite zadosti
veliko posodo.
Vtaknite vtič v omrežno vtičnico in
prižgite aparat.
Obrnite vrtljivi gumb (slika 1/E) v
položaj
in pustite, da skozi
sistem steče približno 1/3 sredstva
za odstranjevanje kotlovca.
Nato izklopite aparat in počakajte
približno 10 minut, da raztopina
sredstva učinkuje.
Nato s preostalo raztopino
sredstva za odstranjevanje
kotlovca splakujte kuhalno glavo.
Nazadnje temeljito izperite posodo
za vodo.
Nalijte svežo vodo v posodo za
vodo in pustite, da se voda preliva
preko kuhalne glave.
Če je kotlovca veliko, postopek
ponovite.
Po odstranjevanju kotlovca vrnite
espresso filter in tesnilo na svoje
mesto.
Kaj storiti, kadar...
• je espresso temperatura prenizka:
– Izvedite postopek kuhanja,
vendar brez kave, samo s filtrom
in nosilcem filtra, tako da se bo
sistem pregrel.
– Predgrejte skodelice.
– Odstranite kotlovec iz aparata.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 99 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
x
• če se hitrost pretoka opazno zniža:
– Kave v filtru ne potlačite preveč.
– Ne zmeljite espresso kave
preveč na drobno (izberite
“srednjo” nastavitev).
– Odstranite kotlovec iz aparata.
• espresso izteka ob strani nosilca
filtra:
– Preverite, da je bil nosilec filtra
pravilno vstavljen v sedež.
– Malo močneje zasukajte nosilec
filtra v sedež.
– Pobrišite zmleto kavo z roba
nosilca filtra.
• espresso ne izteka:
– Preglejte, da je v posodi za vodo
voda in da je posoda pravilno
nameščena.
– Preverite, da je bil nosilec filtra
pravilno vstavljen v sedež.
– Preverite, da je vrtljivi gumb
(slika 1/E) obrnjen v desno v
položaj
.
– Kave v filtru ne potlačite preveč.
– Očistite espresso filter.
– Odstranite kotlovec iz aparata.
• krema ni več takšna, kakor je bila:
– Preglejte, da je v filtru zadosti
espresso kave.
– Vselej uporabljajte svežo
espresso kavo.
– Espresso kavo potlačite bolj
narahlo.
• pri penjenju mleka nastane
premalo mlečne pene:
– Vselej uporabljajte hladno,
sveže, nemastno mleko.
– Očistite parno šobo.
• se pretok poveča:
– espresso kava je bila zmleta
preveč na grobo:
– Preglejte, da je v filtru zadosti
espresso kave.
• se espresso avtomat med delom
sam izklopi:
Črpalka v aparatu je opremljena s
termovarovalko, ki jo varuje pred
pregretjem. Termovarovalka
prekine delovanje aparata, kadar
aparat deluje predolgo ali če je
črpalki zmanjkalo vode.
– Premaknite glavno stikalo vklop /
izklop v položaj “izklop” in
potegnite vtič iz omrežne vtičnice.
– Počakajte vsaj 20 minut, da se
aparat ohladi. Nalijte vodo.
– Aparat spet priključite na
električno omrežje in ga prižgite.
Če aparat še zmeraj ne dela, se
obrnite na našo servisno službo.
Tehnični podatki
• Omrežna napetost:
230–240 V, 50 Hz
• Poraba:
1250 W
(Glejte tipsko tablico na spodnji
strani aparata.)
Odstranjevanje
2
Embalaža
Embalažni material je okolju
prijazen in je primeren za
recikliranje. Plastični sestavni dele
prepoznate po oznakah, npr. >PE<,
>PS<, itd. Prosimo, odstranite
embalažo v ustrezne zbiralnike.
2
Odstranjevanje starega aparata
W
Znak
na izdelku ali na njegovi
embalaži pomeni, da izdelek ne
velja za običajen gospodinjski
odpadek. Namesto tega ga je treba
predati na ustrezno zbirno mesto za
recikliranje električnih in
elektronskih naprav. S tem ko
zagotovite, da bo izdelek pravilno
odstranjen, boste pomagali
preprečevati morebitne negativne
posledice za okolje in človekovo
zdravje, ki bi sicer nastale z
nepravilnim ravnanjem pri
odstranitvi tega izdelka.
Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite
pri mestni upravi, komunalnem
podjetju za odvoz smeti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
99
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 100 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
w
wDragi kupče,
Molimo, pažljivo pročitajte ove
upute za uporabu.
Iznad svega, molimo, pridržavajte
se sigurnosnih uputa na prvih
nekoliko stranicama ovih uputa !
Molimo, sačuvajte ove upute za
uporabu za buduće potrebe. Ako je
izvedivo, predajte ove upute
slijedećem vlasniku aparata.
Oprema (Sl. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
100
Uklj/isklj Prekidač
Indikator napona
Indikator temperature
Spremnik za vodu (straga)
Selektor za kavu ili paru
Parna mlaznica (s priključkom)
Mjerna žlica
Alat za održavanje
Pritiskivač za kavu
Filter za 1 šalicu
Filter za 2 šalice
Filter za pakirane doze
(samo EEA 130)
Držač filtera
Štitnik za prste
Okapnica
Rešetka okapnice
Indikator napunjenosti
Glava za kuhanje s nosačem
držača filtera
Filter u glavi za kuhanje (unutra)
Nazivna pločica
1 Sigurnosne upute
Sigurnost pri postavljanju
aparata
• Aparat mora biti stabilan u
stojećem položaju. Provjerite da je
mjesto na kojem aparat treba biti
instaliran ravno i horizontalno.
• Uređaj se smije priključiti na kućnu
el. mrežu samo ako napon i
frekvencija odgovaraju specifikaciji
na nazivnoj pločici postavljenoj na
dno aparata.
Sigurnost pri radu aparatom
• Ovim uređajem ne smiju rukovati
osobe (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe nalaze
pod nadzorom ili ih u uporabu
ovoga uređaja upućuju osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
• Pobrinite se da djeca nemaju
pristup aparatu.
• Djeca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
• Mrežni kabel nikada ne smije
dolaziti u dodir s vrućim dijelovima
aparata.
• Nikada ne izvlačite utikač iz
utičnice povlačeći za kabel.
• Ne koristite uređaj ako:
– je kabel oštećen ili
– postoje vidljiva oštećenja kućišta.
• Parna mlaznica, filter, držač filtera i
nosač po prirodi funkcije postaju
vrući tijekom uporabe.
• Kućište se također zagrijava
tijekom uporabe.
• Nemojte skidati držač filtera
tijekom procesa zakuhavanja, jer je
aparat pod tlakom. Postoji opasnost
od opeklina.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 101 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
w
• Spremnik za vodu punite isključivo
običnom hladnom vodom. Nikada
destiliranom vodom, mineralnom
vodom, mlijekom ili drugim
tekućinama.
• Nemojte koristiti aparat ako
spremnik za vodu nije napunjen.
• Ne koristite uređaj bez okapnice ili
rešetke okapnice.
Sigurnost prilikom čišćenja
• Prije održavanja ili čišćenja, uvjerite
se da je uređaj isključen i da je utikač
izvučen iz mrežne utičnice.
• Pridržavajte se uputa u uklanjanju
vapnenca.
• Aparat ne uranjajte u vodu.
0 Umetnite utikač u mrežnu utičnicu.
Prije prvoga pripravljanja espresso
kave, trebali biste jednom isprati
sustav za zagrijavanje tako da
napunite spremnik. Postupajte
točno prema opisu u sekciji
"Pripravljanje espresso kave" i
"Pjenjenje mlijeka", ali bez
stavljanja mljevene kave u filter.
Postavite što veću posudu na
sredinu rešetke okapnice (Sl. 1/Q)
i to pod parnu mlaznicu (Sl. 1/F).
Pripravljanje espresso kave
Nakon kuhanja, espresso kava
trebala bi biti prekrivena gustim
pjenastim slojem, tzv. kremom.
Da bi se napravila aromatična
espresso kava s kremom, važni su
svježa čista voda, pravilna granulacija
mljevene kave i temperatura vode.
Sigurnost prilikom
popravaka
Popravke električnih uređaja smije
izvoditi samo kvalificirano servisno
osoblje. Nepravilni popravci mogu
znatno povećati opasnosti za
korisnika.
Ako je kabel napajanja oštećen,
mora ga zamijeniti proizvođač,
njegov serviser ili slično
kvalificirane osobe, kako bi se
izbjegle opasnosti.
Ako se aparat koristi u svrhe
drugačije od onih za koje je
namijenjen ili ako se koristi
nepravilno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za bilo kakve
štete koje bi mogle nastati.
;
Ovaj uređaj usklađen je sa
slijedećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC s
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
Prije prve uporabe aparata
Molimo, pažljivo pročitajte
sigurnosne upute, kako biste
spriječili oštećenja aparata i
opasnosti za vas osobno.
1. Ulijevanje vode (Sl. 2)
0 Spremnik za vodu povucite prema
gore i izvan aparata (Sl. 2).
0 Otvorite poklopac spremnika.
0 Spremnik za vodu punite iskljuèivo
svježom hladnom vodom.
Uvjerite se da razina vode nije
ispod oznake MIN (minimum) niti
iznad oznake MAX (maksimum).
0 Zatvorite poklopac spremnika.
0 Vratite spremnik za vodu na mjesto
i pritisnite ga prema dolje, tako da
čvrsto leži u aparatu.
3
Poklopac spremnika također
možete podići i preklopiti ga na
stranu. To vam omogućava da
spremnik za vodu punite izravno,
dok je u aparatu, npr. bokalom.
2. Uključivanje aparata
0 Aparat se uključuje pomoću
prekidača uklj/isklj (Sl. 1/A).
Indikator napona (Sl. 1/B, crveni)
upalit će se, a indikator
temperature (Sl. 1/C, zeleni) počet
će bljeskati.
101
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 102 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
w
Čim se postigne radna
temperatura, indikator temperature
bit će stalno upaljen. Ako indikator
temperature opet počne bljeskati
kada se aparat koristi, to znači da
se aparat dogrijava.
3. Dodavanje mljevene
espresso kave (Sl. 3, 4)
0 Uzmite držač filtera, preklopite
štitnik za prste i filter za 1 šalicu ili
filter za 2 šalice u držač filtera
(Sl. 3).
Samo EEA 130: Kada koristite
pakirane doze, umetnite filter za
pakirane doze (Sl. 1/M i Sl. 5).
0 Napunite filter mljevenom espresso
kavom. Upotrijebite:
1 punu mjernu žlicu za filter za 1
šalicu, 2 pune mjerne žlice za filter
za 2 šalice.
0 Lagano natisnite mljevenu kavu u
filter (Sl. 4) pomoću pritiskivača za
kavu (Sl. 1/J). Provjerite da je
nakon pritiskanja filter još uvijek
napunjen mljevenom kavom do
prstena. Prsten filtera očistite od
mljevene kave.
3
3
3
0 Postavite jednu ili dvije šalice ispod
otvora u držaču filtera (Sl. 8).
6. Kuhanje espresso kave
Aparat mora biti zagrijan na radnu
temperaturu (zeleno svjetlo, Sl. 1/
C, upaljeno).
0 Zakrenite prekidač selektora (Sl. 1/
E) na simbol
. Voda će se sada
protiskivati pod visokim tlakom kroz
mljevenu kavu.
3
Prije stvarnog procesa kuhanja,
mljevena kava se ovlažuje da se
izvuče njena puna aroma. Proces
kuhanja zatim se nastavlja.
0 Kada je skuhana željena količina
espresso kave, zakrenite prekidač
selektora opet u lijevo u položaj “•”.
3
3
Mljevenu kavu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter. U tom slučaju,
protok vode kroz kavu može se
znatno smanjiti. (Pogledajte
također "Što učiniti ako...")
Ako sami meljete zrna espresso
kave, odaberite "srednju" finoću
mljevenja.
4. Namještanje držača filtera
(Sl. 6, 7)
0 Postavite držač filtera u nosač tako
da je ručica držača filtera
smještena ispod lijevog bijelog
trokuta (Sl. 6,“1“).
0 Zakrenite držač filtera u desno,
koliko se može (Sl. 6,“2“), tako da
je ručica usmjerena prema naprijed
i postavljena ispod bijele linije
između dvije točke (Sl. 7,“3“).
102
5. Postavljanje šalice(a)
ispod (Sl. 8)
Svaki put nakon kuhanja espresso
kave ili nakon korištenja pare,
prekidač selektora se vraća u “•”
položaj, a sva preostala voda se
usmjerava u okapnicu. Svaka
slijedeća šalica kuha se koristeći
svježu vodu. Na taj način postiže
se potpuni užitak u espresso kavi.
Zbog toga se okapnica mora
redovito prazniti.
7. Skidanje držača filtera
(Sl. 9)
0 Zakrenite držač filtera u lijevo i
prema van iz nosača.
0 Preklopite štitnik za prste i držite ga
prema dolje. Talog iskorištene kave
istresite iz filtera i držača filtera
(Sl. 9).
0 Isperite držač filtera i filter toplom
vodom. Nemojte prati držač filtera
u perilici suđa.
3
Ako se aparat neće koristiti dulje
vrijeme, nemojte uvijati držač filtera
na njegovo mjesto. To će produljiti
radni vijek brtve na novoj glavi za
kuhanje.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 103 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
w
Stvaranje pare/pjenjenje
mlijeka (Sl. 10, 11)
Pripravljanje cappuccina
Napunite ˝ do ľ velike šalice
espresso kavom. Nalijte
zapjenjeno mlijeko preko toga.
Pospite nešto kakao praha preko
mliječne pjene.
Vruća para može se koristiti za
pjenjenje mlijeka za cappuccino ili
za zagrijavanje tekućina.
1. Uključivanje aparata
0 Postavite isporučeni priključak na
parnu mlaznicu (Sl. 10).
0 Aparat se uključuje pomoću
prekidača uklj/isklj (Sl. 1/A).
Pričekajte da aparat postigne
radnu temperaturu i da se upali
zeleni indikator temperature
(Sl. 1/C).
2. Stvaranje pare/pjenjenje
mlijeka
0 Ulijte nešto mlijeka ili druge
tekućine koju treba zagrijati u
posudu otpornu na vrućinu.
0 Uronite parnu mlaznicu u mlijeko ili
tekućinu koju treba zagrijati
(Sl. 11).
0 Zakrenite prekidač selektora
(Sl. 1/E) u lijevo na simbol . Zeleni
indikator temperature (Sl. 1/C)
bljeska, a aparat će početi stvarati
paru. U početku iz mlaznice može
iscuriti i nešto kapljica vode.
Važno: Da se ne bi spriječilo
izlaženje pare, parna mlaznica ne
smije biti u dodiru s dnom posude.
0 Paru koja izlazi možete zaustaviti
zakretanjem prekidača selektora
(Sl. 1/E) nazad u desno na
položaj “•”.
0 Postavite parom ugrijanu tekućinu
na jednu stranu i zakrenite selektor
pare nazad na simbol na
nekoliko sekundi. Tako će se iz
mlaznice izbaciti eventualni ostaci
mlijeka ili drugih tekućina. Oprez:
Para je vruća.
3
Da bi se dobila fina, kremasta
mliječna pjena, najbolje je koristiti
niskomasno mlijeko.
Čišćenje i skrb
Dnevna skrb
Preporučujemo da svaki dan, prije
prve i poslije posljednje
pripravljene espresso kave,
isperete sustav tijekom približno 10
sekundi bez kave u njemu, da se
spriječi taloženje čestica kave u
aparatu. Postupite isto kao pri
kuhanju espresso kave, ali bez
korištenja samljevene kave.
0 Nakon toga, zakrenite prekidač
selektora (Sl. 1/E) nakratko u
položaj .
0 Izlijte svu preostalu vodu iz
spremnika za vodu.
Čišćenje (Sl. 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
Prije čišćenja aparata isključite ga i
izvucite utikač iz mrežne utičnice.
Ni jedan dio aparata nemojte
prati u perilici suđa.
Obrišite sve površine aparata
pomoću vlažne krpe. Nemojte
koristiti hrapava ili gruba sredstva
za čišćenje.
Isperite spremnik vode barem
jednom tjedno u normalnoj vodi za
ispiranje.
S vremena na vrijeme očistite
četkom filter za 1 šalicu i filter za 2
šalice.
Parna mlaznica
Skinite priključak s parne mlaznice
i isperite ga u normalnoj vodi za
ispiranje.
Obrišite parnu mlaznicu vlažnom
krpom. Možete koristiti alat za
održavanje (Sl. 1/H) da odvijete
glavu mlaznice da biste ju očistili ili
uklonili vapnenac.
103
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 104 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
w
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rešetka okapnice i okapnica
Okapnica se mora isprazniti kada
se indikator napunjenosti (Sl. 1/R)
izdigne iznad rešetke okapnice.
Umetnite prste u rupe na rešetki
okapnice. Izvadite rešetku i isperite
ju pod tekućom vodom (Sl. 12).
Da ispraznite okapnicu, uhvatite ju
na oba kraja i povucite prema
naprijed i iz aparata (Sl. 13).
Izvadite plastični priključak i
isperite oboje pod tekućom vodom
(Sl. 14).
Postavite plastični priključak nazad
u okapnicu.
Čistu okapnicu utisnite nazad u
aparat i postavite rešetku okapnice
na mjesto.
Čišćenje filtera za kuhanje
S vremena na vrijeme pregledajte
filter za kuhanje da provjerite jesu li
rupice u filteru začepljene
česticama kave. Filter za kuhanje
smješten je s donje strane glave za
kuhanje.
Ako su rupice začepljene:
Pomoću novčića odvijte filter za
kuhanje (Sl. 15).
Skinite filter za kuhanje i brtvu
(Sl. 16/1) i skinite brtvu s filtera
(Sl. 16/2).
Očistite filter za kuhanje toplom
vodom i četkom.
Isperite brtvu toplom vodom za
ispiranje.
Ako aparat treba prevoziti na
temperaturama ispod nule:
0 Ispraznite spremnik za vodu.
0 Zakrenite prekidač selektora
0 (Sl. 1/E) u položaj i pustite da se
aparat osuši.
3
Uklanjanje vapnenca
Ako espresso kava teče kroz filter
sporije nego što je uobičajeno,
vrijeme je da se aparat očisti od
vapnenca.
Preporučujemo da aparat čistite od
vapnenca jednom u tri mjeseca.
Ako živite u području s tvrdom
vodom, postupak uklanjanja
vapnenca može se izvoditi i češće.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
104
Preporučujemo da koristite
isključivo originalne Electrolux
pločice za dekalcifikaciju
(PNC 900 195 537/7).
Važno: Prije čišćenja vapnenca
izvadite filter za kuhanje (Sl. 1/T) i
njegovu brtvu, kako je opisano u
sekciji “Čišćenje filtera za kuhanje”
(Sl. 15, 16).
Prvo ulijte vodu u spremnik za
vodu, a zatim dodajte sredstvo za
uklanjanje vapnenca; nikada
obratnim redoslijedom. Mora se
koristite najmanje 0,5 litre vode.
Sredstvo za uklanjanje vapnenca
treba dodati u skladu s količinom
vode.
Izvucite utikač iz mrežne utičnice i
pustite da se aparat ohladi.
Postavite držač filtera na njegovo
mjesto, bez filtera.
Ispod držača filtera postavite
dovoljno veliku posudu.
Umetnite utikač u mrežnu utičnicu i
uključite aparat.
Nakon toga, zakrenite prekidač
selektora (Sl. 1/E) u položaj
i
propustite kroz sustav pribl. 1/3
sredstva za uklanjanje vapnenca.
Zatim isključite aparat i pustite
otopinu za uklanjanje vapnenca da
djeluje oko 10 minuta.
Pustite ostatak otopine za
uklanjanje vapnenca da se ispere
glava za kuhanje.
Zatim pažljivo operite spremnik za
vodu.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 105 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
w
0 Napunite spremnik za vodu
svježom vodom i pustite da sva ta
voda proteče kroz glavu za
kuhanje.
Ako ima puno vapnenca, ponovite
postupak.
0 Nakon uklanjanja vapnenca
zamijenite filter za kuhanje i brtvu.
Što učiniti ako...
• temperatura espresso kave je
preniska:
– Izvedite postupak kuhanja bez
korištenja mljevene kave, ali
koristeći filter i držač filtera, da bi
se sustav predgrijao.
– Predgrijte šalice.
– Očistite aparat od vapnenca.
• brzina protoka znatno se smanjila:
– Mljevenu kavu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter.
– Nemojte mljeti zrna kave
presitno ("srednja" finoća).
– Očistite aparat od vapnenca.
• espresso kava istječe sa strane
držača filter:
– Uvjerite se da je držač filtera
pravilno postavljen na svoje
mjesto u nosaču.
– Zakrenite držač filtera malo
čvršće u nosač.
– Ivicu držača filtera očistite od
ostataka mljevene kave.
• espresso kava ne izlazi:
– Uvjerite se da je spremnik za
vodu napunjen i pravilno
namješten.
– Uvjerite se da je držač filtera
pravilno postavljen na svoje
mjesto u nosaču.
– Uvjerite se da je prekidač
selektora (Sl. 1/E) zakrenut u
desno u položaj
.
– Mljevenu kavu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter.
– Očistite filter za kuhanje.
– Očistite aparat od vapnenca.
• krema se više ne stvara kako bi
trebala:
– Uvjerite se da ima dovoljno
mljevene kave u filteru.
– Uvijek koristite svježe
samljevenu kavu.
– Samljevenu kavu pritiskujte
lagano.
• prilikom pjenjenja mlijeka stvara se
premalo pjene:
– Uvijek koristite hladno, svježe i
niskomasno mlijeko.
– Očistite parnu mlaznicu.
• protok se povećava:
– kava je bila samljevena
prekrupno:
– Uvjerite se da ima dovoljno
mljevene kave u filteru.
• aparat za kavu se isključuje za
vrijeme rada:
Pumpa aparata je opremljena
temperaturnim osiguračem koji ju
štiti od pregrijavanja. Temperaturni
osigurač prekida rad stroja ako
stroj radi predugo ili ako se pumpa
vrti bez vode.
– Postavite prekidač uklj / isklj u
položaj "isklj" i izvadite utikač iz
mrežne utičnice.
– Ostavite stroj da se hladi
najmanje 20 minuta. Ulijte vodu.
– Ponovo priključite aparat u el.
mrežu i uključite ga. Ako uređaj
još uvijek ne radi, molimo
obratite se našem Odjelu za skrb
o korisnicima.
Tehnički podaci
• Mrežni napon: 230–240 V, 50 Hz
• Potrošnja snage:
1250 W
(Vidi nazivnu pločicu na donjoj
strani aparata)
105
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 106 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
w
Odbacivanje
2
Ambalažni materijal
Ambalažni materijali nisu štetni za
okoliš i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identificiraju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo, odbacujte ambalažne
materijale u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
2
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne smije tretirati kao
kućanski otpad. Takav proizvod
treba predati na odgovarajuće
sabiralište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pobrinuvši
se da je proizvod pravilno odbačen,
pomoći ćete u spriječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi
inače mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odbacivanjem
ovoga proizvoda u otpad. Za
podrobnije informacije o recikliranju
ovoga proizvoda, molimo obratite
se svom lokalnom gradskom
uredu, firmi za odvoz kućanskog
otpada ili u trgovinu gdje ste kupili
taj proizvod.
106
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 107 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Dragi kupče
Molimo da pažljivo pročitate ova
uputstva za upotrebu.
Pre svega, molimo vas da se držite
bezbednosnih uputstava na
početnih nekoliko strana ovih
uputstava za rad! Molimo vas da
sačuvate ova uputstva za rad za
buduće savete. Ako je izvedivo,
predajte ove upute sledećem
vlasniku aparata.
Oprema (Slika 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Uklj/isklj prekidač
Svetlo indikatora napona
Svetlo indikatora temperature
Rezervoar za vodu (pozadi)
Selektor za kafu ili paru
Parna mlaznica (sa priključkom)
Merna kašika
Alat za održavanje
Pritiskač za kavu
Filter za 1 šolju
Filter za 2 šolje
Filter za pakirane doze
(samo EEA 130)
Držač filtera
Štitnik za prste
Okapnica
Rešetka okapnice
Indikator nivoa napunjenosti
Glava za kuvanje sa nosačem
držača filtera
Filter u glavi za kuhanje (unutra)
Nazivna pločica
1 Bezbednosna uputstva
Bezbednost pri postavljanju
aparata
• Aparat mora biti stabilan kad stoji.
Proverite da je mesto na kom
aparat treba da bude instaliran
ujednačeno i horizontalno.
• Aparat može da se priključi na
strujni vod samo ako napon i
frekvencija odgovaraju specifikaciji
na nazivnoj pločici (videti donji dno
aparata)
Bezbednost pri rukovanju
aparatom
• Ovim aparatom ne smeju rukovati
lica (uključujući decu) sa
smanjenim telesnim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima, ili sa
nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takva lica ne nalaze
pod nadzorom ili ih u upotrebu
ovog aparata upućuje lice
odgovorno za njihovu bezbednost.
• Pobrinite se da deca budu na
odstojanju od aparata.
• Deca trebaju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju
ovim aparatom.
• Električni kabl nikada ne sme
dolaziti u dodir sa vrućim delovima
aparata.
• Nikada ne izvlačite utikač iz tačke
napajanja vukući kabl.
• Ne koristite aparat ako:
– je kabl oštećen ili
– postoje vidljiva oštećenja kućišta.
• Parna mlaznica, filter, držač filtera i
nosač po prirodi funkcije postaju
vrući tokom upotrebe.
• Kućište će nužno postati vruće
tokom upotrebe.
• Nemojte skidati držač filtera tokom
procesa pripremanja kafe, jer je
aparat pod pritiskom. Postoji
opasnost od opekotina.
107
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 108 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
• Rezervoar za vodu punite samo
hladnom vodom. Nikada
destilisanom vodom, mineralnom
vodom, mlekom ili drugim
tečnostima.
• Nemojte koristiti aparat ako
rezervoar za vodu nije napunjen.
• Ne koristite uređaj bez okapnice ili
rešetke okapnice.
Bezbednost tokom čišćenja
• Pre održavanja ili čišćenja, uverite
se da je aparat isključen i da je
utikač izvučen iz mrežne utičnice.
• Sledite uputstva koja se odnose na
dekalcifikaciju.
• Aparat ne uranjajte u vodu.
Bezbednost tokom opravki
Opravke elektirčnih aparata smeju
da obavljaju samo kvalifikovani
servisni inženjeri. Nepravilne
opravke mogu značajno povećati
opasnosti za korisnika.
Ako je kabl napajanja oštećen,
mora ga zameniti proizvođač,
njegov serviser ili podjednako
kvlifikovana lica, kako bi se izbegle
opasnosti.
Ako se aparat koristi u svrhe
drugačije od onih za koje je prvotno
namenjen ili ako se njime rukuje
pogrešno, ne može se prihvatiti
nikakva odgovornost za moguća
oštećenja.
;
Ovaj uređaj usaglašen je sa
sledećim EC direktivama:
• Direktiva o niskom naponu
2006/95/EC
• EMC Direktiva 89/336/EEC sa
amandmanima 92/31/EEC i
93/68/EEC
Pre prve upotrebe aparata
Molimo, pažljivo pročitajte
bezbednosna uputstva, kako biste
sprečili oštećenje aparata i
opasnosti za vas lično.
0 Stavite utikač u mrežnu utičnicu.
Pre prvoga pripremanja espreso
kafe, trebali biste jednom isprati
sistem za zagrevanje tako da
napunite rezervoar. Postupajte
tačno prema opisu u odeljku
"Pripremanje espreso kafe" i
"Penušanje mleka", ali bez
stavljanja mlevene kafe u filter.
Postavite što veći sud na sredinu
rešetke okapnice (slika 1/Q) i to
parnu mlaznicu (slika 1/F).
Pripremanje espreso kafe
Nakon kuvanja, espreso kafa
trebala bi da bude prekrivena
gustim penušavim slojem, tzv.
kremom.
Da bi se napravila aromatična
espreso kafa sa kremom, važni su
sveža, čista voda, pravilna
granulacija mlevene kafe i
temperatura vode.
1. Dodavanje vode (Slika 2)
0 Rezervoar za vodu povucite prema
gore i van aparata (slika 2).
0 Otvorite poklopac rezervoara.
0 Rezervoar za vodu punite samo
svežom hladnom vodom.
Uverite se da nivo vode nije ispod
oznake MIN (minimum) niti iznad
oznake MAX (maksimum).
0 Zatvorite poklopac spremnika.
0 Zamenite rezervoar za vodu i
pritisnite ga prema dole, tako da
čvrsto leži u aparatu.
3
108
Poklopac spremnika takođe
možete podići i preklopiti ga na
stranu. To vam omogućava da
rezrvoar za vodu punite direktno,
dok je u aparatu, npr. krčagom.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 109 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
2. Uključivanje aparata
0 Aparat se uključuje pomoću
prekidača uklj/isklj (slika 1/A).
Indikator napona (slika 1/B, crveni)
će se upaliti, a indikator
temperature (slika 1/C, zeleni) će
početi da bleska.
Čim se postigne radna
temperatura, svetlo indikatora
temperature biće stalno upaljeno.
Ako indikator temperature opet
počne da bleska kad se aparat
koristi, to znači da se aparat
dodatno zagreva.
3. Dodavanje mlevene
espreso kafe (slike 3, 4)
0 Uzmite držač filtera, preklopite
ponovo štitnik za prste i filter za 1
šolju ili filter za 2 šolje u držač
filtera (slika 3).
Samo EEA 130: Kad koristite
pakirane doze, umetnite filter za
pakirane doze (slika 1/M i slika 5).
0 Napunite filter mlevenom espreso
kafom. Upotrijebite:
1 punu mernu kašiku za filter za 1
šolju, 2 pune merne kašike za filter
za 2 šolje.
0 Lagano pritisnite mlevenu espreso
kafu u filter (slika 4) pomoću
pritiskača za kafu (slika 1/J).
Pobrinite se da nakon pritiskanja
filter još uvek bude napunjen
mlevenom kafom do ivice obruča.
Obruč filtera očistite od mešavine
espreso kafe.
3
3
Mlevenu kafu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter. U tom slučaju, tok
vode kroz kafu može se značajno
smanjiti. (Videti takođe "Šta uraditi
ako...")
3
Ako sami meljete zrna espreso
kafe, izaberite "srednju" finoću
mlevenja.
4. Pritezanje držača filtera
(Slike 6, 7)
0 Postavite držač filtera u nosač
filtera tako da drška držača filtera
bude smeštena ispod levog belog
trougla (slika 6,“1“).
0 Zakrenite držač filtera udesno,
koliko se može (slika 6,“2“), tako da
je drška usmerena prema napred i
smeštena ispod bele linije između
dve tačke (slika 7,“3“).
5. Postavljanje šolje(a) ispod
(Slika 8)
0 Postavite jednu ili dve šolje ispod
otvora u držaču filtera (slika 8).
6. Kuvanje espreso kafe
Aparat mora da postigne svoju
radnu temperaturu (zeleno svetlo,
slika 1/C, upaljeno).
0 Okrenite prekidač selektora (slika
1/E) na simbol
. Voda će se
sada silom potisnuti kroz mešavinu
za espreso pod visokim pritiskom.
3
Pre stvarnog procesa kuvanja kafe,
mlevena kafa se navlaži da se
izvuče njena puna aroma. Proces
kuvanja zatim se nastavlja.
0 Kada je skuvana željena količina
espreso kafe, prekidač selektora
okrenite opet ulevo u položaj “•”.
3
3
Svaki put nakon spravljanja
espreso kafe ili nakon korišćenja
pare, prekidač selektora se vraća u
“•” položaj, a sva preostala voda se
usmerava u okapnicu. Svaka
sledeća šolja spravlja se
korišćenjem sveže vode. Na taj
način postiže se potpuni užitak u
espreso kafi. Zbog toga se
okapnica mora redovno prazniti.
7. Skidanje držača filtera
(Slika 9)
0 Zakrenite držač filtera ulevo i van
nosača.
0 Preklopite štitnik za prste i držite ga
prema dole. Talog iskorišćene kafe
109
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 110 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
istresite iz filtera i držača filtera
(slika 9).
0 Isperite držač filtera i filter toplom
vodom. Nemojte da držač filtera
čistite u mašini za pranje sudova!
3
Ako aparat neće biti korišćen duži
vremenski period, držač filtera
nemojte vratiti na njegovo mesto.
To će produžiti radni vek zaptivke
na novoj glavi za kuvanje.
0 Postavite parom grejanu tečnost
na jednu stranu i zakrenite selektor
pare nazad na simbol na
nekoliko sekundi. Tako će se iz
mlaznice izbaciti eventualni ostaci
mleka ili drugih tečnosti. Oprez:
Para je vruæa.
3 Da bi se dobila fina, kremasta
mlečna pena, najbolje je
koristiti obrano mleko.
Spravljanje kapućina
Stvaranje mleka/
zapenušanog parom
(Slika 10, 11)
Vruća para može da se upotrebi za
penušanje mleka za kapućino ili za
zagrevanje tečnosti.
1. Uključite aparat
0 Postavite isporučeni priključak na
parnu mlaznicu (slika 10).
0 Aparat se uključuje pomoću
prekidača uklj/isklj (slika 1/A).
Sačekajte da aparat postigne
radnu temperaturu i da se upali
zeleni indikator temperature
(slika 1/C).
2. Stvaranje mleka/
zapenušanog parom
0 Uspite malo mleka ili druge tečnosti
koju treba zagrejati u sud otporan
na vrućinu.
0 Uronite parnu mlaznicu u mleko ili
tečnost koju treba zagrejati
(slika 11).
0 Zakrenite prekidač selektora (slika
1/E) ulevo na simbol . Zeleni
indikator temperature (slika 1/C)
bleska, a aparat će početi da
stvara paru. U početku iz mlaznice
može iscuriti i nešto kapi vode.
0 Važno: Da se ne bi sprečilo
izlaženje pare, parna mlaznica ne
sme da dodiruje dno suda.
0 Paru koja izlazi zaustavite
zakretanjem prekidača selektora
(slika 1/E) nazad udesno na
položaj “•”.
110
Napunite ˝ do ľ velike šolje espreso
kafom. Uspite penušavo mleko
preko toga. Pospite nešto kakao
praha preko mlečne pene.
Čišćenje i održavanje
Dnevno održavanje
Preporučujemo da svaki dan, pre
prve i posle zadnje spravljene
espreso kafe, isperite sistem
približno 10 sekundi bez espreso
kafe u njemu, da se spreči
taloženje čestica kafe u aparatu.
Postupite isto kao pri pripremanju
espreso kafe, ali bez korišćenja
mlevene espreso kafe.
0 Nakon toga, zakrenite prekidač
selektora (slika 1/E) nakratko u
položaj .
0 Uspite svu preostalu vodu iz
rezervoara za vodu.
Čišćenje (slike 12 – 16)
Pre čišćenja aparata isključite ga i
izvucite utikač iz mrežne utičnice.
Ni jedan deo aparata nemojte
prati u mašini za pranje posuđa.
0 Obrišite sve površine aparata
pomoću vlažne krpe. Nemojte
koristiti hrapava ili gruba sredstva
za čišćenje.
0 Isperite rezervoar vode barem
jednom sedmično u normalnoj vodi
za ispiranje.
0 Sa vremena na vreme očistite
četkom filter za 1 šolju i filter za
2 šolje.
1
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 111 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Parna mlaznica
0 Skinite priključak sa parne
mlaznice i isperite ga u normalnoj
vodi za ispiranje.
0 Obrišite parnu mlaznicu vlažnom
krpom. Možete da koristite alat za
održavanje (slika 1/H) da odvrtite
glavu mlaznice da biste je očistili ili
uklonili krečnjak.
Rešetka okapnice i okapnica
Okapnica mora da se isprazni kad
se indikator nivoa napunjenosti
(slika 1/R) izdigne iznad rešetke
okapnice.
0 Stavite prste u rupe na rešetki
okapnice. Izvadite rešetku i isperite
pod tečnom vodom (slika 12).
0 Da ispraznite okapnicu, uhvatite je
na oba kraja i povucite prema
napred i iz aparata (slika 13).
0 Izvadite plastični priključak i
isperite oboje pod tečnom vodom
(slika 14).
0 Postavite plastični priključak nazad
u okapnicu.
0 Čistu okapnicu gurnite nazad u
aparat i postavite rešetku okapnice
natrag na mesto.
Čišćenje filtera za kuvanje
Sa vremena na vreme pregledajte
filter za kuvanje da proverite jesu li
rupice u filteru blokirane česticama
kafe. Filter za kuvanje smešten je
sa donje strane glave za kuhanje.
Ako su rupice blokirane:
0 Pomoću kovanice odvrtite filter za
kuvanje (slika 15).
0 Skinite filter za kuvanje i zaptivku
(slika 16/1) i skinite zaptivku sa
filtera (slika 16/2).
0 Očistite filter za kuvanje toplom
vodom i četkom.
0 Isperite zaptivku toplom vodom za
ispiranje.
3 Ako aparat treba prevoziti na
temperaturama ispod nule:
0 Ispraznite rezervoar za vodu.
0 Zakrenite prekidač selektora (slika
1/E) u položaj i pustite da se
aparat osuši.
Dekalcifikacija
Ako espresso kafa teče kroz filter
sporije nego što je uobičajeno,
vreme je da se aparat očisti
krečnjaka.
Preporučujemo da aparat čistite od
krečnjaka jednom u tri meseca.
Ako živite u području sa tvrdom
vodom, postupak uklanjanja
krečnjaka može se izvoditi i češće.
3
0
0
0
0
0
0
Preporučujemo da koristite
isključivo originalne Electrolux
pločice za dekalcifikaciju
(PNC 900 195 537/7).
Važno: Pre čišćenja krečnjaka
izvadite filter za kuvanje (slika 1/T)
i njegovu zaptivku, kako je opisano
u sekciji “Čišćenje filtera za
kuvanje” (slike 15, 16).
Prvo uspite vodu u rezervoar za
vodu, a zatim dodajte sredstvo za
uklanjanje krečnjaka; nikada
obrnutim redosledom. Mora se
upotrebiti najmanje 0,5 litre vode.
Sredstvo za uklanjanje krečnjaka
treba dodati u prema količini vode.
Odstranite utikač iz mrežne
utičnice i pustite da se aparat
ohladi.
Postavite držač filtera na njegovo
mesto, bez filtera.
Ispod držača filtera postavite
dovoljno velik sud.
Umetnite utikač u mrežnu utičnicu i
uključite aparat.
Nakon toga, zakrenite prekidač
selektora (slika 1/E) u položaj
i
propustite kroz sistem pribl. 1/3
sredstva za uklanjanje krečnjaka.
Zatim isključite aparat i pustite
rastvor za uklanjanje vapnenca da
dejstvuje oko 10 minuta.
111
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 112 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
0 Dopustite da ostatak rastvora za
uklanjanje krečnjaka ispere glavu
za kuvanje.
0 Zatim pažljivo očistite rezervoar za
vodu.
0 Napunite rezervoar za vodu
svežom vodom i pustite da sva ta
voda proteče kroz glavu za
kuvanje.
Ako ima puno krečnjaka, ponovite
postupak.
0 Nakon uklanjanja krečnjaka
zamenite filter za kuvanje i
zaptivku.
•
•
Šta uraditi ako...
112
• je temperatura espreso kafe
preniska:
– Izvedite postupak kuvanja bez
korištenja mlevene kafe, ali
koristeći filter i držač filtera, da bi
se suistem unapred zagrejao.
– Unapred zagrejte šolje.
– Očistite aparat od krečnjaka.
• brzina protoka znatno se smanjila:
– Mlevenu kafu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter.
– Nemojte mleti zrna kave presitno
("srednja" finoća).
– Očistite aparat od krečnjaka.
• espreso kava ističe sa strane
držača filtera:
– Uverite se da je držač filtera
pravilno postavljen na svoje
mesto u nosaču.
– Zakrenite držač filtera malo
čvršće u nosač.
– Ivicu držača filtera očistite od
ostataka mlevene kave.
• espresso kava ne izlazi:
– Uverite se da je rezervoar za
vodu napunjen i pravilno
namešten.
– Uverite se da je držač filtera
pravilno postavljen na svoje
mesto u nosaču.
– Uverite se da je prekidač
selektora (slika 1/E) zakrenut
udesno u položaj
.
•
•
– Mlevenu kafu nemojte prečvrsto
pritiskati u filter.
– Očistite filter za kuvanje.
– Očistite aparat od krečnjaka.
krema se više ne pravi onako kako
bi trebala:
– Uverite se da ima dovoljno
mlevene kafe u filteru.
– Uvek koristite sveže mlevenu
kafu.
– Mlevenu espreso kafu pritiskajte
lagano.
prilikom penušanja mleka stvara se
premalo pene:
– Uvek koristite hladno, sveže i
obrano mlijeko.
– Očistite parnu mlaznicu.
protok se povećava:
– kafa je bila mlevena prekrupno:
– Uverite se da ima dovoljno
mlevene kafe u filteru.
aparat za kafu se isključuje za
vreme rada:
Pumpa aparata je opremljena
temperaturnim osiguračem koji ju
štiti od pregrevanja. Temperaturni
osigurač prekida rad mašine ako
mašina radi suviše dugo ili ako
pumpa radi bez vode.
– Postavite prekidač uklj / isklj u
položaj "isklj" i izvadite utikač iz
mrežne utičnice.
– Ostavite mašinu da se hladi
najmanje 20 minuta. Napunite
vodom.
– Ponovo priključite aparat u el.
mrežu i uključite ga. Ako aparat
još uvek ne radi, molimo obratite
se našem Odelenju za brigu o
kupcima.
Tehnički podaci
• Mrežni napon: 230–240 V, 50 Hz
• Potrošnja snage:
1250 W
(Vidi nazivnu pločicu na donjoj
strani aparata)
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 113 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Odbacivanje
materijal
2 Ambalažni
Ambalažni materijali nisu štetni za
2
okolinu i mogu se reciklirati.
Plastične komponente identifikuju
se po oznakama, npr. >PE<, >PS<
itd. Molimo vas da ambalažne
materijale odlažete u odgovarajuće
kontejnere na odlagalištima
otpada.
Stari aparat
W
Simbol
na proizvodu ili na
njegovoj ambalaži označava da se
taj proizvod ne sme tretirati kao
otpad iz domaćinstva. Takav
proizvod treba predati na
odgovarajuće prikupljalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pobrinuvši se da je
proizvod pravilno odbačen, pomoći
ćete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica za okolinu i
ljudsko zdravlje, koje bi inače
mogle biti uzrokovane
neodgovarajućim odlaganjem ovog
proizvoda na otpad. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda, molimo obratite se
svojoj lokalnoj gradskoj upravi,
vašoj službi za odlaganje otpada iz
domaćinstva ili u prodavnicu gde
ste kupili taj proizvod.
113
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 114 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
z
z Stimate client,
Vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest
manual de utilizare. Vã rugãm sã fiþi
foarte atenþi asupra instrucþiunilor de
siguranþã. Pãstraþile pentru consultãri
ulterioare.
Înmânaþi manualul cu instrucþiuni
oricãrui posesor viitor al aparatului.
Echipament (Figura 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
114
Buton ON/OFF
LED indicator de alimentare
LED indicator de temperaturã
Rezervor de apã (în partea din spate)
Cadran selector pentru cafea sau
abur
Duza de abur (cu accesoriu)
Linguriþã pentru dozare
Dispozitiv pentru întreþinere
Presã pentru cafea mãcinatã
Filtru pentru 1 ceºti de cafea
Filtru pentru 2 ceºti de cafea
Filtru pentru porþii preambalate (doar
EEA130)
Suport pentru filtru
Piedicã de siguranþã pentru degete
Rezervor colector
Reþea rezervor colector
Indicator al nivelului de umplere
Cap de infuzie cu suport colector
pentru filtru
Filtru în capul de filtrare (în interior)
Plãcuþã tehnicã
1 Instrucþiuni de siguranþã
Instrucþiuni de siguranþã la
instalarea aparatului
• Aparatul trebuie sã fie stabil atunci
când este aºezat în poziþia de
operare. Verificaþi dacã locul unde
urmeazã sã fie instalat aparatul este
neted ºi nivelat.
• Aparatul trebuie sã fie cuplat la o
sursã de alimentare care are o
tensiune ºi o frecvenþã care sã
corespundã cu specificaþiile plãcii
indicatoare a caracteristicilor tehnice
(vedeþi în partea de dedesubt a
aparatului).
Mãsuri de siguranþã în
legãturã cu operarea
aparatului
• Acest aparat nu trebuie folosit de
persoane (inclusiv copii) cu abilitãþi
fizice, senzoriale sau mintale reduse,
sau fãrã prea multe cunoºtinþe sau
experienþã, decât dacã sunt
supravegheate sau instruite în ceea
ce priveºte folosirea acestui aparat
de cãtre o persoanã rãspunzãtoare
de siguranþa lor.
• Nu permiteþi copiilor sã se apropie
de aparat în timpul funcþionãrii.
• Copiii trebuie supravegheaþi pentru a
fi sigur cã nu se joacã cu aparatul.
• Nu atingeþi niciodatã cablul electric
de componentele fierbinþi ale
aparatului.
• Nu utilizaþi niciodatã cablul pentru a
scoate ºtecãrul din prizã.
• Nu utilizaþi aparatul în cazul în care:
– cablul este deteriorat sau
– carcasa prezintã daune vizibile.
• În timpul utilizãrii, duza de abur, filtrul,
suportul pentru filtru ºi colectorul se
înfierbântã.
• În timpul funcþionãrii, carcasa se va
încãlzi.
• Nu scoateþi suportul pentru filtru în
timpul filtrãrii deoarece aparatul este
presurizat. Existã riscul provocãrii
unor arsuri.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 115 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
z
• Umpleþi rezervorul de apã doar cu
apã rece; nu introduceþi niciodatã
apã distilatã, apã mineralã, lapte sau
alte lichide.
• Nu puneþi aparatul în funcþiune dacã
rezervorul de apã nu a fost umplut.
• Nu utilizaþi aparatul fãrã rezervorul
colector sau grãtarul acestuia.
Mãsuri de siguranþã în timpul
curãþãrii
• Înaintea curãþãrii sau a realizãrii
operaþiunilor de întreþinere, asiguraþivã de faptul cã aparatul nu este
pornit ºi cã este decuplat cablul de
alimentare.
• Urmaþi instrucþiunile referitoare la
decalcifiere.
• Nu introduceþi aparatul în apã.
Mãsuri de siguranþã pe durata
reparaþiilor
Repararea acestui aparat poate fi
efectuatã numai de cãtre ingineri
calificaþi din centrul de asistenþã.
Reparaþiile necorespunzãtoare
prezintã un pericol considerabil
pentru utilizator.
În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat, acesta trebuie sã fie
înlocuit de cãtre producãtor, agentul
de service sau persoane cu o
calificare asemãnãtoare pentru a
evita situaþiile periculoase.
Producãtorul nu-ºi asumã
rãspunderea pentru daunele
provocate din cauza utilizãrii
necorespunzãtoare sau incorecte.
;
Acest aparat respectã urmãtoarele
Directive CE:
• Directiva 2006/95/CE privind
tensiunea joasã
• Directiva 89/336/CEE referitoare
la compatibilitatea
electromagneticã, cu
amendamentele 92/31/CEE ºi
93/68/CEE
Înaintea utilizãrii aparatului
pentru prima datã
Vã rugãm sã citiþi instrucþiunile de
siguranþã pentru a preveni rãnirea
dumneavoastrã sau deteriorarea
aparatului.
0 Introduceþi ºtecherul în sursa de
alimentare.
Înaintea preparãri unei cafea
expresso pentru prima datã, clãtiþi o
datã sistemul de încãlzire prin
umplerea rezervorului. Procedaþi
conform instrucþiunilor din secþiunea
"Prepararea unei cafea expresso" ºi
„Înspumarea laptelui”, însã fãrã a
umple filtrul de cafea. Poziþionaþi un
recipient cât mai mare în mijlocul
grãtarului rezervorului colector
(Figura 1/Q) ºi sub duza de abur
(Figura 1/F).
Prepararea unui expresso
Dupã ce este filtrat, expresso-ul
trebuie sã fie acoperit cu un strat
gros de spumã, aºa numita cremã.
Pentru a obþine un expresso cu
crema, sunt importante apa proaspãtã
ºi limpede, gradul de mãcinare al
cafelei, precum, ºi temperatura apei.
1. Adãugarea apei (Figura 2)
0 Îndepãrtaþi rezervorul de apã din
aparat (Figura 2).
0 Deschideþi capacul rezervorului.
0 Umpleþi rezervorul de apã doar cu
apã rece, proaspãtã.
Asiguraþi-vã cã nivelul apei nu este
sub linia corespunzãtoare nivelului
MIN (minim) sau peste linia nivelului
MAX (maxim).
0 Închideþi capacul rezervorului.
0 Repoziþionaþi rezervorul de apã ºi
apãsaþi-l în jos astfel încât sã fie fixat
bine în aparat.
3
De asemenea, puteþi sã ridicaþi
capacul rezervorului. Acest lucru vã
permite sã umpleþi rezervorul cu apã
115
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 116 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
z
direct în aparat, de exemplu, cu un
vas.
3
2. Pornirea aparatului
0 Porniþi aparatul apãsând pe butonul
ON/OFF (Figura 1/A). LED-ul de
alimentare (Figura 1/B, roºu) se va
aprinde ºi LED-ul indicator de
temperaturã (Figura 1/C, verde) va
lumina intermitent.
Dupã ce a fost obþinutã temperatura
doritã, indicatorul de temperaturã va
lumina constant. Indicatorul de
temperaturã va lumina din nou
intermitent pentru a indica faptul cã
aparatul reîncãlzeºte apa.
3. Adãugarea cafelei mãcinate
(figurile 3, 4)
0 Luaþi suportul pentru filtru, retrageþi
piedica de siguranþã pentru degete ºi
plasaþi filtrul pentru o ceaºcã de
cafea sau filtrul pentru douã ceºti de
cafea în suportul pentru filtru
(Figura 3).
Doar modelul EEA 130: Atunci
când folosiþi porþii preambalate,
introduceþi filtrul pentru porþii
preambalate (Figura 1/M ºi
Figura 5).
0 Puneþi cafea mãcinatã în filtru.
Utilizare:
O linguriþã pentru dozare plinã pentru
filtrul de 1 cafea, 2 linguriþe pline
pentru filtrul de 2 cafele.
0 Apãsaþi uºor cafeaua mãcinatã în
filtru (Figura 4) utilizând presa pentru
cafea mãcinatã (Figura 1/J).
Asiguraþi-vã cã dupã ce aþi presat
cafeaua, filtrul tot este umplut la
nivelul marginii cu cafea mãcinatã.
Înlãturaþi cafeaua mãcinatã de pe
marginea filtrului.
3
3
116
Nu apãsaþi cafeaua mãcinatã prea
tare în filtru. Într-un asemenea caz,
fluxul de apã prin cafea poate
scãdea considerabil. (Vedeþi de
asemenea „Ce se întâmplã dacã...”)
Dacã mãcinaþi dumneavoastrã
boabele de cafea, alegeþi nivelul
mediu de mãcinare.
4. Rotirea suportului pentru
filtru (figurile 6, 7)
0 Poziþionaþi suportul pentru filtru în
dispozitivul de fixare al filtrului astfel
încât mânerul suportului pentru filtru
sã se afle sub triunghiul al din stânga
(Figura 6, “1“).
0 Rãsuciþi suportul pentru filtru înspre
dreapta cât mai mult (Figura 6, „2”),
astfel încât mânerul sã fie îndreptat
înspre exterior ºi este situat sub linia
albã dintre cele douã puncte
(Figura 7, „3”).
5. Poziþionarea ceºtilor
dedesubt (Figura 8)
0 Poziþionaþi una sau douã ceºti sub
orificiile suportului pentru filtru
(Figura 8).
6. Filtrarea unui expresso
Aparatul trebuie sã ajungã la
temperatura de operare (lumina
verde este aprinsã, Figura 1/C).
0 Rãsuciþi cadranul selector
(Figura 1/E) în poziþia
. Apa va
trece cu presiune prin cafeaua
mãcinatã.
3
Înaintea procesului de filtrare
efectivã, cafeaua mãcinatã este
umezitã pentru a-i extrage aroma.
Mai apoi, procesul de filtrare este
continuat.
0 Atunci când a fost filtratã cantitatea
de expresso doritã, rotiþi cadranul
selector înapoi în poziþia "•".
3
3
De fiecare datã dupã prepararea
unui expresso sau dupã utilizarea
aburului, când cadranul selector se
aflã în poziþia "•", apa rãmasã este
direcþionatã spre rezervorul colector.
Fiecare ceaºcã suplimentarã este
filtratã utilizându-se apã proaspãtã.
Astfel puteþi obþine toatã savoarea
unui expresso. De aceea rezervorul
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 117 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
z
colector trebuie sã fie golit în mod
regulat.
7. Înlãturarea suportului
pentru filtru (Figura 9)
0 Rãsuciþi suportul pentru filtru înspre
stânga dupã care scoateþi-l din
dispozitivul de fixare.
0 Împingeþi piedica de siguranþã pentru
degete ºi þineþi-o apãsatã. Eliminaþi
cafeaua mãcinatã din suportul pentru
filtru ºi din filtru prin lovire uºoarã
(Figura 9).
0 Clãtiþi suportul pentru filtru ºi filtrul cu
apã caldã. Nu curãþaþi suportul
pentru filtru în maºina de spãlat vase!
3
Dacã nu veþi utiliza aparatul pentru o
perioadã îndelungatã, nu rãsuciþi
suportul pentru filtru înapoi în suport.
Astfel veþi prelungi durata de viaþã a
garniturii situate pe capul de infuzie.
aparatul va începe sã producã abur.
Este posibil ca la început sã cadã
câteva picãturi de apã din duzã.
Important: Pentru a nu împiedica
evacuarea aburului, duza de abur nu
trebuie sã atingã fundul recipientului.
0 Opriþi evacuarea aburului prin
poziþionarea cadranului selector
(Figura 1/E) înapoi spre dreapta, în
poziþia "•".
0 Aºezaþi într-o parte lichidul preparat
ºi poziþionaþi comutatorul de
selectare al aburului înapoi în dreptul
simbolului pentru câteva secunde.
Acest lucru va duce la îndepãrtarea
din duzã a oricãror resturi de lapte
sau alte lichide. Atenþie: Aburul
este fierbinte.
3
Prepararea unui cappucino
Crearea aburului/înspumarea
laptelui (Figurile 10, 11)
Aburul fierbinte poate fi utilizat pentru
a înspuma lapte pentru un cappucino
sau pentru a încãlzi lichide.
1. Pornirea aparatului
0 Montaþi accesoriul în duzei de abur
(Figura 10).
0 Porniþi aparatul apãsând pe butonul
ON/OFF (Figura 1/A). Aºteptaþi pânã
când aparatul atinge temperatura de
operare ºi se aprinde indicatorul
verde al temperaturii (Figura 1/C).
2. Crearea aburului/
înspumarea laptelui
0 Turnaþi niºte lapte sau un alt lichid pe
care doriþi sã-l încãlziþi într-un
recipient rezistent la cãldurã.
0 Introduceþi duza de abur în lapte sau
în lichidul care urmeazã sã fie încãlzit
(Figura 11).
0 Poziþionaþi cadranul selector
(Figura 1/E) în poziþia simbolului .
Indicatorul verde de temperaturã
(Figura 1/C) va lumina intermitent ºi
Pentru a obþine o spumã de lapte
finã ºi cremoasã este indicat sã
utilizaþi lapte rece degresat.
Umpleþi 1/2 – 3/4 dintr-o ceaºcã de
cafea mare cu expresso. Turnaþi
spuma de lapte deasupra. Presãraþi
puþinã cacao peste spuma de lapte.
Curãþare ºi întreþinere
Vã recomandãm ca în fiecare zi,
înainte de primul ºi dupã ultimul
expresso preparat, sã clãtiþi sistemul
timp de aproximativ 10 secunde fãrã
cafea pentru a preveni acumularea
particulelor de cafea în aparat.
Procedaþi ca atunci când preparaþi
un expresso, însã fãrã a introduce
cafea.
0 Dupã care, poziþionaþi cadranul
selector (Figura 1/E) în poziþia
pentru puþin timp.
0 Goliþi rezervorul de apã.
Curãþarea (Figura 12 – 16)
1
Înaintea curãþãrii aparatului, opriþi
funcþionarea acestuia ºi scoateþi-l din
prizã.
117
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 118 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
Nu curãþaþi nicio piesã
componentã a aparatului în
maºina de spãlat case.
ªtergeti suprafata aparatului cu o
cârpa umezita. Nu folositi agenti de
curatare aspri sau abrazivi.
Clãtiþi rezervorul de apã cel puþin
odatã pe sãptãmânã.
Curãþaþi din când în când cu ajutorul
unei perii filtrele pentru o ceaºcã sau
pentru douã ceºti.
Duza de abur
Demontaþi accesoriul din duza de
abur ºi clãtiþi-l.
ªtergeti duza de abur cu ajutorul unei
cârpe umede. Puteti utiliza
instrumentul pentru întretinere
(Figura 1/H) pentru a demonta capul
de duza în scopul curatarii sau
decalcifierii acestuia.
Rezervorul colector ºi grãtarul
rezervorului colector
Rezervorul colector trebuie sã fie
golit atunci când indicatorul de nivel
(Figura 1/R) este ieºit în afara
grãtarului rezervorului colector.
Introduceþi degetele în orificiile
grãtarului rezervorului colector.
Demontaþi grãtarul rezervorului
colector ºi clãtiþi-l sub un jet de apã
(Figura 12).
Pentru a-l putea goli, þineþi rezervorul
de colectare a picãturilor de ambele
pãrþi ºi retrageþi-l din aparat
(Figura 13).
Demontaþi accesoriul din plastic ºi
clãtiþi-l sub un jet de apã (Figura 14).
Introduceþi accesoriul de plastic
înapoi în rezervorul coletor. Împingeþi
rezervorul colector curãþat înapoi în
aparat ºi montaþi grãtarul deasupra.
Curãþarea filtrului de infuzie
Verificaþi periodic filtrul de infuzie
pentru a vã asigura de faptul cã
orificiile filtrului nu au fost blocate de
particule de cafea. Filtrul de infuzie
se aflã sub capul de infuzie.
În cazul în care orificiile sunt blocate:
În cazul în care orificiile sunt blocate:
0 Desfaceþi filtrul de infuzie cu ajutorul
unei monede (Figura 15).
0 Înlãturaþi filtrul de infuzie ºu garnitura
(Figura 16/1) ºi îndepãrtaþi garnitura
filtrului de infuzie (Figura 16/2).
0 Curãþaþi filtrul de infuzie cu apã caldã
ºi cu o perie.
0 Clãtiþi garnitura cu apã caldã.
În cazul în care aparatul trebuie sã fie
transportat la temperaturi sub zero
grade:
0 Goliþi rezervorul de apã.
0 Poziþionaþi cadranul selector
(Figura 1/E) în poziþia simbolului ºi
lãsaþi aparatul sã se usuce.
3
Decalcifierea
În cazul în care curge mai puþin
expresso prin filtru decât în mod
normal, este timpul sã decalcifiaþi
aparatul.
Vã recomandãm sã decalcifiaþi
aparatul din trei în trei luni. Dacã
locuiþi într-o zonã cu apã durã,
procedura de decalcifiere poate fi
realizatã mai des.
Vã recomandãm sã utilizaþi doar
tabletele de decalcifiere de la
Electrolux (PNC 900 195 537/7).
Important: Înaintea decalcifierii,
demontaþi filtrul de infuzie (Figura
1/T) ºi garnitura filtrului de infuzie, în
modul prezentat în secþiunea
"Curãþarea filtrului de infuzie"
(figurile 15, 16).
Mai întâi turnaþi apã în rezervorul de
apã, dupã care adãugaþi produsul
pentru decalcifiere; niciodatã în
ordine inversã. Trebuie sã utilizaþi cel
puþin 0,5 litri de apã. Produsul de
decalcifiere trebuie sã fie adãugat în
mod corespunzãtor.
0 Scoateþi aparatul din prizã ºi
permiteþi rãcirea acestuia.
0 Montaþi suportul pentru filtru în
poziþie, însã fãrã filtru.
0 Aºezaþi un recipient mai mare sub
suportul pentru filtru.
3
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 119 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
z
0 Introduceþi ºtecherul în prizã ºi porniþi
aparatul.
0 Dupã aceea, rãsuciþi cadranul
selector (Figura 1/E) în poziþia
ºi
aºteptaþi pânã ce trece prin sistem
aproximativ 1/3 din produsul pentru
decalcifiere.
0 Dupã care opriþi aparatul ºi permiteþi
acþionarea soluþiei pentru decalcifiere
timp de aproximativ 10 minute.
0 Pãstraþi restului de soluþie pentru
decalcifiere pentru a clãti capul de
infuzie.
0 Dupã care curãþaþi bine rezervorul de
apã.
0 Umpleþi rezervorul de apã cu apã
proaspãtã ºi permiteþi scurgerea
acesteia prin capul de infuzie.
În cazul în care depunerile de calcar
sunt mari, repetaþi procedura.
0 Dupã decalcifierea aparatului, înlocuiþi
filtrul pentru infuzie ºi garnitura.
Ce se întâmplã dacã...
• temperatura expresso-ului este prea
micã:
– Efectuaþi procedura de filtrare fãrã
a utiliza cafea mãcinatã, dar
folosind filtrul ºi suportul pentru
filtru, pentru a preîncãlzi sistemul.
– Preîncãlziþi ceºtile.
– Decalcifiaþi aparatul.
• viteza de curgere scade în mod
considerabil:
– Nu apãsaþi cafeaua mãcinatã prea
tare în filtru.
– Nu mãcinaþi cafeaua prea tare
(fineþe „medie”).
– Decalcifiaþi aparatul.
• expresso-ul curge pe lângã suportul
pentru filtru:
– Asiguraþi-vã cã suportul pentru
filtru a fost fixat bine.
– Rãsuciþi puþin mai tare suportul
pentru filtru.
– Înlãturaþi cafeaua mãcinatã de pe
marginea filtrului.
• nu iese expresso:
– Asiguraþi-vã cã rezervorul de apã a
fost umplut cu apã ºi este montat
corespunzãtor.
– Asiguraþi-vã cã suportul pentru
filtru a fost fixat bine.
– Verificaþi poziþia cadranului
selector (Figura 1/E) dacã a fost
orientat în poziþia
.
– Nu apãsaþi cafeaua mãcinatã prea
tare în filtru.
– Curãþaþi filtrului de infuzie.
– Decalcifiaþi aparatul.
• crema nu mai este produsã aºa cum
ar trebui:
– Verificaþi dacã este destulã cafea
pentru expresso în filtru.
– Folosiþi întotdeauna cafea
proaspãtã pentru expresso.
– Apãsaþi uºor cafeaua pentru
cappucino.
• se produce prea puþinã spumã atunci
când se înspumeazã laptele:
– Folosiþi întotdeauna lapte degresat
proaspãt ºi rece.
– Curãþaþi duza de abur.
• fluxul de scurgere se intensificã:
– boabele de cafea au fost mãcinate
prea mari.
– Verificaþi dacã este destulã cafea
pentru expresso în filtru.
• aparatul se opreºte în timpul
funcþionãrii:
Pompa aparatului este prevãzutã cu
o siguranþã pentru temperaturã
pentru a preveni supraîncãlzirea
acesteia. Siguranþa pentru
temperaturã întrerupe funcþionarea
aparatului, dacã aparatul
funcþioneazã de prea mult timp sau
dacã pompa a rãmas fãrã apã.
– Comutaþi butonul on/off în poziþia
„off” ºi scoateþi ºtecherul din priza
de alimentare.
– Permiteþi rãcirea aparatului pentru
mai mult de 20 de minute. Umpleþi
cu apã.
119
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 120 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
z
– Cuplaþi ºtecherul aparatului în prizã
ºi porniþi aparatul. În cazul în care
aparatul tot nu funcþioneazã, ã
rugãm sã contactaþi Departamentul
de asistenþã clienþi.
Date tehnice
• Tensiunea
reþelei: 230–240 V, 50 Hz
• Consum de energie: 1250 W
(Consultaþi plãcuþa indicatoare a
caracteristicilor tehnice din partea de
dedesubt a aparatului)
Îndepãrtarea deºeurilor
2
Materiale de ambalare
2
Aparatele vechi
Materialele de ambalare sunt
ecologice ºi pot fi reciclate.
Componentele de plastic pot fi
identificate prin marcaje precum .
>PE<, >PS<, etc. Vã rugãm sã
aruncaþi materialele de ambalare în
containerele corespunzãtoare puse
la dispoziþie de serviciul comunitar
de depozitare a deºeurilor.
W
Simbolul
de pe produs sau de
pe ambalaj indicã faptul cã acesta nu
poate fi tratat ca un reziduu menajer.
În schimb, aparatul trebuie sã fie dus
la un punct adecvat de colectare
pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice. Asigurânduvã cã aþi aruncat corect acest
produs, puteþi evita posibile
consecinþe negative asupra mediului
ºi sãnãtãþii umane, care pot fi
afectate de eliminarea
necorespunzãtoare a acestui produs.
Pentru mai multe informaþii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vã
rugãm sã contactaþi biroul local,
serviciul de eliminare a reziduurilor
sau magazinul unde aþi achiziþionat
produsul.
120
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 121 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Cienījamais pircēj,
Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs
lietošanas instrukcijas.
Pats galvenais, ievērojiet drošības
noteikumus, kas aprakstīti pirmajās
šo lietošanas instrukciju lapaspusēs!
Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas
instrukcijas uzziņai nākotnē. Ja
ierīce tiek nodota citam lietotājam,
nododiet šīs instrukcijas tālāk
nākamajam ierīces īpašniekam.
Aprīkojums (1. attēls)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Slēdzis On/off (ieslēgt/izslēgt)
Jaudas signāllampiņa
Temperatūras signāllampiņa
Ūdens tvertne (aizmugurē)
Pārslēgs starp kafijas un tvaika
režīmu
Tvaika caurulīte (ar pievienojumu)
Mērkarote
Tehniskās apkopes instruments
Maltās kafijas spiedējs
1 krūzītes filtrs
2 krūzīšu filtrs
Filtrs fasētām devām
(tikai modelim EEA 130)
Filtra turētājs
Pirkstu aizsargs
Pilienu savācējs
Pilienu režģis
Uzpildes līmeņa indikators
Gatavošanas galviņa ar filtra
turētāja aizturi
Filtrs gatavošanas galviņā
(iekšpusē)
Izgatavotāja plāksne
1 Drošības noteikumi
Drošība ierīces
sagatavošanas laikā
• Ierīcei stāvot ir jābūt stabilai.
Pārbaudiet, vai vieta, uz kuras
ierīce tiks uzstādīta, ir gluda un
līdzena.
• Ierīci jāpievieno pie elektroenerģijas
tīkla padeves, kuras voltāža,
elektrības tips un frekvence atbilst
specifikācijām, kas norādītas uz
izgatavotāja plāksnes zem ierīces
(skatīt ierīces apakšpusi).
Drošība darbinot ierīci
• Šo ierīci nevajadzētu izmantot
cilvēkiem (ieskaitot bērnus), ar
pazeminātām fiziskām, maņu vai
garīgajām spējām, vai arī tiem, kam
trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien viņi tiek pieskatīti vai viņiem
instruktāžu par ierīces izmantošanu
sniedz cilvēks, kas ir atbildīgs par
viņu drošību.
• Pārliecinieties, lai bērni netuvotos
ierīcei.
• Bērni ir jāuzmana, lai pārliecinātos,
ka tie nespēlējas ar ierīci.
• Nekad netuviniet elektrības vadu
ierīces karstajām sastāvdaļām.
• Nekad neatvienojiet kontaktdakšu
no kontaktligzdas, raujot aiz vada.
• Nelietojiet ierīci, ja:
– vads ir bojāts vai
– ir acīmredzams korpusa
bojājums.
• Tvaika caurulīte, filtrs, filtra turētājs
un aizturis vienmēr kļūst karsti
lietošanas laikā.
• Korpuss noteikti kļūs karsts
lietošanas laikā.
• Neizņemiet filtra turētāju
gatavošanas laikā, jo ierīce ir zem
spiediena. Pastāv
apdedzināšanās risks.
• Piepildiet ūdens tvertni tikai ar
aukstu ūdeni, nekad neizmantojiet
destilētu ūdeni, minerālūdeni, pienu
vai citus šķidrumus.
121
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 122 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
gatavošana" un "Piena putošana",
bet neberiet filtrā malto kafiju.
Nolieciet uz pilienu režģa
(1/Q attēls) un zem tvaika caurules
(1/F attēls) pēc iespējas lielāku
trauku.
• Neizmantojiet ierīci, ja ūdens
tvertne nav piepildīta.
• Neizmantojiet ierīci bez pilienu
savācēja vai pilienu režģa.
Drošība tīrīšanas laikā
• Pirms tehniskās apkopes vai
tīrīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta un vai kontaktdakša ir
atvienota.
• Sekojiet instrukcijām, kas attiecas
uz atkaļķošanu.
• Nemērcējiet ierīci ūdenī.
Espresso kafijas gatavošana
Pēc gatavošanas espresso kafijai ir
jābūt pārklātai ar biezu putojošu
kārtu, tā saukto krēmu.
Lai iegūtu aromātisku espresso
kafiju ar krēmu, ļoti svarīgas
sastāvdaļas ir svaigs, tīrs ūdens,
pareizs daudzums maltās kafijas un
ūdens temperatūra.
Drošība remontu laikā
Remontus šai ierīcei drīkst veikt
tikai kvalificēti remontmeistari.
Nepareizs remonts var radīt
briesmas lietotājam.
Gadījumā, ja strāvas padeves vads
ir bojāts, lai izvairītos no briesmām,
vadu ir jānomaina ražotājam, tā
klienta servisa pārstāvim vai līdzīgi
kvalificētai personai.
Ja ierīce tiek izmantota mērķiem,
kādiem tā nav domāta, vai tiek
izmantota nepareizi, garantija
nesegs izraisīto bojājumu izmaksas.
;
Šī ierīce atbilst sekojošajām EK
direktīvām:
• Zemas voltāžas direktīva
2006/95/EK
• EMC Direktīva 89/336/EEK ar
labojumiem 92/31/EEK un
93/68/EEK
Pirms izmantojat ierīci pirmo
reizi
Lūdzu, izlasiet drošības instrukcijas,
lai novērstu briesmas sev un
bojājumus ierīcei.
0 Ievietojiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
Pirms espresso kafijas gatavošanas
pirmo reizi jums vajadzētu izskalot
sildīšanas sistēmu vienu reizi,
piepildot tvertni. Rīkojieties tā kā
aprakstīts nodaļā "Espresso kafijas
122
1. Ūdens pievienošana
(2. attēls)
0 Paceliet ūdens tvertni uz augšu un
izceliet to ārā no ierīces (2. attēls).
0 Atveriet tvertnes vāciņu.
0 Piepildiet ūdens tvertni tikai ar
aukstu, skaidru ūdeni.
Pārliecinieties, ka ūdens līmenis
neatrodas zem atzīmes MIN
(minimums) vai virs atzīmes MAX
(maksimums).
0 Aizveriet tvertnes vāciņu.
0 Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni un
nospiediet to uz leju tā, lai tā stingri
iesēžas ierīcē.
3
Jūs varat arī pacelt tvertnes vāciņu
un noliekt to uz sānu. Tas ļauj jums
tieši piepildīt ūdens tvertni, kad tā
atrodas ierīcē, piem., ar krūzi.
2. Ierīces ieslēgšana
0 Ieslēdziet ierīci ar pogu on/off
(ieslēgt/izslēgt) ( 1/E attēls).
Iedegsies jaudas signāllampiņa
(1/B attēls, sarkana) un sāks mirgot
temperatūras signāllampiņa
(1/C attēls, zaļa).
Tiklīdz darba temperatūra ir
sasniegta, iedegsies temperatūras
signāllampiņa. Temperatūras
signāllampiņa lietošanas laikā var
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 123 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
5. Krūzīšu novietošana
(8. attēls)
atkal sākt mirgot, lai norādītu uz to,
ka ierīce uzsildās.
3. Espresso maltās kafijas
pievienošana ( 3., 4. attēli)
0 Paņemiet filtra turētāju, atlokiet
pirksta aizsargu un ielieciet filtra
turētājā 1 krūzītes vai 2 krūzīšu filtru
(3. attēls).
Tikai modelim EEA 130: Kad
izmantojat fasētās devas, ievietojiet
filtru fasētajām devām
(1/M attēls un 5. attēls).
0 Piepildiet filtru ar espresso malto
kafiju. Izmantojiet:
1 pilnu mērkaroti 1 krūzītes filtram,
2 pilnas mērkarotes 2 krūzīšu
filtram.
0 Viegli iespiediet espresso malto
kafiju filtrā (4. attēls), izmantojot
maltās kafijas spiedēju (1/J attēls).
Pēc kafijas saspiešanas
pārliecinieties, vai filtrs joprojām nav
piepildīts ar espresso malto kafiju
līdz pašām filtra malām. Notīriet
espresso maltās kafijas atlikumus
no filtra malām.
3
3
Nespiediet espresso malto kafiju
filtrā pārāk stipri. Tādā gadījumā
ūdens plūsma cauri kafijai var
ievērojami samazināties.
(Skatīt arī "Ko darīt, ja...")
3
Ja jūs pats maļat espresso malto
kafiju, izvēlieties "vidējo" maluma
pakāpi.
4. Filtra turētāja uzskrūvēšana
(6., 7. attēls)
0 Ielieciet filtra turētāju filtra aizturī tā,
lai filtra turētāja rokturis atrodas
zem kreisā baltā trīsstūra
(6.,“1“ attēls).
0 Pagrieziet filtra turētāju pa labi cik
tālu vien iespējams (6,“2“ attēls), tā,
lai rokturis norādītu uz priekšu un
atrastos zem baltās līnijas starp
diviem punktiem (7,“3“ attēls).
0 Nolieciet vienu vai divas krūzītes
zem atverēm filtra turētājā
(8. attēls).
6. Espresso kafijas
pagatavošana
Ierīcei ir jāsasniedz tās darba
temperatūra (zaļā gaisma 1/C
attēlā iedegas).
0 Pagrieziet pārslēgu (1/E attēls) uz
simbolu
. Tagad ūdens tiks
izspiests cauri espresso maltajai
kafijai zem liela spiediena.
3
Pirms gatavošanas procesa maltā
kafija tiek samitrināta, lai iegūtu tās
pilnu aromātu. Tad tiek turpināts
gatavošanas process.
0 Kad ir pagatavots vēlamais
espresso kafijas daudzums,
pagrieziet pārslēgu atkal pa kreisi
pozīcijā “•”.
3
3
Katru reizi pēc espresso kafijas
pagatavošanas vai tvaika
izmantošanas, kad pārslēgs ir
pagriezts pozīcijā “•”, atlikušais
ūdens daudzums tiek novērsts uz
pilienu savācēju. Katra nākamā
krūzītes porcija tiek pagatavota,
izmantojot svaigu ūdeni. Šādi var
iegūt pilnīgu baudu no espresso
kafijas. Tādēļ pilienu savācējs ir
regulāri jāiztukšo.
7. Filtra turētāja noņemšana
(9. attēls)
0 Pagrieziet filtra turētāju pa kreisi un
izņemiet ārā no aiztura.
0 Salokiet pirkstu aizsargu uz priekšu
un pieturiet to. Izkratiet izlietoto
espresso malto kafiju ārā no filtra
turētāja un ārā no filtra (9. attēls).
0 Izskalojiet filtra turētāju un filtru ar
siltu ūdeni. Nemazgājiet filtra
turētāju trauku mazgājamā mašīnā!
123
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 124 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
3
Ja ierīce netiks izmantota ilgāku laika
periodu, neskrūvējiet filtra turētāju
atpakaļ. Šādi jūs paildzināsiet
gatavošanas galviņas blīves mūžu.
3
Kapučīno pagatavošana
Tvaicēta/putota piena
pagatavošana (10., 11. attēls)
Karsto tvaiku var izmantot, lai
saputotu pienu kapučīno vai
uzsildītu dažādus šķidrumus.
1. Ierīces ieslēgšana
0 Uzlieciet paredzēto uzgali tvaika
caurulītei (10. attēls).
0 Ieslēdziet ierīci ar pogu on/off
(ieslēgt/izslēgt) ( 1/A attēls).
Pagaidiet, līdz ierīce ir sasniegusi
tās darba temperatūru un iedegas
zaļā temperatūras signāllampiņa
(1/C attēls).
2. Tvaika radīšana/piena
putošana
0 Ielejiet mazliet pienu vai citu
šķidrumu, kas ir jāuzsilda,
karstumizturīgā traukā.
0 Iegremdējiet tvaika caurulīti pienā
vai šķidrumā, kas ir jāuzsilda
(11. attēls).
0 Pagrieziet pārslēgu (1/E attēls) uz
simbolu . Mirgo zaļā temperatūras
signāllampiņa ( 1/C attēls) un ierīce
sāks izdalīt tvaiku. No sākuma no
caurules var izpilēt pāris ūdens
lāses.
Svarīgi: Lai nenovērstu tvaiku no
izdalīšanās, tvaika caurulīte
nedrīkst pieskarties trauka
korpusam.
0 Apturiet tvaiku no izdalīšanās,
pagriežot pārslēgu ( 1/E attēls) pa
labi atpakaļ pozīcijā “•”.
0 Nolieciet tvaicēto šķidrumu vienā
pusē un pagrieziet uz pāris
sekundēm tvaika pārslēgu atpakaļ
uz simbolu . Šādi jūs atbrīvosieties
no piena pārpalikumiem vai no citu
šķidrumu pārpalikumiem, kas
palikuši caurulītē. Uzmanību:
Tvaiks ir karsts.
124
Lai iegūtu labas kvalitātes
krēmainas piena putas, vislabāk
izmantot vēsu, zema tauku satura
pienu.
Piepildiet ½ līdz ¾ no lielas kafijas
krūzes ar espresso kafiju. Uzlejiet
pāri saputotu pienu. Uzberiet piena
putām virsū mazliet kakao.
Tīrīšana un kopšana
Ikdienas tīrīšana
Mēs iesakām, lai jūs katru dienu
pirms pirmās un pēc pēdējās
espresso kafijas pagatavošanas
izskalotu sistēmu apmēram 10
sekundes bez espresso maltās
kafijas, lai novērstu kafijas daļiņu
nosprostošanos ierīcē. Turpiniet
tāpat kā espresso kafijas
pagatavošanā, bet neizmantojot
espresso malto kafiju.
0 Pēc tam uz īsu mirkli pagrieziet
pārslēgu (1/E attēls) pozīcijā .
0 Izlejiet pārpalikušo ūdeni ārā no
ūdens tvertnes.
Tīrīšana (12 – 16 attēli)
1
0
0
0
0
0
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to
un atvienojiet kontaktdakšu.
Nevienu no ierīces daļām
nedrīkst mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā.
Notīriet visas ierīces virsmas,
izmantojot mitru lupatiņu.
Neizmantojiet raupju vai skrāpējošu
tīrīšanas līdzekli.
Vismaz reizi nedēļā izskalojiet
ūdens tvertni parastā ūdenī.
Laiku pa laikam ar suku iztīriet
1 krūzītes un 2 krūzīšu filtru.
Tvaika caurulīte
Noņemiet uzgali no tvaika
caurulītes un izskalojiet uzgali
ūdenī.
Notīriet tvaika caurulīti, izmantojot
mitru lupatiņu. Jūs varat izmantot
tehniskās apkopes rīku (1/H attēls),
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 125 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
lai noskrūvētu caurulītes galviņu un
notīrītu to vai atkaļķotu.
Pielienu režģis un pilienu savācējs
Pilienu savācējs ir jāiztukšo, kad
līmeņa rādītājs (1/R attēls) ir
izvirzījies virs pilienu režģa.
Ievietojiet savus pirkstus pilienu
režģa caurumos. Noņemiet pilienu
režģi un noskalojiet to zem tekoša
ūdens (12. attēls).
Lai to iztukšotu, satveriet pilienu
savācēju aiz abiem sāniem un
pavelciet to uz priekšu, un izvelciet
ārā no ierīces (13. attēls).
Noņemiet plastmasas uzgali un
noskalojiet abus zem tekoša ūdens
(14. attēls).
Ielieciet plastmasas uzgali atpakaļ
pilienu savācējā.
Iestumiet tīro pilienu savācēju
atpakaļ ierīcē un uzlieciet atpakaļ
pielienu režģi.
Gatavošanas filtra tīrīšana
Laiku pa laikam pārbaudiet
gatavošanas filtru, lai pārliecinātos,
vai caurumus filtrā nav
aizsprostojuši kafijas atlikumi.
Gatavošanas filtrs atrodas
gatavošanas galviņas apakšpusē.
Ja caurumi ir aizsprostoti:
Atskrūvējiet gatavošanas filtru,
izmantojot monētu (15. attēls).
Izņemiet gatavošanas filtru un blīvi
(16/1 attēls) un izņemiet
gatavošanas filtra blīvi (16/2 attēls).
Tīriet gatavošanas filtru ar siltu
ūdeni un suku.
Noskalojiet blīvi ar siltu ūdeni.
Ja ierīce tiek pārvietota pie
temperatūras, kas zemāka par
nulles atzīmi:
0 Iztukšojiet ūdens tvertni.
0 Pagrieziet pārslēgu (1/E attēls)
pozīcijā un ļaujiet ierīcei izžūt.
3
Atkaļķošana
Ja espresso kafija tek cauri filtram
lēnāk nekā parasti, tas nozīmē, ka ir
pienācis laiks ierīces atkaļķošanai.
Mēs iesakām atkaļķot ierīci ik pēc
trīs mēnešiem. Ja jūs dzīvojat vietā,
kur ir ciets ūdens, atkaļķošanas
procedūru vajadzētu veikt daudz
biežāk.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mēs iesakām izmantot tikai
oriģinālās Electrolux atkaļķošanas
zīmotnes (PNC 900 195 537/7).
Svarīgi: Pirms atkaļķošanas
izņemiet gatavošanas filtru
(1/T attēls) un gatavošanas filtra
blīvi, kā aprakstīts nodaļā
“Gatavošanas filtra tīrīšana”
(15., 16. attēls).
Vispirms ielejiet ūdeni ūdens
tvertnē, tad pievienojiet atkaļķotāju;
nekad nedariet to apgrieztā secībā.
Ir jāizmanto vismaz 0,5 litri ūdens.
Atbilstoši būtu jāpievieno
atkaļķotājs.
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei
atdzist.
Ielieciet filtra turētāju vietā bez filtra.
Nolieciet pietiekami lielu trauku zem
filtra turētāja.
Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci.
Pēc tam pagrieziet pārslēgu
(1/E attēls) pozīcijā
un izlaidiet
apm. 1/3 atkaļķotāja cauri sistēmai.
Tad izslēdziet ierīci un ļaujiet
atkaļķošanas līdzeklim iedarboties
apm. 10 minūtes.
Ļaujiet atlikušajam atkaļķošanas
līdzeklim izskalot gatavošanas
galviņu.
Tad kārtīgi iztīriet ūdens tvertni.
Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu
ūdeni un ļaujiet visam ūdenim tecēt
pāri gatavošanas galviņai.
Ja ir daudz kaļķakmens, atkārtojiet
procedūru vēlreiz.
125
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 126 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
0 Pēc ierīces atkaļķošanas ielieciet
atpakaļ gatavošanas filtru un blīvi.
Ko darīt, ja...
• espresso kafijas temperatūra ir
pārāk zema:
– Veiciet gatavošanas procedūru,
neizmantojot espresso malto
kafiju, bet izmantojiet filtru un filtra
turētāju, lai iesildītu sistēmu.
– Uzsildiet krūzītes.
– Atkaļķojiet ierīci.
• ievērojami samazinās tecēšanas
ātrums:
– Nespiediet espresso malto kafiju
filtrā pārāk stipri.
– Nesamaliet espresso malto kafiju
pārāk smalki ("vidēja" maluma).
– Atkaļķojiet ierīci.
• espresso kafija tek pa filtra turētāja
malām:
– Pārliecinieties, vai filtra turētājs ir
ievietots aizturī pareizi.
– Nostipriniet filtra turētāju aizturī
mazliet stingrāk.
– Notīriet espresso maltās kafijas
atlikumus no filtra malām.
• espresso kafija netek ārā:
– Pārliecinieties, vai ūdens tvertne
ir uzpildīta un novietota pareizi
vietā.
– Pārliecinieties, vai filtra turētājs ir
ievietots aizturī pareizi.
– Pārliecinieties, vai pārslēgs
(1/E attēls) ir pagriezts pa labi
pozīcijā
.
– Nespiediet espresso malto kafiju
filtrā pārāk stipri.
– Iztīriet gatavošanas filtru.
– Atkaļķojiet ierīci.
• krēms vairs netiek ražots tā kā
iepriekš:
– Pārliecinieties, vai filtrā ir
pietiekami daudz espresso
maltās kafijas.
126
– Vienmēr izmantojiet svaigu
espresso malto kafiju.
– Viegli saspiediet malto espresso
kafiju.
• piena tvaicēšanas laikā tiek
saražots pārāk maz piena putas:
– Vienmēr izmantojiet vēsu, svaigu
un zema tauku satura pienu.
– Iztīriet tvaika caurulīti.
• plūsma palielinās:
– espresso maltā kafija ir samalta
pārāk rupji:
– Pārliecinieties, vai filtrā ir
pietiekami daudz espresso
maltās kafijas.
• kafijas automāts darbības laikā
izslēdzas pats:
Ierīces sūknis ir aprīkots ar
temperatūras drošinātāju, kas
aizsargā to no pārkaršanas.
Temperatūras drošinātājs pārtrauc
ierīces darbību, ja ierīce tiek
darbināta pārāk ilgi vai sūknis
darbojas bez ūdens.
– Pārslēdziet on / off (ieslēgt/
izslēgt) slēdzis uz "off" un izraujiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
– Ļaujiet ierīcei atdzist vismaz
20 minūtes. Uzpildiet ar ūdeni.
– Pievienojiet ierīci elektroenerģijas
tīklam un ieslēdziet to. Ja ierīce
joprojām nedarbojas, lūdzu,
sazinieties ar mūsu klientu
apkalpošanas nodaļu.
Tehniskie dati
• Strāvas padeve:
230–240 V, 50 Hz
• Strāvas patēriņš:
1250 W
(Skatīt izgatavotāja plāksni ierīces
apakšpusē)
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 127 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Atbrīvošanās no atkritumiem
2
Iepakošanas materiāls
Iepakošanas materiāli ir videi
draudzīgi un tos var nodot
otrreizējai pārstrādei. Plastmasas
sastāvdaļas ir apzīmētas ar
apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS<,
u.t.t. Lūdzu, atbrīvojieties no
iepakojuma materiāliem izmetot tos
attiecīgajā konteinerī sabiedriskajā
atkritumu likvidēšanas vietās.
2
Veca ierīce
W
Simbols
uz produkta vai uz tā
iepakojuma norāda uz to, ka šo
produktu nevar uzskatīt par
mājturības atkritumiem. Tā vietā
tas ir jānodod attiecīgajā
savākšanas vietā elektrisko un
elektronisko aprīkojumu otrreizējai
pārstrādei. Nodrošinot to, ka no šī
produkta atbrīvojas pareizi, jūs
palīdzēsiet novērst potenciālās
negatīvās sekas videi un cilvēku
veselībai, ko savādāk varētu
izraisīt nepareiza atbrīvošanās no
šī produkta.
127
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 128 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Brangus vartotojau,
Prašome atidžiai perskaityti šią
naudojimo instrukciją.
Pirmiausia prašome laikytis
saugumo nurodymų, esančių
pirmuose naudojimo instrukcijos
puslapiuose! Išsaugokite šią
naudojimo instrukciją ateičiai. Jei
prietaisas galiojantis, perduokite
šias instrukcijas kitam prietaiso
savininkui.
Sudedamosios dalys
(1 paveikslas)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
128
Įjungimo ir išjungimo mygtukas
Įjungimo šviesinis indikatorius
Temperatūros šviesinis indikatorius
Vandens rezervuaras (galinėje
aparato pusėje)
Kavos/garų rankenėlė
Garų vamzdelis (su antgaliu)
Matavimo šaukštelis
Priežiūros įrankis
Maltos kavos slėgiklis
filtras vienam puodeliui
filtras dviem puodeliams
Filtras porcijomis sufasuotai kavai
(tik EEA 130)
Filtro laikiklis
Pirštų apsauga
Lašų surinkimo padėklas
Grotelės lašams nubėgti
Vandens lygio indikatorius
Virintuvas su filtro laikiklio
fiksatoriumi
Filtras virintuve (viduje)
Duomenų plokštelė
1 Saugumo taisyklės
Saugumo instrukcijos statant
prietaisą
• Prietaisas turi stovėti ant stabilaus
paviršiaus. Patikrinkite, ar vieta,
kur prietaisas stovės, yra lygi ir
horizontali.
• Prietaisas turi būti įjungtas tik į tokį
maitinimo lizdą, kurio įtampa,
elektros tipas ir dažnis atitinka ant
duomenų plokštelės nurodytas
specifikacijas (žr. prietaiso apačią)!
Saugumo instrukcijos
naudojant prietaisą
• Šio prietaiso negali naudoti
asmenys (áskaitant vaikus) su
maţesniais fiziniais, jutiminiais ar
psichiniais sugebëjimais, taip pat
neturintys pakankamai patirties ir
ţiniř, iđskyrus atvejus, kai uţ điř
asmenř saugŕ atsakingas asmuo
juos tinkamai instruktuoja ir,
pradëjus darbŕ, kurá laikŕ stebi.
• Saugokite prietaisą nuo vaikų.
• Vaikams neturi būti leidžiama žaisti
prietaisu.
• Saugokite, kad elektros laidas
neprisiliestų prie karštų prietaiso
dalių.
• Niekada nebandykite traukti
kištuko iš lizdo laikydami u˛ laido.
• Nenaudokite prietaiso, jei:
– pažeistas laidas arba
– prietaiso korpusas akivaizdžiai
pažeistas.
• Garų vamzdelis, filtras, filtrų
laikiklis ir fiksatorius naudojimo
metu įkaista.
• Prietaiso korpusas naudojimo metu
įšyla.
• Neišimkite filtro laikiklio virimo
metu, nes prietaise tuo metu yra
aukštas slėgis. Galite nusideginti.
• Į vandens rezervuarą pilkite tik
šaltą vandenį, niekada nepilkite
distiliuoto ar mineralinio vandens,
pieno ar kitų skysčių.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 129 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
• Nenaudokite prietaiso, jei vandens
rezervuaras nepripildytas.
• Nenaudokite prietaiso, jei
nepadėtas lašų surinkimo padėklas
ar grotelės lašams nutekėti.
Saugumo taisyklės valant
prietaisą
• Prieš atlikdami apžiūrą ar valymą,
įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas,
o elektros kištukas ištrauktas iš
maitinimo lizdo!
• Laikykitės nuovirų šalinimo
instrukcijų!
• Nemerkite prietaiso į vandenį.
Saugumo taisyklės taisant
Prietaisą gali taisyti tik kvalifikuoti
aptarnavimo inžinieriai.
Nekvalifikuotas taisymas gali kelti
vartotojui didelį pavojų.
Jei pažeistas maitinimo laidas,
norint išvengti pavojaus, jį turi
pakeisti gamintojas, techninio
aptarnavimo agentas ar panašią
kvalifikaciją turintis asmuo.
Gamintojas neprisiima
atsakomybės už žalą, sukeltą
prietaisą netinkamai naudojant ar
naudojant kitais nei numatyta
tikslais.
;
Šis prietaisas atitinka šias Europos
Komisijos direktyvas:
• Direktyva dė žemos įtampos
2006/95/EC
• EMC direktyva 89/336/EEC su
pataisymais 92/31/EEC ir
93/68/EEC
Prieš naudojant prietaisą
pirmą kartą
Prašome atidžiai perskaityti
saugumo instrukcijas, kad
išvengtumėte pavojaus ir
nesugadintumėte prietaiso.
0 Įjunkite elektros kištuką į elektros
lizdą.
Prieš pirmą kartą ruošdami
espresso kavą, turėtumėte vieną
kartą pravalyti kaitinimo sistemą
pripildydami vandens rezervuarą.
Sekite nurodymais skyriuje
„Espresso kavos ruošimas“ ir
„Pieno putų ruošimas“, tik į filtrą
nedėkite kavos. Padėkite kiek
galima didesnį indą ant grotelių
lašams nutekėti (1/Q paveikslas) ir
po garų vamzdeliu (1/F
paveikslas).
Espresso kavos ruošimas
Virimui pasibaigus espresso kava
padengiam tirštu putų sluoksnių,
kitaip vadinamu „crema“.
Norint paruošti aromatingą kavą su
tankiomis putomis, svarbu šviežias
švarus vanduo, tinkamas kavos
malimas ir vandens temperatūra.
1. Vandens įpylimas
(2 paveikslas)
0 Patraukite vandens rezervuarą į
viršų ir ištraukite ( 2 paveikslas).
0 Atidarykite rezervuaro dangtį.
0 Pripilkite rezervuarą tik šalto ir
švaraus vandens.
Įsitikinkite, kad vandens lygis yra
tarp MIN (minimalios) ir MAX
(maksimalios) vandens linijos
žymų.
0 Uždarykite rezervuaro dangtį.
0 Įdėkite vandens rezervuarą ir
paspauskite jį, kad tinkamai
įsistatytų į prietaisą.
129
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 130 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
3
Taip pat galite pakelti rezervuaro
dangtį ir palenkti jį į šoną. Taip
galite pripilti vandens į rezervuarą,
kai jis yra prietaise, pavyzdžiui,
ąsočiu.
2. Prietaiso įjungimas
0 Įjunkite prietaisą įjungimo ir
išjungimo mygtuku
(1/A paveikslas). U˛si˛iebs elektros
indikatorius ( 1/B paveikslas,
raudonas), o temperatūros
indikatorius (1/C paveikslas,
žalias) pradės mirksėti.
Kai tik bus pasiekta tinkama
temperatūra, temperatūros
indikatorius degs pastoviai.
Temperatūros indikatorius gali vėl
sumirksėti prietaiso naudojimo
metu, rodantis, kad prietaisas
pradeda kaisti iš naujo.
3. Maltos kavos įdėjimas
(3, 4 paveikslai)
0 Paimkite filtro laikiklį, atlenkite
pirštų apsaugą ir įstatykite filtrą
vienam arba dviem puodeliams į
filtro laikiklį ( 3 paveikslas).
Tik EEA 130: Naudodami
porcijomis sufasuotą kavą,
įstatykite filtrą tam skirtą filtrą
(1/M paveikslas ir 5 paveikslas).
0 Į filtrą įdėkite maltos espresso
kavos. Naudokite:
1 pilną matavimo šaukštelį kavos į
filtrą vienam puodeliui, ir 2 pilnus
matavimo šaukštelius kavos į filtrą
dviem puodeliams.
0 Lengvai paspauskite maltą
espresso kavą ( 4 paveikslas)
maltos kavos slėgikliu
(1/J paveikslas). Įsitikinkite, kad
paspaudus kavą jos būtų iki filtro
kraštų. Nuo filtro kraštelių
nuvalykite kavos likučius.
3
3
130
Nespauskite kavos per stipriai.
Tokiu atveju pro kavą prasiskverbs
žymiai mažiau vandens. (Taip pat
žr. „Ką daryti, jei...“)
3
Jei espresso kavą malate pats
(-i), rinkitės vidutinio malimo kavą.
4. Filtro laikiklio įstatymas
6, 7 paveikslai)
0 Įstatykite filtro laikiklį į filtro
fiksatorių taip, kad filtro laikiklio
rankena būtų po kairiuoju baltu
trikampiu ( 6,“1“ paveikslas).
0 Pasukite laikiklį į dešinę iki galo
( 6,“2“ paveikslas), kad jo rankena
būtų priekyje po balta linija tarp
dviejų taškų ( 7,“3“ paveikslas).
5. Puodukų padėjimas
(8 paveikslas)
0 Padėkite vieną ar du puodukus po
filtro laikiklio angomis
(8 paveikslas).
6. Espresso kavos virimas
Prietaisas turi pasiekti tinkamą
virimo temperatūrą (žalia lemputė
dega 1/ paveikslas).
0 Pasukite kavos/garų rankenėlę
(1/E paveikslas) iki
simbolio.
Vanduo tekės pro kavos tirščius
veikiamas žemo slėgio.
3
Prieš tikrąjį virimą malta kava yra
sudrėkinama, kad atsiskleistų jos
aromatas. Tada tęsiamas virimo
procesas.
0 Išvirus norimą kiekį kavos, pasukite
kavos/garų rankenėlę iki “•”
padėties.
3
3
Kiekvieną kartą ruošiant espresso
kavą ar panaudojus garų antgalį,
kai kavos/garų rankenėlė
pasukama iki “•” padėties, ant lašų
surinkimo padėklo nulaša likęs
vanduo. Kiekvienas papildomas
kavos puodelis ruošiamas
naudojant šviežią vandenį. Taip
galite mėgautis espresso kavos
skoniu ir aromatu. Todėl reikia
reguliariai išpilti vandenį iš lašų
surinkimo padėklo.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 131 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
7. Filtro laikiklio ištraukimas
(9 paveikslas)
0 Pasukite filtro laikiklį į kairę ir
ištraukite iš filtro fiksatoriaus.
0 Nulenkite pirštų apsaugą ir
palaikykite. Iškratykite panaudotus
kavos tirščius iš filtro laikiklio ir filtro
( 9 paveikslas).
0 Išskalaukite filtro laikiklį ir filtrą šiltu
vandeniu. Neplaukite filtro laikiklio
indaplovėje!
3
Jei neketinate prietaiso naudoti
ilgesnį laiką, neįdėkite filtro laikiklio,
kad sandariklio virintuve tarnavimo
trukmė būtų ilgesnė.
0 Sustabdykite garų tiekimą
pasukdami kavos/garų rankenėlę
( 1/E paveikslas) atgal į dešinę
pusę iki “•” padėties.
0 Padėkite indą su putomis ir
nustatykite kavos/garų rankenėlę į
garų padėtį iki simbolio porai
sekundžių. Taip iš vamzdelio
išsivalys pieno ar kito skysčio
likučiai. Įspėjimas: Garai yra
karšti.
3
Kapuccino kavos ruošimas
Pripilkite didelį puodelį nuo ½ iki ¾
espresso kavos. Pilkite pieno putas
ant viršaus. Pabarstykite ant
viršaus truputį kakavos miltelių.
Garų/pieno putų vamzdelis
(10, 11 paveikslai).
Karštus garus galima naudoti
ruošiant pieno putas kapuccino
kavai ar karštiems gėrimams.
1. Įjunkite prietaisą.
0 Užmaukite ant garų vamzdelio
antgalį ( 10 paveikslas).
0 Įjunkite prietaisą įjungimo/
išjungimo mygtuku
(1/A paveikslas). Palaukite, kol
prietaisas pasieks reikiamą
temperatūrą ir užsidegs žalias
temperatūros indikatorius
(1/C paveikslas).
2. Garų/pieno putų vamzdelis
0 Į karščiui atsparų indą įpilkite pieno
ar kito skysčio.
0 Įmerkite garų vamzdelį į pieną ar
skystį (11 paveikslas).
0 Pasukite kavos/garų rankenėlę
(1/E paveikslas) į kairę iki
simbolio. Žalias temperatūros
indikatorius (1/C paveikslas)
pradės mirksėti, o prietaisas
pradės gaminti garus. Iš pradžių iš
vamzdelio gali iškristi keli vandens
lašai.
Svarbu: Kad garai galėtų išeiti,
garų vamzdelio galas neturi liestis
su indo dugnu.
Kad gautumėte tankias kremo
pavidalo pieno putas, naudokite
atvėsintą mažo riebumo pieną.
Valymas ir priežiūra
Kasdienė priežiūra
Rekomenduojama prieš ir po
espresso kavos ruošimo pravalyti
prietaisą apie 10 sekundžių be
kavos, kad jame neužsiliktų kavos
dalelių. Atlikite tuos pačius
veiksmus, kaip ir ruošdami
espresso kavą, tik be pačios kavos.
0 Tada trumpam pasukite kavos/garų
rankenėlę (1/E paveikslas) iki
padėties.
0 Išpilkite iš vandens rezervuaro
likusį vandenį.
Valymas (12 – 16 paveikslai)
Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite
ir ištraukite elektros laidą.
Neplaukite jokios prietaiso
dalies indaplovėje.
0 Visus prietaiso paviršius valykite
drėgna šluoste. Nenaudokite aštrių
ar šlifuojamųjų valiklių.
0 Kartą per savaitę išskalaukite
vandens rezervuarą.
0 Retkarčiais išvalykite vieno ar
dviejų puodelių filtrus šepetėliu.
1
131
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 132 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Garų vamzdelis
0 Nuimkite garų vamzdelio antgalį ir
praskalaukite jį vandenyje.
0 Nuvalykite garų vamzdelį drėgna
šluoste. Galite naudotis priežiūros
įrankiu (1/H paveikslas), norėdami
atsukti vamzdelį ir jį išvalyti ar
pašalinti kalkes.
Lašų surinkimo padėklas ir lašų
nutekėjimo grotelės
Lašų surinkimo padėklą reikia
valyti, kai lygio indikatorius
(1/R paveikslas) kyšo pro lašų
nutekėjimo groteles.
0 Įkiškite pirštus į lašų nutekėjimo
grotelių skyles. Nuimkite lašų
nutekėjimo groteles ir išskalaukite
jas po tekančiu vandeniu
(12 paveikslas).
0 Norėdami ištuštinti lašų surinkimo
padėklą, paimkite jį iš abiejų pusių
ir traukite į priekį kol išsitrauks iš
prietaiso (13 paveikslas).
0 Nuimkite plastmasinį įdėklą ir
išskalaukite kartu su padėklu po
tekančiu vandeniu (14 paveikslas).
0 Įdėkite plastmasinį įdėklą į lašų
surinkimo padėklą.
0 Įstumkite švarų lašų surinkimo
padėklą atgal į prietaisą ir uždėkite
lašų nutekėjimo groteles.
Virimo filtro valymas
Retkarčiais patikrinkite virimo filtrą,
ar jo skylutės neužkimštos kavos
dalelėmis. Virimo filtras yra
virintuvo apačioje.
Jei skylutės užsikimšusios:
0 Nusukite virimo filtrą naudodami
monetą (15 paveikslas).
0 Nuimkite virimo filtrą su sandarikliu
(16/1 paveikslas) ir nuo virimo filtro
nuimkite sandariklį
(16/2 paveikslas).
0 Išvalykite virimo filtrą šiltame
vandenyje naudodami šepetėlį.
0 Nuskalaukite sandariklį šiltame
vandenyje.
132
Jei prietaisą reikia gabenti, kai
temperatūra yra žemiau nulio:
0 Ištuštinkite vandens rezervuarą.
0 Pasukite kavos/garų rankenėlę
(1/E paveikslas) iki padėties ir
leiskite prietaisui išdžiūti.
3
Kalkių šalinimas
Jei espresso kava bėga pro filtrą
lėčiau nei įprasta, laikas iš prietaiso
pašalinti kalkes.
Rekomenduojame kalkes šalinti
kas tris mėnesius. Jei ten, kur
gyvenate, naudojamas kietas
vanduo, kalkes reikia šalinti dar
da˛niau.
3
0
0
0
0
0
Rekomenduojame naudoti tik
originalias Electrolux kalkių
šalinimo tabletes
(PNC 900 195 53/77).
Svarbu: Prieš pradėdami šalinti
kalkes, nuimkite virimo filtrą
(1/T paveikslas) ir virimo filtro
sandariklį, kaip aprašyta skyriuje
„Virimo filtro valymas“
(15, 16 paveikslai).
Pirmiausia į vandens rezervuarą
įpilkite vandens, tada įpilkite kalkių
šalinimo priemonės. Niekada
nedarykite atvirkščiai. Reikia įpilti
bent 0,5 litrų vandens. Kalkių
šalinimo priemonės reikia pilti
atitinkamai.
Ištraukite elektros kištuką iš
maitinimo lizdo ir leiskite prietaisui
atvėsti.
Įdėkite filtro laikiklį į jo vietą, tik be
filtro.
Po filtro laikikliu padėkite
pakankamai didelį indą.
Įkiškite elektros kištuką į maitinimo
lizdą ir įjunkite prietaisą.
Tada pasukite kavos/garų
rankenėlę (1/E paveikslas) į
padėtį ir leiskite maždaug 1/3
kalkių šalinimo priemonės kiekio
tekėti per prietaiso sistemą.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 133 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
0 Prietaisą išjunkite ir leiskite kalkių
šalinimo tirpalui veikti maždaug
10 minučių.
0 Leiskite likusiam kalkių šalinimo
tirpalui pratekėti pro virimo
virintuvą.
0 Kruopščiai išskalaukite vandens
rezervuarą.
0 Pripildykite vandens rezervuarą
švaraus vandens ir leiskite visam
šiam vandeniui pratekėti pro
virintuvą.
Jei susikaupė daug kalkių,
procedūrą pakartokite.
0 Baigę kalkių šalinimo procedūrą,
įstatykite virimo filtrą ir sandariklį.
Ką daryti, jei...
• espresso kava per šalta:
– Atlikite virimo procedûrà be
maltos espresso kavos, tik
naudodami filtrà ir filtro laikiklá,
kad sistema ið naujo ákaistø.
– Pašildykite puodelius.
– Pašalinkite iš prietaiso kalkes.
• pastebimai sulėtėjo kavos tekėjimo
srovė:
– Nespauskite kavos per stipriai.
– Nemalkite kavos per smulkiai
(vidutinio rupumo).
– Pašalinkite iš prietaiso kalkes.
• kava bėga per filtro laikiklio
kraštus:
– Ásitikinkite, kad filtro laikiklis
tinkamai átaisytas á fiksatoriø.
– Pasukite filtro laikiklá fiksatoriuje
ðiek tiek stipriau.
– Nuo filtro laikiklio kraðteliø
nuvalykite kavos likuèius.
• kava nebėga:
– Ásitikinkite, kad vandens
rezervuaras pripildytas ir
tinkamai ástatytas.
– Ásitikinkite, kad filtro laikiklis
tinkamai átaisytas á fiksatoriø.
– Patikrinkite, ar kavos/garø
rankenëlë (1/E paveikslas)
pasukta á deðinæ iki
padëties.
•
•
•
•
– Nespauskite kavos per stipriai.
– Iðvalykite virimo filtrà.
– Pašalinkite iš prietaiso kalkes.
prietaisas tinkamai negamina putų:
– Ásitikinkite, kad á filtrà ádëta
pakankamai kavos.
– Visada naudokite ðvieþià maltà
kavà.
– Paspauskite kavà lengvai.
pasigamino per mažai pieno putų:
– Visada naudokite atvësintà,
ðvieþià ir maþo riebumo pienà.
– Iðvalykite garø vamzdelá.
didėja srovė:
– kava buvo per stambiai sumalta:
– Ásitikinkite, kad á filtrà ádëta
pakankamai kavos.
kavos aparatas išsijungia veikimo
metu:
Prietaiso pompoje įtaisytas
temperatūros saugiklis,
apsaugantis prietaisą nuo
perkaitimo. Temperatūros saugiklis
pertraukia prietaiso veikimą, jei
prietaisas per ilgai veikė ar jei
pompa veikė be vandens.
– Iðjunkite prietaisà ir iðtraukite
elektros kiðtukà ið maitinimo
lizdo.
– Leiskite prietaisui atvësti bent
20 minuèiø. Pripilkite vandens.
– Ákiðkite elektros kiðtukà á
maitinimo lizdà ir ájunkite
prietaisà. Jei prietaisas vistiek
neveikia, susisiekite su Klientø
aptarnavimo skyriumi.
Techniniai duomenys
• Elektros
įtampa: 230–240 V, 50 Hz
• Energijos suvartojimas: 1250 W
(Žr. duomenų plokštelę apatinėje
prietaiso pusėje)
133
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 134 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Šalinimas
2
Įpakavimo medžiaga
Įpakavimo medžiagos yra
nekenksmingos aplinkai, jas galima
perdirbti. Plastikiniai komponentai
pažymėti ženklais, pavyzdžiui,
>PE<, >PS<, ir t.t. Prašome išmesti
įpakavimo medžiagas į tinkamą
konteinerį komunalinėms atliekoms
skirtose vietose.
2
Pasenęs prietaisas
Ant produkto arba įpakavimo
W
esantis
simbolis rodo, kad
produkto negalima išmesti
komunalinėms atliekoms skirtose
vietose. Todėl produktą reikia
atiduoti elektrinių ir elektroninių
atliekų surinkimo centrui.
U˛tikrindami, kad nenaudojamas
produktas bus tinkamai išmestas,
padėsite išvengti neigiamų
padarinių aplinkai ir žmonių
sveikatai. Norėdami gauti
smulkesnės informacijos apie
produkto išmetimą, kreipkitės į
vietinę miesto tarnyba, buitinių
atliekų išmetimo centrą ar
parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
134
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 135 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Lugupeetud klient
Palun lugege tähelepanelikult
käesolevat kasutusjuhendit.
Eriti oluline on järgida käesoleva
kasutusjuhendi esimestel lehtedel
toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke
kasutusjuhend alles. Andke see
kasutusjuhend edasi ka seadme
järgmisele omanikule.
Masin (Joonis 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Sisse/Välja lüliti
Voolu indikaatorlamp
Temperatuuri indikaatorlamp
Veepaak (tagaküljel)
Kohvi või auru valikunupp
Aurupihusti (koos otsikuga)
Mõõtelusikas
Hooldusvahend
Jahvatatud kohvi press
1 tassi filter
2 tassi filter
Eelpakitud portsjonite filter
(ainult EEA 130)
Filtrihoidja
Sõrmekaitse
Tilgapüüdja
Tilgarest
Täituvuse indikaator
Kohvipea koos filtrihoidja
kinnitusega
Kohvipeas olev filter (sees)
Nimeplaat
1
Ohutusjuhised
Seadme ohutu paigaldamine
• Masin peab stabiilselt oma kohal
püsima. Veenduge, et seadme
paigaldamise alus oleks tasane ja
loodis.
• Seadme võib ühendada ainult
sellisesse vooluvõrku, mille pinge,
tüüp ja sagedus vastavad seadme
põhjal oleval nimeplaadil toodud
näitajatele.
Seadme ohutu kasutamine
• Käesolev seade ei ole mõeldud
kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed),
kellel on piiratud füüsilised,
meelelised või vaimsed võimed, või
kel puuduvad vastavad kogemused
ja teadmised, v.a. juhul kui neid on
seadme kasutamise osas
juhendatud isiku poolt, kes vastutab
nende ohutuse eest.
• Hoidke lapsed kindlasti eemal.
• Lapsi ei tohi järelevalveta jätta,
tagamaks seda, et nad antud
seadmega ei mängiks.
• Elektrijuhe ei tohi kunagi puutuda
vastu seadme kuumi osasid.
• Ärge kunagi tõmmake pistikut
pesast välja, hoides seda juhtmest.
• Ärge kasutage seadet, kui:
– selle juhe on vigastatud või
– selle korpus on nähtavalt
kahjustatud.
• Aurupihusti, filter, filtrihoidja ja selle
kinnitus muutuvad kasutamisel
kuumaks.
• Korpus muutub masina kasutamisel
kuumaks.
• Ärge eemaldage filtrihoidjat
kohvivalmistamise ajal, sest masin
on survestatud. Sellega kaasneb
põletusoht.
• Täitke veepaak ainult külma veega;
ärge kunagi kallake sellesse
destilleeritud vett, mineraalvett,
piima või teisi vedelikke.
• Ärge kasutage masinat, kui selle
veepaak ei ole täidetud.
135
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 136 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
jahvatatud kohvi filtrisse. Asetage
tilgaresti (joonis 1/Q) keskele ja
aurupihusti alla (joonis 1/F)
võimalikult suur anum.
• Ärge kasutage masinat ilma
aluskandiku või tilgarestita.
Masina ohutu puhastamine
• Enne hooldust või puhastamist
tuleb seade välja lülitada ja
vooluvõrgust lahti ühendada.
• Järgige katlakivi eemaldamise
juhiseid.
• Ärge kastke seadet vette.
Espresso valmistamine
Pärast valmimist peaks espresso
olema kaetud tiheda, vahuse kihiga,
ehk kreemiga.
Aromaatse, kreemiga espresso
saamiseks on oluline värske, puhas
vesi, õige suurusega jahvatus ja
õige veetemperatuur.
Masina ohutu parandamine
Elektriseadmeid võivad parandada
ainult vastavalt kvalifitseeritud
hooldustehnikud. Masina ebaõige
parandamisega kaasnevad olulised
ohud selle kasutajale .
Kui toitejuhe on kahjustatud, siis
tuleb see ohu vältimiseks tootja või
hooldustehniku või sarnaselt
kvalifitseeritud isiku poolt välja
vahetada.
Tootja ei võta endale vastutust
kahjude eest, mis on tingitud
seadme ebaõigest või
mitteotstarbelisest kasutamisest.
;
Käesolev seade vastab
järgmistele EÜ direktiividele:
• Madalpinge direktiiv 2006/95/EC
• Elektromagnetilise ühilduvuse
direktiv 89/336/EMÜ, k.a.
parandused 92/31/EMÜ ja
93/68/EMÜ
Enne masina esmakordset
kasutamist
Palun lugege ohutusjuhiseid, et ära
hoida ohtu endale ja kahjustusi
masinale.
0 Ühendage toitepistik seinakontakti.
Enne esimese espresso
valmistamist peaksite te
kuumutussüsteemi üks kord läbi
loputama, täites selle veega.
Toimige täpselt nii nagu on
kirjeldatud peatükis “Espresso
valmistamine” ja “Piima
vahustamine”, kuid ärge pange
136
1. Vee lisamine (Joonis 2)
0 Tõmmake paak üles ja masinast
välja (joonis 2).
0 Avage paagi kaas.
0 Täitke veemahuti ainult värske,
külma veega.
Veenduge, et veetase ei oleks
allpool MIN (miinimum) joont või üle
MAX (maksimum) joone.
0 Sulgege paagi kaas.
0 Asetage veepaak tagasi ja suruge
seda allapoole kuni see on kindlalt
masina sees.
3
Te võite paagikaane ka üles tõsta ja
selle kõrvale keerata. See
võimaldab teil täita veepaaki, kui
see on masinas, nt kasutades
selleks kannu.
2. Seadme sisselülitamine
0 Lülitage seade sisse, kasutades
sisse/välja lülitit (joonis 1/A). Süttib
voolu indikaatorlamp (joonis 1/B,
punane) ja temperatuuri indikaator
(joonis 1/C, roheline) hakkab
vilkuma.
Temperatuuri indikaator süttib
töötemperatuuri saavutamisel.
Temperatuuriindikaator võib vilkuda
ka seadme kasutamise ajal,
näidates seda, et toimub
ülessoojendamine.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 137 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
3. Espressojahvatuste
lisamine (joonised 3, 4)
0 Võtke filtrihoidja, keerake
sõrmekaitse tagasi ja asetage
filtrihoidjasse 1 tassi või 2 tassi filter
(joonis 3).
Ainult EEA 130: Eelpakitud
portsjonite kasutamisel sisestage
eelpakitud portsjonite filter
(joonis 1/M ja joonis 5).
0 Täitke filter espresso jahvatusega.
Kasutage:
1 täis mõõtelusikas 1 tassi filtri
jaoks, 2 täis mõõtelusikat 2 tassi
filtri jaoks.
0 Suruge espressopulber kergelt
filtrisse (joonis 4), kasutades selleks
jahvatatud kohvi pressi (joonis 1/J).
Veenduge, et kohvi vajutamise järel
oleks filter endiselt pulbriga servani
täidetud. Pühkige pulbrijäägid
filtriservalt ära.
3
6. Espresso tegemine
Masin peab olema saavutanud
töötemperatuuri (roheline tuli põleb,
joonis 1/C).
0 Keerake valikunupp (joonis 1/E)
märgile
. Nüüd surutakse vesi
suure survega läbi
espressojahvatuse.
3
Enne tegelikku tõmbamist
niisutatakse jahvatatud kohvi, et
selle aroom maksimaalselt kätte
saada. Seejärel jätkub
tõmbamisprotsess.
0 Soovitud koguse saamise järel
keerake valikunupp uuesti
asendisse “•”.
3
3
Ärge suruge pulbrit liiga tugevalt
filtrisse. See võib oluliselt
vähendada vee läbivoolu kohvist.
(Vt ka “Mida teha kui…”)
Iga kord, kui espresso tegemise või
auru kasutamise järel keeratakse
valikunupp asendisse “•”, juhib see
järelejäänud vee aluskandikule. Iga
täiendav tassitäis kohvi tehakse
värske veega. Just nõnda on
võimalik saada täielikku
espressonaudingut. Seetõttu peab
aluskandikut regulaarselt
tühjendama.
3
Kui te teete espressojahvatuse ise,
siis valige “keskmine” jämedusaste.
7. Filtrihoidja eemaldamine
(Joonis 9)
4. Filtrihoidja külgekeeramine
(Joonised 6, 7)
0 Asetage filtrihoidja filtri kinnitusse
nõnda, et filtrihoidja käepide
asetseks vasaku valge kolmnurga
all (joonis 6,“1“).
0 Lükake filtrihoidja nii kaugele
paremale kui võimalik (joonis 6,“2“),
nõnda et käepide oleks kahe punkti
vahel oleva valge joone all
(joonis 7,“3“).
5. Tassi(de) asetamine
(Joonis 8)
0 Asetage üks või kaks tassi
filtrihoidja avauste alla (joonis 8).
3
0 Lükake filtrihoidja vasakule ja
kinnitusest välja.
0 Lükake sõrmekaitset edasi ja
hoidke seda all. Koputage
kasutatud espressopulber
filtrihoidjast ja filtrist välja (joonis 9).
0 Loputage filtrihoidjat ja filtrit sooja
veega. Filtrihoidjat ei tohi
puhastada nõudepesumasinas!
3
Kui seadet ei kasutata pikemat
aega, siis ärge keerake filtrihoidjat
tagasi masina külge. See aitab
pikendada kohvipea küljes oleva
tihendi tööiga.
137
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 138 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Auru tekitamine/piima
vahustamine (Joonised 10, 11)
Cappuccino valmistamine
Täitke suur kohvitass ½ kuni ¾
ulatuses espressoga. Kallake
vahustatud piim peale. Puistake
piimavahu peale veidi kakaod.
Kuuma auruga saab vahustada
piima cappuccino jaoks või
kuumutada vedelikke.
1. Lülitage masin sisse
0 Paigaldage komplektis olev otsik
aurupihusti otsa (joonis 10).
0 Lülitage masin sisse, kasutades
sisse/välja lülitit (joonis 1/A).
Oodake kuni masin on saavutanud
töötemperatuuri ja roheline
temperatuuriindikaator (joonis 1/C)
on süttinud.
2. Auru tekitamine/piima
vahustamine
0 Valage kuumakindlasse anumasse
veidi piima või muud kuumutatavat
vedelikku.
0 Pistke aurupihusti piima või muu
kuumutatava vedeliku sisse
(joonis 11).
0 Keerake valikunupp (joonis 1/E)
vasakule,
märgi peale. Roheline
temperatuurindikaator (joonis 1/C)
vilgub ja masin hakkab auru
tekitama. Alguses võib otsikust tulla
ka paar tilka vett.
Tähtis teave: Selleks, et aur
pääseks otsikust välja, ei tohi otsik
puutuda vastu anuma põhja.
0 Lõpetage auru väljastamine,
keerates valikunuppu (joonis 1/E)
tagasi paremale, asendisse “•”.
0 Asetage aurutatud vedelik ühele
poole ja keerake auru valikulüliti
mõneks sekundiks tagasi märgi
peale. See eemaldab otsikust piima
või muu vedeliku jäänused.
Ettevaatust: Aur on kuum.
3
138
Peene, kreemja piimavahu
saamiseks on kõige parem
kasutada, jahutatud, madala
rasvasisaldusega piima.
Puhastamine ja hooldus
Igapäevane hooldus
Me soovitame iga päev enne
esimest ja pärast viimast espressot
süsteemi umbes 10 sekundit ilma
espressojahvatuseta loputada, et
kohvi ära hoida kohviosakeste
kogunemist masinasse. Toimige nii
nagu espresso valmistamisel, ainult
et jätke espressojahvatus sisse
panemata.
0 Keerake valikunupp (joonis 1/E)
hiljem korraks asendisse .
0 Kallake järelejäänud vesi
veepaagist välja.
Puhastamine (joonised 12 - 16)
1
0
0
0
0
0
Enne masina puhastamist tuleb see
välja lülitada ja vooluvõrgust lahti
ühendada.
Ärge puhastage seadme ühtegi
osa nõudepesumasinas.
Pühkige seadme kõiki pindasid
niiske lapiga. Ärge kasutage
tugevaid või abrasiivseid
puhastusvahendeid.
Loputage veepaaki vähemalt üks
kord nädalas tavalise loputusveega.
Puhastage 1 ja 2 tassi filtreid aegajalt harjaga.
Aurupihusti
Eemaldage otsik aurupihusti küljest
ja loputage otsikut tavalise
loputusveega.
Pühkige aurupihusti niiske lapiga
puhtaks. Te võite kasutada
hooldusvahendit (joonis 1/H), et
pihusti otsikut selle puhastamiseks
või katlakivi eemaldamiseks lahti
keerata.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 139 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tilgarest ja aluskandik
Aluskandikut peab tühjendama siis,
kui tasemenäidik (joonis 1/R)
hakkab üle tilgaresti ulatuma.
Lükake sõrmed tilgaresti avadesse.
Eemaldage tilgarest ja loputage
seda jooksva vee all (joonis 12).
Aluskandiku tühjendamiseks hoidke
seda mõlemast otsast ja tõmmake
ettepoole ning masinast välja
(joonis 13).
Eemaldage plastikkinnitus ja
loputage ka seda jooksva vee all
(joonis 14).
Paigaldage plastikkinnitus
aluskandikule tagasi.
Lükake puhas aluskandik
masinasse tagasi ja asetage
tilgarest tagasi oma kohale.
Kohvifiltri puhastamine
Kontrollige aeg-ajalt, et kohvifiltri
avad ei oleks kohviosakeste poolt
ummistatud. Kohvifilter asub
kohvipea all.
Kui avad on ummistunud, siis:
Keerake kohvifilter metallraha abil
lahti (joonis 15).
Eemaldage kohvifilter koos
tihendiga (joonis 16/1) ning seejärel
eemaldage tihend filtri küljest
(joonis 16/2).
Puhastage kohvifilter sooja vee ja
harjaga.
Loputage tihendit sooja veega.
Kui masinat transporditakse
miinuskraadide juures, siis:
0 Tühjendage veepaak.
0 Keerake valikunupp (joonis 1/E)
asendisse ja laske seadmel
kuivada.
3
elate piirkonnas, kus on suure
karedusega vesi, siis peab katlakivi
eemaldamist tihemini teostama.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Katlakivi eemaldamine
Kui espresso voolab läbi filtri
tavalisest aeglasemalt, siis on õige
aeg seadet katlakivist puhastada.
Me soovitame masinat puhastada
üks kord kolme kuu jooksul. Kui te
0
Me soovitame kasutada ainult
Electroluxi katlakivi eemaldamise
tablette (PNC 900 195 537/7).
Tähtis teave: Enne katlakivi
eemaldamist tuleb eemaldada
kohvifilter (joonis 1/T) ja filtri tihend,
nagu on kirjeldatud peatükis
“Kohvifiltri puhastamine”
(joonised 15, 16).
Kallake veepaaki esmalt vesi ja
seejärel lisage katlakivieemaldit;
ärge kunagi toimige vastupidises
järjekorras. Kasutama peab
vähemalt 0,5 liitrit vett. Selle järgi
tuleb lisada ka katlakivieemaldit.
Tõmmake masina pistik
seinakontaktist välja ja laske
masinal jahtuda.
Asetage filtrihoidja oma kohale ilma
filtrita.
Asetage filtrihoidja alla piisavalt
suur anum.
Sisestage pistik seinakontakti ja
lülitage seade sisse.
Seejärel keerake valikunupp (joonis
1/E) asendisse
ja laske umbes
1/3 katlakivieemaldist läbi süsteemi
voolata.
Nüüd lülitage masin välja ja laske
katlakivieemaldi lahusel umbes
10 minutit toimida.
Loputage ülejäänud
katlakivieemaldi lahusega
kohvipead.
Seejärel puhastage põhjalikult
veepaaki.
Täitke veepaak värske veega ja
laske kogu veel voolata üle
kohvipea.
Korrake toimingut, kui masinas on
palju katlakivi.
Pärast masina puhastamist
katlakivist paigaldage kohvifilter ja
tihend tagasi.
139
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 140 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Mida teha kui...
• espresso temperatuur on liiga
madal:
– Teostage kohvivalmistamise
toimingut ilma
espressojahvatuseta, kuid
kasutage filtrit ja filtrihoidjat, et
süsteemi eelsoojendada.
– Soojendage tasse.
– Puhastage seade katlakivist.
• voolukiirus väheneb oluliselt:
– Ärge suruge pulbrit liiga tugevalt
filtrisse.
– Ärge jahvatage
espressojahvatust liiga peeneks
(“keskmine” jämedus).
– Puhastage seade katlakivist.
• espresso voolab filtrihoidja serva
vahelt välja:
– Veenduge, et filtrihoidja on
korralikult kinnituspesasse
asetatud.
– Lükake filtrihoidjat veidi
tugevamini kinnituspesasse.
– Pühkige pulbrijäägid filtrihoidja
servalt ära.
• masinast ei tule espressot:
– Veenduge, et veepaak on täis ja
korralikult oma kohal.
– Veenduge, et filtrihoidja on
korralikult kinnituspesasse
asetatud.
– Kontrollige, et valikunupp
(joonis 1/E) oleks keeratud
paremale, asendisse
.
– Ärge suruge pulbrit liiga tugevalt
filtrisse.
– Puhastage kohvifilter.
– Puhastage seade katlakivist.
• enam ei teki kreemi nõnda nagu
peaks:
– Veenduge, et filtris on piisavalt
espressopulbrit.
– Kasutage alati värsket
espressojahvatust.
– Suruge õrnalt espressopulbrit.
140
• piima aurustamisel tekib liiga vähe
piimavahtu:
– Kasutage alati jahutatud, värsket
ja madala rasvasisaldusega
piima.
– Puhastage aurupihusti.
• vool suureneb:
– espressojahvatus on liiga jäme:
– Veenduge, et filtris on piisavalt
espressopulbrit.
• kohvimasin lülitab end töötamise
ajal välja:
Masina pump on varustatud
temperatuurikaitsmega, mis kaitseb
masinat ülekuumenemise eest.
Temperatuurikaitse katkestab
masina töö, kui masin on liiga kaua
töötanud, või kui pump töötab ilma
veeta.
– Vajutage sisse / välja lüliti
asendisse “väljas” ja eemaldage
pistik seinakontaktist.
– Laske masinal vähemalt 20
minutit jahtuda. Täitke veega.
– Ühendage masin uuesti
vooluvõrku ja lülitage sisse. Kui
masin ikkagi ei tööta, siis võtke
ühendust meie Klienditoe
osakonnaga.
Tehnilised andmed
• Võrgupinge:
230–240 V, 50 Hz
• Voolutarve:
1250 W
(Vt Nimeplaati seadme all.)
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 141 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Kõrvaldamine
2
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on
keskkonnasõbralikud ja neid saab
ümber töödelda. Plastikosad on
tähistatud vastavate
täheühenditega, nt >PE<, >PS<,
jne. Palun viige pakkematerjalid
vastavatesse prügikonteineritesse.
2
Vana seade
W
sümbol toote või selle pakendi
peal tähendab seda, et antud toodet
ei saa käsitleda olmeprügina.
Selle asemel tuleb seade elektri- ja
elektroonikaseadmete
ümbertöötlemiseks vastavale
kogumispunktile üle anda. Tagades
selle toote õige kõrvaldamise, aitate
te ära hoida võimaikke kahjulikke
mõjusid keskkonnale ja
inimtervisele, mis võivad olla
tagajärjeks selle toote ebaõige
jäätmekäitluse korral. Täpsemat
teavet selle toote ümbertöötlemise
kohta saate te oma linnakantseleist,
olmejäätmete kõrvaldamise
teenistusest või poest, kust te selle
toote ostsite.
141
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 142 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
t
tSayın müşterimiz,
Lütfen, bu kullanım talimatlarını
dikkatli bir şekilde okuyun.
Herşeyden önce, lütfen bu kullanım
talimatlarının ilk birkaç
sayfasındaki güvenlik talimatlarına
uyun! Lütfen, bu kullanma
talimatlarını ileride kullanmak üzere
saklayın. Mümkünse, bu talimatları
cihazın sonraki sahibine teslim
edin.
Cihaz (Şekil 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
142
Açma/kapama düğmesi
Güç gösterge lambası
Sıcaklık gösterge lambası
Su haznesi (arkada)
Kahve veya sıcak su seçici döner
düğme
Sıcak su çeşmesi (ek parçasıyla)
Ölçme kaşığı
Bakım aleti
Çekilmiş kahve presleyicisi
1 fincanlık filtre
2 fincanlık filtre
Önceden paketlenmiş kısımlar için
filtre
(yalnızca EEA 130)
Filtre tutucusu
Parmak koruyucu
Damla yakalayıcı
Damla ızgarası
Doldurma seviyesi göstergesi
Filtre tutuculu kaynatma kafası
Kaynatma kafası filtresi (içeride)
Anma değeri plakası
1 Güvenlik talimatları
Cihazı kurarken güvenlik
• Cihaz kurulduğunda sabit olmalıdır.
Cihazın kurulacağı alanın düz ve
pürüzsüz olup olmadığını kontrol
edin.
• Cihaz yalnızca anma değeri
plakasındaki (cihazın alt tarafına
bakınız) teknik özelliklere uyan
voltaj, elektrik türü ve frekanstaki
bir güç kaynağına bağlanabilir.
Cihazı çalıştırırken güvenlik
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili
gözetim veya talimatları olmaksızın
fiziksel, duyusal veya zihinsel
engele sahip kişiler tarafından
(çocuklar dahil) kullanılmaya uygun
değildir.
• Çocukların uzakta durmasını
sağlayınız.
• Çocuklar, cihazla oynamalarını
engellemek için gözetim altında
tutulmalıdır.
• Elektrik kablosunu cihazın sıcak
parçalarıyla kesinlikle temas
ettirmeyin.
• Fişi prizden asla kabloyu çekerek
çıkarmayın.
• Cihazı:
– kablo hasarlıysa veya
– gövdede gözle görülür bir hasar
varsa kullanmayın.
• Sıcak su çeşmesi, filtre, filtre
tutucusu ve sabitleyici kullanım
sırasında doğal olarak sıcak
olacaktır.
• Gövde kullanım sırasında doğal
olarak sıcak olacaktır.
• Kaynatma işlemi sırasında cihaz
basınçlı olacağı için filtre
tutucusunu çıkarmayın. Yanma
tehlikesi vardır.
• Su tankını yalnızca soğuk suyla
doldurun, kesinlikle saf su, maden
suyu, süt veya başka sıvılar
kullanmayın.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 143 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
t
açıklananları izleyin. Damla
ızgarasının (şekil 1/Q) ortasına ve
sıcak su çeşmesinin (şekil 1/F)
altına mümkün olduğunca geniş bir
kap koyun.
• Su tankı dolu değilse, cihazı
kullanmayın.
• Cihazı damlama tepsisi veya
damlama ızgarası olmadan
kullanmayın.
Temizleme sırasında güvenlik
• Bakım veya temizleme öncesinde
cihazın kapalı olduğundan ve fişin
çıkarıldığından emin olun.
• Kireç çözmeyle ilgili talimatlara
uyun.
• Cihazı suya batırmayın.
Espresso yapma
Espresso kaynatıldıktan sonra
yoğun köpüklü bir tabakayla yani
sözde kremayla kaplı olmalıdır.
Kremalı aromatik bir espresso elde
etmek için, taze, temiz su, doğru
büyüklükte kahve çekirdeği ve su
sıcaklığı önemlidir.
Onarım sırasında güvenlik
Elektrikli cihazlarda onarım sadece
yetkili servis mühendisleri
tarafından gerçekleştirilebilir. Yanlış
onarımlar kullanıcı için önemli
tehlikeleri arttırabilir.
Güç kablosu hasarlıysa, tehlike
ortaya çıkmasını önlemek için
üretici veya servis yada benzeri
yetkiye sahip personel tarafından
değiştirilmesi gerekir.
Cihaz amacı dışında kullanılırsa ya
da yanlış çalıştırılırsa, olası
hasarlardan sorumluluk kabul
edilmez.
;
Bu cihaz aşağıdaki AB
Direktiflerine uygundur:
• Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
• 92/31/EEC ve 93/68/EEC
Değişiklikleriyle birlikte
EMC Direktifi 89/336/EEC
Cihazı ilk kez kullanmadan
önce
Yaralanmaları ve cihazın hasar
görmesini önlemek için lütfen
güvenlik talimatlarını okuyun.
0 Fişi prize takın.
İlk kez espresso hazırlamadan
önce tankı doldurarak ısıtma
sistemini arındırmalısınız. Filtreye
çekilmiş kahve koymadan önce
“Espresso yapma” ve “Sütü
köpürtme” bölümünde
1. Su ekleme (Şekil 2)
0 Su haznesini yukarıya ve cihazın
dışına doğru çekin (şekil 2).
0 Haznenin kapağını açın.
0 Su haznesini sadece temiz, soğuk
suyla doldurun.
Su çizgisinin MIN (minimum)
çizgisinin altında veya MAX
(maksimum) çizgisinin üstünde
olmadığından emin olun.
0 Haznenin kapağını kapatın.
0 Su haznesini yeniden yerleştirin ve
cihazın içine iyice oturacak şekilde
aşağı doğru bastırın.
3
Ayrıca haznenin kapağını
kaldırabilir ve yana katlayabilirsiniz.
Bu, su haznesini cihazın
içindeyken doğrudan, örn.
sürahiyle doldurmanızı sağlar.
2. Cihazı açma
0 Cihazı on/off (Açma/Kapama)
düğmesiyle açın (şekil 1/A). Güç
göstergesi (şekil 1/B, kırmızı)
yanacak ve sıcaklık göstergesi
(şekil 1/C, yeşil) yanıp sönmeye
başlayacaktır.
Çalıştırma sıcaklığına erişildiğinde,
sıcaklık göstergesi ışığı yanacaktır.
Cihaz kullanılırken sıcaklık
göstergesi cihazın tekrar ısındığını
göstermek için tekrar yanabilir.
143
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 144 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
t
3. Espresso çekirdeklerini
ekleme (şekil 3, 4)
5. Fincan(lar)ı alta yerleştirme
(Şekil 8)
0 Filtre tutucusunu alın, parmak
koruyucusunu katlayın ve 1
fincanlık filtreyi ya da 2 fincanlık
filtreyi filtre tutucusuna yerleştirin
(şekil 3).
0 Filtre tutucusundaki deliklerin altına
bir veya iki fincan yerleştirin
(şekil 8).
Sadece EEA 130: Önceden
paketlenen kısımları kullanırken,
önceden paketlenen kısımlar için
olan filtreyi takın (şekil 1/M ve şekil
5).
0 Espresso taneleriyle filtreyi
doldurun. Kullanın:
1 fincanlık filtre için 1 tam ölçme
kaşığı, 2 fincanlık filtre için 2 tam
ölçme kaşığı.
0 Espresso çekirdeklerini çekilmiş
kahve presleyicisini (şekil 1/J)
kullanarak filtreye (şekil 4) hafifçe
bastırın. Kahveyi presledikten
sonra, filtrenin kenara kadar
espresso taneleriyle dolu
olduğundan emin olun. Espresso
tanelerini filtrenin kenarından
temizleyin.
Cihaz çalıştırma sıcaklığına gelmiş
olmalıdır (yeşil ışık şekil 1/C açık).
0 Seçici döner düğmeyi (şekil 1/E)
sembolüne çevirin. Şimdi su
yüksek basınçla espresso
tanecikleri arasında akacaktır.
3
3
3
3
Asıl kaynatma işleminden önce,
çekilmiş kahve tam aromasını
çıkarması için nemlendirilir. Ardından
kaynatma işlemi devam eder.
0 İstenilen miktarda espresso
kaynatıldığında, seçici döner
düğmeyi tekrar “•” konumuna getirin.
3
3
Espresso tanelerini filtreye çok sıkı
bastırmayın. Böyle bir durumda,
suyun kahve içinde akışı önemli
ölçüde azalabilir. (Ayrıca “Ne
yapılmalı…” bölümüne bakın)
Espresso çekirdeklerini kendiniz
öğütürseniz, "orta" incelik
seviyesini seçin.
4. Filtre tutucusunu vidalama
(Şekil 6, 7)
0 Filtre sabitleyicisindeki filtre
tutucusunu filtre tutucusunun sapı
soldaki beyaz üçgenin altına
gelecek şekilde konumlandırın
(şekil 6,“1“).
0 Filtre tutucusunu sap ileri yöne
bakacak ve iki nokta arasındaki
beyaz çizginin altına gelecek
şekilde (şekil 7, "3") mümkün
olduğunca (şekil 6,“2“) sağa çevirin
144
6. Espresso kaynatma
Seçici döner düğme “•” konumuna
çevrildiğinde, her espresso
yaptıktan ya da sıcak suyu
kullandıktan sonra, kalan su
damlama tepsisine yönelir. Her ek
fincan taze suyla kaynatılır. İşte
espressodan böyle keyif elde edilir.
Bu yüzden damlama tepsisi düzenli
olarak boşaltılmalıdır.
7. Filtre tutucusunun
çıkarılması
(Şekil 9)
0 Filtre tutucusunu sola ve
sabitleyicinin dışına çevirin.
0 Parmak koruyucuyu ileri doğru
katlayın ve tutun. Kullanılan
espresso taneciklerini filtre
tutucusunun ve filtrenin dışına
çıkarın (şekil 9).
0 Filtre tutucusunu ve filtreyi sıcak
suyla durulayın. Filtre tutucusunu
bulaşık makinesinde temizlemeyin!
3
Cihaz uzun bir süre
kullanılmayacaksa, filtre
tutucusunu geri vidalamayın. Bu
sayede, kaynatma kafasından
bulununan contanın ömrü artar.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 145 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
t
Sıcak su/köpüklü süt ortaya
çıkarma (Şekil 10, 11)
Cappuccino yapma
Geniş bir fincanı ½ ila ¾ tam
espresso ile doldurun. Üstüne
köpüklü süt dökün. Sütün köpüğü
üzerine biraz kakao serpin.
Cappuccino için sütü köpürtmek
veya sıvıları ısıtmak için sıcak su
kullanılabilir.
1. Cihazı açın
0 Cihazla birlikte verilen ek parçayı
sıcak su çeşmesine takın
(şekil 10).
0 Cihazı on/off (Açma/Kapama)
düğmesiyle açın (şekil 1/A). Cihaz
çalıştırma sıcaklığına gelene ve
yeşil sıcaklık göstergesi
(şekil 1/C)yanana kadar bekleyin.
2. Sıcak su/köpüklü süt
ortaya çıkarma
0 Isıya dayanıklı bir kaba ısıtmak
üzere biraz süt veya başka bir sıvı
dökün.
0 Sıcak su çeşmesini süte veya
ısıtılacak sıvıya daldırın (şekil 11).
0 Seçici döner düğmeyi (şekil 1/E)
sembolüne çevirin. Yeşil sıcaklık
göstergesi (şekil 1/C) yanıp söner
ve cihaz sıcak su ortaya çıkarmaya
başlar. Başlangıçta çeşmeden
biraz su damlayabilir.
Önemli: Sıcak suyun çıkmasını
engellemek için, sıcak su çeşmesi
kabın tabanıyla temas etmemelidir.
0 Seçici döner düğmeyi (şekil 1/E)
tekrar “•” konumuna getirerek sıcak
suyun çıkmasını durdurun.
0 Sıcak sulu sıvıyı bir tarafa koyun ve
sıcak su seçimi düğmesini birkaç
saniye sembolüne çevirin. Bu,
varsa, süt veya diğer sıvıların
kalıntısını çeşmenin dışına çıkarır.
Dikkat: Su sıcaktır.
3
İnce, kremalı süt köpüğü elde
etmek için, az yağlı, soğuk süt
kullanmak en iyisidir.
Temizlik ve bakım
Günlük bakım
Kahve taneciklerinin cihazda
kalmasını önlemek için ilk
espressodan önce ve son
espressodan sonra her gün,
sistemi espresso tanecikleri
olmadan yaklaşık 10 saniye
boyunca temizleyin. Espresso
yapılışındaki aynı işlemleri izleyin,
ancak espresso tanecikleri
kullanmayın.
0 Bundan sonra, seçici döner
düğmeyi kısa sürede (şekil 1/E)
konumuna getirin.
0 Kalan suyu su haznesinden dışarı
dökün.
Temizleme (şekil 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
Cihazı temizlemeden önce, kapatın
ve fişini çekin.
Cihazın hiçbir parçasını bulaşık
makinesinde temizlemeyin.
Cihazın tüm yüzeylerini yumuşak
bir bezle silin. Sert ya da çizici
temizlik maddesi kullanmayın.
Su haznesini normal durulama
suyunda haftada en az bir kez
durulayın.
1 fincanlık filtre ve 2 fincanlık filtreyi
ara sıra bir fırçayla temizleyin.
Sıcak su çeşmesi
Ek parçayı sıcak su çeşmesinden
çıkarın ve normal durulama
suyunda durulayın.
Sıcak su çeşmesini nemli bir bezle
silin. Çeşme kafasını temizlemek
veya kirecini çözmek için bakım
aletini (şekil 1/H) kullanabilirsiniz.
145
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 146 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Damlama ızgarası ve damlama
tepsisi
Seviye göstergesi (şekil 1/R)
damlama ızgarasının üzerine
çıktığında damlama tepsisi
boşaltılmalıdır.
Parmaklarınızı damlama
ızgarasındaki deliklere geçirin.
Damlama ızgarasını çıkarın ve
akan suda temizleyin (şekil 12).
Boşaltmak için, damlama tepsisini
her iki taraftan tutun ve ileriye ve
cihazın dışına doğru çekin
(şekil 13).
Plastik ek parçayı çıkarın ve her
ikisini de akan suda temizleyin
(şekil 14).
Plastik ek parçayı damlama
tepsisine geri takın.
Temiz damlama tepsisini cihaza
takın ve damlama ızgarasını geri
takın.
Kaynatma filtresini temizleme
Filtredeki deliklerin kahve
parçacıklarıyla tıkanmadığından
emin olmak için kaynatma filtresini
ara sıra kontrol edin. Kaynatma
filtresi kaynatma kafasının alt
tarafında bulunmaktadır.
Delikler tıkanmışsa:
Kaynatma filtresini madeni para
kullanarak çıkarın (şekil 15).
Kaynatma filtresini ve contayı
(şekil 16/1) çıkarın ve kaynatma
filtresinin contasını çıkarın
(şekil 16/2).
Kaynatma filtresini sıcak su ve bir
fırçayla temizleyin.
Contayı sıcak durulama suyuyla
durulayın.
Cihaz sıfırın altındaki sıcaklıklarda
taşınacaksa:
0 Su haznesini boşaltın.
0 Seçici döner düğmeyi (şekil 1/E)
konumuna çevirin ve cihazı
kurumaya bırakın.
3
146
Kireç çözme
Espresso filtreden normalden
yavaş akarsa, cihazın kirecini
çözme vakti gelmiştir.
Makinenin kirecini üç ayda bir
çözmenizi tavsiye ederiz.
Yaşadığınız bölgede sert su
kullanılıyorsa, kireç çözme
işleminin daha sık yapılması
gerekebilir.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yalnızca orijinal Electrolux kireç
çıkarıcı tabletlerinin
(PNC 900 195 537/7)
kullanılmasını öneririz.
Önemli: Kireci çıkarmadan önce,
kaynatma filtresini (şekil 1/T) ve
kaynatma filtresi contasını
“Kaynatma filtresini temizleme”
bölümünde açıklandığı gibi (şekil
15, 16) çıkarın.
Önce su haznesine su dökün,
ardından kireç çözücü ekleyin; asla
ters sırayla yapmayın. En az
0,5 litre su kullanılmalıdır. Kireç
çözücü buna göre eklenmelidir.
Fişi prizden çekin ve cihazı
soğumaya bırakın.
Filtre tutucusunu filtresiz konuma
getirin.
Filtre tutucusunun altına yeterli
derecede geniş bir kap koyun.
Fişi prize takın ve cihazı açın.
Bundan sonra, seçici döner
düğmeyi (şekil 1/E)
konumuna
getirin ve kireç çözücünün yaklaşık
1/3'inin sistemden akmasını
sağlayın.
Cihazı kapatın ve kireç çözücü
solüsyonun işlev görmesi için
yaklaşık 10 dakika bekleyin.
Kalan kireç çözücü solüsyonun
kaynatma kafasını arındırmasını
sağlayın.
Su haznesini iyice temizleyin.
Su haznesini taze suyla doldurun
ve tüm suyun kaynatma kafası
üzerinden akmasını sağlayın.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 147 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
t
Çok kireç varsa işlemi yineleyin.
0 Cihazın kirecini çözdükten sonra,
kaynatma filtresi ve contayı yerine
takın.
Ne yapmalı...
• Espresso sıcaklığı çok düşükse:
– Kaynatma işlemini espresso
tanecikleri olmadan, ancak
sistemin ön ısınmasını sağlamak
için filtre ve filtre tutucuyu
kullanarak uygulayın.
– Fincanları önceden ısıtın.
– Cihazın kirecini çözün.
• Akış hızı önemli ölçüde azalıyor:
– Espresso tanelerini filtreye çok
sıkı bastırmayın.
– Espresso çekirdeklerini çok ince
öğütmeyin (“orta” incelik).
– Cihazın kirecini çözün.
• Espresso filtre tutucusunun
yanından dışarı akıyor:
– Filtre tutucusunun sabitleyiciye
düzgün bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
– Filtre tutucusunu sabitleyiciye
daha sıkı oturacak şekilde
hafifçe çevirin.
– Espresso tanelerini filtre
tutucusunun kenarından
temizleyin.
• Hiç espresso çıkmıyor:
– Su haznesinin dolu olduğundan
ve yerine düzgün bir şekilde
takıldığından emin olun.
– Filtre tutucusunun sabitleyiciye
düzgün bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
– Seçici döner düğmenin (şekil 1/
E)
konumuna çevrildiğinden
emin olun.
– Espresso tanelerini filtreye çok
sıkı bastırmayın.
– Kaynatma filtresini temizleyin.
– Cihazın kirecini çözün.
• Krema olması gerektiği gibi
çıkmıyor:
– Filtrede yeterli miktarda espresso
çekirdeği olduğundan emin olun.
– Daima taze espresso tanecikleri
kullanın.
– Espresso taneciklerini hafifçe
bastırın.
• Sütü kaynatırken çok az süt
köpüğü oluşuyor:
– Daima soğuk, taze ve az yağlı
süt kullanın.
– Sıcak su çeşmesini temizleyin.
• akış artar:
– Espresso tanecikleri çok sert
çekilmiş:
– Filtrede yeterli miktarda espresso
çekirdeği olduğundan emin olun.
• kahve makinesi çalışırken kendini
kapatıyor:
Cihaz pompasında cihazı aşırı
ısınmadan koruyan bir sıcaklık
sigortası bulunmaktadır. Sıcaklık
sigortası, makine çok uzun süre
çalıştırılırsa veya pompa susuz
çalışırsa makinenin çalışmasını
durdurur.
– Açma / kapama düğmesini "off"
(kapalı) konuma getirin ve fişi
prizden çekin.
– Makineyi en az 20 dakika
soğumaya bırakın. Suyla
doldurun.
– Cihazın fişini tekrar takın ve
çalıştırın. Cihaz hala
çalışmıyorsa, lütfen Müşteri
Hizmetleri Bölümümüzle temasa
geçin.
Teknik bilgiler
• Şebeke voltajı: 230–240 V,
50 Hz
• Güç tüketimi: 1250 W
(Cihazın altındaki anma değeri
plakasına bakınız.)
147
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 148 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
t
Atım
2
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevre
dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Plastik parçalar örneğin >PE<,
>PS<, gibi işaretlerle
tanımlanmışlardır. Lütfen ambalaj
malzemelerini kamu atık boşaltma
tesislerindeki uygun kutulara atın.
2
Eski cihaz
Ürün ve ambalajının üzerindeki
W
işareti bu ürünün evsel atık
olarak işlenemeyeceğini
göstermektedir. Bunun yerine
elektrikli ve elektronik cihaz geri
dönüşümü için kullanılan toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, ürünün uygun olmayan
atık işlemlerinden geçirilmesinin yol
açabileceği çevre ve insan sağlığı
açısından muhtemel olumsuz
sonuçların önüne geçilmesine
yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünün
geri dönüşümü hakkında daha
fazla bilgi almak için, lütfen
belediyenizle, evsel atık toplama
servisinizle veya ürünü aldığınız
mağazayla temas kurun.
148
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 149 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
y
yСкъпи клиенти,
Моля, прочетете настоящите
инструкции за работа
внимателно.
Спазвайте особено инструкциите
за безопасност на първите
няколко страници от настоящите
инструкции за работа! Моля,
запазете инструкциите за работа
за бъдеща справка. Ако е
приложимо, предайте
инструкциите на следващия
собственик на уреда.
Описание на уреда (фиг. 1)
A Копче за включване/изключване
B Контролна лампа
C Контролна лампа за
температурата
D Резервоар за вода (отзад на
уреда)
E Копче за избиране на кафе или
пара
F Дюза за пара (с приставка)
G Дозираща лъжичка
H Инструмент за поддръжка
J Притискач на смляното кафе
K филтър за една чаша
L филтър за две чаши
M Филтър за пакетчета
(само за EEA 130)
N Държач на филтъра
O Предпазител за пръста
P Ваничка за отцеждане
P Решетка за отцеждане
R Индикатор за нивото на
напълване
S Глава за варене с фиксатор на
държача на филтъра
T Филтър в главата (вътре)
v Табелка с основни данни
1 Инструкции за
безопасност
Безопасност при поставяне
на уреда
• Уредът трябва да стои стабилно.
Уверете се, че повърхността,
върху която ще поставите уреда,
е равна.
• Свързвайте уреда към
електрическата мрежа само ако
напрежението, видът ток и
честотата отговарят на данните
върху табелката с основните
характеристики на уреда (вижте
от долната страна на уреда).
Безопасност при работа с
уреда
• Този уред не е предназначен за
използване от лица (включително
деца) с понижени физически,
психически и сетивни способности
или без опит и знание, освен ако
са наблюдавани и инструктирани
относно използването на уреда от
отговорно за тяхната безопасност
лице.
• Дръжте уреда далеч от деца.
• Не разрешавайте на деца да
играят с уреда.
• Никога не допирайте
електрическия кабел до
горещите части на уреда.
• Никога не вадете щепсела от
контакта, дърпайки кабела.
• Не използвайте уреда, ако:
– кабелът е повреден или
– по корпуса има видими
повреди.
• Дюзата за пара, филтърът,
държачът и фиксаторът на
филтъра се нагорещяват по
време на употреба.
• Корпусът се затопля по време на
употреба.
• Не сваляйте държача на филтъра
по време на работа, тъй като уредът
е под налягане. Съществува
опасност от изгаряне.
149
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 150 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
y
• Пълнете резервоара за вода
само със студена вода, никога с
дестилирана вода, минерална
вода, мляко или други течности.
• Не използвайте уреда, ако
резервоарът за вода не е
напълнен.
• Не използвайте уреда без
ваничката или решетката за
отцеждане.
Безопасност при
почистване
• Преди извършване на поддръжка
или почистване се уверете, че
уредът е изключен и щепселът е
изваден от контакта.
• Спазвайте инструкциите за
отстраняване на котлен камък.
• Не потапяйте уреда във вода.
Безопасност при ремонт
Поправките на електрически
уреди трябва да се извършват
само от квалифицирани сервизни
техници. Неправилните поправки
могат до доведат до значителни
опасности за потребителя.
Ако захранващият кабел се
повреди, трябва да се подмени от
производителя, негов сервизен
представител или друг
квалифициран техник, за да се
избегнат рискове.
Не поемаме никаква отговорност
за щети в резултат на неправилно
използване на уреда или
използване за цели, различни от
посочените.
;
150
Този уред отговаря на следните
директиви на ЕС:
• Директива за ниско
напрежение 2006/95/EC
• EMC директива 89/336/EEC с
изменения 92/31/EEC и
93/68/EEC
Преди да използвате уреда
за първи път
Моля, прочетете инструкциите за
безопасност, за да избегнете
опасности за Вас и повреждане
на уреда.
0 Вкарайте щепсела в контакта.
Преди да приготвите еспресо за
първи път, трябва да промиете
нагревателната система с едно
напълване на резервоара.
Направете точно, както е
описано в частта "Приготвяне на
еспресо" и "Разпенване на
мляко", но без да слагате кафе
във филтъра. Поставете
възможно по-голям съд в
средата на решетката за
отцеждане (фиг. 1/Q) и под
дюзата за пара (фиг. 1/F).
Приготвяне на еспресо
След сваряване еспресото
трябва да се покрие с плътен
слой пяна, т.н.крема.
За получаване на ароматно
еспресо с крема от значение са
прясната, чиста вода, точната
степен на смилане и
температурата на водата.
1. Наливане на вода (фиг. 2)
0 Издърпайте резервоара за вода
нагоре и го извадете от уреда
(фиг. 2).
0 Отворете капака на резервоара.
0 Налейте само студена, чиста
вода.
Внимавайте нивото на водата да
не е под знака MIN (минимум)
или над знака MAX (максимум).
0 Затворете капака на резервоара.
0 Сложете обратно резервоара и
го натиснете надолу, докато
застане здраво в уреда.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 151 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
y
3
Можете също и да повдигнете
капака на резервоара и да го
отворите настрани. Така можете
да го напълните направо, както е
в уреда, например с кана.
3
Не натискайте смляното еспресо
прекалено силно във филтъра. В
противен случай потокът вода
през кафето може да намалее
значително. (Вижте също "Какво
да направите, ако...")
3
Ако сами смилате кафето,
изберете "средна" степен на
смилане.
2. Включване на уреда
0 Включете уреда с ключа за
включване/изключване
(фиг. 1/A). Индикаторът за
включено (фиг. 1/B, червен) ще
светне и температурният
индикатор (фиг. 1/C, зелен) ще
започне да мига.
Щом работната температура
бъде достигната,
температурният индикатор ще
продължи да свети без
прекъсване. Температурният
индикатор може да мига отново
по време на работа, показвайки,
че уредът загрява отново.
3. Добавяне на смляно
еспресо (фиг. 3, 4)
0 Вземете държача на филтъра,
бутнете назад предпазителя за
пръста и сложете филтъра за
една чаша или филтъра за две
чаши в държача (фиг. 3).
3 Само за EEA 130: При
използване на готови пакетчета,
поставете филтъра за готови
пакетчета (фиг. 1/M и фиг. 5).
0 Напълнете филтъра със смляно
еспресо. Употреба:
1 пълна дозираща лъжичка за
филтъра за една чаша, 2 пълни
дозиращи лъжички за филтъра
за две чаши.
0 Натиснете леко смляното кафе
във филтъра (фиг. 4) с
притискача (фиг. 1/J).
Внимавайте след натискане на
кафето филтърът да е все още
пълен до ръба с кафе. Почистете
ръба на филтъра от кафето.
4. Завинтване на държача
на филтъра (фиг. 6, 7)
0 Поставете държача на филтъра
във фиксатора така, че дръжката
на държача да застане под левия
бял триъгълник (фиг. 6,“1“).
0 Завъртете държача надясно до
ограничителя (фиг. 6,“2“), така че
дръжката да сочи напред и да се
намира под бялата линия между
двете точки (фиг. 7,“3“).
5. Поставяне на чаша(и)
отдолу (фиг. 8)
0 Поставете една или две чаши
под отворите на държача на
филтъра (фиг. 8).
6. Сваряване на еспресо
Уредът трябва да достигне
работната температура
(зеленият температурен
индикатор (фиг. 1/C) свети без
прекъсване).
0 Завъртете регулатора (фиг. 1/E)
на символа
. Сега водата ще
бъде изтласкана през смляното
еспресо под високо налягане.
3
Преди самия процес на
сваряване, смляното кафе се
навлажнява, за да се извлече
пълния му аромат. След това
процедурата на варене
продължава.
0 След сваряване на желаното
количество еспресо, завъртете
регулатора наляво на позиция “•”.
3
151
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 152 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
y
3
След всяко приготвяне на
еспресо или след всяка употреба
на парата, когато регулаторът е
завъртян на позиция “•”,
остатъчната вода се отвежда във
ваничката за отцеждане. Всяка
допълнителна чаша се приготвя
с прясна вода. Така получавате
винаги пълно удоволствие от
еспресото. Затова трябва да
изпразвате редовно ваничката за
отцеждане.
7. Изваждане на държача на
филтъра (фиг. 9)
0 Завъртете държача на филтъра
наляво и го извадете от
фиксатора.
0 Разгънете предпазителя за
пръста напред и го дръжте
натиснат. Отстранете
използваното еспресо от
държача и от филтъра (фиг. 9).
0 Изплакнете държача и филтъра
с топла вода. Не мийте държача
на филтъра в съдомиялня
машина!
3
Ако няма да използвате уреда за
продължително време, не
слагайте филтъра обратно. Така
ще се удължи полезния живот на
уплътнението върху главата за
варене.
Образуване на пара/
разпенване на мляко
(фиг. 10, 11)
Горещата пара може да се
използва за разпенване на мляко
за капучино или за нагряване на
течности.
1. Включване на уреда
0 Поставете включената в
доставката приставка към
дюзата за пара (фиг. 10).
0 Включете уреда с ключа за
включване/изключване
(фиг. 1/A). Изчакайте, докато
уредът достигне работната си
152
температура и зеленият
температурен индикатор
(фиг. 1/C) светне без
прекъсване.
2. Образуване на пара/
разпенване на мляко
0 Налейте мляко или друга течност
в термоустойчив съд.
0 Вкарайте дюзата за пара в
млякото или течността за
загряване (фиг. 11).
0 Завъртете регулатора (фиг. 1/E)
наляво на символа . Зеленият
температурен индикатор (фиг. 1/
C) започва да мига и уредът
започва да образува пара. В
началото, от дюзата може да
излязат и няколко капки вода.
Важно: За да не се блокира
излизането на пара, дюзата за
пара не трябва да докосва
дъното на съда.
0 Спрете образуването на пара,
като завъртите регулатора
(фиг. 1/E) надясно на позиция “•”.
0 Сложете нагрятата с пара
течност настрана и завъртете
ключа за пара обратно на
символа за няколко секунди.
Така ще се отстранят
евентуалните остатъци от мляко
или други течности от дюзата.
Внимание: Парата е гореща.
3
За получаване на фина,
кремообразна пяна на млякото е
най-добре да използвате хладко
нискомаслено мляко.
Приготвяне на капучино
Напълнете голяма чаша за кафе
от Ѕ до ѕ с еспресо. Налейте
млякото с пяна отгоре. Посипете
малко какао върху пяната.
Почистване и поддръжка
Ежедневна поддръжка
Препоръчваме Ви, всеки ден
преди първото и след
последното еспресо, да
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 153 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
y
промивате системата за около 10
секунди без кафе с цел
предотвратяване засядането на
частици кафе в уреда.
Процедирайте както при
приготвяне на еспресо, но без да
използвате кафе.
0 След това завъртете регулатора
(фиг. 1/E) за кратко на позиция .
0 Изпразнете водата, ако има
такава, от резервоара.
Почистване (фиг. 12 – 16)
1
0
0
0
0
0
Преди да почиствате уреда, го
изключете и извадете щепсела
от контакта.
Не мийте нито една от частите
на уреда в съдомиялня.
Забърсвайте всички повърхности
на уреда с влажно парче плат. Не
използвайте груби или
абразивни почистващи средства.
Изплаквайте резервоара за вода
поне един път седмично с
обикновена вода за изплакване.
Почиствайте филтъра за една
чаша и този за две чаши от
време на време с четка.
Дюза за пара
Свалете приставката от дюзата и
я изплакнете с обикновена вода
за изплакване.
Забършете дюзата за пара с
влажна кърпа. Можете да
използвате уреда за поддръжка
(фиг. 1/H), за да развиете
главата на дюзата, за да я
почистите и отстраните котления
камък от нея.
Ваничка и решетка за
отцеждане
Ваничката за отцеждане трябва
да се изпразни, когато
индикаторът за нивото (фиг. 1/R)
излезе над решетката за
отцеждане.
0 Пъхнете пръстите си в дупките
на решетката за отцеждане.
Свалете решетката за отцеждане
и я изплакнете под течаща вода
(фиг. 12).
0 За да изпразните ваничката за
отцеждане, я хванете от двете
страни, издърпайте я нагоре и я
извадете от уреда (фиг. 13).
0 Свалете пластмасовата
приставка и ги изплакнете и
двете под течаща вода (фиг. 14).
0 Сложете обратно пластмасовата
приставка във ваничката за
отцеждане.
0 Бутнете чистата ваничка за
отцеждане обратно в уреда и
сложете решетката.
Почистване на филтъра
От време на време проверявайте
филтъра, за да сте сигурни, че
отворите му не са се запушили с
частици кафе. Филтърът за
варене се намира от долната
страна на главата за варене.
Ако отворите са се запушили:
0 Развийте филтъра с монета
(фиг. 15).
0 Свалете филтъра и
уплътнението (фиг. 16/1) и
отстранете уплътнението на
филтъра (фиг. 16/2).
0 Почистете филтъра с топла вода
и четка.
0 Изплакнете уплътнението с
топла вода за изплакване.
Ако се налага транспортирането
на уреда при температури под
нулата:
0 Изпразнете резервоара за вода.
0 Завъртете регулатора (фиг. 1/E)
на позиция и оставете уреда
да изсъхне.
3
153
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 154 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
y
Отстраняване на котлен
камък
Ако еспресото тече през
филтъра по-слабо от
обикновено, е време да се
отстрани котленият камък.
Препоръчваме да отстранявате
котления камък веднъж на всеки
три месеца. Ако живеете в район
с твърда вода може да се наложи
да извършвате процедурата за
отстраняване на котления камък
по-често.
3
0
0
0
0
0
154
Препоръчваме използването
само на оригинални таблетки за
отстраняване на котлен камък
(PNC 900 195 537/7).
Важно: Преди отстраняването
на котлен камък, свалете
филтъра (фиг. 1/T) и
уплътнението на филтъра, както
е описано в частта "Почистване
на филтъра" (фиг. 15, 16).
Първо налейте вода в
резервоара за вода, след това
добавете средство за
отстраняване на котлен камък,
никога в обратен ред.
Използвайте най-малко
0,5 литра вода. Дозирайте
средството за отстраняване на
котлен камък съгласно
инструкциите.
Извадете щепсела от контакта и
оставете уреда да изстине.
Сложете държача на филтъра на
мястото му без филтъра.
Сложете достатъчно голям съд
под държача на филтъра.
Вкарайте щепсела в контакта и
включете уреда.
След това завъртете регулатора
(фиг. 1/E) на позиция
и
оставете около 1/3 от препарата
за отстраняване на котлен камък
да протече през системата.
0 След това изключете уреда и
оставете разтвора за
отстраняване на котлен камък да
действа за около 10 минути.
0 Оставете останалата част от
разтвора за отстраняване на
котлен камък да изплакне
главата за варене.
0 След това почистете основно
резервоара за вода
0 Напълнете резервоара с прясна
вода и оставете всичката вода да
премине през системата.
Повторете процедурата при
наличие на много котлен камък.
0 След отстраняване на котления
камък от уреда, сложете обратно
филтъра за варене и
уплътнението.
Какво да направите, ако...
• температурата на еспресото е
прекалено ниска:
– Изпълнете процедурата за
варене, без да използвате
еспресо, но с поставени
филтър и държач на филтъра,
за да загреете системата
предварително.
– Затоплете предварително
чашите.
– Отстранете котления камък от
уреда.
• скоростта на потока намалее
забележимо:
– Не натискайте смляното
еспресо прекалено силно във
филтъра.
– Не смилайте кафето прекално
фино ("средна" степен)
– Отстранете котления камък от
уреда.
• еспресото излиза отстрани на
държача на филтъра:
– Проверете дали държачът на
филтъра е поставен правилно
във фиксатора.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 155 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
y
•
•
•
•
– Завъртете държача на
филтъра малко по-силно във
фиксатора.
– Почистете ръба на държача на
филтъра от евентуално кафе.
не излиза никакво еспресо.
– Проверете дали резервоарът
за вода е напълнен и поставен
правилно на мястото му.
– Проверете дали държачът на
филтъра е поставен правилно
във фиксатора.
– Проверете дали регулаторът
(фиг. 1/E) е завъртян надясно
на позиция
.
– Не натискайте смляното
еспресо прекалено силно във
филтъра.
– Почистете филтъра за варене.
– Отстранете котления камък от
уреда.
образуването на крема се влоши:
– Уверете се, че във филтъра
има достатъчно еспресо.
– Винаги използвайте прясно
кафе.
– Натиснете смляното еспресо
леко.
образува се прекалено малко
пяна при използване на дюзата
за пяна:
– Винаги използвайте хладко,
прясно и нискомаслено мляко.
– Почистете дюзата за пара.
струята се увеличи:
– еспресото е смляно прекалено
едро:
– Уверете се, че във филтъра
има достатъчно еспресо.
• кафемашината се изключва по
време на работа:
Помпата на устройството има
температурен предпазител,
който го защитава от прегряване.
Температурният предпазител
прекъсва работата на машината,
ако уредът се използва
прекалено дълго без прекъсване
или ако помпата работи без
вода.
– Сложете ключа за включване/
изключване на "off" и извадете
щепсела от контакта.
– Оставете машината да се
охлади поне за 20 минути.
Долейте вода.
– Пъхнете щепсела в контакта и
включете уреда. Ако уредът
все още не работи, се
свържете с нашия Отдел за
обслужване на клиенти.
Технически данни
• Напрежение
на мрежата: 230–240 V, 50 Hz
• Консумация
на енергия:
1250 W
(Вижте табелката с основните
данни от долната страна на
уреда.)
155
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 156 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
y
Изхвърляне
2
Опаковъчен материал
Опаковъчните материали не
вредят на околната среда и
могат да се рециклират.
Пластмасовите части са
обозначени със знаци, например
>PE<, >PS< и т.н. Моля,
изхвърлете опаковъчните
материали в съответния.
предвиден за тази цел контейнер
за събиране на отпадъци.
2
Остарял уред
W
Символът
върху продукта и
опаковката означава, че не бива
да се третира като домакински
отпадък. Вместо това трябва да
се предаде на пункт за вторични
отпадъци за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. Изхвърляйки
продукта по правилен начин, ще
помогнете да се предотвратят
потенциални отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха били предизвикани от
неправилното изхвърляне на
продукта. За повече информация
относно рециклирането на този
продукт, се свържете с местния
Съвет, службата за събиране на
отпадъци или с магазина,
откъдето сте закупили продукта.
156
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 157 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
u
u Óâàæàåìàÿ
ïîêóïàòåëüíèöà,
óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü!
Ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùóþ èíñòðóêöèþ
ïî ýêñïëóàòàöèè. Ïðåæäå âñåãî
îáðàòèòå âíèìàíèå íà óêàçàíèÿ ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè! Ñîõðàíèòå
ýòó èíñòðóêöèþ, ñ òåì ÷òîáû Âû
ìîãëè îáðàùàòüñÿ ê íåé â áóäóùåì.
Ïðè ñëó÷àå ïåðåäàéòå åå
ñëåäóþùåìó âëàäåëüöó ìàøèíû.
Îñíàùåíèå (Ðèñ. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Ïåðåêëþ÷àòåëü Âêë./Âûêë.
Ðàáî÷èé èíäèêàòîð
Èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû
Ðåçåðâóàð äëÿ âîäû (ñçàäè)
Ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð Êîôå / Ïàð
Ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé
ïåíû (ñ íàñàäêîé)
Ìåðíàÿ ëîæêà
Âñïîìîãàòåëüíûé èíñòðóìåíò
Óïëîòíèòåëü äëÿ ìîëîòîãî êîôå
Ôèëüòð äëÿ 1 ÷àøêè êîôå
Ôèëüòð äëÿ 2-õ ÷àøåê êîôå
Ñèòî äëÿ ïîðöèîííûõ ïàêåòèêîâ
(òîëüêî äëÿ ìîäåëè EEA 130)
Äåðæàòåëü ôèëüòðà
Ùèòîê äëÿ çàùèòû ïàëüöåâ
Êàïåëüíûé ïîääîí
Êàïåëüíàÿ ðåøåòêà
Èíäèêàòîð çàïîëíåíèÿ êàïåëüíîãî
ïîääîíà
Çàâàðî÷íûé áëîê ñ êðåïëåíèåì äëÿ
äåðæàòåëÿ ôèëüòðà
Ôèëüòð çàâàðî÷íîãî áëîêà (âíóòðè)
Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà
1 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
óñòàíîâêå
• Ìàøèíà äîëæíà ñòîÿòü óñòîé÷èâî.
Ïðîñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû
ïîâåðõíîñòü äëÿ óñòàíîâêè ìàøèíû
áûëà ðîâíîé è ãîðèçîíòàëüíîé.
• Ðàçðåøåíî ïîäêëþ÷àòü ìàøèíó ê
ýëåêòðîñåòè ëèøü â òîì ñëó÷àå,
åñëè íàïðÿæåíèå, âèä è ÷àñòîòà
òîêà â ýòîé ñåòè ñîîòâåòñòâóþò
äàííûì ôèðìåííîé òàáëè÷êè,
ðàñïîëîæåííîé íà äíèùå ìàøèíû!
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
ýêñïëóàòàöèè
• Ýòîò ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè (âêëþ÷àÿ
äåòåé), êîòîðûå ïî ïðè÷èíå ñâîåé
íåîïûòíîñòè èëè
íåîñâåäîìëåííîñòè íå â ñîñòîÿíèè
áåçîïàñíî èì óïðàâëÿòü, à òàêæå
ëþäüìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè,
ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè
ñïîñîáíîñòÿìè. Èñêëþ÷åíèåì èç
äàííîãî ïðàâèëà ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àè,
êîãäà òàêèå ëþäè ïîëó÷àþò
èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà îò
îòâåòñòâåííîãî çà íèõ ëèöà è ïåðâîå
âðåìÿ ïîëüçóþòñÿ ïðèáîðîì ïîä
íàáëþäåíèåì ýòîãî ëèöà.
• Óïàêoâo÷íûå ìàòåðèàëû, íàïðè
ìåð, ïoëèçòèëåíoâûå ïàêåòû, íå
äoëæíû ïoïàäàòü äåòÿì â ðóêè.
• Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì íàõîäèòüñÿ
ðÿäîì ñ íèìè!
• Íå äîïóñêàéòå ñîïðèêîñíîâåíèÿ
øíóðà ïèòàíèÿ ñ ãîðÿ÷èìè ÷àñòÿìè
ìàøèíû!
• Íè â êîåì ñëó÷àå íå òÿíèòå çà
øíóð, âûíèìàÿ ñåòåâîé øòåêåð èç
ðîçåòêè!
• Íå âêëþ÷àéòå ìàøèíó, åñëè:
— ïîâðåæäåí øíóð ïèòàíèÿ èëè
— íà êîðïóñå êîôåâàðêè èìåþòñÿ
ÿâíûå ïîâðåæäåíèÿ.
157
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 158 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
u
• Ïàðîâîå ñîïëî, ôèëüòð, äåðæàòåëü
ôèëüòðà è êðåïëåíèå ôèëüòðà âî
âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû ñòàíîâÿòñÿ
ãîðÿ÷èìè.
• Âî âðåìÿ ðàáîòû êîðïóñ
íàãðåâàåòñÿ.
• Íå èçâëåêàéòå äåðæàòåëü ôèëüòðà
âî âðåìÿ öèêëà çàâàðèâàíèÿ, ò.ê.
ñèñòåìà íàõîäèòñÿ ïîä äàâëåíèåì!
Ìîæíî îáæå÷üñÿ!
• Â ðåçåðâóàð äëÿ âîäû çàëèâàéòå
òîëüêî õîëîäíóþ âîäó, íè â êîåì
ñëó÷àå íå ìèíåðàëüíóþ èëè
äèñòèëëèðîâàííóþ âîäó, íå ìîëîêî
èëè äðóãèå æèäêîñòè!
• Íå çàïóñêàéòå ìàøèíó, åñëè
ðåçåðâóàð äëÿ âîäû íå çàïîëíåí!
• Íå ýêñïëóàòèðóéòå ìàøèíó áåç
êàïåëüíîãî ïîääîíà èëè êàïåëüíîé
ðåøåòêè!
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
÷èñòêå
• Ïåðåä íà÷àëîì òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ èëè ÷èñòêè
îáÿçàòåëüíî âûêëþ÷èòå ìàøèíó è
âûíüòå ñåòåâîé øòåêåð èç ðîçåòêè!
• Ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ ïî óäàëåíèþ
íàêèïè!
• Íå ïîãðóæàéòå ìàøèíó â âîäó!
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè
ïðîâåäåíèè ðåìîíòà
Ðåìîíò ýëåêòðîàïïàðàòóðû èìåþò
ïðàâî ïðîèçâîäèòü òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
Íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðåìîíò
ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü çíà÷èòåëüíóþ
îïàñíîñòü äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ.
 ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ ñåòåâîé
ïðîâîäêè, âî èçáåæàíèå âñÿ÷åñêîé
îïàñíîñòè çàìåíà äîëæíà
âûïîëíÿòüñÿ èçãîòîâèòåëåì,
ïîñòàâùèêîì èëè òåõíèêîì,
îáëàäàþùèì íåîáõîäèìîé
êâàëèôèêàöèåé.
 ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ìàøèíû íå
ïî íàçíà÷åíèþ, ëèáî
íåïðàâèëüíîãî ñ íåé îáðàùåíèÿ,
èçãîòîâèòåëü íå ìîæåò îòâå÷àòü çà
âîçìîæíûé óùåðá.
158
;
Ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì
äèðåêòèâàì ÅÑ:
• Äèðåêòèâà ïî íèçêîìó
íàïðÿæåíèþ 2006/95/EC
• EMC Äèðåêòèâà 89/336/EEC ñ
ïîïðàâêàìè 92/31/EEC è
93/68/EEC
Ïåðåä ïåðâûì ââîäîì â
ýêñïëóàòàöèþ
×òîáû íå ïîäâåðãàòü ñåáÿ
îïàñíîñòè è èçáåæàòü
ïîâðåæäåíèé ìàøèíû, ïðî÷èòàéòå,
ïîæàëóéñòà, óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå
ýêñïëóàòàöèè.
0 Âñòàâüòå ñåòåâîé øòåêåð â ðîçåòêó.
Ïåðåä ïåðâûì ïðèãîòîâëåíèåì
êîôå ýñïðåññî ðåêîìåíäóåì Âàì
ïðîïóñòèòü ÷åðåç íàãðåâàòåëüíóþ
ñèñòåìó ñîäåðæèìîå îäíîãî
ïîëíîãî ðåçåðâóàðà ñ âîäîé.
Äåéñòâóéòå ïðè ýòîì òî÷íî òàê, êàê
îïèñàíî â ðàçäåëàõ
“Ïðèãîòîâëåíèå êîôå ýñïðåññî” è
“Âçáèâàíèå ìîëî÷íîé ïåíû”, íî
áåç âíåñåíèÿ â ôèëüòð ìîëîòîãî
êîôå ýñïðåññî. Óñòàíîâèòå íà
ñåðåäèíó êàïåëüíîé ðåøåòêè
(Ðèñ. 1/Q) ïîä ñîïëî äëÿ
âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé ïåíû
(Ðèñ. 1/F) ñîñóä êàê ìîæíî
áîëüøåãî ðàçìåðà.
Ïðèãîòîâëåíèå êîôå
ýêñïðåññî
Ïîñëå çàâàðèâàíèÿ êîôå ýñïðåññî
äîëæåí áûòü ïîêðûò ãóñòûì ñëîåì
òàê íàçûâàåìîé ïåíêè “êðåìà”.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àðîìàòíîãî
ýñïðåññî ñ ïåíêîé “êðåìà”
íåîáõîäèìî çàëèòü â ìàøèíó
÷èñòóþ ïðîçðà÷íóþ âîäó, çàäàòü
ïîäõîäÿùóþ òîíêîñòü ïîìîëà êîôå
è ïðàâèëüíóþ òåìïåðàòóðó âîäû.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 159 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
u
1. Çàïîëíåíèå ðåçåðâóàðà
âîäîé (Ðèñ. 2)
0 Èçâëåêèòå ðåçåðâóàð äëÿ âîäû èç
ìàøèíû â íàïðàâëåíèè ââåðõ
(Ðèñ. 2).
0 Îòêðîéòå êðûøêó ðåçåðâóàðà.
0 Çàïîëíèòå ðåçåðâóàð ÷èñòîé,
îáÿçàòåëüíî õîëîäíîé âîäîé.
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû óðîâåíü
âîäû â ðåçåðâóàðå íàõîäèëñÿ íå
íèæå îòìåòêè MIN (ìèíèìóì) è íå
âûøå îòìåòêè MAX (ìàêñèìóì).
0 Çàêðîéòå êðûøêó.
0 Ñíîâà âñòàâüòå ðåçåðâóàð äëÿ
âîäû è ïðèæìèòå åãî êíèçó òàê,
÷òîáû îí íàäåæíî ñåë íà ìåñòî
âíóòðè ìàøèíû.
3
Òîëüêî äëÿ ìîäåëè EEA 130: Äëÿ
ïîðöèîííûõ ïàêåòèêîâ èñïîëüçóéòå
ñïåöèàëüíîå ñèòî äëÿ ïîðöèîííûõ
ïàêåòèêîâ (Ðèñ. 1/M è Ðèñ. 5).
0 Âíåñèòå â ôèëüòð ìîëîòûé êîôå
ýñïðåññî. Çàñûïüòå:
1 ïîëíóþ ìåðíóþ ëîæêó â ôèëüòð
äëÿ 1 ÷àøêè, 2 ïîëíûå ìåðíûå
ëîæêè â ôèëüòð äëÿ 2-õ ÷àøåê êîôå.
0 Ñ ïîìîùüþ óïëîòíèòåëÿ äëÿ
ìîëîòîãî êîôå (Ðèñ.1/J) ñëåãêà
óïëîòíèòå íàõîäÿùèéñÿ â ôèëüòðå
(Ðèñ. 4) ìîëîòûé ýñïðåññî. Ó÷òèòå,
÷òî ïîñëå óïëîòíåíèÿ ôèëüòð
äîëæåí áûòü íàïîëíåí ìîëîòûì
êîôå ýñïðåññî ïî ñàìóþ êðîìêó.
Î÷èñòèòå êðîìêó ôèëüòðà îò
ìîëîòîãî êîôå ýñïðåññî.
3
Âû ìîæåòå òàêæå ïîäíÿòü è
îòêèíóòü íà áîê êðûøêó
ðåçåðâóàðà. Ýòî ïîçâîëèò Âàì
çàëèâàòü âîäó èç êàíèñòðû
íåïîñðåäñòâåííî â ðåçåðâóàð,
êîòîðûé íàõîäèòñÿ âíóòðè ìàøèíû.
3
Íå ñëèøêîì óïëîòíÿéòå
íàõîäÿùèéñÿ â ôèëüòðå ìîëîòûé
êîôå ýñïðåññî! Îò ýòîãî ìîæåò
ðåçêî óìåíüøèòüñÿ ïðîõîäèìîñòü
êîôå. (Ñì. òàêæå ðàçäåë “×òî
äåëàòü, åñëè…”)
2. Âêëþ÷åíèå ìàøèíû
3
Åñëè Âû ìåëåòå êîôå ñàìè,
çàäàéòå òîíêîñòü ïîìîëà “mittel”
(ñðåäíÿÿ).
0 Âêëþ÷èòå ìàøèíó ïåðåêëþ÷àòåëåì
Âêë./Âûêë. (Ðèñ. 1/A). Çàãîðèòñÿ
ðàáî÷èé èíäèêàòîð (Ðèñ. 1/B,
êðàñíûé), è íà÷íåò ìèãàòü
èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû (Ðèñ. 1/C,
çåëåíûé).
Ïîñëå íàáîðà ñèñòåìîé ðàáî÷åé
òåìïåðàòóðû èíäèêàòîð
òåìïåðàòóðû áóäåò ãîðåòü
ïîñòîÿííî. Âî âðåìÿ ðàáîòû
ìàøèíû èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû
ìîæåò ñíîâà íà÷àòü ìèãàòü,
ñèãíàëèçèðóÿ î òîì, ÷òî
âûïîëíÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé
íàãðåâ.
3. Âíåñåíèå ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî (Ðèñ. 3, 4)
0 Âîçüìèòå äåðæàòåëü ôèëüòðà,
îòêèíüòå íàçàä ùèòîê äëÿ çàùèòû
ïàëüöåâ è âëîæèòå â äåðæàòåëü
ôèëüòðà (Ðèñ. 3) ôèëüòð äëÿ 1 èëè
2-õ ÷àøåê êîôå.
4. Ââèí÷èâàíèå äåðæàòåëÿ
ôèëüòðà (Ðèñ. 6, 7)
0 Óñòàíîâèòå äåðæàòåëü ôèëüòðà â
êðåïëåíèå ôèëüòðà òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ðó÷êà äåðæàòåëÿ ôèëüòðà
îêàçàëàñü íèæå ëåâîãî áåëîãî
òðåóãîëüíèêà (Ðèñ. 6, “1”).
0 Çàâèíòèòå äåðæàòåëü ôèëüòðà
âïðàâî äî óïîðà (Ðèñ 6, “2”) òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ïîñëå ýòîãî ðó÷êà
áûëà íàïðàâëåíà âïåðåä è
íàõîäèëàñü íèæå áåëîé ëèíèè
ìåæäó äâóìÿ òî÷êàìè (Ðèñ. 7, “3”).
5. Íàïîëíåíèå ÷àøêè (÷àøåê)
(Ðèñ. 8)
0 Ïîäñòàâüòå ïîä îòâåðñòèÿ
äåðæàòåëÿ ôèëüòðà (Ðèñ. 8) îäíó
èëè äâå ÷àøêè.
159
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 160 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
u
6. Çàâàðèâàíèå êîôå
ýñïðåññî
Ìàøèíà äîëæíà äîñòèãíóòü
ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû (çåëåíûé
èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû Ðèñ. 1/C
ïîñòîÿííî ãîðèò).
0 Ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ. 1/E) íà çíà÷îê
. ×åðåç
ìîëîòûé êîôå ýñïðåññî ïîä
âûñîêèì äàâëåíèåì íà÷íåò
ïðîõîäèòü âîäà.
3
Âñêîðå ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû
ïðîöåññ íàãðåâà âîäû ïðåðâåòñÿ
íà íåñêîëüêî ñåêóíä. Ýòî íóæíî,
÷òîáû ìîëîòûé êîôå ñìî÷èëñÿ, è
ëó÷øå âûäåëÿëèñü àðîìàòè÷åñêèå
âåùåñòâà. Ïîñëå ýòîãî íàãðåâ
âîäû âîçîáíîâèòñÿ.
0 Ïîñëå òîãî, êàê áóäåò çàâàðåíî
íóæíîå êîëè÷åñòâî ýñïðåññî,
ñíîâà ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé
ñåëåêòîð âëåâî â ïîëîæåíèå “•”.
3
3
Ïîñëå êàæäîãî ïðèãîòîâëåíèÿ
êîôå ýñïðåññî è êàæäîé âûäà÷è
ïàðà èëè ãîðÿ÷åé âîäû, åñëè
ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð ïåðåâîäèòñÿ
â ïîëîæåíèå “•”, âñÿ îñòàâøàÿñÿ
âîäà ñòåêàåò â êàïåëüíûé ïîääîí.
Äëÿ çàâàðèâàíèÿ êàæäîé
ïîñëåäóþùåé ÷àøêè èñïîëüçóåòñÿ
ñâåæàÿ âîäà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó Âû
ìîæåòå âñåãäà â ïîëíîé ìåðå
íàñëàäèòüñÿ êîôå ýñïðåññî.
Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî
îïîðîæíÿòü êàïåëüíûé ïîääîí.
7. Èçâëå÷åíèå äåðæàòåëÿ
ôèëüòðà(Ðèñ. 9)
0 Âûâèíòèòå âëåâî è âûíüòå
äåðæàòåëü ôèëüòðà èç êðåïëåíèÿ.
0 Îòêèíüòå ùèòîê äëÿ çàùèòû
ïàëüöåâ è äåðæèòå åãî íàæàòûì.
Âûáåéòå èç äåðæàòåëÿ ôèëüòðà èëè
èç ôèëüòðà îòðàáîòàííûé êîôå
ýñïðåññî (Ðèñ. 9).
0 Ïðîìîéòå äåðæàòåëü ôèëüòðà è
ôèëüòð òåïëîé âîäîé. Íèêîãäà íå
ìîéòå äåðæàòåëü ôèëüòðà â
ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå!
160
3
Åñëè Âû íå èñïîëüçóåòå ìàøèíó â
òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà, íå
ââîðà÷èâàéòå äåðæàòåëü ôèëüòðà
ñíîâà â êðåïëåíèå. Ýòî ïðîäëèò
ñðîê ñëóæáû óïëîòíåíèÿ
çàâàðî÷íîãî áëîêà.
Ïîëó÷åíèå ïàðà/Âçáèâàíèå
ìîëî÷íîé ïåíû (Ðèñ. 10, 11)
Ãîðÿ÷èé ïàð ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ
äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé ïåíû
êîôå êàïó÷÷èíî è äëÿ íàãðåâàíèÿ
æèäêîñòåé.
1. Âêëþ÷åíèå ìàøèíû
0 Íàäåíüòå íà ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ
ìîëî÷íîé ïåíû íàñàäêó, êîòîðàÿ
ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ ìàøèíîé
(Ðèñ. 10).
0 Âêëþ÷èòå ìàøèíó ïåðåêëþ÷àòåëåì
Âêë./Âûêë. (Ðèñ 1/A). Ïîäîæäèòå,
ïîêà ìàøèíà íå íàáåðåò ñâîþ
ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó, è çåëåíûé
èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû (Ðèñ. 1/C)
íå áóäåò ãîðåòü ïîñòîÿííî).
2. Ïîëó÷åíèå ïàðà/Âçáèâàíèå
ìîëî÷íîé ïåíû
0 Çàëåéòå ìîëîêî èëè
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ íàãðåâàíèÿ
æèäêîñòü â æàðîïðî÷íûé ñîñóä.
0 Ïîãðóçèòå â ìîëîêî èëè â
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ íàãðåâàíèÿ
æèäêîñòü ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ
ìîëî÷íîé ïåíû (Ðèñ. 11).
0 Ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ.1/E) âëåâî íà çíà÷îê .
Çåëåíûé èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû
(Ðèñ. 1/C) íà÷íåò ìèãàòü, è ìàøèíà
íà÷íåò ïðîèçâîäèòü ïàð. Âíà÷àëå
èç ñîïëà ìîãóò òàêæå âûòå÷ü
íåñêîëüêî êàïåëü ãîðÿ÷åé âîäû.
Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ: ×òîáû íå
ïðåïÿòñòâîâàòü âûõîäó ïàðà, ñîïëî
äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé ïåíû íå
äîëæíî êàñàòüñÿ äíà ñîñóäà.
0 Âû ìîæåòå îñòàíîâèòü ïîäà÷ó
ïàðà, ïåðåâåäÿ ïîâîðîòíûé
ñåëåêòîð (Ðèñ. 1/E) îïÿòü âïðàâî â
ïîëîæåíèå “•”.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 161 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
u
0 Îòñòàâüòå âñïåíåííóþ æèäêîñòü â
ñòîðîíó, ïåðåâåäèòå ñåëåêòîð ïàðà
íà çíà÷îê è îñòàâüòå åãî â ýòîì
ïîëîæåíèè åùå íà íåñêîëüêî
ñåêóíä. Òàêèì îáðàçîì âû óäàëèòå
èç ñîïëà ñëó÷àéíûå îñòàòêè ìîëîêà
è äðóãèõ æèäêîñòåé. Îñòîðîæíî!
Ïàð î÷åíü ãîðÿ÷èé.
3
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òîíêîé êðåìîâîé
ïåíêè ëó÷øå âñåãî èñïîëüçîâàòü
ïðîõëàäíîå íåæèðíîå ìîëîêî.
0
0
0
Ïðèãîòîâëåíèå êàïó÷÷èíî
Çàëåéòå êîôå ýñïðåññî â áîëüøóþ
÷àøêó íà ½ - ¾ åå îáúåìà.
Äîáàâüòå âçáèòóþ ìîëî÷íóþ ïåíó.
Ïîñûïüòå ìîëî÷íóþ ïåíó êàêàîïîðîøêîì.
0
0
×èñòêà è óõîä
Åæåäíåâíûé óõîä
×òîáû ïðåäîòâðàòèòü íàêèïàíèå
÷àñòèö êîôå íà ñòåíêè ìàøèíû,
ðåêîìåíäóåì Âàì åæåäíåâíî
ïåðåä ïåðâûì è ïîñëå ïîñëå
ïîñëåäíåãî ïî ñ÷åòó ïðèãîòîâëåíèÿ
êîôå ýñïðåññî â òå÷åíèå ïðèáë. 10
ñåêóíä âûïîëíÿòü ïðîìûâêó
ñèñòåìû áåç ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî. Äåéñòâóéòå ïðè ýòîì òàê
æå, êàê ïðè ïðèãîòîâëåíèè êîôå, íî
áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî.
0 Çàòåì íà êîðîòêîå âðåìÿ ñíîâà
ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ.1/E) â ïîëîæåíèå .
0 Âûëåéòå èç ðåçåðâóàðà äëÿ âîäû
îñòàâøóþñÿ â íåì âîäó.
×èñòêà (Ðèñ. 12 — 16)
1
Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ÷èñòêè âñÿêèé
ðàç îòêëþ÷àéòå è ìàøèíó è
âûíèìàéòå ñåòåâîé øòåêåð èç
ðîçåòêè!
0
0
0
0
0
Íèêàêóþ ÷àñòü ìàøèíû íåëüçÿ
ìûòü â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå!
Âñå ïîâåðõíîñòè ìàøèíû
ïðîòèðàéòå âëàæíîé ìàòåðèåé. Íå
ïðèìåíÿéòå îñòðûõ è àáðàçèâíûõ
÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ.
Ïî ìåíüøåé ìåðå îäèí ðàç â
íåäåëþ ïðîìûâàéòå ðåçåðâóàð
îáû÷íîé âîäîé.
Ôèëüòð äëÿ 1 ÷àøêè è ôèëüòð äëÿ 2õ ÷àøåê êîôå âðåìÿ îò âðåìåíè
ïðî÷èùàéòå ùåòêîé.
Ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé
ïåíû
Ñíèìèòå íàñàäêó ñ ñîïëà äëÿ
âçáèâàíèÿ ìîëî÷íîé ïåíû è
ïðîìîéòå åå îáû÷íîé âîäîé.
Òùàòåëüíî ïðîòðèòå ñîïëî
âëàæíîé ìàòåðèåé. Äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ÷èñòêè è óäàëåíèÿ
íàêèïè Âû ìîæåòå îòâèíòèòü
ãîëîâêó ñîïëà âñïîìîãàòåëüíûì
èíñòðóìåíòîì (Ðèñ. 1/H).
Êàïåëüíàÿ ðåøåòêà è êàïåëüíûé
ïîääîí
Åñëè èíäèêàòîð çàïîëíåíèÿ
êàïåëüíîãî ïîääîíà (Ðèñ. 1/R)
ïîäíÿëñÿ âûøå êàïåëüíîé ðåøåòêè,
çíà÷èò êàïåëüíûé ïîääîí
íåîáõîäèìî îïîðîæíèòü.
Âëîæèòå ïàëüöû â îòâåðñòèå
êàïåëüíîé ðåøåòêè. Âûíüòå
êàïåëüíóþ ðåøåòêó è ïðîìîéòå åå
ïîä ïðîòî÷íîé âîäîé (Ðèñ. 12).
×òîáû îïîðîæíèòü êàïåëüíûé
ïîääîí, âîçüìèòåñü çà íåãî ñ
îáåèõ ñòîðîí è âûòÿíèòå èç
ìàøèíû âïåðåä (Ðèñ. 13).
Âûíüòå ïëàñòèêîâóþ íàñàäêó è
ïðîìîéòå îáå äåòàëè ïðîòî÷íîé
âîäîé (Ðèñ. 14).
Âñòàâüòå ïëàñòèêîâóþ íàñàäêó
îáðàòíî â êàïåëüíûé ïîääîí.
Ñíîâà çàäâèíüòå ÷èñòûé êàïåëüíûé
ïîääîí â ìàøèíó è âñòàâüòå
êàïåëüíóþ ðåøåòêó íà ïðåæíåå
ìåñòî.
161
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 162 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
u
0
0
0
0
×èñòêà çàâàðî÷íîãî ôèëüòðà
Âíóòðè çàâàðî÷íîãî áëîêà
íàõîäèòñÿ ñïåöèàëüíûé çàâàðî÷íûé
ôèëüòð, ÷åðåç êîòîðûé ïðîõîäèò
ãîðÿ÷àÿ âîäà. Âðåìÿ îò âðåìåíè
ïðîâåðÿéòå, íå çàáèëèñü ëè ÿ÷åéêè
çàâàðî÷íîãî ôèëüòðà ÷àñòèöàìè
êîôå.
Åñëè ÿ÷åéêè ôèëüòðà çàêóïîðåíû:
Âûâèíòèòå çàâàðî÷íûé ôèëüòð
ìîíåòîé (Ðèñ. 15).
Âûíüòå çàâàðî÷íûé ôèëüòð ñ
óïëîòíåíèåì (Ðèñ. 16/1) è ñíèìèòå
óïëîòíåíèå ôèëüòðà (Ðèñ. 16/2).
Î÷èñòèòå çàâàðî÷íûé ôèëüòð
òåïëîé âîäîé è ùåòêîé.
Ïðîìîéòå òåïëîé âîäîé
óïëîòíåíèå.
Åñëè íåîáõîäèìî
òðàíñïîðòèðîâàòü ìàøèíó ïðè
ìèíóñîâîé òåìïåðàòóðå:
0 Îïîðîæíèòå ðåçåðâóàð äëÿ âîäû.
0 Ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ.1/E) â ïîëîæåíèå è äàéòå
óëåòó÷èòüñÿ íàõîäÿùåìóñÿ â
ìàøèíå ïàðó.
3
Óäàëåíèå íàêèïè
Åñëè êîôå ýñïðåññî ïðîõîäèò
÷åðåç ôèëüòð ñëèøêîì äîëãî, ïîðà
ïðîèçâåñòè î÷èñòêó ìàøèíû îò
íàêèïè.
Ðåêîìåíäóåì åæåêâàðòàëüíî
î÷èùàòü ìàøèíó îò íàêèïè. Åñëè âû
ïðîæèâàåòå â ìåñòíîñòè ñ æåñòêîé
âîäîé, ïðîöåäóðó óäàëåíèÿ íàêèïè,
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ ïðîâîäèòü
÷àùå.
3
162
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
îðèãèíàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ
óäàëåíèÿ íàêèïè Electrolux
(PNC 900 195 537/7).
Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ: Ïðåæäå ÷åì
ïðèñòóïèòü ê óäàëåíèþ íàêèïè,
èçâëåêèòå èç ìàøèíû çàâàðî÷íûé
ôèëüòð (Ðèñ.1/T) è óïëîòíåíèå
çàâàðî÷íîãî ôèëüòðà, êàê îïèñàíî
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
â ðàçäåëå “×èñòêà çàâàðî÷íîãî
ôèëüòðà” (Ðèñ.15, 16).
Ñíà÷àëà çàëåéòå â ðåçåðâóàð âîäó,
è òîëüêî ïîñëå ýòîãî âíåñèòå
ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè, íè â
êîåì ñëó÷àå íå íàîáîðîò.
Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü íå
ìåíåå 0,5 ë âîäû. Ñðåäñòâî äëÿ
óäàëåíèÿ íàêèïè ñëåäóåò
äîçèðîâàòü ñîîòâåòñòâåííî.
Âûíüòå ñåòåâîé øòåêåð èç ðîçåòêè
è äàéòå ìàøèíå îñòûòü.
Âñòàâüòå â êîôåâàðêó äåðæàòåëü
ôèëüòðà áåç ôèëüòðà.
Ïîäñòàâüòå ïîä äåðæàòåëü ôèëüòðà
ïîäõîäÿùóþ ïî îáúåìó åìêîñòü.
Âñòàâüòå ñåòåâîé øòåêåð â ðîçåòêó
è âêëþ÷èòå ìàøèíó.
Ïåðåâåäèòå ïîâîðîòíûé ñåëåêòîð
(Ðèñ.1/E) â ïîëîæåíèå
è
ïðîïóñòèòå ÷åðåç ñèñòåìó
ïðèìåðíî 1/3 ðàñòâîðà äëÿ
óäàëåíèÿ íàêèïè.
Ïîñëå ýòîãî îòêëþ÷èòå ìàøèíó è
ïðèìåðíî íà 10 ìèíóò îñòàâüòå
ðàñòâîð äåéñòâîâàòü.
Ñëåéòå îñòàòîê ÷åðåç ñèñòåìó.
Ïîñëå ýòîãî ðåçåðâóàð äëÿ âîäû
ñëåäóåò òùàòåëüíî ïðîìûòü.
Íàïîëíèòå ðåçåðâóàð ñâåæåé
âîäîé, ïðîïóñêàÿ åå ÷åðåç
ñèñòåìó.
Ïðè íàëè÷èè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
íàêèïè ïîâòîðèòå óêàçàííóþ
ïðîöåäóðó.
Ïî îêîí÷àíèè óäàëåíèÿ íàêèïè
ñíîâà âñòàâüòå íà ìåñòî
çàâàðî÷íûé ôèëüòð è óïëîòíåíèå.
×òî äåëàòü, åñëè…
• êîôå ýñïðåññî ïîëó÷àåòñÿ
íåäîñòàòî÷íî ãîðÿ÷èì:
— ×òîáû ïðîãðåòü ñèñòåìó,
ïðîâåäèòå îäèí öèêë
çàâàðèâàíèÿ áåç ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî, íî ñ ôèëüòðîì è
äåðæàòåëåì ôèëüòðà.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 163 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
u
•
•
•
•
— Ïðåäâàðèòåëüíî ïîäîãðåéòå
÷àøêè.
— Î÷èñòèòå ìàøèíó îò íàêèïè.
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ìàøèíû
çàìåòíî ñíèæàåòñÿ:
— Íå ñëèøêîì óïëîòíÿéòå
íàõîäÿùèéñÿ â ôèëüòðå êîôå
ýñïðåññî.
— Íå ìåëèòå êîôå ýñïðåññî
ñëèøêîì òîíêî (òîíêîñòü ïîìîëà
äîëæíà áûòü “mittel” (ñðåäíÿÿ).
— Î÷èñòèòå ìàøèíó îò íàêèïè.
êîôå ýñïðåññî âûòåêàåò èç
äåðæàòåëÿ ôèëüòðà ñáîêó:
— Óáåäèòåñü, ÷òî äåðæàòåëü
ôèëüòðà ïðàâèëüíî âñòàâëåí â
ñòîïîðíîå êîëüöî.
— ×óòü ñèëüíåå ñòÿíèòå äåðæàòåëü
ôèëüòðà ñòîïîðíûì êîëüöîì.
— Î÷èñòèòå êðîìêó äåðæàòåëÿ
ôèëüòðà îò ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî.
êîôå ýñïðåññî ïåðåñòàë òå÷ü:
— Óáåäèòåñü, ÷òî ðåçåðâóàð äëÿ
âîäû çàïîëíåí è ïðàâèëüíî
óñòàíîâëåí.
— Óáåäèòåñü, ÷òî äåðæàòåëü
ôèëüòðà ïðàâèëüíî âñòàâëåí â
ñòîïîðíîå êîëüöî.
— Óáåäèòåñü, ÷òî ïîâîðîòíûé
ñåëåêòîð (Ðèñ. 1/E) ïîâåðíóò
íàïðàâî â ïîëîæåíèå
.
— Íå ñëèøêîì óïëîòíÿéòå
íàõîäÿùèéñÿ â ôèëüòðå ìîëîòûé
êîôå ýñïðåññî.
— Ïðî÷èñòèòå çàâàðî÷íûé ôèëüòð.
— Î÷èñòèòå ìàøèíó îò íàêèïè.
êà÷åñòâî ïåíêè “êðåìà”
óõóäøàåòñÿ:
— Óáåäèòåñü, ÷òî â ôèëüòðå
íàõîäèòñÿ äîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî ìîëîòîãî êîôå
ýñïðåññî.
— Âñåãäà èñïîëüçóéòå ñâåæèé
ìîëîòûé êîôå ýñïðåññî.
— Ñëåãêà óïëîòíèòå ìîëîòûé êîôå
ýñïðåññî.
• ïðè âçáèâàíèè ìîëîêà îáðàçóåòñÿ
ìàëî ïåíû:
— Èñïîëüçóéòå òîëüêî ïðîõëàäíîå,
ñâåæåå è íåæèðíîå ìîëîêî.
— Ïðî÷èñòèòå ñîïëî äëÿ âçáèâàíèÿ
ìîëî÷íîé ïåíû.
• ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ìàøèíû
ïîâûøàåòñÿ:
— Èñïîëüçóåìûé êîôå ýñïðåññî
ñëèøêîì ãðóáîãî ïîìîëà:
— Óáåäèòåñü, ÷òî â ôèëüòðå
íàõîäèòñÿ äîñòàòî÷íî ìîëîòîãî
êîôå ýñïðåññî.
• êîôåâàðêà âî âðåìÿ ðàáîòû
îòêëþ÷àåòñÿ:
Íàñîñ ìàøèíû îñíàùåí
òåðìîçàùèòîé, ïðåäîõðàíÿþùåé
ìàøèíó îò ïåðåãðåâà.  ñëó÷àå
ïðîäîëæèòåëüíîé íåïðåðûâíîé
ðàáîòû ìàøèíû, à òàêæå ïðè
çàïóñêå íàñîñà áåç âîäû,
òåðìîçàùèòà ïðåðûâàåò ðàáîòó
ìàøèíû.
— Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü Ein- /
Aus (Âêë./Âûêë.) â ïîëîæåíèå
“Aus” (Âûêë.) è âûíüòå ñåòåâîé
øòåïñåëü èç ðîçåòêè.
— Äàéòå ìàøèíå îñòûòü, äëÿ ÷åãî
ïîòðåáóåòñÿ íå ìåíåå 20 ìèíóò.
Äîëåéòå âîäó â áàê äëÿ âîäû.
— Ñíîâà ïîäñîåäèíèòå ê
ýëåêòðîñåòè è âêëþ÷èòå ìàøèíó.
Åñëè ïîñëå ýòîãî ìàøèíà íå
çàðàáîòàåò, îáðàòèòåñü â íàø
ñåðâèñíûé öåíòð.
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
• Íàïðÿæåíèå ñåòè:
230-240 Â, 50 Ãö
• Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü:
1250 Âò
(Ñì. ôèðìåííóþ òàáëè÷êó íà
äíèùå ìàøèíû.)
163
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 164 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
u
Óòèëèçàöèÿ
2
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû è
ïðèãîäíû äëÿ âòîðè÷íîãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Ñèíòåòè÷åñêèå
÷àñòè ñíàáæåíû ñïåöèàëüíîé
ìàðêèðîâêîé, íàïðèìåð: >PE< äëÿ
ïîëèýòèëåíà, >PS< äëÿ ïîëèñòèðîëà
è äð. Ïîìåùàéòå óïàêîâî÷íûå
ìàòåðèàëû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìàðêèðîâêîé â ñïåöèàëüíûå
êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà óòèëÿ,
óñòàíîâëåííûå ìåñòíîé
êîììóíàëüíîé ñëóæáîé.
2
Ñòàðûé ïðèáîð
W
Ñèìâîë
íà èçäåëèè èëè íà åãî
óïàêîâêå óêàçûâàåò, ÷òî îíî íå
ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå
áûòîâûõ îòõîäîâ.
Âìåñòî ýòîãî åãî ñëåäóåò ñäàòü â
ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò ïðèåìêè
ýëåêòðîííîãî è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè.
Ñîáëþäàÿ ïðàâèëà óòèëèçàöèè
èçäåëèÿ, Âû ïîìîæåòå
ïðåäîòâðàòèòü ïðè÷èíåíèå
îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ
ëþäåé ïîòåíöèàëüíîãî óùåðáà,
êîòîðûé âîçìîæåí, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå, âñëåäñòâèå
íåïîäîáàþùåãî îáðàùåíèÿ ñ
ïîäîáíûìè îòõîäàìè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé
îá óòèëèçàöèè ýòîãî èçäåëèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ê ìåñòíûì
âëàñòÿì, â ñëóæáó ïî âûâîçó è
óòèëèçàöèè îòõîäîâ èëè â ìàãàçèí,
â êîòîðîì Âû ïðèîáðåëè èçäåëèå.î
âûâîçó è óòèëèçàöèè îòõîäîâ èëè â
ìàãàçèí, â êîòîðîì Âû ïðèîáðåëè
èçäåëèå.
164
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 165 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Øàíîâíèé ïîêóïåöü
Áóäü ëàñêà, óâàæíî ïðî÷èòàéòe öþ
³íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿.
Íàñàìïåðåä, áóäü ëàñêà,
äîäåðæóéòåñÿ ³íñòðóêö³é ç áåçïåêè,
íàäàíèõ íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ äàíî¿
³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿! Áóäü ëàñêà,
çáåð³ãàéòå ³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿,
ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñÿ
äî íèõ íàäàë³. Çà ìîæëèâîñò³
ïåðåäàâàéòå ö³ ³íñòðóêö³¿
íàñòóïíîìó òðèìà÷îâ³ ïîáóòîâî¿
òåõí³êè.
Îïèñ ïðèëàäó (Ìàëþíîê 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Âèìèêà÷ ²ÌÊ/ÂÈÌÊ
Ëàìïà ³íäèêàö³¿ æèâëåííÿ
²íäèêàòîðíà ëàìïà òåìïåðàòóðè
Ðåçåðâóàð äëÿ âîäè (ç òèëüíî¿
ñòîðîíè)
Äèñê âèáîðó êàâè àáî ïàðè
Ïàðîâå ñîïëî (ç íàñàäêîþ)
̳ðíà ëîæêà
²íñòðóìåíò äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
Ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ ñòèñêàííÿ
ìåëåíî¿ êàâè
Ô³ëüòð íà 1 ÷àøêó
Ô³ëüòð íà 2 ÷àøêè
Ô³ëüòð äëÿ ôàñîâàíèõ ïîðö³é
(ò³ëüêè EEA 130)
Òðèìà÷ ô³ëüòðà
Åêðàí äëÿ çàõèñòó ïàëüö³â
Êðàïëåóëîâëþâà÷
Ðåø³òêà ï³ääîíà
²íäèêàòîð ð³âíÿ íàïîâíåííÿ
Çàâàðíà ãîëîâêà ç ô³êñàòîðîì
òðèìà÷à ô³ëüòðà
Ô³ëüòð ó çàâàðí³é ãîëîâö³
(çñåðåäèíè)
Òàáëè÷êà ç òåõí³÷íèìè äàíèìè
1 Ïðàâèëà òåõí³êè áåçïåêè
Áåçïåêà ïðè óñòàíîâö³
ïðèëàäó
• Ïðè óñòàíîâö³ ïðèëàäó íåîáõ³äíî
çàáåçïå÷èòè éîãî ñò³éê³ñòü.
Ïåðåêîíàéòåñÿ â ñò³éêîñò³ é
ð³âíîñò³ ïîâåðõí³, íà ÿêó âè
âñòàíîâëþºòå ïðèëàä.
• Äîïóñêàºòüñÿ âêëþ÷åííÿ ïðèëàäó
âèíÿòêîâî ç íàïðóãîþ é ÷àñòîòîþ,
ùî â³äïîâ³äຠñïåöèô³êàö³¿ íà
òàáëè÷ö³ ç òåõí³÷íèìè äàíèìè íà
íèæí³é ÷àñòèí³ ïðèëàäó (äèâ. çíèçó
ïðèëàäó).
Áåçïåêà ïðè åêñïëóàòàö³¿
ïðèëàäó
• Äàíèé ïðèëàä íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ
âèêîðèñòàííÿ îñîáàìè (âêëþ÷àþ÷è
ä³òåé) ç³ çíèæåíèìè ô³çè÷íèìè,
ñåíñîðíèìè àáî ðîçóìîâèìè
ìîæëèâîñòÿìè àáî íåäîñòàòí³ì
äîñâ³äîì òà çíàííÿìè, êð³ì
âèïàäê³â âèêîðèñòàííÿ íèìè
ïðèëàäó ï³ä íàãëÿäîì àáî ï³ñëÿ
³íñòðóêòóâàííÿ îñîáîþ,
â³äïîâ³äàëüíîþ çà ¿õíþ áåçïåêó.
• Ïåðåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî ä³òè
ïåðåáóâàþòü íà áåçïå÷í³é â³äñòàí³.
• ijòè ïîâèíí³ áóòè ï³ä íàãëÿäîì äëÿ
çàïîá³ãàííÿ ïóñòîù³â ç ïðèëàäîì.
• Íå äîïóñêàéòå ç³òêíåííÿ êàáåëþ
æèâëåííÿ ç íàãð³òèìè ÷àñòèíàìè
ïðèëàäó.
• Íå âèòÿãàéòå øòåïñåëüíó âèëêó ç
ðîçåòêè çà êàáåëü.
• Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì ó
âèïàäêó ÿêùî:
— éîãî êàáåëü ìຠóøêîäæåííÿ,
— éîãî êîðïóñ ìຠâèäèì³
óøêîäæåííÿ.
• Ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ïàðîâå ñîïëî,
ô³ëüòð, òðèìà÷ ô³ëüòðà é ô³êñàòîð
íàãð³âàþòüñÿ.
• Ó ïðîöåñ³ ðîáîòè êîðïóñ ïðèëàäó
ñòຠòåïëèì.
• Ó ïðîöåñ³ ïðèãîòóâàííÿ, íå
çí³ìàéòå òðèìà÷ ô³ëüòðà, òîìó ùî â
öåé ÷àñ ïðèëàä ïåðåáóâຠï³ä
165
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 166 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
òèñêîì. ²ñíóº íåáåçïåêà îäåðæàííÿ
îï³ê³â.
• Äëÿ çàïîâíåííÿ ðåçåðâóàðà äëÿ
âîäè âèêîðèñòîâóéòå ò³ëüêè
õîëîäíó ïð³ñíó âîäó. Íå
íàïîâíþéòå ðåçåðâóàð
äèñòèëüîâàíîþ, ì³íåðàëüíîþ
âîäîþ, ìîëîêîì òà ³íøèìè
ð³äèíàìè.
• Íå âêëþ÷àéòå ïðèëàä, íå
íàïîâíèâøè ðåçåðâóàð äëÿ âîäè.
• Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä áåç
ï³ääîíà àáî ðåø³òêè ï³ääîíà.
Áåçïåêà ïðè ÷èùåíí³
• Ïåðåä ïðîâåäåííÿì òåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ àáî ÷èùåííÿ
ïåðåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî ïðèëàä
âèìêíåíèé ³ êàáåëü æèâëåííÿ
â³äêëþ÷åíèé â³ä ìåðåæ³.
• Äîòðèìóéòåñü ³íñòðóêö³é ïðè
âèäàëåíí³ íàêèïó.
• Íå çàíóðþéòå ïðèëàä ó âîäó.
Áåçïåêà ïðè ïðîâåäåíí³
ðåìîíò³â
Ðåìîíòí³ ðîáîòè ç äàíèì ïðèëàäîì
ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ âèíÿòêîâî
êâàë³ô³êîâàíèìè ôàõ³âöÿìè ç
òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.
Íåïðàâèëüíèé ðåìîíò ìîæå ñòàòè
ïðè÷èíîþ âèíèêíåíí³ çíà÷íî¿
íåáåçïåêè.
Ó âèïàäêó óøêîäæåííÿ êàáåëþ
æèâëåííÿ, ùîá óíèêíóòè
îäåðæàííÿ òðàâìè, çàì³íà ïîâèííà
âèêîíóâàòèñÿ âèðîáíèêîì, éîãî
ñåðâ³ñíèì ïðåäñòàâíèêîì àáî
êâàë³ô³êîâàíèì åëåêòðîòåõí³÷íèì
ïåðñîíàëîì.
Âèðîáíèê íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà áóäü-ÿêèé ìîæëèâèé çáèòîê
÷åðåç íåïðàâèëüíå âèêîðèñòàííÿ
ïðèëàäó àáî éîãî âèêîðèñòàííÿ íå
çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿì.
;
166
Äàíèé ïðèëàä â³äïîâ³äàº
íàñòóïíèì ªâðîïåéñüêèì
Äèðåêòèâàì:
• Äèðåêòèâà ïðî íèçüêó íàïðóãó
2006/95/EC
• Äèðåêòèâà ïðî åëåêòðîìàãí³òíó
ñóì³ñí³ñòü 89/336/EEC ç
âèïðàâëåííÿìè 92/31/EEC é
93/68/EEC
Ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì
ïðèëàäó
Ùîá óíèêíóòè îòðèìàííÿ òðàâì é
óøêîäæåííÿ ïðèëàäó, ïðî÷èòàéòå
³íñòðóêö³¿ ç áåçïåêè.
0 ϳäêëþ÷³òü êàáåëü æèâëåííÿ äî
äæåðåëà æèâëåííÿ.
Ïåðåä ïåðøèì ïðèãîòóâàííÿì
åñïðåññî íåîáõ³äíî îäèí ðàç
ïðîïîëîñêàòè íàãð³âàëüíó ñèñòåìó,
íàïîâíèâøè ðåçåðâóàð äëÿ âîäè.
Ïðîâåä³òü âñ³ îïåðàö³¿, íàâåäåí³ â
ðîçä³ëàõ "Ïðèãîòóâàííÿ åñïðåññî"
é "Ñï³íþâàííÿ ìîëîêà", íå
ñêëàäàþ÷è ó ô³ëüòð ìåëåíó êàâó.
Óñòàíîâ³òü íàéá³ëüøó ºìí³ñòü íà
ñåðåäèíó ðåø³òêè ï³ääîíà
(Ìàëþíîê 1/Q) ³ ï³ä ïàðîâå ñîïëî
(Ìàëþíîê 1/F).
Ïðèãîòóâàííÿ åñïðåññî
ϳñëÿ çàâàðþâàííÿ åñïðåññî
ïîâèííà áóòè ïîêðèòîþ øàðîì
ù³ëüíî¿ ï³íè.
Äëÿ îäåðæàííÿ àðîìàòíîãî
åñïðåññî ç òàêîþ ï³íîþ, äóæå
âàæëèâ³ òàê³ ôàêòîðè, ÿê ïð³ñíà,
÷èñòà âîäà, êàâà ïðàâèëüíîãî
ïîìåëó é òåìïåðàòóðà âîäè.
1. Äîäàâàííÿ âîäè
(Ìàëþíîê 2)
0 Ïîòÿãí³òü ðåçåðâóàð äëÿ âîäè
íàãîðó é âèòÿãí³òü éîãî ³ç ïðèëàäó
(Ìàëþíîê 2).
0 ³äêðèéòå êðèøêó ðåçåðâóàðà.
0 Íàïîâí³òü ðåçåðâóàð äëÿ âîäè
õîëîäíîþ ÷èñòîþ âîäîþ.
Ïåðåêîíàéòåñü, ùî ð³âåíü âîäè
ïåðåáóâຠì³æ ïîçíà÷êàìè M²N
(ì³í³ìàëüíèé) ³ MAX
(ìàêñèìàëüíèé).
0 Çàêðèéòå êðèøêó ðåçåðâóàðà.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 167 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
0 Âñòàíîâ³òü ðåçåðâóàð äëÿ âîäè
íàçàä ³ íàòèñí³òü íà íüîãî âíèç äëÿ
éîãî ù³ëüíî¿ óñòàíîâêè óñåðåäèí³
ïðèëàäó.
3
Âè ìîæåòå òàêîæ ï³äíÿòè êðèøêó
ðåçåðâóàðà äëÿ âîäè é ïîâåðíóòè ¿¿
óá³ê. Öå äîçâîëèòü íàïîâíþâàòè
ðåçåðâóàð äëÿ âîäè
áåçïîñåðåäíüî ïðè éîãî
çíàõîäæåíí³ â ïðèëàä³, íàïðèêëàä
çà äîïîìîãîþ ãëå÷èêà.
2. Âìèêàííÿ ïðèëàäó
0 Óâ³ìêí³òü ïðèëàä çà äîïîìîãîþ
âèìèêà÷à ²ÌÊ/ÂÈÌÊ
(Ìàëþíîê 1/A). Çàãîðèòüñÿ
³íäèêàòîð æèâëåííÿ (Ìàëþíîê 1/B,
÷åðâîíèé), ³íäèêàòîð òåìïåðàòóðè
(Ìàëþíîê 1/C, çåëåíèé) ïî÷íå
ìèãîò³òè.
ϳñëÿ äîñÿãíåííÿ ðîáî÷î¿
òåìïåðàòóðè ³íäèêàòîð
òåìïåðàòóðè ïî÷íå ãîð³òè ð³âíî,
áåç ìèãîò³ííÿ. ²íäèêàòîð
òåìïåðàòóðè ìîæå çíîâó ïî÷àòè
ìèãîò³òè ïðè ðîáîò³ ïðèëàäó,
â³äîáðàæàþ÷è ïîâòîðíå íàãð³âàííÿ
ïðèëàäó.
3. Äîäàâàííÿ ìåëåíîãî
åñïðåññî (Ìàëþíêè 3, 4)
0 ³çüì³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà, â³äâåä³òü
íàçàä åêðàí äëÿ çàõèñòó ïàëüö³â é
óñòàíîâ³òü ô³ëüòð íà îäíó ÷àøêó
àáî ô³ëüòð íà äâ³ ÷àøêè ó òðèìà÷
ô³ëüòðà (Ìàëþíîê 3).
Ò³ëüêè ïðè âèêîðèñòàíí³ EEA 130:
Ïðè âèêîðèñòàíí³ ðîçôàñîâàíèõ
ïîðö³é óñòàíîâ³òü ô³ëüòð äëÿ
ðîçôàñîâàíèõ ïîðö³é
(Ìàëþíîê 1/M ³ ìàëþíîê 5).
0 Íàïîâí³òü ô³ëüòð ìåëåíèì
åñïðåññî. Âèêîðèñòîâóéòå:
1 ïîâíó ì³ðíó ëîæêó äëÿ ô³ëüòðà íà
îäíó ÷àøêó, 2 ïîâí³ ì³ðí³ ëîæêè
äëÿ ô³ëüòðà íà äâ³ ÷àøêè.
0 Çëåãêà ñòèñí³òü ìåëåíèé åñïðåññî ó
ô³ëüòð³ (ìàëþíîê 4) çà äîïîìîãîþ
ïðèëàäó äëÿ ñòèñêàííÿ êàâè
(ìàëþíîê 1/J). Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî
3
ï³ñëÿ ñòèñêàííÿ êàâè, ô³ëüòð äî
îá³äêà íàïîâíåíèé ìåëåíîþ
êàâîþ. Î÷èñò³òü îáîäîê ô³ëüòðà â³ä
êàâè.
3
Íå ïðèòèñêàéòå ìåëåíèé åñïðåññî
äî ô³ëüòðà çàíàäòî ù³ëüíî. Ó
òàêîìó âèïàäêó ïîò³ê âîäè ÷åðåç
ô³ëüòð ìîæå çíà÷íî çìåíøèòèñÿ.
(Äèâ³òüñÿ òàêîæ ðîçä³ë "Ùî
ðîáèòè, ÿêùî...")
3
ßêùî âè ìîëîëè åñïðåññî
ñàìîñò³éíî, îáåð³òü ñåðåäí³é
("m³ddle") ð³âåíü çåðíèñòîñò³.
4. Ñêðó÷óâàííÿ òðèìà÷à
ô³ëüòðà (Ìàëþíêè 6, 7)
0 Óñòàíîâ³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà ó
ô³êñàòîð³ ô³ëüòðà òàêèì ÷èíîì, ùîá
ðóêîÿòêà òðèìà÷à ô³ëüòðà áóëà
ðîçòàøîâàíà íàä ë³âèì á³ëèì
òðèêóòíèêîì (Ìàëþíîê 6,“1“).
0 ²ç òðèìà÷à ô³ëüòðà âïðàâî äî óïîðó
(ìàëþíîê 6,"2"), ùîá ðóêîÿòêà
âêàçóâàëà âïåðåä ³ áóëà
ðîçòàøîâàíà ï³ä á³ëîþ ë³í³ºþ ì³æ
äâîìà êðàïêàìè (Ìàëþíîê 7,“3“).
5. Óñòàíîâêà ÷àøêè (÷àøîê)
óíèçó (Ìàëþíîê 8)
0 Óñòàíîâ³òü îäíó àáî äâ³ ÷àøêè ï³ä
îòâîðàìè ó òðèìà÷³ ô³ëüòðà
(Ìàëþíîê 8).
6. Çàâàðþâàííÿ åñïðåññî
Ïðèëàäó íåîáõ³äíî äîñÿãòè ñâ
ðîáî÷î¿ òåìïåðàòóðè (ñïàëàõóº
çåëåíèé ³íäèêàòîð, ìàëþíîê 1/C).
0 Ïîâåðí³òü ñåëåêòîðíèé äèñê
(ìàëþíîê 1/E) íà ñèìâîë
. Âîäà
áóäå ïðîõîäèòè ÷åðåç ìåëåíèé
åñïðåññî ï³ä á³ëüøèì òèñêîì.
3
Ïåðåä ïî÷àòêîì ïðîöåñó âëàñíå
çàâàðþâàííÿ, ìåëåíèé åñïðåññî
çâîëîæóºòüñÿ äëÿ âèòÿãóâàííÿ éîãî
ïîâíîãî àðîìàòó, ï³ñëÿ ÷îãî òðèâàº
çàâàðþâàííÿ.
0 ϳñëÿ òîãî, ÿê áàæàíèé îá’ºì
åñïðåññî çâàðåíèé, ïîâåðí³òü
ñåëåêòîðíèé äèñê ó ïîëîæåííÿ "•".
3
167
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 168 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
3
ϳñëÿ êîæíîãî ãîòóâàííÿ åñïðåññî
àáî âèêîðèñòàííÿ ïàðè, ïðè ÿêîìó
ñåëåêòîðíèé äèñê ïîâåðíóòî ó
ïîëîæåííÿ "•", âñÿ çàëèøêîâà âîäà
ñò³êຠíà ðåø³òêó ï³ääîíà. Êîæíà
äîäàòêîâà ÷àøêà çàâàðþºòüñÿ ç
âèêîðèñòàííÿì ñâ³æî¿ âîäè, ÷èì
çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîâíå çàäîâîëåííÿ
â³ä åñïðåññî. Ñàìå òîìó ï³ääîí
íåîáõ³äíî ðåãóëÿðíî ñïóñòîøóâàòè.
7. Çíÿòòÿ òðèìà÷à ô³ëüòðà
(Ìàëþíîê 9)
0 Ïîâåðí³òü òðèìà÷à ô³ëüòðà âë³âî é
çâ³ëüí³òü éîãî â³ä ô³êñàòîðà.
0 ³äâåä³òü åêðàí äëÿ çàõèñòó ïàëüö³â
óïåðåä é óòðèìóéòå éîãî. Âèäàë³òü
âèêîðèñòàíèé åñïðåññî ³ç òðèìà÷à
ô³ëüòðà é ç ô³ëüòðà (Ìàëþíîê 9).
0 Ïðîïîëîù³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà é
ô³ëüòð òåïëîþ âîäîþ. Íå ìèéòå
òðèìà÷ ô³ëüòðà â ïîñóäîìèéí³é
ìàøèí³!
3
ßêùî âè äîâãî çáèðàºòåñÿ
êîðèñòóâàòèñÿ ïðèëàäîì, íå
ïðèêðó÷óéòå òðèìà÷ äëÿ ô³ëüòðà
íàçàä. Öå çá³ëüøèòü òåðì³í ñëóæáè
óù³ëüíåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî íà
çàâàðí³é ãîëîâö³.
Îäåðæàííÿ ïàðè/ñï³íþâàííÿ
ìîëîêà (Ìàëþíêè 10, 11)
Ãàðÿ÷à ïàðà âèêîðèñòàºòüñÿ äëÿ
ñï³íþâàííÿ ìîëîêà äëÿ êàïó÷÷³íî
àáî äëÿ íàãð³âàííÿ ð³äèí.
1. Âìèêàííÿ ïðèëàäó
0 Óñòàíîâ³òü íà ïàðîâå ñîïëî
íàñàäêó, ùî ïîñòàâëÿòüñÿ â
êîìïëåêò³ (Ìàëþíîê 10).
0 Óâ³ìêí³òü ïðèëàä çà äîïîìîãîþ
âèìèêà÷à ²ÌÊ/ÂÈÌÊ (Ìàëþíîê
1/A). Ïî÷åêàéòå, ïîêè ïðèëàä
äîñÿãíå ðîáî÷î¿ òåìïåðàòóðè é
ñïàëàõíå çåëåíèé ³íäèêàòîð
òåìïåðàòóðè (ìàëþíîê 1/C).
168
2. Îäåðæàííÿ ïàðè/
ñï³íþâàííÿ ìîëîêà
0 Íàëèéòå ìîëîêî àáî ³íøó ð³äèíó
äëÿ íàãð³âàííÿ â æàðîñò³éêó
ºìí³ñòü.
0 Çàíóðòå ïàðîâå ñîïëî â ìîëîêî
àáî ³íøó ð³äèíó äëÿ íàãð³âàííÿ
(ìàëþíîê 11).
0 Ïîâåðí³òü ñåëåêòîðíèé äèñê
(ìàëþíîê 1/E) óë³âî é óñòàíîâ³òü
éîãî íàïðîòè ñèìâîëó . Çåëåíèé
³íäèêàòîð òåìïåðàòóðè (ìàëþíîê
1/C) ïî÷íå ìèãîò³òè é ïðèëàä ïî÷íå
ñòâîðþâàòè ïàðó. Íà ïî÷àòêó
óòâîðåííÿ ïàðè ìîæëèâå óòâîðåííÿ
íà ïàðîâîìó ñîïë³ äåê³ëüêîõ
êðàïåëü âîäè.
Âàæëèâî: Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
íîðìàëüíîãî âèõîäó ïàðè ç
ïàðîâîãî ñîïëà íåîáõ³äíî, ùîá
ïàðîâå ñîïëî íå òîðêàëîñÿ
ï³äñòàâêè äëÿ ºìíîñò³.
0 Äëÿ ïðèïèíåííÿ âèä³ëåííÿ ïàðè
ïîâåðí³òü ñåëåêòîðíèé äèñê
(ìàëþíîê 1/E) íàçàä, âïðàâî, ó
ïîëîæåííÿ "•".
0 ³äñòàâòå óá³ê îáðîáëåíó ïàðîì
ð³äèíó é ïîâåðí³òü ðåãóëÿòîð
âèáîðó ïàðè íà ê³ëüêà ñåêóíä íàçàä,
íàïðîòè ñèìâîëó. Öèì áóäóòü
âèëó÷åí³ âñ³ çàëèøêè ìîëîêà àáî
³íøèõ ð³äèí ³ç ñîïëà. Îáåðåæíî:
ïàðà ãàðÿ÷à.
3
Äëÿ îäåðæàííÿ îäíîð³äíî¿,
êðåìîâî¿ ìîëî÷íî¿ ï³íêè, íàéêðàùå
âèêîðèñòàòè õîëîäíå ìîëîêî
íèçüêî¿ æèðíîñò³.
Ïðèãîòóâàííÿ êàïó÷÷³íî
Íàïîâí³òü åñïðåññî á³ëüøó êàâîâó
÷àøêó. Çâåðõó çàëèéòå ìîëî÷íó
ï³íêó. Íàñèïòå íà ìîëî÷íó ï³íêó
òðîõè êàêàî.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 169 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
×èùåííÿ é îáñëóãîâóâàííÿ
Ùîäåííå îáñëóãîâóâàííÿ
Ìè ðåêîìåíäóºìî ùîäíÿ, ïåðåä
ïåðøîþ ÷àøêîþ åñïðåññî é ï³ñëÿ
îñòàííüî¿ ïðîìèâàòè ñèñòåìó
ïðîòÿãîì áëèçüêî 10 ñåêóíä áåç
ìåëåíîãî åñïðåññî, ç ìåòîþ
çàïîá³ãàííÿ íàãðîìàäæåííÿ
êàâîâèõ ÷àñòîê ó ïðèëàä³.
Âèêîíóéòå ïîñë³äîâí³ñòü ä³é ÿê ïðè
ãîòóâàíí³ åñïðåññî, àëå áåç êàâè.
0 ϳñëÿ öüîãî íà êîðîòêèé ÷àñ
ïîâåðí³òü ñåëåêòîðíèé äèñê
(ìàëþíîê 1/E) ó ïîëîæåííÿ .
0 Âèëèéòå âñþ âîäó, ùî çàëèøèëàñÿ,
ç ðåçåðâóàðà äëÿ âîäè.
0
0
0
0
×èùåííÿ (ìàëþíêè 12 — 16)
1
0
0
0
0
0
Ïåðåä ÷èùåííÿì ïðèëàäó âèìêí³òü
éîãî é â³äêëþ÷³òü êàáåëü æèâëåííÿ
â³ä ìåðåæ³.
Æîäíà ³ç ÷àñòèí ïðèëàäó íå
ïðèçíà÷åíà äëÿ ìèòòÿ â
ïîñóäîìèéí³é ìàøèí³.
Âèòð³òü âñ³ ïîâåðõí³ ïðèëàäó
âîëîãîþ òêàíèíîþ. Íå
âèêîðèñòîâóéòå øîðñòê³ àáî
àáðàçèâí³ àãåíòè äëÿ ÷èùåííÿ.
Íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà òèæäåíü
îïîë³ñêóéòå ðåçåðâóàð äëÿ âîäè ó
çâè÷àéí³é âîä³.
Ïåð³îäè÷íî, î÷èùàéòå ô³ëüòð íà 1
÷àøêó é ô³ëüòð íà 2 ÷àøêè çà
äîïîìîãîþ ù³òêè.
Ïàðîâå ñîïëî
Çí³ì³òü íàñàäêó ç ïàðîâîãî ñîïëà é
ïðîìèéòå ¿¿ ó çâè÷àéí³é ïðîòî÷í³é
âîä³.
Âèòð³òü ïàðîâå ñîïëî âîëîãîþ
òêàíèíîþ. Äëÿ òîãî, ùîá â³äêðóòèòè
ãîëîâêó ñîïëà äëÿ ¿¿ î÷èùåííÿ àáî
çíÿòòÿ íàêèïó, ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ
³íñòðóìåíòîì äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
(Ìàëþíîê 1/H).
0
0
0
0
0
Ðåø³òêà ï³ääîíà é ï³ääîí
ϳääîí íåîáõ³äíî ñïóñòîøóâàòè,
êîëè ³íäèêàòîð ð³âíÿ (Ìàëþíîê
1/R) ïî÷èíຠâèñòóïàòè íàä
ðåø³òêîþ ï³ääîíà.
³çüì³òüñÿ ïàëüöÿìè çà îòâîðè â
ðåø³òö³ ï³ääîíà. Çí³ì³òü ðåø³òêó
ï³ääîíà é ïðîìèéòå ¿¿ ï³ä
ïðîòî÷íîþ âîäîþ (Ìàëþíîê 12).
Äëÿ ñïóñòîøåííÿ ï³ääîíà,
óòðèìóþ÷è ï³ääîí çà îáèäâ³
ñòîðîíè, ïîòÿãí³òü éîãî âïåðåä ³ç
ïðèëàäó (Ìàëþíîê 13).
Çí³ì³òü ïëàñòèêîâå ç'ºäíàííÿ é óñå
ïîìèéòå ï³ä ïðîòî÷íîþ âîäîþ
(ìàëþíîê 14).
Óñòàíîâ³òü ïëàñòèêîâå ç'ºäíàííÿ
íàçàä ó ï³ääîí.
Óñòàíîâ³òü ÷èñòèé ï³ääîí íàçàä ó
ïðèëàä é óñòàíîâ³òü íàçàä ðåø³òêó
ï³ääîíà.
Î÷èùåííÿ ô³ëüòðà äëÿ
çàâàðþâàííÿ
Ïåð³îäè÷íî ïåðåâ³ðÿéòå ô³ëüòð äëÿ
çàâàðþâàííÿ, ùîá ïåðåêîíàòèñÿ â
ò³ì, ùî éîãî îòâîðè íå çàñì³÷åí³
÷àñòêàìè êàâè. Ô³ëüòðà
ðîçòàøîâàíèé íà íèæí³é ÷àñòèí³
çàâàðíî¿ ãîëîâêè.
Ó âèïàäêó, ÿêùî îòâîðè ô³ëüòðà
çàñì³÷åí³:
³äêðóò³òü ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ
çà äîïîìîãîþ ìîíåòè
(Ìàëþíîê 15).
Çí³ì³òü ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ é
óù³ëüíåííÿ (ìàëþíîê 16/1) ô³ëüòðà
äëÿ çàâàðþâàííÿ (ìàëþíîê 16/2).
Î÷èñò³òü ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ
ù³òêîþ ç òåïëîþ âîäîþ.
Ïðîìèéòå óù³ëüíåííÿ òåïëîþ
ïðîòî÷íîþ âîäîþ.
Çà íåîáõ³äíîñò³ òðàíñïîðòóâàííÿ
ïðèëàäó ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæ÷å
íóëÿ:
0 Ñïóñòîøòå ðåçåðâóàð äëÿ âîäè.
0 Ïîâåðí³òü ñåëåêòîðíèé äèñê
(ìàëþíîê 1/E) ó ïîëîæåííÿ é
äàéòå ïðèëàäó âèñîõíóòè.
3
169
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 170 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
Âèäàëåííÿ íàêèïó
Ó âèïàäêó, ÿêùî åñïðåññî âèò³êຠç
ô³ëüòðà ïîâ³ëüí³øå, í³æ çàâæäè,
íåîáõ³äíî âèäàëèòè íàêèï ³ç
ïðèëàäó.
Ìè ðåêîìåíäóºìî âèäàëÿòè íàêèï
³ç ïðèëàäó êîæí³ òðè ì³ñÿö³. ßêùî ó
âàøîìó ðåã³îí³ æîðñòêà âîäà,
ïðîöåñ âèäàëåííÿ íàêèïó áóäå
ïîòð³áíî ïðîâîäèòè òðîõè ÷àñò³øå.
3
0
0
0
0
0
0
170
Ìè ðåêîìåíäóºìî âèêîðèñòàòè
ò³ëüêè îðèã³íàëüí³ äåêàëüöèíóâàëüí³
òàáëåòêè âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿
Electrolux (PNC 900 195 537/7).
Âàæëèâî: Ïåðåä ïðîâåäåííÿì
ïðîöåñó äåêàëüöèíóâàííÿ çí³ì³òü
ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ (ìàëþíîê
1/T) ³ óù³ëüíåííÿ ô³ëüòðà äëÿ
çàâàðþâàííÿ, ÿê îïèñàíî â ðîçä³ë³
"×èùåííÿ ô³ëüòðà äëÿ
çàâàðþâàííÿ" (ìàëþíêè 15, 16).
Ñïî÷àòêó íàëèéòå âîäó â ðåçåðâóàð
äëÿ âîäè, ï³ñëÿ ÷îãî äîäàéòå
äåêàëüöèíóâàëüí³ òàáëåòêè. ÍÅ
ÍÀÂÏÀÊÈ. Íåîáõ³äíî âèêîðèñòàòè
íå ìåíø 0.5 ë³òðà âîäè. ʳëüê³ñòü
çàñîáó äëÿ âèäàëåííÿ íàêèïó
ïîâèííà áóòè îáðàíà â³äïîâ³äíî äî
îá’ºìó âîäè.
Âèìêí³òü êàáåëü æèâëåííÿ ç ìåðåæ³
é äàéòå ïðèëàäó îõîëîíóòè.
Óñòàíîâ³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà íà éîãî
ì³ñöå áåç ô³ëüòðà.
Óñòàíîâ³òü ï³ä òðèìà÷åì ô³ëüòðà
ºìí³ñòü äîñòàòíüîãî îá’ºìó.
Óâ³ìêí³òü êàáåëü æèâëåííÿ â ìåðåæó
é âêëþ÷³òü ïðèëàä.
ϳñëÿ öüîãî ïîâåðí³òü ñåëåêòîðíèé
äèñê (ìàëþíîê 1/E) ó
ïîëîæåííÿ
é äîçâîëüòå áëèçüêî
1/3 äåêàëüöèíóâàëüíîãî çàñîáó
ïðîòåêòè ÷åðåç ñèñòåìó.
ϳñëÿ öüîãî âèìêí³òü ïðèëàä ³ äàéòå
äåêàëüöèíóâàëüíîìó ðîç÷èíó
ïîä³ÿòè ïðîòÿãîì ïðèáëèçíî
10 õâèëèí.
0 Âèäàë³òü çàëèøîê
äåêàëüöèíóâàëüíîãî ðîç÷èíó äëÿ
ïðîìèâàííÿ çàâàðíî¿ ãîëîâêè.
0 Ðåòåëüíî âèìèéòå ðåçåðâóàð äëÿ
âîäè.
0 Ïîìèéòå ðåçåðâóàð ÷èñòîþ âîäîþ
é ïðîïóñò³òü âñþ âîäó ÷åðåç
çàâàðíó ãîëîâêó.
Ïîâòîð³òü ïðîöåäóðó ïðè âåëèêîìó
øàð³ íàêèïó.
0 Ïî çàê³í÷åíí³ äåêàëüöèíóâàííÿ
óñòàíîâ³òü íàçàä çàâàðíèé ô³ëüòð é
óù³ëüíåííÿ.
Ùî ðîáèòè, ÿêùî...
• åñïðåññî íåäîñòàòíüî ãàðÿ÷èé:
— Ç ìåòîþ ïîïåðåäíüîãî
íàãð³âàííÿ ñèñòåìè,çä³éñí³òü
ïðîöåäóðó çàâàðþâàííÿ, íå
âèêîðèñòîâóþ÷è ìåëåíèé
åñïðåññî, àëå ç âèêîðèñòàííÿì
ô³ëüòðà é òðèìà÷à ô³ëüòðà.
— Ïîïåðåäíüî ðîç³ãð³éòå ÷àøêè.
— Âèêîíàéòå äåêàëüöèíóâàííÿ
ïðèëàäó.
• çíà÷íî çíèçèëàñÿ øâèäê³ñòü
âèò³êàííÿ åñïðåññî:
— Íå ïðèäàâëþéòå ìåëåíèé
åñïðåññî çàíàäòî ù³ëüíî äî
ô³ëüòðà.
— Íå ïåðåìåëþéòå çåðíà êàâè
çàíàäòî òîíêî ("ñåðåäí³é"
ìëèâî).
— Ïðîâåä³òü äåêàëüöèíóâàííÿ
ïðèëàäó.
• åñïðåññî ïðîò³êàº ç³ ñòîðîíè
òðèìà÷à ô³ëüòðà:
— Ïåðåêîíàéòåñÿ â ïðàâèëüíîñò³
óñòàíîâêè òðèìà÷à ô³ëüòðà ó
ô³êñàòîð³.
— Ïðèãâèíò³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà
íåáàãàòî ù³ëüí³øå äî ô³êñàòîðà.
— Âèäàë³òü ìåëåíèé åñïðåññî ç
îá³äêà òðèìà÷à ô³ëüòðà.
• åñïðåññî íå âèò³êàº:
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ðåçåðâóàð
äëÿ âîäè çàïîâíåíèé ³ ïðàâèëüíî
âñòàíîâëåíèé íà ñâîºìó ì³ñö³.
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 171 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
•
•
•
•
— Ïåðåêîíàéòåñÿ â ïðàâèëüí³é
óñòàíîâö³ òðèìà÷à ô³ëüòðà ó
ô³êñàòîð³.
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ñåëåêòîðíèé
äèñê (Ìàëþíîê 1/E) ïîâåðíóòî ó
ïîëîæåííÿ
.
— Íå ïðèòèñêàéòå ìåëåíèé åñïðåññî
çàíàäòî ù³ëüíî äî ô³ëüòðà.
— Î÷èñò³òü ô³ëüòð äëÿ çàâàðþâàííÿ.
— Ïðîâåä³òü äåêàëüöèíóâàííÿ
ïðèëàäó.
ϳíà íå âèõîäèòü òàêîþ, ÿêîþ ìàº
áóòè:
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ó ô³ëüòð³
äîñèòü ìåëåíîãî åñïðåññî.
— Çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå ñâ³æèé
ìåëåíèé åñïðåññî.
— Çëåãêà ñòèñêàéòå ìåëåíèé
åñïðåññî.
ïðè îáðîáö³ ìîëîêà ïàðîì
âèõîäèòü çàíàäòî ìàëî ìîëî÷íî¿
ï³íêè:
— Çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå õîëîäíå
ñâ³æå ìîëîêî ç ìàëèì âì³ñòîì
æèðó.
— Î÷èñò³òü ïàðîâå ñîïëî.
çàíàäòî ñèëüíèé ïîò³ê:
— Çàíàäòî ãðóáèé ïîìåë åñïðåññî:
— Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ó ô³ëüòð³
äîñòàòíüîãî ìåëåíîãî åñïðåññî.
àïàðàò äëÿ ïðèãîòóâàííÿ êàâè
â³äêëþ÷àºòüñÿ ñàìîñò³éíî â ïðîöåñ³
ðîáîòè:
Íàñîñ ïðèëàäó îáëàäíàíèé
òåìïåðàòóðíèì çàïîá³æíèêîì, äëÿ
éîãî çàõèñòó â³ä ïåðåãð³âó.
Òåìïåðàòóðíèé çàïîá³æíèê ïðèïèíÿº
ðîáîòó ìàøèíè ó âèïàäêó ÿêùî
ìàøèíà ïðàöþº çàíàäòî äîâãî, àáî
ÿêùî íàñîñ ïðàöþº áåç âîäè.
— Óñòàíîâ³òü âèìèêà÷ ²ÌÊ/ÂÈÌÊ
ó ïîëîæåííÿ "ÂÈÌÊ" ³ â³äêëþ÷³òü
êàáåëü æèâëåííÿ â³ä ìåðåæ³.
— Çàëèøòå ïðèëàä äëÿ
îõîëîäæåííÿ íå ìåíø í³æ íà
20 õâèëèí. Íàïîâí³òü ðåçåðâóàð
âîäîþ.
— ϳäêëþ÷³òü êàáåëü æèâëåííÿ äî
äæåðåëà æèâëåííÿ é óâ³ìêí³òü
ïðèëàä. ßêùî ïðèëàä íå ïðàöþº,
çâ'ÿæ³òüñÿ ç àâòîðèçîâàíèì
ñåðâ³ñíèì öåíòðîì.
Òåõí³÷í³ äàí³
• Íàïðóãà ó
ìåðåæ³: 230—240 Â, 50 Ãö
• Åíåðãîñïîæèâàííÿ: 1250 Âò
(Äèâ. òàáëè÷êó ç òåõí³÷íèìè äàíèìè
çíèçó ïðèëàäó.)
Óòèë³çàö³ÿ
2
Ïàêóâàëüíèé ìàòåð³àë
2
Ñòàð³ ïðèëàäè
Ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè º åêîëîã³÷íî
÷èñòèìè é ìîæóòü áóòè ïîâòîðíî
âèêîðèñòàí³. Ïëàñòèêîâ³ äåòàë³
ïîçíà÷åí³ ìàðêóâàííÿì, íàïðèêëàä,
>PE<, >PS< ³ ò.ä. Áóäü ëàñêà,
âèêèäàéòå ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè ó
â³äïîâ³äíèé êîíòåéíåð êîìóíàëüíèõ
îðãàí³çàö³é äëÿ ë³êâ³äàö³¿ â³äõîä³â.
W
Ñèìâîë
íà ïðîäóêò³ àáî íà
éîãî óïàêóâàíí³ îçíà÷àº, ùî äàíèé
ïðîäóêò íå ï³äëÿãຠóòèë³çàö³¿ ÿê
ïîáóòîâå ñì³òòÿ. Çàì³ñòü öüîãî
íåîáõ³äíà éîãî ïåðåäà÷à ó
â³äïîâ³äíèé ïóíêò çáîðó äëÿ
ïåðåðîáêè åëåêòðè÷íîãî é
åëåêòðîííîãî óñòàòêóâàííÿ.
Çàáåçïå÷óþ÷è ïðàâèëüíó óòèë³çàö³þ
äàíîãî ïðîäóêòó, âè äîïîìàãàºòå
çàïîá³ãòè ïîòåíö³éíèì íåãàòèâíèì
íàñë³äêàì äëÿ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà é çäîðîâ'ÿ ëþäåé,
ïðè÷èíîþ ÿêèõ ìîæå ñòàòè
íåïðàâèëüíå ïîâîäæåííÿ ç
â³äõîäàìè äàíîãî ïðîäóêòó. Äëÿ
îäåðæàííÿ äîêëàäí³øî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ïåðåðîáêó äàíîãî ïðîäóêòó,
áóäü ëàñêà, çâ'ÿæ³òüñÿ ç âàøîþ
ì³ñöåâîþ ì³ñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ,
ïðåäñòàâíèêîì âàøî¿ ñëóæáè
óòèë³çàö³¿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ àáî ç
êðàìíèöåþ, äå âè ïðèäáàëè
ïðîäóêò.
171
822_949_384 EEA120_130_Elux.book Seite 172 Freitag, 28. Dezember 2007 5:42 17
822 949 384 - 02 - 1207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project