Electrolux ZO6327, ZO6324, ZO6321, ZO6319 User manual

Electrolux ZO6327, ZO6324, ZO6321, ZO6319 User manual
NEW
oxy3system
TM
2192727-04.indd 1
11/23/06 3:01:48 PM
Svenska
Bruksanvisning 1
Tack för att du valt en Electrolux Oxygen+dammsugare.
Den här manualen gäller för alla modeller av Oxygen+, vilket
innebär att vissa tillbehör som beskrivs kanske inte ingår i
just din modell.
Tillbehör och säkerhet
Innan du börjar
För bästa städresultat
Byte av dammpåse s‑bag®
Byte av motorfilter
Rengöring av slang och munstycke
Norsk
4
6
8
10
12
14
Bruksanvisning 1
Takk for at du har valgt en Electrolux Oxygen+-støvsuger.
Denne bruksanvisningen gjelder for alle Oxygen+-modeller.
Dette innebærer at noe av tilbehøret kanskje ikke følger med
din modell.
Tilbehør og sikkerhetsforskrifter
Før du starter
Hvordan oppnå de beste resultater
Skifte støvpose, s‑bag®
Skifte motorfilter
Rengjøre slangen og munnstykket
5
7
9
11
13
15
Dansk
Brugsanvisning 1
Tak, fordi du har valgt en Electrolux Oxygen+-støvsuger.
Denne brugervejledning gælder for alle Oxygen+-modeller.
Det betyder, at noget tilbehør eventuelt ikke er inkluderet i
den model, du har valgt.
Tilbehør og sikkerhedsforanstaltninger
Inden start
Hvordan man opnår de bedste resultater
Udskiftning af støvsugerposen s‑bag®
Udskiftning af motorfiltret
Rengøring af slange og mundstykke
Suomi
5
7
9
11
13
15
Käyttöohje 1
Kiitos, että olet valinnut Electrolux Oxygen+ -pölynimurin.
Nämä käyttöohjeet kattavat kaikki Oxygen+-mallit. Tämä
tarkoittaa, että osa lisälaitteista ei ehkä tule ostamasi mallin
mukana.
Varusteet ja turvaohjeet
Ennen aloitusta
Paras tulos
s‑bag®-pölypussin vaihtaminen
Moottorin suodattimen vaihto
Letkun ja suuttimen puhdistus
5
7
9
11
13
15
2192727-04.indd 2
11/23/06 3:01:49 PM
Svenska
Bruksanvisning 2
Dansk
Brugsanvisning 2
Tack för att du valt en Electrolux Oxy3system dammsugare.
Den här manualen gäller för alla modeller av Oxy3system,
vilket innebär att vissa tillbehör som beskrivs kanske inte
ingår i just din modell.
Tak, fordi du har valgt en Electrolux Oxy3system-støvsuger.
Denne brugervejledning gælder for alle Oxy3systemmodeller. Det betyder, at noget tilbehør eventuelt ikke er
inkluderet i den model, du har valgt.
Tillbehör och säkerhet
Innan du börjar
För bästa städresultat
Teleskoprör
Byte av dammpåse s‑bag®
Byte av motorfilter
Rengöring av slang och munstycke
Felsökning och konsumentinformation
Tilbehør og sikkerhedsforanstaltninger
Inden start
Hvordan man opnår de bedste resultater
Teleskoprør
Udskiftning af støvsugerposen s‑bag®
Udskiftning af motorfiltret
Rengøring af slange og mundstykke
Fejlfinding og forbrugerinformation
Norsk
14
16
18
20
22
24
26
28
Bruksanvisning 2
Suomi
15
17
19
21
23
25
27
29
Käyttöohje 2
Takk for at du har valgt en Electrolux Oxy3system-støvsuger.
Denne bruksanvisningen gjelder for alle Oxy3systemmodeller. Dette innebærer at noe av tilbehøret kanskje ikke
følger med din modell.
Kiitos, että olet valinnut Electrolux Oxy3system -pölynimurin.
Nämä käyttöohjeet kattavat kaikki Oxy3system-mallit. Tämä
tarkoittaa, että osa lisälaitteista ei ehkä tule ostamasi mallin
mukana.
Tilbehør og sikkerhetsforskrifter
Før du starter
Hvordan oppnå de beste resultater
Teleskoprør
Skifte støvpose, s‑bag®
Skifte motorfilter
Rengjøre slangen og munnstykket
Problemløsning og forbrukeropplysninger
Varusteet ja turvaohjeet
Ennen aloitusta
Paras tulos
Teleskooppiputki
s‑bag®-pölypussin vaihtaminen
Moottorin suodattimen vaihto
Letkun ja suuttimen puhdistus
Vianetsintä ja kuluttajaneuvonta
15
17
19
21
23
25
27
29
15
17
19
21
23
25
27
29
2192727-04.indd 3
11/23/06 3:01:50 PM
Svenska
TILLBEHÖR OCH SÄKERHET
Tillbehör
1
2
3a/3b
4
5
6
7
8
9
1
Teleskoprör
Slanghandtag + slang
Matt/golvmunstycke*
Fogmunstycke
Kombinerat munstycke/borste
Dammpåse s-bag®
Turbomunstycke*
Parkettmunstycke*
Dammvippa*
För säkerhets skull
Oxygen+ får endast användas av vuxna för normal
hushållsstädning inomhus. Dammsugaren är dubbelisolerad och
behöver inte anslutas till jordat uttag.
Dammsug aldrig
2
• I våta utrymmen.
• I närhet av brandfarliga gaser eller liknande.
• Utan dammpåse s-bag® (kan skada dammsugaren). En
säkerhetsspärr förhindrar att locket stängs utan s-bag®.
Försök ej tvinga locket att stänga.
Sug aldrig upp
3a
3b
• Vassa föremål.
• Vätskor, vätska kan allvarligt skada maskinen.
• Het eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller liknande
• Fint damm från till exempel gips, betong, mjöl, aska.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn
– skador som inte omfattas av dammsugarens
serviceåtagande.
Att tänka på när det gäller elsladden
5
4
• Skadad sladd måste bytas av Electrolux-auktoriserad
servicepersonal.
• Skador på maskinens sladd omfattas inte av dammsuga‑
rens serviceåtagande.
• Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden.
• Dra alltid ur stickproppen från vägguttaget före underhåll
eller rengöring av dammsugaren.
• Kontrollera regelbundet att sladden är oskadad. Använd
aldrig dammsugaren om sladden är skadad.
All service ska utföras av auktoriserad Electrolux servicepersonal.
Förvara alltid dammsugaren på en torr plats.
6
2192727-04.indd 4
7
8
9
* Bara på vissa modeller
11/23/06 3:01:50 PM
Norsk
Dansk
Suomi
TILBEHØR OG SIKKERHETSFORSKRIFTER
TILBEHØR OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
VARUSTEET JA TURVAOHJEET
Tilbehør
Tilbehør
Varusteet
1
2
3a/3b
4
5
6
7
8
9
1
2
3a/3b
4
5
6
7
8
9
1
2
3a/3b
4
5
6
7
8
9
Teleskoprør
Slangehåndtak + slange
Munnstykke for tepper/harde gulv*
Fugemunnstykke
Kombimunnstykke/børste
Støvpose, s-bag®
Turbomunnstykke*
Munnstykke for harde gulv*
Fjærkost*
Teleskoprør
Slangehåndtag + slange
Tæppe-/gulvmundstykke*
Fugemundstykke
Kombinationsmundstykke/børste
Støvsugerpose, s-bag®
Turbomundstykke*
Parketmundstykke*
Fjerkost*
Teleskooppiputki
Letkun kahva ja letku
Matto/lattiasuutin*
Rakosuutin
Yhdistetty suutin/harja
Pölypussi, s-bag®
Turbosuutin*
Lattiasuutin*
Pölysuutin*
Sikkerhetsforskrifter
Sikkerhedsforanstaltninger
Turvaohjeet
Oxygen+ er kun beregnet for bruk av voksne og kun til vanlig
støvsuging i husholdninger. Støvsugeren er dobbeltisolert og
trenger ikke jording.
Oxygen+ må kun bruges af voksne og kun til normal
støvsugning i husholdningen. Støvsugeren er dobbeltisoleret
og kræver derfor ikke jording.
Vain aikuisten pitäisi käyttää Oxygen+ -pölynimuria ja se on
tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Pölynimurissa on
kaksinkertainen eristys, joten sitä ei tarvitse maadoittaa.
Ikke støvsug
Støvsug aldrig
Älä koskaan imuroi:
• På våte steder.
• I nærheten av eksplosjonsfarlige gasser etc.
• Uten støvpose, s-bag®, for å unngå å skade støvsugeren.
Støvsugeren er utstyrt med en sikkerhetsanordning som
forhindrer at lokket kan lukkes uten s-bag®. Ikke prøv å
tvinge lokket igjen.
• I våde områder.
• I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
• Uden s-bag®-støvsugerpose for at undgå at beskadige
støvsugeren. Der er monteret en sikkerhedsanordning,
som forhindrer, at dækslet kan lukkes uden støvsugerpose
i. Luk aldrig dækslet med vold.
• Märissä tiloissa.
• Syttyvien kaasujen jne. lähellä.
• Ilman s-bag®-pölypussia välttääksesi imurin vahingoittumi‑
sen. Pölypussin varmistuslaite estää kantta sulkeutumasta
ilman s-bag®-pölypussia. Älä yritä sulkea kantta väkisin.
Ikke støvsug
Støvsug aldrig
•
•
•
•
Skarpe gjenstander.
Væske (kan forårsake alvorlig skade på maskinen).
Varm eller kald aske, tente sigarettstumper etc.
Fint støv, for eksempel fra murpuss, betong, mel eller varm
eller kald aske.
Ovennevnte kan forårsake alvorlig skade på motoren –skade
som ikke dekkes av garantien.
• Skarpe genstande op.
• Væske (dette kan forårsage alvorlig skade på støvsugeren).
• Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
• Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton, mel, varm eller kold aske.
Det kan forårsage alvorlig skade på motoren. Garantien
dækker
ikke denne form for skade.
•
•
•
•
Sikkerhetsforskrifter for elektrisk ledning
Sikkerhedsforanstaltninger
for elektriske ledninger
• En skadet kabel må bare byttes av autorisert Electroluxser‑
vicepersonell.
• Skade på maskinkabelen dekkes ikke av garantien.
• Unngå å trekke eller løfte støvsugeren etter ledningen.
• Pluggen må tas ut av stikkontakten før støvsugeren
rengjøres eller vedlikeholdes.
• Kontroller jevnlig at ledningen ikke er skadet. Bruk ikke
støvsugeren hvis strømkabelen er skadet.
All service og alle reparasjoner må utføres av autorisert Electroluxservicepersonell. Sørg for å oppbevare støvsugeren på et
tørt sted.
• En beskadiget ledning bør kun udskiftes af et autoriseret
Electrolux-serviceværksted.
• Garantien dækker ikke beskadigelse af
støvsugerledningen.
• Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.
• Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller
vedligeholdelse af støvsugeren.
• Kontroller jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget.
Anvend aldrig støvsugeren, hvis den elektriske ledning er
beskadiget.
Älä koskaan imuroi:
Teräviä esineitä.
Nesteitä (tämä voi vahingoittaa laitetta).
Kuumaa tai kylmää tuhkaa, palavia savukkeen pätkiä jne.
Hienojakoista pölyä, esimerkiksi laastia, sementtiä, jauhoja
tai tuhkaa.
Edellä mainitut voivat vaurioittaa moottoria pahoin. Tällaiset
vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
Sähköjohdon turvaohjeet:
• Jos johto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa uuteen
Electrolux-huoltoliikkeessä.
• Laitteen sähköjohtoon kohdistuneet vauriot eivät kuulu
takuun piiriin.
• Älä vedä tai nosta imuria johdosta.
• Irrota pistoke virtalähteestä ennen imurin puhdistus- tai
huoltotoimia.
• arkista säännöllisesti, että johto ei ole vahingoittunut. Älä
käytä pölynimuria, jos johto on vahingoittunut.
Kaikki huolto- ja korjaustyöt tulee teettää valtuutetussa Electroluxhuoltoliikkeessä. Säilytä pölynimuri aina kuivassa paikassa.
Service og reparation skal udføres af et autoriseret Electroluxserviceværksted. Opbevar altid støvsugeren på et tørt sted.
* Bare på enkelte modeller
* Kun på visse modeller
* Vain tietyt mallit.
2192727-04.indd 5
11/23/06 3:01:50 PM
Svenska
Innan du börjar
1
2
3
2
1
Kontrollera att dammpåsen s‑bag® sitter på plats.
Sätt i slangen tills hakarna klickar fast (tryck in
hakarna för att lossa slangen).
Montera teleskopröret på slanghandtaget och
golvmunstycket (när du vill ta bort det igen, tryck på
låsknappen och dra isär).
4
Koppla ihop slangen med slanghandtaget tills fästena
snäpper fast (tryck på fästena när du vill koppla loss
slangen)
5a Dra ut sladden och anslut till vägguttaget.
5b Tryck ned bärhandtaget för att dra in sladden (håll i
kontakten så att den inte träffar dig).
3
4
6
Vissa dammsugare, beroende på modell, är utrustade
med automatisk sladdvinda (autoreverse). Dra ut
sladden och anslut till vägguttaget. För reglaget
bakåt för att rulla sladden in och ut efter behov. Och
framåt för att låsa den utrullade sladden.
7
Starta dammsugaren med rullreglaget. Öka/minska
sugeffekten genom att justera rull-reglaget. I autoläget* anpassas sugeffekten automatiskt efter
underlaget.
Kontrollampor vid start
När maskinen startas, lyser först samtliga kontroll-lampor.
Därefter slocknar alla utom Optimum (o).
5b
5a
6
7
* Bara på vissa modeller.
2192727-04.indd 6
11/23/06 3:01:51 PM
Norsk
Dansk
Suomi
Før du starter
1
Sjekk at s‑bag® er på plass.
Inden start
1
Kontroller, at s‑bag® er anbragt korrekt.
Ennen aloitusta
2
Sett inn slangen til tappene klikker på plass (trykk inn
tappene for å frigjøre slangen).
2
Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk på låsen
for at udløse slangen).
3
Fest uttrekksrøret til slangehåndtaket og
gulvmunnstykket (når du vil ta det av igjen, trykker
du på låseknappen og trekker delene fra hverandre).
3
Sæt teleskoprøret på slangehåndtaget og
gulvmundstykket (når du vil tage det af igen, skal
du blot trykke på låseknappen og trække delene fra
hinanden).
4
Sett slangen inn i slangehåndtaket til klemmene kom‑
mer på plass (trykk på klemmene for å løsne slangen)
5a Trekk ut nettkabelen og sett støpselet i stikkontakten.
5b Ledningen rulles inn igjen ved å trykke på
bærehåndtaket (hold tak i støpselet for å unngå at
det kastes hardt frem og tilbake).
6
7
Enkelte støvsugere, avhengig av modell, er utstyrt
med en automatisk ledningsinnruller (autorevers).
Trekk ut ledningen og sett støpselet i stikkontakten.
Skyv reguleringsbryteren bakover for å rulle
ledningen inn og ut etter behov. Skyv bryteren
fremover for å låse ledningen i ønsket lengde.
Start støvsugeren ved hjelp av rullebryteren.
Sugestyrken økes/reduseres ved å justere
rullebryteren. I auto-stillingen* justeres sugestyrken
automatisk etter flaten som skal rengjøres.
Kontrollamper ved start
Kiinnitä letku letkun kahvaan niin, että kiinnikkeet
napsahtavat paikalleen (irrota painamalla kiinnikkeitä
sisäänpäin).
5a Tag netledningen ud, og sæt den i en stikkontakt.
1
Tarkista, että s‑bag® -pölypussi on kunnolla
paikallaan.
2
Kiinnitä letku paikalleen niin, että kiinnikkeet
napsahtavat paikalleen (irrota painamalla kiinnikkeitä
sisäänpäin).
3
Yhdistä teleskooppiputki letkun kahvaan ja
lattiasuuttimeen (kun haluat poistaa putken, paina
lukituspainiketta ja vedä osat erilleen)
4
4
Sæt slangen i slangehåndtaget, så den klikker på plads
(tryk på låsen for at udløse slangen).
5a Vedä sähköjohto esiin ja kytke virtalähteeseen.
5b Tryk på håndtaget for at rulle ledningen ind. Hold i
stikket for at undgå at blive ramt.
5b Kelaa johto sisään painamalla kantokahvaa (pidä
kiinni pistokkeesta, ettei se osu sinuun).
6
Afhængigt af modellen er visse støvsugere udstyret
med automatisk ledningsoprulning. Træk ledningen
ud, og tilslut støvsugeren. Flyt knappen bagud for
at rulle ledningen ind og ud efter behov. Flyt den
fremad for at låse ledningen i den ønskede længde.
6
7
Start støvsugeren vha. rulleknappen. Forøg eller
formindsk sugestyrken vha. rulleknappen. I autoposition* justeres sugestyrken automatisk afhængigt
af overfladen.
Joissakin imurimalleissa sähköjohto kelautuu
automaattisesti imurin sisään (Autoreverse-toiminto).
Vedä johto esiin ja kytke imuri virtalähteeseen. Kun
siirrät säädintä taaksepäin, voit kelata johtoa tarpeen
mukaan sisään ja ulos. Kun johto on sopivan pituinen,
lukitse johto siirtämällä säädintä eteenpäin.
7
Käynnistä imuri pyörösäätimen avulla. Voit
suurentaa tai pienentää imutehoa pyörösäätimellä.
Automaattiasennossa* imuteho säätyy
automaattisesti pinnan mukaan.
Kontrol af lamperne ved start
Når apparatet startes, tennes alle kontrollampene først.
Deretter slås alle unntatt Optimum (o) av.
Alle lamper lyser, når støvsugeren tændes. De slukkes
derefter alle sammen undtagen lampen Optimum (o).
Tarkistusvalot syttyvät imuria käynnistettäessä.
* Bare på enkelte modeller.
* Kun visse modeller.
* Vain tietyt mallit.
Kun käynnistät imurin, kaikki tarkistusvalot syttyvät.
Optimum (o)-valoa lukuun ottamatta kaikki muut valot
sammuvat hetken kuluttua.
2192727-04.indd 7
11/23/06 3:01:51 PM
Svenska
FÖR BÄSTA STÄDRESULTAT
Använd våra munstycken så här:
1
Mattor: Använd matt/golvmunsstycket med pedalen i läge
(1). För små mattor kan du även minska sugeffekten.
2
Hårda golv: Använd matt/golvmunsstycket med pedalen i
läge (2). Om du har ett matt/golvmunsstycke med två pedaler
– aktivera den högra pedalen (3) för att effektivare suga upp
djurhår etc.
Trägolv: Använd parkettmunstycket (bara på vissa modeller,
4). Stoppade möbler: Använd kombinationsmunstycket enligt
(5).
3
Gardiner, tunna tyger etc: Använd kombinationsmunstycket
enligt (5). Minska eventuellt på sugeffekten.
4
Tavlor, bokhyllor etc: Använd kombinationsmunstycket
enligt (6) eller dammvippa (7 – bara på vissa modeller).
Skarvar, hörn etc: Använd fogmunstycket (8).
Användning av turbomunstycke
(bara på vissa modeller)
9
6
5
Montera munstycket på röret.
Obs! Använd inte motor- eller turbomunstycket på djurskinn eller
mattor med långa fransar eller luddhöjd över 15 mm. För att
undvika skador på mattan, låt inte munstycket stå stilla medan
borsten rullar. Kör inte över elkablar och stäng av dammsugaren
omedelbart efter användning.
Oxygen+ skonar ryggen vid städning
7
10 För att skona ryggen har Oxygen+ ett rörligt handtag,
som underlättar när du ska lyfta och bära.
11a Det praktiska parkeringsläget underlättar när du gör
paus i dammsugningen.
11b Parkeringsläge vid förvaring.
8
9
10
11a
11b
* Bara på vissa modeller.
2192727-04.indd 8
11/23/06 3:01:52 PM
Norsk
Dansk
Suomi
HVORDAN OPPNÅ DE BESTE RESULTATER
HVORDAN MAN OPNÅR DE BEDSTE RESULTATER
PARAS TULOS
Bruk munnstykkene slik:
Anvend mundstykkerne som følger:
Käytä suuttimia seuraavasti:
Tepper: Bruk munnstykket for tepper/harde gulv med pedal‑
en i pos. (1). Reduser styrken for små tepper.
Tæpper: Anvend tæppe-/gulvmundstykket med omskifteren
i stilling (1). Nedsæt sugeeffekten på små tæpper.
Matot: Käytä lattia/mattosuutinta vivun ollessa asennossa (1).
Vähennä imutehoa imuroidessasi pieniä mattoja.
Harde gulv: Bruk munnstykket for tepper/harde gulv med
pedalen i posisjon (2). Hvis du har et munnstykke for tepper/
harde gulv med to pedaler, trykker du pedalen til høyre (3) for
å suge opp hår fra dyr o.l. mer effektivt.
Hårde gulve: Anvend tæppe-/gulvmundstykket med oms‑
kifteren i stilling (2). Hvis du har et tæppe-/gulvmundstykke
med to pedaler, skal du trykke på pedalen til højre (3) for at
støvsuge dyrehår osv. mere effektivt.
Kovat lattiat: Käytä lattia/mattosuutinta vivun ollessa
asennossa (2). Jos käytössä on kahdella polkimella varustettu
matto/lattiasuutin – paina oikeanpuoleista poljinta (3), kun
haluat imuroida esimerkiksi eläinten karvoja tehokkaammin.
Tregulv: Bruk munnstykket for harde gulv (bare på enkelte
modeller, 4).
Trægulve: Anvend parketmundstykket (kun på visse model‑
ler) (4).
Puulattiat: Käytä lattiasuutinta (vain tietyt mallit, 4).
Polstrede møbler: Bruk kombinasjonsmunnstykket som vist
på (5).
Polstrede møbler: Anvend kombinationsmundstykket som
vist i (5).
Gardiner, lette tekstiler etc.: Bruk kombinasjonsmunnstyk‑
ket som vist på (5). Reduser om nødvendig sugestyrken.
Gardiner, lette stoffer etc.: Anvend kombinationsmundstyk‑
ket som vist i (5). Nedsæt sugeeffekten efter behov.
Rammer, bokhyller etc.: Bruk kombinasjonsmunnstykket
som vist på (6) eller fjærkosten (7 – bare på enkelte modeller).
Rammer, bogreoler etc.: Anvend kombinationsmundstykket
som vist i (6) eller fjerkosten (7 - kun på visse modeller).
Ikkunoiden tai ovien karmit, kirjahyllyt jne.: Käytä
yhdistettyä suutin/harjaa (6) tai pölysuutinta (7 - vain tietyissä
malleissa).
Fuger, hjørner etc.: Bruk fugemunnstykket (8).
Fuger, hjørner etc.: Brug fugemundstykket (8).
Ahtaat tilat, nurkat jne.: Käytä rakosuutinta (8).
Bruke turbomunnstykket
Brug af turbomundstykket
Turbosuuttimen käyttö
(bare på enkelte modeller)
(kun på visse modeller)
(vain tietyt mallit)
9
9
9
Fest munnstykket til røret.
Merk! Ikke bruk det elektriske munnstykket eller turbomunnstykket på skinntepper, tepper med lange frynser eller tepper med
en luggdybde på over 15 mm. Ikke hold munnstykket stille mens
børsten roterer. Ikke før munnstykket over strømledninger, og slå
støvsugeren av rett etter bruk.
Oxygen+ kan bidra til å redusere belastningen på
ryggen ved støvsuging
Sæt mundstykket på røret.
Bemærk! Brug ikke motor- eller turbomundstykket på
skindtæpper, tæpper med lange frynser eller tæpper med luv på
over 15 mm. For at undgå at beskadige tæppet må mundstykket
ikke holdes stille, mens børsten roterer. Kør ikke over elektriske
ledninger med mundstykket, og husk at slukke for støvsugeren
umiddelbart efter brug.
Med Oxygen+ skåner du ryggen, når du gør rent
10 Oxygen+ har et fleksibelt håndtak som gjør det
enklere å løfte opp og bære støvsugeren. Dermed
sparer du ryggen din for unødig belastning.
11a I tillegg hjelper den beleilige parkeringsstillingen når
du tar en pause i støvsugingen.
11b Parkeringsstilling for oppbevaring.
10 For at skåne din ryg er Oxygen+ udstyret med et
fleksibelt håndtag, der gør det nemmere at løfte eller
bære støvsugeren.
11a Med Oxygen+s praktiske holder er det samtidig nemt
at holde en pause.
11b Parkeringsposition til opbevaring.
* Bare på enkelte modeller.
* Kun visse modeller.
Verhoillut huonekalut: Käytä yhdistettyä suutin/harjaa,
kuten kuvassa (5).
Verhot, kevyet tekstiilit jne.: Käytä yhdistettyä suutin/harjaa
kuten kuvassa (5). Vähennä imutehoa tarpeen mukaan.
Kiinnitä suutin putkeen.
Huomautus: Älä imuroi teho- tai turbosuuttimella eläintaljoja tai
mattoja, joissa on pitkiä hapsuja tai joiden nukka on pidempää
kuin 15 mm. Jotta et vahingoittaisi mattoa, älä pidä suutinta
paikallaan harjasten pyöriessä. Älä laita suutinta verkkojohtojen
päälle ja kytke suutin pois toiminnasta heti käytön jälkeen.
Oxygen+ auttaa vähentämään selän rasitusta
siivouksen aikana
10 Oxygen+issa on käyttäjän selkää säästävä joustava
kädensija, josta laitetta on helpompi kantaa ja
nostella.
11a Lisäksi imurin pysäköintiasento vähentää rasitusta
aina silloin, kun haluat pitää tauon.
11b Pysäköintiasento säilytystä varten.
* Vain tietyt mallit.
2192727-04.indd 9
11/23/06 3:01:52 PM
1b
Svenska
1a
Byte av dammpåse s‑bag®
1a
2
3
4
5
Dammpåsen s‑bag® ska bytas senast när
indikatorlampan för dammpåsbyte lyser.
Ta bort slangen och öppna locket.
Lyft ur insatsen som håller s‑bag®
Drag i kartongskivan för att ta ur s‑bag® ur insatsen.
Denna försluter automatiskt dammpåsen och
förhindrar att damm läcker ur påsen.
Sätt i ny s‑bag® genom att skjuta in kartongskivan till
ändläget i spåren i insatsen och du känner ett ”klick”.
Återmontera insatsen och stäng locket.
Obs! Byt s‑bag® även om den inte är full (den kan vara
igensatt) och efter användning av mattrengöringspulver.
Använd endast Electrolux original dammpåsar, s‑bag® Antiodour eller s‑bag® Long Performance.
Byte av motorfilter (Max Closed In O2
Filtersystem HEPA. Ref EFH12a, EFH13W*)
2
3
1b Byt filter när indikator lampan* lyser eller vart annat
år.
2
Ta bort slangen och öppna locket.
3
Lyft ur insatsen inklusive s‑bag®
6
Öppna filterhållaren för motorfiltret och fäll fram det.
7
EFH12a: Tag försiktigt bort det smutsiga filtret och
ersätt med ett nytt.
8* EFH13W*: Skölj insidan (smutsiga sidan) under
ljummet kranvatten. Knacka på filterramen för att
avlägsna vattnet. Upprepa processen fyra gånger och
låt filtret torka.
9
Tryck tillbaka filterhållaren tills den knäpper fast.
10 Återmontera insatsen inklusive s‑bag® och stäng
locket. En säkerhetsspärr förhindrar att filterhållaren
stängs utan motorfilter. Försök ej tvinga hållaren att
stänga.
5
4
7
6
8
9
* Bara på vissa modeller.
10
2192727-04.indd 10
11/23/06 3:01:52 PM
Norsk
Dansk
Suomi
Skifte støvpose, s‑bag®
Udskiftning af støvsugerposen s‑bag®
s‑bag®-pölypussin vaihtaminen
2
3
4
2
3
4
2
3
4
1a
5
Støvposen s‑bag® må tømmes når indikatorlampen
tennes.
Fjern slangen og åpne lokket.
Ta ut støvposeholderen.
Dra i pappdelen, slik at s‑bag® trekkes ut av sporene.
Når du gjør dette, lukkes støvposen slik at det ikke
kan komme støv ut av den.
Sett inn en ny s‑bag®-støvpose ved å skyve
pappdelen helt inn i sporene i holderen til du
kjenner et “klikk”. Sett holderen på plass igjen og lukk
dekselet.
1a
5
s‑bag®-støvsugerposen skal udskiftes, når
indikatorlampen lyser.
Tag slangen af, og åbn dækslet.
Fjern poseholderen
Træk i pappet for at tage s‑bag®-støvsugerposen
ud af fordybningerne. Derved forsegles posen
automatisk, så der ikke slipper støv ud.
Sæt en ny s‑bag®-støvsugerpose i ved at skubbe
pappet mod holderens fordybninger, indtil du
mærker et “klik”. Sæt holderen på igen, og luk
dækslet.
NB: Skift s‑bag®-støvposen selv om den ikke er full (den kan
være tett), og etter bruk av tepperensemiddel. Bruk bare
støvposer av typen Electrolux original, s–bag® Anti–odour
eller Long Performance s–bag®.
NB: Skift s‑bag®-støvsugerposen, selvom den ikke er fuld.
Den kan være blokeret efter brug af tæpperens. Brug
kun Electrolux’ originale, s–bag® Anti–odour- eller Long
Performance s–bag®-støvsugerposer.
Skifte motorfilter (filterref. EFH12a, EFH13W*)
Udskiftning af motorfilteret
(Filter Ref EFH12a, EFH13W*)
1b Bytt filteret når indikatorlampen* tennes eller hvert
andre år.
2
Fjern slangen og åpne lokket.
3
Ta ut støvposeholderen.
6
Åpne filterholderen for motorfilteret, og fold det
fremover.
7
EFH12a: Ta det skitne filteret forsiktig ut, og legg i et
nytt.
8* EFH13W*: Rens på innsiden (den skitne siden) av
filteret med varmt vann. Dunk på filterrammen for
å fjerne overflødig vann. Gjenta fire ganger, og la
filteret tørke.
9
Trykk filterholderen tilbake på plass med et klikk.
10 Sett på plass støvposeholderen (med s‑bag®) og lukk
dekselet. En sikkerhetslås hindrer at filterholderen
lukkes uten at det er lagt inn et motorfilter. Ikke bruk
makt for å lukke holderen.
* Bare på enkelte modeller.
1b Udskift filteret når indikatorlampen* lyser eller hvert
andet år.
2
Tag slangen af, og åbn dækslet.
3
Fjern poseholderen
6
Åbn filterholderen til motorfilteret, og fold det
fremad.
7
EFH12a: Fjern forsigtigt det snavsede filter, og isæt et
nyt.
8* EFH13W*: Rengør indersiden (den snavsede
side) af filteret i rindende varmt vand. Bank let
på filterrammen for at fjerne overskydende vand.
Gentag fire gange, og lad filteret tørre.
9
Tryk filterholderen tilbage, indtil den klikker på plads.
10 Sæt poseholderen med. s‑bag®-posen i igen, og luk
dækslet. En sikkerhedslås forhindrer filterholderen i
at lukke, når der ikke er isat et motorfilter. Brug ikke
magt for at lukke holderen.
* Kun visse modeller.
1a
5
Kun ilmaisinvalo syttyy, s‑bag®-pölypussi on
puhdistettava.
Irrota letku ja avaa kansi.
Irrota pölypussin pidike.
Irrota s‑bag®-pölypussi vetämällä pahvia uria myöten.
Tällä tavoin pölypussi sulkeutuu automaattisesti ja
estää ilmatiiviinä pölyä vuotamasta pussista.
Lisää imuriin uusi s‑bag®-pölypussi työntämällä
pahvi-uria myöten ääriasentoon pidikkeessä, kunnes
tunnet sen napsahtavan paikalleen. Vaihda pidike ja
sulje kansi.
Huomautus: Voit vaihtaa s‑bag®-pölypussin, vaikka se ei olisi
täynnä (pussi voi olla tukkeutunut). Vaihda pölypussi aina,
kun olet käyttänyt maton imuroimisessa puhdistusjauhetta.
Käytä vain Electroluxin alkuperäisiä s–bag® Anti–odour- tai
Long Performance s–bag® -pölypusseja.
Moottorin suodattimen vaihtaminen
(suodatin EFH12a, EFH13W*)
1b Vaihda suodatin kun merkkivalo* syttyy tai käytön
mukaan joka toinen vuosi.
2
Irrota letku ja avaa kansi.
3
Irrota pölypussin pidike.
6
Avaa moottorin suodattimen pidike ja taita se
eteenpäin.
7
EFH12a: Irrota likainen suodatin varovaisesti ja vaihda
sen tilalle uusi.
8* EFH13W*: Huuhtele suodattimen sisäpuoli
(likainen puoli) lämpimällä vesijohtovedellä. Poista
ylimääräinen vesi taputtamalla suodattimen kehystä.
Toista neljä kertaa ja anna suodattimen kuivua.
9
Paina suodattimen pidike takaisin paikalleen niin,
että se napsahtaa paikalleen.
10 Vaihda pölypussin pidike (jossa s‑bag®-pölypussi
on kiinni) ja sulje kansi. Turvamekanismin ansiosta
suodattimen pidike ei sulkeudu, jos moottorin
suodatinta ei ole kiinnitetty paikalleen. Älä yritä
sulkea pidikettä väkisin.
* Vain tietyt mallit.
11
2192727-04.indd 11
11/23/06 3:01:53 PM
Svenska
RENGÖRING AV SLANG OCH MUNSTYCKE
Dammsugaren stannar automatiskt om det blir stopp i
munstycke, rör eller slang eller om filter och dammpåse
är igensatta. Dra ur stickproppen och låt dammsugaren
svalna i 20-30 minuter. Avlägsna det som eventuellt hindrar
funktionen och/eller byt ut smutsiga filter eller full dammpåse
s-bag®. Starta därefter dammsugaren igen.
Rör och slangar
1
1
Rör och slang rensar du enklast med hjälp av rensband
eller liknande.
2 Slangen kan ibland även rensas genom att du ”masserar”
den. Var dock försiktig om det finns risk för att t ex glas
eller nålar kan ha fastnat.
Obs! Skador uppkomna vid rengöring av slangar täcks ej av
dammsugarens serviceåtagande.
Rengöring av matt/golvmunstycke
3
Matt/golvmunstycket bör rengöras ofta för att sugeffek‑
ten inte ska försämras. Enklast gör du det med hjälp av
slanghandtaget.
Rengöring av turbomunstycke
(bara på vissa modeller)
4
2
Ta bort munstycket från dammsugarröret och avlägsna
trådar som fastnat genom att klippa av dem med en sax.
Använd slanghandtaget för att dammsuga munstycket.
3
4
* Bara på vissa modeller.
12
2192727-04.indd 12
11/23/06 3:01:53 PM
Norsk
Dansk
Suomi
RENGJØRE SLANGEN OG MUNNSTYKKET
RENGØRING AF SLANGE OG MUNDSTYKKE
LETKUN JA SUUTTIMEN PUHDISTUS
Støvsugeren stopper automatisk hvis munnstykket, røret,
slangen eller filtrene og s-bag® blir blokkert. Trekk pluggen ut
av stikkontakten og la støvsugeren avtjules i 20-30 minutter.
Fjern blokkeringen og/eller bytt filtre og s-bag® og start igjen.
Støvsugeren stopper automatisk, hvis mundstykke, rør, slange
eller filtre og s-bag® tilstoppes. I sådanne tilfælde tages stikket
ud af stikkontakten, og støvsugeren køles af i 20-30 minutter.
Fjern tilstopningen og/eller udskift filtre og s-bag®, og start
støvsugeren igen.
Pölynimuri pysähtyy automaattisesti jos suutin, putki, letku tai
s-bag®-pölypussi tukkeutuu. Jos näin tapahtuu, irrota pistoke
virtalähteestä ja anna jäähtyä 20-30 minuuttia. Puhdista tukos
ja/tai vaihda suodattimet ja s-bag®-pölypussi ja käynnistä
uudestaan.
Rør og slanger
Putket ja letkut
Rør og slange
1
Bruk en rengjøringsremse eller lignende for å rengjøre
rørene og slangen.
2 Det kan også la seg gjøre å fjerne blokkeringen i slangen
ved å klemme på den. Men vær forsiktig i tilfelle blok‑
keringen skyldes glass eller nåler som sitter fast inne i
slangen.
Merk! Garantien dekker ikke skader på slangen som skyldes
rengjøring av den.
Rengjøre gulvmunnstykket
3
For å unngå at sugekraften svekkes, bør du rengjøre
munnstykket for tepper/harde gulv ofte. Bruk helst
slangehåndtaket når du skal gjøre dette.
Rengjøre turbomunnstykket
Brug en gardinspiral eller tilsvarende til at rengøre rør og
slange.
2 Man kan måske også fjerne tilstopningen i slangen
ved at trykke på den, men vær forsigtig i tilfælde, hvor
tilstopningen
er forårsaget af glas eller nåle, der er
kommet i klemme i slangen.
Bemærk! Garantien dækker ikke skader på slangen, der
forårsages af rengøring.
1
Rengøring af gulvmundstykket
3
1
3
For at undgå forringelse af suggeeffekten bør tæppe/gulvmundstykket rengøres med jævne mellemrum. Den
nemmeste måde er at rengøre det med slangehåndtaget.
(bare på enkelte modeller)
Rengøring af turbomundstykket
4
(kun på visse modeller)
Kople munnstykket fra støvsugerrøret og fjern sammen‑
filtrede tråder etc. ved å klippe dem bort med saks. Bruk
slangehåndtaket til å rengjøre munnstykket.
* Bare på enkelte modeller.
4
Afmonter mundstykket fra støvsugerslangen, og fjern
sammenfiltrede tråde etc. ved at klippe dem af med en
saks. Anvend slangehåndtaget til at rengøre mundstyk‑
ket.
* Kun visse modeller.
Käytä puhdistusliinaa tai vastaavaa puhdistaaksesi putket
ja letkun.
2 Voit myös yrittää poistaa tukoksen letkusta puristamalla
sitä. Ole kuitenkin varovainen, jos tukoksen aiheuttaa lasi
tai neula letkun sisällä.
Huomautus: Takuu ei kata letkun vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet letkun puhdistuksesta.
Lattiasuuttimen puhdistus
Jotta välttyisit imutehon huononemiselta, puhdista
matto/ lattiasuutin usein. Puhdistaminen on helpointa
käyttämällä letkun kädensijaa.
Turbosuuttimen puhdistus
(vain tietyt mallit)
4
rrota suutin imurin putkesta ja poista suuttimeen kiertyn‑
eet langat tms. leikkaamalla ne pois saksilla. Käytä letkun
kahvaa puhdistaaksesi suuttimen.
* Vain tietyt mallit.
13
2192727-04.indd 13
11/23/06 3:01:53 PM
Svenska
Tillbehör och säkerhet
Tillbehör
1
Dammpåse s‑bag® Anti-odour, s‑bag® Long
Performance
2
Max In teleskoprör/teleskoprör med elledare*
3* Max In slanghandtag
4* Max In slanghandtag med fjärrkontroll
5* Max In matt/golvmunstycke
6a* Max In motormunstycke
6b* Turbo munstycke
7
Caddie tillbehörshållare. Innehåller borstmunstycke
(7a) samt fogmunstycke (7b).
8
Möbelmunstycke
2
1
För säkerhets skull
Oxy3system får endast användas av vuxna för
normal hushållsstädning inomhus. Dammsugaren är
dubbelisolerad och behöver inte anslutas till jordat uttag.
4
3
Dammsug aldrig
• I våta utrymmen
• I närhet av brandfarliga gaser eller liknande
• Utan dammpåse s‑bag® (kan skada dammsugaren). En
säkerhetsspärr förhindrar att locket stängs utan s‑bag®.
Försök ej tvinga locket att stänga.
Sug aldrig upp
5
• Vassa föremål
• Vätskor, vätska kan allvarligt skada maskinen
• Het eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller
liknande
• Fint damm från till exempel gips, betong, mjöl, aska.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn
– skador som inte omfattas av dammsugarens
serviceåtagande.
6a
6b
Att tänka på när det gäller elsladden
• Skadad sladd måste bytas av auktoriserad Electrolux
servicepersonal. Skador på maskinens sladd omfattas
inte av dammsugarens serviceåtagande.
• Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden
• Dra alltid ur stickproppen från vägguttaget före
underhåll eller rengöring av dammsugaren.
• Kontrollera regelbundet att sladden är oskadad. Använd
aldrig dammsugaren om sladden är skadad
All service och reparation måste utföras av auktoriserad
Electrolux servicepersonal. Förvara alltid dammsugaren på
en torr plats.
7
7b
7a
8
* Bara på vissa modeller
14
2192727-04.indd 14
11/23/06 3:01:54 PM
Norsk
Dansk
Suomi
Tilbehør og sikkerhetsforskrifter
Tilbehør og sikkerhedsforanstaltninger
Varusteet ja turvaohjeet
Tilbehør
Tilbehør
Varusteet
8
8
1
2
3*
4*
5*
6a*
6b*
7
s‑bag® Anti–odour og Long Performance s‑bag®
Uttrekksrør eller uttrekksrør med elektrisk ledning*
Slangehåndtak
Slangehåndtak med fjernkontroll
Munnstykke for teppe / hardt gulv
Motorisert gulvmunnstykke
Turbomunnstykke
Redskapsskrin. Inneholder støvbørste (7a) og
fugemunnstykke (7b).
Møbelmunnstykke
Sikkerhetsforskrifter
Oxy3system skal bare brukes av voksne til vanlig
innendørs rengjøring i hjemmemiljø. Støvsugeren har
dobbeltisolering og trenger ikke kobles til jord.
Ikke støvsug
• På våte steder.
• I nærheten av eksplosjonsfarlige gasser, etc.
• Uten støvpose, s‑bag®, for å unngå å skade støvsugeren.
Støvsugeren er utstyrt med en sikkerhetsanordning som
forhindrer at lokket kan lukkes uten s‑bag®. Ikke prøv å
tvinge lokket igjen.
Ikke støvsug
•
•
•
•
Skarpe gjenstander.
Væske (kan forårsake alvorlig skade på maskinen).
Varm eller kald aske, tente sigarettstumper etc.
Fint støv, for eksempel fra murpuss, betong, mel eller
aske.
Ovennevnte kan forårsake alvorlig skade på motoren
– skade som ikke dekkes av garantien.
Sikkerhetsforskrifter for elektrisk ledning
• En skadet kabel må bare byttes hos et autorisert
Electrolux-servicesenter. Skade på maskinkabelen
dekkes ikke av garantien.
• Unngå å trekke eller løfte støvsugeren etter ledningen.
• Pluggen må tas ut av stikkontakten før støvsugeren
rengjøres eller vedlikeholdes.
• Kontroller jevnlig at ledningen ikke er skadet. Bruk ikke
støvsugeren hvis strømkabelen er skadet.
All service og alle reparasjoner må utføres hos et autorisert
Electrolux-servicesenter.
Sørg for å alltid oppbevare støvsugeren på et tørt sted.
* Bare på enkelte modeller
1
2
3*
4*
5*
6a*
6b*
7
s‑bag® Anti–odour og Long Performance s‑bag®
Teleskoprør eller teleskoprør med elektrisk ledning*
Slangehåndtag
Slangehåndtag med fjernbetjening
Tæppe-/gulvmundstykke
Gulvmundstykke med motor
Turbomundstykke
Tilbehørskasse. Indeholder afstøvningsbørste (7a) og
fugemundstykke (7b).
Møbelmundstykke
Sikkerhedsforanstaltninger
Oxy3system må kun benyttes af voksne til almindelig
rengøring indendørs. Støvsugeren er dobbeltisoleret og
kræver ingen jordforbindelse.
Støvsug aldrig
• I våde områder.
• I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
• Uden s‑bag®-støvsugerpose for at undgå at beskadige
støvsugeren. Der er monteret en sikkerhedsanordning,
som forhindrer, at dækslet kan lukkes uden
støvsugerpose i. Luk aldrig dækslet med vold.
Støvsug aldrig
• Skarpe genstande op.
• Væske (dette kan forårsage alvorlig skade på
støvsugeren).
• Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
• Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton, mel eller aske.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren.
Garantien dækker ikke denne form for skade.
Sikkerhedsforanstaltninger for elektriske
ledninger
• En beskadiget ledning bør kun udskiftes af et autoriseret
Electrolux-serviceværksted. Garantien dækker ikke
beskadigelse af støvsugerledningen.
• Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.
• Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller
vedligeholdelse af støvsugeren.
• Kontroller jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget.
Anvend aldrig støvsugeren, hvis den elektriske ledning
er beskadiget.
Service og reparation skal udføres af et autoriseret Electroluxserviceværksted.
Opbevar altid støvsugeren et tørt sted.
* Kun på visse modeller
1
2
s‑bag® Anti–odour ja Long Performance s‑bag®
Teleskooppiputki tai teleskooppiputki, jossa on
sähköjohto*
3* Letkun kahva
4* Letkun kahva, jossa on kauko-ohjain
5* Matto-lattiasuutin
6a* Moottoroitu lattiasuutin
6b* Turbosuutin
7
Säilytysrasia. Sisältää pölyharjan (7a) ja rakosuuttimen
(7b).
8
Verhoilusuutin
Turvaohjeet
Oxy3system-imuri soveltuu vain aikuisten käyttöön, ja se
on tarkoitettu kodin sisätilojen normaaliin siivoukseen.
Imuri on kaksoiseristetty, eikä sitä tarvitse maadoittaa.
Älä koskaan imuroi:
• Märissä tiloissa.
• Syttyvien kaasujen jne. lähellä.
• Ilman s‑bag®-pölypussia välttääksesi imurin
vahingoittumisen. Pölypussin varmistuslaite estää
kantta sulkeutumasta ilman s‑bag®-pölypussia. Älä yritä
sulkea kantta väkisin.
Älä koskaan imuroi:
•
•
•
•
Teräviä esineitä.
Nesteitä (tämä voi vahingoittaa laitetta).
Kuumaa tai kylmää tuhkaa, palavia savukkeen pätkiä jne.
Kipsin, betonin, jauhojen, tuhkan tai muiden erityisen
hienojakoisten hiukkaslähteiden pölyä.
Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa
vakavia moottorivaurioita - joita takuu ei korvaa.
Sähköjohdon turvaohjeet:
• Jos sähköjohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen uuteen
on annettava valtuutetun Electrolux-huollon tehtäväksi.
Sähköjohdon vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
• Älä vedä tai nosta imuria johdosta.
• Irrota pistoke virtalähteestä ennen imurin puhdistus- tai
huoltotoimia.
• Tarkista säännöllisesti, että johto ei ole vahingoittunut.
Älä käytä pölynimuria, jos johto on vahingoittunut.
Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava
valtuutetun Electrolux-huollon tehtäväksi.
Pölynimuri on aina pidettävä kuivassa paikassa.
* Vain tietyt mallit.
15
2192727-04.indd 15
11/23/06 3:01:54 PM
Svenska
Innan du börjar
1
2
1
2
3
Kontrollera att dammpåsen s‑bag® sitter på plats.
Sätt i slangen tills hakarna klickar fast (tryck in
hakarna för att lossa slangen).
3
Montera teleskopröret på slanghandtaget och
golvmunstycket (när du vill ta bort det igen, tryck på
låsknappen och dra isär). Om du har en dammsugare
med fjärrkontroll*, se till att kontaktstiften trycks i
ordentligt.
4a Dra ut sladden och anslut till vägguttaget.
4b Tryck ned bärhandtaget för att dra in sladden (håll i
kontakten så att den inte träffar dig).
5
Vissa dammsugare, beroende på modell, är utrustade
med automatisk sladdvinda (autoreverse). Dra ut
sladden och anslut till vägguttaget. För reglaget
bakåt för att rulla sladden in och ut efter behov. Och
framåt för att låsa den utrullade sladden.
6
Starta dammsugaren med rullreglaget. Öka/minska
sugeffekten genom att justera rull-reglaget. I autoläget* anpassas sugeffekten automatiskt efter
underlaget.
7
Om du har en dammsugare med fjärrkontroll*
startas maskinen genom ett lätt tryck på auto- eller
min-knappen. I auto-läget anpassas sugeffekten
automatiskt efter underlaget. Öka styrkan till max
genom att hålla in auto knappen i mer än 1 sekund. I
max läge ställs inte sugkraften in automastiskt längre.
Minska styrkan genom att trycka på min knappen.
Stäng av dammsugaren genom att hålla in OFF
knappen i mer än 1 sekund
Kontrollampor vid start
4b
4a
När maskinen startas, lyser först samtliga kontroll-lampor.
Därefter slocknar alla utom Optimum. Om din Oxy3system
är utrustad med fjärrkontroll*, blinkar lamporna min - auto
- max så snart du ansluter kontakten till ett vägguttag. Välj
sedan sugeffekt genom att trycka på någon av knapparna
på slanghandtaget.
5
6
7
* Bara på vissa modeller.
16
2192727-04.indd 16
11/23/06 3:01:55 PM
Norsk
Dansk
Suomi
Før du starter
Inden start
Ennen aloitusta
1
2
Sjekk at s‑bag® er på plass.
Sett inn slangen til tappene klikker på plass (trykk inn
tappene for å frigjøre slangen).
3
Fest uttrekksrøret til slangehåndtaket og
gulvmunnstykket (når du vil ta det av igjen, trykker
du på låseknappen og trekker delene fra hverandre).
Hvis støvsugeren har fjernkontroll*, må du kontrollere
at bryteren er trykt inn ordentlig.
4a Trekk ut nettkabelen og sett støpselet i stikkontakten.
4b Ledningen rulles inn igjen ved å trykke på
bærehåndtaket (hold tak i støpselet for å unngå at
det kastes hardt frem og tilbake).
5
Enkelte støvsugere, avhengig av modell, er utstyrt
med en automatisk ledningsinnruller (autorevers).
Trekk ut ledningen og sett støpselet i stikkontakten.
Skyv reguleringsbryteren bakover for å rulle
ledningen inn og ut etter behov. Skyv bryteren
fremover for å låse ledningen i ønsket lengde.
6
Start støvsugeren ved hjelp av rullebryteren.
Sugestyrken økes/reduseres ved å justere
rullebryteren. I auto-stillingen* justeres sugestyrken
automatisk etter flaten som skal rengjøres.
7
Hvis du har en støvsuger med fjernkontroll*, startes
apparatet ved å trykke forsiktig på auto- eller minknappen. I auto-stillingen justeres sugestyrken
automatisk etter flaten som skal rengjøres. Øk
sugestyrken til maks ved å holde auto-knappen inne
i mer enn 1 sekund. I maks-stilling reguleres ikke
sugestyrken automatisk. Sugestyrken reduseres ved
å trykke på min-knappen. Støvsugeren slås av ved å
trykke på off-knappen i mer enn 1 sekund.
Kontrollamper ved start
Når apparatet startes, tennes alle kontrollampene først.
Deretter slås alle unntatt Optimum av. Hvis Oxy3system
er utstyrt med fjernkontroll*, blinker min - auto max-lampene når du setter støpselet i stikkontakten.
Sugestyrken velges ved å trykke på en av knappene på
slangehåndtaket.
* Bare på enkelte modeller.
1
2
Kontroller, at s‑bag® er anbragt korrekt.
Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk på låsen
for at udløse slangen).
3
Sæt teleskoprøret på slangehåndtaget og
gulvmundstykket (når du vil tage det af igen, skal
du blot trykke på låseknappen og trække delene fra
hinanden). Kontroller, at kontakten er trykket helt ind,
hvis du har en støvsuger med fjernbetjening*.
4a Tag netledningen ud, og sæt den i en stikkontakt.
4b Tryk på håndtaget for at rulle ledningen ind. Hold i
stikket for at undgå at blive ramt.
5
Afhængigt af modellen er visse støvsugere udstyret
med automatisk ledningsoprulning. Træk ledningen
ud, og tilslut støvsugeren. Flyt knappen bagud for
at rulle ledningen ind og ud efter behov. Flyt den
fremad for at låse ledningen i den ønskede længde.
6
Start støvsugeren vha. rulleknappen. Forøg eller
formindsk sugestyrken vha. rulleknappen. I autoposition* justeres sugestyrken automatisk afhængigt
af overfladen.
7
Hvis du har en støvsuger med fjernbetjening*,
startes den med et forsigtigt tryk på knappen auto
eller min. I auto-position justeres sugestyrken
automatisk afhængigt af overfladen. Skru op til max
sugestyrke ved at trykke på knappen auto i mere
end et sekund. I max position bliver sugestyrken ikke
længere automatisk tilpasset underlaget. Skru ned for
sugestyrken ved at trykke på knappen min.
Sluk for støvsugeren ved at trykke på knappen OFF i
mere end et sekund.
Kontrol af lamperne ved start
Alle lamper lyser, når støvsugeren tændes. De slukkes
derefter alle sammen undtagen lampen Optimum.
Hvis Oxy3system er udstyret med en fjernbetjening*,
blinker lamperne min – auto – max umiddelbart efter
tilslutningen. Derefter kan du vælge sugestyrken ved at
trykke på en af knapperne på slangehåndtaget.
* Kun visse modeller.
1
Tarkista, että s‑bag® -pölypussi on kunnolla
paikallaan.
2
Kiinnitä letku paikalleen niin, että kiinnikkeet
napsahtavat paikalleen (irrota painamalla kiinnikkeitä
sisäänpäin).
3
Yhdistä teleskooppiputki letkun kahvaan ja
lattiasuuttimeen (kun haluat poistaa putken, paina
lukituspainiketta ja vedä osat erilleen). Jos imurissa
on kaukosäädin*, tarkista, että kytkin on kunnolla
painettuna.
4a Vedä sähköjohto esiin ja kytke virtalähteeseen.
4b Kelaa johto sisään painamalla kantokahvaa (pidä
kiinni pistokkeesta, ettei se osu sinuun).
5
Joissakin imurimalleissa sähköjohto kelautuu
automaattisesti imurin sisään (Autoreverse-toiminto).
Vedä johto esiin ja kytke imuri virtalähteeseen. Kun
siirrät säädintä taaksepäin, voit kelata johtoa tarpeen
mukaan sisään ja ulos. Kun johto on sopivan pituinen,
lukitse johto siirtämällä säädintä eteenpäin.
6
Käynnistä imuri pyörösäätimen avulla. Voit
suurentaa tai pienentää imutehoa pyörösäätimellä.
Automaattiasennossa* imuteho säätyy
automaattisesti pinnan mukaan.
7
Jos imurissa on kaukosäädin*, voit käynnistää
imurin painamalla kevyesti Auto- tai Min-painiketta.
Automaattiasennossa (auto) imuteho säätyy
automaattisesti pinnan mukaan. Aseta imurin
teho maksimiteholle painamalla auto-painiketta
noin sekunnin ajan. Maksimiasennossa imuteho ei
ole automaattisesti säädeltävissä. Vähennä tehoa
painamalla min-painiketta.
Kytke virta pois pölynimurista painamalla OFFpainiketta noin sekunnin ajan.
Tarkistusvalot syttyvät imuria käynnistettäessä.
Kun käynnistät imurin, kaikki tarkistusvalot syttyvät.
Optimum-valoa lukuun ottamatta kaikki muut valot
sammuvat hetken kuluttua. Jos Oxy3system-imurissa
on kaukosäädin*, Min - Auto - Max -valo syttyy heti, kun
kytket imuriin virran. Voit sen jälkeen valita imutehon
painamalla jotakin letkun kahvassa olevista painikkeista.
* Vain tietyt mallit.
17
2192727-04.indd 17
11/23/06 3:01:55 PM
Svenska
För bästa städresultat
Hårda golv och mattor: Golvmunstycket (1)
motormunstycke (2a) / turbo munstycke (2b) känner av
vilket underlag som dammsugs. För små mattor kan du
även minska sugeffekten.
Skarvar, hörn etc: Använd fogmunstycket (3).
Stoppade möbler: Använd möbelmunstycket (4).
1
Gardiner, tunna tyger etc: Använd möbelmunstycket (4).
Minska eventuellt på sugeffekten.
Tavlor, bokhyllor etc: Använd borstmunstycket (5).
Användning av motormunstycke* / turbo
munstycke*
Motormunstycket / turbo munstycket är idealiskt för både
hårda golv och mattor.
Motormunstycket får sin ström via rör och slang, och
ingen extra anslutning krävs. En blå lampa på munstycket
indikerar att borstvalsen snurrar. Om något fastnar i
borstvalsen så att den stannar slocknar lampan.
2a
Obs! Använd inte motormunstycket / turbo munstycket
på djurskinn eller mattor med långa fransar eller luddhöjd
över 15 mm. För att undvika skador på mattan, låt inte
munstycket stå stilla medan borsten rullar. Kör inte över
elkablar och stäng av dammsugaren omedelbart efter
användning
2b
3
4
5
* Bara på vissa modeller.
18
2192727-04.indd 18
11/23/06 3:01:55 PM
Norsk
Dansk
Suomi
Hvordan oppnå de beste resultater
Hvordan man opnår de bedste resultater
Hårde gulve og tæpper: Gulvmundstykket (1) og
gulvmundstykket med motor (2a) / turbomundstykke (2b)
finder selv ud af, hvilken overflade der støvsuges. Du kan
desuden reducere sugestyrken i forbindelse med tæpper.
Paras tulos
Lattiat ja matot: Lattiasuutin (1) ja moottoroitu
lattiasuutin (2a) / turbosuuttimen (2b)tunnistavat
imuroitavan pinnan. Voit alentaa imutehoa, kun imuroit
taljoja tai pitkänukkaisia mattoja.
Fuger, hjørner etc.: Bruk fugemunnstykket (3).
Fuger, hjørner etc.: Brug fugemundstykket (3).
Ahtaat tilat, nurkat jne.: Käytä rakosuutinta (3).
Polstrede møbler: Bruk møbelmunnstykket (4).
Polstrede møbler: Brug møbelmundstykket (4).
Verhoillut huonekalut: Käytä huonekalusuutinta (4).
Gardiner, lette tekstiler etc.: Bruk møbelmunnstykket
(4). Reduser om nødvendig sugestyrken.
Gardiner, lette stoffer etc.: Brug møbelmundstykket (4).
Sænk eventuelt sugestyrken.
Verhot, kevyet tekstiilit jne.: Käytä huonekalusuutinta
(4). Vähennä tarvittaessa imutehoa.
Rammer, bokhyller etc.: Bruk støvbørsten (5).
Rammer, bogreoler etc.: Brug afstøvningsbørsten (5).
Bruke det elektriske munnstykket* /
turbomunnstykket*
Brug af motormundstykket* /
turbomundstykket*
Ikkunoiden tai ovien karmit, kirjahyllyt jne.: Käytä
pölyharjaa (5).
Harde gulv og tepper: Gulvmunnstykket (1) og det
motoriserte munnstykket (2a) / turbomunnstykke (2b)
gjenkjenner flaten som støvsuges. Sugestyrken kan også
reduseres ved støvsuging av ryer eller matter.
Det motoriserte gulvmunnstykket / turbomunnstykket
kan brukes på både hardt gulv og tepper.
Det motoriserte gulvmunnstykket har strømtilførsel med
lav spenning gjennom uttrekksrøret og slangen, slik at
ingen ytterligere tilkobling er nødvendig. En blå lampe
på munnstykket lyser når rullebørsten går rundt. Hvis noe
setter seg fast i børstevalsen slik at den slutter å rotere,
slukkes lampen.
NB: Ikke bruk det motoriserte munnstykket /
turbomunnstykket på ryer eller matter med lange frynser
eller lo på mer enn 15 mm. For å unngå skade på tepper må
munnstykket ikke stå i ro mens rullebørsten roterer. Ikke kjør
over elektriske ledninger, og slå av støvsugeren umiddelbart
etter bruk.
* Bare på enkelte modeller.
Tehosuuttimen* / turbosuuttimen* käyttö
Gulvmundstykket med motor / turbomundstykket er
ideelt til såvel hårde gulve som tæpper.
Gulvmundstykket med motor får strøm (lavspænding)
via teleskoprøret og slangen, så yderligere tilslutning er
ikke nødvendig. En blå lampe på mundstykket viser, at
børsterullen drejer rundt. Indikatoren slukker, hvis noget
sætter sig fast i rullebørsten og stopper den.
Moottoroitu lattiasuutin / turbosuutin soveltuu
ihanteellisesti sekä lattioiden että mattojen imurointiin.
Moottoroituun lattiasuuttimeen syöttyy matalajännitteistä
sähkövirtaa teleskooppiputken ja -letkun kautta, eikä
lisäliitäntää virtalähteeseen siten tarvita. Kun sininen valo
syttyy suuttimessa, harjan pyörivä osa kääntyy. Jos jokin
tukkii harjatelan ja pysäyttää sen, valo sammuu.
NB: Brug ikke mundstykket med motor / turbomundstykket
til tæpper med frynser eller en luvhøjde på over 15 mm.
Mundstykket skal bevæges hele tiden, mens børsterullen
drejer, da det ellers kan beskadige tæppet. Kør ikke over
elektriske ledninger, og sluk støvsugeren straks efter brug.
Huomautus: Älä käytä moottoroitua suutinta /turbosuutinta
sellaisten kohteiden imuroimiseen, joiden hapsut ovat
pitkät tai joiden nukkaosa on yli 15 mm:n pituinen. Älä
pidä suutinta paikallaan harjaosan pyöriessä, ettei matto
vahingoitu. Varo imuroinnin aikana sähköjohtoja ja
sammuta imuri heti, kun lopetat imuroinnin.
* Kun visse modeller.
* Vain tietyt mallit.
19
2192727-04.indd 19
11/23/06 3:01:55 PM
Svenska
Oxy3system skonar ryggen vid städning
1
För att skona ryggen har Oxy3system ett rörligt
handtag, som underlättar när du ska lyfta och bära.
2a Det praktiska parkeringsläget underlättar när du gör
paus i dammsugningen.
2b Parkeringsläge vid förvaring.
Hur man använder teleskopröret
3
1
4
5
2a
Montera teleskopröret på slanghandtaget så att
låshaken klickar fast. Lossa genom att trycka in
låsknappen och dra isär.
Montera golvmunstycket till teleskopröret så att
låshaken klickar fast. Lossa genom att trycka in
låsknappen och dra isär.
Förläng eller förkorta teleskopröret genom att skjuta
låsknappen i riktning mot munstycket och samtidigt
justera teleskoprörets längd. En låsknapp finns i varje
ände av teleskopröret.
2b
3
4
5
20
2192727-04.indd 20
11/23/06 3:01:56 PM
Norsk
Dansk
Suomi
Oxy3system kan bidra til å redusere belastningen
på ryggen ved støvsuging
Med Oxy3system skåner du ryggen, når du gør
rent
Oxy3system auttaa vähentämään selän rasitusta
siivouksen aikana
Slik bruker du uttrekksrøret
Sådan bruges teleskoprøret
Ohjeita teleskooppiputken käyttämiseen
4
4
1
Oxy3system har et fleksibelt håndtak som gjør det
enklere å løfte opp og bære støvsugeren. Dermed
sparer du ryggen din for unødig belastning.
2a I tillegg hjelper den beleilige parkeringsstillingen når
du tar en pause i støvsugingen.
2b Parkeringsstilling for oppbevaring.
3
5
Fest uttrekksrøret på slangehåndtaket slik at det låses
på plass med et klikk. Røret tas av ved å trykke inn
låseknappen og trekke delene fra hverandre.
Fest munnstykket for hardt gulv på uttrekksrøret slik
at det låses på plass med et klikk. Munnstykket tas av
ved å trykke inn låsen og trekke delene fra hverandre.
Uttrekksrøret kan forlenges eller forkortes ved å skyve
låseknappen mot munnstykket og samtidig justere
lengden. Det er en lås i begge ender av uttrekksrøret.
1
For at skåne din ryg er Oxy3system udstyret med et
fleksibelt håndtag, der gør det nemmere at løfte eller
bære støvsugeren.
2a Med Oxy3systems praktiske holder er det samtidig
nemt at holde en pause.
2b Parkeringsposition til opbevaring.
3
5
Sæt teleskoprøret på slangehåndtaget, så det
klikker på plads. Tag det af igen ved at trykke på
låseknappen og trække delene fra hinanden.
Sæt gulvmundstykket på teleskoprøret, så det klikker
på plads. Tag det af igen ved at trykke på udløseren
og trække delene fra hinanden.
Teleskoprøret kan forlænges eller forkortes ved at
trykke låseknappen mod mundstykket, samtidigt
med at længden justeres. Der er en udløser i begge
ender af teleskoprøret.
1
Oxy3systemissa on käyttäjän selkää säästävä joustava
kädensija, josta laitetta on helpompi kantaa ja
nostella.
2a Lisäksi imurin pysäköintiasento vähentää rasitusta
aina silloin, kun haluat pitää tauon.
2b Pysäköintiasento säilytystä varten.
3
4
5
Kiinnitä teleskooppiputki letkun kahvaan niin, että
putki napsahtaa lukitusmekanismiin kiinni. Irrota
putki painamalla lukituspainiketta ja vetämällä osat
erilleen.
Yhdistä lattiasuutin teleskooppiputkeen siten, että
suutin napsahtaa lukitusmekanismiin kiinni. Irrota
suutin painamalla lukitusmekanismi alas ja vetämällä
osat erilleen.
Voit pidentää tai lyhentää teleskooppiputkea
työntämällä lukituspainiketta suuttimen suuntaan
ja säätämällä samalla teleskooppiputken pituuden
sopivaksi. Teleskooppiputken kummassakin päässä
on lukitusmekanismi.
21
2192727-04.indd 21
11/23/06 3:01:56 PM
1b
Svenska
1a
Byte av dammpåse s‑bag®
1a
2
3
4
5
Dammpåsen s‑bag® ska bytas senast när
indikatorlampan för dammpåsbyte lyser.
Ta bort slangen och öppna locket.
Lyft ur insatsen som håller s‑bag®
Drag i kartongskivan för att ta ur s‑bag® ur insatsen.
Denna försluter automatiskt dammpåsen och
förhindrar att damm läcker ur påsen.
Sätt i ny s‑bag® genom att skjuta in kartongskivan till
ändläget i spåren i insatsen och du känner ett ”klick”.
Återmontera insatsen och stäng locket.
Obs! Byt s‑bag® även om den inte är full (den kan vara
igensatt) och efter användning av mattrengöringspulver.
Använd endast Electrolux original dammpåsar, s‑bag® Antiodour eller s‑bag® Long Performance.
Byte av motorfilter (Max Closed In O2
Filtersystem HEPA. Ref EFH12a)
2
3
1b Byt filter när indikator lampan* lyser eller vart annat
år.
2
Ta bort slangen och öppna locket.
3
Lyft ur insatsen inklusive s‑bag®
6
Öppna filterhållaren för motorfiltret och fäll fram det.
7
Tag försiktigt bort det smutsiga filtret och ersätt med
ett nytt.
8
Tryck tillbaka filterhållaren tills den knäpper fast.
9
Återmontera insatsen inklusive s‑bag® och stäng
locket. En säkerhetsspärr förhindrar att filterhållaren
stängs utan motorfilter. Försök ej tvinga hållaren att
stänga.
4
5
6
7
8
9
22
2192727-04.indd 22
11/23/06 3:01:56 PM
Norsk
Dansk
Suomi
Skifte støvpose, s‑bag®
Udskiftning af støvsugerposen s‑bag®
s‑bag®-pölypussin vaihtaminen
2
3
4
2
3
4
2
3
4
1a
5
Støvposen s‑bag® må tømmes når indikatorlampen
tennes.
Fjern slangen og åpne lokket.
Ta ut støvposeholderen.
Dra i pappdelen, slik at s‑bag® trekkes ut av sporene.
Når du gjør dette, lukkes støvposen slik at det ikke
kan komme støv ut av den.
Sett inn en ny s‑bag®-støvpose ved å skyve
pappdelen helt inn i sporene i holderen til du
kjenner et “klikk”. Sett holderen på plass igjen og lukk
dekselet.
1a
5
s‑bag®-støvsugerposen skal udskiftes, når
indikatorlampen lyser.
Tag slangen af, og åbn dækslet.
Fjern poseholderen
Træk i pappet for at tage s‑bag®-støvsugerposen
ud af fordybningerne. Derved forsegles posen
automatisk, så der ikke slipper støv ud.
Sæt en ny s‑bag®-støvsugerpose i ved at skubbe
pappet mod holderens fordybninger, indtil du
mærker et “klik”. Sæt holderen på igen, og luk
dækslet.
NB: Skift s‑bag®-støvposen selv om den ikke er full (den kan
være tett), og etter bruk av tepperensemiddel. Bruk bare
støvposer av typen Electrolux original, s–bag® Anti–odour
eller Long Performance s–bag®.
NB: Skift s‑bag®-støvsugerposen, selvom den ikke er fuld.
Den kan være blokeret efter brug af tæpperens. Brug
kun Electrolux’ originale, s–bag® Anti–odour- eller Long
Performance s–bag®-støvsugerposer.
Skifte motorfilter (filterref. EFH12a)
Udskiftning af motorfilteret (Filter Ref EFH12a)
1b Bytt filteret når indikatorlampen* tennes eller hvert
andre år.
2
Fjern slangen og åpne lokket.
3
Ta ut støvposeholderen.
6
Åpne filterholderen for motorfilteret, og fold det
fremover.
7
Ta det skitne filteret forsiktig ut, og legg i et nytt.
8
Trykk filterholderen tilbake på plass med et klikk.
9
Sett på plass støvposeholderen (med s‑bag®) og lukk
dekselet. En sikkerhetslås hindrer at filterholderen
lukkes uten at det er lagt inn et motorfilter. Ikke bruk
makt for å lukke holderen.
1b Udskift filteret når indikatorlampen* lyser eller hvert
andet år.
2
Tag slangen af, og åbn dækslet.
3
Fjern poseholderen
6
Åbn filterholderen til motorfilteret, og fold det
fremad.
7
Fjern forsigtigt det snavsede filter, og isæt et nyt.
8
Tryk filterholderen tilbage, indtil den klikker på plads.
9
Sæt poseholderen med. s‑bag®-posen i igen, og luk
dækslet. En sikkerhedslås forhindrer filterholderen i
at lukke, når der ikke er isat et motorfilter. Brug ikke
magt for at lukke holderen.
1a
5
Kun ilmaisinvalo syttyy, s‑bag®-pölypussi on
puhdistettava.
Irrota letku ja avaa kansi.
Irrota pölypussin pidike.
Irrota s‑bag®-pölypussi vetämällä pahvia uria myöten.
Tällä tavoin pölypussi sulkeutuu automaattisesti ja
estää ilmatiiviinä pölyä vuotamasta pussista.
Lisää imuriin uusi s‑bag®-pölypussi työntämällä
pahvi-uria myöten ääriasentoon pidikkeessä, kunnes
tunnet sen napsahtavan paikalleen. Vaihda pidike ja
sulje kansi.
Huomautus: Voit vaihtaa s‑bag®-pölypussin, vaikka se ei olisi
täynnä (pussi voi olla tukkeutunut). Vaihda pölypussi aina,
kun olet käyttänyt maton imuroimisessa puhdistusjauhetta.
Käytä vain Electroluxin alkuperäisiä s–bag® Anti–odour- tai
Long Performance s–bag® -pölypusseja.
Moottorin suodattimen vaihtaminen (suodatin
EFH12a)
1b Vaihda suodatin kun merkkivalo* syttyy tai käytön
mukaan joka toinen vuosi.
2
Irrota letku ja avaa kansi.
3
Irrota pölypussin pidike.
6
Avaa moottorin suodattimen pidike ja taita se
eteenpäin.
7
Irrota likainen suodatin varovaisesti ja vaihda sen
tilalle uusi.
8
Paina suodattimen pidike takaisin paikalleen niin,
että se napsahtaa paikalleen.
9
Vaihda pölypussin pidike (jossa s‑bag®-pölypussi
on kiinni) ja sulje kansi. Turvamekanismin ansiosta
suodattimen pidike ei sulkeudu, jos moottorin
suodatinta ei ole kiinnitetty paikalleen. Älä yritä
sulkea pidikettä väkisin.
23
2192727-04.indd 23
11/23/06 3:01:56 PM
Svenska
Rengöring av slang och munstycke.
Dammsugaren stannar automatiskt om det blir stopp i
munstycke, rör eller slang eller om filter och dammpåse
är igensatta. Dra ur stickproppen och låt dammsugaren
svalna i 20-30 minuter. Avlägsna det som eventuellt
hindrar funktionen, och/eller byt ut smutsigt filter eller full
dammpåse s‑bag®. Starta därefter dammsugaren igen.
Rör och slangar
1
2
2
1
Rör och slang rensar du enklast försiktigt med hjälp
av rensband eller liknande.
Slangen kan ibland även rensas genom att du
”masserar” den. Var dock försiktig om det finns risk för
att t ex glas eller nålar kan ha fastnat.
Obs! Skador uppkomna vid rengöring täcks ej av
dammsugarens serviceåtagande.
Rengöring av matt/golvmunstycke
3
4
Matt/golvmunstycket bör rengöras ofta för att
sugeffekten inte ska försämras. Enklast gör du det
med hjälp av slanghandtaget.
Stödhjulen dras försiktigt rakt ut. Rengör vid behov
och återmontera i omvänd ordning.
Rengöring av motormunstycke*
4
3
Dra först alltid ur dammsugarens kontakt ur vägguttaget.
5
För att ta bort höljet för borstvalsen, skjut de yttre
låsen utåt, samt det mittersta åt vänster, därmed
frigörs också hjulen för rengöring.
6
Lyft ur borstvalsen och rengör den. Avlägsna
eventuella trådar som fastnat genom att klippa av
dem med en sax. Återmontera i omvänd ordning.
4
Stödhjulen dras försiktigt rakt ut. Rengör vid behov
och återmontera i omvänd ordning.
Rengöring av turbo munstycke*
6
4
5
Avlägsna eventuella trådar som fastnat genom att
klippa av dem med en sax. Återmontera i omvänd
ordning.
Stödhjulen dras försiktigt rakt ut. Rengör vid behov
och återmontera i omvänd ordning.
6
* Bara på vissa modeller.
24
2192727-04.indd 24
11/23/06 3:01:57 PM
Norsk
Dansk
Suomi
Rengjøre slangen og munnstykket
Rengøring af slange og mundstykke
Letkun ja suuttimen puhdistus
Rør og slange
Rør og slanger
Putket ja letkut
2
2
2
Støvsugeren stopper automatisk hvis noe har satt seg fast
i munnstykket, rørene eller slangen, eller hvis filteret eller
støvposen er tett. Hvis dette skjer, trekker du støpselet
ut av stikkontakten og lar støvsugeren avkjøles i 20–30
minutter. Fjern tilstoppingen og/eller skift filter eller
s‑bag®-støvpose. Slå deretter på støvsugeren igjen.
1
Bruk et passende redskap til å fjerne tilstoppinger i
rørene og slangen.
Noen ganger kan tilstoppinger fjernes fra slangen
ved å klemme på den. Vær imidlertid forsiktig hvis
det kan være noe skarpt eller spisst, for eksempel
glasskår eller spiker, som har satt seg fast.
NB: Obs! Garantien dekker ikke skade som oppstår
på slangen i forbindelse med rengjøring av den.
Rengjøre gulvmunnstykket
3
4
For å unngå at sugekraften svekkes, bør du rengjøre
munnstykket for tepper/harde gulv ofte. Bruk helst
slangehåndtaket når du skal gjøre dette.
Hjelpehjulene trekkes forsiktig rett ut. Rengjør
etter behov, og sett delene sammen igjen i motsatt
rekkefølge.
Rengjøre det elektriske munnstykket*
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten først.
5
Rullebørstedekselet fjernes ved å skyve det ytre
dekselet ut og det midtre mot høyre. Da får man også
tilgang til hjulene, slik at de kan rengjøres.
6
Løft rullebørsten og rens den. Bruk eventuelt saks til å
klippe løs og fjerne hår som har satt seg fast. Delene
settes sammen i motsatt rekkefølge.
4
Hjelpehjulet trekkes forsiktig rett ut. Rengjør etter
behov, og sett delene sammen igjen i motsatt
rekkefølge.
Rengjøre det turbomunnstykke*
6
4
Bruk eventuelt saks til å klippe løs og fjerne hår som
har satt seg fast. Delene settes sammen i motsatt
rekkefølge.
Hjelpehjulet trekkes forsiktig rett ut. Rengjør etter
behov, og sett delene sammen igjen i motsatt
rekkefølge.
* Bare på enkelte modeller.
Støvsugeren stopper automatisk, hvis noget blokerer
mundstykke, rør, slange, filter eller støvsugerpose. Tag
stikket ud af stikkontakten, og lad støvsugeren køle
af i 20 - 30 minutter. Fjern blokeringen og/eller det
snavsede filter eller den fyldte s‑bag®-støvsugerpose. Start
støvsugeren igen.
1
Brug et egnet redskab til at fjerne blokeringen fra rør
og slange.
Blokeringen i slangen kan ofte fjernes ved at
“massere” den. Pas på, der kan have sat sig f.eks. glas
eller søm fast i slangen.
NB: Bemærk: Garantien dækker ikke skader på
slangen, der er forårsaget af rengøringen af den.
Rengøring af gulvmundstykket
3
4
For at undgå forringelse af suggeeffekten bør tæppe/gulvmundstykket rengøres med jævne mellemrum.
Den nemmeste måde er at rengøre det med
slangehåndtaget.
Støttehjulene skal trækkes forsigtigt lige ud. Rens
efter behov, og saml dem i omvendt rækkefølge.
Rengøring af motormundstykket*
Imuri pysähtyy automaattisesti, jos suuttimessa,
putkissa tai letkussa on tukkeuma tai jos suodatin tai
pölypussi tukkeutuu. Irrota imuri virtalähteestä ja anna
imurin jäähtyä noin 20–30 minuuttia. Poista tukkeuma
ja/tai vaihda likainen suodatin tai täynnä oleva s‑bag®pölypussi. Käynnistä sen jälkeen imuri uudelleen.
1
Poista tukkeumat putkista ja letkusta käyttämällä
sopivaa välinettä.
Voit toisinaan puhdistaa letkun myös “hieromalla”
sitä. Käsittele letkua kuitenkin varoen, jos letkuun on
voinut juuttua esimerkiksi lasinpaloja tai nauloja.
Huomautus: Huomautus: Takuu ei kata letkun
puhdistamisesta letkulle aiheutuneita vahinkoja.
Lattiasuuttimen puhdistus
3
4
Jotta välttyisit imutehon huononemiselta, puhdista
matto/lattiasuutin usein. Puhdistaminen on helpointa
käyttämällä letkun kädensijaa.
Vedä apupyörät varovaisesti suoraan irti. Puhdista
tarpeen mukaan ja kokoa käänteisessä järjestyksessä.
Tehosuuttimen* puhdistus
Tag altid støvsugerens strømstik ud først.
5
Træk det udvendige dæksel ud og det midterste
dæksel mod højre for at frigøre børsterullens dæksel,
når hjulene skal rengøres.
6
Løft børsterullen, og rens den. Fjern eventuelle hår,
som har sat sig fast, ved at klippe dem over med en
saks. Saml delene i omvendt rækkefølge.
4
Støttehjulet skal trækkes forsigtigt lige ud. Rens efter
behov, og saml dem i omvendt rækkefølge.
Kytke imuri aina ensin irti virtalähteestä.
5
Kun poistat harjan pyörivää osaa suojaavan kannen,
työnnä yläkansi irti ja työnnä keskikansi oikealle. Tällä
tavoin pääset puhdistamaan myös pyörät.
6
Nosta harjan pyörivä osa kotelostaan ja puhdista se.
Poista harjaan takertuneet karvat leikkaamalla ne
saksilla poikki. Kokoa laite käänteisessä järjestyksessä.
4
Vedä apupyörät varovaisesti suoraan irti. Puhdista
tarpeen mukaan ja asenna käänteisessä järjestyksessä
takaisin paikalleen.
Rengøring af turbomundstykke*
Turbosuuttimen* puhdistus
6
4
Fjern eventuelle hår, som har sat sig fast, ved at
klippe dem over med en saks. Saml delene i omvendt
rækkefølge.
Støttehjulet skal trækkes forsigtigt lige ud. Rens efter
behov, og saml dem i omvendt rækkefølge.
* Kun visse modeller.
6
4
Poista harjaan takertuneet karvat leikkaamalla ne
saksilla poikki. Kokoa laite käänteisessä järjestyksessä.
Vedä apupyörät varovaisesti suoraan irti. Puhdista
tarpeen mukaan ja asenna käänteisessä järjestyksessä
takaisin paikalleen.
* Vain tietyt mallit.
25
2192727-04.indd 25
11/23/06 3:01:57 PM
Svenska
Felsökning och konsumentinformation
Felsökning
Dammsugaren startar inte
1
2
3
Kontrollera att sladden är ansluten till eluttaget.
Kontrollera att stickpropp och sladd är oskadade.
Kontrollera husets elsäkringar.
Dammsugaren stannar
1
2
3
Kontrollera om dammpåsen s‑bag® är full.
Byt i så fall till en ny.
Har det uppstått stopp i munstycke, rör eller slang?
Är dammsugarens filter igensatta?
Vatten har kommit in i dammsugaren
Motorn måste bytas ut på ett Electrolux servicecenter.
Motorskador som orsakats av vatteninträngning täcks inte av
dammsugarens serviceåtagande.
Konsumentinformation
Electrolux frånsäger sig allt ansvar för samtliga skador som
uppkommit genom felaktigt bruk av damm­sugaren eller i de
fall dammsugaren mani­pulerats.
Denna produkt är utformad med tanke på miljön. Alla
plastdelar är marke­rade för återvinning. För ytterligare
upplysningar, se vår webbsite: www.electrolux.com
Har du frågor eller synpunkter angående din dammsugare,
ring gärna ­­020-87 12 12, vardagar 8-11.30, 13-16. Du kan också
kontakta oss via email på [email protected]
Om du har problem att hitta dammpåse s‑bag® eller andra
tillbehör till din Electrolux dammsugare, besök oss på www.
electrolux.se eller ring 036-38 79 55 för mer information.
Konsumentservice Direkt
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke
ingående i Electrolux-koncernen.
Denna produkt hoppas vi skall kunna ge dig mycket glädje och
nytta i ditt hem under många år.
Om du har frågor angående produktens funktion eller
användning, synpunkter angående din produkt eller vill
reklamera något felaktigt. Vänd dig då direkt till Electrolux
Centralverkstad, tel: 0141-23 81 18 / 0771-87 12 12,
öppet vardagar 08.00-16.30. Fax: 0141-23 83 21.
Du kan också kontakta oss via email,
[email protected] eller via brev: Electrolux
Centralverkstad, Vicker­kulla­vägen 2, 591 82 Motala.
Vi hjälper dig direkt att på snabbaste sätt avhjälpa ditt
problem.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt dataskylten
på produkten:
• Modellbeteckning
• Produktnummer
• Serienummer
• Inköpsställe och datum
• Hur och när uppträder felet?
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller
enligt Konsumentköp EHL 2002. Mer information om vilka
bestämmelser som gäller kan du få av återförsäljaren av denna
produkt.
Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet kontrollera
först om du kan avhjälpa felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och hur man kan
åtgärda dem. OBS! Elektriska fel skall alltid åtgärdas av behörig
verkstad.
26
2192727-04.indd 26
11/23/06 3:02:01 PM
Norsk
Dansk
Suomi
Problemløsning og forbrukeropplysninger
Fejlfinding og forbrugerinformation
Vianetsintä ja kuluttajaneuvonta
Problemløsning
Fejlfinding
Vianetsintä
Støvsugeren starter ikke
1 Kontroller at støpselet er koplet til vegguttaket.
2 Kontroller at støpselet og ledningen ikke er skadet.
3 Kontroller at ikke sikringen er gått.
Støvsugeren starter ikke
1 Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten.
2 Kontroller, at stik og ledning ikke er beskadiget.
3 Kontroller, om der er gået en sikring.
Pölynimuri ei käynnisty
1 Tarkista, että johto on kiinnitettynä virtalähteeseen.
2 Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole vahingoittuneet.
3 Tarkista sulakkeet.
Støvsugeren stopper
1 Kontroller, om s‑bag®-støvsugerposen er fuld. Hvis den
er, skal den udskiftes med en ny.
2 Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet?
3 Er filtrene tilstoppede?
Pölynimuri pysähtyy
1 Onko s‑bag®-pölypussi tukossa? Vaihda se tällöin
uuteen.
2 Onko suutin, putki tai letku tukossa?
3 Ovatko suodattimet tukossa?
Der er kommet vand i støvsugeren
Motoren skal udskiftes på et autoriseret Electroluxserviceværksted. Garantien dækker ikke beskadigelse af
motoren, som er forårsaget af vand i motoren.
Pölynimuriin on joutunut vettä
Moottori täytyy vaihtaa valtuutetussa Electroluxhuoltoliikkeessä. Takuu ei kata kastunutta ja vaurioitunutta
moottoria.
Forbrugerservice
Takuu
Støvsugeren stanser
1 Kontroller om støvposen, s‑bag®, er full. Skift den
eventuelt ut med en ny.
2 Er munnstykket, røret eller slangen blokkert?
3 Er filtrene blokkert?
Det er kommet vann inn i støvsugeren
Det kan bli nødvendig å bytte motoren ved et Electroluxserviceverksted. Skade på motoren som følge av
vanninntrengning dekkes ikke av garantien.
Forbrukerservice
Takk forat du har valgt å kjøpe et produkt med et varemerke
som inngår i Electrolux-konsernet
Vi håper at dette produktet vil gi deg meget glede og nytte i
ditt hjem i mange år.
Har du spørsmål angående produktets funksjon eller bruk?
Ring Electrolux Home Products Norway AS på telefon 815 30
222
Søker du etter nærmeste serviceverksted?
Ta kontakt med Deres lokale forhandler eller se gule sider
under Electrolux Service eller ring 815 30 222 eller søk på www.
electrolux.no/ og under kundeservice.
Vil du skrive til oss?
Du kan också kontakta oss via email, [email protected] eller
brev adressert Electrolux Home Products Norway
AS,Risløkkevn 2, 0580 Oslo.
Før du kontakter oss, skriv upp følgende som står på dataskiltet
på produktet:
• Modellbetegnelse
• Produktnummer
• Serienummer
• Innkjøpsted og dato
• Beskrivelse av feil
Dette produktet omfattas av de kjøpsvilkår som gjelder
i hht. Forbrukerkjøpsloven. Mer informasjon om hvilke
bestemmelser som gjelder kan De få av forhandler av dette
produkt.
Før du bestiller service, les i bruksanvisningen der en del enkle
”feil” er beskrevet og hvordan man kan rette de. OBS! Elektriske
feil skal alltid utføres av autorisert verksted.
Kjøpsvilkår
Vi henviser her til: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).
Kunden bør snarest undersøke om produktet har noen
synlige skader og melde fra til forhandler om eventuelle
skader. Kunden bør også innen rimelig tid prøve om apparatet
fungerer tillfredsstillende.
Feil på produktet må meldes fra til forhandler
innen rimelig tid.
Ved eventuell reklamasjon må gyldig kjøpskvittering vises.
Ved reklamasjon ta kontakt med Deres lokale forhandler eller
se gule sider under Electrolux Service eller ring 815 30 222 eller
søk på www.electrolux.no/ og under kundeservice.
Tak fordi du valgte at købe et produkt af et varemærke
indenfor Electrolux-koncernen.
Vi håber du vil få glæde af produktet mange år frem i
tiden.
Har du spørgsmål angående produktets funktion eller
brug? Ring Electrolux Home Products A/S på telefon 45
87 70 88
Søger du efter et værksted?
- Tag kontakt til din forhandler eller ring direkte til
Electrolux Service på telefon 70 11 74 00
Vil du skrive til os?
- Du kan også kontakte os via e-mail, [email protected]
electrolux.dk eller via brev adresseret til
Electrolux Service, Vester Voldgade, 7000 Fredericia.
Inden du kontakter os, så nedskriv følgende informationer
fra dataskiltet på undersiden af produktet:
Modelbetegnelse:
Produktnummer:
Serienummer:
Forhandler og dato
Hvordan og hvorledes opstår fejlen?
Fejl og mangler/ Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Konstateres fejl eller mangler ved produktet indenfor
reklamationsperioden skal produktet indleveres til vort
serviceselskab enten direkte eller via forhandleren.
Inden produktet indsendes til service bør du kontrollere
om du selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp
af brugsanvisningen.
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen.
Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat.
Finns det ingen separat definierad garantitid, har
produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och
de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande
lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för
inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas
av kostnadsfri service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation,
användning och skötsel inte följts.
27
2192727-04.indd 27
11/23/06 3:02:01 PM
28
2192727-04.indd 28
11/23/06 3:02:01 PM
Svenska
Suomi
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehti‑
vaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haitta‑
vaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkees‑
tä, josta tuote on ostettu.
Norsk
Dansk
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at
dette produktet ikke må behandles som husholdningsav‑
fall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de ne‑
gative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering
kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering
av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renova‑
sjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at
dette produkt ikke må behandles som husholdningsaf‑
fald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplys‑
ninger om genanvendelse af dette produkt.
29
2192727-04.indd 29
11/23/06 3:02:01 PM
30
2192727-04.indd 30
11/23/06 3:02:01 PM
Sweden
Denmark
Norway
För dig som bor i Sverige! Electrolux gör livet lite enklare.
För att du som användare skall få så mycket nytta som
möjligt med din dammsugare behöver du ha de rätta
tillbehören. Det är väldigt viktigt att alltid ha nya fräscha
dammsugarpåsar och filter till din dammsugare så att du
inte förlorar effekt eller prestanda. Om du har svårigheter
med att hitta Electrolux dammsugarpåsar, filter aller andra
tillbehör kan du köpa dem direkt på internet eller via vår
telefonservice. Du kan även prenumerera på dammpå‑
sar och filter. Du besämmer själv hur ofta och du vill ha
påsarna levererade och vilken typ du vill ha - allt levereras
direkt hem till dig och du behöver aldrig mer bry dig om
att leta efter dammsugarpåsar. Du får din leverans inom
några dagar.
Electrolux gør livet lidt lettere for dig Abonner på støv‑
sugerposer eller filtre og få det leveret derhjemme Der
findes bedre måder at anvende tiden på end at lede efter
støvsugerposer – abonner derfor på s-bag støvsugerposer
s-bag® er originalposen til alle nyere støvsugere fra Elec‑
trolux, VOLTA og AEG. s-bag® er udviklet sammen med din
støvsugere med det formål at optimere rengøringseffekten
og dermed give dig et sundere hjem. Der er nu muligt at
få disse poser leveret gennem brevsprækken med jævne
mellemrum.
For de som bor i Norge Electrolux gjør livet litt enklere. For
at du som bruker skal få så mye nytte av støvsugeren som
mulig, trenger du det rette tilbehøret. Det er veldig viktig
at filteret er rent og at støvsugerposen byttes når den er
full slik at støvsugeren ikke mister effekt eller ytelse. Om
du har vanskeligheter med å finne Electrolux støvsuger‑
poserkan du abonnere på støvsugerposer og filter. Du
bestemmer selv hvilken type og hvor ofte du skal motta
forsendelser – alt leveres direkte hjem til deg og du behø‑
ver aldri mer lete etter støvsugerposer. Du får din levering
noen dager etter bestilling.
s-bag serien
s-bag är namnet på en specialdesignad dammsugarpåse
som passar till din nya dammsugare. Det finns fyra olika
typer i serien som alla har sin speciella funktion:
- Classic
- Clinic
- Anti-odour
- Long Performance
Andra bra saker du kan köpa av oss är t.ex:
• Munstycken - ett antal olika munstycken med olika
funktion
• Filter - Motorfilter och HEPA. Tvättbara eller inte - du
väljer själv.
• Special tillbehör:
• Mini kit - ett antal små munstycken för att komma åt på
„omöjliga ställen”
• Husdjurs kit - perfekt när du vill ta bort djurhår från
möbler etc.
• Auto kit - för dig som vill hålla bilen ren på ett enkelt
sätt
Beställ såhär:
Ring oss eller beställ via internet:
www.electrolux.se
Telefon: 036 -38 79 60
s-bag® findes i 4 forskellige varianter
s-bag® Classic: Orginal posen.
• God filtrering, hygiejnisk og let at anvende
s-bag® Clinic: Ideel for allergiker
• Tre lag, filtrerer 5 gange bedre end en almindelig papir‑
pose
• Filtrerer op til 99% af partikler som f.eks. pollen, sporer,
katte- og husstøvmider mv.
s-bag® Anti-Odour: Det indlysende valg for husdyrejere!
• Neutraliserer ubehagelig lugt ved hjælp af aktivt kul
• Syntetiskt materiale som filtrerer dobbelt så godt som
en normal papirpose og holder længere
s-bag® Long Performance: Den nye generationen af fuld‑
syntetiske poser med en uovertruffen funktionalitet
• Sugeeffekt og luftgennemstrømning bibeholdes under
hele posens levetid
• Høj filtreringsevne takket være det specielle syntetiske
materiale som tilbageholder op til 99% af støvpartik‑
lerne
• Holdbar og økonomisk i brug med dobbelt så lang
levetid som en normal papirpose
• 4 liter volume
S-bag serien
S-bag er navnet på en spesialdesignet støvsugerpose som
passer til din nye støvsuger. Det finnes fire ulike typer i
serien, og alle har sin spesielle funksjon:
- Classic
- Clinic
- Anit-odour
- Long Perfornance
For bestilling:
Ring oss eller bestill via internettadresse:
www.electrolux.no
Telephone: +45 45 26 42 16
For bestilling via internet:
www.electrolux.dk
Telephone: +45 45 26 42 00
31
2192727-04.indd 31
11/23/06 3:02:01 PM
2192727-04
Share more of our thinking at www.electrolux.com
2192727-04.indd 32
11/24/06 8:17:29 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement