Volta U4640 Brugermanual

Volta U4640 Brugermanual
SV
Fi
DK
NO
Bruksanvisning
Käyttöohje
Brugsanvisning
Bruksanvisning
1
2
Svenska
Suomi
Tack för att du valde en Volta Control-dammsugare.
De här instruktionerna gäller alla Viva Controlmodeller. Det är möjligt att inte alla funktioner och
tillbehör för just din modell finns med. Använd alltid
originaltillbehör från Volta så uppnår du bästa resultat.
De är speciellt utformade för din dammsugare.
Kiitos, kun valitsit Volta Control -imurin. Näitä
käyttöohjeita sovelletaan kaikkiin Viva Control
-malleihin. Käyttöohjeissa ei tämän vuoksi ehkä
kerrota joistakin imurisi erikoislisävarusteista tai ominaisuuksista. Voit varmistaa parhaan mahdollisen
imurointituloksen käyttämällä aina Volta:n alkuperäisiä
lisävarusteita. Ne on suunniteltu nimenomaan imuriasi
varten.
Dansk
Norsk
Tak, fordi du valgte en Volta Control-støvsuger. Denne
betjeningsvejledning gælder for alle Viva Controlmodeller. Det betyder muligvis, at ikke alle funktioner
eller alt tilbehør følger med din model. Det bedste
resultat opnår du, hvis du altid bruger det originale
Volta-tilbehør. Det er designet specielt til netop denne
støvsuger.
Takk for at du valgte en Volta Control-støvsuger.
Disse bruksanvisningene gjelder for alle Viva Controlmodeller. Det betyr at enkelte funksjoner og noe
tilleggsutstyr kanskje ikke er tilgjengelig for denne
bestemte modellen. Bruk alltid originalt Volta-tilbehør
for beste resultat. Det har blitt utformet spesielt for
støvsugeren din.
3
1
5
6
2
7
3a
8
Svenska
Suomi
Tillbehör
Varusteet
1*
2*
3a*
3b*
1*
2*
3a*
3b*
3c
4
Teleskoprör
Förlängningsrör
Slanghandtag + slang
Slanghandtag med
fjärrstyrd sugkontroll
Litet kombimunstycke
Kombimunstycke för
golv
5
6
7*
8
9*
10*
Fogmunstycke
Möbelmunstycke
Tillbehörsfäste
Dammpåse s-bag®
Turbomunstycke
Parkettmunstycke
Norsk
Tilbehør
4
Yhdistetty lattiamattsuutin
5
Rakosuutin
6
Verhoilusuutin
7* Pidike lisävarusteille
8
Pölypussi, s-bag®
9* Turbosuutin
10* Parkettisuutin
1* Teleskoprør
2* Forlængerrør
3a* Slangehåndtag +
slange
3b* Slangehåndtag med
fjernsugebetjening
3c Lille kombinations
mundstykke
Tilbehør
4
Kombinationsgulvmundstykke
5
Fugemundstykke
6
Møbelmundstykke
7* Tilbehørsklemme
8
Støvsugerpose, s-bag®
9* Turbomundstykke
10* Parketmundstykke
1*
2*
3a*
3b*
Telescopic tube
Extension tubes
Hose handle + hose
Hose handle with
remote suction
control
3c* Lite kombi
munnstykke
4
Combination floor
nozzle
5
Crevice nozzle
6
Upholstery nozzle
7* Accessories clip
8
Dust bag, s-bag®
9* Turbo nozzle
10* Parquet nozzle
För säkerhets skull
Turvaohjeet
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhetsforskrifter
Viva Control får endast användas av vuxna för
normal hushållsstädning inomhus. Dammsugaren
är dubbelisolerad och behöver inte anslutas till
jordat uttag. Dra ut sladden ur eluttaget innan du
rengör eller underhåller dammsugaren. Förvara
alltid dammsugaren på en torr plats. All service och
reparation måste utföras av ett auktoriserat Voltaservicecenter.
Viva Control -imuri on tarkoitettu aikuisten käyttöön
kodin normaalia imurointia varten. Imuri on
kaksoiseristetty eikä sitä tarvitse maadoittaa. Irrota
pistoke virtalähteestä ennen imurin puhdistus- tai
huoltotoimia. Säilytä imuria kuivassa paikassa. Imurin
huolto- ja korjaustyöt saa tehdä vain valtuutettu Voltahuoltoliike.
Viva Control må kun bruges af voksne og udelukkende
til normal støvsugning i en privat beboelse. Støvsugeren er dobbeltisoleret og kræver ingen jordforbindelse. Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring
eller vedligeholdelse af støvsugeren. Opbevar støvsugeren et tørt sted. Al service og reparation skal udføres
på autoriserede Volta-servicecentre.
Viva Control skal bare brukes av voksne og bare til
normal støvsuging i et hjemmemiljø. Støvsugeren
har dobbeltisolering og trenger ikke kobles til jord.
Dra ut støpselet før du rengjør eller vedlikeholder
støvsugeren. Oppbevar støvsugeren på en tørr plass.
All service og reparasjon må utføres av et autorisert
Volta-servicesenter.
Sug aldrig upp
Älä koskaan imuroi:
Støvsug aldrig
Ikke støvsug
• I våta utrymmen.
• I närhet av brandfarliga gaser eller liknande.
• Utan dammpåse s-bag® (kan skada dammsugaren).
En säkerhetsspärr förhindrar att locket stängs utan
s-bag®. Försök ej tvinga locket att stänga.
• När dammsugaren visar tydliga tecken på skada.
• Märissä tiloissa.
• Syttyvien kaasujen jne. lähellä.
• Ilman s-bag®-pölypussia välttääksesi imurin
vahingoittumisen. Pölypussin varmistuslaite estää
kantta sulkeutumasta ilman s-bag®-pölypussia. Älä
yritä sulkea kantta väkisin.
• Kun kotelossa on näkyviä vaurioita.
• I våde områder.
• I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
• Uden s-bag®-støvsugerpose for at undgå at beskadige støvsugeren. Der er monteret en sikkerhedsanordning, som forhindrer, at dækslet kan lukkes
uden støvsugerpose i. Luk aldrig dækslet med vold.
• Hvis kabinettet viser tegn på beskadigelse.
• På våte steder.
• I nærheten av eksplosjonsfarlige gasser etc.
• Uten støvpose, s-bag®, for å unngå å skade
støvsugeren. Støvsugeren er utstyrt med en
sikkerhetsanordning som forhindrer at lokket kan
lukkes uten s-bag®. Ikke prøv å tvinge lokket igjen.
• Når støvsugeren viser synlige tegn på skade.
Sug aldrig upp
Älä koskaan imuroi:
Støvsug aldrig
Ikke støvsug
• Vassa föremål, vätskor.
• Het eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller
liknande
• Fint damm från till exempel gips, betong, mjöl,
aska. Ovanstående kan orsaka allvarliga skador
på motorn – skador som inte omfattas av
dammsugarens serviceåtagande.
• Teräviä esineitä tai nesteitä
• Kuumaa tai kylmää tuhkaa, palavia savukkeen
pätkiä jne.
• Hienojakoista jätettä, kuten kipsi- tai betonipölyä,
jauhoja tai tuhkaa Jos imuria käytetään edellä
esitettyjen ohjeiden vastaisesti, moottori saattaa
vahingoittua vakavasti. Takuu ei korvaa tällaisia
vaurioita.
• Skarpe objekter, væske.
• Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
• Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton, mel, varm eller kold
aske. Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på
motoren. Garantien dækker ikke denne form for
skade.
• Skarpe gjenstander, væske.
• Varm eller kald aske, tente sigarettstumper etc.
• Små støvpartikler, for eksempel fra gips, betong,
mel og varm eller kald aske. Det ovenstående kan
føre til alvorlige skader på motoren – skader som
ikke dekkes av garantien.
Sikkerhetsforskrifter for elektrisk ledning
Sähköjohdon turvaohjeet:
Sikkerhedsforanstaltninger for elektriske
ledninger
Kontroller regelmæssigt, at ledningen ikke er beskadiget. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget. Garantien dækker ikke skader på maskinens
ledning.
Att tänka på när det gäller elsladden
Kontrollera regelbundet att sladden är oskadad.
Använd aldrig dammsugaren om sladden är
skadad. Skador på maskinens sladd omfattas inte av
dammsugarens serviceåtagande.
3b
3c
Teleskooppiputki
Jatkoputket
Letkun kahva ja letku
Imuriletkun kahva,
jossa on imutehon
kauko-ohjain
Pieni
suutinharjayhdistelmä
Dansk
Tarkista säännöllisesti, että johto on ehjä. Älä koskaan
käytä imuria, jos johto on vahingoittunut. Laitteen
sähköjohdon vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
1
6
2
7
3a
8
Kontroller med jevne mellomrom at ledningen ikke
er skadet. Bruk aldri støvsugeren hvis ledningen er
skadet. Skade på støvsugerens ledning dekkes ikke av
garantien.
3b
9
9
3c
3c
10
4
5
10
* Bara på vissa modeller.
* Vain tietyt mallit.
4
* Kun visse modeller.
4
* Bare på enkelte modeller.
5
11
16a
12
16b
13
16c
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Innan du börjar
Ennen aloitusta
Inden start
Før du starter
11
11
11
11
Öppna det främre locket och kontrollera att
dammsugarpåsen s-bag® och motorfiltret sitter
där de ska. (Se även Byte av filter)
12 Öppna luckan baktill och se till att utblåsfiltret
sitter där det ska.
13 Sätt i slangen tills hakarna klickar fast (för att
lossa slangen – tryck in hakarna).
14 Anslut förlängningsrören* eller teleskopröret*
till slanghandtaget och munstycket genom att
trycka och vrida ihop dem. (Vrid och dra isär dem
när du vill ta bort rören.)
15 Dra ut sladden och anslut till vägguttaget.
Dammsugaren är försedd med en kabelvinda.
När sladden har dragits ut förblir den utdragen.
Dra in sladden genom att dra i den hårt och
sedan släppa. Då dras sladden in automatiskt.
16a Starta och stäng av dammsugaren genom att
trycka på knappen.
16b Justera sugeffekten genom att vrida kontrollen
till höger (max) eller vänster (min). Sugeffekten
kan också regleras genom sugkontrollen på
slanghandtaget.
16c* Om du har en dammsugare med fjärrkontroll:
Justera sugeffekten genom att trycka på +/(sätt i batterier först).Du kan även starta/stoppa
maskinen genom att trycka mitt på reglaget
(förutsatt att maskinens huvudströmbrytare är
påslagen).
Avaa imurin etukansi ja tarkista, että s-bag®pölypussi ja moottorin suodatin ovat paikallaan.
(Katso myös Suodattimen vaihto.)
12 Avaa imurin takakansi ja tarkista, että
poistoilman suodatin on paikallaan.
13 Kiinnitä letku paikalleen niin, että kiinnikkeet
napsahtavat paikalleen (irrota painamalla
kiinnikkeitä sisäänpäin).
14 Kiinnitä jatkoputket* tai teleskooppiputki*
letkun kahvaan ja suuttimeen työntämällä ja
kääntämällä ne yhteen. (Irrota kääntämällä ja
vetämällä erilleen.)
15 Vedä sähköjohto ulos ja kytke johdon pistoke
pistorasiaan. Imurissa on kelain johdon kelausta
varten. Ulos vedetty sähköjohto pysyy vedetyn
pituisena. Voit kelata johdon takaisin sisään
nykäisemällä johdosta ja irrottamalla otteen
nopeasti. Johto kelautuu automaattisesti imurin
sisään.
16a Voit käynnistää tai pysäyttää imurin painiketta
painamalla.
16b Voit säätää imutehoa kiertämällä säädintä
oikealle (Max) tai vasemmalle (Min). Voit säätää
imutehoa myös letkun kahvassa olevalla
säätimellä.
16c* Jos imurissa on kauko-ohjain, imutehoa
säädetään +- ja --painikkeilla (on varmistettava,
että kauko-ohjaimessa on paristot). Imuri
voidaan myös käynnistää tai sammuttaa
painamalla kauko-ohjaimen keskiosaa
(edellyttäen, että imuriin on kytketty virta).
Åbn maskinens frontdæksel, og kontroller, at
støvsugerposen (s-bag®) og motorfiltret er på
plads. (Se også Udskiftning af filtret)
12 Åbn låget bag på maskinen, og kontroller, at
udblæsningsfiltret er anbragt korrekt.
13 Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk på
låsen for at udløse slangen).
14 Fastgør forlængerrørene* eller teleskoprøret* til
slangehåndtaget og mundstykket ved at skubbe
og dreje. (Drej og træk for adskillelse.)
15 Træk netledningen ud, og sæt den i en stikkontakt. Støvsugeren er udstyret med ledningsoprul.
Når netledningen er trukket ud, forbliver den
der. Giv ledningen et lille ryk, og slip, når den skal
rulles op. Ledningen rulles automatisk op.
16a Start/stop støvsugeren ved at trykke på knappen.
16b Juster sugeeffekten ved at dreje effektknappen
mod højre (Max) eller venstre (Min). Sugeeffekten kan også justeres vha. sugekontrollen på
slangehåndtaget.
16c* Hvis du har en støvsuger med fjernbetjening, kan
du trykke på knapperne +/- for at justere sugestyrken (kontroller, at der er batterier i fjernbetjeningen). Du kan også starte/stoppe støvsugeren
ved at trykke på midten af fjernbetjeningen (så
længe der er tændt for selve støvsugeren).
Åpne frontdekselet på støvsugeren og kontroller
at støvposen, s-bag®, og motorfilteret er på plass.
(Se også delen om bytte av filter)
12 Åpne bakdekselet på støvsugeren og kontroller
at utblåsingsfilteret er på plass.
13 Sett inn slangen til tappene klikker på plass
(trykk inn tappene for å frigjøre slangen).
14 Fest forlengerrørene* eller teleskoprøret* til
slangehåndtaket og munnstykket ved å skyve
og vri samtidig. (Vri og trekk fra hverandre for å
demontere.)
15 Trekk ut den elektriske ledningen og koble den
til stikkontakten. Støvsugeren er utstyrt med
en ledningsinnruller. Når ledningen er trukket
helt ut, holder den seg i den posisjonen. Rykk i
ledningen og slipp for å rulle den inn. Ledningen
rulles da inn automatisk.
16a Slå støvsugeren på/av ved å trykke på knappen.
16b Juster sugestyrken ved å rotere strømbryteren
til høyre (maks.) eller venstre (min). Sugestyrken
kan også justeres ved å bruke sugekontrollen på
slangehåndtaket.
16c* Hvis du har en støvsuger med fjernkontroll,
trykker du på +/--knappene for å justere
sugekontrollen (sjekk at batterier er satt i
først). Du kan også starte/stoppe støvsugeren
ved å trykke midt på kontrollen (så lenge
hovedbryteren på støvsugeren er på).
11
16a
12
16b
13
16c
14
14
15
15
* Bara på vissa modeller.
* Vain tietyt mallit.
6
* Kun visse modeller.
* Bare på enkelte modeller.
7
17
18
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Använda teleskophandtaget
Teleskooppikahvan käyttäminen
Brug af teleskophåndtaget
Bruk av uttrekkshåndtaket
Förvaring
17 Praktiskt läge när du tar en paus eller medan
dammsugaren förvaras. I teleskophandtaget
finns en inbyggd magnet som håller röret på
plats.
Säilytys
17 Aseta imuri ja varusteet käytännölliseen
asentoon imurointitauon tai säilytyksen ajaksi.
Teleskooppikahvassa on sisäänrakennettu
magneetti, joka pitää putken paikallaan.
Opbevaring
17 Praktisk parkeringsstilling under pause eller ved
opbevaring af støvsugeren. Teleskophåndtaget
har en indbygget magnet, som holder røret på
plads.
Oppbevaring
17 Praktisk hensettingsposisjon når du har pauser
i løpet av rengjøringen eller når du oppbevarer
den. Uttrekkshåndtaket har innebygd magnet for
å holde røret på plass.
Hantering
18 När teleskophandtaget är utdraget är det lätt
att bära med sig och ha kontroll över apparaten
under städningen. Rörligheten ökar och
apparaten stöter inte i möbler och dörrar. Det
går naturligtvis att använda dammsugaren med
handtaget indraget.
Imurin siirtäminen
18 Kun pidennät teleskooppikahvan, voit kantaa
imuria helposti ja turvallisesti siivouksen aikana.
Pidennetyn kahvan ansiosta imuria on entistä
helpompi siirtää kohteesta toiseen kolhimatta
huonekaluja tai ovia. Voit tietysti imuroida myös
kahva sisään vedettynä.
Manøvrering
18 Når teleskophåndtaget er trukket ud, kan støvsugeren nemt og kontrolleret transporteres rundt,
mens der støvsuges. Det øger mobiliteten og
forhindrer, at støvsugeren støder ind i møbler og
døre. Støvsugeren kan selvfølgelig bruges med
håndtaget tilbagetrukket.
Transport
19 När teleskophandtaget är utdraget är det lätt att
bära med sig apparaten.
Kuljetus
19 Kun pidennät teleskooppikahvan, imuria on
erittäin helppo kuljettaa.
Transport
19 Når teleskophåndtaget er trukket ud, kan støvsugeren nemt transporteres omkring.
Manøvrering
18 Med uttrekkshåndtaket trukket ut kan
støvsugeren føres helt enkelt, og du har
full kontroll under rengjøringen. Dette øker
mobiliteten og hindrer støvsugeren fra å
støte borti møbler og dører. Støvsugeren kan
selvfølgelig også brukes med håndtaket i en
sammenslåt posisjon.
Trappstädning
20 Med teleskophandtaget går trappstädningen lätt
och säkert.
Portaiden imuroiminen
20 Teleskooppikahvan ansiosta portaiden
imuroiminen on helppoa ja turvallista.
Rengøring af trapper
20 Med teleskophåndtaget bliver det nemt at gøre
rent på trapper.
Transport
19 Med uttrekkshåndtaket trukket ut kan
støvsugeren transporteres veldig enkelt.
Rengjøre trapper
20 Uttrekkshåndtaket gjør det mulig å rengjøre
trapper enkelt og sikkert.
19
20
17
18
19
8
9
20
21a
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Använd våra munstycken så här:
Käytä suuttimia seuraavasti:
Anvend mundstykkerne som følger:
Bruk munnstykkene slik:
Mattor: Använd kombimunstycket för golv med
spaken i läge (21a). Om du har ett kombimunstycke
för golv med två pedaler: tryck ned höger pedal (22)
och dammsug upp hår från pälsdjur osv, mer effektivt.
Matot: Käytä yhdistettyä lattiasuutinta vivun ollessa
kuvan mukaisesssa asennossa (21a). Jos käytössä
on kaksipolkiminen yhdistetty matto- ja lattiasuutin
– paina oikeanpuoleista poljinta (22), kun haluat
imuroida tehokkaasti esimerkiksi lemmikkien karvat.
Tæpper: Brug kombinationsgulvmundstykket med
omskifteren i stilling (21a). Hvis du har et kombinationsgulvmundstykke med to pedaler, skal du trykke på
pedalen til højre (22) for at støvsuge dyrehår osv. mere
effektivt.
Tepper: Bruk kombimunnstykket for gulv i pososjon
(21a). Hvis du har et kombimunnstykke for gulv med
to pedaler, trykker du ned den høyre pedalen (22) for å
støvsuge dyrehår osv. mer effektivt.
Kovat lattiat: Käytä yhdistettyä lattiasuutinta vivun
ollessa kuvan mukaisesssa asennossa (21b).
Hårde gulve: Brug kombinationsgulvmundstykket med
omskifteren i stilling (21b).
Puulattiat: Käytä lattiasuutinta* (23).
Trægulve: Brug parketmundstykket* (23).
Tekstiilit ja verhoillut huonekalut: Käytä pienen
Polstrede møbler og stof: Brug polsterfunktionen
på det lille kombinationsmundstykke* (24a)/
polstermundstykket* (24b) til sofaer, gardiner, lette
stoffer osv. Det kan være nødvendigt at reducere
sugeeffekten.
Hårda golv: Använd kombimunstycket för golv med
spaken i läge (21b).
Trägolv: Använd parkettmunstycket* (23).
Möbler och tyger: Använd möbelfunktionen på det
lilla kombimunstycket* (24a) eller möbelmunstycket*
(24b) för soffor, gardiner, tunna tyger osv. Minska på
sugeffekten om det behövs.
Ramar, bokhyllor osv: Använd dammborstfunktionen
på det lilla kombimunstycket* (24c).
21b
Skarvar, hörn etc: Använd fogmunstycket* (25).
Användning av turbomunstycke*
26
Perfekt vid borttagning av ludd och hår från
mattor och heltäckningsmattor.
Obs! Använd inte turbomunstycket på skinnfällar
eller mattfransar. Se till att inte hålla munstycket stilla
medan borsten roterar, så skadas inte mattan. För inte
munstycket över elsladdar, och se till att stänga av
dammsugaren direkt efter användning.
22
suutin-harjayhdistelmän* suutintoimintoa (24a) tai
tekstiilisuutinta* (24b) esimerkiksi sohvien, verhojen
ja kevyiden tekstiilien imuroimiseen. Pienennä
tarvittaessa imutehoa.
Ikkunoiden tai ovien karmit, kirjahyllyt jne.: Käytä
pienen suutin-harjayhdistelmän harjatoimintoa*
(24c).
Ahtaat tilat, nurkat jne.: Käytä rakosuutinta* (25).
Turbosuuttimen käyttö *
26
Turbosuutin on tehokas väline tiukkaan
takertuneiden hahtuvien ja lemmikkien karvojen
poistamiseen matoista ja kokolattiamatoista.
Huomautus: Älä imuroi turbosuuttimella taljoja tai
mattojen hapsuja. Älä pidä suutinta paikallaan harjan
pyöriessä, niin ettei matto vahingoitu. Älä siirrä
suutinta imuroinnin aikana sähköjohtojen päälle ja
muista katkaista imurista virta imuroinnin lopuksi.
Rammer, bogreoler osv.: Brug afstøvningsbørstefunktio
nen på det lille kombinationsmundstykke* (24c).
Fuger, hjørner etc.: Brug fugemundstykket* (25).
Brug af turbomundstykket*
26
Ideelt til at fjerne genstridige nullermænd og
hunde/kattehår fra tæpper og væg-til-væg-tæpper.
Bemærk: Brug ikke turbomundstykket på skind eller
tæppefrynser. Hold ikke mundstykket stille, mens
børsten roterer, da det kan beskadige tæppet. Før ikke
mundstykket over elektriske ledninger, og sluk støvsugeren straks efter brug.
21a
Harde gulv: Bruk kombimunnstykket for gulv i
pososjon (21b).
Tregulv: Bruk munnstykket for harde gulv* (23).
Møbler med stofftrekk: Bruk møbelfunksjonen på det
lille kombimunnstykket* (24a)/ møbelmunnstykket*
(24b) til sofaer, gardiner lette stoffer osv. Reduser om
nødvendig sugestyrken.
Rammer, bokhyller osv: Bruk børstefunksjonen på det
lille kombimunnstykket* (24c).
21b
Fuger, hjørner etc.: Bruk fugemunnstykket* (25).
Bruke turbomunnstykket*
26
Ideell til tepper og vegg til vegg-tepper for
fjerning av vanskelige støvflekker og hår fra
kjæledyr.
Obs! Ikke bruk turbomunnstykket på skinntepper
eller teppekanter. Ikke hold munnstykket i ro når
børsten roterer, da dette kan skade teppet. Ikke før
munnstykket over elektriske ledninger, og pass på at
du slår av støvsugeren etter bruk.
22
23
23
24a
25
24a
25
24b
24c
24b
24c
26
* Bara på vissa modeller.
* Vain tietyt mallit.
10
* Kun visse modeller.
* Bare på enkelte modeller.
26
11
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Byte av dammpåse s-bag®
S-bag®-pölypussin vaihtaminen
Udskiftning af støvsugerposen s-bag®
Skifte støvpose, s-bag®
27
27
27
27
28
27
29
Dammpåsen s-bag® ska bytas senast när
indikatorfönstret är helt rött. Läs av med
munstycket upplyft från underlaget.
Öppna luckan framtill och lyft ut dammpåsen
s-bag® ur dammpåshållaren genom att dra i
kartongskivan. Dammsugarpåsen s-bag® försluts
då automatiskt och inget damm kan läcka ut.
Sätt in en ny s-bag® genom att skjuta in
kartongskivan till ändläget i skåran i dammpåshållaren och stäng sedan luckan.
Obs! Byt ut s-bag® när du har dammsugit
mattrengöringsmedel. Se till att endast använda
originaldammsugarpåsarna s-bag® Classic, s-bag®
Clinic, s-bag® Long Performance eller s-bag®
Anti-odour.
28
Byte av motorfiltret
Bör utföras efter var 5:e utbytt dammsugarpåse,
s-bag®. Använd aldrig dammsugaren utan filter.
28 Öppna luckan framtill och ta ut
dammsugarpåsen s-bag®.
30ab Böj filterhållaren framåt och lyft försiktigt
ut det smutsiga filtret. Sätt i ett nytt filter
och böj tillbaka filterhållaren. Sätt tillbaka
dammsugarpåsen s-bag® och stäng luckan.
Byte av utblåsfilter*
29
Det finns tre typer av utblåsfilter:
• Mikrofilter* (Ref. nr. EF17)
• Hepa H12* ej tvättbart (ref.nr. EF H12)
• Hepa H12* tvättbart (kan köpas som tillbehör, ref.nr.
EF H12W)
Filtrena måste alltid bytas ut mot nya och kan inte
tvättas (förutom det tvättbara Hepa H12*).
31
Öppna luckan baktill och lyft ur filtret. Sätt in ett
nytt filter och stäng luckan.
28
29
Huomautus. Vaihda s-bag®-pölypussi sen jälkeen, kun
olet käyttänyt imuroinnissa matonpuhdistusjauhetta.
Käytä vain alkuperäisiä s-bag®-pölypusseja: Classic
s-bag®, Clinic s-bag®, Long Performance s-bag® tai
Anti-odour s-bag®.
Moottorin suodattimen vaihto
Moottorin suodatin on suositeltavaa vaihtaa joka
viidennen s-bag®-pölypussin vaihdon yhteydessä.
Älä koskaan imuroi ilman suodatinta.
28 Avaa imurin etukansi ja vedä s-bag®-pölypussi
irti.
30ab Napauta suodattimen pidikettä eteenpäin ja
vedä likainen suodatin varovaisesti irti. Lisää uusi
suodatin ja napauta suodattimen pidike takaisin
paikalleen. Vaihda s-bag®-pölypussi ja sulje sitten
kansi.
Poistoilman suodattimen vaihto*
Poistoilman suodattimia on kolmea eri tyyppiä:
• Microfilter* (Viite: nro. EF17)
• Hepa H12* kertakäyttöinen (Viite: nro EF H12)
• Hepa H12* pestävä (saatavana lisävarusteena, Viite:
nro EF H12W)
Suodattimet on aina korvattava uusilla, eikä niitä
voi pestä (lukuun ottamatta pestävää Hepa H12*
-suodatinta).
31
30a
Vaihda s-bag®-pölypussi, kun pölymäärän
ilmaisin muuttuu täysin punaiseksi. Älä pidä
suutinta lattiassa, kun luet ilmaisinta.
Avaa imurin etukansi ja irrota s-bag®-pölypussi
pidikkeestään vetämällä pahvista. Voit tällä
tavoin sinetöidä automaattisesti s-bag®pölypussin ja estää pölyä pääsemästä pussista
ulos.
Lisää uusi s-bag®-pölypussi pidikkeeseen ja
työnnä pahvi uraa myöten pohjaan. Sulje lopuksi
imurin kansi.
28
29
Støvsugerposen s-bag® skal senest udskiftes, når
indikatoren er helt rød. Aflæses med mundstykket løftet.
Åbn frontlåget, og løft støvsugerposen (s-bag®)
ud af poseholderen ved at trække i pappet.
Derved forsegles støvsugerposen (s-bag®) automatisk, så støvet ikke trænger ud.
Isæt en ny pose (s-bag®) ved at skubbe papstykket helt i bund i poseholderens rille og lukke
låget.
28
29
Støvposen, s-bag®, skal skiftes ut senest når
indikatorvinduet blir helt rødt. Avleses med
munnstykket løftet.
Åpne frontdekselet og løft ut støvposen (s-bag®)
fra støvposeholderen ved å dra ut pappskiven.
Når du gjør dette, lukkes støvposen (s-bag®)
automatisk og hindrer støv fra å lekke ut.
Sett inn en ny støvpose (s-bag®) ved å
skyve pappskiven inn i enden på sporet i
støvposeholderen og lukke dekselet.
Bemærk: Skift støvsugerposen (s-bag®) efter støvsugning af tæpperensepulver. Brug altid originale støvsugerposer: s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long
Performance eller s-bag® Anti-odour.
Obs! Bytt støvposen (s-bag®) når du har støvsugd
tepperensemiddel. Bruk bare originale støvposer,
s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long Performance
eller s-bag® Anti-odour.
Udskiftning af motorfiltret
Skifte motorfilter
Bør skiftes ved hvert 5. skift af støvsugerpose
(s-bag®). Brug aldrig støvsugeren uden et eller flere
filtre.
28 Åbn frontlåget, og løft støvsugerposen (s-bag®)
ud.
30ab Vip filterholderen fremad, og løft forsigtigt det
snavsede filter ud. Erstat det med et nyt filter, og
vip filterholderen tilbage på plads. Isæt støvsugerposen (s-bag®) igen, og luk låget.
Bør gjøres hver femte gang du skifter støvposen
(s-bag®). Bruk aldri støvsugeren uten filter(e).
28 Åpne frontdekselet og løft ut støvposen
(s-bag®).
30ab Vipp filterholderen fremover, og løft forsiktig ut
det skitne filteret. Erstatt det med et nytt filter,
og vipp filterholderen tilbake til opprinnelig
posisjon. Sett på plass igjen støvposen (s-bag®),
og lukk deretter dekselet.
Udskiftning af udsugningsfilter*
Bytte av utblåsningsfilter*
Der er tre typer udblæsningsfilter:
• Microfilter* (Ref. No. EF17)
• Hepa H12*, ikke vaskbart (ref. nr. EF H12)
• Hepa H12* washable (købes som tilbehør, Ref. No.
EF H12W)
Filtrene skal altid erstattes af nye og kan ikke vaskes
(undtagen Hepa H12* washable).
Det er tre typer utblåsingsfiltre:
• Mikrofilter* (ref.nr. EFH17)
• Hepa H12*, ikke vaskbart (ref.nr. EF H12)
• Hepa H12*, vaskbart (kan kjøpes som et alternativ,
ref. nr. EF H12W)
Filtrene må alltid skiftes ut med nye og kan ikke vaskes
(unntatt Hepa H12*, vaskbart).
31
31
Åbn låget bagpå, og løft filtret ud. Erstat det med
et nyt filter, og luk låget.
28
29
Åpne bakdekselet og løft ut filteret. Erstatt det
med et nytt filter, og lukk deretter dekselet.
Avaa imurin takakansi ja irrota suodatin. Vaihda
vanhan suodattimen tilalle uusi suodatin ja sulje
kansi.
30a
30b
30b
* Bara på vissa modeller
31
27
* Vain tietyt mallit.
12
* Kun på visse modeller
* Bare på enkelte modeller
13
31
32
33
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Rengöring av slang och munstycke.
Letkun ja suuttimen puhdistus
Rengøring af slange og mundstykke
Rengjøre slangen og munnstykket
Dammsugaren stannar automatiskt om det blir
stopp i munstycke, rör eller slang eller om filter och
dammpåse är igensatta. Dra ur stickproppen och
låt dammsugaren svalna i 20-30 minuter. Avlägsna
det som eventuellt hindrar funktionen, och/eller byt
ut smutsiga filter eller full dammpåse s-bag®. Starta
därefter dammsugaren igen.
Pölynimuri pysähtyy automaattisesti jos suutin,
putki, letku tai s-bag®-pölypussi tukkeutuu. Jos
näin tapahtuu, irrota pistoke virtalähteestä ja anna
jäähtyä 20-30 minuuttia. Puhdista tukos ja/tai
vaihda suodattimet ja s-bag®-pölypussi ja käynnistä
uudestaan.
Støvsugeren stopper automatisk, hvis mundstykke,
rør, slange eller filtre og s-bag® tilstoppes. I sådanne
tilfælde tages stikket ud af stikkontakten, og støvsugeren køles af i 20-30 minutter. Fjern tilstopningen og/eller udskift filtre og s-bag®, og start støvsugeren igen.
Støvsugeren stopper automatisk hvis munnstykket,
røret, slangen eller filtrene og s-bag® blir blokkert.
Trekk pluggen ut av stikkontakten og la støvsugeren
avtjules i 20-30 minutter. Fjern blokkeringen og/eller
bytt filtre og s-bag® og start igjen.
Rør og slanger
Rør og slange
Rör och slangar
Putket ja letkut
32
32
32
Käytä puhdistusliinaa tai vastaavaa
puhdistaaksesi putket ja letkun.
33* Imuriletkun kahva voidaan tarvittaessa irottaa
letkusta.
34 Voit myös yrittää poistaa tukoksen letkusta
puristamalla sitä. Ole kuitenkin varovainen, jos
tukoksen aiheuttaa lasi tai neula letkun sisällä.
Brug en gardinspiral eller tilsvarende til at rengøre rør og slange.
33* Slangehåndtag kan adskilles fra slangen, hvis
rengøring er påkrævet.
34 Man kan måske også fjerne tilstopningen i slangen ved at trykke på den, men vær forsigtig i
tilfælde, hvor tilstopningen er forårsaget af glas
eller nåle, der er kommet i klemme i slangen.
Huomautus: Takuu ei kata letkun vahinkoja, jotka ovat
aiheutuneet letkun puhdistuksesta.
Bemærk! Garantien dækker ikke skader på slangen,
der forårsages af rengøring.
Merk! Garantien dekker ikke skader på slangen som
skyldes rengjøring av den.
Lattiasuuttimen puhdistus
Rengøring af gulvmundstykket
Rengjøre gulvmunnstykket
35 Puhdista yhdistetty lattiasuutin riittävän usein.
36* Irrota pyörät yksitellen painamalla niiden
keskiötä. Vedä pyörä irti. Poista pölypallot,
hiukset ja muut suuttimeen juuttuneet roskat.
37* Voit poistaa suuret esineet irrottamalla
liitosputken suuttimesta.
35 Rengør jævnligt kombinationsgulvmundstykket.
36* Tryk på hvert hjulnav, og træk hjulene af. Fjern
støvklumper, hår eller andet, som har sat sig fast.
37* Du kan nå større objekter ved at tage forbindelsesrøret af mundstykket.
35 Rengjør kombimunnstykket regelmessig.
36* Trykk på hvert hjulnav og trekk vekk hjulene.
Fjern støvdotter, hår eller andre objekter som
kan ha satt seg fast.
37* Større objekter kan fjernes ved å ta av
tilkoblingsrøret fra munnstykket.
Turbosuuttimen puhdistus *
38
32
Rör och slang rensar du enklast med hjälp av
rensband eller liknande.
33* Slanghandtaget kan tas bort från slangen om det
behöver rengöras.
34 Slangen kan ibland även rensas genom att du
”masserar” den. Var dock försiktig om det finns
risk för att t ex glas eller nålar kan ha fastnat.
34
Obs! Skador uppkomna vid rengöring av slangar täcks
ej av dammsugarens serviceåtagande.
Rengöring av matt/golvmunstycke
35 Kombimunstycket för golv bör rengöras ofta.
36* Tryck in båda hjulnaven och dra ut hjulen. Ta
bort dammbollar, hårstrån och andra föremål
som kan ha fastnat.
37* Ta loss större föremål genom att ta bort
anslutningsröret från munstycket.
35
36
Rengöring av turbomunstycke*
38
Ta bort munstycket från dammsugarröret och
avlägsna
trådar som fastnat genom att klippa av dem
med en sax. Använd slanghandtaget för att
dammsuga munstycket.
Byte av batterier
39
37
Byt batterierna i fjärrkontrollhandtaget* enligt bilden. Vi
rekommenderar alkaliska batterier.
Obs! Kasta inte batterierna i hushållssoporna. Lägg
dem i särskilda återvinningsbehållare och följ lokala
bestämmelser.
38
Irrota suutin imurin putkesta ja poista
suuttimeen kiertyneet langat tms. leikkaamalla
ne pois saksilla. Käytä letkun kahvaa
puhdistaaksesi suuttimen.
Paristojen vaihtaminen
39
Vaihda kahvaan kauko-ohjaimen* paristot
kuvassa esitetyllä tavalla. Suosittelemme
alkaliparistojen käyttämistä.
Huomautus: Älä lajittele paristoja kotitalousjätteiden
sekaan. Toimita paristot erityisiin kierrätyspisteisiin ja
noudata paikallisia määräyksiä.
Rengøring af turbomundstykket*
Afmonter mundstykket fra støvsugerslangen,
og fjern sammenfiltrede tråde etc. ved at klippe
dem af med en saks. Anvend slangehåndtaget til
at rengøre mundstykket.
Bruk en rengjøringsremse eller lignende for å
rengjøre rørene og slangen.
33* Slangehåndtaket kan om nødvendig løsnes fra
slangen for rengjøring.
34 Det kan også la seg gjøre å fjerne blokkeringen i
slangen ved å klemme på den. Men vær forsiktig
i tilfelle blokkeringen skyldes glass eller nåler
som sitter fast inne i slangen.
Bemærk! Bortskaf ikke batterierne sammen med
husholdningsaffaldet. Anbring dem i de specielle genbrugscontainere, og overhold de lokale bestemmelser.
38
Kople munnstykket fra støvsugerrøret og fjern
sammenfiltrede tråder etc. ved å klippe dem bort
med saks. Bruk slangehåndtaket til å rengjøre
munnstykket.
34
35
36
Skifte ut batterier
39
Skift ut batteriene i fjernkontrollhåndtaket* når de er
utladet, slik som vist på bildet. Vi anbefaler at du bruker
alkaliske batterier.
Obs! Ikke kast batteriene i det vanlige
husholdningsavfallet. Lever dem inn i spesielle
resirkuleringsbeholdere i henhold til lokale
reguleringer.
38
39
33
Rengjøre turbomunnstykket*
Udskiftning af batterier
39 Når batterierne i fjernbetjeningshåndtaget* er
brugt op, skal de erstattes som vist på billedet. Det
anbefales at bruge alkalinebatterier.
32
37
38
* Bara på vissa modeller.
* Vain tietyt mallit.
14
* Kun visse modeller.
39
* Bare på enkelte modeller.
15
Svenska
Suomi
Felsökning
• Kontrollera att sladden är ansluten till eluttaget.
• Kontrollera att stickpropp och sladd är oskadade.
• Kontrollera husets elsäkringar.
Dammsugaren stannar
• Kontrollera om dammpåsen s-bag® är full. Byt i så
fall till en ny.
• Har det uppstått stopp i munstycke, rör eller slang?
• Är dammsugarens filter igensatta?
Vatten har kommit in i dammsugaren
Motorn måste bytas ut på ett auktoriserat
Voltaservicecenter.
Skador på motorn omfattas inte av dammsugarens
serviceåtagande.
Konsumentinformation
Volta frånsäger sig allt ansvar för samtliga skador som
uppkommit genom felaktigt bruk av dammsugaren
eller i de fall dammsugaren manipulerats.
Denna produkt är utformad med tanke på miljön.
Alla plastdelar är markerade för återvinning. För
ytterligare upplysningar, se vår webbsite:
www.volta.se
Konsumentservice Direkt
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett
varumärke ingående i Electrolux-koncernen.
Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje
och nytta i Ditt hem under många år.
Om du har frågor angående produktens funktion eller
användning, synpunkter angående din produkt eller
vill reklamera något felaktigt. Vänd Dig då Direkt till
Electrolux Centralverkstad.
Tel: 0771 - 87 12 12 Fax: 08 - 738 71 30
Du kan också kontakta oss via email,
[email protected]
eller via brev:
Electrolux Centrallager, Källgrensgatan 9, 112 45
STOCKHOLM
Vi hjälper Dig Direkt att på snabbaste sätt avhjälpa ditt
problem.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt
dataskylten
på produkten:
Modellbeteckning:
Produktnummer:
Serienummer:
Inköpsställe och datum:
Hur och när uppträder felet?
16
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller
enligt Konsumentköp EHL 2002. Mer information
om vilka bestämmelser som gäller kan Du få av
återförsäljaren av denna produkt. Innan du beställer
service enligt EHL-åtagandet kontrollera först om Du
kan avhjälpa felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och hur
man kan åtgärda dem. OBS! Elektriska fel skall alltid
åtgärdas av behörig verkstad.
Vianetsintä
• Tarkista, että johto on kiinnitettynä virtalähteeseen.
• Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole
vahingoittuneet.
• Tarkista sulakkeet.
Pölynimuri pysähtyy
• Onko s-bag®-pölypussi tukossa? Vaihda se tällöin
uuteen.
• Onko suutin, putki tai letku tukossa?
• Ovatko suodattimet tukossa?
Pölynimuriin on joutunut vettä
Imuri täytyy toimittaa valtuutettuun Voltahuoltoliikkeeseen moottorin vaihtamista varten.
Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat veden
joutumisesta moottoriin.
Kuluttajaneuvonta
Volta kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka
aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä
tai laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Tämän tuotteen suunnittelussa on otettu
ympäristönäkökohdat huomioon. Kaikki muoviosat on
merkitty kierrätyksen helpottamiseksi. Lisätietoja on
Web-sivustossamme http://www.electrolux.com
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min) +
pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta
sivuilta kohdasta “kodinkoneiden huoltoa”.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan,
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan,
niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys
huoltoliikkeeseen.
Malli (Model)
Tuotenumero (Prod.nr.)
Sarjanumero (Serial nr.)
Ostopäivä
* ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Service och reservdelar (gäller i Finland)
Alla servicearbeten, reservdelsbeställingar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat
serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597 €/min+lna), * eller telefonkatalogens
gula sidor “hushållsapparatservice”. För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer
använda endast originala reservdelar.
· När du beställer service eller reservdelar bör du veta
produktnummer och modellbeteckning som står
på dataskylten. Skriv upp dem här så har du dem
tillhands när du behöver dem.
Mod:
Prod. Nr:
Ser. Nr:
Inköpsdatum:
Konsumentrådgivare i Finland
Vid eventuella tekniska problem eller om du har frågor
angående maskinens funktion eller användning, ber vi
dig ringa vår konsumentrådgivare,
tel. 0200-2662 (0,1597 €/min+lna). Konsumentrådgivaren kan också kontaktas via elektronisk post, adress
carelux. [email protected]fi.
Garanti i Finland
Produktens garantitid kan definieras separate. Finns
det ingen definierad garantitid, har produkten garanti
enligt den gällande lagstiftningen
och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor enligt den gällande
lagstiftningen.
Spara inköpsvittot som verifikation för inköpsdatumet,
som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service
- vid omotiverad reklamation.
- om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597€/min) +pvm). Voit olla
yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse
osoitteessa [email protected]fi.
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta huoltokäynnistä
17
Norsk
Dansk
Fejlfinding
•
•
•
Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten.
Kontroller, at stik og ledning ikke er beskadiget.
Kontroller, om der er gået en sikring.
Støvsugeren stopper
•
•
•
Kontroller, om s-bag®-støvsugerposen er fuld.
Hvis den er, skal den udskiftes med en ny.
Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet?
Er filtrene tilstoppede?
Der er kommet vand i støvsugeren
Det er nødvendigt at lade et autoriseret Voltaservicecenter udskifte motoren. Garantien dækker
ikke skader på motoren forårsaget af indtrængende
vand.
Forbrugerinformation
Electrolux kan ikke drages til ansvar for skader, som
skyldes ukorrekt anvendelse eller ulovlige ændringer
af apparatet. Dette produkt er designet med tanke på
miljøhensyn. Alle plastikdele er mærket af hensyn til
genbrug. For yderligere detaljer, se vor webside: www.
electrolux.dk
Hvis De har kommentarer om støvsugeren eller
instruktionerne i brugervejledningen, så send os en
e-mail på: fl[email protected]
Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort
serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet ”Service”
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet. For Grønland og Færøerne
gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux
Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet
indsendes til værksted, sker indsendelse og
returnering for vor regning og risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets elektriske/
mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske
installationer eller defekte
18
sikringer. Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget
tilkald af service. Nærværende bestemmelser fratager
Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt. Deres reklamation til os virker
samtidig som reklamation overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af ”Lov om produktansvar”.
Denne lov gælder for skader på andre ting og
for personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
• At produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved en senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Service og reservedele
Service bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på
telefon 86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
Feilsøking
•
•
•
Kontroller at støpselet er koplet til vegguttaket.
Kontroller at støpselet og ledningen ikke er skadet.
Kontroller at ikke sikringen er gått.
Støvsugeren stanser
•
•
•
Kontroller om støvposen, s-bag®, er full. Skift den
eventuelt ut med en ny.
Er munnstykket, røret eller slangen blokkert?
Er filtrene blokkert?
Det er kommet vann inn i støvsugeren
Du må bytte motor på et autorisert Voltaservicesenter. Skade på motoren som er forårsaket av
vann, dekkes ikke av garantien.
Forbrukeropplysninger
Volta fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår
på grunn av feil bruk av apparatet, eller på grunn av
uautoriserte endringer av apparatet.
Dette produktet er konstruert med tanke på
miljøet. Alle plastdeler er merket med henblikk på
resirkulering. For nærmere detaljer, se vårt nettsted:
www.electrolux.no
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov
om forbrukerkjøp.
Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes
av loven innen lovens frister, utbedres dette
uten omkostninger for deg. Feil eller skader som
oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor
leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En
reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder
godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal
kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende
forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle
parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL’s
leveringsbetingelser.
Leverandør:
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2 0508 Oslo Tlf. 81530222
E-mail: [email protected]
Internett: www.electrolux.no
Hvis du har noen kommentarer om støvsugeren
eller instruksjonsheftet, send gjerne en e-post til:
fl[email protected]
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte
din lokale elektrohandler for å få opplysninger om vår
lokale reparatør.
Du kan også besøke vår internettadresse
www.electrolux.no der du finner frem til nærmeste
reparatør eller ringe 815 30 222 for opplysninger
vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse,
produktnummer,
serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service
eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på
undersiden av støvsugeren og som kan være lurt og
skrive opp nedenfor.
Modellbetegnelse
Produktnummer
Serienummer
Kjøpsdato
Reservedeler
Kan bestilles på:
Telefon
22 63 58 50
Fax
22 72 58 80
Internett [email protected]
19
SWEDISH
.
DANISH
på produkten eller emballaget anger att produkten inte
Symbolen
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
på produktet eller på pakken angiver, at dette
Symbolet
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på
den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
FINNISH
NORWEGIAN
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoitSymboli
taa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu
på produktet eller på emballasjen viser at dette proSymbolet
duktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot
bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
2191125-08
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement