Electrolux EBA60000X User manual

Electrolux EBA60000X User manual
gebruiks en iinstallatie
aanwijzing
Automatisch koffiezetmachine
EBA 60000 X / EBA 60002 X
NEDERLANDS
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2/43
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van de koffiemachine
Beschrijving van het bedieningspaneel: tiptoetsbediening
Instructies voor het eerste gebruik van de machine
Koffie maken
Heet water
Stoom
De hoeveelheid gemalen koffie instellen
De hoeveelheid te verstrekken koffie instellen
Als u de standaardinstellingen wilt resetten
Signalen en alarmen
Recepten
Reiniging en onderhoud
Installatie
Als er iets defect is...
Technische specificaties
Garantie
1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de
gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Deze waarschuwingen zijn in het belang
voor uw eigen veiligheid, lees ze volledig door voordat u het apparaat in gebruik
neemt.
Hoe te gebruiken
•
•
Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Als het apparaat voor andere
doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bedoeld is of verkeerd wordt
gebruikt, accepteert de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
schade of letsel die hieruit kan voortvloeien.
Veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan omwille van de veiligheid.
Voor het in gebruik nemen
•
Controleer het apparaat op transportschade. Een beschadigd apparaat mag nooit
op het stopcontact worden aangesloten! Als het apparaat beschadigd is dient u
contact op te nemen met de winkelier.
Veiligheid voor kinderen
•
•
Houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Kans op verstikking!
Maak oude apparaten onbruikbaar voordat u ze weggooit. Trek de netstekker eruit
en snij het netsnoer door.
TIJDENS GEBRUIK
LET OP:
De filtereenheid wordt erg heet gehouden om een uitstekende koffie te
verkrijgen. Ben daarom uiterst voorzichtig bij het leegmaken van het
"gebruikte" koffiereservoir, om verbrandingen te voorkomen.
•
•
•
•
•
•
Deze machine mag alleen door volwassenen worden bediend. Voorkom dat
kinderen aan de bediening zitten of met de machine gaan spelen.
Het wijzigen of slechts proberen te wijzigen van de eigenschappen van dit product
is erg gevaarlijk en leidt tot het vervallen van de garantie.
Houd deze machine schoon.
De externe onderdelen van deze machine worden erg heet tijdens bedrijf
en koelen niet onmiddellijk af nadat de machine is uitgeschakeld. Houd
kinderen uit de buurt.
Voor het reinigen en het onderhoud van de machine, moet u controleren
of de machine is losgekoppeld van de netspanning.
Bij een defect, moet u nooit zelf de machine repareren. Raadpleeg deze
gebruiksaanwijzing en als u de noodzakelijke informatie niet kunt vinden, dient u
contact op te nemen met het Service Force Centre bij u in de buurt. De
service aan deze machine mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend
Service Force Centre. Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
3/43
INSTALLATIE EN SERVICEONDERHOUD
Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij de machine, zodat u deze altijd bij de
hand heeft. Als de machine wordt verkocht of wordt vervoerd naar een
ander persoon, dient u deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe gebruiker te
geven, zodat hij of zij deze gebruiksaanwijzing kan doorlezen en zich
vertrouwd kan maken met de functies van de machine en de desbetreffende
aanbevelingen.
•
•
•
Deze machine moet geïnstalleerd en aangesloten worden op het net
door een COMPETENT PERSOON. De machine moet LOSGEKOPPELD zijn
van de netspanning, voordat u servicewerkzaamheden gaat uitvoeren.
Na het uitpakken van de machine dient u te controleren of het product niet
beschadigd is en het netsnoer in goede staat verkeerd. Als er sprake is van een
beschadiging dient u contact op te nemen met de winkelier of onze afdeling
klantenservice.
De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid af als de
veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen.
TIPS OM HET MILIEU TE BESCHERMEN
VERPAKKING
•
Alle verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled.
Help het milieu te beschermen door het afval op de juiste wijze te scheiden en af
te voeren.
AFVOEREN
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle materialen zijn milieuvriendelijk.
De kunststoffen kunnen worden gerecycled en worden herkend aan:
>PE< voor polyethyleen, bijvoorbeeld de buitenste afdekking en de zakken aan de
binnenkant.
>PS< voor polystyreen schuim, bijvoorbeeld de pads (CFK vrij).
De onderdelen van karton zijn gemaakt van recyclebaar papier en moeten
dienovereenkomstig worden afgevoerd.
Afvoeren van oude apparaten
• Gebruik een geautoriseerde afvoerplaats.
Neem contact op met de plaatselijke instanties om te vragen of er
voorzieningen bij u in de buurt zijn om het apparaat te recyclen.
op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet
Het symbool
behandeld mag worden als huisafval. Het product moet worden ingeleverd bij de
betreffende instantie. Door het product op de juiste manier af te voeren voorkomt u
potentiële negatieve uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van de mens. Voor
meer informatie over het recyclen van dit product dient u contact op te nemen met de
plaatselijke instanties of de winkel waar u het product heeft gekocht
4/43
CE
Deze machine voldoet aan de richtlijn BT 73/23
Elektrische veiligheidsvoorschriften EN 60335-1 (August 1995 – Veiligheid voor
elektrische huishoudelijke apparaten en vergelijkbare apparaten – Algemene Norm) en
EN 60335-2-15 (April 1996 – Specifieke voorschriften voor apparaten die vloeistoffen
verwarmen).
Richtlijn EMC 89/336 in overeenstemming met de volgende normen:
55014-1; 55014-2; 61000-3-2; 61000-3-3
2. Beschrijving van de koffiemachine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Waterreservoir
Brita-filter
Koffie-uitloop
Pijpje uitschenking stoom / water
Lekbak
Koffiebonenreservoir
Regelknop maling
Bedieningspaneel
Afvalbak koffiedik
5/43
3. BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL:
TIPTOETSEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Indicatielampje water bijvullen
AAN-UIT/stand-by-indicatielampje
Indicatielampje start
Indicatielampje heet water
Indicatielampje stoom
Indicatielampje licht
Indicatielampje Espresso koffie
Indicatielampje Gewone koffie
Indicatielampje afvalbak vol
Toets AAN-UIT/stand-by
Starttoets
Toets heet water
Toets stoom
Toets licht
Toets Espresso koffie
Toets Gewone koffie
TIPTOETSEN: Instructies voor gebruik
Deze tiptoetsen moeten correct worden ingedrukt om te voorkomen dat functies per
ongeluk worden ingeschakeld. Door lichtjes op het betreffende symbool te drukken
wordt de overeenkomstige functie ingeschakeld.
6/43
4 INSTRUCTIES VOOR
MACHINE
HET
EERSTE
GEBRUIK
VAN
DE
HET WATERRESERVOIR BIJVULLEN
•
Druk de ontgrendelhendeltjes
onder de lekbak samen
•
Trek de koffiemachine voorzichtig
naar voren uit de behuizing, door
deze langs de telescopische
geleiders te schuiven.
7/43
Hardheid van het water:
•
Voordat u het waterreservoir bijvult moet
het ontkalkingsfilter (Brita) minstens 30 min
in koud water zijn ondergedompeld. Volg de
instructies die op de verpakking van het
filter staan. Na deze handeling plaatst u het
filter weer in het waterreservoir, zoals
weergegeven op de afbeelding.
•
Als de machine gedurende langere tijd niet
wordt gebruikt, maak dan het waterreservoir
leeg.
•
Brita-filters zijn verkrijgbaar bij de meeste
supermarkten of witgoedwinkels, bij onze
servicecenters of bij winkels voor
geautoriseerde reserveonderdelen.
•
Verwijder het reservoir en vul het ongeveer
met 2,5 liter water, zoals weergegeven.
•
Plaats het waterreservoir op de correcte
manier terug in de behuizing, zodat de
watertoevoer hersteld wordt.
8/43
•
De AAN/UIT-schakelaar (aan de
achterkant) moet op de stand
UIT staan
•
Duw de machine terug in de
behuizing tot u een "KLIK"
hoort. Dit betekent dat de
machine in deze positie is
vergrendeld.
HET RESERVOIR VULLEN MET KOFFIEBONEN
•
Druk de ontgrendelhendeltjes onder
de lekbak samen en trek aan de
machine zoals weergegeven op de
afbeelding.
•
Trek de koffiemachine langs de
telescopische geleiders naar voren uit
de behuizing.
9/43
•
Vul het reservoir met ongeveer 200 g aan
koffiebonen, zoals weergegeven op de
afbeelding.
•
Duw de machine terug in de behuizing tot
u een "KLIK" hoort. Dit betekent dat de
machine in deze positie is vergrendeld.
EERSTE GEBRUIK
•
•
Zet de hoofdschakelaar in de stand 1
Het ledje voor de toets AAN/UIT zal 3
minuten snel knipperen.
10/43
•
•
De machine staat in de stand-bymodus als het AAN/UIT-LEDJE langzaam
knippert, de machine is nu gereed om te worden ingeschakeld.
•
Zorg er voor dat het waterreservoir en het koffiereservoir vol zijn. Schakel de
koffiemachine in door de toets aan/uit in te drukken. Het overeenkomstige
ledje zal nu niet meer knipperen maar blijven branden.
DE KOFFIEMALING AFSTELLEN
LET OP
•
De maling is in de fabriek afgesteld. Te "grof" gemalen koffie resulteert
in minder sterke koffie. Te "fijn" gemalen koffie resulteert in erg sterke
koffie, die druppelsgewijs wordt afgegeven en bitter van smaak is.
Het duurt ongeveer 20-30 seconden om een espresso te maken.
•
Druk de ontgrendelhendeltjes onder de
lekbak samen en trek aan de machine zoals
weergegeven op de afbeelding.
11/43
•
Trek de koffiemachine voorzichtig naar
voren uit de behuizing, door deze langs
de telescopische geleiders te schuiven.
•
Door aan de knop te draaien kunt u de
maling instellen.
Voordat u deze
instelling wijzigt is het raadzaam om
de oorspronkelijke instelling te
noteren, zodat de machine altijd
gereset kan worden naar de
standaard fabrieksinstellingen. Als u
de knop rechtsom draait resulteert dit
in een fijne maling waardoor de koffie
sterker wordt. Als u de knop linksom
draait resulteert dit in een grovere
maling waardoor de koffie minder
sterk wordt.
Het ingestelde
maalniveau kan afgelezen worden op
het klepje van de behuizing: Grote
cirkels geven aan dat er sprake is van
een
"grof"
maalniveau
(snelle
doorloop, minder sterke koffie) en
kleine cirkels geven aan dat er sprake
is van een "fijn" maalniveau (langzame
doorloop, sterke koffie)
•
Duw de machine terug in de behuizing
tot u een "KLIK" hoort. Dit betekent
dat de machine in deze positie is
vergrendeld.
12/43
STAND-BYMODUS
•
Nadat de machine is aangesloten en in de behuizing (kast) is geschoven, staat de
machine in de stand-bymodus dit wordt aangegeven door een knipperend aan/uitledje.
•
Druk op de starttoets om de machine in te schakelen: Het start-ledje gaat
branden.
•
Als u de machine weer in de stand-bymodus wilt zetten dient u nogmaals op de
starttoets te drukken.
LET OP:
Bij het inschakelen van de machine, start de machine de eerste 3 minuten
een voorverwarmingsfase op. Tijdens deze fase gaat het AAN/UIT-LEDJE
snel knipperen en kan de machine geen handelingen uitvoeren. Als het
LEDJE langzaam gaat knipperen is de machine gereed voor gebruik.
13/43
5
KOFFIE MAKEN
•
Druk op de gewenste tiptoets.
•
Als u binnen 10 seconden op de starttoets drukt, zal de machine de geselecteerde
instelling uitvoeren.
De machine stopt automatisch
•
LET OP: Als u binnen 10 seconden niet de starttoets indrukt, wordt de gewenste keuze
uitgeschakeld. U moet dan de gewenste procedure nogmaals uitvoeren.
HOE EEN UITSTEKENDE ESPRESSO TE MAKEN
•
De bereidingstijd voor een uitstekende espresso bedraagt ongeveer 15 - 25
seconden. Factoren die de bereidingstijd kunnen beïnvloeden zijn het maalniveau
van de koffie en de hoeveelheid gemalen koffie. Indien noodzakelijk kan het
maalniveau en de hoeveelheid gemalen koffie worden aangepast (zie hoofdstuk 8
& 9 Instructies voor het gebruik van de machine).
Handig om te weten: Koffie is een vochtaantrekkend product, waarvan de kwaliteit
en de eigenschappen sterk afhankelijk zijn van het weer (vochtigheid). Koffie moet
grover worden gemalen als de luchtvochtigheid erg hoog is, anders wordt de koffie dik
en stroperig en niet mooi vloeibaar. Als er echter sprake is van droge omstandigheden
moet de koffie fijner worden gemalen.
14/43
6
HEET WATER
•
Het stoom/waterpijpje kan naar achteren in de behuizing
worden verplaatst, als deze niet wordt gebruikt.
Trek het pijpje naar voren als u hier gebruik van wilt
maken.
Raak het pijpje niet aan als het HEET is!
•
Als u heet water wilt toevoegen dient u het reservoir onder het stoom /
waterpijpje te houden en aansluitend op de toets water te drukken.
•
Druk op de starttoets en houd deze net zolang ingedrukt tot de gewenste
hoeveelheid is toegevoegd. Als u de toevoer van water wilt stoppen, hoeft u alleen
de toets los te laten.
LET OP: De gewenste keuze wordt uitgeschakeld als u binnen 10 seconden niet de
starttoets heeft ingedrukt. U moet dan de gewenste procedure nogmaals uitvoeren.
15/43
7
STOOM
•
Drukt u op de toets stoom dan gaat het betreffende indicatielampje ongeveer 20
seconden knipperen.
De machine is gereed om stoom te produceren als het indicatielampje niet meer
knippert maar blijft branden.
Plaats het kannetje met de te verwarmen vloeistof onder het stoompijpje.
•
•
VLOEISTOFFEN VERWARMEN
Druk binnen 10 seconden op de starttoets en wacht tot de stoomfunctie wordt
geactiveerd.
LET OP: De gewenste keuze wordt uitgeschakeld als u binnen 10 seconden niet de
starttoets heeft ingedrukt. U moet dan de gewenste procedure nogmaals uitvoeren.
•
De stoomfunctie blijft in werking tot de starttoets wordt losgelaten.
MELK VOOR DE CAPPUCCINO: Schenk wat koude melk (100 cc min.) in een
diep kannetje en verwarm de melk met stoom. Maak draaiende bewegingen
met het kannetje en wacht tot het schuim gereed is (ongeveer een minuut).
Om het resultaat te verbeteren kunt u voorzichtig met het kannetje op de
tafel kloppen, hierna is het schuim klaar.
16/43
8
DE HOEVEELHEID GEMALEN KOFFIE INSTELLEN
•
Deze espressomachine is al in de fabriek ingesteld om de ideale dosering
gemalen koffie toe te voegen voor een kopje espresso.
•
•
De hoeveelheid gemalen koffie kan worden verhoogd of worden verlaagd, en
de geselecteerde dosering kan worden opgeslagen. De ingestelde dosering
van de gemalen koffie verwijst naar beide espressokeuzes en naar de gewone
koffiekeuze.
Zet de machine zoals beschreven in de stand-bymodus.
•
Houd de starttoets 10 seconden ingedrukt.
•
Sommige ledjes gaan knipperen, deze dienen als indicators (des te meer
ledjes branden des te groter de hoeveelheid koffie). Voordat u deze instelling
wijzigt is het raadzaam om de oorspronkelijke instelling te noteren, zodat de
machine altijd gereset kan worden naar de standaard fabrieksinstellingen.
17/43
•
Om de hoeveelheid gemalen koffie te verhogen of te verlagen dient u om de
hoeveelheid te verlagen op de toets "espresso" te drukken en om de hoeveelheid
te verhogen op de toets "gewone koffie".
•
Als u de hoeveelheid gemalen koffie heeft aangepast drukt u 10 seconden lang op
de starttoets en de machine zal dan automatisch de gewenste hoeveelheid opslaan
en terugkeren naar de stand-bymodus.
LET OP: De correcte "maaltijd" kan worden gewijzigd als er een
andere soort koffie wordt gebruikt.
Als u geen samengedrukt koffiepoeder aantreft tijdens het leegmaken
van de afvalbak (koffiedik), betekent dit dat de "maaltijd" te lang is en
dus
verminderd moet worden.
In de handel verkrijgbare koffiepads kunnen bijdragen aan een correcte
afstemming van de "maaltijd".
De koffiepads moeten 1 cm dik zijn: dit is de correcte hoeveelheid koffie.
BELANGRIJK Het verhogen of verlagen van de "maaltijd" kan
invloed hebben op de smaak van de koffie.
Een sterkere koffiesmaak en een rijk aroma kunnen verkregen worden
door de ingestelde tijd een beetje te verhogen.
Een minder sterke koffie kan verkregen worden door de ingestelde tijd
een beetje te verlagen.
18/43
9
•
•
DE HOEVEELHEID TE VERSTREKKEN KOFFIE INSTELLEN
De hoeveelheid koffie kan als volgt worden ingesteld:
Druk op de toets espresso.
•
Houd de starttoets ingedrukt tot het programma start (ongeveer 5 seconden); het
ledje van de starttoets gaat knipperen.
•
Druk op de starttoets, als de gewenste hoeveelheid koffie is toegevoegd. De
machine stopt de cyclus en de koffiedosering wordt automatisch opgeslagen onder
de desbetreffende keuze.
19/43
10
ALS U DE STANDAARDINSTELLINGEN WILT RESETTEN
STANDAARDINSTELLINGEN RESETTEN
•
Deze koffiemachine is in de fabriek ingesteld om de meest optimale Italiaanse
espresso te maken. De instelling voor espressokoffie is 30 cc en de instelling voor
gewone koffie is 80 cc.
•
Als de standaardinstellingen gereset moeten worden via de stand-byregelschakelaar op de machine, dient u tegelijkertijd 5 seconden lang de toets
aan/uit en heet/water in te drukken.
•
Alle ledjes zullen dan kort even gaan branden om aan te geven dat de
fabrieksinstellingen zijn gereset.
•
Druk op de toets AAN/UIT. Iedere keuze maakt gebruik van de
fabrieksinstellingen.
LET OP: Alleen de hoeveelheid water dat vereist is voor iedere kop koffie
wordt gereset. De dosering gemalen koffie wordt niet aangepast.
20/43
11
SIGNALEN EN ALARMEN
INDICATIELAMPJE WATER BIJVULLEN
•
Deze machine heeft een sensor die detecteert als het waterreservoir leeg is.
Het ledje dat aangeeft dat het reservoir leeg is zal dan gaan branden. De machine
werkt niet tot het waterreservoir weer is gevuld.
DEFECTE DOSERINGSMETER
•
Deze machine heeft een doseringsmeter die detecteert hoeveel water de machine
heeft verbruikt. Als het waterreservoir leeg is of de doseringsmeter defect is, zal
het ledje dat aangeeft dat het reservoir leeg is gaan branden en de machine zal
niet meer werken.
Om dit alarm te resetten dient u de machine eerst in de stand-bymodus te zetten
en vervolgens weer in te schakelen.
INDICATIELAMPJE AFVALBAK VOL / KOFFIEBONEN BIJVULLEN
•
•
•
Na iedere 20 kopjes koffie geeft de machine aan dat het koffiebonenreservoir leeg
is en dat de afvalbak vol is.
Als het overeenkomstig ledje brandt moet u de lekbak en de afvalbak leegmaken
en het koffiebonenreservoir bijvullen.
Zie hoofdstuk 13 "REINIGING EN ONDERHOUD" voor instructies over hoe u de
afvalbak moet leegmaken.
21/43
STORINGSINDICATOR
•
De machine beschikt over een automatisch systeem waarbij alle ledjes gaan
branden als er een defect wordt waargenomen. Schakel de machine uit en neem
contact op met een Service Force Centre bij u in de buurt.
12
RECEPTEN
ITALIAANSE CAPPUCCINO
Dit is normale espresso met stoom verwarmde melk die de koffie een zachter aroma
geeft en een volle heerlijke schuimlaag. Hiervoor kunt u het beste een grote kop
gebruiken.
Schenk wat koude melk in een diep kannetje en verwarm het kannetje met een
stoomstraal. Schenk alleen het schuim op de espresso door het kannetje schuin te
houden en het een beetje te schudden of schep het schuim met een lepel uit het
kannetje.
En voor de finishing touch kunt u nog wat cacaopoeder over het schuim strooien.
WEENSE CAPPUCCINO
Deze variatie is het resultaat van een eeuwenoude Oostenrijkse traditie.
Maak een "lichte" espresso op de machine (ongeveer 30-35 seconden) en voeg
vervolgens hete melk toe met een laagje slagroom erop. Gebruik hiervoor een
middelgrote kop (grootte tussen een espresso kopje en een cappuccino kopje).
Maak het geheel af door er wat chocoladevlokjes over te strooien.
KOUDE ESPRESSOSHAKE
Schuimig en zeer verfrissend en zeer aangenaam op warme dagen.
Maak een espresso klaar, voeg wat suiker toe en giet het geheel in een shaker met
grote ijsklontjes. Schud de shaker een paar seconden. U kunt hiervoor het beste een
whiskyglas of een flûte nemen.
IRISH COFFEE
Krachtig, stimulerend kopje koffie.
Verwarm een lang glas en meng acht delen hete koffie met een deel whisky en bruine
suiker.
Giet een beetje vers gemaakte slagroom langs de achterkant van de lepel in het glas,
zodat het op de koffie blijft drijven: zodoende krijgt men een laagje witte slagroom
bovenop de hete donkere koffie.
22/43
13
REINIGING EN ONDERHOUD
EXTERNE ONDERDELEN
•
Reinig de roestvrij stalen onderdelen van de
machine met een zachte doek, zonder
gebruik te maken van agressieve
reinigingsmiddelen. Gebruik nooit
schuursponsjes of staalwol om stalen
onderdelen te reinigen. Maak alles goed
droog met een zachte doek.
STOOMPIJPJE
•
Maak het stoompijpje regelmatig
schoon. Het pijpje kan namelijk aan de binnenkant vuil worden door het
opschuimen van de melk. Verwijder het pijpje zoals weergegeven in de hierboven
staande afbeelding en maak het samen met het kapje schoon met een sponsje en
wat heet water.
Let op: Als u het pijpje wilt reinigen dient u de machine uit te schakelen
en 20 minuten te wachten tot het apparaat is afgekoeld, om de kans op
brandwonden te voorkomen.
23/43
LEKBAK
•
Verwijder de lekbak uit de machine zoals weergegeven in de hierboven staande
afbeeldingen.
•
Maak de lekbak regelmatig leeg om te voorkomen dat er vloeistof uit kan lekken
die de hieronder staande meubels kan beschadigen of bevuilen. De lekbak en het
rooster kunnen afgewassen worden in de vaatwasser.
DE AFVALBAK LEEGMAKEN
Het is noodzakelijk om de afvalbak te
verwijderen en leeg te maken zoals
weergegeven in de afbeelding.
24/43
Trek het klepje open, verwijder de
afvalbak en maak hem leeg.
De afvalbak kan worden afgewassen in
de vaatwasser of eenvoudig worden
afgespoeld onder heet water.
Plaats de afvalbak weer terug en sluit
het klepje. Vervang de lekbak.
25/43
WATERRESERVOIR
•
Als de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, vervang dan het water
in het reservoir en maak de verwarmingsunit leeg door diverse keren de toets
koffie in te drukken.
Reinig het waterreservoir regelmatig.
Het waterreservoir kan worden afgewassen in de vaatwasser.
Als u gebruik maakt van een Brita-filter, vervang dit filter dan na ongeveer 2000
kopjes koffie of tenminste na iedere drie maanden.
•
•
•
REINIGINGSCYCLUS VAN DE VERWARMINGSUNIT
•
Deze koffiemachine is een apparaat dat water nodig heeft, daarom kan er in de
verwarmingsunit kalkaanslag vormen (dit is echter normaal).
Het is raadzaam om de volgende handelingen iedere zes maanden uit te voeren:
Vul het waterreservoir met 2 liter water en voeg hier een half glas azijn of
citroenzuur aan toe.
•
•
•
Voer dezelfde handelingen uit als voor het zetten van een aantal kopjes koffie (zie
het vorige hoofdstuk "Koffie") en voor het vullen van een aantal kopjes heet water
tot het reservoir helemaal leeg is.
Vul het reservoir opnieuw met koud water en herhaal het hierboven staande
proces om de verwarmingsunit schoon te spoelen.
•
14
INSTALLATIE
INBOUWEN
Voor een correcte werking van het apparaat moet de machine op de juiste wijze in de
keuken worden ingebouwd.
Volgens de veiligheidsvoorschriften zou het correct inbouwen van de machine
bescherming moeten bieden tegen eventuele contacten met elektrische delen en met
delen die alleen beschermd zijn met een functionele isolatie.
Alle componenten die bescherming garanderen, zelfs een afdekpaneel, (bijvoorbeeld
als de machine aan het eind of aan het begin van een opstelling wordt geplaatst)
moeten goed bevestigd zijn zodat deze niet verwijderd kunnen worden zonder
gereedschap.
Installeer deze machine op een bepaalde afstand van de koelkast of diepvriezer, omdat
de warmte die deze machine produceert de werking van deze apparaten nadelig kan
beïnvloeden.
26/43
COMPONENTEN VOOR HET INSTALLEREN VAN DE MACHINE
Deze koffiemachine en afvalbak kunnen in behuizingen (kasten) worden aangebracht
met een hoogte van 450 mm en een variabele breedte van 560 mm tot 570 mm. Voor
de installatie zijn samen met de machine de volgende componenten meegeleverd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1 bevestigingsonderdeel
9 zelftappende
schroeven 3.9 x 19
1 kabelklem
2 zijgeleiders
2 zijplaten van 1 mm
4 zijplaten van 2 mm
ELEKTRISCHE AANSLUITING
•
Bevestig het netsnoer aan de
linkerkant van de behuizing (kast)
en gebruik hiervoor een van de
meegeleverde
zelftappende
schroeven en de juiste kabelklem,
zoals weergegeven in de afbeelding.
27/43
•
Maak de kabelklem op de machine los.
•
Bevestig het netsnoer op de machine, zoals
weergegeven op de afbeelding.
•
Sluit het netsnoer aan zoals
weergegeven op de afbeelding. Deze
machine is ontworpen voor een
spanning van 230 V monofase. Het
netsnoer moet worden aangesloten
op een stopcontact van 10A en een
dubbelpolige
isolatieschakelaar,
waarbij de contactpunten minstens 3
mm uit elkaar staan.
28/43
DE MACHINE INSTALLEREN
•
Plaats de U-profielplaat van de
machine op de plank van de kast.
•
Breng de L-platen aan, om
eventuele speling te compenseren. De
breedte van de behuizing van de
koffiemachine is afhankelijk van de
dikte van de zijkanten van de kast. Er
zijn zes zijplaten (vier met een dikte
van 2 mm en twee met een dikte van
1 mm) meegeleverd om de eventuele
verschillen te compenseren.
•
Het gebruik van deze
platen is bedoeld om de
binnenbreedte van de ruimte te
compenseren en voor het verkrijgen
van een binnenmaat van 560/570
mm.
29/43
•
Bevestig
de
U-profielplaat
met
zelftappende schroeven in de vier gaten
dezelfde plaat. Bevestig vervolgens
behulp van de 8 zelftappende schroeven
iedere kant een telescopische geleiderail.
•
Plaats de machine in de geleiderails die in
de kast zijn bevestigd.
•
Schuif de machine in de behuizing (kast) tot u
een "klik" hoort, dit betekent dat de machine in
deze positie is vergrendeld.
30/43
vier
van
met
aan
15
KLANTENSERVICE....
Als het apparaat niet werkt, controleer dan:
1. of er stroomtoevoer is;
2. of het waterreservoir gevuld is.
Als het aansluitsnoer beschadigd is of als het apparaat een onderhoudsbeurt nodig
heeft neem dan contact op met onze service-afdeling.
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de
volgende afdelingen raadplegen:
Service-informatielijn
(0172) 468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen
(0172) 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E/PNC- en F/S-nummer van uw
apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat en
kunt u het beste hieronder noteren.
Modelaanduiding
....................
E/PNC-Nr.
....................
F/S-Nr.
....................
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing
of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen
treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld
kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege
foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de
garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen
de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers Elektrotechnische
Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn overeengekomen.
31/43
16
TECHNISCHE SPECIFICATIES
•
Breedte
594 mm
•
Diepte
4750 mm
•
Hoogte
378 mm
•
Inhoud waterreservoir
2,5 l
•
Netto gewicht
28 kg
•
Bruto gewicht
31 kg
•
Voedingsspanning
230 V
•
Nominaal vermogen
2000 W
•
Opgenomen vermogen door het verwarmingselement
1700 W
•
Opgenomen vermogen door de pomp
50 W
•
Bedrijfsdruk
12 bar
•
Zekering
10 A
ZEKERINGEN
F1: Zekering Ø 5 x 20 mm - Vn = 250 V - In=10 A
32/43
17
GARANTIE/SERVICEAFDELING
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit
op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van
het
product
wordt
daardoor
niet
negatief
beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dit
product
verlenen
wij
garantie
volgens
onderstaande
voorwaarden:
Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander
overtuigend bewijs te worden overlegd.
De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik.
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend
zijn.
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
33/43
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse
kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in-en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in-of
uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval
van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade
ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid
niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient
de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden
(o.a.
spanning,
frequentie,
installatievoorschriften,
gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland
aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de
bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet
onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
34/43
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en
Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch
uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de
technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de
melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar
de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten
inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het
te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus
werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en
arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd,
danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de
oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet
tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting
voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en
een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee
alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is,
zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek
worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na
de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen
voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een
herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type
en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven,
gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte
werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota
direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik
een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat
het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en
35/43
betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op
garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening
van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van
de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of
soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis
van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs
vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van
fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken
daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties
moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
36/43
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde
landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde
periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist
naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het
apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
•
De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
•
De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate
voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van
vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
•
De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke
koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere
gebruiker.
•
Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
door Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil
zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
•
Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante
voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
www.electrolux.com
37/43
38/43
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op
verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het
toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande waarborgvoorwaarden
zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit
voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de waarborgverplichtingen van de
verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit toestel verlenen wij
waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn
niet van toe-passing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop-en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend
zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
•
chemische en elektrochemische inwerking van water,
•
abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
•
voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
•
contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
39/43
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of
uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek
meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval
van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van
dewaarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn
tot gevolg.
Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden,
uitsluitend op hetzelfde gebrek.
Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet
wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde
toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker
na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende
land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te
vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na
afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
40/43
Adres Klantendienst:
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde
landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde
periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist
naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
•
De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
•
De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate
voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van
vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
•
De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke
koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere
gebruiker.
•
Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
door Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil
zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
•
Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voor
schriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende rechten aan.
41/43
www.electrolux.com
42/43
43/43
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement