Volta U4461 Brukermanual

Volta U4461 Brukermanual
SV
Fi
DK
NO
Bruksanvisning
Käyttöohje
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Svenska
Suomi
Tack för att du valde en Volta Quickstopdammsugare. De här instruktionerna gäller alla Quickstop-modeller. Det är möjligt att inte alla
funktioner och tillbehör för just din modell finns med. Använd alltid
originaltillbehör från Volta så uppnår du bästa resultat. De är speciellt
utformade för din dammsugare.
Kiitos, että valitsit Volta Quickstop -imurin. Näitä käyttöohjeita sovelletaan kaikkiin Quickstop -malleihin. Käyttöohjeissa ei tämän vuoksi
ehkä kerrota joistakin imurisi erikoisvarusteista tai - ominaisuuksista.
Voit varmistaa parhaan mahdollisen imurointituloksen käyttämällä
aina Volta:n alkuperäisiä lisävarusteita. Ne on suunniteltu nimenomaan
imuriasi varten.
Dansk
Norsk
Tak, fordi du valgte en Volta Quickstop-støvsuger. Denne betjeningsvejledning gælder for alle Quickstop-modeller. Det betyder muligvis, at
ikke alle funktioner eller alt tilbehør følger med din model. Det bedste
resultat opnår du, hvis du altid bruger det originale Volta-tilbehør. Det
er designet specielt til netop denne støvsuger.
Takk for at du valgte en Volta Quickstopstøvsuger. Disse bruksanvisningene gjelder for alle Quickstop-modeller. Det betyr at enkelte
funksjoner og noe tilleggsutstyr kanskje ikke er tilgjengelig for denne
bestemte modellen. Bruk alltid originalt Volta-tilbehør for beste resultat. Det har blitt utformet spesielt for støvsugeren din.
Svenska
Tillbehör
6
1*
2*
3
4*
5
Teleskoprör
Förlängningsrör
Slanghandtag + slang
Litet kombimunstycke
Kombimunstycke för
golv
6* Fogmunstycke
7* Möbelmunstycke
8 Dammpåse s-bag®
9* Turbomunstycke
10*Parkettmunstycke
För säkerhets skull
1
7
Quickstop får endast användas av vuxna och enbart
för dammsugning i hemmiljö. Dammsugaren
är dubbelisolerad och behöver inte jordas.
Dra ut sladden ur eluttaget innan du rengör
eller underhåller dammsugaren. Förvara alltid
dammsugaren på en torr plats. All service och
reparation måste utföras av ett auktoriserat Voltaservicecenter.
Sug aldrig upp
2
8
• I våta utrymmen.
• I närhet av brandfarliga gaser eller liknande.
• Utan dammpåse s-bag® (kan skada
dammsugaren). En säkerhetsspärr förhindrar att
locket stängs utan s-bag®. Försök ej tvinga locket
att stänga.
• När höljet visar tydliga tecken på skada.
Sug aldrig upp
3a
9
• Skarpa föremål, vätskor.
• Het eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller
liknande
• Fint damm från till exempel gips, betong, mjöl,
aska.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador
på motorn – skador som inte omfattas av
dammsugarens serviceåtagande.
Att tänka på när det gäller elsladden
3b
10
Kontrollera regelbundet att sladden inte är skadad.
Använd aldrig dammsugaren om sladden är
skadad. Skador på maskinens sladd omfattas inte av
dammsugarens serviceåtagande.
Suomi
Dansk
Varusteet
1*
2*
3
4*
1*
2*
3
4*
Teleskooppiputki
Jatkoputket
Letkun kahva ja letku
Pieni suutinharjayhdistelmä
5 Yhdistetty lattiasuutin
6* Rakosuutin
7* Verhoilusuutin
8 Pölypussi, s-bag®
9* Turbosuutin
10*Lattiasuutin
Turvaohjeet
Quickstop -imuri on tarkoitettu aikuisten
käyttöön kodin normaalia imurointia varten. Imuri
on
kaksoiseristetty, eikä sitä tarvitse maadoittaa. Irrota
pistoke virtalähteestä ennen imurin puhdistus- tai
huoltotoimia. Säilytä imuria kuivassa paikassa.
Imurin
huolto- ja korjaustyöt saa tehdä vain valtuutettu
Volta-huoltoliike.
Älä koskaan imuroi:
• Märissä tiloissa.
• Syttyvien kaasujen jne. lähellä.
• Ilman s-bag®-pölypussia välttääksesi imurin vahingoittumisen. Pölypussin varmistuslaite
estää kantta sulkeutumasta ilman s-bag®pölypussia. Älä yritä sulkea kantta väkisin.
• Kun kotelossa on näkyviä vaurioita.
Älä koskaan imuroi:
• Teräviä esineitä tai nesteitä
• Kuumaa tai kylmää tuhkaa, palavia savukkeen pätkiä jne.
• Kipsin, betonin, jauhojen, tuhkan tai muiden
erityisen hienojakoisten hiukkaslähteiden pölyä.
Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi
aiheuttaa vakavia moottorivaurioita - joita takuu ei
korvaa.
Sähköjohdon turvaohjeet:
Tarkista säännöllisesti, että johto on ehjä. Älä
koskaan käytä imuria, jos johto on vahingoittunut.
Laitteen sähköjohdon vauriot eivät kuulu takuun
piiriin.
5
Teleskoprør
Forlængerrør
Slangehåndtag + slange
Lille kombinations
mundstykke
Kombinationsgulv
mundstykke
Norsk
6* Fugemundstykke
7* Møbelmundstykke
8 Støvsugerpose,
s-bag®
9* Turbomundstykke
10*Parketmundstykke
1* Teleskoprør
2* Forlengerrør
3 Slangehåndtak +
slange
4 Lite kombi
munnstykke
5 Kombimunnstykke for
gulv
Tilbehør
Tilbehør
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhetsforskrifter
Quickstop må kun bruges af voksne og
udelukkende til normal støvsugning i en privat
beboelse. Støvsugeren er dobbeltisoleret og
kræver ingen jordforbindelse. Tag stikket ud af
stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse
af støvsugeren. Opbevar støvsugeren et tørt sted. Al
service og reparation skal udføres på autoriserede
Volta-servicecentre.
Støvsug aldrig
• I våde områder.
• I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
• Uden s-bag®-støvsugerpose for at undgå at
beskadige støvsugeren. Der er monteret en
sikkerhedsanordning, som forhindrer, at dækslet
kan lukkes uden støvsugerpose i. Luk aldrig
dækslet med vold.
• Hvis kabinettet viser tegn på beskadigelse.
Støvsug aldrig
• Skarpe objekter, væske.
• Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
• Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton, mel eller aske.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på
motoren.
Garantien dækker ikke denne form for skade.
Sikkerhedsforanstaltninger for elektriske
ledninger
Kontroller regelmæssigt, at ledningen ikke er
beskadiget. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledningen
er beskadiget. Garantien dækker ikke skader på
maskinens ledning.
6
1
Quickstop skal bare brukes av voksne og bare til
normal støvsuging i et hjemmemiljø. Støvsugeren
har dobbeltisolering og trenger ikke kobles til jord.
Dra ut støpselet før du rengjør eller vedlikeholder
støvsugeren. Oppbevar støvsugeren på en tørr
plass. All service og reparasjon må utføres av et
autorisert Volta-servicesenter.
Ikke støvsug
7
2
8
3a
9
• På våte steder.
• I nærheten av eksplosjonsfarlige gasser etc.
• Uten støvpose, s-bag®, for å unngå å skade
støvsugeren. Støvsugeren er utstyrt med en
sikkerhetsanordning som forhindrer at lokket
kan lukkes uten s-bag®. Ikke prøv å tvinge lokket
igjen.
• Når støvsugeren viser synlige tegn på skade.
Ikke støvsug
• Skarpe gjenstander, væske.
• Varm eller kald aske, tente sigarettstumper etc.
• Fint støv, for eksempel fra murpuss, betong, mel
eller aske.
Ovennevnte kan forårsake alvorlig skade på
motoren – skade som ikke dekkes av garantien.
Sikkerhetsforskrifter for elektrisk ledning
Kontroller med jevne mellomrom at ledningen ikke
er skadet. Bruk aldri støvsugeren hvis ledningen er
skadet. Skade på støvsugerens ledning dekkes ikke
av garantien.
4
5
6* Fugemunnstykke
7* Møbelmunnstykke
8 Støvpose, s-bag®
9* Turbomunnstykke
10*Munnstykke for
harde gulv
3b
10
4
* Endast vissa modeller.
*Vain tietyt mallit.
* Kun visse modeller.
* Bare på enkelte modeller.
5
Svenska
Suomi
Innan du börjar
Ennen aloitusta
11 Öppna det främre locket och kontrollera att
dammsugarpåsen s-bag® och kombifiltret
(motor + mikrofilter)* eller motorfiltret sitter
där de ska. (Se även Byte av filter)
11 Avaa imurin etukansi ja tarkista, että sbag®-pölypussi ja yhdistetty suodatin
(moottori+mikro-suodatin)*/ moottorin suodatin* ovat paikallaan. (Katso myös Suodattimen
vaihto.)
12* Öppna luckan* baktill på maskinen och kontrollera att utblåsfiltret* sitter där det ska.
11
16
13 Sätt i slangen tills hakarna klickar fast (för att
lossa slangen – tryck in hakarna).
14 Anslut förlängningsrören* eller teleskopröret*
till slanghandtaget och munstycket genom att
trycka och vrida ihop dem. (Vrid och dra isär
dem när du vill ta bort rören.)
15 Dra ut sladden och anslut till vägguttaget.
Dammsugaren är försedd med en kabelvinda.
När sladden har dragits ut förblir den utdragen.
12
17a
17b
13
17c
16 Dra in sladden genom att trycka på indragningspedalen. Då dras sladden in.
17a Sätt på dammsugaren genom att föra kontrollen till “On”. Öka sugeffekten genom att föra
kontrollen till “Max”. Stäng av dammsugaren
genom att föra kontrollen i motsatt läge till
“Off”.
17b*Sugeffekten kan också regleras genom sugkontrollen på slanghandtaget.
18a Praktiskt av/på-fäste. Dammsugaren stängs av
automatiskt när munstycket eller röret placeras
här. Perfekt läge vid paus (18a) och förvaring,
(18b)
12* Avaa imurin takakansi* ja varmista, että poistoilmansuodatin* on paikallaan.
13 Kiinnitä letku paikalleen niin, että kiinnikkeet
napsahtavat paikalleen (irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin).
14 Kiinnitä jatkoputket* tai teleskooppiputki*
letkun kahvaan ja suuttimeen työntämällä ja
kääntämällä ne yhteen. (Irrota kääntämällä ja
vetämällä erilleen.)
15 Vedä johto ulos ja kiinnitä virtalähteeseen.
Imurissa on johdon kelain. Kun johto vedetään
ulos, se jää tähän asentoon.
16 Voit kelata johdon sisään painamalla johdon
kelauspoljinta. Johto kelautuu imurin sisään.
17a Käynnistä imuri siirtämällä säädin On-asentoon. Lisää imutehoa siirtämällä säädintä
Max-merkin suuntaan. Pysäytä imuri siirtämällä
säädin päinvastaiseen suuntaan Off-asentoon.
17b*Voit säätää imutehoa myös letkun kahvassa
olevalla säätimellä.
18a Käytännöllinen katkaisinpidike katkaisee
imurista virran, kun suutin tai putki asetetaan
pidikkeeseen. Ihanteellinen suuttimen tai putken asento imurointitauon ja (18b) säilytyksen
ajaksi.
Dansk
Norsk
Inden start
Før du starter
12* Åbn støvsugerens bageste låge*, og kontroller,
at udsugningsfilteret* er på plads.
12* Åpne baklokket* på apparatet og kontroller at
utløpsfilteret* er på plass.
13 Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk på
låsen for at udløse slangen).
13 Sett inn slangen til tappene klikker på plass
(trykk inn tappene for å frigjøre slangen).
14 Fastgør forlængerrørene* eller teleskoprøret*
til slangehåndtaget og mundstykket ved at
skubbe og dreje. (Drej og træk for adskillelse.)
14 Fest forlengerrørene* eller teleskoprøret* til
slangehåndtaket og munnstykket ved å skyve
og vri samtidig. (Vri og trekk fra hverandre for
ådemontere.)
11 Åbn maskinens frontdæksel, og kontroller, at
støvsugerposen (s-bag®) og kombinationsfiltret (motor+mikrofilter)*/motorfiltret* er på
plads. (Se også Udskiftning af filtret)
15 Træk den elektriske ledning ud, og sæt den i
stikkontakten. Støvsugeren er udstyret med en
ledningsrulle. Når den elektriske ledning er
trukket ud, forbliver den ude.
16 Tryk på pedalen til ledningsoprul for at rulle
ledningen op. Ledningen rulles op.
17a Start støvsugeren ved at skubbe effektknappen mod “On”. Forøg sugeeffekten ved at
skubbe knappen længere frem til stillingen
“Max”. Stop støvsugeren ved at skubbe knappen i modsat retning på “Off”.
17b*Sugeeffekten kan også justeres vha sugekontrollen på slangehåndtaget.
18a Praktisk afbryderklemme, som automatisk
slukker støvsugeren, når mundstykket/slangen
anbringes i den. Ideel parkeringsstilling ved
pause og (18b) opbevaring,
11 Åpne frontdekselet på støvsugeren og kontroller at støvposen, s-bag®, og kombinasjons
filteret(motor+mikrofilter)*/ motorfilter* er på
plass. (Se også delen om bytte av filter)
15 Trekk ut nettledningen og sett støpselet i
stikkontakten. Støvsugeren er utstyrt med
kabelsnelle. Når nettledningen er trukket ut,
holder den seg i den stillingen.
16 Trykk på innrullingsknappen for å rulle inn
ledningen. Ledningen rulles da inn.
11
16
12
17a
17a Slå på støvsugeren ved å føre strømbryteren til
On-posisjon. Øk sugestyrken ved å føre bryteren videre til Max-posisjon. Slå av støvsugeren ved å føre bryteren i motsatt retning til
Off-posisjon.
17b*Sugestyrken kan også justeres ved å bruke
sugekontrollen på slangehåndtaket.
18a Praktisk på/av-strømklemme. Strømklemmen
slår støvsugeren av automatisk når munnstykket/ slangen plasseres der. Ideell hensettingsposisjon for pauser og (18b) oppbevaring,
14
17b
13
17c
14
18a
18a
15
15
18b
* Endast vissa modeller.
*Vain tietyt mallit.
* Kun visse modeller.
* Bare på enkelte modeller.
18b
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
För bästa städresultat
Paras tulos
Hvordan man opnår de bedste resultater
Hvordan oppnå de beste resultater
Använd våra munstycken så här:
Käytä suuttimia seuraavasti:
Anvend mundstykkerne som følger:
Bruk munnstykkene slik:
Matot: Käytä yhdistettyä lattiasuutinta vivun ollessa
kuvan mukaisessa asennossa (19).
Tæpper: Brug kombinationsgulvmundstykket med
omskifteren i stilling (19). Hårde gulve: Brug kombinationsgulvmundstykket med
Tepper: Bruk kombimunnstykket for gulv i pososjon
(19).
Mattor: Använd kombimunstycket för golv med
spaken i läge (19).
19
23
Hårda golv: Använd kombimunstycket för golv med
spaken i läge (20).
omskifteren i stilling (20).
Harde gulv: Bruk kombimunnstykket for gulv i
pososjon (20).
Puulattiat: Käytä lattiasuutinta* (21).
Trægulve: Brug parketmundstykket* (21).
Tregulv: Bruk munnstykket for harde gulv* (21).
Tekstiilit ja verhoillut huonekalut: Käytä pienen
suutin-harjayhdistelmän* suutintoimintoa (22a) tai
tekstiilisuutinta* (23) esimerkiksi sohvien, verhojen
ja kevyiden tekstiilien imuroimiseen. Pienennä
tarvittaessa imutehoa.
Polstrede møbler og stof: Brug polsterfunktionen på
det lille kombinationsmundstykke* (22a)/ polstermundstykket* (23) til sofaer, gardiner, lette stoffer
osv. Det kan være nødvendigt at reducere sugeeffekten.
Møbler med stofftrekk: Bruk møbelfunksjonen på det
lille kombimunnstykket* (22a)/ møbelmunnstykket*
(23) til sofaer, gardiner lette stoffer osv. Reduser om
nødvendig sugestyrken.
Skarvar, hörn etc: Använd fogmunstycket* (24).
Ikkunoiden tai ovien karmit, kirjahyllyt jne.: Käytä
pienen suutin-harjayhdistelmän harjatoimintoa*
(22b).
Rammer, bogreoler osv.: Brug afstøvningsbørstefunktionen på det lille kombinationsmundstykke* (22b).
Användning av turbomunstycke*
Ahtaat tilat, nurkat jne.: Käytä rakosuutinta* (24).
Trägolv: Använd parkettmunstycket*. (21)
Möbler och tyger: Använd möbelfunktionen på det
lilla kombimunstycket* (22a) eller
möbelmunstycket*
(23) för soffor, gardiner, tunna tyger osv. Minska på
sugeffekten om det behövs.
20
24
Ramar, bokhyllor osv: Använd dammborstfunktionen
på det lilla kombimunstycket* (22b).
25 Perfekt vid borttagning av ludd och hår från
mattor och heltäckningsmattor.
21
25
Obs! Använd inte turbomunstycket på skinnfällar
eller mattfransar. Se till att inte hålla munstycket stilla
medan borsten roterar, så skadas inte mattan. För inte
munstycket över elsladdar, och se till att stänga av
dammsugaren direkt efter användning.
Kovat lattiat: Käytä yhdistettyä lattiasuutinta vivun
ollessa kuvan mukaisessa asennossa (20).
Turbosuuttimen käyttö *
25 Turbosuutin on tehokas väline vaikeasti
irtoavienhahtuvien ja lemmikkien karvojen
poistamiseenmatoista ja kokolattiamatoista.
26 Säädä imutehoa avaamalla ja sulkemalla ilmanpoistoaukkoa.
Huomautus: Älä käytä turbosuutinta taljojen tai
mattojen hapsujen imuroimiseen. Älä pidä suutinta
paikallaan harjan pyöriessä, niin ettei matto
vahingoitu. Älä siirrä suutinta imuroinnin aikana
sähköjohtojen päälle ja muista katkaista imurista virta
imuroinnin lopuksi.
22a
Rammer, bokhyller osv: Bruk børstefunksjonen på
det
lille kombimunnstykket* (22b).
Fuger, hjørner etc.: Brug fugemundstykket* (24).
Fuger, hjørner etc.: Bruk fugemunnstykket* (24).
Brug af turbomundstykket*
Bruke turbomunnstykket*
25 Ideelt til at fjerne genstridige nullermænd og
hunde/kattehår fra tæpper og væg-til-vægtæpper.
26 Indstil sugeeffekten ved at åbne eller lukke
luftventilen.
Bemærk: Brug ikke turbomundstykket på skind eller
tæppefrynser. Hold ikke mundstykket stille, mens
børsten roterer, da det kan beskadige tæppet. Før
ikke mundstykket over elektriske ledninger, og sluk
støvsugeren straks efter brug.
23
20
24
21
25
25 Ideell til tepper og vegg til vegg-tepper for
fjerning av vanskelige støvfl ekker og hår fra
kjæledyr.
26 Juster sugeeffekten ved å åpne og lukke luftehullet.
Obs! Ikke bruk turbomunnstykket på skinntepper
eller teppekanter. Ikke hold munnstykket i ro når
børsten roterer, da dette kan skade teppet. Ikke før
munnstykket over elektriske ledninger, og pass på at
du slår av støvsugeren etter bruk.
22a
22b
22b
* Endast vissa modeller.
19
*Vain tietyt mallit.
* Kun visse modeller.
* Bare på enkelte modeller.
27
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Byte av dammpåse s-bag®
S-bag®-pölypussin vaihtaminen
Udskiftning af støvsugerposen s-bag®
Skifte støvpose, s-bag®
27 Dammpåsen s-bag® ska bytas senast när
indikatorfönstret är helt rött. Läs av med munstycket upplyft från underlaget.
27 Vaihda s-bag®-pölypussi, kun pölymäärän
ilmaisin muuttuu täysin punaiseksi. Älä pidä
suutinta lattiassa, kun luet ilmaisinta.
27 Støvsugerposen s-bag® skal senest udskiftes,
når indikatoren er helt rød. Afl æses med
mundstykket løftet.
27 Støvposen, s-bag®, skal skiftes ut senest når
indikatorvinduet blir helt rødt. Avleses med
munnstykket løftet.
28 Öppna luckan framtill och lyft ut insatsen med
dammsugarpåsen s-bag®.
28 Avaa imurin etukansi ja vedä s-bag®-pölypussin pidike irti.
28 Åbn frontlåget, og løft indsatsen, der holder
støvsugerposen (s-bag®).
28 Åpne frontdekselet og løft ut enheten som
holder støvposen (s-bag®).
29 Ta bort dammsugarpåsen s-bag® från insatsen
genom att dra i kartongskivan. Då försluts
s-bag® automatiskt och inget damm kan läcka
ut.
29 Vedä pahvista, kun haluat poistaa s-bag®- pölypussin pidikkeestä. Tällä tavoin voit automaattisesti sinetöidä s-bag®-pölypussin ja estää
pölyä pääsemästä pussista ulos.
29 Træk i pappet for at fjerne støvsugerposen
(s-bag®) fra indsatsen. Derved forsegles støvsugerposen (s-bag®) automatisk, så støvet
ikke trænger ud.
29 Dra ut pappskiven for å fjerne støvposen (sbag®) fra enheten. Når du gjør dette, lukkes
støvposen (s-bag®) automatisk og hindrer støv
fra å lekke ut.
30 Sätt i ny s-bag® genom att skjuta in kartongskivan till ändläget i spåren i insatsen.
30 Laita uusi s-bag®-pölypussi paikalleen
työntämällä sen pahvikahva täysin pidikkeen
uraan.
30 Isæt en ny s-bag® ved at skubbe papstykket
helt i bund i rillerne.
30 Sett inn en ny s-bag® ved å skyve kartongen
rett og helt inn i sporet i innsatsen.
31 Sæt indsatsen tilbage i poserummet, og luk
låget.
31 Sett enheten tilbake i støvposekammeret og
lukk dekselet.
Bemærk: Skift støvsugerposen (s-bag®) efter
støvsugning efter brug af tæpperensepulver. Husk, at
der kun må bruges originale støvsugerposer: s-bag®
Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long Performance eller
s-bag® Anti-odour.
Obs! Bytt støvposen (s-bag®) når du har støvsugd
tepperensemiddel. Bruk bare originale støvposer:
s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long Performance
eller s-bag® Anti-odour.
31 Sätt tillbaka insatsen och stäng luckan.
28
Obs! Byt ut s-bag® när du har dammsugit
mattrengöringsmedel. Se till att endast använda
originaldammsugarpåsar: s-bag® Classic, s-bag®
Clinic, s-bag® Long Performance eller s-bag® Antiodour.
Huomautus. Vaihda s-bag®-pölypussi aina
sen jälkeen, kun olet käyttänyt imuroinnissa
matonpuhdistusjauhetta. Käytä vain alkuperäisiä
pölypusseja: s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long
Performance tai s-bag® Anti-odour.
28
29
29
30
30
31
31
* Endast vissa modeller.
10
31 Aseta pidike takaisin pölypussilokeroon ja sulje
kansi.
27
*Vain tietyt mallit.
* Kun visse modeller.
* Bare på enkelte modeller.
11
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Byte av motorfiltret
Moottorin suodattimen vaihto
Udskiftning af motorfiltret
Skifte motorfilter
Bör utföras efter var 5:e utbytt dammsugarpåse, sbag®. Använd aldrig dammsugaren utan filter.
Moottorin suodatin on suositeltavaa vaihtaa joka
viidennen s-bag®-pölypussin vaihdon yhteydessä.
Älä koskaan imuroi ilman suodatinta.
Bør skiftes ved hvert 5. skift af støvsugerpose
(s-bag®). Brug aldrig støvsugeren uden et eller fl ere
filtre.
Bør gjøres hver femte gang du skifter støvposen (sbag®). Bruk aldri støvsugeren uten filter(e).
Huomautus. Tarkista ennen moottorin suodattimen
vaihtamista, onko Quickstop -imurissasi poistoilman
suodatin.
A Mallissa , jossa ei ole poistoilman
suodatinta, käytetään yhdistettyä suodatinta
(moottori+mikro-suodatin). Viite: nro EF 74).
Bemærk: Kontroller, inden du skifter motorfilter, om din
Quickstop er udstyret med et udblæsningsfilter.
Obs! Se efter om Quickstop har ett utblåsfilter innan du
byter motorfilter.
A Modell utan utblåsfilter måste vara utrustad
med ett kombinationsfilter (motor + mikrofilter).
Ref.nr. EF 74).
32
32 Öppna luckan framtill och lyft ut insatsen med
dammsugarpåsen s-bag®.
33 Dra filterhållaren uppåt så att den dras ut ur
skåran.
33+34
34 Ta försiktigt ut det gamla, smutsiga filtret
och sätt dit ett nytt (den vita sidan mot
filterhållaren, den svarta sidan mot motorn).
Sätt
tillbaka filterhållaren med det nya filtret. Sätt
tillbaka insatsen med dammsugarpåsen s-bag®
och stäng luckan.
B
Modell med utblåsfilter: Följ stegen 32-34 och
sätt tillbaka det gamla motorfiltret.
Byte av utblåsfilter*
34
Det finns tre typer av utblåsfilter.
• Mikrofilter* (ref.nr. EF 17)
• Hepa H12* ej tvättbart (ref.nr. EF H12)
• Hepa H12* tvättbart (kan köpas som tillbehör,
ref. nr. EF H12W)
Filtrena måste alltid bytas ut mot nya och kan inte
tvättas (förutom det tvättbara Hepa H12*).
35 Öppna luckan baktill och lyft ur filtret. Sätt in
ett nytt filter och stäng luckan.
32 Avaa imurin etukansi ja vedä s-bag®-pölypussin
pidike irti.
33 Vedä suodattimen pidike irti urasta.
34 Vedä vanha ja likainen suodatin varovaisesti
irti pidikkeestä ja vaihda tilalle uusi suodatin
(valkoinen sivu tulee suodattimen pidikettä
vasten ja musta sivu moottoria vasten). Kiinnitä
uusi suodatin pidikkeessä paikalleen. Aseta
s-bag®-pölypussin pidike lokeroon ja sulje
kansi.
B
Malli , jossa on poistoilman suodatin: Tee
vaiheiden 32–34 mukaiset toimet ja vaihda
moottorin suodatin.
Poistoilman suodattimen vaihto*
Poistoilman suodattimia on kolmea eri tyyppiä:
• Mikrosuodatin* (Viite: nro EF 17)
• Hepa H12* kertakäyttöinen (Viite: nro EF H12)
• Hepa H12* pestävä (saatavana lisävarusteena,
Viite: nro EF H12W)
Suodattimet on aina korvattava uusilla, eikä niitä
voi pestä (lukuun ottamatta pestävää Hepa H12*
-suodatinta).
35 Aseta uusi suodatin paikalleen ja sulje kansi.
A
Model uden udblæsningsfilter: skal være
forsynet med et kombinationsfilter (motor +
mikrofilter). Ref. No. EF 74).
32 Åbn frontlåget, og løft indsatsen, der holder
støvsugerposen (s-bag®).
33 Træk filterholderen opad, indtil den er fri af
rillen.
34 Træk forsigtigt det gamle, snavsede filter ud af
filterholderen, og isæt et nyt filter (den hvide
side mod filterholderen og den sorte side
mod
motoren). Isæt filterholderen igen med det
nye
filter. Sæt indsatsen med støvsugerposen
(s-bag®) i igen, og luk låget.
B
Model med udblæsningsfilter: Følg trin 32-34,
og udskift det gamle motorfilter.
Udskiftning af udsugningsfilter*
Der er tre typer udblæsningsfilter:
•
Micro filter* (Ref. No. EF 17)
•
Hepa H12*, ikke vaskbart (ref. nr. EF H12)
•
Hepa H12* vaskbart (købes som tilbehør,
Ref. No. EF H12W)
Filtrene skal altid erstattes af nye og kan ikke vaskes
(undtagen Hepa H12* vaskbart).
35 Åbn låget bagpå, og løft filtret ud. Isæt et nyt
filter, og luk låget.
Obs! Kontroller om din Quickstop har et utblåsingsfilter
før du skifter motorfilter.
A
Modell uten utblåsingsfilter må være utstyrt
med et kombinasjonsfilter (motor- + mikrofilter). Ref. nr. EF 74).
32 Åpne frontdekselet og løft ut enheten som
holder støvposen (s-bag®).
34 Dra det gamle, skitne filteret forsiktig ut av
filterholderen, og erstatt det med et nytt filter
(den hvite siden plasseres mot filterholderen,
den svarte mot motoren). Sett på plass igjen
filterholderen som inneholder det nye filteret.
Sett på plass igjen enheten som holder støvposen (s-bag®), og lukk deretter dekselet.
B
Modell med utblåsingsfilter: Følg trinnene 3234, og skift ut det gamle motorfilteret.
33+34
Bytte av utblåsningsfilter*
Det er tre typer utblåsingsfiltre:
• Mikrofilter* (ref. nr. EF 17)
• Hepa H12*, ikke vaskbart (ref.nr. EF H12)
• Hepa H12*, vaskbart (kan kjøpes som et alternativ, ref. nr. EF H12W)
Filtrene må alltid skiftes ut med nye og kan ikke
vaskes (unntatt Hepa H12*, vaskbart).
35 Åpne bakdekselet og løft ut filteret. Sett inn et
nytt filter og lukk dekselet.
35
34
35
* Endast vissa modeller.
12
32
33 Dra filterholderen oppover til den kommer ut
av sporet.
*Vain tietyt mallit.
* Kun visse modeller.
* Bare på enkelte modeller.
13
36
37
38
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Rengöring av slang och munstycke.
Letkun ja suuttimen puhdistus
Rengøring af slange og mundstykke
Rengjøre slangen og munnstykket
Dammsugaren stannar automatiskt om det blir
stopp i munstycke, rör eller slang eller om filter och
dammpåse är igensatta. Dra ur stickproppen och
låt dammsugaren svalna i 20-30 minuter. Avlägsna
det som eventuellt hindrar funktionen, och/eller byt
ut smutsiga filter eller full dammpåse s-bag®. Starta
därefter dammsugaren igen.
Pölynimuri pysähtyy automaattisesti jos suutin,
putki, letku tai s-bag®-pölypussi tukkeutuu. Jos
näin tapahtuu, irrota pistoke virtalähteestä ja anna
jäähtyä 20-30 minuuttia. Puhdista tukos ja/tai
vaihda suodattimet ja s-bag®-pölypussi ja käynnistä
uudestaan.
Støvsugeren stopper automatisk, hvis mundstykke,
rør, slange eller filtre og s-bag® tilstoppes. I
sådanne tilfælde tages stikket ud af stikkontakten,
og støvsugeren køles af i 20-30 minutter. Fjern
tilstopningen og/eller udskift filtre og s-bag®, og
start støvsugeren igen.
Støvsugeren stopper automatisk hvis munnstykket,
røret, slangen eller filtrene og s-bag® blir blokkert.
Trekk pluggen ut av stikkontakten og la støvsugeren
avtjules i 20-30 minutter. Fjern blokkeringen og/
eller bytt filtre og s-bag® og start igjen.
Rör och slangar
Putket ja letkut
Rør og slanger
36 Käytä puhdistusliinaa tai vastaavaa puhdistaaksesi putket ja letkun.
36 Brug en gardinspiral eller tilsvarende til at
rengøre rør og slange.
36 Bruk en rengjøringsremse eller lignende for å
rengjøre rørene og slangen.
37 Imuriletkun kahva voidaan tarvittaessa irottaa
letkusta.
37 Slangehåndtag kan adskilles fra slangen, hvis
rengøring er påkrævet.
38 Voit myös yrittää poistaa tukoksen letkusta
puristamalla sitä. Ole kuitenkin varovainen, jos
tukoksen aiheuttaa lasi tai neula letkun sisällä.
38 Man kan måske også fjerne tilstopningen
i slangen ved at trykke på den, men vær
forsigtig i tilfælde, hvor tilstopningen er
forårsaget af glas eller nåle, der er kommet i
klemme i slangen.
36 Rör och slang rensar du enklast med hjälp av
rensband eller liknande.
37 Slanghandtaget kan tas bort från slangen om
det behöver rengöras.
38 Slangen kan ibland även rensas genom att du
”masserar” den. Var dock försiktig om det finns
risk för att t ex glas eller nålar kan ha fastnat.
Obs! Skador uppkomna vid rengöring av slangar täcks
ej av dammsugarens serviceåtagande.
Rengöring av matt/golvmunstycke
39 Se till att rengöra kombimunstycket för golv
ofta.
40* Tryck in båda hjulnaven och dra ut hjulen. Ta
bort dammbollar, hårstrån och andra föremål
som kan ha fastnat.
39
41* Ta loss större föremål genom att ta bort kopplingsröret från munstycket.
Rengöring av turbomunstycke*
42 Ta bort munstycket från dammsugarröret och
avlägsna trådar som fastnat genom att klippa
av dem med en sax. Använd slanghandtaget
för att dammsuga munstycket.
14
Huomautus: Takuu ei kata letkun vahinkoja, jotka ovat
aiheutuneet letkun puhdistuksesta.
Lattiasuuttimen puhdistus
39 Puhdista yhdistetty lattiasuutin riittävän usein.
40* Irrota pyörät yksitellen painamalla niiden
keskiötä. Vedä pyörä irti. Poista pölypallot,
hiukset ja muut suuttimeen juuttuneet roskat.
Bemærk! Garantien dækker ikke skader på slangen, der
forårsages af rengøring.
Rengøring af gulvmundstykket
39 Rengør jævnligt kombinationsgulvmundstykket.
Rør og slange
37 Slangehåndtaket kan om nødvendig løsnes fra
slangen for rengjøring.
Merk! Garantien dekker ikke skader på slangen som
skyldes rengjøring av den.
39 Rengjør kombimunnstykket regelmessig.
40* Trykk på hvert hjulnav og trekk vekk hjulene.
Fjern støvdotter, hår eller andre objekter som
kan ha satt seg fast.
41* Større objekter kan fjernes ved å ta av tilkoblingsrøret fra munnstykket.
Turbosuuttimen puhdistus *
41* Du kan nå større objekter ved at tage forbindelsesrøret af mundstykket.
Rengjøre turbomunnstykket*
42 Afmonter mundstykket fra støvsugerslangen,
og fjern sammenfiltrede tråde etc. ved at
klippe dem af med en saks. Anvend slangehåndtaget til at rengøre mundstykket.
38
Rengjøre gulvmunnstykket
40* Tryk på hvert hjulnav, og træk hjulene af. Fjern
støvklumper, hår eller andet, som har sat sig
fast.
Rengøring af turbomundstykket*
37
38 Det kan også la seg gjøre å fjerne blokkeringen
i slangen ved å klemme på den. Men vær forsiktig i tilfelle blokkeringen skyldes glass eller
nåler som sitter fast inne i slangen.
41* Voit poistaa suuret esineet irrottamalla liitosputken suuttimesta.
42 Irrota suutin imurin putkesta ja poista suuttimeen kiertyneet langat tms. leikkaamalla ne
pois saksilla. Käytä letkun kahvaa puhdistaaksesi suuttimen.
36
39
42 Kople munnstykket fra støvsugerrøret og fjern
sammenfiltrede tråder etc. ved å klippe dem
bort med saks. Bruk slangehåndtaket til å
rengjøre munnstykket.
40
40
41
41
42
* Endast vissa modeller.
*Vain tietyt mallit.
* Kun visse modeller.
* Bare på enkelte modeller.
42
15
Svenska
Felsökning
• Kontrollera att sladden är ansluten till eluttaget.
• Kontrollera att stickpropp och sladd är oskadade.
• Kontrollera husets elsäkringar.
Dammsugaren stannar
• Kontrollera om dammpåsen s-bag® är full. Byt i
så fall till en ny.
• Har det uppstått stopp i munstycke, rör eller
slang?
• Är dammsugarens filter igensatta?
Vatten har kommit in i dammsugaren
Motorn måste bytas ut på ett auktoriserat Voltaservicecenter. Skador på motorn omfattas inte av
dammsugarens serviceåtagande.
Konsumentinformation
Volta frånsäger sig allt ansvar för samtliga skador som uppkommit genom felaktigt bruk av
dammsugaren eller i de fall dammsugaren manipulerats. Denna produkt är utformad med tanke på
miljön. Alla plastdelar är marke rade för återvinning.
För ytterligare upplysningar, se vår webbsite: www.
volta.se
Konsumentservice Direkt
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke ingående i Electrolux-koncernen.
Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje
och nytta i Ditt hem under många år.
Om du har frågor angående produktens funktion
eller användning, synpunkter angående din produkt
eller vill reklamera något felaktigt. Vänd Dig då
Direkt till Electrolux Centralverkstad.
Tel: 0771 - 87 12 12 Fax: 08 - 738 71 30
Du kan också kontakta oss via email,
[email protected]
eller via brev:
Electrolux Centralverkstad, Källgrensgatan 9, 112 45
STOCKHOLM
Vi hjälper Dig Direkt att på snabbaste sätt avhjälpa
ditt problem.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt
dataskylten på produkten:
Modellbeteckning:
Produktnummer:
Serienummer:
Inköpsställe och datum:
Hur och när uppträder felet?
16
Suomi
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller
enligt Konsumentköp EHL 2002. Mer information
om vilka bestämmelser som gäller kan Du få av
återförsäljaren av denna produkt.
Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet
kontrollera först om Du kan avhjälpa felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. OBS! Elektriska fel skall
alltid åtgärdas av behörig verkstad.
Vianetsintä
• Tarkista, että johto on kiinnitettynä virtalähteeseen.
• Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole
vahingoittuneet.
• Tarkista sulakkeet.
Pölynimuri pysähtyy
• Onko s-bag®-pölypussi tukossa? Vaihda se tällöin
uuteen.
• Onko suutin, putki tai letku tukossa?
• Ovatko suodattimet tukossa?
Pölynimuriin on joutunut vettä
Imuri täytyy toimittaa valtuutettuun Voltahuoltoliikkeeseen moottorin vaihtamista varten.
Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat veden
joutumisesta moottoriin.
Kuluttajaneuvonta
Volta kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Tämän tuotteen suunnittelussa on otettu ympäristönäkökohdat
huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätyksen helpottamiseksi. Lisätietoja on Web-sivustossamme http://www.electrolux.com
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min)
+ pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta
sivuilta kohdasta “kodinkoneiden huoltoa”. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina
käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan,
niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys
huoltoliikkeeseen.
Malli (Model)
Tuotenumero (Prod.nr.)
Sarjanumero (Serial nr.)
Ostopäivä
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597€/min) +pvm). Voit
olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa [email protected]
Dansk
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta huoltokäynnistä
* ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Fejlfinding
Service och reservdelar (gäller i Finland)
Alla servicearbeten, reservdelsbeställingar och
eventuella reparationer får utföras endast av ett
auktoriserat serviceföretag. Information om det
närmaste auktoriserade serviceföretaget får du
från numret 0200-2662 (0,1597 €/min+lna), * eller
telefonkatalogens gula sidor “hushållsapparatservice”. För att säkra maskinens klanderfria funktion
skall man vid reparationer använda endast originala
reservdelar.
· När du beställer service eller reservdelar bör du
veta produktnummer och modellbeteckning som
står på dataskylten. Skriv upp dem här så har du
dem tillhands när du behöver dem.
Mod:
Prod. Nr:
Ser. Nr:
Inköpsdatum:
Det er nødvendigt at lade et autoriseret Volta-servicecenter udskifte motoren. Garantien dækker ikke skader
på motoren forårsaget af indtrængende vand.
Konsumentrådgivare i Finland
Vid eventuella tekniska problem eller om du har
frågor angående maskinens funktion eller användning, ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare,
tel. 0200-2662 (0,1597 €/min+lna). Konsumentrådgivaren kan också kontaktas via elektronisk post,
adress carelux. [email protected]
Garanti i Finland
Produktens garantitid kan definieras separate. Finns
det ingen definierad garantitid, har produkten
garanti enligt den gällande lagstiftningen
och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren
uppfyller branchens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen.
Spara inköpsvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som
omfattas av kostnadsfri service
- vid omotiverad reklamation.
- om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts.
• Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten.
• Kontroller, at stik og ledning ikke er beskadiget.
• Kontroller, om der er gået en sikring.
Støvsugeren stopper
• Kontroller, om s-bag®-støvsugerposen er fuld.
Hvisden er, skal den udskiftes med en ny.
• Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet?
• Er filtrene tilstoppede?
Der er kommet vand i støvsugeren
Forbrugerinformation
Electrolux kan ikke drages til ansvar for skader, som
skyldes ukorrekt anvendelse eller ulovlige ændringer
af apparatet. Dette produkt er designet med tanke på
miljøhensyn. Alle plastikdele er mærket af hensyn til
genbrug. For yderligere detaljer, se vor webside: www.
electrolux.dk
Hvis De har kommentarer om støvsugeren eller
instruktionerne i brugervejledningen, så send os en
e-mail på: [email protected]
Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres
af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet ”Service”
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det
nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker
indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service. Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven
gældende overfor den forhandler, hvor produktet
er købt. Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet
er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af ”Lov om
produktansvar”. Denne lov gælder for skader på
andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved
selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte
være opstået ved en senere transport f.eks ved
flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Service og reservedele
Service bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på
telefon 86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets elektriske/
mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske
installationer eller defekte sikringer.
17
Norsk
Feilsøking
• Kontroller at støpselet er koplet til vegguttaket.
• Kontroller at støpselet og ledningen ikke er
skadet.
• Kontroller at ikke sikringen er gått.
Støvsugeren stanser
• Kontroller om støvposen, s-bag®, er full. Skift den
eventuelt ut med en ny.
• Er munnstykket, røret eller slangen blokkert?
• Er filtrene blokkert?
Det er kommet vann inn i støvsugeren
Du må bytte motor på et autorisert Volta-servicesenter. Skade på motoren som er forårsaket av vann,
dekkes ikke av garantien.
Forbrukeropplysninger
Volta fraskriver seg alt ansvar for skader som
oppstår på grunn av feil bruk av apparatet, eller på
grunn av uautoriserte endringer av apparatet. Dette
produktet er konstruert med tanke på miljøet. Alle
plastdeler er merket med henblikk på resirkulering.
For nærmere detaljer, se vårt nettsted:
www.electrolux.no
Hvis du har noen kommentarer om støvsugeren
eller instruksjonsheftet, send gjerne en e-post til:
[email protected]
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du
kontakte din lokale elektrohandler for å få
opplysninger om vår lokale reparatør. Du kan også
besøke vår internettadresse www.electrolux.no der
du finner frem til nærmeste reparatør eller ringe 815
30 222 for opplysninger vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse,
produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved
bestilling av service eller reservedeler. Dette finner
du på dataskiltet på undersiden av støvsugeren og
som kan være lurt og skrive opp nedenfor.
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt
Lov om forbrukerkjøp. Der det inntreffer feil eller
mangler som omfattes av loven innen lovens frister,
utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller
skader som oppstår, som er brukerbetinget eller
ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes
ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes
bruker. All service/reparasjon skal utføres av
serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/
reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i
henhold til gjeldende forskrifter. Ved næringskjøp
mellom to profesjonelle parter gjelder egne
bestemmelser i hht. NEL’s leveringsbetingelser.
Leverandør:
Svenska
Suomi
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Dansk
Norsk
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser
for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon
om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2 0508 Oslo Tlf. 81530222
E-mail: [email protected]
Internett: www.electrolux.no
Modellbetegnelse
Produktnummer
Serienummer
Kjøpsdato
Reservedeler
Kan bestilles på:
Telefon 22 63 58 50
Fax22 72 58 80
Internett [email protected]
18
19
2191133-10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement