Volta U6425 Brugermanual

Volta U6425 Brugermanual
SV
Bruksanvisning
NO Bruksanvisning
Fi
Käyttöohje
DK
Brugsanvisning
Svenska
Norsk
Tack för att du har valt en VOLTA AirMax dammsugare. Denna
bruksanvisning gäller alla AirMax-modeller. Detta innebär att
vissa tillbehör eller funktioner kanske inte finns för just din
modell. Se till att alltid använda originaltillbehör från VOLTA
för att få bästa resultat. De är speciellt utformade för din
dammsugare.
Takk for at du valgte støvsugeren Volta AirMax. Denne bruksanvisningen dekker alle AirMax-modeller. Det betyr at enkelte
funksjoner eller tilbehør kanskje ikke finnes på din modell. Bruk
alltid originalt Electrolux-utstyr for å oppnå best resultater. Det
er spesiallaget for støvsugeren din.
Suomi
Dansk
Kiitos siitä, että olet valinnut Volta AirMax -pölynimurin. Nämä
käyttöohjeet koskevat kaikkia AirMax-malleja. Käyttämäsi malli
ei tämän vuoksi ehkä sisällä kaikkia ohjeessa mainittuja lisävarusteita tai ominaisuuksia. Voit varmistaa parhaan mahdollisen
imurointituloksen käyttämällä aina Voltan/Electroluxin alkuperäisiä lisävarusteita. Ne on suunniteltu nimenomaan imuriasi
varten.
Tak, fordi du valgte en Electrolux AirMax-støvsuger. Denne
brugervejledning dækker alle AirMax-modeller. Det betyder,
at der kan være tilbehør/funktioner, som ikke kan anvendes på
din model. Brug altid originalt Electrolux-tilbehør, så opnår du
det bedste resultat. Det er designet specielt til din støvsuger.
Svenska
Norsk
Tillbehör
Tilbehør
1
2*
3
4
Teleskoprör
Frlängningsrör
Slanghandtag + Slang
Kombimunstycke för
golv
5 Fogmunstycke
6 Möbelmunstycke
1
2
7 Tillbehörsfäste
8 Dammsugar påse, s-bag
9* Turbomunstycke
10*Parkettmunstycke
11*Dammvippa
För säkerhets skull
AirMax bör endast användas av vuxna och endast för
normal dammsugning i hemmamiljö. Dammsugaren
har dubbel isolering och behöver inte jordas. Dra alltid
ur stickproppen från vägguttaget före underhåll eller
rengöring av dammsugaren. Förvara alltid dammsugaren på en torr plats. All service och alla reparationer
måste utföras av ett auktoriserat Electrolux-servicecenter.
Sug aldrig upp
3
• I våta utrymmen.
• I närheten av brandfarliga gaser eller liknande.
• Utan dammpåsen s-bag® (kan skada dammsugaren). En säkerhetsanordning är monterad på
dammsugaren så att det inte går att stänga luckan
utan s-bag®. Försök inte att tvinga igen luckan.
• När dammsugaren visar tydliga tecken på skada.
4
Sug aldrig upp
5
6
7
• Skarpa föremål, vätskor.
• Het eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller
liknande
• Fint damm från till exempel gips, betong, mjöl,
aska.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn
– skador som inte omfattas av dammsugarens serviceåtagande.
Att tänka på när det gäller elsladden
1*
2*
3
4
5
6
Teleskoprør
Forlengelsesrør
Slangehåndtak + slange
Kombimunnstykke
Sprekkmunnstykke
Møbel/tekstil munnstykke
AirMax skal bare brukes av voksne og bare til normal
støvsuging i hjemmet. Støvsugeren er dobbeltisolert
og trenger ikke å jordes. Koble fra nettledningen før
du rengjør eller vedlikeholder støvsugeren. Oppbevar
støvsugeren på et tørt sted. All service og reparasjon
må utføres av et autorisert Electrolux-servicesenter.
Støvsug aldri:
•
•
•
•
Våte områder.
Nær brennbare gasser osv.
Uten en støvpose av typen s-bag®, slik at du unngår å
skade støvsugeren. Det finnes en sikkerhetsmekanisme som hindrer dekselet å lukke seg uten en s-bag®.
Forsøk ikke å lukke dekselet med makt.
Når apparathuset viser tydelige tegn på skade.
Støvsug aldri:
•
•
•
Dansk
Varusteet
7 Feste for tilbehør
8 Støvpose, s-bag®
9* Turbomunnstykke
10*Parkettmunnstykke
11*Fjærkost
Sikkerhetsforholdsregler
Skarpe objekter, væsker.
Varmt eller kaldt kull, brennende sigarettstumper osv.
Fint støv, for eksempel gips, sement, mel eller varm
eller kald aske.
Ovennevnte kan føre til alvorlige skader på motoren
– skader som ikke dekkes av garantien.
Sikkerhetsregler for elektriske ledninger:
Sjekk med jevne mellomrom at ledningen ikke er skadet. Bruk aldri støvsugeren hvis ledningen er skadet.
Skade på maskinens ledning dekkes ikke av garantien.
Kontrollera regelbundet att sladden är oskadad.
Använd aldrig dammsugaren om sladden är skadad.
Skador på maskinens sladd omfattas inte av dammsugarens serviceåtagande.
8
Suomi
1*
2*
3
4
5
6
7
Teleskooppiputki
Jatkoputket
Letkun kahva ja letku
Yhdistelmäsuutin
Rakosuutin
Huonekalusuutin
Pidike lisävarusteille
Tilbehør
8
9*
10*
11*
Pölypussi, s-bag®
Turbosuutin
Parkettisuutin
Pölyhuiska
1*
2*
3
4
Teleskoprør
Forlængerrør
Slangehåndtag + slange
Kombinationsgulvmundstykke
5 Fugemundstykke
6 Møbelmundstykke
7 Tilbehørsklemme
8 Støvsugerpose, s-bag®
9* Turbomundstykke
10*Parketmundstykke
11*Fjerkost
Turvaohjeet
Sikkerhedsforanstaltninger
Älä koskaan imuroi:
Støvsug aldrig
Imuri soveltuu vain aikuisten käyttöön, ja se on
tarkoitettu vain kodin normaalia imurointia varten.
Imurissa on kaksoiseristys, eikä imuria tarvitse maadoittaa. Irrota pistoke virtalähteestä ennen imurin
puhdistus- tai huoltotoimia. Säilytä imuria kuivassa
paikassa. Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava valtuutetun Volta-huollon tehtäväksi.
•
•
•
•
Märissä tiloissa.
Syttyvien kaasujen jne. lähellä.
Ilman s-bag®-pölypussia, koska imuri voi
vaurioitua. Imuriin asennettu turvalaite estää
kantta sulkeutumasta, ellei s-bag®-pölypussi ole
asennettuna. Älä yritä sulkea kantta väkisin.
Kun pölynimurissa on näkyviä vaurioita
Älä koskaan imuroi:
AirMax bør kun betjenes af voksne og kun til normal
støvsugning i privat beboelse. Støvsugeren er dobbeltisoleret og kræver ingen jordforbindelse. Tag
stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller
vedligeholdelse af støvsugeren. Opbevar støvsugeren
et tørt sted. Al service og reparation skal udføres af et
autoriseret Electrolux-servicecenter.
• I våde områder.
• I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
• Uden s-bag®-støvsugerpose, da det kan beskadige
støvsugeren. Der er monteret en sikkerhedsanordning, som forhindrer, at dækslet lukkes uden en
s-bag®. Forsøg ikke at lukke dækslet med magt.
• Hvis kabinettet viser tegn på beskadigelse.
Støvsug aldrig
Teräviä esineitä tai nesteitä
Kuumaa tai kylmää tuhkaa, palavia savukkeen
pätkiä jne.
• Kipsin, betonin, jauhojen, tuhkan tai muiden
erityisen hienojakoisten hiukkaslähteiden pölyä.
Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa
vakavia moottorivaurioita - joita takuu ei korvaa.
• Skarpe objekter, væske.
• Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
• Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton, mel eller aske.
Ovenstående kan forårsage alvorlig beskadigelse af
motoren. Garantien dækker ikke denne form for skade.
Sähköjohdon turvaohjeet:
Kontroller jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget.
Brug aldrig støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget.
Garantien dækker ikke beskadigelse af støvsugerledningen.
* Vain tietyt mallit.
* Kun visse modeller.
•
•
Tarkista säännöllisesti, etteivät pistoke ja johto ole
vioittuneet. Älä käytä pölynimuria, jos johto on vioittunut. Laitteen sähköjohtoon kohdistuneet vauriot
eivät kuulu takuun piiriin.
Sikkerhedsforanstaltninger for elektriske
ledninger
9
10
11
* Endast vissa modeller.
* Bare enkelte modeller.
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
Innan du börjar
Før du begynner
Ennen aloitusta
12 Avaa imurin etukansi ja tarkista, että s-bag®pölypussi ja moottorin suodatin ovat paikoillaan.
(Katso myös Suodattimien vaihto.)
Inden start
12 Åbn maskinens frontdæksel, og kontroller, at sbag®-støvsugerposen og motorfiltret er på plads.
(Se også Udskiftning af filter)
13* Öppna luckan baktill på maskinen och kontrollera
att utblåsfiltret* sitter där det ska.
13* Åpne bakdekselet på apparatet, og kontroller at
utløpsfilteret * er på plass.
13* Avaa imurin takakansi ja tarkista, että poistoilman
suodatin* on paikallaan.
13* Åbn låget bag på maskinen, og kontroller, at
udblæsningsfiltret* er anbragt korrekt.
3
3
3
3
12 Öppna det främre locket och kontrollera att
dammsugarpåsen s-bag® och motorfiltret sitter
där de ska. (Se även Byte av filter.)
12
13
14
15
Koppla ihop slangen med slanghandtaget tills
fästena snäpper fast (tryck på fästena när du vill
koppla loss slangen).
12 Åpne frontdekselet på apparatet, og kontroller at
s-bag®-støvposen og motorfilteret er på plass.
(Se også "Utskifting av filter")
Sett slangen inn i slangehåndtaket til klemmene
kommer på plass (trykk på klemmene for å løsne
slangen).
14 Sätt i slangen tills hakarna klickar fast (tryck in
hakarna för att lossa slangen).
14 Trykk slangen på plass til du hører et klikk (trykk
på sperrene for å løsne slangen).
15 Anslut förlängningsrören* eller teleskopröret*
till slanghandtaget och munstycket genom att
trycka och vrida ihop dem. (Vrid och dra isär när
du vill ta bort rören.)
15 Fest utvidelsesrørene * eller teleskoprøret * til
slangehåndtaket og munnstykket ved å skyve og
vri. (Vri og dra for å løsne.)
16 Dra ut sladden och anslut till vägguttaget.
Dammsugaren är försedd med en kabelvinda.
När sladden har dragits ut förblir den utdragen.
16 Trekk ut nettledningen og sett den i
stikkontakten. Støvsugeren er utstyrt med
automatisk ledningsinntrekk. Når nettledningen
er trukket ut, holder den seg i den posisjonen.
17 Mata in sladden genom att trycka på
indragningspedalen. Då matas sladden in.
17 Trykk på inntrekksknappen for å trekke inn
ledningen.
18a Sätt på dammsugaren genom att föra kontrollen
mot ”Max”. Öka sugeffekten genom att
föra kontrollen längre mot ”Max”. Stäng av
dammsugaren genom att föra kontrollen i
motsatt riktning till ”Off”.
18a Start støvsugeren ved å vri strømbryteren mot
Max-posisjonen. Øk sugestyrken ved å vri
bryteren enda mer mot Max-posisjonen. Stopp
støvsugeren ved å vri bryteren til Off-posisjonen.
18b*Sugeffekten kan också regleras genom
sugkontrollen på slanghandtaget.
19 Perfekt läge vid paus (19a) och förvaring (19b).
18b*Sugestyrken kan også justeres ved å bruke
sugekontrollen på munnstykket.
19 Ideell parkeringsposisjon for pause (19a) og (19b)
oppbevaring,
16
Kiinnitä letku letkun kahvaan niin, että kiinnikkeet
napsahtavat paikalleen (irrota painamalla
kiinnikkeitä sisäänpäin).
14 Kiinnitä letku paikalleen niin, että kiinnikkeet
napsahtavat paikalleen (irrota painamalla
kiinnikkeitä sisäänpäin).
15 Kiinnitä jatkoputket* tai teleskooppiputki*
letkun kahvaan ja suuttimeen työntämällä ja
kääntämällä ne yhteen. (Irrota kääntämällä ja
vetämällä erilleen.)
16 Vedä sähköjohto ulos ja kytke pistoke
pistorasiaan. Imuri on varustettu
johdonkelauksella. Ulos vedetty sähköjohto
pysyy vedetyn pituisena.
17 Voit kelata johdon takaisin imurin sisään
painamalla johdon kelauspainiketta. Johto
kelautuu takaisin imurin sisään.
18a Käynnistä imuri siirtämällä säädintä Max-merkin
suuntaan. Voit lisätä imutehoa siirtämällä
säädintä edelleen Max-merkin suuntaan.
Sammuta imuri siirtämällä säädin päinvastaiseen
suuntaan Off-asentoon.
18b*Voit säätää imutehoa myös letkun kahvassa
olevalla säätimellä.
Kiinnitä letku letkun kahvaan niin, että kiinnikkeet
napsahtavat paikalleen (irrota painamalla
kiinnikkeitä sisäänpäin).
14 Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk på
låsen for at udløse slangen).
15 Fastgør forlængerrørene* eller teleskoprøret* til
slangehåndtaget og mundstykket ved at skubbe
og dreje. (Drej og træk dem fra hinanden).
16 Træk ledningen ud, og sæt den i en stikkontakt.
Støvsugeren er udstyret med ledningspedal. Når
ledningen er trukket ud, forbliver den dér.
17 Tryk på ledningspedalen for at rulle ledningen op.
Ledningen rulles op.
18a Tænd støvsugeren ved at skubbe
afbryderknappen i retning mod “Max”. Øg
sugeeffekten ved at skubbe knappen længere
mod “Max”. Sluk støvsugeren ved at skubbe
knappen i retning mod “Off”.
18b*Sugeeffekten kan også justeres vha.
sugekontrollen på slangehåndtaget.
19 Ideel parkeringsposition under pause (19a) og
(19b) opbevaring.
19 Imurin odottamaan jättämiseen imuroimisen
keskeyttämisen ajaksi käy parhaiten kuvan
mukainen asento (19a) ja imurin säilyttämiseen
asento (19b).
17
18a
18b
19a
19b
* Endast vissa modeller.
* Bare enkelte modeller.
* Vain tietyt mallit.
* Kun visse modeller.
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
För bästa städresultat
Oppnå de beste resultatene
Paras tulos
Hvordan man opnår de bedste resultater
Mattor: Använd kombimunstycket för golv med
spaken i läge (20).
Tepper: Bruk kombimunnstykket med spaken i posisjon (20).
Matot: Käytä yhdistelmäsuutinta vivun ollessa kuvan
mukaisessa asennossa (20).
Tæpper: Brug kombinationsgulvmundstykket med
omskifteren i position (20).
Använd våra munstycken så här:
20
21
Hårda golv: Använd kombimunstycket för golv med
spaken i läge (21).
Trägolv: Använd parkettmunstycket* (22).
Möbler och tyger: Använd möbelmunstycket* (23) för
soffor, gardiner, tunna tyger osv. Minska på sugeffekten om det behövs.
Tavlor, bokhyllor etc.: Använd dammvippan* (24).
22
23
24
25
26
27
Slik bruker du munnstykkene:
Harde gulv: Bruk kombimunnstykket med spaken i
posisjon (21).
Tregulv: Bruk parkettmunnstykket* (22).
Stoppede møbler og tekstiler: Bruk møbel/tekstil munnstykket (23) til sofaer, gardiner, lette tekstiler osv.
Reduser om nødvendig sugestyrken.
Rammer, bokhyller osv.: Bruk fjærkosten* (24).
Skarvar, hörn etc.: Använd fogmunstycket* (25).
Sprekker, hjørner osv.: Bruk sprekkmunnstykket* (25).
Användning av turbomunstycke*
Bruk turbomunnstykket*
26/27 Perfekt för att ta bort ludd och hår från mattor
och heltäckningsmattor.
26/27 Det egner seg til fjerning av lodotter og
dyrehår i tepper og vegg-til-vegg-tepper.
Obs: Använd inte turbomunstycket på djurskinn eller
mattfransar. För att undvika skador på mattan, låt inte
munstycket stå stilla medan borsten rullar. Kör inte över
elkablar och stäng av dammsugaren omedelbart efter
användning.
Merk: Ikke bruk turbomunnstykket på skinntepper
eller teppefrynser. Ikke hold munnstykket på samme
sted når børsten roterer. Det kan skade teppet. Ikke før
munnstykket over elektriske ledninger, og pass på å slå
av støvsugeren umiddelbart etter bruk.
* Endast vissa modeller.
* Bare enkelte modeller.
Käytä suuttimia seuraavasti:
Kovat lattiat: Käytä yhdistelmäsuutinta vivun ollessa
kuvan mukaisessa asennossa (21).
Anvend mundstykkerne som følger:
Hårde gulve: Brug kombinationsgulvmundstykket med
omskifteren i position (21).
Puulattiat: Käytä parkettisuutinta* (22).
Trægulve: Brug parketmundstykket* (22).
Tekstiilit ja verhoillut huonekalut: Käytä huonekalusuutinta* (23) sohvien, verhojen ja kevyiden
kankaiden imuroimiseen. Pienennä tarvittaessa
imutehoa.
Polstrede møbler og stof: Brug polstermundstykket*
(23) til sofaer, gardiner, tynde stoffer osv. Nedsæt
eventuelt sugeeffekten.
Rammer, bogreoler etc.: Brug fjerkosten* (24).
Ikkunoiden tai ovien karmit, kirjahyllyt jne.: Käytä pölyhuiskaa* (24).
Fuger, hjørner etc.: Brug fugemundstykket* (25).
Ahtaat tilat, nurkat jne.: Käytä rakosuutinta* (25).
Turbosuuttimen käyttö *
26/27 Turbosuutin on tehokas väline tiukkaan
takertuneiden hahtuvien ja lemmikkien
karvojen poistamiseen matoista ja
kokolattiamatoista.
Huomautus: Älä imuroi turbosuuttimella taljoja tai
mattojen hapsuja. Älä pidä suutinta paikoillaan harjan
pyöriessä, ettei matto vahingoitu. Älä siirrä suutinta
virtajohtojen yli. Katkaise imurista virta välittömästi
käytön jälkeen.
* Vain tietyt mallit.
Brug af turbomundstykket*
26/27 Ideelt til at fjerne genstridige nullermænd og
hunde/kattehår fra tæpper og væg-til-vægtæpper.
Bemærk: Brug ikke turbomundstykket til skindtæpper
eller tæppefrynser. Undgå at holde mundstykket stille,
mens børsten roterer, da det kan beskadige tæppet. Kør
ikke over elektriske ledninger med mundstykket, og husk
at slukke støvsugeren umiddelbart efter brug.
* Kun visse modeller.
Svenska
Norsk
Suomi
Byte av dammpåse s-bag®
Skifte ut støvposen, s-bag®
s-bag®-pölypussin vaihtaminen
28 Vaihda s-bag®-pölypussi, kun pölymäärän ilmaisin
muuttuu täysin punaiseksi. Älä pidä suutinta
lattiassa, kun luet ilmaisinta.
28 s-bag®-støvsugerposen skal senest udskiftes,
når indikatoren er helt rød. Aflæses med
mundstykket løftet.
29 Öppna luckan framtill och lyft ut insatsen med
dammsugarpåsen s-bag® (30).
29 Åpne frontdekselet og løft ut holderen som
inneholder s-bag®-støvposen (30).
29 Avaa imurin etukansi ja nosta s-bag®-pölypussin
pidike ulos (30).
29 Åbn frontlåget, og løft indsatsen, der holder sbag®-støvsugerposen (30).
31 Lyft ut s-bag® från insatsen genom att dra i
kartongskivan. Denna försluter automatiskt s-bag®
och förhindrar att damm läcker ur påsen.
31 Løft ut s-bag®-støvposen fra holderen ved å dra ut
kartongen. Dette vil automatisk forsegle s-bag®støvposen og hindre støv i å lekke ut.
31 Vedä pölypussi irti pidikkeestä pahvista
vetämällä. Tämä sinetöi pölypussin ja estää pölyn
pääsemisen pussista pois.
32 Sätt in en ny s-bag® genom att skjuta in kartongskivan till ändläget i skåran i dammpås-hållaren
och stäng sedan luckan.
32 Sett inn en ny s-bag®-støvpose ved å skyve
kartongen helt ned i sporet i støvposeholderen
og lukke dekselet.
32 Lisää uusi s-bag®-pölypussi pidikkeeseen ja
työnnä pahvi uraa myöten pohjaan. Sulje lopuksi
imurin kansi.
31 Løft s-bag®-støvsugerposen ud af indsatsen
ved at trække i pappet. Derved lukkes s-bag®støvsugerposen helt, så der ikke kan slippe støv
ud.
Obs: Byt ut s-bag® efter användning av
mattrengöringspulver. Använd endast
originaldammpåsar s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag®
Long Performance eller s-bag® Anti-odour.
Merk: Skift ut s-bag®-støvposen når du har støvsugd
tepperensemiddel. Påse at du bare bruker originale
støvposer: s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long
Performance eller s-bag® Anti-odour.
Huomautus: Vaihda s-bag®-pölypussi aina, kun olet käyttänyt imuroinnissa matonpuhdistusainetta. Käytä vain
alkuperäisiä s-bag®-pölypusseja: Classic s-bag®, Clinic
s-bag®, Long Performance s-bag® tai Anti-odour s-bag®.
* Endast vissa modeller.
* Bare enkelte modeller.
* Vain tietyt mallit.
28 Dammpåsen s-bag® ska bytas senast när indikator-fönstret är helt rött. Läs av med munstycket
upplyft från underlaget.
28
29
28 Støvposen, s-bag®, må senest skiftes ut når
indikatorvinduet er helt rødt. Les av med
munnstykket løftet opp.
Dansk
Udskiftning af s-bag®-støvsugerposen
32 Isæt en ny s-bag®-støvsugerpose ved at skubbe
papstykket helt i bund i poseholderens rille og
lukke låget.
Bemærk: Skift s-bag® efter brug af tæpperensepulver.
Brug kun de originale støvsugerposer: s-bag® Classic,
s-bag® Clinic, s-bag® Long Performance eller s-bag®
Anti-odour.
30
31
32
10
* Kun visse modeller.
11
Svenska
Norsk
Suomi
Byte av motorfiltret
Utskifting av motorfilteret
Moottorin suodattimen vaihto
34 Dra filterholderen oppover til den kommer ut av
sporet.
34 Vedä suodattimen pidike irti urasta.
görs vid vart 5:e byte av dammpåse s-bag®. Använd
aldrig dammsugaren utan filter.
33
33 Öppna luckan framtill och lyft ut insatsen med
dammsugarpåsen s-bag®.
34 Dra filterhållaren uppåt så att den dras ut ur skåran.
35 Tag försiktigt bort det smutsiga filtret och ersätt
med ett nytt. Sätt tillbaka insatsen som håller sbag® och stäng slutligen locket.
Byte av utblåsfilter*
Det finns tre typer av utblåsfilter:
• Mikrofilter* (ref.nr. EF 17)
• Hepa H12* ej tvättbart (ref.nr. EF H12)
• Hepa H12* tvättbart (kan köpas som tillbehör, ref.nr.
EF H12W)
34
Filtrena måste alltid bytas ut mot nya och kan inte
tvättas (förutom det tvättbara Hepa H12*).
36 Öppna luckan baktill och ta ut filtret.
37 Sätt i ett nytt filter och stäng locket.
Bør gjøres ved hver 5. utskifting av støvposen, s-bag®.
Bruk aldri støvsugeren uten filter.
33 Åpne frontdekselet og løft ut holderen som
inneholder s-bag®-støvposen.
35 Dra forsiktig ut det gamle, skitne filteret, og sett
inn et nytt. Sett holderen på plass igjen, og lukk
deretter dekselet.
Utskifting av utløpsfilteret*
Det er tre typer utløpsfiltre.
• Mikrofilter* (ref.nr. EF 17)
• Hepa H12*, ikke-vaskbart (ref.nr. EF H12)
• Hepa H12*, vaskbart (ekstrautstyr, ref.nr. EF H12W)
Filtrene må alltid skiftes ut med nye og kan ikke vaskes
(bortsett fra Hepa H12*, vaskbart).
36 Åpne bakdekselet og løft ut filteret.
37 Sett inn et nytt filter og lukk dekselet.
on suositeltavaa tehdä joka viidennen s-bag®-pölypussin vaihdon yhteydessä. Älä koskaan käytä imuria
ilman suodatinta.
33 Avaa imurin etukansi ja nosta s-bag®-pölypussin
pidike ulos.
35 Vedä vanha, likainen suodatin varovasti ulos
pidikkeestään ja vaihda tilalle uusi suodatin. Aseta
s-bag®-pölypussi pidikkeineen takaisin paikoilleen
ja sulje kansi.
Poistoilman suodattimen vaihto*
Poistoilman suodattimia on kolmea eri tyyppiä:
• Mikrosuodatin* (Viite: nro EF 17)
• Hepa H12* kertakäyttöinen (Viite: nro EF H12)
• Hepa H12* pestävä (saatavana lisävarusteena, Viite:
nro EF H12W)
Suodattimet on aina korvattava uusilla, eikä niitä
voi pestä (lukuun ottamatta pestävää Hepa H12*
-suodatinta).
Dansk
Udskiftning af motorfiltret
Dette bør gøres ved hver 5. udskiftning af s-bag®-støvsugerposen Brug aldrig støvsugeren uden filter.
33 Åbn frontlåget, og løft indsatsen, der holder
støvsugerposen (s-bag®).
34 Træk filterholderen opad, indtil den er fri af rillen.
35 Træk forsigtigt det gamle, snavsede filter ud,
og isæt et nyt. Sæt indsatsen med s-bag®støvsugerposen på plads igen, og luk dækslet.
Udskiftning af udsugningsfilter*
Der er tre typer udblæsningsfilter:
• Micro filter* (Ref. No. EF 17)
• Hepa H12*, ikke vaskbart (ref. nr. EF H12)
• Hepa H12* washable (købes som tilbehør, Ref. No.
EF H12W)
Filtrene skal altid erstattes af nye og kan ikke vaskes
(undtagen Hepa H12* washable).
36 Åbn låget bagpå, og løft filteret ud.
37 Sæt et nyt filter i, og luk dækslet.
36 Avaa imurin takakansi ja irrota suodatin.
37 Aseta uusi suodatin paikoilleen ja sulje kansi.
35
36
37
* Endast vissa modeller.
* Bare enkelte modeller.
12
* Vain tietyt mallit.
* Kun visse modeller.
13
Svenska
Rengöring av slang och munstycke
38
39
40
Norsk
Suomi
Dansk
Rengøring af slange og mundstykke
Dammsugaren stannar automatiskt om munstycket,
röret, slangen eller filtren och s-bag® blir igentäppta.
I så fall ska du dra ut sladden ur vägguttaget och låta
dammsugaren svalna i 20–30 minuter. Avlägsna det
som sitter i vägen och/eller byt ut filtren och s-bag®
samt starta dammsugaren igen.
Støvsugeren stopper automatisk hvis munnstykket,
røret, slangen eller filtrene og s-bag®-støvposen blir
blokkert. I slike tilfeller må du trekke støpselet ut av
stikkontakten og la apparatet avkjøles i 20-30 minutter. Ta vekk det som blokkerer og/eller skift ut filtrene
og s-bag®, og start støvsugeren igjen.
Rengjøre slangen og munnstykket
Letkun ja suuttimen puhdistus
Rör och slangar
Rør og slanger
Putket ja letkut
39 Slangehåndtaket kan demonteres fra slangen ved
behov for rengjøring.
39 Voit tarvittaessa irrottaa imuriletkun kahvan
letkusta helpottaaksesi puhdistusta.
40 Det kan også være mulig å fjerne blokkeringen i
slangen ved å klemme på den. Men vær forsiktig
i tilfelle blokkeringen er forårsaket av glass eller
nåler som har satt seg fast i slangen.
40 Tukoksen poistaminen letkusta voi onnistua myös
letkua puristelemalla. Ole kuitenkin varovainen,
sillä tukoksessa voi olla teräviä esineitä, kuten
lasia tai neuloja.
Merk: Garantien dekker ikke skade på slangen som følge
av rengjøring.
Huomautus: Takuu ei kata letkun vahinkoja, jotka ovat
aiheutuneet letkun puhdistuksesta.
Rengjøre gulvmunnstykket
Lattiasuuttimen puhdistus
42* Trykk på hvert hjulnav, og dra av hjulene. Fjern
støvdotter, hår eller annet som kan ha satt seg
fast.
42* Irrota pyörät yksitellen keskiöstä painamalla. Vedä
pyörä irti. Poista pölypallot, karvat ja muut pyöriin
takertuneet esineet.
43* Du kan nå større gjenstander ved å fjerne
tilkoblingsrøret fra munnstykket.
43* Voit poistaa suuret esineet irrottamalla
liitosputken suuttimesta.
* Bare enkelte modeller.
* Vain tietyt mallit.
38 Rör och slang rensar du enklast med hjälp av
rensband eller liknande.
39 Slanghandtaget kan tas bort från slangen om det
behöver rengöras.
40 Det kan också gå att ta bort hindret genom
att klämma på slangen. Var dock försiktig om
det finns risk för att glas eller nålar har fastnat i
slangen.
Obs: Skador uppkomna vid rengöring av slangar täcks ej
av dammsugarens serviceåtagande.
Rengöring av matt/golvmunstycke
41 Kombimunstycket för golv bör rengöras ofta.
42* Tryck in respektive hjulnav och dra bort hjulen. Ta
bort dammtussar, hårstrån och annat som kan ha
fastnat.
43* Ta loss större föremål genom att ta bort kopplingsröret från munstycket.
38 Bruk en renselist eller lignende til å rense rørene
og slangen.
41 Rengjør kombimunnstykket regelmessig.
Imuri pysähtyy automaattisesti, jos sen suutin, putki,
letku, suodatin tai s-bag®-pölypussi tukkeutuu. Kytke
silloin imuri irti sähköverkosta ja anna sen jäähtyä
20–30 minuuttia. Poista tukkeumat ja/tai vaihda
suodattimet ja s-bag®-pölypussi ja käynnistä imuri
sitten uudelleen.
38 Käytä puhdistusliinaa tai vastaavaa välinettä
putkien ja letkun puhdistuksessa.
41 Puhdista yhdistelmäsuutin riittävän usein.
Støvsugeren stopper automatisk, hvis mundstykke,
slange, rør eller filtre og s-bag® tilstoppes. I det tilfælde
skal der slukkes for strømmen i 20-30 minutter, så
støvsugeren kan køle af. Fjern blokeringen, og/eller
udskift filtre og s-bag®, og start igen.
Rør og slanger
38 Brug en gardinspiral eller tilsvarende til at rengøre
rør og slange.
39 Slangehåndtag kan adskilles fra slangen, hvis
rengøring er påkrævet.
40 Ofte er det muligt at fjerne en blokering i
slangen ved at klemme den sammen. Pas på, hvis
tilstopningen skyldes glas eller nåle, der har sat
sig fast i slangen.
Bemærk: Garantien dækker ikke skader på slangen, der er
forårsaget af rengøring.
Rengøring af gulvmundstykket
41 Rengør jævnligt kombinationsgulvmundstykket.
42* Tryk på hvert hjulnav og træk hjulene af. Fjern
støvkugler, hår eller andet, der har sat sig fast.
43* Du kan nå større objekter ved at tage
forbindelsesrøret af mundstykket.
41
42
43
* Endast vissa modeller.
14
* Kun visse modeller.
15
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
Rengöring av turbomunstycke*
Rengjøre turbomunnstykket*
Turbosuuttimen puhdistus *
Rengøring af turbomundstykket*
46a* Ta bort munstycket från dammsugarröret och
avlägsna trådar som fastnat genom att klippa av
dem med en sax. Använd slanghandtaget för att
dammsuga munstycket.
46b*Om turbomunstycket slutar fungera öppnar du
rengöringslocket och tar bort eventuella föremål
som hindrar turbinen från att rotera fritt.
46a* Kople munnstykket fra støvsugerrøret og fjern
sammenfiltrede tråder etc. ved å klippe dem bort
med saks. Bruk slangehåndtaket til å rengjøre
munnstykket.
46b*Hvis turbomunnstykket slutter å virke, åpner
du rengjøringslokket og fjerner det som måtte
hindre turbinen i å rotere fritt.
Felsökning
Feilsøking
44* Ta bort munstycket från dammsugaren och
avlägsna trådar som fastnat genom att klippa av
dem med en sax. Använd slanghandtaget för att
rengöra munstycket.
44
45a
• Kontrollera att sladden är ansluten till eluttaget.
• Kontrollera att stickpropp och sladd är oskadade.
• Kontrollera husets elsäkringar.
Dammsugaren stannar
• Kontrollera om dammpåsen s-bag® är full. Byt i så
fall ut den mot en ny.
• Har det uppstått stopp i munstycke, rör eller slang?
• Är dammsugarens filter igensatta?
Vatten har kommit in i dammsugaren
45b
44* Koble munnstykket fra støvsugerrøret, og fjern
tråder osv. som er viklet inn, ved å klippe dem
vekk med en saks. Bruk slangehåndtaket til å
rengjøre munnstykket.
46a* Irrota suutin imurin putkesta ja poista
suuttimeen kiertyneet langat tms. leikkaamalla
ne pois saksilla. Käytä letkun kahvaa
puhdistaaksesi suuttimen.
46b Jos turbosuodatin lakkaa toimimasta, avaa
puhdistuskansi ja poista esineet, jotka estävät
turbiinia pyörimästä vapaasti.
Vianetsintä
• Påse at ledningen er satt i stikkontakten.
• Påse at støpselet og ledningen ikke er skadet.
• Sjekk at ingen sikringer er gått.
• Tarkista, että johto on kiinnitettynä virtalähteeseen.
• Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole vahingoittuneet.
• Tarkista sulakkeet.
Støvsugeren stopper
Pölynimuri pysähtyy
• Sjekk om s-bag®-støvposen er full. I så fall skifter du
den ut.
• Er munnstykket, røret eller slangen blokkert?
• Er filtrene blokkerte?
• Onko s-bag®-pölypussi täynnä? Vaihda pölypussi
tarvittaessa.
• Onko suutin, putki tai letku tukossa?
• Ovatko suodattimet tukossa?
Det har kommet vann i støvsugeren
Pölynimuriin on joutunut vettä
Motorn måste bytas ut på ett auktoriserat Electroluxservicecenter. Motorskador som orsakats av
vatteninträngning täcks inte av dammsugarens
serviceåtagande.
Du må skifte ut motoren på et autorisert Electroluxservicesenter. Skade på motoren som er forårsaket av
vann, dekkes ikke av garantien.
Konsumentinformation
Electrolux fraskriver seg ethvert ansvar for skader som
oppstår på grunn av uvettig bruk av apparatet, eller på
grunn av tukling med apparatet. Hvis nettledningen
er skadet, må den skiftes av produsenten, et autorisert
servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer
for å unngå fare. Produktet er utformet med tanke
på miljøet. Alle plastdeler er merket med tanke på
resirkulering. Nærmere opplysninger finner du på vårt
webområde: www.electrolux.com
Electrolux ansvarar inte för skador som uppstått i
samband med olämplig användning eller vårdslös
hantering av enheten. Om sladden skadats måste den
bytas ut av tillverkaren, auktoriserad servicepersonal
eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
Produkten är utformad med tanke på miljön. Alla
plastdetaljer är märkta för återvinning. Mer information finns på vår webbsida: www.electrolux.com
45* Irrota suutin putkesta ja poista suuttimeen
kiertyneet langat tms. leikkaamalla ne pois
saksilla. Puhdista suutin letkun kahvan avulla.
Forbrukerinformasjon
Moottori täytyy vaihtaa valtuutetussa Volta-huoltoliikkeessä. Takuu ei kata kastunutta ja vaurioitunutta
moottoria.
Kuluttajaneuvonta
Volta kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai
laitteeseen tehdyistä muutoksista. Jos virtajohto on
vaurioitunut, se tulee vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihdattaa laitteen valmistajalla tai Voltan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muun asiantuntevan
henkilön on vaihdettava se. Tuotteen suunnittelussa
on otettu ympäristönäkökohdat huomioon. Kaikki
muoviosat on merkitty kierrätysmerkillä. Tuotettasi
tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttaja-neuvonnastamme soittamalla numeroon
0200-2662 (16 senttiä/min + pvm). Lisätietoja on
Voltan kotisivulla osoitteessa www.volta.fi.
44* Tag mundstykket af støvsugerrøret, og fjern sammenfiltrede tråde o.l. ved at klippe dem af med
en saks. Brug slangehåndtaget til at støvsuge
mundstykket.
46a* Afmonter mundstykket fra støvsugerslangen,
og fjern sammenfiltrede tråde etc. ved at klippe
dem af med en saks. Anvend slangehåndtaget til
at rengøre mundstykket.
46b*Åbn renselemmen, hvis turbomundstykket ikke
fungerer, og fjern eventuelle genstande, der
forhindrer, at turbinen roterer frit.
Fejlfinding
• Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten.
• Kontroller, at stik og ledning ikke er beskadiget.
• Kontroller, om der er gået en sikring.
Støvsugeren stopper
• Kontroller, om s-bag®-støvsugerposen er fyldt. Hvis
det er tilfældet skal den udskiftes.
• Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet?
• Er filtrene tilstoppede?
Der er kommet vand i støvsugeren
Motoren skal udskiftes på et autoriseret Electrolux-servicecenter. Skader på motoren pga. vandindtrængen
dækkes ikke af garantien.
Forbrugerinformation
Electrolux fralægger sig ethvert ansvar for skader opstået pga. forkert brug eller manipulation af apparatet.
Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, dennes servicecenter eller tilsvarende
kvalificeret person for at undgå ulykker. Ved designet
at dette produkt er der taget hensyn til miljøet. Alle
plasticdele er markeret med henblik på genbrug.
Der er flere oplysninger på vores websted: www.
electrolux.com
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
Voltan kotisivuilta osoitteesta www.volta.fi tai soittamalla numeroon 0200-2662 (16 senttiä/min + pvm).
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki sekä tuotteen
arvokilvestä löytyvät tiedot: tuotteen malli (Model),
tuotenumero (Prod.nr.) ja sarjanumero (Serial nr.).
16
17
18
Svenska
Norsk
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette
produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for
miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen
der du anskaffet det.
Suomi
Dansk
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen.
Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa
paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver
bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
19
2193025-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement