Hugin HN8000 User manual

Hugin HN8000 User manual
Bruksanvisning
Brugsanvisning
create
• Hugin kehittyy jatkuvasti ajanmukaisesti: Uudet tuotteet.
Uudet toiminnot. Uusi design. Hugin edustaa kotielämää
helpottavia työvälineitä. Ajanmukaisia yksityiskohtia. Pidä
huolta kodistasi; pidä huolta itsestäsi. Hugin auttaa sinua.
cook
• Hugin udvikles konstant med sin samtid: Nye produkter.
Nye funktioner. Nyt design. Hugin er værktøjer, som gør
livet lettere i hjemmet. Detaljerne som giver en moderne
fremtoning. Pas godt på dit hjem; pas godt på dig selv.
Med Hugin.
care
• Hugin utvikler seg stadig og følger med i tiden: Nye
produkter. Nye funksjoner. Nytt design. Hugin er verktøyene som gjør livet i hjemmet lettere. Detaljene som gir et
moderne utseende. Ta vare på hjemmet ditt, og ta vare på
deg selv. Med Hugin.
comfort
• Hugin utvecklas ständigt med samtiden: Nya produkter.
Nya funktioner. Ny design. Hugin är verktygen som
underlättar livet i hemmet. Detaljerna som ger en modern
framtoning. Ta hand om ditt hem; ta hand om dig själv.
Med Hugin.
Coop Norden AB
SE-Box 21, 101 20 Stockholm
SE Visst är det skönt när det är rent och snyggt. Smarta
NO Det er deilig når det er rent og ordentlig. Smarte
funktioner och modern design gör det lite lättare. Med Hugin funksjoner og moderne design gjør det hele litt lettere.
Comfort blir det roligare att ta hand om vardagens måsten. Med Hugin Comfort blir det morsommere å ta hånd om de
daglige gjøremålene.
DK Det er da bare herligt, når der er rent og pænt.
Smarte funktioner og moderne design gør det lidt lettere. FI Eikö olekin mukavaa, kun koti on puhdas ja siisti.
Med Hugin Comfort bliver det sjovere at tage sig af det, Nerokkaat toiminnot ja nykyaikainen design helpottavat siinä.
Hugin Comfort saa arkiaskareet tuntumaan hauskemmilta.
man nu engang skal klare i hverdagen.
comfort
Käyttöohje
Tornado
Dammsugare
Støvsuger
Støvsuger
BRUKSANVISNING
BRUGSVEJLEDNING
BRUKERMANUAL
2
3
Svenska
ÄRADE KUND !
Välkommen som Hugin-ägare! Tack för att du visat förtroende för vår förstklassiga produkt. Rätt använd
kommer den att underlätta städningen många år framöver. Din nya dammsugare är avsedd för hushållsdammsugning. Vid omfattande användning för andra ändamål kan dammsugarens livslängd förkortas.
Läs igenom denna bruksanvisning innan användandet. Det är också mycket viktigt att denna bruksanvisning sparas med dammsugaren för framtida behov. Om dammsugaren säljs, överlåts eller lämnas
kvar vid flyttning tillse att bruksanvisningen medföljer dammsugaren så att nye ägaren kan ta del av
funktioner och varningstexter. Läs noga säkerhetsföreskrifterna innan dammsugaren monteras eller tas i
bruk
Dammsugaren är avsedd endast för hushålls och inomhusbruk. Dammsugaren är utformad för att tillförsäkra maximal säkerhet och prestanda. Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder:
• Varje ingrepp i produkten som ikke är utfört av auktoriserad personer kommer att innebära att
garantin gäller ej.
• Din dammsugare är dubbelt isolerad vilket gör att jordning inte krävs.
• Dammsugaren får endast användas av vuxna.
• Dra/lyft ej dammsugaren i elsaldden. Kontrollera regelbundet att sladden ej är skadad.
OBS! Om sladden är skadad kontakta inköpstället.
• Dra ur kontakten innan rengöring eller underhåll av dammsugaren.
• All service och reparation måste utföras av auktoriserad personal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Start/stopp
Handtag med kabelvinda
Sugeffektreglage
Dammindikator
Låsspärr, utblåsgaller
Tillbehörsfack
Lock
Parkeringsläge
Kontrollera vid uppackningen att dammsugaren är oskadad och att alla delar finns med.
Med dammsugaren följer:
9. I tillbehörsfacket:
a) Möbelborste
b) Fogmunstycke
c) Möbelmunstycke
10. Golvmunstycke
11. Slang med anslutningsenhet (11a)
och slanghandtag (11b)
12. Teleskoprörör
13. Dammsugarpåse
Dammsugaren skall vid förflyttning (ex. i trappor) bäras i handtaget (2).
4
1
Svenska
A. Lyft locket till påsutrymmet och kontrollera att
dammsugarpåsen sitter på plats. Snäpp fast
slangen i dammsugaren enligt bilden. Vid borttagning av slangen, tryck på spärren vid fästet
och dra loss slangen.
K. Öppna tillbehörsfacket genom att lyfta upp locket. Möbelborsten används till t.ex. lampor,
bokhyllor och tavlor (A). Möbelmunstycket
används till stoppade dynor, gardiner etc.(B).
Fogmunstycket är bra till trånga utrymmen,
exempelvis skarvar, hörn och element (C).
B. Koppla ihop rören med slanghandtaget och
golvmunstycket. Vid isärtagning, vrid lätt och
dra isär.
L. Dammindikatorn på maskinen indikerar när
dammsugarpåsen satts igen och maskinen därför tappat så mycket sugeffekt att den i förlängningen riskerar att överhettas. Påsen ska
därför bytas även om den ej är full. Vid byte
av dammsugarpåse: Öppna luckan till påsutrymmet.
C. Dra ut sladden och anslut till vägguttaget.
D. Dammsugaren startas och stängs av med rullreglaget på dammsugarens ovansida.
E. Sugeffekten kan regleras med rullreglaget på
dammsugarens ovansida. Sugeffekten kan
också justeras med hjälp av ett luftspjäll på
slanghandtaget.
F. Använd golvmunstycket vid städning av golv.
Munstycket är omställbart för hårda golv eller
mattor genom en pedal på dess ovansida.
M. Dra upp påsförslutaren, ta i kartongskivan, lyft
och dra ur den fulla påsen. Dammsugarpåsen
kan kastas bland vanliga sopor. Påsutrymmet
kan torkas rent med en mjuk trasa.
N. Sätt i den nya dammpåsen genom att skjuta
kartongskivan rakt ner i sina spår. Luckan kan
ej stängas utan isatt påse. Vid dammsugning
av fint slipdamm, mjöl o.dyl. täpps dammpåsens porer igen snabbt, speciellt om du startar
med tom påse. Detta kan förhindras genom att
först suga in lite bomull av en knytnäves storlek.
G. Dammsug aldrig upp vätska, glassplitter eller
andra vassa föremål. Ej heller aska eller brandfarliga vätskor och gaser. Se till att dammsugarens luftutblås ej blockeras eller hindras vid
ex. städning i trappor eller trånga utrymmen.
H. För att bibehålla sugeffekten bör golvmunstycket rengöras regelbundet. Detta görs enkelt
med hjälp av slanghandtaget.
Svenska
Q. Skölj insidan (smutsiga sidan) av filterenheten
endast med varmt kranvattten. Använd ej rengöringsmedel och undvik att vidröra den känsliga filterytan. Knacka på filterramen för att
avlägsna vattnet. Upprepa rengöringsprocessen
fyra gånger och låt fltret lufttorka. Den
ursprungliga filterprestandan är nu återställd.
Sätt tillbaka filtret i dammsugaren och stäng
luckan ordentligt.
R. Vid förvaring skall dammsugaren stängas av
med huvudströmbrytaren samt sladden tas ur
eluttaget. Dammsugaren förvaras torrt i rumstemperatur. Slang och rör kan monteras som
bilden visar.
14. Stannar dammsugaren under användandet, kontrollera elanslutningen samt säkringar. Åtgärda eventuella fel. Startar dammsugaren trots detta inte, kan den ha överhettats. Motorn är försedd med termobrytare som bryter av om temperaturen är onaturligt hög. Överhettning kan orsakas av exempelvis stopp i rör, slang eller av igensatta filter.
Gör enligt följande:
Dra ur stickproppen. Byt dammpåse samt kontrollera att säkerhetsfilter och mikrofilter ej är igensatta. Kontrollera att det ej finns något som blockerar luftströmmen i exempelvis munstycke, slang eller
rör. Dammsugaren behöver svalna och får ej brukas inom 30 minuter. Dammsugaren kan nu åter
användas. Startar dammsugaren inte efter ovanstående åtgärder, kontakta inköpsstället.
O. Säkerhetsfiltret i påsutrymmet bör bytas vid
behov eller ca. 2 ggr./år. Öppna locket, ta bort
dammsugarpåsen och lyft ut filtret. Filtret kan
kastas bland vanliga sopor. Montera ett nytt
filter.
I. Rör och munstycke kan monteras i ett horisontellt parkeringsläge.
P. HEPA-filtret bör rengöras när indikatorlampan
lyser eller efter vart 5:e dammsugarpåsbyte.
Tryck på låsspärren för att öppna filterluckan
och ta ut filterenheten.
J. Efter användandet tas sladden ur elurtaget
genom att dra i stickproppen; aldrig i sladden.
Dammsugaren är utrustad med en automatisk
kabelvinda. Sladden rullas in genom att trycka
på handtaget. Håll lätt i stickkontakten när
sladden rullas in för att undvika slitage.
Made in Hungary for
Coop Norden AB
SE-Box 21, 101 20 Stockholm
2
3
Dansk
KÆRE KUNDE,
Med dit køb af en Hugin støvsuger har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt, som med hensyn til
teknik og funktionalitet opfylder den nyeste udviklings standarder.
Elapparater fra Hugin opfylder de aktuelle EU-direktiver og sikkerhedsforskrifter.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og gør dig fortrolig med apparatet, inden du bruger det
første gang.
Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye støvsuger.
Støvsugeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er fremstillet til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst nedennævnte forholdsregler:
• Ethvert indgreb i produktet udført af ikke autoriseret personer kan medføre fare og vil føre til bortfald af garanti.
• Støvsugeren er dobbelt isoleret, og må derfor ikke tilsluttes til jord.
• Støvsugeren bør kun bruges af voksne.
• Undgå at trække støvsugeren v.h.a. ledningen. Kontroller regelmæssigt ledningen for skader.
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen er beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget,
kontaktes købsstedet.
• Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og vedligeholdelse af støvsugeren.
• Service og reparation skal udføres af autoriseret personale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Start/stop
Håndtag med ledningsoprul
Sugestyrke
Støvindikator
Clips, udblæsningsgitter
Tilbehørsrum
Låg
Parkering
Dansk
A. Løft låget til støvposerummet og kontroller at
støvsugerposen sidder korrekt. Lad slangen
“klikke” på plads i støvsugeren som vist på
tegningen. Tryk på knappen på siden af kvikkoblingen når slangen skal afmonteres.
K. Luk op for tilbehørsrummet ved at løfte låget.
Børstmundstykket er velegnet til lamper, reoler,
billeder og lign. (A). Møbelmundstykket er velegnet til møbler, dyner, gardiner og lign. (B).
Fugemundstykket er velegnet til paneler, hjørner og andre svært tilgængelige steder (C).
B. Monter slangehåndtaget og gulvmundstykket
på røret. Skil delene ved at dreje og trække.
L. Støvindikatoren viser, når støvposen er fyldt.
Hvis den ikke skiftes er der risiko for overopvarmning. Posen skal udskiftes, også selv om
den ikke umiddelbart virker fyldt. Sådan
udskiftes støvposen: Løft låget til støvposerummet.
C. Træk ledningen ud og sæt den i stikkontakten.
D. Støvsugeren tændes og slukkes på reguleringsanordningen.
E. Sugestyrken øges/nedsættes ved at justere
reguleringsanordningen. Sugestyrken kan endvidere justeres med luftspjældet på slangehåndtaget.
M. Skub plastlukket for, træk posespærreren, fat i
kartonpladen og løft den fyldte pose ud.
Støvsugerposer kasseres som almindeligt
affald. Støvposerummet kan aftørres med en
blød klud.
F. Brug gulvmundstykket til støvsugning af gulve.
Mundstykket kan indstilles, så det passer til
hårde gulve og tæpper vha. pedal på mundstykket.
N. Anbring den nye støvpose ved at skyde papskiven lige ned i sporet. Sørg for at skubbe
posespærreren ned, da den ellers vil lukke for indsugningen. Låget kan ikke lukkes, hvis posen
ikke er sat på plads.
Ved støvsugning af fint støv, mel el.lign. bliver
støvsugerposens porer hurtigt fyldt igen, især
hvis du lige har skiftet pose. Lad derfor støvsugeren starte med en tot vat på størrelse med
en knyttet hånd.
G. Støvsug aldrig væske, glasskår eller andre
skarpe genstande, samt tonerpulver og lign.
Støvsug aldrig aske eller brandfarlige væsker
eller gasser. Støvsugerens udblæsning må ikke
helt eller delvis blokeres - vær især opmærksom ved rengøring af trapper eller i små rum.
Kontroller ved udpakningen at støvsugeren er intakt, og at alle dele er medleveret.
H. For at bevare sugeeffekten bør gulvmundstykket rengøres regelmæssigt. Dette gøres let med
slangehåndtaget.
Med støvsugeren følger:
9. I tilbehørsrummet:
a) Børstemundstykke
b) Fugemundstykke
c) Møbelmundstykke
10. Gulvmundstykke
11. Slange med KVIK-kobling (11a)
og slangehåndtag (11b)
12. Teleskoprør
13. Støvpose
O. Motorfilteret i støvposerummet skal udskiftes
efter behov eller ca. 2 gange om året. Løft
låget, løft støvposen ud og fjern filteret.
Filteret kasseres som almindeligt affald. Sæt et
nyt filter i.
I. Når rør og mundstykke ikke er i brug, kan de
”parkeres” horisontalt på støvsugeren.
Når støvsugeren skal flyttes (f.eks. op og ned ad trapper), skal den bæres i håndtaget (2).
2
J. Tag ledningen ud af stikkontakten ved at trække i stikket, aldrig i ledningen. Støvsugeren er
udstryret med automatisk ledningsoprul.
Ledningen rulles op med et tryk på håndtaget.
Hold på stikket når ledningen rulles op for at
undgå at den svipper.
P. HEPA-filteret bør rengøres, når indikatorlyset
tændes eller ved hvert 5. støvposeskift. Tryk
på clipsen for at åbne filterdækslet og fjerne
filterenheden
3
Dansk
Q. Rens kun indersiden (den beskidte side) af filterenheden under den varme hane. Der må
ikke bruges rengøringsmidler, og undgå at
berøre den følsomme filteroverflade. Bank filterrammen let så De slår overskydende vand
af. Gentag rengøringsproceduren fire gange og
lad filteret lufttørre. Nu er filterets oprindelige
ydeevne genetableret. Sæt filterenheden tilbage i støvsugeren og luk låget, sørg for det er
ordentligt fæstnet.
Norsk
R. Ved opbevaring skal strømtilførslen til støvsugeren afbrydes, og ledningen skal tages ud af
stikkontakten. Støvsugeren skal opbevares tørt
ved stuetemperatur. Slange og rør kan monteres som vist på tegningen.
14. Stopper støvsugeren mens den anvendes, kontrolléres eltilslutningen og sikringerne. Afhjælp eventuelle fejl. Starter støvsugeren alligevel ikke, er den muligvis blevet overhedet. Motoren er udstyret
med termoafbrydere, som slår motoren fra, hvis temperaturen er blevet uforholdsmæssig høj.
Overophedning kan skyldes tilstoppet rør, slange eller filter.
Gør som følger:
Træk stikket ud af kontakten. Udskift støvposen og kontroller at motorfilter eller mikrofilter ikke er tilstoppet. Kontroller at der ikke er noget, der blokerer luftstrømmen i mundstykke, slange eller rør.
Støvsugeren skal køle af. Undlad at bruge den i 30 minutter. Støvsugeren skal nu kunne bruges igen.
Hvis støvsugeren stadig ikke starter, skal du kontakte købsstedet.
KJÆRE KUNDE,
Ved å kjøpe Hugin støvsuger har du valgt et kvalitetsprodukt som er et av de mest moderne hva angår
teknikk og funksjonalitet.
Hugin elektriske apparater produseres i henhold til de aktuelle EU-direktiver og sikkerhetsforskrifter.
Før du bruker dit nye apparat for første gang, ber vi dig vennligst gjøre dig kjent med apparatet og
lese bruksanvisningen meget nøye.
Vi ønsker dig lykke til med din nye støvsuger.
Støvsugeren er kun beregnet på bruk i en vanlig husholdning og er konstruert slik at den sikrer maksimal ytelse og sikkerhet. Vennligst følg disse enkle instruksjonene:
• Ett hvert indgrep i produktet av ikke autorisert personer kan medføre fare og vil føre til bortfald af
garanti.
• Støvsugeren er dobbelt isolert og må ikke jordes.
• Støvsugeren må kun brukes av voksne.
• Trekk i støpselet og ikke i ledningen; sjekk ledningen med jevne mellomrom etter tegn på skade.
Merk: Ikke bruk støvsugeren din dersom ledningen er skadet. Dersom ledningen er skadet, kontakt
utsalgssted.
• Pluggen må fjernes fra stikkkontakten før apparetet rengjøres eller vedlikeholdes.
• All service og repasjoner må utføres av autorisert personale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Start/stopp
Håndtag med ledningstrommel
Sugeeffektregulator
Støvindikator
Smekklås, utblåsningsgitter
Oppbevaringsrom for tilbehør
Lokk
Parkeringsstativ
Kontroller ved utpakkingen at støvsugeren er uskadet og at alle delene finnes i pakken.
Følgende tilbehør følger støvsugeren:
9. I tilbehørromet:
a) Møbelbørste
b) Fugemunnstykke
c) Møbelmunnstykke
10. Gulvmunnstykke
11. Slange med tilkoplingsenhet (11a)
og slangehåndtak (11b)
12. Teleskoprør
13. Støvsugerpose
Støvsugeren skal bæres i håndtaket (2) når den flyttes (f.eks. i trapper).
Made in Hungary for
Coop Norden AB
SE-Box 21, 101 20 Stockholm
4
1
Norsk
A. Åpne lokket på støvposerommet og kontroller
at støvposen sitter på plass. Skyv på plass
slangen i støvsugeren, som vist på bildet.
Slangen frigjøres ved å trykke inn sperren i tilkoplingsenheten og trekke ut.
K. Åpne oppbevaringsrommet for tilbehør ved å
løfte opp lokket. Møbelbørsten brukes for å
komme til på f.eks. lamper, bokhyller, malerier
etc. (A). Møbelmunnstykket brukes til stoppede
dyner, gardiner etc. (B). Fugemunnstykket
trenger lett inn på smale steder, som f.eks. i
sømmer, hjørner og elementer (C).
B. Kople rørene sammen med slangehåndtaket og
gulvmunnstykket. Ved demontering, vri lett og
trekk delene fra hverandre.
L. Støvindikatoren på maskinen viser når støvposen er tett og støvsugeren har mistet så mye
sugeeffekt at den står i fare for å bli overopphetet. Posen skal da skiftes, selv om den
ikke er full. Utskifting av støvpose: Åpne lokket til støvposerommet.
C. Trekk ut ledningen og sett pluggen i veggkontakten.
D. Støvsugeren slås på og av med rullehjulet på
toppen av støvsugeren.
M. Trekk for poselukkeren, grip i pappskiven,
trekk og løft den fulle posen. Støvposen kan
kastes i den vanlige avfallsposen. Poserommet
kan tørkes rent med en myk klut.
E. Sugeeffekten kan reguleres med rullehjulet på
toppen av støvsugeren og ved hjelp av et luftspjell på slangehåndtaket.
F. Bruk gulvmunnstykket til rengjøring av gulv.
Munnstykket er laget for bruk på harde gulvbelegg og tepper.
N. Sett på plass den nye støvposen ved å skyve
kartongskiven rett ned i sporene. Lokket kan
ikke stenges hvis det ikke er satt i en pose.
Ved suging av fint slipestøv, mel o.l. tettes
støvposens porer raskt, spesielt hvis man starter med tom pose. Dette kan forhindres ved
først å suge inn en bomullsdott på størrelse
med en knyttneve.
G. Bruk aldri støvsugeren til å ta opp væsker,
glassbiter eller andre spisse gjenstander.
Bruk den heller ikke til aske eller brannfarlige
væsker og gasser. Pass på at støvsugerens
luftutblåsing ikke er blokkert, f.eks. ved arbeide i trapper eller trange rom.
Norsk
Q. Skyll innsiden (den tilsmussede siden) av filteret under varmt, rennende vann. Bruk ikke vaskemidler, og unngå å berøre den følsomme filteroverflaten. Dunk mot filterrammen for å fjerne overflødig vann. Gjenta rengjøringsprosedyren fire ganger, og la filteret lufttørke. Den
opprinnelige filterytelsen er nå gjenopprettet.
Sett enheten tilbake i støvsugeren, og lukk
lokket ordentlig.
R. Ved opbevaring skal strømtilførslen til støvsugeren afbrydes, og ledningen skal tages ud af
stikkontakten. Støvsugeren skal opbevares tørt
ved stuetemperatur. Slange og rør kan monteres som vist på tegningen.
14. Hvis støvsugeren stanser under bruk, kontroller først at stikkontakten sitter i og deretter strømnettet. Utbedre eventuelle feil. Hvis støvsugeren til tross for dette ikke starter, kan den være overopphetet. Motoren er utstyrt med en termobryter som bryter strømmen hvis temperaturen er unormalt
høy. Overoppheting kan for eksempel skyldes at det er tett i rør eller slanger, eller at det er tette
filtre.
Gjør følgende:
Trekk ut ledningspluggen.Skift støvpose og kontroller at sikkerhetsfilter og mikrofilter ikke er tette.
Kontroller at det ikke er noe som blokkerer luftstrømmen i munnstykke, slange eller rør. La støvsugeren
kjøles ned og bruke den ikke på 30 minutter. Etter dette kan støvsugeren brukes igjen. Hvis ikke støvsugeren starter etter at tiltakene ovenfor er gjennomført må den leveres inn til et utsalgssted for service.
O. Sikkerhetsfilteret i poserommet bør skiftes ved
behov eller ca. 2 ganger pr. år. Åpne lokket,
trekk ut posen og fjerne filteret. Kast det
gamle filteret i den vanlige avfallsposen. Sett i
ett nytt filter.
H. For å opprettholde sugeeffekten bør gulvmunnstykket rengjøres regelmessig. Dette gjøres
enkelt ved hjelp av slangehåndtaket.
I. Rør og munnstykke kan stilles i et horisontalt
parkeringsstativ.
P. HEPA-filteret skal rengjøres når indikatorlampen lyser eller ved hvert 5.te støvposebytte.
Trykk på smekklåsen for å åpne filterluken og
ta ut filterenheten
J. Etter bruk trekkes ledningen ut av stikkontakten ved å trekke i pluggen; trekk aldri i ledningen. Støvsugeren er utstyrt med en automatisk ledningstrommel. Ledningen rulles inn ved
å trå på håndtaget. Hold lett i pluggen når ledningen rulles inn for å unngå slitasje.
Made in Hungary for
Coop Norden AB
SE-Box 21, 101 20 Stockholm
2
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement