advertisement

Electrolux Z8280 User Manual
2
4-16
5-17
5-17
Thank you for having chosen an Electrolux Twinclean
vacuum cleaner. These Operating Instructions cover all
Twinclean models. This means that with your specific
model, some accessories/features may not be included.
In order to ensure the best results, always use original
Electrolux accessories. They have been designed especially
for your vacuum cleaner.
ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นรุ่น Twinclean
ของอิเลคโทรลักซ์ คู่มือการใช้เครื่องดูดฝุ่นเล่มนี้ใช้กับเครื่อง
ดูดฝุ่น Twinclean ได้ทุกรุ่น ด้งนั้น อุปกรณ์ประกอบ/คุณสมบั
ติบางประการอาจไม่รวมอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นของท่าน และเพื่อใ
ช้ประโยชน์จากเครื่องดูดฝุ่นให้ได้มากที่สุด ท่านควรใช้อุปกร
ณ์ประกอบของแท้ของอิเลคโทรลักซ์เสมอ อุปกรณ์ประกอบเห
ล่านี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นของท่าน
일렉트로룩스 Twinclean 진공 청소기를 선택해 주셔서
감사합니다. 이 사용 설명서는 Twinclean 전 모델을
위한 내용이기 때문에, 구입하신 모델에는 일부
부속품이나 기능이 빠져 있을 수 있습니다. 제품을
최상의 상태로 사용하려면 항상 일렉트로룩스의
순정 부속품을 사용하십시오. 해당 순정 부속품은
사용하시는 진공 청소기에 가장 잘 맞게 특별 제작된
것입니다.
5-17
19-31
18-30
感謝您選用 Electrolux Twinclean 吸塵器。本「操作說
明書」涵蓋所有 Twinclean 的型號。這表示,某些特定
的配件可能不包含在您所使用的型號之內。為了確保最
佳的使用效果,請一律使用原廠的 Electrolux 配件。這
些配件專門針對您的吸塵器而設計。
Terima kasih anda telah memilih vacuum cleaner
Electrolux Twin Clean. Buku panduan instruksi ini
digunakan untuk semua model Twinclean. Oleh karena
itu untuk beberapa model Twinclean tertentu, memiliki
jumlah & jenis aksesoris / fitur yang berbeda. Untuk
memperoleh hasil yang maksimal, selalu gunakan
aksesoris orisinil Electrolux. Karena telah di design secara
khusus untuk vacuum cleaner anda.
Cám ơn quý vị đã chọn máy hút bụi Twinclean của
Electrolux. Các Hướng dẫn sử dụng này dành cho tất cả
các mẫu máy Twinclean. Điều này có nghĩa là với mẫu máy
riêng của quý vị, một số phụ tùng/chức năng có thể sẽ
không có. Để bảo đảm kết quả sử dụng tốt nhất, hãy luôn
sử dụng phụ tùng của chính hãng Electrolux. Chúng được
thiết kế đặc biệt riêng cho chiếc máy hút bụi của quý vị.
19-31
感谢您使用Electrolux Twin clean 吸尘器。本操作说明书
涵盖所有 Twin clean 的型号。这表示,某些特定的配件
可能不包含在您所使用的型号之内。为了确保最佳的使
用效果,请一律使用原厂的 Electrolux 配件。这些配件
专门针对您的吸尘器而设
3
Accessories (depending on the model)
1
1* Max In telescopic tube/telescopic tube with power cable
2* Telescopic tube
3* Max In hose handle
4* Max In hose handle with remote control
5* Hose handle and Hose
6* Max In nozzle
7* Max In motorised floor nozzle
8* Max In turbo nozzle
9* Turbo nozzle
10* Carpet / Hard floor nozzle
11* Dust magnet nozzle
12* Crevice nozzle
13* Upholstery nozzle
14a*Dusting brush
14b*Small combi nozzle.
15* Parquet nozzle.
3
2
Safety precautions
4
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified person in order to avoid a hazard. Never use
the vacuum cleaner if the cable is damaged. Damage
to the machine’s cable is not covered by the warranty.
6
5
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
7
8
Please remove the plug from the socket outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
9
Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
Caution:
This appliance contains electrical connections.
• Do not vacuum water
• Do not immerse in water for cleaning
The hose shall be checked regularly and must not be
used if damaged.
Never use the vacuum cleaner:
10
13
4
11
14a
12
14b
In wet areas.
Close to flammable gases etc.
When housing shows visible signs of damage.
On sharp objects.
On hot or cold cinders, lighted cigarette butts, etc.
On fine dust, for instance from plaster, concrete,
flour, hot or cold ashes.
Using the vacuum cleaner in the above circumstances
may cause serious damage to its motor. Such damage
is not covered by the warranty. Never use the vacuum
cleaner without its filters.
•
•
•
•
•
•
15
* Certain models only
อุปกรณ์ประกอบ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
부속품(모델별)
配件 (因型號而異)
1* ท่อเทเลสโคปิก Max In ปรับความยาวได้
พร้อมด้วยสายไฟ
2* ท่อเทเลสโคปิก ปรับความยาวได้
3* มือจับสายดูดฝุ่น Max In
4* มือจับสายดูดฝุ่น Max In พร้อมรีโมทคอนโทรล
5* มือจับสายดูดฝุ่น และสายดูดฝุ่น
6* หัวดูดฝุ่น Max In
7* หัวดูดฝุ่นพื้นชนิดมอเตอร์ Max In
8* หัวดูดฝุ่นเทอร์โบ Max In
9* หัวดูดฝุ่นเทอร์โบ
10* พรม / หัวดูดฝุ่นพื้นชนิดแข็ง
11* หัวดูดฝุ่นชนิดแม่เหล็ก
12* หัวดูดตามซอก
13* หัวดูดเบาะ ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ผ้า
14a*หัวดูดฝุ่นชนิดหัวแปรง
14b*หัวดูดฝุ่นรวมขนาดเล็ก
15* หัวดูดฝุ่นพื้นปาร์เกต์
1* 맥스 인 텔레스코픽 튜브/텔레스코픽 튜브(전원
케이블 포함)
2* 텔레스코픽 튜브
3* 맥스 인 호스 손잡이
4* 맥스 인 호스 손잡이(리모컨 포함)
5* 호스 핸들 및 호스
6* 맥스 인 노즐
7* 맥스 인 모터 노즐
8* 맥스 인 터보 노즐
9* 터보 노즐
10*카펫/일반 바닥용 노즐
11*더스트 마그넷 노즐
12*틈새 노즐
13*소파용 노즐
14a*
먼지 브러시
14b*
작은 콤비 노즐
15*마루용 노즐
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
전선이 손상된 경우 위험하므로 제조업체나 서비스
대리점 직원 또는 이에 준하는 전문 기술자에게 전선
교체를 의뢰하십시오. 전선이 손상된 상태에서는
절대로 진공 청소기를 사용하지 마십시오. 청소기
케이블의 손상은 보증이 적용되지 않습니다.
安全注意事項
안전을 위해 제품 사용에 관한 유의 사항을 잘
숙지하고 있어야 하며, 어린이를 포함하여 육체적,
정신적 기능 또는 감각 기능에 문제가 있거나 사용
경험이 전혀 없는 경우에는 제품 사용에 유의하시기
바랍니다
本電器不適合身體、思覺或心智能力不成熟的人 (包括
兒童) 使用,而且不具備本電器使用經驗或知識的人,
也必須在有人負責其安全並提供監督或指示的情況下,
方可使用本電器。
어린이들이 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.
要清潔或維護本電器之前,請先將插頭從插座拔除。
หากสายไฟชำรุด ควรแจ้งให้บริษัท หรือตัวแทนบริการที่ได้
รับสิทธิ์ถูกต้อง ทำการเปลี่ยนใหม่ให้เพื่อป้องกันอันตรายที่อ
าจเกิดขึ้นได้ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นหากเกิดมีสายไฟชำรุด คว
ามคุ้มครองในช่วงรับประกันไม่ได้รวมถึงความเสียหายที่เกิด
กับสายไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ไม่ได้ให้เด็ก คนพิการทางร่างกาย
สมองหรือจิตใจ รวมถึงคนที่ไม่มีประสบการณ์ หรือไม่มีความรู้
ใช้โดยปราศจากผู้รู้แนะนำ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
ควรดูแลเด็กๆ ขณะใช้งานเครื่องเพื่อมั่นใจว่าเด็กๆ
จะไม่เล่นเครื่อง
ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง
โปรดถอดปลั๊กไฟออกก่อน
อย่าดึงสายไฟ เพื่อทำการดึงหรือยกเครื่องดูดฝุ่น
ข้อควรระวัง :
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้มีการต่อระบบไฟฟ้า
• อย่าดูดของเหลวหรือน้ำ
• ในการทำความสะอาดอย่าจุ่มเครื่องลงในน้ำ
สายไฟอาจจะเกิดชำรุดได้ และอย่าใช้เครื่องหากเกิดกรณีดั
งกล่าว
อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่น :
• ในพื้นที่ที่เปียกน้ำ
• ใกล้ที่ที่มีแก๊สจุดติดไฟง่าย
• ในบ้านที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้ง่าย
• ดูดสิ่งของแหลมคม
• ดูดขี้เถ้าร้อนหรือเย็น, ดูดก้นบุหรี่ที่ติดไฟ
• ดูดฝุ่นละเอียด เช่นฝุ่นปูน, ฝุ่นแป้งผสมอาหาร, ฝุ่นขี้เถ้าร้อน
หรือเย็น
การใช้เครื่องดูดฝุ่นในสถานการณ์ข้างต้นอาจจะก่อให้เกิดคว
ามเสียหายกับมอเตอร์เครื่องได้ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวจะ
ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยปราศจาก
แผ่นกรองฝุ่น
* เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
주의 사항
제품을 청소하거나 관리하기 전에는 반드시 전원
플러그를 뽑아야 합니다.
코드만 잡고 진공 청소기를 당기거나 들어올리지
마십시오.
주의:
이 제품에는 전기 연결선이 포함되어 있습니다.
• 물을 흡입시키지 마십시오.
• 제품 청소 시 물에 담그지 마십시오.
정기적으로 호스를 점검하고, 손상된 경우 사용을
중단해야 합니다.
다음과 같은 경우에서는 절대로 진공
청소기를 사용하지 마십시오.
•
•
•
•
•
•
물기가 있는 곳
가스 등의 가연성 물질에 가까운 곳
청소기 본체가 손상된 경우
날카로운 물체
뜨겁거나 차가운 재, 불이 붙어 있는 담배 꽁초 등
석회, 콘크리트, 밀가루, 재와 같은 미세 먼지
1* Max In 伸縮管或有電源線的伸縮管
2* 伸縮管
3* Max In 軟管手柄
4* Max In 具遙控功能的軟管手柄
5* 軟管手柄與軟管
6* Max In 吸頭
7* Max In 電動強力渦輪地板吸頭
8* Max In 渦輪吸頭
9* 渦輪吸頭
10* 地毯/硬質地板吸頭
11* 集塵磁鐵吸頭
12* 隙縫吸頭
13* 沙發吸頭
14a*除塵毛刷
14b*小型兩用小吸頭
15* 拼花地板吸頭
如果電源線損壞,必須交由製造商、製造商的服務代理
商或具備同等資格的合格人員更換,以免發生危險。切
勿使用電源線受損的吸塵器。機器電線的損壞不在保固
範圍內。
請小心看管兒童,以免他們把電器用品當作玩具。
切勿用電源線拉扯或抬高吸塵器。
注意:
本電器含有電線接頭。
切勿用來吸水
嚴禁浸入水中進行清潔
請定期檢查軟管,切勿使用損壞的軟管。
切勿於下列情況使用吸塵器:
在潮濕的環境中。
附近有易燃類氣體。
外殼有明顯的損壞跡象。
在表面尖銳的物品上。
有高溫或低溫的灰燼、點燃的煙蒂等。
有細塵,例如來自石膏、混凝土、粉末、高溫或低
溫的灰燼。
在上述情況中使用吸塵器,可能會造成吸塵器的嚴重損
壞。這類損壞不在保固範圍內。尚未裝上濾網前請勿使
用吸塵器。
위와 같은 경우 진공 청소기를 사용하면 모터에 심각한
손상이 발생할 수 있습니다. 이때 발생한 손상에는
보증이 적용되지 않습니다. 절대로 필터 없이 진공
청소기를 사용하지 마십시오.
*모델별
*依型號而定
5
Before starting
16
17
18
16 Insert the hose so that the catches click to engage
(press the catches to release the hose).
17 Attach the telescopic tube to the hose handle
and the floor nozzle (certain models have a lock
button that must be pressed before the hose and
telescopic tube can be pulled apart). If you have
a vacuum cleaner with remote control, make sure
that the connector is pressed in completely.
18 Electrolux Twinclean features an automatic cord
winder (autoreverse). Pull out the power cord
and plug into a socket. Pull lightly on the cord to
release the catch.
19* Start/stop the vacuum cleaner by pushing the
button at the top of the unit.
20* If you have a vacuum cleaner with remote control,
the vacuum cleaner is started by lightly pressing
the Max or Min button. Turn off the vacuum
cleaner by pushing Off.
21* Using the power control button on the vacuum
cleaner or the suction control on the hose handle.
22* Adjust the suction power by pressing the Max-Min
button on the vacuum cleaner or by pressing
either the Max or Min button on the remote
control. The light for suction power turns dark
blue at max suction power and light blue at min
suction power.
19
21
20
6
22
* Certain models only
사용하기 전에
16 호스를 삽입하여 제대로 연결되어 찰칵 소리가 나도록
16
고리를 연결합니다 (호스를 분리하려면 고리를 누름).
17 호스 손잡이와 바닥용 노즐에 텔레스코픽 튜브를
17
부착합니다(잠금 단추가 있는 일부 모델의 경우
호스와 텔레스코픽 튜브를 당겨 분리하기 전에 단추를
눌러야 함). 리모콘이 있는 진공 청소기를 사용하는
경우 커넥터가 완전히 눌러졌는지 확인합니다.
18 일렉트로룩스 Twinclean에는 자동 코드 감개 기능이
있습니다. 전원 코드를 당겨 소켓에 플러그를
연결합니다. 코드를 가볍게 당겨 고리를 풉니다.
18
19* 진공 청소기의 작동을 시작하고 멈추려면 본체 위에
있는 버튼을 누르십시오.
20* 리모콘이 있는 모델을 사용하는 경우 Max(최대)-Min(
19*
최소) 버튼을 가볍게 누르면 작동이 시작됩니다. 진공
청소기를 끄려면 Off(끔)를 누르십시오.
20*
21* การใช้ปุ่มปรับกำลังดูดที่อยู่บนตัวเครื่อง
หรืออยู่ที่มือจับสายดูดฝุ่น
開始使用前
16 插入軟管,直到壓扣喀噠一聲接合入位(按下壓扣即
可卸下軟管)。
17 將伸縮管連接到軟管柄以及地板吸頭(特定型號配備
有釋放按鈕,必須按該按鈕才能分開軟管及伸縮管)
。如果您的吸塵器型號配備有遙控按鈕,請確認接
頭有完全接合。
18 Electrolux Twinclean 具有自動捲線功能(可自動捲回
電源線)。請拉出電源線並插入插座。請輕輕拉電線
以鬆開壓扣。若要啟動收線功能,請輕拉一下電源
線即可。
19* 按吸塵器頂部的按鈕來啟動/停止吸塵器。
20* 如果您的吸塵器配備有遙控按鈕,請輕按Max或
Min按鈕來啟動吸塵器。若要關閉吸塵器,請按Off
按鈕。
21* 진공 청소기의 전원 조절 버튼 또는 호스 핸들에
있는 흡입력 조절 버튼을 사용합니다.
21* 使用吸塵器上的吸力控制鈕或是軟管手柄上的吸力
控制鈕。
22* 진공 청소기 또는 원격 조정기에 있는 Max(최대)-Min(
22* 按吸塵器上的Max-Min按鈕或者遙控手柄上的Max
或Min按鈕調整吸力。吸力指示燈在吸力達到最大
時會變為深藍色,在吸力降到弱時會變為淺藍色。
최소) 버튼을 눌러 흡입력을 조절하십시오. 흡입력
램프는 흡입력이 최대인 경우 진한 파랑, 흡입력이
최소인 연한 파랑으로 색이 바뀝니다.
22*
* เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
*모델별
*依型號而定
7
Getting the best results
7
Hard floors and carpets:
* The Max In, Max In Turbo and Max In motorised floor
nozzles (7) detect the type of surface being vacuumed.
* The nozzle with the pedal is set to the type of surface
to be vacuumed: Position 1 for carpets (23) and
position 2 for hard floors (24).
* Use normal setting of floor nozzle for carpets (25)
* Use the brush setting of floor nozzle for hard floors
(26)
12
Crevices, corners, etc.:
Use the crevice nozzle (12).
Upholstered furniture:
* Use the upholstery nozzle (13a).
* Use the combination nozzle as shown in (13b).
Reduce suction power if necessary.
Frames, bookshelves, etc.:
* Use the dusting brush (14a).
* Use the combination nozzle as shown in (14b).
* Using Max In nozzles
13a
13b
14a
14b
Max In, Max In Turbo and Max In motorised floor
nozzles, are ideal for both hard floors and carpets. The
Max In motorized nozzle receives power via the tube
and hose, and no additional electrical connections
are needed. A blue light on the nozzle indicates that
the brush roller is turning. If anything should become
lodged in the brush roller, the light turns off.
Note: Do not use the Max In Turbo or Max In motorised
nozzles on fur rugs, rugs with long fringes or pile depths
exceeding 15 mm. To avoid damaging the carpet, do not
let the nozzle stay in one place when the brush is rotating.
Do not pass the nozzle over electrical cords, and be sure
to switch off the vacuum cleaner immediately after use.
23
25
8
24
26
* Certain models only
เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด
권장 사용 방법
* หัวดูด Max In หัวดูดเทอร์โบ Max In
และหัวดูดพื้นชนิดมอเตอร์ (7) สำหรับการดูดฝุ่นกับพื้นชนิด
ต่างๆ
* หัวดูดฝุ่นพื้นที่มีปุ่มปรับ สำหรับการปรับใช้ให้เหมาะสมกั
บพื้นผิวชนิดต่างๆ: ตำแหน่งที่ 1 สำหรับใช้กับพื้นพรม (23)
และตำแหน่งที่ 2 สำหรับใช้กับพื้นแข็ง (24)
* การตั้งปกติของหัวดูดฝุ่นพื้น จะสำหรับการดูดฝุ่นที่พื้นพรม
(25)
* ตั้งหัวดูดฝุ่นพื้นให้มีแปรงดูด สำหรับการดูดฝุ่นที่พื้นแข็ง
(26)
* 맥스 인, 맥스 인 터보 및 맥스 인 모터 노즐(7)이
청소 대상 표면의 유형을 감지합니다.
* 페달이 달린 노즐이 청소 대상 표면의 유형에 맞게
설정됩니다. 위치 1은 카펫용 (23) 이며 위치 2는 일반
바닥용 (24) 입니다.
* 카펫 청소 시 바닥용 노즐의 일반 설정(25)을
사용하십시오.
* 일반 바닥 청소 시 바닥용 노즐의 브러시 설정(26)을
사용하십시오.
หัวดูดตามซอก, ตามมุม, ฯลฯ:
틈새 노즐(12)을 사용하십시오.
พื้นแข็ง และพื้นพรม :
일반 바닥 및 카펫:
틈새, 코너 등:
獲得最佳的使用效果
硬質地板和地毯:
* 「Max In吸頭」、「Max In 渦輪吸頭」和「Max In 強
力電動地板吸頭」(7) 會偵測不同類型的表面。
* 具踏板的吸頭為不同類型的表面設定有不同的清潔模
式:位置 1 是地毯專用(23),而位置 2 是硬質地板專
用 (24)。
* 清潔地毯時,請將地板吸頭設為一般設定 (25)
* 清潔硬質地板時,請將地板吸頭設為滾刷設定 (26)
縫隙、角落等:
使用隙縫吸頭 (12)。
軟墊傢俱:
* 使用沙發吸頭 (13a)。
* การใช้หัวดูดตามซอก (12)
소파 등의 푹신한 가구:
เฟอร์นิเจอร์บุผ้า:
* 소파용 노즐(13a)을 사용하십시오.
* (13b)에서와 같이 다용도 노즐을 사용하십시오.
필요 시 흡입력을 줄이십시오.
* 使用兩用小吸頭,如 (13b) 所示。
必要時請減弱吸力強度。
창틀, 책꽂이 및 기타:
* 使用除塵毛刷 (14a)。
* 使用兩用小吸頭,如 (14b) 所示。
* ใช้หัวดูดสำหรับดูดเบาะ เฟอร์นิเจอร์ผ้า (13a)
* ใช้หัวดูดรวม (13b)
ลดกำลังดูดในกรณีที่
ดูดกรอบรูป, ชั้นหนังสือ, ฯลฯ :
* ใช้หัวดูดแปรง (14a)
* ใช้หัวดูดรวม (14b)
* ใช้หัวดูด Max In
หัวดูด Max In, หัวดูด Max In เทอร์โบ และหัวดูดพื้น Max
In ชนิดมอเตอร์ เป็นหัวดูดที่เหมาะสมที่สุดในการดูดฝุ่นที่พื้น
แข็งและพื้นพรม หัวดูดพื้น Max In ชนิดมอเตอร์จะได้รับกำลัง
ผ่านมาทางท่อดูดและสายดูดฝุ่น ซึ่งไม่ต้องใช้การต่อกับระบบ
ไฟฟ้าเพิ่มเติมแต่อย่างใด แสงไฟสีฟ้าที่แสดงบนหัวดูดฝุ่นแส
ดงถึงการหมุนของแปรงดูดฝุ่น หากมีบางสิ่งติดแน่นอยู่ที่แปร
งหมุน แสงไฟจะดับลง
ข้อสังเกต: อย่าใช้หัวดูดพื้น Max In เทอร์โบ
หรือหัวดูดพื้น Max In ชนิดมอเตอร์ทำการดูดพรมขนสัตว์,
ดูดพรมที่มีพู่ยาวเกินกว่า 15 มม. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ที่เกิดกับพรม อย่าใช้หัวดูดดูดแช่ที่ใดในขณะที่หัวแปรงกำลัง
ทำงานอยู่ อย่าใช้หัวดูดดูดผ่านสายไฟฟ้า และควรแน่ใจว่าดับ
เครื่องในทันทีที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
* เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
* 먼지 브러시(14a)를 사용하십시오.
* (14b)에서와 같이 다용도 노즐을 사용하십시오.
* 맥스 인 노즐 사용
맥스 인, 맥스 인 터보 및 맥스 인 모터 노즐은
일반 바닥과 카펫 모두에 사용할 수 있는 이상적인
노즐입니다. 맥스 인 모터가 달린 노즐은 튜브 및
호스를 통해 전력을 공급받으며 다른 전원 연결선은
필요하지 않습니다. 노즐의 파란색 램프는 브러시
롤러가 돌아가고 있음을 나타냅니다. 브러시 롤러에
이물질이 걸리면 램프가 꺼집니다.
주의: 모피 러그, 긴 술이 달린 러그 또는 털 길이가
15mm 이상인 러그에는 맥스 인 터보 또는 맥스
인 모터가 달린 노즐을 사용하지 마십시오. 카펫이
손상되지 않게 하려면 브러시가 회전하는 동안 노즐이
한 곳에 머무르지 않도록 주의하십시오. 전선이 감겨
들어갈 우려가 있으니 노즐이 전선 위를 지나지 않도록
하고 사용 후 즉시 스위치를 끄십시오.
*모델별
框架、書櫃等:
* 使用 Max In 吸頭
「Max In 吸頭」、「Max In 渦輪吸頭」和「Max In 強
力電動地板吸頭」最適合硬質地板和地毯。「Max In 強
力電動地板吸頭」 經由伸縮管和軟管接收電力,不需要
額外接線。吸頭上的藍燈表示刷輪正在轉動。如果有異
物卡在刷輪上,指示燈會熄滅。
注意:請勿在毛毯、有長鬚邊或軟毛深度超過 15 毫
米的地毯上使用電動或渦輪吸頭。為免損壞地毯,
請勿在刷輪轉動時把吸頭停留在同一地方太久不
動。請勿讓吸頭經過有電源線之處,並確定在使用
後立刻關閉吸塵器。
*依型號而定
9
Parking position
27 When you pause during cleaning, the tube can be
attached to the rear of the vacuum cleaner.
28 When storing, the vacuum cleaner can be placed
on end and the tube attached at the bottom of
the vacuum cleaner.
How to use the telescopic tube
27
28
29 Extend or shorten the telescopic tube by
pushing the release button towards the nozzle
and simultaneously adjusting the length of the
telescopic tube. There is a catch at both ends of
the telescopic tube. Certain models only have one
release button.
29
Emptying the dust container
Electrolux Twinclean’s dust container must be emptied
when it is full to the Max sign. The dust container must
never be overfilled.
30 Press the release button at the rear of vacuum
cleaner.
31 Lift the dust container out.
32 Empty the dust by first pushing the release catch
on the underside of the dust container, then hold
the container over a wastebasket. Put the dust
container back and press the rear part of the
container until it clicks into place.
30
Cleaning the dust filter
Electrolux Twinclean has a dust filter that should be
cleaned now and then to secure a high suction.
When it is time to clean the filter, the filter light on the
vacuum cleaner will flash. The filter is cleaned while in
the vacuum cleaner.
33 Turn off the vacuum cleaner when the filter light
flashes.
34 Open the cover by lifting the release catch.
35 Lift up the filter holder and turn it a half turn so
that the filters change places with each other and
put the filters back into the vacuum cleaner.
36 Turn the left filter a full turn in the direction of
the arrow. The filter light begins to flash and the
vacuum cleaner starts, and as you turn, the filter is
cleaned.
After you have made a full turn, the vacuum cleaner
31
33
34
turns off and the filter light stops flashing. You can now
close the cover.
32
35
10
36
37
About once each year, when the filter light begins to
flash more frequently, the filters need to be washed.
A Lift out the filters according to the above.
B Remove one filter at a time from the filter
container (37) by pressing the marked release
button and turning the filter.
C Rinse the filters in lukewarm water and let them
dry.
D Thread the filters back into the filter holder.
The filters may turn grey over time. This is normal and
does not hamper the suction. Large dust particles
may accumulate on the filters without hampering
suction. To remove the dust, simply wash the filters as
described above.
* Certain models only
보관 장소
27*
27 청소 도중 잠깐 중지할 때는 진공 청소기 뒤쪽에
튜브를 걸어 세워놓을 수 있습니다.
28 보관할 때는 진공 청소기를 세워 두고 진공 청소기
28*
아래쪽에 튜브를 걸어 보관할 수 있습니다.
텔레스코픽(길이 조절) 튜브 사용법
29 텔레스코픽 튜브를 늘이거나 줄이려면 릴리스
버튼을 노즐 쪽으로 누르면서 텔레스코픽 튜브
길이를 조정합니다. 텔레스코픽 튜브 양 끝에 고리가
있습니다. 릴리스 버튼이 하나 뿐인 모델도 있습니다.
29*
먼지통 비우기
30*
31*
32* เทฝุ่นทิ้งโดย ขั้นตอนแรกออกแรงดันเพื่อปลดล็อ
คที่อยู่ข้างใต้ของกล่องบรรจุฝุ่น แล้วนำกล่องบรร
จุฝุ่นไปเทฝุ่นทิ้ง ใส่กล่องบรรจุฝุ่นกลับเข้าที่เดิมโ
ดยดันจนให้ได้ยินเสียงคลิ๊ก
33*
34*
35*
36*
일렉트로룩스 Twinclean 진공청소기의 먼지통이 Max(
최대) 표시 부분까지 가득 차면 반드시 비워야 합니다.
먼지통이 넘치도록 두어서는 안 됩니다.
30 진공 청소기 뒤쪽에 있는 릴리스 버튼을 누릅니다.
31 먼지통을 들어올려서 꺼냅니다.
32 먼지통을 비우기 위해서는 먼저 청소기 뒤쪽에 있는
연두색 릴리스 버튼을 누르시고 먼지통을 들어올려
꺼냅니다. 그리고 먼지통에 있는 연두색 릴리스
버튼을 눌러 먼지통의 입구를 열어줍니다. 이때
먼지통 뚜껑이 순간적으로 열리기 때문에 먼지가
바닥에 떨어지지 않도록, 먼지통 입구를 위로 향하게
하여 먼저 뚜껑을 여신 후 먼지통 안의 먼지들을
휴지통에 버립니다.
먼지 필터 청소
일렉트로룩스 Twinclean의 먼지 필터는 정기적으로
청소해야 높은 흡입력을 계속 유지할 수 있습니다.
필터를 청소할 시기가 되면 진공 청소기의 필터
램프가 깜박입니다. 필터 청소는 진공 청소기 내에서
이루어집니다.
33 필터 램프가 깜박이면 진공 청소기를 끕니다.
34 릴리스 손잡이를 올려 커버를 엽니다.
35 필터 홀더를 들어올리고 반 바퀴 돌려서 필터를
반대 쪽에 위치하게 한 후, 진공 청소기 안에 다시
넣으십시오.
36 왼쪽 필터를 화살표 방향으로 한 바퀴 돌립니다.
필터 램프가 깜박이고 청소기가 작동이 시작되고,
필터를 돌리면서 필터 청소가 이루어집니다. 완전히
한 번 돌리고 나면 진공 청소기가 멈추고 필터 램프가
꺼집니다. 이제 커버를 닫아도 됩니다.
일 년에 한 번 정도 필터 램프가 깜박이는 주기가 잦아지면
필터를 물로 세척하시기 바랍니다.
A 위의 설명에 따라 필터를 들어올려 꺼냅니다.
B 핕터 위 가운데에 있는 릴리스 버튼을 손톱으로 누른
상태에서 다이얼을 돌리면, 필터함(29)에서 필터를
꺼낼 수 있습니다. 한 번에 필터 한 개씩 꺼내십시오.
C 필터를 미온수로 세척한 후 완전히 말립니다.
D 필터 홀더에 필터를 다시 넣습니다.
停放與收納
27 在清潔期間暫停時,可以將吸頭後方的插銷插入吸
塵器後方的插槽。
28 在收納時,可以將吸塵器豎立,並將吸頭後方的插
銷插入吸塵器底部的插槽。
如何使用伸縮管
29 往吸頭方向推釋放按鈕,同時可調整伸縮管的長
度。伸縮管兩端都有一個壓扣。特定型號只有一個
釋放按鈕。
清空集塵盒
Electrolux Twinclean 的集塵盒在灰塵滿到Max記號後,就
必須清空。請勿將集塵盒裝得過滿。
30 按真空吸塵器後部的集塵盒釋放按鈕。
31 取出集塵盒。
32 要清除灰塵時,請先按下集塵盒底下的釋放壓扣。
拆下集塵盒再將灰塵倒入垃圾桶。把集塵盒放回原
位,先將集塵盒前端靠入吸塵器定位,再壓集塵盒
後方直到聽到「卡」一聲定位。
清潔濾網
Electrolux Twinclean 配有濾網,應不時清潔以維持吸
力。
濾網需要清潔時,吸塵器上的濾網指示燈會閃爍。濾網
可在吸塵器中進行清潔。
33 當濾網指示燈閃爍時,關閉吸塵器。
34 提起上蓋前方釋放鈕以打開上蓋。
35 拉起濾網支架,將其旋轉半圈以對調兩個濾網的位
置,然後將濾網放回吸塵器中。
36 將左側濾網沿箭頭方向旋轉一整圈。濾網指示燈開
始閃爍,真空吸塵器啟動,濾網在被旋轉同時被清
潔。
旋轉一整圈之後,吸塵器會自動關閉。濾網指示燈停止
閃爍,此時可以蓋上上蓋。
當濾網指示燈開始閃爍得更頻繁時,需要對濾網進行清
洗(大約每年一次)。
A 根據上述步驟取出濾網。
B 按下標記的釋放按鈕並旋轉濾網,一次從濾網盒
(37)取下一個濾網。
C 用溫水沖洗濾網並將其完全晾乾。
D 將濾網裝回濾網盒及濾網支架中。
濾網可能會隨著使用時間變長而逐漸變灰。此為正常現
象,並不會影響吸力。大的灰塵粒子可能會聚集在
濾網上,但這不會阻礙吸力。
要清除灰塵,請按照上述說明清洗濾網。
시간이 지나면 필터가 회색으로 바뀝니다. 이것은
정상적이 현상이며 이로 인해 흡입력이 떨어지지는
않습니다. 큰 먼지 조각이 필터에 쌓일 수도 있지만
흡입력에 영향을 미치지 않습니다. 이러한 먼지 조각을
없애려면 위 방법에 따라 필터를 물로 세척합니다.
แผ่นกรองฝุ่นอาจเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง
ซึ่งเป็นปกติของการใช้งาน และไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดูดฝุ่
น ฝุ่นขนาดใหญ่อาจมีการสะสมที่แผ่นกรองโดยไม่ได้เป็นอุป
สรรคในการดูดฝุ่น
ในการขจัดฝุ่น ให้ล้างแผ่นกรองฝุ่นตามที่อธิบายข้างต้น
* เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
*모델별
*依型號而定
11
Cleaning the exhaust filter
38
39
There are two types of Electrolux Twinclean exhaust
filters:
• Standard filter. Must be cleaned every 5–7 years.
• HEPA filter (thicker with creased fibre material). Must
be cleaned every 2–3 years.
There is no difference in how the filters are cleaned or
fitted.
38 Remove the dust container by pressing the release
button at the back of the vacuum cleaner and
lifting the container.
39 Lift the two snap catches at the back edge of the
vacuum cleaner and open the filter cover.
40 Lift out the filter.
41 Rinse the inside (dirty side) in lukewarm tap water.
Tap the filter frame to remove the water. Repeat
the process four times.
Note: Do not use cleaning agents and avoid touching
the filter surface. Let the filter dry. Put the filter back into
place, close the filter cover and refit the dust container.
Clearing the hose and nozzle
40
41
The vacuum cleaner automatically stops if there is a
blockage in the nozzle, tubes or hose or if the filter
or filter holder becomes blocked. Pull out the power
plug and allow the vacuum cleaner to cool down for
20–30 minutes. Remove the blockage that is causing
the problem, and/or replace the dirty filter. Restart the
vacuum cleaner.
42 Use a suitable implement to clear the tubes and
hose of blockages.
43 It is sometimes possible to clear the hose by
“massaging” it. However, be careful in case the
obstruction has been caused by glass or needles
caught inside the hose. Note: The warranty
does not cover any damage to hoses caused by
cleaning them.
42
43
12
* Certain models only
배기 필터 청소
일렉트로룩스 Twinclean 진공청소기에는 두 가지 종류의
배기 필터가 있습니다.
• 표준 필터. 5~7년마다 한 번씩 청소해야 합니다.
• 헤파(HEPA) 필터(구김 소재 섬유 재료로 인해 보다
두꺼움). 2~3년마다 한 번씩 청소해야 합니다.
38
39
40
41
청소하는 방법과 다시 넣는 방법에는 두 필터 모두
같습니다.
38 진공 청소기 뒤쪽에 있는 릴리스 버튼을 누르고
먼지통을 들어 올려서 먼지통을 꺼냅니다.
39 진공 청소기 뒤쪽 가장자리에 있는 손잡이 고리 두
개를 들어 올려 필터 커버를 엽니다.
40 필터를 꺼냅니다.
41 필터 안쪽의 더러운 부분을 흐르는 미지근한 물로
세척합니다. 필터 프레임을 가볍게 두드려 물기를
제거합니다. 위의 과정을 4번 반복합니다.
주의: 세제를 사용하지 마시고, 필터 표면을 만지지
마십시오. 필터를 완전히 말립니다.
필터를 제자리에 넣고 필터 커버를 닫은 다음 먼지통을
다시 끼웁니다.
호스 및 노즐 청소
노즐, 튜브, 또는 호스가 막히거나 필터 또는 필터
홀더가 막히면 진공 청소기의 작동이 자동으로 멈춥니다.
전원 플러그를 뽑고 20~30분간 진공 청소기의 열기를
식힙니다. 문제의 원인이 된 이물질을 제거하거나 더러워진
필터를 교체합니다. 진공 청소기를 다시 가동합니다.
42 적당한 도구를 이용하여 튜브 및 호스에 걸린
장애물을 제거하십시오.
43 경우에 따라 호스를 가볍게 두드려 내부의 이물질을
제거할 수도 있습니다. 그러나 호스 안에 걸려 있는
물질이 유리 조각이거나 바늘인 경우 조심해야
합니다. 주의: 호스 청소 과정에서 발생한 호스의
손상에는 보증이 적용되지 않습니다.
清潔排氣濾網
Electrolux Twinclean 排氣濾網共有兩種類型:
標準濾網:必須每隔5-7年清潔一次。
HEPA 濾網(較厚,使用摺形纖維材料):必須每隔2-3年
清潔一次。
兩種濾網的清潔和安裝方式沒有區別。
38 按下吸塵器背部的集塵盒釋放按鈕,並提起集塵盒
以將其取出。
39 提起吸塵器後方的兩個閂扣以打開濾網蓋。
40 取出濾網。
41 用溫水清洗內部(已髒的一側)。輕拍濾網框,將水
除去。重覆此過程四次。
注意: 切勿使用清潔劑並避免接觸濾網表面。
請務必將濾網完全晾乾,再將濾網放回原位。關閉
濾網蓋並重新裝上集塵盒。
清潔軟管和吸頭
如果吸頭、伸縮管或軟管中有堵塞物,或濾網或濾網支
架發生堵塞,吸塵器會自動停止。拔出電源插頭,並讓
吸塵器冷卻20-30分鐘。
取出導致問題的堵塞物,並且/或者更換已髒的濾網。重
新啟動吸塵器。
42 使用適當的器具清除伸縮管和軟管中的堵塞物。
43 有時可能要通過揉動軟管來對其進行清潔。但是,
如果軟管內部出現的阻塞可能由玻璃或針等物體引
起,請格外小心處理。注意:任何因清潔軟管而造
成的軟管破損均不在保固範圍內。
42
43
* เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
*모델별
*依型號而定
13
If something gets stuck in the vacuum
cleaner:
44 Turn off the vacuum cleaner and open the cover at
the front of the unit by lifting the release catch.
45 Lift out the filter holder and the filters.
46 Lift the cover between the filter wells and remove
anything that may have got stuck. Also check the
bottoms of the filter wells for foreign objects.
47 Refit the cover under the catches and close it by
pressing down. Put the filter holder back in place
and close the vacuum cleaner cover.
44
45
46
Cleaning the Max In and carpet/floor nozzles
48 The Max In and the carpet/floor nozzles should be
cleaned frequently to avoid losing suction power.
The easiest way to do this is by using the hose
handle.
Cleaning the motorized nozzles
(Certain models only)
Always unplug the vacuum cleaner from the wall
outlet before cleaning.
47
48
49
49 To remove the brush roller cover, push the outer
latch out, and the middle cover to the left, and this
will also free the wheels for cleaning.
50 Lift out the brush roller and clean it. Remove
entangled threads etc. by snipping them away
with scissors. Refit in the reverse order. The
auxiliary wheels should be carefully pulled
straight out.
Cleaning the turbo nozzle
(Certain models only)
51 Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner
tube and remove entangled threads, etc. by
snipping them away with scissors. Use the hose
handle to clean the nozzle.
Cleaning the dust container
50
51
53
14
52
The dust container can be thoroughly cleaned when
emptying.
52 Remove the dust container.
53 Empty it.
54/55Remove the “cone” on the side with your finger by
pulling it up and straight on.
The dust container and the ”cone” can now be wiped
off or cleaned. If you use water, make sure that the
cartridge is dry before you put it back. Refit the cover
back on by pushing it straight in. Put back the dust
container.
54
* Certain models only
진공 청소기 안에
물건이 들어간 경우
44
45
46
47
진공 청소기 안에 물건이 들어간 경우
44 진공 청소기를 끄고 릴리스 손잡이를 들어 올려 본체
앞쪽의 커버를 엽니다.
45 필터 홀더 및 필터를 꺼냅니다.
46 필터 자리 사이의 커버를 들고 걸려 있는 물건을
꺼냅니다. 이물질이 있는지 필터 자리 아래도
확인합니다.
47 고리 아래에 커버를 다시 끼우고 눌러서 닫습니다.
필터 홀더를 제자리에 넣고 진공 청소기 커버를
닫습니다.
맥스 인 및
카펫/바닥용 노즐 청소
48 맥스 인 및 카펫/바닥용 노즐은 자주 청소해야
흡입력이 유지됩니다. 호스 손잡이를 사용하면 가장
쉽게 노즐을 청소할 수 있습니다.
48
모터 노즐 청소(일부 모델만 해당)
การทำความสะอาดหัวดูดฝุ่นชนิดมอเตอร์
(เฉพาะรุ่นเท่านั้น)
49
50
청소하기 전에 진공 청소기의 플러그는 반드시 벽의
콘센트에서 뽑아 두어야 합니다.
49 브러시 롤러 커버를 분리하려면 외부 걸쇠를 밖으로
밀어내고 가운데 커버를 왼쪽으로 밀어냅니다. 이렇게
하면 바퀴도 분리하여 청소할 수 있습니다.
50 브러시 롤러를 꺼내 청소합니다. 먼지 뭉치, 머리카락
등의 이물질을 가위로 잘라 제거합니다. 꺼낼 때와는
반대 순서로 다시 집어넣습니다. 보조 바퀴는
조심스럽게 당겨서 꺼냅니다. 꺼낸 바퀴를 청소하고
꺼낼 때와는 반대 순서로 다시 집어넣습니다(45).
터보 노즐* 청소 (일부 모델만 해당)
51
51
진공 청소기의 튜브에서 노즐을 분리
한 다음 엉킨 실 등을 가위로 잘라내
제거하십시오. 노즐을 청소할 때는 호
스 손잡이를 사용하십시오.
먼지통 청소
52
53
54/55 ถอดกรวยที่อยู่ด้านข้างออก โดยใช้นิ้วดึงขึ้นตรงๆ
เราสามารถขจัดฝุ่นโดยการทำความสะอาดหรือล้
างที่กล่องเก็บฝุ่น และกรวย หากคุณใช้น้ำล้าง ค
วรแน่ใจว่าคุณทำให้มันแห้งก่อนนำมันกลับเข้
ามาใส่เข้าที่เดิม ใส่กล่องบรรจุฝุ่นกลับเข้าที่
ปิดฝาปิดให้แน่นโดยออกแรงกดตรงๆ
* เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
먼지통은 비움으로써 청소할 수 있습니다.
52 먼지통을 꺼냅니다.
53 먼지를 비웁니다.
54/55 손가락을 사용하여 “콘 필터”를 위쪽으로 당겨 똑바로
꺼냅니다.
如果異物堵塞吸塵器:
44 關閉吸塵器,提起前方上蓋釋放鈕以打開吸塵器前
方上蓋。
45 取出濾網支架和濾網。
46 向吸塵器方向拉動濾網井中間右上方的拉桿以掀開
吸入孔的盖子。除去任何可能的堵塞物。同時檢查
過濾井底部是否有異物。
47 向下壓以將蓋子重新歸位,將其關閉。將濾網支架
放回原位,關閉吸塵器前方上蓋。
清潔 Max In 吸頭和地毯/地板吸頭
48 Max In 吸頭和地毯/地板吸頭應該經常清潔,以免吸
力減弱。最簡單的清潔方法是使用軟管柄。
清潔強力電動地板吸頭
(僅限特定型號)
務必在清潔前將吸塵器的插頭從電源插座中拔出。
49 要拆卸滾刷蓋,請推出外部插銷,將中間的蓋子推
向左側,以露出輪子以便清潔。
50 取出滾刷進行清潔。用剪刀剪斷纏繞在一起的絲線
等物品,將其除去。按與拆卸時相反的順序重新安
裝上述部件。輔助輪應小心地直接拉出。
清潔渦輪吸頭
(僅限於特定型號)
51 從吸塵器的管子上取下吸頭,然後用剪刀剪斷纏繞
在一起的絲線等物品,將其除去。使用軟管柄清潔
吸頭。
清潔集塵盒
可以在清空集塵盒時對其進行徹底清潔。
52 取出集塵盒。
53 將其清空。
54/55從旁邊用手指把過濾錐拉出來。
此時可以將集塵盒與過濾錐擦拭乾淨。如果您有用水清
潔,請確保它完全乾透才放回去。請直接把蓋子以按壓
的方式推回去。把集塵盒放好。
먼지통 안에는 먼지 분리를 위해 원심력을 일으키는
싸이클론 콘이 있습니다. 싸이클론 콘을 분리하여
청소하는 방법은 손가락 걸이 부분에 손가락을
넣으시고, 위를 향해 당기면서 빼주시면 간단하게
분리하실 수 있습니다. 분리하신 싸이클론 콘은 흐르는
물에 청소해주시고 청소 후에는 반드시 완전히 물기를
말리신 후 다시 조립하여 사용하시기 바랍니다. 다시
끼우실 때에는 입구에 잘 맞추어서 꼭 밀어 넣어
주시면 됩니다.
*모델별
*依型號而定
15
Troubleshooting
The vacuum cleaner does not start
• Check that the cable is connected to the mains.
• Check that the plug and cable are not damaged.
• Check for a blown fuse.
The vacuum cleaner stops
• Check if Twinclean is full. If so, empty it and clean
both
the box and the filter before putting it back in the
cleaner.
• Is the nozzle, tube or hose blocked?
• Are the filters blocked?
Water has entered the vacuum cleaner
It will be necessary to replace the motor at an
authorised Electrolux service centre. Damage to the
motor caused by the penetration of water is not
covered by the warranty.
Consumer information
Electrolux does not accept liability for defects arising
from neglect, misuse or accident. This product is
designed with the environment in mind and all plastic
parts are marked for recycling purposes. For further
information please visit our website: www.electrolux.
com
16
문제 해결
故障排除
진공청소기가 작동되지 않을 때
真空吸塵器不能啟動
• 플러그가 전원에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
• 플러그나 전원 케이블이 손상되지 않았는지
확인하십시오.
• 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하십시오.
청소기가 작동 중 멈췄을 때
• Twinclean 청소기에 먼지가 가득 찼는지 확인합니다.
가득 찬 경우, 먼지를 비우고, 먼지통과 필터를 청소하여
청소기 안에 다시 넣습니다.
• 노즐, 튜브 또는 호스가 막히지 않았는지 확인하십시오.
• 필터가 막히지 않았는지 확인하십시오.
청소기 내부로 물이 들어 갔을 때
일렉트로룩스 고객 센터에 문의하셔서 모터를
교환하십시오. 물이 들어가 발생한 모터의 손상은 보증이
적용되지 않습니다.
애프터 서비스
일렉트로룩스는 제품의 부적절한 사용 또는 제품 개조로
인해 발생하는 모든 손해에 대해 일체 책임을 지지
않습니다.
이 제품은 환경 친화적으로 설계되었습니다. 모든 플라스틱
부품에는 재활용 표시가 되어 있습니다. 자세한 내용은 웹
사이트 www.electrolux.com을 참조하십시오.
청소기 또는 사용 방법 안내 책자에 대해 제안할 내용이
있는 경우 floorcare@electrolux.com으로 전자 메일을
보내주십시오.
請檢查插頭是否有接到電源插座。
請檢查插頭或電線是否有破損。
請檢查保險絲是否已熔斷。
真空吸塵器停止工作
檢查 Twinclean 的集塵盒是否已滿。如果已滿,則
將其清空,並清潔集塵盒和濾網,然後將它們放回
吸塵器中。
吸頭、伸縮管或軟管是否堵塞?
濾網是否堵塞?
真空吸塵器中進水
必須在 Electrolux 服務中心更換馬達。由渗水引起的馬
達損壞不在保固範圍內。
消費者訊息
對於由疏忽、誤用或意外引起的產品功能異
常,Electrolux 恕不承擔任何責任。本產品在設計時
考慮到環保因素,所有的塑料元件都標示有可回收標
記。有關產品進一步訊息,請至我們的網站: www.
electrolux.com.tw 。若有使用上之疑問,請連繫伊萊克
斯免費客服專線:0800-888-259(服務時間:星期一~星
期五,9:30~18:30)。
일렉트로룩스 진공 청소기의 부속품을 구할 수 없는 경우
웹 사이트 www.electrolux.com을 방문하십시오.
17
Phụ tùng (tùy theo kiểu máy)
1
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
13*
14a*
14b*
15*
3
2
Ống lồng trong Max In/ống lồng với cáp điện
Ống lồng
Tay cầm đầu hút Max In
Tay cầm đầu hút Max In với bộ điều khiển từ xa
Tay cầm đầu hút và Đầu hút
Đầu hút Max In
Đầu hút Max In sát sàn có động cơ
Đầu hút Max In turbo
Đầu hút turbo
Đầu hút dành cho Thảm / Sàn cứng
Đầu hút bụi từ tính
Đầu hút dành cho khe nhỏ
Đầu hút dành cho đồ đạc có vỏ bọc
Bàn chải quét bụi
Đầu hút bụi combi nhỏ.
Đầu hút bụi dành cho sàn gỗ.
Những lưu ý về an toàn
4
Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, dây phải được thay thế
bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hay người có tay nghề
tương tự để tránh nguy hiểm. Không bao giờ sử dụng máy
hút bụi nếu dây điện bị hư hỏng. Hư hỏng về dây điện của
máy không thuộc phạm vi bảo hành.
6
5
Thiết bị này không nên được sử dụng bởi những người (kể
cả trẻ em) bị hạn chế về sức khoẻ, giác quan hay thần kinh,
hay thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi được giám sát
hay hướng dẫn việc sử dụng thiết bị bởi người có trách
nhiệm về an toàn.
Không cho trẻ em chơi đùa với thiết bị này.
Hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh hay
bảo trì máy.
7
8
Không bao giờ nắm dây điện để kéo hay nhấc máy hút
bụi lên.
9
Thận trọng:
Thiết bị này có các kết nối điện.
•• Không được hút nước
•• Không nhúng vào nước để làm vệ sinh
Phải thường xuyên kiểm tra ống dẫn bụi và không được sử
dụng nếu ống dẫn bị hư hỏng.
Không bao giờ sử dụng máy hút bụi:
10
13
18
11
14a
12
14b
••
••
••
••
••
••
Ở những nơi ẩm ướt
Gần các nguồn khí dễ cháy, v.v…
Khi thấy vỏ máy có các dấu hiệu hư hỏng.
Trên các vật sắc bén.
Trên than nóng hoặc nguội, đầu thuốc lá còn cháy, v.v…
Bụi nhỏ mịn từ vữa trát, bê tông, bột, tàn tro nóng hoặc
nguội.
Sử dụng máy hút bụi trong những trường hợp trên có thể
gây hư hỏng nghiêm trọng cho mô-tơ. Những hư hỏng đó
không được bảo hành. Không được sử dụng máy hút bụi
mà không có bộ lọc.
15
*tùy theo kiểu máy
Aksesori (sesuai model)
1*
Tabung teleskopik Max In/tabung teleskopik dengan
kabel daya
2* Tabung teleskopik
3* Pegangan selang Max In
4* Pegangan selang Max In yang dilengkapi remote control
5* Pegangan selang dan Selang
6* Nozzle Max In
7* Nozzle bermesin Max In untuk lantai
8* Nozzle turbo Max In
9* Nozzle turbo
10* Nozzle untuk lantai ubin/karpet
11* Nozzle magnet untuk debu
12* Nozzle untuk celah
13* Nozzle untuk kain pelapis
14a*Nozzle Sikat
14b*Nozzle kombinasi
15* Nozzle untuk lantai papan
Tindakan pencegahan
Kabel daya yang rusak harus diganti oleh produsen,
staf layanan, atau petugas resmi serupa agar terhindar
dari bahaya. Jangan gunakan pengisap debu jika kabel
rusak. Kerusakan pada kabel mesin tidak tercakup dalam
jaminan.
Peralatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang
(termasuk anak-anak) yang kurang memiliki kemampuan
fisik, sensor, atau mental, atau kurang pengalaman dan
pengetahuan, kecuali jika diawasi atau diberikan petunjuk
tentang penggunaan peralatan ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
Anak-anak harus mendapatkan pengawasan untuk memastikan mereka tidak memainkan peralatan ini.
Lepaskan konektor dari stopkontak sebelum melakukan
perawatan atau membersihkan peralatan ini.
Jangan tarik atau angkat kabel pengisap debu.
Perhatian:
Peralatan ini memiliki sambungan listrik.
• Jangan menghisap air
• Jangan rendam dalam air bila akan dibersihkan
Selang harus diperiksa secara rutin dan jangan digunakan
jika rusak.
Jangan gunakan pengisap debu jika:
•
•
•
•
•
•
Berada di tempat yang basah.
Dekat dengan gas yang mudah meledak, dsb.
Bila badan mesin menunjukkan tanda kerusakan nyata.
Pada benda tajam.
Pada arang, puntung rokok menyala, dll.
Pada debu padat, misalnya lapisan plesteran, beton,
tepung, debu panas atau dingin.
Menggunakan pengisap debu pada kondisi di atas dapat
mengakibatkan kerusakan parah pada mesin. Kerusakan
tersebut tidak tercakup dalam jaminan. Jangan gunakan
pengisap debu tanpa penyaringnya.
*Hanya pada model tertentu
配件(依型号而定)
1* 带电力线缆的 Max In 伸缩管/伸缩管
2* 伸缩管
3* Max In 软管柄
4* 带遥控钮的 Max In 软管柄
5* 软管柄和软管
6* Max In 吸嘴
7* Max In 马达传动地板吸嘴
8* Max In 涡轮吸嘴
9* 涡轮吸嘴
10* 地毯/硬质地板吸嘴
11* 灰尘吸嘴
12* 缝隙清洁嘴
13* 室内装饰物吸嘴
14a*除尘刷
15* 镶木地板吸嘴。
安全注意事项
受损的电源线必须由制造商、其服务代理或具有类似资
格的人员更换,以免发生危险。切勿使用电缆已破损的
真空吸尘器。机器电缆的破损不在保修之列。
除非有安全监护人的监督或指导,否则,此设备不能供
身体、感官或智力有缺陷的人士(包括儿童)使用,也
不能供缺乏经验和知识的人士(包括儿童)使用。
应监督儿童不将此设备当作玩具。
切记在清洁或维修设备前从插座上拔出插头。
切勿通过扯动电缆来拖动或提起真空吸尘器。
警告:
此设备包含电力接线。
切勿用吸尘器吸水
切勿将设备浸于水中进行清洁
应定期检查软管,如有损坏,不得使用。
切勿在以下场所或情况下使用该真空吸尘器:
潮湿的地方。
可燃气体附近。
当外壳出现明显的破损痕迹时。
在锐利的物体上。
清除热或冷的灰烬、燃着的烟头等。
清除细尘,例如石膏、混凝土、面粉、热或冷的灰烬
中的粉尘。
在上述情况下使用真空吸尘器可能会对马达造成严重损
坏。此类损坏不在保修范围之内。真空吸尘器务必与滤
网一起使用。
*모델별
19
Kiểm tra máy trước khi sử dụng
16
17
18
16 Gắn ống hút vào cho đến khi các ngàm khớp chặt với
nhau (ấn vào các ngàm để tháo ống ra).
17 Gắn ống lồng vào tay cầm ống hút mềm và bàn hút
sàn (một số mẫu máy có nút khóa để ấn vào đó trước
khi tháo ống mềm và ống lồng ra). Nếu quý vị sử
dụng máy hút bụi có điều khiển từ xa, hãy bảo đảm
rằng khớp nối phải được ấn chặt vào nhau.
18 Máy Twinclean của Electrolux có bộ thu dây tự động
(tự động kéo về). Kéo dây điện ra và cắm vào ổ điện.
Kéo nhẹ dây điện để nhả ngàm ra.
19* Khởi động/ngừng máy hút bụi bằng cách nhấn vào
nút nằm phía trên máy.
20* Nếu quý vị sử dụng máy hút bụi có điều khiển từ xa,
hãy khởi động máy hút bụi bằng cách nhấn nhẹ vào
nút Max hoặc Min. Tắt máy hút bụi bằng cách nhấn
vào Off.
21* Sử dụng nút điều chỉnh công suất trên máy hoặc trên
tay cầm.
22* Điều chỉnh lực hút bằng cách nhấn vào nút Max-Min
trên máy hút bụi hay nhấn các nút Max hoặc Min
trên bộ điều khiển từ xa. Đèn báo lực hút sẽ chuyển
sang màu lam sẫm khi lực hút tối đa và có màu lam
nhạt khi lực hút tối thiểu.
19
21
20
20
22
*tùy theo kiểu máy
Persiapan
16 Masukkan selang hingga pengait tersambung
dengan benar (tekan pengait untuk melepaskan
selang).
17 Pasang tabung teleskopik ke pegangan selang dan
nozzle untuk lantai (model tertentu memiliki tombol
kunci yang harus ditekan agar selang dan tabung
teleskopik dapat dipisahkan). Jika Anda memiliki
pengisap debu yang dilengkapi remote control,
pastikan konektornya ditekan sepenuhnya.
18 Electrolux Twinclean dilengkapi penggulung kabel
otomatis (pemutaran terbalik otomatis). Tarik kabel
daya, kemudian sambungkan ke soket. Tarik kabel
perlahan untuk melepaskan pengait.
19* Mulai/hentikan pengisap debu dengan menekan
tombol di bagian atas unit.
20* Jika Anda memiliki pengisap debu yang dilengkapi
remote control, maka pengisap debu tersebut akan
hidup dengan menekan sebentar tombol Max atau
Min. Matikan pengisap debu dengan menekan tombol Off.
21* Menggunakan tombol kontrol daya pada pengisap
debu atau kontrol isap pada pegangan selang.
22* Sesuaikan daya isap dengan menekan tombol MaxMin pada pengisap debu atau dengan menekan tombol Max maupun Min pada remote control. Lampu
daya isap akan beralih menjadi biru tua pada daya
isap maksimal dan biru muda pada daya isap minimal.
*Hanya pada model tertentu
开始使用前
16
插入软管,以便压扣咔哒一声接合入位(按下压扣
可松脱软管)。
17
将伸缩管连接到软管柄和地板吸嘴(特定型号具有
锁定按钮,必须按该按钮才能分开软管和伸缩管)
。 如果真空吸尘器带有遥控钮,请确保完全按下
接头。
18
Electrolux Twinclean 具有自动电缆绕线器(自动
卷回电缆)。 请拉出电源线并插入插座。 轻轻拉
紧电缆以松开压扣。
19* 按装置顶部的按钮启动/停止真空吸尘器。
20* 如果真空吸尘器带遥控钮,请轻按 Max 或 Min 按
钮启动该真空吸尘器。 请按 Off 关闭真空吸尘器。
21* 使用真空吸尘器的电源控制钮或软管柄上的吸力控
制钮。
22* 按真空吸尘器上的 Max-Min 按钮或者按遥控钮区
域中的 Max 或 Min 按钮调整吸力。 吸力指示灯在
吸力达到最大时变为深蓝色,在吸力降至最小时变
为浅蓝色。
*모델별
21
Để đạt hiệu quả tốt nhất
7
Sàn gỗ và thảm:
* Các đầu hút Max In, Max In Turbo và Max In sát sàn có
động cơ (7) sẽ khảo sát bề mặt được hút.
* Đầu hút có bàn đạp được đặt ở loại bề mặt sẽ được hút:
Vị trí 1 dành cho thảm (23) và vị trí 2 dành cho sàn cứng
(24).
* Sử dụng đầu hút bụi dành cho thảm như bình thường
(25)
* Sử dụng chổi quét của đầu hút bụi cho sàn cứng (26)
12
Dùng cho khe nhỏ, góc nhà, v.v…:
Sử dụng đầu hút dùng cho khe nhỏ (12).
Dùng cho đồ đạc có vỏ bọc:
* Dùng đầu hút cho đồ đạc có vỏ bọc (13a).
* Sử dụng đầu hút kết hợp như hình (13b).
Giảm sức hút nếu cần.
Dùng cho khung cửa, kệ sách, v.v…:
* Sử dụng bàn chải quét bụi (14a).
* Sử dụng đầu hút kết hợp như hình (14b).
* Sử dụng các đầu hút Max In
13a
13b
14a
14b
Các đầu hút Max In, Max In Turbo và Max In sát sàn có
động cơ lý tưởng cho cả sàn cứng lẫn sàn trải thảm. Đầu
hút Max In có động cơ nhận lực hút qua ống và đầu hút, và
không cần thêm một kết nối điện nào. Một ngọn đèn màu
lam trên đầu hút cho biết bàn chải lăn đang chuyển động.
Nếu có vật gì vướng vào bàn chải lăn, đèn sẽ tắt.
Ghi chú: Không sử dụng các đầu hút Max In Turbo hoặc Max
In có động cơ để hút thảm lông, thảm có các tua dài hay các
lỗ sâu quá 15 mm. Để tránh làm hư hỏng thảm, không để đầu
hút ở một chỗ khi bàn chải đang lăn. Không đưa đầu hút qua
các dây điện, và nhớ tắt ngay máy hút bụi sau khi sử dụng.
23
25
22
24
26
*tùy theo kiểu máy
Mendapatkan hasil terbaik
Lantai ubin dan karpet:
* Nozzle lantai bermesin Max In, Max In Turbo, dan Max
In (7) akan mendeteksi jenis permukaan yang akan
dibersihkan.
* Nozzle yang dilengkapi pedal ditetapkan ke jenis permukaan yang akan dibersihkan. Posisi 1 untuk karpet (23) dan
posisi 2 untuk lantai ubin (24).
* Gunakan pengaturan normal Nozzle lantai untuk karpet
(25)
* Gunakan pengaturan sikat pada Nozzle lantai untuk
lantai ubin (26)
Celah, sudut, dll.:
Gunakan Nozzle untuk celah (12).
Furnitur berlapis kain:
* Gunakan Nozzle untuk kain pelapis (13a).
* Gunakan Nozzle gabungan seperti yang ditunjukkan
pada (13b).
Kurangi daya hisap, jika perlu.
Bingkai, rak buku, dll.:
* Gunakan sikat debu (14a).
* Gunakan Nozzle gabungan seperti yang ditunjukkan
pada (14b).
* Menggunakan nozzle Max In
Nozzle lantai bermesin Max In, Max In, Max In Turbo cocok
untuk lantai ubin dan karpet. Nozzle bermesin Max In
akan menerima daya melalui tabung serta selang, dan
sambungan listrik tambahan tidak diperlukan. Lampu berwarna biru pada Nozzle menunjukkan bahwa penggulung
sikat sedang berputar. Jika tedapat benda yang tersangkut
pada penggulung sikat, lampu akan mati.
获得最佳的使用效果
硬质地板和地毯:
* Max In、Max In 涡轮吸嘴和 Max In 马达传动地板吸嘴
(7) 可检测所清洁的地面类型。
* 带踏板的吸嘴可根据要清洁的地面类型进行设置:位
置 1 用于地毯 (23),而位置 2 用于硬质地板 (24)。
* 清洁地毯时,地板吸嘴使用正常设置 (25)
* 清洁硬质地板时,地板吸嘴使用毛刷设置 (26)
缝隙、角落等:
使用缝隙清洁嘴 (12)。
软体家具:
* 使用室内装饰物吸嘴 (13a)。
* 使用 (13b) 中所示的组合式吸嘴。
根据需要减弱吸力。
框架、书柜等:
* 使用除尘刷 (14a)。
* 使用 (14b) 中所示的组合式吸嘴。
* 使用 Max In 吸嘴
Max In、Max In 涡轮吸嘴和 Max In 马达传动地板吸嘴
非常适用于硬质地板和地毯。Max In 马达传动吸嘴通
过伸缩管和软管供电,无需其他电力接线。吸嘴上的
蓝灯亮时表明正在使用辊刷。如果辊刷被堵塞,则灯
会熄灭。
注意:切勿在毛质地毯、带长穗或厚度超过 15 毫米的
地毯上使用 Max In 涡轮吸嘴或 Max In 马达传动吸嘴。
切勿在毛刷旋转时将吸嘴停留在一个位置,以免损坏地
毯。请避免吸嘴吸到电缆,并确保使用后立即关闭真空
吸尘器。
Catatan: Jangan gunakan nozzle bermesin Max In atau Max
In Turbo pada karpet, karpet dengan pinggiran panjang atau
kedalaman lapisan melebihi 15 mm. Agar karpet tidak rusak,
jangan jangan biarkan nozzle berada di satu tempat saat
sikat berputar. Jangan lewatkan nozzle ke kabel listrik, dan
pastikan untuk segera mematikan pengisap debu setelah
digunakan.
*Hanya pada model tertentu
*모델별
23
Tư thế đặt máy
27 Khi quý vị muốn tạm ngưng trong khi đang hút bụi,
có thể gắn ống hút vào phía sau máy hút bụi.
28 Khi cất giữ, có thể đặt máy hút bụi nằm một đầu dựng
lên và ống được gắn vào dưới đáy của máy hút bụi.
Cách sử dụng hai ống hút lồng vào nhau
29 Kéo dài hay thu ngắn ống lồng bắng cách nhấn nút
nhả về hướng bàn hút và đồng thời điều chỉnh chiều
dài của ống lồng. Có một ngàm ở cả hai đầu của ống
lồng. Một số mẫu máy chỉ có một nút nhả.
Đổ bụi trong ngăn chứa
27
28
Cần đổ bụi trong ngăn chứa bụi máy Twinclean của
Electrolux đi khi bụi đã đầy lên tới dấu Max. Không bao giờ
được để bụi quá đầy trong ngăn chứa bụi.
30 Nhấn nút nhả ở phía sau máy hút bụi.
31 Nhấc lấy ngăn chứa bụi ra.
32 Xả bụi bằng cách nhấn vào cần nhả trên mặt bên dưới
ngăn chứa bụi trước, sau đó trút bụi trong ngăn chứa
vào thùng rác. Đặt ngăn chứa bụi trở lại và nhấn vào
phần phía sau của ngăn chứa cho đến khi khớp vào vị
trí.
29
Làm vệ sinh bộ lọc bụi
30
Bộ lọc bụi của máy Twinclean của Electrolux cần được
thỉnh thoảng làm vệ sinh để bảo đảm lực hút cao. Khi cần
phải làm vệ sinh bộ lọc, đèn bộ lọc trên máy hút bụi sẽ
nhấp nháy. Bộ lọc được vệ sinh sạch ngay trong máy hút
bụi.
25 Tắt máy hút bụi khi đèn bộ lọc nhấp nháy.
26 Mở nắp bằng cách kéo cần nhả lên.
27 Nhấc giá giữ bộ lọc lên và xoay nửa vòng để các bộ
lọc thay chỗ cho nhau và đặt các bộ lọc vào lại máy
hút bụi.
28 Xoay bộ lọc bên trái một vòng theo hướng mũi tên.
Đèn bộ lọc bắt đầu nhấp nháy và máy hút bụi khởi
động, và khi quý vị xoay, bộ lọc được vệ sinh sạch sẽ.
Sau khi quý vị đã xoay trọn một vòng, máy hút bụi sẽ
tắt và đèn bộ lọc sẽ hết nhấp nháy. Lúc này quý vị có
thể đậy nắp lại.
31
33
Khoảng mỗi năm một lần, khi đèn bộ lọc bắt đầu nhấp
nháy thường xuyên hơn, thì quý vị cần phải rửa bộ lọc.
A Nhấc các bộ lọc ra như trên.
B Mỗi lần tháo một bộ lọc ra khỏi ngăn chứa bộ lọc (29)
bằng cách nhấn vào nút nhả được đánh dấu và xoay
bộ lọc.
C Rửa các bộ lọc trong nước ấm và để khô.
D Lắp các bộ lọc vào giá giữ bộ lọc.
34
32
Bộ lọc có thể chuyển sang màu xám theo thời gian. Đây là
điều bình thường và không cản trở sức hút. Các hạt bụi lớn
có thể tích tụ trong bộ lọc mà không cản trở sức hút.
Để làm sạch bụi, chỉ cần giặt sạch bộ lọc như được mô tả
ở trên.
35
24
36
37
*tùy theo kiểu máy
Posisi parkir
27 Bila dihentikan saat pembersihan berlangsung,
tabung dapat dipasang ke bagian belakang pengisap
debu.
28 Bila disimpan, pengisap debu dapat diletakkan pada
bagian ujungnya dan tabung dipasang di bagian
bawah pangisap debu.
Cara menggunakan tabung teleskopik
29 Panjangkan atau pendekkan tabung teleskopik
dengan menekan tombol pelepas ke arah nozzle dan
menyesuaikan panjang tabung teleskopik secara
bersamaan. Tabung teleskopik memiliki pengait di
kedua ujungnya. Model tertentu hanya memiliki satu
tombol pelepas.
Mengosongkan wadah debu
Wadah debu Electrolux Twinclean harus dikosongkan bila
penuh dan mencapai tanda Max. Wadah debu tidak boleh
terlalu penuh.
30 Tekan tombol pelepas di bagian belakang pengisap
debu.
31 Keluarkan wadah debu dengan mengangkatnya.
32 Kosongkan debu dengan terlebih dulu menekan kait
pelepas di bagian bawah wadah debu, kemudian
pegang wadah pada keranjang sampahnya. Pasang
kembali wadah debu, kemudian tekan bagian
belakang wadah hingga terpasang dengan benar.
Membersihkan penyaring debu
Electrolux Twinclean dilengkapi penyaring debu yang harus dibersihkan sewaktu-waktu agar daya isap tetap tinggi.
Bila tiba saatnya membersihkan penyaring, lampu penyaring pada pengisap debu akan berkedip. Penyaring akan
dibersihkan sewaktu masih berada di pengisap debu.
33 Matikan pengisap debu bila lampu penyaring berkedip.
34 Buka penutup dengan mengangkat kait pelepas.
35 Angkat dudukan penyaring, putar setengah lingkaran
agar penyaring berubah posisi, kemudian masukkan
kembali penyaring ke dalam pengisap debu.
36 Putar penyaring kiri hingga maksimal ke arah yang
sesuai dengan tanda panah. Lampu penyaring mulai
berkedip dan pengisap debu akan hidup, dan penyaring dibersihkan saat diputar.
Setelah diputar hingga maksimal, pengisap debu akan
mati dan lampu penyaring berhenti berkedip. Sekarang
Anda dapat menutup penutup.
停放位置
27
28
在清洁期间暂停时,可以将管子连接到真空吸尘器
的后部。
在存放时,可以将真空吸尘器竖立放置,并将管子
连接在真空吸尘器的底部。
如何使用伸缩管
29
向吸嘴方向按拆卸按钮,同时调整伸缩管的长度,
从而延长或缩短伸缩管。 伸缩管两端都有一个压
扣。 特定型号只有一个拆卸按钮。
清空集尘盒
Electrolux Twinclean 的集尘盒装满到 Max 标记后,必
须清空。 切勿将集尘盒装得过满。
30 按真空吸尘器后部的拆卸按钮。
31 取出集尘盒。
32 清空灰尘:先推下集尘盒内侧的释放扣,然后将集
尘盒对准垃圾桶。将集尘盒放回,按集尘盒的后
端,直到卡入原位置。
清洁滤尘网
Electrolux Twinclean 配有滤尘网,应不时清洁以保证
足够的吸力。
滤网需要清洁时,真空吸尘器上的滤网指示灯会闪烁。
滤网在真空吸尘器中进行清洁。
33 当滤网指示灯闪烁时,关闭真空吸尘器。
34 提起释放扣打开盖子。
35 抬起滤网支架,将其旋转半周,使滤网彼此改变位
置,然后将滤网放回真空吸尘器中。
36 将左侧滤网沿箭头方向旋转一整周。 滤网指示灯
开始闪烁,真空吸尘器启动,滤网在您旋转时得到
清洁。
旋转一整周后,真空吸尘器关闭,滤网指示灯停止闪
烁。 现在可以关上盖子。
当滤网指示灯开始闪烁得更频繁时,需要对滤网进行清
洗(大约每年一次)。
A
根据上述说明取出滤网。
B
按标记的拆卸按钮并旋转滤网,每次从滤网盒 (37)
取下一个滤网。
C
用温水冲洗滤网并将其晾干。
D 将滤网装回滤网支架中。
使用时间越长,滤网可能会越显灰暗。这很正常,并且
不会影响吸力。滤网上可能会聚集一些大颗粒灰尘,但
并不影响吸力。要清除灰尘,只需按照上述说明清洗滤
网即可。
Kurang lebih sekali dalam setahun, penyaring harus dibersihkan bila lampu penyaring lebih sering berkedip.
A Angkat penyaring sesuai petunjuk di atas.
B Lepaskan satu penyaring secara bergantian dari wadah penyaring (37) dengan menekan tombol pelepas
yang ditandai, kemudian putar penyaring.
C Bilas penyaring dalam air hangat, kemudian keringkan.
D Atur penyaring kembali ke dudukannya.
Seiring waktu, penyaring mungkin akan menjadi warna
abu-abu. Kondisi ini normal dan tidak akan menghambat daya hisap. Partikel debu besar dapat bertumpuk
pada penyaring tanpa menghambat daya hisap. Untuk
mengeluarkan debu, cukup cuci penyaring seperti dijelaskan di atas.
*Hanya pada model tertentu
*모델별
25
Vệ sinh bộ lọc khí thoát ra
Máy Twinclean của Electrolux có hai loại bộ lọc khí thoát ra:
• Bộ lọc tiêu chuẩn. Phải được làm vệ sinh sau mỗi 5–7
năm.
• Bộ lọc HEPA (dầy hơn với vật liệu sợi nhàu). Phải được lau
chùi sau mỗi 2–3 năm.
38
39
Không có sự khác biệt trong việc lau chùi hay lắp các bộ
lọc.
38 Tháo ngăn chứa bụi bằng cách nhấn vào nút nhả ở
phía sau máy hút bụi và nhấc ngăn chứa lên.
39 Nhấc hai ngàm khóa ở mép phía sau của máy hút bụi
và mở nắp bộ lọc.
40 Nhấc bộ lọc ra.
41 Rửa phần bên trong (mặt dơ) trong nước ấm. Đập vào
khung bộ lọc để vẩy nước đi. Lập lại động tác bốn lần.
Ghi chú: Không dùng các dung dịch lau chùi và tránh chạm
vào bề mặt bộ lọc. Để cho bộ lọc khô. Đặt bộ lọc trở vào chỗ,
đóng nắp bộ lọc và lắp ngăn chứa bụi lại.
Lau chùi đầu hút và miệng hút
Máy hút bụi sẽ tự động ngừng nếu có một vật kẹt trong
đầu hút, ống cứng hay ống mềm hay nếu bộ lọc hay giá
giữ bộ lọc bị nghẹt. Hãy rút dây điện ra và để máy hút bụi
nguội lại trong 20–30 phút. Gỡ vật vướng vào máy gây ra
sự cố, và/hoặc thay bộ lọc dơ. Khởi động lại máy hút bụi.
42 Áp dụng cách phù hợp đề thông chỗ tắc của ống hút
và ống dẫn
43 Đôi khi có thể làm sạch ống hút bằng cách “xoa bóp”
nó. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu vật bị vướng vào bên
trong ống hút hút là thủy tinh hay kim khâu. Ghi chú:
Việc bảo hành không bao gồm các hư hỏng ở ống hút
do việc làm vệ sinh gây ra.
40
41
42
43
26
*tùy theo kiểu máy
Membersihkan penyaring aliran udara
Berikut adalah dua jenis penyaring aliran udara Electrolux
Twinclean:
• Penyaring standar. Harus dibersihkan setiap 5-7 tahun.
• Penyaring HEPA (lebih tebal dengan bahan serat kusut)
Harus dibersihkan setiap 2-3 tahun.
Cara membersihkan atau memasang penyaring tersebut
berbeda.
38 Lepaskan wadah debu dengan menekan tombol
pelepas di bagian belakang pengisap debu dan
mengangkat wadahnya.
39 Angkat kedua pengait terpasang di bagian tepi
belakang pengisap debu, kemudian buka penutup
penyaring.
40 Keluarkan penyaring dengan mengangkatnya.
41 Basuh bagian dalam (sisi kotor) dalam air hangat.
Tekan-tekan bingkai penyaring untuk mengeluarkan
air. Ulangi proses ini hingga empat kali.
Catatan: Jangan gunakan larutan pembersih dan hindari
menyentuh permukaan penyaring.
Biarkan penyaring mengering. Kembalikan penyaring ke
tempatnya, tutup penutup penyaring, kemudian pasang ke
wadah debu.
Membersihkan selang dan nozzle
Pengisap debu akan secara otomatis terhenti jika terdapat
penghalang dalam nozzle, tabung, maupun selang, atau
jika penyaring maupun dudukan penyaring terhalang.
Lepaskan konektor daya, kemudian biarkan pengisap debu
mendingin selama 20-30 menit.
Lepaskan penghalang yang menyebabkan masalah,
dan/atau ganti penyaring yang kotor. Hidupkan kembali
pengisap debu.
42 Gunakan alat yang tepat untuk membersihkan penghalang pada tabung dan saluran.
43 Terkadang selang dapat dibersihkan dengan
”memijat”nya. Namun, hati-hati jika penghalang tersebut disebabkan oleh kaca atau jarum yang masuk
ke dalam selang. Catatan: Jaminan tidak mencakup
kerusakan apapun pada selang yang disebabkan oleh
proses pembersihan.
*Hanya pada model tertentu
清洁排气滤网
Electrolux Twinclean 排气滤网共有两种类型:
标准滤网。 必须每隔 5–7 年清洁一次。
HEPA 滤网(较厚,使用褶形纤维材料)。 必须每隔
2-3 年清洁一次。
两种滤网的清洁和安装方式没有区别。
38 按真空吸尘器背部的拆卸按钮,并提起集尘盒,将
其取出。
39 提起真空吸尘器后沿的两个按扣,打开滤网盖。
40 取出滤网。
41 用温水清洗内部(已脏的一侧)。 轻拍滤框,将
水除去。 重复此过程四次。
注意: 切勿使用清洁剂并避免接触滤网表面。
将滤网晾干。 将滤网放回原位,关闭滤网盖并重新装
上集尘盒。
清洁软管和吸嘴
如果吸嘴、管子或软管中有堵塞物,或者滤网或滤网支
架发生堵塞,真空吸尘器会自动停止。 拨出电源插头,
并让真空吸尘器冷却 20–30 分钟。
取出导致问题的堵塞物,并且/或者更换已脏的滤网。
重新启动真空吸尘器。
42 使用适当的器具清除管子和软管中的堵塞物。
43 有时可能要通过揉动软管来对其进行清洁。但是,
如果软管内部出现的阻塞由玻璃或针等物体引起,
请格外小心。注意:任何因清洁软管而造成的软管
破损均不在保修之列。
*모델별
27
Nếu có vật gì kẹt vào máy hút bụi Nếu có vật
gì kẹt vào máy hút bụi:
44 Hãy tắt máy hút bụi và mở nắp phía trước máy bằng
cách nhấc ngàm nhả lên.
45 Nhấc giá giữ bộ lọc và các bộ lọc lên.
46 Nhấc tấm che giữa các ô bộ lọc và gỡ những gì có thể
kẹt ở đó. Đồng thời kiểm tra bên dưới các ô bộ lọc
xem có vật lạ gì không.
47 Lắp nắp bên dưới các ngàm lại và đóng nó lại bằng
cách nhấn xuống. Đặt giá giữ bộ lọc lại chổ cũ và
đóng nắp đậy máy hút bụi.
44
45
46
Làm sạch đầu hút có động cơ
(Chỉ có ở những kiểu máy nhất định)
48 Các đầu hút thảm/sàn Max In phải được làm vệ sinh
thường xuyên để tránh bị giảm lực hút. Cách dễ nhất
để làm việc này là sử dụng tay cầm ống hút.
Lau chùi các đầu hút Max In Turbo đầu hút có
động cơ
47
48
49
Luôn luôn tháo dây điện máy hút bụi ra khỏi ổ cắm trên
tường trước khi lau chùi.
49 Để tháo nắp đậy bàn chải lăn, đẩy chốt phía ngoài ra,
và nắp đậy ở giữa sang bên trái, và động tác này cũng
sẽ làm lỏng các bánh xe để lau chùi.
50 Nhấc bàn chải lăn ra và lau chùi nó. Gỡ các sợi chỉ bị
vướng v.v…bằng cách dùng kéo cắt. Lắp lại theo thứ
tự ngược lại. Nên cẩn thận kéo các bánh xe phụ ra.
Lau chùi theo quy định rồi lắp lại theo thứ tự ngược lại
(45).
Làm sạch đầu hút thảm chuyên dụng kiểu
Turbo*(Chỉ có ở những kiểu máy nhất định)
51 Tháo đầu hút ra khỏi ống hút của máy hút bụi và loại
bỏ các sợi chỉ v.v... bị vướng vào bằng cách dùng kéo
cắt chúng ra. Dùng tay cầm ống dẫn hút để làm sạch
đầu hút.
Lau chùi ngăn chứa bụi
50
51
53
28
52
Có thể lau kỹ ngăn chứa bụi khi đổ bụi.
52 Tháo ngăn chứa bụi.
53 Đổ hết bụi.
54/55 Dùng ngón tay tháo “phễu” bằng cách kéo lên và lấy
ra.
Lúc này có thể lau chùi sạch sẽ ngăn chứa bụi và “phễu”.
Nếu dùng nước, hãy bảo đảm ngăn chứa khô ráo trước khi
lắp trở lại. Lắp nắp đậy lại bằng cách đẩy thẳng nó vào. Đặt
ngăn chứa bụi vào lại.
54
*tùy theo kiểu máy
Jika sesuatu terhambat dalam pengisap
debu:
44 Matikan pengisap debu, kemudian buka penutup
di bagian depan unit dengan mengangkat pengait
pelepas.
45 Keluarkan dudukan penyaring dan penyaring.
46 Angkat penutup di antara celah penyaring, kemudian
keluarkan semua yang mungkin tersangkut. Periksa
juga benda asing di bagian bawah celah penyaring.
47 Pasang kembali penutup di bagian bawah pengait,
kemudian tutup dengan menekannya ke bawah.
Masukkan kembali dudukan penyaring ke dalam
tempatnya, kemudian tutup penutup pengisap debu.
Membersihkan nozzle untuk lantai/karpet
dan Max In
48 Nozzle untuk lantai/karpet dan Max In harus dibersihkan secara rutin agar daya isapnya tetap terjaga. Cara
termudah untuk melakukannya adalah menggunakan
pegangan selang.
Membersihkan nozzle bermesin
(Hanya pada model tertentu)
Selalu lepaskan konektor pengisap debu dari stopkontak
sebelum dibersihkan.
49 Untuk mengeluarkan penutup penggulung sikat, dorong pengait luar ke luar, kemudian penutup tengah
ke kiri. Tindakan tersebut juga akan memudahkan
pembersihan roda.
50 Angkat penggulung sikat ke luar, kemudian bersihkan. Keluarkan benang yang tersangkut, dll. dengan
mengguntingnya. Pasang kembali dengan urutan
kebalikan. Roda auxiliary harus secara hati-hati ditarik
ke luar dengan posisi lurus.
Membersihkan nozzle turbo
(Hanya pada model tertentu)
51 Lepaskan Nozzle dari tabung pengisap debu, kemudian keluarkan benang yang tersangkut, dll. dengan
mengguntingnya. Gunakan pegangan selang untuk
membersihkan nozzle.
如果异物堵塞真空吸尘器:
44
关闭真空吸尘器,提起释放扣以打开装置前
端的盖子。
45 取出滤网支架和滤网。
46 提起过滤井之间的盖子,除去任何可能的堵塞物。
还要检查过滤井底部是否有异物。
47 将盖子重新安装在压扣下,向下压盖子,将其关
闭。 将滤网支架放回原位,关闭真空吸尘器盖
子。
清洁 Max In 吸嘴和地毯/地板吸嘴
48
Max In 吸嘴和地毯/地板吸嘴应该经常清洁,以免
吸力减弱。最简单的清洁方法是使用软管柄。
清洁马达传动吸嘴
(仅限于特定型号)
务必在清洁前将真空吸尘器的插头从电源插座中拔出。
49 要拆卸辊刷盖,请推出外部插销,将中间的盖子推
向左侧,这样还会露出轮子以便清洁。
50 取出辊刷进行清洁。 用剪刀剪断绞缠在一起的丝
线等物品,将其除去。 按与拆卸时相反的顺序重
新安装上述部件。 辅助轮应小心地直接拉出。
清洁涡轮吸嘴
(仅限于特定型号)
51 从真空吸尘器的管子上取下吸嘴,然后用剪刀剪断
绞缠在一起的丝线等物品,将其除去。使用软管柄
清洁吸嘴。
清洁集尘盒
可以在清空集尘盒时对其进行彻底清洁。
52 取出集尘盒。
53 将其清空。
54/55
另外,还可用手指拔起并拉出侧面的“锥形
盒”。
现在即可擦拭或清洁集尘盒和“锥形盒”。如果您用水
进行清洁,请确保先擦干盒体,再放回原位。向里推动
盒盖以恢复原位,将集尘盒安装到原位置。
Membersihkan wadah debu
Wadah debu dapat dibersihkan secara menyeluruh saat
mengosongkannya.
52 Keluarkan wadah debu.
53 Kosongkan.
54/55Keluarkan “kerucut” di bagian samping menggunakan
jari dengan menariknya ke atas dalam posisi lurus.
Sekarang wadah debu dan “kerucut” dapat diseka untuk
dibersihkan. Jika menggunakan air, pastikan agar kartrid
kering sebelum dikembalikan ke posisinya. Pasang kembali
penutup dengan menekannya dalam posisi lurus. Masukkan kembali wadah debu.
*Hanya pada model tertentu
*모델별
29
Khắc phục sự cố
Máy hút bụi không khởi động được
• Kiểm tra lại dây điện có nối với nguồn hay không.
• Kiểm tra lại đầu cắm và dây điện có bị hỏng không.
• Kiểm tra xem cầu chì có bị nổ không.
Máy hút bụi tự ngắt
• Kiểm tra xem Twinclean có bị đầy không. Nếu đầy, đổ
sạch bụi và làm vệ sinh cả hộp lẫn bộ lọc trước khi gắn
trở lại máy.
• Kiểm tra xem đầu hút, ống dẫn bụi hoặc ống hút có bị tắc không?
• Kiểm tra xem các bộ phận lọc có nghẹt không?
Máy hút bụi bị vô nước
Cần phải thay mô-tơ tại trung tâm bảo hành ủy quyền của
Electrolux. Hư hỏng đối với mô-tơ do bị thấm nước không
nằm trong danh mục bảo hành.
Thông tin hỗ trợ khách hàng
Electrolux sẽ không chịu trách nhiệm về những hư hỏng
gây ra do sử dụng sai hướng d ẫn hay tự sửa chữa thiết bị.
Sản phẩm này được thiết kế phù hợp với môi trường. Tất cả
các bộ phận bằng nhựa đều được đánh dấu nhằm các mục
đích tái chế. Để biết thêm chi tiết, hãy xem web site của
chúng tôi tại: www.electrolux.com
Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến gì về máy hút bụi hoặc sách
Hướng dẫn Sử dụng, vui lòng email cho chúng tôi tại địa
chỉ: floorcare@electrolux.com
Nếu quý vị không tìm thấy phụ tùng cho máy hút bụi
Electrolux của mình, xin vào trang web của chúng tôi:
www.electrolux.com
30
Mengatasi masalah
故障排除
Pengisap debu tidak dapat dihidupkan
• Pastikan kabel tersambung ke stopkontak.
• Pastikan konektor dan kabel tidak rusak.
• Pastikan sekering tidak putus.
真空吸尘器不能启动
请检查电缆是否连接到电源插座。
请检查插头和电缆是否破损。
请检查保险丝是否已熔断。
Pengisap debu tidak berfungsi
真空吸尘器停止工作
• Pastikan Twinclean tidak penuh. Jika demikian, kosongkan dan bersihkan kedua kotak dan penyaring sebelum
mengembalikannya ke dalam unit pembersih.
• Apakah nozzle, tabung, atau selang terhambat?
• Apakah penyaring terhambat?
Air telah masuk ke dalam pengisap debu
Mesin harus diganti di pusat layanan Electrolux resmi.
Kerusakan pada mesin yang disebabkan oleh masuknya air
tidak tercakup dalam jaminan.
Informasi tentang konsumen
Electrolux tidak bertanggung jawab atas kerusakan karena
kelalaian, kesalahan penggunaan, atau kecelakaan. Produk
ini dirancang dengan mempertimbangkan kelestarian
lingkungan dan semua komponen plastik ditandai untuk
tujuan daur ulang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
situs Web kami di www.electrolux.com
检查 Twinclean 是否已满。 如果已满,则将其清空,
清洁盒子和滤网,然后将它们放回吸尘器中。
吸嘴、管子或软管是否堵塞?
滤网是否堵塞?
真空吸尘器中进水
必须在授权的 Electrolux 服务中心更换马达。由渗水引
起的马达损坏不在保修范围内。
消费者信息
对于疏忽、误用或意外引起的缺陷,Electrolux 不承担
任何责任。 本产品在设计时考虑了环保要求,所有塑料
部件都带有可回收标记。 有关进一步信息,请访问我们
的网站:www.electrolux.com
31
32
33
34
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information
about recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
标记表示不能把该产品作为家
产品上或其包装上的
庭垃圾般处理。应该将其弃置在电气和电子设备的废品回
收站点。
为了确保本品得到正确弃置和避免由于不适当处理废品而给
环境和人类健康带来潜在的负面效果,您也可以尽一分力。
对于本品回收的更详细信息,请联系您当地的废物回收部
门、您的家庭垃圾处理服务点或您产品的商店。
Biểu tượng
trên sản phẩm hoặc trên bao bì của sản phẩm
chỉ ra rằng sản phẩm này không thể được coi là phế thải gia dụng.
Thay vào đó, sản phẩm sẽ được giao đến điểm thu phế liệu phù
hợp để tái chế cho các dụng cụ điện và điện tử.
Khi đảm bảo rằng sản phẩm này được phế thải một cách hợp lý,
quý vị sẽ giúp tránh được khả năng xảy ra những hậu quả xấu cho
môi sinh và sức khỏe con người mà nếu xử lý thải bỏ không phù
hợp sẽ gây ra. Để biết thông tin chi tiết hơn về cách tái chế cho sản
phẩm này, xin vui lòng liên hệ với văn phòng thị pháp địa phương
của quý vị, dịch vụ phế thải gia dụng hoặc cửa hàng bạn đã mua
sản phẩm này.
THAI
표시는 이 제품을 일반 가정용
제품 또는 포장 박스의
폐기물로 처리해서는 안됨을
나타냅니다. 이러한 제품은 전기 또는 전자
제품의 재활용 수거 센터로 인도해야 합니다.
이 제품의 올바른 폐기는 부적합한 폐기물
처리로 인해 발생할 수 있는 환경 및 인체
건강에 대한 부정적 결과를 예방하는 데
도움이 됩니다.
이 제품의 재활용에 대한 자세한 정보는
해당 지역 동사무소나 가까운 가정용
폐기물 처리 센터 또는 제품 구매처로
문의하시기 바랍니다.
Simbol
pada produk ini atau kemasannya adalah
tanda bahwa produk ini tidak boleh diperlakukan
sebagai limbah rumah tangga. Melainkan, produk ini
harus diserahkan ke tempat pengumpulan limbah daurulang untuk perangkat listrik dan elektronik. Dengan
memastikan bahwa produk ini dibuang dengan benar,
Anda membantu mencegah timbulnya konsekuensi
negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yang
bisa muncul jika limbah produk ini ditangani secara tidak
benar. Untuk informasi lebih jauh mengenai daur-ulang
produk ini, hubungi kantor pemda setempat, layanan
pembuangan limbah rumah tangga atau toko tempat
membeli produk ini.
产品上或其包装上的
标记表示不能把该产品作为家
庭垃圾般处理。应该将其弃置在电气和电子设备的废品回
收站点。
为了确保本品得到正确弃置和避免由于不适当处理废品而给
环境和人类健康带来潜在的负面效果,您也可以尽一分力。
对于本品回收的更详细信息,请联系您当地的废物回收部
门、您的家庭垃圾处理服务点或您产品的商店。
35
Share more thinking at www.electrolux.com
Easy
emptying
Extra long
reach
1180066-31
Easy filter
cleaning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement