VOLTA U1013, U1019, U1022, U1036, U1029, U1030, U1020, U1015, U1039, U1011 User manual

VOLTA U1013, U1019, U1022, U1036, U1029, U1030, U1020, U1015, U1039, U1011 User manual
123
E
D
F
G
C
H
B
A
I
J
K
Dansk: Tak fordi De valgte en Volta Rolfy. Følg venligst
brugsanvisningens råd og anvisninger, for at opnå fuld
tilfredshed. Gem brugsanvisningen, den skal følge med
støvsugeren, hvis den overdrages til en ny ejer,
ligeledes er den rar at have i tvivlstilfælde.
Swenska: Tack för att du valde en Volta Rolfy. För att uppnå
bästa städresultat, läs denna instruktionsbok noggrant.
Behåll den för framtida bruk.
Norsk: Takk for at du har valgt en Volta Rolfy. For å oppnå
best resultat, les nøye igjennom denne bruksanvisningen.
Spar på boken for referanse og la den følge maskinen
dersom den skifter eier.
Suomi:Kiitos kun valitsit Volta Rolfy -pölynimurin. Jotta
pölynimurisi vastaisi odotuksiasi, lue tämä ohjekirja
huolellisesti. Säilytä se tulevan varalle.
Dansk
2
Svenska
4
Norsk
6
Suomi
8
Dansk
Brug af støvsugeren
Hold venligst håndbogens omslag åbent og se på billederne til
teksten, når der henvises til dem
Tilbehør til støvsugeren
C
B
C
D
J
B
G
H
•
Kontroller at støvposen sidder rigtigt.
•
Sæt slangen i så clipsene klikker på plads.
(Slangen frigøres ved at trykke clipsene ind).
•
Støvposer
dem ind i hinanden mens De drejer dem. (Samlingen skilles ad
ved at dreje rørene og trække dem fra hinanden).
Forlængerrør (x2) (nogle modeller)
Teleskoprør (nogle modeller)
Monter rørene til slangens håndtag og mundstykket ved at skubbe
•
Træk lednigen ud og sæt den i stikkontakten. Nogle modeller
udstyret med tilbagespoling til ledningen. Kontroller inden brug at
Drejelig slange og håndtag med manuel sugekontrol
ledningen ikke er snoet. (Ledningen spoles tilbage ved at trykke på
Universalmundstykke (nogle modeller)
knappen på håndtaget. Bemærk: Hold venligst i stikket så det
Dobbelt mundstykke til tæpper/hårde gulve (nogle modeller)
Fugemundstykke
ikke slår ind i maskinen eller Dem selv).
•
Start støvsugeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
•
Sugestyrken øges/nedsættes, ved at dreje tænd/sluk-knappen
nogle modeller. Sugestyrken kan også reguleres på slangens
Møbelmundstykke
håndtag ved at åbne/lukke ventilationsåbningen.
Sikkerhed
Beskrivelse af Deres støvsuger
Støvsugeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er
fremstillet til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst
A
nedennævnte forholdsregler:
B
L
M
N
O
P
Q
R
S
Støvsugeren er dobbelt isoleret, og må derfor ikke tilsluttes til
jord.
Støvsugeren må kun bruges af voksne. Børn skal være under
opsyn af voksne
Støvsugeren skal altid opbevares tørt
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge væsker
Undgå at støvsugeren kommer nær skarpe genstande
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge varm aske
Støvsugeren må ikke bruges i nærheden af brændbare
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen er
beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, skal den
udskiftes til en af samme slags og udskiftningen skal
foretages af Volta Hvidevare- Service
U
W
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og
vedligeholdelse af støvsugeren
Service og reparation skal udføres af Volta Hvidevare-Service
Ledningens tilbagespolingsknap
Tænd/sluk-knap og sugestyrke justering (nogle modeller)
D Multifunktionshåndtag
E F Clips til åbning af låget på støvposerum
F
G
H
d
e
Mekanisk støvindikator (nogle modeller)
Slangens tilkoblingssted
A Bærehåndtag
G
Opbevaringssted til tilbehør (til smalt skrårør og
J
H
Parkeringssystem til mundstykke og forlængerrør,
K
I
Opbevaringssted til mundstykke og forlængerrør,
I
gasarter
Undgå at trække støvsugeren v.h.a. ledningen. Kontroller
Y
i
D
eller cigaretskod
regelmæssigt ledningen for skader
T
C
X Strømførende ledning
møbelmundstykke)
når støvsugeren er i brug
når støvsugeren ikke er i brug
2
k
J
Hvordan man opnår det bedste resultat:
Støvposens sikkerhedsudformning
Tæpper: Brug gulvmundstykket indstillet til tæppestøvsugning
For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke bruges
(nogle modeller).
uden en støvpose. Støvsugeren er udstyret med en
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket indstillet til
gulvstøvsugning (nogle modeller).
Mundstykkerne bør renses jævnligt med slangens håndtag for
at forebygge blokeringer og opretholde god sugestyrke.
p
Løse måtter/gardiner/lette materialer: Reducér
sugestyrken. Brug gulvmundstykket til løse måtter o.l. og
møbelmundstykket til møbler, gardiner, puder og lignende.
r
Svært tilgængelige områder: Brug fugemundstykket til
sprækker, hjørner og radiatorer.
Støvindikator og udskiftning af støvpose
For at støvsugeren skal kunne suge optimalt, skal støvposen
udskiftes, når den er fyldt. Dette dækkes ikke af garantien.
sikkerhedsindretning, der forhindrer at låget kan lukkes uden
støvpose. Forsøg ikke at tvinge låget i.
Udskiftning/rengøring af filtrene
Der er to filtre inde i støvsugeren. Støvsugeren må aldrig
bruges, uden at filtrene er på plads.
Rengøring af motorens beskyttelsesfilter:
Motorens beskyttelsesfilter skal rengøres, når det er snavset.
D) Løsgør clipsen, fjern låget og filteret.
E) Vask filteret i varmt vand.
F) Lad filteret tørre og sæt så det rene filter på plads. Luk
låget.
(Nogle modeller) Efterse jævnligt støvposen og udskift den,
Udskiftning af mikrofilter:
når den er fyldt. (Nogle modeller) Støvindikatorens rude bliver
Mikrofilteret skal udskiftes ved hvert femte støvposeskift.
mere og mere rød efterhånden som støvposen fyldes, og
ruden bliver helt rød, når posen er fyldt. Hvis støvposen
revner inde i støvsugeren ved et uheld, skal støvsugeren
G) Løsgør clipsen, åben filterdækslet og tag filteret ud.
H) Sæt det nye filter i og luk låget.
sendes til rengøring hos Volta Hvidevare-Service.
Støvsugeren skal være tændt med alle dele påmonteret og
Problemløsning
ikke i berøring med gulvet, når støvposens fyldningsgrad
1. Strøm: Hvis støvsugeren ikke starter, når der tændes for
kontrolleres.
den, trækkes stikket ud af stikkontakten. Kontroller stik,
Hvis støvindikatoren viser at posen er fyldt og den ikke er det,
ledning, stikkontakt samt sikring
kan det skyldes at posens fine huller er stoppede (f.eks af
2. Blokeringer/beskidte filtre: Støvsugeren slukker selv, hvis
tonerpulver o.l.), hvilket vil reducere sugeevnen og kan føre til
der forekommer en alvorlig blokering, eller filteret/filtrene er
overophedning. Hvis dette forekommer, skal støvposen
meget beskidte. I så fald trækkes stikket ud, og støvsugeren
udskiftes, selvom den ikke er fyldt.
køles af i 20-30 minutter. Derefter fjernes blokeringer og/eller
Udskiftning af støvpose:
A Løsgør clipsen og tag låget af. Før De fjerner støvposen,
skal De folde flappen ind i hullet, så støvet ikke kommer
ud.
B Tag støvposen ud.
C Sæt den nye støvpose i og før posens hul ind over
holderen. Luk låget.
Vi anbefaler, at støvposen udskiftes:
* efter brug af tæpperens-pulver. Obs! Dette kan også
stoppe de fine huller i posen
* hvis støvsugeren lugter, skal filteret også udskiftes
Bemærk: Brug kun originale Volta støvposer og filtre. 5
støvposer og 1 Mikrofilter (nr. V34).
filteret/filtrene udskiftes Herefter startes støvsugeren igen.
Garantien dækker ikke rensning af blokerede slanger.
3. Vand: Hvis støvsugeren bruges til at suge vand,
ødelægges motoren og en udskiftning er nødvendig.
Denne skal foretages af Volta Hvidevare Service.
Læs venligst også de yderligere oplysninger fra Volta bagest i
denne håndbog.
Svenska
Innan du börjar
Öppna båda flikarna och jämför bilder med text där så erfordas.
Tillbehör för din dammsugare
C
B
C
D
J
B
G
H
•
Kontrollera att dammpåsen är på plats.
•
Snäpp fast slangen i dammsugaren. (Tryck in hakarna på
slanganslutningen för att lossa slangen).
Dammpåsar
•
Teleskoprör (vissa modeller)
Sätt fast rören på slanghandtaget och golvmunstycket genom att
trycka och vrida ihop dem. (Vid isärtagning, vrid och dra isär).
Förlängningsrör (2 st) (vissa modeller)
•
Dra ut sladden och anslut till vägguttaget. Efter användandet tas
sladden ur vägguttaget genom att dra i stickproppen; aldrig i
Vridbar slang och handtag med manuell sugkontroll
sladden. Vissa modeller är utrustade med sladdvinda, se till att
Kombinerat matt/golvmunstycke (vissa modeller)
sladden ej är tilltrasslad innan sladdvindan används. (Tryck på
handtaget för att rulla in sladden.
Kombinerat matt/golvmunstycke (vissa modeller)
OBS: Håll i stickproppen så den ej slår emot dig eller
Fogmunstycke
Möbelmunstycke
dammsugaren).
•
Tryck på På/Av-knappen för att starta dammsugaren.
•
För att öka/minska sugeffekten, rotera På/Av-knappen (vissa
modeller). Sugeffekten kan också justeras på slanghandtaget
För din säkerhet
genom att öppna/stänga ventilen.
Dammsugaren är avsedd endast för hushålls och inomhusbruk.
Dammsugaren är utformad för att tillförsäkra maximal säkerhet och
Detaljer på din dammsugare
prestanda. Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder:
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
A
Dammsugaren är dubbelisolerad och behöver inte
Y
i
jordas
B
Dammsugaren får endast användas av vuxna
C
Förvara alltid dammsugaren på en torr plats
D
Dammsug aldrig vätskor eller i våta utrymmen
E
Sug ej upp vassa föremål
F
Sug ej upp het aska eller glödande cigarettfimpar
G
Använd ej nära brandfarliga gaser
H
Dra/lyft ej dammsugaren i elsladden. Kontrollera regelbundet
I
att sladden ej är skadad
J
H
K
I
Obs: Använd ej din dammsugare om elsladden är skadad.
Om sladden är skadad måste den bytas ut
av auktoriserad Volta servicepersonal
U
W
X Elsladd
Dra ur kontakten innan rengöring eller underhåll
av dammsugaren
All service och reparation måste utföras av auktoriserad Volta
servicepersonal
Sladdvindeknapp
På/Av-knapp och sugeffektsreglage (vissa modeller)
D Multifunktionshandtag
F Låshake för lock till påsutrymmet
d
e
Mekanisk påsindikator (vissa modeller)
Slanganslutning
A Bärhandtag
G
Tillbehörsfack (för fogmunstycke och möbelmunstycke)
Parkeringsläge för munstycke och rör vid tillfälliga uppehåll i
städningen
Parkeringsläge för munstycke och rör vid förvaring
4
k
J
Hur man uppnår bästa städresultat
Säkerhetsanordning för dammpåsen
Mattor: Använd golvmunstycket med pedalen i denna position
För att undvika att dammsugaren skadas, får den under inga
(vissa modeller).
omständigheter användas utan dammpåse. En säkerhetsspärr
Hårda golv: Använd golvmunstycket med pedalen i denna
position (vissa modeller).
För att undvika stopp och bibehålla sugeffekten bör
golvmunstyckena rengöras ofta med slanghandtaget.
p
Småmattor/gardiner/tunna tyger: Minska sugeffekten.
Använd golvmunstycket på småmattor och möbelmunstycket
för gardiner, kuddar, osv.
r
Svåråtkomliga utrymmen: Använd fogmunstycket till
exempelvis skarvar, hörn och värmeelement.
Dammpåsindikator
Byt dammpåse när den är full för att bibehålla bästa
förhindrar att locket stängs utan isatt dammpåse. Försök ej
tvinga locket att stänga.
Byte/Rengöring av filter
Det finns två filter inuti din dammsugare. Använd aldrig
dammsugaren utan filter på plats.
Rengöring av motorskyddsfilter:
Motorskyddsfiltret bör rengöras när det blir smutsigt.
D) Greppa låshaken, ta bort locket och filtret.
E) Tvätta filtret i varmt vatten.
F) Låt torka och sätt tillbaka det rena filtret. Stäng locket.
prestanda. På vissa modeller, kontrollera dammpåsen
Byte av mikrofiltret:
regelbundet och byt ut när så krävs. På vissa modeller blir
Mikrofiltret bör bytas ut vid vart femte påsbyte.
indikatorfönstret för dammpåsen gradvis rött under det att den
fylls och helt rött när påsen är full. Om dammpåsen av
misstag skulle gå sönder i dammsugaren, ta dammsugaren till
G) Lossa haken, öppna filterlocket och ta ur filtret.
H) Sätt i nytt filter och stäng locket.
ett av Volta auktoriserat serviceställe för rengöring.
Läs av dammindikatorn med munstycket lyft från underlaget.
Om dammpåsindikatorn indikerar full påse kan det betyda att
påsen är igensatt (orsakas ibland av mycket fint damm) vilket
Felsökning
1. Ström: Om dammsugaren ej startar, dra ur stickproppen,
kontrollera säkringar och att sladden ej är skadad.
medför minskad sugeffekt och kan ibland resultera i
2. Blockerad luftström och igensatta
överhettning. Om detta sker måste påsen bytas ut även om
filter/dammbehållare: Dammsugaren stannar automatiskt om
den inte verkar full.
stopp uppstår i munstycke/rör/slang eller om filtren är
Byte av dammpåse:
A Lossa haken och ta av locket. Innan dammpåsen tas ur,
tryck in fliken i hålet för att hindra dammet från att flyga ut.
igensatta. Dra ur stickproppen och låt svalna i 20-30 minuter.
Avlägsna ev stopp och/eller byt ut filtrer/dammpåse.Starta
därefter dammsugaren. Rengöring av blockerade slangar
täcks inte av garantin.
B Ta ur dammpåsen.
3. Vatten: Om vatten sugs upp i dammsugaren skadas
C Sätt in den nya dammpåsen, passa in hålen i
motorn och måste bytas ut på ett av Volta auktoriserat
kartongskivan mot tapparna i påsutrymmet. Stäng locket.
Vi rekommenderar att dammpåsen byts ut:
* efter användning av mattrengöringsmedel i pulverform
* om dammsugaren avger dålig lukt, i detta fall bör även
filtret bytas ut
OBS! Använd endast Volta originaldammpåsar och filter. 5
dammpåsar och 1 Mikrofilter (ref V34).
serviceställe, detta täcks inte av garantin.
Se också ytterligare information från Volta i slutet av denna
broschyr.
Norsk
Før du setter støvsugeren igang
Vennligst hold begge klaffene åpne og sammenlign illustrasjoner
med tekst der det er nødvendig.
Tilbehør til din støvsuger
C
B
C
D
J
B
Rør (x2) (noen modeller)
Sett i slangen. Pass på at den smekker på plass. (Trykk innover på
begge sider av smekklåsen for å frigjøre slangen).
Trekk ut ledningen og kopl maskinen til strøm. Noen modeller er
utstyrt med kabelvinder. Pass på at ledningen ikke er vridd før
bruk. (For å rulle opp kabelen, trykk på knappen på håndtaket).
Slange og håndtak med manuell sugeregulering
Merk: Vennligst hold i støpselet for å forhindre at det
slår tilbake på deg eller maskinen.
Universal gulvmunnstykke (noen modeller)
Kombi-munnstykke for gulvteppe og hardt gulv
Fest rørene til slangehåndtaket og til gulvmunnstykket ved å skyve
og vri dem sammen. (Vri og trekk fra hverandre for å demontere).
•
Teleskoprør (noen modeller)
•
Trykk på-/av-knappen for å sette støvsugeren igang.
•
For å øke/minke sugestyrken, vri på-/av-knappen (noen modeller).
Sugestyrken kan også reguleres på slangehåndtaket ved å
Fuge-munnstykke
åpne/stenge spalten.
Møbel-munnstykke
Støvsugeren er kun beregnet for bruk i vanlig husholdning og er
konstruert slik at den sikrer maksimal ytelse og sikkerhet. Vennligst
følg disse enkle instruksjonene:
Støvsugeren er dobbelt isolert og må ikke jordes
Støvsugeren må kun brukes av voksne
Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted
Bruk ikke støvsugeren til å suge opp væsker
Unngå skarpe gjenstander
Bruk ikke støvsugeren til å suge opp varm aske, meget fint
Støvsugeren din er utstyrt med
A
B
C
Bruk ikke støvsugeren i nærheten av brennbare gasser
Trekk i støpselet og ikke i ledningen; sjekk ledningen med
jevne mellomrom etter tegn på skade
Merk: Ikke bruk støvsugeren din dersom ledningen er
skadet. Dersom ledningen er skadet, må den byttes ut ved
Pluggen må fjernes fra stikk-kontakten før apparatet rengjøres
eller vedlikeholdes
All service og reparasjoner må utføres av Volta autorisert
servicepersonale
X Strømledning
Y
i
Kabelvinder
På-/av-knapp og sugeregulering (noen modeller)
D Fler-funksjonshåndtak
E F Lokk med smekklås for tilbehørseksjon
D
F
G
H
d
e
Mekanisk støvpose-indikator (noen modeller)
Slangetilkobling
A Bærehåndtak
I
G
Eget rom for tilbehør (for fuge-munnstykker og møbel-
J
H
Parkeringsskinne for munnstykke og rør når støvsugeren er i
pussestøv, glør eller brennende sigarettstumper
et Volta-autorisert verksted
U
W
•
Støvsugerposer
Sikkerhetstforskrifter
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Sjekk at støvposen sitter på plass.
•
(noen modeller)
G
H
•
K
I
munnstykker)
bruk
Parkeringsskinne for munnstykke og rør når
støvsugeren ikke er i bruk
6
k
J
Hvordan oppnå best resultat
Støvpose sikkerhetsanordning
Gulvtepper: Bruk gulvmunnstykket i denne stillingen
For å unngå at støvsugeren din blir skadet, bruk den aldri uten
(noen modeller).
støvpose. En sikkerhetsanordning er montert.
Harde gulv: Bruk gulvmunnstykket i denne stillingen
(noen modeller).
For å unngå blokkeringer og opprettholde sugestyrken på en
p
er på plass. Ikke forsøk å tvinge lokket igjen.
Bytting/Rensing av filtere
effektiv måte, bør gulvmunnstykket rengjøres med jevne
Det finnes to filtere inni støvsugeren. Bruk aldri støvsugeren
mellomrom ved hejlp av slangehåndtaket.
uten filtre.
Løse gulvtepper/gardiner/tynne tekstiler: Reduser
Hvordan å rense motorbeskyttelsesfilter:
sugestyrken. Bruk gulvmunnstykket på løse tepper og møbelmunnstykket på gardiner, puter osv.
r
Denne forhindrer at lokket kan stenges uten at støvposen
Trange områder: Bruk fugemunnstykket på sprekker, hjørner
Motorbeskyttelsesfilteret bør renses når det er tilsmusset.
D) Åpn smekklåsen, fjern lokk og filter.
og radiatorer.
E) Vask filteret i varmt vann.
Støvposeindikator og hvordan bytte støvpose
F) La filteret tørke og sett det tilbake på plass. Lukk lokket.
For topp ytelse må støvposen byttes ut når den er full. Noen
Hvordan å bytte ut Microfilter:
modeller sjekk støvposen med jevne mellomrom og bytt ut når
Mikrofilteret bør byttes ut for hver femte støvpose.
det er nødvendig. Noen modeller støvpose-indikatorvinduet vil
gradvis vise rødt etterhvert som posen fylles opp og er helt
rødt når den er full. Dersom, ved et uhell, skulle gå hull i
G) Åpn smekklåsen, åpne filterlokket og fjern filteret.
H) Sett inn nytt filter og lukk lokket.
støvposen mens den er inni støvsugeren må den tas til et
Volta service center for rengjøring.
Problemløsning
For å sjekke støvposen må støvsugeren være slått av.
1. Strøm: Dersom strømmen ikke kommer på, trekk støpselet
Dersom indikatoren viser at støvposen er full, kan det
også tyde på at posen er blokkert (av og til forårsaket av
ut av stikk-kontakten og sjekk kontakt, ledning og sikringer der
det er nødvendig.
veldig fint støv). Dette kan resultere i tap av sugekraft og
2. Blokkeringer/tilsmussete filtre: Det kan hende at
overoppheting. Dersom dette forekommer, bytt ut støvposen
støvsugeren selv slår seg av dersom det har oppstått en
selv om den ikke er full.
alvorlig blokkering eller filtrene er kraftig tilsmusset. Ved slike
Hvordan bytte støvposen:
A Åpn smekklåsen og fjern lokket. Før støvposen løftes ut,
bøy skyvetappen inn i hullet for å forhindre at støv slipper
ut.
tilfeller, kopl fra strømtilførselen og la støvsugeren kjøle seg
ned i 20-30 minutter. Fjern blokkeringen og/eller bytt ut
filteret(ene). Start deretter støvsugeren på nytt. Fjerning av
blokkeringer i slanger dekkes ikke på garanti.
3. Vann: Dersom vann suges inn i støvsugeren, må motoren
B Fjern støvposen.
byttes ut ved et Volta-autorisert servicesenter.
C Sett inn den nye støvposen ved å tilpasse posens spalter
Vennligst se tilleggsinformasjon for Volta bakerst i denne
over poseholderne. Lukk lokket.
Vi anbefaler at støvposen byttes ut:
* etter at tepperenspulver har blitt brukt
* dersom det lukter vondt av støvsugeren, dette tilsier også
at du bør bytte ut filteret
Merk: Bruk kun Volta egne støvposer og filtere.
5 støvposer og 1 Mikrofilter (ref. V34).
brosjyren.
Suomi
Aloitus
Pidä ohjeen kummatkin kannet auki ja katso tekstiin liittyviä
kuvia tarpeen vaatiessa.
Pölynimurin suuttimet
C
B
C
D
J
B
G
H
•
Tarkista, että pölypussi on paikallaan.
•
Laita letku paikalleen niin, että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen.
(Irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin).
•
Pölypussit
kääntämällä niitä yhteen. (Pura kääntämällä ja vetämällä irti
toisistaan).
Jatkoputket (x2) (koskee useita malleja)
Teleskooppiputki (koskee useita malleja)
Kiinnitä putket letkun kädensijaan ja lattiasuuttimeen työntämällä ja
•
Vedä johto ulos ja kiinnitä virtalähteeseen.
Koskee useita malleja malleissa on johdon kelaaja. Varmista
Pyörivä letku ja kädensija, jossa manuaalinen imutehonsäädin
ennen käyttöä, ettei johto ole kiertynyt. (Kelaa johto painamalla
Yleiskäyttöinen lattiasuutin (koskee useita malleja)
kahvassa olevaa nappia. Huom: Pidä kiinni pistotulpasta, jottei
Yhdistetty matto- ja lattiasuutin (koskee useita malleja)
Kapea rakosuutin
se lyö sinua tai pölynimuria).
•
Käynnistä imuri painamalla käynnistyspainiketta.
•
Lisää/vähennä imutehoa, pyörittämällä käynnistyspainiketta
(koskee useita malleja). Imutehoa voidaan säätää myös
Tekstiilisuutin
avaamalla/sulkemalla letkun kädensijassa olevaa aukkoa.
Turvallisuutesi varmistamiseksi
Pölynimurin ominaisuudet
Pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ja se on
erittäin turvallinen ja tehokas. Noudata näitä yksinkertaisia
A
turvaohjeita:
B
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Pölynimurissa on kaksinkertainen eristys, joten sitä ei saa
Y
i
maadoittaa
D
Säilytä imuri kuivassa paikassa
E
Älä käytä nesteiden imuroimiseen
F
Vältä teräviä esineitä
G
Älä imuroi kuumaa tuhkaa tai palavia savukkeen pätkiä
H
Älä käytä syttyvien kaasujen läheisyydessä
I
Älä vedä verkkojohdosta ja tarkista johto säännöllisesti
Huom: Älä käytä pölynimuria, jos johto on vahingoittunut.
J
Jos johto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa uuteen
Pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta ennen kuin pölynimuria
ryhdytään puhdistamaan tai huoltamaan
Kaikki huolto- ja korjaustyöt tulee teettää valtuutetulla Voltahuoltohenkilöllä
Johdon kelauspainike
Käynnistyspainike ja imutehon säädin.
(koskee useita malleja)
Ainoastaan aikuiset saavat käyttää pölynimuria
Volta-huoltoliikkeessä
U
W
C
X Verkkojohto
K
D Monitoimikahva
F Pölypussitilan kannen lukitsin
d
e
Mekaaninen pölymäärän ilmaisin (koskee useita malleja)
Letkun liitäntä
A Kantokahva
G
Säilytystila lisävarusteita varten (kapeaa rakosuutinta ja
H
Säilytystila lattiasuutinta ja jatkoputkia varten, kun pölynimuri
I
tekstiilisuutinta varten)
ei ole käytössä
Säilytystila lattiasuutinta ja jatkoputkia varten
käytön aikana
8
k
J
Paras tulos
Pölypussin varmistuslaite
Kokolattiamatot: Käytä lattiasuutinta vivun ollessa tässä
Älä käytä pölynimuria ilman pölypussia, sillä imuri
asennossa (koskee useita malleja).
saattaa vahingoittua. Pölypussin varmistuslaite estää
Kovat lattiat: Käytä lattiasuutinta vivun ollessa tässä
asennossa (koskee useita malleja).
Jotta vältyttäisiin tukoksilta ja jotta imuteho säilyisi hyvänä,
lattiasuutin tulisi puhdistaa säännöllisesti letkun kädensijalla.
p
Irtomatot/verhot/kevyet tekstiilit: Vähennä imutehoa. Käytä
lattiasuutinta irtomattoja imuroidessasi ja tekstiilisuutinta
verhoja, tyynyjä jne. imuroidessasi.
r
Ahtaat paikat: Käytä rakosuutinta ahtaita paikkoja, nurkkia ja
pattereita imuroidessasi.
Pölymäärän ilmaisin ja pölypussin vaihto
Jotta pölynimuri toimisi mahdollisimman tehokkaasti,
pölypussi täytyy vaihtaa, kun se on täynnä. Koskee useita
kantta sulkeutumasta ilman pölypussia. Älä yritä sulkea kantta
väkisin.
Suodattimien vaihto/puhdistus
Pölynimurissa on kaksi suodatinta. Älä koskaan käytä imuria
ilman suodattimia.
Moottorin suodattimen puhdistus:
Moottorin suodatin tulee puhdistaa, kun se on likainen.
D) Avaa lukitsin, poista kansi ja suodatin.
E) Pese suodatin lämpimällä vedellä.
F) Anna suodattimen kuivua ja laita se takaisin paikalleen.
Sulje kansi.
malleja tarkista pölypussi säännöllisesti ja vaihda uuteen
Micro-suodattimen vaihto:
tarvittaessa. Koskee useita malleja pölymäärän ilmaisimen
Micro-suodatin tulisi vaihtaa joka viidennen pölypussin
ikkuna muuttuu vähitellen punaiseksi pölypussin täyttyessä ja
vaihdon yhteydessä.
kokonaan punaiseksi sen ollessa täynnä. Jos pölypussi
menee rikki pölynimurin sisällä, vie imuri puhdistettavaksi
Volta-huoltoliikkeeseen.
Pölypussia tarkistettaessa imurin tulee olla päällä sekä letku ja
suuttimet kiinnitettyinä ja irti lattiasta.
Jos pölypussin ilmaisin näyttää, että pölypussi on täynnä, se
voi myös olla merkki siitä, että pölypussi on tukossa (joskus
G) Avaa lukitsin, avaa suodattimen kansi ja poista suodatin.
H) Laita uusi suodatin paikalleen ja sulje kansi.
Vianetsintä
1. Sähkö: Jos pölynimuri ei käynnisty, irrota se virtalähteestä ja
tarkista pistotulpat, johto ja tarvittaessa sulakkeet.
erittäin hienon pölyn johdosta), mikä heikentää imutehoa ja
2. Tukokset/likaiset suodattimet: Pölynimuri saattaa
saattaa aiheuttaa ylikuumenemista. Jos näin tapahtuu, vaihda
sammua itsestään, jos siihen tulee suuri tukos tai jos
pölypussi, vaikka se ei olisikaan täynnä.
suodatin/suodattimet ovat erityisen likaisia. Jos näin tapahtuu,
Pölypussin vaihto:
A Avaa lukitsin ja poista kansi. Ennen kuin poistat
pölypussin, taita liuska aukon päälle, jottei pöly pääse ulos
pussista.
irrota pistoke virtalähteestä ja anna jäähtyä 20-30 minuuttia.
Puhdista tukos ja/tai vaihda suodatin/suodattimet ja käynnistä
uudestaan. Tukkeutuneiden letkujen puhdistus ei kuulu takuun
piiriin.
3. Vesi: Jos pölynimurin sisälle joutuu vettä, moottori täytyy
B Ota pölypussi pois.
vaihtaa Volta-huoltoliikkeessä.
C Laita uusi pussi paikalleen kohdistamalla pussissa olevat
Lue myös tämän oppaan lopussa olevat lisätiedot.
lovet pidikkeisiin. Sulje kansi.
Suositelemme, että pölypussi vaihdetaan:
* matonpuhdistusaineen käytön jälkeen
* jos pölynimurista tulee paha haju. Tällöin myös suodatin
tulisi vaihtaa
Huom: Käytä ainoastaan aitoja Volta-pölypusseja ja suodattimia. 5 pölypussia ja 1 Micro-suodatin
(viite V34).
Dansk: Volta fralægger sig ethvert ansvar for skader
forårsaget af forkert brug af støvsugeren samt ændringer
udført på apparatet.
Norsk: Volta fraiser seg ansvar for skader som har skjedd
p.g.a. feilaktig bruk at apparatet eller dersom apparatet har
blitt endret.
Volta forbeholder sig ret til at udføre ændringer på
produktets udformning og/eller specifikationer uden varsel.
De beskrevne modeller er ikke alle til rådighed i alle lande.
Volta forbeholder seg retten til å endre produktets
utseende og/eller spesifikasjoner uten varsel. Alle modeller
som er beskrevet, er ikke tilgjengelige i alle land.
Volta støvsugerens udstyr og tilbehør er beskyttet globalt
under patenter eller registrerede varemærker.
Volta støvsugerens egenskaper og tilbehør er beskyttet
globalt av patenter eller registrerte konstruksjoner.
Svenska: Volta avsäger sig allt ansvar för skador som
uppstår p.g.a. felaktig användning av dammsugaren eller
otillåtna ändringar på dammsugaren.
Suomi: Volta ei vastaa laitteen huolimattomasta käytöstä
tai siihen tehdyistä muutoksista yms. aiheutuvista
vahingoista.
Volta förbehåller sig rätten att ändra produkternas
utseende och/eller specifikation utan vidare information.
Alla de beskrivna modellerna är ej tillgängliga i alla länder.
Volta pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja/tai
teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia
esiteltyjä malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.
Volta dammsugare skyddas av Patent eller Registrerade
konstruktioner.
Volta-pölynimurin ominaisuudet ja varusteet on suojattu
maailmanlaajuisesti patenteilla tai rekisteröidyillä malleilla.
Dansk: Dette produkt er miljøvenligt fremstillet. Alle
plastikdele er afmærket til genbrugsformål.
Svenska: Denna produkt är utformad med tanke på miljön.
Alla plastdelar är markerade för återvinning.
Norsk: Dette produktet er fremstilt med henblikk på
omgivelsene. Alle plastdelene er merket for
gjenvinningsformål.
Suomi: Tämän laitteen sunnitelussa on otettu ympäristö
huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.
219 05 16-44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement