Progress | PA8180 | User manual | Progress PA 8170 Handleiding

Bodenstaubsauger
Gebrauchsanweisung
Vacuum Floor Cleaner
Operating Instructions
Aspirateur-traîneau
Mode d‘emploi
Vloerstofzuiger
Gebruiksaanwijzing
Sicherheitshinweise
Übersicht und Zusammensetzen
Düsen
Staubsaugen - Allgemeine
Anwendungshinweise
Arbeiten mit dem Staubbehälter
Transportieren und Aufbewahren
Wartung und Reinigung
Was tun wenn...
Der Umwelt zuliebe
Kundendienst und Garantie
4
8
10
12
14
18
19
11
11
23
Safety information
Exploded view and assembly
Nozzles
Vacuum cleaning - General instructions
Using the dust collector
Transport and storage
Maintenance and cleaning
What to do if...
For the sake of the environment
Customer service and warranty
5
8
10
12
14
18
20
20
20
23
Instructions de sécurité
Vue d'ensemble et assemblage
Suceurs
Pour aspirer la poussière - Instructions
générales d’utilisation
Travailler avec le bac à poussière
Transport et rangement
Entretien et nettoyage
Que faire si...
Par respect de l'environnement
Service après-vente et garantie
6
8
10
12
14
18
21
21
21
23
Veiligheidsinstructies
Overzicht en montage
Mondstukken
Stofzuigen - Algemene gebruiksvoorschriften
Werken met het stofreservoir
Transporteren en opslaan
Onderhoud en reiniging
Wat doen als...
Ter wille van het milieu
Klantendienst en garantie
7
8
10
12
14
18
22
22
22
23
3
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Let vooral op de veiligheidsinstructies! Bewaar
de gebruiksaanwijzing om er later iets in te kunnen opzoeken. Geef de gebruiksaanwijzing
door aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Veiligheidsinstructies
Aansluiting: alleen wisselstroom 220/230 volt, zekering 16 A of 10 A traag.
Het apparaat niet gebruiken als:
- het snoer beschadigd is,
- het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont.
Alleen in de huishouding gebruiken om droog materiaal op te zuigen.
Mensen of dieren mogen niet met het apparaat worden schoongezogen.
Houd kinderen uit de buurt van elektrische apparaten.
Mogen niet gezogen worden:
- Vloeistoffen. Vochtig gereinigd tapijt volledig laten drogen.
- Lucifers, gloeiende as of sigarettenpeuken.
- Harde, scherpe voorwerpen.
- Attentie: Grote hoeveelheden fijn stof (b.v. kalk, boorstof, zaagspanen, tonerstof van laserprinters/ kopieermachines etc.).
Apparaat niet met water schoonmaken (behalve filters en stofreservoir, volgens
gebruiksaan-wijzing).
Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken. Niet met het apparaat en de
zuigborstels over het snoer rijden.
Apparaat (behalve filter en stofreservoir) niet met water reinigen.
Apparaat niet blootstellen aan weersinvloeden, vocht en hitte.
Stofreservoir en alle filters moeten altijd in het apparaat aanwezig zijn. Als er geen
stofreservoir in het apparaat aanwezig is, kan de afdekking van de stofruimte niet
gesloten worden. Geen geweld gebruiken!
Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen uitgevoerd worden.
Door onvakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
Als het snoer defect is, moet de complete snoerroller door de Progress klantendienst of een
bevoegde werkplaats vervangen worden.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is door nietreglementair gebruik of verkeerde bediening.
Neem bij een storing contact op met uw leverancier of rechtstreeks met de Progress
klantendienst.
Dit apparaat komt overeen met de volgende EG-richtlijnen:
73/23/EEG van 19-02-1973 – Laagspanningsrichtlijn.
89/336/EEG van 03-05-1989 (inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG) – EMC-richtlijn.
7
Übersicht und Zusammensetzen
Exploded view and assembly
Vue d'ensemble et assemblage
Overzicht en montage
8
A Fusstaste Kabeleinzug
B Saugleistungsregler *
C Fusstaste EIN/AUS
D Anzeige „Staubbehälter entleeren“
E Öffner für Staubehälterfach
F Saugschlauch
* je nach Ausführung
A
B
C
D
G Zubehörhalter *
H Nebenluftregler *
I Teleskoprohr * mit Schieber zur
Teleskop-rohr-Verlängerung/Verkürzung
J Steckrohre (2) *
K Düse *
L Netzkabel
Cable retractor foot switch
Suction capacity regulator *
Foot switch ON/OFF
„Empty dust collector"
indicator
E Opener for dust-collector compartment
F Suction hose
G Accessories holder *
H Air slide *
I Telescopic tube * with slide fitting for
extending/shortening the telescopic tube
J Plug-in tubes (2) *
K Nozzle *
L Power cable
A
B
C
D
G Logement des accessoires *
H Coulisse de réglage d'air *
I Tube télescopique * avec coulisse pour
agrandir/réduire le tube télescopique
J Tubes emboîtables (2) *
K Suceur *
L Cordon de réseau
* depending on model
Touche d'enroulement du câble
Régulateur de puissance *
Touche EN/HORS
Indicateur „vidange du bac à poussière“
E Touche d'ouverture du compartiment
du bac à poussière
F Tuyau d'aspiration
* selon l'exécution
A
B
C
D
Voetknop snoer intrekken
Regelaar zuigkracht *
Voetknop AAN/UIT
Indicator „stofreservoir legen“
E Opener voor stofreservoirvak
F Zuigslang
* Afhankelijk van de uitvoering
G Hulpstukhouder *
H Bijluchtregelaar *
I Telescoopbuis * met schuifstuk voor het
verlengen/verkorten van de telescoopbuis
J Insteekbuis (2) *
K Mondstuk *
L Snoer
9
Düsen
Nozzles
Suceurs
Mondstukken
10
M Bodendüse *, umschaltbar für Teppiche und Hartbeläge
N Turbobürste * (durch Luftstrom rotierende Bürste zur Tiefenreinigung. Richtet den
Flor wieder auf, wirkt der Bildung von Laufstraßen entgegen)
O Hartbodendüse * (reinigt und pflegt speziell harte Böden und Parkett)
P Möbelpinsel *
Q Fugendüse *
R Polsterdüse * (Fäden und Flusen werden gut aufgenommen)
* je nach Ausführung
M Floor nozzle *, can be changed over for carpets and hard surfaces
N Turbo-brush * (airflow-powered rotary brush gives deep cleaning effect, revitalises
the pile and prevents runner lines )
O Hard floor brush * (for cleaning extra hard floors and parquet flooring)
P Furniture brush *
Q Crevice nozzle *
R Upholstery nozzle * (threads and fluff are effectively removed)
* depending on model
M Suceur-brosse *, commutable pour moquettes et revêtements durs
N Turbo-brosse * (brosse rotative permettant un nettoyage en profondeur grâce à un
courant d'air. Redresse les poils, évite la formation de marques de passage)
O Suceur pour sols durs * (nettoie et entretient les sols particulièrement durs et le
parquet)
P Pinceau pour meubles *
Q Suceur pour fentes *
R Suceur pour meubles rembourrés * (les fils et minons sont bien aspirés)
* selon l'exécution
M Vloermondstuk *, omschakelbaar voor tapijt en harde vloeren
N Turboborstel * (door luchtstroom roterende borstel voor diepe reiniging. Richt de pool
opnieuw op, werkt de vorming van loopsporen tegen)
O Mondstuk voor harde vloeren * (reinigt en onderhoudt harde vloeren en parket)
P Meubelborstel *
Q Spleetmondstuk *
R Bekledingsmondstuk * (draden en puizen worden goed verwijderd)
* Afhankelijk van de uitvoering
11
Staubsaugen - Allgemeine Anwendungshinweise
Vacuum cleaning - General instructions
Pour aspirer la poussière - Instructions générales d'utilisation
Stofzuigen - Algemene gebruiksvoorschriften
12
Kabel herausziehen, Netzstecker einstecken.
(Zum Kabeleinrollen Fusstaste A drücken. Bitte dabei Stecker halten.)
Ein- / Ausschalten mit Fusstaste C (bei niedrigster Leistungsstufe ist wegen der
elektronischen
Anlaufstrombegrenzung * eine Anlaufverzögerung von bis zu 4 Sekunden möglich).
Saugleistung am Saugleistungsregler B * einstellen.
Beim Arbeiten mit dem Staubbehälter den Saugleistungsregler auf Stellung max.
einstellen.
Die Saugleistung kann auch durch Öffnen des Nebenluftreglers H * reduziert werden.
Verringerte Saugleistung reduziert die Schiebekraft.
* je nach Ausführung
Withdraw cable, insert mains plug.
(To roll the cable up press foot switch A. Please hold the plug.)
Switch on/off with foot switch C (on the lowest power setting, there may be a start
delay up to 4 seconds due to the electronic starting current limiter *).
Set suction capacity with suction capacity regulator B *.
When using the dust collector, set the suction capacity regulator to max.
This can also be reduced by opening the air slide H *.
Reduced suction capacity reduces the slide force.
* depending on model
Dérouler le cordon, raccorder la fiche.
(Pour enrouler le cordon, appuyer du pied sur la touche A, en tenant la fiche.)
Enclencher ou déclencher du pied sur la touche C (pour le plus bas niveau de
puissance, un retard au démarrage jusqu'à 4 secondes est possible, à cause de la
limitation électronique du courant de démarrage *).
Régler la puissance d'aspiration sur le régulateur B *. En cas de fonctionnement avec le
bac à poussière, mettre le régulateur de puissance d'aspiration sur la position max.
La puissance peut aussi être réduite en ouvrant la coulisse H *.
Une puissance d'aspiration réduite diminue la force de poussée.
* selon l'exécution
Snoer naar buiten trekken, stekker in het stoopcontact steken.
(Om het snoer in te rollen op voetknop A drukken. Daarbij de stekker vasthouden.)
In-/uitschakelen met voetknop C (bij laagste zuigstand is een startvertraging tot 4
seconden mogelijk, wegens langzame start om het stroomverbruik te verminderen *).
Zuigkracht instellen met de regelaar B *.
Bij het werken met het stofreservoir de zuigvermogensregelaar op max. zetten.
Het zuigvermogen kan ook door het openen van de bijluchtregelaar H * gereduceerd
worden.
Kleinere zuigkracht reduceert de kracht die nodig is voor het schuiven.
* Afhankelijk van de uitvoering
13
Arbeiten mit dem Staubbehälter
Using the dust collector
Travailler avec le bac à poussière
Werken met het stofreservoir
14
Staubbehälter einsetzen. Abbildung 1.
Wir empfehen, den Staubbehälter nach jedem Saugen zu entleeren. Spätestens jedoch
dann, wenn die Anzeige D vollständig rot ausgefüllt ist (bei Betrieb auf höchster
Saugstufe und vom Boden abgehobener Düse). Abbildungen 2-3.
Regelmässig alle Filter überprüfen und gegebenenfalls reinigen, siehe folgende Seite.
Fit the dust collector. Fig. 1.
We recommend emptying the dust collector each time you finish vacuuming, but no
later than when indicator D shows red all over (with the unit switched to maximum
suction capacity and the nozzle raised from the floor). Figs. 2-3.
Regularly check all filters and clean as necessary, see next page.
Mettre en place le bac à poussière. Figure 1.
Nous recommandons de vider le bac à poussière après chaque usage. Mais au plus tard,
lors-que l'indicateur D est entièrement rouge (pour l'aspirateur enclenché à pleine
puissance, suceur soulevé du sol). Figures 2-3.
Vérifier régulièrement tous les filtres et les nettoyer si nécessaire, voir page suivante.
Stofreservoir inzetten. Afbeelding 1.
We raden aan om het stofreservoir na het zuigen te legen. Het reservoir moet zeker
geleegd worden als indicatie D volledig rood is (bij gebruik met hoogste zuigstand en
van de vloer opgetild mondstuk). Afbeeldingen 2-3.
Regelmatig alle filters controleren en eventueel reinigen, zie volgende pagina.
15
16
Filter regelmässig reinigen (ausklopfen bzw. bei starker Verschmutzung mit warmem
Wasser auswaschen). Verschmutzte Filter können das Saugergebnis beeinträchtigen oder zu
Gerätedefekten führen.
Bei jedem Entleeren des Staubbehälters die beiden im Staubbehälterdeckel eingesetzten
Filter prüfen und reinigen. Abbildungen 1-2/3 (HEPA Filter).
Regelmässig auch den Motorschutzfilter und den Abluftfilter reinigen. Abbildungen 4-5.
Der Staubbehälter und die Filter dürfen nur völlig ausgetrocknet wieder eingesetzt
werden.
Bei haushaltsüblicher Nutzung sollten die Filter nach etwa drei Jahren ersetzt werden.
* je ach Ausführung
** nur bei Modellen mit HEPA Filter
Clean the filter regularly (knock to remove dirt, or if clogged, wash out with warm water).
A clogged filter can impair the vacuum performance or lead to malfunctions.
Each time you empty the dust collector, check and clean the two filters in the dust
collector lid. Figs. 1-2/3 (HEPA filter).
Regularly clean the motor and outflow air filters. Figs. 4-5.
The dust collector and filters must be fully dried out before refitting.
In standard household use, the filters should be replaced approximately every three
years.
*depending on model
** only for models with HEPA filter
Nettoyer régulièrement les filtres (tapoter ou rincer à l'eau chaude en cas de fort encrassement).
Des filtres sales peuvent réduire l'aspiration ou provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.
Lors de chaque vidage du bac à poussière, vérifier les deux filtres placés dans le
couvercle du bac à poussière et les nettoyer. Figures 1-2/3 (filtre HEPA).
Nettoyer régulièrement le filtre de protection du moteur et le filtre de sortie d'air.
Figures 4-5.
Le bac à poussière et les filtres ne doivent être remis en place qu'une fois parfaitement secs.
Pour une utilisation domestique classique, remplacer les filtres au bout de trois ans
environ.
* selon l'exécution
** uniquement sur le modèles avec filtre HEPA
Filters regelmatig reinigen (uitkloppen of bij sterke vervuiling met warm water uitwassen). Vervuilde filters kunnen de zuigkracht verminderen of tot defecten leiden.
Telkens bij het legen van het stofreservoir de beide in het deksel van het stofreservoir
geplaatste filters controleren en reinigen. Afbeeldingen 1-2/3 (HEPA-filters).
Regelmatig ook de motorveiligheidsfilter en de afzuigfilter reinigen. Afbeeldingen 4-5.
Het stofreservoir en de filters mogen enkel volledig gedroogd opnieuw geplaatst worden.
Bij normaal huishoudelijk gebruik moeten de filters na ca. drie jaar vervangen worden.
* Afhankelijk van de uitvoering
** alleen bij modellen met HEPA filter
17
Transportieren und Aufbewahren
Transport and storage
Transport et rangement
Transporteren en opslaan
18
Onderhoud en reiniging
Voor onderhoud of reiniging het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
trekken.
Behuizing en het stofreservoirvak zo nodig met een vochtige doek afvegen en afdrogen. Geen
schuurmiddel of oplosmiddel gebruiken. Vloermondstuk en borstels af en toe met het
spleetmond-stuk schoonzuigen.
Stofreservoir niet in vaatwasser of met agressieve reinigingsmiddelen schoonmaken (reservoir
kan beschadigd of dof worden).
Wat doen als...
...het zuigvermogen duidelijk vermindert:
Controleer het stofreservoir of de stofzak, eventueel legen of vervangen.
Controleer of buis en slang niet verstopt zijn door b.v. een klein muntstuk door buis en slang
te werpen.
Eventueel het mondstuk op verstopping controleren.
Controleer alle filters (afzuigfilter, motorveiligheidsfilter, eventueel reservoirfilter).
...het mondstuk moeilijk te schuiven is: zuigkracht verkleinen. De reinigende werking wordt
daar-door niet verminderd.
...het apparaat wordt uitgeschakeld door de oververhittingszekering: b.v. door overbelasting
van de motor, door vol stofreservoir/stofzak of verstopt hulpstuk.
Apparaat uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, motor laten afkoelen.
Stofreservoir/stofzak, zuigbuis en zuigslang controleren; eventuele verstopping verhelpen. Na
ca. 30 minuten kan het apparaat weer ingeschakeld worden.
...de zekering doorgeslagen is: als andere elektrische apparaten met groot verbruik op
dezelfde zekering zijn geschakeld als de stofzuiger, kan de zekering doorslaan. In dit geval de
zuigkrachtregeling voor het inschakelen op de laagste stand zetten en pas na het inschakelen
een hogere stand kiezen.
Ter wille van het milieu
Verpakkingsmateriaal en versleten apparaten niet gewoon weggooien!
Verpakking van het apparaat: wij raden u aan de verpakking te bewaren, in geval van
reparatie beschermt de verpakking het toestel tijdens het transport.
Zorg er bij het afvoeren van het toestel voor dat het materiaal gesorteerd wordt: De
kunststofzak van polyethyleen (PE) voor recycling afvoeren.
Verwerking van defecte toestellen: de kunststofdelen zijn van een materiaalmarkering
voorzien, zodat ze aan het eind van de levensduur van het apparaat geschikt zijn voor
recycling.
Informeer bij uw gemeente waar u het apparaat naartoe kunt brengen.
22
Progress Kundendienst in Deutschland
Progress Kundendienst in Europa
Sollte dieses Progress Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, senden Sie es bitte an
folgende Adresse:
Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes
mit 2 - 3 - 4 - 5
Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Elektro Stefan Irsen
Sachtlebenstraße 1, 41541 Dormagen
Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes
mit 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9
Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 500, 90419 Nürnberg
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Progress Serviceline unter 01805-30 60 80*
Fax: 0911/ 3 23-49 19 30
E-Mail: service.kleingeraete@progresshausgeraete.de
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our Progress sales organisations own
guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 174 55 ¢ëéìïò, ÁèÞíá Tel: 210 9854876
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Trazaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
*(Deutsche Telekom 0,12 Euro/min.)
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt
werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche
Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, PROGRESS
Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für
dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe
zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu
hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler
an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab
dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher
nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung
sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in
einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft
wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland
3.
4.
5.
6.
erbracht werden können. Mängel müssen uns inner halb von
zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden.
Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen;
die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige PROGRESS-Zentralwerkstatt zu
versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die
vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der
Original- Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch
einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den OriginalKaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn
dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die
Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
Änderungen vorbehalten
2190453-09
Download PDF

advertising