Electrolux ETV4500AX User manual

Electrolux ETV4500AX User manual
ETV4500AX
CS
SK
NÁVOD K POUŽITÍ
01
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
01
Obsah
Bezpečnostní informace................................. 2
Začínáme................................................................ 3
Upozornění, funkce a příslušenství......................... 3
Dálkové ovládání - 1................................................ 6
Připojení.................................................................. 7
Počáteční instalace - připojení USB........................ 8
Menu Funkce a vlastnosti.......................................11
Obsluha TV............................................................ 14
Aktualizace softwaru............................................. 15
Řešení problémů a typy........................................ 15
PC vstup typické zobrazovací režimy ................... 16
Kompatibilita AV a HDMI....................................... 16
Podporované DVI rozlišení.................................... 18
Čeština - 1 -
Bezpečnostní informace
Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé
období nečinnosti (odjezdu na dovolenou)
odpojte televizor od elektrické sítě. Síťová
zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto
musí zůstat snadno přístupná.
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTŘINOU
NEOTEVÍREJTE
PO Z OR: P RO SNÍŽENÍ RIZIKA Ú RA ZU E L E K TŘINO U
NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST)
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELEM
OPRAVITELNÉ ČÁSTI. PRO OPRAVU KONTAKTUJTE
KVALIFIKOVANÝ SERVIS.
Obsluha vaší TV v extrémním prostředí může
způsobit škodu na vašem přístroji.
Tato značka je přítomna všude tam, kde
jsou v doprovázející literatuře pro zařízení
velmi důležité informace týkající se provozu
a údržby.
Poznámka: Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny
na obrazovce.
Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití
VAROVÁNÍ: Tento přístroj není určen pro
použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými či duševními
schopnostmi nebo osobami bez zkušeností
a znalostí použití kromě těch, nad kterými je
dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
•Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm
volného prostoru pro ventilaci.
•Neblokujte větrací otvory.
•TV nepokládejte na nakloněné nebo vratké povrchy,
TV může přepadnout.
• Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného
ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na
povrchu TV.
•Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro
zabránění úrazu je nutno opatrně následovat
montážní pokyny (pokud je tato možnost k dispozici).
•Někdy se mùže stát, že se na obrazovce objeví
několik stálých pixelù v barvě modré, zelené nebo
červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.
Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem
nebo jiným tvrdým předmětem.
• Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky ve
zdi. Používejte měkký, suchý hadřík.
•Používejte toto zařízení v běžných klimatických
podmínkách.
•Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Na
síťový kabel nepokládejte nábytek, TV nebo jiné
věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár,
nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytažením
za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy
nesahejte na síťový kabel mokrýma rukama, může
to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel
neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je
kabel poškozený, musí být vyměněn kvalifikovanou
osobou.Takovou TV nepoužívejte ve vlhkém
prostředi.
Varování
Nebezpečí vážného poranění
či smrti.
Nebezpečí zranění
elektrickým proudem
Nebezpečí poranění vysokým
napětím
Upozornění
Nebezpečí zranění nebo
poškození majetku
•Nevystavujte TV jakékoli kapalině. V případě, že se
skříň dostane do kontaktu s jakoukoliv kapalinou,
televizor ihned odpojte a předtím, než jej začnete
opět používat, nechte jej zkontrolovat odborníkem.
•Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření,
otevřenému ohni nebo je neumístěte v blízkosti
intenzivních zdrojů tepla jako jsou elektrické
ohřívače.
•Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek
může způsobit ztrátu sluchu.
Čeština - 2 -
Důležité
Upozornění
Správné zacházení
Další poznámky
Začínáme
Upozornění, funkce a příslušenství
•Připojení pro sluchátka
Environmentální informace
Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu
energie za účelem ochrany životního prostředí.
Pro snížení spotřeby energie postupujte podle
následujících krokù:
Můžete použít nastavení Úsporný režim, který se
nachází v menu Obraz . Pokud Úsporný režim zapnete
jako Eco, TV se přepne do úsporného režimu a úroveň
svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň.
Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu,
nelze změnit některá nastavení obrazu.
Pokud stisknete Pravé tlačítko, “na obrazovce
se zobrazí zpráva" Obrazovka se vypne do 15
sekund”. Zvolte POKRAČOVAT a stiskněte OK
pro okamžité vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete
žádné tlačítko, displej se vypne za 15 sekund. Pro
opětovné zapnutí obrazu stiskněte libovolné tlačítko
na dálkovém ovladači nebo na TV. Pokud zakážete
Power Save Mode, bude režim Obrazu automaticky
nastaven na Dynamic.
Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze
sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.
Pohotovostní režim
•Automatické laděni
•Ruční ladění
•Automatické vypnutí po uplynutí šesti hodin
•Časovač vypnutí
•Dětská pojistka
•Automatické ztlumení zvuku, když není signál
•Přehrávání NTSC
•AVL (Automatické Omezování Hlasitosti)
•PLL (Hledání frekvence)
•PC vstup
•Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7
•Režim pro hry (volitelný)
•Nahrávání programů
•Nahrávání programů časovým posunem
Standartní příslušenství
•Dálkové ovládání x
•Baterie: 2 X AAA
•Návod k obsluze
1) Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény
nebo HDMI zdroje) po pět minut, TV se přepne do
pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV
se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky
přepne do pohotovostního režimu, protože
po delší dobu nepřijímal žádný signál”. Pro
pokračování stiskněte OK.
•Boční AV připojovací kabel
Kontrolní tlačítka a obsluha
2) Pokud není TV nějakou dobu použita, přepne se
do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV
se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky
přepne do pohotovostního režimu, protože po
delší dobu nebyla provedena žádná operace". Pro
pokračování stiskněte tlačítko OK.
Vlastnosti
•Dálkově ovládaná barevná TV
•Plně integrovaný digitální/kabelový/satelitní TV
(DVB-T2/C).
•HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI
zásuvky
•USB vstup
•OSD menu systém
•SCART zdířka pro externí zařízení (jako video, video
hry, audio set, atd.).
•Stereo zvukový systém
•Teletext
1.Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volume / Info / Seznam zdrojů výběr a StandbyOn spínač
Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/
programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu
na TV.
Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem
nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem
dolů snížíte hlasitost.
Čeština - 3 -
Ke změně kanálů: Stiskněte prostřední tlačítko a na
obrazovce se zobrazí informační baner o kanále.
Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím
tlačítek nahoru a dolů.
Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko
dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace
o kanále. Mezi uloženými programy se pohybujete
stisknutím tlačítek nahoru a dolů.
Vypínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko
a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do
pohotovostního pořadu.
Poznámky:
•Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí
znovu, počínaje nastavením hlasitosti.
•Hlavní OSD menu nelze vyvolat pomocí ovládacích
tlačítek.
Ovládání dálkovým ovladačem
Pro zobrazení hlavního menu stiskněte na svém
dálkovém ovladači tlačítko Menu. Pro výběr záložek
menu použijteLevé nebo Pravé tlačítko a stiskněte
OK pro výběr možnosti. Pro výběr nebo nastavení
položky použijte tlačítko Levé/Pravé/Nahoru/Dolů
Stiskněte tlačítko Return/Back nebo Menu pro
opuštění obrazovky nabídky.
Výběr vstupu
Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV,
mùžete přepínat k různým zdrojùm vstupù. Stiskněte
tlačítko Source na dálkovém ovladači pro přímou
volbu zdroje.
Změna kanálů a hlasitosti
S použitím tlačítek Volume +/- a Program +/- na
dálkovém ovládání můžete změnit kanál a nastavit
hlasitost.
Oznámení
OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE
Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories. Dolby a
symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou
Dolby Laboratories.
HDMI, High-Definition Multimedia Interface a HDMI
logo jsou registrovanými obchodními známkami
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných
zemích.
Informace pro uživatele o zneškodňování starého
vybavení a baterií
Pouze Evropská Unie
Tyto znaky znamenají, že vybavení by nemělo
být vyhozeno s domácím odpadem. Pokud
potřebujete zneškodnit produkt nebo baterie,
zjistěte si vhodná recyklační centra.
UPOZORNĚNÍ: Značka Pb pod symbolem baterie označuje:že
baterie obsahuje olovo.
Vložte baterie do dálkového ovladače
Jemně nazdvihněte kryt v zadní části dálkového
ovládání. Vložte dvě baterie AAA. Ujistěte se, že (+)
a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu).
Nasaďte zpět kryt.
Připojení napájení
DŮLEŽITÉ Televizor je určen k použití s napětím220240V AC, 50 Hz. Po vybalení nechte televizor získat
pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.
Čeština - 4 -
Baterie
Produkty
Technické údaje
Televizní vysílání
PAL SECAM BG/I/DK/LL’
Příjem kanálů
VHF (BAND I/III) - UHF (BAND
U) - HYPERBAND
Digitální příjem
Plně integrovaná digitální
terestriální-kabelová-satelitní
TV (DVB-T-2C)
Počet
přednastavených
kanálů
1000
Indikátor kanálu
Zobrazování na displeji
Vstup RF antény
75 ohm (nevyvážené)
Provozní napětí
220 – 240 V 50Hz střídavého
proudu
Audio
German + Nicam Stereo
Zvukový Výkon
(WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
Spotřeba energie
50W (max)
Hmotnost
3,00 kg
Rozměry TV ŠxDxV (s
podstavcem)
134 x 516 x 352 mm
Rozměry TV ŠxDxV
(bez podstavce)
35 x 516 x 317 mm
Displej
22”
Provozní teplota a
vlhkost vzduchu
0ºC až 40ºC, max. vlhkost
vzduchu 85%
Teletext
Stiskněte tlačítko Text pro vstup. Stiskněte znovu pro
aktivování režimu Mix, který umožňuje zobrazit stránku
teletextu a televizní vysílání současně. Pro opuštění
stiskněte ještě jednou. Pokud jsou k dispozici, sekce
teletextových stránek budou barevně kódované a mohou
být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Následujte
instrukce zobrazené na obrazovce.
Digitální teletext
Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu stiskněte
tlačítko Text. Ovládetejte ho pomocí barevných tlačítek,
šipek a tlačítka OK . Možnosti se mohou měnit v závislosti
na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce
zobrazené na obrazovce. Když stisknete tlačítko Text,
TV se vrátí na sledování televizního vysílání.
Čeština - 5 -
Začínáme
Dálkové ovládání - 1
1
/
2
/
SOURCE
PRESETS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.,/@
0
Q.
MENU
EXIT
BACK
.
V
P
V
P
LANG.
ZOOM
REPEAT
POZNÁMKA: Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.
Moje tlačítko 1 / 2 (*)
Pokud jste na požadovaném zdroji či kanálu, stiskněte
Moje tlačítko 1 nebo 1 po dobu tří vteřin, dokud
se na obrazovce nezobrazí MOJE TLAČÍTKO JE
NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko
MY BUTTON přiřazeno k vybrané funkci.
1. Pohotovostního režimu (Standby)
2. Moje tlačítko 1
3. Žádné funkce
4. Equalizér nastavení režimu
5. Výběr obrazového režimu
6. Číselná tlačítka
7. TV Tlačítko Seznam kanálů
8. Elektronický programový průvodce
9. Menu
10. Navigaèních tlaèítek (Nahoru/Dolu/Levı/
11. Zpět
12. Oblíbené
13. Zvıšení / Snížení hlasitosti
14. Info
15. Rekordéru Program
16. Přehrát
17. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuální jazyk (*)
18. Rychlé přetáčení
19. Červené tlačítko
20. Zelené tlačítko
21. Moje tlačítko 2
22. Výběr zdroje
23. Èasovaè vypnutí
24. Prohlížeč médií
25. Přehození kanálů
26. Teletext
27. Q. MENU
28. OK / Zvolit / Pøidržet (v prohlížeèi medií video
režimu) / Seznam kanálù DTV režimu
29. Odejít / Return / Stránka seznamu (v Režimu
teletextu)
30. Velikost obrazu
31. Utlumit
32. Programu nahoru / Dolù
33. Pauza/posun času
34. Stop
35. Titulky
36. Rychle dopředu
37. Modré tlačítko
38. Žluté tlačítko
Čeština - 6 -
Začínáme
Připojení
Konektor
Typ
Kabely
Zařízení
Scart
Připojení
(zadní strana)
VGA
Připojení
(zadní strana)
Boční AV
PC/YPbPr
Audio
Připojení
(boční)
Boční video/audio
spojovací kabel
(dodané)
PC Audio Kabel (není
součástí dodávky)
HDMI
Připojení
(zadní strana)
SPDIFF
(Koaxiální
výstup)
Připojení
(zadní strana)
Boční AV
Boční AV
(Audio/Video)
Připojení
(boční)
SLUCHÁTKA
Chcete-li připojit
zařízení k televizoru,
před provedením
jakékoli připojení zkontrolujte, zda
televizor i zařízení jsou vypnuty.
Po uskutečnění připojení můžete
zařízení zapnout a použivat je.
AV připojovací kabel
(dodáván)
Připojení
sluchátek
(boční)
YPBPR
YPbPr Video
Připojení
Ü PC
(postranní)
POZNÁMKA: Při
připojování zařízení pomocí
Y P b P r n e b o b o č n í h o AV
vstupu použijte dodané
kabely.Viz ilustrace na levé
straně. | Pro zprovoznění PC
audia potřebujete dodaný
BOČNÍ AV připojovací kabel
(BÍLÝ a ČERVENÝ vstup). |
Pokud je skrz zdířku Scart
připojeno externí zařízení,
TV se automaticky přepne
do režimu AV. | Při přijímání
kanálů DTV (Mpeg4 H.264)
nebo při aktivním režimu
Prohlížeče médií nebude
výstup zdířky Scart dostupný.
|Pokud montujete TV ke
straně, doporučujeme zapojit
všechny kabely na zadní
s t r a n y T V. | V l o ž t e n e b o
vyjměte CI jednotku, pouze
pokud je TV vypnutá. Měli
byste si prohlédnout v návodu
k obsluze modulu návod pro
podrobnosti o nastavení.
|Každý vstup USB na TV
podporuje zařízení do 500mA.
Připojení zařízení nad 500mA
může poškodit Váš TV.
YPbPr připojovací kabel
USB
Připojení
(postranní)
Připojení Cl
(postranní)
CAM
module
Čeština - 7 -
Začínáme
Počáteční instalace - připojení USB
Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s
dotazem, zda chcete třídit kanály podle LCN(*). Zvolte
ANO a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.
Zapínání/vypínání
Zapnutí televizoru
Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je
například zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete
zvolit jednu z možností:
Stiskněte tlačítko Standby, Program +/- nebo číselné
tlačítko na dálkovém ovládání.
(*) LCN je Logické číslo kanálu, která organizuje
dostupná vysílání podle rozeznatelné sekvence
kanálu.
Pro vyskočení ze seznamu kanálů stiskněte Menu.
Instalace v režimu Kabel
Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí
kabel ze zásuvky.
Pokud na dálkovém ovladači zvolíte Kabel a stisknete
tlačítko OK, na obrazovce se objeví potvrzující zpráva.
Zvolte ANO a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.
Pro zrušení operace vyberte NO a stiskněte OK. Z
následující obrazovky si můžete zvolit frekvenční
pásmo. S použitím numerických tlačítek zadejte číslo
kanálu nebo frekvenci. Po dokončení stiskněte pro
zahájení automatického vyhledávání tlačítko OK.
Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle
vybraných vyhledávacích kroků.
Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního
režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako
třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou
aktivní. Kontrolka LED může také blikat když TV přepnete z
pohotovostního režimu.
Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5” a 3.5”
palcový externí hardisk (hardisk s externím přojením)
nebo USB paměť.
Stiskněte boční spínač funkcí na TV, dokud se TV
zapne z pohotovostního režimu.
Vypnutí TV
Stiskněte tlačítko Standby na ovladači nebo
tiskněte boční spínač funkcí na TV, dokud se TV
nepřepne do pohotovostního režimu.
První instalace
Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka.
Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK.
Na další obrazovce nastavte vaše preference s
použitím navigačních tlačítek a po ukončení stiskněte
OK pro pokračování.
Poznámka: V závislosti na volby Země, v tomto bodě
můžete být vyzváni k nastavení a potvrzení PIN kódu.
Zvolený PIN kód nemůže být 0000. Budete ho muset
zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při
operacích v menu.
V tomto bodě můžete aktivovat režim obchod. Tato
možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku
v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit
Domácí režim. Pokud zvolíte Režim obchodu,
zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Pro pokračování
vyberte ANO. Tato možnost bude k dispozici v
Nabídce Dalších nastavení a může být vypnuta
později.
Pokud je zvolen Domácí režim, Režim obchodu po
první instalaci První instalace. Pokračujte stisknutím
tlačítka OK.
Media Playback přes USB Vstup
DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru, své
soubory na paměťové zařízení zálohujte.Výrobce
nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je
možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3
přehrávače)nebo USB hardisky/ paměťové karty
nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje
formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání
nebude při NTFS fungovat.
Při formátování USB pevné disky, které mají více
než 1 TB (Tera Byte) úložného prostoru, může dojít k
určitým problémům v procesu formátování.
Počkejte chvilku před každým připojením a odpojením,
protože přehrávač může ještě číst soubory. Nedodržení
tohoto pokynu může způsobit fyzické poškození USB
přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání
souboru USB paměť nevytahujte.
LZe použít USB hub. Doporučeny jsou disky s
externím napájením.
Pokud připojujete USB hardisk, zapojte jej přímo.
Poznámka: Při prohlížení obrazových souborů může Media
Prohlížeč menu zobrazit jen 1000 snímků uložených na
připojeném USB zařízení.
Instalace v režimu Anténa
Pokud zvolíte možnost aerial z obrazovky Typu vyhledávání
Search Type, televizor bude vyhledávat digitální pozemní
TV vysílání. Poté co se uloží všechny dostupné stanice,
zobrazí se Seznam kanálů.
Čeština - 8 -
Nahrávání programu
DÙLEŽITÉ: Pokud se chystáte použít nový USB
pevný disk, doporučujeme ho nejdříve naformátovat
vybráním položky "Formátovat disk" v nabídce
televizoru.
Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk
zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění
funkce nahrávání.
Pokud chcete nahrávat, potřebujete USB disk
s kapacitou 1 GB volného prostoru a musí být
kompatibilní s USB 2.0. Pokud USB zařízení není
kompatibilní, zobrazí se chybová zpráva.
Nahrané programy se uloží do připojeného USB
disku. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/
kopírovat do počítače. soubory však nebude možno
na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze
pomocí vaší TV.
Během nahrávání časovým posunem se může
objevit zpoždění Lip Sync. Nahrávání z rádia není
podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé
až 10 hodin.
Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.
Funkci rychlé přetáčení vzad při časovém posunu
nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým
přetáčením.
Okamžité nahrávání
Pro okamžité nahrávání sledovaného programu
stiskněte tlačítko Nahrávání. Pro nahrání dalšího
programu na EPG stiskněte tlačítko Nahrávání na
dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí
naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení
okamžitého stiskněte tlačítko Stop.
Během nahrávacího režimu nelze přepnout do vysílání
a používat Prohlížeč médií. Pokud není rychlost USB
zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo
při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná
zpráva.
Sledování nahraných programů
Z menu Prohlížeče médií vyberte Knihovnu
záznamů. Ze seznamu vyberte nahranou položku
(byla-li dříve nahrána). Stiskněte tlačítko OK pro
prohlížení Volby přehrávání. Vyberte jednu z
možností a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Během přehrávání nebude možné prohlížet
hlavní nabídku ani položky nabídky.
Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná,
nahrávání se nemusí podařit a funkce časového
posunu nemusí být dostupná.
Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny
záznamů stiskněte tlačítko Stop.
Doporučeme používat USB hardisk na nahrávání
HD programů.
Pokud stiskněte tlačítko Pauza při sledování
nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu
dopředu. Můžete použít tlačítko Rychle dopředu
pomalu vpřed. Stisknutím tlačítka Rychle dopředu
postupně budete měnit rychlost přehrávání pomalu
vpřed.
Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může
to poškodit připojený disk.
Lze vytvořit více partitionů. Podporovány jsou
maximálně dva různé partitiony. První partition na
USN disku je použit pro PVR. Musí být zformátován
jako primární.
Některé streamové bloky se nemusí nahrát kvůli
problémům se signálem, z tohoto důvodu může video
někdy během přehrávání zmrznout.
Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka
Nahrávání, Přehrát, pozastavit, displej. Pokud
se nahrávání spustí z časovače, když je teletext
ZAPNUTÝ, teletext se automaticky vypne. Pokud
právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je
nedostupný.
Nahrávání Časového posunu
Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte
během sledování vysílání tlačítko Pozastavit. V
timeshift režimu je program pozastaven a zároveň
nahráván na připojený USB disk.
Pro pokračování sledování pozastaveného programu
z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko Přehrát.
Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem
a vrátit se k živému vysílání, stiskněte tlačítko Stop.
Pomalý posun vpřed
Nastavení Nahrávání
Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke
konfiguraci nastavení nahrávek.
Zformátovat disk:Můžete použít volbu Formátovat
disk pro formátování připojeného USB disku. PIN
požaduje použití Formátování disku (přednastavený
PIN je 0000).
Výrobní PIN se může měnit podle výběru země.
Potřebujete-li navolit PIN v hlavním menu, použijte
jeden z těchto: 4725, 0000 nebo 1234.
DŮLEŽITÉ:Formátování vašeho USB disku vymaže
VŠECHNY data na něm a jeho souborový systém
bude převeden na FAT32. Ve většině případů budou
provozní chyby po formátování odstraněny, ale ztratíte
VŠECHNY data.
Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva
USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud
se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB
disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost.
Zkuste zapojit jiný USB disk.
V režimu Rádio nelze použit nahrávání časovým
posunem.
Čeština - 9 -
Menu Media Prohlížeč
Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené
na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím
obrazovky Procházet média. Připojte USB disk
k jednomu z USB vstupů umístěných na boční
straně televizoru. Stisknutí tlačítka Menu v Prohlížeči
médií Vám umožní přístup do menu Obraz, Zvuk a
Nastavení. Opětovným stisknutím Menu opustíte tuto
obrazovku. Použitím okna Nastavení můžete nastavit
předvolby Prohlížeče medií.
Provoz ve smyčce/náhodně
Přehrávání spusťte pomocí
tlačidla Přehrát a aktivujte
Přehrávání spustíte pomocí
OK
SPřehrávání spusťte pomocí
tlačítka OK/Přehrát a
aktivujte
TV přehraje další soubor a
seznam v smyčce.
TV podporuje také funkci ARC (Audio Return Channel
). Tato funkce je audio linkou s cílem nahradit jiné
kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V
přijímač nebo reproduktorový systém).
Když je ARC aktivní, televizor automaticky nestlmí
své další audio výstupy. Takže budete muset snížit
hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete
chtít slyšet zvuk jen z připojeného zvukového
zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální
digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit
hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze
seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka
ovládání hlasitosti přesměrovány na připojené
zvukové zařízení .
Stejný soubor se přehraje
ve smyčce (opakování).
Soubory se budou
přehrávat náhodně.
Rychlé Menu
Pomocí menu rychlé nastavení' lze vstoupit do některých
funkcí rychleji. Toto menu obsahuje možnosti Úsporný
režim, Režim obrazu, Oblíbené, Časovač spánku,
CEC RC Passthrough a Informační brožura. Stiskněte
tlačítko Quick Menu na ovladači pro vstup do nabídky
Rychlé menu. Pro podrobnosti o seznamu možností viz
následující kapitoly.
CEC a CEC RC Passthrough
Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení které
jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového
ovládání televizoru.
Nejprve nastavte možnost CEC v nabídce Další
Nastavení v menu Nastavení jako Povolené.
Stiskněte tlačítko Zdroj a zvolte HDMI vstup
připojeného CEC zařízení z nabídky Seznam zdrojů.
Když je připojeno nové CEC zdrojové zařízení,
bude uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním
jménem místo názvu připojeného HDMI portu (DVD
přehrávač, rekordér 1 atd.).
Dálkový ovladač televizoru je automaticky schopen
plnit základní funkce po zvolení připojeného zdroje
HDMI.
Pokud chcete ukončit provoz a znovu ovládat
televizor pomocí dálkového ovladače, stiskněte
a podržte tlačítko „0 - Zero“ na dálkovém ovladači
3 sekundy. Nebo stiskněte tlačítko Q.Menu
na dálkovém ovladači , zvýrazněte CEC RC
Passthrough a nastavte ho jako Vypnutý stisknutím
tlačítka Vlevo nebo Vpravo. Tuto funkci můžete také
povolit nebo zakázat v nabídce Nastavení/Další
nastavení.
Čeština - 10 -
Menu Funkce a vlastnosti
Obsah Obrazové ponuky
Režim
Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností:
Kino, Hry, Sport, Dynamický a Přirozený.
Kontrast
Nastaví světlost a tmavost obrazu.
Jas
Nastaví jas obrazovky.
Ostrost
Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva
Nastaví barvu.
Úsporný režim
Pro zvolení Úsporného režimu jako jsou Eco, Vypnout obraz a Deaktivovaný.
(Pokud jste v režimu Dynamický, úsporný režim je automaticky vypnut).
Světlo
obrazovky(volitelné)
Toto nastavení ovládá úroveň světla obrazovky. Pokud je Ekologický režim zapnutý, znemožní se
funkce Podsvícení. Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo zatímco
je nastaven obrazový režim Hra.
Redukce šumu
Pokud je vysílaní signál slabí a obraz je se zašuměn, použijte nastavení Redukce šumu.
Pokročilá nastavení
Dynamický
kontrast
Dynamický poměr kontrastu lze nstavit na požadovanou hodnotu.
Náhrada barvy
Nastaví požadovaný tón barvy.
Obrazový Zoom
Nastaví požadovanou velikost obrazu.
Poznámka: Automatická volba je dostupná pouze v režimu Scart PIN8 přepínače napětí.
Filmový režim
Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte
tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón pleti
Tón pleti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný posun
Nastaví požadovaný tón barvy.
RGB
Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.
HDMI True Black
Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu Tuto funkci můžete
použít pro zesílení černé v obraze.
Pozice PC
Zobrazí se pouze pokud je vstupní zdroj nastaven na VGA/PC.
Automatické
umístění
Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Poloha H
Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
Poloha V
Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové hodiny
Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní
hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Fáze
V závislosti od vstupního zdroje (počítač atd.), můžete vidět zastřený nebo rušený obraz na obrazovce.
Můžete použít tuto funkci a vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.
Resetovat
Nastaví obraz na tovární nastavení (kromě režimu Hry).
Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení
VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.
Čeština - 11 -
Nastavení menu Zvuku
Hlasitost
Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér
Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v uživatelském režimu.
Balance
Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka
Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku
Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazený kanál podporuje).
AVL (Automatické
Omezování
Hlasitosti)
Tato funkce nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy.
Sluchátka/výstup
linky
Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat
možnost Line output. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka.
Dynamické basy
Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Zvuk v prostoru:
Zvuk v prostoru lze zapnout nebo vypnout.
Digitální výstup
Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Nastavení menu Obsah
Podmíněný přístup
Kontroluje podmínění přístup, jestliže je dostupní.
Jazyk
Můžete nastavit jiný jazyk v závislosti na vysílání a krajiny.
Rodičovské
Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. Snadno můžete upravovat zámek
menu, zámek podle věku (záleží na zemi) a dětský zámek. Lze zde také nastavit nový pin.
Poznámka: Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země) během První Instalace
použijte PIN kód, který jste definovali.
Časovače
Nastaví časovače vybraných programù.
Nastavení Nahrávání
Zobrazí menu úpravy nahrávání (nutné USB připojení).
Datum/Čas
Nastaví datum a čas.
Zdroje
Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Další nastavení
Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit pro
zobrazení menu
Mění časový limit zobrození obrazovky nabídek.
Vyhledávání
zakódovaných
kanálů
Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy.
Modré pozadí
Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace
softwaru
Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor.
Verze aplikace
Zobrazí verzi aplikace.
Pro nedoslýchavé
Povolí jakékoli speciální funkce odeslané poskytovetelem..
Čeština - 12 -
Zvukový popis
Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávána namluvená stopa. Tato
funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílač podporuje.
Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a nahrávání časovým
posunem.
Automatické
vypnutí TV
Pokud není používán, nastaví požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu.
Ladění v
pohotovostním
Režimu
(volitelně)
Zatímco je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály.
Zobrazí se všechny nové nalezené vysílání.
CEC
S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí
tlačítek Vlevo nebo Vpravo aktivujte nebo deaktivujte vybranou možnost.
Režim prodejna
Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Režim je dostupný, ale některé
funkce nemusí být dostupné.
Režim vypnutí TV Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí.
Instalovat nebo přeladit obsah menu
Automatické
skenování kanálů
(přeladění)
Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní
DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Analog: Hledá
a ukládá analogové stanice. Digitální Anténa & Analogové: Hledá a ukládá
anténní DVB stanice. Digitální kabel & Analogové: Hledá a ukládá anténní
DVB stanice.
Ruční prohledávání
kanálů
Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Vyhledávání kanálů
v síti
Vyhledává propojené kanály v systému vysílání.
Jemné analogové
ladění
Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není
dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.
První instalace
Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního
nastavení.
Vyčištění seznamu
služeb
(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko,
Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů.
Čeština - 13 -
Obsluha TV
Zámek podle věku: Pokud je nastavena tato
možnost, přístroj získává informace o přístupnosti
vysílaných pořadù, a zakáže přístup k vysílání.
Modré tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti filtrování.
TITULKY: Pro zobrazení menu Žánru stiskněte
tlačítko Subtitles. Použitím této funkce můžete
vyhledávat v databázi programového průvodce žánry,
které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v
programovém průvodce budou prohledány a výsledky,
které se shodují s vašimi kritérii budou vypsány do
seznamu.
Tlačítko INFO: Zobrazí podrobné informace o
vybraných programech.
Číselná tlačítka (Jump) (Přeskočit): Přeskočí do
vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.
OK: Zobrazí možnosti programu.
Tlačítko Text (Hledat): Zobrazí menu “Průvodce
vyhledáváním”.
Tlačítko výměna (Nyní): Zobrazí aktuální událost
zvýrazněného kanálu.
Tlačítko Záznam: TV nahraje vybraný program.
Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.
Dětský zámek: Když je tato funkce zapnuta,
televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V
takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu
fungovat.
Možnosti programu
Používání seznamu kanálů
TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu
kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit
oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti
Seznamu kanálů.
Konfigurace Rodičovského nastavení
Pro zamezení sledování určitých programů můžou být
kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovského
zámku.
Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte
vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí menu
rodičovského nastavení:
Zámek: Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup
do nabídky.
Nastavení PIN: Nastaví nový PIN.
Aplikace open browser na portálu může být zakázáno
v důsledku změn provedených v rodičovských
nastaveních. To je možné provést třemi různými
způsoby v závislosti na výběru země provedené při
první instalaci.
Pokud je zvolenou zemí Anglie; zapnutí dětské
pojistky zakáže open browser.
Pokud je zvolenou zemí Francie; nastavení zámku
podle věku pro uživatele ve věku 15 a mladší vypne
open browser.
Pokud je zvolena země kromě dvou výše uvedených,
zapnutí kteréhokoliv z nastavení zámku podle věku
zakáže open browser.
Poznámka: Výchozí PIN je možné nastavit na 0000 nebo
1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti
na volbě země) během První Instalace použijte PIN kód,
který jste definovali.
(*) Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na
země.
Elektronický programový průvodce (EPG)
DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV. Tv musí být vypnutá.
Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.
Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi
vysíláními nebo zdroji.
V EPGmenu, stiskněte pro vstup do Možnosti
události tlačítko OK.
Zvolte Kanál
Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do
vybraného kanálu.
Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
Record a stiskněte OK. Poté se nahrávání nastaví
na vybraný program.
Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte
program a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost
Vymazat nahrávací časovač. Nahrávání bude
zrušeno.
Nastavit / odstranit časovač
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
Nastavit časovač na událost a stiskněte tlačítko
OK. Můžete nastavit časovač pro programy v
budoucnosti. Pokud chcete zrušit již nastaven
časovač, zdůrazněte daný program a stiskněte
tlačítko OK. Pak vyberte možnost "Odstranit
časovač". Časovač bude zrušen.
Některé kanály mohou vysílat informace o svých
vysílacích seznamech.Pro prohlížení Epg menu
Poznámka: Nahrávat dva kanály ve stejnou chvíli nelze.
stisněte tlačítko Epg
Žrudé tlačítko (Předchozí den): Zobrazí programy
z předešlého dne.
Zelené tlačítko (Následující den): Zobrazí programy
následujícího dne.
Žluté tlačítko (Zoom): Stiskněte Žlutá tlačítko pro
zobrazení událostí v širším časovém intervalu.
Čeština - 14 -
Dálkové ovládání - nefunguje
Aktualizace softwaru
Vaše TV může automaticky vyhledávat a aktualizovat
pomocí anténního signálu.
Aktualizace softwaru přes uživatelské
rozhraní
V hlavním menu zvolte Nastavení a zvolte Další
nastavení. Přejděte na Aktualizace softwaru a
stiskněte tlačítko OK. V menu Možnosti aktualizace
vyberte Vyhledat Aktualizaci a stiskněte tlačítko OK
pro kontrolu nové aktualizace softwaru.
•Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za
nové.
Vstupní zdroje - není možná volba
•Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není
připojeno žádné zařízení. Pokud ne;
•Pokud jste se již pokusili zařízení připojit, zkontrolujte
AV kabely a spojení.
Nahrávání nedostupné
Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její
stahování. Stiskněte tlačítko OKpro pokračování
v restartování.
Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk
zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby
se spustila funkce nahrávání. Pokud nefunguje
nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB.
Režim vyhledávání a aktualizace
USB příliš pomalé
Váš televizor bude vyhledávat nové aktualizace o
03:00 hodině, pokud je v menu Možnosti aktualizace
Povolené menu is Automatické skenování a pokud
je televizor připojen k signálu z antény.
Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB
pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se opět
zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk
nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste
zapojit jiný USB disk.
Poznámka: Pokud se televizor po aktualizaci nezapne,
odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.
Řešení problémů a typy
TV se nezapne
Ujistěte se, že je anténa správně připojena do
zásuvky. Zkontrolujte, zda nejsou slabé baterie.
Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí TV.
Špatný obraz
•Zkontrolujte, zda jste zvolili správný televizní systém.
•Špatný obraz může způsobovat slabý signál.
Zkontrolujte anténu.
•Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte,
zda jste navolili správnou frekvenci.
•Kvalita obrazu se mùže pokazit, pokus jsou dvě
zařízení připojena k TV najednou. V takovém
případě odpojte jedno z nich.
Není obraz
•To znamená,že televizor nepřijímá žádný sıgnál.
Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
•Je anténa připojena správně?
•Je kabel antény připojen správně?
•Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
•Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.
Není zvuk
•Zkontrolujte, zda televizor není odmlčení. Pro
zrušení ztlumení, stiskněte tlačítko ztlumit nebo
zvyšte hlasitost.
•Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru.
Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.
Čeština - 15 -
PC vstup typické zobrazovací režimy
V následující tabulce jsou uvedené některé typické
režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí
podporovat všechna rozlišení.
Index
Rozlišení
Frekvence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
640x350
640x400
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
85Hz
60 Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60 Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60 Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60 Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60 Hz
60 Hz
75Hz
85Hz
60 Hz
75Hz
85Hz
60 Hz
75Hz
85Hz
60 Hz
75Hz
85Hz
60 Hz
75Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Kompatibilita AV a HDMI
Zdroj
Podporované signály
Dostupnost
PAL
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50/60
O
SECAM
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
Boční AV
SECAM
480i, 480p
YPbPr
HDMI1
HDMI2
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i
60Hz
O
480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Není k dispozici, O: Dostupné)
V některých případech se signál na LCD TV nezobrazí
správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením
(DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto
problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce
vybavení.
Čeština - 16 -
Podporované formáty souboru pro USB režim
Media
Rozšíření
Formát
Poznámky
Video
dat, mpg,
mpeg
Mpeg1-2
[email protected], 50Mbit/s
.ts, .trp,
.tp, .m2ts
MPEG2 ,H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:[email protected], [email protected] MVC:[email protected] 24fps Jiné:
[email protected] - 50Mbit/s
.vob
MPEG2
[email protected] 50Mbit/s
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/s
.mp4
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/s
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/s
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:[email protected], [email protected], [email protected], 40Mbit/s
.3gp
MPEG4, H.264
[email protected] 20Mbit/s
asf, wmv
VC1
[email protected], 50Mbit/s
.mp3
MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)
Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Přenosová rychlost) / 16 kHz ~ 48 kHz
(vzorkovací frekvence)
Audio
Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (Přenosová rychlost) / 16KHz ~ 48 kHz
(vzorkovací frekvence)
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Přenosová rychlost) / 16KHz ~ 48 kHz
(vzorkovací frekvence)
.wav
LPCM
.WMA/
ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128Kbps ~ 320Kbps (Přenosová rychlost) / 8KHz ~ 48 kHz
(vzorkovací frekvence)
WMA Pro: < 768kbps (Přenosová rychlost) / ~ 96KHz (vzorkovací
frekvence)
Fotky
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Volní formát (Přenosová rychlost) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Přenosová rychlost) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovací
frekvence)
(pouze
pro video
soubory)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(vzorkovací frekvence)
EAC3
32Kbps ~ 6Mbps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(vzorkovací frekvence)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (Přenosová rychlost) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovací
frekvence)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (Přenosová rychlost) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Přenosová rychlost) / 8KHz (vzorkovací frekvence)
Základní
Rozlišení (šxv): 15360x8640, 4147200 bajtů
Progresivní
Rozlišení (šxv): 1024x768, 6291456 bajtů
non-interlace
Rozlišení (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtů
interlace
Rozlišení (šxv): 1200x800, 3840000 bajtů
.jpeg
.png
Rozlišení (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtů
.bmp
Titulky
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Čeština - 17 -
Podporované DVI rozlišení
Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI redukce (DVI do HDMI není součástí příslušenství),
shlédněte následující informace o rozlišení.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
72Hz
75Hz
þ
640x480
800x600
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
1152x870
þ
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Čeština - 18 -
O čištění
Režim DVD
•Před přehráváním očistěte disk čistým hadříkem.
Otírejte disk ze středu k okraji.
Bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
DVD přehrávač je laserový produkt 1. třídy. Tento
výrobek využívá laserové paprsky, které mohou
způsobit nebezpečné záření. Ujistěte se, Že pouŽíváte
přehrávač správně podle pokynù.
VÝROBEK
LASEROVÉ TŘÍDY
1
•Nepoužívejte rozpouštědla, jako benzín, ředidlo ani
komerčně prodávané čističe a antistatické přípravky
na vinylové desky.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTŘINOU
Symbol blesku a šípu uvnitř rovnostranného
trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele zařízení
na přítomnost „nebezpečného napětí“ uvnitř krytu
výrobku, které může mít dostatečnou sílu na to, aby
způsobilo zranění elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku má
za úkol upozornit uživatele zařízení na přítomnost
důležitých informací o provozu a údržbě v dokumentaci,
která je přiložena k zařízení.
Poznámky o discích
Jak sledovat DVD
O zacházení s disky
•Aby zůstal disk čistý, držte jej vždy za jeho okraj.
Nedotýkejte se povrchu.
•Nelepte na disk papír nebo lepící pásku.
•Pokud je disk kontaminován cizí látkou, například
lepidlem, očistěte ho před použitím.
•Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu nebo
zdrojům tepla jako jsou vývody horkého vzduchu,
nenechávejte jej také v uzavřeném autě vystaveném
přímému slunečnímu světlu, protoŽe teplota může
rychle vzrůst a poškodit disk.
•Po přehrání disk uložte do jeho obalu.
Oznámení o povolení
•Tento výrobek obsahuje technologii ochrany
autorských práv, která jsou chráněna americkými
patenty a dalšími zákony, týkajícími se ochranou
duševního vlastnictví. Použití této ochrany
autorských práv musí být autorizováno společností
Rovi, a je určeno pouze pro domácí a jinak
limitované sledování, pokud není společností Rovi
schváleno jinak. Zpětná montᎠnebo rozebrání je
zakázáno.
Při vkládání disku do přehrávače se ujistěte, Že strana
s nálepkou směřuje směrem nahoru:
Pokud je TV set vypnut, nejdříve zapněte DVD zdroj
stisknutím tlačítka Source na dálkovém ovládání.
Stiskněte tlačítko přehrát na ovladači nebo přímo na
předním panelu. Pokud v podavači disku není žádný
disk, nejprve vložte DVD a stiskněte tlačítko Play.
Poznámka: Pokud přepnete pomocí tlačítka Source,
Zaměnit nebo Program +/- do jiného zdroje,
přehrávání DVD se automaticky zastaví. Stiskněte
tlačítko Přehrát a pokračujte v přehrávání manuálně
při přepnutí do režimu DVD.
Tlačítka ovládacího panelu DVD
/
(Přehrát / Pause)
Spustí/pozastaví přehrávání disku. Je-li aktivní
nabídka DVD (kořenová nabídka), funguje toto tlačítko
jako „tlačítko pro výběr” (vybere zvýrazněnou poloŽku
v nabídce), pokud to disk umoŽňuje.
/
(Stop / Vysunout)
Zastaví přehrávání disku / Vysune nebo zasune
disk.
Poznámka:
•Ovladačem nelze vyjmout disk.
•Během přehrávání souboru disk vysunete stisknutím
tlačítka STOP třikrát.
Čeština - 19 -
Přehrávání všeobecně
Základní přehrávání
1. Stiskněte vypínač a zapněte tím přístroj.
2. Vložte disk do podavače.
Prostor pro disk se automaticky uzavře a spustí
se ihned přehrávání, pokud nejsou na disku
zaznamenány nabídky.
Na televizní obrazovce se může po pár vteřinách
zobrazit nabídka nebo se film začne ihned přehrávat.
Toto chování je ovlivněno obsahem disku a mùŽe se
tedy měnit.
Poznámka: Kroky 5 a 4 jsou dostupné pouze pokud je na
disku nahrána nabídka.
3. Stiskněte tlačítko Dolů / Nahoru / Vlevo
/ Vpravo nebo číselná tlačítka pro volbu
požadovaného titulu.
4. Stiskněte tlačítko OK.
Pro potvrzení vybrané položky. Přehrávanou položkou
může být v závislosti na disku film, obrázek nebo
další podmenu.
Pro vaši informaci:
Pokud je krok odpovídající tlačítku zakázán, zobrazí se symbol
“
”.
Poznámky k přehrávání:
1. Během přetáčení vpřed ani vzad není přehráván
zvuk.
2. Během zpomaleného přehrávání nebude slyšet
zvuk.
3. Zpětné zpomalené přehrávání nemusí být k
dispozici v závislosti na obsahu DVD.
4. V některých případech se jazyk titulkù nezmění
na zvolený okamŽitě.
5. Pokud se požadovaný jazyk nezobrazí ani
po několika stiscích tlačítka, znamená to, že
požadovaný jazyk není na disku dostupný.
6. Pokud je přehrávač restartován nebo je vyměněn
disk, výběr titulkù je automaticky změněn zpět na
pùvodní nastavení.
7. Pokud je vybrán jazyk, který není diskem
podporován, nastaví se jazyk titulkù automaticky
na prioritní jazyk disku.
8. Při přepínání na jiný jazyk dojde obvykle k oběhu,
to znamená, že titulky lze zrušit opakovaným
stisknutím tohoto tlačítka, dokud se nezobrazí
„Titulky vypnuty“.
9. KdyŽ je přehrávač zapnutý nebo je vyjmut disk,
poslouchaný jazyk se vrátí na výchozí zvolený.
Pokud není tento výchozí jazyk na disku dostupný,
bude slyšet jazyk, který dostupný je.
10. Některá DVD nemusejí hlavní nabídku obsahovat.
11. Zpětné krokování není k dispozici.
12. Pro vaše pohodlí:
Pokud vložíte číslo vyšší, než je celkový čas
aktuálního titulu, zmizí okénko hledání a
v levém horním rohu obrazovky se objeví „
Nesprávné zadání“.
13. Pokud je ZOOM zapnutý, je funkce prezentace
vypnuta.
Řešení problémů s DVD
Špatná kvalita obrazu (DVD)
•Ujistěte se, že povrch DVD není poškozen.
(Škrábance, Otisky prstů atd.)
•Očistěte DVD disk a zkuste znovu.
- Viz pokyny k řádnému očištění disku popsané v
„Poznámkách o discích“.
•Zkontrolujte, zda se DVD disk nachází v diskové
přihrádce potištěnou stranou nahoru.
•Vlhký DVD disk nebo kondenzace vody mohou
funkci zařízení ovlivnit. Nechte zařízení oschnout po
dobu 1 až 2 hodin v pohotovostním režimu.
Disk se nepřehrává.
•V přístroji není vložen disk. - Umístěte disk do
podavače.
•Disk je vložen špatně.
Zkontrolujte, zda se DVD disk nachází v diskové
přihrádce potištěnou stranou nahoru.
•Nesprávný typ disku. Toto zařízení nedokáže
přehrávat disky CD-ROM, atd.. Kód regionu DVD
disku musí korespondovat s kódem přehrávače.
Nesprávný jazyk OSD
•Zvolte jazyk v nabídce nastavení.
•Jazyk pro zvuk nebo titulky na DVD nelze změnit.
•Na disku DVD nejsou nahrány vícejazyčné stopy
a / nebo titulky.
•Zkuste zvuk nebo titulky změnit pomocí nabídky
titulků DVD. U některých disků není možné toto
nastavení změnit bez použití nabídky disku.
•Tyto funkce nejsou na daném DVD dostupné.
No Picture
•Ujistěte se, zda jste stiskli správné tlačítka na
dálkovém ovládání. Zkuste to ještě jednou.
Není zvuk
•Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na slyšitelnou
úroveň.
•Ujistěte se, že zvuk omylem není vypnut.
Zkreslený zvuk
•Zkontrolujte, jestli je nastaven správný režim
poslechu.
Pokud nic nefunguje
Pokud jste vyzkoušeli všechna možná řešení uvedená
výše a žádné z nich nepomohlo, zkuste TV-DVD
vypnout a znovu zapnout. Pokud ani toto nepomáhá,
kontaktujte svého prodejce nebo opraváře DVD
přehrávačů. Nikdy se nepokoušejte opravit vadný
DVD přehrávač sami.
Čeština - 20 -
Typy disků kompatibilních s tímto přístrojem
Typy disků
(loga)
Typy
nahrávání
Velikost
disku
Max. doba
přehrávání
Jediný
DVD
Audio
+
12 cm
Video
Jednostranné:
240 minut
•DVD obsahuje vynikající zvuk a video
díky systému Dolby Digital a MPEG-2.
Oboustrané
•Pomocí menu na obrazovce si lze snadno
nastavit různé funkce obrazu i videa.
Jednostranné:
480 minut
•Režim LP je nahráván jako analogový
signál s v ě tším zkreslením. CD je
nahráváno jako digitální signál s lepší
kvalitou zvuku, menší zkreslení a nižší
ztráta kvality zvuku v průbìhu času.
AUDIO-CD
Audio
MP3-CD
Charakteristika
Audio:Zvuk
(xxxx.mp3)
OBRÁZEK -CD
12 cm
74 min.
12 cm
na MP3.
Závisí
•MP3 je nahráváno jako digitální signál s
lepší kvalitou zvuku, menší zkreslení a
nižší ztráta kvality zvuku v průběhu času
JPEGu.
Závisí
Video
(statický
obraz)
12 cm
•JPEG je zaznamenán jako digitální signál
s lepší kvalitou obrazu v průběhu času.
na kvalitě
JPEGu.
Pro správnou funkci používejte pouze disky o průměru 12 cm.
Technický popis
Types de
disques pris
en charge
DVD: SS/SL 4.7” (DVD-5)
CD-DA
SS/DL 4.7” (DVD-9)
CD-R
DS/SL 4.7” (DVD-10)
CD-RW
DS/DL 4.7” (DVD-18)
MP-3/JPEG
Podpora kódování MPEG-2 standardní dekódování obrazu MPEG -1)
Zobrazení na celou obrazovku 720 x 576 (PAL) a 720 x 480 (NTSC) pixelů
Typ videa
50 a 60 Hz obnovovací frekvence (PAL a NTSC)
Digitální zpracování býtového proudu až 108 Mbýt/s
Rozlišení více než 500 řádků
Typ audia
Zvukový
výstup
MPEG Multikanálové dekódování
LPCM
Analogové výstupy
24 být /48, 44.1kHz Snížení přenosové rychlosti DAC
Čeština - 21 -
Popis funkce dálkového ovládání
1. Pohotovostního režimu (Standby)
2. Displeji času / nabídka DVD
3. Žádná funkce (v TV režimu)
4. Číselná tlačítka
5. Menu
6. Navigaeními tlaeítky
7. Zpět
8. Snížení hlasitosti/Zvýšení hlasitosti
9. Info
10. Žádné funkce.
11. Přehrát
12. Žádné funkce.
13. Rychlé přetáčení
14. Zoom
15. Opakovat
16. Režim vyhledávání
17. Výběr zdroje
18. Èasovaè vypnutí
19. Úhel
20. OK
21. Žádné funkce.
22. Pauza
23. Stop
24. Titulky
25. Rychle dopředu
26. Titul
27. Kořen
Poznámka: Tlačítka neoznačená číslicemi nebudou
v režimu DVD funkční.
Čeština - 22 -
Obecné Ovládání DVD (v závislosti na modelu)
PouŽitím správných tlačítek na dálkovém ovladaši mùŽete ovládat DVD, filmové CD nebo obrazové CD.
Hlavní a běžné funkce tlačítek dálkového ovladače jsou vyobrazeny níže.
Tlačítka
PŘEHRÁVÁNÍ
Přehrávání filmů
Přehrávání obrazu
Přehrávání hudby
Přehrát
Přehrát
Přehrát
Přehrát
Pauza
Pauza
Pauza
Pauza
Stop
Stop
Stop
Stop
Přeskočit dozadu/
dopředu
Přeskočit dozadu/
dopředu
Otočit
Přeskočit dozadu/
dopředu
DISKŮ DVD
/
/
Posunout přiblížený obraz nahoru či dolů (pokud je k dispozici).
/
Rychle dozadu / rychle dopředu
PROHLÍŽEČ MÉDIÍ
Nahlížet na scénu z jiných úhlů /
Mění slide efekt (záleží
na obsahu).
(pokud je k dispozici).
X
MOJE TLAČÍTKO
1
Zobrazí čas / Prohlížet hlavní menu
INFO
Výběr režimu čítače času (během přehrávání). Pro přepínání mezi režimy opakovaně tiskněte.
JAZYK
Automatický jazyk
X
NABÍDKA
Zobrazí TV menu.
X
OK
Enter / Prohlížet / Přehrát
ZELENÉ
TLAČÍTKO
Zobrazí možnosti opakování.
NÁVRAT/ZPĚT
Vrátí se zpět do předešlé nabídky (pokud je k dispozici).
ŽLUTÉ TLAČÍTKO
Vrátí se zpět do kořenové nabídky (pokud je k dispozici).
MOJE TLAČÍTKO
2(*)
Navede na výběr scén či času.
Vybere požadovanou
složku.
Vybere požadovanou
složku.
TITULKY
Vypne / zapne titulky. Pro přepínání mezi
možnostmi titulků opakovaně stiskněte.
X
X
X
X
MODRÉ
TLAČÍTKO
ČERVENÉ
TLAČÍTKO
Zobrazí nabídku
disku (pokud je k
dispozici).
Zobrazí nabídku
disku (pokud je k
dispozici).
Přiblíží obraz. Opakovaně stiskněte pro přepínání mezi možnostmi zoomu.
Jiné funkce - kombinace tlačítek (Během prohrávání)
Pomalý posun vpřed
+
(
+
)+
Nastaví rychlost přetáčení pomalu vpřed.
+
Nastaví rychlost přetáčení rychle vpřed.
+
Nastaví rychlost přetáčení rychle zpět.
+
Potvrdí povel stop.
(*) K titulu lze přímo přepnout použitím číselných tlačítek. Pro přepnutí na tituly s jedním číslem musíte nejprve
stisknout 0 (např. k výběru 5 stiskněte 0 a 5).
Čeština - 23 -
Obsah
Bezpečnostné pokyny..................................... 2
Začíname................................................................ 3
Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo..................... 3
Diaľkový ovládač - 1................................................ 6
Pripojenia................................................................ 7
Prvá inštalácia - USB pripojenia.............................. 8
Menu Vlastnosti a Funkcie TV................................11
Všeobecná prevádzka TV..................................... 14
Aktualizácia softvéru............................................. 15
Riešenie problémov a Tipy.................................... 15
Typické režimy zobrazenia PC vstupu ................. 16
Kompatibilita s AV a HDMI signálom..................... 16
Podporované rozlíšenia DVI.................................. 18
Slovenčina - 1 -
Bezpečnostné pokyny
Za extrémneho počasia (búrka, blesky) a
dlhej doby nečinnosti (odchodu na dovolenku)
odpojte televízor z elektrickej siete. Sieťová
zástrčka sa používa na odpojenie TV
zostavy od zdroja a preto musí zostať ľahko
prevádzkovateľná.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKIM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
VÝSTRAHA: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ)
VO VNÚTRI PRÍSTROJA SA NENACHÁDZAJÚ
ŽIADNE DIELCE, KTORÉ SI MÔŽE POUŽÍVATEĽ
SÁM OPRAVIŤ. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE
KVALIFIKOVANI SERVIS.
Prevádzkovanie vášho TV v extrémnych okolitých
podmienkach môže spôsobiť poškodenie
zariadenia.
Táto značka je prítomná v sprievodnej
literatúre všade tam, kde sú uvedené veľmi
dôležité informácie týkajúce sa prevádzky a
údržby zariadenia.
Poznámka : Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
vykonávanie súvisiacich funkcií.
Dôležité - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou
VÝSTRAHA: Nikdy nenechávajte osoby
(vrátane detí) s telesnou, zmyslovou alebo
mentálnou poruchou či s nedostatkom
skúseností a/alebo znalostí bez dohľadu
používať elektrické prístroje!
•Na zabezpečenie ventilácie je potrebné okolo
televízora ponechať približne 10 cm široký voľný
priestor.
•Neblokujte ventilačné otvory.
•Neklaďte televízor na šikmé alebo nestabilné
plochy, televízor sa môže prevrátiť.
•Zariadenie používajte v miernych podnebiach.
•Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný.
Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací
kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Uchopte sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte
TV ťahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte
napájacieho kábla/zástrčky s mokrými rukami,
mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým
prúdom. Nikdy na napájací kábel nerobte uzol, ani
ho nezväzujte s inými káblami. Keď je poškodený,
musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba
kvalifikovaným personálom.
• Zaistite, aby žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú
zapálené sviečky, neboli umiestnené na vrchu TV.
•Pre zabránenie zraneniu, musí byť tento
televízor starostlivo a pevne primontovaný
na stenu podľa pokynov (ak je táto možnosť
k dispozícii).
•Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko
neaktívnych pixlov ako pevný modrý, zelený
alebo červený bod. Prosím, všimnite si, že toto
neovplyvňuje výkon Vášho výrobku. Dávajte pozor,
aby ste nepoškriabali displej s nechtami alebo inými
tvrdými predmetmi.
• Pred čistením odpojte televízor zo zásuvky v stene.
Na čistenie používajte len mäkkú a suchú handričku.
Upozornenie
Riziko vážneho zranenia alebo
smrti
Risk of electric
shock
Riziko nebezpečného napätia
Riziko zranenia
elektrickým prúdom
Riziko zranenia alebo poškodenia
majetku
Výstraha
•Nepoužívajte tento televízor vo vlhkom alebo
mokrom prostredí. Nevystavujte televízor vplyvu
tekutinám. V prípade, že obal príde do kontaktu s
akoukoľvek kvapalinou, okamžite odpojte televízor a
predtým, než ho začnete opäť používať, ho nechajte
skontrolovať odborníkom.
•Nevystavujte televízor priamemu
slnečnému žiareniu, otvorenému
ohňu ani ho neumiestňujte v blízkosti
intenzívnych zdrojov tepla ako sú
elektrické ohrievače.
•Počúvanie slúchadiel nadmernou hlasitosťou môže
spôsobiť stratu sluchu.
Slovenčina - 2 -
Dôležité
Prevádzkujte systém správne
Ďalšie poznámky
Začíname
Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo
Informácie o ochrane životného prostredia
Táto televízor je navrhnutý tak, aby spotreboval menej
energie, čím šetrí životné prostredie. Pre zníženie
spotreby energie by ste mali podniknúť nasledujúce
kroky:
Môžete použiť nastavenie úsporného režimu,
ktorý sa nachádza v ponuke Obraz. Ak nastavíte
Režim šetrenia energie na Eco, televízor prejde na
energeticky úsporný režim a úroveň jasu televízora
sa zníži na optimálnu úroveň. Nezabudnite, že keď je
televízor v režime úspory energie, niektoré nastavenia
obrazu nebude možné zmeniť.
Ak stlačíte Pravé tlačidlo, “na obrazovke sa zobrazí
správa "Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd.”
Zvoľte POKRAČOVAŤ a stlačte OK pre okamžité
vypnutie obrazovky. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo,
displej sa vypne za 15 sekúnd. Pre opätovné zapnutie
obrazu stlačte ktorékoľvek tlačidlo na diaľkovom
ovládači alebo na TV. Ak zakážete Režim šetrenia
energie, bude režim Obrazu automaticky nastavený
na Dynamic.
Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo
TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba
energie.
Notifikácie pohotovosti
1) Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr.
z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 5 minút,
televízor sa prepne do pohotovostného režimu. Pri
ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa:
“TV sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu, pretože po dlhšiu dobu neprijímal žiadny
signál”. Stlačením tlačidla OK pokračujte.
•Stereofónny zvukový systém
•Teletext
•Pripojenie pre slúchadlá
•Automatický programovací systém
•Ručné ladenie
•Automatické vypnutie po uplynutí šiestich hodín.
•Časované vypnutia
•Detská poistka
•Automatické stlmenie zvuku, keď nie je prenos.
•Prehrávanie NTSC
•Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)
•Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie)
•Vstup pre PC
•Rozhranie Plug&Play pre systém Windows 98, ME,
2000, XP a Vista a Windows 7
•Herný režim (voliteľné)
•Nahrávanie programu
•Časový posun programu (timeshifting)
Dodávané príslušenstvo
•Diaľkové ovládanie
•Batérie: 2 x AAA
•Návod na používanie
•Bočný pripájací AV kábel
Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora
2) Ak TV bolo ponechané zapnuté a nebolo s ním
manipulované po dlhšiu dobu, TV sa prepne do
pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa
zobrazí nasledujúca správa: “TV sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu, pretože po
dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia”.
Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK.
Funkcie
•Diaľkovo ovládaný farebný televízor
•Plne integrovaný digitálny terestriálny / káblový /
satelitný TV (DVB-T-T2/C).
1.Smerom nahor
•HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI
konektormi
3. Volume/Info/Zoznam zdrojov výber a Standby-On
spínač
•USB vstup
•Systém ponúk OSD
•Zástrčka Scart pre externé zariadenia (napr. DVD
prehrávač, PVR, video hry, atď.)
2. Smerom nadol
Ovládacie tlačidlo umožňuje ovládať funkcie na
televízore ako sú Hlasitosť / Program / Zdroj a
Zapnutie televízora.
Slovenčina - 3 -
Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť
stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením
tlačidla dole.
50 Hz. Po vybalení nechajte televízor, aby sa zohrial
na izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete.
Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.
Ak chcete zmeniť Kanál: Stlačte stred tlačidla, na
obrazovke sa objaví informačný banner o kanáli.
Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla nahor
alebo nadol.
INFORMÁCIA O OCHRANNICH ZNÁMKACH
Ak chcete zmeniť zdroj: Stlačte stred tlačidla dvakrát
(po druhý krát úplne), na obrazovke sa objaví zoznam
zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením
tlačidla nahor alebo nadol.
Vypnutie televízora: Stlačte stred tlačidla a podržte
ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd, TV sa opäť
dostane do pohotovostného režimu.
Poznámky:
•Ak vypnete televízor, tento okruh sa spustí znova,
začínajúc nastavením hlasitosti.
•Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť
prostredníctvom ovládacích tlačidiel.
Používanie diaľkového ovládača
Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači pre
zobrazenie obrazovky hlavného menu. Použitím
tlačidla Vľavo alebo Právo vyberte ponukovú kartu
a stlačte tlačidlo OK pre vstup. Použite tlačidlá ľavo
/ Vpravo / Hore / Dole pre výber alebo nastavenie
položky. Stlačte tlačidlo Return/Back alebo Menu
pre ukončenie menu obrazovky.
Výber vstupu
Ihneď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy,
je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením
tlačidla Source(zdroj) na diaľkovom ovládaní si
postupne vyberte z rôznych vstupov.
Prepínanie kanálov a Hlasitosti
Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou
tlačidiel hlasitosť +/- a Program +/- na diaľkovom
ovládači.
Oznámenie
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. Dolby a
double-D symbol sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Logo sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
Informácie pre užívateľov o likvidácii starých
prístrojov a batérií
[Iba pre Európsku Úniu]
Tieto symboly znamenajú, že zariadenie s týmito
symbolmi by nemalo byť likvidované ako bežný
komunálny odpad. Ak chcete likvidovať výrobok
alebo batérie, prosím, vyhľadajte vhodné zberné
systémy alebo zariadenia pre recykláciu.
Upozornenie: Znak Pb pod symbolom pre batérie indikuje,
že táto batéria obsahuje olovo.
Vložte batérie do diaľkového
Jemne zdvihnite kryt na zadnej strane diaľkového
ovládača. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite
sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dbajte na správnu
polaritu). Umiestnite späť kryt.
Pripojenie napájania
DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so
striedavým napätím 220-240V AC s frekvenciou
Slovenčina - 4 -
Baterie
Vyrobok
Technické parametre
TV vysielanie
PAL SECAM BG/I/DK/LL’
Prijímanie kanálov
VHF (BAND I/III) - UHF (BAND
U) - HYPERBAND
Digitálny príjem
Plne integrovaná podpora
digitálnej terestriálnejkáblovej-satelitnej televízie
(DVB-T2-C)
Počet
prednastavených
kanálov
1000
Indikátor kanálu
Zobrazovanie na displeji
Vstup RF antény
75 ohm (nevyvážené)
Prevádzkové napätie
220-240V AC, 50Hz.
Audio
German +Nicam Stereo
Zvukový Výkon
(WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5 WRMS
Príkon
50W (max)
Hmotnosť
3,00 kg
TV Rozmery H x D x V
(s podstavcom)
134 x 516 x 352 mm
TV Rozmery H x D x V
(s podstavcom)
35 x 516 x 317 mm
Zobrazenie
22”
Prevádzková teplota a
vlhkosť
0º C až 40ºC, 85% max
vlhkosť
Teletext
Stlačte tlačidlo Text pre vstup. Stlačte znova pre aktiváciu
režimu Mix, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku
teletextu a televízne vysielanie. Stlačte ešte raz pre
opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, časti teletextu
budú sfarbené a je možné ich potom vybrať pomocou
zodpovedajúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke digitálneho teletextu.
Digitálny teletext
Stlačte tlačidlo Text pre zobrazenie informácií
digitálneho teletextu. Ten je možné ovládať pomocou
farebných tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla OK.
Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahu
digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke digitálneho teletextu. Ak stlačíte tlačidlo Text
znovu, TV sa vráti do televízneho vysielania.
Slovenčina - 5 -
Začíname
Diaľkový ovládač - 1
1. Pohotovostný režim
2. Moje tlačidlo 1:
3. Internetový prehliadač
1
/
2
/
4. Režim nastavení ekvalizéra
5. Výber režimu obrazu
SOURCE
6. Číselné tlačidlá
PRESETS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.,/@
7. TV tlačidlo / zoznam kanálov
8. Elektronický programový sprievodca
9. Ponuka
10. Navigačné tlačidlá (Doľava/Doprava/Dole/Vpravo- TXT
Podstránka
11. Naspäť
12. Obľúbené
0
13. Zvýšenie hlasitosti / hlasitosti
14. Informácie
15. Nahrávanie program
Q.
MENU
16. Zastaviť (vo video režime mediálneho prehliadača)
17. Aktuálny jazyk / Mono/Stereo - Dual I-II
18. Rýchly posun dozadu
19. Červené tlačidlo
20. Zelené tlačidlo
21. Moje tlačidlo 2:
EXIT
BACK
22. Výber zdroja
.
23. Časované vypnutia
V
P
24. Prehľadávač médií
V
P
26. Teletext
25. Prepnutie kanála
27. Q. Ponuka
28. OK/vybrať/podržať (v režime TXT) / Zoznam kanálov
Skončiť (režime DTV)
LANG.
29. Ukončenie/Návrat / Hlavná stránka (v režime TXT)
30. Veľkosť obrazu
ZOOM
31. Stlmiť
REPEAT
32. Program Nahor/nadol
33. Pauza / Časový posun
34. Zastaviť
35. Titulky
36. Rýchly posun vpred
37. Modré tlačidlo
38. Žlté tlačidlo
POZNÁMKA: Rozsah diaľkového ovládania je približne
7 m / 23 stôp
Použitie Moje tlačidlo 1 / 2 (*)
Stláčajte MOJE TLAČIDLO 1 / 2 po dobu piatich
sekúnd na želanom zdroji, kanály alebo odkaze, kým
sa na obrazovke neobjaví správa „MOJE TLAČIDLO
JE NASTAVENÉ“. Toto potvrdzuje, že zvolené MOJE
TLAČIDLO je teraz spojené so zvolenou funkciou.
Slovenčina - 6 -
Začíname
Pripojenia
Prípojka
Typ
Káble
Zariadenie
Scart
Pripojenie
(zadná
strana)
VGA
Pripojenie
(zadná
strana)
BOČNÉ-AV
PC/YPbPr
Audio
Pripojenie
(bočné)
Bočný Audio / Video
prípojný kábel
(súčasť dodávky)
PC Audio kábel
(nie je súčasťou
dodávky)
HDMI
Pripojenie
(zadná
strana)
SPDIFF
(Koaxiálny
výstup)
Pripojenie
(zadná
strana)
BOČNÉ-AV
Bočné AV
(Audio/Video)
Pripojenie
(bočné)
SLÚCHADLÁ
AV prípojný kábel
(súčasť dodávky)
Ak chcete pripojiť
zariadenie k televízoru
skontrolujte, či sú televízor
aj zariadenie pred vykonaním
akéhokoľvek pripojenia vypnuté.
Po uskutočnení pripojenia môžete
zariadenie zapnúť a používať ho.
Pripojenie
slúchadiel
(bočné)
YPBPR
YPbPr Video
pripojenie
Ü PC (bočné)
POZNÁMKA: Pri pripájaní
zariadenia cez YPbPr alebo
bočný AV vstup, k vytvoreniu
spojenia musíte použiť
dodané prípojné káble .Viď
ilustrácie na ľavej strane. |
Ak chcete povoliť PC audio,
budete musieť použiť SIDE AV
PRÍPOJNÝ kábel s BIELYMI a
ČERVENÝMI vstupmi. | Ak je
externé zariadenie pripojené
cez SCART zásuvku, televízor
sa automaticky prepne do
režimu AV.| Pri príjme DTV
kanálov (MPEG4 H.264), alebo
v režime Prehliadača médií,
výstup nebude k dispozícii
prostredníctvom konektoru
scart. |Pri použití montážnej
sadyna stenu (voliteľné
príslušenstvo), odporúčame
pripojiť všetky káble na zadnej
strane televízora pred montážou
na stenu | Vložte alebo vyberte
modul CI, len keď je televízor
VYPNUTÝ. Mali by ste si
pozrieť v návode na obsluhu
modulu návod pre podrobnosti
o nastavení. Každý USB vstup na
televízore podporuje zariadenia až
do 500mA. Pri pripojení prístrojov,
ktoré majú aktuálnu hodnotu nad
500 mA môže dôjsť k poškodeniu
televízora.
YPbPr prípojný kábel
Pripojenie
pre USB
(bočné).
Pripojenie
pre CI
(bočné)
CAM
module
Slovenčina - 7 -
Začíname
Prvá inštalácia - USB pripojenia
Zatiaľ čo prebieha hľadanie, zobrazí sa správa s
otázkou, či chcete triediť kanály podľa LCN (*). Zvoľte
ANO a stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie.
Zapínanie/vypínanie
Zapnutie televízora
Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad
do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).
Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
Stlačte Pohotovostný režim Program +/- alebo
číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
Stlačte bočný spínač funkcií na TV, pokým sa TV
zapne z pohotovostného režimu.
Vypnutie televízora
Stlačte tlačidlo Pohotovostný režim na diaľkovom
ovládači alebo stláčajte bočný spínač funkcií na TV,
pokým sa TV neprepne do pohotovostného režimu.
Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel
zo zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED
indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že
funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime,
bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED môže
blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.
(*) LCN je systém logického čísla kanálu, ktorý
organizuje dostupné vysielanie v súlade s
rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou (ak je
dostupné).
Stlačením tlačidla Menu zrušíte zoznam kanálov
a môžete pozerať televíziu.
Inštalácia v režime Kábel
Ak na diaľkovom ovládači zvolíte možnosť Kábel
(Kábel) a stlačíte tlačidlo OK, na obrazovke sa objaví
potvrdzujúca správa. Zvoľte ANO a stlačte tlačidlo
OK pre pokračovanie. Ak chcete operáciu zrušiť,
zvoľte NO a stlačte OK. Z nasledujúcej obrazovky
môžete zvoliť rozsahy frekvencie. Zadajte rozsah
frekvencie manuálne s použitím číselných tlačidiel. Po
skončení spustite stlačením tlačidla OK automatické
vyhľadávanie.
Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa zmení v
závislosti od zvoleného kroku vyhľadávania.
Prehrávanie médií cez USB vstup
Prvá inštalácia
Po prvom zapnutí sa zobrazí obrazovka pre voľbu
jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte OK.
Na ďalšej obrazovke nastavte vaše preferencie s
použitím navigačných tlačidiel a po ukončení stlačte
OK pre pokračovanie.
Poznámka: V závislosti na voľby Krajiny, v tomto bode
môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN
kódu. Budete ho musieť zadať neskôr pri každej výzve
na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.
V tomto bode môžete aktivovať režim obchodu
Táto možnosť je určená len pre účely zobrazenia v
obchode. Pre domáce použitie sa odporúča zvoliť
Domáci režim. Ak zvolíte Režim obchodu, zobrazí
sa obrazovka pre potvrdenie. Ak chcete pokračovať,
vyberte ANO Táto možnosť bude k dispozícii v
Ponuke Ďalších nastavení a môže byť vypnutá
neskôr.
Ak je zvolený Domáci režim, Režim obchodu po
Prvej inštalácii nebude dostupný. Stlačte tlačidlo
OK pre pokračovanie.
Inštalácia v režime Anténa
Ak zvolíte možnosť Anténa z obrazovky Typ vyhľadávania,
televízor bude vyhľadávať digitálne pozemné TV
vysielania. Po uložení všetkých dostupných staníc sa
na obrazovke zobrazí Zoznam kanálov.
Môžete pripojiť 2.5” a 3.5” palcové (hdd s externým
zdrojom napájania) zariadenia externých harddiskov
alebo USB pamäťový kľúč k vášmu TV s použitím USB
vstupov TV.
DÔLEŽITÉ! Pred pripojením k televízoru si súbory
zálohujte na pamäťové zariadenie .Výrobca nenesie
zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru
alebo stratu dát. Niektoré typy USB zariadení
(napríklad MP3 prehrávače) alebo pevné disky
či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto
televízorom kompatibilné. TV podporuje formáty
diskov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie nebude k
dispozícii s diskami vo formáte NTFS.
Pri formátovaní USB pevných diskoch, ktoré majú viac
ako 1 TB (Tera Byte) úložného priestoru môže dôjsť k
určitým problémom v procese formátovania.
Počkajte chvíľku pred každým pripojením a
odpojením, pretože prehrávač môže ešte čítať súbory.
Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť fyzické
poškodenie USB prehrávača a USB zariadenia. Kým
sa prehráva súbor, svoj disk nevyťahujte.
Pre USB vstupy vášho televízora môžete použiť
USB rozbočovač. V takomto prípade sa odporúča
pripojenie USB hub-u s externým napájaním.
Ak sa chystáte pripojiť USB pevný disk, odporúča sa
použiť USB vstup televízora priamo.
Poznámka : Pri prehliadaní obrazových súborov môže menu
Prehliadača médií zobraziť len 1000 snímkov uložených na
pripojenom zariadení.
Slovenčina - 8 -
Nahrávanie programu
DÔLEŽITÉ: Ak sa chystáte použiť nový pevný disk
USB, odporúčame ho najskôr naformátovať vybratím
položky „Formátovať disk“ v ponuke televízora.
Ak chcete nahrať program, najskôr pripojte USB disk
k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby
sa spustila funkcia nahrávania.
Ak chcete nahrávať, potrebujete USB disk s kapacitou
1 GB voľného priestoru a musíbyť kompatibilný s USB
2.0. Ak USB zariadenie nie je kompatibilné, zobrazí
sa chybová správa.
Nahrávané programy sú uložené na pripojený USB
disk. Ak si prajete, môžete ukladať/kopírovať nahrávky
na počítači, avšak tieto súbory nebudú dostupné na
prehrávanie na počítači. Nahrávky môžete prehrávať
len prostredníctvom vášho TV.
V priebehu časového posunu sa môže vyskytnúť
posun Lip Sync. Nahrávanie Rádia nie je podporované.
TV môže nahrávať programy až do desiatich hodín.
Nahraté programy sú rozdelené do 4 GB
segmentov.
Ak rýchlosť zápisu z pripojeného USB disku nie je
dostatočná, môže zlyhať nahrávanie a možnosť
časového posunu (timeshifting) nemusí byť k
dispozícii.
sa odporúča používať jednotky USB harddisku pre
nahrávanie HD programov.
Počas nahrávania nevypájajte USB/HDD. Toto by
mohlo poškodiť pripojený USB/HDD.
Dostupná je podpora rozdelenia na viaceré časti.
Podporované sú maximálne dve rôzne rozdelenia.
Prvé rozdelenie usb disku sa používa pre funkcie
PVR pripravenosti. Musí sa tiež formátovať ako
prvotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie
PVR pripravenosti.
Niektoré streamové bloky sa nemusia nahrať kvôli
problémom so signálom, z tohto dôvodu môže video
niekedy počas prehrávania zmrznúť.
Keď je teletext ZAPNUTÝ, možná sa používať tlačidlá
Nahrávať, Prehrať, Pauza, Zobraziť (pre ListDialog).
Ak sa nahrávanie spustí z časovača, keď je teletext
ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tiež sa
deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje
v nahrávaní alebo prehrávaní.
Nahrávanie Časového posunu
Stlačte tlačidlo Pauza počas sledovania vysielania
pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime
timeshifting (časového posunu) je program
pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený
USB disk.
Stlačte znovu tlačidlo Prehrať pre obnovenie
zastaveného programu odtiaľ, kde ste ho zastavili.
Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie nahrávania s
časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.
Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime
rádia.
Nemôžete používať funkciu rýchleho spätného chodu
časového posunu pred postúpením prehrávania s
možnosťou rýchleho navíjania dopredu.
Okamžité nahrávanie
Stlačením tlačidla Nahrávanie sa spustí okamžité
nahrávanie počas sledovanie programu. Opätovným
stlačením tlačidla Nahrávanie na diaľkovom ovládači
sa nahrá aj ďalší program v elektronickom programom
sprievodcovi EPG. V tomto prípade OSD zobrazí
naprogramované udalosti pre nahrávanie. Stlačením
tlačidla Stop sa okamžité nahrávanie zruší.
Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehliadač
médií počas režimu nahrávania. Pri nahrávaní programu
alebo počas Časového posunu, ak rýchlosť vášho USB
zariadenia nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví
varovná správa.
Pozeranie nahratých programov
Zvoľte Knižnicu nahrávok z menu Prehliača médií.
Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým
nahrala). Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie Prehrať
Options (možností prehrávania). Vyberte možnosť a
potom stlačte tlačidlo OK .
Poznámka : Počas prehrávania nebude možné prezerať
hlavnú ponuku ani položky ponuky.
Stlačením tlačidla Stop sa prehrávanie zastaví a na
obrazovke sa opäť zobrazí Knižnica nahrávok.
Pomalé prehrávanie vpred
Stlačením tlačidla Pauza počas prehrávania
nahraných programov sa aktivuje funkcia pomalého
prehrávania vpred. Pomocou tlačidla Rýchly posun
vpred možno prehrávať obraz pomaly vpred.
Viacnásobným stlačením tlačidla Rýchly posun
vpred sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania
vpred.
Nastavenie Nahrávania
Pre konfiguráciu nastavenia nahrávania, v menu
Nastavenia vyberte Nastavenie Nahrávania.
Formátovať disk: Pre formátovanie pripojeného
USB disku môžete použiť voľbu Formátovať disk.
Požaduje sa váš pin pre použitie funkcie Formátovať
disk (štandardný pin je 0000).
Štandardný PIN kód sa môže meniť v závislosti
od zvolenej krajiny.
Ak vás požiadajú o zadanie PIN kódu pre náhľad
na možnosti ponuky, použite jeden z nasledujúcich
kódov: 4725, 0000 alebo 1234.
DÔLEŽITÉ:Formátovanie vášho USB disku vymaže
VŠETKY dáta na ňom a jeho súborový systém bude
prevedený na FAT32. Vo väčšine prípadov budú
Slovenčina - 9 -
prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale
stratíte VŠETKY dáta.
Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB
je príliš pomalé“ (USB is too slow), skúste znovu
spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba,
je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na
prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný disk USB.
Ponuka Prehliadač médií
Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory
uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru
a pomocou obrazovky prehliadača médií. Pripojte
USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených
na bočnej strane televízora. Stláčaním tlačidla Menu
počas režimu Prehliadač médií sa umožní prístup
k možnostiam menu Obraz, Zvuk a Nastavenia.
Po opätovnom stlačení tlačidla Menu opustíte
túto obrazovku. Môžete si nastaviť preferencie
Prehliadača médií Prehliadača médií pomocou
Ponuky Nastavenia .
Režim slučky / Náhodného prehrávania.
Spustite prehrávanie
pomocou tlačidla Prehrať
a aktivujte
Spustite prehrávanie
televízor pomocou diaľkového ovládača, stlačte a
podržte tlačidlo „0-Zero“ na diaľkovom ovládači 3
sekundy. Alebo stlačte tlačidlo Q.MENU na diaľkovom
ovládači, zvýraznite CEC RC Passthrough a
nastavte ho ako Vypnutý stlačením tlačidla Vľavo
alebo Vpravo. Túto funkciu môžete tiež povoliť alebo
zakázať v ponuke Nastavenia/ Ďalšie nastavenia.
TV podporuje tiež funkciu ARC (Audio Return
Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom
nahradiť iné káble medzi televízorom a audio
systémom (A/V prijímač alebo reproduktorový
systém).
Keď ARC je aktívny, televízor automaticky nestlmí
svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť
znížiť hlasitosť televízora na nulu manuálne,
ak budete chcieť počuť zvuk len z pripojeného
zvukového zariadenia (rovnako ako iné optické
alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete
zmeniť hlasitosť pripojeného zariadenia, zvoľte
zariadenie zo zoznamu zdrojov. V tomto prípade
budú tlačidlá ovládania hlasitosti presmerované na
pripojené zvukové zariadenie.
TV prehrá ďalší súbor a
celý zoznam.
pomocou OK a aktivujte
Rovnaký súbor sa prehrá v
slučke (opakovanie).
Spustite prehrávanie
pomocou tlačidla OK/Prehrať
Súbor sa prehrá náhodne.
a aktivujte
Rýchle menu
Rýchla ponuka nastavení vám umožňuje rýchly prístup
k niektorým voľbám. Toto menu obsahuje možnosti
Power Save Mode, Picture Mode, Favourites, CEC
RC Passthrough, Sleep Timer a Informačná brožúra.
Stlačením tlačidla Quick Menu na diaľkovom ovládači
zobrazíte menu rýchleho nastavenia. Pozri nasledujúce
kapitoly pre podrobnosti o uvedených funkciách.
CEC a CEC RC Passthrough
Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré
sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Najprv nastavte možnosť CEC v ponuke Ďalšie
Nastavenia v menu Nastavenia ako Povolené.
Stlačte tlačidlo Zdroj a zvoľte HDMI vstup pripojeného
CEC zariadenia z ponuky Zoznam zdrojov. Keď
je pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude
uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom
namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD
prehrávač, Rekordér 1 atď).
Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný
plniť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI
zdroja.
Ak chcete ukončiť prevádzku a znovu ovládať
Slovenčina - 10 -
Menu Vlastnosti a Funkcie TV
Obsah obrazového menu
Režim
Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Režim obrazu je možné
nastaviť na jednu z týchto možností: Kino, Hry, Športy, Dynamické a Prirodzené.
Kontrast
Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazovky.
Jas
Nastaví hodnotu jasu obrazovky.
Ostrosť
Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba
Nastaví hodnotu farieb, nastaví farby.
Režim úspory energie
Pre zvolenie Úsporného režimu Power Save Mode ako sú Eco, Vypnúť obraz a Deaktivovaný.
(Keď je režim Dynamický, režim Šetrenia energie sa automaticky nastaví ako deaktivovaný.)
Podsvietenie
(voliteľné)
Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia. Funkcia zadného podsvietenia bude neaktívna, ak je režim
Šetrenia energie nastavený na Ekonomický. Podsvietenie sa nemôže aktivovať v režime VGA alebo v režime
Prehliadača médií, alebo pokiaľ je obrazový režim nastavený na Hra.
Redukcia šumu
Ak je vysielaný signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu.
Pokročilé nastavenia
Dynamický
kontrast
Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Tón farieb
Nastaví želaný farebný tón
Zväčšenie obrazu
Nastaví želaný rozmer obrazu z menu priblíženia obrazu.
Poznámka : Auto (možnosť je dostupná len v Scartovom režime s prepínaním vysokého napätia/nízkeho napätia
SCART PIN8)
Filmový režim
Filmy sa nahrávajú pri rôznych počtoch snímok za sekundu na normálne televízne programy. Zapnite túto funkciu
pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.
Farba povrchu
Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň farby
Nastaví požadovaný farebný odtieň.
RGB Zosilnenie
Môžete nastaviť hodnoty teploty farieb pomocou funkcie zosilnenia RGB.
HDMI Skutočná
čierna
Počas pozerania z HDMI zdroja bude táto funkcia viditeľná v menu Nastavení obrazu. Môžete použiť túto
funkciu na zlepšenie čiernosti v obraze.
Poloha PC
Zobrazí sa len ak je vstupný zdroj nastavený na VGA/PC.
Automatická
pozícia
Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK.
H pozícia
H (Horizontálna - Vodorovná) Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi doľava alebo doprava.
V pozícia
Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie
Funkcia Pixlové kmitanie upravuje rušenie, ktoré sa javí ako zvislé pruhy pri prezentáciách vo veľkých
rozlíšeniach (napríklad tabuľky a odseky textu v malom písme).
Fáza
V závislosti od vstupného zdroja (počítač atď), môžete vidieť zastrený alebo rušený obraz na obrazovke.
Môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou pokusu a omylu.
Obnoviť
Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (Okrem režimu Hra)
V režime VGA (PC), niektoré položky v Obrazovom menu nebudú dostupné. Namiesto toho sa nastavenia režimu VGA v PC režime pridajú k
Obrazovým nastaveniam.
Slovenčina - 11 -
Obsah ponuky Nastavenie zvuku
Hlasitosť
Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra
Zvolí režim ekvalizéra. Užívateľské nastavenia sa môžu vykonať len v užívateľskom režime.
Rovnováha
Nastavuje, či zvuk prichádza z pravého alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá
Nastaví hlasitosť slúchadiel.
Zvukový režim
Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazený kanál podporuje).
Funkcia AVL
(automatické
obmedzenie
hlasitosti)
Funkcia nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Lineout
Keď pripojíte externý zosilňovač k vášmu TV s použitím konektora slúchadiel, môžete zvoliť
túto možnosť ako Rozostavenie. Ak ste pripojili slúchadlá k TV, nastavte túto možnosť ako
Slúchadlá.
Dynamické basy
Povolí alebo zakáže Dynamic Bass.
Priestorový zvuk
Režim Priestorový zvuk je možné zmeniť ako Zapnutý alebo Vypnutý.
Digitálny výstup
Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Nastavenie Ponuky Obsahu
Podmienený prístup
Ovláda moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné.
Jazyk
Môžete nastaviť iný jazyk v závislosti na vysielaní a krajiny.
Rodičovská
ochrana(*)
Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tomto menu môžete ľahko upraviť
zámok, dospelý zámok (môže sa meniť v závislosti od zvolenej krajiny) a detský zámok.
Môžete tiež nastaviť nové číslo pin.
Poznámka : Predvolený PIN je možné nastaviť na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadované
v závislosti na voľbe krajiny) počas Prvej Inštalácie použite PIN kód, ktorý ste definovali.
Časovače
Nastaví časovač pre vypnutie TV po určitej dobe. Nastavuje časovače pre vybrané programy.
Nastavenie
Nahrávania
Zobrazí konfiguračné menu nahrávania (požaduje sa USB pripojenie)
Dátum/Čas
Nastaví čas a dátum.
Zdroje
Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov.
Ďalšie nastavenia
Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.
Časový limit
ponuky
Zmení trvanie časový limit pre obrazovky ponuky.
Kanály so
zakódovaným
snímaním
Keď je toto nastavenie zapnuté, pomocou procesu vyhľadávania sa zistia tiež kódované kanály.
Modré pozadie
Aktivuje alebo deaktivuje modré pozadie systému, keď je signál slabý alebo neprítomný.
Aktualizácia
softvéru
Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor.
Verzia aplikácie
Zobrazí verziu aplikácie.
Nedoslýchavý
Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odosalnú z vysielača.
Slovenčina - 12 -
Zvukový popis
Automatické
vypnutie
televízora
Pre nevidiacich a zrakovo postihnutých divákov bude prehrávaná nahovorená stopa .
Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju vysielač podporuje.
Poznámka: Funkcia audio popisu zvuku nebude dostupná v režime nahrávania alebo
časového posunu.
Pokiaľ nie je používaný, nastaví požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora
do pohotovostného režimu.
Vyhľadávanie v
Kým je v pohotovostnom režime, váš televízor bude hľadať nové či chýbajúce kanály.
pohotovostnom
Zobrazia sa všetky nové nájdené vysielania.
režime (Voliteľné)
Obchodný režim
Zvoľte tento režim pre účely vystavenia v obchode. Kým je povolený režim Obchodu,
niektoré položky v TV menu nemusia byť dostupné.
Režim zapnutia
Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia.
CEC
S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC.
Pomocou tlačidiel Vľavo alebo Vpravo aktivujte alebo deaktivujte vybranú
možnosť.
Obsah Menu Inštalácia a preladenie
Automatické
vyhľadávanie
kanálov (Preladenie)
Zobrazuje možnosti automatického ladenia. Digitálna anténa:Vyhľadáva a ukladá
anténne DVB stanice. Digitálny kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB
stanice. Analógové: Vyhľadáva a ukladá analógovéí stanice. Digitálna anténa
a analógové: Vyhľadáva a ukladá anténne DVB a analógové stanice. Digitálna
káblová a analógové:Vyhľadáva a ukladá káblové DVB a analógové stanice.
Satelit: Vyhľadáva a ukladá satelitné stanice.
Manuálne snímanie
kanálov
Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snímanie
kanálov
Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania.
Jemné doladenie
analógového signálu
Môžete použiť toto nastavenie k jemnému doladeniu analógových kanálov. Táto
funkcia nie je dostupná, ak nie sú uložené žiadne analógové kanály.
Prvá inštalácia
Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, prenastaví TV do továrenského
nastavenia.
Vyčistenie zoznamu
služieb
(*) Zobrazené pre Dánsko, Švédsko, Nórsko a Fínsko. Pre vymazanie uložených kanálov
použite toto nastavenie.
Slovenčina - 13 -
Všeobecná prevádzka TV
Použitie Zoznamu staníc
Televízor roztriedi všetky uložené stanice do Zoznamu
kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť,
nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré
sa majú uviesť, a to pomocou možností v Zozname
staníc.
Konfigurácia Rodičovskej ochrany
Ak chcete zakázať pozeranie určitých programov,
kanálov a ponúk, môžete ich uzamknúť pomocou
systému rodičovskej kontroly.
Ak chcete zobraziť možnosti rodičovskej zámky,
musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu
sa zobrazia nastavenia ponuky detskej kontroly.
Zámok ponuky: Nastavenie zámku ponuky aktivuje
alebo deaktivuje prístup do ponuky.
Zámok podľa veku: Keď je nastavený, táto možnosť
získa vyspelé informácie z vysielania a ak je
úroveň vyspelosti deaktivovaná, deaktivuje prístup
k vysielaniu.
Detský zámok: Keď je nastavený Detský zámok, TV
je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom
prípade nebudú tlačidlá na prednom paneli fungovať.
Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.
Aplikácia open browser na portáli môžu byť zakázané
v dôsledku zmien vykonaných v rodičovských
nastaveniach. To je možné vykonať tromi rôznymi
spôsobmi v závislosti na výbere krajiny vykonanej
pri prvej inštalácii.
Ak je zvolenou krajinou Anglicko; zapnutie detskej
poistky zakáže open browser.
Ak je zvolenou krajinou Francúzsko; nastavenie
zámku podľa veku pre používateľov vo veku 15 a
mladší vypne open browser.
Ak je zvolená krajina okrem dvoch vyššie uvedených,
zapnutie ktoréokoľvek z nastavení zámku podľa veku
zakáže open browser.
Poznámka: Predvolený PIN je možné nastaviť na 0000 alebo
1234 . Ak ste definovali PIN (je požadované v závislosti na
voľbe krajiny) počas Prvej Inštalácie použite PIN kód, ktorý
ste definovali.
(*) Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti
na krajine.
Elektronický programový sprievodca (EPG)
Niektoré kanály môžu vysielať informácie o svojich
vysielacích zoznamoch.Stlačte tlačidlo Epg pre
zobrazenie EPG menu.
Červené tlačidlo (Predošlý deň): Zobrazí programy
predchádzajúceho dňa.
Zelené tlačidlo (Nasledujúci deň): Zobrazí programy
ďalšieho dňa.
Žlté tlačidlo (Priblíženie):Stlačte Žlté tlačidlo pre
zobrazenie udalostí v širšom časovom intervale.
Modré tlačidlo (Filter): Zobrazí možnosti filtrovania.
TITULKY: Stlačením tlačidla Titulky zobrazíte
menu Výber žánra. S použitím tejto funkcie môžete
vyhľadávať databázu programového sprievodcu
v súlade so žánrom. Vyhľadajú sa informácie
dostupné v programovom sprievodcovi a zobrazia sa
výsledky vyhovujúce zadaným kritériám.
Tlačidlo Info: Zobrazí podrobné informácie o
vybraných programoch.
Číselné tlačidlá (Jump) (Preskočiť): Prechod
priamo číslicami na zadaný obľúbený kanál.
OK: Zobrazí programové možnosti.
Textové tlačidlo (Vyhľadávať): Zobrazí menu
„Vyhľadávanie sprievodcu“.
Tlačidlo výmena (Teraz): Zobrazí aktuálnu udalosť
zvýrazneného kanála.
Tlačidlo Záznam: TV začne nahrávať vybrané
programy. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie
nahrávania.
DÔLEŽITÉ:Pripojte k vášmu TV USB disk, zatiaľ čo je
TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia
nahrávania.
Poznámka : Prepínanie staníc či zdroja nie je počas
nahrávania dostupné.
Možnosti programu
V EPG menu, stlačte tlačidlo OK pre vstup do
menu Nastavenia podujatí.
Voľba kanálu
V ponuke EPG môžete pomocou tejto možnosti
prepnúž na vybraný kanál.
Zaznamenať /odstrániť časovač nahrávania
Potom, ako ste zvolili program v EPGmenu, stlačte
tlačidlo OK. Vyberte možnosť voľby "Nahrávať" a
stlačte tlačidlo OK Po tejto operácii sa naplánuje
nahrávanie pre zvolený program.
Ak chcete zrušiť už vybraný záznam, zvýraznite
program a stlačte tlačidlo OKa vyberte voľbu "Delete
Rec. Timer. Nahrávanie sa zruší.
Nastaviť/odstrániť časovač
Potom, ako ste zvolili program v EPGmenu, stlačte
tlačidlo OK. Vyberte možnosť Nastaviť časovač a
stlačte tlačidlo OK . Môžete nastaviť časovač pre
programy v budúcnosti. chcete zrušiť už nastavený
časovač, zdôraznite daný program a stlačte tlačidlo
OK. Potom vyberte možnosť Odstrániť časovač.
Časovač sa zruší.
Poznámka : Nie je možné nahrávať dva kanály naraz.
Slovenčina - 14 -
Diaľkové ovládanie - nefunguje
Aktualizácia softvéru
Váš TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie cez
vysielaný signál.
•Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
Vstupné zdroje - nie je možná voľba
Vyhľadávanie Aktualizácií softvéru cez
užívateľské rozhranie
•Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že
nie je pripojené žiadne zariadenie. Ak nie;
V hlavnom menu vyberte Nastavenia a vyberte
Ďalšie nastavenia. Prejdite na Aktualizácie softvéru
a stlačte tlačidlo OK. V menu Možnosti aktualizácie
vyberte Vyhľadať Aktualizáciu a stlačte tlačidlo OK
pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.
Nahrávka nedostupná
•Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte
káble AV a pripojenie.
Ak sa nájde nová aktualizácia,začne sa so
sťahovaním aktualizácie. Stlačte tlačidlo OK pre
pokračovanie v reštartovaní.
Ak chcete nahrať program, najskôr pripojte USB
disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite,
aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete
nahrávať, skúste TV vypnúť a potom znovu vložte
USB zariadenie.
3 AM vyhľadávanie a režim aktualizácie
USB je príliš pomalé
Váš televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o
03:00 hodine, ak je v menu Možnosti aktualizície
Povolené Automatické skenovanie a ak je televízor
pripojený k signálu z antény.
Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB
je príliš pomalé“, skúste znovu spustiť nahrávanie.
Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš
USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť.
Skúste pripojiť iný disk USB.
Poznámka : Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV
na 2 minúty a znovu ho zapojte.
Riešenie problémov a Tipy
TV sa nezapne
Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do
zásuvky v stene. Skontrolujte, či nie sú slabé batérie.
Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.
Zlý obraz
•Skontrolujte,či ste zvolili správny systém TV.
•Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie
obrazu. Prosím, skontrolujte prístup antény.
•Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála,
ak ste vykonali ručné ladenie.
•Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia
pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade
odpojte jedno zo zariadení.
Žiadny obraz
•To znamená, že televízor neprijíma žiadny signál.
Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
•Je anténa správne pripojená?
•Nie je kábel antény poškodený?
•Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
•Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.
Žiadny zvuk
•Skontrolujte, či televízor nie je odmlčaný. Stlačte
tlačidlo Stlmiť, alebo zvýšte hlasitosť.
•Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora.
Skontrolujte nastavenie vyváženia z menu zvuku.
Slovenčina - 15 -
Typické režimy zobrazenia PC vstupu
Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické
režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky
rozlíšenia.
Index
Rozlíšenie
Frekvencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
640x350
640x400
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
85Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Kompatibilita s AV a HDMI signálom
Zdroj
Podporované signály
Dostupnosť
PAL
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50/60
O
SECAM
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
Side AV
SECAM
YPbPr
HDMI1
HDMI2
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i
60Hz
O
480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Nedostupné, O: dostupné)
V niektorých prípadoch nemusí byť signál na televízore
správne zobrazený. Problémom môže byť nezlučiteľnosť so
štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača
DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém,
obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového
zariadenia.
Slovenčina - 16 -
Podporované formáty súborov v režime USB
Médiá
Rozšírenie
Formátovať
Poznámky
Video
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
[email protected], 50Mbit/sec
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 ,H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:[email protected], [email protected] MVC:[email protected] 24fps Ostatné:
[email protected] - 50Mbit/s
.vob
MPEG2
[email protected] 50Mbit/s
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/s
.mp4
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/s
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/s
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:[email protected], [email protected], [email protected], 40Mbit/s
.3gp
MPEG4, H.264
[email protected] 20Mbit/s
.asf, .wmv
VC1
[email protected], 50Mbit/sec
.mp3
MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)
Layer1: 32kbps ~ 448Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16 kHz ~ 48 kHz
(vzorkovacia frekvencia)
Audio
Layer2: 8kbps ~ 384Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48 kHz
(vzorkovacia frekvencia)
Layer3: 8kbps ~ 320Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48 kHz
(vzorkovacia frekvencia)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
WMA 128kbps ~ 320Kbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48 kHz
(vzorkovacia frekvencia)
WMA Pro: < 768kbps (Prenosová rýchlosť) / ~ 96KHz (vzorkovacia
frekvencia)
Obraz
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Voľný formát (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48KHz (vzorkovacia
frekvencia)
.pcm
PCM
8kbps ~ 320Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia
frekvencia)
(len pre
video
súbory)
AC3
32kbps ~ 640Kbps (Prenosová rýchlosť) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(vzorkovacia frekvencia)
EAC3
32kbps ~ 6 Mbps (Prenosová rýchlosť) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(vzorkovacia frekvencia)
LPCM
64Kbps ~ 1.5 Mbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia
frekvencia)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia
frekvencia)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz (vzorkovacia frekvencia)
Základ
Rozlíšenie (šxv): 15360x8640, 4147200 bajtov
Progresívne
Rozlíšenie (šxv): 1024x768, 6291456 bajtov
progresívne
Rozlíšenie (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtov
interlace
Rozlíšenie (šxv): 1200x800, 3840000 bajtov
.jpeg
.png
Rozlíšenie (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtov
.bmp
Titulky
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Slovenčina - 17 -
Podporované rozlíšenia DVI
Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie
je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
72Hz
75Hz
þ
640x480
800x600
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
1152x870
þ
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Slovenčina - 18 -
Čistenie
Režim DVD:
•Pred prehrávaním očistite disk čistiacou utierkou.
Disk utierajte smerom od stredu k okraju.
Bezpečnostné pokyny
VÝSTRAHA
DVD prehrávač je laserový produkt triedy 1. Tento
produkt používa viditeľný laserový lúč, ktorý môže
spôsobiť nebezpečné vystavenie sa žiareniu.
Prehrávač používajte vždy podľa pokynov.
LASEROVİ
PRODUKT
TRIEDY 1
•Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, akými sú
napríklad benzín, riedidlo, komerčne dostupné
čističe a ani antistatické spreje, ktoré sú určené pre
vinylové platne.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
Symbol blesku s hrotom šípu v rovnostrannom
trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť
neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri
prístroja, ktoré môže byť dostatočne silné na to,
aby predstavovalo riziko úrazu osôb elektrickým
prúdom.
Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku
má za úlohu upozorniť používateľa zariadenia na
prítomnosť dôležitých informácií o prevádzke a údržbe
v dokumentácii, ktorá je priložená k zariadeniu.
Poznámky k diskom
Manipulácia s diskmi
•Ak chcete, aby disk ostal čistý, chytajte ho len za
okraje. Nedotýkajte sa povrchu disku.
•Na disk nelepte papier ani pásku.
•Ak je disk znečistený (napr. lepidlom), pred použitím
disku nečistoty odstráňte.
Oboznámenie sa s licenciou
•„Tento výrobok zahŕňa technológiu chránenú
zákonom o autorských právach, ktorá je chránená
patentmi Spojených Štátov a inými zákonmi o
ochrane intelektuálneho vlastníctva. Používanie
tejto technológie ochrany autorských práv musí
byť schválené spoločnosťou Rovi Corporation
ak neexistuje iné schválenie od spoločnosti Rovi
Corporation, používanie tejto technológie sa vzťahuje
len na domáce a iné obmedzené používania. Spätný
zásah alebo demontáž sú zakázané.“
Ako sledovať DVD
Pri vkladaní disku do zásuvky musí potlačená strana
disku smerovať dopredu:
Keď je TV zapnutý, najskôr prepnite zdroj na DVD
stlačením tlačidla Source na diaľkovom ovládači.
Stlačte tlačidlo prehrávania na diaľkovom ovládači
alebo prednom paneli prístroja. Ak v podávači disku
nie je žiadny disk, vložte najprv DVD a stlačte tlačidlo
Play.
Poznámka: Ak prepnete na iný zdroj stlačením
tlačidla Source, Swap alebo Program +/- na
diaľkovom ovládači, prehrávanie DVD sa automaticky
pozastaví. Stlačte tlačidlo Prehrať a pokračujte v
prehrávaní manuálne pri prepnutí do režimu DVD.
Tlačidlá ovládacieho panela DVD
•Nevystavujte disk pôsobeniu priameho slnečného
žiarenia a tepelných zdrojov (napr. vedenia
s horúcim vzduchom) a ani ho nenechávajte na
priamom slnku v zaparkovanom aute, pretože
teplota sa môže rýchlo zvýšiť a disk sa môže
poškodiť.
•Po dokončení prehrávania uložte disk do ochranného
obalu.
/
(Prehrať/Pauza)
Prehráva/pozastaví prehrávanie disku. Ak je aktívna
ponuka DVD (koreňová ponuka), toto tlačidlo funguje
ako výberové tlačidlo (zvolí zvýraznenú položku v
ponuke), ak nie je táto funkcia na disku zakázaná.
/
(Zastaviť/vysunúť)
Zastaví prehrávanie disku/Vysunie alebo zasunie disk.
Poznámka :
•Disk nie je možné vysunúť pomocou diaľkového
ovládača.
•Počas prehrávania súboru disk vysuniete stlačením
tlačidla ZASTAVIŤ trikrát.
Slovenčina - 19 -
Všeobecné prehrávanie
Základné prehrávanie
1. Stlačte tlačidlo napájania
2. Vložte, prosím, disk do podávača.
Disk sa automaticky zavedie a ak na disku nie sú
zaznamenané žiadne ponuky, spustí sa prehrávanie.
Na obrazovke TV prijímača sa o malú chvíľu môže
zobraziť ponuka, alebo sa môže okamžite spustiť
prehrávanie filmu. Tento postup závisí od obsahu disku
a môže sa zmeniť.
Poznámka : Kroky 3 a 4 sú k dispozícii len v prípade, ak sa
na disku nachádza ponuka
3. Stlačte tlačidlo Dole / Hore/Vľavo /Vpravo
alebo číselné tlačidlá pre voľbu požadovaného
titulu.
4. Stlačte tlačidlo OK.
Pre potvrdenie vybraných položiek. Prehrávaná
položka môže byť pohybový obraz, stály obraz alebo
iné pod-menu v závislosti od disku.
Informácia pre používateľa:
Ak je krok zodpovedajúci tlačidlu zakázaný, zobrazí sa
symbol “
”.
Poznámky k prehrávaniu:
1. Počas rýchleho presunu dopredu alebo rýchleho
presunu dozadu nebude z jednotky vychádzať
zvuk.
2. V režime spomaleného prehrávania nebude
z jednotky vychádzať zvuk.
3. Spätné spomalené prehrávanie nemusí byť k
dispozícii v závislosti na obsahu DVD.
4. V niektorých prípadoch sa jazyk titulkov ihneď
nezmení na zvolený jazyk.
5. Ak sa ani po niekoľkonásobnom stlačení tohto
tlačidla požadovaný jazyk nezvolí, znamená to,
že tento jazyk sa na disku nenachádza.
6. Po reštartovaní prehrávača alebo výmene disku
sa výber titulkov automaticky zmení na pôvodné
nastavenie.
7. Ak zvolíte jazyk, ktorý nie je diskom podporovaný,
jazyk titulkov sa automaticky nastaví na prioritný
jazyk disku.
8. K cirkulácii spravidla dochádza po zmene na iný
jazyk, čo znamená, že titulky zrušíte opakovaným
stláčaním tohto tlačidla dovtedy, kým sa na
obrazovke nezobrazí hlásenie „Titulky sú vypnuté“.
9. Po zapnutí napájania alebo vybraní disku je
zvuk, ktorý počujete, zvukom zvoleným počas
úvodného nastavenia. Ak tento jazyk nie je na
disku zaznamenaný, budete počuť len ten jazyk,
ktorý je na disku zaznamenaný.
10. Niektoré disky DVD nemusia obsahovať hlavné
menu a/alebo menu titulov.
11. Spätný krokový posun nie je k dispozícii.
12. Informácia pre používateľa:
Ak sa pokúsite zadať číslo, ktoré je vyššie
než celkový čas aktuálneho titulu, okno
vyhľadávania sa stratí a v hornom ľavom rohu
obrazovky sa zobrazí hlásenie “
Neplatné
zadanie.
13. Ak je režim ZVÄČŠIŤ zapnutý, režim prezentácie
nie je k dispozícii.
Riešenie problémov s DVD
Zlá kvalita obrazu (DVD)
•Skontrolujte, či nie je poškodený povrch DVD disku.
(Škrabance, odtlačky prstov, atď.)
•Vyčistite DVD disk a skúste znova.
Pozri pokyny v časti „Poznámky o diskoch“, kde je
uvedený správny spôsob čistenia diskov.
•Skontrolujte, či sa DVD disk nachádza v diskovej
priehradke potlačenou stranou nahor.
•Vlhký DVD disk alebo kondenzácia môžu nežiadúco
ovplyvňovať funkčnosť zariadenia. Počkajte
približne 1 - 2 hodiny v pohotovostnom režime, kým
zariadenie nevyschne.
Disk nehrá
•V zariadení nie je vložený disk. Umiestnite disk do
podávača.
•Disk je nesprávne vložený.
Skontrolujte, či sa DVD disk nachádza v diskovej
priehradke potlačenou stranou nahor.
•Nesprávny typ disku. Toto zariadenie nedokáže
prehrávať disky CD-ROM atď. Kód regiónu DVD
disku musí korešpondovať s kódom prehrávača.
Nesprávny jazyk OSD
•V ponuke nastavenia zvoľte požadovaný jazyk.
•Jazyk zvuku alebo titulkov na DVD sa nedá zmeniť.
•Viacjazyčný zvuk a/alebo titulky sa na DVD disku
nenachádzajú.
•Pomocou ponuky titulov DVD sa pokúste zmeniť
zvuk alebo titulky. Niektoré DVD disky neumožňujú
používateľovi meniť tieto nastavenia pomocou
ponuky disku.
•Tieto funkcie nie sú na DVD disku k dispozícii.
Chýba obraz
•Uistite sa, či ste stlačili správne tlačidlá na diaľkovom
ovládaní? Skúste to ešte raz.
Žiadny zvuk.
•Skontrolujte, či je zvuk nastavený na počuteľnú
úroveň.
•Uistite sa, že zvuk omylom nie je vypnutý.
Skreslený zvuk
•Skontrolujte, či ste správne zvolili príslušný režim
počúvania.
Ak nič nefunguje
Ak ste vyskúšali všetky vyššie uvedené riešenia a
žiadne z nich nefunguje, TV-DVD vypnite a znovu
zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
dodávateľa alebo odborníka na opravu TV-DVD.
Nepokúšajte sa opravovať pokazený TV-DVD
vlastnými silami.
Slovenčina - 20 -
Typy diskov kompatibilných s touto jednotkou
Typy diskov
Typy
záznamu
(logá)
Veľkosť
disku
Max. doba
prehrávania
Single-
DVD
Audio
+
12 cm
Video
Jednostranný;
240 min.
DoubleObojstranný;
480 min.
MP3-CD
12 cm
12 cm
(xxxx.mp3)
CD S
OBRÁZKAMICD
74 min.
Závisí od
Audio
kvality
MP3
Video
(statický obraz)
Závisí od
12 cm
•DVD obsahuje vynikajúci zvuk a obraz
vďaka systémom Dolby Digital a MPEG2.
•Pomocou ponuky na obrazovke môžete
voliť rôzne funkcie obrazu a zvuku.
•Režim LP sa zaznamenáva ako
analógový signál s vyššou mierou
skreslenia. CD sa zaznamenáva ako
digitálny signál s lepšou kvalitou zvuku,
menším skreslením a nižšou mierou
zhoršovania kvality zvuku.
AUDIO-CD
Audio
Charakteristiky
kvality
JPEG.
•MP3 sa zaznamenáva ako digitálny
signál s lepšou kvalitou zvuku, menším
skreslením a nižšou mierou zhoršovania
kvality zvuku.
•JPEG sa zaznamenáva ako digitálny
signál s lepšou kvalitou obrazu.
Pre správnu funkciu, použite výhradne disk rozmerov 12 cm.
Technické údaje
Typy
podporovaných
diskov
DVD: SS/SL 4.7” (DVD-5)
CD-DA
SS/DL 4.7” (DVD-9)
CD-R
DS/SL 4.7” (DVD-10)
CD-RW
DS/DL 4.7” (DVD-18)
MP-3/JPEG
Video MPEG-2 so štandardným dekódovaním (podporovaný je formát
MPEG-1)
Typ videa
Zobrazenie videa na celú obrazovku 720 x 576 (PAL) & 720 X 480 (NTSC)
pixlov.
Obnovovacia frekvencia obrazu 50 a 60 Hz (PAL a NTSC)
Frekvencia spracovania digitálneho prenosu bitov max. 108 Mbit/s
Riadkové rozlíšenie s viac než 500 riadkami
Typ zvuku
Výstup zvuku
Viackanálové dekódovanie MPEG
LPCM
Analógové výstupy:
24 bitov/48, 44,1 kHz down-sampling DAC
Slovenčina - 21 -
Prehľadný popis diaľkového ovládača
1. Pohotovostný režim
2. Zobrazenie času/ponuka DVD
3. Žiadna funkcia (v režime DVD)
4. Číselné tlačidlá
5. Ponuka
6. Navigačné tlačidlá
7. Naspäť
8. Zvýšenie hlasitosti / hlasitosti
9. Informácie
10. Žiadna funkcia
11. Zastaviť (vo video režime mediálneho
prehliadača)
12. Žiadna funkcia
13. Rýchly posun dozadu
14. Zväčšenie (Priblíženie)
15. Opakovanie
16. Režim vyhľadávania
17. Výber zdroja
18. Časované vypnutia
19. Uhol
20. OK
21. Žiadna funkcia
22. Pauza
23. Zastaviť
24. Titulky
25. Rýchly posun vpred
26. Titul
27. Hlavná ponuka
Poznámka: Tlačidlá, ktoré nie sú označené číslom,
nie sú funkčné v DVD režime.
Slovenčina - 22 -
Všeobecné Ovládanie DVD (v závislosti od modelu)
DVD, hudobné CD a CD s filmami či obrázkami môžete obsluhovať pomocou príslušných tlačidiel na diaľkovom
ovládači. V nasledujúcej časti uvádzame hlavné funkcie najčastejšie používaných tlačidiel diaľkového
ovládača.
Tlačidlá
/
Prehrávanie DVD
Prehrávanie Film
Prehrávanie obrázkov
Prehrávanie hudby
Prehrať
Prehrať
Prehrať
Prehrať
Pauza
Pauza
Pauza
Pauza
Zastaviť
Zastaviť
Zastaviť
Zastaviť
Preskočiť vzad/
vpred
Preskočiť vzad/
vpred
Otočiť
Preskočiť vzad/vpred
/
Zvýrazní položku v menu / Posúva priblížený obraz nahor alebo nadol (ak je to možné).
/
Rýchly presun vpred/rýchly presun vzad
MEDIÁLNY
PREHLIADAČ
Zobrazí scénu z iného uhla (ak je to
možné)
Mení efekt prechodu pri
prezentácii (závisí od
obsahu)
X
MOJE TLAČIDLO
1
Zobrazí čas/hlavnú ponuku nastavení
INFO
Výber ponuky zobrazenia času (počas prehrávania). Opakovaným stláčaním prepína medzi
režimami.
JAZYK
Automatický Jazyk
X
X
MENU
Zobrazí ponuku TV.
OK
Vstúpiť/zobraziť/prehrať
ZELENÉ
TLAČIDLO
Zobrazí možnosti opakovania.
RETURN/BACK
Návrat späť na prechádzajúcu ponuku (ak je to možné).
ŽLTÉ TLAČIDLO
Návrat späť na hlavnú ponuku (ak je to možné).
MOJE TLAČIDLO
2 (*)
Priamy výber scény alebo času.
Výber požadovaného
súboru.
Výber požadovaného
súboru.
TITULKY
Titulky zap.-vyp. Opakovaným stláčaním
prepína medzi možnosťami titulkov.
X
X
X
X
MODRÉ
TLAČIDLO
ČERVENÉ
TLAČIDLO
Zobrazí ponuku
disku (ak je
dostupná).
Zobrazí ponuku
disku (ak je
dostupná).
Priblíži obraz. Opakovaným stláčaním prepína medzi možnosťami priblíženia.
Iné funkcie – kombinácie tlačidiel (Pri prehrávaní)
Pomalý posun vpred
+
(
+
)+
Nastavuje rýchlosť pomalého posunu vpred.
+
Nastavuje rýchlosť rýchleho posunu vpred
+
Nastavuje rýchlosť rýchleho posunu vzad
+
Potvrdzuje príkaz Zastaviť
(*) Jednotlivé kapitoly možno spustiť priamo stlačením číselných tlačidiel. Na presun k jednočíselným kapitolám
je potrebné stlačiť 0 (napríklad: pre výber kapitoly 5 stlačte 0 a 5.
Slovenčina - 23 -
www.electrolux.com/shop
893926
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement